Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1821


Datum: 31 december 1820


Krant:
 GVG - Gazette van Gend

Maandag den 8 januari 1821, ten tien uren voor middag, uit krachte van vonnis verleend door de regtbank van koophandel, zittende te Oostende, zullen aldaar voor rekening van die het aangaat, openbaarlijk verkogt worden de volgende goederen, te weten:
Omtrent 8.257 kabazen vijgen, in gehele en kwarten van kabazen (opm: hengselmanden), en 11 balen zoete amandels, alle meer ofte min door het zeewater beschadigd; 100 bossen riet en een partij kurk, alle liggende in het pakhuis no. 5, op de basin te Oostende, en voortsgekomen van de lading van het Nederlands schip COLETTE CHARLOTTE (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA, thuishaven Oostende, zie OHC 161120), kapitein Frans Alexander Claeys, komende van Villa-Nova, en lest van Ramsgate.
De goederen zullen twee dagen voor de verkoping kunnen bezigtigd worden.
Elk zegge het voords.


Datum: 02 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1820. De schepen VROUW MARTHA, kapt. H. Addix, MINERVA, S. Jansen, ONDERNEMING, J.D. van der Gouwe, naar Hamburg bestemd, zijn, wegens de vorst, voor Amsterdam in goede staat terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 december 1820. Het tjalkschip JEUNE CHARLES (opm: thuishaven Antwerpen), kapt. H.A. Nieberding, met een lading zink en enige stukgoederen van Hamburg naar Rouaan, is den 16 dito, des avonds te 6 uren, circa 6 mijlen van Ameland, gezonken; de equipagie, in drie man bestaande, heeft zich met de boot gered, en is, na zestien uren op zee gezworven te hebben, door kapt. J.J. Juister overgenomen en door een Helderse boot te Huisduinen behouden aan land gezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Van den 31 december 1820 meldt men: Het schip MARMION (opm: Amerikaanse driemaster, zie RC 261220 en 090121) ligt nog, volgens rapport, bij het baken ten anker en is door de equipagie verlaten; dezelve is aan het Goereesche strand aangekomen en een man van de ijssloepen daarbij verdronken.
De stroom drijft vol ijs; de wind O, O.N.O. en O.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens op woensdag den 3 januari 1821 des namiddags met de klokslag 3-uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen, aan de Grote Markt, te Groningen, publiek te verkopen:
Kavel 3. Een bevaren Smakschip, genaamd de VROUW GELIDA, gemeten op 32 lasten ieder 2 tonnen, met al deszelfs opgoed en scheepsgereedschappen, waarvan de inventaris op de verkoopbiljetten zal worden gedrukt, invoegen laatstelijk door de schipper Tjebbe Jacobs Bleeker is bevaren, en thans in de Noorderhaven te Groningen liggende, alwaar hetzelve dagelijks in ogenschijn kan worden genomen.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren Van Calcar en Bolte, te Groningen. De conditiën dezer verkoop zullen, 3 dagen bevorens, ten huize van verkoop ter lezing liggen. (opm: kavels 1 en 2 niet opgenomen als niet relevant voor de Kroniek)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het kanton Veendam, zal ten verzoeke van de heer G. Eikema te Winschoten, als curator over de vacante nalatenschap van wijlen Harko Harkes Brouwer, publiek ten overstaan van de heer vrederechter in het kanton Veendam bij strijk- en opbodgelden verkopen:
1/3e Aandeel in 1/16 part in het kofschip de BROEDERLIJKE LIEFDE, gevoerd wordend bij schipper Derk Jans Pik.
Alle verkopen zullen finaal, zonder nadere palmslag, gehouden worden op donderdag den 4 januari 1821, des avonds te 6 uur, ten huize van Adriaan H. Veenhoven, logementhouder te Wildervank.
(opm: overige kavels niet opgenomen als niet relevant voor de Kroniek)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het kanton Veendam, zal ten verzoeke van schipper Berend Jans Soldaat, publiek bij strijk- en opbodgelden verkopen: een in 1812 nieuw te Veendam uitgehaald zogenaamd Pekelder Praamschip, groot ongeveer 20 lasten, zo thans is liggend bij de scheepstimmerwerf van Thijs Freerks Rogaar, aan het Damsterdiep in Veendam, alwaar hetzelve bezichtigd kan worden. Deze verkoop zal zijn op vrijdag den 5 januari 1821, des avonds te 6 uur, ten huize van Harm L. Kroon, verlaatsmeester te Wildervank, terwijl hetzelve schip inmiddels vrij uit de hand te koop is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Ten overstaan van Mr. E. Dull, gedenken Harm Meertens Rozema, en de erfgenamen van wijlen zijne ehevrouw Hillegien Meinderts, op zaterdag den 13 januari 1821, des avonds te 6 uur, ten huize van Teunis M. Rozema, te Appingedam, publiek te verkopen:
Kavel 2. ¼ Aandeel in een Snik en Snikbeurt, met annexen, varende van Appingedam op Groningen vice versa.
(opm: kavel 1 niet opgenomen als niet relevant voor de Kroniek)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: De koopman U.F. Zuiderveen, ter Oude Pekel-A, presenteert uit de hand te verkopen: een Smakschip, drie jaren oud, groot 38 koggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen en verdere gereedschappen, zoals hetzelve laatst uit zee is gekomen, liggende bij het Middelste Verlaat, in de Wildervank.
Wie hiervan gading maakt, kan zich bij bovengenoemde vervoegen.
(opm: deze advertentie werd in PGC 190121 herhaald)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop: een herberg et cetera, alsmede ¼ aandeel in een Schipvaart, varende van Holwierda (opm: Holwierde) op Groningen, vice versa, alles staande en gelegen te Holwierda. Te bevragen bij Albert Jana Wieringa.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht en sterk snelzeilend Kofscheepje, lang ongeveer 9 ellen 4 palmen 7 duimen 2 strepen (32 voet), met ronde luiken, op gemakkelijke conditiën; men vervoege zich bij Franke Reitses Roefstra, te Heerenveen.


Datum: 04 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Texel en het Nieuwe Diep zijn vol ijs.
De Texelse brievenmaal (opm: post) is den 31 december anno passato (opm: verleden jaar), voor de 1e reize, met levensgevaar, door loodsen, met een jol over de Horst aan Den Helder gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Volgens berigt van Egmond-aan-Zee was den 31 december aldaar voor de wal gekomen en sein doende het koffschip FLORA, kapitein J.S. Okkes, met gerst en roodhout, van Londen naar Amsterdam; hetzelve heeft twee ankers en touwen verloren in de gaten van Texel, waar hij binnen geweest is en weder uitgelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 januari. Te Cette (opm: Sète) is gearriveerd: A. Middendorf, van Rotterdam, en te Villequier A. Berneval, van Rotterdam naar Rouaan, met zware lekkagie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Het smakschip de GOEDE HOOP, gevoerd bij kapt. D.W. Puister (opm: Derk Hindriks Puister), komende uit Noorwegen, geladen met hout, in de laatste week van December 1820, met een storm uit het Oosten, voor de kust bij Scheveningen ten anker gelegen hebbende, is op den eersten dezer een vissersvaartuig van dat dorp, gevoerd bij Job den Dulk Cz, aan boord gevaren; het schip was overweldigd door het ijs, en de schepelingen hadden groot gebrek aan spijzen; men heeft hen van het nodige voorzien en twee visserslieden zijn als loodsen aan boord gebleven, om het schip in een der Hollandse havens binnen te brengen.


Datum: 05 januari 1821


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Verkoping ter rolle van de rechtbank van eerste aanleg te Appingedam:
van een Tjalkschip wordende bevaren door Evert Jans Bol, genaamd TWEE GEZUSTERS, lang over stevens 60 voeten, wijd 13 en een half voet, hol op zijn uitwatering 6 en een halve voet, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, zodanig als hetzelve thans ligt op de Zoutkamp, en in ogenschijn kan worden genomen; gearresteerd ten laste van gemelde E.J. Bol; ten verzoeke van Geert Riekels Linthorst, wonende in Niezijl, kanton Zuidhorn, hebbende domicilie gekozen te Appingedam, bij zijn procureur in deze, Mr. R. Brongers, aldaar woonachtig, en op de Zoutkamp ten huize van de kastelein De Graaf, uit kracht van het vonnis van gemelde rechtbank, in dato 26 oktober 1820, behoorlijk geregistreerd en gesitueerd. Zijnde het gezegde schip c.a. op prijs gesteld ter somme van NLG 50-00. En zullende de finale verkoop plaats hebben op donderdag den 11 januari 1821, des voormiddags te 10 uur, ter rolle voornoemd. Mr. R. Brongers, procureur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. F.I.J. Cremers, notaris te Groningen, is voornemens om op donderdag den 18 januari 1821 des namiddags om 3 uur precies, ten huize van de kastelein Kelderhuis aan de Noorderhaven, publiek te koop te presenteren: een Tjalkschip de EENDRAGT genaamd, groot plusminus 30 roggelasten, met opgoed, zeil en treil, zo als het laatst bevaren is door wijlen L.R. Remingh, en ligt alhier in het Damsterdiep.
De bewijzen van eigendom en de voorwaarden van verkoop zullen op de gewone tijd en plaats ter lezing liggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop: een extra welbevaren Hektjalkschuit, groot plm. 40 roggelasten, zijnde in het jaar 1818 nieuw uitgehaald te Grouw, in Vriesland, met alle deszelfs opgoederen, zoals hetzelve bevaren is door schipper Barteld Jans, en thans buiten Schouwerzijl, bij de Riet, is liggende. Iemand hier van gading makende, vervoege zich bij bovengemelde Barteld Jans, aan de Rijtemakersrijge, te Groningen.
(opm: deze advertentie werd herhaald in PGC 160121 en 190121)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris J. Romein, te Buitenpost, zal op dinsdag den 16 januari 1821, des namiddags 2 uur, ten huize van Meine Boete, kastelein te Rohel, achtereenvolgens de autorisatie verleend door de rechtbank van eerste aanleg, residerende te Leeuwarden, bij vonnis van 27 mei 1820, bij strijkgeld verkopen: een Schuiteschip, lang 17 ellen 4 palmen 6 duimen, wijd en hol naar advenant, liggende in het Kolonelsdiep, op de Rohel, voormaals bevaren door Aile Johannes Kramer. Behorende hierbij mast, giek, kluiffokstok, boesaanzeil (opm: bezaanzeil), drie fokken, staand en lopend want, twee ankers en touwen en verdere annexen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag.
De deurwaarder K.K. Posthumus, te Dokkum, zal op woensdag den 10 januari 1821, des namiddags 2 uur, ten huize van Fredrik Croon, kastelein bij de Woudpoort aldaar, tegen gerede betaling verkopen: een Tjalkschip de DRIE GEBROEDERS genaamd, groot 17 lasten, met al hetgeen er op en aan behoort, uit kracht van een executoriale grosse van een proces verbaal van verkoping, notarieel gepasseerd en behoorlijk geregistreerd, en zulks ten voordele van Jantje Wichers Panneman, weduwe Jan Egberts de Jonge, woonachtig te Nieuwe Pekel A, en ten laste van Jurjen Kaspers Dijk, woonachtig te Oude Pekel A, bij wie gemeld schip tot heden is bevaren, en thans liggend in het Groot Diep te Dokkum.


Datum: 06 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 Januari. Het kofschip de VROUW GRIETINA, kapt. G.L. Biess, van Bordeaux naar Amsterdam, heeft den 27 december tot den 1 januari onder Scheveningen gelegen, en aldaar een anker en touw, zeilen en boegspriet verloren; hetzelve kruiste den 2 januari, op de hoogte van Egmond-aan-Zee, aan boord hebbende twee Egmonder vissers, door de kapitein voor NLG 350 aangenomen, om hem, zo mogelijk, in Texel binnen te brengen (opm: zie RC 110121).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 Januari. Te Petersburg lagen den 12 december 1820, om te overwinteren, de Hollandse schepen JACOBA HENRIETTA (opm: kof JACOBA HENRIETTE), kapt. J.G. Bart, ZEELUST, kapt. J.C. Lucas, NOOIT GEDACHT (opm: smak), kapt. G.H. Peperboom,
en te Kroonstad (opm: Kronsjtadt) vier Hollandse schepen, waaronder de kof JANNA KLAZINA, kapt. D.T. de Jonge (opm: JANNA HAZINA, kapt. Derk Tjebbes de Jonge).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. In Texel is binnen gekomen: H.R. Lutje van Petersburg, met slijtagie aan touwen (opm: zie ook volgend bericht), en J.J. Juister (opm: zie RC 020121), van Memel (opm: Klaipeda), met lekkagie, schade en verlies van anker en touw. Dezelven zijn, met behulp van sloepen van Den Helder, door het ijs gewerkt en in het Nieuwe Diep gebragt.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Den 30 december (opm: 1820) is Straat Sunda ingezeild het schip HENRIETTE ELIZABETH, kapt. H.C. Christiaans, den 23 augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken, hebbende aan boord 55 militairen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten kantore van de ondergetekenden liggen ter bezichtiging de facturen der door het schip HENRIETTA ELIZABETH (opm: pink HENRIETTA ELISABETH) kapt. H.C. Christiaans, aangebrachte goederen, bestaande in Amsterdams licht bier, Seltzer water, Schiedammer genever in hele en halve kelders (opm: kelder is een kistje waarin 15 vierkante flessen jenever passen), vensterglas, superfijne lakens en kasimieren (opm: zachte, gekeperde geweven stof van fijne wol), koperdraad en koperen platen alsmede blauwe plavuizen, welke goederen factuursgewijs tegen billijke prijzen worden aangeboden.
Batavia, 4 januari 1821,
Van Rijck, Prediger & Co
(opm: dit soort advertenties komt in de Bataviasche Courant van die tijd zeer vaak voor; waarschijnlijk laadde men in Nederland een schip met goederen, waarvan men dacht deze in Indië winstgevend te kunnen verkopen, welke goederen dan na aankomst van het schip onderhands of op publieke veiling werden verkocht)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen:
29 December 1820 Engelse brik FANNY, J.B. Smith, van Mauritius den 24 november 1820; schip BARON VAN DER CAPELLEN, J. Purvis (opm: fregat, kapt. William Purvis), van Rotterdam den 6 september, met Zr.Ms. troepen en passagiers.
30 December 1820 schip ELISABETH JOHANNA, W. Lucas, van Indramaijoe den 24 december 1820.
1 Januari 1821 schip HENRIETTE ELISABETH (opm: HENRIETTA ELISABETH), H. Christiaans, van Amsterdam den 23 augustus 1820, met Zr.Ms. troepen; Amerikaanse brik NAUTILUS, A. Curr, van Antwerpen den 6 september 1820.
2 Januari Engels schip LORD WELLINGTON, J. Anserson, van Londen den 1 september 1820; schip GUILDFORD, M. Johnson jr, van Diemensland den 30 november 1820.
4 Januari schip KAMBANG JATTIE, C. McLean, van Engeland den 31 augustus 1820; schip HELVETIUS, S. Swisvart, van Amsterdam van Amsterdam den 6 september 1820; GLIDE, E. Ford, van Gibraltar den 28 dito 1820.
Van Batavia vertrokken:
29 December 1820 Engels schip LOWJEE FAMELY, Seton, naar Canton.
30 December 1820 MARIA LOUISA, W. Millor, naar Sourabaija.
31 December 1820 brik INGSOEN, Sauw Ankie, naar Samarang; Amerikaans schip GALATEA, H. Oxnard, naar Sumatra; Portugese brik MINERVA, J.J. de Freitas, naar Timor.
1 Januari 1821 Frans schip l’EXPERANCE, Gautherin, naar Sourabaija.
4 Januari de brik WILHELMINA, T.A. Mobron, naar Grissee.
5 Januari de brik JUPITER, Souw Samgoan, naar Samarang.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. schip TROMP, schoener ZEEMEEUW; kanonneerboot no. 11;
schepen HET SCHOON VERBOND, ANTOINETTA JACOBA, ELIZABETH, de GRAAF BÜLOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, ARINUS MARINUS, EMERENTIA, de GENERAAL DE KOCK, CONCORDIA, HABSOEN, MOHABAR, HELENA CHRISTINA, CLARA, MERCURY, MARIA, MIDDELBURG, CORNELIA, ADMIRAAL BUIJSKES, RESOLUTIE, FLORA, EMILE, BATAVIA, BARON VAN DER CAPELLEN, ELIZABETH JOHANNA, HENRIETTE ELIZABETH, KAMBANG JAIR, en
brikken SAMARANG, ADVENTURE, FANNY, INGSOEN, GOANLIE, TJOEMPO, MARIA, HAPSING, de GANS, LEMBOE, SARIE, INGTHAIJ, CORNELIA EXPERIMENT, BRANHONG, NORDLOH, MARFOCK;
schoeners VONGSIEN, HOCKLIE; sala sala (opm: soort brik) MARTHA;
Engelse schepen MARY, INDUS, FORT WILLIAM, STAKESBY, AMBOYNA, MARY ANN, LORD WELLINGTON, GUILDFORD; Engelse brikken HARRIET, PALLAS, THREE BROTHERS, FANNY;
Amerikaanse schepen UNITED STATES, THOMAS WILSON, WILLIAM, PATTERSON, FAME, ROUSSEAU, TRUMBULL, HELVETIUS, GLIDE; Amerikaanse brik NAUTILUS.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Samarang aangekomen:
24 December 1820 schip PRINCE BLUCHER, G. Fore, van Sourabaija.
25 December 1820 Arabische brik FATTAL KARIEM, Schaick Sallim bin Abdulla Gunna, van Batavia.
26 december 1820 schoener la MODESTE, D.S. Cochrane, van Batavia.
27 December 1820 Amerikaans schip MARIMACK (opm: waarschijnlijk MERRIMAC), T. Bunton, van Batavia.
28 December 1820 schoener MOLUCCO, T.S. Perry, van Batavia.
Vertrokken:
23 December Chinese brik JACOBA LIE IANTJIE, naar Sourabaija, en AMBOINA, dito dito; GOEMBAL, Kho Tianpiet, naar dito en Sumanap.
28 December 1820 Arabische brik FATTAL KARIEM, Schaick Sallim bin Abdulla Gunna, naar Grissee.
Schepen liggende ter rede van Samarang:
Zr.Ms. schoener no. 10;
schepen HUNTER, EVERTSE, PEKIN, JONGE PIETER;
brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, ELIZABETH;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA; chaloup PAMELA;
Amerikaans schip MESSENGER; Amerikaanse brik ELLEN DOUGLAS; Arabische brik JOSEPH; Arabische chaloup CHERIBON; Maleise brik de GOEDE HOOP; Maleise schoener REMAN TJIETA; Maleise sala sala (opm: soort brik) BOEJANG SLAMAT; Chinese brikken TJIENGSOEN, de ZWALUW, HOHIEN; Chinese schoeners de HOOP, PAMALANG; Chinese chaloup HAPHIN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija aangekomen:
24 December 1820 schip MASTORA, Said Allowij Habashij, van Batavia den 11 december.
27 December 1820 schoener SOPHIA, C. Purnell, van Batavia den 16 december; HAPHIN, Tjing Singko, van Batavia den 1 december.
28 December 1820 brik KIEM SOEMPO, N.T. Reano, van Grissee den 27 december.
Vertrokken:
29 December brik SIMON FREDRIK, P.W.F. Eerhardt, naar Grissee.
Schepen liggende ter rede van Sourabaija:
Zr.Ms. korvetten EENDRAGT, VENUS; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA, kanonneerboten no. 13 en 14;
schepen CELIA, JOHANNA FREDERIKA, ABDUL KARIM, MASTORA;
brikken WILLEM JOHAN, LADIE PONTIANAK, FRANCINA, AURORA, TAMBA BOIJO, CONFIANTIA, TIKSEENG, ANNA, KIEM SOEMPO, GOEMBAL, LASSUM, ADSISTENTIE;
schoeners ROSE, SANTFA, MARY, DASHER, PHOENIX, de HOPE, SOPHIA, ILAPHIEN; kotter de GOEDE HOOP;
Engelse brik ALERT; Portugees schip VIAGANTE, Amerikaans schip NORTH POINT.


Datum: 09 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Kapt. H.R. Lutje, voerende het schip (opm: kof) MAGDALENA, van Petersburg naar Amsterdam, in Texel binnen, meldt van Den Helder, van den 4 januari, dat hij den 26 december bij Katwijk ten anker gekomen was, en aldaar veel harde wind afgereden had. Zijn schip door menigvuldig overgeslagen en aangevrozen zeewater onredbaar geworden zijnde, had hij den 1 januari een visser aangenomen, die het ijs, rondom het schip aangevrozen, afwerkte, en een loods overzette, die hem in Texel binnenbragt, waarna hij, door hulp van sloepen, den 3 januarij in het Nieuwe Diep binnengeijst (opm: door het ijs gebracht) was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Kapt. H. Noorman, voerende het schip DIE GUTE HOFFNUNG, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Boulogne, van den 31 December, dat hij die nacht aldaar binnengelopen was; hij was reeds den 23 dito voor de Hollandse wal geweest, doch had uit hoofde van storm en vorst moeten terugkeren en een haven zoeken. De equipagie had veel uitgestaan en het schip veel geleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Kapt. H. van Wijk (opm: voerende de kof ARIUS JOHANNES), van Oleron naar Harlingen, was den 2 dezer over de Haaks binnengekomen, en tegen de Laan (opm: De Laen, rand van ondiep waterlijn ter hoogte van het gehucht Horn) in de vaste berm van het ijs aan de grond gelegen hebbende, den 5 daaraanvolgende, des avonds, door het veelvuldige drijfijs losgeraakt, op de rug van het Noordergat aan de grond gedreven; vervolgens weder vlot gekomen, doch bij de kie (opm: onbekend) van het Horntje (opm: gehucht) vervallen. Nader onder zeil gegaan zijnde, kon men het Nieuwe Diep niet bereiken, en is alzo met een loods aan boord in zee gezeild, zonder ankers; hebbende des nachts moeten kappen. Heden heeft een sloep van Huisduinen buiten een anker aan boord gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Van Helvoetsluis wordt van den 8 gemeld: Het schip MARMION (opm: zie RC 020121), kapt. Brown, zit nog tegen de Kwade Hoek; men is bezig om de lading te lossen, waarvan reeds een derde gedeelte droog is geborgen; den 8, des morgens, zijn van hier twee schuiten met ijssloepen (opm: boten voorzien van glij-ijzers om op het ijs te kunnen zeilen) derwaarts vertrokken, om de lading te lossen. De stroom drijft vol ijs; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Den 24 dezer is te Douvres (opm: Dover) binnengelopen het schip de GOEDE HOOP, Cairdiff, van Lissabon naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Den 20 September is het schip MIDDELBURG (opm: kapt. Derk Jan Bulsing) van Bahia naar Batavia gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Van Hamburg schrijft men, dat de Elbe door de aanhoudende sterke vorst van Grasbrock naar Haarburg (opm: Harburg) en vice versa met geladen en met vier paarden bespannen wagens, zonder schroom gepasseerd wordt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, en hoe oud de voorgaande kroniek was 8 januari. In het afgelopen jaar zijn te Hamburg, daaronder gerekend de nog benedenwaarts op de Elbe zich bevindende, door het ijs weerhoudende en derwaarts bestemde 8 schepen, te zamen 1707 grote en kleine schepen aangekomen, als: van Oost-Indië 5, West-Indië 41, Zuid-Amerika 54, Noord-Amerika 34, Kanarische Eilanden 11, de Middellandse Zee en Spanje 95, Portugal 60, Frankrijk 134, Engeland 704, Rusland en de Oostzee 125, Zweden en Noorwegen 52, Denemarken, Jutland en de Kusten 42, Holland, Bremen, Oost-Vriesland enz. 333; op de robben- en walvisvangst begaven zich 10 schepen, wier medegebragte ladingen echter niet zeer aanmerkelijk zijn; het getal der haringjagers beliep 7; zijnde er van daar naar onderscheiden plaatsen 1200 schepen afgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping binnen Antwerpen, van het schoon Belgisch gekoperd fregatschip DEN AUGUSTE, groot 221 lasten, met al deszelfs toebehooren, zoals het thans is liggende in den Bassin te Antwerpen, zijnde van enen completen inventaris voorzien, alsmede in den besten staat en door een goed tussendek bijzonder tot het vervoeren van troepen geschikt. De verkoop zal plaats hebben op donderdag den 1 februari, in het Lokaal boven de Beurs, des namiddags te 2 uren, door de scheepsmakelaars C. Brequignij en R. van Goorlaken aldaar, bij wien men zich ter nadere informatien adresseren kan, ofwel te Amsterdam bij de cargadoors de Vries en Comp. (opm: voor NLG 22.000 aangekocht door J. & T. Marselis, Amsterdam, zie ook MCO 290321)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Als een zeer grote bijzonderheid meldt men van de Moerdijk, dat op den 2 januari Adriaan van der Sluijs, met nog drie andere schippers-gezellen, met een schietschouw (opm: platboomde schuit waarmee men over onbetrouwbaar ijs gaat), vandaar naar het Strijen-Sas, over het vastzittende ijs, overgesleed is, hetwelk niemand heugde immer gebeurd te zijn. Den 3 januari is de fungerend burgemeester van Moerdijk, Johannis Hofman, met een schietschouw, beladen met zes man en zes honderd ponden wigt, binnen twaalf minuten, hetzelfde traject overgezeild, en vervolgens op schaatsen terug gekomen, zonder enig gevaar bij deze overtogt ondervonden te hebben. De oude veerman Arie van der Sluijs, een man van 82 jaren, heugt niet dat dit immer gebeurd is; alleen verhaalt hij dat oude lieden hem in zijn jeugd verteld hebben, dat in 1709 een deserteur het gewaagd heeft daar over te gaan.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Parimaribo. Binnengekomen. Het schip ELIZABETH EN MARIA, kapitein A.J. Struyk. De schoener JOHANNA PHILIPPINA, kapitein W. de Boer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. E. Dull gedenken Harm Meertens Rozema, en de erfgenamen van wijlen zijn ehevrouw Hillegien Meinderts, op zaterdag den 13 januari 1921, des avonds ten 6 uur, ten huize van Theunis H. Rozema te Appingedam, publiek te verkopen: 2 percelen, waarvan het 2e perceel:
¼ aandeel in een Snik en Snikbeurt, met annexen, varend van Appingedam op Groningen en vice versa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens op donderdag den 18 januari 1821 des namiddags precies om 3 uur, ten huize van de logementhouder L. van der Molen, aan de Grote Markt te Groningen, publiek te verkopen:
Kavel 3. Een Smakschip, genaamd CONCORDIA, groot plm 75 roggelasten, zijnde in het jaar 1815 van de werf van Anne W. Hooites op het Hoogezand nieuw uitgehaald, met al deszelfs opgoed en scheepsgereedschappen, mitsgaders de koksgereedschappen (waar van de inventaris op de verkoopbiljetten zal worden geplaatst), invoege laatst door de schipper Jannes Willem de Jonge is bevaren, en thans in de Zuiderhaven bij de A-poort boog, te Groningen liggende.
Volgen bepalingen omtrent bezichtiging en verkoop condities van alle percelen.
(opm: kavels 1 en 2 niet opgenomen als niet relevant voor de Kroniek)


Datum: 11 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Sedert onze laatste is te Texel binnengekomen:
H. van Wijk van Oleron met schade (opm: zie RC 090121); is in het Nieuwe Diep gekomen.
G.L. Bies (opm: kof VROUW GRIETINA, zie RC 060121) van Bordeaux, met verlies van zeilen, ankers, touw en lekkagie aan het schip; in het gat ten anker.
J.T. Okken van Londen, met verlies van anker, touw en lekkagie aan het schip; in het gat ten anker.
J.T. Visser (opm: EENDRACHT) van Curaçao; dezelve was reeds naar binnen gekomen, doch uit vrees voor afkomende ijsvelden op de hoogte van Den Helder terug moeten keren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip (opm: smak) MAAS- EN IJSSELSTROOM, kapitein R. Rinses, van Amsterdam naar Bayonne, laatst van Ostende, is, volgens brief van Mugron (opm: niet traceerbaar) van den 23 december, met enige schade te St. Sebastian (opm: San Sebastian, 43º19’ N.B. 1º59 W.L.) binnengelopen, doch zou met de eerste gunstige wind deszelfs reis vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip NORDLOH, kapt. J.H. Brenkemeijer (opm: brik, kapt. Jan Hendrik Breukemeijer), van Amsterdam naar Batavia, zou, volgens brief van de Kaap de Goede Hoop van den 21 oktober 1820, den 23 dito deszelfs reis voortzetten.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Den 8 januari is van Texel uitgezeild JAN EN CORNELIS, kapt, J. Duijff naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 januari. Van Helvoetsluis wordt van den 9 gemeld: Het schip MARMION zit nog op de Kwade Hoek (opm: zie RC 020121); hetzelve heeft vijf voeten water in. Van twee schuiten die van derwaarts vertrokken zijn, is een derzelve vol geladen alhier op de haven gekomen; de andere ligt nog op zijde om te laden. Er zijn weder twee andere schuiten derwaarts vertrokken. De stroom drijft vol ijs. De wind Z.
RC 110121
Het schip (opm: smak) OTTO, kapitein E.J. Carst, van St. Malo naar Rotterdam, is, na reeds tot op de hoogte van Oostende te zijn geweest, den 25 december, wegens harde oostenwind en vorst, doch in goede staat, te Boulogne binnengelopen.
PGC 120121
Advertentie: Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, zal ten verzoeke van de executairen-testamentair van wijlen Tonnis Meckes, in leven oud-policiemeester van A-kerk, op woensdag den 24 januari 1821, des avonds precies om 5 uur, ten huize van de logementhouder L. van der Molen aan de Grote Markt te Groningen, publiek verkopen, de door genoemde overledene nagelaten vaste goederen, bestaande in:
Kavel 11. Een bevaren Kofschip, genaamd de VROUW GESINA, in 1805 nieuw uitgehaald, gemeten op 51 commercielasten, met zijn staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verder opgoed en scheepsgereedschappen (volgens inventaris op de verkoopbiljetten geplaatst), invoege door de schipper Roelf P. Taaij wordt bevaren, en thans te Amsterdam, achter het Bothuisje, is liggende.
Volgen bepalingen omtrent bezichtiging en aanvaarding. Het schip kan dadelijk na de koop worden aanvaard.
(opm: in PGC 190121 werd deze advertentie herhaald; slechts kavel 11 is opgenomen als relevant voor deze Kroniek)


Datum: 12 januari 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuiteschip, lang circa 12 ellen (50 voet), wijd 3 ellen 8 palmen 394 strepen (11½ voet), met zeil en treil, anker en touwwerk, zo als hetzelve bij de eigenaar Anske Alles is bevaren. Wie hier aan gading maakt, vervoegen zich bij bovengemelde eigenaar, in de Hommerts, en kopen bij gereed geld en voor een civiele prijs.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Potschip, in het jaar 1814 nieuw uitgehaald; lang 13 ellen 23 duimen (45 voet), wijd 3 ellen 5 duimen 9 strepen (10¼ voet) (opm: 13,23 x 3,59 m.), hol naar advenant. Nader onderricht bij D.U. Wouthuisen, te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N.J. Dirks, koopman te Leeuwarden, presenteert uit de hand te koop: het door kapt. Jan Jans Siedzes gevoerd wordende en thans te Harlingen liggende Smakschip genaamd de JONGE CORNELIS (opm: waarschijnlijk JONGE CORNELIS DE HAAN), groot 69 roggelasten, zijnde in den jare 1817 nieuw uitgehaald en voorzien van een goed inventaris.


Datum: 13 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Den 11, des morgens, zijn er weder twee schuiten, met suiker geladen, uit het schip MARMION, kapt. Brown, te Helvoetsluis aangekomen; de wind O.


Datum: 16 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Den 28 december is te Penzance binnengelopen het schip SISTERS, Sippes, van Croisic (opm: Le Croisic, 47º18’ N.B. 2º31’ W.L.) naar Antwerpen.
Den 30 dito te New Castle het schip WILHELMINA FREDERIKA (opm: brik WILLEMINA FREDRIKA, kapt. Foppe Juwerts Vlieger), van Surinamen naar Amsterdam, en den 1 dezer het schip de VERWACHTING, Maas (opm: vermoedelijk brik, kapt. P. Maas), van Gothenburg naar Amsterdam, de laatste met een overgezette lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Het schip de MARS, Hall, van Baltimore naar Amsterdam, is den 5 dezer, met verlies van een anker en beschadigde windas te Douvres (opm: Dover) binnengelopen; heeft de lading gelost; hetzelve had gedurende tien dagen door tegenwind bij Dungeness gelegen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Den 8 dezer is door een smak, met verlies van een anker en kabel en zeer lek, te Harwich binnengebragt het schip de TWO BROTHERS, Pronk, van Kopenhagen naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Den 5 dezer is te St. Ives binnengelopen het schip (opm: kof) JONGE WILLEM, J. Parlevliet, van Liverpool naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Het schip IDES, van Vlissingen, is door de kotter der douanen THE PRINCE OF WALES te Leith opgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Het schip de GOEDE HOOP, Boon (opm: smak, kapt. Gosse Gerbrands Boon), van Londen naar Amsterdam, is den 11 dezer te Harwich binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Te Lissabon is aangekomen het schip GEREGTIGHEID (opm: kapt. W. van der Horden), van Maassluis en Brugge.

RC 160121
Rotterdam, 15 januari. Te Havanna is aangekomen VIER GEBROEDERS, Visser, van Amsterdam, en twee andere schepen uit Holland, waarvan de namen onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s Listen van den 2, 5, 9 en 12 januari.
Het schip (opm: galjas) de JONGE JEREMIAS, J.J. van der Veen, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, is den 30 december zeer lek te Shields binnengelopen; moest de lading lossen, om te repareren (opm: zie RC 180121).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende in Groningen, is voornemens op donderdag den 18 januari 1821 des avonds te 5 uur, ten huize van de logementhouder L. van der Molen, aan de Grote Markt te Groningen, publiek te verkopen: een sterk gebouwd en welbevaren Smakschip, genaamd de KOOPHANDEL, groot 42 roggelasten, in den jare 1814 nieuw uitgehaald, met al deszelfs zeil en treil, ankers en touwen en verdere scheepsgereedschappen, invoege laatstelijk door schipper K.H. Hoogland is bevaren, en thans in de Noorderhaven te Groningen alwaar hetzelve dagelijks in ogenschijn kan worden genomen, is liggende. Om binnen de 14 dagen, na de verkoop, tegen contante betaling van het koopschat, te aanvaarden. De verdere conditiën dezer verkoop, met het inventaris van het opgoed, kunnen drie dagen bevorens, ten huize van verkoop worden gelezen.
Mr. H. Trip, notaris en procureur
(opm: de smak was gebouwd door Otte Oomkes Ploeger, Kiel, gemeente Hoogezand; voor de hoogstgeboden som van NLG 3.676 werd niet gegund; het schip bleef onder kapt. Krijn H. Hoogland in de vaart tot stranding in 1823, zie RC 021223)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Mr. A.H. Koning, openbaar notaris in het kanton Pekel A, residerende te Bellingwolde, gedenkt, ten verzoeke van zijn principaal, op maandag den 22 januari 1821, des avonds precies om 5 uur, ten huize van de kastelein Lubbert Foppes de Boer, te Nieuwe Schans, publiek bij opbod te verkopen of verhuren:
een halve Trekschuit, getekend no. 4, varende van Nieuwe Schans op Winschoten v.v, met deszelfs toebehorende gemeenschap voor de helft van het paard en de gerechtigheid van het Veer, invoege thans wordt bevaren door H. Sanders. Volgen vermelding der condities.
(opm: deze advertentie werd in PGC 190121 herhaald)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht, sterk, gewegerd (opm: van wegeringlatten voorzien, ter voorkoming van contact van de lading met de huid) Tjalkschip, oud 13 jaren, liggende in de Schans bij het Heerenveen, lang 16 ellen 28 duimen (55 voeten), wijd 3 ellen 552 strepen (12 voeten), hol naar advenant, met zeil en treil, zo als het laatst is bevaren door Haitze Annes de Vries.


Datum: 18 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen 12 januari. Men heeft hier de droevige tijding ontvangen van het geheel verbranden van het (opm: Engelse) transportschip ABEONA, van 328 tonnen, onder commando van de luitenant ter zee Midge, hetwelk in oktober laatstleden van Greenock met kolonisten naar de Kaap de Goede Hoop gezeild is. Den 25 november 1820 tegen de middag bevond zich het schip op 4º30’ N.B. 25º30’ W.L, toen men ontdekte, dat er brand in het schip ontstaan was, welke zo hevig toenam, dat men niet meer dan drie kleine boten konde in zee brengen, en het takel afbrandde, waarmede men de grote sloep moest over boord zetten. In deze drie boten konden van een equipagie van 21 man en van 140 landverhuizers, zo mannen, vrouwen en kinderen, niet meerder dan 49 personen geborgen worden, te weten van de equipagie veertien man, waaronder de luitenant, de chirurgijn, de schipper en de tweede stuurman, en van de kolonisten alleen tien mannen, drie vrouwen, zestien jongens en zes meisjes. De eerste stuurman weigerde in de boten te komen en verklaarde in het lot te willen delen der ongelukkigen, die geen middel hadden om van het brandend schip af te raken. De personen die met de boten ontvlugt waren hadden zo weinig voorraad van levensmiddelen bij zich, dat zij zeker van gebrek zouden hebben moeten omkomen, zo zij de volgende dag niet door een Portugees schip, dat van Bahia kwam, waren ontdekt en aan boord genomen, waarmede zij naar Lissabon voeren, na enige tijd vergeefs gekruist te hebben in de omtrek van de plaats waar het schip verbrand was, ten einde te trachten van enige der ongelukkigen, die op stukken van het wrak mogten drijven, te vinden. Alle de geredden zijn van Lissabon te Greenock aangekomen, behalve tien weeskinderen, welke de Engelse factorie te Lissabon onder haar bescherming genomen heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Het schip de JONGE JEREMIAS, kapt. J.J. van der Veen, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, is, volgens brief van Newcastle, den 6 januari aldaar lek binnengelopen (opm: zie RC 160121); de lading lijnzaad, welke scheen beschadigd te zijn, moest geheel of gedeeltelijk gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wolphaartsdijk, 2 januari. Het volgende komt ons voor een openlijke bekendmaking niet onwaardig te zijn: Op den 26 december des vorigen jaars vertrok de boeijerschuit DE DRIE GEBROEDERS, gevoerd door schipper Gerrit Snaphaan, des namiddags te 4 uren, van Zierikzee naar Middelburg, aan boord hebbende, behalve de schipper en deszelfs knecht, zes passagiers. Op die zelfde avond geraakte dit vaartuig bezuiden de Piet aan de grond, en bleef onbewegelijk zitten; schoon in het gezigt van onderscheidene havens van Walcheren en Zuid-Beveland, bleven de gedane noodseinen onopgemerkt, en werd dus de toestand dezer reizenden bedenkelijk. Met den 27 was genoegzaam alle spijs en brandstof verbruikt, en de volgende dag beloofde nog geen hulp. Verkleumd van koude bij de strenge vorst, zonder vuur, licht, leeftogt en vooruitzicht, besloot men den 28, indien er met die dag geen redding opdaagde, op de eerstkomende te beproeven om een vlot te vervaardigen, en daar mede, zo mogelijk, het lijf te bergen. Op de middag van die dag had echter de achtingswaardige familie De Groot, schoon verder afgelegen dan andere schippers, de bedenkelijke toestand van dit vaartuig gemerkt. Onverwijld werd een boot op een slede naar de punt van Sabbinge gebragt. De beide broeders Jacobus en Jan de Groot, vergezeld van hun brave knechts Cornelis Schipper en Hendrik Koate, begaven zich in dezelve, roeiden naar het vastliggend vaartuig, voorzagen de schipper van levensmiddelen, en bragten de zes passagiers aan de Zuid-Bevelandse wal. Den 29 bezochten zij de schuit opnieuw, doch zij bleef nog steeds even vast zitten. Op den 30 begon de toestand van beide zich nog op dezelve bevindende personen zorgelijk te worden, door het menigvuldige ijs en de sterke wind. Onmiddellijk was het hulpvaardig viertal weder gereed. Te half één stapte het moedig in de boot, en bood het hoofd aan vermoeijenis en gevaar. Meermalen stortten deze braven ten halven lijve door het ijs in slijk en water; de klederen bevrozen aan het lichaam, maar hun harten bleven warm en het ging dus steeds vooruit, zo dat zij eindelijk des avonds te half acht terug keerden. Nu waren wel de mensen in hun woning in veiligheid, doch zij wilden ook van het schip nog zo veel mogelijk behouden, en thans hebben zij het in verscheiden reizen ook inderdaad zo ver gebragt, dat al het losse tuig en want zich aan de wal bevindt; zijnde de romp van het vaartuig, door ijsvelden geheel ingesloten, nog wel genaakbaar (opm: te benaderen), doch zonder bijzondere gunstige omstandigheden niet te redden. De reeds bejaarde knecht van schipper Snaphaan, Jacob Verhagen, die zich met zijn meester nog steeds ten huize van de familie De Groot bevindt, verdient mede alle lof wegens zijn gedrag, gehouden in deze dagen van beproeving van zijn ongelukkige schipper.


Datum: 19 januari 1821


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Daar de binnenwateren nog niet ontdooid zijn, kan er geen landkoren aankomen, zodat er op de Groninger korenbeurs van den 16 dezer bijna niets omging als voor gerijven, en tot vorige prijzen; raapolie 73 à 74 gl, van boter was mede geen aanvoer, en men kan dus geen juiste prijzen van dezelve bepalen.


Datum: 20 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Van Eijerland meldt men den 14 januari het volgende: Kapt. B.G. Dooijen, voerende het kofschip de JUNGFRAU ALIDA, van Bordeaux naar Amsterdam, is, na alvorens in de Vlaamse banken bezet geweest te zijn, en aldaar een anker, touw en enige zeilen te hebben moeten wegkappen, den 13 dezer in de Eijerlandsche gronden vervallen, en, na aldaar zwaar gestoten te hebben, met assistentie naar binnen en vervolgens door het ijs in de Ruggesloot gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 januari. In den gepasseerden jare 1820 zijn te Harlingen gearriveerd 359 schepen, en uitgezeild 352 schepen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 januari. Aangekomen het schip FANNY, kapt. P. Robin, van Antwerpen, den 11 augustus, met Zr.Ms. troepen.


Datum: 21 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Het fregat NUEVE VELOZ MARIANA is te Kadix (opm: Cadiz) binnengekomen met 345 duizend piasters en koloniale goederen, en tevens met de aangename tijding, dat de fregatten de SABINA, de PERLE en de DIAMANT, welke 20 millioen piasters aan boord hebben, dagelijks te wachten waren.


Datum: 23 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Sedert onze laatste is (opm: onder anderen) binnengekomen D.P. Doewes (opm: D.P. Drewes) (voerende het smakschip de VROUW JOHANNA), met verlies van zwaard.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Van den 25 december 1820 tot den 3 januari is in het Vlie niets binnengekomen. Kapt. M.J. Erich, den 22 december 1820 van Hamburg alhier binnengekomen, is den 25, dewijl alhier geen bergplaats voor zijn schip was, door de vorst naar Terschelling gezeild, doch door het aflopen van het getij genoodzaakt geweest om bij de Noordvaarder te moeten ankeren, waar het den 30 dito binnengezeild is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Van den 22 tot den 31 december 1820 in Terschelling binnengekomen (opm: onder anderen) J.A. Smit, van Brewich (opm: Brevik), en H.W. Koster van Havre-de-Grace naar Mebden (opm: hier is Embden bedoeld), de laatste als bijlegger wegens contrariewind.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Den 26 december is bewesten de Noordvaarder in het Nieuwe Gat ten anker gekomen een driemast schip, zo men zegt K. van den Oever, ballast scheeps, van Hamburg komende, en welke wegens de vorst de Vlierede heeft verlaten; dezelve is den 31 dito door een opening van het ijs tot tegen de binnenkant van de Noordvaarder gekomen; hebbende loodsen van Terschelling tot assistentie aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het galjootschip de CATRINA, kapt. J. Stege (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Dantzig (opm: Gdansk), zit thans tegen de punt van het zogenaamde Toren en Holen, doch voor ijsgang nog niet veilig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Den 22 zijn uit het Ras van Terschelling opwaarts gezeild T.J. Haasewinkel van Kiel en O. Frantzen van Marieboe (opm: Maribo, 54º46’ N.B. 11º30’ O.L.)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R.F. Nolles (opm: kof, kapt. Roelof Tjeerts Nolles), den 16 januari in Texel binnen, is den 18 dito van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Kapt. C.J. Cornel, voerende het schip de JONGE JAN, van Lissabon den 16 januari in Texel binnengekomen, meldt uit het Nieuwe Diep, dat hij bij het naar zee zeilen van Lissabon, uit hoofde van slecht weer, een nacht in het gat heeft moeten liggen, met groot gevaar om schip, goed en leven te verliezen, en, na aldaar een anker verloren te hebben, zonder loods naar zee heeft moeten zeilen; voorts, dat hij den 15 januari voor de wal een Scheveningse visser aan boord kreeg, met welke hij voor NLG 170 accordeerde om hem twee mannen aan boord te geven, ten einde hem ten beste en behouden lading in Texel binnen te brengen, hetgeen echter tegen verwachting die dag mislukte, zo dat hij des nachts op zee blijven en zwaar zeilen moest om boven gaats te houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. De schepen de JEUNE SAUTERELLE, kapt. Luco, van Bordeaux naar Amsterdam, en de JONGE CORNELIS, kapt. G. de Jong, van Rouaan naar Rotterdam, beide te Havre binnen, hebben den 10 of 11 januari derzelver reizen voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Het Nederlandse schip (opm: brik) de JONGE JACOBUS, kapt. H.J. Bonn, zeilde den 18 april l.l. uit Helvoetsluis naar Batavia, en heeft alzo de uit- en de thuisreis in 9 maanden en 2 dagen afgelegd, waaronder gerekend zijn 51 dagen stilleggers te Batavia en aan de Kaap de Goede Hoop. (opm: zie ook RC 231220)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Het te San Salvador binnengelopen schip (opm: fregat) MIDDELBURG, kapt. D.J. Bulsing, van Middelburg naar Batavia en Canton, heeft den 26 september 1820 deszelfs reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 januari. Den 15 dezer zijn te Vlissingen, voor Antwerpen bestemd, aldaar ter rede gekomen TWEE DAMES, kapt. M. Jansen, van Malaga, en de HERO (opm: fregat HÉROS, thuishaven Antwerpen), H. Poppen, van Batavia.
Den 17 arriveerden ter rede van Vlissingen de VROUW MARIA, H. Wehmhoff,van Batavia, en de JONGE ANTJE, H.J. Prins, van Nantes, beide naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s-List van den 16 januari 1821.
Het schip HENRIETTA WILHELMINA, kapt. Kerkhoven, van Curaçao naar Amsterdam, is den 14 dezer te Douvres (opm: Dover) binnengelopen, en de volgende dag te Portsmouth het schip ALEXANDRE, kapt. Schacht, van Lissabon naar Antwerpen;
den 12 te Cowes het schip (opm: fregat) de SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. T.C. Claus, van Amsterdam naar Surinamen; hetzelve is den 14 weder vertrokken; en den 15 het schip DELPHINA (opm: fregat, thuishaven Gent), kapt. J. Boelen, van Batavia naar Antwerpen.
Te Sheerness is gearriveerd Hoetjer, van Londen naar Brussel; te Suriname kapt. Ruijl, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 januari. Op dinsdag den 30 januari 1821, des morgens te acht uren, zal men aan de noordzijde des eilands Goedereede, ter plaatse van de stranding, ten overstaan van Notaris en getuigen, om contant geld, verkopen: het hol van het Amerikaans Fregatschip MARMION, met deszelfs masten en staande want, en voorts de complete en zeer goede inventaris van hetzelve schip. (opm: zie RC 261220)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, aan deze stad is gearriveerd: het schip (opm: kof) de GOEDE VERWACHTING, kapt. R. Hansen, van Rouaan, met pleistersteen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. L.J. Wichers, openbaar notaris, residerende op de Leek, gedenkt op dinsdag den 30 januari 1821 des avonds om 6 uur, ten huize van de weduwe Garmt J. Visser, bij de Klap (opm: klapbrug), te Grootegast, publiek te koop te presenteren:
een halve Trekschuit, varende van Grootegast op Groningen en vice versa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Eerstdaags zal te Groningen publiek worden verkocht: het smakschip de ZEELUST, gevoerd door schipper Jacob Roelfs de Boer, liggende bij de werf Concordia, bij Delfzijl.
(opm: zie PGC 020221)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Ane Witteveen, te Lemmer, presenteert publiek, bij strijk en verhooggelden te verkopen:
1. 4/32 Aandeel in het Kofschip genaamd de LEMMER, en gevoerd wordend bij schipper Johannes Tammes, in het jaar 1818 nieuw uitgehaald.
2. 2/32 Aandeel in het Kofschip genaamd de JONGE FREDERIK, gevoerd bij schipper Benjamin Pieters de Jong, in het jaar 1805 nieuw uitgehaald.
3. 2/32 Aandeel in het Kofschip genaamd de NEPTHUNIS (opm: mogelijk NEPTUNUS, ex PIETERTJE STAPERT), gevoerd bij schipper Jan Remmerts Hottinga, in het jaar 1804 nieuw uitgehaald.
4. 2/25 Aandeel in het Kofschip genaamd EUROPA, gevoerd bij schipper IJnze Feikes de Boer, in het jaar 1802 nieuw uitgehaald.
5. 2/32 Aandeel in het Kofschip genaamd de HARMINA, gevoerd bij schipper Berend S. Wiegers, in den jare 180(?) nieuw uitgehaald.
6. ¼ (opm: slecht leesbaar) Aandeel in het Kofschip genaamd VRIESLAND, gevoerd bij schipper Enne Jacobs Drent, in den jare 1815 nieuw uitgehaald.
Wie hier gading aan maakt, kome op donderdag den 1 februari 1821, des voormiddag om 10 uur, bij de beschrijving, en des avonds om 5 uur bij de finale toewijzing, telkens ten huize van H. Leheux, kastelein in de Wildeman te Lemmer, en kopen op conditiën als dan voor te lezen, welke inmiddels zijn te vernemen bij de notaris vernoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een half Franeker Veerschip, bij Klaas Ringenerus te Sneek; direct na de koop te aanvaarden.


Datum: 25 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Eergisteren nacht, zijnde den 21 dezer, is er brand ontstaan op het kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.F. Nolles, van Kadix (opm: Cadiz) naar Amsterdam, thans in het Nieuwe Diep liggende; dezelve is door de aangebragte hulp spoedig gestuit; de kajuit is geheel uitgebrand, waardoor enig goed, papieren enz, zijn verloren en schade aan schip en lading heeft; zijnde bezig het beschadigde in een ligter te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Kapt. R. Jorgensen, voerende het schip ADOLPHINA ANDREA, van Odenzee (opm: Odense) den 19 december 1820 in Terschelling binnen en vervolgens in het Ras gebragt, heeft NLG 300 extra loodsgeld moeten betalen; het schip is lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Kapt. D.C.S. Juel, voerend het schip ANNA MARIA, na een reis van vier dagen van Kopenhagen in Terschelling binnen en in het Ras gebragt, heeft daarvoor NLG 325 betaald.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Kapt. A. Coffin, voerende het schip LIVERPOOL PACKET, den 19 januari in Texel binnen van Batavia, is den 20 oktober 1820 van daar gezeild; dezelve berigt, dat twee dagen voor hem vertrokken is een groot Hollands schip, zijnde waarschijnlijk BETSIJ EN CAROLINA (opm: fregat BETSEY EN CAROLINA), kapt. C. Schröder.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het schip (opm: pink) ANTOINETTA EN JACOBA, kapt. D. Kraijer, van Amsterdam naar Batavia, was den 19 oktober 1820 in goede staat zeilende in de Straat Sunda; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 januari. Te Batavia is gearriveerd W. Lucas van Rotterdam; te Marseille J.C. Willems, in 29 dagen; te Gibraltar kapt. Vollemaere van Ostende; te Bordeaux J. Hoek, van Harlingen, te Cuxhaven F.R. Berg van Amsterdam naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Kapt. Azon Jacometti, voerende het schip (opm: fregat, kapt. Theodorus Azon Jacometti) de JONGE ANTHONY, naar Batavia gedestineerd, is den 24, met het uitzeilen (opm: van Helvoetsluis), tegen de noordwal vastgeraakt; er zijn twee schuiten derwaarts afgezonden, om hetzelve te ligten. (opm: zie RC 270121)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 19 januari:
Het schip FANNIJ (opm: fregat FANNY, thuishaven Gent), van Antwerpen naar Batavia, is den 22 september 1820 gepraaid.
Den 18 dezer heeft het schip DELPHINA, kapt. J. Boelen, van Batavia naar Antwerpen, te Cowes binnengelopen, de reis voortgezet.
Het schip PHILOTAIRE, Carron (opm: brik PHILOTAXE, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran), van Viginie (opm: waarschijnlijk Virginia, VS) naar Antwerpen, was op de hoogte van Falmouth.


Datum: 26 januari 1821


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In de loop der maand februari aanstaande zal te Delfzijl door een daartoe bevoegd beambte, publiek ter verkoop worden gepresenteerd: een buitengewoon snelzeilend kofschip, JONKHEER LAMORAAL ULBO genaamd, en gevoerd bij kapitein Nicolaas Smaal, groot circa 60 roggelasten, liggende in de haven van Ostende; alwaar, zo ten opzichte van het schip, als diens inventaris, ten kantore van de heer CHs. van Imschoot nader onderricht is te bekomen, alsmede ten kantore van P.J. Vos te Delfzijl.
(opm: 1] in de herhalingsadvertentie PGC 300121 ligt de inventarislijst uitgebreider ter inzage, n.l. nu ten kantore van de heren Canne en Balwé, te Amsterdam; Kuiper Van Dam en Smeer, te Rotterdam; R. van Goorlaken, te Antwerpen; Chs. van Imschoot en B.L. Hofland, te Ostende, en P.J. Vos te Delfzijl; 2] de verkoop is inmiddels bepaald op 24 februari 1821, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder J.A. Smaal te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Men presenteert uit de hand te verkopen: een Kofschipshol (opm: VROUW GESINA), groot 75 roggelasten, oud 15 jaren, liggende te Amsterdam, bevaren geweest door schipper Roelf F. Taaij. Nader informatie te bekomen bij de zeilmaker B. Onnes, aan de Noorderhaven te Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De notaris Mr. J.J. Wiersma, te Sneek, zal op zaterdag 3 februari 1821, finaal, des middags ten 12 uur, in de herberg te Baard, op gemakkelijke termijnen van betalen, veilen:
het Veerschip, varende van het dorp Baard naar Leeuwarden, Sneek en Franeker en terug, met de daarbij behorende losse goederen; in twee percelen. Waarop tezamen geboden is NLG 1.325,00

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De griffier G.J. Steensma, zal op zaterdag 10 februari 1821 des namiddags om 16.00 uur, in de herberg van Auke Willems van der Veen, aan de Dam te Bergum, presenteren te verkopen:
de gerechte helft van het Veerschip, met derzelve zeillagien, touwen, haken, bomen en verdere aanbehoren, varende wekelijks van Bergumer Nieuwstad op Leeuwarden et vice versa, invoegen thans door Tye G. Adema bevaren wordt.
Iemand inmiddels dit halve veerschip uit de hand verlangende te kopen, vervoege zich bij de eigenaar voornoemd te Bergumer Nieuwstad.


Datum: 27 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip de JONGE ANTJE, kapt. H.J. Prins, van Nantes naar Rotterdam, is den 17 januari ter rede van Vlissingen aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip (opm: pink) JAN EN CORNELIS, kapt. Jacob Duijff, van Amsterdam naar Batavia, is, volgens brief van Deal, den 17 januari aldaar wegens tegenwind, doch in goede staat, binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip (opm: galjoot) de VRIJHEID, kapt. R.T. Rinses, van Amsterdam naar Surinamen, is den 17 januari, wegens slecht weder en tegenwind, te Deal binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Kapt. J. Barends, voerende het kofschip FREDERICA, van Amsterdam naar Port-à-Port gedestineerd, en laatstelijk den 29 november 1820 van Ramsgate vertrokken, meldt van la Rochelle, in dato den 18 januari, dat hij aldaar die ochtend was binnen gelopen, na zeven weken in zee, en reeds tot voor Viana (opm: Viana do Castelo, Portugal) te zijn geweest, hebbende door zware stormen steng en zeilen verloren en een lek schip bekomen, zo dat hij moest lossen en repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 januari. Te Curaçao zijn gearriveerd R. Smit en J.J. Bart (opm: zie RC 101020) van Amsterdam; te Kadix (opm: Cadiz) J.R. Kuiper van Amsterdam; nog was een Hollands schip bij zware storm zonder loods in de Baai gekomen, zijnde waarschijnlijk J.C. Jansen van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. Het schip de JONGE ANTHONY, kapt. Azon Jacometti, is met de vloed van de noordwal afgekomen (opm: zie RC 250121 en 100221) en in vlot water geankerd; de wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. Van Den Briel wordt van den 25 dezer gemeld: het schip den 23 op de bank vastgeraakt, is niet kapt. Fisch, maar kapt. Berneval; dezelve is den 23 des avonds in vlot water gekomen en ligt binnen de bank ten anker. Ook zijn de kapiteins Fisch en Couch den 23, door stilte in de Put ten anker gekomen en liggen nog aldaar; de wind W.Z.W. en mistig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 januari. Volgens brief van Surinamen, in dato 4 december 1820, was aldaar den 19 november in goede staat gearriveerd de brik VANILLIA (opm: VENILLIA), kapt. G. Straatman, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. Het schip HENRIETTA WILHELMINA, kapt. P.J. Kerkhoven, van Curaçao naar Amsterdam, te Douvres (opm: Dover) binnengelopen, heeft den 20 dezer de reis voortgezet en den 23, in het gezigt van Scheveningen, een loods van dit dorp voor NLG 70 aangenomen.
Dezelve meldt, dat het brikschip NICOLETTE JEANNE, M. Koos, van Surinamen naar Amsterdam, zich toen 7 mijlen west-noordwest van Scheveningen bevond.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen het Nederlands kofschip de GOEDE VERWACHTING, gevoerd door kapt. R. Hansen, om spoedig (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Comp, Cargadoors aldaar.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Freight and passage to Rotterdam per the fast sailing ship BARON VAN DER CAPELLEN, capt. Wm. Purvis, to sail about the end of February. Apply to Messrs. Colville, Jutting & Co. Batavia, 25th January, 1821.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Passage van hier naar Rotterdam met de extra welbezeilde en nieuw gekoperde brik DIJKZIGT, kapt. M. Azon Jacometti, is bijzonder gemakkelijk ingericht voor de overvoer van passagiers en voorzien van een fraaie, luchtige en ruime kajuit, zal medio februari van hier vertrekken. Adres bij Colville, Jutting & Co.
Batavia, den 11 januari 1821.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Vracht naar Sourabaija met het schip EMILE, kapt. L. Christensen, adres bij de kapitein, ten kantore van Colville, Jutting & Co.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vracht en passage naar Amsterdam met het snelzeilend gekoperd fregatschip (opm: als fregat getuigde pink) RESOLUTIE, kapt. A. van der Abeele, zal tussen den 20 en 25 februari zeilen. Adres bij Brouwer, Nolthenius & Co, Batavia, den 25 januari 1821.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vracht en passage naar Amsterdam. Het snelzeilende fregatschip de NIEUWE ZEELUST, kapt. P. Swart, zal met alle mogelijke spoed geëxpedieerd worden.
Iemand genegen zijnde goederen op vracht te laden of passage te contracteren, gelieve zich te adresseren aan de heren J. Schill & F.A. Brandt, zijnde gemelde heren door mij benoemd als agenten van gemelde bodem.
P. Swart, kapitein (opm: zie BC 090621)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vracht en passage naar Amsterdam met het snelzeilend gekoperd Nederlands brikschip NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer. Dezelve zal medio februari zeilen. Iemand genegen zijnde goederen op vracht te laden of passage met dezelve te nemen, adressere zich ten kantore van Romswinckel & Brandt.
Batavia, den 18 januari 1821.


Datum: 30 januari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen M. Koos en T.J. Vlieger van Surinamen, P.J. Kerkhoven van Curaçao en P. Maas van Gothenburg; dezelve zijn met behulp van sloepen door het ijs in het Nieuwe Diep gebragt; G.J. Nieuwland en J.A. Bruinsma van Londen; de laatste is in de haven van Texel gezeild. Er drijft nog veel ijs op stroom. De postschuit is gisteren over geweest, doch heeft de brievenmaal met een jol aan Den Helder gebragt en is toen wegens het ijs moeten terug keren.
Den 15 dezer is in het Ras van Terschelling gekomen J.B. van den Oever van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 januari. Te Surinamen is gearriveerd J.H. Bodeman, te Livorno J.C. Ludders (laatst in Genua) en te Cette (opm: Sète) K.J. Masker en J.B. Lammers van Amsterdam; te Bayonne H.J. Mugge van Rotterdam; te Nantes B.P. de Vries van Amsterdam; te Rouaan H. Switters van Rotterdam. J. Claeijs van Gent, J.D. Ihlder van Embden en H.W. Poel (opm: kof VRIENDSCHAP, kapt. Hendrik Wolbert Poel) van Antwerpen.
Van St. Malo is vertrokken het schip LES DEUX FRÈRES naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 januari. Den 26, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis het schip KITTY, J. Ansdell, van Hull. Den 28, des morgens zeilden kapt. Mortleman, met de brieven van den 24 en 27 naar Harwich en PRINCE OF SAXEN-COBURG, J. Ladd, naar Londen;
den 29 arriveerde het schip THREE SISTERS, W. Frost, van Londen; de wind N.N.O. doch stil en Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Van den Briel wordt van den 27 gemeld: kapt. Fisch ligt nog in de put ten anker. Den 27, des morgens, zeilde het schip THE DUKE OF YORK, R. Couch, naar Londen, doch dezelve is in de put ten anker gekomen. Van den 28 meldt men: de kapiteins Fisch en Couch zijn den 28 uit de put naar zee gezeild; nog zeilden van hier naar zee LA MOUÈSTE, J. Berneval naar Rouaan; de NAIAD, J. Hempseed naar Leith en CHARLES PATRIX EDUARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), K.G. Ouwehand naar Boulogne; de wind stil en mistig en Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 23 januari 1821.
Het schip ENDEAVOUR, van Amsterdam naar Salem, bevond zich den 20 dezer op 47 graden 4 minuten breedte, 20 graden 6 minuten lengte; daags te voren was op de hoogte van Douvres (opm: Dover) het schip ELIZABETH, Rich, van Savannah naar Antwerpen, vertrokken den 10 december 1820.
Den 20 november is te Madeira binnengelopen het schip TRIM, Davis, van Amsterdam; hetzelve heeft den 26 de reis naar New-Orleans voortgezet.
Te Harwich is gearriveerd Brown van Amsterdam; te Salem Putnam van Vlissingen; te Havana Bergveld van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Gerhard Jacob Keiser, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens, op woensdag den 7 februari 1821, des avonds te 5 uur precies, ten huize van de weduwe Hoekzema, in het logement Hamburg, aan het Winschoterdiep te Groningen, door de oud-procureur J. Versteegh, op strijkgelds-conditiën te koop te presenteren: een halve Trekschuit, varende van Groningen op Winschoten, getekend no. 15, met diens gerechtigheden en toebehoren. (opm: volgen de verkoopcondities)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het kanton Veendam, zal ten verzoeke van Jacob Pieters Hergens, schipper en landbouwer in de Wildervank, publiek bij strijk- en opbodsgelden verkopen:
een welbevaren Kofschip, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, en verder toebehoren, zo thans voor de verkopers wal in het Oosterdiep in de Wildervank is liggende. De verkoop zal finaal in een avond gehouden worden, en wel op vrijdag den 9 februari 1821 des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder Adriaan H. Veenhoven, in de Wildervank. (opm: de VROUW ANNEGINA werd niet verkocht, zie PGC 030123)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop: een halve Trekschuit, varende van Groningen op Stroobos en vice versa; te bevragen bij Hindrik Bosman, buiten A-poort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een weldoortimmerd Hektjalkschip, nieuw uitgehaald in het jaar 1818, bij Siemen Watzes Timmersma, te Grouw in Vriesland, zijnde lang over zijn stevens 71 voeten, wijd 15½ voeten, hol op zijn uitwatering 6½ voeten, alles naar Vriesche maat gerekend, zijnde zeer geschikt tot binnen- en buitenvaren.
Iemand hier aan gading makende, kan deszelfs eigenaar waardoor het bovengemeld schip wordt bevaren, hierover spreken. Het schip is leggende te Groningen, op de Reitemakers Rijge, zijnde de schipper genaamd Bartelt Jans.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Hekschip, zijnde een Deventervaarder, met deszelfs toebehoren, goed voorzien, geijkt op negen lasten, in 1812 en 1813 te Leeuwarden gebouwd, in gebruik bij de eigenaar Broer Ymes.


Datum: 01 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Sedert onze laatste is in Texel niets binnengekomen; uitgezeild R. Cubitt, W. Atkinson en A. Calloway naar Harlingen, van Londen als bijleggers binnengeweest. Geen postschuit gevaren. De Texelse wal is met drijfijs bezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 januari. Het brikschip de VROUW SARA JOHANNA, kapt. J.K. de Vries, den 27 november uit Texel gezeild naar Fernambuck (opm: Pernambuco, thans Recife), Bahia en Rio de Janeiro, is den 26 december, 14 mijlen Z.O. ten O. van Kaap Finisterre, in goede staat zeilende, gepraaid door kapt. W. Leeuwrik, den 3 januari te Lissabon gearriveerd (opm: zie RC 010221 en 060221).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het fregatschip (opm: brik) ANNA PAULOWNA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Smirna (opm: Izmir) naar Amsterdam, is wegens slecht weer en tegenwind den 3 januari ter rede van Malaga ten anker gekomen; was in goede staat en zou met de eerste gelegenheid de reis vervorderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip (opm: pink) JAN EN CORNELIS, kapt. J. Duijff, van Amsterdam naar Batavia, den 16 januari wegens slecht weer en tegenwind te Deal binnengelopen, is volgens brief van daar van den 23 dito (over Ostende), dien ochtend met een schone N.O. wind vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip de VRIJHEID, kapt. R.T. Rinses, van Amsterdam naar Surinamen, te Deal binnengelopen, heeft den 23 januari des ochtends de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip FRANÇOIS, kapt. Bourge, van Morlaix naar Rotterdam, is den 21 januari te Calais binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 januari. Te Surinamen zijn gearriveerd J. Johannesen, M. Meijer en P.C. Staghouwer van Amsterdam, de laatste in 31 dagen; te Berbice S. Kraaij van Amsterdam; te Smirna (opm: Izmir) J.H. Backer van Amsterdam, laatst van Genua en Livorno; te Marseille J. Paulsen, te Kadix (opm: Cadiz) J.C. Jansen, en te Lissabon W. Leeuwrik van Amsterdam; dezelve meldt in dato 6 januari dat hij op zijne reis met vele en zware stormen heeft moeten worstelen; doch was het schip en zo dacht hij ook de lading in goede staat (opm: zie ook RC 060221); op de rivier van Nantes A.R. de Groot (opm: kof DRIE VRIENDEN) van Rotterdam.

RC 010221
Amsterdam, 30 januari. Van Cherbourg is vertrokken Lukerne en van Quilleboeuf H.F. Klie naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 januari. Den 29 arriveerden te Helvoetsluis kapt. Bridge met brieven van den 24 en kapt. Levieng met die van den 27, van Harwich.
Den 30 arriveerde de VROUW MARIA, H. Wehmhoff, van Batavia, laatst van Vlissingen; de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Van Den Briel wordt van den 30 gemeld: kapt. Berneval is uit de put op de rede terug gekomen. Den 30, des morgens, zeilde THE PRINCE OF ORANGE, T. Musson, naar Londen; de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 januari. Den 31 arriveerden te Helvoetsluis de schepen DE DRIE GEBROEDERS, C.J. Claassen en de VRIENDSCHAP, T.L. Hofkamp, van Havre-de-Grace; de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 26 januari 1821.
Het schip de MARS, Hall, van Baltimore naar Amsterdam, heeft in de nacht van den 22 dezer, na de lading gelost te hebben, in het nieuwe dok in de haven van Douvres (opm: Dover) zware schade bekomen en is vol water.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 januari. Te Barcelona is gearriveerd Harders van Amsterdam; te Messina Best van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. In het jaar 1820 zijn te Stockholm 170 schepen minder uitgeklaard dan in 1819; zijnde aldaar 303 schepen binnengekomen, hetwelk 284 schepen minder is dan in het vorige jaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping. Binnen de stad Dordrecht, in het Venduhuis de Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat, op zaterdag 10 februari 1821, des voormiddags ten twaalf ure precies, ten overstaan van de notaris Van der Star, van de volgende scheepsportiën, te weten:
- De onverdeelde helft en een vierde gedeelte, elk afzonderlijk, in een extraordinair welbezeild Nederlands Kofschip, genaamd MARIA, gevoerd door kapt. Jan Sikkes, groot volgens meetbrief 180 tonnen of 64 lasten, lang over steven 20 ellen, 8 palmen, breed 5 ellen 1 palm, diep 2 ellen 7 palmen, alles Nederlandse maat. Met al deszelfs rondhout, opstaande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, zo als hetzelve schip thans te Antwerpen, in het Tweede Dok, liggende is.
Daarbij te leveren de onverdeelde helft en een vier gedeelte in ankers, touwen, zeilen, bootmansgoed, koksgoed, stuurmansgoed, kajuitgoed, grote boot, chaloup, enz, volgens aangeslagen biljetten.
NB. Zullende voornoemde helft en een vierde deel ieder afzonderlijk worden geveild en afgeslagen, en daarna de drie vierden gecombineerd worden afgeslagen.
Nader onderrichting bij de kapt. Sikkes, te Antwerpen, alsmede bij gemelde notaris, en bij de makelaar Gerard Mauritz, te Dordrecht.


Datum: 02 februari 1821


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar Notaris, residerende te Groningen, is voornemens, op woensdag den 14 februarij 1821, des avonds precies te 6 uren, ten huize van den logementhouder L. van der Molen, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek te verkopen: een welbevaren smakschip, DE ZEELUST genaamd, groot plus minus 55 roggelasten, met al deszelfs zeil en treil, ankers, touwen en verder opgoed en scheeps-gereedschappen, volgens inventaris, op de verkoop-billetten geplaatst, invoegen door schipper Jacob Roelfs de Boer wordt bevaren en thans te Delfzijl, binnen de sluis, bij de 1ste werf (opm: Concordia), is liggende, alwaar het zelve dagelijks kan worden bezigtigd.
Om binnen de 14 dagen na den verkoop, tegen contante betaling, te aanvaarden, kunnende de verder conditiën dezer verkoop, 3 dagen bevorens, ten huize van verkoop worden gelezen.
Mr. H. Trip, Notaris en Procureur

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een klein Turfschuiteschip, lang over de steven 48 voet, wijd 11 voet, hol naar rato, met zeil en treil en verder toebehoren, zo als hetzelve is bevaren door de eigenaar Sjoerd Johannes de Heer, thans te Rottevalle, wie in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 03 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip AURORA, kapt. J.F. de Jong (opm: smak, kapt. J. Falkama de Jong), van Rotterdam naar Belfast, te Ramsgate binnengelopen, heeft den 23 januari de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen C. Warren van Londen; dezelve is in het Nieuwe Diep gebragt. Geen postschuit gevaren. De Texelse wal is met ijs bezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 februari. Te Berbice is gearriveerd P.T. Roskam van Amsterdam; te Marseille H. Siegers van Rotterdam en te Cette (opm: Sète) M.J. Cornel van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. In het Ras van Terschelling is, wegens ijsgang, gekomen F.C. Pfefferkorn van Drontheim, met schade aan schip en tuig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 31 januari. De beminnaars van de natuurkennis zullen gewisselijk met genoegen vernemen, dat er weder een zeer aanzienlijke verzameling van naturalia, in 36 kisten, door professor Reinwardt, van Java, in september, voor ’s Rijks Museum van natuurlijke historie afgezonden, behouden aan Den Helder is aangebragt, door kapt. C.J. Jonker, voerende het schip (opm: fregat) JOHANNA, thans liggende aldaar in het Nieuwe Diep. Deze verzameling bestaat in de huiden van viervoetige dieren en van vogelen, ter opzetting bereid, als ook enige sceletten van dieren, te zamen in vijf kisten. Wijders zijn negen kisten met amphibiën en vissen, twee kisten met insecten, vijftien kisten met zeegewassen, waarbij ook enige kistjes met schulpen en vier kisten met mineralen gevuld.
Brieven van den 8 september laatstleden bevestigen nader het voornemen van de heer Reinwardt, om in het begin van het jaar de terugreis van Java aantenemen (opm: zie RC 300422), ten einde in de herfst het Z. E. opgedragen hoogleraarambt, te Leiden, in de plaats van wijlen de hoogleraar Brugmans en de directie van de botanische tuin aldaar, te aanvaarden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 februari. Den 31 passato arriveerden te Helvoetsluis de schepen FLORA, R. Wood, van Stockton; NEPTUNUS, J.C. Baker, van Londen; MALABAR, J. Orne, van Sourabaija, laatst van Cowes en kapt. Bridge, met de brieven van den 31 passato, van Harwich; de wind Z.W.
Den 1 arriveerden te Helvoetsluis kapt. Moon, met brieven van de 31 passato, van Harwich; ISIS, J. Woodberrij, van Manilla; FRANCOIS, kapt. Bourge, van Morlaix; de WAAKZAAMHEID, G.H. Luurts, van Bilbao; CHARLES PATRIX EDUARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), K.G. Ouwehand, uit de Maas, als bijlegger, naar Boulogne; de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 februari. Den 1 dezer arriveerde te Maassluis het schip de VROUW HAASJE G. Ouwehand, van Londen; de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 februari. Den 1 arriveerde in de Maas het schip HET FORTUIN, W. van der Kolff, van Nantes; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Van Vlissingen wordt den 30 januari gemeld: gisteren is hier binnengekomen het schip JOSEPH AND ANN, W. Minter, van Londen, en is ter rede gekomen de JONGE JUFVROUW ANNA, J.G. Sap, van Rouaan naar Brussel en de JONGE ANTJE, H.J. Prins, van Nantes naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen VICTORIA, C.G. Mioberg, naar Bergen in Noorwegen; MATHILDE, S. Whiley, BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), O.A. Wilman en de JUNE, A. Christie, naar Londen; MARTHA LOUISA, P. Brun, naar Noorwegen en NOOIT GEDACHT, F. Hinter naar … (opm: niet vermeld).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 30 januari 1821.
Het schip de MARS, Hall, van Baltimore naar Amsterdam, is te Douvres (opm: Dover) afgekeurd, als zijnde het repareren onwaardig.
Den 27 dezer is te Plymouth binnengelopen het schip AURORA, Young (opm: de smak AURORA, kapt. J. Falkama de Jong, zie RC 030221 en 220221), van Rotterdam naar Newry.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op den 15 februari 1821 zal te Samarang publiek worden verkocht het welzeilend gekoperd kustschip PEKING, ladende circa 250 koyangs, met dies inventaris, zodanig als hetzelve ter rede van Samarang is liggende. Batavia, den 11 januari 1821.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Brig ALERT for sale. The undersigned, having received powers from the 5th Canton Insurance Company at Calcutta, will expose for sale by Public Auction on the 15th February next, on account of the Underwriters, the hull and materials of the brig ALERT, now lying in Surabaya river. Sale to commence at 10 o’clock. List of stores to be seen with Mr. J. Barbier at Sourabaya.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen:
26 Januari Engels schip FRIENDSHIP, G. Wise, van Bencoolen den 22 januari.
28 Januari Zr.Ms. kanonneerboot no. 15, 1e luitenant F.H. de Gelder, van de rivier Madsodjie en Anjer den 18 januari.
29 Januari Zr.Ms. kanonneerboot no. 2, 2e luitenant G.H.C. Lutkens, van Lampong Toelang Bawang den 20 januari.
Vertrokken:
27 Januari brik COANLIE, Lim Keksiang, naar Rembang.
28 Januari schip ARINUS MARINUS, Arij Langeveldt, naar Rotterdam, passagiers kolonel Boions, kapitein en mevrouw Thijssen, de heren J. Hommes, H. Jommes, J. Matak en familie, W.A. Ploem, de weduwe B. van Hak geb. Greepman, mejufvr. H. Greepman, de jonge jufvrouwen Morin, E.C.W. en L.A.F. Sack, de jonge heren H. Meijlan en P. van Heerdt, de chirurgijn der 3e klasse Clement, en 40 gepasporteerde militairen, schip MIDDELBURG, D.J. Bulsing, naar Canton, schip RACE HORSE, G. Ingram, naar Samarang en Sourabaija.
29 Januari schip MAGBAR, Seck Oemar Bin Abdulla bin Boegies, naar Samarang, Grissee en Sourabaija.
31 Januari schip INDUS, H. Wright, naar Antwerpen, dito COROMANDEL, J.A. Butter, naar Malacca, Pulo Pinang en Bengalen.
1 Februari schip KAMBANG JATTIE, C. McLean, naar Samarang en Sourabaija, Amerikaans schip GENERAL HAMILTON, S.B. Bacon, naar Sourabaija.
2 Februari schip JACOBA, Skitter, naar Samarang en Sourabaija, met Zr.Ms. troepen.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. wachtschip TROMP, korvet ZEEPAARD;
schoeners ZEEMEEUW, CALIJPSO; kanonneerboten no. 2, 11 en 15;
schepen HET SCHOON VERBOND, ANTOINETTA JACOBA, ELIZABETH, de GRAAF BÜLOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, EMERENTIA, de GENERAAL DE KOCK, CONCORDIA, HABSOEN, HELENA CHRISTINA, MERCURE, CORNELIA, ADMIRAAL BUIJSKES, RESOLUTIE, FLORA, EMILE, BATAVIA, BARON VAN DER CAPELLEN, ELIZABETH JOHANNA, HENRIETTE ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FORTITUDO, ROSALIE, FATAL RACHMAN, FANNY, MARIA;
brikken FANNY, INGSOEN, TJOEMPO, MARIA, HAPSING, JAPIER, INGTHAIJ, CORNELIA EXPERIMENT, BIANHONG, NORDLOH, DIJKZIGT, de HOOP, JORINA;
schoeners VONGSIEN, HOCKLIE; sala sala (opm: soort brik) MARTHA;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, STAKESBY, LORD WELLINGTON, INDIAN TRADER, FRINDSHIP; Engelse brikken HARRIET, PALLAS, FANNY;
Portugees schip NAVIE SAO REIDO REIM UNIDO; dito brik ASUMPÇAO;
Amerikaanse schepen THOMAS WILSON, WILLIAM, ROUSSEAU, HELVETIUS, GLIDE; Amerikaanse brik VANCOUVER.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Samarang aangekomen:
23 Januari Chinese brik JUPITER, Souw Sangean, van Batavia.
24 Februari Arabisch brik FATTAL KARIM, Saab Achmat Makaran, van Pontianak, Chinese dito INGSOEN, Souw Ankie, van Batavia.
Vertrokken:
22 Februari schip PRINCE BLÜCHER, G. Fore, naar Japara en Sourabaija.
25 Februari brik ELIZABETH, J. Robertson, naar Sourabaija.
Schepen liggende ter rede van Samarang:
Zr.Ms. schoener no. 16;
schepen HUNTER, EVERTSE, PEKIN, JONGE PIETER;
brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, PIETERNELLA, MAXIMA;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA; chaloupen PAMELA, EMMA;
Engels schip WILLIAM NELSON;
Amerikaanse schepen MESSENGER, MARIMACK (opm: waarschijnlijk MERRIMAC), PATERSON, FAME;
Amerikaanse brik ELLEN DOUGLAS; Arabische brik JOSEPH; Arabische chaloup CHERIBON; Maleise brik de GOEDE HOOP; Maleise schoener REMAN TJIETA; Maleise sala sala (opm: soort brik) BOEJANG SLAMAT; Chinese brikken TJIENGSOEN, de ZWALUW, HOHIEN, JOANNA, gevoerd door de inlandse bootsman Pa Gourima; Chinese schoeners DE HOOP, PAMALANG; Chinese chaloup HAPHIN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija aangekomen:
21 Januari schoener la MODESTE, D.S. Cochrane, van Batavia den 25 december 1820.
24 Januari schoener MOLUCKO, T.S. Perrij, van Batavia den 28 december 1820.
25 Januari Zr.Ms. kanonneerboot no. 17, 2e luitenant Kolff, van Batavia den 17 januari.
27 Januari Amerikaanse brik NAUTILUS, A. Currin, van Batavia den 19 januari.
Vertrokken: geen
Schepen liggende ter rede van Sourabaija:
Zr.Ms. korvetten EENDRAGT, VENUS; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA, kanonneerboten no. 13, 14 en 17;
schepen MASTORA, CLARA;
brikken WILLEM JOHAN, LADIE PONTIANAK, FRANCINA, AURORA, TAMBA BOIJO, TIKSEENG, ANNA, BOEANG BESSIE, FATTAL CARRIM, BAGOES SALAM, ELIZABETH;
schoeners ROSE, SANTFA, MARY, DASHER, PHOENIX, de HOPE, de MODESTE, MOLUCKO; kotter de GOEDE HOOP;
Engels schip NEPHTUNE (opm: waarschijnlijk NEPTUNE); dito brik ALERT; Portugees schip VIAGANTE, Amerikaans schip NORTH POINT; dito brik NAUTILUS.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija aangekomen:
23 februari schip KUMBANG JATIE, C. McLean, van Samarang den 31 januari; Zr.Ms. brik DE MARIA, luitenant Van Guericke, van Banka den 1 februari.
Vertrokken:
18 februari schoener de HOPE, Tjio Kiesing, naar Amboina.
19 februari brik ROEANG BESIE, B. Paijer, naar Amboina.
Schepen liggende ter rede van Sourabaija:
Zr.Ms. korvetten EENDRAGT, VENUS; brikken JACOBA ELIZABETH, DE MARIA; schoeners SCHILDPAD, EMMA, CALYPSO, kanonneerboot no. 17;
schepen VIAGANTE, CLARA, JAVA, EMILE, BATAVIA, FORTITUDO, JACOBA, ADMIRAAL BUIJSKES, ROSALIE, KUMBANG JATIE;
brikken WILLEM JOHAN, LADIE PONTIANAK, FRANCINA, TIKSEENG, ANNA, FATTAL CARRIM, BAGOES SALAM, BOERSONG, ELIZABETH, TAMBA BOIJO;
schoeners ROSE, SANTFA, MARY, DASHER, PHOENIX, VENSING;
sala sala MARTHA; kotter de GOEDE HOOP;
Engels schip NEPHTUNE (opm: waarschijnlijk NEPTUNE); dito brikken ALERT, THREE BROTHERS;
Frans schip l’ESPERANCE;
Amerikaanse schepen NORTH POINT, GENERAL HAMILTON, GLIDE; dito brik NAUTILUS.


Datum: 06 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen P. Haasnoot, van Lissabon en J.F. Spiegelberg van Smirna (opm: Izmir), laatst van Malaga (ligt in quarantaine); zijn in het Nieuwe Diep gekomen; S.J. Vegter van la Rochelle en J.W. Kramer van Bordeaux, beide in de haven van Texel gezeild.
Wegens ijsgang zijn in het Ras van Terschelling gebracht A. Galloway en W. Atkinson van Londen en R. Cubitt van Yarmouth; uitgezeild H.W. Koster naar Embden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Kapt. J.G. Juister, voerende het schip de VROUW CATHARINA, van Amsterdam naar Bremen, meldt van Edam van den 1 februari, dat hij den 30 januari van Amsterdam vertrokken en tot voorbij de Bogt van Hoorn gekomen zijnde, de Zuiderzee nog vol ijs bevonden had; hij had de volgende dag getracht bij het Val van Urk om te zeilen, doch daar komende, van het Enkhuizerzand tot aan de Zuidwal geen water kunnen zien, hetgeen hem genoodzaakt had terug te keren en te Edam te ankeren; bij hem waren verscheiden schepen, waaronder de HENRIETTA ELISABETH, kapt. M. Jansen, van Amsterdam naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Van Brake, op de Weser, wordt van den 16 januari gemeld, dat de vorst aldaar deze winter zo hevig geweest was, als in de laatste twintig jaren niet had plaats gehad. De Weser was geheel bevrozen geweest, zo dat men dezelve van Blezen (opm: waarschijnlijk wordt Blexen bedoeld) tot Bremen met zwaar geladen wagens was overgetrokken; van eerstgenoemde plaats was tot beneden het baken niets dan ijs te zien. Sedert twee dagen had men westen wind met zware regen en het ijs in de Beneden Weser was grotendeels opgebroken. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. J.E. Planter, was in het opwaards zeilen in het ijs bezet geraakt en naar de Hoogen Weg (opm: Hohe Weg) tussen de Weser en de Jade gedreven, alwaar het lag met ingedrukte zijde, zodat men weinig hoop had om hetzelve of de lading hout te behouden; de kapitein en zijn volk waren te Fedderwarden aan de wal gekomen (opm: zie RC 130221).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Extract uit een brief van Lissabon van den 13 januari: “Kapt. W. Leeuwrik is den 10 en 11 dezer alhier in groot gevaar geweest om zijn schip te verliezen, doch buiten verwachting behouden gebleven. Het stormde zodanig, dat ik 4800 reis moest betalen om een bark aan boord te krijgen, alleenlijk om te vragen welke assistentie hij nodig had; hij lag met ankers en touwen met een Zweeds schip van 200 last verward, zo dat zij met elke zee tegen elkander vielen; ik had reeds andere ankers en touwen en volk in een bark, om hem te brengen en zijn touwen te laten kappen, toen hij door een geluk los raakte, doch hij heeft veel schade aan zijn want; ook zijn zijn boot en sloep beide aan stukken geslagen. Het weer is ontzettend geweest en nog niet veel beter; wel minder wind, doch regens die verschrikkelijk zijn.”

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 februari. Te St. Eustatius is gearriveerd H.A. Balmer van Amsterdam; te Surinamen E. Petersen (opm: ZWERVER) van Middelburg; te Malaga Willaers en te Kadix (opm: Cadiz) Boom van Ostende; te Bordeaux Knudsen en te Rouaan Schreijenberg van Antwerpen; te Drontheim D.R. Steen van Dordrecht en J.S. Jensen van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Van Marseille is vertrokken J.H. Zinger en van Cette (opm: Sète) H.J. Rieke naar Antwerpen en van Rouaan P. de Best naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 februari. Den 2 dezer arriveerde te Helvoetsluis het schip de VRIENDSCHAP, K. Lozen, van Kemper.
Den 4 arriveerden kapt. Hammond, met de brieven van den 3, van Harwich; CERES, J. Cooke, van Stockton; de GOEDE HOOP, F. de Best, van Rouaan; de STEPHANIE, kapt. Lesesijuer (opm: Lestuijver), van St. Malo; GEERTRUIDA MARIA, H. Glazener, van Cette (opm: Sète), laatst van Gibraltar.
Den 5 zeilde kapt. Levieng, met de brieven van den 3, naar Harwich; dezelve is door de hoge zee terug gekomen; de wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 februari. Den 2 arriveerden in de Maas de schepen de ONDERNEMING, K.F. Klie, van Rouaan en de GOEDE HOOP, J.J. Kardas, van Lissabon; de wind W. en mistig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Den 4 zeilde van Maassluis het schip de JONGE GERRIT, C.L. Klok, naar Bornham; de wind W.Z.W.
Van Maassluis wordt van den 5 gemeld: kapt. Klok ligt, door contra-wind buiten ten anker; de wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 februari. Van Middelburg wordt van den 1 dezer gemeld: heden arriveerde voor deze stad van Demerarij het schip DE KOLONIST, kapt. J. Riewerts.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 2 februari 1821:
Het schip GEORGE, Robins, van Amsterdam naar Providence, is den 30 december 1820 zeer lek te Lissabon binnengelopen; ook is aldaar den 19 januari gearriveerd het schip (opm: pink) de JOHANNA MARIA, F. Jonker, van Middelburg naar Batavia, met verlies van de grote mast, zeilen enz.
Den 14 november 1820 zijn aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen de schepen FANNY, Watson, van Antwerpen naar Batavia en CLAUDINE, Whelsh, van Batavia naar Antwerpen.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Couch en Ladd van Rotterdam en Whileij van Antwerpen; te Hull Schols, Clark en Luchtins van Antwerpen; te Harwich BELLE ALLIANCE van Antwerpen naar Londen; te Lissabon Menzel; te St. Ubes (opm: Setubal) Frost van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Surinamen: het gekoperd fregatschip BETSEY, kapt. J. Roepel, mede voor passagiers; vertrekt 15 februari aanstaande.
Idem: het Brikschip HYPERION, kapt. H.S. Bruinsma.
Liverpool: het Kofschip JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet Jr.
St. Petersburg: om met de eerste schepen te vertrekken, het Galjasschip DIANA, kapt. Frans Popken.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuizen
Liverpool: het Kofschip ONDERNEMING, kapt. R. Hakker.
Adres bij T.J. Boutmij
Surinamen: het gekoperd Fregatschip de TWEE VRIENDEN, kapt. Hendrik Bos, mede voor passagiers, om den 5 februari te vertrekken.
Idem: het Brikschip de GONNEMIE, kapt. Willem Reijmers, mede voor passagiers, om in de loop dezer maand februari te vertrekken.
Bordeaux: het Kofschip de TEUNEGINA GEZINA, kapt. Roelf Pieters Bossinga, om den 15 februari te vertrekken.
Nantes: het Kofschip de VROUW HENDRIKA, kapt. Evert Eppes Hoveling.
Rochefort en La Rochelle: het Smakschip DE JONGE JURRINA, kapt. Ebe Jurjen Bakker.
Elseneur (opm: Helsingör) en St. Petersburg: het Kofschip de KOOPHANDEL, kapt. Berend Gerlofs Harkema, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Aan de Beurten naar:
Antwerpen: het schip DE VROUW ROZIENA, kapt. P. Hensen; vertrekt morgen den 7 dezer.
Idem: het schip LIVINA IZABELLA, kapt. Jan Zijlmans; vertrekt saturdag den 3 dezer.
Brussel: het schip MARIA THERESIA, kapt. J. Ooms; vertrekt saturdag den 10 dezer of eerder.
Adres bij de commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Leuven en Mechelen; het beurtschip de GOEDE HOOP, kapt. Wim Visser, om uiterlijk op vrijdag den 9 dezer te vertrekken.
Adres bij de commissaris N.J. Kelk en de wed. Beijerman, Posthoornsteeg, wijk B
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 10 dagen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op 1 maart 1821 vertrekt van Harlingen naar Suriname, het tweedeks schoonerschip HARLINGEN, voorzien van een Turkse pas, gevoerd bij kapt. L.L. Buisman; iemand met hetzelve goederen willende overmaken, of als passagier mede varen, vervoege zich voor die tijd bij P.M. Houttuin, te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar, voor zover nodig, ten overstaan van de heer vrederechter van Harlingen, op woensdagen de 14 en 21 februari 1821, telkens des avonds ten 06.00 uur, ten herberge van Daniel Stram, verkopen: volgen 8 percelen, waarvan no. 8: een hecht en welbezeild Schuiteschip, met deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers, enz, en verdere goederen. Lang over steven 17 ellen 8 palmen 9 duimen 2 strepen (63 voeten oude maat), wijd en hol naar rato, leggende in de Haven te Harlingen, bij Folkert Jans Park als eigenaar gebruikt en bevaren; terstond vrij te aanvaarden.


Datum: 08 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 februari. Den 6 dezer arriveerde in de Maas het schip DE VRIENDSCHAP, T. Helm, van Villanova.
Den 7 zeilde de GOEDE VERWACHTING (opm: kof), R. Hansen, naar Bergen.


Datum: 09 februari 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De griffier Mr. Js. Verwey, te Sneek, gedenkt publiek bij strijkgeld te verkopen: een hecht en welbezeild Tjalkschip, liggende aan de scheepstimmerwerf van de weduwe Durk Piers, te Woudsend. Wie gading maken, komen op vrijdag den 23 februari 1821 des morgens om 11 uur, bij de beschrijving, en des namiddags ten 3 uur, bij de finale palmslag, ten huize van de kastelein Sytze de Jong, in de dorpsherberg te Woudsend. De voorwaarden zijn bij bovengemelde griffier, bij de notaris Steenbeek, te Heeg, en bij de procureur Zandstra, te Sneek, te vernemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

(opm: begin van de rubriek Buitenlandse scheepvaart in 1821. De scheepsberichten worden niet overgenomen, wel bijzonderheden i.v.m. de scheepvaart)
Op 4 februari 1821 worden de Engelse sloepschepen UNION, kapt. A. Galloway, en het schonerschip HOPE, kapt. Wm. Barfield, met boter etc. van Harlingen naar Londen, door het menigvuldige ijs voor de haven en harde wind belet te vertrekken.


Datum: 10 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Den 6 februari zijn de eerste ligtervaartuigen, sedert het dooiweer, van Amsterdam in de haven van het Nieuwe Diep; ook zijn naar de stad vertrokken het grootse gedeelte der schepen, die in de gemelde haven overwinterd hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 februari. Den 7 dezer arriveerde te Den Briel het schip de VROUW NEELTJE, W. van Noord, van St. Ubes (opm: Setubal).
Den 9 dezer zeilden ZELDEN RUST, P. Gorter, naar Bergen, de WAAKZAAMHEID, P. Groen, en de VROUW BREGJE, H. van der Valk, naar Newry, ’s LANDS WELVAREN (opm: hoeker), K. Storm, naar St. Ubes (opm: Setubal), de OSCAR, O.P. Cock, naar Madeira, de GEZINA, E.G. Pekelder, naar Belfast en de VROUW ZWAANTJE, J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jan Jans Kortrijk), naar Londonderrij, en arriveerden de VRIENDSCHAP, F. Plokker, en de JONGE RICHARD, J. Parlevliet, van Rouaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 februari. Den 7 dezer arriveerde te Maassluis het schip de VROUW ELIZABETH, P. Kuijt, van Ostende. De wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Den 8 dezer zeilde van Helvoetsluis de JONGE ANTHONIJ, T. Azon Jacometti, naar Batavia (opm: zie RC 250121 en 270121).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 6 februari.
Het schip THE TYRE, Boyd, van Batavia naar Holland, is in september 1820 te Mauritius afgekeurd, als onwaardig om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Het schip de BARONES VAN DER CAPELLEN, Cantbrinson, (opm: fregat BARONESSE VAN DER CAPELLEN, zie ook RC 190920, kapt. F.F. Cambernon), van Batavia, is den 3 dezer te Cowes binnengelopen; was den 23 oktober vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Den 6 december 1820 is aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen het schip (opm: fregat) CORNELIA SARA, J. Marcussen, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun Principalen, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze Stad, zijn voornemens (na gedane aangifte, ingevolge de wet), op dinsdag den 27 februari 1821, des namiddags te vier uren, in het Logement genaamd het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen: een extra snel zeilend Nederlands Brikschip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, lang over steven 21 ellen 8 palmen en 2 duimen, wijd bij het grootluik 6 ellen 5 palmen 8 duimen, hol in het ruim 4 ellen 1 palm en 1 duim (opm: 21,82 x 6,58 x 4,11 m.), of oude Amsterdamse maat lang 77 voeten 2 duimen, wijd 23 voeten 3 duimen, hol 14 voeten 7 duimen, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven aan de Scheepstimmerwerf van de heer C. Frater; kunnende aldaar daags vóór en op de dag der veiling door een ieder worden bezigtigd. Nader onderrigt bij gemelde makelaars.
(opm: deze advertentie werd opnieuw geplaatst in RC 021021; in RC 301021, DC 011121 en RC 131121 werd een op 13 november te houden veiling aangekondigd waarin – nu – het Hol, nog steeds liggende in de Zalmhaven, met gereedschappen, rondhouten, enz. [gedeeltelijk aan boord en gedeeltelijk op de kaai] zou worden verkocht; het schip was kennelijk toch rijp voor de sloop)


Datum: 13 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. J.E. Planter, tussen de Wezer en Jade in het ijs bezet (opm: zie RC 060221), is door het ijs geheel vernield; de tuigagie, benevens omtrent de gehele lading, is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 februari. Den 9 dezer zeilden uit de Maas de NEÊRLANDS KROONPRINS (opm: hoeker), A. van der Meijden, naar Dublin.
Den 10 dezer arriveerde de ZEELUST, H. Boudesteijn, van Lissabon, als bijlegger, op order (opm: is 13 februari naar Rotterdam gezeild).
Den 11 dezer arriveerde de ALETTA SOPHIA, E.J. de Vries, van Lissabon naar Amsterdam, als bijlegger, en zeilde de CLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoord, (opm: galjas KLAZINA EN DIRKJE, Cornelis Schilperoort), naar St. Ubes (opm: Setubal). De wind N.O. en O.N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 februari. Den 10 dezer arriveerde te Maassluis het schip de NEGOTIE, H. van der Meij, van Katwijk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Van Den Briel zeilde den 12 dezer de FRANS EN ALETTA (opm: hoeker), M. van der Struijs, naar Lissabon, en de TWEE GEBROEDERS, J. Sweers (opm: smak, kapt. J. Swiers), naar Londonderry.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 februari. Van Middelburg wordt van den 9 februari gemeld: den 15 december 1820 is behouden te Demerarij gearriveerd het schip de DAGERAAD, kapt. C. Rikels (opm: pink, kapt. Cornelis Riekels), van hier.
En zijn naar zee gezeild de schepen de ZEEUW (opm: fregat), kapt. L. Woutersen, naar Surinamen, en de SARA AGATHA, L.M. Hoffman, naar Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Van Vlissingen wordt gemeld dat alhier is binnengekomen het schip de UNIE, kapt. J.C. Nieschwager, van de Marennes.
Van Rouaan is met onbepaalde destinatie alhier ter rede aangekomen het schip de VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart.
Sedert den 1 dezer zijn alhier ter rede gekomen en naar Antwerpen de Schelde op gezeild de schepen NEPTUNIS, B.S. Leedig, van Londen; de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, van de Marennes; LOUISE, D. Guijt, van Jersey; THERESIA, J.H. Arents, en de VROUW MARTHA, D.R. van Wijk, van de Marennes; de JEUNE LAURE, J. Lavanse, van Bordeaux; de JEUNE PIERRE, P. la Vergne, van Redon; de EENDRAGT (opm: smak), B.H. Cappen, van de Marennes; de UNIE (opm: kof, thuishaven Oostende), J.B. Neurenberg, van Rochelle; de OOSTERSTAR (opm: smak), J. Moller, van Noirmoutier, en FORTUNA, E. Wanderlich, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Bataviase berichten tot den 30 september (opm: 1820) behelzen geen nieuws.
Aldaar lagen ter rede Zr.Ms. schip TROMP, kanonneerboot no. 11, gearmeerde (opm: bewapende) laadschouw no. 4.
Schepen BETSY EN CAROLINE (opm: fregat BETSEY EN CAROLINA), CHRISTINA BERNARDINA, CONCORDIA, PRINCE BLUCHER, PEKIN, JACOBA, EVERTJEN, EMILE.
Brikken EXPERIMENT, SAMARANG, ADVENTURE, JUPITER, FANNY, GEERTRUIDA, JACOBA, ANNA CHARLOTTA, JOHANNA, AGLAYA, JACOBA ALETTA, JACOBA AMBROSINA.
Engels schIp MARY, brik HARRIET.
Amerikase schepen UNITED STATES, LIVERPOOL PACKET, THOMAS WILSON, CLARISSA, CARAVAN, CATHARINE en brik BRAMIN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In de maand maart aanstaande zal publiek te koop worden gepresenteerd: het Kofschip, DE VROUW CORNELIA, groot pl. min. 100 roggelasten, bevaren door de kapitein O.F. Mewes; hetzelve is thans liggende te Amsterdam, aan het Kattenburg. (opm: zie PGC 270221)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofscheepje, lang 30 voet, wijd en hol naar rato, oud zes jaren. Nader onderricht bij Tjerk Ages van der Veer, te Balk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Hanekuijk, notaris te Harlingen, zal op woensdagen den 21 en 28 februari 1821, telkens des avonds ten 7 uur precies, bij de beschrijving en finale toewijzing, ten huize van H. Winter, in het Heerenlogement te Harlingen, verkopen: volgen 3 percelen, waarvan het derde: een hecht en welbezeild Schuiteschip, de VROUW JANTJE genaamd, lang 17 ellen 8 palmen 9 duimen 2 strepen, wijd 3 ellen 9 palmen 7 duimen 6 strepen (opm: 17,892 x 3,976 m.), en hol naar advenant, door de eigenaar Pieter van Getzen, te Franeker wordende bevaren, met zeil en treil, ankers, touwen en verder scheepstoebehoren, zoals hetzelve is liggende in de Noorderhaven te Harlingen; breder volgens inventaris.


Datum: 15 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 februari. Het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. C.W. Meijer, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is, volgens brief van Elseneur (opm: Helsingör) van 3 februari, den 25 januari op Schagen (opm: Skagen) gestrand, doch het volk en een gedeelte der lading is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Den 13 dezer zeilde de VROUW ANNA, P. de Heer, naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 9 februari 1821:
Den 6 dezer bevond zich op de hoogte van Dartmouth het schip ZELIMA, Nurenberg (opm: driemaster, kapt. Christian Neurenberg), van Batavia naar Antwerpen; was den 8 oktober 1820 vertrokken.


Datum: 16 februari 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder L. Harmenzon, te Leeuwarden, zal op maandagen den 26 februari bij de provisionele, en den 5 maart 1821 bij de finale toewijzing, telkens des nademiddags ten 3 uren, ten huize van Jan Jonkman, kastelein in ’s Lands Welvaren, op de Wirdumerdijk te Leeuwarden, publiek bij strijk- en verhooggeld presenteren te verkopen: een welbevaren Tjalkschip, lang 17 ellen 4 duimen (60 voet) wijd 3 ellen 5 palmen 9 duimen 2 strepen (12 voet 3 duim) hol naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, bevaren door de schipper Roelof Sijdzes Vermeer, thans liggende in de stadsgracht bij de Grachtswal.


Datum: 17 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Surinamen: het Brikschip HYPERION, kapt. H.S. Bruinsma.
Liverpool: het Hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet.
Idem: het Koffschip HENDRIK EN MARGARETHA, kapt. J.H. Warmolts.
St. Petersburg, om met de eerste schepen te vertrekken: het Galjasschip DIANA, kapt. Frans Popke.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Surinamen: het Brikschip de GONNEMIE, kapt. Willem Reijmers, mede voor passagiers, om in de loop van deze maand te vertrekken.
Bordeaux: het Koffschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Ties Jans Nuisker, om den 26 dezer te vertrekken.
Idem: het Koffschip de TEUNEGINA GEZIJNA, kapt. Roelf Pieters Bossinga, om den 15 dezer te vertrekken.
Fécamp: het Koffschip de VROUW HENDRIKA, kapt. Evert Eppes Hoveling.
Rochefort en la Rochelle: het Smakschip de JONGE JURRINA, kapt. Ebe Jurgen Bakker, om den 26 dezer te vertrekken.
Liverpool: het Nederlands Tonnage Koffschip ANNA PAULOWNA, kapt. Henderikus Pothoff, om den 28 dezer te vertrekken.
Elseneur (opm: Helsingör) en St. Petersburg: het Koffschip de KOOPHANDEL, kapt. Berend Gerlofs Harkema, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.
Dublin: het Schonerschip ANNA SOPHIA, kapt. Fredrik Tupper.
Adres bij D. Burger en Zoon.
Liverpool: het Kofschip ONDERNEMING, kapt. Reijn Hakker; vertrekt op verbeurte der vracht zaterdag den 24 dezer.
Adres bij T.J. Boutmij.
Aan de Beurten naar:
Antwerpen: het schip de GOEDE HOOP, kapt. C. van Vreeden, vertrekt den 10 dezer.
Idem: het schip de JONGE MONICA, schipper E.P. Engels, vertrekt den 14 dezer.
Idem: het schip de FLORENTINA JOHANNA, schipper Hk. Vassen, vertrekt den 17 dezer.
Idem: het schip de NOTENBOOM, kapt. F. Vassen, vertrekt den 21 dezer.
Idem: het schip LIVINA ISABELLA, kapt. J. Zijlmans, vertrekt zaterdag den 24 dezer.
Idem: het schip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. C. Lamot, vertrekt den 28 dezer.
Brussel: het schip MARIA DOROTHEA, schipper W. Kemp, vertrekt dinsdag den 20 dezer.
Idem: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert, vertrekt den 28 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat, B. 137.
Brugge, Ostende en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen: het Beurtschip de ONDERNEMING, kapt. C. van der Poele, om den 27 te vertrekken.
Idem: het Beurtschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Barend Van Wasbeek, om binnen veertien dagen te vertrekken, en voorts elke veertien dagen een schip.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip ’t IS BOVEN VERWACHTING, kapt. A. de Vries.
Duinkerken: het Beurtschip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en Wed. Beijerman, in de Posthoornsteeg, B 114.
Gend: het schip de TWEE GEZUSTERS, schipper Johs. Seeuwen, ook voor de goederen naar Ecloe, Doorniek, Iperen, Kortrijck, Menen en omliggende plaatsen, om op woensdag den 28 februari te vertrekken of eerder volladen zijnde; vervolgens alle 8 dagen een schip.
Adres bij de Commissaris en Bestelmeester T.S. Greaves, ten Kantore van C. Klerk,
Kargadoor, wijk B, no. 263, aan de Wolfshoek.
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 februari. Van Samarang heeft men bericht ontvangen, dat aldaar in de achtermiddag van den 9 dezer is ter rede gekomen een open boot, waarin zich bevonden de heren J. Scott en A. Morgan, benevens 15 matrozen, behorende tot de equipage van het Engelse schip COROMANDEL, kapt. Buttler, welk schip bestemd was naar Malakka, doch op de kust van Borneo in een zinkende staat door de opvarenden verlaten was.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Met leedwezen maakt de tekenaar het overlijden op den 10 dezer bekend van Peter Aylmer, oud omtrent 26 jaren, geboren te Dublin, gezaghebber van het Nederlands particuliere schip JACOBA.
Tatas, 20 januari 1821,
J.B. Benoit, resident van Bandjermassing


Datum: 20 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Volgens brief van kapt. J. Stratingh, voerende het schip DIANA, van Amsterdam naar Berbice, in dato 23 december 1820 (over Cette [opm: Sète] ontvangen), was hij de Sorlings (opm: Scilly Isles) gepasseerd, na in het Kanaal een zware stortzee te hebben overgekregen, welke echter geen schade veroorzaakt had; het schip was in goede staat, en het volk, benevens de passagiers, gezond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 18 februari. De Hollandse hoeker de VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen, van Alicante naar Amsterdam, is den 13 januari, 18 dagen reis hebbende, bij Kaap Gate (opm: Cabo de Gata), gepraaid door kapt. P.IJ. Jobs (opm: schip de JONGE WILLEM), te Barcelona gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. A.F. Zeijlstra (opm: fregat, kapt. Hidde Foekes Zeijlstra), van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, was den 20 oktober (opm: 1820) aldaar bezig met laden en zou over drie of vier weken de reis aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Van Hamburg meldt men den 12 dezer, dat de vaart op de Neder-Elbe, door het menigvuldige drijfijs, hetwelk zich aan het vaste ijs gevoegd heeft, opnieuw afgebroken is; enige derwaarts bestemde schepen hadden het op strand moeten zetten; terwijl die, welke aldaar zeilree lagen, niet hebben kunnen afzeilen. De kleine vaartuigen zelfs, die van Cuxhaven naar die stad gedestineerd waren, hebben niet kunnen vertrekken, uit hoofde van het ijs, dat zij vooral benedenwaarts op de Elbe gevonden hebben; de scheepvaart van en naar Hamburg was echter in de laatste dagen niet gestremd geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 26 februari 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair wel bezeild driemast Hoekerschip, genaamd DE JONGE NICOLAAS, gevoerd bij kapitein Klaas Hidde Zeeba, lang 40 ellen 1 palm 9 duimen, wijd 9 ellen 0 palm 4 duimen, hol 4 ellen 2 palmen 5 duimen, het Verdek hoog aan boord 2 ellen 0 palm 6 duimen (opm: 40,19 x 9,04 x 4,25 x 2,06 m.), Nederlandse maat (of, oude Amsterdamse maat, lang 142 voeten, wijd 32 voeten, hol 15 voeten 7 duimen, het verdek 7 voeten 3 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars en bij de makelaar Remmert de Vries Junior te Zaandam (opm: zie ook RC 080521).


Datum: 22 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 20 februari. Kapt. M. Thuman, voerende het schip de JONGE THOMAS, van Cuxhaven te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat hij den 17 februari op de hoogte van Stavoren nog zo veel ijs gevonden heeft, dat hij genoodzaakt was terug te keren en te Stavoren binnen te lopen, van waar hij de volgende dag zijn reis heeft voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Kapt. M. Gerdes, voerende het schip de VROUW GERKEN, van Amsterdam naar Abbeville, meldt van Medemblik den 17 februari, dat hij de vorige dag door een ijsboot, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak / overeenkomst), aldaar was binnen gebragt, na voor het Vlaak in het ijs bezet geweest te zijn, waardoor de boeg doorsneden is, zo dat in een kwartier twee voeten water in het schip stonden; welk lek echter gestopt en het water weder uitgepompt was; ook had hij twee ankers en touwen gekapt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Volgens brief van Batavia, van den 21 oktober 1820, waren destijds in het opzeilen naar die stad de schepen ANTOINETTA EN JACOBA (opm: pink), kapt. D. Kraijer, en ELISABETH, kapt. J. Schindehutte, beiden van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Kapt. H.J. de Bloom, voerende het schip (opm: pink) de HARMONIE, van Amsterdam naar Surinamen, meldt in dato 29 november 1820, dat hij zich toen op 8º40’ N.B. 42º32’ bevond, hebbende sedert twee dagen zuid-oostelijke wind met stilte; aan boord was alles wel.
Den 17 dito, des morgens ten 5 uren, op 32º24’ N.B. 25º W.L. was hij door een kaper of roverbrik ontmoet, die tot des namiddags te vier uren jagt op hem maakte, doch toen, uit hoofde der snellere bezeildheid van de HARMONIE, afhield. Den 20 dito, des namiddags te drie uren, op 24º46’ N.B. 29º36’ W.L, was hij, verzeld van een brik, andermaal ontmoet door een rover, zijnde een schooner, die op een zekere afstand bleef en beide schepen in het oog hield, waarschijnlijk om hen des nachts aan te vallen, toen juist een Engels oorlogsschip met kracht van zeilen ter hunner redding toeschoot, hetgeen de rover in zijn oogmerk verhinderde en de beide koopvaarders gelegenheid gaf derzelver koers te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het schip de VROUW ANTJE, kapt. T. Fieremans, van Rotterdam naar Calais, is door harde oosten wind laatstgemelde haven voorbij geraakt en te Boulogne binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het schip AURORA, kapt. J. Falkama de Jong, van Rotterdam naar Newry, te Plymouth binnengelopen, heeft den 8 februari de reis voortgezet (opm: zie RC 030221 en 240221).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 20 februari. Voor de baar van Port-à-Port is gearriveerd D.H. van Wijk, van Monnikendam; te Havre S. Jansen, van Amsterdam; te Boulogne K.G. Ouwehand, van Rotterdam.


Datum: 24 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. De schooner MARY, kapt. W. Atkinson, met boter, klaverzaad en vlas van Harlingen naar Londen, is in de nacht, tussen den 18 en 19 februari, door stormweêr, van de Vlierede op de bolle Schieringhals gedreven; hetzelve zit met gekapte masten en vol water, zodat het waarschijnlijk zal weg zijn; van de lading is een gedeelte geborgen (opm: zie RC 270221).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. De lading van het schip FREDERICA, kapt. J. Barends, van Amsterdam naar Port-à-Port, te la Rochelle onder avarij liggende, was volgens brieven van la Rochelle, van den 8 en 11 februari, gelost en in ’s Rijks pakhuizen opgeslagen; de beschadigde goederen zouden den 19 dito publiek verkogt worden; het schip was reeds hersteld en zoude den 12 beginnen om de overige goederen weder in te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 februari. Den 21 arriveerde te Helvoetsluis het schip (opm: galjas) DE JONGE WILLEM, kapt. L. Jansen, van Smirna (opm: Izmir), en ligt onder quarantaine op de rede.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 februari. Den 21 arriveerde in de Maas het schip de ELISABETH, C. van Gelderen, van Alikanten (opm: Alicante, zie ook RC 200221 en 270221), als bijlegger wegens scheeps-schade.
Den 22 zeilde van Maassluis het schip de ONDERNEMING, kapt. J. van Beele, naar Londen. De wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Van Vlissingen wordt van den 20 gemeld: sedert den 17 zijn alhier op de rede aangekomen de schepen de VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart, van Rouaan, op avontuur; DE VRIENDEN, T. Noster (opm: T. Nosten), van Port-au-Prince, deze moet quarantaine houden; de GEBROEDERS, J. van der Niet, en de VRIENDSCHAP (opm: tjalk), C.W. Sloff, van Havre-de-Grace naar Hamburg gedestineerd; de JEUNE PIERRE (opm: pleit), J. Heije, van Londen naar Brussel bestemd. Voorts voor Antwerpen bestemd: de VROUW REINA, H. Koops, van Noirmoutier, STENTOR, T. Harris, van Soerabaija; LE LÉVRIER (opm: smak, thuishaven Antwerpen), J. Piebers, van de Marennes, en TELEMACHUS (opm: brik TELEMAQUE, thuishaven Gent), J.P. Kleijn, van Rio de Janeiro.
De 16 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: de VROUW MARIA,
kapt. A. Schipman, naar St. Michiel (opm: St. Gilles sur Vie), de JEUNE PIERRE, kapt. Lavergne, naar Rouaan, en de EENDRAGT, B.K. Kappen, naar de Marennes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 20 februari 1821:
Den 3 dezer is gepraaid op 49º43’ N.B. 20º W.L. het schip de JONGE MARIA (opm: brik, kapt. Cornelis Poort), van Havana naar Rotterdam, met een nood-boegspriet en fokkemast, zonder zeil aan de grote steng, fok, vierkant grootzeil, met een groot noodzeil en zeer lek.
Het schip VIRGIN MARY, Miere, van Messina naar Antwerpen, is den 16 dezer, om levensmiddelen en water, te Plymouth binnengelopen; was den 1 december 1820 vertrokken.
Te Scillij (opm: vermoedelijk Scilly, Co. Cork; 51º42’ N.B. 8º31’ W.L.) is den 10 dezer binnengelopen het schip AURORA, De Jong (opm: zie o.a. RC 220221), van Rotterdam naar Newry, laatst van Plymouth, en den 18 dito te Deal het schip CLARISSA, King, van Batavia naar Amsterdam, laatst van Cowes.
Op de rivier (opm: Thames) zijn gearriveerd Boverkamp en Wildschut van Workum; JUFVROUW AKKA, van Antwerpen; te Lissabon Stroobuur, van Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Antwerpen ligt in lading naar Batavia, om in de loop der maand maart te vertrekken, het Nederlands gekoperd tweedeks Fregatschip DELPHINA, kapt. J. Boelen Joh.zn, mede voor passagiers, waartoe gemeld schip bijzonder wel ingerigt; goederen, van Rotterdam komende, worden voor scheepsrekening naar Antwerpen getransporteerd.
Nadere inlichtingen te bekomen bij Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.
Aan de Beurten naar:
Brussel: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert, vertrekt den 28 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat.
Gend: het schip de TWEE GEZUSTERS, schipper Johs. Seeuwen, ook voor de goederen naar Ecloe, Doorniek, Iperen, Kortrijck, Moenen en omliggende plaatsen, om op woensdag den 28 februari te vertrekken of eerder volladen zijnde; vervolgens alle 8 dagen een schip.
Adres bij de Commissaris en Bestelmeester T.S. Greaves, ten Kantore van C. Klerk,
Kargadoor, wijk B, no. 263, aan de Wolfshoek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, H. Smit en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 5 maart 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjootschip, genaamd FORTUIN, gevoerd bij kapitein G.J. Gerkes (opm: Cornelis Jansen Gerkes), lang 25 ellen 7 palmen 7 duimen, wijd 6 ellen 5 palmen 1 duim, hol 3 ellen 2 palmen 1 duim, Nederlandse maat (of, oude Amsterdamse maat, lang 91 voeten, wijd 23 voeten, hol 11 voeten 4 duimen, het verdek 7 voeten 3 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: verkocht, nieuwe naam ALBERTA JACOBA)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 3 september (opm: 1820). Het nationale smakschip RIJSBERGEN, van Riga, geladen met lijnzaad voor rekening van de heren Gebr. Van den Bossche te Gent en aan het adres van de heren A. & J. van Iseghem te Ostende geconsigneerd, is gisteren avond omstreeks half negen uren aan de mond dezer haven op de kust gestrand.. Dit vaartuig is met zo veel geweld op het paalwerk, dat de haven omringt, geslagen, dat er geen hoop is om het weder vlot te krijgen. De beschadigde lading is gedeeltelijk reeds gelost, en morgen zal het schip verkocht worden. Naar men zegt, zou de lading geheel, doch het vaartuig niet geassureerd zijn. Intussen is de schipper, die geen ander eigendom dan zijn vaartuig bezit, geruïneerd. (opm: zie RC 090920)
Een ander Noorweegse koopvaarder, de brik VESENSTEIN, komende uit Noorwegen met een lading hout en naar Brugge bestemd voor rekening van de heer Serweijtens, is mede aan de ingang der haven omgeslagen, doch men heeft het geluk gehad dit schip, na een aanmerkelijk gedeelte der lading te hebben gelost, weder te lichten.
De equipagiën van beide schepen zijn gered.
Het koopvaardijschip de SOPHIA, geladen met lijnzaad, en met de twee gemelde vaartuigen binnenlopende, is echter met groot gevaar en na drie malen te hebben gestoten, in de haven gekomen.
Men schrijft deze ongelukken toe aan de heftigheid van de storm, als ook, dat het water de gewone vloedhoogte niet bereikt had.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 februari. Volgens ontvangen bericht van Sourabaija is aldaar op den 12 dezer in goede staat aangekomen de sloep met de 2e officier en verdere manschappen, behoord hebbende tot de equipage van het onder Borneo verongelukte Engelse schip COROMANDEL, waarvan wij in onze vorige (opm: editie) hebben melding gemaakt, en dat ook de derde sloep, waarin zich kapt. Buttler met het overige gedeelte der equipage bevond, almede behouden op Kenantie, onder Rembang, is aangekomen.


Datum: 27 februari 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Den 19 februari zijn te Terschelling aangekomen een gedeelte der lading boter en de equipagie van het Engelse schoonerschip MARY, kapt. W. Atkinson, op de droogten van Prinshoek aan de grond gestoten (opm: zie RC 240221).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Het schip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. R. Pronk, van Rotterdam naar Bordeaux, te Ramsgate binnengelopen, heeft den 18 februari de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Kapt. P.IJ. Jobs, voerende het schip de JONGE WILLEM, dacht volgens brief van Barcelona, van den 10 februari, in het laatst der volgende week van daar naar Vinaros, Benicarlo en Alicante, en vervolgens naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 26 februari. Den 24 dezer arriveerden te Helvoetsluis ONVERWACHT (opm: kof ONVERWAGT), J.E. Gust, van Bordeaux, en ONDERNEMING, P.J. Hulst, van Londen.
Den 26 dezer zeilden de schepen de HOOP, L. Das, naar Lissabon; BETSEY, J. Roepel, en DE TWEE VRIENDEN, H. Bos, naar Surinamen; POCAHUNTAS, F.A. Rijnolds, naar Baltimore; PIETER EN EMMA (opm: schoener), J. Chambers, en de JONGE JACOBUS, H.J. Bonn, naar Batavia; SOPHIA CHRISTINA, L. de Koning, naar Genua, en MARIE AUGUSTINA, kapt. Villanumores, naar Nantes. De wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 26 februari. Van Den Briel wordt van den 24 gemeld: even voor posttijd arriveerde het schip de GEREGTIGHEID, W. van der Horden, van Lissabon.
Van den 25 meldt men: kapitein Van Gelderen (opm: schip ELISABETH) is den 25 van hier naar Rotterdam gezeild. De wind N.W. en N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 26 februari. Den 26 dezer zeilden uit de Maas de schepen de TUNNEGINA GEZINA, R.P. Bossinga, naar Bordeaux, de JONGE WILLEM, J. Parlevliet, naar Liverpool, de CHRISTINE TITIA, A. Potjer, naar Plymouth, de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, en de JONGE MARTHA (opm: smak), E.B. Boll, naar Oleron, de TWEE GEBROEDERS, W.R. Luijkens, naar Grimsbij, de DRIE VRIENDEN, T. Komst, naar Mandahl, de JONGE GIJSBERTUS PAULUS AD (opm: galjas JONGE GIJSBRECHT PAULUS ADRIANA), M.D. Meijer, naar Londonderrij, en de CERES. P. van Rijn, naar Lissabon. De wind O.t.N.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbevaren Tjalkschip, met zijn toebehoren, groot ca. 40 roggelasten, liggende te Harlingen. Nadere informatiën te bekomen bij de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen; bij de scheepsmakelaar B. Bulsing, te Groningen, en bij H.G. Schreuder, te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag den 28 maart 1821, des avonds te 6 uren, zal ten huize van de logementhouder R.P. Schuit, te Appingedam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, publiek te koop worden gepresenteerd: een extra-ordinair snelzeilend Kofschip, genaamd DE VROUW CORNELIA, groot ruim 90 roggelasten, met ankers, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, invoegen hetzelve thans te Amsterdam is liggende, aan de werf De Zwaan.
De inventarissen van hetzelve zijn berustende ten kantore van de Heren Gemmening & Penning, de Wedw. C. van Seldam & Jr. Meinnourij, te Amsterdam, en C. van der West, te Appingedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Notaris Hanekuijk te Harlingen, zal op woensdag 7 maart 1821 des avonds om 6 uur precies, in Roma (onder Houtkopers) veilen: een grote partij Dantziger, Rigase, Memelse en Noordse balken, delen, juffers, berkoens (opm: dwarsbalken) en andere houtwaren, welke ten dage dienende genummerd zullen liggen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Beurtschip, met zeil en treil, haken, bomen en verdere aanhorigheden, thans nog varende in de beurt van Drachten op Leeuwarden en Sneek.
De gegadigden kunnen zich adresseren aan de eigenaar Louis Rinses Kijlstra, te Drachten.


Datum: 01 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het schip DE GEZUSTERS, kapt. W. Kolling, van Amsterdam naar Batavia, is den 28 oktober 1820 in de Straat Sunda in goede staat gepraaid door kapt. G. Schröder, voerende het schip (opm: fregat) BETSEY EN CAROLINA, in Texel binnen van Batavia, die de reis van daar tot in het Kanaal in 102 dagen heeft afgelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het schip HENRIETTE ELISABETH, kapt. M. Jansen, van Amsterdam naar Hamburg, is te Lühe, boven Stade, op de Elve (opm: Elbe) aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Van Den Briel wordt van den 27 gemeld: den 26 zeilden de schepen DRENTS WELVAART (opm: smak DRENTSCHE WELVAREN), J.B. Mulder, naar Cherburg (opm: Cherbourg), en de ZEEPLOEG, M.N. Sikkes, naar Cork.
Van den 28 wordt gemeld: den 27 dezer zijn van hier gezeild de schepen de HELENA, F.C. Gerdes, naar de Oostzee, en de ACHT GEBROEDERS, T. Middendorf, naar Elseneur (opm: Helsingör).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Den 26 zeilde van Maassluis het schip de VERWACHTING, J. van Alphen, naar Londen. De wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 februari. Volgens nadere berichten van Batavia van den 21 oktober 1820 was aldaar gearriveerd J. Bruhn, van Amsterdam, en vertrokken het schip MARY, W. Alexander, naar Rotterdam.
Den 13 oktober was de Straat Sunda uitgezeild het schip MALABAR, J. Orne, van Sourabaija naar Antwerpen.
Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. schip TROMP, korvetten VENUS, HET ZEEPAARD, kanonneerboot no. 11, roeikanonneerboten no. 2 en 3, gearmeerde (opm: bewapende) laadschouw no. 4.
Schepen CHRISTINA BERNARDINA, CONCORDIA, PRINCE BLUCHER, RACE HORSE, MARIE OOSMAN, ELIZABETH JOHANNA, CELIA, MARIA LOUISA, HET SCHOON VERBOND, JACOBA, JACOBA.
Brikken SAMARANG, ADVENTURE, JUPITER, FANNY, SUCCES, TWEED, DE GOEDE HOOP, AGLAYA, WILHELMINA, ELIZABETH, AMAZOON, MAXIMA.
Schoeners DE HOOP en SWALUW.
Engelse schepen MARY, MORNING STAR, RANGER, GEORGE CRUTTENDEN, WELLINGTON en brik HARRIET.
Deense schip HET INDISKE PAKET.
Amerikase schepen UNITED STATES, THOMAS WILSON, CLARISSA, CATHARINE, NORTH POINT, WILLIAM, IDA; brikken POCAHONTAS, ONTARIO en PICKERING.
Te Samarang brikken JOHANNA MARIA, DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, HENDRIK; schoeners ELIZA en JOHANNA ELIZABETH.
Te Sourabaija Zr.Ms. korvet EENDRAGT; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA.
Schepen ECLIPS, ARINUS MARINUS, WILHELMINA, ROSALIE; brikken WILLEM JOHAN, FLORIS, MARIA, ELIZABETH, VRIENDSCHAP, AURORA, ANNA, PIETERNELLA; schoeners ROSE, SOPHIA, SALOMINA, MARY, LA MODESTE, en de kotter DE GOEDE HOOP.
Engelse schepen MINERVA, BRITANNIA, en brik ALERT; Amerikase brik BRAZILIAN.


Datum: 02 maart 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. H. Cannegieter, te Grouw, zal op maandag den 12 maart 1821 bij de beschrijving, en op woensdag den 21 maart bij de provisionele en finale palmslag, telkens des namiddags 1 uur, ten huize van Jacob Arends de Jong, kastelein in het oud Wapen van Idaarderadeel, te Grouw, publiek bij strijk- en verhooggeld, aan de meestbiedende presenteren te verkopen: een welbevaren Tjalkschip, met een hek, lang over steven 17 ellen 3 palmen 5 strepen (61 voeten 3 duimen) wijd 4 ellen 1 palm 5 strepen (14 voeten 8 duimen) en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want; zodanig en in dier voege als hetzelve is bevaren bij schipper Wessel Andries Pranger cum uxore, te Grouw, en thans te Grouw liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder L. Harmenzon, te Leeuwarden, zal op maandag den 5 maart 1821, bij de finale toewijzing, des voordenmiddags ten half elf uren precies, ten huize van Jan Jonkman, kastelein in ‘s Lands Welvaren, op de Wirdumerdijk te Leeuwarden, publiek bij verhooggeld presenteren te verkopen: een welbevaren Tjalkschip, lang 17 ellen 4 duimen (60 voet), wijd 3 ellen 5 palmen 9 duimen 2 strepen (12 voet en 8 duim), hol naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopend want, bevaren door de schipper Roelof Sytzes Vermeer, thans liggende in de Stads Gragt bij de Gragtswal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris N. Meijer te Bolsward zal publiek aan de meestbiedenden, bij strijk- en verhooggelden, presenteren te verkopen: een Turf Kofke in den jare 1813 nieuw uitgehaald, lang 12 ellen 4 palmen 9 duimen en 6 strepen (44 scheepsvoeten), wijd binnen boord 2 ellen 8 palmen 4 duimen (10 scheepsvoeten) en hol naar advenant, met al zijn staand en lopend want, haken, bomen, zeilen, touwen en verder toe-, aan- en bijbehoren, invoegen zo als hetzelve tot op heden door schipper Hendrik Durks Schiere cum foc. is bevaren, en thans te Bolsward is leggende.
Wie hier aan gading maakt, kome op zaturdagen den 10 maart 1821, bij de provisionele en den 17 daaraanvolgende bij de finale palmslag, telkens des avonds ten 7 uren, in het logement het Hart te Bolsward. Zijnde intussen de condities van verkoop, gelijk mede nader onderricht omtrent de staat van het gemelde Schip, te bekomen bij genoemde Notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris N. Meijer te Bolsward zal publiek aan de meestbiedenden, bij strijk- en verhooggelden, presenteren te verkopen: een welbezeild Hek Tjalkschip, de VROUW ANNA genaamd, lang over steven 18 ellen 1 palm 7 duimen 6 strepen (64 scheepsvoeten), wijd over zijn berghout 4 ellen 1 palm 6 duimen 5 strepen (14 scheepsvoeten 8 duimen) en hol 1 el 3 palmen 4 duimen 9 strepen (4 scheepsvoeten 9 duimen) met al zijn staand en lopend want, zeilen, touwen, ankers, haken en bomen, kajuit- en koksgoederen; benevens een Boot; alles breder bij biljetten omschreven; laatst door Wybe Gerlof Gerlofsma als schipper bevaren en leggende thans in de Zijlroede te Makkum.
Wie hier aan gading maakt, komen op maandagen den 12 maart 1821 bij de provisionele en den 19 daaraanvolgende bij de finale palmslag, telkens des na de middag ten 2 uren, in het Logement de Prins te Makkum. Zijnde intussen de condities te vernemen ten kantore van voornoemden Notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De Notaris N. Meijer te Bolsward zal publiek aan de meestbiedenden, bij strijk- en verhooggeld, presenteren te verkopen: een schone Huis, ruime schuur en erf, benevens een Scheepstimmerwerf, met twee sleedhellingen, een dubbel Jagthok en verdere toebehoren, staande en gelegen aan de Oostzijde van de Zijlroede te Makkum, in wijk D, no. 349, bij Sikke Antonides Hellingwerf als eigenaar in gebruik.
Wie hier aan gading maakt, komen op maandagen den 12 maart 1821, bij de beschrijving, en den 19 daaraanvolgende bij den finalen palmslag, telkens des na de middags ten 2 uren, in het Logement de Prins te Makkum en kope op condities dan voor te lezen, die intussen te vernemen zijn ten kantore van voornoemde Notaris.
Iemand genegen zijnde het perceel uit de hand te kopen, adressere zich voor die tijd bij de heer Hijlke Martens Kingma, koopman te Makkum.


Datum: 03 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Het schip (opm: kof) de JONGE PIETER JACOBUS, kapt. T. Wijbes, van Amsterdam naar Londen, hetwelk sedert enige tijd te Muiden onder reparatie gelegen heeft, is den 26 februari van daar vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Zijner Majesteits oorlogsfregat DE DAGERAAD, kapt. J. de Groot, den 3 oktober 1820 uit Texel gezeild, is den 24 november 1820 te Rio de Janeiro aangekomen, en heeft, tegelijk met Zr.Ms. oorlogsbrik SIRENE, kapitein-luitenant W. Tieman (mede te Rio de Janeiro binnen), de reis naar Batavia voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Volgens een brief van kapt. P.F. Wegener, voerende het schip (opm: pink) HET SCHOON VERBOND, in dato Anjer den 10 oktober 1820, was hij aldaar, na een reis van 102 dagen, aangekomen; hebbende noch van de equipagie, noch van de troepen of passagiers, enige zieken of doden gehad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Den 28 passato zeilde van Helvoetsluis het schip ISIS, R.H. de Jong, naar St. Ubes (opm: Setubal).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Den 28 passato zeilde uit de Maas het schip (opm: smak) de VROUW ANNEGINA, J.J. Boon, naar Oleron.
Den 2 dezer, des morgens, zeilde uit de Maas het schip de JUFVROUW FENNA, L. Muggenberg, naar Aalborg. De wind W.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Van Middelburg wordt van den 28 passato gemeld: heden is van hier naar zee gezeild het smakschip de VROUW ELLINA, kapt. J. Roelofs Berg, naar Rouaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Van Vlissingen meldt men van den 27 passato:
Het schip DE VRIENDEN, T. Noster (opm: Nosten), van Port-au-Prince (opm: zie RC 240221), is van zijn quarantaine ontslagen en de Schelde opgezeild.
Sedert den 22 zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen l’AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. L.J. Luijtjes, van Buenos Aijres; DE LIEFDE, M. Bakker, le CHARLES (opm: brik, thuishaven Antwerpen), J.C. Rasmussen, HENRIETTA (opm: bark), G. Abrahams, en VRIESLAND, E.J. Drent, van Liverpool; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, van Noirmoutier; de JUFVROUW ELIZABETH (opm: JONGE JUFFROUW ELISABETH, kof, b.j. 1779 [!], thuishaven Antwerpen), J.F. Witteveen, van Morea (opm: mogelijk Mória, Lesbos; 39º7’ N.B. 26º30’ O.L.), en de TWEE GEBROEDERS, T. Pronk, van Calianubing (opm: niet te traceren).
Van de rede naar zee gezeild de TWEE GEBROEDERS, J. van der Niet, en de VRIENDSCHAP (opm: tjalk), C.W. Sloff, van Havre-de-Grace naar Hamburg gedestineerd.
Voorts tot heden de Schelde af en naar zee gezeild VERHILDERSUM, J.C. Visser, de ZEELUST, J. Lissnijder, JOHANNES VAN LETTE, H.J. Spans, LOUISE, D. Guijt, NEPTUNES, H.S. Leedig en de JONGE JAN, J. Petit, naar Londen; de HARMONIE, B.J. Wijgers, naar Noirmoutier; AURORA, S.J. Brouwer, en THERESIA, J.H. Arends, naar Liverpool; VENTROSE, J. ALLE, naar Charlestown; DELPHINE, C.D. Ludwigse, naar Napels; JEANNETTE JOSEPHINE, J. van Haverbeeke, naar Port-au-Prince; le VOLTIGEUR (opm: brik, thuishaven Antwerpen), W. de Ruyter, naar Rio-Janeiro; HORTENSE (opm: fregat, ex-brik GOEDE TROUW, thuishaven Gent), J.Y. van der Zweep, naar Havana; de DAME COLLETTE (opm: hoeker JEUNE COLETTE, thuishaven Oostende), C. Nierijnck, naar Cette (opm: Sète); WILHELMINA LAURENTIA, J.J. Swart, naar Oleron, en GEORGINE, N.E. Siemsen, naar Lissabon.
(opm: uitsluitend de waarschijnlijk Noord- en Zuid-Nederlandse schepen opgenomen)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen:
27 Februari Zr.Ms. korvet AJAX, 1e luitenant Van Ginkel, van Straat Banka den 24 februari.
28 Februari schip ELIZABETH JOHANNA, W. Lucas, van Indramaijoe den 1 februari; brik NAWAR ALLIE JOESOOR, Said Aboe Bakar Saffie, van Malacca en Riouw den 31 januari.
Vertrokken:
24 Februari schip FATAL RACHMAN, Said Allewie Givrie, naar Samarang
28 Februari HET SCHOON VERBOND, P.F. Wegener, naar Amsterdam (opm: met als passagiers o.a. de kapiteins ter zee J. Nooij en H. Voormann); brik TAPIER, S. Jacobs, naar Cheribon en Sourabaija.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. wachtschip TROMP, korvet AJAX;
schoener ZEEMEEUW, CALIJPSO; kanonneerboten no. 2 en 15;
schepen de GRAAF BULOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, EMERENTIA, de GENERAAL DE KOCK, MERCURE, CORNELIA, RESOLUTIE, BARON VAN DER CAPELLEN, HENRIETTE ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FANNY, MARIA, MARSOEK, de SELIMA, APOLLO, ELIZABETH JOHANNA;
brikken JAPARA, INGSOEN, TJOEMPO, MARIA, HAPSING, INGTHAIJ, CORNELIA, BIANHONG, NORDLOH, DIJKZIGT, BOERONG, NAWAR ALLIE JOESOER
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, INDIAN TRADER, MARY, FRINDSHIP (opm: mogelijk FRIENDSHIP), PRINCESS ROYAL, MENTOR, LADY NEWJENT;
Engelse brikken FANNY, HASTINGS;
Portugese schepen NAVIE SAO REIDO REIM UNIDO, CONCIEÇAO; dito brik ASUMPÇAO;
Amerikaans schip THOMAS WILSON; dito brik VANCOUVER;
Maleise schip SHAWALLUM; Chinese jonken BANDSEENG, HOKGOAN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Samarang aangekomen:
18 Februari brik GOEDE INTENTIE, J.H. Velge, van Muntok.
23 Februari schip ANTOINETTA EN JACOBA, D. Kraijer, van Batavia, met Zr.Ms. troepen.
Van Samarang vertrokken:
19 Februari Arabische brik JOSEPH, Said Oessin, naar Banjermassing.
21 Februari schip KUMBANG JATIE, C. McLean, naar Sourabaija.
Schepen liggende ter rede van Samarang:
Zr.Ms. schoener no. 16;
schepen HUNTER, EVERTSE, PEKIN, RACE HORSE, ELIZABETH;
brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, PIETERNELLA, MAXIMA, de HOOP;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA; chaloupen PAMELA, EMMA;
Engels schip WILLIAM NELSON;
Amerikaanse schepen MESSENGER, MARIMACK (opm: mogelijk MERRIMAC), PATERSON, FAME;
Amerikaanse brik ELLEN DOUGLAS;
Arabische schepen MARIA, MAGBAR; dito brikken FATTAL KARIM, MARSOEK; Arabische chaloup CHERIBON; Maleise brik de GOEDE HOOP; Maleise schoener REMAN TJIETA; Maleise sala sala (opm: Ned.-Indische soort brik) BOEJANG SLAMAT; Chinese brikken TJIENGSOEN, de ZWALUW, HOHIEN, JOANNA, gevoerd door de inlandse bootsman Pa Gourima, INGSOEN; Chinese schoeners DE HOOP, PAMALANG; Chinese chaloup HAPHIN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Straat Sunda uitgezeild:
23 Februari schip CONCORDIA, A. Willems, van Batavia den 20 februari naar Antwerpen; Amerikaans schip HELVETIUS, S. Swift, van dito naar Amsterdam.
26 Februari Amerikaans schip WILLIAMS, S. Rutter, van Batavia naar Amsterdam.
27 Februari schip JORINA, van Duiveboden, van Batavia den 24 februari naar Rotterdam.


Datum: 06 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het schip (opm: brik) de JONGE ELISABETH, H.E. Hinrichs, van Rotterdam naar Smirna (opm: Izmir), is, volgens brief van Smirna van den 15 januari, te Foglerie, niet ver van daar, wegens tegenwind en slecht weer, binnengelopen, en zou, met de eerste gunstige gelegenheid, de reis vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Het schip (opm: pink) JOHANNA MARIA, F. Jonker, van Middelburg naar Batavia, den 19 januari wegens schade te Lissabon binnengelopen, heeft den 30 dito deszelfs reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 maart. Te Smirna (opm: Izmir) is gearriveerd J. Kroon, van Amsterdam, in veertig dagen;
Te Kopenhagen N.J. Wichman, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 maart. Den 2 dezer arriveerde te Maassluis het schip (opm: bom) de JONGE GERRIT, C.L. Klok, van Zierikzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 maart. Den 4 dezer arriveerden te Helvoetsluis de LEMMER, J. Tammes, van Bandohl (opm: Bandol, Var; 43º8’ N.B. 5º45’ O.L.), en CAROLINA, kapt. L. Soupat, van Havre-de-Grace.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 maart. Te Duinkerken is den 28 februari gearriveerd het beurtschip de VROUW ELIZABETH, kapt. M. van der Putte, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lists van den 27 februari en den 2 maart 1821:
Het schip de MAGNANIME, Sietses (opm: driemaster, thuishaven Gent, kapt. Jean Sietzes) van Marennes naar Antwerpen, is den 16 februari met schade te Rochelle binnengelopen; had op strand gezeten.
Het schip de BETSEY, Roepel, van Rotterdam naar Surinamen, is in de nacht van den 26 februari op Goodwin Sands geraakt, doch de volgende nacht zeer lek er af en te Ramsgate binnengebragt, na een gedeelte der lading over boord te hebben moeten werpen; zal moeten lossen, om te repareren.
Het op den 26 januari te Lissabon binnengelopen schip de MIDAS, Endicott, van Antwerpen naar Salem, is zo beschadigd bevonden, dat hetzelve niet waardig was, om te repareren.
Den 26 januari is gepraaid op 48º breedte 40º lengte, het schip de JONGE MARIA, van Havana naar Rotterdam, hebbende de fokkemast, de grote steng en de boegspriet verloren (opm: zie o.a. RC 240221).
Het schip VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuveen (opm: driemast galjoot, kapt. K. Nieveen), van Rotterdam naar Surinamen, te Ramsgate met schade binnengelopen (opm: zie RC 231220), heeft den 25 februari de reis voortgezet.
Den 24 februari bevond zich op de hoogte van Dartmouth het schip de HOOP, van Lissabon naar Rotterdam, en den 28 dito op de hoogte van Douvres (opm: Dover) het schip de HOOP, Van der Lusdonk, van Liverpool naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Smirna (opm: Izmir): het Galjasschip de JONGE WILLEM, kapt. Lourens Jansen.
Bordeaux: het Smakschip CONCORDIA, kapt. Steffen Swart.
Nantes: het Sloepschip HET FORTUIN, kapt. Hendrik van der Kolf.
Liverpool: het Nederlands tonnage Koffschip IDA ALIJDA, kapt. Okke Jans Woldringh.
Riga: het Galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sijtses Schuil.
Bergen in Noorwegen: het Smakschip de GOEDE HOOP, Wijcher Hendriks Bontekoe.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.
Batavia: het snelzeilend gekoperd Fregatschip ROTTERDAM, kapt. Thomas S. Waters, mede voor passagiers, waartoe bijzonder is ingerigt.
St. Petersburg: het Galjasschip DIANA, kapt. Frans Popken.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuijzen.
Hull: het Bomschip JONGE RICHARD, kapt. Jacob Parlevliet.
Newcastle: het Smakschip VROUW JANTJE, kapt. Willem Kuijt.
Adres bij T.J. Boutmij.
Aan de Beurten naar:
Brussel: het schip MARIA THERESIA, kapt. Jan Ooms, vertrekt zaterdag den 10 dezer.
Antwerpen: het schip de JONGE MONICA, kapt. E.P. Engels, vertrekt morgen den 7 dezer.
Idem: het schip FLORENTINA JOHANNA, kapt. H. Vassen.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat, B. 137.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip de GOEDE HOOP, kapt. Wm. Visser.
Adres bij de Commisaris N.J. Kelk en Wed. Beijerman, in de Posthoornsteeg, B. 144.
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen over een periode van circa 15 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, J. Luijt Pieterszn, A. van der Sluijs, J. Boelen en G.W. Seesink Clee, makelaars, zullen, op woensdag den 7 maart 1821, des morgens te 10 uren precies, ten overstaan van de heer P.J. de Bruine, Huissier (opm: deurwaarder), op de werf den Oranjeboom, van de mr. timmerman A. de Graaf, in de Bikkerstraat, te Amsterdam, verkopen: het Hol van het Pinkschip, genaamd CAROLINA, voorzien van koperen bouten en roerstellen, lang 93 voeten, wijd 26 voeten 4 duimen, hol 12 voeten 3 duimen, het verdek hoog aan boord 4 voeten 5 duimen, alles Amsterdamse maat (zijnde Nederlandse maat lang 28 ellen 3 palmen, wijd 7 ellen 6 palmen, hol 3 ellen 4 palmen 7 duimen, het Verdek 1 el 2 palmen); alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten en hetgeen verder ten voorschijn zal worden gebragt; breder bij notitiën en berigt bij de makelaars.


Datum: 08 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Kapt. D.P. Doewes, voerende het smakschip de VROUW JOHANNA, van Amsterdam naar Lissabon gedestineerd, is, na tot op de hoogte van Urk te zijn geweest, met verlies van anker en touw, door de harde vorst den 5 dezer voor deze stad (opm: Amsterdam) terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Het schip (opm: pink) GRAAF BÜLOW, kapt. J.J. Scharmberg, van Amsterdam naar Batavia, was volgens berigt van kapt. C. Schröder, in Texel binnen van Batavia, bij zijn vertrek van daar, den 25 oktober laatstleden in het gezigt dier rede zeilende, zijnde aan boord alles in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Kapt. J.J. Polle, voerende het schip MINERVA, van Amsterdam naar Genua en Livorno gedestineerd, meldt uit Gibraltar den 11 februari, dat hij wegens gebrek aan water aldaar was binnengelopen; hij was in 14 dagen reeds op de hoogte van Lissabon geweest, doch door zware storm en tegenwind wel 100 mijlen terug gedreven; had vele slijtagie aan zeilen en touwen, doch was voornemens (hoewel de wind nog tegen was), die avond of de volgende ochtend weder zee te kiezen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Den 5 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen de VROUW CATHARINA, A.H. Schuring, van Bordeaux, en VLASBLOEM, G. Hulshoff, van Dublin.
Den 7 arriveerde het schip VERWISSELING, H. Das, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Van Den Briel wordt van den 6 dezer gemeld: De schepen, die loodsen aan boord hadden, zijn den zes naar zee gezeild als: de VROUW ANNAGINA (opm: kof VROUW ANNEGINA), R.W. Huisman, naar Cherbourg; de EENDRAGT, H.J. Korter, naar Belfast; de TWEE GEBROEDERS, H.J. Swart, naar Libau (opm: Liepaja); de JUFVROUW FENNA, E. Muggenberg, naar Aalborg; de GONNEMIE, W. Reijmers, naar Surinamen; de ONDERNEMING, R. Hakker, naar Liverpool; de ANNA SOPHIA, F. Tupper, naar Dublin; de VOLHARDING, C. Bakker, naar Newry, en de NETTIE, G. List, naar Yarmouth. De wind Z.O.
Den 6, des avonds, zeilden nog de MERCURIUS, J. Lemke, naar Amsterdam en de CEFAR, A. Guihomat, naar Duinkerken.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Port á Port A.E. Niehoff (opm: kof JACOBA CATHARINA) van Memel.


Datum: 09 maart 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Mr .H. Cannegieter, te Grouw, zal op maandag den 12 maart 1821, bii de beschrijving, en op woensdag den 21 maart bij den provisionele en finalen palmslag, telkens des na de middags ten één uur, ten huize van Jacob Arends de Jong, kastelein in het Oud Wapen van ldaarderadeel, te Grouw, publiek bij strijk- en verhooggeld aan den meestbiedenden presenteren te verkopen: een welbevaren Tjalkschip, met een hek, lang over steven 17 ellen 3 palmen 5 strepen (61 voeten 3 duimen), wijd 4 ellen 1 palm 5 strepen (14 voeten … duimen) en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want; zodanig en in dier voegen als hetzelve is bevaren bij schipper Wessel Andries Pranger cum uxore, te Grouw, en thans te Grouw is leggende.


Datum: 10 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Door de sedert den 4 maart opnieuw ingevallene vorst is de vaart tussen Amsterdam en Pampus gestremd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Den 7 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen ZORG EN VLIJT (opm: galjas), J.E. Swart, van Marennes, de JONGE CORNELIS, G. van Borden, en de VROUW MARGARETHA, M. de Zeeuw, van Lissabon, de JUFFROUW JOHANNA, H.J. Jeltes, de JONGE FREDRIK, B. de Jong, en IDA MARGARETHA, C. Ahlmann, van Cette (opm: Sète); EENSGEZINDHEID, S. St. Martin, van Smirna (opm: Izmir), doch ligt onder quarantaine op de rede. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Den 8 dezer arriveerde te Maassluis het schip de ONDERNEMING, J. van Beelen, van Londen. De wind N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 6 maart 1821:
Te Plymouth is den 1 dezer door Zijner Majesteits schip CHEROKEE opgebragt een schooner onder Hollandse vlag, genaamd PIETER EN EMMA, kapitein John Chambers, van Rotterdam, gewapend met vier stukken, en voorgevende naar Batavia bestemd te zijn, met een lading, bestaande in 1000 kisten jenever en kaas; dit vaartuig was daags te voren, des morgens, omtrent twee mijlen van Lezard (opm:Lizard), door Zijner Majesteits schip PIGMIJ ontmoet en gedurende enige uren gejaagd, toen de CHEROKEE op kwam en zich van hetzelve meester maakte; de kapitein en het volk schenen Engelsen te zijn. Het gemelde vaartuig is echter daarna vrij verklaard en kan deszelfs reis voortzetten.
(opm: deze voormalige Engelse schoener NILS PLATOF was in 1818 aangekocht door koopman R.F. Baelde te Rotterdam)
Den 3 dezer is te Portsmouth binnengelopen het schip de VROUW HARMINA, Cornel (opm: Marten Jans Cornel), van Cette (opm: Sète) naar Holland, met verlies van een anker en kabel.
Den 16 februari is met schade te St. Ubes (opm: Setubal) binnengelopen het schip REBECCA, Stoddart, van Rotterdam naar New-York, hebbende 96 dagen reis; een gedeelte der lading was beschadigd; hetzelve was voornemens tegen den 28 dito de reis te vervolgen.

Krant:
 JPL - Journal de la Province de Limbourg


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 7 maart. Het laatste nieuws van de Antwerpse handel biedt als resultaat de volgende gegevens:
Sinds ons laatste bericht hebben we in onze haven een vrij groot aantal schepen zien binnenkomen. Maar de belangrijkste aankomst is die van de AIMABLE PAULINE, komende van Buenos-Ayres. Nog afgezien van de bijna 17.000 huiden heeft het schip een grote hoeveelheid andere soorten bontwerk binnengebracht en een partij baar zilver.
Rechtstreeks van Santo Domingo hebben we ook een partij van ongeveer 1000 zakken koffie ontvangen met de Belgische brik LES AMIS (opm: kapt. Tobie Nosten). Deze aankomst valt samen met laatstelijk ontvangen belangrijke hoeveelheden en die welke dagelijks vanuit Engeland per schip worden aangebracht, beïnvloed door de prijs van het artikel, die nog steeds naar beneden tendeert.
(opm: overige marktberichten niet overgenomen)


Datum: 13 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 12 maart. (opm: in een bericht van Suriname van 31 januari wordt uitvoerig verslag gedaan van een op zondag 21 januari uitgebroken brand die een groot deel van Paramaribo in de as heeft gelegd; uit dit – enigszins bewerkte – verslag is vanwege de maritieme aspecten het onderstaande opgenomen)
De brand is ontstaan in de keuken van de heer Simon Thomas, ontvanger van de inkomende en uitgaande regten en het zegelregt. Alle de gereedschappen ter blussing van de brand, zo als brandspuiten, haken, enz, binnen Paramaribo waren in een zeer slechte en bijna onbruikbare staat. De koopvaardij-kapiteinen, welker schepen zich in geen gevaar bevonden, hebben zich met hun equipagiën loffelijk gekweten, en gewigtige diensten bewezen. Van de eerste verwarring hebben de bos- en andere negers gebruik gemaakt en vele goederen gestolen. Daar er vele levensmiddelen door de brand verloren zijn, heeft de Gouverneur dadelijk vaartuigen naar Demerarij (opm: Georgetown, Brits Guyana) en Barbados gezonden, om zo veel mogelijk gebrek te voorkomen. Ook is bij een proclamatie bevolen, dat een ieder, die enige goederen mogt geborgen hebben, dezelve op het gouvernementshuis binnen een bepaald tijd moet terug bezorgen. Bij het vertrek dezer brieven was de orde gelukkig geheel hersteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alhier zijn berigten aangekomen uit Batavia tot den 28 oktober (opm: 1820).
Te Batavia zijn gearriveerd den 23 oktober D. Kraijer en J. Schindehutte, den 25 dito J.J.D. Scharmberg van Amsterdam en den 26 dito C. Pronk van Antwerpen.
Den 16 oktober is van Sourabaija vertrokken het Engels schip MINERVA, J. Bell, naar Rotterdam.
Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. schip TROMP, korvet HET ZEEPAARD, kanonneerboot no. 15, roeikanonneerboten 2, 3 en 7, gearmeerde (opm: bewapende) laadschouw no. 4.
Schepen CHRISTINA BERNARDINA, CONCORDIA, PRINCE BLÜCHER, RACE HORSE, MARIE OOSMAN, ELIZABETH JOHANNA, CELIA, HET SCHOON VERBOND, JACOBA, JACOBA, ANTOINETTA JACOBA, ELIZABETH, GRAAF BÜLOW, l’ECLAIR.
Brikken SAMARANG, ADVENTURE, JUPITER, FANNY, TWEED, DE GOEDE HOOP, WILHELMINA, AMAZON, MAXIMA, JACOBA ALETTA, ANNA MARIA, MARIA CHARLOTTA, SUSANNA BARBERA en FREDRIK.
Engelse schepen MARY, MORNING STAR, RANGER, GEORGE CRUTTENDEN, WELLINGTON, INDUS en brikken HARRIET en FAVORITE.
Deense schip HET INDISKE PAKET.
Amerikase schepen UNITED STATES, THOMAS WILSON, CATHARINE, WILLIAM, IDA, MENIMAC, MESSENGER, en brikken ONTARIO, PICKERING en ELLEN DOUGLAS.
Te Samarang Zr.Ms. schoener no. 16; brikken JOHANNA MARIA, DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, GEERTRUIDA; schoeners ELIZA en JOHANNA ELIZABETH.
Te Sourabaija Zr.Ms. korvet EENDRAGT; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA.
Schepen ROSALIE, GENERAAL DE COCK, WILHELMINA, JOHANNA FREDERIKA, ARINUS MARINUS.
Brikken WILLEM JOHAN, FLORIS, MARIA, ELIZABETH, AURORA, ADSISTENTIE, WILHELMINA.
Schoeners ROSE, SALOMINA, MARY, EMILIA, PHOENIX, de MODESTE, en kotter DE GOEDE HOOP.
Engels schip BRITANNIA en brik ALERT; Amerikaans schip CARAVAN.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. Den 12 dezer arriveerde te Helvoetsluis het schip de VROUW JANTINA, Z. Jans, van Hull.
Den 7 maart laatstleden is te Keulen gearriveerd het schip VREDE BEST, kapt. Jan Jacob Deutz, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 9 maart 1821:
Het schip de JONGE MARIA, Port (opm: brik, kapt. Cornelis Poort), van Savannah naar Rotterdam, is den 6 dezer, met verlies van de fokkemast, boten, zeilen, enz. te Cowes binnengelopen. (opm: zie RC 240221, 060321, 020621 en 270921)
Den 4 dezer was op de hoogte van Dartmouth het schip CORDELIA, van Batavia naar Amsterdam, en den 6 dito het schip CHRISTINA, Potjer, van Dordrecht naar Plymouth.
Het schip TWEIJ GESUSTERS, Zonge, van Marseille naar Antwerpen, is den 6 dezer te Ilfracombe binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoijman en Herm. Isaac Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 26 maart 1821, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd GUYANA, gevoerd geweest door kapitein G.H. Ahlers, lang 80 voeten, wijd 23 voeten 6 duimen, hol 11 voeten 9 duimen, het verdek 4 voeten 5 en 1 half duimen, alles Amsterdamse maat. Zijnde Nederlandse maat lang 23 ellen 2 palmen, wijd 6 ellen 8 palmen, hol 3 ellen 4 palmen, het verdek 1 el 3 palmen 5 duimen. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.


Datum: 15 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Volgens kapt. M.J. Cornel, voerende het schip de VROUW HERMINA, van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam gedestineerd, den 5 maart te Portsmouth binnengelopen, wordt van daar gemeld, dat gemelde kapitein, de St. Catharinaspunt achter het eiland Wight niet kunnende te boven zeilen, in de nacht aldaar heeft moeten ankeren; doch, bij het daglicht ontdekkende dat hij tussen de klippen lag, is hij, na het kappen van zijn ankertouw, met assistentie van een loods, te Portsmouth voornoemd, binnengekomen.


Datum: 16 maart 1821


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De Maatschappij ten Onderlinge Verwaarborging van Nederlandsche Schepen, gebruikt wordende tot de Binnenlandsche Vaart, opgerigt binnen Amsterdam, na bekomene autorisatie van Zr.Ms. de Koning der Nederlanden, onder Directie van de Heer F.J. Travers, waarborgt alle schade aan of geheel ondergang en verlies van schepen, gebruikt wordende tot de Binnenlandse Vaart, het zij in of buiten dit Rijk gelegen, en mitsdien ook dezulken varende op Wateren, Zeeën, Rivieren, Meren, als anderszins, met dit Rijk gemeenschap hebbende, doch in genen dele die Bodems, welke als Zeeschepen worden geclassificeert. Hare Verwaarborging bevat in zich alle schadens, veroorzaakt door Storm, Onweder, Brand, IJsgang, Aanhouding van Vriend of Vijand, hoe ook genaamd, van buiten door disfortuin aangekomen, zonder stilstand, het zij de Bodems varen of stil liggende zijn.
Alle Nederlandsche vaartuigen, het zij schepen, schuiten of jagten, welke slechts één mast voeren, worden tot deze Maatschappij toegelaten, zo dat zo wel de groootste als de kleinste bodems zich kunnen doen verwaarborgen. De inleg, welke niet geheven wordt alvorens de Maatschappij hare onderlinge verwaarborging aanvangt, is zo doelmatig als gering, en bepaald van 1/4 tot 1/2 per cent; behalve de Zegels, wordt slechts éénmaal betaald, hoe lang ook het lidmaatschap voortdure.
Men heeft getracht, de respectieve deelnemers alle mogelijke kosten te besparen, en derhalven ook bepaald, dat de jaarlijksche administratiekosten, naar mate het toenemen der inschrijvingen van 1/8 op 1/16 per cent worden verminderd.
Die genen, welke in deze Maatschappij willen deelnemen, of enige inlichtingen dienaangaande verlangen, kunnen zich vervoegen ten kantore van de Ondergetekenden, Correspondenten en Agenten dezer Maatschappij.
P.J. Vos, te Delfzijl

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 4 april 1821, des na de middags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten 6 uren, bij de finale palmslag, telkens in de herberg Benthem, publiek presenteren te verkopen:
1. Een hecht, sterk en welbezeild Kof-galjootschip, genaamd JUPITER, lang over steven 92 voet 6 duim, wijd over de berkhout 24 voet 2 duim, hol 11 voet 4 duim, oude Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde en aan behorende goederen, zodanig hetzelve in de Zuiderhaven te Harlingen ligt en gevoerd wordt bij schipper Barend R. van Wijk.
Nadere informatie bij de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen, en bij de heer Fredrik Smit te Amsterdam. (opm: het schip vertrok op 17 mei nog naar Amsterdam, maar in maart 1822 werd de zeebrief ingeleverd: ‘wordt gesloopt’)
2. Een welbezeild tjalkschip, genaamd de VROUW JELTJE, geschikt voor de binnen- zowel als voor de buitenvaart, lang over steven 73 voeten, wijd over de berkhouten 15 voeten, hol onder het zeilwerk 6¼ voeten, Hollandse maat, en dat met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere goederen, zo als het is bevaren bij Jan H. Zeven en liggende in de Noorderhaven te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 maart binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen.
Den 8 dito binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen, het smakschip de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Seeman, met hout van Noorwegen.
Den 9 dito binnen gekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, met ballast van Londen. Uitgezeild het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, met boter &c. naar Londen.
Den 10 dito binnen gekomen de sloepschepen WILLIAM, kapt. William Nazeby, UNION, kapt. A. Gallaway, het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, alle drie met ballast van Londen. Uitgezeild de smakschepen de VROUW ENGELINA, kapt. P.H. de Groot, met ballast, de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. J.J. Siedses, met dakpannen, de VROUW GESINA, kapt. H.J. Kruier (opm: Hendrik Jans Kruiter), de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, de VIJF GEZUSTERS, kapt. D.L. de Jong, de VROUW MARTHA, kapt. D.K. de Groot, het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaasen, alle met ballast, de VROUW ZWAANTJE (opm: smak), kapt. Jan C. Hazewinkel, de VROUW GESINA, kapt. B.H. Schepper (opm: smak VROUW GEZINA, Berend Hindriks Schipper), beide ledig, alle op avontuur; en na gedane reparatie het smakschip GESINA JOHAN, kapt. J.R. Sap, met haring van Bergen naar Litau (opm: mogelijk Lütau [bovenstrooms van Lauenburg a/d Elbe]), alhier met schade binnen geweest.


Datum: 17 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Het schip de JONGE HENDRIK, kapt. B. Mulder, van Amsterdam naar Marseille, is den 8 maart, tegen betaling van 416:10:- gulden (opm: 416 caroli guldens 10 stuivers 0 duiten), te Medemblik binnengeijst (opm: door het ijs naar binnen gebracht); had schade aan zeilen enz. bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Op den 11 dezer, na de middag te half drie uren, is, door zware mist, een uur ten noorden van Scheveningen, aan het strand geraakt het brigantijnscheepje genaamd ELISA, gevoerd bij kapt. T. le Crosnier, geladen met enige koffij en kina, komende sedert drie à vier dagen van Havre-de-Grace, gedestineerd naar Rotterdam; de equipagie, bestaande uit vijf manschappen en een jongen, hebben zich met hun sloep gered; het scheepje is dadelijk vol water geraakt, de lading geheel nat en voor een gedeelte gelost (opm: zie RC 100421).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Den 11 februari is een koopman, Kopf genaamd en geassocieerd met de heer Leuckart te Leipzig, uit die stad gevlugt met 170.000 rijksdaalders aan goud geld, en een menigte wissels, ten belope van omtrent 100.000 mark banko op Hamburg, 22.000 gulden op Amsterdam, 3.800 pond sterling op Londen, en 6.000 rijksdaalders en 77.000 florijnen op Wenen. Zijn compagnon, die sedert enige tijd te Wenen was, in het begin dier maand geen brieven noch remisen, die hij verwachtte, van zijn huis te Leipzig ontvangende, begaf zich spoedig op reis, en vond bij zijn komst te Leipzig zijn zaken zodanig in verwarring, dat hij zich failliet moest verklaren.
Kopf is den 24 februari te Amsterdam aangekomen, en heeft bij een der voornaamste huizen van negotie aldaar 36.000 dukaten, 2.000 gouden napoleons en 2 staven goud voor enige zijner medegenomen wissels ontvangen, waarna hij den 26 dito naar Londen vertrokken is. De agenten, welke hem uit Leipzig waren nagezonden om hem te doen arresteren, zijn eerst den 4 dezer te Amsterdam gearriveerd, waar het schijnt, dat men niet voor den 1sten enige slechte vermoedens tegen de zaak van Kopf had opgevat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 maart. Den 14 dezer gearriveerd te Helvoetsluis de GOEDE HOOP, kapt. C. de Vink, van Savannah, doch ligt onder quarantaine op de rede. Den 16 ’s morgens is kapt. Vink van zijn quarantaine ontslagen en naar boven gezeild. De wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 13 maart 1821: Het schip de CERES, Van Rijn (opm: vermoedelijk hoeker CERES, kapt. P. van Rijn), van Maassluis, is den 8 dezer lek te Dartmouth binnengelopen en moest de lading lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Notaris Pieter Verkade, residerende te Vlaardingen, als daartoe door de Regtbank te Rotterdam gecommitteerd, is van mening, ten overstaan van het Vredegeregt van het kanton Vlaardingen, in het Logement den Hollandschen Tuin, aldaar, op vrijdag den 23 maart 1821 publiek te veilen, en op vrijdag den 30, daaraanvolgende, beide des namiddags te 3 uren, finaal te verkopen:
- 1/68e part in de rederij van het Oude Taanhuis, staande en gelegen op de Daijer, wijk H. No. 84/708.
Alle welke panden behoren tot de onder beneficie van inventaris aanvaarde boedel en nalatenschap van wijlen mejufvrouw de weduwe P. Wijnen, gewoond hebbende en overleden te Vlaardingen voornoemd. (opm: overige kavels niet relevant en daarom niet opgenomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild gekoperd Pinkschip, groot circa 260 rogge-lasten, met een tussen-dek van ruim 6 voeten Amsterdamse maat, of 1 el 7½ palm Nederlandse (opm: 1,75 m.); voorzien van een complete inventaris, en varende onder Nederlandse vlag.
Te bevragen bij de makelaar Roland Holst, op de Buitenkant, no. 7, te Amsterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 17 maart. Zeetijdingen.
Den 13 maart arriveerden alhier Zr.Ms. korvet EENDRAGT, commandant kapt.luit. F. Bakker, met zes passagiers van Sourabaija, aldaar den 26 februari vertrokken, en het Nederlands-Indische koopvaardijschip TJIEMANUK, kapt. J. Balch, van Indramaijoe, met twee passagiers.
Den 14 dezer vertrok van hier de brik MARIA, kapt. Gouw Koensoe, naar Samarang en Sourabaija;
den 15 dezer het schip GENERAAL DE KOCK, kapt. P.D. Schmidt, naar Pamanoekan en Sourabaija en het schip EMERENTIA (opm: driemast hoeker, thuishaven Antwerpen), kapt. W. Schipman, met Zr.Ms. troepen naar Samarang en Sourabaija.
Alhier liggen ter rede: Zr.Ms. wachtschip TROMP, Zr.Ms. korvetten AJAX, ZEEPAARD en EENDRAGT en Zr.Ms. kanonneerboten no. 1 en no. 2;
de Nederlandse koopvaardijschepen GRAAF BÜLOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, CORNELIA, RESOLUTIE, HENRIETTA ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, MARIA, SELIMA, APOLLO, ELIZABETH JOHANNA en TJIMANUK;
de brikken TJOEMPO, HAPSING, INGSOEN, INGTHAIJ, CORNELIA, BIANHONG, DIJKZIGT en NAWAR ALLIE JOESOOR.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Samarang, den 10 maart. Zeetijdingen
Den 9 maart arriveerden alhier de Nederlandse schepen MERCURY, kapt N.L. Jordan, van Batavia, HARRIETTE, kapt. Williams, van dito, en NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer, van dito.
Den 3 maart vertrokken van hier het schip ELIZABETH, kapt. J. Schindehutte, naar Macasser en de brik MARIA CHARLOTTA, kapt. J.G. Klein, naar Joana.
Den 5 dito vertrok van hier het schip FLORA, kapt. T.J. Klein, met Zr.Ms. troepen en 5 zendelingen naar Amboina.
Alhier liggen ter rede de Nederlandse schepen EVERTSEN en PEKIN;
de Nederlandse brikken JOHANNA MARIA, DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA. PIETERNELLA, MAXIMA, GOEDE INTENTIE;
de Nederlandse schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, en DOROTHEA.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sourabaija, den 9 maart. Zeetijdingen.
Den 6 maart vertrok van hier Zr.Ms. kanonneerboot no. 16, commandant 2e luit. B. Spangenberg, tot een kruistocht om de Oost;
den 8 dito vertrok van hier het Nederlandse schip ADMIRAAL BUIJSKES, kapt. W.P. Coffin, met twee passagiers, naar Samarang en Batavia.
Alhier liggen ter rede:
Zr.Ms. korvet VENUS, Zr.Ms. brikken JACOBA ELIZABETH, MARIA en SIRENE, Zr.Ms. schoeners SCHILDPAD, EMMA en CALYPSO en Zr.Ms. kanonneerboot no. 17;
de Nederlandse koopvaardijschepen VIAGANTE, CLARA, JAVA, EMILE, BATAVIA, FORTITUDO, JACOBA, ROSALIE, KUMBANG JATIE, MARIA LOUISA, VREEDE EN RUST, en HELENA CHRISTINA;
de Nederlandse brikken WILLEM JOHAN, ALERT, LADIE PONTIANAK, FRANCINA, TIKSEENG, ANNA, FATTAL CARRIM, BAGOES SALAM, BOEROENG en ELIZABETH;
de Nederlandse schoeners ROSE, DASHER, PHOENIX, MARY, benevens de kotter de GOEDE HOOP.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Het schip DE KOOPHANDEL, kapt. Jansen, komende van Texel, passeerde den 10 maart Straat Sunda, op haar reis naar Batavia, aan boord hebbende 2 ambtenaren, 2 luitenants, 49 militairen en 6 particulieren.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Den 5 december 1820 kwam in de Tafelbaai - Kaap de Goede Hoop binnen het Nederlandse schip BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. F.F. Cambernon (opm: fregat, kapt. François Frédéric Cambernon), den 22 oktober 1820 van Batavia naar Antwerpen vertrokken, hetwelk den 10 dito de reis naar Antwerpen voortzette, en den 6 dito het Nederlandse schip CORNELIA SARA, kapt. Jacob Marcussen, den 3 september 1820 van Texel met 4 passagiers en 50 man troepen naar Batavia vertrokken, hetwelk den 19 dito de reis naar Batavia voortzette.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 maart. Het schip (opm: pink) de KOOPHANDEL, kapt. Jansen, komende van Texel, passeerde den 10 maart Straat Sunda, op haar reis naar Batavia, aan boord hebbende 2 ambtenaren, 2 luitenants, 49 militairen en 6 particulieren.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 maart. Den 5 december 1820 kwam in de Tafelbaai - Kaap de Goede Hoop binnen het Nederlandse schip BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. F.F. Cambernon (opm: fregat, kapt. François Frédéric Cambernon), den 22 oktober 1820 van Batavia naar Antwerpen vertrokken, hetwelk den 10 dito de reis naar Antwerpen voortzette, en den 6 dito het Nederlandse schip CORNELIA SARA, kapt. Jacob Marcussen, den 3 september van Texel met 4 passagiers en 50 man troepen naar Batavia vertrokken, hetwelk den 19 dito de reis naar Batavia voortzette.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 maart. Men heeft alhier met de Deense brik SOUVEREIGN, gevoerd door kapt. G. Boyle, de treurige tijding ontvangen van het verongelukken van het Nederlandse schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, op de hoogte van Christmas eiland, omtrent 60 mijlen ten zuiden van Straat Sunda. De gemelde brik had van de equipage van laatstgemelde bodem vier man in zee gevonden, drijvende op een stuk hout en heeft dezelve aan boord genomen en alhier teruggebracht. Deze manschappen, met name de scheepstimmerman Gerrit van Dam en de matrozen David Hijsman, Jan Cornelis en Cornelis van Neck, hebben omtrent de bijzonderheden dier noodlottige gebeurtenis het volgende verklaard.
Het schip ARINUS MARINUS ligtte op zondag den 28 januari j.l. de ankers en ging van de rede van Batavia naar Nederland onder zeil, doch kwam nog diezelfde dag binnen de eilanden weder ten anker. De volgende dag ging men op nieuw onder zeil, doch men moest gestadig met stroom en tegenwinden worstelen, zo dat men zich op vrijdag den 2 februari j.l. nog in Straat Sunda bevond. Op de middag van die dag geraakte het schip vast op een zachte grond op een diepte van 17 à 18 voet, doch door het uitbrengen van een werpanker gelukte het na twee uren tijds het schip wederom vlot te krijgen. Dit ongeval had echter de bodem geen lek hoegenaamd toegebracht, en de volgende dag, zijnde zaterdag, bevond men, dat er geen meerder water bij de pompen gekomen was en pompte men als naar gewoonte het schip lens. Op zondag den 4 februari kwam men onder Cracatao (opm: Krakatau) wederom ten anker, en maandag den 5 op nieuw onder zeil gegaan zijnde geraakte men buiten de Straat Sunda en in zee.
Woensdag den 7 daar aan volgende was het gedurende de gehele dag buiig weder met een stijve koelte, zo dat men met dubbel gereefde marszeilen sterk voor de wind wegliep. In de avond echter, te acht ure, wies de wind tot een storm aan en men was verplicht het voormarszeil en kruiszeil geheel vast te maken, zo dat men toen met dicht gereefd grootmarszeil, dichtgereefde fok, en stormstagzeil het voor de wind liet lopen.
Middelerwijl nam de storm meer en meer toe en was men tussen 9 en 10 ure zo hevig, dat alle nog bijstaande zeilen werden weggerukt, terwijl er hemelhoge zeeën liepen. Te half elf ure kwam er een zware stortzee over, die niet alleen de grote en daagse boot uit de sjorringen, maar zelfs de klampen en ringbouten uit het dek scheurde, en die beide vaartuigen tegen de verschansing aan bakboordszijde sloeg. Op dat moment begon het schip aan die zijde zodanig over te hellen, dat het staande lijwant zes voet onder water stond, terwijl ook bij die gelegenheid de grote steng over boord woei. Men kapte alstoen de talierepen om door het overboord vallen der masten het schip te doen rijzen, doch, hoewel de masten alle ter hoogte van een manslengte braken en overboord vielen, kon men echter aan het schip geen rijzing hoegenaamd bespeuren.
Intussen was hetzelve reeds vol water geraakt en alles was tussendeks bezig om het met pompen boven te houden, doch vruchteloos. Ongeveer 12 ure ´s nachts begon het schip te zinken, en wel met de voorsteven, waardoor het achterschip rees, tot dat het in die stand als het ware recht op en neder komende, plotseling een prooi der golven werd en verdween.
De vier geredde schipbreukelingen is het gelukt, met nog een andere matroos met name J. Bom, een der in zee drijvende stukken hout te bereiken en zich daarop vast te houden. De laatstgenoemde echter geraakte met zijn linkerhand beklemd, door welk toeval hij vier zijner vingeren verloor en buiten staat geraakte zich langer vast te houden, zo dat hij mede is in zee gevallen en verdronken. De vier overige manschappen hebben zich gedurende 14 uren in die stand drijvende gehouden tot dat zij gelukkiglijk door de bovengenoemde brik SOUVEREIGN zijn ontdekt, aan boord genomen en gered.
Hoogstwaarschijnlijk zijn zij de enigsten der schipbreukelingen, welke die ramp hebben overleefd, terwijl de gehele overige equipage, mitsgaders al de talrijke passagiers, hun graf in de golven hebben gevonden. Ten minste was na die ongelukkige nacht bij het aanbreken van de dag geen spoor meer van hen te vinden en niets anders te zien dan enige stukken hout van het verongelukte schip.
Aan boord bevonden zich, behalve de equipage, de gepensioneerde kolonel Boions, de kapitein-boekhouder bij de constructiewinkel J. Thijsens, met verlof naar Nederland vertrokken, met deszelfs echtgenote, de heer J. Hommes, negociant, met deszelfs zoon H. Hommes, de heer J. Matak, met deszelfs vrouw en twee kinderen, de 2e luitenant van het 7e regiment hussaren W.A. Ploem, met verlof naar Nederland, de weduwe van wijlen de kapt.ter zee Van Heck, geboren Griepman, met haar zuster mej. H. Griepman, de jonge jufvr. B. Morin, de jonge jufvrouwen E.C.W. en L.A.F. Sack, kinderen van de heer Sack, algemene boekhouder, de jonge heer H. Meijlan, zoon van de heer G.F. Meijlan, inspecteur van financiën, de jonge heer P. van Hoedt, zoon van de heer W.H. van Hoedt, adsistent-resident te Probolingo, de chirurgijn der 3e klasse van de koninklijke Nederlandse marine Clement, en 40 gepasporteerde militairen, met een vrouw.


Datum: 20 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 16 maart 1821:
Het Deense schip het INDISKE PAKET, Bruhn, van Batavia, den 2 januari aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd, is den 4 dito, met 2 andere schepen, in de Tafelbaai door een orkaan totaal verongelukt; het grootste deel der ladingen en de equipagie zijn gered.
Het schip de DELPHINA (opm: fregat, kapt. J. Boelen), van Antwerpen naar Napels, den 10 dezer lek te Falmouth binnengelopen, heeft de lading gelost om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Seesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 26 maart 1821, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Hoekerschip, genaamd de VROUW HENRIETTE, gevoerd door kapt. L.P. de Vries, lang 34 ellen 8 palmen 2 duimen, wijd 6 palmen 4 duimen, hol 3 ellen 4 palmen 9 duimen (opm: 34,82 x 7,64 x 3,49 m.), het verdek hoog aan boord 1 el 7 palmen, alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat lang 123 voeten, wijd 27 voeten, hol 12 voeten 4 duimen, het verdek 6 voeten; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, J. Luijt Pz, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee en J. Altena, makelaars, zullen op maandag den 26 maart 1821, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip (opm: schoenerbrik), met koperen huiden en metalen roerstellen (toestel waarmee het roer aan een schip hangt; hier bedoelt men de vingerlingen) en haken, genaamd HENRIETTA WILHELMINA, gevoerd door kapt. P.J. Kerkhoven, lang 23 ellen 6 palmen 4 duimen, wijd 7 ellen 3 palmen 6 duimen, hol 3 ellen 9 palmen 6 duimen (alles Nederlandse maat); zijnde Amsterdamse maat lang 83½ voeten, wijd 26 voeten, hol 14 voeten; breder bij den inventaris en berigt bij de makelaars.
(opm: reeds voor de veiling aangekocht door koopman Tijs de Haas, Texel, en op 29 mei doorverkocht aan Jacobus Boelen c.s. te Amsterdam; nieuwe scheepsnaam PHOENIX, kapitein D. Grim)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op woensdag den 28 maart 1821, des morgens te tien uren precies, te Amsterdam, op de werf St. Jago, van de mr. scheepstimmerman G. Kramer, in de Bikkerstraat, verkopen: het Hol van het Pinkschip genaamd ST. GEORGE, alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten en hetgeen verder ten voorschijn zal worden gebragt; breder bij notitiën en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen (opm: o.a.) Zijner Majesteits transportschip FLORA van Port Mahon, laatst van Portsmouth.
In het Vlie binnengekomen onder andere een brik, naam onbekend.
In Terschelling binnengelopen N. Nicolausen, van Messina, met zware lekkagie; heeft een loodsschuit en volk tot assistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Te Rouaan binnengelopen J.K. Hopstock van Amsterdam, laatst van Ransoog (opm: mogelijk ’t Oogh, later Callantsoog), alwaar hij uit nood binnengeweest is; heeft zeilen verloren en zware lekkagie.


Datum: 22 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Den 18 maart, des middags, is voor de haven van Texel aan de grond gezeild de ligter van schipper H. Weger, van Amsterdam, met tarwe voor het schip (opm: brik) JENNY, kapt. J. Roelofs; men was bezig de lading te bergen; het vaartuig was vol water.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In Naam des konings. Verkoping bij executie. Ter Rolle der gerechtelijke onteigeningen bij de Rechtbank van eerste Instantie, zitting houdende te Dordrecht.
Van een paviljoen Poonschuit, genaamd de VROUW MARIA, lang over steven 15 ellen, 5 duimen en 2 strepen, wijd op de buitenzijde van zijn buitenhouten 4 ellen, 28 duimen en 8 strepen, hol van de buitenhelling tot de binnenkant van het gangboord 1 el, 42 duimen en 1 streep, zijnde aangeslagen in de 4e klasse voor 31 tonnen. En zulks met deszelfs staand en lopend want, tuigagie en verder toebehoren, breder omschreven bij inventaris in na te meldene memorie van lasten, liggende het vaartuig gearresteerd te Dordrecht in de Groothoofds Haven aan de Mattesteiger, en de losse toebehoren onder de bewaarder. Welke verkoop geschiedt ten verzoeke van Barend van Limmen, handelend onder de firma van Barend van Limmen & Comp, scheepmaker wonende te Dordrecht, en hebbende domicilie gekozen ten huize van de Procureur M. van der Waijfort, wonende insgelijks binnen die stad aan de Nieuwehaven Lett. A No. 434, dewelke voor hem executant is occuperende. Uit krachte van een vonnis bij défault gegeven door de rechtbank bovengemeld, en houdende admissie om tot deze verkoop te procederen, ter executie van een vonnis mede bij défault gegeven door de rechtbank van koophandel te Dordrecht, tegen Cornelis Bieljer (zich ook wel schijnende te noemen Bruijère of Briër) schipper, toen wonende of verblijfhoudende op deszelfs gearresteerd schip, waar van hij tevens eigenaar was, doch wiens woon- of verblijfplaats thans is onbekend; bij welk vonnis dezelve is gecomdemneerd (opm: veroordeeld) aan de eiser nu executant te betalen een somma van NLG 1.257,94 voor scheepstimmerwerk en gedane leverantiën, met de intrest van dien en de kosten en het conservatoir arrest bevorens na bekomene vergunning van Mijnheer de President dier rechtbank, op het nu te verkopene bij akte van de deurwaarder Maarseveen gelegd, is deugdelijk en van waarde verklaard, en de verkoop van het gearresteerde is gelast tot zo veel mogelijk verhaal van voornoemde comdemnatie.
Alle welke gemelde akten naar vereiste zijn geregistreerd. En heeft de executant het te verkopene bij een ter griffie van de rechtbank gedeponeerde memorie van lasten op de prijs gesteld van vijf honderd guldens, terwijl de verdere opbiedingen, door en volgens ordonnantie van Mijnheer de rechter commissaris zullen worden aangenomen, des maandags 26 maart, 8 en 9 april 1821, in de zaal der terechtzittingen van de rechtbank eerstgemeld des voormiddags ten elf uren.
Tot bezichtiging van het te verkopene kan men zich dagelijks adresseren aan de bewaarder Arie Spoel, wonende te Dordrecht aan de Mattensteiger.
M. van der Waijfort, Procureur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Den 16 dezer is het Nederlandse schip de THÉRESIA (opm: brik THÉRÈSE, waarschijnlijk kapt. Busch), met een zeer opmerkelijke lading koopwaren onzer nationale fabrieken, van Nieuwpoort onder zeil gegaan, bestemd naar de Zwarte Zee, ten einde aldaar de handelsbetrekkingen van ons land, welke verscheiden eeuwen afgebroken zijn geweest, weder aan te knopen. Deze bezending maakt een gedeelte der expeditie uit, door de heren l’Ecluse en Zonen (opm: de rederij), van Brugge, geprojecteerd en door Z.M. beschermd wordende. Het derwaarts bestemde schip heeft de heer M.E. Tartbout de Movigny (opm: slecht leesbaar), welke tot vice-consul benoemd is, aan boord genomen. (opm: zie ook DC 220223)


Datum: 23 maart 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De Notaris Mr. Adrianus van Slooten, te Dokkum, zal op woensdag den 11 april 1821, des na de middags ten 2 uren precies, ten huize van Meindert Sijbesma, logementhouder bij de Woudpoort te Dokkum, bij de provisionele toewijzing, verkopen: een huis, scheepstimmerhuis en een woning, De Ossekop genaamd, alles staande en gelegen aan de Stadswal in wijk lett. D, gekwoteerd met no. 73a, 74 en 75, te Dokkum bij Sake Jans van der Werf bewoond en gebruikt; in eigendom behorende aan de heer S.B. Stienstra, Procureur te Leeuwarden en zijnde den 12 mei 1821 vrij te aanvaarden.


Datum: 24 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Kapt. H.G. Bergveld, voerende het schip (opm: brik) ACTIVE, den 18 maart in Texel binnengekomen van Havana, deelt het volgende mede:
Woensdag den 21 februari 1821 des namiddags te 5 uren, op de breedte van 35º46’ N.B. en lengte 35º10’, west van Greenwich, praaide ons een Amerikaans schip genaamd MISOURIE (opm: vermoedelijk MISSOURI), kapt. J. Bausch, van Greenock naar New York bestemd, met 4 passagiers aan boord; hetzelve was 100 dagen in zee en had gebrek aan water.
Wij draaiden bij om bijstand te bieden, doch vernemende, dat hetzelve geen sloep had om uit te zetten, bragt ik hem met onze eigen sloep 2 vaten water aan boord.
Ik vernam verder, dat deszelfs boegspriet en galjoen (opm: licht, ondersteunend deel van de boeg, waarop de boegspriet rust) gebroken waren en dat zij met het tweede noodroer stuurden, hebbende het vaste roer en de sloep door een zware storm den 25 december en het eerste noodroer den 18 februari verloren. Voorts had hij niet alleen gebrek aan water, maar ook aan provisie; wij bragten hem toen nog 2 vaten water, enig brood, vlees, spek, enz. om de reis te kunnen volbrengen, waarna wij des avonds ten 10 uren ieder onze koers vervolgden.
Het schip (opm: brik) de JONGE JACOBUS, kapt. H.J. Bonn, van Rotterdam naar Batavia, is door bovengemelde kapitein Bergveld den 11 maart in goede staat gepraaid op de noorder breedte van 49º17’ en 10º lengte west van Greenwich.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Den 22 van Tessel uitgezeild J. Sloot (opm: kaagschip TWEE GEBROEDERS) naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Heden is door de loodsschipper M.D. Stevel bij het Oost End van Terschelling gepraaid A.C. Hazewinkel (opm: vermoedelijk voerende de smak de JONGE CORNELIS), van la Rochelle naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) bestemd.


Datum: 27 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Volgens brief van Port Mahon, van den 28 februari, waren aldaar aangeland twee man van de equipagie van het schip (opm: pink) JOHANNA MARIA, kapt. F. Jonker, van Middelburg naar Batavia gedestineerd; welk schip wegens schade te Lissabon binnen geweest (opm: zie RC 060321), en den 30 januari van daar vertrokken zijnde, op de hoogte van Madeira zoude gezonken zijn (opm: zie echter RC 310321).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Den 26 arriveerden ter rede van Maassluis het schip de GOEDE HOOP, kapt. P. de Best, gedestineerd naar Hull, dezelve komt terug uit zee met verlies van de grote mast, touwwerk en zeilen, en de VERWACHTING, J. van Alphen, van Londen. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lists van den 20 en 23 maart 1821:
Het schip de KOOPHANDEL, naar Batavia gedestineerd, is den 8 januari gepraaid.
Den 20 dezer is te Ramsgate zeer lek binnengelopen het schip de JEANNETTE, Funck, van Demerarij, naar Amsterdam; moet lossen.
Het schip (opm: kofschip) de VROUW ANNA, C. Uil, den 15 dezer van Liverpool naar Rotterdam vertrokken, is aldaar den 21 met schade terug gekomen.
Den 15 is van Plymouth vertrokken het aldaar binnengezonden schip (opm: schoener) PIETER EN EMMA, John Chambers, van Rotterdam naar Batavia.
Het schip GOV. BROOKS, Bishop, van Charleston naar Antwerpen, bevond zich den 19 dezer op de hoogte van Douvres (opm: Dover).
Den 20 dezer is het schip JUF. JOHANNA, Anderson, van Dartmouth naar Amsterdam vertrokken.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Pound, Ladd en Musson van Rotterdam, Cubitt van Harlingen, Collins van Antwerpen en Wijbes van Amsterdam; te Liverpool Van Veen van Harlingen, Van Veen, Klernago en Nurenberg van Antwerpen en Jonkee van Rotterdam; bij Cork Sikkes; te Londonderry Simons van Rotterdam; te Marseille Keijzer van Antwerpen; te Charleston Roses; te St. Thomas Johnston van Amsterdam en Davis van Antwerpen.
Den 16 dezer was de wind te Deal Z; den 17 ZW, den 18 WNW; den 19 NW; den 20 N; den 21 NNO; den 22 NO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Van Vlissingen wordt van den 20 maart gemeld: in de nacht van den 17 op den 18 dezer bevond zich het schip de ZORGVULDIGHEID, kapt. A. de Sorgher (opm: brik, thuishaven Oostende), op deszelfs reis van Ostende naar Liverpool, in zee, alwaar hetzelve door een storm uit het noord-westen werd belopen, die het schip zodanig slingerde, dat het een lek bekwam, waardoor hetzelve zo zeer naar bakboords zijde moest overhellen, dat de ballast aan een zijde geraakte, en het schip alzo in deze gevaarlijke positie moest voortzeilen, terwijl men naar een veilige haven omzag. De loodsboot van Vlissingen, gemeld schip in de morgen van den 18 ontdekkende, snelde dadelijk ter zijner hulp, welke het dan ook gelukte hetzelve behouden in de Wester haven dezer stad binnen te brengen. Treffend was het gezicht hiervan voor de aan de wal staande aanschouwers, daar het telkens scheen, dat het schip zou omslaan.
Het schip THE UNION, kapt. W. Robinson, van Antwerpen naar Londen gedestineerd, met boomschors, was den 16 dezer van onze rede naar zee gezeild, doch is den 18 door contra wind weder terug gekomen.
Van den 18 dezer tot heden zijn alhier ter rede aangekomen de schepen de DRIE VRIENDEN (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. A.R. de Groot, van Nantes naar Brussel gedestineerd; THE BANCAN, kapt. E. Safford, van Sumatra, en de VRIENDSCHAP, kapt. C.P. Crook, van Oleron, beide naar Antwerpen bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden verloste van een welgeschapen doch doden zoon, Vrouwe Helena Anemaet, echtgenoote van Anthonij Anemaet, Luitenant ter Eerste Klasse bij de Marine, op Z.M. fregat de MELAMPUS, gedestineerd naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op Rechterlijk Gezag door de deurwaarder H.P. Corne, na gedane aangifte conform de wet, en om contant geld, op zaterdag den 31 maart 1821 des namiddags te 4 uren, op de werf van de scheepmaker Stillebroer, aan de Rotterdamse Schie bij Overschie, letter O. no. 181, van een Aak of Kalkschuit, groot 4 lasten of 11½ tonnen, met deszelfs mast, giekzeil, fok en anker, liggende aan voornoemde werf.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 2 april 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd FLORA, gevoerd door kapt. J.S. Okkes, lang 24 ellen 6 palmen 3 duimen; wijd 5 ellen 5 palmen, hol 2 ellen 7 palmen 3 duimen, alles Nederlandse maat (opm: 24,63 x 5,50 x 2,73 m.) (zijnde Amsterdamse maat lang 87 voeten, wijd 19 voeten 5 duimen, hol 9 voeten 7 duimen); breeder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop; te bevragen bij bovengenoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Luijt Pietersz, J. Boelen, G.W. Sesink Clee en J. Altena, makelaars, zullen, op maandag den 2 april 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd ALIDA HESTER, gevoerd geweest door kapt. F.C. Nahlop, lang 24 ellen 6 palmen 3 duimen, wijd 7 ellen 2 palmen 5 duimen, hol 3 ellen 9 palmen 1 duim, alles Nederlandse maat (opm: 24,63 x 7,25 x 3,91 m.) (zijnde Amsterdamse maat, lang 87 voeten, wijd 25 voeten 7 duimen, hol 13 voeten 9 duimen); breeder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop; te bevragen bij bovengenoemde makelaars en bij Coopman en de Witt en Lenaertz.


Datum: 29 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Kapt. C.J. Prins, den 19 maart van de rede van Travemünde naar Amsterdam gezeild, is denzelfden dag op gezegde rede teruggekomen, zijnde door de menigte ijs bij de Fehmersche Sond (Fehmarnsund) in het voortzetten zijner reis belet geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 maart. Den 26 zeilde van Helvoetsluis het schip de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, naar Hamburg.
Den 27 arriveerden de schepen ZES BRODRE, P.H. Erichsen, van Taborg (opm: mogelijk Faaborg); ORENBERG, D. Nielsen, van Corsoer; de LOUI MARIE, kapt. Herwe (opm: LOUIS MARIE, kapt. J. Hervé), van St. Malo, en zeilden de VROUW ANNAGINA, S.H. Spelde, naar Oleron; de JONGE NICOLAAS, K.IJ. Parma, naar Portsmouth; de GOEDE VERWACHTING, H. Visman, naar Genua, FRIENDS OF LONDON, R. Bleukens, naar Triëst, en FRANCOIS, kapt. Rawige, naar Havre-de-Grace.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 maart. Den 26 arriveerden in de Maas de schepen de VROUW TUNNEGINA (opm: smak VROUW FEMMEGINA), A.K. Braam, van Oleron; de VIER GEZUSTERS, M. Gundersen, van Corsoer; de VIER GEZUSTERS, P.J. Bager, van Nijborg.
Den 27 arriveerden de schepen de EMILIE, A. Berneval, van Rouaan; de ELISABETH AND ANN, W. Ridley, van Newcastle, en zeilden de AURORA, G. Johannis, naar Newry; de FRIENDS OF LIBERTY G. Ruby, naar Rye; de VROUW ELIZABETH, G. van Gelderen (opm: Cornelis van Gelderen), naar Lissabon; de JONGE ALIJDA, A. van der Weijden, naar St. Ubes (opm: Setubal); de HOOP, H.K. Dijkhuis, naar Oleron; de JONGE JURINA (opm: smak DE JONGE JURRINA), E.J. Bakker, naar Rochefort; ONVERWAGT, J.E. Gust, naar Libau (opm: Liepaja); en de VROUW JANTJE, W. Kuijt, naar Newcastle. De wind Z.O.
Den 28 arriveerde de DOROTHEA SOPHIA, R. Wichman, van Nijborg, en zeilden de NAIAD, J. Hempseed, naar Leith; de YORK PACKETT, T. Husband, naar Hull; en de VROUW FALKE, J. de Witt, naar Hamburg; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 maart. Schipper G.W. van Maenen, voerende het schip CONSTANTIA, van Rotterdam, is den 25 maart gelukkig te Keulen gearriveerd, nadat dezelve vijf dagen voor hoogwater, tussenweg, had moeten liggen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op vrijdag den 6 april 1821, des morgens te 11 uren, zal, tussen Wilnis en Mijdrecht, aan de Werf der Huizing no. 48, publiek worden verkocht: een schone sterke welbezeilde Dordtse Turfeiker, groot 37 tonnen, met alle deszelfs zeil en treil, terstond te aanvaarden; van de kooppenningen kan NLG 500 in paaijen worden afgedaan, de rest contant. Informatie bij de Notaris Verdam, te Mijdrecht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen den 27 maart. Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: L’AUGUSTE, kapt. J. Hulsen, naar Texel, met steen (opm: ballast; het fregat werd door de kopers [zie RC 090121] naar de nieuwe thuishaven Amsterdam gebracht; bekort).


Datum: 31 maart 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra welbezeild gekoperd Pinkschip, groot circa 260 rogge-lasten, met een tussen-dek van ruim 6 voeten Amsterdamse maat, of 1 el 7½ palm (opm: 1,75 m.) Nederlandse; voorzien van een complete inventaris, en varende onder Nederlandse vlag.
Te bevragen bij de Makelaar Roland Holst, op de Buitenkant no, 7, Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen A. Olsen van Dramme, H. Schade van Hamburg (om orders) en J. Hulsen van Antwerpen naar Surinamen, als bijlegger;
uitgezeild E.J. de Vries naar Malaga, H.J. de Boer naar Liverpool, H. van Veen en N. Eilers naar Hull en J.H. Lange en J.H. Walker naar …. (opm: niet vermeld)
In het Vlie zijn binnengekomen J.T. d’ Almeida van Port-à-Port, H. Houman van Steege en O. Petterson van Osterrisoër;
uitgezeild A. Galloway naar Londen, H.R. Swäre en G.G. Kros naar de Oostzee, H.J. Kreuse naar Danzig (opm: Gdansk), U. Angel naar Drobach (opm: Drobak), W.A. de Jong naar Noorwegen, F. Joosten naar de Eider en H. Gerdes naar …. (opm: niet vermeld)
In Terschelling zijn in het gat ten anker gekomen J. Dehno en A.J. Högen van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Wegens het zinken van het schip JOHANNA MARIA, kapt. F. Jonker (opm: zie RC 270321), van Middelburg naar Batavia gedestineerd, blijkt thans uit nadere berichten, dat de twee te Port Mahon aangelande manschappen, die het rapport daarvan hebben gegeven, niet tot de equipage hebben behoord van dit schip, maar gedeserteerd zijn van een Nederlands schip, te Kadix (opm: Cadiz) gelegen hebbende en deze blijkens valse tijding te Port Mahon hebben uitgestrooid, ter bereiking van hun bijzondere oogmerken; zij zijn reeds aan boord van Zijner Majesteits oorlogsschip WASSENAAR in verzekerde bewaring genomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 maart. Den 28 arriveerden te Helvoetsluis DUKE OF KENT, D. Pound, van Londen, de VROUW ANNAGINA, R.H. Huisman (opm: kof VROUW ANNEGINA, kapt. Rente Wessel Huisman), van Cherburg en zeilde kapt. Moon met de brieven van de 28, naar Harwich.
Den 29 zeilde de GOEDE VERWACHTING (opm: GOEDE VERWAGTING), F.H. Eds, naar Oleron en arriveerde de EUNICE, E. Walles, van Petersburg in Virginië; de wind Z.Z.W.
(opm: de kof GOEDE VERWAGTING, thuishaven Groningen, leed op deze reis schipbreuk in de omgeving van Brest, zoals blijkt uit de door de consul te Brest op 9 mei naar Den Haag teruggezonden zeebrief;
dezelfde consul retourneerde per gelijke post ook nog een zeebrief van de kof GOEDE VERWACHTING uit Antwerpen onder kapt. P.J. Spilliard die eveneens in die contreiën was verongelukt; ook van dit laatste ongeluk is in de kranten geen melding teruggevonden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Den 29 zeilden uit de Maas de schepen de VROUW ENGELINA, D.H. de Jong, naar Elseneur (opm: Helsingör), en de IDA ALIJDA, O.J. Woldringh naar Liverpool; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Kapt. M.D. Meijer, voerende het galjasschip GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANE, onder de maatschappijvlag nr. 9, van Rotterdam naar Londonderry gedestineerd, meldt uit Long Hoop, in de Orkades-Eilanden, den 8 maart, aan de maatschappij tot Nut der Zeevaart alhier, dat hem den 1 dito, dezelfde dag op welke hij uit de Maas was gezeild, een Engelse schoener ontmoette, die hem deed bij draaijen en met de boot, bemand met zeven met sabels, beitels en hamers gewapende manschappen, bij hem aan boord kwam: zij zeiden dat hij een smokkelaar was, waarop hij hen vrijheid gaf om alles te onderzoeken en te zien waarin de lading bestond; doch hier niet mede te vreden zijnde, begonnen zij de boot van de luiken af te zetten en dezelve open te breken; ook wilden zij de lading opnemen, waarin zij echter door het slechte weder verhinderd werden. Na hem een en een half uur opgehouden en van zijn koers gebragt, als ook de luiken weder gedeeltelijk digt gemaakt te hebben, verlieten zij het schip. De schoener was genaamd PIOURRE en de commanderende officier Olicreij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 27 maart 1821:
Het schip ROLLA, van Baltimore naar Amsterdam is gepraaid op 39 graden 10 minuten breedte, 36 graden lengte, hebbende het roer verloren; hetzelve is naar Faijal gezeild.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Bayes, Page en Warren, van Harlingen, Gibbs en Laming van Rotterdam, Jelsma en Bruinsma van Worcum; te Liverpool Hakker van Rotterdam en Sikkes van Antwerpen; te Hull Wood van Amsterdam en Parlevliet van Rotterdam; te IJarmouth Smith; te Genua Pott; te Berbice Koert van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Commissarissen over het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, opgericht in 1781, roepen bij deze op:
Martha Maria Christiaans, weduwe Isaak Christiaansen Bucland.
Christina Volders, weduwe Franciscus Cornelis Zuriatelin.
Evert Hendriks, Philip Benaedo, Hendrik Kegenack, Henrij Bouwes, Eduard Dorsie.
Hester Boskam, weduwe Klaas Luijk, moeder van Hendrik Luijk.
Anna Margaretha Overhoff, weduwe Joannes Wouters, moeder van Arnoldus Wouters.
Zijnde alle voornoemde personen, als weduwen van gesneuvelden, verminkten en hulpbehoevende ouders, gebeneficieerden uit het Weduwen-Fonds, ten einde zichzelven, of, bij hun overlijden, hunne naastbestaanden te sisteren (opm: slecht leesbaar, bedoeld is verschijnen) op maandag den 2 april 1821, ’s morgens van 10 tot 12 uur, in het St. Pieters Gasthuis, te Amsterdam; zullende aan hen alsdan ander de reden dezer oproeping worden kenbaar gemaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Commissarissen over het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, opgerigt in 1781, zullen op maandag den 2 april 1821, ’s morgens te 10 uur, in het St. Pieters Gasthuis, te Amsterdam en op vrijdag den 6 april, ’s middags te half 1 uur, ten huize van den commissaris Bartel Willem van der Vlugt, te Haarlem, betaling doen van de toegezegde gratificatie aan de weduwen en ouders van de zeelieden, welker mannen en zonen in dienst van den lande gesneuveld of verongelukt zijn; als mede aan de verminkte zeelieden, die in het gemelde fonds zijn aangenomen. En gemeenschappelijk met de districts-commissie van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, aan alle zodanige personen, welke uit hoofde van in de Actie voor Algiers (opm: zie o.a. RC 190916) zijn ongelukkig geworden en reeds in deze fondsen zijn erkend.
(opm: een identieke advertentie werd in RC 260621 geplaatst met aangekondigde uitbetalingen op 2 resp. 6 juli)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het Nederlands eskader in de Middellandse zee is van Port Mahon naar Toulon gezeild en aldaar den 17 aangekomen, met uitzondering van het fregat DE RIJN (opm: kapt. De Lange), hetwelk naar Algiers is gestevend.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 maart. Heden is van deze rede naar het vaderland onder zeil gegaan Zr.Ms. oorlogskorvet DE EENDRAGT, gecommandeerd door de 1e luit. W.A. Henneveldt.


Datum: 03 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. Den 30 passato (opm: verleden [maand]) arriveerde te Helvoetsluis het schip SARAH, M. Starsby, van Londen. Er is een schip in het gezigt.
Van den 1 dezer meldt men: het schip dat bij de vorige posttijd in het gezigt was, is NEUTRALITE, G.L. Hagen, van Egersund.
Den 31 passato, des namiddags, zeilde kapt. Macdonough, met de brieven van den 31, naar Harwich; de wind Z. en W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. Den 30 passato arriveerde in de Maas het schip ’S LANDS WELVAREN, K. Storm, van St. Ubes (opm: Setubal).
Den 31 zeilden de MARCHAL BLÜCHER, T. Atherden en THE ELIZABETH, T. Rogers, naar Londen; de JUFVROUW ANNA, J.E. Fokkes (opm: smak, kapt. Jan Cornelis Fokkes), naar …… (opm: niet ingevuld), en de VROUW RIECKEN (opm: smak VROUW RIKA), R.E. Zoutman, naar Droogbak (opm: Drobak).
Den 1 arriveerde de ZORG EN VLIJT (opm: galjoot), H. Rubinga, van Oleron; de wind Z.Z.W. en W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Van Vlissingen wordt van den 27 maart gemeld: sedert den 21 dezer zijn van onze rede de Schelde opgevaren: de GOEDE HOOP, J.R. Sigers, en de GOEDE VERWACHTING, E.J. Looze, van Caen naar Brussel gedestineerd;
en voor Antwerpen bestemd: de VROUW JACOBA, J.J. Rink, van de Marennes; GLOPHYRA, R. Granger, van Batavia; EARL BROOKS, J. Biskop, van Charlestown; de DRIE GEBROEDERS, C.L. Meuzel, van Lissabon; de TWEE GEZUSTERS, H. de Zinger, van Marseille; AURORA, J.S. Brouwer, de JUFVROUW AKKE, M. Jelten en de MINERVA, J. Humpreys, van Liverpool.
Vervolgens zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen COROMANDEL, J.B. Osgood, naar Batavia; FORTUNA, E. Wanderlich, naar Danzig (opm: Gdansk); de GOEDE HOOP, G.J. Hoetjer, naar Bremen; de WILSON, J. Wilson, de UNION, W. Robinson en STENTOR, T. Harris, naar Londen; de SEA LARK, C. Butler naar Jersey; l’AUGUSTE, J. Hulsen, naar Texel en de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, naar … (opm: niet vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 30 maart 1821:
Den 28 dezer (opm: maart) is te Cowes binnengelopen het schip (opm: bark) WILLEM DE EERSTE, J. Precht, van Amsterdam naar Surinamen (opm: zie RC 100421 en 290621).
Het schip VOLHARDING, Bakker, van Rotterdam naar Newry, is den 26 dezer te Plymouth binnengelopen.
Op de rivier (opm: Theems) is gearriveerd Frost; te Leith Watson en Hosie; te New Caste Wood en Scott; te Hull Cruddis en Pincher van Rotterdam en TWEE GEBROEDERS van Amsterdam: te Harwich Wilson; St. Ubes (opm: Setubal) Mickle van Antwerpen, Arnett en Kock van Rotterdam, Schilperoord, Storm en van Noordt van Vlaardingen; te Barcelona Spilliard van Antwerpen, laatst van Alicanten.

OHC 030421
Arrivementen: Te Hull J. Sloot van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 maart uitgezeild het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, met balIast op avontuur.
Den 25 dito uitgezeild het brikschip WILLEM FREDRIK, kapt. U. Angel, met ballast en steen naar Noorwegen.
Den 26 dito binnen gekomen het kofschip de VERWACHTING, kapt. Steeven de Vries, met looderts en zout van Liverpool. Uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. A. Gallaway, met boter &c. naar Londen; de smakschepen de GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smit, de VROUW MARGERETHA, kapt. E.A. Pot, alle drie met ballast op avontuur.
Den 27 dito uitgezeild het kofschip MAGDALENA CLARA, kapt. H.P. de Jonge, met ballast naar Frankrijk.
Den 28 dito binnen gekomen het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen. Uitgezeild het schonerschip de HOPE, kapt. Wm. Barfield, met boter &c. naar Londen.
Den 29 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de ONDERVINDING, kapt. H.D. de Groot, ledig op avontuur, MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met cichorei, lijm, steen en muursteentjes naar Hamburg en het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. P.G. Lofvers, met ballast op avontuur.
Den 30 dito uitgezeild het kofschip JOHANNES, kapt. R.H. Jonker, de smakschepen ALLEGINA, kapt. E.E. Kuilema; de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Zeeman; het pinkschip PROVIDENTIA, kapt. S.A. Geertsen, alle naar Noorwegen.
Den 31 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, met zout en huiden van Liverpool, de sloepschepen SWIFT, kapt. Enos Page, WILLIAM, kapt. William Nazeby, met ballast van Engeland.
Den 1 april uitgezeild het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubith, met boter &c. naar Londen.


Datum: 05 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. In het Vlie zijn binnengekomen E. Page van Londen, W. Nazeby van Folkstone en L. Johnsen van Holmstrand (opm: Holmsbu); uitgezeild W. Tobbens naar de Oostzee, S.A. Giersoe naar Drobach (opm: Drobak), R.H. Bock naar Pernau (opm: Pärnu), E.E. Kuileman, A.J. Zeeman en J.J. Arends naar Noorwegen, A. Finne naar Arensdahl (opm: Arendal) en R.H. Jonker en B. Toers naar …. (opm: niet vermeld)
In Terschelling zijn binnengekomen H.D. Hansen en H.R. Duit van Kiel (de laatste naar Rotterdam bestemd), N.H. Ollesen, J. Sich, H.N. Ollesen en H.H. Munck van Husum, C. Kleesch en J.J. Jaski (opm: kof AUGUSTUS) van Tonningen (opm: Tönning), H. Breckwoldt (opm: ever HOOP, kapt. H. Breckwold Kols), van Brunsbuttel, J.H. Carstens van Steenhuizerzijl (opm: Steinhausersiel [nabij Varel]), O.H. Henrichs en H. Weerts van Frijburg, R. Cornelis van Hamburg, C. Sandersfeldt, F. Ammerman, D. Oltman, C.E. Bartels en G. Hein van Bremen, H.H. Fischer van Norden en B. Meinders van Leer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Kapt. P. Kraaij, voerende het schip VREDENRIJK (opm: fregat VREEDENRIJK), van Berbice den 1 april in Texel binnen, meldt dat hij den 23 februari onder St. Eustatius zijnde, vernomen heeft dat het schip de EENDRAGT, kapt. H.A. Balmer, veertien dagen daarna met troepen van daar naar Amsterdam zou vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Kapt. G.J. van Walré, voerende het schip (opm: fregat) CATHARINA THEODORA, van Amsterdam naar Batavia, meldt in een brief van den 26 maart, op de hoogte van Portland, dat hij sedert vier dagen door tegenwind daar kruiste; het schip, de equipage en de passagiers waren alle in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het schip (opm: fregat) FRANKLIN, kapt. C. Swaan, van Amsterdam naar Batavia, was volgens brief van de kapitein van 23 maart, destijds in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) in goede staat zeilende met een N.N.O. wind.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 april. Te Cette (opm: Sète) zijn gearriveerd N.A. Smit van Rotterdam en P.M. Lindstrom van Dordrecht; te St. Ubes (opm: Setubal) Arfsten van Ostende en te Travemünde J.G. Hoetjer, H.C. Oortjes, F.J. Deddes en R.J. Nagel van Delfzijl.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 april. Den 2 arriveerde te Helvoetsluis het schip ROTTERDAM PACKETT, A. McDonald, van Aberdeen; de wind W.Z.W.
Den 3 arriveerde het schip KLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoord (opm: galjas, Cornelis Schilperoort), van St. Ubes (opm: Setubal); de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 april. Den 2 arriveerden in de Maas de schepen THE PRINS OF ORANGE, T. Musson en de THETIS, J. Martin van Londen; de ELBE, J. Young, van Leith en de DEE, W. Mossat, van Aberdeen; de wind W.
Den 3 arriveerde in de Maas het schip de PRINCE OF SAXEN-COBURG, J. Ladd van Londen; de wind W.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Van Vlissingen wordt van den 31 maart gemeld: sedert den 28 dezer zijn alhier ter rede gekomen: de JONGE PAELINA, kapt. E. Sijgers Vet (opm: smak JEUNE PAULINE, thuishaven Gent, kapt. Eilders Sijgers Vet), van Londen naar Gent gedestineerd.
Voor Antwerpen bestemd: ELISE DE NANTES, Kapt. Gruthier, van Havre-de-Grace; de FLORA, kapt. John Cooper en de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, beide van Londen en de BARBARA, kapt. W.J. Stevenson, van Charlestown.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaaarder H.P. Corne zal, na gedane aangifte, publkiek en om contant geld, op dinsdag den 10 april 1821, des namiddags te 1 uur, aan de Schiekade, tegenover de Stads Herberg de Romein, verkopen: een sterke welbezeilde overdekte Bezaanschuit, gemeten op 4 lasten of 11½ tonnen, met deszelfs mast, zeilen, anker, lijnen en verder toebehoren; zullende op de dag der veiling, ter plaatse voormeld, voor een ieder te zien zijn.


Datum: 06 april 1821


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. WAARBORGMAATSCHAPPIJ voor brand, ijsgang, aanzeiling en andere ongelukken van weer en wind, op binnenlands varende schepen, opgerigt te Amsterdam, onder bestuur van de Heren I.D. Thuret, J.C. Wachter, A.J. de Bordes, J. Heere, te Amsterdam; P. Rodenhuis, te Harlingen, en J.H. Schutz, te Vlissingen, als Commissarissen, en Barend Zurmuhlen, als Directeur. Het kantoor der Directie wordt gehouden op de Achterburgwal, tegen over de Brouwerij de Hooiberg, no. 308, aan de Beurs, achter Pilaar no. 10, te Amsterdam.
Alle schippers of scheeps-eigenaars, die tot deze, voor de Scheepvaart zo nuttige Maatschappij wensen toe te treden en tot dat einde de nodige inlichtingen verlangen, kunnen zich aan de ondergetekenden, Correspondenten dezer Maatschappij alhier, adresseren, alwaar zij de Conditiën dezer Maatschappij kunnen bekomen en Aandelen daarin aangenomen worden.
Groningen, den 3 april 1821 Sijpkens & Stoop

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag den 11 april 1821, des avonds te 5 uren, zal, ten huize van de kastelein J. Smaal, te Delfzijl, ten overstaan van Mr. Sinco Reinders, Advokaat en Notaris aldaar, publiek worden verkocht: drie-vierde aandeelen in het extra snelzeilend Zweedsch galjas-schip, eerst THE SPECULATION, thans DE KROONPRINS genaamd, groot plus min. 65 roggelasten, bevaren wordende door kapitein Kornelius Jansen, en liggende in de haven van Delfzijl; het schip is voorzien van geheel nieuw, zo staand en lopend touwwerk, als zeilen, en volkomen gereed om dadelijk in zee te zeilen. Zullende de inventaris van hetzelve ten kantore van opgemelden Notaris ter lezing liggen. (opm: zie PGC 100421)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens, op donderdag den 26 april 1821, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein L. van der Molen, aan de Groote Markt, te Groningen, door den oud-procureur J. Versteegh, finaal, aan de hoogstbiedenden, te verkopen: een Kofschip, genaamd STAD EN LANDE, in het jaar 1816 nieuw uitgehaald, laatst gevoerd door de scheepskapitein H.C. Smit, groot ongeveer 110 commercielasten, met opgoed en toebehoren, volgens inventaris; liggende thans aan de werf De Zwaan, op het Bikkers Eiland, te Amsterdam. Nadere informaties zijn te bekomen bij den scheepsmakelaar J. Corver, te Amsterdam, en ten kantore van gemelden notaris, alwaar, gelijk ten huize van Veiling, de Condities van Verkoop 3 dagen bevorens te vernoemen zullen zijn.


Datum: 07 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 4 april. Door Zijne Majesteit zijn verleend de navolgende octrooijen:
Den 2 oktober 1820. Een octrooi voor tien jaren, aan de heer J. Graham, te Rotterdam, op de uitvinding van een toestel, door de stoom zelve in beweging te houden en toe te voegen aan het stoomtuig van Savarij, met het oogmerk, om handen-arbeid te vermijden.
Den 20 november 1820. Een octrooi voor vijf jaren, te rekenen van 12 oktober 1820, aan de heer J.B. Demeure, te Brussel, op de invoering van een nieuwe bewegingskracht met dubbele hefboom.
Den 4 januari 1821. Een octrooi voor vijf jaren, aan de heer M. Hesseling, woonachtig onder Sloten, in Noord-Holland, op de uitvinding van een nieuwe soort van stoomtuigen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Het schip STEPHANIE, kapt. J. Lepesquier, van Rotterdam naar Rouaan, is tussen den 19 en 26 maart te Calais binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 april. Den 4 zeilde van Helvoetsluis kapt. Levieng met de brieven van den 4 naar Harwich.
Den 5 arriveerde het schip KLAZINA MARGARETHA, P.D. Dik, van Oleron; kapt. Mortleman met de brieven van den 4den, van Harwich; CONCORDIA (opm: fregat), J. Nobel, van Batavia en EDUARD, J. Mount, van Baltimore; de wind N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 april. Den 5 arriveerden in de Maas de schepen de PROVIDENCE, J. Lake, van Newcastle; de PROSPECT, W. Egmond, van Hull; de SNELHEID, W.A. Smith, van Londen; de VROUW BREGJE, H. van der Valk, van Liverpool; de DAUNTLESS, C. Scarp, van Sunderland; de INGEBORG, H.H. Christensen, van Bandholm en de HOPE, W. Tullock, van Bohnes (opm: Bo’ness); de wind N.N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 april. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 3 april 1821:
Het schip LIJDIA, van Amsterdam naar New-YORK, is den 18 maart gepraaid op 49 graden 30 minuten breedte en 12 graden lengte.
Den 30 maart is te Deal binnengelopen het schip CLARISSA, King, van Amsterdam naar Cowes en Batavia.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Robinson, Wilson en Harris van Antwerpen en Galloway van Harlingen; te Salcombe van der Meijde van Antwerpen; te Belfast Pekelder; te Newcastle Kuijt van Rotterdam en Hendricks van Amsterdam; te Stockton Cook; te Hull Husband van Rotterdam, Veen en Erlers van Amsterdam en Schippers van Zwolle; te Livorno Paderson; te Demerarij Bootes van Amsterdam en Eeltjes van Middelburg; te New-Orleans Barends; te Savannah Haskell van Amsterdam; te Baltimote Pitt van Rotterdam; te New-Bedford Clark; te Philadelphia McLevan; te Boston Lon van Amsterdam en Wood van Antwerpen; te Salem Preston, Moriartij en Breeds van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 april. Te Batavia zijn gearriveerd den 30 oktober 1820 A. Schott (opm: fregat JAVA) van Rotterdam, laatst van de Saldanha-baai; den 2 november W. Schipman en den 7 dito A. Willems van Antwerpen en S. Cook van Amsterdam, laatst van Londen.
Den 3 november is van daar vertrokken het Amerikasche schip CATHARINE, J. Endicott, naar Amsterdam; den 22 oktober van Sourabaija het schip (opm: fregat) WILHELMINA, J. Palm, naar Rotterdam en den 5 november het Engelse schip BRITANNIA, T. Sharpe, naar Antwerpen.
De Straat Sunda is den 6 oktober ingezeild het schip CONCORDIA (opm: driemaster, Antwerpen), Auke Willems, van Antwerpen naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Hendrik Arnold Balwé, makelaar, zal op maandag den 16 april 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: Een extraordinair welbezeild Schooner-brikschip, genaamd MARGARETHA, gevoerd door kapt. Jacob Hansen, lang 17 ellen 2 palmen 7 duimen, wijd 5 ellen 3 palmen, hol 2 ellen 9 palmen 7 duimen, alles Nederlandse maat (opm: 17,27 x 5,30 2,97 m.) (zijnde Amsterdamse maat lang 61 voeten, wijd 13 voeten 8 duinen, hol 10 voeten 5½ duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen:
30 Maart Engelse brik HOLLIJ LELHULTOMINE, C. Madeyra, van Muntok den 21 maart.
31 Maart Engels schip TRAVANCORE, J. Boog, van Bombay den 6 april.
3 April Engels schip ASIA FELIX, M. Braadshaw, van Bombay den 6 februari en Ceylon den 1 maart.
4 April Engels schip EDMONSTONE, J.J. Brewer,, van Bombay den 16 januari; dito schip MAHOMED SHAW, P. Roy, van Bombay den 16 februari.
5 April Engelse brik FATE SALAM, Saijd Alluwie, van Poeloo Pienang (opm: Pulau Penang), Malacca, Singapora en Banka den 9 februari.
Vertrokken:
1 April Amerikaans schip FAME, C. Reijnolds, naar America en Nederland; Nederlands schip de MARIA, J. Sugden, naar Antwerpen (opm: fregat MARIE, thuishaven Antwerpen).
6 April Ned. schip PATHAHOLCAIR, Said Abdul Rachman Bin Allowie Segaff, over Indramajoe, Cheribon, Tagal, Samarang, Rembang, naar Sourabaija; Amerikaans schip HERCULES, J. King, naar Sourabaija.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. wachtschip TROMP, brik ZEEHOND, schoener ZEEMEEUW, kanonneerboten No. 1 en 11;
schepen de GRAAF BÜLOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, CORNELIA, RESOLUTIE, HENRIETTE ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FANNY, de SELIMA, APOLLO, ELIZABETH JOHANNA; DE KOOPHANDEL, WATERLOO, ADMIRAAL BUIJSKES, AUGUSTE, THOMAS WILSON;
brikken INGSOEN, INGTHAIJ;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, INDIAN TRADER, MARY, FRINDSHIP, PRINCESS ROYAL, MENTOR, MARIA, JANE, RESOLUTIE, ASIA, MAGNET, JULIANA, ACTEON, TRAVANCORE, ASIA FELIX, EDMONSTONE, MAHOMED SHAW;
Engelse brikken FANNY, COUNTESS OF LONDON, HOLLIJ LELHULTOMINE, ELTE SALEM;
dito schoener ANTOINETTA;
Amerikaanse schepen BINGHAM, JAVA; dito brik VANCOUVER;
Deense brik SOVEREIGN, Portugese brik ASUMPÇAO;
Chinese jonken BANDSEENG, HOKGOAN, OEIJTONSOEN, THAIJLAIJ, HOKTHAIJ.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Samarang aangekomen:
25 Maart Portugees schip PRIMEIRO REYDO REYNO UNADO, Francisco Pedro de Lemos, van Batavia; Ned. brik MARIA CHARLOTTA, J.G. Klein, van Joana.
26 Maart Arabische brik NAWAR ALIE JOESOER, Said Aboe Bakar Saffie, van Batavia.
27 Maart Ned. hoekerschip EMERENTIA, W. Schipman, van Batavia, met Zr.Ms. troepen; Arabisch schip SHAW ALLIM, Said Aloewie Bin Sech Segaff, van Batavia.
28 Maart Chinese brik MARIA, Gouw Koensoe, van Batavia.
29 Maart Amerikaans schip PERSEVERENCE, S. Wodgdon, van Batavia, passagier de Portugese kapitein Freitis van de gestrande brik MINERVA.
Schepen liggende ter rede van Samarang:
schepen EVERTSE, PEKIN;
brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, PIETERNELLA, MAXIMA, GOEDE INTENTIE, NORDLOH;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA; chaloup PAMELA;
Engels schip WILLIAM NELSON; Portugese brik MINERVA;
Amerikaanse schepen MESSENGER, MARIMACK (opm: waarschijnlijk MERRIMAC), PATERSON; dito brik ELLEN DOUGLAS;
Arabische brikken FATTAL RACHMAN, FATTAL KARIM, MARSOEK, MANSOOR; Arabische chaloup CHERIBON; Maleise brikken de GOEDE HOOP, Gollek; dito schoener REMAN TJIETA; Chinese brikken TJIENGSOEN, de ZWALUW, HOHIEN, GOLLEK, KIMSOEN; Chinese chaloup HAPHIN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija zijn aangekomen:
24 Maart Ned. brik HARRIET, O.B. Williams, van Japara den 25 maart; Engels schip JESSY, A. Landale, van Japara den 21 maart.
26 Maart Ned. schip MERCURY, N.J. Jordan, van Samarang den 22 maart met Zr.Ms. troepen; Ned. schip MAGBAR, Seg Oemar Bin Abd. Boegis, van Batavia den 7 februari; Ned. brik SOENDIE, Tio Tjoentik, van Lassum den 23 maart.
27 Maart Ned. brik TAPIER, S. Jacobs, van Batavia den 1 maart.
28 Maart Ned. brik AMAZOON, Liem Tjingsing, van Samarang den 21 maart.
30 Maart Ned. schip HABSOEN, Tan Singko, van Batavia den 23 februari.
31 Maart Ned. brik FANNY, Oeg Tiantjien, van Batavia den 17 februari.
Vertrokken:
24 Maart Ned. schip BATAVIA (opm: driemaster, thuishaven Antwerpen), J. Turner, naar Samarang; Ned. brik ELIZABETH, John Robertson, naar Samarang en Batavia.
26 Maart Ned. schip CLARA (opm: driemaster, thuishaven Gent), L. Denecker, naar Antwerpen.
29 Maart Ned. schip HELENA CHRISTINA, B.J. Martens, naar Bordeaux; passagiers kapt. Gautherin en equipage.
31 Maart Amerikaans schip NORTH POINT, W. Sherrington, naar Samarang.
Schepen liggende ter rede:
Zr.Ms. korvet VENUS; brikken JACOBA ELIZABETH, de MARIA SIRENE; schoeners SCHILDPAD, EMMA, CALYPSO, driemast kanonneerboot No. 15, kanonneerboten No. 16 en No. 17.
schepen VIAGANTE, JAVA, FORTITUDO JACOBA, ROSALIE, KUMBANG JATIE, MARIA LOUIZA, VREDE EN RUST, RACE HORSE, MERCURY, MAGBAR, HAPSOEN;
brikken WILLEM JOHAN, ALERT, LADIE PONTIANAK, FRANCINA, TIKSEENG, ANNA, FATTAL GARRIM, BAGOES, SALAM, BOEROANG, de HOOP, HARRIET, SONDIE, TAPIER, AMAZOON, FANNY;
schoeners ROSE, DASHER, PHOENIX; kotter de GOEDE HOOP;
Engels schip JESSY, NEPTHUNE; Frans schip l’ESPÉRANCE.
Amerikaans schepen GENERAL HAMILTON, GLIDE.


Datum: 10 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De gesubstitueerde strandvonders te Scheveningen zijn van mening, op donderdag den 5 april 1821, des morgens te elf uren, ingevolge bekomen autorisatie, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), publiek, om contant geld, te verkopen: 71 cerochen beschadigde kina en een partij beschadigde koffijbonen, alsmede ankers, kabels, zeilagie, staande en lopend want en een sloep, alles geborgen uit het op dato 11 maart laatstleden benoorden Scheveningen gestrande schip, genaamd ELISA, gevoerd geweest door kapt. le Crosnier (opm: zie RC 170321). Kunnende morgen en overmorgen op de erven van gemelde strandvonders, genummerd gezien worden.
Zijnde wegens de koffij informatiën te bekomen bij de makelaar Ph.W. Halberstadt en wegens de kina bij J.G. Stock en Comp. en C.L. Krap, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Middelburg ligt in lading naar Demerarij (mede voor passagiers), om den 20 april te vertrekken, het gekoperd fregatschip de COLONIST, kapt. F.F. Ferber.
Adres ten kantore van Spoors en Sprenger aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Smirna (Izmir): het Brikschip de EENSGEZINDHEID, kapt. Jacob de Gorter.
Marseille: het Galjasschip ZORG EN VLIJT, kapt. Jan Eilts Swart.
Bayonne, het Kofschip ONDERNEMING, kapt. Pieter Jans Hulst; ligt gereed.
Bordeaux: het Smakschip CONCORDIA, kapt. Steffen Swart.
Havre-de-Grace: het Pruisisch Kofschip IDA, kapt. Abraham Poppien.
Liverpool: het Nederlands tonnage Kofschip de VLASBLOEM, kapt. Gerard Hulshoff.
Idem: het Nederlands tonnage Kofschip DE LEMMER, kapt. Johannes Tammes.
Elseneur (opm: Helsingör) en St. Petersburg: het Kofschip de KOOPHANDEL, kapt. Berend Gerlofs Harkema, om met de eerste schepen te vertrekken.
Dantzig (opm: Gdansk): het Smakschip de VROUW TEUNEGINA, kapt. Eltje Klasen de Wilde.
Riga: het Galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sytses Schuil.
Bergen, in Noorwegen: het Schip MAARTINA ALETTA, kapt. Jan Gerrits Hoetjer, ligt gereed.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Batavia: het snelzeilend gekoperd Fregatschip ROTTERDAM, kapt. Thom. Waters; mede voor passagiers, waartoe bijzonder is ingerigt; ligt gereed om te vertrekken.
Surinamen: het Brikschip HESPERUS, kapt. Willem Reijnbende.
Idem: het Brikschip HYPERION, kapt. H.S. Bruinsma.
St. Petersburg: het Galjasschip DIANA, kapt. Frans Popken.
Idem: om met de eerste schepen te vertrekken, het Smakschip HARMONIE, kapt. Willem Verloop.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
(opm: vrijwel uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 9 april 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd de GLÜCKLICHE REISE, gevoerd door kapt. M.J. Erich, lang over steven 33 ellen, 4 palmen, 1 duim, wijd bij de eerste balk voor het groot luik, binnen zijn huid 8 ellen, 6 palmen, 7 duimen, hol in het ruim bij de eerste balk, voor het groot luik, op zijn uitwatering, 4 ellen, 1 palm, met een verdek bij de eerste balk, voor het groot luik, hoog aan boord 1 el, 9 palmen, 8 duimen Nederlandse maat (opm: 33,41 x 8,67 x 4,10 x 1,98 m.) (zijnde Amsterdamse maat lang 118 voeten, wijd 30 voeten, 7 duimen, hol 14 voeten 5½ duimen, het verdek hoog 7 voeten). Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen D.H. van Wijk van Port-à-Port, T. Walson van Newcastle, P.H. Stokkebij van Taborg (opm: waarschijnlijk Faaborg) en E. de Vries (van Monnikkendam naar Malaga den 27 maart uitgezeild) terug uit zee om schade; heeft veel met stormweer en hoge zee te worstelen gehad en is den 4 april des avonds met behulp van een schuit en volk in de haven van Texel gebragt, om te repareren; A.M Schaarif van Kopenhagen, J. Woxrood van Laurwig, Christensen van Dramme en J.K. de Jong van Petershead;
uitgezeild G.J. Nieuwland en R. Cubitt naar Londen, E.J Dik naar Liverpool en P.A. Bol naar …. (opm: niet vermeld)
In het Vlie zijn binnengekomen C. Warren en W. Bayes van Londen, J. Bolleven en O. Biornsen van Dramme, D.C. Breemer van Kiel, P.P. Bomholtz van Aarhuus, F.D. van Veen van Liverpool, N.H. Brand van Assens, M.P. Gronbeck en N. Bang van Kopenhagen, een kof de naam onbekend, R. Audugaard van Aalborg, H.P. Hansen van Koppenhagen, M.N. Peterse van Assens en H.P. Hanssen van Bergen.
In Terschelling zijn binnengekomen U. Kassens van Libau (opm: Liepaja), O. Rasmussen van Mariboe, R. Jorgensen van Assens, P.C. Frentz van Tonningen (opm: Tönning), M. Guhr van Hamburg, W.J. de Boer van Kiel naar Rotterdam, als bijlegger, M. Johansen van Riepen en W. Stickfortt van Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 april. Te Demerarij is gearriveerd A. Bakker en te Havana J.H. Freijburg van Amsterdam; op de Weser, G.J. Hoetjer van Antwerpen, Ebken en A.J. Boomgaard, te Hamburg H.A. Jonker van Amsterdam en C. Wapenaar van Rotterdam; te Rendsburg F. Hazewinkel en F. Joosten van Amsterdam; D.D. Flik van Muiden, L.M. Hoekstra van Delfzijl, M.H. de Koe van de Lemmer, B.J. Katerburg, A.A. Oosting, K. Hoogland, J.H. Mulder, W.J. Drews (opm: vermoedelijk Drewes) en J.W. Moesker van Groningen, S.L. Pinksterboer, J.H. Oortjes en S.K. Bouten van Veendam en H.J. Kruse van Workum; te Travemünde S.J. Jaski van Schiermonnikoog, en te Swinemünde (opm: Swinousjcie) F.W. Sellin van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. Den 7 zeilden van Helvoetsluis de schepen DUKE OF YORK, R. Couch en EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs naar Londen, en zeilde kapt. Bridge met de brieven van den 7 naar Harwich en arriveerden CHEVINGTON OAK, J. Smith, van Newcastle; D’SIX SÖDSKENDE, J. Pedersen, van Assers; LILA GUDSIAFS, C.F. Densa, van Wolgast en COMMERCIUM, J.A. Bootsman, van Hamburg als bijlegger naar Antwerpen; de wind Z.W.
Den 8 arriveerden te Helvoetsluis kapt. Deane met de brieven van den 7, van Harwich; SEIJREN, H. Andersen van Bergen en zeilde PEACE, J. May naar Montrose.
Den 9 des morgens, PHEASANT, J.C. Barnes naar Greenock en HOFFNUNG, A. Brödersen naar Bayonne; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. Den 6 arriveerde in de Maas het schip DE JONGE RICHARD, J. Parlevliet, van Hull;
den 7 zeilden MARTINA ALETTA (opm: galjoot), J.G. Hoetjer naar Bergen, de VIER GEZUSTERS, P.J. Bager, naar Odense en de ZES BROEDEREN, P.H. Ericsen, naar Foorburg (opm: Faaborg); de wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. Van Den Briel wordt gemeld: kapt. Hoetjer is den 7 wel in zee en de kapiteins Bager en Ericsen zijn den 7 terug gekomen, doch den 8 weder naar zee gezeild.
Den 7 arriveerden de schepen de CHRISTINA MARIA, J.C. Korubeck, van Corsoer; de DRIE GEBROEDERS, J.J. Keijer, van Oleron en den 8 zeilde de JONGE JAN, M. Gusten naar Bremen; de wind van Z.W. tot W.N.W.
Van Den Briel wordt van den 9 gemeld: de vorige uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen. Den 8, des avonds en den 9, des morgens, arriveerden de schepen de CHRISTIAN GIRYE, M.Ohlsen en de LAURINA MATHILDA, C. Egholm van Corsoer; de GULBORG LUND, L. Hansen van Bandholm; de ANNA CATHARINA, R.M. Rasmussen en de DRIE GEZUSTERS (opm: DRIE SODSKENDE), M. Nielsen, van Sakskiöping.
Den 9 des morgens zeilden de EENDRAGT (opm: kof), J. Bornet, naar Londonderry; de ALIJDA, H.J. Benis naar Dublin; de VROUW GEZINA, H.P. Hazewinkel naar Elseneur (opm: Helsingör); de ZEEMEEUW, V. Plug naar Londen; de DOROTHEA SOPHIA, R. Wieckman naar Nyburg en de FRIENDSCHAP, R. Lohse naar Stettin (opm: Szczecin); de wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Kapt. Huibrecht Krakeel, van Zierikzee, rapporteert aan de Maatschappij tot Nut der Zeevaert alhier, dat hij den 5 april laatstleden, op de hoogte van Texel, had gezien een brikschip, voerende de maatschappijvlag R, no. 79, hetwelk hij vervolgens gepraaid heeft, zijnde het schip (opm: brik) de JONGE MARIA, kapt. C. Teves, komende van Malaga en gedestineerd naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. Schipper Corn. van Maenen, die den 22 maart van hier is gevaren, is den 6 dezer te Keulen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. Van Middelburg wordt van den 4 dezer gemeld: heden is alhier ter rede gearriveerd het schip DE ZWERVER, kapt. E. Pedersen, van Surinamen. (opm: kapt. Eschel Petersen; het schip ging na deze reis niet weer aan de vaart; op 12 oktober 1821 werd de zeebrief geretourneerd met als reden schip wordt gesloopt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Van Vlissingen meldt men van den 3 dezer: sedert den 1 zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen NEDERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijde, van Liverpool; CATHARINA, J. Eudicott, van Batavia en de PORTLAND, E. Webster, van Savannah; deze laatste moet quarantaine houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 april. Uittreksel van de Lloyd’s List van den 6 april 1821:
Het schip de HOPE, Barfield, van Harlingen naar Londen, is den 2 dezer bij Leigh omgeslagen en gezonken. (opm: Engelse schoener die geregeld met boter van Harlingen naar Londen voer; zie ook RC 170421)
Het te Cowes binnengelopen schip WILLEM DE EERSTE, J. Precht, van Amsterdam naar Surinamen, heeft den 5 dezer de reis voortgezet (opm: zie RC 030421).
Den 19 januari is van de Kaap-de Goede-Hoop vertrokken het aldaar binnengelopen schip (opm: bark) WATERLOO, D. Hensken, van Amsterdam naar Batavia.
Te Leith is gearriveerd Hempseed van Rotterdam; te Port-à-Port J. Barends (voerende de kof FREDERICA), van Amsterdam; te Lissabon Das van Rotterdam, Siemsen en Dobbelaer van Antwerpen; te St. Ubes (opm: Setubal) De Jong van Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens berichten van Batavia, tot den 26 november (opm: 1820), waren door het gouvernement aldaar de volgende benoemingen gedaan:
Tot kommies-boekhouder bij het commissariaat der marine, A.P. Kemper.
Tot 2e kommies bij de ontvanger der inkomende en uitgaande regten te Batavia, J.L.G. Reijnst.
Tot baas-scheepstimmerman op ’s landswerf te Amboina, J. Coopman.
Tot loods te Sourabaija, J. Baggers.
Tot haven- en equipagiemeester te Sourabaija, de kapitein ter zee W. Deval.
Tot havenmeester te Malakka, de luitenant der 1ste klasse bij de koloniale marine, J. van Kervel, vroeger als zodanig benoemd te Ambon;
te Ambon de 1ste luitenant der koloniale marine, A. de Roos, vroeger als zodanig te Muntok benoemd;
te Muntok de 1ste luitenant bij de koloniale marine, J. van Florenstein.
Tot kommandant en directeur der koloniale zeemagt, met, met rang van kapitein ter zee van de 1ste klasse, de kapitein ter zee bij de Koninklijke Nederlandse marine, Van Schuler.
Tot extraordinair 2e luitenant bij de koloniale marine, J.W. Morees.
Voorts is honorabel op zijn verzoek ontslagen de kapitein ter zee van de 1ste klasse J.D. Schutter, van het commandement der koloniale marine en verdere actieve dienst.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aanbesteding van het maken en leveren van ijzeren kettingen, ten behoeve van de betonning der zeegaten van de Goedereede en Brouwershaven.
Op woensdag den 18 april 1821, des middags te twaalf uren, zal, onder de nadere approbatie van de Minister voor de Marine, door de Directeur en Commandant der marine in het hoofd-departement van de Maas, in het bijzijn van de kapitein ter zee, belast met het opzigt over het loodswezen, enz, in het zuider-departement, publiek worden aanbesteed, de aanmaak en leverantie van twaalf stuks nieuwe ijzeren kettingen, ten behoeve van de betonning der zeegaten van de Goedereede en Brouwershaven.
De Conditiën van Aanbesteding liggen dagelijks (des zondags uitgezonderd), van des morgens te tien tot des namiddags te twee uren, ter lezing aan het ministerie voor de marine te ’s Gravenhage en aan de secretarie van de directiën der marine te Amsterdam, Rotterdam, Helvoetsluis en Vlissingen; terwijl de modellen, waarnaar de voornoemde kettingen met de daarbij behorende watersloten (opm: bedoeld worden hier waarschijnlijk de sluitingen tussen bovenste kettingschalm en boei) zullen moeten worden vervaardigd, acht dagen vóór en ten dage der aanbesteding zullen kunnen worden bezichtigd op ’s Rijks werf te Rotterdam.
De biljetten van inschrijving zullen behoorlijk gecachetteerd en op gezegeld papier geschreven, vóór of uiterlijk op den 18 dezer, vrachtvrij moeten worden bezorgd ten burele van de Directeur en Commandant der Marine, in het hoofd-departement van de Maas, te Rotterdam.
’s Gravenhage, den 6 april 1821 De minister voor de marine,
J.C. van der Hoop

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nader Bericht. De verkoop van het Zweedsch galjasschip, vroeger THE SPECULATION, thans DE KROONPRINS genaamd, welke, ten overstaan van den notaris Reijnders, bepaald was op den 11 dezer, ten huize van J. Smaal, te Delfzijl (opm: zie PGC 060421), zal, om redenen, geen voortgang hebben.


Datum: 12 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. In het Vlie is binnengekomen L. Larsen van Corsöer, L. Bakker, A. Nielsen en N. Eversen van Dramme, M.H. Bon van Stubbelkiöping (opm: Stubbekøbing), A.H. Petersen van Rutkiöping (opm: Rudkøbing), H. Reijnert van Sandisoer, D.C. Heitman van Callundborg (opm: Kalundborg), J. Carlsen van Nijkiöping (opm: Nykøbing), O.P. Smit van Osterrisoër en J. Klasen van Oudsoen;
uitgezeild W. Bayes en E. Page naar Londen, J.S. Bonjer, A. Jongbloed en J.F. Veen naar de Oostzee, G.G. Smit en J. Stege naar Dantzig (opm: Gdansk), F. Zimmerman naar Pillau (opm: Baltiysk), J. Einfeld en D. Bruntje naar Kiel, P. Pedersen naar Fredericia, T.D. Ritsma naar Rostock, N.J. Thaekker naar Koppenhagen, S. Knudsen naar Dramme, F.C. Pfefferkorn naar Drontheim, E.O. de Vrede naar Osterrisoër, S.G. Brouwer, D.G. Schuurman en H.L. Dokter naar Noorwegen en D.K. de Groot naar … (opm: niet vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Volgens een brief van Boulogne-sur-Mer, in dato 5 april, waren aldaar twee vissers-schuiten binnengekomen, met 15 hele en 9 halve pijpen Malaga wijn, door dezelven in zee opgevist, als: 2 pijpen gemerkt met een driehoek, 2 dito M, 1 dito F en C, 4 dito N x S, 1 dito B x S, 1 dito P S, 1 dito H M, 1 dito W x S, 4 halve dito N x S, 3 halve dito F x C, 1 halve dito G x S, contramerk R x S, op de bodems Rein & Co de Malaga, 1 pijp C A F, 1 halve dito contramerk S, op de bodems Geb. Scholtsz, Malaga.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Kapt. D. Kooger, voerende het schip DE GEBROEDERS, van Amsterdam naar Port-au-Prince, is den 4 april, 9 mijlen N.W. van Lezard (opm: Lizard), in goede staat gesproken geworden door kapt. W. van Noord, van St. Ubes (opm: Setubal) in Texel binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 10 april. De collecte, op heden voor de noodlijdenden te Paramaribo gedaan (opm: zie RC 130321), heeft de aanzienlijke som van NLG 8.747,47 opgebragt. (opm: ook in vele andere plaatsen in den lande werden dergelijke collectes gehouden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 april. Van Helvoetsluis wordt van den 10 gemeld: den 9 arriveerden de schepen LILLA MATHILDA, J.C. Jager, van Wolgast en KREIJA, J. Jacobsen, van Dramme.
Den 10 zeilden ROTTERDAMS WELVAREN, K. Schenkel, naar Batavia; ISIS, J. Woodberrij, naar Boston; MARGARETHA LAURENTIA, J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jacob Jans Kortrijk), naar Bordeaux en L’ANNETTE, J. Williams, naar Bilbao; de wind O.
Van Helvoetsluis wordt van den 11 gemeld: de vorige uitgezeilde schepen zijn door contrarie-wind onder de Goereesche haven geankerd, behalve kapt. Kortrijk, die wel in zee gekomen is. Den 10, des namiddags, is kapt. Brödersen uit zee terug gekomen; de wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 april. Van Den Briel wordt van den 10 gemeld: den 9, des avonds, arriveerden de schepen ZELDEN RUST, P. Gorter, van Bergen ; de CHARLES, T. Guilbert, van Havre; de JEHLICHER, T.C. Krahn, van Wolgast; de EENIGHEDEN, E.E. Boije, van Bandholm; de CLARA, J.H. Cralst, van Kopenhagen.
Den 10 zeilden de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, naar Newry; de ZEEGEWIN, J. van Teijlingen en de JONGE ARIJ, A. de Zeeuw, naar Lissabon; de CAROLINE, L. Soupat, naar Havre-de-Grace; de DRIE GEBROEDERS, J.C. Claassen, naar Cette (opm: Sète); de VROUW MARGARETHA, G. van der Borden, naar Madera; de LEANDER, T. Thompson en de GALATHÉ, J. Ramsaij, naar Guernsey, en de ALFRED, R. Oliphant, naar Newcastle; de wind O.
Van den 11 wordt gemeld: de vorige uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen, behalve kapt. Thompson, die in de bank vastgeraakt is, doch in vlot water gekomen en thans binnen de bank geankerd. Den 11, des morgens, arriveerden de schepen THREE SISTERS, W. Frost en de EARL BATHURST, J. Laming, van Londen en de BEAVER, B. Scott, van Newcastle. Er is een schip in het gezicht; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Van Vlissingen wordt van den 7 dezer gemeld: heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild het schip ST. PAULS, J. Clark, naar Hull, en sedert den 3 zijn alhier ter rede gekomen de schepen DEADILUS, J. Ulfers, van Embden naar Lissabon gedestineerd en FORTUNA H.A. Boije, van Neustadt naar Rotterdam, alsmede, voor Antwerpen bestemd, REBEKKA, J. Anderson, van Hull; MERKURIUS (opm: brik MERCURIUS, thuishaven Antwerpen), R. Folkers, van Bahia; de HARMONIE, B.J. Wijgers, van Noirmoutier, de GENERAL MURRAY, Th. Clark, van Londen en BRITTANNIA, Th. Sharpe, van Sourabaija.


Datum: 13 april 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een halfsleten Potkoffe, met zijn toebehoren, leggende aan de werf van Inse Melles Westra, bij de Joure.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen, 24 maart. Uitgezeild het smakschip de BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Carst, ledig naar Groningen.


Datum: 14 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Volgens brief van kapt. G.J. van Walré, voerende het schip CATHARINA THEODORA, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, in dato 30 maart, was hij toen op de hoogte van Heisant (opm: Ouessant) In goede staat zeilende; de equipage en passagiers waren volmaakt wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 april. Den 12 arriveerde te Helvoetsluis kapt. Hart met de brieven van den 11, van Harwich, en zeilde kapt. Mortleman, met die van den 11, naar Harwich; nog arriveerde de HAMBURG PAKKET, A.S. Bisch, van Leith; de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 april. Den 11, na posttijd, arriveerden in de Maas het schip de NETLER, G. List van Londen.
Den 12 zeilde DE JONGE ROELOF, L.R. Roelfsema naar Hamburg; de VIER ZUSTERS, M. Schindersen, naar Corsoer; de HABET, C. Andersen naar Nijborg; de KITTY, J. Ansdell naar Hull en arriveerden THE FRIENDS OF LIBERTY, G. Rubie, van Rye en de LUHOLM, H. Jacobse, van Nijborg; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 april. Den 12 arriveerde te Maassluis het schip CHARLES PATRIX EDUARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), K.G. Ouwehand, van Boulogne; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Van Vlissingen wordt van den 10 gemeld:
Het schip SAVANNAH, kapt. J. Drinkwater, is van zijn quarantaine ontslagen en is van hier naar zee gezeild de OOSTERSTAR, J. Moller, naar Noirmoutier.
Heden zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. E.E. de Vries, van Oleron; de DRIE GEZUSTERS, J. Sipkes, van Penzance, laatst van Croisie (opm: Le Croisic); DE JONGE WILLEM. J. Parlevliet, van Liverpool, en gisteren en heden de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARGARETH, A. Smith, MATHILDA, S. Whiley, de JOSEPH AND ANN, W. Minter, L’ESPERANCE, A. van Geyt, TRIJPHONIA, J. Gauntlet en de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjer, naar Londen; de VROUW ANNA, H.H. Borgerding, naar de Marennes; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer naar Oleron; de TWEE VRIENDEN, M. Mesdagh, de VROUW MARTHA, D.R. van Wijk, de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, de VROUW REINA, H. Koops, HENRIËTTE, G. Abrams, de GEZIENA, C. Taaij, de LIEFDE, M. Bakker en de JONGE NICOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAS, thuishaven Gent), J.C. Jansen, naar Liverpool; de HARMONIE, H.C. Schutt, de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder en de VROUW GEZIENA, D.J. Greeven, naar Noirmoutier; LE LÉVRIER, J. Piebers, de COUREUR, B. Butin en de TWEE GEBROEDERS, E.J. van der Heijde, naar Rouaan; de GOEDE HOOP, W.H. Boon, naar Rochelle; SARA MARIA, S.H. Hegge, naar St. Ubes (opm: Setubal); ADELINE, J. Wingate en de BRILJANT, J. Atkins, naar New-Orleans; L’ANGELINE, J. Blanchet, naar Havre-de-Grace; de JOSEPH, P. Morris, naar Bordeaux; de SERAPHINE, L. Juhel, naar St. Malo; CERVANTES, D.H. White, naar Baltimore; GOVERNOR BROOKS, J. Bishop, naar Boston; L’AIMABLE PAULINE, L.J. Luijtjes, naar Lissabon; de VIERGE MARIE, J. de Meire, naar Messina; JUBILEE, S. Mardon, naar Cork; DELPHINE, J. Boelen Jz. naar Batavia; de VROUW FENNA, S. Kelder, naar Marseille; de FRANCIS, J. Forman, naar New-YORK; POMMERANIA, J.C. Wendt, ERSPHINE CATHERINE, H. Richelsen en IDUNA, P. Smith, naar de Oostzee; CATHARINA MARIA, G.G. Krobs, naar Hamburg en DE DRIE GEBROEDERS, C. Lorentzen, naar Marseille. De vijf laatsten zijn door contrarie-wind terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 april. Het beurtschip genaamd de JONGE PIETER, gevoerd door C. Deutz, is den 30 maart van Rotterdam vertrokken en den 10 april te Keulen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 april. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 10 april 1821:
Den 6 dezer is te Cowes binnengelopen het schip CLARISSA, King, van Amsterdam naar Batavia.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Rogers van Rotterdam, Cubitt van Harlingen, Nieuwland van Worcum en Haverbult van Groningen; te Portsmouth Parma van Dordrecht; te Newry Hofkamp; te Dundee Barron van Rotterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Bekendmaking. De resident van Batavia, als daartoe door het Gouvernement geautoriseerd, ter bevrachting naar Japan en terug twee schepen ter grootte van 250 tot 300 lasten zullende inhuren, nodigt bij deze een ieder, die genegen mocht zijn tot dat einde schepen aan te bieden, de inschrijvingsbiljetten voor of op den 16 dezer lopende maand ten zijnen burele in te zenden, met te kennen gave, dat bij die inschrijvingsbiljetten distinct moet worden opgegeven de naam van het schip, de vlag, waaronder hetzelve vaart, de naam van de gezagvoerder, de grootte in lasten van 4.000 ponden, Amsterdams gewicht, de som waarvoor het gehele schip voor de heen- en terugreis wordt aangeboden, berekend in Indische guldens, en voorts zodanige andere voorwaarden als de inschrijvers zullen vermenen te moeten bedingen. De bepalingen ten aanzien van deze inhuring zijn van heden af aan te zien ter secretarie dezer residentie.
Batavia, den 3 april 1821, de resident voornoemd J. de Bruijn.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Heden overleed zeer subiet na een korte ongesteldheid in de ouderdom van 33 jaren de heer Franciscus Weus (opm: Franciscus Wens), gezagvoerder van het Nederlandse koopvaardijschip ZELIMA (opm: driemaster SELIMA, thuishaven Brugge), waarvan bij deze aan vrienden en bekenden wordt kennis gegeven door de supercarga van voornoemde bodem.
Batavia, 12 maart 1821, J. van Hecke


Datum: 17 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen J.C. Jansen van Kadix (opm: Cadiz), ligt in quarantaine; J. Byrne van Londen, H. Gottlob van Kolding, C. Stibolt van Dramme en T.J. Vlieger terug uit zee (naar Surinamen), C. Oelsen van Havana, J. Boelen van Vlissingen, de laatste als bijlegger, om tegenwind, gedestineerd naar Batavia en G.F. Blunt van City-Point in Virginien; uitgezeild J.B. de Boer naar Livorno, H.M. de Koe naar Lissabon en J.H. Mulder naar Liverpool.
In het Vlie is binnengekomen J. Davey van Londen.
Te Terschelling is niets binnengekomen; uitgezeild W.J. de Boer van Kiel naar Rotterdam.
Kapitein Engelman, te voren gemeld als uit Texel gezeild naar Triëst, is abusief en ligt nog ter rede.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 april. Het schip (opm: fregat) de ONDERNEMING, kapt. H.M. Lelsz, van Amsterdam naar Batavia, is den 12 januari op 29 graden 17 minuten noorderbreedte gepraaid door kapt. H. Eeltjes, voerende het schip (opm: fregat) de ONDERNEMING, van Middelburg den 31 dezer (opm: januari) te Demerarij gearriveerd; de equipage en troepen waren allen wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 april. Het schip de VROUW GEERTJE, kapt. F.R. Berg (opm: tjalk, kapt. Fedde R. Berg), van Sapmeer, den 27 maart van Hamburg met stukgoederen naar Amsterdam vertrokken, is volgens brief uit Essens van 11 april, den 4 dito bij het eiland Langoog (opm: Langeoog) totaal verongelukt en van de lading slechts weinig geborgen, te weten: 63 tonnen pik, 290 bonden garen, 20 stuks en 2 vaten rozijnen en enige kisten glaswerk; de equipage is gered. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 april. Volgens brief van Paesens (opm: nabij Moddergat, Noord-Friesland) van 6 april waren aldaar door vissers in zee opgevist en geborgen vier grote vaten traan, met ijzeren banden, waarvan een gemerkt: Nepthunus; de andere merken waren onzigtbaar; men had nog meer goederen zien drijven, doch uit hoofde van de holle zee niet kunnen bergen. Het op die hoogte alzo waarschijnlijk verongelukte schip dacht men te Veendam te huis te behoren (hoogstwaarschijnlijk het hier boven vermelde schip van kapt. F.R. Berg).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 april. Te Lanzarotte is gearriveerd N. Heeres (opm: VRIENDSCHAP) van Amsterdam; te Port-à-Port K.A. Blaauw van Monnikendam; te Bayonne P.J. Braderup, te Hamburg C. Lienau van Amsterdam; de laatste heeft zware stormen gehad en is naar de Eider verdreven geweest; de kapitein denkt echter dat de lading in goede staat zal zijn; te Travemünde M.H. de Koe van de Lemmer; is naar de Oostzee vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 april. Den 13 arriveerden te Helvoetsluis de schepen PROTEUS, J.W. James, van Havana; de JUFVROUW WILMINA LAURENTIA, J.J. Swart, van Oleron.
Den 14 zeilde kapt. Deane met de brieven van den 14 naar Harwich; de wind Z.W.
Den 15 arriveerden kapt. Bridge met de brieven van den 14, van Harwich; FRANS EN ALETTA, M. van der Struis, van Lissabon.
Den 16 zeilde de DUKE OF KENT, D. Pound naar Londen; de wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 april. Den 13 arriveerde in de Maas het schip de CERES, J. Cooke, van Stockton.
Den 14 na posttijd, de AQUATIC, W. Wood, van Hull en zeilde ANNA CATHARINA, R.M. Rasmussen naar Bandholm, den 15 de KITTY, J. Ansdell naar Hull.
Den 15 arriveerde in de Maas het schip de VROUW KNELZINA (opm: VROUW KNELSINA), R.R. de Jong, van Kiel.
De alhier liggende schepen hebben loodsen aan boord om zo spoedig mogelijk te vertrekken; de wind omlopende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Den 14 is te Maassluis niets gepasseerd. Den 15 des morgens, zeilde het schip de GOEDE HOOP, P. de Best naar Hull; de wind Z.W.
Van Maassluis wordt van den 16 gemeld: kapt. P. de Best ligt, door contrarie-wind aan de bank ten anker; de wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 april. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 18 april 1821:
Het schip de HOPE, Barfield, van Harlingen naar Londen, hetwelk den 2 dezer bij Leigh omgeslagen en gezonken is (opm: zie RC 100421), is den 10 weder geligt en op de rivier (opm: Theems) binnen gebragt.
Den 14 december is gepraaid op 6º41’ Z.B. 104º19’ O.L. het schip ROUSSEAU, Jefferson, van Amsterdam naar Batavia; hebbende 144 dagen reis.
Te Ramsgate is den 12 dezer binnengelopen het schip JOSEPH, Morris, van Antwerpen naar Bordeaux.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Couch en Gibbs van Rotterdam, Smith, Whiley en Minter van Antwerpen; te Shoreham Ruby van Rotterdam; te Hull Clark; te Rio de Janeiro JOAN ELISABETH en OROMAZE (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. P. Petit), van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Smirna (opm: Izmir): het Brikschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. Jacob de Gorter.
Marseille: het Galjasschip ZORG EN VLIJT, kapt. Jan Eilts Zwart; ligt gereed.
Bordeaux: het Smakschip CONCORDIA, kapt. Steffen Swart.
Liverpool: het Nederlands tonnage Kofschip de VLASBLOEM, kapt. Gerard Hulshoff.
Idem: het Nederlands tonnage Kofschip de LEMMER, kapt. Johannes Tammes.
St. Petersburg: het Smakschip de JONGE ANTJE, kapt. Hendrik Jelles Prins, om den 21 dezer te vertrekken.
Elseneur (opm: Helsingör) en Riga: het Smakschip de DRENTSCHE WELVAART, kapt. Jan Berends Mulder, ligt gereed.
Riga: het Galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sijtses Schuil.
Adres ten kantore van Kuiper, van Dam en Smeer
Batavia: het snelzeilend gekoperd Fregatschip ROTTERDAM, kapt. Thomas Waters; mede voor passagiers, waartoe bijzonder is ingerigt; ligt gereed om te vertrekken.
Surinamen: het Brikschip HESPERUS, kapt. Willem Reijnbende.
St. Petersburg: het Galjasschip DIANA, kapt. Frans Popken, om met de eerste schepen te vertrekken (opm: in een latere advertentie werd als kapitein genoemd James Deale).
Idem, om met de eerste schepen te vertrekken: het Smakschip HARMONIE, kapt. Willem Verloop.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
Aan de Beurten:
Antwerpen: het schip de VROUW ROZINA, kapt. P. Hensen; vertrekt saturdag den 14 dezer.
Idem: het schip de JONGE MONICA, kapt. E.P. Engels; vertrekt morgen den 18 dezer.
Idem: het schip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. C. Lamot; vertrekt morgen.
Brussel: Brussel: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert; vertrek heden.
Idem: het schip MARIA THERESIA, kapt. J. Ooms; vertrekt vrijdag den 20 dezer.
Adres bij de commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Hendrik Arnold Balwé, makelaar, zal op dingsdag, den 24 april 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd MARIA EN CAROLINA, gevoerd door kapt. J.D. Claassen, lang 27 ellen 1 palm 8 duimen, wijd 7 ellen 2 palmen 5 duimen, hol 3 ellen 5 palmen 3 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 5 palmen 6 duimen (opm: 27,18 x 7,25 x 3,53 x 1,56 m.), zijnde Nederlandse maat, (zijnde Amsterdamse maat, lang 96 voeten, wijd 25 voeten 8 duimen, hol 19 voeten 5½ duimen, het verdek 5 voeten 6 duimen) Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag den 13 april 1821, des middags te een uur, zal te Schiedam, nabij de Korenbeurs, worden geveild en de volgende dag, des avonds te acht uren in de St. Joris Doele, worden verkocht: twee extra bekwame en zich in goede staat bevindende Koren-ligterschuiten, de ene genaamd de JONGE MARGARETHA groot 32 lasten en de andere BREDA, groot 30 lasten, liggende in de Langehaven te Schiedam voornoemd.
Inmiddels uit de hand te koop; nadere onderrigting te bekomen ten kantore van den notaris Gagestein aan de Langehaven, wijk A, no. 193, te Schiedam meergemeld.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Paramaribo. Uitgezeild het schip (opm: fregat) PAULINA, kapt. J. Johannesen, naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 8 april binnen gekomen het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte Pieters Smit, met hout van Noorwegen.
Den 9 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, met zout van Oleron. Uitgezeild het kofschip HOOP EN VREES, kapt. IJ.P. Piebes, met ballast naar Noorwegen.
Den 10 dito binnen gekomen het smakschip CASTOR, kapt. S. Hooghout, met hout van Noorwegen.
Den 12 dito binnen gekomen het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met ballast van Londen. Uitgezeild het kofschip de VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, met ballast en boomschors naar Liverpool.
Den 14 dito binnen gekomen het pinkschip PROVIDENTIA AREND, kapt. Rasmus C. Agerup, het smakschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. de Jong, beide met hout van Noorwegen.


Datum: 19 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen C. Jansen van Surinamen;
uitgezeild Zr.Ms. oorlogs-fregat MELAMPUS, kapt. A.W. de Man en J. Boele van Vlissingen, beide naar Batavia; H. Zoetlief naar Braziliën, P. Sturk en F.P. Madsen naar Demerarij, J.E. Schneebeke, T. Pieters, D.G. Doekse, J. van Dijl en T.J. Vlieger naar Surinamen; G.R. Engelsman naar Triëst; H. Hollander naar Marseille; D.C. Brunger (opm: kof CATHARINA) naar Oleron; P. Hansen naar Sables d’Olone; P.B. de Jong naar Plymouth, J.J. Arends naar Sheerness; D. Ouwerhand naar Hull; R.S. Visser en J.J. de Jong naar Londen en J. Matzen naar Ahrensdahl (opm: Arendal).
In het Vlie is binnengekomen J. Hamble van Villa-Nova; W. de Weerd van Newcastle; S. Bischop van Londen; T. Hansen en M. Sunne van Dramme; C.H. Lutke van Kopenhagen en C. Otzen van Aalborg;
Uitgezeild: B. Boijsen naar de Oostzee; J.W. Kramer naar Pernau (opm: Pärnu); J. Petersen naar Osterrisöer; C. Berg naar Arensdahl; O.H. Houman naar Kopenhagen; J.B. Bondrager, D.J. Pek en O. Rasmussen naar Noorwegen en A.J. Högen en J. Veerman naar Hamburg.
In Terschelling zijn binnengekomen W. Raackman, H. Iversen en L. Schmidt van Assens; S.P. Swensen van Hierting (opm: waarschijnlijk Hjerting); J. Petersen van Taborg (opm: waarschijnlijk Faaborg); J.C. Anderschow en A. Jensen van Odenzee (opm: Odense); L.P. Lorenzen van Tonderen (opm: Tønder); A. Bertelsen van Riepen; P.E. de Jonge van Brewig (opm: Brevik) en W.J. de Boer terug uit zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Door de loodsschipper G.D. Sterel is den 11 april op de hoogte van Terschelling in goede staat gepraaid het kofschip FORTUNA, kapt. B. Weijman, van de Jade naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Kapt. Claas Jansen, voerende het schip MARGARETHA JOHANNA, den 15 april in Texel binnen van Surinamen, is den 7 maart vertrokken; twee dagen te voren was van daar gezeild het schip (opm: fregat) SOPHIA MARIA, kapt. J. Watson en een dag na hem zou vertrekken het schip (opm: pink) de VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, naar Amsterdam; ook lag gereed het schip (opm: brik) IPENRODE, kapt. M. Charlau, mede naar Amsterdam, benevens verscheiden anderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 april. Te Rendsburg zijn gearriveerd L.M. Hoekstra van Holtenau, W.J. Mellema van Kiel, H. Ebes van Sonderburg, T. Jans van Callundborg (opm: Kalundborg), J. Thormählen en W.J. Stuit van Eckernfort (opm: Eckernförde) en H.H. Brams van Kiel naar Amsterdam, S.L. Pinksterboer van Kiel naar Zaandam, H.S. Thijgesen van Assens naar Rotterdam, G.G. Smit, D. Bruntje en J.H. Einfeldt van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), R.J. Nagel van Neustadt naar Schiedam, F.J. Deddes, H.G. Oortjes en H.G. Duken van Neustadt, J.G. Hoetjer van Lübeck en H.J. Oortjes van Bogensee, allen naar Antwerpen; te Libau (opm: Liepaja) H.J. Swart van Schiedam en J.J. Siedses van Harlingen.
Den 1 april zijn van Libau vertrokken B.J. Rass en J.H. Lohse naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. Den 16 zeilden van Helvoetsluis de schepen HOFFNUNG, A. Brödersen naar Bayonne; ROTTERDAMS WELVAREN, K. Schenkel naar Batavia; ISIS, J. Woodberg naar Boston; L’ANNETTE, J. Willems naar Bilbao, en arriveerden GEORGE, T. Gibbs van Londen en ZEEGEWIN, J. van Teijlingen, uit de Maas, als bijlegger, naar Lissabon.
Den 18 arriveerde het schip de VROUW JAMINA, J.D. Blouw van Nijburg; de wind N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Den 16, des namiddags, zeilden uit de Maas de schepen HET FORTUIN, H. Kolff naar Newry; de ANN, W.T. Kickaby naar Hull; THE PRINCES OF SAXEN-COBURG, J. Ladd naar Londen en de AVONTUUR, W. van der Horden naar Fero (opm: Faro); de wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. Van Den Briel wordt van den 18 gemeld: kapt. Ladd is den 17 wel in zee en kapt. Van der Horden den 18, des morgens op de rede terug gekomen.
Den 17, des namiddags arriveerde WILLEM OLIVIER, K.P. Faber van Oleron; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Van Vlissingen wordt den 14 april gemeld: heden zijn alhier ter rede gekomen de schepen de VROUW ANNA, J.G. Sap, van Antwerpen naar Dantzig (opm: Gdansk); LE LÉVRIER, J. Piebers, en LE COUREUR, B. Bouton; beide laatsten door contrairie-wind uit zee terug.
Sedert onze laatste zijn naar Antwerpen de Schelde opgevaren de schepen de WARBLER, E. Chossee, van St. Jago-de-Cuba; JANUS, W. Brown van New Orleans, moet quarantaine houden; de DORSET, J. Hart van Londen; ISIS, J. Morell van Duinkerken; NEPTUNES (opm: kof NEPTHUNUS), W.M. Cramer, van Oleron; NEPTUNES, M. Knudzen (opm: NEPTUNUS, Math. Knudsen), van Bordeaux; die FREUNDSCHAFFT, F. Jurgen, van Rouaan, en PORTLAND, J. Drinkwater van Savannah; de laatste is van zijn quarantaine ontslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Burgemeesteren der stad Dordrecht zijn voornemens onder approbatie van de Ed. Achtb. Raad derzelve stad, op maandag 30 april 1821, des middags te twaalf ure, op de Raadhuize aldaar, in het openbaar, aan de hoogstmijnende, voor de tijd van zeven jaren, in te gaan met 1 juli aanstaande, te verhuren: een erf in het Willige Bosch, belend met de werf thans in hure bij de heren Boonen en Van Hoogstraten aan de ene, en de haven beoosten de molen Den Ouden Zager aan de andere zijde, thans in buro gebruikt wordende door de heer Jan Schouten.
De voorwaarden der verhuring liggen inmiddels ter lezing ter Secretarie te Dordrecht.
Zegt het voort.


Datum: 20 april 1821


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Texel. Het schip (opm: kof) de JONGE BAREND, kapt. L.C. Janssen, van Kadix, den 12 dezer binnengekomen, is den 17 dezer van quarantaine ontslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Smakschips-hol, groot 63 roggelasten, laatst bevaren door Hindrik Jans Lening. Nader onderrigt bij de koopman Roelf Eling, aan de Noorderhaven, te Groningen, voor wiens behuizinge het schip is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De provisionele deurwaarder J.A. Nijsloot, zal op zaterdag den 28 april 1821, ten 2 uren na den middag, ten huize van H. Winter, in het Heeren Logement te Harlingen, finaal verkopen: de gerechte helft van een Trekveerschip, varende van Harlingen op Leeuwarden en terug, met de voor en nadelen, in paarden, kloeten, lijnen en verder aanhorigheden, waarvan de wederhelft door S. van der Woude wordt bevaren. Waarop geboden is NLG 1.400.


Datum: 21 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 18 april. Zijne Majesteit heeft den 16 dezer een besluit genomen, waarbij uitdrukkelijk verboden wordt het invoeren in de Nederlandse koloniën, en bijzonderlijk in Surinamen, van negers uit volksplantingen, waar derzelver regtstreekse invoering uit Afrika toegelaten wordt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen C. Toers van Tonsberg en H. Hermansen van Bandholm; uitgezeild J. Smith naar Surinamen.
In het Vlie zijn binnengekomen S. Paulsen van Noorwegen en C.J. Holm van Kopenhagen; uitgezeild S.K. de Vries naar Liverpool, J. Davey en C. Warren naar Londen, E. Tieden naar de Oostzee, R. Jorgensen naar Assens, J.W. Kreije naar Dantzig (opm: Gdansk) en H.J. Potjer naar…. (opm: niet vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 april. Het schip de VROUW GERDINA, kapt. L.T. Sok (opm: smak VROUW GEERDINA, kapt. Lucas Tiemens Sok), van Amsterdam naar Bergen, is volgens brief van Bergen van den 29 maart op Jernland, bij Stavanger gestrand; van de lading zou denkelijk weinig geborgen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 april. Te Surinamen zijn gearriveerd T.C. Claus, J. Visser, A. Schrant, C. Doetz, R.T. Rensens en G.L. Röperhoff; te Havana A.L. Henrichsen van Amsterdam, de laatste heeft zware stormen uitgestaan; te Marseille C.J. van der Veer van Harlingen en te Gibraltar P.B. de Jonge van Amsterdam.
(opm: kapt. Jan Visser, voerende reeds vele jaren de MARIANNE, maakte zijn laatste rondreis met deze brik; het schip, bouwjaar < 1805) werd na terugkeer in Amsterdam opgelegd; de zeebrief werd op 23 maart 1822 ingeleverd onder vermelding ‘wordt gesloopt’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 april. Den 18 arriveerden in de Maas de schepen THE MARSHAL BLÜCHER, T. Atherden, van Londen; DE VROUW ANNA, P. de Heer, van Lissabon; DIE NOIJZAMHEDEN , J.P. Nordahl, van Drontheim (opm: Trondheim).
Den 19 zeilden de VROUW CATHARINA, A.H. Schuring, naar ……(opm: niet vermeld); de KITTY, J. Ansdell, naar Hull; de MARG. CATHARINA, E.D. Duintjer, naar de Oostzee; de VROUW TUNNEGINA (opm: smak VROUW TEUNEGINA), E.K. de Wilde, naar Arendsburg; de OXENBERG, D. Nielsen, naar Nijburg; de AVONTUUR, W. van der Horden, naar Fero; de ENGEBORG, H.H. Christensen, naar Newcastle; DIE EENIGHEDEN, E.J. Booije, de GULDBORG LUND, L. Hansen en de DRIE SODSKENDE, M. Nielsen naar Bandholm; de DRENTS WELVAREN (opm: smak DRENTSCHE WELVAREN), J.B. Mulder, naar Riga; THE NEPTUNE, J.C. Baker, naar Londen, en de HEND. EN MARGARETHA, J.H. Warmolds, naar Pernau (opm: Pärnu); de wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 april. Den 19 arriveerden te Helvoetsluis de schepen EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, van Londen; ACTIVE, W. Whitnal, van Rochester; ANNETTE, J. Willems, van Margate; de JONGE JAN DIRK en ANTHONIA, J.C. Duur, van Bordeaux, en zeilde de GETRINA MARGARETHA, S. Wierds, naar ……..
Den 20 dezer MALABAR, J. Orne, naar Batavia; TELEMACHUS, J. Pratt, naar Londen; IDA MARGARETHA, C. Ahlmann, naar Koppenhagen, en EUNICE, E. Wallis, naar St. Ubes (opm: Setubal); de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Van Den Briel wordt van den 20 gemeld: Den 20 zeilden THE LEANDER, T. Thompson, naar Guernsey; de IDA, A. Poppien, naar Havre-de-Grace; de THETIS, J. Martin, naar Teneriffe; THE BRITTANNIA, G. Ruby, naar Londen; THE ANN, B. Scott, naar Newcastle; de CLARA, J.H. Kraaft, naar de Oostzee; de ZES SODSKENDE, H. Jacobsen, naar Corsoer; de LAURINA MATHILDA, C. Egholm, naar Nijburg; de CHRISTIAAN GAVE, M. Olsen, en de FORTUNA, H.A. Booije, naar Kopenhagen, en de kapiteins Mossat en Young hebben loodsen aan boord, om zo spoedig mogelijk te vertrekken; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Den 20 zeilde van Maassluis het schip de VROUW HAASJE, G. Ouwehand, naar Stockholm; de wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 april. Schipper Jan Barlen, den 6 april van hier gevaren, is den 18 april te Keulen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 april. Van Middelburg wordt van den 17 dezer gemeld: Heden arriveerde van Demerarij het schip DE DAGERAAD, C. Riekels.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Van Vlissingen meldt men van den 17 dezer: Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen DE VRIENDIN ELIZA, J.D. Zijlstra, van Nantes, en la BELLE ALLIANCE, A. Wilman (opm: pleit, thuishaven Brussel, kapt. O.A. Wilman), van Londen.
Sedert den 15 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de DRIE GEBROEDERS, L. Lorentzen, naar Noorwegen; CATHARINA MARIA, C.G. Krohs, naar Hamburg; IDUNA, P. Smith, en ERICHINE CATHARINE, H. Richelieu, naar de Oostzee; de HOOP, J. van der Lusdonck, en DIE HOFFNUNG, P.J. de Boer, naar Lissabon; THE ALBION, J. Hurst, naar Londen; HENRIETTE (opm: fregat HARRIET, thuishaven Antwerpen), M. Ericksen, naar Madera; THE EAGLE, T. Mix, naar New-York; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, en ANTHONIUS EN CORNELIA, O.P. Blohm, naar Liverpool; LE LEVIER, J. Piebers, naar Rouaan; CAROLINA, N. Page, naar Salem, en JOHN AND EDWARD, S. Webb, naar New Orleans.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 april. Uittreksel uit de Lloyd’s List van de 17e april 1821:
Den 12 dezer is te Plymouth binnengelopen het schip FRANKLIN, Swaan, van Amsterdam naar Batavia.
Op de rivier zijn gearriveerd Bayes, Page en Nazeby van Harlingen; te Liverpool ANNA PAULINA en Parlevliet; te Newcastle OLIPHANT van Rotterdam en Schoon van Amsterdam; te Port-à-Port Blaauw; te Lissabon Haasnoot; te Gibraltar De Jong; te New-Orleans Davies en Snow van Amsterdam; te Charleston UNION; te Salem Hodges van Antwerpen; te Batavia den 20 november Vink van Brugge en den 26 dito Necker van Vlissingen. Den 13 dezer was de wind te Deal W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Commissarissen en directeur van de Onderlinge Waarborg-Maatschappij van Binnenlandsch varende schepen en Rijnvaarten, de eerste januari 1821 te Amsterdam opgericht, geven bij deze aan de intekenaars en verdere belanghebbenden te kennen:
Dat, vermits er in dezelve voor een waarde van Achtmaal Honderd Duizend Guldens is ingetekend, de Maatschappij alzo, ingevolge het derde artikel van deszelfs reglement en met voorkennis en toestemming van Zijne Majesteit de Koning, in werking is gebracht.
Kunnende men zich verder, ter nadere Informatie deswegens, bij de onderscheiden correspondenten, in iedere plaats van dit Rijk bekend, vervoegen, bij wie dan ook verdere aandelen daarin aangenomen worden.
Rotterdam, den 17 april 1821.
Ch. & J.F. Cornelder Hz, als correspondenten ter dezer plaatse.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Aan boord van het Nederlandse schip (opm: bark) DE GEZUSTERS is overleden de heer Willem Kolling, in leven kapitein van het gemelde schip.
Batavia, den 19 april 1821

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vracht en passage, naar de Nederlanden met het extra snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip FANNIJ (opm: FANNY), kapt. P. Robin, zal zeker binnen 14 dagen van hier vertrekken en is uitmuntend wel ingericht voor den overvoer van passagiers, adres bij Colville, Jutting & Co.
Batavia, 13 april.


Datum: 24 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. In Terschelling zijn binnengekomen L. Croitzner van Carlshaven (opm: Carlshamn), J. Mathisen van Sturting, N.E. Frost van Assens, K.H. Wijkmeijer (opm: VROUW CATHARINA) van Holbeck, W.J. Stuit van Arensdahl (opm: Arendal), J. Wagener van Tonningen (opm: Tönning), M. Borgers en D.J. Willa van Otterndorff, S.P. Tanger van Embden, H.H. de Weerd van Holbeck, D.C.S. Jull van Koppenhagen en A.E. Zoutman van Drobach (opm: Drobak).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 april. Den 18 april is op het eiland Terschelling, tussen de dorpen Hoorn en Oosterende, gestrand het pinkschip PATIENTIE, kapt. C. Palm, met delen, van Fredrikshald naar Chalors; het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 april. Het schip (opm: waarschijnlijk een tjalk) de GOEDE HOOP, kapt. H.J. Noorda, van Hull naar Groningen, is, volgens de Lloyd’s List van den 17 april, den 3 dito bij Ameland totaal verongelukt en al het volk verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Het schip OCEAN, kapt. Nordquist, van Torravechia naar de Oostzee, is den 28 februari te Vigo lek binengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. De schepen DIANA (opm: schoenerbrik), gevoerd door wijlen kapt. J. Stratingh, en thans door stuurman F. Bax, en de WELVAART (opm: pink), kapitein C. Koert, zouden den 18 maart van Berbice naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 april. Te Havana is gearriveerd K. Visman van Amsterdam; te Rouaan J.B. Goossens van Harlingen; te Bremen H.G. Kuiper; op de Wezer D. Gouchjes en R.R. Henriens en te Hamburg A.J. Hogen, H. Brockwoldt Kols, H. Wagener, J. Veerman, B. Hendriks en E.R. de Jong van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 april. Den 20 arriveerde te Helvoetsluis het schip AURORA, J.F. Spiegelberg, van Foijrhagen.
Den 21 zeilden ZORG EN VLIJT, J.E. Swart, naar Marseille; de JUFFROUW JOHANNA, H.J. Jeltes, naar Livorno; ZEEGEWIN, J. van Teijlingen, naar Lissabon.
Den 22 zeilden de JONGE WILLEM, L. Jansen, naar Livorno, en EDWARD, J. Mouath, naar Gothenburg; de wind Z.Z.W. en O.N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 april. Den 20 zeilde uit de Maas de schepen THE DEE, W. Moffat, naar Aberdeen; THE ELBE, J. Young, naar Leith; THE ELIZA, W. Duckles, naar Hull, en arriveerden de FOENDE LOWER, E.H. Booije, van Nestoeds; de HELEEN CATHARINA, H.A. Booije, van Schelschoer (opm: Skelskør).
Den 21 zeilden de VROUW FEMMEGINA, A.K. Braam, de VEENSTROOM (opm: kof), S.E. Hoveling, en de VROUW JANTINA, S. Jans, naar Oleron; 's LANDS WELVAREN, K. Storm, naar Lissabon; de EXPEDITIE, C. Vermeij (opm: sloep, kapt. Crijn Vermij), naar Livorno; de ONDERNEMING, P.J. Huest, naar Bayonne; de LEMMER, J. Formis (opm: kof, kapt. Johannes Tammes), naar Liverpool; THE PRINCE OF ORANGE, T. Musson, naar Londen.
Den 22 THE FRIENDS OF LIBERTY, G. Rubie, naar Rye, en arriveerden de TWENDE BRODRE, J. Jurgensen, de EBENEZER, J.H. Booije, en ACHTTIEN HONDERD, O. Frantzen, van Corfoer (opm: Korsör), en zeilde THE EARL BATHURST, J. Laming, naar Londen; de wind van Z.O. – W.Z.W. en N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 april. Den 22 zeilden van Helvoetsluis de schepen HYPERION, H.S. Bruijnsma, naar Surinamen; BRAZILLIAN, J. Deal, naar Baltimore, en arriveerden kapt. Moon, met de brieven van den 21, van Harwich; ANNA SOPHIA, M. Nijgaart, van Bergen; de HOFFNUNG, S. Kraft, van Collandbeck; NEPTHUNUS, J.C. Ahrens, HELENA, C.F. Kruse, HENRIETTE EN LIZETTE, M. Evers, ELIZA EN FREDRICA, A. Man, en NEPTHUNUS, J. Peters, van Wismar; ZEEBLOEM, J.P. Batsmann, van Koppenhagen; BLÜCHER, J.P. Mann, en MARIA DOROTHEA, J.T. Schult, van Grijpswold (opm: Greifswald); FREDERICH, J. Dachn, en de JONGE CAROLINA, N. Zeplien, van Rostock; de VROUW GEZINA, H.J. Kreuiter, van Presten (opm: mogelijk Preston); MARIA, M. Lang, van Wolgast; PIETERTJE STAPERT, J.R. Hottinga, van Collandsburg (opm: mogelijk Kalundborg), en NAIAD, J. Hempseed, van Leith: de wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 april. Van Den Briel wordt den 23 gemeld: Den 22 zeilden THE ACTIVE, W. Whitnell, naar Rochester; LE EMILIE, A. Berneval, naar Duinkerken; LE LOUIS MARIE, J. Hervé, naar Rouaan, en arriveerden de VROUW GEZINA, B.H. Schippers, van Odense; ZELDEN RUST, T.T. Tijssen, en de GUTE HOFFNUNG, J. Eijgers, van Kiel; de VROUW GEZINA, J.D. Donema, van Heiligenhaven, en de VROUW ROLFINA, J.K. Bolhuis, van Neustad; de wind Z.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 april. Uittreksel uit Lloyd’s List van de 20e april 1821:
Den 17 dezer is van Ramsgate vertrokken het aldaar binnengelopen schip BETSEY, Roepel, van Rotterdam naar Surinamen.
Op de rivier zijn gearriveerd Gauntlet, Fangate en Hurst van Antwerpen, Woolsey van Amsterdam, Pound en Plug van Rotterdam, De Jonge van Worcum en Warren van Harlingen; te Liverpool Smaal van Amsterdam; te Montrose May; te Newcastle Oliphant; te Genua Boning van Rotterdam; te Havana Henrickson van Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Commissarissen en directeur van Onderlinge Waarborg Maatschappij van Binnenlandsch Varende Schepen en Rijnvaarten, 1 januari 1821 te Amsterdam opgericht, geven bij deze aan de intekenaren en verdere belanghebbende te kennen:
Dat vermits er in dezelve voor een waarde van achtmaal honderdduizend guldens is ingetekend, de Maatschappij alzo, ingevolge het derde artikel van deszelfs Reglement en met voorkennis en toestemming van Zijne Majesteit de Koning, in werking gebracht.
Kunnende men zich te nadere informatie deswegens bij Penn & Bauduin en C.J. Muller alhier vervoegen bij wien dan ook verdere aandelen daarin aangenomen worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Willem Baartz en Christoffel Rueb, makelaars te Rotterdam, lasthebbende van hunne Principalen en geautoriseerd door Mijnheer de President van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, zullen, ten overstaan van de Heer Griffier van dezelve Rechtbank, op vrijdag 27 april 1821, des voormiddags te elf ure, in het Notarishuis op de Gelderschekaai, publiek aan de meestbiedende verkopen (om contant geld): circa 200 kisten Wit en Blond Havana Suiker, door zeewater beschadigd; gelost uit het schip THE GOVERNOR CORVER, kapt. John Taylor, van Boston, liggende als bij Notitie zal worden vermeld; daags voor en op de dag der veiling te bezichtigen.
Nader onderricht bij gemelde makelaars.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Heden ontvangen wij, uit de kolonie Berbice, het voor mij en mijne drie kinderen allertreurigst bericht, dat mijn waardigen man Jacobus Stratingh, na dat hij den 5 februari j.l. aldaar wel gearriveerd was, den 30 daaraanvolgende, na ene hevige ziekte van zes dagen, in den ouderdom van ruim 32 jaren, overleden is; wij niet alleen missen en betreuren in hem een liefhebbend man en vader, maar ook des overledene en mijne ouders enen waardige zoon.
Houde mij van de deelneming onzer vrienden, zonder rouwbeklag, ten vollen verzekerd. Delfzijl, 23 april 1821
Grietje H. Bos, wed. Jacobus Stratingh.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 15 april uitgezeild de sloepschepen UNION, kapt. John Davy, de WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, beide met boter &c. naar Londen.
Den 16 dito binnen gekomen het schonerschip LUNA, kapt. S. Bishop, met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte Pieters Smit, de kofschepen de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, alle drie met ballast op avontuur.
Den 17 dito binnen gekomen het smakschip DIANA, kapt. W.J. Stuit, met hout van Noorwegen.
Den 18 dito uitgezeild het smakschip CASTOR, kapt. S. Hooghout, met ballast op avontuur.
Den 21 dito binnen gekomen de smakschepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, met tarwe uit de Oostzee, de VROUW LUBBEGINA, kapt. J.E. Bart, de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Seeman de GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, de VROUW JANTJE, kapt. A.J. Jonkhoff, het schonerschip ELISET, kapt. C. Nielsen, alle met hout van Noorwegen, het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jacob Swiers, met zout van Liverpool.


Datum: 26 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 april. In het Vlie zijn binnengekomen J.J. Kortrijk (opm: VROUW ZWAANTJE) van Liverpool, J. Schultz en L.B. Kuijper van Memel (opm: Klaipeda), J.H. Nolandt, J.P. Fehling en S.J. Weltzien van Rostock, J.C. Alwardt en H.C. Witt van Wismar, C.H. Gothilf van Bandholm, J.H. Rick en J.H. Busch van Callundborg (opm: Kalundborg), B.D. Wichbold van Holbeck, J. Giersoe van Oudsoen, H. Sleehuis van Osterrisoer, R. Michelsen van Nijburg, J.F. Frädlandt van Corsoer (opm: Korsør), W.G. Stuit van Bogensee, L.M. Damsgaard van Arensdahl (opm: Arendal), E.L. Tiktak van Christiansand en J.F. Otzen van Aalborg.
Uitgezeild J. Byrne en S. Bisschop naar Londen, R.L. Kok naar Callundborg en M.P. Gronbeck naar Kopenhagen.
Te Terschelling zijn binnengekomen T. Buck van Rostock, J. Wendt, J.F. Kroplin en L.J. Krahn van Wismar, H. Döllner en J.G. Breitsprecher van Kopenhagen, D.D. Visser van Lübeck, C. Siepen en J.H. Eggers Sz. van Heiligenhaven, H.R. Roelfsma, O.G. Sap, J.H. Eggerts, J. Engellandt, S.L. Pinksterboer, R.C. Hazewinkel, W.J. Mellema en H.H. Siemsen van Kiel, de eerste met gebroken giek en het overgaan der lading, L.M. Hoekstra van Holtena, H.A. Hansen van Laaland, H.H. Bruun en M. Christensen van Nakskov, M. Bronck van Faaborg, E.H. de Groot en G.J. Bossinga van Holbeck, J. Hermansen en R. Hermansen van Skjelskjör, J.J. Kiers van Assens, J.J. Arends Jr. van Drobach (opm: Drobak), D.H. Puister en A.G. Jonkhoff van Oudsoen, A.J. Seeman, J.E. Bart, E.P. Vos, R.G. Oostraen H.F. Taaks van Osterrisoer, C.A. Monradt van Aalborg, S.J. Svensen en C. Linau van Ripen (opm: Ribe), A.P. Andesen van Tonningen (opm: Tönning), P.J. Colle van de Eider, F.R. Coerkamp van Busum, K. Pedersen van Kiertemunde (opm: Kerteminde), C.C. Dreijer van Varel, H.A. Bleeker en H.B. Swart van Tonningen (opm: Tönning), J.F. Duhr en L. Duhr van Sonderburg, H.G. Lever van Nijburg, J. Matthiessen van Graudiep (opm: Graa-Tief), G.J. Manoe van Randers, E.A. Oldenburger van Hamburg, F.R. Feijes (opm: tjalk MARIA) van Altona, H.R. Stutvoet van Neustadt en J.G. Hoetjer van Lübeck; de laatste (opm: voerende de galjoot MARTINA ALETTA) heeft bij zich aan boord de door hem geborgene equipagie van het tjalkschip de VROUW MARIA, gevoerd geweest door kapitein W.J. Stuit (opm: Willem Jans Stuut), welk vaartuig in de storm van den 18 april, op de hoogte van het eiland Juist, gezonken is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 april. Het fluitschip STANDHAFTIGHEID, kapitein P.A. Bronstrup, van Drammen naar Amsterdam, is den 17 april op Schiermonnikoog gestrand; de equipagie is behouden. (opm: zie ook LC 200721)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Het schip ADOPHUS (opm: mogelijk ADOLPHUS), kapitein Zeplin, waarschijnlijk van Carlshamn naar Amsterdam, is, uit hoofde van bekomen lek, bij Hornbeck (opm: Hornbæk) op strand gezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. Den 23 arriveerde te Helvoetsluis de CATHARINA CAROLINA, D.J. Schlie, van Grijpswold (opm: Greifswald), en zeilden de VROUW SUZANNA, A. de Boo, naar Londen; ROTTERDAM PAKKET, A.M. Donald, naar Aberdeen.
Den 24 arriveerde CHARLOTTA, J.C. Marcks, van Rostock; de wind Z.Z.W.
Den 25 zeilde kapitein Hammond, met de brieven van den 25, naar Harwich; de wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. Den 23 zeilden uit de Maas de schepen de SEX SODSKENDE, J. Pedersen, naar Swineburg; de LILLA MATHILDA, J.C. Jager, en de SCHLIECHER, J.C. Krohn, naar Wolgast; en arriveerden de VROUW JANTINA, J.E. Dik, van Droubek (opm: waarschijnlijk Drobak); de JONGE DUIJF, H.A. Feijen, van Holbek (opm: Hornbæk); de VROUW JAPKINA, W.J. de Boer, van Kiel; de VROUW GEBINA, R.J. Nagel, van Neustad; de JONGE JACOB, J.C. Meeuwis, van Hamburg.
Den 24 zeilde de KLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoord (opm: galjas, Cornelis Schilperoort), naar St. Ubes (opm: Setubal); de wind Z.Z.W.
Den 25 zeilde uit de Maas het schip de WILLEMINA LAURENTINA, J.J. Swart, naar Oleron; de wind Z.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Van Middelburg wordt van den 23 dezer gemeld: Heden is naar zee gezeild het fregatschip de KOLONIST, F.F. Ferber, naar Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Van Vlissingen meldt men den 21 dezer: Heden is van onze rede naar zee gezeild het schip de ZORGVULDIGHEID, A. de Sorgher, van Ostende naar Liverpool gedestineerd.
Van den 19 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen POMMERANIA, J.C. Wendt, naar de Oostzee; de GOEDE VERWACHTING, E.J. Loose, naar Noorwegen; l'UNIQUE, de Roux, naar Hull; MINERVA, J. Humphreys, naar Dublin; ANTELOPE, M. Callos, naar St. Thomas; WILHELMINA KRANENBURG, J.J. Prange, naar Petersburg; LORD GAMBLER, P. Biskop, naar Londen; LE COUREUR, B. Butin, naar Rouaan; AURORA, S.J. Brouwer, en de MARIA, T.C. de Boer, naar Liverpool; de TWEE GEBROEDERS, H.J. Bruins, naar Rouaan; de VRIENDEN, T. Noster (opm: T. Nosten), naar Port-au-Prince, en de VRIENDSCHAP, J. Hartwijk, naar Livorno.
Den 19 zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen MARGARETHA (opm: MARGUÉRITE, thuishaven Gent), J.J. Tiddens, van de Havana; MARIA CATHARINA, M. Scholl, van de Marennes, en de MARIA (opm: kof), J. Sikkes, en THERESIA, J.H. Arend, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

BERIGT. – Paketboot van Helvoetsluis op Harwich.
De Boeijerschipper, die de passagiers, welke over Helvoetsluis naar Harwich vertrekken, van Rotterdam naar Helvoetsluis vervoert, en gewoon was 's woensdags en 's saturdags des morgens met het vroegtij af te varen, maakt hiermede bekend aan alle reizigers, dat, door het vervroegde vertrek der paketboten van Helvoetsluis op Harwich, hij voortaan dingsdags en vrijdags met het namiddagtij van Rotterdam zal vertrekken, teneinde de passagiers te Helvoetsluis in tijds op de paketboten voor 's anderen daags morgens te 10 uren te kunnen brengen.
Tot gemak zal hij dinsdags en vrijdags voor de middag aan alle logementen te Rotterdam het uur van vertrek laten bekend maken. Nadere onderrigting bij de ondergetekenden, op de Haringvliet, over het Zeekantoor, lett. M, no. 108, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Batavia: het gekoperd Fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, zeer geschikt voor passagiers.
Smirna (opm: Izmir): het Brikschip de EENSGEZINDHEID, kapt. Jacob de Gorter; ligt gereed
Marseille: het schip de KOOPHANDEL, kapt. Berend Gerlofs Harkema.
Bordeaux: het Smakschip CONCORDIA, kapt. Steffen Swart.
Lissabon: het Hoekerschip de VROUW ANNA, kapt. Pieter de Heer.
Bristol: het Nederlands tonnage Koffschip CLARA MARGARETHA, kapt. Pieter Dirks Dik.
St. Petersburg: het Smakschip de JONGE ANTJE, kapt. Hendrik Jelles Prins, om den 21 dezer te vertrekken.
Elseneur en St. Petersburg: het Smakschip (opm: kof) de VROUW JAAPKINA, kapt. Wolter Jans de Boer.
Riga: het Galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sijtses Schuil.
Stettin (opm: Szczecin): het schip OTTO, kapt. Ede Jeppes Carst.
Rendsburg en Stettin: het Tjalkschip DE VROUW JACOBA, kapt. Hendrik Driewes.
Bergen in Noorwegen: het Koffscheepje de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. Jan Addes van der Wal.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Liverpool: het Kofschip de JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet Jr.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
In de Beurten naar:
Brussel: het schip MARIA THERESIA, kapt. J. Ooms, vertrekt morgen, den 20 dezer.
Idem: het schip de HAAN, kapt. J.B. de Vleeschouwer, vertrekt maandag den 30 dezer.
Idem: het schip MARIA DOROTHEA, kapt. W. Kemp, vertrekt donderdag den 10 mei. Antwerpen: het schip FLORENTINA JOHANNA, kapt. H.P. Vassen, vertrekt den 21 dezer.
Idem: het schip LIVINA IZABELLA, kapt. J. Zijlmans; vertrekt morgen den 25 dezer.
Idem: het schip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. C. Lamot, vertrekt zaterdag den 28 dezer.
Idem: het schip de VROUW ROZINA, kapt. P. Hensen, vertrekt zaterdag den 5 mei.
Adres bij de commissarissen Geerlings en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Brugge, Ostende, en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen: het beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. P. de Dood.
Duinkerken: het beurtschip de VROUW ELISABETH, kapt. M. van der Putte.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beijerman, Posthoornsteeg B. 144
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht: ligt in lading naar Bergen, Noorwegen, om spoedig te vertrekken, het snelzeilend Galjasscheepje ZELDENRUST, kapt. Pieter Gorter.
Adres bij Vogelsang en Comp, Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een onder Nederlandse vlag varende tweemast Galjootschip, groot circa 90 lasten, voorzien van een complete inventaris.
Te bevragen bij Gerard Mauritz, makelaar te Dordrecht.


Datum: 27 april 1821


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een voor 5 jaren nieuw uitgehaald Tjalkschip, groot 21 roggelasten, lang over steven 53 voeten, hol 3½ op welling, wijd 12 voeten en 3 duimen; liggende tussen de Ebbinge- en Boteringe-poortenboog.
Te bevragen bij Kemler, Muller & Comp, in de Oude Boteringestraat.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar op zaterdag den 5 mei 1821, des na de middags ten 2 uren, in de herberg Roma, publiek presenteren te verkopen: een hecht en welbezeild Smakschip, genaamd de VROUW ETTINA, lang 22.4/16 Nederlandse ellen (opm: 22,25 m.), wijd en hol na rato, met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere goederen, zodanig het door kapt. J.J. Seeman, onder Hanoverse vlag wordt bevaren, en is leggende in de haven van deze Stad.
Nader onderricht bij de heren Repko & Feersma, te Harlingen.


Datum: 28 april 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Kapt. P.C. Staghouwer, voerende het schip de JONGE LODEWIJK ANTHONIJ (opm: pink JONGE LODEWIJK ANTONIE), den 25 april in Texel binnen van Surinamen, heeft den 19 maart, des avonds te zes uren, bij te uitzeilen der rivier Surinamen, gepraaid kapitein Wouters, de ZEEUW (opm: fregat), van Middelburg, welke toen in goede staat Braamspunt (opm: monding van de Commewijne, 5º57’ N.B. 55º09’ W.L.) binnenzeilde.
Dezelve kapitein is den 22 april in het Kanaal gepasseerd een fregatschip, welke een blauwe vlag toonde, waarop zo men meende No. 151, doch dat echter door de verre afstand niet duidelijk kon gezien worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Kapt. M. Charlau, voerende het schip (opm: brik) IPENRODE, van Surinamen den 21 april in Texel binnen, heeft de reis in 35 dagen afgelegd; dezelve berigt, dat twee dagen na hem zou zeilen het schip (opm: fregat) de VEREENIGING, kapt. A. Roos, naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 april. Kapt. N.E. Frost, voerende het schip PROVIDENTIA, van Assens te Amsterdam gearriveerd, heeft den 16 april buiten Terschelling een anker en touw gekapt en andere schade bekomen, waarom hij protest heeft aangetekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 april. Het schip NEPTHUNUS, kapt. C.J. Holm, van Kopenhagen te Amsterdam gearriveerd, is den 16 april, bij het binnenkomen van het Vlie, met de loods aan boord aan de grond geraakt en heeft zwaar gestoten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Het schip FRIEDRICH JULIUS CHRISTIAN DE GIJLDENCRONE, kapt. P.P. Bomholz, met granen van Aarhus den 1 april in het Vlie binnen, heeft bij het opzeilen naar Amsterdam schade bekomen en gestoten; is uit dien hoofde te Medemblik binnengelopen en heeft aldaar gelost om te repareren, doch zal denkelijk spoedig de lading weder innemen en de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Kapt. J.J. Kluin, voerende het smakschip de DRIE GEBROEDERS, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Rotterdam, is den 17 april onder Terschelling bezet geweest, heeft aldaar ankers en touwen moeten kappen en is daarna op de zogenaamde Kruil voor Ameland aan de grond geraakt, van waar hij een gedeelte der lading in een lichter naar Harlingen zal zenden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Kapt. J. Schrödt, voerende het galjasschip EENIGHEDEN, van Randers naar Amsterdam, is genoodzaakt geweest zijn schip, uit hoofde van zware lekkage op het strand te zetten; hetzelve is op het Bornrif vervallen, doch van daar door hulp van schuiten, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak / overeenkomst) aangenomen, afgebracht en na het lossen van de lading in gemelde vaartuigen thans voor de Abt (bank ten Z. van Terschelling, thans Grote Plaat en Jacobsruggen) liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. C.J. Wahl, met granen van Kopenhagen naar Amsterdam, is wegens stormweer te Delfzijl binnengelopen, doch bij het binnenkomen aan de grond geraakt en lek geworden; moet uit dien hoofde lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Te Amsterdam heeft de heer P. Pietersen, commandant van Zijner Majesteits wachtschip ZEELAND, met de verdere officieren en manschappen van hetzelve, ten behoeve van de noodlijdenden te Paramaribo, voor de aanzienlijke som van NLG 430,55 ingeschreven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 april. Den 25 arriveerde te Helvoetsluis het schip (opm: galjoot) de JONGE HENDRIKA, M. Schaap, van Bandohl (opm: Bandol, Var; 43 08 N 05 45 O); de wind O.
Den 27 arriveerde het schip MINERVA, D. Dirksen, van Howag.
Bij het vertrek der post is een uit zee komend schip in het gezicht; volgens rapporten van de zeeloodsen, is het kapt. H.E. Hendriks, van Smirna (opm: Izmir); de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 april. Den 26 zeilde uit de Maas de schepen de LILLA AUGUSTAF, C.F. Dinse, naar Wolgast; DE DRIE GEBROEDERS, J.J. Keijer, naar Oleron; de VROUW ANNAGINA (opm: kof VROUW ANNEGINA), R.W. Huisman, naar ……(opm: niet aangegeven);de wind O.Z.O.
Den 27 arriveerden de HABET, H.S. Thijgensen, van Assens; de ANNA CATHARINA, F.H. Nielsen, van Holbeck (opm: Holbæk); de VIER SODSKENDE, C. Nielsen, van Bandholm; de VROUW JACOBA, H. Driewes, en de DRIE GEBROEDERS, B.J. Katerburg, van Kiel, en de VROUW GEZINA, H.G. Duijken, van Neustad; de wind W.


Datum: 01 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Te Terschelling zijn binnengekomen T.G. Mellema van Rostock, C.A. Pust van Libau (opm: Liepaja), J. Freese van Memel (opm: Klaipeda), H.H. Eggers, D.A. Wilkens, J. Thomalen, H.H. Brans en P.P. Kuiper van Kiel, E.H. Pot van Skielskiör (opm: Skelskør), T. Sörensen van Hierting, B.H. Kolk van Bisterup, H. Hauschild van Hochwacht, W. Ales van Hamburg, N.P. Swarer, J.N. Warrer en S.H. Thögesen van Ringkiöping (opm: Ringkøbing). J. Christoff van Levenzau (opm: mogelijk Levanzo, eiland NW van Sicilië), C. Pieper van Sudwesthorn en P.T. Teensma van Neustadt;
uitgezeild A.J. Meijer naar Lübeck en W.J. Wilts naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Kapt. A.J. Struik, voerende het schip ELISABETH EN MARIA, meldt van Paramaribo van 13 maart, dat hij reeds een begin gemaakt had met laden, doch veronderstelde niet voor mei te zullen kunnen vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het schip MARIA FREDERIKA, kapt. W. Swart, zou 24 maart van Surinamen naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 april. Het schip DE JONGE JAN, kapt. C. Siepen, van Heiligenhaven 20 april in Terschelling binnen, is van daar opzeilende, bij Enkhuizen aan de grond geraakt, doch na het lossen van een gedeelte der lading door hulp van een Urkse visschuit vlot geworden en te Amsterdam gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Kapt. J.R. Sap, voerende het schip de VROUW GEZINA, van de Lemmer naar Livorno, meldt uit Texel van 23 april, dat zijn schip bij het uitzeilen van de Lemmer aan de grond gezeten hebbende, hij sedert enig lek bespeurd, en bij zijn aankomst in Texel bevonden had, dat de ene kimkiel los was, hetgeen hij niet anders kon herstellen, dan met een gedeelte der lading in een lichter te lossen, waarmede hij spoedig dacht gereed te zullen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. M. Martens, van Hamburg naar Amsterdam, heeft op het Juisterrif op strand gezeten en is te Cuxhaven lek binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. De schepen de FRAU CATHARINA, kapt. J.F. Frudden, van Kiel naar Dordrecht, die LIEBE, kapt. H.H. Eggers, van Rendsburg en de FRAU MARGARETHA, kapt. H. Hauschildt, van Lutjensburg naar Amsterdam, zijn volgens brief van Tonningen (opm: Tönning) van 22 april aldaar binnengelopen, de beide eerste lek en met schade aan de ladingen; het laatste had de lading geheel onbeschadigd in een lichter gelost en reeds weder ingenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 april. Te Bremen is gearriveerd A.H. Sluiter; op de Weser De Boer; te Hamburg C. Schlöbohm en D. Stehr; te Rendsburg D.C. Bremer van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Van Helvoetsluis wordt van den 28 gemeld: Het schip, dat bij de vorige posttijd in het gezicht was, is, volgens rapporten van de zeeloodsen, abusief gemeld en genaamd MARY AND ANN, S. Garlick, van Londen.
Den 27 arriveerde kapt. Macdonough, met de brieven van den 25 van Harwich; VROUW LUCIA, J.H. Ahlers, van Bordeaux.
Den 28 arriveerde DOROTHEA, J.C. Daenes, van Grijpswold (opm: Greifswald); des namiddags zeilde kapt. Moon, met de brieven van den 28 naar Harwich en arriveerden DE GOEDE VERWACHTING, J.H. Fijn, van Bandholm en UNTERNEMING, J. Wallis, van Grijpswold ; de wind N.
Den 29 arriveerden kapt. Bridge, met de brieven van den 28 van Harwich, en MEMEL, A. Albertsen van Memel (opm: Klaipeda); de wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Den 28 arriveerde in de Maas THE DUKE OF YORK, R. Couch, THE DUKE OF KENT, D. Pound en ESTHER, R. Johnson, van Londen; de VROUW ANNAGINA, J.J. Boon, van Oleron; de ST. ANTHONIE, S.C. Scheepers, van Wismar; de WELVAART, B.J. Groot, van Rozenhof; de GEZINA JOHANNA, J.R. Sap, van Libau (opm: Liepaja).
Den 29 zeilden THE THREE SISTERS, W. Frost, en THE EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, naar Londen; de wind N. en N.N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Van Den Briel wordt van den 30 gemeld: De vorige uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen. Den 29 arriveerden de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, van Hamburg, en de BROEDERLIJKE LIEFDE, J.A. van der Wal, van Dantzig (opm: Gdansk); de wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Van Vlissingen meldt men den 24 dezer: sedert den 22 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: DIANA, H.J. Ricke (opm: Hanoverse kof, kapt. H.J. Rieke), naar Marseille; de DRIE VRIENDEN (opm: kof), A.R. de Groot, naar Caen; de TWEE GEBROEDERS, T. Pronk, naar Kiöbenhagen (opm: Kopenhagen); l'ELISE, C. Ganthier, en DE DRIE VRIENDEN, D. Theel, naar Havre-de-Grace; REBEKKA, J. Anderson, naar Hull, en CATHARINA, H.H. Veldhuijs, naar St. Andero.
Van den 22 dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen: het schip DE VROUW GEZINA, H. Cebes, van Sonderborg naar Gent bestemd, en naar Antwerpen gedestineerd: de schepen LORD NELSON, T. Smithren, van Hull; de VROUW ELZINA, H. Joostens, van Riga; FREDERICH WILHELM, T. Reinders, van Lübeck; GEZINA, W.G. Lindeboom, van Otterndorf en ANDREA, B. Pahlsson, van Gothenborg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 april. Uittreksel uit de Lloyd’s Listen van den 24 en 27 april 1821:
Den 20 dezer is van Dartmouth vertrokken het schip CERES, Van Rijn, naar Lissabon; diezelfde dag bevondt zich op de hoogte van Dartmouth het schip PLANTER, Jessen, van Demerary naar Amsterdam.
Het schip l'ECLAIR d'ANVERS (opm: fregat ẾCLAIR, thuishaven Antwerpen, kapt. Cornelis Pronk, zie ook RC 080521, BC 120521, 150621 en 160621), van Batavia naar Antwerpen is den 5 februari in de Tafelbaai op het strand geraakt en geheel verongelukt; de kapitein en twee man zijn verdronken.
Den 15 maart is gepraaid op 3º4’ N.B. 21º26’ W.L, bij de Linie, het schip PACTOLUS, van Amsterdam naar Batavia.
Den 11 februari is van de Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip CHRISTINA BERNARDINA, Zijlstra, van Amsterdam naar Batavia.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Davey, Byrne, en Bishop van Harlingen, Visser van Worcum, Knight en Boom van Amsterdam, Ladd, Pratt, Ruby, Musson, Ouwehand, Baker, Laming en De Boo van Rotterdam en Bishop van Antwerpen; te Sheerness Arens; te Plymouth De Jonge van Amsterdam; te Penzance JONGE LUDWIG van Antwerpen; te Leith Young; te Newcastle Scott van Rotterdam en Christinson van Schiedam; te Hull Mortier, Ouwehand en Ruijner van Amsterdam, Best, Rickabij, Ansdell en Duckles van Rotterdam, de Rue en Anderson van Antwerpen; te St. Ubes (opm: Setubal) Matzen; te Genua Westman; te Havana Vennan; te New Orleans Otis; te New York Snow van Amsterdam; te Boston Goodwin van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw wel betimmerd Schuite hol, lang over steven 50 voet, wijd 11 voet, hol na rato; staande in het schuithuis bij Pieter Haijkes van der Werf, te Drachten, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 03 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen C. Warren van Londen, H. Wording van Memel (opm: Klaipeda), J.J. Klijn van Assens (in de Belt) en C.A. Larsen van Christiaansand (opm: Kristiansand);
uitgezeild R.F. Nolles naar Lissabon, J.T. d'Almeida naar Port-à-Port en Gibraltar, T.G. Mellema naar Bayonne, N. Nielsen naar Drammen en R.L. Stangaard naar Aalborg.
In het Vlie is binnengekomen J.A. Lieteke van Koningsbergen (opm: Kaliningrad); uitgezeild J.H. van der Laan naar Oleron, W. van Luijk naar Stockholm en W.J. Stuit naar Noorwegen.
In Terschelling zijn binnengekomen T.J. Hazewinkel van Libau (opm: Liepaja), H.A. Bekkering, A.A. Oosting, R.R. Legger en O.G. Stuit van Dantzig (opm: Gdansk), P.G. Reinders van Kiel, H. Zeplien en H. Sohn van Stubbekiöping (opm: Stubbekøbing), J. Nielsen en N.J. Nissen van Ripen, N.N. Nissen van Tonningen (opm: Tönning), J.E. Scherpbier van Middelsor (opm: waarschijnlijk Myddelsont, deel van de Kleine Belt) en E. Peters van Altona.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Kapt. Th. Pietersz, voerende het schip SPECULATION, den 16 april uit Texel gezeild naar Surinamen, meldt, in een brief van den 20 dito, dat hij met zijn schip en equipagie in goede welstand, uit hoofde van stilte, ten anker lag; hebbende Z. Voorland (opm: South Foreland) W.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Volgens brief van kapt. H.J. de Bloom, voerende het schip de HARMONIE, den 21 april uit Texel gezeild, in dato den 24 april, was hij in goede staat zeilende, hebbende Lézard (opm: Lizard) N.W. vijf mijlen van zich; de wind ZZW en stil. Van de met hem naar Surinamen gezeilde schepen ARGYLE, M. Spreeuw en de STREVER, J. Atssick (opm: mogelijk J. Afflick), had hij sedert het passeren van de Hoofden (opm: Nauw van Calais) niets vernomen, doch de CORNELIA, C. van der Meij, was eerst die nacht van hem afgeraakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Kapt. A. Roos, voerende het schip (opm: fregat) de VEREENIGING, van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, meldt, in dato den 22 april, dat hij den 18 maart van Surinamen vertrokken en den 18 april in het Kanaal gekomen zijnde, zich toen in goede staat bevond, Lézard (opm: Lizard) O.Z.O. drie mijlen van zich hebbende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Het schip (opm: kof) ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, van Harlingen of Vlissingen naar Bordeaux, sedert den 17 december te Plymouth onder reparatie gelegen hebbende (opm: zie RC 231220), is den 23 april van daar vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Het schip DELPHINA, kapt. C.F. Ludvigson, van Antwerpen naar Napels, laatst van Falmouth, is den 19 april te Penzance binnengelopen, doch heeft reeds de volgende dag de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Het schip de WAAKZAAMHEID, kapt. P. Groen, van Liverpool naar Rotterdam, is te Douglas (op het eiland Man) met enige schade binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Kapt. H.L. Meijer, voerende het schip ENGELINA, van Kiel naar Harlingen gedestineerd, is den 21 april te Carolinerzijl (opm: Carolienensiel), wegens schade aan het schip en de lading, binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Het schip MOLDEGAARDS PRÖVEN, kapt. P. Gronbeck, van Dronthem (opm: Trondheim) naar Amsterdam is, volgens brief van Dronthem van den 7 april, te Christiaansand (opm: Kristiansand) lek binnengelopen, moetende lossen om te repareren; hetzelve had zware stormen doorgestaan, en was reeds tot op 58½ gr. Noorderbreedte, 1 gr. 57 min. O. van Greenwich geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 mei. Van Mugron wordt van den 21 april gemeld, dat bij Heisant (opm: Ouessant) een schip met al het volk verongelukt is; uit de merken van enige op de kust bij Brest aangespoelde okshoofden (opm: fusten wijn) was hetzelve gebleken te zijn de JONGE ROLF POOLMAN, kapt. J.T. Onnen, van Bayonne naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 mei. Te Surinamen is gearriveerd P. van Vliet van Rotterdam; te Marseille J.C. Teves en te Havre G. Luco van Amsterdam, L. Soupat, A. Poppen en Bourges van Rotterdam en F. Blanchet van Antwerpen; op de Weser W.J. Wilts en W.O. Wilters Jr. van Amsterdam; te Rendsburg H.G. Bosker van Groningen en J.G. Sap van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam den 2 mei. Den 30 passato (opm: verleden [maand]) arriveerde te Helvoetsluis het schip JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Ebeliton (opm: mogelijk Ebeltoft) in Jutland; de wind NNO.
Den 1 zeilde het schip l'ANNETTE, J. Willems, naar Bilbao: de wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Van Vlissingen wordt van den 28 april gemeld: van den 24 tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen BARBARA, kapt. W.J. Stevenson, naar Petersburg; CONCORDIA, G.B. Ebeling, naar Rouaan; le CHASSEUR (opm: kotter, thuishaven Antwerpen), J.E. Melcherts, naar Gibraltar; the FLORA, J. Cooper, en GLOPHYRA, R. Granger, naar Londen; l'ISIS, J. Morel, naar Duinkerken,
en sedert den 25 zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de JONGE JOSEPHA, kapt. P. Sparboom, van Liverpool; COMMERCIAL PACKET, T.N. Collins, van Londen; ELISABETH (opm: kof VROUW ELISABETH), S.J. Jaski, van Lübeck; GEZINA CHARLOTTE, G. van Veen, van de Marennes; de VROUW GEZINA, T.J. Deddes (opm: tjalk, kapt. Folkert Jans Deddes), van Neustad; de GUTE HOFFNUNG, H. Hinders, van Kiel, en ELISA, J. Deetjen, van Seville.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Compagnieschap in onderscheiden houtwaren en scheepsmasten-maken, tot den eersten augustus 1820 gecanteerd (opm: gehandeld) hebbende op de Firma van Martinus de Leeuw en Compagnie, thans completelijk en reeds sedert den eersten augustus 1820 gedissolveerd (opm: opgeheven) en ontbonden zijnde, zo is het bij deze, dat Martinus de Leeuw voor nietig en van onwaarde verklaart, voor zo veel hem aangaat, alle zodanige aankoop of aankopen van houtwaren, als door zijnen voormaligen Compagnon Bernardus Putters mogten gedaan of op de Firma gecontracteerd zijn geworden; behoudende tevens aan zich het regt van recherche op alle zodanige aankopen, welke sedert bovengenoemden datum door Bernardus Putters mogten zijn gedaan of gecontracteerd, de voorschrevene en gedissolveerde Compagnieschap specterende.


Datum: 04 mei 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 22 april binnen gekomen de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, met hout van Noorwegen, de VROUW ZWAANTJE, kapt J.J. Kortrijk, met zout van Liverpool.
Uitgezeild het schonerschip LUNA, kapt. S. Bishop, het sloepschip ATALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter &c. naar Londen, het kofschip DE JONGE JUFFER SARA, kapt. A. Sluik, met ballast op avontuur, het pinkschip PROVIDENTIA AREND, kapt. R.C. Agerup, met ballast naar Noorwegen, en het smakschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.C. de Jong, met ballast op avontuur.
De 23 dito binnen gekomen het brikschip de NOORDSCHE PLOEG, kapt. Soren Paulsen, met hout van Noorwegen, de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, de DAGERAAD, kapt. J.A. Smit, beide met hout van Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, het schonership LIVELY, kapt. W. Bayes, beide met ballast van Londen, het kofschip NEPTHUNUS, kapt. H. Harms, met granen van Wismar, het galjasschip EENIGHEID, kapt. J. Schiodt, met granen van Randers, komt alhier binnen door zware lekkage om te repareren.
Den 26 dito binnen gekomen het schonerschip MARTHA, kapt. Jena Larsen, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. D.D. de Jong; het smakschip ALLEGINA, kapt. E.E. Kuilema, alle drie met hout van Noorwegen en het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met ballast van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Zeg het voort. Verkoping op Terschelling. Dinsdag den 15 mei 1821, van een lading Noordse houtwaren, bestaande in pl. min 12.000 Noordse vuren en grenen planken, van 6 à 16 voet, 1¼ duim, 300 dito 6 à 12 voet, 3 duim, een partij sparren en spieren; voorts touwen, ankers, zeilen, rondhout en verdere scheepsgoederen, geborgen van het op bovengenoemd eiland gestrand Noords schip PETENTIA, gevoerd bij kapt. Christ Palm.


Datum: 05 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Bijvoegsel. Uit: Financiële conceptwet Directe Belastingen per 1 januari 1822:
Op de Patenten. De belasting der patenten zal worden geheven op de uitoefening van alle handel, beroep, bedrijf, handwerk en nering, waaronder ook de binnenlandse scheepvaart, in plaats van het binnenlands tonnengeld, zal begrepen worden, behoudens zodanige vrijstellingen, als bij de wet zullen worden gebruikt, en welke vrijstellingen, zonder enige voorafgaande formaliteiten of onkosten, zullen genoten worden. Zij zal tot grondslag hebben een evenredig bedrag van de winstgeving der bedrijven, in verband gebragt met het meerder of minder nut, hetwelk elk bedrijf sticht.
Het maximum der belasting zal niet hoger zijn, dan bij de wet van 21 mei 1819 (Staatsblad no. 34) is vastgesteld.
Ten aanzien van het buitenlands tonnengeld, zal worden in het oog gehouden, dat het maximum daarvan drie vierde van het tegenwoordig regt niet te boven ga, doch zal tevens, met betrekking tot de buitenlandse schepen, gelet worden op de behandeling, welke de Nederlandse schepen, met opzigt tot diergelijke lasten, bij andere natien ondervinden, om daaromtrent, naar omstandigheden, de beginselen van gelijke behandeling, reciprociteit (opm: wederkerigheid) of retorsie (opm: vergelding) kunnen in acht nemen.
Ook zullen, ten aanzien van de in- of uitvoer, voor goederen met Nederlandse schepen, zodanige restitutiën van inkomende of uitgaande regten kunnen worden vastgesteld, als dienstig zullen geacht worden, om aan de inlandse scheepsbouw een behoorlijke aanmoediging en ondersteuning te verlenen.
(opm: bekort en niet relevante onderwerpen niet opgenomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Naar Batavia ligt zeilree, om uiterlijk half mei (weer en wind dienende) in zee te zeilen, het extra snelzeilend tweedeks gekoperd fregatschip de VROUW CATHARINA ELIZABETH, voorzien van een ruime aangename kajuit, ingerigt met de vereiste gemakken voor passagiers; adres bij de kapitein van het schip Jan Ingerman, wonende te Amsterdam op de Haarlemmerdijk, tussen de Oranjestraat en de Eenhoornsluis, no. 255.
N.B. Met deze bodem vertrekken geen militairen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra snelzeilend Brikschip, groot circa 120 roggelasten, varende onder Nederlandse vlag, en voorzien van een complete inventaris.
Te bevragen bij Roland Holst, makelaar op den Buitenkant no. 7 te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen J. Davie van Londen, H. Berg van de Oostzee, C. Kiölner en A.J. Wijkman van Kopenhagen, P. Niemann van Faaborg, D.C. Danielsen en N. Beruldsen van Osterrisoer, O. Eilingsen van Noorwegen en Lempcke van Scharenbeek;
uitgezeild S.K. Sipkes naar Madera, P.J. Muntendam naar Marseille en A.J. Overzee naar Londen.
In het Vlie zijn binnengekomen W.D. Kleininga van Liverpool, H. Gerdes van Libau (opm: Liepaja), D.F. Kuhn van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), J.J. Scharmberg van Dantzig (opm: Gdansk), S.J. Potlicht van Greifswald, A.L. Speelman van Holbeck(opm: Holbæck), P.N. Theijsen van Nijkiöbing en P.C. Paulsen van Kopenhagen;
uitgezeld E. Page en W. Bayes naar Londen.
In Terschelling zijn binnengekomen J.J. Siedses van Libau (opm: Liepaja), E. Miller van Pillau (opm: Baltiysk), J. Einfeldt van Kiel en H. Hermansen van Skielskiör (opm: Skælskør).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het schip (opm: kof) CASTOR, voerende blauwe vlag met No. 151, is den 22 april, tussen Wight en Bevezier (opm: Beachy Head), in goede staat gepraaid door kapt. W.D. Kleininga, het schip JOHAN GEORGE, van Liverpool den 29 april in het Vlie binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Aangaande het schip de VROUW GEZINA, kapt. J.R. Sap, van de Lemmer naar Livorno, wordt van Den Helder van 1 mei gemeld, dat men hetzelve enige dagen te voren, uit hoofde van zware lekkagie, op de Noordwal van Texel aan de grond had moeten zetten, en den 30 april, na het lossen van twee ligters, door hulp van een schuit en sloep met enige manschappen, in vlot water en in de haven van Texel gebracht had, alwaar het zou lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 mei. Te Surinamen is den 6 maart gearriveerd Zijner Majesteits oorlogsbrik DE ZWALUW, kapitein-luitenant J.J. de Jonge, van Helvoet; te Lissabon J.G. Patje, te Bordeaux A. Breeland en te Havre F.J. Vonk van Amsterdam en Gautier van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Van Katwijk wordt gemeld, dat woensdagmorgen door twee schuiten in de Buiten-Lek gevonden is een nieuw geladen kofschip van 50 last, zonder volk en niet buitengewoon lek, zijnde genaamd de VROUW HENDRIKA, kapt. T.J. Huges, van Londen naar Amsterdam, hetwelk waarschijnlijk, door de sterke mist, overzeild is, daar het anker aan de boeg bij de stok was afgebroken en de bezaanmast en zeil achteraan dreven; enige vaten aardewerk lagen op het dek en de overige lading bestond in koper, katoen, suiker en stukgoederen; drie man van de ene schuit zijn op de kof overgegaan, terwijl de tweede tot assistentie er bij is gebleven; zij hadden een geheel nieuw pak zeilen gevonden en dadelijk aangeslagen, waarna zij voornemens waren, om dezelve in de Maas binnen te brengen. (opm: zie RC 080521, 100521 en 120521)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. Den 2 dezer zeilde van Helvoetsluis kapitein Macdonough, met de brieven van den 2 naar Harwich.
Het schip ROTTERDAM, kapt. T.S. Waters, is, den 3, des morgens, over Pampus gezeild en onder de zuidwal geankerd; de wind ZZW.
Den 3 arriveerde het schip JOHANNES, H. Rubarth, van Kopenhagen.
Den 4 zeilden ROTTERDAM, T.S. Waters, naar Batavia; de VRIJER, J. Jacob, naar Dramme; de DRIE GEBROEDERS, C.L. Menzel, naar Madera; de MAASSTROOM, P.S. Schuil, naar Riga, en de ADOANE, J. Boden, naar Kopenhagen; de wind OZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Den 3 zeilden uit de Maas de schepen de JONGE HARM, H.A. van der Wal, naar Hamburg; de VROUW KNELZINA, R.R. de Jonge, naar …….(opm: niet vermeld); de SIJIEREN, H. Andersen, naar Bergen; de GOEDE HOFFNUNG, J. Eggers, naar Tonningen (opm: Tönning); THE PROSPECT, W. Edmond, naar Hull; de HENRIETTE LIZETTE, M. Evers, naar de Oostzee; de ELLE CATHARINA, H.A. Booijen, naar Bandholm; de FEENDE LOUWER, C.H. Booijen, naar Nijburg. Even voor posttijd is een uit zee komend schip in het gezicht; de wind WZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. Van Den Briel wordt van den 4 gemeld: de vorige uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen. Den 3 arriveerden THE JOHN AND MARY, G. Watson, van Leith; THE DEE, W. Moffat, van Aberdeen; de MERKURIUS, H.G. Schulte, van Libau (opm: Liepaja).
Den 4 THE PRINCE OF ORANGE, T. Musson, van Londen, en zeilden de EENSGEZINDHEID, J. de Gorter, naar Smirna (opm: Izmir); de VLASBLOEM, G. Hulshoff, naar Liverpool; de CHRISTINA, C. Klok, naar Londen; de NEUTRALITEIT, G.L. Hagen, naar Archangel; de HARMONIE, W. Verloop, en de JONGE ANTJE, H.J. Prins, naar Petersburg; DIE TWENDE BRODRE, J. Jurgesen, naar Swineburg (opm: Svendborg); de St. ANTHONIE, L.C. Scheepers, naar Noorwegen, en de VROUW ROLFINA, J.K. Bolhuis, naar ……(opm: niet vermeld); de wind ZO.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 1 mei:
Op de rivier zijn gearriveerd Frost en Gibbs van Rotterdam en Anderson van Amsterdam; te Liverpool ZEELUST van Amsterdam; te Londonderry Burnet, Meijer en Boekhout; te Aberdeen Moffat van Rotterdam; te Lissabon Kiers, Patie en Backer van Amsterdam en Schuuring van Dordrecht; te St. Ubes (opm: Setubal) FREDERICA CAROLINA van Amsterdam; den 4 februari aan de Kaap de Goede Hoop MINERVA, Bell, en CHRISTINA BERNARDINA van Batavia; voor den 13 december 1820 TWO BROTHERS van Antwerpen en JOHN, Brown, van Amsterdam; te St. Martin, Callender van Amsterdam, laatst van St. Eustatius.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hun principalen en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn voornemens (na gedane aangifte, ingevolge de Wet), op dinsdag den 29 mei 1821, des namiddags te vier uren, in het logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen: een extra snelzeilend Nederlands Kofschip, genaamd de GOEDE HOOP, gevoerd bij kapitein J.J. Kardas, lang over de steven 22 ellen, 4 palmen, 7 duimen, wijd op de buitenkant van de berghouten 5 ellen, 8 palmen, 2 duimen, hol in het ruim van het groot luik 2 ellen, 5 palmen, 6 duimen, of oude Amsterdamse maat lang 79½ voeten, wijd 20½ voeten, hol 9 voeten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven, aan de scheepstimmerwerf van mejufv. de Wed. Glavimans, en kunnende aldaar daags vóór en op de dag der veiling door een ieder worden bezichtigd. Nadere onderrichting bij gemelde makelaars.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. oorlogsfregat DE DAGERAAD, den 3 oktober uit Nederland onder commando van de kapt. ter zee en ridder J. Groot vertrokken, is, na Rio de Janeiro en de Kaap de Goede Hoop aangedaan te hebben, op den 29 der verlopen maand Straat Sunda binnen gezeild onder bevel van de 1e luit. Van der Hoeven, en is heden te dezer rede (opm: Batavia) gearriveerd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berichten, van Sourabaija ontvangen, behelzen dat aldaar is aangekomen de brik ELIZABETH en de schoener LUCIFER, beide inhebbende een gedeelte der lading, gered uit het Amerikaanse schip ONTARIO, hetwelk op deszelfs reize van New-York naar China, na Timor te hebben aangedaan, op den 2 januari j.l. in de nabijheid van dat eiland verongelukt is. De voormelde schoener LUCIFER, welke door de gezaghebber van het verongelukte schip ONTARIO is ingekocht tot het vervolgen zijner reize naar China, voor die tocht niet geschikt gevonden zijnde, was vervolgens naar Amboina gestevend en na van daar den 22 maart weder vertrokken te zijn, den 23 april te Sourabaija aangekomen. Het geredde gedeelte der lading van de ONTARIO bestaat uit geld, kwikzilver en lakenen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Batavia aangekomen:
27 April Zr.Ms. brik JACOBA ELIZABETH, 1e luit. Eigenhuizen, van Rembang den 23 april.
28 April Amerikaans schip FRIENDSHIP, R. Meek, van Manilha den 22 maart; dito brik HOMER, J. Bradford, van dito den 23 maart.
29 April Zr.Ms. brik MARIN, kadet L.J. Dankbaar, van Sourabaija den 22 april; dito schoener EMMA, 1e luit. F.A. Fokke, van Sourabaija den 24 april; dito kanonneerboor No. 15, 1e luit. F.H. de Gelder, van dito den 21 dito; dito No. 16, luit J.P. Böhmer Spangenberg, van dito den 24 dito, passagiers 2 Manilhaise arrestanten behorende tot het verongelukte schip COROMANDEL; Ned. schip RACE HORSE, C, Ingram, van Samarang den 26 dito; Engels schip PRINCE REGENT, P. Meerdoch, van Port Jackson en Sourabaija den 19 februari.
30 April Ned. brik AGALAIJA, Ten Bruggenkate, van Samarang, Tagal, Cheribon en Indramaijoe den 14 april.
1 Mei Zr.Ms. schoener JOHANNA, 1e luit.t.zee G.A. Kraaij, van Muntok den 20 april; Engels schip SYRENE, J. McDonnell, van Bencoelen en Anjer den 14 april; passagiers vijf manschappen behorende aan de brik GREYHOUND te Bencoelen.
2 Mei Ned. brik HARRIET, Williams, van Sourabaija en Samarang den 19 april, met Zr.Ms. troepen.
3 Mei Ned. schip JAVA, A. Schott, van Sourabaija den 29 april; Engelse brik MARYANN SOPHIA, R. Cornfoot, van Kaap de Goede Hoop den 3 maart.
4 Mei Ned. brik FREDRIK, H. Bear, van Banjermassing den 20 april.
Van Batavia vertrokken:
28 April Ned. brik JACOBA AMBROSINA, C. Lorch, naar Samarang en Japara; dito ELIZABETH, M. Faulhaber, naar Cheribon en Samarang.
29 April Frans schip LE LAROSE, P.L. Hardy, naar Cochin China en Manilha; Ned. schoener MOLUCCO, F.S. Perry, naar Sourabaija.
1 Mei Zr.Ms. korvet VENUS, 1e luit. A. Sondervan, naar Banka; dito brik SIRENE, 1e luit. Buijs, naar dito; dito schoener CALYPSO, 1e luit. Van Kervel, naar dito; dito kanonneerboot No. 17, 2e luit. D.H. Kolff Jr, naar dito; dito gearmeerde (opm: bewapende) Laadschouw No. 4, stuurman D. Krul, naar dito; Engelse dito brik FATTAL SALAM, Said Allowie Aijdee, naar Poelo Pinang (opm: Pulau Penang).
2 Mei Ned. schip JACOBA, Schmidt, naar Indramaijoe.
3 Mei Engels schip EDMONSTONE, Brewer, naar Bombay.
Schepen (opm: fregatten en barken) liggende ter rede:
Zr.Ms. wachtschip TROMP; fregat VAN DER WERFF; brikken JACOBA ELIZABETH, MARIA; schoeners EMMA, JOHANNA; kanonneerboten No. 15 en No. 16;
schepen de GRAAF BÜLOW, de GEZUSTERS, CORNELIA, RESOLUTIE, HENRIETTA ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FANNY, SELIMA, APOLLO, ELIZABETH JOHANNA; DE KOOPHANDEL, WATERLOO, ADMIRAAL BUIJSKES, AUGUSTE, KAMBANG JATTIE, MARIA LOUISA, MERCURY, JACOBA, FORTITUDO, CORNELIA SARA, RACE HORSE, JAVA;
brikken INGTHAIJ, ELIZABETH, GEERTRUIDA, AGLAIJA, HARRIET, FREDRIK;
schoener DUCKLING;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, INDIAN TRADER, PRINCESS ROYAL, MENTOR, JANE, RESOLUTIE, ASIA, MAGNET, SUNBURY, COCHIN, MAHOMED SHAW, PRINCE REGENT, SYRENE;
Engelse brik HOLLIJ LELHULTOMINE; dito schoener ANTOINETTE; kotter FROLIC;
Amerikaanse schepen BINGHAM, WILLIAM PENN, ROMULUS, FRIENDSHIP;
dito brik JAVA, HOMER; Deense brik SOVEREIGN;
Portugees oorlogsfregat FREMIGEL; dito brik ASUMPÇAO;
Chinese jonken BANDSEENG, HOKGOAN, OEIJTONSOEN, THAIJLAIJ, HOKTHAIJ.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija aangekomen:
23 April Engels schip PRINCE REGENT, P. Mardoch, van Port Jackson den 17 februari; dito Amerikaanse schoener LUCIFER, F.A. de Peijster, van Amboina den 23 maart.
24 April Ned. brik ELIZABETH, D. Mc.Lennan, van Koepang den 14 april.
28 April Portugees schip PRIMEIRO REIJDA REIJNA UNIDO, F.P. Lemons, van Batavia den 16 maart.
Van Batavia vertrokken:
22 April Zr.Ms. driemast kanonneerboot No. 15, luit. T.H. de Glaer, naar Batavia; dito brik MARIA, kadet Dankbaar, naar dito; Amerikaans schip GENERAL HAMILTON, S.B. Bacon, naar China.
24 April Zr.Ms. schoener EMMA, 1e luit. F.A. Fokke, naar Batavia, dito kanonneerboot No. 16, 2e luit. B. Spangenberg, naar dito; Engels schip PRINCE REGENT, P. Mardoch, naar dito.
26 April Ned. brik SOENDIE, Tio Tjoentik, naar Lassum, dito schip MAGBAR, Sech Oemar bin Abdulla bin Boegis, naar Grissee, Joanna, Japara en Samarang.
27 April Ned. schip VREDE EN RUST, K.N. Kailis, naar Japara en Batavia, passagiers Zr.Ms. troepen; dito schoener DASHER, Mohamat Kassim, naar Kotta-Ringin.
Schepen liggende ter rede:
Zr.Ms. schoener SCHILDPAD;
schepen JAVA, ROSALIE, HAPSOEN, EMERENTIA.


Datum: 08 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. In Terschelling zijn binnengekomen E. Krause van Memel (opm: Klaipeda), A. Hazewinkel van Libau (opm: Liepaja), D.D. Flik, C. Larsen, J.J. Wiese en W.H. Bontekoe van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), J.F. Visser van Dantzig (opm: Gdansk), A.H. Scheepsma van Lübeck, D.D. Kuitze van Kiel, J.D. Duintjer van Arensdahl (opm: Arendal), W.G. Visser van Skielskiör (opm: Skælskør) , H. Hansen van Nijborg, N. Bertelsen en A.H. Madsen van Ringkiöping (opm: Ringkøbing), T.T. Borst van Kiertemunde (opm: Kerteminde), H.G. Prins van Krageroe, M. Mathiesen van Ripen (opm: Ribe), R. Remkes en H.A. Jonker van Hamburg, J.H. Holsman van Bremen, H. Breckwold van Altenbruck en J.J. Wever (opm: kof VROUW AGATHA, kapt. Jacob Jans Wever) van Koningsbergen (opm: Kaliningrad).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 mei. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.H. Lohse, met lijnzaad van Libau (opm: Liepaja) naar Amsterdam, is wegens bekomen lek te Dantzig (opm: Gdansk) binnengelopen en heeft de lading reeds gedeeltelijk gelost, welke waarschijnlijk uit hoofde van beschadigdheid of geheel of ten dele aldaar zal moeten verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het schip NEPTHUNUS, kapt. H.J. Leeuw, van Bordeaux naar Petersburg, is den 24 april op de hoogte van Dungeness in goede staat door een Engelse loods gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 mei. Te Rouaan zijn gearriveerd Boutin en Bruins; te Hamburg Krohs van Antwerpen en C. Koster van Zaandam; te Rendsburg A.J. Boiten en S.E. Scherpbier van Groningen; te Pillau (opm: Baltiysk) F. Zimmerman van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Den 4 arriveerde te Helvoetsluis kapt. Knocker, met de brieven van den 2, van Harwich; de HOOP, L. Das, van Lissabon; LIEBE, A. Jörgensen, van Dramme; BALANCE, H. Niemann, van Corsoer (opm: Korsør); EENIGHEID, J. Maas, van Rostock; PROVIDENTIA, H.C. Bahlrichs, van Grijpswold opm: Greifswald); de VROUW MARIA, D.J. Reus, van Libau (opm: Liepaja); FREDRICH WILHELM GUSTAF, G.C. Langhoss, van Wolgast, en de DRIE GEBROEDERS, J.J. Niemann, van Nascow (opm: Nakskov).
Den 5 zeilde kapt. Bridge, met de brieven van den 5, naar Harwich.
Voorts wordt van den 6 gemeld: De paketboot, die bij de vorige posttijd uitzeilde, is wel in zee gekomen en hedenmorgen arriveerde kapt. Mortleman, met de brieven van den 5, van Harwich; de wind ZZW.
Den 6 arriveerden de schepen ACTIVE, W. Withnale, van Rochester; de JONGE HERMAN, M.H. Kramer, van Bordeaux; ABIGAIL, J.H. Filcombij, van Alexandria; LORD WELLINGTON, J. Hijbroter, van Londen; de JONGE MARTHA, E.B. Boll, van Oleron; BEATRIX ELIZABETH, H. Vlieland, van Rouaan; LA LISE, kapt. Richare, van St. Malo; LA BONNE MARIE, kapt. de Ridder, van Havre-de-Grace; LIMITABLE, kapt. Pieters, van Duinkerken; ZEELUST, A. van der Linden, van Smirna (opm: Izmir); de laatste ligt onder quarantaine op de rede; de wind ZZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Den 4, na posttijd, zeilden uit de Maas de schepen THE GEORGE, T. Gibbs, naar Londen; de VIER ZUSTERS, C. Nielsen, naar de Oostzee; THE GEORGE BECKWORTH, J. Berrith, naar Havana, en arriveerden THE JANE AND ISABELLA, J. Watzon, van Hull; THE PRINS OF SAXEN-COBURG, J. Ladd, van Londen; de TWEE GEZUSTERS, R.R. Rochaug, van Bandholm, en de JONGE SOPHIE, J.W. Moesker, van Elbing (opm: Elblag).
Den 4 is door een vissersbom van Katwijk, gevoerd door schipper H. de Vreugd, het in de vorige courant gemelde kofschip alhier op de haven gebracht.
Den 5 zeilden THE HOPE, W. Tulloch, naar Leith; GOVERNOR CARVER, J. Tuller, naar Boston; LA SOCIETÉ, M. Rose, naar Rouaan; LE CHARLES, T. Guilbert, naar Havre; de ELIZA EN FREDRIK, J.A.F. Man, en de CARL FREDRIK, J. Dachn, naar …. (opm: niet vermeld).
Voorts meldt men van den 6: de vorige uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen, behalve kapt. Dachn, die op de rede terugkwam.
Den 5 arriveerden DE GOEDE HOOP, L.B. Flonk, van Heiligenhaven; de ELLEGINE (opm: smak VROUW HILLEGINA), A.H. Tap, van Memel (opm: Klaipeda).
Den 6 arriveerde de TWEE GEBROEDERS, H.J. Swart, van Libau (opm: Liepaja); de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, van Cette (opm: Sète); de WAAKZAAMHEID, G.C. Luurts, van Jersey; de MINERVA, C.C. Bos, van Bordeaux, en zeilden de VROUW GEBINA, R.J. Nagel, ZELDEN RUST, T.T. Visser, en de CARL FREDRIK, J. Dachn, naar …(opm: niet vermeld), en de CHRISTINA MARIA, J.C. Kornbeek, naar Corsoer; de wind van ZZO tot ZZW en ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Van Den Briel wordt van den 7 gemeld: De vorige uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen.
Den 7 zeilden THE DUKE OF KENT, D. Pound, en THE MARSHAL BLUCHER, T. Atherden, naar Londen; de VROUW JANTINA, J.E. Dik, naar …(opm: niet vermeld); THE DAUNTLES, C. Sharp, naar Aberdeen; de WILLEM OLIVIER, K.F. Faber (opm: Klaas Pieters Faber), naar Oleron; de NOIJZAMHEDEN, J.P. Nordahl, naar Drontheim, en arriveerden THE EARL BATHURST, J. Laming, en TWO BROTHERS, R. Wright, van Londen; de wind WZW.
Den 7 voor posttijd, is te Maassluis niets gepasseerd; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Kapt. Albert van der Linden, van Smirna (opm: Izmir) te Helvoet aangekomen, rapporteert in goede staat gepraaid te hebben op de Noorderbreedte van 48 graden 53 minuten en 5 graden 10 minuten Westerlengte van Greenwich, het kofschip HARMONIE, kapt. Cornelis Janse Barkas, van Amsterdam naar Livorno bestemd. De dagtekening wordt niet gemeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 4 mei:
Op de rivier is gearriveerd Granger; te Liverpool Abrams, Blem, Mesdagh, Santzen, HOOP, ANATA, De Boer, Hoops, Baith en van Wijk, van Antwerpen, Broekhart, Woldringh en Tammes van Rotterdam, De Vries van Harlingen, Strapenhoij, Mulder en Hessing van Amsterdam; te Clyde Barnes; te Newry Van der Kolf van Rotterdam; te Newcastle M'Farlane van Husum; te Genua JOHANNA CHRISTINA van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Kapitein J. Zeijlstra, voerende het schip CONCORDIA, van Marseille den 6 mei in Texel binnen, geeft op, den 26 passato, bij Goudstaart (opm: Start Point), gepraaid te hebben een schip, hijsende een witte vlag boven een rode, en onder een witte streep, no. 33.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Kapt. H.J. Berg, voerende het schip MERCUUR, van Corsöer (opm: Korsør) te Amsterdam gearriveerd, heeft bij het binnenkomen uit zee, wegens weigeren van wenden, een anker en touw moeten kappen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. De kof de VROUW HENDRIKA, kapt. T.J. Huges, (zie de courant van den 5 mei, no. 54) is door een Russisch schip overzeild, en de equipagie, op één man na, door hetzelve schip gered, die dezelve sedert op een bom overgezet heeft, waarmede zij behouden aan land gekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 mei. Het schip DIE HOFFNUNG, kapt. S.F. Albers, van Hoekzijl (opm: Hooksiel) naar Amsterdam, is, volgens brief van de kapitein, in dato Norden den 29 april, in de nacht tussen den 27 en 28 dito bij het Juister Rif gezonken, en hij, met zijn volk, de volgende ochtend in de boot aan de Noorddijk bij Norden, aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Een schip, uit de West-Indiën komende, welk het roer verloren had, is den 27 april, circa 150 mijlen ZW van Lezard (opm: Lizard), gepraaid door de paketboot LADY ARABELLA, van Lissabon te Falmouth gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 mei. Wegens het in de Tafelbaai verongelukte schip (opm: fregat) l'ÉCLAIR, van Batavia naar Antwerpen (opm: zie o.a. RC 010521), verneemt men met nadere berichten van de Kaap de Goede Hoop, dat niet de kapitein C. Pronk, maar wel de opperstuurman, benevens 5 man van de equipagie, en een kind daar bij omgekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Te Bordeaux is gearriveerd J. van Ulphen van Amsterdam; te Rendsburg J.B. Mulder van Rotterdam, en G.C. Bakker en P.J. Smit; te Kopenhagen J.H. Barends van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries en J. Boelen, makelaars zullen op maandag den 14 mei 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: het Hoeker schipshol, genaamd de JONGE NICOLAAS (opm: zie RC 200221 en 120521), mitsgaders een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande uit ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. alsmede een plaizier-vaartuig, zijnde een spiegel-jagt, met deszelfs toebehoren, benevens een ligplaats in de Amstel Jagthaven; breder bij notitie en bericht bij de makelaar Remmert de Vries Junior, te Zaandam. (opm: in april werd de zeebrief geretourneerd omdat het schip zou worden gesloopt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, J. Salm, J.E. Lublink, P. Bel en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 14 mei 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de STAD WORKUM, gevoerd geweest door kapt. K.IJ. Parma, lang 22 ellen 0 palmen 8 duimen, wijd 5 ellen 1 palm 4 duimen, hol 2 ellen 3 palmen 9 duimen (opm: 22,08 x 5,14 x 2,39 m.), alles Nederlandse maat, (zijnde Amsterdamse maat lang 78 voeten, wijd 18 voeten 2 duimen, hol 8 voeten 5 duimen); breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.


Datum: 10 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Kapt. A. Roos, voerende het schip de VEREENIGING, den 6 mei van Surinamen in Texel binnen, heeft den 21 april in het Kanaal, tussen de Sorlings (opm: Scilly Isles) en Lands End, gezien een Hollands fregat, met een wit geschilderde gang en poorten, voerende een blauwe vlag met een wit vierkant, en den 23 dito, mede in het Kanaal, af en aan Lezard (opm: Lizard), een brik, met een galjoen en geschraapte gang, hebbende een vlag met No. 59; beide deze schepen zeilden om de west met een oostelijke wind.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 mei. Van Helvoetsluis wordt gemeld: kapitein Van der Linden is den 8 dezer van zijn quarantaine ontslagen; de wind ZW.
Den 8 arriveerden de schepen de WAAKZAAMHEID, F. Groen (opm: smak, kapt. Pieter Groen), van Liverpool; SAMOFEL, T. Bartlitt, van Boston; VIGILANTIE, H. Siegers, van Bandohl (opm: Bandol, Var; 43º8’ N.B. 5º45’ O.L.).
Den 9 zeilde kapt. Knocker, met de brieven van den 9, naar Harwich; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 mei. Van Den Briel wordt gemeld: De vorige uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen, behalve kapitein Sharp, die den 8 weder is uitgezeild.
Den 7 arriveerde THREE SISTERS, W. Frost, van Londen.
Kapt. Rose is den 7, des avonds, door contra wind, op de rede terug gekomen.
De kof die den 5 door de vissers op de haven is gebracht (opm: VROUW HENDRIKA, zie o.a. RC 050521), is den 8, des morgens, naar boven gezeild.
Den 8 zeilden de MINERVA, D. Dirks, naar Tonningen (opm: Tönning); EBENEZER, J.H. Booije, naar Drontheim; de ACHTTIEN HONDERD, O. Fransen, naar Bandholm; THE SARAH, M. Staben, naar Aberdeen; THE NETLE, G. List, naar Londen, en ZO DE WIND (opm: EIZO DE WENDT), W.G. Hellinga, naar de Oostzee; de wind ZW.
Van den 9 wordt gemeld: De vorige uitgezeilde schepen zijn wel in zee gekomen, behalve kapitein Staben, die in de put ten anker kwam en ligt nog aldaar.
Den 9 arriveerde LA CAROLINE, L. Soupat, van Havre; de wind WNW.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Den 6 dezer in het Vlie binnengekomen J. Sloot van Hull.


Datum: 11 mei 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 27 april uitgezeild het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, en het schip de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smit, beide met ballast op avontuur.
Den 28 dito uitgezeild het smakschip DIANA, kapt. W.J. Stuit, met ballast op avontuur.
Den 29 dito uitgezeild het schonership LIVELY, kapt. William Bayes, en het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, beide met boter naar Londen, het kofschip NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met ballast op avontuur.
Den 30 dito binnen gekomen het kofschip JOHAN GEORGE, kapt. W. D. Kleininga, met zout van Liverpool en het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen.
Den 2 dito uitgezeild de kofschepen VRIESLANDS WELVAREN, kapt. Fokke D. van Veen, ALIDA CLASINA, kapt. L. Tiktak, de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, LUBBEGINA, kapt. J.E. Bart, de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jacob Sweerds, de VROUW RIKA, kapt. Rente E. Zoutman, de GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister en het brikschip de NOORDSCHE PLOEG, kapt. Soren Paulsen, alle met ballast op avontuur.
Den 4 dito uitgezeild de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. H. Sleehuis, de VROUW JANTJE, kapt. A.J. Jonkhof, ALLEGINA HILLEGONDA, kapt. E.E. Kuilema, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dirk de Jong en het schonerschip MARTHA, kapt. Jens Larsen, alle met ballast op avontuur.
Den 5 dito binnen gekomen de smakschepen de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Schuur, CASTOR, kapt. S. Hooghout, beide met hout van Noorwegen.
Den 6 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, het pinkschip PROVIDENTIA, kapt. S.A. Geertsen, en het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. C. Angel, alle drie met hout van Noorwegen. Uitgezeild de sloepschepen WILLIAM, kapt. William Nazeby, WATERLOO, kapt. Charles Warren, UNION, kapt. Bishop, alle drie met boter etc. naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half Trekveerschip, varende van Franeker op Leeuwarden vice versa, te bevragen bij S.F. Houtstra, te Franeker. Kunnende twee derden der koopschat onder het gekochte verblijven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een wel gerepareerd Bomschip, uit de hand te koop, bij Broer IJemes, te Makkum. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Griffier Stinstra, te Franeker, zal op donderdagen den 24 en 31 mei 1821, ten 2 uren na de middag in de herberg de Valk aldaar, bij strijkgeld verkopen: een welbezeild Jagtschip, de ZES GEBROEDERS genaamd, lang 13 el 6 palmen (48 voet), wijd 3 el 7 Palmen (13 voet) hol naar rato, met ankers, touwen, zeilen, haken en verdere scheepsbenodigdheden zo als hetzelve laatst door wijlen Pieter Hamers is bevaren, en aan het Oostvliet te Franeker is liggende.


Datum: 12 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. De kof de VROUW HENDRIKA, kapt. T.J. Huges, van Londen naar Amsterdam, volgens de laatstvoorgaande te Brielle binnengebragt (opm: zie o.a. RC 050521), is den 8 mei opgezeild naar Rotterdam, van waar de lading met ligters naar Amsterdam zal vervoerd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 mei. Den 9 arriveerde te Helvoetsluis het schip HOFFNUNG, H. Schieborg, van Holbeck (opm: Holbæk, en den 10 kapt. Deane met de brieven van den 9, van Harwich; MARGARETHA, J.J. Albert, van Bordeaux; ADRIANUS CATS, D.S. Manje, van Cette (opm: Sète); ALFRED, R. Oliphant, van Newcastle, en JAMES AND JESSY, J. Frarman, van Gallipoli; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 mei. Den 9 arriveerden in de Maas de schepen THE VIOLET, R. Gray, van Londen; de GOEDE HOOP, G.J. Munneke, van Kiel; VAN EGMOND, T. Scottland, van Newcastle, en den 10 THE YORK PACKET, T. Husband, van Hull: de wind NW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 mei. Van Den Briel wordt van den 11 gemeld: kapt. Staben is den 10 uit de put terug gekomen.
Den 11 arriveerden de VROUW JANTJE, W. Kuijt, van Newcastle, en THE DIAMANT, D. Miller, van Londen; de wind WZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Van Vlissingen wordt van den 8 gemeld: van den 3 tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen GENERAALMURRAY, kapt. T. Clark, en THE DORSET, J. Hart, naar Londen; LOUISE WILHELMINE (opm: LOUISA WILHELMINA), J.C. Lovgreen, de TWEE GEZUSTERS, J.H. Zinger, en de VROUW JACOBA (opm: kof), J.J. Rink, naar Liverpool; de VROUW TRIJNTJE, P.G. Kurst (opm: smak, kapt. Pieter Gerrits Karst, ook wel Carst), naar Petersburg; de VROUW PETINA, K.D. Mulder, naar Bremen; de EENDRAGT, H.T. Smit, naar de Oostzee; JANUS, W. Browns, naar Savannah; THE WARBLER, E. Chasse, naar Boston; THE BANIAN, E. Safford, naar Batavia, en BRITTANNIA, T. Sharpe, naar Newcastle, en,
van den 2 tot den 8 dezer, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de EENDRAGT, B.H. Cappen, de VREDE, J.J. Greeven, en la MARIE FRANÇOISE (opm: MARIA FRANCISCA, smak, thuishaven Oostende), J. de Sorgher, van de Marennes; NEPTUNES, C. Gottsche, van Kiobenhaven (opm: Kopenhagen); de VROUW MARIA, Z.K. Schut, en NEPTUNIS, J.F. Benter, van Bordeaux; CONCORDIA, H.J. Nagel, HAPPY RETURN, R. Shellabean, de MORGENSTAR, H.T. Veen, de VRIENDSCHAP (opm: smak, thuishaven Gent), J.B. le Secq, de EENDRAGT, H.J. Koster, de UNIE, J.B. Neurenberg, CHRISTINA TITRIA (opm: CHRISTINA EN TITIA), A.A. Potjer, de HOOP, Ede G. Jonker (opm: Ede Geerts Jonker), de ONDERNEMING, R. Hakker, de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen, de ZEEPLOEG, M.N. Sikkes, AURORA (opm: smak), J.F. de Jong, en ANNA POUWLOWNA, H. Pothoff, van Liverpool; de VROUW ENGELINA, H.T. de Jonge, en de NOORDERSTAR, J.F. de Jong, van Noirmoutier; de JUFVROUW ENNA, H.J. Haverbult, van Oleron; MARIJANNE (opm: MARIANNE, pleit, thuishaven Brussel), A. van der Kaa, THE UNION, W. Robinson, en THE PILOT, R. Sly, van Londen; THE HOPE, R.B. Scott, van Cardiff; THE ESSEX, D. Misse Jr, en de COMMERCIE, J. Heitman, van Charlestown; de HOOP, kapt. Shubroeck, van Cette (opm: Sète); STEPHANIA, M.R. Burke, van New York; MARGARETH, I. Hall, en JAMES COULTER, W.T. Hill, van Philadelphia; l'ADELE, A. Ferber, van Boulogne; THE MILFORD, J. Weeks, van Savannah, en l’ISIS, J. Morel, van Duinkerken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 3 mei 1821:
Het schip JOHANNES GERARDUS (opm: galjas JOHANNES GERHARDUS), Sipkes, van Amsterdam naar Madera, is den 5 dezer op de noordzijde van de Goodwin Sands vastgeraakt, doch door een boot van Deal er afgebracht, en heeft de reis voortgezet.
Den 20 april is gepraaid op 43 graden 30 minuten breedte, 22 graden 30 minuten lengte, het schip HANBIJ, van Rio de Janeiro naar Antwerpen.
Het schip TWO BROTHERS, Gilchrist, van China naar Antwerpen, was den 6 dezer op de hoogte van Portsmouth, zijnde den 12 december vertrokken.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Overzee van Workum en Gibbs van Rotterdam; te Deal Bell van Java; te Dublin Beris; te Newry Johannes en Jacobs; te Aberdeen M'Donald; te New Orleans Rutherford van Rotterdam; te Boston Masters van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Te Batavia liggen ter rede Zijner Majesteits schip TROMP, schoener ZEEMEEUW, kanonneerboten No. 2 en 11, schepen CONCORDIA, ELIZABETH JOHANNA, HET SCHOON VERBOND, JACOBA, ANTOINETTA JACOBA, ELIZABETH, DE GRAAF BULOW, JAVA, DE GEZUSTERS, WILHELMINA, ARINUS MARINUS, EMERENTIA, GENERAAL DE KOCK, CONCORDIA, JACOBA, de JONGE PIETER, HELENA CHRISTINA, CLARA,
brikken SAMARANG, ADVENTURE, JUPITER, FANNY, AMAZOON, JACOBA, ANNA, DE JONGE GEORGE, SIMON FREDRIKS, JOHANNA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, MARIA, ELIZABETH, DE GANS, PIETERNELLA, WILHELMINA, CORNELIA,
schoeners SOPHIA, LA MODESTE, SWALUW, JONGE FREDRIK;
Engelse schepen MARY, WELLINGTON, INDUS, FORT WILLIAM, NEPTUNE, STAKESBY, SYREN, UNITY, AMBOYNA, EARL ST. VINCENT, LADY FLORA, MARY ANN,
brikken HARRIET, SWEEPSTAKES;
Amerikaanse schepen UNITED STATES, THOMAS WILSON, WILLIAM, MERRIMACK (opm: waarschijnlijk MERRIMAC), UNION, PATTERSON, FAME, brik PICKERING.
Te Samarang de brikken JOHANNA MARIA, DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH,
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA, de HOPE, chaloup PAMELA.
Te Sourabaija Zijner Majesteits korvetten EENDRAGT, ANNA PAULOWNA, VENUS, brik JACOBA ELIZABETH, schoeners SCHILDPAD, EMMA, kanonneerboot No. 13,
schepen CELIA, VREDE EN RUST, PRINCE BLUCHER,
brikken WILLEM JOHAN, ADSISTENTIE, SUCCES, RECOVERY,
schoeners ROSE, MARY, EMILIA, DASHER, PHOENIX, SOPHIA, kotter de GOEDE HOOP, Engelse brik ALERT;
Amerikase schepen CARAVAN, NORTH POINT.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het Hoekerschips-hol, genaamd de JONGE NICOLAAS, mitsgaders de scheepsgereedschappen, benevens het spiegeljacht en ligplaats in de Amstel Jagthaven, ten verkoop aangeslagen tegen maandag den 14 mei 1821, des avonds te 6 uren, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk te Amsterdam (opm: zie RC 080521), zal alsdan geen voortgang hebben; zijnde uitgesteld tot maandag den 21 mei.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. T.B.J. Bremmer, openbaar notaris, residerende te Schiedam, als last en order hebbende van zijn principaal, is van mening, op vrijdag den 18 mei 1821, des voormiddags te elf uren, te veilen en dadelijk te verkopen: een IJkerschuit (opm: turfijker), groot 37 tonnen, genaamd DE JONGE NICOLAAS, met deszelfs staande en lopend want, liggende in de Lange Haven aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, J. Salm, J.E. Lublink, P. Bel en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 14 mei 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd DE DAGERAAD, gevoerd door kapt. J.J. Boon, lang 25 ellen 4 palmen 8 duimen, wijd 6 ellen 3 palmen, hol 3 ellen 2 palmen 5 duimen (opm: 25,48 x 6,30 x 3,25 m.), alles Nederlandse maat, (zijnde Amsterdamse maat lang 90 voeten, wijd 22 voeten 3 duimen, hol 11 voeten 5½ duimen); breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. Salm, G.J. Roland Holst, A. van der Sluijs, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag den 14 mei 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd JOHANNA, gevoerd door kapt. R. Duijf, lang 26 ellen 0 palmen 6 duimen, wijd 6 ellen 6 palmen 1 duim, hol 3 ellen 1 palm 2 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 2 palmen 5 duimen (opm: 26,06 x 6,61 x 3,12 x 1,25 m.), alles Nederlandse maat, (zijnde Amsterdamse maat lang 92 voeten, wijd 23 voeten 5 duimen, hol 11 voeten 5 duimen, het verdek 4½ voeten), breder bij de inventaris en bericht bij de makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een grote, nieuwe en extra snelzeilende overdekte Zeilschouw, in de manier van een boeijer opgetimmerd, overdekt met vaste roef en plecht, voorzien van al deszelfs zeil en treil, anker, kabel en alles wat op een welingerichte boeijer, zo aan scheeps- en kombuisgoed als aan meubelen, verlangd kan worden.
Te bevragen bij T. Braacx, achter de Noordmolen, te Rotterdam. Brieven franco.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Den 9 dezer bij Texel binnengekomen CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.F. Zeijlstra van Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Den 4 februari is in de Tafelbaai binnengekomen het Nederlandse schip CHRISTINA BERNARDINA, gevoerd bij H.F. Zeijlstra, van Batavia den 7 december 1820 met koffij en suiker voor Amsterdam, welk schip den 11 februari de reis heeft vervolgd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van den 5 op den 6 februari is het Nederlandse schip l’ECLAIR, schipper C. Pronk, van Batavia komende, bij het binnenzeilen der Tafelbaai aan het noord-oosten van dezelve op strand geraakt. Bij het redden der schipbreukelingen, hetwelk met veel moeite en gevaar vergezeld ging, zijn één der stuurlieden en vier matrozen verdronken. Volgens particuliere brieven zijn de passagiers alle, uitgezonderd een kind, behouden aan wal gekomen en dadelijk bij de Nederlandse ingezetenen aan de Kaap met hun alom bekende en geprezen gastvrijheid en gulhartigheid ontvangen en verzorgd geworden. (opm: zie RC 010521)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. For sale, the very fine new-coppered brig MARY AND SOPHIA, of 293 tons measurement, just arrived from the Cape of Good Hope, sails remarkably fast, is stout and well-found in stores, sails, rigging, etc, and may be sent to sea at a few days notice.
Apply to Messrs Deans, Scott & Co.
Batavia, 7th May, 1821.


Datum: 15 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Het schip GODEFRIDA, kapt. J.F. Kleijn, den 9 mei in Texel binnen gekomen van Demerarij, is den 11 mei van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Onder Portland is den 23 april in goede staat gezien een koffschip, zijnde kapitein Strating (opm: galjoot JONGE WILLEM, kapt. Poppe Stratingh), en den 28 dito onder Zuid-Voorland (opm: South Foreland) ten anker liggende een Hollandse brik, voerende een vlag met no. 64, zijnde het schip ACTIVE, kapt. H.G. Bergveld, naar Havana; benevens nog een schip voerende een vlag no. 166 (opm: beide vlagnummers vermoedelijk van het Zeemanscollegie ‘De Blaauwe Vlag’), zijnde het schip l’AUGUSTE (opm: fregat AUGUSTE), kapt. J. Hulsen jr, van Antwerpen naar Surinamen, laatst van Texel; beide den 25 april uit Texel gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 mei. Het schip (opm: kof) de VRIENDSCHAP, kapt. R.F. Nolles, van Monnikendam naar Lissabon, den 30 april uit Texel gezeild, is den 3 mei in goede staat bij Wight gepraaid door kapt. K.A. Blaauw, van Port-à-Port te Amsterdam gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Kapt. C.F. Jansen, voerende het schip (opm: pink) de KOOPHANDEL, meldt in een brief van den 8 januari, dat hij alstoen, na een reis van 69 dagen uit Texel, zeilende was op 36º49’ Z.B. en circa 18 graden geobserveerde lengte, hebbende de Kaap de Goede Hoop ten noorden van Zich; het schip en de equipagie waren in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Kapt. J.C. Ludders, voerende de Hollandse brik ROSETTE, van Barcelona naar Amsterdam, meldt van Barcelona van den 28 april, dat hij den 17 dito ter rede van Villanova aangekomen zijnde, den 19 begonnen had 31 pijpen wijn op de kust te laden; doch den 22 door hevige oostelijke storm zijn braadspil (opm: horizontaal spil van het ankergerei) brekende, moest hij de beide touwen kappen, zo als de boot, die aan stukken geslagen was, waarna hij den 27 te Barcelona binnengelopen was om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. Den 11 arriveerde te Helvoetsluis het schip ELIZABETH, kapt. Rogers, van Londen.
Den 13 kapt. Bridge, met de brieven van den 12, van Harwich, en de schepen ANN, B. Scott, van Newcastle; ELISABETH CORNELIA, J. Parlevliet, van Liverpool; ANNA CATRINA, R.M. Rasmussen, van Bandholm; ROTTERDAM PACKET, A.M. Donald, van Aberdeen.
Den 14 zeilde kapt. Mortleman, met de brieven van den 11, naar Harwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 11 mei 1821:
Het schip JANUS, van Amsterdam naar New-York, wordt vermist.
Op de rivier (opm: de Theems) is gearriveerd Klok, van Rotterdam.
Te Liverpool VROUW ANNEGINA, van Schiedam.
Te Demerary Backer, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndrecht, Hubertus Montauban van Swijndrecht, en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze Stad, zijn voornemens (na gedane aangifte, ingevolge de wet), op dinsdag den 29 mei 1821, des namiddags te vier uren, in het Logement genaamd het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen: een extra snelzeilend Nederlands Kofschip, genaamd de GOEDE HOOP, gevoerd bij kapt. J.J. Kardas, lang over steven 22 ellen 4 palmen 7 duimen, wijd op de buitenkant van de berghouten 5 ellen 8 palmen 2 duimen, hol in het ruim van het groot luik 2 ellen 5 palmen 6 duimen (opm: 22,47 x 5,82 x 2,56 m.), of in Amsterdamse maat lang 79½ voeten, wijd 20½ voeten, hol 9 voeten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven, aan de Scheepstimmerwerf van mejufv. de Wed. Glavimans, en kunnende aldaar daags vóór en op de dag der veiling door een ieder worden bezigtigd.
Nader onderrigting bij gemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Sijnco Reijnders, Advocaat en Notaris te Delfzijl, is voornemens, op zaturdag den 26 mei 1821, des avonds te 6 uren, ten huize van Tjapke Lewei, kastelein te Delfzijl, publiek te verkopen: het extra sterk en welbezeild Botterschip, DE JONGE DERKSMA genaamd, bevaren wordende door kapitein Albert Harms Hoff, lang over steven 16 Nederl. ellen en 1 duim; wijd 5 Nederl. ellen en 20 duimen; hol 1 Nederl. el en 98 duimen (opm: 16,01 x 5,20 x 1,98 m.) (of lang 56 voet 6 duim; wijd 18 voet, 4 duim; hol 7 voet, alles Amsterdamsche maat), voorzien met eene zeer groote bun; zullende het schip 3 dagen vóór de verkoopdag liggen in de haven van Delfzijl, en het inventaris van al deszelfs opgoed en vischtuig, alsdan ter lezing liggen bij genoemden kastelein. Het schip is inmiddels ook uit de hand te koop, en te bevragen bij opgemelden Notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 6 mei binnen gekomen de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, LUNA, kapt. S. Bishop, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, alle drie met ballast van Londen, het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, met hout van Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen het smakschip EENDRAGT (opm: EENDRACHT), kapt. J.C. Dooijes, met zout van Liverpool.
Den 9 dito binnen gekomen de kofschepen ELSINA, kapt. E.G. Pekelder, de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, beide met zout van Liverpool. Uitgezeild de smakschepen de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Seeman, de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Schuur, de TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, het schonerschip ELISA, kapt. Soren Nielsen, alle met ballast op avontuur, het kofschip de JONGE JAN, kapt. J. Backsen, met dakpannen naar Husum, en na gedane reparatie het smakschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Kluin, met gerst en potas van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Rotterdam.
Den 11 dito binnen gekomen het brikschip CONCORDIA, kapt. Niels Olsen, met hout van Noorwegen,
Den 13 dito uitgezeild de schonerschepen LUNA, kapt. S. Bishop, met kaas, LIVELY, kapt. William Bayes en het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter, alle 5 naar Londen en na gedane reparatie het galjasschip EENIGHEID, kapt. Johannes Schiodt, van Randers naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 10 april uitgezeild het tjalkschip de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. B.IJ. Engelsman, met aardappelen naar Noorwegen.
Den 17 April uitgezeild het tjalkschip de JONGE MARTHA, kapt. K. van Kempen, naar Hamburg.
Den 19 dito binnen gekomen het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. R.C. de Vries (opm: kapt. Rommert Cornelis de Vries), ledig van Hamburg.
Den 21 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LOLINA, kapt. J.H. Visser, met hout van Noorwegen naar Dokkum.
Den 22 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.H. Visser, met hout van Noorwegen naar Dokkum.
Den 29 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW JANTINA, kapt. J.A. Panjer, met hout van Noorwegen naar Dokkum.


Datum: 17 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Het schip (opm: kof) CONCORDIA, kapt. J.H. Schrage, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), is den 19 april te Hesnes (opm: bij Grimstad; 58º20’ N.B. 8º38’ O.L.) binnengelopen en de volgende dag naar Sandvig (opm: Sandviga) bij Arendsdahl (opm: Arendal), verzeild om te repareren, zijnde den 17 dito bij Terneus (opm: niet te vinden) door een zware storm uit het O. ten N. en O.N.O. belopen geworden en door een zware stortzee overzij gesmeten, waardoor de lading dakpannen overgeworpen werd en grotendeels aan stukken geraakte en ook de boot weggeslagen werd; gemeld schip is den 6 mei te Elseneur (opm: Helsingör) aangekomen.
(opm: Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in hun Verlieslijst 1821 de kof CONCORDIA, kapt. Jacob Hindriks Schrage uit Veendam, opgenomen als in november 1821 met man en muis vergaan [d.w.z. schipper, stuurman, matroos, kok, twee jongens], waarschijnlijk bij Jutland)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 mei. Het kofschip PIETER JUNIOR, kapt. G. Molenaar, van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam, is, op de hoogte van Kadix (opm: Cadiz), in de beste staat gepraaid geworden door kapt. B.E. Holwedel, van Cette den 11 mei te Antwerpen gearriveerd.


Datum: 18 mei 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Mr. H. Cannegieter, te Grouw, zal op maandag den 28 mei 1821 bij de beschrijving, en op zaterdag den 9 juni bij de provisionele en finale palmslag, telkens des avonds ten 6 uren, ten huize van Jan Oeges Bakker, kastelein in het Koffijhuis te Grouw, publiek bij strijkgeld aan den meestbiedenden presenteren te verkopen: de gerechte helft van een Veerschip, varende vice verca van Grouw op het Heerenveen, zodanig en in diervoegen als hetzelve door Pieter Gerbens Maurits en Douwe G. Hellinga, als schippers, wordt bevaren; voort na de finale toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De procureur J. Zandstra, te Sneek, presenteert ten overstaan van Mr. J.J. Wiersma, notaris aldaar, op dinsdag den 22 mei 1821, des na de middags ten 2 uren provisioneel, en des avonds ten 7 uren finaal ten huize van Liske Stuivenberg, kastelein in de Stads Herberg ten gemelde Stede, bij strijk- en verhooggeld aan den meestbiedenden te verkopen: zeker Hek Tjalkschip, de VIER GEZUSTERS genaamd, lang over steven 17 el 4 duim (60 voeten), wijd en hol naar advenant, met zeil en treil, haken, bomen, ankers, touwen en verdere scheepstoebehoren, zodanig als hetzelve door Jurien Egberts Dryfhout bevaren, en thans is liggende in de Kolk buiten het Hoogend ten voorsz. Stede; direct na de toewijzing te aanvaarden; breder bij biljetten omschreven, op condities die inmiddels bij bovengemelde procureur en notaris zijn te vernemen.


Datum: 19 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 15 mei 1821:
Het schip de VROUW MARIA, Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut), van Eckernförde naar Amsterdam, is den 18 april bij het eiland Juist gezonken (opm: zie RC 260421); de equipagie is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een grote, nieuwe en extra zeilende overdekte Zeilschouw, in de manier van een boeijer opgetimmerd, overdekt met vaste roef en plecht, voorzien van al deszelfs zeil en treil, anker, kabel, en alles wat op een welingerigte boeijer, zo aan scheeps- en combuisgoed als aan meubelen, verlangd kan worden.
Te bevragen bij T. Braacx, achter de Noordermolen, te Rotterdam. Brieven franco.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Luijt Pietersz, H.J. Gemmering en J. Altena, makelaars, zullen, op maandag den 28 mei 1821, ’s avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra welbezeild Sloepschip, genaamd DE UNIE, gevoerd door kapt. G. Schröder, lang 16 ellen 3 palmen 5 duimen, wijd 5 ellen 5 palmen 1 duim, hol 3 ellen 3 palmen 2 duimen (opm: 16,35 x 5,51 x 3,32 m.), alles Nederlandsche maat (zijnde Amsterdamse maat lang 57 voeten 8 duimen, wijd 19 voeten 5½ duimen, hol 11 voeten 8 duimen). Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluys en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 28 mei 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het voormaling Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de DRIE KINDEREN; is in het jaar 1814, te Amsterdam, nieuw uitgehaald, lang 24 ellen 3 palmen 5 duimen, wijd 5 ellen 4 palmen 2 duimen, hol 2 ellen 1 palm 2 duimen (opm: 24,35 x 5,42 x 2,12 m.), alles Nederlandsche maat (zijnde Amsterdamse maat lang 86 voeten, wijd 19 voeten 3 en 1 half duimen, hol 7 voeten 5 en 1 half duimen). Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.A. van der Crab, makelaar, zal op maandag den 28 mei 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het voormaling Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pleit- of Smakschip, genaamd CORNELIA ENGELINA, laatst gevoerd door kapt. C. Pronk, lang 22 ellen 3 palmen 7 duimen, wijd 5 ellen 3 palmen 2 duimen, hol 2 ellen 3 palmen 6 duimen (opm: 22,37 x 5,32 x 2,36 m.), alles Nederlandsche maat (zijnde Amsterdamse maat lang 79 voeten, wijd 18 voeten 9 duimen, hol 8 voeten 4 duimen, breder bij het biljet).
Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop; berigt bij de makelaar.
(opm: het schip werd waarschijnlijk gekocht door P.J. Nel, Rotterdam; nieuwe namen werden GEERTRUIDA en kapt. T. Ouwehand)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Volgens particuliere brieven is den 27 november j.l. (opm: 1820) voor Hellevoetsluis aangekomen het Nederlandse schip de JONGE ANTHONY, gezagvoerder Azon Jacometti, en was den 27 december voor Duins (opm: The Downs) zeilende het Nederlandse schip VROUW MARIA, gezagvoerder Wehmhof, beide schepen van Batavia komende.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 mei. Alhier is bericht ontvangen, dat bij het uitzeilen der transportschepen, behorende tot de expeditie tegen Palembang enige derzelven in de nacht door sterke stroom en flauwe koelte zijn afgedreven naar de ondiepten bij de Duizend Eilanden (opm: Kepulauan Seribu, eilanden groep in de Javazee; deze strekt zich uit tot 45 km. ten noorden van Djakarta) en aldaar zijn vastgeraakt. Twee derzelve, de JACOBA en de SELIMA (opm: driemaster, thuishaven Brugge), zijn bij deze gelegenheid zo verre op het droge geraakt, dat het te vrezen is, dat bodems verloren zullen zijn (opm: zie RC 290921). Gelukkiglijk is bij dit voorval niet een enig mens omgekomen, en de troepen, op de bedoelde schepen geëmbarqueerd geweest, op de overige bodems verdeeld zijnde geworden, hebben gezamenlijk de reis naar de plaats hunner bestemming voortgezet.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 19 mei. Den 12 mei arriveerde alhier het Nederlandse schip (opm: driemaster, thuishaven Antwerpen) EMERENTIA, kapt. W. Schipman, den 7 mei van Sourabaija vertrokken; den 13 mei de Nederlandse brik CORNELIA, kapt. J. Fredrik, den 27 april van Cheribon vertrokken en de Nederlandse brik INDRAMAIJOE, kapt. L. Meuldijk, den 11 mei van Indramaijoe vertrokken, en den 14 mei het Nederlandse schip JADUL KARIM, kapt. Said Abdul Rachman Atas, den 2 mei van Pecalongang en Tagal vertrokken.
Den 12 mei vertrok van hier naar Palembang Zr.Ms. brik JACOBA ELIZABETH, commandant 1e luit. Elgenhuizen; den 13 mei het Nederlandse schip ELIZABETH JOHANNA, kapt. W. Lucas, naar Palembang; den 16 mei het Nederlandse schip l’ AUGUSTA (opm: fregat AUGUSTE, thuishaven Gent), kapt. A. Bezemer, naar Padang; den 17 mei de Nederlandse brik HINGTAY, kapt. Tio Sokko, naar Bencoelen en Zr.Ms. fregat DAGERAAD, commandant kapt.luit. W. Tieman, koersstellende om de Noord, en den 18 mei het Nederlandse schip MARIA LOUISA, kapt. L. Heijkoop, naar Sourabaija.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Samarang, 10 mei. Den 10 mei arriveerde alhier van Batavia de Nederlandse schoener DOROTHEA, kapt. J. White.
Den 8 mei vertrok van hier de Nederlandse gouvernements kruiser-brik JOHANNA, kapt. G. Martherus, tot een kruistocht om de West.
Zr.Ms. brik ZEEHOND ligt alhier te rede.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sourabaija, 10 mei. Den 8 mei arriveerde alhier van Samarang de Nederlandse brik GOEDE INTENTIE, kapt. Velge, den 17 april van daar vertrokken.
Den 7 mei vertrok van hier het Nederlandse schip EMERENTIA, kapt. W. Schepman, naar Batavia, en den 9 mei vertok het Nederlandse schip JESSY, kapt. A. Landale, naar Batavia met inlandse gouvernements zeevarenden en een inlandse zeevarende van Zr.Ms. kanonneerboot No. 16.


Datum: 22 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 20 mei. Van Elseneur (opm: Helsingör) wordt gemeld, dat kapt. P.E. Tornstrom, voerende het Russische fregatschip FREDEN, van Lissabon naar Abö (opm: Turku) gedestineerd, den 10 mei in de Sond gearriveerd, verklaard had, in de Noordzee te hebben overzeild de Hollandse kof de VROUW HENDRIKA, van Sapmeer.
(opm: het enige schip van die naam met thuishaven Sappemeer was in die jaren de smak VROUW HENDRICA, kapt.-eigenaar Tijmen Pieters Kramer, waarvan ook nadien nog zeetijdingen zijn gevonden; mogelijk is het dus bij een aanzeiling gebleven)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Het schip (opm: smak) de VROUW ANNA CHRISTINA, kapt. E.C. Kreije, van hier naar Petersburg, is, na volbragte reparatie, den 5 mei van Pillau (opm: Baltiysk) vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Den 18 dezer zeilden van Helvoetsluis de schepen ESTHER, R. Johnston, en DUKE OF YORK, R. Crouch, naar Londen, en arriveerde ALFRED, kapt. Walsh, van Gravesend.
Den 19 zeilden BLUCHER, J.P. Mann, naar de Oostzee; kapt. Bridge, met de brieven van den 19, naar Harwich; PROTEUS, J.W. James, naar Cowes, en DEE, W. Moffat, naar Aberdeen.
Den 20 waren in het gezigt de EENIGHEID, H. Niejahr, van Pallandborg, ANNA MARGARETHA, H. Siehrz, van Neuborg; KATHERING STEWARD FORBES, J. Lamb, van Samarang, en zeilden ZORG EN VLIJT, H. Rubinga, naar Belfast en ACTIVE, W. Withnale, naar Rochester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Den 19 dezer zeilden uit de Maas de schepen de KOOPHANDEL, B.G. Harkema, en die HOFFNUNG, S. Kreeft, naar Riga; de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, naar Bristol; ZELDENRUST, P. Gorter, naar Bergen; de PRINCE OF SAXEN-COBURG, J. Ladd, naar Londen; de DIANA, F. Popken, en INDUSTRIE, L. Spaanderman, naar Petersburg; de TWEE ZUSTERS, F.H. Nielsen, naar Kopenhagen; de LOUISA, D. Guijt, naar Jerseij; de CERES, J. Cook, naar Stockton; de ELIZABETH AND ANN, W. Ridlee, en de AQUATIC, W. Wood, naar Hull; de VROUW GEZINA, H.J. Kruiter, naar Oleron; de MARIA DOROTHEA, J.F. Schults, de NEPTHUNUS, J. Peters, en de ZEEBLOEM, J.P. Beekman,naar de Oostzee; de OCTO, E.J. Carst, naar Stettin (opm: Szczecin); de GEZINA JOHANNA, J.R. Sap, naar Elseneur (opm: Helsingör); de VROUW ANNAGINA, J.J. Boon, de JONGE DUIJF, H.A. Fijn, en de VROUW GEZINA, B.H. Schippers, naar ….; de BEAVER, R. Wartle, naar Newcastle; de BROEDERLIJKE LIEFDE, J.A. van der Wal, naar Stettin (opm: Szczecin).
Den 19 arriveerde HENDRIKA, F.F. Hardingh (opm: kof, kapt. Tonnis Freerk Harding), van Memel (opm: Klaipeda).
Den 18, na posttijd, arriveerde de JOHANNA SOPHIA, P. Smith, van Aalborg.
Den 20 zeilden de SARAH, M. Stavely, naar Aberdeen; de PROVIDENCE, J. Laak, naar Liverpool; de CHARLOTTA, C.J. Marks, naar de Oostzee; de DOROTHEA, C. Drers, naar Crosigh (opm: vermoedelijk Le Croisic), de WAAKZAAMHEID, H.G. Luurs, naar Dublin; de PRINCE OF ORANGE, T. Musson, en de EARL BATHURST, J. Laming, naar Londen; de CATHARINA CAROLINA, J.D. Slie, en de GOEDE VERWACHTING, J.H. Fijn, naar ….; de HELENA, J.C. Kraise, en de NEPTHUNUS, J.C. Arends, naar de Oostzee; de GOEDE HOOP, C. de Vink, naar Wight; de ZES BRODREN, P.H. Erichsen, naar Faaborg; de TWEE ZUSTERS, R.R. Rabanger (opm: slecht leesbaar), en de ANNA CATHARINA, R.M. Rasmussen, naar Bandholm, de SNELHEID, A.W. Smith, naar Calais, de HABET, C. Andersen, naar Nijborg, en de MEMEL, A. Albertsen, naar de Bogt (opm: vaarwater voor Hindelopen).
Er wordt gemeld, dat kapt. Popken op de Krabbeplaat is vastgeraakt en nog vast zit.
Den 21 wordt gemeld, dat kapt. Popken in vlot water is en op de rede is gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Van Middelburg wordt van den 16 dezer gemeld: op den 22 maart 1821 is te Demerarij gearriveerd het brikschip de SARA AGATHA, L.M. Hoffman, van deze stad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 18 mei 1821:
Den 26 maart is gepraaid op 1º40’ Z.B. 25º42’ lengte het schip PERSIA, van Amsterdam naar Batavia.
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Dijkstra van Worcum en Bayes van Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Van Suriname zijn gedurende het afgelopen jaar 1820 naar het moederland vertrokken acht en zestig Nederlandse schepen, welke tezamen hebben uitgevoerd de volgende koloniale producten, als 17.175 vaten, netto 19.533.890 ponden suiker, 18.926 balen en 2.600 vaten, tezamen inhoudend 4.430.665 ponden hele en 384.170 ponden gebroken koffij, 4.699 balen, inhoudende 1.246.525 ponden schoon en 82.715 ponden vuil katoen; in diverse fust, 8.715 ponden cacao en 4 vaten melasse; vooralsnog 11.760 ponden tabak, 32.257 ponden oud koper, 1.050 ponden oud tin, 46 pijpen madera wijn en 14 kisten koopmanschappen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

 
De makelaars J. en A. van den Broecke, als order hebbende varn hunne principalen, zullen op Donderdag den 7 Junij 2021, des voormiddags ten 11 uren precies, in het Heeren-Logement van Oranje, staande in den Langendelft binnen de Stad Middelburg, publiek prefenteeren te verkoopen: 'Een goed snelzeilend DRIEMASTSCHIP, genaamd MIDDELBURGS NIEUWE HAVEN, met deszelfs wel voorzienen Inventaris. Idem een goed snelzeilend BRIKSCHIP, genaamd de ZWERVER, mede met deszelfs welvoorzienen Inventaris, Alles breeder blijkende bij de uitgezette Kaarten. Beide, Schepen en Inventarissen, zijn twee dagen vóór de veiling voor een ieder te zien.
 


Datum: 24 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Kapt. D.H. van Wijk, voerende het schip de TWEE GEBROEDERS, van Amsterdam naar Marseille, meldt van Texel, van den 18 mei, dat hij, uit hoofde van andere schepen op hem kwamen aandrijven, een anker en touw had moeten laten slippen; toen voor één anker blijvende liggen, en het daarvoor niet kunnende houden, was hij in gevaar geraakt van te stranden, of wel genoodzaakt het tweede touw te kappen; dit beide willende vermijden, had hij tot behoud van het schip en de lading een schuit aan boord geseind, die het geslipte anker tegen betaling van NLG 210 opgevist en teruggebragt had.


Datum: 25 mei 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 14 mei binnen gekomen de kofschepen LAAT HEM ZO, kapt. E. Peters, ledig van Amsterdam; de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, met hout van Noorwegen.
Den 15 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE WILLEM, kapt. A.H. Scheepsma; het tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Brams, beide ledig van Amsterdam. Uitgezeild het brikschip WILLEM FREDRIK, kapt. U. Angel en het pinkschip PROVIDENTIA, kapt. S.A. Geertsen, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 16 dito uitgezeild het smakschip CASTOR, kapt. S. Hooghout, met ballast naar Noorwegen; het kofschip LAAT HEM ZO, kapt. E. Peters; het tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Bleeker, beide met pannen en steen naar Hamburg.
Den 17 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby; het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield; het sloepschip UNION, kapt. John Davy, alle drie met ballast van Londen. Uitgezeild het kofschip JUPITER, kapt. B.R. van Wijk, met ballast naar Amsterdam.
Den 18 dito binnen gekomen het kofschip de JUFVROUW BIBIANA, kapt. J.J. Uiling (opm: kapt. Israel Hendriks Uiling), met zout van Liverpool.
Den 19 dito binnen gekomen het smakschip de JUFFROUW FOKKELINA, kapt. H.L. Doktor, met hout van Noorwegen.
Den 20 dito uitgezeild de sloepschepen UNION, kapt. John Davy; WILLIAM, kapt. William Nazeby; SWIFT, kapt. Enos Page, alle die met boter naar Londen; het tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. A.H. Scheepsma, met steen naar Hamburg.


Datum: 26 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 19 mei. Heren Directeuren der Commercie-Compagnie dezer Stad, bijgestaan door de deelneming van enige handellievende ingezetenen, hadden, den 28 april 1819, alhier op stapel doen stellen een fregatschip, met name de COMMERCIE VAN MIDDELBURG; heden had men genoegen het gemelde schip van de werf te water zien lopen. Geen wonder dat een gebeurtenis, welke sedert het jaar 1807 alhier niet heeft plaats gehad, een talrijke menigte aanschouwers van alle rangen en standen deed zamenvloeien, om daarvan getuigen te zijn. Heren Directeuren hadden op de werf te dezer gelegenheid een collation (opm: lichte maaltijd) aangelegd, waaraan door onderscheidene autoriteiten en de respectieve geïnteresseerden in voornoemd schip, tot het bijwonen dezer plegtigheid uitgenodigd, is deel genomen.
Moge de vreugde, bij deze gelegenheid zo algemeen aan de dag gelegd, door steeds toenemende bloei en welvaart van de koophandel en zeevaart dezer Stad gevolgd worden!

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Sedert onze laatste is van Texel uitgezeild Zr.Ms. transportschip FLORA, kapt.luit. Schröder, naar de Middellandse Zee. (opm: na deze reis werd de pink in april 1822 geveild en kwam in 1824 als koopvaardijschip weer in de vaart)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Het Zeemans Collegie, te Amsterdam, berigt, dat door een van deszelfs leden, C. Riesen, onlangs in Texel binnen, op 41º N.B. 13º lengte West van Greenwich, gezien is een driemastschip, tonende Nederlandse vlag en daarbij een blauwe vlag, no. 65 (zijnde die van kapt. P.J. Sturk, voerende het schip de VREDE, van Amsterdam naar Demerarij), zeilende met een stijve koelte voor de wind om de west.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 mei. Het schip JENNY, kapt. J. Roelofs (opm: brik, kapt. Johannes Roelofs), van Amsterdam naar Lissabon en Bahia, is niet ver van Corunha totaal verongelukt en niemand dan de kok gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 mei. Den 23 arriveerde te Helvoetsluis MARSHAL BLUCHER, T. Atherden, van Londen.
Den 24 arriveerden FREDERICH, J.C. Evert, en AEUS COLAP (opm: mogelijk AESCULAAP, H.N. Parrau, van Grijpswold (opm: Greifswald); DOLPHIN, J. Voss, van Collenborg (opm: waarschijnlijk Callenborg, Kalundborg); ALEXANDER, P. Simpson, van Surinamen; JOHANNES LERUS, C. Guntersohn, van Kopenhagen, als bijlegger naar Antwerpen; EENIGHEID, J.A. Ronne, van Aalborg; DUKE OF KENT, D. Poud, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Den 25 zeilden uit de Maas de schepen de TWEE GEBROEDERS, R. de Vries, en de JONGE JACOB, J.C. Meeuwis, naar Hamburg. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 mei. Schipperse de wed. A. Verkerk, den 9 laatstleden van hier naar Keulen gevaren, is aldaar den 20 dezer gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Van Vlissingen wordt van den 22 gemeld:
Den 18 is alhier ter rede gekomen de Engelse loodskotter TRAFALGAR), kapt. H. Thornton, van Douvres (opm: Dover), met oogmerk om op onze kusten enige peilingen te verrigten, en Zr.Ms. instructiebrik DE COURIER, kapt. J. Pool, is den 20 van hier naar zee gezeild.
Sedert den 16 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen MATHILDA, kapt. S. Whiley, van Londen; l’AVANTURIER, J.D. Poadts (opm: brik AVENTURE, thuishaven Oostende, kapt. Joseph Poodts), van de Havana; ENGELINA, D.H. de Jong, van Glasgow; ITICA CORNELIA (opm: smak JETSKA CORNELIA), L.K. de Boer, van Dantzig (opm: Gdansk); die GUTE FRAU, G. Reetzoke, van Kiöbenhagen (opm: Kopenhagen); de JONGE CORNELIS, A.C. Hazewinkel, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad);
en van den 17 tot heden van de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LORD NELSON, T. Smithren, naar Hull; la BELLE ALLIANCE, O.A. Wilman, naar Memel (opm: Klaipeda); l’ADÈLE, A. Ferber, naar Boulogne; MARIA, J. Sicker, de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, en le CHARLES (opm: brik uit Antwerpen), J.C. Rasmussen, naar Liverpool; de TWEE GEBROEDERS, S. Bakker, naar Oleron; de JUFVROUW AKKE, M. Jeltes, naar Liverpool; de VROUW GEZINA, H. Ebes, en de VROUW ELLINA, H. Oortjes, naar Hamburg; FREDERICH WILHELM, D. Reinders, naar de Oostzee; NEERLANDSCH KROONPRINS (opm: hoeker NEERLANDS KROONPRINS), A. van der Meijde, naar Lissabon; LOUISE WILHELMINE (opm: brik LOUISA WILHELMINA, thuishaven Gent), J.G. Lovgreen, naar Liverpool; ZELIMA, C.J. Neurenberg, naar Batavia; MERCUUR (opm: brik, thuishaven Antwerpen), J.F.P. Smit, naar Marseille; MARIA, J. Lovgreen, la PRÉVOYANTE, J. Langhetee (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. Jacob Langethée), naar Liverpool; MARGARETH, I. Hall, en JAMES CORLTAR (opm: slecht leesbaar), W.F. Hill, naar Philadelphia; GEZINA CHARLOTTE, G. van Veen, naar Noirmoutier; de HERO, H. Poppen, naar Londen (opm: fregat HÉROS, thuishaven Antwerpen, kapt. Hendrik Poppen, bestemming Batavia); NEPHTUNES, J. Jurgenson, naar Marseille; CATHARINA, J. Endicot, naar Batavia, la DAME HARRIETTE (opm: kof DAME HENRIETTE, thuishaven Gent), L. Cornelis, naar …; de PORTLAND, P. Drinkwater, naar Batavia; ELIZA, J. Deetjen, en COMMERCIAL PACKET, T.M. Collins, naar Londen; de ESSEX, D. Wise jr, naar la Rochelle; ALEXANDER, J. Schnelle, en de MILFORD, J. Wecks, naar Petersburg, en ANDREAS, B. Pahlson, naar Amsterdam.
De Pruisische brik CHARLOTTE GRAVIN VAN HESSEN, kapt. D.H. Rasmussen, komende van Ebeltrosse (opm: vermoedelijk Ebeltoft), in Jutland, en geladen met gerst, in de nacht van den 21 op den 22 dezer op de Noorder-Rassen (opm: zandbank bij Walcheren) omhoog geraakt zijnde, is met behulp ener loodsboot van deze stad, in de vroege morgen, daar afgebragt en ligt thans met lekkagie alhier in de haven (opm: zie DC 120621).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 22 mei:
Men verneemt dat de JENNIJ, Rolofs (opm brik, kapt. Johannes Roelofs), van Amsterdam naar Rio de Janeiro, bij het eiland Sifarga (opm: nabij Corunha) geheel vergaan is en dat de equipagie alleen is gered (opm: zie RC 260521 onder Amsterdam, 24 mei).
Den 22 januari is in de Straat Soenda gepraaid het schip de GENERAAL HAMILTON, van Amsterdam naar China, hebbende 104 dagen reis.


Datum: 29 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. In Terschelling is o.a. binnengekomen B. Kassens, van Odense, zeilt wegens bekomen zware lekkagie op naar Harlingen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Het schip (opm: kof) de VROUW GEERTRUIDA, kapt. H. Draijer, van Amsterdam naar Lissabon, is in de haven van Texel gezeild, uit hoofde van ingelaten gezouten vis, te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Het schip JUNO, kapt. Klevenhusen, is volgens berigten van Port-au-Prince, Havana en Baltimore (te Bremen ontvangen), door een kleine kaper genomen; doch door de carga, de heer Gildemeister, die door de kaper te Baracao, op Cuba, aan land gezet was, door middel van een dadelijk aangenomen vaartuig hernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. Den 25 arriveerden te Helvoetsluis TWENDE BRODRE, B. Petterson, van Holmerstrand, en MEDUSA, N. le Rossignol, van Kopenhagen.
Den 26 zeilde kapt. Mortleman met de brieven van den 26 naar Harwich; ALFRED, kapt. Walsh, naar Gravesend, en arriveerden BLUCHER, W. Brown, van Londen, en PAUL FREDERICH, P. Rehborg, van Libau (opm: Liepaja).
Den 27 arriveerde MOZES, J. Falck, van Holmerstrand (opm: Holmstrant, Holmsbu).
Den 28 arriveerden de schepen die GUTE HOFFNUNG, J. Bolwin, van Corsoer (opm: Korsør); GEORGE AND THOMAS, J. Embleton, van Newcastle; WILMINA LAURENTINA, J.J. Swart, van Oleron; de VROUW HENDRINA, K. van den Oever, van Guernsey; DUKE OF YORK, r. Couch, van Londen; BRUNSWICK, T. Bevan, van Baltimore; CERES, P. van Rijn, van Lissabon. De wind W.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. Den 27 arriveerden in de Maas de schepen de PENSASES, O. Rasmussen, van Marieboi (opm: Maribo), en DAS GLÜCK, J.H. Schroder, van Assens.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 25 mei 1821:
Te Plymouth is gearriveerd de Nederlandse oorlogsbrik DE COURIER, van Vlissingen; te Bahia De Vries van Amsterdam en Pernambuco (opm: Recife).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 21 mei binnen gekomen de sloepschepen MARIA, kapt. Robert Cubith; de WATERLOO, kapt. Charles Warren, beide met ballast van Londen; de smakschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan E. Bart, de VROUW MARGERETHA, kapt. M.L. de Boer, de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jonge, het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, alle met hout van Noorwegen, de smakschepen de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Sietses, de VRIENDSCHAP, kapt. B.P. de Vries, beide ledig. Uitgezeild het kofschip JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, met ballast naar Liverpool.
Den 24 dito binnen gekomen het kofschip HOOP EN VREES, kapt. IJ.P. Piebes, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. D.D. de Jong, de smakschepen de GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, de DAGERAAD, kapt. J.A. Smit, de VROUW RIKA, kapt. R.F. Zoutman, DIANA, kapt. W.J. Stuit, ALLEGONDA HILEGINA, kapt. E.F. Kuilema, de VROUW CATHARINA, kapt. H. Sleehuis, de GOEDE VERWAGTING, kapt. J.H. Middel, alle met hout van Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen de kofschepen de DRIE GEBROEDERS, kapt. Jan M. Swart; de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.A. Jansen; het smakschip DE VROUW IKKA, kapt. J.H. Oortjes, het motschip de GOEDE HOOP, kapt. B. Schoon, alle vier ledig van Amsterdam, het smakschip MERCURIUS, kapt. B. Karssies, met gerst van Odenzee (opm: Odense) naar Amsterdam, komt alhier binnen door zware lekkage, om te repareren.
Den 26 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. Jacob P. Hergers, met hout van Noorwegen.
Den 27 dito uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, de sloepschepen MARY, kapt. Robert Cubith, WATERLOO, kapt Charles Warren, alle drie met boter naar Londen, het brikschip CONCORDIA, kapt. Niels Olsen, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Schuiteschip, lang over steven 14 ellen 2 palmen (48 voet), wijd 3 ellen 4 palmen (11½ voet) hol 1 el 63 duimen (5½ voet), met zeil en treil, ankers, bomen, &c; nader te bevragen bij Jentje van Glinstra, des zaterdags en zondags te Harlingen, des dinsdag te Sneek, en vrijdags te Leeuwarden bij de Botermarkt.


Datum: 31 mei 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. In het Vlie is binnengekomen J.J. Boon, van Den Briel; komt binnen om te ballasten en is gedestineerd naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 mei. Te Surinamen is gearriveerd het schip DE ZEEUW, L. Wouterse, van Middelburg; van daar zijn vertrokken de schepen JOHAN EN CATHARINA, H.H. de Groot, JUFVROUW AAGJE, K.H. Ruijl (opm: brik JUFFROUW AAGJE), de VRIENDSCHAP, J.K. de Jong, en ZORGVULDIGHEID, J. Hulsen, allen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 mei. Den 29 arriveerde te Helvoetsluis JESSIE, J. Bell, van Sunderland; de VROUW ANNEGINA, S.H. Spelde, en de VEENSTROOM, S.E. Hoveling, van Oleron, en de GOEDE HOOP, F.H. Klein, van Bordeaux. De wind W.N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 mei. Den 29 arriveerde in de Maas het schip de MARY, H. Rubie, van Rye, en zeilde de JOHANNA SOPHIA, P. Smith, naar Aalborg.


Datum: 01 juni 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Griffier G.J. Steensma, zal op maandag den 11 juni 1821, des avonds ten zes uren, ten huize van Auke Willems van der Veen, kastelein te Bergumerdam, publiek bij strijkgeld presenteren te verkopen: de gerechte helft van een Veerschip, varende wekelijks van Bergumer-Nieuwstad op Leeuwarden et vice versa, met gelijk gedeelte der zeilage, haken, bomen, touwen en verdere aanbehoren, invoegen door Teije Gjolts Adema bevaren werd, en mandelig is met Jacob Rijkles Vriesinga.


Datum: 02 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. In Texel is binnengekomen Zr.Ms. oorlogskorvet DE KOMEET, kapt.ltnt. J. Blom, van Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Het schip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. L.H. Draijer, van Amsterdam naar Lissabon, heeft, volgens nader berigt, de lading niet behoeven te lossen (opm: zie RC 290521) en ligt gereed om te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Den 23 februai is van Kaap de Goede Hoop naar Batavia vertrokken Zr.Ms. oorlogsfregat DE DAGERAAT, wijlen kapt. J. de Groot.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. Den 29 passato (opm: verleden maand) arriveerden te Helvoetsluis de schepen PRINCE OF SAXEN-COBURG, kapt. J. Ladd, van Londen; de VROUW HENDRIKA, E.E. Hoveling, van Oleron.
Den 30 arriveerde Hope, J. Brown, van New-York, en zeilden JOHANNA LOUISA, c. Guntersohn, naar Antwerpen.
Den 31 zeilden MARIA, J.H. Hazewinkel, naar Archangel; JOHANNES, H. Rubarth, naar Embleton (opm: bedoeld zal zijn: Ambleton); l‘AIMABLE NANETTE, J.J. Pietere, naar Havre-de-Grace; MARY AND ANN, S. Garlick, naar Siels (opm: bedoeld zal zijn Shields); HEBE, A. Jorgensen, naar Dramme; PROVIDENTIA, H.C. Balrichs (opm: naam slecht leesbaar), naar de Oostzee, en LORD WELLINGTON, J. Tublister, naar Hudsonbaij, en arriveerden AUGUST EN CHARLOTTA, F. Walles, en ADOLPH EN FREDERICA, F.C. Bartels, van Wolgast.
Den 1 dezer zeilde CLIO, J, Frazer, naar Rio de Janeiro; de wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. Van Den Briel wordt van den 30 passato gemeld: den 29 arriveerden de TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, J.S. de Boer, van Kiel; de VROUW HAASJE, G. Ouwehand, van Londen; de GEORGE, J. de Bie, van Glasgow; de SOPHIA, M. Schler, van Nijkiöping; HET FORTUIN, H. van der Kolff, van Liverpool; de FORTUNA, A. Kouwenhoven, van Gibraltar; de laatste ligt onder quarantaine.
Den 30 zeilde THREE SISTERS, W. Frost, naar Londen, en arriveerden de VOLHARDING, C. Bakker, van Liverpool; de VROUW ANTINA, Z. Jans, en HET HERSTELD HOLLAND, H.F. Norman, van Oleron; de MAY FLOWER, H. Gittens van Foy (opm: bedoeld zal zijn Fowey).
Den 31 zeilden ZELDENRUST, P. Gorter, en de JONGE SOPHIA, J.W. Moesker, naar Bergen; de JONGE JACOBA, J.S. Voogd, de WELVAART, B.J. de Groot, en de JONGE HERMAN, M.H. Kramer, naar …. ; de VROUW LUCIA, J.H. Alberts, naar Elseneur (opm: Helsingör); de ZEVEN ZUSTERS, P.H. Brandt, naar Marieboe (opm: Maribo); de FLORA, R. Wood, naar Stockton; de VIOLETH, R. Graij, en de JANE AND ISCHELLA, J. Watson, naar Hull; de TWEE GEBROEDERS, J.H. Nieman, en de BALANS, H. Nieman, naar de Oostzee; de CHEVINGTON OAK, J. Smith, naar Newcastle; la CAROLINE, L. Soupat, naar Havre; de GULDBORG LUND, H.L. Hansen, naar Bandholm; de DRIE SODSKENDE, M. Nielsen, naar Saxkiöping (opm: Saksköbing); de JONGE CAROLINA, N. Zeplien, en die EENIGHEID, J. Maas, naar Archangel; de HOOP, G. Verdoes, naar Fero (opm: vermoedelijk Faro); de VROUW MARIA, D.J. Reus, naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), de VROUW ANNA, P. de Heer, naar Lissabon; de JOHANNA SOPHIA, P. Smith, naar Aalborg, en de NAIAD, J. Hempseed, naar Leith, en arriveerde die SCHLEICHER, J.C. Krohn, van Wolgast. De wind N. en O.
Van Den Briel wordt van den 1 gemeld, dat kapt. De Heer op de Krabbeplaat is vastgeraakt, doch den 1, des morgens, in vlot water gekomen en van daar in zee gezeild.
Den 1 zeilden la LICE, A. Richard, naar St. Malo; de FORTUNA, A. Hijin (opm: mogelijk de smak FORTUNA, A.J. Heyen), naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. Den 16 januari is te Batavia gearriveerd het brikschip JORINA, kapt. T. van Duivenboden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. Den 12 april laatstleden is in goede staat te Surinamen gearriveerd het schip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. Klaas Nieveen, komende van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 29 mei 1821:
Den 24 bevond zich op de hoogte van Douvres het schip ADOLPHE FREDERICK, Chevalure, van Havana naar Antwerpen.
Te Scilly (opm: Zuid-Ierland) is den 24 dezer binnengelopen het schip PROVIDENCE, Blake, van Rotterdam naar Dublin.
Te Cowes is gearriveerd De Vink (opm: galjas GOEDE HOOP, kapt. Cornelis de Vink) van Rotterdam, om de lading in te nemen van het schip de JONGE MARIA, van Savannah, hetwelk afgekeurd is (opm: zie o.a. RC 130321; de brik werd ter plaatse gesloopt, waarbij o.a. koper, tuigage en inventaris, om zware invoerrechten te vermijden, naar Nederland werden vervoerd).

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen. Sedert onze laatste is, voor Antwerpen bestemd, hier te rede gekomen HENRIETTA, G. Abrahams van Liverpool met klipzout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te huur of te koop: een Scheepsmakerswerf, met al deszelfs toebehoren.
Nadere informatie begerende, adressere men zich te Maassluis, Wijk G, No. 71 en 704.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Den 29 dezer is te Texel binnengekomen de DIANA, kapt. F. Bax, van de Berbice.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Degenen welke iets te pretenderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van Pieter Swart, in leven gezagvoerder van het Nederlandse koopvaardijschip de NIEUWE ZEELUST, worden verzocht binnen zes weken na dato dezes, daarvan opgave en betaling te doen aan deszelfs executeur H.D. van Rijnbergh.
Batavia, 24 mei 1821.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Alle degenen, welke iets te vorderen hebben of wel verschuldigd zijn aan de particuliere nalatenschap van wijlen de heer J.J.D. Scharmberg, in leven gezagvoerder van het Nederlandse schip de GRAAF BÜLOW, gelieven daarvan ten spoedigste opgave te doen ten kantore van de heren Jesse, Trail & Co, aan W.F. Voute en O.E. Hansen, executeurs testamentair.
Batavia, den 12 mei 1821

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Den 7 april j.l. werd mijn geliefde echtgenoot, op de reize naar Batavia met zijn brik de JACOBA ALETTA, door de zeerovers jammerlijk omgebracht, na dat hij zich met zijn equipage een geruime tijd hardnekkig had verdedigd.
Peccalongang, 20 mei 1821, de Weduwe Bierman, geboren Piek.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen:
26 Mei Ned. brik JAPARA, P. de Jong, van Tagal den 22 mei.
27 Mei Amerikaans schip ALERT, D. Nye, van Boston den 8 februari.
31 Mei Engels schip FRINDSHIP, W. Black, van Bencoolen den 14 mei; dito SEBILLE, P.C. Fasters, van Bengalen en Bencoolen den 12 februari.
Van Batavia vertrokken:
26 Mei Ned. brik ELIZABETH, L. Norris, naar Tagal; dito schip STAR, J.G. Duncan, naar Sourabaija.
28 Mei Zr.Ms. schoener JOHANNA, 1e luit. Fredriks, naar Palembang; Eng. brik HOLLIJ LELHULTOMINE, Madegra, naar Banka, Malacca, Poelo Pinang (opm: Pulau Penang) en Bengalen; dito schoener ANTOINETTE, Itass, naar Mauritius.
29 Mei Ned. schip EMERENTIA, W. Schipman, naar Palembang; dito dito JESSEY, A. Landale, naar dito; Engels schip PRINCES ROYAL, Hackman, naar Madras; Amerikaans schip CITIZEN, Loring, naar Sumatra.
30 Mei Engels schip ASIA, J. Morice, naar Samarang.
1 Juni Engels schip ASIA FELIX, M. Bradshaw, naar Bencoolen; Amerikaanse brik ENUCE, G. Rice (opm: mogelijk: EUNICE), naar Samarang; Engelse kotter FROLIC, Randall, dito.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. wachtschip TROMP; kanonneerboot No. 11;
schepen CORNELIA, FORTITUDO, CORNELIA SARA, JAVA, JADUL KARIM, EMILE, PEKIN, EVERTS;
brikken HARRIET, CORNELIA, ELIZABETH, INDRAMAIJOE, MARIA CHARLOTTA, FREDRIK, JAPARA;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, INDIAN TRADER, PRINCESS ROYAL, MENTOR, JANE, SUNBURY, MAHOMED SHAW, PRINCE REGENT, NORTHUMBRIAN, GEORGE CRUTTENDER, INDIANA, LORD SIDMOUTH, FRINDSHIP, SEBILLE; brikken MARYANN SOPHIA, MACAULAY;
Frans schip LE JEAN JACQUES; Portugese brik ASUMPÇAO; Deense brik SOVEREIGN;
Amerikaanse schepen BINGHAM, WILLIAM PENN, ROMULUS, MARGARET, LONDON PACKET, ALERT; brikken JAVA, HOMER, MARY;
Chinese jonken BANDSEENG, HOKGOAN, OEIJTONSOEN, THAIJLAIJ, HOKTHAIJ.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Den 26 mei Straat Sunda doorgezeild den 26 mei Ned. schip FANNY, P. Robin, van Batavia, den 24 mei naar Antwerpen met 28 passagiers.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Samarang aangekomen:
13 Mei Chinese schoener DE HOOP, Owie Betjoe, van grissee.
14 Mei Zr.Ms. schoener No. 11, F. Dahl, van Batavia; Ned. schoener MOLUCCO, T.S. Perry, van dito.
16 Mei Ned. brik JACOBA AMBROSINA, C. Lorch, van Batavia.
17 Mei Ned. brik GEERTRUIDA, R. de Vos, van Batavia.
22 Mei Ned. Gouvernements kruiser-brik JOHANNA, G. Martherus, van een kruistogt om de West.
23 Mei Chinese brik SOEN HOAT, Sideen, van Grissee.
24 Mei Ned. brik ELIZABETH, M. Faulhaben, van Batavia.
26 Mei Ned. brik JACOBA AMBROSINA, C. Lorch, van Japara.
Van Samarang vertrokken:
15 Mei Zr.Ms. schoener No. 11, F. Dahl, tot een kruistogt om de Oost; Ned. schoener MOLUCCO, T.S. Perry, naar Sourabaija; dito brik MARIA CHARLOTTA, J.G. Klein, naar Batavia; dito schip (opm: fregat) PEKIN, R. Sijmons, naar Tagal en Batavia.
19 Mei Ned. brik JACOBA AMBROSINA, C. Lorch, naar Japara.
23 Mei Ned. Gouvernements kruiser-schoener DOROTHEA, J. White, tot een kruistogt op de West; Chinese brik HOHIEN, Tan Lianseeng, naar Malacca.
25 Mei Ned. Gouvernements kruiser-brik JOHANNA, G. Martherus, tot een kruistogt om de Oost.
Schepen te Samarang liggende ter rede:
Zr.Ms. brik ZEEHOND; schip de VROUW HELENA;
brikken DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, HENDRIK, PIETERNELLA, MAXIMA, GEERTRUIDA;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH; chaloup PAMELA;
Engelse schepen WILLIAM NELSON, MARIA;
de onlangs gestrande Portugese brik MINERVA;
Amerikaanse schepen MESSENGER, MARIMACK (opm: mogelijk: MERRIMAC), PATTERSON, NORTH POINT;
brik ELLEN DOUGLAS;
Arabische schepen FATTAL RACHMAN, MANSOOR, PATAHOLCAIR, MAGBAR; brikken MARZOEK, FATAHOLCAIR; chaloup CHERIBON.
Maleise brikken DE GOEDE HOOP, GULLEK, SAMBAS; sala sala (opm: soort brik) SIRIE TANJONG; schoener REMAN TJIETA;
Chinese brikken TJIENSOEN, KIMSOEN; schoener DE HOOP; chaloup HAPHIN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija aangekomen:
21 Mei Ned. schoener MOLUCCO, T.S. Perry, van Batavia den 29 april, met enige militairen.
24 Mei Ned. schoener MARY, Pa Jaladrie, van Banjermassing den 14 mei.
Van Sourabaija vertrokken:
21 Mei Gouvernements ingehuurde schoener DE JONGE FREDRIK, Abdul Laut, tot een kruistogt om de Oost.
23 Mei Ned. brik GOOD INTENTION, C.J. Velge, naar Grissee.
24 Mei Ned. brik ALERT, P.A. Masse, naar Samarang en Batavia.
Schepen liggende ter rede van Sourabaija:
Zr.Ms. schoener SCHILDPAD;
schepen FATTAL KARIEM, l’ESPERANCE, ROSALIE, HABSOEN, THOMAS WILSON;
brikken WILLEM JOHAN, LADIE PONTIANAK, FRANCINA, TIKSING, ANNA, BAGOES SALAM, BOEROENG, DE HOOP, AMAZOON, GOLLEK, FANNY;
schoeners ROSE, PHENIX, LUCIFER, MOLUCCO, ALIGATOR, MARY;
kotter DE GOEDE HOOP; Portugees schip P.R.R. UNIDO;
Amerikaanse schepen GLIDE, HERCULES; brik PACAHONTAS.


Datum: 05 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. Volgens mondeling berigt van kapt. C. Pronk (opm: gevoerd hebbende het verongelukte schip ÉCLAIR, van Batavia naar Antwerpen, zie o.a. RC 010521) van de Kaap de Goede Hoop te Amsterdam gearriveerd, is door hem den 18 maart, bij het uitzeilen van de Tafelbaai, in goede staat gepraaid het schip de ONDERNEMING, kapt. H. Murk Lelsz, van Amsterdam naar Batavia; de equipagie en de passagiers waren in de beste welstand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. Den 1 dezer arriveerde te Helvoetsluis het schip GEORGE, T. Gibbs, van Londen.
Den 2 zeilden MARIA, M. Lannij, naar Liverpool.
Den 3 arriveerde arriveerde kapt. Knocker met de brieven van den 2, van Harwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. Den 2 arriveerde in de Maas de schepen de NEWBURG VOLUNTEERS, J. Drijbroug, van Sunderland.
Den 3 arriveerde de VROUW CATHARINA, J.R. Trudden, van Kiel, en zeilden de DUKE OF KENT, D. Pound, en de MARSHAL BLUCHER, T. Atherden, naar Londen; de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, naar Liverpool, en de GULDBORG LUND, N. Ohlsen, naar Kopenhagen; de wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. Den 3 arriveerden te Den Briel HET VOGELTJE, D. Lucas, van Nijburg; de VROUW ELSINA, H.G. Bosker, van Neustad; HET FORTUIN, J. Jans, en de VROUW FEMMEGINA, A.K. Braam, van Oleron; de VROUW ALIJDA, D.G. Schuur, van Droogbak (opm: Drøbak, Oslofjord), en de VROUW KNELZINA, R.R. de Jonge, van Heiligenhaven; de wind Z.O. maar stil.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Van Middelburg wordt van den 31 mei gemeld: heden is naar zee gezeild het fregatschip (opm: pink) de DAGERAAD, kapt. C. Riekels, naar Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Van Vlissingen meldt men van den 29 mei: heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild het schip de TWEE GEZUSTERS, C.J. Spann, naar Stettin (opm: Szczecin).
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de HOOP, K.Z. Schutt, van Callandsborg (opm: vermoedelijk Kalundborg); de VROUW ANNA, K.A. Bos, van Noirmoutier; de LIEFDE, M. Bakker, van de Marennes; SARAH, P. Peters, van Liverpool; de GOEDE HOOP, T. Mooij, van Brazilië; de VROUW ELIZABETH, C.T. Meeuwes, van Les Sables d’Olonne; de MARIA, S. Kroon, KLAZINA ENGELINA, L.K. Tiktak, de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, van de Marennes; de GOEDE HOOP, W.A. Boon, van Rochelle; WALCHEREN (opm: galjas), P. Hansen, van Les Sables d’Olonne; de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder, van Noirmoutier; de VROUW ALIDA, T. Swijers (opm: smak, kapt. Tijmen Swijrs, later Swiers), van Oleron; HARMONIE, H.C. Schut, van Noirmoutier; DIVERDINA, P. Meintz, van de Marennes; de VROUW GEZINA, E.J. Dik, de VRIENDSCHAP, F.L. Hoskamp (opm: kof, Tonnis Lammerts Hofkamp), de MARIA, C.T. de Boer, de VROUW MARTHA, D.R. van Wijk, de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, de JONGE WILLEM, P. Stratingh, AURORA, S.J. Brouwer, de JONGE NICOLAAS, K.IJ. Parma, de VROUW REINA, H. Koops, de JUFVROUW TITSIA, L.J. Besseling, de TWEE VRIENDEN, M. Mesdagh, de HENRIETTE, G. Abrams, de ZEELUST, G.A. Wieringa, de VROUW ALIDA, T.E. Bart, de JONGE NICOLAAS (opm: JONGE NICOLAS), J.C. Jansen, de GEZINA, C. Taaij, en THEODORE, J. Anderson, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 1 juni 1821:
Den 29 mei is te Falmouth binnengelopen het schip WILNA, Bredfield, van Buenos-Ayres naar Antwerpen; was den 1 maart vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Men verneemt, dat de Rijksdag van Noorwegen een nieuwe handelsvlag aangenomen heeft, welke bestaan zal in een rood veld met een wit kruis, binnen hetwelk een blaauw kruis geplaatst is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbenden van hunnen Meester en daartoe behoorlijk geautoriseerd, na gedane aangifte ingevolge de wet, zijn van mening op HEDEN den 5 juni 1821, des namiddags te vier uren, in het Logement het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedenden of hoogst mijnenden te verkopen: het Hol van het Fregatschip, genaamd ELIZABETH LOUIZA, lang over steven 25 ellen 6 palmen, wijd op het tussendek bij het grootluik binnen de wegering 6 ellen 7 palmen, hol in het ruim van de buikdenning tot op de bovenkant van de tussendekbalk 2 ellen 7 palmen, het tussendek hoog 1 el 7 palmen (opm: 25,60 x 6,70 x 2,70 / 1,70 m.), alles Nederlandse ellen maat; benevens deszelfs inventaris, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhout, staande en lopend want en verdere goederen meer; en zulks bij kavelingen.
Daar aan de Eigenaars van het te veilene Hol van het Fregatschip, genaamd ELIZABETH LOUIZA, als vreemd gebouwd Schip, door Zijne Majesteit de Koning, ingevolgde dispositie, in dato 16 september 1820, no. 47, het regt is verleend om Hollandse papieren bij hetzelve Fregatschip te kunnen bekomen, zo wordt voornoemd Schip met dat regt en ingevolge genoemde dispositie verkocht;
alsmede een Hinloper Plaisier-Jagt, groot omtrent een half last, met al deszelfs toebehoren, en eindelijk een Plaisier-Kotter, mede met al deszelfs toebehoren.
Het voorschreve Hol en gereedschappen zullen nog heden voor een ieder zigtbaar genummerd liggen in de Scheepmakershaven, nabij de Grote Draaibrug. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 09 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juni. Den 6 dezer zeilde van Helvoetsluis het schip ROTTERDAM PACKET, A.M. Donald, naar Aberdeen, en arriveerden ELIZA, S. Nielsen van Krageroe, in Noorwegen; JOHN CROWTHER, J. Oliver, van Havana.
Den 7 arriveerden de HOOP, H.K. Dijkhuis, van Oleron; PROVIDENCE, S. Raijner, van Hull; kapt. Deane, met de brieven van den 6, van, en zeilde kapt. Hart, met die van den 6 dezer, naar Harwich. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juni. Van Den Briel wordt van den 7 juni gemeld: den 6 arriveerden de LIVELY, J. Woolseij, van Londen; la BONNE ESPÉRANCE, L. Porgrout, van Rouaan; de LOUISA, D. Guijt, van Yersey; de SPECULATION, J. Serck, van Bergen; de JONGE ARIJ, A. de Zeeuw, en de VROUW ELIZABETH, C. van Gelderen, van Lissabon.
Den 7 arriveerden de NEELTJE JOHANNA, W. van Noort, van Lissabon, en de JONGE ALIJDA, A. van der Weijden, van St. Ubes (opm: Setubal). De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Van Vlissingen wordt den 5 juni gemeld: sedert den 30 mei zijn van onze rede naar hunne destinatie vertrokken de schepen de GOEDE VERWACHTING, E.J. Looze, van Noorwegen naar Brussel; de JUFVROUW MEES, L. Doornbus (opm: kof JUFFROUW MEES, kapt. Gerrit Lippes Doornbos), van de Marennes naar .…; de PROVIDENTIA, C. Nieschwagen, laatst van hier naar .…; naar Bilbao de WILLIAM, W. Dickson, van Londen; KAREN WILHELMINA, L. Poulsen, van Assen; JOHANNA LOUISE, C. Gunter Sohn, van Kiobenhage (opm: Kopenhagen); die GUTE HOFFNUNG, P. Frerichs, van Havre-de-Grace; en de JONGE FRAU ROKIN, V. Mewes, van Hamburg;
naar Antwerpen COMMERCE, A.M. Crea, van Greenock; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer, van Oleron; de ALBION, J. Hurst, van Londen; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, van Noirmoutier, en ROSALIE, H.J. Zeeven, van Cette (opm: Sète).
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de HOPE, R.B. Scott, naar Newcastle; de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen, en de JUFVROUW INA, R.J. Haverbult, naar Liverpool; de HOOP, J. Willems, naar Londen; CONCORDIA, H.J. Nagel, naar Liverpool; de VRIENDSCHAP, J.B. le Secq, naar .…; de VREDE, J.J. Greeven, naar St. Martin; de ZEEPLOEG, M.N. Sikkes, naar Oleron; NEPTUNES, C. Gottsche, naar Kiobenhage (opm: Kopenhagen); de PILOT, R. Slij, naar Londen; FORTUNA, J.H. Schmidt, naar de Oostzee; de STEPHEN, W. Stanhope, naar Petersburg; PHILOTAXE, F. Corran, naar Rio de Janeiro; de UNION, W. Robinson, naar Londen; de VRIENDSCHAP, E.E. de Vries, naar Marseille; de VRIENDIN ELIZA, J.D. Zijlstra, naar Riga; ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, naar Oleron, en RELEACE, J. Aaron, naar Londen.
Sedert den 3 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de VROUW ANNA, H.J.C. Borgerding, en de OOSTERSTAR, J. Moller, van Noirmoutier; de NOORDSTAR, G.J.A. Kuijper, van Kiobenhage, en le COUREUR, B. Boutin, van Rouaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 5 juni 1821:
Den 4 mei is gepraaid op 34º26’ breedte, 70º6’ lengte, een Hollands schip met no. 149, van Sierra Leone, zijnde in nood.
Den 25 mei is te Scillij (opm: Scilly, kleine haven nabij Kinsale, Ierland) binnengelopen het schip (opm: galjoot) ZORG EN VLIJT, H. Rubinga, van Rotterdam; het schip is den 29 naar Belfast gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Rotterdam, 8 juni. Te Antwerpen ligt in lading: naar Batavia, om ten spoedigste, tegen den 15 juni, te vertrekken, het Nederlands fregatschip BARONESSE VAN DER CAPELLEN (opm: onder kapt. F.F. Cambernon), zeer goed geschikt voor passagiers, en groot circa 900 tonnen; nadere informatie ten kantore van de heren D. Parish, Agie en Comp, of bij de makelaars Chs. Grisar en W.J. Marsily.
S. van Canighem, reder van voornoemd schip, door een verblijf van meerdere jaren te Batavia, in de Oost-Indische handel dooroefend, voornemens zijnde daar wederom naar toe te keren, ten einde zich aldaar te vestigen tot het uitvoeren van commissiën, beveelt zich in de gunst van Rederen en Kooplieden.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Samarang ligt in lading om naar Nederland te vertrekken in den loop dezer maand de Amerikaanse brik ELLEN DOUGLAS, kapt. S.C. Martin.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Volgens ontvangen berichten is op de reize naar Palembang op den 12 mei overleden de heer Pieter Swart, in leven gezagvoerder van het Nederlandse koopvaardijschip de NIEUWE ZEELUST, waarvan bij deze aan vrienden en bekenden wordt kennis gegeven.
H.D. van Rijnsbergh, executeur


Datum: 12 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Parijs, 8 juni. De kapitein van het oorlogschip LE GUERRIER, dat te Mahon binnengelopen is, heeft aan de havenkapitein doen weten, met last om dadelijk daarvan de Koning te laten verwittigen, dat de Deij van Algiers alle zijne kapers heeft doen ontwapenen, en aan de bevelhebber van het Nederlands eskader, dat in die haven ligt, heeft laten zeggen, dat hij nooit enige vijandelijkheden tegen de Mogendheden van Europa zoude plegen, zo deze niet zelve begonnen met zijn vlag te beledigen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. In Texel is binnengekomen Zr.Ms. oorlogsbrik DE COURIER, kapt.luit. Pool, van Portsmouth.
Het schip COLETTE CHARLOTTE (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA, ook wel COLLETTA EN CHARLOTTA, thuishaven Oostende), kapt. Claeijs, van Ostende naar Liverpool, te Penzance binnengelopen, heeft den 30 mei de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juni. Den 8 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen ELEONORA CHARLOTTA, F. Duwel, van Libau (opm: Liepaja), HOFFNUNG, J.M. Dirks, en NEPTHUNUS, H.N. Bahlrus, van Riga.
Den 10 arriveerden DORIS, C. Alers, van Riga; JANE, J. Hodgkins, VAN New-Bedford; HOPE, W. Tulloch, van Sunderland; GANGES, R. Lanchaster, van Cardiff; DEE, W. Moffat, van Aberdeen; HAONEFIÖRD, J. Brorsen, van Kopenhagen, JOSINUS, J.C. Bliet, van Grijpswold (opm: Greifswald); de DRIE GEBROEDERS, J.J. Keijer, van Oleron; KRAIJA, J. Jacobsen, van Dramme; AURORA, J.C. Ziepke, van Riga.
Bij het vertrek der post is een schip in het gezigt, zijnde de KLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoord (opm: galjas, Cornelis Schilperoort), van Lissabon. De wind N. en Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juni. Den 9 zeilden uit de Maas de schepen de DIAMANT, D. Miller, naar Grimsbij, en de JUFVROUW WILLEMINA LAURENTINA, J.J. Swart, naar Oleron, en arriveerde de HOFFNUNG, E. Brodersen, van Skielskior (opm: Skelskør).
Den 10 zeilden de GOEDE HOOP, G.J. Munneke; de VROUW JANTJE, W. Kuijt, en de HENDRIKA, T.F. Harding, naar .…; de GUSTAF CAREL, P. Fretwurst, naar Rendsburg; de HAMBURG PACKET, A. Bisset, naar Grangemouth; de YORK PACKET, T. Husband, naar Hull; die EENIGHEDEN, J.A. Runne, naar Aalborg; de SPECULANT, P. Born, naar Pernau (opm: Pärnu); de DUKE OF YORK, R. Couch, naar Londen; die HOFFNUNG, H. Souberg, de ANNA MARGARETHA, H. Sluhr, de JONGE WILHELM, J. Maas, de SOPHIA, M. Schluur, de DOLPHIJN, N.H. Kreeft, de AURORA, J.J. Raamm, en de LODEWIJK, J.J. Nehmzoe,naar de Oostzee.
De wind N. en van Z. tot W.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Van Den Briel wordt gemeld: den 11 dezer zeilden de MAGDALENA, H.P. Evers, en de DOLPHIJN, J. Voss, naar de Oostzee; de PRINCE OF SAXEN COBURG, J. Ladd, naar Londen; de SPECULATION, J. Serk, en de ANNA SOPHIA, M. Nugaard, naar Bergen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Gisteren namiddag te 4 uren overleed, tot onze groote droefheid, onze geliefde Grootvader, Arij Pot, in den hoogen ouderdom van 90 jaren en 3 maanden.
In naam van de verdere Kindskinderen,
Elshout, Arij Pot
den 3 juni 1821 Jan Pot
De Affaire wordt door de Ondergetekenden gecontinueerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, G.J. Roland Holst, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 25 juni 1821, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, met koperen huid, genaamd DE VEREENIGING, gevoerd bij kapitein Adriaan Roos, lang 28 ellen 3 palmen 1 duim, wijd 8 ellen 7 palmen, hol 3 ellen 9 palmen 6 duimen, het Verdek 2 ellen 3 palm 6 duimen (opm: 28,31 x 8,70 x 3,96 / 2,36 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 100 voeten, wijd 28 voeten 5½ duim, hol 14 voeten, het verdek 7 voeten 4 duim). Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, G.J. Roland Holst, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 25 juni 1821, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, met koperen huid, genaamd JOHANNA, gevoerd bij kapitein C.J. Jonker, lang 30 ellen 8 palmen 6 duim, wijd 7 ellen 9 palmen 3 duimen, hol 3 ellen 8 palmen 2 duimen, het Verdek 1 el 7 palmen (opm: 30,86 x 7,93 x 3,82 / 1,70 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 109 voeten, wijd 28 voeten, hol 13½ voeten, het verdek 6 voeten). Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men biedt aan te koop: een door deszelfs snelheid beroemd Engels schoener-brikschip, groot volgens Register 165 Ton, met koperen bouten betimmerd, koperen bodem, sedert een jaar gebouwd en van een zeer goede inventaris voorzien.
Nadere informatie te bekomen bij W. Smith en Comp, Kargadoors te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Den 7 mei. Het volgende is een nadere opgave wegens de redding van de Pruisische brik CHARLOTTE GRAVIN VAN HESSEN, gevoerd door kapt. D.H. Rassmuss (opm: D.H. Rasmussen), van Ebeltrosse (opm: vermoedelijk Ebeltoft) in Jutland. (opm: zie RC 260521)
Dit schip, in de nacht van 21 mei op de Noorder-Rassen omhoog geraakt zijnde, is den 22, des morgens ten 3 ure, door de loodsboot van Vlissingen No. 2, gevonden en opgevist, drijvende hetzelve bezuiden het vaarwater van de Deurlo, met de steven om de zuid, zonder dat zich enig mens aan deszelfs boord bevond. De loodsboot met hetzelve onder zeil gegaan zijnde, kwam omstreeks half zes ure weder in het vaarwater ten anker, bevindende men dat de brik een zwaar lek had bekomen. De kapitein, stuurman en verder equipagie, met de jol of sloep van dit vaartuig vervolgens aan boord gekomen zijnde, verklaarden, hetzelve des nachts te hebben verlaten, wanneer het was aan de grond geraakt. Des namiddags ten vijf ure is meergemeld schip door de loodsen in de haven alhier binnengebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 28 mei binnen gekomen de sloepschepen WILLIAM, kapt. William Nazeby, ATTALANTHA, kapt. James Byrne, WALTER MATTHYS, kapt. A. Gallaway en het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, alle met ballast van London. Uitgezeild de smakschepen de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, de kofschepen de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan J. Kortrijk, de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, alle met ballast op avontuur, de DRIE GEBROEDERS, kapt. Jan M. Swart, met pannen naar de Kleine Oost (opm: de Levant).
Den 29 dito binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. John Davy, met ballast van Londen, het kofschip de VERWAGTING, kapt. Steven de Vries, met zout, looderts en huiden van Liverpool.
Den 30 dito binnen gekomen de kofschepen de VROUW ENGBERDINA, kapt. Jacob H. Mulder, MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, de VROUW ANNEGINA, kapt. H.S. Potjer, het smakschip de DRIE VRIENDEN, kapt. H.G. Haverbult, alle met zout van Liverpool.
Den 31 dito binnen gekomen het smakschip HELENA, kapt. G.A. Schuiring, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, met ballast op avontuur.
Den 2 juni binnen gekomen het kofschip de LEMMER, kapt. J. Tammes, met zout van Liverpool, het motschip de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Seeman, met hout van Noorwegen.
Den 3 dito binnen gekomen het smakschip de TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder Jans Boeling, met hout van Noorwegen, het motschip de VROUW ENGEL, kapt. Harm Loets Meijer, met granen van Kiel. Uitgezeild de sloepschepen WALTER MATHYS, kapt. A Gallaway, ATTALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter naar Londen, het smakschip VRIENDSCHAP, kapt. B. de Vries, met granen naar Marseillie.
Den 4 dito binnen gekomen de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, met hout van Noorwegen; ALIDA, kapt. H.J. Benes, met zout van Liverpool, NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met granen van Wismar; het brikschip HEDEWIG AMELIA, kapt. C. Larsen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Middel, de VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman, de DAGERAAD, kapt. Jan H. Smit, de kofschepen ANNEGINA, kapt. J.G. Hergens, HOOP EN VREE, kapt. IJ.P. Piebes, alle met ballast op avontuur, het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met boter, kaas en huiden naar Folkstone; het kofschip de VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, met dakpannen naar Riga.
Den 6 dito binnen gekomen het smakschip CASTOR, kapt. S. Hooghout, met hout van Noorwegen, het kofschip de EENDRAGT, kapt. J. Bornet, met zout van Liverpool, de sloepschepen SWIFT, kapt. Enos Page, MARIA, kapt. R. Cubith, het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, alle met ballast van Londen.
Den 7 dito uitgezeild het tjalkschip de JONGE WILLEM, kapt. H. Drent, met pannen naar Hamburg.
Den 8 dito binnen gekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jr, met ballast van Londen, het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, met zout van Oleron.


Datum: 14 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Te Texel is binnengekomen het schip (opm: pink) HET SCHOON VERBOND, kapt. P.F. Wegener, van Batavia, in 98 dagen; is den 1 maart van daar vertrokken. Bovengemelde kapitein heeft den 7 dezer, tussen Lezard en Goudstaart (opm: Lizard resp. Start Point), in goede staat gepraaid het Nederlands galjootschip WELBEDACHT, kapt. J.A. Engel (opm: WELBEDAGT, kapt. Jappe Alderts Engels), van Marseille naar Riga; alles was wel aan boord.
In Terschelling is binnengekomen H.G. Prins (opm: smak VIER GEBROEDERS), van Krageroe.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Kapitein C. Koert, voerende het schip de WELVAART, van Berbice den 10 juni in Texel binnen, is den 5 dito bij Goudstaart (opm: Start Point) gepasseerd een schip met geelgeschilderde gangen, poorten en met een galjoen, voerende Nederlandse vlag, en van de voortop een vlag rood, wit en rood, zijnde die van het Zeemanscollegie te Dordrecht.
(opm: volgens RC 160621 was het bedoelde schip de ATALANTE [fregat ATALANTA], kapt. C. Zwanenburg, 30 mei uit Texel gezeild naar Suriname)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Het schip de DRIE VRIENDEN (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. A.R. de Groot, van Caen naar Brussel, is den 27 mei te Calais binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Van Helvoetsluis wordt gemeld: den 12 gearriveerd zijn de HELENA AURORA, J. Davids, van Libau (opm: Liepaja); EUROSIA (opm: kof EUROPA), IJ.F. de Boer, van Cette (opm: Sète); le CHARLES, F. Guilbert, van Havre-de-Grace; de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, van Liverpool.
Den 13 zijn gearriveerd de AURORA, G. Johannes, van Liverpool; MINERVA, P. Flind, van Libau; ANNA, R.E. Brouwer, van Bergen; TONOHON, H. Nieman, van Arendsburg; de VROUW ANNA, N.M. Parrou, en TUGEND, H. Bohrew, van Libau; ELIZABETH, G. Hartstoep, van Messina; de TWEE GEBROEDERS, J.H. Pagels, van Pillau (opm: Baltiysk); THREE SISTERS, W. Frost, van Londen, en l’EMILIE, L. Netzil, van Havre-de-Grace.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Te Den Briel arriveerde den 11 de ANNA SOPHIA, N. Tupper, van Liverpool.
Den 12 arriveerde de VROUW EMINA, J.C. Kluin, de VERWACHTING, H. Gerdes, en de VROUW ALIJDA, A. Kremer, van Libau (opm: Liepaja); de JONGE WILLEM, S.J. Schelts (opm: kof, kapt. Ibe Jans Schelts), van Dantzig (opm: Gdansk); de SEIREN, H. Andersen, van Bergen, en de ANNA PHILIPPINA, G. Jansen, van Arendsburg. De wind N.N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Van Middelburg wordt van den 10 gemeld: op heden is van Demerarij gearriveerd het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. Van Vlissingen meldt men van den 11 dezer: den 9 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de NIEUWE ONDERNEMING, K.L. Domine, en de EENDRAGT, H.J. Korter naar Liverpool.
Den 9 en 10 voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede aangekomen SAVANNAH, J. Barrow, van Charlestown, HENRIETTE, H. Schröder, van Aalburg, en CAROLINE, J. Serril, van New Orleans.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op den 12 november 1820 is te Sourabaija overleden onze veelgeliefde oudste Zoon Johannes van Oosterhout, in leven Opper-Constructeur van Nederlandsch-Indische werven, in den ouderdom van 33 jaren en 5 maanden; zijne Echtgenoote betreurt daar in hem den besten Man, en wij een braven Zoon, welke wij hopen zijn leven met een beter heeft verwisseld. Daar wij van dit voor ons zo treffend verlies kennis geven aan Bloedverwanten, Vrienden en allen, welke den overledenen gekend hebben, verzoeken wij van condoleantie-brieven verschoond te blijven, welke niet dan onze droefheid zouden vermeerderen.
Rotterdam, W. van Oosterhout
den 12 juni 1821 N. van Oosterhout, geb. Van Woudenberg


Datum: 15 juni 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 7 mei uitgezeild het kofschip de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, met ballast op avontuur.
Den 9 dito uitgezeild het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, met ballast naar Noorwegen.
Den 12 dito uitgezeild het smakschip de VROUW JANTINA, kapt. J.A. Panjer, met ballast naar Noorwegen.
Den 17 dito binnen gekomen het tjalkschip de JUFVROUW HENDRIKA (opm: JUFFROUW HENDRINA), kapt. B.H. Engelsman, met hout van Noorwegen naar Dokkum.
Den 18 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE MARIA, kapt. O. Benedictus, met wrak scheepshout, mot en spaanders, van Papenburg naar Dokkum.
Den 23 dito binnen gekomen het jachtschip het GESCHENK AAN DRIE KINDEREN, kapt. R.T. Danhof, met hout van Noorwegen naar Dokkum.
Den 25 dito uitgezeild het tjalkschip de EENDRAGT, kapt. J.J. Schoonmakers, met gemalen schors, koolteer en klokken van Dokkum naar Oost-Vriesland.
Den 26 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. B.I. Siedses, met eiken balken en kromhout van Hamburg naar Dokkum.
Den 31 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE MARTHA, kapt. K.S. Keimpema, met houten mouden (opm: vormen voor het bakken van stenen) en spanen dozen van Hamburg naar Dokkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij toeval uit de hand te koop een net betimmerd Hek Tjalkschip, voorzien met een propere kajuit en vooronder, dog platte luiken, dus even geschikt zo wel tot een beurtman als particulier, oud 11 jaren, lang 18 ellen 6 palmen (63 voet), wijd 4 ellen 3 palmen (14½ voet), hol na rato, voorzien van een goede inventaris, liggende en te bevragen te Stavoren bij Arend A. Postema.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Den 4 februari j.l. is in de Tafelbaai - Kaap de Goede Hoop binnen gekomen het Nederlandse schip (opm: fregat) CHRISTINA BERNARDINA, gevoerd bij H.F. Zeijlstra, van Batavia den 20 december 1820, met koffij en suiker voor Amsterdam, welk schip den 11 februari de reis heeft vervolgd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van den 5 op den 6 februari is het Nederlandse schip l’ECLAIR (opm: fregat ÉCLAIR), schipper C. Pronk, van Batavia komende, bij het binnen zeilen der Tafelbaai aan het Noordoosten van dezelve op strand geraakt. Bij het redden der schipbreukelingen, hetwelk met veel moeite en gevaar vergezeld ging, zijn een der stuurlieden en vier matrozen verdronken. Volgens particuliere brieven zijn de passagiers alle, uitgezonderd een kind, behouden aan wal gekomen en dadelijk bij de Nederlandse ingezetenen aan de Kaap met hun alom bekende en geprezen gastvrijheid en gulhartigheid ontvangen en verzorgd geworden. (opm: zie RC 010521, 080521 en volgend bericht)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Het behaagde der Goddelijke Voorzienigheid in de noodlottige nacht tussen den 5 en den 6 februari l.l. nabij de Tafelbaai aan de Kaap de Goede Hoop bij het op strand verongelukken van het schip l’ECLAIR D’ANVERS (opm: fregat ÉCLAIR, thuishaven Antwerpen, kapt. Cornelis Pronk), van Batavia naar Antwerpen gedestineerd, door een woedende zee, welke het wrak overstroomde, uit onze verzorgende armen in de eeuwigheid te doen wegzinken onze geliefde pupil Isaac Jacobus Hendrikus Pieter Pieterse van Medenbach Wakker, oud 3½ jaar.
Alle onze vrienden en bekenden, welke het aanvallig en veelbelovend kind gekend hebben en getuigen van onze aan hem toegedragen liefde geweest zijn, zullen gewis onze rechtmatige droefheid billijken, daar de ongelukkige samenloop van rampen door ons gelijktijdig in doodsgevaar te bevinden en aan het kind geen redding te kunnen bijbrengen, met zo veel slachtoffers voor onze ogen te zien wegspoelen, houden wij ons in de hartelijke deelneming onzer vrienden overtuigd.
Kaapstad, den 10 februari 1821 B.H. Boterkooper,
A. Boterkooper, geboren Cantinjon


Datum: 16 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Den 5 dezer is op de hoogte van het eiland Wight, door de loods C.S. Duinker, in goede staat gepraaid het schip le GÉNÉRAL BLUCHER, kapt. L.H. Ruijl, van Cette (opm: Sète) naar Riga.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Kapt. A. Hansen, voerende het schip AMICITIA, den 12 juni in Texel binnen van Surinamen, is den 12 april van daar vertrokken; dezelve berigt, dat voor hem gezeild is het schip (opm: fregat) SIMONETTA MARIA, kapt. G.H. Ahlers; dat het fregat PAULINA, kapt. J. Johannesen, den 15 dito zou vertrekken, en gevolg worden door de schepen CONCORDIA, kapt. W. Groen, en MARIA, kapt. E.D. Dekker, allen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Het schip BRISEIS, kapt. P. Bakker, den 31 mei uit Texel gezeild naar Smirna (opm: Izmir), was, volgens brief van de kapitein, in dato 3 juni, destijds met een gunstige gelegenheid in goede staat zeilende op de hoogte van Wight.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. De Hanoverse kof JOHANNA ABEGG, kapt. L.B. Ruijl, met wijn, brandewijn en stukgoederen, van Cette (opm: Sète) naar Embden en Bremen, is den 7 juni op de hoogte van Wight totaal verbrand; het volk is gered en in de haven van Texel aangebragt door de loodsschipper C.S. Duinker, die gemeend had het schip die dag in Engeland binnen te slepen, doch uit hoofde van het hand over hand toenemen van de brand, na vruchteloze pogingen, daarvan heeft moeten afzien, en het schip des avonds verlaten (opm: zie RC 190621 en 210621).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Den 13 arriveerden te Helvoetsluis de schepen INDUSTRIE, A. Brons, van Surinamen, de TWEE GEBROEDERS, W.R. Lakens, van St. Ubes (opm: Setubal), en zeilde kapt. Deane met de brieven van den 13 naar Harwich.
Den 14 zeilden BRUNSWICK, T. Bevan, naar Baltimore; HESPERUS (opm: brik), W. Rijnbende, naar Surinamen; de MEDUSA, N. le Rossignol, naar Jersey; Zr.Ms. fregat van oorlog DE SCHELDE, kapt. J.M. Polders, en MARY, W. Alexander, naar Batavia, en arriveerden FAVORI, G.J. Brandt, van Riga; ANNA DOROTHEA, H.N. Davids, van Randers; kapt. Macdonough, met de brieven van den 13, van Harwich. De wind O.N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Den 13 arriveerden in de Maas de schepen de EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, en de CATHARINA, W. Curd, van Londen; de ZEEGEWIN, J. van Teijlingen, van Lissabon; de JOHANNA, R.H. Jonker, van Libau (opm: Liepaja), en de SIX BRODRE, P.H. Erichsen, van Faaborg.
Den 14 zeilde de CONCORDIA, J. Swart, naar Bordeaux; de GEORGE, J. Dobie, en de JAMES JERSEIJ, J. Foreman, naar Grenstmouth (opm: vermoedelijk Grangemouth).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Van Den Briel wordt den 15 gemeld, dat op den 14 arriveerde de VROUW JOHANNA, J.E. Wallenstein, van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. Van Vlissingen wordt van den 12 gemeld: sedert onze laatste zijn alhier ter rede gekomen de schepen de DRIE VRIENDEN (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. A.R. de Groot, van Caen naar Brussel gedestineerd; voorts, naar Antwerpen bestemd, l’EUGÉNIE, P.N. de Roijan, van Bordeaux; MARGARETH, A. Smith, van Londen; de WILNAU, H. Bredfield, van Buenos-Ayres; de JUFVROUW MAGDALENA, H.P. de Jong, van Noirmoutier, de WILLEM, H.W. Kiers, van Lissabon; de HERSTELLER, R.H. Velthuijs, van Marseille; NEPTHUNUS, W.M. Cramer, van Noirmoutier; JOHANNA, H. Claussen, van Palermo; HADAJOS, J. Best, van Sunderland; ANNA, B. Petersen, van Messina; de LOUISE, P.J. Colas, van Cette (opm: Sète), de JUFVROUW MEES, G.L. Doornbos, van de Marennes; WILLEMINA CATHARINA, P.D. de Jonge, van Liverpool; de RIJZENDE ZON, A. van Schie, van Bahia.
Van den 9 dezer tot heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARGARETHA (opm: MARGUÉRITE, thuishaven Gent), J.J. Tiddens, naar de Havana; de EENDRAGT, B.H. Cappen, naar Bayonne; de DRIE GEZUSTERS, J. Sipkes, naar Riga; de VROUW MARIA, Z.K. Schutt, naar …(opm: niet vermeld); de NIEUWE ONDERNEMING, K.L. Domine (opm: kof, kapt. Klaas Lucas Domenie), naar Liverpool; ENGELINA, H.P. de Jong, naar St. Martin; die GUTE FRAU, C. Reetzoke, naar Kopenhagen; MATHILDA, S. Whileij, naar Londen; ANNA PAULOWNA, A.J. Vollemaere, naar Bayonne; de JONGE CAMILLE (opm: pleit, ex-JEUNE PIERRE), M.J. van Dalen, naar de Marennes; de UNIE, J.B. Neurenberg, naar Liverpool; CHRISTINA TITSIA, A.A. Potjes (opm: kof CHRISTINA EN TITIA, kapt. Albert Andries Potjer), naar Noirmoutier; de EENDRAGT, H.J. Korter, naar Liverpool; de HOOP, E.G. Jonker, naar Noirmoutier, en de ONDERNEMING, P. Hakke (opm: kof, kapt. Reyn Hakker), naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 13 is te Keulen gearriveerd het schip de JONGE HENDRIK, gevoerd door kapt. Hend. van Hees jr, den 4 dezer van hier vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 12 juni:
Den 8 dezer is van Portsmouth vertrokken het aldaar binnengelopen schip VROUW GEERTRUIDA, Draijer, van Amsterdam naar Lissabon.
Het schip de ONDERNEMING, Lelsz, van Amsterdam naar Batavia, is den 22 maart aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen en heeft den 3 april deszelfs reis voortgezet.
Den 3 mei is te Madera binnengelopen het schip FRIENDS, Blenkinson, van Rotterdam naar Honduras, en den 6 dito het schip BETSEY, Roepel, van Rotterdam naar Surinamen, laatst van Ramsgate; het eerste is den 5 en het tweede den 9 weder vertrokken.
Den 12 is te St. Helena gearriveerd het schip INDUS, H. Wright, van Batavia, en vervolgens naar Engeland gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bataviase berigten tot den 24 februari behelzen:
Den 10 februari is te Batavia gearriveerd Zr.Ms. brik SIRENE, kapt.-luitenant W. Tieman, uit Texel, laatst van Rio-Janeiro, en het schip de SELIMA (opm: driemaster, thuishaven Brugge), F. Wens, van Ostende; den 13 APOLLO (opm: fregat, thuishaven Antwerpen), G.H. Quedens, van Antwerpen.
Van Batavia is den 28 januari vertrokken het schip ARINUS MARINUS, A. Langeveld, naar Rotterdam; den 31 INDUS, H. Wright, naar Antwerpen; den 13 februari ROUSSEAU, J. Jefferson, en den 16 STAKEBIJ, J.C. Smith, naar Amsterdam; den 19 CONCORDIA (opm: driemaster, thuishaven Oostende), A. Willems, naar Antwerpen, en HELVETIUS, S. Swift, en den 20 WILLIAM, S. Rutter, naar Amsterdam, en den 24 JORINA, T. van Duivenbode, naar Rotterdam.
Den 5 februari is van Samarang en den 12 dito van Sourabaija gezeild het schip de JONGE PIETER, J. Vink, naar Ostende.
Ter rede van Batavia liggen Zr.Ms. wachtschip TROMP, schoener ZEEMEEUW, kanonneerboten no. 2 en 15;
schepen de GRAAF BULOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, EMERENTIA, de GENERAAL DE COCK, MERCURE, CORNELIA, RESOLUTIE, BARON VAN DER CAPELLEN, HENRIETTA ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FANNY, MARIA, SELIMA, APOLLO;
brikken MARIA, CORNELIA, EXPERIMENT, NORDLOH, DIJKZIGT, JORINA, HARRIET;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, INDIA TRADER, MARY, FRINDSHIP (opm: mogelijk FRIENDSHIP), PRINCESS ROYAL, JESSIE, MENTOR, LADY NEWSENT; brikken FANNY, HASTINGS;
Amerikaanse schip THOMAS WILSON, en brik VANCOUVER.
Te Samarang Zr.Ms. schoener no. 16; schepen HUNTER, EVERTSE, PEKIN, RACE HORSE, KUMBANG JATTIE, ELIZABETH;
brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, PIETERNELLA, MAXIMA;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA; chaloupen PAMELA, EMMA;
Engels schip WILLIAM NELSON; Amerikase schepen MESSENGER, MARIMACK, PATERSON, FAME en brik ELLEN DOUGLAS.
Te Sourabaija Zr.Ms. korvetten EENDRAGT, VENUS, brik JACOBA ELIZABETH, schoeners SCHILDPAD, EMMA, CALIJPSO, kanonneerboot no. 17,
schepen VIAGANTE, CLARA, JAVA, EMILE, BATAVIA, FORTITUDE, JACOBA, ADMIRAAL BUIJSKES, ROSALIE,
brikken WILLEM JOHAN, LADIE PONTIANAK (dus geen LADY), FRANCINA, ANNA, ELIZABETH,
schoeners ROSE, MARY, DASHER, PHOENIX, DE HOOP, kotter DE GOEDE HOOP,
Engels schip NEPTHUNE, brikken ALERT, THREE BROTHERS; Frans schip l’ESPÉRANCE; Amerikase schepen NORTH POINT, GENERAAL HAMILTON, GLIDE, en brik NAUTILUS.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. Zr.Ms. brik COURIER, in Texel binnen, heeft van Plymouth medegebragt de aanleggers van een complot, onder de troepen op het koopvaardijschip FRANKLIN (opm: fregat, kapt. C. Swaan) gesmeed, om de officieren en onderofficieren te vermoorden en het scheepsvolk te noodzaken het schip naar een Franse haven te brengen, hetwelk echter gelukkig verijdeld was.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 juni. Te Bahia is gearriveerd J.B.H. Oreille (opm: brik LE HENRY), van Antwerpen naar Rio de Janeiro.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Den 4 februari j.l. is in de Tafelbaai – Kaap de Goede Hoop binnen gekomen het Nederlandse schip CHRISTINA BERNARDINA, gevoerd bij H.F. Zeijlstra, van Batavia den 20 december 1820, met koffij en suiker voor Amsterdam, welk schip den 11 februari de reis heeft vervolgd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Op den 11 december 1820 is in Texel binnengekomen het Nederlandse schip IDA ALIJDA, kapt. K. Sipkes, in 108 dagen uit de Moluccos met Gouvernements-specerijen.


Datum: 19 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Van Texel is uitgezeild Zr.Ms. instructie-brik COURIER, kapt.luit. Pool, naar Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. De Terschellinger loodsschipper F.D. Krijne heeft den 2 dezer in de Noordzee gepraaid kapt. A. Walthuizen, voerende het schip de TWEE GEBROEDERS, van Cette (opm: Sète); had gebrek aan proviand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 juni. Het wrak van het verbrande schip JOHANNES ABEGG, kapt. B.L. Ruijl (opm: zie RC 160621 en 210621), van Cette (opm: Sète) naar Embden en Bremen, is, na dat het door de equipagie verlaten was, den 10 juni, des avonds, door een Engelse kotter te Spithead (opm: gebied op de Solent dwars van Portsmouth) binnengesleept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 juni. Voor Braamspunt (opm: monding van de Commewijne, 5º57’ N.B. 55º9’ W.L.), bij Surinamen, is gearriveerd J. Precht (opm: bark WILLEM DE EERSTE), van Amsterdam, laatst van Cowes, in 29 dagen;

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. Den 15 arriveerde te Helvoetsluis het schip de GOEDE TROUW, K.J. Masker, van Cette (opm: Sète).
Den 16 zeilden MARY, W. Alexander, naar Batavia; EGMOND, T. Scottland, naar Montrose; de VROUW ANNAGINA, S.H. Spelde, naar Liverpool, en arriveerden WABUSH, J.A. Jucker, van Baltimore, en ERWACHTING, J.C. Deihneke, van Memel (opm: Klaipeda).
Den 17 arriveerde DAUNTLESS, C. Sharp, van Sunderland, en zeilde KATHERINE STEWARD FORBES, C. Lamb, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. Den 15 arriveerden in de Maas de schepen de ZAANVLIET, O. Sijmens, van Lissabon; de MARIA LOUISA, C.F. Schmidt, van Riga; die WOLPHARTH, J.M. Facks, van Pernau (opm: Pärnu).
Den 16 zeilden de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Dublin; de JAMES JERSEIJ, J. Foreman, en de GEORGE, J. Dobic, naar Grenstmouth (opm: vermoedelijk Grangemouth), en de GOEDE HOOP, M. Heere, naar Fero (opm: mogelijk Faro).
Na posttijd zeilde den 16 de ELISABETH, T. Rogers, naar Londen, en arriveerde de JONGE DUIJF, H.A. Feijen, van Brewick (opm: Brevik).
Den 17 zeilden de PRINCE OF ORANGE, T. Musson, en de PRINCE OF BATHURST, j. Headt, naar Londen, en de JOHN AND MARY, G. Watson, naar Leith. De wind N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. Van den Briel wordt van den 18 gemeld: den 17 arriveerden de TWENDE BRODRE, H.H. Bruun, van Nakskov; de TWENDE SODSKENDE, C.H. Gothielf, van Bandholm; de CARL FREDRIK, J. Dachn, van Arendsburg, en de MARGARETHA ULRICA, C.C. Knudzer, van Riga.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 15 juni 1821: het schip de SIMMONETTA MARIA, Alckers (opm: fregat SIMONETTA MARIA, kapt. G.H. Ahlers), van Surinamen naar Amsterdam, is den 9 mei uit nood te Charleston binnengelopen.
Den 7 dezer bevond zich op de hoogte van Start het schip VROUW KATHARINA EN ELIZABETH (opm: fregat VROUW CATHARINA ELISABETH), van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam den 16 juni. Den 15de dezer zijn in Texel binnengekomen de schepen PAULINA, kapt. J. Johannesen; CONCORDIA, kapt. W. Groen; JOHANNA PHILIPPINA, kapitein W. de Boer en MARIA, kapt. E.D. Dekker van Suriname.

LC 190621
Harlingen. Den 9 juni binnen gekomen de smakschepen de JUFFER GEERTRUIDA, kapt. Johan S. Banier, met hout van Dantzig (opm: Gdansk), de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan Wiebes Overmeer, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen ALLEGONDA HILLEGONDA, kapt. E.E. Kuilema, HELENA, kapt. G.A. Schuiring, de VROUW MARGARETHA, kapt. E.A. Pot, de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Seeman, alle met ballast op avontuur.
Den 10 dito uitgezeild de sloepschepen SWIFT, kapt. Enos Page, UNION, kapt. John Davy, het schonerschip LIVELY, kapt. Willem Bayes, alle drie met boter &c. naar Londen.
Den 11 dito binnen gekomen de smakschepen de GOEDE INTENTIE, kapt. Teeke J. van der Veer, de VROUW CRISTINA, kapt. Dirk Bruintje, beide ledig van Amsterdam.
Den 12 dito binnengekomen de tjalkschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan F. Onnen, van Memel (opm: Klaipeda), de JONGE EVERT, kapt. H. Willems, van Hamburg, beide met hout.
Den 13 dito binnen gekomen het sloepschip WALTER MATHYS, kapt. A. Galloway, met ballast van Londen.
Den 14 dito uitgezeild het brikschip HEDEWIG AMALIE, kapt. C. Larsen, met ballast naar Noorwegen, het smakschip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met pannen en stenen naar Hamburg.
Den 15 dito binnen gekomen het smakschip de JONGE DANIEL, kapt. H.J. Oortjes, met hout van Noorwegen.
Den 17 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE TRYNTJE, kapt. A.B. Visser, met hout uit de Oostzee. Uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. W. Barfield, het sloepschip WALTER MATHYS, kapt. A. Galloway, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, presenteert bij publieke veiling en gereden gelde, op den 25 Juni 1821, aan de meestbiedenden, bij strijk- en verhooggeld te verkopen: de gehele tuigage, bestaande in ankers, anker kettingen, touwen, zeilen enz, alles herkomstig van het op den 19 mei j.l. op Ameland gestrande Engelse brikschip AMETHYST, gevoerd geweest bij kapt. James Ballantyne.
Wie gading maakt, komen op voorschreven tijd, des morgens ten 9 uren, in den dorp Nes op Ameland.
De strandvonder voornoemd,
W.R.J.D. van Heeckeren


Datum: 21 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Het schip de LIEFDE, kapt. S. Koorn, van Amsterdam naar Duinkerken, is den 9 juni te Ostende binnengelopen en den 11 dito weer van daar vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Het schip (opm: fregat) VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. J. Ingerman, den 30 mei uit Texel gezeild naar Batavia, is den 7 juni op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Aangaande de Hanoverse kof JOHANNA ABEGG, kapt. B.L. Ruijl, van Cette naar Emden en Bremen (opm: zie RC 160621 en 190621), wordt door de heren Van den Bergh en Hamberg, te Portsmouth, in dato den 14 dezer gemeld, dat dezelve daags tevoren door een Engels stoomvaartuig aldaar was binnengebragt. Dit schip overgevallen zijnde, was door de Engelse loodsen verlaten en in het Kanaal drijvende gevonden; men had de masten en het tuig gekapt, waardoor het gerezen was; doch bevond zich zonder roer. Daar gemelde kof zonder enig levend schepsel aan boord in open zee gevonden is had des Konings advokaat te Portsmouth beslag op het schip en de lading gelegd als droit of Admiralty; ingevolge van dien had de heer A. van den Bergh, in kwaliteit als Hanovers consul, het schip en de lading bij het Hoog Admiraliteitshof gereclameerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Kapt. A.J. Struijck, voerende het schip ELISABETH EN MARIA, meldt van Paramaribo van den 30 april, dat hij reeds de helft zijner lading voor Amsterdam had ingenomen en denkelijk den 20 mei het overige aan boord zou hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juni. Den 18 arriveerde te Helvoetsluis het schip SERIUS (opm: waarschijnlijk SIRIUS), C. Theling, van Riga.
Den 19 arriveerde het schip CORNO, P. Robinson, van Stockton.
Den 20 zeilden TWENDE BRODRE, B. Pettersen, naar Holmstrand (opm: Holmsbu); MOZES, J. Falck, naar Dramme en FORTUIN. J. Jans, naar Oleron.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juni. Den 18 arriveerde in de Maas het schip (opm: kof) de GOEDE VERWACHTING, R. Hansen, van Bergen; dezelve rapporteert dat hij den 15 dezer, te Corson, op de Liet van Bergen (vaarwater binnen de eilanden, van Stavanger tot Bergen), in goede staat heeft gepraaid het galjasschip ZELDEN RUST (opm: ZELDENRUST), P. Gorter, van Dordrecht.
Den 20 zeilden de LOUISA, D. Guijt, naar Jerseij; HERSTELD HOLLAND, A.F. Norman, naar Oleron; de ADRIANUS CATS, D.S. Maije (opm: kof, kapt. Dirk Sikkes Manje), naar Cette (opm: Sète), en de JONGE FREDRIK, B.P. de Jong, naar St. Martin. De wind N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Van Vlissingen wordt van den 16 gemeld: van den 14 tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de RISING SUN, kapt. W. Martel, van Southampton; de MARIA, J. Sikkes, en de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, van Liverpool; de ORANJEBOOM, D.F. Moldenhauer, van Lissabon; die FRAU KAROLINA, H.C. Duivel, van Riga; LORD NELSON, T. Smithren, van Hull; JOSEPH AND ANN, W. Minter, van Londen; nog is ter rede gekomen de VROUW GREETINA, G.L. Bles, van Memel (opm: Klaipeda) naar Gent gedestineerd;
en zijn van Antwerpen naar zee gezeild de WILSONS, J. Wilson, en de ALBION, J. Hurst, naar Londen; l’ADOLPHE FREDERIK, B.D. Chevelaure, naar Havre-de-Grace, en de VRIENDSCHAP, T. Jurgens, naar Rouaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Surinamen: het gekoperd tweedeks Fregatschip INDUSTRIE, kapt. A. Brons.
Idem: het Schoener Hoekerschip GUIJANA, kapt. G. Straatman.
Liverpool: het Kofschip de JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuizen
Batavia: het gekoperd Fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, zeer
geschikt voor passagiers.
Bordeaux: het Kofschip MINERVA, kapt. Cornelis Cornelissen Bos.
Idem: het Hanovers Smakschip de JONGE DUIJFF, kapt. Hendrik Arends Fijen.
Nantes: het Sloepschip ’t FORTUIN, kapt. Hendrik van der Kolk, om den 23 te vertrekken.
Bergen in Noorwegen: het Galjootschip de VROUW HENDRINA, kapt. Klaas van den Oever.
Idem: het Kofschip de VROUW ARINA, kapt. Hendrik Caspers Uil.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
In de Beurten naar:
Antwerpen: het schip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. C. Lamot; vertrekt, uit hoofde der feestdagen, den 15 dezer.
Brugge, Ostende en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen: het Beurtschip de ONDERNEMING, kapt. C. van der Poele.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en Wed. Beijerman, in de Posthoornsteeg, B 114.
Brussel: het schip DOROTHEA, kapt. W. Kemp, vertrekt woensdag den 20 dezer.
Idem: het schip MARIA THERESIA, kapt. J. Ooms, vertrekt zaterdag den 30 dezer.
Antwerpen: het schip de VROUW ROZINA, kapt. P. Hensen, vertrekt zaterdag den 30 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerlings en Ooms, in de Korte Wijnstraat
(opm: met uitzondering van de JONGE DUIJFF uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Op Saturdag den 23 dezer vertrekt van Rotterdam naar Londen, de snelzeilende Packet THREE SISTERS, kapt. William Frost.
Adres bij W. Smith en Comp, Kargadoors en Expediteurs, door wien regulier ieder saturdag een Packet naar voornoemde plaats geëxpedieerd wordt, welke schepen, beneden de 100 Tonnen zijnde, geen sterke dranken medevoeren, en dus niet verpligt zijn in de Docks te lossen, maar hun ladingen tot aan de Kaaijen van het Custom House aanbrengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Thomas Zur-Mühlen, Johannes Wesseling, Hendrik Wesseling en Gerard Jacob Roland Holst, makelaars, zullen op maandag den 25 juli 1821, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, met koperen huid, genaamd VROUWE AGATHA, laatst gevoerd bij kapt. Roelof Witsen, lang 36 ellen 2 palmen 4 duimen, wijd 8 ellen 7 palmen 8 duimen, hol 4 ellen 1 palm 6 duimen, het Verdek 1 el 8 palmen 4 duimen (opm: 36,24 x 8,78 x 4,16 x 1,84 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat lang 128 voeten, wijd 31 voeten, hol 14½ voeten, het Verdek 6½ voeten). Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars, bij wie het gemelde schip, inmiddels uit de hand te koop zijnde, nader te bevragen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Met het schip GOEDE HOOP, kapt. F.H. Klein, zijn alhier den 30 mei laatstleden van Bordeaux aangebragt (diverse merken) 10 oxhoofden wijn, in dubbele fust, volgens cognossement, afgeladen door de heren Pommez Frères, aan de consignatie van de heer Van Oom Jzn te Rotterdam.
Daar gemelde heer tot op heden niet is opgekomen, om gezegde wijn te reclameren, wordt zijn Ed. verzocht zich ten dien einde zich te vervoegen bij D. Burger en Zoon, Cargadoors, aan de Boompjes te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Salm, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, P. Bel en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 25 juni 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de JONGE MARTA, gevoerd door kapitein Hilbrands Gerrits, lang 19 ellen 8 palmen 2 duimen, wijd 4 ellen 3 palmen 9 duimen, hol 2 ellen 3 duimen (opm: 19,82 x 4,39 x 2,03 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 70 voeten, wijd 15 voeten 6 duimen, hol 11 voeten 4 duimen, het verdek 7 voeten 2 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra welbezeilde Boeijer, voorzien van een complete inventaris; te bevragen bij de eigenaar Johannes Detlijn, bij de Oude Hoofdpoort, letter M, no. 1, te Rotterdam


Datum: 23 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Het schip (opm: brik, thuishaven Oostende) la VIGILANCE, kapt. P. Royon, van Delfzijl naar Marseille, is den 8 juni ter rede van Ostende aangekomen, en heeft, na aldaar deszelfs supercarga (opm: titel voor de persoon die op een gecharterd schip door de charteraar aan boord wordt geplaatst om toezicht te houden op stuwage, ventilatie enz. van de lading) aan boord genomen te hebben, dadelijk de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 juni. Het schip die HOFFNUNG, kapt. J.P. Mildbrodt, van Callundborg (opm: Kalundborg) naar Amsterdam, zal waarschijnlijk gezonken zijn, alzo in een brief van Elseneur (opm: Helsingör) van den 3 juni gemeld wordt, dat het voor Texel door aanzeiling van een Russisch fregatschip zou lek geworden zijn, en men niets naders van hetzelve vernomen heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Van Helvoetsluis wordt van den 21 gemeld: den 21 dezer zeilden TELEMACHUS, J. Pratt, naar Londen, en de VROUW MARIA, F. van den Bergh, naar Batavia. De wind N.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juni. Uit ontvangen berichten van de kapitein-luitenant Lucas, commanderende Zr.Ms. brik IRENE, gedagtekend den 23 mei j.l, blijkt, dat het die officier gelukt is een vaartuig te bemachtigen, hetwelk hij voor een rovers-vaartuig hield, doch later gebleken is te zijn de schoener MARIA, gevoerd geweest door schipper Parera, welke schoener op den 9 te voren door hare equipage bij Poelo Linkap was afgelopen.
Het vaartuig is vervolgens naar Malakka gezonden.


Datum: 26 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 juni. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Sloot (opm: kaagschip, kapt. Jacob Sloot), met stenen uit Noorwegen naar Enkhuizen, is den 18 juni, zwaar lek zijnde, op de westhoek van Ameland gestrand; de stuurman en twee matrozen zijn gered, doch de kapitein is, benevens zijn vrouw en twee kinderen, over boord geslagen en verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 juni. Het schip de EENDRAGT, kapt. H. Douwes, den 8 juni van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam vertrokken, is den 10 dito bij Peba, op de Pommerse kust, gestrand en de volgende dag geborsten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juni. Den 23 zeilden van Helvoetsluis de schepen ALBION, T. Graham, naar Leith; ALEXANDER, P. Simpson, naar Surinamen; kapt. Levieng, met de brieven van den 23, naar Harwich; HOPE, J. Brown, naar St. Ubes (opm: Setubal), en arriveerde HEINRICH THEODOR, T. Voss, van Arendsburg. De wind N.N.O. en N.
Den 25 zeilden TWENDE BRODRE, B. Pettersen, naar Holmstrand (opm: Holmsbu); MOSES, J. Falck, en KREIJA, J. Jacobsen, naar Dramme (opm: Drammen).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juni. Den 23 arriveerde in de Maas de TWEE GEBROEDERS, R. de Vries, van Hamburg; de MARSHAL BLÜCHER; T. Atherden, van Londen; de HENRIETTE LIZETTE, M. Everts, van Pernau (opm: Pärnu).
Den 25 zeilden de schepen de GUSTAF CAREL, P. Fretwurst, naar Rendsburg; de DOLPHIJN, J. Vos, de PROVIDENTIA, J.C. Voorbrood, de EENIGHEID, H. Neujaar, de FREDRIKA, J.C. Evers, de ESCOLAR, H.N. Parrouw, de GOEDE HOFFNUNG, J. Bolwijn, de PAUL FREDRIK, P. Ruhberg, das GLÜCK, J.A. Schreuder, de EENIGHEID, C.A. Bruhn, de MARGARETHA, J. Albers, de CONCORDIA, N.C. Vos, de GOEDE HOFFNUNG, C. Schreuder, die HOFFNUNG, J.C. Dirks, en de ALILLA MATHILDA, J.C. Jager, naar de Oostzee; de ELIZA, S. Nielsen, naar Noorwegen; de VROUW FEMMEGINA, A.K. Braam, naar Oleron; de ANNA, R.E. Brouwer, en de VEENSTROOM, S.E. Hoveling, naar Bergen; de ANN, D. Scott, naar Newcastle; de ANTELOPE, L. Rusbij, naar Liverpool; de LEANDER, T. Thompson, naar Guernsey; de VROUW JANTINA, S. Jans, naar Drontheim, en la BONNE ESPÉRANCE, E.L. Porgrout, naar Rouaan. De wind O.N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Van Vlissingen wordt van den 19 dezer gemeld: heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild het schip ISIS, kapt. J. Morel, naar Duinkerken, en den 17, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de IRIS, J.B. Smith, van New-York.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 22 juni:
Het schip VICTOR, van St. Thomas naar Amsterdam, bevond zich op de hoogte van Lezard (opm: Lizard).
Op de rivier (opm: Theems) zijn gearriveerd Jelsma en Dijkstra, van Worcum. . (opm: de bunschepen NEERLANDS KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma resp. VROUW DIEUWKE, kapt. G.H. Dijkstra)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bijna nieuwe Waterpraam, met mast, zeil, fok en verdere toe- en aanbehoren, leggende bij de Brouwerij in de Lemmer, gebrand op vier lasten of 11 tonnen. Nader onderricht te bekomen bij de notaris Ane Witteveen in de Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 18 juni binnen gekomen het kofschip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. Fokke D. van Veen, met zout van Liverpool, het smakschip DIANA, kapt. W.J. Stuit, met hout van Noorwegen.
Den 19 dito binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen, het brikschip WILLEM FREDRIK, kapt. U. Angel, het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk de Groot, beide met hout van Noorwegen.
Den 20 dito binnen gekomen de smakschepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. Douwe Visser, met tarwe van Lübeck, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan H. Middel, het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaazen, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de JONGE TRYNTJE, kapt. Teeke J. van der Veer, de VROUW CRISTINA, kapt. Dirk Bruintje, beide met pannen naar de Oostzee.
Den 22 dito binnen gekomen het schonerschip MARTHA, kapt. Jens Larsen, met hout van Noorwegen, het sloepschip UNION, kapt. Johan Davy, met ballast van Londen.


Datum: 28 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. In Terschelling zijn binnengekomen J.G. Bart van Petersburg, J.H. Bakker van Riga, L. Duin (wijlen A.B. Ekkel) (opm: kofschip VROUW ELISABETH) van Osterrisoer en J.N. Warrer van Ringkiöbing.
Kapt. K.J. Musch, den 22 juni in Texel binnen van Malaga, is den 24 dito uit de quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Volgens brief van kapt. J.W. Kramer, voerende het schip DOOR VRIENDSCHAP, van Pernau (opm: Pärnu) naar Port-a-Bouc, in dato 22 juni, was hij toen op de hoogte van Texel in goede staat zeilende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Het schip JEANNETTE, kapt. H. Funck, van Demerarij naar Amsterdam, te Ramsgate binnengelopen, heeft den 21 juni de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Kapt. L. Sijbes, voerende het schip de JONGE WILLEM, van Aarhuus naar Amsterdam, meldt van Aarhuus, van den 15 juni, dat zijn schip van deszelfs geledene schade hersteld en tot het weder innemen der lading gereed was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 juni. Het smakschip MARGARETHA CATHARINA, kapt. E.D. Duintjer (opm: bouwjaar 1803; kapt. Eilke Derks Duintjer), met 45 lasten rogge van Memel (opm: Klaipeda) naar Delftshaven, is volgens brief van Elseneur (opm: Helsingør) van den 19 juni, den 9 dito bij Ooster-Ager, niet ver van Aalborg, op de noord-westkust van Jutland, gestrand en dadelijk aan stukken gestoten, zo dat van de lading niets heeft kunnen geborgen worden; ook heeft het volk niets van het hunne kunnen redden; van de takelagie is iets aan de wal gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 juni. Te Genua is gearriveerd J.F. Spiegelberg (opm: brik ANNA PAULOWNA) van Amsterdam, in 24 dagen; dezelve was den 9e dag na deszelfs vertrek uit Texel reeds de Straat van Gibraltar gepasseerd; te Bilbao R.F. Mellema, van Amsterdam in 14 dagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. De Consul-Generaal van Spanje te Amsterdam heeft bekend gemaakt, dat de buitenlandse handel op de overzeese havens op dezelfde voet zal mogen gedreven worden, even als dit in de vrije havens van het Schiereiland plaats heeft, en met onderwerping aan het tarief en de verdere kracht hebbende bepalingen, en dat de schepen, uit de havens van dit rijk naar vrije havens van Spaans-Amerika gedestineerd, de nodige papieren aan het consulaat zullen kunnen bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen van de navolgende goederen:
een vat Spaans groen, te Rotterdam van Cette (opm: Sète) aangebracht per het schip de EUROPA, kapt. IJ.F. de Boer;
3 kistjes vruchten en 2 kistjes wijn, te Rotterdam van Cette aangebracht per het schip de GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker,
worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer te Rotterdam voornoemd.


Datum: 29 juni 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Rusland, Odessa, den 30 Mei. Onze bekommering voor de scheepvaart door de Dardanellen heeft zich bevestigd. De Turkse regering heeft alle, sedert het midden van april van hier vertrokken schepen zonder onderscheid van vlaggen, doen aanhouden en dezelven genoodzaakt, hun ladingen in zo verre dezelve in tarwe bestonden, in de graan-magazijnen van Konstantinopel (opm: Istanbul), tegen ontvang van de waarde volgens de marktprijs, af te leveren. Die maatregel schijnt te moeten dienen om het gepeupel tot rust te brengen, welks woede op de tijding van het verlies der zes Egyptische graanschepen, vreselijk uitgebarsten is.


Datum: 30 juni 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen de koninklijke Noordse korvet ALSEN, kapitein-luitenant ridder Benz, van Frederiksvaerk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 juni. Kapt. T.K. Kleijn, voerende het schip (opm: pink) ADRIANA JOANNA, van Surinamen den 26 juni te Amsterdam gearriveerd, heeft den 14 juni, tussen Calais en Douvres (opm: Dover), gepraaid het schip MARIA FREDERIKA, kapt. W. Swart, van Amsterdam naar Surinamen, en den 15 dito, mede tussen Calais en Douvres, het schip (opm: pink) de VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, insgelijks van Amsterdam naar Surinamen; het volk en de passagiers van beiden waren in goede welstand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 juni. Te Livorno is gearriveerd O.C. Holm van Amsterdam; te Marseille Zr.Ms. oorlogskorvet DE GIER, en J. Claeijs van Ostende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juni. Van Helvoetsluis wordt van den 28 gemeld: het schip dat bij de vorige posttijd in het gezigt was, is de GOLDEN GROVE, J. Steele van St. Domingo, doch ligt quarantaine op de rede.
Den 27 zeilde kapt. Mortleman, met de brieven van den 27, naar Harwich.
Den 28 zeilden WABASCH, W.A. Jucker, naar Baltimore, en JANE, J. Hodgkins, naar St. Ubes (opm: Setubal). en arriveerde het schip ARDENT, J. Drake, van Havana. De wind N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juni. Van Den Briel wordt van den 28 gemeld: den 27 arriveerden de ROELINA, M.G. Lever, van Memel (opm: Klaipeda); de NAIAD, J. Hempseed, van Leith.
Den 28 zeilde HET FORTUIN, H. van der Kolf, naar Nantes. De wind N.N.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juni. Te Bordeaux is den 20 juni gearriveerd het schip de CONCORDIA, kapt. S. Swart, van Rotterdam; zijnde den 14 te voren uit de Maas in zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. Van Vlissingen wordt van den 25 gemeld: van den 22 tot den 25 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen JOSEPHUS, M. Bakker, naar …; de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, naar Noirmoutier; de JONGE NICOLAAS (opm: JONGE NICOLAS), J.C. Jansen, naar Liverpool; de DRIE GEZUSTERS, J. Sipkes, naar Riga; ENGELINA, D.H. de Jong, naar de Oostzee; ST. PAULS, J. Clark, naar Hull; de HAPPIJ RETURN, R. Shellabean, naar Leith; de GUTE CHARLOTTE, J. Weddin, en SUSANNA, P. van Busch, naar de Oostzee. NEPTUNIS, G.G. Smit, naar ….; de MARGARETH, A. Smith, en SARAH, P. Peters, naar Londen,
en van den 21 tot den 23 voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de JUFVROUW AKKE, E.T. Jeltes, van Liverpool; de JUFVROUW ANNE, J.G. Sapp, van Dantzig (opm: Gdansk); de FLORA, J. Cooper, en de GENERAL MURRAY, T. Clark, van Londen, en de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjer, van Liverpool.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het schip REIGERSDAAL, kapt. J.H. Backer, van Smirna (opm: Izmir) naar Amsterdam, is den 3 juni Gibraltar binnengelopen, en, na zich van provisie en benodigdheden voorzien te hebben, den 6 dito weder van daar vertrokken. Gemelde kapitein heeft den 9 mei ontmoet een brik, voerende een vlag met no. 62, van Ostende, zijnde
la VIERGE MARIE, kapt. J. de Meire, van Ostende.


Datum: 05 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 juni. Het van Glückstadt naar Groenland vertrokken schip de VROUW MARGARETHA, commandeur Simonsen, heeft den 8 april, bij deszelfs aankomst aldaar, het ongeluk gehad van door het ijs verbrijzeld te worden; zijnde de equipage, uit 45 man bestaande, gered.
Na dat dezelve zich tot den 14 dito op het ijs opgehouden en tevergeefs de aankomst van een ander schip tot hare verlossing afgewacht had, is zij na een reis van zes dagen, met haar sloepen, te IJsland geland, van waar zij, met achterlating van een zieke, met een Deens schip naar Tonningen (opm: Tönning) gebragt en reeds te Glückstadt aangekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juli. Van het schip ANNA MARIA, kapt. S.J. Mulder (opm: brik, kapt. Sjoerd Jacobs Mulder), den 2 januari van Havana naar Amsterdam vertrokken, sedert niets vernomen zijnde, veronderstelt men, dat hetzelve totaal verongelukt zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het schip (opm: kof) de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Amsterdam, is den 11 juni te Lissabon binnengelopen; hebbende door stormweer de grote mast verloren en andere schade bekomen. (opm: zie RC 020821)


Datum: 07 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Uitgezeild van Texel kapitein-luitenant ridder Bentz, de koninklijke Noordse korvet ALLEN, naar zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 juli. Het schip de IJSSELSTROOM, kapt. W. de Weerd, van Newcastle naar Zwolle, op Vlieland gestrand, is den 2 juli weder vlot gekomen en in de sloot (opm: Vliesloot) gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juli. Van Den Briel wordt van den 6 vermeld: des morgens arriveerde de eerste haringjager met zes ton haring; de wind N. doch stil.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop de brik GUIDE, groot 174 ton, hecht en sterk, en zeer geschikt voor Java. Prijs zevenduizend Spaanse matten. (opm: dezelfde advertentie wordt in het Engels herhaald. Dan staat als tonnage 147 tons en als prijs 7.000 dollars)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. For sale, or freight to Banca, Singapore, Malacca, Penang and Calcutta, the fast-sailing brig FAVORITE, captain F. Hamilton, burthen 149 tons.
For further particulars apply to the commander, at Messrs. Jessen, Trail & Co.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op donderdag den 19 dezer zal opgeveild worden bij publieke vendutie in de pakhuizen van de heren Skelton & Co de brik ELIZABETH, gevoerd geweest door wijlen John Robertson.
D.A. Fraser, executeur.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zal op publieke vendutie in deze maand verkocht worden, indien niet uit de hand verkocht – de eigenaar naar Europa zullende retourneren – het Nederlandse brikschip FREDERIK, groot 100 koijangs (opm: à 1.976 kg) en meer, gebouwd in 1816, gekoperd in 1820, ge-equipeerd met zes stukken en twee draaibassen en rijkelijk in Europa uitgerust van lopend en staand touwwerk, zeilen, enz, en kan dadelijk naar zee gezonden worden.
Informatie bij Isaac Burgess.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Straat-Sunda doorgezeild
27 Juni Engels schip WILLIAM NELSON, J. Pearson, van Samarang den 21 juni, naar Liverpool.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen:
29 Juni Amerikaanse brik COROMANDEL, J.B. Osgood, van Antwerpen den 17 maart; Ned. brik JACOBA, Lie Suon, van Banda en Samarang den 15 juni.
30 Juni Ned. brik ELIZABETH, C. Fortherlij, van Tagal en Cheribon den 25 juni; dito ANNA MARIA, C. Knuppel, van Samarang den 23 dito.
1 Juli Engelse brik CLEMENTINE, F. Lamaury, van Bencoolen den 20 juni; dito GUIDE, P. Gordon, van New South Wallis den 26 mei; Ned. schoener HOCKLIJ, Long Hongbouw, van Banjoewangi den 24 juni.
2 Juli Ned. brik AGLIJA, J.L. Ten Bruggenkate, van Tagal en Cheribon den 27 juni.
3 Juli Ned. schip MARIA LOUIZA, L. Heikoop, van Samarang den 30 juni; dito INDRAMAIJOE, L. Meuldijk, van Indramaijoe den dito.
4 Juli Zr.Ms. brik IRENE, kapt.luit. E. Lucas, van Malacca den 6 juni en Muntok den 20 dito.
Van Batavia vertrokken:
30 Juni Ned. schip JACOBA, J.A. Schmidt, naar Indramaijoe; dito MAHOMED SHAW, P. Roy, naar Calcutta; Amerikaans schip GANGES, E. Bray, naar Samarang; dito LOUIZA SMITH, naar dito; Engelse brik MCCAULEY, Forter, naar Calcutta.
1 Juli Ned. schip TJIMANOEK, E. Noël, naar Indramaijoe.
2 Juli Ned. schip l’ESPERANCE, A. Grohdt, naar Banka; schoener DUCKLING, C. Lee, naar Muntok, Riouw en Singapoera; Engels schip WELLINGTON, G. Maxwell, naar Singapoera, Malacca en Calcutta.
3 Juli Zr.Ms. korvet AREND, kapt.luit. A. van Daalen, koers stellende om de Noord-West.
4 Juli Zr.Ms. kanonneerboot No. 11, luit. E. Dahl, naar Fakkies.
5 Juli Ned. brik DEBORA, J. Ternatus, naar Tagal; dito goerab (opm: van gurab [Arab.]: 2-mast galei voor de kustvaart; met zowel riemen en zeilen voortbewogen) SEMOET, Wanboen, naar dito.
6 Juli Amerikaans schip PERSIA, H. Hale, naar Siam.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. wachtschip TROMP; brik IRENE;
schepen CORNELIA, CORNELIA SARA, AURORA, FLORA, JAN EN CORNELIS, MARGARETHA, JOHANNA MARIA, FREDRIK HENDRIK, FATTAL CARRIM, ANTOINETTA, DE ONDERNEMING, WILHELMINA, ANNA, DE JONGE ANTHONIJ, MASTARA, ELIZABETH, MARIA LOUIZA;
brikken FREDRIK, BIANHONG, TJIN HIM, ANNA MARIA, ELIZABETH, BOEROENG, CATO, DE JONGE JACOBUS, TIKSING, GOANLIE, JACOBA, ELIZABETH, ANNA MARIA, AGALAIJA, INDRAMAIJOE;
schoeners HAPHIN, HOCKLIJ; sala sala (opm: sort brik) MARTHA;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, JANE, PRINCE REGENT, NORTHUMBRIAN, INDIANA, SAMADANY, ELIZA; brikken FAVORITE, CLEMENTINE, GUIDE; schoener DERWENT;
Frans schip LE JEAN JACQUES; Portugese schepen PRIMEIRO REYDO REYNO UNADO CONCEIÇAO; brik ASUMPÇAO; Deens schip (opm: brik) SOUVEREIGN;
Amerikaanse schepen BINGHAM, MARGARETH, LONDON PACKET, CORDELIA, HAMILTON, LIVERPOOL PACKET, PACTOLUS, VOLTAIRE, EA, MARYANN, GENERAL SMITH, PANTHER; brikken HOMER, MARY AND ELIZA;
Chinese jonken BANDSEENG, HOKGOAN, OEIJTONSOEN, THAIJLAIJ, HOKTHAIJ.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Samarang aangekomen:
25 Juni Chinese brik JACOBA, Lie Sion, van Banda; dito WANHIN, The Kweko, van Rembang; Ned. schoener REMBANG, C. Stricker, van dito.
26 Juni Ned. brik HENDRIK, J. Berens, van Tagal; dito schoener MOLUCCO, T.S. Perry, van Batavia.
27 Juni Ned. brik TWEED, T.H. Jackson, van Batavia.
28 Juni Amerikaans schip ALERT, D. Nyl, van Batavia; Arabisch schip JADUL KARIM, Said Abdul Rachman Atas, van Paccalongan.
29 Juni Amerikaanse brik HINDO, J. Gardner, van Batavia; dito NAIAD, N. Osgood, van dito; dito schip BENGAL, T. Moriarty, van dito; dito WILLIAM PENN, S. Smith, van dito.
30 Juni Ned. schip STAR, J.C. Duncan, van Sourabaija, met Zr.Ms. troepen.
Vertrokken van Samarang:
26 Juni Ned. schoener REMBANG, C. Stricker, naar Batavia; Chinese brik JACOBA, Lie Sion, naar dito.
28 Juni Ned. brik ELIZABETH, W. Woolley, naar Sourabaija; dito schoener MOLUCCO, T.S. Perry, naar Paccalongan en Batavia.
Schepen liggende ter rede van Samarang:
Zr.Ms. brik ZEEHOND; schip MARIA LOUIZA;
brikken DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, PIETERNELLA, MAXIMA, FRANCINA;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH; chaloup PAMELA;
Engels schip AZIA;
Amerikaanse schepen MESSENGER, MARIMACK (opm: waarschijnlijk MERRIMAC), NORTH POINT, ROMULUS; brikken ELLEN DOUGLAS, MARY;
Arabische schepen FATTAL RACHMAN, MANSOOR, PATAHOLCAIR, MAGBAR, MARIA; brik FATAHOLCAIR; chaloup CHERIBON.
Maleise brikken DE GOEDE HOOP, GULLEK; sala sala (opm: soort brik) SIRIE TANJONG; schoener REMAN TJIETA;
Chinese brik TJOANGIEN; schoener DE HOOP; chaloup HAPHIN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija aangekomen:
24 Juni Ned. brik CONSTANTIA, J. Mariar, van Banjoewangie den 20 juni, met vier militairen; dito schoener CECILIA, Saleh, van Rembang den 5 juni.
28 Juni Ned. schip ABDUL KARIM, B. Martin, van Amboina den 17 mei.
29 Juni Engelse kotter FROLIC, J. Randle, van Samarang den 24 juni.
Van Sourabaija vertrokken:
23 Juni Ned. schip MARZOEK, Sech Hawal, naar Grissee, Rembang, Samarang, Paccalongang, Tagal en Batavia.
27 Juni Ned. brik KIEM SOEMPO, N.T. Reano, naar Grissee.
28 Juni Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 8, 2e luit. A. Bartels, naar Rembang; Ned. schip STAR, J.G. Duncan, naar Samarang en Batavia.
Schepen liggende ter rede van Sourabaija:
Zr.Ms. schoener SCHILDPAD;
schepen ROSALIE, HABSOEN, THOMAS WILSON, PRINCE BLUCHER, VROUW HELENA, JOHANNA FREDERIKA, VREDE EN RUST, CELIA, ABDUL KARIM;
brikken WILLEM JOHAN, LADIE PONTIANAK, ANNA, BAGOES SALAM, BOEROENG, AMAZOON, MARIA, AURORA, ADSISTENTIE, WESP, JOSEPH, CONSTANTIA, TAPIER;
schoeners ROSE, PHENIX, LUCIFER, ALIGATOR, SOPHIA, DRAKE, CECILIA,
kotter DE GOEDE HOOP; Engelse kotter FROLIC;
Amerikaanse schepen GLIDE, HERCULES.


Datum: 10 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juli: St. Helena den 7 mei. Zaterdag den 5 dezer, des avonds te zes uren, overleed, na een ziekte van zes weken, Bonaparte.
(opm: RC 140721 meldt dat de grafkuil 14 voeten diep was [smal toelopend naar beneden], het lijk in drie kisten van mahoniehout, lood en eikenhout, het hart in een kist gelegd, doch bewaard in een zilveren bus met wijngeest [opm: alcohol] gevuld, evenals zijn maag; er stond een officierswacht bij zijn graf)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. In Terschelling is binnengekomen V. Mewes (opm: smakschip de JUNGFRAU BOELEN, zie LC 170721), van Antwerpen naar Hamburg, als bijlegger, wegens zware lekkagie en meer andere schade, door overzeiling van een Engelse schooner bekomen; zeilt op naar Harlingen om te repareren; heeft een loodsschuit tot adsistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. De schepen TRITON, kapt. Th.J. Coelinck, van Brugge, en THÉRÈSE, kapt. Busch, van Nieuwpoort naar de Zwarte Zee, zijn den 12 mei te Malta binnengelopen. (opm: beide brikken met thuishaven Brugge)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 juli. Te Elseneur (opm: Helsingör) is gearriveerd Zr.Ms. instructiebrik DE COURIER, kapt-luit. Pool, uit Texel naar Petersburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, den 29 Juni. Eergisteren is de eerste haringjager van dit jaar, de GALATHEA, schipper Christen Hansen Hollander, met 27 tonnen nieuwe haring, te Altona aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 juni binnen gekomen de smakschepen de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smit, de VROUW CATHARINA, kapt. H. Sleehuis, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. Wm. Bayes, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter naar Londen.
Den 25 dito binnen gekomen de smakschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan E. Bart, de VROUWE CHATARINA, kapt. H. Sleehuis; het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dirk de Jong, alle drie met hout van Noorwegen, het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen. Uitgezeild de smakschepen DIANA, kapt. W.J. Stuit, de TWEE VRIENDEN, kapt. R.J. Boeling, ELSINA, kapt. F.G. Pekelder, alle met ballast op avontuur, de GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, de kofschepen de JONGE ENGBERDINA, kapt. J.H. Mulder, de JUFVROUW BIBIANA, kapt. Israel H. Uiling, alle drie met dakpannen op avontuur, de JONGE CORNELIA, kapt. Jelle Haijes van der Laan, met ballast op avontuur.
Den 26 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip de VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, met schors naar Leverpool, de tjalkschepen de VROUW FENNEGINA, kapt. A.C. Ruiten, de JONGE EVERT, kapt. H. Willems, beide met ballast op avontuur.
Den 27 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan Cornelis Hazewinkel, met hout van Noorwegen.
Den 28 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. W.M. Nazeby, met ballast van Londen.
Den 29 dito binnen gekomen het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen; het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergers, met hout van Noorwegen.
Den 30 dito Uitgezeild de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, met ballast, NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met dakpannen, de smakschepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan Wiebes Overmeer, de DRIE VRIENDEN, kapt. H.G. Haverbult, de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan E. Bart, de JONGE DANIEL, kapt. H.J. Oortjes, het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. U. Angel, het schonerschip MARTHA, kapt. Jens Larsen, alle met ballast op avontuur.
Den 1 juli uitgezeild de sloepschepen UNION, kapt. John Davy, MARIA, kapt. Robert Cubith, het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, alle drie met boter &c. naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een schip, laatst gebruikt tot een Potschip, lang 13 ellen 63 duimen (48 voet), wijd 3 ellen 27 duimen (11½ voet), te bevragen bij Pieter Jans, op Schilkampen bij Leeuwarden.


Datum: 12 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De scheepvaart is over het algemeen in 1820 in de meeste havens van het koninkrijk, en vooral in die van Holland, meer levendig geweest dan in 1819 en vroeger.
Te Amsterdam zijn in dat jaar meer dan 5.000 schepen binnengekomen en uitgegaan, hetwelk te meer belangrijk kan geacht worden wanneer men opmerkt dat daarvan 460 op en van de Oost- en West-Indiën gestevend zijn, hetwelk een bewijs oplevert, dat die handel, te midden van vele moeilijkheden, steeds levendig blijft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 juli. Volgens rapporten van passagiers, aangekomen met het schip (opm: fregat, thuishaven Batavia, kapt. W. Purvis) de BARON VAN DER CAPELLEN, van Batavia te Helvoetsluis binnen, is door dit schip, in Straat Soenda, op den 7 maart 1821, gepraaid het Deense brikschip SOUVEREIGN, kapt. Boijle, aan boord van hetwelk zich vier manschappen bevonden, door gemeld schip opgevist, zittende op een groot beestenhok; deze lieden zeiden aan boord te zijn geweest van het schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langeveld, welk schip in een storm, op de hoogte van Christmas-Eiland, waarschijnlijk was gezonken (opm: zie o.a. BC 170321), en dat zij op het hok van een aan boord geweest zijnde olifant hun redding hadden gevonden; daar dit echter in de nacht voorgevallen zoude zijn, en zij niets meer van het schip gezien hadden, is het niet onmogelijk, dat hetzelve weder gerezen is en dus nog te regt zal komen.
(opm: in LC 170721 wordt aan dit bericht nog toegevoegd: Volgens opgave zijn door dit ongeval 190 mensen, en wel 74 passagiers en 40 militairen die naar het vaderland terug kwamen, als mede een aanzienlijke hoeveelheid naturalia, welke door de professor Reinwardt waren afgezonden, ene prooi der golven geworden.)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Bataviase berichten tot den 3 maart melden:
Den 23 februari is de Straat Soenda uitgezeild het schip CONCORDIA, A. Willems, naar Antwerpen; den 26 WILLIAM, S. Rutter, naar Amsterdam, en den 27 JORINA, Van Duivenboden, naar Rotterdam.
Ter rede van Batavia liggen: Zr.Ms. wachtschip TROMP, korvet AJAX, schoener ZEEMEEUW, kanonneerboten no. 2 en 16.
Schepen de GRAAF BULOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, EMERENTIA, de GENERAAL DE KOCK, MERCURE, CORNELIA, RESOLUTIE, HENRIETTA, ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FANNY, MARIA DE SELIMA, APOLLO, ELIZABETH, JOHANNA.
Brikken MARIA, CORNELIA, DIJKZIGT.
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, INDIA TRADER, MARY, FRINDSHIP, PRINCESS ROYAL, MANTOR, LADY NEWSENT; dito brikken FANNY, HASTINGS; Amerikaanse schip THOMAS WILSON; dito brik vanCOUVER.
Te Samarang: Zr.Ms. schoener no. 16.
Schepen HUNTER, EVERTSE, ELIZABETH.
Brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAYA, ELIZABETH JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, PIETERNELLA, MAXIMA, de HOOP.
Schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA.
Chaloupen PAMELA, EMMA.
Engels schip WILLIAM NELSON; Amerikase schepen MESSENGER, MARIMACK, FAME, PATERSON, dito brik ELLEN DOUGLAS.
Te Sourabaija Zr.Ms. korvetten EENDRAGT, VENUS; brikken JACOBA ELIZABETH, DE MARIA; schoeners SCHILDPAD, EMMA, CALIJPSO, kanonneerboot no. 17.
Schepen CLARA, JAVA, EMILE, BATAVIA, FORTITUDE, JACOBA, ADMIRAAL BUIJSKES, ROSALIE.
Brikken WILLEM JOHAN, LADIE PONTIANAK, FRANCINA, ELIZABETH.
Schoeners ROSE, MARY, DASHER, PHOENIX; kotter de GOEDE HOOP.
Engels schip NEPTHUNE; dito brikken ALERT, THREE BROTHERS.
Frans schip l’ESPÉRANCE.
Amerikaas schip NORTH POINT, GENERAL HAMILTON, GLIDE.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juli. Den 9 arriveerde te Helvoetsluis het schip GENERAL JACKSON, V. Tiljou, van Tenerife.
Den 10 arriveerden BRINCK, W.O. Taylor, van Libau (opm: Liepaja); MAGDALENA CATHARINA, C.H. Nieman, de ALTE FREDRIK, J. Mund, en de HOFFNUNG, J. Kraaft, van Riga; HARMONIE, P. Permien, en de EENIGHEID, H. Zeplien, van Libau (opm: Liepaja); JAMES, W. Holmes, van Boston; FORTUIN, H.A. Boije, van Denemarken, en WILHELMUS KAIJZER, L. Clemmensz, van Kopenhagen; de wind W.N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juli. Den 10 arriveerden in de Maas de schepen de JONGE HERMAN, M.H. Kramer, en de CONCORDIA, G.B. Ebeling, van Libau (opm: Liepaja); de EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, en THREE SISTERS, W. Frost, van Londen; de VROUW LUCIA, J.H. Albers, van Memel (opm: Klaipeda); de THREAD SODSKENDE, M. Nielsen, van Saxkiöbing (opm: Sakskøbing); de VIER GEZUSTERS, P.J. Bager, van Faaborg; la CAROLINE, L. Soupat, van Havre; ’s LANDS WELVAREN, K. Storm, van Lissabon; de JUFVROUW WILLEMINA LAURENTINA, J.J. Swart, van Oleron.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Schipper Ferdinand Kock is den 5 en de Wed. Gerrit Willem van Maenen den 8 juli te Keulen aangekomen, beide Beurtlieden van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Van Vlissingen wordt van den 7 gemeld:
Het schip WILLEM DE EERSTE, kapt. B. de la Haije (opm: de schipper van deze sloep, thuishaven Oostende, was toen 82 jaar!), van Kadix (opm: Cadiz) naar Antwerpen gedestineerd, is van zijn quarantaine ontslagen en de Schelde opgezeild.
Ook zijn, sedert den 4 dezer, van Antwerpen de Schelde afgekomen de schepen de VROUW CLARA GEZINA, kapt. E.J. Dik, naar de Marennes; de VRIENDSCHAP, B.A. Smith, naar St. Andero; de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder, naar … ; NEPTUNIS, W.M. Cramer, naar Noirmoutier, en
van den 1 tot den 7, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen; LOUISA WILHELMINA, J. Lofgreen (opm: brik, thuishaven Gent, kapt. Jan Gaspar Lovgreen); de VROUW JACOBA, J.J. Rink; de COLETTE CHARLOTTE (opm: galjas COLETTE ET CHARLOTTE), F.A. Claeijs, en de MARIA, J. Logreen (opm: J.C. Lovgreen), van Liverpool; THETIS, J. Osterblad, van Carlsberg; de GOEDE HOOP, H.U. de Groot, van de Marennes; de TWEE GEZUSTERS, J.H. Zinger, van Liverpool; LOUISE, J. le Bas, van IJerseij; de VERWACHTING (opm: brik, thuishaven Oostende), P. Maass, van Liverpool; de ONDERNEMING, J. Veerman, van Havre-de-Grace; de TWEE GEZUSTERS, J.A. Balleer, van Dantzig (opm: Gdansk); de TWEE GEBROEDERS, H.T. Hut, van Noirmoutier; de ZEELUST, J.C. Lukas, van Petersburg; de TWEE GEBROEDERS, C.J. van der Heide, van de Marennes; de UNION, W. Robinson, van Londen; de VRIENDSCHAP, J.H. Schipper, van de Marennes; de DRIE GEBROEDERS, J.J. Jorie, van Havre-de-Grace; CONCORDIA, H.J. Nagel, van Liverpool; de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, van de Havana; de TWEE GEBROEDERS, S.B. Bakker, van Oleron; de VROUW ANNAGINA (opm: VROUW ANNEGINA), R.W. Huisman, van Liverpool; GEZINA CHARLOTTE, G. van Veen, van Noirmoutier; HORA, A.H. Romker, van Bordeaux; WILLEM, J.S. Okkes, van Liverpool; de HARMONIE, B.J. Wijgers, van Noirmoutier, en de VREDE, J.J. Greeven, van St. Martin.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 juli. Te Rio di Janeiro is gearriveerd J.B.H. Oreille, van Antwerpen.


Datum: 13 juli 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris van Loon zal op woensdag den 18 juli 1821, des avonds ten vijf uren, in het Koffijhuis te St. Anna Parochie, bij de provisionele palmslag verkopen: de gerechte een vierde van twee Snik schepen, met toe- en aanbehoren, varende in gemene beurten van de Nieuwe Bildtdijk onder St. Anna Parochie naar de Steden en elders in Vriesland, bij de eigenaar Theunis Jacobs Dankert bevaren.


Datum: 14 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 12 juli. Vervolg en slot van de aanspraak van Zijne Excell. de Heer Staadsraad, Gouverneur van Noord-Holland, bij de opening van de vergadering der Staten van Holland, te Haarlem, den 3 juli 1821.
Voor Holland toch, is de handel, hetgeen voor de mens het bloed voor het ligchaam is; zonder handel is Holland niets, met de bloei des handels is dit ons gewest alles. Hollands handel is de moeder van de echt Hollandse fabrijken en trafijken. Trouwens, de staat der echt Hollandse fabrijken en trafijken gaat misschien met die des handels zelve hand in hand.
Wij zagen het reeds: de suiker-fabrijken gaan een stap voorwaarts, en de handel in suiker neemt toe; de bierbrouwerijen bloeijen meer bij het bloeijen van de graanhandel; de jenever-stokerijen werken onder dezelfde omstandigheden met verdubbelde veerkracht; de prijzen der jenever en der granen zijn echter laag en schadelijk voor de trafijken en handelaren.
De scheepsbouw, gelijk wij dit straks zullen zien, kwijnt, en ziet daar alle daarmee verbonden werkplaatsen werkeloos. De Rijnhandel neemt af en de zoutketen lijden; en zo is door enige voorbeelden reeds de stelling bewezen: Hollands handel is de bron van welvaart voor Hollands fabrijken.
De vlashandel herstelt zich langzaam; de verzending naar Schotland houdt sedert 1820 met kracht aan, terwijl die naar Engeland bestendig lijdt, door de cultuur van vlas in Ierland, gedurende de continentale oorlog bij de hand genomen. De prijzen van vlas in Holland zijn zo laag dat dit speculatie heeft opgewekt, waardoor vlas naar Denemarken en Noorwegen werd uitgevoerd, terwijl gehekeld vlas werd verscheept naar Portugal, Spanje, Duitsland, Zuid-Frankrijk en Italië.
De Groenlandse visserij heeft aanhoudend met teleurstelling te worstelen. Eén bodem, bestendig door Amsterdam uitgerust, is dit jaar gevolgd door een in Wormerveer uitgerust schip. Deze visserij heeft als bron van volksvoorspoed echter sterk ingeboet. Dit heeft commandeur Broertjes op de gedachte gebracht van een nieuwe proeve van uitrusting voor de walvisvangst. De Texelaar Willem Rab heeft dit plan aan de koning voorgelegd en koninklijke goedkeuring verkregen. Op verminderde schaal zal de visserij worden uitgevoerd met een schip van ongeveer 100 lasten, en met de helft der bij de wet bepaalde equipagie, onder genot van de bij K.B. toegekende gelijke premie.
Aan de scheepsbouw, als met de bloei van alle takken van handel en industrie nauw verbonden, mag niet worden voorbijgegaan. Hij maakt als het ware een uitzondering op de algemene beginselen, hier boven vastgesteld. De scheepsbouw is in onze dagen niet aan de scheepvaart onmiddellijk verbonden. Terwijl de scheepvaart vermeerdert kan dat niet wel gezegd worden van de scheepsbouw, dus van de constructie van nieuwe bodems op onze werven. De eigenlijke nationale scheepvaart is eerder af dan toegenomen, eendeels omdat het getal der schepen onder nationale vlag varend langzamerhand vermeerdert, en anderdeels omdat, naast zo veel oorzaken die de nationale bouw in de weg staan, de vrachten in 1820 te goedkoop, en de retouren uit West-Indiën te schraal en te onzeker geweest zijn. De grote scheepsbouw in deze provincie kan niet aanmerkelijk toenemen of verbeteren zo lang de vreemde schepen zo goedkoop kunnen worden aangekocht. De scheepsbouw is de laatste jaren in andere landen zodanig toegenomen daar dat van overcapaciteit sprake is. De goede wil van de Amsterdamse handelaren is echter voldoende gebleken uit het door particulieren laten bouwen en uitrusten van een schip voor Java. (opm: mogelijk het door scheepstimmerman Cornelis Ernst Duijts in 1820 gebouwde scheepshol dat in 1821 verder werd afgetimmerd en in juli als het fregat ALIDA HESTER aan de Amsterdamse kooplieden Hackman en Asschenbergh werd opgeleverd) Men hoopt op die werf een tweede schip te bouwen, terwijl ook op een andere werf een schip op stapel staat om bij de eerste aanvrage te worden gereed gemaakt. Maar het valt niet te loochenen dat de in ons land gebouwde schepen duurder zijn dan die uit het buitenland geïmporteerd.
(opm: bewerkt en sterk bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 10 juli:
Volgens brief van Faro, van den 16 juni, was het schip de PRETTY LASS, Browning, geladen met olie voor Antwerpen, den 12 dito op een zandbank, ten westen van Kaap St. Martin geraakt, en aldaar gedurende twee dagen in groot gevaar geweest van te verongelukken; hetzelve is echter met behulp van drie boten en zonder schade er af gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Den 5 dezer is door de Texelse loodsschipper D. Krijnen, op de hoogte van Texel, 5 mijlen aan zee, in goede staat gepraaid het galjootschip WELBEDACHT, kapt. J.A. Engels.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juli. Den 11 dezer arriveerde te Helvoetsluis CARL, O.H. Soderberg, van Stockholm.
Den 12 arriveerde kapt. Hammond, met de brieven van den 11, van Harwich, en DOLPHIJN, J. Touzeau, van Rio-Janeiro, laatst van Guernsey.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juli. Den 11 dezer arriveerden in de Maas de schepen de PRINS LEOPOLD, W. Draper, van Hull; de LOUISA, D. Guijt, van Yersey, en de JONAS, H.C. Clausen, van Libau (opm: Liepaja).
Den 13 zeilden de ELIZA, F.H. Fokkebij, naar Faaborg;de DRIE GEBROERS, J.J Keijzer, naar Liverpool; de JONGE DUIJF, H.A. Feijer, naar Bordeaux; de BARENDINA CATHARINA, L.P. Smith, naar Assens, en de ANNA SOPHIA, M.H. Boije, naar Nijborg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Van Vlissingen wordt van den 10 juli gemeld:
Den 8 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen le COUREUR, kapt. B. Boutin, naar Rouaan; de WILNA, H. Bradfield, naar Londen,
en voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen HARMANNA JACOBA, J. van Ulphen, van Sendres; MARIA CATHARINA, O.M. Scholl, van Noirmoutier; de JEUNE COLLETTE (opm: hoeker JEUNE COLETTE, thuishaven Oostende), C. Nierijnck, van Cette (opm: Sète); de VROUW MARGARETHA, G. Pijbes, van Bordeaux; MATHILDA, S. Whileij, en de PILOT, R. Sly, van Londen; de EENDRAGT, H.J. Korter, van Liverpool; de DRIE GEBROEDERS, H. Schwitters, van Petersburg, en VESTA, J.S. Keijser, van Marseille.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, J.H.A. Balwé en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 23 juli 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd CORNELIS, laatst gevoerd door kapitein J.F. Stavanger, lang 25 ellen 2 palmen, wijd 5 ellen 9 duimen, hol 2 ellen 6 palmen 9 duimen (opm: 25,20 x 5,09 x 2,69 m.), alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat lang 89 voeten, wijd 18 voeten 4 duimen, hol 9 voeten 5½ duimen; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, J. Luyt Pietersz, J. Boelen, H.J. Rietveld en J. Altena, makelaars, zullen, op maandag den 23 juli 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd ALMELO, gevoerd door kapitein Reijer Smit, lang 24 ellen 3 palmen 5 duimen, wijd 6 ellen 7 palmen 2 duimen, hol 4 ellen 1 palm 7 duimen, Nederlandse maat (opm: 24,35 x 6,72 x 4,17 m.), zijnde de Amsterdamse maat lang 86 voeten, wijd 23 voeten 8 duimen, hol 14 voeten 8 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.


Datum: 17 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 14 juli. Kapt. J.H. Bakker, van Smirna (opm: Izmir), is den 13 laatstleden uit de quarantaine ontslagen; dezelve rapporteert den 21 juni laatstleden gezien te hebben (volgens nommervlag), op 43º23’ N.B, C.W. Reijnbende, van Rotterdam naar Surinamen; zeilende met N.O. wind en stijve koelte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 14 juli. Met commandant P. Schmidt, den 8 juli uit Groenland te Glückstad terug gekomen,en vier weken tevoren uit het ijs vertrokken, heeft men een lijst van de vangst der schepen van de Elve (opm: Elbe) en Wezer, ter Groenlandse visserij uitgevaren, volgens welke destijds door één schip 3, en door enige weinige elk 2 vissen gevangen waren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 2 juli binnen gekomen de smakschepen ALLEGONDA HELLEGINA, kapt. E.E. Kuilema; ZEELUST, kapt. P.E. Boer, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dirk KIazen de Groot, de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan H. Middel, het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dirk de Jong, alle met ballast op avontuur.
Den 3 dito binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. Wm. Bayes, het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren, beide met ballast van Londen.
Den 4 dito uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met boter, kaas & vellen naar Londen.
Den 6 dito binnen gekomen het smakschip die JUNGFRAU BOELEN, kapt. Veet Menies (opm: waarschijnlijk V. Mewes, zie ook RC 100721), met potaarde van Antwerpen naar Hamburg, komt alhier binnen door zware schade en lekkage. Uitgezeild het kofschip EENDRACHT, kapt. Johannes Bornet, met ballast op avontuur.
Den 7 dito binnen gekomen het kofschip JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, met zout en potasch van Liverpool. Uitgezeild de smakschepen de DAGERAAD, kapt. Jan H. Smit, de VROUW ZWAANTJE, kapt Jan C. Hazewinkel, met ballast naar Noorwegen.
Den 8 dito uitgezeild het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway, de schonerschepen HOPE, kapt. Wm. Barfield; LIVELY, kapt. Wm. Bayes, alle drie met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (bij Dokkum), den 4 juni binnen gekomen het tjalkschip BOORNSTROOM, kapt. R.S. Dijkstra, met eiken balken en kromhout van Hamburg naar Dokkum.
Den 7 dito uitgezeild het jagt ’T GESCHENK AAN DRIE KINDEREN, kapt. R.T. Danhof, met aardappelen, cichorei, vlas, kanter kaas en zoolleer, van Dokkum naar Noorwegen.
Den 8 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 13 dito uitgezeild het tjalkschip de VROUW MARIA, kapt. M.A. Brouwer, met cichorei, wit en blauw papier, gekorven tabak en 56 balen alpisterzaad , van Dokkum naar Altona.
Den 20 dito uitgezeild het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt J.H. Visser, met ballast naar Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen het tjalkschip de JUFVROUW HENDERINA, kapt. R.H. Engelsman, met hout van Noorwegen.


Datum: 19 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. Gisteren is de eerste Hollandse haringjager, zijnde het schip de ZEEPLOEG, kapt. Kwakkelstein, met 35 en 3 achtste ton nieuwe Hollandse haring alhier aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juli. Den 13 zeilde van Helvoetsluis het schip ACTIVE, W. Whitnall, naar Rochester.
Den 14 zeilden le CHARLES, T. Guilbert, en de ÉMILIE, kapt. Betzel, naar Havre-de-Grace; JOHN CROWNTER, J. Olivier, naar Archangel; de HOOP, J. Sikkes, naar Amsterdam; FORTUNA, A. Kouwenhoven, naar Malaga; de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA, M.D. Meijer, naar Liverpool; kapt. Bridge, met de brieven van den 14, naar Harwich.
Den 15 arriveerden de schepen ANNA MARGARETHA, C. Permien, en HELENA, T.C. Gerdes, van Libau (opm: Liepaja); de ÉMILIE, kapt. Berneval, van Rouaan; de WAAKZAAMHEID, G.H. Luurts, van Liverpool; ELIZABETH, T. Rogers, van Londen, en FRATERNITY, M.A. Sunden, van Havre-de-Grace.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. Van Den Briel wordt van den 14 gemeld: den 14 zeilden ZELDENRUST, P. Gorter, de VROUW HENDRINA, C. van den Oever, de VROUW ANNA, H.C. Uil, en de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, naar Bergen; de ELIZA, P.A. Fokkebij, naar Faaborg; de GOEDE HOOP, L.B. Flonk, naar Hamburg; de JONGE DUIJF, H.A. Feijer, naar Bordeaux; de BARENDINA CATHARINA, L.P. Smith, naar Assens; de ANNA SOPHIA, M.H. Boije, naar Nijborg; de MARGARETHA ULRICA, C. Knudsen, naar Noorwegen; de GANGES, M. Lanclester, naar Leith; de ANN, W. Ricaby, naar Hull; de NUBURG VOLUNTEERS, J. Drijburg, naar Banff; de DAUNTLESS, C. Sharp, naar Sunderland; de HENDRIK THEODOOR, T. Vos, de VROUW EMINA, J.E. Kluin, de ANNA DOROTHEA, P.H. Davids, de MINERVA, P. Flindt, en de HELENA AURORA, J. Davids, naar de Oostzee, en de VROUW HENDRIKA, E.E. Hoveling, naar Rochefort.
Den 15 zeilden de ONDERNEMING, H.F. Klie, naar Hull; de CATHARINA, W. Curd, naar Londen; de ELIZA FREDRIKA, J.A.F. Man, en de MATHILDA, J.F. Kruipling, naar de Oostzee; de wind O. maar stil en W.Z.W.
Den 16 zeilden de PRINCE OF ORANGE, T. Musson, en de EARL BATHURST, J. Laming, naar Londen; de DRIE SODSKENDE, M. Nielsen, naar Saxkiöbing (opm: Saksköbing); de ANNA PHILIPPINA, G. Jansen, naar Forhaven, en HEBE, J.J. Schareberg, naar …

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 13 juli:
Den 12 dezer is te Deal binnengelopen het schip YARE, Aiken, van Gallipoli naar Antwerpen.
Het schip VESTA, Keijser, van Marseille naar Antwerpen, bevond zich den 10 dezer op de hoogte van Douvres (opm: Dover).
Te Kaap-Haiti is gearriveerd JEANETTE JOSEPHINE, van Antwerpen, laatst van Port-au-Prince.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Het schip SINT JOHANNA, kapt. Kraft, van Stockholm naar Napels, is den 2 juli te Gothenburg binnengelopen; heeft zeilen enz. verloren en moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Het schip ANNA MARIA, kapt. Boss, van Stockholm naar Lissabon, is den 12 juli te Deal binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Het schip MARIA ELISABETH, kapt. Harmans, van Charlestown naar Hamburg, was den 10 juli op de hoogte van Douvres (opm: Dover).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Het schip de BELLE ALLIANCE (opm: Engelsman), den 18 januari laatstleden van Bengalen vertrokken, was den 11 juli op de hoogte van Portsmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juli. Van Den Briel wordt van den 17 gemeld: den 16 arriveerden de DUKE OF KENT, D. Pound, en de MARSHAL BLUCHER, T. Atherden, van Londen; NEERLANDS KROONPRINS (opm: hoeker), A. van der Meijden, van Lissabon.
Den 17 zeilden de VICTORIA, P. Rubarth, naar de Oostzee, en de ANNA SOPHIA, F. Tupper, naar Bergen en arriveerden de ANNA SOPHIA, S.D. Waage, van Windau (opm: Ventspils) en de GEERTRUIDA JOHANNA, L.B. Kuipen, van Riga; de wind omlopend en stil.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juli. Van Vlissingen wordt van den 14 gemeld: Van den 12 tot den 14 zijn van Antwerpen afgekomen en naar zee gezeild de schepen de MARIE JOSEPHINE, S. de Best (opm: schoener MARIA JOSEPHINA, thuishaven Antwerpen, kapt. Stent de Best), naar Gibraltar; de VROUW CAROLINA, H.Z. Duwel, naar de Oostzee; SUSANNA, J. Barrow, naar New-YORK; JOSEPH AND ANN, W. Minter, naar Londen; LORD NELSON, T. Smichson (opm: Smithren), naar Hull; de RISING SUN, W. Martel, de NOORDSTAR, J.T. de Jonge, en de ZEELUST, G.A. Wieringa, naar Londen; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, naar de Marennes; de OOSTERSTAR, J. Moller, en de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, naar Noirmoutier; VRIESLAND, E.J. Drent, naar Bilbao; de VROUW MARTHA, D.H. van Wijk, en de NOORDSTAR, G.J. Kuiper (opm: drie verschillende schepen met de naam NOORDSTAR!), naar Londen; THEODOOR (opm: kof THÉODORE, kof, thuishaven Gent), T.C. de Boer, naar Bergen in Noorwegen; de VROUW ELISABETH, O.F. Meeuwik (opm: Meeuwes), naar de Oostzee; de FLORA, J. Cooper, naar Londen, en de ISIS, J.H. Smith, naar New-York.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een persoon, van goede getuigschriften voorzien, welke thans als Practizerend Chirurgijn ten platten lande fungeert, doch door familie betrekkingen zich gaarne van zijn standplaats verwijderd zag, biedt zich in dit vak aan op een der Koopvaardijschepen, bestemd naar Oost, West of andere kusten. Adres onder letter Z, bij de boekverkoper C.G. Menzel, op de Breedestraat te Leiden. Brieven franco.


Datum: 20 juli 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 9 juli binnen gekomen de tjalkschepen SOPHIA, kapt. S.O. Visser, de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Bleeker, beide ledig van Hamburg, het sloepschip MARIA, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen, het schonerschip LUNA, kapt. Samuel Bishop, met ballast van Amsterdam.
Den 10 dito binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. John Davy, met ballast van Londen.
Den 12 dito binnen gekomen het smakschip HELENA, kapt. P.A. Schuuring, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. Fokke D. van Veen, met dakpannen op avontuur.
Den 13 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Seeman, met hout van Noorwegen.
Den 14 dito uitgezeild de kofschepen de VROUW TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, ANNEGINA, kapt. J.P. Hervens, de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, alle drie met ballast naar Noorwegen; de smakschepen ALLEGONDA HELLEGINA, kapt. E.K. Kuilema, MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout. de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, alle drie met ballast op avontuur.
Den 15 dito uitgezeild de sloepschepen UNION, kapt. John Davy, MARTHA, kapt. Robert Cubith, en het schonerschip SPRIGHTY, kapt. Charles Warren, alle drie met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Strandvonder van het eiland Schiermonnikoog gedenkt, met voorkennis van den heer Gouverneur van Vriesland, op den 31 juli 1821, des morgens ten 9 uren aldaar, publiek te verkopen: 1846 vuren en grenen Dramse balken, van 16 tot 24 voet lengte, 100 12 v. 2 duim delen, 131 dito à 1¼, 131 12 v. kolders, 104 juffers, van 30 tot 36 v. 9 stengen, benevens een grote partij gekapt touw en enig zeilwerk; alles geborgen van en uit het verbrijzeld fluitschip de STANDVASTIGHEID, gevoerd geweest door de kapitein Bruinstrop (opm: zie RC 260421), en zal voor de gegadigden, des daags te voren, des morgen ten 9 uren, een schip van den Zoltkamp en Oostmahorn afvaren.
De Strandvonder voornoemd,
R.M. Feninga


Datum: 21 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juli. Den 18 zeilden van Helvoetsluis de schepen ACTIVE, W. Whitnall, naar Rochester; de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA (opm: galjas), M.D. Meijer, naar Liverpool, en arriveerde CONCORDIA, J.C. Nap, van Cette (opm: Sète).
Den 19 zeildeb VOLHARDING, C. Bakker, naar Liverpool, en de MAYFLOWER, T. Githing, naar Brouwershaven.
Den 20 arriveerde de HOFFNUNG, A. Thollesen, van Libau (opm: Liepaja).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juli. Den 18 zeilden uit de Maas de schepen de ROMULUS, J. Brown, naar Elseneur (opm: Helsingör); de ELIZABETH, G.H. Scub, en de PETERTJE STAPERT, E.R. Hottinga (opm: waarschijnlijk PIETERTJE STAPERT, J.R. Hottinga), naar Bergen; de ANNA DOROTHEA, P. Staben, en de CATHARINA MARIA, P.A. Braadharing, naar de Oostzee; de JANNA HAZINA, D.T. de Jonge, naar Drontheim; de YORK PACKET, T. Husband, naar Hull, en arriveerden de ANN, B. Scott, van Newcastle; de GEORGE, H.T. Gibs, van Londen; de VIGILANTIE, J. Duijndam, van Cherbourg; de DEE W. Moffat, van Dundee.
Den 19 zeilden de ELIZABETH EN CORNELIA, J. Parlevliet, naar Liverpool; de HOOP, W. Tulloch, naar Leith; de GOLDEN GROVE, J. Steel, naar Bilbao; in het gezigt is de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, van Liverpool. De wind O.Z.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juli. Van Den Briel wordt van den 20 gemeld: den 19 zeilde de EUROPA, J.F. de Boer (opm: kof, kapt. IJnze Feikes de Boer), naar de Oostzee, en arriveerde de CONCORDIA, B.J. Ras, van Libau (opm: Liepaja).
Den 20 arriveerde de SPECULATION, J. Serk, van Bergen, en zeilde de VIER GEZUSTERS, P. Bager, naar Faaborg; de wind W.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 17 juli:
Den 23 april is van Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip FREDERICK HENDRICK, Brandlight (opm: fregat FREDRIK HENDRIK, kapt. C. Brandligt).
Den 14 dezer is van Deal vertrokken het aldaar binnengelopen schip YARE, Aiken, van Gallipoli naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 30 juli 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Brikschip, genaamd MARIA EN CHRISTINA, laatst gevoerd door kapitein Hk. Jansen, lang 21 ellen 3 palmen 7 duimen, wijd 6 ellen 3 palmen 2 duim, hol 3 ellen 3 palmen 9 duimen (opm: 21,37 x 6,32 x 3,39 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat lang 75 voeten 5½ duimen, wijd 24 voeten, hol 12 voeten); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het volgende is een opgave van doden en gewonden aan boord van de schepen en vaartuigen tot de Palembangse expeditie behorende, in de gevechten van 20 en 24 juni j.l:
Op den 20 juni:
Zr.Ms. fregat VAN DER WERF: 14 doden en 46 gewonden
Zr.Ms. fregat DAGERAAD: 3 doden en 6 gewonden
Zr.Ms. korvet ZEEPAARD: 5 doden, 3 gewonden
Zr.Ms. koloniale hulk NASSAU: 1 dode en geen gewonden
Zr.Ms. koloniale korvet AJAX: 3 doden en 16 gewonden
Zr.Ms. kanonneerboot No. 17: geen doden en 2 gewonden
Zr.Ms. kanonneerboor No. 18: geen doden en 1 gewonde
Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.1: geen doden en 3 gewonden
Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 4: 1 dode en 2 gewonden
Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 5: 8 doden en geen gewonden
Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 6: 1 dode, 1 gewonde
Zr.Ms. roei-kanonneerboor No. 7: 1 dode en 4 gewonden.
Zr.Ms. Laadschouw No. 1: 1 dode en 1 gewonde
Zr.Ms. Laadschouw No. 2: 1 dode en 2 gewonden
Zr.Ms. Laadschouw No. 4: 1 dode en 2 gewonden
Zr.Ms. Laadschouw No. 5: 3 doden en 1 gewonde
Zr.Ms. Kielligter No. 1: 2 doden en 3 gewonden
Zr.Ms. Kielligter No. 2: 1 dode en 3 gewonden
Op den 24 juni:
Zr.Ms. fregat VAN DER WERF: 3 doden en 17 gewonden
Zr.Ms. fregat DAGERAAD: 4 doden en 39 gewonden
Zr.Ms. brik SIRENE: 2 doden en geen gewonden
Zr.Ms. koloniale hulk NASSAU: 10 doden en 33 gewonden
Zr.Ms. koloniale korvet AJAX: geen doden en 1 gewonde
Zr.Ms. koloniale korvet VENUS: 7 doden en 17 gewonden
Zr.Ms. koloniale korvet ZWALUW: 2 doden en geen gewonden
Zr.Ms. koloniale schoener JOHANNA: 1 dode en 1 gewonde
Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 4: geen doden en 1 gewonde
Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 8: geen doden en 14 gewonden
Zr.Ms. Laadschouw No. 1: 1 dode en 2 gewonden
Zr.Ms. Laadschouw No. 2: 1 dode en geen gewonden
Zr.Ms. Laadschouw No. 3: geen doden en 2 gewonden
Zr.Ms. Laadschouw No. 5: geen doden en 1 gewonde
Zr.Ms. Kielligter No. 1: 2 doden en 5 gewonden
Totaal 79 doden en 229 gewonden.
(opm: in de Bataviasche Courant van juni en juli 1821 staan zeer uitvoerige verslagen over de expeditie naar Palembang; zie o.a. ook RC 061121)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Als agenten van het Nederlands schip de GEZUSTERS hebben de ondergetekenden onderdaags (opm: onlangs) de tijding ontvangen, dat de kapitein Adam Oosterberg, die de te voren overleden kapitein W. Kolling op dat schip in het gezag was opgevolgd, in de rivier van Palembang is komen te overlijden. Zij geven bij deze daarvan de nodige kennis.
Batavia, den 10 juli 1821, Romswinckel & Brandt.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, agenten van het Nederlands schip WATERLOO, gisteren de treurige tijding ontvangen hebbende dat de kapitein van gemelde bodem Dirk Hensken op de 23 juni in de rivier van Palembang aan verval van krachten was komen te overlijden in de ouderdom van 64 jaren, geven daarvan bij deze de nodige kennis, overtuigd van het deel, dat allen, die met het braaf karakter van de overledene bekend waren, in dit verlies zullen nemen.
Batavia, den 12 juli 1821, Romswinckel & Brandt.
(opm: Dirk Hensken werd meteen opgevolgd door zijn zoon Nicolaas Hensken, die op 11 november 1821 met de WATERLOO van Batavia thuiszeilde, zie RC 140322)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Samarang ligt in lading naar Nederland de Amerikaanse brik ELLEN DOUGLAS, kapt. T. Mullet, te vertrekken in den loop dezer maand.


Datum: 24 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 juli. De Hollandse brik MINERVA, kapt. L.A. Henrichsen, van Havana naar Amsterdam, is den 8 juni (toen al 28 dagen reis hebbende) op 43º8’ N.B. 41º4’ W.L. gepraaid door kapt. D.L. Kurtz, van Charleston te Amsterdam gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 juli. Het schip (opm: fregat) NEPTHUNUS, kapt. O. Olferts, van Amsterdam naar Archangel, is den 2 juni bij Hitland (opm: Shetland) in goede staat gepraaid door kapt. P. Kraaij, van Amsterdam den 24 dito te Archangel gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Het schip MARIA CAROLINA, kapt. G. Kaleshoek, van Amsterdam naar Napels, is den 26 juni laatstleden, in de Straat van Gibraltar, in goede staat gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juli. Den 20 arriveerden te Helvoetsluis kapt. Bride, met de brieven van den 18, van Harwich; de ONDERNEMING, R. Hakker, van Liverpool; de JONGE FREDRIK, B. de Jong, van St. Martin, beiden als bijleggers; FRIENDS OF LIBERTY, G. Rubie, van Rye.
Den 21 arriveerden JORINA, T. van Duivenboden, van Batavia; JONGE MARTHA, E.B. Boll, van Oleron; FAVORITE, J. Strong, van Londen; FORTUIN, J. Jans, van de Marennes; de HOOP, J. van der Lusdonk, van Lissabon, en zeilden AURORA, J.F. Spiegelberg, naar Reval (opm: Tallinn); kapt. Macdonough, met de brieven van den 21, naar Harwich.
Den 23 arriveerden ONVERWACHT (opm: kof ONVERWAGT), J.E. Gust, van St. Ubes (opm: Setubal); POCAHONTAS, F.A. Rynolds, van Baltimore, en HEBE, S. Jorgensen, van Dramme.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juli. Den 20 arriveerden in de Maas de schepen DEUX EUGENIE, G. Donet, van Duinkerken; de TWEE GEBROEDERS, H.J. Swart, van Libau (opm: Liepaja); de VROUW ANNAGINA, S.H. Spelde, van Liverpool.
Den 21 zeilde de FORTUNA, H.A. Boije, naar Marshall, en arriveerden de CONCORDIA (opm: smak), L. Teunis, van Liverpool; de GEZINA JOHANNA, J.R. Sap, van Libau.
Den 22 zeilden de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTINA, J.J. Swart, naar Oleron; de CATHARINA MARGARETHA, P. Dade, de DIANA, H. Dade, en de MAGDALENA CATHARINA, C. Staben, naar de Oostzee, en de THOMAS, J. Tome, naar Ipswich. De wind W.Z.W. en Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juli. Van Den Briel wordt van den 23 gemeld: den 22 zeilden de EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, en THREE SISTERS, W. Frost, naar Londen, en arriveerde de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Dublin.
Den 23 zeilde de BEAVER, R. Wardle, naar Newcastle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Van Vlissingen wordt van den 17 dezer gemeld:
Van den 14 dezer tot heden zijn van onze rede naar zee gezeild de schepen COMMERCIUM, J. Bootsman, en JETZKA, L.K. de Boer, van Antwerpen naar Hamburg gedestineerd; en de HOOP, Th. Willems, van Middelburg naar Londen;
en sedert den 15 dezer, voor Antwerpen bestemd, de schepen de YARE, W. Atkin, van Gallipoli; de MARGARETH, G.A Hart, van Londen; PRETTY LASS, R. Browning, van Gallipoli; de MAAS EN IJSSELSTROOM, Rensee (opm: smak, kapt. R. Renses), van Lissabon; REBECCA, John Anderson, van Hull; CHRISTINA TITSIA, A.A. Potjer, van Noirmoutier, de RUBICORD, Z. Woodburg, van … ; WILHELMINA, A. Hansen, van Triëst, en ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, van Oleron.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juli. Het schoonerschip PIETER EN EMMA, van Rotterdam, kapitein John Chambers, den 28 februari dezes jaars te Plymouth opgebragt (opm: zie NRC 100321), doch weder vrij gegeven, en van daar den 15 maart gezeild, is, na 36 dagen reis, den 20 april te Rio de Janeiro gearriveerd, van waar hetzelve den 29 derzelve maand naar Batavia is vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 20 juli:
Het schip de HOOP, van Rotterdam, is den 10 dezer op de hoogte van Lizard gepraaid; hetzelve had 40 dagen reis van Lissabon, en voer met een noodmast, dewijl het deszelfs mast den 12 juni, bij Kaap Finisterre, in een storm uit het noord-oosten verloren had.
Het schip INDUS, Wright, van Batavia naar Antwerpen, bevond zich op de hoogte van Portland.


Datum: 26 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. Het schip de JONGE CATHARINA, kapt. B. Hendriks, van Kopenhagen naar Dordrecht, is, door zwaar werken in zee lek geworden zijnde, met hulp van een schuit in de haven van Texel binnengebragt, na dat door menigvuldig pompen van de lading teer de pompen onklaar geworden waren; de kapitein denkt de geledene schade zonder lossen te herstellen, en de reis binnendoor te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. Het Engels schip de OLIVE BRANCH, van Londen, is den 1 mei aan de Kaap de Goede Hoop aangekomen; hebbende den 8 maart op 15 gr. zuiderbreedte 29 gr. 33 minuten lengte, door aanzeiling van een onbekend schip, de fokkemast en boegspriet verloren en andere schade bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juli. Den 23 arriveerde te Helvoetsluis het schip de DRIE GEBROEDERS, C.L. Mentzel, van Lissabon, als bijlegger.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juli. Van Den Briel wordt van den 24 gemeld: den 23 arriveerde de DUKE OF YORK, C. Couch, van Londen.
Den 24 zeilde de GEORGE THOMAS, J. Embleton, naar Newcastle, en arriveerde de PRINCE OF SAXEN-COBURG, J. Ladd, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Van Vlissingen wordt van den 21 gemeld:
Van den 17 tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen LOUISA, kapt. J. le Bas, naar Guernsey; de GENERAL MURRAY, T. Clark, JOHANNA LOUISA, C.W. Guntersohn, en de COMMERCIAL PACKET, T.N. Collins, naar Londen; HENRIETTE, H. Schroder, naar St. Ubes (opm: Setubal); de GEZINA, C.T. Taaij (opm: smak, kapt. Christiaan Fokkes Taaij), naar Londen; de VROUW ANNA, K.A. Bos, en de JONGE WILLEM, P. Stratingh, naar … ; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer, naar Bordeaux; AURORA, S.J. Brouwer, naar Aberbrothock; de TETIS (opm: waarschijnlijk THETIS), J. Osterblad, naar de Oostzee; de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen, naar … ; de TRITON, J.S. Bakker, naar Bergen in Noorwegen; de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjer, naar …. ,
en voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, van Noirmoutier; de MATTHEWS, S. Charleston, van Rio de Janeiro; LE LÉVRIER, J. Piebers, van de Marennes; IS CHARLES, J.C. Rasmussen, van Liverpool; CONCORDIA, H. Jansonius, van Bordeaux; de VROUW ENGELINA, H.T. de Jong, en de HOOP, E. de Jonker, van St. Martin; CONCORDIA, J.H. Mulder, van de Marennes; METTA GEZINA, O.E. Juister, van Havre-de-Grace, en de WILSONS, J. Wilson, van Londen.


Datum: 27 juli 1821


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een tjalkschip met deszelfs toebehoren op regterlijk gezag.
Ten verzoeke van Jans Giezen & Comp, Negotianten, wonende te Muntendam, kiezende ten dezen domicilie ten huize van E. van Linge, logementhouder te Veendam, en ter Griffie van de Regtbank te Winschoten, voor wien Mr. H. Mees als Procureur zal occuperen; en, uit krachten van een vonnis, gewezen door de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Winschoten, op den vierden juli 1800 een-en-twintig, behoorlijk geregistreerd en geïnstrueerd; bij gebreke van betaling ener som, groot tweehonderd zeven-en-dertig guldens vijftig cent. (NLG 237,50), ten laste van Jan Hooites Kraan, kapitein en eigenaar van het gearresteerde Tjalkschip, zal er, op woensdag den eersten augustus 1800 een-en-twintig, des morgens te tien uren, worden overgegaan in één der vertrekken van het Regthuis te Winschoten, tot de verkoop van een Tjalkschip, genaamd DE VROUW ANNA, groot drie-en-twintig lasten, met deszelfs toebehoren, bestaande in zeil en treil, ankers en touwen en koksgereedschappen, zo en in diervoege als hetzelve tot dus verre is bevaren door gemelde Jan Hooites Kraan, liggende thans nabij het Beneden Dwarsdiep, op het Westerdiep, in Veendam.
De eerste, tweede en derde opbieding en aanneming der Botten (opm: biedingen) zullen plaats hebben op den eersten, achtsten en vijftienden Augustus 1800 een-en-twintig, ter plaatse vermeld, telkens des morgens te tien uren; zijnde hetzelve Tjalkschip, met zijn toebehoren, gesteld op de prijs van eenhonderd guldens (NLG 100,00).
Mr. H. Mees, Procureur

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Mr. H. Cannegieter, te Grouw, zal op maandagen den 13 augustus 1821, bij de beschrijving en den 27 Augustus bij de provisionele en finale palmslag, telkens des avonds ten 6 uren, ten huize van Jacob Arends de Jong, kastelein in het wapen van Idaarderadeel, te Grouw, publiek bij strijkgeld aan de meestbiedenden presenteren te verkopen: een zeer wel gelegen Scheepstimmerwerf met helling, met de daarbij zijnde huizinge, timmerschuur en een grote Hieminge met bomen en plantage, cum annexis, staande en gelegen bij den dorp Grouw en aldaar gequoteerd met no. 70, bij Hubert Ates en vrouw, als eigenares wordende bewoond, en op den 12 mei 1822 vrij te aanvaarden; breder bij biljetten gespecificeerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag. L. Harmenzon, deurwaarder bij het Vredegerecht van het Kanton Leeuwarden no. 1, wonende aldaar, zal op vrijdag den 27 juli 1821, des morgens ten 11 uren, ten huize van de kastelein C. Wilkeshuis, in de Loge in het Zaailand alhier, uit kracht van een vonnis, uitgesproken bij gemeld Vredegerecht, in dato den 8 februari 1820, behoorlijk geregistreerd, ten voordele van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveldt, advocaat te Leeuwarden, eiser, tegen Wiebe Groothelm, schipper aldaar, verweerder, bij executie, tegen gereden gelde en contante betaling, verkopen: een Schip, zijnde een oud Veerschip, met ronde luiken, genaamd de JONGE WOUTER, groot 17½ ton, liggende aan de middelste brug in het Zaailand alhier, met zeil, touwen, giek, enz, benevens ongeveer twee Schuiten zware lange Bakkers turf, en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.


Datum: 28 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Kapt. C. Doets, den 23 te Texel binnen, heeft den 22 laatstleden in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) zeilende gezien een pinkschip, hijsende vlag no. 116, zijnde J. ten Boekel, van Amsterdam naar Rio de Janeiro.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Te Torravechia ligt zeilklaar naar Amsterdam het schip (opm: kof) DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiertsma.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juli. Den 26 arriveerde te Helvoetsluis het schip KITTY, J. Andsell, van Hull.
Den 27 arriveerde de JONGE HIJLKE TROMP, W. Willems, van Cette (opm: Sète).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juli. Den 27 arriveerde in de Maas het schip de COURIER, A. van Dijk, van Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juli. Schipper Cornelis van Maenen, den 13 juli van Rotterdam gevaren, is den 25 te Keulen gearriveerd.


Datum: 31 juli 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Surinamen: het tweedeks gekoperd fregatschip INDUSTRIE, kapt. A. Brons
Idem: het Schoener Hoekerschip GUIJANA, kapt. G. Straatman.
Liverpool: het Hoekerschip ELIZABETH CORNELIA, kapt. Jacob Parlevliet.
St. Petersburg: om met de eerste schepen te vertrekken, het Galjasschip DIANA, kapt. Frans Popken.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuizen
Liverpool: het Kofschip ONDERNEMING, kapt. Reijn Hakker.
Adres bij T.J. Boutmij
Bayonne: het Smakschip AURORA, kapt. Jan Falkama de Jong.
Bordeaux: het Smakschip de VROUW JAAPKIENA (opm: kof VROUW JAAPKINA), kapt. Wolter Jans de Boer, om den 8 augustus te vertrekken.
Nantes: het Smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas.
La Rochelle: het Smakschip VROUW TEUNEGINA, kapt. Eltje Klasen de Wilde.
Stettin (opm: Szczecin): het Schip ROLINA (opm: tjalk ROELINA), kapt. M.G. Lever.
Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer
Aan de Beurten naar:
Antwerpen: het schip LIVINA IZABELLA, kapt. J. Zeijlmans; vertrekt den 25 dezer.
Idem: het Schip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. G. Lamot, vertrekt den 28 dezer.
Idem: het Schip VROUW ROZINA, kapt. P. Hensen, vertrekt den 1 augustus.
Brussel: het schip MARIA DOROTHEA, kapt. W. Kemp; vertrekt den 31.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Brugge, Ostende, en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen: het Beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. P. de Dood, om den 31 te vertrekken.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip de GOEDE HOOP, kapt. W. Visser.
Duinkerken: het Beurtschip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beijerman, de Posthorensteeg, wijk B
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoijman en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 6 augustus 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd GODEFRIDA, gevoerd bij kapt. J.F. Klein, lang 29 ellen 4 palmen 5 duimen, wijd 7 ellen 9 palmen 3 duimen, hol 3 ellen 6 palmen 8 duimen; het verdek 1 el 6 palmen (opm: 29,45 x 7,93 x 3,68 x 1,60 m.), alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat 104 voeten, wijd 28 voeten, hol 13 voeten, het verdek 5 voeten 7 duimen. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Snebbeschuit en volledig toebehoren, met het Veer van Oudewater op Leiden, ’s Gravenhage, Delft en vice versa, of zonder hetzelve Veer.
Te bevragen bij C. Verkleij Junior, te Oudewater voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 juli. In Texel is binnengekomen Zr.Ms. oorlogsschooner THETIS, luitenant J.A. van Kruijne, van Surinamen, in 30 dagen. (opm: de schoenerbrik werd op 31 december geveild en verkocht, zie RC 151221)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Het schip DIDO, kapt. P.J. Smit, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is wegens tegenwind, doch in goede staat, het Friesche Gat binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 juli. Van Helvoetsluis wordt van den 28 gemeld: de DUNELIA, J. Verij van Havana arriveerde, en in het gezigt was FAIR LADY, S. Corey, van Havana.
Den 28 arriveerde Zr.Ms. fregatschip van oorlog RIJN, kapt. De Lange, BRUTUS, J. Philips, van Havana, laatst van Cowes, en zeilde kapt. Mortleman met de brieven van den 28 naar Harwich.
Den 29 zeilde GENERAAL JACKSON, V. Tiljou, naar Hamburg en arriveerden kapt. Hart, met de brieven van den 28, van Harwich; CATHARINA SOPHIA, J.C. Kraeft, van Riga; PURSUIT, J. Maerns, van Kaap-Haiti, doch ligt in quarantaine op de rede.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 juli. Den 28 zeilde uit de Maas het schip de SPECULATION, J. Serk, naar Bergen.
Den 29 arriveerden de schepen de ELISA, S. Nielsen, van Krageroe; de NOGSEMHE, J.P. Nordahl, van Drontheim, de SIX BRODRE, P.H. Erichsen, van Faaborg.
Den 30 zeilden de schepen de JONGE HERMAN, M.H. Kramer, de WILLEM OLIVIER, C.P. Faber, en de VROUW GEERTRUIDA, J.C. Jaski, naar de Oostzee; die HOFFNUNG, S. Kreeft, naar Arendsburg, en de GOVERNOR, W. Sidgwyck, naar Aberdeen; de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Den 19 juni is, door kapt. J. van der Lusdonk (opm: voerende de HOOP), op de Portugese kust, op 42º14’ N.B. 10º24’ lengte, west van Greenwich, gepraaid Zr.Ms. fregat SCHELDE, kapitein Polders, van Helvoetsluis; hetzelve had nog geen vijf dagen reis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 27 juli:
Het Hollands schip HARRIET, Erickson (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. Mathias Ericksen), van Antwerpen, den 30 mei van Kaap-Haiti naar Gonaives vertrokken, en diezelfde dag bij Port-du-Paix door een Insurgenten kaper (opm: opstandeling, uit Venezuela) aangehouden, welke zeide tot het eskader van Aurcy (opm: naam slecht leesbaar) te behoren, die, sedert enige dagen, met tien of elf schepen van verschillende soort op die kust kruiste; de supercarga, de kapitein en een passagier van de HARRIET waren met veel wreedheid behandeld. Na het schip een korte tijd in bezit gehouden en enige weinige artikelen geplunderd te hebben, was hetzelve vrijgegeven en behouden ter plaatse harer bestemming aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, F. der Kinderen, J.E. Lublink, J. Luijt Pietersz, G.J. Roland Holst en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 13 augustus 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd AMSTERDAM, gevoerd geweest door kapt. Jan Blok, lang 24 ellen 7 duimen, wijd 7 ellen, hol 3 ellen 2 palmen 5 duimen, het verdek 1 el 5 palmen 5 duimen (opm: 24,07 x 7,00 x 3,25 x 1,55 m.), alles Nederlandsche maat (zijnde Amsterdamse maat lang 85 voeten, wijd 24 voeten 8 duimen, hol 11 voeten 5½ duimen, het verdek 5 voeten 5½ duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 13 augustus 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalige Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd MERCURIUS, gevoerd geweest door kapt. Pieter Hasselaar, lang 26 ellen 3 palmen 3 duimen, wijd 7 ellen 7 duimen, hol 2 ellen 8 palmen 3 duimen, het verdek 1 el 4 palmen 9 duimen (opm: 26,33 x 7,07 x 2,93 x 1,49 m.), alles Nederlandsche maat (zijnde Amsterdamse maat lang 93 voeten, wijd 25 voeten, hol 10 voeten, het verdek 5 voeten 3 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.


Datum: 02 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. In het Vlie is binnengekomen J. Geselle van Vlissingen naar Bilbao; komt binnen wegens lekkagie en is naar Harlingen gezeild om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Het schip de HOFFNUNG, G. Hauerken, met hout van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, met gebroken mast en andere schade, te Delfzijl door een visser binnengebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuuring, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Amsterdam, te Lissabon binnengelopen (opm: zie RC 050721), is van deszelfs bekomene schade zonder lossen hersteld, en lag den 11 juli gereed om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Het brikschip BRISEIS, kapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Smirna (opm: Izmir), is den 1 juli te Malta in goede staat binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 augustus. Den 30 passato arriveerde te Helvoetsluis het schip CREGEEL, J. Watsen, van Libau (opm: Liepaja).
Den 31 arriveerden PRINCE OF ORANGE, T. Musson, van Londen; ANNA DOROTHEA, T. Voss, en CATHARINA, J. Lubs, van Riga; TELEMACHUS, J. Pratt, van Londen, en MINERVA, L.H. Heldt, van Holmerstrand (opm: Holmstrand, Holmsbu), en zeilden MARSHALL BLUCHER, T. Atherden, en DUKE OF KENT, D. Pound, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 augustus. Van Den Briel wordt van den 31 passato gemeld: den 30 arriveerden de EARL BATHURST, J. Laming, van Londen; de JOHN AND MARY, G. Watson, van Leith; de SMOLENSK, T. Witt, van Riga.
Den 31 zeilden de PRINS LEOPOLD, W. Draper, naar Hull; de WILHELMUS KEIZER, L. Clements, naar Swineburg (opm: Svendborg); de ROMP, E. Jordan, naar St. Ubes (opm: Setubal), en arriveerden de PIERRE EUGENE, B.T. Abraham, van Cherbourg; de JONGE SOPHIA, J.W. Moesker, van Bergen; de VROUW LAMMEGINA, J.G. Hoetjer, van Elbing (opm: Elblag); de ANDRE CHRISTINA, T.C. Phefferkorn, van Drontheim; la BONNE ESPÉRANCE, L. Porgrout, van Rouaan; de MARIA SOPHIA, C. Hansen, van Kopenhagen; de wind W.
Den 1 zeilde de TWEE GEBROEDERS, R. de Vries (opm: kof, kapt. Rens de Vries), naar Hamburg.


Datum: 03 augustus 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 16 juli binnen gekomen het kofschip de LIEFDE, kapt. Kier Jans Hagedoorn, ledig van Amsterdam; de sloepschepen SWIFT, kapt. Enos Page, WILLIAM, kapt. William Nazeby, de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, CORONATION, kapt. Wm. Wotton, alle met ballast van Londen.
Den 18 dito uitgezeild het kofschip de LEMMER, kapt. Johs. Tammes, met ballast naar Amsterdam, de smakschepen ZEELUST, kapt. P.E. Boer, de VROUW ETTINE, kapt. A.J. Seeman, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 21 dito binnen gekomen het kofschip de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. Klaas Lucas Domenie, met zout van Liverpool. Uitgezeild het kofschip de LIEFDE, kapt. Kier Jans Hagedoorn, met dakpannen naar de Oostzee; het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met boter naar Londen.
Den 22 dito binnen gekomen het schonerschip HOPE, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen. Uitgezeild het schonerschip CORONATION, kapt. William Wotton, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter naar Londen.
Den 23 dito binnen gekomen de sloepschepen WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway, MARIA, kapt. Robert Cubith, het schonerschip HOPE, kapt. Wm. Barfield, alle drie met ballast van Londen. Uitgezeild de smakschepen HELENA, kapt. P.A. Schuuring, de VROUW MARGARETHA, kapt. E.A. Pot.
Den 25 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. Harm Jans Potjer, met zout, looderts, rum en potasch van Liverpool. Uitgezeild het kofschip ALIDA, kapt. H.J. Benes, met ballast op avontuur; de tjalkschepen de JONGE WIERD, kapt. Klaas Wierds van den Berg, de VROUW SOPHIA, kapt. S.O. Visser, beide met pannen en steen naar Hamburg.
Den 26 dito binnen gekomen het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, met hout van Noorwegen.
Den 28 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, met hout van Hamburg. Uitgezeild het kofschip JOHANN GEORG, kapt. Warner D. Kleininga, met ballast naar Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Wijma, te Harlingen, zal op woensdag den 15 augustus 1821, des na de middags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten 6 uren, bij de finale palmslag, telkens in de herberg Benthem aldaar, publiek presenteren te verkopen: een welbezeild Schuite schip, genaamd de JONGE YFKE, lang 18 à 19 ellen, wijd 3 à 4 ellen, en hol na rato, en dat met zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere goederen, zodanig het wordt bevaren bij Jan Martens van der Mey, en is liggende in de Noorderhaven te Harlingen. Ook is dit schip intussen uit de hand te koop.


Datum: 04 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Het galjootschip PARAMARIBO, kapt. O.E. Onnes, van Riga naar Brest, is, 5 mijl O.Z.O. van Kamperduin, gepraaid door de Texelse loodsschipper D. Krijnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 augustus. Den 2 arriveerden te Helvoetsluis LILLA MATHILDA, J.C. Jaeger, van Wolgast; ENEAS, R. Pettersen, van Stockholm; AUGUSTA, J.H. Maack, van Rostock;
Den 3 zeilden JAMES, W. Holmes, naar Boston, en ROTTERDAM PACKET, A.M Donald, naar Aberdeen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 augustus. Den 1 arriveerde te Maassluis het schip de GOEDE HOOP, P. de Best, van Bremen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 augustus. Den 2 arriveerde in de Maas het schip de DRIE VRIENDEN, T. Komst, van Lissabon, en vertrokken LOUISA (opm: kof), D. Guijt, naar Jersey; de CATHARINA, H.H. Velthuijs, naar Christiansand; de ALNWICH PACKET, D. Whiteman, naar Alnmouth; de NEPTHUNUS, J.C. Baker, naar Londen; de ABEONA, T. Leewis, naar Hull; de ALFRED, R. Oliphant, naar Liverpool; de FRATERNITY, M. Sunden, naar Tønsberg.
Den 3 zeilde de LOUISA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Van Vlissingen wordt van den 24 juli gemeld:
Heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild het schip TEUNEGINA GEZINA, kapt. R.P. Bossinga, naar Petersburg,
en voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de EENDRAGT, A.L. Speelman, van Oleron; ELIZA, J. Parnij, van Londen; de AMERICAIN, J. Eldridge, van Philadelphia; de GENERAL JACKSON, J. Goncolve, van Newport, in Amerika; de CHASSEUR, J.E. Melcherts, van Malaga; FLORIDA, S. Quincey, van Boston; RICHMOND, F.W. Reijnegom, van Philadelphia; de HOFFNUNG, R. Rosfeldt, van Riga; de VOLHARDING, G.R. Schippers, van Le Croisic; de DRIE VRIENDEN, D. Theel, van de Marennes; ALEXANDRIA, J.P. Boode (opm: mogelijk ALEXANDRINE, Hannover vlag, kapt. Jan P. Bode), van Riga; de VRIENDSCHAP, L.T. Hofkamp, van Noirmoutier; de TWO SISTERS, G. Dijer, van Liverpool; de INDUS, H. Wright, van Batavia, de BROTHERS, G. Read, van Guernsey, en de HOOP, P. Haasnoot, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen J.G. Wiersma (opm: kof TWEELINGEN DANIEL EN WILCO) van Torravechia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 augustus. Den 31 juli arriveerde te Middelburg het schip (opm: brik) de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Nederlands Tjalkschip, met zijn inventaris, groot volgens bijlbrief 34 lasten. Te bevragen bij J. Dallin, Gelderschekade No. 82, en bij G. Duijf, mr. Zeilmaker, voor de Kraansluis, no. 9, te Amsterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het onlangs van Amsterdam alhier gearriveerde gekoperde Nederlandse schip (opm: fregat) CATHARINA THEODORA, gevoerd door kapt. G.J. van Walree, te leveren voor Amsterdam of ter dezer rede, op zeer voordelige conditiën. Hetzelve is groot 140 lasten, snelzeilend, van een ruime inventaris voorzien en in staat dadelijk zee te kiezen.
Te bevragen bij de agenten Van Rijck, Prediger & Co en Colville, Jutting & Co.
Batavia, 1 augustus 1821.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Aangekomen te Batavia:
27 Juli Ned. schip AUGUSTE, A. Bezemer, van Padang den 20 juli.
28 Juli Zr.Ms. fregat DAGERAAD, kapt.luit. W. Tieman, van Palembang den 6 juli, passagiers de kolonel, chef van de generale staf der Palembangse expeditie Lafontaine en verder de ex Sultan van Palembang, benevens deszelfs gevolg.
29 Juli Ned. schip EVERTSE, W. Bosch, van Paccalongang en Tagal (opm: Pekalongan resp. Tegal) den 22 juli.
30 Juli de Amerikaanse brik HINDO, J. Gardner, van Samarang den 27 juli; schip LOUIZA, Smith, van dito den dito.
31 Juli Engelse brik JOHN SORE, Predhum, van Madras, Poelo Pinang (opm: Pulau Penang), Malacca en Riouw den 9 juni; schip BRITANNIA, C.C. Clark, van China den 24 dito; Ned. brik FORTUIN, J. Faber, van Tagal den 26 juli; dito CATE, M. Voogd, van Paccalongang den dito; schoener REMBANG, C. Stricker, van Paccalongang en Tagal den 29 dito.
2 Aug. Ned. schip HENRIETTE ELIZABETH, C. Jager, van Palembang en Muntok den 13 juli, met Zr.Ms. troepen en passagier luit.t.zee 1e klasse J. Alewijn.
Vertrokken van Batavia:
28 Juli Ned. schip ANNA, C.R. Stolte, naar Sourabaija; dito brik ELIZABETH, J. Balck, naar Anjer; dito dito TWEED, T.H. Jackson, naar Tjiassam en Pamanoekan; Amerikaanse brik HOMER, J. Bradford, naar Amsterdam; Engels schip FRIENDSHIP, W. Black, naar Sourabaija.
29 Juli Ned. schip STAR J.C. Duncan, naar Samarang.
30 Juli Chinese jonk OEIJ TONGSOEN, Osij Taijko, naar Tjemliem; Ned. schoener PIETER EN EMMA, Steenwijk Gallas, naar Anjer.
31 Juli Ned. schip MARGARETHA, W. Simpson, naar Samarang.
1 Aug. Chinese jonk BANSOENG, Ong Sako, naar Tjemliem; Zr.Ms. schoener CALIJPSO, 1e luit. Van Kervel, naar Muntok.
2 Aug. Ned. brik GOLLEK, M. Horning, naar Tagal; dito dito HENDRIK, H. Deelken, naar Samarang; Chinese jonk HOKGOAN, Osij Tjiako, naar Kiangmoije.
3 Aug. Chinese jonk HOKTHAIJ, I Ap Ioko naar Kiangmoije.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. wachtschip TROMP; fregat DAGERAAD;
schepen CORNELIA SARA, AURORA, JAN EN CORNELIS, JOHANNA MARIA, ANTOINETTA JACOBA, DE ONDERNEMING, WILHELMINA, DE JONGE ANTHONIJ, ELIZABETH, HAPSOEN, JACOBA, JOHANNA FREDRIKA, ADMIRAAL BUIJSKES, WATERLOO, RACE HORSE, GRAAF BÜLOW, NIEUWE ZEELUST, CATHARINA THEODORA, JADUL KARIM, AUGUSTE, EVERTSE, HENRIETTA ELIZABETH;
brikken FREDRIK, BAINGHAM, TIKSING, GOANLIE, JACOBA, ANNA MARIA, WANHIN,TAMBAKBODJOE, MARSOEK, MARIA, SOENDIE, JUPITER, FORTUIN, CATO;
schoeners HAPHIN, HOCKLIE, SALOMINA, REMBANG; sala sala (opm: soort brik) MARTHA;
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, JANE, PRINCE REGENT, NORTHUMBRIAN, SAMADANY, ELIZA, DICK, BRITANNIA;
brikken FANNY, JOHN, SORE; schoener DERWENT;
Frans schip LE JEAN JACQUES; Portugese schepen PRIMEIRO REYDO REYNO UNADO CONCEIÇAO; brik ASUMPÇAO;
Amerikaanse schepen BINGHAM, MARGARETH, LONDON PACKET, HAMILTON, LIVERPOOL PACKET, PACTOLUS, VOLTAIRE, EA, MARYANN, GENERAL SMITH, PANTHER, CLAY, ELIZA, MALABAR, LOUIZA;
brikken MARY AND ELIZA, COROMANDEL, HINDO;
Chinese jonk THAIJLAIJ.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Aangekomen te Samarang:
24 Juli Ned. schoener DRAKE, M.A. Maijne, van Sourabaija; brik ANNA MARIA, J. Sohnn, van Batavia.
25 Juli Zr.Ms. kotter No. 8, A. Bartels, van Japara.
26 Juli Ned. brik DEBORA, J. Ternatus, van Tagal; Chinese goerab (opm: van gurab [Arab.]: 2-mast galei voor de kustvaart; met zowel riemen en zeilen voortbewogen); SEMOET, Tjoe Hoanboen, van dito.
27 Juli Ned. brik ALERT, J. Kartien, van Sourabaija; Arabische brik JOSEPH, Said Oessin, van dito; Ned. schip FLORA, W. Blom, van Batavia met Zr.Ms. troepen.
Van Samarang vertrokken:
21 Juli Arabisch schip JADUL KARIM, Said Abdul Rachman Atas, naar Batavia; Amerikaanse brik ELLEN DOUGLAS, T. Mullett,, naar Amerika en Nederland; Engels schip AZIA, J. Morice, naar Londen; Arabisch schip MARZOEK, Sech Hawal, naar Paccalongang, Tagal en Batavia.
23 Juli Ned. brik ELIZABETH, W. Woodley, naar Sourabaija; schip (opm: fregat) PEKIN, R, Sijmons, naar dito met Zr.Ms. troepen; Gouvernements kruiser-brik GEERTRUIDA, R. de Vos, naar Japara.
25 Juli Amerikaans schip LOUIZE, C. Smith, naar Batavia; brik NAIAD, N. Osgood, naar Nederland; dito HINDO, J. Gardner, naar Batavia.
Schepen liggende ter rede van Samarang:
Zr.Ms. brik ZEEHOND; schip (opm: fregat) JAVA PACKET;
brikken DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, PIETERNELLA, MAXIMA, CORNELIA, JACOBA AMBROSINA SUSANNA BARBERA, FRANSINA;
schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH; chaloupen CHERIBON, PAMELA;
Amerikaanse schepen NORTH POINT, ROMULUS, BENGAL, WILLIAM PENN, GANGES, LIVERPOOL PACKET;
Arabische schepen MANSOOR, PATAHOLCAIR, MAGBAR, MARIA; brik FATAHOLCAIR;
Maleise brik DE GOEDE HOOP; sala sala (opm: soort brik) SIRIE TANJONG; schoener REMAN TJIETA;
Chinese brik TJOANGIEN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Aangekomen te Sourabaija:
22 Juli Ned. sala sala PANTJALLANG, Lim Soetiong, van Rembang den 12 juli.
23 Juli Zr.Ms. brik IRENE, 1e luit.t.zee H. v,d, Vetie, va Batavia den 12 juli, met een detachement militairen en twee stuurlieden van de koloniale marine.
27 Juli Engelse brik CLEMENTINE, La Maury, van Batavia den 14 juli.
Van Sourabaija vertrokken:
21 Juli Ned. brik JOSEPH, Said Oessin, over Grissee naar Samarang.
22 Juli Ned. brik ALERT, Kartien, naar Samarang.
25 Juli Ned. schip VROUW HELENA, C. Fromstead, naar Joanna en Samarang; brik LADIE PONTIANAK, Said Achmat Habashij, naar Samarang.
28 Juli Engelse koter FROLICA, J. Randle, om enkel in de Straat van Madoera te zeilen ter beproeving van zijn vaartuig.
Schepen liggende ter rede van Sourabaija:
Zr.Ms. schoener SCHILDPAD; kanonneerboten No. 9 en 10;
schepen ROSALIE, THOMAS WILSON, PRINCE BLÜCHER, ABDUL KARIM;
brikken WILLEM JOHAN, BAGOES SALAM, BOEROENG, AMAZOON, AURORA, ADSISTENTIE, WESP, CONSTANTIA, ANNA; sala sala (opm: soort brik) PANTJALLANG
schoeners ROSE, PHENIX, LUCIFER, ALIGATOR, SOPHIA, TAPIER, CECILIA, FATAHOLCAIR; kotter DE GOEDE HOOP;
Engelse brikken THREE BROTHERS, CLEMENTINE,
Amerikaanse schepen GLIDE, HERCULES.


Datum: 07 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. Den 3 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen NEPTHUNUS, J.C. Ahrens, van Hapsal; CAROLINA LOUISA, H. Langhinrichs, van Riga; HELENA, C.F. Kruse, van Werder; HENRIETTE C. Schmahejebt, van Windau (opm: Ventspils).
Den 4 zeilden de HOOP, H. Dijkhuis, naar Brest; PRINS LEOPOLD, J. Jackson, naar Liverpool.
Den 5 zeilden SARA (opm: brik), P. Landberg, naar Madeira, CONCORDIA (opm: fregat), J. Nobel, naar Batavia; HOFFNUNG, J. Thoilesen, naar Libau (opm: Liepaja); POCAHONTAS, F.A. Reynolds, naar Baltimore, en DEE, W. Moffat, naar Aberdeen; de wind W. en O.
De GEERTRUIDA MARIA, H. Glazener, is den 4, met het uitzeilen, op de zuidpunt van het Nieuwe Gat, aan de grond geraakt en heeft een schuit bij zich tot adsistentie. (opm: den 6, ’s morgens, vlot geworden en onder de Goereese haven ten anker gekomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. Van Den Briel wordt van den 5 gemeld: den 3 arriveerden de LEANDER, T. Thompson, van Guernsey; de VERWACHTING, J. van Alphen, van Londen.
Den 4 dezer arriveerden de MARGARETHA, G. van der Borden, van Aqundilla. De alhier liggende schepen zijn onder zeil geweest, doch zijn door de stilte ten anker gekomen.
Den 4 zeilden de VIGILANTIE, H. Siegers, naar Lissabon; de HARMONIE, P. Permien, naar de Oostzee; de ARDENT, A. Hooper, naar Rochester; die SIX BRODRE, P.H. Erichsen, naar Faaborg; de ZEEPLOEG, M.N. Sikkes, naar de Bogt.
Den 5 arriveerden de BARBRECHT CHRISTIANA, S.M. Sorrding, en de TWEE GEBROEDERS, H.P. Morgensen, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), en zeilden die EENIGHEID, H. Zeplien, de OLDEN FREDRICK, J. Mond, de MAGDALENA CATHARINA, C.H. Nieman, de ANNA MARGARETHA, C Permien, de CATHARINA ELIZABETH, C. Peters, en de ANNA SOPHIA, F. Hagen, naar de Oostzee; de ABEONA, T. Leewis, naar Hull; de ARNO, P. Robbertson, naar Stockton; de CARL, O.H. Soderberg, naar Malmen (opm: mogelijk Malmö); de VROUW GEZINA, H.J. Kruijter, naar Brest; de VROUW MARGARETHA, B.J. Koster, naar Hamburg; de FRIENDS OF LIBERTY, G. Rubie, naar Rye; ELIZA, S. Nielsen, naar Noorwegen; de CAROLINE, L. Soupat, naar Havre; de HOOP, J. Klein naar Fero (opm: Faröer); de ANNA SOPHIA, S.D. Wagen, naar Bergen, en de TWEE GEBROEDERS, H.J. Swart, naar Libau (opm: Liepaja); de wind Z.O. en stil.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Den 4 zeilde van Maassluis het schip de VROUW HAASJE, G. Ouwehand, naar Rochester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. Den 5 zeilden uit de Maas de schepen de PRINCE OF SAXEN-COBURG, J. Ladd; de GEORGE, H.F. Gibbs, en de DUKE OF YORK, R. Couch, naar Londen, en arriveerde de ONDERNEMING, H.F. Klie, van Hull.
Den 6 zeilden de AURORA, J.F. de Jong, naar Bayonne, en de VROUW MARIA, J.C. Uil, naar Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. Van Middelburg wordt van den 3 dezer gemeld: Volgens bericht uit Demerarij, was op den 23 mei 1821 aldaar gearriveerd het schip de KOLONIST, kapt. Ferber; zijnde van hier vertrokken den 23 april jongstleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Surinamen: het tweedeks gekoperd Fregatschip INDUSTRIE, kapt. Abm. Brons.
Idem: het Schoener Hoekerschip GUYANA, kapt. G. Straatman.
Dublin: het Kofschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuizen
Liverpool: het Kofschip ONDERNEMING, kapt. Reijn Hakker.
Stockton: het Bomschip GOEDE HOOP, kapt. P. de Best.
Idem: het Kofschip TWEE GEBROEDERS, kapt. W.R. Lukens.
Adres bij T.J. Boutmij
Marseille: het Galjootschip JONGE HENDRIKA, kapt. Maarten Schaap.
Idem: het Hoekerschip CORNELIA LUCIA, kapt. Jacob Altena, om den 11 te vertrekken.
Bordeaux: het Smakschip (opm: kof) de VROUW JAAPKINA, kapt. Wolter Jans de Boer.
Nantes: het Smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas.
La Rochelle: het Smakschip VROUW TEUNEGINA, kapt. Eltje Klasen de Wilde.
Stettin (opm: Szczecin): het schip ROLINA, M.G. Lever.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Aan de Beurten naar:
Antwerpen: het schip de JONGE MONIKA, kapt. E.P. Engels; vertrekt den 4 augustus.
Idem: het schip FLORENTINA JOHANNA, kapt. Hendrik Vasson, vertrekt den 8 dezer.
Brussel: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert, vertrekt den 10 dezer.
Adres bij de commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Brugge, Ostende en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen: het Beurtschip de ONDERNEMING, kapt. C. van der Poele, om dinsdag den 14 te vertrekken.
Adres bij de commissaris N.J. Kelk en de wed. Beijerman, Posthorensteeg, wijk B
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 15 dagen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 29 juli uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. Wm. Bayes; het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, beide met boter &c. naar Londen.
Den 30 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaver, de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot, de VROUW ALIDA, kapt. Dirk G. Schuur, de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan E. Bart, alle met hout van Noorwegen; het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Elias Elias van Hamburg, het kofschip de GOEDE HOOP, kapt. Jan T. ten Cate, van Dantzig (opm: Gdansk), beide met hout, het brikschip JOSEPH EN ANN, kapt. William Palmer, met ballast van Amsterdam.
Den 31 dito binnen gekomen het smakschip DIANA, kapt. W.J. Stuit, met hout van Noorwegen, het sloepschip UNION, kapt. John. Davy, met ballast van Londen. Uitgezeild het brikschip JOSEPH EN ANN, kapt. W. Palmer, met boter naar Londen.
Den 1 augustus binnen gekomen het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. H. Sleehuis, met hout van Noorwegen.
Den 2 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met ballast van Londen.
Den 3 dito binnen gekomen het tjalkschip HEMPKE, kapt. U. Wiltens, ledig van Amsterdam, het galjasschip de GOEDE BOODE, kapt. Hendrik Maack, met rogge van Rostock.
Den 4 dito binnen gekomen het schonerschip SPRIGHTY, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen. Uitgezeild het tjalkschip HEMPKE, kapt. U. Wiltens, met dakpannen naar buitenslands.
Den 5 dito uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, het schonerschip HOPE, kapt. William Barfield, beide met boter naar Londen.


Datum: 09 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 augustus. Den 6 zeilden uit de Maas de schepen de CONCORDIA, G.B. Ebeling, naar … ; de VROUW ANNAGINA, S.H. Spelde, naar de Oostzee, en arriveerde HET HERSTELD HOLLAND, A.F. Noorman, van Tremblade.
Den 6 is er een inkomende brik binnen de bank vastgeraakt; dezelve zit nog vast en de naam nog onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. Van Middelburg wordt van den 5 augustus gemeld: Heden is naar zee gezeild het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, gedestineerd naar Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. Men meldt van Vlissingen van den 4 augustus:
Sedert den 30 juli zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede binnengekomen de schepen SIR SIDNEY SMITH, E. le Gros, van Jerseij; de THOMAS, J.M. Harrison, van Martanzes (opm: waarschijnlijk Matanzas); WEMELINA KRANENBURG (opm: WEMELINA KRANENBORG), J.J. Prange, van Petersburg; de VROUW REINA, H. Koops, van de Marennes; de DORSET, J. Hart, van Londen; NEPTHUNUS, W.M. Kramer, van Noirmoutier; de ALBION, J. Hurst, van Londen; BARTA JOHANNA, C. de Champ, van Havre-de-Grace; de LIEFDE, M. Bakker (opm: JOSEPHUS, ex- DE LIEFDE, kapt. Menzo Bakker), van de Marennes; SARAH, A. Carrington, van Londen; de VROUW GEZINA, E.J. Dik, van de Marennes; LEONTINE, J.M. Lesasseur, en de NANCY, E. Braij, van Havana; de ADÈLE CHÉRIE, L. Bouvier, van Duinkerken; ST. JOHANNES, H. Petersen, van Livorno; ST. PAULS, J. Clark, van Hull; de VROUW TRIJNTJE, P.G. Kurst (opm: smak, kapt. Pieter Gerrits Karst), van Petersburg,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild BARONESSE VAN DE CAPPELLE, J.F. Cambernow (opm: fregat BARONESSE VAN DER CAPELLEN kapt. François Frédéric Cambernon), naar Batavia; de MARIA, J. Sikkes, naar Leith; de MARIA, J.C. Kroon, naar de Marennes; de YARE, W. Aikin, naar Yarmouth; RICHMOND, J. Reijnegom, naar Bordeaux; de TWEE GEBROEDERS, H.J. Bruins, naar Leith; DIEVERDINA, P. Meintz, naar Alberbrothock; de MARIE FRANÇOISE (opm: smak MARIA FRANCISCA), J. de Sorgher, naar Leith; HENRIETTE CATHARINE, O.H. Houman, naar Kopenhagen; de JUFVROUW AKKE, E. Jelten, naar … ; de MARIA (opm: driemaster VROUW MARIA, thuishaven Antwerpen), J. Andersen, naar Havana; de MORGENSTAR, J. VEER, naar Liverpool; de UNION, W. Robertson, naar Londen; de WILLEM, W. Kiers, naar Lissabon; de EUGÉNIE (opm: brik, thuishaven Antwerpen), E. Mazens, naar Rio de Janeiro; WILHELMINE CATHARINE, P.B. de Jonge, naar Whitby; de TWEE GEBROEDERS, H.T. Hutt, naar … ; de MARIA, J. Lofgreen, naar Liverpool,
en van onze rede de BELLE ALLIANCE (opm: pleit), O.A. Wilman, van Memel (opm: Klaipeda) naar Brussel gedestineerd; de VROUW ELISABETH, M. van der Putte, van Rotterdam naar Duinkerken, en de LIEFDE, S. Koorn, van Amsterdam naar Duinkerken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 augustus. Den 7 dezer arriveerde te Helvoetsluis het schip AVONTUUR, H.H. Hofker (opm: Hanover vlag), van Droogbak.
Den 8 arriveerde de JONGE WILHELM, J. Maass, en de ANNA MARGARETHA, H. Suhr, van Libau (opm: Liepaja), en zeilde kapt. Bridge met de brieven van den 8 naar Harwich.
Onder de Goereese haven ligt een uit zee komend driemastschip ten anker, zijnde STAKESBIJ, J.C. Smith, van Batavia, laatst van Engeland; de wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 augustus. Van Den Briel wordt van den 9 gemeld: den 7 arriveerden de ADRIANA, C. Smith, van St. Valérij; die EENIGHEID, H.A.E. Booije, van Kopenhagen; EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, de SONS OF COMMERCE, T. Gibbs, en THREE SISTERS, W. Frost, van Londen.
Den 8 zeilde WAAKZAAMHEID, G.H. Luurts, naar … , en arriveerden de CATHARINA SUSANNA, G.G. Kroll, van Dantzig (opm: Gdansk), en de YORK PACKET, T. Husband, van Hull. Er is nog een inkomende sloep binnen de bank vastgeraakt; naam onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 augustus. Den 7 dezer arriveerde te Maassluis het schip de HOOP, J. Klein, van Fero.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 augustus. Te Duinkerken is den 4 dezer van Rotterdam gearriveerd het beurtschip de VROUW ELISABETH, kapt. M. van der Putten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. Den 12 april was het Nederlands fregatschip de JONGE ANTHONIJ, kapt. Theod. Azon Jacometti, in goede staat zeilende op 22º10’ Z.B. 30º10’ W.L.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 3 augustus:
Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 13 mei, was het schip de AFRIKAAN (opm: brik, kapt. C. Scholl), uit Texel komende, genoodzaakt geweest deszelfs lading aan land te brengen, en zoude denkelijk afgekeurd worden. (opm: zie RC 040921 en 150921)


Datum: 11 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. In Texel is binnengekomen Zr.Ms. korvet DE EENDRAGT, gecommandeerd door de 1e luitenant Hennevelt, van Batavia, laatst van Faijal, 117 zeedagen reis hebbende, zijnde den 27 juli van Faijal vertrokken, aan boord hebbende de schout-bij-nacht Wolterbeek; te Batavia was alles wel; het schip en de equipagie in goede staat en gezond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. Het fluitschip VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, naar Nerva gedestineerd, is den 30 juli door misgissing van de loods op het Enkhuizer Zand aan de grond geraakt, doch, na een gedeelte ballast uitgeworpen te hebben, door assistentie van Urker vissers, tegen betaling van NLG 200, in vlot water gebragt, zonder enige schade bekomen te hebben, waarop het dadelijk de reis naar het Vlie voortgezet heeft, en, na aldaar weder zeventien lasten ballast van Harlingen te hebben ingenomen, den 6 augustus in zee gezeild is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 augustus. De visevers van de kapiteins C. Tampcke en V. Pieper Pz, beide den 2 augustus van Amsterdam naar Hamburg vertrokken, zijn den 4 dito op de Elve (opm: Elbe) gepraaid door kapt. J. Breckwoldt, van Hamburg te Amsterdam gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 augustus. Het schip FREDRIKA, kapt. J.F. Woitge, van Amsterdam te Stralsund gearriveerd, is, van daar naar Wolgast verzeilende, door zware storm omgeslagen; het volk is gered, doch het schip weg. (opm: vermoedelijk buitenlander)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 augustus. Den 4 dezer arriveerde te Helvoetsluis FRANCIS HENRIETTA, J.J. Dickenson, van New-Orleans.
Den 8 arriveerden de schepen SPARTAN, J.F. Clark, van Havana; de WELVAART, C. Fretwurst, van Windau (opm: Ventspils).
Den 9 arriveerden kapt. Hammond, met de brieven van den 8, van Harwich; DIAMANT, D. Miller, van Newport, en FORTUIN, H. van der Kolff, van Nantes; de wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Van Den Briel wordt van den 9 gemeld: kapt. Rogers is den 9 in vlot water gekomen, en de sloep, die vast zat, te voren gemeld, is vlot geworden en genaamd de LISE, A. Richard, van St. Malo.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Schipper Jan Barlen, van Rotterdam, is den 7 augustus te Keulen aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. De Agent van Lloyd’s voor de haven en het toldistrict van Rotterdam maakt hiermede bekend, dat het Comité van de Vereenigde Scheeps-Eigenaren te Londen, met overleg van het Comité van Lloyd’s, een plan hebben beraamd, om aan schepelingen, welke, het zij door stranding of anderszins, in gevaar van hun leven mogten zijn gebragt, gelegenheid te geven zodanige hunnen toestand aan de wal, of aan schepen in de nabijheid, bekend te maken, door het afsteken van een vuurpijl, en het daarna branden van een blaauw licht; weshalve men, zodanig sein vernemende, zeker kan zijn, dat hetzelve een levensgevaar aanduidt, en geen ander oogmerk ten doel heeft. (opm: in PGC 280821 werd bij een soortgelijk bericht aan de kapiteins nog een aanbeveling gegeven)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Minister voor de Marine brengt, hiermede, ter kennisse van de scheepvarenden, en allen, die zulks verder mogt aangaan, dat, vermits, aan de op het havenhoofd te Ooltgensplaat gestelde lantaren, enige reparatiën moeten worden verrigt, het aldaar geplaatste licht, van den 12 tot en met den 22 dezer, niet zal worden ontstoken, doch na die tijd weder, als gewoonlijk, zal branden.
’s Gravenhage, den 6 augustus 1821 De Minister voornoemd,
J.C. van der Hoop

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Minister voor de Marine informeert de hierna te meldene schepelingen, gediend hebbende aan boord van Zr.Ms. korvet KOMEET, gecommandeerd geweest door de kapt.luit. J. Blom, dat zijlieden, ter bekoming van enige hun nog competerende soldijen, zich met hun ontslag-brieven kunnen aanmelden bij de directeuren en commandanten der Marine, in een der hoofd-departementen, hetzij van de Zuiderzee, de Maze, of de Schelde, te weten:
Fol. 23 Bootsman, G. Dirksen
Fol. 37 Provoost, A. Krabbe
Fol. 39 3e Timmerman, B. Vellenkamp
Fol. 56 Matroos 1e klasse, J. Schoenmaker
Fol. 62 Dito, D. Ilse
Fol. 77 Constapelsmaat, H. Olson
Fol. 87 Matroos 2e klasse, A. Berg
Fol. 96 Dito, 3e klasse, H.P. Dooijens
Fol. 100 Dito, J.B. Martens
Fol. 102 Dito, W. van Andel
Fol. 114 Dito, J.M. Soetermeer
’s Gravenhage, den 7 augustus 1821 De Minister voornoemd,
J.C. van der Hoop

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 augustus. Van Vlissingen wordt van den 7 gemeld:
Heden is alhier gearriveerd het schip de GENERAAL MURRAY, T. Clark, van Londen.
Den 5 en 6 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de EENDRAGT, H.J. Koster, naar Liverpool; de AMERICAN, Z. Woodberg, naar Stockholm; de GENERAL JACKSON, J. Goncolve, naar Petersburg; de ZEELUST, J.C. Lukas, naar Leith; de DRIE VRIENDEN, J.R. de Groot, naar … ; de ELIZA, J. Patrij, en MARGARETH, G.A Hart, naar Londen; l’ EUGÉNIE, P. Nicolle, naar Havre-de-Grace; ISABELLE LOUISE (opm: sloep ISABELLE EN LOUISE), P. Eggers, naar Lissabon; de HERO, W. Hessels, naar Guernsey; de TWEE GEBROEDERS (opm: smak, sinds februari 1821 ex-VRIENDSCHAP), H.A. Nieberding, naar Hamburg; de TWEE GEZUSTERS, J.H. Zinger, naar … ; PRETTY LASS, R. Browning, naar Plymouth,
en van den 5 tot den 7, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de GUTE FRAU, G. Zeetzoke, van Kopenhagen; COMMERCIAL PARCKET, T.N. Collins, van Londen, en de LAUREL, G.A Read, van Guernsey.


Datum: 14 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 maart. Den 8 maart is Straat Soenda ingezeild het schip PERSEVERANCE, S. Hoogeson (opm: Hodgson), van Antwerpen naar Batavia; den 14 is van Sourabaija naar Amsterdam vertrokken het schip HUNTER, W. Hodges.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 maart. Ter rede van Batavia liggen: Zr.Ms. wachtschip TROMP, korvetten AJAX, ZEEPAARD, kanonneerboten no. 2 en no. 1.
Schepen de GRAAF BULOW, de GEZUSTERS, WILHELMINA, EMERENTIA, CORNELIA, RESOLUTIE, HENRIETTA, ELIZABETH, NIEUWE ZEELUST, FANNY, MARIA DE SELIMA, APOLLO, ELIZABETH, JOHANNA.
Brik CORNELIA.
Engelse schepen MARY, FORT WILLIAM, LORD WELLINGTON, INDIA TRADER, FRINDSHIP, PRINCESS ROYAL, MANTOR, LADY NEWSENT, MARIA, JANE; brikken FANNY, HASTINGS, DOLPHIJN.
Deense brik SOUVEREIGN; Amerikaanse schepen THOMAS WILSON, HERCULES, EMILIJ; dito brik VANCOUVER.
Te Samarang: de schepen EVERTSE, PEKIN.
Brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, PIETERNELLA, MAXIMA, GOEDE INTENTIE.
Schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA.
Chaloup PAMELA.
Engels schip WILLIAM NELSON; Amerikaanse schepen MESSENGER, MARIMACK, FAME, PATERSON, brik ELLEN DOUGLAS.
Te Sourabaija Zr.Ms. korvet VENUS; brikken JACOBA ELIZABETH, de MARIA SIRENE; schoeners SCHILDPAD, EMMA, CALIJPSO, kanonneerboot no. 17.
Schepen VIAGANTE, CLARA, JAVA, EMILE, BATAVIA, FORTITUDE, JACOBA, ROSALIE, KUMBANG JATIE, MARIA LOUIZA, VREDE EN RUST, HELENA CHRISTINA, RACE HORSE, HUNTER.
Brikken WILLEM JOHAN, ALERT, LADIE PONTIANAK, FRANCINA, ANNA, ELIZABETH.
Schoeners ROSE, MARY, DASHER, PHOENIX; kotter de GOEDE HOOP.
Engels schip NEPTHUNE; dito brik THREE BROTHERS.
Frans schip l’ESPÉRANCE.
Amerikaans schip NORTH POINT, GENERAL HAMILTON, GLIDE; dito brik NAUTILUS.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 augustus. Van Helvoetsluis wordt van den 11 gemeld: heden arriveerden FRANCES, M. Bridge, van Havana; VICTORY, W. Barcham, en de JONGE WILLEM, J. Parlevliet, van Liverpool; MERKURIUS, R. Jongebroek, van Bordeaux.
Den 12 is in het gezigt POVICA, J.A. Baily, van New-Bedford, en arriveerden FLORA, J.W. Berisford, van Rochester; de JONGE CORNELIS, J.C. Teves, van Cette (opm: Sète), en zeilde kapt. Knocker, met de brieven van den 11, naar Harwich; de wind W.
Den 13 arriveerde kapt. Levieng met de brieven van den 11, van Harwich, en DIJKZIGT, M. Azon Jacometti, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 augustus. In de Maas arriveerde de COMETE, kapt. Aubert, van Rouaan.
Den 13 arriveerde de ROVER, T. Taylor, van Gallipoli.
Den 13 zeilden de PRINCE OF ORANGE, T. Musson, naar Londen; de ELISABETH, T. Rogers, en de FAVORIET, J. Strong, naar Hull; de TWEE GEBROEDERS, W.R. Lukens, naar Stockton;de SMOLENSK, F. Witt, naar de Oostzee; de ANDRIA CHRISTINA, C. Pheffercorn, en de GEZINA JOHANNA, J.R. Sap, naar Elseneur (opm: Helsingör); de MARIA SOPHIA, C. Hansen, naar Kopenhagen; de ROELINA, M.G. Zeven, naar Stettin (opm: Szczecin); de ANN, B. Scott, en de CHERINGTON OAK, J. Smith, naar Newcastle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 augustus. Volgens brieven van Gibraltar was het Nederlands schip l’ÉCLAIR (opm: schoener, thuishaven Oostende, kapt. Joannes Willaert), den 11 juli met een rijke lading linnen van Ostende aldaar gearriveerd, den 14, toen men met lossen zoude beginnen, in brand geraakt, en met bijna de gehele lading van 400 balen verbrand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De zeilmakers-affaire door D. Bout en C. van Dam gedreven, met den laatsten juli gedissolveerd zijnde, zullende de ondergetekende dezelve affaire blijven continueren ten zijnen huize, op de Hoogstraat, Wijk H, no. 31.
Verzoeke de gunst en recommendatie.
Rotterdam, den 8 augustus C. van Dam

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De zeilmakers-affaire door D. Bout en C. van Dam gedreven, met den laatsten juli gedissolveerd zijnde, zal de ondergetekende dezelve affaire in hetzelfde huis blijven continueren, op de Nieuwe Haven, Wijk M, no. 133, te Rotterdam.
Verzoeke een ieders gunst en recommendatie.
Rotterdam, den 13 augustus D. Bout

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 6 augustus binnen gekomen de smakschepen de JONGE DANIEL, kapt. Daniel Oortjes (opm: Hendrik Jans Oortjes), van Noorwegen, de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto Pieters Smit, van Nerva (opm: het eiland Narva), beide met hout. Uitgezeild de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaasen, de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot, de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Schuur, de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan E. Bart, CASTOR, kapt. S. Hooghout, alle met ballast op avontuur.
Den 7 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW RIKA, kapt. Rente Everts Zoutman, met hout van Noorwegen.
Den 8 dito binnen gekomen het kofschip HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piebes, met ……… van Nerva, de smakschepen de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smit, de TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder Jans Boeling, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dirk de Jong, alle met hout van Noorwegen, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met ballast van Londen, het
smakschip de JONGE TIJS RITSMA, kapt. T.D. Ritsma, met rogge van Rosink (opm: mogelijk Roszchilt, Roskilde).
Den 10 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW TRYNTJE, kapt. A.B. Visser, met hout van Noorwegen, het galjasschip MARIA DOROTHEA, kapt. J.T. Schultz, met hout van Memel (opm: Klaipeda), het schonerschip CORONATION, kapt. W. Wotton, het sloepschip SARAH, kapt. C. Clarck, beide met ballast van Engeland.
Den 11 dito binnen gekomen het kofschip de VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, met zout en potasch van Liverpool.
Den 12 dito uitgezeild het schonerschip SPRIGHTY, kapt. Charles Warren, de sloepschepen SARAH, kapt. C. Clarck, UNION, kapt. John Davy, MARY, kapt. Robert Cubith, alle met boter naar Londen.


Datum: 16 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. Het schip (opm: pink) JOHANNA JACOBA, kapt. J. ten Boekel, van Amsterdam naar Rio de Janeiro en Kaap de Goede Hoop, is den 5 augustus op de hoogte van Portland in goede staat gepraaid door kapt. R.T. Rinses (opm: galjoot VRIJHEID), van Surinamen in Texel binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. Het schip (opm: brik) BRISEIS, kapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Smirna (opm: Izmir), te Malta binnengelopen, zou, volgens brief van den 14 juli, aldaar blijven liggen, tot men met de verwacht wordende paketboot van Smirna omtrent de staat van zaken bericht zou hebben bekomen (opm: er heerste daar de pest).
Zr.Ms. oorlogsfregat DIANA, kapt. Van der Loef, was den 12 dito te Malta aangekomen, en de volgende dag naar Smirna gezeild (opm: zie ook RC 150122); met hetzelve had kapt. Bakker brieven gezonden aan de Nederlandse consul te Smirna, ten einde hem zijn verblijf op te geven, en zulks aan de ontvangers der lading te berigten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 augustus. Den 13 zeilde van Helvoetsluis het schip EARL BATHURST, J. Laming, naar Londen, en arriveerde CHATTAM, R. Harding, van Virginië (opm: waarschijnlijk Virginia, VS).
Den 15 arriveerde het schip CHARLES, T. Guillart, van Havre-de-Grace, en zeilde kapt. Hammond, met de brieven van den 15, naar Harwich; de wind N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 augustus. Van Den Briel wordt van den 14 gemeld: de DUKE OF KENT, D. Pound, en de MARSHAL BLUCHER T. Atherden, arriveerden van Londen, en zeilden de VROUW LUCIA, J.H. Albers, naar de Oostzee, en de DORIS, C. Alers, naar …

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 augustus. Den 14 arriveerde in de Maas het schip de DOLPHIJN, J. Hahn, van St. Thomas.
Den 15 arriveerde de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Den 15, des morgens, is er een galjas op de Middelgronden bij Zeeburg vastgeraakt, genaamd ZELDENRUST, P. Gorter, van Bergen; dezelve zit nog vast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 augustus. Van Middelburg wordt van den 12 dezer gemeld: heden is alhier gearriveerd het fregatschip DE ZEEUW, L. Wouterse, van Surinamen, in 37 dagen. Gemelde kapitein rapporteert dat op den 2 juli aldaar was gearriveerd Zr.Ms. brik van oorlog DE ZWALUW, kapt.luit. J.J. de Jonge, komende van de Beneden- en Bovenwinds-Eilanden in de Caraïbische Zee; schip en equipagie waren in goede staat. Voorts, dat het brikschip ROTTERDAM, kapt. Paulus Rijnbende, gereed was om te vertrekken, en dat in de Kolonie op de gemelde 2 juli was overleden de boekhouder-generaal Beugel.
Door gemelde kapitein is den 20 juli, op 39º50’ N.B. 57º W.L. in goede staat gepraaid het brikschip HESPERUS (opm: kapt. Frederik Pieter Matsen), van Demerarij naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Van Vlissingen wordt van den 11 gemeld:
Den 8 is alhier binnengekomen het schip JOSEPH AND ANN, W. Minter, van Londen.
Voor Rammekens ligt, met gebroken boegspriet, ten anker het schip CONCORDIA, J. Nobel, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Bordeaux: het Kofschip de JONGE WILLEM, kapt. Ibe Jans Schelts.
Nantes: het Smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas.
La Rochelle en Rochefort: het Sloepschip HET FORTUIN, kapt. Hendrik van der Kolff.
Liverpool: het Kofschip de VLASBLOEM, kapt. Gerard Hulshoff.
Elseneur (opm: Helsingör): het Kofschip VROUW GEZINE, kapt. Arend Cornelis Brouwer.
Stettin (opm: Szczecin): het Schip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Jacob Gerrits Hoetjer.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Aan de Beurten naar:
Antwerpen: het Schip de NOTENBOOM, kapt. F. Vassen, vertrekt den 18 dezer.
Brussel: het Schip de MARIA THERESIA, J. Ooms, vertrekt den 20 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat, wijk B, 139
Liverpool: het Kofschip ONDERNEMING, kapt. R. Hakker.
Adres bij T.J. Boutmij
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een geadverteerde periode van circa 10 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, H.J. Rietveld en D.F. Stiven, makelaars, zullen, op maandag den 20 augustus 1821, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: het Fregatschipshol, genaamd AMICITIA, mitsgaders een aanzienlijke partij Scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Breder bij notitiën en berigt bij de makelaars.


Datum: 18 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 augustus. Den 15 arriveerden te Helvoetsluis HOFFNUNG, H. Schuberg, van Arendsburg; MARY, G. Harveij, van Havana; BRAGANZES, J. Oberrij, van St. Domingo, en ligt in quarantaine op de rede.
Den 16 zeilden HEBE, A. Jorgensen, naar Dramme, MINERVA, L.D. Holst, naar Holmstrand (opm: Holmsbu); DUVELIA, D. Verij, naar Gothenburg; BRUTUS, J. Philips, naar St. Petersburg, en PURSUIT, J. Mearns, naar Londen, en arriveerde kapt. Bridge, met de brieven van den 15, van Harwich; de wind Z.Z.W.
Den 17 arriveerde KLAZINA EN DIRKJE (opm: galjas), C. Schilperoort, van St. Ubes (opm: Setubal).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 augustus. Van Den Briel wordt van den 16 gemeld: kapt. Gorter (opm: galjas ZELDENRUST, zie RC 160821) is in vlot water gekomen en naar Dordrecht gezeild.
Den 15 arriveerden de VERWACHTING, H. Gerdes, van Libau (opm: Liepaja); de NEPTHUNUS, J. Peters, van Werder; de ELIZA, P.H. Fokkebij, van Faaborg; de DRIE VRIENDEN, H.G. Haverbult, van Dantzig (opm: Gdansk); de PEGASUS, O. Rasmussen, van Bandholm; de VIJF GEBROEDERS, G.P. Bakker, van Petersburg, de laatste als bijlegger naar Antwerpen.
Den 16 zeilden de CHRISTINA SOPHIA, J.C. Kreeft, naar de Oostzee; de LILLA MATHILDA, J.C. Jager, naar Leith; de BARBARA CHRISTINA, S.M. Swinding, en de SWEIJ BRODREN, H.P. Mogensen, naar Faaborg; de NEW ALBION, T. Sadler, naar Londen; de FAVORIET, J. Strong, naar Hull; de GEERTRUIDA JOHANNA, L.B. Kuiper, naar ….
Van den 17 wordt gemeld dat den 16 arriveerden de ANNA SOPHIA, M.H. Boije, van Stubbekiöbing; de VROUW TUNNEGINA (opm: VROUW FEMMEGINA), A.K. Braam, van Oleron.
Kapt. Bakker is den 17, van hier, binnendoor, naar Antwerpen gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Van Vlissingen wordt van den 14 dezer gemeld:
Heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen CONCORDIA, H. Lucht, naar … ; EENIGHEDEN, C. Moller, naar Sonderbaai; de WILSON, J. Wilson, naar Londen; CHRISTINA, C.J. Cassens, naar de Oostzee, en de VROUW ANNEGINA, A.W. Huijsman, naar ….
Voorts zijn van den 8 tot den 14 dezer, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de JUFVROUW TITSIA, L.J. Besseling, van de Marennes; OTHE, J. Gilford, en JASON, West, van New-YORK, DIANA, L. Lindberg, van Havana; de JUFVROUW MAGDALENA CLARA, H.P. de Jonge, van St. Martin; SARAH, W. Newton, van Londen; de HARMONIE, H.C. Schutt, van Noirmoutier; de VROUW IKINA, G.J. Postema, van St. Martin; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, en KLAZINA ENGELINA, L.K. Tiktak, van Oleron; de JONGE HENDRIK, B. Mulder, van Marseille; LORD NELSON, T. Smithsen, van Hull; de BELLE ALLIANCE, P. Collas, van Montcórdes; ORAMASO (opm: brik OROMAZE, thuishaven Oostende), P. Petit, van Rio-Janeiro; de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAS), J.C. Jansen, en THERESIA JOSEPHA (opm: JONGE JOSEPHA), P. Sparboom, van Liverpool; de FLORA, J. Cooper, van Londen, en de VENUS, R. Doreij, van Buenos-Aijres, laatst van Guernsey.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 14 augustus:
Van Wells meldt men den 12 dezer, dat het schip de IJOUNG MEINSINA, Hitman (opm: smak JONGE MEINSINA, kapt. Douwe Hitman), van Amsterdam naar Lijnn (opm: King’s Lyn), op strand geraakt, doch met behulp van een loodsboot er af, en in die haven binnen gebragt was.
Het schip de MORNING STAR, van Amsterdam naar Cork, is door de kotter de GRIPER aangehouden en in Limerick opgezonden, op vermoeden dat hetzelve tabak en contrabande goederen aan boord had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, van Batavia, van het afsterven van mijn geliefde Zoon, Jan Duishart, Scheeps-Heelmeester op het Fregatschip de WILHELMINA, in de jeugdige ouderdom van circa 22 jaren. Ieder die zijn braaf en deugdzaam karakter gekend heeft, zal zeer wel gevoelen, wat mijn diepgewond Moederhart hierdoor lijdt, zonder mij door brieven van rouwbeklag daarvan te verzekeren.
Rotterdam, 16 augustus 1821 Wed. G. Duishart, geb. Meerens


Datum: 21 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 augustus. Het schip de VROUW HERMINA, J.J. de Jong, van Noorwegen, tegen de Texelse wal aan de grond zittende, is de volgende dag in vlot water geraakt en naar binnen gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 augustus. Volgens rapport van kapt. J.K. de Jong, van Quimper in Texel binnen, lagen den 11 augustus onder de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) verscheiden schepen ten anker, waaronder de IDA ALEYDA (opm: fregat), K. Sipkes, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 augustus. Het schip de VROUW ANTJE, O.G. Stuit, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, volgens brief van Cuxhaven van den 12 augustus, daags te voren aldaar zwaar lek en met verlies van anker en touw binnen gebragt; ingevolge gedane inspectie moest de lading, welke gedeeltelijk beschadigd is, gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 augustus. Den 17 dezer arriveerde te Helvoetsluis het schip de HOOP, S. Miller, van Dantzig (opm: Gdansk), als bijlegger naar Calais.
Den 18 zeilde kapt. Levieng met de brieven van den 18 naar Harwich, en arriveerden BEAVER, W. Taylor, van Newcastle; PALMBOOM, J. Middendorff, van Libau (opm: Liepaja); EENIGHEDEN, E.F. Lorentzen, van Holmerstrand (opm: Holmstrant, thans Holmbu), en WENDRING SMANDEN, G.L. Urbije, van Kopenhagen; de wind W. en N.
Den 20 zeilden DOLPHIJN, J. Touzeau, naar Guernsey; de JONGE HENDRIKA (opm: galjoot), M. Schaap, naar Marseille; HELENA, T.C. Gerdes, naar … ; VENILLIA, W. van der Kolff, naar Liverpool; MARGARETHA LAURENTIA, J. Kortrijk, naar Brest; GLASGOW, W. Paton, naar Leith; CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, naar Liverpool; FLORA, J.W. Beresford, naar Rochester, en HOOP VAN EMDEN, S. Muller, naar Calais; de wind Z.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 augustus. Den 18 dezer arriveerden in de Maas de schepen de VROUW MARGARETHA, M.C. de Boer; de VROUW EIJKA, J.H. Oortjes, van Elbing (opm: Elblag); de MARIA MAGDALENA, T.L. Kerkstra, van Libau ((opm: Liepaja); de VROUW GEZINA, H.P. Hazewinkel, van Bergen; de VROUW ANNA, P. de Heer, van Kadix (opm: Cadiz); de laatste ligt in quarantaine.
Den 19 arriveerden de GOEDE VERWACHTING, R. Hansen, de FLORA, J.P. Hiort, de VEENSTROOM, S.E. Hoveling, en de CEEREN, H. Andersen, van Bergen.
Den 20 zeilden de EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, en THREE SISTERS, W. Frost, naar Londen; de NEERLANDS KROONPRINS (opm: hoeker), A. van der Meijden, naar Malaga; de CORNELIA LUCIA, J. Altona, naar Marseille; de EENIGHEDEN, H.A.F. Boije, en de ORANGE, J. Watson, naar Elseneur (opm: Helsingör); de ANNA DOROTHEA, T. Voss, naar de Bogt; de PIERRE EUGÈNE, B.T. Abraham, naar Cherburg; de GOEDE HOOP, F. de Best, naar Stockton; de NEPTHUNUS, J.C. Arens, naar Wismar; de KITTY, J. Andsell, naar Hull; de HELENA, C.F. Kreuze, de AUGUSTA HELENA, J.H. Maack, en de CATHARINA, J. Lubs, naar de Oostzee; de WAAKZAAMHEID (opm: smak), H. Bedger, naar Brest; de DEUX EUGÈNES, G. Danet, naar Rouaan; de CONCORDIA, L. Teunis, en de VROUW JAAPKINA, W.J. de Boer, naar Bordeaux; de JONAS, H. Clausen, naar Stavanger, en de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, naar Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 13 augustus binnen gekomen het smakschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. M.H. Groenewoud, met tarwe van Dantzig (opm: Gdansk), het tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.G. Oortgeese, ledig van Hamburg. Uitgezeild het smakschip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met pannen en steen naar Hamburg, de kofschepen de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, de GOEDE HOOP, kapt. Jan T. ten Cate; het smakschip CATHARINA, kapt. H. Sleehuis, alle drie met ballast op avontuur.
Den 14 dito binnen gekomen het kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. H.S. Hofthuis, met tarwe en rogge van Weimar, de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, met hout van Noorwegen.
Den 15 dito binnen gekomen de smakschepen ZEELUST, kapt. Pieter E. Boer, ALLEGONDE HELLEGINA, kapt. E.E. Kuilema, de VROUW MARGARETHA, kapt. E.A. Pot, het smakschip ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens, alle met hout van Noorwegen.
Den 16 dito binnen gekomen de smakschepen de JUFFER FOCCOLINA, kapt. H.I. Dokter, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan W. Overmeer, de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan C. Hazewinkel, alle 3 met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de JONGE DANIEL, kapt. H.J. Oortjes, de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smit, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dirk de Jong, alle drie met ballast naar Noorwegen.
Den 17 dito binnen gekomen het pinkschip PROVIDENTIA, kapt. Sören A. Giartsen, met hout van Noorwegen; het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazeby, met ballast van Londen. Uitgezeild het galjasschip de GUTE BOTHE, kapt. H. Maack, het kofschip HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piebes, de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte Pieters Smit, alle met ballast naar Noorwegen; de tjalkschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. Elias Elias, de VROUW MARIA, kapt. Jan A. Kutsch, de GOEDE VERWACHTING, kapt. A.G. Oortgiese, alle 3 met pannen &c naar Hamburg.
Den 18 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW FENNEGINA, kapt. A.C. Ruiten, met hout van Noorwegen, het schonerschip HOPE, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen.
Den 19 dito uitgezeild het schonerschip CORONATION, kapt. Wm. Wotton, het sloepschip ATTALANTE, kapt. J. Byrne, beide met boter naar Londen.


Datum: 23 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. Het schip de JONGE GEUGJE, kapt. D. Geuchjes, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is den 6 augustus te Rügenwalde (opm: Darlowo) lek binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 augustus. Den 20 zeilden van Helvoetsluis MARY EN HILLEGONDA, H. Glazener, naar Batavia.
Den 21 arriveerden ANNA MARIA, O. Breehan, van Drontheim; ZEEVOGEL, M. Zeplien, van Riga; de ZWAAN, J.T. Seel, van Bergen, en zeilden FRANCIS EN HENRIETTA, kapt. Dickinson, naar Petersburg, en SIDNEY SMITH, E. le Gros, naar Jersey.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 augustus. Van Den Briel wordt van den 21 gemeld: kapt. De Heer (opm: hoeker VROUW ANNA) is van zijn quarantaine ontslagen en ligt op order.
Den 21 arriveerden de AQUATIC, W. Wood, van Hull; de SOPHIA, C.S. Hamarher (opm: mogelijk Hamacher), van Memel (opm: Klaipeda); de VROUW HENDRINA, K. van den Oever; de HOOP, K.L. Schut, en de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, van Bergen; de CATTERN, J. Bosuston, van Londen, en zeilden ’s LANDS WELVAREN, K. Storm, naar Lissabon; de VROUW TUNNEGINA (opm: smak VROUW TEUNEGINA), E.K. de Wilde, naar Bergen; de WILHELM, J. Maas, en de CAROLINA LOUISA, H.L. Hendrik, naar de Oostzee; de ANNA MARGARETHA, H. Suhr, naar Crooswijk; de JONGE GERRIT, F. Plokker, naar Hull; de ÉMILIE, A. Berneval, naar Duinkerken.
Den 22 arriveerde de ANNA SOPHIA, F. Tupper, van Bergen. Er is een brik in gezigt.
Den 24 arriveerde de SPECULANT, P. Born, van Pernau (opm: Pärnu).

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Den 21ste van Texel uitgezeild het schip ELISABETH (opm: fregat), kapt. C. Pakes naar Batavia.


Datum: 24 augustus 1821


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Witteveen, in de Lemmer, presenteert publiek te verkopen: 1/32 gedeelte in het Kofschip genaamd MARIA ADOLFINA, gevoerd bij J. Haverbult.
Wie hier aan gading maakt, komt op zaterdag den 8 september 1821, des na de middags ten 3 uren, in het Logement de Wildeman, in de Lemmer, en koop op condities, die inmiddels bij gemelde notaris ter lezing liggen.


Datum: 25 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Zr.Ms. oorlogs-corvet DE EENDRAGT, commandant luitenant Hennevelt, is maandag morgen (opm: 20 augustus) van de rede van Texel naar Medemblik gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 augustus. Den 22 arriveerde te Helvoetsluis het schip GUSTAV CARL, P. Fretwurst, van Arendsburg;

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 augustus. Den 23 zeilden uit de Maas de schepen de VLASBLOEM, G. Hulshoff, naar Liverpool, de LEANDER, T. Thompson, naar Guernsey; de HENRIETTE, C. Schmalfeld, naar Windau (opm: Ventspils); de WOLPHARD, P. Fretwurst, naar de Oostzee, en arriveerden de CATHARINA, J. Stege, van Kopenhagen, en de FEATHER, W. Gray, van Teneriffe; de laatste als bijlegger op order; de wind O.
Den 24 arriveerde de VROUW MARGARETHA (opm: smak), W .B. Bossien, van Elbing (opm: Elblag), en zeilden de JOHN AND MARY, G. Watson, naar Leith; de CATHARINA SUSANNA, G.G. Krol, naar Bergen; de FAIR LADY, S. Corey, naar Boston, en HERSTELD HOLLAND, A.F. Noorman, naar …

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 augustus. Van Vlissingen wordt van den 21 gemeld:
Sedert den 16 zijn van hier gezeild het schip JOSEPH AND ANN, kapt. W. Minter, naar Londen; de VIJF GEBROEDERS, K.J. Scholten, en de VIER GEBROEDERS, B. Bossens, van Amsterdam naar Duinkerken gedestineerd; CONCORDIA, J. Nobel, van Rotterdam naar Batavia bestemd;
en, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de REAPER, S. Benson, van Padang; de HOOP, H.J. Prins, van Petersburg; de FLORA, C. Lendt, van Kopenhagen; de JONGE ANTJE, H. Prins, van Petersburg; MINERVA, S. Eames, van Havana; de VIERGE MARIA, J. de Meire, van Messina; de CANDIDATE, J.S. Baron, van Havana; de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, van Croisie (opm: Le Croisic), HENRIETTA MARIA, T.M. Schauer, van Bordeaux,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de TWO SISTERS, G. Dijer, en de THOMAS, T. Harrison, naar Londen; de HOFFNUNG, W. Bosfeld, naar Stettin (opm: Szczecin); de EENDRAGT, A.L. Speelman, naar de Oostzee; de VREDE, J.J. Greeven, naar Douvres (opm: Dover); de JUFVROUW MEES, G.L. Doornbos, naar Leith, de VROUW ANNA, J.G. Sap, naar Schotland; de GOEDE HOOP, H.W. de Groot, naar Leith; de PILOT, R. Slij, en de DORSET, J. Hart, naar Londen; de VROUW JACOBA, J. Jans Rink, naar Hamburg; de COLLINGWOOD, N. Brouard, naar Guernsey; LOUISE WILHELMINA (opm: LOUISA WILHELMINA), L.C. Lofgreen, naar Liverpool; AMERIKA, J. Eldridge, naar Bordeaux; CONCORDIA, H.J. Nagel, naar Liverpool; FLORIDA, S. Quincey, naar Rochelle; de VROUW ALIDA, A. Schipman, naar Kadix (opm: Cadiz); GEZINA CHARLOTTE (opm: GESINA CHARLOTTA), G. van Veen, naar …; de DRIE GEBROEDERS, H. Schwitters, naar de Oostzee, en de NANCY, E. Braij, naar Philadelphia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, G.J. Roland Holst en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 27 augustus 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd DIANA, gevoerd bij kapitein Floris Bax, lang 25 ellen 4 palmen 8 duimen, wijd 6 ellen 8 palmen 4 duimen, hol 2 ellen 9 palmen 7 duimen, het verdek 1 el 5 palmen 9 duimen (opm: 25,48 x 6,84 x 2,97 x 1,59 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat lang 90 voeten, wijd 24 voeten 2 duimen, hol 10½ voeten, het verdek 5 voeten 7 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.
(opm: de schoenerbrik werd uit de nalatenschap van de op 27 juli 1821 overleden koopman en reder S.A. Westerlo voor NLG 16.300 binnen de firma S.A Westerlo & Co verkocht; hierna werd de DIANA tot oktober 1824 opgelegd)


Datum: 28 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Het schip de GOEDE HOOP, kapt J.R. Siegers, met tarwe van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam, is lek en beschadigd te Rendsburg binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 augustus. Den 24 zeilde van Helvoetsluis kapt. Moon met de brieven van den 24 naar Harwich, en arriveerden FAMELZEN, J.G. Betz, van Riga, en ST. JOHANNES, L. Critzner, van Stockholm.
Den 26 zeilden de schepen PARREU, J.A. Bailey, naar New-Bedford, en AVONTUUR (opm: galjas), H.H. Hofker, naar Droogbak (opm: Drøbak, Oslofjord).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 augustus. Den 25 arriveerde te Den Briel de JOHANNA WILHELMINA, D. Mooijekind, van Londen, en zeilden de SONS OF COMMERCE, T. Gibbs, en de DIAMOND, D. Miller, naar Londen en kapt. De Heer (opm: VROUW ANNA) naar Delftshaven.
Na posttijd arriveerden de DUKE OF YORK, R. Couch, en de PRINCE OF SAXEN-COBURG, J. Ladd, van Londen; de TWEE GEZUSTERS, M. Gabrielsen, van Bergen, de GEBROEDERS FRANS EN BOUKE, B.H. Blok, en de VROUW ALBERDINA, D.A. Wilkens, van Dantzig (opm: Gdansk); de VIER GEBROEDERS, P.J. Lever, van Rostock;de ROTTERDAM PACKET, A.M. Donald, van Aberdeen; de ARUS, P. Robenson, van Stockton; de GEORGE AND THOMAS, J. Embleton, van Newcastle.
Den 26 zeilden de HOOP, L. Das, naar Villanova; de VROUW SUSANNA, A. de Boo, de MARSHAL BLÜCHER, T. Atherden, en de DUKE OF KENT, D. Pound, naar Londen; de ROVER, T. Taylor, naar Yarmouth; de YORK PACKET, T. Husband, naar Hull, en de SPARTAN, J.T. Clark, naar Boston; de wind N.O. en O.N.O.
Den 27 zeilde de VROUW MARGARETHA, G. Metzon, naar Malaga.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Den 26 zeilde van Maassluis NOOIT GEDACHT, J. Goden, naar Mandal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 augustus. Te Duinkerken is den 22 dezer gearriveerd het gaffelschip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De agent van Lloyd’s, voor de havens in de provincie Groningen, maakt hier mede bekend, dat het Comité van de Vereenigde Scheeps-Eigenaren te London, met overleg van het Comité van Lloyd’s, een plan hebben beraamd, om aan schepelingen, welke, het zij door stranding of anderzins, in levensgevaar mogten zijn gebragt, gelegenheid te geven, hun toestand aan de wal of aan schepen in de nabijheid bekend te maken, bestaande in het afsteken van een vuurpijl, en het daar na branden van blaauwe lichten; waarom zij de bevelhebbers van schepen aanbevelen, zich te voorzien van twaalf vuurpijlen en drie dozijn blaauwe lichten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 20 augustus binnen gekomen het smakschip de VROUW ETTINA, kapt. A.J. Seeman; de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Middel, beide met hout van Noorwegen, het sloepschip WALTER MATTYS, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen. Uitgezeild het galjasschip MARIA DOROTHEA, kapt. J. Schultz, de smakschepen de JONGE THYS RITSMA (opm: JONGE TIJS RITSMA), kapt. T.D. Ritsma, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan Wiebes Overmeer, alle drie op avontuur.
Den 21 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot, met hout van Noorwegen.
Den 23 dito binnengekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaazen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, de TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder Jans Boeling, beide met ballast op avontuur.
Den 23 dito uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazeby, met kaas en boter naar Folkstone, het smakschip ALLEGONDE HILLEGINA, kapt. E.E. Kuilema, met ballast op avontuur.
Den 24 dito uitgezeild het pinkschip PROVIDENTIA, kapt. S.A. Geertsen, de kofschepen de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, de VROUW TRYNTJE, kapt. A.P. Visser, alle 3 met ballast naar Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen het sloepschip MARIA, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen, het kofschip ANNA EN CATHARINA, kapt. Broer Remkes de Vries, met zout van Oleron. Uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. W. Bayes, het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, beide met boter &c. naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 augustus. Men heeft in der tijd bericht gegeven van drie zeer belangrijke bezendingen van natuurlijke voorwerpen en andere zaken, die door professor Reinwardt van Java zijn afgezonden en door het verongelukken der schepen AMSTERDAM (opm: zie RC 210318), IDA ALYDA (opm: VROUW IDA ALEYDA, zie RC 230119) en ADMIRAAL EVERTSEN (opm: zie RC 020919), in 1818 en 1819, zijn verloren gegaan. Na dat vervolgens twee aanzienlijke verzamelingen met de schepen JOHANNA en SCHOON VERBOND, voor het koninklijke museum van naturaliën zijn overgekomen, als ook vele grotendeels geheel onbekende Javaanse planten voor de academietuin te Leiden, heeft men thans weder te betreuren de vierde verongelukte bezending (opm: ARINUS MARINUS, zie BC 170321).


Datum: 30 augustus 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. Volgens brief van kapitein Sipkes, voerende het schip (opm: fregat) IDA ALEYDA, van Amsterdam naar Batavia, in dato den 16 augustus,was hij toen zeilende in het Kanaal, St. Albans Head 4 mijlen N. van zich hebbende; uit hoofde van een W. storm had hij van den 10 tot den 12 dito onder de Singels (opm: inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) voor anker geweest. Het schip was in goede staat en de equipagie en passagiers allen gezond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. Het schip FORTUNA, kapt. R. Albers, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is den 21 augustus te Tonningen (opm: Tönning) aangekomen en heeft dadelijk de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. Het schip de ZEEMEEUW, kapt. J.R. Bönning (opm: fregat, kapt. J.R. Böning), zou, volgens brief van Curaçao van den 30 juni, in het begin van juli van daar naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 29 augustus. Den 27 arriveerde te Helvoetsluis kapt. Hart met de brieven van den 25, van Harwich, en PRINCE LEOPOLD, W. Draper, van Hull.
Den 28 zeilde het schip STAKESBIJ, J.C. Smith, naar Londen, en arriveerde EBENEZER, J.P. Thulsen, van Kiobenham (opm: Kopenhagen); de HARFS, J.N. Zander, van Libau (opm: Liepaja).
Den 29 zeilde kapt. Mortleman, met de brieven van den 29, naar Harwich; de wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 29 augustus. Te Den Briel arriveerden den 27 augustus de VROUW ELSINA, H.G. Bosker, van Memel (opm: Klaipeda); de TWEE GEBROEDERS, R. de Vries, van Hamburg.
Den 28 zeilde de CHRISTINA TITIA, A.A. Potjer, naar Brest, en arriveerde de WELVAART, H.J. Walker, van Libau (opm: Liepaja), en arriveerden nog in de Put de HARMONIE, W. Verloop, van Petersburg; de MAARTINA ALETTA, J.G. Hoetjer, van Bergen; de KOOPHANDEL, B.G. Harkema, van Riga; de laatste is bijlegger, door zware lekkagie, gedestineerd naar Livorno. Er is nog een inkomende galjas binnen de bank vastgeraakt, de naam nog onbekend.
Den 29 zeilden de ANNA SOPHIA, M.H. Booije, naar Stubbekiobing; de PEGASUS, O. Rasmussen, naar Bandholm; de ONDERNEMING, R. Hakker, naar Liverpool, en de CERES, P. van Rijn, naar Villanova; de wind O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 29 augustus. Van Vlissingen wordt den 25 gemeld:
Den 23 en 24 zijn van onze rede vertrokken de schepen de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder, van Bergen in Noorwegen naar Brussel gedestineerd; AURORA, P.J. Enchelson, van Gamla Chalby (opm: Gamlakarleby [letterlijk: stad van oude mannen], thans Kokkola, Finland), en de ZWEI GEBRUDERS (opm: ongetwijfeld die ZWEI GEBRÜDER), J. Cornelis, van Kopenhagen, beide naar Antwerpen gedestineerd,
en van den 23 tot heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen COMMERCIAL PACKET, T.N. Collins, en de SARAH, A. Carrington, naar Londen; ST. PAULS, J. Clark, naar Hull; de VRIENDSCHAP, J.H. Schippers, naar … , de CHARLES, J.C. Rasmussen, en de WILLEM, J.S. Okkes, naar Liverpool; de JONGE COLLETTE, C. van Dijk (opm: hoeker JEUNE COLETTE, thuishaven Oostende, kapt. C. van Dijcke), naar Malaga; de laatste is echter door tegenwind weder op de rede teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 29 augustus. Zr.M.s fregat de MELAMPUS, kapt. De Man, den 18 april laatstleden uit Texel gezeild, is den 8 juni in goede staat te Rio de Janeiro gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 29 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 24 augustus:
Den 20 dezer bevond zich op de hoogte van Plymouth het schip VIOLET, Gales, van Triëst naar Amsterdam.


Datum: 31 augustus 1821


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Arrivementen: Te Liverpool J. Rickmers (opm: driemaster ZELIMA, kapt. Jürgen Rickmers), Vink (opm: JUNON, kapt. Dirk Vink) en Deke (opm: brik DEUX FRÈRES, kapt. S.H. Deke), van Oostende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 27 augustus. Zr.Ms. fregat ALGIERS werd, op heden (juist de verjaardag van de voor de Nederlandse marine zo verlevenden zeeslag voor die plaats geleverd [opm: zie RC 170916 en overige berichten in Kroniek 1816]), met het beste succes te water gelaten; de toevloed van aanschouwers van alle standen was zeer groot, en echter liep alles zonder ongelukken af.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L. Rietberg, openbaar Notaris te Zwolle, als daar toe last hebbende, is voornemens, om op dinsdag den 25 september 1821, des avonds te 5 uren, op het Stads-Wijnhuis te Zwolle, te doen inzetten, en 14 dagen daarna, zullende zijn den 9 oktober daaraanvolgende, op tijd en plaats voorschreven, publiek aan den meestbiedende te verkopen: een Smakschip, genaamd DE VROUW GERTRUIDA, bevaren bij kapitein Juister, van Emden, lang 17 ellen en 65 duimen, wijd 3 ellen en 68 duimen, hol 1 el en 37 duimen (opm: 17,65 x 3,68 x 1,37 m.), en alzo groot 59 tonnen, met de daar bij zijnde zeilen, ankers, touwen en verder scheeps-toebehooren.
Gemeld schip ligt in de haven dezer stad, aan de Vischpoort, en is dagelijks te bezien. Zullende de Koop-Conditiën, drie dagen voor de inzate, ter visie liggen ten kantore van de Notaris voormeld.


Datum: 01 september 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. D. van Asperen, van Dordrecht naar Hamburg, heeft op het Haarlemmer-Meer gestoten, en is den 25 augustus lek te Haarlem aangekomen, alwaar het lossen zal om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Het schip de ONDERVINDING, kapt. H.D. de Groot,met hennepzaad, van Riga naar Amsterdam, is wegens schade te Delfzijl binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 augustus. Den 29 dezer arriveerde te Helvoetsluis het schip JOHANNES, H. Rubarth, van Archangel, en zeilde de EENIGHEDEN, E. Lorentzen, naar Holmstrand (opm: Holmsbu). Er is een schip in het gezigt; de wind Z.
Van den 31 wordt gemeld: het schip dat bij de vorige posttijd in het gezigt was, is PROVIDENTIA, G. Larsen, van Fredrikshaven; de wind N. doch stil.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 augustus. Den 30 dezer zeilden van Den Briel la DAME COLLETTE, P.P. Lepma (opm: brik DAME COLETTE, kapt. P.P. Sipma), naar de Bogt (opm: mogelijk de Bay of Guinea); de ONDERNEMING, H.F. Klie, naar Hull. De Galjas, bij de vorige posttijd gemeld, is den 29 in vlot water gekomen en genaamd COMMERCE, J.H. Steen, van Bergen, en arriveerde de FRIENDS OF LIBERTY, G. Ruby, van Rye.
Den 30 zeilden ZELDENRUST, P. Gorter, en de VROUW GEZINA, H.P. Hazewinkel, naar Bergen; de JONGE JURINA (opm: JONGE JURRINA), E.J. Bakker, en de VROUW GEZINA, H.E. Brouwer, naar Elseneur (opm: Helsingör); de DRIE GEBROEDERS (opm: hekschuit), J.J. Orre, naar Hamburg; de NEPTHUNUS, J. Peters, naar Wismar; de TELEMACHUS, J. Pratt, naar Londen, en de FRANCIS, M. Bridge, naar St. Ubes (opm: Setubal).
Den 31 arriveerden de SPECULATION, J. Serck, van Bergen; de EDINA, G. Stedman, van Hamburg, en zeilden de LICE, A. Richard, naar Nantes, en de VROUW ANTJE, IJ.J. Post, naar Petersburg; de wind omlopende en stil.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Van Vlissingen wordt den 28 gemeld:
Gisteren en heden zijn van onze rede vertrokken de schepen de JONGE GEERT, A.J. Bongaart (opm: tjalk, kapt. Adriaan Jacobs Boomgaard), van Leiden naar Duinkerken gedestineerd; NEPTUNIS, G.G. Smit, van Dantzig (opm: Gdansk), en de VROUW ANNA, H.C. Nel, van Bergen, beide naar Brussel gedestineerd.
Van den 26 tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild NEPTUNIS, W.M. Cramer, naar Noorwegen; CONCORDIA, J.H. Mulder, naar Corunha; BELLE ALLIANCE, P. Collas, naar Guernsey; de BROTHERS, J. Read, naar Norwich; de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, naar Leith; de VROUW ENGELINA, H.T. de Jong, naar Noirmoutier; de VROUW REINA, H. Koops, naar Oleron; OTHO, J. Gifford, naar Bordeaux, ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, naar Leith,
en, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede aangekomen CAROLINA, D. Doreij, van Guernsey; de THREE FRIENDS, M. Howard, van Londen; de GOEDE VERWACHTING, E.J. Loose, van Memel (opm: Klaipeda), en de FRAU ALBERTINE, J. Maak, van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Kapt. B.G. Harkema, van Riga naar Livorno gedestineerd, en, wegens lekkagie, in de Maas binnen, rapporteert, dat hij, op den 25 augustus, op 54º10’ N.B. 4º15’ O.L. in goede staat gezien heeft een koffschip voerende de Dordtse Collegievlag nr. 11, zijnde kapt. M. Mulder, van Riga naar Toulon gedestineerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Met onderling genoegen (de eerstondergetekende, na een 44-jarige werkzaamheid verlangende rust te nemen en zich ten dien einde van alle handelsbetrekkingen te ontdoen) hebben wij de eer bij deze kennis te geven, dat onze Associatie onder de Firma Vogelsang & Co, als scheepsmakelaars, expediteurs en commissionairs, binnen deze stad, van heden af heeft opgehouden te bestaan; blijvende de laatstondergetekende met de verevening der nog lopende gemeenzame belangen belast, terwijl hij gemelde zaken van dato heden af aan voor zijn enige en eigen rekening, onder dezelfde Firma van Vogelsang & Co zal voortzetten.
Wij betuigen onze dank voor het aan ons bij voortduur geschonken vertrouwen, terwijl de laatst ondergetekende, onder verzekering van dezelfde goede en prompte bediening, die ons steeds het vertrouwen onzer vrienden verworven heeft, zich bij deze hunne welwillendheid op het dringendst aanbeveelt.
Dordrecht, 1 september 1821. R. Vogelsang
C.J. Donker.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Schepen Straat Sunda uitgezeild:
25 Augustus. Amerikaans schip LIVERPOOL PACKET, A. Coffin, van Samarang den 19 naar Amsterdam.
26 Aug. Portugees schip MARQUIS D’ANGIJA, Valentius J. da Silva, van Macao en Samboedija den 13 april naar Lissabon; Nederlands schip JOHANNA MARIA, J. Jonker (opm: pink, kapt. F. Jonker), van Batavia den 23 naar Middelburg.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia aangekomen:
24 Aug. Ned. schip TWEED, F.H. Jackson, van Pamanoekan en Tjassam den 21 augustus.
25 Aug. Ned. brik ANNA MARIA, J. Sohnn, van Samarang en Cheribon den 17 augustus; Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 9, W. Borgen, van Sourabaija, Rembang en Samarang den 2 augustus; dito No. 10, J. de Feijfer, van dito den 2 dito.
26 Aug. Ned. brik ELIZABETH, J. Balch, van Anjer den 9 augustus.
27 Aug. Portugees schip CONDE DOSE TREOS D’MARCOS, J.J. Rapozo, van Rio de Janeiro, Estralto de Allas en Indramaijoe den 28 april.
28 Aug. Ned. brik ELIZABETH, M. Faulhaber, van Indramaijoe den 26 augustus.
29 Aug. Amerikaans schip INDUS, S. Brown, van Padang den 1 augustus; Ned. schoener FATULKAIR, W. Miller, van Passarouang en Grissee den 19 dito.
30 Aug. Engels schip ANN, R. Dickie, van Bencoulen den 14 augustus.
Van Batavia vertrokken:
25 Aug. Ned. brik FREDRIK, J. Edwards, naar Samarang.
26 Aug. Ned. schip ADMIRAAL BUIJSKES, W.P. Coffin, naar Samarang en Sourabaija; schip PAMALANG, J. Chappel, naar Pamamekang; dito brik SOENDIE, Han Pakgoan, naar Cheribon, Tagal en Paccalongang.
29 Aug. Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, kapt. Lewe van Aduard,, naar Sourabaija; dito brik GOEANLIE, Lim Kheksiang, naar Canton.
30 Aug. Ned. brik ANNA, McDonald, naar Sourabaija; dito brik JAPARA, Tja Tjoko, naar Cheribon en Tagal; dito brik BOEROONG, Said Hassan, naar Paccalongang; Amerikaanse brik HINDO, J. Gardner, naar Sumatra; Ned. schoener PIETER EN EMMA, Steenwijk Gallas, naar Rotterdam; dito schoener ZWALUW, Kamal, naar Cheribon; dito schoener MOLUCCO, T.S. Perry, naar Passarouang; dito Zr.Ms. schoener JOHANNA, 1e luit. J. Alewijn, naar Sourabaija.
Schepen liggende ter rede van Batavia:
Zr.Ms. wachtschip TROMP, fregat MELAMPUS, kanonneerboot No. 11, roei-kanonneerboten No. 9 en 10;
schepen JAN EN CORNELIS, ANTOINETTA JACOBA, DE ONDERNEMING, DE JONGE ANTHONIJ, HAPSOEN, WATERLOO, GRAAF BÜLOW, NIEUWE ZEELUST, CATHARINA THEODORA, AUGUSTE, HENRIETTA ELIZABETH, KOOPHANDEL, DE GEZUSTERS, MERCURIJ, ROTTERDAMS WELVAREN, MARZOEK, ELIZABETH, KUMBANG JATIE, MAGBAR, JAVA PACKET, JACOBA, JESSY;
brikken WANHIN, TAMBAKBODJOE, MARSOEK, MARIA, JUPITER, INDRAMAIJOE, ADSISTENTIE, JACOBA AMBROSINA, ANNA MARIA, ELIZABETH, ELIZABETH (opm: tweemaal een schip ELIZABETH)
schoeners HAPHIN, HOCKLIE, ANNA, DUCKLING, FATHALKAIR; sala sala (opm: soort brik) MARTHA;
Engelse schepen MARY, NORTHUMBRIAN, DICK, JESSIE;
brik FANNY; schoener DERWENT;
Portugees schip CONDE DOSE TREOS D’MARCOS;
Amerikaanse schepen BINGHAM, MARGARETH, LONDON PACKET, HAMILTON, PACTOLUS, VOLTAIRE, EA, MARYANN, CLAY, ELIZA, LOUIZA, GANGES, CLARESSA, CORAL, ALBION, INDUS; brikken MARY AND ELIZA, COROMANDEL;

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Samarang aangekomen:
18 Aug. Ned. brik HENDRIK, H. Deelken, van Batavia; dito ANNA MARIA, C. Knuppel, van Batavia; dito schip JOHANNA FREDRIKA, P. de Haan, van Batavia; Chinese schoener DE HOOP, Tje Tjaijsing, van Grissee; Ned. schip MARIA LOUISA, L. Heijkoop, van Sourabaija, met Zr.Ms. troepen; dito schoener PHOENIX, A. Desperoux, van dito.
19 Aug. Ned. brik ELIZABETH, W. Woodley, van Sourabaija, met Zr.Ms. troepen.
24 Aug. Arabisch schip MANSOER, Sech Aboe Bakar bin Achmat Jeberdie, van Japara.
Vertrokken van Samarang:
1 Aug. Ned. brik ELIZABETH, M. Faulhaber, naar Cheribon; dito schoener ANNA, C.A. Kerr, naar Batavia, passagiers o.a. drie Engelse matrozen van de brik WESP; Amerikaans schip LIVERPOOL PACKET, A. Coffin, naar Nederland.
20 Aug. Ned. schip MARIA LOUISA, L. Heijkoop, naar Japara.
21 Aug. Ned. schoener DE GRISSEE, H. van Garling, naar Grissee.
22 Aug. Ned. schoener PHOENIX, A. Desperoux, naar Sourabaija; Arabische brik LAIDIE POUTIANA, Said Achmat Habaschy (opm: LADIE PONTIANAK, vergelijk ook naam kapitein), naar Cheribon en Riouw; schip PATAHOLCAIR, Said Abdul Rachman bin Alowie Segaff, naar Tagal, Cheribon, Indramaijoe, Batavia en Malacca.
22 Aug. Ned. Gouvernements kruiser-schoener DOROTHEA, J. White, tot een kruistogt om de West; Zr.Ms. kotter No. 9, W. Borgen, naar Batavia; dito dito No. 10, J. de Feijffer, naar dito.
Schepen liggende ter rede van Samarang:
Zr.Ms. brik ZEEHOND; schip FLORA;
brikken DE GOEDE VOORNEMENS, HELENA, PIETERNELLA, MAXIMA, TAPIER, MARIA, CHARLOTTA; schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH;
Amerikaanse schepen NORTH POINT, WILLIAM PENN;
Arabisch schip SHAW ALLIM, brikken FATAHOLCAIR, JADUL KARIM; chaloup CHERIBON;
Maleise brik DE GOEDE HOOP; sala sala BOEJANG SLAMAT; schoener REMAN TJIETA;
Chinese brik TJOANGIEN.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija aangekomen:
20 Aug. Ned. schip EXPERIMENT, J.F. Pieters, van Grissee den 20 augustus.
Van Sourabaija vertrokken:
19 Aug. Engels schip JESSIE, S. Nolbrow, naar Batavia.
20 Aug. Ned. brik WILHELMINA, J.A. Mobron, naar Banka.
23 Aug. Ned. schip PEKIN, R. Sijmons, naar Samarang; Engelse kotter FROLIC, J. Randle, naar dito; Ned. schoener DE JONGE CASPARUS, Pa Ragiet, naar Sumanap.
25 Aug. Ned. brik CORNELIA, C. Domingo, naar Sumanap.
Schepen te Sourabaija liggende ter rede:
Zr.Ms. schoener SCHILDPAD;
schepen THOMAS WILSON, ABDUL KARIM, ANNA, JADUL KARIM, MARGARETHA, EXPERIMENT, STAR, CELIA;
brikken WILLEM JOHAN, BAGOES SALAM, BOEROENG, AMAZOON, CONSTANTIA, LASSUR, ALERTE;
schoeners ROSE, LUCIFER, SOPHIA, TAPIER, CECILIA, HENRIETTE, PHENIX;
kotter DE GOEDE HOOP;
Engels schip FRIENDSHIP; brikken CLEMENTINE, THREE BROTHERS.


Datum: 04 september 1821


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 september. Den 1 dezer arriveerden te Helvoetsluis ENGELINA, R.H. Bok, van St. Ubes (opm: Setubal), als bijlegger; EARL BATHURST, J. Laming, van Londen; kapt. Bridge, met de brieven van den 29 passato (opm: vorige [maand]), van, en zeilde kapt. Hart, met die van den 1 dezer, naar Harwich.
Den 2 dezer arriveerde kapt. Knocker, met die van den 1, van Harwich en zeilden de HERSTELLER, R.H. Velthuijs, naar …. ; MARY, G. Harvey, naar Londen.
Den 3 arriveerden CONCORDIA, N.C. Voss, van Riga; ONLYSON, R.W. Guine, van Richmond, laatst van Falmouth, en kapt. P. Rijnbende, voerende de nummervlag nr. 2 (opm: van het Rotterdamse college ‘Maatschappij tot Nut der Zeevaart’), van Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 september. Den 1 zeilden van Den Briel de FLORA, J.P. Heerth, naar Bergen, en arriveerden de HOPE, W. Tulloch, van Leith, de EMILIE, A. Berneval, van Duinkerken; de PRINCE OF ORANGE, T. Musson, de NOORDSTAR, J.F. de Jong (opm: J.T. de Jonge), en de LOUISA, D. Guijt, van Londen; de REDLIGHEDEN, P.H. Jurgensen, van Dantzig (opm: Gdansk); de WILH. LAURENTIA, J.J. Swart, van Oleron.
Den 2 arriveerde de SKY LARK F. Pooley, van Londen; de wind W. en W.N.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 september. Den 1 dezer arriveerde te Maassluis het schip NOOIT GEDACHT, J. Gohden, van Mandal.
Den 3 zeilde het schip de PRINS VAN ORANJE, F. de Best, naar Bornham.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 september. Den 2 dezer arriveerden in de Maas de schepen de FLORA, J.W. Beauford (opm: J.W. Berisford), van Rochester; de CATHARINA, A. Clasen, van Petersburg; de ZEELUST, G.A. Wieninga (opm: kof, kapt. G.A. Wieringa), van Londen.
Den 3 arriveerden de DRIE GEBROEDERS, R. Rasmussen, van Bandholm; de COLUMBUS, J.B. Schackel, van Dantzig (opm: Gdansk), en zeilden ZELDENRUST, P. Gorter, naar Bergen; de GEERTRUIDA, T. Ouwehand, naar Stockton; de TAETER, W. Graij, naar Teneriffe; de MERCURE, P. Roger, naar Fitseroe (opm: niet te traceren); de FICTORIE (opm: waarschijnlijk: VICTORY), W. Barcham, naar Alnmouth; de NAIAD, J. Hampseed, naar Leith, en de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Bristol; de wind Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 28 en 31 augustus:
Het schip de AFRIKAAN, Scholt (opm: brik, kapt. C. Scholl), van Amsterdam naar Batavia, is in mei aan de Kaap de Goede Hoop afgekeurd, als zijnde niet meer in staat, om zee te bouwen. (opm: zie RC 090821 en 150921)
Den 25 dezer is het schip de SNELHEID, J.H. Poolman, van Amsterdam naar Surinamen, lek te Cowes binnengelopen, doch den 29 weder onder zeil gegaan.
Het schip VRIENDSCHAP, kapt. C.P. Crook, van Livorno naar Amsterdam, is den 26 dezer door Zijner Majesteits schip SEVERN te Deal aangehouden (opm: zie ook RC 150921).
Het schip JUFF. JEANNETTE, Lenborg (opm: kof JUFFER JEANNETTE, kapt. Jan Hindriks Limborgh), van Torre-Vecchia naar Amsterdam, is den 9 dezer te Lissabon binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extraordinair welbezeild Fregatschip, met een complete inventaris, groot 160 à 170 Roggelasten; varende onder Nederlandse vlag, en te bevragen bij Roland Holst, Makelaar, op de Buitenkant, no. 7, te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 10 september vindt in Antwerpen de openbare verkoop plaats van de Nederlandse brik de VLYT, groot circa 134 lasten, in kavels en in zijn geheel. Voor nadere informatie wende men zich tot de scheepsmakelaars Bréquigny en Van Goorlaecken.
(opm: kopers voor Ffrs. 6135,- = NLG. 2898,78 werden Remi van Goorlaecken, Antwerpen en kapitein Berend Harms Cappen uit Oude Pekela; Cappen verkocht zijn 50% belang op 6 oktober voor NLG 1.450 aan handelaar M. Joostens in Antwerpen;