Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1885


Datum: 01 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Volgens telegram uit Londen, hier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het stoomschip JASON, kapt. D.H. Hinlopen, van New Orleans naar Havre, bij het binnenkomen aldaar tegen het dok aangelopen en heeft daardoor schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

La Rochelle, 25 december. De kapitein van het stoomschip SANDSEND, heden hier aangekomen, rapporteert de 22e dezer ontmoet te hebben op 48º NB 05º WL, het schip ÆTHOPIA, kapt. A.B.M. van Gijzelen, met palmolie van de westkust van Afrika naar Rotterdam bestemd, lek, met verlies van het stuurtoestel; drie mannen waren over boord geslagen terwijl een de benen had gebroken; men slaagde erin een sleeptros aan boord van het schip te krijgen en sleepte het de 23e dezer te St. Nazaire binnen; er is geen accoord aangegaan. (Reeds vroeger kortelijk gemeld).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 26 december. De wegens beschadigdheid verkochte lading van het schip MARIA HINRICHS, kapt. J.H. de Boer, heeft in publieke veiling NLG 7.051 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 december. Naar wij vernemen is voor 35% de berging van de katoen uit de SAPPHIRE aangenomen; 15% zijn voor de duiker. Het onderzoek, dat heden plaats had, geeft hoop, dat er nog veel behouden kan worden. Bij laag water is een gedeelte van het stuurrad van de boot zichtbaar, terwijl op het voorschip bij het voorruim, ongeveer 10 voet water op de boot staat. De kans tot berging is bij gunstig weer best. Het achterruim is nog gesloten. Heden zouden schuiten met de duiker naar de SAPPHIRE vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 30 december. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester Jos L. Meijer te Papenburg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip PRIMA, groot 725 ton, gebouwd voor rekening van de heren Duinker & Goedkoop alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Volgens brief van kapt. G.G. Boon, voerende het schip JAN SMIT, d.d. Rio Grande 26 november, lag hij met zijn schip toen zeilklaar naar Rio de Janeiro, om aldaar zout te gaan laden voor Rio Grande.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 december. De lading hout, aangevoerd van Riga met het barkschip HERCULES, kapt. Koenes, welk schip de 21e dezer als bijlegger hier is aangekomen, zal in tjalken worden overgeladen om daarmee, binnendoor, naar de bestemming Amsterdam te worden overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op 31 december 1884 voor de notaris P.J.W. van den Berg te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Johan George Betz, koopman, Lodewijk Adriaan Gleichman, koopman, en Johannes Drost, particulier, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen om de eigen- en commissiehandel, tot dusverre door de eerstondergetekende alhier onder de firma Betz & Jay gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten.
De vennootschap, welke gevestigd is te Rotterdam, heeft ten doel de voortzetting van de eigen- en commissiehandel, tot heden door de eerstondergetekende gedreven, en is aangegaan voor onbepaalde tijd, aanvang nemende 1 januari 1885, met dien verstande dat ieder der vennoten het recht heeft de vennootschap met 1 mei van ieder jaar te doen eindigen, mits die door hem vóór of op 31 december van het vorige jaar aan de andere vennoten schriftelijk zal zijn opgezegd, bij gebreke van welke opzegging de vennootschap van jaar tot jaar zal worden voortgezet totdat een zodanige schriftelijke opzegging vóór of op 31 december van enig jaar zal hebben plaats gehad.
De firma der vennootschap blijft Betz & Jay tot de tekening waarvan alle vennoten gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particulier verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn de particuliere handtekening van ieder der vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 31 december 1884, J.G. Betz, L.A. Gleichman, J. Drost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op 30 december 1884 voor de notaris P.J.W. van den Berg, residerende te Rotterdam, gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Gerrit van der Pot en Johannes Baptista Crol, beiden cargadoors, wonende te Rotterdam, overeengekomen om hun zo te Rotterdam als te Amsterdam gevestigde vennootschap, onder de firma van D. Burger & Zoon, ten doel hebbende de cargadoors- en rederijzaken met alles wat daartoe in de ruimste zin betrekking heeft of geacht kan worden te behoren, voort te zetten.
De firma der vennootschap blijft D. Burger & Zoon, tot de tekening, waarvan de beide ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particulier verbintenissen in het algemeen, waartoe steeds de bijzondere handtekening van beide de Vennoten zal worden vereist. De vennootschap wordt voortgezet voor een tijdvak van 5 jaren, aanvang nemende 1 januari 1885 en mitsdien eindigende met 31 december 1889, met dien verstande nochtans dat degene der vennoten, die verlangen mocht de vennootschap na die termijn niet verder voort te zetten, verplicht zal zijn daarvan aan de andere vennoot zes maanden te voren, en dus vóór of uiterlijk op 30 juni 1889, schriftelijk kennis te geven, bij gebreke waarvan de vennootschap telkens van jaar tot jaar zal worden voortgezet, tot dat zodanige opzegging minstens zes maanden te voren zal hebben plaats gehad.
G. van der Pot, J.B. Crol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op 4 december 1884 voor de notaris A.C. van Wijngarden te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Hermanus de Jongh, cargadoor en expediteur, en Philippus van Ommeren Juniorszoon, particulier, beiden wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, welke gevestigd is te Rotterdam en gedreven zal worden onder de firma Phs. van Ommeren, tot het drijven van cargadoors- en expeditiezaken en al hetgeen daartoe behoort, zijnde een voortzetting der zaken door de eerstondergetekende tot dusverre in vennootschap met de Heer Philippus van Ommeren gedreven. De vennoten hebben beiden de tekening der firma in alle zaken de vennootschap betreffende, doch niet tot het opnemen of ter leen geven van gelden, het doen van aankopen van- of speculeren in publieke fondsen, het aangaan van borgtochten of dergelijke contracten.
De vennootschap is aangegaan voor de tijd van 10 jaren, aanvangende op 1 januari 1885 en alzo zullende eindigen op 31 december 1894, indien althans een der vennoten het einde alsdan mocht verlangen en zulks 6 maanden te voren schriftelijk zal hebben te kennen gegeven, bij gebreke, waarvan de vennootschap gerekend wordt met 31 december 1894 weer voor één jaar te zijn gecontinueerd; welke continuatie voor één jaar telkens zolang zal voortduren, totdat een schriftelijke kennisgeving als vóór vermeld zal zijn geschied. Wordende deze bekendmaking gedaan ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
H. de Jongh, Ph. van Ommeren Jrzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 november. In vrachten gaat weinig om. De rates naar het Kanaal varieren van Sh.47/6 tot Sh.40/- naar gelang van grootte en klasse van schepen. Het Nederlandse stoomschip GELDERLAND boekte koffie tot NLG 90, tabak en rijst tot NLG 70 per last naar Rotterdam. De LOTOS, koffie en rijst tot NLG 50 per last, ligt in lading naar Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NIEUWE WATERWEG II, NOACH VI, TJERIMAI, THORBECKE IV, BESTEVAER en CONSTANTIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ouderkerk a/d IJssel, 31 december. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer L. van Duyvendijk Janszoon met goed gevolg te water gelaten het ijzeren klipperschip PRINS VAN NASSAU, groot circa 325 last, gebouwd voor rekening van de heer Wilhelm Lowey te Rotterdam.
Terstond daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, genaamd BATAVIER II, groot circa 400 last, te bouwen voor rekening van de heer H. Dornmolen te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 december. Heden is men er in geslaagd het wrak van het Engelse stoomschip SAPPHIRE met een blazerschuit te naderen. Een duiker heeft de scheepsluiken geopend en bevonden dat de lading zodanig met zeewater is doortrokken, dat er weinig kans bestaat deze te bergen, indien men het schip niet doet springen. Twee balen katoen zijn uit het schip gehaald en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 december 1983. Het schip WILLY van Pasaroeang naar Het Kanaal, is in Straat Bali gestrand. Het is zwaar ontzet afgebracht en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens akte, op 4 december 1884 voor de ondergetekende notaris A.C. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, is de tussen de heren Philippus van Ommeren en Hermanus de Jongh, beiden cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam, bestaan hebbende vennootschap tot het drijven van cargadoors- en expeditiezaken, en al hetgeen daartoe behoort, gevestigd te Rotterdam onder de firma Phs. van Ommeren, ontbonden te rekenen met de 31ste December 1884, met bepaling, dat de vereffening van alle nog lopende zaken der vennootschap zal geschieden door de heer Hermanus de Jongh, die daartoe de tekening der firma zal bezigen, en aan wie tevens door de heer Philippus van Ommeren toestemming is verleend om vanaf 31 december 1884 de gezegde firma aan te houden, te gebruiken en tekenen, hetzij alleen of in vereniging met anderen, of wel het recht daartoe aan anderen te verlenen, zonder enige aansprakelijkheid van genoemde heer Philippus van Ommeren of zijn rechtverkrijgenden. Geschiedende deze bekendmaking ingevolge de arts. 30 en 31 van het Wetboek van Koophandel.
A.C. van Wijngaarden, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. De inrichtingen van de Nederlandsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken, aan de overzijde van het IJ gelegen, zijn door aankoop in eigendom overgegaan aan de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij, die het Koninginnedok met reparatiewinkel exploiteert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 30 december. Alhier is heden van Middelburg aangekomen het Duitse driemastschip ALICE, gezagvoerder B. von Hagen, in ballast bestemd naar New Orleans, om aldaar katoen te laden voor Bremerhaven. Wellicht zal het uw lezers belang inboezemen te vernemen, dat de ALICE hetzelfde schip is, dat op 12 december vorig jaar, bij hevig stormweer op de Spijkerplaat nabij deze stad strandde en destijds S.B. WELDON heette.
Men zal zich kunnen herinneren, dat de toenmalige eigenaars van de S.B. WELDON, na de stranding, vele kostbare, doch vruchteloze pogingen aanwendden om het schip af te brengen, maar het ten slotte als verloren beschouwden en bij publieke veiling verkochten aan twee Middelburgse industriëlen. Deze, de moed niet zo spoedig verloren gevende, togen met alle inspanning andermaal aan het werk om te trachten het vaartuig, dat betrekkelijk weinig geleden had, in vlot water te krijgen, hetgeen hun, met belangrijke kosten en na langdurige volharding, eindelijk, nadat het schip zeven maanden op de zandbank had gezeten, mocht gelukken, wat een grote uitzondering was op de regel, dat wat eenmaal op de Spijkerplaat zit, er niet weer afkomt. Getooid met vlaggen, als vreugdebetoon over het welslagen van hun onderneming, voerden de afbrengers het schip hier binnen en naar Middelburg, waar het thans gedurende ruim vijf maanden heeft gelegen, in welke tijd het bij onderhandse verkoop is overgegaan in handen van de grootste der particuliere rederijen van Duitsland, de firma D.H. Wätjen & Co. te Bremen, die het voormalige zogenaamde wrak heeft doen herscheppen in een prachtig eerste klasse fregat, dat een ereplaats zal innemen onder haar zo gunstig bekende vloot van ruim 40 grote zeilschepen. Het schip, oorspronkelijk een Nova-Scotiër, dat eerst weinige jaren geleden werd afgebouwd, meet ongeveer 1.500 registertonnen, en heeft een laadvermogen van ruim 2.200 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 november. De resident van de Wester-afdeling van Borneo meldt de 8e dezer, dat Mandor-Chinezen in opstand waren gekomen. Een bende van deze opstandelingen was de adsistent-residentie Montrado binnengevallen en had Selinsei bezet. Derhalve werd de 5e dezer, des avonds te 9 uur, onverwijld met het daarvoor ingehuurde stoomschip RESIDENT KATER een versterking van 50 man van Pontianak naar Montrado gezonden. Het Gouvernements-stoomschip SINGKAWANG werd naar Mampawa gezonden ter bescherming van de kampongs aldaar tegen een mogelijke aanval. Voorts werd het Engelse stoomschip PONTIANAK ingehuurd voor de overbrenging van troepen naar Koeboe Tenga. (opm: sterk bekort)


Datum: 03 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Volgens telegram uit Londen, hier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het Nederlandse schip IPE IPEUS, kapt. Krak, van Rio Grande naar Het Kanaal, lek te Fernambucq binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 december. Heden is een duiker op het wrak van de gestrande en later gezonken stoomschip SAPPHIRE afgedaald. Deze heeft de luiken geopend en twee balen met katoen uit het schip tevoorschijn gehaald, welke door een blazerschuit hier zijn aangebracht. Voor zover merkbaar is de lading geheel met water doortrokken, waardoor men weinig hoop heeft deze te kunnen bergen, indien men het schip door middel van dynamiet doet springen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 29 december. Het schip ANNA, van Londen met pek naar Cette, is bij Kaap Finisterre in zinkende staat verlaten; de equipage is hier aan wal gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 januari. Volgens een particulier bericht was het schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, 19 november met cichorei wortelen van Harlingen naar Drammen vertrokken (Oslofjord) doch te Selvig binnengelopen. Drammen door het ijs gesloten zijnde, heeft men te Selvig de lading gelost. Het schip lag 26 december gereed per sleepboot naar Christiania te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 2 januari. Heden heeft de publieke verkoop plaats gehad van de inventaris met gedeelte wrakhout afkomstig van het op de Maasvlakte gestrande barkschip MARNIX, kapt. Borg. De opbrengst bedroeg NLG 2.409,40.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 december. De houten schepen EENSGEZINDHEID en SPES ET FIDES, die heden opgingen naar Amsterdam, konden hier geen ijsborden bekomen, daar die niet aanwezig waren. Laatstgenoemd schip maakte borden van planken van de deklast.


Datum: 04 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 januari. Gedurende het afgelopen jaar zijn uit verschillende buitenlandse havens te Nieuwediep aangekomen 463 schepen, en vandaar vertrokken 462 schepen. Hier onder zijn de oorlogsschepen niet inbegrepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Amsterdam, 2 januari. Volgens bij de rederij ontvangen brief van 3 november uit Rio Grande van kapitein Vos, voerende het Nederlandse schip WIJNHANDEL II, was aan boord van genoemde bodem alles wel. Wat vrachten aangaat is het zeer slecht en er is thans bijna niets te krijgen, naar Europa is geheel geen aanbod, en slechts een enkele zoutlading komt aan de markt tot zeer lage prijzen. In de laatste veertien dagen zijn veel schepen binnen gekomen, waaronder die met 10 voet diepgang vijftig dagen voor de baar buiten zijn geweest. Ook onder in de haven liggende schepen, zijn er die veertig dagen hebben gelegen op water wachtende op de baar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Minister van Marine brengt in verband met de aankondiging van 17 en 19 december laatstleden ter kennis van belanghebbenden, dat in de loop van de maand januari 1885 zal beproefd worden het doen springen door middel van springladingen van het wrak van het stoomschip SAPPHIRE. Het bevaren van bedoeld Noorder Westgat is gevaarlijk gedurende de tijd dat een rode vlag waait.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 2 januari. Heden werden op de werf van de heren E.J. Smit & Zoon te Hoogezand de kielen gelegd voor het aakschip genaamd GERMANIA, groot plm. 175 last, voor rekening van schipper G. Biesemann, van Gent (Gelderland), en voor het tjalkschip genaamd KOOPMANS WELVAART, groot plm. 60 last, voor rekening van schipper J. van Laar van Rotterdam.


Datum: 05 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 30 december. Het stoomschip JASON, kapt. D.H. Hinlopen, van New Orleans naar hier, had stuurboordslagzijde en stootte bij het binnenkomen van het Bassin de Leure, waardoor enige schade ontstond, zowel aan de bakboordboeg van het schip als aan de kaaimuur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zaandam, 31 december. Gedurende het jaar 1884 zijn in de haven te Westzaan aangekomen 31 zeil- en 5 stoomschepen van buitenlandse havens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tenerife. 20 december. De schoenerbrik GOORECHT EN OLDAMBT, van Liverpool naar Rio Grande, hier gestrand, zal voor de tweede maal in veiling gebracht worden op 27 december met al het tuig en de inventaris. (opm: kapt. W. Boekhold)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 januari. De bergers van katoen uit de SAPPHIRE vragen 30% bergloon. Er is nog geen vergelijk getroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 4 januari. Heden is van Queensborough aangekomen de mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE, die in de afgelopen nacht in aanvaring is geweest met de Franse vissloep LUCIE ET LEONORE van Calais. De mailboot heeft geen noemenswaardige schade. De vissloep is gezonken, doch alle acht opvarenden zijn door de mailboot behouden hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 december. De toestand onzer vrachtenmarkt werd sedert ons bericht van de 19e november een weinig levendiger. De vraag bleef echter middelmatig terwijl de onbevrachte vloot verminderde. Naar Nederland waren noch de Factorij, noch particulieren aan de markt omdat er niets omging. Naar Amerika noch naar Australië kwamen bevrachtingen tot stand en bestaat ook geen vraag. Het Nederlandse stoomschip MADURA boekte NLG 90 koffie, NLG 110 huiden, NLG 30 tin naar Amsterdam, en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, TJERIMAI, THORBECKE IV, BESTEVAER en CONSTANTIA.


Datum: 06 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Bremerhaven overwintert de schoener LUDOLFINA JANTINA, kapt. Schoon; te Harburg het schip GESINE, kapt. Frey; te Leer de brik AURORA, kapt. Bakker, de schoener MARIA SINNIGE, kapt. Groothuijs, de tjalk ANNA MARIA, kapt. Engels; te Flensburg de schoener IDA, kapt. Hazewinkel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop twee kant en klaar op de werf staande houten tjalkschepen, groot plm. 130 en 90 ton, bij G.G. Bodewes te Martenshoek, provincie Groningen, die zich aanbeveelt tot het maken en leveren van alle soorten ijzeren schepen, als tjalkschepen, boeierschuiten, aken, lichters, enz., tegen zuinige prijzen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ceará, 28 december. Het hier lek binnengelopen schip HARMONIE van Macau naar Rio Grande bestemd, is heden naar Maranham vertrokken. De geloste lading is verkocht op order van de kapitein, die bovendien een bodemarij heeft genomen om de kosten, welke circa 7.000 fr. bedragen, te kunnen voldoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 januari. Scheepvaartbeweging:
1882 aangekomen 1.635; 1883 aangekomen 1.610; 1884 aangekomen 1.720
1882, vertrokken 1.628, 1883 vertrokken 1.598; 1884 vertrokken 1.676

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vanwege het Departement van Waterstaat is een aanvang gemaakt met de opruiming van het ter rede van Vlissingen gezonken Engelse stoomschip STANTONS, zodat men mag verwachten dat dit voor de scheepvaart zeer hinderlijke wrak spoedig verdwenen zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. Volgens een heden ontvangen telegram van Batavia was het schip SALATIGA, kapt. Ouwehand, aldaar van Rotterdam gearriveerd.


Datum: 07 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. Scheepvaartbeweging. Gedurende het jaar 1884 zijn alhier binnen gekomen 241 zeil- en 251 stoomschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 januari. Schipper J. Krijnen, met de Texelse loodskotter No. 2 heden alhier aangekomen, rapporteert de 2e januari op de hoogte van Goodwin Sands te hebben gepraaid het fregatschip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, naar Cardiff bestemd. Alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1884 zijn in de haven te Delfzijl aangekomen 462 zeeschepen en 585 riviervaartuigen, van daar vertrokken 416 zeeschepen en 607 riviervaartuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, zal de WILLEM BARENTS dit jaar geen reis naar de Noordpool-gewesten ondernemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemarij. Kapt. C.K. Scholten, voerende het Nederlandse schoenerschip ALBERT HOMAN, bestemd van Hamburg naar Rio Grande en Porto Alegre met een lading stukgoederen, wegens averij te Nieuwediep binnengelopen, vraagt plm. NLG 4.000 bodemarij. Aanbiedingen met opgave van premie en conditiën worden vóór 10 januari ingewacht bij de heren Zur Mühlen & Co., scheepsagenten te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingscheveer, 6 januari. Op de werf van A. Kalkman & Zoon is heden de kiel gelegd van een ijzeren paviljoenschuit voor rekening van de heer D. Speksnijder te Gouderak en tevens ook de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig voor rekening van de heer A. van den Noort te Oosterhout.


Datum: 08 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 januari. Het stoomschip MACASSAR, kapt. J. de Ridder, van Batavia herwaarts, arriveerde te Aden met een klein gebrek aan de cilinder en zou vermoedelijk de 10e dezer de reis weer voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 7 januari. Op de werf van de heer P. Smit Jr. werd heden de kiel gelegd voor een schroefstoomjacht, hetwelk voor rekening van een firma te Paramaribo wordt gebouwd. De dienst, die dit jacht op de snelvlietende wateren aldaar te verrichten zal hebben, vordert een veel grotere snelheid, dan gewoonlijk aan dergelijke jachten wordt gegeven. De geringe afmetingen waarover te beschikken is, vorderen dan ook een zeer zorgzame projectie van machine en stoomketel, die tevens beide aan genoemde inrichting worden vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 7 januari. Het schip BERTHA, kapt. Datema, van Whitby naar Pensacola, is hier heden wegens lekkage als bijlegger binnengelopen. Het is naar Schiedam opgezeild om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 7 januari. In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over Hoofdstuk VI wordt inlichting gevraagd aangaande het pas gebouwde stoomschip SOMMELSDIJK, en of het waar is, “dat een Engels ingenieur, de heer Read, door de Minister is ontboden om een onderzoek in te stellen naar de toestand van het materieel onzer zeemacht.”
In afwachting van het antwoord des Ministers hebben wij een en ander mede te delen, dat op het beleid van zaken bij onze marine, helaas, geen gunstig licht werpt.
Op de werf te Amsterdam wordt een ijzeren zeilkorvet, de NAUTILUS, bestemd voor opleidingsvaartuig, gebouwd. Over de geschiktheid van dit vaartuig is twijfel gerezen; waarom de beroemde Engelse scheepsbouwmeester Sir. Edw. Reed (niet Read), lid van het Parlement, door de Minister is uitgenodigd om rapport te komen uitbrengen. De heer Reed is in december enige dagen hier geweest, en moet verklaard hebben, dat de NAUTILUS van een zonderlinge constructie was, doch hem niet onzeewaardig voorkwam. Om welke redenen is ons onbekend, maar dezer dagen is de heer Hudson, een van de ingenieurs van Sir Edward, hier geweest, om nadere opmetingen en aanwijzingen te doen. Inmiddels had de Minister gelast de bouw van het schip zoveel mogelijk te vertragen.
De SOMMELSDIJK is te Hellevoetsluis in dienst gesteld, met bestemming voor West-Indië. Eerst had men moeilijkheden met de plaatsing van de kompassen. Vervolgens is het schip te Nieuwediep onzeewaardig bevonden. Equipage en état-major zijn toen overgegaan op de BONAIRE, welk schip in zijn plaats naar de West is gestevend. Men zegt, dat de SOMMELSDIJK nu naar Engeland moet om daar onder handen te worden genomen.
Voor ons goede geld schepen gebouwd, die onzeewaardig blijken; Engelse ingenieurs geroepen, om de Regering in te lichten over het werk onzer ingenieurs; knoeiwerk van onze werven naar Engeland gesleept om daar, zo mogelijk, terecht gebracht te worden. Is het ook erg? En hapert er ook iets aan het beleid van zaken?

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 7 januari. Volgens een telegram is het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, heden te Cardiff aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 5 januari. Het stoomschip MACASSAR, van Java naar Amsterdam, is hier aangekomen met een gescheurde lagedrukzuiger.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 januari. Het schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Java herwaarts, was heden in de Wielingen.


Datum: 09 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het schip AMSTERDAM, kapt. Bart, van Java herwaarts, was hedenmiddag te 13.50 uur in het gezicht van IJmuiden en lag te 15 uur buitengaats geankerd, vermoedelijk wachtende op hoog water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Salerno, 30 december. De schoener STELLA MATUTINA, van Riporto naar Napels met wijn, is de 20e december te Kaap Palinuro verongelukt. Een man van de equipage verdronk. Ongeveer de helft van de lading kan geborgen worden. (opm: mogelijk een buitenlands schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albertus Vinke, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen op maandag 12 januari 1885, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag in veiling brengen het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip TELANAK, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. S. de Vries. Volgens Nederlandse meetbrief lang 45,60 meters, wijd 10,79 meters, hol 6,70 meters, en alzo gemeten op 2,123,17 kubieke meters of 749,48 tonnen, en dat verder met deszelfs complete inventaris nader bij biljetten omschreven.
Het voornoemde barkschip ligt in het Oosterdok te Amsterdam.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemoemde makelaar of de cargadoors Vinke & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 8 januari. Het wrak van de Spaanse schoener PEPITA Y VICENTE is door de zorg van de Waterstaat naar Rammekens gesleept, en ligt thans buiten het vaarwater.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 januari. Heden middag werd de ter rede van Vlissingen geankerd liggende Spaanse driemastschoener PEPITA Y VICENTA, gezagvoerder Torrealday, van Neuvitas met een lading stukgoederen naar Antwerpen bestemd, aangevaren door het van Antwerpen komende en naar Liverpool bestemd stoomschip QUAIL, met het noodlottig gevolg dat de schoener na enige minuten zonk. Een Belgische loodssloep die juist in de nabijheid was, redde de gehele bemanning. De QUAIL had geen schade.
De schoener is niet geheel gezonken, doch drijft, zoals men dat noemt, tussen water en wind, plat op zijde liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 7 januari. Heden is alhier in publieke veiling verkocht het Nederlandse brikschip DINA, 210 registerton, gebouwd in 1863, bevaren geweest door kapt. Klein. Koper is kapt. Wierenga voor NLG 3.706.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Volgens een telegram is het schip MATHILDA, kapt. Niemann, van Newcastle te Atjeh aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. De lading beenas, aangebracht van Rio Grande te Falmouth per Nederlands schip STELLA MARIS, is bestemd voor de heren J. Bernberg Gossler & Co. te Hamburg. (opm: kapt. Maathuis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 januari. Het gisteren hier binnen gekomen barkschip THORBECKE, kapt. Van der Meij, heeft binnen negen jaren negen reizen heen en weer naar en van Java gedaan. In april 1876 vertrok de eerste reis, nieuw van Amsterdam, zodat de THORBECKE met inbegrip van laden en lossen, kustreizen en ander oponthoud niet meer nodig had dan 11¾ maand per reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Volgens een telegram is het barkschip LOTOS, kapt. J.G. Wiebenga, op 8 januari van Soerabaja naar Nederland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 januari. De Nederlandse schoenerbrik GESINA, kapt. P.W. Nieuwenhuis, met een lading steenkolen van Wemyss naar Emden bestemd, 29 december laatstleden op de Eems wegens ijsgang als bijlegger hier binnen gekomen, heeft hedenochtend met behulp van een sleepboot getracht de bestemming te bereiken, doch is door het vele ijs op de Boven-Eems hedenavond weer in de haven terug gekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 januari. Het schip AMSTERDAM, kapt. Bart, gisteren van Java hier aangekomen, had een diepgang van plm. 70 palm (opm: decimeter), zijnde de grootste diepgang sedert de opening van het kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 5 december. De toestand van de baar is goed. Een paar keren hebben schepen met een diepgang van 10 voet 7 duim kunnen passeren. Naar hier bestemde schepen moeten echter niet dieper geladen zijn dan 14 duim (opm. moet zijn palm). In de laatste tijd zijn van hier bevracht de Nederlandse schepen JAN SMIT met zout naar Rio de Janeiro, en ADMIRAAL TROMP naar Pernambuco. Er liggen thans 46 vreemde schepen hier zonder bestemming.


Datum: 10 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 januari. Heden namiddag te 1 uur is van de werf ’t Kromhout van de heer D. Goedkoop Jr. alhier, met goed gevolg te water gelaten de stoomboot MONNIKENDAM, gebouwd voor rekening der heren Gebroeders Goedkoop alhier, en bestemd om met de nog in aanbouw zijnde stoomboot EDAM binnen korte tijd dienst te doen tussen Edam en ’t Broekerschouw, voor het vervoer van passagiers en goederen langs de nieuwe waterweg.
De machines en ketels, volgens compound systeem, zijn vervaardigd in de fabriek van de heren Gebroeders Stork & Co. te Hengelo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 5 december. Het Nederlandse schip HENRICA, kapt. Hazewinkel is bevracht van hier naar Pernambuco en terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dagvaarding. Op de 6e januari 1885, ten verzoeke van de heer Leonardus de Poorter, koopman te Tiel, heb ik Lieuwe Dirk van der Does, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Tiel, gedagvaard de heer Theodorus Johannes de Poorter, laatst directeur van het telegraafbureau te Banjoewangie op Java, aldaar gewoond hebbende, om op de 17e april 1885 te verschijnen voor voormelde Rechtbank ten einde:
- Aangezien de gedaagde in de maand november 1870 als passagier aan boord van het Nederlands ijzeren clipperschip TERNATE, kapt. T. Cars, van Batavia is uitgezeild om met verlof naar het vaderland terug te keren.
- Aangezien sedert van dat schip, zijn passagiers en bemanning, nooit meer iets is vernomen of gehoord, en hetzelve in volle zee met man en muis moet zijn vergaan.
- Aangezien de eiser als vader des gedaagden afwezigen belang heeft, dat er rechtsvermoeden van overlijden bestaat en zulks sedert de maand november 1870.
Aan genoemde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
Tiel, de 7e januari 1885, Van der Does, deurwaarder (opm. sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 januari. De in de Zuidergronden gestrande Italiaanse bark ERACHIO is uit elkaar geslagen. Klein wrakhout drijft in het Marsdiep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Het Nederlandse schoenerschip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, is 8 januari behouden te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vervoer van petroleum. De wijze van vervoer van petroleum gaat veranderen, de petroleum van de Kaspische Zee heeft daartoe de stoot gegeven. Er is daar een vloot van 40 tot 50 bakstoomboten geheel en al uit enige door ijzeren schotten gescheiden holten bestaande, waarin en waaruit de olie wordt gepompt, en waarbij de verzending per vaten vervalt. Deze soort boten hebben uitstekend voldaan. De schepen kunnen pl.m. 500 ton of 120.000 gallons opnemen. Daarvoor zouden anders 3.000 barrels (opm: vaten) gebruikt moeten worden. Daarbij komt, dat het laden nu in vijf uur plaats vindt, in plaats van in enige dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 januari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het ijzeren barkschip F.H. VON LINDERN te Atjeh gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 januari. In de Zuidergronden is gestrand de Italiaanse bark ERACHIO, kapt. Oneto, met beenas van Montevideo naar Geestemünde bestemd. De equipage heeft met eigen sloepen het schip verlaten, en is door een visschuit hier aangebracht. De masten liggen overboord. Sleepboten en vletterlieden verlenen assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden. In het jaar 1877 werden hier geschut 2.466 zeeschepen, in 1884 3.468. De binnenmaat bedroeg in 1877 2.883.766 m3 en in 1884 5.932.362 m3.


Datum: 11 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 januari. Het schip AMSTEL, kapt. Koster, hier van Java aangekomen, had een diepgang van 72 palm (opm: decimeter).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 18 december. Men heeft hier zeer verwonderd opgezien van het bericht, dat het schroefstoomschip BONAIRE weer als stationsschip hierheen wordt gezonden. Een paar jaren geleden heeft dat schip hier zulk een treurig figuur gemaakt en bleek het zo ongeschikt om de naam van Nederland in de West-Indische wateren op te houden, dat iedereen blij was toen het vertrok. ’t Is zeer te hopen, dat bedoeld vaartuig nu meer zeewaardig zal wezen om niet al te veel achter te staan bij die van de naburige koloniën. ´t Is zeer te hopen, dat bedoeld vaartuig nu meer zeewaardig zal wezen om niet al te veel achter te staan bij die van de naburige koloniën van vreemde mogendheden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Nieuwediep meldt men ons nog het volgende omtrent de stranding in de Zuidgronden van de Italiaanse bark ERACHIO, kapt. E. Oneto, geladen met beenas, komende van Montevideo en bestemd naar Geestesmunde:
Ofschoon zo spoedig mogelijk sleepboten, vletterlieden en vissersvaartuigen van hier ter assistentie vertrokken, kon men ter redding van schip en lading niets aanwenden, want reeds vóór men op de strandingsplaats was aangekomen, was het schip lek geworden en vol water gelopen, terwijl de masten door de hevige branding en hooggaande zeeën werden overboord geworpen. Thans moet dus alles in het werk gesteld worden om de opvarenden te redden, en enige vletterlieden keerden naar hier terug, om de reddingsboot te bemannen en daarmede ter hulpe te snellen, doch de equipage van het in nood verkerende schip had dit inmiddels met eigen boten verlaten. Na geruime tijd tegen de branding te hebben gekampt, werden de 13 schipbreukelingen opgemerkt door de opvarenden van twee vissersvaartuigen, H.D. 24 en H.D. 50, die zo gelukkig waren ze allen behouden op te nemen en alhier aan te brengen, juist toen de reddingboot gereed lag de haven te verlaten.
Het schip is geheel uit elkander geslagen.


Datum: 12 januari 1885


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Asmus Christian Poulsen, gezagvoerder van het Engelse schip MANHEGAN, groot 143 tons register (opm: moet zijn 1.143 ton netto) vraagt gelden op bodemerij ten bedrage van ongeveer NLG 100.000,- (zegge: honderdduizend gulden) ten behoeve van zijn schip, vracht en lading, welke bestaat uit 5.370 krandjangs suiker wegende plm. 23.500 picols. Het schip is bestemd naar het Kanaal, voor orders.
Inschrijvers verplichten zich aan genoemde gezagvoerder alle benodigde gelden te verstrekken, al wordt het bedrag daarvan ook groter dan bovenstaande raming terwijl hij niet verplicht is meer geld op te nemen dan hij nodig heeft, ook al blijft het bedrag daarvan beneden de raming.
De bodemerij-brief zal betaalbaar zijn uiterlijk twintig dagen na aankomst van het schip in de lossingshaven. De gezagvoerder behoudt zich vijf dagen bedenktijd voor, de dag der inschrijving medegerekend.
Aanbiedingen worden ingewacht tot aanstaande maandag 19 januari ‘s morgens te elf ure ten kantore van de Britse consul alhier.
De agenten, Maclaine. Watson & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in 1878 te Stettin gebouwde schoenerschip WILHELM, groot 114 registertons, klasse A.1. Engelse Lloyd en A.1. Germanischer Lloyd tot 1888.
Nadere informatiën te bekomen bij Wijnne & Barends, scheepsmakelaars, Delfzijl.


Datum: 13 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 januari. Het naar Batavia bestemde stoomschip VOORWAARTS, kapt. Julsingh, is uit de sluis terug gehaald en binnen vastgemaakt wegens stormweer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 10 januari. De Board of Trade heeft een officieel onderzoek aangevraagd naar het verongelukken van het stoomschip SAPPHIRE, op 14 december laatstleden op de Noorderhaaks gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een telegram van Oostende is de equipage van de CARMARTENSHIRE door een Belgische vissloep gered, en aldaar aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 12 januari. Van het gestrande Engelse schip CARMARTENSHIRE, kapt. Owens, van Bangkok naar Bremen, is een mast overboord geslagen. Wegens hol water is er nog niemand bij geweest. De zee slaat over het schip heen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram is Zr.Ms. schroefstoomschip BONAIRE, kapt. luitenant ter zee W. Baron van Hogendorp, de 10e dezer van Lissabon vertrokken naar Curaçao.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 12 januari. Het Nederlandse stoomschip MACASSAR, van Batavia herwaarts, vertrok 11 dezer van Aden, na gedane herstelling aan de machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Amsterdam op 12 januari: het barkschip TELANAK werd voor NLG 7.775 verkocht (opm: naar Noorwegen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men verzoekt ons mede te delen, dat de loftuiting op de goede zorgen van Waterstaat tot wegruiming van het schip PEPITA Y VINCENTA misplaatst is. De sleepbootmaatschappij die daartoe het initiatief nam, trad op eigen gezag als berger op en had dan ook geen orders van Waterstaat te vragen.


Datum: 14 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 januari. Gedurende het jaar 1884 zijn te Danzig aangekomen 1790 schepen, waarvan 45 onder Nederlandse vlag. Van Nederland direct kwamen 40 schepen, terwijl 50 derwaarts vertrokken.
Gedurende hetzelfde tijdvak arriveerden te Memel 850 schepen, waarvan 21 onder Nederlandse vlag en vertrokken vandaar 50 schepen naar Nederlandse havens.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cameroons (per telegram St. Vincent, K.V. d.d. 9 januari). Het schip DOROTHEA, kapt. Kort, is van Hamburg hier aangekomen met brand in de lading kolen, die echter geblust is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Gisteren vierde het Zeemanscollege “De Groninger Eendracht” haar 55-jarig bestaan, ten huize van de heer J. Huizinga, Groote Markt. Nadat de president de heer R. Oetzes de vergadering had geopend, bracht de secretaris de heer H. Kühn verslag over het afgelopen jaar uit, waaruit bleek, dat de toestand van het college zeer gunstig mag worden genoemd. Over het jaar 1884 hebben 2 gewone leden hun schip verloren en wel de kapiteins H.R. Speelman (opm: de kof DEPOSITUM) en M.F. Rasker (opm: de kof MAARHUIZEN), hetgeen voor het college een schade van NLG 800 bedraagt, wat echter een niet noemenswaardige invloed op de financiële toestand uitoefent, daar volgens de staat van de penningmeester, de heer B. v.d. Meer, het saldo aan kas na aftrek daarvan, nog plm. vierduizend gulden bedraagt.
Het getal gewone zeevarende leden bedroeg in het afgelopen jaar 26, terwijl zich 3 nieuwe leden hadden doen voorstellen en door 1 het lidmaatschap was opgezegd. Het getal van de vlagge- en buitengewone leden onderging geen grote verandering. Aan de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij werd in het afgelopen jaar een subsidie van NLG 25 verstrekt. Nadat de verschillende verslagen waren uitgebracht, ging men over tot de benoeming van nieuwe bestuurs- en commissieleden. In het hoofdbestuur moesten aftreden de penningmeester, die herkozen werd en kapitein W.B. Top, die niet direct herkiesbaar, werd vervangen door kapitein D.F. Keizer.
In de commissie van het weduwenfonds werd, in plaats van het aftredend lid de heer J.C. Wichers, gekozen de heer J. Kater Tzn. En in plaats van de heer H.C. Rosenboom, die bedankte, de heer J.H. Tunteler.
Volgens het verslag van “De commissie tot uitrusting van minvermogende jongelieden als matrozen ter koopvaardij”, welke commissie het afgelopen jaar zeven jongens had uitgerust, moesten niet minder dan 4 nieuwe leden worden gekozen, wegens aftreding, vertrek en bedanken. Benoemd werden de heren P.J. Vos, scheepsmakelaar, J. Meddens en de kapiteins R.B. Slangenberg en J. Scholtens.
Na afloop van de werkzaamheden sloot de president de vergadering. Daarna werden nog enige uren in feestelijk en gezellig samenzijn gesleten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Vlissingen wordt ons gemeld:
Bij de werkzaamheden welke op de rede onder Rammekens worden uitgevoerd, om de wegens aanvaring in de vorige week gezonken Spaanse driemastschoener PEPITA Y VICENTE, weer recht te krijgen, zijn twee experts, van hier, alsmede de heer M. en een dispacheur uit Antwerpen, ternauwernood aan een groot gevaar ontsnapt. Terwijl men namelijk gisteren bezig was, met het want los te maken, rees eensklaps het schip overeind in zijn gewone stand, op het ogenblik dat voornoemde heren met hun inspectie in een sloep bezig waren. Een gedeelte van de fokkemastra sloeg op hun boot en de reling van het recht komende schip, drukte de kop van de sloep onder water, zodat weldra de boot vol liep en spoedige hulp nodig was, om de heren uit hun benarde positie te redden. Zij zijn dan ook met een gedeeltelijk nat pak en de schrik vrijgekomen. De juichtoon, toen het schip overeind rees, zou bijna hun noodkreten overstemd hebben. Men gaat thans spoedig met het lossen beginnen om later het schip in het dok te plaatsen voor de nodige reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 december. De vrachten blijven flauw, daar het met de afscheep slechts langzaam vordert. Er is echter niet veel ruimte beschikbaar. Het Nederlandse stoomschip MACASSAR boekte koffie tot NLG 85, huiden NLG 110, rijst NLG 70, tabak NLG 67,50 per last en suiker tot geheime prijs, naar Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, TJERIMAI, THORBECKE IV, BESTEVAER, CONSTANTIA en MINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 december. Het schip MANHEGAN, met suiker naar Het Kanaal, alhier lek binnen, heeft de reparatie nagenoeg voltooid en zal vermoedelijk bodemarij ten bedrage van ± NLG 100.000 op schip, vracht en lading vragen. (opm: zie JB 120185)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam-Soerabaija. Het eerste klasse nieuw gebouwd ijzeren barkschip MELATI, kapt. N.N. (opm: wordt kapt. T. Sipkes), expeditie februari. Uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Vroege & De Wijs. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 januari. Uit het gestrande schip CARMARTENSHIRE zijn 60 bossen rotting, waar tussen korrels rijst, alhier aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 januari. Het hier de 9e binnenkomende fregat AMSTEL, kapt. Koster, had een diepgang (buiten de sluizen in zout water) van 72 dm., na schutting (in bijna zoet water) in het kanaal van plm. 73 dm; één lichter werd gelost te IJmuiden en heden is het fregat met een diepgang van 70 dm. naar Amsterdam opgevaren. Vroeger moesten de schepen al lichten bij 65 dm. Bijna alle schepen kunnen nu zonder lastbreken Amsterdam bereiken, ook het fregat AMSTERDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 december. Donderdag arriveerde alhier ter buitenrede het Duitse barkschip APOLLO, kapt. Hustede, komende van Shields en geladen met steenkolen. Reeds sedert 30 dagen had men op zee bemerkt dat de steenkolen aan het broeien waren, en het was dus voor de bemanning een ware uitkomst, dat zonder ongeval deze rede bereikt werd. Gisteren is door de zorg van de commandant van het wachtschip en de havenmeester het schip op een veilige plaats, meer binnenwaarts achter de oorlogsschepen, ten anker gebracht. Nadat eerst de kolen nat gemaakt waren, werd onmiddellijk met het lossen begonnen. Het was onmogelijk op de gloeiende kolen te staan; zelfs met planken onder de voeten konden de koelies het niet uithouden. Een ijzeren stut, welke bloot kwam, was gloeiend heet. Het lossen geschiedt onder toezicht van marineautoriteiten, welke met sloepen en brandspuiten aanwezig zijn. Het schip is geheel nieuw, van ijzeren bouw en geladen met 1.760 ton steenkolen. Op diezelfde wijze doorlossende, kan het nog wel 2 maanden duren voordat het schip ledig is.


Datum: 15 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het barkschip TELANAK, groot 749 ton, gebouwd in 1859, is geveild voor NLG 7.775. Koper de heer A. Vinke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 januari. Met het lichten van de (opm: Spaanse) driemast schoener PEPITA Y VICENTA is men zover gevorderd, dat het schip nu recht zit en het gat in de zijde is dicht gemaakt, zodat bij gunstig weer het al spoedig naar Antwerpen zal worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET, kapt. G.J. Alberts, is na de lading gelost te hebben, hier gekomen om te dokken en nagezien te worden volgens orders van de experts te Port Elisabeth, en wacht de beurt af om op Onrust in het Marinedok te gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. Het schip MANHEGAN wacht op een gelegenheid om in het dok te gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 januari. Het Nederlandse fregat MAIBIT, kapt. Bron, van Java naar Schiedam, ligt ten anker bij Dungeness met de Goereese loods aan boord, is reeds voor Schouwen geweest, doch is terug gestormd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het Nederlands kofschip POULINA, groot 86 ton, gebouwd in 1870, is dinsdag 13 januari voor 4.000 Mark aan H.G. Heittmann te Hamburg verkocht. Het schip zal voortaan als lichter gebruikt worden en dus niet weer naar zee gaan.
(opm: PGC 160185 geeft tonnage als 68 ton, kapt. Bekkering, thuishaven Zoutkamp)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 13 januari. Bij de gisteren alhier plaats gehad hebbende publieke verkoop en detail van de geborgen lading van het gestrande schip AEOLUS, kapt. Wilhelmsen, van Westerwick (Westervik, Zweden tegenover Gotland) naar Antwerpen heeft het hout NLG 5.300 en het ijzer NLG 320 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. De brand in de lading steenkolen aan boord van het schip APOLLO, kapt. Hustede, hier 4 december van Shields (River Tyne) is met assistentie van de Marine alhier gebracht. De lading zal hier geheel gelost worden.


Datum: 16 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 januari. De bark CARMARTENSHIRE is volgens het onderzoek geheel vernield.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 januari. De gezagvoerder van het schip MANHEGAN vraagt GBP 8.330 op bodemarij tot dekking van reparatie en scheepsonkosten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 januari. Het wrak van het gestrande stoomschip SURREY, van Reval naar Londen, is met de inhebbende lading voor NLG 170 bruto verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 januari. In de buitengronden is een schip gestrand; sleepboten vertrekken ter assistentie. Later bericht: het gestrande schip is een kotter en reeds verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 december. De NICOLAAS FRANS en KOERIER werden naar Pernambuco en terug bevracht tot 280 Reis met suiker. De MARIA werd van Antonia naar de Plata rivier bevracht met maté tot 1 Real. Op dit ogenblik liggen 38 onbevrachte schepen in de haven.


Datum: 17 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stoomvaart Harlingen – Hull vice versa.
Behoudens onvoorziene omstandigheden vertrekken eerste klasse ijzeren stoomschepen van Harlingen naar Hull iedere woensdag- en zaterdagmorgen, en van Hull naar Harlingen iedere zondag- en woensdagmorgen, telkens met het eerste getij.
Adres voor goederen en vee bij de agenten J. & S. Wiarda te Harlingen. W.C.L. Ringrose te Hull.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 3e klasse ALKMAAR, gestationeerd te Curaçao zal bij terugkeer dit jaar te Amsterdam binnen vallen om aan de Rijkswerf aan een nauwkeurig onderzoek te worden onderworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. General Steam Navigation Company.
Stoomvaart Harlingen – Londen vice versa.
Behoudens onvoorziene omstandigheden vertrekken eerste klasse ijzeren stoomschepen van Harlingen naar Londen iedere woensdag- en zaterdagmorgen, en van Londen naar Harlingen iedere zondag- en woensdagmorgen, telkens met het eerste getij.
Adres voor goederen en vee bij de agenten J. & S. Wiarda te Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 12 december. Het hier de 11e november lek en met schade binnengelopen schip MR. JACOB VAN LENNEP, kapt. Jager, van Tjilatjap naar Amsterdam, is in het droogdok geweest en onderzocht. Men heeft de naden onder het koper zeer los bevonden, zodat er aanbevolen is om het schip te verbreeuwen en nieuw te koperen. Het is nu uit het dok en wacht op order van de reder voordat men het nieuwe koperen zal aanvangen. Er zijn 1.086 zakken beschadigde koffie in publieke veiling verkocht, als zijnde ongeschikt ter verdere verscheping. De reparatiekosten zijn begroot op Rs. 22.022 en de tot heden gemaakte kosten bedragen Rs. 1.492.


Datum: 19 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 december. Sedert het laatste bericht van de 3e dezer bleef de toestand onzer markt onveranderd, terwijl de vooruitzichten zeer onzeker zijn, en van de rijzing of daling der Europese suikermarkt afhangen. Naar Nederland ging wederom niets om. Naar Het Kanaal kwamen op de basis van Sh.140/- voor 1e klasse schepen enige bevrachtingen tot stand, doch de vraag blijft flauw. Naar Amerika werd een scheepje opgenomen om koffie te Macassar te laden tot Sh.45/-. De laaste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschepen PRINSES AMALIA en PRINS ALEXANDER NLG 90 koffie, NLG 110 huiden, NLG 70 tabak naar Amsterdam en GBP 2.- suiker naar Marseille. JOHAN THEODOR laadt suiker tot GBP 2,- van Pasaroean, THORBECKE IV idem van Samarang.
Onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, TJERIMAI, BESTEVAER, CONSTANTIA en MINA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 16 januari. Volgens telegrafisch bericht is de vissloep LICHTSTRAAL uit Pernis, schipper Joh. v.d. Steen, bij Vlieland gestrand. Al de opvarenden zijn daarbij omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Het stoomschip SOERABAJA, kapt. S. Otto, van Batavia herwaarts, vertrok de 15e dezer van Curunna (opm: La Coruña). Wegens voortdurend stormweer was het genoodzaakt aldaar binnen te lopen teneinde de kolenvoorraad aan te vullen.


Datum: 20 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De raad van bestuurders van de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij heeft besloten tot het aangaan van een lening van NLG. 300.000, tweede uitgifte, waarvan NLG 200.000 ter plaatsing worden aangeboden. De opbrengst zal strekken ter voldoening van het saldo van de koopsom van de door genoemde maatschappij van de Nederlandsche Droogdokmaatschappij aangekochte terreinen, droogdokken en verdere inrichtingen, gelegen tegenover Amsterdam. De aflossing van de lening zal geschieden in ten hoogste 25 jaar door middel van jaarlijkse lotingen (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leith. De 15e januari is alhier bij de firma Ramage & Ferguson te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip MASCOTTE, groot 1.050 ton, gebouwd voor rekening van de heer A.J.F. Burger te Rotterdam, en bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Leith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 januari. Gisteravond is het Engelse barkschip HADDINGTON, van Amsterdam komende, in aanvaring geweest met het hier tot vertrek gereed liggende Nederlandse barkschip JOHANNA EN MARIA, kapt. Saatman, laatst genoemd schip verloor daarbij de bramstengen en het daarbij bevestigde tuig, en bekwam nog enige andere schade. De HADDINGTON koos heden zee, doch de JOHANNA EN MARIA is bezig de schade eerst te herstellen, maar is 19 januari in zee gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens een heden ontvangen telegram van Soerabaja is het Nederlandse barkschip ZEENYMPH, kapt. Groen, te Macassar aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 januari. Het schip ANNA POELMAN, kapt. Schuitema, van Riga naar Emden bestemd, heeft met een loods aan boord op het Borkumerrif gestoten en is vol water, drijvend op de lading, hier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 6 januari. Het schip JOHANNA KREMER, kapt. Eggers, van Bremen naar San Francisco, is voor de 27e december te Guayamas binnengelopen, zijnde de kapitein en de gehele equipage lijdende aan scheurbuik.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Zee-assurantie. Inschrijving in het Compact “De Eendracht” te Delfzijl, waarvoor de premie over 1884 beliep 5%, kan geschieden bij de Directie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van Starkenborgh te Groningen zal, op donderdag 22 januari 1885, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein W. van Wattum, bij de voormalige Kranepoort aldaar, publiek verkopen:
Het in de Nederlanden thuis behorende en in 1873 nieuw van de bijl te water gebracht koftjalkschip genaamd JAN PIETER, groot 103 ton, met opgoed en toebehoren, thans liggende te Zoutkamp, in eigendom bevaren wordende door de kapitein J. Loots.
Aanvaarding dadelijk na de toeslag.
Van Starkenborgh, notaris.


Datum: 21 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen 17 februari. In tegenstelling tot een eerder bericht zal het geborgene uit de TYNEMOUTH te Amsterdam in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. Het Nederlandse stoomschip EDAM, van New York naar Amsterdam, passeerde Catharina’s Point met een defecte machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 20 januari. Volgens een telegram van Soerabaja van 19 dezer, is het Nederlandse schip THORBECKE II, kapt. Sterenberg, van Cardiff te Macassar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip WILLEMINA CORNELIA, kapt. De Jonge, de 18e januari van Newcastle te Batavia aangekomen na een honderd dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Rijksstoomboot, die de stoomboot OUDE MAAS II heeft aangevaren, was de ZEEMEEUW. De OUDE MAAS II was opstomende, en de ZEEMEEUW afstomende. Bij de zwarte ton beneden Vlaardingen liepen de schepen met zulk een kracht in elkaar, dat de OUDE MAAS een groot gat onder water kreeg en dadelijk met het voorschip begon te zinken. De ZEEMEEUW deed al het mogelijke om hulp te bieden, evenals de OUDE MAAS III, die juist passeerde. Toen de passagiers over waren, stond de boot rechtop en met het roer omhoog. De boot is later geheel gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 17 januari. De Nederlandse bark MAIBIT, van Java naar Schiedam, is vrijdag laatstleden ’s nachts van de ankers op drift gegaan en is westwaarts gedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blijkens bij de uitgevers van de Zeepost verschenen Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot op 1 januari 1885, zijn gedurende het jaar 1884, ten gevolge van schipbreuk, zinken, afkeuren, vermist geraken, afbranden en slopen uit de vaart geraakt:
37 zeil- en stoomschepen, metende 11.533 tonnen en door verkoop naar het buitenland 12 zeil- en stoomschepen, metende 2.874 tonnen, tezamen 49 zeil- en stoomschepen, metende 14.427 tonnen. Daarentegen kwamen in de vaart: 9 nieuw gebouwde stoomschepen, metende 9.994 tonnen, 5 nieuw gebouwde zeilschepen, metende 3.372 tonnen, 8 onder vreemde vlag aangekochte zeilschepen die onder Nederlandse vlag werden gebracht, metende 3.977 tonnen, tezamen 22 zeil- en stoomschepen, metende 17.343 tonnen, zodat de Nederlandse koopvaardijvloot met 2.916 tonnen is vermeerderd.
Gedurende het jaar 1884 zijn onder Nederlandse vlag in de vaart geweest naar plaatsen aan gene zijde van Kaap de Goede Hoop: Van Amsterdam 29 zeilschepen, metende 53.257 tonnen, van Amsterdam 20 stoomschepen, metende 53.257 tonnen; van Rotterdam 30 zeilschepen, metende 29.998 tonnen, van Rotterdam 11 stoomschepen, metende 23.884 tonnen en van andere plaatsen in Nederland 26 zeilschepen, metende 24.760 tonnen, gevende een totaal van 157.700 tonnen, tegen 150.549 in 1883.
Voor Nederlandse rekening waren op 31 december in Nederland in aanbouw: 1 stoomschip en 6 zeilschepen en in het buitenland 2 stoomschepen en 1 zeilschip, tezamen een inhoud zullende hebben van ongeveer 9.600 tonnen, waarvan de zeilschepen allen bestemd zijn voor de grote vaart.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 januari. Onder de annoncen in de Javasche Courant vinden wij er een waaruit blijkt, dat de firma P. Landberg & Zoon en de heer B.C. de Jong alhier een vennootschap hebben aangegaan voor vijf jaar, welke ten doel heeft om de scheepstimmerwerf en de handel in scheepsbenodigdheden te Soerabaia, gevestigd onder de firma Tromp, De Haas, Scheij & Co., verder voort te zetten.


Datum: 22 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het Nederlandse schip SINDORO, kapt. P. Helle, van Pasaroeang naar Rotterdam, is zwaar lek te Kaapstad binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 21 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE, van Queensbrough, arriveerde hedenochtend om 08.00 uur ter rede, en bleef daar ten anker tot 11.00 uur, waarna het in de haven kwam. Er heerst zware mist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oud-Beijerland. De ramp van het vergaan van de stoomboot OUDE MAAS II heeft een grotere omvang dan men aanvankelijk meende. Alleen al uit deze gemeente zijn minstens acht mensen omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 januari. Heden is alhier aangekomen van New York het stoomschip EDAM, met gebroken lagedruk-zuiger. Het wordt opgesleept (opm: naar Amsterdam). Het heeft binnenkomende de schroef verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Gedurende het jaar 1884 zijn te New York aangekomen 3.898 zeil- en 2.137 stoomschepen, waarvan 48 stoom- 15 zeilschepen onder Nederlandse vlag.


Datum: 23 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 22 januari. Heden liep van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon het dubbel schroefstoomschip INDUSTRIE te water. Nadat alle beletselen verwijderd waren, gleed na een ogenblik weifelens het sierlijk gevaarte statig en kalm in zijn element. Het schip is lang 200 Engelse voet, breed 28 voet 6 duim en hol 12 voet 6 duim en heeft een draagkracht van circa 750 ton. De twee compoundmachines met oppervlakcondensatie worden vervaardigd in de fabriek der firma Diepeveen Lels & Smit alhier. Het schip is geheel van staal gebouwd naar de eisen van de hoogste klasse van Lloyd’s en zal varen onder directie van de Badische Schrauben Dampfschifffahrt-Gesellschaft te Mannheim, voor een directe vaart van Keulen op London.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Banana, 17 december. De schoenerbrik ALEXANDER, kapt. Oftedahl, die bij het vertrek van hier strandde, doch weer afgebracht en naar hier afgesleept werd, is 5 december nagezien en heeft men bevonden dat het schip in het midden doorgebroken was, enige ijzeren knieën los gegaan waren, en de naden van de watergang, alsmede die buitenboords, geheel los stonden. De experts verklaarden dientengevolge het schip onzeewaardig om de reis naar Europa te doen, en aangezien er hier in de nabijheid geen gelegenheid bestond om te repareren, werd het afgekeurd. De ALEXANDER ia later met de lading verkocht voor GBP 3.610.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 januari. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. De Groot, van Rio Grande naar Hamburg, in Falmouth lek binnen, zal door de PRESIDENT KIND, naar Cuxhaven gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Volgens een telegram uit Vlissingen is het schip MAIBIT, kapt. Bron, van Java naar Schiedam, in de haven gesleept. Het heeft op de Stephenbank gestoten en ankers en kettingen laten slippen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 22 januari. Het lek van de TELEGRAAF, kapt. De Boer, is zo goed mogelijk dichtgemaakt, en de lading weer aan boord genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij de ondergang van de stoomboot OUDE MAAS II wordt niemand meer vermist, zodat acht personen uit Oud-Beijerland zijn omgekomen en ruim NLG 30.000 schade werd geleden aan goederen en vee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam 22 januari. Volgens een telegram uit Rangoon was het barkschip HELENA, kapt. Verbeet, aldaar van Batavia gearriveerd.


Datum: 24 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 januari. De loodskotter EEMS No. 3, schipper Astuling, gestationeerd te Delfzijl, is wegens het vele zware ijs op de Eems heden hier binnen gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het afgelopen jaar zijn te Koningsbergen en Pillau 43 schepen onder Nederlandse vlag aangekomen.
Te Antwerpen arriveerden gedurende hetzelfde tijdvak33 schepen onder Nederlandse vlag tegen 42 in 1883.
In het vorige jaar zijn te Stettin aangekomen 14 zeil- en 30 stoomschepen en vertrokken 12 zeil- en 27 stoomschepen, allen varende onder Nederlandse vlag.


Datum: 25 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 23 januari. Het Nederlandse barkschip ELISABETH, kapt. Velthuis, van Sundsvall herwaarts, in oktober 1884 te Neufahrwasser lek binnengelopen, is afgekeurd en voor 2.040 Reichsmark verkocht aan een huis te Danzig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 januari. Het stoomschip ZAANDAM, te New York aangekomen, is volgens rapport lek en moet dokken. (opm: kapt. E.M. Chevalier, komend van Amsterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 22 januari. Het in 1873 nieuw van de bijl te water gebrachte koftjalkschip JAN PIETER, groot 103 ton, met opgoed en toebehoren, thans liggende te Zoutkamp, in eigendom bevaren wordende door kapt. J. Loots, is verkocht aan kapt. J. Koopman voor NLG 1.550.


Datum: 27 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, januari. De lading van het Nederlandse schip EBENHAEZER, kapt. Forma, van Larache (Spaans Marokko) hier aangekomen, is aan order van de heer Dewor te Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De vaart door het Noordzeekanaal wordt ondanks de strenge vorst bij voortduring open gehouden door de IJSPLOEG (opm: een ijsbreker, zo genaamd). Houten schepen worden van ijsborden voorzien, stoomschepen varen zonder noemenswaardig oponthoud.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 26 januari. De Goereese Loodskotter No. 9, schipper Hans, uit het Engels kanaal komende, door het ijs verhinderd Hellevoetsluis binnen te komen, is hier in de haven gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op vrijdag 13 februari a.s., des avonds te 7 ure, in het hotel De Unie te Veendam, ten verzoeke van de heer K.J. Bos te Wildervank, tegen contante betaling publiek verkopen het goed onderhouden, in 1883 belangrijk vertimmerde, Nederlandse galjootschip WIETSKA, gebouwd in 1856 en in 1883 geclassificeerd bij Veritas 5/6 2.1 voor 4 jaar, met complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven, aan de houtkoperij van K.J. Bos & Zn. te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 januari. Door het aanhoudend vriezend weer en de ijsgang op de Schelde is tussen het Belgische en Nederlandse loodswezen overeengekomen, om aan zeilschepen, zelfs als die gesleept worden, niet toe te staan om op te komen of te vertrekken.


Datum: 29 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banff, 25 januari. Het te Lossiemouth thuis behorende schip SAPPEMEER, van Sunderland naar Lossiemouth met kolen, heeft twee mijlen bewesten Banff op een klip gestoten en is gezonken. Het schip is geheel wrak, doch wordt de inventaris door de equipage geborgen.
(opm: Is waarschijnlijk de 2-m.schoener SAPPEMEER, geb. 1862, verk. in 1882 te Wick nadat het was afgekeurd)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 26 januari. De scheepvaart op de Schelde voor Antwerpen is door de vorst voor zeilschepen geheel gesloten. De stoomboot NOORDLAND, die zaterdagochtend naar New York vertrok, moest wegens het ijs terugkeren, maar zal nogmaals beproeven naar zee te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. De rivier langs deze stad is overdekt met drijfijs, dat de buitenlandse scheepvaart weinig bemoeilijkt. Aangekomen 11 stoomschepen en vertrokken een stoomschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. De stoomboot IJSPLOEG, gebouwd voor rekening van de rederij “De Blauwe Ster”, voorzien van een ijsploeg volgens het model van de ingenieur de heer P. Meijer, heeft in de laatste dagen hier grote diensten bewezen aan handel en scheepvaart door het opbreken van het ijs, vooral boven de bruggen en stoomschepen en lichters behulpzaam te zijn ter plaatse van hun bestemming te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 december. Er gaat weinig om in vrachten en is de stemming voor het ogenblik minder vast, doch werkelijk beschikbare scheepsruimte is er niet veel meer, en daarentegen een zeer aanzienlijke hoeveelheid suiker nog te verschepen. Onwaarschijnlijk zijn dus hogere vrachten niet. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen waren: stoomschip BATAVIA koffie tot NLG 90, rijst en tabak NLG 70 per last naar Rotterdam, en koffie tot Ffrs. 90 per ton naar Marseille; MARIE een volle lading gouvernementskoffie tot NLG 50 per last naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, TJERIMAI, BESTEVAER, CONSTANTIA, MINA en NOACH II.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. Op de Razende Bol is gestrand de Engelse bark CHEPICA, kapt. Rhode, van Haïti met verfhout naar Hamburg bestemd. De sleepboot met de reddingboot is ter assistentie daarheen vertrokken. De bemanning is gered. Het schip zal waarschijnlijk verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 december. Het Duitse schip WILLY, van Java naar Het Kanaal met suiker, is bij Pakem (bij Banjoewangie) gestrand. Het maakt geen water. Een stoomboot en prauwen zijn ter assistentie gezonden.


Datum: 31 januari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 23 januari. Het schip KOOPHANDEL, kapt. Haddeman, is hier in ballast op de 14e januari van Groningen lek aangekomen. Nadat het schip had gelost is het op de bank gezet, om het vlak te onderzoeken, men slaagde er echter niet in om het lek te vinden. Toen het weer vlot was bleef de lekkage aanhouden, 10 inches in de twaalf uur, terwijl het slechts 20 ton ballast in had. Bij het volgend springtij zal het schip opnieuw op de baar worden gezet, om de kiel te onderzoeken daar de kapitein denkt, dat er een nagel is losgeraakt; de lekkage is alleen in het voorschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Palermo, 23 januari. Het stoomschip CASTOR, kapt. J.R. Visser, is de 20e dezer alhier van Milazzo aangekomen, na zwaar stormweer te hebben doorgestaan. Toen de luiken van het ruim no. 3 geopend waren, bevond men dat twee vaten olie waren gebroken, waarvan de inhoud over kisten papier was gestroomd, die er naast waren gestuwd; ook was de olie in het onderruim gelopen en had daar schade aan de lading toegebracht. Er had een expertise plaats, waaruit bleek dat de vaten ten gevolge van het slechte weer waren losgeraakt, daar de stuwage goed was geweest. De schade aan de lading is nog niet te bepalen. De gebroken vaten behoorden tot een partij van zeven vaten olie van Amsterdam naar Palermo bestemd en waren gemerkt L & C 7, G P & C 73.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 januari. De bergers van de balen katoen uit het bij Terschelling gestrande stoomschip TYNEMOUTH hebben thans allen het hun gedane bod aangenomen. Voor het gedeelte, uit de buitengronden te West Terschelling aangebracht, NLG 18 per baal, en van het aangespoelde en te Oost Terschelling geborgene, NLG 16 per baal. Ook voor het te Ameland geborgene hebben de bergers met NLG 18 genoegen genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 december. Sedert het bericht van de 17e dezer bleef de vrachtenmarkt zeer flauw gestemd en ging er bijna niets om. Naar Nederland kwam de Factorij aan de markt, nam een schip op doch trok zich daarna terug. Particuliere lading blijft zeer schaars aangeboden. Een partij particuliere koffie werd tot NLG 41,50 geaccepteerd. Naar het Kanaal kwamen enige afdoeningen tot stand, maar ofschoon er voor sommige schepen meer betaald werd, moet de basisvracht beschouwd worden als Sh.40/-. Naar Amerika werd een schip bevracht om hier en te Padang koffie te laden naar New York, en besteedde men Sh.40/-. Naar Australië werd een schip afgesloten tot Sh.21/9 en zijn twee schepen, elders bevracht, op de kust (opm: van Java) aan het laden. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip SOENDA NLG 90 koffie, NLG 70 tabak, NLG 110 huiden naar Amsterdam; stoomschip ZEELAND idem naar Rotterdam. De TJERIMAI ligt aan en accepteerde 4.300 picols koffie à NLG 41,50 leverbaar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, BESTEVAER, CONSTANTIA, MINA en NOACH II.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep 30 januari. De Engelse bark CHEPICA zit met de vloed geheel onder water. Vletterlieden trachten het schip af te brengen. Schuiten liggen langs de zijde om de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het Nederlandse stoomschip COREDO, van Glasgow naar Ternate, lag, volgens een telegram van de 28e dezer van La Golette, aldaar gereed om de volgende dag de reis voort te zetten. (opm: een klein stoombootje, voor Nederlands-Indische rekening te Glasgow gebouwd)


Datum: 01 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen meldt men dat de laatste drie van de uit Oost Indië binnen gekomen schepen MAÍBIT, JAN VAN HAAFTEN en INSULINDE, alle met koffie geladen, hier waarschijnlijk allen zullen lossen en in lichters worden overgeladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december 1884. De vestiging van Nieuw Anjer, na de verwoesting van Anjer door de uitbarsting van de Krakatau, beantwoordt niet aan het doel dat men zich had gesteld. Er is niet eens goed drinkwater voorhanden, zodat de schepen daar niet innemen. Wij vernemen dat de regering zal besluiten dat punt te verlaten, en het etablissement van Nieuw Anjer zal overplaatsen naar Bodjong op Java’s vierde punt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 januari. Zes botters en blazerschuiten hebben aangebracht ongeveer 50 ton lading en inventaris van het in de Razende Bol gestrande schip CHEPICA, kapt. Rhode van Haïti naar Hamburg. Het schip is gebroken, zodat het water erin en eruit stroomt, en de lading eruit moet worden gevist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde ontvangen bericht heeft het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, van Amsterdam naar Java, Aden aangedaan ter voorziening van een klein defect aan de ketel. (opm: kapt. A.B. Wierikx)


Datum: 02 februari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 januari. De hier van Rio Grande aangekomen, doch van Falmouth door de sleper PRESIDENT KIND gesleepte brik JOHANNA, kapt. J.H. de Grooth van Oude Pekela, is door genoemde sleepboot hier in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 28 januari. Het hier van Suriname aangekomen schip COMMEWYNE heeft gedurende de reis zwaar weer ondervonden. Op de 12e dezer sloeg een hevige stortzee een man overboord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 27 december 1884. De Duitse bark WILLY is van het rif bij Pakem (bij Banjoewangie) met assistentie van een stoomboot en vier lichters afgebracht, na een deel der lading gelost te hebben, en naar de oostelijk ingang der baai gesleept, waar men eerst nog meer lading zal lossen om over de baar te kunnen komen. Het schip is, hoewel zwaar ontzet, nog dicht.


Datum: 03 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 februari. De ADA VAN HOLLAND werd op haar terugtocht van Nieuwediep verhinderd de haven in te stomen door het vele drijfijs. Met behulp van een lijn werd zij echter door een 60-tal personen door het ijs in de haven getrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Rio Grande, 2 januari. De toestand van de baar was de laatste tijd uitmuntend, zodat de vaart van schepen met de gewone diepgang ongehinderd plaats had. Op zeker ogenblik stond er in het Noorder kanaal 16 palmen (of 11 voet 8 duim Eng.) water, iets dat in geen 3 jaar plaats had gehad. Het blijft echter raadzaam, om hier bestemde schepen niet dieper dan 14 palmen (10 voet 2 duim Eng.) en van hier uitgaande niet dieper dan 10 voet te laden. Omtrent het resultaat van het baggerwerk op de zuidelijke banken ontbreken nadere berichten.
De vrachtenmarkt is wat levendiger geworden. In de laatste 14 dagen zijn ongeveer 20 schepen gecharterd. Daar de disponibele scheepsruimte meer dan overvloedig is, zijn de koersen echter niet verbeterd; zodat verscheidene schepen in ballast naar elders gaan, om emplooi te zoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 februari. Door bergers is aangenomen de lading van het gestrande Engelse schip CHEPICA te lossen voor 30%. Voor het reeds geloste gedeelte is akkoord gemaakt tegen 27½%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 2 februari. Volgens een ontvangen telegram is het schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Van Baalen, 26 januari van Macassar naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 04 februari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 14 januari. Het schip IPE IPEUS, kapt. J. Krak, van Rio Grande naar Het Kanaal, hier lek binnen, zal morgen beginnen te lossen. De lading wordt in het Russische schip NOVI MOLODEZ overgeladen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. A.B. Wierikx, van hier naar Batavia, te Aden tot herstel van een kleinigheid aan de stoomketel in de haven te anker liggende, is ingelopen door het Hamburger stoomschip AMALFI, waardoor aan bakboord een grote opening ontstond en het schip tot het campagnedek onder water zonk. Al de opvarenden zijn gered. (volgens bij de Vereniging van Assuradeuren ontvangen telegram uit Londen, zijn de stoomschepen NEDERLAND EN ORANJE en AMALFI in de haven van Aden in aanvaring geraakt, waarbij het eerst gemelde zonk en het laatste enige schade bekwam.)


Datum: 05 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 maart. Het Nederlandse schip MATHILDA GEERTRUIDA is uit de hand verkocht naar Frederikstad (Noorwegen) en thans genaamd FRISK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 februari. Het bergen van de lading roodhout uit het in de Razende Bol gestrande Engelse barkschip CHEPICA geschiedt tegen 33% van de bruto waarde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 2 februari, te 01.20 uur. Het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE werd achter de brug aan bakboord ingelopen, en lag tijdens de aanvaring geankerd, het verticale gat is ca. 14’ lang en 10” wijd. Bij hoog water is het dek geheel onder water en bij laag water gedeeltelijk. Men zal het gat met planken dicht maken en trachten het schip leeg te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

San Francisco, 16 januari. Het Nederlandse schip UTRECHT is gisteren gedokt om nagezien te worden. (opm: kapt. G. Jacobs)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 februari. Uit de gestrande Engelse bark CHEPICA zijn heden nog drie ankers en 50 vadem ketting aangebracht. De bergers hebben voorlopig het lossen van de lading gestaakt, daar het schip langzamerhand geheel in het zand weg zinkt en de lading dus bijna onzichtbaar wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 3 februari. Door de heer N. Brantjes alhier is aangekocht een te Glasgow in aanbouw zijnde ijzeren bark, groot 1.343 ton. (opm: de WILLEM EGGERTS)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 4 februari. Op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier is de kiel gelegd voor de stoomhopperbarge LETELLIER. De machine wordt vervaardigd bij de heren H. de Ville-Châtel & Cie. te Brussel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 4 februari. Heden is van de werf van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip (opm: HERMINE), groot 270 last, voor rekening van de heer J. Engelmann te Caub.
Onmiddellijk daarna werden de kielen gelegd voor een dergelijk schip, groot 300 last, voor rekening van de heer J. Augspurger te Wimpfe (opm: GEBR. HAGENBACHER, Jakob Augspurger, Wimpsen/Neckar), en voor een ijzeren paviljoen kraakschip voor de heer J.K. van Veen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het streven om door het oprichten ener nieuwe stoomvaartlijn een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Groot-Brittannië tot stand te brengen, waaromtrent in dit blad vroeger mededelingen zijn gedaan, heeft een vaste vorm aangenomen. Zaterdag jl. is namelijk te Amsterdam de akte van oprichting gepasseerd van de naamloze vennootschap Hollandsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Amsterdam. Behalve op de Engelse havens zal de vaart op alle zodanige andere plaatsen als in’t belang der vennootschap wenselijk zal blijken, worden opengesteld. Er zal worden aangevangen met een driedaagse dienst tot vervoer van goederen en vee, terwijl het personenvervoer pas in de tweede plaats zal komen. Het kapitaal is bepaald op NLG 600.000,-. De Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij alhier neemt daarin door inbreng van een stoomschip etc. deel voor 225 aandelen. De heer W.M. Visser, thans directeur der laatstgenoemde vennootschap, is benoemd tot directeur der laatstgenoemde vennootschap, is benoemd tot directeur der nieuwe maatschappij, en zal te Amsterdam worden vertegenwoordigd door de heer W. ’s Jacob.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Blijkens nader bericht uit Aden, heeft de aanvaring van het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. A.B. Wierikx, door het stoomschip AMALFI plaats gehad, terwijl laatstgenoemde de buitenhaven verliet.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 26 februari 1885, des morgens ten 10 ure, zullen de ondergetekenden in het Vendulokaal alhier (opm: Soerabaja), ten overstaan van het Vendu-departement, publiek verkopen het Nederlands-Indisch driemast schoenerschip ANNIE, groot 346 ton, met staand en lopend tuig, stel zeilen, en verdere aan boord aanwezige inventaris, liggende te rede alhier.
Tromp, De Haas, Scheij & Co.
(opm: zie SH 260285; waarschijnlijk verdoopt tot ANNIE HIAPWAN)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. De laatste drie van Oost-Indië binnengekomen schepen, MAIBIT, JAN VAN HAAFTEN en INSULINDE, alle met koffie geladen, zullen waarschijnlijk hier allen lossen en in lichters worden overgeladen. (opm: wegens ijsgang op de waterwegen naar Amsterdam en Rotterdam)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. Op de Koninklijke Maatschappij De Schelde waren deze week nog 232 man aan het werk. De meesten die op laatstgenoemde fabriek werden ontslagen, zijn naar elders vertrokken.


Datum: 06 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Volgens een telegram uit Londen is het stoomschip MACASSAR, van Java naar Amsterdam, met verlies van ankers en kettingen te Gibraltar binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Het Nederlandse schip MELATI is gisteren van Shields (River Tyne) vertrokken, naar Rotterdam, gesleept wordende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Volgens een telegram uit Londen is het gat in het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE met planken dicht gemaakt, en de eerste pomp aan boord gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel, 5 februari. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot ongeveer 200 lasten, genaamd MYOSOTHES, gebouwd voor rekening van de heer H. van Woerkom te Rotterdam. Daarna is onmiddellijk de kiel gelegd voor een ijzeren zeilaak (opm: MATHILDA), groot 160 last, voor rekening van de heer P. Hammer te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden arriveerde in de Nieuwe Waterweg het schip MELATI, kapt. Sipkes, van Newcastle, gesleept door de sleepboot ZUID HOLLAND. (opm: zie NRC 200285)


Datum: 07 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het ramschip BUFFEL is heden van Hellevoetsluis naar Fijenoord overgebracht om aldaar een belangrijke herstelling te ondergaan aan de machine en verdere werktuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 februari. Het schoenerschip CORNELIA, kapt. Kaper, van Brazilië naar Rotterdam, is hier binnengelopen wegens lekkage in de boeg en een man van de equipage overboord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 februari. Over het bergloon van de alhier aangebrachte balen katoen, van de lading van de onlangs gestrande Engelse stoomboot SAPPHIRE, kon men het niet eens worden. Er is een bod gedaan van NLG 18 per baal, doch de bergers dringen aan op NLG 25, en houden zich daaraan, aangezien het hier gewoonte is van zee opgeviste voorwerpen 30 à 33% bergloon te betalen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 6 februari. Volgens bij de rederij alhier ontvangen telegram uit Falmouth is de hier te huis behorende schoener CORNELIA, kapt. P. Kaper, van Itajahi (Brazilië) met cederhout bestemd naar Rotterdam, te Falmouth binnengelopen en was de stuurman gedurende de reis overboord geslagen en verdronken; hij moet te Veendam thuis behoren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 5 februari. De stoomboot BARON VAN HEEMSTRA, heden morgen te 4 uur van Amsterdam vertrokken, arriveerde hier heden namiddag te 5 uur. Ofschoon er nog veel drijfijs in het vaarwater was, heeft dit schip, het val van Urk rondstomende, geen tegenstand ontmoet.


Datum: 08 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 februari. Nauwelijks zijn de ijsvelden naar zee gedreven of bij het loodswezen is men ijverig in de weer om de bakens en tonnen op hare plaatsen te leggen, en zijn de loodsboot en afhaler reeds naar hun respectieve stations vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het stoomschip REMBRANDT, van Bordeaux naar Amsterdam vertrokken, lag 4 dezer wegens storm nog te Verdon geankerd.


Datum: 09 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 februari. De Engelse schoener MARY EMMA, kapt. Harrison, van Porthmadog naar Bremen, is op de Razende Bol gestand. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 februari. De vaart voor zeilschepen op deze haven is volkomen hersteld. Heden kwam alhier aan de schoener VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, van Christiania na overwintering te Terschelling.


Datum: 10 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 februari. De Nederlandse Loodskotter No. 11 geraakte hedennacht ten gevolge van het weigeren in de wending bewesten de Nieuwe Haven op het strand, doch werd met hoog water door de Belgische sleepboot ENERGIE, vlot gebracht en naar de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 februari. De Engelse schoener MARY EMMA, kapt. Harrison, van Porthmadog naar Bremen op de Razende Bol gestrand, zal vermoedelijk totaal weg zijn. Een gedeelte van de inventaris is door blazerschuiten alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 8 februari. Gisteren is van de werf van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelopen een ijzeren paviljoen-boeierschuit voor rekening van de heer P. Woud Wzn. te Wormerveer. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig voor rekening van de heer B.J. van de Noordt te Oosterhout.


Datum: 11 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Batavia naar Amsterdam, liep de 9e februari te Aden binnen met schade aan de machine, welke daar hersteld wordt. Volgens telegram uit Londen is bovengenoemd stoomschip te Aden binnengelopen met een gebrek aan de lagedruk cilinder en gebroken zuigerstang. (opm: gezagvoerder C. Drooglever Fortuijn)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 9 februari. Heden is van de werf van de Gebr. L.& A. van Duyvendijk met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip genaamd RISICO, groot 215 last, voor rekening van de heer T.A. Pols te Waspik.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot 125 last, voor rekening van de heer J. Vermeulen te Oosterhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 januari. In vrachten is sedert de laatste mail zeer weinig omgegaan. Er kwamen geen bevrachtingen van Nederlandse schepen tot stand.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, BESTEVAER, CONSTANTIA, MINA, NOACH II, SALATIGA en KERSBERGEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banjoewangie, 25 december 1884. De bezuiden hoek Pakkem gestrande Duitse bark WILLY, kapt. Hendriksen, van Passaroeang naar Falmouth, is 24 dezer door de stoomboot ROSA vlot gesleept en naar Soerabaja gebracht. Het schip is dicht, doch min of meer doorgebogen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De bouw van de op ’s Rijkswerf te Amsterdam op stapel staande instructiekorvet NAUTILUS, die sedert enige tijd vertraagd is, zal thans weer met kracht worden voortgezet met inachtneming van de aangegeven versterkingen door de scheepsbouwmeester Edward J. Reed, wiens advies daaromtrent door de Minister van Marine werd ingewonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het lichten der gezonken stoomboot OUDE MAAS II is aan de heren Smit alhier en Tak te Goedereede aanbesteed voor NLG 200.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aden, 6 februari. Twee stoompompen zijn thans aan boord van het hier door aanvaring van de AMALFI gezonken stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. A.B. Wierkx, gereed om gebruikt te kunnen worden. Werklieden zijn bezig om de luiken van de kolenhokken en van de ruimen dicht te breeuwen. Door ongunstig getijden wordt het werk zeer vertraagd.


Datum: 12 februari 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 februari. Wij vernemen, dat de directeur van financiën aan de regering heeft voorgesteld om de stomer TILLY van de Javasche Visch-Reederij te ontheffen van de betaling der ankerage en loodsgelden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens een telegram uit Aden 10 dezer, 12.40 uur, had men het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE leeggepompt tot aan de schotten van de machinekamer zonder dat de steven rees. Het schip liep echter opnieuw vol water, en de lading zal moeten worden gelost. Men heeft geen vrees dat het schip bij het vlot brengen zal breken; er zijn geen gaten in het dek gehakt en het zou raadzaam zijn om zo mogelijk assistentie uit Engeland te zenden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens een particulier bericht vertrok het Nederlandse barkschip PRINS HENDRIK, kapt. Cherpion, de 10e februari van Singapore naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 2 januari. De Duitse bark WILLY, kapt. Hendriksen, van Passaroeang naar Falmouth, hier in averij, wordt gelost. Niet voordat de lading er uit is, denkelijk de volgende week, kan er iets bepaalds omtrent de schade gemeld worden.


Datum: 13 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Monnikendam, 11 februari. De stoombootdienst van de Gebrs. Goedkoop te Amsterdam, tussen Edam, Monnikendam, Broek in Waterland en het Schouw, alwaar verbinding plaats zal hebben met hun stoombootonderneming Amsterdam - Purmerend, zal op 1 maart a.s. geopend worden met twee boten, genaamd MONNICKENDAM en EDAM, die dagelijks 4 malen heen en terug zullen varen. Heden had een voorlopige proeftocht plaats met de boot MONNICKENDAM tot onderzoek naar de snelheid ter regeling van de diensturen. De afstanden tussen het Schouw en deze gemeente en van hier naar Edam werden respectievelijk in 50 en 35 minuten afgelegd, zodat het resultaat bevredigend mag worden genoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 11 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot circa 400 last, gebouwd voor rekening der Bayrisch-Pfälzischen Dampfschleppschifffahrt te Ludwigshafen.
De kiel wordt gelegd voor een dito schip, groot circa 450 last, voor rekening van de heer Joh. van ’t Hoff te Rotterdam.


Datum: 15 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINSES ELISABETH van de Maatschappij Zeeland, dat te Vlissingen de nodige herstellingen en voorzieningen heeft ondergaan, deed heden een proefreis in de Wielingen en zal morgen de dienst op Queensborough weder hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 14 februari. Naar wij vernemen zal 31 maart aanstaande de eerste reis op de nieuwe lijn Amsterdam - Londen van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij aanvaard worden door het stoomschip AMSTELSTROOM ex FIJENOORD. (opm: dit is niet geheel juist, de FIJENOORD werd verdoopt in IJSTROOM, en een nieuw stoomschip AMSTELSTROOM was in aanbouw).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 21 januari. Het Nederlandse barkschip SINDORO, kapt. Helle, van Java naar Rotterdam, liep hier gisteren zwaar lek binnen. Het is in het dok gehaald en men is met het lossen begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 9 januari. Het hier lek binnengelopen schip MR. JACOB VAN LENNEP is steeds bezig de voorgeschreven reparaties uit te voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 12 februari. Het Nederlandse schoenerschip COLUMBUS, kapt. (B.C.) Van de Wetering, van hier naar Natal (Brazilië) is met verlies van bakboord anker, schade aan het spil en lek uit zee terug gekomen. Het schip is gedokt.


Datum: 16 februari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 13 februari. De schepen JACOBA, kapt. J. Engelhard, bestemd naar Southampton en NANNA, kapt. H. Mulder, bestemd naar Littlehampton, gisteren gemeld als van hier vertrokken, zijn ter rede teruggekeerd. Wind ZW.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 februari. De beweging van de scheepvaart voor onze haven was over 1884 als volgt: Behalve de stoomboten van de Maatschappij Zeeland, die dagelijks vertrekken en aankomen, de plezierjachten, Rijks- of vreemde marinevaartuigen, werden de havens in deze stad bezocht door 26 schepen uit zee om te lossen, 5 idem van België om te laden, 27 idem als bijlegger, gedeeltelijk uit zee, gedeeltelijk van de rede, 33 idem voor Middelburg bestemd, totaal 91 gelost of geladen hebben of hier zijn gebouwd, 14 idem als bijleggers, 31 idem van Middelburg, totaal 83 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Parijs, 11 februari. Het stoomschip JUNO, kapt. F.K. Bakker, van Rotterdam naar de Middellandse zee, de 5e dezer te Lissabon aangekomen, heeft op de reis zwaar weer gehad; de lier, het stuurrad en de repen braken en de lading werkte los. Experts hebben bevolen een gedeelte van de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 11 februari. Het stoomschip ECHO, kapt. H.O. Posthumus, van hier naar Rouaan, is bij het vertrek buiten het dok aan de grond geraakt, doch door de sleepboot PRIVATEER ogenschijnlijk zonder schade weer vlot gebracht en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 februari. Het wrak van de Engelse bark CHEPICA is, zoals het in de Noordergronden is zittende, met de nog inhebbende lading roodhout, heden verkocht aan de heer L.W.F. Oudenhoven alhier voor NLG 300. De geborgen inventaris van dit schip bracht NLG 800, en die van het in december ll. gestrande Engelse stoomschip SAPPHIRE NLG 121 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 januari. Vrachten. De markt heeft in het afgelopen jaar geen uitzondering gemaakt op de algemene toestand van zaken, want behalve in enige maanden, waarin betrekkelijk goede cijfers betaald werden, zijn de bedongen koersen laag geweest, terwijl de toestand der Europese suikermarkt een flinke afscheep niet in de hand werkte. In tegenstelling met vorige jaren, werd in 1884 minder per stoomschip verscheept, wat vooral merkbaar werd in de laatste helft; maar, hoewel de suikeroogst ruim 1/5 hoger geraamd werd dan die van 1883, bestond er niet die vraag voor zeilgelegenheid, welke men ook door een mindere afscheep per stoomboot zou mogen verwacht hebben. De handhaving door assuradeuren van de door hen gestelde eisen betreffende classificatie der schepen, was oorzaak dat verscheidene bodems zich met lagere koersen moesten tevreden stellen. De door de Factory naar Nederland betaald vrachten waren het gehele jaar bijna gelijk op NLG 50,- voor koffie. Gedurende alle maanden was echter het aanbod van ruimte groter dan de vraag, daar de vermeerderde stoomvaart en de verwachting van een geringere oogst het bevredigen van ieders wensen dikwijls onmogelijk maakten. Particuliere lading, vooral koffie, bleef schaars. In het begin van het jaar werd NLG 30,- geaccepteerd, en in de laatste maand NLG 50,- à NLG 41½. Tabak werd tot NLG 27½, huiden NLG 70,- à NLG 60,-, kapok NLG 90,- à NLG 70,- afgesloten. Het aantal aanliggende schepen is dit jaar zeer gering geweest, aangezien bij een verkrijgen van Gouvernements koffie in de regel het gehele schip werd opgenomen. Naar het Kanaal voor order waren de koersen in de eerste helft van het jaar zeer laag en moest zelfs 30/- worden geaccepteerd. De nieuwe oogst opende met 50/-, welk cijfer, slechts een paar malen met 2/6 overschreden, tot het begin der vorige maand besteed bleef. In december trad echter door mindere vraag weder een daling in, en werd zelf 35/- geaccepteerd. Gedurende het nieuwe seizoen was de vloot niet aanmerkelijk groter dan de behoefte, naar het gestadig aankomen van vooruit bevrachte bodems, maakte het afsluiten van de disponibele vloot soms zeer moeilijk, vooral nu de Europese suikernoteringen niet tot een vlugge afscheep medewerkten. Naar Amerika werden een paar ladingen suiker verscheept tot onbekend gebleven koersen, voor koffie werd successievelijk GBP 2.5/-, GBP 2.10/- en GBP 2 bedongen. Naar Australië bleef geregeld vraag bestaan, doch de koersen bleven nagenoeg onveranderd, en werden tot GBP 1.5/- en GBP 1.2/6 schepen afgesloten. Naar Auckland werd ook meer geregeld ruimte opgenomen tot GBP 1.7/6 à GBP 1.10/- per ton. Voor de Perzische Golf kon slechts één schip geplaatst worden tot NLG 1,50 per picol. Stoomschepen hebben veel moeite gehad hun ruimte bijeen te krijgen en de meeste geregelde boten gingen met wanruimte huiswaarts. Suiker werd in de laatste maand tot GBP 1.12./6 meegenomen. Vreemde boten werden dit jaar zeer weinig bevracht. Zover ons bekend was de hoogste koers GBP 2.10/- en de laagste GBP 1.15/- naar Europa.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse BESTEVAER ligt aan, NLG 45,- koffie, CONSTANTIA ligt aan, NLG 100,- arak, stomer PADANG NLG 85,- koffie, NLG 67½ tabak, NLG 110,- huiden, alle naar Amsterdam; stomer KONINGIN EMMA NLG 90,- koffie, NLG 70,- tabak, NLG 110,- huiden, naar Amsterdam, en GBP 2,- suiker naar Marseille; stomer ZUID-HOLLAND NLG 90,- koffie, NLG 70,- tabak, NLG 110,- huiden, naar Rotterdam, en GBP 2,- per ton suiker naar Engeland.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, MINA, NOACH II, SALATIGA en KERSBERGEN.


Datum: 17 februari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 25 januari. De schepen GUIANA, kapt. K. Wijtsma en ALBATROS, kapt. H.H. Koch, sluiten in de volgende week; het eerstgenoemde met bestemming naar Amsterdam, het laatstgemelde naar Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het schip SLANGEVECHT, kapt. J. Bakker, is bevracht van Bombay naar Cochin, via Falsepoint.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 16 februari. Heden middag is met goed gevolg van de werf “De Volharding” van de heren Den Bouwmeester, Borsius en Van der Leye, te water gelaten het barkschip MARIE en JULIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 13 februari. Het Nederlandse galjootschip WIETSKA, groot 128 ton, gebouwd in 1856, is verkocht voor NLG 1.500 en zal thans bevaren worden door kapt. M. Pott.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 februari. De geborgen katoen uit de Engelse stoomboot TYNEMOUTH wordt door schuiten via Amsterdam naar Hamburg vervoerd. De scheepvaart is hier weer geopend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het instructievaartuig URANIA, thans geruime tijd in reparatie aan ’s Rijkswerf te Willemsoord, zal begin mei weer in dienst worden gesteld om met adelborsten gedurende drie maanden op de Zuiderzee oefeningstochten te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Nu de wateren weer in hun normale toestand zijn gekomen en die ijsvermaken voorbij zijn, beginnen de zeilliefhebbers het hunne te doen om gereed te komen met hun jachten. Wie zich hiervan wil overtuigen neme een kijkje op de werf ’t Jacht, van de firma Bernhard, gelegen achter de huizen in de Weteringdwarsstraat. Men ziet daar thans vier jachten in aanbouw, bestemd om deze zomer mede te dingen bij de te houden wedstrijden. In aanbouw is daar o.a. de boeier TELEPHOON, een enigszins gewijzigd HENDRIKA type, ’t welk in 1884 de naam der bouwers, de reeds genoemde firma Bernhard, alle eer aandeed. Behalve de TELEPHOON verdienen ook de center-board WILLEM TELL en de tjotters CHRISTINA MARIA en SPERWER de aandacht, zowel om hun zuivere lijnen en nette vorm als om de solide bewerking. Ze worden allen volgens uitslag gemaakt. Op deze werf heerst dan ook in tegenstelling met vele andere inrichtingen op dat gebied, een merkwaardige drukte; in de laatste vier jaren werden er 110 nieuwe vaartuigen vervaardigd.
Bij een bezoek aldaar geniet de liefhebber ook een ware kunstbeschouwing in de ruime collectie uitgevoerde en niet uitgevoerde plans en modellen van center-boards, boeiers en tjotters, maar ook van werkvaartuigen met en zonder stoomvermogen. (opm: opgenomen, omdat deze werf later ook zee-stoomschepen heeft gebouwd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d Lek, 15 februari. In de afgelopen week is alhier aan de werf van de heren J. & K. Smit met het beste gevolg te water gelaten de stoomboot KUILENBURG, bestemd om te varen in de dienst tussen Culemborg en Rotterdam voor de Lek-dienst alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 16 februari. Heden is van de werf Volharding alhier met gunstig gevolg te water gelaten het barkschip MARIE EN JULIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan schepen en vaartuigen van oorlog telde onze zeemacht op 1 januari j.l.: 21 gepantserde en 33 ongepantserde schepen tot verdediging van kusten en zeegaten, enz., 18 voor algemene dienst, 19 voor bijzondere diensten en 28 schepen der Indische Militaire Marine, tezamen 121 schepen.


Datum: 18 februari 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 18 februari. Het oorlogsstoomschip SUMATRA komt eerstdaags onder de hamer. De regering heeft de commandant der zeemacht gemachtigd om genoemde bodem met tuig, ketels, kortom met de gehele inventaris, te verkopen voor zover daarvan niets te gebruiken is voor de andere stoomschepen. Wie NLG 800 of meer biedt, kan de gelukkige eigenaar van de SUMATRA worden. Beneden die som mag het schip niet worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Het stoomschip ERASMUS is hedenmiddag te Genua aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Een bij de Maatschappij Insulinde ontvangen telegram van Aden van 16 dezer meldt dat het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE waarschijnlijk deze week vlot zal komen.


Datum: 19 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 18 februari. Het wrak van de Russische ANGELIA, 27 oktober op de Spijkerplaat gestrand, is heden afgesleept, en beoosten de haven tegen de oever gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 28 januari. Het schip IPE IPEUS, kapt. J. Krak, van Rio Grande naar Het Kanaal, hier lek binnen, heeft nagenoeg de gehele lading gelost, welke onbeschadigd is. Het schip maakt nog steeds water en zal na de gehele lossing opnieuw worden nagezien om de lekkage te ontdekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De heer A.J. Smit van Rotterdam, die met de heer Troost van Goeree het lichten van de verongelukte stoomboot OUDE MAAS II heeft aangenomen, is er heden in geslaagd de boot boven te brengen, zodat het gat, door de aanvaring gemaakt, gedicht kan worden. Er zijn drie lijken uitgehaald en aan de familiebetrekkingen overgegeven

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Volgens een telegram uit Londen is het Nederlandse schip NEDERLAND EN ORANJE vlot gebracht en is men thans bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 17 februari. Het wrak va het Spaanse schip PEPITA Y VICENTA is heden in publieke veiling voor NLG 111 verkocht aan de heer H.J. Bos te Middelburg.


Datum: 20 februari 1885


Krant:
  JB - Javabode

Door vriendelijke bemiddeling van de gezagvoerder van de Engelse stomer DORUNDA, zijn op verzoek van kapt. A.B. Wierikx de navolgende bijzonderheden aan de agenten der Stoomvaart Maatschappij Insulinde alhier bekend geworden nopens de plaats gehad hebbende aanvaring van de stomer NEDERLAND EN ORANJE.
Het ongeluk gebeurde in de nacht van 1 dezer, bij heldere maneschijn.
De NEDERLAND EN ORANJE lag nabij Aden ten anker, in afwachting van aanvulling van de kolenvoorraad, die de volgende morgen langs zijde zou komen, en had de lichten naar gebruik brandende. Een Engels troepenschip lag daar tevens.
Omstreeks drie ure kwam de Duitse stomer AMALFI binnen, doch, achter de NEDERLAND EN ORANJE willende passeren, bemerkte men dat de daartoe gestelde koers zulks onmogelijk maakte, weshalve gepoogd werd de machine te doen achteruit werken; hiertoe was de nog beschikbare stoom evenwel niet meer voldoende, zodat de AMALFI de NEDERLAND EN ORANJE omstreeks midscheeps inliep, daarbij een gat in laatstgenoemde makende van 14 Engelse voeten beneden de waterlijn, en ± 2 Engelse voeten breed. Slechts twintig minuten waren dan ook voldoende om de NEDERLAND EN ORANJE te doen zinken, en ligt de boot thans zó, dat bij laag water het dek juist te zien is.
De gehele bemanning is gered; passagiers waren niet aan boord.
Bij vertrek der DORUNDA van Aden, was kapt. Wierikx nog bezig maatregelen te nemen, om van schip en lading zoveel mogelijk terecht te brengen.
Uit het vorenstaande blijkt thans duidelijk dat de schuld van het ongeluk geenszins aan de zijde der NEDERLAND EN ORANJE heeft gelegen, en geheel ten laste der AMALFI behoort te worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 28 januari. Het lossen der lading van het schip SINDORO, kapt. Helle, van Passaroeang naar Rotterdam, hier lek binnen gelopen, gaat steeds voort. Het schip maakt veel water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 februari. Met de bergers van de balen katoen uit de SAPPHIRE is nu bergloon geregeld. Zij ontvangen hetzelfde bedrag dat aan de Wieringer bergers werd uitbetaald, namelijk NLG 20 per baal katoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 9 februari. Het Nederlandse stoomschip JUNO, van Rotterdam naar de Middellandse Zee, hier met schade en overgeworpen lading aangekomen, zal een gedeelte lossen en over stuwen en zal enige voorlopige reparaties doen. Waarschijnlijk zal het de 16e de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 7 januari. De Zweedse bark ANNA is heden gekield en werd zwaar beschadigd bevonden. De kiel is over een lengte van 80 voet zwaar beschadigd en het kolsem ontzet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 19 februari. Heden is met goed gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, alhier te water gelaten de schroefboot genaamd INDUSTRIE VI, gebouwd voor rekening der Oberrheinische Schifffahrt Gesellschaft te Mannheim. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier. Daarna werd de kiel gelegd van een stalen salon-raderboot voor rekening der Preussisch-Rheinische Dampfschifffahrt Gesellschaft te Keulen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het door de firma Koning & Van Delden in de vaart gebrachte nieuwe barkschip MELATI ligt thans aan de Prins Hendrikkade op Fijenoord, reeds grotendeels beladen met bestemming naar Soerabaja.
Zoals door ons reeds werd vermeld, is het schip te Scotswood aan de Tyne gebouwd en is deze fraaie bodem een belangrijke aanwinst voor de sedert de laatste jaren zozeer verminderde Nederlandse zeilvloot.
Het fraaie, van ijzer gebouwde, schip, met stalen masten, boegspriet, stengen en ra’s, verenigt met soliditeit de fraaiste vorm, die men redelijkerwijze van een voor lading gebouwd schip kan verwachten.
De netheid van afwerking zowel van het schip als het beschotwerk van kajuit en hutten, wordt door deskundigen ten zeerste geprezen. Vooronder de bak bevindt zich het verblijf der equipage, terwijl in de geheel van ijzer en sierlijk gebouwde hut zich de kombuis, zeilkooi en het verblijf der stuurlieden bevinden, die ieder in afzonderlijke hutten zeer comfortabel gehuisvest zijn. Onder de campagne in de sierlijke voor- en achterkajuit, in ruime en luchtige hutten, is gelegenheid voor achttien passagiers. Ook ontbreekt de gelegenheid tot baden niet, daar een flinke badkamer zich achter in de kajuit bevindt. Een sierlijk buffet met wit marmeren blad vormt het fraaie en degelijke beschotwerk, bestaande uit peppel- en mahoniehout, een goed geheel.
Het dek van het schip, dat geheel ledig staan kan, is van zwaar teakhout.
Men berekent, dat de MELATI, die onder bevel van de kapt. Wiebenga weldra de reis naar Soerabaja zal aanvaarden, met ruim 1.700 deadweight, een diepgang zal hebben van 19 Engelse voeten, waardoor het een zeer passend schip is voor de Nieuwe Waterweg, dewijl het met volle lading voor Rotterdam kan komen, en ruim 950 last koffie van Java kan aanbrengen. Het is een verblijdend verschijnsel dat de lust om zeilschepen te bouwen in de laatste tijd weder is toegenomen en dat daarmede door verscheidene rederijen uitstekende resultaten verkregen werden.


Datum: 21 februari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 18 februari. Het wrak van het op de 27e oktober ll. op de Spijkerplaat gestrande barkschip ANGELA, is heden afgesleept en beoosten de Nieuwe haven tegen de oever gezet.
- De inventaris van het schip PEPITA Y VICENTA heeft NLG 345 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 20 februari. Hedenochtend is de Makkumer tjalk JAN KAMPEN, met schelpen geladen, op de stroomleidende dam geraakt en gezonken. De opvarenden zijn door bootlieden hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 februari. Van de lading katoen uit het gestrande stoomschip SAPPHIRE, waren hier 37 balen geborgen. Van de lading verfhout uit de Engelse bark CHEPICA waren enige wagens vol aangespoeld. Al deze artikelen werden heden in een tjalk geladen en naar het Nieuwediep vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 februari. Uit het hier door aanvaring gezonken stoomschip NEDERLAND EN ORANJE is 400 ton lading zwaar beschadigd, gelost. Deze lading bestaat uit machinerieën, Manchester goederen, wijn en sterke drank. Vier lieren zijn aan het werk en vijf voet water staat nog in het ruim, hetwelk er door de pompen niet uit gehaald kan worden. Men hoopt het schip de 20e in de haven te kunnen brengen. Het is dichter bij de wal gebracht en er bestaat geen vrees meer voor de veiligheid van het stoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 19 februari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip OTTOLINA, kapt. D. Ouwehand, na een reis van 100 dagen van Rotterdam te Samarang gearriveerd.


Datum: 22 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 20 februari. Gisteren werd van de werf van de Gebr. G.& H. Bodewes alhier te water gelaten het ijzeren aakschip OP HOOP VAN ZEGEN, groot ruim 85 last, voor rekening van schipper T. de Boer, van Rotterdam, en werden de kielen gelegd voor een ijzeren aakschip, groot 75 last voor rekening van schipper Johs. Baars, van Rhenen a/d Rijn, en voor een ijzeren tjalkschip, groot 60 last, voor rekening van schipper H. Franssen Jz., van Zwartsluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 21 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het tweede ijzeren Rijnschip, groot ongeveer 400 last, dat voor rekening van de directie der Bayerisch-Pfälzischen Dampfschleppschifffahrt te Ludwigshafen is gebouwd. De kiel wordt gelegd van een ditio schip, groot ongeveer 415 last, te bouwen voor rekening van de heer Heinrich Sachs te Caub.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars A.D. Strumpher, G.J. Boelen, J.F.L. Meijjes, A. Vinke en J.C. Reineke, zullen als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 16 maart 1885, in het Lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, des namiddags ten 3 uur, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het snelzeilend composite fregatschip genaamd MAIBIT, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. L. Bron. Volgens rijksmeetbrief lang 50,49 meter, wijd 11,45 meter, hol 6,97 meter en alzo gemeten op 1.049,63 netto registertonnen, gebouwd te Amsterdam in 1869, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen, touwen, kettingen en andere scheepsbehoeften, nader bij afzonderlijke inventaris te omschrijven. Het voornoemde fregatschip ligt te Schiedam.
Voor nadere informaties vervoege men zich bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.
(opm: koper wordt G. v.d. Gevel, Rotterdam; kapt. G. Volkersz).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 19 februari. Uit het Nederlandse stoomschip NEDERLAND EN ORANJE is nog gelost een partij ijzer, goederen in balen en oliën. Veel lading is waardeloos.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 februari. De stoomschepen VENETIENNE en ECHO zijn met elkaar in aanvaring geweest, het eerst vermelde schip liep met zware averij Le Havre binnen, het laatst genoemde Nederlandse schip ECHO, dat 19 februari van Rouaan vertrok, zette de reis voort. (opm: ECHO – kapt. Posthumus)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 februari. De 17e dezer had te Westminster het onderzoek plaats naar het verongelukken van het schip CARMARTENSHIRE, kapt. Owens, van Bangkok naar Bremerhaven, dat 9 januari op de Terschellingerbank strandde. De oorzaak van de stranding bleek hierin te bestaan, dat de kapitein de koers in Oost ½ Noord, dat is twee streken Oostelijker had veranderd, en was het aan zijn onachtzaamheid toe te schrijven dat een kostbare lading en een schoon schip, dat geheel onverzekerd was, verloren waren gegaan. De zaak was van ernstige aard, doch aangezien de kapitein zeer goede getuigenissen kon overleggen, en hij het schip gedurende vijf jaren had gevoerd, werd zijn certificaat voor slechts drie maanden ingetrokken.


Datum: 23 februari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 20 februari. Het barkschip GUIANA, van New York naar Yokohama, heeft bij de Lucipara eilanden op een klip gestoten en is zwaar lek te Amboina binnen gelopen. De gehele lading is gelost en het schip maakt nog 6 duim water per uur. De gezagvoerder wacht op order uit Engeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 20 februari. Het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, dat door te grote diepgang nog niet in de haven kon komen, moet gelicht worden. De lading in het onderruim, die zeer uitgezet is, moet gelost worden, hetgeen zeer moeilijk is. De ballastketels zijn vol water.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Batavia, 23 februari. Het stoomschip BANTAM, kapt. Berghuis van Woortman, van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, dat eerst gisteren van de Clyde alhier is aangekomen, moet een zusterschip zijn van de CELEBES. Wij hopen in een uitvoeriger verslag op deze boot terug te komen. (opm: zie JB 240285)


Datum: 24 februari 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 23 februari. Volgens heden uit Londen ontvangen telegram is de te dezer stede thuis behorende koftjalk NANNA, kapt. H.G. Mulder, geladen met haver op reis van Groningen naar Littlehampton, bij Sunk totaal verongelukt. Waarschijnlijk is het volk gered. (opm: de vier opvarenden onder kapt. Harmen Gerrits Mulder werden gered door het Engelse ss ASIA)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Voorzien van enige, welwillend verstrekte inlichtingen, zijn wij heden in staat een nadere beschrijving van het dezer dagen gearriveerde stoomschip BANTAM te geven.
Het schip heeft een lengte van 299, een breedte van 37 en een diepte van 25 voet, terwijl het een ingeschreven tonnenmaat van 1.433 (opm: bedoeld is 1.433 registerton netto) heeft.
De BANTAM komt in bouw geheel overeen met de CELEBES, alleen met dit onderscheid, dat de hut van de gezagvoerder zodanig geplaatst is, dat hij, van uit zijn appartement, het gehele schip overzien kan. Die hut nl. staat op de brug.
De inrichting van dit schip is waarlijk prachtig te noemen. De salon 1e klasse, waarop een 12-tal hutten uitkomen, komt in hoofdzaak overeen met dat gedeelte van de meeste maatschappijboten, alleen maakt deze de indruk of zij veel groter is. Ook de huisvesting der officieren, onder de brug en die der 2e klasse passagiers is geheel en al in overeenstemming met het klimaat en voldoet in elk opzicht aan alle eisen des tijds.
De BANTAM is geen luiaard ook. Bij haar proefvaart maakte zij 14 knopen in het uur en op haar reis herwaarts, heeft zij meermalen getoond, dat zij niet alleen op een proefvaart met zoveel snelheid wist te lopen. Zij vaart machines van 250 paardenkracht.
De reis van uit Europa ving de 1e januari aan. Reeds in het Ierse Kanaal, zij kwam van Birkenhead, stelde het element, waaraan men haar had toevertrouwd, de BANTAM op de proef. Een zeer hevige storm nl. overviel haar en liet het nieuwe schip een 18 uren ten prooi van hevige wind en zware golfslag. Als een in storm en onweer oud gewordene, weerstond zij echter deze proef en noch aan schip, noch aan tuig en machine, was iets defect. Ook op haar verdere reis heeft zij, onder welk weder ook, niet de geringste beschadiging belopen. Een en ander is wel een bewijs voor de zeewaardigheid van de BANTAM.
De reis van Birkenhead tot hier, via Penang, heeft een dikke veertig dagen geduurd; wel een reis waarop men trots mag zijn.
De BANTAM werd gebouwd op de werf van de heren A. en J. Inglis & Co. te Glasgow.
De BANTAM na overname door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (coll. Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Departement van Koloniën. Openbare aanbesteding op maandag 9 maart 1885, ’s middags te 12 uur, in het gebouw van het Departement te ’s Gravenhage van het vervaardigen en leveren van een ijzeren drijvend dok voor ’s lands dienst in Nederlands-Indië. Bestek en tekeningen zijn tegen betaling van NLG 5,- per exemplaar verkrijgbaar bij de firma Gebroeders van Cleef, boekhandelaars te ’s Gravenhage, Hofplein No. 28a.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 februari. Het tjalkschip SWAANTIENA, schipper Hollander, met steen van Dordrecht naar Delfzijl, en de tjalk ETIENA, schipper Kaskenbroek, met tarwe van Harlingen naar Holland bestemd, zijn gisteren in de Boontjes aan de grond geraakt. Op het sein om assistentie is de reddingboot uit geweest. De schepen zijn behouden in de haven gesleept.
(opm: zie PGC 250285 en NRC 270285)


Datum: 25 februari 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse bark ABERLEMNO is op 20 januari 1885 gestrand op Batoelietjin, over de Bali-wal, en na lossing van pl.m. 775 kranjangs suiker door tussenkomst van het Loodswezen en de hopper SAMARANG weder vlot gebracht. Daarna is het schip, na onderzoek te Banjoewangi, weder naar Soerabaija vertrokken, gesleept door het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON.

Krant:
  JB - Javabode

Op 18 januari 1885 is te Banjoewangi lek binnengelopen de Nederlands-Indische bark TANISARI, kapt. Thomas, bestemd voor Tjilatjap met balken. Het ligt thans op de rede, wachtende op orders.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 februari. Het tjalkschip ZWAANTIENA SIETSKINA, schipper Hollander, beladen met waalsteen van Dordrecht naar Delfzijl, is gisteren op de Steenplaten geraakt en na een gedeelte van de lading te hebben geworpen, door de stoomboot LEEUWARDEN II hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het stoomschip SOENDA, dat gistermiddag van Java te IJmuiden binnenkwam, kon eerst te 16.30 uur opstomen, door het wegens grondverschuiving bij de Velserbrug ten gevolge van het spuien te grote diepgang had voor de lage waterstand in het kanaal en daarom de lading eerst naar voren moest verwerken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 22 februari. Aan boord van het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE zijn thans de kimpompen aan het werk. Men gaat voort met het lossen van de lading. Maandag aanstaande hoopt men het schip in de haven te kunnen brengen. Volgens een telegram uit Aden van 23 dezer bij de Stoomvaart Maatschappij Insulinde ontvangen, is het stoomschip geheel leeggepompt en naar de binnenhaven verhaald om aldaar geheel te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 24 februari. Het casco van het vrijdag laatst leden op de stroomleidende dam gestrande tjalkschip WISSELVALLIGHEID is uit de hand aan vletterlieden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 januari. Op het alhier lek binnengelopen schip MANHEGAN, kapt. Poulsen, van Joana naar het Kanaal, is gisteren ingeschreven voor ongeveer NLG 100.000 bodemarij op het schip, vracht en lading; toewijzing over vier dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen 24 februari. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. J.H. Hoper, is op de reis van Pasaroeang naar Panaroekan bij Bezoeki gestrand, doch met assistentie weer vlot geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 januari. De vrachten zijn dalende. Het Nederlandse stoomschip SOENDA boekte nog suiker bij naar Marseille tot Sh.40/- per ton.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, MINA, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN en WILHELMINA CORNELIA (ex-A.W.C.)


Datum: 26 februari 1885


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaia, 26 februari. Op de heden gehouden veiling van het Nederlands-Indische driemast schoenerschip ANNIE is dit schip verkocht voor NLG 4.750 aan Lim Liong Sjioe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip NAUTILUS, kapt. J.G. Korter, is volgens alhier ontvangen bericht, bevracht om via de Spencer Golf (Zuid Australië) tarwe te laden naar Kaapstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Le Havre, 20 februari. Het stoomschip VENETIENNE van Rouaan naar Plymouth, de 18e in de Seine ten anker liggende, werd ’s avonds aangevaren door het stoomschip ECHO uit Rotterdam, ook van Rouaan komende. De VENETIENNE werd aan de bakboordboeg en tegen de steven aangevaren. Twee platen, twee davits, de ankerstok en reling zijn daarbij gebroken. De ECHO schijnt geen schade bekomen te hebben en zette de reis voort.


Datum: 27 februari 1885


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemarij gevraagd tot een bedrag van ongeveer NLG 50.000 door Axel Israel Wilhem Uddenberg, gezagvoerder van het ter rede van Soerabaia liggende zeewaardige Zweedse barkschip ANNA op schip, lading en vracht voor een reis van Soerabaia naar Queenstown of Falmouth voor orders. De lading bestaat uit omstreeks 12.000 pikols suiker in krandjangs. Inschrijvingsbiljetten in te dienen tot woensdag 4 maart 1885, des voormiddags 10 uur, ten kantore van de ondergetekende, bij wie tevens nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Bode, notaris te Soerabaia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In het jaar 1800 vijf en tachtig, de drie en twintigste februari, ten verzoeke van Pieter Vos, zeeman, wonende te Delfzijl, hebbende tot procureur mr. R.T. Mees, wonende te Appingedam, doch als procureur te Groningen gedomicilieerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank aldaar, alwaar als het gestelde domicilie van zijn procureur alzo mede door de requirant domicilie wordt gekozen, heb ik Steffanus Hekkema, deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen, wonende aldaar, betekend aan Derk Pieters Vos, scheepskapitein (opm: in 1874 kapitein op de bark MARTJE DOORNBOSCH), laatst gewoond hebbende te Delfzijl, doch thans zonder bekende woonplaats in het Koninkrijk, terwijl de plaats van zijn werkelijk verblijf eveneens is onbekend; een rekest door de requirant ingediend aan de Arrondissementsrechtbank te Groningen, strekkende tot bekoming van vergunning om tegen geïnsinueerde kosteloos te mogen procederen tot het verkrijgen van een vonnis, houdende verklaring dat er rechtsvermoeden van geïnsinueerde overlijden bestaat sedert 4 februari 1874; met de beschikking daarop gegeven de 30e januari 1885, waarbij is bevolen de oproeping van geïnsinueerde ter raadkamer van gemelde rechtbank voor daarbij benoemde heren Rechters-Commissarissen, om door deze over het gedaan verzoek te worden gehoord;
En heb ik voorts uit kracht van gemelde beschikking de geïnsinueerde Derk Pieters Vos opgeroepen, om na verloop van twee maanden en wel op vrijdag de achtste mei eerstkomende, des voormiddag te tien uur, in de raadkamer van gemelde Rechtbank, in het Gerechtsgebouw in de Oude Boteringestraat te Groningen te verschijnen, ten einde door heren Rechters-Commissarissen over het gedaan verzoek te worden gehoord.
Afschrift dezes, zomede van gemelde beschikking en rekest, heb ik aangeplakt aan de hoofddeur van de gehoorzaal van de Arrondissementsrechtbank te Groningen, terwijl ik gelijke afschriften heb overgegeven aan de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij gemelde rechtbank, die het oorspronkelijke dezes met gezien heeft getekend.
Kosteloos. (Getekend.) S. Hekkema, deurwaarder.
Gezien en afschrift ontvangen bij mij Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen, de drie en twintigste februari 1800 vijf en tachtig. (Getekend.) Thieme.
Gratis geregistreerd te Groningen de vier en twintigste februari 1800 vijf en tachtig, deel 96, folio 2, verso vak 5, een blad geen renvooi, ontvangen voor recht nihil.
De ontvanger g.a.: (Getekend.) Van Os. Voor eensluidend afschrift: (Getekend.) S. Hekkema, deurwaarder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Nieuwe Pekela:
Op zaterdag 21 februari: het Nederlands schoenerschip ANNA, groot 155 ton nieuwe meting, gebouwd in 1855: voor NLG 1.800 opgehouden.
Op dinsdag 24 februari: het Nederlands schoenerschip STELLA MARIS, groot 206 ton nieuwe meting, gebouwd in 1875: voor NLG 5.050 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 19 januari. Het Nederlandse schip ZODIAK, kapt. Schenk, is alhier bevracht naar Bahia of Pernambuco met gedroogd vlees tot 300 Reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 februari. De lading van het schip ZWAANTIENA SIETSKIENA is gelost en ongeveer drie last tarwe zijn beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 januari. Het schip KOSMOPOLIET III is in het dok geweest en heeft enige schade aan het koper gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 16 januari. Het Duitse schip WILLY, van Pasaroeang naar Falmouth bestemd, hier binnen, heeft de lading gelost die door zeewater weinig heeft geleden, slechts enige kranjangs moeten opnieuw verpakt worden. Het gedeelte lading dat te Banjoewangie geland was, moest uit de balen genomen en in zakken worden gestort, en in die staat is het door het stoomschip ROSA hier geland, waar het opnieuw in de kranjangs zal worden gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 februari. Blijkens nader ontvangen telegram van Batavia, is het Nederlandse schip BESTEVAER, zonder assistentie vlot geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 16 januari. Het schip ANNA, kapt. Lundberg, moet verbreeuwen, opnieuw koperen en het grootste gedeelte van de kiel vernieuwen.


Datum: 28 februari 1885


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 26 maart 1885, des morgens ten 10 ure, zullen de ondergetekenden in het vendulokaal alhier (opm: Soerabaia), ten overstaan van het vendu-departement, publiek verkopen het Nederlands-Indische driemastschip BARENDINE OSIRIA, groot 1.696 ton, met staand en lopend tuig, stel zeilen en verdere aan boord aanwezige inventaris, liggende ter rede alhier.
Tromp, De Haas, Scheij & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Volgens een telegram is het schip CORNELIA, kapt. Van Benten, van Soerabaja naar Amsterdam, heden Dungeness gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Volgens een telegram uit Mauritius van 18 dezer, was de reparatie aan het Nederlandse schip MR. JACOB VAN LENNEP, kapt. Jager, van Java naar Amsterdam en met schade te Mauritius binnen gelopen, geëindigd en werd de geloste lading weer ingenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenochtend kwam te Vlissingen binnen de Nederlandse Loodsschoener No. 6, schipper J. van der Ende Meijnderts, met het bericht dat in de afgelopen nacht zijn zoon, die als matroos dienst deed, verdronken was. Op station bij de Wielingen kruisende wilde hij een inkomende stoomboot van loods voorzien, waartoe een boot uitgezet werd, bemand met twee loodskwekelingen, een matroos, en de loods. Onmiddellijk na het te waterlaten sloeg de boot om, waardoor allen in zee vielen. Een tweede boot werd zo spoedig mogelijk gestreken en het gelukte drie man te redden, maar de matroos verdronk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 februari. Uit het tjalkschip ANTIENA, kapt. Loorbach, is twee last tarwe gelost, het zal de geleden schade hier herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 27 februari. Gisteren is van de werf van de heren H. Boot & Zonen, gemeente Vrijenban, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, genaamd KOOPMANS WELVAREN, voor rekening van C. Flier, schipper te Kokenge en onmiddellijk de kiel gelegd van een dergelijk schip voor rekening van J. Blonk, schipper te Woerden.


Datum: 01 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 4 januari. Het barkschip DOMINION en de Nederlandse bark SINDORO, zijn nog bezig met lossen. Beiden maken nog veel water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 februari. Heden is alhier aangekomen het schip SOPHIA, kapt. Mehls, van Danzig met hout van de verkochte Nederlandse brik ELISABETH, kapt. Velthuis.

NRC 010385
Liverpool, 25 februari. Door de Board of Trade te Liverpool werd een onderzoek ingesteld naar het verongelukken van het schip CHEPICA op de reis van Kaap Haïti naar Hamburg op de Razende Bol bij Texel, 28 januari laatstleden. De Board of Trade was van mening dat de in de wal trekkende stroming de oorzaak was van de stranding, doch gaf de gezagvoerder de vermaning in het vervolg bij de lading meer zorg in acht te nemen, en niet zoveel vaart in het schip te houden gedurende het laden, waardoor de juiste diepte moeilijk bepaald kon worden. Het certificaat van de gezagvoerder werd niet geschorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bevaren tjalkschip, met complete inventaris, groot 105 tonnen, liggende te Sappemeer en aldaar te bevragen bij de scheepsbouwers J. & H. Nijhuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 februari. Het Nederlandse schoenerschip ANNA, kapt. L.G. Stuut, van Liverpool naar Rio Grande, is lek uit zee terug gekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van twee zeilschepen te Harlingen.
De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdag 11 maart 1885, des avonds precies ten 6 uur, provisioneel en ten 8 uur finaal, telkens bij Fekkes in de Korenbeurs, publiek onder uitloving van strijk- en verhooggeld veilen en verkopen:
- Het Nederlandse brikskofschip EENDRAGT, groot 196,90 tonnen van 2,83 kubieke meter, bevaren door kapt. P. Dijkstra.
- Het Nederlandse kopervast schoenerkofschip ZEEVAART, groot 198,96 tonnen van 2,83 kubieke meter, bevaren door kapt. H. Wietsma. (opm: gebouwd in 1841 te Joure)
Beide schepen zijn in uitmuntende staat met hun complete inventaris, zoals in het brede in de biljetten omschreven, en liggen ter bezichtiging in de Zuiderhaven te Harlingen.
Informaties en biljetten bij voornoemde notaris te bekomen.


Datum: 03 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 maart. Heden is het wrak van de op de Noorderhaaks gestrande Engelse schoener MARY EMMA, met de inhebbende lading leien, openbaar verkocht. Koper werd M. Zegel te Texel voor NLG 19. De geborgen inventaris heeft NLG 210,35 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars A.D. Strumpher, G.J. Boelen, J.F.L. Meijjes, A. Vinke en J.C. Reineke, zullen als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 16 maart 1885, in het Lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, des namiddags ten 3 uur, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het snelzeilend composite fregatschip genaamd MAIBIT, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. L. Bron. Volgens rijksmeetbrief lang 50,49 meter, wijd 11,45 meter, hol 6,97 meter en alzo gemeten op 1.049,63 netto registertonnen, gebouwd te Amsterdam in 1869, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen, touwen, kettingen en andere scheepsbehoeften, nader bij afzonderlijke inventaris te omschrijven. Het voornoemde fregatschip ligt te Schiedam.
Voor nadere informaties vervoege men zich bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.


Datum: 04 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 3 maart. Van de werf van Mej. de Wed. D. de Zeeuw alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger HENDRIKA, voor rekening van de Reederij Delft onder directie van de heer J.N. Bekooy, zullende gevoerd worden door stuurman L. van der Lugt, bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De schippersvereniging Het Noorden heeft het volgend adres gezonden aan de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid:
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de schippersvereniging Het Noorden, gevestigd te Groningen, erkend bij Koninkrijk Besluit van de 3e november 1881, no. 30, dat zij de vrijheid neemt uwe excellentie te wijzen op de kwijnende toestand, waarin zich de binnenscheepvaart bevindt, welke, zo er geen maatregelen genomen worden, te niet zal en moet gaan. De oorzaak van het verval van de binnenscheepvaart moet vooral gezocht worden in de concurrentie met de spoorwegen, die bij de zware lasten, welke op de scheepvaart drukken, tegen lager vrachten de goederen kunnen vervoeren dan per schip kan geschieden. De requestrante gevoelt het, dat uwe excellentie niet bevoegd is de spoorwegmaatschappijen te beletten door lage vrachten het goederenvervoer tot zich te trekken; doch uwe excellentie zal mede overtuigd zijn, dat de instandhouding van de binnenlandse scheepvaart een algemeen, een publiek belang is. Zij toch levert een bestaan op aan duizenden, schippers, hun knechten, ambachtslieden, die de goederen vervaardigen voor de scheepvaart benodigd, scheepstimmerlieden, blok- en mastmakers, zeilmakers, touwslagers, smeden en nog voor zoveel anderen; dat het publiek belang eist de instandhouding van de binnenlandse scheepvaart; wordt zij vernietigd, dan is een noodwendig gevolg, dat het binnenlandse vervoer het monopolie wordt van drie grote maatschappijen, welke, zijn zij in het bezit daarvan, ten eigen voordeel, doch tot schade van het publiek belang gebruik zullen maken, dit moet en zal volgen. Er zullen dus maatregelen moeten worden genomen, om het de scheepvaart mogelijk te maken te concurreren met de spoorwegen; die maatregelen liggen voor de hand.
De oorzaak, dat zij niet concurreren kan, is te zoeken in de vele en zware lasten, waarmede het vervoeren van goederen met schepen bezwaard is. Sluisgelden, bruggelden, kanaalgelden, havengelden en wat dies meer zij, de schipper moet die betalen of hij van zijn vracht iets of niets verdient, ja dikwijls moet hij voor werken tollen betalen, die niet ten behoeve van de scheepvaart bestaan en tot zulk een hoog bedrag, dat zij verre te boven gaan de kosten, welke het onderhoud die werken eisen, terwijl de kanalen dikwijls in een toestand zijn, dat de scheepvaart nog daarenboven vele kosten moet aanwenden, voor lichters te bezigen, om met haar beladen schepen de kanalen te passeren; dat onder die omstandigheden de concurrentie met de exploitatiemaatschappij van de Staatsspoorwegen onmogelijk is, volgt uit het feit dat zij die lasten niet heeft; wel moet zij voor het gebruik van de weg een zekere percentage betalen, dit is het grote verschil, alleen van haar winst.
Zeer drukt ook der scheepvaart het recht van patent, een belasting welke tot een bedrag van haar geheven wordt, veel hoger met het oog op haar verdiensten, dan hetwelk van andere patentplichtige bedrijven wordt betaald. Met opzicht tot deze belasting springt in het oog in hoeveel verschuldigde positie zij verkeert, in vergelijking met de spoorwegmaatschappijen. De scheepvaart moet betalen of zij iets of niets verdient, of met schade vaart; de spoorwegmaatschappijen betalen alleen patentbelasting van haar winsten en dan nog een zeer lage belasting in vergelijking met die op de scheepvaart gelegd.
De requestrante is wel overtuigd van de moeilijkheid, om alle de bezwaren, die de binnenlandse scheepvaart aankleeft, op te heffen, doch zij is tevens overtuigd, dat de regering veel zal kunnen doen, om die te verminderen. Zij vermeent, dat het algemeen en publiek belang opheffing of verlaging van die lasten op de binnenscheepvaart evenzeer eist, als de opheffing en verlaging van lasten de buitenlandse scheepvaart in de laatste jaren is ten deel gevallen. Door die opheffing verlaging zou de scheepvaart de concurrentie van de spoorwegen het hoofd kunnen bieden, haar voortdurend bestaan, zowel nodig in het algemeen als in het publiek belang, zoude verzekerd zijn, een bestaansmiddel voor hen die de scheepvaart uitoefenen en die daarvoor het vereiste moeten leveren, zouden behouden blijven. Het is dan op alle deze gronden, dat de requestrante uwe excellentie eerbiedig verzoekt: dat het uwe excellentie moge behagen, het daarheen te willen leiden, dat de binnenlandse scheepvaart zo niet van betaling der Rijks haven-, brug- en sluisgelden worde ontheven, door lagere heffingen worde verlicht, en de heffing van het patentrecht in billijke verhouding worde gebracht met haar verdiensten en dat door uwe excellentie de nodige stappen worden gedaan, om de heffingen ten behoeve van andere corporaties of particulieren te doen opheffen of althans te doen verlagen. Het welk doende: De schippersvereniging Het Noorden, namens het bestuur: J. de Vries, president; G. Wieringa, secretaris.
Groningen 26 februari 1885.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja,, 24 januari. Het onderzoek van het schip WILLY, kapt. Hendrichson, van Passaroeang naar Falmouth, is nog niet afgelopen. De commissie tot het nazien heeft orders gegeven plm. 129 zakken de 27e publiek te veilen en veronderstelt dat dit de enige verkoop is die zal plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. De Gouverneur-Generaal heeft bepaald, dat met wijziging der ordonnantie van 12 oktober 1884 de Mexicaanse dollar, mits gaaf en ongeschonden, bij ’s lands kassen in de residentiën Banka en onderhorigheden, Riouw en onderhorigheden en Oostkust van Sumatra wordt aangenomen, en dat de koers wordt bepaald op NLG.2,14. (opm: een versterking van het vermoeden, dat de dollar of $, die we in de kronieken met betrekking tot het verre oosten regelmatig tegenkomen, inderdaad de [zilveren] Mexicaanse dollar of zogenaamde Spaanse mat is).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Ubes. Het Nederlandse schip KOOPHANDEL heeft men weer op de bank gezet en toen is het lek gevonden. Er waren vier koperen bouten in de steven nabij de kiel beschadigd, die door nieuwe vervangen zijn en voor zover nodig was alles overgekalfaat. Nadat de lading weer ingenomen was, hebben de experts opnieuw een onderzoek ingesteld en bevonden dat het schip toen slechts twee duim water per uur maakte. De gezagvoerder rapporteert verder, dat sedert de vorige dag om 16.00 uur het schip slechts ¼ “ water per uur maakte. De reis werd toen voortgezet om verder bij te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop van het schroefstoomschip BURGEMEESTER W.H.F. BARON VAN HEEMSTRA te Harlingen. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal publiek onder uitloving van strijk- en verhooggeld verkopen het bovengenoemd stoomschip, varende in de geregelde dienst tussen Harlingen en Amsterdam, uitmuntend geschikt tot vervoer van passagiers, goederen en vee, groot 241 binnenlandse tonnen, en zulks met deszelfs volledige inventaris; breder bij biljetten omschreven.
De verkoop zal plaats hebben op woensdag de 18de maart, des namiddags drie uur provisioneel en des avonds acht uur finaal, bij Fekkes, in de Korenbeurs, te Harlingen. Bezichtiging op de verkoopdag.


Datum: 06 maart 1885


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het Nederlandse barkschip MARNIX. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdag de 11e maart 1885 des avonds precies ten 6 ure provisioneel en ten 8 ure precies finaal, telkens bij Fekkes in de Korenbeurs aldaar, publiek, onder uitloving van strijk- en verhooggeld, verkopen: het snel zeilend Nederlands barkschip MARNIX genaamd, bevaren door kapt. J.R. Kuiper, groot 230,84 tonnen van 2,83 kubieke meter, met deszelfs complete inventaris, die in het brede is omschreven bij biljetten, welke met inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemde notaris. Het schip ligt in de Zuiderhaven te Harlingen en kan aldaar met de inventaris worden bezichtigd op de verkoopdag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het stoomschip MACASSAR, kapt. De Ridder, vertrok hedenmorgen naar Batavia na aan de Stadsbok te hebben opgenomen een stoomboot van 27 ton, die als drijvende brandspuit voor rekening van het Departement van Koloniën naar Soerabaija wordt gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 5 maart. Van de werf van de scheepsbouwmeester L. van Dam alhier is met goed gevolg te water gelaten de logger JACOB JOHANNES, voor rekening van de heer
A. P. Krul, te Scheveningen, bestemd voor de haring en trawlervisserij, zullende gevoerd worden door stuurman Pronk.
Op de werf van de heer P. de Zeeuw is voor diens rekening de kiel gelegd voor een nieuw te bouwen logger, die genaamd zal worden JOHANNA NEELTJE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 maart. Heden is van de werf van de Gebrs. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren Rijn-zeilaak genaamd PARTOUT, voor rekening van schipper G. Kok te Millingen.
Daarna werd de kiel gelegd van een dito schip, genaamd STELLA MATUTINA, voor rekening van schipper H. B. Moonen te Gorinchem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 maart. Volgens een telegram is het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Visser, van hier te Osterrisoer aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 5 maart. Het Nederlandse stoomschip AMULET, van Leith naar Rotterdam, is door mist hedenochtend bij Monster gestrand. Sleepboten zijn ter assistentie bij het schip. Later bericht: De AMULET is vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 12 februari. Het Nederlandse schip IPE IPEUS, van Rio Grande naar Falmouth, hier in averij binnen, heeft de lading onbeschadigd gelost. De experts hebben het schip nagezien en order gegeven voor belangrijke reparaties. De onkosten zouden ongeveer 23.800 milreis bedragen. De kapitein heeft bericht hiervan aan de reders gezonden, die deze opgave veel te hoog vinden, het schip zal waarschijnlijk worden afgekeurd.


Datum: 07 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Wegens de lage vrachten, die tegenwoordig op de Oost- en Noordzee zijn te bedingen, werd de 18e februari ook te Vaddè, aan de ingang der Botnische Golf gelegen, een bijeenkomst van scheepreders gehouden, waarin men overeen kwam, een circulaire te richten aan reders, zowel in Zweden als in Finland, om hen over te halen geen vrachten te sluiten op Duitsland, Denemarken noch Engeland, onder de tegenwoordige omstandigheden, die voor zeilschepen niet alleen ongunstig zijn, maar zelfs verlies aanbrengen.
Uit deze circulaire blijkt: 1º. dat de vergadering het nodig acht, de vrachtnoteringen van het noordelijk gedeelte der Botnische Golf naar Deense en Duitse havens met minstens 25 procent te verhogen en voor andere reizen geen vracht beneden 12 shilling per register ton af te sluiten, berekend voor de tijd van een maand, waarin echter laden en lossen begrepen zijn. Volgens deze maatstaf zou de houtvracht van boven Bothnië naar de oostkust van Groot- Brittannië minstens 40 shilling bedragen, en van beneden-Bothnië 35 shilling per
Petersburgse standaard, van de boven- Botnische Golf naar Denemarken en Duitsland 6 kronen en de beneden- Botnische Golf 5 kronen per 31½ kubieke voet.
2º. dat bij de bevrachting naar havens, waar men op geen retourvracht kan rekenen, een aanvulling tot het bedrag der vracht moet gedaan worden, zo ook in herfst en winter vaarhavens, waar de onkosten groter zijn dan over het algemeen het geval is ;
3º. dat de huur der bemanning moet verlaagd worden, zodat een matroos op zijn hoogst 35 kronen in de maand ontvangt en de overige manschappen naar evenredigheid ;
4º. dat het wenselijk zijn zou, een Noorse redersvereniging tot stand te brengen, waardoor een band tussen de rederijen zou ontstaan, die nu gemist wordt.
5º. dat de reders geen cargadoors zullen begunstigen, die in de laatste jaren met de exporteurs hebben gewedijverd in het inschepen tegen zulke lage vrachten, dat elke winst onmogelijk werd.
De op deze vergadering vertegenwoordigde rederijen zijn overeengekomen, geen lagere vrachten aan te nemen dan de nu bepaalde en hebben verder besloten maatregelen te nemen om door het openbaar maken van deze besluiten andere rederijen, zowel binnen als buiten Zweden, op te wekken, zich bij haar aan te sluiten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 5 maart. Heden had alhier de openbare verkoop plaats van de geborgen lading katoen van het Engelse stoomschip SAPPHIRE met bestemming van New Orleans naar Bremen, de 14e december laatstleden in de Noordergronden gestrand. De opbrengst bedroeg NLG 15.987.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 11 februari. Het Nederlandse barkschip SINDORO, van Java naar Rotterdam, hetwelk hier lek binnen liep, is in het droogdok gedokt, waar het nieuw gekoperd zal worden. Een groot deel der lading is beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de buitengewone algemene vergadering der Stoomvaartmaatschappij Insulinde, te houden op 18 dezer, zullen de volgende financiële voorstellen en daarmede in verband staande wijziging in de statuten worden behandeld.
De vergadering besluit :
1º. Het nominale bedrag van elk thans uitgegeven aandeel van NLG 1.000 te verminderen tot op NLG 500, zodat het gezamenlijk bedrag der thans uitgegeven aandelen wordt verminderd van NLG 2.400.000 op 1.200.000.
2º. Uit te geven voor een bedrag van NLG 500.000 aan preferente aandelen en wel 2.090 aandelen ten bedrage van NLG 250 elk.
3º. De sub 1º. bedoelde aandelen voortaan aan te duiden door de letter A en die sub 2º. bedoeld door letter B.
4º. De winstverdeling te wijzigen in dier voege, dat de 10 procent over het tegenwoordige nominale kapitaal, zijnde dus NLG 240.000, thans ter uitkering aan de aandeelhouders bestemd, in de eerste plaats en tot op een bedrag van ten hoogste NLG 50.000 wordt aangewend tot betaling van dividend aan de houders der aandelen B, terwijl hetgeen daarna nog mocht overblijven tot op NLG 120.000 zal worden gebezigd tot uitkering van dividend aan de houders van aandelen A ; het daarna nog overblijvende (dus ten hoogste NLG 70.000) wordt voor de helft bestemd ter uitkering aan de houders der aandelen A en voor de wederhelft ter uitkering aan de houders der aandelen B.
5º. Ter toepassing van artikel XVI der akte van oprichting en ter bepaling van het stemrecht in de algemene vergadering, vier aandelen B gelijk te stellen met een aandeel A.
6º. Directeuren te machtigen de Koninklijke bewilliging aan te vragen op de wijzigingen, die de akte van oprichting ten gevolge der besluiten sub 1º à 5º zal moeten ondergaan en de vereiste notariële akte van wijziging te passeren.
In de toelichting komt het volgende voor :
Toen wij in oktober 1883 aan de algemene vergadering het voorstel deden tot uitschrijving van de obligatie- lening, meenden wij geen hoger cijfer dan NLG 900.000 te mogen aanraden, omdat wij geen meerdere lasten van rentes en aflossing op onze Maatschappij wensen te leggen dan hoog nodig schenen. Later is echter gebleken, dat toenmaals de zuinigheid de wijsheid heeft bedrogen.
Wij konden echter destijds, dat is bij de aanvang van onze geregelde exploitatie, niet voorzien dan niet alleen de toen reeds matige retourvrachten geen stand zouden houden, maar dat een zodanige malaise in de vrachtenmarkt over de gehele wereld - en niet het minst op Java - vooral voor stoomschepen zou intreden, als nimmer te voren was geweest. De meeste der afgelegde reizen lieten bij die retourvrachten - zij waren gemiddeld 50 procent beneden de ramingen volgens de in 1882 bestaande vrachtkoersen - verlies.
In de kasverlegenheid werd tijdelijk voorzien door een voorschot van NLG 150.000, doch het met vlottende schuld werken mag noch kan bestendigd blijven. Daarenboven met het oog op onze balans, afgesloten op ultimo december 1884 en op noodzakelijke belangrijke afschrijving op het materieel, in overeenstemming met de tegenwoordig aanzienlijk gewijzigde waarde daarvan, moesten wij op een afdoende regeling van onze financiële toestand bedacht zijn.
Naar aanleiding van ingewonnen informaties naar de tegenwoordige prijs van deugdzaam en goed afgewerkt materieel, gelijk onze Maatschappij bezit, vermenen wij, dat de kostprijs van haar zes stoomschepen, wanneer die nu nieuw gebouwd en uitgerust zouden
worden --- zoals zij gebouwd en uitgerust zijn – te moeten aannemen als volgt :
C. FELLINGER à GBP 22.500; MACASSAR, PADANG, KONING WILLEM III,
NEDERLAND EN ORANJE, ieder à GBP 35.000; JACATRA à GBP 40.000;
totaal NLG 2.430.000.
Dit bedrag stellend tegenover de waarde waarvoor de zes stoomschepen in onze boeken staan, zijnde de kostprijs ad NLG 3.131.401,37, blijkt daaruit een tegenwoordig mindere prijs van NLG 701.401,37.
Daarenboven dient echter wegens slijtage bij het gebruik dat van deze schepen reeds is gemaakt, de waarde nog verminderd te worden in de verhouding van 5 procent per jaar over de evenredige waarde van schip en machines en 15 procent over die der ketels, waaruit een verdere waardevermindering voortspruit van NLG 272.000.
Naar die gegevens dus, om aan de werkelijkheid van de tegenwoordige toestand getrouw te zijn, op het materieel te worden afgeschreven het aanzienlijk bedrag van NLG 973.401,37.
Met het saldo verlies op ultimo december 1884 ad NLG 207.346 en enkele afschrijvingen op huis, meubilair enz., stelt de directie voor in ronde som NLG 1.200.000 af te schrijven.
Door zodanig bedrag af te schrijven van het maatschappelijk kapitaal ad NLG 2.400.000 en dit te reduceren op 50 procent, wordt de nominale waarde der aandelen van NLG 1000 verminderd op NLG 500.
Om met kans op welslagen de exploitaties te kunnen voortzetten, is het nodig dat de vlottende schuld van NLG 150.000, die toenmaals slechts voor een beperkte termijn is aangegaan, gekweten worde en dat nu voorzien worde in het gebrek aan bedrijfskapitaal.
Wij stellen daarom voor : naast de halvering van het tegenwoordige kapitaal een kapitaalsuitbreiding met NLG 500.000, verdeeld in 2.000 preferente aandelen, ieder ad NLG 250. Daaruit zal dan een bedrag van NLG 350.000 voor bedrijfskapitaal overblijven, hetgeen wij niet overdreven, doch zeker voldoende achten.
Het actief der Maatschappij zal dan met NLG 350.000 worden vermeerderd, en de schuld met NLG 150.000 verminderd, hetgeen wij ook voor de tegenwoordige aandeelhouders van groot belang rekenen.
De winstverdeling stellen wij voor, te wijzigen in voege als sub. 4º. Is aangegeven.
Aan houders van preferente aandelen wordt daarbij een belangrijke voorsprong gegeven, wij achten dit nodig ten einde met de plaatsing van NLG 500.000 te slagen.
De tegenwoordige aandeelhouders brengen daardoor een groot offer, maar zij zullen door in de nieuwe uitgifte deel te nemen, in verhouding van het belang dat zij bij het oorspronkelijke aandelen kapitaal hebben, evenredig zelve het voorrecht genieten dat aan de preferente aandelen verzekerd wordt.
Liquidatie in de tegenwoordige hoogst ongunstige omstandigheden, wat betreft de gedeprecieerde verkoopwaarde van stoomschepen, achten wij de heilloos en vooral met het oog op de obligatielening, de vlottende schuld, enz., zoude daarvan slechts deceptie voor aandeelhouders kunnen verwacht worden.
Uit de balans blijkt, dat het totaal verlies op 31 december 1884 bedraagt als volgt: op 11 reizen in 1884 NLG 168.165. Interestrekening NLG 41.381.
Afschrijving, kosten van uitgifte 5 procent lening NLG 34.800, te samen NLG 244.346, te verminderen reserve NLG 1350, fonds van herstellingen en vernieuwingen NLG 23.500 en onverdeelde winst NLG 12.150, te samen NLG 37.000, dus verlies op 31 december
jongstleden NLG 207.346.
Dit nettoverlies over het gehele tijdperk der exploitatie bedraagt ongeveer 8 7/10 procent over het maatschappelijk kapitaal.
Daarentegen zijn de kosten van oprichting ad NLG 37.726 en die van emissie van de 5 procent obligatielening ad NLG 34.800 geheel afgeschreven, reeds NLG 45.000 rente van die lening, vóór 1 juli 1884 en 1 januari 1885, betaald of voor betaling gereserveerd.
Met het oog op de voorstellen tot belangrijke afschrijving op de activa en de reorganisatie en versterking der geldmiddelen, zijn nu geen afschrijvingen op het materieel enz. geboekt.


Datum: 09 maart 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 februari. Het stoomschip COREDO, kapt. Dijker, van Glasgow naar Ternate, is lek te Port Said teruggekomen, zijnde in aanvaring geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansund (opm: Kristiansund nabij Trondheim), 28 februari. De schoener LUCIE, van Nederland op hier met dakpannen, is met verlies van stengen te Neiholm (opm: Veiholmen) op Smölen (opm: Smöla) binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 maart. Het tjalkschip ANTINA, schipper Loorbach, van Groningen naar België bestemd, is onderzocht en er werd gehele verbouting en breeuwing aanbevolen. Er is beslag op het schip gelegd wegens een eis van een sleepsom, groot NLG 2.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip P. CALAND, kapt. F.H. Bonjer, gisteren alhier (Rotterdam) binnengekomen, heeft op de thuisreis van New York zwaar stormweer ondervonden. Een stortzee sloeg de roerganger, kwartiermeester A. Hollander, met de stoomstuurinrichting overboord, nam drie sloepen weg, en veegde de brug nagenoeg schoon. Het schip lag gedurende enige uren dwars in de hoge zee, waarbij romp en machine zich goed hielden, doch veel te lijden hadden. De eerste en derde officier, timmerman en vier matrozen werden gekwetst, doch zijn allen herstellende.


Datum: 10 maart 1885


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de commissie-vendutie van donderdag 12 maart 1885 zal worden verkocht, liggende of niet liggende, het wrak van het op Poelo Noesa gestrand Engels stoomschip BENGAL, met een lading van 30.000 pikols Saigon’s rijst, alsmede een lifeboat, 4 ankers, 3 stoomlieren met daarbij behorende ketel en condensor, en op Bangsal twee gebroken sloepen.
A. Wijnveldt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 maart. Naar wij vernemen, moet hier ter stede het bericht ontvangen zijn, dat Zr.Ms. schip LEEUWARDEN op de kust van Atjeh, bij Telok Semawé gestrand is. Wij wachten echter nog nadere bevestiging.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 maart. Volgens bij de Stoomvaart Maatschappij Insulinde ontvangen telegram uit Aden van de 7e dezer, is de lading van het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. A.B. Wierikx, geheel gelost en zal deze spoedig worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 februari. Vrachten. De markt blijft zeer gedrukt; voor Nederlandse schepen kwamen geen afsluitingen tot stand.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, MINA, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN en WILHELMINA CORNELIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met veel genoegen wijst het Handelsblad op het feit dat de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier het laagst heeft ingeschreven bij de aanbesteding van een droogdok voor Nederlands Indië. Het verschil is ongeveer NLG 13.000. Als men bedenkt dat van dit werk dat NLG 250.000 kost, ongeveer NLG 50.000 aan werklonen zal worden uitbetaald, dan geeft in de tegenwoordige tijdsomstandigheden die uitslag wel reden tot enige vreugde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 9 maart. Volgens ontvangen rederijbericht is het schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis te Osterisoer gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders der
Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij werd besloten tot uitkering van een dividend van NLG 90,95 per aandeel van duizend gulden, na voldoende afschrijving op het materieel. Uit het verslag blijkt, dat in 1884 140 schepen, metende 187.303 ton, gedurende 347 dagen gedokt zijn tegen 138 schepen, metende 185.060 ton gedurende 355 dagen in 1883. Voorts wordt herinnerd aan het aankopen van de dokken van de heren Von Lindern, waarvoor NLG 200.000 4½-procent obligaties zijn uitgegeven. De aftredende commissaris, de heer Tegelberg, werd herkozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Volgens een particulier telegram zal het Nederlandse stoomschip COREDO van Glasgow naar Ternate, met schade door aanvaring te Port Saïd binnen, door en voor rekening van de Suezkanaal Maatschappij gerepareerd worden en zou het met een week gereed zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 maart. Hert Nederlandse schip LIZZIE BOVILL, kapt. D. Zwaal, van Amsterdam naar Newcastle, is bij Lowestoft gezonken.


Datum: 11 maart 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 maart. Nadere berichten aangaande de LEEUWARDEN melden, dat het schip betrekkelijk kort na de stranding reeds zinkende was. De opvarenden zijn natuurlijk allen gered, zodat men nu alleen nog bezig is om van de goederen, welke aan boord zijn en nog enige waarde vertegenwoordigen, te redden, wat er van te redden valt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Het stoomschip ERASMUS is hedenochtend te Genua aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het galjootschip ZEEVAART, dat de 11e dezer te Harlingen publiek zou geveild worden, is uit de hand verkocht aan de heren W. de Haan & Co. aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 9 maart. Er zal spoedig een begin gemaakt worden met de pogingen om de lading katoen uit het hier gestrande Engelse stoomschip TYNEMOUTH te bergen. Het zit reeds enige voeten diep onder water. Twee botters en een tjalk zijn hier buiten de haven gearriveerd. Daar ze steeds de vlag laten waaien, denkt men dat ze dynamiet aan boord hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 10 maart. Volgens een ontvangen telegram is het Nederlandse schip RESOLUTE, kapt. Hemmes, heden te Fiume van Philadelphia aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 maart. Het Nederlandse schip GUIANA, kapt. Wijtsma, van Suriname naar Amsterdam is lek te St. Thomas binnengelopen.


Datum: 12 maart 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 5 februari. De baar was in de laatste tijd zonder gevaar te passeren; de vrachtenmarkt blijft voortdurend zeer flauw gestemd en in de laatste 14 dagen is een twintigtal schepen tot lage prijzen bevracht. Er zijn steeds weinig goederen voorhanden en daar de scheepsruimte overvloedig is, zullen verscheidene schepen in ballast moeten vertrekken. Gecharterd werden o.a. het schip GOOREGT, kapt. Havenga, van Taquary naar Het Kanaal met fosfate tot Sh.25/-. Onbevracht liggen thans in de haven 46 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 10 maart. Het galjootschip ZWERVER, dat hier morgen publiek geveild zou worden, is uit de hand verkocht aan de heren W. de Haan & Co. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kristiansand (opm: Kristiansund nabij Trondheim), 28 februari. De schoener LUCIE van Nederland met dakpannen naar hier bestemd, is met verlies van steng Veiholm-on-Smolen (opm: Veiholmen op Smöla) binnen gelopen. Het stoomschip GANGER is daarheen vertrokken om de schoener naar hier te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 30 januari. De Duitse bark WILLY is gekield en bevonden zwaar ontzet te zijn. Het schip moet geheel gekalfaat en de bodem nieuw gekoperd worden. De reparaties, die geschat worden op NLG 14.000 zullen dadelijk aanvangen en tegen het einde van maart voltooid zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 maart. Heden zijn door duikers uit het in de Noordergronden gestrande Engelse schip CHEPICA 25 stukken rondhout geborgen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 16 februari. Het Nederlandse schip MR. JACOB VAN LENNEP, kapt Jager, van Tjilatjap naar Amsterdam, lek hier binnen, neemt het gezonde deel van de geloste lading weer in. De reparaties zijn bijna voltooid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. De Noorse bark SAMARANG, kapt. Larsen, van Christiana naar Antwerpen, is gisteravond op de Nolleplaat aan de grond geraakt en met hoog water (ochtend tij) blijven zitten. Hulp van sleepboten werd geweigerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 30 januari. De reparaties aan het Zweedse schip ANNA zullen denkelijk half februari geëindigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lowestoft, 9 maart. Het Nederlandse barkschip LIZZIE BOVIL, kapt. D. Zwaal, van Amsterdam met kopererts naar Newcastle, is gisteren op 40 mijl afstand van hier gezonken. Een gedeelte van de equipage is hier, de overigen zijn te Yarmouth aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 30 januari. De bark ABERLEMNO is na ongeveer een derde van de lading in lichters gelost te hebben door het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON naar hier gesleept. Het schip heeft geen water gemaakt en enige schade aan de lading is veroorzaakt door lossing en weder lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Harlingen op de 11e maart. Heden werd in publieke verkoop geveild het brikskofschip EENDRACHT. Geboden werd NLG 1.250 door R. de Jong. Morgen mededeling of het gegund wordt.
Tevens werd geveild het barkschip MARNIX, voor NLG 1.845 opgehouden. (opm: geb. in 1849, groot 231 reg. ton)


Datum: 13 maart 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 maart. Naar wij vernemen, zijn de ketels van Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN zo en décadence, dat een dozijn inlandse ketellappers met een officier-machinist van Soerabaia zijn ontboden om ze te repareren. Na deze reparatie zal het schip in het dok te Onrust worden schoongemaakt en daarna zal het naar Soerabaia vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Harlingen. Het brikskofschip EENDRAGT, waarop door R. de Jong te Harlingen NLG 1.250 was geboden, is door de reders, de heren Zeilmaker & Co. aldaar, ingehouden.


Datum: 14 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met het gisteren uit Amsterdam vertrokken stoomschip PRINS MAURITS van de West Indische Maildienst wordt ook een stoompont voor Suriname verzonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Het schip NOACH IV, kapt. Gomes, van Newcastle naar Java, is hedenmiddag 15.00 uur Dover gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. Aan boord van het in de Koningshaven aan de Nassaukade te Fijenoord liggende stoomschip P. CALAND, kapt. Bonjer, dat van New-York met zware schade arriveerde, is men druk bezig met repareren. De verwoesting te zien, veroorzaakt door de zware stortzee, die op de 28e februari op 45° NB 37°16’ WL (juist in dat gedeelte van de Oceaan waar de Golfstroom en de Poolstroom met elkander in aanraking komen) tijdens een hevige storm van achteren over het schip heen brak, geeft een denkbeeld van de vreselijke kracht van de zee, wanneer die door storm wordt opgezweept.
De verschansing en het netwerk zijn gedeeltelijk weg en aan stukken geslagen; ook de hutten op het dek hebben veel geleden en op de brug is de schade vooral belangrijk. Men heeft de door de zee veroorzaakte schade aan het stoomstuurtoestel op een zeer vernuftige wijze tijdelijk hersteld en een aanwijzing te geven hoe het roer ligt, hetwelk vooral bij het sturen met stoom, om het stukbreken van de stuurmachine te verhoeden van groot belang is; ook in de weggeslagen telegraaf en de spreekbuis werd tijdelijk voorzien. De teakhouten kap boven de ijzeren hoofden van de overkapping van de machinekamer, die door de zee verbrijzeld en weggeslagen werd, zal door een ijzeren worden vervangen. Achter in de hut over het roer is een zwaar gegoten stuk ijzerwerk van het roer dwars door en aan stukken geslagen en de panelen in de hut zijn belangrijk beschadigd. Aan het schip zelf valt geen ontzetting te bespeuren. De dekken worden opnieuw gekalefaat en nadat de geleden schade hersteld en het schip gedokt zal zijn om de vingerlingen en het roer te kunnen onderzoeken, zal het de 21e maart weer van Rotterdam naar New-York vertrekken.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 26 maart 1885, des ochtends 10 ure, zullen de ondergetekenden in het Vendulokaal alhier (opm: Soerabaja), ten overstaan van het vendu-departement, publiek verkopen het Nederlands-Indisch barkschip CASTALIE, groot 804 ton, met staand en lopend tuig, stel zeilen, en verdere aan boord aanwezige inventaris, liggende ter rede alhier.
Tromp, de Haas, Scheij & Co.


Datum: 15 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 maart. Het Nederlandse schip BOTHNIA, zal thans worden gevoerd door kapt. W. Houwing en de Nederlandse bark STAD STEENWIJK door kapt. D. Leujes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Pernambuco (Recife), 27 februari. Het Nederlandse schip IPE IPEUS van Rio Grande naar Falmouth, hier voor noodhaven binnen, is afgekeurd en voor 120 milreis verkocht. De Russische brik NOVI MELODEZ, die tijdelijk als pakhuis diende voor de geloste lading van de IPE IPEUS, zal die lading voor 280 Engelse ponden naar de bestemming vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 14 maart. Het Nederlandse stoomschip COREDO, van Glasgow naar Ternate, heeft te Port Saïd de reparatie geëindigd en zal 15 dezer naar Aden vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 maart. Het Nederlandse schip ZEEVAART, vermeld als te worden gesloopt, zal toch weer in de vaart gebracht worden, en gevoerd worden door kapt. Jaski.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Winschoten, 12 maart. Omtrent het verongelukken van het barkschip LIZZIE BOVILL op de reis van Amsterdam naar Newcastle, schrijft de gezagvoerder nog de volgende bijzonderheden: Het schip was 6 maart van IJmuiden vertrokken en was beladen met kopererts. Een paar dagen na het vertrek van Amsterdam begon het schip lek te worden, en wel zo, dat ik het nodig oordeelde de sloep te water te laten. Nauwelijks hadden wij daarin plaats genomen of wij zagen het schip al dieper en dieper wegzinken, wij waren toen omstreeks 40 mijlen van Lowestoft. Nadat wij enige tijd hadden rond gedreven, werden wij opgemerkt door vissers, die mij en vier man te Lowestoft, en de overige vijf man der equipage te Yarmouth binnen brachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 maart. Met goed gevolg werd heden te water gelaten van de werf der Nederlandsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken, scheepsbouwmeesters C.& J. von Lindern, het ijzeren barkschip GEZUSTERS VAN HAAFTEN. (opm: gebouwd voor een rederij onder boekhouderschap van de heren Von Lindern & Van Vessen te Rotterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oud-Beijerland, 14 maart. Voor rekening van de Stoomboot-Reederij Oude Maas is op de werf van de heer L. Smit te Kinderdijk de kiel gelegd voor een raderstoomboot, bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen en vee tussen deze gemeente en Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 14 maart. Heden werd alhier aan de fabriek van B. Wilton, met goed gevolg, te water gelaten de schroef-stoomsleepboot STAD ARNHEM, gebouwd voor rekening van de
Geldersche Stoomsleepboot-Maatschappij te Arnhem.
Daarna werden de kielen gelegd van twee schroef- stoomsleepboten, waarvan één voor rekening van de heer J. Vischer te Schiedam, de andere voor de heer P.W. Hulsman te Rotterdam, en beide bestemd voor de sleepdienst op de Rijn. Beide laatstgenoemde zijn zusterschepen van de in oktober 1884 door genoemde fabrikant afgeleverde sleepboot FIAT VOLUNTAS.
Nog ligt aan die fabriek ter aflevering gereed de sleepboot EVA SOPHIE voor de heer H. Hannes te Homberg aan de Rhijn. Van alle deze boten zijn en worden de machines en ketels aan diezelfde fabriek vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stoomvaart-Maatschappij Insulinde. Het prospectus is thans verschenen voor de uitgifte van 1.000 preferente aandelen van NLG 500, splitsbaar in onder aandelen van NRC 250 à pari, rechtgevende op 10 procent dividend uit de te verdelen winst, vóór dat houders van oude aandelen enig dividend ontvangen, benevens op aandeel in de overwinst overeenkomstig artikel 29 van de gewijzigde statuten.
De inschrijving wordt geopend op donderdag 19 maart, te Amsterdam, ten kantore van de heren Jolles & Co., Leembruggen, Guepin & Muijsken.
De inschrijvingen worden slechts aangenomen, wanneer voor het volle bedrag van
NLG 500.000 zal zijn ingeschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 februari. Vrachten. Sedert ons bericht van 28 januari bleef onze markt flauw gestemde en bestaat er in alle richtingen zeer weinig vraag. De onbevrachte vloot bleef nagenoeg stationair en overtreft de vraag. Een paar schepen werden opgenomen voor zout van Sumanap naar de Noordkust van Java tot NLG 9,- per koyang. Het Nederlandse stoomschip SUMATRA boekte koffie tot NLG 90, huiden NLG 110, tabak NLG 70, indigo NLG 90, en suiker tot GBP 1.10/- per ton naar Amsterdam, het Nederlandse stoomschip SOERABAJA koffie NLG 90, huiden NLG 110, tabak 70 en indigo NLG 90 naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, MINA, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN en WILHELMINA CORNELIA.


Datum: 16 maart 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 maart. Aangaande de LEEUWARDEN vernemen wij nader, dat zij in der tijd naar Singapore is vertrokken met een lek in het achterschip en toen naar Onrust is teruggekomen met twee lekken, n.l. een in het achter- en een in het voorschip. Het schip heeft toen te Singapore gedokt, doch mocht, behalve de dokgelden, slechts 500 dollars vertimmeren. Of er voor deze reparatie ten gevolge van het bezuinigings-systeem slechts $ 500 werd toegestaan, of tengevolge van de overweging, dat de LEEUWARDEN niet meer waard was, weten wij niet, maar wat wij wel weten is, dat het te Onrust, na de gedane reparatie, bleek, dat de achtersteven gezakt was. Het Bataviasch Handelsblad verspreidde heden ochtend een telegram volgens hetwelk de LEEUWARDEN vlot is gekomen met verlies van roer, schroef en achtersteven. Dan is er van de LEEUWARDEN niet veel over, en het schip is 24 jaar oud. Is oplappen nu geen geld weggooien?


Datum: 17 maart 1885


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 26 maart 1885, des ochtens 10 ure, zullen de ondergetekenden in het Vendu-lokaal alhier, ten overstaan van het Vendu-Departement, publiek verkopen het Nederlands-Indische barkschip CASTALIE, groot 804 ton, met staand en lopend tuig, stel zeilen, en verder aan boord aanwezige inventaris, liggende ter rede alhier.
Tromp De Haas Scheij & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 maart. Opnieuw zal een poging in het werk worden gesteld om de lading katoen te bergen. Vóór men dit kan doen moet het dek van de stoomboot geruimd worden. Bij gunstig weer zal morgen een duiker beproeven dit door dynamiet te doen springen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 maart. Tussen hier en Harlingen, of liever tussen een Nederlandse en een Engelse onderneming, uitgaande van of gevestigd in de genoemde havenplaatsen, is sedert enige tijd weer een concurrentie geopend, die de aandacht verdient.
Elke 10 dagen namelijk vertrekt thans van hier naar Londen vice versa een eerste klasse stoomschip, varende onder Nederlandse vlag. Even als bij elke vroegere poging in deze geest, is nu de Engelse onderneming, die sinds lang haar boten tussen Londen en Harlingen in de vaart heeft, en zulks met zeer goed succes, dadelijk weer begonnen, haar tarief (dat bij het gemis van concurrentie door haar willekeurig hoger of lager wordt gesteld) zo aanzienlijk te verlagen, dat zij tijdelijk met schade moet werken, natuurlijk in de hoop en met de bedoeling, ook aan de nu gevormde concurrerende lijn de kop in te drukken, en dit geschied zijnde, onmiddellijk het oude, hoge tarief weer in te voeren.
Naar het zich laat aanzien, zal de Engelse maatschappij ditmaal het proces verliezen.
(opm: voor de dienst van Delfzijl op Londen werd het Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM gebruikt).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Amsterdam op 16 maart. Het heden geveilde Nederlandse fregatschip MAIBIT is opgehouden voor NLG 28.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 18 februari. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Guyt, neemt ballast in om naar de eilanden te verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 maart. De als strandvonderij in Wonseradeel aangebrachte balen katoen van het stoomschip SAPPHIRE zijn wegens te hoog gevorderde kosten (NLG 28.248) bij deurwaarders exploit opgeëist tegen borgstelling en worden morgen afgegeven voor NLG 19.715 onder aftrek van gemaakte gerechtelijke kosten.


Datum: 18 maart 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 maart. Het schip ZEEVAART, dat de 11e dezer te Harlingen publiek zou worden geveild, is uit de hand verkocht aan de heren W. de Haan & Co. alhier; het schip zal thans worden genaamd CATHARINA en gevoerd worden door kapt. Jaski.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. De Engelse bark SALACIA, 17 februari van Iloilo met suiker naar New York vertrokken, was bij Manilla aan de grond geweest, doch weer vlot gekomen, niet meer water makende dan gewoonlijk. Later is het schip te Tjilatjap binnengelopen voor slecht weer, met verlies van grote mast en enige zeilen, en veel schade aan het tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 februari. Het schip MANHEGAN, naar Het Kanaal bestemd, alhier lek binnen, heeft plm. NLG 100.000 bodemarij opgenomen op schip vracht en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 25 februari. Het Nederlandse schip JACOB, kapt. J.H.B. Freie, is bevracht van St. Jago de Cuba naar Bremen. (opm: lading rum)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 maart. Het heden in veiling opgehouden schip MAIBIT is later uit de hand verkocht voor NLG 27.000 aan de heer G. van de Gevel te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 17 maart. Volgens een telegram van 17 maart uit Rangoon was het schip HELENA, kapt. Verbeet, beladen en zou de volgende dag naar Het Kanaal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 maart. Het schip ABERLEMNO, te Soerabaja met schade binnen, moet de lading lossen om te worden nagezien.


Datum: 19 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 18 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van Harlingen te Christiansand gearriveerd na een 48 uren durende reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 maart. Van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip GOEDE GUNST, groot 350 lasten, gebouwd voor rekening van de heer C. Voerman te Dordrecht.
Daarna werd de kiel gelegd voor een sleepschroefstoomboot voor rekening van de heer P.W. Hulsman te Rotterdam. De machine en ketel zullen worden vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart- Maatschappij Insulinde. Uitgifte van NLG 500.000 preferente aandelen, recht gevende op 10 procent dividend van het bedrag dezer aandelen, uit de te verdelen winst, vóór dat houders van oude aandelen enig dividend ontvangen, benevens op aandeel in de overwinst overeenkomstig artikel 29 der gewijzigde statuten.
Deze uitgifte geschiedt krachtens besluit der algemene vergadering van aandeelhouders, de dato 11 maart 1885, en behoudens Koninklijke bewilliging.
De inschrijving is geopend op donderdag 19 maart 1885, van des voormiddags 10 uur tot des namiddags 4 uur, te Amsterdam, ten kantore van de heren Jolles & Co., en van de heren Leembruggen Guepin & Muijsken, alwaar van af de 14 dezer prospectussen en inschrijving biljetten verkrijgbaar zijn.
Houders der in artikel 5 van de gewijzigde statuten bedoelde titels aan toonder zijn overeenkomstig dat artikel bij voorkeur tot deelneming gerechtigd, mits zij vóór de 20e maart aanstaande schriftelijk aan directeuren hun verlangen daartoe hebben te kennen gegeven, met opgave van het verlangde getal preferente aandelen en met overlegging van hunne titels ter afstempeling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 18 maart. Gisteren en heden werden van de werf van A. Vuijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: FRIEDRICH) van circa 350 last, gebouwd voor rekening van de heren F. Kleinbrahm en P. Hörnemann, te Homberg en een ijzeren klipperschip (opm: MARIA) van 300 last voor de heer F. Hengstenberg te Ruhrort.
De kielen zijn daarna gelegd voor een sleepkaan (opm: ELISE) van circa 400 last voor de heren Joh. Kahmen en Jac. Kleinholz te Mülheim aan de Ruhr en van een dito (opm: GEORGE) circa 300 last voor de heer George Höhr te Nierstein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Harlingen op 18 maart. De stoomboot BARON VAN HEEMSTRA, in de vaart tussen Harlingen en Amsterdam, is verkocht aan Sijpkens Kijlsta alhier voor NLG 8.533, en het lichterschip FRIESLAND, groot 51 ton, aan M. Teves te Amsterdam voor NLG 102.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 14 maart. Alhier is aangebracht een stuk van een eiken plank, waarin gesneden H.G. Mulder. (opm: het schip NANNA, kapt. H.G. Mulder, is op de reis van Groningen naar Littlehampton (Zuidkust van Engeland) verongelukt)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 18 maart. De Javasche Courant meldt de volgende scheepongevallen:
- Op het Alceste-rif van de Nopordwestpunt van Poeloe Liat is het Noorse schip HARALD HAARFAGER gestrand. Het schip was op reis van Hongkong naar Havre en Hamburg. Het is volgens de gezagvoerder geheel wrak, zodat de lading gelost en op Poeloe Tjilagin geborgen wordt.
- Het Engelse stoomschip BENGAL, dat met 37.013 pikols rijst van Saigon op reis was naar Soerabaia en Probolinggo, is gestrand op de koraalrif Milton Bock, in de nabijheid van Poeloe Noesa. De bemanning is gered en te Soerabaia aangebracht.

Krant:
  JB - Javabode

Een van de commandant der zeemacht ontvangen telegram luidt:
LEEUWARDEN 11 maart vlot, lek betrekkelijk weinig, roersteven afgebroken, zal naar Java of Singapore gesleept worden om zo mogelijk te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 7 februari. De bark ABERLEMNO heeft de halve lading reeds gelost, er zijn slechts vier kanassers beschadigd. Denkelijk zal niet de gehele lading gelost moeten worden, slechts zoveel dat het schip voldoende nagezien kan worden.
Later: Alles is in goede orde bevonden en er behoeft geen lading meer gelost te worden.


Datum: 20 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 maart. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM is te middernacht bij de Lühe met de binnenkomende Duitse schoener BENEDICTA, van Rotterdam in ballast, in aanvaring geweest. Het stoomschip keerde met belangrijke schade aan de boeg herwaarts terug. De schoener heeft ook veel schade geleden. Vele planken van de buitenhuid zijn ingedrukt, en is het schip hedenmiddag om 12.00 uur hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Harlingen te Christiana aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 7 april 1885, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen het Nederlands fregatschip MAASNYMPH, laatst gevoerd door kapt. L. Klinkhamer, volgens meetbrief lang 59,35 meter, wijd 10,87 meter, hol 6,98 meter, en alzo groot 1.173 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende aan de Handelskade te Amsterdam.
Nadere informaties bij bovengemelde makelaars en bij de heren Bruinier & Co., cargadoors te Amsterdam.


Datum: 21 maart 1885


Krant:
  JB - Javabode

Uit Penang schrijft men aan De Locomotief (opm: een te Samarang verschijnend dagblad):
Het stoomschip HOK AN, varende onder Nederlandse vlag, verliet Singapore op 18 februari, met bestemming naar Malacca, Siak en Pakan. Ook zou Tamiang op de oostkust van Atjeh aangedaan worden, om enige passagiers aan de wal te zetten. Daaronder was de heer Herrings van Deli. De HOK AN stoomde bij het aandoen van Tamiang op twee scheepslichten aan, die bleken te zijn van twee Nederlandse oorlogstomers, in de nabijheid waarvan zij het anker liet vallen.
Daarop kwam een sloep langszij, uitgezonden door de kanonneerboot BANKA. Een officier en enige mariniers begaven zich aan boord, doorzochten de HOK AN en vonden drie kisten met opium. Nieman wist natuurlijk waar deze vandaan kwamen, of hoe zij onder de lading waren geraakt. De “toekang petta” zou ze ontvangen hebben van een onbekende, zonder er een woord van te zeggen. Ongelukkigerwijze stond van de opium niets in de papieren, die men vond. Later bleek echter, dat zij door de opiumpachter te Singapore waren afgezonden, ten behoeve van diens collega te Siak.
De heer Herrings, hoewel slechts een passagier, werd door de commandant van de BANKA in verhoor genomen en bewees dat hij niets met de zaak te maken had. Desniettemin werd hij als gevangene met de HOK AN naar Oleh-leh gevoerd. Het vaartuig kwam daar de 23e februari aan en eerst de 25e stond men de heer Herrings toe aan wal te gaan, nadat hij eerst nog eens ondervraagd was.
De heer Herrings beklaagt zich zeer over de behandeling die hij ondergaan heeft, De bejegening aan boord liet veel te wensen over, zo werd hem o.a. toegevoegd door een marinier, deel uitmakende van het gewapend detachement, dat aan boord van de HOK AN was overgegaan: Nou hebben we je eindelijk te pakken; wij hebben in lang niks gehad.
Vergis ik mij niet, dan is de heer Herrings Duitser van geboorte en in dienst van de Delimaatschappij. Hij is niet van plan zich bij het gebeurde neder te leggen. Dat kan een tweede Heilbuth-zaak worden.
(opm: het betreft hier het Nederlands-Indische stoomschip HOTH AN, thuishaven Makassar)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaartmaatschappij Insulinde. Inschrijving op NLG 500.000 in 1000 preferente aandelen à NLG 500. Bestuurders berichten dat bij de inschrijving op heden, het vereiste aantal van 1.000 aandelen op verre na niet is bereikt. Alvorens naar aanleiding daarvan de aangeboden inschrijvingen terug te geven en aan aandeelhouders een voorstel te doen tot liquidatie, wensen zij alsnog te trachten het voortbestaan aan deze maatschappij te verzekeren. Zij roepen daartoe de medewerking in van belanghebbenden bij en belangstellenden in deze onderneming, die, naar hun oordeel, zodanige medewerking verdient. Zij geven daarom alsnog de gelegenheid tot inschrijving op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart aanstaande van 10 uur voormiddags tot 4 uur namiddags, ten kantore van de heren Jolles & Co., en Leembruggen, Guepin & Muijsken, alwaar, bij wie prospectussen en inschrijvingsbiljetten voorhanden zijn. De inschrijvingen worden slechts aangenomen wanneer het gehele bedrag van NLG 500.000 zal zijn bereikt.
Amsterdam, 19 maart 1885, bestuurders voornoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 maart. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip PETRUS, groot 400 lasten, voor rekening van de heer H.E. Daverveldt te Bergen op Zoom.
Daarna is de kiel gelegd voor een dito schip, AVONTUUR, groot 375 lasten, voor rekening van de heer B. van Ooijen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 maart. Volgens een telegram is het schip CATHARINA, kapt. Jager, van Delfzijl te Kragerö aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 januari. De Nederlandse bark SINDORO, is uit het droogdok gehaald na volbrachte reparatie en is nu bezig de geloste lading weer in te nemen. Het zal vermoedelijk over veertien dagen kunnen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 maart. Het Seeamt alhier heeft dezer dagen de volgende uitspraak gedaan aangaande het in de grond varen te Aden van het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE door de AMALFI. De aanvaring is veroorzaakt doordat de gezagvoerder van de AMALFI niet tijdig genoeg kon stoppen, terwijl door grotere voorzichtigheid vermoedelijk de ramp vermeden zou zijn geworden. Ook schijnt het dat de werking van de stroom, bij de gezagvoerder onbekend, tot het ongeval heeft bijgedragen.


Datum: 22 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes, Albs. Vinke en J.J.L. Bruinier, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen op maandag de 13de april 1885, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag in veiling brengen het extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip DORDRECHT II, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. S.J. Seinstra. Volgens Nederlandse meetbrief lang 46,55 meter, wijd 10,59 meter, hol 6,32 meter, en alzo gemeten op 2.103,39 kubieke meter, of 742,50 tonnen, en dat verder met deszelfs complete inventaris, nader bij biljetten omschreven. Het voornoemde barkschip ligt aan de Werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar W. Bakker Bzn. zal als lasthebbende van zijn principaal, ten overstaan van de deurwaarder I. Dupont Noordbeek, op maandag de 13de april 1885, in het Verkooplokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, te 3 ure, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het fregatschip AUGUSTE, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. A.L. Hoffman, volgens Rijks meetbrief lang 57,62 meter, wijd 11,36 meter, hol 7,61 meter en alzo gemeten op 1.308,47 netto registertonnen, gebouwd te Thomastown, N.A., in 1863 van eikenhout, draagt 2.100 ton steenkolen, opnieuw gekalfaat en gekoperd in 1883 met 3.140 bladen 26 onz. muntzmetal. En dat met al deszelfs rondhouten, staand- en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwen en de meerdere scheepsinventaris, chronometer en verdere zeevaartkundige instrumenten, een en ander bij afzonderlijke notitie te omschrijven. Het voornoemd fregatschip ligt in het Oosterdok te Amsterdam.
Voor nadere informatie vervoege men zich bij bovengenoemde makelaar, of bij de cargadoor G.W. van Barneveld Kooij te Amsterdam. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op de lening voor de Maatschappij Insulinde moet nauwelijks voor een ton zijn ingeschreven. Liquidatie wordt verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot OUDE MAAS II, die de 20e januari door de Rijkstransportboot ZEEMEEUW in de grond gelopen werd, is weer in orde en wordt maandag in dienst gesteld. De maatschappij heeft een proces tot schadevergoeding tegen het Rijk ingesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 20 maart. Het barkschip ADELHEID EN BERTHA, van Jamaica naar Rotterdam, is als bijlegger in Mumbles Roads geankerd met schade aan verschansing en stutten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 maart. Het Nederlandse schip SINDORO, kapt. P. Helle, van Passaroeang naar Rotterdam, alhier met schade binnen, heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet.


Datum: 23 maart 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag 27 maart a.s., des namiddags te drie uur, zal ten huize van de kastelein R. Harkema, aan het Damsterdiep te Groningen, publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip, oud 6 jaren, groot 48 tonnen, met deszelfs complete inventaris, liggende in de gracht buiten de voorm. Steentilpoort te Groningen en aldaar dagelijks te bezien.
A. Duiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Barkschip MARNIX. Uit de hand te koop bovengenoemd barkschip, groot 231 register ton, diepgaande beladen 36 palm, voordelig voor de houtvaart. Het schip kan zonder reparaties zee kiezen.
Adres bij de cargadoors J.H. van Loon en Zoon te Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 21 maart. Heden werd met goed gevolg aan de werf van Gebr. van Duyvendijk te water gelaten een ijzeren paviljoen-tjalkschip, groot 65 last, voor rekening van de Wed. C. van Eik te Schiedam.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 52 last, voor rekening van schipper Spring in ´t Veld te Breda.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. IJzeren scheepsbouw. Tjalken, schuitjes, farries, snikken en vlotpramen, soliede smaakvolle constructie en billijke prijzen, aan de Veendammer Machinefabriek van J. ten Horn. Voorts te koop twee vlotpramen en een gebruikte snik, 23 ton, direct leverbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op een zeesleepboot wordt een kapitein gevraagd. Tot belang voor de zaak moet de gevraagde persoon aandeel in de boot nemen.
Informatiën zijn te bekomen bij K.B. Kuiper te Farmsum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Bekendmaking ter voldoening aan artikel 28 W.v.K.
Bij acte de 20e maart 1885 verleden voor Mr. H. Edelick, notaris te Groningen, is tussen de heer Haitzen Huisinga, koopman en directeur van de Groninger-Rotterdammer Stoomboot-Maatschappij, wonende te Groningen cargadoor, wonende te Delfzijl, een Vennootschap aangegaan tot het uitoefenen van cargadoor-,rederij- en assurantiezaken en hetgeen verder daaraan verbonden is, onder de firma Huisinga en Keizer.
De vennootschap is gevestigd te Groningen en te Delfzijl; zij zal gerekend worden een aanvang te hebben genomen de 15e maart 1885 en eindigde de 31e december 1894, mits zes maanden bevorens schriftelijk opzage zij gedaan, bij gebreke waarvan zij telkens voor één jaar zal continueren.
Beide vennoten zijn gerechtigd de firma te tekenen, doch niet anders dan tot zaken de vennootschap betreffende, wordende voor het opnemen of voorschieten van gelden, het belenen of bezwaren van de bezittingen van de vennootschap, zomede om de vennootschap als borg te verbinden, de handtekening van de beiden vennoten vereist.


Datum: 24 maart 1885


Krant:
  JB - Javabode

Atjeh, maart 1885. Van onze correspondent. Hoewel ik u pas per vorige boot een brief over de bewegingen onzer vloot in deze archipel deed toekomen, en ik op ’t ogenblik nagenoeg geen bijzonder nieuws weet, haast ik mij toch, geachte Redactie, ’t geen mij omtrent het onheil met Zr.Ms. LEEUWARDEN is bekend geworden, zo spoedig mogelijk voor de lezers van de Java Bode publiek te maken.
Ik vermoed, dat uw lezers enig belang in mijn geregelde correspondenties zullen stellen en zodoende het personeel en materieel onzer Marine meer algemene bekendheid verkrijgen, hetwelk niet anders dan hoogst gunstig op beide moet werken.
Hoewel de opheffing der blokkade op 1 maart jl. is gepubliceerd, kan ik feitelijk daar nog niets van merken, doch zal later hierover meer schrijven en mij, in dezen, tot de LEEUWARDEN bepalen.
Zr.Ms. schroefstooomschip 1e klasse LEEUWARDEN (oud 24 jaar) onder commando van de kapitein ter zee H.J. van Broekhuijzen, is dan op klaarlichte dag, ’s morgens te 11 ure, te Oedjong Gommen-gommen, nabij Telok Semawè, op een zeer bekend rif, omhoog gelopen, en goed ook.
Deze bodem vertrok de 3e maart, ’s morgens om 5 ure, stomende van Passangen, alwaar bij de BANDJERMASSING van een paar zakken hard brood had voorzien, daar dit schip aan deze versnapering groot gebrek had. Dit laatste leid ik af, doordat op die bodem voor de mast werd gefloten: “Zuinig met ’t hard brood zijn.”
Hij zette al spoedig alle zeilen bij, zelfs de lijzeilen, en zette zodoende koers naar Telok Semawè alwaar de BALI in station lag.
Men heeft, op de hoogte van genoemde plaats, ergens enige grote bomen staan, welke als verkenningsmerken op de kaart staan aangetekend. Door een schromelijk misverstand moet den navigatieofficier de 1ste voor de 2de boom hebben aangezien, en op die wijze, vóór men zijn toestand bewust was, zat de oude kast, met een 2 à 3 mijls vaart, omhoog.
Het ongeval had plaats op 1.500 à 2.000 meter uit de wal. Gelukkig dat de BALI voor dit bevriende (?) plaatsje in station lag, de BANDJERMASSING een reisje deed en beide onmiddellijk hulp verleenden.
De BALI verstoomde aan stuurboord van de LEEUWARDEN, bracht een zware tros op hem uit, en stoomde, onder het indraaien van zijn anker, full speed vooruit.
Toen dit niet hielp, werd de BANDJERMASSING er voorgespannen (het is nog gelukkig afgelopen met de BANDJERMASSIN, want deze had best uit elkander kunnen getrokken worden) en met vereende krachten, mocht het beide, na het breken van 4 zware trossen, niet gelukken de LEEUWARDEN los te krijgen.
Kolonel Broekhuizen besloot toen, om de BANDJERMASSING naar Segli ter aflossing van de BORNEO te zenden, aangezien dit laatste schip meer sleepvermogen dan die andere bodem bezat.
De hopperbarge KEDIRIE is een prauw te Oleh-leh gaan halen, waarop de LEEUWARDEN al wat los en vast is inlaadt, terwijl men zijn steenkolen over boord werpt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het Departement van Koloniën zijn contracten aangegaan met de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam en met de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam voor de bouw van een schroefstoomschip ten behoeve van de Gouvernements Marine in Oost Indië en met een schroefstoomschip 4e klasse voor de Indische militaire Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. De gezagvoerder van de Nederlandse schoener VERTROUWEN, van Bayonne naar Hamburg in de Downs aangekomen, rapporteert zaterdag laatstleden ’s nachts om vier uur in aanvaring te zijn geweest bij South Sandhead met een als schoener getuigd stoomschip, hetwelk de reis voortgezet heeft. De schoener VERTROUWEN leed schade aan het voortuig, verschansing enzovoort, en heeft de reis voortgezet. (opm: VERTROUWEN, kapt. J. de Vries)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dezer dagen is in de fabriek van de heren De Jongh & Co. te Oudewater een nieuwgebouwde ijzeren baggermolen voltooid, die te Budapest dienst zal doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Korte tijd geleden werden onder toezicht van de heer Vrede, kapitein-luitenant ter zee, aan boord van de mailboten van de Maatschappij Zeeland proeven genomen met een door hem uitgevonden elektrisch seintoestel. De uitkomsten waren zeer gunstig te noemen, wanneer men in aanmerking neemt dat de boten elkaar op twee zeemijlen afstand met een snelheid van 13 tot 14 knopen passeerden.


Datum: 25 maart 1885


Krant:
  JB - Javabode

De Javasche Courant deelt nader aangaande de HARALD HAARFAGER mede, dat zij met behulp van het stoomschip KARANG van het Alceste-rif is afgebracht en, door deze stomer gesleept, de reis naar Batavia heeft aanvaard. De KARANG heeft ook de door de posthouder van Lepar bereids geborgen lading ingenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 maart. Het oorlogschroefstoomschip SOMMELSDIJK, kapt. luit. ter zee P. le Comte, is langs het Groot Noord-Hollands Kanaal naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 23 maart. Het Nederlandse barkschip MARNIX, groot 231 register tonnen, gebouwd in 1849, is heden uit de hand verkocht aan kapt. J.R. Kuiper te Pekela; prijs geheim.


Datum: 26 maart 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 21 maart. Het barkschip ADELHEID EN BERTHA, van Jamaica naar Rotterdam, met schade alhier binnen, moet dokken om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 maart. Het ijzeren barkschip CORNELIA, van de heren Louis Bienfait & Zoon, is uit de hand verkocht aan de heer Aug. Köpcke te Rotterdam; prijs geheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen, dat het schroefstoomschip, bestemd voor de Gouvernements-Marine in Oost-Indië, waarvan de bouw is opgedragen aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, de naam zal worden gegeven van CONDOR.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 maart. Het tjalkschip ANTIENA, schipper Loorbach, van Groningen met tarwe naar België bestemd, de 22e februari ll. door de stoomboot FRIESLAND I lek hier binnengesleept, zal de reis hier eindigen en de lading zal met een ander schip naar de destinatieplaats worden vervoerd. De stoombootmaatschappij ontvangt NLG 1.500 sleeploon en is het beslag op het schip opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ouderkerk a/d IJssel, 23 maart. Op de werf van de scheepsbouwmeester L. van Duijvendijk Jansz. is in de afgelopen week de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, genaamd TRANSITORIUS, groot ongeveer 450 last, te bouwen voor rekening van de heer W. Roseboom te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes, A. Vinke en J.J.L. Bruinier, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meijjes, op maandag de 30e maart 1885, des namiddags ten 3 ure, te Amsterdam, in het Lokaal De Brakke Grond bij opbod en afslag presenteren te verkopen het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd, en kopervast driemast schoenerschip, genaamd WAALSTROOM, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. H.B. Manje, volgens Nederlandse meetbrief lang 37,65 meter, wijd 8,80 meter, hol 5,08 meter, en alzo gemeten op 361,61 netto registertonnen, of 1.024,39 kubieke meter, en dat met deszelfs inventaris, breder bij biljetten vermeld. Het schip ligt aan de Werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat, en is dagelijks van 9 tot 3 uur te bezichtigen.
Voor nadere informaties vervoege men zich bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Volgens een particulier bericht was het Nederlandse stoomschip ARIADNE de 2e februari ladende op de kust van Mexico.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 maart. Gisteren stoomde het stoomschip GRANTON het stoomschip PENELOPE in het kanaal voorbij tussen de Velzer- en de spoorbrug en deed averij aan stuurboord van de PENELOPE en de brug. De PENELOPE vertrok hedenochtend na onderzocht te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Twee torpedoboten, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse P. Zegers Veeckens en B. de Groot, zullen van Nieuwediep naar Engeland worden overgebracht, teneinde aldaar gewijzigd te worden voor de Whitehead torpedo’s.


Datum: 27 maart 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 21 maart. Heden is van hier vertrokken het stoomschip KARANG, op sleeptouw hebbende de in averij hier binnengekomen Engelse bark SALACIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 25 maart. De kof WYBREN RÖMER, kapt. J. de Jonge, van West Hartlepool naar Gardingsiel, is met verlies van een man van de equipage hier binnengelopen en op de rede ten anker gekomen. (opm: geb. 1863, is de ex. NIJSSIENA JACOBA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl (opm: Carolinensiel), 25 maart. Het schip LEENTJE, kapt. (F.G.) Rasker, met rijstmeel van Bremen naar Groningen, is, na bij Neubrack op strand gezeten te hebben, zwaar lek alhier binnen gebracht.


Datum: 28 maart 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Naar men verneemt, is het voor de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij aangebouwd stoomschip BANTAM gisteren door een gouvernements-commissie beproefd en geinspecteerd. Men maakte met het schip een proeftocht rond de eilanden in de baai van Batavia. Het resultaat van een en ander was uiterst bevredigend. Het schip zal blijven varen onder commando van de heer Berghuis van Woortman, die het schip van Glasgow herwaarts bracht. Op de 1e april zal de BANTAM zijn dienst in de Indische wateren beginnen met een reis via Singapore naar Atjeh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 25 maart. Het Nederlandse schip ZES GEBROEDERS was de 24e maart bij Wight in peiling St. Catharina Point (zuidpunt eiland Wight) Noord Noord Oost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 26 maart. Heden werden uit het hier gestrande Engelse stoomschip TYNEMOUTH vijf balen katoen door duikers geborgen. De lading ziet er nog goed uit en bij gunstig weer, hoopt men alles te bergen. De ongunstige toestand van de zee maakt voor heden verder duiken onmogelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 4 maart. Heden zou er een publieke verkoping gehouden worden van 1.000 balen koffie en 30 pakken tabak, alles min of meer door het zeewater beschadigd, gelost uit het Nederlandse barkschip SINDORO, kapt. Helle, van Passaroeang naar Rotterdam, lek alhier binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 27 maart. De tjalk VIER GEBROEDERS, schipper Borsje, geladen met stenen, is voor de wal van Westkapelle gezonken. De opvarenden zijn gered. Het schip is vermoedelijk verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl, 25 maart. De helft van de lading rijstmeel uit het alhier zwaar lek binnen gebrachte Nederlandse schip LEENTJE, kapt. Rasker, van Bremen naar Groningen, is in droge staat door vijf vissersvaartuigen alhier aangebracht, terwijl nog 50 balen gepelde rijst eveneens droog, door bergers zijn geborgen. Het restant van de lading, welke zich nog aan boord bevindt, is grotendeels zwaar beschadigd, daar het schip veel water maakt. Een spoedige verkoop van de LEENTJE is voor belanghebbenden zeer noodzakelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Het stoomschip ARIADNE, van Frontera de Tabasco naar Rotterdam nam 26 maart kolen in te Newport News (U.S.A.) en vervolgde de reis. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 27 maart. Heden is met goed gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten de schroefboot genaamd
INDUSTRIE VII, gebouwd voor rekening der Oberrheinische Schifffahrt Gesellschaft te Mannheim.
Daarna werd de kiel gelegd van een raderboot, voor rekening van de Stoomboot-Maatschappij De Oude Maas, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen Oud- Beierland en Rotterdam vice versa. Deze boot wordt geheel naar de eisen des tijds ingericht en voorzien van oscillerende compound- machines van 60 paardenkrachten, vervaardigd door de firma Diepeveen, Lels en Smit alhier.


Datum: 29 maart 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het bij de directie van de Marine te Amsterdam met 1 april aanstaande in dienst te stellen schroefstoomschip 4e klasse ARUBA, is bestemd tot het houden van politietoezicht op de visserij in de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het Nederlandse stoomschip URANIA, van Danzig herwaarts, is te Kopenhagen uit zee terug gekomen met een defecte achterpomp. Een gedeelte van de lading in het achterruim moet omgewerkt (opm: herstuwd) worden.


Datum: 30 maart 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Stoombootvaart Delfzijl – Londen v.v.
Het eerste klasse, onder Nederlandse vlag varende stoomschip ALBLASSERDAM, kapitein C. Hoek, groot 1.200 ton laadvermogen, vertrekt iedere 10 dagen van Delfzijl naar Londen vice versa (onvoorziene omstandigheden voorbehouden).
De tijd van inlading van de goederen te Delfzijl en Londen wordt heren afzenders vroegtijdig door ciculaires bekend gemaakt.
De ondernemers tevens agenten: F. Stratingh & Comp., Delfzijl. Pott & Smaal, Delfzijl.
P.J. Vos, kantoor Laan, Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 26 maart. De reparaties van het stoomschip AMSTERDAM, hetwelk in de Elbe met het Engelse schip BENEDICTA in aanvaring was, zijn binnen een paar dagen volbracht. Door de rederij van de BENEDICTA is beslag gelegd op de AMSTERDAM, doch is het stoomschip tegen borgtocht daarvan ontheven. De schade van de BENEDICTA wordt begroot op 6.000 Mark en die van de AMSTERDAM op 4 à 5.000 Mark.


Datum: 31 maart 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Drontheim, 19 maart. Door de stoomboot TRIO is, behalve allerlei wrakgoed, ook een fles opgevist, waarin zich een blad uit een Hollandse almanak van 29 december bevond met op de ene zijde een beschouwing over Mal. 1:6 “Ben ik een Heer, waar is Mijn vreze? Zegt de Heere der heirscharen”, en op de andere zijde een schildering van een schipbreuk met het opschrift: Tiddo Wieringa. Het papier is enigszins rood gekleurd, doordat waarschijnlijk in de fles rode wijn geweest is. (Kapitein T.J. Wieringa was gezagvoerder van het in het vorig jaar gestrande brikschip TINE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 maart. Het Duitse schip MERCATOR, kapt. Brekwoldt, is van New York te Anjer aangekomen, heeft van de lading overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 18 februari. Het Nederlandse schip ELMINA, kapt. Jaski, zal binnen weinige dagen van hier naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 maart. Het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. Oosting, is volgens een bij de rederij ontvangen bericht te Grangemouth gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. Het stoomschip LEADER van Odessa naar Antwerpen is op de Ketelplaats omhoog gevaren en gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip PEDRO, kapt. Meinsma, van Harlingen te Grangemouth gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 maart. De schepen LAURA, kapt. Koster, HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, ALBERTINA AMELIA, kapt. Koudenburg, allen van Harlingen, zijn volgens een bericht aan de rederijen behouden te Grangemouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 februari. Het Engelse schip GUIANA, kapt Byrnes, met petroleum van New York naar Yokohama, liep te Amboina binnen met acht voet water in het ruim. De lading werd te Ambon gelost en maakt het schip nog acht duim water per uur. De kapitein arriveerde 20 dezer per kustboot te Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is gisteren van Christiansand naar Harlingen vertrokken het schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het Nederlandse driemast schoenerschip WAALSTROOM werd heden te Amsterdam in publieke veiling verkocht voor NLG.3.750.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Bart, is 28 dezer van Cardiff naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 februari. Vrachten. De markt onderging gedurende de laatste veertien dagen geen verandering. De onbevrachte vloot verminderde weinig, doch de vraag van zeer gering. Alleen naar Het Kanaal voor order werd enige ruimte opgenomen tot Sh.30/- voor droge suiker van één laadplaats, en tot dezelfde vracht voor stroopsuiker in zakken per ingenomen netto ton. Voor andere bestemmingen bestond geen behoefte. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip CONRAD NLG 50 koffie, NLG 75 huiden, NLG 60 tabak, NLG 90 indigo naar Amsterdam en suiker tot geheime vracht naar Marseille; stoomschip PRINSES MARIE, idem.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN en WILHELMINA CORNELIA en OTTOLINA.


Datum: 01 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Naar de Amsterdammer verneemt, zal door de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij alhier van 14 april af, een geregelde stoombootdienst voor passagiers, goederen en vee tussen Amsterdam en Londen worden geopend. De stomers zullen des dinsdags en des zaterdags van hier varen. Passagiers kunnen te IJmuiden worden opgenomen en aan wal gezet. Aan de factorij van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij worden de pakketten, naar alle plaatsen van Engeland met deze dienst te verzenden, aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 30 maart. Volgens een telegram is hier te Burntisland gearriveerd het schip ZEEMEEUW, kapt. Bos.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 maart. De schepen FENNA, kapt. Zeilinga en DOLFIJN, kapt. Grilk, zijn volgens een particulier telegram, beiden van hier te Burntisland gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Naar de Amsterdammer verneemt, zal door de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij alhier van 14 april af, een geregelde stoombootdienst voor passagiers, goederen en vee tussen Amsterdam en Londen worden geopend. De stomers zullen des dinsdags en des zaterdags van hier varen. Passagiers kunnen te IJmuiden worden opgenomen en aan wal gezet. Aan de factorij van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij worden de pakketten, naar alle plaatsen van Engeland met deze dienst te verzenden, aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 maart. De schepen FENNA, kapt. Zeilinga en DOLFIJN, kapt. Grilk, zijn volgens een particulier telegram, beiden van hier te Burntisland gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 30 maart. Volgens een telegram is hier te Burntisland gearriveerd het schip ZEEMEEUW, kapt. Bos.


Datum: 02 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 21 februari. Het Nederlandse barkschip MR. JACOB VAN LENNEP, van Tjilatjap naar Amsterdam, heeft de geloste lading bijna weer ingenomen. 370 zakken koffie en veegsel, min of meer door zeewater beschadigd, is in publieke veiling verkocht. (opm: kapt. A.E. Jager)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 april. Voor de 1e maal na de winter kon men gisteren werken op het stoomschip SAPPHIRE. Met behulp van de duiker werden 11 balen katoen geborgen. Het stoomschip is gebroken zodat het voor- en achterschip naar beneden helt. Zodra er enige ruimte onder het dek zal zijn gemaakt, wil de duiker beproeven dynamiet in het stoomschip te brengen om het daarna te doen springen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepraaid de 31e maart: Door de visschuit No. 15, schipper Frik, ZZO van Schiermonnikoog, het kofschip JANTJE, kapt. De Groot, van Frankrijk naar Bremen; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas (Maagden eilanden), 14 maart. De Nederlandse bark GUANA, kapt. Wijtsma, van Suriname naar Amsterdam met suiker rum en verfhout, hier de 9e maart lek binnen gelopen, lost de lading. (opm: Is de Nederlandse bark GUIANA, geb. in 1857)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Het Nederlandse schip CALIFORNIË, kapt. Th. Köpcke, van Macassar herwaarts, is volgens rapport bij Dungeness beloodst. (opm: CALIFORNIA in N.Vl. & Red.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 31 maart. Te beginnen met april zal de dienst tot vervoer van goederen tussen hier en Londen worden waargenomen door stoomschepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, die daartoe een overeenkomst heeft aangegaan met de spoorweg- maatschappijen Mechelen en Gent - Terneuzen.
De stoomschepen MARS, kapt. Visser en ONDINE, kapt. De Jonge, zullen daartoe worden gebezigd, en de dienst tweemaal ’s weeks uitoefenen, waartoe nu laatst de Engelse stoomschepen GIRDLENESS en THORNBROUGH in dienst waren.
Behalve deze dienst op Londen, bestaat er nog een wekelijkse op Goole, alsook op Liverpool, alle drie af- en aanvarende aan de spoorweg alhier.


Datum: 03 april 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 31 maart. Op de hoogte van het Friesche Gat is heden door de loodsboot No. 1 gepraaid het Nederlandse kofschip JANTJE, kapt. G.W. de Groot, van Fécamp naar Bremen bestemd; alles wel aan boord. Wind ZW.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl (opm: Carolinensiel), 30 maart. Het bericht omtrent de aanbevolen verkoop van het, na bij Neubrack op strand te hebben gezeten, lek alhier binnengelopen schip LEENTJE, kapt. F.G. Rasker, was abusief en doelde alleen op het zwaar beschadigd deel van de lading.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 april. De CHERIBON van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij is heden morgen vertrokken van Tandjong Priok en, even buiten zijnde, aan de grond gelopen, waarschijnlijk op de St. Nicolaas-droogte.


Datum: 04 april 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip MARIA, kapt. Schotema, van Bangkok naar Het Kanaal, de 30e maart Anjer gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 11 maart. De 4e maart werd hier verkocht in publieke veiling 997 zakken koffie en 30 balen tabak, beschadigd gelost uit het hier met schade aangekomen schip SINDORO, van Java naar Rotterdam bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Volgens bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen bericht werd de 30e maart op 40° NB 66° WL gezien het verlaten Nederlandse brikschip MARIA. (Het Nederlandse brikschip MARIA, kapt. Slinger, vertrok de 31e december van Rio Grande naar Boston). (opm: het schip werd in brandende staat verlaten; bemanning opgepikt door het Duitse ss ODER. Zie ook NRC 100485 2x).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 21 februari. Het onderste gedeelte van de te Amboina geloste lading van het Engelse schip GUIANA van New York naar Yokohama, is zwaar beschadigd bevonden.


Datum: 05 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 april. Door duikers tot heden 38 balen katoen uit de TYNEMOUTH gehaald. Het ongestadige weer belet geregeld werken op de kust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het schip CATHARINA, kapt. J. van de Meulen, naar Aarhus bestemd, is in de Zuiderzee in aanvaring geweest met een vissersvaartuig en is hier terug gekomen om te repareren.


Datum: 07 april 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 april. Zr.Ms. LEEUWARDEN wordt te Onrust verwacht, gesleept door twee hopperbarges.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 april. Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN is, na op Onrust schoongemaakt en geschilderd te zijn, naar Soerabaja vertrokken tot innemen van nieuwe stoomketels, welke reparatie minstens zes maanden zal duren. Hij wordt geconvoyeerd door het kleine stoomscheepje SATELLIET, hetwelk op de kust berichten omtrent zijn toestand moet telegraferen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Gezonken baggermolen. Op zaterdag 11 april 1885, des middags ten 12 ure, zal door de deurwaarder Johan Coenraad Lach publiek worden verkocht in het Poolsche koffiehuis aan de Hoofdsteeg te Rotterdam: de in 1882 nieuwgebouwde, thans in de Zuiderzee ongeveer ten noorden van Nijkerk gezonken liggende, ijzeren baggermolen met toebehoren; aldaar van af heden te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte de 4e april 1885, voor de notaris Willem Jacobus Droogleever Fortuyn en getuigen te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Hendrik Adolph Burgerhout, fabrikant, Jan Burgerhout H.Az., fabrikant en Hendrik Adolph Burgerhout Jr., werktuigkundig ingenieur, allen wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende het vervaardigen en herstellen van stoomschepen, stoom- en andere werktuigen en al wat daarmee in betrekking staat, tot voortzetting van de zaken door de twee eerstgenoemde ondergetekenden uitgeoefend onder de firma Burgerhout en Zoon. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en zal gedreven worden onder de gemelde firma Burgerhout en Zoon. Al de vennoten zullen de tekening van de firma hebben, doch alleen in zaken de vennootschap betreffende. De firma mag niet gebezigd worden tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van al de vennoten vereist wordt. De vennootschap is aangegaan voor de tijd van 5 jaren en 9 maanden, aanvangende de 1e april 1885 en eindigende de 31e december 1890, met dien verstande dat zij niet door het enkel verloop van die termijn zal zijn ontbonden, doch dat daartoe nodig is een opzegging ten minste zes maanden te voren door een van de vennoten aan de andere vennoten gedaan; bij gebreke van welke opzegging de vennoot van jaar tot jaar zal worden voortgezet, totdat een van de vennoten aan de andere vennoten ten minste zes maanden te voren kennis geeft, dat hij de vennootschap met het einde van het jaar wenst te doen ophouden. H.A. Burgerhout. J. Burgerhout H.Az. H.A. Burgerhout Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 6 april. Het Nederlandse barkschip HERCULES is uit de hand verkocht aan de heren P. Stratingh & Co., Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, van hier te Fredrikstad aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht zijn aangekomen te Burntisland het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, te Grangemouth, het schip FRISIA, kapt. Boswijk, te Leith het schip ARGO, kapt. Mensonides, allen van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden is het tweede van de beide in aanbouw zijnde werkvaartuigen met het beste gevolg te water gelaten, welke schepen bestemd zijn voor de Koninklijke Nederlandse Marine.


Datum: 08 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in de zaal aan de Scheepsmakershaven te Rotterdam: het Nederlands fregatschip MAASNYMPH, laatst gevoerd door kapt. L. Klinkhamer: opgehouden voor NLG 15.000.
(opm: wordt J.P.A.; blijft onder NL vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 4 april. Het schip NIJSSIENA, kapt. J. Veltman, komende van Krageroe (Noorwegen), wacht op de vloed.
In het eerste kwartaal gingen alhier uit 1 zee- en 34 rivierschepen, en kwamen binnen geen zee- en 32 rivierschepen. De bank voor de haven schijnt een groot nadeel aan zeeschepen toe te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 2 april. Het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, kapt. Hoogerwerff, is binnenkomende in het kanaal aan de grond geraakt, doch zonder assistentie vlot geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 april. Volgens een telegram te Elseneur ontvangen was de Nederlandse schoener QUINTUS, kapt. Plukker, op Anholt gestrand. Assistentie was bij het schip.
(opm: schip blijft in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 7 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zijn de volgende schepen gearriveerd te West Hartlepool: NICOLAAS, kapt. Burghout, te Burntisland, STAD STEENWIJK, kapt. Houwink en te Grangemouth CASPAR DE ROBLES, kapt. Bas, allen van hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 april. Van de lading van het hier gestrande stoomschip SAPPHIRE, zijn heden weer 10 balen katoen geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 7 april. Het schip HECLA, kapt. Day, van Samarang met een lading suiker alhier binnen, heeft order bekomen naar Genua en zou gisteren derwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 17 maart. Het barkschip HOLLANDIA, kapt. Guyt, kwam de 9e maart op het binnenlopen dezer haven op de reis van Suriname naar Amsterdam, in aanvaring met het barkschip WANDERING CHIEF. Beide schepen leden schade aan de romp, rondhouten en tuig, en de HOLLANDIA verloor een anker en een ketting. De schade aan de WANDERING CHIEF beloopt ongeveer 85 Engelse ponden en heeft drie dagen oponthoud veroorzaakt. De HOLLANDIA is nu bezig te repareren. De kosten worden op 150 Engelse ponden begroot.


Datum: 09 april 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

New York, 24 maart. Het reeds vroeger vermelde schip BORGERHOUT, te Nassau afgekeurd, heeft de 12e dezer in veiling GBP 70 opgebracht, terwijl de inventaris werd verkocht voor GBP 69.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Saint-Vaast-la-Hougue, 4 april. Het schip CATHARINA NIESSIENA (vroeger bevaren geweest door kapt. P.P. de Vries), van Granville naar Napels, is in de afgelopen nacht bij Montfarville (opm: 49º40’ NB 01º16’ WL) totaal verongelukt. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 april. Volgens ontvangen telegram bij de Salvage Association van de Lloyd’s agent te Soerabaja, van 7 april, zijn de gezamenlijke onkosten van het schip WILLY GBP 10.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Benisaf, 31 maart. De Nederlandse stoombaggermolen MAASMOND IX, in de haven bezig zijnde, is ’s avonds door de Engelse stoomboot OAKVILLE aangevaren. De voorsteven is bovendeks afgebroken. De stoomboot bekwam een groot gat in de bakboord boeg De schade zal voorlopig hier hersteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 8 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht, is te Dundee gearriveerd het schip OOSTZEE PACKET II, kapt. Kuiper, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 7 april. Het schip APOLLO is bij Calcutta gestrand, en verlangt assistentie. Het schip APOLLO, kapt. Hustede, vertrok 16 februari van Batavia naar Diamond Island (Burma).
(opm: vermoedelijk buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 maart. De vrachten blijven in onveranderd flauwe stemming met slechts enkele afdoeningen. Het Nederlandse stoomschip KONING WILLEM III laadt indigo tot NLG 90, tabak NLG 45, huiden NLG 110, tin NLG 20 per last, hout NLG 15 per m³ naar Amsterdam, thee tot Sh.35/- per ton naar Londen en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA en OTTOLINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Papendrecht, 8 april. Hedenmorgen liep met goed gevolg te water de schroefstoomboot HEINRICH. Schip en machine worden in de fabriek van de heren C.I. Wilton van Reede & Zoon vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stadskanaal, 6 april. Zaterdagmiddag is alhier met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd ijzeren tjalkschip IDA, groot plus minus 135 ton, voor rekening van de heer G. van Stuijvenberg, van Rotterdam. De tjalk zal dienst doen om de grote stoom- en zeilschepen aldaar te lossen en de ladingen naar de plaats van bestemming te brengen. Het schip is gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester G. W. van der Werff en de tweede bodem, die alhier volbouwd is. De kiel van een derde vaartuig zal zo spoedig mogelijk gelegd worden.


Datum: 10 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Heden vertrok van hier naar Amsterdam het stoomschip IJSTROOM. (opm: eerste vermelding van dit stoomschip na verdoping. Het schip heette voordien FIJENOORD)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sharpness, 6 april. Door de MARIE zijn geland 6 man van de equipage van het stoomschip SOLANO uit Sunderland, dat de 6e maart in de Zee van Marmora verongelukt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 7 april. Kapt. Sander van het stoomschip ODER, hier van New York aangekomen, rapporteert 29 maart op 40°22’ NB 60°01’ WL aangetroffen te hebben de Nederlandse brik MARIA uit Oude Pekela met noodsignaal op. De kapitein en bemanning verklaarden het schip niet meer zeewaardig en wensten hetzelve te verlaten, Allen, benevens de vrouw van de kapitein werden aan boord opgenomen. De MARIA, kapt. Klinger, was van Rio Grande naar Boston bestemd. (opm: is kapt. J.W. Slinger - Zie ook PGC 040485)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 9 april. Volgens een telegram is het schip CORNELIA, kapt. De Vries, de 8e dezer Anjer (Straat Sunda) gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 april. Het Nederlandse barkschip MARIA, stond, toen het werd gepasseerd, in brand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, (per telegram). De Nederlandse schoener QUINTUS, kapt. G. Plukker, maandag laatst leden op het rif van Anholt aan de grond geraakt, is door een stoomboot van Svitzer vlot gekomen en naar Elseneur gesleept. Of het schip schade heeft geleden is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

3 maart. Het Zweedse schip ANNA, kapt. Lundberg, van Tegal naar het Kanaal, met schade te Soerabaja binnen, vraagt plm. NLG 50.000 bodemarij op schip, vracht en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 27 februari. De Nederlandse bark BESTEVAER, gedeeltelijk te Passaroeang beladen met tin en koffie en bestemd naar Panaroekan om aldaar met tabak op te vullen, is bij Bezoeki (Noord Oost Java) aan de grond geraakt. Na 24 uur vastgezeten te hebben in het schip zonder assistentie en ogenschijnlijk zonder schade vlot gekomen.


Datum: 11 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 6 maart. Het Nederlandse schip MR. JACOB VAN LENNEP, heeft de reparaties beëindigd en is 3 dezer naar Amsterdam vertrokken. Er is bodemerij genomen op schip, vracht en lading voor de som van Rs 14.221,39 tegen 10¼%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 7 april. Het op Anholt gestrande Nederlandse schip QUINTUS was op reis van Vlaardingen met klei naar Horsens. Het schip, dat door Svitzer vlot getrokken was en hier naar toe is gesleept, zou dicht zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 april. Door middel van de helmduiker zijn nu in het geheel 32 balen katoen geborgen uit het gezonken schip SAPPHIRE. Bij laag water staat op de boot midscheeps ± 6 voet water. Alleen bij een zeer kalme zee kon op het schip gewerkt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cocinada, 9 april. Het schip APOLLO van Batavia naar Birma, is gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 9 april. Heden werd van de werf De Nijverheid van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip (opm: NEPTUN), groot plm. 410 last, voor rekening van de heer Wilh. Bütefür te Mülheim aan de Ruhr.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: ANNA ELISE), groot plm. 420 last, voor rekening van de heren Wilh. Hennenbrüch en Herman Loh te Mülheim aan de Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op de scheepstimmerwerf De Volharding van de heren Den Bouwmeester Borsius & Van der Leijé te Middelburg zal een ijzeren barkschip worden gebouwd, genaamd WILLEM CHRISTIAAN.


Datum: 12 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. Klinkhamer, van Rotterdam naar Soerabaja, met verlies van voor- en grote steng te Lissabon binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 maart. De gezagvoerder van het Engelse schip NYSA, de 2e maart Anjer gepasseerd op de reis van Manilla naar Liverpool, rapporteerde dat het Noorse schip HAROLD HAARFAGER op Poeloe Liat gestrand was, en om assistentie verzocht. Een stoomboot werd derwaarts verzonden, en keerde 7 dezer terug met 2/3 van de lading, die ogenschijnlijk in gezonde toestand was. De kapitein van de stoomboot berichtte dat het schip nog dicht was en vertrok 9 maart weer derwaarts om het restant van de lading te halen en te trachten het schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 maart. Het Engelse stoomschip BENGAL, met rijst beladen, is de 8e dezer bij Bawean Island verongelukt. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 maart. Het Nederlandse schip BESTEVAER is door duikers onderzocht en onbeschadigd bevonden. (opm: kapt. J.F. Höper)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 maart. Sedert het bericht van 25 februari bleef de flauwe stemming van de vrachtenmarkt zich handhaven en bestond er bijna geen vraag. Naar Nederland werd niets afgedaan, noch door de Factorij, noch door particulieren. Naar het Kanaal voor order werd een schip opgenomen voor droge suiker tot Sh.32/6, terwijl een ander Sh.30/- accepteerde voor een lading zaksuiker. Naar Amerika worden schepen bevracht voor zaksuiker tot Sh.27/6 met bestemming naar New York. Naar Australië noch in andere richtingen bestond enige vraag. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS HENDRIK NLG 50 koffie, NLG 75 huiden, NLG 60 tabak naar Amsterdam, en de stoomschepen SAMARANG en NOORD-HOLLAND elk NLG 50 koffie, NLG 75 huiden, NLG 60 tabak naar Rotterdam en FFR 90 indigo naar Marseille
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA en BERTHA.


Datum: 13 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 april. Volgens een telegram uit Macassar is het Noorse schip VAETTAN, kapt. Sorensen, totaal verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. De gezagvoerder van het schip SALACIA, heeft aanvraag gedaan voor bodemerij ten bedrage van 4.200 Engelse ponden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 10 april. Het Nederlandse schip ALFRED EN MARIE, kapt. J.J. Valom, van Sundsvall naar Delfzijl, met belangrijke schade door aanvaring alhier binnen gesleept, is in publieke veiling voor 2.300 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 25 maart. De Nederlandse bark GUIANA, kapt. Wijtsman, van Suriname naar Amsterdam, heeft de lading gelost. 12 oxhoofden en 11 vaten suiker in beschadigde toestand gelost, zullen morgen publiek geveild worden. (opm: kapt. K. Wijtsma)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 28 maart. De Nederlandse bark HOLLANDIA, kapt. Guit, 9 maart bij het inkomen van de haven door aanvaring schade bekomen hebbende, is thans hersteld, en het schip zeilklaar naar Brunswick (Georgia, U.S.A.) in ballast vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 11 april. Het Nederlandse schip MELATI is hier binnen gelopen met verlies van voorsteng en groot marssera’s met al het daaraan behorende tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 10 april. Het Nederlandse schip QUINTUS, kapt. G. Plukker, alhier binnen gesleept, zal vermoedelijk de reis kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 12 april. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan ANTONIUS, groot circa 300 last, gebouwd voor rekening van de heer Anton Urmetser, te Neuendorf; daarna werd de kiel gelegd van een dito schip ROSINA HELENA, groot circa 325 last, te bouwen voor rekening der heren Joh. van ’t Hoff, te Rotterdam, en Val. Kissel, te Gernsheim.


Datum: 14 april 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 3 maart. Sedert de 16e februari is de toestand van de baar zeer gunstig en hadden de schepen geen oponthoud. Hoewel er veel schepen werden bevracht, bleven de prijzen laag, daar de disponibele ruimte zeer groot was. De vooruitzichten op een betere markt bestaan niet, zodat vele schepen weer in ballast moesten vertrekken om elders vracht te zoeken. Bevracht werd het schip WIEKA, kapt. Starke, groot 115 ton. Er liggen vele buitenlandse schepen onbevracht in de haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 april. Het anker met 30 vademen ketting, door het schip ADELAAR, kapt. De Boer, in de Blauwe Slenk verloren, is door de loodsschuit opgevist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De sleepboot ZUIDHOLLAND is de 13e dezer uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Hull met drie modderbakken op sleeptouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 11april. Heden namiddag werd op de scheepstimmermanswerf van A. Ruijtenberg alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren zeiljacht ANNA ELSJE, groot ca. 34 lasten, toebehorende aan schipper A. van Eck te Zevenbergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Amsterdam op maandag 13 april:
- Het fregatschip AUGUSTE is voor NLG 16.500 opgehouden. (opm: naar Noorwegen verkocht)
- Het barkschip DORDRECHT II is voor NLG 21.000 verkocht. (opm: mogelijk naar Köpcke, Rotterdam en herdoopt in SOPHIA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 april. Volgens een telegram is van hier te Sunderland aangekomen het schip TRIJNTJE, kapt. Gosselaar. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 april. Volgens een telegram is het schip EMS, kapt. Wortel, van hier te Grangemouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 13 april. Volgens en telegram is het Nederlandse schip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Janssen, heden te Philadelphia van Fiume aangekomen.


Datum: 15 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 7 maart. Het Zweedse schip ANNA, is gereed om de reis te hervatten en wacht slechts op het afsluiten van de rekeningen. De kapitein had bodemarij aangevraagd, doch had de aanbiedingen nog niet aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Semarang, 11 april. De Duitse bark HERA gaat naar Batavia om te repareren. De koperhuid moet er af en de romp gekalfaat worden. De lading is beschadigd. (De HERA was 25 februari van New York te Semarang aangekomen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 13 april. De Noorse brik VESTALINDEN, kapt. Langfeld, van Christiaansand (Westkust Noorwegen) met hout naar Gent, is op zee lek geworden en vol water, met verlies van deklast, hedenavond hier op de rede gekomen, gesleept door de sleepboot BELGIUM. Het schip zal hedennacht met hoog water in de haven worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 april. Volgens particulier telegram is het schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, van Harlingen behouden te Yarmouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 14 april. Volgens een telegram is het Nederlandse schip KINDERDIJK, kapt. Disper, de 13e april van Rotterdam te Soerabaja gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In het verslag over het boekjaar 1884 van de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij wordt het volgende medegedeeld :
De verwachting in ons vorig verslag uitgesproken, dat het toen aangevangen boekjaar voor onze onderneming geen voordeel zou opleveren, heeft zich helaas, bewaarheid.
Zoals trouwens bij de ongekend lagen stand van de vrachten moest worden voorzien, lieten de reizen tot in mei nagenoeg allen kasverlies.
Daarna, hoofdzakelijk door het enigermate stijgen van de thuisvrachten, werd op de meeste reizen een zeker bedrag overgehouden, waardoor het eindresultaat onzer exploitatie rekening nog een voordelig saldo aanwijst van ruim honderd duizend gulden, een uitkomst welke wij menen te mogen vertrouwen dat, vergeleken met die van vele onzer zusterlijnen, onze deelhebbers niet zal teleurstellen, zij het dan ook dat daarmede onze kosten niet kunnen worden gedekt. Dat onze winst- en verliesrekening als gevolg van die met een nadelig saldo sluit, kan wel niemand meer leed doen dan ons.
Bij de vermelding van het verloren gaan van de stoomschepen AMSTERDAM en MAASDAM, brengt de directie haren oprechte dank aan kapt. Jüngst, de verdere officieren en bemanning van het stoomschip RHEIN, voor hetgeen hunnerzijds aan de passagiers en bemanning is bewezen, en tevens aan de eerste officier H. C. van der Zee, toenmaals waarnemend gezagvoerder van het stoomschip MAASDAM, voor zijn bedaarde en beleidvolle houding gedurende het ganse ongeval.
In het vorig verslag, heet het verder, werd bereids mededeling gedaan van het ongeval, het stoomschip LEERDAM in de loop van 1884 overkomen. Tot het vernieuwen van de gebroken achtersteven met roer, werd dit stoomschip gedurende ongeveer twee maanden aan de dienst onttrokken. Het stoomschip EDAM moest, in navolging van vele stalen schepen, versterking ondergaan en was verplicht gedurende 2½ maand daarvoor stil te liggen. Behoudens voorzieningen van betrekkelijk minderen omvang, viel met de verdere stoomschepen niets voor.
Ten aanzien van de exploitatie wordt gemeld, dat gedurende het afgelopen boekjaar door de stoomschepen werden gemaakt 50 reizen, terwijl het stoomschip JASON van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij nog drie reizen in de dienst van de maatschappij deed, waarvan twee op Baltimore en één op Baltimore via New- York. De bruto ontvangsten van de 50 reizen onzer stoomschepen bedroegen in 1884:
Aan uitvrachten NLG 641.400, gemiddeld per reis NLG 12.828;
aan retourvrachten NLG 1.139.640, gemiddeld per reis NLG 22.793;
aan passagegelden NLG 470.808, gemiddeld per reis NLG 9416.
Alzo een gemiddelde bruto ontvangst per reis van NLG 45.037. In het geheel werden in 1884 vervoerd 741 kajuit- en 13.973 tussendekspassagiers, of gemiddeld per reis 15 en 279. De bruto- ontvangsten van de reizen met het stoomschip JASON bedroegen te samen
NLG 54.266, of per reis NLG 18.086.
Gedurende 1884 werden vervoerd: naar New- York plus minus 68.000 ton ; van New- York plus minus 102.000 ton; naar Baltimore plus minus 2.100 ton; van Baltimore plus minus 4.000 ton. Bij de winst en verliesrekening wordt opgemerkt dat de vermeerdering van de administratie- en bureaukosten te Rotterdam, Amsterdam en New- York grotendeels een gevolg is van het oprichten van een afzonderlijk passagebureau te Amsterdam, zomede van het aanstellen van een walmachinist.
De kosten, aan de maatregelen verbonden, kwamen de maatschappij ruimschoots op indirecte wijze ten goede. De publiciteitskosten zijn over 1884 belangrijk minder dan over 1883. De directie vertrouwt dat, ook door een wijziging gebracht in het systeem van publiciteit, deze kosten over 1885 nog minder zullen wezen.
Ofschoon zulks niet uit het overschot van de exploitatie kan gevonden worden, heeft de directie toch gemeend, de afschrijving op het materieel niet beneden het cijfer van 5 procent te moeten stellen, en het ketel- en reparatiefonds aan te vullen in verhouding tot het aanwezig materieel.
Voor het bedrag van de kosten van versterking van het stoomschip EDAM werden, na overleg met de medereders, aandelen in de rederij van dat stoomschip uitgegeven ; die aandelen werden door de vennootschap genomen. Met het oog op die gemaakte kosten, meende de directie een meer dan gewone afschrijving te moeten voorstellen op de aandelen.
Over het lopende jaar maakt de directie de volgende opmerking over de vooruitzichten van de vaart:
Het valt niet te ontkennen, dat de retourvrachten in de laatste tijd, na een korte verheffing, wederom zijn gedaald tot cijfers, die wel is waar beter zijn dan die van het vorig jaar, maar nochtans weinig of niets overlaten. Wel bestaat in handelskringen in Amerika de overtuiging dat deze verlaging, als zijnde veroorzaakt door tijdelijke stagnatie in het spoorwegvervoer, niet van lange duur zal wezen, doch wij menen een afdoende verbetering onzer vaart te moeten betwijfelen, zolang de algemene vrachtvaart zulk een treurig aanzien geeft.
Onder deze omstandigheden hebben wij dan ook gemeend, vooralsnog geen voorstellen te moeten doen voor de aanvulling van ons gedund materieel. De bezwaren daardoor ontstaan, zijn wel is waar verre van gering te achten, wij menen echter dat het ogenblik tot aanvulling thans nog niet daar is.
Meer dan ooit zijn wij evenwel overtuigd, dat bij de stoomvaart het zwaartepunt moet worden gezocht in oordeelkundig beheer en gepaste bezuiniging in elk onderdeel van dienst. Wij trachten zelve dat doel steeds voor ogen te houden en ons ganse personeel daarvan te doordringen. Ook in de stoomvaart geldt met de dag meer en meer de spreuk:
small profits, quick returns. Elke maatregel, welke strekken kan om dit doel bij onze exploitatie te bereiken, wordt met kracht toegepast. Wordt onze taak daardoor niet gemakkelijker, het is niet alleen de enig aangewezen weg om te kunnen mededingen, maar het geeft ons ook recht om met zelfvertrouwen te mogen verklaren, dat wij niet ten achter staan bij enige zusterlijn, waar het de vraag geldt, het ons toevertrouwde materieel nog zo productief te doen wezen als mogelijk is, in de moeilijke tijden welke wij beleven.
Die overtuiging geeft ons moed voor de toekomst en vertrouwen op uw steeds hooggewaardeerde steun.
Uit het verslag van de commissarissen blijkt, dat deze in overleg met de overblijvende directeuren hebben gemeend, met het oog op de minder gunstige omstandigheden, vooralsnog geen voorstel te moeten doen, om wederom een derde directeur aan te stellen, in plaats van de heer W. v. d. Hoeven, die sedert de oprichting van de Maatschappij als naamloze vennootschap, de betrekking van president- directeur vervulde en tegen het einde van het afgelopen jaar zijn ontslag heeft gevraagd, hetgeen hem op de meest eervolle wijze verleend is.
Uit de winst en verliesrekening blijkt dat de administratie en bureaukosten te Rotterdam, Amsterdam en New- York bedroegen NLG 84.399,01 en de publiciteitskosten in Europa en Amerika NLG 46.356,09, terwijl werd afgeschreven op de W. A. SCHOLTEN NLG 24.000, de P. CALAND NLG 24.000, de SCHIEDAM NLG 22.000, de ZAANDAM NLG 29.000, aandelen LEERDAM NLG 16.225 en aandelen EDAM NLG 45.500, totaal NLG 160.725.
De reserve ketel- en reparatiefonds bedraagt NLG 48.417,64 en het saldo verlies
NLG 273.346,78½ .

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 14 april. Hedenmiddag te één uur voer van de veesteiger het stoomschip IJSTROOM, kapt. F. Parlevliet, af, de eerste boot van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, welke, gelijk men weet, een directe lijn opent van hier op Londen. Bij de afvaart van de boot waren de heer R. van Hasselt, commissaris, en W. ’s Jacob, als vertegenwoordigers van het bestuur tegenwoordig. Verslaggevers van verschillende dagbladen en enige 2e kajuit-passagiers maken de reis mee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse fregatschip AUGUSTE, groot 1.307 ton, gebouwd in 1863, op de verkoping van schepen van de 13e dezer voor NLG 16.400 opgehouden, is sedert door de makelaar Albs. Vinke uit de hand verkocht naar Noorwegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tegen dinsdag 28 april zijn de aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland opgeroepen ter algemene vergadering, waarin belangrijke beslissingen genomen zullen worden met betrekking tot de uitbreiding van de dienst.
De Middelburgsche Courant is in de gelegenheid gesteld het volgende mee te delen, ontleend aan een nota, aandeelhouders gezonden.
In 1883 werd reeds namens de Duitse regering gewezen op het grote belang, dat het postverkeer tussen Berlijn en Londen over Vlissingen heeft bij een uitbreiding van de dienst de maatschappij Zeeland. In de meest vleiende bewoordingen werd daarbij melding gemaakt van de uitstekende inrichting van die dienst ; waardoor tevens bewezen werd, dat de maatschappij Zeeland die levenskracht bezit, welke de vorstelijke stichter dier Nederlandse postvaart daaraan van de aanvang af heeft toegekend ; dat zij, en door haar ook opnieuw het Nederlandse grondgebied, een schakel geworden is en blijven kan in de grote verbindingswegen van het wereldverkeer.
Aan het tot stand brengen van een dagdienst waren evenwel grote bezwaren verbonden, natuurlijk van financiële, maar toch ook van andere aard.
De toestand van de stoomvaartlijn bleef enigszins onzeker, omdat de overeenkomst, welke omtrent het doorgaand vervoer van de reizigers en goederen met de te Vlissingen en te Queenborough aansluitende spoorwegondernemingen was gesloten en die de gehele werkzaamheid der maatschappij beheerste, naar het oordeel van de Engelse rechtsgeleerden, bijna voetstoots kon worden opgezegd.
De moeilijkheden, die ten gevolge van het verbranden van de pier te Queenborough waren gerezen, hadden die onzekere toestand en zijn gevaren juist maar al te zeer in het licht gesteld. En zolang hij niet voor meerdere vastheid had plaats gemaakt, de samenwerking met de beide spoorwegondernemingen niet op goede voorwaarden voor een redelijke termijn was verzekerd, kon er moeilijk aan een uitbreiding van de dienst worden gedacht.
Toch mocht dit alles het verzoek, dat gedaan was, niet doen afwezen. Het schrijven van de Duitse postadministratie wees met scherpe trek de leemte aan, welke de Nederlandse postvaart thans vertoont. Dat zij, slechts eenmaal in elke vier en twintig uren vertrekkende, niet alle eisen van het verkeer bevredigt, was reeds in menig opzicht afdoende gebleken. Zelfs het postvervoer van de Nederlandse brieven en drukwerken moet thans nog voor een deel over Ostende geschieden. Dat de stoomverbinding over Vlissingen eerst, wanneer nevens de nachtdienst een dagdienst in werking treedt, voltooid zou wezen, was trouwens reeds bij de stichting dezer maatschappij een uitgemaakte zaak. Lag het derhalve van de aanvang af in de bedoeling om, zodra de omstandigheden dit zouden toelaten, tot deze uitbreiding over te gaan, nu hiertoe onverwacht vanwege onze regering, op aandrang van de Duitse postadministratie werd aangedrongen, moest het welbegrepen belang ook van de maatschappij er toe nopen, om, zodra de voorwaarden, waaronder de opening van de dagdienst mogelijk is, vervuld zouden zijn, niet te dralen, maar te handelen.
Daartoe schijnt thans het tijdstip gekomen. Het voortbestaan van de stoomvaartlijn is voor een langdurig tijdvak op vaste en, naar de directie meent, gezonden grondslag gevestigd. De ondervinding van meerdere jaren heeft haar zekerheid verschaft ten aanzien van de geldelijke uitkomsten der exploitatierekening. Daardoor was zij in staat gesteld om een vertrouwbare becijfering te maken ten aanzien van de vooruitzichten van de voorgestelde dagdienst en werd het mogelijk omtrent de geldelijke voorwaarden, waarop aan het verzoek van de regering kon worden voldaan, zonder bezwaar van de schatkist een voor de maatschappij bevredigende overeenkomst te sluiten.
Onder dagtekening van 25 maart 1885 is tussen de Stoomvaartmaatschappij Zeeland, de Londen Chatham en Dover Railway Company en de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen een nieuwe overeenkomst aangegaan, waardoor alle vroeger geldende verbintenissen zijn opgegeven. Daardoor hebben de drie genoemde maatschappijen zich verbonden (ieder voor zoveel haar betreft) om aanvankelijk gedurende achttien jaren de bestaande nachtdienst tussen Vlissingen en Queenborough met de aansluitende treinverbindingen op de bestaande voet in stand te houden. De grondslagen van de personen- en goederen- tarieven zijn vastgesteld op een wijze, die het mogelijk maakt, om steeds rekening te houden met de veranderde omstandigheden en eisen van het verkeer. De Londen Chatham en Dover Railway Company heeft zich verbonden, om te Queenborough volgens een aan de overeenkomst vastgehecht plan een nieuwe pier met stationsinrichtingen in de Medway uit te bouwen.
Bij gebreke daarvan zoude de gehele overeenkomst op 31 december 1886 vervallen zijn. Wordt de beoogde dagdienst tot stand gebracht, dan zullen de inrichtingen te Queenborough, overeenkomstig datzelfde plan, binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn worden uitgebreid. De uitvoering van de dagdienst, waaromtrent overigens dezelfde bepalingen als voor de nachtdienst zullen gelden, is afhankelijk gemaakt van een voorafgaande kennisgeving van de beide Nederlandse maatschappijen aan de Londen Chatham en Dover Railway Company.
Deze kennisgeving zal zes maanden voor het in werking treden van de dagdienst moeten, niet voor 1 januari 1886 en niet later dan 31 december 1886 mogen geschieden. Tot het uitbrengen van de kennisgeving zal de maatschappij Zeeland echter niet verplicht zijn, zolang de postovereenkomst met de Nederlandse regering niet de vereiste wettelijke bekrachtiging heeft erlangd.
Op grond van de gunstige resultaten tot nu toe met de nachtdienst verkregen ;
de toeneming van het personenverkeer dat thans tot over de 70.000 passagiers per jaar is gestegen, en de vermeerdering van het goederenvervoer, die van de uitbreiding van de dienst kan worden verwacht, meent de directie een voorstel daartoe te kunnen doen.
Door het in het leven roepen van een dagdienst zullen de tegenwoordige beperkingen van de te verschepen hoeveelheid niet alleen vervallen, maar zal, door ieder etmaal twee afvaarten in te richten, het schadelijk oponthoud van de overpakking in Vlissingen en Queenborough nagenoeg geheel kunnen verdwijnen. Tevens is bij de nieuwe overeenkomst met de Londen Chatham en Dover Railway Company bedongen, dat, na de invoering van de dagdienst, aan de uitgebreide inrichtingen te Queenborough ook steeds lig- en losplaats voor een goederenboot beschikbaar moet wezen, door welker eventuele indienststelling zonder noemenswaardige vermeerdering van exploitatiekosten ook elk bezwaar van te grote plotselinge goederen aanvoer, zo nodig, kan worden afgewend. Onder deze omstandigheden zal het tegenwoordige vervoer ongetwijfeld vermeerderen.
Om de dagdienst te kunnen aanvangen, zou, volgens de berekening, nog slechts een ontbrekend gedeelte van de rente en aflossing van het daarvoor aan te leggen kapitaal van NLG 1.800.000 à NLG 2.000.000 moeten worden verkregen. Stond het al aanstonds bij de directie vast, dat zulks uit de opbrengst van het postvervoer behoorde te geschieden, omdat de in het belang van de internationale verzendingen van de maatschappij gevraagde hulp niet zonder evenredige beloning kan worden verschaft, een rechtstreekse betaling door de grootste belanghebbende, de postadministratie in de vreemde, was echter nauwelijks denkbaar. Daarom is door de directie van de Zeeland met de Nederlandse regering, behoudens goedkeuring van aandeelhouders, overeengekomen omtrent de wijze, waarop zodanige betaling middellijk zou kunnen geschieden.
Voor het postvervoer, dat ten gevolge van de ontworpen dagdienst over Nederland wordt geleid, zal de staat het transietport ontvangen, dat bij de internationale postovereenkomst is bepaald. Reeds nu ontving Nederland voor de vreemde brievenmalen , die met de nachtdienst van de maatschappij worden vervoerd, aan transitporten in het afgelopen jaar ongeveer NLG 50.000. De brievenmalen, welker vervoer met de dagdienst moet geschieden, hebben aanzienlijk grotere omvang en zwaarder gewicht en zullen derhalve ook meerdere ontvangsten afwerpen. De directie was van oordeel, dat deze baten, welke aan de Nederlandse schatkist, ten gevolge van de dienst en anders niet, zouden toevloeien, tot betaling daarvan behoorden te strekken. Bijaldien de regering aan de maatschappij die inkomst wilde overdragen, meende de directie tot de vervulling van haren wens omtrent de inrichting van de dagdienst te kunnen medewerken. De directie acht deze vorm van beloning te meer billijk, omdat de omvang van de postverzendingen voor een goed deel afhankelijk zal blijven van de voortreffelijkheid van de dienst van de maatschappij en tussen deze en de hoegrootheid zijner beloning steeds een rechtstreekse verhouding zal bestaan. Na enige onderhandeling verklaarde de regering zich bereid, om negentig ten honderd van de door de dagdienst aan Nederland verzekerde transietporten aan de maatschappij toe te leggen, op voorwaarde echter, dat het vervoer van de Nederlandse brievenmalen met de dagdienst gerekend zou worden tot de verrichtingen te behoren, waarvoor aan de maatschappij Zeeland bij het postcontract van 3 oktober 1876, en 21 februari / 2 maart 1878 een beloning van NLG 151.000 ’s jaars is toegekend, en dus gedurende de loop dezer overeenkomst kosteloos zou geschieden.
Na rijp beraad heeft de directie gemeend deze voorwaarden te moeten aannemen. Het voor de aanbouw van drie nieuwe stoomschepen benodigde kapitaal zal, volgens de directie, wel op de voordeligste voorwaarden kunnen worden verkregen, wanneer omtrent daarvoor uit te kiezen tijdstip en vorm aan haar de nodige vrijheid van handelen wordt gelaten.
Natuurlijk kunnen de geldelijk uitkomsten van de ontworpen dagdienst niet vooraf met stellige zekerheid worden bepaald.
Maar de directie acht de grondslagen, waarop die dienst zal rusten, alleszins voldoende, om na korte tijd ook daaruit een billijke winst voor de maatschappij te mogen verwachten. Dat deze, door de ontworpen uitbreiding geheel en op een niet licht te overtreffen wijze beantwoordende aan de eisen van het verkeer, een veel grotere levenskracht en veel stelliger uitzicht op blijvende voordelen zal verkrijgen, eist generlei betoog.
De voornaamste bepalingen van de overeenkomst, te sluiten tussen de staat en de maatschappij zijn wel de volgende :
De Zeeland verbindt zich om voor de dagdienst drie nieuwe stoomschepen onder Nederlandse vlag in de vaart te brengen, beantwoordende aan de eisen, die daaromtrent bij artikel 2 der overeenkomst van 3 oktober 1876 zijn gesteld.
De plannen van die schepen worden vooraf aan de goedkeuring van de Nederlandse regering onderworpen.
De maatschappij zal voor het overbrengen van de brievenpost genieten negentig ten honderd van het bedrag van de transietrechten, dat volgens de nu bestaande of later vast te stellen internationale bepalingen, door de buitenlandse postbesturen aan het Nederlandse postbestuur zal verschuldigd zijn, wegens het vervoer over zijn grondgebied of wegens dat langs de zeeweg, zo daarvoor eventueel betaling mocht genoten worden, van de brievenpost, afkomstig van of bestemd voor buitenlandse postbesturen, welke met de dagdienst zal worden overgebracht.
Het bedrag van de bedoelde transitrechten wordt door het Nederlandse postbestuur aan de maatschappij medegedeeld.
Des verlangende zal haar inzage worden verstrekt van de oorspronkelijke stukken van afrekening ter zake van de transitrechten tussen Nederland en de betrokken vreemde landen.
De brievenpost van of voor Nederland wordt, zolang de bij artikel 1 vermelde overeenkomsten betrekkelijk de bestaande nachtdienst van kracht blijven, door de maatschappij kosteloos overgebracht.
Bij het vervallen van de gemelde overeenkomsten en hare niet-vervanging door een overeenkomst van gelijke strekking wat de geldelijke uitkering van de maatschappij Zeeland betreft, zal deze voor het overbrengen van de Nederlandse brievenpost bepaling genieten. Omtrent het bedrag daarvan zal alsdan nader een schikking worden getroffen.
De staat verbindt zich, om binnen achttien maanden na het sluiten van de overeenkomst te voorzien in de meerdere ligplaatsen voor de stoomschepen van de maatschappij, die, ten gevolge van de invoering van een dagelijkse dagdienst, in de haven van Vlissingen nodig zijn.


Datum: 16 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Het Nederlandse galjootschip CATHARINA, lag volgens een brief van kapitein Jaski, sedert 7 dezer voor zwaar stormweer te Firth of Forth, bij Burntisland ten anker. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 25 maart. Alhier is bevracht het Nederlandse schip THALASSA tot 18 cent voor suiker, Guantanamo naar New York. (opm: kapt. J.A. Stukje)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 april. Volgens particulier bericht is wegens storm en tegenwind in de Firth of Forth geankerd het schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, van Harlingen naar Aberdeen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 13 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de ijzeren sleepkaan ALBERT, groot ongeveer 200 last, gebouwd voor rekening van de heer N.A. van Balgoij te Tiel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 14 april. Hier is uit zee terug en in de haven gekomen de tjalk JACOMINA ENGELINA, kapt. H.R. Dost.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemerij. Wordt aangevraagd tot een bedrag van plus minus NLG 125.000,- door Jacob Marcus Hendriksen, gezagvoerder van het alhier ter rede liggende zeewaardig Duitse schip WILLIE, en wel op het schip, de lading en de vracht, tot het doen ener reis van Soerabaija naar Queenstown of Falmouth voor orders. De lading bestaat uit plus minus 6.400 krandjangs suiker.
Inschrijvingsbiljetten voor deze bodemerij worden ingewacht ten kantore van de heren J. Daendels & Co. te Soerabaia, tot 25 april 1885, des voormiddags 12 ure, als wanneer de biljetten, ten overstaan van de Notaris Bode, zullen worden geopend.
De voorwaarden aan deze inschrijving verbonden, liggen ter inzage, ten kantore van de heren J. Daendels & Co. alhier, en kunnen nadere informatiën bij hen, alsmede bij de gezagvoerder alhier, of bij de notaris Bode, worden ingewonnen.
Soerabaija 10 april 1885.


Datum: 17 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemarij. Op het Italiaans barkschip NUOVO SAN MARCO, kapt. Bozzo, bestemd van Rotterdam naar Fiume, wordt een bodemarij gevraagd, groot NLG 5.500. Aanbiedingen worden ingewacht aan het Italiaanse consulaat alhier, voor of op 22 april eerstkomende, des middags ten 12 uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 23 maart. Zr.Ms. stoomschip TROMP vervolgde de reis van Willemstad naar de bovenwindse eilanden om onder anderen een bezoek te brengen aan St. Martin, St. Eustatius en Saba. Tegen de 10e wordt de TROMP hier terug verwacht, en zal dan ongeveer een week later met de ALKMAAR naar Nederland terug keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 april. Volgens rapport van de gezagvoerder van de sleepboot WODAN was het Nederlandse barkschip NEREUS, kapt. Schrier, van Padang naar Rotterdam, heden met Schouwen in peiling Zuid Oost, koersende naar de Noord West.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Het Nederlandse schip NEREUS, kapt. Schrier, van Padang naar Rotterdam, is 13 april Dungeness gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 maart. De Nederlandse bark SINDORO, van Java naar Rotterdam, is 20 maart na volbrachte reparatie van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 april. Volgens een bericht uit Anjer is het schip zonder mast ALASKA gezien, gesleept door een stoomboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Het te Alblasserdam aan de werf van de heer J. Smit Czn. geheel voor rekening van gemelde scheepsbouwmeester gebouwde schroefstoomschip SMIT, ligt thans te Rotterdam met bestemming om met een volle lading van hier naar Nederlandsch Indië te vertrekken. Dit fraaie stoomschip, geheel voor lading gebouwd, is lang 245 voet en breed 32 voet; het heeft een draagvermogen van circa 1900 ton.
De compound- machine van 750 paardenkracht indicateur en de stoomketel werden vervaardigd aan de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord. Beiden munten uit door sierlijke en degelijke bewerking. De stoomketel is zodanig geplaatst, dat er overvloedig ruimte is om er onder door te kunnen komen, hetgeen ingeval van lekkage als anderszins van veel nut kan zijn. Het verblijf voor gezagvoerder en stuurlieden bevindt zich in de geheel van ijzer gebouwde hut op het dek die de gehele breedte van het schip inneemt.
Aan de voorkant van de hut bevindt zich de sierlijke kajuit uitnemend afgewerkt en degelijk beschoten met mahonie en cederhout, aan bakboord de comfortabele ingerichte hut van de gezagvoerder, en aan stuurboord van de kajuit is de eetsalon. Achter zijn de hutten van de stuurlieden en machinisten en in het midden de kombuis en ingang van de machinekamer. De equipage heeft een ruim en luchtig verblijf voor onder de bak.
Allerwege valt de doelmatige en beknopte inrichting in het oog. Boven op de hut bevindt zich de kaartenhut, uitstekend voor dat doel ingericht, en op de bovenbrug, waar men een flink vrij uitzicht heeft, is een mede bij de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij vervaardigde repeterende telegraaf en een spreekbuis naar de machinekamer. Er is gelegenheid om achter en ook om op de brug te sturen. Drie uitstekende grote Thompsons kompassen zijn aan boord aanwezig.
Behalve een grote ruime kap voor de machinekamer bevinden zich op de brug nog twee grote kokers, waardoor de as naar boven wordt gehaald, en tevens lucht in de machinekamer wordt gevoerd. Er zijn drie kolossale luiken, die toegang tot het ruim verschaffen met flinke ijzeren hoofden en zijn deze luiken groot genoeg om een gehele tramwagen te kunnen laden. Het lossen en laden geschiedt met stoom.
Een kleine plaat voor op de hut waarop de scheepsnaam, kondigt het merkwaardige feit aan, zeer beknopt en weinig in het oog lopend, dat dit schip het drie honderd acht en twintigste vaartuig is dat door gemelde bekwame en ondernemende scheepsbouwmeester vervaardigd werd.
Het als schoenerbrik getuigde stoomschip dat in alle delen door sierlijkheid en soliditeit van afwerking uitmunt, en voor en achter met bijzonder fraai lofwerk is versierd, zal gevoerd worden door kapt. H.G. Ruhaak.


Datum: 18 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 17 april. Het schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, is volgens een bij de rederij ontvangen bericht van hier te Aberdeen gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 april. Van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip EWOUDA ADRIANA, groot 200 last, gebouwd voor rekening van de heer J. van Lange te Kralingen.
Daarna werd de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, bestemd voor de Rijnsleepdienst. De machine en ketel zullen worden vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.


Datum: 19 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 april. Tot heden zijn door duikers 74 balen katoen geborgen uit de TYNEMOUTH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 7 april. De brik MARIE, met huiden geladen, is 1 april 200 mijlen van Yarmouth (Nova Scotia) verlaten aangetroffen. Het schip was dicht, alleen de kop van het roer was gebroken. (De brik was van Rio Grande naar Boston bestemd, en op 39°51’Noorderbreedte en 65°51’Westerlengte verlaten)


Datum: 21 april 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Riga, 14 april. Vrachten per stoomboot naar Schiedam Sh.2/- per 320 ? haver. Per zeilschip naar Schiedam NLG 14 per 2.100 kg. rogge.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op vrijdag 24 april 1885 zullen de ondergetekenden voor hun commissiehuis op publieke vendutie verkopen het Noorweegse driemast schoenerschip HARALD HAARFAGER, metende 281 tonnen en gebouwd in 1877, met masten, want en tuig, zeilen en boten en verdere inventaris. Het schip ligt ter rede van Batavia en is alle dagen te bezichtigen. Nadere informatiën bij de firma L. Platon en bij John Pryce & Co.
(opm: het schip kwam als KIM SIN LIE onder Nederlands-Indische vlag, zie ook JB 080685)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden gehouden vergadering van aandeelhouders in de Koninklijke West- Indische Maildienst werd verslag uitgebracht over de verrichtingen dezer onderneming in 1884.
De reisrekening van de stoomschepen leverde een saldo winst op van NLG 458,95½ . Behalve dat de lage vrachtmarkt op deze uitkomst niet zonder invloed geweest is, wordt daaromtrent in het rapport nog het volgende gezegd :
Het doet ons leed te moeten zeggen, dat de maildienst in Suriname niet zo uitsluitend in het verkeer met moederland en kolonie voorziet als wij gehoopt en verwacht hadden.
Wel blijkt uit de berichten die wij uit Suriname ontvingen, dat de geregelde en versnelde gemeenschap met Nederland in een werkelijke behoefte voorziet, en dat men er levendig het gemis daarvan zou gevoelen, wanneer onze dienst moest worden gestaakt, maar de overtuiging is nog niet krachtig genoeg bij allen, die bij de voortduur onzer Maatschappij belang hebben, dat die alleen verzekerd is, als de kooplieden, vooral in Suriname, uitsluitend van onze stoomschepen gebruik maken voor de aanvoer hunner behoeften uit Europa en voor de overvoer hunner producten daarheen. Wij vertrouwen, dat de handel in moederland en kolonie ons dien zo nodige steun op voldoende en volledige wijze verstrekken zal.
De winst en verliesrekening is daarentegen belast voor het deficit op de interestrekening ad
NLG 6.818,45 ½ (de vennootschap heeft een 5 % obligatielening, groot NLG 500.000, te haren laste) en het deficit van de assurantierekening, ad NLG 889,76, waartegenover zoude kunnen worden gesteld, dat ten gevolge van eigen assurantie een assurantiefonds gevormd is van NLG 6.766,95 ½ , hetwelk in het credit van de balans paraisseert. Verder is ten laatste van de winst en verliesrekening gebracht NLG 37.416,87 of 5 % afschrijving (volgens artikel 18 van de statuten) op de 3 stoomschepen van de vennootschap ORANJE NASSAU, PRINS WILLEM I en PRINS MAURITS, die in het actief van de balans een waarde vertegenwoordigen van NLG 1.030.484,13½ , zodat de genoemde rekening sluit met een deficit van NLG 44.634,59 dat op nieuwe rekening overgaat.
De balans werd goedgekeurd. De heren G. N. Muller en A. d’Ángremond werden als commissarissen herkozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In de heden te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke
West-Indische Maildienst, werd het verslag over 1884 uitgebracht. Daaruit bleek, dat de boten van de Maatschappij sedert 12 mei geregeld maandelijks vertrokken zijn, en de reizen zich door grote regelmatigheid onderscheiden hebben. Echter ondervindt de maildienst in Suriname nog niet die medewerking, welke men meende te mogen verwachten. Deze omstandigheid, gevoegd bij de invloed van de lage vrachten, had ten gevolge, dat 1884 geen goede resultaten opleverde. Vooral de thuisreizen gaven slechte rekening. Evenwel leverden de reisrekeningen, met inbegrip van alle kosten van administratie en assurantie van de stoomschepen, nog een voordelig saldo van NLG 459. De op de obligatielening te betalen rente, benevens enige kleinere uitgaven, maakten echter, dat de exploitatie met een nadelig saldo van NLG 7217 sluit. Hierbij moet volgens de statuten de afschrijving op de stoomschepen ad NLG 37.417 gevoerd worden, zodat de winst en verliesrekening een totaal verlies van NLG 44.634 aanwijst. Hier tegenover staat echter, dat ten gevolge van eigen assurantie een fonds van NLG 6.767 gevormd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 april. Door duikers zijn gisteren 17, en heden 12 balen katoen uit de SAPPHIRE geborgen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden is Zr.Ms. fregat EVERTSEN te Willemsoord in dienst gesteld onder commando van kapitein luitenant ter zee J. Loots tot huisvesting en opleiding van zeemiliciëns.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 20 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Perth (Schotland, Firth of Tay) gearriveerd het schip ALLEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. Van Duijn, de 19e april van hier te Cardiff aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 20 april. Volgens een ontvangen telegram is de alhier thuis behorende schoener JANTIENA, kapt. Kruise, op de reis van Drontheim naar Namsos (Westkust Noorwegen) op de klippen gestrand en geheel gebroken. De bemanning is gered.
(opm: vlgs GNB 3mSch JANTINA, ex bark JANTINA, ex bark VERIDIANA, in 1883 K/E H.B. Kruize, bij Stocksund gestrand, binnengebracht te Trondheim en afgekeurd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van de Meer van hier met turfstrooisel, te Aberdeen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Horsens, 17 april. Het Nederlandse schip QUINTUS, kapt. G. Plukker, is alhier binnen gebracht om de lading te lossen.


Datum: 22 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 maart. Het Zweedse schip ANNA, heeft geld op bodemarij tot 15,5% genomen. Het bedrag is niet bekend, daar de rederij zelf risico loopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangaande de LEEUWARDEN verneemt de Java bode nader dat zij indertijd naar Singapore is vertrokken met een lek in het achterschip, en toen naar Onrust is teruggekomen met twee lekken, namelijk één in het achterschip en één in het voorschip. Het schip heeft toen te Singapore gedokt, doch mocht, behalve de dokgelden, slechts 500 dollar vertimmeren. Het Handelsblad verspreidde gisteren een telegram volgens welke het schip is vlot gekomen met verlies van roer, schroef en achtersteven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Itzehoe (bij de Elbe), 19 april. Het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Lukje, met een lading cement van hier naar Aalborg bestemd, is lek hier terug gekeerd en moet de gehele lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 maart. Het Noorse schip HAROLD HAARFAGER is thans hier aangekomen, begeleid door een stoomboot, en heeft de lading gelost, die opgeslagen wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 april. Volgens een brief uit New York van 10 dezer, werd het verlaten Nederlandse schip MARIA op 31 maart ontmoet door het schip BEATRICE. De gezagvoerder van gemeld schip rapporteert dat de zeilen waren vastgemaakt, behalve het grootzeil, voormarszeil en de kluivers, die gereefd waren. De kop van het roer was afgebroken; er was geen water meer in het ruim. Het volk van de BEATRICE haalde 3.210 huiden uit het schip en stak hetzelve daarna in brand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 maart. Vrachten stil bij uiterst geringe vraag naar scheepsruimte. Het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS boekte koffie tot NLG 50, tabak NLG 60, huiden NLG 75, tin NLG 20 per last naar Amsterdam, indigo Ffrs 90, tin Ffrs 20 per ton naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA en BERTHA.


Datum: 23 april 1885


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De verkoop van het Noorse driemast schoenerschip HARALD HAARFAGER is uitgesteld tot zaterdag 2 mei 1885, en zal plaats hebben in het vendu-kantoor.
John Pryce & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 13 maart. Het stoomschip BENGAL, van Saigon naar hier met rijst, strandde 2 maart op het Miltonrif bij de Noordwest kust van Bawean (eiland in de Java zee) en werd totaal wrak. Het wrak is gisteren verkocht voor NLG 3.400.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 21 maart. Gecharterd werden onder anderen de Nederlandse schepen TASMANIA, kapt. Schuth, tot Sh.20/- voor beenas naar Het Kanaal, HEBE, kapt. Boelens, en REIZIGER, kapt. Alberda, van Itajai met hout naar Rio tot respectievelijk 3.300 reis en 3.200 reis, voorts HENRIKA, kapt. Hazewinkel, van Porto Alegre (ten noorden van Rio Grande) met gezouten huiden naar het Kanaal tot Sh.37/6. Niet bevracht liggen thans 31 schepen in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het zeer uitvoerige verslag van de directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland wordt gezegd, dat de uitkomsten van de 34 volbrachte mailreizen niet veroorloven dat enig dividend wordt uitgekeerd, doch de maatschappij is dit ongunstige jaar onverzwakt doorgekomen, de afschrijving op de schepen heeft plaats kunnen vinden overeenkomstig de statuten, en de winst- en verliesrekening sluit zonder nadelig saldo.
De reizen van de stoomschepen hebben een batig saldo opgeleverd van NLG 203.236 ; de diverse baten en het saldo van de vorige rekening zijn NLG 32.931; de assurantie eigen risico heeft de belangrijke bijdrage tot de winst geleverd van NLG 225.131, en de rekening van afschrijving stond nog credit NLG 100.000.
Van de baten, te samen NLG 561.300, moeten nog bestreden worden het verlies op de exploitatie van de kolenhulk ad NLG 2957, het nadelig saldo van de interestrekening NLG 157.686, en de afschrijvingen tot een totaal bedrag van NLG 399.950, zodat het batig saldo slechts bedraagt NLG 707,67.
Wij behoeven, zegt de directeur, de reden niet breedvoerig te ontwikkelen waarom er geen dividend werd verdiend. Lage en steeds lagere vrachten ; concurrentie en steeds toenemende concurrentie waren de gevolgen van de overdreven, van de boven alle kans van winstgevend emplooi uitgebreide aanbouw van stoomschepen in de laatste vier jaren.
Bij die algemene oorzaak voegde zich, wat Nederlandsch-Indië betrof, de ernstige financiële crisis en de geweldige daling van de prijzen van de hoofdproducten, waardoor goedkoop vervoer het hoofdstreven werd van de exporteurs.
Bovendien was de particuliere koffie- uitvoer minder door de bladziekte in Midden- Java.
Wij konden door de eisen van de maildienst aan het suikervervoer niet zulk een groot aandeel nemen als in de gegeven omstandigheden gewenst ware geweest. Wat mogelijk was deden wij. Vier malen losten onze stoomschepen een belangrijke partij suiker rechtstreeks te Genua, tweemalen deden zij het te Liverpool ; doch onzekere bestemmingen met ordergeving te Port- Said konden wij niet aannemen, en het gemis van een markt voor Java suiker in Nederland werd weer op de pijnlijkste wijze door ons gevoeld.
Ondanks alle inspanning, niettegenstaande Padang en Ceylon ons nog enige bijlading bezorgden, kwamen de stoomschepen herhaaldelijk met ledige ruimten thuis.
De totaal bevaren thuisvracht was in 1884 NLG 500.000 minder dan in 1883.
Aan uitvracht hadden wij in de regel minder gebrek, en hoewel de vrachtkoers van de meerderheid van de artikelen zeer laag is, en somtijds tegenover onbezonnen concurrentie tijdelijk nog moest worden verminderd, zo was dat deel van ons vervoer minder onbevredigd.
In verband met de verlaging van de uitvrachten, sedert de laatste vaststelling, werd ook het tarief voor de gouvernementsgoederen aanmerkelijk verminderd.
Het personenvervoer bleef normaal, en wij mochten weer vele bewijzen ontvangen, dat onze Maatschappij te dien aanzien de vruchten plukt van de aanhoudende zorg, zowel van het varend als van het walpersoneel, voor het welzijn en de comfort van de passagiers.
Thuiskomende is sedert een paar jaren een gestadige vermindering van het personenverkeer merkbaar. Niet onwaarschijnlijk staat dit in verband met de gewijzigde bepalingen voor het verlenen van verlof wegens ziekte aan gouvernement- ambtenaren.
Bovendien ondervonden wij in 1884 het nadeel van de in Europa heersende cholera, in het seizoen dat anders nogal passagiers oplevert, waardoor menig reisplan werd verstoord.
In het verslag wordt voorts, wat de toekomst betreft, zeer de nadruk gelegd op de omstandigheden, dat, als eenmaal de verheffing van de vrachten komt, deze maatschappij hare clientèle niet zal hebben zien verlopen. Overigens is het bestuur op bezuiniging bedacht, voor zover die kan plaats hebben, zonder dat aan de eisen van de veiligheid wordt tekort gedaan.
De kosten van beheer van de Maatschappij worden omgeslagen over de verschillende reizen, omdat de Stoomvaart-Maatschappij Java daarin haar aandeel moet dragen. Die kosten zijn, ondanks de grote uitbreiding van de werkzaamheden, in het afgelopen jaar eerder verminderd dan toegenomen. Zij omvatten de bezoldiging van directie en personeel, van de beide kantoren te Amsterdam, van publiciteit en rechtsgeleerde bijstand, en belopen te samen nauwelijks 1¾ procent over de vracht en passage. Daarbij behoeft zij door organisatie in eigen beheer minder kosten te maken dan andere scheepvaartondernemingen voor technische adviezen of inspecties.
Bij de dienst staan in de regel de inkomsten van het personeel in verband met de uitkomsten van de vaart. Nu er geen dividend verdiend wordt, ondervindt een ieder de nadelige gevolgen daarvan in eigen inkomsten.
In 1884 zijn voltooid 34 uit en thuisreizen. In het vervoer van brieven en gedrukte stukken was gestadige vermeerdering waar te nemen. Het bedroeg 27.552 kilo tegen 28.195 in 1883.
Tengevolge van het vermeerderde vervoer vermindert de bijpassing van de staat jaarlijks. Zij bedroeg in 1882 NLG 117.000, in 1883 NLG 109.000, in 1884 NLG 102.000.
De garantie die de Nederlandse mail ontvangt, komt uit per geografische mijl op NLG 1,27, de Engelse mail ontvangt per geografische mijl NLG 22,21, de Franse mail ontvangt per geografische mijl NLG 25,84, de Duitse mail op Oost- Azië zal ontvangen plus minus per geografische mijl NLG 20.
Er werden vervoerd 3.644 personen tegen 2.736 in 1883 naar Java en 3.382 tegen 3.695 van Java. Het goederenvervoer bedroeg 84.308 m³, waarvan 83.437 m³ naar Indië, dit laatste was in 1883 95.239 m³.
In 1884 is voor NLG 183.500 aan obligaties afgelost.


Datum: 24 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 mei. De gezagvoerder van het stoomschip WILLEM III, van Amsterdam hier aangekomen, rapporteerde gisteren op de reis herwaarts te hebben zien drijven twee omgeslagen botters, zijnde in de namiddag gekenterd. Zes opvarenden worden verloren geacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Leeuwarden schrijft men ons: Blijkens de door de hier gevestigde commissie tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van de in de nacht van 5 op 6 maart 1883 verongelukte vissers van Paesens en Moddergat aan Gedeputeerde Staten van de provincie gedane en door dezen goedgekeurde rekening en verantwoording van haar ontvangsten en uitgaven over 1884, is in dat jaar uitgegeven tot ondersteuning van 61 weduwen en 140 wezen NLG 12.884,01½ en aan renteloze voorschotten tot herstel van de zeevisserij in de dorpen, bestaande in het afbrengen en optuigen van in die nacht verongelukte schepen, NLG 10.645,50½. Op dit laatste bedrag is als aflossing ontvangen NLG 2.006,87. Voorts werd ontvangen aan rente van belegde gelden NLG 4.716,84. De verdere uitgaven werden bestreden door verkoop van effecten. Bij de afsluiting van de rekening op 31 december 1884 behoorde tot het fonds van de commissie aan waarde van rentegevende Nederlandse effecten een som van NLG 100.900. Deze effecten zijn in bewaring bij de Nederlandsche Bank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 april. De bark DINA, kapt. Coerkamp, van hier naar Hernösand (Botnische Golf, Zweden) bestemd, is heden bij het uitgaan, door weigeren van wenden op de Zuidwal vast geraakt. Men zal trachten door het uitbrengen van ankers, het schip vlot te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 15 april. De Nederlandse bark MELATI, van Rotterdam naar Soerabaja, hier met gedeeltelijk verlies van tuig aangekomen, is door experts van het Tribunal of Commerce nagezien. Er is aanvraag gedaan tot het leveren van het verlorene.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 april. Het schip DINA is door het uitbrengen van een anker met hoog water vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 21 april. Het stoomschip MEPPEL I, heden van hier via Vlie zonder loods aan boord naar Amsterdam vertrokken, is in het Friese Gat op een gevaarlijke plaats aan de grond geraakt en ongeveer vijf uur blijven zitten. Het is vermoedelijk zonder schade vlot geworden en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 april. Uit de Engelse stoomboot TYNEMOUTH zijn gisteren 39 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris H.P. Maronier, residerende te Rotterdam, is voornemens om op dinsdag de 5e mei 1885, des middags ten 12 ure, in het notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar in één zitting te veilen en te verkopen de raderstoomboot genaamd GELDERLAND, gediend hebbende tot vervoer van personen, goederen en vee tussen Tiel en Rotterdam, met achterkajuit, paviljoen, voorkajuit en complete machinekamer met de gehele inventaris, zoals die op de boot aanwezig is. Deze boot metende 125 tonnen, met machine van 35 paardenkracht, is geschikt om dadelijk in de vaart te worden gebracht en is dadelijk te aanvaarden. De boot ligt in de binnenhaven op Fijenoord en is dagelijks te bezichtigen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van gezegde notaris H.P. Maronier, aan de Zuidblaak te Rotterdam, alsmede bij de heer J. van der Maden, Haringvliet, aldaar.


Datum: 25 april 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag de 5e mei 1885, des avonds te 7 uur, zal, in het hotel Scherpbier te Oude Pekela, in het openbaar worden verkocht het in de Nederlanden thuis behorend schoenerschip CERES, groot 148,31 tonnen, geclassificeerd bij Veritas tot september 1887, 5. 6. G. 1. 1., thans liggende te Hamburg, laatstelijk bevaren door kapt. A.J. Schuring, en zulks met al deszelfs opgoederen.
Inventarissen zullen in tijds ter lezing liggen en verkrijgbaar worden gesteld.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de heer boekhouder Zuiderveen te Oude Pekela en bij voornoemde kapitein aan boord van het schip.
Mr. F. Roessingh, notaris.
(opm: verkocht aan F.L. Drenth, Pekela; kapt. H.B. Reit)


Datum: 27 april 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neuharlingersiel, 22 april. De hier onlangs aangebrachte 150 vaten petroleum, geborgen uit het gestrande schip DREI GEBRÜDER, kapt. Murra, zijn gisteren verladen in de tjalk LEENTJE, kapt. Rasker, om naar Groningen gebracht te worden.


Datum: 28 april 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 25 april. De zeetjalk CATHARINA ligt zeilklaar naar Harlingen met 155 balen katoen uit het Engelse stoomschip TYNEMOUTH. De berging gaat met grote moeilijkheden gepaard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door het omvallen van een brandende lantaarn bij het lossen ontstond zaterdagavond te elf uur te Delfzijl brand in het voorruim van het stoomschip ALBLASSERDAM, van Londen aangekomen met jute, cement en thee; door het vlam vatten van de jute liet zich de brand ernstig aanzien, maar door het krachtig optreden met vijf, waaronder twee stoombrandspuiten en het flinke gedrag van kapt. Hoek en de officieren van het stoomschip, was men de brand na weinige uren meester; de door water en vuur beschadigde goederen werden gisteren gelost. Het schip heeft niet veel geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout bij de Kinderdijk, 25 april. Heden is met goed gevolg van de werf van de heren Gebr. B. Pot te water gelaten het loggerschip de RIJN, bestemd voor de haringvisserij, varende onder rederij aan de heren Hoogerwerff & Co. te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Gedurende de laatste veertien dagen bleef het onveranderd kalm en zijn er slechts een paar afdoeningen te vermelden. Naar Nederland werd een scheepje opgenomen tot de pariteit van NLG 40 per last voor koffie en bestaat er kans, dat er nog eens een afdoening tot stand komt. Naar het Kanaal werd GBP 1.10/- voor zaksuiker, ingenomen gewicht, geaccepteerd, terwijl er voor een restant droge suiker nog een handig schip te plaatsen zou zijn. Naar Amerika of Australië bestond geen vraag. De a.s. koffieveiling over enige dagen te Padang te houden zal wellicht enige ruimte voor New York uit de markt nemen. De laatste bevrachting van een Nederlands schip is stoomschip PRINS FREDERIK NLG 50 koffie, NLG 75 huiden, NLG 60 tabak, NLG 20 ton NLG 120 indigo naar Amsterdam, FFr 120 indigo, FFr 20 tin, en suiker tot geheime koers naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA en BERTHA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 april. Het schip APOLLO, van Batavia naar Diamond Island (Burma), de 7e op False Point (bij Katak, ten zuidwesten van Calcutta) gestrand, zal denkelijk met springtij vlot komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 27 april. 155 balen katoen van het gestrande stoomschip TYNEMOUTH zijn hier aangekomen, men is bezig die te lossen om onder de verschillende belanghebbenden, assuradeuren te verdelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Volgens een telegram uit Londen is het stoomschip MASCOTTE, van Leith naar Rotterdam, met gebarsten luchtpijpen te Leith uit zee terug gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 13 maart. De Engelse bark SALACIA, kapt. Jamieson, van Ilo-ilo (Panay Island, Filippijnen) naar New York hier binnen gelopen met verlies van grote mast en verdere schade aan want en tuig, had 7 dezer zwaar stormweer gehad even buiten Straat Sunda.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 27 april. Volgens een particulier bericht van de rederij is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Rotterdam naar Samarang, de 25e april Bevesier gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 26 april. Het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, van Burntisland, is volgens een particulier bericht heden behouden te Helsingborg gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 27 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Harlingen te Grangemouth gearriveerd.


Datum: 29 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 april. Het Nederlandse barkschip ONDERNEMING, kapt. Kuiper, van Harlingen, is volgens een bij de rederij ontvangen telegram heden te Aberdeen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 april. De Nederlandse bark JOHANNES, kapt. Oosting, van Burntisland, is volgens bij de rederij ontvangen bericht heden te Elseneur aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 april. Volgens een telegram is van hier te Frederikstad aangekomen het schip JANTJE, kapt. Visser. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 28 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Malmö gearriveerd het schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Bos, van Grangemouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 april. Enige honderden balen jute van de lading van het Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM zijn door vuur en water vernield, terwijl het cement onder de jute geladen, ook belangrijk beschadigd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 28 maart. De PRINS WILLEM I van de Koninklijke West-Indische Maildienst is heden met volle lading over Le Havre naar Amsterdam vertrokken. Zowel hier als op de eilanden moest een groot aantal goederen achter blijven voor het stoomschip PRINS MAURITS, dat overmorgen verwacht wordt. Moge het zo voortgaan, opdat spoedig een vierde stomer in de vaart kan worden gebracht.
In plaats van de 30e is de PRINS MAURITS reeds in de nacht van 28 op 29 maart aangekomen. De zeer voorspoedige reis was in 16 dagen en 9 uren volbracht. Te IJmuiden werden de zeilen gehesen en eerst aan de monding van de Suriname rivier werden ze gestreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 april. Gisteren liepen met het beste gevolg te water voor rekening van de bouwmeesters, van de werf van de heer G.H. Uitdenbogaardt het loggerschip BIERVLIET, en van de werf van de Maatschappij voor Zeevisscherij het loggerschip PHOENIX, beide bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij. Het eerste zal worden gevoerd door schipper J. Smit, en het laatste door schipper A. Schouten.


Datum: 30 april 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 april. Gisteren is van hier te Björneborg aangekomen het Nederlandse schip VREDE, kapt. Visser, alles wel. De gezagvoerder rapporteert dat alles daar nog vol ijs was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 april. Het Westgat bij Texel, eenmaal een van de beste en meest gebruikte zeegaten, is door verzanding voor de scheepvaart ongeschikt geworden. Aangezien deze doortocht meer en meer gevaarlijk werd, zijn van rijkswege de tonnen en boeien, waarmee het was afgebakend, weggenomen. Alleen kleine vissersvaartuigen kunnen nog zonder gevaar door het onbruikbaar geworden zeegat varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de algemene vergadering van aandeelhouders van de Maatschappij De Maas, scheepsbouw- en werktuigenfabriek te Delfshaven, op heden gehouden, werd door de directie verslag over het boekjaar 1884 uitgebracht.
Daaruit blijkt onder meer, dat in het afgelopen jaar op de uitgevoerde orders per saldo geen verlies werd geleden. De afschrijvingen op gebouwen, machinerieën, enz. werden vastgesteld op NLG 13.396,84½ , en daar het saldo winst slechts NLG 4.920,44 bedraagt, moet men de verlies- en winstrekening met een tekort van NLG 8.476,40½ afsluiten.
Al het werk werd tot volkomen tevredenheid afgeleverd en voldeed in alle opzichten aan de gestelde eisen. De gedrukte toestand van handel en scheepvaart is ook hier van invloed; in 1884 waren er 525, op ultimo december laatstleden slechts 180 werklieden werkzaam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 29 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht arriveerde heden van Grangemouth te Ystad het schip AURORA, kapt. De Weerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas. De Nederlandse bark GUIANA, kapt. Wijtsma, hier met schade binnen, neemt de geloste lading weer in en zal binnen een paar dagen gereed zijn om te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 21 maart. Het schip SHANNON, hetwelk op het rif van Ledari aan de grond heeft gezeten, is hier aangekomen en onderzocht. Het zal hier van boven het koper verbreeuwen, waarna het naar Soerabaja of Singapore zal vertrekken om verder onderzocht te worden.


Datum: 01 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen.
Uit de winst- en verliesrekening over het jaar 1884, welke aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgelegd, blijkt dat die geopend werd met een verliessaldo van het vorig jaar ten bedrage van NLG 25.329,54; de reparatie en het onderhoud van gebouwen, machinerieën et cetera heeft gekost NLG 70.120,60; de renterekening sloot met een saldo ten laste van de winst- en verliesrekening van NLG 94.036,48½; voor afschrijving op aandelen in diverse ondernemingen moest worden uitgetrokken NLG 12.950 en voor dito op dubieuze debiteuren NLG 18.939,69½; de dienst van de geldverlening vorderde NLG 7.387,50; op werken en contracten was er een verlies van NLG 67.873,25 terwijl nog NLG 240.000 daarvoor wordt gereserveerd. Tegenover deze verliesposten staan aan de creditzijde: provenu van de reservekas NLG 54.427,74; het saldo van de onkosten NLG 559,54 en verhoging van de waarde van terreinen, gebouwen et cetera NLG 483.878,57. Het winstsaldo bedraagt alzo NLG 2.228,88. Uit de balans blijkt dat de terreinen, gebouwen en machinerieën na de bovengemelde verhoogde taxatie thans te boek staan voor NLG 1.800.000; de kapitaalrekening bleef daarentegen onveranderd NLG 157.920 wat de oude en NLG 510.000 wat de preferente aandelen betreft en zij bleef ook bezwaard met het grootste deel van de 4½% geldlening van NLG 1.100.000 en wel voor NLG 1.001.500, terwijl de 5% geldlening van NLG 1.800.000 nog NLG 1.129.500 ongeplaatst en derhalve blijkens de balans NLG 670.500 uitstaande is; eindelijk verdienen de bovenvermelde reserve voor lopende contracten met NLG 240.000 en de diverse crediteuren met NLG 787.419,04½ onder de passiva vermelding. Het actief van de balans heeft onder andere naast de reeds vermelde getaxeerde waarde van de eigendommen en een bedrag van NLG 844.616,46 voor werken en contracten, diverse debiteuren tot een bedrag van NLG 395.829,63½.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 30 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester L. van Dam alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger CATHARINA MARIA, voor rekening van de heren J. & P. de Mos te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman M. Pronk, bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 29 april. Het Nederlandse barkschip SCHAGEN, het vorige jaar verkocht aan de heer. J.N. Prins alhier, wordt gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Hernösand gearriveerd het schip OOSTZEE PACKET II, kapt. Kuipers, van Aberdeen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 29 april. Kapt. E. Gorter van het Nederlandse schip BOREAS, van Rabat heden hier aangekomen, heeft aan land gebracht de gezagvoerder en equipage van de Duitse schoener ADEN, van Marseille naar St. Petersburg bestemd, welk schip 1 april op 33 mijl afstand van Kaap St. Vincent door hen werd verlaten.


Datum: 02 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 april. Sedert de verkoop van het in de Noorder Haaks gezonken Engelse schip CHEPICA is door de duiker, die bij gunstig weer op het wrak werkzaam is, ruim 18.000 kg roodhout geborgen. Men hoopt het grootste deel van de lading te kunnen bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiedam, 29 april. Blijkens ontvangen telegram is de hier te huis behorende kotter NIEUWE ONDERNEMING, schipper D. van der Pijl, op zee gezonken. Het volk is gered en te Harlingen aangebracht. (opm: vrachtkotter, gebouwd 1871 - groot 32 ton)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 1 mei. Volgens een particulier bericht is te Carlscrona gearriveerd het schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, met steenkool van Burntisland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Purmerend, 30 april. Volgens een ontvangen bericht is aan de Clyde bij Glasgow te water gelaten het nieuwgebouwde ijzeren barkschip WILLEM EGGERTS, groot 1.340 registerton, zullende varen voor rekening van de heer N. Brantjes alhier, en gevoerd worden door kapt.
T.L. Jaarsma. (opm: voor nadere beschrijving zie NRC 050585)
een fraaie foto van de WILLEM EGGERTS, liggend in de Kattenburger Vaart te Amsterdam, ca. 1909.
Achter het schip ziet men de loods van de werf De Boot van F.F. Groen (foto coll. J. Klootwijk)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. De MARGARETHA en de IDA JOHANNA werden opgenomen tot Sh.35/- voor gezouten huiden, de BARBARA HENDRIKA met hout van Itajai naar Rio de Janeiro tot 3,2 milreis, de CONCURRENT met producten naar Pernambuco tot 1600 milreis in full, en de ZUURDIJK met vlees tot 380 reis, beide te Porto Alegre te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Coconada, 30 april. Men heeft akkoord getroffen om het op Falsepoint gestrande schip APOLLO van Batavia naar Diamond eiland (Burma) voor 20.000 ropijen (opm: roepies) af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De oorzaken van de bloei en opkomst van Veendam, raken langzamerhand op de achtergrond. Indertijd werd deze plaats door 250 scheepsgezagvoerders bewoond, terwijl er thans slechts 17 wonen. Veel van zijn grootheid heeft Veendam aan de bloei bij de Oostzeevaart te danken, maar dat is gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ten verzoeke van de reder W. Groen is in oktober 1884 door de waterschout te Scheveningen proces-verbaal opgemaakt tegen een Engelse kotter CY.58, die de netten van een van de schuiten van de reder had vernield. De zaak is in Engeland behandeld, en de eigenaar van de kotter heeft aan de reder Groen dezer dagen 25 Engelse ponden uitgekeerd, zijnde deze som verkregen bij minnelijke schikking, terwijl de eis hoger was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 april. Van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen alhier is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren vaartuig, walen model, groot plm. 125 last, gebouwd voor rekening van de heer G. Spork te Maastricht.


Datum: 03 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 mei. Volgens een telegram is van hier te BurntiIsland aangekomen het schip CERES, kapt. Boompaal. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 mei. Uit het stoomschip TYNEMOUTH zijn gisteren en heden 72 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 mei. Kapitein Chevalier, gezagvoerder van het stoomschip ZAANDAM, 18 april van New York vertrokken, rapporteert het volgende:
Passeerden donderdag 23 april op 42º50’NB 47º38’WL een ijsberg van kolossale afmetingen en vrijdag 24 april op 43º28’NB 46º02’WL een ijsberg van plus minus ½ mijl lang en plus minus 200 voet hoog. Hadden algemeen goed weer tot maandag 27 april, toen de wind uit het westen aannam tot hevige storm met orkaanvlagen, die de zee tot bergen opvoerde. ’s Nachts 2 uur, alstoen op 49º20’NB 15º30’WL kwam een hoge zee over het achterschip, welke tot over de brug over het schip brak en 3 boten met galgen en klampen in elkaar sloeg, de vestibule ontzette, de deuren van de rookkamer vernielde en waardoor 3 voet water in de salon en hutten stroomde, waren gedurende 8 uren met alleman bezig het water te verwijderen. Hadden tot de Scilly’s hoge brekende zee met matige wind.


Datum: 04 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepasseerd te Tonningen: 30 april, kapt. Pronk, DE HOOP, van Kalmar naar Altona; kapt. Van der Land, TWEE GEBROEDERS, van Hamburg naar Landskrona.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 mei. Het Noorse driemast schoenerschip HARALD HAARFAGER, heden geveild, is voor NLG 4.500 gekocht door de Chinees Tan Djem Soey.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepasseerd te Elseneur op 27 april: kapt. Koen, ZEEMEEUW, van Yarmouth naar de Oostzee; kapt. Geertsema, ALIDA, van Sunderland naar Riga; kapt. Duinker, ST. CHRISTOPHORUS, van Nieuwediep naar Kötka; kapt. Ritsema, KIJKDUIN, van Nieuwediep naar Lovisa. Voor de 29e april: kapt. Gras, HELENA, van Memel naar Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 2 april. Volgens rapport van de commandant van de baar, heeft zich aan de zuidzijde een nieuw vaarwater geopend, dat nog wel smal is en ook geen grotere diepte heeft dan de noordelijke geul, maar waarvan men hoopt dat het spoedig dieper zal worden, waardoor dan schepen van grotere diepgang op de rivieren zullen kunnen komen. Tot heden kunnen slechts schepen van hoogstens 14 palm (Braziliaanse maat) diepgang binnenkomen. In de afgelopen maand zijn 53 schepen binnengelopen en 67 vertrokken en sedert de 1e oktober A.P. (opm: anno passato) werd de baar door circa 800 schepen gepasseerd. Vrachten nog steeds flauw; de aangeboden ruimte overtreft nog altijd de vraag. Bevracht werden o.a. de volgende Nederlandse schepen: MARGARETHA, kapt. Ei, IDA EN JOHANNA, kapt. Doewes, tot Sh.35/- Met gezouten huiden naar Het Kanaal; BARBARA HENDRIKA, kapt. Meijer, met hout van Itajai naar Rio de Janeiro, tot 3.2 milreis; CONCURRENT, kapt. De Jonge, met producten naar Fernambuck, tot 1600 milreis in eens en ZUURDIJK, kapt. Olthoff, met vlees naar idem tot 250 reis.


Datum: 05 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Harlingen schrijft men ons van gisteren: Onze vloot is de haven uit; de schepen zijn vertrokken en onder die alle één met ballast; alle andere zijn uitgegaan, uitgezonderd enkele, welke een lading cichorei in hadden, met stro, om in Schotse havens te lossen en om een lading steenkool mee terug te brengen. Alleen de firma Prins en Zwanenburg laadde 23 zeeschepen benevens verscheidene Noren, welke hout hadden gebracht, met stro; behalve dat zijn verscheidene scheepsladingen met de boten verzonden en er is nog, in pakken geperst, zoveel stro voorhanden, dat daarmede de straten van de stad behoorlijk bedekt kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 4 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester J.S. Figee alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger ADRIANA, voor rekening van de heren Schippers & Muller alhier, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij. Het schip zal gevoerd worden door stuurman C. Poot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 4 mei. Volgens een telegram is het Nederlandse schip WALRAVEN MELCHERS, kapt. Wachter, gisteren te Fiume van Philadelphia aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 4 mei. Het schip TWEE GEBROEDERS. Kapt. Hesseling, van Christiansand (westkust Noorwegen) hier gearriveerd, heeft in de Noordzee veel slecht weer gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 mei. De 30e april werd te Paisley in Schotland te water gelaten het grootste zeilschip, tot heden aldaar gebouwd. Het heeft de volgende afmetingen: lengte 250, breedte 36 en hol 22 Engelse voet, laadvermogen 2.075 tons. Het schip is van ijzer en geclassificeerd 100 A.1. Bij het te water laten, dat met het beste resultaat geschiedde en door een talrijke menigte werd bijgewoond, stonden de masten en stengen reeds in het schip, dat bij het aflopen op de gebruikelijke wijze door de echtgenote van kapt. Jaarsma de naam ontving van WILLEM EGGERTS. De WILLEM EGGERTS, genoemd naar de stichter van Purmerend, is hoofdzakelijk voor de vaart op Oost Indië bestemd en gebouwd onder toezicht van kapt. Jaarsma en de heer Taylor, terwijl het schip voor de reder, de heer N. Brandjes van Purmerend, werd gekocht door de firma Browne Geveke & Co., van Londen en Liverpool.


Datum: 06 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 maart. Vrachten stil, terwijl er slechts één afdoening van een Nederlands schip plaatsvond: stoomschip NOORD-BRABAND: tabak tot NLG 60 à NLG 50, indigo NLG 90, koffie NLG 65, huiden NLG 75 per last naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA en BERTHA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 mei. Na het lossen vertrekt het stoomschip ALBLASSERDAM van hier naar Rotterdam, alwaar de schade aan het schip veroorzaakt door de brand van 25 april l.l. zal worden hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Het schip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. Van Duijn, is 5 mei van Cardiff vertrokken met bestemming Onrust (opm: Javazee).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 mei. Zr.Ms. stoomschip LEEUWARDEN, gesleept door de hopperbarges SOERABAIA en KEDIRIE en geconvoyeerd door Zr.Ms. raderstoomschip BORNEO, kwam maandag 4 mei nabij het eiland Onrust ten anker, alwaar die bodem in reparatie zal worden opgenomen.
De 17e april vertrok dat schip van Telok Semawé, vertoefde enige dagen te Riouw, zodat het traject van Atjeh in 18 dagen is afgelegd. Het noodroer hield zich goed en, hoewel het sturen veel krachtsinspanning vorderde, luisterde het schip er vrij goed naar. Overigens is er in de toestand weinig verandering gekomen. Het lekken is een weinig verminderd.


Datum: 07 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. De gezagvoerder van het stoomschip HECTOR, van Coosaw, rapporteert de 19e april op 44º NB 15º WL, het verlaten barkschip HARMONIE te zijn gepasseerd. Het dreef juist gelijk met het water en zeer gevaarlijk in de koerslijn, zowel van uit- als thuis varende schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 mei. Gedurende de vorige nacht woedde hier een orkaanachtige storm uit het oosten, die aan land zowel als op zee veel schade aanrichtte; onder andere heeft het schoenerschip JAN FREDERIK, kapt. F. Klasen Mzn., van Rotterdam naar Petersburg, ankers en kettingen verloren en is gisterochtend met assistentie hier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 6 mei. Op de werf van de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer is de kiel gelegd voor een stoomsloep ter uitoefening van de trawlvisserij. Zij wordt voorzien van een stoomschroef en een stoomlier ter inhaling van het vistuig. De sloep wordt gebouwd voor rekening van de heer I.C. Speelman alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 5 mei. Aan de Handelskade heerste gisteren weer meer drukte. Aldaar lagen voor de loodsen van de Maatschappij Nederland de stoomschepen PRINSES MARIE (voor vertrek); PRINS HENDRIK (nog in lossing), alsmede het stoomschip YSTROOM, gisteren van Londen gekomen met stukgoederen, doch nu hier aanliggende om een partij krangjangs Javasuiker van de Maatschappij Nederland over te nemen. Aan de loodsen van de Maatschappij Handelskade werd gelost uit het stoomschip EUROPEAN, gekomen van Hull met stukgoederen; uit het stoomschip STAHLECK, met fruit en andere goederen van Palermo, terwijl daar nog het stoomschip KONING WILLEM III van de Maatschappij Insulinde met een gedeelte van de lading van Batavia lag. Buiten het bebouwde gedeelte van de Handelskade ligt het zeilschip DE BATAVIER in lading en verder nog twee stoomschepen van de Maatschappij Insulinde, zodat er geen plaats was voor de stoomschepen STREONSHALH, met rogge van Taganrog en HILDA met tarwe van Engels-Indië, welke beide stoomschepen op stroom liggen te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 6 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip JOHAN, groot ca. 450 last, gebouwd voor rekening van de heer Joh. van ’t Hoff te Rotterdam.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een dito schip, te bouwen voor rekening van de heer Louis Gutjahr te Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 6 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Windau gearriveerd het schip PEDRO, kapt. Meinsma, van Kjöge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. Het schip TRAVELLER is bij Anjer aan de grond gekomen, doch zonder lading te lossen weer vlot gebracht. (De TRAVELLER is van Penarth bestemd naar Singapore).


Datum: 08 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 16 april. Hier is door een aantal ingezetenen een rekwest ingediend met het verzoek Zr.Ms. stoomschip TROMP ter bescherming van de Nederlandse belangen naar Colon te doen gaan. Vervolgens is een telegram aan de Nederlandse Regering gezonden tot het vragen van orders dienaangaande. Over een paar dagen kon daarop antwoord van St. Thomas hier ontvangen worden. Mocht het ministerie het niet nodig oordelen dat de TROMP zich naar het terrein van de opstand begeeft, dan vertrekt het schip met de ALKMAAR aanstaande maandag 20 dezer naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 maart. Het barkschip SALACIA heeft de grote steng verloren en moet gedeeltelijk lossen om de grote mast uit te nemen en een nieuwe in te kunnen zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Het Nederlandse schoenerschip HENDRIK JAN, van Pensacola naar Schiedam, is 6 mei bij Dungeness van loods voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 mei. Het van hier naar Nyland bestemde schip PIETER, kapt. Smit, is gisteren wegens ijs te Lunde binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het Nederlandse fregatschip MAASNYMPH is uit de hand verkocht aan de heer Van Maurik te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Noorse schip HARALD HAARFAGER is gedokt en heeft men bevonden dat de kiel en het roer weg waren en het onderste gedeelte van de achtersteven en het koper belangrijk beschadigd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blijkens de met de laatste mail ontvangen nadere berichten omtrent het vastzitten van Zr.Ms stoomschip LEEUWARDEN, heeft deze bodem inderdaad in groot gevaar verkeerd om geheel verloren te gaan. Gelukkig bleek hiervoor intussen reeds het gevaar geweken door de tijding van de voorgaande mail, - zie mail-editie van het Bataviaasch Handelsblad, die luidde dat de LEEUWARDEN behouden te Singapore was aangekomen en van daar naar Batavia gesleept werd om te Onrust gedokt te worden. Omtrent het aan de grond komen op zichzelf, het op de klippen zitten en het losraken vernamen wij de volgende bijzonderheden. De LEEUWARDEN was het stationsschip van de Noordkust van Atjeh. In vereniging met Zr.Ms. stoomschepen BALI, BANDJERMASIN en BORNEO en de hopperbarger KEDIRI, maakte het ene van de drie smaldelen uit, die tezamen het blokkade-eskader vormen met Oleh-leh als middelpunt. De commandant van de LEEUWARDEN voerde dus de vlag langs het gebied van de Noordkust, tussen de Suratta-passage aan de westzijde en Diamantpunt aan de oostgrens. Over die streek waren de voornoemde schepen over bepaalde kustgedeelten verdeeld en de LEEUWARDEN had 2 maart juist weer, na de terugkeer van het dokken te Singapore in het einde februari, een nieuwe kruistocht begonnen van Pedir om de oost, om van al de schepen berichten in te winnen. In de avond van de tweede maart kwam men tot Pasagon en ankerde daar bij de BANDJERMASSIN. Daags daarna stoomde de LEEUWARDEN tot nabij Teloq Samawé, waar de BALI zich bevond. Tot oefening werden hier de zeilen bijgezet en de machines gestopt. Men manoeuvreerde om de BALI en zeilde weer westwaarts met alle vleugels van top, bij het mooiste weer, over effen water voortgedreven door een flauw briesje, dat een vaart gaf van twee à drie mijl. Dicht langs het walletje langs, teneinde de ingangen van iedere kreek met het oog op het smokkelen, goed te kunnen verkennen, schonk die zeilpartij een waar genot. Een heerlijk mooi uitzicht in het rijke en weelderige bosgroen onmiddellijk aan de kust, het prachtige blauwe Olifantsgebergte in het verschiet, een onvergetelijk mooie donkerblauwe en spiegelgladde zee – en, rust in het schip, doordien nu eindelijk weer eens die gonzende snijdende malende machines stil stonden, terwijl men zich nu kon vermeien in de heerlijke schaduwen van de licht gezwollen, breed en hoog uitgespreide zeiloppervlakte. Het was nog in het begin van de voormiddag; een ieder genoot van de kalmte en met opgewektheid maakte janmaat het schip gereed voor de parade, waarvoor de commandant zo aanstonds zou gewaarschuwd worden, met de gebruikelijke term: “t Is tijd van parade”. En dit in de kajuit, terwijl de kapitein nog enige rapporten en papieren inziet om daarover met de parade aan dek, te spreken? Niet alzo! De commandant was niet in de kajuit, maar volgde aan dek de koers van het schip en de uitkijk naar de wal. Juist toch zou hij meer naar buiten houden en werd door hem een nieuwe peiling genomen, terwijl aan beide zijden het handlood gaande werd gehouden, toen dit laatste eensklaps een snelle vermindering van de diepte aanwees en het schip een ogenblik later, nog voordat men voldoende had kunnen uithouden, stootte, nogmaals stootte en aan de grond vastraakte. Daar zat de LEEUWARDEN, onbeweeglijk, en, helaas, niet op een onbekend rif, maar op de zogenaamde Gomobank, waar in 1873 de BOMMELERWAARD heeft gezeten en die toen door die bodem in kaart is gebracht. De kapitein is dus te veroordelen. Hij had het moeten voorkomen. Ja, er is veel kans dat dit zijn vonnis is geweest of worden zal. Want de autoriteiten welke dit te beoordelen hebben, behoren er dikwerf tot de heren van de Haagse marine, die, ja als jong officier of adelborst gevaren hebben en ook in de hogere rangen wel eens een enkele reis doen, maar dan toch tezamen genomen hun gevaarlijkste reizen op de marine-departementen te Batavia of ’s-Gravenhage doen. Hoe ook, wij hopen dat die beste stuurlieden aan wal rechtvaardig en, desnoods, verschonend zullen zijn in hun oordeel. Men denke hier onder anderen aan de te voorzichtige kapiteins, die zich altijd zo ver van de wal verwijderd houden als slechts enigszins mogelijk is en dan ook nooit gevaar lopen op een bank te komen die er nabij ligt, maar waaraan, in een geval als dit, het nadeel verbonden is, dat een goed toezicht op de wal, tegen het smokkelen, een onmogelijkheid wordt. Tot dergelijke, zeker ook te veroordelen, kapiteins behoorde de commandant van de LEEUWARDEN nu gewis niet. Keren wij echter naar het schip zelf terug. In een oogwenk waren alle lij-, vierkante en andere zeilen geborgen en de machines achteruit te werk gesteld. Zonder dat het echter baatte. De sloepen werden daarop gestreken, werpen achter uitgebracht en de BALI, die intussen geseind was, voorgespannen. Helaas, alles te vergeefs. Het schip was er met springtij en hoog water opgekomen en men bevond het loskomen die eerste dag onmogelijk. Ook de tweede, derde en volgende dagen gingen na drie maart voorbij, zonder dat de uiterste krachten en goed gekozen middelen het schip van de klip mochten krijgen. Ook de BANJERMASIN, de BORNEO en de KEDIRI spanden hun sleepvermogen op de LEEUWARDEN in en zoveel mogelijk haalde men de bodem leeg, het nodige overbrengende in van Oleh-leh ontboden laadprauwen. Niets hielp. Met de dag werd de hoogwaterstand lager en er bestond alle reden te vrezen dat aan geen vlot raken te denken viel voor het volgende springtij, dat eerst na veertien dagen te wachten was. Ja, menigeen vreesde dat het schip bij opkomend slecht weer zou breken en uit elkaar zou slaan. Bij de minste vloeiing toch in het water, vooral bij rijzend en dalend tij, stootte het onrustbarend, knarsten en kraakten inhouten, dekbalken en stevens en er kwam alleen verademing met stil water, als het wrak weer onbeweeglijk vast raakte. Bovenal had het achterschip het hard te verduren. Met iedere beweging bonsden roer en steven dermate, dat men dacht dat het achterschip zich zou begeven. Het roer ramde zo lang, tot het de kop door het campagnedek had gestoten en ten laatste geheel wegsloeg. Daarna volgden de roersteven en de schroef en men vreesde niet anders of ook het ganse achterschip zou zich begeven. Bij alles bleef intussen de kalmte bewaard. De commandant verloor geen ogenblik zijn bedaardheid en met alle inspanning bleef men doorgaan met het schip leeg te halen, tot de kale masten af te tuigen en tegen kantelen te stutten, terwijl dagelijks de sleepmiddelen te werk kwamen, om tegen hoog water de LEEUWARDEN van de klippen te halen. Acht zorgvolle dagen en bange nachten gingen op die wijze voorbij, totdat in de morgen van de elfde maart de BORNEO weer haar krachten zou beproeven, terwijl de KEDIRI een dwarstros op het achterschip had, toen eensklaps het schip ging schuiven en Goddank weer in diep water kwam. Niettegenstaande de LEEUWARDEN zo ontzaglijk veel geleden had, bleek zij niet meer water te maken dan, achteruit, één voet in het uur, en vóóruit een voet in de drie uur, hetgeen met de hulpvoedingmachine was lens te houden. Het schip kon zijn lading dus weer innemen en na het maken van een noodroer werd het daarna einde maart via Singapore naar Onrust gesleept. Is er alle reden over dat resultaat te juichen, geenszins mag men hopen dat de LEEUWARDEN behouden kan heten voor het actieve Indische eskader. Het schip zal toch zo veel aan reparatie moeten kosten, dat het bezwaarlijk geacht kan worden die waard te zijn, in aanmerking genomen zijn nagenoeg vijf-en-twintig jarige leeftijd, waarvan het de grootste helft in dienst is geweest. Het zou daarom niet te verwonderen zijn, dat ook de LEEUWARDEN de weg zal opgaan van zoveel andere schepen en wachtschip wordt of onder de bijl komt.


Datum: 09 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 8 mei. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip JANTINA, kapt. H.B. Kruize, bij Stocksund gestrand, sedert af- en te Drontheim binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 mei. Heden kwam weer een lichterschip binnen met ruim 60 balen en een losse partij katoen van het stoomschip TYNEMOUTH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 6 mei. Het schip NIJSSIENA, kapt. Veldman, heden van hier naar Frederikstad (Oslofjord) vertrokken, zal aldaar een lading geschaafd hout innemen met bestemming Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 april. Sedert het laatste bericht van 25 maart bleef de markt onveranderd flauw. De onbevrachte vloot vermeerderde enigszins, doch er bestond bijna geen vraag. Naar Nederland en Het Kanaal ging niets om, ofschoon naar laatstgenoemde bestemming enige vraag bestaat, doch passende schepen ontbreken. Naar Amerika werden drie schepen opgenomen, twee om koffie te Macassar te laden, en het derde voor koffie uit de jongste Padang-veilingen, alle met bestemming naar New York. Naar Australië zijn geen afdoeningen te vermelden en bestaat ook geen vraag.
Er kwam slechts één afdoening van een Nederlands schip tot stand: stoomschip PRINS VAN ORANJE: indigo NLG 120, koffie NLG 65, huiden NLG 75 per last naar Amsterdam en stroopsuiker tot geheime koers naar Londen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA, BERTHA, KOSMOPOLIET III, MINA en CORNELIA.


Datum: 10 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 27 april. Het Nederlandse barkschip GUIANA, kapt. Wijtsma, van Paramaribo naar Amsterdam, hier met schade binnen, neemt de gehele lading weer in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Madeira, 4 mei. Het schip INDUSTRIE, van Wydah (W.kust Afrika) naar Marseille, liep hier lek binnen en daar het lek dagelijks toeneemt, moet de lading gelost worden om het schip te kunnen onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 8 mei. Jongstleden donderdag (opm: 7 mei) werd aan de werf van de Gebr. G. & H. Bodewes alhier te water gelaten het ijzeren tjalkschip ZAANSTROOM, groot plm. 55 last, voor rekening van schipper N. Bok, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren tjalkschip, groot plm. 65 last, voor rekening van de firma N. Terwindt van Doornenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 mei. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. H.E. Nagel, van Monte Christi (Dominicaanse Republiek) met een lading verfhout aangekomen, heeft 24 april op 49°34’ NB 05°55’ WL een orkaan uit het West Noord West gehad en werd genoodzaakt de deklast overboord te werpen.


Datum: 11 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemarij. Kapitein B. Ursicich, voerende het Oostenrijkse barkschip SULIN, vraagt aanbieding van circa NLG 15.000 als bodemarij op schip, lading en vracht voor de reis van hier naar Livorno. Aanbiedingen worden ingewacht aan het Oostenrijkse consulaat te Rotterdam, vóór 15 mei eerstkomende, 12 uur des middags.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 april. Het stoomschip BANTAM, bracht bij aankomst te Muntok het bericht dat de schepen KINROSS, kapt. Sinclair en BRAMLETTYE, kapt. Jones van Cardiff naar Singapore in Straat Banka, bij Lalariepoint, aan de grond zaten. Bij aankomst van een stoomboot die aangevraagd was tot assistentie waren ook de schepen reeds zonder assistentie vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 9 mei. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip DRIE GEZUSTERS, kapt. Rap, heden van Amsterdam te Riga aangekomen.


Datum: 12 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip PRIMA, te Papenburg gebouwd voor rekening van de heren Duinker & Goedkoop alhier, heeft de 9e dezer een proeftocht gemaakt en heeft in alle opzichten uitstekend voldaan. Gemeld stoomschip vertrok de 10e van Emden naar Ornsköldsvik.


Datum: 13 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 11 mei. Het barkschip ZEEMEEUW, kapt. Koen, is volgens een particulier telegram van Yarmouth heden te Hernösand gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 april. Het schip HAROLD HAARFAGER, van Hongkong naar Le Havre, alhier met schade binnen, is door assuradeuren geabandonneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 mei. Volgens een particulier bericht is 9 mei Elseneur gepasseerd het schip MARGERITE LOUISE REGINE, kapt. Van de Meer, van Aberdeen naar Hernösand. Men had op reis veel Oostelijke tegenwind gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 12 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Malmö gearriveerd het schip ADELAAR, kapt. De Boer, met steenkolen van Burntisland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 11 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan ST. JOSEPH, groot 370 last, gebouwd voor rekening van de heer P. Urmetser te Neuendorf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In ons derde blad van de 1e mei hebben wij reeds de voornaamste cijfers vermeld uit de balans en winst- en verliesrekening van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen. In het verslag verklaart het bestuur dat aan de zeer onbevredigende uitkomsten, door het boekjaar 1884 opgeleverd, tweeërlei oorzaak ten grond lag, namelijk geldelijk onvoordelige afloop van onder handen zijnde werken en daarna gebrek aan bestellingen, zodat, hoewel niet met dadelijk verlies werd gewerkt, de algemene onkosten niet meer werden gedekt. Het getal werklieden daalde van 1800 allengs tot 600 en tal van mannen moesten worden ontslagen, die vele jaren de fabriek trouw en ijverig hadden gediend. Overmaat van scheepsruimte, de dalende suikerprijzen, de algemene malaise in de ijzerindustrie waren de voornaamste oorzaken die de fabriek in een toestand van werkeloosheid brachten, zoals zij die sedert haar herleving niet had gekend. Onder de ongunstige afloop van onderhanden werken moeten tevens gerekend worden de 91 bruggen voor de spoorweg Zwaluwe - Den Bosch, welke noodlottige aanneming met sombere letters in de jaarboeken van de fabriek zal worden opgetekend. Gelukkig is door beschikking van de minister van waterstaat de oplevering tot 31 juli 1885 verschoven. Hoezeer het werk dus niet kon worden afgesloten op 31 december, heeft de directie reeds nu een belangrijke som voor verlies op die post gereserveerd en heeft zij daarentegen de reserve-rekening afgeschreven en op de balans de waarde van de fabriek gebracht ongeveer op de in het vorig verslag vermelde, door drie deskundigen geschatte som. Zij acht die fabriek met haar uitgebreid grondbezit, hechte gebouwen en uitmuntende gereedschappen, bij vergelijking met andere instellingen in het binnen- en buitenland, zeker niet te hoog getaxeerd, een taxatie waaronder de losse gereedschappen, vaartuigen enzovoort niet waren begrepen. De directie durft niet voorspellen, dat reeds de volgende balans een winstcijfer zal aanwijzen; toch zijn de vooruitzichten voor 1885 verbeterd en vertrouwt zij, hoewel steeds voorzichtigheid en zuinigheid in acht dienen te worden genomen, dat het ergste achter de rug is. De ten vorige jare uitgegeven en grotendeels voltekende obligatielening schonk de gelegenheid om de vlottende en andere schulden aan te zuiveren en nog genoeg bedrijfskapitaal over te houden om de daarop gevolgde slechte maanden te doorworstelen. De Indische crisis berokkende van de fabriek geen directe verliezen. Het bedrijfskapitaal is door het een en ander tot het strikt nodige ingekrompen en menig goed jaar zal moeten volgen voor het vroegere standpunt is herwonnen. Hoewel niet geheel onbezorgd, gaat de directie met voldoende vertrouwen de toekomst tegemoet. In het geheel werd afgeleverd aan particuliere bestellingen NLG 1.312.180 aan Oost Indië idem NLG 305.550 en aan gouvernements idem NLG 174.898; terwijl aan materialen werd verwerkt NLG 863.120 en aan arbeidsloon uitbetaald NLG 724.375. Door uitloting van obligaties van de 4½% lening, is het in omloop zijnde bedrag van die lening tot op NLG 1.088.000 verminderd. In de ten vorige jare uitgeschreven 5% lening van NLG 1.800.000 wordt tot een bedrag van NLG 86.500 aan obligaties van de 4½% lening ter conversie aangeboden, zodat op ultimo december een totaal bedrag van NLG 1.001.500 van die lening overbleef. Buiten de hierboven genoemde NLG 86.500, makende tezamen NLG 670.500 en aangezien een bedrag van NLG 1.800.000 verminderd met het resterende van de 4½ % lening ad NLG 1.001.500 ter uitgifte beschikbaar was, bevindt zich nog ongeplaatst NLG 128.000 aan 5% obligaties in kas.


Datum: 14 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 mei. De Groninger tjalk ALBATROS, kapt. J.J. Bleeker, van Groningen naar Kjöge bestemd, is hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 9 mei. Het schip HARMONIE, van Pensacola naar Londen, is door de bemanning, die sedert gered is, verlaten.


Datum: 16 mei 1885


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op donderdag 18 juni 1885 na afloop van de vendutie te houden in het vendu-lokaal van de heren Pereira & Co. zal de ondergetekende alsnog publiek voor afbraak verkopen de kolenhulk SOERABAIJA, groot 1.557 register-tonnen, kopervast, en zoals die thans is liggende of niet liggende is ter rede alhier, inclusief een daar aan boord zijnde donkeyketel met winch; alsmede twee ankers, een van pl.m. 1.500 kilo en een van pl.m. 200 kilo benevens pl.m. 85 vaam ketting, waarvoor het schip, thans liggende is; alles op order en voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, gevestigd te Amsterdam, zijnde inmiddels bevragen bij de firma J. Daendels & Co.
A. Wijnveldt. (opm: waarschijnlijk een afgekeurd zeilschip)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 15 mei. Door de Nederlandse brik MATHILDE werd gister alhier op de rede aangebracht het lijk van de gezagvoerder van dat vaartuig, kapt. Niemann. Bij vertrek van Batavia was hij nog volkomen gezond; tussen Pekalongan en Samarang stierf hij, naar gezegd wordt, ten gevolge van hevige koortsen. Het lijk is heden alhier ter aarde besteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 13 mei. Dinsdag jongstleden is van de scheepstimmerwerf De Hoop, bouwmeester Jb. Verwey & Co., alhier, met het beste gevolg van stapel gelopen: het loggerschip genaamd ALIDA EN ADRIANA, gebouwd voor rekening van een rederij onder boekhouderschap van de heer P. van Gelderen jr., alhier, met bestemming voor de haring- en kabeljauwvisserij en te voeren door schipper Jacob Don. Dit schip, dat fraaiheid van model en nette afwerking paart aan hechte constructie, met grote laadruimte bij sluike vorm, heeft alle eigenschappen die voor een doelmatig vissersvaartuig worden vereist en geeft de bouwmeesters alle voldoening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens een telegram is het schip MARY, kapt. Hazewinkel, 11 dezer van Maassluis vertrokken, hedenochtend te Cardiff aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het ramschip BUFFEL, is na het ondergaan van een belangrijke herstelling te Fijenoord naar Hellevoetsluis overgebracht om aldaar voor de dienst gereed te worden gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Een schuit van de reder L. den Breems te Scheveningen, gemerkt SCH 30, is door een visser uit Oostende, gemerkt O 200, op zee aangevallen. Eerst dreigde men de schuit te overzeilen, doch gelukkig wendde een man, die aan boord van het schip uit Oostende van beneden kwam, het roer plotseling om, en werd daarvoor door zijn schipper gestraft, die hem een slag met een geweer toebracht. Deze schipper legde daarna zijn geweer aan op de bemanning van de Scheveningse schuit, doch deze hield zich wijselijk buiten schot. Men dreigde nog wel met sabels, maar de afstand tussen de beide schepen was te groot geworden. Dit feit had plaats op de Hollandse kust voor Goedereede.
Een bemanningslid van de reder W. Groen te Scheveningen is naar Grimsby vertrokken om getuigenis af te leggen tegen de Engelse schipper die in 1884 schade toebracht aan de haringnetten van genoemde reder, welk feit door de Engelse regering wordt vervolgd.
Ook tegen half juni zal de bemanning van de schuit van de reder Waterreus Lzn. naar Londen vertrekken om in een dergelijke zaak tegen de schipper van het Engelse vaartuig
LO 366 getuigenis af te leggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 13 mei. Het schip APOLLO, kapt. Hustede, van Batavia naar de Diamond eilanden (Burma), 7 april bij Divipoint gestrand, is volgens een telegram vlot gekomen en zal naar Cocanada worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 mei. Het stoomschip PRINS HENDRIK van de Maatschappij Zeeland, deed heden, na onder eigen beheer de nodige voorzieningen te hebben ondergaan, een proeftocht in het Zeegat te Vlissingen en wordt nu weer in de vaart gebracht tussen die plaats en Queenborough, terwijl de WILLEM, PRINS VAN ORANJE naar het droogdok te Middelburg vertrok om de nodige herstellingen en voorzieningen te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 13 mei. Volgens een telegram uit Pasaroeang van gisteren zijn de reparaties van het schip WILLY, kapt. Hendriksen, afgelopen en heeft het schip na de geloste lading weer ingenomen te hebben, de reis naar Falmouth voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania (Oslo), 10 mei. Volgens bericht van Karmsund is een fles te Oresnaes gevonden, waarin zich een kaartje bevond, hetwelk afkomstig was van P. Andr. Knudsen, tweede stuurman van de ANNA, van Flekkejord op de achterzijde van het kaartje was met potlood geschreven: “Groet Anna en Mathilde, wij zijn op de Nederlandse kust verongelukt. Binnen een uur zijn wij een prooi der zee. Vaarwel voor altijd”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, heden van Perth te Sundsvall aangekomen.


Datum: 17 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 15 mei. Het Nederlandse schip JAN PIETERSZ. KOEN, kapt. A.F. Bouchier, vertrekt in de volgende week van hier met cement en lege vaten naar Philadelphia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 mei. Het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, is volgens een particulier bericht heden van Helsingborg te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 16 mei. Van de werf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, is heden voor diens rekening met goed gevolg te water gelaten de logger MEEUW I. Het schip is bestemd voor de haringvisserij en zal worden gevoerd door stuurman C. van Velde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 mei. De sedert 1873 alhier bestaande naamloze vennootschap, Harlinger Stoomsleepboot-maatschappij, ten doel hebbende het slepen van schepen en vaartuigen door de Zuiderzee en langs rivieren, stromen en binnenwateren en het verlenen van assistentie aan schepen en vaartuigen bij zeerampen en het lichten en laden van goederen, heeft zich bij adres tot de Minister van Waterstaat gewend, om te klagen over de concurrentie van de directie van de postboot TERSCHELLING, varende tussen Terschelling en Harlingen, die het van de adressante op de duur onmogelijk zal maken, zich staande te houden, daar deze voor het waarnemen van de postdienst een belangrijke rijkssubsidie geniet. Moet adressante haar dienst, wiens geldelijke resultaten, in weerwil van de gedurende 12 jaren door hem aan stoom- en zeilschepen bewezen belangrijke diensten, ten gevolge van de bedoelde concurrentie minder gunstig zijn, staken, dan zal er gedurende een deel van het jaar geen sleepdienst zijn, daar de Terschellingerboot gedurende de zomer slechts ten dele en in het voor- en najaar niet of zeer weinig aan de scheepvaart van dienst kan zijn. Adressante verzoekt ten slotte de minister, te willen bevorderen dat met de postboot TERSCHELLING geen sleepdiensten meer mogen worden verricht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 16 mei. Woensdag laatstleden is van de werf van de Gebroeders Pot alhier te water gelaten het ijzeren baggerschip BUENOS AYRES, dat geheel als zeeschip is ingericht, gebouwd werd onder toezicht van de experts van Veritas en in de hoogste klasse van die vereniging is opgenomen. De machines zijn vervaardigd aan de fabriek van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Fijenoord, waar het vaartuig nu ligt om de machines in te nemen. Na proefgestoomd te hebben, zal het naar Haarlem vertrekken om uit de fabriek van de heren Figee het benodigde baggermaterieel aan boord te nemen. Van daar zal het, als schoenerbrik getuigd, via IJmuiden naar Buenos Aires vertrekken, onder bevel van kapt. Winck.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 16 mei. Van de werf van de Gebrs. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd KARL HERMANN, groot 13.000 centenaar, voor rekening van mej. de wed. W. Weustenfeld te Duisburg. Onmiddellijk daarna werden de kielen gelegd van twee Rijn-zeilschepen, één voor rekening van de heer G. van Riessen te Renkum en één voor rekening van de heer H.B. Moonen te Gorinchem.


Datum: 19 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Texel wordt ons gemeld: Dat de geweldenarijen van de Engelse vissers meer en meer verzet uitlokten, bleek voor enige dagen, toen een Engelse viskotter moedwillig over het net van een Nederlandse botter zeilde, en daaraan schade teweeg bracht. De botter seinde een kameraad en met elkaar werd nu koers naar de Engelsman gezet. Een van de schuiten lieten zij met de steven oplopen, zodat de verschansing van het Engelse vaartuig op dek werd geworpen. De bemanning van de botters met messen in de mond en handspaken in de handen wisten de Engelsman, die sterker bemand was, op de vlucht te jagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 mei. De bergers van het katoen uit de SAPPHIRE brachten in de afgelopen week 59 balen boven water. De kans dat alles geborgen wordt, is beter geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. Kapt. J. Schuitema, voerende het Nederlandse schip ANNA POELMAN, van Burntisland te Tuborg aangekomen, rapporteert in de nacht van 2 op 3 dezer op 57°09’ NB 04° OL in een storm verloren te hebben een zwart geverfd naambord: Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 15 mei. Heden namiddag is van de scheepstimmerwerf van A. Ruytenberg met goed gevolg van stapel gelopen het ijzeren Rijnzeilschip MARIA ANNA, groot ca. 145 last, voor de Wed. S. van Hooijdonk, en werd de kiel gelegd voor een dito vaartuig, groot ca. 140 last, genaamd LOUISA, voor rekening van Jac. De Beer.


Datum: 21 mei 1885


Krant:
  JB - Javabode

Bij besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 20 mei 1885 no.1 is aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij alsnog tot wederopzeggens toe vergunning verleend tot het in de vaart brengen van het aan haar toebehorend stoomschip BANTAM, bestemd voor de geregelde stoompakketvaartdienst in de Indische archipel.


Datum: 23 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Padang, 9 april. De Nederlands-Indische schoener LAMPONG is ten gevolge van een plotseling beneden de waterlijn bekomen lek, ten noorden van Straat Lagoendi, op een diepte van 24 vademen gezonken, zodat schip en lading verloren zijn. Van de opvarenden verdronken 12 matrozen en een inlandse vrouw.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het stoomschip PRINS MAURITS, dat hier van West Indië is aangekomen, heeft te Havre een Oostenrijkse bark aangevaren en GBP 1.200 cautie voor de veroorzaakte schade moeten stellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 21 mei. Het Nederlandse stoomschip PRIMA, dat gisteren van Emden te Orndsköldvik arriveerde, had gedurende de reis met veel stormweer te worstelen. Het trof nog veel ijs aan.


Datum: 24 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 23 mei. Volgens bij de rederij ontvangen berichten zijn gearriveerd te Christiansand het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Hesseling, van Harlingen te Nijland (Hernösand district) het schip MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van de Meer, van Aberdeen en te Frederikstad (Oslofjord) het schip VRACHTZOEKER, van Schoonderloo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 23 mei. Volgens een particulier bericht is te Sundsvall gearriveerd het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, van Carlscrona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 23 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip FRISIA, kapt. Boswijk, van Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 20 april. De volgende Nederlandse schepen zijn alhier bevracht: KOERIER, kapt. Wijkmeijer, ADRIATIC, kapt. Boon en GOEDHART, kapt. Oldenburger, naar Fernambuck en terug, en SUCCES, kapt. Potjer, naar Paranagua en terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 22 mei. Van de werf van de Maatschappij voor Zeevisscherij alhier werd heden met het beste gevolg te water gelaten het loggerschip DE HOOP, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij. Het zal gevoerd worden door J.W. Bernard en varen onder boekhouderschap van de heren J. Uhleman & Co. alhier.
Daarna werd voor eigen rekening de kiel gelegd voor een soortgelijk vaartuig, hetwelk genaamd zal worden OOSTERBEEK.


Datum: 25 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 20 april. Vrachten zijn flauw. Onder meer werden bevracht de brik ALBATROS, kapt. J.J. Lupkes, voor gezouten huiden à Sh.35/- per ton naar het Kanaal, en de schoener brik NICOLAAS FRANS, kapt. H.S. Karssies, voor Sh.21/- voor beenas, de schoener brik VOORWAARTS, kapt. H.R. Schuth, te Porto Allegro te laden, voor Sh.35/- naar het Kanaal voor gezouten huiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 23 mei. Volgens een hier ter stede ontvangen telegram is het stoomschip P. CALAND, kapt. F.H. Bonjer, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, eergisteren van Rotterdam te New York aangekomen, hebbende slechts 12 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Volgens mededeling van de directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst is het bericht omtrent de aanvaring enz. door het stoomschip PRINS MAURITS in zoverre onjuist, dat wegens het aanvaren van een Oostenrijkse bark te Havre geen GBP 1.200 cautie is gesteld. De vergoeding van de veroorzaakte schade aan dat schip, JOCKEY genaamd, werd bij minnelijke schikking voor GBP 120 afgemaakt.


Datum: 26 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 mei. Volgens een telegram van de rederij is het brikschip JOHANNES, kapt. Oosting van Elseneur heden te Hernösand aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip OOSTZEE PACKET, kapt. Smit, van Aberdeen te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Volgens een telegram uit Kopenhagen is het schip ELISABETH, kapt. Nielsen, van Windau (Ventspils, Letland) naar Schiedam, zwaar lek te Kopenhagen binnen gelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip NICOLAAS, kapt. J. Burghout, gisteren van Geffle te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse drie mast schoenerschip ALEGONDA JACOBA, kapt. K. Ebes, heden van Sundsvall met een lading hout naar hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Sedert het bericht van 8 dezer bleef de toestand van de markt onveranderd en de beschikbare tonnemaat nagenoeg stationair. Naar Nederland ging wederom niets om, en naar Het Kanaal voor order is slechts één afdoening te vermelden, n.l. die van een klein schip in de roes voor coprah van Macassar en Gorontalo. In alle andere richtingen kwamen geen bevrachtingen tot stand en bestaat ook geen vraag.
De laatste bevrachting van een Nederlands schip is: stoomschip PRINSES WILHELMINA: koffie NLG 65, tabak NLG 60, huiden NLG 75, indigo NLG 120, tin NLG 20 per last naar Amsterdam, en FFR 120 indigo en FFR 40 gom damar naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA, BERTHA, KOSMOPOLIET III, MINA, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK en MATHILDA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 23 mei. Heden is van de werf De Hoop van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoen-boeierschuit voor rekening van de heer B. van den Noordt te Oosterhout.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoen-kraakschip voor rekening van de heer J. Hassing te Schiedam.


Datum: 27 mei 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 25 mei. De loodsafhaler TERSCHELLING is gestrand. De sleepboot ASSISTENT is derwaarts vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 mei. Gedurende de maand april kwamen de volgende Nederlandse schepen uit de vaart: ALFRED EN MARIE, kapt. J.J. Valom, van Sundsvall naar Delfzijl, in averij verkocht; MARIA, kapt. J.W. Slinger, op reis van Rio Grande naar Boston verlaten; NIEUWE ONDERNEMING, kapt. D. van der Pijl, gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 26 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, van Aberdeen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram, is Zr.Ms. schroefstoomschip ATJEH, onder bevel van kapitein ter zee J.A. Greve, laatst komende van Ferrol, in de namiddag van de 24e dezer te Portsmouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP, onder commando van kapitein ter zee P. ten Bosch, welke de ALKMAAR van Curaçao naar Nederland begeleidt, zou in het laatst van april de reis aanvaarden en wordt in de eerste helft van de volgende maand te Nieuwediep verwacht, na de ALKMAAR tot IJmuiden te hebben begeleid, die te Amsterdam zal binnenkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth. De JOHAN THEODOR, kapt. Ridder, van Probolingo (Oost Java) met suiker aan A. van Hoboken & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 mei. De loodsafhaler TERSCHELLING is door de sleepboot ASSISTENT
weggesleept en hier binnen gebracht.


Datum: 28 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 27 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Malmö te Nyland gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 maart. Het Duitse barkschip MERCATOR, kapt. Breckwoldt, van New York heeft 1.300 kisten petroleum overboord geworpen. Het schip leed geen schade en vertrok naar Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 27 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Bos, van Malmö.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam, onder voorzitterschap van de heer J. Hudig, gehouden vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, werd het verslag over 1884 uitgebracht, waaraan wij het volgende ontlenen: Het aantal reizen door de schepen van onze maatschappij volbracht, bedroeg in
1884 1883
Naar New York -- 7½
Naar Baltimore 3 7
Naar de Levant 18 19½
Naar Middellandse zeehavens 31½ 33½
Naar Bordeaux 26 26
Naar Reval 9½ 8
Naar St. Petersburg 17 15
Naar Koningsbergen 19 21
Naar Danzig 15½ 23
Naar Stettin 26 25
Naar Hamburg 71 66
Naar diverse havens 2 6
Totaal 238½ reizen 257½ reizen.
Vervoerd werden: 253.826 ton goederen, tegen 287.822 in 1883 en bevaren NLG 2.567.009 tegen NLG 3.217.170 in 1883. Passagiers werden alleen vervoerd op een reis met de JASON van Palermo naar New Orleans en wel ten getale van 461 volwassenen en kinderen. De reizen naar New York in 1883 en die naar Baltimore in beide jaren, zijn de laatste gevolgen van de door onze maatschappij in 1881 begonnen vaart op Noord Amerika. Zij werden ondernomen in vereniging met de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij volgens de bepalingen van de overeenkomst in 1883 aangegaan, betrekkelijk de bediening van de lijn van de Nederlandse havens op de noordelijke havens van de Verenigde Staten. Die vaarten op Baltimore leverden echter geen voordeel op, zelfs niet voor de JASON, die wij daarin hielden, omdat wij dit schip moeilijk in onze gewone vaarten bezigen kunnen. De JASON werd dus daaruit teruggenomen, in overleg met de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij en daarmee nam ons aandeel in de geregelde vaart op genoemde havens een einde. Wij zochten toen ander geschikt emplooi voor de JASON en meenden dat gevonden te hebben in een reis op New Orleans, uitgaande met Italiaanse landverhuizers van Palermo en terug met een lading katoen. De ons in uitzicht gestelde resultaten werden echter niet verwezenlijkt, die reis leverde ten gevolge van verschillende ongunstige omstandigheden verlies op, dat echter gelukkig klein bleef. De reis liep de 30e december te Havre af; de hoge kosten van deze haven droegen tot dat verlies bij. Die zijn gedeeltelijk een gevolg van ouderwetse tarieven voor makelaars-couratage enzovoort, waarvan men in Frankrijk niet inziet dat deze geheel tegenstrijdig geworden zijn met de belangen van de tegenwoordige tijd. De reizen op de Levant en op de Middellandse Zee waren slechts een of twee minder in getal, maar de resultaten van de reizen waren veel ongunstiger dan in het vorige jaar. De voorname reden daarvan is het uitbreken van de cholera in Marseille en Italië, die in alle havens aan de Middellandse Zee grote ontsteltenis en vrees veroorzaakte en in de meeste zeer strenge maatregelen van voorzorg deed nemen, waardoor ook onze schepen het in quarantaine liggen niet konden ontkomen. Wel namen wij alle voorzorgen om besmette havens te ontwijken, maar soms waren die onvermijdelijk, soms werd de quarantainemaatregel uitgevaardigd nadat het schip reeds van de inmiddels besmet verklaarde haven vertrokken was, terwijl in Spanje zelfs observatie-quarantaine werd opgelegd aan schepen, die op een vorige reis Italiaanse havens hadden bezocht. Spanje en Sicilië waren de strengste, het eerste zonder succes, het ander daarentegen ogenschijnlijk met het beste gevolg, want de cholera vertoonde zich niet op Sicilië. In de late zomer of in de herfst, toen het verschepen van de vruchten begon, gaf Sicilië verlof tot het beladen van de schepen in quarantaine en toonde dus dat de noodzakelijke eisen van de handel aan de ongezonde vrees perken weten te stellen. Het zou moeilijk vallen de nadelen van de cholera-vrees onder cijfers te brengen; toch kunnen wij enige cijfers en feiten noemen, om van het nadeel voor onze maatschappij bij benadering een begrip te vormen. Tien van onze schepen hebben tezamen 103 dagen in quarantaine gelegen, dus met volle bemanning aan boord, terwijl alle kosten doorlopen bijvoorbeeld ook die voor assurantie. Die schepen zagen zich hun lading voor de voeten wegnemen, bijvoorbeeld in de Ionische eilanden, waar wij bij de aanvang van de krentenoogst voldoende scheepsruimte hadden beschikbaar gesteld om een goed deel daarvan naar Nederland en Noord Duitsland te vervoeren. Doch onze JUNO en SATURNUS werden in quarantaine gelegd en de kooplieden verscheepten hun producten in andere tot laden gereed liggende stomers, die geen Italiaanse haven op hun uitreis hadden aangelopen. Dan weer moesten wij schepen naar bepaalde havens uitzenden, die in de regel bediend werden na het aandoen van andere havens. Zo bijvoorbeeld naar Sicilië, hoewel de uitgaande lading daarheen niet voldoende was. Aan verhoging van tarieven viel niet te denken; de concurrentie bleef zo levendig, dat, wilde men het vervoer behouden, men goedschiks alle meerdere kosten voor eigen rekening moest nemen. Omslag van de kosten van quarantaine over schip en lading werd geweigerd en zou met onthouden van volgende zendingen zijn gestraft. Onze schepen hebben dus herhaaldelijk met halve lading of grote wanruimte moeten varen; het totaal bedrag van de bruto vrachten bevaren op de Middellandse Zee en de Levant was ruim NLG 200.000 kleiner dan in het vorige jaar. Eindelijk hebben wij de grotere schepen in de zomer moeten opleggen, omdat toch geen uitzicht bestond op enige kans tot voordeling emplooi. Onze lijn op de Algerijnse havens ondervond bij deze omstandigheid ook geen voorspoed. Door contracten van het vorige jaar waren wij gebonden op die havens te varen. Bij het einde van het jaar werden de invoerrechten in Algerije verhoogd en sedert heeft alle aanbod van goederen uit Duitsland en België opgehouden, althans in zulke hoeveelheden als het aanlopen van die havens mogelijk kan maken. Een nieuw handelscontract met Frankrijk zou zeker in die toestand verbetering brengen. Ons betoog van de wenselijkheid voor onze lijnen van een handels- en scheepvaartcontract met Spanje en Frankrijk, sloten wij in ons vorig verslag met de woorden: “Beide handelsverdragen moeten nog de Staten-Generaal passeren.” Het ene passeerde, maar ondervond in Frankrijk nieuwe bezwaren; het andere schijnt ook nog verandering te moeten ondergaan; ondertussen moeten de Nederlandse schepen in Frankrijk de verhoogde ongelden blijven betalen. De lijn op Cádiz moesten wij staken wegens onvoldoend aanbod van goederen. Toch doen wij al het mogelijke om voor die haven goederen te verkrijgen en zijn bereid de geregelde vaart weer op te vatten, mits althans de kosten gedekt worden. Het tot stand komen van het handelstraktaat zou, naar wij menen, daaraan zeer bevorderlijk zijn. Dat die plaatselijke moeilijkheden als achterstelling bij de scheepvaart van andere landen, cholera, quarantaine enzovoort, nadelige invloed op de resultaten oefende, is licht begrijpelijk, vooral in een jaar dat toch zoals van algemene bekendheid is, reeds voor de scheepvaart zo bijzonder ongunstig was. Lage vrachten overal en betrekkelijk minder goederen te vervoeren dan in andere jaren bij een overgroot aanbod van scheepsruimte; een uiterst scherpe concurrentie voor weinig goed bij lage vrachten, die geen voordeel aan de reders konden overlaten. Deze was in algemene trekken geschetst de toestand. Onbegrijpelijk is dan ook voor ons de moed, waarmee anderen het redersbedrijf aanvatten en tegen concurrerende, dat wil zeggen nog lagere vrachten gaan varen. In het vorige jaar deed zich een bijzondere concurrent in onze lijnen op Danzig op, doch deze bleef slechts korte tijd die concurrentie voeren. Voor het tegenwoordige echter is de toestand meer gespannen. Wij zijn gedwongen die concurrentie het hoofd te bieden, willen wij niet de lijnen van onze maatschappij zien verlopen. Bij al die ongunstige omstandigheden hebben wij gelukkig ten slotte nog een gunstige te noemen, te weten dat onze vloot gespaard bleef voor enige belangrijke averij. Daar ook het vorige jaar in dit opzicht gunstig was, mochten wij voor het volgende jaar voor de assurantie van onze vloot een lagere premie bedingen, een geldelijk voordeel niet alleen, maar tevens een bewijs van vertrouwen in onze gezagvoerders en in de staat van onderhoud van de schepen. De financiële uitkomsten van het jaar waren als volgt: Winst- en verliesrekening op 31 december 1884.
Debet.
Aan averij-rekening NLG 6.435,02½
Aan premie van assurantie ,, 215.957,63
Aan onkosten rekening ,, 123.170,57
Aan dienst van de geldlening ,, 150.200,00
Aan kosten van onderhoud van de schepen ,, 253.709,81
Aan uitkering aan de Amsterdamsche Rijn-
Stoombootmaatschappij ,, 3.000,00
Aan afschrijving op de schepen ,, 172.280,00
NLG 924.753,03½
Credit
Per saldo van Aº.Pº NLG 207,78½
Per wisselrekening ,, 9.676,57
Per intrestrekening ,, 22.813,91
Per expeditie- en verschottenrekening ,, 17.479,56
Per vaart van de stoomschepen van de
Maatschappij ,, 823.779,41
Per assurantie-fonds, saldo afschrijving. ,, 50.795,80
NLG 924.753,03½
Bij een vergelijking van de verschillende posten met die van 1883 zal blijken dat de averijrekening zeer laag is, ongeveer de helft van het reeds kleine bedrag van 1883. Voor premie van assurantie werd ongeveer NLG 24.000 minder betaald, vooreerst een gevolg van de vermindering van de waarde van de schepen door afschrijving en in de tweede plaats door het stilliggen van vele schepen. De kosten van onderhoud van de schepen zijn betrekkelijk hoog, NLG 19.000 hoger dan in 1883. De grotere schepen die opgelegd waren, werden gedurende die tijd van stilliggen grondig nagezien, buikdenning opgenomen enzovoort, zodat aan CASTOR, POLLUX, STELLA, PENELOPE alleen ruim NLG 17.000 meer ten koste werd gelegd dan in 1883. In de URANIA werd een nieuwe ketel gezet en bij deze gelegenheid werd zij in alle opzichten nagezien. De afschrijving op de schepen is NLG 25.000 kleiner dan in 1883 en ook kleiner dan in een van de jaren sedert 1879. In die jaren kon dividend uitgekeerd worden, nu kan zulks niet geschieden. Toen wensten, wij evenals commissarissen, niet tot uitkering van dividend over te gaan alvorens een naar ons inzien ruime en voldoende afschrijving plaats gehad, nu geldt deze overweging betrekkelijk dividend niet, en hebben wij ons bepaald tot het minimum bij de statuten voorgeschreven, namelijk 5 % van de waarde van het vlottend materieel. Om dit minimum te kunnen bereiken, hebben wij een bedrag van NLG 50.795,80 van het assurantiefonds op de creditzijde van de rekening moeten overboeken. Daartoe bestonden alleszins termen. Bij de reconstructie van onze maatschappij in 1897 werd dit fonds op NLG 70.000 gebracht, welk bedrag voldoende werd geacht om als waarborg te strekken tegen de mogelijke verliezen op het aandeel in de verzekering van de vloot, waarvoor de maatschappij zelf het risico op zich nam. Door bijvoeging van de in vorige jaren bespaarde premie, was het assurantiefonds allengs gestegen tot NLG 126.615,85 en na de bestemming van bovengenoemde NLG 50.795,80 gegeven, blijft het toch nog hoger dan in 1879 werd raadzaam geacht. Behalve de vermelde afschrijving van het assurantiefonds, vereist nog de bijzondere aandacht aan de creditzijde van de winst- en verliesrekening de post: vaart van de stoomschepen van de maatschappij met NLG 823.779,41 tegen NLG 1.070.729,79½ (in) 1883. Dit verschil van NLG 247.000 is veelbetekenend en wijst duidelijker dan alle redeneringen het verschil in resultaten tussen 1883 en 1884 aan. Wel moet het voor de vergelijking van het eindresultaat verminderd worden met circa NLG 60.000, die in 1883 de verliespost vormden op het varen met gehuurde schepen, maar toch blijft het verschil voor de beoordeling van de resultaten met de vaart van de eigen schepen belangrijk. Het is het totaalcijfer van de ongunstige omstandigheden van 1884, van de lage vrachten, de onvoldoende ladingen, de quarantaine-bepalingen, het opleggen, enzovoort. Wij laten hier volgen de namen van de 23 zee-stoomboten van de maatschappij, met opgave van hun ladingsvermogen, tezamen 23.550 ton.
ton ton ton
JASON 2.000 JUNO 1.000 SIRIUS 750
CASTOR 1.750 JUPITER 1.000 ETNA 650
POLLUX 1.750 MARS 1.000 ASTREA 550
STELLA 1.750 MERCURIUS 1.000 VESTA 450
PENELOPE 1.700 MINERVA 1.000 ONDINE 400
IRENE 1.700 VENUS 900 REMBRANDT 300
SATURNUS 1.050 BERENICE 800 URANIA 300
CERES 1.000 HECLA 750
Na goedkeuring van het verslag werd de heer S.B. Zeverijn, die als commissaris aan de beurt van aftreding was, als zodanig herkozen.


Datum: 29 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 mei. Heden kwam Hier binnen het tjalkschip EENDRACHT, van de Berging Compagnie Weltevreden, beladen met 145 balen katoen uit het stoomschip TYNEMOUTH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 9 mei. De Nederlandse bark NEERLANDS VLAG, kapt. J. Revier, van Moulmain (Burma) naar Falmouth, arriveerde hier de 1e mei en zette de 3e de reis voort. De gezagvoerder rapporteert van 5 tot 7 maart op 21°33’ ZB 70°47’ OL aanhoudend stormweer met hoge zee gehad te hebben, waardoor het schip zwaar werkte en water maakte, ook werden twee bovenmarszeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Het stoomschip GRAAF VAN BYLANDT, van Analaboe naar Padang, stootte 8 april op een rif tussen de eilanden Pirnie en Fanah Ballah (Piri en Massa Balla, ten noordwesten van Padang) doch kwam de volgende avond vlot. Na aankomst alhier is het stoomschip nagezien en onbeschadigd gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 28 mei. Volgens een telegram uit Madeira is de stoomhopperbarge LUCY te St. Helena aangekomen. Alles wel.


Datum: 30 mei 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 mei. Een nieuw stoomschip komt, naar men ons mededeelt, in de vaart tussen Soerabaija, Samarang en Batavia, terwijl het ook naar Mekka en Singapore zal gaan. Het vaartuig moet zeer comfortabel ingericht, en de passagekosten heel laag gesteld zijn. Het schip heet ONGOEL WANDIN; de agenten alhier zijn de Arabieren Said Oemar Aydied en Said Mochin Aydied. De 5e juni a.s. zal het voor het eerst van Soerabaija herwaarts vertrekken. (opm: deze lijndienst is waarschijnlijk niet doorgegaan; een Nederlands-Indisch stoomschip met de naam ONGOEL WANDIN o.i.d. is onbekend)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 27 mei. Het tweemast schoenerschip CERES, vroeger in rederij bevaren door kapt. A. Schuring, onlangs in eigendom overgegaan aan de scheepsbouwer F.L. Drenth, is hedenmorgen aangekomen voor de werf van laatstgenoemde, om te worden gerepareerd. Tot gezagvoerder is benoemd kapt. H. Reit van Winschoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. In de vergadering van de Kamer van Koophandel werd heden ter tafel gebracht een ontwerpbrief aan de Kamer te Rotterdam van de volgende inhoud:
Naar aanleiding van uw schrijven van 18 maart jongstleden hebben wij met de heren H. Rutters c.s. enige bijeenkomsten gehad, ten gevolge waarvan wij in staat zijn u het volgende mede te delen. Het thans reeds beschikbaar salvage-materieel van die heren bestaat uit de sleepboten:
HERCULES 740 ind. Paardenkracht met 14 Engelse d. centr. Pomp.
SIMSON 620 „ „ „ „ „ „ „ „
IJMUIDEN 300 „ „ „ „ „ „ „ „ AMSTERDAM 600 „ „ „ „ „ „ „ „
ASSISTENT 309 „ „ „ „ „ „ „ „
NOORD-HOLLAND 1 180 „ „ „ „ „ „ „ „
“ 2 180 „ „ „ „ „ „ „ „
“ 3 180 „ „ „ „ „ „ „ „
“ 6 180 „ „ „ „ „ „ „ „
“ 7 180 „ „ „ „ „ „ „ „
ANNA 60 „ „ „ 4 „ „ excels. „
SOPHIE 55 „ „ „ „ „ „ „ „
BETSY 50 „ „ „ „ „ „ „ „
RIJP 180 „ „ „ 2½ „ „ „ „
HEEMSKERK 100 „ „ „ „ „ „ „ „
BARENDSZ 100 „ „ „ „ „ „ „ „
LAPLAND 85 „ „ „ 5 „ „ „ „
OBI 45 „ „ „ 3½ „ „ „ „
WAAIGAT 45 „ „ „ 2½ „ „ „ „
GROENLAND 45 „ „ „ 3½ „ „ „ „
SPITSBERGEN 24 „ „ „ 6 „ „ centr. „
NOVA ZEMBLA 24 „ „ „ 5 „ „ „ „
22 sleepboten 4237 ind.p.k.

Twee verplaatsbare 8 duim centrifugaalpompen; 2 handpompen, een van 3½ Engelse duimen en een van 4 Engelse duim; 4 ijzeren lichters met een gezamenlijk draagvermogen van 940 ton, welke als ponton dienst kunnen doen; 2 zware kiezentrekkers; 1 drijvend bok of kraan met een lichtvermogen van 20 ton; 2 complete duikertoestellen met bekwaam personeel; trossen, kettingen, blokken, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wyk auf Föhr, (geen datum) De alhier geborgen dertig balen katoen uit het stoomschip TYNEMOUTH, zullen naar Husum gebracht worden en zullen aldaar publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 20 mei. Kapitein Meinsma, voerende het schoenerschip PEDRO, alhier van Windau gearriveerd, rapporteert 24 mei gepasseerd te zijn op 55° NB 04°11’ OL een over stuurboord gekenterd schip ongeveer 100 voet lengte, en niet gekoperd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 2 mei. Als een bewijs hoezeer het reizen met de stoomschepen van de Koninklijke West-Indische Maildienst gewaardeerd wordt, kan dienen, dat niet alleen alle plaatsen voor de boot, die in het laatst van mei vertrekken zou, reeds besproken waren, maar dat zelfs aanzoek was gedaan voor het merendeel van de hutten van de in de maanden juni en juli naar Europa terugkerende boten. Het laat zich aanzien, dat, indien de directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst de vrachtberekening naar deze kolonie billijker stelde, zodat van de plaatsruimte een meer algemeen gebruik zou kunnen worden gemaakt, deze zaak zowel voor de aandeelhouders als voor de koloniën en het moederland van grote betekenis kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burnt Island, (geen datum). Het brikschip ELISABETH van Harlingen naar Burntisland met stro, is op Burntisland Beach gestrand. Het kwam zonder schade vlot.


Datum: 31 mei 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel, 29 mei. Heden werd alhier bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester, te water gelaten een ijzeren lichter genaamd HOOP DOET LEVEN, groot plm. 35 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Stolwijk te Rotterdam en terstond daarna de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip (opm: TRIO), groot plm. 125 last, voor rekening van de heer A.C. van Balen te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart Maatschappij Insulinde werd het verslag over 1884, waarvan de hoofdinhoud reeds vroeger meegedeeld is, uitgebracht. De balans en de winst- en verliesrekening, sluitende met een verliessaldo van NLG 207.346,61 werden met algemene stemmen goedgekeurd. De directeur, de heer Aug. Hendrichs, deelde vervolgens mede, welke de uitslag is geweest van het besluit van de laatste buitengewone vergadering tot wijziging van de staturen en tot uitgifte van preferente aandelen. De Koninklijke bewilliging op de wijziging van de statuten is verkregen; bij de daarop plaats gehad hebbende inschrijving op NLG 500.000 preferente aandelen is voor nog geen 20% ingeschreven, zodat het bestuur besloten heeft de inschrijvingen niet aan te nemen. Toch heeft het nog niet kunnen besluiten tot liquidatie over te gaan, daar over verschillende plannen nog onderhandelingen gevoerd worden, waaromtrent het bestuur echter thans nog geen nadere mededelingen kan doen. Inmiddels zijn de schepen in conservatie gelegd. Een van de aandeelhouders vroeg of de betaling van de juli-coupon van de obligaties verzekerd is, waarop het bestuur bevestigend antwoordt. Op een vraag van mr. Van Lilaar, hoe het gesteld is met de assurantiepenningen van de NEDERLANDE EN ORANJE, deelde de heer Hendrichs mede, dat de rapporten omtrent de schade nog niet ingekomen zijn. Overigens deelde het bestuur mede, dat hetgeen met de NEDERLAND EN ORANJE zal geschieden van geen invloed kan zijn op het besluit van het bestuur om de vaart al of niet voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 mei. Volgens een telegram van Malmö te Sundsvall aangekomen het schip EMS, kapt. Wortel. Alles wel.


Datum: 02 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Volgens een telegram is het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. Klinkhamer, de 31e mei van Lissabon naar Soerabaja vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram zijn Zr.Ms. schroefstoomschepen TROMP en ALKMAAR, respectievelijk onder bevel van kapt. ter zee P. ten Bosch en A. Baron Collot d’Escury, laatst komende van Curaçao, in de morgen van 1 dezer te Falmouth aangekomen. Het voornemen bestond om de 2e dezer de reis naar het vaderland te vervolgen. Zr.Ms. schroefstoomschip ATJEH, onder bevel van kapt. ter zee
J.A. Greve heeft in de morgen van 1 dezer Portsmouth verlaten met bestemming Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 1 juni. Van de werf van A. Vuyk werden zaterdag (opm: 30 mei) te water gelaten de nieuw gebouwde ijzeren sleepkaan JACOB (opm: waarschijnlijk ELISE), groot 420 last, voor de heren Joh. Kahmen en Jacob Kleinholz te Mülheim a/d Ruhr en de VATER GEORGE (opm: GEORGE), groot 320 last, voor de heer George Höhr te Nierstein.
Daarna zijn de kielen gelegd voor één schip van 400 last (opm: DER JUNGE GERHARD) voor de heren Gerh. Schmitz Söhne te Mülheim a/d Ruhr, en één van 420 last (opm: MARGARETHA) voor de heer H. Bergfried te Alf a/d Mosel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Eindelijk zal van officiële zijde een krachtige poging in het werk worden gesteld om nut te trekken van de zo gunstige werking van olie, verspreid over de baren van een door felle storm gezweepte zee of oceaan. Het hydrografisch bureel van het ministerie van marine in Noord-Amerika heeft zich gedurende vele maanden onledig gehouden met het verzamelen van berichten, betreffende het aanwenden van het middel door gezagvoerders van schepen, door storm of orkaan belopen in de Atlantische Oceaan en elders. De genoemde autoriteit gaat daarmede voort met het doel om uit de verkregen inlichtingen en mededelingen, zo spoedig doenlijk, een rapport samen te stellen, het welk tot grondslag zal strekken van de nodige aanwijzingen hoe van dit onschatbare en zo schaars aangewende middel door de scheepvaart het doelmatigst gebruik kan worden gemaakt.


Datum: 03 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 mei. Volgens bericht uit St. Catharina is het te Sappemeer thuis behorend brikschip GOORECHT, kapt. F.B. Havenga, van Rio Grande naar Falmouth, aldaar binnengelopen en zal vermoedelijk moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 mei. Bij voortdurend gebrek aan vraag zijn er slechts een paar afdoeningen te vermelden. De onbevrachte vloot bleef nagenoeg stationair. Naar Nederland werd een schip aangelegd op arak tot NLG 100 à NLG 90, doch ging er verder niets om. Naar het Kanaal en Australië kwamen geen afdoeningen tot stand en bestond ook geen vraag. Naar Amerika werden een paar kleine schepen opgenomen om koffie te Padang te laden en besteedde men Sh.5/- meer dan het laatst gecharterde schip, n.l. Sh.40/-
De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: BERTHA ligt aan NLG 100 en NLG 90 arak naar Amsterdam; stoomschip GELDERLAND: koffie NLG 65, tabak NLG 60, huiden NLG 75, indigo NLG 120, per last en NLG 17,50 per m3 kinabast naar Rotterdam, en suiker tot geheime koers naar Londen; stoomschip MADURA NLG 75 huiden, NLG 60 tabak naar Amsterdam en zaksuiker tot geheime koers naar Londen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA, BERTHA, KOSMOPOLIET III, MINA, JOHANNA, CORNELIA, en KINDERDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Amsterdam deelt, in afwachting van het jaarverslag, hetwelk in de op de 13e juni te Amsterdam te houden algemene vergadering van aandeelhouders zal worden uitgebracht, voorlopig het volgende mede omtrent de uitkomsten van het bedrijf van de Koninklijke Stoomvaart-Maatschappij Zeeland: De totale bruto-opbrengst was in 1884 NLG 1.200.708,21½ tegen NLG 1.160.852,67½ in 1883 en NLG 1.071.345,30 in 1882. De gemiddelde opbrengst over de laatste 5 jaren, wegens het vervoeren van reizigers en bagage en koopmansgoederen, was als volgt: aantal reizigers, in 1884 72.416 tegen 70.597 in 1883 en 54.439 in 1880. In 1884 was de opbrengst NLG 714.381,97 in 1883 NLG 683.521,53 en in 1880 NLG 534.992,64. Koopmansgoederen à 100 kg: in 1884 30.924 NLG 294.357,56½ in 1883 31.646 NLG 293.808,32 in 1880 35.425 NLG 272.311,17. Ook het vervoer van de brievenmalen toont een gestadige vooruitgang aan, het steeg van 43.487½ kg in 1880 tot 157.672½ kg in 1884. Omtrent dit laatste valt op te merken, dat naar Engeland de avondpost van bijna geheel noordelijk Europa door de boten van de maatschappij wordt aangebracht, terwijl van Engeland slechts de Nederlandse brievenmalen aan die route worden toevertrouwd. Door het in aanleg zijn van dubbel spoor op een gedeelte van de lijn Vlissingen-Roosendaal zal meer dan thans gelegenheid gegeven worden, bij mogelijke vertraging in de aankomst van de boot, de onmiddellijke doorzending te doen plaats hebben en daarmee de voorname verhindering opgeheven worden om ook de transit-brievenmalen van Engeland langs deze lijn te verzenden. De exploitatiekosten bedroegen: in 1884 NLG 760.675,31 of NLG 2.078,35 per reis; in 1883 NLG 759.419,60½ of NLG 2.086,32 per reis; in 1882 NLG 727.594,71 of NLG 1.993,41 per reis. De exploitatierekening over 1884 wijst aan Bruto ontvangsten NLG 1.200.708,21½
Uitgaven NLG 760.675,31
Voordelig saldo NLG 440.032,90½
Hiervan af te trekken:
Intresten NLG 44.839,79
Verlies op uitgelote obligaties-
lening 1885 NLG 1.150,--
Bijdrage ketelfonds NLG 36.000,-- NLG 81.989,79
Alzo beschikbare winst NLG 358.043,11½
Na afschrijving ten behoeve van de kosten van eerste aanleg van stoomschepen enzovoort ad. NLG 224.599,81½ blijft te verdelen over NLG 133.443,30 gevende een dividend van 6% of NLG 30 per geheel en NLG 15 per half aandeel.


Datum: 05 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Rio Grande, 1 mei. In de afgelopen maand vielen hier binnen 63 schepen, terwijl 80 onze haven verlieten. De stand van de vrachtenmarkt was over het geheel genomen stil, daar veel scheepsruimte beschikbaar. Gecharterd werden o.a. de Nederlandse schepen VREDELUST, kapt. D. de Jonge, van Porto Allegro naar Rio de Janeiro, tot 2.400 milreis en ESPERANCE, kapt. B. Beekman, met gezouten huiden voor 36 shillings naar Het Kanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Harlingen, 2 juni. De uitzichten op het behoud van de vrede hebben in de vrachtenmarkt zo hier als elders weinig verandering gebracht. Alleen voor de verscheping van hout uit de Russische havens is enige vraag gekomen. De noteringen zijn echter niet lager dan de vorige maand. Van Sunsvall denkt men voor juli - augustus levering tot NLG 22 per tult balken te kunnen bevrachten. Voor directe verscheping is weinig vraag, wijl de houtvoorraad van het vorig jaar nog niet opgeruimd is. Van Riga wordt scheepsruimte tot NLG 22½ per tult Noors kapbalken gevraagd, verlading voor 2 à 3 weken. Enkele bevrachtingen van Noorwegen vonden plaats tot vorige koersen; er is voor deze vrachten weinig vraag. Naar St. Petersburg werd een partijtje cichoreiwortels in zakken verscheept tot NLG 8 per 1.000 kilo; naar Bristol werd voor haver afgesloten tot 12 shillings per last van 10 imperial quarters. Naar de Firth havens zijn nog enige strovrachten afgesloten tot NLG 10 per ton van 1.000 kilo.


Datum: 06 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De torpedoboten HEKLA en ETNA, thans ingericht tot het voeren van spartorpedo’s zullen, zodra de gelegenheid daartoe geschikt is, naar Engeland worden gebracht om te worden ingericht voor het uitbrengen van vistorpedo’s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Scheveningen: Zo-even is bij de reder A.J.P.J. Hoogeveen te Scheveningen het officiële bericht ontvangen dat de zaak wegens het afkappen van de netten in 1884 door het Engelse schip gemerkt LT 502, behorende aan de haringvisser CLASINA EN MARIA, de 20e dezer voor het hof van Lowestoft zal worden behandeld. Hem is niet alleen verzocht de schade van de netten, maar ook het geleden verlies ten gevolge van de verplichte staking van de visserij op te geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Het Nederlandse schip ZES GEBROEDERS, kapt. (R.) Schaap, de 1e dezer van Aberdeen naar Graciosa (Azoren) vertrokken, moet aldaar het restant van de lading innemen van het afgekeurde Nederlandse schip HELENE, kapt. Oosterhuis, van Macassar naar Nederland. (opm: is brik HELENA, geb. in 1876 te Hoogezand, kapt. H.J. Oosterhuis)


Datum: 07 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 6 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten een stoom-hopperbarge, gebouwd voor rekening van de heer Letellier te Havre. De machine en ketel worden vervaardigd bij de heren H. de Ville-Châtel & Cie. te Brussel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juni. Volgens een telegram is het Nederlandse schip A.H. VAN TIENHOVEN SR., kapt. Krijsgman, te Semarang gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen 6 juni. Volgens en bij de rederij ontvangen bericht is het schip HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, van Kopenhagen te Rauma gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip ALKMAAR is gisteren namiddag te Amsterdam aangekomen uit Curaçao.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia. Het schip HAROLD HAARFAGER werd heden met de inventaris verkocht voor GBP 4.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep 6 juni. De balen katoen, behoord hebbende tot de lading van het Engelse stoomschip SAPPHIRE, welke alhier zijn en vóór september nog zullen worden geborgen, zullen naar Lancester worden verscheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping te Middelburg. De makelaars Jac. de Kanter en L. E. Hendrikse, als lasthebbende van hu meesters, zijn van mening in het openbaar te verkopen op zaterdag de 27e juni 1885, in de bovenzaal van de sociëteit De Vergenoeging op de Groote Markt te Middelburg, des namiddags te 3 uren precies, ten overstaan van de notaris A.M. Tak, het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, laatst gevoerd door kapt. A.K. Zweede, lang volgens meetbrief over steven 59,00 m, wijd 12,47 m en hol 7,56 m, groot 3.501,94 m³ of 1.236,18 tonnen, geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereniging A.1 voor 12 jaren en bij Lloyds A.1 voor elf jaren. Gebouwd te Middelburg ten jare 1878, laatst gekoperd in het najaar 1883 en van Java geretourneerd de 23e april 1885, liggende aan de Loskaai te Middelburg, benevens rondhouten, staand- en lopend want, ankers, kettingen, zeilen en verdere inventaris, zoals omschreven in afzonderlijke notities.
Afzonderlijk zullen nog verkocht worden: een chronometer 56 uren van Hohwu nummer 486 en een chronometer 56 uren van Barraud nummer 2648.
Het schip is donderdag en vrijdag vóór en op de verkoopdag te zien, van des morgens 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 uren, tegen afgifte van een toegangskaart, te verkrijgen bij bovengenoemde makelaars, bij wie tevens nadere informatiën benevens veil-conditiën en inventaris te bekomen zijn.
(opm: schip gaat over naar: v.d. Gevel & Van Vessem, Rotterdam; herdoopt in NELLY & HELENA)


Datum: 08 juni 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juni. Heden vertrok van hier naar Grissee de Nederlands-Indische schoener KIM SIN LIE, kapt. Van der Meer. (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag, ex-HARALD HAARFAGER,zie JB 210485)


Datum: 09 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 7 juni. Uit de TYNEMOUTH zijn in de afgelopen week ongeveer 100 balen katoen opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingscheveer, 8 juni. Heden is van de werf van de heren A. Kalkman & Zoon met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoenschuit, genaamd ANTOINETTE VAN OOSTERHOUT en gebouwd voor rekening van de heer Th. van den Noort te Oosterhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juni. De lading katoen, die vóór september aanstaande nog geborgen mocht worden uit het Engelse stoomschip SAPPHIRE, is door een Engels huis aangekocht tegen NLG 90 per baal. Vooral voor de bergers is die verkoop voordelig, aangezien de eerst geborgen katoen in publieke veiling slechts NLG 73 per baal opbracht.


Datum: 11 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van scheepsaandelen. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam en H. Zeven, notaris te Muntendam, zullen op dinsdag de 16e juni a.s., 's avonds te 7 uur, ten huize van mej. de wed. J. Eerkes te Veendam, publiek verkopen 7/14e aandelen in het Nederlandse schoenerbrikschip EVA, groot 173 gemeten tonnen en bevaren wordende door kapt. J.B. Brongers, thans liggende te Rosario.
Inlichtingen te bekomen ten kantore van de firma K. & J. Wilkens te Veendam en ten kantore van opgenoemde notarissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ascension, 30 april. Het schip CYPRUS (opm: mogelijk buitenlander), van Calcutta naar New York met salpeter en lijnzaad, werd de 21e maart zwaar lek, en door aanhoudend pompen slaagde men erin het schip boven water te houden totdat de 16e april het water tegen het pompen in sterk vermeerderde. De 17e april op 12° ZB 12° WL werd het schip met 9 voet water in het ruim door de equipage verlaten. Zij werden opgenomen aan boord van de Nederlandse bark ORTELIUS, kapt. Glimmenga, van Moulmain (Burma) naar Falmouth bestemd. Het schip arriveerde hier de 20e april en vertrok dezelfde dag weer met de equipage van de CYPRUS nog steeds aan boord. De 15e mei werd de ORTELIUS gepraaid op 25° NB 37° WL door het barkschip PISKATAGUA van Penang te Londen aangekomen. Alles wel aan boord


Datum: 12 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJlst, 9 juni. Van de werf van de scheepsbouwmeester J. Croles alhier liep gisteren te water een kopervast yachtschip, ca. 30 last groot, gebouwd voor de heer K.E. Gerhards en bestemd om als beurt- en postschuit dienst te doen tussen het eiland Borkum en Emden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram heeft Zr.Ms instructieschip MARNIX, kapt. luitenant ter zee C.A. Le Bron de Vexela, in de morgen van 11 dezer, Bremerhaven verlaten met bestemming Nieuwediep.


Datum: 13 juni 1885


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 11 juni. In de heden gehouden zitting van de Tweede Kamer heeft de heer Van Kerkwijk rapport uitgebracht namens de commissie, in wier handen werd gesteld de inlichtingen betrekkelijk het adres van de Kamer van Koophandel te Vlissingen over de Maatschappij De Schelde. De conclusie van het rapport strekt om de Minister te verzoeken alsnog te overwegen of ’s Lands belang niet vordert meerder werk aan de maatschappij te geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop bij inschrijving de goed onderhouden en in goede staat zijnde ijzeren radersleepboot HELLEVOETSLUIS, gebouwd in 1862, lang 35 meter, breed 6,25 meter, hol 3,35 meter, met lagedruk balansmachines van 85 nominaal paardenkracht; twee ketels, elk met 88 m² verwarmd oppervlak en verdere complete inventaris, waarvan een gespecificeerde lijst aan boord ter inzage ligt. Voornoemde boot is, vanaf heden, dagelijks te bezichtigen aan de lichter ZEELAND, naast de Maasbrug, Boompjes Rotterdam. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vóór of op de 29e juni aan het adres van Murk Lels te Alblasserdam en zullen worden geopend de 30e juni, ’s namiddags 12 uur, ten kantore op de lichter ZEELAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 11 juni. Volgens alhier ontvangen telegram is het kofschip WINSUM EN OBERGUM, kapt. (D.F.) Keizer, van Sunderland naar Engelholm, gisteren bij laatst gemelde plaats gestrand en gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 10 juni. Heden liep met goed gevolg te water van de werf van de scheepsbouwmeesters E.J. Smit & Zoon het ijzeren aakschip ADELHEID, groot plm. 180 last, voor rekening van schipper G. Biesemann, van Gent.
Daarna werd begonnen met de bouw van een dito schip, VOLHARDING, groot plm. 150 last, voor rekening van Mej. de Wed. Otto Meijer, van Druten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 11 juni. Het schip ORTELIUS, kapt. Glimmenga, van Moulmain (Burma) arriveerde hedenochtend, aan boord hebbende kapt. Walter en equipage van het schip CYPRUS, van Calcutta naar New York op 12° ZB 11° WL in zinkende toestand verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram uit Cardiff arriveerde het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Volkersz, de 12e aldaar van Rotterdam. Alles wel aan boord.


Datum: 14 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens een telegram uit Wisby is het schip ONDERNEMING, kapt. (H.J.) De Weerd, met hout naar Amsterdam bestemd, zwaar lek te Slite binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 juni. Volgens een telegram uit Ameland is in de afgelopen nacht een schip op Tonrif gestrand, een sleepboot is ter assistentie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. instructiebrik CASTOR, luitenant ter zee 1e klasse Z.J. Combier, heden ochtend in de haven van Nieuwediep gekomen, is naar ’s Rijkswerf vertrokken om in het dok de kiel gedeeltelijk te vernieuwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 13 juni. Volgens een ontvangen telegram was het schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Van Baalen, van Macassar naar Rotterdam 13 dezer op de hoogte van de Scilly (Isles of Scilly, ten westen van Land’s End) kruisende. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram arriveerde het fregatschip UTRECHT, kapt. Jacobs, heden te Liverpool van San Francisco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam, te Rotterdam, zijn van mening, na gedane aangifte volgens de wet, voor rekening van hun meesters, op dinsdag 30 juni eerstkomende des middags ten 12 ure, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven aldaar, publiek te veilen het gekoperd en kopervaste Nederlandse barkschip NEREUS, laatst gevoerd door kapt. Johs. Schrier, lang 40,04 meter, wijd 9,94 meter, hol 6,03 meter en alzo groot 613 tonnen ( nieuwe meting) met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, tonnen, zeilen, kettingen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de binnenhaven op Fijenoord. Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.
(opm: blijft onder dezelfde naam onder NL vlag; gaat over naar P.H. Craandijk & Zn, A’dam)


Datum: 15 juni 1885


Krant:
  JB - Javabode

Een op Onrust liggende stoombarkas wordt ingericht tot het voeren van spartorpedo’s.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Op Zr.Ms. stoomschip BENKOELEN moeten de witte mieren zich zodanig genesteld hebben, dat dit schip een zeer grote reparatie zal moeten ondergaan. Het zal te Soerabaija gerepareerd worden. Men spreekt er hier van, dat het geheel vernieuwd zal worden, aangezien de witte mieren zich over het gehele schip moeten verspreid hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Volgens te Londen ontvangen telegram van de 10e dezer meldt de Suezkanaal Maatschappij, dat er omstreeks een week zal verlopen, eer de belemmering is opgeheven, ontstaan door het in de grond lopen van het baggervaartuig. Een telegram van gisteren uit Port Said maakt melding, dat het baggervaartuig bij kolom 37 midden in het kanaal zit en aldaar de vaart is gestremd, doch dat krachtige pogingen in het werk worden gesteld, om de belemmering op te heffen. Het kanaal zal langs het vaartuig uitgegraven worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Schultz, 12 dezer van Cardiff naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingborg, 12 juni. De Nederlandse galjoot WINSUM EN OBERGUM, kapt. Keijzer, van Engelholm met haver naar Engeland bestemd en bij Engelholm gestrand, is geheel verloren.


Datum: 16 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 juni. Volgens bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen telegram uit Port Said, d.d. gisteren, was het werk met het aanbreken van de dag begonnen en waren er maatregelen genomen om het baggervaartuig te doen springen.
Uit Ismailia meldt men, dat drie krachtige stoombaggermolens bezig zijn in het kanaal naast het gezonken vaartuig een doortocht te maken. Men gelooft evenwel niet daarmee in minder dan 12 dagen gereed te zullen komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de laatste dagen van de vorige week heeft op ’s Rijks werf te Willemsoord de beproeving plaats gehand van de aan boord van Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER opgestelde stoompomp. Gelijk men weet, is dit schip onlangs voorzien van waterdichte schotten, en om nu in verband daarmede de veiligheid te verhogen, is op het kuildek, dus hoog in het schip, een hulpketel geplaatst, die stoom levert aan de daaronder liggende machtige stoompomp. De resultaten van de proefneming waren verrassend, en het zien van de kolossale waterstroom, door deze pomp opgevoerd, verhoogt bij de toeschouwer in hoge mate het vertrouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kapitein Taat, gezagvoerder van het stoomschip EDAM, te New York van Amsterdam aangekomen, rapporteert op de 10e juni op 54º WL te zijn gepasseerd het stoomschip ZAANDAM, kapt. Chevalier, wegens gebroken lagedruk zuiger werkende met één cilinder. De reis naar Nederland, die werd voortgezet, zal daardoor vermoedelijk een paar dagen vertraging ondervinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia (per telegram). Het Duitse schip ROSSINI, kapt. Albers, van Cardiff naar Hongkong, is bij Prinseneiland gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 juni. Het heden hier aangekomen schip MARGARETHA CATHARINA, kapt. Panjer, met cement naar Schiedam, is lek en zal alhier moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel. De toestand van wind en zee liet in de afgelopen week slechts tweemaal toe op de SAPPHIRE werkzaam te zijn. Er werden 33 balen katoen geborgen door twee helmduikers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elsfleth, 12 juni. Het schip MARGARETHA, kapt. De Boer, van Java te Lissabon aangekomen, heeft veel windstilte gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het op de Rijkswerf te Willemsoord liggende schroefstoomschip 1e klasse TROMP zal gereed gemaakt worden om door het Suezkanaal naar Oost Indië te vertrekken teneinde het schroefstoomschip LEEUWARDEN te vervangen, dat voor de dienst in die gewesten is afgekeurd.


Datum: 17 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 16 juni. Het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, 30 april van Rotterdam vertrokken, arriveerde de 15e juni te Batavia. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Volgens telegram bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen, is het springen van het baggervaartuig slechts gedeeltelijk gelukt; de werkzaamheden worden ijverig voortgezet. De stremming van het kanaal zal vermoedelijk over acht dagen opgeheven zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 juni. Het schip DE STER, kapt. J.J. Jonker, is van Blyth te Carlskrona aangekomen met ingeslagen boot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thursday Eiland, 29 april. Het Frans barkschip FREDERIC, kapt. Rohellac, hetwelk 7 april van Newcastle naar Batavia vertrok met kolen, heeft in Torres Straat, 7 mijl van Wednesday eiland op een klip gestoten. Het schip begon onmiddellijk water te maken en oordeelde de gezagvoerder het nodig om teneinde het schip te verlichten, 30 ton kolen overboord te werpen. Een duiker, die het schip onderzocht, bevond dat een plaat bij de kiel was ontzet. Vermoedelijk kan het tijdelijk voorzien worden zonder dat het schip gelost wordt en kan het schip dan later te Batavia behoorlijk worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 mei. Vrachten met weinig nieuwe afdoeningen. Het Nederlandse stoomschip DRENTHE: koffie NLG 65, tabak NLG 60, huiden NLG 75, indigo NLG 90, tin NLG 20 per last naar Rotterdam, en suiker tot geheime vracht naar Marseille voor order; MINA 8.000 picols Gouvernements-koffie tot NLG 40 per last, en ligt in lading naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, en KINDERDIJK.


Datum: 18 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck (Recife, Brazilië), 28 mei. De Nederlandse schoener ANNA, kapt. W.B. Top, van Porto Alegre met huiden naar Falmouth, hier lek en met schade binnen, had de voor- en grote steng verloren; het heeft 630 hele en 116 halve vaten talk gelost, die zijn opgeslagen. Het schip zal de reis vervolgen zodra de nodige reparaties zullen zijn gedaan, waarmee men tegen half juli denkt gereed te zijn. Aan het stoomschip MACEIO is GBP 300 sleeploon toegekend.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op woensdag de 24e juni 1885 zullen John Pryce & Co op hun toko-vendutie ten 10 ure precies verkopen het Amerikaanse barkschip ALASKA, van New York, groot 476 register tons, gebouwd van eikenhout, ijzer- en kopervast, met inventaris, staand en lopend want, enz., liggende te rede van Batavia. Verdere informatiën bij het Amerikaans consulaat en bij John Pryce & Co. (opm: onder Nederlands-Indische vlag gebracht als DJADUL GAIR)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 16 juni. Het Duitse schip ROSSINI, hetwelk op de reis van Cardiff naar Hongkong op Prinseneiland (Straat Sunda) is gestrand, werd geheel wrak. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 juni. De Nederlandse loodskotter Vlissingen No.12, schipper L.M. Verbeul, werd de 12e dezer des avonds 11 uur, terwijl hij in het Engels Kanaal op de hoogte van het eiland Wight van stilte drijvende was, met helder vurenzicht door het Engelse oorlogsstoomschip TYNE, komende van Plymouth en bestemd naar Chatham, aangevaren. De loodskotter verloor bij deze aanvaring steng, enz. Het oorlogsschip zond onmiddellijk een sloep om zo nodig hulp te verlenen, doch die onnodig bleek, waarna het zijn reis vervolgde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 juni. De lading cement, aangebracht van Hemmoor per het schip MARGARETHA CATHARINA, kapt. Panjer, en bestemd naar Schiedam, zal alhier worden gelost, teneinde de schade, veroorzaakt door het op de reis lek worden van het vaartuig, kan worden opgenomen.


Datum: 19 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 juni. Men is nu overtuigd, dat men de gezonken baggermolen zal kunnen laten springen zonder schade aan het kanaal te berokkenen, waartoe het gouvernement 500 pond buskruit heeft disponibel gesteld. Twintig stoomschepen wachten te Port Said, tweeëntwintig in het kanaal en enige schepen te Suez.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder, 18 juni. Heden werd van de werf van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 310 lasten, voor rekening van de heer J. Augspurger te Wimpfen am Neckar.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot plm. 200 last, voor rekening van de heer H. Sack te Kleef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 18 juni. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip genaamd CATHARINA, voor rekening van de heer H. Kuijpers te Beuningen.
Daarna werd de kiel gelegd van een dito schip voor rekening van de heren Gebr. van Didden te Arnhem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 16 juni. Het te Slite zwaar lek binnengelopen Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. De Weerd, van Sundsvall bestemd naar Amsterdam, moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 juni. Sinds de 11e dezer zijn uit het stoomschip SAPPHIRE 110 balen katoen gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 juni. Uit het stoomschip TYNEMOUTH zijn sinds vrijdag 90 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 juni. Volgens een telegram is van Kopenhagen te Sundsvall aangekomen het Nederlandse schip CERES, kapt. Boompaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, 8 juni te Atjeh aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 8 mei. De romp en inventaris van het schip HAROLD HAARFAGER zijn publiek verkocht voor NLG 4.500 en niet GBP 4.500, zoals gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 mei. Het Amerikaanse schip ALASKA, hier in averij, gaat steeds voort de lading te lossen, die in zeer slechte staat uit het schip komt. Er is nog geen bepaling gemaakt, hoe er met het schip gehandeld zal worden.


Datum: 20 juni 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op onze toko-vendutie van woensdag 24 dezer zullen wij nog verkopen drie life-boats, waarvan twee te bezichtigen en te ontvangen op de werf van het havenkantoor alhier (opm: Batavia), de derde liggende te Oud-Anjer en aldaar te ontvangen, afkomstig van het gestrande Duitse barkschip ROSSINI.
John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop op maandag 22 juni 1885 ´s morgens ten 9 uur in het Vendulocaal (opm: te Batavia) door John Pryce & Co. van het wrak van het Duitse barkschip ROSSINI, kapt. C.H. Albers, groot 1.085 tons register, gebouwd te Bremerhaven in het jaar 1872, komende van Cardiff met een lading steenkolen, bestemd voor Hongkong, gestrand op een rif ten zuid-westen van Prinsen-eiland, met inhebbende lading en inventaris, liggende of niet liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In het jaar 1885, de 12e juni, ten verzoeke van Pieter Vos, zeeman, wonende te Delfzijl, hebbende bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te Groningen, d.d. 8 mei 1885, vergunning bekomen om in deze kosteloos te procederen en uit kracht van het verlof door diezelfde rechtbank op het daartoe gedaan verzoek aan de rekwirant verleend bij beschikking d.d. 23 mei 1885, heb ik, Steffanus Hekkema, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Groningen, wonende aldaar, gedagvaard: Derk Pieters Vos, scheepskapitein, laatst gewoond hebbende te Delfzijl, doch thans zonder bekende woonplaats in het koninkrijk en wiens plaats van werkelijk verblijf eveneens is onbekend, mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur van de vergaderplaats van bovengemelde rechtbank, terwijl ik mede afschrift daarvan heb overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij vaakbedoelde rechtbank, die het oorspronkelijke met "gezien" heeft getekend, terwijl voorts dit exploit zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staats-Courant en in de Provinciale Groninger Courant, als zijnde de daartoe bij laatst gemelde beschikking uitdrukkelijk aangewezen nieuwspapieren en daarenboven worden aangeplakt aan het huis van de gemeente Delfzijl:
Om na verloop van drie maanden en alzo op vrijdag de 2e oktober eerstkomende, des voormiddags te tien uur, te verschijnen of iemand van zijnentwege te doen verschijnen voor de arrondissementsrechtbank van Groningen, aldaar zitting houdende in haar gewone gehoorzaal in het gerechtsgebouw in de Oude Boteringestraat, ten einde:
- Aangezien gedaagde in oktober 1873 met het door hem gevoerde barkschip MARTJE DOORNBOS van Delfzijl is uitgezeild naar Ornskoldvik, in Zweden;
- Aangezien hij van daar met een lading hout weer is vertrokken naar Delfzijl, doch op de reis derwaarts zich verplicht heeft gezien binnen te lopen in Gotenburg, vanwaar hij op 3 februari 1874 weer in zee is gestoken om de reis naar Delfzijl te vervolgen;
- Aangezien evenwel sedert die dag nooit weer iets van het schip of deszelfs bemanning is vernomen;
- Aangezien de eiser thans wenst te procederen tot vermoedelijk overlijden verklaring van de afwezige sedert 4 februari 1874, waarbij hij als een van de wettige erfgenamen van deze belang heeft;
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken, de gedaagde tevens aanzeggende dat ingeval noch hij, noch iemand voor hem op deze dagvaarding mocht opkomen en er alzo niet behoorlijk van zijn aanwezen mocht blijken, door de eiser zal worden geconcludeerd, dat hem daarvan zal worden verleend acte en tevens verlof tot het doen van een tweede dergelijke dagvaarding met reserve van kosten.
Tevens heb ik de gedaagde aangezegd dat mr. R.T. Mees, procureur bij meergemelde rechtbank, als zodanig domicilie hebbende te Groningen ter griffie van die rechtbank, als procureur in deze voor de eiser zal occuperen.
Exploit, enz. – (opm: verkort weergegeven).
Voor afschrift conform: S. Hekkema, deurwaarder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Men meldt uit Londen: De passage door het Suezkanaal zal vrijdag weer vrij zijn.


Datum: 21 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 juni. Het schip ANNA, kapt. Hansen, lag volgens particulier bericht 17 juni zeilklaar te Salsäker naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. Volgens een brief van kapt. Jaski, voerende het Nederlandse schip CATHARINA, van Drontheim naar Brake bestemd, werd hij met nog tien andere schepen sedert vijf dagen door een Noordwester storm verhinderd te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 18 juni. De Nederlandse schoenerbrik COLUMBUS, kapt. Van de Wetering, van Liverpool naar Natal, is bij Bergrivier (opm: Westkaap) gestrand en zal vermoedelijk wrak worden. De equipage werd gered. (opm: zie NRC 170785)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 juni. De lading cement, aangebracht van Hemmoor per Nederlands schip MARGARETHA CATHARINA, kapt. Panjer, alhier met zeeschade binnen, is overgeladen in het schip VOORWAARTS, kapt. Mulder, waarmee het naar de bestemming Schiedam zal worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 18 juni. Een stoomschip is van hier uitgezonden naar het op Prinseneiland gestrande schip ROSSINI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Volgens particulier bericht zijn de schepen NOACH III en NOACH IV, respectievelijk kapt. Kruijt en kapt. Gomes, de 20e juni behouden op Java aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 juni. Heden werd van de werf van de heren Bothof & Gravestein met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip HENDRIK CONSCIENCE, groot plm. 425 last. Het schip is gebouwd voor rekening van de heren Van Maenen & Van den Broeck te Antwerpen en bestemd voor de vaart tussen Antwerpen en Duitsland.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor eenzelfde soort vaartuig, groot plm. 375 last, voor rekening van de Central A.G. für Tauerei und Schleppschifffahrt te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De GREAT EASTERN, het monsterschip van Brunel. De jongste proefneming met het schip is bepaald geslaagd. Aangekocht door een ondernemende winkelier te Liverpool, ligt het nu in Mersey, nabij de grote tentoonstelling waar het als drijvend buffet en restauratie dienst doet. Ook concerten worden in en op de GREAT EASTERN gegeven, en zelfs toneelopvoeringen ontbreken er niet. Gedurende de Pinksterdag alleen werd het schip door 23.000 personen bezocht.


Datum: 22 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. De Stoomvaart Maatschappij Nederland heeft uit Port Said het volgende telegram ontvangen gedateerd van gisteren: De circulatie zal hersteld zijn de 22e juni, mailstoomschepen zullen worden toegelaten de 21e juni.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Het stoomschip ZAANDAM vertrok 6 juni van New York. Reeds de 8e juni brak de lage druk stoomschuif en stoomde met één cilinder tot 17 juni, toen deze gerepareerd en omgezet was. Passeerde 12 juni tussen 42°06’ NB 46°08’ WL en 42°30’ NB 48°50’ WL 28 middelmatige ijsbergen; passeerde de 16e juni op 48°50’ NB 21°10’ WL het Duitse schip R.G.C.S., alles wel. (opm: R.G.C.S is wellicht de roepnaam van het schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 20 juni. Volgens een te dezer stede ontvangen telegram is het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. G.J. Vis, na 12 dagen reis de 18e dezer te New York gearriveerd, komende van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Texel wordt ons gemeld: Het duiken op het wrak van de SAPPHIRE wordt zeer bemoeilijkt door het onstuimige weer. In de afgelopen week heeft men slechts twee dagen kunnen duiken en er werden 77 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia,16 mei. Sedert het bericht van de 2e dezer bleef de markt onveranderd flauw en ging er bijna niets om. Naar Nederland kwam de Factorij aan de markt met 8.000 picols koffie, die door een klein schip tot NLG 40 werden aangenomen en waarop het begon aan te leggen. Een dergelijke hoeveelheid is nog voor een ander schip disponibel. In andere richtingen kwamen geen afdoeningen tot stand, daar er noch naar het Kanaal, noch naar Amerika of Australië enig vraag bestond.
De laatste bevrachtingen zijn: stoomschip PRINSES AMALIA NLG 75 huiden, NLG 20 tin NLG 50 thee, naar Amsterdam, en zaksuiker tot geheime koers naar Liverpool; stoomschip PRINS ALEXANDER NLG 65 koffie, NLG 50 tabak, NLG 75 huiden, NLG 20 tin, naar Amsterdam en FFR 20 tin, FFR 120 indigo naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK en F.H. VON LINDERN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefschip AMSTELSTROOM, te Fijenoord gebouwd op het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, voor rekening van de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij en bestemd voor de vaart tussen Amsterdam en Londen, zal zaterdag 27 juni te water worden gelaten. Gemeld stoomschip is lang 68, breed 8,60 en hol 4,76 meter en meet ongeveer 800 ton. De compound-machine, mede aan het etablissement vervaardigd, heeft 550 paardenkracht indicateur en het schip is in zes afdelingen verdeeld door vijf waterdichte schotten. Om grote diepgang te vermijden, heeft het stoomschip geen kiel, maar wel een zogenaamde plaatkiel en om het vast op het water te doen liggen, is het voorzien van twee forse kimkielen. Voor onder de bak is uitstekende gelegenheid voor 26 tweede klasse passagiers en onder de voorkajuit is het verblijf van de stokers en equipage. Ook voor de vaste zeeloods die het stoomschip varen zal, is onder de bak een ruime en gemakkelijke hut ingericht. Achter de campagne zijn comfortabele inrichtingen voor 30 eerste klasse passagiers en aan de voorkant van de campagne een damessalon. Boven op de campagne bevind zich de ruime en gemakkelijk ingerichte rooksalon, met trap naar de kajuit. Hoewel nog niet geheel afgewerkt, belooft het beschotwerk in de campagne van gepolijst teak- en mahoniehout een fraai geheel te zullen vormen. Het stoomschip heeft een vast tussendek en er zijn stellingen gemaakt om 10.000 Edammer kazen te kunnen vervoeren. Drie grote luiken, waarbij zes stoomkranen geplaatst worden, geven gelegenheid tot snel lossen en laden en de ankers en het sturen worden met stoom bewerkt. In de voorhut is het verblijf van de machinisten en stuurlieden en aan de achterkant van de hut de kamer van de gezagvoerder, die buitendien boven de ijzeren hut een flink ingerichte kaartenhut heeft. Het stoomschip, uitmuntende door sierlijkheid en solide bewerking, is gebouwd onder speciaal toezicht van de experts van Veritas en Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren en wordt in de hoogste klasse van beide verenigingen opgenomen.
Op diezelfde werf staan mede op stapel, behalve een voor Indië bestemd en voor rekening van het gouvernement gebouwd wordende stoomschip, de JAVA, nog twee grote ijzeren Rijnvaartuigen voor Duitse rekening, waarvan het ene als sleepboot dienst zal doen en hoewel ongeveer duizend ton groot, met machine en kolen geladen slechts een meter diep zal gaan.


Datum: 23 juni 1885


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Op onze toko-vendutie van morgen verkopen wij nog 15 grote scheepszeilen, zo goed als nieuw, benevens diverse provisiën ex-ALASKA.
John Pryce & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Over olie op zee heeft de Koninklijke Marine kapt. Chetwyn, als hoofdinspecteur van de reddingsboten, een zeer belangrijk rapport uitgebracht. Daaruit blijkt dat het vrij onverschillig is, welke olie men gebruikt; dat voor reddingsboten olie zelden nodig zal zijn, omdat in sterke brandingen, waartegen juist reddingsboten beschermd moeten worden, de werking van de olie aanmerkelijk verzwakt bleek, of soms geheel ontbrak. Deze proeven hebben intussen alleen betrekking op brandingen in de nabijheid van het land. Uit de berichten van hen, die de werking van de olie op hoge zee hebben beproefd, maakt kapt. Chetwyn daarentegen op, dat de uitkomsten hoogst gunstig zijn. Hij verwondert er zich over, dat de kleine vaartuigen nog niet algemeen tot de aanwending van olie zijn overgegaan. Naar zijn mening behoren de middelen, om olie bij hoge zee aan te wenden, evengoed een deel van de uitrusting van elke scheepsboot uit te maken, als roer of stuurrad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. Volgens brief van kapt. T. Jaski, voerende het schip CATHARINA, van Drontheim naar Brake bestemd, werd hij met nog 10 andere schepen sedert 5 dagen door NW storm verhinderd te kunnen vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 juni. De Texelse loodskotter No. 2, schipper J. Krijnen, is gisternacht te 1 uur 30 minuten op de kruispost bij Dungeness aangevaren door het Engelse stoomschip MERCATOR, van Galatz, in de Nieuwe Waterweg binnen. De kotter bekwam zware averij en zal herwaarts komen te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Het Nederlandse schip NICOLAAS BEETS, kapt. Visser, van hier naar Semarang, is volgens een telegram uit Batavia van de 20e dezer Straat Sunda gepasseerd, alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 22 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Stockholm gearriveerd het schip PEDRO, kapt. Meinsma, van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 juni. Van de gedeeltelijk geborgen en alhier aangebrachte lading van de Engelse stoomboot SAPPHIRE zijn heden 149 balen katoen per tjalk DANKBAARHEID, schipper Koning, naar Amsterdam verscheept, teneinde aldaar in een stoomboot te worden overgeladen om naar Liverpool te worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip PRINS HENDRIK, kapt. Cherpion, van Singapore naar Londen, de 23e juni te Gravesend aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 22 juni. Volgens gisteren ontvangen brief van kapt. R. Schaap, gezagvoerder van het schip ZES GEBROEDERS, van Aberdeen naar Graciosa, was hij de 3e juni op 56º35´NB 03º02´WL (opm: deze positie is onjuist en brengt ons midden tussen de schapen op het Schotse Hoogland), alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram passeerde het barkschip LOTUS, kapt. Wiebenga, van Java naar Amsterdam, de 21e dezer ’s ochtends 09.00 uur het eiland Wight. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 juni. Door de sleepboot ADSISTENT is in het Vlie binnen gesleept het schip JOHAN DANIEL, kapt. Lutgens, met balken van Doboy (U.S.A., Georgia) en herwaarts bestemd met een diepgang van 17 voet. Het schip is in de Blauwe Slenk geankerd om te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 16 mei. Op 1 juli aanstaande treedt een nieuw havenreglement in werking, waarbij onder anderen bepaald is, dat het ankergeld 16 cent per m3 per zes maanden zal bedragen. Het dok, liggende bij het eiland Amsterdam, de 8e november des vorigen jaars op publieke vendutie opgehouden, werd onderhands verkocht en is weer in exploitatie. Het Duitse schip HERA werd dezer dagen ter reparatie daarin opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Volgens een particulier telegram is het schip AMSTERDAM, kapt. Bart, na een reis van 86 dagen, heden van Cardiff te Onrust aangekomen.


Datum: 24 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 16 mei. Het droogdok bij het eiland Amsterdam, dat in november van het vorig jaar in publieke veiling werd opgehouden, is onlangs uit de hand verkocht en weer in gebruik.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 juni. Men deelt ons mede, dat de hopperbarge SOERABAIA, die, gelijk men weet, in Straat Soenda gebezigd werd tot het doen van peilingen in het belang der zeevaart, gisteren van daar is teruggekeerd met de equipage van een bij Prinsen-eiland gestrand Duits schip (opm: de ROSSINI)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. R.IJ. Muller, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 3e juli 1885, des avonds te 7 uur, in het huis De Beurs aan de Vischmarkt te Groningen, publiek worden verkocht een overdekte hektjalk EENDRACHT MET MACHT, groot 99 tonnen, liggende in het Loopende Diep tussen de Boteringeboog en Kijk-in-'t Jatsbrug te Groningen, met opgoed en toebehoren. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.
Om dadelijk te aanvaarden en te betalen.
(opm: schip niet in GNB; mogelijk buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 19 mei. Het schip TRIAS, kapt. Paap, is bevracht voor 35 shilling per ton naar Het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 16 mei. De ZELE, kapt. Staal, werd bevracht naar Het Kanaal voor order, tot 37 shilling 6 pence per ton gezouten huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 juni. Het schip ROSSINI is in Straat Sunda totaal verongelukt. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip SLANGEVECHT, kapt. Bakker, 20 juni van Point de Galle naar New York vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 juni. Volgens een telegrafisch bericht uit Lerwick is de sleepboot WODAN, aldaar aangekomen. Zou de 26e dezer gereed liggen om de nieuwe haring van loggerschepen over te nemen.


Datum: 25 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. Het Duitse barkschip HERA, hier van Samarang lek aangekomen, zal hier in het dok gaan om onderzocht te worden en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 14 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Hernösand gearriveerd het schip OOSTZEE PACKET, kapt. Kuiper van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 juni. Per tjalk TWEE GEBROEDERS, schipper Nagelhout, zijn heden van hier naar Amsterdam vervoerd 148 balen katoen uit de SAPPHIRE, om vandaar naar Liverpool te worden verzonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 24 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Frederikstad (Oslofjord) gearriveerd het schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, van Schoonderloo (bij Rotterdam).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 23 juni. De Texelse loodskotter No. 2, schipper J. Krijnen, dezer dagen nabij Dungeness aangevaren door de Engelse stoomboot MERCATOR, is heden hier met belangrijke schade gearriveerd en in reparatie aan ’s Rijkswerf opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 juni. Zr.Ms. zeilkorvet NAUTILUS, in aanbouw bij ’s Rijkswerf te Amsterdam is hedenmiddag om 13.30 uur met het beste gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 13 mei. Het Duitse stoomschip CATANIA, van Australië naar Singapore, is beoosten Bawean Island (Java Zee, ten Noorden van Soerabaja) op een rif gestoten. De stuurman kwam hier om assistentie en is de sleepboot BATAVIA derwaarts gezonden. Er werd een overeenkomst gesloten, waarin bepaald werd, dat als de BATAVIA slaagde om het stoomschip vlot te krijgen NLG 12.000 zou worden betaald, behalve de kosten van de kolen. In geval men er niet in slaagde het schip af te brengen, zou de BATAVIA, NLG 1.000 per dag en de kosten van de kolen vergoed worden. Na het overboord werpen van ongeveer 300 ton kolen, is men er in geslaagd het stoomschip af te brengen.


Datum: 26 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 mei. Het overige gedeelte van de lading olie uit de GUIANA zal van Amboina naar Japan vervoerd worden per BRITISH VENEZUELA. De GUIANA vertrekt naar Batavia om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip DE RUYTER is van ’s Rijkswerf te Willemsoord naar de Marinehaven vertrokken om morgen een proeftocht ter rede van Texel te ondernemen. Genoemd schip zal eerstdaags in dienst worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 25 juni. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip MATHILDA, groot 160 last, gebouwd voor rekening van de heer P.J. Hammer te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 juni. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip DIANA, groot ca. 425 last, gebouwd voor rekening van de heer Heinrich Sachs te Caub a/d Rhein.
Daarna is de kiel gelegd van een dito schip, te bouwen voor rekening van de heer Joh. Urmetser te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Schiermonnikoog wordt het volgende aan het Handelsblad gemeld: Evenals reeds zo vaak in vroeger jaren trof ook nu weer deze gemeente een zwaar verlies op zee. Van het alhier te huis behorende schip KORNELIS LAMBERTUS, kapt. Faber, dat, beladen met steen, 20 mei van Dieppe naar Newcastle vertrok, is nog geen tijding van aankomst ontvangen. Er valt dus wel niets anders te denken dan dat genoemd schip, waarop zich ook twee zonen van de gezagvoerder bevonden, met de gehele equipage is verongelukt. Zwaar drukt dit verlies deze gemeente, inzonderheid de zo plotseling in diepe rouw gedompelde moeder met haar vijf nog zeer jonge kinderen.
Nog van een ander ongeluk kwam hier het droevig bericht. Van het schip DE STAR, kapt. Jonker, viel een jongeling, hier thuis behorende, overboord en verdronk, zonder dat redding mogelijk was. Behalve door vertrek naar elders, wordt ook voor zulke treurige verliezen de bevolking van het eiland aanhoudend geringer, en tevens de achteruitgang steeds meerder.


Datum: 27 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 20 juni. Het hier in averij liggende Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. H.J. de Weerd, van Sundsvall naar Amsterdam, lost de lading zo goedkoop mogelijk en zal dit na reparatie van het schip weer ten spoedigste innemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 juni. Gisteren zijn uit de SAPPHIRE door de duikers 13 balen katoen ter waarde van NLG 1.170 gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juni. Met een tjalk en twee schuiten kwamen heden weer 198 balen katoen binnen uit het stoomschip TYNEMOUTH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip ALLEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van hier heden te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 juni. De Engelse smak CONFIDENCE, van Yarmouth, is bij Texel gestrand. De opvarenden zijn gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 juni. Van de Engelse schoener MARY EMMA, welk schip in de afgelopen winter in de Noorderhaaks strandde, zijn heden de masten omgehakt en hier aangebracht. Ook werd nog wat inventaris geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 juni. Van ’s Rijkswerf alhier is gisteren namiddag met goed gevolg te water gelaten de zeilkorvet NAUTILUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt is de zeildag van Zr.Ms schroefstoomschip 1e klasse TROMP vastgesteld op 1 augustus aanstaande, ze wordt gereed gemaakt voor een reis naar Oost Indië via de Kaap.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hedennacht strandde achter Texel de Engelse kotter CONFIDENCE. De uit zes man bestaande equipage verliet het vaartuig, dat inmiddels volgelopen was, met de scheepsboot. Na enige tijd rondgedreven te hebben, werden de schipbreukelingen opgenomen aan boord van de blazerschuit TX 108, schipper G. Roosendaal, die ze behouden aanbracht. Men zal beproeven de inventaris van de kotter te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 26 juni. De kiel is gelegd van een stoombootje voor de dienst van de oesterteelt op de Zuiderzee op de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier. De bestelling geschiedt voor de Vereeniging Oesterteelt Amsteldiep geheten. Machine en ketel zijn mede aan dezelfde fabriek ter vervaardiging opgedragen. (opm: zie ook ZZN 150985)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschroefjacht HASSAN, gebouwd door de maatschappij De Maas te Delftshaven, voor rekening van de heer James Gordon Bennett, de eigenaar van de wereldbekende New York Herald, deed heden een proeftocht, in tegenwoordigheid van de heer E. Récopé, oud-ingenieur van de scheepsbouw van de Franse machine, met het gunstigste gevolg. Het jacht is lang 95 Engelse voet, breed 15 voet, 5 duim en hol 5 voet en meet 92 ton. De machine is van het compound surface condensing systeem, heeft een indicateur vermogen van 160 paardenkracht en stoomspanning van 120 Engelse pond. Het jacht werd gisteren bezichtigd door zijne excellentie de minister-president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, de heer Isaäc Bell, vergezeld door de heer Wm. Hayden Edwards, particulier secretaris en van de heer Richard Stockton, consul te Rotterdam. Zijne excellentie gaf herhaalde malen zijn bijzondere tevredenheid te kennen over de keurige en ruime inrichtingen. Een kleine tocht op de rivier, waarbij het schip een vaart liep van 12 mijl, leverde het bewijs dat dit jacht niettegenstaande zijn salon aan dek van 26 voet lang en verdere betimmering, een grote mate van stabiliteit bezit en een zeer aangenaam verblijf aanbiedt. Gemeld jacht is bestemd voor de vaart op de rivier de Seine en andere rivieren, en de heer Bennett voert daarover persoonlijk het bevel. De vorm van het vaartuig is nogal buitengewoon. Van voren heeft het een ver uitstekende ramvormige voorsteven, terwijl het van achteren bij uitstek fijn behaald is. Boven de romp van het schip is een rechtopstaande over de gehele lengte van het vaartuig lopende ijzeren hut, rondom met ovale vensters, welke van buiten voorzien zijn van fraaie solide koperen lijsten. Buiten om rond het vaartuig is een brede gang, waarlangs zich de equipage bewegen kan ter bediening van het schip. Voor op het dek van deze ijzeren hut, rondom voorzien van flinke ijzeren stutten met bijzonder fraai netwerk, is een sierlijke hut gebouwd, die ook tot rookkamer kan dienen. Deze hut van teakhout heeft een white pine dek uit bijzondere smalle fraaie deeltjes van 2½ Engelse duimen zonder enige kwast of scheur. Aan de achterkant van deze kamer die half rond en breder dan aan de voorkant is, bevinden zich twee sierlijke trappen, die toegang geven tot de salon. Deze trappen, met solide koperen leuningen, zijn met zwaar opengewerkt koperwerk beslagen en vormen een waar sieraad van de salon. Deze salon, rondom van licht en lucht door de ovale reeds vermelde vensters ruim voorzien, is uitstekend afgewerkt en met bijzonder fraai paneelwerk van teak- en mahoniehout beschoten; ook het paneelwerk van het bovendek van de salon is een meesterstuk van timmerwerk en vormt met het fraaie schilderwerk van porselein- wit en vergulde lijsten, een uitstekend geheel. Uit de salon komt men in een doorloop, waar aan de voorkant van weerszijden twee hutten voor de hofmeester zijn, met waterpomp en andere gemakken, en daarachter aan weerszijden twee hutten voorzien van bijzonder net ingerichte wastafel, vervaardigd door J. Stone & Co., te Londen. Verder achter in de gang is een afzonderlijke trap voor het bedienend personeel, waarmee men weer op het dek komt. In de achterhut op dek is de kombuis en het verblijf van de machinist en de assistent, terwijl achter in het vaartuig in een flink van lucht en licht voorziene hut zich het verblijf van de equipage bevindt. Het stoomstuurtoestel, met bijzonder vernuftige overbrenging van beweegkracht, is vervaardigd door de heren Muir en Caldwell te Glasgow. Het stuurrad is evenals de telegraaf bij de machinekamer geheel voor uit, zodat de man aan het roer door niets in het gezicht belemmerd wordt. Het schilderwerk van salon en hutten is van de heren Jansen en Knipping, terwijl bij aankomst van het jacht te Parijs het van meubelen, draperieën, sofa’s enzovoort voorzien zal worden, mede door een Nederlander, de heer Jansen, aldaar woonachtig. Het gehele jacht is een waar juweel en doet ontwerper en bouwmeesters alle eer aan. De solide en fijne bewerking van metaal en hout vormen een waar meesterstuk en kan het niet anders of kenners zullen dit product van Nederlandse scheepsbouwkunst ten zeerste bewonderen. Het voornemen bestaat om het jacht over zee via Havre naar Parijs te brengen.


Datum: 28 juni 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 27 juni. Van het Nederlandse schip MARGARETHA (opm: MARGARETHA ANTINA), kapt. Speelman, bij Hooksieler Diep (ten Noorden van Wilhelmshaven) gestrand, zijn heden door de reddingboot van het station Hooksiel 7 personen gered, waaronder een vrouw en drie kinderen. Harde Noordelijke wind. (opm: zie ook NRC 010785)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 27 juni. Volgens een heden ontvangen telegram is het Nederlandse schip RESOLUTE, kapt. Hemmes, heden te Philadelphia van Fiume aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 juni. Binnenkomende dreven tegen elkander de schepen WATERGEUS, kapt. Kuiper en OOSTZEE PACKET, kapt. Smit; eerstgenoemde brak beide marsra’s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 24 juni. Aan de fabriek van B. Wilton liep heden met goed gevolg te water de schroefstoomsleepboot UNION, gebouwd voor rekening van de heer J. Visscher te Schiedam en bestemd voor de sleepdienst op de Rijn.
Daarna werd de kiel gelegd voor een schroefstoomsleepboot, te bouwen voor rekening van de heren Ach. le Jeune en Nicolas Gillard te Luik.
De machines en stoomketels voor beide boten zijn en worden vervaardigd aan diezelfde fabriek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Middelburg op 27 juni: het Nederlandse fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, groot 1.236,18 tonnen, gebouwd in 1878, is heden verkocht voor NLG 42.700 aan een rederij onder boekhouderschap van de heren W.L. van Leeuwen en F.L. van Ruijven alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Begunstigd door fraai zomerweer, liep heden van het etablissement te Feijenoord van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij met het beste gevolg te water, het ijzeren schroefstoomschip AMSTELSTROOM, gebouwd voor rekening van de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij en bestemd voor de geregelde vaart tussen Amsterdam en Londen. Een groot aantal belangstellenden waaronder ook de president commissaris van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij de heer Kolff, de oud-burgemeester van Rotterdam de heer Van Vollenhoven en oud-directeur van het etablissement de heer Wolfson, waren met hun dames op het terrein aanwezig, terwijl aan de overkant van de Maas en in de Oude Plantage duizenden geduldig het ogenblik afwachtten waarop het stoomschip AMSTELSTROOM met de Maasstroom zou kennismaken. Ten 3.55 (uur) werd de eerste stut weggeslagen en ten 4.35 (uur) gleed het schip na een kleine aansporing onder het gejuich van de aanwezigen statig en gemakkelijk in de rivier. De experts van het bureau Veritas en Nederlandsche Vereniging van Assuradeuren, onder wier speciaal toezicht het schip gebouwd is, waren, behalve vele andere deskundigen, ter plaatse aanwezig. Van het stoomschip gaven wij in ons blad van maandag 22 juni reeds een uitvoerige beschrijving. Wij voegen er alleen bij dat het getuigd wordt als gaffelschoener en gevoerd zal worden door kapt. F. Parlevliet.
een fraaie foto van de AMSTELSTROOM van 1885 (coll. Marhisdata)


Datum: 29 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alexandrië, 24 juni. Tegen de gezonken baggermachine in het Suezkanaal zijn weer drie stoomschepen aangevaren, doch is men met alle macht bezig om de wrakstukken op te halen en te verwijderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het Landesgericht te Hamburg heeft inzake de aanvaring van de stoomschepen NEDERLAND EN ORANJE en AMALFI te Aden, het laatstgenoemde schip schuldig bevonden aan de aanvaring.


Datum: 30 juni 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het stoomschip ZAANDAM, kapt. Chevalier, gisteren van hier naar New York vertrokken, is bij de Hembrug in de remmingwerken gelopen en heeft daaraan belangrijke schade toegebracht.


Datum: 01 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 mei. Vrachten blijven stil. Om uit de nieuwe oogst te laden werden enige biedingen gedaan, doch te laag om tot zaken te leiden. Het Nederlandse stoomschip BATAVIA nam koffie tot NLG 65, tin NLG 20, huiden NLG 75, krossok NLG 40, indigo NLG 90 à 120, suiker tot geheime vracht naar Rotterdam, thee tot Sh.35/- per 40 cub.ft. naar Londen en suiker tot geheime vracht, en kopra tot NLG 60 per ton naar Marseille, te Padang in te nemen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK en F.H. VON LINDERN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hooksiel, 27 juni. Het Nederlandse schip MARGARETHA ANTINA, kapt. (H.R.) Speelman, van Itzehoe naar Rotterdam, wegens ziekte van de kapitein op de rede gekomen, is met de vloed lek geworden en vol water gelopen. Door de lading, die geheel beschadigd is, overboord te werpen, zal het schip vermoedelijk te redden zijn. De equipage, uit 7 man bestaande, is alhier door de reddingboot aangebracht. (opm. met lading cement)


Datum: 02 juli 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hooksiel, 27 juni. De van Itzehoe met cement naar Rotterdam bestemde Groninger tjalk MARGARETHA ANTINA is wegens gebrek aan verstandelijke vermogen van de kapt. Speelman hier binnengekomen, teneinde een plaatsvervanger te bekomen, om het schip ter bestemmingsplaats te brengen. De stuurman durfde dit niet op zijn eigen verantwoordelijkheid doen. Aangezien hier niemand onder de genoemde omstandigheid daartoe te vinden was, werd naar Groningen geseind en werd van daar een ander kapitein gezonden, die men gisteren met een loodsboot aan boord van de tjalk wilde brengen. Door de harde Noordenwind kon men echter deze niet bereiken en werd de nieuwe kapitein op het ter rede liggende schip LUNA, kapt. Cassens, afgezet. Gedurende de nacht werd van de tjalk een licht als noodsein getoond, waarop de hier thuis behorende reddingsboot derwaarts ging en de uit 7 personen bestaande bemanning afhaalde en hier aan wal bracht. Tijdens de vloed was de tjalk lek gesprongen en vol water gelopen. Heden is men bezig met het bergen van de inventaris enz. en men hoopt dat het schip door het werpen van de lading misschien nog behouden zal kunnen worden. De lading zal bedorven en weg zijn. Volgens later bericht zijn het tuig en de plunje van de bemanning hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 juni. Het tjalkschip FOLKERDINA, schipper Dijkstra, van Groningen naar Amsterdam bestemd, heeft in het scheepvaartkanaal een lek bekomen. De lading tarwe zal worden overgeladen en naar de bestemming vervoerd door het schip ENTREPRISE, schipper Salomonsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 juli. Kapitein Guyt, voerende het Nederlandse barkschip HOLLANDIA, van Brunswick te Rotterdam gearriveerd, rapporteert de 31e mei op 41º48’NB 47º21’WL een zeer grote ijsberg of ijsveld te zijn gepasseerd, naar gissing plm. 1.000 meter uitgestrektheid, hoog 50 à 60 meter boven de oppervlakte van de zee. Op dat ogenblik was het goed weer, doch de 3e en 4e juni had het schip een buitengewone storm te doorstaan, wind van het zuidoosten tot het noordoosten, de stand van de barometer was 28.22 Eng. duim (opm: 717 mm kwik). Voorts een wilde en dooreenlopende zee. De HOLLANDIA heeft deze storm gelukkig zonder schade doorstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens de passagierslijsten voerden de stoomschepen van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij meer dan ooit een aantal kajuitspassagiers van New York naar onze havens. Ons wordt van wel onderrichte zijde bericht, dat de kajuitsplaatsen van die stoomschepen in de laatste weken niet alleen geheel vervuld waren, maar dat bovendien nog minstens hetzelfde aantal aanvragen moest worden afgewezen; terwijl de kajuitsplaatsen reeds 3 à 4 weken vooruit geheel besproken zijn. Dat deze stoomschepen een goeder reputatie genieten wordt bevestigd door het gehalte van de passagiers; onder de passagiers die per EDAM verwacht worden, bevinden zich onder andere de neven van de president van de Verenigde Staten, de heren Harland Cleveland.


Datum: 03 juli 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 juli. Volgens particulier bericht is het schip JOHANNA MARIA, kapt. Saatman, van Newcastle te Atjeh gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

La Hogue, 23 juni. Het wrak van het schip CATHARINA NIESSINA, dat op reis van Granville naar Londen te Montfarville is verongelukt, is verkocht voor Fr. 1.342.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 1 juli. Kapitein R. Gosselaar, voerende het 3-mastschoenerschip TRIJNTJE, rapporteert de 25e juni in de Noordzee, op 56˚35´NB 06˚59´OL, gepasseerd te zijn een ondersteboven drijvend wrak, vermoedelijk een bark, zeer gevaarlijk drijvende voor schepen koersende uit het Skagerrak naar Texel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl te water gelaten het ijzeren Rijnschip ST. APOLLINARIUS, groot ongeveer 380 lasten, gebouwd voor rekening van de heer P.J. Haberneck te Vallendur.


Datum: 04 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 juli. Sedert zaterdag ll. heeft men op de SAPPHIRE niet meer kunnen werken door de hevige branding. Heden was men de gehele dag werkzaam; 44 balen katoen werden boven water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het schip CITO, kapt. Lassen, zou de 1e mei van Banda naar Ternate vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 mei. Het Nederlandse schip MATHILDA, van hier naar Sumanap, is te Samarang binnengelopen, zijnde de gezagvoerder overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pernambuco, 2 juli. Het Nederlandse schip STELLA, kapt. Klip, van Macao naar Porto Alegre, is bij Natal (Brazilië) gestrand en zal vermoedelijk geheel wrak worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 1 juli. De lading van het schip GOORECHT, kapt. Havenga, van Rio Grande naar Falmouth, met schade te St. Catharine´s (Brazilië) binnen, zal door het Nederlandse schip SPRUIT, kapt. De Jonge, naar de destinatieplaats gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 2 juli. Het fregatschip AUGUSTE, het vorige jaar in Het Kanaal door het stoomschip PRINS HENDRIK aangevaren, ten gevolge waarvan de boeg van eerstgenoemde ingedrukt en andere schade geleden werd, is verkocht aan een Noors huis. Bijna geheel gerepareerd ligt het thans aan de Suez-steigers aan het Westerdok en neemt een lading ledige vaten in met bestemming naar Amerika.


Datum: 05 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juli. De gezagvoerder van de HARALD HAARFAGER heeft geadverteerd om GBP 4.200 ter goedmaking van gemaakte onkosten (opm: bodemarij).


Datum: 06 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 mei. Vrachten. Sedert het bericht van de 16e dezer bleef de toestand onveranderd, ofschoon de vooruitzichten enigszins gunstiger zijn. Grote partijen suiker zijn in de laatste veertien dagen tot steeds stijgende prijzen verkocht en reeds enige kleine partijen werden naar de afscheepplaatsen afgevoerd. De oogst belooft overvloedig te zullen zijn doch het begin van de grote afscheep kan niet voor einde juni tegemoet worden gezien. Naar Nederland kwam een partij particuliere koffie aan de markt, die tot NLG 40 door een schip werd aangenomen, dat daarop begon aan te leggen. (opm: zie hieronder NOACH VI) De raming van de Gouvernements koffieoogst is verre beneden die van verleden jaar, en, daar nog bijna geen product is afgevoerd, bleef de Factory uit de markt. Naar Het Kanaal, Amerika en Australië vonden geen transactiën plaats en bestaat geen vraag. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip SOENDA NLG 65 koffie, NLG 60 tabak, NLG 75 huiden, NLG 50 thee, NLG 120 indigo naar Amsterdam en FFR 75 huiden, FFR 120 indigo naar Marseille; NOACH VI ligt aan, NLG 40 voor 20.000 pikols particuliere koffie naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK, F.H. VON LINDERN en JUPITER.


Datum: 07 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 juli. Het barkschip LAURA, kapt. Koster, is volgens particulier bericht heden van Harlingen te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juli. Vrijdag zijn 43 en zaterdag 34 balen katoen uit de SAPPHIRE gelost. In het geheel zijn in de afgelopen week 120 balen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 juli. De Texelse vissers hopen , in verband met de veiligheid, dat een ton geplaatst wordt op het wrak van de MARY EMMA.


Datum: 08 juli 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juli. De LEEUWARDEN, die, zoals men weet, nog steeds in afwachting is hoe men in Nederland over haar beschikken zal, is maandag morgen (opm: 6 juli) van Onrust naar de rede alhier gesleept. Dit trotse zeekasteel, dat dapper meedoet om Neerlands eer in onze archipel op te houden, wordt nog steeds door middel van stoompompen drijvende gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juli. Uit de SAPPHIRE brachten de duikers zondag 28, maandag 42 en dinsdag 35 balen katoen boven. Nu er wat meer ruimte in de lading is gekomen, gaat het bergen gemakkelijker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER zal op de 1e augustus in dienst worden gesteld en de 1e september via het Suezkanaal naar Oost-Indië vertrekken. Men betreurt het, dat de reis voor de aankweking van het zo hoognodige zeemanschap niet rond de Kaap de Goede Hoop schijnt te kunnen geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 juli. De werktuigen en werktuigelijke inrichtingen van het stoomschip AMSTELSTROOM, dat in de namiddag van de 27e juni jl. aan het etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd te water gelaten, zijn heden morgen onder stoom beproefd en in uitmuntende orde bevonden. De hoofdwerktuigen zijn compound met oppervlak-condensatie en in staat om 600 I.P.K. te ontwikkelen. De stoomdruk is 90 Engelse pond.


Datum: 09 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 mei. Aan boord van het stoomschip MACASSAR is op de reis van Nederland naar Java brand ontstaan. Bij aankomst te Samarang bleek, dat schip en lading enige schade door de brand hadden geleden. (Red. het schip vertrok de 11e juni weer van Moulmain (Burma) naar Port Said voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 mei. Het barkschip GUIANA is hier, gesleept van Soerabaja, aangekomen en zal gedokt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 6 juli. Bevracht zijn de GEERTRUIDA, kapt. Hartman, met gezouten huiden naar Het Kanaal voor order tot Sh.32/- per ton, SPRUIT, kapt. De Jonge, van Santa Catharina naar Het Kanaal met producten tot Sh.35/- per ton, VOLHARDING, kapt. Kramer, van Porto Alegre naar het Kanaal voor order met tabak tot GBP 260 totaal, WIJNHANDEL II, kapt. Vos, met fosfaat van Porto Alegre naar Het Kanaal tot Sh.22/6, en HENDRIK ROBERTUS LEEMHUIS SR. kapt. De Jong, van Porto Alegre naar Rio (opm: mogelijk Rio de Janeiro) met graan tot 2.100 milreis. Er zijn nog 25 onbevrachte schepen in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam te Rotterdam zijn van mening, na gedane aangifte volgens de wet, op last van hun meesters, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven, op dinsdag 28 juli 1885, des middags ten 12 ure, publiek te veilen het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, laatst gevoerd door kapt. G. Volkersz, lang 50,72 meters, wijd 10,47 meters, hol 6,60 meters en alzo groot 796 tonnen, nieuwe meting, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, touwen, zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Binnenhaven op Fijenoord.
Nadere informaties bij bovengenoemde makelaars.
(opm: verkocht aan De Groof & Co, Vlissingen; herdoopt in JEAN BAPTISTE)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pernambuco, 13 juni. De Nederlandse schoener ANNA, van Porto Alegre naar Falmouth, hier met verlies van stengen en andere schade binnengelopen, heeft een deel van de lading overgezet op de Duitse schoener ELISE en wordt gerepareerd. Na de reparatie wordt de geloste lading weer ingenomen en de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 juli. Het stoomschip PRINSES WILHELMINA, van Amsterdam naar Batavia, kreeg bij het uit de sluis gaan een stalen tros in de schroef en kan daardoor nog niet vertrekken. Duikers zijn er bij.


Datum: 10 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 juli. Volgens particulier bericht is het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, de 5e juli van Sundsvall naar Harlingen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 juli. De stoombaggermolen BUENOS AYRES III is heden van hier naar zee vertrokken om proef te stomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 8 juli. In het laatst van de vorige week zijn door duikers uit de TYNEMOUTH opgehaald 70 balen katoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping te Londen, Lloyds Captain’s Room, Royal Exchange, op donderdag 30 juli 1885, ten twaalf ure, van het gekoperde Nederlandse fregatschip UTRECHT, 1.951 tons register; gebouwd te Bolnes in 1868 en geklasseerd 3/3 L. 1.1 Veritas, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kettingen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in het Herculaneum Dock te Liverpool.
Voor nadere bijzonderheden bij de heren Browne, Geveke & Co. te Londen, Voorhoeve & Jelier te Rotterdam en P.A. van Es & Co. te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping te Londen, Lloyds Captain’s Room, Royal Exchange, op woensdag 29 juli 1885, ten half twee ure, van het gekoperde Nederlandse barkschip PRINS HENDRIK, 1.861 tons register; gebouwd te Bolnes in 1866 en geklasseerd 5/6 L. 1.1 vanaf 1883, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen, kettingen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in het London Dock te Londen.
Voor nadere bijzonderheden bij de heren Browne, Geveke & Co. te Londen, Voorhoeve & Jelier te Rotterdam en P.A. van Es & Co. te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 juli. Volgens telegram d.d. 7 juli is het Zweedse schip RAGNAR, kapt. Nilsson, bezig met kopra te laden voor Europa, te Taroena (ten noorden van de Minahassa) verongelukt.


Datum: 11 juli 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 8 juli. Gisteren waren wij in de gelegenheid het thans ter rede liggende stoomschip SMIT te bezichtigen, dat zijn eerste reis naar Java maakte. Al dadelijk is het nette vaartuig te herkennen aan zijn wit geschilderd tuig en men ziet aan boord direct dat de Hollandse zindelijkheid overal de scepter zwaait. Hoewel hoofdzakelijk ingericht tot laadboot, is de SMIT ook volkomen geschikt tot het vervoer van een klein aantal passagiers. De keurig nette salon biedt voldoende gelegenheid aan voor een of twee families, terwijl de hutten ruim en luchtig zijn. De boot heeft een compound-machine en loopt tien mijlen bij een kolenverbruik van 13 ton per etmaal. Het commando wordt gevoerd door de hier op Java sedert jaren alom bekende gezagvoerder Henry Ruhaak, die zowel door zijn ervaring als zeeman als door zijn tact en omgang met de passagiers een aangename overtocht verzekert. Naar wij vernemen, worden nog vijf stoomschepen door de rederij van dit schip voor de vaart op Java aangebouwd, van welke één bestemd is voor kapt. D. Ouwehand.


Datum: 12 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft ons uit Scheveningen: Omstreeks het jaar 1860 of 61 vertrok van Java naar China het Nederlandse barkschip WATERGEUS, kapt. H.R. Giezen, boekhouder wijlen de heer P. Varkevisser alhier. Sedert het vertrek van die bodem van Java heerste in de Chinese Zee een schrikkelijke storm en sedert werd er van de WATERGEUS niets meer vernomen; zodat bij de rechtbanken aanvraag werd gedaan door sommige vrouwen om een ander huwelijk aan te gaan, wegens vermoedelijk overlijden. Al die jaren van 1860 of 61 af zijn sedert voorbij gegaan en nu komt een man in Delft vertellen dat hij ook tot de equipage van de WATERGEUS behoorde, doch het schip door Chinese zeerovers is overvallen, geplunderd en de opvarenden als slaven naar het binnenland zijn vervoerd, waar zij, aan ketenen gebonden, hun ellendig leven slijten. Aan de verhaler was het gelukt zich aan boord van een ander schip te verbergen en zodoende was hij er in geslaagd te ontsnappen en naar Nederland te komen. Hij vertelt verder, dat enkelen van de equipage zijn overleden, doch sommigen nog in leven zijn, wier namen hij opgeeft. Ten gevolge daarvan zijn sommige familieleden thans bezig nadere inlichtingen in te winnen en zij zullen daarna trachten, wanneer zij zekerheid hebben, de tussenkomst van het Nederlandse gouvernement in te roepen, ten einde de invrijheidstelling van de gevangenen te verkrijgen.
(opm: zie ook NRC 170785 en NRC 260785).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 juli. Heden heeft de nieuwe baggermachine, getuigd als schoener met stoomvermogen en gebouwd bij de heren Figée te Haarlem, haar proeftocht in de Noordzee gedaan, welke niet alleen geslaagd is, maar ook in alle opzichten zeer voldaan heeft. Het vaartuig stoomde acht mijlen -waarlijk een schone vaart- en bij de wind of voor de wind, stuurden het vaartuig uitstekend. Het is bestemd voor de werken in Zuid Amerika, heeft de naam van BUENOS-AYRES No. 3 en zal eerstdaags naar de plaats van bestemming vertrekken.


Datum: 13 juli 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juli. Zaterdag (opm: 11 juli) heeft gedurende een paar uur het Gouvernements-communicatievaartuig BOGOR in het havenkanaal aan de grond gezeten. Dit heeft een tijdelijke stremming in het verkeer veroorzaakt, welke zeer ongerieflijk was voor hen, die dat kanaal wilen invaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 juni. Vrachten bijna zonder afdoeningen. Bevracht werd het Nederlandse stoomschip ZEELAND koffie NLG 90 en NLG 65, tabak NLG 45, indigo NLG 120 en NLG 90, huiden NLG 75, rijst NLG 40 per last, kinabast NLG 17,50 per m3 naar Rotterdam, en thee Sh.35/- à 40/- per 40 cub.ft. naar Londen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, BERTHA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK, F.H. VON LINDERN, JUPITER en SLAMAT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, is Zr.Ms. BORNEO slechts tijdelijk naar Djambi en Palembang vertrokken, en is dit schip eigenlijk bestemd voor de stationsdienst van Celebes en onderhorigheden. Zodra zijn zending naar eerstgenoemde plaatsen is volbracht, zal het koers zetten naar Makassar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 juli. De in de laatste weken geborgen lading van de SAPPHIRE, zijnde 94 balen katoen, zijn van hier naar Amsterdam overgebracht voor verscheping naar Liverpool.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Aanbiedingen worden gevraagd voor uitvoering van de reparaties, benodigd aan het Amerikaanse schip SAMAR, 1.070 tons register, kapt. Jones, thans hier in noodhaven. Aanbiedingen worden ingewacht ten kantore van de heren Maclaine, Watson & Co., de agenten van het schip, op of voor 11 uur v.m. van de 16e dezer, en moeten daarin begrepen zijn alle onkosten voor het slopen van het huidkoper, het kalfateren en op nieuw koperen van het schip, alsmede de levering van alle daarvoor benodigde materialen, uitgezonderd het koper en de spijkers. De reparaties moeten geschieden in het dok van het eiland Amsterdam, en bevindt het schip zich thans langszijde van het dok. Inschrijvers zijn vijf dagen aan hun offertes gebonden, gerekend van de dag af der inschrijving. De gezagvoerder is echter niet gehouden enig bod aan te nemen.
Batavia, 11 juli 1885.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Aanstaande dinsdag zal van IJmuiden naar Ensenada in Buenos Aires vertrekken het ijzeren stoombaggervaartuig BUENOS-AYRES 3, gebouwd aan de werf Conrad van de heer Thomas Figee te Haarlem voor rekening van de heren Lavalle, Médici & Co. te Ensenada. Het schip is gemeten op 87 tonnen en is 35 meter lang, 6 meter wijd en 2,70 meter hol en heeft een verticale compound-scheepsmachine van 125 ind. pk., òf de beide schroeven, òf het baggerwerk drijvende; de stoomketel is van staal en heeft 50 m² verwarmd oppervlak. Schip en machines werden gebouwd onder bijzonder toezicht van het Bureau Veritas voor de hoogste klasse. Na de beproeving van het geheel als baggerwerktuig is het vaartuig als schroefstoomschip voor de reis naar Zuid Amerika uitgerust. Het heeft een flink schoenertuig gekregen; alle delen bovendeks van de baggerinrichting zijn onderdeks geborgen geworden, de beun is geheel dichtgemaakt, met luiken bedekt en tot “spare bunker” ingericht, terwijl tevens de nodige voorzorgen zijn genomen om, wanneer de kolenvoorraad verbruikt is, het schip door waterballast op de vereiste diepgang te houden. De kolenvoorraad aan boord bedraagt 70 ton en wordt voldoende geacht voor 25 dagen volle kracht stomen. Halve kracht stomend met gunstige zeilgelegenheid, is de kolenvoorraad voor de gehele reis voldoende. Bij de op donderdag jongstleden gehouden proeftocht op de Noordzee met een aantal genodigden, waaronder de experts van Bureau Veritas en vele deskundigen, hebben schip en machine uitmuntend voldaan. Na drie uren stomens bleek de gemiddelde snelheid onder stoom 7 3/8 Engelse zeemijlen, 13,65 kilometer, per uur te bedragen, terwijl met de zeilen bijstaande een snelheid van ruim 8 mijlen, 14,85 kilometer, werd verkregen. De handigheid en zeewaardigheid van het schip werden op afdoende wijze bewezen. Het zal staan onder bevel van kapt. W. Wink.


Datum: 14 juli 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 juli. Heden zijn hier aangebracht ongeveer 400 slipper, vermoedelijk afkomstig van het Russische stoomschip WINDAU, van Windau naar Gent, dat hier in de Buitengronden vastraakte, doch door het overboord werpen van de deklast vlot kwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 juli. Heden zijn weer 294 balen katoen, geborgen uit het stoomschip SAPPHIRE, met de tjalkschepen ANNA MARIA en TEXELSTROOM naar Amsterdam verscheept. Om vandaar naar Liverpool te worden vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 11 juli. Naar de gestrande viskotter CONFIDENCE heeft de assurantiemaatschappij een onderzoek doen instellen. De kotter is niet gebroken en daar schip en uitrusting voor GBP 2.000 verzekerd zijn, zal men vermoedelijk wel alle pogingen in het werk stellen, om het af te brengen.


Datum: 15 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thursday Island. Het schip FREDERIC, kapt. Rohellec, van Newcastle N.S.W. naar Batavia, hetwelk hier lek binnenliep na op een klip in Torres-straat gezeten te hebben, heeft een groot lek in het voorschip en de kiel is gebroken. De lading moet gelost worden en het schip op de wal worden gezet om tijdelijke reparaties te kunnen doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 14 juli. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip VEREINIGUNG IV, groot ongeveer 425 last, gebouwd voor rekening van de heer Louis Gutjahr te Antwerpen.
Daarna is de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot ongeveer 375 last, te bouwen voor rekening van de Central A.G. für Tauerei und Schleppschifffahrt te Ruhrort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 juli. Uit het stoomschip WINDAU, kapt. Busch, zijn van de deklading hier in het geheel aangebracht 520 hele slippers en 40 halve.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Grand Turk (opm: noord van Santo Domingo), 25 juni. De Nederlandse bark CORNELIS, kapt. Poldervaart, van Monte Christi naar Frankrijk met hout, is in de nacht van de 19e juni op de rivier van French Cay, Caicos, aan de grond geraakt en de 22e met assistentie vlot gekomen. Het wordt hier binnengebracht om het bergloon te regelen. (Red: het schip CORNELIS, kapt. Poldervaart, arriveerde de 20e mei van Vlaardingen te Monte Christi).


Datum: 16 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 juli. Het stoomschip DRENTHE van de Rotterdamsche Lloyd zal morgen van Rotterdam hier aankomen om aan het etablissement van de Maatschappij De Schelde belangrijke veranderingen en herstellingen te ondergaan. Twee aan de fabriek De Schelde vervaardigde nieuwe stoomketels zullen in het schip worden geplaatst, ter vervanging van de thans daarin aanwezige vier ketels. Zij zullen evenveel stoom kunnen produceren als deze, doch aanzienlijk minder ruimte innemen, welke besparing ten goede komt aan het laadvermogen. Voorts worden de compound-machines veranderd in drievoudig expansie systeem en verdere herstellingen en vernieuwingen van meer of minder belang aan schip, machines en tuigage verricht. Hiertoe zal de DRENTHE ruim een paar maanden aan de werf De Schelde moeten blijven liggen en zal deze gedurende die tijd aan vele handen werk kunnen verschaffen, waarnaar, in de tegenwoordige slappe tijd, menigeen verlangend uitziet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 juli. Het schip FRISIA, kapt. Boswijk, is, volgens particulier bericht, heden van hier te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 juli. Heden is van hier vertrokken naar Ensenada het stoombaggervaartuig BUENOS AYRES III, kapt. Wink.


Datum: 17 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip VAN SPEIJK is heden, in de haven komende om aan ’s Rijks werf te worden opgenomen, door weigering van de machine om achteruit te slaan, tegen de plankiering gelopen en heeft daaraan schade toegebracht. Het schip bekwam geen averij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 24 juni. De Nederlandse brik COLUMBUS, welke bij de mond van de Bergrivier (opm: 32º46’ ZB 18º08’ OL) op strand geraakte, was bestemd van Liverpool naar Natal (Zuid Afrika) met gemengde lading. Men heeft aanbiedingen verzocht met prijsopgave ter opruiming van schip en lading, doch, ingeval geen voldoende aanbiedingen inkomen, zullen schip en lading publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft van Terschelling: Het bericht betreffende het Nederlandse schip WATERGEUS, kapt. Giesse (opm: H.R. Giezen), dat, naar men meende, met man en muis vergaan was in een orkaan en waarvan nu verteld wordt dat het door Chinese zeerovers werd geplunderd, die de bemanning gevangen nam, verwekte hier vrij wat sensatie, omdat er ook Terschellingers aan boord van dat schip waren. Men hoopt dat onze regering een nauwkeurig onderzoek zal doen instellen en de uitkomst daarvan openbaar maken.


Datum: 18 juli 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 juli. Volgens bij de rederij ingekomen bericht arriveerde de STAD DOCKUM, kapt. Dekker en YMUIDEN, kapt. Lodewijks, de eerste van hier naar Riga en de andere naar Sundsvall bestemd, de 13e juli te Elseneur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 juli. Kapitein (A.M.) Gundersen, van het Nederlandse barkschip BORGA, hier van Sundsvall binnen, rapporteert de 6e dezer op 56˚35´ NB 06˚45´ WL, gepasseerd te zijn een wrak van een ongekoperd gekenterd schip van ongeveer 400 ton; het bovenschip scheen wit geschilderd te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande (geen datum), Er liggen 23 buitenlandse schepen onbevracht in de haven. Er vertrekken veel schepen in ballast naar elders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 17 juli. Het Nederlandse driemastschip MARIA, kapt. Ouwehand, alhier van Suriname gearriveerd, heeft heden order bekomen om naar Bremen te verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 4 juli. Het Nederlandse schip RESOLUTE, kapt. Hemmes, is naar Fiume bevracht met 10.500 vaten petroleum en weer terug op hier.


Datum: 19 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip NEREUS, groot 612 ton, gebouwd in 1863, onlangs in veiling te Rotterdam opgehouden, is uit de hand verkocht aan de heren P.H. Craandijk & Zn. te Amsterdam, en zal gevoerd worden door kapt. S.J. Seinstra.


Datum: 20 juli 1885


Krant:
  JB - Javabode

Zr.Ms. BENKOELEN, die, zoals wij enige tijd geleden meldden, vol witte mieren zit, zal naar Soerabaja moeten vertrekken om gezuiverd te worden. De schade, door deze dieren aangebracht, moet vrij belangrijk zijn, zodat er lieden zijn, die geloven, dat deze bodem wel buiten dienst zal worden gesteld.


Datum: 21 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. To be sold by auction on Thursday the 30th of July, 1885, at the Broker’s Saleroom, Waterstreet, Liverpool, at 12 o’clock – unless previously disposed of – the very fine iron spar decked Dutch ship UTRECHT, 1.951 tons register, built at Bolnes (Holland) in 1868, classed A.1 at Lloyd’s and C.II 3/3 L.1.1 in Veritas. Carries a very large measurement cargo and do exceedingly strong ship and in good order. 236 x 42 x 32.8 and 30.6. Lying at Liverpool. Apply to Messrs. Browne, Geveke & Co., Liverpool and London, or to C.W. Kellock & Co., brokers, Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 20 juli. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, van Harlingen heden te Sundsvall gearriveerd, en is het Nederlandse schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, eveneens van Harlingen, te Borga gearriveerd. Volgens bij de rederij ontvangen berichten is het Nederlandse schip NICOLAAS, kapt. Burghout, mede van Harlingen, eveneens heden te Sundsvall aangekomen, is de ONDERNEMING, kapt. Kuiper, te Hernösand, en de ADELAAR, kapt. De Boer, beide mede van Harlingen, te Nyland gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 juli. Volgens particulier bericht zijn de schepen NIMROD, kapt. Kayzer, van Grangemouth, en WELTEVREDEN, kapt. Bos, van Delfzijl, beiden te Riga aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In het jaar 1885, de 17e juli, ten verzoeke van Josina Petronella Ensdorff, echtgenote van en ten deze gemachtigd en gesterkt door Jacobus Erenstein, zonder beroep, beide wonende te Groningen, aan wie bij behoorlijk geregistreerde beschikking van de arrondissementsrechtbank te Groningen, van de 26e juni 1885, vergunning is verleend tot het uitbrengen van deze derde openbare dagvaarding, kiezende te deze domicilie ten kantore van mr. Th. Haakma Tresling, procureur bij de arrondissementsrechtbank van en wonende te Groningen, die in deze als zodanig voor mijn rekwiranten zal occuperen, heb ik Arend Duiker, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank van en wonende te Groningen, ten derden male gedagvaard: Petrus Johannes Ensdorff, schipper, gedomicilieerd te Groningen, doch thans afwezig, om na verloop van drie maanden en wel bepaaldelijk op vrijdag de 30e oktober 1885, des voormiddags te tien uur, te verschijnen voor de arrondissementsrechtbank te Groningen, alsdan en aldaar zitting houdende in het gewoon lokaal van haar terechtzittingen in de Oude Boteringestraat, ten einde:
Aangezien gedaagde de 15e februari 1862 met het barkschip RIDDERKERK, kapt. Teerling, van Rotterdam is vertrokken naar Oost-Indië en zij sedert die tijd geen bericht van hem hebben ontvangen, niettegenstaande zij alle mogelijke moeite hebben aangewend om iets omtrent de afwezige gewaar te worden;
Aangezien de afwezige geen volmacht tot het waarnemen van zijn zaken heeft afgegeven, veel min orde op het beheer daarvan gesteld;
Aangezien er alzo meer dan vijf jaren na vertrek en na de laatste tijding waaruit kon blijken, dat hij in leven was, zijn verlopen, zonder dat bewijs van zijn aanwezen of van zijn overlijden is ingekomen;
Aangezien er mitsdien rechtsvermoeden van overlijden van voornoemde Petrus Johannes Ensdorff bestaat en eiseres als zijn zuster en medegerechtigde tot zijn nalatenschap er belang bij heeft dat bij vonnis van meergenoemde rechtbank wordt verklaard, dat er rechtsvermoeden van overlijden van de gedaagde bestaat en zulks sedert de 15e februari 1862;
Aangezien bij vonnis van deze rechtbank van de 26e juni jongstleden, op de expeditie geregistreerd, aan eisers is verleend acte van de niet verschijning van gedaagde en hun verlof is verleend tot het uitbrengen van deze openbare dagvaarding op de voet en de wijze als bij het vroeger verleend verlof is omschreven.
Mitsdien aan gemelde rechtbank hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, de gedaagde tevens aanzeggende, dat ingeval noch de gedaagde, noch iemand voor hem op deze dagvaarding mocht opkomen, door de eisers zal worden geconcludeerd, dat het van de rechtbank moge behagen te verstaan, dat er rechtsvermoeden van het overlijden van bovengenoemde Petrus Johannes Ensdorff bestaat en wel sedert de 15e februari 1862 en zulks met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden en met veroordeling van de gedaagde in de kosten van deze procedure.
Dit mijn exploit heb ik deurwaarder gedaan door aanplakking van een afschrift aan de voorname deur van de audiëntiezaal van gemelde rechtbank en van het huis van de gemeente Groningen en door overgave van een afschrift aan de edelachtbare heer Officier van Justitie bij gemelde rechtbank, die het oorspronkelijk stuk met "gezien" heeft getekend, zullende deze dagvaarding geplaatst worden in de Veendammer Courant en in de Provinciale Groninger Courant, als daartoe bij gemeld vonnis door de rechtbank aangewezen.
De kosten dezes zijn NLG 6,55. Getekend A. Duiker, deurwaarder.
Geregistreerd te Groningen de 18e juli 1885, deel 96, folio 85, recto vak 8, een blad, geen renvooi. (opm: laatste stuk verkort weergegeven)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 20 juli. Men schrijft ons uit Harlingen, d.d. 21 juli: De torpedoboten ETNA en HEKLA, wegens de hoge zee buitengaats de tocht van Delfzijl naar Den Helder niet buitenom kunnende doen, arriveerden hier gisteren langs de trekvaart en hadden door hun vreemdsoortige inrichting veel bekijks. Heden morgen zijn deze vuurbrakers weer vertrokken.


Datum: 22 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 juli. Gisteren is hier van Antwerpen aangekomen de Nederlandse bark LINA, kapt. Bruijn, welk schip door de heren De Groof & Co. alhier, is aangekocht en door die firma, na het ondergaan van enige voorzieningen, in de vaart zal worden gebracht.
(opm: is de voormalige bark LIZZIE, geb. in 1867 in Sunderland)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 21 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is gisteren te Borga gearriveerd het schip OOSTZEE PACKET, kapt. Smit, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 juli. De Nederlandse schoener ANNA, kapt. Hesseling, met hout van Windau naar Purmerend bestemd, lek te Vlieree geankerd geweest, is met gunstige wind heden ochtend naar Nieuwediep opgezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 18 juli. Heden is met goed gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten de ijzeren raderstoomboot OUDE MAAS I, voor rekening van de Stoomboot-Maatschappij De Oude Maas, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen Oud-Beijerland en Rotterdam v.v. Deze boot wordt geheel naar de eisen des tijds ingericht en voorzien van een oscillerende compoundmachine van 60 PK, vervaardigd door de firma Diepeveen, Lels & Smit alhier.


Datum: 23 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 juni. Vrachten. Sedert het laatste bericht bleef de toestand van de markt onveranderd. De onbevrachte vloot nam aanmerkelijk toe, doch een aantal van de aangekomen schepen zijn bestemd om voor reders rekening te laden of reeds in Europa retour bevracht. Het afscheepseizoen zal echter wel niet voor de eerste helft van juli een aanvang nemen. Naar Nederland accepteerde een schip een kleine hoeveelheid arak tot NLG 90 en begon aan te leggen. Afdoeningen zijn bijna niet te vermelden, daar er noch naar Het Kanaal, Amerika of Australië enige vraag bestond. Tegen het einde dezer maand zal er te Padang een koffie-veiling gehouden worden en is het mogelijk, dat daarna enige vraag voor scheepsruimte naar New York zal ontstaan. Het Nederlandse stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX boekte NLG 65 koffie, NLG 60 tabak, NLG 75 huiden, NLG 40 gom damar naar Amsterdam, en FFR 40 gom damar, FFR 120 indigo, GBP 2.5/- voor suiker naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK, F.H. VON LINDERN, JUPITER, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN en JAN VAN HAAFTEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 22 juli. Van de werf van de heren Gebr. Van der Windt alhier is heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoenjacht, groot 49 ton, bestemd voor het beurtveer tussen Rotterdam en Maassluis, voor rekening van de heren Gebr. Van Balen te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Volgens particulier telegram is het schip NOACH VI, kapt. Looijen, heden van Java vertrokken naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Riga, 15 juli. Vrachten per zeilschip naar Delfzijl voor Noorse kapbalken NLG 22,- per Groninger tult; naar Termunterzijl voor Hollandse brussen 13 cent per oude Amsterdamse lopende voet en Noorse kapbalken NLG 23,50 per Groninger tult; naar Dordrecht Noorse kapbalken NLG 23,- per Groninger tult.
Libau, 17 juli. Vrachten per zeilschip naar Amsterdam voor Hollandse brussen 11 cent per lopende oude Amsterdamse voet.


Datum: 24 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 1 juli. De Nederlandse brik COLUMBUS, aan de mond van de Bergrivier gestrand, is met de lading publiek verkocht voor GBP 825. Volgens een later bericht is het schip vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 23 juli. Het schip TWEE ZUSTERS, kapt. Groenewold, van Nerva naar Delfzijl, is alhier lek binnengekomen. De lekkage is reeds gevonden en dicht gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 3 juli. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. Höper, van Java naar Amsterdam, heeft op de reis een opeenvolging van stormen gehad met zeer hoog opende zeeën, en verloor daarbij kluiverboom, galjoenbeeld en verscheidene zeilen en waren de watervaten, benevens meer andere zaken, van dek weggeslagen.


Datum: 25 juli 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Volgens telegram uit Londen, hier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het galjootschip TWEE GEZUSTERS, kapt. J.J. Groenewold, van Nerva naar Delfzijl, lek te Christiansand binnengelopen; het lek is gevonden en gedicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 23 juli. Door een subsidie van Mr. J.E. Banck, eigenaar van het eiland, gesteund, is er een stoombootdienst tot stand gekomen van Groningen naar hier. Tot heden vindt deze dienst veel bijval. Telkens brengt de boot een aantal vreemdelingen op het eiland. Het aantal badgasten neemt voortdurend toe. De twee logementen zijn vol en de kamers bij particulieren zijn meest alle bezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 23 juli. De Nederlandse kof TWEE ZUSTERS is door duikers onderzocht, die er in geslaagd zijn het lek te stoppen. Het schip kan lens gehouden worden en zal de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juni. De bark GUIANA is hier aangekomen met averij en in het dok gegaan om te repareren.


Datum: 26 juli 1885


Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Vlissingen kwam deze week van Antwerpen een door de firma De Grooff & Co. aangekochte bark binnen, die wegens schuld 16 maanden in laatstgenoemde haven gehouden was en korte tijd geleden gerechtelijk verkocht werd. Het schip zal de naam LINA dragen. Het is in 1857 in Amerika gebouwd en heeft laatst onder Noorse vlag gevaren.
Bovengenoemde firma is de enige rederij te Vlissingen. Haar behoren de LINA en ERIK, 496 registerton, LUCIE, 456 ton, ELISABETH, 290 ton en MARGERETHA, 120 ton, die meestal geregeld tussen Middelburg en Riga varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men herinnert zich dat Hendrik Dulk in een slaapstede te Delft had verteld dat hij vroeger had behoort tot de equipage van het in de Chinese wateren gebleven schip WATERGEUS en dat de gehele bemanning van dat vaartuig in handen van Chinese zeerovers was gevallen om als slaven te worden verkocht. Naar aanleiding van een oproep van de commissaris van politie te Vlaardingen, uit naam van de betrekkingen van de schepelingen van de WATERGEUS gedaan, is nu gebleken dat Dulk thans in het gasthuis te Delft ziekenoppasser is. Door de politie ondervraagd omtrent de verhalen door hem in februari laatstleden in omloop gebracht, wist hij niets te antwoorden dan, dat hij waarschijnlijk “boven zijn bier” was geweest toen hij vertelde dat hij vroeger zeeman was. Hij had indertijd Zr.Ms. de koning gediend en was als gepensioneerd militair uit Indië teruggekomen. Indien hij al over een koopvaardijschip en zeerovers had gesproken, dan had hij slechts weergegeven wat hij zelf op zijn zwerftochten had horen vertellen.


Datum: 27 juli 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Glasgow, 21 juli. Ruwijzer vrachten per stoomschip van Glasgow en westkust Schotland naar Amsterdam en Rotterdam Sh.6/3d. en van Firth of Forth Sh.4/6d. per ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juli. Het lek van het schip 2 ZUSTERS, kapt. J.J. Groenewold, van Nerva naar Delfshaven, lek te Christiansand binnengelopen is voorzien. Het schip kan de reis voortzetten. (opm: is het galjootschip TWEE GEZUSTERS, geb. 1863, zie ook PGC 250785)


Datum: 28 juli 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 juli. Zijn wij goed ingelicht, dan wordt de 16e augustus a.s. de LEEUWARDEN buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Harlingen wordt ons geseind, dat de passagiersboot MINISTER FOCK, van Amsterdam herwaarts bestemd, de Geul gepasseerd zijnde, de as heeft gebroken. Er werd om assistentie geseind en daarop heeft de sleepboot VOORWAARTS de boot binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip J.P.A. de 6e dezer te Philadelphia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Capelle a/d IJssel, 27 juli. Aan de scheepsbouwwerf van A. Vuyk is men met de bouw begonnen van een ijzeren sleepkaan (opm: FREIHEITSLIEBE), groot circa 200 last, voor rekening van schipper Carl Römer te Saaren, en van een stalen raderbootje (opm: NEELTJE), waarvoor machine en ketel worden gemaakt aan de fabriek De Schelde te Vlissingen. Dit bootje moet dienst doen bij een oestervisserij in Zeeland en is besteld door de heer C. Lindenbergh te Wemeldinge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. Volgens ontvangen telegram d.d. Batavia 25 juli, is het schip AMSTEL, kapt. (J.) Klein, van Amsterdam naar Batavia, op de Korea-droogte aan de grond geraakt. Het heeft om hulp gevraagd, waarna een stoomboot ter assistentie is vertrokken. (opm: zie JB 300985)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 juli. Heden is van het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij met goed gevolg te water gelaten het ijzeren raderstoomschip MATHIAS STINNES V, gebouwd voor rekening van de heer M. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr. Het schip, lang 71 meter, breed 8,36 meter en hol 3 meter, is bestemd voor sleepdienst op de Rijn en om met de machines van 750 P.K., kolen, en alles aan boord, niet dieper te gaan dan 3 voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 juni. Vrachten zonder afdoeningen. Er zijn veel schepen aangekomen. Het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND boekte koffie NLG 65, huiden NLG 75, indigo NLG 120 en NLG 90 per last naar Rotterdam, en suiker tot geheime conditiën naar Port Said voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK, F.H. VON LINDERN, JUPITER, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN en JAN VAN HAAFTEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. Het aan de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij nieuw gebouwde stoomschip AMSTELSTROOM voor de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam, zal aanstaande donderdag een proeftocht maken in de Noordzee, daarna naar Amsterdam vertrekken en terstond in dienst gesteld worden. Op woensdag 29 dezer zal dit stoomschip voor het publiek ter bezichtiging liggen tegen betaling van 25 cent per persoon ten behoeve van het ziekenfonds van de maatschappij. Ligplaats Boompjes bij de Draaisteeg.


Datum: 29 juli 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Het Nederlandse schip THORBECKE IV, kapt. De Jong, van Java te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Le Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 25 juli. Het Nederlandse schip ARGO, kapt. F. Leuning, van Riga met koeken naar Berwick, is met verhitte lading alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 juli. Het stoomschip MACASSAR, van Rangoon naar Amsterdam, arriveerde heden te Suez en moet één dag quarantaine houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is heden van Sundsvall naar Middelburg vertrokken het schip NICOLAAS, kapt. Burghout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip AMSTEL, kapt. Klein, te Samarang aangekomen. Het schip was een weinig lek.


Datum: 30 juli 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 26 juli. De Nederlandse oorlogskorvet ARUBA, commandant Le Comte, is hier aangekomen van een kruistocht in de Noordzee tot bescherming van de Nederlandse zeevisserij en zal hier steenkolen en provisie innemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Harlingen meldt men ons, dat de stoomboot MINISTER FOCK door de sleepboot MAGNET naar Amsterdam wordt gesleept ter reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juli. Het nieuwe stoomschip AMSTELSTROOM van de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij vond heden een druk bezoek. Bij het aflopen van het schip gaven we er een uitvoerige beschrijving van. We kunnen derhalve volstaan met te vermelden, dat het door zijn sierlijke bouw en nette, uiterst doelmatige inrichting bewondering wekte. Het stoomschip verlaat morgen (opm: donderdag 30 juli) zijn ligplaats aan de Boompjes om de reis naar Amsterdam te ondernemen. Aanstaande dinsdag (opm: 4 augustus) neemt het plaats in de gewone wekelijkse dienst op Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 juli. Het Nederlandse schip ARGO, kapt. Leuning, van Riga naar Berwick alhier binnen, moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Het Nederlandse schip MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, kapt. C. Rab, zou tegen het eind van deze maand van Martinique naar Bordeaux vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Onze voornaamste factorijen vallen nu in het gebied van de nieuwe vrije Congo-staat.
Behalve verschillende grote en kleine kustvaartuigen, lieten wij hier (opm: Rotterdam) nog een stoomboot bouwen voor de dienst van onze verschillende factorijen. Deze boot, op de balans vermeld onder het hoofd “stoomboten en schepen, hier in administratie” gaven wij de naam K.A. NIEMANN. Wij wilden daarmede een welverdiende hulde brengen aan de nagedachtenis van de verdienstelijke man, die gedurende vele jaren de belangen onzer vennootschap, het laatst als hoofd van de Zuiderafdeling, zo ijverig waarnam.
De stoomboot AFRIKAAN, kapt. J. Vernes, maakte het afgelopen jaar vier reizen uit en thuis. De exploitatie liet een avans van NLG 32.131,34, dat wij op “stoomboten en schepen in administratie” afschreven.
De zuivere winst over het jaar 1884 bedroeg NLG 102.443,70.
De vergadering van aandeelhouders hechtte aan de balans en de winst- en verliesrekening haar goedkeuring en stelde het dividend vast op 5 pct.
(opm: uittreksel uit verslag over 1884 en de aandeelhouders-vergadering van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvereeniging te Rotterdam).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 juli. Volgens een heden ontvangen telegram is het schip ANNA, kapt. Gosselaar, van Delfzijl te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 25 juli. Op het schip NUEVO SAN MARCO, met kolen naar Fiume bestemd, alhier in het dok liggende, is wegens schuld beslag gelegd en zal het vermoedelijk publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 19 juni. De stoomboot TAMBORA, die afgezonden was naar het op de zuidwest punt van Prinsen eiland (Straat Sunda) gestrande Duitse barkschip ROSSINI, is deze ochtend terug gekomen, niet in staat zijnde genoemd schip vlot te trekken. De ROSSINI zou volgens later bericht totaal wrak zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 juli. Zondag werden 17 balen en maandag 18 balen katoen uit de SAPPHIRE geborgen. Heden was de zee voor duiken te ruw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juli. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. J. van de Bos, gisteren langs de noordwest vertrokken naar Batavia, passeerde ’s avonds om 18.30 uur Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 27 juli. De stoomboot MASCOTTE, van Rotterdam, is gisteren hier aangekomen met averij in de luchtpijpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Harlingen meldt men ons dat de stoomboot MINISTER FOCK door de sleepboot MAGNET naar Amsterdam wordt gesleept ter reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 juli. Aan het Westerstrand alhier zit sinds enige jaren een Duitse brik, BESSEL genaamd, welk vaartuig in het zand is weggezonken. Daar er veel koper in het onderschip zit, wil men beproeven kruit of dynamiet onder de kiel te brengen om het wrak uit elkaar te doen springen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 juli. Met het afbrengen van de CONFIDENCE vordert men niet veel. Men had het vaartuig leeg gepompt, waardoor het vier voet uit het strand rees, maar met de opkomende vloed liep de smak weer vol water.


Datum: 31 juli 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 juli. Het schip ANNA, kapt. H. Kuipers, van hier naar Struer, is lek te Lemvig binnengelopen; moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 25 juli. Het Nederlandse schip ONDERNEMING, van Sundsvall naar Amsterdam, hier met averij binnen, is gerepareerd en heeft de lading weer in genomen en is gereed om binnen een paar dagen de reis voort te zetten. De averijkosten zijn gedekt door een bodemerij contract tegen 11% premie. (opm: kapt. H.J. de Weerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 29 juli. Het barkschip CASPAR DE ROBLES, kapt. Bos, van Harlingen, is volgens een particulier telegram heden behouden te Riga gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Rotterdam op dinsdag 28 juli: het Nederlandse barkschip L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, groot 796 ton nieuwe meting, gebouwd in 1866: NLG 10.000. Opgehouden.


Datum: 01 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Na ongeveer een week werkzaam te zijn geweest tot het afbrengen van de Engelse kotter CONFIDENCE, van het Westerstrand op Texel, is men nog niets gevorderd. Het vaartuig blijkt zo lek te zijn, dat iedere vloed weer evenveel water in het schip komt als er met eb getij wordt uitgepompt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Delfzijl, 30 juli. Twee scheepskapiteins, de heren J. Lodewijks en J. Wiersema, die thans met hun schepen in onze haven liggen, hebben besloten nu reeds op te leggen wegens de buitengewone lage vrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grand Turk (West Indië), 11 juli. De Nederlandse bark CORNELIS, kapt. Poldervaart, van Monte Christi (Dominicaanse Republiek) naar Hamburg met verfhout, de 19e juni ’s nachts op een rif bij French Bay (Caicos Island) gestrand, doch door bergers de 22e vlot gebracht, is de 26e hier aangekomen. Het schip zonder schade zijnde, is op 4 juli naar de bestemming vertrokken, na vooraf bodemarij genomen te hebben tot afdoening van gemaakte kosten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Volgens een telegram uit Londen is het Nederlandse schip SLANGEVECHT, kapt. Bakker, van Point de Galle naar New York lek te Mauritius binnengelopen. De lading moet worden gelost om het schip te kunnen nazien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Semarang, 29 juli. Het Nederlandse schip AMSTEL, kapt. Klein, alhier aangekomen, na op de Corea droogte aan de grond te hebben gezeten, heeft assistentie van een sleepboot gehad om vlot te komen.


Datum: 02 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 1 augustus. Volgens een particulier telegram is het Nederlandse schip AURORA, kapt. De Weerd, van Harlingen heden te Rochester gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 augustus. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram ligt te Sundsvall zeilklaar het schip DINA, kapt. Geerkamp naar Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 juni. Vrachten. Ook heden is geen verandering in onze vrachtenmarkt te vermelden en werd er gedurende de laatste veertien dagen niets afgedaan. Voor Nederland is op het ogenblik niets in de markt. Voor suiker naar Het Kanaal zou een handig schip GBP 2 kunnen bedingen. Naar Amerika is geen scheepsruimte te plaatsen. Voor Australië kan een klein schip bevracht worden, maar wegens het langzame binnenkomen van de suikers ten gevolge van de voortdurende regens wensen afschepers met de opname nog te wachten. Kustvrachten zonder afdoeningen.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, FERDINAND EN LOUIS, BETSY EN ARNOLD, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, SLIEDRECHT, DORDRECHT II, GEBROEDERS SMIT, NOACH I, BATOE BASSIE, STAD MIDDELBURG, TROMP, GROEN VAN PRINSTERER, ERASMUS en ZES GEZUSTERS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Het schip OLAF TRYGVASON, kapt. Svendsen, van hier naar Soerabaja, geraakte op de Zwaantjes droogte aan de grond en werd de 17e door het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND voor GBP 300 afgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 juli. Gedurende de laatste drie dagen kon wegens ruwe zee en ongunstige wind het duiken op de SAPPHIRE niet voorgezet worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pernambuco, 1 juli. Volgens een bericht van de kapitein van de Nederlandse schoener STELLA, in dato Rio Fogo 30 juni, de 28e op een klip gelopen met een kustloods aan boord, was er alle kans om vlot te komen, na lading overboord geworpen te hebben, alhoewel het schip zwaar stootte. Later heeft men vernomen dat het schip vlot gekomen is en weggedreven, en niets meer van vernomen. De kapitein zou morgen met een kuststoomboot alhier aankomen. (opm: zie ook PGC 040885)


Datum: 03 augustus 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 31 juli. Het schip ALBERTINA, kapt. P. Bos, is naar Delfzijl opgesleept, om aldaar te timmeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Volgens een telegram van 1 augustus uit Batavia, passeerde het schip INSULINDE, kapt. Van Leeuwen, Straat Sunda. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 27 juni. Het Amerikaanse schip ALASKA, van New York naar Nagasaki, hier met averij aangekomen, is 24 juni publiek verkocht voor NLG 3.600.


Datum: 04 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 2 augustus. Ofschoon het duiken op het wrak van de SAPPHIRE in juli de meeste dagen niet kon plaats hebben, werden er in die maand toch nog 343 balen katoen geborgen. Men is nu reeds 6 dagen niet op het wrak geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 augustus. Uit de TYNEMOUTH heeft men de gehele week niets kunnen ophalen, ten gevolge van de voortdurende Noordwesten wind en de branding op de kust. De laatste keer, dat men op het wrak werkte , haalde men 13 balen op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 augustus. Het afbrengen van de Engelse viskotter CONFIDENCE is tot heden niet gelukt. De aannemer heeft de werkzaamheden gestaakt, er is nu met anderen een nieuw contract gesloten. De kotter maakt intussen veel water, en krijgt ook zand in.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 1 augustus. Heden liep van de werf “De Nachtegaal” van de heer Jan F. Meursing, het eerste ijzeren Rijnschip voor de Amsterdamsche Rijnbeurtvaart te water en werd de kiel gelegd voor een derde soortgelijk vaartuig voor dezelfde maatschappij. Een tweede vaartuig staat nog op stapel op de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier en zal vermoedelijk in de volgende week te water worden gelaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 13 juli. Het schip ANNA, kapt. W.B. Top, van Porto Alegre naar Falmouth, alhier met schade binnen, zal morgen de reparatie geëindigd hebben en vermoedelijk tegen het einde van deze week de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 13 juli. Het schip STELLA, kapt. G.J. Klip, van Macau met zout naar Rio Grande, is de 28e juni met een loods aan boord op de rotsen geraakt. Van de lading werd over boord geworpen en hoewel het schip hevig werkte en water maakte, hoopte men dat het vlot zou worden. Later ontvangen berichten melden, dat het schip is weggedreven en men er sedert niets van heeft vernomen. De gezagvoerder wordt morgen met een stoomboot hier verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen. De op 29 en 30 juli ll. te Londen en Liverpool in veiling gebrachte Nederlandse schepen PRINS HENDRIK en UTRECHT zijn beide opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht werd het Nederlandse barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. Van Duijn, van Cardiff naar Batavia, de 11e juni gepraaid op 03°30’ NB 19°30’ WL door het schip CORONA, kapt. Pedersen, te Marseille aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Verbeet, van Rangoon naar Pembroke, 10 juli te St. Helena aangekomen, had in het begin van de reis veel met stilte te kampen tot op 09° ZB 88° OL het schip bij een aanwakkerende koelte door een orkaan werd belopen, waarin men het schip voor de wind liet lopen. Binnen 48 uur had het anderhalf maal alle streken van de kompas voorgelegen, totdat het ten laatste uit de orkaan geraakte. Het voor-ondermarszeil, voorstengestagzeil en stormstagzeil woei uit de lijken en verscheiden andere zeilen leden belangrijke schade. Bij Kaap de Goede Hoop werd het schip bijna vier weken door stormweer opgehouden en sloeg een gedeelte van de bakboordverschansing weg.


Datum: 05 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juni. Het Engelse schip FIJI, te Tjilatjap lek binnen gelopen, is bezig de lading te lossen en zal na afloop daarvan door de Lloyd’s expert worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Door de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia is voor een volle lading koffie van Menado bevracht het Nederlandse schip NOACH III, kapt. T.C. Kruijt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 juni. Het Duitse barkschip ROSSINI, op Prinseneiland (Straat Sunda) gestrand, is met de lading geheel verloren. Het werd de 22e bij publieke veiling voor NLG 250 verkocht.


Datum: 06 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 27 juni. Het Amerikaanse schip ALASKA, hetwelk hier gedeeltelijk zonder mast werd binnen gesleept, is de 24e in publieke veiling voor NLG 3.650 verkocht, en de provisie voor NLG 895.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Turks Eiland, 17 juli. Aan de bergers die geassisteerd hebben bij het afbrengen van de Caicosbank van het Nederlandse barkschip CORNELIS, kapt. Poldervaart, werd GBP 1.560 als bergloon toegekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 27 juni. Het Noorse schip OLAF TRYGVASON, van Batavia naar Soerabaja, hetwelk op Zwaantjesdroogte aan de grond heeft gezeten, en daarvan door het stoomschip ZUID-HOLLAND werd afgesleept, is voor GBP 300 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 augustus. Het stoomschip VILLE D´OSTENDE is heden alhier aangekomen, komende van Antwerpen. (opm: zie NRC 200885, advertentie)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Libau, 31 juli. Vrachten per zeilschip naar de Maas, Schiedam v.o. voor noorse kapbalken NLG 20,- per Groninger tult.


Datum: 07 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 augustus. Van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot GERMANIA III, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Neuman te Baerl bij Homburg. De machine en ketel worden vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 5 augustus. Heden is van de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier te water gelaten het tweede ijzeren Rijnschip voor de Amsterdamsche Rijnvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De grote mast van Zr.Ms. ramschip STIER is door een andere vervangen, voorzien van een seintoestel en van een mastkorf om daarin een revolver-kanon te plaatsen dat zal gebezigd worden om te vuren op torpedoboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 augustus. De alhier geborgen slippers (opm: mogelijk sleepers, dwarsliggers) van het stoomschip WINDAU, van Windau naar Gent, hebben heden in veiling NLG 464,35 opgebracht.


Datum: 08 augustus 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 augustus. Bij het verlaten der binnenhaven van Tandjong Priok geraakte de tros van het naar Nederland vertrekkende stoomschip VOORWAARTS, kapt. Julsing, in de schroef beklemd. Door duikers werd daarop de tros losgemaakt en nadat door een expert een certificaat was afgegeven, kon de VOORWAARTS na een oponthoud van een paar uur haar reis verder voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. St. Petersburg, 1 augustus. Onze vrachtenmarkt blijft tengevolge van de aanhoudende stremming van de graanhandel zo flauw als immer. Gedurig worden verscheidene, meest grotere stoomschepen aangeboden, die slechts met grote moeite nu en dan emplooi kunnen vinden. Door gebrek aan levendigheid in de graanmarkt worden natuurlijk ook de houtvrachten zo van Kroonstad als van Finland gedrukt. Gisteren accepteerde een gereed liggende boot Sh.20/- per standard voor een lading delen en latten naar Londen. Van Kroonstad naar Amsterdam zijn te plaatsen 2 à 3 stoomschepen van te samen 700 standard voor delen en planken tot Sh.25/- per standard; voorts 2 à 3 middelbare boten, om einde augustus a.s. graan te laden naar het continent tot Sh.1/4½ d. en wellicht Sh.1/6 d. en verscheidene kleine boten voor graan naar Stettin, medio augustus a.s. laden tot Sh.1/3 d.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 augustus. Na ongeveer drie dagen gepompt te hebben, werd men het water meester in de Engelse viskotter CONFIDENCE, het vaartuig is heden vlot gekomen in zijn dok, maar is zeer lek. Een zwaar anker is in zee uitgebracht. Bij gunstig weer en kalme zee zal men beproeven de kotter weer in vlot water te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Scheepvaartberichten. Rio Grande, 2 juli. De baar (Noorder kanaal) bleef in goede staat verkeren; zodat de schepen slechts weinig oponthoud bij het passeren ondervonden. Omtrent de baggerwerkzaamheden in het Zuider kanaal zijn geen mededelingen gedaan. Tengevolge van de aanhoudende zuidenwinden winden, die de laatste tijd waaiden, zijn sedert de 17e juni weinig schepen aangekomen. Het getal van de disponibele schepen is daardoor aanmerkelijk afgenomen; doch het seizoen is te ver gevorderd, dan dat zulks een gunstige invloed op de vrachtcijfers kon hebben. Gecharterd werden o.a. de schepen MARIA groot 198 ton met gezouten huiden naar Boston tot GBP 300 en WILLEM groot 100 ton met spoorstaven naar Taguary (opm: mogelijk gehucht nabij Belem) tot GBP 7 per ton. Onbevracht liggen thans in de haven 12 schepen.


Datum: 09 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 augustus. Heden passeerde het Deense stoomschip ANHANSEN, van Palermo naar Antwerpen, dat de schroef heeft verloren, en door een Engelse sleepboot 500 mijlen uit zee naar Antwerpen werd gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 8 augustus. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is te Sundsvall gearriveerd de MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van de Meer, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, de 28e juli alhier in veiling opgehouden, is uit de hand verkocht aan een rederij te Vlissingen (opm: De Groof & Co., Vlissingen; herdoopt in JEAN BAPTISTE).


Datum: 10 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 juli. Vrachten, De aankomst van verschillende, thans lossende schepen en het grote gebrek aan beschikbaar product hebben de vooruitzichten op een verbetering van vrachten niet doen toenemen. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE nam koffie en tabak tot NLG 65, specerijen in kisten NLG 85 en NLG 90 wanneer in vaten, NLG 80 voor huiden, NLG 100 voor indigo en NLG 65 voor thee, naar Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., MARY, FERDINAND EN LOUIS, BETSY EN ARNOLD, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, SLIEDRECHT, DORDRECHT II, GEBROEDERS SMIT, NOACH I, STAD MIDDELBURG, TROMP, GROEN VAN PRINSTERER, ERASMUS, ZES GEZUSTERS en MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE.


Datum: 11 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden werd in het raadhuis van de gemeente Vlissingen de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Maatschappij De Schelde gehouden. De heer Arie Smit, president-commissaris, deelde de goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening over 1884 mee, waaruit bleek, dat ook in het afgelopen jaar geen gunstig resultaat werd verkregen en de winst- en verliesrekening met een verlies van NLG 80.338,88½ moest worden afgesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 augustus. Volgens een particulier schrijven van kapitein Leujes, voerende het barkschip STAD STEENWIJK, van Sundsvall herwaarts bestemd, was die bodem de 7e augustus Elseneur gepasseerd.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 augustus. Op het ogenblik is het hier een weinig drukker dan in het laatste halfjaar, wel niet in de havens, waarin geen handelsschepen, maar alleen plezierjachten liggen, doch aan de werf van de Maatschappij De Schelde. Zondag ll. kwam aan genoemde fabriek de verleden jaar aldaar gebouwde Belgische stoomboot STAD NIEUPORT, om er nieuwe cilinders in te zetten. Verder is er belangrijk werk aan het stoomschip DRENTHE van de Rotterdamsche Lloyd, dat o.a. twee nieuwe stoomketels van gezamenlijk 1.350 ind.p.k. verkrijgt, en welks machine tot triple compound veranderd wordt. Behalve deze reparaties, worden nog vervaardigd een compound machine van 900 ind.p.k. voor het bij de heer J. de Decker te Antwerpen in aanbouw zijnde Belgisch stoomschip MINISTER BARA, en vier machines met zes ketels voor stoomsloepen van de Nederlandse Marine; buitendien worden nog reparaties uitgevoerd aan het vuurschip Noord-Hinder en verschillende loods schoeners.
(opm: de machine ontwikkelde 1.350 IPK, en de ketels leverden daarvoor voldoende stoom).


Datum: 12 augustus 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 augustus. Volgens telegram van kapt. Wink arriveerde het stoombaggervaartuig BUENOS-AYRES 3 de 8e dezer te St. Vincent (Kaap Verdische Eilanden), 18 dagen reis van Falmouth, om kolen bij te laden. Schip, machine en equipage verkeren in uitstekende staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop tjalkschip VOORWAARTS.
Mr. R. Driessen ter Meulen, notaris te Zuidlaren, zal op donderdag de 20e augustus 1885, 's avonds 7 uur, op het Huis Bareveld, onder Gieten, tegen contant geld publiek verkopen: Het in de Nederlanden thuis behorende tjalkschip VOORWAARTS, groot 106 scheepstonnen, met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, bevaren wordende door G.B. Mulder, thans liggende aan de kade te Deventer. Aanvaarding dadelijk.


Datum: 14 augustus 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Petersburg, 8 augustus. De verwachting welke men hier koesterde, dat in deze maand enige verbetering in de vrachten zou plaats vinden en de exporthandel van meer betekenis zou zijn, heeft zich niet alleen verwezenlijkt, maar de stemming is nog beduidend flauwer dan vroeger, terwijl er evenmin vraag is naar scheepsruimte voor granen als voor hout en vlas; het gevolg hiervan is, dat bevrachters, welke aan de markt komen, hun posten tot elke prijs kunnen afsluiten, terwijl stoomschepen hun ladingen zelfs met grote moeite niet gecompleteerd kunnen krijgen. Men besteedde per stoomschip voor haver prompt naar Londen Sh.1/- en op 10 à 11d., later 1½ p. meer, terwijl naar Antwerpen graan werd aangenomen tot 1.3 en vlas voor fr. 21; de lading voor laatstgemelde boot kon echter niet worden gecompleteerd. Voor Rotterdam en andere havens is direct geen lading te bekomen; gisteren werd een stoomschip gecharterd naar Bristol met 5.900 v. petroleum tot Sh.14/-, terwijl thans onderhandeld wordt over een dito lading naar Londen tot Sh.10/-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Söderhamn, 6 augustus. De Nederlandse schoener REGNERA, kapt. Wortelboer, is met gesprongen fokkemast uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 12 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip OCEAN, groot ongeveer 450 last, gebouwd voor rekening van de heer Jos. Nalbach te Rotterdam, en zijn de kielen gelegd voor een dito schip, groot 260 last, voor de heer C.A. van Rietschoten te Rotterdam, en voor een van 500 last voor de heer Ch. Zens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 augustus. Het Nederlandse schip JOSINE LOUISE, kapt. (A.T.) Steffens, van Pernoviken (opm: psn 60º25’ NB 26º02’ OL) naar Nieuwediep, is lek te Arendal binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De gezagvoerder van het afgekeurde schip HAROLD HAARFAGER heeft om NLG 50.000 geadverteerd ten behoeve van de lading van zijn schip. Een gedeelte gaat per zeilschip naar Le Havre, en het andere deel naar Hamburg.


Datum: 15 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Heden ochtend te 9½ uur geraakte nabij Maassluis het Nederlandse barkschip MARIE, kapt. Van Overklift, komende van Indië, met de achtersteven aan de grond, waardoor het vaartuig wegens de sterke stroom rondgedreven werd en in aanvaring kwam met de stoomboot HOLLANDIA, uitgaande naar Bilbao, die aldaar voor anker lag. Hierbij verloor de MARIE de kluiverboom, doch de HOLLANDIA bekwam geen belangrijke schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juli. Het Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Speenhoff, alhier bezig met kolen te lossen, heeft door broeiing brand in de lading van het achterschip gekregen, die door het inwerpen van water en versnelde lossing geblust werd. De lading heeft geringe schade, het schip ogenschijnlijk niet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 augustus. De sleepboot SIMSON, bezig een haringbom uit te slepen, is bij de Noordpier in aanvaring geraakt met het stoomschip DRIFFIELD, van Sundsvall en heeft daardoor belangrijke schade geleden. De DRIFFIELD kreeg een groot gat in de boeg en de bom werd zo lek, dat zij in de buitenhaven zonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bombay, 21 juli. Het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Wierikx, de 1e februari te Aden door aanvaring van het stoomschip AMALFI gedeeltelijk gezonken, doch later naar hier gesleept, is 19 juli publiek verkocht op orders van de reders voor ongeveer GBP 8.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 3 juli. De romp, de inventaris en de lading van het Duitse barkschip ROSSINI, op Prinsen eiland (bij Java) verongelukt, heeft in publieke veiling NLG 1.202 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De eerste Katwijkse haringjager, toebehorende aan de reder N. Haasnoot, is hedenochtend met het uitgaan van de haven te IJmuiden op de hoofden gestoten en is gezonken. De equipage werd evenwel gered. De tweede Katwijkse haringjager kwam hedenmorgen behouden op het strand te Katwijk aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 augustus. Het barkschip HARLINGEN is volgens een particulier telegram heden behouden te Sundsvall aangekomen van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 juli. Het schip RAGNAR, kapt. Nilsson, bij Taroena verongelukt, is met de inhebbende lading te Macassar voor NLG 2.000 publiek verkocht.


Datum: 16 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 juli. Vrachten. De markt bleef sedert het laatste bericht onveranderd. Door het drogere weer wordt de suikerafvoer begunstigd, en kan daarom binnen kort een levendiger toon tegemoet gezien worden. Naar Nederland werd suiker en koffie van de Noordkust tot NLG 30 en koffie van de Zuidkust tot NLG 35 verscheept. Op het ogenblik is er geen product in de markt. Naar Het Kanaal blijft enige vraag bestaan, maar vernam men nog geen afdoeningen. Voor koffie van Padang naar Amerika werd GBP 2 à 2.5/-, voor licht goed GBP 2.10/- besteed. Voor Australië bestaat nog geen vraag. In kustvrachten accepteerde de BETSY EN ARNOLD zout tot NLG 9 per koyang naar Samarang. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn SLIEDRECHT NLG 30 voor koffie en suiker van Tagal, Cheribon en Batavia naar Amsterdam, en GROEN VAN PRINSTERER NLG 35 vol koffie van Tjilatjap naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., MARY, FERDINAND EN LOUIS, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, DORDRECHT II, GEBROEDERS SMIT, NOACH I, STAD MIDDELBURG, TROMP, ERASMUS, ZES GEZUSTERS, MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE en NOORDZEE-KANAAL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 15 augustus. Van het Engelse stoomschip ICELAND, hier enige jaren geleden met een lading stukgoederen gestrand en later gezonken in de Eierlandse gronden, werd slechts weinig geborgen. Nu eerst zullen duikers, met wie een contract werd gesloten, beproeven de rest van de lading te bergen .

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Volgens een particulier bericht is het lek van het Nederlandse schip JOSINE LOUISE, kapt. Steffens, van Pernoviken naar Nieuwediep, te Arendal binnen, gevonden. Het schip is dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 13 augustus. Het Nederlandse schip SLANGEVECHT, lek alhier binnen, heeft de lading gelost, en moet dokken.


Datum: 17 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 augustus. Volgens een particulier telegram lag het zeilschip SUZANNA, kapt. Woudsma, 14 augustus zeilklaar te Riga, bestemd naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 juli. Sedert ons bericht van 27 passato bleef de markt zonder levendigheid en bestond er bijna geen vraag, terwijl de onbevrachte vloot weder enigszins vermeerderde. Naar Nederland was geen product aan de markt en bestaat er volgens mededelingen van de Factory voorlopig nog geen behoefte aan ruimte voor Gouvernements-koffie. Naar Het Kanaal kwamen een paar afdoeningen tot stand en begonnen enige in Europa bevrachte bodems te laden, doch afschepers houden zich nog zeer teruggetrokken. Voor de meeste verkopen van suiker uit deze oogst schijnt door kopers in Europa voor scheepsruimte gezorgd te worden, waardoor exporteurs niet vrij zijn in hun bewegingen, hetgeen niet zonder invloed op onze vrachtenmarkt zal blijven, vooral daar de naburige havens alle goed van ruimte voorzien zijn en de vloot hier dagelijks vermeerdert. Hoger dan GBP 2 is hier momenteel niet te maken, terwijl echter de vraag zeer gering is. Naar Amerika werden een paar schepen opgenomen voor koffie uit de jongste Padang-veiling naar New York en is thans in de behoefte voorzien. In andere richtingen ging niets om. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES MARIE NLG 65 koffie, NLG 75 huiden, NLG 20 tin, NLG 60 tabak naar Amsterdam, en suiker tot GBP 2.5/- naar Marseille voor order; stoomschip SOERABAJA NLG 65 koffie, NLG 75 huiden, NLG 60 tabak naar Rotterdam en suiker tot geheime prijs naar Marseille; KINDERDIJK GBP 2 voor suiker naar Het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, F.H. VON LINDERN, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN, JAN VAN HAAFTEN, NICOLAAS BEETS, NOACH III, NOACH IV, MERAPI, AMSTERDAM, THORBECKE V, THORBECKE VI, ZWERVER en het stoomschip SMIT.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door kapt. Van Wijk, voerende het Nederlands schip GERREDINA WILHELMINA, gisteren te Delfzijl met die bodem aangekomen, is daar aangebracht de equipage, bestaande uit 8 man, van het te Rostock thuis behorende schip AGNES, kapt. T. Holz, welk schip in de Noordzee, op de reis van Londen naar Riga, geladen met krijt, lek was geworden en gezonken. De equipage verliet het schip met eigen boot en werd zodoende opgenomen door kapt. Van Wijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het hier thuis behorende schoenerschip ZEEMEEUW, kapt. E.T. Bos, is gisteren vol water, met ingeslagen verschansing, verlies van de deklast en meer andere schade, door de stoomboot binnengebracht. In de avond van de 14e dezer kreeg genoemd schip een breker over, waardoor het dek werd schoongeveegd en de kajuit werd ingeslagen. Het schip kwam van Riga met een lading hout, bestemd voor Termunterzijl. Pompers zijn reeds bezig het schip leeg te pompen, ten einde de poorten vrij te krijgen voor het lossen van de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Niemeijer, voerende het Nederlands schip HELENA, gisteren hier aangekomen van Skutskar, rapporteert op de reis veel stormweer te hebben doorstaan, zelfs zo hevig als hem in de 30 jaren, dat hij de zee bevaren heeft, nog niet is overkomen.


Datum: 18 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 17 augustus. De rederij van de Nederlandse sleepboot SIMSON, heeft op het Engelse stoomschip DRIFFIELD beslag gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 17 augustus. De Loodskotter No. 1, kruisend voor de Nieuwe Waterweg, is hedennacht door het Duitse stoomschip SCHMIDBORN van Middlesbrough naar Rotterdam, aangevaren en onmiddellijk gezonken. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 3 juli. Het verongelukte schip RAGNAR had aan boord 7.363 picols kopra, 250 picols rotting en 536 picols ivoor, die in veiling NLG 1.200 opbrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 augustus. De Nederlandse schoener ZEEMEEUW, kapt. Bos, met een lading hout van Sundsvall naar Termunterzijl, is de vorige week door een stortzee de kajuit ingeslagen en heden alhier vol water binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 augustus. Men is geslaagd om de door aanvaring in de buitenhaven gezonken bomschuit vlot te krijgen en naar de binnenhaven te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De positie van de vissmak CONFIDENCE is wegens het laatste ruwe weer minder gunstig. Door het breken van een van de ankerkabels, is zij hoger op strand geraakt. Bij gunstig weer zal men opnieuw beproeven, of afbrengen mogelijk is.
Later bericht: De Engelse viskotter CONFIDENCE heeft bij de pogingen tot afbrengen door de holle zee zoveel geleden, dat men het werk heeft moeten opgeven. Het vaartuig zinkt in het zand weg, en is naar het oordeel van de vissers ongetwijfeld verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 augustus. De Nederlandse kof CATHARINA, kapt. Jaski, van Brake in ballast naar Frederikstad, is lek en met verlies van zeilen hier binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 augustus. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Hesseling, van Nieuwediep naar Windau, is bij Kopenhagen gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen, A.M. Balwé, J.F.L. Meyjes, W. de Lorme van Rossem, P.H. Craandijk, A. Vinke, A.D. Strumphler en J.F. von Glahn, makelaars, zullen op maandag 7 september 1885, des namiddags na drie uur, in het Lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, onmiddellijk na afloop van de veiling van de raderstoomboten COMMISSARIS DES KONINGS BARON VAN PANHUIJS en LEEUWARDEN, ten overstaan van de aldaar residerende notaris H. Reijsenbach, in veiling brengen:
- De buitengewoon sterk gebouwde ijzeren dubbelschroefstoomsleepboot, gebouwd in november 1881 en slechts 1½ jaar in dienst geweest genaamd MARIE, speciaal ingericht tot het slepen van schepen, lang 35,40 m., wijd 5,30 m., hol 2,65 m., met derzelver twee uitmuntende en in zeer goede staat zijnde compoundmachines, elk van 40 PK nominaal of gezamenlijk 390 PK effectief, met stoomschuifbeweging volgens Marshall’s patent, een luchtpomp voor beide machines, door een afzonderlijke machine wordende gedreven, benevens twee cilindervormige stoomketels, geheel bekuipt met een gezamenlijke verwarmingsoppervlak van 150 vierkant meter met stoomdrukking van 5 atmosferen of 75 pounds, terwijl alle pijpleidingen, zowel voor stoom als voor water, van rood koper zijn. Deze boot, bijzonder geschikt om op de Rijn dienst te doen, heeft midscheeps een verhoogd dek over machinekamer en ketelruim, geheel met geribd plaatijzer bedekt, alsmede een midscheepse stuurbeweging en kolenbunkers van 70 kubieke meter.
- De buitengewone sterke, ijzeren radersleepboot, genaamd OVERIJSSEL, lang 23,48 m., breedte op grootspant 5,10 m., op berghout 10,05 m., hol 2,30 m., met derzelver in zeer goede staat zijnde oscillerende machines van 40 PK. nominaal, met donkey-, hand- en stoomvoedingspomp, benevens kistvormige stoomketel met 3 inwendige vuurgangen en 140 ijzeren vlampijpen, met een verwarmingsoppervlakte van 60 vierkante meter. Alle pijpleidingen, zowel voor stoom als voor water, zijn van rood koper. De boot heeft slechts vier jaren dienst gedaan.
Breder bij biljetten omschreven. Beide boten zijn dagelijks te bezichtigen van 10 tot 4 uur, ligplaats te Amsterdam in het Westerdok bij de Sluis.


Datum: 19 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 16 augustus. De Nederlandse schoener BERTHA, kapt. (R.J.) Datema, is alhier ten anker liggende aangevaren door de schoener DELPHIN uit Libau en leed daardoor schade aan het voorschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 augustus. Volgens een particulier bericht is het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, van hier te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 18 augustus,. Door de vissloep POLLUX, thuis behorende te Nieuwediep, werd heden alhier binnen gebracht het verlaten Zweedse schoenerschip DORCAS, geladen met delen. Schip en lading zijn in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Volgens rapport van kapt. Jessen, gezagvoerder van het Duitse stoomschip SCHMIDBORN, was de loodskotter No.1 niet kruisende, maar hield tegelijk met een andere kotter op zijn stoomschip aan om een loods af te zetten. Ook zonk de kotter niet onmiddellijk, maar eerst een uur daarna.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Kapt. Swart, voerende het schip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, van Kotka alhier aangekomen, rapporteert op 57° NB 04° OL een orkaan te hebben doorstaan, waarin het schip 5 uur plat op zijn zijde gelegen heeft en zwaar leed. Het verloor daarbij stormzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 augustus. Volgens een alhier ontvangen telegram van North Shields is het schip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, gisteren aldaar aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 27 juli. De gezagvoerder van de Braziliaanse kuststoomboot PIROPAMA, passeerde de 14e dezer bij Aracaty een verlaten brik. Hij vermoedt dat dit het Nederlandse schip STELLA was, dat de 28e juni ll. te Rio Fogo strandde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tjalkschip VOORWAARTS.
De verkoop van gemeld schip op donderdag 20 augustus 1885, op Bareveld, onder Gieten, wordt voorlopig uitgesteld. Mr. R. Driessen ter Meulen, notaris te Zuidlaren.


Datum: 20 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 augustus. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van Delfzijl, heden te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 augustus. De Engelse vissloep CONFIDENCE is als verloren te beschouwen. De laatste ruwe dagen en hoge branding hebben het schip wrak gemaakt. Het zit gelijk strand en pompen helpt niet meer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 17 augustus. De schoener DORCAS, kapt. Mortensen, van Skelleftea naar Hull met een lading planken, werd 4 augustus met een ingeslagen achterschip en vol water, door de equipage, peilende Spurn Point op 220 Engelse zeemijlen afstand in het West Zuid West verlaten. De gezagvoerder, diens vrouw en de uit zeven personen bestaande bemanning werden door de vissloep START opgenomen, en zijn de 16e hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 augustus. De Noorse bark GEORG, thuis behorende te Arendal, gevoerd geweest door kapt. Iversen, geladen met hout, komende van Órnskoldsvik, is verlaten, vol water en de fokkemast overboord op 56° NB, op sleeptouw genomen door de logger PERNIS 7 en later, geassisteerd door de Engelse vissloep DEERHOUND, alhier binnen gebracht. (opm: zie NRC 220985)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 augustus. Het Nederlandse schip LIBRA, kapt. Krijnen, van hier naar Lappvik, lag volgens een particulier bericht de 14e dezer met een groot aantal andere schepen wegens zware storm bij Kopenhagen geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 augustus. Volgens een bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip LAURA, kapt. Koster, heden te Sundsvall van Harlingen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 19 augustus. Volgens een ontvangen telegram is het Nederlandse schip WALRAVEN MELCHERS, kapt. Wachter, heden van Fiume te Philadelphia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 augustus. Het hier thuis behorende schoenerschip ZEEMEEUW, kapt. E.T. Bos, is hier door de stoomsleepboot MARTIN PÖPELAU vol water binnengebracht, zijnde in zinkende staat. In de avond van de 14e dezer kreeg genoemd schip een breker over, waardoor een gedeelte van de verschansing weg- en de deklast over boord sloeg, het kajuitschot ingeslagen werd, waardoor al hetgeen zich daarin bevond, door het water werd verzwolgen. Een man van de equipage werd van het kajuitdek over de kombuis heengeslagen, waardoor hij een geruime tijd buiten zich zelve was. Het schip kwam van Riga met een lading hout naar Termunterzijl. Pompers zijn reeds bezig het schip leeg te pompen, ten einde de poorten vrij te krijgen voor het lossen van de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 augustus. Volgens telegram uit Londen, hier bij de vereniging van assuradeuren ontvangen, is het te Pekela thuis behorende schip ANNA, kapt. K.D. Hesseling, van Nieuwediep naar Windau, is bij Kopenhagen gestrand.


Datum: 21 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 augustus. Het alhier binnen gebrachte Noorse schip GEORG, kapt. Evensen, was van Örnskoldsvik met hout naar St. Nazaire bestemd en de 14e deze op 56° NB 05° OL vol water, door het volk verlaten, dat gered is en te Hull aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 augustus. Het stoomschip JUNO, naar Bremerhaven vertrekkende, is in het kanaal in aanvaring geweest met het barkschip IJMUIDEN, waardoor beide schade bekwamen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande do Sul, 13 juli. Het nieuwe gat over de baar loopt nu direct van de vuurtoren naar het zuiden in een rechte lijn naar zee en is de diepte heden 14 voet 7 duim Engels en het vaarwater ongeveer 4 tot 500 yards breed. Het Kanaal zal behalve bij zuidoostelijke stormen steeds te bevaren zijn. Voorlopig is het niet geraden voor schepen om dieper dan 11 à 11½ voet te laden, dewijl men niet weet of Het Kanaal zo diep blijven zal, hoewel het volgens de ondervinding die men van een zuidelijk kanaal heeft wel waarschijnlijk is. De havens van Rio Grande do Sul en do Norte zullen nu voor grotere schepen dan in de laatste drie jaren hier kwamen toegankelijk zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 14 augustus. Scheepsvrachten. Stoomschepen voor Duinkerken, vlas 24 fr. per ton; zeilschepen naar Emden Noorse balken NLG 22½ per Groninger tult.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 augustus. Volgens geloofwaardige personen, die Zr.Ms. KONING DER NEDERLANDEN hebben bezocht, zal dit schip pas in juli van het volgende jaar gereed zijn. Alle drie de dekken moeten uitgebroken en vernieuwd worden, terwijl men in enige bergplaatsen als bijv. de bottelarij, de witte mieren met schoppen moest wegruimen.


Datum: 22 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 juli. Vrachten. Er is meer leven, nu men algemeen begint af te schepen. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen kwamen tot stand: stoomschip UTRECHT koffie en huiden tot NLG 75, tin NLG 20 per last naar Rotterdam, suiker Sh.45/-, tin FFr 20 per ton naar Marseille, en thee tot Sh.40/- en 35/- per 40 cub.ft. naar Londen. De BERTHA heeft tot NLG 90 per last arak aangenomen en ligt in lading naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, F.H. VON LINDERN, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN, JAN VAN HAAFTEN, NICOLAAS BEETS, NOACH III, NOACH IV, MERAPI, AMSTERDAM, THORBECKE V, THORBECKE VI, ZWERVER, DELIANE, THORBECKE, AMSTEL en het stoomschip SMIT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 20 augustus. Heden is van de werf De Nijverheid van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip (opm: ANNA ELISE), groot 425 last, voor rekening van de heren Wilhelm Hennenbrüch en H. Loh te Mülheim a/d Ruhr, terwijl enige dagen vroeger van deze werf nog werd te water gelaten een ijzeren schroefstoomboot, STAD ROTTERDAM, voor rekening van de Haarlemsche Schroefstoomboot-Maatschappij, directeur W. Bos, te Haarlem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. Het beslag van het Engelse stoomschip DRIFFIELD is opgeheven, zijnde cautie gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 21 augustus. Volgens een particulier bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip OOSTZEE PACKET, kapt. Kuiper, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ter voorziening in de loodsdienst van het 4e en 5e district is één loodskotter van het 6e district van Vlissingen naar Hellevoetsluis gezonden, die daar onmiddellijk in dienst werd gesteld, om de op maandag laatstleden gezonken Loodskotter No.1 te vervangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. De 1e september zal één van de sedert lang opgelegde stoomschepen van de Maatschappij Insulinde, namelijk de JACATRA, de reis naar Indië aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Brikschip KRASNAPOLSKY.
Uit de hand te koop: Het zeer sterk gebouwd en best onderhouden gekoperd en kopervast Nederlandse brikschip KRASNAPOLSKY, groot 296 ton (839 m³), geheel geschikt voor de houtvaart, thans liggende aan de werf "De Zwarte Raaf", Kattenburg, Amsterdam.
Te bevragen bij de boekhouder S. Spannenburg te Lemmer.
(opm: wordt uiteindelijk verkocht voor de sloop in 1886)


Datum: 24 augustus 1885


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Aangaande het schip KORNELIS LAMBERTUS, kapt. F.K. Faber, de 20e mei ll. van Dieppe naar Newcastle vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 augustus. Het schip FLECKE JOVWER, kapt. J.E. Mellema, van Burnt Island met steenkolen naar Riga, is na uit het Kattegat terug gestormd te zijn, lek en met schade aan het tuig hier binnengelopen; zal moeten lossen.


Datum: 25 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 24 augustus. Volgens een telegram is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Rotterdam naar Semarang, Anjer gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 augustus. Het bergen van lading uit het in de Eierlandse gronden gezonken stoomschip ICELAND heeft wegens ruw weer nog niet kunnen plaats hebben. Op de SAPPHIRE kon in de afgelopen week slechts 2 dagen gedurende enige uren gedoken worden, er werden 7 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Danzig, 22 augustus. In de nacht van 18 op 19 oktober 1884 verongelukte tijdens een hevige storm bij Bohnsack het te Harlingen thuis behorende Nederlandse brikschip NOORDZEE. Met levensgevaar gelukte het de visser Herman Katt, eigenaar van het redding vaartuig en de zeelieden Heijke Bonnitz, Meijke Brinkmann, Steins en Eischer, allen te Bohnsack woonachtig, om de opvarenden van het gestrande schip van een zekere dood te redden. Van Z.M. de Koning der Nederlanden is aan Herman Katt de grote bronzen reddingmedaille met getuigschrift verleend, en aan de overige manschappen door bemiddeling van het Nederlands consulaat, ieder 25 mark vereerd.


Datum: 26 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 juli. Vrachten. Door de aankomst van verschillende schepen heeft er een toename in de beschikbare ruimte plaats gehad. Product uit de nieuwe oogst is echter nog niet tot afscheep voorhanden en is er dus slechts een gering aantal afsluitingen tot stand kunnen komen. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE nam naar Amsterdam NLG 65 voor koffie, thee en tabak.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., MARY, FERDINAND EN LOUIS, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, DORDRECHT II,
GEBROEDERS SMIT, NOACH I, STAD MIDDELBIRG, TROMP, ERASMUS, ZES GEZUSTERS, MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE en NOORDZEE-KANAAL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 augustus. Het stoomschip UTRECHT, kapt. J.C. Kromwijk, op reis van Java naar Rotterdam te Suez aangekomen, zal aldaar ongeveer 4 dagen oponthoud hebben om nieuwe schroefbladen aan te zetten.


Datum: 27 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer zijn in aanbouw twee loods schoeners die spoedig gereed zijn en voor het loodswezen te Vlissingen bestemd. Van het loodswezen te Vlissingen worden alsdan twee loodskotters bestemd voor de loodsdienst van Goedereede en Maas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 augustus. De beide alhier in de haven liggende schepen EPPIENA, kapt. (H.) Leeuw en NIJSIENNA, kapt. (J.K.) Veldman, hebben nu dit jaar reeds 6 reizen op Noorwegen en terug gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de te heden te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsch-Indische Droogdok-Maatschappij werd de liquidatiebalans uitgebracht, die een totaal verlies van NLG 1.014.406 aanwijst. De opbrengst van de verkoop van de dokken en stoomboten van de maatschappij is beneden de verwachting gebleven ten gevolge van de crisis op Java. Daar het verlies groter is dan het door aandeelhouders en houders van inkomstenobligaties gestorte bedrag, kan aan dezen niets worden uitgekeerd, terwijl er nog ongeveer NLG 46.000 te kort komt om de vorderingen van de pandhouders ten volle te voldoen. Na goedkeuring van de balans werd het bestuur door de vergadering gedechargeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 augustus. Heden werd, onder begunstiging van het schoonste weer, te water gelaten het ijzeren barkschip AMICITIA, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester Rijkee & Co te Katendrecht voor rekening van de heer P. van der Hoog te Krimpen aan de Lek. Dit fraaie en zeer soliede gebouwde schip heeft een lengte van 200 bij een breedte van 35 Engelse voet en is 23 voet hol, meet (opm: laadt) ongeveer 1.500 à 1.600 ton doodgewicht. De fokke- en grote mast zijn van staal en vormen met de stengen een geheel, boegspriet, ondermarszeil en de top-zeilra’s zijn mede van staal vervaardigd. Schip en tuig worden in de hoogste klasse van de Nederlandsche Vereniging van Assuradeuren en van Veritas met de ster, opgenomen. Tot bewerking van de ankers dienst een Harfield’s ankerspil en is een stoomwinch aanwezig voor de lading en ook, des vereist, om de pompen te kunnen bedienen. Behalve de experts van bovengenoemde verenigingen waren een groot aantal belangstellenden met hun dames aanwezig. De AMICITIA, bestemd voor de grote vaart, zal gevoerd worden door kapt. J.H. Walberg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 juli. Vrachten. Sedert het bericht van de 11e dezer bleef de flauwe stemming onzer markt zich handhaven, terwijl de onbevrachte vloot weer aanzienlijk vermeerderde en de behoefte verre overtreft. Naar Nederland was noch de Factory noch particuliere lading aan de markt. Op 1 augustus a.s. verzoekt te Factory aanbieding van scheepsruimte voor de overvoer van koffie van Menado, Amoerang en Belang naar Amsterdam en moeten de schepen vóór 15 augustus op een van de plaatsen van Java disponibel zijn. Op ultimo juni waren aanwezig op de drie plaatsen 12.555 pikols (opm: koffie), in de binnenlandse pakhuizen 5.755 pikols en werden tot ultimo september 2.795 pikols aldaar verwacht, zodat totaal 21.105 pikols over te voeren zouden zijn. De Factory verbindt zich echter voor geen bepaalde hoeveelheid, terwijl de vervrachter niet meer behoeft te nemen dan het schip laden kan en mag eventuele wanruimte slechts op een van de plaatsen van Celebes worden opgevuld. Alleen op houten schepen wordt gereflecteerd, doch is de Factory niet aan de laagste inschrijver verbonden. Naar Het Kanaal bestond weinig vraag en behalve enige schepen die, onder charter in Europa gesloten, begonnen te laden, is er slechts een afdoening tot Sh.37/6 te vermelden. Naar Amerika noch naar Australië ging iets om. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS HENDRIK NLG 65 koffie, NLG 75 huiden, NLG 20 tin naar Amsterdam, en Sh.45/- per ton suiker, Sh.60/- per ton kopra van Padang, FFr 120 per ton indigo naar Marseille; stoomschip VOORWAARTS dezelfde koersen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH II, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, F.H. VON LINDERN, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., OCEAAN, JAN VAN HAAFTEN, NICOLAAS BEETS, NOACH III, NOACH IV, MERAPI, AMSTERDAM, THORBECKE V, THORBECKE VI, ZWERVER, DELIANE, THORBECKE, AMSTEL, WILLEM en het stoomschip SMIT.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fayal, 14 augustus. (telegram Lissabon) 22 augustus. De met talk en huiden van Montevideo naar Falmouth bestemde te Oude Pekela thuis behorende brik CORNELIA MARIA, kapt. J.T. Starke, is de 22e juli op zee verlaten. Al de opvarenden zijn door de van Rio Grande met beenderas naar Liverpool bestemde Engelse schoener LAPWING gered en de 6e dezer hier aangebracht.
(opm: zie ook NRC 280885)


Datum: 28 augustus 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen
<