Inloggen

  Financieel Jaarverslag 2018
 
Balans per 31 december
 
Activa
Liquide middelen
Debiteuren
2018
22.971,04
10.003,17
32.974,21
2017
32.271,39
7,12
32.278,51

 
Passiva
Eigen Vermogen
Crediteuren
2018
27.449,21
5.525,00
32.974,21
2017
32.278,51
0,00
32.278,51

 
Staat van Baten en Lasten
 
Inkomsten
Donaties
Bankrente
Subsidie IT-project
Overige inkomsten
2018
15.750,00
3,17
10.000,00
303,00
26.056,17
2017
14.750,00
7,12
0,00
35,00
14.792,12

 
Uitgaven
Externe vrijwilligers data entry
Researchkosten
Vergader- en algemene kosten
Jaarverslag
Onderhoud/backup website en database
Vernieuwing software

Exploitatiesaldo
2018
2.944,13
1.697,36
4.097,22
97,92
2.608,84
19.440,00
30.885,47
- 4.829,30
2017
3.782,00
941,79
3.598,92
81,19
3.256,19
0,00
11.660,09
3.132,03


Toelichting Balans en Staat van Baten en LastenALGEMEEN
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.

BALANS

Debiteuren
Opgenomen is een vordering ad € 10.000 uit hoofde van toegezegde subsidie voor het maken van een nieuwe website. Deze is begin 2019 ontvangen.

Crediteuren
Dit betreft nog af te rekenen kosten inzake het IT-project.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gedaald van € 32.278,51 naar € 27.449,21 door afboeking van het resultaat over 2018


STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Inkomsten
De donaties lagen met € 15.750,00 op een hoger niveau dan in 2017 als gevolg van een eenmalige donatie van € 1.000,00. Voorts € 10.000 toegezegd en begin 2019 ontvangen als financiële bijdrage voor de vernieuwing van website en database.

Uitgaven
De totale uitgaven ad € 30.885,47 lagen op een hoger niveau dan in 2017, voornamelijk door de kosten voor de (software)vernieuwing van website en database.