Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1824


Datum: 01 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het kofschip MAGDALENA, kapt. O.E. Juister, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van den 23 dezer, aldaar wegens storm en tegenwind door een loods binnengebracht. Men zou trachten de bekomen schade zo spoedig mogelijk te herstellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het schip de JONGE JAN, kapt. Arend Fokken, van Libau (opm: Liepaja) naar Amsterdam, is te Delfzijl met schade binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 december. Van Kaap de Goede Hoop zijn ontvangen twee copie-brieven van kapt. W. Stephenson, voerende het fregatschip the NYMPH (opm: buitenlander), van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop, gedateerd St. Jago (opm: een der Kaap Verdische eilanden) den 29 juli en 11 augustus, waaruit blijkt, dat hij den 6 juli te St. Jago aanliep om water in te nemen en den 8 zijn reis naar de Kaap de Goede Hoop vervolgde, wanneer hij den 13 daaraanvolgende op 1º45’ N.B. en 23º30’ W.L. door een hevige storm werd overvallen, waardoor onder meerdere schade alle de stengen, voorste en kruisra’s over boord sloegen, de kop van de grote mast sprong en het schip sterk lek bevonden werd, dat hij zijn reis nog vervorderde tot den 16, hopende een Braziliaanse of West-Indische haven te bereiken, daar het zwaar werken van het schip, veroorzaakt door het gebrek aan masten, vermeerderde het lek dermate, dat hij zich gedwongen vond naar de eerste haven de beste te sturen, houdende de pompen gaande onder het steeds vermeerderende lek; de wind gunstig zijnde, arriveerde hij den 24 andermaal te St. Jago en liet het schip met sloepen binnenhalen.
Voorts meldt de kapitein, dat de lading dadelijk gelost, en, op de daartoe gedane aanvragen in gouvernements pakhuizen was opgeslagen, dat daarna het schip gecondemneerd (opm: afgekeurd) was, uit hoofde dat op die plaats geen handen of materialen waren om hetzelve te repareren, terwijl het schip niet naar een andere plaats kon gebracht worden, uit hoofde in de haven het water 3½ voeten per uur aanwies. De gehele lading, meer en min door zeewater beschadigd zijnde, zoude uit dien hoofde, zo wel als het schip, den 23 augustus publiek worden verkocht. De kapitein wist niet hoe hij van het eiland zoude afkomen en vreesde tot dat einde een klein vaartuig te zullen moeten aankopen. Twee passagiers der NYMPH zijn overgegaan aan boord van kapt. R. Witzen, naar de Kaap de Goede Hoop bestemd, welke almede te St. Jago was aangelopen om water in te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december 1823. Het brikschip SARA, kapt. Peter Landberg, welks arrivement van Batavia in ons vorig nummer is gemeld, is den 15 april van Hellevoetsluis en den 22 dito van Cowes gezeild, en den 24 december wederom in laatstgenoemde haven om orders binnengelopen, hebbende dus de reis van daar naar Batavia en terug in acht maanden en twee dagen en van daar tot Hellevoetsluis in acht maanden en 13 dagen volbracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 december 1823. Te Antwerpen is gearriveerd schip (opm: kof) HOPENDE VISSER, kapt. Van den Berg, en de FORTUNA (opm: sloep, Antwerpen), kapt. Schonefeld, beide van Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot van Rotterdam op Dordrecht en viceversa.
Het geëerd publiek wordt bij deze ter kennisse gebracht, dat, door gunstige toestemming van heren eigenaars der stoomboot DE NEDERLANDEN, de dienst in het veer tussen Rotterdam en Dordrecht gedurende de benodigde reparatie aan de stoomboot DE EENDRAGT, door de boot DE NEDERLANDEN voor rekening der gezamenlijke schippers van het gemelde veer zal worden verricht, met kennisgeving tevens, dat om gewichtige redenen gedurende die tijd de dienst is geregeld als volgt:
des morgens te 6½ uren van Rotterdam naar Dordrecht
des morgens te 9 uren van Dordrecht naar Rotterdam
des middags te 12 uren van Rotterdam naar Zwijndrecht
des namiddags te 3 uren van Dordrecht naar Rotterdam.
En zulks dagelijks, des vrijdags uitgezonderd, als naar gewoonte.
Erkennende het nut, gemak en voordeel in de stoomvaart gelegen, hebben de gezamenlijke schippers alles aangewend, wat in hun vermogen was om dit algemeen erkend doel zoveel mogelijk voor te staan.


Datum: 02 januari 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Hekschip, met roef en ronde luiken, staand en lopend want, ankers, touwen en zeilen, zo als hetzelve thans door de eigenaar wordt bevaren, groot zeven en vijftig ton.
Die hieraan gading maakt, kan zich adresseren bij P. Ypes, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Smakscheepje (opm: tjalk), genaamd MARIA SOPHIA, lang 20 ellen 448 strepen, hol en wijd naar advenant: zodanig hetzelve wordt bevaren door R.D. Lovius, liggende in de Stads Gracht bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, lang over steven 15 ellen 6 palmen 18 duimen 8 strepen, wijd 3 ellen 5 palmen 5 duimen 12 strepen, hol naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen en verdere toebehoren, zo als het tot nog toe bevaren is door schipper Jacob Ouwes van Veen, liggende aan de werf bij Johannes en Wietze Sipkes te Grouw.


Datum: 03 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, eigenaars der stoomboot de NEDERLANDER, zeggen op de tweede bekendmaking van de Wed. C. Balguerie, C.C. Dutilh & Co, en Balguerie, geplaatst in de Rotterdamsche Courant van den 30 december 1823, dat dezelve geheel is bezijden de waarheid en dat ondergetekenden het bij deze aanstipping zullen laten, tenzij hunne gewezen geassocieerden door nadere advertentiën een breder betoog provoceren.
Rotterdam, 2 januari.
J.C. Baud, C. van Vollenhoven, G.M. Roentgen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Dublin: het Nederlandse Kofschip GOEDE HOOP, kapt. Folkert H. Klein.
Newry: het Nederlandse Kofschip ONVERWACHT, kapt. J.E. Gust.
Belfast: het Nederlands Smakschip JEUNE JEANNETTE, kapt. D.F. Moldenhauer.
Adres bij D. Burger & Zoon
Aan de Beurt: naar
Antwerpen: het schip LEVINA ISABELLA, Kapt. J. Zeijlmans, vertrek: heden.
Adres bij de commissarissen Geerling en Ooms in de Korte Wijnstraat
Brugge, Ostende en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen, om ten spoedigste te vertrekken(opm. geen scheepsnaam genoemd).
Adres bij de commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beyerman, Posthoornsteeg B144.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari 1924. Uittreksel uit een brief van Batavia van den 3 september: Er zijn tegenwoordig hier weinig Nederlandse schepen, namelijk ROTTERDAM, kapt. T.S. Waters, hetwelk op het punt van vertrek naar Rotterdam staat, JAN EN CORNELIS, kapt. J. Kroon, en PAKET VAN AMSTERDAM, kapt. J. Precht, binnen kort naar Amsterdam bestemd, en WATERLOO, kapt. N. Hensken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het schip de VROUW GEBKE, kapt. J.W. Wieben, met zaad en stukgoederen van Hamburg naar Amsterdam, is volgens brief van Cuxhaven van den 23 december aldaar met averij binnengelopen en zoude waarschijnlijk moeten lossen (opm: zie RC 150124).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 januari. Men meldt van Helvoetsluis van den 1 dezer, dat den 31 passato na posttijd van de rede op de haven zijn gekomen de schepen ENGELINA, kapt. R.H. Bok, en de VROUW ANNA, kapt. G. Don.
Op de rede van Vlissingen is aangekomen het schip de JONGE HENDRIKA, kapt. H. de Wilde, van Londen naar Rotterdam gedestineerd.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen HIERONIMUS, kapt. Smit, van Villanova, MAGNANIME, kapt. Siedzes, van Buenos Ayres, en JUFVROUW ENA, kapt. Haverbult, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 januari. Te Ramsgate is gearriveerd den 29 december 1823 EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, van Rotterdam naar Messina, en te Cowes den 26 december JORINA, kapt. T. van Duivenbode, van Rotterdam naar Batavia.
Den 17 september zijn te Batavia gearriveerd de JAVA PACKET, kapt. Blom, van Amsterdam, en CONCORDIA (opm: fregat), kapt. H. Bos, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gedurende het jaar 1823 in de Maas, Goeree en te Maassluis zijn ingekomen 1.506 schepen (in 1822: 1.312) en1.553 uitgezeild (in 1822: 1.325) , behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz, langs de Zeeuwse Stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor, langs de Wadden van Hamburg, Bremen, enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken (opgemaakt naar de authentieke zeetijding).

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer andere aangekomen:
Den 26 december de schoener REMBANG, kapt. S.C. Ross, den 2 december van Sourabaija vertrokken;
den 27 december het schip MANSOOR, kapt. Sarieff Sech bin Abon Bakar Alkar, den 10 december van Palembang vertrokken, brik JUPITER, kapt. Oeij Tian Lioe, den 15 november van Indramaijoe vertrokken, en het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, met 7 passagiers en Zr.Ms. troepen, den 7 september van Rotterdam vertrokken;
den 31 december het schip FATTAL KAHIER, kapt. Said Abdulla Rama bin Achmat Balie, den 27 december van Muntok vertrokken.
Van Sourabaija is onder meer vertrokken:
Den 23 december de brik FLORIS, kapt. Tja Beke, naar Banda.
(opm: de BC vermeldt altijd de vlag van de aangekomen en vertrokken schepen; de buitenlandse schepen zijn weggelaten, ook in hierna volgende zeetijdingen)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 december 1823. Heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild THE ALM, kapt. A. Johnstone, naar Dundee met vlas.
Van den 23 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: JEANETTE MARGARETHA, kapt. R.D. Beckman, van Londen, met ballast; MARIA, kapt. H.J. Hammar, van Cette, en DE JONGE AUKE, kapt. K.A. Blauw, van Nantes, beide met wijn en stukgoederen; de HARMONIE, kapt. B.J. Wijgers, van Londen, met stukgoederen, GEORGIANNE, kapt. E. Rodd, van Bridport, met ballast; THE WILLIAM, kapt. John Miller, van Rio-Janeiro, met koffie; the FOURSONS (opm: mogelijk the FOUR SONS), kapt. A. Lysio, van Havana met koffie en suiker; MAGNANIME, kapt. J. Sietzes, van Buenos Aires, met huiden en horens; THE JOHN, kapt. J. Hutchinson, van Rio-Janeiro, met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 december 1823. Gister namiddag arriveerde uit zee: P. Landberg, SARA, van Batavia.
30 december 1823. Gister namiddag arriveerden uit zee: J. Sipkes, DRIE GEZUSTERS, van Ramsgate; H. van der Kolff, DE HOOP, van Nantes, en kapt. Wardling, met de brieven van den 27 dezer, van Harwich.
1 januari 1824. De schepen ENGELINA, kapt. R.H. Bok, en de VROUW ANNA, kapt. G. Don, zijn gisteren namiddag op de haven gekomen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Den 24 december is te Cowes binnen gelopen de FLORA, kapt. Christen (opm: brik, kapt. H. Christen), van Oostende naar Sevilla.


Datum: 06 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. Den 4 januari des namiddags arriveerde te Hellevoetsluis MARIA, kapt. J. Sikkes, van Kirkcaldy.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. Te Calais is gearriveerd de VOLHARDING, kapt. Schippers, van Bordeaux naar Antwerpen, en VROUW IKINA, kapt. Postema, van Amsterdam naar Bordeaux; te Genua is aangekomen VLASHANDEL, kapt. Gierke, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij opbod op vrijdag den 16 januari 1824, des namiddags te half drie ure, in het logement De Moriaan, ten overstaan van de notaris Simon van der Lely, te Maassluis door de daartoe geauthoriseerd zijnde en onder beneficie van inventaris geaanvaard hebbende erfgenamen der nalatenschap van de heer Lambregt Schelvisvanger, gewoond hebbende en overleden aldaar, van een welbezeild en zeer goed onderhouden koopvaardij-hoekerschip, genaamd ZEEVRUCHT, lang 21 ellen 9 palmen en ruim 7 duimen, wijd 5 ellen 1 palm en circa 8 duimen, hol 3 ellen, 6 duimen, laatst gevoerd door schipper Jan Overgaauw, liggende in de Noordgeer te Maassluis, met deszelfs mast, rondhout, staande en lopend want en verdere goederen volgens inventaris. Nadere informatie ten kantore van genoemde notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De eerste ondergetekende, geautoriseerd door de edelachtbare heren burgemeesteren dezer stad tot het transporteren met deszelfs vaartuig der passagiers op de packetboten van Hellevoetsluis afvarende, en de tweede ondergetekende, meester geworden zijnde van een spiegeljacht, hebben de eer het publiek te verwittigen, dat één der voornoemde vaartuigen, te beginnen morgen den 6 dezer, dagelijks met hoog water van hier naar Den Brielle zal vertrekken en wederom van daar met wassend water zal terug keren, de reizigers van en naar de packetboten zo wel als anderen, daardoor in de gelegenheid stellende de reis op een gemakkelijke en aangename wijze te kunnen afleggen, zijnde bovenvermelde vaartuigen bijzonder tot gemak der passagiers ingericht. De ondergetekenden bevelen zich insgelijks tot het waarnemen van pleiziertochtjes of transport van goederen en beloven een prompte en eerlijke bediening.
Nadere inlichtingen te bekomen bij S. Mensing op de Geldersche Kade wijk B. no. 69.
Rotterdam, 5 januari 1824 Simon Drapers,
T. van den Erik

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Kapt. J. Bruggen, voerende het kofschip de DOLPHIJN, van Amsterdam naar Bilbao, meldt van de rede van Texel van den 30 december 1823, dat hij, den 22 dito uit Texel gezeild zijnde, niet langer noordoostenwind behouden had dan tot de volgende dag, toen dezelve zuidwest liep met toenemende koelte, waardoor hij het niet verder dan tot de hoogte van Ostende brengen kon. Daar er zware vloeden liepen en de wind gedurig sterker werd, vergezeld met dikte, besloot hij af te houden en zo mogelijk naar Texel terug te keren. Den 29 op die hoogte komende, vond hij geen loodsen, doch kwam, als daar bijzonder goed bekend zijnde, zonder loods gelukkig binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip de JONGE JAN, kapt. A. Focken, van Libau (opm: Liepaja) naar Amsterdam, te Delfzijl binnen, lag den 29 december 1823 gereed om deszelfs reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname het Nederlands brikschip VENILLIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar New York, het Amerikaansche Brikschip WILLIAM AND EZRA, Kapt. T. Davis.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Ter bevrachting naar Oost of West Indien, Zuid- of Noord-Amerika of enig andere destinatie wordt aangeboden een extra snelzeilend gekoperd en met koperen bouten voorzien Amerikaans fregat schip, groot circa 380 Amerikaanse tonnen door een bekwame kapitein gevoerd.
Nadere informatie bij de Heeren Van Olivier en Co, D’Arnaud en Co en Jan Corver en Co, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Piccardt zal, ten verzoeke van P.B. Kolk, op vrijdag den 16 dezer, des avonds te 5 uren, te Oude Pekel-A, ten huize van P. Wessels, publiek verkopen:
- 1/16e aandeel in het Kofschip bij J.R. Brons wordende bevaren.
- 1/16e dito in het Kofschip bij S. Bakker wordende bevaren.
- 1/16e dito in het Kofschip bij Jurr. Jac. Schuring wordende bevaren.
- 1/16e aandeel in het Kofschip bij Jan F. Peper wordende bevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L.J. Wichers, openbaar notaris, residerende te Leek, gedenkt op woensdag den 14 januarij 1824, des avonds te 6 uren, ten huize van M.J. Luursema te Leek, publiek te koop te presenteren: een welbevaren Tjalkschip, groot min of meer 28 lasten rogge, met al deszelfs opgoed en toebehoren, liggende te Leek, toebehorende aan Geert Bartels Flonk. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de eigenaar, alsmede ten kantore van bovengenoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop: een Tjalkschip, oud in het 17e jaar, lang 19 ellen 88 duimen, wijd 4 ellen 686 strepen, en hol na advenant, met zeil en treil en verdere annexen daarbij zijnde, zodanig het tot heden door Hyltje Jans Zwaga is bevaren en thans te Heeg is liggende. Kunnende zich daarover informeren bij de koopman Anne Annes Visser, te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, lang over steven 17 ellen 608 strepen, hol en wijd naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen, en verders alle scheepsgoederen, thans liggende te Eernewoude, bij de eigenaar Jelle Johannes, die in alle billijkheid wil handelen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 januari. Te Antwerpen zijn gedurende het jaar 1823 aangekomen 435 Nederlandse, 107 Engelse, 84 Amerikaanse, 39 Hanoverse, 22 Franse, 24 Pruissische, 16 Deense, 10 Oldenburgse, 14 Noorse, 6 Russische, 4 Bremer, 3 Zweedse, 2 Mecklenburgse, 1 Rostocks, 1 Lübecks, tesamen 788 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 december 1823. Van den 27 dezer tot heden zijn op onze rede aangekomen:
de JONGE HENDRIKA, kapt. H. de Wilde, van Havre-de-Grace, met stukgoederen, en MARGARETH, kapt. J. Puttee, van Londen, met ballast, beide naar Rotterdam gedestineerd.
Voor Antwerpen bestemd: de HOPENDE VISSCHER, kapt. M. van der Berg, met stukgoederen, en FORTUNA, kapt. J. Schoneveld, met suiker, beide van Havre-de-Grace, THE POLLY, kapt. Thom. Gibbs, van Londen, met ballast; HIERONIMUS, kapt. H.J. Smit, van Villa-Nova, met vijgen; AUGUSTUS, kapt. J.E. Gidding, van Batavia met koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 januari. Gister namiddag arriveerde uit zee kapt. Bridge met de brieven van 31 december van Harwich.
Den 2 dezer arriveerde uit zee kapt. J. Laming, ROTTERDAM, van Londen.
Den 3 dezer zijn van de rede over het Pampus gezeild en onder de zuidwal geankerd de schepen de JONGE ADRIANA, kapt. H. J. Bonn; CORNELIA, kapt. P. Sipkens, en VROUW MARIA, kapt. T. van den Berg.


Datum: 07 januari 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 januari. Volgens rapport is op de Noord-Oosthoek van dit eiland gestrand een smakschip met hout, waarvan het volk gered, doch de naam onbekend is (opm: zie RC 100124 en LC 240224).


Datum: 08 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Gedurende het afgelopen jaar zijn alhier uit zee aangekomen 2.106 schepen, waaronder 15 van Alexandrië, 16 van Baltimore, 18 van Batavia, 4 van Berbice, 48 van Bordeaux, 3 van Canton, 7 van Cette, 8 van Charleston, 3 van St. Cruz de Teneriffe, 6 van Curaçao, 6 van Demerary, 1 van St. George d’Elmina, 2 van Georgetown, 10 van Havana, 2 van de kust van Guinea, 3 van St. Jago-de Cuba, 3 van Kaap de Goede Hoop, 1 van Mogador, 2 van New Bedford, 5 van New Orleans, 13 van New York, 1 van Padang, 3 van Philadelphia, 1 van Port au Prince, 2 van Portorico, 2 van Providence R.I, 1 van Rio Janeiro, 2 van Savannah, 3 van Smirna, 45 van Suriname, 5 van St. Thomas en 1 van Virginie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip de VOLHARDING, kapt. G.R. Schippers, van Bordeaux naar Antwerpen, te Calais binnengelopen, is zwaar lek en beschadigd, en moet uit dien hoofde lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. S.J. de Roos, van Rostock naar Schiedam, is den 27 december met schade en verlies van zeilen op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst) te Cuxhaven binnengebracht. De lading, welke gedeeltelijk beschadigd is, moet gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip de VROUW HEMPE, kapt. G. Addiks, van Amsterdam naar Bremen, te Cuxhaven met schade binnen, zoude volgens brief van Bremen van den 3 dezer de geloste lading weder innemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Londen: het Nederlands Bomschip JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijenkind, om ten spoedigste te zeilen.
Adres bij W. Smith & Co, cargadoors
Suriname: het Nederlands Driemastschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter.
Bordeaux: het Nederlands schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Ties Jans Nuisker.
Bayonne: het Nederlands Smakschip de VROUW TEUNEGINA, kapt. Eeltje Klasen de Wilde.
Liverpool: het Nederlands schip de VROUW ANNEGINA, kapt. Harm Jans Feijer.
Adres Kuyper, Van Dam & Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 5 arriveerde in de Maas het schip FORTUNA, kapt. T. Helm, van Villanova;
den 6 zeilde de GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, naar Londen;
den 6 arriveerde de MARIA, kapt. E.P. Blom, van Riga als bijlegger naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Ramsgate is den 31 december gearriveerd de VROUW ELIZABETH, kapt. Van Gelderen, van Vlaardingen naar Cadix.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading, naar Bergen in Noorwegen, het Nederlandse kofschip DE VROUW PETRONELLA, gevoerd door kapt. H.K. de Groot, om in het laatst der maand januari 1824 (weer en weder dienende) te vertrekken.
Adres bij Sandberg & Co, cargadoors aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het ongeveer acht dagen voor nieuwjaar door onze Kamer van Koophandel, op aanzoek en met overleg onzer voornaamste zeehandelaars, bekend gemaakt nieuw tarief van conditiën van koop en verkoop van goederen aan de beurs van Amsterdam, waardoor men voor de buitenlander het bezwarende van de alhier tot nog toe in gebruik zijnde conditiën boven die van Hamburg en andere onze mededingers geworden koopsteden, hoopte uit de weg te ruimen, en alzo de handel wederom herwaarts te lokken, schijnt veel tegenstand te ontmoeten; de tweede hand beklaagt zich dat de eerste er ten haren koste te veel door bevoordeeld is, en men zegt, dat de suikerraffinadeurs de eersten geweest zijn, om zich bij notarieel contract te verbinden van niet op de nieuwe conditiën te kopen op verbeurte van NLG 1.000, en dat dit gedrag door de kruideniers en handelaars in verfwaren is nagevolgd.


Datum: 09 januari 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Daar het compagnieschap der ondergetekenden met onderling goedvinden de 1e dezer geëindigd is, zo wordt hiervan bij deze bericht gegeven, zullende ieder van heden af zijne afzonderlijke affaire voor privé rekening continueren.
Amsterdam, den 2 januari 1824, get. Wed. Jan Schuijt en Cornelus Schuijt.
De ondergetekende, de scheepstimmermans-affaire de Werf Het Schaap van bovengemelde eerst ondergetekende overgenomen hebbende, heeft de eer zulks hier mede te verwittigen en beveelt zich bij voortduring in een gunstig aandenken bij zijn geëerde begunstigers, terwijl hij zich tevens met de liquidatie der nog openstaande zaken van gemelde affaire belast.
Amsterdam, den 2 januari 1824, get. P.J. Schuijt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, notaris te Veendam, zal, ten verzoeke van Hindrik Jans Oortjes, schipper te Veendam, op den 14 januari 1824, te 6 uren des avonds, ten huize van E. van Linge, te Veendam, publiek veilen en verkopen: een welbevaren Smakschip, genaamde de JONGE DANIEL, groot 54 roggelasten, met deszelfs opgoederen van masten, ankers, touwen, zeilen, boot en koksgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Noorder Haven te Groningen, alwaar hetzelve drie dagen voor de verkoop te bezien zal zijn, terwijl de inventaris van dat tijdstip ten verkoophuize ter lezing zal liggen.
Veendam, den 25 december 1823, M. v.d. Tuuk, notaris.


Datum: 10 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in Lading aan de Beurten:
Naar ANTWERPEN, het schip DE ZEVEN GEBROEDERS, kapt. C. Lamot, vertrek heden.
Naar BRUSSEL, het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert, vertrek Maandag 12 dezer.
Adres bij de commissarissen Geerling en Ooms in de Korte Wijnstraat

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer andere aangekomen:
Den 5 januari het schip MARIA, kapt. J. Mostaert, den 8 augustus 1823 van Antwerpen vertrokken.
Den 6 januari het schip SOURABAIJA, kapt. J. Farret, den 19 december 1823 van Sourabaija vertrokken met Zr.Ms. troepen.
Van Batavia zijn onder meer vertrokken:
Den 8 januari het voor het gouvernement ingehuurde particuliere schip PRINS BLÜCHER, kapt. R.P. Slach, naar Ternate met Zr.Ms. troepen.
Den 9 januari de door het gouvernement ingehuurde particuliere brik MERKUS, kapt. J.H. Kayser, naar Borneo met Zr.Ms. troepen.
Te Samarang is den 2 januari aangekomen het schip PAMALANG, kapt. J. Chappel, van Batavia.
Te Sourabaija zijn onder meer aangekomen:
Den 29 december 1823 Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 15, commandant 2e luit. Kockers, van een kruistocht om de West.
Den 31 december 1823 de brik TJINGSOEN, kapt. Liem Tjongson, van Samarang den 22 december.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 januari. Volgens bericht van Terschelling van den 4 dezer is op de Noord-Oosthoek van dat eiland gestrand het smakschip de VROUW GEZINA (opm: tjalk VROUW GESINA), kapt. H.O. Kuiper, met hout geladen, komende van Christiansand en bestemd naar Brussel. Het volk is gered. (opm: zie AC 070124 en LC 240224)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het schip (opm: pink) de TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Unruh, van Riga naar Capelle-op-den-IJssel, is volgens brief van Elseneur van den 30 passato, te Arendahl met averij binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het schip ARGO, kapt. P. Zink, van Amsterdam naar Rio-Janeiro, is den 4 september te Teneriffe binnengelopen en heeft, na zich van vers water te hebben voorzien, den 12 dito de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 7 januari zeilden van Hellevoetsluis de VROUW MARIA, kapt. F. van den Berg, en JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn, beiden naar Batavia; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, en de VROUW ANNA, kapt. G. Don, beiden naar Newry, en VERWISSELING, kapt. H. van Noord, naar Gibraltar.
Den 8 arriveerde de EENDRAGT, kapt. H. Zurmeijer, van Kragerø, en zeilde de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keyer, naar Portsmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 7 zeilde uit de Maas de VROUW MAARTJE, kapt. P. de Heer, naar Belfast, en zeilden nog naar zee de VROUW BREGJE, kapt. H. van der Valk, naar Jersey, JONGE MAARTEN, kapt. P. Kal, naar Dundalk, JONGE ADRIANUS, kapt. G. de Reus en JONGE ALYDA, kapt. A. Gaag, beiden naar Newry; dezelven zijn in de put ten anker gekomen en kapt. Gaag heeft een ongemak aan zijn roer en is terug.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 8 zeilden van Maassluis FLORA, kapt. J. Parlevliet, VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, BASTIAAN, kapt. J. van Belen, en BEATRIX ELISABETH, kapt. L. van der Wiel, allen naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 8 zeilde van Den Briel de HOOP VAN ROTTERDAM, kapt. W. Kuyt, naar Leith.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 7 januari zijn van de rede van Middelburg naar zee gezeild het fregatschip de ZEEUW kapt. C. Riekels, naar Suriname, en de hoeker TRITON, kapt. D.I. Cupido, naar Lissabon.


Datum: 12 januari 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot op Harlingen. De ondergetekende, bij besluit van Zr.Ms. de Koning in dato 17 december 1823 no. 90 bekomen hebbende concessie tot het aanleggen van een stoomvaartuig van Amsterdam op Harlingen en terug ter overbrenging van passagiers en goederen, zal daartoe met zo veel spoed als mogelijk is doen in gereedheid brengen een in alle delen schoon en uitmuntend ingericht vaartuig, hetwelk gevoerd zal worden door de scheepskapitein C.J. Jonker. De intekening tot deelneming voor aandelen van NLG 500, voor zo verre dezelve nog disponibel zijn, kan geschieden ten kantore van de ondergetekende op de Heerengracht bij de Blaauwburgwal no. 272 te Amsterdam, en bij de scheepsmakelaar B. Bulsing te Groningen aan de Noorderhaven no.112.


Datum: 13 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Aan Den Helder wordt voor de dienst uitgerust en gereed gemaakt het oorlogsschip HOLLAND, hetwelk bestemd is naar de Middellandse Zee en waarmede de schout-bij-nacht C.J. Wolterbeek, voormalig commandant van de Nederlandse zeemacht in de Oost-Indiën , en aan welke thans het bevel over het eskader in de Middellandse Zee is opgedragen, naar zijn bestemming zal vertrekken; zullende, na de aankomst van gemeld schip in de Middellandse Zee, het zich thans aldaar bevindende schip van oorlog WASSENAAR repatrieren, en de schout-bij-nacht voornoemd het commando over het voornoemde eskader van de schout-bij-nacht Ruijsch overnemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaar J. Noordhoorn Caz zal op Woensdag 21 januari 1824 des namiddags te 1 uur, in de Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam presenteren te verkopen: 1889 balen min of meer beschadigde balen koffy gelost uit het schip CLAY, kapt Lord, gekomen van Batavia, en zullen daarvan bijtijds Monsters en Notitien te bekomen zijn ten kantore van Gebroeders Voute.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Diegenen welke verlangen geplaatst te worden als hofmeester op de vijf STOOMBOOTEN der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij kunnen zich adresseren te Rotterdam in de Boompjes A 140.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 januari. Van onze rede, van Antwerpen, is naar zee gezeild The ELLEN DOUGLAS, kapt. G. Rice, naar St. Ubes met stukgoederen. (opm: na lossing is de Amerikaanse brik verder naar Oost-Indië gezeild)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 januari. Doordien er een geruime tijd niet de westelijke winden en stormen hebben gewaaid, en dus weinig gelegenheid is geweest om naar zee te komen, zo liggen reeds 45 à 46 schepen, zo in de Zuidwatering uit voor Rammekens, zeilree, bestemd naar onderscheidene havens en komende meest alle van Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier van het Vredegerecht in het Canton van de Pekel-A, zal, ten verzoeke zijner principalen, op vrijdag den 23 januari 1824, ten huize van de logementhouder W.M. Pot, te Oude Pekel-A, des avonds te 5 uren, publiek, bij contant geld, verkopen: een Kofschip, met toebehoren, ingevolge inventaris, genaamd de VROUW HARMINA, groot plus minus 75 lasten, liggende in de Zuider-Haven te Harlingen, laatst door schipper Jans Lammert de Jonge bevaren, bij wien de inventaris ter lezing ligt, als mede bij de boekhouder L.K. Tiktak, te Nieuwe Pekel-A, en, op de avond van verkoop, ten huize van Pot.
Kunnende de gegadigden omtrent gezegd schip nadere informatiën bekomen bij J.K. de Boer, te Harlingen.
A. Wildervanck-Bruins


Datum: 15 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het schip de JONGE CORNELIS, kapt. J.W. Kuil, van Amsterdam naar Bayonne, is wegens tegenwind en stormweder op de Wezer in goede staat binnengelopen en lag volgens de laatste brieven in de Geesthaven ten anker.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Kapt. J.C. Fokkes, voerende het schip (opm: smak) de JUFVROUW ANNA, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, meldt van Cuxhaven van den 6 januari, dat hij den 23 december aldaar wegens tegenwind binnengelopen is. Hij had de lading, welke door zeewater en broeiing zwaar beschadigd bevonden was, uit dien hoofde gelost (opm: zie RC 270124).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 januari. De lading van het schip de VROUW GEBKE, kapt. J.W. Wieben, van Hamburg naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen (opm: zie RC 030124), is volgens de laatste brieven aldaar gelost en van het raapzaad, de anijs en de gerst, waarschijnlijk uit hoofde van beschadigdheid, een gedeelte verkocht. Het schip was op de helling en zoude spoedig tot het hervatten der reis gereed zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 januari. Het schip ACTIVO, kapt. H.G. Bergveld, van Amsterdam naar Havana, is den 15 november op 23º42’ N.B. en 37º W.L, alles wel aan boord zijnde, gepraaid door een kapitein, van Bahia dezer dagen te Hamburg gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 januari. Den 13 arriveerden te Hellevoetsluis het schip (opm: hoeker) WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van Newport, en de ELISE, kapt. J.F. Brouwer, van Havre-de-Grace;
den 14 arriveerde de CONCORDIA, kapt. S. Zwart, van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 januari. Den 14 arriveerde te Maassluis het schip BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, van Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Suriname zijn van den 16 tot den 30 oktober gearriveerd de schepen ALEXANDER, kapt. Davey, van Rotterdam, TWEE GEZUSTERS, kapt. J.F. Kleijn, AURORA, kapt. A. Ahlers, en AMSTEL, kapt. M. Charlau, alle van Amsterdam, en HARMONIE, kapt. E.E. Petersen, van Middelburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in Lading:
Naar Bayonne, het Nederlandse Smakschip DE VROUW TEUNEGINA, kapt E. Klasen de Wilde.
Naar Liverpool, het Nederlandse schip DE VROUW ANNEGIEN, kapt. Harm J. Potjer.
Adres: Kuyper, van Dam en Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

- Vlissingen, 11 januari. In het afgelopen jaar zijn op onze rede aangekomen 757, en van daar uitgezeild 645 schepen. Onder de binnengekomen schepen waren er 52 uit Amerika, 22 van Batavia, 13 van Rio de Janeiro, 26 van Havana, 7 van Buenos Aires en 6 van Lissabon, enz.
Voorts zijn onder het hierboven opgegeven getal niet begrepen beurtschepen, loggers en dergelijke vaartuigen, welke ongeveer een gelijk aantal zullen hebben bedragen.
In 1822 waren binnengekomen 580 en uitgezeild 544 zeeschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam des Konings.
Verkoping bij executie, ter rolle van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Dordrecht, van een Bomschip, genaamd l’UNIQUE d’ANVERS (opm: UNIQUE, Antwerpen) lang over de steven plm. 15 ellen, wijd tussen de boorden 8 ellen, diep in het ruim 2 ellen, groot circa 60 tonnen, met een boot in het schip, liggende het vaartuig gearresteerd te Dordrecht in de Spuihaven. Met de inventaris, breder in de biljetten omschreven.
Deze verkoop geschiedt ter requisitie van Zijne Excellentie de Minister van Staat, belast met de generale Directie der Ontvangsten in de Nederlanden, waarvan de Bureaux worden gehouden op het Binnenhof in ’s-Gravenhage, ter vervolging en voortzetting van Mr. A. Pompe van Meerdervoort, Arrondissements Inspecteur der In- en Uitgaande Regten en der Accijnsen te Dordrecht, voor wien domicilie is gekozen bij de Procureur F. Van Kooten, in het Steegoversloot te Dordrecht, krachtens een vonnis door de Regtbank van Eersten Aanleg te Dordrecht, na gedane tegenspraak gewezen, van dato 29 maart 1823, en bij arrest van het Hoog Geregtshof in ‘s-Gravenhage, van den 10 september 1823 geconfirmeerd, tegen Pieter Messie, schipper, wonende te Middelharnis, gevoerd hebbende het bovengemelde schip, waarbij hij is gecondemneerd ten behoeve van het Rijk in een boete van 500 gulden, alsmede 5 guldens voor elke last dat het schip groot is, met de kosten. En heeft de executant het schip en inventaris bij een ter Griffie van de Regtbank gedeponeerde Memorie van Lasten, behalve de kosten, op de prijs gesteld van een honderd guldens, terwijl de verdere opbiedingen door en volgens ordonnantie van de WelEd. Gestr. Heer Regter Commissaris zullen worden aangenomen des maandags 19 en 26 januari en 2 februari 1824, in de Zaal der Teregtzittingen van de Regtbank voormeld, des voormiddags ten elf ure.
Het schip ligt ter bezichtiging in de Spuihaven, terwijl de inventaris in het pakhuis van het Entrepôt op de Kuipershaven te Dordrecht kan worden nagezien.
F. van Kooten, Procureur. Zegt het Voort.


Datum: 16 januari 1824


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 30 laatstleden is te Cette (opm: Sète) gearriveerd kapt. J.H. Limborgh, voerende het kofschip de JUFFER JEANNETTE, en den 2 dezer kapt. K.L. Doominé (opm: K.L. Domeni), voerende het kofschip de NIEUWE ONDERNEMING, beide van Brest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 3 januari uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met boter naar Londen;
den 5 dito uitgezeild het schonerschip ANN, kapt. Wm. Barfield, met boter naar Londen;
den 7 dito binnen gekomen het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met ballast van Londen, en uitgezeild het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubith, met boter naar Londen.
Den 9 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazaby, met ballast van Londen en uitgezeild het kofschip ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, met vlas en klaverzaad naar Londen.
Den 11 dito uitgezeild het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop door verandering van affaires: de helft of een tweede van een Veerschip, varende van Joure, Woudsend, Sloten en Lemmer vice versa, zo als het thans bij de schipper Douwe Hoekstra is bevaren, die in alle billijkheid wil handelen. (opm: zie LC 270124 )

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen L. Faber en A. Lijcklama, te Kollum, zullen op maandag 16 januari 1824, des namiddag ten 3 ure, ten huize van weduwe Johannes Falks, kasteleinse in de Gouden Roskam, aldaar, wat het eerste perceel betreft, op autorisatie van de Rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Leeuwarden, en ten overstaan van den heer vrederechter van het Kanton Buitenpost, provisioneel veilende gerechte helft van het geoctroijeerde Veerschip, varende van Kollum op Leeuwarden et vice versa, met al hetgeen daar toe en aan behoort, zodanig het thans door mede eigenaar Lammert Jansen bevaren wordt; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 130224 bericht dat is geboden NLG 3300)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Mr. Jacob Hanekuijk, notaris te Harlingen, zal op woensdag den 18 februari 1824, des namiddag ten 3 ure precies, bij de beschrijving, en des avonds ten 7 uren precies, bij de finale toewijzing, ten huize van de kastelein H. Winter, in het Heeren Logement, aldaar, publiek presenteren te verkopen: een uitmuntend hecht en welbezeild Beurtschip, varende van Harlingen op Groningen en vice versa, met zeil, treil, ankers, touwen en verdere scheepstoebehoren, zodanig hetzelve thans door de eigenaar E. Kerkhoven wordt bevaren, en is liggende bij de Franekerpijpen te Harlingen; terstond na den finale palmslag te aanvaarden; breder volgens inventaris, biljetten en condities, welke inmiddels bij de gemelde notaris zijn te vernemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang over steven 15 ellen 620 strepen, wijd 3 ellen 408 strepen, hol op de welling 996 strepen, bij J.J. Bilsma, op de Rohel.


Datum: 17 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij rechterlijk gezag van een Paviljoen-Poonschip genaamd NOOIT GEDAGT, groot omtrent 20 lasten, liggende te Rotterdam in de Haringvliet, met deszelfs toebehoren volgens daarvan zijnde inventaris, toebehorende aan en gevoerd geweest zijnde door Jan Hendrikus van den Akker, wonende te Rotterdam aan de hoek van de Bagijnenstraat, over de Krattenbrug, en ten zijnen laste gearresteerd bij proces-verbaal van de deurwaarder Hendrik Pieter Corne in dato den 13 december 1823, ten verzoeke van de heren Johannes de Jong en Pieter Korteland, scheepstimmerlieden, wonende even buiten Rotterdam in de Mannenlaan, behoorlijk gepatenteerd, domicilium kiezende ten huize van de procureur Isaac Jacobus Rochussen, wonende te Rotterdam aan de Leuvehaven, wijk C. nr. 16, die voor hen is occuperende, requiranten in krachte van een vonnis, gewezen bij de Rechtbank van Koophandel zitting houdende te Rotterdam in dato den 21 november 1823, behoorlijk geregistreerd, bij welk vonnis gemelde Jan Hendrikus van den Akker is gecondemneerd om aan de requiranten te betalen de som van NLG 881,52½ cent, ter zake van voorschreve vonnis vermeld, met de interessen en kosten.
De executanten hebben het voorschreve Schip en toebehoren ingezet om NLG 50. De eerste opbieding zal geschieden op woensdag den 21 januari 1824, de tweede op woensdag den 28 der gemelde maand, de derde of laatste op woensdag den 4 februari daaraanvolgende, respectievelijk des middags te 12 ure, ten Paleize van Justitie te Rotterdam, ten overstaan van de WelEdelGestrenge Heer Mr. Pieter van Vollenhoven, rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg, aldaar zitting houdende en daartoe door dezelve gecommitteerd.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter Griffie van gemelde rechtbank en kopij derzelve ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur, bij wie ook nadere informatie te bekomen is.
Rochussen, procureur

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip de VROUW GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, van Zwolle naar Hull, te Medemblik binnen, was den 8 januari gereed om deszelfs reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 januari. De smak de VREDE, kapt. Dievoort (opm: VREEDE, kapt. Cornelis P. Divoort, Antwerpen), met stukgoederen van Londen naar Ostende, is bewesten de mond der haven van Ostende gestrand. De lading is geborgen en men heeft enige hoop om het schip af te brengen. (opm: de Gazette van Gend meldt op 11 resp 14 januari, dat de stranding was 11 januari; het schip verbrijzelde op 12 januari en het wrak werd 13 januari verkocht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 15 januari. De lading van het schip de VROUW KLASINA (opm: smak, VROUW KLAZINA), kapt. J.C. Boon, van Amsterdam naar Bayonne, te St. Martin, Isle de Rhé, met averij binnengelopen, is den 29 december aldaar uit hoofde van beschadigdheid publiek verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Kapt. A. Bakker, voerende het schip de ZEEMEEUW, van Amsterdam naar Demerary, meldt in dato 3 januari, dat hij toen onder de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) in goede staat zeilende was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip CHRISTINA ELIZABET, kapt. Prussing, van Lissabon naar Kopenhagen, is volgens brief van Sandefjord van den 17 december, na op de Jutse kust gestoten en het roer en een gedeelte van de achtersteven te hebben verloren, te Langesund binnengebracht, alwaar de schade hersteld is en het schip gereed lag om de reis voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 12 januari. Gedurende het jaar 1823 zijn alhier binnengeloopen 301 koopvaardijschepen, als: 127 Nederlandse, 136 Engelse, 5 Pruisische, 10 Franse, 2 Amerikaanse, 1 Oldenburgs, 8 Hanoversche, 10 Noorse en 2 Deense; zijnde 27 meer dan in 1822; de met de Engelse brieven aankomende en vertrekkende paketboten zijn niet in bovengenoemd getal begrepen. Ook zijn alhier in hetzelfde jaar aangebracht 5.023 tonnen (opm: vaten) zoutevis en 130 tonnen gezouten haring.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 januari. Gister namiddag arriveerden uit zee: ELISE, kapt. J.F. Brouwer van Havre.
Heden arriveerden vanuit zee: kapt. S. Swart, CONCORDIA, van Bordeaux.
- Hellevoetsluis, 15 januari. Het schip ELISE, kapt. J.F. Brouwer, is met het naar boven zeilen op de vlakte van het Spui aan de grond geraakt; er zijn twee schuiten naar toe om hetzelve hulp te verlenen. De wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 16 januari des namiddags zeilden van Hellevoetsluis de schepen MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil, naar Suriname, de HOOP, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes, de DRIE KINDEREN, kapt. C. van der Kolff, naar Newry, en ROTTERDAM, kapt. Laming, naar Londen. Nog zeilden ATHALANTE, kapt. N. Volkerts, naar Suriname, HESPERUS, kapt. W. Rijnbende, naar Belfast, en CHARLOTTE, kapt. J.C. Spiegelberg, naar Lissabon; dezelven zijn onder de Goereese haven ten anker gekomen.
Kapt. Brouwer, die op de vlakte van het Spui aan de grond heeft gezeten, is met hoog water er af en in vlot water gekomen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 10 januari het schip AURORA, kapt. J. Hahn, van Rotterdam den 13 augustus 1823, met passagiers en Zr.Ms. troepen, en het schip (opm: fregat, thuishaven Antwerpen) JOHANNA ELISABETH, kapt. J. Langhetée, van Antwerpen den 29 dito met passagiers en Zr.Ms. troepen.
Den 11 januari de brik DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, van Rotterdam den 26 augustus 1823, met passagiers.
Van Batavia zijn onder meer vertrokken:
Den 9 januari de brik GOERAB SEMOER, kapt. Lim Tiansong, naar Tagal.
Den 10 januari het door het gouvernement ingehuurde particuliere schip SOURABAIJA, kapt. J. Farret, naar Bangka met Zr.Ms. troepen en het voor het gouvernement ingehuurde schip MAGBAR, kapt. Said Oemar bin Abdulla bin Boegies, naar Makassar met passagiers en Zr.Ms. troepen.
Den 11 januari het voor het gouvernement ingehuurde schip ESPERANCE, kapt. J.W. Burslem, naar Amboina met Zr.Ms. troepen, en het voor het gouvernement ingehuurde schip JOHANNA WILHELMINA, kapt. O.B. Williams, naar Banda met passagiers en Zr.Ms. troepen.
Te Sourabaija zijn onder meer aangekomen:
Den 8 januari Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 18, commandant Bruinier, van een kruistocht om de West, en Zr.Ms. korvet COURIER, commandant 1e luit. Verveer, van Batavia den 30 december met een detachement zeevarenden.
Den 10 januari Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 15, commandant 2e luit. Kockers, van een kruistocht om de West.


Datum: 20 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 januari. Van den 10 tot den 12 zijn naar zee gezeild de schepen VROUW MARCHINA, kapt. J.B. Boer, naar Arbroath met vlas; VIERGE MARIE (opm: brik, Kortrijk), kapt. J. de Meire, naar Messina met ballast; MARIA ANNA (opm: pleit MARIANNE, Brussel), kapt. A. van der Kaa, naar Londen met boomschors; ISABELLE LOUISE (opm: ISABELLE EN LOUISE, sloep), kapt. B. Arfsten, naar Lissabon met stukgoed; JOHANNA MARIA, kapt. L. Simon (opm: dogger, Oostende) naar Messina met ballast; THEODOOR (opm: kof THÉODORE, Gent), kapt. E. den Duyts, naar Liverpool met boomschors; FREDERIK (opm: driemaster FREDERICK, Antwerpen), kapt. J. Brand, naar Rio-Janeiro met stukgoed; de MORGENSTAR (opm: kof), kapt. H.S. Veen en JUFVROUW JAANTJE, kapt. J.D. Ihlder, beide naar Londen met boomschors; de TWEE GEBROEDERS (opm: brik, thuishaven Oostende), kapt. S.H. Deke, naar Liverpool met boekweit; VICTOR (opm: brigantijn, Antwerpen), kapt. A. van Schie, naar Rio-Janeiro met stukgoed; ST. ANTHONIE, kapt. H.H. Lange, naar Londen met boomschors; JULIA (opm: kof, Antwerpen), kapt. Z.K. Schut, naar Pontipool met boomschors; OROMAZA (opm: brik OROMAZE, Oostende), kapt. R. Rolufs, naar Lissabon met ballast; de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling, naar Londen met boomschors; MEDUSA (opm: pleit MÉDUSE, Brussel), kapt. J. Lubbing, naar Londen met boomschors; DELPHINE, kapt. J. Boelen (opm: fregat DELPHINA, Gent, kapt. J. Boelen Jzn), naar Batavia met troepen en stukgoed; MERCURY, kapt. D. Paarel, naar Guernsey met boomschors, en de HOOP, kapt. E.G. Jonker, naar Arbroath met vlas, allen komende van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Te Tonningen (opm: Tönning) lagen den 9 januari onder anderen de volgende schepen, als:
OTTO, kapt. E.J. Carst, van Stettin (opm: Szczecin) naar Rotterdam; ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, van Stettin naar Amsterdam; JONGE TIJS RITSMA, kapt. T.D. Ritsma, van Stettin naar Amsterdam; VROUW ENGEL, kapt. H.L. Meijer, van Rostock naar Amsterdam; VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Schipper, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam; VOGELTJE, kapt. D. Lucas, van Neustad naar Amsterdam; GUTE HOFFNUNG, kapt. B. Tammen, van Neustad naar Amsterdam; VROUW ANNA, kapt. A.R. Spelde, van Eckernförde naar Amsterdam; JONGE SOFIA, kapt. J.W. Moesker, van Tonningen naar Amsterdam; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Tonningen naar Amsterdam; VROUW WIETSKE, kapt. J.J. Kiers, van Tonningen naar Zaandam; en ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, van Kiel naar Hull.
Het schip HENRIETTE, kapt. H.A.C. Rosenberg, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, lag den 9 januari nog te Rendsburg in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. L. Duin, van Amsterdam den 7 januari te Havre gekomen, meldt, dat hij op zijn reis veel schade aan zeilen en touwwerk bekomen heeft, zijnde, na 28 december tot 20 mijlen van daar gevorderd te zijn, door een hevige orkaan tot op de hoogte van Texel teruggestormd; vervolgens tot Yarmouth opgewerkt zijnde, had hij op die hoogte vele scheepsgoederen zien drijven, waaronder een boot, op welke stond NIGER of London, kapt. John Walker.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading aan de Beurten:
Naar Antwerpen, DE JONGE MONICA, kapt. E.P. Engels, vertrekt morgen den 21 dezer.
Naar Brussel, MARIA THERESIA, kapt J. Ooms vertrekt saturdag den 31 dezer.
Adres bij de commissarissen Geerling en Ooms in de Korte Wijnstraat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading:
Naar St. Valéry-sur-Somme het Nederlandse bomschip DE JONGE CORNELIS , kapt. G. de Jong
Adres bij Johs Ooms Ez, Kargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlandse hookerschip WILHELMINA, kapt. Cornelis Cordia.
Naar Dublin, het Nederlandse kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. Jochem A. Zijl.
Naar Newry, het Nederlandse smakschip GOEDE HOOP, kapt. Berend R. Berg.
Adres bij Burger en Zn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Den 16 januari van Texel uitgezeild CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H. Trip, notaris te Groningen, is voornemens op woensdag den 28 januari 1824, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein J. Eekhoff aan de Groote Markt te Groningen, te verkopen: een bevaren Tjalkschip, DE GOEDE HOOP genaamd, met al deszelfs opgoed en toebehoren, laatst bevaren door Albert Pieters Hoeksema, liggende in het Zuiderdiep, tussen de Heere- en Oosterpoorten-bogen, te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Wiardus Hora Siccama, openbaar notaris, residerende op het Hoogezand, zal ten verzoeke van de heer E.E. Tonkes, schout der gemeente Zuidbroek, op woensdag den 28 januarij 1824, des avonds te 5 uren, ten huize van de kastelein J.D. van Dijken op het Hoogezand verkopen: twee 1/32e aandelen in het welbevaren kofschip de VRIENDSCHAP, gevoerd bij de scheepskapitein T.L. Hofkamp, liggende thans te Antwerpen.
Nader onderricht en aanwijzing is dagelijks te bekomen bij de heer verkoper.
Wds. Hora Siccama


Datum: 22 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brief van Gibraltar van den 22 december werd een gedeelte van het eskader van Lord Cochrane van Rio-Janeiro in het begin van oktober te Montevideo verwacht om die haven te blokkeren (opm: zie RC 240124).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Kapt. Hendrik Breckling, voerende het schip LOUISA EN AGATHA, van Amsterdam naar Suriname, meldt uit het Kanaal in dato 12 januari, dat hij den 11 dito, des nachts met N.N.O. storm en dikke nevel het Kanaal bereikt hebbende, toen met een gunstige wind op de hoogte van Goudstaart of Start Point zeilende en aan boord alles wel was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Den 20 zeilden van Maassluis de schepen de JONGE GERRIT, kapt. T. Plokker, de VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker en de VROUW HAASJE, kapt. G. Ouwehand, alle naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Den 20 zeilden van Den Briel de TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, naar Belfast; de VROUW GEERTRUIDA, kapt. L.H. Draijer, naar Newry; de TWEE GEBROEDERS, kapt. C.L. Rheebock, naar Nantes; de JONGE AUKINA, kapt. C. Hoekes, naar Londen; de VOLHARDING, kapt. L. Teunis, naar Liverpool.
Den 21 zeilden de HOOP, kapt. E.J. Jonker, naar Arbroath, en VROUW ELZINA (opm: mogelijk VROUW ELSINA, tjalk, zie RC 310124), kapt. L.J. Drent, naar Lynn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 16 januari is van Vlissingen naar zee gezeild Zr.Ms. fregat de DAGERAAD, kapt. W.A. van der Hart, naar Batavia gedestineerd, welk schip in november laatstleden van Texel is uitgezeild doch, door contrariewind op de rede van Vlissingen binnengekomen zijnde, aldaar sedert den 14 dier maand gelegen heeft.
Ook zijn van die rede uitgezeild de VROUW MARIA, kapt. T. van den Bergh, van Hellevoetsluis naar Batavia gedestineerd met troepen; de TWEE GEZUSTERS, kapt. J.P. Middel, van Amsterdam naar Lissabon met masten en timmerhout; de HARMONIE, kapt. J. Muller van Rotterdam naar Bordeaux met stukgoed,
en van Antwerpen de JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar Lissabon met tarwe; de VRIENDEN (opm: brik, Antwerpen), kapt. T. Nosten, naar Buenos-Ayres met stukgoed; de VIJF GEBROEDERS (opm: brik, Oostende), kapt. D. Steur, naar St. Thomas met jenever; de HOOP, kapt. T. Mooij, naar Lissabon met tarwe; KAROLINA (opm: schoener CAROLINE, Brussel), kapt. J.E. Melcherts, naar Lissabon met stukgoed; de JUFVROUW AKKE, kapt. M. Jelten, naar Liverpool met boomschors; CONCORDIA, kapt. B.J. Boer, met vlas en meekrap (opm: rode kleurstof) en VROUW ANNA, kapt. F. Schulte, met vlas, beide naar Londen; GRAAF BÜLOW, kapt. A. Maalsted, naar Suriname, met stukgoed; JONGE JUFVROUW ELISABETH (opm: kof JONGE JUFFER ELISABETH, Antwerpen), kapt. W. Schipman, naar Rio-Janeiro met ballast; JONGE JOSEPHA (opm: kof, Antwerpen), kapt. P. Sparboom, naar Liverpool met boomschors; de VROUW MARTHA, kapt. D.R. van Wijk, naar Londen met vlas; de HOOP, kapt. S. Hubrock, naar Rio-Janeiro met stukgoed; JONGE SCHREUDER, kapt. C.H. Schreuder, naar Cork met boomschors; VROUW AUKE, kapt. K.A. Blauw, naar Sandwich met boomschors; PROVIDENTIA, kapt. F. van der Steen, naar Teneriffe met manufacturen, en TWEE GEBROEDERS, kapt. J.F. Stomp, naar Londen met vlas.


Datum: 23 januari 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland presenteert bij publieke veiling en gerede gelden aan de meestbiedende, bij strijk en verhoog gelden, te verkopen: de gehele tuigage, bestaande in ankers, touwen, zeilen, enz, geborgen van het, in de nacht van den 4 januari 1824, op de buitengronden van Ameland, gestrande galjas schip AURORA, gevoerd geweest door kapitein Johan Bonchward.
Wie gading maken, komen op maandag 26 januari 1824, des morgen ten 9 ure, in het pakhuis te Hollum op Ameland.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 20 januariNiets gepasseerd. De wind ZW.
Helvoet, 21 januariAangekomen: GESINA, kapt. de Jonge, van Triest; THETIS, kapt. Baggus, van Villa-Nova; ZEEMEEUW, kapt. v. d. Meer, van Licata; GAZELLE, kapt. Stegeman, van Nantes, alle 4 met assistentie van ijssloepen; TRIEST, van Gibraltar; BALMORAL, van Bristol, beiden zijn op de Kanaalhaven gekomen; CAMDEN, kapt. Johns, van Whitehaven, met assistentie van ijssloepen. De wind ZZW.
Brouwershaven, 21 januariGisteren aangekomen: MERCATOR, kapt. Van der Woude, van Batavia; DELFT, kapt. Van Geelkerken, van Banjoewangie; TELEGRAPH, kapt. Hagglund, van Callao, in quarantaine. Heden aangekomen: PATRIARCH SAMHIRI, kapt. Lion, en LANDBOUW, kapt. Kleijnenberg, beiden van Batavia; RECORD, kapt. Butcher, van  Samarang; PAULUS MEINTS, kapt. Struik, van Triest. De wind ZW.
Te Texel aangekomen, 21 januari, HENDRIKA, kapt. Outshoorn de Groot Stiffry, v. Batavia.
Van St. Helena vertrokken, 28 november, HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. Spiegelberg,
en HERCULES, kapt. Deterding, beiden van Batavia naar Amsterdam.


Datum: 24 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brieven van Lissabon heeft Lord Cochrane, die het bevel over de Braziliaanse Marine voert, op de rede van Pernambuco (opm: Recife) zeven Portugese koopvaardijschepen genomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Volgens brief van kapt. G. de Jong, voerende het Nederlands fregatschip CORNELIA SARA, van Amsterdam naar Batavia, in dato 3 december, was hij toen zeilende op 7º N.B. en 356º30’ lengte (opm: waarschijnlijk 35º30’ W. lengte). De troepen en equipage waren allen, geen uitgezonderd, in volmaakte gezondheid. Na den 24 oktober 1823 uit Texel te zijn gezeild, was hij den 25 des avonds omtrent Douvres (opm: Dover) gekomen en den 30 Goudstaart (opm: Start Point) gepasseerd, waar hem een vreselijke storm uit het N.N.W. beliep, die tot den 1 november aanhield, waarbij hij enig op het dek geplaatst water (opm: bedoeld zal zijn drinkwater in vaten) en door een stortzee een sloep verloor. Het schip was echter dicht gebleven en had aan het tuig en de zeilen geen schade van aanbelang geleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 januari. Het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. Johan Ballehr, van Amsterdam naar Bremen, blijkt te voorbarig opgegeven te zijn als te Bremen gearriveerd, daar hetzelve volgens brief van Bremen van den 14 januari, na het uitstaan van zware stormen en het kappen van ankers en touwen, met assistentie te Vegesack lek binnengelopen is en aldaar de lading, aan welke men vreesde, dat schade zoude zijn, overgeladen had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het schip MARIA KATARINA, kapt. B.J. Smeengh, zoude den 15 januari van Cadix naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 januari. Den 21 arriveerde te Hellevoetsluis het schip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes, van Bordeaux;
den 22 arriveerde aldaar het schip de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 januari. Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen DRIE GEBROEDERS, kapt. Claessens, en BONTJE JOANNA, kapt. Ekamp (opm: smak BONTJE JOHANNA, kapt. K.D. Ekamp), van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De crediteuren van het faillissement van St. Martin & Co, voorheen kooplieden te Rotterdam, worden uitgenodigd tot bijwoning ener bijeenkomst, dewelke op dinsdag den 27 januari 1824, des middag te één ure, ten raadhuize dezer stad, ten overstaan van mijnheer de rechter-commissaris zal gehouden worden, ten einde over aangelegenheden des boedels te raadplegen en deswege te besluiten.
De provisionele syndici Noordwijns & Zoon & Schadee, en Pieter Overgaauw.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brieven van Lissabon heeft Lord Cochrane, die het bevel over de Braziliaanse marine voert, op de rede van Pernambuco zeven Portugese koopvaardijschepen genomen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 18 januari Zr.Ms. korvet ZWALUW, commandant kapt.luit. C. Heije, van Padang den 12 januari.
Den 21 januari het schip CONCORDIA, kapt. J.J. Willems, van Antwerpen den 7 september 1823, met Zr.Ms. troepen.
Van Batavia zijn onder meer vertrokken:
Den 18 januari het schip PALEMBANG, kapt. L. Heijde, naar Amsterdam met 11 passagiers en 10 gepasporteerde militairen.
De 22 januari het schip de ONDERNEMING, kapt. H. Murk Lelsz, naar Amsterdam, met 4 passagiers, en het schip de DRIE GEZUSTERS, kapt. M. Azon Jacometti, naar Rotterdam, met passagiers en 40 gepasporteerde militairen.


Datum: 27 januari 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Schuiteschip, lang 13 ellen 632 strepen, wijd 3 ellen 53 strepen, hol naar rato, liggende aan de helling van Pieter Jans, op Schildkampen, bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Werving voor de Koninklijke Zeemacht. Alle degenen, welke genegen zijn om dienst te nemen, onder genot van de bepaalde premies, als matroos van de 1ste, 2de, 3de klasse, voor de tijd van vijf jaren, aan boord van Zr.Ms. schip van linie HOLLAND, naar de Middellandse Zee bestemd, kunnen zich tot dat einde vervoegen aan het Werfhuis van Jan de Ruiter, alhier.
Leeuwarden, den 26 januari 1824 de Luitenant ter Zee der 1ste klasse,
belast met werving in Friesland, J.G. Huis

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.P.J. Greijdanus, residerend te Heerenveen, presenteert op maandag den 2 februari 1824, des avonds ten 5 uren, ten huize van Inne Jans Visser, in de Gekroonde Baars, in de Benedenknijpe, publiek bij strijk en verhoog gelden te verkopen: zeker Tjalkschip c.a, genaamd de JONGE HANS, lang 15 ellen 6 palmen en 2 duimen, wijd 3 ellen 5 palmen en 4 duimen, en hol op de welling 9 palmen en 9 duimen, zijnde laatst door Hans Gurbes Wabstra bevaren, liggende in de Compagnonsvaart, voor de Gekroonde Baars voornoemd: waarvan nadere inlichtingen en aanwijzing zal geschieden door Hans Hanzes de Jong, old schipper in de Benedenknijpe.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 januari. De lading van het schip de JUFVROUW ANNA, kapt. J.C. Fokkes, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad, zie RC 150124) naar Amsterdam, te Cuxhaven binnengelopen, is volgens brief van Cuxhaven van den 17 dezer aldaar (een vat borstels en 7 colli koopmanschappen alleen uitgezonderd) op gerechtelijke autorisatie uit hoofde van beschadigdheid openlijk verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de twaalf bij Elseneur (opm: Helsingör) gestrande schepen zijn volgens brief van de heren A. van Deurs & Co te Elseneur in dato den 8 dezer, de volgende zes weder vlot geworden, als het galjas die HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, van Riga, reeds te Havre gearriveerd; de brikken HENRIETTE JOHANNA, kapt. Hedberg, van Rio Janeiro; IDOGHETEN, kapt. A. Landberg, van Gefle naar Gibraltar; AGNES, kapt. F. Mackie, van Riga naar Leith, en SARAH, kapt. George Gibb, van Dantzig naar Engeland, en het schip ALEXEY, kapt. G. Selenius, van Petersburg naar Liverpool. De drie laatsten zijn naar Kopenhagen gezeild om te repareren, werwaarts dat van kapt. Selenius door een stoomschip geboegseerd is.
Een groot driemastgaljoot met masten voor de Franse marine, denkelijk de HERSTELLER, kapt. P.J. Duijf, wachtte alleen op hoog water om mede weder af te komen.
Het fregat HOPPET, kapt. C.H. Mollien, van Stockholm naar Plymouth, en de brik JOHANNA, kapt. C.G. Witt, van Memel naar Londen, waren reeds als wrak verkocht, en de schepen SUSANNAH, kapt. F. Hardie, van Petersburg naar Hull, LATONA, kapt. Morrison, van Riga naar Montrose,en CHARLOTTE, kapt. J.J. Blommert, van Gefle naar Marseille, dacht men dat uit hoofde van zware schade hetzelfde lot zouden ondergaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 januari. Den 25 des namiddags arriveerde te Hellevoetsluis het schip JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 januari. Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen LOUISA, kapt. Guyt, CONSTANCE, kapt. Brandaris, EMMINA, kapt. Taay, en VREDE, kapt. Karsten, alle van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Lloyd’s lijsten van den 20 en den 23 melden onder meer:
De logger the LARK, van 90 ton en 18 man equipage, van Middelburg komende en geladen met 568 balen tabak, thee, enz, is door de CLIFTON, bark van Zr.Ms. (opm: Engels) schip SEMIRAMIS, als smokkelaar genomen en te Cork opgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 24 januari is te Vlissingen gearriveerd Zr.Ms. brik de ZWALUW, gecommandeerd door de kapitein-luitenant ter zee C.A. Bodel, van Curaçao. Dezelve heeft op de Gronden (opm: het ondiepe gedeelte van de Atlantische Oceaan voor de ingang van Het Kanaal; ruwweg het gebied binnen de 100 vademlijn) gepraaid de Curaçaose schoener ELIZA, komende van Texel; alles was in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in Lading:
Naar Surinamen, het Nederlandse Brikschip MARIA AGNITA, kapt P. Rijnbende, vertrekt den 15en februari.
Naar Bordeaux, het Nederlandse Kofschip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoesz, vertrekt 10 februari of eerder.
Naar Bayonne,het Nederlandse Smakschip DE ELSINA, kapt Evert G. Pekelder.
Naar Liverpool, het Nederlandse Kofschip DE VROUW HELENA, kapt. Dirk J. Greeven.
Naar Elseneur / Petersburg het Nederlandse Smakschip HARMONIE, kapt. J. de Best
Naar Batavia het ongemeen snelzeilend gekoperd brikschip DE JONGE JACOBUS, kapt. Jan Jansen Bon, om in de loop der maand februari te vertrekken, hebbende bizonder goede inrichtigen voor passagiers.
Adres ten Kantore van Kuiper, van Dam en Smeer of Hudig en Blokhuyzen


Datum: 29 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Te Texel is binnengekomen Zr.Ms. transportschip MIDDELBURG, commandant kapt.luit. Van de Velde, van Malta.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip JACOBA HENRIETTA, kapt. J.G. Bart, van Lissabon naar Londen, is den 15 dezer te Deal binnengelopen.
Volgens brief van kapt. C. Koert, voerende het schip de WELVAART, den 11 dezer uit Texel gezeild naar Berbice, in dato den 15 dezer, was hij toen in goede staat zeilende, hebbende Wight N.N.W. van zich en een mooi N.N.O. windje.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Den 27 des morgens zeilde uit de Maas het schip de VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Men meldt van Hellevoetsluis van den 28 dezer, dat het schip, hetwelk in het gezicht was, genaamd is FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Cadix; hetzelve is na de visitatie van quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Van Den Briel wordt van den 28 gemeld dat kapt. Braam den 27 door contrariewind op de rede terug gekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 januari. Den 21 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. F.L. Hoffkamp, en de JONGE MATHILDE, kapt.C. de Vos, naar Hull.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen MARIANNE, kapt. Ottes, van Londen; PEGASUS (opm: galjas, Antwerpen), kapt. De Haan, en NEDERLANDS KROONPRINS, kapt. Van der Meijden, van Liverpool, en THÉRÈSE (opm: pleit, Gent), kapt. Van der Perre, van Bayonne.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 25 november 1823. Onze Courant (opm: blijkbaar een locale krant op Curaçao) van den 1 dezer behelst het volgende bericht: Op verleden zaterdag (opm: 22 november) kwam alhier aan uit het moederland Zr.Ms. brik de MERKUUR van 18 stukken, kapt. P. Muller. Op haar weg deed zij St. Eustatius en St. Martijn aan, en toen zij ten anker kwam vuurde zij een saluut, hetwelk behoorlijk beantwoord werd. Zij bracht 50 mannen uit om het garnizoen te versterken.


Datum: 31 januari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Sedert onze laatste (opm: berichtgeving) is te Texel binnengekomen kapt. P. Mulder, naar Gibraltar, terug uit zee wegens lekkage en andere schade.
Dezelve heeft op de hoogte van de Galloper opgevist kapt. Lucas J. Drent en verdere manschappen, gevoerd hebbende het tjalkschip de VROUW ELSINA, van Rotterdam naar Lynn, welke reeds 30 uren in de boot hadden gezworven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 januari. Wegens de bij Elseneur gestrande schepen heeft men nader bericht, dat het als wrak verkochte fregat HOPPET, kapt. C.H. Mollien, sedert afgebracht is en door het stoomschip naar Kopenhagen zoude geboegseerd worden.
Het schip de HERSTELLER, kapt. Duif, van Riga naar Livorno, en de brik LATONA, kapt. Morrison, van Riga naar Montrose, zijn insgelijks vlot geworden; het laatste zoude mede naar Kopenhagen zeilen om te repareren.
De brikken SUSANNAH, kapt. F. Hardie, en HENRIETTE, kapt. Hedberg, benevens de schoener CHARLOTTE, kapt. J.J. Blommert zijn als wrak verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 januari. Op het strand tussen Huisduinen en de Groote Keet zijn heden twee scheepsjollen of boten aangespoeld. Op een derzelven stond LIBERTY of Poole. Ook dreef er wrakhout op stroom en langs het strand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Kapt. O.P. Blom, voerende het Nederlandse kofschip ANTONIUS EN CORNELIA, van Lissabon naar Marseille, meldt van Barcelona in dato den 13 januari, dat hij, den 4 december van Lissabon gezeild zijnde en tot den 17 dito met tegenwind en storm hebbende moeten worstelen, den 26 dito de Straat van Gibraltar passeerde en den 29 tot 4½ mijl van Marseille kwam, doch toen tegenwind kreeg met storm en daardoor 28 mijlen terug dreef. Vervolgens den 3 januari Marseille tot op 2½ mijl van het land wederom genaderd zijnde, werd hij door een zo vreselijke storm belopen, dat men geen zeil kon voeren. Des nachts waaide het een orkaan met hoge en draai-zeeën, waardoor het schip geweldig slingerde en werkte, van de zee gesmeten werd en onder dezelve bedekt scheen, hetgeen hem den 4 deed besluiten het gereefde topzeil te laten vastmaken, waardoor er een matroos over boord sloeg en, daar er geen mogelijkheid tot redding was, verdronk. Deze orkaan bleef vijf etmalen zonder tussenpozing voortwoeden, zodat de stouthartigste zeeman moest beven en het naar mensengedachten onmogelijk uit te houden was, bij al het werk het schip nochtans dicht bleef. Toen circa 50 mijlen van Marseille terug gedreven en ten tweede malen beneden en dan weder boven Barcelona gestormd zijnde, besloot hij, doordien het bovenschip veel geleden had, de gehele equipage afgemat was, de harde wind aanhield en steeds hangen bleef, om te Barcelona binnen te lopen, alwaar hij den 12 binnen kwam en dadelijk onder quarantaine gelegd werd. Na zich hersteld te hebben, zou hij zo spoedig doenlijk de reis naar Marseille vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens brief van kapt. J.E. Schneebeke, voerende het schip HENRIETTE, den 16 januari uit Texel gezeild naar Suriname, geschreven den 19 dito, was hij toen met noord- en westenwind in goede staat zeilende tussen Mewstone en Kaap Lezard. Aan boord was alles wel.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 26 januari de brik de DRIE MARIA’S, kapt. J. Jouenne, den 23 vertrokken naar Bencoelen doch uit zee teruggekeerd.
Den 27 januari het schip SOURABAIJA, kapt. J. Farret, den 27 januari van Tanara.
Den 29 januari het schip de VROUW CATHARINA ELIZABETH, kapt. Jan Ingerman, van Amsterdam den 26 augustus 1823, met 5 passagiers, en de brik EXPERIMENT, kapt. H. Hooper, den 6 november 1823 van Makasser met 3 passagiers.
Van Batavia zijn onder meer vertrokken:
Den 27 januari het schip AURORA, kapt. B.G. Quedens, naar Antwerpen.
Den 29 januari Zr.Ms. schoener IRIS, commandant 2e luit. Bastiaanse, koersstellende om de noord-oost.
Den 30 januari het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. Klaas Schinkel, naar Rotterdam met 12 passagiers.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag den 26 februari 1824, des morgens te 9 ure, zal door de vendumeester te Samarang, alwaar te dien dage vendutie zal worden gehouden, ten overstaan van een commissie uit de raad van justitie dezer stede, op vordering en in bijzijn van de deurwaarder bij gemelde raad, krachtens appointement van executie door gemelde raad in dato 1 december 1823 verleend aan de heer J. Manuel, contra L. Chasteau & Co, publiek worden verkocht een schip, genaamd MARIA, met deszelfs toebehoren, liggende ter rede van Samarang. Die gading heeft om gemeld schip te kopen, die kome ten dage en ure voorschreven aanhoren de conditiën en doe zijn profijt.
Aldus gepubliceerd en geafficheerd te Samarang den 20 januari 1824.
De eerste deurwaarder en gezworen exploiteur voornoemd, D. Pijl.


Datum: 03 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 februari. Het schip CHRISTINA ELISABETH, kapt. J. Prussing (opm: buitenlander), van Lissabon naar Kopenhagen, is bij Lessöe totaal verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 februari. Het schip (opm: smak) JUFFROUW ANNA, kapt. J.G. Sap, met lijnzaad van Riga naar Antwerpen, is volgens bericht van Flekkefjord, gezonken en het volk aldaar aangebracht door het Stettiner schip ROBERT, kapt. Volkering.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 februari. Den 30 des namiddags arriveerde de Nederlandse hoeker de JONGE ALIJDA (opm: JONGE ALIDA), kapt. A.G. van Berkel, uit de Maas naar Newry bestemd, welke in de nacht van den 28 passato op de hoogte van Noord-Voorland (opm: North Foreland) door stormen in den donker is aangezeild door een driemastschip, de naam of natie onbekend, door welk toeval veel hoop is, dat de kapitein en kok der hoeker, welke overgeslagen zijn, door het driemastschip gered zijn. De hoeker is zwaar lek (opm: zie DC 030224, DC 050224 en RC 070224). Er zijn enige manschappen derwaarts vertrokken om te pompen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 februari. Gisteren zeilde in zee: CORNELIA, kapt. P. Sipkes, naar Batavia.
De schepen DE JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel (opm: zie RC 030224), en DE HOOP, kapt. S.H. Klein, zijn op de haven gekomen.
Heden zeilden in zee: WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Londen; VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, naar Londonderry; DE LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Liverpool; DE JONGE ALIDA, kapt. C. van der Weijden, en JONGE ARY, kapt. A. Riedijk, beide naar Gibraltar.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Kapt. G. Abrams (opm: kapt. Abrahams), voerende het schip HENRIETTA, meldt van Rio de Janeiro, van den 20 november 1823, dat hij binnen 3 dagen van daar naar Buenos Aires zou vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A.H. Koning, openbaar notaris in het Canton Pekel-A, residerende te Bellingwolde, gedenkt, ten verzoeke van zijn principalen, publiek te veilen en te verkopen:
- Zes 1/32e aandelen in het Smakschip DE GOEDE HOOP, bevaren door kapitein Berend J. de Jonge;
- 1/32e aandeel in het Kofschip DE GOEDE VERWACHTING, bevaren door T.J. Nuisker.
Deze verkoping zal zijn te Nieuwe Pekel-A, ten huize van de kastelein Halbe Pijbes, op donderdag den 5 februari 1824, des avonds te 6 uren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In het laatst van deze maand zal er in de Pekel-A publiek ter verkoop worden gepresenteerd het welbezeild Kofschip de ZEELUST, met diens toebehoren, groot ongeveer 60 roggelasten, invoegen hetzelve bevorens door J.C. Lukas, en laatst door J.F. Peper, is bevaren. Zullende tijd en plaats nader door aanslag-billetten worden bekend gemaakt.


Datum: 04 februari 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Van wege Z.M. de Koning en de Justitie.
Verkoop bij executie, ten overstaan van de weledelgestrenge heer Mr. H. Weverlingh, als daartoe bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Amsterdam de dato 2 januari 1824 benoemd tot rechter-commissaris, van een Praamschip, genaamd de VROUW ALEIJDA, liggende binnen deze stad in de Singel, bij de Stroomarkt, lang 19 ellen, wijd 4 ellen, hol in het ruim 2 ellen, groot 25 lasten, met al deszelfs staand en lopend want. Deze executie geschiedt ten verzoeke van Klaas van Ipenbuur, zeilenmaker, wonende binnen deze stad in de Haringpakkerij, dewelke tot zijn procureur gekozen heeft T. Asser, wonende op de Singel, bij de Vijzelstraat.
Op en jegens de Wed. Klaas Govers, eigenaresse van en wonend aan boord van het bovengemelde schip, gevoerd door schipper Roelof Velding, in krachte van een vonnis bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Amsterdam, recht doende in zaken van koophandel, de dato 9 september 1823, ten behoeve van de executant en ten laste van gemelde Roelof Velding als schipper van gemeld schip bij gebreke van betaling van NLG 336,42½.
De inbeslagneming is geschied bij proces/verbaal van de deurwaarder D. Aeijlts van den 23 december 1823. (opm: sterk bekort)
Hetzelve schip is door de executant ingesteld voor een somma van NLG 25,- (te veilen) op maandag 9 februari 1824.
Amsterdam, 4 februari 1824,
T. Asser, procureur


Datum: 05 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 31 januari is het schip de JONGE MAARTEN, kapt. Kall, van Rotterdam naar Dundalk, te Douvres (opm: Dover) binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Ter rede van Batavia lagen den 4 oktober Zr.Ms. wachtschip TROMP, Zr.Ms. fregat MELAMPUS, Zr.Ms. schoener ZEEMEEUW en de roeikanonneerboot No. 4,
Voorts de Nederlandse schepen JAN EN CORNELIS, kapt. J. Kroon, hetwelk alleen op het restant van deszelfs lading van Sourabaija wachtte om naar Amsterdam te vertrekken; PAKET VAN AMSTERDAM (opm: fregat), kapt. F. Lange, hetwelk den 12 oktober, WATERLOO, kapt. N. Hensken, dat den 31 oktober, en JAVA PACKET, kapt. W. Blom, hetwelk den 20 oktober naar Amsterdam zoude vertrekken; CONCORDIA (opm: fregat), kapt. H. Bos, en BARON VAN DER CAPELLEN, de bark MENTOR en de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, CONCORDIA, HARMONIE, PHILOTAXE, WILHELMINA, KATWIJK, DE HOOP, ANNA, FANNY en JOSEPH.
Ter rede van Samarang lagen den 27 september Zr.Ms. kanonneerboot No. 16, en de Nederlandse brikken JOHANNA HUBERTINA, MALAKKA, ELEONORA, en GEERTRUIDA, en ter rede van Sourabaija Zr.Ms. fregat VAN DER WERF, Zr.Ms. korvet AREND, Zr.Ms. brik NAUTILUS, Zr.Ms. schoener CIRCÉ, en de roei-kanonneerboten No. 6, 8 en 18. Voorts de Nederlandse schepen VROUW HELENA en JOHANNA FREDERICA, de brikken AMAZOON, LIVINIA, ADSISTENTIE, THEODORA, KALYMAAS (opm: KALIMAAS) en FRANCINA, de schoeners de HOOP, CECILIA en REMBANG en de kotter de GOEDE HOOP.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Kapt. P. Muller, voerende het schip THERESIA, van Amsterdam naar Gibraltar, den 27 januari in Texel terug gekomen, meldt uit het Nieuwe Diep van den 31 januari, dat hij zijn lading gelost en genoegzaam onbeschadigd bevonden had. Hij zoude den 2 februari in het dok halen om te kielen, zijnde bijna alle de naden door zwaar prangen open gesprongen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 februari. Gisteren zeilden in zee: VREDE en VRIENDSCHAP, kapt. K. Nieveen, naar Suriname; CHARLOTTA, kapt. J.C. Spiegelberg, naar Lissabon; CANTON PACKET, kapt. D. King, naar Boston; HESPERUS, kapt. W. Rijnbende, naar Belfast; ONVERWACHT, kapt. J.E. Gust, naar Newry; EENDRAGT, kapt. K.W. Patje, naar Portsmouth; VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huisman, naar Cork.
Heden zeilden naar zee: GOEDE HOOP, kapt. J.H. Klein, naar Dublin, en KLAZINA en DIRKJE, kapt. C. Schilperoort, naar Brest.
Het schip de JONGE ALIDA, kapt. J.G. van Berkel, is uit de haven naar boven gezeild (opm: zie RC 030224).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW REINIERA, kapt. D.J. Boodrager (opm: smak VROUW REINERA, B.J. Bondrager), van Hull.
Heden zeilde naar zee: VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder, naar Port à Port.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 februari. Gisteren zeilde naar zee VIER VRIENDEN, kapt. J. Nietveld, naar Tindas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Den 2 februari zeilde van Hellevoetsluis naar zee het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar Lissabon; het is onder de Zuidwal ten anker gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 februari. Den 2 arriveerde in de Maas het schip de VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager, van Hull.
De 3 zeilde de VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder, naar Port-à-Port
Van den Briel wordt van den 4 gemeld, dat kapt. Mulder door contrariewind op de rede terug is.
Den 4 des morgens zeilde het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 februari. Te Antwerpen is gearriveerd het schip ZEELUST, kapt. J.F. Peper, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Dublin: het Nederlands Kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl.
Newry: het Nederlands Smakschip GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg.
Belfast: het Nederlands Hoekerschip WILHELMINA, kapt. C. Cordia.
Londonderry: het Nederlands kofschip CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik.
Adres D. Burger & Zoon


Datum: 06 februari 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris E.T. Kuiper, te Bolsward, presenteert publiek bij strijk- en verhoog gelden te verkopen: een welbezeild Kofschip, de MERCURIUS genaamd, gevoerd geweest door kapitein Rienk Dirks, thans liggende in de Zijlroede te Makkum, lang over steven 18 Nederlandse ellen 7 palmen, wijd en hol naar advenant, met alle deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere annexen, volgens daarvan opgemaakte inventaris: breder bij verkoop biljetten omschreven.
Wie gading maken, komen op maandag den 23 februari 1823, des namiddag ten 2 ure, bij de provisionele, en des avonds ten 6 uren, bij de finale verkoop, ten huize van Jan Pieters de Boer, in het schipperhuis te Makkum: kunnende de condities intussen ten kantore van voornoemde notaris, alwaar de inventaris van gemeld vaartuig te bekomen is, vernomen worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Kofschip, groot 110 rogge lasten, met een goede inventaris. Te bevragen bij F.D. Fontein, te Harlingen. (opm: mogelijk ANNA EN CATHARINA)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.T. de Jong, te Gorredijk, zal op woensdag den 11 februari 1824, des namiddag ten 4 ure, ten huize van de kastelein B. de Vos, aldaar, publiek bij de beschrijving ter verkoop aanbieden: de gerechte vijf zesde gedeelten in zeker Schuite schip, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, haken en bomen, en verdere scheepsgoederen, ingevolge daarvan zijnde inventaris, zodanig hetzelve laatst door Siebe Duijes Glastra is bevaren, en thans aan de Gorredijk ter bezichtiging ligt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 26 januari binnen gekomen het schonerschip ANN, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen. Uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. W. Bayes, met boter naar Londen.
Den 27 dito binnen gekomen het smakschip de GOEDE INTENTIE, kapt. T.J. van der Veer, met ballast van Londen.
Den 1 februari binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazeby, met ballast van Londen. Uitgezeild het schonerschip the ANNE, kapt. Wm. Barfield, met boter naar Londen, de kofschepen VRIESLANDS WELVAREN, kapt. T.D. van Veen, de VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, beide met schors naar Liverpool.


Datum: 07 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Aangaande het schip de KLEINE JAN, kapt. F. Vercruijssen (opm: smak KLEINEN JAN, thuishaven Gent, kapt. F.J. Verkruijsen), van Bayonne naar Antwerpen en Amsterdam, op het eiland Heisant (opm: Ouessant) met veel water in het ruim binnengelopen, wordt in een brief van Landerneau van den 26 januari gemeld, dat hetzelve, wegens lekkage aldaar binnengelopen zijnde, zich naderhand in een zinkende staat bevonden heeft, en uit hoofde van deszelfs zware beschadigdheid is afgekeurd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 februari. Volgens brief van Triëst van den 22 januari was aldaar een scheepskapitein gearriveerd, die berichtte te Conzola vernomen te hebben, dat een Nederlands schip, van Triëst vertrokken, op het eiland Cassa, bij Raguza, verongelukt en de equipage op drie man na gered was of slechts drie man van dezelve geborgen waren (opm: onjuist, zie RC 140224). Men vreesde te Triëst, dat dit schip zoude zijn de MERCURIUS, kapt. R. Folkerts, alzo hetzelve den 4 januari des ochtends van daar naar Antwerpen vertrokken zijnde, de volgende dag op gezegde hoogte had kunnen zijn en er buiten hetzelve geen Nederlands schip van Triëst gezeild was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Men verneemt, dat de kapitein en een man der equipage van het schip de JONGE ALIDA, kapt. Van Berkel, hetwelk op de hoogte van Noord-Voorland door the PACTOLUS, kapt. Bedford, van Hamburg, overzeild is, zich het leven gered hebben door aan boord van het laatstgenoemd schip over te springen. (opm. zie RC 030224 en 050224)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De intekeningen op de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij staan nog open tot dinsdag den 17 februari 1824, wanneer dezelve definitievelijk zullen gesloten worden en de Maatschappij zal worden geconstitueerd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Sourabaija zijn onder meer aangekomen:
Den 30 januari Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 6, commandant 2e luit. Blok, den 18 januari van Banjoewangie, en Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 15, commandant 2e luit Kockers, van een kruistocht om de West.
Van Sourabaija zijn onder meer vertrokken:
Den 25 januari de brik KALIMAAS, kapt. Ko Bingtek, naar Amboina, en het voor het gouvernement ingehuurde particuliere schip STAR, kapt. H. Gibbons, naar Banda; het voor het gouvernement ingehuurde schip JESSY, kapt. Kayser, naar Banda met Zr.Ms. troepen. Den 28 januari het schip BUITENZORG, kapt. J. Bowie, naar Batavia met 3 passagiers, en het voor het gouvernement ingehuurde particuliere schip LOUIZA, kapt. C. Strickers, over Banjoewangie naar Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Op den 18 februari aanstaande zal te Cheribon publiek worden verkocht de snelzeilende brik genaamd ELISABETH, volgens inventaris, hebbende onlangs nieuwe masten gekregen. Dezelve ligt thans klaar om zee te kiezen.
Iemand nadere informatiën begerende vervoege zich bij L. Vitales.
Cheribon, 24 januari 1824.


Datum: 10 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. Bij het Zeemans-Collegie van de blauwe vlag te Amsterdam is bericht ingekomen, dat den 28 januari in de buurt van Wijk aan Zee aan strand gespoeld zijn twee wrakken, het ene een gekoperde bodem, en het andere een zijde van een grote brik, op een gedeelte van welke spiegel de vergulde letters POL..

RC 100224
Rotterdam, 9 februari. Den 6 des namiddags arriveerde te Hellevoetsluis het schip JUFVROUW ALIJDA, kapt. L.K. Tiktak, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 februari. Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J.Besseling, VROUW ANNA, kapt. Schulte, beide van Londen, en JONGE JETSKE TROMP, kapt. De Jong, van Cette (opm: Sète).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. de Grijs, J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Corver en H. Smit, makelaars, zullen op maandag den 16 februari 1824, des avonds te 6 uren, in het voormalig Nieuwezijds Heerenlogement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair, welbezeild Nederlands Kofschip, genaamd DE GROOTE ZEEVAART, gevoerd door kapt. J.S. Rotgans, lang 23 ellen 78 duimen, wijd 5 ellen 12 duimen, hol 2 ellen 27 duimen, alles Nederlandse maat, groot volgens meetbrief 65 lasten, breder bij de inventaris, zijnde inmiddels uit de hand te koop. Bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors C. de Grijs & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: voor goederen en passagiers, het Nederlands Fregatschip WILHELMINA, kapt. Willem Verloop (opm: in RC 281024 werd nog steeds met het a.s. vertrek geadverteerd).
Idem: Het ongemeen snelzeilend gekoperd Brikschip de JONGE JACOBUS, kapt. Jan Jansen Bon, om in de loop der maand februari te vertrekken, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers.
Suriname: het Nederlands Brikschip MARIA AGNIETA, kapt. Paulus Rijnbende, vertrekt den 15 febaruari.
Smirna (opm: Izmir), met vrijheid om Gibraltar aan te doen: het Nederlands snelzeilend Schoenerschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Gerrit Jans Meeuw, om den 21 februari te vertrekken.
Bayonne: het Nederlands Smakschip de ELSINA, kapt. Evert G. Pekelder.
Liverpool: het Nederlands schip de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. Hendrik Hans Scholten.
Bergen: in Noorwegen het Nederlands schip NOOIT GEDACHT, kapt. Hendrik Gerhardus Peperboom.
Elseneur en Petersburg: het Nederlands Smakschip HARMONIE, kapt. Van de Best.
Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Elseneur en Petersburg: Het Nederlands Smakschip ELSINA, kapt. J.F. Brouwer.
Adres Kuyper, Van Dam & Smeer, of Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop of te huur: de scheepstimmerwerven De Zwarte Rave en De Vergulde Buis, aan het einde van de Kleine Kattenburgerstraat, te zamen of ieder apart. Adres bij de makelaar Pr. Lugt Jansz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 februari. Den 1 en 2 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jan Jacobs Kortrijk), naar Colchester, JEANETTE MARGARETE, kapt. R.D. Beekman, naar Londen, beide met boomschors; de DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schutt, met boekweit en klaverzaad; de HOOP, kapt. J.G. Patje, met boomschors en vlas; de VROUW ELISABETH (opm: kof, Oostende), kapt. F. van der Steen, met vlas; de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, met meekrap (opm: rode kleurstof) en vlas, alle vijf naar Londen; HELVETIUS, kapt. S. Swift, naar Philadelphia, met metselsteen; MARIA, kapt. J. Zierik, met boomschors, en CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, met boomschors en meekrap, beide naar Liverpool; die HOFFNUNG, kapt. H. Carsseboom, naar Bordeaux, met stukgoederen; de JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, en ENTREPRISE, kapt. J. Lowrie, beide naar Leith, met boomschors; de WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman, naar Londen, met vlas en meekrap.
Voorts zijn, den 1 en 2 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: LA BONNE SOCIÉTÉ, kapt. L. Garque, van Duinkerken, met wijn; de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.G. Besseling, van Londen, met ballast; the MACKAREL, kapt. W. de la Rue, van Guernsey, en EXCHANGE, kapt. J. Flurey, van Jersey, beide met suiker en koffie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, lang 17 ellen 608 strepen, hol en wijd na rato, met zeil en treil, ankers en touwen en verdere scheepsgoederen, thans liggende te Eernewoude, bij de eigenaar J.J. Staphorsius, die in alle billijkheid wil handelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomboot op Harlingen.
De ondergetekende, bij besluit van Z.M. de Koning, in dato 17 december 1823, no. 90, bekomen hebbende concessie, tot het aanleggen van een stoomvaartuig van Amsterdam op Harlingen en terug, ter overbrenging van passagiers en goederen, zal daartoe met zo veel spoed als mogelijk is, doen in gereedheid brengen, een in alle delen schoon en uitmuntend ingericht vaartuig, hetwelk gevoerd zal worden door de scheepskapitein C.J. Jonker.
De intekening tot deelneming voor aandelen van NLG 500,- (voor zo verre dezelve nog disponibel zijn), kan geschieden ten kantore van de ondergetekende, op de Heerengracht, bij de Blauwe Burgwal, no. 272, te Amsterdam, en ten kantore van Mr. J. Hanekuijk, notaris te Harlingen, en J. Albada Hz, notaris over het 2e kanton Leeuwarden bij gemelde stad woonachtig. Ld. de Vijver
(opm: in PGC 270124 was een soortgelijke advertentie verschenen, waarbij gegadigden zich bij de scheepsmakelaar B. Bulsing te Groningen konden vervoegen)


Datum: 11 februari 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 1 februari arriveerde te Dartmouth de PROVIDENTIE, kapt. Van der Steen, van Antwerpen naar Tenerife, met verlies van de boegspriet, want, topmasten, zeilen, enz.


Datum: 12 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Slof, van Busum naar Amsterdam, te Delfzijl met schade binnengelopen, lag na volbrachte reparatiën den 2 februari gereed om de reis te vervolgen.


Datum: 13 februari 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Van den 30 november tot den 21 december 1823 zijn te Suriname aangekomen ARGYLE, kapt. D. Spreeuw; PAULINA, kapt. A.J. Struik; VEREENIGING, kapt. W. de Boer; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.W. Bodeman; CONCORDIA, kapt. W. Groen; SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff; ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos; WILHELMINA, kapt. W. Swart; WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Johannesen; ANNA MARIA, kapt. J.D. Hanes; IPENRODE, kapt. A.F. Oosterloo; JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl; MARIA, kapt. E.D. Dekker, en MARGARETHA JOHANNA, kapt. K. Jansen, alle van Amsterdam.
Bovengemelde kapt. Groen dacht primo februari de terugreis aan te nemen. Kapt. W. Swart is na deszelfs vertrek van Ramsgate buiten het Kanaal door een zware storm overvallen en heeft daardoor een geheel stel zeilen verloren en schade aan schip en tuig bekomen.
Te St. Jago de Cuba is den 3 december l.l. gearriveerd de VROUW DIEUWERTJE, kapt. A. Thomsen, van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Stinstra, te Franeker, zal maandag den 16 februari 1824, in het Posthuis te Franeker, finaal, des avonds ten 6 ure, publiek bij verhoog geld presenteren te verkopen: de gerechte helft in het trekveer en schip, no. 6, varende van Franeker op Leeuwarden en terug, bij wijlen Dirk Gerrits van der Veen, als eigenaar bevaren; dadelijk na de palmslag vrij te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.E. van Loon, te St. Anna Parochie, presenteert bij strijk- en verhoog geld te verkopen: de helfte van een veerschip en aanbehoren, varende van Zuidhoek onder Vrouwen Parochie bij Abe van de Vlag in huur; breder bij biljet gespecificeerd.
Wie gading maakt, kome op zaterdag den 21 februari 1824, des namiddag ten één ure, in de herberg te Sint. Anna Parochie, bij de beschrijving en provisionele toewijzing, en kunne de verkoop voorwaarden intussen worden vernomen bij voormelde notaris.
Wie gading maakt, kome op zaterdag den 21 februari 1824, des namiddag ten één ure, in de herberg te Sint Anna Parochie, bij de beschrijving en provisionele toewijzing, en kunne de verkoop voorwaarden intussen worden vernomen bij voormelde notaris.


Datum: 14 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 februari. Dezer dagen heeft de heer Burggraaf Dubouzet, consul van Frankrijk alhier, aan de kapitein Evert E. Hoveling, van Veendam, welke, het schip (opm: kof) de HENDERIKA voerende, in de maand juli van 1823 door zijn moedig en menslievend gedrag het geluk had om de schipbreukelingen van het Franse scheepje le HAZARD, kapt. Nicolas Pelletier, dat van Stockton naar Rouaan bestemd en zinkende was, te redden en hen aan de Nederlandse kust aan wal te zetten, een zeer fraaie medaille overhandigd, hem door de Franse minister van marine ter beloning van zijn edele handelwijze geschonken op het rapport, dat gemelde consul aan zijne excellentie deswegens opgezonden had. Deze medaille is versierd met de beeltenis van Zr.Ms. de koning van Frankrijk en aan de keerzijde derzelve vindt men de naam van kapt. Hoveling en zijn loffelijke daad vermeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 februari. Aangaande het schip MERCURIUS, kapt. R. Folkerts, van Triëst naar Antwerpen, hetwelk men vreesde dat bij Ragusa verongelukt zoude zijn (opm: zie RC 070224), wordt in brieven van Triëst van den 29 januari gemeld, dat kapt. Norager, voerende het Noors schip NORGES GRUNDLOS, aldaar van Bergen gearriveerd, den 7 dito voornoemde kapt. Folkerts op Isola Grossa in Dalmatiën gesproken en van hem had vernomen, dat hij den 5 alleenlijk enige schade aan zeilen bekomen had, na welke hersteld te hebben, hij den 6 zijn reis had voortgezet en zijn schip toen in goede staat was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 februari. Het schip WILHELMINA, kapt. W. Swart, van Amsterdam te Suriname gearriveerd, is, na deszelfs vertrek van Ramsgate op de Gronden, buiten het Kanaal (opm: het ondiepe gedeelte van de Atlantische Oceaan voor de ingang van Het Kanaal; ruwweg het gebied binnen de 100 vademlijn), andermaal door een zware storm overvallen, waarbij een geheel stel zeilen verloren gegaan en schade aan het schip en tuig veroorzaakt is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 februari. Den 12 arriveerde in de Maas het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, van Portsmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 februari. Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen NICOLAS, kapt. Beekman, van Lissabon, en COMMERCE, kapt. De Vries, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 februari. Te Marseille is gearriveerd de WELVAART, kapt. Walker, van Amsterdam, laatst van Lissabon.
Den 7 zijn te Ramsgate gearriveerd ANNEGINA, kapt. Potjer, van Rotterdam naar Liverpool, en HENDRICA, kapt. Kramer, van Rotterdam naar Belfast. Den 6 lag bij Ramsgate de VROUW GEERTRUIDA, kapt. Drijer, van Amsterdam naar Newry.
Den 7 zijn te Deal gearriveerd de VRIESLANDS WELVAART, kapt. Veen, van Harlingen naar Liverpool, en GEERTRUIDA, kapt. Draper, van Rotterdam naar Newry.
Den 8 is te Cowes gearriveerd de CORNELIA, kapt. Sipkes, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 februari. Van den 4 dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen: l’ELISE, kapt. A. Richard, van St. Malo naar Rotterdam gedestineerd, met honig.
Voor Antwerpen bestemd: OFFSPRING, kapt. J. Bishop, van de Havana, met koffie en suiker; ANNA, kapt. F. Schulte, van Londen, met ballast; DORIS, kapt. C. Alers, van Bordeaux, en de JONGE TJITSKE TROMP, kapt. R.S. de Jong, van Cette (opm: Sète), beide met wijn en brandewijn; the UNION, kapt. C. Schaken, van Batavia, met suiker en koffie; the LIBERTY, kapt. M. Aldridge, van Messina, met citroenen; PIETER EN MARIA (opm: kof, Antwerpen), kapt. C.P. Eggers, van Londen, met ballast.
Den 10 dito. Van den 10 dezer tot heden zijn op onze rede aangekomen: de JONGE SOPHIE (opm: bijlander, Temse), kapt. J.F. Muijs, van Londen naar Rotterdam gedestineerd, met suiker.
Voor Antwerpen bestemd: NICOLAAS (opm: kotter NICOLAS, Antwerpen), kapt. J.E. Beekman, van Lissabon, met fruit; SEJEN, kapt. H. Brikz, van Gallipoli, met wijn en stukgoederen; de COMMERCIE (opm: COMMERCE, Brussel), kapt. H.A. de Vries, van Londen, met stukgoederen; die PERLE, kapt. S.P. Jugenson, met fruit en stukgoederen, en SERENE, kapt. J.P. Johansen, met olie en sumac (opm: 1. Zuid-Europese heester, 2. van genoemde heester afkomstig gemalen stof t.b.v. verf- en looistof), beide van Messina.
Heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARGARETHA CLAZINA, kapt. G. Rotgans, naar Leith, met boomschors.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 7 februari het schip CORNELIA, kapt. S.H. Veer, den 7 september 1823 van Antwerpen met 4 passagiers.
Den 8 februari het schip MARY, kapt. W. Alexander, den 11 september 1823 van Rotterdam met 8 passagiers.
Den 9 februari het schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. H. Piter, den 28 januari van Padang met 2 passagiers en 15 man troepen, en het schip INDUSTRIE, kapt. J.M. Jitter, den 7 september 1823 van Rotterdam met 2 passagiers.
Den 12 februari het schip ARINUS MARINUS, kapt. H.G. Nanning, den 22 oktober 1823 van Rotterdam met 3 officieren en 100 man troepen.
Te Soerabaija zijn onder meer aangekomen:
Den 4 februari Zr.Ms. schoener IRIS, commandant 2e luit. Adenterum van Boudijk Bastiaanse, van Batavia, met 7 passagiers en een detachement zeevarenden, behorende bij Zr.Ms. koloniale zeemacht.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie: De Provisiën aangebracht per de ARINUS MARINUS (opm: fregat), H.G. Nanning q.q. van Rotterdam, welk schip den 22sten oktober 1823 gezeild is, zijn te bekomen bij Kruijt & van Dasten.
Batavia, 12 februari 1824.


Datum: 17 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Kapt. P. Sipkes, voerende het schip CORNELIA, van Rotterdam naar Batavia, meldt van Cowes den 8 dezer, dat hij die dag aldaar wegens tegenwind is binnengelopen. Het schip was in goede staat en het volk benevens de passagiers welvarend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Kapt. J.J. Bart, voerende het schip (opm: brik) MARIA EN JACOBA, meldt van Curaçao den 14 december, dat hij den 21 oktober uit Texel gezeild zijnde, reeds den 23 dito buiten het Kanaal was, den 2 november bij Madeira kwam en toen ZW en WZW winden kreeg, die hem tot binnen de Canarische Eilanden brachten, waar hij een Colombiaanse korvet ontmoette, welker kapitein bij hem aan boord kwam en hem, na de allervriendelijkste behandeling, verliet, waarna hij den 2 december te Curaçao aangekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Den 15 des morgens zeilden van Hellevoetsluis de VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder, naar Port-à-Port; de MARIA JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.G. Boekhout, naar Limerick; de BUITEN VERWACHTING, kapt. C. van der Plas, naar Boulogne; de VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer, naar Cork; de WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar Belfast en de ATHALANTE, kapt. N. Volkerts, naar Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.Ten overstaan van mr. Willem Jan Quintus, openbaar notaris te Groningen, zal op vrijdag den 20 februari 1824, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Jan Eekhoff, Tz, aan de Groote Markt, aldaar publiek verkocht worden: een uitmuntend snelzeilend kofschip, genaamd DE JONGE WILLEM, van ouds DE JAGER, groot 40 roggelasten, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zodanig als door Ibe Jan Schelts is bevaren, en liggende in de Noorder-Haven te Groningen. Om 14 dagen na de dag van verkoop te aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Ten overstaan van de notaris mr. F.S.R. van Lijphart te Appingedam zal op donderdag den 4 maart 1824, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder Weits te Delfzijl, publiek worden verkocht de florissante scheepstimmerwerf De Goede Verwachting, onder Farmsum, met de gereedschappen en toebehoren, behorende tot de nalatenschap van de heer W.J. Groeneboom. De conditiën van verkoop zullen 3 dagen bevorens ten kantore van de genoemde notaris ter lezing liggen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 2 februari is binnen gekomen het schoenerschip CORONATION, kapt. John Power, met ballast van Londen.
Den 7 dito uitgezeild het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedses, met dakpannen naar Noorwegen.
Den 11 dito uitgezeild het schoenerschip VIOLET, kapt. Robert Cubitt, met boter naar Londen, de kofschepen JOHN WILHELM (opm: kof JOHAN HENDRIK WILHELM), kapt. H. Sleehuis, CATHARINA, kapt. D.L. Kappen, DRIE GEZUSTERS, kapt. T.T. Dijkstra, alle drie met ballast naar Noorwegen.
Den 14 dito uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazeby, met kaas etc, naar Londen; de smakschepen EENDRACHT, kapt. K.J. Doijes (opm: kapt. Klaas J. Dooijes), ZEELUST, kapt. P.E. Boer, beide met ballast naar Noorwegen, het kofschip WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, met schors naar Liverpool.
Den 16 dito binnen gekomen het schoenerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen, en uitgezeild het schoenerschip CORONATION, kapt. John Power, met boter naar Londen.


Datum: 19 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Volgens brief van Delfzijl van den 12 dezer waren alle de van daar vertrokken schepen, waaronder MAGDALENA, kapt. O.E. Juister van Dantzig naar Amsterdam, en die FREUNDSCHAFT, kapt. T. Jurgens, van Amsterdam naar Bremen, uit hoofde van harde tegenwind aldaar voor de haven teruggekomen en in de storm van den 11 dito genoodzaakt geweest de Eems hoger op te vluchten. Kapt. Jurgens had een anker, touw, steng en zeilen verloren; ook vreesde hij, dat de mast gekraakt was. Hij zou zich te Delfzijl van het nodige voorzien en, daar het schip goed dicht gebleven was, zo spoedig mogelijk de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 februari. Van Hellevoetsluis wordt van den 17 gemeld, dat vandaar zeilde het schip de JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool; den 17 des namiddags arriveerde het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, van Hamburg.
Den 18 des morgens zeilden uit de Maas de schepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. T.J. Nuisker, naar Bordeaux, JOHANNA, kapt. H.F. Mulder, en VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs, beide naar Hull, en de JONGE SIJBRAND, kapt. R.F. Mellema, naar Leith.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R. Renses, van Rotterdam naar Guernsey, is den 8 dezer te Ostende binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 februari. Van den 12 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onnze rede aangekomen GRAMPUS, kapt. S. Gay, van Charlestown, met katoen en rijst; de MARIA, kapt. F.G. Mellema, van Hull, met stukgoederen.


Datum: 20 februari 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, bij Inse Melles Westra, te Joure: een beste nieuw gebouwde praam, met platte luiken, lang over steven 10 ellen 3 palmen, wijd over zijn berghout 3½ ellen.


Datum: 21 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Kapt. B.J. Smeengh, voerende het kofschip MARIA CATARINA, van Cadix, den 16 februari in Texel binnen, heeft den 9 dito bij Portland in goede staat gepraaid de CONCORDIA, kapt. S. Swart, van Rotterdam naar Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Van Den Briel wordt van den 19 gemeld, dat den 18 gezeild zijn de schepen de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. A.A. van der Wal, naar Colchester, en de VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, naar Gibraltar.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Van Batavia zijn onder meer vertrokken:
Den 18 februari Zr.Ms. fregat EURYDICE, commandant kapt.t.zee J.F.C. Waardenburg, hebbende aan boord Z.Exc. de heer Gouverneur-Generaal en mevr. de baronesse Van der Capellen en gevolg, en Zr.Ms. korvet ZWALUW, commandant kapt.luit.t.zee Z. Schrooyensteijn, beide koersstellende om de noord-oost; de brik DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, naar Rotterdam met 3 passagiers, en de kotter PADANG, kapt. W. Purvis, naar Soerabaija. Den 19 februari het schip AURORA, kapt. H.G. Nannings, naar Rotterdam, met 8 passagiers.
Te Soerabaija zijn onder meer aangekomen:
Den 8 februari Zr.Ms. kanonneerboot No. 17, commandant luit.1e kl. J. Bouman, den 3 februari van Pontianak met 3 passagiers.
Den 12 februari het voor het gouvernement ingehuurde particuliere schip PRINS BLÜCHER, kapt. R.B. Slack, den 11 februari van Joana.
Van Soerabaija zijn onder meer vertrokken:
Den 10 februari Zr.Ms. schoener CIRCE, commandant 1e luit Rambaldo, naar een kruistocht om de Oost, en het schip JOHANNA FREDERIKA, kapt. P. de Haan, naar Amboina.
Den 13 februari Zr.Ms. schoener DAPHNE, commandant 1e luit. Lockemeijer, en Zr.Ms. brik DOURGA (opm: DOERGA), commandant 1e luit. D.H. Kolff jr, beide naar een kruistocht om de Oost, en het voor het gouvernement ingehuurde particuliere schip EMILE, kapt. J.C. Ross, naar Amboina.


Datum: 24 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading in de Kom te Brugge voor Konstantinopolis en Smirna (opm: Istanbul) resp. Izmir), enz. het mooi Nederlands brikschip (opm: thuishaven Brugge) de NIJVERHEID, kapt. D. Coelinck. Dit schip, inhoudende 240 vat, gedubbeld in koper, is uitmuntend door zijn sterkte en schoonheid zijner constructie, en andermaal door zijn onovertreffende zeiling, in gereedheid om onder zeil te gaan van 25 tot 30 maart toekomende. Men zal er koopmanschappen en passagiers aanvaarden.
Zich te adresseren bij Mr. C. Bogaert, proprietaris (opm: eigenaar) van het gemelde schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 februari. Den 21 arriveerde te Hellevoetsluis het schip OTTO, kapt. J.E. Carst, van Stettin.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 februari. Den 20 zeilde uit de Maas de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Liverpool.
Den 21 zeilden de GEERDINA, kapt. L.T. Sok, en NOOIT GEDACHT, kapt. H.G. Peperboom, naar Bergen, en arriveerde de JONGE CORNELIS, kapt. A.G. Oortjes, van Christiansand.
Den 22 zeilden de ZEEMEEUW, kapt. V. Plug, naar Londen; CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik, naar Londonderry en de VROUW ENGELINA, kapt. H.F. de Jong, naar Colchester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Van Den Briel wordt van den 23 gemeld, dat zeilden de VROUW HENDRIKA, kapt. E.D. Hoveling en JUFVROUW ALIJDA, kapt. L.K. Tiktak, beide naar Grimsby; de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Lynn (opm: King’s Lynn), en de FLORA, kapt. D. Rooderkerk, en VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart, beide naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Den 19 dezer is van Middelburg naar zee gezeild het fregatschip ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Vlissingen, 17 februari. Van den 14 tot den 16 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen PETRONELLA CATHARINA, kapt. W.N. Jacobs met boekweit, en HERO (opm: brik HÉROS, Antwerpen), kapt. H. Poppen, met boomschors, beide naar Londen; CHARLES (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. J.P. Visser, en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, beide naar Liverpool met boomschors; JUFVROUW ENA, kapt. R.J. Haverbult, naar Colchester met boomschors; l’UNION, kapt. J. van den Broecke, met stukgoed en BELLE ALLIANCE, kapt. Wilman, met boomschors, beide naar Londen; de MAGNANIME, kapt. J. Zietzes, naar Buenos Ayres met jenever, enz; de HARMONIE, kapt. B.J. Wijgers, naar Liverpool met boomschors; CLEOPATRA, kapt. L. Leglise (opm: driemaster CLEOPATRE, Oostende, kapt. Ludovicus l’Église), naar Rio-Janeiro met stukgoed; ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, naar Newry met raapzaad; DE VROUW HENDRIKA, kapt. K. van den Oever, met boekweit, en DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, met boomschors, beide naar Londen de VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, naar Pontipool, met boomschors, en JANTINA, kapt. H.K. Grimminga, naar Liverpool met boomschors, vlas en klaverzaad.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping te Terschelling, op maandag den 1 maart 1824 van een lading balken en delen, aldaar gestrand en geborgen uit het schip de VROUW GESIENA (opm: smak VROUW GESINA, zie ook AC 070124 en RC 100124), komende van Christiansand in Noorwegen. Nadere informatie bij de heer Strandvonder van gedachte eiland.


Datum: 26 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Oproeping van crediteuren. De crediteuren van de gefailleerde firma van St. Martin & Co, voorheen kooplieden te Rotterdam, welke nalatig zijn gebleven hunne pretensiën ingevolge bevorens gedane oproepingen te doen verifiëren en affirmeren, worden door deze verwittigd, dat bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam van dato 13 februari 1824 aan dezelve crediteuren als nog daartoe een nieuw uitstel is verleend en worden dezelve crediteuren mitsdien uitgenodigd om als nog voor of op den 23 maart aanstaande aan de ondergetekenden of wel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel voornoemd het beloop hunner schuldvorderingen ten laste hetzelve faillissement op te geven met overlegging der bewijzen, tot justificatie daarvan dienende, en voorts te compareren op woensdag den 31 maart 1824, des voormiddags te half twaalf uren, in de raadkamer der voormelde rechtbank, ten raadhuize dezer stad, ten einde als dan in bijwezen van mijnheer de rechter-commissaris van het faillissement over te gaan tot verificatie en affirmatie hunner schuldvorderingen overeenkomstig de wet.
Rotterdam, 20 februari 1824, de prov. syndici
Noordwijks & Zoon & Schadee, en Pieter Overgaauw

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip de JONGE CORNELIA, kapt. J.W. Kuijl, van Amsterdam maar Bayonne, is, volgens rapport, den 4 februari met meer andere schepen uit de Geesthaven, alwaar het binnengelopen was, vertrokken, en in een brief van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) van den 19 februari wordt gemeld, dat hetzelve schip aldaar door een voor NLG 2000 aangenomen ever is binnengebracht. Hetzelve was zeer lek en had het roer, zeilen en touwen verloren. Ook vreesde men, dat een gedeelte der lading beschadigd zoude zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Den 25 februari zeilden uit de Maas de schepen JONGE CORNELIS, kapt. G. de Jong, naar Souvabriseson (opm: plaats niet getraceerd) en NEGOTIE, kapt. H. van der Meij, naar Colchester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 februari. Te Gravesend zijn gearriveerd de HERO, kapt. Poppen, GOEDE HOOP, kapt. de Groot, WILHELMINA, kapt. Lundstede, en VROUW HENDINA, kapt. Van den Oever.
Bij Douvres (opm: Dover) waren den 10 februari de JONGE ALIDA, kapt. Van der Weijde, van Vlaardingen naar Gibraltar; den 13 februari de VROUW GEERTRUIDA, kapt. Draijer, van Rotterdam naar Newry, en den 14 dito de MARIA, kapt. Zeijlstra, van Suriname naar Amsterdam.
Den 17 februari arriveerde te Falmouth JONGE MARGINA, kapt. Bakker, van Rotterdam naar Belfast;
den 15 dito bij Penzance de FRIESLAND, kapt. Drent, van Rotterdam naar Londonderry.
De HELENA CATHARINA, kapt. Musegaas, van Amsterdam naar Afrika en Brazilië, heeft den 14 februari van Penzance, en JONGE WILLEM, kapt. Medevoort van Amsterdam naar Suriname, den 19 van Cowes verder de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's Gravenhage, 24 februari. Men verzekert, dat Z.M, voor enige dagen, een ontwerp heeft goedgekeurd, hetwelk men van het hoogste belang voor Amsterdam beschouwt. Daar zal, zegt men, een dijk worden aangelegd, welke het IJ van de Zuiderzee zal scheiden, op de hoogte van de vuurtoren. Deze dijk, die van de vereiste sluizen zal zijn voorzien, zal strekken om de vaart van de Zuiderzee op Amsterdam, welke, door het Pampus, aan moeilijkheden is blootgesteld en dreigde zulks nog meer te worden, voortaan voor alle schepen en te allen tijde geschikt en zeker te maken.


Datum: 27 februari 1824


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De ondergetekende, belast met de werving alhier voor Zr.Ms. schip HOLLAND, verwittigt hier mede de belanghebbenden, dat ingevolge het besluit van zijne Excellentie de Minister voor de Marine van den 9 dezer, No. 55, de premiën voor de matrozen der eerste klasse tot vijftig guldens, en voor die der tweede klasse tot vijf-en-twintig guldens zijn verhoogd geworden.
Leeuwarden, den 23 februari 1824 De Luitenant ter Zee der 1e Klasse
J.G. Huijs


Datum: 28 februari 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 februari. Van den 21 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen DE GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, naar Hull met stukgoed; WILHELMINA, kapt. A. Lunsted, en WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, beide naar Londen met boomschors; HENDRINA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker met boekweit, MARRIANNA PACKET (opm: sloep MARIA ANNA PAQUET), kapt. H. Ottes, met raapzaad en meekrap, LOUISE, kapt. D. Guijt, met boekweit, en JUFVROUW BIBIANA, kapt. J.H. Uiling, met boomschors, allen naar Londen; de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos, naar Liverpool met boekweit; VASCO DA GAMA (opm: fregat, Gent), kapt. A. Bezemer, naar Batavia met stukgoed en troepen, en CONFIANCE, kapt. C. Brandaris, naar Liverpool met boomschors.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen JONGE NICOLAAS (opm: kof, Gent), kapt. H. Peters, van Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. Onnen, van Emden, en VROUW MEDA, kapt. Martens, van Carolinerziel (opm: Carolinensiel).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 februari. Heden zeilden in zee JONGE CORNELIS, kapt. G. de Jong, naar St. Valery; DE NEGOTIE, kapt. H. van der Meij, naar Colchester.
Den 26 dito arriveerde uit zee THETFORD, kapt. W. Rickaby, van Hull en zeilden in zee ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, naar Bristol; ELSABË, kapt. P.J. Colle, naar Cherbourg.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 februari. Wij vernemen, dat Zr.Ms. fregat EURYDICE en Zr.Ms. koloniale korvet ZWALUW zaterdag den 21 ter rede van Oedjong Panka zijn aangekomen, alwaar zich bevonden de overige vaartuigen, bestemd om Zijne Exc. de Gouverneur-Generaal naar de Molukse eilanden en Makasser te vergezellen. Zijne excellentie was ten vorigen dage te Bantjar aan land gestapt ten einde het aldaar in aanbouw zijnde fregat te inspecteren, hetwelk binnen weinige maanden in gereedheid zal zijn om af te lopen. Het vertrek van Oedjong Panka zou des morgens van den 22 plaats hebben.


Datum: 29 februari 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Den 26 februari des morgens zeilde uit de Maas de ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, naar Bristol; den 27 dito des morgens de WILLEMINA CATHARINA (opm: kof), kapt. J.H. Veen, naar Cherbourg, de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, naar Snettesham, de GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik, en DRIE VRIENDEN, kapt. E.F. ten Cate, beide naar Hull.


Datum: 01 maart 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluys, J. Boelen, H.I. Rietveld en G. Seesink Clee, makelaars, zullen op maandag den 8 maart 1824, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig N.Z. Heerenlogement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair, welbezeild, gekoperd en koperhecht Brikschip, genaamd BEAUTY, gevoerd door kapt. G. Nesty, lang 25 ellen, wijd 7 ellen 40 duimen, hol 2 ellen 74 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 26 duimen, alles Nederlandse maat.
Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.
(opm: de brik werd op reeds 25 augustus 1823 ter veiling aangeboden [zie AC 040823], maar werd eerst op 5 december 1825 in een veiling aangekocht door koopman C.H. Kraanstuyver, Amsterdam, nu VERWAGTING)


Datum: 02 maart 1824


Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, advocaat en notaris, residerende te Groningen, zal op heden, den 3 februari 1824, des avonds ten zeven uren, ten huize van den logementhouder J. Wilkens Wz., in de Oosterstraat aldaar, publiek worden verkocht:
Een welbevaren hektjalkschip, genaamd de JONGE JAN, liggende thans in de Noorderhaven, bij de kraan, bevaren door den kapitein Klaas Oetzes, groot ongeveer 62 tonnen, met zeil en treil. Op 8 dagen na den verkoop te aanvaarden. (opm: voor NLG 500,00 werd schipper Hilke Pieters Tulp uit Groningen de koper van deze beurtvaarder)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, lang over steven 20 ellen 164 strepen, wijd 4 ellen 544 strepen, en hol op de uitwatering 1 el 988 strepen, bij Tjeerd Tjallings van der Werf, te Terbansterschans, bij het Heerenveen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading aan de beurten naar:
Antwerpen: het schip de NOTENBOOM, kapt. J.A. Haas, vertrekt morgen
Brussel: het schip de MARIA THERESIA, kapt. Jan Ooms, vertrekt woensdag den 10 dezer
Adres bij de commissarissen Geerling & Ooms in de Korte Wijnstraat

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Den 28 februari zeilden uit de Maas de schepen JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parlevliet, naar Hull, en LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, naar Cork;
den 29 zeilden de JONGE JAN SCHOON, kapt. J.M. Schoon, naar Bordeaux; GOEDE VERWACHTING, kapt. M.P. de Jonge, naar Londen; ELZINA, kapt. E. Pekelder, naar Bayonne, en de TEUNEGINA GEZINA, kapt. R.P. Bossinga, naar Londonderry.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 maart. Den 29 passato arriveerde in de Maas de VRIENDSCHAP, kapt. S.J. de Roos, van Rostock.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd de JUFVROUW FENNA, kapt. Jansen, van Riga met lijnzaad en huiden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 maart. Op de rivier van Londen zijn gearriveerd de LOUISA, kapt. Guyt, HENDRINA JOANNA, kapt. Jonker, en WEMELINA KRANENBURG, kapt. Prange.
Te Belfast arriveerden de JONGE HYLKE TROMP, kapt. Willems, van Antwerpen, HESPERUS, kapt. Rijnbende, en ONVERWACHT, kapt. Gust, beide van Rotterdam, de laatste met verlies van een anker en kabel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 februari. Gisteren zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de MARIA, kapt. E.P. Brons, naar Londen met boekweit; GEZINA, kapt. R.F. Taaij, naar Dublin met boomschors; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Londen met boekweit; BONTJE JOHANNA, kapt. C.D.E. Kamp (opm: E.D. Ekamp), naar Hull, en de JONGE LODEWIJK, kapt. E. Wagenaar, naar Leith, beide met boekweit.
Ook zijn gisteren voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Onnen, van Emden met haver; de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters van Liverpool met klipzout; de FORTUIN, kapt. J.H. Durier (opm: brik FORTUNE, kapt. Joseph Duriez), van Havre de Grace met suiker; de JUFFROUW FENNA, kapt. C.B. Jansen, van Riga met lijnzaad en huiden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 24 en 27 februari:
Het schip the ALEXANDRINE of Amsterdam, kapt. Wraaman (opm: kof ALEXANDRINA, kapt. J. Ernst Wraaman), van Havre naar Malaga, is den 20 januari bij Kaap St. Vincent verongelukt. De equipage is gered en den 3 februari te St. Ubes (opm: Setubal) aangekomen.
Den 22 dezer is van Cowes vertrokken het schip JONGE WILLEM, kapt. Medevoort, van Amsterdam naar Suriname.


Datum: 04 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 maart. Het tjalkschip VROUW MARGARETHA, kapt. B.J. Potjewijd (opm: bouwjaar 1810; kapt. Boele Jans Potjewijd), met lijnkoeken van Amsterdam naar Lyon (opm: een ‘Ommelander’ reis; hier wordt [King’s] Lynn bedoeld), laatst van Delfzijl, is volgens brief van Ameland van den 22 februari, aldaar (opm: op de Engelmansplaat) gestrand. De lading zoude waarschijnlijk geheel weg zijn, doch het volk is gered. (opm: zie ook LC 120324)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: voor goederen en passagiers het Nederlands Fregatschip WILHELMINA, kapt. Willem Verloop.
Suriname: het Nederlands Driemastschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter.
Smirna, met vrijheid om Gibraltar aan te doen: het Nederlands snelzeilend Schoenerschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Gerrit Jans Meeuw, om spoedig te vertrekken.
Bordeaux: het Nederland Smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas.
Elseneur en Petersburg: het Nederlands Kofschip ELIZA (opm: ELIZE), kapt. Jan Foppes Brouwer, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper Van Dam & Smeer
Batavia: het ongemeen snelzeilend gekoperd Brikschip de JONGE JACOBUS, kapt. Jan Jansen Bonn, om in de loop dezer maand te vertrekken, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, of Hudig & Blokhuyzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Den 2 maart arriveerde te Hellevoetsluis de VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen; den 2 dito des namiddags de POMONA, kapt. C. Pijbus, van Newcastle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Den 1 na posttijd arriveerde te Maassluis het schip BUITEN VERWACHTING, kapt. C, van der Plas, van Boulogne.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Den 2 arriveerde in de Maas de ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie, van Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen MINERVA (opm: pleit, Brussel), kapt. J.C. Kuijper, en VRIENDSCHAP (opm: kof, Antwerpen), kapt. R.O. Kievijt, beide naar Londen met boekweit; AREND (opm: poon, Mechelen), kapt. H. Elbring, met stukgoederen en JONGE HENDRIKA, kapt. M. Schaap, met boomschors, deze vier naar Londen; HERMINA, kapt. S.T. Taay met boekweit, en JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling, met boomschors en vlas, beide naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Te Dieppe is gearriveerd het schip VROUW ARENDJE, kapt. De Jong, van Rotterdam.
Te Scilly zijn gearriveerd de schepen GRONINGER WELVAART, kapt. Lugies, van Liverpool naar Oostende, NEPTUNUS, kapt. Dik, en VROUW ANNA, kapt. Don, beide van Liverpool naar Antwerpen.


Datum: 05 maart 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris Romein, te Buitenpost zal op dinsdag den 16 maart 1824, des namiddag ten 2 ure, ten huize van Gerryt Franses Boujus, kastelein op de Rohel, onder Harkema Opeinde, bij gereed geld verkopen: een Schuiteschip, met de daarbij zijnde annexen, lang zeventien Nederlands ellen en 4 duimen, wijd en hol naar advenant, voormaals bevaren bij Pieter Annes, en thans liggende op de Rohel voornoemd. Kunnende inmiddels ook uit de hand worden gekocht van Joukes Ates van der Veer, te Rohel.


Datum: 06 maart 1824


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Soerabaija zijn onder meer aangekomen:
Den 26 februari Zr.Ms schoeners CALYPSO, commandant 1e luit. Spangenberg, en CASTOR, commandant 1e luit. Baker, beide van Oejeng Panka (opm: Ujung Pangka).
Van Soerabaija zijn onder meer vertrokken:
Den 22 februari de schoener de HOOP, kapt. Hazaart, naar Timor, en de bark MENTOR, kapt. S.C. Ross, naar Samarang.
Den 26 februari het voor het gouvernement ingehuurde schip ESPERANCE, kapt. J.W. Beurslein, naar Amboina met Zr.Ms. troepen, en de voor het gouvernement ingehuurde particuliere brik WESP, kapt. T. Mackenzie, naar Ternate met 4 passagiers.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

In het begin der verleden maand heeft in de nabijheid van Bencoelen een verschrikkelijk voorval plaats gehad. Het Engelse schip TAME, hetwelk des morgens de rede verlaten had om de reis naar Engeland aan te nemen, is in de avond van diezelfde dag geheel verbrand. Aan boord van hetzelve bevond zich Sir Stamford Raffles en familie. In minder dan vijf minuten had de brand zodanig de overhand genomen, dat er aan redding van het schip niet meer te denken was, en dat de tijd slechts toeliet om zich in allerijl en zonder het minste te kunnen bergen met twee kleine boten van het schip te verwijderen. Het licht van de brand in de duisternis van de nacht hielp de ongelukkigen in hun koers naar de wal, welke zij met het aanbreken van de dag in het zicht kregen, terwijl kort daarna een schip van Bencoelen hen te hulp kwam, zijnde de brand aan wal bespeurd. Niemand heeft bij deze gelegenheid het leven verloren, doch overigens is niets gered. Het verlies van Sir Stamford is aanzienlijk en bijna onherstelbaar, zijnde zijn gehele verzameling van schriften, kaarten, kostbaarheden en zeldzaamheden een prooi der vlammen geworden.
(opm: Sir Stamford Raffles was tijdens het Engelse bestuur gouverneur van Indië tot 1816, en stichter van Singapore; het Engelse Bencoelen op Sumatra werd in 1824 door Nederland overgenomen)


Datum: 08 maart 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Tentije, makelaar, zal op heden den 8 maart 1824, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heerenlogement verkopen een extra ordinair, welbezeild Kaag-schip, genaamd de VROUW BERENDINA, gevoerd geweest door schipper Jan Keijser, lang 19 ellen 54 duimen, wijd 4 ellen 80 duimen, hol 1 el 90 duimen.
Breder bij biljetten en bericht bij genoemde makelaar.


Datum: 09 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Het schip de VROUW ALBERDINA, kapt. P.E. Mori, met raapzaad van Fredrikstad naar Grimsby of Hull, is zwaar lek en met verlies van enige zeilen, anker en touw, door een vis-ever te Delfzijl binnengesleept. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 maart. Den 6 maart des namiddags arriveerden in de Maas de VROUW MARTHA, kapt. R.F. Gaukema, en de VIGILANTIE, kapt. L.S. Witkop, beide van Londen; de RESOLUTION, kapt. J. Strobuur, van Lissabon, en de VROUW MAARTJE, kapt. P. de Heer, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 maart. Den 6 dezer arriveerde te Maassluis de HOOP, kapt. P. van Rijn, van Lissabon, laatst van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 maart. Den 7 arriveerde te Brielle de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. A.A. van der Wal, van Colchester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 maart. Den 3 dezer zijn op de rede van Vlissingen aangekomen de JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, van Londen naar Rotterdam, en AMALIA ELISABETH, kapt. C. de Wit, van Rio Janeiro met suiker en koffie.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen VROUW ANNEGINA, kapt. J.K. Potjewijd, en NEPTUNUS, kapt. Dik, beide van Liverpool met klipzout, en de VOLTIGEUR (opm: brik, Antwerpen), kapt. W. de Ruyter, en VROUW GEZINA, kapt. Vos, beide van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 maart. Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schut, met ballast; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, met stukgoed; de VROUW JANNETJE (opm: kof, Brugge), kapt. G. van den Broecke, met suiker en koffie, alle van Londen.
Vlissingen, 5 maart. Den 3 dezer zijn op onze rede aangekomen JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Strooijer Kind, met stukgoed en VAN EGMOND, kapt. John Wilson, met ballast, beide van Londen naar Rotterdam gedestineerd; AMALIA ELISABETH, kapt. C. de Wit, van Rio-Janeiro met suiker en koffie; de VROUW ANNEGINA, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Nederlandse kof JONGE JOSEPHA, kapt. P. Sparboom, komende van Liverpool met een lading zout en bestemd naar Antwerpen, den 5 dezer in de vroege morgen, circa half drie uren, te Vlissingen naar binnen komende zeilen (opm: zie DC 160324), is, doordien het schip waarschijnlijk door het slingeren wegens het slechte weder in de vorige nacht, lek geworden was, min of meer aan de grond geraakt en, in de veronderstelling dat hetzelve aan het zinken was, door het volk verlaten. Door het wassende water en een westelijke wind echter weder voortgestuwd wordende, is hetzelve vervolgens nabij de Nolle tegen de kant geraakt, alwaar het thans omhoog zit. Indien het weder bedaart, is er nog een mogelijkheid dat het schip worde afgebracht, doch anders is er weinig hoop om het te behouden, alzo de grond daar steenachtig is. Men zal intussen een wakend oog en de nodige manschappen bij de hand houden om alles zo veel doenlijk te bergen.


Datum: 11 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het sloepschip ANDREA CHRISTINA, kapt. F.C. Pfefferkorn, met stokvis en traan van Drontheim naar Dordrecht, is volgens brief van Wijk aan Zee van den 5 maart door een smakschip onder Hanoverse vlag en zonder boegspriet overzeild en daardoor zodanig lek geworden, dat men de mast en zeilen heeft moeten kappen en 200 waag (opm: zekere gewichtshoeveelheid) stokvis over boord werpen, waarna het schip den 5 maart een half uur beneden Wijk aan Zee op het strand gezet is. Men zoude dadelijk beginnen de lading te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Bordeaux is gearriveerd het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Nuisker, van Rotterdam.


Datum: 12 maart 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

In een brief van Menorca van den 11 februari wordt gezegd, dat de bevelhebber der Nederlandse scheepsmacht, de schout-bij-nacht Ruijsch, die zich alstoen te Port-Mahon bevond, zich gereed maakte om, ingevolge het in 1816 tussen zijn gouvernement en dat van Spanje gesloten tractaat, de te zijner beschikking staande oorlogsschepen, namelijk het linieschip de WASSENAAR, het fregat de SCHELDE, de korvet de HECLA en de brik de PELIKAAN – zijnde de overige schepen thans op andere stations verdeeld – in beweging te stellen, ten einde de Spanjaarden tegen te Algerijnen behulpzaam te zijn. Algerijnse schepen hadden zich in de wateren aldaar vertoond ten einde de aldaar passerende Spaanse koopvaarders te nemen en twee of drie derzelve waren reeds in handen van die zeerovers gevallen en te Algiers opgebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Genua, 21 februari. De stormen van vrijdag en zaterdag (opm: 18 en 19 februari), van de afgelopen week, hebben drie kleine vaartuigen op de kust schipbreuk doen lijden. Een Nederlands schip (opm: niet gevonden) is in volle zee gezonken: zijne equipage heeft zich in de boot geworpen, en, om het land te bereiken, vier en twintig uren tegen de baren gekampt. Zij heeft slechts de tijd gehad, om zich van een kompas te voorzien, en vier en twintig uren zonder eten doorgebracht. Gelukkig heeft men de boot van de hoogte van Arenzo ontwaard, en de onverschrokken zeelieden dezer gemeente, met die van Voltri, onder geleide van de administrateur der Marine, de heer Vigo, toegesneld zijnde, is het hen gelukt, om de gehele equipage in laatst gemelde plaats aan land te brengen, alwaar dezelve overvloedig van al het nodige is voorzien geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Strandvonder van Ameland, presenteert bij publieke veiling en gereden geld op dinsdag den 16 maart 1824 aan den meestbiedende bij strijk en verhoog geld te verkopen plus minus twaalf á dertien duizend door zeewater beschadigde lijnkoeken, herkomstig uit het op den 22 januari 1824, op Ameland gestrande tjalkschip de VROUW MARGARETHA, gevoerd geweest door schipper B.J. Potjewijd (opm: zie RC 040324), benevens enig gekapt touwwerk en rondhout, mede van gemeld schip geborgen.
Als ook een vat rum en drie vaatjes pik, mede uit zee aangespoeld.
Wie gading maken, komen op voorgeschreven dage, des morgens ten 9 ure, in den dorpe Nes op Ameland, in het pakhuis aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Strandvonder van Westdongeradeel, zal publiek bij boelgoed en gereed geld, aan de meestbiedende verkopen een partij van ongeveer 1.500 door zeewater beschadigde lijnkoeken, benevens enige tuigage, bestaande in 2 ankers, 1 zeil en touwwerk, alles herkomstig uit en van het op de buitengronden van Ameland gestrande tjalkschip de VROUW MARGARETHA, gevoerd bij schipper B.J. Potjewijd.
Wie gading maken, komen op dinsdag den 16 maart 1824, des voormiddag ten 9 ure, aan het pakhuis, in het Moddergat onder Nes.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris Ane Wtteveen te Lemmer presenteert publiek bij strijk- en verhoog geld te verkopen: het welbezeild Nederlands Koffeschip, genaamd de LIEFDE, gevoerd geweest bij schipper Dirk Jans Pik, lang over steven 28 ellen 2 palmen 8 duimen 8 strepen, wijd op zijn berghout 5 ellen 6 palmen 8 duimen, hol op zijn uitwatering 2 ellen 6 palmen 9 duimen 8 strepen, in den jare 1803, in de Lemmer nieuw uitgehaald, en zulks met alle deszelfs rondhouten opstaand en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en andere scheepstoebehoren, zo als hetzelve thans in de Nieuwe Haven te Dordrecht is liggende.
Wie hier aan gading maakt, kome op donderdag den eersten april 1824, des voormiddag ten 9 ure, bij de provisionele, en des namiddag ten 5 ure, bij de finale toewijzing, telkens ten huize van de kastelein Hendricus Leheux, in de herberg de Wildeman, in de Lemmer, en kope op condities alsdan voor te lezen, welke inmiddels zijn te vernemen ten kantore van voornoemde notaris in de Lemmer.
(opm: het schip werd gekocht door H.J. Klein, Lemmer, en verdoopt in JONGE FREDRIK)


Datum: 13 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Het schip les DEUX FRÈRES (opm: brik, ook wel TWEE GEBROEDERS, Oostende), kapt. S.H. Deke, van Liverpool naar Ostende, is volgens brief van Ostende van den 7 maart, des avonds van den 3 dito door de toen gewoed hebbende zware orkaan niet ver van Liverpool met de loods aan boord zeer geteisterd en over zijde geslagen, waardoor ook de lading zout overgeraakt is, in welke staat het, met de helft van het dek onder water, vijf uren gelegen heeft. Het want heeft veel geleden. (opm: vergelijk RC 130324, te Vlissingen binnengekomen schepen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Aan den Helder lag den 10 maart zeilklaar naar Suriname het schip MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 maart. Gisteren en heden zijn op deze rede aangekomen de schepen ROSALIE (opm: galjoot ROSALIA, Antwerpen), kapt. R. de Haan, van Cette naar Rotterdam met stukgoederen, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. S.H. Deke, van Liverpool naar Ostende met klipzout;
voorts is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westerbrink, naar Hull met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor Antwerpen bestemd: LE VOLTIGEUR, kapt. W. de Ruyter, van Londen met stukgoederen; NEPTUNES, kapt. E.J. Dik, en de VROUW ANNA, kapt. G.T. Don, beide van Liverpool met klipzout; PENTONIA, kapt. P.C. Lange, van Havre-de-Grace met stukgoederen; NEPTUNES, kapt. A.G. Iken, en de VROUW DINA GEZINA, kapt. J. Bootsman, beide van Bordeaux met wijn en brandewijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de JONGE ADRIANUS, kapt. Cs. de Reus, van Liverpool met zout.


Datum: 15 maart 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 oktober 1823. Dezer dagen zijn de drie koninklijke koloniale vaartuigen in zeer korte tijd van de Oostkust van Borneo op Java aangekomen, te weten de schoener CASTOR, welke in vier etmalen van Tabanio (opm: Banjarmasin) ter rede van Batavia het anker heeft laten vallen, de brik NAUTILUS en de schoener CALYPSO, welke in drie etmalen van dezelfde plaats te Sourabaija zijn binnen gelopen.
De brik NAUTILUS, den 28 september van Sourabaija gezeild zijnde, heeft de reis uit en te huis in 19 dagen volbracht, daaronder begrepen drie dagen, welke hij langer dan gewoonlijk in de rivier van Banjer heeft moeten doorbrengen, ter zake van oponthoud in het bekomen van praauwen tot zijn ontlossing.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 maart. Heden is van hier uitgezeild naar Straat Davis het schip GROENLAND, kapt. Frans Oom. (opm: pink, gebruikt voor de walvis- en robbenvangst)


Datum: 16 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Middelburg in Zeeland in het Heeren-Logement van Oranje, in de Langendelft op dinsdag den 30 maart aanstaande,des middags te 12 uren, ten overstaan van de notaris Johs. Van den Broecke en getuigen, in tegenwoordigheid van de heer vrederechter van het kanton Middelburg, van een goed zeilend paviljoen-sprietschip, genaamd de ZEEUW, ten jare 1818 nieuw gebouwd, gevoerd geweest bij wijlen Johannes de Bel, met deszelfs mast, ankers, kabels, touwen, zeilen, staande en lopend want en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Kaai binnen gemelde stad, voorzien van een boot, genaamd het FORTUIN zijnde hetzelve drie dagen voor de verkoping, van des morgens te 9 tot des namiddags te 2 uren voor een ieder te zien.
De memorie van lasten of veil-conditiën zullen acht dagen voor de dag der verkoping, van des morgens te 9 tot des namiddags te 3 uren, ten kantore van gemelde notaris ter visie liggen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Kapt. K.P. Faber, voerende het schip (opm: smak) WILLEM OLIVIER, van Harlingen te Liverpool aangekomen, meldt, dat zijn schip bij het binnenkomen aldaar door de loods aan de grond gezet en toen door een ander schip aangezeild was, waardoor het roer afgestoten was en het achterschip schade bekomen had. De daardoor veroorzaakte lekkage had echter geen schade aan de lading toegebracht. Het schip was ter reparatie in het dok gehaald.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 1 november 1823 is van de rede van Batavia vertrokken het schip JAN EN CORNELIS, kapt. J. Kroon, naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Frederik van Dam, makelaar te Rotterdam, is van mening op dinsdag den 30 maart 1824, des middags te 12 uren op de Kaai aan de Haringvliet Noordzijde, nabij de Paauwensteeg tegenover de Engelse kerk , publiek te veilen en verkopen: een hecht, sterk en wel bezeild Poonschip, genaamd de JONGE JOHANNA, groot volgens meetbrief 51 tonnen, met al deszelfs gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Haringvliet, alwaar het daags voor en des voormiddags van de dag der verkoping door een ieder zal kunnen worden bezichtigd, zijnde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De admiraal Ruijsch, kommanderende de zeemacht van de Koning der Nederlanden in de Middellandse Zee, heeft bevel bekomen om zijn macht bijeen te zamelen, de haven van Mahon te verlaten en alle Spaanse schepen, welke in handen der Algerijnen gevallen zijn, te bevrijden, aangezien de Dey geweigerd heeft aan het verzoek van de Nederlandse consul te voldoen om de Spaanse vaartuigen, door de kapers genomen, weder in vrijheid te stellen. De vloot van de Koning der Nederlanden heeft in de morgen van den 16 februari de haven van Mahon verlaten. Men kan de ijver en de spoed van het Nederlands Gouvernement niet genoeg prijzen, welke hetzelve aanwendt om de roverijen van deze barbaren te straffen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. Door nader bekomen informatien, is de Nederlandse kof de JONGE JOSEPHA, kapt. P. Sparboom (opm: zie RC 090324), bij het binnenzeilen reeds te 10 uur in de avond van den 4 dezer bij Sluis aan de grond geraakt; zijnde door het geweldige stoten het roer uit de vingerlingen geslagen en het schip zwaar lek geworden, waarna hetzelven, omstreeks ten een uur in de daarop volgende nacht, in een reddeloze toestand is verlaten, ten einde het leven te behouden en hulp te bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop van een schip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, liggende te Koudum, lang veertien ellen 5 palmen, wijd twee ellen negen palmen 4 strepen, hol één el drie palmen en vijf strepen, voorzien van mast, giek, kluiver, staand en lopend want. Gearresteerd ter rekwisitie van Stephanus Jacobus van Rooyen, te Vledder, en ten laste van Arnoldus Boom, schipper te Rottevalle. De opbiedingen zullen kunnen geschieden op woensdagen den 17, 24 en 31 maart eerstkomende, in het lokaal der terechtzittingen van de Rechtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende in het huis van Justitie te Sneek. Alles zal tegen gereed geld worden verkocht. De lijst der goederen bij het schip behorende en onder deze verkoop begrepen, ligt ter visie ten kantore van de ondergetekende procureur. De executant, biedt voor het gearresteerde één Nederlandse gulden.
Sneek, den 13 maart 1824 H. Hiddinga
procureur


Datum: 17 maart 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 maart. Laatstleden zaterdag namiddag (opm: 13 maart) is alhier op ’s Rijks werf gelukkig van stapel gelaten Zr.Ms. korvet van oorlog DE POLLUX, van 28 stukken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Te Buenos Ayres is den 4 december aangekomen Zr.Ms. oorlogskorvet LYNX, commandant P. Willink, van Hellevoetsluis.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. J.J. Reinbach, makelaar, presenteert als last hebbende van schipper G.R. Vos, liggende met deszelfs tjalkschip de VROUW HINDERKINA in de haven van Texel, ten deze geadsisteerd door de commissionairs Ran & Hillenius, zijnde genoemde zijn principaal daar toe door het Vrede-Gerecht van dit kanton behoorlijk geautoriseerd, op maandag den 22 maart eerstkomende en volgende dagen op Texel, ten overstaan van een daar toe bevoegd beambte, om contant geld, aan de meestbiedende of hoogstmijnende publiek te doen verkopen: een aanzienlijke partij differente kleuren fijne gekeperde en ongekeperde merinossen (opm: licht gekeperde stof uit kamwol van merinosschapen vervaardigd), manchesters, bevers, gesponnen katoen, Engelse bonten, dito linnens, katoen baptisten, wollen dekens, flanellen, enig Engels aardewerk en verdere goederen meer, zo gezond als beschadigd, onlangs eerst door meergemeld schip uit zee aangebracht en alhier uit hoofde van bekomen schaden gelost en opgeslagen. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de heren Ran & Hillenius aan het Oude Schild, en bij bovengemelde makelaar aan Den Burg op Texel, zullende de goederen vrijdag en zaterdag voor en op de verkoopdag voor een ieder te zien zijn.


Datum: 18 maart 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 maart. De sloep van Zr.Ms. Kanonneerboot No. 12, op de Schelde gestationeerd, keerde eergisteren, ten acht uur ’s avonds, naar boord terug; dezelve was bemand door de luitenant der 2e klasse Straatman, de aspirant der marine der 1e klasse Van Vreeland, een matroos en twee scheepsjongens. Een windvlaag heeft de sloep tegenover het aalhuis doen omslaan en de vijf ongelukkigen zijn verdronken. Men denkt dat nog een zesde persoon, welke men niet kende, bij deze gelegenheid mede omgekomen is. Heden op de middag is het lijk van de aspirant opgevist. De sloep is ter zelfder plaatse, alwaar zij is omgeslagen, gevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De stoom-packet de KING OF THE NETHERLANDS, thans gevoerd zullende worden door kapt. John Slater, zal geregeld de vaart, zo als gepasseerd jaar, hervatten, zullende des zaterdags van Londen en des woensdags van Rotterdam, beide des morgens te acht uren, vertrekken, aanvang nemende van Londen op den 3 april aanstaande, en van Rotterdam op woensdag den 7 daaraanvolgende.
Informatie deswegens ten kantore van J. van Ommeren Fzn. te Rotterdam
(opm: een Engels stoomschip, vanwege de curiositeit opgenomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 maart. Den 16 dezer is te Capelle-op-den-IJssel van de werf van de scheepsbouwers Willem en Jan Hoogendijk, in tegenwoordigheid der directie van de Marine dezer stad, gelukkig van stapel gelopen de stoomboot (opm: MOERDIJK I) voor de dienst in het veer van Willemsdorp en de Moerdijk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Den 15 maart zeilden uit de Maas de VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, naar Hull, doch ligt in de put ten anker; de VROUW GEERTRUI, kapt. H.D. Klatter, naar Hamburg; de VROUW MARGARETHA, kapt. G. Pijbes, naar Blankenese; de VROUW MARGINA, kapt. D.J. Oortjes, naar Lynn, en de EENDRAGT, kapt. H. Zuurmeijer, naar Bergen;
den 16 dito zeilden de JONGE CORNELIS, kapt. C, Wapenaar, naar Hamburg, en de VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager, naar Wells.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 augustus. Den 17 arriveerde in de Maas de WILHELMINA CATHARINA, kapt. J.H. Veer (opm: kof WILLEMINA CATHARINA, kapt. J.H. Veen), van Cherbourg.


Datum: 19 maart 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuwe Tjalk, lang over steven 15 ellen 52 strepen, wijd 3 ellen 408 strepen, zeer geschikt om met granen te varen.
Te bevragen bij Age Jacobs, te Woudsend, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 20 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Den 18 maart zeilen van Hellevoetsluis de schepen ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff, naar Belfast en VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veer, naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Den 18 dezer zeilden uit de Maas de schepen WAAKZAAMHEID, kapt. G.H. Luurts, naar Londen; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal, naar Sandwich; den 19 zeilden de VROUW ELZINA (opm: smak VROUW ELLINA), kapt. J.R. Berg, en de GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, beide naar Londen; de HARMONIE, kapt. J. de Best, naar Dublin; de HERSTELLING, kapt. S.P. Tange, naar Stettin (opm: Szczecin); de VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, naar Grimsby; de JONGE CORNELIS, kapt. A.H. Oortjes, naar Hull, en de MARGINA, kapt. P.H. Mulder, naar Lynn (opm: King’s Lynn).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 maart. Den 17 dezer arriveerde te Middelburg de brik HARMONIE, kapt. E. Petersen, van Suriname; den 28 december 1823 is te Demerary gearriveerd het brikschip SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Middelburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een Tjalkschip, genaamd DE JONGE KLAAS, lang over steven 14 ellen 8 palmen, wijd op de buitenkant van de berghouten 4 ellen 2 palmen en 5 duimen, hol van de buikdelling tot onder de binnenkant van het gangboord 1 el 6 palmen en 5 duimen, met deszelfs staande en lopend want en verderen inventaris.
De verkoping zal geschieden ten overstaan van Mr. Peter Steven Schull, advokaat en notaris te Dordrecht, op dinsdag den dertigsten maart 1824, des middags om twaalf ure, in het Koffijhuis van Jilles Zahn, bij de Beurs, te Dordrecht.
Nadere onderrigting is te bekomen ten Kantore van voornoemde Notaris, bij wien hetzelve schip inmiddels uit de hand te koop is.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 17 maart het schip BUITENZORG, kapt. J. Bowie, den 27 januari van Soerabaija.
Van Batavia zijn onder meer vertrokken:
Den 15 maart het voor het gouvernement ingehuurd particulier schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.M. Pieter, naar de Golf van Perzië met 2 passagiers en Zr.Ms. troepen. Den 16 maart het voor het gouvernement ingehuurd particulier schip HENRIETTE ELIZABETH, kapt. F.W. Godt, naar Samarang met 8 passagiers.
Van Soerabaija zijn onder meer vertrokken:
Den 8 maart het voor het gouvernement ingehuurd particulier schip MAGBAR, kapt. Said Oemar bin Abdulla bin Boegis, naar Makasser met Zr.Ms. troepen.
Den 11 maart het voor het gouvernement ingehuurd particulier schip JOHANNA WILHELMINA, kapt. O.B. Williams, naar Amboina en Banda met een passagier en Zr.Ms. troepen, en Zr.Ms. schoener CASTOR, commandant 1e luit. Muller, koers zettende om de West.
Den 12 maart Zr.Ms. schoener CALYPSO, commandant 1e luit. Spangenberg, koers zettende om de Oost.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Van Grissee wordt het volgende droevige voorval gemeld. De zeilree liggende brik MALAKKA’S GEDULD, gezagvoerder A.J. Wiederhold (opm: kapt. A.V. Wiederhold, zie ook BC 170424), is in de avond van den 10 dezer in brand geraakt en gesprongen. De eerste stuurman en drie matrozen zijn door verbranding zwaar gewond geworden. Van de overige manschappen had men nog geen bericht, zomede van de bijzonderheden van dit ongelukkig voorval. Gemelde brik was van Batavia naar Malakka bestemd, doch met schade aan tuig en want te Grissee binnengevallen.
(opm: in 1824 had Nederland nog steeds bezittingen op de kust van Malakka)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Overleden de kapitein Joseph Jouenne van de brik de DRIE MARIA’S, diep betreurd door zijn vrienden en allen die hem hebben gekend.
Kramat, 10 maart 1824.


Datum: 23 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. In het begin der maand februari zouden van Suriname zeilen de schepen WILHELMINA, kapt. W. Swart, CONCORDIA, kapt. W. Groen, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, en den 10 dito de AURORA kapt. A. Ahlers, alle naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 20 maart des namiddags arriveerde te Hellevoetsluis het schip KATWIJK, kapt. J. van Duyn, van Batavia.


Datum: 24 maart 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. P. Andree, notaris te Leeuwarden, zal op vrijdag den 19 april 1824, ten 3 ure na den middag, in de herberg het Schipperhuis, op het Vliet bij Leeuwarden, bij de provisionele palmslag verkopen: een Hekschip, met roef en ronde luiken, lang over steven ruim 18 ellen, wijd circa 4 ellen, en hol op de uitwatering ruim 1½ ellen, liggende te Leeuwarden, met staande en lopend want, en verdere goederen, volgens inventaris, welke is te bekomen bij de notaris, en bij de eigenaar Pieter Ypes, op het Viet bij Leeuwarden, welke dagelijks aan de gegadigden, het geveilde wil laten bezichtigen.


Datum: 25 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Liverpool: het Nederlands Hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen
Bordeaux: het Nederlands Kofschip MINERVA, kapt. Cornelis Cornelisse Bos.
Elseneur en Stettin: het Nederlands schip (opm: smak) OTTO, kapt. Ede Jeppes Carst, om voor den 1 april te vertrekken.
Liverpool: het Nederlands Kofschip FREDERIKA, kapt. Jan Barends, om binnen weinige dagen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper Van Dam & Smeer

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 19 maart. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee: BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal, naar Sandwich; WAAKZAAMHEID, kapt. G.H. Luurts, VROUW ELSINA (opm: smak VROUW ELLINA), kapt. J.R. Berg, en GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, alle naar Londen; HARMONIE, kapt. J. de Best, naar Dublin; HERSTELLING, kapt. S.P. Tanger, naar Stettin; VROUW GESINA, kapt. J.H. Mulder, naar Grimsby; JONGE CORNELIA, kapt. A.H. Oortjes, naar Hull; MARGINA, kapt. P.H. Mulder, naar Lynn.
Den 21 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: JONGE GERRIT, kapt. T. Plokker, naar Boulogne; Flora, kapt. J. Biske, naar Rochester; CERUS, kapt. T. Ruble, naar Rye; ELSABË, kapt. F.J. Colle, naar Hull; en arriveerde uit zee: JOHANNA, kapt. H.F. Mulder, van Hull, als bijlegger om orders.
Heden zeilden in zee: JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Matson, naar Lissabon.
Den 22 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: WILLIAM, kapt. R. Small, naar Dundee; KELLY, kapt. J. Ansdell, naar Hull.
H.F. Mulder is van hier naar Rotterdam gezeild.
Gisteren avond en heden arriveerden uit zee: DE HOOP, kapt. E.J. Jonker, van Sunderland; VRIENDSCHAP, kapt. B.J. Bakker, van Guernsey, en de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, van Lynn, de laatste als bijlegger om order.
Den 23 dito. Heden zeilde in zee: VROUW TEUNEGINA, kapt. E.K. de Wilde, naar Newry.


Datum: 27 maart 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 7 november lagen te Batavia ter rede Zr.Ms. fregat MELAMPUS en de Nederlandse schepen WATERLOO, CONCORDIA, BARON VAN DER CAPELLEN, AUGUSTE, GEZUSTERS, FANNY, NATTALIA, BATAVIA, SOURABAIJA, JACOBA, HELENA CHRISTINA, en BUITENZORG,
en de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, CONCORDIA, SIMON FREDERIK, TELEMAQUE, FREDRIK, SUSANNA BARBERA, HENDRIK, MARIA CATHARINA en ANNA.
Den 30 oktober lagen te Samarang Zr.Ms. kanonneerboot No. 16 en de brikken JOHANNA HUBERTINA, MALAKKA en CORNELIA.
Den 1 november lagen te Sourabaija Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, Zr.Ms. korvet AREND, Zr.Ms. brik SIRENE en de schoeners JOHANNA en CALYPSO.
Voorts het schip JOHANNA WILHELMINA, de brikken AMAZOON, LIVINIA, ADSISTENTIE, FLORIS en ANNA, de schoener de HOOP en de kotter de GOEDE HOOP.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 25 maart zeilde van Hellevoetsluis het schip VENILLIA, kapt. W. van der Kolff, naar Suriname.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen HENDRIKA, kapt. Van den Oever, van Grimsby, TRITON, kapt. Kupido, van Lissabon, en AUGUSTE, kapt. Andersen, van Batavia.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 maart. Te Valparaiso is gearriveerd (opm: 15 oktober 1823) J.C. Lovgreen (opm: brik HENRY, thuishaven Antwerpen), van Rio di Janeiro.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 maart. Wij vernemen, dat in de maand oktober l.l. door Zr.Ms. korvet KOMEET, commandant kapt.luit. Pietersen, en Zr.Ms. koloniale korvet ANNA PAULOWNA, commandant kapt.luit. Momma, een met het beste gevolg bekroonde expeditie is ondernomen tegen de sedert lang uitgeweken en beruchte Tidorse prins, zich noemende Radja Djelolo, welke te Hatiling op de Noordkust van het eiland Ceram vaartuigen uitrustte met vijandelijke oogmerken jegens het Nederlands gouvernement.


Datum: 30 maart 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 november. De eerste dezer is hier bericht ontvangen van het noodlottig overmeesteren van de particuliere brik GENERAAL DE KOCK, kapt. Blair, welk schip, bestemd zijnde van Batavia naar Sourabaija, den 29 oktober tussen Indramaijoe en de hoek van Cheribon door zeven roverpraauwen is aangevallen.
Na drie uren gevuurd te hebben, waardoor de amunitie van de brik geheel uitgeput was, werd dezelve door de rovers, ten getale van meerdere honderden, beklommen en vermeesterd. Kapt. Blair is, horend dat de rovers op het dek gekomen waren en op het ogenblijk dat een derzelve met een spies naar hem stak, over boord gesprongen, heeft zich gedurende 22 uren op een visstaak boven water gehouden en is alzo door het schip SOURABAIJA gevonden, opgenomen en naar Batavia overgebracht.
Aan boord van de brik bevond zich ook de eigenaar R. Thornton, die, ofschoon door kapt. Blair daartoe aangeraden, niet heeft kunnen besluiten mede in zee te springen.
Deze gezagvoerder had de dag vóór het ongeval het schip DRIE MARIA’S gepraaid, hetwelk, door deze zelfde rovers aangevallen, hen gelukkiglijk had afgeslagen. De buitengewone bezeildheid zijner brik had hem weinig vrees voor dergelijke ontmoeting doen hebben, zijnde het alleen aan dood stilte (opm: volkomen windstilte) toe te schrijven geweest, dat de rovers bij het vaartuig hebben kunnen komen.
Zodra deze tijding te Batavia is ontvangen, zijn twee koloniale schoeners uitgezonden om zo mogelijk de rovers op te sporen. Sedert is ook een zendeling (opm: boodschapper) naar Billiton, Poelo Lipat en Lingen gedependeerd (opm: gezonden) ten einde kondschap in te winnen en al het mogelijke aan te wenden tot het verlossen van de heer Thornton, omtrent wien men nog steeds hoop mag voeden dat de rovers hem het leven zullen hebben gespaard. Het gerucht, dat officieren der Koloniale Marine zich bij deze gelegenheid aan laakbaar plichtverzuim zouden hebben schuldig gemaakt, is in dit ogenblik een onderwerp van streng onderzoek.
Men kan intussen bij het vermelden van dit noodlottig voorval niet onopgemerkt laten, dat de onafgebroken pogingen van het gouvernement ter beveiliging der kustvaart weinig medewerking ondervinden van de zijde der belanghebbenden zelve, vermits van het geregeld konvooi, hetwelk door de Koloniale Marine twee malen per week van Bantam tot Sourabaija en terug wordt verleend, en waarvan de aankondiging in de couranten van den 10, 17 en 24 mei is geplaatst, en wijders in de inlandse talen op alle de strand residentiën is geschied, tot dus verre bijna nimmer gebruik is gemaakt.
P.S. Sedert het schrijven van het bovenstaande bericht zijn ook de stuurman van de brik, welke insgelijks over boord gesprongen was, benevens drie matrozen gered en gedeeltelijk te Batavia, gedeeltelijk te Indramaijo aan wal gekomen.


Datum: 01 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. Den 24 maart is van Middelburg naar zee gezeild het fregatschip KOLONIST, kapt. F. Jonker, naar Suriname, en den 11 februari is te Suriname gearriveerd het schip de ZEEUW, kapt. Corn. Riekels, van Middelburg, na een reis van 30 dagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Van Vlissingen meldt men van den 23 dezer, dat het Nederlands driemastschip AUGUSTA (opm: fregat AUGUSTE, thuishaven Gent), kapt. J. Andersen, den 22 van Batavia op die rede aangekomen is met een lading koffij en suiker. Het was den 12 juni des vorigen jaars van gemelde rede (opm: Vlissingen) vertrokken en heeft dus die reis in ruim negen maanden volbracht.
Voorts zijn, sedert onze laatste, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen COMMERCIE (opm: COMMERCE), kapt. H.A. de Vries, SOPHIA, kapt. L. Muijs, beide naar Londen, met boomschors; JEANNETTE (opm: brik, Antwerpen), kapt. H. Rose, naar Batavia, met stukgoederen; EIZO DE WIND (opm: EIZO DE WENDT), kapt. W.G. Hellinga, naar Leith, met boomschors, en MARIA, kapt. T.G. Mellema, en NYMPHIA, kapt. J.W. Lange, beide naar Hull, met vlas, en is te Antwerpen gearriveerd de VIER GEZUSTERS, kapt. Oostra, van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Lloyd´s Lijst van den 23 maart meldt, dat van het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Kievijt, hetwelk den 29 februari van Vlissingen naar Londen vertrokken is men sedert niets heeft vernomen. (opm: kof, Antwerpen, kapt. R.O. Kievijt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 27 januari lagen aan de Kaap de Goede Hoop Zr.Ms. korvet AREND, en de WATERLOO, kapt. Hensken, beide van Batavia, de laatste naar Amsterdam en den 26 dito zeilden op de hoogte van gemelde Kaap de TELEMAQUE (opm: brik), kapt. J. Ruurds, van Batavia naar Antwerpen, en de TWEE GEZUSTERS, kapt. Lutjens, van Batavia naar Amsterdam.
Den 23 december is van Buenos Ayres vertrokken de Nederlandse oorlogs-korvet Zr.Ms. LYNX, naar Valparaiso en Lima, en het schip JOHANNA MARIA, naar de Oost-Indiën.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. Den 30 maart arriveerden te Hellevoetsluis de schepen JUFVROUW WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, en ONDERNEMING, kapt. J. Rooderkerk, beide van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Unruh, van Riga, laatst van Arendahl, met hout; de JUFFROUW WILHELMINA LAURENTINA, kapt. J.J. Swart, van Liverpool, met zout; SPECULATION, kapt. J. Serck, van Bergen, Noorwegen, met stukgoederen, en de VROUW PETRONELLA, kapt. K. de Grooth, van Bergen, met stokvis, traan en mos.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Buenos Aires G. Abrams (opm: kapt. Abrahams, bark HENRIETTA), van Rio de Janeiro.


Datum: 02 april 1824


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De berichten uit de Middellandse Zee melden, dat het Nederlandse eskader den 4 maart voor Algiers was verschenen. Een Engels fregat heeft een Sardinisch vaartuig genomen, en te Malta opgebracht, hetwelk ammunitie en een kroon van diamanten voor de Dey naar Algiers wilde brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Edo Johannes Offerhaus, advocaat en notaris te Groningen, gedenkt op dinsdag den 13 april 1824, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Wieksema op den Hoek van het Ameland te Groningen publiek te koop presenteren: een welbezeild Smakschip, genaamd de JUFFER FOKKOLINA, groot 75 roggelasten, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgoederen, zo als hetzelve thans is liggende te Harlingen, en door de schipper Hendrik Lijwes Dokter tot hiertoe bevaren. Drie dagen voor de dag van verkoop zullen ten kantore van gemelde notaris en ten huize van verkoop de veil-conditien ter lezing liggen.
E.J. Offerhaus, Advocaat en notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. A. van Slooten, te Dokkum, presenteert op maandag den 12 april e.k., des avond ten 6 ure, ten huize van den brouwer R. Hoekstra, te Dokkum, bij den provisionele palmslag te verkopen; een beurt- of half trekschip, varende in het geoctrooiëerde veer van Dokkum op Leeuwarden heen en weder, getekend met nummer 1, mede bij de eigenaar Jelle Terpstra wordende bevaren: op 1 mei e.k. te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een half aandeel in een trekveerschip, varende van Sneek op Leeuwarden, vice versa, Nader onderricht bij A.E. Overdelinde, te Sneek.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 24 maart. Het stoomvaartuig de HOOP, hetwelk te Antwerpen volgens de wijze van Walf gebouwd is, welke men tot nog toe alleen in de fabrieken ingevoerd heeft, is den 21 dezer van Antwerpen te Gent aangekomen na een overtocht van 12 uren. De nieuwe manier van samenstelling heeft de gevaarlijke zwarigheden uit de weg geruimd, welke ontstaan uit de tegenwoordige bouwing der stoomvaartuigen. Dezelve heeft de schepraderen achter het vaartuig, in plaats van ter zijden. Behalve de gemakkelijkheid, welke deze constructie aanbiedt om door de bruggen en sluizen te passeren, doet zich de beweging des waters, welke door de raderen veroorzaakt wordt en in de richting van het schip plaats heeft, in generlei opzicht aan de dijken gevoelen, van welke engte de rivier ook wezen moge. Van de stookketel heeft men niet het minste gevaar voor het vaartuig te vrezen, dewijl op dezelve twee zekerheidskleppen zijn geplaatst, welke van zelve opengaan, wanneer de drukking van de stoom te hevig is. Het mecanisme van dit vaartuig is gemaakt door de heer Billard, ingenieur-mecanicus te Gemmappe (opm: de heer Biard te Jemappe), welke hetzelve alleen uit inlandse voortbrengselen vervaardigd heeft.
(opm: het schip, ook wel ESPOIR, werd gebouwd door Le Carpentier; de machines werden ingebouwd door De Ceuster in Gent waarna het schip op 24 maart vertrok, terug naar Baesrode; bron: Gazette van Gend)


Datum: 03 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. J.J. Bart, voerende de brik MARIA JAKOBA (opm: MARIA EN JACOBA), meldt, dat hij, na den 14 februari Curaçao verlaten te hebben tegelijk met het schip de SNELHEID, kapt. E. Claussen, onder convooi van Zr.Ms. brik de EENDRAGT, den 24 februari de Mona-passage bereikt hebbende, het convooi verliet en den 24 maart op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head) was. Hij meldt verder veel stormweder gehad te hebben, waardoor een marszeil geheel weggevlogen en één opgescheurd en de bramsteng over boord en in stukken geslagen was. Het schip had zich echter goed gehouden en weinig gelekt, alhoewel het de gehele reis onder water geweest was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 29 maart arriveerde te Portsmouth het schip JAN EN CORNELIS, kapt. Jan Kroon, van Batavia naar Amsterdam, met verlies van ankers en kabels, en lek, hebbende vijf maanden reis.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 27 maart het schip LOUIZA, kapt. C. Stricker, den 17 maart van Soerabaija, en
den 30 maart Zr.Ms. schoener JOHANNA, commandant luit. J.W. Schuler, den 19 maart van Soerabaija.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Bekendmaking. Het Gouvernement van Nederlands-Indië, ter bevrachting naar Japan twee onder Nederlandse vlag varende schepen zullende inhuren, nodigt bij deze een ieder, die genegen zijn mocht tot dat einde schepen aan te bieden, om de inschrijvingsbiljetten daartoe voor of op den 15 april aan het bureau van de hoofd-administrateur van financiën te Batavia in te zenden, met een duidelijke opgave van de naam, grootte en soort van het aangeboden schip, de naam van de scheepsgezagvoerder, en de prijs, waarvoor de inhuring voor de heen- en terugreize wordt aangeboden, en voorts zodanige nadere voorwaarden, als de inschrijvers zullen verlangen te bedingen.
Batavia, den 1 april 1824 de Hoofd-Administrateur van Financiën te Batavia,
Muller

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Op den 11 maart 1824 is te Süder-Ende op het eiland Föhr in de ouderdom van circa 70 jaren aan een beroerte overleden Jacob Marcussen, scheeps-kapitein ter koopvaardij (opm: fregat CORNELIA SARA) op de Oost-Indiën.
Deszelfs nagelaten weduwe, welke langs deze weg van dit haar smartelijk verlies aan vrienden en bekenden bericht geeft, houdt zich overtuigd van iedere deelneming, verzoekende van condoleance-brieven verschoond te blijven.


Datum: 05 april 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Willem ten Kate, makelaar, zal op maandag den 12 april 1824, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heerenlogement op de Haarlemmerdijk verkopen: 2/16e parten in het tweedeks Brikschip BRISEIS, gevoerd door kapt. Pieter Bakker. Breder bij het biljet en bericht bij de bovengenoemde makelaar en bij Van den Bey & Co.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Hendrik Arnold Balwé, makelaar, zal op maandag den 12 april 1824, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heerenlogement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extra ordinair welbezeild Pinkschip, genaamd ELIZABETH, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. Geelt Klein. Lang 23 ellen 20 duimen, wijd 6 ellen 80 duimen, hol 3 ellen 40 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 35 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaar. (opm: zie ook RC 230924)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Kramer, van Bayonne naar Ostende, is den 28 maart met verlies van ankers, kabels, enz, te Rye binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Kapt. Jan Kroon, voerende het schip JAN EN CORNELIS, van Batavia naar Amsterdam, is den 29 maart met verlies van ankers, kabels en lek te Portsmouth binnengelopen.


Datum: 06 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Lloyd’s Lijst van den 2 april meldt, dat de schepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. Van der Weijden, en DRIE KINDEREN, kapt. Van der Kolff, beide van Liverpool naar Rotterdam, hun ladingen in goede orde te Plymouth gelost hebben ten einde de schade aan hun schepen te herstellen.
Een gedeelte der lading van het schip de VROUW GEZINA (opm: geen kapitein vermeld), van Lübeck naar Grimsby, is in een zeer beschadigde staat geborgen.
(opm: de smak VROUW GEZINA van kapitein-eigenaar Nanne Hendriks Baas uit N. Pekela is 28 januari 1824 op de kust van Cornwall verongelukt; vermoedelijk was het schip op de terugreis van Portugal [zie AC 221023]; er is geen rapportage in de kranten gevonden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 29 maart binnen gekomen het smakschip ZEELUST, kapt. P.E. Boer, de VROUW MARGARETHA, kapt. Jacob J. Wewer, de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, het tjalkschip FORTUNA, kapt. Jan Bakker, het kofschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan J. Kortrijk, JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, de VRIENDSCHAP, kapt. Gerrit Haverbult, alle met hout van Noorwegen.
Den 30 dito binnen gekomen het brikschip HARMONIE, kapt. Soren Nielsen, het galjasschip NOORDSTERN, kapt. M.O. Rod, beide met hout van Noorwegen, het kofschip VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, met zout van Liverpool.
Den 31 dito binnen gekomen het smakschip GESINA CHARLOTTE, kapt. Gerardus van Veen, met hout van Noorwegen, het kofschip de JUFVROUW HENDRICA, kapt. H.H. Scholtens, met zout van Liverpool. Uitgezeild het schonerschip ANN, kapt. William Barfield, met boter naar Londen.
Den 3 april binnen gekomen het kofschip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. Fokke D. van Veen, met zout van Liverpool, het smakschip EPHA, kapt. K.A. Bok, met hout van Noorwegen. Den 4 dito binnen gekomen de schonerschepen LIVELY, kapt. W. Bayes, met ballast van Londen, FAMILIE WEL, kapt. T. Olse, met hout van Noorwegen; uitgezeild het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubitt, met boter naar Londen.
(opm: de namen EPHA en Olse zijn slecht leesbaar)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 April. Kapitein L. Simons heeft aan het zeemans-collegie alhier gerapporteerd, dat bij den 26 Maart l.l, Portland NO 4 mijlen van zich, in een goede staat en met een frisse NO wind zeilende gepraaid beeft het Nederlandsch galjootschip de HERSTELDER, voerende de vlag No. 12 van het Dordrechtsche Zeemans-collegie (opm: HERSTELLER, kapt. C. van der Windt).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. Den 23 dezer is van Amsterdam op onze rede aangekomen, de LIEFDE, kapt. S. Koorn, naar Duinkerken, met stukgoederen.
Voorts zijn van den 22 dezer tot heden, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild SIRENE, kapt. J.B. Johansen, naar Lissabon, met stukgoederen; AURORA, kapt. S.J. Brouwer, en GROOT LANKUM, kapt. H.A. de Weerd, beide naar Liverpool; de JONGE CORNELIS, kapt. H. Koster, naar Londen, alle drie met boomschors; AUGUSTA, kapt. W. Fairfield, naar Gibraltar, met ballast; LAURA, kapt. W. Mellish, naar Guernsey, met tarwe en vlas; de VREDE, kapt. J.H. Karsten, naar Londen, met vlas en klaverzaad; de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool, met boomschors; CAROLUS, kapt. N.W. Lange, naar Corunna, met haver en rogge; WILHELMUS en JOANNA, kapt. R. Auker, naar Dundalk, met boomschors; JANNA HAZINA, kapt. D.F. de Jonge; de VREDE, kapt. J.J. Greeven, en de VROUW REINA, kapt. H. Koops, alle drie naar Poole, met boomschors; la PERLE, kapt. G. Guichon, naar Havre-de-Grace, met zink; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, de ZEELUST, kapt. B.H. Pot, en die PERLE, kapt. S.P. Jurgeson, alle drie naar Londen, met boomschors; de VROUW GEZINA, kapt. J. de Vos, naar Boston, met boomschors.
Ook zijn, den 24 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: de VIER GEZUSTERS, kapt. A.G. Oostra, van Bordeaux, met wijn en stukgoederen; de TRITON, kapt. D.J. Cupido, van Lissabon, laatst van Veere, met stukgoederen.
Den 28 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MEDUSA, kapt. J. Lubbing, met boomschors en stukgoederen, en LE VOLTIGEUR, kapt. W. de Ruyter, met boomschors, beide naar Londen; STAD en LANDE, kapt. F.F. Dijkstra, naar Liverpool, met vlas en boomschors.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: ELVYER, kapt. R. Reid, van Leith, en the WANDERER, kapt. W. Mosser, van Londen, beide met ballast; MEXICO, kapt. E. Killeran, van de Havana, met suiker en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

BEKENDMAKING. De Kamer van Koophandel en Fabrijken te Dordrecht, ontvangen hebbende het koninklijk besluit, genomen te Amsterdam den 29 maart 1824, No. 163, houdende de oprigting van een HANDELSMAATSCHAPPIJ, maakt bekend, dat op maandag den 12 april en volgende dagen, ten kantore van de Secretaris dezer Kamer, Grootekerksbuurt Lett. A. No. 196, zal worden gevaceerd tot het ontvangen der inschrijvingen op een lijst van Aandeelneming in de voornoemde Maatschappij, overeenkomstig het bovengenoemde koninklijk besluit, in zijn geheel hier boven te vinden.
De Kamer voornoemd, Mr. J. Breur President
Ter ordonnantie van denselven, Jacob van Wageningen Secretaris


Datum: 08 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Willem ten Kate, makelaar, zal op maandag den 12 april 1824, des avonds te 6 uren, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: 3/16e parten in het tweedeks brikschip genaamd BRISEIS, gevoerd door kapt. Pieter Bakker. Breder bij het biljet en bericht bij de bovengenoemde makelaar en bij Van der Bey & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 7 april. De Kamer heeft namens Zijne Majesteit de meest geruststellende verzekering ontvangen dat, indien zoude mogen blijken dat de vaartuigen van oorlog, die Z.M. in de Middellandse Zee en in de Schalen van de Levant onderhoudt, onder de bestaande omstandigheden niet genoegzaam waren tot beveiliging van de vaart, hoogstdezelve op middelen bedacht zal zijn om die nog te versterken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 april. Den 2 dezer des morgens te elf uren is de Nederlandse kof HARMONIE, kapt. Bernard J. Wijgers, te Harlingen te huis behorende en met een lading zout van Liverpool naar Ostende gedestineerd, op de hoogte van Duinkerken, drie mijl van de kust, gezonken, na de gehele vorige nacht met een hoge zee geworsteld te hebben. De equipage van negen man, welke zich in de sloep aan de woede der golven overgegeven had, zoude ongetwijfeld verongelukt zijn, zo niet de schipper en matrozen van de Duinkerkse loodsboot No. 7 haar te hulp gekomen waren, zijnde hunne menslievende pogingen dan ook met het beste gevolg bekroond, daar zij te een ure met alle de schipbreukelingen behouden in de haven terugkeerden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 april. Den 7 april des avonds arriveerde in de Maas als bijlegger op order de VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, van Grimsby.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Van Vlissingen wordt van den 6 dezer gemeld, dat sedert de laatste op die rede aangekomen zijn de schepen HARMANNA JACOBA, kapt. J. van Ulphen, van Bordeaux, en de ZEEMEEUW, kapt. V. Plug, van Londen, beide naar Rotterdam gedestineerd,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de NIKOLAAS, kapt. E. Mazens, naar Rio-Janeiro; JONGE KLAAS ZUININGA, kapt. H.J. Bol, naar Londen; MARIA, kapt. E.P. Bron, naar Liverpool, en PEGASUS (opm: galjas PÉGASE, Antwerpen), kapt. G. de Haan, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MARIA JOSINA, kapt. P.J. Muntendam, en de HOOP, kapt. F.H. Klein, beide van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van Paramaribo meldt men, onder dagtekening van den 30 januari, dat in de nacht van den 6 een groot aantal negerslaven ter sluik door de Franse brik LA LÉGÈRE aangebracht zijnde, de gouverneur, daarvan onderricht, onmiddellijk een algemeen embargo op alle schepen gelegd had, hetwelk wederom den 23 was opgeheven, na dat de super-cargo (opm: titel voor de persoon die op een gecharterd schip door de charteraar aan boord wordt geplaatst om toezicht te houden op de lading) van het Franse schip gearresteerd was en 269 Afrikanen, waarvan hij het voorwerp van zijn afschuwelijke handel had willen maken, ontdekt, uit de slavernij verlost en in vrijheid gesteld waren.


Datum: 09 april 1824


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De korvet de ONDERNEMING, gevoerd wordende door de kapitein van Kotzebue, welke in de voorgaande zomer van Petersburg naar de Stille Zee afgezonden werd, is den 16 november gelukkig te Rio de Janeiro aangekomen. De bevelhebber zoude aldaar enige weken vertoeven ten einde een gunstige wind af te wachten om Kaap Hoorn om te zeilen. (opm: zeer waarschijnlijk een Russisch schip met een in het Nederlands vertaalde naam)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Edo Johannes Offerhaus, advocaat en notaris te Groningen, gedenkt om op dinsdag den 13 april 1824, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Wiersema op de hoek van het Ameland, te Groningen, publiek te koop te presenteren: een Tjalkschip, genaamd de JONGE WILLEM, groot ongeveer 42 tonnen, met deszelfs toebehoren, zo als hetzelve thans is liggende te Groningen aan het Schuitendiep, tussen de Poelpoorten- en St. Jans-boog (opm: -brug), tot hier toe door Lammert W. Brink bevaren.
Drie dagen voor de dag van verkoop zullen ten kantore van gemelden notaris en ten huize van verkoop de veil-conditien ter lezing liggen.
E.J. Offerhaus, advocaat en notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.E. van Loon, te St. Anna Parochie, zal, ten overstaan van de notaris De Boer, te Dronrijp, en bij strijk en verhoog geld, aan de meestbiedende, presenteren te verkopen: de helft van een Veerschip en aanbehoren, varende van Beetgum op de steden en plaatsen in Friesland, zodanig bij Wybe Jans de Jong wordt bevaren: alles te aanvaarden den 12 mei 1824.
Wie gading maakt, kome op dinsdag den 13 april 1824, des namiddag ten zes uren, in de herberg van Anne H. Eisinga, te Beetgum.


Datum: 10 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De Lloyd’s Lijst van den 6 april meldt, dat den 7 februari aan de Kaap de Goede Hoop arriveerde het schip IDA ALYDA, kapt. Sipkes, van Amsterdam naar Batavia en den 2 dito zijn van daar vertrokken de WATERLOO, kapt. Hensken, naar Amsterdam, en VROUW MARGARETHA, kapt. Spiegelberg, naar Rio-Janeiro en Nederland.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 2 april Zr.Ms. brik NAUTILUS, commandant 1e luit. F.H. de Gelder, den 25 maart van Lingen (opm: Linga?);
den 4 april de bark MENTOR, kapt. J.C. Ross, den 1 april van Samarang, en
den 6 april Zr.Ms. roei-kanonnneerboot No. 8, commandant 2e luit. Blok, den 1 april van Soerabaija.
Van Batavia zijn onder meer vertrokken:
Den 4 april Zr.Ms. schoener JOHANNA, commandant 1e luit. J.W. Schuller, koersstellende om de Noord;
den 5 april het schip INDUSTRIE, kapt. J.M. Jetter, naar Rotterdam met 13 passagiers en enige gepasporteerde zeevarenden;
den 7 april Zr.Ms. brik NAUTILUS, commandant 1e luit. F.H. de Gelder, koersstellende om de Oost, en de voor het gouvernement ingehuurde particuliere brik BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. A. Haste, naar Soerabaija;
den 8 april de brik PHILOTAXE (opm: thuishaven Antwerpen), kapt. T. Rutherford, naar Antwerpen, het schip PAMANOEKAN, kapt. C. Lee, naar Samarang en Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 8, commandant 2e luit. Blok, koerstellende om de Noord.
Te Samarang zijn onder meer aangekomen:
Den 28 maart de brik SUSANNA BARBERA, kapt. L. Meuldijk, van Tagal;
den 30 maart de brik JOANA THEODORA, kapt. Smael, van Japara.
Van Samarang zijn onder meer vertrokken:
Den 30 maart de brik MALACCA, thans hernaamd MARIA, kapt. D. Fromstead, naar Pekalongan en Batavia;
den 1 april de brik MENTOR, kapt. J.C. Ross, naar Batavia, de brik JOHANNA, kapt. G. Martherus, naar Cheribon en Batavia, en
den 3 april de brik ANNA, kapt. A. Audebert, naar Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop der maanden april en mei zal door executanten in de boedel van wijlen vrouwe Geertruida Elisabeth van Rijck, weduwe van wijlen de kolonel, kapitein ter zee Hermanus Muller, onder meer andere goederen worden verkocht de Brik genaamd GEERTRUIDA, lang 62½ voet, met de inventaris, bestaande in acht metalen kanons en onderscheidene andere wapenen, staand en lopend want, meestal van vaderlands touwwerk, een compleet stel nieuwe en in het voorgaande jaar gedeeltelijk voor de eerste maal gebruikte zeilen van Russisch en Vlaams doek, enz.enz.
Samarang den 4 april 1824 de executanten in de boedel voornoemd,
C. Scheltema en H.W. Geselschap


Datum: 13 april 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Het schip CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Breikwold, is den 7 april bij het opzeilen op de Amerikaansche Pol aan de grond geraakt, doch den 8 door adsistentie van de loodsschuit weder vlot geworden (opm: Pol betekent bank; ligging van de bank onbekend)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 april. Aan deze stad is gearriveerd het schip DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Lübeck, met teer.


Datum: 14 april 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan de Lloyd’s lijst van den 9 april ontlenen wij, dat het schip ACTIVE, kapt. Bergveld, van Havanah naar Amsterdam, zeer lek te Wilmington is binnengelopen, hebbende op een wrak gestoten (opm: zie RC 150424).


Datum: 15 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 april. Uittreksel uit een brief van kapt. H.G. Bergveld, voerende de brik ACTIVO, van Havana naar Amsterdam, gedateerd Wilmington (Nieuw Carolina), den 3 maart: Den 8 februari ben ik van Havana gezeild en was zeer voorspoedig de golf uitgekomen, doch tussen den 12 en 13 februari des nachts had ik het ongeluk met dik en slecht weder op een wrak te zeilen met een 6-mijls vaart op 29º49’ N.B. en 76º39’ W.L, hetwelk het schip zodanig lek maakte, dat men het nauwelijk konde lens houden. De volgende morgen ontdekte men, dat de spijkerhuid benevens het koper aan bakboodszijde geheel los was en onder het schip heen en weder spoelde, zo dat ik genoodzaakt was het schip met touwwerk zo veel mogelijk te sjorren om de rest te behouden. Ik was dus gedwongen om de eerste haven de beste te kiezen om schip, lading en equipage te redden. Ik zette koers naar Charlestown, hetwelk mij door slecht weder en storm mislukte. Wij zagen alle ogenblikken de dood voor ogen uit vrees dat het schip zoude zinken, en na tien dagen in deze gevaarlijke omstandigheden verkeerd te hebben, ben ik eindelijk in groot gevaar hier aangekomen. Den 21 februari kreeg ik een loods aan boord en den 22 dito hebben wij het naar binnen gezet. Met het binnenzeilen stootte het schip zwaar op de baar en bleef op de binnenbaar vast zitten, alwaar het vreselijk gestoten en geleden heeft. Ik kreeg daar twee vaartuigen aan boord, waarin ik 633 balen koffij loste en in een ander vaartuig 100 kisten suiker, en geraakte, na drie dagen vastgezeten te hebben, weder vlot. Vervolgens ben ik aan de stad gekomen en thans geheel ontlost om te repareren, hetwelk wel twee maanden zal aanhouden, en vreze, dat dat dit veel kosten (zal) en ik genoodzaakt zal zijn ter goedmaking der kosten een gedeelte der lading verkopen (moet). Mijn equipage is ziek en afgemat door het zware afmartelen aan de pomp en verder werk. Ik ben niet beter en had nimmer kunnen denken mijn voeten weder aan land te zullen zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 april. Den 12 april arriveerden te Hellevoetsluis de schepen ONVERWACHT, kapt. J.E. Gust, en VLIJT, kapt. E.E. de Vries, beide van Liverpool; de CONCORDIA, kapt. H. Bos, en HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, beide van Batavia; ANTHONIUS, kapt. J.P. Schoneke, VROUW ALYDA, kapt. T. Swiers (opm: VROUW ALIDA, Tijmen Swijrs), VROUW ALYDA, kapt. A. Kremer, en HARMONIE, kapt. A. Jongebloed, alle van Bordeaux, en JONGE ELIZABETH, kapt. H. Leening van Jersey.
Den 13 arriveerde aldaar de WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 13 arriveerden te Den Briel de schepen VROUW BREGTJE, kapt. H. van der Valk, van Bordeaux, en GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Londen, de laatste als bijlegger op order.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 april. Gisteren arriveerden uit zee de VRIENDSCHAP, kapt. B.P. de Vries, van Bordeaux; de VRIENDSCHAP, kapt. C.B. Slof, van Kiel, en HELIN en KETTY, kapt. J. Targes, van Portsmouth, als bijlegger.
Heden arriveerden uit zee CALEDONIA, kapt. H. Gumbles, van Leith, als bijlegger naar Antwerpen; VROUW MARGINA, kapt. J.P. de Boer, van Boulogne,
en zeilde in zee ELISA, kapt. J.T. Brouwer, naar Petersburg.
Gisteren arriveerden uit zee THREE FRIENDS, kapt. E. Head, van Bristol.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 april. Aan deze stad is gearriveerd de schepen DE VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Slof, van Kiel, met gerst; de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, en WILHELMINA, kapt. Corn. Cordia, beide van Liverpool, met zout.


Datum: 16 april 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Men verneemt met genoegen, dat de deelneming in de alhier op te richten haringrederij tot een genoegzame hoogte gekomen is om deze maatschappij aanvankelijk te kunnen daarstellen, doch dat de intekening ter meerdere uitbreiding vooreerst nog open zal blijven. Dat er echter in alle gevallen dit jaar voor rekening van Amsterdam met 15 schepen aan de grote visserij van Nederland zal deel genomen kunnen worden, en eindelijk, dat in een gisteren avond gehouden comparitie (opm: verschijning voor hert gerecht) benoemd zijn de heren P.J. Ameshoff, Mr. P.A. Brugmans, J. Huidekoper, Mr. F. van de Poll en Mr. J.H. van Reenen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Verleden maandag is de inschrijving op de lijst van deelneming in de Nederlandsche Handel-Maatschappij geopend, en die dag is in deze stad daarop ingeschreven voor een som van 11.185.250 guldens, hebbende men des avonds ten zes ure het register voor gesloten gehouden.
Naar men verneemt bedroegen de inschrijvingen te Amsterdam op maandag 31 miljoen guldens. Te Antwerpen is maandag voor 14.165.000 guldens ingetekend en gisteren is door nieuwe inschrijvingen die som op 15.915.000 guldens gebracht. Te Brussel is voor 7 miljoen guldens ingeschreven, te Middelburg is, naar men zegt, voor 2 miljoen, te Dordrecht voor 300.000 guldens en te Schiedam voor 250.000 guldens ingetekend.


Datum: 17 april 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 april. In het Gat is ten anker gekomen Zr.Ms. korvet de AREND, kapt. van Daalen, komende van Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 14 april het schip de VROUW HELENA, kapt. S. McGeorge, den 17 maart van Bengalen, en de schoener REMBANG, kapt. S. de Allens, den 10 april van Samarang; en
den 15 april Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.13, commandant Rosario, en Zr.Ms. peniche (opm: grote sloep) No. 3, commandant J. Pietersen, beide den 6 april van Billiton.
Te Soerabaija is onder meer aangekomen den 8 april Zr.Ms. kanonneerboot No. 15, commandant 2e luit. Kockers, den 8 april van Kenantie, en
is vertrokken den 6 april het schip CAROLINA JACOBA, kapt. W.C. de Jong, naar Joana, Japara en Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De ondergetekende, laatst gezaghebber van het te Grissee verongelukt schip MALAKKA’S GEDULD (opm: zie BC 200324), van intentie zijnde dit eiland te verlaten, verzoekt alle degenen die op hem enige pretentie vermenen te hebben, zich aan hem te adresseren ten kantore van de heren Jessen & Trail Jr. te Soerabaija binnen de tijd van drie weken.
Soerabaija, 10 april, A.V. Wiederhold

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 april. Van den 7 dezer tot den 9 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JUFVROUW FENNA, kapt. C.B. Jansen, op avontuur, met ballast; HORTENCE (opm: driemaster HORTENSIE, Gent), kapt. J. van der Zweep, naar Kadix, met stukgoederen; l’HERMINA, kapt. Ch. Bauvais, naar Havre-de-Grace, met zink; GEORGIANNE, kapt. E. Rodd, naar Bridport, met vlas; THEODORE, kapt. E. den Duijts, en de VROUW JEANNETTE, kapt. G. van Broecke, beide naar Liverpool; DE EEMSSTROOM, kapt. L.B. Ruijl, THERESE, kapt. J. van der Perre, en de PELIKAAN, kapt. J.H. Rikke (opm: pleit PELICAAN, Brussel, J.H. Riecke), alle drie naar Londen, en de JONGE TJITSKE TROMP, kapt. R.S. de Jong, naar Bristol, alle zes met boomschors.
Den 7 en 8 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen RUBENS (opm: brik RUBBENS, Antwerpen), kapt. Th. Versluijs, van Charlestown (opm: Charleston, South Carolina, V.S.), met rijst en katoen; de LEMMER, kapt. J. Tammes, van Liverpool, met klipzout; HARRIET (opm: fregat, Antwerpen), kapt. M. Ericksen, van Rio Janeiro, met suiker en koffie; de VROUW MARIA, kapt. D.G. Robijns, van Londen, met stukgoederen; CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, en JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, beide van Liverpool, met klipzout.
Sedert den 10 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de JONGE JOHANNA (opm: pleit, Brussel), kapt. G. Segaert, van Londen, met stukgoederen; la BONNE SOCIÉTÉ, kapt. Roturier, van Duinkerken, met wijn; MARTHA, kapt. Mark Watt, van Montevideo, met huiden; JETZKA MARGARETHA, kapt. G.R. Oostra, van Havre-de-Grace, met stukgoederen; VRIJHEID EN VREDE (opm: bijlander VREEDE EN VRIJHEID, Oostende), kapt. J.D. Duijts, van Duinkerken, met wijn; MARIA, kapt. Jan Sikkes; JOSEPH (opm: kof, Antwerpen), kapt. J.H. Arends; ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit; CHARLES (opm: brik, Antwerpen), kapt. J.P. Visser; DE VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huisman; la JEUNE JEANNETTE (opm : smak, Antwerpen), kapt. D.F. Moldenhauer; DE ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, en CONSTANCE (opm: kof, Oostende), kapt. C. Brandaris, alle acht van Liverpool, met klipzout; MINERVA, kapt. J.C. Kuijper, en de VROUW ELLINA, kapt. J.R. Berg, beide van Londen, met ballast; TELEMACHUS (opm: brik TÉLÉMAQUE, Gent), kapt. J. Ruurds, van Batavia, met suiker en koffie; die HOFFNUNG, kapt. G.E. Mundt, met wijn, en CAROLINE EN FREDERICH, kapt. C.T. Bodon, met wijn en stukgoederen, beide van Bordeaux; HENDRINA ELISABETH, kapt. A. Glazener, van Malaga, met fruit en wijn; ST. JOANNES, kapt. J.J. Rijcke, van Nantes, met stukgoederen, wijn en azijn; de FANNY (opm: driemaster, Gent), kapt. P. Robin, van Batavia, met koffie en suiker; FELIX (opm: brik, Antwerpen), kapt. C.M. van Dijcke, van Messina, met fruit; JOHANNA CHRISTINA, kapt. P.A. Walter, van Bordeaux, met wijn.
Heden is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild het schip NEPTUNUS, kapt. A.G. Iken, naar Bremen bestemd, met glas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 april. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee: WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van Liverpool, en WILLIAM, kapt. R. Small, van Newcastle.
CALEDONIA, kapt. H. Gumbles, van Leith, is gisteren namiddag van de rede binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Heden zeilden in zee: Kapitein Lieving, met de brieven van gisteren, naar Harwich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 14 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW BREGJE, kapt. H. van der Valk, van Bordeaux; THETFORD, kapt. W. Ricksby, van Hull; FLORA, kapt. J. Brunker, van Rochester; MARGARETHA, kapt. G. Hart, ROTTERDAM, kapt. J. Laming, en GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, alle van Londen, de laatste als bijlegger.
Heden zeilden naar zee: HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, naar Elseneur; FORTUNA, kapt. J. Paaske, en SPECULATION, kapt. J. Serck, beide naar Bergen; DEFT, kapt. T. Clarcke, naar Aberdeen; BETHEL, kapt. T. Hall, naar Hull; HASARD, kapt. C.H. Besseren, naar Christiansand; en THE KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, naar Londen.
Den 15 dito: kapt. J. Serck, kapt. J. Paaske, en kapt. J. Slater zijn gisteren wel in zee gekomen; de overige schepen liggen weer op de rede.
Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINCE OF ORANGE, kapt. J. Blake, van Londen; en VROUW ZWAANTJE, kapt. J.K. Hazewinkel, van Bordeaux.


Datum: 20 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Onlangs is in Texel binnengekomen Zr.Ms. korvet de AREND, kapt. Van Daalen, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 18 april des namiddags zeilden uit de Maas de schepen VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, naar Londen; MINERVAS, kapt. C.C. Bos, naar Bordeaux;
den 19 des morgens de BASTIAAN, kapt. J. van Belen, en BEATRIX ELIZABETH, kapt. L. van der Wiel, beide naar Lynn (opm: King’s Lynn), en OTTO, kapt. E.J. Carst, naar Elseneur (opm: Helsingör).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 23 december 1823 zijn te Batavia gearriveerd de schepen DRIE GEZUSTERS, kapt. M. Azon Jacometti, en ONDERNEMING, kapt. M. Lelsz, van Japan, en
den 25 dito te Anjer het in Nederland gebouwde schip ROTTERDAMSCH WELVAREN, kapt. K. Schakel, in 109 dagen van Helvoet.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Te Leyden is op de lijst van deelneming in de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingeschreven voor NLG 658.000, te Gent voor 2 miljoen guldens, te Doornik voor NLG 72.500, te Ostende voor 1 miljoen guldens en te Brugge voor NLG 250.000.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: de gerechte helft in een Trek veerschip, varende van Harlingen op Leeuwarden en terug, met de gerechtigheid van het veer, etc, door Lieuwe Rienks Dirks, wonende te Harlingen, bevaren wordende, en waarvan de wederhelft toebehoort aan Pieter Piebes de Jong.
Te bevragen ten kantore van Mr. S.S. Wijma, notaris te Harlingen.


Datum: 22 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Men verneemt, dat de inschrijvingen in de Nederlandsche Handel-Maatschappij, bij Koninklijk Besluit van den 29 maart laatstleden opgericht, reeds op de eerste dag der inschrijving een som van NLG 69.565.250 belopen hebben en dat diensvolgens Z.M. bij nader besluit bepaald heeft, dat het fonds der gemelde Handel-Maatschappij op NLG 37.000.000 gebracht zal worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Marseille: het Nederlands Hoekerschip de HOOP, kapt. Hendrik van der Kolf.
Bordeaux: het Nederlands Kofschip de VROUW IKINA, kapt. Gerrit Jans Postma.
Liverpool: het Nederlands Kofschip ONVERWACHT, kapt. Jan Everts Gust.
Elseneur en Petersburg: het Nederlands Smakschip VIGILANTIE, kapt. Ary Duindam
Adres ten kantore van Kuyper Van Dam & Smeer
Batavia: ook voor passagiers, waartoe behoorlijk is ingericht het Nederlands buitengemeen snelzeilend gekoperd Brikschip SARA, kapt. Peter Landberg.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper Van Dam & Smeer
Liverpool: het Nederlands Kofschip JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet.
Adres ten kantoor van Hudig & Blokhuyzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Het pinkschip de VREDE, kapt. C.J. Boer (opm: pink VREEDE, kapt. C.J. de Boer) , is den 16 dezer wegens weigeren van winden tegen de westwal van de Terschellingse rede aangeraakt en was de volgende dag nog niet vlot.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen MERCURE (opm: MERCURIUS, Antwerpen), kapt. Folkerts, van Triëst; HERMINA, kapt. Taay, en TEUNEGINA GEZINA, kapt. Bossinga, beide van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het kofschip RESOLUTION, kapitein Klaas Parrel.
Adres bij de Heren G. Mauritz, Vogelsang & Co. en Sandberg & Co.


Datum: 23 april 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een kofscheepje, met kajuit, roef en ronde luiken, met zijn tuigage, ankers, touwen, etc. Alsmede uit de hand te koop, een bezaan zeil, fok, kluiver, stag, want, ander touwwerk en een weinig gebruikt ankertouw, dik 1 palm 7 duim.
Te bevragen bij F. Visser, mr. zeilmaker op de werf te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een schip met de annexen van dien, in den jare 1818 nieuw uitgehaald, met het veer, varende in de beurt van Sneek op de Pekela, Sappemeer, Veendam, Winschoten, Scheemda, en verdere omliggende plaatsen in Groningerland, zodanig hetzelve door wijlen Anne Joustra is bevaren.
Wie hier aan gading maakt, kan nadere informatie bekomen bij Gerben Aukes Joustra, op het Kleinzand te Sneek.


Datum: 24 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Zr.Ms. oorlogsschip HOLLAND, kapt. De Lange, is gisteren uit het Nieuwe Diep naar de rede van Texel gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van Vlissingen meldt men, dat van den 18 april tot den 20 dezer van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart, UNION (opm: kof), kapt. J. van den Broecke, ESPERANCE, kapt. A. van Geijt (opm: pleit ESPÉRANCE, kapt. A. van Geyt, Mechelen), alle naar Londen; DINA GEZINA, kapt. J.A. Bootsman, en VROUW ANNA, kapt. G. Don, beide naar Leith, en FREDERIKA, kapt. W. van Luyk, naar Gothenburg.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia zijn onder meer aangekomen:
Den 18 april het schip PEKIN, kapt. F.J. Houer, den 11 april van Soerabaija;
den 19 dito de brik ELIZABETH, kapt. J. Duncan, den 14 april van Samarang;
den 20 dito de brik JACOBA AMBROSINA, kapt. C. Lorch, den 13 april van Samarang, de brik ELIZABETH, kapt. F.B. van Dockum, den 15 april met Zr.Ms. troepen van Cheribon, de brik CATO, kapt. Allie, den 15 april van Pekalongan;
den 21 april Zr.Ms. schoener ZEEMEEUW, luit. J.H. Westphal, den 13 dito van Muntok, en de brik INDRAMAIJOE, kapt. A.G. de Kater, den 18 dito met passagiers van Indramaijoe.
Van Batavia zijn onder meer vertrokken:
Den 20 april de voor het gouvernement ingehuurde particuliere brik de DRIE MARIA’S, kapt. H.K. Zeebai, naar Banka met een passagier en Zr.Ms. troepen;
den 23 april de brik ANNA, kapt. A. Audebert, naar Samarang met drie passagiers.
Te Samarang is onder meer aangekomen:
Den 10 april het schip RACE HORSE, kapt. G. Ingram, van Batavia met 7 passagiers en Zr.Ms. troepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Wij WILLEM, enz.
Herzien ons besluit van den 29 Maart l.l, No. 163, houdende oprigting eener Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Gezien het rapport van onzen minister voor de nationale nijverheid en de koloniën, van den 17 dezer, No. 57/23, wegens den staat der inschrijvingen, tot deelneming in gemelde maatschappij, welke reeds op den eersten dag der inschrijving waren geklommen tot een kapitaal van NLG 69.565,250; terwijl bij ons voorsz. besluit was bepaald, dat het oorspronkelijk fonds der maatschappij zou bedragen 12 millioenen guldens, doch zoude kunnen worden gebragt tot op 24 millioenen.
En willende, zoo veel mee de belangen dezer inrigting bestaanbaar is, gehoor geven aan het algemeen verlangen, hetwelk blijkbaar is uit de opgewektheid tot deelneming, gelijktijdig en op verschillende punten des rijks aan den dag gelegd, om het maatschappelijk fonds te zien gebragt boven het aanvankelijk bepaald maximum.
Hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Boven en behalve de vier millioenen guldens, voor welke wij, bij art. 14 van ons besluit van den 29 Maart 1824, No. 163, voor ons en ons huis, hebben ingeschreven, wordt, bij alteratie van art. 2 van ons evengemeld besluit, het fonds van de Nederlandsche handel- maatschappij, door ons bepaald op eene som van drie en dertig millioenen guldens der gedane inschrijvingen, en alzoo op zeven en dertig millioenen guldens in het geheel; wordende aan dit bedrag dezelfde waarborg verzekerd, welke bij art. 13 van ons voorz. besluit, is toegezegd.
2. De gedane inschrijvingen voor twee aandeelen en minder, en gevolgelijk ook die voor gedeelten van aandeelen, zullen zonder reductie worden aangenomen.
Die voor vier aandeelen of daar beneden, boven de twee aandeelen, zullen voor twee worden aangenomen; de inschrijvingen, voor meer dan vier aandeelen gedaan, zullen voor de helft worden aangenomen.
De inschrijvingen, welke onder zekere voorwaarden zijn gedaan, zullen almede in de evengemelde evenredigheid worden aangenomen, mits door de inschrijvers van die voorwaarden worde afgezien.
De bovengemelde bepalingen betreffen alleen de inschrijvingen, welke bij de kamers van koophandel en fabrijken hebben plaats gehad op den 12 dezer, na welken dag geene inschrijvingen meer geldig zijn.
3. Bijaldien, ten gevolge van deze reductien, het bedrag der aangenomen wordende inschrijvingen de in artikel 1 bepaalde somme mogt te boven gaan, zal dat meerdere worden afgetrokken van hetgeen wij voor ons en ons huis hebben ingeschreven.
4. Van de alzoo gereduceerde aandeelen, zal, op grond van art. 4 van ons besluit van den 29 Maart l.l, den 26 dezer loopende maand, zijnde veertien dagen na de sluiting, en gedurende de acht daaropvolgende dagen, vijf ten honderd voor rekening der Nederlandsche handel-maatschappij worden gestort bij de Nederlandsche bank, of bij de algemeene Nederlandsche maatschappij, ter begunstiging van de volksvlijt, of de agenten dier maatschappij; wordende onze minister voor de nationale nijverheid en de koloniën gemagtigd, om daaromtrent de noodige schikkingen te maken, en te zorgen, dat de belanghebbenden in tijds worden onderrigt, waar zij hunne stortingen zullen moeten doen.
5. Op Vrijdag den 30 April aanstaande, zullen door de deelnemers, ingevolge artikel 6 van ons besluit van den 29 Maart ll, de afgevaardigden worden gekozen, welke met eene, door ons te benoemen commissie, de artikelen van overeenkomst zullen ontwerpen, Waarop de maatschappij werken zal.
Het getal dier afgevaardigden wordt, in evenredigheid tot dat der ingeschrevene deelnemingen, bepaalt als volgt:
Voor Amsterdam elf, voor Antwerpen zeven, voor Rotterdam zes, voor Brussel vier, voor Gent drie, voor Middelburg twee, voor Leiden twee, voor Dordrecht een, voor Oostende een, voor Schiedam een, en voor Doornik een.
6. De reductie, welke de ingeschrevene sommen, volgens het tegenwoordig besluit, zullen ondergaan, zal, bij het oproepen der deelnemers tot het kiezen van de afgevaardigden, niet in aanmerking komen.
De stemming zal zijn hoofdelijk, zonder onderscheid van het aantal aandeelen, waarvoor een ieder heeft ingeschreven, zoodat niemand meer dan eene stem zal hebben.
Onze minister voor de nationale nijverheid en de koloniën is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit en om daarvan, aan de belanghebbende kamers van koophandel en fabrijken, kennis en verder aan hetzelve de noodige publiciteit te geven; zullende voorts een afschrift dezes worden gezonden aan onzen minister van financien, tot informatie en narigt.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 19 April des jaars 1824, en van onze regering het elfde.
(geteekend) WILLEM

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW GERTRUIDA, kapt. H.A. Bekkering, met hout, weed- (opm: weedas, gebruikt bij de bereiding van verven, zepen enz.) en potash.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 april. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuijper, naar Liverpool; EENDRAGT, kapt. H. Zurmeijer, naar Memel (opm: Klaipeda); MARSHAL BLÜCHER, kapt. J. Ellis, en THE KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, beide naar Londen.
Den 22 dito. Heden zeilden in zee VROUW ALIJDA, kapt. D.H. Kleijn, naar Hamburg, en LADY WILLIAMSON, kapt. W. Foster, naar Hull, en arriveerde uit zee DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, van Messina.

Krant:
 MDB - Mercaderio do Brazil

Zeetijdingen.
Angolla. Aangekomen BOA UNIAO, 30 dagen reis, kapt. M. Ricardo Xavier da Cunha, 28 opvarenden, lading van 396 slaven waarvan 40 overleden; ontvanger Joao Rodrigues Martins.
Quilimane, Aangekomen VISCONDE van San Lourenço, 50 dagen reis, kapt. Eusebio José da Cunha, 31 opvarenden, lading van 403 slaven, waarvan 47 overleden; ontvanger Joao Alves da Silva Porto.
Rio de Janeiro, 22 april. Vertrokken het Hollands schip (opm: brigantijn) VICTOR, kapt. A. van Schie, 10 opvarenden, in ballast naar Campos (opm: bij Vitoria).


Datum: 27 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 april. Den 23 april arriveerde te Hellevoetsluis het schip JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, van Bordeaux;
den 24 de JONGE CORNELIS, kapt. C. Teves, van Cette, en des namiddags WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, van Cadix;
den 25 de CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Bordeaux, en JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 april. Den 25 arriveerde in de Maas het schip MARGARETHA, kapt. J. Verdoe, van Bordeaux.
Den 26 zeilden naar zee de VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, naar Londen, en VROUW ARENDJE, kapt. A. de Jong, naar Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Duinkerken het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. Seeuwen, vertrekt uiterlijk vrijdag 30 april.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 22 april. Z. Exc. de schout bij nacht Wolterbeek, welke de schout bij nacht Ruijsch in het kommandement van Zr.Ms. eskader, in de Middellandse Zee gestationneerd, gaat vervangen, heeft heden zijn vlag aan boord van Zr.Ms. schip HOLLAND gehesen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 april. Van den 14 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANTWERP, kapt. H.C. Schuth (opm: kof ANTWERPER, Antwerpen), met stukgoederen, en CATHARINA, kapt. H.H. Veldhuis, met meekrap, beide naar St. Petersburg; TEUTONIA, kapt. P.C. Lange, de DRIE VRIENDEN, kapt. R.J. Schut (opm: R.Z. Schut), en WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Peters, alle drie naar Londen, met boomschors; de VROUW HENDRIKA, kapt. E.E. Hoveling, naar Colchester, met boomschors; the ALBION, kapt. J. le Cleminent, naar Guernsey, met stukgoederen; de VALCK, kapt. J. de Valck, naar Leith, met boomschors; MARTINA ALETTA (opm: galjoot), kapt. J.J. Hoetjer, naar Arbouth (opm: Arbroath), met vlas; l’ISIS, kapt. J. Morel, naar Duinkerken, met katoen.
Van den 13 tot den 16 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen MARIA MARGARETHA, kapt. J.J. Jorgenson, van Messina, met fruit; le SANS REPOS (opm: smak, Brussel), kapt. C. Pethers, van Londen, met ballast; MARS, kapt. Viebert, van Jersey, met suiker en koffie; MERCURIUS, kapt. R. Folkerts, van Triëst, met stukgoederen; BATAVIA (opm: driemaster, Antwerpen), kapt. P. Blair, van Batavia, met suiker en koffie; WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Londen, met stukgoederen; die GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Boluu, van Bordeaux, met wijn; de HEMMINA, kapt. S.F. Taaij, van Liverpool, met klipzout.
Van den 18 dezer tot den 20 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart; l’UNION, kapt. J. van den Broecke, en l’ESPERANCE, kapt. A. van Geijt, alle drie naar Londen, met boomschors; the PILOT, kapt. John Ovenston, naar Leith, met vlas; POTOMAC, kapt. E. Webster, en the TWO BROTHERS, kapt. R. Meck, beide naar Petersburg, met ballast; de VROUW ANNA, kapt. G. Don, naar Leith, met vlas; THOR, kapt. J.M. Knoph, naar Noorwegen, met ballast; DINA GEZINA, kapt. J.A. Bootsman, naar Leith, met boomschors; DUNDAS, kapt. P. le Geijt, naar Guernsey, met tarwe; FREDERIKA, kapt. W. van Luijk, naar Gothenburg, met huiden.
Ook zijn den 18 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: le VOLTIGEUR, kapt. W. de Ruyter, van Colchester, met ballast; TEUNEGINA GEZINA, kapt. R.P. Bossinga, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 april. Gisteren middag arriveerden uit zee GOEDE VERWACHTING, kapt. T.J. Nuisker, van Bordeaux, en LAURA, kapt. J. Barthley, van Londen.
Den 24 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee JONGE CORNELIS, kapt. J.C. Tevez, van Cette; JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, en HARMONIE, kapt. J. Mollet, beide van Bordeaux.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noort, van Cadix, en KETTY, kapt. J. Andsell, van Hull.
Heden arriveerde uit zee CAROLINE, kapt. L. Soupat, van Havre.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 23 april. Heden zeilden in zee FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, naar Hull; VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, en GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westerbrink, beide op avontuur;
en arriveerden uit zee LIVELY, kapt. J. Raffan, ELISA, kapt. T. Atherden, en EARL BATHURST, kapt. T.T. Gibbs, alle van Londen.
Den 24 dito. Heden arriveerde uit zee FORTUNA, kapt. A.J. Heijen, van Bordeaux.
Den 25 dito. Heden arriveerde uit zee THE KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, van Londen.


Datum: 29 april 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Newcastle: het Nederlandse Bomschip de JONGE RICHARD, kapt. Jacob Parlevliet.
Idem: het Nederlandse Bomschip JOHANNA EN WILHELMINA, kapt. Dirk Moyekindt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 april. Van den 20 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen the ALBION, kapt. G. Lee, van Charlestown (Charleston, V.S.), met rijst; de VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart, van Liverpool, met klipzout; de ZUSTER ALBERDINA, kapt. H.E. de Boer, van Dantzig (opm: Gdansk), met potasch en weedasch (opm: potas van wede; werd destijds gebruikt bij de bereiding van verven, zepen enz.); de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Hull; de LIEFDE, kapt. S. Kroon, van Duinkerken, en la JEUNE EMILIE, kapt. J. Henon, van Rouen, alle drie met stukgoederen; l’ADÈLE CHÉRIE, kapt. L. Bouvier, van Havre-de-Grace, met tabak en huiden; de VROUW JANTINA, kapt. Z. Jans, van Bayonne; de STAND, kapt. H. Elbring, van Londen, en la VIERGE MARIE, kapt. J. de Meire, van Messina, alle drie met stukgoederen; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Liverpool, met klipzout; NORD RISUM, kapt. N. Boyden, van Palermo, met fruit en stukgoederen; JULIA, kapt. Z.K. Schut, van Bordeaux, met wijn; l’ECLAIR (opm: sloep ÉCLAIR, Antwerpen), kapt. D. Salzsieder, van Villa Nova, met fruit en zout; ISABELLA LOUISE (opm: sloep), kapt. B. Arfsten, van Lissabon, met fruit.
Den 21 en 22 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild
VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, naar Londen, met boomschors; MINERVA, kapt. J.C. Kuijper, op avontuur, met ballast; the WANDERER, kapt. W. Moffat, naar Aberdeen, met vlas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 april. Gisteren middag arriveerden uit zee CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Bordeaux; URANIA, kapt. A. le Cocq, van Guernsey; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metson, van Lissabon.
Den 27 dito. Gisteren middag arriveerden uit zee KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoort, en GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, beide van Lissabon, de laatste als bijlegger op order;
en zeilden in zee ALBION, kapt.T. Hall, naar Dublin, en HELENS KITTY, kapt. J. Farges, naar Bergen.
Heden arriveerden uit zee GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden, van Liverpool; VRIENDSCHAP, kapt. H. Niemann, van Rostock; en FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struijs, van Cette (opm: Sète).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 26 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee MARGARETH, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux.
Heden zeilden naar zee VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, naar Londen, en VROUW ARENDJE, kapt. A. de Jong, naar Havre.
Den 27 dito. H.K. de Groot is gisteren wel in zee gekomen; A. de Jong ligt weer op de rede ten anker.
Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Jeltes, van Bordeaux; CATHARINA, kapt. N. Jacobs, van Christiansand, en VROUW GEELTJE, kapt. H.M. de Koe, van Lissabon.


Datum: 30 april 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Trekschip, varende van Leeuwarden op Sneek, en terug. Te bevragen bij H. van der Berg, Pz, bij de Waag te Leeuwarden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 april. Eergisteren is in het Eijerland gebleven het Noors pinkschip PALLAS, kapt. Albrechts, van Drammen naar Amsterdam bestemd.


Datum: 01 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 april. Kapt. J.F. Spiegelberg, van Amsterdam, laatst van Smirna (opm: Izmir), te Konstantinopel (opm: Istanbul) gearriveerd, is door Zr.Ms. oorlogsbrik de COURIER, commandant kapt.luit. Lucas, geconvoyeerd geworden tot voor de Dardanellen, alwaar gemelde oorlogsbrik hem den 11 maart verlaten heeft, koers zettend om de Zuid.
(opm: kapt. J.F. Spiegelberg voerde zeer waarschijnlijk het schip ANNA PAULOWNA)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Visser, van Lissabon naar Riga, is den 26 april, des ochtends te 4 uren, op 6½ mijl ten noorden van Walcheren in goede staat gepraaid door kapt. H. Gerlofs, van Alicante in Texel binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Den 29 april, des morgens zeilde uit de Maas de GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, naar Altona;
den 30 zeilden de VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, naar Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Hansen, naar Tonningen; MARIA JOZINA, kapt. P.J. Muntendam, naar Liverpool, en JANTINA MARGARETHA, kapt. K.J. van Greven, naar Christiaansand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VOLTIGEUR, kapt. W. de Ruyter, naar Bordeaux, BELLE ALLIANCE (opm: pleit, Brussel), kapt. O.A. Wilman, naar Londen, en VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, naar Petersburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de ZEEMEEUW, kapt. van Dijcke, van Marseille; VROUW ENA, kapt. Haverbult, van Liverpool; VROUW JACOBA, kapt. Rink, mede van Liverpool, en JONGE JACOBUS (opm: hoeker), kapt. L. Janssen, van Nice.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Op den 27 februari laatstleden is te Suriname gearriveerd het schip MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil, van Rotterdam.
Den 4 maart arriveerde te Madera de ATALANTE, kapt. Volkerts, den 23 februari van Rotterdam naar Suriname vertrokken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, makelaar, zal op maandag den 3 mei 1824, ´s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een welbezeild en van een balkpoort voorzien Tjalkschip genaamd de VRIENDSCHAP, gevoerd door schipper S.J. de Roos, lang 19 ellen 70 duim, wijd 4 ellen, hol 1 el 72 duim, 38 roggelasten. Breder bij het biljet en het bericht bij de bovengenoemde makelaar of bij Van Heijnen & Tentije.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 april. Heden zijn alhier binnengekomen de schepen ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, van Suriname, en VARIATIE, kapt. J.H. Brandt, van Smirna (opm: Izmir), de laatste met verlies van boot, chaloup en andere schaden.
Kapt. A. Sluijk, voerende het schip JONGE JUFVROUW SARA, gisteren gemeld van St. Ubes (opm: Setubal), moet naar Elseneur (opm: Helsingör) en komt als bijlegger door lekkage en om order binnen; dezelve rapporteert den 26 dezer dwars van de Singels (opm: nabij Dungeness) gezien te hebben een driemastschip met de nommervlag 129, zijnde die van J. Hulsen Jr, schip l’AUGUSTE, naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 april. Door deelhebbers in de Nederlandsche-Handelmaatschappij, daartoe heden middag ten 12 ure ten raadhuize alhier opgeroepen, is van wege deze stad als afgevaardigde verkozen ter bijwoning van de aanstaande Algemeene Vergadering dier Maatschappij in 's Gravenhage, de heer Ruben Vogelsang.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd het schip HOSTEN, kapt. M. Holst, van Drammen, met hout.


Datum: 03 mei 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Door de loodsschipper A.H. Visser is op het Vlie aangebracht kapt. H. Albretzen, deszelfs stuurman en 12 matrozen, behoord hebbende tot het in de Eijerlandse Gronden gebleven Noorse fregat PALLAS, van Drammen naar Amsterdam, geladen met hout.


Datum: 04 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 mei. De Noorse pink PALLAS, kapt. Albrethsen, van Drammen naar Amsterdam, is den 27 april in de Eijerlandse Gronden verongelukt. De kapitein, stuurman en 12 matrozen zijn door de Vlielander loodsschipper A.K. Visser geborgen en op Vlieland aangebracht. Men is bezig, zowel op Vlieland als Texel de lading en inventaris te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Het schip de JONGE JAN (opm: brik, Gent), kapt. C. Kieviets, van Newport naar Amsterdam, is volgens brief van Ostende van den 27 april aldaar met zware averij binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. Den 30 april arriveerden te Hellevoetsluis HYPERION (opm: brik), kapt. H.S. Bruinsma, van Suriname, en ALIDA, kapt. J.S. Benes, van Cette;
den 2 dezer arriveerden VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Kuiper, en VRIENDSCHAP, kapt. G.J. Behrens, beide van Crhistiaansand, en MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. Den 30 april arriveerden in de Maas VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jonge, van Stettin (opm: Szczecin), en JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries, van Bordeaux;
den 1 dezer zeilde van de Maas JONGE ALIDA, kapt. J.D. Brinkman, naar Hull;
den 2 dito arriveerde de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sterenberg, van Stettin.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. Te Antwerpen zijn gearriveerd JUFFER JEANNETTE, kapt. Lunbach, NIEUWE ONDERNEMING, kapt. Domenie, beide van Cette; JONGE NICOLAAS, kapt. Peters, GOEDE HOOP, kapt. De Groot, WEMELINA KRANENBORG, kapt. Prange, GROOT LANKUM, kapt. De Weerd, VROUW ENGELINA, kapt. De Jong, en VROUW GESINA, kapt. Taay, allen van Liverpool; VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, van Hull, en GOEDE HOOP, kapt. Boon, van Pirgent in Sicilië.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Op den 18 maart 1824 is te Paramaribo in de ouderdom van 41 jaren aan de gevolgen van een uitterende ziekte van zes weken overleden Wigle Swart, kapitein op het schoenerschip de WILHELMINA, van Amsterdam.
Deszelfs bedroefde weduwe geeft langs deze weg van dit smartelijk en onherstelbaar verlies voor haar en hare drie kinderen aan vrienden en bekenden bericht. Houdende zich overtuigd van iedere deelneming die ’s mans braaf karakter gekend hebben en verzoeke mijne droefheid niet te bezwaren door brieven van rouwbeklag.
Amsterdam, den 3 mei 1824 E. Winter, weduwe W. Swart

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. De stoompaketboot de TALBOT, tussen London en Ostende varende, en die anders gewoonlijk den overtocht in 15 à 18 uren doet, heeft laatstelijk een ongeluk gehad. Den 17 dezer, des morgens ten 8 ure van hier afgevaren, en des avonds ten 5 ure te Sheerness aankomende, begreep de kapitein om wegens het woeste weder aldaar te ankeren, en zette hij eerst de volgende morgen ten 1 ure de reis voort. Toen hij des avonds ten 8 ure voor Ostende aankwam belette de duister hem om de vlag te zien, waardoor hij anders zou gewaarschuwd zijn om de baar niet te passeren. Hij naderde dezelve en de paketboot stootte met geweld. Gelukkig had men sinds lang de aankomst gewacht, en lagen een aantal kleine vaartuigen gereed, die dadelijk naar buiten kwamen en alle de passagiers, ten getale van ongeveer 40 en waaronder verscheide dames, overnamen en behouden in Ostende binnen brachten, hoezeer niet zonder veel moeite wegens de hoge zee.
Men zegt, dat in het ogenblik waarin de paketboot stootte de wind eensklaps merkelijk bedaarde, zonder hetwelk de paketboot ongetwijfeld gedurende de nacht zou zijn verbrijzeld geworden. Des morgens vroeg is dezelve gelicht en in de haven binnen gebracht, zo het schijnt zonder aanmerkelijke schade.


Datum: 05 mei 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

In de Lloyd’s lijst van den 30 april lezen wij, dat te Plymouth is binnengekomen het schip SUSANNE MARIA, kapt. Doers (opm: SUSANNA MARIA, kapt. C. Doetz), van Amsterdam naar Suriname, met verlies der steng van de grote mast en enige zeilen (opm: zie RC 080524).


Datum: 06 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. Den 4 mei arriveerden te Hellevoetsluis JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, van Londen, en POMONA, kapt. C. Pijbus, van Newcastle.
Te Antwerpen arriveerde FREDERICA, kapt. Reijmers, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 april. Van den 25 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen l’ECLAIR (opm: sloep ÉCLAIR, thuishaven Antwerpen), kapt. D. Salzsieder, van Villa Nova, met zout en fruit; the SUSAN, kapt. J. Barret, van de Havanah, met koffie, enz; de ZEEMEEUW, kapt. A. van Dijk, van Marseille, met stukgoederen; ISABELLE LOUISE, kapt. B. Arsten, van Lissabon, met fruit; de JONGE JACOBUS, kapt. L. Janssen, van Nice, met fruit, olie en zout; EENIGHEDEN, kapt. J.F. Urbye, van Messina, met stukgoederen; de HOOP OP WELVAART (opm: kof, Antwerpen), kapt. O.M. Scholl, van Liverpool, met klipzout; JEANNETTE, kapt. J.H. Limborgh, van Cette (opm: Sète), met stukgoederen; de VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, van Liverpool, met klipzout.
Nog zijn alhier ter rede gekomen: THE HÉROINE, kapt. W. Simpson, van Singapore, met stukgoederen, en de JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, van Lissabon, met zout, enz, beide met onbepaalde destinatie.
Gisteren zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild le VOLTIGEUR, kapt. W. de Ruyter, naar Bordeaux, met ballast; la BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, naar Londen, met boomschors; MEXICO, kapt. E. Killeran, naar de Havana, met ballast; SOUTHWORTH, kapt. A. Howland, naar Gothenburg, met katoen en tabak; de VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, naar Petersburg, met meekrap; JANTINA, kapt. H.R. Grimminga, op avontuur, met ballast.
Den 28 dito. Den 25 dezer is door kapt. J.H. Limburg, in de Hoofden (opm: Nauw van Calais), in goede welstand gepraaid het kofschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. J.F. Middel, komende van Lissabon en gedestineerd naar Riga.


Datum: 08 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Volgens schrijven van kapt. Doetz, voerende het schip SUSANNA MARIA, den 15 uit Texel naar Suriname gezeild, is hij, na reeds den 18 Lezard te zijn gepasseerd, door een steeds toenemende storm belopen geworden, waarin hij in de nacht van den 22 en 23 diverse stengen en 7 zeilen heeft verloren en tevens genoodzaakt is geweest een groot gedeelte van het staande en lopend want te kappen. Hij had met veel moeite den 27 de haven van Plymouth bereikt om de geleden schade te herstellen en zijn reis zo spoedig mogelijk te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 mei. Het smakschip de VROUW BEERTA, kapt. R.R. Engelsman, met hout van Arendahl naar Delfzijl, is, volgens brief van Borkum van den 15 april, aldaar totaal verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Volgens brief van kapt. H. Visman, voerende het schip FORTUNA (opm: smak FORTUIN), Iin dato Corunha 13 april, was hij toen gereed om zijn verdere bestemming naar Lissabon te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Aangaande het schip de EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, van Messina naar Rotterdam vertrokken en aldaar teruggekomen, wordt in een brief van Messina van den 10 april gemeld, dat hij eindelijk den 5 april was vertrokken, met een frisse wind zuidwaarts om het eiland koers stellende in de hoop van het Kanaal van Malta spoediger dan wel het Faro te passeren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Den 5 mei zeilde uit de Maas DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, naar Stettin;
den 6 de ZEEMEEUW, kapt. V. Plug, naar Londen, ANTONICUS, kapt. J.P. Schonke, naar de Oostzee, en de VRIENDSCHAP, kapt. C.P. Slof, naar Holstein.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Den 6 zeilde van Hellevoetsluis de ZEEBLOEM, kapt. J.P. Bukmann, naar Grijpswald (opm: Greifswald).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Den 6 mei des avonds arriveerden te Den Briel de VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker, van Bremen, en DRIE KINDEREN, kapt. C. van der Kolff, van Liverpool, en den 7 des morgens de ACHT GEBROEDERS, kapt. F. Middendorff, van Libau (opm: Liepaja).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 4 mei. In een bijeenkomst der deelhebbers in de Nederlandsche Handel-Maatschappij, op den 20 april, alhier gehouden, zijn van wege deze stad als afgevaardigden ter algemeene vergadering dier maatschappij, in 's Gravenhage, verkozen de heeren J. Schouten en J.J. Sprenger.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Van Samarang is den 24 april vertrokken het schip JAPARA, thans genaamd DOROTHEA, kapt. S.E. Badendiek, naar Rembang.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 mei. Zijne Exc. de Gouverneur-Generaal, na op den 22 februari met Zr.Ms. fregat EURYDICE, commandant kapt.t.zee Wardenburg, en vergezeld van Zr.Ms. brik SIRENE, commandant kapt.luit. Buijs, en van de koloniale brik DOERGA, commandant luit.t.zee D.H. Kolff jr, onder een saluut van de te Oedjong-Panka terug gebleven oorlogsvaartuigen onder zeil te zijn gegaan, is den 4 maart de baai van Ambon binnen gezeild en te een ure van die dag voor het fort Nieuw-Victoria geankerd onder het gewoon saluut, niet alleen van de batterijen en van de ter rede liggende oorlogs-vaartuigen, maar ook van verscheidene koopvaardijschepen. Diezelfde avond kwam ook de DOERGA ter rede, en de volgende dag de koloniale korvet ZWALUW, den 21 van Oedjong-Panka gezeild en ook tot het eskader behorende. De schepen, den 1 april ter rede van Ambon, zijn Zr.Ms. fregat EURYDICE, de koloniale korvetten ZWALUW, kapt.-luit. Schrooijensteijn, en ANNA PAULOWNA, kapt.luit Momma, Zr.Ms. brik SIRENE, kapt.luit. Buijs, de koloniale brik DOERGA, 1e luit. Kolff, en de particuliere schepen ANNA, ESPERANCE, JACOBA WILHELMINA, MASIDRA, HIJDROES, en enige andere, wier namen ons niet bekend zijn.


Datum: 10 mei 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 4 mei. Heden herdacht men alhier onze verlossing door de uittocht der Franse bezetting op den 4 mei 1814.


Datum: 11 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. De kof de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Flik de Jonge, met zout en wijn van Oléron naar Muiden, is volgens bericht van Texel den 7 mei door dikke mist in de Eijerlandse Gronden vervallen, doch door hulp van vijf loodsschuiten en volk in Eijerland binnengebracht. Hetzelve moet een gedeelte der lading lossen, gaande anders te diep om op de Koopvaardersrede te kunnen gebracht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 mei. Den 7 mei zeilden van Hellevoetsluis de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar Riga, en ONVERWACHT, kapt. J.E. Gust, naar Liverpool, doch zijn onder de Goereese haven ten anker gekomen;
den 8 arriveerde de NOORDSTAR, kapt. H. Niemann, van Wismar;
den 9 zeilde de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Portsmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 mei. Den 8 arriveerde in de Maas de GOEDE HOOP, kapt. H.H. Pott, van Christiaansand;
den 9 zeilden uit de Maas VROUW ARENDJE, kapt. A. de Jong, naar Havre; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Lorient; VRIENDSCHAP, kapt. B.P. de Vries, naar Cobrun; GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, en VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, beide naar Londen, en MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, naar Bordeaux, en arriveerde de VROUW GEZINA, kapt. H.P. Hazewinkel, van Libau (opm: Liepaja).
Den 9 arriveerde het schip JONGE PIETER, kapt. J.R. Brons, van Arendahl;
den 10 des morgens zeilden JONGE J. SCHOON, kapt. M.J. Schoon, naar Dantzig (opm: Gdansk); VROUW ALYDA, kapt. A. Kramer, naar de Oostzee; FORTUNA, kapt. A.J. Meijer, naar Noorwegen, en CHRISTNA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Gibraltar, Malta en Smirna: het Nederlands Brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. Anne Glazener.
Marseille: het Nederlands Hoekerschip de HOOP, kapt. Hendrik van der Kolf, ligt gereed.
Bordeaux: het Nederlands Kofschip de VROUW IKINA, kapt. Gerrit Jans Postma (opm: Postema).
Liverpool: het Nederlands Smakschip de HARMONIE, kapt. Johan Möller.
Elseneur en Petersburg: het Nederlands schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Ties Jans Nuisker.
Adres ten kantore van Kuyper Van Dam & Smeer

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 mei. Men verneemt van Amsterdam dat, in plaats van de heer H.J. Swarth, die als afgevaardigde voor de Nederlandsche Handel-Mij. verkozen was en daar voor heeft bedankt, benoemd is de ridder H. Doeff, oud opperhoofd van Japan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 mei. Van den 29 april tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de TRITON, kapt. D.J. Cupido, naar Lissabon, met rogge; la BONNE SOCIÉTÉ, kapt. F. le Roturier, naar Duinkerken, met katoen; de VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer, op avontuur, met ballast; de VROUW HELENA, kapt. D.J. Greeven, naar Liverpool, met boomschors; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, met boomschors, en the SPIKE, kapt. R. Harrison, met vlas, beide naar Londen.
Ook zijn, den 28 en 29 april, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, van Cette (opm: Sète), met stukgoederen; de GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, van Girgente, met zwavel; MERKURIUS (opm: brik MERCUUR, Antwerpen), kapt. J.F.P. Smit, van Rio Janeiro, met koffie; de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters; de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot; de VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange; GEZINA, kapt. J.T. Taay, en GROOT LANKUM, kapt. H.H. de Weerd, alle zes van Liverpool, met klipzout.
Den 4 dito. Van den 2 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen FREDERIKA, kapt. M. Roemer, van Bordeaux, met wijn, enz; ST. PAULS, kapt. W. Cooper, van Hull, met stukgoederen; POLPERRO, kapt. M. le Rossignol, van Jersey, met koffie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hektjalk, met roef, voor de roef platte luiken, lang over steven 18 ellen 744 strepen, wijd 4 ellen 164 strepen, hol na rato, met zeil en treil, ankers en touwen en verdere toebehoren, zo het thans is liggende in de Stads Gracht te Leeuwarden. Te bevragen bij J.A. van der Vliet, op de Grachtwal te Leeuwarden.


Datum: 13 mei 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 mei. Heden is van hier uitgezeild Zr.Ms. schip HOLLAND, kapt. P. de Lange, naar de Middellandse Zee, hebbende aan boord de Schout bij Nacht C.J. Wolterbeek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. Den 11 mei arriveerde in de Maas de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.F. Peper, van Arendahl, en zeilde de VROUW MARGINA, kapt. J.P. de Boer, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. Den 11 arriveerde te Hellevoetsluis de VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Smit, van Oudsoen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. Den 12 zeilden uit de Maas JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon, en VROUW ALYDA, kapt. T. Swiers, naar Rochelle.
Te Antwerpen is gearriveerd VROUW PITINA (opm: VROUW PETINA), kapt. K.D. Mulder, van Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW GEZINA, kapt. H.P. Hazewinkel, van Lübeck, met teer en pik.


Datum: 14 mei 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. P. Andree, notaris te Leeuwarden, zal op vrijdag den 14 mei 1824, ten 4 ure na den middag, in de herberg het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, bij de provisionele palmslag verkopen: een Tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, lang ruim 12½ ellen, wijd ruim 2½ ellen en hol ongeveer 1 el, geijkt op 23 lasten, liggende in de Stads Gracht te Leeuwarden, laatstelijk door Jan Buis bevaren, met staande en lopend want, en verdere goederen, volgens inventaris, welk is te bekomen bij de notaris, en bij de koopman Pieter Ypes op het Vliet bij Leeuwarden, welke dagelijks aan de gegadigden het geveilde wil laten bezichtigen.


Datum: 15 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 13 mei. Heden middag, omstreeks 2 uren, is op de werf der Koninklijke Marine alhier, met de beste uitslag van stapel gelaten het nieuw gebouwde linieschip WATERLOO, van 74 stukken. Het gejuich der ontelbare aanschouwers vervulde de lucht, toen het zeegevaarte langzaam en statig te water daalde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Het schip MARIA, kapt. E.D. Dekker, van Suriname naar Amsterdam, is den 5 mei tussen Portland en Wight geloodst door de Terschellingse loodsschipper L.P. Kunst, die toen op die hoogte gezien heeft een uitgaand tweemast barkentijnschip, tonende de vlag met no. 85, zijnde die van kapt. P.J. Kerkhoven, voerende het schip JOANNES ARNOLDUS, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 mei. Van den 5 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede
aangekomen l’HERMINE, kapt. C. dit Banvais, van Havre-de-Grace, met huiden; Mary-Anne Packet, kapt. H. Ottes, van London, met ballast; de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, van Liverpool, met klipzout en tabak; de VROUW PAULINA (opm: VROUW PETINA), kapt. K.D. Mulder, van Hull, met stukgoederen.
Voorts zijn, sedert den 5 dezer, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: de ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, naar Duinkerken, met ballast; MARIA MARGARETHA, kapt. J. Jorgenson, naar Newcastle, met boomschors.
Nog is van onze rede naar zee gezeild de JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, van Lissabon naar de Oostzee bestemd, met zout.
Den 11 dito. Van den 9 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos, naar Liverpool, met boomschors; HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk, op avontuur, met ballast; le SANS REPOS, kapt. C. Pethers, naar Londen, met boomschors; the ALBION, kapt. G. Lee, naar Charlestown, met metselsteen; MARGARETHA BOAK, kapt. J. Johnson, naar Londen; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, naar Dartmouth, en de MARIA, kapt. J. Zierick (opm: driemaster, Gent, kapt. Jürgen Zirck), naar Liverpool, alle drie met boomschors; ELIZA, kapt. R. Read, naar Hull, met vlas; de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, op avontuur; JOHANNA CHRISTINA, kapt. P.A. Wolter, en KAROLINA EN FREDERIK, kapt. C. Bodan, beide naar de Oostzee, en alle drie met ballast; de VROUW ELLINA, kapt. J.R. Berg, naar Londen, met boomschors; CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, naar Liverpool, met vlas; JOHAN GEORG, kapt. W. Kleininga, op avontuur, met ballast; CONSTANCE, kapt. C. Brandaris, naar Londen, met boomschors; MERCURIUS, kapt. R. Folkerts, naar Charlestown, met steenkolen.
Voorts zijn, van den 9 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede
aangekomen de JONGE HEERE, kapt. W.B. Bakker, van Memel (opm: Klaipeda), en MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, van Dantzig (opm: Gdansk), beide met timmerhout; de VALK (opm: VALCK), kapt. J. de Valck, van Grimsby, met ballast; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Drent, van Hull, met stukgoederen; de VROUW ACHINA, kapt. D. Rijkents, van Elbing (opm: Elblag), met weedasch en potasch.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Op den 8sten mei 1824, overleed te Batavia, na een ziekte van slechts weinige dagen, Wm. Alexander, in leven gezagvoerder van het Nederlands schip MARY, wordende zeer betreurd door alle die hem gekend hebben.
(opm: geen ondertekeninjg; het fregat werd onder kapt. H.B. Voss naar Rotterdam gevaren, zie BC 220524)


Datum: 17 mei 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. De notaris Dijkmans te Schiedam is van mening op vrijdag den 21 mei 1824, des voormiddags ten elf ure precies, om contant geld te veilen en dadelijk daarna finaal te verkopen: een nieuw getimmerd en onlangs van stapel gelopen Kraakscheepje, lang tussen de steven 14 ellen 71 duimen, wijd 2 ellen 65 duimen en hol 1 el 41 duimen.
Gemeld kraakscheepje zal twee dagen vóór en op de verkoopdag ter bezichtiging liggen in de Lange Haven, nabij de Beurs, te Schiedam, alwaar dan ook de opveiling en verkoop geschieden zal.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading te Antwerpen naar New York, Philadelphia en Boston het extra snel zeilende Nederlandse gezinkt fregatschip AUGUSTIN (opm: ex ESPOIR, Gent, nu thuishaven Antwerpen), kapt. G. Grönewald, groot 120 lasten. Hetzelve heeft reeds een groot gedeelte der lading aan boord en zal ten spoedigste vertrekken.
Nadere informatiën bij de eigenaar E.J. Neef, of de makelaars Brequigny, R. van Goorlaeken en L.A. de Mary te Antwerpen, en bij de cargadoors J. Daniels & Zonen en Arbman te Amsterdam.


Datum: 18 mei 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een uitmuntend best Snikschip, twee jaren oud, kunnende laden 250 korven aardappelen.
Te bevragen bij Cornelis H. van der Werf, mr. schuitmaker buiten de Oosterpoort te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 10 mei zijn binnen gekomen de kofschepen de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, de JONGE SIKKO, kapt. P.A. Visser, beide met hout van Memel (opm: Klaipeda); de smakschepen de VROUW MARGARETHA, kapt. J.J. Wever, ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. E.E. Kuilema, de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Kappen, CASTOR, kapt. S.H. Hooghout, het schoonerschip SOEBLOMSTEN, kapt. A. Ferman, het kofschip de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, alle met hout van Noorwegen.
Den 11 dito binnen gekomen de smakschepen CATHARINA, kapt. A.E. Pot, VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, de JONGE JOHAN, kapt. H. Jans, het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, het tjalkschip FORTUNA, kapt. H.H. Bakker, alle met hout van Noorwegen; het tjalkschip ENGELINA, kapt. R. de Jong, met hout van Stettin (opm: Szczecin).
Den 13 dito binnen gekomen de kofschepen TWEE GEBROEDERS, kapt. B.R. Lukens, ALIDA CLASINA, kapt. L.K. Tiktak, de smakschepen de GOEDE HOOP, kapt. J.W. Wilkens, ZEELUST, kapt. P.E. Boer, alle met hout van Noorwegen; de schonerschepen VICTORY, kapt. R. Cubitt, LIVELY, kapt. Wm. Bayes, beide met ballast van Londen; het galjasschip CAROLINA, kapt. H. Duwel, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 14 dito binnen gekomen de tjalkschepen HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, de VROUW GEZINA, kapt. F.J. Deddes, beide met hout van Dantzig; de kofschepen JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen CLARA MARGERETHA, kapt. P.D. Dik, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen; de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. D.K. de Groot, de HOOP, kapt. W.H. Mulder, alle op avontuur.
Den 15 dito binnen gekomen het smakschip EENDRACHT, kapt. K.J. Dooijes, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. D.D. de Jong, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, de smakschepen GEZINA CHARLOTTE, kapt. G. van Veen, de VROUW MARGARETHA, kapt. J.J. Wever, alle met ballast op avontuur.
Den 16 dito uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. Wm. Bayes, VICTORY, kapt. R. Cubitt, beide met boter naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. Den 15 mei arriveerde te Hellevoetsluis BEATRIX ELIZABETH, kapt. L. van der Wiel, van Lynn (opm: King’s Lynn).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. Den 14 zeilden uit de Maas de VRIENDSCHAP, kapt. P.B. Kuijper, en de VRIENDSCHAP, kapt. G. Behrens, beide naar Noorwegen, en CATHARINA, kapt. N. Jacobsen, naar Christiaansand; MINERVA, kapt. J.F.G. Schut, naar Elseneur;
den 15 zeilden VROUW GEERTRUIDA, kapt. M.A. Bekkering, naar Altona, en de HARMONIE, kapt. A. Jongebloed, naar Petersburg, en arriveerde de JONGE ARY, kapt. A. Riedijk, van Villanova.


Datum: 20 mei 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

- Londen, 14 mei. Van Buenos Aires wordt gemeld, dat het gouvernement op Port-Louis, een der Falkland Eilanden, een kolonie opricht en dat reeds honderd kolonisten derwaarts vertrokken zijn, die door nog meer zouden gevolgd worden. Dit etablissement kan in het vervolg van nut zijn voor de schepen die Kaap Hoorn omzeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. Volgens brief van Hamburg wordt van St. Thomas gemeld, dat het schip ALMELO, kapt. T. Smit, in de loop van de maand februari van Amsterdam te Curaçao aangekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Den 18 mei arriveerden in de Maas VROUW MAARTJE, kapt. P. de Heer, van Liverpool; JANTINA, kapt. H.R. Grimminga, van Drammen, en ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, van Newport.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Van den 12 tot den 15 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, naar Liverpool met ballast; MARIA CATHARINA, kapt. J.G. Sap, naar Londen met boomschors; MORGENSTER, kapt. H.T. Veen, naar Liverpool met ballast; ST. JOHANNES, kapt. J.J. Rijke, naar de Oostzee met ballast, en HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, naar Palermo met stukgoed,
en zijn te Antwerpen gearriveerd MINERVA, kapt. Kuiper, van Duinkerken, VOLHARDING, kapt. Schippers, van Bordeaux, en JONGE SOPHIA, kapt. Muys, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Den 17 mei arriveerden te Hellevoetsluis de schepen CONCORDIA, kapt. S. Swart, van Bordeaux; de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, van Liverpool; DE JONGE HENDRIKA, kapt. M. Schaap, van Terre-Vecchia, als bijlegger, op order;
den 18 arriveerde ELISABETH en CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Den 17 mei arriveerden in de Maas de schepen DE VROUW JANNA, kapt. A.H. Breeland, van Bordeaux; de VROUW TEUNEGINA, kapt. E.K. de Wilde, van Newry.
Bovengemelde kapitein Breeland rapporteert, dat hij den 10 dezer, bij de Singels (opm: nabij Dungeness), in goede staat, heeft zien zeilen een kof met de nommervlag No. 9 van het Pekelder Zee-Collegie, zijnde kapt. J.H. van Wijk; op diezelfde dag een kof met vlag no. 71, van het Antwerpse Collegie, zijnde kapt. A.K. Bos, en den 11 dito, mede bij de Singels, een kof met de witte standaard no. 29, van het Collegie Pekel-A, kapt. B.J. Boer; hebbende de wind O ten N.
Den 18 mei arriveerden ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van Londen; de VROUW MAARTJE, kapt. P. de Heer, van Liverpool; de JANTINA, kapt. H.R. Grimmenga, van Drammen; de MINERVA, kapt. D. Hagano, van Havre; de ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, van Newport;
Den 19 vertrok des morgens de stoomboot KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Den 17 arriveerde te Maassluis het schip DE BASTIAAN, J. van Belen, van Lynn (opm: King’s Lynn).
Den 19 arriveerde de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Munneke, van Lübeck.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, van Liverpool, met zout.


Datum: 21 mei 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.P.J. Greijdanus en S.P. van Goinga, openbare notarissen, residerende te Heerenveen, presenteren publiek bij strijk en verhoog geld te verkopen: zeker Tjalkschip, de JONGE ANNA genaamd, lang 19 ellen 880 strepen, wijd 4 ellen 615 strepen, hol 2 ellen 130 strepen, met deszelfs lopend en staand want, zeil en treil, ankers en touwen, alles in die voegen als hetzelve door wijlen de wed. Heintje Hanze van der Werf is bevaren, en is liggende bij de werf de Morgenstond, aan de Heerenwal bij het Heerenveen.
Wie gading maken, komen op vrijdag den 4 juni 1824, des namiddag ten 4 ure, ten huize van Pieter Johannes Fonk, kastelein in de Zon te Heerenveen, en kope op alsdan voor te lezen condities, welke inmiddels bij de voornoemde notaris kunnen worden vernomen.


Datum: 22 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 mei. Het schip (opm: tjalk) de JONGE NEELTJE, kapt. J.A. Zeilinga, met lijnzaad en enige stukgoederen van Lübeck naar Amsterdam, is den 16 dezer, des namiddags te 2 uren, op het Oosteinde van Terschelling gestrand. Het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Volgens brief van kapt. D. Spreeuw, voerende het schip ARGYLE, van Amsterdam naar Suriname, geschreven in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) den 10 mei, was hij met mooi weder en flauwe N.O. wind tot bij Noord-Voorland gevorderd en dacht die avond bij Bevezier (opm: Beachy Head) te komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip NEPTUNUS, kapt. W.M. Cramer (opm: kof, bouwjaar 1804; kapt. Willem Menkes Cramer [ook wel Kramer]), van Lissabon naar Port à Port (opm: Porto), is den 30 april, in een hevige storm, op de kust van Portugal geheel verbrijzeld. De kapitein en twee man zijn daarbij omgekomen. De stuurman, die met de overige vier gered was, is met een man te Amsterdam aangebracht door kapt. C.C. Kat (opm: kof NOORDHOLLAND), van Port à Port.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Den 19 mei arriveerde te Hellevoetsluis LEONARDUS, kapt. J. Noord, van Liverpool.
Den 20 arriveerde VROUW ENGELINA, kapt. E.H. de Goot, van Liverpool.
Den 21 des morgens zeilde de HOOP, kapt. H. van der Kolff, naar Marseille.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Den 19 mei arriveerde in de Maas ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie, DRIE VRIENDEN, kapt. H.G. Haverbult, beide van Londen; VROUW JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, HARMONIE, kapt. J.D. Best, beide van Liverpool; VROUW MARGARETHA, kapt. G. Pijbus, JANTINA MARGARETHA, kapt. K.J. van Greeven, beide van Christiaansand; VROUW HERMINA, kapt. A.J. Huberts (opm: waarschijnlijk VROUW HARMINA, kapt. A.J. Hubert), van Arendahl, en
den 20 des morgens de VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Den 21 arriveerde te Den Briel TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruyns, van Drammen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op den 4 november laatstleden is te Amsterdam overleden kapitein Johannes Schindehutte.
Batavia, 19 mei 1824 Hendrik Maas

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 16 mei arriveerde te Batavia het schip JORINA, kapt. T. van Duyvenboden, de 19e december 1823 van Rotterdam vertrokken, en
den 17 dito het schip DELPHINA (opm: fregat, Gent), kapt. J. Boelen, van Amsterdam den 11 januari met passagiers en Zr.Ms. troepen, en het schip (opm: fregat) CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, den 15 januari van Amsterdam.
Den 17 mei is van Batavia vertrokken het schip MARY, kapt. H.B. Voss, naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen DE GOEDE HOOP, kapt. G. J. Munneke, van Lübeck, met teer; AMATES, kapt. J. Bohman, van Tromstad, met hout; de LEONARDUS, kapt. J. Noord, en de VROUW JOHANNA, kapt. P. Douwes, beide van Liverpool, met zout.


Datum: 25 mei 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 mei. Aan deze stad is gearriveerd: de schepen TWÄNDE BRÖDRE, kapt. A.C. Sjöberg, van Stromstadt, met hout; LEONARDUS, kapt. J. Noord, DE VROUW ENGELINA, kapt. E.H. de Groot en NEPTUNIS, kapt. H.E. de Jonge, alle drie van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei. Van den 16 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede
aangekomen MINERVA, kapt. J.C. Kuijper, van Duinkerken, met wijn; de VOLHARDING, kapt. G.R. Schippers, van Calais, met stukgoederen; HIGHLANDER, kapt. Samuel Stet, van Bahia, met suiker; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, en de JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muijs, beide van Londen, met stukgoederen; l’AGILE, kapt. P. Brodeau, van de Havanah, met koffie en suiker; METEORE, kapt. M. Mesdagh, van Rio Janeiro, met koffie; de ZAANVLOED, kapt. O. Lijmens, van Villa-Nova, met zout; de WELVAART, kapt. H.J. Walker, van Marseille, met stukgoederen; de JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berk, l’AIMABLE PAULINE (opm: brik, Antwerpen), kapt. L.J. Luijtjens, de MARGINA, kapt. W.R. Huisman, STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra, en de VREDE, kapt. J.H. Karstens, alle vijf van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 mei. Den 21 mei arriveerden te Hellevoetsluis NEPTUNUS, kapt. H.E. de Jonge, van Liverpool, en VERWACHTING, kapt. H. Gerdes, van Drammen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Den 22 zeilden uit de Maas de GOEDE VERWACHTING, kapt. M.P. de Jong, naar Londen, en
den 23 des morgens de VIGILANTIE, kapt. A. Duindam, naar Londen, en FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struis, naar Gibraltar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 mei. Te Antwerpen zijn gearriveerd ZEELUST, kapt. Pot, NOORDSTER, kapt. Boekhout, JANNETJE, kapt. G. van den Broecke, en VROUW ANNA, kapt. Ruijl, allen van Liverpool; VROUW GEZINA, kapt. Vos, van Osterrisoer en PELIKAEN, kapt. Rijcke, van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 17 mei binnen gekomen de kofschepen ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, CATHARINA, kapt. D.E. Brunger, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het kofschip DRIE VRIENDEN, kapt. A.R. de Groot, met ballast op avontuur.
(opm: de bestemming wordt niet opgegeven; in een akte van bekendheid van 28 april 1831 verklaren de schippers Jacob Cornelis Janssen, 67, Klaas Pieters Faber, 70, Broer Remkes de Vries, 63, en Cornelis Jans van der Veer, 58, dat de DRIE VRIENDEN onder kapt. Aldert Remmerts de Groot, 34, met als stuurman Daniel Frederiks Dubblinga, 31, ‘op den 24 oktober 1824 uit Kroonstad is gezeild, dat het hun allen bekend is, dat het schip in den avond van de 28ste diezelfde maand op lager wal aan de Zweedsche kust is bezet geraakt, en wel in zoodanigen staat en omstandigheden met stormweer en hemelhooge zee, dat zij lieden voor vergaan alle vrees hadden, terwijl volgens alle vooruitzichten en zeemans berekeningen het onmogelijk wierd geacht het schip van de klippen vrij te houden, zo dat er niets anders overig bleef, dan het aan stukken slaan of verbrijzelen van gedachte schip.
Gevende comparanten redenen van wetenschap dat dit schip naderhand niet weder is gezien noch zij iets van hetzelve of enig leden der equipage hebben vernomen en zich diens volgens stellig overtuigd houden, dat het zelve aan de Zweedsche kust met man en muis is vergaan’).
Den 18 dito binnen gekomen het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit; het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. E.A. Pot, beide met hout van Noorwegen; het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met ballast van Londen.
Den 19 dito binnen gekomen de schonerschepen CORONATION, kapt. John Power, LANA, kapt. S. Bishop, beide met ballast van Londen; het brikschip FREDRIK WILHELM, kapt. E.P. Horn, met hout van Noorwegen.
Den 20 dito binnen gekomen de kofschepen VRIESLANDS WELVAREN, kapt. T.D. van Veen, de GOUDVIS, kapt. H.J. Scholtens, beide met zout van Liverpool. Uitgezeild het schonerschip SOEBLOMSTEN, kapt. A. Ferman, de kofschepen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, de smakschepen de GOEDE HOOP, kapt. J.W. Wilkens, ZEELUST, kapt. E.P. Boer, het tjalkschip FORTUNA, kapt. J.H. Bakker, alle met ballast op avontuur.
Den 21 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW GEZINA, kapt. F. Joosten, met hout en potas van Dantzig (opm: Gdansk).


Datum: 26 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 25 mei des morgens zeilde uit de Maas de ACHT GEBROEDERS, kapt. F. Middendorff, naar Christiaansand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 21 mei is te Keulen aangekomen schipper J.C. Reindorp, zijnde de eerste, die van Amsterdam over de Amstel en Vreeswijk langs de nieuwe vaart gevaren is. Hij vertrok den 12 van Amsterdam en heeft dus zijn reis in negen dagen afgelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille het Nederlands galjootschip JONGE HENDRIKA, kapt. Maarten Schaap. Adres ten kantore van Kuyper Van Dam & Smeer.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Jacob Brink, schipper van het onlangs door Haring Booy & Zonen gebouwd beurtschip genaamd de JONGE HARMEN, varende dinsdags avond van de Meppeler Steiger, van Amsterdam op Steenwijk en zaterdags van daar te rug, maakt bij deze bekend, dat dit schip met een bijzonder ruime en tot alle gemak ingerichte kajuit is voorzien, waardoor een iegelijk, welke genegen mocht zijn de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid te bezichtigen, van een genoegelijke reize wordt verzekerd. Zegt het voort.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. de Roo, R. Hoyman, J.E. Lublink, J.H. Schäffer, J. Boelen en H.I. Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 14 juni 1824, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd Fregatschip genaamd CATHARINA ANNA HELENA, lang 28 ellen 45 duimen, wijd 7 ellen 60 duimen, hol 3 ellen 65 duimen, het verdek 1 el 80 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.


Datum: 29 mei 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. Van Den Briel wordt gemeld, dat den 26 mei arriveerden de JONGE CORNELIS, kapt. C. Wapenaar, van Hamburg, en de VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, van Bremen, en zeilde de GOEDE VERWACHTING, kapt. F.J. Nuisker, naar Londen.
Den 27 zeilde de MARGINA, kapt. P.H. Mulder, naar Christiaansand en arriveerde de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. A.A. van der Wal, van Christiaansand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Den 28 zeilden van Hellevoetsluis de MARIA, kapt. J. Sikkes, naar Liverpool, en HYPERION (opm: brik), kapt. H.S. Bruinsma, naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. Den 27 des namiddags arriveerde in de Maas de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smith, van Christiaansand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Van Middelburg is den 22 dezer naar zee gezeild de brik HARMONIE, kapt. E. Petersen, naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Lloydslijst van den 25 mei meldt, dat de VROUW ELISABETH, kapt. Minives (opm: O.F. Meeuwes), gedestineerd naar Antwerpen, te Liverpool is teruggekomen met schade, zijnde tegen een ander schip aangezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van den 21 tot den 26 mei zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert, naar Londen; FENNEGINA GEZINA, kapt. R.P. Bossinga, naar Drammen; GOEDE HOOP, kapt. C. van der Berg, naar Hull; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Petersburg; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Liverpool; SUSANNA (opm: driemaster, thuishaven Antwerpen), kapt. C. Cleijn, naar New Orleans; de LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Liverpool; JONGE JACOBA, kapt. F.C. de Boer, naar Lissabon; FREDRIK, kapt. M. Roemer, naar de Oostzee; GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, naar Liverpool; UNION, kapt. C. Schaken, naar Rio-Janeiro; ÉCLAIR (opm: sloep), kapt. D.J. Salzsieder, en JOSEPH, kapt. J.H. Arends, beide naar Lissabon; COMMERCIE (opm; COMMERCE), kapt. H.A. de Vries, naar Londen en JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Pieters, naar Liverpool.
Te Antwerpen is gearriveerd de VIJF GEBROEDERS, kapt. Steur, van Havana.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 25 mei. Op gisteren, de vergadering van de afgevaardigden voor de Handel-Maatschappij alhier geopend zijnde geworden, is, naar wij vernemen, de vergadering in secties verdeeld, en zijn de benoemde presidenten voor de vier sectien als volgt:
1ste sectie: De heer A. Horstman, van Amsterdam;
2de sectie: De heer Sinare, van Brugge;
3de sectie: De heer Smeer, van Rotterdam;
4de sectie: De heer Van Alphen, van Leijden.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Vendu-Advertissement: op den 3 juni het op Java gebouwd, doch onder Engelse vlag varende schip MARY, gevoerd door kapt. d’Allens, groot 350 ton, met deszelfs inventaris zo als hetzelve is liggende te dezer rede. (opm: Batavia; geen namen van makelaars genoemd)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Men verlangt een doctor aan boord van het naar Japan bestemde schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn. Adres bij Van de Laar & Van Leeuwen, Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Te Batavia is aangekomen het schip JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bonn, den 7 januari van Rotterdam vertrokken.


Datum: 01 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen J.G. Wiersma (opm: kof TWEELINGEN DANIEL EN WILCO) van Nerva.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De ridder De Rigny, scheeps-kapitein en commandant der station van de Levant, heeft aan de Minister der Marine rapport gedaan, dat een Frans koopvaardijschip, dat zich in nood bevond in de Golf van Saloniki, door het menschlievend gedrag en moedige bijstand van de kapitein Lucas, commanderende de Nederlandse oorlogsbrik DE COURIER, is gered geworden. Dadelijk na de aankomst van DE COURIER te Smirna (opm: Izmir) had de heer De Rigny de heer Lucas en de heer Van der Straeten, die de Nederlandse scheepsmacht op die station kommandeert, zijne erkentenis voor deze schone daad betuigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Den 29 juni zeilde van Helvoetsluis de MARIA WILHELMINA, kapt. H.C. Witt, naar Nerva, en
den 30 des morgens de JONGE CORNELIS, kapt. J. Teves, naar Genua.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 mei. Den 28 arriveerde in de Maas het schip de VROUW HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker, van Dantzig;
den 29 zeilden de VROUW ZWAANTJE, kapt. J.K. Hazewinkel, en de VROUW ELIZABETH, kapt. J.J. Arends, beide met onbekende bestemming; de VROUW MARTHA, kapt. D.J. van Wijk, naar Wijkhaven (opm: onbekend), de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.F. Peper, naar Drobach; de GOEDE HOOP, kapt. H.H. Pott, en de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sturenberg, beide naar Drammen; de VROUW MARTHA, kapt. F.R. de Jonge, naar Elseneur; de VRIENDSCHAP, kapt. H. Niemann, naar de Oostzee; de VROUW TEUNEGINA, kapt. E.K. de Wilde, naar Bergen; de VROUW ELIZABETH, kapt. O. Karssen, en de VROUW HELENA, kapt. M.A. Dooijen, naar Christiaansand; de JONGE FREDRIK, kapt. H.J. Kleijn, naar Vigors (opm: bedoeld zal zijn Vigo); de MORGENSTAR, kapt. K.H. Meijer, naar Hamburg, en de ALIJDA, kapt. H.J. Benes, naar Ekenäs.
(opm: dit vertrek uit de Maas markeert de laatst bekende zeetijding van de kof TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan F. Peper; op 2 november werd vanuit Groningen de zeebrief geretourneerd wegens verongelukken van het schip; deze scheepsramp is in de gelezen kranten niet teruggevonden)
Den 29 des namiddags arriveerde de FLORA, kapt. J. Parlevliet, van Londen, en
den 30 des morgens zeilde de JONGE PIETER, kapt. J.R. Brons, naar Jersey.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 mei. Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen MARIA, kapt. E.P. Brons, van Liverpool; PIETER EN MARIA, kapt. Eggers, van Londen; de JONGE MATHILDA, kapt. Vos, en FORTUNA, kapt. Visser, beide van Hull, en ST. ANTONIUS, kapt. Lange, van Bordeaux.


Datum: 03 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot DE NEDERLANDER – Rotterdam en Antwerpen.
Te beginnen met den 3 juni aanstaande, zal de NEDERLANDER worden in de vaart gebracht, tussen Rotterdam en Antwerpen en de volgende daar tussen gelegen plaatsen als: Dordrecht, de Willemstad, Ooltgensplaat, de Zijp bij Bruinisse, Wemeldingen, Gorishoek en Bath, alwaar de reizigers kosteloos zullen worden aan boord en van boord gebracht.
De prijzen zijn tot Antwerpen: 1ste of grote kajuit NLG 50; of voorkajuit NLG 5; vooronder NLG 2,50.
Indien het Paviljoen niet verhuurd is, zullen daarin plaatsen te bekomen zijn à NLG 10.
De boot zal vertrekken van Rotterdam van het Wester Oude-Hoofd, des dinsdags, donderdags en zaterdags; van Antwerpen van de Kaai voor de Botermarkt, des zondags, woensdags en vrijdags.
De uren van afvaart zijn voor de eerste 14 dagen, van Rotterdam, den 3 juni te vier uren, des 5 juni te vijf uren, den 7 juni te zes uren, den 10 juni te acht uren, de 11 juni te negen uren, den 14 juni te tien uren.
Van Antwerpen, den 4 juni te negen uren, den 6 juni te tien uren, den 8 juni te half vier uren, den 11 juni te vijf uren, den 13 juni te zes uren, den 15 juni te zeven uren, alle des voormiddags. Er zal aan boord kunnen worden gedejeuneerd en gedineerd.
Informatiën zijn te bekomen te Rotterdam bij de heer Walter, in het hotel Het Wapen van Engeland (van ouds het Groot Schippershuis); te Antwerpen ten huize van de heer Koelman Lauwers, ondernemer van Messageries, In het hotel La Cour de Braband.
(opm: het eerste in Nederland gebouwde stoomschip, bij de firma W. & J. Hoogendijk en Co te Capelle aan den IJssel)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt en Hubertus Montauban van Swijndregt, makelaars binnen Rotterdam, zullen, als last hebbende van de Agent van Lloyd’s, op dinsdag den 8 juni 1824, des namiddags ten vier ure, in het Logement genaamd het Badhuis, publiek veilen en aan de meest daarvoor biedenden verkopen:
Een aanzienlijke partij beschadigd Engelsch ijzer, bestaande in 1974 bossen en 288 staven, bij kavelingen, zo als die genummerd zullen zijn liggende in 's rijks entrepôt; zijnde deze partij alhier aangebragt van Newport en gelost uit het schip genaamd ZEEPLOEG, gevoerd bij kapitein Menzo Nannes Sikkes; zullende des morgens van de verkoping door een ieder kunnen worden bezigtigd. Nadere informatie bij bovengemelde Makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het Nederlands gekoperd Fregatschip BETSEY, kapt. M. McDougal.
Liverpool: het Nederlands Hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. Jacob
Parlevliet sr.
Marseille: het Nederlands Hoekerschip JONGE JACOBUS, kapt. Lourens Janssen.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen
Batavia: voor goederen en passagiers het Nederlands Fregatschip WILHELMINA, kapt.
Willem Verloop.
Smirna: het Nederlands Brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. Anne Glazener.
Bordeaux: het Nederlands Kofschip de VROUW IKINA, kapt. Gerrit Jans Postma.
Liverpool: het Nederlands Smakschip HARMONIE, kapt. Johan Möller
Bergen in Noorwegen: het Nederlands schip de ZEEPLOEG, kapt. Messe Nannes
Sikkes.
Adres ten kantore van Kuyper Van Dam & Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Het fregatschip SUSANNA MARIA, kapt. C. Doets, van Amsterdam naar Suriname, te Plymouth binnen, heeft den 23 mei deszelfs reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. Den 31 mei, des namiddags, arriveerden in de Maas de schepen TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, van Havre, en de ZEEVRUCHT, kapt. L. Wapenaar, van Newport.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen FORTUNA, kapt. Schooneveld (opm: sloep, J.A. Schönefeld, Antwerpen), van Lissabon, en de VROUW CATHARINA, kapt. Schuring, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Den 29 mei zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen GROOT LANKUM, kapt. H.H. de Weerd, naar Petersburg; FREDERIKA, kapt. M. Roemer, naar de Oostzee; ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, naar Lima, en de ZUSTER ALBERDINA, kapt. H.E. de Boer, naar Dantzig (opm: Gdansk).


Datum: 04 juni 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een voor weinig jaren nieuw uitgehaald Kofke, zeer geschikt tot een zuivel schip. Nadere informatie bij de eigenaar Lammert Janzen, veerschipper van Kollum op Leeuwarden, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 05 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Volgens schrijven van kapt. J. Johannesen, had de buitengewone laagte der spring in het begin van april hem niet veroorloofd met zijn volgeladen schip (opm: bark) WILLEM DE EERSTE over de modderbanken van de rivier Suriname te komen, zodat hij eerst den 15 dier maand de terugreis dacht aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Den 3 juni zeilde van Helvoetsluis het schip (opm: brik) SARA, kapt. P. Landberg, naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. Den 3 juni zeilden van Den Briel de schepen DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, naar Gibraltar, en LOUISA, kapt. D. Guit (opm: kof, Antwerpen, D. Guyt), naar Liverpool, en arriveerden BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal, van Memel (opm: Klaipeda), VROUW HENDRIKA, kapt. J.H. Smith, van Christiaansand, en de VROUW MARGINA, kapt. J.P. Boer, van Londen.
Den 4 des morgens zeilde de JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. G. de Reus, naar Rochester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. Van Vlissingen meldt men den 1 dezer, dat sedert ons laatste bericht van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen la VIERGE MARIE, kapt. J. de Meire, naar Messina; de JONGE HEEREN, kapt. W.B. Bakker, en VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, beide naar de Oostzee; VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, naar Liverpool; JULIA (opm: kof, Antwerpen, nieuwe kapitein), kapt. J.P. Visser, naar Bordeaux, en MARIANNA, kapt. A. van der Kaa, naar Londen.
Te Antwerpen is gearriveerd het schip UNION, kapt. J. van den Broecke, van Londen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Ten gevolge der tijding, alhier ontvangen, van het verongelukken van de brik ADVENTURE, gezaghebber Matzen, den 29 mei jongstleden op de hoogte der Duizend Eilanden (opm: Kepulauan Seribu, eilandengroep in de Javazee; deze strekt zich uit tot 45 km. ten noorden van Jakarta), welk vaartuig den 26 te voren de rede van Batavia verlaten had, bestemd zijnde naar Malakka, adverteert de ondergetekende, dat paketten en brieven, naar opgemeld etablissement met genoemde bodem verzonden, door het ongeluk denzelve overkomen, waarschijnlijk verloren zijn. (opm: bekort; volgen de namen van afzenders van brieven en paketten)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 juni. Op gisteren is van stapel gelopen het stoom jagt MERCURIUS, bestemd, om, ingevolge koninklijke concessie van den 16 augustus 1823, te worden gebracht in de vaart van Amsterdam op Utrecht en vice versa; zijnde dit het eerste stoomschip, hetwelk op een der van ouds beroemde Amsterdamsche scheeps-timmerwerven gebouwd is, en wel op de werf Hollandia, door de scheepsbouwmeester C. van Swieten, en behoort aan eigenaren, alle of te Amsterdam of in de provincie Utrecht gevestigd. Op dezelfde werf is reeds de kiel gelegd van het stoomvaartuig, bestemd voor de vaart tussen Middelburg en Rotterdam. (opm: zie ook: PGC 220624)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 22 mei. Heden zeilden naar zee de brik HARMONIE, kapt. Eschel Petersen, van deze stad naar Suriname.
Het fregatschip DE ONDERNEMING, kapt. Hend. Eeltjes, is den 22 maart l.l. te Suriname gearriveerd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 30 mei arriveerde te Batavia het schip VROUW MARIA, kapt. F. van den Berg, den 7 januari van Rotterdam vertrokken met passagiers en Zr.Ms. troepen, en eveneens den 30 mei is van Batavia naar Amsterdam vertrokken het schip CORNELIA SARA, kapt. G. de Jong.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading voor goederen en passagiers het extra welbezeild nieuw gekoperd fregatschip JAVA PAKET, kapt. Charles Boyle, om in juli aanstaande te vertrekken, bijzonder goed ingericht voor het transport van passagiers.
Iemand genegen zijnde in hetzelve enige goederen derwaarts te laden, of als passagier mede te gaan, gelieve zich daartoe in tijds te adresseren aan de cargadoors Jan Corver & Co op de Buitenkant no. 43 te Amsterdam.


Datum: 08 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

- Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholten. Adres bij Boutmy & Co.


Datum: 10 juni 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen die GUTE HOFFNUNG, kapt. H.H. Boss, van Rostock, met rogge, en CARL JOHAN, kapt. J. Freese, van Stockholm, met teer en pek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 mei. Van den 18 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen the MARY, kapt. D. Drinkwater, van Mantanzas, met suiker; CLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Havre de Grace, met huiden en suiker; GEORGIANNA, kapt. E. Rodd, van Bridport, met ballast; BODEL CATRINE, kapt. N. Erichsen, van Krageroe, met timmerhout; de PELIKAAN, kapt. J. Ricke (opm: PELICAAN, Brussel, J.H. Riecke), van London, met stukgoederen; le FELIX, kapt. C. Faissolle, van Savannah, met rijst. Voorts de VROUW ANNEGINA, kapt. J.K. Potjewijd; AURORA, kapt. S.J. Brouwer; de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling; THEODORE, kapt. E. den Duijts; NEPTUNES, kapt. E.J. Dik; de VROUW REINA, kapt. H. Koops; ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff; de ZEELUST, kapt. P.H. Pot; de NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout; JANNA HAZINA, kapt. D.T. de Jonge; de VROUW JEANNETTE, kapt. G. van den Broecke, en de VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil; welke twaalf laatstgenoemde schepen alle van Liverpool, met klipzout.
Gisteren en heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild the ACTIVE, kapt. John Lord, naar Colchester, met boomschors; de JONGE JOHANNA, kapt. G. Segaert, naar Londen, met stukgoederen; TEUNEGINA GEZINA, kapt. R.P. Bossinga, naar Drammen, met ballast; de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Best, naar Hull, met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Petersburg, met ballast; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Liverpool, en SUSANNA, kapt. C. Cleijn, naar New Orleans, beide met jenever; de LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Liverpool, met ballast.
Den 26 dito. Sedert den 26 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GEZINA, kapt. R.F. Taaij; HEMMINA, kapt. S.F. Taaij, en JETSKE MARGARETHA, kapt. G.R. Oostra, alle drie op avontuur, met ballast; de JONGE JACOBA, kapt. F.C. de Boer, naar Lissabon, met rogge; FREDERIK, kapt. M. Roemer, naar de Oostzee, met ballast; de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, naar Liverpool, met haver en bonen; l’UNION, kapt. C. Schaken, naar Rio Janeiro, en ÉCLAIR, kapt. D.J. Salzsieder, naar Lissabon, beide met stukgoederen; de JOSEPH, kapt. J.H. Arends, naar Lissabon, met paardebonen; de COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries, naar Londen, en de JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Pieters, naar Liverpool, beide met boomschors.
Den 25 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: de VIJF GEBROEDERS (opm: brik, Oostende), kapt. D. Steur, van de Havannah, met suiker; ADONIS, kapt. B. Richards, van Rio Janeiro, met suiker en koffie.
Den 29 dito. Heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: EENIGHEDEN, kapt. J. Furbije, naar Drontheim, met duigen; FREDERIKA, kapt. M. Roemer, naar de Oostzee, en GROOT LANKUM, kapt. H.H. de Weerd, naar Petersburg, beide met ballast; ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, naar Lima, met boomschors; de ZUSTER ALBERDINA, kapt. H.E. de Boer, naar Dantzig (opm: Gdansk), met stukgoederen; the MARY, kapt. D. Drinkwater, naar Stockholm, met ballast.
Van den 26 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: MARIA, kapt. E.P. Brons, van Liverpool, met klipzout; FORTUNA (opm: TWEE GEBROEDERS), kapt. W.G. Visser, met stukgoederen, en de JONGE MATHILDA, kapt. C. de Vos, met manufacturen, beide van Hull; FORTUNA, kapt. J.A. Schonefeld, van Lissabon, laatst van Ostende, met zout.
Den 1 juni. Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE HEEREN, kapt. W.B. Bakker, en de VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, beide naar de Oostzee; de VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, naar Liverpool, en JULIA, kapt. J.P. Visser, naar Bordeaux, alle vier met ballast; MARIANNA, kapt. A. van der Kas (opm: pleit MARIANNE, A. van der Kaa, Brussel), naar Londen, met boomschors.
Den 30 en 31 mei zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: de MORGENSTAR, kapt. J.H. Walker, van Memel, met houtwaren; l’UNION, kapt. J. van der Broecke, van Londen, met koopmansgoederen; DE VROUW CATHARINA, kapt. A.H. Schuring, van Liverpool, met klipzout.
Den 5 dito. Gisteren en heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild WILLEMINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, op avontuur; de VROUW MARIA, kapt. D.G. Robijns, naar Gibraltar, met stukgoederen; le CHARLES, kapt. J. Cleymans, naar Lissabon, met mout en steenkolen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, naar Londen, met katoen, bonen en olie.
Voorts zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, met stukgoederen; ANNA CAROLINA WILHELMINA, kapt. J. Petersen, van Kopenhagen, met weedas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Het schip de HOOP OP WELVAART, kapt. S.J. van der Meer, den 22 mei van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam vertrokken zijnde, is den 27 dito te Dantzig teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaas de Roo, Rutger Hoyman, Johannes Engelhardus Lublink, Johannes Hendrik Schäffer, Johannes Boelen en Harmannus Isaac Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 14 juni 1824, des avonds te 6 uren, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd Fregatschip, genaamd CATHARINA ANNA HELENA, lang 28 ellen 45 duimen, wijd 7 ellen 60 duimen, hol 3 ellen 65 duimen, het verdek 1 el 80 duimen, alles Nederlandse maat.
Breder bij inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het Nederlands brikschip HESPERUS, kapt. Frans Popken. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 11 juni 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra snelzeilend zogenaamd Veer Schip, lang 11 ellen 7 duim en 6 strepen, wijd 3 ellen 2 palmen 6 duim en 6 strepen, met zeil en treil en verdere toe en aanbehoren; voor weinige jaren nieuw uitgehaald, en kunnende hetzelve op gemakkelijke voorwaarden worden gekocht.
Te bevragen bij de eigenaars S. en J. Arends, kooplieden te Balk.


Datum: 12 juni 1824


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 7 juni arriveerde te Batavia het schip VASCO DA GAMA, kapt. A. Bezemer, den 19 februari van Antwerpen vertrokken met passagiers en Zr.Ms. troepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerard Mauritz, Elias van der Schoor en Frederik Déking Dura, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 28 juni 1824, des morgens ten elf ure, te Dordrecht, in het logement de Gouden Leeuw, nabij de Vuilpoort, verkopen: het extraordinair welbezeild Nederlands Pinkschip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS VAN OSTENDE (opm: TWEE GEBROEDERS, Oostende), gevoerd door kapitein Gottfried Unruh, lang 29,50 ellen, wijd 6,28 ellen, hol 5,13 ellen, groot 423 zeetonnen, en ladende ongeveer 250 rogge lasten; breder bij den inventaris en bericht bij de heren Vogelzang & Co, te Dordrecht voornoemd, of bij bovengenoemde makelaars. (opm: in DC 071024 wordt een nieuwe veiling aangekondigd, nu op 20 oktober 1824)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vracht naar Nederland met het snelzeilend gekoperd fregatschip, genaamd CHRISTINA BERNARDINA, kapitein H.H. Zeijlstra. Het zelve zal den 15den juli aanstaande zeilen.
Adres ten kantore van Stahl en Kemper.
Batavia, 9 juni 1824


Datum: 14 juni 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Hendrik Arnold Balwé, makelaar, zal, in plaats van op maandag den 14 juni, om bijzondere redenen op dinsdag den 15 juni, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam aan de scheepstimmerwerf Het Wapen van Harlingen in de Groote Wittenburgerstraat verkopen: een extra ordinair welbezeild Pinkschip, genaamd VARIABLE, gevoerd door kapt. Detlef Bagge, lang over steven 28 ellen 15 duimen, wijd 7 ellen 95 duimen, hol 3 ellen 65 duimen, het verdek hoog 1 el 80 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de genoemde makelaar.


Datum: 15 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Liverpool: het Nederlands Kofschip JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholten, om
op verbeurts der vracht in de loop dezer week te vertrekken.
Idem: het Nederlands Kofschip HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis
Marseille: het Nederlands Brikschip ZEEMEEUW, kapt. Auke van Dijk.
Adres bij Boutmy & Co

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen,11 juni. Het was, na zo vele jaren van tegenspoed, niet dan met inspanning van alle krachten, dat de Nederlandse haringvloot, nagenoeg 130 schepen sterk, ook dit jaar nog weder ter visserij werd uitgerust. Een zeventigtal daarvan ligt in deze haven gereed, welks zeildag op eerstkomende dinsdag, den vijftiende dezer, bepaald is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, ten verzoeke van den heer A. Bolman, als eerste geprefereerde crediteur van Lieuwe Rienks Dirks, trekveer schipper, woonachtig aldaar, krachtens het recht van retentie en de macht om propria autorisatie te kunnen verkopen, hem door gemelde zijner debiteur verleend bij notariële van transport, publiek te verkopen: de helft in een Trek veerschip, varende van Harlingen op Leeuwarden en terug, met de gerechtigheid van het veer en verdere annexen, door Lieuwe Rienks Dirks, wonende te Harlingen, bevaren worden, en waarvan de wederhelft toebehoort aan Pieter Piebes de Jong: des daags naden finale palmslag vrij te aanvaarden.
Wie gading maakt, kome op woensdag den 23 juni, des namiddag ten 3 ure precies, bij de beschrijving, en des avonds ten 7 ure precies, bij de eindelijke toewijzing, in de herberg de Ooievaar, en koopt op condities, intussen te vernemen bij vermelde notaris.


Datum: 16 juni 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. korvet LYNX, kapt.luit. Willink, is den 13 februari van Buenos Ayres te Valparaiso gearriveerd.


Datum: 17 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Door een passagier, den 27 april met het schip JOHANNA, kapt. F. Groen, van Suriname vertrokken, welke den 6 juni gezegde bodem op de hoogte van Portsmouth verlaten heeft en te Amsterdam aangekomen is, heeft men bericht, dat destijds mede op die hoogte waren de schepen ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, VRIENDSCHAP, kapt. J.K. de Jong, MARGARETHA JOHANNA, kapt. K. Jansen, en WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Johannesen, insgelijks van Suriname naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. P. Bakker, voerende het schip BRISEIS, van Amsterdam naar Smirna en Constantinopel (opm: Izmir en Istanbul), meldt van Gibraltar van den 23 mei, dat hij de vorige dag aldaar binnengelopen was om berichten wegens de staat van zaken met Algiers in te winnen. Zr.Ms. oorlogsschip HOLLAND, dezelfde dag mede aldaar aangekomen zijnde en hem convooi aangeboden hebbende, zoude hij daarvan gebruik maken en nog die dag vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juni. Den 14 juni arriveerden te Helvoetsluis de schepen REGENT, kapt. J. Morris, van Suriname, ADMIRAAL BUYSKES, kapt. Hodges, van Batavia, ONVERWACHT, kapt. J.E. Gust, en MARIA JOSINA, kapt. P.J. Muntendam, en
den 15 ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, van Liverpool, en zeilde de JONGE HENDRIKA, kapt. M. Schaap, naar Marseille.
Den 15 des middags arriveerden de VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, en HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk, beide van Liverpool, THALIA, kapt. D.H. Munro, van Batavia, de HOOP, kapt. W. Kuyt, van Rouaan, en CHRISTINA JOHANNA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juni. Den 15 zeilden uit de Maas de schepen JANTINA MARGARETHA, kapt. K.J. van Greeven, naar Londen, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, naar Drammen, en arriveerden de JONGE ALIDA, kapt. C. van der Weijden, van Alicante, en DIANA, kapt. W.L. Ruit, van Havre, en
den 16 arriveerde de JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juni. Sedert den 6 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen l’AVENTURE (opm: brik, Oostende), kapt. J.F. Poodts, naar Cuba; de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domine, naar Riga; de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar Liverpool, en MEDUSA (opm: MÉDUSE), kapt. J. Lubbing, naar Londen,
en zijn te Antwerpen gearriveerd de ALEXANDER, kapt. P. de la Rue, van Rio-Janeiro, JACOBA, kapt. De Groot, van Dantzig, en MARGRIETJE, kapt. de Jong, van Havre.


Datum: 18 juni 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.E. van Loon, te St. Anna Parochie, zal op zaterdag den 26 juli 1824, des namiddag ten vier ure, in de herberg te St. Jacobi Parochie, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: een hecht en wel getimmerd Schuiteschip, groot omstreeks 18 tonnen, met zeil, treil, en verdere aanbehoren, zodanig door Daniel Klazen is bevaren geweest, liggende te St. Jacobi Parochie.


Datum: 19 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ten verkoop wordt aangeboden een stoomvaartuig, in 1822 gebouwd, voorzien met twee machines, ieder van 24 paardekracht, en met alle gemakken tot vervoeren van passagiers. Hetzelve gaat diep met 40 ton kolen 6 à 7 voeten, en is dadelijk gebruik gereed. Men adressere zich voor verdere informatiën bij de heren Mees, Boer & Moens te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Schadee en Kleij, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van derzelver pricipaal, zijn van mening om op dinsdag den 6 juli 1824, des namiddags te 4 uren, in de Kamer der Notarissen aan de Geldersche Kaai binnen gemelde stad, te veilen en aan de hoogstbiedenden of eerstmijnenden te verkopen: een snelzeilend en onlangs geheel gerepareerd Tjalkschip, genaamd de VROUW HENDRIKINA, lang over steven 20,60 el, wijd op deszelfs uitwatering 4,40 el, hol in het ruim onder het dek tot op de buikdenning 2,20 el, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere toebehoren volgens inventaris in het biljet vermeld. Het voorschreven schip is liggende in de Scheepmakershaven voor de Jufvrouwstraat, alwaar hetzelve daags vóór en op de dag der veiling door een ieder zal kunnen worden bezichtigd.
Nadere onderrichting ten kantore van voornoemde notarissen aan de Geldersche Kaai, wijk B. no. 48 binnen gemelde stad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. C. Swaan, voerende het schip FRANKLIN, van Amsterdam naar Batavia, is den 3 dezer bij Wight in goede staat gepraaid door de Texelse loodsschipper C.J. Duinker.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 17 juni des morgens arriveerde te Maassluis het schip de VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen. Hetzelve heeft tien mijlen van land de mast aan het dek afgezeild en, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst), bij zich hebbende tot adsistentie de Texelse loodsboot de ASSURANTIE No. 1, schipper P. Kuiper, en zijnde nog met negen loodsen bemand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. Den 16 juni arriveerden te Helvoetsluis de schepen PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull, van Suriname, VLIJT, kapt. E.E. de Vries, JOHANNA, kapt. H.T. Mulder, JOHAN GEORGE, kapt. D.D. Kleininga, JUFFER WILHELMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, en
den 17 arriveerden CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Liverpool; ENGELINA, kapt. H. Bok, van Libau; MATHILDA, kapt. J. Kreplien, en NEPTUNIS, kapt. J. Petrus, beide van Wismar; ANNA MARIA, kapt. T. Voss, van Rostock, en MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux, en arriveerden de TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Hansen, van Nykiobing, DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Stettin (opm: Szczecin) en de VROUW HELENA, kapt. M.A. Dooijen van Arensdahl.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. Den 16 arriveerden in de Maas de schepen OTTO, kapt. E.J. Carst, van Stettin, en DOLPHIJN, kapt. W. Schep, van Villanova, en arriveerde VROUW JANTINA, kapt. E.O. de Vrede, van Dantzig.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer; HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk; JOHAN GEORGE, kapt. W. D. Kleininga; WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart; DE VROUW WIBBINA, kapt. J.H. Kuiper, en DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries, alle zes van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Alhier is afgekondigd de navolgende PUBLICATIE.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, bij missive van Zijne Excellentie den heer gouverneur van Zuid-Holland, van dato den 1 dezer, No. 4/37, aangeschreven zijnde, om, aan Zijner Majesteit besluit van dato den 6 Mei 1824, (Staatsblad No. 32) houdende daarstelling van voorloopige veiligheidsmaatregelen bij het aanwenden van stoomwerktuigen; niet alleen, de meest mogelijke bekendheid te geven, en op de voortdurende handhaving in het algemeen te doen letten, maar ook, om zich in het bijzonder te verzekeren dat de bepalingen van art. 10, binnen den daarbij bepaalden tijd, worden nageleefd; — hebben, dien ten gevolge, noodig geoordeeld, het genoemde koninklijk besluit, bij deze, ter kennisse der ingezetenen te brengen; luidende hetzelve als volgt:
Wij WILLEM, enz.
Gelet op het vermeerderen der ondernemingen ter aanwending van stoomwerktuigen binnen dit rijk, zo voor wending van stoomwerktuigen binnen dit rijk, zoo voor de vaart, als voor de fabrijken;
In aanmerking nemende, dat het onvermijdelijk is, ter voorkoming van onheilen, welke zoo wel uit de gebrekkige vervaardiging als uit een onvoorzigtig gebruik dezer werktuigen kunnen ontstaan, voorloopige veiligheids-maatregelen te nemen;
Op het rapport van onzen minister voor de nationale nijverheid en de koloniën;
Gezien de wet van den 6 Maart 1818 (Staatsblad No. 12), omtrent de straffen tegen de overtreders van algemeene verordeningen uit te spreken, of bij provinciale of plaatselijke reglementen vast te stellen;
Den raad van state gehoord, Hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Een ieder die het voornemen heeft, om binnen dit rijk een stoomwerktuig aan te leggen, of in den handel te brengen, hetzij tot de stoomvaart ingerigt, hetzij om daarmede andere werktuigen in beweging te brengen, zal gehouden zijn, van dit voornemen aangifte te doen aan den gouverneur zijner provincie.
Deze aangifte zal moeten inhouden de inrigting van het werktuig, den naam van deszelfs maker, de hoegrootheid en de gedaante van den stoomketel met deszelfs veiligheidskleppen, enz, alsmede of de gemelde ketel van gegoten, gesmeed of geslagen ijzer, of wel van rood of geel geslagen koper, en, eindelijk, welke de hoogste drukking zij, waaronder men den ketel zal gebruiken. Deze drukking zal moeten worden opgegeven in dampkrings-eenheden, of in Nederlandsche ponden op de oppervlakte van den vierkanten Nederlandschen duim.
2. De gouverneur zal deze aangifte, in elk voorkomend geval, opzenden aan onzen minister voor de nationale nijverheid en de koloniën.
3. De minister voornoemd zal hierop, zoo ras doenlijk, twee of meer deskundigen benoemen, om het stoomwerktuig, alvorens het tot eenig gebruik in werking gebragt wordt, te onderzoeken, en voornamelijk den ketel daarvan te beproeven, op zoodanige wijze, dat dezelve, naar gelang van het materieel en van deszelfs inrigting, hetzij voor eene lage, hetzij voor eene hooge drukking, weerstand kunne bieden aan eene veel grootere drukking, dan die, welke benoodigd is tot de kracht, waartoe het werktuig is bestemd, en zulks in de volgende evenredigheden. Voor die eener lage drukking tot het tweevoudige.
Voor die eener hooge drukking, van gesmeed of geslagen ijzer, rood of geel koper, tot het drievoudige; van gegoten ijzer, tot het zesvoudige.
4. Op het gunstige rapport dezer deskundigen, zal, door den meergemelden minister, aan den gouverneur van wien de aangifte is ingekomen, zoo ras doenlijk worden toegezonden eene akte van permissie tot het gebruik van het onderzochte en goedgekeurde werktuig, om deze akte aan den adressant uit te reiken.
De akte zal de duidelijke kenmerken bevatten, van uitsluitend gegeven te zijn, tot het gebruik van het bedoelde en beproefde werktuig.
5. Elke stoomketel zal moeten voorzien zijn van twee veiligheidskleppen, van gelijke afmetingen, overeenkomstig, zoo wel met de grootte der ketels, als met den graad van drukking waarvan de eene niet boven de 1/20 meer is belast dan de andere. De minst belaste zal zijn ten gebruike van den bestuurder des werktuigs, en niet kunnen beladen worden boven de kracht, waarop het werktuig gewoonlijk zal moeten werken; terwijl de meest belaste voor niemand toegangkelijk zijn zal buiten den eigenaar. Zij zal zoodanig beladen wezen, dat zij zich van zelve openen moet, kort nadat de minst belaste klep zich heeft kunnen openen.
In de akte van permissie zal de grootste stap of maximum van belasting vermeld zijn, waarvoor dezelve, in het rapport der deskundigen, is vatbaar gekeurd.
6. Alle ketels voor hooge drukking, en vooral die van gegoten ijzer, zullen daarenboven voorzien moeten zijn van twee, onder zekere graden van stoomhitte, smeltbare metaaldoppen, waarvan de eene zal smelten bij eenen warmte graad, iets boven dien, waarop de zwaarst beladene klep zich moet openen, en de andere, wier middellijn iets grooter is, zeer kort daarna.
De bepalingen hieromtrent zullen, even als die van het vorig artikel, in de akte van permissie worden vermeld.
7. Het wordt bij deze uitdrukkelijk verboden, stoomketels van gegoten ijzer te gebruiken in vaartuigen, zoo tot de vervoering van passagiers als voor het vervoeren van goederen bestemd.
8. Er zal jaarlijks eene visitatie plaats hebben der stoomwerktuigen in art. 1 bedoeld, waar dezelve zich in dit rijk bevinden, door een of meer deskundigen, ter benoeming van onzen minister voor de nationale nijverheid en de koloniën.
Ten gevolge van het nadeelige rapport dezer deskundigen, zal het gebruik van het gebrekkig bevondene werktuig worden verboden, tot zoo lang dat hetzelve zal zijn hersteld en aan de beproevingen onderworpen geweest, zoo als in art. 3 is aangewezen. Zelfs zal, door den
voorn. minister, een bijzonder onderzoek worden bevolen, zoo dikwijls bij denzelven twijfel mogt ontstaan omtrent omtrent gebreken aan eenig stoomwerktuig.
9 . De eigenaars van stoomwerktuigen, die, tijdens bet nemen van dit besluit, binnen dit rijk in werking zijn, zullen met dezelve kunnen blijven voortwerken, tot dat er blijken zullen zijn van derzelver onveiligheid in de inrigting.
Te dien einde zullen zij door deskundigen, ter benoeming van onzen minister voornoemd, worden opgenomen, die, ten gevolge van het rapport dezer deskundigen, maatregelen zal nemen, hetzij tot het doen herstellen, hetzij tot het doen in orde brengen der onveilige gekeurde werktuigen, hetzij tot het verbieden van derzelver gebruik, of, bij weigering of tegenkanting, tot zoodanige maatregelen, als dezelve, naar bevind van zaken, zal noodig oordeelen, terwijl hij aan de eigenaars der goedbevonddene werktuigen een bewijs daarvan zal doen uitreiken.
10. De eigenaars, bedoeld in art. 9, zullen, te dien einde, binnen den tijd van zes weken, na dato dezes, hunne aangifte daarvan doen, bevattende de bijzonderheden, in art. 1 vermeld, aan den gouverneur hunner provincie, om aan onzen meergemelden minister te worden toegezonden, zoo als in art. 2 bepaald is.
11. Zoo wel de wijze van onderzoek, als die der beproeving, en hetgeen daaromtrent te bepalen valt, naar bevind van zaken, blijven overgelaten aan bovengemelden minister.
En opdat niemand, door het niet vooraf kennen van deze wijze van onderzoek en beproeving, schade zou lijden, zoo zal het aan elk, die eene aangifte doet tot het daarstellen van een stoomwerktuig, vrijstaan, om bij die aangifte het verzoek te voegen ter verkrijging van de noodige ophelderingen en onderrigtingen dienaangaande.
12. De overtredingen der bepalingen van het tegenwoordig besluit zullen, overeenkomstig de voorschriften der wet van den 6 maart 1818 (Staatsblad No. 12), en wanneer daartoe termen zijn, naar aanleiding der bepalingen van het lijfstraffelijk wetboek, gestraft worden.
13. Wij behouden ons voor, om, na hieromtrent deskundigen, en namelijk het Nederlandsch Instituut, gehoord te hebben, nader te bepalen, of en in hoeverre de hier opgestelde voorloopige maatregelen voor meerdere uitbreiding, voor beperking, of wijziging vatbaar zijn.
14. Het tegenwoordig besluit zal in het Staatsblad worden geplaatst, en hetzelve, mitsgaders eene, door den bevoegden gouverneur voor waarachtig verklaarde, expeditie der akte van permissie, of van het certificaat, vermeld in artikel 4 en 9, op eene, voor ieder zichtbare plaats, in de vaartuigen en fabrijken, waar stoomwerktuigen gebezigd worden, aangeplakt worden, en aangeplakt moeten blijven.
Onze minister voor de nationale nijverheid en de koloniën is belast met de uitvoering dezer.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 6 Mei des jaars 1824, en van onze regering het elfde.
(was geteekend) WILLEM.
Van wege den koning,
(was geteekend) J.G. de Mey van Streefkerk.
Uitgegeven den dertienden Mei 1824.
De secretaris van staat,
(was geteekend) J.G. de Mey van Streefkerk.
Er wordt door burgemeester en wethouders, ter verdere voldoening aan de bovengenoemde aanschrijving, mede nog ter kennisse der ingezetenen gebragt, dat de aangiften, welke zij, naar aanleiding van het meergenoemde 10e artikel voor de reeds bestaande, en van het 1e artikel voor de nieuwe daar te stellen stoomwerktuigen, zullen moeten doen, door tusschenkomst van Hun Ed.Achtb, aan Zijne Exellentie den heer gouverneur van Zuid-Holland moeten worden ingezonden, en dat dezelve, te dien einde, in tijds ter secretarie dezer stad, dienen bezorgd te worden. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden aangekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is.
Aldus gearresteerd den 14, en van den raadhuize der stad Dordrecht gepubliceerd, den 15 Junij 1824. Burgemeester en wethouders voornoemd,
Repelaer van Spijkenisse, wethouder,
Ter ordonnantie van dezelve,
S.H. Lotsy.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 december 1823. Op den 20 dezer is alhier ter rede aangekomen Zr.Ms. fregat EURYDICE, aan boord hebbende de met die bodem naar Malakka vertrokken commissarissen de Schout-bij-Nacht Jhr. Melvill van Carnbée, commandant van ’s konings eskader, en de heer Wappers Melis, directeur der inkomende en uitgaande rechten in Nederlands-Indië.
Op hetzelfde ogenblik kwamen van de Japanse reis terug de Nederlandse particuliere schepen de DRIE GEZUSTERS en de ONDERNEMING, gezagvoerders M. Azon Jacometti en M.M. Lelsz, aan boord van welk laatste schip zich bevond het afgetreden opperhoofd van de Japanse handel de heer J. Cock Blomhoff, in die functiën vervangen door de heer J.W. de Sturler. Beide schepen, den 28 juni l.l. van Batavia vertrokken en den 12 augustus ter rede van het eiland Decima aangekomen, zijn op deze reis door een geweldige orkaan overvallen. Het was op den 5 augustus, even na dat het hun gelukt was aan 24 mensen, welke zich in een onstuimige zee op het wrak van een Japanse jonk bevonden, het leven te redden, dat de storm doorzette en spoedig tot een orkaan overging. De barometer (van Smith te Londen) stond op 28º 8’ (opm: 28” 8’ = 28 x 33,86 mb + 0.8 x 33,86 = 975,2 mbar) en daalde bij voortduring, terwijl de zee, die zeer kort en hoog liep, een zo verschrikkelijke branding rondom de schepen veroorzaakte, dat zij daar onder als bedolven lagen. Een hevige regen vergezelde die orkaan gedurende de ganse nacht, en, middelerwijl de stortzeeën onafgebroken over de reeds tot aan het grote luik onder water liggende schepen spoelden, werkten deze zo geweldig, dat thans alleen de stevigheid van het schip tot behoud kon strekken, en er voor de ervarenheid der gezagvoerders niet meer te doen overig bleef. Met de ochtend nam het weder allengs af en de dag daarna bracht een frisse koelte de schepen in het gezicht van de Japanse kust.
Den 24 november is de terugreis naar Batavia aangenomen, zo dat gemelde schepen, welke gezamenlijk vertrokken en aangekomen zijn, na zich bijna gedurende de gehele reis uit het gezicht te hebben verloren, de terugtocht in 27 dagen hebben volbracht.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 15 juni arriveerde te Batavia het schip CORNELIA, kapt. P. Sipkes, den 30 januari van Dordrecht vertrokken met passagiers en 91 matrozen voor Zr.Ms. koloniale marine.


Datum: 21 juni 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Ten verkoop wordt aangeboden een stoomvaartuig, in 1822 gebouwd, voorzien van twee machines, ieder van 24 paardekracht, en met alle gemakken tot vervoeren van passagiers. Hetzelve gaat diep met 40 ton kolen 6 à 7 voeten, en is tot dadelijk gebruik gereed. Men adressere zich voor verdere informatiën bij de heren Mees, Boere & Moens te Rotterdam.


Datum: 22 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juni. Den 19 juni arriveerde te Helvoetsluis het schip JUFVROUW AKKE, kapt. M. Jeltes, van Liverpool.
Den 20 arriveerden arriveerden de GUYANA, kapt. J.A. Weijerbusch, van Suriname, laatst van St. Thomas; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, van Liverpool; ADRIANUS CATS, kapt. H.C. Manje, van Cette, laatst van Marseille; JONGE WILLEM, kapt. P. IJsbrand, van Bandohl, en
den 21 des morgens de MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil, van Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juni. Te Brielle arriveerde den 20 MINERVA, kapt. C. Bos, van Bordeaux, en den 21 des morgens zeilde de ELIZABETH, kapt. T. Vos, naar de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 juni. Eergister is op de werf Hollandia door de scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten de kiel gelegd van een nieuwe stoomboot, bestemd voor de passage van Amsterdam op Harlingen en vice versa, en wel op dezelfde helling, waarvan het stoomjacht MERCURIUS den 1 juni j.l. is van stapel gelopen. (opm: zie DC 050624)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Veerschip, varende in de beurt van Joure op Sneek, met rondhout, zeil en fok, of hetzelve alleen.
nadere informatie bij de mede eigenaar Douwe van Dijk, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 23 juni 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 13 maart. In onze laatste couranten, die voor het overige noch uit Zuid-Amerika, noch uit de West-Indiën enig nieuws van aanbelang behelzen, wordt een artikel gelezen in de New York National Advocate for the Country van den 16 januari wegens het nemen van de schoener DOROTHEA, kapt. Wagenaar, door zeerovers. Gemeld dagblad vervolgt:
“Het Gouvernement van Curaçao heeft thans in de haven een korvet en een oorlogsbrik, doch zodanig is deszelfs overschilligheid jegens de belangen van de burgers, en inderdaad jegens elk andere zaak, behalve om imposten (opm: [verbruiks]belasting) te leggen en geld te maken, dat het noch geen vaartuig heeft afgezonden, noch de wil om dit te doen ten einde deze zeerovers op te zoeken”. Deze beschuldiging op het Gouvernement van Curaçao wordt hier even vals als ongegrond in gemeld dagblad publiek gemaakt. Wij zullen er slechts op aanmerken, dat de zeemacht in deze haven integendeel wel krachtdadiglijk gediend heeft en nog dient tot het beschermen van de zeevaart en de handel, gelijk dit genoegzaam blijkt uit het convooi, dat telkens verleend wordt wanneer de noodzakelijkheid dit vereist en dit nog onlangs, steeds tot drie keren toe, naar Portorico en de Mona-Passaat (opm: bedoeld wordt: de Mona-passage) heeft plaats gehad, doch om te eisen van dit gouvernement, dat het alle zeeroverijen voorkome welke van tijd tot tijd in de West-Indische zeeën plaats vinden, dit zoude nog minder mogelijk zijn, dan voor de Verenigde Staten, dewelke een eskader in deze zeeën gehad hebben om de zeerovers op te sporen, hetwelk echter niet heeft kunnen beletten, dat van tijd tot tijd zeeroverijen aan Noord-Amerikaanse vaartuigen zijn gepleegd geworden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 20 maart arriveerde te Rio-Janeiro van de Kaap de Goede Hoop het schip VROUW MARGARETHA, kapt. K. Spiegelberg.
te Suriname arriveerde den 26 april het schip KOLONIST, kapt. F. Jonker, van Middelburg.
Den 7 april was op de hoogte van het eiland Trinidad in de Atlantische Oceaan zeilende het Nederlands Koninklijk oorlogsfregat de DAGERAAD, kapt. Van der Hart, naar Batavia bestemd. Gezegde bodem had den 9 maart de Afrikaanse kust verlaten, was, na gedurende drie weken tegenwind en stilte te hebben gehad, onder de Linie gekomen en had bezuiden dezelve de Z.O. passaat gekregen. Aan boord was alles wel. Men dacht binnen veertien dagen de Kaap de Goede Hoop te bereiken.


Datum: 24 juni 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Men verneemt met genoegen, dat voor rekening van de alhier met Koninklijke goedkeuring opgerichte haringrederij werkelijk 15 schepen ter deelneming aan de grote visserij van dit jaar zijn uitgezeild, als 10 uit de haven van Vlaardingen om na geëindigde visserij met hun vangst op hier terug te komen, alsook dat van de acht jagers, welke dit jaar met de Nederlandse haringvloot naar zee gezeild zijn, mede één hier aankomen zal, waar door dus de nieuwe haring aan deze stad onmiddellijk uit zee zal aangebracht worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VROUW ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, en WEBBINA, kapt. M.R. Klein, beide van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 16 juni. Heden zijn alhier gearriveerd, het schip DE ZEEUW, kapt. C. Riekels, van Suriname, en het schip de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Demerary.
Den 17 dito. Het fregatschip de KOLONIST, kapt. P. Jonker, is den 26 april l.l. te Suriname gearriveerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 juni. Volgens brieven van Gibraltar, van den 22 mei, was aldaar aangekomen Zr.Ms. oorlogsschip HOLLAND, schout-bij-nacht Wolterbeek, den 11 mei uit Texel gezeild; hetzelve zou de volgende dag weer vertrekken, ten einde convooi te verlenen naar Konstantinopel en Smirna (opm: Istanbul en Izmir).
Te Valparaiso is, den 13 februari l.l, een Koninklijk Nederlands oorlogschip aangekomen, denkelijk Zr.Ms. oorlogskorvet DE LYNX, kapitein-luitenant Willink.
Te Port Mahon Zr.Ms. transportschip MIDDELBURG, kapitein-luit. Van de Velde, uit Texel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 2 mei is te Suriname gearriveerd het Nederlands schip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: voor goederen en passagiers het Nederlands Fregatschip WILHELMINA, kapt. Willem Verloop.
Idem: het Nederlands gekoperd Fregatschip MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, hebbende een hut op het dek en verder bij uitnemendheid goede inrichtingen voor passagiers, en zullende geen troepen medenemen.
Suriname het Nederlands driemast Galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietzes Schuil.
Smirna: het Nederlands Brikschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. Anne Glazener.
Bordeaux: het Nederlands Kofschip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoe, om den 1 juli te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Marseille: het Nederlands Hoekerschip de VROUW ANNA, kapt. Gerrit Don, om den 30 dezer of eerder te vertrekken.
Liverpool: het Nederlands schip FLORA, kapt. Dirk Roderkerk, om vóór of op den 1 juli te vertrekken.
Idem: het Nederlands schip de VROUW ANNEGINA, kapt. Harm Jans Potjer.
Idem: het Nederlands schip JOHAN GEORGE, kapt. Warner Dirks Kleininga.
Lissabon: het Nederlands Hoekerschip de JONGE JOHAN GEORGE, kapt. Gerrit Metzon.
Bordeaux: het Nederlands Smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas.
Elseneur en Petersburg: het Nederlands schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Jurrien Janse Keijer.
Bergen in Noorwegen: het Nederlands schip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto Pieters Smith, om uiterlijk den 30 juni te vertrekken.
Idem: het Nederlands Smakschip VROUW CATHARINA, kapt. Jan Janse Mijs.
Drontheim: het Nederlands Kofschip JANTINA, kapt. Hendrik Roelofs Grimminga.
Adres ten kantore van Kuyper Van Dam en Smeer
Suriname: het Nederlands gekoperd brikschip REGENT, kapt. J. Morris.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 26 juni 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 juni. Eergisteren is alhier binnengekomen het schip JONGE GEERT, kapt. A.A. Boomgaard, van Christiansand naar Rotterdam. Het heeft lekkage en zal binnen door zeilen om zijn reis te vervolgen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 24 januari is te Batavia gearriveerd het schip (opm: fregat) VRIENDSCHAP, kapt. J. Cremer, den 16 februari van Amsterdam vertrokken, en
den 20 dito vertrok de VROUW CATHARINA ELIZABETH, kapt. J. Ingerman, naar Amsterdam.


Datum: 29 juni 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een ieder wordt gewaarschuwd geen crediet te geven aan de equipage van het schip genaamd ADMIRAAL BUYSKES, gevoerd door de kapt. W. Hodges, liggende te ’s Gravendeel, alzo er door de kapitein noch iemand anders geen betaling voor zal worden gedaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Brieven uit Gibraltar melden de aankomst van het Nederlands oorlogsschip HOLLAND, onder het bevel van de schout-bij-nacht Wolterbeek. Hetzelve is vervolgens van daar vertrokken, om zich met het Engels eskader voor Algiers te verenigen.


Datum: 03 juli 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MARIA, kapt. Jan Sikkes, van Liverpool, met zout; en FRIEHEDEN, kapt. P. Stibolt, van Frederikshaven, met delen.


Datum: 06 juli 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOHANNA, kapt. H.T. Mulder, van Liverpool, met klipzout en potash, en de VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Oleron, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 juli. Gister arriveerde uit zee CATHARINA, kapt. C. Gerber, van Rostock.
Den 3 dito. Gister arriveerde uit zee KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoort, van St. Ubes (opm: Setubal); GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, van Londen; GEORGE, kapt. J.B. Gerber, van Drammen; en HOWQUA, kapt. J. Wath Jr, van Manilla; laatstgemeld schip is door de harde wind en sterke stroom, na verlies van twee ankers, tegen de noordwal aan de grond gedreven en heeft het roer gebroken, doch is van de morgen met hoog water en hulp weer in vlot water en ten anker gekomen.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De lage prijs der scheepsvrachten doet bij voortduring de scheepvaart kwijnen.
Ongelukkige schippers, of naastbestaanden van de zodanigen, welke schip en leven verloren ondervinden steeds de blijken van Zijner Majesteit goedgunstigheid.
Over de betonning en bebakening en tevens over het loodswezen is thans een Officier ter Zee te Groningen gevestigd, als Onder-Inspecteur.
De zaak wegens het herstel van de toren te Holwierda, die bij het opzeilen van de rivier de Eems, tot een baken voor de zeelieden verstrekt, is nog weinig gevorderd; de ongunstige omstandigheden der ingezetenen van dat dorp staan hieraan in de weg en maken het voor dezelve onmogelijk, om er thans enige bijdrage toe te leveren.
Ten aanzien van de Academie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde te Groningen, kunnen Wij melden, dat, wat het vak der tekenkunde betreft, het onderwijs in alle de klassen, bij de reglementen voorgeschreven, in volle werking is.
De gewone medailles zijn ook dit jaar bij het Gouvernement aangevraagd, doch tot dusverre niet ontvangen.
Het onderwijs in de wiskundige vakken neemt van tijd tot tijd toe en is bereids zo verre uitgebreid, als de bekwaamheid en de vorderingen der leerlingen zulks mogelijk maken.
De nuttigheid en de invloed dezer inrichting blijkt bij voortduring overtuigend uit de zo algemene begeerte naar onderwijs. Door het lokaal en andere redenen te zeer beperkt, kan aan die begeerte, vooral in het vak der tekenkunde, slechts gedeeltelijk voldaan worden. Desniettemin beloopt het getal der gratis leerlingen in laatstgemeld vak ruim tachtig; terwijl in dat der wiskunde, de in de winter aan land zijnde varensgezellen daaronder begrepen, zesenvijftig leerlingen onderwijs genieten.


Datum: 08 juli 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 30 juni zijn in Texel binnengekomen de schepen REINIRA (opm: schoener REINIERA), kapt. R.S. Nannings, van Barcelona, en de VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, van Hull, beiden sedert te Amsterdam binnengekomen.


Datum: 09 juli 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 juli. Wij zijn van goederhand geïnformeerd, dat gisteren, zondag, des ochtends ten 10 uren, te Vlaardingen de eerste haring jager is gearriveerd, medebrengend 14 tonnen nieuwe haring van de Nederlandse haring vloot, van welke aangevoerde haring op dezelfden avond een klein gedeelte binnen deze stad is aangekomen, terwijl de eigenlijke aanvoer, bestaande in 3 tonnen, voor de handelaren in haring dezer stede, heden, des ochtend ten 8 uren, alhier is gearriveerd.
De te Vlaardingen aangekomen jager had den 26 juli, op de hoogte van de Kraanhoek van Hitland (opm: Shetland), de vangst van twee nachten, ten bedrage van veertien tonnen haring, overgenomen uit veertien van de dertig onder zijn bereik zijnde schepen. De gehele haring vloot bestond uit 128 zeilen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: de gerechte helft in een Trekveer van Franeker op Leeuwarden, vice versa, zijnde het schip in de beurt gequoteerd no. 4, nieuw en in de beste staat. Te bevragen bij Pieter Heeres Hoogterp, op Erkens, onder Franeker.


Datum: 13 juli 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Kapt. K.K. Leegen, voerende de fluit JONGE GERRIT, van Nerva naar Zaandam en Amsterdam, meldt van Elseneur (opm: Helsingör) van den 1 juli, dat hij de ochtend na zijn vertrek van Nerva met dik weder, circa 13 mijl van daar, op de vuile gronden van Stengen-eiland vastgeraakt, doch na het over boord werpen van een gedeelte der lading, waardoor 500 balken verloren gingen, zonder schade aan het schip weder vlot geraakt en vervolgens te Elseneur aangekomen was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. de Grijs, G. de Barbanson, en F. Bouvy, makelaars, zullen door J.P. Lissone, huissier (opm: deurwaarder), op maandag den 19 juli 1824, des avonds te 6 uren, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen: een extra ordinair wel bezeild Kofschip, genaamd MARIA CATHARINA, gevoerd bij kapt. B.J. Smeengh, lang over steven 27 ellen 70 duimen, wijd bij de eerste balk voor het grootluik binnen zijn huid 6 ellen 48 duimen, hol in het ruim bij de eerste balk voor het grootluik op zijn uitwatering 3 ellen 36 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij inventaris en bericht bij gemelde makelaars.


Datum: 15 juli 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Gisterenavond kwam, per expresse, het aangenaam bericht, dat de Amsterdamse haringjager die morgen ten 8½ uur was binnengekomen, en hedennamiddag ruim ten drie ure hadden wij het genoegen, denzelven in de haringpakkerij binnen deze stad te zien aankomen. Deze jager, gevoerd door Arie Reedijk, is den 9 dezer van de Hollandse haringvloot thuisgezeild, aanbrengende 167¼ ton haring en gunstige berichten uit zee.
Deze allerheugelijkste gebeurtenis, als een gevolg van de met koninklijke goedkeuring nu onlangs alhier opgerichte haring-redery, verwekte (als zijnde sedert een bijna onheugelijke tijd aan deze stad niets dergelijks te beurt gevallen) een algemeen genoegen, en werd door alle de aanschouwers met warmte toegejuicht. De heer burgemeester, geadsisteerd met een der heren wethouders, deed dadelijk de vlag van de haringpakkerstoren waaien, die met drie schoten en het vlaggen der overige schepen en aan de wal begroet werd. De vergaderde menigte beantwoordde dit met een herhaald hoezee en ieder dankte de welbeloonde pogingen van heren leden van het kollegie der Groote Visserij van de Provincie Holland, departement Amsterdam. Alles wekte de wens op, dat het welmenend en edel doel dezer oprigting de heilrijkste gevolgen hebben moge.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 februari. Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. fregatten MELAMPUS en EURYDICE, en Zr.Ms. korvet ZWALUW;
voorts de schepen (opm: koopvaardijfregatten) PAMANOUKAN, HENRIETTE ELIZABETH, MARIA, AURORA, JOHANNA ELIZABETH, ROSALIE, CONCORDIA, VROUW CATHARINA ELIZABETH, FATTAL RACHMAN, CORNELIA, MARY, BARON VAN DER CAPELLEN, INDUSTRIE, en ARINUS MARINUS;
de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, MALATIE, FREDRIK, JUPITER, INGSOEN, DRIE MARIA’S, EXPERIMENT;
twee Engelse en een Spaans schip en twee Amerikaanse brikken.
Te Samarang lagen Zr.Ms. kanonneerboot No.16, en de schepen (opm: koopvaardij- fregatten) PEKIN, EVERTS, en MARIA;
de brikken GEERTRUIDA, ELEONORA, de HOOP, JOHANNA HUBERTINA, MALACCA, CORNELIA, JOHANNA, HENDRIK en JACOBA AMBROSINA, en de schoeners de SNOEK en NIEUW VICTORA,
en voorts Arabische, Chinese en Maleise schepen.
Te Sourabaija lagen Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, Zr.Ms. brikken SIRENE, JACOBA ELISABETH, SEEWA en DOERGA, en Zr.Ms. schoeners JOHANNA, CALYPSO, DAPHNE, ZYPHIR, CASTOR, CIRCE, EMMA en IRIS, Zr.Ms. korvet COURIER en de roei-kanonneerboten Nr. 1, 8 en 15. Voorts de koopvaardijschepen JOHANNA FREDRIKA, MARZOET, JADUL KARIM, EMILE, MERCURY, ENNORE TRANSIT, BOERONG, BANTJAR en KUMBANG JATIE;
de brikken AMAZOON, LEVINIA, ADSISTENTIE, HARRIER, WESP, GEAP GWAN, BOEANG BESIE, FANNY, ELIZABETH, MARIA, MENTOR, CLEMENTINA, ALLERT, CONCORDIA en SCHEEVA, en de schoeners de HOOP, LUCIFER, REMBANG en MOLUCCO en de kotter de GOEDE HOOP.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londen het Nederlands pleitschip GEERTRUIDA, kapt. Teunis Ouwehand, vertrekt ten spoedigste. Adres bij W. Smith & Co, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip MARGARETA, kapt. M. Koos, van Amsterdam naar Suriname, is den 9 juli in goede staat gepraaid door kapt. Medevoort.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip EMMA, kapt. J.C. Behncke (opm: buitenlander), met lijnzaad, tabak, cichorei enz. van Stettin naar Amsterdam, meldt men van Stettin van den 29 juni, dat hetzelve volgens bericht van Bronstrup in Jutland den 10 dito in het Skagerrak, tegenover Robeknudt op een wrak gezeild en daardoor tot met de masten op het water gekenterd is. Vervolgens vol water geraakt zijnde, is het door de equipage verlaten, welke zich met groot gevaar gered heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aan kooplieden, fabrijkanten en eigenaars van stoomboten in de Nederlanden wordt bericht, dat er een groot etablissement opgericht is voor het maken van stoommachines en andere werktuigen, en dat de directeur van hetzelve in Engeland veel ondervinding heeft verkregen in het toepassen van de kracht der stoom op verschillende fabrijken van Groot-Brittanje. Suikermolens voor de koloniën, molens voor het uitpompen van mijnen, voor het droogmaken van landerijen en voor het voortstuwen van stoom-vaartuigen worden er op de best beproefde beginselen gemaakt bij de heren Dickson & Co te Couvin in de provincie Namen.
Het bovengemeld etablissement ligt in de nabijheid van de uitgestrekte ijzerfabrijken van de heer Hannonnet Gendarme, en door de verbeteringen, die zij nu in die werken maken, hopen zij in staat te zijn de fabrijken van Engeland op zijde te streven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Marseille en Smirna: het Nederlands schip de JONGE ELISABETH, kapt. Haye Evert Henrichs.
Nantes: het Nederlands Kofschip HARMONIE, kapt. Johan Moller.
Liverpool: het Nederlands Kofschip CONCORDIA, kapt. Barend Jans de Boer.
Adres ten kantore van Kuyper Van Dam & Smeer


Datum: 17 juli 1824


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Den 26 juni is het te Bantjar (residentie Rembang) gebouwde fregat DE JAVAAN ter rede van Rembang gebragt. Den 11 te voren was men begonnen hetzelve af te zetten, en, na een onafgebroken arbeid van ruim tien dagen, was hetzelve in vlot water gebracht, en vervolgens van daar naar Rembang geboegseerd (opm: met behulp van sloepen daarheen getrokken), om aldaar verder te worden afgetimmerd en opgetuigd. Dit fregat is in het begin van het verleden jaar op stapel gezet; en men hoopt dat hetzelve, tegen het laatst der maand november of het begin van december, geheel gereed zal zijn. DE JAVAAN zal met 36 stukken worden gewapend; bevoegde beoordelaars zeggen dat, hoewel niet van de grootste charter, dit fregat bijzonder goed en fraai is gebouwd en te zamengesteld is van de beste jattie houtwerken, welke Java’s schone bossen opleveren. Daar het fregat DE JAVAAN bestemd schijnt om Zijne Excellentie de gouverneur-generaal Van der Capellen naar Nederland terug te brengen, beijvert zich ieder ambtenaar, daarbij betrokken, om gemeld schip de meest mogelijke volmaaktheid te bezorgen, en om het waardig te doen zijn aan de belangrijke bestemming, waartoe hetzelve, vooreerst, zal moeten dienen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Cornelis Bax, Afs, te Dordrecht, zal aldaar, op maandag den 19 juli 1824, ’s namiddag ten half 3 ure, voor na te melden vaartuig veilen, en vrijdag, den 23 juli ‘s morgens half 12 ure, in het Koffijhuis van J. Zahn, verkopen: een Kraakschip, genaamd DE FREDERlKA. houdende vijfentwintig Nederlandsche lasten, lang over steven ruim zestien Nederlandsche ellen zeven palmen, wijd omtrent vier ellen drie palmen, en hol onder de gangboorden omtrent een en een halve Nederlandsche el; met al deszelfs rondhout, opstaande en lopende want, en verdere bijzijnde goederen; thans liggende te Dordrecht, in de Groothoofdshaven, nabij de Nieuwbrug, aan het Haagsche Veer; laatst bevaren bij Adrianus van Rijswijk, gewoond hebbende aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 juli. Van den 6 tot den 8 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, naar Bilbao, met stukgoederen; the PILOT, kapt. John Ovenston, naar Leith, met vlas en meekrap; de ZAANVLIET, kapt. O.L. Simons, naar Lissabon, met kaas; ZENO, kapt. J. Talbert, naar Londen, met boomschors; ST. PAULS, kapt. W. Cooper, naar Hull, met vlas; the NANCY, kapt. H. Marquand, en ALEXANDER, kapt. P. de la Rue, beide naar Jersey, met tarwe; the THREE SISTERS, kapt. N. Sarre, naar Rio-Janeiro, met tarwe; the COMET, kapt. W. Sithgen, naar Gothenburg, met ballast.
Ook zijn den 6 en 7 dezer, voor Antwerpen bestemd en op onze rede aangekomen ÉCLAIR (opm: sloep), kapt. D.J. Salzsieder, van Lissabon, met zout, enz CIBYLE , kapt. W. Holmes;, van de Havana, met suiker; the JOHN and JOSEPH, kapt. R. Baker, van Gallipoli, met oliën.
Den 13 dito. Den 11 en 12 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd en op onze rede aangekomen MEDUSA (opm: MÉDUSE), kapt. J. Lubbing, van Londen, met stukgoederen; de VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jongh (opm: H.T. de Jonge), van Liverpool, met klipzout; MINERVA, kapt. J.C. Kuijper, van Londen, met ballast; MARIA CATHARINA, kapt. J.G. Sap, van Liverpool, met klipzout en katoen.
Heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters, naar Noorwegen, met ballast; de JONGE WILLEM, kapt. A. Schipman, naar Hamburg, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 juli. Gister namiddag arriveerde uit zee DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, van Batavia; en zeilden in zee THREE SISTERS, kapt. W. Frost, en MARGARETH, kapt. G. Hart, beide naar Londen.
Van de morgen zeilden in zee: MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, naar Bordeaux; WEBBINA, kapt. M.B. Klein, naar Belfast; de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Liverpool.
Den 15 dito. Gister namiddag zeilden in zee VROUW GEZINA, kapt. J.L. Vos, naar Leith; REGENT, kapt. J. Moris, naar Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 14 juli. Gister namiddag arriveerde uit zee de VROUW REINIRA, kapt. B.J. Bondrager, van Christiansand.
Heden zeilden naar zee MARGINA, kapt. P.H. Mulder, BEATRIX ELISABETH, kapt. L. van der Wiel, en de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Smith, alle naar Yarmouth; PAUL FREDRIK, kapt. P. Rehberg, ANNA MARIA, kapt. T. Voss, die HOFFNUNG, kapt. J. Popp, en HENRIETTA, kapt. S.J. Rahnert, alle naar de Oostzee; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon; de SLEIGER, kapt. J.C. Kroon, naar Newcastle; NEPTUNUS, kapt. J. Peters, naar Riga; CONCORDIA, kapt. C.A. Bergh, naar St. Ubes (opm: Setubal); PROVIDENCE, kapt. J. Niemann, naar Hull; ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, naar Liverpool; the DORSET, kapt. J. Hart, WELTEVREDEN, kapt. W. Vools, en the KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, alle naar Londen; VROUW ELISABETH, kapt. O. Cassens, naar Christiansand; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, naar Lynn; de DRIE VRIENDEN, kapt. E.T. ten Cate, naar Fitseroe.
Den 15 dito. Gisteren zeilde in zee ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, naar Bergen.


Datum: 19 juli 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. de Roo, R. Hoyman, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, J.H. Schipper, A van der Sluys, J. Boelen en H.I. Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 2 augustus 1824 te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd ELIZABETH CORNELIA, gevoerd door kapt. Paul Hansen Bas (opm: P.H. Bos), lang 26 ellen 90 duimen, wijd 7 ellen 44 duimen, hol 3 ellen 60 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars (opm: zie AC 240724).


Datum: 20 juli 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VROUW PETRONELLA, kapt. De Grooth, van Bergen, met stokvis en traan; LEONARDUS, kapt. J. Noort, van Holmstrand, met hout.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, agent van Lloyd’s te Londen, residerende te Amsterdam, maakt hier mede bekend, dat, ingevolge missive van het comité van Lloyd’s in dato den 16 dezer maand, aan hem mede is opgedragen het agentschap over de eilanden Texel en Vlieland, en tot deszelfs sub-agent voor die beide eilanden benoemd is de heer Cornelis Zunderdorp, wonende op Texel.
Amsterdam, den 19 juli 1824 Edward Collings


Datum: 22 juli 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 juli. Den 14 dezer zijn van de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, met boomschors en meekrap; l’EMILIE (opm: pleit, Oostende), kapt. M. van der Kerkhoven, en de GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, beide met boomschors, en alle drie naar Londen; de MERKURIUS, kapt. P. Smith (opm: brik MERCUUR, Antwerpen, J.F.P. Smit), naar Rio-Janeiro, MARIANNE PACKET, kapt. H. Ottes, naar Lissabon, en AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luijtjes, naar Rio-Janeiro, alle drie met stukgoederen; de ZEEMEEUW, kapt. W. Plug, BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, en de VROUW JAANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, alle drie naar Londen, met boomschors; WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Peters, AURORA, kapt. S.J. Brouwer,de WINDLUST, kapt. J.R. Engelsman, en KLAZINA MARGARETHA, kapt. J.B. Schippers, alle vier naar Londen, met boomschors; ANTHONIUS en CORNELIA, kapt. O.P. Blom, op avontuur, met ballast.
Ook is den 15 dezer, voor Antwerpen bestemd en op onze rede aangekomen TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Londen, met stukgoederen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 20 juni. Den 18 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, van Liverpool, met klipzout; ANNA MARTHA, kapt. G.F. Stopper, van Hull, met stukgoederen; DE COCK, kapt. S.S. Martin, van Port-Louis, met suiker en peper.


Datum: 23 juli 1824


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enige belangrijke aanmerkingen over de vaart met stoomboten.
De zeilschepen hebben scherpe kielen, welke diep water trekken; zonder dat zouden zij ontzaggelijk afdrijven, wanneer de wind van ter zijde in hunne zeilen blaast, en zouden zij buiten staat wezen om met goed gevolg te kunnen laveren. Ook gaan schepen van 6 tot 700 lasten 15 tot 11 voeten diep (opm: bedoeld zal zijn 600 / 700 lasten 15 / 21 voet diepgang).
De stoomboten integendeel zijn rond en platboomd, zo dat zij, om dezelfde last van tonnen te kunnen voeren, slechts 8 à 9 voeten diep behoeven te trekken. Zij gebruiken hunne zeilen niet dan bij gunstige wind; bij nadere omstandigheden bedienen zij zich van hunne werktuigen, en de scheeps-bouwmeesters behoeven dezelve niet diep te laten trekken om te beletten, dat zij afdrijven.
Deze nieuwe vaartuigen, hoewel nog zeer onvolkomen, bevaren reeds de zeeën met groot voordeel. Daar zijn er, die gevaarlijke tochten van 500 mijlen op de kusten der Verenigde Staten van Noord-Amerika afleggen. Anderen, de kusten verlatende, zijn naar de Antilles, naar Brazilië en zelfs tot in Europa overgekomen. Daar zijn er gebouwd, die de wateren van het kanaal der Middellandsche en Oost-Zeeën doorklieven. Kortom, enige Engelse kooplieden zijn er op bedacht, om dezelve te bezigen, om op Oost-Indië handel te drijven, hen de Nijl doende opvaren, en langs een kanaal in de Rode Zee te brengen (opm: met het graven van het latere Suezkanaal zou in 1859 een begin worden gemaakt). Gaan en komen zou in dit geval slechts omtrent 3 maanden duren, daar hetzelve tegenwoordig 1 jaar, en dikwijls langer vordert.
In die streken, waar men zich reeds van stoomboten bedient, zijn weinig lieden onnozel genoeg, om thans nog zeilschepen te bezigen. Deze kunnen inderdaad als wezenlijke diligences ter zee beschouwd worden; het zijn lompe vaartuigen, die door alles opgehouden worden. Weldra zal men dezelve slechts nog koopmanschappen van weinig waarde toebetrouwen; het oponthoud, dat door stilte en tegenwind veroorzaakt wordt, brengt dikwijls de handel aanmerkelijke schade toe.
De nieuwe wijze van varen is niet alleen spoediger, maar ook veel minder gevaarlijk dan de oude. Het is klaarblijkelijk, dat de gevaren van schipbreuk in volle zee te lijden, evenredig aan de tijd zal zijn, welke de reis vordert. Daarenboven vergaan de zeilschepen niet zo dikwijls in volle zee als op de kusten, en dáár zijn de stoomvaartuigen ten enenmale voortreffelijk; daar zij niet zeer diep gaan, kunnen zij in de kleinste havens en op de kleinste reden schuilplaatsen vinden; zij manoeuvreren daarenboven met een verwonderlijk gemak te midden der klippen, en gebruiken doortochten, waar zich nooit enig zeilschip zou durven wagen. Zij lopen zo weinig gevaar op de ondiepten en tussen de klippen, dat zij aldaar zeilschepen, in bijna hopeloze omstandigheden, te hulp te komen.


Datum: 24 juli 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Londen het Nederlands bomschip JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. Dirk Mooijenkind, vertrekt ten spoedigste. Adres bij W. Smith & Co, cargadoors.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het gekoperd fregatschip ELISABETH CORNELIA (opm: nu [en ook later] dus ELISABETH met S geschreven), aangeslagen tegen den 2 augustus 1824, zal geen plaats hebben, alzo hetzelve schip uit de hand is verkocht.


Datum: 26 juli 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluys en J. Salm junior, makelaars, zullen op maandag den 2 augustus, ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
- 1/4e en 1/16e Part in het tweedeks Brikschip genaamd REIGERSDAAL, gevoerd door kapt. J.H. Backer.
- Een extra sterk gebouwde koorn-lichter genaamd het GROENEWOUD, lang 18 ellen 5 palmen 8 duimen, wijd 3 ellen, 9 palmen 2 duimen, hol 1 el 8 palm 1 duim.
- Een dito dito koorn-lichter genaamd JONAS, lang 18 ellen 9 palmen 7 duimen, wijd 3 ellen 8 palmen, hol 1 el 4 palmen 6 duimen.
Breder bij biljet en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij Van der Bey & Co.


Datum: 27 juli 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen SOLON, kapt. T.D. Wacklin, van Ulesburg, met teer en pek; de VROUW ENGELINA, kapt. E.H. de Grooth, en de VROUW ALIDA, kapt. T. Swijrs (opm: Tijmen Swijrs, later Swiers), beide van Oleron, met zout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Kaap de Goede Hoop ligt in lading en zal spoedig vertrekken het Nederlands brikschip AMPHITRITE, kapt. Sijmen Mijnders.
Iemand enige goederen te laden hebbende of met hetzelve als passagier willende overgaan, waartoe de kajuit bijzonder is geschikt, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Van den Bey & Co op de Oude Schans no. 31 te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Het schip CHRISTINA, kapt. G. Heijn, van Bremen naar Amsterdam, is den 16 dezer wegens tegen- en harde wind uit zee op de Wezer terug gekomen.


Datum: 30 juli 1824


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het linieschip WASSENAAR, van 74 stukken geschut, met de schout-bij-nacht Ruijsch aan boord, is den 30 juni l.l, op deszelfs terugtocht naar het moederland, ter rede van Malaga gezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

London, 24 juli. Een nieuwe stoom paketboot, toebehorende aan de Maatschappij te Rotterdam, is l.l. maandag van de werf der heeren Wigram en Green, te Blackwall, van stapel gelopen, en heeft de naam van KONINGIN DER NEDERLANDEN bekomen. Dezelve zal, gezamenlijk met de stoom-paketboot, KONING DER NEDERLANDEN genaamd, aan dezelfde maatschappij toebehorende, tussen deze stad en Rotterdam gebezigd worden. (opm: beide schepen voeren onder Engelse vlag, als QUEEN OF THE NETHERLANDS resp. KING OF THE NETHERLANDS)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van mr. S. Reijnders, advocaat en notaris, residerende te Delfzijl, zal er op maandag den 9 augustus 1824, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder J. Weits, te Delfzijl, publiek te koop worden gepresenteerd: een wel bevaren Tjalkschip (opm: VROUW BOUWINA), zo goed als nieuw, staande ingevolge meetbrief op 72 tonnen, laatst bevaren bij schipper Dedde Doedes van Wijk, en thans liggende binnen de sluis, nabij Delfzijl, alwaar hetzelve dagelijks kan worden bezigtigd.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer P.J. Vos, te Delfzijl, en ten kantore van gemelden notaris.


Datum: 03 augustus 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 augustus. Den 31 mei arriveerde in de Maas BEATRIX ELISABETH, kapt. L. van der Wiel, van Yarmouth, en zeilde DE HOOP, kapt. J. van der Bent, naar Londen.
Den 1 dezer zeilde de JUFVROUW AKKE, kapt. M. Jeltes, naar Hull, en arriveerden de stoomboot KING OF THE NETHERLANDS, J. Slater, van Londen, en de VRIENDSCHAP, kapt. G.S. Behrens, van Christiansand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 augustus. Den 2 arriveerden in de Maas het schip de AMALIA, kapt. J. Bagge, van Bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 augustus. Te Antwerpen is gearriveerd het schip STAD EN LANDE, kapt. Dijkstra, van Gothenburg.
OHC 030824
Amsterdam, 31 juli. In de nacht tussen 21 en 22 juli is op Rundlestone gestrand het schip de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, van Rotterdam naar Liverpool. Hetzelve is vol water geraakt, en door het volk verlaten, doch den 23 dito in dien staat door 8 boten, met gekapte masten te Penzance binnen gesleept. (opm: de kof HOOP, bouwjaar < 1814, kapt. Hindrik Klaassens Dijkhuis zal zijn afgekeurd; op 17 augustus retourneerde de consul-generaal in Londen de zeebrief met als reden ‘schip verongelukt’)
RC 050824
Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het Nederlandse Brikschip HESPERUS, kapt. F. Popke.
Philadelphia: mede voor passagiers, het Amerikaanse Brikschip PLEIADES, kapt. S. Fenton.
Idem: Philadelphia, mede voor passagiers, het Amerikaanse Brikschip SMYRNA, kapt. H.R. Packard.
Hull: het Engelse Sloepschip DELIGHT, kapt. M. Willingham.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen


Datum: 05 augustus 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Te Batavia liggen ter rede Zr.Ms. fregat MELAMPUS; de schepen PAMANOEKAN, MARIA, CONCORDIA, DE VROUW CATHARINA ELIZABETH, CORNELIA, MARY, INDUSTRI, ARINUS MARINUS, RACE HORSE, MARY OSMAN, BUITENZORG;
brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, FREDRIK, JUPITER, DE DRIE MARIA’S;
schoener VONGHIN; kotter FAIRY; en meerdere Engelse schepen.
Te Samarang: Zr.Ms. kanonneerboot No. 16; kruisprauwen TRENGANOE No. 12 en 13; schepen FATTAL RACHMAN; EVERTS, MARIA
brikken GEERTRUIDA, ELEANORA, DE HOOP, JOHANNA HUBERTINA, MALACCA, MARIA, CORNELIA, JOHANNA, HENDRIK, JACOBA AMBROSINA;
schoeners ANNA, DE SNOEK, NIEUW VICTORIA.
Te Sourabaija: Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, brikken JACOBA, ELIZABETH, SEEWA; schoeners JOHANNA, ZEPHIR, EMMA, IRIS; korvet KOMEET; roei-kanonneerboten No. 1, 15 en 17;
schepen MARZOCK, HELEN, MERCURY, ENNORE TRANSIT, BOTRANG, BANTJAR, CAROLINA JACOBA, SOURABAIJA, ROSELLE;
brikken LEVINIA, ADSISTENTIE, GRAP GWAN, FANNY, ELIZABETH, MARIA ALLERT, SCHEEVA, EXPERIMENT, KADEER BAX, ADVENTURE;
schoeners DE HOOP, LUCIFER, REMBANG, MALACCA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Den 3 zeilden van Hellevoetsluis het schip de JONGE FERDINAND (opm: kof, Brussel), kapt. M. van den Kerckhoven, naar Lynn (opm: King’s Lynn), en is in zee gekomen de VROUW PETRONELLA, kapt. H.K. de Groot, naar Bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 augustus. Den 2 arriveerden in de Maas de schepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.W. Vermeer, van St. Petersburg, als bijlegger door contrarie-wind.
Den 3 zeilden de GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, naar Londen; de JONGE ARY, kapt. A. Riedijk, naar Gibraltar; de ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, naar Lissabon; de VROUW GEERTRUIDA (opm: kof), kapt. R.C. Jaski, naar Bergen; de ANTONIUS, kapt. J.P. Schonke, naar Stockton, en arriveerde de ROLINA, kapt. M.G. Lever, van Lübeck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 augustus. Men meldt van Brielle van den 4 dezer, dat de volgende schepen op den 3 arriveerden: de JONGE CORNELIS, kapt. A.H. Oortjes, van Drammen; de BROEDERLIEFDE (opm: smak), kapt. A.A. v.d. Wal, van Christiaansand; kapitein Vermeer is van daar, binnendoor, naar Antwerpen gezeild.
Den 4 zeilden de JONGE WILLEM, kapt. J. Parlevliet, naar Livorno; de GEZINA, kapt. R.F. Taaij, naar Belfast; de VROUW HENDERKINA, kapt. G.R. Vos, naar Austrietoe (opm: druk- of schrijffout, plaats onbekend); de TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, naar Hamburg, en vertrok de stoomboot KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar, ANNA LUPINA, kapt. B.H. Plukker, en MINERVA, kapt. J.C. Kuijper, naar Leith; de COMMERCIE (opm: COMMERCE), kapt. H.A. de Vries, naar Londen; AUGUSTE, kapt. J. Andersen, naar Batavia; de WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Leith; de VROUW SOPHIA (opm: tjalk), kapt. S.O. Visser, naar Hamburg; MARIA, kapt. E.P. Brons, naar Duinkerken en l’ESPERANCE, kapt. A. van Geijt, naar Londen.
Te Antwerpen is gearriveerd het schip de VROUW ANNA, kapt. Korter, van Liverpool.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de HARRIET, kapt. M. Ericksen, naar Rio Janeiro, met stukgoederen.


Datum: 06 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Men is van mening, op maandag den 9 augustus aanstaande, door een daartoe bevoegd beambte, publiek te Texel, aan de haven, om contant geld, te doen verkopen:
- Twee zware ankers en een werpanker.
- Een kabeltouw en enig gekapt lopend touwwerk en zeilen, enz.
Op dinsdag, den 10 dito, aan het Eijerland:
- Een grote partij gekapt staand- en lopend want, boegspriet, barcas en ijzerwerk.
En op vrijdag, den 13 dito, op het eiland Vlieland:
- 19 stuks diverse, zo nieuwe als gebruikte zeilen.
- een zwaar touw.
- een paardlijn.
- enig lopend touwwerk.
- een Noorse jol, en hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
Alles herkomstig van het op den 27 april l.l. in de Buitengronden van het Eijerland annex Texel vervallene Noorse pinkschip de PALLAS, gevoerd geweest door kapitein Hendrich Albretsen, van Drammen naar Amsterdam gedestineerd geweest.
Zijnde de tuigagien te Texel, des morgens voor de verkoping; en die op het Eijerland en te Vlieland, des daags voor en op de verkoopdagen voor een ieder te zien.
Nadere informatie is te bekomen bij de heren Canne en Balwé, te Amsterdam, en bij C. Zunderdorp, te Texel.


Datum: 07 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 augustus. Gisteren is uit ’s Rijks dok gebracht en heden morgen van daar naar zee gezeild Zr.Ms. transportschip DE ZEEMEEUW, gecommandeerd door de kapt.luit.t.zee Van Dura, van Vlissingen naar Port Mahon gedestineerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. fregat de DAGERAAD, naar Batavia bestemd, is den 1 mei aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Govert van den Borden, van Kadix, met zout en stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 augustus. Bij publikatie van de gouverneur-generaal van Neerlandsch-Indien, van den 14 februari l.l. wordt, ten einde de Nederlandsche fabrijkaten in Indiën te begunstigen en de ondernemingen der vaderlandsche fabrijkanten aan te moedigen en te ondersteunen, bepaald hetgeen volgt:
- Eerstelljk. - Dat alle goederen van wol of katoen in vreemde landen, bewesten de Kaap de Goede Hoop, vervaardigd en met vreemde, dan wel met Nederlandse schepen aangebragt wordende, na dato dezer publicatie, aan inkomende regten zullen betalen, wanneer dezelve regtstreeks van plaatsen bewesten de Kaap de Goede Hoop zullen worden aangevoerd, vijf en twintig ten honderd (opm: 25%) op de getaxeerde waarde, tijdens de invoer; en wanneer dezelve van eenige vreemde bezittingen, beoosten van de Kaap de Goede Hoop, worden aangebracht, tien ten honderd daar en boven, dan wel vijf en dertig ten honderd; zullende onder deze bepaling worden begrepen alle zodanige goederen van bovengemelde aard, welke thans in entrepot liggen en waarvan de invoer door de eigenaren zoude kunnen worden verlangd.
- Ten tweede. - Dat door de hoofd-directeur van financiën en de directeur der inkomende en uitgaande rechten, met assistentie van gezworen makelaars, dan wel gerecriditeerde (opm: waarschijnlijk geaccrediteerde) kooplieden te Batavia, zal worden opgemaakt een prijs-courant der wollen en katoenen goederen en daarmee het publiek worden bekend gemaakt; zullende deze prijs-courant om de drie maanden worden vernieuwd en de inkomende regten naar de daarbij bekend gestelde prijzen geheven worden, en wel te Batavia van de dag, waarop de bekendmaking zal geschieden, en op andere aldaar door de plaatselijke autoriteit zullen zijn ontvangen en daarvan aan het publiek zal zijn kennis gegeven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 augustus. Van den 31 juli tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HEMMINA, kapt. S. Taaij, en de VROUW REINA, kapt. H. Koops, beide naar Londen; de VROUW ANNA, kapt. B.H. Schuring, naar Leith, en HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, naar Witrow, alle vier met boomschors; de JONGE SCHREUDER, kapt. C.H. Schreuder, naar Plymouth, met timmerhout.
Sedert den 1 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VROUW ANNA, kapt. H.J. Kotter, van Liverpool, met klipzout; de VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, van Londen met stukgoederen; MARIA, kapt. J. Moffat, van Batavia met koffie en suiker; ALIDA, kapt. L. Nieveen, van Londen met stukgoederen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Aangekomen: den 1 augustus brik BARONESSE VAN DER CAPELLEN, A. Haste, van Indramaijoe den 31 juli;
den 5 augustus de JONGE PIETER, kapt. J. Vinck, van Ostende den 20ste maart, passagiers: de heer Parie en Zr.Ms. troepen, en brik CLEMENTINE, T.J. Sergé, van Banda den 13 juli.


Datum: 09 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

N. de Roo, R. Hoijman, J.E. Lublink, G.J. Rolant Holst, F. der Kinderen, J.H. Schiffer, J.H.A. Balwe, J. Boelen en H.I. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 23 augustus 1824, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild tweedeks Brikschip, genaamd SANDRINA CORNELIA, gevoerd bij kapt. G.B. Bos; lang 26 ellen 20 duimen, wijd 7 ellen 22 duimen, hol 3 ellen 60 duimen, het verdek 1 el 50 duimen. Breeder bij inventaris en bericht bij de makelaars.


Datum: 12 augustus 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogschip WASSENAAR, kapt. Spengler, uit de Middellandse Zee, laatst van Plymouth, aan boord hebbende de schout-bij-nacht Ruijsch.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 augustus. Laastleden maandag (opm: 9 augustus) zijn hier op de koninklijke werf de brikken VALK en BRAK gelukkig van stapel gelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 augustus. Den 9 arriveerden te Hellevoetsluis de schepen MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, en VRIENDSCHAP, kapt. H.S. Ketelaar, van Kadix; beiden zijn na de visitatie van de quarantaine ontslagen.
Den 10 arriveerde te Hellevoetsluis het schip JOHANNA CAROLINA, kapt. C. Schluck, van Libau (opm: Liepaja).
Den 11den zeilden de JONGE MARIA, kapt. C. Tevez, naar Marseille.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar en MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. H.G. Boekhout, beide van Cadix, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. Den 5 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, met boomschors, naar Hull.
Van den 4 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de AREND, kapt. H. Elbring, van Londen met stukgoederen; de EENDRAGT, kapt. J.G. Hancke, van St. Jago met suiker en koffie; les TROIS AMIS (opm: smak, Antwerpen), kapt. Z.R. Schut, van Bordeaux, met wijn en koffie; JOHANNA ELISABETH (opm: fregat, Antwerpen), kapt. J. Langhetée, van Batavia, met suiker en koffie; de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, met klipzout, en de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, met klipzout en katoen, beide van Liverpool; CONCORDIA, kapt. J.J. Willems, van Batavia, met koffie en suiker; de VREDE, kapt. J.J. Greeven, van Liverpool met klipzout; ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, van Hull met stukgoederen; JULTA, kapt. J.P. Visser, van Bordeaux met wijn; de TRITON, kapt. D.J. Cupido, van Lissabon met zout en katoen; AMELIA, kapt. F.W. van Reijnegom, van Philadelphia met koffie, tabak en huiden; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, van Liverpool met klipzout; COLLETTE CHARLOTTE, kapt. A.F. Claeijs, van Vila Nova met riet, zout en kurk; MAGNANIME, kapt. J. Zietzes (opm: driemaster, Antwerpen, J. Sietzes), van Bahia met suiker en koffie; de JONGE JACOBA, kapt. T.C. de Boer, van Lissabon met zout; la JEUNE PAULINA (opm: JEUNE PAULINE, ook wel JONGE PAULINA, brik, Oostende), kapt. R. Floor, van Mantanzar (opm: Matanzas, Cuba), met koffie en suiker; deze laatste moest quarantaine houden.
Kapitein J.R. Visser heeft bij het eiland Wight, in goede staat gepraaid een brik onder Nederlandse vlag, tonende de nommervlag rood, No. 27, alsmede een kof onder Nederlandse vlag, met de nommervlag wit, B 3.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 augustus. Den 10 arriveerden in de Maas de schepen de JONGE SOPHIA, kapt. J.W. Moesker, van Memel (opm: Klaipeda); de VROUW ELIZABETH, kapt. U. Cassens, de ELIZA, kapt. T. Logne, en de MARGARETHA BENJAMINA, kapt. A. Berck, van Christiaansand, en de JACOBA, kapt. R. Spaanderman, van Londen.
Den 11 zeilden de MARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer, naar Rochelle; de HARMONIE, kapt. J. Mulder, naar Nantes; de ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Belfast; de JONGE JAN, kapt. B. Kuijt, naar Hull; de VROUW MARGINA, kapt. J.P. Boer, naar Yarmouth; de JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, en de stoomboot KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, naar Londen.


Datum: 13 augustus 1824


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 maart. De onderneming van Zr.Ms. korvetten KOMEET en ANNA PAULOWNA, gecommandeerd door de heren Pietersen en Momma, tegen de Tidorse prins, de beruchte Radja Djelolo, welke op de noordkust van Ceram, te Hateling, vaartuigen uitrustte met vijandelijke oogmerken tegen het Nederlandse Gouvernement, is in oktober l.l. met de beste uitslag bekroond. Onder het vuur der korvetten, is deszelfs benting (opm: benteng = vesting, fortificatie) door de Nederlandse troepen, onder kapitein Van Ganzen, ondersteund door de Alfoeren, bestormd en vermeesterd. Het vijandelijk geschut is in handen der Nederlanders gevallen, welke bij die gelegenheid 80 praauwen hebben verbrand. Radja Djelolo heeft de vlucht in de binnenlanden genomen. Het gedrag der bovengenoemde officieren, als mede dat der luitenants Van der Loo van de koloniale marine, en Schreiber van de infanterie, wordt zeer geroemd. Het verlies der Nederlanders bestaat uit 9 doden en 20 gekwetsten.

Krant:
 JRB - Journal de Bruxelles

Maandag jongstleden (opm: 9 augustus) zijn van de Koninklijke Werven te Rotterdam voorspoedig tewater gelaten de brikken VALK en BRAK.


Datum: 14 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 augustus. De onlangs van Hellevoetsluis ter onze rede gekomen korvet DE POLLUX, commandant C. Eegh, is, zo men verneemt, bestemd om met de mede alhier liggende MARIA REIGERSBERGEN, commandant Coertzen, over Kaap Hoorn naar Batavia te zeilen; moetende dezelve gezamenlijk de kusten van Peru en Chili aandoen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Marseille: het Nederlands Hoekerschip DE JONGE ALIJDA (opm: JONGE ALIDA), kapt. Arij Gaag van Berkel.
Bordeaux: het Nederlands Smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt, Cornelis van der Plas, om den 17 augustus te vertrekken.
Idem: het Nederlands Smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand, om den 1 september te vertrekken.
Bayonne en Bordeaux: het Nederlands schip MINERVA, kapt. Cornelis Cornelisse Bos, om den 17 augustus te vertrekken.
Bergen, in Noorwegen: het Nederlands Smakschip DE VROUW ENGELINA, kapt. Engbert H. de Groot.
Stettin: het Hanoveraans Kofschip DE HERSTELLING, kapt. Simon Pieter Tanger.
Dantzig:het Hanoveraans schip DE VROUW HELENA, kapt. Menne Andriessen Doijen, om den 16 dezer te vertrekken.
Batavia:het Nederlands gekoperd Fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, hebbende een hut op het dek en verder bij uitnemendheid goede inrichtingen voor passagiers; zullende geen troepenmedenemen.
Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 augustus. Den 11 arriveerden in de Maas de schepen de HERMINA MARGARETHA, kapt. J.B. de Boer, en de WELTEVREDE, kapt. W. Voois, van Londen;
Den 13den arriveerde de VROUW JANTJE, kapt. F.G. Mellema, van Dantzig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Den 13 zeilde van Hellevoetsluis LEONARDUS, kapt. J. Noord, naar Guernsey.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Suriname den 8 juni PAULINA, kapt. A.J. Struik van Amsterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Passage naar Nederland met het snelzeilend schip (opm: pink) de JONGE PIETER, kapitein Jacob Vinck, welke tegen medio september zal zeilen. Adres bij Kruijt en Van Dasten.


Datum: 16 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

J. Tentije, J.E. Lublink, G.J. Rolant Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, J. Boelen, G.W. Sesink Clee, A. Roos en A.A. van der Crab, makelaars, zullen, op maandag den 30 augustus 1824, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: - het Pink schipshol, genaamd VARIABLE;
- het Brik schipshol, genaamd FORTUNA;
- het Smak schipshol, genaamd de JONGE TIJS (opm: JONGE TIJS RITSMA; het hol werd verkocht en gesloopt); met deszelfs masten, boegsprieten, braadspillen en roeren, benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten en kanonnen. (Zo tot de gemelde holen als andere schepen behoord hebbende).
Voorts enige zeer nauwkeurig werkende mathematische instrumenten, enz. Alles breder bij notitie, en bericht bij de makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Die iets te pretenderen hebben van, of verschuldigd zijn aan, of te enige effecten, of andere papieren, of wel goederen onder zich mogen hebben, toebehorende tot, of concernerende de boedel van wijlen de heer Bartolomeus Tours, in leven kapitein ter koopvaardij, voorheen gewoond hebbende te Amsterdam, laatst te Haarlem, en op deszelfs jongste reis in de Oostzee verongelukt; gelieven daarvan vóór of uiterlijk op ultimo augustus eerstkomende, opgave en betaling, mitsgaders af- en overgifte te doen, ten kantore van de notarissen Kuenen en Hasselaar, tussen de Jansbruggen, te Haarlem voornoemd.


Datum: 17 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman en H.I. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 30 augustus 1824, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild schoener Brikschip, genaamd COMMERCE, gevoerd bij kapt. Thomas Ysbrands, lang 19 ellen 65 duimen; wijd 5 ellen 75 duimen; hol 2 ellen 90 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, den 27 maart. Ter bevordering van de handel van Malakka, is deze plaats verklaard een vrijhaven te zijn, en is mitsdien de heffing van inkomende en uitgaande rechten aldaar afgeschaft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt Schuiteschip, groot vijftien en een half ton (5½ last), met deszelfs zeil en treil, staand en lopend want, haken, bomen en al hetgeen daarbij is, liggende te Stavoren. Die daaraan gading maakt, adressere zich bij S.G. Siedzesz, secretaris te Stavoren, in persoon of bij gefrankeerde brieven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 13 augustus. ZR.MS. heeft op den 11 dezer een besluit genomen, bepalende, dat, in afwachting van de sluiting van een handelstraktaat met Engeland, alle goederen, welke na den 14 dezer lopende maand uit het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britanje zullen worden ingebracht met schepen onder Engelse vlag, voorlopig, ten aanzien van de inkomende rechten, zullen worden beschouwd en behandeld, even als of de invoer ware geschied met Nederlandse schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage,13 augustus. Men spreekt van een ontwerp, om de gemeenschap tussen het Moederland en de Oost-Indische bezittingen door middel van stoom-paketten, geregeld, langs de Kaap de Goede Hoop te onderhouden (opm: Zr.Ms. s.s. ATLAS).


Datum: 21 augustus 1824


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 augustus. Wij hebben de volgende omstandigheden vernomen nopens het verlies van Zr.Ms. koloniale schoener CALYPSO, van welk ongeluk wij reeds vroeger melding hebben gemaakt.
Genoemd vaartuig, den 18 april van Amboina vertrokken, tot het overbrengen van dépêches naar Java, is, na gedurende enige dagen, met tegenwind en sterke stromen geworsteld te hebben, den 28 daaraanvolgende, omtrent middernacht vastgeraakt op een rif, door de inlanders Passelearang genaamd, en gelegen ca. 5 mijlen ZW ten W van het eiland Rosagalet. Niettegenstaande alle aangewende pogingen, bespeurde men spoedig dat er aan redding van het schip niet te denken was; hetzelve had zo geweldig gestoten dat, een kwartier uur daarna, niettegenstaande het pompen, er reeds 3 à 4 voet water in de kajuit stond. Tegen het aanbreken van de dag, terwijl de zee zo geweldig over het vaartuig sloeg dat men ieder ogenblik verwachte dat hetzelve verbrijzeld zou worden, besloot men van het gunstige ogenblik gebruik te maken om met een sloep, en een van rondhouten gemaakt vlot, het schip te verlaten, zijnde de jol reeds aan stukken geslagen. Kort daarop praaiden de manschappen, welke zich op het vlot bevonden, dat hetzelve niet boven water bleef, en dat zij verkozen naar het wrak terug te keren. Zulks geschiedde, onder belofte dat de sloep, welke, zonder de daarin aanwezigen tot een slachtoffer der zee te maken, niemand meer kon innemen, hen dadelijk zouden komen afhalen zodra de reeds ingenomen manschappen aan land zouden zijn gezet. Een reeks van ongelukken belette echter de equipage van de sloep hun voornemen te werkstelligen. Na vier dagen rondgezworven te hebben, zonder voedsel en een zeer geringe hoeveelheid drinkwater, en, door de bewoners van de onderscheidene eilandjes, met schroot en pijlen van het strand begroet, werd de sloep nabij het eiland Lusuradie, door vijf inlandse vaartuigen omringd, en de equipage, welke van wapenen ontbloot en van krachten uitgeput was, door een honderdtal inlanders gevangen genomen. Na op dat eiland twaalf dagen in slavernij te hebben doorgebracht, werden zij door bemiddeling van de Radja van Bonerate, met veel moeite, uit hun gevangenschap uitgewisseld, op uitzondering van Europezen en zes Javanen, welke de inlanders van Lusuradie tot dusver niet hebben willen afgeven. De in vrijheid gekomene zijn ten getale van twaalf Europezen en drie Javanen, onder welke de luitenant der eerste klasse Böhmer Spangenberg, commandant van de CALYPSO, de luitenants der 2de klasse Webbers, van de Koninklijke Marine en Willeges, van de Koloniale Marine, de schrijver Winkler, en de luitenant leerling Kieffer, welke alle, den 21 juni , te Makassar zijn aangekomen, na met de meeste menslievendheid door de Radja van Bonerate te zijn behandeld.
Van het lot van de op het wrak gebleven manschappen zijn nog geen berichten bekend; de pogingen, zodra mogelijk, aangewend tot hun redding of terugbrenging op een Nederlands etablissement zijn, op last van Zijne Exc. de Gouverneur Generaal, dadelijk nadat dezelve deze noodlottige gebeurtenis te Makassar vernomen had, nog door het expediteren van vaartuigen en zendelingen vermeerderd. De talrijke en hoogst gewichtige dépêches, welke bij het verongelukken van de CALYPSO geborgen zijn, en voor welk verder behoud alle moeite is aangewend, zijn, volgens zeggen, door de inlanders verbrand.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op den 24 juli 1824 overleed alhier, ab-intestato, Fredrik Willem Robberts, in leven gezagvoerder van het Nederlands particulier schip ESPERANCE. Elk en een iegelijk, die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan deze nalatenschap, gelieve daarvan aangifte of te betaling te doen binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden.
De Weeskamer te Soerabaija, namens dezelve de secretaris Ariëns.
Soerabaija, 28 juli 1824.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Alle degenen, die iets verschuldigd zijn aan, dan wel te vorderen hebben van wijlen W.C. de Jong, in leven gezagvoerder van het schip CAROLINA EN JACOBA, gelieven daarvan in de tijd van 14 dagen opgave en betaling te doen aan H.J. Meijnderts.
Batavia, 21 augustus 1824.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

In den ouderdom van slechts 26 jaren, verloor ik, door den dood, mijn waarde echtgenoot Weerd Casper de Jong, voorafgegaan van ons enig kindje, en ben alzo in minder dan 1½ jaar, vrouw, moeder en weduwe; gevoelige harten alleen kunnen mijn lot beseffen.
Batavia, den 11den augustus 1824 A. Terwoord, wed De Jong

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 17 augustus. Wij vernemen dat de graving van het nieuwe kanaal, van Sas van Gent tot Terneuzen, besloten is. Men zal daarmee in het aanstaande voorjaar een begin maken. Dit nieuwe kanaal zal 12 voeten diepte hebben; de kosten van hetzelve worden op twee en een half millioen guldens berekend. Behalve het voordeel van de gemeenschap van de provincie Oost-Vlaanderen met de zee, moet dit kanaal ook die streken voor alle overstromingen bevrijden.


Datum: 22 augustus 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: voor goederen en passagiers, het Nederlandse fregatschip WILHELMINA, kapt. Willem Verloop.
Idem: het Nederlands gekoperd Fregatschip INDUSTRIE, kapt. J.M. Jetter, om in oktober te vertrekken, bij uitnemendheid geschikte plaats hebbende voor passagiers.
Idem: het Nederlands gekoperd Fregatschip MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener, hebbende een hut op het dek en verder bij uitnemendheid goede inrichtingen voor passagiers; zullende geen troepen medenemen.
Suriname: het Nederlands driemast Galjootschip MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietzes Schuil.
Alicante en Smyrna: het Nederlandse Brikschip de JONGE ELISABETH, kapt. Haije Evert Henrichs.
Bilbao: het Nederlandse schip ZEEGEWIN, kapt. Jan van Teijlingen.
Marseille: het Nederlands Hoekerschip de JONGE ALIJDA, kapt. Arij Gaag van Berkel.
Bordeaux: het Nederlands Smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt, Cornelis van der Plas, om den 17 augustus te vertrekken.
Idem: het Nederlands Smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand, om den 1 september te vertrekken.
Nantes: het Nederlandse Hoekerschip DE HOOP, kapt. Hendrik van der Kolff.
Rochefort en La Rochelle: het Nederlands schip de VROUW ALIJDA (opm: VROUW ALIDA), kapt. Tijmen Swijrs.
Adres ten kantore van Kuijper Van Dam en Smeer
Batavia: het in Nederland gebouwd, gekoperd Brikschip DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, om op den 1 september te zeilen.
Idem: het Nederlands gekoperd Fregatschip JONGE ANTHONY, kapt. T. Azon Jacometti, om op den 1 oktober te zeilen.
Idem: het in Nederland gebouwd, gekoperd Fregatschip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel.
Idem: het Nederlands gekoperd Fregatschip DRIE GEZUSTERS, kapt. M. Azon Jacometti,
de beide laatsten om vóór de winter te zeilen.
Deze vier schepen zijn tot overvoer van passagiers bijzonder goed ingericht en bieden alle gemakken aan, die op de reis naar Indië kunnen verlangd worden.
Adres, voor zo veel goederen betreft, bij de heren Kuyper Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen, voor passagiers bij de kapiteins aan boord.


Datum: 23 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

In de nacht van den 16 augustus heeft het smakschip JETSKA CORNELIA, ter rede van Terschelling liggende, door aandrijving van het galjootschip ELEONORA deszelfs bezaanmast verloren en andere schade aan het boord bekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal binnen weinige weken vertrekken het snelzeilende nieuwe gekoperde fregatschip, DE GEZUSTERS, kapt. Dirk Boes Lutjens. Personen of families, van deszelfs bijzonder geschikte inrichting, tot de overtocht naar Java, als passagiers wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren aan de cargadoors Coopman en de Witt en Leenaarts, van Olivier en Comp, Hoijman en Schuurman, of de Vries en Comp, te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op heden den 23 augustus 1824, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild Kraakschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, lang over steven 16 ellen, 7 palmen, 1 duim; wijd in het ruim achter de zeilbalk (opm: ook wel mastdoft, een zeer zware dekbalk die de mastkoker zowel langs- als dwarsscheeps steunt), binnen zijn huid, 3 ellen, 4 palmen; hol in het ruim onder de reistwaarding (opm: rijswaring = denneboom = luikhoofd, verticale zijden bovendeks van de luikopening) 1 el, 5 palmen. En een extra ordinair welbezeild Poonschip, genaamd de JONGE HENDRIK, lang over steven 17 ellen, 5 palmen, 1 duim; wijd in het ruim achter de zeilbalk, binnen zijn huid, 2 ellen, 9 palmen, 1 duim; hol in het ruim onder de reistwaarding (opm: rijswaring) 1 el, 4 palmen, 7 duimen; beiden Nederlandse maat. Breder bij het biljet omschreven en bericht bij de makelaars.


Datum: 25 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra snelzeilend Kofschip of Jacht, zo goed als nieuw, lang over steven 15 ellen 052 strepen, wijd 4 ellen 544 strepen en hol naar rato, voorzien van een uitmuntende, meestal dubbele en wel onderhouden inventaris van scheeps-goederen. Liggende in de Stadsgracht te Slooten, provincie Friesland. Nader onderrichting te bevragen bij de heer Jan Janus Visser, koopman, te Slooten voornoemd woonachtig.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 augustus. Binnengekomen: VROUW DIEWERTJE, Kapt. A. Thomson, van Archangel; ORION, kapt. H. Neujahr, van Riga; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. W.H. Ketelaar, van Dantzig; AUGUSTA, kapt. H.J. Brauharing, van Libau; CATHARINA, kapt. M. Borg, van Hull; ENIGHEDEN, kapt. J. Larsen, van Dramme.
Hierbij de schepen van gisteren uitgezeild: Zijne Majesteit oorlogsfregat, MARIA VAN REIGERSBERGEN, kapt. Coertsen en Zijne Majesteit oorlogscorvet POLLUX, kapt. luitenant Eegh, beide rond Kaap Hoorn, langs de kusten van Chili en Peru; AURORA, kapt. A. Ahlers, naar Suriname; ELISABETH, kapt. P.J. Bol, naar Londen.
Vlie, 21 augustus. Binnengekomen: kapt. J. G. Wiersma, van Nerva; kapt. H. Zeplien, van Riga; kapt. C.A. Jongbloed en kapt. H.A. Jongbloed, beide van Dantzig; kapt. J.H. Jonker, van Holmstrand; kapt. L. Bakker en kapt. O.S. Blones, beide naar Drammen.
Niets uitgezeild.
Naar Terschelling: kapt. A.E. Pot, naar Oostrisoer.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op de rivier van Londen (opm: Theems) zijn gearriveerd kapt. Van der Stein (opm: Van der Steene, VROUW ELISABETH) van Ostende en kapt. Power van Harlingen; te Cove of Cork, kapt. Haym, van Rotterdam; te Hull kapt. Cruddis en kapt. Wellingham, van Rotterdam en kapt. Faber van Harlingen; te Yarmourh kapt. Boer, van Rotterdam; te Lissabon kapt. Cow, van Zierikzee; kapt. Simons en kapt. Ottis, van Antwerpen; kapt. George, van Vlaardingen; kapt. Irmaos en kapt. Kat, van Amsterdam; te St. Ubes, kapt. Windsor en kapt. Parterson, van Antwerpen; te Rio Janeiro, kapt. Morens en DE LAUREL, van Antwerpen; te Pernambuc, HENRIETTE en de TWEE CATHARINES.


Datum: 26 augustus 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. In het Vlie binnengekomen J.G. Wiersma (opm: kof TWEELINGEN DANIEL EN WILCO) van Nerva.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Dordrecht, 25 Augustus. Bij besluit van Z.M. van den 18 dezer worden goedgekeurd en vastgesteld de hier onder volgende artikelen van overeenkomst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij, met bepaling, dat die Maatschappij zich zal gedragen overeenkomstig de voorschriften, omtrent Naamlooze Maatschappijen bij het thans nog vigerende wetboek van koophandel vastgesteld, alsmede naar zodanige andere wettelijke bepalingen als in het vervolg te dezen aanzien mogten worden gemaakt; terwijl tevens, bij gedacht besluit, de vergadering van de afgevaardigden uit de deelneemers en de door Z.M. benoemde commissie, gezamenlijk werkzaam geweest in het ontwerpen van voornoemde artikelen van overeenkomst, onder dankbetuiging voor hunne bewezen diensten, worden ontbonden.
ARTIKELEN VAN OVEREENKOMST VOOR DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ.
EERSTE HOOFDSTUK.
Van de instelling der maatschappij, van haren naam en tijd van duur
Art. 1. Deze maatschappij, opgerigt uit krachte en ten gevolge van het koninklijk besluit van den 29 Maart 1824, N°. 163, in verband met het nader besluit van Z.M, van den 19 April daaraanvolgende, N°. 41, voert den naam van Nederlandsche Handel-Maatschappij.
2. De maatschappij is een compagnieschap zonder firma, behorende tot de verenigingen, bij de wet bekend onder den naam van Naamlooze Maatschappijen.
3. De maatschappij zal bestaan van en met de dag, waarop deze artikelen van overeenkomst door de koning zullen worden bekrachtigd, tot en met den 31 december 1849.
4. Dezelve kan evenwel voor die tijd ontbonden worden, ingeval de meerderheid der stemgeregtigde deelhebbers, te zamen eigenaars van ten minste drie vierden van de aandelen op naam, daartoe mogt besluiten.
5. In de laatste helft van het jaar 1846, zal de maatschappij kunnen verzoeken verlenging van haren tijd van duur, en in allen geval zal de maatschappij zich op of voor den 1 januari 1847, moeten verklaren, of zij al dan niet prolongatie begeert.
Indien op de dan te houden algemene vergadering blijkt, dat geen zodanige meerderheid van stemgeregtigden als in art. 4 beschreven is, zich op den voet, bij dat artikel bepaald, tegen de prolongatie verklaart, zal het er voor gehouden worden, dat dezelve door de deelhebbers wordt begeerd.
6. Ingeval tot de ontbinding der maatschappij wordt besloten, zullen de nodige bepalingen worden gemaakt, opdat hare zaken op de spoedigste en meest geregelde wijze worden geliquideerd.
TWEEDE HOOFDSTUK
Van het kapitaal der maatschappij, van de aandeelen en van de deelhebbers
Art. 7. Het kapitaal der maatschappij bestaat uit zeven en dertig millioenen guldens, te verdelen in zeven en dertig duizend aandelen, van duizend Nederlandsche guldens ieder.
8. De deelhebbers zijn, als zoodanig, nimmer voor eenig verlies aansprakelijk, boven het beloop hunner aandelen.
9. Het kapitaal der maatschappij zal door de deelhebbers worden betaald in zodanige termijnen, niet te boven gaande tien of vijftien ten honderd, als van wege de directie, na genomen besluit in de raad der maatschappij, ten minste een maand te voren in de officiële en provinciale nieuwspapieren zal worden aangekondigd; wordende nu reeds bepaald, dat zes weken, nadat deze artikelen van overeenkomst door Z.M. de koning zullen zijn bekrachtigd, tien ten honderd, en zes weken later, nog vijftien ten honderd van de ingeschreven sommen zal worden betaald.
10. De deelhebbers zullen hun betalingen moeten doen in grove gangbare zilveren of gouden speciën, of in biljetten van de Nederlandsche bank te Amsterdam, of van de Algemeene Maatschappij tot begunstiging van volksvlijt te Brussel.
11. Degene, die in gebreke blijft, de, naar aanleiding van art. 9, vast te stellen termijnen te betalen, zal, acht dagen na verloop van de te bepalen tijd, het aandeel of de aandelen waarvoor de betaling niet geschiedt, mitsgaders het vroeger daarop gefourneerde, verbeuren ten behoeve van de maatschappij, en zulks zonder enige sommatie of herinnering: gevallen van wettige onmogelijkheid uitgezonderd, ter bepaling van de raad.
12. De aandelen zullen kunnen worden gesplitst in halve en vierde delen, van vijf honderd, en twee honderd en vijftig guldens, hetzelfde nommer voerende als het gehele aandeel waarvan zij gedeelten zijn, doch onderling door een bijzonder teken onderscheiden.
13. De aandelen zullen, zodra mogelijk, worden afgegeven; intussen zullen, bij de eerst te doene storting, provisionele bewijzen van deelgeregtigheid worden uitgereikt, ieder groot duizend guldens of minder, strekkende tot kwitantie, zo voor die, als voor de vorige storting. Op elk aandeel zal de hoegrootheid van de betaalde som worden aangetekend, en dit zal vervolgens, bij elke storting geschieden.
14. De aandelen zullen, bij de eerste uitgifte aan toonder of op naam worden gesteld, ter keuze van de deelhebbers.
De aandelen op naam zullen worden gesteld op naam van de oorspronkelijke inschrijvers, of op zodanige andere namen, als door de oorspronkelijke inschrijvers zullen worden opgegeven. Binnen veertien dagen na de bekrachtiging van deze artikelen, zal aan de inschrijvers gelegenheid worden gegeven, om deze opgaven te bewerkstelligen.
15. De aandelen zullen worden ingeschreven in een register der aandelen, waarvan een dubbel in een stad van het noordelijk, en een ander in een stad van het zuidelijk gedeelte van het rijk, zal worden gehouden. De raad zal, in bijzondere reglementen en bepalingen, schikkingen maken, dat in de voornaamste plaatsen, waar aandelen worden verhandeld, de overschrijvingen bij verkoop kunnen geschieden en wekelijks aan de directie worden opgegeven, ten einde op het algemeen register te worden overgebragt.
16. De verkoop der aandelen op naam zal geschieden bij een verklaring in een te houden register der overdragten ingeschreven, en getekend door of van wege het bestuur, mitsgaders door koper en verkoper of hun gemagtigden, daartoe bij notariële volmagt geautoriseerd. Bij allen anderen overgang van eigendom, zullen de aandelen op naam op de regtverkrijgenden worden overgeschreven, op vertooning van voldoende bewijzen; deze laatste overschrijvingen zullen slechts kunnen geschieden bij de directie der maatschappij, aan welke de houders, die de overschrijving begeren, de nodige stukken kunnen toezenden, door de tussenkomst van hare agenten, zonder deswege andere kosten te dragen, dan een zestiende ten honderd, ten behoeve van de maatschappij, bij deze voor alle overdragten van aandeelen bepaald.
De akten en volmagten, waarop de overschrijving geschiedt, blijven bij het register berusten.
17. Van de overgang van eigendom der aandelen op naam, zal, in elk geval, op die stukken zelve worden melding gemaakt, door een verklaring van wege de directie der maatschappij: tot dat einde zullen, bij elke overboeking, de oorspronkelijke aandelen worden geëxhibeerd (opm: getoond). De directie zal, bij gegronde redenen, gemagtigd zijn om, met intrekking en onbruikbaarmaking der oude aandelen, nieuwe af te geven, tegen betaling van de daardoor veroorzaakte kosten.
18. Tegen intrekking en onbruikbaarmaking der oude stukken, zullen de aandelen aan toonder, ten allen tijde in aandelen op naam, en deze wederkeerig in aandelen aan toonder kunnen veranderd worden, onder bepaling, dat, boven en behalve de daardoor veroorzaakte kosten, ten behoeve van de maatschappij zal worden betaald, voor elke verwisseling van toonder op naam, een zestiende, en voor elke verwisseling van op naam aan toonder, een vierde, ten honderd.
19. Door stemgeregtigde deelhebbers zullen in deze artikelen van overeenkomst slechts worden verstaan Nederlanders, op de registers der maatschappij, sedert zes maanden bekend zijnde als eigenaars van ten minste vier gehele aandelen.
DERDE HOOFDSTUK
Van het bestuur der maatschappij
Art. 20. De zaken der maatschappij worden bestuurd door een directie, niet overleg en onder het toezigt van commissarissen, die, met de directie verenigd, de raad der maatschappij uitmaken.
Van den raad der maatschappij en van de commissarissen
Art. 21. Er zijn zes en twintig commissarissen, waarbij een door de koning kan worden gevoegd, om voor hoogstdeszelfs belangen als deelhebber te waken.
De koning kan dit getal nog met twee vermeerderen, te nemen uit die gedeelten van het rijk, aan welke, bij deze artikelen van overeenkomst, geen nominatie is gegeven, en die daarop evenwel aanspraak hebben, door hun inschrijvingen en nijverheid.
Deze commissarissen, verenigd met de directie, maken de raad der maatschappij uit.
22. De verkiezing van de commissarissen geschiedt door de stemgeregtigde deelhebbers, die zich, tot dat einde, onder het voorzitterschap der presidenten van de kamers van koophandel en fabrijken zullen verenigen in twaalf kies-kollegiën, te houden in Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Brugge, Doornik, Dordrecht, Gent, Leiden, Middelburg, Ostende, Rotterdam en Schiedam.
23. Elk kieskollegie heeft de verkiezing van het volgend getal commissarissen, te weten: Amsterdam 8, Antwerpen 4, Brussel 2, Brugge 1, Doornik 1, Dordrecht 1, Gent 2, Leiden 1, Middelburg 1, Ostende 1, Rotterdam 3, Schiedam 1.
De verkiezingen geschieden in dubbeltal, en de lijsten worden vervolgens door de directie aan de koning aangeboden, om daaruit de benoemingen te doen. Bij vacature onder de commissarissen wordt op de voormelde wijze een nieuw dubbeltal gemaakt in de stad, waar de afgetredene verkozen was.
24. De eerstbenoemde commissarissen blijven vier jaren in functie; daarna zullen, na een rooster, bij loting te bepalen, drie achtereenvolgende jaren, zes van de commissarissen, en het volgende jaar acht commissarissen aftreden, om opgevolgd te worden door een gelijk getal andere, te benoemen op de voet, in de twee voorgaande artikelen bepaald, onder dien verstande, dat de aftredende wederom verkiesbaar zijn.
De commissaris, die de belangen des konings als deelhebber waarneemt, is onder deze beurtwisseling niet begrepen.
25. De commissarissen worden zo veel mogelijk genomen uit de onderscheidene steden en provincien, welke voor hun handel en fabrijkwezen belangrijk zijn.
26. Om commissaris te kunnen worden, behoort men Nederlander te zijn, in dit rijk zijn vaste woonplaats te hebben, in het genot van zijn burgelijke en staatkundige regten te zijn, en deel in deze maatschappij te hebben voor ten minste zeven aandelen op naam. Als commissarissen zijn niet verkiesbaar personen, die, hetzij als vaste agenten, of op enige andere wijze, deel hebben aan het beheer der zaken van de maatschappij.
27. De raad houdt tweemaal in het jaar deszelfs vaste bijeenkomsten, te beginnen met de eerste ,aandag van april en oktober. Dezelve moet daar te boven, zo dikwijls de belangen der maatschappij zulks vorderen, bijeen geroepen worden, en dit zelfde zal ook geschieden, telkens wanneer de meerderheid van de commissarissen of van de directeuren zulks verlangen.
28. Bij de raad zullen geen zaken in overweging worden genomen, tenzij de meerderheid der commissarissen tegenwoordig zij. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen opgemaakt; bij staking is die des voorziters beslissende.
29. De raad arresteert, onder goedkeuring des konings, alle reglementen, instructiën en bepalingen voor het algemeen huishoudelijk beheer en de administratie der zaken van de maatschappij, en zulks met inhaesie van hetgeen daaromtrent reeds bij deze artikelen van overeenkomst is vastgesteld.
30. De raad bepaalt het getal en de bezolding der boekhouders en verdere kantoorbedienden bij de directie, mitsgaders de inrigting der boeken en registers, welke bij de maatschappij zullen worden gehouden.
31. De raad beslist in alle gevallen, waarin, naar luis van deze artikelen van overeenkomst, of van de huishoudelijke reglementen, de directie onbevoegd is, om zonder deszelfs autorisatie te handelen, of waarin aan commissarissen geen afzonderlijke magt is toegekend. Bij voorkomend verschil over het bestaan van die gevallen, is de beslissing daarvan aan de raad overgelaten.
In gevallen van de aard in art. 106 beschreven, en in het algemeen, wanneer de beslissing een afwijking van deze artikelen van overeenkomst zoude zijn, zal het besluit van de raad zich tot het bijeenroepen van een algemeene vergadering van stemgeregtigde deelhebbers moeten bepalen.
32. Wanneer de zaken, in de zittingen van de raad of van de commissarissen behandeld, geheimhouding vorderen, kan de voorzitter de verpligting daartoe opleggen aan de leden, die de zitting bijwonen.
33. Commissarissen zijn belast met het overzigt en de controle van de handelingen en van het beheer der directie, en zullen telkens, wanneer hun deliberatien een onderzoek daartoe betrekkelijk, ten onderwerp hebben, zich verenigen onder voorzitterschap van de commissaris, die de belangen des konings als deelhebber waarneemt, en als secretaris geadsisteerd, door een hunner, ter verkiezing van de voorzitter. Voor zo verre het verhandelde in die bijeenkomsten niet aan de directie behoort te worden medegedeeld, worden de verbalen en verdere stukken, verzegeld aan de voormelde voorzitter ter bewaring gegeven.
34. De commissarissen genieten telkens, wanneer zij zich op gedane bijeenroeping tot het bijwonen der vergaderingen, naar de zetel der directie begeven, voor reisgeld drie gulden per uur, en voor presentiegeld tien gulden daags.
Van de directie en hare onderhoorigen
Art. 35. De directie der Maatschappij bestaat uit vijf vaste directeuren, geadsisteerd door een secretaris. Het getal der directeuren kan in het vervolg, nodig, bij reglementaire bepaling, in de Raad, onder goedkeuring des konings te arresteren, eens, met twee te gelijk, worden vermeerderd.
36. De directie wordt gevestigd te 's Gravenhage, en daar worden ook gehouden de bijeenkomsten van de Raad; de leden der directie zullen daar hun vaste woonplaats moeten houden.
37. De leden der directie worden zo veel mogelijk genomen uit de onderscheidene steden en provinciën, welke voor hun handel en fabrijkwezen belangrijk zijn.
38. Om directeur of secretaris der Maatschappij te wezen, behoort men Nederlander te zijn; in het Rijk zijn vaste woonplaats te hebben; in het genot van zijn burgerlijke en staatkundige regten te zijn; bekwaam in de handel te wezen, en deel in de Maatschappij te nemen: een directeur voor 25 aandelen; de secretaris voor 15 aandelen; alle op naam, welke onvervreemdbaar zullen zijn, gedurende de waarneming van de post.
39. De directeuren en de secretaris mogen geen andere posten, ambten of bedieningen hoegenaamd bekleden; zij mogen middellijk of onmiddellijk geen handel drijven, hetzij alleen of in associatie met anderen, noch ook deel hebben in de rederijen of fabrijken; en zullen, hier tegen handelende, hun bedieningen verliezen, en de onvervreemdbare aandelen aan de uitoefening daarvan verbonden, ten behoeve van de Maatschappij verbeuren; zij mogen eindelijk elkander niet bestaan in of binnen de derde graad van bloedverwantschap of zwagerschap.
40. De leden der directie en de secretaris worden benoemd door de koning, uit drie dubbele lijsten van kandidaten, voor elke vacature, door de commissarissen, bij besloten briefjes en bij volstrekte meerderheid, op te maken. Voor de eerste maal worden deze benoemingen echter geheel overgelaten aan den Koning.
41. Het voorzitterschap, zo bij de directie als in de raad, wordt waargenomen door een der directeuren, daartoe telken jare door de koning te benoemen, zullende de aftredende telkens wederom verkiesbaar zijn.
Bij ongesteldheid, afwezendheid of andere wettige verhindering, neemt de directeur, die na de voorzitter de eerst benoemde is, zijn functiën waar.
De secretaris neemt geen deel aan de deliberatiën, doch voert in beide vergaderingen de pen, en verleent in het algemeen, zo aan de raad als aan de directie, al de hulp die uit de aard van zijn post volgt.
42. De directeuren en de secretaris genieten vaste traktementen, die bij deze worden bepaald als volgt: Voor de directeuren ƒ 8000 's jaars.
Voor de voorzitter daar te boven ƒ 4000 's jaars.
Voor de secretaris ƒ 7000 's jaars.
Wanneer, boven de vaste interest van vier en een half ten honderd, een dividend wordt uitgekeerd, geniet elk lid der directie, benevens de secretaris, behalve deze traktementen, nog een half ten honderd van de ter uitdeeling bestemde som.
43. De Directie bestuurt alle inkopen, verkopingen, inhuringen, bestedingen en verdere handelingen der Maatschappij; beraamt hare speculaties; voert dezelve uit, of doet dezelve uitvoeren, en geeft alle bevelen daartoe betrekkelijk; zij heeft het beheer der kas en regelt de verzendingen van gelden; zij benoemt de boekhouders en kantoorbedienden, overeenkomstig de bepalingen door de Raad gemaakt; zij zorgt voor het houden der boeken in de bepaalde vorm, en oefent het toezigt en de contrôle over de handelingen van alle ondergeschikten; zij is, in één woord, de uitvoerende magt waardoor de Maatschappij werkt.
44. De Directie is op hare verantwoordelijkheid verpligt om ten opzigte van alle bepalingen en reglementen, die voor het belang der Maatschappij en voor de regelmatige behandellng der zaken nodlg zijn, de initative in de Raad te nemen, onverminderd de bevoegdheid der commissarissen om ook, hunnerzijds, voorstellen, daartoe strekkende, te doen. Al wat in de bijeenkomsten van de Raad wordt voorgesteld, zal. zo veel doenlijk, door de voorstellers vooraf tot rijpheid moeten zijn gebragt, en in het bijzonder zal de directie geen zaken in de Raad ter tafel brengen, dan behoorlijk toegelicht, zo veel immers als de aard der onderwerpen zulks zal toelaten.
45. De directeuren houden zich dagelijks ten kantore van de directie op, en vergaderen ten minste tweemaal ‘s weeks. De voorzitter roept de directie bovendien bijeen, telkens wanneer de belangen der Maatschappij zulks vorderen, en is ook gehouden die bijeenroeping te doen, op verzoek van de meerderheid der leden.
46. Bij de Directie worden geen zaken beslist, zo niet de meerderheid der leden tegenwoordig is; de besluiten worden bij meerderheid van stemmen opgemaakt, en, in de daartoe bestemde registers, door al de aanwezende leden getekend. Bij staking der stemmen is die des voorzitters beslissende.
47. Alle contracten en overeenkomsten, door de Directie namens de Maatschappij te sluiten, mitsgaders de correspondentie, worden door de voorzitter en een ander directeur getekend, en door de secretaris gecontrasigneerd.
48. Alle geregtelijke actien, waarin de Maatschappij als eiser of verweerder wordt betrokken, worden, ter diligentie van de voorzitter, in naam der directie vervolgd.
49. Alvorens in hun functiën te treden, wordt, door de directeuren en de secretaris, in handen des Konings, afgelegd de eed van zuivering en geheimhouding, en van getrouwheid aan de Maatschappij.
50. In alle voorname handelplaatsen, zo binnen als binnen als buiten dit Rijk, alwaar de Maatschappij ladingen te verzenden of te ontvangen heeft, en overal elders waar de directie zulks voor de belangen der Maatschappij nodig acht, worden een of meer agenten gesteld, onder bepalingen daaromtrent bij algemene of bijzondere reglementen door de raad te maken, waarin ook zal moeten worden aangewezen, of, en in hoe verre de benoemde personen ook andere zaken mogen waarnemen. Deze agenten worden door de directie benoemd, en kunnen bij een besluit van de directie uit de dienst der Maatschappij worden ontslagen.
51. In de steden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam worden bepaaldelijk agenten benoemd, geheel en uitsluitend aan de dienst der Maatschappij gewijd, in elke van die steden mag het getal dier agenten dat van drie niet te boven gaan.
55. De agenten genieten in het algemeen provisie, onder zodanige bepalingen, als daaromtrent door de raad zullen worden gemaakt. De agenten, die geen andere zaken, dan die van de Maatschappij mogen waarnemen, genieten almede provisie, doch aan hen kan door de raad een vast inkomen als minimum worden verzekerd. Deze laatste mogen geen andere posten, bedieningen of ambten, hoegenaamd, bekleden.
53. De agenten corresponderen onmiddellijk met de directie, en zijn aan haar verantwoording schuldig van het beheer, dat aan hen is toebetrouwd. De wijze van hun verantwoordelijkheid en de aard hunner werkzaamheden worden bij bijzondere reglementen en instructiën geregeld.
54. De agenten der Maatschappij in dit Rijk en deszelfs overzeese bezittingen, moeten zijn Nederlanders, op de registers der Maatschappij bekend staande als eigenaars van zo veel aandelen, of wel, zodanige borgtogt stellende, als de directie voor ieder hunner, naar mate van het gewigt der zaken, zal bepalen.
De bedieningen van agent en commissaris zijn onvereenbaar.
55. De agenten, in art. 51 bedoeld, mogen geen eigen handel drijven, noch middellijk of onmiddellijk, enig aandeel hebben in huizen van commercie, rederijen of fabrijken, en zuilen, hiertegen handelende, hun bedieningen verliezen, en de onvervreemdbare aandelen of de borgtogt, aan de uitoefening daarvan verbonden, verbeuren ten behoeve van de Maatschappij.
De directie vermag geen agenten te benoemen, die een der directeuren, of een der agenten, in dezelfde stad, in of binnen de derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap bestaan.
56. Daar de aangelegenheid der ondernemingen van de Maatschappij, in 's Rijks Oost-Indische bezittingen, in verband beschouwd met de groten afstand, bijzondere voorzieningen vereist, zal aldaar, en wel bepaaldelijk te Batavia, een ondergeschikte tak van bestuur worden gevestigd, onder de benaming van Factorij, te zamengesteld uit een voorzitter en vier leden, die, evenals de overige agenten der Maatschappij, door de directie benoemd en, bij een besluit van dezelve, ontslagen zullen kunnen worden.
57. Aan deze factorij zal, behoudens een volkomene ondergeschiktheid aan de directie hier te lande, worden vertrouwd het toezigt en het algemeen beheer over de zaken der Maatschappij in Nederlands Oost-Indië, onder bijzondere instructiën en reglementen door de raad te arresteren, welke ook zullen moeten Inhouden de restrictiën en penaliteiten, in art. 55, ten opzigte van de overige vaste agenten, bepaald.
58. Bij het ontwerpen van die instructiën en reglementen, zal de directie zich door informatiën bij het Ministerie van Koloniën moeten verzekeren, dat dezelve in behoorlijk verband staan met de inrigtingen, die omtrent het beleid der regering en de innerlijke administratie van die gewesten zijn vastgesteld.
59. De Factorij te Batavia zal jaarlijks, op den eersten juli, de boeken van hare administratie sluiten, en, vóór of op den eersten November, aan de directie in triplo afzenden behoorlijke staten en rekeningen wegens haar beheer, vergezeld van een algemeen verslag, omtrent de verrigtingen van het afgelopen jaar, zich daaromtrent stiptelijk gedragende naar de voorschriften en bepalingen, haar door de directie hier te lande te geven.
Te beginnen met 1827, en vervolgens om de twee jaren, zal de Factorij te Batavia een van hare leden benoemen om naar Nederland te vertrekken, ten einde aan de directie aldaar alle inlichtingen te geven, omtrent de gestie (opm: gevoerd beheer) der Factorij, en de directie in staat te stellen, om met betere kennis over de staat van zaken in Oost-Indië te oordelen.
60. De leden van de Factorij te Batavia genieten provisie, onder zodanige bepalingen als daaromtrent door de raad zullen werden gemaakt; daartoe termen zijnde, kan hun, met behoud van dit beginsel, een vast jaarlijks inkomen als minimum worden verzekerd.
61. De zaakgelastigden, die de Maatschappij in ’ s Rijks overzeesche bezittingen zal benoemen, zullen, alvorens aldaar admissibel te zijn, zich van permissiën tot verblijf moeten voorzien, op de voet bij de koloniale reglementen bepaald, of nader te bepalen.
62. Het agentschap te Canton in China zal een uitzondering kunnen maken op de algemene bepalingen in deze artikelen van overeenkomst, omtrent de agenten, vastgesteld. De directie zal ten spoedigste, zo met het consulaat te Canton in China, als met de andere daarin betrokkene autoriteiten, maatregelen overleggen, om een agentschap in China daar te stellen, op zodanigen voet, als zal gevorderd worden voor de belangen van de Maatschappij, voor die van de Nationale Nijverheid, en door de plaatselijke gesteldheid, alles onder de goedkeuring van de raad.
63. De directie der Maatschappij en hare onderhorigen, welke ook hun functiën zijn, kunnen in hun bijzondere personen niet aansprakelijk gehouden worden wegens handelingen in hun kwaliteit, en overeenkomstig deze artikelen van overeenkomst en hun instructiën, verrigt. Alle zijn aan de Maatschappij verantwoording schuldig wegens de uitvoering van hun last.
64. Als directeur, commissaris, lid van de factorij te Batavia of agent, zo in dit Rijk en deszelfs overzeesche bezittingen, als in andere landen, zijn niet benoembaar personen, die in dit Rijk of elders zijn verklaard geweest in staat van faillissement, zonder wettelijk te zijn gerehabiliteerd geworden; voorts dezulke die vrijwillige of geregtelijke cessie (opm: afstand) van goederen hebben gedaan, en eindelijk zij, die, surséance van betaling hebbende verkregen, niet zullen kunnen bewijzen nader de verbintenissen, waarvoor die surséance verleend was, te hebben vervuld.
Geen van de bovengenoemde bedieningen, noch In het algemeen die, waaraan enige rekenpligtigheid is verbonden, zullen worden opgedragen aan personen, waarvan algemeen bekend is, dat zij hun betalingen hebben opgehouden, zonder dat daarop een volle betaling gevolgd zij.
VIERDE HOOFDSTUK
Van de handelingen der Maatschappij
Art. 65. Het doel der Maatschappij is de bevordering van de nationale handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij en landbouw, fabrijken en trafijken; en zulks, door, met in achtneming van hare eigen belangen, de bestaande en voor Nederland voordelige handelsbetrekkingen uit te breiden, door nieuwe wegen voor de Nederlandse handel te openen, en door al zulke ondernemingen, welke het vertier der voortbrengselen van den Nederlandse nijverheid kunnen vermeerderen en bevorderen.
66. De Maatschappij is omtrent het voeren van haar handel aan geen andere bemoeijenis of inzage van wege de Staat onderworpen, en zal tot de Staat geen andere verhouding hebben, dan de wet omtrent andere naamlooze Maatschappijen bepaalt; alles behoudens de speciale of algemene voorzieningen daaromtrent, bij deze artikelen van overeenkomst voorkomende.
67. De Maatschappij zal voor de uitvoer uit dit rijk bij voorkeur gebruik maken van inlandse fabrikaten en voortbrengselen, ten ware de benodigde goederen niet door Nederlandse fabrijken en trafijken konden worden bezorgd.
68. De commissarissen sporen de middelen op, waardoor de Maatschappij bevorderlijk kan worden aan de nationale nijverheid, en brengen de uitslag hunner nasporingen ter overweging in de raad.
Zij zullen, een maand vóór hunne afreize ter bijwoning van de gewone bijeenkomsten van de raad, de kamers van koophandel en fabrijken, schriftelijk uitnodigen tot het opgeven, of, en welke voorstellingen dezelve verlangen dat aan de Maatschappij worden gedaan, in het belang van de nationale handel en van de fabrijken en trafijken. De kring, waarover zich deze bemoeijing van de commissarissen zal uitstrekken, zal bij een reglement worden bepaald.
69. De directie doet soortgelijke nasporingen, niet alleen in dit Rijk, maar ook in andere landen, en tracht, door een gestadige briefwisseling, nieuwe of betere wegen te ontdekken, om de uitvoer en het vertier van de voortbrengselen der nationale nijverheid te vermeerderen, om de grondstoffen, welke de fabrijken behoeven, beter en goedkoper aan te brengen; en om de retouren, vooral die van ’s Rijks overzeesche bezittingen, een gemakkelijker en vermeederd debiet te bezorgen, vooral in Duitsland, Zwitserland en andere vreemde landen.
70. Wanneer de directie nuttig en doelmatig acht, om consignatiën aan te nemen, of goederen in commissie te verzenden, zal dezelve zich, zo veel mogelijk, moeten bepalen tot voortbrengselen van de nationale nijverheid en van de Nederlandsen grond; en zal de directie bevoegd zijn om op zodanige goederen voorschotten te geven, doch voor niet meer dan de helft van de door haar erkende waarde.
71. Het speculeren in fondsen, of in de wissel, is aan de Maatschappij verboden, onverminderd de bevoegdheid van de directie, om de ledigliggende gelden op een doelmatige en zekere wijze te beleggen, zonder evenwel dat de Maatschappij immer gelden zonder onderpand zal mogen lenen, aan particulieren of aan publieke autoriteiten.
72. De Maatschappij kan zich in bijzondere gevallen, ter bepaling van de raad, eigen pakhuizen en ook, des nodig, een gebouw voor het kantoor der directie en de bijeenkomsten van de raad, aanschaffen; doch in het algemeen zal de regel zijn, om zo veel mogelijk alle omslag te vermijden, en integendeel alles in te rigten op zodanigen voet, dat de kosten van beheer en administratie worden bepaald door vaste overeenkomsten. De Factorij te Batavia zal van de directie bepaalde bevelen ontvangen, hoedanig in dit opzigt, ten meesten nutte van de maatschappij en met inachtneming der plaatselijke omstandigheden, te handelen.
73. De directie zal pogen billijke overeenkomsten aan te gaan met de Nederlandsche Bank te Amsterdam, en met de maatschappij tot begunstiging van volksvlijt te Brussel, om te zijn de algemene kassiers van de maatschappij. Alle orders tot het doen van ontvangsten en betalingen hier te lande zullen ondertekend worden door de voorzitter en een lid der directie.
74. In de Nederlandsche overzeesche bezittingen, waar geen banken of andere veilige bewaarplaatsen voor gelden en effecten aanwezig zijn, zal, tot zo lang door de directie daarin op een behoorlijke wijze zal zijn voorzien, gebruik kunnen worden gemaakt van 's lands geldkamers, om de specie (opm: muntgeld) en effecten, aan de maatschappij toebehorende, te deponeren; zullende, in dat geval, de directie zich aan het gouvernement wenden om te verzoeken, dat aan de koloniale regeringen worde last gegeven, om de alzo gedeponeerde gelden, ten allen tijde, aan de zaakwaarnemers der maatschappij af te geven, zonder enige formaliteiten of moeilijkheden.
75. Voor het overbrengen van goederen, kan de maatschappij slechts gebruik maken van Nederlandse schepen, onder Nederlandsche vlag, door Nederlanders gevoerd, en wel bij voorkeur van schepen hier te lande of in 's rijks overzeesche bezittingen gebouwd; met uitsluiting van die, welke, elders gebouwd zijnde, eerst na een dag der bekrachtiging van deze artikelen van overeenkomst, Nederlandse zeebrieven zullen bekomen.
Van deze bepaling worden echter uitgezonderd gevallen van onvermijdelijke noodzakelijkheid, zo als schipbreuk, afkeuring buiten ‘s lands, of dergelijken.
De bevoegdheid, om de voornoemde schepen te voeren, wordt ook toegekend aan vreemdelingen, die, voor de dag van de bekrachtiging van deze artikelen van overeenkomst, hun domicilium in dit rijk gevestigd en schepen onder Nederlandse vlag gevoerd hadden.
76. De maatschapptj zal met gehuurde schepen varen, met uitzondering alleen, wanneer, uit hoofde van de aard der ondernemingen of van de omstandigheden, het varen met eigen schepen doelmatiger is, alles ter bepaling van de raad.
De Factorij te Batavia zal, omtrent het aankopen van schepen, zich gedragen naar, en niets ondernemen buiten de stellige bevelen van de directie hier te lande.
In geen geval zal de maatschappij werven of inrigtingen voor het bouwen of repareren van schepen mogen bezitten of huren.
77. Daar het wenselijk is, dat de maatschappij voor sommige ondernemingen, en met name voor die naar Oost-Indië, schepen gebruike van nagenoeg hetzelfde charter, zullen al dadelijk door de directie, na ingenomen advijs van deskundigen, aan de raad worden voorgedragen enige stellige bepalingen, omtrent de grootte, de vorm, de uitrusting en de andere vereisten, die de schepen, voor die togten bestemd, zullen moeten bezitten. Die bepalingen daargesteld zijnde, zal de directie het bouwen van dusdanige schepen aanmoedigen, door aan de ondernemers zekerheid te geven, dat dezelve voor enige opvolgende reizen door de maatschappij zullen worden gehuurd, tegen een billijke vrachtbepaling; zonder dat echter hierdoor verkort worde de toezegging, bij art. 75, aan de reeds aanwezlge schepen gegeven.
78. De schepen, door de maatschappij bevracht en die aan haar toebehorende, zullen, noch in de vlag, noch op enige andere wijze, mogen voeren enig teeken, dat dezelve van de overige nationale schepen onderscheidt; wordende echter hiervan uitgezonderd het gebruik van nommer-vlaggen, tot herkenning der schepen by ontmoeting op zee.
79. De schepen voor de maatschappij varende, mitsgaders haar handel, zullen zo in dit rijk, als in deszelfs overzeesche bezittingen, met opzigt tot regten, belastingen, restrictiën en vergunningen, steeds blijven op een volmaakte voet van gelijkheid, met de schepen en de handel van andere Nederlandse kooplieden of handeldrijvende corporatiën.
80. De maatschappij zal hare aandacht in het bijzonder vestigen op de wederkerige handelsbetrekkingen tussen dit rijk en Oost-Indië; op de handel van haven tot haven in Indië zelve; voorts bepaaldelijk op de theehandel, en verderen directe en indirecte handel met China, opdat de oude betrekkingen met dat rijk worden hersteld, en deze belangrijke tak van handel aan de Nederlandse scheepvaart terug gegeven worde; en voorts op de handel met de onderscheidene gedeelten van Amerika, alsmede met de Levant.
81. De maatschappij zal trachten de visserijen, vooral in de Indische zeeën, te bevorderen, hetzij door dezelve voor eigen rekening te ondernemen, dan wel, door bijzondere personen, die zulks zouden willen beproeven, met raad en daad te ondersteunen, behoudens de voorzorgen en uitzonderingen, die haar belang gebiedt.
82. De directie zal zo veel mogelijk alle takken van de nationale landbouw trachten te ondersteunen, en nieuwe wegen voor de uitvoer van deszelfs voortbrengselen zoeken op te sporen.
83. De directie kan, behoudens het bepaalde bij art. 57, de Factorij te Batavia magtigen tot het aanslaan van gouvernements-pachten, het aannemen van leverantiën, en verder tot al zodanige wettige ondernemingen, in direct verband tot de handel staande, als met voordeel voor de maatschappij kunnen worden beproefd.
84. Alle overeenkomsten, die van wege de maatschappij, in Neêrlands-Indië met inlanders zullen worden gesloten, zullen, behoudens de formaliteiten en bepalingen daaromtrent bij de koloniale reglementen voorgeschreven, slechts ten oogmerk mogen hebben, het kopen, verkopen, leveren en aankweken van de goederen en voortbrengselen, waarin de maatschappij handel drijft, en zullen niet mogen inhouden enig beding tot alleenhandel, of uitsluiting van de vrije handel van Nederlanders of vreemden, noch tot dwang-culture of verpligte leverantiën.
85. Opdat de maatschappij het effect zoude genieten van de toezegging, haar, bij art. 12 van het koninklijk besluit van den 29 maart 1824, No. 163, gegeven, is de directie gemagtigd, om, met de bevoegde autoriteiten, schikkingen te beramen en overeenkomsten te sluiten omtrent de verzorging der koloniën, het vervoeren van goederen en passagiers, en al wat verder te dezen in aanmerking zoude kunnen komen.
86. De maatschappij zal zich, ten opzigte van de schepen, die voor haar naar 's rijks Indische bezittingen varen, moeten gedragen naar de bepalingen, voorkomende bij het koninklijk besluit van den 4 mei 1816, N°. 50, voor zo veel hetzelve niet bij nadere verordeningen is gewijzigd.
87. Wanneer de Factorij te Batavia wissels moet trekken op de directie hier te lande, zal, tegen dadelijk genot der waarde, zo veel mogelijk, de voorkeur worden gegeven aan de koloniale regering, aan de aldaar gevestigde weduwen- en wezen-fondsen, aan de weeskamers, diakoniën en andere gestichten van algemeen nut of liefdadigheid.
88. De directie zal zich aan de koning kunnen wenden, om te verzoeken, dat de maatschappij worde voorzien van brieven van voorschrijving, zo bij de koloniale besturen en diplomatieke agenten van het rijk, als bij de verschillende konsulaten, en met name ook dat te Canton in China.
89. De directie zal de inkopen van goederen en de inhuring van schepen bij openbare aanbesteding of inschrijving, of wel, op de in de handel gebruikelijke wijze bewerkstelligen, naar mate zij zulks voor het belang der maatschappij oorbaar zal achten. De directie zal in deze zorgen, dat geen bijzondere personen, steden of provinciën boven anderen begunstigd worden, maar dat de voordelen, uit het bedrijf der maatschappij voortvloeijende, zo veel mogelijk worden verspreid.
90. Omtrent hare retouren zal de maatschappij de algemeenen regel volgen, om de verkopingen, op gezette tijden en in het openbaar aan de meestbiedende, te houden, hetzij bij op- of afslag, of wel op beide wijzen verenigd, naar mate zulks voor de belangen van de maatschappij nodig geacht of bij de reglementen bepaald zal worden; en om voorts die verkopingen, en wat daarmede in betrekking staat, zodanig te regelen, dat de algemeene handel, zo veel doenlijk, naar dit rijk worde getrokken. Aan de directie wordt de bevoegdheid toegekend, om, in zeer bijzondere gevallen, onderhandse verkopingen te doen; doch alsdan zullen de gronden, die daartoe hebben doen overgaan, worden ontwikkeld bij een gemotiveerd rapport, hetwelk in de eerstvolgende bijeenkomst van de raad der maatschappij ingediend zal moeten worden.
91. De maatschappij zal niet dan bij grote kavels verkopen, waaromtrent bij de reglementen, zo veel doenlijk, vaste bepalingen zullen worden gemaakt, naar mate van de aard van elk artikel. De maatschappij vermag geen vaste makelaars hebben.
92. De directie zal verpligt zijn, de eigendommen der maatschappij te verzekeren, en wel bij voorkeur, bij de hier te lande gevestigde sociëteiten van zee- en brandassurantie en particuliere assuradeurs. Wanneer de directie zal oordelen, dat de zaken der maatschappij die uitgebreidheid hebben bereikt, dat zij een gedeelte van hare zeerisico's aan zich zelve behoorde te assureren, zal zulks kunnen geschieden, op een besluit van de raad.
VIJFDE HOOFDSTUK
Van de intrest-betaling, de balans, de dividenden, en het reserve-fonds
Art. 93. Aan de deelhebbers in deze maatschappij, onder de guarantie des konings, toegezegd zijnde een vaste interest van vier en een half ten honderd jaarlijks, zo zullen bij de aandelen gevoegd worden half jarige interest-coupons, betaalbaar op den 1 januari en 1 juli van elk jaar, te beginnen met den 1 januari 1826, voor het dan verlopen half jaar.
Op de stortingen reeds gedaan of nog voor dat tijdstip te doen, zal evenwel ook de interest van vier en een half ten honderd aan de deelhebbers worden gevalideerd, om met hen verrekend te worden, bij gelegenheid van de storting, die het laatst voor 1 juli 1825 zal worden gedaan.
94. Met den 31 december van elk jaar, te beginnen met 1825, zullen de boeken der maatschappij gesloten worden; vervolgens zal, door of van wege de directie, de balans worden opgemaakt, om op de eerste maandag in april, wanneer de raad deszelfs eerste jaarlijkse bijeenkomst houdt, aan commissarissen te worden aangeboden, met een adstructive en explicatoire memorie (toelichtende en uitleg gevende verhandeling), wegens de posten in gemelde balans voorkomende.
95. De alzo opgemaakte balans en daartoe behorende memorie zullen in een vergadering van commissarissen ter examinatie worden gesteld in handen van een commissie, bestaande uit vijf hunner, door de vergadering te benoemen, die binnen zes weken daaromtrent zullen moeten dienen van rapport.
De directie zal aan commissarissen alle inlichtingen moeten geven, en hen toegang moeten verlenen, tot al zulke boeken en papieren als vereist worden, om de staat van zaken der maatschappij en de verrigtingen der directie met juistheid te kunnen beoordelen.
96. De balans vervolgens in de vergadering van de commissarissen goedgekeurd zijnde, zal door de voorzitter en de fungerende secretaris worden ondertekend, welke ondertekening voor de directie zal zijn de decharge voor al de zaken en verrigtingen in de boeken van het afgelopen jaar verhandeld.
97. In het tegenovergestelde geval, namelijk, dat de balans of enig gedeelte der verrigtingen van het afgelopen boekjaar, niet konde worden goedgekeurd, zal de vergadering van de commissarissen daaromtrent zodanig disponeren, als dezelve voor de belangen der maatschappij zal nodig achten, behoudens bet bepaalde bij deze artikelen van overeenkomst en bij de reglementen.
98. De goedgekeurde balans zal ter inzage van alle stemgeregtigde deelhebbers, gedurende veertien dagen, liggen, zo ter secretarie van de directie, als op de plaatsen, waar, volgens art. 15, registers der aandelen berusten.
99. Na de verificatie en goedkeuring der balans, zal in de raad worden onderzocht, welke som van de zuivere winsten overschiet, na de betaling van de vaste intrest van vier en een half ten honderd over het afgelopen boekjaar, en na verëvening van de verliezen, welke in vroegere jaren mogten gevallen zijn. Van het alsdan bevonden overschot, zal een gedeelte als reserve worden ter zijde gelegd, en het overige zal, gelijkelijk over alle gehele aandelen, als dividend worden uitgedeeld.
100. Wanneer van voorgaande boekjaren niets verschuldigd is op de guarantie des konings, zal de reserve een derde en het dividend twee derden van het bevonden overschot bedragen; doch, in het omgekeerde geval, namelijk, wanneer van de koning iets verschuldigd mogt zijn, ter zake van geldelijke hulp door Z.M. verleend, tot betaling van de minste interest van vier en een half ten honderd ’s jaars, zal de reserve twee derde en het dividend een derde zijn.
101. De reserve zal een afzonderlijk fonds uitmaken, hetwelk niet met het algemene fonds der maatschappij verenigd, maar op zichzelve gehouden zal worden. Het gebruik dat van hetzelve zal worden gemaakt, en de wijze waarop hetzelve zal worden belegd, is het voorwerp van huishoudelijke reglementen, van tijd tot tijd te arresteren; wordende nu reeds bepaald, dat de reserve, onder anderen, ook zal zijn bestemd om, voor zo verre zij strekken kan, aan de koning terug te betalen de voorschotten, welke Z.M. aan de maatschappij zoude mogen doen ter zake van de guarantie, door hoogstdenzelve opzigtelijk de intrest van 4½ ten honderd ’s jaars, gegeven.
102. De raad zal met de hoegrootheid van het dividend, tevens bepalen de tijd wanneer hetzelve vanwege de maatschappij zal worden betaald, en van een en ander zal door de directie, uiterlijk in de loop der maand juli, de nodige aankondiging worden gedaan, in alle officiële en provinciale nieuwspapieren; zullend, voor de ontvangst van het dividend, bij elk aandeel worden gevoegd een genoegzaam getal bewijzen van geregtigheid.
ZESDE HOOFDSTUK
Van de algemeene vergadering der geregtigden
Art. 103. In bijzonderen gevallen, hieronder te noemen, kan worden belegd een algemene vergadering van stemgeregtigde deelhebbers, welke zal geacht worden het ganse lichaam der maatschappij te vertegenwoordigen.
104. De algemeene vergadering wordt ten minste vier weken te voren, zo door personele oproeping, als door de nieuwspapieren geconvoceerd, en zal gehouden worden op de plaats, waar het bestuur der maatschappij is gevestigd.
105. De stemgeregtigde deelhebbers, welke op de bepaalde dag te zamen komen, zullen zich, onder het presidium van de voorzittende directeur, of, bij wettige verhindering, van een door de koning te benoemen voorzitter, constituëren als de algemeene vergadering der stemgeregtigde deelhebbers in de maatschappij.
106. De algemene vergadering kan worden geconvoceerd bij buitengewone voorvallen, wanneer de belangen der maatschappij maatregelen vorderen, niet in deze artikelen van overeenkomst voorzien, en voorts om over een der volgende punten te delibereren.
a. De ontbinding of verlenging van de tijd van duur der maatschappij.
b. De verandering, wijziging of vermeerdering van deze artikelen van overeenkomst.
107. In de gevallen, in het voorgaande artikel beschreven, geschiedt de convocatie door de directie, op een besluit daartoe in de raad te nemen.
108. In de algemene vergadering zal niet dan bij volstrekte meerderheid worden beslist, behoudens de bepalingen, in art. 4 en 5 voorkomende, wanneer de raadplegingen de daarbij vermelde onderwerpen ten doel hebben.
109. Aan de algemene vergaderingen kan niemand door een gemagtigde deel nemen, dan alleen de koning en de leden van het koninklijke huis, die stemgeregtigde deelhebbers zijn.
Aldus goedgekeurd en vastgesteld bij koninklijk besluit van den 13 augustus 1824, No. 138.
De secretaris van staat,
J.G. de Meij van Streefkerk


Datum: 27 augustus 1824


Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op WOENSDAG den eersten September 1800 vier-en-twintig, des middags te twee uren, zal, aan de Werf de Goede Verwachting, te Delfzijl, bij kavelingen, worden Verkocht: het wrak van het TJALKSCHIP DE DRIE GEBROEDERS, gevoerd geweest door Schipper ANDRIES JASPERS BAKKER met al deszelfs Staand en Lopend Wand, en verder Toebehoren.
(opm: op reis met een lading stukgoed van Amsterdam naar Hamburg stootte de hektjalk DRIE GEBROEDERS, bouwjaar 1803, op de Zuiderzee waardoor schade aan het schip ontstond; met assistentie van Tjark Derk Visser uit Pieterburen, voerende de visschuit HOOP, werd Delfzijl bereikt; het wrak, roer en de zwaarden brachten op de veiling samen NLG 53,00 op)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra ordinair welbezeild Smakschip, groot 45 rogge lasten, voorzien van een complete inventaris, en geschikt, om zonder hoe genaamde reparatie dadelijk naar zee te gaan; liggende thans in de Zuiderhaven te Harlingen, en te bevragen bij de heer C. Mollema aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra snel zeilend Koffeschip of Jacht, zo goed als nieuw, lang over steven 15 ellen 52 strepen, wijd 4 ellen 544 strepen en hol na rato, voorzien van ene uitmuntende en meestal dubbele en wel onderhouden inventaris van scheepsgoederen, liggende in de Stads Gracht te Sloten.
Nader onderricht te verkrijgen bij den heer Jan Janus Visser, koopman, woonachtig te Sloten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een wel betimmerd Hektjalkschip, lang 17 ellen 892 strepen, wijd 3 ellen 976 strepen, hol op zijn uitwatering 1 el 775 strepen, in den jaar 1819 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, zodanig het wordt bevaren door Jelke Jans.
Te bevragen bij Jacob Slaaff, op Kamstraburen bij Leeuwarden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop zal den 25 september vertrekken het Nederlands brikschip AMPHITRITE, kapt. Sijmen Mijnders. Iemand enige goederen te laden hebbende of met hetzelve als passagier willende overgaan, waartoe de kajuit bijzonder is geschikt, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Van der Beij & Co op de Oude Schans no.31 te Amsterdam.


Datum: 28 augustus 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Willemsoord, in de gemeente van Den Helder, op donderdag den 2 september 1824, des morgens ten 11 ure, van het hol van een schip, liggende in het Nieuwediep, geapproprieerd (opm: ingericht) geweest tot een magazijnschip, lang ongeveer 36, wijd 9 en hol 4 ellen, met deszelfs mast, pompen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op woensdag den 14 september aanstaande van de wel bekende, snelzeilende brik CLEMENTINE, met derzelver toebehoren, zoals dezelve hier is liggende ter rede van Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Getrouwd, J.J. Bonn, voerende het brikschip de JONGE JACOBUS van Rotterdam, en
G.H.E. ten Cate.
Kampong Makkasjer, 25 augustus 1824

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Het schip JACOBA HENRIETTE, kapt. J.G. Bart, van Amsterdam naar Petersburg, is den 21 augustus te Medemblik binnengelopen, om zich van een nieuwe roerpen te voorzien, die gebroken is door zwaar werken van het schip, toen het, in de nacht tussen den 18 en 19 dito, met zwaar weer en holle zee, in het gezicht van de Spaanderbank ten anker lag.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Het schip DE VROUW GERBERDINA, kapt. E.A. Oldenburger, van Büsum naar Antwerpen, is met enige schade aan zeilen bij Ameland binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Het schip de ACHT GEBROEDERS, kapt. F. Middendorf, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Cherbourg, is den 21 dezer door Terschellinger loodsen, op de hoogte van Terschelling, in goede staat gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Het schip NOOITGEDACHT, kapt. H.G. Peperboom, van Petersburg naar Rouaan, is den 21 dezer, 7 weken reis en Terschelling ZO 3 mijlen van zich hebbende, in goede staat gepraaid door de loodsschipper L. Hakvoort.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 augustus. Kapitein A. Thomsen, voerende de Nederlandse brik de VROUW DIEWERTJE, van Archangel in Texel binnen, bericht, dat bij het inkomen van de Witte Zee, bij Kaap Sweetnose geheel verongelukt is de Engelse brik LEILY, van Hull, waarvan het volk met de boot en sloep te Archangel is aangekomen. Een Engels schip was zonder grote mast te Archangel aangekomen, zijnde, volgens zeggen van de kapitein, de bliksem in de grote mast geslagen, welke, over boord vallende, het grootste gedeelte van het bezaanstuig medegenomen en de voormasten en fokkera gebroken had; een man was daar bij omgekomen en een ander gekwetst.
Den 31 juli was een Engelse brik, te Archangel op stroom liggende en deszelfs laatste goederen gelost hebbende, in een te loevert van het schip liggende paus of lichter, terwijl deze van boord ging en men de touwen los gooide, omver gevallen en door hulp van veel volk en van een Russische schoener, behorende aan de heren W. Brand en Comp, den 2 dezer onder de kraan van de keizerlijke werf gebracht en ligt het aldaar met de stengen en toppen van de masten boven water.
Nog bericht kapt. Thomsen, tussen Hitland (opm: Shetland) en Noorwegen voorbij gezeild te zijn een Groenlandsvaarder, zijnde een bark, naar gedachten een Flensburger, en op 57 graden en 52 min. N.B, 4 graden 3 minuten O.L. een driemastschip onder Bremer vlag, van de Groenlandse visserij terugkomende; voor zoveel men met de kijker kon ontdekken, had hetzelve 2 vissen, hebbende 2 paar kakebenen bij de grote mast staan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Kapitein J. Sipkes, voerende het schip de DRIE GEZUSTERS, van Brest naar Dordrecht, meldt van Brest, van den 18 augustus, dat hij, vier dagen te voren van daar gezeild zijnde, door stijve westelijke winden zwaar had moeten zeilen en prangen, om boven de hoek van St. Mattheus te komen, zodat de steng daags te voren bij de mast afgebroken en, zijn tuig daardoor onbruikbaar geworden zijnde, hij naar Brest teruggekeerd was om de geleden schade te herstellen.


Datum: 31 augustus 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke aanbesteding op maandag den 13 september 1824, des voormiddags te 12 uren, ten huize van A. Hoogendijk, kastelein, aan het Kralingse Veer, van: het leggen van een dam, het beheijen en leggen van een scheepshelling en het bouwen van een kap of loods ter lengte van ruim 78 ellen en 5 palmen, met de daarbij benodigde leverantie. De bestekken en conditie liggen acht dagen ter lezing vóór de besteding, ten huize van bovengemelde A. Hoogendijk, terwijl op de scheepsmakerij van W. en J. Hoogendijk, te Cappelle-op de IJssel, de nodige aanwijzing zal worden gedaan en nadere onderrichting te bekomen is.
(opm: uitbreiding van de bouwplaats was noodzakelijk om de op 18 augustus verkregen opdracht tot de bouw van de 72 meter lange Zr.Ms. stoompaket ATLAS mogelijk te maken)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het Nederlands Galjootschip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. J. Fredriks.
Suriname: het Nederlands Brikschip HESPERUS, kapt. F. Popke.
Port-Glasgow: het Engels Brikschip ARIEL, kapt. Allen Mc. Kinlaij.
Hull: het Engels Schoenerschip LADY WILLIAMSON, kapt. W. Foster.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. Den 27, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de schepen AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maack, van Rostock; AURORA, kapt. H. Niemann, ELEONORA CHARLOTTA, kapt. H. Radloff, en DIE TUGEND, kapt. J.P. Tehling, van Libau; den 28sten, des morgens, zeilde kapt. Knocker, met de brieven van den 28 dezer, naar Harwich; des namiddags arriveerden SIRIUS, kapt. C. Tehling, van Windau; ISSIS, kapt. G.T. Flindt, en VENUS, kapt. P.C. Steinorth, van Riga, en DE KLEINE STEPHAN, kapt. S. Gall, van Libau.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. Van Den Briel wordt van den 28 gemeld, dat de vorige uitgezeilde schepen wel in zee gekomen zijn;
den 27 arriveerden de LUDWICH, kapt. J.J. Nangzouw, van Riga; de CATHARINA, kapt. J. Steege, van Libau; de GULDBORGLUND, kapt. L. Hansen, van Bandholm; de FREDRIK, kapt. J.F. Woitge, van Wolgast; HET VOGELTJE, kapt. D. Lucas, van Krageroe; de BERTHA, kapt. J.G. Lentz, van Stettin; de MARGINA, kapt. P.H. Mulder, van Christiaansand; de CATHARINA, kapt. J.P. Lindboom, van Stokholm; de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Smith, van Dramme, en de JONGE JAN, kapt. A. Fokke, van Dantzig;
den 28 zeilden DE PEGASUS, kapt. D. Nielsen, naar Kopenhagen; de ELIZA, kapt. T. Liere, naar Christiaansand; de VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar, naar Kiel; de HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, naar Elseneur; de VROUW HELENA, kapt. M.A. Dooije, naar Dantzig; de DOLPHIJN, kapt. W. Schepman, naar Bergen; de VROUW ARENDJE, kapt. A. de Jong, naar Londen; de JONGE PIETER, kapt. J.R. Brons, naar Cork; de JOHANNA CAROLINA, kapt. H. Schlock, naar Newcastle, en L' EMILIE, kapt. A. Berneval, naar Duinkerken;
van den 29 meldt men, dat de vorige uitgezeilde schepen wel in zee gekomen zijn;
den 28 zeilden de VERWISSELING (opm: hoeker), kapt. A. Schaaf, naar Sevilien; de VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, de WELTEVREDE, kapt. W. Voois, en de FLORA, kapt. C. Klok, naar Londen, en arriveerden de ANNA REGINA, kapt. J.H. Evert, van Dantzig; de GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Wijnstok, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. de Boer, van Kiel; de VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Küper, van Christiaansand; de VROUW HIJKINA, kapt. H.H. Arnold, van Alnmouth; de laatste als bijlegger;
den 29 zeilden de JONGE CORNELIS, kapt. C. Wapenaar, en de VROUW JANTJE, kapt. T.G. Mellema, naar Hamburg; de ONDERNEMING, kapt. H. den Breems, naar Gibraltar, the ROTTERDAM, kapt. J. Laming, naar Londen, en arriveerden de GOEDE HOOP, kapt. H.H. Pot, van Dramme; die BIENE, kapt. C.F. Groth, van Libau, en de stoomboot KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. Den 28 arriveerde te Maassluis the JUNO, kapt. J. Bond, van Yarmouth; kapt. De la Ruwere is wel in zee gekomen.
Den 29 zeilde van Maassluis the JUNO, kapt. J. Bond, naar Eggeroe.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. Den 29 arriveerde te Helvoetsluis het schip ELIZABETH CATRINA, kapt. U. Neumann, van Fredrikshaven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. Den 29, des avonds, en den 30sten, des morgens, arriveerden in Den Briel de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Steurenberg, van Christiaansand; de GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Schuring, van Londen; HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk, van Bergen; de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Munneke, van Drontheim, en zeilden de SPECULATION, kapt. J. Serck, naar Bergen; de MARIA JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.G. Boekhout, en de ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie, naar Londen; de VROUW MARGARETHA, kapt. G. Pijbus, naar Bohnes; de JONGE SOPHIA, kapt. J.W. Moesker, naar Albro, en de HOOP, kapt. W. Kuijt, naar Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s Gravenhage, 29 augustus. Bij besluit van den 24 dezer, zijn door Z.M. tot directeuren van de Nederlandsche Handel-Maatschappij benoemd en aangesteld: Jhr. W.C. van de Poll, de heer Wael Vermoelen en de heer G. Schimmelpenninck RJz; hebbende Z.M. zich de benoeming van nog twee directeuren voorbehouden.
Z.M. heeft voorts tot voorzittend directeur benoemd: Jhr. W.G. van der Poll, en tot secretaris, de heer W. de Clercq.


Datum: 02 september 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 augustus. Den 25 dezer is alhier ter rede gekomen het schip NEPTUNUS, kapt. G.G. Smit, van Dantzig naar Brussel gedestineerd, met timmerhout.
Den 26 en 27 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen FREDERICH WILHELM, kapt. J.F. Neuman, van Riga, met raap- en lijnzaad; ANTWERPEN, kapt. H.C. Schut, met stukgoederen; de JUFVROUW ALIDA, kapt. L.K. Tiktak, en de JONGE SYBRAND, kapt. R.P. Mellema, beide met potash; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, met stukgoederen en potash, alle vier van Petersburg; MORGIONA, kapt. R. Blanchard, van New York, met suiker; CHARLOTTE FREDERIKA, kapt. C.D. Scheibe, van Riga, met houtwaren; de MARIA, kapt. J. Zierik, van Liverpool, met klipzout en stukgoederen.
Voorts zijn gisteren en heden, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GEORGIANNA, kapt. E. Rodd, naar Bridport, met vlas; la BONNE SOCIÉTÉ, kapt. P. le Vasseur, naar Duinkerken, met zink en katoen; ST. PAULS, kapt. W. Cooper, naar Hull, met vlas; la JEUNE JEANNETTE, kapt. D.F. Moldenhauer, met stukgoederen; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, met boomschors, en de HOOP, kapt. K.Z. Schut, met vlas, alle drie naar Arbroath; JETSKA MARGARETHA, kapt. G.R. Oostra, naar Fits-Roy; ARIUS, kapt. R.C. Hazewinkel, naar Montrose; de VROUW ELISABETH, kapt. O.T. Meenwis (opm: O.F. Meeuwes), naar Leith, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.W. Overmeer, naar Hull, alle vier met boomschors; de EENDRAGT, kapt. B.L. Ruijl, naar Emden, met ballast; WELVAART, kapt. H.J. Walker, naar Petersburg, met stukgoederen; de VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, naar Londen, met haver.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Het schip de WELVAART, kapt. B.I. de Groot, van Dantzig naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van den 25 augustus, aldaar door hulp van een visschuit met verlies van ankers, touwen en kettingen, zeer lek en ontramponeerd binnengelopen. De kapitein had volk aangenomen om te pompen en was bezig met lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Rochefort en La Rochelle: het Nederlands schip de VROUW ALIJDA (opm: VROUW ALIDA), kapt. Tijmen Swijrs.
Arbroath: het Engels schip the DEFT, kapt. Fenn Clark.
Newcastle: het Engels schip the ANN, kapt. B. Scott.
Dantzig: het Hanovers schip de JONGE JAN, kapt. Arend Fokken.
Stettin: het Pruisisch Galjasschip BERTHA, kapt. J.G. Lentz.
Bergen: in Noorwegen, het Zweeds Galjasschip CATHARINA, kapt. J.P. Lindboom.
Adres ten kantore van Kuijper Van Dam en Smeer, te Rotterdam

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zjjn gearriveerd: de schepen de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Munneke, van Drontheim; MARIA JOSINA, kapt. P.J. Muntendam, en HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk, beide van Bergen, en alle drie met stokvis en traan.


Datum: 04 september 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ELIZABETH CATHRINA, kapt. U. Neuman, van Frederikshavn, met delen; de VROUW ALIDA, kapt. H.R. Roelfsema, van Kiel, met raapzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 31 augustus. Heden is alhier gearriveerd het schip ZEPHIR, kapt. J. Burhe, van Cork, met ballast.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, van Petersburg, met potash; de JONGE GERIT, kapt. F. Plukker, van Hull, met stukgoederen.
Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild het schip de VROUW MARTHA, kapt. G.F. Stopper, naar Hamburg, met stukgoederen.


Datum: 07 september 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Nederlands gebouwd, gekoperd Pinkschip JAN EN CORNELIS, groot circa 330 lasten, liggende alhier achter de werf Sint Jago, in de Bikkerstraat. Te bevragen bij de heer G. Kramer, scheepstimmerman aldaar.
(opm: bouwjaar 1796; laatste kapitein J. Kroon; de zeebrief werd in oktober 1824 ingeleverd wegens voorgenomen sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 september. Den 4 september, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis kapt. Levieng, met de brieven van den 1 dezer, van Harwich; er was een Amerikaans driemastschip in het gezicht;
Van den 5 wordt gemeld, dat hetzelve genaamd is WOODDINE, van Havana, en ligt onder quarantaine op de rede;
Den 4 arriveerden ACTIVE, kapt. G. Mully, van Ipswich; DUKE OF KENT, kapt. D. Pound, van Londen; en zeilde kapt. Wardling, met de brieven van den 4 dezer, naar Harwich; COMMERCE, kapt. J. Pound, naar Londen;
Den 5 zeilde JANUS, kapt. W. Holmes, naar Boston, en arriveerden POMONA, kapt. G. Curray, van Newcastle, GEORGE AND MARY, kapt. J. Rafford, van Rochester, en kapitein Hammond met de brieven van den 4 dezer, van Harwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 september. Den 4, zeilden uit de Maas de schepen DE ELIZA, kapt. J.F. Brouwer, naar Londen; the DEFT, kapt. F. Clarke, naar Arbroath, en arriveerden de VROUW JELTINA, kapr. E.O. de Vreede, van Bergen; the ELIZA, kapt. R. Williamson, van Londen; er zijn 5 à 6 schepen in het gezicht.
Den 4 arriveerden de JONGE GEERT, kapt. A.J. Boomgaard, van Christiaansand; the SOVEREIGN, kapt. W. Austin, van Shoreham; the ALERT, kapt. G. Abboth, en the TRUE BLUE, kapt. J. Curnwell, van Ipswich; the MARSHAL BLÜCHER, kapt. J. Blake, en de JAMES CHRISTINE, kapt. J. Liddle, van Londen; de SNELHEID, kapt. W.A. Smith, en de WERDINE (opm: DC schrijft DIVERDINE, waarschijnlijk buitenlander), kapt. P. Meints, beide van St. Petersburg; the AQUATIC, kapt. F. Cruddis, van Hull; the LIVELY, kapt. J. Raffan, en the HALLEN, kapt. J. Levie, beide van Londen; the ACTIF, kapt. J. Leve, van Ipswich;
den 5 zeilden de GULDBORGLUND, kapt. L. Hansen, naar Bandholm; de stoomboot QUEEN OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Pearson, naar en arriveerde de stoomboot KING OF THE NETHERLANDS, kapt. J. Slater, van Londen; er waren twee schepen in het gezicht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 september. Den 5 arriveerde te Maassluis de ELIZABETH, kapt. De la Ruwere, van Bilbao.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 september. Den 5 zeilde van Helvoetsluis het schip ANN, kapt. B. Scott, naar Newcastle, en DOLPHIJN, kapt. J. Oland, is van de rede naar boven gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 september. Den 5, arriveerden in de Maas de schepen the EAGLE, kapt. W. Sewell, de HOOP, kapt. J. van der Bent, en de VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, alle van Londen; the ELIZA, kapt. D. Forster, van Hull; de GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, van Folkestone.
Den 6 zeilden THREE SISTERS, kapt. W. Frost, en de VROUW GEZINA, kapt. H.P. Hazewinkel, naar Londen; de HANSINA, kapt. O. Rasmussen, naar Mariboe; de VROUW HEIJKINA, kapt. A.H. Arnold, naar Alnmouth, en de FORTUNA, kapt. K. Haasted, naar Flekkefjord; er zijn twee uit zee komende schepen in het gezicht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 september. Den 6 zeilden van Maassluis de schepen de NEGORIE, kapt. H. van der Meij, en de PRINS VAN ORANJE, kapt. P. Kuijt, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s Gravenhage, 3 september. Naar men verneemt, heeft de heer De Wael Vermoelen, van Antwerpen, zijn benoeming tot directeur der handelmaatschappij niet aangenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De Notarissen Hoekwater en Dijkmans, te Schiedam, als daartoe door Mijn Heer de Regter-Commissaris in het faillissement van Jacob Poort, scheeptimmerman en houtzaagmolenaar aldaar, gecommitteerd, zijn van mening in het openbaar, in de St. Joris Doele, te Schiedam, den 10 september 1824, voormiddags te elf ure, te veilen, en den 18 daaraanvolgende, des avonds te acht ure, finaal te verkopen:
1. Een van ouds bekende en zeer gerenomeerde houtkoperij, en de daarop staande achtkanten zaagmolen, genaamd WYKT DEN TOORN, met al deszelfs gereedschappen, sluitbomen en hetgeen daartoe behoort; mitsgaders woonhuis, houtloodsen, knechts-huizingen, waterkolk tot berging van drijf- en zinkhout, tuin, erf en werf, alles staande en gelegen binnen de grote en spuisluizen te Schiedam.
2. Een palsrok (opm: paltrok, soort houtzaagmolen), genaamd DE VLYT, met een waterkolk, tot berging van drijf- en zinkhout, en daarbij zijnde knechts-huizingen, houtloods, boomgaard, erf en werf, alles staande en gelegen aan de oostzijde van de Buitenhaven, binnen de Grote Sluis, te Schiedam.
NB. De gemelde Zaagmolens zijn de enigen die in het kanton Schiedam bestaan.
3. Een huis en erve, met de daar achter zich bevindenden tuin, zijnde een gedeelte van de geamoveerde buitenplaats RUST EN BURG, staande en gelegen nevens N°. 1.
4. Een binnen weinige jaren bijna geheel vernieuwd huis en erve, met de daarneven of achter extra goed gelegen Scheepmakerij, alsmede daarbij behorende loodsen en hellingen, mitsgaders voorhanden zijnde gereedschappen, tuin, erf en werf, alles staande en gelegen in de straat, naar het Hoofd der stad Schiedam, Wijk G. No. 176, en uitkomende met de Scheepmakerij aan de Buitenhaven.
NB. Zijnde de enige grote Scheepmakerij welke binnen het kanton Schiedam gevonden wordt.
De voorschreven percelen kunnen dagelijks, except des zondags, door de gegadigden worden bezigtigd, mits voorzien van een toegangbiljet welke, en tevens nadere onderrigting zo aangaande de conditiën als anderszins te bekomen zijn ten Kantore van de Notaris Dijkmans, te Schiedam voornoemd.


Datum: 09 september 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 september. Van den 1 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild NEPOS, kapt. Th. Fisser, naar Londen, met boomschors; KAREN, kapt. B. Rieck, naar Noorwegen, met huiden; HIPPOMONES, kapt. M. Mills, naar St. Jago, met ballast; CAROLINA, kapt. J.C. Melcherts (opm: schoener, Brussel, kapt. J.E. Melcherts), naar Lissabon, met stukgoederen; MARGINA, kapt. R.W. Huisman, naar Leith, met boomschors; JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, naar Lissabon, met tarwe; AURORA, kapt. H. Köhne, naar Bremen, met ballast; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, naar Londen, met haver en vlas.
Voorts zijn van den 31 augustus tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: le VOLTIGEUR, kapt. W. de Ruyter, van Londen; de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, van Hull; la MARIE JOSEPHINE (opm: schoener, Antwerpen), kapt. S. de Best, van Rio-Janeiro, en CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Havre-de-Grace, alle vier met stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Te Texel is binnengekomen Zr.Ms. transportschip MIDDELBURG, commandant kapt.luit. Van de Velde, uit de Middellandse Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 september. Het Engelse schip the SCENE, kapt. Scene, van Petersburg naar Londen, is den 22 of 23 augustus op Rottum bij Groningen geheel verongelukt.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Den 7 september is Texel binnengelopen het schip (opm: brik) PHOENIX, kapt. D. Grim, van Buenos Ayres.


Datum: 10 september 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, zal op dinsdagen den 28 september 1824, bij de provisionele, en den 12 oktober daaraanvolgend, bij de finale toewijzing, telkens des avond ten 5 uren, ten huize van Liske Stuivenberg, in de Stads Herberg even buiten het Hoogend te Sneek, in het openbaar, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: een welbezeild, voor weinige jaren nieuw uitgehaald Kof en Veerschip, genaamd de VROUW TETJE, met zeil en treil, staand en lopend want, benevens de scheeps- en koks- gereedschappen, en verdere losse goederen, daarbij behorende: alsmede het octrooi, om te varen in het veer van Sneek op Hoogezand, Sappemeer, de Pekela en meerdere andere daarbij omliggende plaatsen, et vice versa, thans wordende bevaren door IJbel Meintes; breder bij biljetten omschreven. Dadelijk na de finale palmslag te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een half aandeel in een Trekveerschip, varende van Leeuwarden op Harlingen en terug.
Nader onderricht bij Frans Schreur, op het Schavernek te Leeuwarden.


Datum: 11 september 1824


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Bekendmaking. Op last van Zijne Excellentie de heer luitenant gouverneur, wordt hiermede aan het algemeen bekend gemaakt, dat bij hoogst denzelven is ontvangen een besluit van Zijne Majesteit de Koning, van den 13 februari dezes jaar No. 105, waarbij aan Isaac Burgess, koopman te Batavia, het recht wordt verleend, om, bij uitsluiting van alle andere particulieren, gedurende vier en een half jaar, te rekenen van de dag van hoog gemeld besluit, stoomschepen te mogen bouwen, en daarmede de kusten van Java te mogen bevaren, en dat gemelde stoomschepen, welke in Nederland zullen worden gebouwd, en gedurende de tijd van dit octrooi uit Europa naar Indië mochten stevenen, ten aanzien van de koloniale vlag, en alle gebruik, hetzij militair of civiel, dezelfde rechten in Indië zullen hebben als de zeilschepen thans genieten.
Batavia, den 7 september 1824 De algemene secretaris
Bousquet

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vendu-advertissementen. Op maandag den 13 september 1824, voor het negotie-huis van van Rijck-Prediger en Co, in de Binnen Nieuwepoortstraat, voor rekening van de Bataviasche Zeeassurantie Sociëteit, van diverse van het wrak van de brik ADVENTURE, gesauveerde goederen, bestaande in wijnen, klapper, olie, koper, zeilen, touwwerk, Japans linnen, enz, voorts Kaapse wijn op vaten, madera in bottels, lakens en kasimieren, een verzameling boeken, en andere goederen meer; alsmede voor rekening des boedels van wijlen de heer J.W. Frauenhoff, van mans klederen, goud- en zilverwerken, en enige geneeskundige boeken.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Heden overleed te Batavia de heer H. Rose, in leven gezagvoerder van het Nederlands brikschip JEANETTE. De ondergetekenden, als executeuren testamentair, verzoeken een iegelijk, die iets te pretenderen heeft van, of verschuldigd zijn aan de overledene, daarvan onverwijld opgave te doen ten kantore van Brouwer, Nolthenius & Co.
Batavia, 7 september. J.J. Nolthenius, D. de Haan

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Death, in the Batavian Roads, on board the ship JOHANNA WILHELMINA, captain O.B. Williams, very much regretted.
Batavia, 2nd September 1824.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Alle degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen Owen Bowen Williams, laatst gezagvoerder van het schip JOHANNA WILHELMINA, gelieven daarvan opgave of betaling te doen binnen zes weken na dato dezer aan de ondergetekende executeuren, J. Davidson en C.J. Smulders.
Batavia, 2 september 1824.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 september. In de gepasseerde nacht is op de Walvischstaart, bij het binnenzeilen vervallen en vastgeraakt de Nederlandse brik la VIERGE MARIE, kapt. Joh. de Meire, van Messina naar Antwerpen gedestineerd; dezelve heeft dadelijk van het loodswezen van de Monden van de Schelde te Vlissingen adsistentie bekomen, en is, met behulp van de Loodsboot No. 3, te 12 uur ’s middags, in vlot water gebracht, vervolgens de rede en, te 3 uur in de namiddag, behouden in de haven van Vlissingen aangekomen.
Voorts zijn, van den 5 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen le SANS REPOS, kapt. C. Pethers, van Londen, met stukgoederen; de VROUW HELENA, kapt. D.J. Greeven, van Liverpool, met klipzout en katoen; SPECULATIE, kapt. P.H. Puister, van Havre-de-Grace, met tabak en katoen; de ZEEMEEUW, kapt. V. Plug, en de COMMERCIE (opm: COMMERCE), kapt. H.A. de Vries, beide van Londen, met stukgoederen; la RIESINA, kapt. F. du Hamel, van Rouen, met stukgoederen; ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, en de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling, beide van Liverpool, met klipzout; SOKEN, kapt. A. Ash, van Hull, met stukgoederen; SARA MERVILL, kapt. W.D. Freeman, van Citypoint, met tabak; les SEPT FRÈRES, kapt. P. le Bras, van Havre-de-Grace, met stukgoederen.
Gisteren zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de PELIKAAN, kapt. J.H. Riecke (opm: pleit PELICAAN, Brussel, J.H. Riecke); de VREDE, kapt. J.J. Greeven, en l’UNION, kapt. J. van den Broecke, alle drie naar Londen, met boomschors; AUGUSTIN, kapt. G. Gronewald (opm: G. Grönewald), naar New Orleans, en the ALFRED, kapt. W. Bellingham, naar Guernsey, beide met stukgoederen; de WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman, naar Londen, met haver.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Konstantinopolis (opm: Istanbul) en Smirna (opm: Izmir), om den 1 oktober te vertrekken, het Nederlandse schoenerschip (opm: schoenerbrik) COMMERCE, kapt. Thomas IJsbrands.
Adres ten kantore van Van den Beij & Co aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. De kapiteins Gerrit Swart en Jacob Jansz Bart, in Texel binnen, van Curaçao, zijn den 31 juli van daar gezeild, tegelijk met de schepen ROSETTA, kapt. J.C. Ladders, ALMELO, kapt. Teunis Smit, en de SNELHEID, kapt. E. Clausen, alle drie mede naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Het schip (opm: galjoot) de JONGE WILLEM, kapt. Poppe Stratingh, van Alexandria (in Egypte) naar Amsterdam, is, volgens brief van Lissabon van den 21 augustus, na met vele stormen en tegenwinden geworsteld te hebben, den 18 dito, uit gebrek aan water, aldaar binnen gelopen; het schip en de lading waren, zover de kapitein zien kon, in goede staat en hij zou in twee of drie dagen de reis voortzetten.


Datum: 14 september 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit in de Lloyd’s Lijst van den 10 september:
De PHILOTAXE (opm: brik, Antwerpen) is den 7 dezer te Duins binnengelopen van Batavia komende en naar Holland bestemd; dezelve was den 4 augustus op de hoogte van Kaap Verde aangehouden en geplunderd door de brik GONGRES van 18 stukken, welke zeide te behoren tot het eskader van commodore Daniel; de brik verliet het schip daags daarna en maakte jacht op een groot schip naar het ZW.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop zal den 25 september vertrekken het Nederlands brikschip AMPHITRITE, kapt. Sijmen Mijnders. Iemand enige goederen te laden hebbende of met hetzelve als passagier willende overgaan, waartoe de kajuit bijzonder is geschikt, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Van den Beij & Co, op de Oude Schans no. 31 te Amsterdam.


Datum: 16 september 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 september. Den 14 zeilden van Helvoetsluis de schepen VIRGINIE PACKET, kapt. J. Knight, naar Virginie; BALANCE, kapt. H. Niemann, naar Hull; MARSHAL BLÜCHER, kapt. J. Blake, naar Londen; WOODMAN, kapt. G.A. Leary, naar Londen; SIRIUS, kapt. C. Fehling, GUSTAV CAREL, kapt. P. Fretwurst, en TUGEND, kapt. J.P. Fehling, naar Rostock;
den 15 arriveerde de GOEDE HOOP, kapt. F.H. Klein, van Belfast, en zeilden de CONCORDIA, kapt. J.C. Voss, naar Hull, en kapt. Bridge, met de brieven van den 15 dezer, naar Harwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 september. Den 13 arriveerden in de Maas de schepen de FLORA, kapt. C. Klok, van Londen; de JACOB, kapt. R. Spaanderman, van Lynn; the WILLIAM, kapt. R. Small, van Dundee; de TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, van Hamburg, en the KITTY, kapt. J. Ansdell, van Hull;
den 14 zeilden de GOEDE HOOP, kapt. J.G. Munneke, the LYRA, kapt. C. Foster, de VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs, the EXPRESS, kapt. J. Forster, en the JAMES CHRISTINE, kapt. J. Liddle, naar Londen; the LADY WILLIAMSON, kapt. W. Forster, naar Hull; the FRIENDS OF LIBERTY, kapt. G. Rubie, naar Rye; the SOVEREIN, kapt. W. Austin, en NEDERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden, naar Shoreham; the HALLEN, kapt. J. Levie, naar Leith; de VENUS, kapt. P.C. Steinorth, naar de Oost-Zee, en de GOEDE HOOP, kapt. H.H. Pot, naar Lynn.
Van Maassluis meldt men van den 14 dezer, dat de kapiteins van der Meij en Kuijt, die buiten ten anker lagen, wel in zee gekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 september. Van Den Briel wordt van den 15 dezer gemeld, dat de vorige uitgezeilde schepen wel in zee gekomen zijn;
den 14 zeilden the LEVELY, kapt. J. Raffan, naar McDuff; de GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Wijnstok, naar Southampton; de VIER GEBROEDERS, kapt. R.C. de Vries, de VROUW HITJE, kapt. S.C. de Vries, de MARIA JOSINA, kapt. P. Muntendam, en HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk, naar Londen,
en arriveerden de GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, en de BEATRIX ELIZABETH, kapt. L. van der Wiel, van Londen; de VROUW TEUNEGINA, kapt. E.K. de Wilde, van Riga; de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTINA, kapt. J.J. Swart, van Drontheim, en the ARNO, kapt. J. Cooke, van Stockton.
Den 15 zeilden HET VOGELTJE, kapt. D. Lucas, en de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Steurenberg, naar Yarmouth; de VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Küper, naar Hamburg; de AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maack, naar de Oost-Zee; de ANNA REGINA, kapt. J.H. Evers, naar Newcastle; de JONGE JAN, kapt. B. Kuijt, naar Hull; the EAGLE, kapt. W. Siwell, the LOIJRT, kapt. G. Ebbett, de VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, en de stoomboot THE KING OF NETHERLANDS, kapt. J. Slater, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Rotterdam, 15 september. Den 11 dezer is ter rede van Middelburg aangekomen het fregatschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Suriname.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen MAGNANIME, kapt. J.Zietzes, naar Bahia; de MARIA, kapt. W.J. Brown, naar Arbroath; the PILOT, kapt. J. Ovenston, naar Leith; BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, en de LIEFDE, kapt. S. Koorn, naar Londen, en FREDRIKA WILHELMINA, kapt. J.F. Neumann, naar de Oostzee.

RC 160924
Advertentie - Te Rotterdam ligt in lading, naar Londen de snelzeilende packet ELIZA, kapt. Ths. Atherden; vertrekt uiterlijk op zaterdag den 18 dezer.
Adres bij W. Smith en Comp, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie - Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: voor goederen en passagiers, het Nederlands Fregatschip WILHELMINA, kapt. Willem verloop.
Idem: het Nederlands gekoperd Fregatschip INDUSTRIE, kapt. J.M. Jetter, om in oktober te vertrekken; bij uitnemendheid geschikte plaats hebbende voor passagiers.
Suriname: het Nederlands driemast Galjootschip MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietzes Schuil.
Alikanten (opm: Alicante) en Smirna (opm: Izmir): het Nederlands Brikschip DE JONGE ELISABETH, kapt. Haije Evert Henrichs.
Bilbao: het Nederlands schip ZEEGEWIN, kapt. Jan van Teijlingen.
Marseille: het Nederlands Hoekerschip de JONGE ALIJDA, kapt. Arij Gaag van Berkel.
Bordeaux: het Nederlands Kofschip de MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes, om den 24 september te vertrekken.
Idem het Nederlands schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Jan Caspers Uil, om den 1 oktober te vertrekken.
Dantzig: het Hanovers schip de JONGE JAN, kapt. Arend Fokken.
Bergen in Noorwegen: het Zweeds galjasschip CATHARINA, kapt. J.P. Lindboom.
Newcastle: het Engels schip POMONA, kapt. George Curry.
Liverpool: het Nederlands Kofschip DE VROUW JACOBA, kapt. Jan Janse Rink.
Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer


Datum: 18 september 1824


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie: Vendu-advertissement voor het negotiehuis van Thomson, Whiteman & Co, op de Piesang-Passer (opm: Pisang pasar = bananenmarkt te Batavia), op donderdag 23 september 1824 te 11 ure, van het Amerikaanse, alhier ter rede liggende schip GENERAL GATES, groot ca. 200 tonnen, met deszelfs toebehoren volgens inventaris, ten vendu-kantoor en ten kantore van Addison & Co te zien.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de brik HENDRIK, circa 40 krojangs , toebehorende aan H. Deelken en te bevragen ter Landsdrukkerij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. Jacob J. Swart, van Drontheim, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 september. Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Hull, met stukgoederen; the SARAH, kapt. M. Clibbens, van de Havanah, en the LADY FLORA, kapt. Th. McDonnell, van Calcutta, beide met koffie en suiker; la VIERGE MARIE, kapt. J. de Meire, van Messina, met kurk en potash; de GOEDE HOOP, kapt. M. Hanssen, van Cette (opm: Sète), met wijn en brandewijn; de JONGE JOHANNA (opm: pleit, Brussel), kapt. G. Segaert, van Londen, met stukgoederen.


Datum: 19 september 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Op de Noordrug van Stortemelk zit aan de grond het kofschip van H. Berchers, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam bestemd.


Datum: 20 september 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Kapt. H. Bichers (opm: vermoedelijk Berchers), gisteren gemeld op de Noordrug van Stortemelk aan de grond, zit heden aldaar nog, heeft enige vaten weedas gelost en een schuit tot adsistentie (opm: zie AC 220924).


Datum: 21 september 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het nieuw Nederlands gekoperd Fregatschip ALEXANDER, kapt. C. Daveij.
Idem: het Nederlands Brigantijnschip GUIANA, kapt. F. Popke.
New York, ook voor passagiers: het Amerikaans Vrikschip DRYADE, kapt. J.G. Low.
Dublin: het Nederlands Kofschip VOLHARDING, kapt. Laurens Teunis.
Hull: het Engels Schoenerschip BRILLIANT, kapt. J. Wilson.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ingevolge daartoe bekomen autorisatie zal de ondergetekende, kapitein-ter-zee en onderdirecteur der Marine, ten overstaan van diegeen, welken zulks aangaat, op dinsdag den 28 september 1824, aan 's Rijks Werf van de Marine, te Hellevoetsluis, in het openbaar doen verkopen:
De kanonneerbrik DE WESP.
De kanonneerboot No. 7, en twee barkassen.
Enige onbruikbare goederen, brandhout, mot enz.
Zullende de te verkopen voorwerpen daags vóór de verkoping voor de gegadingden ter bezichtiging liggen. E. Baak

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Tot directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, in plaats van de heer de Wael Vermoelen, die voor zijne benoeming bedankt heeft, (opm: is benoemd) de heer R.J.A. Cenie, lid van de provinciale staten en van de kamer van koophandel te Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. MINISTERIE VOOR DE NATIONALE NIJVERHEID EN DE KOLONIEN.
Aangezien de achterlijkheid van een aantal deelnemers in de Nederlandsche handel-maatschappij, het nodig heeft gemaakt een termijn te bepalen voor het doen der keuze, die hun bij art. 14 van de overeenkomst gelaten is; en gemerkt dat het desniettegenstaande onmogelijk is bevonden, om met of op den 29 dezer maand al de nodige bewijzen van deelgeregtigheid in gereedheid te hebben; zo is, ten einde aan de directie der maatschappij voor het doen gereedmaken dier bewijzen, een billijke tijd te verzekeren, met voorkennis en onder goedkeuring van Zijne Majesteit de koning, goedgevonden, en worden gevolgelijk de deelnemers verwittigd, dat de termijn, bij art. 9, voor de storting van tien ten honderd vastgesteld, en die op den 29 dezer zoude moeten invallen, is verschoven tot den 25 oktober eerstkomenden; dat echter de storting van vijftien ten honderd onveranderd bepaald blijft, zo als bij dat art. 9 is omschreven, en dat ook de verschuiving van de storting van 10 pCt. niets verandert aan de bepaling, voorkomende in het 2e gedeelte van art. 93; zullende, (hetgeen hier uitdrukkelijk wordt bijgevoegd) de daarbij bedoelde toekenning en verrekening van intresten, met opzigt tot gemelde tien ten honderd, even zo geschieden, als of de storting daarvan werkelijk op den 29 september had plaats gehad.
‘s Gravenhage, den 16 september 1824.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Op de Elbe G. Abrams (opm: kapt. Abrahams, bark HENRIETTA van Bahia.


Datum: 22 september 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in het begin van november, vertrekken het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. Josias Theunisse.
Gelieft iemand enige goederen derwaarts te schepen of als passagier met hetzelve schip mede te gaan, zijnde het schip voor passagiers zeer goed ingericht, gelieve men zich in tijd te adresseren aan de cargadoors Jan Corver en Comp, op de Buitenkant, No. 13, of bij de kapitein aan boord, of te zijnen huize, Prinsengracht, bij de Vijzelstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J.H. Schäffer en A. van der Sluijs, makelaars, zullen op maandag den 18 oktober 1824, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: het Pinkschips hol, genaamd JOHANNA JACOBA, met deszelfs masten, boegspriet, braadspil en roer; mitsgaders een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in: ankers, touwen, zeilen, rondhouten, kanonnen enz. Breder bij notities en bericht bij de makelaars, en W.J. Beth en Zoon. (opm: de advertentie werd herhaald in AC 111024; het hol werd verkocht voor de sloop)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 17 september. Het schip van kapt. Berchers, bevorens gemeld, is heden nacht in vlot water gekomen en opwaarts gezeild.


Datum: 23 september 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het Nederlands Pinkschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter.
Bordeaux: het Nederlands Kofschip DE MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes; ligt gereed.
Idem het Nederlands schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Jan Caspers Uil, om den 1 oktober te vertrekken.
Newcastle: het Engels schip POMONA, kapt. George Currij.
Adres ten kantore van Kuijper Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Van Rotterdam naar Batavia.
In het Nederlands gekoperd fregatschip DE JONGE ANTHONY, kapt. Theod. Azon Jacometti, naar Batavia gedestineerd, geen ruimte voor goederen of passagiers meer overig zijnde, zal de brievenzak voor dit schip op den 13 oktober gesloten worden.
Hetzelve zal gevolgd worden door het bekende snelzeilend, te Middelburg gebouwd, gekoperd fregatschip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, hetwelk in de loop der maand november zal gereed zijn om te zeilen;
terwijl de juiste vertrektijd van het daarna weder volgend Nederlands gekoperd fregatschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. M. Azon Jacometti, nader zal worden geadverteerd.
Beide schepen zijn nu op nieuw ingericht, om aan passagiers alle gemakkelijkheden te verschaffen, die op een reis naar Indië kunnen verlangd worden.
Adres, voor zoveel goederen betreft, bij de heren Kuijper Van Dam en Smeer, en Hudig en Blokhuijzen. Voor passagiers, bij de kapiteins, aan boord der schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars, in de biljetten en notitiën vermeld, zullen op maandag den 27 september 1824, des avonds te 6 uren, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: het Pinkschips-hol, genaamd ELIZABETH, met deszelfs masten, boegspriet, braadspil en roer, benevens een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, enz. Alles breder bij notitie en bericht bij de makelaars.
(opm: zie ook AC 050424, toen per 12 april een veiling van de pink werd aangekondigd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen NEPTUNUS, kapt. H.E. de Jonge, de VROUW JANTINA, kapt. Z. Jans, en JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, alle drie van Drontheim, met stokvis en traan; SPECULATION, kapt. J. Wedin, van Stockholm, met pik en teer; en de DRIE GEZUSTERS, kapt. J. Sipkes, van Brest met stukgoederen.


Datum: 24 september 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een half Trekveerschip, varende van Leeuwarden op Sneek vice versa.
Nader onderricht bij D.H. de Groot, te Sneek, of bij R. Beers, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuite schip, groot volgens patent 26 tonnen, met zeil en treil, anker, dreg, touw en verdere aanhorigheden, geschikt om dadelijk te kunnen worden bevaren; te bevragen bij F.A. Jongstra, procureur te Heerenveen.


Datum: 25 september 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers het gekoperd Nederlands fregatschip AURORA (zonder troepen) om te vertrekken den 20 oktober, zijnde bijzonder geschikt voor passagiers. Adres bij de kapitein H.G. Nanning.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. De kof MARIA ADOLFINA, kapt. J.H. Haverbult, van Dantzig naar Antwerpen, is den 18 september op 4 mijlen ten zuid-oosten van Texel in goede staat gepraaid door de Texelse loodsschipper T.P. Kuyper.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 september. Den 22 arriveerde te Hellevoetsluis ROTTERDAM PACKET, kapt. A. McDonald, naar Aberdeen, en zeilde kapt. Hart, met de brieven van den 22 dezer, naar Harwich; DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, is van de rede over Pampus gezeild en onder de Zuidwal ten anker gekomen;
den 23sten zeilden EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath, naar Londen; BRUNSWICK PACKET, kapt. P. Gillespie, naar Leith; ELIZA, kapt. R. Williams, naar Londen; ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien, naar Leith; DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, naar Batavia, en VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. J. Fredriks, naar Suriname;

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 september. Den 22 arriveerde in de Maas het schip de JUFVROUW ANNA LEPHINA (opm: MEJUFVROUW ANNA LUPPINA), kapt. B.H. Plukker, van Dramme;
den 23 zeilden de GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, de EVERDINA (opm: smak), kapt. P. Meints, en de EENDRAGT, kapt. J.A. Deddes, naar Londen; de VROUW JACOB, kapt. J.J. Rink, naar Liverpool; de JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon; die BIENE, kapt. G.J. Groth, naar Berwick; de TWENDE BRODREN, kapt. J. Jurgensen, naar Corsoër; de ELEONORA CHARLOTTE, kapt. H. Radloff, naar Hull; de CATHARINA, kapt. J.C. Kruger, naar Stettin; the FRUE BLUE, kapt. J. Conwell, naar Colchester; de MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, naar Bordeaux; de TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, naar Londen; the BRILJANT, kapt. J. Wilson, naar Hull; the FLORA, kapt. J. Brunker, naar Rochester, en de BERTA, kapt. J.G. Lentz, naar Dundee, en arriveerde de VIGELANTIE (opm: smak VIGILANTIE), kapt. A. Duijndam, van Drammen; er lag nog een uit zee komende kof in de put ten anker.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 september. Van Den Briel wordt van den 24sten gemeld, dat de vorige uitgezeilde schepen wel in zee gekomen zijn, behalve kapt. Lentz, die in de put ten anker gekomen is;
den 23sten zeilde la LIFE, kapt. A. Richard, naar St. Malo, doch kwam in de put ten anker, en arriveerden de stoomboot QUEEN OF NETHERLANDS, kapt. J. Pearson, van Londen, en de EENDRAGT, kapt. K.W. Potje, van Holmstrand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 september. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen JULIA, kapt. G. Hauerkens, naar Guernsey; CHARLOTTE FREDERIKE, kapt. C.Z. Scheibe, naar de Oostzee, en de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, naar Hull.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen NEPTUNUS, kapt. Van der Mussel, en FREDERIK, kapt. Evert, van Rouaan; JOANNA EN CORNELIA, kapt. Seeuwen (opm: JOHANNA CORNELIA, Gent, bijlander, kapt. Arnoldus Seeuwen), van Duinkerken; GOEDE HOOP, kapt. Puister, en JUFVROUW BIBIANA, kapt. Urling (opm: kapt. [eigenaar] J.H. Uiling), van Havre; JOHAN GEORGE, kapt. Kleininga, van Liverpool; INDUSTRIE, kapt. Mitchell, van Hull; CONCORDIA, kapt. Wohlers, van Petersburg; MARIE ADOLPHINE, kapt. Haverbult, van Dantzig, en KAREN WILHELMINA, kapt. Crüse, van Nijborg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. In de courant van Barcelona, van den 10 dezer, vindt men de volgende depêche, door de commandant van de marine van Minorca aan de commandant van de marine van Barcelona geschreven:
Het Hollands smaldeel in de Middellandse Zee, onder het bevel van de schout bij nacht Wolterbeek, gisteren van Algiers, na een reis van vijf dagen, in deze haven ten anker gekomen zijnde, heeft mij de consul dier natie mondeling te kennen gegeven, dat gemelde admiraal hem bericht had, dat de Algerijnen met de grootste ijver bezig waren met hun eskader uit te rusten en waarschijnlijk met oogmerk, om onze koopvaardijschepen te nemen. Ik haast mij met dit ter uwer kennis te brengen, op dat de koophandel van Barcelona hiervan onderricht zij en de schippers alle mogelijke voorzorgen nemen.
Mahon, den 1 september 1824 Gerardo Murphy

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zandvoort, 20 september. Op aanstaande zaterdag, den 25 september, zal de eerste nieuwe visschuit, die, sedert het tijdsverloop van tachtig jaren, op deze plaats is gebouwd, te water worden gebragt.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op den 15 oktober dezes jaar, zal te Soerabaja, ten behoeve van de daar bij belanghebbenden worden verkocht, het schip PRINS BLÜCHER, met de daarbij behorende masten, ra’s, tuigen, zeilen, ankers, kabels en verdere uitrusting.
Informatie te bekomen bij de heren G. Maclaine en Co, te Batavia; John Macmaster, te Samarang, of Charles Kerr, te Soerabaja.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap; de VROUW HENDRIKA, kapt. E.E. Hoveling; GEERTRUIDA (opm: kof VROUW GEERTRUIDA), kapt. R.C. Jaski, alle drie van Bergen, met stokvis en traan; SARA ELIZABETH, kapt. S. Kuilberg, van Stockholm, met pik en teer, en DOROTHEA LOUISA, kapt. J.C. Knaack, van Rostock, met raapzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 september. Gisteren is alhier ter rede gekomen het schip de ZEELUST, kapt. B.H. Pot, van Bergen naar Brussel gedestineerd, met stokvis.
Den 14 en 15 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild STAD EN LANDE, kapt. T.T. Dijkstra, met vlas, haver en wol; de JONGE GERRIT, kapt. T. Plokker, ALIDA, kapt. L.K. Tiktak, en HILLEGINA, kapt. A.H. Top, alle drie met haver en alle vier naar London; AMELIA JOANNA, kapt. J.G. Orsel, naar Douvres, met boomschors; de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar Liverpool, met boomschors en schumac; de TRITON, kapt. D.J. Cupido, naar Malaga, en SIRENE, kapt. J.P. Johansen, naar Lissabon, beide met ballast; de FANNY, kapt. P. Robin, naar Batavia, met troepen; CAROLUS, kapt. W.W. Lange, naar Lissabon, met steenkolen; de AREND, kapt. H. Elbring, naar London, met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 september. Gisteren arriveerden uit zee DOROTHEA LOUISA, kapt. J.C. Knaack, van Rostock; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, van Hull.
Heden arriveerden uit zee ATTALANTE, kapt. P. Konow, van Rostock; BEAVER, kapt. W. Burton, van Newcastle; SARA ELISABETH, kapt. S. Kullberg, van Stockholm, en SCHLEIGER, kapt. J.C. Krohn, van Wolgast.
Den 23 dito. Gisteren arriveerden uit zee VROUW GEERTRUIDA, kapt. R.C. Jaski, van Bergen; JONGE JOHANNES, kapt. M. Nehmzow, van Greifswalde; ASTREE, kapt. M. Bradenahl, van Riga; THOMAS, kapt. A. Harrow, van Hull; FINE, kapt. G. Mallery, van Leith; THREE SISTERS, kapt. J. Pound, van Londen; ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manje, van Brest, en ROTTERDAM PACKET, kapt. A. McDonald, van Aberdeen.
Heden zeilden naar zee DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, naar Batavia; VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. J. Fredriks, naar Suriname; EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath, en ELISA, kapt. R. Williams, beide naar Londen; BRUNSWICK PACKET, kapt. P. Gillespie, en ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien, beide naar Leith.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 22 september. Gisteren arriveerden uit zee ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van London; GLASGOW, kapt. R. Cant, van Leith; HAABET, kapt. N. Sonmekoen, CATHARINA, kapt. J.P. Swensen, en FLORA, kapt. J.J. Watson, alle van Hjerting.
Heden zeilden in zee: de KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, naar London,
en arriveerden uit zee MARIE, kapt. S. Watchum, van Ipswich ; les DEUX SOEURS, kapt. Verspieck, van Havre; HERMINA MARGARETHA, kapt. J.B. Boer, van Lynn; GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, en de VROUW HENDRIKA, kapt. E.E. Hoveling, beide van Bergen.
Den 23 dito arriveerden JUFFROUW ANNA SOPHIA, kapt. B.H. Plokker (opm: MEJUFVROUW ANNA LUPPINA), kapt. B.H. Plukker), en VIGILANTIE, kapt. A. Duindam, beide van Drammen.
Heden zeilden naar zee GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, DIVERDINA, kapt. P. Meints, EENDRAGT, kapt. J.H. Deddes, en TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, alle naar London. VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, naar Liverpool; JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metson, naar Lissabon; BIENE, kapt. C.J. Groth, naar Berwick; TWENDE BRODRE, kapt. J. Jurgesen, naar Corsoer; CATHARINA, kapt. J.C. Kroger, naar Stettin; TRUE BLUE, kapt. J. Cornwell, naar Colchester; MARGARETHA, kapt. J. Verdoes, naar Bordeaux; FLORA, kapt. J. Brunker, naar Rochester; BERTA, kapt. J.G. Lentz, naar Dundee; BRILLANT, kapt. J. Wilson, en ELONORA CHARLOTTA, kapt. H. Radloff, beide naar Hull.


Datum: 27 september 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Rotterdam, 26 augustus. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
- Het in Nederland gebouwd gekoperd brikschip DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, om 1 september te zeilen.
- Het Nederlands gekoperd fregatschip DE JONGE ANTHONIJ, kapt. T. Azon Jacometti, om 1 oktober ter zeilen.
- Het in Nederland gebouwd gekoperd fregatschip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, om voor de winter te zeilen.
- Het Nederlands gekoperd fregatschip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. M. Azon Jacometti, om voor de winter te zeilen.
Deze vier schepen zijn tot overvoer van passagiers bijzonder goed ingericht en bieden alle gemakkelijkheden aan, die op een reis naar Indië kunnen verlangd worden.
Adres, voor zoveel goederen betreft, bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer.
Voor passagiers, bij de kapiteins, aan boord der schepen.


Datum: 28 september 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Men presenteert op zaterdag den 2 oktober 1824 aanstaande: des voormiddags ten 10 ure, aan het Oude Schild op Texel, door een daartoe bevoegd beambte, om contant geld, publiek te doen verkopen: een partij van plm. 20 lasten raapzaad en 9 stuks matten; alles min of meer door zeewater beschadigd, gelost uit het snikschip DE JONGE RINKEL, kapt. Michiel Hamekens, van Husum naar Hull gedestineerd, doch met zeeschade en lekkage in Texel binnengebracht.
Nadere informatie bij de heren Ran en Hillenius, te Texel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar, en JANTINA MARGRETA, kapt. K.J. van Greeven, beide van Kiel, met raapzaad; COURIER, kapt. J.T. Sjöström, van Stockholm, met teer en potash; ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manje, van Brest, met ijzer en ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 september. Van den 18 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen PROVIDENCE GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, van Hull, met stukgoederen; MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, van Petersburg, met potash; de VROUW ADRIANA, kapt. E.H. Mulder, van Riga, met timmerhout; DANIEL, kapt. J.M. Heldt, van Memel, met delen en balken; NEPTHUNUS, kapt. C. van der Mussele, met pleister, en FREDERIKA, kapt. J.C. Ewert, met pleistersteen, beide van Rouen; … , kapt. D.W. Puister (opm: waarschijnlijk GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister), met koffie, en de JUFVROUW BIBIANA, kapt. J.H. Uiling, met koffie en suiker, beide van Havre-de-Grace; JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, van Liverpool, met klipzout; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seewen, van Duinkerken, met wijn; DIANA, kapt. L.A. Bergman, van Stockholm, met pik en teer; CONCORDIA, kapt. J.D. Wohlers, van Petersburg, met potash; INDUSTRY, kapt. E. Mitchell, van Hull, met stukgoederen.
Sedert den 18 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild JULIA, kapt. G. Hauerkens, naar Guernsey, met stukgoederen; CHARLOTTE FREDERIKE, kapt. C.Z. Scheibe, naar de Oostzee, met ballast; de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, naar Hull, met boomschors.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Frankfort, 21 september. Volgens de jongste handelsberichten uit Holland, neemt de stoomvaart aldaar zichtbaar toe. Vier stoomboten zijn reeds voor de binnenlandse gemeenschap in werking, en binnenkort zal er ook een vijfde tussen Holland en Hamburg aangelegd worden. De beproefde nuttigheid voor de handel en de zichtbare voordelen van de ondernemers, hebben de maatschappij in hare onlangs gehouden algemene vergadering bewogen, om aan deze zaak alle mogelijke uitbreiding te geven en te dien einde het kapitale fonds met een miljoen guldens te vermeerderen. Dit zal door het geven van nieuwe aandelen bewerkt worden, welke in de handel zullen worden gebracht. Thans is het daar stellen van stoomvaartuigen op de Rijn tot hoofddoel genomen. Tot deze vaart is reeds een ijzeren schip DE KEULENAAR met een werktuig van de kracht van 100 paarden, op stapel, hetwelk maar 3½ voet diep gaat, en op dezelfde wijze gebouwd is, als dat, hetwelk van Engeland op de Seine vaart. Hetzelve zou vrachtschepen van 60 tot 80 last in 4 of 5 dagen naar Keulen trekken en tegelijk voor passagiers ingericht worden. Om dit tot de grootste volkomenheid te brengen, zal men ter nadere onderzoeking van de Rijnstroom, in de maand oktober DE ZEEUW (die thans tussen Rotterdam en Antwerpen vaart) naar Keulen zenden. DE KEULENAAR zal in de aanstaande zomer in werking gesteld worden, en na enige gedane reizen het best kunnen doen zien, in hoeverre de vervolgens te bouwen stoomvaartuigen nog voor verbetering vatbaar zijn. Bij de zichtbare ijver, waarmede de maatschappij hare onderneming ter harte neemt, kan men hopen, de Rijnscheepvaart weldra in een verbeterde toestand te zien, zo dat, behalve het winnen van tijd, ook de vrachten, volgens een voorlopige berekening, nog iets minder zullen kunnen gesteld worden.


Datum: 30 september 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 september. Behalve de heer Van der Houven van Rotterdam, reeds in ons vorig nommer opgegeven als door Z.M. benoemd tot mede-directeur der Nederlandsche Handel-Maatschappij, is door Z.M, naar wij sedert vernomen hebben, ook nog als zodanig benoemd geworden de heer Pieters van Gent.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 september. Den 27 arriveerden te Helvoetsluis de schepen ENDEAVOUR, kapt. J. Finch, van Maldon; ACTIVE, kapt. J. Ladd, van Ipswich; JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, van Londen; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Petersburg; GEORGE and MARY, kapt. J. Raffard, van Rochester;
Den 28 arriveerde SINT OLOF, kapt. P.N. Lindberg, van Stockholm.
Den 29 zeilden ANNA MARGARETHA, kapt. P. Balruhs, naar Stockton; MARIA, kapt. S. Watcham, en ELIZA, kapt. C. Forster, naar Londen; POMONA, kapt. G. Curray, naar Newcastle; JACOB PHILIPS, kapt. J. Bruss, naar Brest; CHARLOTTA, kapt. P. Fretwurst, naar Cork; en kapitein Bridge, met de brieven van den 29 dezer, naar Harwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 september. Van Den Briel wordt van den 28 gemeld, dat de stoomboot QUEEN OF NETHERLANDS, kapt. J. Pearson, die den 27 uitzeilde, den 28 even voor posttijd, op de rede teruggekomen is.
Van Den Briel wordt van den 29sten gemeld, dat de stoomboot QUEEN OF NETHERLANDS, kapt. J. Pearson, die dag van hier naar Rotterdam is vertrokken.
Den 28 arriveerde het schip DE JOHANNA EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, van Londen;
Den 29 zeilden de JONGE RICHARD, kapt. G. de Reus, en de stoomboot the KING OF NETHERLANDS, kapt. J. Slater, naar Londen; the JULIA, kapt. S. Warren, naar Ipswich; the WILLIAM, kapt. R. Small, naar Dundee; en the KITTY, kapt. J. Ansdell, naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen le RENARD, kapt. J. Chassin, naar Bordeaux; de VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen; NEPTUNUS, kapt. G.G. Smit, naar Hull; de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, en SPECULATION, kapt. P.H. Puister, naar Londen; en ANTWERPEN, kapt. H.C. Schutt (opm: kof ANTWERPER, Antwerpen, kapt. H.C. Schut), naar Leith.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 september. Het schip de VROUW WICHERDINA, kapt. E.A. Oldenburger (opm: tjalk VROUW WIJCHERDINA, bouwjaar 1799, kapt. Egbert Alberts Oldenburger), van Antwerpen naar Leith, is, volgens brief van Lynn (opm: King’s Lynn) van den 22 september op Hunstanton-Beach (opm: 52º57’ N.B. 0º29.5’ O.L; stenig strand met hoge kliffen) gestrand, van achteren gebroken en verder zwaar beschadigd (opm: zie RC 071024). Men dacht de lading, van welke reeds een gedeelte gelost was, mits bedaard weder zijnde, te lossen.


Datum: 02 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op den 26 september is nevens het oosteinde van Terschelling gestrand het smakschip de GOEDE HOOP, schipper B.P. Stoffers (opm: P.B. Stoffers), geladen met hout, van Drammen naar Amsterdam bestemd. Het volk is gered. (opm: zie ook RC 051024 en LC 051124)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. De tjalk NOOIT GEDACHT, kapt. G.J. Dust, met koolzaad van Wismar naar Dordrecht, is, volgens brief van Delfzijl van den 21 september, door zwaar werken lek geworden zijnde en uit vrees van te zinken, dicht langs het strand houdende, nevens de zogenaamde Memmert in de gronden vervallen en voor staande zeilen ten anker gekomen; bij welke gelegenheid, behalve andere schade, het grootzeil en de breefok verloren gingen en met vallend water het schip onderscheidene reizen stootte, waardoor het lek nog meer toenam en men het anker en touw moest kappen; hierop een Blankenezer visever en een visschuit van Delfzijl, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst), aangenomen zijnde, is het schip den 18 in diep water gebracht en nog die avond in de haven van Delfzijl gekomen, alwaar men zo spoedig mogelijk de lading zou lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 september. Het schip DIANA, kapt. W. Friedrich, van Amsterdam naar Riga, is bij Leba gestrand; het grootste gedeelte van de lading is beschadigd geborgen en bij Leba opgeslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 september. Het schip THÉRÈSE (opm: pleit THERESIA, Gent), kapt. Van der Perre, van Ostende komende en bij Bayonne gestrand, is weer in vlot water gebracht; de lading heeft weinig geleden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 september. Van den 21 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, van Dantzig, met hout een weedasch; de VROUW REINA, kapt. H. Koops, van Londen, met stukgoederen; de VROUW MARGARETHA, kapt. J. Spiegelberg, van Rio-Janeiro, met suiker en koffie; BODEL CATHRINE, kapt. N. Erichsen, van Noorwegen, en die HOFFNUNG, kapt. J.F. Berding, van Memel, beide met houtwaren; de JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, van Liverpool, met klipzout; the TWO BROTHERS, kapt. J. Lowther, van Rio-Janeiro, met koffie en suiker; de TWEE GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelofsma, van Hull; AMELIA JOHANNA, kapt. J.G. Orsel, van Douvres, en de MERCURIUS, kapt. E.J. Mos, van Petersburg, alle drie met stukgoederen.
Voorts zijn, van den 22 dezer tot heden, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild le RENARD, kapt. J. Chassin, naar Bordeaux, met ballast en geweren; de VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuit, naar Londen, met speekhouten; NEPTUNES, kapt. G.G. Smit, naar Hull, met boomschors; de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, en SPECULATIE, kapt. P.H. Puister, beide naar Londen, met haver; ANTWERPEN, kapt. H.C. Schutt (opm: ANTWERPER, kapt. Schut), naar Leith, met boomschors.
Den 28 dito. Van den 26 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: l’ESPERANCE, kapt. A. van Geijt (opm: pleit ESPÉRANCE, Mechelen, A. van Geyt) van Londen, met stukgoederen; de VENUS, kapt. C.C. Diekelman, met wijn en stukgoederen, en HARMANUS, kapt. H. van Veen, met stukgoederen, beide van Bordeaux; de HEMMINA, kapt. S.F. Taaij, met klipzout en stukgoederen, en CONCORDIA, kapt. J. de Boer, met klipzout, koffie en katoen, beide van Liverpool; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.G. Oortjes, van Londen, met stukgoederen; the PILOT, kapt. J. Ovenston, van Kirkaldy, met ballast.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Doorgezeild Straat Sunda 29 september: Het schip de JONGE PIETER, kapt. J. Vinck, van Batavia den 27ste september naar Oostende.


Datum: 05 oktober 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapitein P.B. Stoffers, voerende de smak de GOEDE HOOP, met hout, van Drammen naar Amsterdam, meldt van Terschelling van den 27 september, dat zijn schip de vorige namiddag, nevens het oosteinde van dat eiland, gestrand is en denkelijk weg zal zijn; het volk is gered, en men was bezig zoveel mogelijk te bergen. (opm: zie ook AC 021024)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 oktober. Gisteren arriveerden uit zee kapt. Wardling met de brieven van den 29 september, van Harwich; COMMERCE, kapt. W. Frost, van Londen; HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, van Kopenhagen; ’s LANDS WELVAREN, kapt. K. Storm, van Liverpool; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden, van Shoreham, en ROLLA, kapt. S. Child, van Baltimore.
Den 1 dito zeilden in zee ROTTERDAM, kapt. J. Laming, naar Londen; JACOBINA AARSTADT, kapt. J. Greff, naar Christiansand; en arriveerde uit zee EENIGKEIT, kapt. J.P. Voss, van Holbeck.
Den 2 dito arriveerden PRINS OF SAXEN COBURG, kapt. J. Ladd, van Londen, en HENRIETTE, kapt. H.P.C.C. Kehrhahn, van Drontheim, als bijlegger naar l’Orient.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 oktober. Gisteren arriveerden uit zee FORTUNA, kapt. A.J. Heijen, en VROUW ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, beide van Bergen, en zeilden in zee VROUW JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, op avontuur, en ONVERWACHT, kapt. J. Rooderkerk, naar Oporto.
Heden arriveerden SOVEREIGN, kapt. W. Austin, van Shoreham, en WELTEVREDEN, kapt. W. Vooijs, van Londen, en zeilden naar zee PIERRE EUGÈNE, kapt. B.F. Abraham, naar Cherbourg; dezelve is weer teruggekomen.
Den 1 dito arriveerde uit zee VROUW HENDRIKINA, kapt. J.H. Smit, van Rouen, als bijlegger op order, en zeilden in zee SPECULATION, kapt. J. Weder, naar de Oostzee; ZIJNDA CHRISTINA, kapt. P.H. Kramer, naar Stubbekiobing; FLORA, kapt. J.J. Wedsted, en CATHARINA, kapt. J.P. Svenson, beide naar Hjerting.
Den 3 dito zeilde in zee: de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, naar Londen; en arriveerden uit zee: de KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, en SCOTIA, kapt. J. Leddle, beide van Londen.


Datum: 07 oktober 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Volgens brief van de heer H. Timmer, te Delfzijl, in dato 30 september, is het tjalkschip de VROUW ANNA, kapt. H. Garrels, van Hamburg naar Amsterdam, bij het geduchte onweer tussen den 25 en 26 dito, de Eems ingestormd, vervallen geraakt en voor twee ankers op een plaat, genaamd de Nieuwe Staart (opm: bedoeld wordt de plaat Meeuwenstaart), ten anker gekomen, waarop het zwaar lek geworden, doch door een botaak, met verlies van de beide ankers en touwen en enige zeilen, gered en den 26, des middags, te Delfzijl in de haven gekomen is; men had een begin gemaakt met het lossen van de lading, van welke toestand men echter nog niet kon melden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 oktober. Het schip de VROUW WICHERDINA, kapt. E.A. Oldenburger, van Antwerpen naar Leith, bij Lynn gestrand, is sedert geheel wrak geworden (opm: zie RC 300924).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Het schip JAVA PACKET, kapt. C. Baijle, van Amsterdam naar Batavia, was, volgens brieven van den 21 september, die dag met een noordenwind in goede staat zeilende, op de hoogte van Wight; diezelfde ochtend was die bodem gepasseerd het schip JEANNETTE, kapt. H. Funck; den 16 dito uit Texel gezeild naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Het schip de HOOP, kapt. J.J. Stijntjes, van Bayonne naar Amsterdam, was, volgens brief van Bayonne, van den 24 september, benevens een aantal anderen, eerst de vorige dag over de baar en in zee gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 oktober. Den 4 arriveerde te Helvoetsluis het schip NAUTILUS, kapt. G. Winslow, van Boston, als bijlegger, op orders; zijnde na de visitatie, van de quarantaine ontslagen.
Den 5 arriveerden CAROLUS, kapt. C. Vorbrodt, van Grijpswald en de VROUW HENDRIKA, kapt. L. Petersen, van Kopenhagen, en zeilden HENRIETTE, kapt. H.P.C.C. Kehrhahn, naar l'Orient, en GLASGOW, kapt. R. Cant, naar Leith.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 oktober. Den 4, na posttijd, zeilden uit de Maas de schepen de VOLHARDING, kapt. L. Teunis, naar Dublin; de JONGE SOPHIA, kapt. J.W. Moesker, naar Bornham.
Den 5 arriveerden de VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, van Hull; the ALDE, kapt. J. Barker, van Londen; en zeilden de WEBBINA, kapt. J.H. Kuijper, en theTHOMAS, kapt. A. Harrow, naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 oktober. Den 4 zeilde van Maassluis het schip de OLIEBOOM, kapt. J. Onderduijn, naar Christiaansand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie - Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: voor goederen en passagiers, het Nederlands Fregatschip WILHELMINA, kapt. Willem Verloop, om den 20 oktober te vertrekken; heeft uitmuntende gelegenheid voor passagiers.
Idem: het Nederlands gekoperd Fregatschip INDUSTRIE, kapt. J.M. Jetter, om in oktober te vertrekken; bij uitnemendheid geschikte plaats hebbende voor passagiers.
Suriname: het Nederlands driemast Galjootschip MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietzes Schuil, vertrek den 9 dezer van de stad.
Idem: het Nederlands Pinkschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter.
N.B. Beide de schepen op Suriname hebben uitmuntende inrichtingen, om passagiers te kunnen meenemen.
Marseille: het Nederlands Hoekerschip de JONGE ALIJDA (opm: JONGE ALIDA), kapt. Arij Gaag van Berkel.
Bordeaux: het Nederlands schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Jan Caspers Uil, ligt gereed.
Newcastle: het Engels Brikschip the BEAVER, kapt. William Burton.
Bergen, in Noorwegen: het Smakschip NEPTHUNIS, kapt. Ths. König.
La Rochelle en Rochefort: het Nederlandse Smakschip de VROUW TEUNEGINA, kapt. Eltje Klasen de Wilde, om spoedig te vertrekken.
Liverpool: het Nederlandse Kofschip JANTINA, kapt. Hendrik Roelofs Grimminga; vertrekt den 8 oktober, op verbeurte van de vracht.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J.H. Schäffer en A. van der Sluijs, makelaars, zullen op maandag den 18 oktober 1824 te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: het Pinkschips-hol genaamd JOHANNA JACOBA, met deszelfs masten, boegspriet, braadspit en roer, mitsgaders een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, kanonnen, enz.
Breder bij notitiën en bericht bij de makelaars en W.J. Beth & Zoon.
(opm: het hol werd verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen en J. Corver, makelaars, zullen op maandag den 18 oktober 1824, des avonds te 6 uren, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extraordinair, welbezeild, gekoperd Nederlands Fregatschip, genaamd PAKET VAN AMSTERDAM, laatst gevoerd door kapt. Fredrik Lange, lang 27 ellen 30 duimen, wijd 7 ellen 35 duimen, hol 3 ellen 60 duimen, het verdek 1 el 70 duimen, Nederlandse maat.
Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemd makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerard Mauritz, Elias van der Schoor en Frederik Cornelis Déking Dura, makelaars, zullen, ten overstaan van den heer Griffier van de Regtbank van Koophandel, op woensdag den 20 oktober 1824, des morgens ten elf ure, te Dordrecht, in het logement de Gouden Leeuw, nabij de Vuilpoort, verkopen: het extraordinair welbezeild Nederlandse Pinkschip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS VAN OSTENDE (opm: TWEE GEBROEDERS, Oostende), gevoerd door kapitein Gottfried Unruh, lang 29,50 ellen, wijd 6,28 ellen, hol 5,13 ellen, groot 423 zeetonnen, en ladende 250 rogge lasten; breder bij de inventaris en bericht bij de heren Vogelsang & Co, te Dordrecht voornoemd, of bij bovengenoemde makelaars.
(opm: vergelijk DC 120624, aangekondigde verkoping per 28 juni 1824; het schip werd nu wel verkocht)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 oktober. Het Nederlandse tjalkscheepje de TWEE VRIENDEN, schipper C. Siewers, van Antwerpen naar Poole gedestineerd, met een lading boomschors, gisteren naar zee gezeild doch door tegenwind weer terugkeerde, is in de verleden nacht op de bank de Elleboog vervallen en vastgeraakt. Door de hulp van het loodswezen der Monden van de Schelde is het gelukt de equipage en het grootste gedeelte van de inventaris te redden en met een loodsboot behouden binnen te brengen, doch men vreest dat het schip en de lading verloren zullen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 oktober. Van den 29 september tot heden, zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild le VOLTIGEUR, kapt. W. de Ruyter, naar Londen, met wijn en talk; de MARIA, kapt. J. Zirck, naar Liverpool, met boomschors, vlas en wol; SOKEN, kapt. A. Ash, naar Hull, met wol en vlas; de VIER GEZUSTERS, kapt. A.G. Oostra, naar Petersburg, met stukgoederen; JOHANNA MARIA, kapt. T.L. Fuhr, naar Flensburg, met ballast; ANTWERPEN, kapt. H.C. Schut, naar Leith, met boomschors; the LION, kapt. T. West, naar Lissabon, met tarwe; KLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, en OTTO, kapt. E.J. Carst, beide naar Sandwich, met boomschors; SARAH MORILL, kapt. W. Freeman, naar St. Ubes, met ballast; le CHARLES, kapt. E. Beekmans, naar Londen, met boomschors; NEPTUNES, kapt. E.J. Dik, naar Lissabon, met tarwe; the MARMION, kapt. Johm Howard, naar Waterford, met boomschors; MORGIANA, kapt. T.R. Blanchard, naar Portland, met ballast; de JONGE MATHILDA, kapt. C. de Vos, naar Lissabon, met tarwe; de COURIER, kapt. C. Cleijmans, naar Buenos Aires, met steenkolen; de JONGE JACOBUS, kapt. T.C. de Boer, naar Arbroath, met vlas.
Ook zijn, van den 29 september tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen MEDUSA (opm: MÉDUSE), kapt. J. Lubbing, van Londen, met stukgoederen; PETRONELLA CATHARINA, kapt. W.N. Jacobs, en de VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever, van Londen, met stukgoederen; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, van Liverpool, met klipzout.


Datum: 08 oktober 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hindeloper Schuiteschip of meebrenger, lang 12 ellen, wijd 3 ellen 7 palmen 6 duim en 3 strepen, hol naar advenant, met zeil en treil, ankers, touwen, en hetgeen daaraan meer is behorende, geschikt om dadelijk te kunnen worden bevaren, liggende te Hindeloopen in de Zijlroede; te bevragen bij Sjerp Jarigs de Boer, aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Iemand genegen zijnde uit de hand te kopen een half Trekschip, varende van Hallum op Leeuwarden et vice versa, kan zich bij de ondergetekende voor of op den 21 oktober 1824 vervoegen.
T.H. Bouwma.


Datum: 09 oktober 1824


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Soerabaja, is, op den 9 van aanstaande maand, te koop: het schip PAMANOEKAN, met al deszelfs toebehoren; te bevragen bij Stewart, Turing en Co, te Batavia; R.C. Page Esq, te Samarang; en J. Macneill Esq, te Soerabaja.
Batavia, 8 oktober.

RC 091024
Voor enige dagen is te water gebracht het stoomvaartuig, hetwelk met hoge toestemming van Zijne Majesteit de Koning met de naam van WILLEM DEN EERSTEN mag prijken en bestemd is om in het beurtveer van Nijmegen op Rotterdam en vice versa te varen. Deze boot is de eerste, welke binnen dit rijk in een droog dok gebouwd is. Zij verstrekt de kundige Fok en Jan Smits te Alblasserdam (opm: bedoeld is Fop en Jan Smit te Kinderdijk) tot eer, zo wel wegens haar nette, vlugge en kunstmatige bouw als door de doelmatige en gerieflijke inrichting van het inwendige, waardoor deze boot, voor dewelke eerstdaags het stoomwerktuig in gereedheid zal zijn, een geregeld en gemakkelijk vervoer van passagiers en goederen tussen gemelde steden zal aanbieden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Londen: het Nederlandse Bomschip JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. Dirk Mooijkind. Adres bij W. Smith & Co, cargadoors
Dublin: het Nederlands Kofschip GOEDE HOOP, kapt. F.H. Klein.
Adres bij D. Burger & Zoon
Bayonne: het Nederlands Kofschip JANTINA (opm: VROUW JANTINA), kapt. Zacharias Jans, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer
Londen: het Nederlands Smakschip de VIGILANTIE, kapt. Ary Duindam.
Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen,
of bij de bestelmeester Joseph Anthony.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 oktober. Van den 3 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen die SIEBEN BRÜDER, kapt. H.N. Beijer, van Bordeaux, met wijn en koffie; les TROIS AMIS, kapt. R.Z. Schuit (opm: smak DRIE VRIENDEN, Antwerpen, kapt. R.Z. Schut), van Londen, met stukgoederen; the LAUREL, kapt. J. Dunlop, van St. Domingo, met koffie.
Ook zijn, den 4 dezer, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de ONDERNEMING, kapt. A. van den Abeele, naar Marseille, met stukgoederen; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Londen, met boomschors; la RUFFINA, kapt. J. du Hamel, naar Rouen, met zink; le SANS REPOS, kapt. C. Pethers, naar Londen, met boomschors; FREDERIKA, kapt. W. van Luiken, naar Gotenburg, met huiden; de CERES, kapt. Jan Bartels, naar Bilbao, met mechanieke goederen.


Datum: 10 oktober 1824


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Men heeft het denkbeeld, om de gemeenschap met Oost-Indië langs de Middellandse Zee en over de landengte van Suez te onderhouden, en daar toe van weerskanten stoomboten te bezigen, laten varen, en vastgesteld, dat men tot dat einde stoomvaartuigen zal inrichten, die rechtstreeks en langs Kaap de Goede Hoop naar Oost-Indië kunnen varen.


Datum: 12 oktober 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 mei. Te Batavia liggen ter rede Zijner Majesteits fregat MELAMPUS; roei-kanonneerboot No. 13;
de schepen de VROUW CATHARINA ELIZABETH, ARINUS MARINUS, IDA ALEIJDA, CAROLINA EN JACOBA, STAR, LORD MINTO, BOEROON, JORINA, RACE HORSE, DELPHINA, CHRISTINA BERNARDINA, POMANOEKAN, JONGE ADRIANA;
brikken GOEDE FORTUIN, MERKUS, FORTUIN, ADVENTURE, LUCIFER, TOMENE, EXPERIMENT, INDRAMAIJOE;
Engelse schepen MINSTREL, WILLIAM SHAND; brik GUARDIAN;
Amerikaanse schepen FRANKLIN, MARINE, brik INDUS; Zweeds schip FORTUNA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Het schip de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.G. Hoetjer, met tarwe en rogge van Koningsbergen naar Amsterdam, is den 4 oktober met zware averij in het Holsteinse Kanaal aangekomen en moet te Rendsburg lossen, om te repareren.
Met een brief van Kopenhagen, van 2 oktober, heeft men de bevestiging ontvangen van het vroeger reeds voorlopig medegedeelde bericht, dat het schip NICOLAIJ OG MARIA, kapt. G. Rijdahl, van Kopenhagen naar Amsterdam, te Mandahl heeft moeten lossen, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Volgens de laatste berichten van Batavia, was het schip IDA ALEIJDA, kapt. J.K. Sipkes, van Amsterdam, hetwelk den 18 februari van de Kaap de Goede Hoop gezeild is, den 10 april in goede staat te Batavia aangekomen; alle de passagiers en schepelingen genoten een volmaakte gezondheid. Het gemelde schip was naar Japan bevracht, zoals ook het schip ARINUS MARINUS, kapt. J.C. Hahn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam 11 oktober. Te Helvoet is binnen gekomen het schip (opm: fregat) MARY, kapt. H.B. Voss, van Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden,11 oktober. Men verneemt van goederhand, dat, sedert den eersten september laatstleden, alle rechten op koopwaren, als accijns, tonnen, konvooi, havengelden, etc, in Bremen, welke te voren moesten betaald worden, zijn afgeschaft. Daardoor is gesteld een recht op goederen, zeewaarts inkomende, van een half ten honderd, en uitgaande ter zee of te land van één derde ten honderd. Bremen volgt alzo het voorbeeld van Hamburg, welke stad, in de aanvang van dit jaar, het uitgaande recht van de rivier en landzijde op één half ten honderd en van zeezijde op één en één half ten honderd courant, van de waarde in banco gesteld heeft. Uit zee komende schepen, tot 20 commers lasten groot, zijn bevrijd van loodsgeld en hebben slechts een lastgeld van vier schellingen per commers last te voldoen, waarvan de schipper de aangave zelve aan het tolhuis, tegen overlegging van zijn manifest, doen kan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Monnikendam is den 5 dezer een nieuw op de werf van de Wed. Pieter Kater & Zonen gebouwd kofschip van circa 70 lasten van stapel gelopen. Deze gebeurtenis was daarom voor Monnikendam te belangrijker, dewijl nooit te voren in die stad een nieuw naar buitenlands bestemd schip gebouwd is, en dadelijk na het aflopen van gemeld schip, door een handelshuis dier stad, order is gegeven om wederom een nieuw van gelijke grootte te bouwen.


Datum: 13 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 oktober. Binnengekomen: Kapt. J. Berg, ESPÉRANCE, van Kopenhagen naar Rotterdam bestemd, is bijlegger, door lekkage, met verlies van anker en touwen; dezelve is door behulp van loodsschuite, door de branding, binnengebracht en in het Nieuwediep gekomen.
Uitgezeild: Kapt. C. de Weerd, IJSELSTROOM, naar Newcastle; kapt. J.H. Limbergh, JUFVROUW JANNET, naar Yarmouth; kapt. H.J. Benes, ALIDA, naar Lym; kapt. C. Jensen, SÖERIDDREN en kapt. B. Sörendsen, SOEBLOMSER, beide naar Arendahl; kapt. L.H. Holst, TWEE GEZUSTERS, naar Holmstrand; kapt. A. Olsen, EMANUËL, naar Oostrisoer.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 oktober. Binnengekomen: kapt. R. Albers, van Memel; kapt. H.G. Dreijer, van Stettin; kapt. P.G. Bakker, van Stege.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden wensende op te richten een Sociëteit, ten doel hebbende het uitzenden van schepen naar Groenland en Straat Davids, ter walvis- en robbenvangst, en daartoe begunstigd met de approbatie en autorisatie van Zijne Majesteit de Koning, nodigen hunne stads- en landgenoten uit tot deelneming in deze Sociëteit.
De actiën zijn bepaald op NLG 500 ieder, en van nu af, gedurende vier weken, zal de inschrijving kunnen geschieden en de statuten verkrijgbaar zijn bij de volgende heren:
- Lamaison en Brouwer te Amsterdam,
- J.B. Westerwoudt te Amsterdam, en F. Smit te Amsterdam,
- Coopman de Witt en Lennaerts te Amsterdam,
- G. van der Spruijt, te Leiden en A. Bruin te Leiden,
- W. van der Vlugt te Haarlem,
- J.A. Kluppel te Alkmaar,
- Telting en Versteeg te Edam,
- C. van der Wolff Courrech te Hoorn,
- Mr. M.K. Reijffert te Enkhuizen,
- K.A. en C. de Vries te Zaandam.
Harlingen, den 6 oktober 1824
Pieter Rodenhuis, Dirk C. Zijlstra, Y. Rodenhuis, Jan S. IJzenbeek, en Jarig Mollema


Datum: 14 oktober 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 oktober. Den 11den arriveerden te Helvoetsluis Zr.Ms. fregatschip van oorlog DE SCHELDE, kapitein Polders; JOHANNA THOLEN, kapt. D. Michels, van Riga; REBECCA, kapt. J. Anderson, van Hull; la LOUISE, kapt. Enols, van Granville.
Den 12 zeilden COMMERCE, kapt. W. Frost, naar Londen; DRIJADE, kapt. J.G. Low, naar New York, en arriveerden DUKE OF KENT, kapt. D. Pound, van Londen; HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Ahrends, van Kopenhagen.
Den 13 arriveerden de VERWACHTING, kapt. H. Gerdes, van Stettin; BLUCHER, kapt. O.E. Fisser, van Bergen, en ANNA CATHARINA, kapt. P.T. Sonnichsen, van Rippen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 oktober. Men meldt van Brielle van den 14 dezer, dat de vorige uitgezeilde schepen wel in zee gekomen zijn;
den 11 zeilden the ENDEAVOUR, kapt. J. FINCH, naar Maldon; de NEPTHUNIS, kapt. T. Koning, naar Bergen, en arriveerden de FLORA, kapt. C. Klok, van Londen; the FRUE BLUE, J. Conwell, van Colchester; de VROUW METTA, kapt. T. Meinders, van Rippen;
den 12 zeilden der ZEEREUTER, kapt. J.H. Evers, naar Rostock; de MARGARETHA ELIZABETH, kapt. H. Dilwitz, naar de Oostzee; de JONGE JAN, kapt. M.J. Schoon, naar Brest; en the PRINCE OF SAXEN-COBURG, kapt. J. Ladd, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 oktober. Den 12 arriveerden te Maassluis het schip die HOFFNUNG, kapt. C. Zwanenburg, van Rostock, en de OLIEBOOM, kapt. J. Onderduin, van Christiaansand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 oktober. Van Den Briel wordt van den 13 gemeld, dat de vorige uitgezeilde schepen wel in zee gekomen zijn;
Den 12 zeilden the SOVEREIGN, kapt. W. Austin, naar Shoreham; de MARGARETHA BENJAMINA, kapt. A. Berk, naar Hull; the URANIA, kapt. A. Lecocq, naar Guernsey; die HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, naar de Oostzee; the ACTIVE, kapt. J. Lord, en the HEBE, kapt. W. Wright, naar Ipswich, en arriveerden DE CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik, van Stettin, en de JONGE ALIDA, kapt. J.D. Brinkman, van Hamburg naar Rouen, als bijlegger door nood.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 oktober. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild, de schepen THEODORE, kapt. E. den Duijts, naar Kadix; zijnde dit schip echter door contrariewind (opm: tegenwind) terug; de COURIER, kapt. C. Clijmans, naar Buenos-Ayres; de VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, de COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries, en de JONGE JOHANNA, kapt. G.J. Segaert, naar Londen; EBENEZER, kapt. N. Belteljen, naar Ringjöbing, en KAREN WILHELMINA, kapt. H. Kranse, naar Neuburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen EENDRAGT, kapt. Speelman, van Liverpool, en PELICAEN, kapt. Rieke (opm: pleit PELICAAN, Brussel, kapt. J.H. Riecke), van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 oktober. Den 7 dezer is alhier ter rede gekomen, het schip DE GOEDE HOOP, kapt. J. Zandstra, van Londen naar Dordrecht gedestineerd, met ballast.
Ook zijn, van den 7 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen le CONSTANT (opm: brik, Antwerpen), kapt. J. Keijser, van Rio Grande, met huiden, enz; l’UNION (opm: kof), kapt. J. van den Broecke, van Londen, met stukgoederen; ROSWELL, kapt. R. Andersen, van Triëst, met oliën; SAINT PAULS, kapt. R. Appelgarth, van Hull, met stukgoederen.
Den 6 en 7 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild THEODORUS (opm: THÉODORE), kapt. E. den Duijts, naar Cadix, met stukgoederen, zijnde dit schip echter door contrariewind terug; de COURIER (opm: brik, Antwerpen), kapt. C. Clijmans, naar Buenos Aires, met steenkolen; de VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, en de COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries, beiden naar Londen, met boomschors; EBENEZER, kapt. N. Belreljen, naar Ringkjobing, met vlas en koffie; KAREN WILHELMINA, kapt. H. Kranse, naar Neuborg, met steenkolen; de JONGE JOHANNA, kapt. G.J. Segaert, naar Londen, met boomschors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aanbesteding. Burgemeester en wethouders der stad Rotterdam zijn genegen op donderdag den 21 oktober 1824, des middags te 12 uren, ten raadhuize dezer stad aan de minstinschrijvenden der binnen deze stad wonende bazen publiek te besteden: de aanbouw van een stoomboot, bestemd voor de overvaart van Rotterdam op Katendrecht, volgens de conditiën, welke dagelijks – de zondag uitgezonderd – ter lezing zullen liggen aan het stads-timmerhuis, alwaar ten opzichte van het hiertoe behorende bestek en de tekening nadere onderrichting zal zijn te bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 oktober. Het schip de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, van Petersburg naar Antwerpen, is den 9 oktober wegens tegenwind, doch in goede staat, in Terschelling binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, wensende op te richten een Sociëteit ten doel hebbende het uitzenden van schepen naar Groenland en Straat Davids voor de walvis- en robbenvangst, en daartoe begunstigd met de approbatie van Zijne Majesteit de Koning, nodigen hunne stad- en landgenoten uit tot het deelnemen in deze Sociëteit. De actiën zijn bepaald op NLG 500 ieder en van nu af aan gedurende vier weken zal de inschrijving kunnen geschieden en de statuten te verkrijgen bij de volgende heren:
Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam; Jan Loopuijt te Schiedam; Hartsink & Co te Delft; Mr. W.J. van der Jagt te ’s Gravenhage en Vogelsang & Co te Dordrecht.
Harlingen, den 30 september 1824
Pieter Rodenhuis, Dirk C. Zijlstra, Y. Rodenhuis, Jan S. IJzenbeek en Jarig Mollema.


Datum: 15 oktober 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De ondergetekende, strandvonder van den eiland Schiermonnikoog, gedenkt op den vijf en twintigste dezer maand oktober, des namiddag ten één uur, bij het pakhuis aldaar, publiek te laten verkopen een gedeelte ener briksvleet (opm: staand en lopend want, alsmede zeilen van een brik), afkomstig van het tussen de eilanden Rottum en Schiermonnikoog dezes jaars gestrande schip, genaamd ’s KEEN, bestaande voornamelijk in: 1 brikzeil, 1 fok, grote stengestagzeil, 1 lijzeil, 2 marszeilen, 2 enden ankertouw, 2 kompassen, enige stukken want, enig lopend touwwerk, en wat meer tevoorschijn zal worden gebracht.
De strandvonder voornoemd, R.M. Fenenga
(opm: het Wrakkenregister van de Hydrografische dienst vermeldt hierover: wrak nr. 692, brik, lading hennep, Simonszand, naam onbekend, 22 augustus 1824 gestrand; Simonszand is een plaat tussen Schiermonnikoog en Rottum)


Datum: 16 oktober 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 oktober. Van den 10 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild AMELIA JOHANNA, kapt. J.G. Orsel, naar Leith, met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.D. Wolbers, en JEREMIAS, kapt. L. Sijbes, beide naar Leith met boomschors; de JONGE ISABELLA (opm: JONGE ISABELLE, Brussel), kapt. G.R. Schippers, naar Arbroath, met vlas, enz.
Ook zijn gisteren en heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN), kapt. J.H. Riecke, van Londen, met stukgoederen; FORTUNA, kapt. J.A. Schonefeld, van Malaga, met fruit; AURORA, kapt. P. Hansen, van Triëst, en MAGDALENA, kapt. H.R. Lutje, van Liverpool, beide met stukgoederen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 oktober. De wind WNW, storm. Niets gepasseerd. Geen postschuit gevaren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 oktober. Onder de jurisdictie van Huisduinen is gestrand, het schip DE LIEFDE, kapt. C. de Boer (opm: pink VREEDE, bouwjaar 1784, kapt. Cornelis Jans de Boer), geladen met hout van Drammen. De kapitein, stuurman en bootsman zijn, met een sloep die van Huisduinen tot redding was afgestoken, benevens zeven mensen, die in en tot de sloep behoorden, alle omgekomen.
(opm: deze scheepsramp, zie ook RC 191024, AC 201024, 211024, LC 261024, DC 281024, AC 011124 en DC 131124, zou de aanleiding vormen tot de oprichting van zowel de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Mij, als van de Zuid-Hollandsche Mij tot Redding van Schipbreukelingen [zie RC 111224], in 1991 gefuseerd tot de Koninklijke Nederlandse Redding Mij)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 oktober. Van het schip AURORA, kapt. J. Clausen, met hout van Drammen, is de equipage gered.
Volgens bericht van Callandsoog, is aldaar gestrand, een schip, waarvan de naam onbekend. Zo men meent is ook van de rede een schip op de Zuidwal gedreven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal, voor de winter, worden geëxpedieerd het snelzeilend gekoperd fregatschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. A.C. Edeling; zullende dit schip de Kaap de Goede Hoop aandoen. Personen of familiën van deszelfs bijzonder geschikte inrichting, voor de overtocht naar Java of de Kaap de Goede Hoop, als passagiers wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren aan de kargadoors Coopman en de Witt en Leenaerts, Van Olivier en Comp, Hoijman en Schuurman of de Vries en Comp, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De Kamer van Koophandel en Fabrijken brengt hiermede ter kennisse der belanghebbenden, dat uit hoofde van de schijnbare vijandelijke gezindheid der Algerijnse regering, de commercie zich van konvooi zal kunnen voorzien, en dat de Nederlandse koopvaardijschepen welke mogten verlangen uit de baai van Gibraltar door de Middellandse zee gekonvooijeerd te worden, zich tegen de helft der aanstaande maand november in die baai zullen moeten bevinden, alwaar naar gissing alsdan twee lands vaartuigen, een fregat en brik, zullen zijn aangekomen; terwijl zodanige koopvaardijschepen welke konvooi mogten verlangen uit Nederland naar Gibraltar of de Middellandse zee, zich tegen het laatst der lopende maand oktober zullen moeten verzamelen te Vlissingen, om van daar, onder geleide van bovenbedoeld fregat, de reis voort te zetten.
Dordrecht, den 15 oktober 1824 Jacob van Wageningen,
Secretaris


Datum: 17 oktober 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

's Gravenhage, 14 oktober. Bij de storm, welke gisteren uit het WNW gewoed heeft, is omstreeks drie uren namiddag het sloepschip de DRIE GEZUSTERS, met stukgoederen en koffiebonen van Londen naar Rotterdam bestemd, een groot half uur bewesten Scheveningen, gestrand. De gehele equipage en alle de passagiers zijn, op één man na, die zich met zwemmen heeft willen redden, zo men zegt de zoon van de stuurman en in de branding over boord gesprongen, behouden aan land gekomen. De goederen worden thans uit het schip, hetwelk denkelijk weg zal zijn gelost.


Datum: 18 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 15 oktober. Gisteren, bijna de ganse dag door, heeft het een zware storm uit het west noord-westen gewaaid, welke bijzonder omstreeks 3 uur namiddag zwaar opstak en toenam, en met afwisselende regenbuien, een deel van de vooravond voortduurde.
Behalve het afwaaien van enige dakpannen en vorsten, en het omrukken van enkele bomen, heeft men van hier in de omtrek geen ongelukken te vermelden, dan alleenlijk, dat, omstreeks 8 uur, bewesten Scheveningen, is gestrand het sloepschip de DRIE GEZUSTERS, van Londen naar Rotterdam bestemd, met een lading stukgoederen en koffiebonen. De equipage en passagiers, die zich aan boord van hetzelve bevonden, zijn, op één persoon na, die nog vermist wordt, gelukkig gered geworden. (Ook in Amsterdam heeft dezelfde storm enige bomen ontworteld of gebroken en schoorstenen afgeworpen).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 oktober. Den 13 dezer binnengekomen VROUW FENNA, kapt. L.H. Muggenborg, van Livorno; dezelve is den 14 oktober, na verlies van anker en touw, op de Zuidwal aan de grond gedreven, heeft het roer afgestoten en een schuit met volk, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelingen overeenkomst), aangenomen, ook een lichter aan boord, om de lading potash en diverse stukgoederen te lossen. (opm: zie AC 211024)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 15 oktober. De op gisteren te Calandsoog bij de Groote Keet gestrande schepen zijn: de INDUSTRIE, kapt. H. Gundersen, met hout van Drammen, en de JONGE HENDRIK, kapt. N. de Wilde, met stukgoederen, van Havre en Rouen. (opm: de JONGE HENDRIK bleef behouden)
Volgens geruchten zouden op het Eijerland ook enige schepen gebleven zijn.
Van de op gisteren verongelukte zeven mensen, welke met een sloep van Calandsoog te hulp waren gekomen, heeft men er één gered.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 oktober. Binnengekomen JANUS, kapt. J. Hofding, van Teneriffe; ELISABETH, kapt. B. Biorlow, van Drammen; WIJBRANDINA, kapt. M.R. Klijn, van Rotterdam naar Leith, als bijlegger, door lekkage, verlies van zwaard en andere schaden, heeft een gedeelte van de lading overboord geworpen en is in de haven van Texel gezeild.
In het gat ten anker kapt. Buhrmeester, van Archangel.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 13 en 14 oktober. Den 13 oktober is op het Vlie gestrand, het schip HABETS ANKER, kapt. J.G. Helman, van Mandahl naar Amsterdam, het volk is geborgen.
Op de Vlie rede was drijvende een partij Noorse delen, wrakhout en vleet, van een ra-schip, de masten van onderen groen en boven wit.
Den 13 zijn binnengekomen kapt. R.D. Lovius van Londen; kapt. A. Dazet, van Randers; kapt. J.W. de Groot, van Drammen; ook nog een kof zo men zegt, kapt. Dijkstra, van Noorwegen naar Harlingen, welke den 14 oktober zijn grote mast heeft gekapt.


Datum: 19 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 oktober. Binnengekomen WILLIAM, kapt. Cox, van Londen; CATHARINA ELISABETH, kapt. F. Wachter, van Archangel, nog een kof, naam onbekend.
Uitgezeild VROUW DIEUWKE, kapt. K.B. Teppema, en CORNELIA, kapt. J. de Jong, beiden naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal vóór de winter worden geëxpedieerd het snelzeilend gekoperd fregatschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. A.C. Edeling, zullende dit schip de Kaap de Goede Hoop aandoen. Personen of familiën, van deszelfs bijzondere geschikte inrichting voor de overtocht naar Java of de Kaap de Goede Hoop als passagiers wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren aan de cargadoors Coopman en De Witt en Leenaerts, Van Olivier & Co, Hoyman & Schuurman of De Vries & Co, te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 oktober. Het schip de VREDE (opm: VREEDE), kapt. C.J. de Boer, met hout van Nerva naar Amsterdam, is den 13 oktober in het Gat van Texel ten anker gekomen, doch door de sedert opgekomen hevige storm onder de jurisdictie Huisduinen gestrand. Het volk is geborgen, uitgezonderd de kapitein, stuurman en bootsman, die met een ter hunner redding afgestoken sloep omgeslagen en benevens zes mensen van de zeven tot de sloep behorende, omgekomen zijn. (opm: zie o.a. AC 161024)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 oktober. Het schip AURORA, kapt. J. Clausen, met hout van Drammen naar Amsterdam, is mede bij Huisduinen gestrand; doch het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 oktober. Ook zijn te Kalandsoog en bij de grote Keet gestrand de schepen INDUSTRIE, kapt. H. Gundersen, met hout van Drammen, en de JONGE HENDRIK, kapt. H. de Wilde, met stukgoederen van Havre en Rouaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 oktober. Het schip HABETS-ANKER, kapt. J.G. Helman, van Arendsdahl naar Amsterdam, is den 13 oktober, des avonds, op Vlieland gestrand, doch het volk geborgen, en de volgende morgen het schip de JONGE ANTJE, kapt. A.H. Jemkes (opm: tjalk, in LC 191124 naam kapitein vermeld als Arend U. Emkes, vermoedelijk buitenlander), met ballast van Londen naar Emden; het volk is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 oktober. In de nacht, tussen den 14 en 15 dezer, zijn bij de Koog, op Texel, gestrand de Noorse pink PALLAS, kapt. L. Nielsen, van Drammen naar Edam, geladen met hout, de equipage is met levensgevaar gered; de lading en tuigage worden geborgen, doch het schip zal weg zijn;
alsmede een Nederlands tjalkscheepje, de naam onbekend, met haver beladen geweest, die er uitgeslagen is en langs het strand verspreid ligt; de mast, het roer en de luiken zijn er afgeslagen; de equipage is verongelukt.
Op het strand is aangespoeld en gevonden een kind, zijnde een meisje, naar gissing één jaar oud; ook een halve tonne-boeitje, wit geschilderd, waarop met zwarte letters aan de bodem van hetzelve vermeld staat de naam B. Schoon, zeer mogelijk van bovengemeld tjalkscheepje afkomstig en denkelijk de naam van de schipper zullende zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. Op de stranden van het Eijerland een tjalkscheepje het onderste boven liggende, beladen met houtwaren, zonder equipage, de naam onbekend; in de Buitengronden vervallen een Deens galjasschip de KONING DAVID, van Tunderen, zonder masten en volk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 oktober. Op de Horst van Vlieland zijn met een wrak aangespoeld de stuurman, bootsman en timmerman van het Noorse brikschip de MERCURIUS, kapt. C. Woole, van Santfjord naar Rochelle gedestineerd, met delen geladen; de kapitein met deszelfs zoon, een matroos en de kok zijn daarvan verongelukt. Nu in de Gronden van het Eijerland een Hanoveraanse smak (opm: CHRISTOFFEL JACOBUS, zie RC 211024) en een Noorse schoener (opm: EMILIA JOHANNA, zie RC 211024), de namen onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 oktober. Op het Westeinde (opm: van het Vlie) is gisteren namiddag gestrand het schip (opm: brik, zie LC 191124) de VROUW MARGARETHA, van Christiaansand, met hout naar Rotterdam, gevoerd door schipper G. Pijbes; het volk is geborgen, doch het schip is vanmorgen aan stukken geslagen.
(opm: PGC 221024 voegt aan haar bericht van deze stranding nog toe: Opzigtelijk dit schip is bij ons een bijna gelijk berigt uit Veendam, door het Zeemanskollegie, ingezonden, met verzoek om het navolgende publiek te maken: “De Belanghebbenden worden langs dezen weg van dit treurig ongeval onderrigt, met te kennengeving tevens, dat zij zich omtrent het schip en het verder geborgene kunnen vervoegen bij de Opper-strandvonder te Texel.”)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden, dat, in gevolge het 13e der artikelen van overeenkomst, en de nadere aankondigingen van Zijne Excellentie de minister voor de nationale nijverheid en de koloniën, in de staatscouranten van den 14 en 18 september I.I. geplaatst, op den 25 dezer maand zal worden gevaceerd tot de ontvangst der tweede storting van 10 percent, op dezelfde plaatsen, waar de eerste geschied is.
Tegen deze betaling en de intrekking der vroeger afgegevene kwitantiën, over de 5 pCt, zullen alsdan provisionele bewijzen van deelgeregtigheld worden afgegeven waarop kwitantiën voor de beide stortingen zullen zijn aangetekend.
's Gravenhage, den 16 oktober 1824 Van de Poll, president
De Clercq, secretaris

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen NORDSTERN, kapt. Hans Niemann, van Archangel, met pik, teer en matten; de VROUW GEZINA, kapt. A.W. Banting, van Wismar, met raapzaad, en MINERVA, kapt. Hans Ring, van Sonderborg, als bijlegger, naar Londen gedestineerd, met haver.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 17 oktober. Heden arriveerde uit zee KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, en zeilde op zee de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, naar Londen.
Van het schip AURORA, kapt. J. Clausen, met hout van Drammen, is de equipage gered.
Volgens bericht van Calandsoog, is aldaar gestrand een schip, waarvan de naam onbekend (opm: JONGE HENDRIK, zie AC 181024).
Zo men meent is ook van de rede een schip op de zuidwal gedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De ondergetekenden wensen op te richten een Sociëteit, ten doel hebbende het uitzenden van schepen naar Groenland en Straat Davids, voor de walvis- en robbenvangst, en daartoe begunstigd met de approbatie en autorisatie van Zijne Majesteit den Koning – nodigen hun Stad- en Landgenoten uit tot het deelnemen in deze Sociëteit. De actiën zijn bepaald op NLG 500 ieder, en van nu af aan, gedurende vier weken, zal de inschrijving kunnen geschieden, en de statuten te verkrijgen bij de volgende Heren:
H.H. Nap, Hund & Comp. te Groningen.
Harlingen den 30 september 1824
Pieter Roodenhuis, Dirk C. Zijlstra, IJ. Rodenhuis, Jan S. IJzenbeek en Jarig Mollema


Datum: 20 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 oktober. Binnengekomen RICHARD, kapt. T. Kise, van Archangel; VREDE EN VRIJHEID (opm: fluit), kapt. J.A. Lammers, van Nerva; HABET, kapt. L.C. Sunde, van Drammen; HAVRE, kapt. J.N. Sander, van Wolgast naar Lissabon bestemd, als bijlegger, om order en heeft zeeschade.
Gisteren na posttijd binnengekomen de VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland, en JONGE JAN, kapt. H.L. Bovenkamp, beide van Londen. Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 oktober. Zo immer ongelukkigen aanspraak mogen maken op de menslievendheid hunner natuurgenoten, voor zeker zijn het de overgeblevene weduwen en kinderen van de op den 13 oktober jongstleden zo ongelukkig als eervol bij Huisduinen gesneuvelde zeelieden.
Dadelijk na het stranden van het schip van kapt. C. de Boer, komende van Nerva, begaven zij zich, niettegenstaande de verschrikkelijke zee, in een sloep, ten einde zo mogelijk de schepelingen te redden; de eerste reis zulks mislukkende en met hun vaartuigje, half vol water, op strand teruggeslagen zijnde, hervatten zij hun voornemen en hadden het geluk het schip te bereiken, redden zeven mensen en brachten dezelve behouden aan de wal; hier door hunne menslievendheid zo rijkelijk beloond ziende, begaven zij zich andermaal met het grootst mogelijke gevaar in zee, naderden wederom het schip en ook de nog overige gebleven manschappen ontrukten zij aan de dood; dan helaas! weinige ogenblikken daarna werden zij alle een prooi van de golven, in het gezicht van sommige hunner vrouwen en bloedverwanten, welke zich op strand bevonden.
De namen van de verongelukten zijn:
Fulps Bregman nalatende vrouw en drie kinderen.
A. Been nalatende vrouw en twee kinderen.
Leendert de Wat nalatende zwangere vrouw en twee kinderen.
Corn. Zuidewind nalatende een vrouw.
Reijer Groeneveld nalatende vrouw en twee kinderen.
A. Kramer nalatende vrouw en één kind.
Allen in de bloei van hun leven en behoeftige toestand.
De ondergetekende, gaarne alles willende aanwenden om, zo mogelijk hun verschrikkelijk noodlot enigszins te verzachten, biedt zijn welwillende stadsgenoten de gelegenheid aan, daartoe mede te werken, zullende hij te zijnen huize, des verkiezende tegen kwitantie, de bijdragen ontvangen en, uit hoofde zijner betrekkingen te Huisduinen en aan Den Helder, voor de best mogelijke bezorging derzelve zorgdragen.
Amsterdam, den 18 oktober 1824 B. van Spreekens,
Heeregracht, over de Drie Koningstraat, No. 406


Datum: 21 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De ondergetekenden berichten aan de effectieve en honoraire leden van het College Zeemans Hoop en aan hun verdere stad- en landgenoten, dat er in het gewoon lokaal van het College, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, gedurende de eerstkomende 14 dagen, voormiddags van 10 tot 3 ure, een gesloten bus is geplaatst, tot ontvangst van liefdegiften, ten behoeve van de huisgezinnen dier zes personen, die op den 14 dezer hun leven hebben verloren, bij het redden van de equipage van het bij Huisduinen gestrande schip de VREEDE, kapt. C.J. de Boer, van Nerva naar Amsterdam bestemd (opm: zie o.a. AC 161024).
Ten einde in de nood dezer ongelukkigen dadelijk te voorzien, is er, reeds op den 18 dezer, een somma van NLG 200, uit het weldadig Zeemans Fonds en daarna van NLG 164,80 uit de giften van enige leden van het College, overgemaakt aan de weleerwaarde heer De Koning, predikant aan Den Helder, die zich wel met de doelmatige verdeling dezer gelden heeft willen belasten. De ondergetekenden nodigen alzo hun menslievende stad- en landgenoten en in het bijzonder hun medeleden uit, om door milde bedragen de nood te helpen verzachten van zes ongelukkige weduwen en negen jonge kinderen, wier mannen en vaders de slachtoffers hunner moedige en edele pogingen zijn geworden.
Amsterdam, den 20 oktober 1824.
Namens het bestuur van het College Zeemans Hoop en het weldadig Zeemans Fonds,
Hend. Doeff, president – bestuurder van het weldadig Zeemans Fonds.
D. Kraijer, president van het College Zeemanshoop.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

De kof VROUW FENNA, schipper L.H. Muggenborg, van Amsterdam naar Livorno bestemd, is in de namiddag van den 19 dezer zonder roer, met adsistentie van een schuit om te sturen, in de haven van Texel gebracht. (opm: zie AC 181024)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Te Terschelling zijn binnengekomen M. Courbet, van Rouaan naar Riga, als bijlegger, wegens tegenwind; H. Pieper, van Lübeck naar Londen, als bijlegger, wegens verlies van ankers, touwen en zeilen; heeft loodsschuiten tot assistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Het schip gisteren gemeld, met de kiel boven op een riggel liggende is, volgens gevonden papieren, het Deense smakschip de VROUW ANTJE, van Bergen, kapt. M.G. Bruhn, met haver, van Husum naar Londen.
(opm: zie ook AC 261024; PGC 221024 meldde: … tegen de Rigchel [opm: een zandbank in de Vliesloot, ten zuiden van oostelijk Vlieland] ligt, met de kiel boven, een tjalk- of motschip, met een dubbele bodem, waarschijnlijk met haver geladen geweest; de equipagie zal denkelijk weg zijn)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 oktober. Het kofscheepje die ZWEI GESCHWÄGER, kapt. H.H. Siemsie, van de Hever naar Londen, is, in de nacht tussen de 14 en 15 oktober, bij Terschelling, op de plaat de Buiten Noordvaarder, gestrand; het volk is gered en door de loodsschipper M.D. Sterel op Terschelling aangebracht (opm: zie AC 221024).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 oktober. De Hanoverse smak CHRISTOFFEL JACOBUS, kapt. L.C. Scheepers, met rogge en gerst, van Emden, naar Port-Louis of Marseille, is op de Eierlandse Buitengronden gestrand en zal met de lading denkelijk weg zijn, doch het volk uitgezonderd de kok is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 oktober. De Noorse schoener EMILIA JOHANNA, kapt. P.C. Sunde, met delen en balken, van Frederikstad naar Caen, is mede op de Eierlandse Gronden gestrand, het volk is gered, doch het schip en de lading zullen insgelijks weg zijn, men was bezig met het bergen van de tuigage.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Kapitein B. Isernhagen, van Hull naar Helgoland, wegens storm in het Vlie binnengelopen, heeft het navolgende bericht medegedeeld: Naricht van Hull van een Hollands Straat-Davisvaarder in de Lewische Eilanden (opm: hier worden bedoeld: the Isles of Lewis, 58º15’ N.B. 6º40’ W.L, bewesten Schotland) binnengelopen. Dit bericht is ontvangen van een Straat-Davisvaarder uit dezelve plaats, den 25 september laatstleden, uit het register van de agent.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Kapitein J.B. Hoffding, van Teneriffe in Texel binnen, bericht, dat bij zijn vertrek van Teneriffe, aldaar in goede staat lagen Zr.Ms. oorlogs-fregat MARIA REIGERSBERGEN, kapt. Coertsen, en Zr.Ms. oorlogs-korvet POLLUX, kapitein-luitenant Eegh, beiden den 23 augustus uit Texel gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. De brik CHARLOTTA, kapt. A.B. Thore, van Amsterdam naar Gothenburg, is den 17 oktober door een vissersschuit voor Amsterdam teruggebracht; zijnde de masten en boegspriet in het val van Urk, op 15 voet water, gekapt moeten worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Het schip ANNA MARIA, kapt. J.D. Haijnes, van Suriname naar Amsterdam, lag den 18 oktober bij Durgerdam; hetzelve had het roer verloren, doch was voor het overige in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 oktober. Kapitein J.W. Wieben, van Leer te Amsterdam gearriveerd, bericht, dat een inkomende tjalk, denkelijk met granen geladen, welke den 14 oktober bij hem onder de Kuister ten anker lag, aan het drijven geraakt was en, zo hij vreesde, totaal verongelukt zou zijn. Voorts bericht kapt. Wieben, dat een kof, zijnde waarschijnlijk die FRAU KATARINA, kapt. Heinrich Koster, van Amsterdam naar Hamburg, van derzelver ankers geslagen en in groot gevaar geweest was, om op de Friese kust te verongelukken; door het kappen van de mast en vleet was dezelve echter behouden gebleven vervolgens te Harlingen binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 16 oktober. Den 14 dezer is aan de Zuidwatering aangespoeld een gedeelte van een scheepswrak, waarin scheepspapieren en andere gevonden zijn, waaruit men zou vermoeden dat op de kust is verongelukt het sloepschip ABBORREN, kapt. J.C. Kornbeck, van de Havannah naar Rotterdam gedestineerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 oktober. Van den 13 dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen de VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huisman, en de VROUW LUBBEGINA, kapt. C.H. de Weerdt, beide van Londen, met ballast; INDUSTRY, kapt. S. Melson, van Tonsburg (opm: Tönsberg) naar Ostende gedestineerd met houtwaren.
Voor Antwerpen bestemd LATONA, kapt. W. Airth, van Arbroath, met ballast; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Londen, met stukgoederen; DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Gerlofs, van Kadix, met stukgoederen; de VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Bordeaux, met potash, koffie, enz; de JONGE FERDINAND, kapt. M. van der Kerckhoven, van Christiaansand, met houtwaren; FELIX, kapt. C.M. van Dijck, van Malaga, met wijn en fruit; the ROBIN HOOD, kapt. J. Woodberry, van de Havannah, met suiker, met suiker en koffie; PEGASUS (opm: galjas PÉGASE, Antwerpen), kapt. G. de Haan, van Villa Nova, met stukgoederen; ELISABETH, kapt. P.J. Diercks, van Drontheim, met stokvis en traan.
Ook is den 12 dezer van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild the INDUSTRY, kapt. E. Mitchell, naar Arbroath, met vlas.


Datum: 22 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 oktober. Verleden nacht is op de plaat de Buiten-Noordvaarder gestrand de kof de TWEE GEZWAGERS, schipper H.H. Siemsen (opm: vermoedelijk ZWEI GESCHWÄGER, zie RC 211024), van Jever naar Londen bestemd. Het volk is door de loodsschipper M.D. Sterer geborgen en op Terschelling aangebracht.


Datum: 23 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Men zal op donderdag den 28 oktober 1824, des morgens ten elf uur, aan het strand, onder jurisdictie van Den Helder, bij opbod en afslag presenteren te verkopen: het hol of casco, van het achtjarig eiken brikschip AURORA, gevoerd geweest bij kapitein J. Clausen, lang circa 28 ellen; wijd ruim 7 en hol 4 ellen, met masten, stengen, raas en boegspriet, zittende op het strand, bij het dorp Huisduinen, in zodanige positie dat hetzelve met gunstig weder mogelijk zou kunnen worden afgebracht.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bekendmaking. Op daartoe ontvangen autorisatie van Zijne Excellentie van de Secretaris van Staat Gouverneur Generaal over Nederlandsch-Indië, zal, op zaterdag den 30 oktober 1824, te Soerabaja, publiek aan de meestbiedende, ter sloping, worden verkocht, Zr.Ms. wacht- en depôt-fregat VAN DER WERFF, en zulks ten overstaan van de kapitein ter zee, haven- en equipagemeester aldaar, bij wie alle inlichtingen, tot dien verkoop betrekkelijk, kunnen verlangd worden (opm: zie ook BC 261125).
De Schout-bij-Nacht, Commandant en Directeur van Zr.Ms. Zeemacht in Oost-Indië.
Bij afwezendheid, de Adjunct Directeur der Koloniale Marine, Ruloffs.
Batavia, 16 oktober 1824

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Corver, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 1 november 1824, des avonds te 6 uren, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extraordinair, welbezeild kofschip, genaamd ELIZE, gevoerd door kapt. J.F. Brouwer, lang 25 ellen 45 duimen, wijd 5 ellen 90 duimen, hol 3 ellen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Het schip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Kappen, van Amsterdam naar Hull, heeft voor het Wieringer Vlaak een anker en touw gekapt en is uit dien hoofde voor Amsterdam teruggekomen, alwaar het van een ander anker en touw zal voorzien worden en daarna de reis onverwijld zal voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 oktober. Van Harlingen wordt van den 18 oktober gemeld, dat op Ameland veel hout aandreef, hetwelk men dacht afkomstig te kunnen zijn van een op Vlieland gestrande brik, met delen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Den 16 oktober is ten noorden van Terschelling gezien een brik of galjas, zonder masten, met een vlag midden op het schip; dezelve dreef oostwaarts aan; bij dezelve is een smak bijgedraaid geweest; een loods- en een visschuit zijn van Terschelling derwaarts gezeild, doch het vallen van de avond heeft belet, iets verders des wegens te vernemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Kapitein L.H. Muggenberg, reeds gemeld, heeft den 11 september, op 40º39' N.B. en 06º49' O.L. van Teneriffe, gepraaid kapt. P.J. Pietersen, van Hamburg naar Rio de Janeiro, en den 26 dito, op 45º15' N.B. en 07º24' O.L. van Teneriffe, de brik HENRIETTE, welke in goede staat was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Kapitein B. Biörlöw, van Drammen, in Texel binnen, heeft op zijn reis een deklast, heksloep en schanskleden (opm: delen van de verschansing) verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. De Nederlandse kof PETER EN MARIA, kapt. C.P. Eggers (opm: Antwerpen), van Amsterdam naar Bristol, heeft, gedurende de jongste storm, ter rede van Texel, voor twee ankers liggen rijden en is vervolgens den 15 oktober, met hulp van een boot, in het Nieuwe Diep gekomen; hebbende het marszeil enz. verloren en schade aan ankertouwen bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Het schip HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, zoude den 31 augustus van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Te Suriname is aangekomen M. Koos van Amsterdam; te Bordeaux De Vries van Ostende en Gent; te Brest J. Buss van Dordrecht en te Dantzig J.A. Engels van Amsterdam.


Datum: 25 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 oktober. Uitgezeild VROUW LOLLINA, kapt. B.J. Jaski, naar Hull; LINEY, kapt. H. Hobart, naar Lynn; MOSES, kapt. J. Falkenberg, naar Drammen; HERFST, kapt. M. Holst, naar Gramstad; ELISE, kapt. L. Zachariassen, naar Tonsbergen (opm: Tönsberg).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 19 oktober. Binnengekomen J.P. Callesen, van Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 oktober. Na posttijd binnengekomen kapt. Z. Clausen, van Dantzig.
Het schip de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, voor de storm uit het Nieuwe Gat op de Vlierede gekomen, ligt thans weer in goede staat ter rede van Terschelling.


Datum: 26 oktober 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Volgens bericht van de Terschellinger loodsschipper Klaas Molenaar, had hij zich den 16 dezer, namiddag, naar een schip begeven, drijvende op 12 vademen water, het Oosteinde van Terschelling Z ten W van zich en bevonden, dat hetzelve was het masteloos Noorse schip HARMONIE, met hout beladen, het was vol water en op de last drijvende. Daar enige ledige kisten op het dek stonden, vermoed men, dat de schepelingen geborgen zijn door een smak, welke van tevoren bij hetzelve geweest was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Het schip van kapt. J. Glersöe, van Drammen te Amsterdam gekomen, heeft op deszelfs reis de deklast verloren, enige zeilen gesneden en andere schade bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Van kapt. M.P. Bruhn, gevoerd hebbende het smakschip de VROUW ANTJE, zijn, 16 oktober, ook op Ameland aan het strand gevonden enige papieren van de jaren 1821 en 1822 (opm: zie ook RC 211024).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Het schip KATARINA MARIA, kapt. H.A. Hansen, met koolzaad, van Nakskov naar Amsterdam is, volgens brief van Harlingen van den 20 oktober, na op het Bornrif zwaar gestoten te hebben en lek geworden te zijn, door vissers, op goede mannen (opm: bij mondelinge overeenkomst) zeggen, in het Amelander gat binnengebracht; daar hetzelve te diep gaat, om met de gehele lading te Harlingen te komen, had men van daar een lichter afgezonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Het schip de VROUW LUMMEGINA, kapt. J.J. Arents, uit Noorwegen naar Delfzijl, is, volgens brief van Bremen van den 16 dezer wegens tegenwind op de Wezer binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Het schip HERSTELLING (opm: kof, ex VROUW AUKJE), kapt. T.J. van der Zee, van Kiel naar Amsterdam, is den 15 oktober te Cuxhaven lek ontramponeerd binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Daniels, van Amsterdam naar Stettin, is, volgens brief van Cuxhaven van den 17 oktober, in de jongste storm, op Borkum bezet geweest zijnde, door zwaar zeilen om het van land te houden, lek geworden en na het kappen van zeilen, door de loodsen, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst), den 16 dito te Cuxhaven binnengebracht; zoude denkelijk moeten lossen, om te repareren; van de gesteldheid van de lading was nog niets bekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 oktober. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. H.H. Kraan, met rogge van Kiel naar Dordrecht, is den 14 oktober, des ochtends, bij Helgoland gestrand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 oktober. Het schip VROUW TRIJNTJE, kapt. A.T. Steffens, met rogge van Eckernförde naar Rotterdam of Amsterdam, is den 14 oktober, een mijl van Helgoland, gezonken, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 oktober. Van Hamburg wordt van den 19 oktober gemeld, dat op de hoogte van Helgoland een schip, te Schiermonnikoog te huis behorende, met man en muis zou zijn vergaan, zo men vreesde MARIA, kapt. T.G. Mellema, van Stettin naar Amsterdam. (opm: onjuist, schip is 30 oktober Cuxhaven binnengelopen, zie RC 041124)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Te Hamburg zijn aangekomen P.J. Huges, L.A. Pocker en H. Tannen van Amsterdam; M. Gurstkij van Antwerpen; te Rendsburg E.J. Visser van Schiermonnikoog, K.J. Scholtens en C.W. Slof van Delfzijl, W. Wijbes en M. Douwes van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 25 oktober. In een brief, geschreven aan boord Zr.Ms. fregat MARIA REIGERSBERGEN, wordt onder dagtekening van den 15 september j.l, ter rede van Santa Cruz, gemeld, dat dit schip, benevens Zr.Ms. korvet DE POLLUX, aldaar den 10 dezer maand, des morgen te 9 uren ten anker gekomen, en voornemens was des avond van bovengenoemde dag of des daags daaraanvolgende de reis naar Guinea voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het volgende is een uittreksel uit een brief van de weleerwaarde heer J. Romar, predikant te Huisduinen, en van de heer J. Dagger, lid van de gemeenteraad van Den Helder en Huisduinen:
Wij zijn in de gelegenheid, om u een tafereel te kunnen schetsen, hetwelk zeker van weinige uwer ooit zal gezien zijn geworden en in hetwelk de menslievendheid zich op het luisterrijkst vertoont; te weten:
Op den 14 dezer lagen er, niet ver van ons dorp, een schip en een brik ten anker, welke door de harde storm van hun ankers beroofd, aan strand geworpen en wel dadelijk in zulk een toestand gebracht werden, dat de daarop zijnde equipage in een ogenblik gevaar was, om in de golven bedolven te worden. Deze treurige mare was zodra niet in ons dorp (Huisduinen) bekend, of enige brave sloeplieden stelden al hun pogingen in het werk, ten einde te beproeven om, onder Goddelijke hulp, deze hun evenmensen te redden, waarom er dadelijk een sloep, door paarden getrokken, naar die plaats gebracht werd, waar de ongelukkigen zich bevonden, en hier gekomen zijnde sprongen dadelijk, schoon er een groot aantal sloeplieden aldaar tegenwoordig waren, zeven van onze wakkeren in de sloep, met namen Leendert de Wit, schipper, Arien Cornelisz. Kramer, Cornelis Zuijdewind, Willem Jacobz. Bregman, Cornelis Quak, Pieter van 't Hof en Jan Pieterz. Prins, om hun krachten te beproeven, om de in nood zijnde evenmensen te redden; echter met dat ongelukkig gevolg, dat men, door de hoge branding en door het verliezen van enige riemen, zich genoodzaakt zag het strand weer te kiezen, hetgeen dan ook, tegen verwachting van deskundigen, aldaar tegenwoordig, mocht gelukken.
Hierop stelde men dadelijk wederom middelen te werk, om het gebroken en verlorene te herstellen, ten einde een tweede proef te nemen; Arien Kramer en Cornelis Zuijdewind gingen, niettegenstaande zij reeds door nat en van koude half verstijfd waren, naar ons dorp, om riemen te halen en kwamen ogenblikkelijk, om hun hulp des te schielijke te bewerkstelligen, met twee paarden aanrijden, aan welker staarten zij de riemen gebonden hadden; bij hun aankomst werd dan ook terstond wederom afgestoken, maar nu, in plaats van bovengemelde Jan Prins, Pieter van 't Hof en Cornelis Quak, welke laatste door zijn zoon hierin verhinderd werd, gingen er drie anderen mee, Reindert Kruk, Reijer Groeneveld en Jacob Bun, met dat aller gelukkigst gevolg, dat men van de hevige branding meester werd, het schip naderde, op zijde klampte en met elf schepelingen gelukkig aan wal kwam. Maar nu moest er nog een derde poging worden bewerkstelligd, om de drie nog op het schip overgeblevenen te redden, en niettegenstaande men gaarne gezien had, dat deze bijna afgematte door anderen vervangen werden, (ja zelfs wilde de vader van Arien Kramer voor zijn zoon inspringen, doch kreeg ten antwoord: Zoude een vader voor zijnen zoon gaan! De vrouw van Leendert de Wit, zei: Man! denk toch om mij en mijn kinderen! waarop hij haar toevoegde: daar op het schip zijn ook misschien nog vaders en echtgenoten!) gingen deze bovengenoemde zeven weer in de sloep, om, ware het mogelijk, met inspanning van hun laatste krachten, de overige drie, de kapitein, stuur- en bootsman, te redden. Men bereikte dan ook ten tweedemaal het schip, doch de sloep, in de heenreis veel water overgekregen hebbende, werd op de terugreis door een ijselijke zee belopen, waardoor deze zeven brave sloeplieden, met de drie schepelingen werden omgeslagen en dus in de golven dobberden, voor welke zij zo edelmoedig, door herhaalde pogingen, hun natuurgenoten hadden trachten te behoeden. Het gejammer van echtgenoten, vaders, broeders, zusters en verdere aanschouwer was zieltreffend! Dadelijk stak hierop een andere boot af, welke intussen hier ook was aangebracht geworden, om, ware het mogelijk, hun brave makkers te redden; maar doordien men niet, zoals het in zulk een toestand wel meer gaat, in zulk een vereist wordende haast, haken of andere hulpmiddelen had medegenomen; bediende men zich alleen van het touw, dat aan het schip en op strand was vastgemaakt geworden, en kon men niemand redden dan Reindert Kruk, die dan ook bewusteloos werd aan wal gebracht en, door schielijk aangebrachte hulp, aan zijn vrouw en drie kinderen teruggegeven; maar, verbeelden hier een tafereel; in deze boot bevond zich ook de vader van Arien Kramer; deze zag zijn moedige zoon, welke zich op een riem had weten boven te houden, met de golven worstelen, zeggende: Vader, kunt gij eerst een ander redden, doe zulks, want ik kan het nog wel iets prangen; maar geen hulp middelen hebbende, moest de ongelukkige vader zeggen: neen zoon, wij kunnen u nog (opm: noch) anderen redden; hebbende toen zelfs nog de jonge Kramer zulk een tegenwoordigheid van geest, dat hij zei: groet dan de mijne; in de eeuwigheid vinden wij elkander weer!! En zo werd deze, gelijk de andere vijf braven, een prooi hunner edelmoedigheid, in die golven, waarvoor zij, zo grootmoedig als gelukkig, elf hunner medemensen gered hadden. Wij noemen dit daden, een Woltemade en een Narebout waardig. (opm: zie over deze ramp met de VREEDE o.a. AC 161024)
De ondergetekenden, zich overtuigd houdende, dat velen, door de lezing van het boven vermeld hoogst aandoenlijk voorval, zich zullen opgewekt gevoelen om iets af te zonderen tot onderkenning van zes behoeftige weduwen, waaronder drie in een zwangere toestand verkerende, en van tien vaderloze kinderen, hebben het genoegen te berichten, dat zij zich gaarne belasten met de inzameling, bezorging en, voor zo ver mogelijk, doelmatige aanwending der liefdegaven, welke mensenvrienden in deze stad of provincie, tot dat einde de ondergetekenden zullen willen doen toekomen.
Leeuwarden, den 25 oktober 1824. W.H. Suringar
P. Koumans Smeding


Datum: 27 oktober 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op woensdag de derde november aanstaande zal men te Egmond aan Zee, des morgens ten 10 ure, presenteren te verkopen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte: diverse scheepsgereedschappen, als: masten, rondhouten, anker, touwen, zeilen, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Alles herkomstig van het bij Egmond aan Zee, op den 15 oktober l.l, gestrande kofschip ALIDA, gevoerd geweest bij kapt. H.J. Benes (opm: zie ook RC 021124). Notitiën en verdere informatiën zijn te bekomen bij A. Krans, te Egmond voornoemd, en Jan Corver en Comp, te Amsterdam.


Datum: 28 oktober 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: voor goederen en passagiers, het Nederlands Fregatschip WILHELMINA, kapt. Willem Verloop, ligt gereed; heeft uitmuntende gelegenheid voor passagiers.
Idem: het Nederlands gekoperd Fregatschip INDUSTRIE, kapt. D.J. Bulsing; vertrekt den 10 november aanstaande; bij uitnemendheid geschikte plaats hebbende voor passagiers.
Suriname: het Nederlands Pinkschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter; hebbende een uitmuntende inrichting om passagiers te kunnen medenemen.
Idem: het Nederlands schip MARIA AGNITA, kapt. Paulus Rijnbende.
Marseille: het Nederlands Hoekerschip de JONGE ALIJDA, kapt. Arij Gaag van Berkel, ligt gereed.
Gibraltar en Malaga: het Zweeds schip OSCAR, kapt. Johann Sundberg.
Bordeaux: het Nederlands schip GEZINA JOHANNA, kapt. Jacob Remkes Sap.
Nantes: het Nederlands schip de HOOP, kapt. Hendrik van der Kolff; kunnende alleen nog enige zware goederen en kaas aannemen.
Newcastle: het Engels schip the ANN, kapt. Bertholomew Scott.
Bergen, in Noorwegen: het Noorse schip COMPAGNIET, kapt. Peter Poulssen.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De gesubstitueerde (opm: plaatsvervangende) strandvonders te Scheveningen, als daartoe gemachtigd door de heer agent van Lloyd’s voor het district van Rotterdam, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de wet, te zijn edeler overstaan, door de deurwaarder Pieter Meijs te Scheveningen voornoemd in het logement Het Hof van Holland op morgen den 29 oktober 1824, des voormiddags te elf uren, aan de meestbiedenden publiek en om contant geld te doen verkopen: dertien fusten benevens een aanzienlijke kwantiteit losse koffij, alles meer en minder beschadigd, geborgen uit het op den 14 oktober laatstleden in de nabijheid van het voornoemde dorp gestrand Engels sloepschip THREE SISTERS, kapt. John Pound, gekomen van Londen en gedestineerd naar Rotterdam, en welke koffij heden en morgen voor een ieder te zien is. (opm: ook het wrak van het schip is later verkocht, zie AC 021124)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De Kamer van Koophandel en Fabrijken alhier, maakt hiermede aan de belanghebbenden bekend, dat het Z.M. de koning behaagd heeft een Sjouw of Loodsseinvlag vast te stellen, welke ook de koopvaardijschepen van de voorste of fokkenmast zullen kunnen hijsen, wanneer zij verlangen mogten om in een der havens van dit rijk, of wel van andere landen, binnen geloodst te worden; en dat het model daarvan te zien is bij de ondergetekende.
Dordrecht, den 25 oktober 1824. Jacob van Wageningen, Jr.
Secretaris

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Het Zeemans Kollegie te Dordrecht berigt aan deszelfs respectieve stadgenoten, dat er in het Logement de Gouden Leeuw, bij de Vuilpoort, een bus geplaatst is tot de ontvangst van liefdegiften voor de huisgezinnen der zes personen die op den 14 dezer hun leven hebben verloren bij het redden der equipagie van het bij Huisduinen gestrande schip de VREEDE, kapt. C.J. de Boer (opm: zie o.a. AC 161024), en het is op de bekende milddadigheid hunner stadgenoten rekenende, dat het Zeemans Kollegie voorn. niet twijfelt of elk zal gaarne willen bijdragen tot leniging ener ramp die zo vele huisgezinnen in droefheid en armoede gedompeld heeft.
Dordrecht, den 25 oktober 1824.
In naam van het Zeemans Kollegie, Jan Schouten, President
G. Sandberg, Secretaris

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Kapt. G.F. Stopper, gevoerd hebbende het schip ANNA MARTHA (opm: tjalk, bouwjaar < 1814; kapt. Geert Fransen Stopper), van Faaborg naar Amsterdam, meldt van Amerum (opm: het eiland Amrum), dat hij den 13 oktober, met verscheiden anderen van Tonningen gezeild zijnde, dien avond ten 8 uren door een harden z. w. wind overvallen is geworden , waardoor zijn schip zwaar lek werd, hetwelk zoodanig toenam dat het den 14 des avonds zonk, even nadat hetzelve verlaten was geworden door hem en zijn volk, zonder iets te hebben kunnen bergen, en den volgende ochtend, met de boot te Amerum zijn aangekomen.


Datum: 30 oktober 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Keulen, 25 oktober. Volgens ontvangen berigten zal de stoomboot DE ZEEUW op morgen van Rotterdam naar Keulen vertrekken (opm: zie LC 091124). Men denkt op deze reis, zijnde tegen stroom, 4 dagen door te brengen en den 30 alhier aan te aan te komen. Deze stoomboot, welke de kracht van 50 paarden doet, is slechts voor de Zeeuwse wateren gebouwd en behoort tot diegenen, welke thans tussen Rotterdam en Antwerpen varen. Dezelve onderneemt deze Rijnvaart alleen met oogmerk om het vaarwater en de bedding der rivier te onderzoeken en op te nemen. Het resultaat van deze onderzoeking zal tot nut van de ijzeren rijn-stoomboot, DE KEULENAAR, aangewend worden, welke thans wordt gebouwd, en de kracht van 100 paarden zal doen.
(opm: het rader rivierstoomschip DE ZEEUW was het tweede stoomschip dat werd gebouwd bij W. & J. Hoogendijk en Co in Capelle a/d IJssel voor de Nederlandsche Stoomboot Mij in Fijenoord; het was in juni 1824 in Kralingseveer te water gelaten, waarna de door John Cockerill uit Seraing vervaardigde stoommachine van 50 NPK [of ca. 25 IPK] in het schip werd gebouwd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 oktober. Van den 17 dezer tot den 19 zijn op onze rede aangekomen: ANNA, kapt. N. Nissen, van Tecklenburg naar Londen gedestineerd, met haver; de JONGE KLAAS ZUININGA, kapt. K.H. Zuininga, van Christiaansand naar Rotterdam bestemd, met balken.
Naar Antwerpen bestemd de TWEE GEBROEDERS, kapt. P. Monier, van Hull, met ballast; OROMAZO, kapt. R. Roelofs (opm: brik OROMAZE, kapt. R. Rolufs), van Rio Janeiro, met koffie; de MORGENSTER, kapt. H.T. Veen, van Londen, met stukgoederen; the RESTITUTIVE, kapt. Th. Welcun, van Dundee, met ballast; the UNITY, kapt. J. Lyell, van Riga, met zaad; PROVIDENTIA (opm: schoener, Antwerpen), kapt. Th. van der Steen, van St. Jago, met wijn en fruit; de JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muijs (opm: J.F. Muys), met stukgoederen, en de VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, met ballast, beide van Londen; de DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Claassen, van Havre-de-Grace, met stukgoederen; de JONGE JACOBUS, kapt. T.C. de Boer, van Arbroath, met ballast; de VROUW MARIA, kapt. D.G. Robijns, van Marseille, met stukgoederen.
Van den 20 dezer tot den 23 zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VROUW ANNA, kapt. B.H. Schuring, van Liverpool, met klipzout; LUDOLF THEODORUS, kapt. K.A. Zijl, en ANTONIUS, kapt. J.P. Schoncke, beide van Riga, met lijnzaad; l’ISIS, kapt. J. Morel, met katoen en huiden, en de HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff, met huiden, beide van Havre-de-Grace; ACOSTA, kapt. Walst Leyery, van Padang, met koffie; JOHN DICKINSON, kapt. S. Burias, van New York, met koffie; l’ADÈLE CHÉRIE, kapt. L. Bouvier, van Havre-de-Grace, met huiden en koffie.
Ook zijn sedert den 21 dezer, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DIANA, kapt. L. Bergman, naar Petersburg, met stukgoederen; BODEL CATHARINA, kapt. N. Erichsen, naar Noorwegen, met ballast; DANIEL, kapt. Z.M. Heldt, en die HOFFNUNG, kapt. J.F. Berding, beide naar Fitsry, met boomschors; INDUSTRIE TOMBURG, kapt. S. Melson, en BERTA CATHARINA FREDERIKSTADT, kapt. J. Jacobson, beide naar Ostende, met houtwaren; kapt. J.C. Iwert, naar Allien; die GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Bolwin, naar Poole, en de ZEEMEEUW, kapt. A. Plug, naar Londen, met boomschors.


Datum: 01 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men zal donderdag den 4 november aanstaande, aan Den Helder, publiek dien verkopen: de inventaris van het onder Huisduinen gestrande schip DE VREDE (opm: VREEDE, zie o.a. AC 161024), bestaande in ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Naar Suriname zal positief zeilen, het gekoperd fregatschip, genaamd ATALANTE, gevoerd wordende door kapt. Wilke Zuijdhoff, het schip ligt te Rotterdam, en is zeer gemakkelijk ingericht voor passagiers. De vracht te bevragen bij P. van Es, cargadoor aldaar, of bij N. Volkerts, op het Schravenhekje, No. 61, te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 oktober. Uitgezeild JULIOS, kapt. J. Jurgens, naar la Rochelle, dezelve is tegen de avond teruggekeerd.
Texel, 30 oktober. Binnengekomen EXPERIMENT, kapt. J. Clausen, van Malaga; GROENLAND, kapt. F. Ooms, van Straat Davids; GREVENDE KAREL WEDEL, kapt. A. Juel, van Drammen; SHANNON, kapt. L. Quiggin, van Hamburg.
Uitgezeild ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, naar Lissabon; HILIUS, kapt. J. Jurgens, naar la Rochelle; VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland en JONGE JAN, kapt. R.L. Bovenkamp, beide naar Londen; GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, naar Bristol.


Datum: 02 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De gesubstitueerde strandvonders te Scheveningen, zijn van mening, na gedane aangifte, ingevolge de wet, door de deurwaarder Pieter Meijs te Scheveningen, in het logement Het Hof van Holland op woensdag den 3 november 1824, des morgens te elf uren, aan de meestbiedenden, om contant geld, publiek te doen verkopen:
Het hol van het bij Scheveningen gestrande sloepschip, genaamd THREE SISTERS, gevoerd geweest door kapt. John Pound, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, kabels, waaronder een ijzeren, twee ankers, en verder volgens inventaris, alsmede een partij dennen planken, en andere houtwaren (opm: zie ook RC 281024). Gemeld schip is tot ’s morgens vóór 9 uur het best te zien, en de goederen van heden af, op de bergplaats van gemelde strandvonders.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Baltimore, (ook voor passagiers): het Amerikaans Fregatschip ULYSSES, kapt. P.W. Norman.
Adres bij Wambersie en Burger
Dublin: het Nederlands smakschip HARMONIE, kapt. Jan de Best.
Belfast: het Nederlands Hoekerschip ABRAM JOHANNA, kapt. M.G. Visser.
Idem: het Nederlands Hoekerschip de VROUW NEELTJE, kapt. Jacob van Gelderen.
Adres bij D. Burger en Zoon

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 oktober. Het Zweeds galjas PLANETEN, kapt. M. Klingstedt, met ijzer, van Stockholm naar Duinkerken, is bij Ameland verongelukt; de kapitein en stuurman zijn op Ameland aangekomen, doch de twee overige manschappen, benevens een Blankenezer loods, verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 31 oktober. Het schip WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, van Dantzig naar Amsterdam, is, volgens brief van Cuxhaven van 23 oktober, na een gedeelte van de tarwe over boord geworpen te hebben, den 22 aldaar lek en met schade aan de lading binnengelopen; volgens brief van den 26, had men reeds een begin gemaakt met lossen; men vreesde, dat, aangezien er enige voeten water in het ruim geweest waren, een groot gedeelte van de lading dadelijk zou moeten verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Het schip AURORA, kapt. T.K. Kleijn, van Demerarij naar Amsterdam, is, volgens brief van Antigua van den 15 september, den 10 aldaar met schade binnengelopen; een gedeelte van de lading was gelost en men dacht, bij gunstig weer, met 14 dagen de reis te zullen kunnen voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Uittreksel uit een brief van kapt. J. Boelen Jz, voerende het schip DELPHINA, liggende ter rede van Batavia, in dato 11 juli: Heden morgen aan boord zijnde, heb ik de bevestiging bekomen van het gerucht, dat kapt. Brandligt, voerende het schip THALIA, van Amsterdam naar Batavia, in de Straat Sunda zou zijn, daar mijn stuurman mij berichtte het schip gisteren bij het eiland Onrust te hebben zien liggen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 november. (uit Lloyds lijst van 29 oktober) De ALIDA, kapt. Benes, van Amsterdam naar Lynn, is te Bergen op de Nederlandse kust geraakt en in stukken geslagen. De lading is geheel verloren (opm: zie AC 271024).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 november. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW MARGARETHA, kapt. E.H. Pot, van Neustadt, met tarwe, en SPECULATION, kapt. J. Serck, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 oktober. Gisteren en heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de DRIE GEZUSTERS, kapt. J.C. Zellin (opm: brik DRY GEZUSTERS, ook TROIS SOEURS, Gent, Jean Chrétien Zellien), naar Rio Janeiro, en THEODORE (opm: kof THÉODORE, Gent), kapt. E . den Duyts, naar Kadix, beide met stukgoederen; JULIUS (opm: kof, Antwerpen), kapt. J.C. Nieschwagen, naar Cork; de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling, naar Bristol, en de ZEELUST, kapt. B.H. Pot, naar Tottrey, alle drie met boomschors; JOHANNA ELISABETH, kapt. M. Mesdagh, naar Batavia, met troepen (dit schip is door tegenwind terug gekomen); ANNA TEKELENBURG, kapt. N.N. Nissen, met stukgoederen, en de JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters, met boomschors, meekrap, enz, beide naar London; de VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, naar Arbroath, met vlas; JOHAN GEORGE, kapt. W. Kleininga, naar het eiland Wight, met boomschors; the SARAH, kapt. J. Clibbens, naar London, met vlas, zaad en huiden; LES SEPT FRÈRES, kapt. P. le Brass, naar Havre-de-Grace, met zink en tin.
Sedert den 24 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen MONNIKKENDAM (opm: kof), kapt. V. Kramer, van Lissabon, en de WINDLUST, kapt. G. R . Engelsman, van London, beide met stukgoederen; VASCO DA GAMA, kapt. A. Bezemer, van Batavia, met koffie en suiker; l ‘ECLAIR (opm: sloep ÉCLAIR), kapt. D.J. Salzsieder, van Malaga, met fruit en wijn; de VROUW JANNA, kapt. A.H. Breeland, van Bayonne, met stukgoederen; deze laatste heeft de reis in acht dagen gedaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 oktober. Den 19 arriveerden uit zee de SNELHEID (opm: kof), kapt. H.P. de Jonge, van Cardiff, en de VROUW ZWAANTJE, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jans Kortrijk), van Londen. Het schip SCOTIA, kapt. A. Mearns, is binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Den 20 arriveerden HOOP, kapt. H. van der Kolff, van Nantes; la CONSTANCE, kapt. Lefebre, van Rouaan.
Den 24 zeilden in zee MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil, naar Suriname, en JONGE ELISABETH, kapt. H.E. Hendriks, naar Alicante; dezelve zijn onder de zuidwal ten anker gekomen.
Den 25 arriveerde GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, van Londen; het schip ULYSSES, kapt. T. Noorman, alsmede de kapiteins P.S. Schuil en H.E. Hendriks, zijn op de rede gekomen.
Den 26 arriveerden HARMONIE, kapt. J. de Best, van Londen, en de VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, van Bordeaux.
Den 28 arriveerden HARLINGEN (opm: schoener), kapt. T.J. Smith, van Londen; VERWISSELING, kapt. A. Schaaf, van Villanova; EENIGHEID, kapt. J.J. Gars, van Greifswalde.
Den 30 arriveerden HERSTELD HOLLAND, kapt. J. van Wijk, VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, JUFVROUW ENA, kapt. R.J. Haverbult, alle van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 oktober. Den 19 arriveerden te Brielle de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, en de GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, beide van Londen.
Heden zeilde in zee de KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, naar Londen.
Den 20 zeilden BEATRIX ELISABETH, kapt. L. van der Wiel, naar Colchester; VROUW HENDRIKA, kapt. J.H. Smith, naar Lynn; MORGENSTAR, kapt. K.J. Meijer, naar Hamburg;
Den 21 zeilden EENIGHEID, kapt. H.P. Vos, naar de Oostzee; GESINA, kapt. M.N. Huising, naar Yarmouth; GOUDVISCH, kapt. H.J. Scholtens, VROUW ANTJE, kapt. A.G. Jonkhof, en VROUW HELENA (opm: smak VROUW ELLINA), kapt. J.R. Berg, alle naar Londen, en arriveerde uit zee JONGE CORNELIA, kapt. A.H. Oortjes, van Londen.
Den 22 zeilde FORTUNA, kapt. A.J. Heijen, naar Hull; SARA ELISABETH, kapt. L. Culenborg, naar St. Ubes; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.C. Uil, naar Bordeaux; JOHANNA MARIA, kapt. A. Nelson, naar Cork; DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, naar Gibraltar; DIANA, kapt. W.J. Stuit, naar Newcastle; JUFFROUW ANNA LUPINA, kapt. B.H. Pink (opm: MEJUFVROUW ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker), en JANTINA, kapt. H.R. Grimminga, beide naar Liverpool.
Den 23 arriveerde JOHANNA, kapt. H.T. Mulder, van Londen.
Den 24 zeilden VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Jeltes, naar Bordeaux, ANNA CATHARINA, kapt. P.T. Sonnichsen, naar Sonderhoe; MARGINA, kapt. R.G. Huisman, naar Dublin; VIGILANTIE, kapt. A. Duindam, naar Londen, en arriveerde uit zee de KONING DER NEDERLANDEN, kapt. J. Slater, van Londen.
(opm: van de kof VROUW MARGARETHA, bouwjaar 1799, zijn geen verdere zeetijdingen gevonden; evenmin van het overlijden van kapitein Harmannus Jacobs Jeltes of de vermoedelijke mede-opvarenden stuurman [en stiefzoon van de schipper] Albert Meilofs Pottjewijd, matroos Harmannus J. Molanus, en kok Derk Lammerts Kuiper; er moet dan ook worden aangenomen dat het schip onderweg naar Bordeaux is vergaan)
Den 26 arriveerde: VROUW LAMMEGINA, kapt. P. Smit, van Londen; ELZINA, kapt. E.G. Pekelder, en TWEE GEBROEDERS, kapt. R. de Vries, beide van Londen.
Den 28 arriveerde de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 30 oktober. Den 21 dezer arriveerden JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. G. de Reus, van Harwich, en VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen.
Den 28 arriveerde de HOOP, kapt. C. van der Bent, van Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden, dat, ingevolge het 9de der artikelen van overeenkomst, op den 9 november aanstaande, zal worden gevaceerd tot den ontvang der 3e storting, zijnde die van 15 pCt. over het bedrag der uitgegeven provisionele bewijzen, en dit wel tegen aantekening op dezelve.
De betaling zal, zonder onderscheid, kunnen geschieden op de volgende plaatsen, alwaar bij de vorige stortingen, hetzij ingevolge der aldaar geopende inschrijvingen, hetzij uit hoofde der aldaar betaalbaar gestelde aandelen, betalingen zijn gedaan; te weten:
Te Amsterdam, bij de Nederlandsche Bank, te Antwerpen, Brugge, Brussel, Doornik, Dordrecht, Gend, 's Gravenhage, Lieden, Luik, Mechtelen, Middelburg, Namen, Rotterdam en Verviers bij de agent van de algemene rijks-kassier ter plaatse.
De deelhebbers zullen, dien ten gevolge, in hun keuze tussen deze verschillende steden niet gebonden zijn door de plaats hunner vorige storting.
's Gravenhage, den 30 oktober 1824 Van de Poll, president
De Clercq, secretaris

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert, op morgen den 4 november 1824, des voormiddags ten elf ure, in de Vrije Heerlijkheid Callandsoog, in het openbaar te verkopen: het hol of casco, van het aldaar op den 14 van de vorige maand gestrande schip INDUSTRIE, gevoerd geweest bij kapt. H. Gundersen, met houtwaren van Drammen herwaarts gedestineerd; benevens deszelfs masten, zeilen, touwwerk en verder geborgen tuigage.


Datum: 03 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 1 november. Het fregatschip SUSANNA MARIA, kapt. C. Doets, van Suriname naar Amsterdam bestemd, is den 31 oktober des avonds, na gissing ten 6 ure, bezuiden Kijkduin, aan het strand vervallen en reeds een uur daarna totaal verbrijzeld; de kapitein, stuurman, loods en verdere equipage, met uitzondering van vier man, die zich op een gedeelte van de vleet hadden begeven, zijn omgekomen. De lading is mede geheel weg, verscheiden suikervaten zijn op het strand geslagen, doch allen stuk en ledig (opm: zie ook RC 041124, AC 081124, AC 091124 en PGC 091124).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert op vrijdag en zaterdag den 5 en 6 november 1824, des morgens om 10 ure, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte (om contant geld) aan Den Hoorn, op Texel en vervolgens langs de stranden en op het Eierland, publiek te verkopen:
- Plus minus 900 Noorse delen, lang één el en zeven palm, en van drie tot vier el, dik 8 duim, 6 streep en 9 duim.
- 1.900 Dito vierkant bezaagde en schalen, lang van 2 el tot 6 el en 8 palm, dik 3 duim en 2 streep, benevens enige spieren onbereide handspaken, balken, enz.
- Alsmede enige scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, zeilen, staand en lopend wand en gekapt touwwerk.
Alles herkomstig van en uit het in de storm van den 13 en 14 oktober ll. in de Eierlandse Buitengronden gestrande Noorse schoenerschip EMELIA JOHANNA, gevoerd geweest bij kapt. P.C. Sunde, van Fredrikstadt naar Caen gedestineerd geweest.
Nadere informaties bij de heren Canne en Balwé, cargadoors te Amsterdam, en bij C. Zunderdorp, te Texel.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 november. Binnengekomen VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. J. Ingerman, van Batavia; LOUSIA AGATHA, kapt. H. Breekling, van Suriname met verlies van ankers en touwen; SARA ELISABETH, kapt. J. Kruibergen, van Dordrecht, als bijlegger door tegenwind, bestemd naar St. Ubes; NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. J.P. Jelsma, van Londen.


Datum: 04 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men zal maandag den 8 november 1824, des avonds ten zeven ure, in het logement Den Rooden Leeuw, aan Den Helder, publiek, voor contant geld, presenteren te verkopen: de lading houtwaren, van het op den 14 oktober j.l. in de nabijheid van Den Helder gestrande brikschip AURORA, gevoerd geweest bij kapt. J. Clausen, van Drammen naar Amsterdam gedestineerd, en bestaande in 692 stuks grenen en vuren balken, van 5 tot 7½ ellen lang en 2½ à 3 palmen dik; 120 stuks dito kolders, van 4 tot 6 ellen, en 143 stuks delen, van 3 en 4 ellen.
De goederen zullen, van heden af aan voor elk te zien zijn op de stranden bij Huisduinen. Nadere informaties te bekomen bij de heren Laurin en Comp, kooplieden te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij executie, ter audiëntie van de rechtbank van eersten aanleg, zitting hebbende te Amsterdam, ten overstaan van de heer mr. J.J. Uitwerf Sterling, als rechter-commissaris, van een extra welbezeild hek Tjalkschip, genaamd VOLLAMINA, liggende binnen deze stad, in de Gelderse kaai; lang 16 ellen 75 duim; wijd 3 ellen 42 duim; hol één el 62 duim, en groot 41 tonnen, met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want, en verdere zich aan boord bevindende toebehoren; breder bij advertentie in dezer Stads Courant van de 28 oktober omschreven.
Deze executie geschiedt ten verzoeke van H.C. Zijtsema, kooplieden binnen deze stad, over dezen jare nog geen patent bekomen hebbende, wonende op de Singel, tussen de Blaauwburgwal en Korsjespoortsteeg, als bij endossement van F.H. Metger en Zoon, het recht bekomende tot de bodemarijbrief; hebbende tot Procureur W. Binger, wonende mede alhier. Opende jegens:
Schipper Barend Albers Sandjer, voerende het voormelde hek Tjalkschip en zijnde eigenaar van hetzelve, uit krachte van een vonnis bij de rechtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Amsterdam, rechtdoende in zaken van Koophandel, in dato 8 september l.l. ten behoeve van de executanten en ten laste van de geëxecuteerden gewezen, behoorlijk geregistreerd en gesignificeerd, waarbij dezelve is gecondemneerd geworden om aan de executanten te betalen een somma van NLG 456,95, zijnde het beloop van de bodemarijbrief, bij voormeld vonnis breder omschreven en zulks met de interessen van dien, à 6 procent in het jaar, sedert de 6 september l.l. tot de volle voldoening toe, en de kosten van de processe en waarbij onder anderen voorz. schip is verklaard te zijn verbonden en executabel, alsmede uit krachte van een vonnis bij de rechtbank van eersten aanleg, mede zitting houdende alhier, in dato 22 september l.l. gewezen, behoorlijk geregistreerd en vervolgens gesignificeerd; waarbij onder anderen de bevorens gedane in beslagneming blijkens proces verbaal, van dato 11 september l.l; is van waarde verklaard en de verkoop bij executie toegestaan ten overstaan van welgemelde heer rechter commissaris.
De rechtdag van de tweede opbieding en verkoop zal plaats hebben op maandag den 8 november 1824, des middags ten 12 ure, op het stadhuis, in het lokaal van de executie
verkopingen. Het voorm. hek Tjalkschip en toebehoren wordt door de executanten gesteld op een somma van NLG 25, behalve en buiten de lasten.
De memorie van lasten en veil condities is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eersten aanleg voornoemd.
Nader informatie te bekomen ten kantore van de procureur W. Binger, in de Zwanenburgstraat, No. 19, die voor de executanten occupeert. W. Binger, procureur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 oktober. Van den 28 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen SOKEN, kapt. A. Ash, van Hull, met stukgoederen; the DOVE, kapt. E. Coppell, van Sevilla, met wol; BELLONA, kapt. M.G. Rezener, van Bordeaux, met wijn, enz.; MARIA ANNA PACKET, kapt. H. Oties, van Villa Nova, met vijgen; de ZAANVLIET, kapt. O. Sijmons, met stukgoederen, en JEUNE NORBERT (opm: brik JONGE NORBERT, Antwerpen), kapt. J.B. Neurenberg, met suiker, koffie en huiden, beide van Lissabon; de JONGE CORNELIS, kapt. C. Teves, van Marseille, met stukgoederen; MARIA AUGUSTA, kapt. J.E. Gillender, met suiker, koffie, enz, en la FORTUNE, kapt. J.H. Durieux (opm: brik, kapt. Joseph Duriez, Oostende), met stukgoederen, beide van New York, het laatste schip is te Veere binnengelopen. (opm: de FORTUNE werd na lossing gesloopt)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 november. Den 31 oktober arriveerden ARNO, kapt. J. Cooke, van Stockton; SUSAN, kapt. J. Askew, van Ipswich; GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, van Hull; URANIA, kapt. A. Lecocq, van Guernsey; KLAZINA EN DIRKJE; kapt. C. Schilperoord, van St. Ubes, en LUNDBURY, kapt. R. Brash, van Hamburg, als bijlegger naar Colchester.
Den 1 november arriveerden uit zee WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, van Malaga; JOHN, kapt. J. Brewer, van Baltimore; LONDON PACKET, kapt. J. Ward, van Boston; ONVERWACHT, kapt. M. Rooderkerk, van St. Ubes, en POMONA, kapt. G. Curray, van Newcastle; en zeilde in zee de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson, naar Londen.
Den 2 dezer arriveerde VERWACHTING, kapt. J.H. Diggelaar, van Libau, met verlies van anker en touw. Het schip EENIGKEIT, kapt. J.J. Görs, is op de haven gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 november. Den 1 arriveerden uit zee ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van Londen, en GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden, van Malaga, de laatste wegens zeeschade.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 november. Het fregatschip SUSANNA MARIA, kapt. C. Doets, van Suriname naar Amsterdam, is, volgens brief van Den Helder, van den 1 november, de vorige avond, nabij Kalandsoog, jurisdictie van Den Helder, aan het strand vervallen en, alvorens zich iemand derwaarts kon begeven, geheel verbrijzeld; de kapitein, stuurman, loods en overige equipage, uitgezonderd vier man, zijn daarbij omgekomen, van het schip, voor zoveel men in de nacht zien kon, niets overgebleven en de lading geheel weg, drijvende aan het strand niets dan wrakhout (opm: zie ook AC 031124).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. Het schip GREVIN DE KAREN WEDEL, kapt. A. Inel, van Drammen naar Amsterdam, in Texel binnen, heeft op deszelfs reis de deklast verloren en andere schade bekomen en is, met hulp van schuiten, in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. Het schip de JONGE PIETER JACOBUS, kapt. T. Wijbes, van Hull naar Amsterdam, is, na veel stormen te hebben uitgestaan, eerst op de Texelse wal en toen voor de Eems bezet te zijn geweest en naderhand onder Helgoland ten anker gelegen te hebben, den 23 oktober in het Friese Gat lek binnengelopen en vervolgens den 29 dito bij Ameland binnengekomen, van waar hij dadelijk naar Amsterdam zoude opzeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. Het schip de JONGE PIETER, kapt. S.G. Brouwer, van Amsterdam naar Dantzig, is den 20 oktober te Memel binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 november. Het schip LUCIA MARGARETA, kapt. C. Pieper, van Südwesthorn naar Amsterdam, door zware storm verlies en schade aan zeilen bekomen hebbende, is den 14 oktober bij Helgoland ten anker gekomen en de volgende dag met meer anderen naar Cuxhaven gezeild, alwaar het lek bevonden is; men hoopte echter, dat de reparatie zonder lossen zoude kunnen geschieden, waarna het schip, bij gunstige wind, de reis zou voortzetten; gemeld schip is den 1 november reeds te Amsterdam gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 november. Het schip MARIA, kapt. T.G. Mellema, van Stettin naar Amsterdam, hetwelk men vreesde met al het volk vergaan te zijn (opm: zie RC 261024), is den 30 oktober, lek en onder aanhoudend pompen, te Cuxhaven door een loods binnengebracht; men was dadelijk begonnen de lading te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. De lading van het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Daniels, van Amsterdam naar Stettin, te Cuxhaven lek binnengebracht, was, volgens de brief van Cuxhaven van de 28 oktober, geheel gelost en meestendeels geheel onbeschadigd bevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 november. In een brief van Batavia, van den 10 juli, wordt gemeld, dat, omtrent een maand te voren, in de Straat van Gaspar, verongelukt is het Amerikaans schip, the COLOMBIAN, van Canton naar Philadelphia; de kapitein en het volk waren den 9 juli, des avonds, te Batavia aangekomen; de lading, ter waarde van 240.000 dollars, was geheel weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Altena, makelaar, zal op maandag den 22 november 1824 te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen het galjootschips-hol genaamd ALBERTA JACOBA, gevoerd geweest door kapt. D.J. de Groot, met deszelfs masten, boegspriet, braadspil en roer, mitsgaders een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Breder bij notitiën en bericht bij de makelaar. (opm: het hol werd verkocht voor de sloop)


Datum: 05 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 3 november. Den 2 dezer zijn gearriveerd EENDRAGT, kapt. J.H. Deddes, van Londen; MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwehand, van Hull; AMSTERDAMSCH PACKET, kapt. H. Dollner, naar Kopenhagen; ADVENTURE, kapt. W.H. Goldshoorn, van Bergen. De laatste wordt echter van de rede vermist.
Nog een brik, een kof en een smak, door de harde wind niet gepraaid.
De vorige nacht is op de Breedhorn aan de grond gedreven SARA ELISABETH, kapt. S. Kulberg, van Dordrecht naar St. Ubes, heeft schuiten tot assistentie.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 3 november. In het gezicht van deze haven komen vier visschuiten, met een masteloze brik aanslepen, gevonden zonder volk; het hol ziet er van verre knap uit, geschilderd met gele gang, en men denkt dat het nog hedenavond in de haven zal zijn. Volgens geruchten zou gemelde brik gisteren zijn binnengekomen, en traan en stokvis en koper aan boord hebben.
(Nadere berichten, te Amsterdam ontvangen, melden dat bovengemelde brik reeds in de haven van Enkhuizen was aangekomen, dat de equipage te Medemblik is gearriveerd, en hetzelfde schip, waarvan op de Texelse zeelijst, als vermist van de rede, melding wordt gemaakt).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Tadema, te Akkrum, zal publiek, bij strijk- en verhoog gelden, aan de meestbiedende, presenteren te verkopen: een uitmuntende Scheepstimmerwerf, timmerhuis, op afbraak, en verder aanhorig grond cum annexis, staande en gelegen aan het Oosteinde van den dorpe Akkrum, thans bij de eigenaar Hend. Martens van der Tempel in gebruik, waarop sinds onheuchelijke jaren met veel succes een Scheepsbouwerij is uitgeoefend, en zulks in 4 percelen, te weten:
- Op afbraak het Scheepstimmerhuis, staande op eerstvolgend perceel.
- De Scheepstimmerwerf, ter lengte van 53 ellen.
- 17 Ellen Greidland, met de daarop zich bevindende bomen, aanvolgend gelegen.
- Een Greidpolle, ter lengte van 59 ellen daaraanvolgend, lopende ten oosten in de uiterdijken van Jacobus Gerrits Hofstra.
- Belendende genoemde percelen wijders ten zuiden de publieke weg, en ten noorden de rivier de Boorn.
Het eerste perceel te amoveren voor, de drie laatste vrij te aanvaarden op 1 januari 1825.
Wie daaraan gading maken, komen op woensdagen den 10 november 1824, bij de beschrijving, en den 17 daaraanvolgend, bij de finale palmslag, telkens des avond ten 6 uren, ten huize van de kastelein Luitzen Jacob de Groot, te Akkrum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vrijdag den 28 november 1824, des voormiddag ten 10 uren, zal de opper strandvonder van Terschelling, aldaar in het ‘s Rijks pakhuis in het dorp Hoorn, ten overstaan van deurwaarder J. Reedeker Fz, op gemelde eiland residerende, publiek doen opveilen en verkopen: een lading Noorse houtwaren, afkomstig uit het op reis van Drammen naar Amsterdam gestrande schip, de GOEDE HOOP, schipper P.B. Stoffers (opm: zie AC 021024), bestaande in 393 vuren en grenen balken en 320 planken, van verschillende lengtes en diktes.
Notities dezer houtwaren zijn te bekomen bij de opper strandvonder voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. J.D. van der Plaats, te Leeuwarden, zal op maandagen den 15 en 29 november 1824, ten huize van de kastelein Zoutman, op het Vliet bij Leeuwarden, wat het eerste perceel aangaat, ten overstaan van het Vrede recht Kanton Leeuwarden, no.2, veilen: de gerechte helft in het recht van een Veer, varende van Leeuwarden op Heerenveen, vice versa, met het schip daartoe behorende, door Heerke Pieters van der Veen bevaren, in goede staat van alles voorzien, 12 mei 1825 te aanvaarden.
Alles breder volgens biljetten daarvan zijnde en bij de notaris te bekomen.
(opm: LC 191124 meldt dat is geboden NLG 1.009)


Datum: 06 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 november. De smak, den 2 dezer binnengekomen, is de MAGDALENA, kapt. L.H. Krul, uit Noorwegen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 17 oktober j.l. is het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, behouden te Napels aangekomen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 november. Te Arbroath is gearriveerd G.R. Schippers (opm: kof JONGE ISABELLA), van Antwerpen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vendu-advertissementen. Op maandag den 8 november 1824, voor het negotie-huis van de heren Colville en Co, op de grote rivier, staande en lopende takelagiën, 27 zeilen, meest nieuwe, 2 ankers, 1 stoptouw, 2 ijzeren kettingkabels, 6 kanonnen met toebehoren, 1 scheepsklok, 2 donderbussen, enige geweren, enz. een hoeveelheid blokken, 1 balans met schalen, masten, stengen, ra's, enz; 130 bundels lopend touwwerk, 6 watervaatjes, 2 kompassen, beschadigd kruid (opm: kruit), 1 boot met riemen, enz; alles afkomstig van het gestrande schip GOMBORA, en daarna de romp van gemeld schip, liggende bij Pamanoekan, zoals dezelve aldaar mag gevonden worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 november. Den 2 dezer arriveerden uit zee ANN, kapt. J. Burgess, van Alexandria, en COMMERCE, kapt. W. Frost, van Londen.
Den 3 arriveerden Zr.Ms. transportschip ZEEMEEUW, kapt.luit.t/zee Van Dura, van Port Mahon, en PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 november. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee de JONGE CORNELIS, kapt. C. Wapenaar, van Hull; VALENTIEN, kapt. P. Graves, van Yarmouth; JONGE JAN, kapt. A. Fokken, van Drammen; JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk, van Londen, en MARTINA ALETTA (opm: galjoot), kapt. J.G. Hoetjer, van Oleron, de laatste als bijlegger op order. GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden is gisteravond naar Rotterdam opgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 november. Volgens bericht van Den Helder zijn op de stranden aangespoeld planken, gemerkt S. & H. en O.C.B. en anderen, gemerkt H.G, alsmede een stuk eikenhout, gemerkt B.G.A. Van het schip de KONING DAVID, op Eierland aangedreven, waren drie ankers en enige tuigage geborgen en aan land gebracht; ook zal het wrak mogelijk wel enige waarde hebben. Van het op de Eierlandse stranden het onderst boven liggende tjalk- of motschip was de gehele lading, in circa 120 Noorse balken bestaande, door de strandvonder geborgen en binnen de duinen opgeslagen; in het vaartuig had men een Pruisische witte vlag met een Arend, alsook een plankje, waarop DE VROUW ELIZABET, gevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Het schip de VROUW GEZINA, kapt. J.L. Vos, van Stettin naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van den 28 oktober, de vorige avond aldaar met enige schade binnengelopen. Men wist nog niet, of de lading zoude moeten gelost worden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert op woensdag den 10 november 1824 aanstaande, des morgens ten 10 ure, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, om contant geld, aan de Koog op Texel, en vervolgens langs de stranden en aan het Eierland publiek te verkopen: een grote partij gekapt en beschadigd staand en lopend want, enige zeilen, twee zware ankers, gekapt zwaar touw en kabeltouwen, scheepsboot en chaloup en verdere scheepsgereedschappen. Alles herkomstig van het in de storm van den 13 en 14 oktober 1824, bij de Koog op Texel gestrande en verbrijzelde Noorse pinkschip, de PALLAS, kapt. L.L. Nilsen, van Drammen naar Edam gedestineerd geweest; zullende de goederen twee dagen bevorens, genummerd, aan kavelingen, voor een ieder te zien zijn.
Nadere informaties bij de heren Canne en Balwé, cargadoors te Amsterdam en bij C. Zunderdorp, te Texel.


Datum: 08 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Amsterdam, 5 november. Het stranden van het schip de SUSANNA MARIA, kapt. C. Doets, bij Kijkduin, op den 31 oktober l.l. (opm: zie AC 031124) heeft mij mijn beide zonen, Jan Matthijs en Anthonij Balthaser, de eerste oud 26, en de tweede 24 jaren, doen verliezen. Als vader diep bedroefd over deze treffende slag, geef ik mijn vrienden en bekenden, zo binnen en buiten de stad, hiervan kennis. Ik zal mijn rouw door uitwendige tekenen niet vermeerderen, en verzoek, van beklag over dit verlies, hoe wel gemeend ook, verschoond te blijven.
Amsterdam, den 6 november 1824 J.H. Osieck

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 november. Van den 2 dezer binnengekomen DREMO, kapt. H. Passons, van Alexandrië; MARIA JOH. ELISABETH, van Londen; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijkers, van Leith; JONGE JAN, kapt. B. Kuit, van Hull.
Verleden nacht is, bezuiden Kalandsoog gestrand, het Engels brikschip VICTORY, kapt. J. Nichsen, van Sunderland, met steenkolen, naar Shoreham, Harwich of enige andere haven aan die kusten bestemd, zijnde vandaar weggestormd en in een zinkende staat door de equipage verlaten, terwijl, door het breken van het touw van de boot, de stuurman aan boord was gebleven en gered is, de overige equipage zou op een Hannoverse galjoot gevlucht zijn; het schip is denkelijk weg, alzo het dek er reeds is afgeslagen en de lading er uitgespoeld.
Het schip JOANNIS ARNOLDOS (opm: JOHANNES ARNOLDUS), kapt. P.J. Kerkhoven, naar Suriname bestemd, is, met verlies van anker en touw, van de rede in het Nieuwediep gekomen.
Texel, 6 november. Binnengekomen een Amerikaanse brik, de naam onbekend. Gisteren nog VRIENDSCHAP, kapt. R.S. Visser, van Londen. Niets uitgezeild.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 november. In de storm van den 3 dezer is op het Vlie gestrand en totaal verbrijzeld het Amerikaanse schip WILLIAM JOHN, kapt. J.H. Faber, van New York, met stukgoederen naar Amsterdam bestemd, had 25 dagen reis. De kapitein, Engelse loods en 13 man equipage zijn omgekomen en alleen de stuurman Bing Davids is gered. De volgende morgen zijn enige balen katoen en andere goederen aan het Vliestrand gedreven.


Datum: 09 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 november. Binnengekomen ESSEX, kapt. Barrel, van Boston; de HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; BASEA, kapt. L. Storm, van Brasstrand, in Finland.
Die van gisteren zijn: BETSEY, kapt. E. Wallis, van Alexandrië; JONGE WILLEM, kapt. P.Y. Jobs, van Liverpool. Niets uitgezeild.
Den 29 oktober is vergeten te melden WILLIAM, kapt. S. Book, naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 2, 3, 4 en 5 november. Binnengekomen: kapt. S.J. Pinksterboer, van Hull; kapt. J. de Brouwer, van Bergen; kapt. H. Pothoff (opm: kof ANNA PAULOWNA), van Liverpool; kapt. G.P. Karst, van Londen; kapt. F.E. Visser, van Bergen.
Uitgezeild: Kapitein J.H. Schult, naar Koningsbergen; kapt. B.H. Riekes, naar Memel; kapt. A. Andersen en kapt. O.S. Bloness, naar Tonsbergen; kapt. J. Wonerld, naar Larwich; kapt. Kruse, naar Kopenhagen.
Naar Terschelling: Kapitein A. Hasenwinkel, naar Hull; kapt. J. Hermansen, naar Kopenhagen; kapt. C. Pieper, naar Hamburg.
Kapitein H. Pothoff bovengemeld rapporteert, dat hij den 4 november des namiddags, het Vlie oost 3 mijlen van hem, bij zich heeft gehad, een 3-mastschip, met Zweedse vlag en noodsjouw, had zijn roer verloren en stuurde met een kabeltouw.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Amsterdam, 6 november. De stormen, welke in de laatste dagen zo vele verwoestingen hebben veroorzaakt, waren ook mij en mijne dochters ten uiterste noodlottig en de avond van den 31 oktober (opm: zie AC 031124), was door de Alwijzen beschikt om mij van de braafste echtgenoot en een oppassende zoon, hen van een zorgdragende vader en veelgeliefde broeder te beroven. De eerste kapitein, de tweede onderstuurman op het schip SUSANNA MARIA, komende van Suriname, hetwelk niettegenstaande alle aangewende pogingen van hen en de verdere equipage, de treffende schipbreuk heeft geleden, waarvan de bijzonderheden maar al te zeer bekend zijn, en zulks op het ogenblik van de haven hunner bestemming te bereiken. Hoe wij onder deze dubbele slag gebukt gaan, zal ieder gevoelig hart beseffen; verzoekende dan ook van brieven van rouwbeklag verschoond te blijven.
Edam, 8 november 1824 N.P. Krap, Wed. Cornelis Doets
Dienende deze tot kennisgeving aan vrienden en bekenden, zo binnen als buiten de stad.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 3 november is in de Terschellinger rede van deszelfs anker gespild (opm: van het ankerspil losgeraakt) het Deense jachtschip MARGARETHA, kapt. J. Diederichsen, met ballast van Amsterdam naar Nakskov bestemd, en zit vol water op de zuidwal van het Schuitengat. De equipage is gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 november. Van den 31 oktober dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen DUKE OF GLOUCESTER, kapt. W. de la Rue, van Guernsey, met suiker en koffie; BRILJANT, kapt. John Wilson, van Hull, met stukgoederen; FORTUNA, kapt. J.H. Durier, van New York, met katoen en houtwaren; the CHARLES, kapt. A. le Brocq, van Guernsey, met koffie en huiden; the THETFORD, kapt. W. Rickaby, van Hull, met suiker en koffie; MARY ANN, kapt. John Balley, van Matanzas, met suiker (opm: zeer waarschijnlijk was het deze MARY ANN die na lossing werd geveild en als LEONIDAS, thuishaven Antwerpen, kapt. Joachim Stent, haar verdere leven sleet); de JULIA, kapt. J.P. Visser, van Newcastle, met steenkolen; de GEZINA, kapt. R.F. Taaij, van Liverpool, met suiker en koffie; ABBY M, kapt. W. Nichols, van Salem, met peper en muskaat; CERVANTES, kapt. P. Dunkin, van Baltimore, met tabak; de AREND (opm: poon, Mechelen), kapt. H. Elbring, van Londen, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 november. Den 4 november arriveerden uit zee kapt. Wardling, met de brieven van den 3 dezer, van Harwich, en PROVIDENCE OF GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson, van Hull.
Den 5 dito arriveerden MORSTRIL, kapt. C. Ackrool, van Batavia; FRANS EN ALETTA, kapt. M. van der Struys, van Malaga, als bijlegger, naar Antwerpen; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, en de HOOP, kapt. W. Kuyt, beide van Hull.
Den 6 arriveerde EMILIE, kapt. N. Godfrey, van Virginie.
Heden zeilden in zee Kapitein Bridge, met de brieven van den 3, en kapitein Hammond, met die van den 6 dezer, beide naar Harwich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 5 november. Kapt. J.G. Hoetjer, MARTINA ALETTA, is naar Rotterdam gezeild.
Den 6 dito. Gisteren arriveerde GLASGOW, kapt. R. Camp, van Leith.
Den 7 dito. Gisteren arriveerden the HEBE, kapt. W. Wright, van Ipswich; JUFFROUW JANETTE, kapt. J.H. Limborg (opm: JUFFER JEANNETTE, J.H. Limborgh), van Yarmouth; SCOTIA, kapt. R. Ridley, van Montrose; ZEEVRUCHT, kapt. L. Wapenaar, en WAAKZAAMHEID, kapt. G.H. Luurs, beide van Londen.
Heden zeilden naar zee: ENGELINA, kapt. R.J. de Jonge, naar Hamburg; VROUW METTA, kapt. P. Meinders, naar Holstein; WILLIAM, kapt. R. Small, naar Dundee; REBECCA, kapt. J. Anderson, naar Hull; CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering, naar Rostock; ENGEBORG, kapt. H.H. Christensen, naar Bandholm; LAURINA MATHILDA, kapt. H. Andersen, naar Svendborg; CAROLUS, kapt. C.H. Vorbrodt, en GODFRIED, kapt. J.G. Breitsprecher, beide naar Greifswalde.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 6de november arriveerde in het Vlie kapt. H. Pothoff, met het kofschip ANNA PAULOWNA, komende van Liverpool, hebbende met een Noord Westen storm zes dagen voor de wal gekruist, en eindelijk, bij het binnenlopen, zulk ene geweldige storting overgekregen, dat het ene boord ingeslagen, de kap van de kajuit over boord en de kajuit vol water is gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 1 november. Gisteren avond is het schip SUZANNA MARIA (opm: fregat SUSANNA MARIA, zie o.a. AC 031124), kapt. C. Doets, van Suriname naar Amsterdam, bezuiden Kijkduin op strand vervallen en weldra verbrijzeld. De kapitein, stuurman, loods en verder equipagie, zijn, op vier man na, omgekomen; de lading is geheel verloren.
In een brief uit Huisduinen van den 1 november wordt deswegens het navolgende gemeld:
“Was de dag van den 14 oktober merkwaardig, door de betoonde moed en mens- lievendheid onzer inwoners, zo verdient de avond van gisteren mede in het geheugen te worden bewaard. Te 7 uren vernamen onze sloeplieden, dat zich een schip op een afstand van één en een half uur van hier in nood bevond. Dadelijk bragten zij een vaartuig naar de plaats, alwaar het schip was vastgeraakt, maar zij bemerkten aan de menigte van gebroken vaten en planken, welke reeds op het strand waren aangespoeld, dat er weinig hoop was de mensen te behouden. Des niettegenstaande poogde men bij het wrak te komen, en niet te vergeefs, daar men al spoedig het gekerm van enige ongelukkigen vernam, welken hart al zwemmende een touw trachtte aan te reiken. Dit voornemen echter mislukt zijnde, bemanden enige welgezinde sloeplieden als om strijd het vaartuig, hetwelk toen ter plaatse was aangekomen, en roeiden naar het schip, met dit allergelukkigst gevolg, dat zij, ondanks de branding, en in weerwil van de zware stukken hout, die in menigte van het schip werden afgeslagen, nog 4 man van de equipagie (welke uit 18 personen had bestaan), die zich gedurende 3 uren op de grote mast hadden weten boven te houden, het leven konden redden. De namen dezer menslievende inwoners zijn nog niet alle bekend; zeker is het echter, dat de zestigjarige vader van de onlangs zo roemrijk gestorven Arien Kramer de sloep bestuurde.”

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Keulen, 29 oktober. De stoomboot DE ZEEUW, den 26 oktober van Rotterdam vertrokken (opm: zie o.a. DC 301024), is, na een vaart van 36 uren, gisteren alhier aangekomen, zonder enige hindernis te ontmoeten. Morgen vertrekt zij naar Koblenz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij executie van een Schuiteschip, genaamd de JONGE JOHANNES, groot een en negentig tonnen, met deszelfs aanhorigheden, zo als hetzelve zich thans bevind en is liggende op de Heerenwal onder Nijehaske; gearresteerd ten laste van Jan Hendriks Kuiper, ter rekwisitie van Antje Meijer, weduwe Jochum Barteles Lemstra, zonder bedrijf, te Knijpe, voor de ene helft, krachtens haar gemeenschap, voorts van Antje Jochums Lemstra, zonder bedrijf, huisvrouw van en gesterkt met Boele Pieters Heyda, arbeider te Knijpe, en Adriaantje Jochums Lemstra, wed. Kingma, zonder bedrijf, wonende te Knijpe, als erfgenamen van hun wijlen vader Jochum Bartels Lemstra, voor de overige helft, gedomicilieerd te Heerenveen, ten huize van Jhr. Mr. A.G. Lijcklama á Nijenholt, no. 65, welke zij tot procureur in dezen hebben geconstitueerd, en ten huize van Fokke Jans Prins, scheepstimmerbaas onder Nijenhaske. Bij proces verbaal van den dertienden september j.l. behoorlijk geregistreerd, ten einde betaling te bekomen ener somma van vijf duizend vijf honderd Nederlandse guldens, met de verschenen interest, en de kosten onder korting van zes honderd guldens, welke daarop in mindering zijn betaald, zijnde het montant der acte van transport van den tweede september 1800 zeventien, en cessie van den vierden mei 1800 twintig, beide gepasseerd ten overstaan van den notaris J.P.J. Greidanus, te Heerenveen, behoorlijk geregistreerd.
Op woensdag den tienden november 1824, des voormiddag ten elf uren, zal voor Mr. U.A. Everts, rechter commissaris in dezer, in het lokaal der rechtbank van Eersten Aanleg te Heerenveen, na publicatie der memorie der lasten, tot de tweede opbieding geprocedeerd worden boven het bod van de arrestanten, hetwelk zij stellen op de somma van drie honderd guldens. De gegadigden kunnen, ten opzichte van de bedingsten en voorwaarden, nopens de verkoop van dit schip, zich vervoegen bij Jhr. Mr. A.G. Lijcklama á Nijenholt, procureur te Heerenveen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 november. Het schip JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, is van de Texelse rede in het Nieuwe Diep gekomen, met verlies van ankers en touwen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 november. Volgens bericht uit de Kuil van Marken, was het schip de PLANTER, kapt. C. Jessen, van Amsterdam naar Demerarij, den 4 november, des avonds, aldaar teruggekomen, na de dag tevoren van onder het Vlaak voor 3 ankers te zijn weggestormd en daarvan 2 ankers en touwen te hebben verloren, waarna het, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelingen overeenkomst), een schuit van Enkhuizen tot assistentie had aangenomen; het schip scheen anders in goede staat te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 november. Het galjasschip ADVENTURE, kapt. W.H. Goldhoorn, van Bergen naar Amsterdam, den 2 november in Texel binnen, is dezelfde avond, met de loods aan boord, van de rede afgestormd en, na onder Medemblik eerst de masten en vervolgens de ankertouwen gekapt, het roer aan stukken gestoten en veel lekkage bekomen te hebben, door de equipage verlaten. De kapitein, die eerst nog alleen aan boord wilde blijven, besloot nader, om met gezegde vissersschuit mede te gaan, ten einde van Medemblik op nieuw ankers en touwen te bekomen en, daarmede voorzien, te trachten het schip weer te bereiken, in welke tussentijd echter het galjas door vier vissersschuiten van Enkhuizen werd aangetroffen en te Enkhuizen binnengesleept, alwaar ook de kapitein kort daarna aankwam. De lading, in stokvis, traan en mos bestaande, wordt gelost en in 's Rijks pakhuizen opgeslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 november. Kapitein Brouwer, gemeld in het Vlie binnen, had aan boord kapt. T. Bradhering, met deszelfs equipage, van het Rostocker brikschip FORTUNA, van Libau naar Rotterdam bestemd, welke equipage gistermiddag te 3 uren hun schip in een zinkende staat hadden verlaten, het Vlie zuiden 9 mijlen van hun en door gemelde kapt. Brouwer overgenomen en geborgen.


Datum: 10 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 november. Het schip (opm: brik) DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Oosterbaan, van Amsterdam naar New York bestemd, is voor enige dagen met verlies van ankers en touwen in het Nieuwe Diep gekomen.


Datum: 11 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 november. Binnengekomen VROUW GESINA, kapt. M.N. Huizing, van Yarmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het Nederlands Pinkschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter, hebbende een uitmuntende inrichting om passagiers te kunnen medenemen.
Idem: het Nederlands schip MARIA AGNITA, kapt. Paulus Rijnbende.
Smirna: het Nederlands Brikschip SNELHEID, kapt. Albert van der Linden, om den 1 december te vertrekken (opm: ex CHARLOTTA, eerste reis onder Nederlandse vlag).
Gibraltar en Malaga: het Zweeds schip OSEDR, kapt. Johann Sundberg.
Lissabon: het Nederlands schip KLAZINA EN DIRKJE, kapt. Cornelis Schilperoort.
Bordeaux: het Nederlands schip GEZINA JOHANNA, kapt. Jacob Remkes Sap.
Rochefort: het Hanovers Kofschip CONCORDIA, kapt. Bent Jacobs Ras.
Newcastle: het Engels schip POMONA, kapt. George Curreij.
Liverpool: het Nederlands Hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Bergen, in Noorwegen: het Noorse schip COMPAGNIET, kapt. Peter Poulssen.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Kapitein D. Meendsen, voerende het schip die HOFFNUNG, van Amsterdam naar Bremen, meldt van Enkhuizen den 6 november, dat hij, na enige dagen op de Vlierede met gedurig stormweer te hebben gelegen, zich daar niet langer veilig geacht had, teruggekeerd en den 5 dito, in volkomen goede staat, zonder enige schade, te Enkhuizen binnengekomen is, van waar hij, met de eerste gunstige wind, zijn reis zou voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Voor de jongste stormen zijn van de rede in de haven van Texel gekomen, en aldaar thans op gunstige wind wachtende, de schepen de VROUW ALIDA, kapt. U.J. Uges, naar Port-à-Port; de JONGE ANNA, kapt. H.J. Dick, en FREDRIKA, kapt. J. Barends, naar Bordeaux; JANTINA, kapt. H.G. Sap, en de JONGE MARGARETA, kapt. H.H. Top, naar Yarmouth; de VROUW MARTHA, kapt. J.K. Vlas, en de DAGERAAD, kapt. J.A. Smit, naar Hull, en IKINA WILHELMINA, kapt. S.J. Vegter, naar Leith.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Extract uit een brief van kapt. P.J. Kerkhoven, voerende het schip JOHANNES ARNOLDUS, van Amsterdam naar Suriname, in dato het Nieuwe Diep den 6 november: Gisteren, bij het lichten mijner ankers, bevindende, dat dezelve met het hevige weer onklaar geworden waren, was ik in de verplichting dezelve te kappen, tot behoud van het schip en de lading, alzo wij de grond zeer nabij waren; ik ben, zonder enige andere schade, in het Nieuwe Diep geraakt; van de beide touwen zijn slechts 13 vademen verloren en mijn anker heb ik ook weer aan boord; ik ben uitgeklaard en van alles klaar, om, met de eerste goede wind, te zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Oosterbaan, van Amsterdam naar Suriname, heeft de jongste stormen voor de Hoofden van het Nieuwe Diep uitgereden en is, na het kappen van de boot, met verlies van ankers en touwen, in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Aangaande het op de Zuidwal van Texel zittende schip AURORA, kapt. A. Thomsen, van Amsterdam naar Havana of St. Jago-de-Cuba, verneemt men nader, dat hetzelve, ter rede liggende, een ander schip voor de boeg gekregen heeft, waardoor het lek en anderszins beschadigd geworden en de kapitein genoodzaakt is drie ankers en touwen te kappen; hetzelve had, den 6 november, twee schuiten bij zich en van Texel een nieuw anker en touw bekomen; de lading, van welker gesteldheid nog niets bekend was, zou gelost en in pakhuizen opgeslagen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 november. In een brief van Tonningen, van den 4 november, wordt gemeld, dat het schip AUGUSTA), kapt. J.J. Jaski, van de Eider naar Amsterdam, geheel vergaan is (opm: kof AUGUSTUS, bouwjaar 1808; zie ook RC 131124 en 161124).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 november. Gisteren is alhier ter rede gekomen het schip LADY WILLIAMSON, kapt. Wm. Forster, van Hull naar Rotterdam gedestineerd, met stukgoederen.
De Nederlandse kof JULIA, kapt. J.P. Visser, onlangs van Newcastle alhier ter rede gekomen, en met een lading steenkolen naar Rouen gedestineerd, is wegens lekkage alhier binnengekomen.
Van den 3 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VROUW MAARTJE, kapt. J. Spangelberg, van Nissa, met oliën; de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.J. Tiddens, en l’UNION, kapt. J. Rickens, beide van Liverpool, met klipzout; ANN, kapt. W. Williams, van Cowes, met huiden; ANNA KRANENBURG; kapt. B.J. Smit, van Liverpool, met klipzout; de VROUW ANNEGINA, kapt. H.J. Potjer, van Londen; HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, van Palermo, en de VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool, alle drie met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 november. Gisteren arriveerden uit zee ROTTERDAM PACKET, kapt. A. McDonald, van Aberdeen; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool, en de ANTWERPEN, kapt. H.C. Schut, van Sunderland, als bijlegger naar Bordeaux.
Heden zeilden in zee de HOOP, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes; HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Ahrens, naar Rostock; HAMBURG PACKET, kapt. A. Bisset, naar Leith; AQUATIC, kapt. T. Cruddes, en KETTY, kapt. J. Ansdell, beide naar Hull; DUKE OF KENT, kapt. D. Pound, EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Heath, MARGARETH, kapt. G. Hart, alle naar Londen; JACOBA, kapt. H.K. de Groot, naar Yarmouth; ALEXANDER, kapt. C. Davy, naar Suriname; PHOCION, kapt. G. Dupliex, naar New York, en MARIANNA LUCIA, kapt. P. Jorck, naar Rostock; en arriveerden uit zee TRUXALL, kapt. W. Smith, van Portsmouth; MARCHALL BLUCHER, kapt. J. Blake, en VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, beide van Londen.
Heden arriveerde uit zee VENILLIA, kapt. W. van der Kolff, van Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 november. Heden zijn in zee gezeild the TRUE BLUE, kapt. J. Conwell, naar Colchester; CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard, naar Hull; VROUW HENDRIKA, kapt. L. Petersen, naar Aalborg; FORTUNA, kapt. J. Paasche, naar Bergen, en ANN, kapt. J. Wood, naar Aberdeen; MERCURIUS, kapt. R. Dirks, naar Hull; VRIENDSCHAP, kapt. B.J. Bakker, FLORA, kapt. C. Klerk, en JOHANNES WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, alle naar Londen; en arriveerde uit zee JACOBA, kapt. R. Spaanderman, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 4 november. De storm, welke gisteren in onze streken woedde, en onder anderen een zo hoge vloed veroorzaakte, als wij sedert 15 jaren niet gehad hebben, heeft vooral ook op de Elve (opm: Elbe) aanmerkelijke schade veroorzaakt.
In de nabijheid der Oost is een schip gezonken, waarvan de masten uit het water steken; een ander schip is bij Glückstadt op strand geraakt.
Het Hollandse driemast-schip HENRIETTE, kapitein G. Abrams (opm: bark HENRIETTA, bouwjaar 1811; kapt. Gerrit Abrahams), van hier naar Amsterdam bestemd, is in de streken van Cuxhaven vergaan, en men vreest, dat zowel de manschap, als de passagiers die zich aan boord van hetzelve bevonden, zullen omgekomen zijn (opm: zie OHC 111124, RC 181124 en 201124).
Het lot van 23 schepen, welke daags te voren van Cuxhaven naar zee zijn gegaan, is nog niet bekend.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Extract uit een brief van Hamburg van den 5 november: Kapt. G. Abrams (opm: kapt. Abrahams), voerende het schip HENRIETTA, ballast, van Hamburg naar Amsterdam, die met meer andere schepen, bij de op gekomen gunstige gelegenheid naar zee wilden gaan, doch zich genoodzaakt zag, bij Niewerk voor anker te komen, dewijl de loodsen geen hoop hadden hem in zee te brengen, heeft benevens meer schepen het ongeluk gehad driftig te worden, en is, volgens rapporten in de vreseIijke storm, in den nacht op den 3 dezer, bij de Noordergronden verongelukt; of de equipage, of de kapitein en diens zich aan boord bevindende familie zo gelukkig geweest is zich te redden, is nog niet bekend, echter zeer onwaarschijnlijk, daar verschillende schepen of geheel verongelukt of met verlies van masten ankers en wat dies meer is in Cuxhaven terug gekomen zijn, en van het aan kapt. Abrams overgekomen treurig geval bericht gegeven hebben.
AC 121124
Texel, 10 november. Binnengekomen VERWAGTING, kapt. J. de Vries, van Chichester.


Datum: 12 november 1824


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
1. Een zo goed als nieuw Praamschip, lang over steven 12 ellen 212 strepen, wijd nagenoeg 3 ellen 408 strepen, en hol na rato, zeer geschikt, zo wel om de Zuiderzee als binnen wateren te bevaren, met staande en lopend want, en verder voorzien van een uitmuntende inventaris van meestal nieuwe scheepsgoederen.
2. Een zeer wel onderhouden Turfschuitje, lang over steven 12 ellen 212 strepen, wijd 2 ellen 982 strepen, en hol na rato, mede voorzien van een zeer goede inventaris van scheepsgoederen, beide liggende in de Stads Gracht, te Sloten.
Waarvan nader onderricht is te bekomen bij de secretaris O. Ruardi, aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een oud Hektjalk schip, lang twintig ellen een palm twee duimen, wijd en hol naar advenant, met zeil, fok, kluiverfokken en kleden, staand en lopend want, touwwerk, twee ankers en touw, haken en bomen, en enig koks gereedschap.
Wie hieraan gading maakt, vervoege zich bij IJke & P.IJ. Visser, mrs. zeilmakers te Heeg.


Datum: 13 november 1824


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 november. Den 9 arriveerden uit zee ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, van Villa Nova, en STEPHANIE, kapt. Lundgreen, van Havre.
Gisteren arriveerde WOODSTONS, kapt. J. Clapton, van Rochester.
Van de morgen zeilde naar zee kapt. Wardling, met de brieven van den 10 dezer, naar Harwich; en arriveerde uit zee: kapt. Hammond, met de brieven van den 10 dezer, van Harwich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 10 november. Gisteren namiddag arriveerde uit zee de VROUW HENDRIKA, kapt. J.H. Smith, van Lynn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 2 november. Heden had hier een plegtigheid plaats, welke waarlijk roerend was, en dat geen in zich bevatte, waardig der vergetelheid ontrukt te worden. Het kollegie Zeemans Hoop, voerende de rode vlag, gevestigd te Amsterdam, willende nadat het zich het lot van die ongelukkige weduwen en kinderen, wier mannen en vaders, in de aanwending van pogingen, voor de manschap van het gestrande schip DE VREDE (opm: VREEDE, zie o.a. AC 161024), bij Huisduinen, hun leven in de zee verloren hebben, op een roemwaardige wijze had aangetrokken, een nadrukkelijk bewijs geven, dat het edelmoedige daden weet hoog te schatten en aan te moedigen, heeft daartoe een fraaie zilveren tabaksdoos geschonken aan Reindert Willemse Kruk, welke in die pogingen zijn leven gelukkig behouden heeft. Deszelfs overgave aan genoemde geschiedde aan boord van het schip ACTIVE, kapitein A.G. Bergfeld (opm: brik, kapt. Herman Gerhard Bergveld), liggende in het Nieuwe Diep, in tegenwoordigheid van meer andere kapiteinen, terwijl hun schepen vlagden, door de heer A. de Koning, onder een toepasselijke aanspraak.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 november. Te Makkum is aangebracht het achterstuk van een schip genaamd EMMA, kapt. J.P. Maack, van Bahia naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 november. Van het schip ADVENTURE, kapt. W.H. Goldhoorn, van Bergen naar Amsterdam, den 5 dezer te Enkhuizen binnengebracht, zijn de grote mast, steng en tuig op Texel aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 november. Van op de Zuidwal van Texel zittende brik AURORA, kapt. A. Thomsen, van Amsterdam naar Havana of St. Jago-de-Cuba, was den 9 november de gehele lading, ofschoon gedeeltelijk beschadigd, aan land gebracht en in pakhuizen opgeslagen; men hoopt het schip af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 november. Het galjasschip SARA ELIZABETH, kapt. S. Krulberg (opm: buitenlander), van Dordrecht naar St. Ubes, mede op de Zuidwal gedreven, is in vlot water en in het Nieuwe Diep gekomen; de kapitein heeft zich op Texel een anker en aan Den Helder een anker en touw aangeschaft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 november. Volgens nader bericht, is van het bij Tonningen verongelukt schip AUGUSTA (opm: AUGUSTUS, zie ook RC 111124), kapt. J.J. Jaski, van de Eider naar Amsterdam, de equipage gered, doch het schip met de lading geheel weg.


Datum: 15 november 1824


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Kikkert, F. der Kinderen en A. van der Sluijs, makelaars, zullen op heden maandag den 15 november 1824, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild Damloper of piekschip genaamd de VROUW ANNA MARGARETHA, lang 18 ellen, 60 duimen; wijd 4 ellen, 26 duimen; hol één el, 88 duimen. Breder bij de inventaris.
Voorts het brikschip hol, genaamd THERESIA, met deszelfs masten, boegspriet, braadspil, roer en pen; benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, rondhouten, kanonnen, enz.
Alles breder bij notitie, en bericht bij de makelaars, en bij van den Beij en Comp.
(opm: zie ook RC 201124)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 november. Binnengekomen HAVANA PACKET, kapt. D.F. Visser, van Havana; YSSELSTROOM, kapt. G. de Weerd, van Newcastle; VEENSTROOM, kapt. H. Hoveling (opm: kof, kapt. S.E. Hoveling), van Calundborg naar Rotterdam, als bijlegger, om enige zeeschade; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, terug uit zee; GOEDE HOOP, kapt. J.W. Wilkens, van Newcastle naar Caen bestemd, als bijlegger, door tegenwind. Niets uitgezeild.
Texel, 13 november. Kapitein S.K. de Vries, de reden dezer gemeld van Chichester, moet zijn van Flink.
Voor enige dagen is het schip SARA ELISABETH, kapt. S. Kullburg, van Dordrecht naar St. Ubes bestemd, van Breehorn in het Nieuwediep gebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 november. Binnengekomen Kapitein S. Finsch, van Londen. Niets uitgezeild.
Hedenmiddag is, door de loodsschipper H. de Wit, voorgaats geloodst, kapt. Th.K. Kleijn, van Demerary.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 en 10 november. Binnengekomen: Kapitein W.H. Mulder, van Oostrisoer; kapt. G.D. Suk, van Droback. Niets uitgezeild.


Datum: 16 november 1824


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 november. De brik AURORA, kapt. A. Thomsen, van Amsterdam naar Havana of St. Jago-de-Cuba, is van de Zuidwal van Texel in vlot water en vervolgens in het Nieuwe Diep gebracht.
Volgens bericht van Terschelling, van den 8 dezer, zat tegen de NO Hoek van dat eiland het wrak en de tuigage van een groot schip, volgens aangespoelde papieren waarschijnlijk een Zweeds, ook zouden een vaatje wijn en enige limoenen en sinaasappelen, vermoedelijk van het gemelde schip herkomstig, nevens het wrak op strand gevonden zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 november. De fluit de JONGE GERRIT, kapt. K.K. Leegen, van Nerva komende, is, in de nacht tussen den 21 en 22 oktober, 15 mijlen beoosten Reval (opm: Tallinn) gestrand en vol water geraakt; het volk is gered en men zou trachten zoveel mogelijk van de inventaris te bergen; doch het schip zal weg zijn (opm: zie RC 110125).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Ter rede van Elseneur zijn in de nacht tussen 2 en 3 dezer, door een geweldige ZZO storm, verscheiden schepen beschadigd geraakt, waaronder NEPTUNUS, kapt. J. Clegborn, van Riga naar Rotterdam, hetwelk ankers en touwen verloren heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Het galjas die HOFFNUNG, kapt. J.C. Waack, van Amsterdam naar de Oostzee, is, na de vorige nacht op de klippen gezeten te hebben, den 29 oktober met hulp van boten zeer lek te Wargö binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing<