Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1843


Datum: 03 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname en Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip ZODIAC, kapt. A.C. Krull.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands gezinkt hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal, ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HEPPENS, kapt. G.D. Swart, van Suriname met suiker en Madera wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het gekoperd snelzeilend Nederlands fregatschip KORTENAER, gevoerd door kapt. B.P. Martens, hebbende uitmuntende inrichtingen voor de overvoer van passagiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd, de door directeuren overgelegde rekeningen en balance goedgekeurd, gesloten en ten hunnen decharge getekend zijnde, van nu af aan, gedurende veertien dagen, ter visie van alle de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven alhier; en verder, dat het dividend nog niet is kunnen worden bepaald; maar dat daarvan later aankondiging zal plaats hebben, zijnde intussen voor ieder der deelhebbers een exemplaar van de balance bij de mede-directeur F.C. Déking Dura verkrijgbaar, van de 1ste tot en met de 9de januari 1843.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij onderhandse akte, in dato 19 december 1842, behoorlijk geregistreerd, is door Hendrik Philip Visser en Hendrik Herman van der Sande, cargadoors, beiden wonende te Dordrecht, aangegaan een vennootschap als cargadoors, konvooilopers, commissionairs, expediteurs en assurantiebezorgers, onder de firma van Visser en Van der Sande, voor de tijd van zes jaren, aanvangende één januari achttienhonderd drie en veertig, en wordende gerekend telkens voor zes jaren te zijn geprolongeerd, indien niet zes maanden vóór het expireren van elk zesjarig tijdvak een der vennoten aan de andere de vennootschap schriftelijk heeft opgezegd. Geen der vennoten zal vermogen voor privé of in rekening met ande…ts (opm: stukje weggevallen) te doen betreffende de voormelde zaken. Beide de vennoten zullen de tekening hebben der firma, maar ook alleen voor zaken dezelve rechtstreeks betreffende. De voor de firma benodigde gelden zullen door beide vennoten gelijkelijk worden bijgebracht, en alzo geen gelden bij derdens voor rekening van de firma mogen opgenomen worden. Geen der ondernemingen of zaken van enig belang mogen geschieden dan met overleg en goedvinden der beide vennoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW ALIDA, kapt. Swiers (opm: smak, bouwjaar < 1818, kapt. Pieter Tiemens Swiers), van Koningsbergen naar Amsterdam, is volgens brief van Rendsburg van 25 december zwaar lek 4 mijl WNW van Fehmarn door het volk verlaten en kort daarna gezonken. De equipage was de 15 dito op Fehmarn en de 24 dito te Rendsburg aangekomen.


Datum: 04 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het everschip MARIA, kapt. Bohn (opm: buitenlander), van Amsterdam naar Hamburg, is na onder de Vliereede wegens storm in groot gevaar verkeerd te hebben, op 1 januari in goede staat te Harlingen binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van 1 op 2 januari is op Terschelling gestrand een Deense schoener, komende van Koppenhagen, beladen met huiden, pik, teer en wijn. En op het oost-einde van hetzelve eiland nog een kleine schooner, van beide schepen de namen onbekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris, residerende te Veendam, zal namens zijn principalen op zaterdag de 14e januari 1843, des avonds ten 6 ure, ten huize van de logementhouder W.J. Bakker, wonende te Veendam, publiek te koop presenteren: een extra welbezeild kofschip, genaamd CATHARINA JOSEPHINA, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. Pieter Jans Muntendam, groot pl.min. 80 roggelasten; liggende aan de Werf van de Scheepsbouwmeester Van Der Werf te Appingedam. Breder bij inventaris en bericht bij de kapitein. (opm: de kof, bouwjaar 1826 werd niet verkocht; mogelijk wilde men een waarde vaststellen om enige aandelen onderhands te verhandelen)

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De CAMILLE, kapt. H. Wagenaer, Is circa 19 oktober met militairen en munitie vertrokken uit Veracruz met bestemming Campeche en 5 november aangekomen in Seyba (opm: z.w. van Campeche), waar de militairen werden ontscheept en de munitie gelost. Nog dezelfde dag is het schip naar Campeche vertrokken om verfhout te laden.
(opm: de Belgische brik was, samen met acht andere buitenlandse koopvaarders, door de Mexicaanse regering gevorderd voor een troepentransport van Veracruz naar het opstandige Yucatán; het ex-Zuid-Nederlandse schip, bouwjaar 1825, is op 6 november nabij Campeche gestrand en op 10 november gezonken, zie LP 060243)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip (opm: fregat) MARIA, kapt. H.D. van Wijk, met een passagier, de 26e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 05 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Van Vlissingen schrijft men de 31e december:
Zr.Ms. oorlogscorvet BOREAS, kapt. ter zee J. Boelen, onlangs van Java geretourneerd en alhier in ’s Rijks dok liggende, is met 1 januari aanstaande buiten dienst gesteld.
Naar men verneemt is bij de directie van de marine aanschrijving van het departement ontvangen, om de alhier liggende oorlogsbrik DE LYNX tot de indienststelling gereed te maken; de bevelhebber noch het état-major van die bodem zijn tot heden bekend.”

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Het schip (opm: kof) PIETERDINA, kapt. H.R. Duit, van Riga naar Schiedam, te Rendsburg liggende, is de 29e december door een stoomboot naar Tonningen geboegseerd; ook zou het schip (opm: kof) VROUW JOHANNA, kapt. J.D. Flik, van Riga naar Altona, dat van de geleden schade hersteld is, door de stoomboot afgesleept worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, mede voor passagiers naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker en het Nederlands gekoperd barkschip MOSAMBIQUE, kapt. T.J.J. Bouman; zijnde beide schepen voorzien van een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands gezinkt hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal, ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 januari. Uitgezeild PROTEUS, F. Guyt jr. en MARGARETHA CATHARINA, J.H. Schippers, naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 januari. De Engelse sloep FRIENDS GLORY, kapt. Joseph Nicleson, is in de gepasseerde nacht op het Oostelijk gedeelte van dit eiland gestrand en zal geheel weg zijn, de equipage heeft zich gered en de tuigage is geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENRIETTE, kapt. M. Casseboom (opm: buitenlander), van Riga met hout en zaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Onder custodie van de opperstrandvonder van het ressort Helder, is ter reclame voorhanden: een in zee door de equipage verlaten gevonden schoenerschip, genaamd KRONPRENSEN-BERGEN (opm: waarschijnlijk KRONPRINSEN, uit Bergen) benevens een gedeelte der uit dit schip geborgene lading, bestaande in: 12 vaten gezouten vis, gemerkt met een gefigureerde ▲en 26 vaten levertraan, gemerkt K.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde dezer maand vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd fregat, JOHANNA MARIA CHRISTINA, gevoerd bij kapt. C.H. Gorter, varende met een bekwame scheepsdokter.
Families van deszelfs ruime en van alle gemakken voorziene kajuit voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, worden verzocht zich te willen vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand vertrekken; het Nederlands gekoperd barkschip TRITON, kapt. H. Olie.
Personen of families die voor de overtocht naar Java van deze bodem wensen gebruik te maken, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, en een bekwame scheepsdokter of iemand derwaarts goederen te verschepen hebben worden verzocht zich te adresseren bij Floris der Kinderen & Zoon, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het gekoperd snelzeilend Nederlands fregatschip KORTENAER, gevoerd door kapt. B.P. Martens, hebbende uitmuntende inrichtingen voor de overvoer van passagiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht. In het afgelopen jaar zijn van deze stad naar zee gegaan 499 schepen, en aan deze stad uit zee aangekomen 457 schepen.
De in 1842 aangekomen schepen kwamen, te weten: uit Groot-Brittannië, met steenkolen 95, met ruw ijzer 180, met ruw zout 77, met granen 2; uit Frankrijk, met zout 4, met wijn 3; uit Rusland en Noorwegen, met hout 44; uit Noorwegen, met stokvis en traan 8; uit Zweden, met teer en pik 7; uit Oost-Indië, met suiker en koffie 7; uit Napels en Gallipolie 3; uit Messina, met olie en wijn 2; uit Palermo, met olie en amandelen 2; uit Geoga, met olijfolie 1; uit Pruisen, met raap- en lijnzaad 18; uit Licata 2; uit Amerika, met suiker en stukgoederen 2.
Het jaar te voren waren hier minder naar zee gezeild 31, en minder uit zee aangekomen 94 schepen.
Volgens de authentieke zeetijdingen zijn, gedurende het afgelopen jaar 1842 in de Maas en Goeree binnengekomen 2.051 schepen, zijnde 103 meer dan in 1841, en uitgezeild 2.067 schepen, zijnde 26 meer dan in 1841, alles zoals gewoonlijk, zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen en de schepen die langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden van Hamburg, Bremen, enz. zijn aangekomen of derwaarts vertrokken. Onder de in Goeree binnengekomen schepen waren er 67 uit onze Oost-Indische bezittingen, zijnde 12 minder dan in het jaar te voren.
In 1842 zijn te Brouwershaven binnengekomen 151 schepen, waaronder 43 uit Oost-Indië; zijnde uit Oost-Indië 7, en over het geheel 31 meerder als in 1841. En zijn dat jaar van daar uitgezeild 45 schepen.
In het afgelopen jaar 1842 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 199 schepen, waarvan 69 met steenkolen, ijzer, hout en vruchten, en 130 met granen, van Liebau, Riga, Windau, Arensburg, Greifswald enz., waarmede, als ook van de Rijn en verder van binnenlandse plaatsen, zijn aangebracht 19.201 last tarwe, rogge en gerst, zijnde 2.674 last minder dan in het jaar 1841.
Gedurende het jaar 1842 zijn van de rede van Maassluis in zee gezeild 526 koopvaardijschepen, en binnengekomen 5, behalve de haring- en visschepen.
Gedurende het jaar 1842 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.154 schepen, waaronder 96 van Java en Sumatra en 1 van Canton. In het jaar te voren waren aldaar 103 schepen minder aangekomen, namelijk in alles 2.051, waaronder 107 van Java en Sumatra.
Gedurende het jaar 1842 zijn te Antwerpen uit zee aangekomen 1.391 schepen, tezamen metende 213.745 tonnen, waaronder 61 onder Amerikaanse, 13 onder Oostenrijkse, 35 onder Franse, 286 onder Belgische, 48 onder Nederlandse, 329 onder Engelse, 15 onder Russische, 126 onder Deense, 55 onder Noorse, 47 onder Zweedse, 162 onder Hannoverse, 95 onder Mecklenburgse en 56 onder Pruisische vlag. In het vorig jaar waren aldaar gearriveerd 1.227 schepen, tezamen metende 182.293 tonnen.


Datum: 06 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HARLINGEN, kapt. J.J. van Dijk, van Suriname met suiker.


Datum: 07 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname en Nickerie, het Nederlands gekoperd schoonerschip ZODIAC, kapt. A.C. Krull.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HILLEGONDA IDA (opm: kof), kapt. H.A. Hendriks, van Suriname met suiker en cacao.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag de 20e januari zal, precies ten 11 ure, bij publieke vendutie worden verkocht voor rekening des boedels van wijlen William Davis, alhier op de 28e december 1842 overleden, het nieuw gekoperde brikschip ORESTES, met deszelfs complete inventaris, zo als hetzelve ter rede alhier is liggende, zijnde de veilcoditiën ten vendukantore te zien. (opm: de ORESTES vertrok onder dezelfde naam, kapt. H. Prosser, op 30 januari 1843 van Batavia naar Palembang)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark ORION, kapt. J. Sullock, de 18e december vertrokken van Macao.


Datum: 09 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE VERWACHTING (opm: smak VERWAGTING), kapt. J.A. Hansen van Amsterdam naar Hamburg, is 4 januari, na op het IJ de boegspriet gebroken te hebben, voor Amsterdam teruggekomen en zou de schade ten spoedigste herstellen.


Datum: 10 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Van Helvoetsluis schrijft men de 2e dezer:
De alhier liggende brik DE HAAI moet met spoed voor de actieve dienst in gereedheid worden gebracht; de bestemming is nog onbekend, doch vermoedelijk zal dit naar Oost-Indië wezen.
Ook moeten aan het transportschip DORDRECHT de nodige voorzieningen worden bewerkstelligd, om in februari daarover te kunnen beschikken, tot het overbrengen van victualie naar West-Indië, terwijl de FREDERIK HENDRIK tot hetzelfde einde bestemd is naar de Middellandse Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. De 7e dezer zijn te Brouwershaven binnengekomen KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil; deze kapitein rapporteert dat het schip EMMA, kapt. L. Smit, van Batavia naar Amsterdam, na bij Kaap de Goede Hoop zware stormen en averij te hebben geleden, ter reparatie te Mauritius is binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Het schip AURORA, kapt. H.W. Eickelberg, van Suriname naar Amsterdam, is de 19e november lek te Curaçao binnengelopen en moest lossen om te repareren (opm: zie AH 230243 en 110443).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 januari. Het Belgisch pleitschip PYTHON, kapt. J.A. Bunnemeijer, van Londen naar Antwerpen en Brussel, is in de morgen van de 6e dezer, tussen Westkapelle en Zoutelande, nabij het hoofd van de 70 roeden, door zware storm en hooggaande zee verongelukt; het volk is verdronken en van de lading is niets kunnen gered worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Bordeaux, het Nederlandse schoener kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, om de 25e dezer te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname en Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip ZODIAC, kapt. A.C. Krull.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Vlissingen. Het schip ADÈLE, kapt. L.F. Mussche, naar Mayo en Bahia, lag den 5 dezer nog steeds op de rede. (opm: de Belgische ex-Zuid-Nederlandse brik was op 19 december van Vlissingen uitgezeild)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: naar Havre en Rouaan, het Nederlands kofschip JELDINA MAGRETHA, kapt. J.D. Douwes.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co, cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Brussel, 8 januari. De Précurseur deelt een uitgewerkte staat van de Belgische koopvaardijvloot mee, dat is, van al de zeeschepen, die thans onder Belgische vlag varen en te Antwerpen, Ostende, Gent, Brugge, enz. te huis behoren. Het aantal dier schepen bedraagt met het begin dezes jaars 147. Daaronder zijn slechts twee, die men onder de grote schepen tellen kan, namelijk het stoomschip THE BRITISH QUEEN en de driemaster MACASSAR, van 636 ton, in 1830 te Antwerpen gebouwd en thans nog op de Oost-Indiën varende. Onder de overige Belgische koopvaardijschepen is er een van 432 ton en zijn er vier van tussen de 300 en 400 ton. Al de andere hebben een mindere scheepsruimte dan 300 ton. In de loop van 1842 zijn van de Belgische scheepstimmerwerf zes koopvaarders en één stoomboot van stapel gelopen. Nog vier andere schepen staan daar op stapel, waaronder men DE STAD BRUGGE van 1000 ton opmerkt, van welk schip reeds in 1829 de kiel is gelegd, alsmede een oorlogsbrik van 20 stukken, die voor rekening van de Belgische staat wordt gebouwd. In december 1841 en in de loop van 1842 zijn vijf Belgische koopvaarders verongelukt. Ostende bezit thans (opm: waarschijnlijk tussenvoegen uitsluitend) vissersvaartuigen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip (opm: bark) EMMA, kapt. L. Smit, van Batavia naar Amsterdam bestemd, is volgens brief van Mauritius dd. 10 oktober, na alles van het dek verloren te hebben, met 5 voet water in het ruim en met verdere zware schade aldaar binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. STAD THIEL, kapt. E.M. Chevalier, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; HELENA, kapt. W. Blom, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; CORNELIA, kapt. T.S. Deinum, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, om de 25e januari te Helvoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het snelzeilend tweedeks gekoperd en kopervast barkschip PRINS VELDMAARSCHALK, gevoerd door kapt. J.R. Butter, met een bekwame scheepsdokter en uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres te Rotterdam bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys en te Schiedam bij De Groot Roelants & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading naar:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg e Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip YSTROOM, kapt. J.F. Detering, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip URANIA, kapt. C. van der Drift, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en LEnaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd barkschip TRITON, kapt. H. Olie, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Te Rotterdam: Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer, te Amsterdam en Van Ulphen en Ruys, te Rotterdam.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het nieuw gebouwd Nederlands schooner-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij C.I. de Grys en Zn. en J. de Rooy.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schooner kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar,Maltha en Smirna. Het Nederlands gekoperd brikschip BRISEÏS, kapt. Jelle Jansen. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Hull. Het Nederlands kofschip MINA, kapt. P. Visser. Adres bij Gemmening en Penning.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Danies en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip AURORA, kapt. H.P. Hinlopen. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grijs en Zn.
Livorno en Genua. Het gekoperd Nederlands brikschip DE JONGE MARIA, kapt. S.M. Tanger. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik. Adres bij Jan Corver en Co.
Port á Port (opm: Oporto). Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit. Adres bij Jam Corver en Co.
Trieste. Het Nederlands kofschip DE GEZUSTERS, kapt. T.W. de Vries. Adres bij Jan Corver en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries. Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Bekkering.. Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. Het fregatschip de STAD THIEL, kapt. E.M. Chevalier, is de 7de van Batavia te Texel aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. Op 20 september is te Batavia aangekomen het barkschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, van Dordrecht. De 29ste diezelfde maand zou genoemd schip naar Sourabaya verzeilen, om aldaar zijn lading in te nemen. Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 9 januari. In de vroege morgen van de 6de dezer is op de hoogte tussen Westkapelle en Zouteland (eiland Walcheren), nabij het hoofd van de 70 roeden, door de zware storm en hooggaande zee verongelukt een pleitscheepje, waarschijnlijk de PYTHON, van Londen naar Antwerpen. Van hetzelve is niets kunnen gered worden, zo min van de equipage als van de lading, ofschoon daartoe alle pogingen door de equipage der loodsboot van Vlissingen zijn aangewend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VERWACHTING, kapt. Hansen (opm: smak, kapt. J.A. Hansen), van Amsterdam naar Hamburg, is, na op 4 januari op het IJ de boegspriet gebroken te hebben, voor Amsterdam teruggekomen en zou de schade spoedig herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een wel bevaren smakschipshol, groot plm. 45 roggelasten. Te bevragen bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een complete vleet (opm: tuigage) op een tjalkschip. Te bevragen bij B. Onnes & Zoon.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, den 6 januari. De Moniteur behelst een uitvoerige aankondiging van de minister van binnenlandse zaken, den heer Nothomb, betrekkelijk het tot stand brengen van een geregelde vaart door zeilschepen, onder aanmoediging der regering, tussen Antwerpen, Singapore en Batavia. Deze vaart zal in de loop van 1843 in werking komen, en wel zodanig, dat tussen 1 en 5 mei aanstaande het eerste, en tussen 15 en 20 december het tweede schip uit Antwerpen naar Singapore en Batavia vertrekken zal. Alleen Belgische of in België genationaliseerde schepen zullen voor deze vaart worden gebruikt; zullende daarvoor door de regering contracten van aanneming met scheepsreders worden gesloten. Die scheepsreders zullen de onderneming geheel en al op eigen risico moeten aanvaarden, doch voor ieder tot de vaart geschikt gekeurd schip een gehele equipage, uit de Belgische Koninklijke marine gekozen, ontvangen. De daartoe uitgekozen officieren, onderofficieren, matrozen en scheepsjongens zullen, gedurende de tijd der reis, op kosten van de staat, betaald, gevoed en gekleed worden. De ondernemers zullen voor de koopwaren, waarmede hunne schepen in België worden bevracht, aan het maximum vrachtloon gebonden zijn, dat, naar mate der verschillende soorten van goederen, op 50, 40, 25 en 20 francs en 15 percent per ton is bepaald. Zij zullen retourladingen te Singapore, Batavia of in andere Indische havens mogen innemen, maar als vrachtloon daarvoor niet meer dan 125 francs per ton mogen berekenen. De heen en weder reis zal, geheel buitengewone omstandigheden uitgezonderd, niet langer dan 18 maanden mogen duren, na het einde van welk tijdstip het onderhoud der equipage ten laste der scheepsreders komt.


Datum: 11 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aangaande het schip AURORA, kapt. Eickelberg (opm: bark, kapt. H.W. Eickelberg), van Suriname naar Amsterdam, te Curaçao lek binnengelopen, wordt van daar de 1e december gemeld, dat na het lossen van 185 vaten suiker het lek had opgehouden en het schip vervolgens was geïnspecteerd geworden, nadat men op order der inspecteurs enige planken had losgebroken, was hetzelve afgekeurd geworden; de kapitein had echter een tweede inspectie verzocht, ten einde het schip nauwkeuriger te onderzoeken. (opm: zie AH 230143)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Texel dd. 9 januari, zou het Engelse schoenerschip ISABELLE AND JANE, kapt. Oakes, van Koppenhagen naar Londen bestemd geweest en op Terschelling gestrand, in de nacht van 8 op 9 januari vermoedelijk verbrijzeld zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Ramsgate, 2 januari. Het schip DE HOOP, kapt. Van der Bent (opm: potschip, kapt. J. van den Bent), van Rotterdam naar Rouaan, alhier met schade binnengelopen, is afgekeurd en verkocht geworden; ook een gedeelte der lading zou tot dekking der onkosten verkocht moeten worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Suriname met suiker, koopmanschappen en indigo; MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao met indigo, geelhout, huiden, tabak, schillen, koffie en sigaren; VERWACHTING, kapt. T.D. Lieuwen, van Londen met rijst en verfhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C.A. de Wit en H. Vemer, makelaars, zullen op dinsdag de 17e januari 1843, des avonds ten zes ure, ten huize van A. van Es, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: een partij 139 kisten blond en 44 dito wit Havana suiker (beschadigd), alhier aangebracht per het schip DE EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, gekomen van Havana, en dat bij kavelingen, zo als die genummerd zullen zijn liggende in het entrepot-dok, 6e afdeling.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De kapt.luit.t.zee, belast met het beheer over de Gouvernements schoeners en kruisboten, maakt hiermede bekend, dat ten gevolge van daartoe verkregen machtiging bij ’s Gouvernements besluiten van de 18e november j.l. no. 6 en van de 20e december daaraanvolgende, no. 5, op donderdag de 19e dezer voor het commissiehuis van Roselje & Co. alhier, publiek zullen worden verkocht de in de haven van Batavia liggende, voor ’s lands dienst afgekeurde kruisboten No. 24 en No. 50, zijnde de eerstgemelde gekoperd, omtrent welke verkoop nadere informatiën zijn te bekomen aan het bureau van de ondergetekende op ’s lands equipage-werf alhier.
De kapt.luit.t.zee voornoemd, Ligtvoet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark NAUTILUS, kapt. A.C. Burbure, met een passagier, de 24e november vertrokken van Calcutta.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Postkantoor. Wordt ter kennisse van het publiek gebracht, dat aan het postkantoor te Weltevreden brieven pakketten zullen worden gesloten voor het Nederlands schip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort naar Amsterdam in het begin der aanstaande week.
Batavia, 10 oktober 1843, de postneester J. Boshuizen
JC 111043
Batavia. Aangekomen:
6 oktober. Nederlands schip KONING WILLEM DE TWEEDE (opm: KONING WILLEM II), kapt. L.C.E. van der Burgh, vertrokken van Rotterdam de 12e juni, met Zr.Ms. troepen, met 9 passagiers.
7 oktober. Nederlands schip NEERLANDS KONING, kapt. C. Schoeweit, vertrokken van Rotterdam de 18e juni; dito schip PHÉNOMÈNE, kapt. M. Kalishoek, vertrokken van Rotterdam de 14e juni.
8 oktober. Nederlandse bark CATHARINA JOHANNA, kapt. C. Visman, vertrokken van Amsterdam de 26e juni; Nederlandse bark CLARA ANNA MARIA, kapt. P.J. Bakema, vertrokken van Calcutta de 9e augustus.


Datum: 12 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Van den Helder schrijft men de 4e dezer:
Met de 15e dezer maand zal buiten dienst gesteld worden Zr.Ms. brik DE MEERMIN, onlangs van Java alhier teruggekomen. De officieren zullen alsdan op non-activiteit gesteld worden en de overige equipage, welker dienstjaren verstreken zijn, zal met die datum ontslagen worden. De verdere manschap, welke nog moet dienen, zal alhier overgaan op Zr.Ms. wachtschip DE SAMBRE.
Zr.Ms. korvet BOREAS, onlangs uit Java te Vlissingen teruggekomen, is met de 1e dezer buiten dienst gesteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. In de Staats-Courant van heden leest men:
Zr.Ms. schoener KROKODIL, gecommandeerd door de luit. ter zee der tweede klasse, J.A.G. Rietveld, is de 5e juli jongstleden in de wateren van Bezoeki slaags geweest met zeven roversvaartuigen, welke, tegen het vuur van de schoener in, die trachtten te enteren. De rovers zijn echter afgeslagen en gevlucht, doch vier man der equipage zijn daarbij gewond, terwijl het tuig en de romp enigszins beschadigd zijn geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 januari. De 7e, des avonds, is op de Banjaard gestrand de Engelse bark CENTENARY, kapt. J. Foster, met bonen van Alexandria in Egypte naar Rotterdam bestemd. De equipage, bestaande uit 13 man, benevens een Engelse en Vlissingse loods, zijn te Scharendijke met de barkas aangekomen en aldaar onder quarantaine gesteld. Het schip lag de 9e reeds geheel overzijde en van de inventaris zal door het onstuimig weer weinig te bergen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 januari. Aangaande de Engelse schooner ISABELLA JANE, kapt. W. Oakes, van Kopenhagen naar Londen, op Terschelling gestrand, wordt volgens brief van Texel van de 9e dezer gemeld, dat zij in de nacht van de 8e op de 9e vermoedelijk is verbrijzeld; van de lading waren 586 hele en halve tonnen teer, 9 kisten wijn en 1226 stuks huiden, benevens het grootst gedeelte van de inventaris, geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Volgens brief van kapt. L. Smit, voerende het barkschip EMMA, van Batavia naar Amsterdam, in dato Mauritius de 10e oktober, was hij de 28e augustus, op 34 gr. 1 min. zuiderbreedte en 31 gr. 49 min. oosterlengte, door een zware storm uit het noordwesten tot het zuidwesten, vergezeld van zeer hoge zeeën, belopen geworden, welke tot de 9e september aanhield, als wanneer hij zich des ochtends ten 4½ ure tot een orkaan verhief, waarin het schip door de zware brekers geheel op zijde en met de nokken der onderra’s op het water geworpen, de gehele bakboordsverschansingen en stutten, een gedeelte van het potdeksel, de twee boten, de kombuis, de kajuits- en kerkskappen en verder alles wat op het dek was, weggeslagen en de stuurboordspomp bij het dek afgebroken werd, waarbij ook vier man der equipage door een der stortzeeën overboord geslagen, doch twee daarvan door de terugkomende zee aan boord teruggeworpen werden; kort daarna vijf voet water bij de pomp gepeild zijnde, hetwelk echter ten 11 ure reeds weer uitgepompt was, had genoemde kapitein, daar ook het roer ontzet en er geen mogelijkheid was om de Kaap de Goede Hoop te bereiken, voor de wind naar Mauritius afgehouden en was aldaar de 8e oktober binnengelopen. Hoezeer het schip niet lek was, vreesde de kapitein voor schade aan de lading, met het lossen waarvan de 11e dito een aanvang zou zijn gemaakt worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Een gedeelte van het dek enz. van het pleitschip PYTHON is drijvende gevonden en in de Westerhaven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij Bewesten-Schelde. De rechthebbenden op het wrak en gedeeltelijke inventaris van het pleitschip PYTHON, van Brussel, op de 5e januari ll. omstreeks Zoutelande verongelukt, kunnen zich ter reclame vervoegen bij opperstrandvonder Bewesten-Schelde, Mr. G.A. Fokker, te Middelburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 januari. Op 27 september is te Batavia aangekomen het fregatschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 7 dezer, des avonds, is op de Banjaard gestrand de Engelse bark CENTENARY, kapt. James Foster, geladen met bonen, van Alexandrië in Egypte naar Rotterdam bestemd. De equipage, bestaande uit 15 man, waaronder is gerekend een Engelse en een Vlissingse loods, zijn te Scharrendijke aangekomen en onder quarantaine gesteld; de bark lag de 9e reeds geheel overzij, en zal, uit hoofde van het stormachtige weer, weinig van de inventaris kunnen geborgen worden.


Datum: 13 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Koningsbergen (opm: Kaliningrad) overwinteren 4 Pruisische schepen, waaronder een stoomboot en te Pillau 42, waaronder de Nederlandse schepen DE HERSTELLING, kapt. E.H. Drent, REINTJE, kapt. L. P. Teensma en GEZINA, kapt. H. Rozema, alle drie gereed om naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaap de Goede Hoop, 5 november. Het schip MARY STUART, kapt. Henrichsen, van Hamburg naar Batavia, is eergisteren bij het uitzeilen van de Tafelbaai na tegen de rotsen gestoten te hebben, verongelukt; de equipage en de aan boord zijnde specie (opm: muntgeld) is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VERWACHTING, kapt. Hansen, van Amsterdam naar Hamburg, te Amsterdam terug, heeft de 9 januari na de geleden schade hersteld te hebben de reis hervat.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E. van Eerde, notaris te Groningen, gedenkt op vrijdag, den 27 januari 1843, des avonds ten 7 ure, ten huize van mejuffrouw de weduwe J.S. Bontekoe, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek te verkopen:
- 1/30 aandeel in het kofschip CATHARINA CORNELIA, gevoerd door kapitein H.T. van der Borgh.
- 2/32 aandelen in het kofschip de JONGE JOHANNA, gevoerd door kapitein R.J. Wever.
- 1/16 aandeel in het kofschip GEPKELINA LUCRETIA, gevoerd door kapitein J. Dommering.
Mr. E. van Eerde, notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een overdekt Tjalkschip, groot 14 el 20 duim lengte, 2 el 52 duim wijdte, en 1 el 37 duim hol, geijkt tegen de band op 32 tonnen, met complete inventaris; alles wel onderhouden, en bevaren geweest bij J.E. van der Veen; te bevragen bij Mr. G. Schot, te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hecht en sterk Hektjalkschip, voorzien van een besten complete inventaris, groot 65 ton; laatst bevaren door Ruurd Tjeerds de Jong; liggende aan de werf van F.J. Prins, scheepstimmerman aan de Nieuwe brug, bij Heerenveen. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De deurwaarder Hemminga, te Heerenveen, gedenkt, op zaterdag den 14 januari 1843, des avonds ten 7 ure, ten huize van de weduwe J. Meijer, in het Posthuis te Heerenveen, tegen genot van strijk en verhooggelden, in veiling te brengen: Een Hektjalkschip, groot 58 tonnen, met deszelfs zeil en touwwerk en verdere uitmuntende inventaris, zodanig als hetzelve thans ter bezichtiging is liggende aan den Heerenwal, onder Nijehaske. (LC 310143 meldt dat is geboden NLG 1250.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom, te Drachten, zal publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: Een Schuiteschip, genaamd de JONGE ALIDA, lang 19 el 8 palm en 8 duim, wijd 4 el 2 palm en 6 duim, met mast en verder rondhout, staand en lopens want, en verdere aanhorigheden, zodanig hetzelve laatst is bevaren door Paulus Zeeman, en thans is liggende boven de sluis te Drachten.
De veiling hiervan zal plaats hebben op donderdag, den 19 januari 1843, ’s avonds te 6 uren, ten huize van de weduwe T. ten Brinke, herbergierse te Drachten.


Datum: 14 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. In de Middelburgsche Courant leest men, onder dagtekening van de 11e dezer:
Vrijdag en maandag jongstleden deed de stoomboot DE STAD VLISSINGEN, bestemd voor de vaart van die stad op Antwerpen vice versa, zijn eerste reizen uit onze haven, alwaar het schip gebouwd is. Denkelijk hadden deze reizen ten oogmerk om de machines te beproeven, welke zich in dat schip bevinden, dewijl het daarna weer in het dok is gehaald, om de betimmering verder te voltooien.
Wij maken met genoegen hiervan melding, daar nu weldra zal voorzien worden in een stoombootdienst, waaraan een voorname behoefte op de Wester-Schelde bestaat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 januari. Het schip ALIDA, kapt. J. Mehrens (opm: buitenlander), van Windau naar Antwerpen, is de 1e dezer op de Jutse kust gestrand, doch het volk gered; men was bezig met het bergen der lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 januari. Het Belgische schip RAPIDE, kapt. A.R. Arfsten, van Odessa naar Marseille, is in de Zwarte Zee verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Het schip HERSTELLING, kapt. A.J. Hubert, van Riga met gerst en lijnzaad naar de Maas bestemd, is, na op de reis enige schade bekomen te hebben, de 6e dezer te Holtenau aangekomen; het schip was onderzocht en de lading in goede staat bevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst tot de 10e januari: Het schip (opm: fregat) PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, van Batavia naar Amsterdam, is de 17e oktober lek te Mauritius binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst tot de 10e januari. Het schip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, met een lading zout van Lissabon naar Amsterdam, is de 5e dezer lek te Ramsay, eiland Man, binnengelopen en moest lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts..
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Bordeaux, het Nederlandse schooner kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, om de 25e dezer te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Rio-Janeiro, om spoedig te vertrekken, het Nederlands gezinkt schoener-kofschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname en Nickerie, het Nederlands gekoperd schoonerschip ZODIAC, kapt. A.C. Krull.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, mede voor passagiers:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker;
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet Fz.; voerende beide schepen een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam. F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.H.zoon, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 14 februari 1843, des namiddags ten 4 ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, te veilen een geheel nieuwe, fraai bewerkte ijzeren stoomboot, lang 34,40 el, breed 4,23 el, diepgaande 1 el (opm: een el is een meter), hebbende zeer fraaie inrichtingen ten vervoer van passagiers en laadruim voor goederen, voorzien van een paar geheel nieuwe naar de beste constructie vervaardigde lage druk balans-werktuigen van 40 paardenkracht, met gesmeden frames en ijzeren draagbalk voor de wielen en hetgene daartoe behoort, de ketel vervaardigd uit twee stukken en zijnde voorts geheel uitgerust.
De voorschreven stoomboot ligt aan de scheepstimmerwerf van de heren W.& J. Hoogendijk & Co, te Capelle op den IJssel en kan aldaar door de gegadigden bezichtigd worden. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 januari. Volgens particulier bericht is het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, hetwelk de 3de dezer uit Texel is in zee gezeild, na tot in het gezicht van Wight geweest te zijn, door de aanhoudende contrariewinden en stormweer naar de Cingels teruggedreven, en de 10de dezer ter rede van Duins geankerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 januari. Gedurende het jaar 1842 zijn te Gent 243 zeeschepen aangekomen, tezamen metende 24.897 ton. Onder die schepen waren 13, die rechtstreeks uit de Havannah en van andere overzeese havens met ruwe suiker, katoen en rijst en soortgelijke koopwaren kwamen. Onder de aangekomen schepen bevonden zich voorts 22 onder Nederlandse vlag. Uit Gent zijn in 1842 45 zeeschepen, geheel of gedeeltelijk met geraffineerde suiker bevracht, vertrokken. De uitvoer van dat artikel van daar heeft gezamenlijk 3.745.653 kilogrammen bedragen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 januari. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark LOUISE, kapt. J.F. Verschuur, met enige passagiers, de 25e september vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. P. Arenspoot, met drie passagiers, de 2e oktober vertrokken van Amsterdam, het dito schip MERCATOR, kapt. M. Korteland, de 25e september vertrokken van Rotterdam, en het dito schip ANTHONY, kapt. J.F. Klomp, met negen passagiers, de 7e oktober vertrokken van Rotterdam.


Datum: 16 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden ontvingen wij het treurig bericht, dat onze jongste zoon Cornelis, 3e stuurman op het schip EMMA, kapt. L. Smit, op de reis van Batavia herwaarts, in de ouderdom van 20 jaar, door een noodlottig toeval op de 9e september ll. over boord is geslagen en door de dood van ons ouderhart is afgescheurd. Nog geen 3 jaren geleden, is het dat onze tweede zoon Pieter, in dezelfde kwaliteit in de ouderdom van 25 jaar, met het schip RIJNHANDEL, kapt. J. Smit, is verongelukt. Hoe ons zulke verliezen treffen, zal ieder weldenkende gevoelen.
Langs deze gebruikelijke weg, geven wij hiervan kennis aan onze menigvuldige vrienden en bekenden, met verzoek van brieven van rouwbeklag verschoond te blijven.
Nieuwe-Diep,12 januari 1843, Dirk Kooger, Neeltje Kooger, geb. Burger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij vernemen dat kapt. Hoek, voerende het schip ANNA MARIA, volgens brief Lissabon, in dato 24 december, de 18e dito naar Faro was vertrokken om een lading voor Nederland in te nemen, waardoor vervalt, hetgeen wij vermoedden, dat dit het schip zijn zou, hetwelk wegens lekkage op Ramsay (eiland Man) is binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 januari. Gedurende het jaar 1843 zijn te Ameland binnengekomen 109 schepen, 106 minder en in 1842, waaronder 36 Nederlandse, 43 Deense, 23 Hanoverse, 6 Oldenburger en 1 Engels als bijlegger, en zijn van daar uitgezeild 182 schepen, 87 minder dan in 1842, welke vermindering moet worden toegeschreven aan het zeer laat verplaatsen der kapen op de Boschplaat en de betonning van het Finnegat, alsmede aan de gestadige westelijke winden, waardoor vele schepen over de Wadden gevaren zijn.


Datum: 17 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux, het Nederlandse schoener kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, om de 25e dezer te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip JAVA, kapt. H. Hagers, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Onder meer andere schepen overwinteren te St. Petersburg, de JOHANNA MARIA, kapt. K.J. Masker, groot 50 lasten en ALIDA THEODORA, kapt. T.M. Jaski, groot 52 lasten en te Kroonstad, HOOP EN VERWACHTING, kapt. B.J. Potjewyd, groot 50 lasten; MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd, groot 68 lasten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 januari. Heden alhier binnengekomen, terug uit zee, DE HOOP, kapt. J.C. Radelof, naar Suriname, met verlies van zeilen en andere schaden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading naar:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip YSTROOM, kapt. J.F. Detering, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip URANIA, kapt. C. van der Drift, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd barkschip TRITON, kapt. H. Olie, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Te Rotterdam naar:
Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer, te Amsterdam en Van Ulphen en Ruys, te Rotterdam.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het nieuw gebouwd Nederlands schooner-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij C.I. de Grys en Zn. en J. de Rooy.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schooner kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar,Maltha en Smirna. Het Nederlands gekoperd brikschip BRISEÏS, kapt. Jelle Jansen. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Hull. Het Nederlands kofschip MINA, kapt. P. Visser. Adres bij Gemmening en Penning.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Danies en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip AURORA, kapt. H.P. Hinlopen. Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grijs en Zn. Vertrek voor of op 10 januari op verbeurte der vracht.
Livorno en Genua. Het gekoperd Nederlands brikschip DE JONGE MARIA, kapt. S.M. Tanger. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik. Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit. Adres bij Jam Corver en Co.
Trieste. Het Nederlands kofschip DE GEZUSTERS, kapt. T.W. de Vries. Adres bij Jan Corver en Comp.
Trieste. Het kopervast barkentynschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries. Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: tjalk) NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Bekkering. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jonge. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 januari. Het schip ELIZA, kapt. Dijkama (opm: vermoedelijk de bark ELISE SUSANNE, kapt. N.A. Dijkama), is gisteren tegen de Noordwal aan de grond geraakt, doch is met assistentie er af en op een goede rede ten anker gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, en W. van Dam, H.H. Zn., makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 14 februari 1843, des namiddags ten 4 ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, te veilen een geheel nieuwe, fraai bewerkte ijzeren stoomboot, lang 34,4 el, breed 4,23 el, diepgaande 1 el, hebbende zeer fraaie inrichtingen te vervoer van passagiers en laadruim voor goederen, voorzien van een paar geheel nieuwe naar de beste constructie vervaardigde lagedruk balanswerktuigen van 40 paardenkracht, met gesmeden frames en ijzeren draagbalk voor de wielen, en hetgene daartoe behoort, de ketel vervaardigd uit twee stukken, en zijnde voorts geheel uitgerust.
De voorschreven stoomboot ligt aan de scheepstimmerwerf van de heren W. & J. Hoogendijk en Co., te Capelle op den IJssel, en kan aldaar door de gegadigden bezichtigd worden. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tot zeer billijke prijzen uit de hand te koop drie hecht gebouwde nieuwe kofschipshollen, van pl.m. 90, 75 en 70 roggelasten, waarvan die van 90 en 70 lasten bereids te water zijn gelaten. Adres bij I.A. Hooites, te Hoogezand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop 1/200e aandeel, groot NLG 1.000,-, in het kopervast gekoperd fregatschip, genaamd STAD TIEL (Tielsche Reederij), onlangs van deszelfs reis naar Batavia binnengekomen en in het vaderland geretourneerd. Adres met franco brieven ten kantore van Mr. G.P.A. Struyk, Procureur te Dordrecht, Voorstraat, bij de Munt, C 936.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Voor 5 jaren uit de hand te huur een scheepstimmerwerf voorzien van drie sleephellingen en ruime timmerschuur, door de onmiddellijke nabijheid van de Ezumazijl voor de scheepsbouw welke sedert jaren is en nog met succes wordt uitgeoefend, zeer (opm: gunstig) gelegen benevens twee daarbij zijnde woningen. alles staande en gelegen te Ezumazijl onder Anjum volgens het kadaster gemeten op 22 roeden, 64 ellen. Gegadigden vervoegen zich bij de eigenaar Ype Engberts Botma, lid van de Grietenijraad van Oost Dongeradeel te Anjum, bij wien tevens de verdere conditiën te vernemen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CATHARINA, kapt. J.L. Schaap, van Liverpool naar Amsterdam, is de 5e januari te Ramsey, eiland Man, lek binnengelopen en moest lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Praamschip groot 78 ton, liggende aan de werf bij de weduwe R.B. Spoelstra, te Nijehaske bij Heerenveen, alwaar tevens nadere informatie te bekomen zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Hektjalkschip, met platte luiken, zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want; gemeten op 76 ton; zodanig als hetzelve bij den eigenaar H.O. Heida wordt bevaren, en thans te Grouw is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Hektjalkschip, genaamd de VROUW ALIDA, groot 61 ton, met den daarbij zijnde inventaris; zodanig hetzelve bevaren wordt door de eigenaar J.H. Vennema, te Akkrum, bij wie nadere informatie te bekomen zijn.


Datum: 18 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Belgische visserssnik DE BLOEME, schipper M. Asart, van Ostende, is volgens brief van Texel dd. 16 januari de vorige morgen op een der buitenbanken in de Eijerlandsche gronden gestrand en zal geheel weg zijn, de equipage is gered en de inventaris geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de 23e januari 1843, des morgens ten elf ure, zal men voor het pakhuis van de Strandvonderij, aan het einde der haven van Goedereede, in het openbaar verkopen: 208 stuks Noordsche delen, lang van 2 tot 5 ellen, breed van 22 tot 50 duimen en dik 7½ a 8 duimen, gemerkt RK1 en afkomstig van het verongelukte schip HOPE, kapt. James Hul, gedestineerd geweest naar Londen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 januari. Uit de Lampongse districten is onder dagtekening van 17 december j.l. bericht ontvangen van het stranden aan de hoek Soeleman (Sumatra’s Zuidkust) bij de Blimbing-baai van de Gouvernements kruisboot No. 2, bestemd naar Padang. De nodige maatregelen waren genomen om onverwijld hulp en bijstand aan het gestrande vaartuig te verschaffen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 januari. De 12e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark MAASNYMPH, kapt. J.M. Lunsen, de 3e oktober vertrokken van Rotterdam.
Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark DE MAAS, kapt. J. van Waning, met een passagier, de 7e september vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip (opm: fregat) HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. K.J. de Feijfer, met twee passagiers, de 26e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 19 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Gedurende het jaar 1842 zijn te Bayonne aangekomen 7 Nederlandse schepen, metende 622 tonnen, en van daar gezeild 15 schepen onder Nederlandse vlag, metende 1209 tonnen.
In het afgelopen jaar zijn te Pillau uit zee aangekomen 896 schepen, waaronder 113 Nederlandse.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. De Engelse schoener STIRLING, kapt. W. Hastle, met plaatijzer van Bristol naar Hamburg, laatst van Plymouth, is, volgens brief van het Nieuwe Diep van den 13e dezer, zwaar lek in Texel binnen gelopen en ter rede geankerd: zij heeft op de Haaks gestoten, maakt 10 duim water in het uur en zou, zodra het weder zulks zal toelaten, in de haven komen om te lossen en te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New York, het Nederlandse Galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlandse Kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlandse Smakschip VROUW CHRISTNA, kapt. H.R. Dood.
Naar Belfast, het Nederlandse Kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlandse Kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, mede voor passagiers naar Batavia, het Nederlandse gekoperde fregatschip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet Fz., voerende genoemd schip een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 18 januari. Men meldt uit Vlissingen, van de 16e:
Gisteren tegen de middag werd op de hoogte van Ostende, ten zuiden, in reddeloze staat ontdekt een over zijde liggende bark, welke, door de Nederlandse loodsboot no. 8 van Vlissingen (op die hoogte kruisende) gezien zijnde, door dezelve dadelijk ter hulp werd gekomen. Het vaartuig in een zinkende staat vindende, en de equipage zich gereed makende om hetzelve te verlaten, zo is het gemelde loodsboot mogen gelukken de bemanning, bestaande uit 20 man, waaronder de kapitein, van boord over te nemen en dezelve in de avond behouden te Vlissingen aan wal te brengen. Het verongelukte schip is gebleken te zijn genaamd ENGLAND, kapt. J. Lewis, van Londen naar de kust van Afrika bestemd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping te Vlissingen op vrijdag de 3e februari 1843, des voormiddags ten 10 ure, van het aldaar op de werf liggend Frans schoenerschip LES TROIS FRÈRES, groot 120 ton, met deszelfs masten en boegspriet, gebouwd in 1842, alsmede een complete inventaris, bestaande in rondhouten, boegspriet, staand en lopend want, blokwerk, kabels, zeilen, kompassen, watervaten, twee grote boten, ankers, kettingen, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd, alles daags vóór en op de dag der verkoping voor een ieder te zien in het pakhuis in de Kalkhokstraat.
Nadere informatie te bekomen bij de heren Retsin, De Groof & Co., commissionairs aldaar. Brieven franco. (opm: zie AH 291042)


Datum: 20 januari 1843


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De dezer dagen gewoed hebbende stormen hebben niet alleen te lande hier en daar ongelukken veroorzaakt, maar ook op zee veel meer droevige gevolgen gehad. De bewoners der Zeeuwse eilanden zijn onder anderen getuige geweest van tonelen die de hardvochtigsten zullen treffen.
In de voormiddag van de 9e dezer namelijk raakte het Engelse barkschip CENTENARY, kapt. J. Foster, komende van Alexandrië en bestemd naar Rotterdam met loods aan boord op de plaat genaamd de Banjert vast. Niettegenstaande alle de aangewende doeltreffende maatregelen om los en in vlot water te komen is dit de schepelingen niet mogen gelukken. Bij het meer en meer verheffen van de wind het woester worden van de zee en het toenemend sterker worden der branding, werd de bodem door een rots verbrekende golfslag zodanig gebeukt dat men het vergaan ieder ogenblik te gemoed zag. Thans maakte men gebruik van het enige middel tot redding, de sloep. Papieren van waarde, alles moest men achter laten tot zelfs (ijzingwekkend denkbeeld) een door ziekte aan deszelfs leger geboeid mens. De toestand van dien ongelukkige die naast gapende afgrond van allen wordt verlaten, laat zich moeilijk beschrijven. Ofschoon het de equipage is gelukt de oever van het eiland Schouwen te bereiken en het bij deze gelegenheid op nieuw niet heeft ontbroken aan blijken van mannelijke onversaagdheid en moed ter redding aangewend, is echter de ongelukkige ziekte met schip en lading ene prooi der golven geworden.
Op de 11 januari werd in de nabijheid van Scharen Dijke, omtrent een uur bewesten Brouwershaven op het strand gevonden ene sloep waarin zich twee lijken bevonden. Aldra ontdekte men dat dezelve te Ouddorp (Goeree-Overflakkee) te huis behorende van waar zij bemand met acht koppen was uitgegaan ten einde een timmerman aan een der voor Brouwershaven liggende zeeschepen te bezorgen. Na volbrachte taak is geen sloep te Brouwershaven binnengelopen, waarvan zij met intentie om huiswaarts te keren in de avond van de 10e dezer is vertrokken. Acht mensen, bijna allen huisvaders, hebben alzo dezelve graf in de golven gevonden.
Op de 13e januari zijn op de rede van Zierikzee twee tjalkschepen verongelukt, van een dezelve is de equipage bestaande uit schipper, knecht en jongen verdronken de andere is gelukkig gered door de edele moed der zeelieden van de stad die dit kloek bedrijf met in gevaarstelling van hun eigen leven hebben verricht en aan wien het dan ook niet heeft gemangeld iedere poging in het werk te stellen ter redding van eersten welke zij reeds tot op ongeveer 40 ellen afstand waren genaderd zonder het schip te kunnen naken waarin zij door de zware stroom, felle wind en klimmende golfslag zijn verhinderd.
De Belgische visser snik DE BLOEME, schipper M. Asart, van Oostende, der buitenbanken in de Eijerlandse gronden gestrand en zal geheel weg zijn; de bemanning is gered en de inventaris geborgen.
De Engelse bark ENGELAND, kapt. Lewis, van London naar Afrika, is gisteren middag op de hoogte van Oostende gezonken, doch de equipage door de Hollandse loodsboot No. 8 gered en aangebracht.
Het schip LOUIS ALFRED, kapt. ……., van Montevideo naar Bilbao, is bij Passage (opm: Pasajes) gestrand, de equipage is daarbij verdronken.
De Engelse brik ALBION, kapt. Donald, van Glasgow met ijzer naar Holland, is de 10e dezer op de kust van Routhlanville totaal verongelukt, de equipage is daarbij omgekomen.
Het schip (opm: tjalk) MARIA, kapt. J.J. Louwerens, van Carolinerzyl naar Gent, is volgens brief van Norden van 6 januari de vorige dag te Horumersiel lek binnengekomen, de lading werd gelost.
Het tjalkschip DE VROUW RENSKE, schipper G.J. Ploeg, van Amsterdam naar Harlingen, is volgens brief van Enkhuizen d.d. 17 januari in de avond van 14 januari tussen Hoorn en Enkhuizen op de hoogte van Leek gestrand en verongelukt; de equipage is gered.
Boulogne, 14 januari. het Engelse driemastschip CONQUEROR, kapt. Duggan, van Calcutta naar London, is gisteren avond op de kust van Lornel bij Étaples gestrand en verbrijzeld; van de equipage is slechts een man gered en in ene boot alhier aangekomen, welke rapporteerde dat 70 á 80 personen daarbij verdronken zijn. Heden nacht is 2 mijlen van hier gestrand en verbrijzeld ene Zweedse of Noorse brik, vermoedelijk komende van Portugal, ook daarbij is de equipage omgekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K.J. van der Veen, te Drachten, zal, op donderdag den 26 januari 1843, des namiddags ten 4 uren, in de Keizerskroon aan de Drachtsterpijp bij Sjoerd J. Velzing, op termijnen van betaling, publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: Een hecht en welbevaren Tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, lang over steven 18 el 3 palm, groot 66 ton, met staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen en verdere aanhorigheden, bij wijlen Egbert Meines Keuning bevaren, en thans liggende in de Vaart boven de sluis in het gebuurte van Drachten.


Datum: 21 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 januari. van Enkhuizen schrijft men de 17e dezer: het tjalkschip DE VROUW RENSKE, schipper G.J. Ploeg, van Amsterdam naar Harlingen, is in de avond van de 14e dezer, tussen Hoorn en deze stad, op de hoogte van Leek gestrand en verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 januari. Kapt. S.B. de Jong, voerende het Nederlands kofschip ANNA, van Amsterdam te Marseille gearriveerd, meldt van daar van de 12e dezer, dat hij op zijn reis veel slecht weer heeft doorgestaan en inzonderheid in de Middellandse Zee door stormen, soms tot orkaan overgaande, is belopen geworden, zijnde hij tot viermalen van uit de Golf teruggestormd, waardoor de puttings gebroken, het dek geheel ontzet, verscheiden zeilen verloren gegaan zijn en meer andere schade veroorzaakt is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 januari. De Belgische brik CHARLES QUINT, kapt. A.J. Meulemaer, van Havana naar Antwerpen, is, volgens brief van Key-West van de 15e december, op de hoogte van Caesar’s Creek verongelukt, doch het volk gered en een klein gedeelte van de lading geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 januari. Het schip (opm: schoener) VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Amsterdam naar Suriname, is de 15e dezer lek, met verlies van zeilen en andere schade te Portsmouth binnengelopen en onderzocht; het maakt twee duimen water in het uur en zal vermoedelijk tegen een wrak in het Kanaal gestoten hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Het schip PROTEUS, kapt. F. Guyt jr., van Amsterdam naar Batavia is de 16e dezer te Deal binnengelopen, lek en met verlies van anker en ketting.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Het schip (opm: schoenerkof) KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer, van Amsterdam naar Suriname, is de 16e dezer met verlies van zeilen enz. te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, om ten spoedigste te vertrekken.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Bordeaux, het Nederlandse schooner kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, ligt gereed.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoonerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het Nederlands schip (opm: kof) de EENDRAGT, kapt. C. van Limmen, van Amsterdam naar Genua, is in de middag van 16 januari bij Ramsgate aan de grond geraakt en zou niet dan met de eerstkomende vloed afgebracht kunnen worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. B.J. Wijgers, van Suriname met suiker, katoen en cacao; WEST-INDIE, kapt. B.P. Boyon, voor wijlen kapt. J.J. Boon (opm: zie advertentie AH 240143), van Suriname met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 januari. Van de schepen die bij de Hoek ten anker lagen is de Engelse schoener JOHN, kapt. Carthness, naar Dundee, beladen met vlas, bij het naar zee zeilen op het Schaar aan de punt van het strand van Hoek van Holland vastgeraakt, twee lichterschepen zijn derwaarts gevaren om de lading te lossen.


Datum: 23 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip (opm: kof) ADOLPH FREDRIK, kapt. G. Zwanenburg, van Amsterdam naar Nickerie, is volgens brief van Folkstone, van de 17e dezer, aldaar met verlies van zeilen enz. binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aangaande het schip (opm: bark) DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Suriname naar Amsterdam, te Dover met schade binnengelopen, wordt volgens brief van daar dd. 16 januari gemeld, dat hetzelve na voortdurend storm en orkanen doorgestaan te hebben, zwaar lek en met verlies van zeilen en verschansingen aldaar was binnengelopen; de kapitein vreesde dat de lading gedeeltelijk beschadigd zou zijn geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip ALETTA ELISABETH, kapt. Bakker (opm: kof, bouwjaar 1810, kapt. R. Bakker), van Liverpool naar Rotterdam, op de kust van Cornwall gestrand, wordt van Boscastle dd. 15 januari gemeld, dat hetzelve totaal weg was en alleen enige stukken wrak aldaar waren aangedreven; de equipage was daarbij verdronken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading naar:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg & Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip YSTROOM, kapt. J.F. Detering, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip URANIA, kapt. C. van der Drift, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en LEnaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd barkschip TRITON, kapt. H. Olie, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Te Rotterdam: Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer, te Amsterdam en Van Ulphen en Ruys, te Rotterdam.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het nieuw gebouwd Nederlands schooner-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij C.I. de Grys en Zn. en J. de Rooy.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schooner kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Maltha en Smirna. Het Nederlands gekoperd brikschip BRISEÏS, kapt. Jelle Jansen. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Hull. Het Nederlands kofschip MINA, kapt. P. Visser. Adres bij Gemmening en Penning.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Danies en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het gekoperd Nederlands brikschip DE JONGE MARIA, kapt. S.M. Tanger. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik. Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit. Adres bij Jam Corver en Co.
Trieste. Het kopervast barkentynschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries. Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Bekkering. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jonge. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.


Datum: 24 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. In het afgelopen jaar zijn de Sond gepasseerd 13957 schepen, 797 minder dan in het jaar te voren, waaronder 912 Nederlandse schepen.
Gedurende het verlopen jaar zijn te Swinemünde uit zee aangekomen 1765 schepen, waaronder 93 Nederlandse en van daar uitgezeild 1664 schepen, waarvan 83 onder Nederlandse vlag.
Gedurende het jaar 1842 zijn van Memel naar zee gezeild 535 schepen, waaronder 54 naar Nederland.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Het schip (opm: fregat) ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F. Strumphler, van Amsterdam naar Batavia, is, volgens particulier bericht, de 21e dezer van Deal in de haven van Vlissingen binnengekomen, om van de geleden schade hersteld te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Volgens brief van Folkstone van de 17e dezer, had het schip (opm: kof) ADOLPH FREDERIK, kapt. G. Zwanenburg, van Amsterdam naar Nickerie, aldaar binnengelopen, de zeilden verloren en andere schade bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 januari. Het Belgische brikschip CAMILLA, kapt. H.H. Wagenaar, is op de reis van Laguna naar Antwerpen verongelukt, doch het volk gered en te New-York aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Het schip (opm: kof) ANNA CATHARINA, kapt. J.L. Schaap, van Liverpool naar Amsterdam, te Ramsey lek binnen, had de 18e dezer de lading gelost en werd gerepareerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Volgens brief van Noord-Voorland van de 19e dezer, was een Nederlands brikschip met verlies van boegspriet te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Het schip DE ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Amsterdam naar Smyrna, is de 17e dezer met gescheurde zeilen en verlies van anker en ketting, te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de bevestiging van de voor mij zo hartgrievende tijding, dat mijn dierbare echtgenoot Johannes Jacobus Boon, voerende het schip WEST INDIË, na een korte ziekte te Suriname, in de ouderdom van 42 jaren is overleden. Ik betreur met mijn drie kinderen dit voor ons zo treffend verlies.
Amsterdam, 20 januari 1843, Wed. J.J. Blom, weduwe kapt. J.J. Boon

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 januari. Het schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, na de 12de dezer van Deal wederom vertrokken, en aldaar de 15de met verlies van zeilen enz. teruggekomen te zijn, is de 17de, tot herstel van schade, naar Vlissingen verzeild, en de 21ste in die haven binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 23 januari. De 14de dezer is de te Dordrecht te huis behorende galjoot ZEELUST, kapt. D.J. Mik, van Glasgow naar Lissabon bestemd, op Balleycormac Point, bij Groomsport, gestrand, en zal vermoedelijk weg zijn; de equipage is gered. (opm: zie PGC 310143)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 21 januari. Gisterenavond arriveerden uit zee: de twee lichterschepen met de lading vlas uit de schoener JOHN, kapt. G. Carthness, bevorens gemeld.
Den 22 dito. De schoener JOHN is van het strand afgebracht en ligt bij de rede ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de GOEDE VREDE, kapt. Zaal, van Suriname naar Amsterdam en EMMA OBBINA, kapt. Potjer, van Amsterdam naar Genua, zijn de 18 januari te Douvres binnengelopen het eerste zwaar lek met verlies van zeilen, verschansingen enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de EENDRACHT (opm: kof EENDRAGT), kapt. C. van Limmen, van Amsterdam naar Genua, is de 16e januari bij het binnenzeilen van de haven van Douvres gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: schoener-hoeker) CLASINA EN GEERTRUIDA, kapt. R.J. Kranenburg, van Dordrecht naar Belfast, is 14 januari te Brixham, Torbay binnengelopen hetzelve heeft de boegspriet en strengen verloren en heeft de ketting laten slippen zijnde de vorige dag aangezeild geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen DE HOOP, kapt. De Jong en DIVERDIENA, kapt. Meyents, beide van Koningsbergen naar Amsterdam, zijn de 14 december het eerste te Svinoer en het laatste in een omliggende haven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van London wordt de 17 dezer gemeld, dat een Nederlands schip, zo men veronderstelde de ELISABETH, kapt. Bakker, geladen met suiker en rum, op de kust van Cornwall verongelukt was, de spiegel en enige boekbladen zijn aangespoeld. (vermoedelijk de ALETTA ELISABETH, kapt. Bakker de 2e januari van Liverpool naar Rotterdam vertrokken, zie AH 230143)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. S.B. de Jong, voerende het Nederlandse kofschip ANNA, van Amsterdam naar Marseille gearriveerd, meldt van daar van de 12 januari dat hij op zijne reis veel slecht weder heeft doorstaan, inzonderheid in de Middellandse Zee door hevige stormen soms tot orkaan overgaande belopen geworden zijnde hij tot viermalen uit de golf terug gestormd waardoor de puttings gebroken, het dek geheel ontzet, verscheidene zeilen verloren gegaan zijn en meer andere schade veroorzaakt is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, den 20 januari. Gedurende het jaar 1842, zijn in deze haven binnengekomen: 391 schepen, zijnde 40 schepen minder dan in 1841, 174 met Noords hout samen 23.342 ton, 27 met Oostzee hout, samen 3868 ton, 5 Hamburgs hout, 49 steenkool, 15 klipzout, 86 diverse goederen, te samen 356 schepen beladen, en 35 in ballast, bedragende alzo 391 schepen.
Uitgezeild: 433 schepen, zijnde 31 schepen minder dan in 1841, als: 242 schepen beladen, 176 met ballast en 15 ledig, te samen 433 schepen.
Uitgevoerde goederen: boter 13.182 4/4 vaten, kanterkaas 801.335 Nederlandse ponden, zoetekaas 181.652 Nederlandse ponden, raap- en lijnkoeken 629 Nederlandse ponden of stuks, vlas 394.841 Nederlandse ponden, chicoreiwortel 412.800 Nederlandse ponden, haver 511 last, beenderen voor NLG 23.728, dakpannen 2.113.370 stuks, en gebakken steen 787.000 stuks.


Datum: 25 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 januari. Het fraai gebouwde fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.C. Strumphler, van Texel naar Batavia met stukgoederen, in de jongste stormen in het Kanaal averij bekomen hebbende, is alhier ter herstelling in ’s Rijks Dok gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Beurtvaart tussen Amsterdam en Hull.
De schepen der alhier bestaande beurtvaart, vertrekken voortaan, te beginnen bij open water, de 5e februari aanstaande geregeld om de vijf dagen van Hull naar Amsterdam en wel bepaaldelijk op de 5e, 10e, 15e, 20e, 25e en 30e van elke maand.
Van Amsterdam naar Hull op dezelfde dagen.
Wanneer de vertrekdag op een zondag invalt, is de afvaart te Hull, daags te voren bepaald.
De vrachten worden naar een vast en zeer laag gesteld tarief berekend en ondergaan in de wintermaanden geen verhoging. Nadere informaties zijn te bekomen bij Gemmening en Penning, te Amsterdam en N. Veltmann en Co., te Hull.


Datum: 26 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari 1843. Volgens particuliere berichten uit Java zou het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, na geruime tijd te Soerabaya te hebben moeten vertoeven tot het inzetten van een nieuwe fokkemast en herstel van andere zeeschade, de 25e dito naar Samarang verzeilen om de lading te completeren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Het schip DE EENDRAGT, kapt. C. van Limmen, van Amsterdam naar Genua, bij Douvres aan de grond geraakt, is weer vlot geworden en de 16e dezer te Douvres binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. het schip NEWCASTLE, kapt. J.K. Jonker, van Amsterdam naar Newcastle, is, na een man der equipage verloren te hebben, de 18e dezer te Whitby binnengelopen. (opm: mogelijk buitenlandse vlag; de Nederlandse kof NEWCASTLE voer onder kapt. B.E. Boll)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, ligt gereed.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Rio-Janeiro, om spoedig te vertrekken, het Nederlands gezinkt schooner kofschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Gibraltar, het Nederlands kofschip JONGE JACOBUS, kapt. A. Hoogendijk, A.zn.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 20 januari. Het schip DE EENDRAGT, kapt. van Limmen, van Amsterdam naar Genua, bij deze haven gestrand, is in vlot water en alhier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WATERLOO, kapt. S. van Duyn, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; CORNELIS HOUTMAN, kapt. D. Boes Lutjens, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrottingen; VIER GEBROEDERS, kapt. N.D. de Boer, van Batavia met koffie, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Samuel Voute Junior, Jean Antoine Joosten, Robert Voute en Johan Fredrik Gebhard, makelaars, zullen op vrijdag de 3e februari 1843, des middags ten een ure precies, ten huize van A, van Es, in de Brakke Grond, in de Nes, als last hebbende van hun meester, presenteren te verkopen 706 balen Java koffie, aangebracht per het schip THEODORA EN SARA, kapt. Schuyt (opm: bark, kapt. T. Schut), van Batavia en dat bij kavelingen, zo als die genummerd zullen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoop van beschadigde potasch en hennep. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal, op bekomene rechtsautorisatie, ten huize van de wed. H.G. Roelfzema, logementshoudster te Delfzijl, op woensdag de 1e februari 1843, des voormiddags ten 11 ure, publiek bij contant geld verkopen: 49 vaten potasch en 12/2 bonden Petersburger rein hennep, alles minder en meerder door zeewater beschadigd en gelost uit het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.W. Drenth, van St. Petersburg naar Rotterdam bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 januari. Volgens particulier bericht van Brouwershaven, is het barkschip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, gisteren namiddag aldaar binnen gekomen; alles was wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 januari. Volgens particuliere berichten uit Java, was het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, op 24 september van Sourabaya vertrokken om te Probolingo suiker in te nemen.
Het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, na geruime tijd te Sourabaya te hebben moeten vertoeven tot het uitzetten van een nieuwe fokkemast en herstel van andere zeeschade, zou de 25ste september van daar naar Samarang verzeilen, tot completering zijner lading.
Het fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, dacht tegen het laatst van september te kunnen vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 24 januari. Volgens rapport ener Texelse loodsboot is het schip (opm: fregat) DILIGENTIA, kapt. H.F. Horneman, reeds 18 dagen geleden uit het Kanaal gezeild naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 januari. Volgens een Engels schip, van Mauritius, was aldaar lek binnengekomen, en moest lossen, het schip PRINS HENDRIK, kapt. Veening.


Datum: 27 januari 1843


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop, is de 19 januari ter rede van Deal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, van Amsterdam naar Suriname, is 19 januari te Douvres binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGARETHA CATHARINA (opm: bark), kapt. Schippers, van Amsterdam naar Batavia, is 18 januari te Cowes binnengelopen met verlies van de boegspriet, verschansingen, kombuis enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ALETTA ELISABETH, kapt. Bakker (opm: kof, kapt. R. Bakker, zie PGC 240143), van Liverpool naar Rotterdam, is volgens brief van Boscastle van 15 januari bij Cruckingtonhaven 6 mijl ten NO van daar totaal verongelukt, van de equipage was een lijk aan het strand gespoeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Schaap, van Liverpool naar Amsterdam te Ramsey, eiland Man binnen, had 18 januari de lading gelost en was bezig met repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ZEELUST, kapt. Mik, van Glasgow naar Lissabon, laatst van Troon, is volgens brief van Donaghadee van 15 januari de vorige dag op Balleycormacpoint bij Groomsport gestrand en zal vermoedelijk weg zijn, het volk is gered. (opm: zie DC 240143 en PGC 310143)


Datum: 28 januari 1843


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 januari. Volgens particulier bericht van Batavia, van 7 oktober laatst, was het barkschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kleij, aldaar de 1ste van die maand in de beste staat aangekomen; het had van Texel naar de Linie een bijzonder lange reis, van 50 dagen, maar daarentegen een zeer korte van de linie tot Batavia, van 56 dagen, gehad. Men was het fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, uit de Oosthoek iedere dag te Batavia wachtende om van daar onmiddellijk de terugreis naar het vaderland aan te nemen.
Het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, was de 28ste september te Samarang aangekomen, en aldaar koffie ladende, om daarna over Batavia de terugreis naar het vaderland aan te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 26 januari. Binnengekomen de COURIER (opm: brik), kapt. J. Teijgeler, van Batavia.


Datum: 30 januari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houders van cognossementen aan order van goederen, te Malaga overgeladen per DE VOORWAARTS, kapt. H. Brugts, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij Johs. Ooms Ez. & Comp., cargadoors te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. W.H. Zimmerman, J.H. Horstman Jr., H.J. Bloemen, W.F. Gebhard en J.H. Croockewit, makelaars, zullen op donderdag de 2e februari 1843, des avonds ten zes ure, in den Brakken Grond, in de Nes, verkopen: 158 kisten Blond en 1 dito Wit Havana suiker (zo gezond als beschadigd); aangebracht per het schip ANTJE, kapt. J.P. Klein, van Havana. Liggende in het entrepot-dok, eerste Zolder Pakhuis Delft. Breder bij biljetten vermeld.


Datum: 31 januari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Volgens brief van Dungeness van de 24e dezer, was een Nederlands kofschip bij Jewry’s Gap aan de grond geraakt en hoopte men het met vloed weer af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het schip FENELON, kapt. J. Barkentein, van Antwerpen naar Havanna, is, na bij Dungeness aan de grond geraakt, doch na het lossen van een gedeelte der lading weer vlot geworden te zijn, de 26e dezer met verlies van twee ankers en kettingen enz. te Ramsgate binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoonerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, ligt gereed.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading:
Naar Gibraltar, het Nederlands kofschip JONGE JACOBUS, kapt. A. Hoogendijk, A. Zn. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapt. Arend Struik, voerende het Nederlands kofschip HENDRIKA JANTINA, gekomen van Marseille, informeert hiermede de geconsigneerden zijner lading, dat hij is gereed liggende en alzo zijn legdagen (opm: de binnen het charter toegemeten ligtijd voor lossing, waarna overliggeld verschuldigd wordt) ingaan, terwijl hij tevens de houders der diverse cognossementen over goederen aan order verzoekt, zich onverwijld aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd schip LEEUW, kapt. J.L. de Boer; vertrekt ultimo februari. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys en te Schiedam bij de heren De Groot, Roelants & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het gekoperd barkschip DELFTSHAVEN, kapt. J.D. Nordlohne, om medio februari te vertrekken.
Naar Suriname, het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip LODEWIJK ANTHONY, van Amsterdam, kapt. J.R. Tjebbes.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, van goederen te Malaga verladen per de VOORWAARTS, kapt. H. Brugts, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., cargadoors, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Hemminga, te Heerveen, gedenkt op zaterdag de 4e februari 1843, des avonds ten 7 ure, ten huize van C.W. Raadsveld, tapper te Nyehaske, finaal te verkopen: een hektjalkschip, groot 58 tonnen, met deszelfs uitmuntende inventaris, zodanig als hetzelve thans ter bezichtiging is liggende aan de Heerenwal onder Nyehaske, waarop geboden is NLG 1250.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van der Elst, te Werkendam residerende, zal aldaar ten Herberge van A. Verdoum, op zaterdag de 4e februari 1843, des namiddags ten 3 ure, provisioneel en 8 dagen daarna en dus op zaterdag de 11e februari daaraanvolgende, op uur voormeld, finaal in het openbaar verkopen een goed en wel onderhouden tjalkschip, genaamd VREES EN HOOP, groot 94 tonnen, met staande en lopend wand, boot en complete inventaris; liggende in de Haven te Werkendam. (opm: binnenvaarder)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip YSTROOM, kapt. J.F. Detering, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip URANIA, kapt. C. van der Drift, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd barkschip TRITON, kapt. H. Olie, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en de Co.
Te Rotterdam: Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer, te Amsterdam en Van Ulphen en Ruys, te Rotterdam.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schooner kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip (opm: kof) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg.
Adres bij Jan Danies en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het gekoperd Nederlands brikschip DE JONGE MARIA, kapt. S.M. Tanger. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schooner-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit. Adres bij Jan Corver en Co.
Trieste. Het kopervast barkentynschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Bremen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: tjalk) NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Bekkering. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HARMINA, kapt. S.S. Brouwer. Adres bij J.C. van Oven.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Een hek-tjalk (geen naam) groot 40 roggelasten. Te bevragen bij Ulm E. Pott te Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aangaande het schip PRINS HENDRIK, kapt. Veening, van Batavia naar Amsterdam te Mauritius lek binnengelopen, wordt volgens brief van de kapt. gemeld dat 3 november 725 balen koffie, welke beschadigd bevonden waren publiek zijn verkocht geworden, de kapt. hoopte tegen het einde van november de terugreis weder aan te kunnen namen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip ZEELUST, kapt. Mik, van de Clyde naar Lissabon bij Belfast verongelukt (opm: zie DC 240143), wordt gemeld dat hetzelve met de inventaris en de lading kolen is verkocht geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: smak) de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Bruins, van Danzig naar Edam, is volgend brief van Mandahl van 11 januari aldaar met schade binnengelopen.


Datum: 01 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AMSTEL, kapt. W.R. Menkman, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Suriname met suiker en cacao.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 16 januari. Gedurende de laatste zes maanden is er hier van Batavia niets direct aangekomen. De Belgische brik RUBENS is derwaarts gestevend met slechts een geringe lading, bestaande uit marmeren en andere vloerstenen en plaveijen, venster- en ander glas, wijn en enige katoenen lakens, in de hoop op een retourlading.
(opm: de RUBENS was vanuit Batavia via St. Helena op 15 mei 1843 weer terug in Antwerpen; de lading bestond uit suiker, koffie, rijst, hout en rottings; de verscheidenheid aan lading toont aan dat er ook in Indië weinig lading was)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Postkantoor. Op aanstaande zaterdag de 4e februari 1843 zullen, aan het postkantoor te Weltevreden, brieven pakketten worden gesloten voor het Nederlandse schip JACATRA, kapt. D. Varkevisser, bestemd naar Rotterdam
Batavia, 31 januari 1843, de postmeester, J. Boshouwer
RC 020243
Rotterdam, 1 februari. Het schip JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder (opm: kof, bouwjaar 1832; kapt. Timotheus Meinders Mulder), met 238 vaten terpentijn enz. van Bayonne naar Amsterdam, is de 20e januari op de hoogte van Heysant (opm: Ouessant) door de Franse brik LE BRETON, kapt. C. Danet, van Lannion naar Marseille, zodanig in de boeg aangezeild geworden, dat het binnen vier minuten tijds geheel op zijde viel en de equipage zich ternauwernood op de boegspriet van de Franse brik heeft kunnen redden, vanwaar zij sedert op een Franse vissloep overgegaan en de 22e dito te Brest aangekomen is. (opm: zie ook PGC 030243 en RC 140243)


Datum: 02 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 februari. Een Nederlandse kof, de naam onbekend, is de 24e januari op de hoogte van de Needles overzeild en vermoedelijk gezonken. (opm: zie AH 070243)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, ligt gereed.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Dantzig, het Nederlands schoener-kofschip MARIA JOHANNA, kapt. L.S. Pinsterboer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip KORTENAER, kapt. B.P. Martens, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter, om in de loop der maand februari te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Gibraltar het Nederlands kofschip JONGE JACOBUS, kapt. A. Hoogendijk, Azn. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Rio-Janeiro, om spoedig te vertrekken, het Nederlands gezinkt schoener kofschip HARMONIE, kapt. A. van der Meyden.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Naar Yersey, het Nederlands kofschip LIBRA, kapt. R.G. Engelsman.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, mede voor passagiers, naar Batavia het Nederlands gekoperd fregatschip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet Fz., voerende voornoemd schip een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 februari. Op 14 december is te St. Helena aangekomen het fregatschip JACOB CATS, kapt. W.E. Derks, van Batavia naar Dordrecht bestemd.


Datum: 03 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA, kapt. G. Groenewoud, van Batavia met koffie, bindrotting en tin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal vermoedelijk deze maand vertrekken het bijzonder snelzeilend gekoperd fregatschip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers. Personen of familiën, van die gelegenheid voor de overtocht naar Nederlands-Indië wensen gebruik te maken of goederen te laden hebbende, gelieven zich in tijds aan te melden bij de cargadoors Hs. Verweyde & Zoon, Stroomarkt no. 12 te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam, gedenkt in de maand februari aanstaande dag en uur nader te bepalen, ten huize van de logementhouder E.D. Everts te Veendam, publiek te verkopen het in 1830 nieuw uitgehaald kofschip WIGERDINA, groot plm. 88 roggelasten of 125 tonnen met des zelfs completen inventaris zo als hetzelve laatst is bevaren door kapt. J.W. Stuit, en thans te Harlingen liggende. (opm: zie ook PGC 170243)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE JONGE LOUIS, kapt. Mulder, van Bayonne met stukgoed naar Amsterdam, is de 20e dezer wegens dikke mist op de hoogte van Ouessant overzeild en gezonken, doch de equipage gered en te Portsal aangebracht. (opm: zie RC 020243)


Datum: 04 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd schip LEEUW, kapt. J.L. de Boer, vertrekt ultimo februari. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys en te Schiedam bij de heren De Groot, Roelants & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het gekoperd barkschip DELFTSHAVEN, kapt. J.D. Nordlohne, om medio februari te vertrekken.
Naar Suriname, het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip LODEWIJK ANTHONY, van Amsterdam, kapt. J.R. Tjebbes.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia en Singapore. Het hecht en prachtig stoomschip ROYAL SOVEREIGN, 600 ton groot en 240 paardenkracht sterk, zal op de 18e maart aanstaande van Liverpool naar gemelde plaatsen vertrekken en op deszelfs reis aandoen Lissabon, Madeira, Rio en de Kaap de Goede Hoop, alwaar echter niet langer dan 48 uren zal worden vertoefd. Hetzelve is alleen voor passagiers ingericht, wien het in elk opzicht een uitmuntende gelegenheid verschaft.
Nadere informatiën te bekomen bij de cargadoors Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam en bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gent, 25 januari. Sedert de maand juli 1842 arriveerden alhier vijftien schepen onder Nederlandse vlag. Dezelve kwamen, te weten: 3 van Dantzig, met weedasch en hout; twee derzelve gingen weer naar Hamburg, met suiker en 1 op avontuur, in ballast; 3 van Bordeaux, met wijn, 1 derzelve vertrok weer naar Hamburg met suiker, de 2 andere op avontuur, in ballast; 2 van Antwerpen, in ballast, welke weer vertrokken naar Hamburg, met suiker; 2 van Bergen in Noorwegen, als: 1 in ballast en 1 met stokvis, waarvan het ene weer vertrok naar Hamburg, met suiker, het andere op avontuur, in ballast; 1 van Glasgow, met ijzer en weer vertrokken naar Sables d’Olonne, met beenzwart; 1 van Memel, met hout en weer vertrokken naar Terneuzen, in ballast; 2 van Rostock, met garst en weer vertrokken naar Hamburg, met vlas en vitriool-olie; 1 van Riga met lijnzaad, nog liggende in de haven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 14 januari. Gedurende het ganse jaar 1842 is deze haven door niet één Nederlands schip bezocht. In het algemeen is de staat van handel en scheepvaart ongunstig, ten gevolge zo van de hoge rechten als van de vele verbodsbepalingen en de moeilijkheden, die uit de naleving van de tarieven en verdere verordeningen, voortvloeien, waardoor de sluikhandel zo zeer uitgelokt en alle eerlijke handel onderdrukt wordt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 januari. Het Nederlands galjoot ARCHANGEL (opm: schoenerkof, kapt. A.W. Wilkens), bestemd naar Amsterdam, is alhier met omvergeworpen lading binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een op stapel staand nieuw kofschips-hol, ingericht voor schoenertuig, groot ongeveer 145 rogge lasten, alsmede een dito hol, groot 85 rogge lasten, alsmede een dito hol, groot ongeveer 145 rogge lasten, alsmede een dito hol, groot 85 rogge lasten. Te bevragen bij H.J. Limborgh scheepsbouwer te Groningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 februari. Gepraaid op 1 december bij de Kaap de Goede Hoop het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 februari. Dezer dagen is te Hamburg aangekomen de schoenerbrik PARADIJS, kapt. P. Sijbranz (opm: buitenlander). Gemelde kapitein rapporteert op 18 juli 1841, gedurende de reis van Valparaiso naar Manilla, op 9º Z.B. en 173 W.L. van Greenwich, te hebben ontdekt een groep van zes tot acht met cocospalmen dik begroeide en schijnbaar onbewoonde eilanden, die op de nieuwste aan boord zijnde zeekaarten niet waren opgetekend. Kapt. Sijbranz gaf aan dezelve de naam van Paradijs eilanden. Volgens de gedane waarnemingen vond hij de breedte van het noordelijkste eiland 9º, 6’, 3’ zuidelijk van de linie en de lengte volgens een goede chronometer 172º, 16’ west.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 februari. Uit een algemene staat van ingeklaarde zeeschepen in de respectieve havens van het rijk, gedurende het jaar 1841, blijkt, dat het getal derzelve heeft belopen 6.094, als: 5.709 schepen, geladen met 873.893 tonnen, en 385 schepen, met 20.994 tonnen ballast.
De zeeschepen die ingeklaard zijn, kwamen van: de kleine Oost, Mecklenburg en Lübeck 473, Hannover 547, Denemarken 116, Pruisen 465, Rusland 489, Zweden en Noorwegen 989, Groot-Brittannië 2.055, Frankrijk 251, Portugal 64, Spanje 33, Italië 38, Levant, Egypte en Barbarije 31, Canarische, Azorische en Kaap-Verdische eilanden 1, Kaap en Oost-Indië 206, Zuid-Amerikaanse gouvernementen langs de Stille Zuidzee 1, idem aan de Westelijke Oceaan 92, Curaçao 4, Brazilië 26, Suriname 86, Noord-Amerika 108, Groenland en Straat Davis 2, België 16 en onopgegeven 1.
De bovengemelde schepen zijn ingeklaard: te Amsterdam 2.032, Muiden 2, Zaandam 146, Enkhuizen 3, Medemblik 35, Edam 40, Monnikendam 1, Alkmaar 37, Den Helder 15, Texel 16, Terschelling 4, Purmerend 105, Brielle 3, Maassluis 6, Hellevoetsluis 2, Rotterdam 1.432, Delfshaven 8, Schiedam 219, Vlaardingen 49, Dordrecht 348, Vlissingen 38, Zierikzee 8, Brouwershaven 1, Middelburg 28, de Lemmer 22, Workum 72, Harlingen 411, Dokkum 27, Kampen 12, Zwolle 96, Delfzijl 261, Termunterzijl 232, Groningen 292, Oude Pekela 13, Langakkerschans 32 en Zoltkamp 46.
De ingeklaarde schepen voerden: 2.796 de Nederlandse vlag, 1.456 de Engelse, 89 de Noord-Amerikaanse, 4 de Portugese, 113 de Franse, 57 de Russische, 69 de Zweedse, 420 de Noorse, 213 de Deense, 90 de Pruisische, 521 de Hannoverse, 103 de Mecklenburger, 78 de Oldenburger, 6 de Lübecker, 14 de Bremer, 16 de Hamburger, 4 de Rostockker, 10 de Kniphuizer, 3 de Oostenrijkse, 1 de Sardinische, 5 de Spaanse, 18 de Belgische, 7 de Napolitaanse en 1 de Italiaanse.
In 1841 zijn uit verschillende havens van het rijk uitgeklaard: 6.189 zeeschepen, als 3.720 geladen met 550.689 tonnen, en 2.469 met 360.546 tonnen ballast.
Deze uitklaringen hebben plaats gehad naar: kleine Oost, Mecklenburg en Lübeck 685, Hannover 541, Denemarken 139, Pruisen 364, Rusland 182, Zweden en Noorwegen 980, Groot-Brittannië 2.088, Frankrijk 238, Portugal 84, Spanje 25, Italië 79, Levant, Egypte en Barbarije 22, Canarische, Azorische en Kaap-Verdische eilanden 5, kust van Guinea 4, Kaap en Oost-Indië 170, Zuid-Amerikaanse gouvernementen langs de Stille Zuidzee 1, idem aan de Westelijke Oceaan 23, Curaçao 4, Brazilië 10, Suriname 95, Noord-Amerika 90, Groenland en Straatdavis 2, België 41 en op avontuur 317.
De bovengemelde schepen zijn uitgeklaard, uit: Amsterdam 2.091, Amersfoort 2, Muiden 36, Zaandam 58, Enkhuizen 2, Medemblik 30, Edam 32, Alkmaar 42, Den Helder 15, Texel 28, Terschelling 8, Purmerend 104, Brielle 3, Maassluis 4, Hellevoetsluis 3, Rotterdam 1.562, Delfshaven 4, Schiedam 182, Vlaardingen 46, Dordrecht 295, Vlissingen 30, Veere 1, Zierikzee 5, Brouwershaven 1, Middelburg 33, de Lemmer 28, Workum 74, Harlingen 415, Dokkum 24, Makkum 28, Kampen 17, Zwolle 77, Delfzijl 240, Termunterzijl 235, Groningen 326, Oude Pekela 13, Langakkerschans 58 en Zoltkamp 37.
Uitgeklaard zijn: 2.828 zeeschepen onder Nederlandse vlag, 1.459 onder Engelse, 96 onder ˢNoord-Amerikaanse, 5 Portugese, 104 Franse, 59 Russische, 73 Zweedse, 416 Noorse, 231 Deense, 86 Pruisische, 541 Hannoverse, 98 Mecklenburger, 77 Oldenburger, 6 Lübecker, 17 Bremer, 16 Hamburger, 1 Papenburger, 7 Rostockker, 10 Kniphuizer, 2 Oostenrijkse, 2 Sardinische, 7 Spaanse, 7 Napolitaanse, 1 Griekse en 40 Belgische.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 1 februari. Eergisteren is alhier binnengekomen de Engelse schoener DEFIANCE, kapt. Henry Hann, van Grangemouth naar Dordrecht; aan boord van gemelde schoener bevond zich de equipage der Engelse brik BEER WINGYET, gevoerd geweest door kapt. M. Mazon, van Londen naar Rotterdam bestemd, en welke brik die dag bij de uiterton was gezonken op 5 vadem water, na vermoedelijk op de Banjaard te hebben gestoten; gemeld schip was geladen met ijzer, rum, enz.; van de inventaris zal, door het stormweder, niets kunnen worden geborgen. Beide schepen hadden geen loodsen aan boord.


Datum: 06 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. De stoomboot PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, zal van hier vertrekken woensdag de 15e februari aanstaande. Adres bij de agenten Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., te Rotterdam.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het vergaan van de brik CAMILLE (opm: zie LP 040143) publiceren we een brief van kapitein H. Wagenaer:
“Laguna, 26 november – Ik ben vertrokken uit Seyba op 5 dezer en heb daags nadien om 16h een loods aan boord gekregen die het commando van de CAMILLE overnam. Om 17h raakte het schip vast. Ik paste onmiddellijk alle gebruikelijke middelen toe om het terug vlot te krijgen. Op 10 november heb ik geankerd en de ballast over boord gegooid. Om 22h stootte het schip gedurig tegen de bodem, begon vol water te lopen en maakte slagzij. Ik liet de masten kappen, hetgeen het schip terug rechtte. We kregen hulp vanwege de bemanning van een Engelse schoener, maar onze inspanningen waren tevergeefs. – Ik was verplicht het schip te abandonneren, doch heb wel de inhoud kunnen redden”.


Datum: 07 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Het schip CATHARINA, kapt. L. Nielsen (opm: buitenlander), met traan van Amsterdam naar Stettin, is de 28e januari op het Westerstrand van Swinemünde aan de grond geraakt, doch met assistentie weder vlot geworden en bij de haven ten anker gekomen; het schip was lek en het roer gebroken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Van Falmouth wordt de 31e januari gemeld, dat het schip (opm: kof) STAD ZWOLLE, kapt. R.P. Dik, van Amsterdam naar Suriname, aldaar lek was binnengelopen en onderzocht; het zou in de haven komen om een gedeelte der lading te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANNA AGATHA, kapt. H.H. de Boer.
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Yersey, het Nederlands kofschip LIBRA, kapt. R.G. Engelsman.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, ligt gereed.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Dantzig, het Nederlands schoener-kofschip MARIA JOHANNA, kapt. L.S. Pinsterboer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Lissabon het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Vink, om ten spoedigste te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het gekoperd barkschip DELFTSHAVEN, kapt. J.D. Nordlohne, om medio februari te vertrekken.
Naar Suriname, het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip LODEWIJK ANTHONY, van Amsterdam, kapt. J.R. Tjebbes.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. L.W. de Vries.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ANNA CLARA, kapt. K.D. Ekamp.
Adres ten kantore van Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Volgens brief van Texel, dd. 4 februari, waren aldaar aan strand gespoeld en aangebracht enige vaatjes dikke terpentijn, op de bodem gemerkt met zwarte verf, van boven E en van onderen O. XXXVX en op de duigen S., benevens enig wrakhout, vermoedelijk afkomstig van het schip DE JONGE LOUIS, kapt. Mulder. (opm: zeer onwaarschijnlijk; zie RC 090243)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Faro met vijgen en kurk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip YSTROOM, kapt. J.F. Detering, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip URANIA, kapt. C. van der Drift, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd barkschip TRITON, kapt. H. Olie, van Amsterdam.
Adres bij Floris der Kinderen en Zoon en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en de Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip THEODORA EN SARA, kapt. T. Schut, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co. en Floris der kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam. Adres bij H. Verweyde Cz.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip STRAAT SUNDA, kapt. H.M. Volkertsen, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Te Rotterdam: Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer, te Amsterdam en Van Ulphen en Ruys, te Rotterdam.
Curaçao (via Laguayra).
Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam.
Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes.
Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het gekoperd Nederlands brikschip DE JONGE MARIA, kapt. S.M. Tanger. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jan Corver en Co.
Trieste. Het kopervast barkentynschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: tjalk) NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Bekkering. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HARMINA, kapt. S.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE TRIJNTJE, kapt. A.W. van der Woude. Adres bij Blikman en Co. vertrekt vóór of op 11 februari.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW ALBERDINA, kapt. R.W. de Jonge. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip JANTINA, kapt. H.H. de Boer.
Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 februari. Op 16 december is van St. Helena vertrokken, het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, van Batavia naar Amsterdam bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 februari. Laatstleden woensdag namiddag, ongeveer te vier ure is het schip (opm: fregat) D’ELMINA, kapt. J.C. Janssen, bij het opzeilen van Brouwershaven naar Rotterdam, tussen de Willemstad en de Plaat, bij de zogenaamde Witte Ton, aan de grond geraakt. Donderdag daaraanvolgende zijn van hier drie lichterschepen derwaarts gezonden om het schip te lichten. Zaterdag is hetzelve weder in vlot water gekomen en zondag naar Hellevoetsluis gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: brik) CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en China, is de 31e januari te Dartmouth met ingestoten boeg, verlies van boegspriet, zeilen en meer andere schade binnengelopen, zijnde op de hoogte van Lizard aangezeild geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: kof) DE JONGE HENDRIK, kapt. T.J. Wever, van St. Petersburg naar Amsterdam te Tonningen aangekomen had volgens brief van daar van 29 januari een gedeelte der lading, welke zwaar gebroeid had, gelost.


Datum: 08 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens brief van kapt. L. Smit, voerende het schip EMMA, van Batavia naar Amsterdam, te Mauritius binnen, in dato 2 november, had hetzelve de koffie en thee, benevens 165 kisten indigo gelost; de kapitein had een gedeelte van het koper doen afnemen om het lek te ontdekken en zou het schip doen breeuwen, daar enige naden uitgeweken waren; het beschadigde gedeelte der koffie en thee, waarvan hij de hoeveelheid nog niet kon bepalen, zou in de volgende week openbaar verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand van hier vertrekken het snelzeilend gekoperd fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, gevoerd door kapt. C.C. Kröger, voerende een geëxamineerde scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Personen of familiën die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors De Vries & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand van hier vertrekken het Nederlands gekoperd barkschip MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. C.J. Berghuis, bijzonder ingericht voor passagiers en varende met een bekwame scheepsdokter. Bijzondere personen of familiën, die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken, of iemand enige goederen te verzenden hebbende, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, Heerengracht over de Bergstraat te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip THEODORA EN SARA, kapt. T. Schut, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en varende een geëxamineerd dokter. Het ligt thans in lading en zal in de loop dezer maand van Amsterdam naar Batavia vertrekken.
Nadere informatiën te bekomen bij de cargadoors d’Arnaud en Co. en Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam.


Datum: 09 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. De 18e januari hebben Zr.Ms. fregat DE RIJN, kapt.-luit. D. Bijl de Vroe en Zr.Ms. korvet JASON, kapt. E.G. van der Plaat, de rede van Smyrna, werwaarts zij van Athene gekomen waren, verlaten en zich begeven naar Malta, om van daar, na quarantaine te hebben gehouden, naar Toulon te vertrekken en vervolgens de terugreis naar Nederland aan te nemen, waar beide schepen in de eerste dagen van mei terug verwacht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 februari. Van Texel wordt de 5e dezer gemeld, dat aldaar aangespoeld en aangebracht was enig wrakhout, benevens vaatjes terpenrijn, gemerkt op de bodem E en O XXXVX en op de duigen S; zijnde de laatste vermoedelijk afkomstig van het bij Ramsgate verongelukt schip SAMARANG, van New-York naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 februari. Het schip ELEONORE, kapt. P. Carthuyzer (opm: buitenlander), van Sulina naar Antwerpen, is de 6e januari bij het uitzeilen van de Donau verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. A. Kiers, van Bordeaux, laatst van Penzance, naar Rotterdam, is, na op de rotsen gezeten te hebben, de 3e dezer te Southampton lek binnengebracht en moest lossen om te repareren.
(opm: zie RC 280243 en verder)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Dantzig, het Nederlands schoener-kofschip MARIA JOHANNA, kapt. L.S. Pinsterboer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd fregatschip MAASSTROOM, kapt. H. Schuth, hebbende een uitmuntende inrichting voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter, om de 18e dezer te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in februari te vertrekken: het snelzeilend gekoperd en kopervast fregatschip BIESBOSCH, hebbende bijzonder gemakkelijke en fraaie inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de scheeps-makelaar J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 februari. Volgens brief uit het Nieuwe Diep van de 6e dezer was aldaar die dag voor de wal met loodsen aan boord het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, van Batavia, alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 februari. Op 22 oktober is, onder meer anderen, te Batavia aangekomen het fregatschip BATO, kapt. J. Keyzer, van Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, en W. van Dam H.H.zn., makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 14 februari 1843, des namiddags ten 4 ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, te veilen een geheel nieuwe, fraai bewerkte ijzeren stoomboot, lang 34,4 el, breed 4,23 el, diepgaande 1 el, hebbende zeer fraaie inrichtingen ten vervoer van passagiers en laadruim voor goederen, voorzien van een paar geheel nieuwe naar de beste constructie vervaardigde lage druk balans-werktuigen van 40 paardenkracht, met gesmeden frames en ijzeren draagbalk voor de wielen, en hetgene daartoe behoort, de ketel vervaardigd uit twee stukken, en zijnde voorts geheel uitgerust.
De voorschreven stoomboot ligt aan de scheepstimmerwerf van de heren W. & J. Hoogendijk en Co. te Capelle op den IJssel en kan aldaar door de gegadigden bezichtigd worden. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengemelde makelaars.


Datum: 10 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Belgische sloep DE HOOP, kapt. Attzin, met haring van Stavanger naar Oostende, is, volgens brief van Ameland van de 5e februari, na het roer verloren te hebben, in de vroege morgen van de 4e dito, op het oosteinde van Ameland gestrand en zal met de lading weg zijn, zijnde het schip gebarsten en de lading grotendeels weggespoeld; van de tuigage was zo veel mogelijk geborgen en de equipage, benevens twee Engelse matrozen als passagiers, gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Ter bijwoning ener algemene vergadering, welke zal gehouden worden in de Karsenboom in de Kalverstraat alhier, op maandag de 13e februari 1843, des namiddags ten een ure, worden door deze uitgenodigd, tegen overlegging hunner respectieve bewijzen van deelneming, hetzij persoonlijk, hetzij door hun gemachtigden, alle bekende zowel als onbekende heren geïnteresseerden in het schoenerschip MONNICKENDAM, gevoerd door kapt. A.J. Oltmans, vroeger gevaren hebbende onder directie van de heren Boerlage & Co., te Monnickendam, ten einde over de belangen van gemeld schip te besoigneren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In de loop der volgende maand zal vermoedelijk van hier naar Batavia vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip DE STAD UTRECHT, gevoerd bij kapt. F.P.J. Jaski, varende een bekwame scheepsdokter en uitmuntend geschikt voor de overvoer van passagiers. Personen of familiën van deze gelegenheid tot de overtocht naar Java gebruik wensende te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieve men zich te vervoegen ten kantore van de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, het nieuw gebouwd gekoperd fregatschip PIETER CORNELISZ HOOFT, kapt. D.H. de Boer, om in de loop dezer maand te vertrekken, hetzelve is voorzien van een bekwame scheepsdokter en uitmuntend ingericht voor passagiers. Adres te Schiedam bij de heren A. Prins & Co. en De Groot Roelants & Co., cargadoors, en te Rotterdam bij de heren Kuyper Van Dam & Smeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Ledeboer, te Bolsward, zal, ten verzoeke van den heer I.J. Verwer, te Makkum, op maandag den 20 februari 1843, des namiddags ten 2 ure, in de Prins aldaar, ter verkoop aanbieden: Een overdekt Praamschip, OP HOOP VAN ZEGEN genaamd, groot 19 ton, tot verschillend gebruik zeer geschikt, liggende aan de Turfmarkt te Makkum, door Jan IJ. Westra als eigenaar bevaren, met de daarbij behorende complete scheepsinventaris; alles in den jare 1840 geheel nieuw gemaakt; den 1 maart 1843 vrij te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een nieuwgebouwd binnen Tjalkje, lang 14 el 208 streep, wijd en hol naar rato. Te bevragen bij A.J. Koenes, scheepstimmerbaas op de Rohel, onder Augustinusga.


Datum: 11 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens brief van kapt. J.J. Remkes, voerende het schip CAROLINA EN JOHANNA, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop, te Dartmouth binnen, in dato 1e dezer, was het schip dicht gebleven en hoopte de kapitein de geleden schade zonder lossen te kunnen herstellen, zijnde, behalve de schade aan zeilen en tuigage, slechts een plank in de boeg gebroken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst tot de 7e februari:
Het schip (opm: schoener) COURIER, kapt. P.P. Poppens, van Amsterdam naar Gibraltar en Malaga, is de 3e dezer met verlies van twee ankers en touwen te Torbay binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Jersey, het Nederlands kofschip LIBRA, kapt. R.G. Engelsman.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, mede voor passagiers:
Naar Batavia, het Nederlands nieuw gekoperd barkschip LIBRA, kapt. U. Trip.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet Fz., voerende voornoemd schip een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip (opm: bark) MARGARETHA CATHARINA, kapt. J.H. Schippers, van Amsterdam naar Batavia, te Cowes binnengelopen, is aldaar de 4e februari door een driftig geworden schip aangedreven geworden en heeft daardoor veel schade aan het hek bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. H.A. Teekelenburg, van Batavia met koffie, suiker, kaneel, tin, bindrotting en sapanhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in maart aanstaande in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen, het nieuw gekoperd snelzeilend tweedeks fregatschip NEHALENNIA, gevoerd door kapt. F.T. Verster en aan welks boord zich een geëxamineerd scheepsdokter zal bevinden.
Te bevragen bij B.D. Bosscher, cargadoor te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Postkantoor. Wordt ter kennisse van het publiek gebracht, dat op morgen middag ten één uur, aan het postkantoor te Weltevreden brieven pakketten zullen worden gesloten, voor het Nederlandse schip EMMANUEL, kapt. J.H. Zeeman, bestemd naar Rotterdam.
Batavia, de 10e februari 1843, de postmeester, J. Boshouwer
JC 110243
Batavia, 8 februari. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip BANKA, kapt. B.C. ten Ham, vertrokken van Rotterdam de 3e november met 9 passagiers; het dito schip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, vertrokken van 3e oktober met 4 passagiers en de dito bark DE DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, vertrokken van Amsterdam de 8e oktober met 2 passagiers.


Datum: 13 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Corbiere, voerende het schip SUZANNA CHRISTINA, van Amsterdam naar Batavia, in dato Falmouth 2 februari, had hij Goudstaart Z.W. – W. 12 mijlen afstand op zijde zien drijven een kof, met vast tuig, liggende met de masten op het water, dezelve was ogenschijnljk niet oud en scheen nog niet lang op zijde gedreven te hebben; in de nabijheid dreef veel wijn, planken van schotwerk en kastplanken, ook had kapt. Corbiere verscheidene stukken rondhout zien drijven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ORION, kapt. J. van der Linden, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand vertrekken het Nederlands gekoperd fregatschip OCEAAN, gevoerd bij kapt. N.D. de Boer, bij uitnemendheid geschikt voor passagiers en varende met een bekwame scheepsdokter.
Bijzondere personen of familiën gebruik wensende te maken van deze goede gelegenheid of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal de 23e februari in het Nieuwe Diep tot vertrekken gereed liggen het bijzonder snelzeilend gekoperd fregatschip, JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers. Personen of familiën, van die gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands Indiën wensende gebruik te maken of goederen te laden hebbende, gelieven zich in tijds aan te melden, bij de cargadoors H. Verweyde & Zoon, Stroomarkt No. 12 te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. Het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip THEODORA EN SARA, kapt. T. Schut, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en varende een geëxamineerd dokter, ligt thans in lading en zal in de loop dezer maand van Amsterdam naar Batavia vertrekken. Nadere informaties te bekomen bij de cargadoors d’Arnaud en Co. en Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam.


Datum: 14 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Van Cowes wordt van de 6e dezer gemeld, dat aldaar de 4e een hevige storm uit het noorden gewoed had, waarbij het schip MARGARETHA CATHARINA, kapt. J.H. Schippers, van Amsterdam naar Batavia, door aandrijving van een driftig geworden vaartuig schade aan het hek bekomen en een anker en ketting had laten slippen, terwijl de kof ANTHONY, kapt. E.H. Mugge, van Shields naar Marseille, mede aldaar binnen, de boeg ingestoten was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 13 februari. Het schip COPERNICUS, kapt. C.G. Hamann (opm: buitenlander), van Pillau naar Nederland, is de 31e januari in het kerspel Olsker op Bornholm gestrand en zal weg zijn; de equipage is gered en men hoopte, bij gunstige wind, een groot gedeelte der lading te kunnen bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Het schip ANNA, kapt. E.E. Evers (opm: buitenlander), van Amsterdam naar Bremen, te Dorumerzyl met schade binnen, had, volgens brief van Norden van de 7e dezer, de reparatie geëindigd, de lading weer ingenomen en zou met de eerste gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Het schip (opm: kof) HENDRIKA ARENTINA, kapt. A.H. Breeland, met kaas van Rotterdam naar Bordeaux, is de 5e dezer masteloos, met verlies van boegspriet, boom en verschansingen, met assistentie van een visser te Dieppe binnengebracht, zijnde die nacht op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head) door een brik aangezeild geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Van St. Brieuc wordt de 6e dezer gemeld: de 6e, des morgens, is een kofschip, van alle tuig, behalve de fokkemast, ontdaan, met weggeslagen dek enz. in de baai Grand-Rosaire op strand gedreven. Op de spiegel stond JONGE LOUIS. Enige kurken dreven in het ruim. (Dit schip is gevoerd geweest door kapt. T.M. Mulder en was bestemd van Bayonne naar Amsterdam). (opm: op 15 januari ter hoogte van Oussant aangevaren, zie o.a. RC 020243 en AH 140243)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Het schip (opm: hoeker) NIEUWLAND, kapt. H.H. Rademaker, van Rotterdam naar Padang, is, na op het Sandwich-Flat aan de grond gezeten te hebben, de 8e dezer te Ramsgate lek binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. L.W. de Vries.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres ten kantore van Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Dantzig, het Nederlands schoener-kofschip MARIA JOHANNA, kapt. L.S. Pinsterboer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. St. Brieux, 8 februari. Het wrak van het schip DE JONGE LOUIS, kapt. Mulder, van Amsterdam naar Bayonne, bij Ouessant overzeild, alleen met de bezaansmast nog staande, met opengeslagen dek en ingestoten boeg, is de 6e dezer in de baai van Grand Rosaire aangedreven, slechts enige balken zijn geborgen. (opm: zie o.a. RC 020243)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en de Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip THEODORA EN SARA, kapt. T. Schut, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co. en Floris der kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam. Adres bij H. Verweyde Cz.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip STRAAT SUNDA, kapt. H.M. Volkertsen, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen & Zoon en Hoyman en Schuurman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. C.J. Berghuys, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OCEAAN, kapt. N.D. de Boer, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt en Lenaertz, Van Olivier & Co., Hoyman en Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. C.C. Kröger, van Amsterdam. Adres Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co. Hoyman en Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELIZABETH ANTONIA, kapt. P. Bakker, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het nieuw gezinkt driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt/ J.C. Töpper, van Amsterdam. Adres bij R.D. Bosscher.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip HILEGONDA INDA, kapt. H.A. Hendrik, van Amsterdam. Adres bij Hooyman en Schuurman.
Te Rotterdam: Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer, te Amsterdam en Van Ulphen en Ruys, te Rotterdam.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam.
Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg.
Adres bij Jan Danies en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jam Corver en Co.
Trieste. Het kopervast barkentynschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UINDINA, kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. de Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Bekkering. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HARMINA, kapt. S.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW ALBERDINA, kapt. R.W. de Jonge. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip JANTINA, kapt. H.H. de Boer.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip TIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het schoenerschip GLORIA, kapt. H.D. Meijer, van Blankeneze. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DE ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, van Batavia, met koffie en suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 februari. Des avonds ten 8 ure van den 9 dezer is behouden in het Nieuwe Diep aangekomen het fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, komende van Batavia, van waar het op 16 oktober vertrokken was, in hebbende 1.908 kanassers suiker, 8.881 balen koffie en 801 schuitjes tin voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Met gemelde bodem is bericht ontvangen van kapt. J.A. Keeman, voerende het barkschip JAN VAN HOORN, dat hij, na te Probolingo 4.000 picols suiker ingenomen te hebben, op 9 oktober naar Samarang zou verzeilen om aldaar koffie in te nemen tot completering zijner lading.
Volgens bericht van kapt. W.B. Derks, voerende het fregatschip JACOB CATS, op 13 oktober van Batavia vertrokken, in hebbende 6.000 picols suiker, 8.000 picols koffie en 200 picols tin voor de N.H.M., heeft hij den 5 dezer, na van de 3e tot de 5e met een zware storm en woedende zee geworsteld te hebben, en zo veel om de Zuid gezet te zijn dat hij de 5e tot 3 mijl aan lei van het eiland Guernsey was, en naardien de wind uit het noorden bleef waaien, ter rede van gemeld eiland een schuilplaats moeten zoeken, doch zou, bij eerste goede wind, de reis naar Brouwershaven vervorderen. Op 2º N.B. zeilende, op enige afstand verzeld van een bark, loste deze laatste in de vroege morgen een kanonschot en liep met volle zeilen op de JACOB CATS aan, aan kapt. Derks rapporterende sedert enige tijd gejaagd te zijn door een grote schoener, en voorstellende om uit voorzorg samen te zeilen. De dag aanbrekende, naderden beide deze schepen de schoener, die zij met 14 stukken gewapend en vol volk vonden, hetgeen hen bevestigde in het denkbeeld dat het een roversschip was. De schoener de houding ziende welke de beide schepen aannamen, veranderde van koers en verliet hen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tegen het laatst dezer lopende maand februari 1843, de dag nader te bepalen, zal te Delfzijl publiek worden verkocht het welbevaren en goed onderhouden Nederlandse kofschip HARMANNUS WIARDI, groot 148 tonnen met deszelfs inventaris, staande en lopend want etc. gevoerd bij de kapt. H.A. Post en thans liggende aan de scheepswerf Het Schaap, no. 23 te Amsterdam. (opm: zie RC 280243)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Rengers Hora Siccama, notaris te Hoogezand, zal op dinsdag 21 februari 1843, des avonds precies te 6 uren, ten huize van J.W. Mulder te Martenshoek publiek verkopen een tjalkschip, DE VROUW JANTJE (opm: binnenvaarder) genoemd, groot 69 ton met deszelfs inventaris, staand en lopend want, laatst bevaren door schipper Hindrik F. de Graaf, thans liggende in de Hoofdvaart te Hoogezand. Informatie te bekomen en voorwaarden te lezen ten kantore van Mr. J. Rengers Hora Siccama.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Binnerts, te Heerenveen, zal, op donderdag den 23 dezer, des avonds ten 7 ure, ten huize van den kastelein F.H. Groen, aldaar, provisioneel en finaal, presenteren te verkopen: Een hecht en wel onderhouden Potschip, de VROUW AGATHA genaamd, met zeil en treil, touwwerk, haken en bomen cum annexis, lang 10 el 73 duim, en geijkt op 15 ton, geschikt tot allerlei gebruik; zodanig als hetzelve door den eigenaar Abel J. Kuipers is bevaren en ter bezichtiging ligt bij de Sluisdraai te Heerenveen.


Datum: 15 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: REINTJE (opm: kof), kapt. L.P. Teensma, van Pillau met tarwe en erwten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de loop der maand maart aanstaande uit het Nieuwe Diep vertrekken, het extra snelzeilend, gekoperd tweedeks fregatschip ELISABETH ANTHONIA, kapt. Pieter Bakker, voorzien van een geëxamineerde scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of familiën of bijzondere personen tot de overtocht naar Java van deszelfs zeer geschikte kajuiten en in alle delen tot gemak der passagiers, uitmuntende inrichtingen gebruik wensende te maken, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors d’Arnaud & Comp., te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 februari. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip (opm: fregat) ROTTERDAM, kapt. P. Vis, vertrokken van Rotterdam de 2e november, met 14 passagiers, en dito schip (opm: fregat) AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, vertrokken van Amsterdam de 8e oktober, met 2 passagiers.


Datum: 16 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Het schip DE JONGE PIETER, kapt. F.P. de Jonge, met beenzwart van Gent naar Sables d’Olonne, is de 9e dezer, en het schip KOLONIST, kapt. H. de Bel, van Amsterdam naar Suriname, de 10e te Dartmouth binnengelopen; beide lek en het eerste met verlies van boegspriet, ingestoten boeg enz.


Datum: 17 februari 1843


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een oud kofschipshol (opm: ALEGONDA) ter sloping, groot volgens meetbrief 105 tonnen thans liggende bij het Brilster Vallaat, alsmede een complete en beste inventaris van gemeld kofschip. Degene welke hiervan gading maken kunnen zich adresseren bij de boekhouder P.B. Kolk of bij kapt. Jan R. Brons te Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris in het Arrondissement Winschoten ter standplaats Veendam, gedenkt op woensdag 22 februari 1843 des avonds te 7 uren ten huize van de logementhouder E.D. Everts te Veendam, publiek te verkopen het in den jare 1830 nieuw gebouwde kofschip WIGERDINA, groot plm. 88 roggetonnen of 124 tonnen met deszelfs completen inventaris zo als hetzelve laatst bevaren door kapt. J.W. Stuit, en thans te Harlingen liggende alwaar het is gekield, verbreeuwd en verbout.
Mr. J.C. van Slooten, advocaat en notaris
(opm: koper voor NLG 5.900 werd kapt. H.H. Koster, nieuwe scheepsnaam CONCORDIA)


Datum: 18 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 februari. Volgens bericht van Bornholm van de 6e dezer, was het aldaar gestrande schip COPERNICUS, kapt. C.G. Hamann, van Pillau naar Nederland bestemd, die dag in een oostelijke storm verbrijzeld en de in het schip overgebleven lading, bestaande in 2000 tonnen (opm: vaten) rogge, verloren gegaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Het schip ANNA CATHARINA, kapt. J.L. Schaap, van Liverpool naar Amsterdam, te Ramsey, eiland Man, binnen, was de 11e dezer van de geleden schade hersteld en bezig met het weer innemen der lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip HELENA CHRISTINA, kapt. L. Visser, om in het begin der maand maart te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Gibraltar, om de 27e dezer te vertrekken, het Nederlands galjoot-hoekerschip DE KLEINKINDEREN, kapt. W. de Zeeuw Baggus. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam en bij de reders Betz & De Willigen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: naar Batavia om vermoedelijk in maart te vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, voerende een geëxamineerde dokter en hebbende bijzonder ruime inrichtingen voor de overvoer van passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping in één zitting. De notaris Jan van der Hoop Jac. Zn., residerende te Rotterdam, als last hebbende van deszelfs principalen, is voornemens om op vrijdag de 3e maart 1843, des namiddags ten 5 ure, in het lokaal van Publieke Verkopingen, aan de Gelderschekade te Rotterdam, na gedane aangifte conform de Wet, in het openbaar te veilen en te verkopen:
- Vier vierenzestigste aandelen in het in de jaren 1839 en 1840 nieuw gebouwd Nederlands barkschip, genaamd MERCATOR, gevoerd door kapt. M. Korteland, groot 453 tonnen, varende onder directie van de heren De Groot, Toelants & Co., te Schiedam, als boekhouders, welk schip door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, met de helft dezes jaars uit de Oostindiën wordt terug verwacht.
- Zeven driehonderdste aandelen in het in de jaren 1838-1840 nieuw gebouwd Nederlands fregatschip, genaamd OUD NEDERLAND, gevoerd door kapt. B.H. Kuyper, groot 897 tonnen, varende onder dezelfde directie, welk schip door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, eerstdaags uit de Oostindiën wordt terug verwacht.
- Zeven driehonderdste aandelen in het in de jaren 1837 en 1838 nieuw gebouwd Nederlands fregatschip, genaamd WILLEM DE EERSTE, gevoerd door kapt. H. Poppen, groot 851 tonnen, varende onder directie als boven, welk schip, door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, onlangs uit de Oostindiën is teruggekeerd.
Inmiddels zijn nadere onderrichtingen te bekomen te kantore van de bovengemelde notaris, aan de Korte-Hoogstraat te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AFRIKA, kapt. J. Baak, van Afrika met palmolie, ivoor, huiden en vellen en stofgoud.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de loop der maand maart van hier vertrekken het extra snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip VERONICA, gevoerd door kapt. K. Welger, voorzien van een bekwame scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of van deszelfs bijzonder goed voor passagiers ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik wensende te maken, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 februari. Heden morgen, ten half zeven ure, is, met gunstige gelegenheid, van deze stad vertrokken naar Hellevoetsluis, het naar Batavia bestemde fregatschip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 februari. Volgens particulier bericht, is het fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, op deszelfs terugreis van Batavia naar Dordrecht, den 5 dezer, in Guernsey om contrariewind binnengelopen, op de 7 van daar weder vertrokken en was hetzelve de 10e in goede staat zeilende, op de hoogte van Plymouth.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 februari. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, vertrokken van Middelburg de 13e oktober, en de dito brik ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. A.H. Trip, vertrokken van Rotterdam de 26e september, met enige passagiers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Hanekuijk, notaris te Harlingen, zal op dinsdag 29 februari 1848, des namiddags te 3 uren provisioneel en des avonds te 7 uren finaal, in het logement Frisia van de Wedw. L. Zeverijn aldaar, tegen genot van strijk- en verhooggeld, publiek presenteren te verkopen een snelzeilend kofschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, varende onder Nederlandse vlag, geijkt volgens meetbrief op 130 tonnen, met zeil, treil, staand en lopend want, ankers, touwen en verder scheeps toe- en aanbehoren; zodanig dit kofschip thans is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, en met het beste succes als eigenaar is bevaren geweest door wijlen kapt. P.P. Dijkstra.
Nadere informatiën en verkoopbilletten te bekomen en de conditiën te vernemen ten kantore van opgenoemden notaris.


Datum: 20 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 februari. Het galjas-everschip HERMAN WILHELM, kapt. Nadopp, van Amsterdam naar Hamburg, is bij het naar zee zeilen wegens stilte op de rug van Kramenton gedreven, doch weer vlot en met verlies van een gedeelte van de scheg in de haven gekomen; het schip was zwaar lek en op droog gehaald, ten einde zonder lossen te repareren. De kapitein geloofde dat de lading onbeschadigd zou zijn gebleven.


Datum: 21 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Lissabon het Nederlands hoekerschip NEERLANDS KROONPRINS, kapt. J. van der Meyden.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rouaan, het Nederlands kofschip DE VOORWAARTS, kapt. H. Brugts. Adres bij Joh.s Ooms Ezn. & Co., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DOURO, kapt. H. de Haas, van Smirna met fruit, koopmansgoederen, palmhout, wol, olie, vijgen, rozijn, Sultana rozijn, krenten en buffelhoornen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia: het barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, gevoerd door kapt. J.H. Stoelman en voerende een bekwame scheepsdokter, zal vermoedelijk in de maand maart van Amsterdam naar Batavia vertrekken. Personen van deze gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands-Indien als passagiers wensen gebruik te maken of enige goederen derwaarts te laden hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE PIETER, kapt. De Jonge, van Gent naar Sables d’Olonne, is de 9 februari te Dartmouth lek binnengelopen met ingestoten boeg, verlies van boegspriet en meer andere schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, van Batavia naar Dordrecht, is de 5 februari ter rede van Guernsey binnengelopen. Kapt. Derks rapporteert op 2° N B. gezien te hebben een grote schoener voerende 14 stukken geschut en hebbende veel volk op dek, welke hij voor een rover hield, doch welke, daar kapt. Derks in gezelschap van nog een brik zeilende was, van koers veranderde en hen uit het gezicht liep.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild kofschip (opm: mogelijk CATHARINA JACOBA), groot 96 ton, varende onder Nederlandse vlag. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer H. Diephuis, te Groningen, en bij de cargadoors Repko en Feersma, te Harlingen.


Datum: 22 februari 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en de Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip THEODORA EN SARA, kapt. T. Schut, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co. en Floris der kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam. Adres bij H. Verweyde Cz.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen & Zoon en Hoyman en Schuurman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. C.J. Berghuys, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OCEAAN, kapt. N.D. de Boer, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt en Lenaertz, Van Olivier & Co., Hoyman en Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. C.C. Kröger, van Amsterdam. Adres Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co. Hoyman en Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELIZABETH ANTONIA, kapt. P. Bakker, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ADOLF VAN NASSAU, kapt. J.H. Brandt, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, kapt. K. Welger, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het nieuw gezinkt driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt/ J.C. Töpper, van Amsterdam. Adres bij R.D. Bosscher.
Suriname. Het gezinkt barkantijnschip (opm: kof) HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Te Rotterdam: Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer, te Amsterdam en Van Ulphen en Ruys, te Rotterdam.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes.
Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip (opm: kof) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg.
Adres bij Jan Danies en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jam Corver en Co.
Trieste. Het kopervast barkentynschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip HERMANNA, kapt. J.H. Pluktje. Adres Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip ZWAANTINA, kapt. G.O. Bakker.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip (opm: tjalk) ANNA MARIA, kapt. G.R. Kramer.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. de Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SIKKELINA HOITES, kapt. G.T. de Jong. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HARMINA, kapt. S.S. Brouwer. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW ALBERDINA, kapt. R.W. de Jonge. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip JANTINA, kapt. H.H. de Boer.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip TIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het schoenerschip GLORY, kapt. H.D. Meijer, van Blankeneze. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en Blikman en Co. Sluit 4 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. K.H. Visser. Adres bij Blikman en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer. Sluit 9 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koppenhagen. Het Nederlands schip JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Rostock. Het Nederlands smakschip LAMMECHIENA, kapt. Jan R. Prins.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.


Datum: 23 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Het schip (opm: brik) PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Nickerie naar Amsterdam, te Cowes met schade binnen, is de 4e dezer, na ontlossing van de lading, in een hevige storm en bij hoog water, door een het op zijde liggende Engels barkschip zodanig tegen de stelling, waaraan het vast lag, gedrongen, dat de stelling brak en het schip tussen de stompen der palen bleef vastzitten en veel schade aan het koper bekwam; de volgende dag weer in vlot water gebracht zijnde, was het de 7e naar de werf verhaald en met de slede in zoverre opgesleept, dat het niet vlot kon worden, doch in de nacht van de 8e op de 9e met de kiel van de slede geslipt en op zijde gevallen, waardoor de slede brak en het schip opnieuw schade bekwam; men was sedert bezig om het weer te rechten en de helling gereed te maken, ten einde het schip te bezichtigen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rouaan, het Nederlands kofschip DE VOORWAARTS, kapt. H. Brugts. Adres bij Johs. Ooms Ez. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Kopenhagen, het Nederlands schip (opm: kof) JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber. Adres ten kantore van Da Costa en Bueno, cargadoors, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip GEZIENA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE WICHER, kapt. E.G. Bosker.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip MARGINA WILHELMINA, kapt. O.L. Vos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. W.D. Dekker.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. H.T. de Jong.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JUFFER ANNA, kapt. T.H. Scholtens.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip ANNEGINA, kapt. A.D. Pot.
Adres bij Seeuw & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. R.J. van Driesten.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Koster, voerende het schip DE NEDERLANDEN, in dato Bassorah (Basrah, Golf van Perzië) 21 november, over Turkije en Italie ontvangen, was hij na een zeer voorspoedige reis van 44 dagen van Batavia te Bushere, doch daarentegen na een lange reis van daar van 14 dagen te Bassorah aangekomen. Het schip en equipage bevonden zich in de beste staat en dacht hij medio december de reis naar Batavia weer aan te nemen, om vervolgens een lading voor Amsterdam in te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip (opm: kof) JOANNA JACOBA, kapt. K. Sap van Livorno naar Amsterdam, is de 6e dezer lek en met verlies van zeilen te Gibraltar binnengelopen. Hetzelve moest een gedeelte der lading lossen, waarmee bereids een aanvang was gemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen, van Amsterdam naar Batavia: het barkschip ADOLPH VAN NASSAU, gevoerd door kapt. J.H. Brandt en voerende een bekwame scheepsdokter; zal vermoedelijk in de maand maart van Amsterdam naar Batavia vertrekken. Personen van deze gelegenheid, voor de overtocht naar Neerlands Indien, als passagiers wensende gebruik te maken of enige goederen derwaarts te laden hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In de loop der volgende maand zal vermoedelijk van hier naar Batavia vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip DE STAD UTRECHT, gevoerd bij kapt. F.P.J. Jaski, varende een bekwame scheepsdokter en uitmuntend geschikt voor de overvoer van passagiers. Personen of families die van deze gelegenheid tot de overtocht naar Java gebruik wensen te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieve men zich te vervoegen ten kantore van de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Aangaande het schip AURORA (opm: bark, bouwjaar < 1815), kapt. H.W. Eickelberg, van Suriname naar Amsterdam, lek te Curaçao binnengelopen (opm: zie AH 110143), wordt van daar, van den 16 december gemeld, dat hetzelve was afgekeurd, en zodra de lading geheel gelost zoude zijn, publiek verkocht zoude worden. (opm: de bark werd naar het buitenland verkocht)
De lading zoude waarschijnlijk overgeladen worden in het schip (opm: bark) ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, hetwelk aldaar dagelijks van St. Thomas gewacht (opm: gewacht) werd (opm: zie OHC 040343).
Volgens brief van kapt. B. Koster voerende het schip (opm: fregat) DE NEDERLANDEN, in dato Bassorah (opm: Basrah) 21 november (over Turkije en Italië ontvangen), was hij na ene zeer voorspoedige reis van 44 dagen van Batavia te Bushere (opm: Bushire, Iran), doch daarentegen na ene lange reis van daar van 14 dagen te Bassorah aangekomen. Het schip en equipage bevonden zich in den besten staat, en dacht hij medio december de reis naar Batavia weder aan te nemen, om vervolgens ene lading voor Amsterdam in te nemen.
Het schip (opm: kof) JOANNA JACOBA, kapt. K.O. Sap van Livorno naar Amsterdam, is den 6 dezer lek en met verlies van zeilen te Gibraltar binnengelopen, hetzelve moest een gedeelte der lading lossen, waarmede bereids een aanvang was gemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in maart te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, voerende een geëxamineerd dokter en hebbende bijzonder ruime inrichtingen voor de overvoer van passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 februari. Volgens schrijven van kapt. W.B. Derks, voerende het fregatschip JACOB CATS, uit Plymouth van 17 februari, was hij, na 9 dagen in het Kanaal gekruist te hebben zonder te avanceren, te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 februari. Volgens particulier bericht is het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, op deszelfs reis van Amsterdam naar Batavia wegens schade te Vlissingen binnengelopen, van daar in de vroege morgen van de 20e met gunstige gelegenheid naar zee gezeild, en al spoedig wel in zee gekomen.


Datum: 24 februari 1843


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand, op stapel staande, te koop een hecht, net en sterk nieuw gebouwd kofschipshol, groot plm. 50 lasten. Alsmede een nieuw tjalkschip hol, groot plm. 30 lasten. Te bevragen bij de scheepsbouwer J.P. van Dam te Appingedam.


Datum: 25 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het gekoperd barkschip DELFSHAVEN, kapt. J.D. Nordlöhne.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. H.P. Heikema.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam liggen lading:
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip ANNA, kapt. P. de Vriese.
Naar Stettin, het Nederlands smakschip JANTINA, kapt. L.W. de Vries.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip AANA CLARA, kapt. A.T. Ekamp; ligt gereed.
Adres ten kantore van Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 februari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik AL ALAWIE, kapt. Said Hoesein Bafagie, vertrokken van Singapoera de 16e dito.


Datum: 28 februari 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 27 februari. Het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. A. Kiers, van Bordeaux naar Rotterdam, laatst van Penzance, te Littlehampton met schade binnen, is, volgens brief van Portsmouth van de 20e dezer, de vorige dag afgekeurd en zou publiek verkocht worden; de kiel, het zaadhout, 36 krommers en 21 leggers daarvan waren gebroken. (opm: schoener, bouwjaar 1827, kapt. Anania Kiers; nadat via het Ministerie van BuZa de zeebrief was teruggezonden werd deze op 6 april geroyeerd onder vermelding ‘schip is verkocht’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 februari. Het smakschip ALBERDINA, kapt. G. Venema (opm: kapt. Gerrit Venema), van Elbing naar Antwerpen, is, volgens brief van Helgoland van de 17e dezer, in de nacht van de 16e op het zandeiland van Helgoland gestrand en zal vermoedelijk weg zijn; de equipage is gered en men hoopte de lading, zo niet geheel, voor het grootst gedeelte te bergen. (opm: zie AH 030343)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Het schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, van Amsterdam, laatst van Vlissingen, naar Batavia, is, volgens brief van Margate van de 23e dezer, op Long Island aan de grond geraakt, doch die dag, na het lossen van een gedeelte der lading, weer afgebracht en door een stoomboot naar Sheerness opgesleept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. R.J. Wever.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip HELENA CHRISTINA, kapt. L. Visser, om in het begin der maand maart te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Newry, het Nederlands kofschip HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Kopenhagen, het Nederlands schip (opm: kof) JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber. Adres ten kantore van Da Costa en Bueno, cargadoors, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip GEZIENA, kapt. P.P. Muntendam.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE WICHER, kapt. E.G. Bosker.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip MARGINA WILHELMINA, kapt. O.L. Vos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. W.D. Dekker.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. H.T. de Jong.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JUFFER ANNA, kapt. T.H. Scholtens.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip ANNEGINA, kapt. A.D. Pot.
Adres bij Seeuw & Mair.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip HERMANNA, kapt. J.H. Pluktje. Adres Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip ZWAANTINA, kapt. G.O. Bakker. Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip (opm: tjalk) ANNA MARIA, kapt. G.R. Kramer.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UINDINA, kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. de Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip NEERLANDS WELDAAD, kapt. P.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HARMINA, kapt. S.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW ALBERDINA, kapt. R.W. de Jonge. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip JANTINA, kapt. H.H. de Boer.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip TIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het schoenerschip GLORY, kapt. H.D. Meijer, van Blankeneze. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en Blikman en Co. Sluit 4 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. K.H. Visser. Adres bij Blikman en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer. Sluit 9 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE VROUW ANTJE, kapt. K.D. Ekamp. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema.
Adres bij Blikman en Co.
Koppenhagen. Het Nederlands schip JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Rostock. Het Nederlands smakschip LAMMECHIENA, kapt. Jan R. Prins.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes.
Adres bij Blikman & Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANNA ALIDA, kapt. G.J. Kortryk.
Stettin. Het Nederlands schip (opm: hektjalk) DE VROUW ENGELINA, kapt. A.J. Vlaskamp.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt vóór of op 2 maart.
Stettin. Het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. K.H. Scholtens.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt vóór of op 2 maart.
Stettin. Het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst.
Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Stettin. Het Nederlands kofschip AUWINA, kapt. H.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 februari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen VROUW HENNEGINA (opm: tjalk VROUW ANNEGINA), kapt. H.M. Hendriks, van Straalsund, met garst, en JANET GIBSON, kapt. R. Gibson, van Grangemouth, met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 februari. Zaterdag namiddag te een ure, is van deze stad, met gunstige gelegenheid, naar Hellevoetsluis vertrokken, en aldaar te 5 ure aangekomen, het barkschip CLARA ANNA MARIA, kapt. P.J. Bakema, bestemd naar Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 februari. Volgens bericht uit Margate, van den 23 dezer, is het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, na des morgens vroeg van de 20ste Vlissingen verlaten te hebben, in de daarop volgende nacht, met hoog water, op Long-Sand geraakt, en eerste de 23ste weder in vlot water ten anker gekomen, waarop die eigen dag van Margate een loods en stoomboot erheen gezonden waren om het schip naar Sheerness te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag 6 maart 1843 des voormiddag te elf uren, zal te Delfzijl ten huize van de kastelein G. ter Steeg, publiek ter verkoop worden gepresenteerd het welbevaren en goed onderhouden Nederlandse kofschip HARMANNUS WIARDI, groot 148 tonnen of 100 rogge lasten met dezelfs inventaris, staande en lopend want etc. zoals hetzelve laatst is bevaren geweest door kapt. H.A. Post en thans is liggende aan de scheepswerf Het Schaap, no. 23 te Amsterdam. Informaties te bekomen ten kantore van de heer Canne & Balwé, cargadoors te Amsterdam, Mr. H.J. Offerhaus notaris en P.J. Vos te Delfzijl.
(opm: deze kof, bouwjaar 1829, werd voor NLG 6.000 naar Harlingen verkocht en ging als ONDERNEMING onder kapt. S.J. Dekker weer in de vaart)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Verkoop bij executie van een in den jare 1842 nieuw uitgehaald tjalkschip, groot 62 ton, en toebehoren, bij de Arrondissement Rechtbank te Heerenveen, de 8e maart 1843, des voormiddags ten 10 ure.
F.A. Jongstra, procureur van de executant


Datum: 01 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en de Co. Sluit 15 maart.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen & Zoon en Hoyman en Schuurman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. C.J. Berghuys, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OCEAAN, kapt. N.D. de Boer, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt en Lenaertz, Van Olivier & Co., Hoyman en Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. C.C. Kröger, van Amsterdam. Adres Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co. Hoyman en Schuurman en De Vries & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELIZABETH ANTONIA, kapt. P. Bakker, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ADOLF VAN NASSAU, kapt. J.H. Brandt, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, kapt. K. Welger, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ADOLF VAN NASSAU, kapt. J.H. Brandt, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, kapt. K. Welger, van Amsterdam. Adres bij Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en de Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip HILEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hooyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer. Sluit 11 maart.
Havana. Het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes.
Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Livorno. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust.
Adres bij Jan Corver en Co. Vertrek 15 maart.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jam Corver en Co.
Trieste. Het kopervast barkentynschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Postkantoor. Op morgenmiddag precies ten één uur, zullen nog aan het postkantoor te Weltevreden, brieven pakketten worden gesloten voor het Nederlandse schip TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, bestemd naar Amsterdam.
Batavia, 28 februari 1843, de postmeester, J. Boshouwer

JC 010343
Batavia, 24 februari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark REMBANG, kapt. J. Deighton, vertrokken van Singapoera de 19e februari met 3 passagiers.


Datum: 02 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts, vertrekt uiterlijk de 8e dezer.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. R.J. Wever.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Kopenhagen, het Nederlands schip (opm: kof) JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber. Adres ten kantore van Da Costa en Bueno, cargadoors, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DE ONRUST, kapt. P.R. Huisman.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip DE VOORWAARTS, kapt. H. Brugts.
Naar Abbeville, het Nederlands schip (opm: bom) DE HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk. Adres bij Joh.s Ooms Ez. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt barkschip URANIA, kapt. J.J. de Jongh, om de 15e dezer te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Newry, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. C.H. Vaalman.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Jersey, het Nederlands kofschip IDA BERENDINA, kapt. W.L. Hensema.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ANJE, kapt. F. Stopper.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: STRAAT BALY, kapt. G. Mulder, van Batavia met koffie, suiker, nootmuskaat, foelie, sapanhout, tin en bindrottingen; ENGELINA, kapt. Noordman (opm: buitenlander), van Stettin met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 maart. Op 2 januari l.l. is van St. Helena vertrokken het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. G.J. Stam de Jonge, van Batavia naar Dordrecht.


Datum: 03 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip ALBERDINA, kapt. Veenema, van Elbing naar Antwerpen bestemd, op Helgoland gestrand (opm: zie RC 280243), meldt men, dat hetzelve geheel weg was en voor 105 marc banco was verkocht geworden. De lading was in goede staat gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New York het Nederlands gezinkt barkschip URANIA, kapt. J.J. de Jongh, om op de 15e maart e.k. (weder en wind dienende) te vertrekken. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in maart te vertrekken: het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, voorzien van een geëxamineerd scheepsdokter en hebbende bijzondere ruime inrichtingen voor de overvoer van passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen en Ruys aldaar of ten hunnen kantoor alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Schaap, van Liverpool naar Amsterdam te Ramsey met schade binnen, was 18 februari gereed tot voortzetting der reis, doch werd door de oostelijke wind verhinderd uit de haven te halen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers, van Amsterdam naar Batavia, en ANTINA, kapt. Mugge, van Shields naar Marseille, te Cowes met schade binnen, hebben 17 februari de reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOANNA JACOBA (opm: kof), kapt. K. Sap, van Livorno naar Amsterdam, is 6 februari lek en met verlies van zeilen te Gibraltar binnengelopen, hetzelve moest een gedeelte der lading lossen waarmede reeds een aanvang was gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank, zal ten verzoek zijner principalen op vrijdag 10 maart 1843, des avonds te zes ure, ten huize van de logementhouder D. van den Berg, in het gemeentehuis te Wildervank publiek te koop presenteren een nieuw koftjalkschip, groot 60 tonnen met al deszelfs opgoederen zoals hetzelve thans is liggende voor de werf van Hendrik Roelfs van der Werf, scheepsbouwer te Wildervank. Inmiddels is hetzelve ook uit de hand te koop en te bevragen bij genoemde scheepsbouwer. (opm: HARMANNA, het hol is op 1 mei voor NLG 2.700 aangekocht door kapt. Jan Jans Das; eerste zeebrief 30 mei 1843)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij toeval uit de hand te koop: Een Kofschip, groot 16 ton, zo goed als nieuw, geschikt tot alle gebruik. Te bevragen bij den eigenaar E.A. Faber, op Camstraburen, te Leeuwarden.


Datum: 04 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Zr.Ms. fregat DE RIJN, kapt.-luitenant D. Bijl de Vroe en Zr.Ms. korvet JASON, kapt. E.G. van der Plaat, hebben, na het volbrengen van hun tocht naar Athene, Smyrna en Malta, de 12e februari laatstgenoemd eiland verlaten en zijn de 16e daaraan volgende voor Napels aangekomen. Het voornemen bestond, om op de 26e dier maand van daar naar Toulon te stevenen. Ze hebben in al de gemelde havens, vanwege de regeringen en overheden, de meeste onderscheiding en eerbewijzen genoten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARENDINA, kapt. L.R. Leeuwes. Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts, vertrekt uiterlijk de 8e dezer.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. G.W. Bakker, vertrekt uiterlijk de 8e dezer.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. R.J. Wever.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle op den IJssel, 1 maart. Heden werd alhier van de werf der scheepsbouwmeesters W. & J. Hoogendijk en Comp. met het beste gevolg, te water gelaten het stoomjacht JAN VAN ARKEL, bestemd om in de volgende maand te worden gebracht in een geregelde vaart tussen de steden Gorinchem en Rotterdam; dit jacht, welks constructie de voornoemde bouwmeesters de grootste eer aandoet, munt uit door fraaiheid en sierlijkheid, en schijnt in alle opzichte te zullen beantwoorden aan het doel, hetwelk zich ondernemers hebben voorgesteld, om, namelijk, zo ten gerieve van de handel als van het reizend publiek, een stoomboot in de vaart te brengen, welke in alle opzichten zal kunnen wedijveren met de beste welke onze binnenrivieren bevaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 maart. Het fregatschip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, van Dordrecht naar Batavia, is 27 februari Deal gepasseerd, Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 maart. Op 10 oktober ll. is het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, van Probolingo te Sourabaya aangekomen, en heeft van daar, de 22ste dier maand, de terugreis over Batavia naar Dordrecht aangenomen. Zonder opgave van datum zijn voorts aangekomen de barkschepen OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, en LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Groeneveld Cadee, het eerste van Batavia te Samarang, en het laatste van Sourabaya te Passarouang.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Den 17de januari was het schip ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, te Curaçao bezig met het overnemen der lading van het aldaar binnengelopen en afgekeurde schip AURORA, kapt. Eikelberg, van Suriname naar Amsterdam (opm: zie AH 230243).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Schout-bij-Nacht, commandant van Zr.Ms. zeemagt in Oost-Indië en Inspecteur der Marine, maakt hiermede bekend, dat, ingevolge de daartoe door het gouvernement bij besluit in dato 8 februari 1843 no.22 verleende machtiging, onder ’s gouvernements nadere goedkeuring en toezegging, op vrijdag de 31e maart aanstaande te Soerabaija publiek aan meestbiedende zal worden verkocht de aldaar liggende Zr.Ms. schoener KROKODIL, met enige inventaris goederen, omtrent welke verkoop nadere informatiën zullen kunnen worden ingewonnen bij het Marine Departement te Batavia, alsmede ten burele van de haven en equipagemeester te Soerabaija.
Batavia, de 1e maart 1843, de Schout-bij-Nacht voornoemd, J.P. Machielsen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Postkantoor. Op aanstaande maandag de 6e dezer, zullen aan het postkantoor te Weltevreden, brieven pakketten worden gesloten voor het Nederlands schip HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. K.J. de Feijfer, bestemd naar Amsterdam.
Batavia, 3 maart 1843, de postmeester, J. Boshouwer

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. Heden is hier aangekomen het Nederlands schip MARGARETHA SIMONETHA, kapt. A.F. Oosterloo, vertrokken van Amsterdam de 3e november met 7 passagiers.


Datum: 06 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip (opm: bark) DE RHIJN, kapt. C. Brandligt, van Wijnkoopersbaai naar Amsterdam, de 16e december aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, heeft schade bekomen en is bezig een gedeelte der lading koffie te lossen om te repareren.


Datum: 07 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. H. den Breems. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam en bij de heer A. Hoogendijk Jz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast, het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten. Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip HERMANNA, kapt. J.H. Pluktje. Adres Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip ZWAANTINA, kapt. G.O. Bakker.
Adres bij Blikman en Co. vertrekt voor of op 10 maart.
Bremen. Het Nederlands schip ANNA MARIA, kapt. G.R. Kramer.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UINDINA, kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. de Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HARMINA, kapt. S.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip TIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. K.H. Visser. Adres bij Blikman en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer. Sluit 9 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE VROUW ANTJE, kapt. K.D. Ekamp. Adres bij Blikman en Co. vertrekt voor of op 8 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip ANTINA HILLECHINA, kapt. R.S Oostra. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip BOUGINA, kapt. R.J. de Jong.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SARA, kapt. H.G. Botje.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema.
Adres bij Blikman en Co.
Koppenhagen. Het Nederlands schip (opm: kof) JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Rostock. Het Nederlands smakschip LAMMECHIENA, kapt. Jan R. Prins.
dres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes.
Adres bij Blikman & Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANNA ALIDA, kapt. G.J. Kortryk.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst.
Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Stettin. Het Nederlands kofschip AUWINA, kapt. H.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co. Vertrek voor op of 10 maart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MARIA JOHANNA (opm: kof), kapt. J.A. Westerling, van Marseille, met meekrap en galnoten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, C. Wzn., H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen en E. Mauritz, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen (ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte), op woensdag 15 maart 1843, des namiddags ten 3 ure, ten Huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein, te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen het hol van het Nederlands brikschip, genaamd de DANKBAARHEID, laatst gevoerd door kapt. J.J. Duintjer, volgens meetbrief lang 29 ellen 70 duimen; wijd 4 ellen 1 duim; hol 3 ellen 95 duimen, en gemeten op 111 lasten; benevens deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, alsmede enige andere daarbij gevoegde goederen.
Zijnde de inventaris en andere goederen, daags vóór en op de verkoopdag te zien, aan boord van het schip, liggende in de Kalkhaven, en in de Loods van de heer Jan Schouten, staande op de Kalkhaven, lett. D no. 174.
Nadere onderrichting, alsmede notities voor de veiling, te bekomen bij bovengenoemde Makelaars, of bij de Cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.
(opm: de brik werd uiteindelijk verkocht voor de sloop; de zeebrief werd op 23 februari 1844 geroyeerd met als reden ‘schip gesloopt’)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ALBERDINA, kapt. Venema, van Elbing naar Antwerpen, is, volgens brief van Helgoland van 17 februari, de vorige nacht op het Zandeiland gestrand (opm: zie RC 280243) en zal vermoedelijk weg zijn, het volk is gered en men was bezig met het lossen der lading waarvan een derde gedeelte aan de bergers toegestaan was. (opm: zie PGC 100343)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Publieke verkoop van 312 vaten Maryland Tabak, in ll. herfst direct van Baltimore ontvangen, per het Amerikaanse barkschip HORTENSIA, kapitein Robert H. Lambert, zullende worden afgehouden op donderdag den 16 maart 1843, des namiddags ten 2 ure, in het Beurslokaal te Emden, door de makelaars T. Bruns en H.J. Bouwmann.
Emden, den 25 februari 1843, U.W. Bertram.


Datum: 08 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten Amsterdam: HENRIETTE CLASINA, kapt. F.J. Hoffman, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; CHRISTINA, kapt. W.C. Ran, van Suriname met suiker, katoen en cacao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 18e maart, int het Nieuwe Diep, tot vertrek gereed liggen: het extra snelzeilend, gekoperd tweedeks fregatschip ELISABETH ANTHONIA, kapt. Pieter Bakker, voorzien van een geëxamineerde scheepsdokter. Iemand goederen te laden hebbende of familiën of bijzondere personen tot de overtocht naar Java van deszelfs zeer geschikte kajuiten en in alle delen tot gemak der passagiers, uitmuntende inrichtingen gebruik wensende te maken, worden verzocht zich aan te melden bij de cargadoors d’Arnaud & Comp., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en de Co. Sluit 15 maart.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen & Zoon en Hoyman en Schuurman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELIZABETH ANTONIA, kapt. P. Bakker, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ADOLF VAN NASSAU, kapt. J.H. Brandt, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, kapt. K. Welger, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en de Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gezinkt barkantijnschip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hooyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het driemast galjootschip WEST INDIE, kapt. T.D. Lieuwen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Curaçao (via La Guayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer. Sluit 11 maart.
Havana. Het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes.
Adres bij Jan Corver en Co.
Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar, Malaga en Alicante. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij C.J. Grys en Zoon.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer. Vertrekt 15 maart.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Livorno. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust.
Adres bij Jan Corver en Co. Vertrek 15 maart.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel. Vertrek voor of op 15 maart op verbeurte der vracht.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jam Corver en Co.
Port á Port. Het Nederlands kofschip FREDERIK, kapt. H. Puncke.
Adres bij Van den Bey en Co. Vertrekt 15 maart.
Trieste. Het kopervast barkentijnschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lanaertz.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Postkantoor. Op aanstaande zaterdag de 11e dezer, zullen aan het postkantoor te Weltevreden ’s middags ten één uur, brieven pakketten worden gesloten, voor het Nederlandse schip (opm: fregat) MARIA, kapt. H.D. van Wijk bestemd naar Amsterdam.
Batavia, 7 maart 1843, de postmeester, J.Boshouwer
JC 080343
Batavia, 5 maart. Heden is hier aangekomen Zr.Ms. fregat PALEMBANG, kapt. ter zee H.H.T. Coops, vertrokken van Texel de 3e november.


Datum: 09 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt barkschip URANIA, kapt. J.J. de Jongh, om de 15e dezer te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Newry, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. C.H. Vaalman.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Jersey, het Nederlands kofschip IDA BERENDINA, kapt. W.L. Hensema.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ANJE, kapt. F. Stopper.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schoener-kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. G.J. Korter.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. R.J. Wever.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in de maand april te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne, voerende een bekwame scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen tot de overvoer van familiën en verdere passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARENDINA, kapt. L.R. Leeuwes. Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping van een extra welbezeild, voor vijf jaren geheel nieuw gebouwd hoekerschip, genaamd HET DORP PERNIS, lang over steven 22 ellen, wijd tussendeks 2 ellen 90 duimen, geschikt zo tot de koopvaardij als visvaart, met deszelfs masten, staande en lopend want en geheel complete inventaris, op donderdag de 23e maart aanstaande, des morgens ten half tien ure, aan de westzijde van de Haven te Vlaardingen. Nader onderricht is te bekomen ten kantore van de notarissen Verkade en Knottenbelt, te Vlaardingen voornoemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde der maand maart vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, voorzien van bekwame scheepsdokter en van bijzondere gemakken voor passagiers; diegene welke van deze gelegenheid voor de overtocht wensen gebruik te maken of goederen te laden hebben, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in maart aanstaande in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen, het nieuw gekoperd snelzeilend tweedeks fregatschip NEHALENNIA, gevoerd door kapt. F.T. Verster en aan welks boord zich een geëxamineerd scheepsdokter zal bevinden.
Te bevragen bij B.D. Bosscher, cargadoor te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 maart. Op 10 november is van Batavia vertrokken het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 maart. Het schip (opm: fregat) GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. Wijland, heeft de 11e november 1842, circa 5 mijlen van de rede van Samarang, op een klip gestoten, zodat het schip 8 voet water maakte en door het volk al pompende drijvende is gehouden, tot dat hetzelve op zondag 13 november, des namiddags ten 5 ure, tussen Samarang en Sourabaya op de modder is gezet, men is bezig met de lading te lossen, welker onderste gedeelte, in suiker bestaande, wel geheel zal gesmolten zijn; een matroos heeft bij het doen der noodschoten beide handen verloren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 maart. Op 13 januari is van St. Helena vertrokken het fregatschip ’S- HERTOGENBOSCH, kapt. J.J. Westerouen van Meeteren, van Batavia naar Middelburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 maart. Op 2 maart is te Plymouth binnengelopen het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. Stam de Jonge, van Batavia naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Uit een onderhandse acte, op 27 februari 1843 getekend door de heer Gerardus Jacobus Molenaar, metaalgieter, wonende te Dordrecht, en de heren Penn en Bauduin, kooplieden, wonende mede te Dordrecht, blijkt, dat de tussen hen de 1e mei 1839 aangegane vennootschap tot het oprichten ener metaalgieterij en daaraan verbonden handel, voor de tijd van tien jaren, ingegaan tenzelfde dage, en alzo zullende eindigen op 30 april 1849, onder de firma Molenaar en Penn, zal eindigen op 31 maart 1843; alsmede, dat de liquidatie der alsdan nog lopende zaken, zal geschieden door de heren Penn en Bauduin, onder de tekening firma Molenaar en Penn, met bijvoeging der woorden: “Voor de Liquidatie.”
Dordrecht, 7 maart 1843.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Te Batavia is aangekomen PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN (opm: brik), kapt. De Kok, van Manilla.


Datum: 10 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en zal de 20e maart te Hellevoet gereed liggen het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, voerende een geëxamineerd dokter en hebbende bijzonder ruime inrichtingen voor de overvoer van passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: kof) ARCHIPEL, kapt. J.A. Spijkman, van Smirna naar Amsterdam, is 25 februari te Plymouth binnengelopen met enige schade aan schip en tuigage ten gevolge van aanzeiling door een kof.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip ALBERDINA, kapt. Venema, van Elbing naar Antwerpen op Helgoland gestrand (opm: zie RC 280243), wordt van Antwerpen van de eerste maart gemeld dat het grote gedeelte der lading in goeden staat gelost, doch het schip wrak en voor 105 mark banco verkocht geworden was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te huur een florissante scheepstimmerwerf met nieuw timmerhuis, helling, sleep en verdere gereedschappen, benevens daarbij behorende huizing, voorzien van 2 kamers met grote tuin en een huizing met 2 knechtswoningen, alles aangenaam gelegen aan het algemene vaarwater beneden het buitenste Verlaat te Drachten, bij Tjeerd Pieters Roorda in gebruik, doch op 12 mei te aanvaarden. Gegadigden gelieven zich te vervoegen ten kantore van den eigenaar K.J. van der Veen, te Drachten, voor den 22 maart 1843.


Datum: 11 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Het schip DE ZEEVAART (opm: schoenerkof, bouwjaar 1835), kapt. J.J. IJnsen, van Amsterdam naar Suriname, de 9e augustus uit Texel naar zee gezeild, was de 14e januari te Suriname nog niet aangekomen en dienaangaande niets vernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Het schip (opm: tjalk) DE DANKBAARHEID, kapt. D.D. de Jonge, van Dantzig naar Groningen, was, volgens brief van Tonningen van de 5e dezer niet in zee gekomen en wegens het ijs bij Catingzyl aan strand gehaald.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voor passagiers en goederen. Naar Batavia zal van Rotterdam vertrekken, om de 30e dezer te Hellevoetsluis gereed te zijn naar zee te zeilen, het gekoperd barkschip NICKERIE, kapt. Leendert Hawegh, voorzien van een bekwame scheepsdokter. Adres bij de cargadoors Jan van Ommeren Fz. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoenerschip EQUATOR, kapt. J.G. Kunst.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt barkschip URANIA, kapt. J.J. de Jongh, om de 15e dezer te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Jersey, het Nederlands kofschip IDA BERENDINA, kapt. W.L. Hensema.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ANJE, kapt. F. Stopper.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DE ONRUST, kapt. P.R. Huisman,
Naar Nantes, het Nederlands kofschip GESINA, kapt. J.G. Postema, beide om vóór of op de 15e dezer te vertrekken.
Naar Abbeville, het Nederlands schip (opm: bom) HENDRIK GIJSBERT, kapt. L. Maasdijk.
Adres bij Johs. Ooms Ez. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schoener-kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. G.J. Korter.
Naar Abbeville, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksma.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip JUFFER FRESINA, kapt. S.G. Postema.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. R.J. Wever.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heres. Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Dalen en Lambert, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hun principaal en na gedane aangifte conform de wet, zijn van mening om op dinsdag de 14e maart 1843, des namiddags ten 1 ure precies, in het Lokaal der Notarissen, aan de Gelderschekade te Rotterdam, publiek te veilen en ten zelfde dag finaal te verkopen een hecht, sterk en extra goed bezeild staatsie-tjalkschip, genaamd DE VROUW MARIA, liggende in de Leuvehaven, tussen de Leuvebruggesteeg en Brandsteeg te Rotterdam, zijnde lang 19 ellen 3 palmen, wijd 3 ellen 8 palmen 5 duimen en hol 1 el 9 palmen en overzulks groot 96 tonnen, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, zeilen, kabels en verdere scheepstoebehoren; kunnende de twee werkdagen vóór en op de dag der veiling worden bezichtigd. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de voornoemde notarissen Dalen en Lambert, aan de Zuidblaak te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten Amsterdam: BATAVIER, kapt. D. Grim, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin, bindrotting en sapanhout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 maart. Volgens particulier bericht van kapt. P.H. Hazewinkel, geschreven in de Noorder Atlantische Oceaan, bevond hij zich met het fregat BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, op 8 januari, in de beste staat, op 2 gr. 20 min. Noorderbreedte en 22 gr. 40 min. Westerlengte, en dacht hij de volgende dag de Linie te snijden. Aan boord was alles wel.


Datum: 13 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname met suiker, katoen en thym.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia het barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, gevoerd door kapt. J.H. Stoelman en voerende een bekwame scheepsdokter, zal de 15e maart in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen. Personen van deze gelegenheid voor de overtocht naar Nederlands Indien, als passagiers wensende gebruik te maken of enige goederen derwaarts te verzenden hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.


Datum: 14 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 maart. Het schip VERSTOCKT, kapt. J.A. Jensen (opm: buitenlander), van Montevideo naar Antwerpen, is de 26e februari op 49 graden 50 minuten noorderbreedte aangezeild en vermoedelijk gezonken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gezinkt barkschip URANIA, kapt. J.J. de Jongh, om de 15e dezer te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANNA, kapt. K.B. Wijgers.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ANJE, kapt. F. Stopper.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DE ONRUST, kapt. P.R. Huisman; vertrekt de 15e dezer.
Naar Havre en Rouaan, het Nederlands smakschip DE JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Adres bij Joh.s Ooms Ez. & Co., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Dartmouth, 9 maart. Het schip NATALIA, kapt. Nielsen (opm: buitenlander), van Suriname naar Amsterdam, is alhier met verlies van zeilen en verschansingen en met meer andere schade binnengelopen, hebbende veel storm doorgestaan, hetzelve is 15 januari van Suriname vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAVA’S WELVAREN, kapt. J.W. Retgers, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrottingen; KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. H.B. Eeftingh, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; ANNA, kapt. M. Meier (opm: buitenlander), van Buenos-Ayres met huiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en de Co. Sluit 15 maart.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELIZABETH ANTONIA, kapt. P. Bakker, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ADOLF VAN NASSAU, kapt. J.H. Brandt, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn. en Canne en Balwé.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, kapt. K. Welger, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en de Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip HILEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hooyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het driemast galjootschip WEST INDIË, kapt. T.D. Lieuwen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Havana. Het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker. Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer. Vertrekt 15 maart.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Livorno. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust. Adres bij Jan Corver en Co. Vertrek 15 maart.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel. Vertrek voor of op 15 maart op verbeurte der vracht.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé. Vertrekt voor of op 20 maart.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jam Corver en Co. Vertrekt voor of op 16 maart.
Port á Port. Het Nederlands kofschip FREDERIK, kapt. H. Puncke.
Adres bij Van den Bey n Co. Vertrekt 15 maart.
Trieste. Het kopervast barkentynschip JOHANNA BRONS, kapt. J.S. Bonjer, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co. Vertrekt vóór of op 15 maart op verbeurte der vracht.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lanaertz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip MIJN GENOEGEN, kapt. Sap, van Koningsbergen naar Groningen, is na bij Bornholm door een stortzee de boot en alles wat zich op het dek bevond verloren te hebben, de 25e februari met behulp van vissers te Stralsund zwaar lek binnengebracht. (opm: de hektjalk, in 1829 gebouwd, in 1838 resp. 1843 in de koopakten als een smak gekenschetst, werd door kapt. H.O. Sap verkocht aan kapt. A.P. de Boer, Wildervank, die eind september weer met de MIJN GENOEGEN aan de vaart ging)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje, van Smirna naar Amsterdam, was de 1e maart op de hoogte van Falmouth met verlies van de boegspriet en schade aan de tuigage.


Datum: 15 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AERD VAN NES, kapt. J. Noback, van Batavia met rijst, koffie, tin, suiker, arrowrood, indigo, drogerijen, rabarber, arak, cassia en thee; IDA, kapt. J. Barclay, van Havana met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag, de 6e april 1843, des avonds ten 6 ure, zal in de herberg Het Huis der Gemeente, te Nieuwendam, ten overstaan van de aldaar residerende notaris Kornelis Veenstra, in het openbaar worden verkocht een welbezeild smakschip, genaamd DE VROUW LOLLINA, varende onder Nederlandse vlag en laatste gevoerd door kapt. W.M.J. Visser, volgens Nederlandse meetbrief lang 20 el, 90 duim, wijd 3 el 98 duim en hol 1 el 74 duim en alzo gemeten op 64 tonnen, pl.min. 50 rogge lasten. Liggende hetzelve schip te Nieuwendam. En zijn informatiën deswege te bekomen bij de heren de Wed. Jan Salm en Meijer, op de Stroomarkt te Amsterdam en E.A. Zeilinga, te Nieuwendam.
AH 150343
Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia, het barkschip ADOLF VAN NASSAU, gevoerd door kapt. J.H. Brandt en voerende een bekwame scheepsdokter, zal de 25e maart in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen. Personen van deze gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands-Indien, als passagier wensen gebruik te maken of enige goederen derwaarts te verzenden hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Kranenburg & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde der maand maart vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, voorzien van bekwame scheepsdokter en van bijzondere gemakken voor passagiers; diegene welke van deze gelegenheid voor de overtocht wensen gebruik te maken of goederen te laden hebben, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip (opm: tjalk) ANNA MARIA, kapt. G.R. Kramer.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Bremen. Het Nederlands schip DE VOS, kapt. H.J. Brunius.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UINDINA, kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. de Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HARMINA, kapt. S.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip TIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip ANTINA HILLECHINA, kapt. R.S Oostra. Adres bij de wed. Jn van Wesel en Zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip BOUGINA, kapt. R.J. de Jong.
Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt voor of op 16 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip SARA, kapt. H.G. Botje.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Klaas Jans Orre. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het kofschip FENNA, kapt. D. Jacobs. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. K.P. Kievit. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip HERMANNA HENRIETTE, kapt. J.J. Prins. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip RENSINA, kapt. A.K. Mulder.
Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema.
Adres bij Blikman en Co.
Koppenhagen. Het Nederlands schip (opm: kof) JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het tjalkschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip LAMMECHIENA, kapt. Jan R. Prins.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes.
Adres bij Blikman & Co.
Rostock. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J. D. Mellema.
Adres bij Blikman en Co.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering.
Adres bij Blikman & Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANNA ALIDA, kapt. G.J. Kortryk.
Adres bij Blikman & Co.
Stettin. Het Nederlands smakschip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst,
Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip LUCAS WICHER, kapt. W.T. Hazewinkel.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt voor of op 18 maart.
Stettin. Het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga.
Adres bij Blikman en Co.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 12 maart. De Nederlandse driemast bark NATHALIE, kapt. S. Nielsen, op reis van Suriname naar Amsterdam, is hier binnengelopen met verlies van zeilen en andere schaden, ten gevolge van slecht weder.
(opm: ex-Zuid-Nederlands NATALIE, als fregat gebouwd in de Verenigde Staten 1812; de vertuiging naar bark heeft na 1830 plaatsgevonden maar een jaartal is niet bekend).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 maart. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip (opm: fregat) DE NEDERLANDEN, kapt. B. Koster, vertrokken van de Golf van Persie de 8e januari met 2 passagiers, en de dito bark BALHEER, kapt. Said Mochamat Bin Abdul Rachman Segaf, vertrokken van Singapoera de 2e maart met 1 passagier.


Datum: 16 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands smakschip HOOP, kapt. P.H. Fekkes.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANNA, kapt. K.B. Wijgers.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ANJE, kapt. F. Stopper.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schoener-kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. G.J. Korter.
Naar Abbeville, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. R.J. Wever.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CORNELIA HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrottingen; PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen, cacao en oud koper.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zullen vermoedelijk tegen het einde der maand april aanstaande van hier vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. Hendrik Wente en het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, beide voorzien van een bekwame scheepsdokter en bijzonder gemakkelijk voor passagiers ingericht; degene welke van deze gelegenheid voor de overtocht wensen gebruik te maken of goederen te laden hebbe, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In de loop der maand april aanstaande, zal vermoedelijk van hier naar Batavia vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort (varende een bekwame scheepsdokter). Familiën of bijzondere personen van deszelfs welingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willende maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.


Datum: 17 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PRINS MAURITS, kapt. J.J. Bart, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; DOGGERSBANK, kapt. H.J. van Maldeghem, van Batavia met koffie, suiker, tin, sapanhout, huiden en bindrottingen; BARONET, kapt. J. Wijlie, van Rio-Janeiro met koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Joh. Smit Gzn., A.B. van der Vies en L.A. Kesper, makelaars, zullen op donderdag den 23sten maart 1843 des avonds ten zeven ure, ten huize van A. van Es, in den Brakken Grond in de Nes te Amsterdam, verkopen, 22 balen door zeewater beschadigde gewassen Smirnsche wol, gelost uit het schip (opm: kof) DOURO, kapt. H. de Haas, gekomen van Smirna. Liggende en te zien als bij biljetten wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, de 25e dezer, van het Nieuwe Diep het barkschip VERONICA, kapt. K. Welger, voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zoon, op het Damrak en bij de kapitein aan boord, in het Oosterdok, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA CATHARINA, kapt. Schaap, van Liverpool naar Amsterdam te Ramsgate, Eiland Man (opm: hier is Ramsey bedoeld) binnen, heeft 2 maart de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een fraai en sterk nieuwgebouwd Schuitje, van 14 el lengte, wijd en hol naar rato, bij W. & J. Tjallings, scheepstimmerbazen te Grouw


Datum: 18 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rouaan, het Nederlands smakschip JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Naar Havre, het Nederlands smakschip ZELDENRUST, kapt. E.G. Jonker.
Adres bij Joh.s Ooms Ez. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schoener-kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. G.J. Korter, om in het begin der aanstaande week te vertrekken.
Naar Abbeville, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. R.J. Wever.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heres. Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Tegen het einde van mei of begin van juni aanstaande, wordt aan een, naar Neêrlands-Indien bestemde familie of bepaald getal personen, de gelegenheid aangeboden ter beschikking over een vrije, van alle gemakken voor passagiers voorziene kajuit, aan boord van een te Amsterdam liggende en naar Batavia bestemd schip, hetwelk een geëxamineerd scheepsdokter zal voeren. Hierop reflecterenden worden verzocht zich te adresseren met gefrankeerde brieven onder lettr. I.C. bij de boekverkopers Marlof en Zoon, op het Rok-In, no. 126, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia, zal waarschijnlijk in de laatste helft der maand april gelegenheid zijn met het Nederlands fregatschip GEZINA, kapt. C.L. Adboll, welk schip van bijzondere gemakken is voorzien en een geëxamineerd dokter aan boord heeft; men gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia. om tegen het laatst dezer maand te vertrekken; het gekoperd tweedeks barkschip EENDRAGT, kapt. H.H. Deuling, voorzien van een geëxamineerd scheepsdokter en bijzonder ruime inrichtingen hebbende voor de overvoer van passagiers. Adres ten kantore van H. Cornelder & Zonen, te Rotterdam en bij De Groot Roelants & Co. en A. Prins & Co., te Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoom packetvaart tussen Rotterdam en Havre. De afvaarten der stoomboten zijn bepaald op de 5e, 13e, 21e en 28e van iedere maand. De stoomboot ROTTERDAM, kapt. Coutard, zal van hier vertrekken dinsdag 21e dezer, de morgens ten 6 ure. Adres ten kantore van Smith en Co., Boompjes A 170, te Rotterdam.
(opm: dit is een Frans stoomschip)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 maart. Volgens particuliere berichten van kapt. Brouwer, was hij op 20 november 1842 met het barkschip PICTURA ter rede van Batavia aangekomen en zou hij naar Sourabaya zeilen. Aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 maart. Kapt. Flens, alhier binnen, rapporteert gezien te hebben in Straat Sunda op 19 november het schip PRINS FREDERIK, kapt. Huidekoper (opm: fregat PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN), op 20 november gepraaid het barkschip PICTURA, kapt. N.H. Brouwer; laatstgemelde had de voorsteng, kluiverboom en grote bramsteng verloren, verder alles wel.


Datum: 20 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE DANKBAARHEID, kapt. D.D. de Jonge (opm: tjalk, kapt. Drewes Drewes de Jonge), van Dantzig naar Groningen, is 11 maart op Norderney gestrand en zal weg zijn; de equipage, benevens de kapiteinsvrouw en kind, was gered en hoopte men de lading en tuigage te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADMIRAAL TROMP, kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia met koffie, suiker, tin, bindrottingen en sapanhout; NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, van Suriname met suiker en katoen; ALIDA, kapt. J.T. Oltmans, van Mullerup met garst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In de loop der maand april aanstaande, zal vermoedelijk van hier naar Batavia vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort (varende een bekwame scheepsdokter). Familiën of bijzondere personen van deszelfs welingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willende maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip SARA MARIA, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELIZABETH ANTONIA, kapt. P. Bakker, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, kapt. K. Welger, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ONDERNEMING, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip HILEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hooyman en Schuurman.
Suriname. Het driemast galjootschip WEST-INDIË, kapt. T.D. Lieuwen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Havana. Het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlands kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes.
Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip IDA WUBBINA, kapt. W.E. Dik.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer. Vertrekt 15 maart.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Livorno. Het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust.
Adres bij Jan Corver en Co. Vertrek 15 maart.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip JOHANNES, kapt. T.W. Stuit.
Adres bij Jan Corver en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bremen. Het Nederlands schip (opm: tjalk) ANNA MARIA, kapt. G.R. Kramer.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Bremen. Het Nederlands schip DE VOS, kapt. H.J. Brunius.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW IDA, kapt. J.D. de Vries.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. de Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HARMINA, kapt. S.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip ANTINA HILLECHINA, kapt. R.S Oostra. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Klaas Jans Orre. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het kofschip FENNA, kapt. D. Jacobs. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. K.P. Kievit. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip HERMANNA HENRIETTE, kapt. J.J. Prins. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip RENSINA, kapt. A.K. Mulder.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: tjalk) GEZINA, kapt. J.A. Bolhuis.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DIE FRAU CATHARINA, kapt. C. Köster, van Blankeneze. Adres bij Blikman en Co.
Harburg. Het Nederlands schip DE VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker.
Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Kopenhagen. Het Nederlands schip (opm: kof) JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het tjalkschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Rendsburg en Kiel. Het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. G.W. Stuit. Adres bij Blikman en Co.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip LAMMECHIENA, kapt. Jan R. Prins.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes.
Adres bij Blikman & Co.
Rostock. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J. D. Mellema.
Adres bij Blikman en Co.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ANNA ALIDA, kapt. G.J. Kortryk.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga.
Adres bij Blikman en Co.


Datum: 21 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANNA, kapt. K.B. Wijgers.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip PAULINA, kapt. S.T. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schoener-kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. G.J. Korter, om in het begin der aanstaande week te vertrekken.
Naar Abbeville, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: IDA CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Suriname met suiker en katoen; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Suriname met suiker, thym, koffie, katoen en cacao.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 maart. Op 27 januari is te St. Helena gepasseerd het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 16 maart. Men, verneemt dat het schip ELISABETH, kapt. H. Pothoff, op reis van Bordeaux naar Rotterdam, verongelukt is en dat daarbij de kapitein en zijn zoon zijn omgekomen. Kisten en vaten terpentijn uit dit schip afkomstig zijn te Falmouth aangebracht.
(opm: de kof, bouwjaar 1817, is in februari of maart overzeild waarbij alle opvarenden zijn verdronken, waaronder kapt. Henderikus Pothoff en diens 13-jarige zoon Harmannus Pothoff; zie ook PGC 240343 en 280343)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE PIETER, kapt. De Jonge, van Gent naar Sables d’Olonne te Dartmouth binnen, was 9 maart van de geleden schade hersteld en gereed tot het voortzetten der reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ARCHIPEL, kapt. Spijkman, van Smirna naar Amsterdam, te Plymouth binnen, heeft 9 maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HUIBERT CORNELIS, kapt. Kuijper (opm: smak, bouwjaar 1838, kapt. M.P. Kuiper), met terpentijn enz. van Bayonne naar Amsterdam, is volgens brief van Bayonne van 8 maart de 2 dito in de nabijheid van La Teste, mastenloos en het ondersteboven aan strand gedreven. Men is bezig de lading te bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Bakker, in de Schrans onder Huizum, zal, op dinsdag den 28 maart 1843, des namiddags ten 4 ure, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, op gemakkelijke betaling termijnen, in het openbaar, veilen en provisioneel, verkopen: Een onlangs nieuw uitgehaald binnen Tjalkschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, volgens meetbrief groot 24 ton, zodanig hetzelve ter bezichtiging is liggende op de Vijversbuurt te Leeuwarden, en waarvan de nodige aanwijzing zal gedaan worden door genoemde Brouwer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

 

Carga-lijsten Amsterdam: IDA CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Suriname met suiker en katoen; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Suriname met suiker, thym, koffie, katoen en cacao.

 


Datum: 22 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje, van Smirna met fruit, koopmanschappen en tapijten; JOHANNA, kapt. H. van Veen, van Bordeaux met wijn, azijn, erwten, pruimen en koopmanschappen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zullen vermoedelijk tegen het einde der maand april aanstaande van hier vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. Hendrik Wente en het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, beide voorzien van een bekwame scheepsdokter en bijzonder gemakkelijk voor passagiers ingericht; degene welke van deze gelegenheid voor de overtocht wensen gebruik te maken of goederen te laden hebben, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat te Amsterdam.


Datum: 23 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANNA, kapt. K.B. Wijgers.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip PAULINA, kapt. S.T. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 november 1842. Op 10 september j.l. is de Nederlands-Indische brik DE HOOP, gezagvoerder J.W. Neijs, tussen de eilanden Comodo en Flores, dicht onder de wal van laatstgenoemd eiland, door vier grote zeerovers-prauwen aangevallen (zijnde padoeakans), door windstilte begunstigd, des voormiddags ten 10 ure de brik tot op een afstand van ongeveer 300 passen genaderd, doch toen door het welgericht schrootvuur van dat vaartuig zodanig begroet, dat zij, na hetzelve gedurende enige tijd uit hun geschut beantwoord te hebben, zijn afgedeinsd; na, naar hun bewegingen te oordelen, buiten bereik van het vuur, een soort van scheepsraad belegd te hebben, hebben zij na de middag, ongeveer ten één ure, de aanval hervat, doch zijn toen zodanig ontvangen, dat zij weldra andermaal afhielden en de hoop op vermeestering van het vaartuig schijnen te hebben opgegeven. Ofschoon de brik DE HOOP aan romp en tuig door het vuur der zeerovers nog al aanmerkelijke schade heeft bekomen, is echter geen der opvarenden getroffen. Het gelukkig afslaan van die aanval wordt, behalve aan het wel bewapend zijn van de brik, toegeschreven aan de moed en de beradenheid, bij die gelegenheid aan de dag gelegd door de eerste luitenant der genie Zadelhoff, de tweede luitenant der infanterie Mansveldt en de tweede luitenants der artillerie Huismans en Te Siethoff, die zich als passagiers aan boord van dat vaartuig bevonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Bordeaux, dd. 18 maart, is het schip ELIZABETH, kapt. Pothoff, van daar naar Rotterdam bestemd, in zee gezonken (opm: zie PGC 210343); omtrent het lot der equipage is niets bekend; te Penzance en Falmouth zijn 138 okshoofden wijn, volgens de merken tot lading van gemeld schip behorende, aan strand gedreven of door vissers uit zee gevist en aldaar aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, van Batavia met koffie, suiker, peper, tin en bindrottingen; JUPITER, kapt. J.K. de Jong, van Batavia met koffie, suiker, nootmuskaat, foelie, huiden, gum elastiek, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia. om tegen het laatst dezer maand te vertrekken het gekoperd tweedeks barkschip EENDRAGT, kapt. H.H. Deuling, voorzien van een geëxamineerd scheepsdokter en bijzonder ruime inrichtingen hebbende voor de overvoer van passagiers. Adres ten kantore van H. Cornelder & Zonen, te Rotterdam en bij De Groot Roelants & Co. en A. Prins & Co., te Schiedam.


Datum: 24 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, van Batavia met koffie, suiker, peper, kaneel, huiden, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 29e maart 1843, des avonds ten 7 ure, zal bij J. Eekhof Tzn., in de Pool, te Groningen, publiek worden verkocht; het kofschip, genaamd DE JONGE JOHANNA (opm: kapt. Gerrit van Yperen), met deszelfs toebehoren. Liggende te Rotterdam en aldaar te bevragen bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer en te Groningen bij de heer C.M. Nap. (opm: nieuwe kapitein werd R.J. Wever)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd zwaar en best betimmerd smakschips-hol, lang pl.m. 21,00, wijd 5,00 en hol op de uitwateringen 2,05 ellen, geschikt om voor een zeeschip te kunnen worden afgemaakt. Te bezichtigen bij de scheepstimmerbaas F.J. Prins, aan de Nieuwen Brug bij het Heerenveen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen 20 maart. Wij hebben omtrent het lot van het schip ELISABETH, kapt. Pothoff (opm: zie PGC 210343 en 280343), tot dus verre niets naders vernomen zodat de ongunstige tijdingen die men van dien bodem in de zeetijdingen las, nog alleszins bevestiging behoeven en het zelfs niet waarschijnlijk blijkt te zijn dat het schip een onheil heeft getroffen. Althans zeker is het dat de te Falmouth aangebrachte vaten en andere goederen niet afkomstig waren uit dat schip maar volgens de Zeepost van laatstleden zaterdag hoogst waarschijnlijk een gedeelte der lading hebben uitgemaakt van het schip ARMINIUS, kapt. Wagner, voor ongeveer een maand geleden van Bordeaux naar Antwerpen vertrokken zijnde volgens het bericht van Penzance van 11 dezer, aldaar een zwart geschilderde plank van 3 voeten lengte aangebracht waarop met gouden letters stond ARMIN, die zonder twijfel het begin der scheepsnaam zijn.
(De redactie dezer courant neemt deze gelegenheid te baat om te melden dat het ongunstig bericht in de vorige courant geplaatst wegens het genoemde schip ELISABETH, geenszins afkomstig is van de heer H. Pothoff, HZ, koopman in de Heerestraat.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In de loop van het jaar 1842 is Hamburg bezocht geworden door 410 Nederlandse schepen welk getal groter is dan dat van 1841. Deze meerdere levendigheid is intussen voornamelijk daaraan toe te schrijven, dat ten gevolge van de ongelukkige brand aldaar vele ladingen dakpannen en metselstenen uit Nederland zijn ingevoerd, het welk echter aan de andere kant de reden is dat zo veel schepen en meer dan in vorige jaren, in ballast zijn weggezeild waartoe trouwens ook heeft bijgedragen de kwijnende staat van de graanhandel gedurende het ganse jaar, vermits men zich anders bij voorkeur van de Nederlandse schepen die merendeels 30 á 40 lasten meten tot verzending van granen bedient.
Onder de Nederlandse schepen welke te Hamburg zijn aangekomen telt men 3 van Groningen met turf, 5 van Delfzijl met dakpannen, hout en stenen, 5 van Engelmansplaat, Uithuizerwad en Terschelling met oesters en 1 van Sappemeer met aardappelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE JONGE PIETER, kapt. De Jonge, van Gent naar Sables d’Olonne te Dartmouth met schade binnen, heeft 13 maart na geëindigde reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op donderdag 30 maart 1843 des avonds te 7 uren ten huize van G.F. Rasker op de hoek van het Ameland aldaar publiek worden verkocht, een snel zeilend en sterk gebouwd smakschip DE JUFFER ANNA genoemd, volgens meetbrief groot 50 tonnen in 1837 nieuw uitgehaald, gevoerd geweest door Kapt. Scholtens (opm: kapt. Tjalling Hans Scholtens was 25 november 1842 in Tonningen overleden) met complete en beste inventaris, liggende thans in de Zuiderhaven te Groningen alwaar het dagelijks kan worden bezichtigd. Om te aanvaarden dadelijk na de toeslag. (opm: het onbekende hoogste bod werd niet gegund; de smak werd later in 1843 naar Emden verkocht, ging als ENGELINA weer in de vaart en strandde in 1846 op Juist, zie PGC 020144)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, zal ten verzoeke van kapt. Jan Berends Mulder te Veendam c.s. publiek verkopen het welbevaren kofschip DE JONGE EGBERTUS, groot om de 70 lasten of 91 tonnen met alle des zelfs opgoederen en toebehoren zoals hetzelve door gemelde kapt. J.B. Mulder is bevaren en thans te Groningen is liggende. Deze verkoop zal plaats hebben op dinsdag 28 maart 1843 des avonds precies te 7 uren ten huize van de logementhouder E.D. Everts te Veendam, alwaar het inventaris der opgoederen ter lezing ligt. (opm: de kof werd op 30 mei 1843 aangekocht door kapt. Hinderikus Antonie Scheppers en kreeg de naam EENDRAGT)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notarissen A.R. van Voorst, te Gorredijk en A. Binnerts, te Heerenveen, zullen, door het ministerie van eerstgemelden, op dinsdag den 28 dezer, des avonds ten 7 ure, ten huize van den kastelein K.W. Feenstra, in ’s Lands Welvaren te Heerenveen, bij eindelijke toewijzing presenteren te verkopen: De Scheepstimmerwerf, De Morgenstond, benevens ene fraaie dwarshuizing, c.a., alles staande en gelegen te Nijehaske bij Heerenveen, zodanig als een en ander in 3 percelen is geveild en bij gedrukte biljetten zijn omschreven; waarop geboden is als volgt: op no. 1 (de werf) NLG 1700, no. 2 NLG 860, en op no. 3 NLG 785.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband, te Ameland, zal, op donderdag den 6 april 1843, des namiddags ten 2 ure precies, ten huize van de weduwe Ringnalda, in de herberg Altona, onder Aalzum bij Dokkum, in het openbaar verkopen: Een overdekte Hektjalk, de VROUW ANNA genaamd, groot 30 tonnen, met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeil en treil, en verder scheepstoebehoren. Alles zodanig het is liggende op de Streek bij Dokkum, aan de werf van H. Vink, bij wie mede de losse goederen te bezichtigen, en inmiddels de condities zijn te vernemen.


Datum: 25 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Zr.Ms. brik ECHO, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee F.W. Freudenberg, is op haar reis van Helvoetsluis naar de Westindiën, op de 21e december laatstl. te St. George d’Elmina, ter kuste van Guinea, aangekomen en heeft op de 31e daaraan volgende de reis voortgezet, zich in de eerste plaats begevende naar Fernando-Po en de rivier Cameroon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELIZABETH (opm: waarschijnlijk JONKVROUW ELISABETH), kapt. H.L. Heres. Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip GEZIENA, kapt. P.P. Muntendam, om de 30e maart geëxpedieerd te worden.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip JONGE WICHER, kapt. E.G. Bosker.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip VRIENDSCHAP, kapt. H.R. de Haan.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip ROELINA, kapt. K.J. Pronk.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip ANNEGINA, kapt. A.D. Pott, om de 30e geëxpedieerd te worden.
Adres bij Seeuwe & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands schoener-kofschip CORNELIA CATHARINA, kapt. G.J. Korter, ligt gereed.
Naar Abbeville, het Nederlands kofschip MAGRIETHA, kapt. H.A. Vegter.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts; ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boe; vertrekt aanstaande week.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 23 maart. Binnengekomen VASCO DA GAMA (opm: fregat), kapt. C.W.E. Bergner, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. J.T. Visser, voerende het schip SNELHEID, van Montevideo dato 20 maart ll., was hij toen zeilende in de Baay van Falmouth, hebbende 56 dagen reis. Gemelde kapitein had de 19e dezer in goede staat zeilende op 40º36’ N.Br. 5º30’ W.L. een bark gezien met nummervlag 141, zijnde de JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Suriname herwaarts.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 maart. Volgens particulier bericht, d.d. Plymouth 18 maart, waren die dag door een Engelse visser, in het Kanaal in goede staat zeilend, gepraaid, het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, en het fregatschip MINERVA, kapt. Hoffman, beiden van Batavia, de eerste naar Rotterdam, de tweede naar Middelburg. Volgens latere berichten, waren beide genoemde schepen, de 19de, op de hoogte van Start Point.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 maart. Op 17 december ll. was het fregatschip IDA WILHELMINA, kapt. P. Romijn, van Amsterdam naar Batavia, in Straat Sunda.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 maart. Van Batavia zijn vertrokken: op 1 december het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, naar Rotterdam; de 10de dito het fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. P. Kraay, en de 13de dito het barkschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, beiden naar Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De kapt.-luitenant ter zee, belast met het beheer over de gouvernements schoeners en kruisboten, maakt hiermee bekend, dat ten gevolge van daartoe bekomen machtiging bij ’s gouvernements besluiten van de 18e en 24e februari jl. no. 13 en 5, op maandag de 27e dezer, voor rekening van het gouvernement op ’s lands equipagewerf te Batavia, publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht, de voor ’s lands afgekeurde kruisboot No.17 en voorts enige onbekwame marine goederen, afkomstig van sommige gouvernements schoeners en kruisboten.
Nadere informatiën zijn te bekomen, aan het bureau van de ondergetekende, op ’s lands equipagewerf alhier.
Batavia, 23 maart 1843, de kapt.-luitenant ter zee voornoemd, J. Ligtvoet.
JC 250343
Advertentie. De resident van Japara maakt mits deze bekend, dat op zaterdag de 8e april aanstaande te Joana publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht, de voor de dienst afgekeurde, vroeger aldaar gestationeerd geweest zijnde gekoperde kruisboot No.15, met en benevens de bij dezelve behorende rondhouten.
Pattie, 13 maart 1843, de resident voornoemd, H.S. van Son
AH 270343
Volgens particulier bericht van het Nieuwe Diep, dd. 24 maart, lag volgens rapport der loodsen voor het gat van Texel ten anker het schip (opm: fregat) DE WALVISCH, kapt. J. Schut, van Bezoekie naar Amsterdam.


Datum: 27 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading het nieuw gekoperd brikschip ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, om vermoedelijk in de loop der maand april te zeilen. Adres bij de cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.


Datum: 28 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: naar Batavia, om vermoedelijk in maart te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, voerende een geëxamineerd dokter en hebbende bijzonder ruime inrichtingen voor de overvoer van passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 27 maart. Het schip DE EENDRAGT, kapt. K.D. de Jong, van Harlingen naar Havana, is de 22e dezer, met ingestoten boeg, verlies van boegspriet, kluiffok, zeilen enz., te Portsmouth binnengelopen, zijnde de vorige nacht op de hoogte van Kaap la Hague in aanzeiling geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANNA, kapt. K.B. Wijgers.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HELENA, kapt. W.J. Gialts; ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer; vertrekt deze week.
Naar Stettin, het Nederlands schoener-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, van goederen, per het Nederlands kofschip SARA ANNA CORNELIA, kapt. A. Kiers, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd, welk schip met schade is binnengebracht en daarna afgekeurd in Littlehampton (opm: zie o.a. RC 280243), alwaar nu de lading wordt overgeladen in de Nederlandse kofschepen MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten en DE HARMONIE, kapt. H.A. Doewes, worden verzocht, zich aan te melden ten kantore van D. Burger & Zoon, alhier.
Rotterdam, de 28e maart 1843.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip (opm: fregat) SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Batavia naar Amsterdam bestemd, is, volgens brief van het Nieuwe Diep, dd. 26 maart, de vorige avond tot voor Callandsoog ten anker gekomen, doch door de Oostenwind verhinderd binnen te komen; de stoomsleper had nog geen kans gezien, hetzelve binnen te slepen, doch zou van de eerste gunstige gelegenheid daartoe gebruik maken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORIS, kapt. C. Jager, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip VERONICA, kapt. K. Welger, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GESINA, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hooyman en Schuurman.
Suriname. Het driemast galjootschip WEST INDIE, kapt. T.D. Lieuwen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Havana. Het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlandse schoener kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Cooman en DE Witt en Lenaertz.
Gibraltar. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer. Vertrekt 15 maart.
Havre en Rouen. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema. Adres bij Jan Corver en Co.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. Jan K. Potjewyd.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Rochefort. Het Nederlandse smakschip JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lanaertz.
Bremen. Het Nederlands schip DE VOS, kapt. H.J. Brunius.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW IDA, kapt. J.D. de Vries.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt voor of op 28 maart.
Bremen. Het Nederlandse schip DE JONGE JAN, kapt. H.H. Luken.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Bremen. Het Nederlands schip DE WELDAAD, kapt. E.H. Pluktje.
Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. de Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Klaas Jans Orre. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het kofschip FENNA, kapt. D. Jacobs.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt voor of op 28 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip RENSINA, kapt. A.K. Mulder.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt voor of op 28 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip GESINA, kapt. J.A. Bolhuis.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt voor of op 28 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DIE FRAU CATHARINA, kapt. C. Köster, van Blankeneze. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip CATHARINA FREDERIKA, kapt. H.H. Duintjer. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse kofschip TJETSINA, kapt. H.T. Bakker.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: smak) ETTINA, kapt. J.L. van Sluis.
Adres bij Blikman en Comp.
Harburg. Het Nederlands schip (opm: tjalk) DE VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker.
Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koppenhagen. Het Nederlands schip (opm: kof) JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het tjalkschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Rendsburg en Kiel. Het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. G.W. Stuit. Adres bij Blikman en Co.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J. D. Mellema. Adres bij Blikman en Co. vertrekt voor of op 28 maart.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co.
Rostock. Het Nederlands kofschip DIEWERDINA, Kapt. P. Meints.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen 23 maart. Met leedwezen ontwaart men heden uit de zeetijdingen in het Handelsblad en in de Zeepost, dat de geruchten die vroeger wegens het lot van het schip ELISABETH, kapt. Pothoff, gelopen hebben, niet zonder grond zijn geweest. Men leest dienaangaande in het laatstgenoemde blad het volgende:
Amsterdam, 22 maart. Volgens brief van Bordeaux van 18 dezer, is het schip ELISABETH, kapt. Pothoff, van daar naar Rotterdam, in zee gezonken. Omtrent het lot der equipage is niets bekend; te Penzance en Falmouth zijn 138 okshoofden wijn, volgens merken tot de lading van gemeld schip behorende aan strand gedreven of door vissers in open zee opgevist en aldaar aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een sterk nieuwgebouwd Tjalkscheepje, lang over stevens 14 el 8 palm, wijd over de berghouten 3 el 2 palm, hol naar rato. Te bevragen bij J.I. Bakker, scheepstimmerbaas te Sloten


Datum: 29 maart 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand april eerstkomende, in het Nieuwe Diep, tot vertrek gereed zijn, het snelzeilend tweedeks gekoperd fregatschip WILHELMINA LUCIA, gevoerd door kapt. J.P. Carst, voor goederen en passagiers, waartoe dit schip bijzonder goede inrichtingen heeft en met een geëxamineerde scheepsdokter zal varen. Te bevragen bij B.D. Bosscher, cargadoor te Amsterdam.


Datum: 30 maart 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Het schip MARIA CHARLOTTE (kof, zie PGC 160643), kapt. R.D. Kip, van Greetzyl naar Brugge, laatst van Delfzyl, is, volgens brief van Delfzyl van de 25e dezer, de vorige dag aldaar zwaar lek binnengebracht, hebbende op de Meeuwenstaart gestoten; schip en lading zwaar beschadigd zijnde, zou het moeten lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Montevideo met huiden, kalfsvellen en hoornen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 maart. Volgens particulier bericht is, op 7 februari, op de hoogte van St. Helena in goede staat zeilende gepraaid, het barkschip OUD ALBLAS, kapt. P. Kley, van Batavia naar Amsterdam; alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 maart. Op 23 maart was bij Deal in goede staat zeilende, het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, van Batavia naar Rotterdam.


Datum: 01 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. De 30e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis BOREAS, kapt. C. van Gelderen, van Smyrna, welke onder quarantain op de rede ligt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Het schip (opm: hektjalk) MIJN GENOEGEN, kapt. H.O. Sap, van Koningsbergen naar Groningen, te Straalsund binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de reis voortgezet en is de 25e dezer in Holtenau aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Het schip (opm: kof) STAD ZWOLLE, kapt. R.P. Dik, van Amsterdam naar Suriname, te Falmouth binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de 24e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands brigantijnschip LEEUW, kapt. J.L. de Boer; vertrekt 5 april. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys alhier en te Schiedam bij de heren De Groot, Roelants & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, om de 8e april te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands schoonerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer; ligt gereed.
Naar Stettin, het Nederlands schooner-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoonerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

AH 010443
Maassluis, 28 maart. Heden is alhier van de werf van de heer E. van der Hoog met goed gevolg gekoperd te water gelaten het barkschip MATHILDE, gevoerd zullende worden door kapt. J.A. de Haas, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HARMONIE, kapt. C.A. Schönbeck, van Suriname met suiker en katoen; JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Suriname met suiker, katoen en koffie; HARMONIE, kapt. Visser, van Christiaansand met duigen en spoorhout (opm: dwarsliggers).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, van Batavia, met suiker, koffie en tin; CHRISTIAN AGATHON, kapt. A.W. Heistendahl, van Holmstrand, met hout, en WILLIAM AND CHARLES, kapt. W. Middlecombe, van Swansea, met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 maart. Den 27 dezer is te Portsmouth wegens contrariewind binnen gelopen het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, van Batavia, met suiker, koffie en tin; CHRISTIAN AGATHON, kapt. A.W. Heistendahl, van Holmstrand, met hout, en WILLIAM AND CHARLES, kapt. W. Middlecombe, van Swansea, met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 maart. Den 27 dezer is te Portsmouth, wegens contrariewind, binnengelopen, het barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, van Batavia naar Rotterdam.


Datum: 04 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 april. Het Zweeds brikschip HOPPET, kapt. J.P. Forslund, van Gothenburg naar Antwerpen, op het Plaatje bij Zoutelande gestrand, is de 29e maart, na het lossen van een gedeelte der lading, door behulp van Nederlandse loodsen binnen de Westerhaven van Vlissingen gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het schip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en Batavia, te Dartmouth binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de 28e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het schip (opm: kof) AMSTEL, kapt. J. Hakker, van Smyrna naar Amsterdam, is de 29e dezer, met ingedrukte boeg, verlies van boegspriet enz., te Penzance binnengelopen, zijnde op de hoogte van Lezard in aanzeiling geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het schip DANKBAARHEID, kapt. F.F. Zeven, van Amsterdam naar Trieste, is de 30e dezer lek te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, om de 8e april te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands schoonerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur.
Naar Stettin, het Nederlands schooner-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg het Nederlands kofschip ARENDINA, kapt. L.R. Leeuwen, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoonerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoeker-schoonerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Buiten.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. A.J. Hubert.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip KLAZINA, kapt. G.R. Kars.
Naar Rouaan, het Nederlands smakschip DE JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, Het Nederlands brigantijnschip LEEUW, kapt. J.L. de Boer; vertrekt 5 april. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys alhier en te Schiedam bij de heren De Groot, Roelants & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van de diverse cognossementen aan order, over goederen, aangebracht per de schepen CATHARINA, kapt. W.J. Wilkens, van Trieste en Cephalonia; LUKKINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, van Trieste en Cephalonia; MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster, van Marseille en VROUW ELISABETH, kapt. T. van Vliet, van Malaga, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 27 januari. Het schip (opm: bark) DE RHYN, kapt. C. Brandligt, van de Wijnkoopersbaai naar Amsterdam, alhier met schade binnen, heeft de reparatie geëindigd en is gereed mogen de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hesseloe, 20 maart. Gisteren is het Nederlandse kofschip ABRAHAMINA HENRIETTE, kapt. E.H. Kok, van Duinkerken naar Koningsbergen bestemd, aan de grond geraakt; hetzelve is met hulp van land weder vlot geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. OUD ALBLAS, kapt. P. Kley, van Batavia met koffie, suiker, indigo, bindrottingen en sapanhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag, de 6e april 1843, des avonds ten 6 ure, zal in de herberg Het Huis der Gemeente, te Nieuwendam, ten overstaan van de aldaar residerende notaris Kornelis Veenstra, in het openbaar worden verkocht een welbezeild smakschip, genaamd DE VROUW LOLLINA, varende onder Nederlandse vlag en laatst gevoerd door kapt. W.M.J. Visser, volgens Nederlandse meetbrief lang 20 el, 90 duim, wijd 3 el 98 duim en hol 1 el 74 duim en alzo gemeten op 64 tonnen, pl.min. 50 rogge lasten, liggende hetzelve schip te Nieuwendam, en zijn informatiën deswege te bekomen bij de heren de Wed. Jan Salm en Meijer, op de Stroomarkt te Amsterdam en E.A. Zeilinga, te Nieuwendam. (opm: koper werd voor NLG 2500 kapt. Roelof Klaassens; nieuwe scheepsnaam CATHARINA)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GESINA, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd barkschip IDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, van Amsterdam. Adres bij D’Arnaud en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co. vertrek 5 april.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hooyman en Schuurman.
Suriname. Het driemast galjootschip WEST INDIE, kapt. T.D. Lieuwen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schooner kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher.
Havana. Het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Havana. Het gekoperd barkschip DE SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlandse schooner kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Cooman en De Witt en Lenaertz.
Gibraltar. Het Nederlandse schooner kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schooner-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein. Adres bij C.I. de Grys en Zn.
Marseille. Het Nederlands schooner kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Rochefort. Het Nederlandse smakschip JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bremen. Het Nederlands schip DE VOS, kapt. H.J. Brunius.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Bremen. Het Nederlands schip DE WELDAAD, kapt. E.H. Pluktje.
Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt voor of op 5 april.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UINDINA, kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. J.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co. Vertrekt voor of op 5 april.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. T.D. Hitman. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Klaas Jans Orre. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DIE FRAU CATHARINA, kapt. C. Köster, van Blankeneze. Adres bij Blikman en Co. vertrekt voor of op 4 april.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip CATHARINA FREDERIKA, kapt. H.H. Duintjer. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse kofschip TJETSINA, kapt. H.T. Bakker.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip ETTINA, kapt. J.L. van Sluys.
Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt voor of op 5 april.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. R.J. Stomp. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip WESSELINA, kapt. A.H. de Roth.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNECHIENA VAN LINGE, kapt. A. van Linge Dz. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Haarburg. Het Nederlands schip (opm: tjalk) VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker.
Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koppenhagen. Het Nederlands schip (opm: kof) JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het tjalkschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Lübeck. Het Nederlands smakschip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven en Zn. Vertrekt vóór of op 11 april.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Rendsburg en Kiel. Het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. G.W. Stuit. Adres bij Blikman en Co.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. J. D. Mellema.
Adres bij Blikman en Co. vertrekt voor of op 28 maart.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co.
Rostock. Het Nederlands kofschip DIEWERDINA, Kapt. P. Meints.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen BROEDERTROUW, kapt. G.J. Stam de Jonge, van Batavia, met suiker en koffie; JONGE JANTINA, kapt. H.D. Puister, van Cardiff, met stafijzer; EDWARD, kapt. E. Ohlsen, van Pillau, met garst; MANSFIELD, kapt. W.M. Pherson, van Grangemouth, met ruw ijzer; SOPHIA, kapt. O. Christensen, van Oudsoen, met hout, en VROUW MAARTJE, kapt. M. van der Sjouw, van St. Ubes, met zout en vruchten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 april. Zaterdag is te Texel binnengekomen het barkschip OUD ALBLAS, kapt. P. Kleij, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.H.zn, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meesters, op dinsdag 18 april 1843, des namiddags ten vier ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, publiek te veilen het snelzeilend Nederlandse schoener-kofschip, genaamd ZEEPAARD, gevoerd door kapt. A.J. Bakker, volgens meetbrief lang 24,25 ellen, wijd 4,18 ellen, hol 2,80 ellen, en alzo groot 126 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Wijnhaven, nabij de Bezemmakerssteeg; en aldaar kan worden bezichtigd.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Vertrokken van Zwolle den 27 maart de JONGE ROELOF, kapt. M.R. Klein, naar Riga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 30 maart binnengekomen het kofschip VROUW ANTJE, B.D. de Grooth van Christiaansand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen BROEDERTROUW, kapt. G.J. Stam de Jonge, van Batavia, met suiker en koffie; JONGE JANTINA, kapt. H.D. Puister, van Cardiff, met stafijzer; EDWARD, kapt. E. Ohlsen, van Pillau, met garst; MANSFIELD, kapt. W.M. Pherson, van Grangemouth, met ruw ijzer; SOPHIA, kapt. O. Christensen, van Oudsoen, met hout, en VROUW MAARTJE, kapt. M. van der Zouw, van St. Ubes, met zout en vruchten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 april. Zaterdag is te Texel binnengekomen het barkschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kleij, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt en W. van Dam, H.H. Zoon, Makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meesters, op dinsdag 18 april 1843, des namiddags ten vier ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, publiek te veilen het snelzeilend Nederlandse schoener-kofschip, genaamd ZEEPAARD, gevoerd door kapt. A.J. Bakker, volgens meetbrief lang 24,25 ellen, wijd 4,18 ellen, hol 2,80 ellen, en alzo groot 126 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Wijnhaven, nabij de Bezemmakerssteeg; en aldaar kan worden bezichtigd.
(opm: met behoud van naam werd het schip verkocht aan Visser & Van de Sande, Dordrecht, nieuwe kapitein R.R. Huisman)


Datum: 06 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. In de morgen van de 18e november is brand ontstaan aan boord van het ter rede van Batavia liggende Frans koopvaardijschip L’UNION, gezagvoerder Demandes, welke echter gelukt is, door spoedig aangebrachte hulp van de zijde van Zr.Ms. wachtschip TRITON en andere ter rede aldaar liggende vaartuigen, des voormiddags ten half elf ure, meester te worden. Na het ontdekken van de brand des ochtends ten half zeven ure, heeft de commandant van Zr.Ms. wachtschip TRITON, de luitenant van de 1e klasse W.G.A. Lochman van Königsfeldt, zich onmiddellijk met drie sloepen derwaarts begeven, ten einde de nodige maatregelen tot blussing te nemen, waarin hij is bijgestaan door de commanderende officier van Zr.Ms. schoener ZEPHIR, de luitenant ter zee van de 1e klasse P.J. Clijver en de aan boord van het vaartuig dienende luitenant ter zee van de 2e klasse A.F. Siedenburg; ook van de zijde der Nederlandse koopvaardijschepen GERTRUDE, JUPITER, DE GOEDE VERWACHTING enz., is hulp verleend en het behoud van het vaartuig is dan ook grotendeels te danken aan de spoedige en krachtige hulp van de zijde der bovengenoemde schepen en aan de doeltreffende wijze waarop deze is bestuurd geworden door de reeds genoemde officieren van Zr.Ms. zeemacht, waaronder de luitenant ter zee van de 2e klasse A.F. Siedenburg zich vooral onderscheiden heeft. De brand wordt gezegd te zijn veroorzaakt door de minder voorzichtige wijze waarop men het vaartuig, ten einde het van ongedierte te zuiveren, op de vorige avond, door middel van het branden van steenkolen, berookt had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders der cognossementen aan order, over goederen aangebracht per het schip (opm: kof) FENNECHINA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, van Malaga, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Seeuwen & Mair; liggende gemeld schip van heden af ter lossing gereed.
Rotterdam de 6e april 1843.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PHILIPS VAN MARNIX, kapt. P. Kraay, van Batavia met koffie, suiker, indigo, peper, tin en bindrottingen; NEPTUNUS, kapt. D. Meesman, van Bordeaux met wijn; CONCORDIA, kapt. Kok, van Koningbergen met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand van Rotterdam geexpedieerd worden: het snelzeilend gekoperd barkschip GOUDA SUZANNA, kapt. J.L. Mulder, voorzien van alle gemakken voor passagiers en voerende een geexamineerde scheepsdokter. Personen of families van deze gelegenheid voor de overtocht naar Neerlands Indien wensen gebruik te maken, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Canne en Balwé en Floris der Kinderen en Zoon, te Amsterdam, of Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.A. van Royen, notaris te Zwolle, zal op dinsdag de 11e april 1843, des avonds om 5 uur in de Beurs te Zwolle, publiek verkopen: een gaffelschip genaamd DE JONGE KIER (opm: binnenvaarder), groot 99 tonnen met zeilen en treil, ankers, kabel ketting, staand en lopend want en verder toebehoren, alles in de beste staat en gedeeltelijk nieuw, liggende op de Dijk te Zwolle, vroeger bevaren in het veer van Amsterdam naar Hasselt. Staande op NLG 1.100. Nadere informatie bij voornoemde notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Maandag 3 april. Nieuwe Stads-Herberg aan het Y.
Een welbezeilde damschuit, schipper H. van Veen. NLG 775. In slag NLG 30. J.E. Lublink.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip (opm: kof) NEPTUNUS, kapt. H.R. Dokman, van Cette naar Zwolle, was den 24 maart op de hoogte van Goudstaart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen SIRIUS, kapt. E.A. Grunwalt, van Straalsund, met garst; HERMAN, kapt. H.D. Tolken, van Messina en Licata, met zwavel en zumac; BELTE, kapt. S. Leader, van Messina, met zwavel en vruchten; CERES, kapt. P. Vernes, van Belfast, met rogge; HOPE, kapt. J. Ameny, van Hull, met ijzerwerk; GLOBE, kapt. B. Bunster, van Cardiff, met stafijzer, en ADELONA, kapt. D. Jamonigo, van Licata, met ruwe zwavel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip NEPTUNUS, kapit. H.R. Dokman, van Cette naar Zwolle, was den 24 maart op de hoogte van Goudstaart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen SIRIUS, kapt. E.A. Grunwalt, van Straalsund, met garst; HERMAN, kapt. H.D. Tolken, van Messina en Licata, met zwavel en zumac; BELTE, kapt. S. Leader, van Messina, met zwavel en vruchten; CERES, kapt. P. Vernes, van Belfast, met rogge; HOPE, kapt. J. Ameny, van Hull, met ijzerwerk; GLOBE, kapt. B. Bunster, van Cardiff, met stafijzer, en ADELONA, kapt. D. Jamonigo, van Licata, met ruwe zwavel.


Datum: 07 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Llannadock, 1 april. Het schip LIBRA, kapt. Engelsman (opm: kof, bouwjaar 1826; kapt. Remmelt G. Engelsman), van Cardiff naar Amsterdam, is heden nacht in zinkende staat in de baai van Sossily gestrand, doch de equipage gered. (opm: zie ook RC 110443 en AH 140443)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In het laatst dezer maand zal van hier naar Batavia vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort, (varende een bekwame scheepsdokter); families of bijzondere personen van deszelfs wel ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willen maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Herengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia, zal in het laatst dezer maand gelegenheid zijn, met het Nederlands fregatschip GEZINA, kapt. C.L. Adboll, welk schip van bijzondere gemakken is voorzien en een geëxamineerde scheepsdokter aan boord heeft. Men gelieve zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE STAD ZWOLLE, kapt. Dik, van Amsterdam naar Suriname te Falmouth binnen, heeft 24 maart na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Tjalkschip, groot 26 ton, met zeil en treil.
Te bevragen bij Marten Jochums van der Sluis, te Muggebeet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE STAD ZWOLLE, kapt. Dik, van Amsterdam naar Suriname te Falmouth binnen, heeft 24 maart na volbrachte reparatie de reis voortgezet.


Datum: 08 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands schoonerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Stettin, het Nederlands schooner-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoonerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoeker-schoonerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Buiten.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRETHA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. A.J. Hubert.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen liggen in lading:
Naar Lissabon, het Nederlands gezinkt hoekerschip TAAG, kapt. C. Goudswaard.
Naar Gibraltar, het Nederlands gezinkt hoekerschip VERWISSELING, kapt. G. van der Borden. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NATALIE, kapt. S. Nielsen, van Suriname met suiker, thym, oud koper, katoen en oud tin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voorlopige aankondiging.
In de loop der maand mei 1843, de dag nader te bepalen, zullen te Rotterdam in het openbaar worden verkocht: Twee geheel nieuw gebouwde uitmuntende Nederlandse stoomschepen, met derzelver inventarissen, zijnde het ijzeren stoomschepen, met derzelver inventarissen, zijnde het ijzeren stoomschip genaamd KONING WILLEM DE TWEEDE, groot 165 lasten, gaande 1el 27 duim diep en het stoomjacht LAURENS KOSTER, groot 140 lasten, hebbende 1 el 57 duim diepgang, beide van 90 paardenkracht, liggende gemelde schepen te Delftshaven, alwaar dezelve te rekenen van de 10e april 1843 te zien zullen zijn. Ter bekoming van nadere onderrichtingen, mitsgaders permissiebiljetten ter bezichtiging, vervoege men zich ten kantore van de notaris Jan van der Hoop Jac. Zn., alsmede ten kantore van de makelaar F. van Dam, respective te Rotterdam.
Al degenen die iets te vorderen hebben van de Rotterdamsche Stoomvaart-Maatschappij, tot welker ontbinding op de laatst gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten, gelieven daarvan opgave te doen, vóór de 15e april 1843, ten kantore van de notaris Jan van der Hoop Jac.zn., te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zullen in het laatste dezer maand van hier vertrekken, het snelzeilend gekoperd, tweedeks fregatschip, LUCIA MARIA, kapt. Hendᵏ. Wente en het snelzeilend gekoperd barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, beide voorzien van een bekwame scheepsdokter en bijzonder gemakkelijk voor passagiers ingericht; degenen, welke van deze gelegenheid, voor de overtocht wensen gebruik te maken of goederen te laden hebben, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat te Amsterdam.


Datum: 10 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Aangaande het schip MARGARETHA ELISABETH, kapt. De Groot, 3 januari van Newport naar Dordt vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: vermoedelijk een smak, kapt. Jan Berends de Groot; vergaan, zie RC 301143)


Datum: 11 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Het schip (opm: kof) AMSTEL, kapt. J. Hakker, van Smirna naar Amsterdam, te Penzance met schade binnen, was de 1e dezer bezig met repareren, doch zou niet behoeven te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 april. Uittreksel uit de Lloydslijsten van de 5e, 6e en 7e april.
Het schip LIBRA, kapt. R.G. Engelsman, van Cardiff naar Altona, in Rossilybaai gestrand (opm: AH 070443), zou, volgens brief van Llanmadock van de 2e dezer, vermoedelijk weg zijn; de lading hoopte men te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Uittreksel uit de Lloydslijsren van de 5e, 6e en 7e april.
Het barkschip ÆOLUS, kapt. M.A. Smits, 110 dagen reis hebbende van Batavia naar Rotterdam, is de 4e dezer, lek en met verlies van zeilen, te Milford binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip ARENDINA, kapt. L.R. Leeuwen, ligt gereed.
Adres ten kantore van Reindorp Haine & Twiss.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FRIESLANDS GOUVERNEUR BARON VAN SYTSAMA (opm: galjootkof), van Suriname met suiker, katoen, hout en oud koper; ELIZABETH MARIA, kapt. J. Grim, van Curaçao met suiker, katoen, aan diversen, zijnde een gedeelte der lading van het schip AURORA, kapt. Eickelberg (opm: zie AH 230243), van Suriname met Rio-hout, sigaren en schillen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.H. Zoutmaat Brugman, notaris te Edam, zal op zaterdag de 15e april 1843, des avonds ten 7 ure, in het Heeren Logement aldaar, in het openbaar veilen, om te verkopen: een tjalkschip, genaamde DE JONGE JOHAN (opm: binnenvaarder), groot 60 tonnen, met deszelfs toebehoren, volgens inventaris, liggende in de Nieuwe Haven te Edam voornoemd. Hetzelve is inmiddels uit de hand te koop, daartoe zijn nadere inlichtingen hetzij in persoon of met franco brieven te bekomen ten kantore van bovengenoemde notaris, te Edam aan de Voorhaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een kofschip te Purmerend. Aldaar zal op de 25e april 1843, des namiddags ten twee ure, in de herberg genaamd Het Paradijs, publiek verkocht worden: een extra ordinair welbezeild kof-schip, genaamd DE ONDERNEMING, laatst gevoerd door kapt. J. Nenneboog, varende onder Nederlandse vlag en gemeten op 75 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde notaris en bij de heer N. Brandjes, aldaar. Liggende voornoemd kofschip in het Noord-Hollandsche Kanaal te Purmerend en zijnde inmiddels uit de hand te koop. (opm: de combinatie ONDERNEMING – kapt. Nenneboog is bij de Nederlandse zeebrieven niet gevonden)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GESINA, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, van Amsterdam.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd barkschip IDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hooyman en Schuurman.
Suriname. Het driemast galjootschip WEST INDIE, kapt. T.D. Lieuwen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schooner kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schooner kofschip CONCORDIA, kapt. Barteld J. Wygers, van Koog aan d Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip DE HARMONIE, kapt. C.A. Schönbeck, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Havana. Het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Havana. Het gekoperd barkschip DE SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlandse schooner kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Cooman en De Witt en Lenaertz.
Gibraltar. Het Nederlandse schooner kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schooner-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein. Adres bij C.I. de Grys en Zn.
Lissabon. Het gezinkt Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands schooner kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Rochefort. Het Nederlandse smakschip JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UINDINA, kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het gekoperd schoonerschip VENTUS, kapt. L. Holten. Adres bij J.C. van Oven en Zonen. Vertrekt voor of op 11 april.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip CATHARINA FREDERIKA, kapt. H.H. Duintjer. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse kofschip TJETSINA, kapt. H.T. Bakker.
Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt voor of op 11 april.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. R.J. Stomp. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip WESSELINA, kapt. A.H. de Roth.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNECHIENA VAN LINGE, kapt. A. van Linge Dz. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE VERWACHTING, kapt. J. Hansen. Adres bij Blikman en Co.
Harburg. Het Nederlands schip (opm: tjalk) VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker.
Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koppenhagen. Het Nederlands schip JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het tjalkschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Lübeck. Het Nederlands smakschip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven en Zn. Vertrekt vóór of op 11 april.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands kofschip DIEWERDINA, kapt. P. Meints.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga.
Adres bij Blikman en Co. vertrekt voor of op 11 april.
Stettin. Het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. G.R. Oostra. Adres bij Blikman en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het treurige bericht, dat mijn echtgenoot, P. Romijn, gezagvoerder op het Oost-Indische fregatschip IDA WILHELMINA, op deszelfs reis naar Batavia, in december ll., tot bittere droefheid van mij en zijn betrekkingen, in de ouderdom van 35 jaren, is overleden, mij nalatende 2 kinderen, te jong om hun verlies te beseffen.
Dordrecht, 12 april 1843, Wed. P. Romijn, geb. Van Scheers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DANKBAARHEID, kapt. Zeven, van Amsterdam naar Trieste, is 30 maart lek en met verlies van een man der equipage te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het treurige bericht, dat mijn echtgenoot, P. Romijn, gezagvoerder op het Oost-Indische fregatschip IDA WILHELMINA, op deszelfs reis naar Batavia, in december ll., tot bittere droefheid van mij en zijn betrekkingen, in de ouderdom van 35 jaren, is overleden, mij nalatende 2 kinderen, te jong om hun verlies te beseffen.
Dordrecht, 12 april 1843, Wed. P. Romijn, geb. Van Scheers.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 april. Binnengekomen JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, van Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: brik) CAROLINA JOHANNA, kapt. Remkes, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop te Dartsmouth binnen, heeft 28 maart na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DANKBAARHEID, kapt. Zeven, van Amsterdam naar Trieste, is 30 maart lek en met verlies van een man der equipage te Falmouth binnengelopen.


Datum: 12 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VAN GALEN, kapt. M. Marcussen, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekenden, aan boord van het Nederlands schip DE STAD UTRECHT, kapt. Jaski, naar Java vertrekkende, nemen bij deze hartelijk afscheid van hun betrekkingen, vrienden en vriendinnen.
G.J. Donleber, kapitein; A.F.F. Boers, 1e luit.; A.J.F. D’Auwerie, 2e luit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In het laatst dezer maand zal van hier naar Batavia vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort (varende een bekwame scheepsdokter); families of bijzondere personen van deszelfs wel ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik willen maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Herengracht over de Bergstraat, te Amsterdam.


Datum: 13 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands schoonerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Stettin, het Nederlands schooner-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia om ten spoedigste te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip GOUDA SUZANNA, kapt. J.L. Mulder, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen, als mede bij de heren Canne & Balwé en Floris der Kinderen & Zoon, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen liggen in lading:
Naar Lissabon, het Nederlands gezinkt hoekerschip TAAG, kapt. C. Goudswaard.
Naar Gibraltar, het Nederlands gezinkt hoekerschip VERWISSELING, kapt. G. van der Borden. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar Nickerie, het Nederlands gekoperd schoonerschip AMPHITRITE, kapt. F.H. Popken.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoeker-schoonerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Buiten.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HERSTELLING, kapt. A.J. Hubert.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WASSENAAR, kapt. K. Spiegelberg, van Batavia met arak, suiker, rijst, drogerijen, cassia, stokken, bindrottingen, sapanhout, indigo, huiden en tin; WILHELMINE HENRIETTE, kapt. C.G. Kruse, van Cette met wijn en kurk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 arpil. Heden namiddag arriveerde uit zee JOHANNA, kapt. J. Hartwigh (opm: buiitenlander, van Koningsberger, welke op Scheelhoek gezeild is en heeft vaartuigen bij zich tot assistentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 april. Op 18 december is te Batavia aangekomen het fregatschip IDA WILHELMINA, kapt. Geerling, voor Romijn, van Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 arpil. Heden namiddag arriveerde uit zee JOHANNA, kapt. J. Hartwigh, van Koningsberger, welke op Scheelhoek gezeild is en heeft vaartuigen bij zich tot assistentie.


Datum: 14 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Llanmadock, 7 april. Het schip LIBRA, kapt. Engelsman, van Cardiff naar Altona; in de baai van Rossily gestrand, is geheel wrak geworden, doch de lading en de inventaris geborgen. (opm: zie AH 070443)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EENDRAGT, kapt. S.G. Hobma, van Genua met olie, sumak, sucade, marmer, voerstenen en amandelen; HARMANNA, kapt. R.W. Lucas, van Bordeaux met wijn en anijszaad; CONCORDIA, kapt. H.J. Zeven, van Cette; met wijn en cremortart (opm: bloedzuiverend middel).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op zaterdag de 29e april 1843, des middags ten 12 ure, in het logement Het Hof van Holland, te Muiden, ten overstaan van de te Naarden residerende notaris C.P. de Roeper, in het openbaar veilen en verkopen:
Een hek-tjalkschip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, hebbende een inhoudsgrootte van negen en negentig tonnen, thans liggende te Muiden, met staand en lopend want en deszelfs uitmuntende inventaris, bevaren geweest bij Hendrik Sjoerds van der Meer (opm: binnenvaarder). De verkoop-voorwaarden zullen acht dagen vóór en op de verkoopdag, ten kantore van genoemde notaris te Naarden en het schip en toebehoren gedurende die tijd te Muiden ter bezichtiging zijn en aldaar de verlangde aanwijzing geschieden door de mr. scheepstimmerman Pieter van Veen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zullen in het laatste dezer maand van hier vertrekken, het snelzeilend gekoperd, tweedeks fregatschip, LUCIA MARIA, kapt. Hendᵏ. Wente en het snelzeilend gekoperd barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, beide voorzien van een bekwame scheepsdokter en bijzonder gemakkelijk voor passagiers ingericht; degenen, welke van deze gelegenheid, voor de overtocht wensen gebruik te maken of goederen te laden hebben, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip LIBRA, kapt. Engelsman (opm: kof, kapt. R.G. Engelsman), van Cardiff naar Altona, is in de nacht van 1 april in zinkende staat in Rossilybay bij Lianmadock gestrand, doch het volk gered. Het schip zal geheel weg zijn, doch de lading kan geborgen worden.


Datum: 15 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 april. De 12e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HARMONIE, kapt. H.A. Doewes, van Littlehampton, met een gedeelte der lading van het aldaar afgekeurde schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. A. Kiers, van Bordeaux naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het schip (opm: tjalk) GEERTJE, kapt. J.K. Mandema, van Straalsund naar Rotterdam, te Delfzyl binnen, was de 10e dezer van de geleden schade hersteld en gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het schip MARENSMINDE, kapt. Madsen, van de Oostzee naar Holland, is, volgens brief van Bornholm van de 4e dezer, door een Nederlandse kof aangezeild en met schade te Christiansöe binnengelopen.
Volgens schrijven van Elseneur van de 5e dezer, zat een Nederlandse kof bij Svineboden aan de grond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 april. Het schip AUGUSTA, kapt. Jansen (opm: buitenlander), van Hoekzyl naar Antwerpen, is de 7e dezer op Jahde gestrand en de lading, in haver bestaande, vermoedelijk weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoonerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Stettin, het Nederlands schooner-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De geconsigneerden van goederen, te Bordeaux afgeladen in het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. A. Kiers en welke goederen te Littlehampton, bij Portsmouth, alwaar het gemelde schip is afgekeurd, zijn overgeladen in de schepen HARMONIE, kapt. Doewes en MARTINA JOHANNA, kapt. Van Driesten, om daarmee naar hier te worden vervoerd, worden uitgenodigd tot het bijwonen van een bijeenkomst in het notarishuis, aan de Gelderschekade alhier, op dinsdag de 18e april aanstaande, des voormiddags ten 10 ure, om mededelingen te ontvangen en over de algemene belangen te beraadslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement aan order, over 100 vaatjes rozijn, gemerkt T, te Rotterdam aangebracht van Malaga, per het schip FENNECHINA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman en aldaar afgeladen door gebr. Delius, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Seeuwen & Mair.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FREYA, kapt. Hansen, van Koningsbergen met rogge; HELENA, kapt. De Jonge, van Pillau met wikken en garst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 april. Het schip JOHANNA, kapt. J. Hartwig, van Koningsbergen, is, na twee schuiten granen gelost te hebben, hedenmorgen met assistentie van Scheelhoek af en op de rede gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 april. In de Friend of China van 23 februari vinden wij een bericht opgenomen, hetwelk is aangebracht met het schip ANDROMACHE en behelst, dat het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. de Cock, in de Straat van Bouton verongelukt doch de equipage gered is. (opm: brik, bouwjaar 1826; kapt. C.A. de Kok, zie DC 130543 en volgende)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Helelvoetsluis, 12 april. Het schip JOHANNA, kapt. J. Hartwig, van Koningsbergen, is, na twee schuiten granen gelost te hebben, hedenmorgen met assistentie van Scheelhoek af en op de rede gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 april. In de Friend of China van 23 februari vinden wij een bericht opgenomen, hetwelk is aangebracht met het schip ANDROMACHE en behelst, dat het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. de Cock, in de Straat van Bouton verongelukt doch de equipage gered is.


Datum: 17 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Batavia, 13 december 1842. Na reeds gisteren avond op de …-ten-reede te zijn aangekomen, ankerden heden ochtend ter deze rede, de Nederlandse schepen AMBONIA (opm: fregat), kapt. J. Lourens en JOHANNES MARINUS (opm: bark), kapt. J. van Delft. Beide deze schepen zijn op 26 juni van hier naar Japan vertrokken en behouden in Decima aangekomen, het eerstgenoemde vaartuig op 26 juli en het laatstgemelde de dag tevoren. In de nacht van 22 op 23 november ll. hebben genoemde bodems de terugreis herwaarts wederom aanvaard en zijn dus na een reis van twintig etmalen gelijktijdig alhier gearriveerd. Aan boord van de AMBONIA bevonden zich 2 passagiers en op de JOHANNES MARINUS 1 passagier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WALVISCH, kapt. J. Schut, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin, bindrottingen en sapanhout; MARIA, kapt. C.M.C. Kroll, van Koningsbergen met rogge en linnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PALEMBANG, kapt. E. Visser, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GESINA, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd barkschip IDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia. (te Rotterdam). Het gekoperd tweedeks barkschip GOUDA SUSANNA, kapt. J.L. Mulder, van Amsterdam. Adres bij Canne en Balwé en Floris der Kinderen en Zoon, te Amsterdam en Kuyper van Dam en Smeer, te Rotterdam.
Suriname. Het driemast galjootschip WEST INDIE, kapt. T.D. Lieuwen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schooner kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schooner kofschip CONCORDIA, kapt. Barteld J. Wygers, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip DE HARMONIE, kapt. C.A. Schönbeck, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Curaçao (via Laguayra). De gekoperd bark ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman, E. Windhouwer en De Vries en Co.
Havana. Het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam.
Adres bij B.J. van Hengel.
Havana. Het gekoperd barkschip DE SNELHEID, kapt. J.T. Visser, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Bayonne. Het Nederlandse schooner kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Cooman en De Witt en Lenaertz.
Gibraltar. Het Nederlandse schooner kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schooner-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein. Adres bij C.I. de Grys en Zn.
Lissabon. Het gezinkt Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands schooner kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Rochefort. Het Nederlandse smakschip JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en J. Berlips
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. R.J. Stomp. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNECHINA VAN LINGE, kapt. A. van Linge Dz. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE VERWACHTING, kapt. J. Hansen. Adres bij Blikman en Co. Vertrekt voor of op 20 april.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNA CATHARINA, kapt. J.L. Schaap. Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koppenhagen. Het Nederlands schip JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het tjalkschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Lübeck. Het Nederlands smakschip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. K. Hoek.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands kofschip DIEWERDINA, Kapt. P. Meints.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. G.R. Oostra. Adres bij Blikman en Co.
Wismar. Het schoonerschip AGAMEMNON, kapt. J.H. Wendt.
Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.


Datum: 18 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Het Nederlandse kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes, van Hamburg naar Memel, is in de nacht van de 3e op de 4e dezer bij Schwarzort aan de grond geraakt, doch met assistentie de 5e weer vlot geworden en door een stoomboot te Memel binnengebracht; het schip is lek en zou moeten gerepareerd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 15 april:
Het schip HELENA, kapt. W.J. Gialts (opm: kof, bouwjaar 1839, kapt. Wolter Jan Gialts), van Rotterdam naar Liverpool, had, volgens brief van Penzance van de 13e dezer, die middag, omtrent een mijl van het strand, op een rots gestoten en was vol water gelopen; het volk is gered. (opm: zie RC 200443, AH 250443 en NSU 120543)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Nantes, het Nederlands schooner-kofschip ADRIANA, kapt. J. Suurmeyer, om ten spoedigste te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands schoonerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Stettin, het Nederlands schooner-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip ALKANNA ELISABETH, kapt. J.N. van Duinen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 april. Men schrijft van Kampen, van den 16 dezer:
“Eergisteren is de schipper Menso Pool, met zijn hektjalk, de DRIE GEBROEDERS, beladen door de heren H. Olie en Zoon, te Amsterdam, en bestemd naar Deventer, tussen Ketel en Elburg, zo zeer door een stormwind overvallen, dat hij hierbij zijn bovenlast van 73 balken, 1 nieuwe tros, 3 scheepsbomen, 5 planken, 2 haken, 2 pleeggarden enz. verloren heeft. Zijn 13-jarig zoontje, hetwelk mede over boord geslagen was, is met moeite gered.”

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bericht aan zeevarenden. De directeur-generaal van marine, gezien een rapport van de vice-admiraal, inspecteur-generaal over het loodswezen, van de 5e dezer, no. 787,
brengt ter kennis der scheepvaart, dat de 20ste maart jl., op de hoogte van Rammekens, op de Noordplaat van de Vleij, nagenoeg 8 ellen binnen de Zwarte Ton, en mitsdien buiten het vaarwater, een tjalk is verzeild, welke bereids in het zand geschuurd, doch waarop de mast nog staande is, liggende in een zuid-oost en noord-westelijke richting op de merken de Abdijtoren van Middelburg, in een groep bomen van de laatste hofstede in het Nieuwland.
Dat verder, op dezelfde dag, een sprietschip, geankerd liggende op de hoogte van Rammekens in de Vleij, overzeild zijnde, is gezonken, op een diepte van 2 ellen bij laag water, gestrekt zuiden en noorden, op de merken de Abdijtoren van Middelburg en de schuur van de bovengenoemde hofstede, van welk schip de mast almede is staande gebleven.
’s-Gravenhage, 11 april 1843.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: bark) ÆOLUS, kapt. M.A. Smits, van Batavia naar Rotterdam, is 4 april te Milford lek en met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 april. Uitgezeild ONDERNEMING, kapt. S.J. Dekker, (opm: eerste reis van de ex-HARMANNUS WIARDI) naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 april. Men schrijft van Kampen, van den 16 dezer: “Eergisteren is de schipper Menso Pool, met zijn hektjalk, de DRIE GEBROEDERS, beladen door de heren H. Olie en Zoon, te Amsterdam, en bestemd naar Deventer, tussen Ketel en Elburg, zo zeer door een stormwind overvallen, dat hij hierbij zijn bovenlast van 73 balken, 1 nieuwe tros, 3 scheepsbomen, 5 planken, 2 haken, 2 pleeggarden enz. verloren heeft. Zijn 13-jarig zoontje, hetwelk mede over boord geslagen was, is met moeite gered.”

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bericht aan zeevarenden. De directeur-generaal van marine, gezien een rapport van de vice-admiraal, inspecteur-generaal over het loodswezen, van de 5e dezer, no. 787,
brengt ter kennis der scheepvaart, dat de 20ste maart jl., op de hoogte van Rammekens, op de Noordplaat van de Vleij, nagenoeg 8 ellen binnen de Zwarte Ton, en mitsdien buiten het vaarwater, een tjalk is verzeild, welke bereids in het zand geschuurd, doch waarop de mast nog staande is, liggende in een zuid-oost en noord-westelijke richting op de merken de Abdijtoren van Middelburg, in een groep bomen van de laatste hofstede in het Nieuwland.
Dat verder, op dezelfde dag, een sprietschip, geankerd liggende op de hoogte van Rammekens in de Vleij, overzeild zijnde, is gezonken, op een diepte van 2 ellen bij laag water, gestrekt zuiden en noorden, op de merken de Abdijtoren van Middelburg en de schuur van de bovengenoemde hofstede, van welk schip de mast almede is staande gebleven.
’s-Gravenhage, 11 april 1843.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ÆOLUS, kapt. Smits, van Batavia naar Rotterdam, is 4 april te Milford lek en met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 april. Uitgezeild ONDERNEMING, kapt. S.J. Dekker, (opm: eerste reis van de ex-HARMANNUS WIARDI) naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op zaterdag den 29 april 1843, des middags ten 12 ure, in het logement het Hof van Holland te Muiden, ten overstaan van den te Naarden residerende notaris C.P. de Roeper, in het openbaar veilen en verkopen: Een Hek Tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, hebbende ene inhoudsgrote van negen en negentig ton, thans liggende te Muiden, met staand en lopend want en deszelfs uitmuntende inventaris, bevaren geweest bij Hendrik Sjoerds van der Meer. De verkoopsvoorwaarden zullen 8 dagen voor en op den verkoopdag ten kantore van genoemde notaris te Naarden, en het schip en toebehoren gedurende dien tijd te Muiden ter bezichtiging zijn, en aldaar de verlangde aanwijzing geschieden door den Mr. scheepstimmerman Pieter van Veen.


Datum: 19 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Binnenland. Zierikzee, 15 april. Heden namiddag werd van deze stadswerf met het beste gevolg te water gelaten, het gekoperde en kopervaste tweedeks barkschip, genaamd DE STAD ZIERIKZEE, groot 400 Java-lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester C. Mak Cz., bestemd voor de vaart op de O.I. en gevoerd zullende worden door kapt. J.C. Hoek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SARA ALIDA MARIA, kapt. C.P. Kuyper, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een kofschip te Purmerende.
Ten overstaan van de notaris S. de Vries, te Purmerende, zal aldaar op de 25e april 1843, des namiddags ten twee ure, in de herberg genaamd Het Paradijs, publiek verkocht worden:
Een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd DE ONDERNEMING, laatst gevoerd door kapt. J. Nenneboog, varende onder Nederlandse vlag en gemeten op 75 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde notaris en bij de heer N. Brandjes, aldaar. Liggende voornoemd kofschip in het Noord-Hollandsche Kanaal, te Purmerend en zijnde inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 20 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 april. Het schip HELENA, kapt. W.J. Gialts, van Rotterdam naar Liverpool, heeft, volgens brief van Penzance van de 13e dezer, die middag op een blinde klip, op de hoogte van Cudden-Point, gestoten en is in zeven vademen water gezonken; twee vaartuigen zijn derwaarts gestevend om het schip te lichten. Het volk is gered. (opm: zie RC 180443 en AH 250443)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip KLAZINA, kapt. G.R. Kars, om in de loop der volgende week te vertrekken.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip JELDINA MARGARETHA, kapt. J.D. Douwes.
Naar Rouaan, het Nederlands smakschip JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer, van Suriname met suiker en katoen; 18 JUNI, kapt. J.G. Oyen, van Drontheim met koper, traan, stokvis en cromsaltz.

DC 200443
Dordrecht, 19 april. Aan stad zijn gearriveerd: de schepen AURORA, kapt. W. van Alewijn, Dunoter Castle, kapt. W. Toze, BANCHORY, kapt. M. Monat, MAGNET, kapt. W. Louwe, en MARY AND MELVILL, kapt. W. Gilchrist, alle vijf van Grangemouth; TROUKE, kapt. C.A. Boungard, en TJAKLIEN, kapt. H. Douwes, beiden van Hull; IRIS OF TRURO, kapt. R. Wealsch, en CRISTON, kapt. G. Wright, beiden van Swansea; CADMUS, kapt. W. Mufford, van Cardiff, CATHARINA, kapt. A. Drysoel, van Alloa, allen met ruw ijzer; CAMILLA, kapt. E. Stoer, van Newport, met ijzer en blik, en MARSHALL, kapt. R. Harwig, van Palermo, met olie en sumac.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 april. Aan stad zijn gearriveerd: de schepen AURORA, kapt. W. van Alewijn, Dunoter Castle, kapt. W. Toze, BANCHORY, kapt. M. Monat, MAGNET, kapt. W. Louwe, en MARY AND MELVILL, kapt. W. Gilchrist, alle vijf van Grangemouth; TROUKE, kapt. C.A. Boungard, en TJAKLIEN, kapt. H. Douwes, beiden van Hull; IRIS OF TRIRO, kapt. R. Wealsch, en CRISTON, kapt. G. Wright, beiden van Swansea; CADMUS, kapt. W. Mufford, van Cardiff, CATHARINA, kapt. A. Drysoel, van Alloa, allen met ruw ijzer; CAMILLA, kapt. E. Stoer, van Newport, met ijzer en blik, en MARSHALL, kapt. R. Harwig, van Palermo, met olie en sumac.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 19 april. In de namiddag van den 15 dezer werd van de stadswerf te Zierikzee met het beste gevolg te water gelaten, het gekoperde en kopervaste tweedeks barkschip. genaamd de STAD ZIERIKZEE, groot 400 Java-lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester C. Mak, Cz., bestemd voor de vaart op Oost-Indië en gevoerd zullende worden door kapt. J.C. Hoek.


Datum: 21 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Het schip ANNA MARIA, kapt. Kramer, van Amsterdam met stukgoed naar Bremen, is volgens brief van Harlingen van 18 april, de 16e dito op Ameland gestrand en zal waarschijnlijk met de lading totaal weg zijn, zijnde hetzelve reeds in het zand geweld; de equipage is gered en de tuigage zou men trachten te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Lianmadock werd 7 april gemeld, dat het in Rossilybay gestrande schip LIBRA, kapt. Engelsman, van Cardiff naar Altona geheel wrak, doch de lading en inventaris geborgen was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Lianmadock werd 7 april gemeld, dat het in Rossilybay gestrande schip LIBRA, kapt. Engelsman, van Cardiff naar Altona geheel wrak, doch de lading en inventaris geborgen was.


Datum: 22 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 april. Door het schip ROYAL SAXON, kapt. Crawford, was op de 8e oktober 1842, ten zuiden van Lucipara, op 3 gr. 30 min. 49 sec. breedte, het wrak gevonden van een barkschip, door de equipage verlaten en in een diepte van 6½ vadem water gezonken. De 23e daaraan volgende was Zr.Ms. schooner EGMOND derwaarts vertrokken, om het een en ander nauwkeurig op te nemen en om vervolgens naar Muntok op het eiland Banka te stevenen, ten einde zo mogelijk omtrent schip en schepelingen iets nader te vernemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 april. Het schip ANNA MARIA, kapt. G.R. Kramer (opm: tjalk, bouwjaar 1839; kapt. Geert Roelfs Kramer), met stukgoederen van Amsterdam naar Bremen, is, volgens brief van Harlingen van de 18e dezer, de 16e op Ameland gestrand en zal waarschijnlijk met de lading totaal weg zijn, zijnde het reeds in het zand geweld; het volk is gered en de tuigage zou men trachten te bergen (opm: zie AH 280443).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Uittreksel uit de Lloydslijsten van de 17e en 18e april:
Het barkschip ÆOLUS, kapt. M.A. Smits, van Batavia naar Rotterdam, te Milford lek binnen, zou, volgens brief van daar van de 15e dezer, gelicht en in Hubberstone Pill gebracht worden, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Nantes, het Nederlands schooner-kofschip ADRIANA, kapt. J. Suurmeyer, om ten spoedigste te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands schoonerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Stettin, het Nederlands schooner-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. G.J. Haverbult.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoeker-schoonerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Buiten; vertrekt 15 mei.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Elseneur, 15 april. Het schip (opm: kof) FRIESLAND, kapt. P.W. de Vries, van Dantzig naar Amsterdam, is in de nacht van 12 op 13 dezer op het rif van Dakel gestrand, hetzelve heeft schuiten tot assistentie aangenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JONGE TAMMINCK, kapt. P.J. Bakker, van Hull, met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JONGE TAMMINCK, kapt. P.J. Bakker, van Hull, met ruw ijzer.


Datum: 24 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip CATHARINA, kapt. E. Harders, van Amsterdam naar Hamburg, is de 19e april, met de loods aan boord, op de hoogte van Marken ten anker liggende, door een Zwolsch beurtschip aangezeild geworden en 21e dito wegens de bekomen schade te Amsterdam teruggekomen, zal zonder lossen repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip DE VROUW LUPPINA, kapt. E.J. Visser, van Amsterdam naar Leer, is, volgens brief van Ameland van 17 april, na geruime tijd wegens tegenwind verhinderd te zijn geweest om de reis voort te zetten, de 15e dito van daar vertrokken en bij zuidwesten wind en stilte in de gronden van het Bornrif vervallen en ten anker gegaan, doch door het niet houden derzelve, in de branding en aan de grond geraakt, waar hetzelve heeft gestoten, doch spoedig daarna vlot en met verlies van een anker op de rede teruggekomen was. De kapitein had het schip aan de grond gezet om nagezien te worden en dacht dat de lading onbeschadigd zou zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip FORTUNA, kapt. F. Taay, van Alexandria, Egypte, naar Rotterdam, is, volgens brief van Malta van 7 april, enige mijlen bewesten Candia, door zeer harde wind overvallen, waarbij zullen hevige zeeën overkwamen, dat het schip bijna op zijde geworpen werd; na het kappen van het tuig, waarbij al de zeilen en het staand en lopend touwwerk verloren raakten, was het schip weer gerecht en de 6e dito te Malta binnengesleept door een gouvernementsstoomschip, ten dien einde, op het rapport van een loods, door de bevelvoerende admiraal uitgezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip GESINA GESINA (opm: kof GEZINA GEZINA), kapt. J.I. van der Woude, van Koningsbergen naar Groningen, in de Zoltkamp binnen, heeft bij het binnenzeilen van het Vriesche gat aan de grond vastgezeten en heeft daardoor de boot verloren; hetzelve was in groot gevaar geweest van, met de lading totaal weg te zijn; het verleggen der tonnen zou de oorzaak van dit stranden zijn. (opm: zie ook AH 280443)


Datum: 25 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Kapt. Boulanger, voerende het schip EMILE, de 19e dezer van Rio-Janeiro te Havre aangekomen, rapporteert, bij het inzeilen van het Kanaal gepraaid te hebben het barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, 119 dagen reis hebbende van Batavia naar Amsterdam, zijnde door een storm de bakboordsverschansingen van dat schip weggeslagen en andere schade veroorzaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Het schip DANKBAARHEID, kapt. F.F. Zeven, van Amsterdam naar Trieste, te Falmouth lek binnen, zou, volgens brief van daar van de 16e dezer, op de sleephelling gebracht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Penzance, 18 april. Het schip HELENA, kapt. Gialts, van Rotterdam naar Liverpool, alhier in de nabijheid gezonken, is gerecht en in een kreek binnengebracht; van de lading zijn 60 balen vlas en 2 oxhoofden genever geborgen en alhier aangebracht. (opm: zie RC 180443; de zeebrief werd teruggezonden met de opmerking ‘schip verongelukt’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Pillau, 16 april. Het schip DE VROUW STIJNTJE, kapt. Molenaar (opm: bij Marhisdata onbekend), met een lading rogge, alhier op stroom voor anker liggende, is, in de gisteren nacht geheerst hebbende storm, bij Heerdes gestrand en zal moeten lossen, alvorens vlot te kunnen worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILMINA, kapt. Bakker, van Dantzig met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GESINA, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip GEERTRUIDA, kapt. G. Blom, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd barkschip ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, van Amsterdam. Adres bij D’Arnaud en Co.
Batavia. (te Rotterdam). Het gekoperd tweedeks barkschip GOUDA SUSANNA, kapt. J.L. Mulder, van Amsterdam. Adres bij Canne en Balwé en Floris der Kinderen en Zoon, te Amsterdam en Kuyper van Dam en Smeer, te Rotterdam.
Suriname. Het gezinkt bargantijnschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schooner kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schooner kofschip CONCORDIA, kapt. Barteld J. Wygers, van Koog aan d Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip DE HARMONIE, kapt. C.A. Schönbeck, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt barkentijnschip FRIESLANDS GOUVERNEUR VAN SYTZEMA, kapt. H.F. Zeylstra, van Woudsend. Adres bij De Vries en Co.
Curaçao (via Laguayra). De gekoperd bark ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman, E. Windhouwer en De Vries en Co.
Rio de Janeiro.
Het gezinkt Nederlands schooner kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlandse schooner kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Cooman en De Witt en Lenaertz.
Gibraltar. Het Nederlandse schooner kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schooner-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein. Adres bij C.I. de Grys en Zn.
Lissabon. Het gezinkt Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands schooner kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Rochefort. Het Nederlandse smakschip JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW JACOBINA, kapt. G.C. Holscher.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOITES, kapt. G.H. Carst. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en zoon en J. Berlips.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. Kryn Hoek.
Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. G.L. Swart.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koppenhagen. Het Nederlands schip JOHANNA MULDER, kapt. T.D. Faber.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het tjalkschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Lübeck. Het Nederlands smakschip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip HERMANNA, kapt. R.W. Lukens.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver & Co.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands kofschip DIEWERDINA, Kapt. P. Meints.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. G.R. Oostra. Adres bij Blikman en Co.
Wismar. Het schoonerschip AGAMEMNON, kapt. J.H. Wendt.
Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Cardiff; SUCCES, kapt. T. Todd, van Swansea, en INTEGRITY, kapt. G.W. Pollard, van Newport, alle drie met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. Heden namiddag is van deze stad, met gunstige gelegenheid, naar Hellevoetsluis vertrokken, het naar Batavia bestemde barkschip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. Volgens particulier bericht is het fregatschip CERAM, kapt. T.K. Veltman, op 24 december ll. te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes, van Hamburg naar Memel, is in de nacht van 3 op 4 april bij Schwartsort gestrand, doch met assistentie weder in vlot water en te Memel lek binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Cardiff; SUCCES, kapt. T. Todd, van Swansea, en INTEGRITY, kapt. G.W. Pollard, van Newport, alle drie met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. Heden namiddag is van deze stad, met gunstige gelegenheid, naar Hellevoetsluis vertrokken, het naar Batavia bestemde barkschip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. Volgens particulier bericht is het fregatschip CERAM, kapt. T.K. Veltman, op 24 december ll. te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Penzance van 13 april, is het schip HELENA, kapt. Giales (opm: kapt. W.J. Gialts), van Rotterdam naar Liverpool, dien morgen na op een blinde klip een mijl van de haven gestoten te hebben, in zeven vadem water gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes, van Hamburg naar Memel, is in de nacht van 3 op 4 april bij Schwartsort gestrand, doch met assistentie weder in vlot water en te Memel lek binnengebracht.


Datum: 26 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Maandag 24 april, Nieuwe Stads-Herberg aan het Y.
Een welbezeild paviljoenschip CHARLOTTE SOPHIA, laatstgevoerd door schipper Farnhout. NLG 3550. In slag NLG 20. Opgehouden.


Datum: 27 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Nantes, het Nederlands schooner-kofschip ADRIANA, kapt. J. Suurmeyer, om ten spoedigste te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands schoonerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Stettin, het Nederlands schooner-kofschip HENDRIKA, kapt. F.H. Plukker.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. G.J. Haverbult.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip KLAZINA, kapt. G.R. Kars, ligt gereed.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip JELDINA MARGARETHA, kapt. J.D. Douwes; om in de volgende week te vertrekken.
Naar Rouaan, het Nederlands smakschip JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes; om in de volgende week te vertrekken.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Al degenen welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de heer Cornelis van der Linden, vroeger kapitein ter koopvaardij (opm: gevaren hebbende voor C. & A. Vlierboom, Rotterdam), thans scheeps-agent te Hellevoetsluis, worden bij deze opgeroepen om, vóór de 15e mei aanstaande, hun vordering in te leveren of betaling van de notaris A.G. van Sittert, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Te koop gedurende acht dagen een bunderschip, met enige daarbij behorende ankers, touwen, enz., alsmede een Vriesche boot. Adres ten kantore der Zaakwaarnemers H.C. Spruit van Trigt en Jacob Roest, Wijnstraat B 86.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Te koop gedurende acht dagen een bunderschip, met enige daarbij behorende ankers, touwen, enz., alsmede een Vriesche boot. Adres ten kantore der Zaakwaarnemers H.C. Spruit van Trigt en Jacob Roest, Wijnstraat B 86.


Datum: 28 april 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Aangaande het schip ANNA MARIA, kapt. G.R. Kramer, van Amsterdam naar Bremen, op Ameland gestrand (opm: zie RC 220443), wordt van Harlingen dd. 24 april geschreven, dat slechts een klein gedeelte der inventaris, benevens omstreeks 400 ponden koffie en 5 balen klaverzaad, zwaar beschadigd geborgen waren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. ADELAAR, kapt. D. Smith, van Batavia met rijst, koffie, indigo, thee, gember, confituren en sapanhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Ingezonden stukken. Groningen, 24 april 1843.
In het Handelsblad van heden, no. 2573, lees ik, dat het “verleggen der tonnen” als oorzaak wordt opgegeven, waardoor ik met mijn schip GEZINA GEZINA, bij het binnenzeilen van het Vriesche Gat, aan de grond heb gezeten en aangezien dit niet met de waarheid overeenstemt: dat de reden van het vastzeilen alleen gelegen was in het “te laat leggen der tonnen”. Op de 18e dezer had het ongeval plaats, terwijl eerst de 19e de ton op dat verraderlijk punt gelegd werd. Gelukkig is mijn schip dicht gebleven en ontstond er geen verzetting of beschadiging; alleen mijn sloep heb ik daarbij verloren, welke ik eerst had laten afzetten, om mijn leven en dat der equipage te redden; doch die door de branding al spoedig geheel in stukken gestoten werd, waarna wij ons in de grote boot begaven en in de nabijheid van het schip ophielden, om de uitkomst af te wachten en na op die wijze een pijnlijke onzekerheid van 1½ uur te hebben doorgestaan, draaide het schip voor het anker en brachten wij hetzelfde dezelfde avond nog binnengaats.
Deze meer uitvoerige mededeling acht ik vooral ook dienstig, om te doen zien, hoe weinig hier in het belang van handel en zeevaart, voor een spoedige en juiste betonning wordt gewaakt en dat in een zeegat, waar geen wettige loodsen zijn en derhalve een nauwkeurige betonning des te meer vereist wordt. J.I. van der Woude.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J. de Vries, te Sneek, gedenkt publiek aan de meestbiedenden, bij strijk en verhooggeld te verkopen: Een nog zeer hecht en sterk betimmerd éénmast Kofschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gemeten op 52 tonnen, tot in het laatst van het vorige jaar, gediend hebbende als Beurtschip in de vaart tussen Amsterdam en Sneek vice versa, met al het daarbij behorende zeil en touwwerk en verdere volledige inventaris, zoals het thans liggende in de Stadsgracht bij het Hoogend te Sneek.
Wie hieraan gading maakt, komen op dinsdagen den 9 en 16 mei e.k., telkens des namiddags ten 3 ure, bij de provisionele en finale toewijzing, ten huize van den kastelein IJ. de Jager, buiten het Hoogend te Sneek. Nadere informatie zijn inmiddels te bekomen bij genoemde deurwaarder en bij den heer J. Camming, te Sneek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Zoutkamp gearriveerd de 19e april GESINA GESINA, kapt Van der Wouda, van Koningsbergen. Bij het binnen zeilen van het Vriesche Gat is gemeld dat het schip de grond heeft geraakt en daardoor de boot verloren, het verleggen van de tonnen zou hier van de oorzaak zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ANN MARIA, kapt. Kramer, met stukgoed van Amsterdam naar Bremen, is volgens brief van Harlingen van 18 april de 15 dito op Ameland gestrand en in het zand geweld, de equipage was gered en men hoopte een gedeelte der tuigage te bergen, doch de lading zou vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VROUW LUPPINA, kapt. Visser, van Amsterdam naar Leer, is volgens brief van Ameland van 17 april na geruime tijd wegens tegenwind verhinderd te zijn geweest om de reis voort te zetten, de 15 dito van daar vertrokken en bij zuidwesten wind en stilte de gronden van het Bornrif verlaten en ten anker gegaan, doch door het niet houden der zelven, in de branding en aan de grond geraakt waar hetzelve hevig gestoten doch spoedig daarna vlot en met verlies van een anker op de rede teruggekomen was. De kapt. had het schip aan de grond gezet om nagezien te worden en dacht dat de lading onbeschadigd zoude zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip FORTUNA, kapt. Taaij, van Alexandria Egypte naar Rotterdam, is volgens brief van Malta van 7 april, enige mijlen bewesten Candia door zeer harden wind overvallen waarbij zulke hevige zeeën overkwamen, dat het schip bijna op zijde geworpen werd, na het kappen van het tuig waarbij al de zeilen en het staand en lopend touwwerk verloren raakten, was het schip weder gericht en de 6 dito te Malta binnengesleept door een gouvernementsstoomschip ten dien einde op het rapport van een loods door de bevelvoerende admiraal uitgezonden.

LC 280443
Advertentie. De deurwaarder J. de Vries, te Sneek, gedenkt publiek aan de meestbiedenden, bij strijk en verhooggeld te verkopen: Een nog zeer hecht en sterk betimmerd éénmast Kofschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gemeten op 52 tonnen, tot in het laatst van het vorige jaar, gediend hebbende als Beurtschip in de vaart tussen Amsterdam en Sneek vice versa, met al het daarbij behorende zeil en touwwerk en verdere volledige inventaris, zoals het thans liggende in de Stadsgracht bij het Hoogend te Sneek. Wie hieraan gading maakt, komen op dinsdagen den 9 en 16 mei e.k., telkens des namiddags ten 3 ure, bij de provisionele en finale toewijzing, ten huize van den kastelein IJ. de Jager, buiten het Hoogend te Sneek. Nadere informatie zijn inmiddels te bekomen bij genoemde deurwaarder en bij den heer J. Camming, te Sneek.


Datum: 29 april 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Het schip (opm: schoenerkof) DE ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Amsterdam naar Smyrna, te Portsmouth met schade binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de 9e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip FENNEGINA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman.
Naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. H.J. Pott.
Naar Koningsbergen, het Nederlandse kofschip GOEDE HOOP, kapt. H.P. Lukkien.
Naar Dantzig, het Nederlandse kofschip VIER GEBROEDERS, kapt. D. Fokkes.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip JANTINA ANNECHIENA, kapt. H.G. Sap; ligt gereed.
Naar Lübeck, het Nederlands smakschip VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meijer.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JONGE TAMMINK, kapt. P.J. Bakker.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoeker-schoonerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Buiten; vertrekt 15 mei.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen aan order, over goederen, aangebracht per het schip MARIA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, van Bordeaux, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Joh.ˢ Ooms Ez. & Co.; liggende gemeld schip van heden af ter lossing gereed.
Rotterdam de 26e april 1843.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndrecht, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndrecht en W. van Dam H.H.zn, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag de 16e mei 1843, des namiddags ten vier ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 358, publiek te veilen: het snelzeilend Nederlands gebouwd en gekoperd brikschip, genaamd NEERLANDS KROONPRINSES, gevoerd door kapt. L. Overgauw, volgens meetbrief lang 26,16 ellen, wijd 5,33 ellen, hol 2,10 ellen en alzo groot 227 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, geschut, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Scheepsmakershaven, nabij de Glashaven en aldaar kan worden bezichtigd. (opm: met behoud van naam en kapitein binnen Rotterdam verkocht voor 8.800 gulden)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping, ten overstaan van de notaris Wouter Dirk Nibbelink, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein, te Dordrecht, van een derde aandeel in een waterschip, genaamd WILLEM, zijnde een overdekt paviljoenschip, in een bijzondere goede staat ingericht en onderhouden, lang over steven 18 ellen 8 palmen, wijd 4 ellen 9 palmen en 5 duimen, en hol 1 el 9 palmen en 1 duim, met al deszelfs staande en lopend want, rondhout, ankers, zeilen, touwen en verdere scheepsgereedschappen, en een nieuwe boot, thans liggende in de Westkeetshaven, te Zwijndrecht.
Te bezichtigen vanaf 3 mei 1843 dagelijks, en zondagen uitgezonderd, mits voorzien zijnde van een consent-biljet van voornoemde notaris.
Waarvan de veiling zal geschieden op zaterdag 20 mei 1843, en de afslag op zaterdag 27 mei 1843, beide des voormiddags ten half twaalf ure, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein, bij J. Zahn, te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping, ten overstaan van de notaris Wouter Dirk Nibbelink, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein, te Dordrecht, van een derde aandeel in een waterschip, genaamd WILLEM, zijnde een overdekt paviljoenschip, in een bijzondere goede staat ingericht en onderhouden, lang over steven 18 ellen 8 palmen, wijd 4 ellen 9 palmen en 5 duimen, en hol 1 el 9 palmen en 1 duim, met al deszelfs staande en lopend want, rondhout, ankers, zeilen, touwen en verdere scheepsgereedschappen, en een nieuwe boot, thans liggende in de Westkeetshaven, te Zwijndrecht.
Te bezichtigen vanaf 3 mei 1843 dagelijks, en zondagen uitgezonderd, mits voorzien zijnde van een consent-biljet van voornoemde notaris.
Waarvan de veiling zal geschieden op zaterdag 20 mei 1843, en de afslag op zaterdag 27 mei 1843, beide des voormiddags ten half twaalf ure, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein, bij J. Zahn, te Dordrecht.


Datum: 02 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Met de 1e dezer maand zijn in dienst gesteld Zr.Ms. brik DE PIJL, van 14 stukken, commandant kapt.-luit. ter zee der 1e klasse A.J. Voet en met de 15e dezer Zr.Ms. korvet BOREAS, commandant kapt.-luit. ter zee J. Jolly; Zr.Ms. brik LYNX, van 18 stukken, commandant kapt.luit. ter zee D.J. baron van Rengers, 1e officier luit. Fabius en Zr.Ms. brik DE HAAY, van 18 stukken, commandant kapt.-luit. S.J. graaf Van Limburg Stirum.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Van Zr.Ms. brik DE PELLIKAAN, liggende in de Jonkermanskreek te Suriname, wordt van de 10e maart geschreven, dat Zr.Ms. brik ECHO, kapt.luit. F.W. Freudenberg, de 2e dier maand van de kust van Guinea aldaar is binnengekomen en weldra naar Curaçao vertrekken zou.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. De 28e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, van Littlehampton met het overige der lading van het aldaar afgekeurd schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. A. Kiers, van Bordeaux naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Het schip (opm: schoenerkof) EMILIE SOPHIE, kapt. J. Zuiderduin, van Havanna naar St. Petersburg, is de 23e april met zeeschade in Texel binnen en de 26e in de haven van het Nieuwe Diep gekomen; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 mei. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Bruins (opm: smak, bouwjaar 1817; kapt. Jacob Harms Bruins), met hout van Dantzig naar Edam, is, volgens brief van Zoltkamp van de 26e april, de 20e op den Hubert, bij Rottum gestrand en zal weg zijn; de equipage is gered en de lading door verscheidene vaartuigen gevist. De tuigage is door twee vissersschepen de 24e te Delfzyl aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Nantes, het Nederlands schoener-kofschip ADRIANA, kapt. J. Suurmeyer, om ten spoedigste te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. G.J. Haverbult.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoeker-schoenerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Buiten; vertrekt 10 mei.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Gibraltar, het Nederlands gekoperd hoekerschip BOREAS, kapt. C. van Gelderen; vertrekt de 16e dezer. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders der cognossementen aan order, over goederen, te Rotterdam aangebracht van Marseille met het schip FENNEGINA, kapt. H.B. de Jonge, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Seeuwen & Mair. Tevens geeft voornoemde kapiteins kennis aan de heren ontvangers zijner lading, dat hij van de 1e mei af gereed ligt tot uitlevering zijner lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping.
Pieter van der Hoeven junior, notaris, residerende te Rotterdam, als last hebbende van deszelfs principaal, is voornemens om, na gedane aangifte conform de wet, op vrijdag de 5e mei 1843, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal voor Publieke Verkopingen, aan de Gelderschekade binnen deze stad, bij opbod, in één zitting, te verkopen een lichterschip, zijnde een damloper, genaamd KOOPHANDEL EN SCHEEPVAART, groot volgens meetbrief zeventig tonnen, met daarbij zijnde toebehoren, zodanig hetzelve is liggende in het Zalmgat, achter de werf Sint Joris no. 1, te Rotterdam en aldaar te bezichtigen daags vóór en op de dag der veiling.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van voornoemde notaris, aan de Haringvliet binnen deze stad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE DRIE BROEDERS (opm: galjoot), kapt. H.J. Hubert, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Wekelijkse vaart op België.
Naar Antwerpen, Brussel en Gent ligt in lading, om op de 5e mei te vertrekken, het schip DE DRIE GEBROEDERS, schipper Ch. Muys.
Vervolgens vertrekt van hier naar bovengemelde plaatsen alle weken een schip, waarvan de laatste laaddag op vrijdag is bepaald. Adres bij Gebr. Gallenkamp alhier, bij L. Straatman te Antwerpen en bij P. Verstraeten de Meurs en L. Straatman, te Brussel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GESINA, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd barkschip ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, van Amsterdam. Adres bij D’Arnaud en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schoener kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip DE HARMONIE, kapt. C.A. Schönbeck, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt barkentijnschip FRIESLANDS GOUVERNEUR VAN SYTZEMA, kapt. H.F. Zeylstra, van Woudsend. Adres bij De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriburg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EGMOND, kapt. G.W. Kernkamp, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Curacao (via Laguayra). De gekoperd bark ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman, E. Windhouwer en De Vries en Co.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlandse schoener kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Cooman en De Witt en Lenaertz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Genua en Livorno. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Havre en Rouaan. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Dik.
Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein. Adres bij C.I. de Grys en Zn.
Lissabon. Het gezinkt Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW JACOBINA, kapt. G.C. Holscher.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. Kryn Hoek.
Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer. Adres bij J.G. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. P.K. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en ALtona. Het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HILLEGINA, kapt. M.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip TRIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ELSINA, kapt. H.A. Brouwer.
Adres bij Kranenborg en Zonen. Vertrekt 6 mei op verbeurte der vracht.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Lübeck. Het kofschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Lübeck. Het Nederlands smakschip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISE, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip HERMANNA, kapt. R.W. Lukens.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlands kofschip FENNA, kapt. J.K. Bolhuis.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rostock. Het Nederlands kofschip DIEWERDINA, Kapt. P. Meints.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. G.R. Oostra. Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar.
Adres bij Blikman en Comp.
Tonningen, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Wismar. Het schoenerschip AGAMEMNON, kapt. J.H. Wendt.
Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen LAUREL, kapt. W. Arnout, van Grangemouth; GOEDE HOOP, kapt. W. Trenouth, ARETHUSE, kapt. G. Sloid, ANNA, kapt. G.K. Wijkmeijer, en MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, alle vier van Cardiff, en alle vijf met ijzer; ELIZA, kapt. W. Abernethy, van Alicante, met zwavel; KROONPRINZEN, kapt. J.S. Prahn, van Palermo, met stukgoederen, en de HOOP, kapt. P.J. Gust, van Marseille, met wijn en stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uithuizerwad 24 april. Volgens bericht van de voogd van het eiland Rottumeroog, is in de nacht tussen de 19 en 20 dezer in het Oostersparregat aan de Wester-Eems, verongelukt het smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bruins, te huis behorende te Pekela, beladen met hout komende van Danzig en bestemd naar Edam, waarvan de equipage zich heeft gered. (opm: zie RC 020543, PGC 050543 en GSG 020744)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW STIJNTJE, kapt. Molenaar, ter rede van Pillau liggende, is 16 april bij hevige storm aan de grond geraakt en had een aanvang gemaakt met lossen om vlot te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HELENA, kapt. Giales (opm: kapt. W.J. Gialts), van Rotterdam naar Liverpool bij Penzance gezonken, is volgens brief van daar van 13 april weder boven gebracht en aan het strand gehaald, van de lading waren 60 balen vlas en 2 okshoofden jenever geborgen.


Datum: 03 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EMMA, kapt. L. Smit, van Batavia, laatst van Mauritius, met koffie, thee, indigo, tin en bindrottingen; HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Nickerie met suiker; WILHELMINA SOPHIA, kapt. T. Deetjen, van Zante met krenten, koopmanschappen en hout; AMSTEL, kapt. J. Hakker, van Smirna met vijgen, rozijn, olie en tabak; VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybus, van Elbing met rogge, tarwe, erwten en lijnwaad; HARMINA, kapt. G.S. Brouwer, van Dantzig met rogge; PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Hamburg met suiker, haar en koffie.


Datum: 04 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. G.J. Haverbult.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers:
Het Nederlands gekoperd fregatschip PHÉNOMÈNE, kapt. M. Kaleshoek.
Het Nederlands gekoperd barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas.
Beide schepen om on de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om tegen het einde dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip TERNATE, kapitein S. van de Koppel; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip BOUWINA, kapt. C.M. Scholten.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA FROUWINA, kapt. J.E. Scherpbier.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip DE VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes.
Adres ten kantore van Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JUFVROUW MARIA, kapt. G. Verkade, van New-Orleans met tabak en duigen; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Dantzig met tarwe; WILHELMINE, kapt. E.A. Meijer, van Dantzig met tarwe; HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Dantzig met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand te Helvoetsluis zeilree liggen, het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERZOON KOEN, kapt. B. van der Plas. Personen of familie voor de overtocht naar Java van deze bodem wensen gebruik te maken, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht of iemand derwaarts goederen te verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam of Kuyper van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop dezer maand in het Nieuwe Diep zeilree liggen, het Nederlands tweedeks gekoperd campagne fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos. Personen of familie die voor de overtocht naar Java van deze bodem, waartoe hetzelve bijzonder is ingericht, wensen gebruik te maken of iemand derwaarts goederen te verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon, Keizersgracht tussen de Brouwersgracht en Prinsenstraat no. 416, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het gekoperd snelzeilend Nederlands fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. Jan van Nassau, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de scheepsmakelaars Gerard Mauritz, J.B. ’t Hooft en Sandberg en Comp.


Datum: 05 mei 1843


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A.W. Nauta, te IJlst, zal, ten verzoeke van Mr. C. Wiersma, advocaat aldaar, op woensdag den 17 mei 1843, des avonds ten 6 ure, ten huize van den kastelein J.L. Hoekema, te IJlst, aan den meestbiedenden presenteren te verkopen: Een hecht welbevarend Praamschip, groot volgens meetbrief 16½ ton, met roef, platte luiken, zeil en treil, haken, boomen, enz., liggende aan en te bezichtigen bij de werf van den scheepstimmerman S.K. Nijdam, te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz., te Leeuwarden, zal, op vrijdag den 12 mei 1843, des namiddags ten 6 ure, ten huize van R. Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, publiek verkopen: Een overdekt Schuiteschip, genaamd de GOEDE HOOP, groot 34 tonnen, met zeil en treil, en alle daarbij behorende goederen volgens inventaris, zodanig hetzelve wordt bevaren door de eigenaresse de weduwe H.O. Dolstra, en thans is liggende in de Stadsgracht bij de Hoeksterpoort te Leeuwarden; 3 dagen na de toewijzing te aanvaarden. Condities te vernemen ten kantore van den notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip (opm: tjalk, bouwjaar 1842) GEERTJE, kapt. J.K. Mandema, van Koningsbergen naar Rotterdam, laatst van Delfzijl, is 30 april in het Amelander gat gestrand, doch het volk gered en de lading geborgen (opm: zie PGC 190543).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Duuring, G. Duuring Jr., A.C. Dalen, E.L. Jacobson, D. van den Abeelen, J. Kolff, J.F. Sauerbier, L.L. Jacobson, J. Sinderam, L.J. Plemp van Duiveland en C. Suermondt Jr., makelaars te Rotterdam, zijn van mening als last hebbende van hun meesters, na gedane aangifte conform de wet, op donderdag de 11e mei 1843, des voormiddags ten elf ure, in het Notarishuis, aan de Gelderschekade te verkopen: 261 balen Java koffie, alhier van Batavia aangebracht, per het schip TERNATE, kapt. S. van de Koppel en welke partij is liggende op zolder no. 1, van het pand Java, in de Jufferstraat, wijk A, no. 248 en aldaar daags vóór en op de dag van verkoop voor een ieder te zien. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van de voogd van het eiland Rottumeroog, was de lading van het in de nacht tussen 19 en 20 dezer in het Oostersparregat verongelukte smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bruins (opm: zie RC 020543), van Danzig naar Edam gedeeltelijk gered en geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip NEPTUNUS, kapt. De Boer, van Cardiff naar Altona, is te Cowes lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip ANNA MARIA, kapt. G.R. Kramer, van Amsterdam naar Bremen op Ameland gestrand, wordt van Harlingen van 24 april gemeld, dat slechts een klein gedeelte der inventaris benevens omstreeks 400 ponden koffie en 5 balen klaverzaad zwaar beschadigd geborgen waren. (opm: zie o.a. RC 220443)


Datum: 06 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Volgens particulier bericht, is het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.E. Strumphler, van Amsterdam naar Batavia, na de geleden schade te Londen hersteld te hebben, de 2e dezer des morgens van Gravesend weder naar zee gegaan en des avonds van diezelfde dag met een gunstige gelegenheid Deal gepasseerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia, voor goederen en passagiers:
Het Nederlands gekoperd fregatschip PHÉNOMÈNE, kapt. M. Kaleshoek.
Het Nederlands gekoperd barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas.
Beide schepen om on de loop dezer maand te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om tegen het einde dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip TERNATE, kapitein S. van de Koppel; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Gibraltar, het Nederlands gekoperd hoekerschip BOREAS, kapt. C. van Gelderen; vertrekt de 16e dezer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Alhier liggen in lading:
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip FENNECHIENA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman.
Naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. H.J. Pots.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. H.P. Lukkien.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip VIER GEBROEDERS, kapt. D. Fokkes.
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip JONGE TAMMINK, kapt. P.J. Bakker.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip HENDRIKA, kapt. H.P. de Boer-Sap.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel, ligt gereed.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JONGE JOHANNA, kapt. G.J. Haverbult, ligt gereed.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gezinkt hoeker-schoenerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. H.L. Buiten; vertrekt 10 mei.
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. J.R. Berghuis.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GESINA, kapt. De Boer, van Londen met suiker, koper en koopmanschappen; BOUWINA, kapt. Bieze, van Cardiff met ijzer; REINTJE, kapt. Teensma, van Koningsbergen met tarwe, erwten en haver; AMALIA, kapt. Heddes, van Koningsbergen met rogge; DE VROUW JOHANNA, kapt. De Vries, van Koningsbergen met tarwe en garst; MARIA, kapt. Wumkes, van Koningsbergen met rogge; MAGDALENA, kapt. Egberts, van Pillau met garst en erwten; SIKKOLINA HOOITES, kapt. De Jong, van Dantzig met garst; ONS GENOEGEN, kapt. Douwes, van Dantzig met tarwe; ETTINA, kapt. Mulder, van Dantzig met rogge en tarwe; FRIESLAND, kapt. De Vries, van Dantzig met tarwe en garst; DE GOEDE TROUW, kapt. Hoek, van Dantzig met rogge en tarwe; WILLEM DE EERSTE, kapt. Savert, van Hamburg met cacao, manufacturen, garen, glas, linnen, fruit en blauwsel; TWEE GEBROEDERS, kapt. Cassens, van Bremen met stenen en tabak; DE EENDRAGT, kapt. Rozeboom, van Norden met tarwe en rogge; JONGE BAREND, kapt. Stuurman, van Leer met boekweit.


Datum: 08 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LOUISE HENRIETTE, kapt. Arndt, van Koningsbergen met rogge en erwten.


Datum: 09 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 mei. Van Terschelling schrijft men de 3e dezer:
In de aanvang dezer maand is opnieuw een poging begonnen tot het weer boven water brengen der lading van het Engels fregat LUTINE, hetwelk, een aanmerkelijke schat aan goud en zilver, in staven en gemunt geld, aan boord hebbende, in het jaar 1799 in het IJzergat bij Terschelling is gezonken. Vruchteloos was dit herhaalde malen beproefd, doch de heren Van Geuns en Co. te Haarlem, het duiker-toestel, met welke men onder water werkzaam kan zijn, verbeterd hebbende, hebben een contract gesloten met de commissie die zich op dit eiland gevormd had. Gisteren hebben, ten gevolge hiervan, de heren Rotgans, Echausier en Van Geuns zich op het punt begeven waar men vermoedde dat het wrak zich bevond en met steker en tangen onderzoek doende, heeft men inderdaad een stuk van het binnen-bekleedsel ener geschutpoort, waarop enige platen roest en ettelijk daarop vastgeroeste geweerkogels zaten, naar boven gebracht, zodat er geen twijfel is of men heeft de ware plaats waar het oorlogschip ligt gevonden en tevens de ontdekking gedaan dat het niet te diep in het zand bedolven ligt. Men mag zich alzo van deze belangrijke onderneming de beste uitslag beloven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Kapt. J. Martens, voerende het schip MARY EN HILLEGONDA, schrijft van St. Helena in dato 20 maart laatstleden, aldaar die morgen te zijn aangekomen en de volgende dag, na water te hebben ingenomen, wederom te zullen vertrekken.
Verder wordt door hem gerapporteerd, dat hij de 3e maart op de hoogte van Kaap Recif had ontmoet het Franse schip BENGALEY, komende van Bourbon en gedestineerd naar Marseille, hetwelk in de nacht van de 28e februari het roer had verloren en zodanig lek was geworden, dat met beide de pompen gaande te houden het water bij de pompen niet kon verminderen, hetgeen dan ook de volgende dag de equipage, bestaande in 14 koppen, noodzaakte het schip te verlaten en aan boord van de MARY EN HILLEGONDA te komen, zullende te St. Helena achterblijven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands fregatschip VASCO DE GAMA, kapt. C.W.E. Bergner, om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Kuster.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip BOUWINA, kapt. C.M. Scholten.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA FROUWINA, kapt. J.E. Scherpbier.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip DE VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes.
Adres ten kantore van Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders van cognossementen van goederen aan order, aangebracht van Bordeaux, per het schip DE MARIA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, gelieven zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van de cargadoors Joh.ˢ Ooms Ez. & Co., te Rotterdam, daar de ligdagen (opm: het volgens het charter toegestane aantal dagen voor laden en/of lossen) verstreken zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. J.H. Ameln, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip GESINA, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd barkschip ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks barkschip ANJER, kapt. J.A. Knaap, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schruurman en De Vries en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks fregatschip AERT VAN NES, kapt. J. Noback, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. (te Rotterdam). Het gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon, te Amsterdam en Kuiper, Vab Dam en Smeer, te Rotterdam.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt schoener kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 10 mei.
Suriname. Het gezinkt barkentijnschip FRIESLANDS GOUVERNEUR VAN SYTZEMA, kapt. H.F. Zeylstra, van Woudsend. Adres bij De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriburg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co. Sluit 15 mei.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EGMOND, kapt. G.W. Kernkamp, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Curacao (via Lacuayra). De gekoperd bark ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman, E. Windhouwer en De Vries en Co.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlandse schoener kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel. Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Cooman en De Witt en Lenaertz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Genua en Livorno. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip DE JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker.
Adres bij Van den Bey en Co. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Gibraltar, Maltha en Smirna. Het Nederlands hoekerschip BOREAS, kapt. C. van Gelderen. Adres bij C.I. de Grys en Zn. Vertrekt 10 mei.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn.
Vertrekt voor of op 15 mei op verbeurte der vracht.
Lissabon. Het gezinkt Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bremen. Het Nederlands kofschip DE VROUW JACOBINA, kapt. G.C. Holschen.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands schip HILLEGINA ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip AGINA UDINA (opm: AGINA UINDINA), kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer. Adres bij J.G. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. P.K. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en ALtona. Het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HILLEGINA, kapt. M.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip TIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schoener kofschip HARMINA, kapt. P.S. Brouwer. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het schip DE JONGE MARGARETHA, kapt. G. Snitzelaar.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip GEZIENA, kapt. J.F. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HELENA, kapt. Ruurt A. Hazewinkel.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koppenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het kofschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Lübeck. Het Nederlands smakschip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H. Stutvoet.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip HERMANNA, kapt. R.W. Lukens.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
St. Petersburg. De nieuw gebouwde Nederlandse kof JENNY, kapt. A.H. v. Wyk.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlands kofschip FENNA, kapt. J.K. Bolhuis.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rostock. Het Nederlands kofschip DIEWERDINA, Kapt. P. Meints.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip PRUDENTIA, kapt. L.P. de Vrede.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. A.H. Bekkering.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Ketelaar. Adres bij Blikman en Comp.
Vertrekt voor of op 11 mei.
Tonningen, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Wismar. Het schoenerschip AGAMEMNON, kapt. J.H. Wendt.
Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip LOUISE, kapt. Schmidt (opm: buitenlander), van Hamburg naar Barcelona, zoude volgens bericht van daar in de nabijheid van die haven verongelukt zijn.


Datum: 10 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid 29 april, de JUFFER EBELS (opm: kof), kapt. H.S. Dethmers, op 51° NB en 06° OL, van Liverpool naar Stettin, had de boegspriet verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DIANA, kapt. Bruns, van Libau met lijnzaad en hennepzaad; FENNEGINA, kapt. Duit, van Dantzig met tarwe en rogge; JONGE MARGRIETHA, kapt. G.B. Snitzelaar, van Bremen met tabak, tabakstelen en duigen.


Datum: 11 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Met de 1e juni aanstaande zijn benoemd: tot commandant van Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP, de luit. ter zee 1e klasse A. Bolken; tot commandant van Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, de luit. ter zee 1e klasse Hinlopen en tot commandant van Zr.Ms. stoomschip CERBERUS, de luit. ter zee 1e klasse J. May.
Voorts zijn door Z.Exc. de directeur-generaal van marine bepaald de standplaatsen der bovengemelde schepen, als: Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP te Vlissingen; CURAÇAO, te Nieuwe Diep en CERBERUS, te Hellevoetsluis. Ook zal, naar men verneemt, Zr.Ms. stoomschip BROMO, commandant luit. ter zee 1e klasse De Smit van den Broeke, disponibel worden gesteld tot het aflossen van een der stoomschepen in de Oost- of Westindiën gestationeerd zijnde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Het schip (opm: smak) DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, van Amsterdam naar Stettin, is, volgens brief van Elseneur van de 2e dezer, de 30e april door stilte op de Lappen aan de grond gedreven, doch door het uitbrengen van een anker zonder schade weer vlot geworden en heeft onverwijld de reis voortgezet.


Datum: 12 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW JACOBA, kapt. W.J. Bakker, van Bordeaux met wijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TIDA MARGARETHA, kapt. De Jong, van Antwerpen naar Hamburg, is volgens brief van Norden van 28 april te Dornumerzijl met schade binnengelopen moet lossen om te repareren.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 11 mei. Heden is alhier uitgeklaard het schip MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, naar Amsterdam met zes passagiers, 526 vaten suiker, 31 balen schone katoen en een puncheon (opm: een groot vat) rum.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant

Aangaande het schip HELENA, kapt. W.J. Gialts (opm: zie o.a. RC 180443), van Rotterdam naar Liverpool, wordt van Penzance van 30 april gemeld dat hetzelve door twee vaartuigen gelicht en na verloop van enige dagen op het strand gezet en aldaar ledig gelopen was, bijna de gehele lading jenever, lijnzaad, meekrap en vlas was geborgen welke laatst in de opende lucht gedroogd werd en weinig beschadigd scheen te zijn, sedert had men hetzelve weder in vlot water en dien nacht met gekapte masten en andere schade achter het Steenen hooft gebracht.


Datum: 13 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Als een proef van snelle stoomvaart, wordt uit Amsterdam in dato de 11e dezer gemeld, dat het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, de 10e van Hamburg vertrokken, nog diezelfde dag in het Vlie binnengekomen is en de volgende ochtend ten elf ure het anker uitwierp voor eerstgenoemde stad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. T.S. de Vries, van Bordeaux naar Brussel, is volgens brief van Cowes van de 7e dezer, de 5e op Brooke Ledge aan de grond geraakt, doch gelicht en lek in de haven gebracht; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Kuster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 mei. Het schip PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Kok, van Batavia naar Macao, is op een koraalrif totaal verongelukt, doch de equipage gered. (opm: deze brik, gebouwd in 1826, kapt. C.A. de Kok, was de 5e december 1842 van Batavia vertrokken, zie o.a. JC 150443)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARGINA, kapt. D.B. Klok, van New-Castle met lood, magnesia, menie, aluin, zwartsel en aardewerk; de JONGE HENDRIK, kapt. T.J. Weever, van St. Petersburg met rogge, zeil- en ravensdoek; LOUISE, kapt. E.A. Bakker, van Pillau met tarwe en rogge; de VIER GEZUSTERS, kapt. J. K. de Jonge, van Pillau met rogge en garst; KONINGSBERGEN PAQUET, kapt. J.A. Bakker, van Koningsbergen met rogge, garst en erwten; de GOEDE VERWACHTING, kapt. A.G. Nieveen, van Koningsbergen met erwten; SIKKOLINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong, van Dantzig met garst; ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes, van Dantzig met tarwe; ETTINA, kapt. J.J. Mulder, van Dantzig met rogge en tarwe; WIETZINA, kapt. D.D. Greeve, van Antwerpen met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CLASINA GEERTRUIDA, kapt. K.J. Kranenburg, van Liverpool, met klipzout; ANNEGINA, kapt. W.W. Potje, van Liverpool, met stukgoederen; MARIAN, kapt. C. Monte, van Galipoli, met olijfolie; OCEAN, kapt. D. Wood, van Londen, met granen; MARY’S, kapt. R. Harin, van Seaham, en THREE SOSTRE, kapt. J. Jellack, van Newcastle, beiden met kolen; SWALLOW, kapt. W. Voight, van Cardiff, MONMOUTH, kapt. J. Beynon, van…., GOWE, kapt. P. Hadge, en JOHN WESLEY, kapt. A. Popham, beiden van Swansea, JENNEY, kapt. L. Kramers, ISABELLA GRIMLEY, kapt. J. Krockett, AGNES, kapt. B. Greenfield, en AGNES, kapt. A. Limrox, alle vier van Alloa, HUNTINGTON, kapt. G. Wilson, van Glasgow, ROBERT, kapt. J. Clarck, LOUISA CHARLOTTA, kapt. G. Cooper, de VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, JOHN COGGEN, kapt. T. Coggen en VENUS, kapt. J. Baxter, alle vijf van Grangemouth, en alle veertien met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 mei. Het schip (opm: bark) PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, op 19 januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken, is, op 11 mei in Texel binnengekomen, hebbende de uit- en thuisreis in 7 maanden en 15 dagen volbracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 8 mei. Heden is de heer J.H. Betting, met het schip WILHELMINA, kapt. Klint, naar Suriname vertrokken, ten einde de eerste hand te leggen aan de proefneming ener kolonisatie, zo als dit is vastgesteld bij Zr.Ms. besluit van 25 januari jl. Zodra de heer Betting een geschikte plaats heeft uitgekozen en de bomen opgeruimd zijn, zullen voor eerst 50 huisgezinnen volgen, en daarna nog 150 huisgezinnen, met de beide andere ontwerpers, zijnde de heren A. van den Brandhof en D. Copijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Aangekomen. 9 mei. Nederlandse brik JOHANNA, kapt. H. Poort, vertrokken van Rotterdam de 15e december met een aantal passagiers.


Datum: 16 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Kuster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers het Nederlands gekoperd fregatschip PHÉNOMÈNE, kapt. M. Kaleshoek, om in de loop dezer maand te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om tegen het einde dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip TERNATE, kapitein S. van de Koppel; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. L.C.E. van der Brugh, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de loop der aanstaande maand te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen. 13 mei. Hedennamiddag, omstreeks twee ure, kwam alhier ter rede, Zr.Ms. fregat DE RIJN, kapt.-luit. Bijl de Vroe en deed het gewone saluut van 17 schoten, voor Z.E. de luit.-admiraal; het Etat Major en equipage bevonden zich in de volmaaktste welstand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het verongelukken van het schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Kok, van Batavia naar Macao, heeft 27 december in de nabijheid van laatstgemelde haven plaats gehad; de equipage is door het Engelse schip ANDROMACHE gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, van Batavia met rijst, koffie, peper, indigo, cassia-lignea, tamarinde, bindrottingen, kadranghout, tin, kassia en gember; ANNA EN MARIA, kapt. D Steenveld, van Suriname met suiker en katoen; DE RHIJN, kapt. C. Brandligt, van Wijnkoopersbaay met koffie, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Bremen. Het Nederlands schip HILLEGINA ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlands smakschip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt H.E. de Jonge. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE GOEDE TROUW, kapt. C. Hoek. Vertrekt 17 mei, op verbeurte der vracht. Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer. Adres bij J.G. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. P.K. de Boer.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en ALtona. Het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HILLEGINA, kapt. M.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip TIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het schip DE JONGE MARGARETHA, kapt. G. Snitzelaar. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip GEZIENA, kapt. J.F. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HELENA, kapt. Ruurt A. Hazewinkel.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koppenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het kofschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Pernau. Het Nederlands kofschip SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H. Hespe.
St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. J.H. Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, De Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip HERMANNA, kapt. R.W. Lukens.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
St. Petersburg. De nieuw gebouwde Nederlandse kof JENNY, kapt. A.H. v. Wyk.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip AMSTEL, kapt. Jan Hakker.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. A.H. Bekkering. Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands smakschip ONS GENOEGEN, kapt M. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands schoener kofschip HARMINA, kapt. P.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Tonningen, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE ONDERNEMING, kapt. Hazewinkel, van Amsterdam naar Stettin, is volgens brief van Elseneur van 2 mei, 30 april door stilte op de Lappen aan de grond gedreven, doch door het uitbrengen van een anker zonder schade weder vlot geworden en heeft onverwijld de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: kof) ELSJE, kapt. H. Potjer, van Cardiff naar Rotterdam, heeft 1 mei bij Penzance op een blinde klip gestoten en is de volgende dag zwaar lek in Whitesandsbaai op het strand gezet, doch weder af en de 3 dito te Penzance binnengebracht.


Datum: 17 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA MARGARETHA, kapt. H. de Jong, van Passarouang met koffie, suiker, sapanhout en bindrottingen; ELIZE, kapt. A.F. Oosterloo, van Batavia met koffie, indigo, nagelen, tin, benzoen, akar koenjiet en bindrottingen; ALBERTINA, kapt. Potjewijd, van Dantzig met balken, delen en weedasch; HENDERICA, kapt. H.J. de Groot, van Dantzig met rogge; DE JONGE WILLEM, kapt. H.B. Kappen, van Dantzig met tarwe en rogge; CATHARINA CORNELIA, kapt. H.T. van den Berg, van Dantzig met rogge; HOOP, kapt. J.H. Schut, van Koningsbergen met rogge; AMSTERDAM PAQUET, kapt. H.C. Ellertsen, van Bergen met traan en stokvis; MARGARETHA, kapt. R.B. Bossinga, van Elbing met erwten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. het gekoperd tweedeks barkschip ANJER, kapt. J.A. Knaap, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schruurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LOUISA MARIA, kapt. B.C. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. (te Rotterdam). Het gekoperd tweedeks barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon, te Amsterdam en Kuiper, Vab Dam en Smeer, te Rotterdam.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt barkentijnschip FRIESLANDS GOUVERNEUR VAN SYTZEMA, kapt. H.F. Zeylstra, van Woudsend. Adres bij De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriburg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co. Sluit 15 mei.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EGMOND, kapt. G.W. Kernkamp, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Curaçao (via Laguayra). De gekoperd bark ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman, E. Windhouwer en De Vries en Co.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlandse schoener kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Cooman en De Witt en Lenaertz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Genua en Livorno. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zn. Vertrekt voor of op 15 mei op verbeurte der vracht.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Nantes. Het Nederlands kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius. Vertrekt 19 mei. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Leneartz.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Trieste. Het gekoperd Nederlands kofschip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Syra of Syra en Smirna. Het Nederlands kofschip ARCHIPEL, kapt. J.A. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van de Bey en Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendu-departement. In de loop van de aanstaande maand zal door het sequestraat (opm: bewaarder van in beslag genomen goederen), als administrerende de insolvente firma van J. van Dasten en Co., op een nader te bepalen dag ten overstaan van een commissie uit de raad van justitie alhier publiek verkocht worden het barkschip JAVA, alhier ter rede. (opm: zie JC 070643)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Vertrekkende schepen. Naar Nederland, wordt passage aangeboden met het fregatschip MARGARETHA SIMONETTA, gevoerd door kapt. A.F. Oosterloh, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Het schip zal tegen het begin van de maand juni van hier vertrekken. Adres bij Paine, Stricker & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 mei Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA EN ELIZA (opm: fregat ANNA EN ELISE), kapt. E.J. Drent, vertrokken van Amsterdam de 3e januari met een aantal passagiers.


Datum: 18 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in het begin der volgende maand te vertrekken, het snelzeilend barkschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. R.W. Mellema, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys, aldaar of ten hunnen kantore alhier.


Datum: 19 mei 1843


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip DE VROUWE GEERTJE. kapt. Mandema, van Straalsund naar Rotterdam op Ameland gestrand, wordt van daar de 6 mei gemeld dat de lading tarwe en gerst hoofdzakelijk, doch een derde beschadigd, geborgen was, zo mede de tuigage; het schip zou weg zijn, zijnde in het midden gebroken. (opm: tjalk GEERTJE, zie AH 050543)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. De Vries, van Bordeaux naar Brussel, de 5 mei op Brooke Ledge gestrand, doch na het lossen van een gedeelte der lading af en te Cowes lek binnengebracht, moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip (opm: geen naam opgegeven), groot ongeveer 30 roggelasten, met complete inventaris. Te bevragen bij B. Onnes & Zoon.


Datum: 20 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA FROUWINA, kapt. J.E. Scherpbier.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip DE VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes.
Adres ten kantore van Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip (opm: schoenerkof) AMSTEL, kapt. H.G. Bergveld, van Amsterdam, aan de Havana gearriveerd, heeft op de Saltkeybank gestoten en daardoor schade bekomen, hetzelve zou dien ten gevolge onmiddellijk de lading, welke men dacht niet zwaar beschadigd te zijn, lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DELPHIN, kapt. C.B. Jansen, van Havana met suiker en sigaren.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 mei. Door kapitein Giltjes is den 9 april l.l. gepraaid, op 3 gr. 39 min. N. breedte en 22 gr. 25 min. W. lengte het barkschip de VLASHANDEL, kapitein Dupain (opm: kapt. P.L. du Pain), van Rotterdam; was den 13 januari van Batavia gezeild.

Krant:
  JC - Javasche Courant

In-officieel gedeelte. Men schrijft van Rotterdam, onder dagtekening van 23 december, het volgende:
Sedert de uitbreiding der vaart op onze Oost-Indische bezittingen, bestond voor de handel en rederijen te Rotterdam de behoefte aan een welingerichte zee-stoomboot van krachtig vermogen, geschikt tot sleping der schepen van Brouwershaven naar Hellevoetsluis en omgekeerd of om die naar zee te brengen; alsmede om hulp te komen verlenen aan die schepen, welke zich in enig gevaar in de nabijheid van onze zeegaten mochten bevinden. Bij verschillende gelegenheden heeft men het gemis van een zodanige inrichting ondervonden en het was alleen aan min algemene deelneming en gemis van eenheid onder de belanghebbenden toe te schrijven, dat zij niet vroeger heeft tot stand kunnen gebracht worden. Thans verneemt men, dat het aan een commissie uit reders en assuradeurs, tot dat einde in het begin dezes jaars benoemd, heeft mogen gelukken, die gewenste onderneming finaal tot stand te brengen. Er zal een stoomboot worden gebouwd, alleen bestemd en op de meest doelmatige wijze ingericht tot sleping der zeeschepen als bovengemeld. Deze boot zal voorzien worden van een machine van minstens 140 paardenkrachten en men hoopt dat dit vaartuig vóór de winter des volgenden jaars, behoorlijk voor de bedoelde dienst uitgerust, te Hellevoetsluis zal kunnen gereed liggen. De onderneming wordt gedaan door de heer F. Smit, scheepsbouwmeester te Nieuw Lekkerland, wien de daartoe gevorderde concessie van het Gouvernement reeds verleend is en die, ter tegemoetkoming in de belangrijke onkosten van onderhoud en uitrusting, daartoe in staat is gesteld door een vaste jaarlijkse subsidie van de meeste reders en assuradeurs te Rotterdam, alsmede van de directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij en der Provinciale Staten van Zuid-Holland, terwijl bereids uit de respectieve deelnemers een commissie is benoemd, die, met en benevens de heer Smit, deze onderneming zal besturen. Men mag zich aldus vleien, dat door deze nuttige onderneming voldaan zal worden aan een sinds lang gevoelde behoefte en dat de uitkomst aan het beoogde doel, namelijk het algemeen belang van handel en scheepvaart, zal mogen beantwoorden.”

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 mei Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kaijser, vertrokken van Amsterdam de 12e januari.


Datum: 22 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 19 mei. Uitgezeild VASCO DE GAMA, kapt. C.W.E. Bergner, naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen aan order over goederen, alhier aangebracht met DE JONGE MARIA, kapt. H. van Peer Bakker, van Marseille, gelieven zich ten spoedigste te melden, bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.
Rotterdam, 18 mei 1843.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde dezer maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA gevoerd door kapt. J.P. Carst, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en zal een geëxamineerde scheepsdokter varen.
Te bevragen bij de cargadoor B.D. Bosscher op de IJgracht te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris Jan van der Hoop Jac.zn., residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijn principalen, is voornemens om op donderdag de 8e juni 1843, des middags ten 12 ure, in het Lokaal van Publieke Verkopingen, aan de Gelderschekade aldaar, na gedane aangifte conform de wet, te veilen en verkopen:
No. 1. Een onlangs nieuw gebouwd, fraai, snelvarend Nederlands ijzeren stoomschip, genaamd KONING WILLEM DE TWEEDE, groot 165 lasten, gaande 1 el 27 duimen diep en van 90 paardenkracht, hebbende een dek en twee masten, met deszelfs machinerieën, ketel, schoorstenen, enz., zijnde bijzonder geschikt voor de vaart op Antwerpen.
No. 2. Een onlangs nieuw gebouwd, fraai, snelvarend stoomjacht, genaamd LAURENS KOSTER, groot 140 lasten, gaande 1 el 57 duimen diep en mede van 90 paardenkracht, hebbende een dek en twee masten, met deszelfs machinerieën, ketel, schoorstenen enz., insgelijks zeer geschikt voor de vaart op Antwerpen.
Beide liggende te Delfshaven.
Zullende de kopers der voorschreven stoomschepen bij dezelve op taxatie kunnen overnemen de inventarissen, daarbij aanwezig in de veil-condities te vermelden.
Inmiddels zijn nadere onderrichtingen te bekomen ten kantore van de voornoemde notaris, alsmede bij de makelaars H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, te Rotterdam. Zijnde al het te veilen dagelijks te bezichtigen; mits ten aanzien van de no. 1 en 2 voorzien zijnde van permissiebiljetten, daartoe door de voorschreven notaris of de makelaars af te geven.
(opm: beide stoomboten werden aanvankelijk ingezet in de binnenvaart [Rotterdam-Antwerpen, zie RC 170643], maar kregen enkele jaren later een Nederlandse zeebrief)


Datum: 23 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut, om de 10e juni te vertrekken.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip RIGA, kapt. J. Kuyt; vertrekt deze week.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip FENNEGINA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman.
Naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. G.J. Das.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. H.P. Lukkien.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.B de Jonge.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip HENDRIKA, kapt. H.P. de Boer-Sap.
Adres bij Seeuwen & Mair.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam:
HOOP EN FORTUIN, kapt. Niehoff, van Livorno met krapwortelen, akerdoppen, comijn, krenten, kunstwerken, talk, potasch, jeneverbessen, gum asfalt, albast, oranjeschillen, borakzuur, olijfolie, vloerstenen, puimsteen en marmer;
EMMA, kapt. Lindegaard, van Livorno met krenten, talk, drogerijen, senebladen, honing, jeneverbladen, citroenen, olie, puimsteen, laurierbladen, marmeren vloerstenen en marmer;
HELENA, kapt. Strating, van Liverpool met suiker, curcuma, cascarilla, katoen en saffraan;
VRIENDSCHAP, kapt. Meijer, van Koningsbergen met rogge;
JOHANNES, kapt. Nije, van Elbing met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Bremen. Het Nederlands smakschip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A.G. Nieveen. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en ALtona. Het Nederlands smakschip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker.
Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt voor of op 23 mei.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip HILLEGINA, kapt. M.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt voor of op 23 mei.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip TIETJE, kapt. G.L. Visser.
Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt voor of op 23 mei.
Hamburg en Altona. Het schip DE JONGE MARGARETHA, kapt. G. Snitzelaar.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: tjalk) DE VRIENDSCHAP, kapt. W.J. de Vries. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip GESIENA (opm: GEZIENA), kapt. J.F. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wijnstok. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Koningbergen. Het Nederlands kofschip MEIKE, kapt. J.A. Zeilinga.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HELENA, kapt. Ruurt A. Hazewinkel.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koppenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het kofschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
Pernau. Het Nederlands kofschip SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip HERMANNA, kapt. R.W. Lukens.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
St. Petersburg. De nieuw gebouwde Nederlandse kof JENNY, kapt. A.H. v. Wyk.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip AMSTEL, kapt. Jan Hakker.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus.
Adres bij Blikman en Co. vertrekt vóór of op 27 mei.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Tonningen, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA (opm: ook wel GEZINA of GEZIENA), kapt. A.H. Bekkering. Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands smakschip ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands schoener kofschip HARMINA, kapt. P.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. J.J. Blaauw.
Adres bij Blikman en Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CONCORDIA, kapt. Hansen (OPM: BUITENLANDER), van Antwerpen naar Kristiansand, is te Sunderland lek en met verlies van bezaansmast enz. binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ENGELINA (opm: hektjalk VROUW ENGELINA), kapt. A.J. Vlaskamp, met tarwe van Demmin naar Amsterdam, is volgens brief van Harlingen van 13 mei met behulp van schuiten met zware schade uit het N.W. gat van Ameland aldaar binnengebracht.


Datum: 24 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Suriname met suiker en katoen; SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LOUISA MARIA, kapt. B.C. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA ELISABETH, kapt. H.C. Wriburg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EGMOND, kapt. G.W. Kernkamp, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlandse schoener kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het Nederlandse schoener kofschip ELISABETH, kapt. J.G. Engelsman. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Genua en Livorno. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener-kofschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ALBERTINA, kapt. H.K. Potjewyd.
Adres bij Kranenborg en Zn.
Liverpool. Het Nederlands kofschip PIETER, kapt. J.H. de Weerd.
Adres bij Jan Corver en Co.
Liverpool. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. H.B. van der Werff.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. J. Venster.
Adres bij De Grys en Co.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. K.J. Zeven.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het Nederlands schoener-kofschip HOOP EN FORTUIN, kapt. E.A. Niehoff. Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Syra of Syra en Smirna. Het Nederlands kofschip ARCHIPEL, kapt. J.A. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van de Bey en Co.
Trieste. Het Nederlands schoener-kofschip JACOBINA BARBARA, kapt. K.Z. Schut. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Ter bevrachting naar Nederland of enige haven in de Indische Archipel wordt aangeboden het Nederlands barkschip ZEEMEEUW, gevoerd door kapt. L. Kaijzer, groot ruim 200 lasten, te bevragen bij Paine, Stricker & Co.


Datum: 25 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om tegen het einde dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip TERNATE, kapitein S. van de Koppel; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. L.C.E. van der Brugh, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de loop der aanstaande maand te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Het schip, gevoerd door kapt. J.J. Lucht, van Hull naar Bremen, is volgens brief van Harlingen dd. 22 mei op het Oosteinde van Ameland gestrand. Ook was op het Westeinde van dat eiland gestrand het schip BERENDINA, kapt. Christoffels, van Antwerpen in ballast naar de Eems. (opm: beide buitenlander, zie RC 270543)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CHERIBON, kapt. J.D. Dekker, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrotting; PLATA, kapt. J.H. Henning, van Montevideo met huiden; CONCORDIA, kapt. H.H. Koster, van Koningsbergen met tarwe, erwten en hennep; ANNA, kapt. C.C. Lindeboom, van Elbing met rogge.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 mei. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de REMBRAND (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse schoener), kapt. P. Garling, naar Vera Cruz.


Datum: 26 mei 1843


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bekendmaking. De vroeger geannonceerde en weder uitgestelde verkoping van de van het gestrande Nederlandse smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Bruins (opm: zie o.a. RC 020543), geborgene scheepsgoederen, zal alsnu plaats hebben op vrijdag 26e mei aanstaande des voormiddag te 10 uren bij het pakhuis, genoemd de Kleine Oost te Delfzijl. Mr. H.J. Offerhaus, notaris

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Goslings, te Harlingen, zal, op woensdag den 31 mei 1843, des middags ten 12 ure, in de Korenbeurs bij de weduwe Gebel aldaar, in het openbaar tegen contante betaling, verkopen: Plus minus 20 lasten garst en 11 lasten tarwe, afkomstig uit het, op Ameland gestrande schip GEERTJE, kapitein Mandema (opm: zie AH 050543).
Alles des voormiddag van den dag van verkoop, van 9 tot 11 ure te bezichtigen, in het Pakhuis wijk A, no. 23, aan de Noorderhaven te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Er wordt ter verkoop gepresenteerd een Tjalkschip, lang over steven veertien el, wijd drie el vijftig duim, hol naar advenant, gemeten volgens ijkbrief drie en twintig een tweede ton, met deszelfs ankers, touwen, zeilen en verdere aanhorigheden, zoals hetzelve tot heden is bevaren door Sjoerd Folkerts Jellesma, liggende te Nijega in de grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde; te bevragen bij den eigenaar Sjoerd Folkerts Jellesma.


Datum: 27 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 mei. De Hannoverse kof, op het oosteinde van Ameland gestrand, is gebleken te zijn het schip ANNA, kapt. J.J. Lucht, met spoorstaven van Hull naar Bremen (opm: zie AH 250543 en LC 300543).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 mei. Het schip GERHARDINA, kapt. M.F. Christoffers, van Antwerpen naar…, is volgens brief van Harlingen van de 24e dezer op het westeinde van Ameland gestrand (opm: zie AH 250543).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Het schip ALIDA (opm: tjalk ALIEDA), kapt. K.H. Scholtens, van Stolpemünde naar Honfleur, is de 16e dezer met gebroken bezaansmast ter rede van Delfzyl binnengelopen, doch heeft, na de geleden schade hersteld te hebben, de 21e de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut, om de 10e juni te vertrekken.
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JETSKA ANTINA, kapt. K.E. Vos.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoener-kofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Suriname met koffie; DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg, van Lissabon met wijn, olie en wol.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in het begin der volgende maand te vertrekken, het snelzeilend barkschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. R.W. Mellema, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys, aldaar of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zullen vermoedelijk in de maanden juli of augustus eerstkomende, vertrekken de barkschepen POLLUX, kapt. A.P. Klein; CASTOR, voor deze reis gevoerd door kapt. T. Gollards, en PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans. Voor passagiers en goederen te bevragen bij de cargadoors d’Arnaud & Co., Jan Corver & Co. en J. Daniels & Zn. & Arbman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen VROUW MARIA, kapt. H. Jongbloed, van Cette, met wijn, en HOPE, kapt. J. Grey, van Grangemouth, met ijzer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. 24 mei. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, vertrokken van Amsterdam de 6e februari, met 1 passagier. Dito schip JAVA, kapt. H. Hagers, vertrokken van Rotterdam de 8e februari, met 1 passagier. Dito schip MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker, vertrokken van Rotterdam de 7e februari, met 3 passagiers. Dito schip TRITON, kapt. H. Olie, van Amsterdam de 6e februari. Dito schip ELISE SUSANNE, kapt. N. Dijkama, vertrokken van Rotterdam de 7e februari, met 1 passagier, dito bark DE NEDERWAARD, kapt. M.D. Meijer, vertrokken van Rotterdam de 15e december, met 1 passagier. Dito schip EUGÉNIE, kapt. G.A. Klimp, vertrokken van Amsterdam de 3e januari.


Datum: 29 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Croonstad, 10 mei. Het schip (opm: kof, bouwjaar 1838) ALKMAAR, kapt. M.P. Broersma, van Bergen met haring naar St. Petersburg, is de 1e dezer tussen Hochland en Stonarscar door het ijs doorsneden en gezonken, doch de equipage is gered en alhier aangebracht (opm: zie AH 140643).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Suriname met koffie, katoen, kwassihout, cacao, hout en oud koper en lood.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. E. Lublink, J. Corver, A.A. van der Crab, C. A. Schröder, B. D. Bosscher en D. Beth, makelaars, zullen op maandag de 12e juni 1843, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van den notaris J. L. Kabel, presenteren te verkopen: een extra wel bezeild Nederlands kofschip genaamd NEPTUNES (opm: ex-NEPTHUNUS, bouwjaar 1827), gevoerd door kapt. H.R. Dokman, volgens meetbrief lang 21 ellen, wijd 4 ellen 9 duim, diep 2 ellen 26 duim en alzo geijkt op 86 Tonnen. Breder bij inventaris omschreven en nader onderricht bij de makelaars voornoemd. Zijnde bovengenoemd kofschip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping, te Rotterdam, op maandag 29 mei 1843, des voormiddags ten half elf ure, in het Logement het Curaçaosche Jagt, aan de steiger, van circa 33 lasten Egyptische bonen, van Alexandrie in Egypte, meer en min beschadigd, aangebracht met het schip CHRISTINA, kapt. E.F. Beug, liggende in lichters en nadere informatie te bekomen ten kantore van A. Ruyssenaers & Co. en Wm. & Alb. Smalt.


Datum: 30 mei 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MARGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands kofschip JANTINA FROUWINA, kapt. J.E. Scherpbier.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip DE VROUW JOHANNA, kapt. G.H. Drewes.
Beide liggen gereed.
Adres ten kantore van Ch. Cornelder & Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rouaan het Nederlands kofschip DE HENDRIKA, kapt. J. van Duivenbode.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANTONIA, kapt. A. Hendriks, van Suriname met suiker; CATHARINA, kapt. Legger, van Bayonne met terpentijn, zoethout en koopmanschappen; NEPTUNUS, kapt. D. Meesman, van Cardiff met ijzer; WELVAART, kapt. H.W. Velt, van Koningsbergen met rogge en haver; ANJE, kapt. De Boer, van Elbing met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Trieste. Het Nederlands schoener-kofschip JACOBINA BARBARA, kapt. K.Z. Schut. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.
Bremen. Het Nederlands smakschip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A.G. Nieveen. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip GEZIENA, kapt. J.F. de Boer.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wijnstok. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en ALtona. Het Nederlands schip HILLEGINA ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HELENA, kapt. Ruurt A. Hazewinkel.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koppenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het kofschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip HERMANNA, kapt. R.W. Lukens.
Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
St. Petersburg. De Nieuw gebouwde Nederlandse kof JENNY, kapt. A.H. v. Wyk.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip AMSTEL, kapt. Jan Hakker.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Riga. Het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. J.J. Zelling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Tonningen, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Stettin. Het Nederlands smakschip ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands schoener kofschip HARMINA, kapt. P.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Stettin. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. J.J. Blaauw. Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip AUKJEN, kapt. G.A. Veenstra.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlands smakschip DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Wismar en Rostock. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Meier.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen VIGILANT, kapt. M. Jones, van Liverpool, met zout en katoen; LANCASTER, kapt. W. Stury, van Messina, met zwavel en sumac; ROZA, kapt. T. Tech, van Liverpool, met zout en stukgoederen; VROUW MARIA, kapt. H.A. Jongebloed, van Cette, en MARIA CATHARINA, kapt. P. de Best, van Bordeaux, beiden met wijn; HOPE, kapt. J. Greig, en ISABELLA, kapt. J. Atkinson, beiden van Grangemouth, met ruw ijzer; REPUBLICAN, kapt. Edmund, van Liverpool, en AURORA, kapt. H.T. Muller, van Messina, beiden met stukgoederen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping te Vlissingen op vrijdag den 2 juni 1843, des voormiddags ten 10 ure, van een complete inventaris, bestaande in rondhouten, boegspriet, staand en lopend want, blokwerk, kabels, zeilen, kompassen, watervaten, twee grote boten, ankers, kettingen, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd; alles daags vóór en op de dag der verkoping voor een ieder te zien in het pakhuis in de Kalkhokstraat.
Nadere informatie te bekomen bij de heren Retsin, De Groof & Co., commissionairs aldaar. Brieven franco. (opm: zie MCO 190143 en AH 291042)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden tjalkschip, groot 49 tonnen met een completen inventaris, alles nieuw uitgehaald in het jaar 1841 op de werf van de ondergetekende te Sappemeer, bij wiens hetzelve is te bevragen, liggende aldaar bij de Borger Compagniesterbrug. K.J. Mulder, Sappemeer 26 mei 1843.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband, te Ameland, zal, op zaterdag den 3 juni 1843, des voormiddags ten negen ure, bij het Pakhuis te Nes aldaar, tegen contante betaling, verkopen: De geborgen tuigage van het Ameland gestrande Hanoverse Kofschip ANNA, kapitein J.J. Lucht, hoofdzakelijk bestaande in 3 ankers, een kettingkabel, een ankertouw, trossen, staand en lopend want, acht stuks differente zeilen, waaronder een geheel nieuw; met benevens enig koksgereedschap en verder scheeps – toe- en aanbehoren.


Datum: 31 mei 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houders van cognossementen over diverse goederen, aan order te Rotterdam, was Alicante aangebracht, per het schip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal, worden verzocht aan hun correspondenten aldaar onverwijld dienaangaande de nodige instructies te geven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LOUISA MARIA, kapt. B.C. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoijman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Koog aan de Zaan.
Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname. Het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd driemast galjoot ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlandse schoener kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener-kofschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy.
Genua en Livorno. Het brikschip LISETTE, kapt. F. Gribnitz.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Z. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip ALBERTINA, kapt. H.K. Potjewyd.
Adres bij Kranenborg en Zn.
Liverpool. Het Nederlands kofschip PIETER, kapt. J.H. de Weerd.
Adres bij Jan Corver en Co.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. J. Venster.
Adres bij De Grys en Co.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. K.J. Zeven.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het Nederlands schoener-kofschip HOOP EN FORTUIN, kapt. E.A. Niehoff. Adres bij Jan Corver en Co.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé. Vertrekt voor of op 20 juni.
Nantes. Het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok. Vertrekt 10 juni.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co.
Syra, of Syra en Smirna. Het Nederlands kofschip ARCHIPEL, kapt. J.A. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van de Bey en Co.


Datum: 01 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 31 mei. Volgens de van Regeringswege opgemaakte staten, telde ’s Rijks zeemacht op de 1e dezer, daaronder de in aanbouw zijnde begrepen, 82 schepen en vaartuigen van oorlog, gezamenlijk voerende 2173 stukken. Onder deze heeft men twee van 84, vijf van 74, twee van 60 en elf van 44 stukken.

RC 010643
Rotterdam, 31 mei. Uit Harderwijk schrijft men van de 29e dezer:
De 2e juni zal van hier te water naar Hellevoetsluis vertrekken een detachement, sterk 170 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de van verlof terugkerende kapitein bij het Oostindische leger Janssen, vergezeld van de 1e luitenant van de infanterie Van Reynsberg en de 2e luitenant van de artillerie bij het Oostindische leger Albrecht, mede van verlof terugkerende en de officier van gezondheid der 3e klasse Nap, om zich op de 7e dier maand, aan boord van het schip KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. L.C.E. van der Brugh, in te schepen en naar Java te worden overgevoerd.
De 5e juni zal nog van hier naar het Nieuwe Diep vertrekken een detachement, sterk 120 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de 1e luitenant MacLeod, vergezeld van de 2e luitenant Van Deventer en de officier van gezondheid der 3e klasse Scholl, om tevens op de 7e dier maand, aan boord van het schip LOUISE MARIA, kapt. B.C. Jaski, over te gaan, ten einde mede naar Java te worden getransporteerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerkofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut, om de 10e juni te vertrekken.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip JETSKA ANTINA, kapt. K.E. Vos.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. L.C.E. van der Brugh, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de loop der aanstaande maand te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands gezinkt hoekerschip TAAG, kapt. C. Goudswaard. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer, van Suriname met suiker en katoen.


Datum: 02 juni 1843


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter Feikes Jongsma, deurwaarder bij de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, wonende aldaar, zal, op zaterdag den 10 dezer, des namiddags ten vier ure, ten huize van R.J. Brouwer, kastelein in het Schippershuis op het Vliet te Leeuwarden, tegen contante betaling, presenteren te verkopen: Zeker Kofschip, genaamd de JONGE GABE, groot 18 ton, met mast, wicht, zeil, treil, lopend want en al derzelver verder toe en aanbehoren, liggende vanaf den 6 dezer tot aan den verkoop toe ter bezichtiging in de Stadsgracht aan de Nieuwe Kaai te Leeuwarden.


Datum: 03 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOSEPHINE CATHARINA, kapt. J. Andresen, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 2 juni. Donderdagmiddag is te Amsterdam van de werf Het Roopaard, op de hoogte van de Kadijk, toebehorende aan de heer C.E. Duijts, met goed gevolg te water gelaten het barkschip de KOOPHANDEL, bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, om tegen het einde dezer of begin der volgende maand te vertrekken, het in 1840 nieuw gebouwd kopervast barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman.
Adres voor goederen of passagiers bij de Cargadoors Visser en Van der Sande te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Aangekomen op 31 mei de Nederlandse brik FIEDHA RACHMAN, kapt. Sech Umbark Bin Alie Bagdeleh, vertrokken van Singapore de 30e april, met 2 passagiers en 8 Europese militairen.


Datum: 04 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Douglas, 29 mei. Het schip ANNA MARIA, kapt. Oetsen (opm: buitenlander), van Liverpool naar Bremen, is de 27e dezer, met ingestoten boeg, verlies van boegspriet enz., binnengelopen; zijnde in het Noord-Kanaal door de stoomboot ARK aangezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris Jan van der Hoop Jac.zn., residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijn principalen, is voornemens om op donderdag de 8e juni 1843, des middags ten 12 ure, in het Lokaal van Publieke Verkopingen, aan de Gelderschekade aldaar, na gedane aangifte conform de wet, te veilen en verkopen:
- Een onlangs nieuw gebouwd, fraai, snelvarend Nederlands ijzeren stoomschip, genaamd KONING WILLEM DE TWEEDE, groot 165 lasten, gaande 1 el 27 duimen diep en van 90 paardenkracht, hebbende een dek en twee masten, met deszelfs machinerieën, ketel, schoorstenen, enz., zijnde bijzonder geschikt voor de vaart op Antwerpen.
- Een onlangs nieuw gebouwd, fraai, snelvarend stoomjacht, genaamd LAURENS KOSTER, groot 140 lasten, gaande 1 el 57 duimen diep en mede van 90 paardenkracht, hebbende een dek en twee masten, met deszelfs machinerieën, ketel, schoorstenen enz., insgelijks zeer geschikt voor de vaart op Antwerpen.
Beide liggende te Delfshaven, zullende de kopers der voorschreven stoomschepen bij dezelve op taxatie kunnen overnemen de inventarissen, daarbij aanwezig in de veil-condities te vermelden.
Inmiddels zijn nadere onderrichtingen te bekomen ten kantore van de voornoemde notaris, alsmede bij de makelaars H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, te Rotterdam. Zijnde al het te veilen dagelijks te bezichtigen; mits ten aanzien van de no. 1 en 2 voorzien zijnde van permissiebiljetten, daartoe door de voorschreven notaris of de makelaars af te geven.


Datum: 06 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rouaan het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. P. van de Wiel. Adres bij Joh.ˢ Ooms E.zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops. Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 juni. Volgens particulier bericht is het barkschip PICTURA, kapt. Brouwer, op 11 februari van de rede van Passarouang vertrokken, om door Straat Bali, de reis naar het vaderland te vervolgen. Aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 juni. Volgens brief van de Groenlandsche Visscherij, van 13 mei, hadden de Harlinger Groenlandvaarders DIRKJE ADAMA, commandeur O. Mehlen, destijds 4.500, en SPITSBERGEN, commandeur J. Both, 3.000 robben geslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Verkoop van een scheepshol. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op maandag 19 juni 1843 des voormiddag te elf uren ten huize van de weduwe D.B. Romeling logement houdster te Delfzijl, publiek verkopen: een Nederlands kofscheepshol, DE VREDE genaamd liggende thans aan de scheepstimmerwerf Concordia bij Delfzijl, laatst door B.B. Kuen als schipper gevoerd geweest en zijnde ook nog tot varen geschikt.
(opm: kapt. Berend Bruins Kuen; het hol [bouwjaar 1827] incl. een roer en pen, braadspil en drie pompen werden voor NLG 580 gekocht door koopman K.I. de Vries uit Appingedam; de zeebrief was reeds voor de veiling ingeleverd, zodat het hol niet weer naar zee zal zijn gegaan en mogelijk nog enige tijd als opslag / lichter heeft gediend alvorens te worden gesloopt).


Datum: 07 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LUCIPARA’S, kapt. J. van Duyn, van Batavia met koffie, suiker, peper, tin en bindrottingen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vendu-departement: Op de twaalfde juni aanstaande, zal voor het pakhuis van de weeskamer op Molenvliet door het sequestraat verkocht worden, de navolgende bodem, behorende aan de insolvente firma van Van Dasten & Co., zijnde het barkschip JAVA, lang 85 voeten en 11 duimen, breed 20 voeten en diep 12 voeten Rhijnlands, groot omtrent een honderd en zes lasten, met deszelfs inventaris zo als hetzelve alhier ter rede is liggende.


Datum: 08 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Het schip DOROTHEA, kapt. E. Douwes Dekker, van Passaroeang naar Amsterdam, is, volgens brief van de kapitein in dato 22 januari, na op de Zwaantjesdroogte aan de grond geraakt, doch na het lossen van een gedeelte der lading weder vlot geworden te zijn, de 13e dito te Passaroeang lek uit zee teruggekomen en zou na genoegzame lichting, binnen door naar Soerabaya verzeilen om gekield en onderzocht te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoenerkofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt. L.K. Schut, om de 10e juni te vertrekken.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip JETSKA ANTINA, kapt. K.E. Vos.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon, het Nederlands gezinkt hoekerschip TAAG, kapt. C. Goudswaard.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het gezinkt Nederlands kofschip GERHARDUS HENDRIKUS, kapt. G.J. van der Velde; vertrekt de 14e dezer.
Naar Sunderland, het Nederlands kofschip VROUW GEERTJE, kapt. B.J. Bakker.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 14e dezer te vertrekken, het snelzeilend barkschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. R.W. Mellema, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. D. Herderschee, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LOUISA MARIA, kapt. B.C. Jaski, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. R. Dekker, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ANNA GEERTRUIDA, kapt. L.A.J. Boulet, van Amsterdam. Adres bij Canne en Balwé en Floris der Kinderen en Zn.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORDHOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoijman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Koog aan de Zaan.
Adres bij Jan Corver en Co. Sluit 20 juni.
Suriname. Het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd driemast galjoot ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlandse schoener kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener-kofschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip PIETER, kapt. J.H. de Weerd.
Adres bij Jan Corver en Co.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. J. Venster.
Adres bij De Grys en Co.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. K.J. Zeven.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het Nederlands schoener-kofschip HOOP EN FORTUIN, kapt. E.A. Niehoff. Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het gezinkt Nederlands schoener-kofschip HELENA, kapt. L.P. Stratingh. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Nantes. Het Nederlandse kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok. Vertrekt 10 juni. Adres bij Jan Corver en Comp.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co. vertrekt 15 juni.
Syra of Syra en Smirna. Het Nederlands kofschip ARCHIPEL, kapt. J.A. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van de Bey en Co.
Syra, Smirna en Konstantinopel. Het gekoperd schoenerschip WILHELMINA SOPHIA, kapt. T. Deetjen, van Bremen. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Syra en Smirna. Het Nederlands schoener-kofschip JAN JACOB, kapt. B.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het Nederlands schoener-kofschip JACOBINA BARBARA, kapt. K.Z. Schut. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.
Bremen. Het Nederlands smakschip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co. vertrekt voor of op 6 juni.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A.G. Nieveen. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wijnstok. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HELENA, kapt. Ruurt A. Hazewinkel.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koppenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Lübeck. Het kofschip JACOBA, kapt. B.P. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. De Nieuw gebouwde Nederlandse kof JENNY, kapt. A.H. v. Wyk.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip AMSTEL, kapt. Jan Hakker.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Riga. Het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. J.J. Zelling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Rostock. Het Nederlands smakschip WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrands.
Adres bij Blikman en Co.
Tonningen, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Stettin. Het Nederlands schoener kofschip HARMINA, kapt. P.S. Brouwer.
Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Stettin. Het Nederlands kofschip AUKJEN, kapt. G.A. Veenstra.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlandse smakschip DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Wismar en Rostock. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Meier.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.


Datum: 09 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Soerabaya met tin, rijst, tabak en huiden; LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname met suiker en katoen; NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Suriname met suiker; ANNEGINA, kapt. E.S. van der Wijk, van Cette met wijn en spiritus.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 28 mei. Het schip ELISABETH, kapt. Brouwer (opm: kof ELIZABETH, kapt. S.J. Brouwer), van Liverpool naar Nerva, alhier binnengelopen, is lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HARMONIE, kapt. De Haan (opm: waarschijnlijk buitenlander), met ballast van Hamburg naar Koningsbergen, is volgens brief van Nysted van 21 mei de 17 dito op Rotsand gestrand.


Datum: 10 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Het Hanovers kofschip ALBERT, kapt. J.A. van Borkum, van Koningsbergen met gerst en bonen naar Antwerpen bestemd, is in de namiddag van de 19e mei, op de hoogte van Reserhöft, door hoge zeeën en noordoosten wind, plotseling zo lek geworden, dat de pompen het niet boven water konden houden en het scheepsvolk, zonder iets van het hunne geborgen te hebben, zich genoodzaakt zag in de sloep te vluchten, waarop het schip terstond omsloeg en zonk. Kapitein Van Borkum, met zijn vrouw en kind, benevens het scheepsvolk, zijn dezelfde avond door het Nederlandse schip (opm: tjalk) HENDRIKA, kapt. G.J. Brouwer, aan boord genomen en de 24e dito te Dantzig aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rouaan, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. P. v.d. Wiel.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt.. L.K. Schut, ligt gereed.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip JETSKA ANTINA, kapt. K.E. Vos.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip KOLONEL KOOPMAN, kapt. Nanning Olufs, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading het Nederlands gezinkt hoekerschip TAAG, kapt. C. Goudswaard. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENRIETTE EN HENRI, kapt. J.R. Post, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; ZEELAND, kapt. J. Noord, van Passaroeang met koffie, suiker, tin en bindrottingen; SNELHEID, kapt. T.J. Kamp, van Suriname met suiker, katoen, hout en oud koper.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, van St. Ubes (opm: Setubal), met Portugees zout; TRESONS, kapt. J. Jellach, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Dordrecht, ten herberge van H. Vliegenthart, nabij de Vuilpoort, ten overstaan van de notaris Wouter Dirk Nibbelink, op woensdag 5 juli 1843, des avonds ten zeven ure, van een in het jaar 1842 op de scheepstimmerwerf Welgelegen te Zwijndrecht geheel nieuw gebouwde poonschuit, zijnde een staatsiepoon, lang over steven 14 ellen 9 palmen, wijd 4 ellen 8 palmen 4 duimen 5 strepen, hol op het voorbint 1 el 6 palmen, met het roer en de rol, zo als dezelve thans op bovengemelde scheepstimmerwerf is liggende. Dezelve is dagelijks te bezichtigen, de zondagen uitgezonderd.
De koper kan, desverkiezende, een derde van de koopprijs daarop gevestigd houden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van goederen. Verkoping op rechterlijk gezag. De Nederlands-Indische bark LOUISA, kapt. H. Veltman, dadelijk van Manilla verwacht wordende, zal in de loop dezer maand publiek verkocht worden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Vertrekkende schepen.
- Vracht en passage naar Rotterdam, per het snelzeilend Nederlands fregatschip JAVA, kapt. H. Hagers, hebbende zeer goede inrichtingen voor de overvoer van passagiers. Adres bij Van Ommeren, Rueb & Co.
- Passage naar Nederland per het snelzeilend barkschip PRINSES SOPHIA, kapt. A.J. Verschuur, hebbende bijzonder goede inrichtingen voor de overvoer van passagiers en zullen in het begin der maand juli van hier vertrekken.
Adres bij de gezagvoerder te Samarang of alhier bij Van Ommeren, Rueb & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Aangekomen:
6 juni. Nederlands schip (opm: fregat) MARGARETHA JOHANNA, kapt. M. Schou, vertrokken van Amsterdam de 6e februari.
7 juni. Nederlands schip KORTENAAR, kapt. B.P. Martens, vertrokken van Rotterdam de 21e februari, met een passagier.
8 juni. Nederlands schip DE ZEEUW, kapt. C. Abrahamsz., vertrokken van Middelburg de 23e februari; Nederlands schip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelzang, vertrokken van Dordrecht de 21e februari; Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. R. Limon, terug uit zee; Nederlandse bark MOSAMBIQUE, kapt. T.J.J. Bouman, vertrokken van Rotterdam de 8e februari, met twee passagiers.


Datum: 12 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, van Cheribon met koffie en suiker; PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper, met suiker, koffie, peper en bindrottingen; JAVAAN, kapt. G. Eylers, van Soerabaya met koffie, rijst, tin, bindrottingen en koehuiden; JUFFROUW STIJNTJE, kapt. H.E. Boll, van Koningsbergen met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De stoomschepen KONING WILLEM DE TWEEDE en LAURENS KOSTER, met derzelver inventarissen en toebehoren, alsmede het lichterschip, genaamd DE VROUW MARIA, aan de steiger of brug aan het Oude Bolwerk, aan de Boompjes te Rotterdam, welke op donderdag laatsleden door de notaris Jan van der Hoop Jac Zn., in het Lokaal voor Publieke Verkopingen aan de Gelderschekade te Rotterdam zijn geveild, zullen aldaar op donderdag de 15e juni aanstaande, des middags ten 12 ure, door de gemelde notaris definitief worden afgeslagen. Inmiddels zijn nadere onderrichtingen te bekomen ten kantore van dezelve notaris, alsmede bij de makelaars H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, te Rotterdam.


Datum: 13 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het gezinkt Nederlands kofschip GERHARDUS HENDRIKUS, kapt. G.J. van der Velde; vertrekt de 14e dezer.
Naar Sunderland, het Nederlands kofschip VROUW GEERTJE, kapt. B.J. Bakker.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rouaan, het Nederlands smakschip JONGE JAN, kapt. H.K. Tentes.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. P. v.d. Wiel.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga, vertrekt de 16e dezer.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoener-hoekerschip VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer, om de 15e dezer te vertrekken.
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt.. L.K. Schut, ligt gereed.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip JETSKA ANTINA, kapt. K.E. Vos.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip KOLONEL KOOPMAN, kapt. Nanning Olufs, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, om de 28e dezer te vertrekken.
Adres ten kantoren van De Vries & Co., cargadoors aldaar en bij Smith & Co., alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam liggen in lading:
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A.G. Nieveen. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wijnstok. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. G.W. Stuit. Adres bij Blikman en Company.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. G.E. Dyk.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip ANNEGINA, kapt. H.W. Pekelder.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HELENA, kapt. Ruurt A. Hazewinkel.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Kopenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. De nieuw gebouwde Nederlandse kof JENNY, kapt. A.H. v. Wyk.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip AMSTEL, kapt. Jan Hakker.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. H.B. van der Werff. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Rostock. Het Nederlands smakschip WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrands.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip AUKJEN, kapt. G.A. Veenstra.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlandse smakschip DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip HILLEGINA CHRISTINA, kapt. G.E. Broekema.
Adres bij Blikman en Co.
Wismar en Rostock. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Meier.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping te Dordrecht in het Nederlandsch Koffijhuis bij J. Zahn, ten overstaan van de notaris Schultz van Haegen, residerende binnen gemelde stad, van:
- Een dertigste aandeel in het tweedeksfregatschip, genaamd de GENERAAL BARON VAN GEEN, in de vaart op Oost-Indië.
- Een aandeel in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreedrij, waarbij volgt het aandeel in de reservekas.
- Een aandeel in het gezinkt Kofschip, genaamd de HOOP.
Alles meer gedetailleerd bij aanplakbiljetten omschreven.
Van al hetwelk de veiling zal geschieden op zaterdag 24 juni 1843, des voormiddags ten half twaalf ure, en de finale verkoop op zaterdag de eerste juli daaraanvolgende, ter ure voorschreven.
Nadere onderrichting ten kantore van voornoemde notaris, zomede ten kantore van de notaris De Reus, binnen gemelde stad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. De Vries, van Bordeaux naar Brussel, te Cowes met schade binnengelopen, is volgens bericht van Antwerpen d.d. 6 juni in de haven gehaald om te repareren. Voor bergloon was 145 (opm: pond sterling?) gevraagd waartegen kapt. De Vries voor de admiraliteit zou appelleren.


Datum: 14 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Waterford, 8 juni. Het Nederlands schip SPRUIT, kapt. Karsyns (opm: kof DE SPRUIT, bouwjaar 1838; kapt. Aarent Harms Karsiens), van Schiedam naar Liverpool, is op een mijl afstand van hier (te Rathwheelan Cove) totaal verongelukt; drie man der equipage zijn omgekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 juni. Gisteren is van hier vertrokken de oorlogsstoomboot BROMO, welke gepasseerde jaar van ’s rijks werf is te water gelaten, ten einde een proefreis naar Vlissingen te doen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 10 juni. Op heden is van hier naar Vlissingen vertrokken Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, commandant luit. ter zee 1e kl. Hinlopen, tot het overbrengen van de etat major en verdere bemanning naar het nieuw gebouwde stoomschip DE CYCLOOP, welke bodem te Vlissingen dezer dagen van stapel zal lopen en daarna in dienst zal worden gesteld, onder bevel van de luit. ter zee 1e kl. A.A. Bolken.
De 20e juni zullen van hier zeilen Zr.Ms. fregatten DE SAMBRE en DE JASON, de korvet DE CASTOR en de brik DE PIJL, om zich te Vlissingen te verenigen met de overige oorlogsschepen aldaar. Naar men verneemt, zal op de 1e juli het eskader van Vlissingen uitzeilen. Hetzelve zal bestaan uit de volgende oorlogsschepen:
Zr.Ms. fregatten DE RHIJN, commandant kapt. ter zee Z.K.H. Prins Hendrik; DE SAMBRE, kapt. ter zee Kist; DE JASON, kapt. ter zee Van de Plaat; de korvetten DE CASTOR, kapt. luit. Söhngen; DE BOREAS, kapt. luit. Grave van Limburg Stirum; DE HAAY, luit. ter zee 1e kl. Voet; Zr.Ms. stoomschip BROMO, luit. ter zee 1e kl. Smit van de Broeke.
Naar men verneemt, zal dit eskader een kruistocht naar het Noorden ondernemen en alsdan denkelijk ook IJsland aandoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 7 juni. De equipage van het schip ALKMAAR, kapt. Broersma, van Bergen naar St. Petersburg, in de Oostzee gezonken (opm: zie AH 290543), is heden morgen alhier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal, vermoedelijk in de loop der maand juli aanstaande, van Amsterdam vertrekken het snelzeilend tweedeks gekoperd fregatschip ANNA PAULOWNA, gevoerd bij kapt. W. Bek Wz., varende een bekwame scheepsdokter. Families en bijzondere personen van deszelfs wel ingerichte kajuit, met alle vereiste gemakken voorzien, voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken of iemand enige goederen te verzenden hebbende, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat.


Datum: 15 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Volgens berichten uit Java was aangekomen te Batavia de 9e februari AMPHITRITE (opm: fregat), kapt. J.K. de Jong, van Amsterdam, hebbende op de reis alle topmasten, stengen, veel tuigage en zeilen verloren. (opm: zie RC 170643)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. G.J. Das, om in de volgende week te vertrekken.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. P. v.d. Wiel.
Naar Abbeville, het Nederlands smakschip (opm: tjalk) JONGE JAN, kapt. H.K. Rentes.
Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga, vertrekt de 16e dezer.
Naar Liverpool, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ELISE, kapt. J.J. Spiegelberg, van Memel; TOLF BRODRE, kapt. J.M. Bull, van Drammen, beiden met hout; JOHN GIBSON, kapt. R. Gibson, en MANSFIELD, kapt. W.M. Pherson, beiden van Grangemouth, met ruw ijzer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De houders der cognossementen over 1 fust brandewijn, gemerkt FA en 1 okshoofd wijn gemerkt GB, aangebracht van Bordeaux, per het schip (opm: kof) MARIA, kapt. B.G. Smit, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors van Ulphen & Ruys, alhier.


Datum: 16 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenland. Vlissingen, 13 juni. Z.Exc. de directeur-generaal voor de marine, J.C. Rijk, kwam alhier zondag in de namiddag aan, vergezeld van deszelfs adjudant, de luit. ter zee ridder van Kattendyke. Gisteren inspecteerde Z.Exc. het fregat DE RIJN, de korvet BOREAS en de brik DE LYNX, zowel als de voor het station op de Schelde bestemde kanonneerboten; heden was Z.Exc. tegenwoordig bij het te water laten van de nieuw gebouwde rijksstoomboot DE CYCLOOP, welke ten twee ure van de maritieme werf alhier met het beste gevolg van stapel liep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de avond van 4 dezer is in het Oostersparregat aan de Wester Eems, verongelukt het Nederlands kofschip genoemd MARIA CHARLOTTE, kapt. Kip, laatst gekomen van Delfzijl (opm: zie RC 300343) en bestemd naar Brugge (België) beladen met haver, waarvan de equipage zich heeft gered (opm: zie ook PGC 140743).
(opm: bouwjaar 1809, kapt. Roelf Derks Kip; het kajuitschip GEERTJE was tot verkoop in 1842 door J.W. Bootsma gebruikt voor zijn beurtdienst Sneek-Amsterdam; boekbinder J.Ph. Brandt, Amsterdam, typeerde zijn aankoop als een kof en gaf haar de naam MARIA CHARLOTTA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande de schepen MARGARETHA ELISABETH, kapt. De Groot, 3 januari van Newport naar Dordrecht vertrokken (opm: kapt. Jan Berends de Groot, zie AH 100443), de ONDERNEMING, kapt. Detmers (opm: kof, bouwjaar 1836; kapt. Geuchien Detmers), in de maand november j.l. van Nakskov naar Holland vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris O.J. Ruardi, te Sloten, zal, op donderdagen den 22 juni 1843, bij de beschrijving en den 29 dito, bij de finale toewijzing, telkens des voormiddags ten elf ure, ten huize van de weduwe Marten Jacobs Visser, in het logement de Zeven Wouden te Sloten, publiek, presenteren te verkopen een hektjalkschip, de HOOP genaamd, groot 77 ton, met deszelfs zeil en treil, staande en lopende want en verder scheepstuigage, liggende in de Gracht te Sloten; bij finale toewijzing dadelijk te aanvaarden.
(opm: vermoedelijk een binnenvaarder; zonder naam van de kapitein niet als zeeschip te identificeren)


Datum: 17 juni 1843


Krant:
  JC - Javasche Courant

Scheepsberichten. Batavia. Aangekomen:
13 juni. Nederlandse bark PROTEUS, kapt. F. Guijt, vertrokken van Amsterdam de 3e januari; dito schip (opm: fregat) DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. C.C. Kroger, vertrokken van Amsterdam de 1e maart; dito schip OCEAAN, kapt. N.D. de Boer, vertrokken van Amsterdam de 4e dito.
14 juni. Nederlandse bark MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. C.J. Berghuis, vertrokken van Amsterdam de 1e maart; dito bark STRAAT SUNDA, kapt. H.M. Volkertsen, vertrokken van Amsterdam de 17e februari, met 1 passagier; dito bark LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, vertrokken van Rotterdam de 23e februari; dito bark LIBRA, kapt. U. Trip, vertrokken van Rotterdam de 23e dito.
15 juni. Nederlands schip PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. J.R. Butter, vertrokken van Schiedam de 8e februari; dito schip THEODORA EN SARA, kapt. T. Schut, vertrokken van Amsterdam de 23e februari; dito schip DE IJSTROOM, kapt. J.P. Deterding, vertrokken van Amsterdam de 6e februari.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Men verneemt dat de stoomschepen KONING WILLEM DE TWEEDE en LAURENS KOSTER (opm: zie AH 220543) door een combinatie van enige heren zijn aangekocht, ten einde eerstdaags de vaart op Antwerpen vice versa te hervatten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Het schip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, van Amsterdam te Batavia aangekomen, heeft, volgens brief van daar van de 11e februari, de 25e oktober, op 30 gr. 17 min. noorderbreedte en 19 gr. 16 min. westerlengte, een hevige orkaan doorgestaan, waarbij al de stengen benevens de kluiverboom en al de daaraan staande zeilen, staande en lopende want, over boord geraakten, en, ter voorkoming van verdere schade, weggekapt werden, hebbende door het slingeren langs zijde p.m. 150 bladen koper verloren; de kapitein had de geledene schade met waarloos rondhout en doek zo goed mogelijk hersteld, doch moest kielen en zou ten dien einde naar Soerabaya verzeilen; het schip was dicht gebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. P. de Best.
Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Lupcke.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip FACTORY, kapt. M.W. Swart.
Hebbende beide schepen uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip (opm: fregat) ANNA EN LOUISA, kapt. G.J. van der Mey, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens brief van Cowes, dd. 13 juni, de vorige morgen op de hoogte van Portland gepraaid en bevond zich die dag met een loods aan boord te Cowes voor de wal, doch was door de hevige oostenwind verhinderd aldaar binnen te komen; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helvoetsluis, 15 juni. Kapt. M. Moute rapporteert, dat de schoener AMELIA, kapt. A. Mackie, van Grangemouth, geladen met ijzer, gisteren op de Bol van den Hindert is verongelukt; de equipage en een gedeelte der tuigage is door de schokker DE STAD BRIELLE, schipper A. van Leeuwen gered en op de Goeree aan wal gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. E.T. Zoutman, van Dantzig met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Allen, die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen de heer Johannes Jacobus Boon, in leven koopvaardij-kapitein, gevoerd hebbende het schip WEST-INDIË, en de 15e oktober 1842, te Paramaribo overleden, gelieven daarvan, voor of op de 15e juni 1843 schriftelijke aangifte te doen te kantore van de notarissen Louwerse & Biesma Simons, te Amsterdam.


Datum: 19 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW ALBERDINA, kapt. De Jonge (opm: tjalk, bouwjaar 1840, kapt. Roelf Wessels de Jonge), van Hamburg met balken naar Groningen, is in de namiddag van 12 juni op Schiermonnikoog gestrand en van boven gebroken; de equipage heeft zich met de boot gered. (opm: zie ook AH 120843)


Datum: 20 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, om de 28e dezer te vertrekken.
Adres ten kantoren van De Vries & Co., cargadoors aldaar en bij Smith & Co., alhier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip HOOP, kapt. A. Pronk, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand juli te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om spoedig te vertrekken, het Nederlands fregatschip DELFT, kapt. B.J. Muller; hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. R. Dekker, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ANNA GEERTRUIDA, kapt. L.A.J. Boulet, van Amsterdam. Adres bij Canne en Balwé en Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip CATHARINA JOHANNA, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip POLLUX, kapt. A.P. Klein, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co., d’Arnaud en Co. en Jan Daniels en Zn. en Arbman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OOST-INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker Gzn., van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE ADELAAR, kapt. D. Smit, van Rotterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman, d’Arnaud en Co. en Jan Corver en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer. Sluit 28 juni.
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het brikschip TRITON, kapt. J.J. Kiers, van Koog aan de Zaan.
Adres bij Jan Corver en Co. Sluit 20 juni.
Suriname. Het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd driemast galjoot DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het brigantijnschip DE KOOPHANDEL, kapt. Frans Popken, van Rotterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 17 juni.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gezinkt Nederlands schoener-kofschip KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Montevideo. Het gekoperd schoener-kofschip PLATA, kapt. J.H. Henning, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlandse schoener kofschip ANJA, kapt. J.A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne. Het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. S.G. Hobma.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het brikschip LISETTE, kapt. F. Gribnitz. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Genua en Livorno. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener-kofschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy.
Genua en Livorno. Het gezinkt driemast galjootschip DE DRIE BROEDERS, kapt. H.J. Hubert. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip PIETER, kapt. J.H. de Weerd.
Adres bij Jan Corver en Co.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. J. Venster.
Adres bij De Grys en Co.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE JAGER, kapt. G.J. Weyland.
Adres bij Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. K.J. Zeven.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het Nederlands schoener-kofschip HOOP EN FORTUIN, kapt. E.A. Niehoff. Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het gezinkt Nederlands schoener-kofschip HELENA, kapt. L.P. Stratingh. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Marseille. Het Nederlands schoener kofschip HENRIETTA, kapt. A. de Haan.
Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé. Vertrekt voor of op 20 juni.
Marseille. Het Nederlands kofschip EIZO DE WENDT, kapt. D.W. Hellinga.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Marseille. Het gezinkt Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Nantes. Het Nederlandse kofschip DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok. Vertrekt 10 juni. Adres bij Jan Corver en Comp..
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra.
Adres bij Jan Corver en Co. vertrekt 15 juni.
Syra of Syra en Smirna. Het Nederlands kofschip ARCHIPEL, kapt. J.A. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van de Bey en Co.
Syra, Smirna en Konstantinopel. Het gekoperd schoenerschip WILHELMINA SOPHIA, kapt. T. Deetjen, van Bremen. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Syra en Smirna. Het Nederlands schoener-kofschip JAN JACOB, kapt. B.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het Nederlands schoener-kofschip JACOBINA BARBARA, kapt. K.Z. Schut. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoveling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JEZELINA, kapt. R.R. Legger.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wijnstok. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. G.W. Stuit. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: tjalk) HENDRIKA, kapt. G.E. Dijk.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip ANNEGINA (opm: tjalk ANNEGIENA), kapt. H.W. Pekelder. Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HELENA, kapt. Ruurt A. Hazewinkel.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Kopenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. De Nieuw gebouwde Nederlandse kof JENNY, kapt. A.H. v. Wyk.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, De Vries en Co. en F. der Kinderen en Zn.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip AMSTEL, kapt. Jan Hakker.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. H.B. van der Werff. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Riga. Het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. J.J. Zelling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Rostock. Het Nederlands smakschip WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrands.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip AUKJEN, kapt. G.A. Veenstra.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlandse smakschip DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip HILLEGINA CHRISTINA, kapt. G.E. Broekema.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlandse kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Wismar en Rostock. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Meier.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Wismar en Rostock. Het Nederlands kofschip ALIDA SOPHIA, kapt. H.J. Gnodde.
Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Zylstra, van Banjoewangie met koffie, suiker, huiden en bindrottingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MARY’S, kapt. R. Irvin, van Seaham, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 juni. Gisteren morgen is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, bestemd naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van affaire presenteert men uit de hand te verkopen: Een welbezeild Hek Tjalkscheepje, met complete inventaris, oud 6 jaren, lang 16 el 576 streep, wijd 4 el 292 streep, hol naar evenredigheid, en geschikt om 20 lasten te laden. Te bevragen met franco brieven bij schipper Jan Oepkes, te Terschelling.


Datum: 21 juni 1843


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia. Aangekomen de 16e juni: Nederlands schip MAASSTROOM, kapt. H. Schuth, vertrokken van Rotterdam de 21e februari, met 1 passagier; dito bark PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, vertrokken van Amsterdam de 6e februari, met 1 passagier; Nederlandse bark AL MOCHLARIE, kapt. Sech Mochamat Obit Baraoan, vertrokken van Singapore de 16e mei.

DC 220643
Dordrecht, 21 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW CLAZINA (opm: tjalk VROUW KLAZINA), kapt. R.J. Kraijer, van Weiner (opm: vermoedelijk Weener), leegscheeps.


Datum: 23 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Marseille, het Nederlands gezinkt hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARIA ALETTA, kapt.. L.K. Schut, ligt gereed.
Naar Abbeville, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. H.A. Vegter, om spoedig te vertrekken.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip SARA, kapt. H.G. Botje.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Batavia met koffie, sigaren, bindrotting, sapanhout, suiker en cassiafistula.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: kof) ARENDINA ELISABETH, kapt. G.H. Boerhave, van Pernau naar Port á Port, met schade aan zeilen te Douvres binnen, heeft 11 juni de reis voortgezet.


Datum: 24 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 juni. Woensdag is op ’s Rijks werf te Amsterdam van stapel gelopen Zr.Ms. korvet van 26 stukken, genaamd VAN SPEYK.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, om de 28e dezer te vertrekken. Adres ten kantoren van De Vries & Co., cargadoors aldaar en bij Smith & Co., alhier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. P. de Best. Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Lupcke.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip FACTORY, kapt. M.W. Swart.
Hebbende beide schepen uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om spoedig te vertrekken, het Nederlands fregatschip DELFT, kapt. B.J. Muller; hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aangaande het schip (opm: bark) MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Suriname naar Amsterdam bestemd, te Barbados lek binnengelopen, wordt van daar volgens brief, dd. 19 mei gemeld, dat hetzelve 8 duim water in een uur maakte en na gehouden inspectie moest lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld en G.J. Boelen, makelaars, zullen te Amsterdam, op maandag de 26e juni 1843 des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen:
- vier twee en dertigste parten in het Nederlands gekoperd fregat JUPITER, gevoerd bij kapt. J.K. de Jong,
- vier twee en dertigste parten in het Hollands gekoperd fregat CATHARINA JOHANNA, gevoerd bij kapt. J.E. Schneebeeke.
Nadere informatiën te bekomen bij de bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NIJE PROVEN, kapt. A. Dam, van Bergen, met stokvis en traan, en CHRISTIAN AGATHA, kapt. A. Lorensen, van Holmstrand, met hout. (opm: beide buitenlanders)


Datum: 26 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA EN LOUISA, kapt. G.J. van der Meij, van Batavia met bindrottingen.
(opm: bindrotting lijkt de enige lading te zijn geweest; dit laagwaardige product wordt meestal meegenomen om het ruim op te vullen wanneer er onvoldoende beter betalende goederen beschikbaar zijn; een teken aan de wand dat er door de reders grote verliezen werden geleden, vergelijk PAN 050843; vermoedelijk was de [paniek?] verkoop van het fregat, zie AH 050943 en 270943, het rechtstreekse gevolg)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Heden overleed mijn veel geliefde echtgenoot, Cornelis Gips, in de ouderdom van bijna 65 jaren.
Dordrecht, 22 juni 1843, Magdalena Bouman, Wed. Corns. Gips, mede uit naam mijner kinderen en behuwd-kinderen.
N.B. De zaken worden onder dezelfde Firma van Cornelis Gips en Zonen voortgezet.


Datum: 27 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 24e juni.
Het schip (opm: kof) ELSJE, kapt. H.H. Potjer, van Cardiff naar Rotterdam, te Penzance binnen, heeft, na van de geledene schade hersteld te zijn, de 22e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Marseille, het Nederlands gezinkt hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Abbeville, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. H.A. Vegter, om spoedig te vertrekken.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip SARA, kapt. H.G. Botje.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip HOOP, kapt. A. Pronk, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop der maand juli te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. G.J. Das.
Naar Rouaan, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. P. v.d. Wiel.
Liggende beide gereed. Adres bij Joh.ˢ Ooms E. Zn. & Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip MARIA CATHARINA, kapt. P. de Best. Adres bij Boutmy & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE HOOP, kapt. J.C. Radeloff, van Suriname met suiker, koffie, cacao, katoen, rum en kwassiehout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Dantzig. Het Nederlands kofschip HET AVONTUUR, kapt. G.E. Hoseling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlands kofschip JEZELINA, kapt. R.R. Legger.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wijnstok. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. G.W. Stuit. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip HENDRIKA, kapt. G.E. Dyk.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip ANNEGINA, kapt. H.W. Pekelder.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HELENA, kapt. Ruurt A. Hazewinkel.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip REINTJE, kapt. L.P. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip MARGARETHA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
Koppenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER, kapt. J.H. de Weerd.
Adres bij Jan Corver en Comp. En Nobel en Holtzapffel.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip MARGINA (opm: MARCHIENA), kapt. P.N. Huizing. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Comp.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. H.B. van der Werff. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Riga. Het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. J.J. Zelling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes.
Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Rostock. Het Nederlands smakschip WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrands.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlands kofschip AUKJEN, kapt. G.A. Veenstra.
Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlandse smakschip DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip HILLEGINA CHRISTINA, kapt. G.E. Broekema.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlandse kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Wismar en Rostock. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Meier.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Wismar en Rostock. Het Nederlands kofschip ALIDA SOPHIA, kapt. H.J. Gnodde.
Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 14 februari l.l. zijn van Banjoewangie vertrokken de barkschepen PICTURA, kapt. Brouwer, en LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Groeneveld Cadée, de eerste naar Dordrecht, de laatste naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De 20 dezer is op de hoogte van Falmouth gepraaid, het op 6 februari l.l. van Banjoewangie naar Dordrecht vertrokken fregatschip BATO, kapt. J. Keyser.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Afslag en definitieve toewijzing. De notaris Schultz van Haegen te Dordrecht zal, op zaterdag de eerste juli aanstaande, des voormiddags ten half twaalf ure, in het Koffijhuis bij Jilles Zahn, over het Marktplein, binnen gemelde stad, overgaan tot de afslag en finale verkoping van:
- Een dertigste aandeel in het fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN.
- Een aandeel in de Dordrechtsche Scheepsreederij.
- Een achtste aandeel in het kofschip de HOOP.
Waarvan de veiling op zaterdag 24 juni jongstleden heeft plaats gehad.
Nadere informatie ten kantore van voornoemde notaris, zo mede ten kantore van de notaris De Reus, binnen gemelde stad.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 26 juni. De 16e februari l.l. is kapt. W. Veeneman, voerende het schip (opm: bark) MERCURIUS, na een reis van 125 dagen, te Batavia aangekomen. Het schip was in goede staat, doch de kapitein en een gedeelte der equipage waren zeer ongesteld geweest, doch begonnen nu weder te beteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA ELISA, kapt. Jones (opm: buitenlander), van Liverpool naar Antwerpen, is 13 juni te Milford lek binnengelopen.


Datum: 28 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd, van St. Petersburg met potasch, talk, paardenhaar, bedveren en hennep; JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer, van Dantzig met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. R. Dekker, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ANNA GEERTRUIDA, kapt. L.A.J. Boulet, van Amsterdam. Adres bij Canne en Balwé en Floris der Kinderen en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip POLLUX, kapt. A.P. Klein, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Co., d’Arnaud en Co. en Jan Daniels en Zn. en Arbman.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OOST-INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker Gz., van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE ADELAAR, kapt. D. Smit, van Rotterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman, d’Arnaud en Co. en Jan Corver en Co. Sluit voor 12 juli.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer. Sluit 28 juni.
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd driemast galjoot DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gezinkt Nederlands schoener-kofschip KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Montevideo. Het gekoperd schoener-kofschip PLATA, kapt. J.H. Henning, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. S.G. Hobma.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener-kofschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy.
Genua en Livorno. Het gezinkt driemast galjootschip DE DRIE BROEDERS, kapt. H.J. Hubert. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Z. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. J. Venster.
Adres bij De Grys en Co.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE JAGER, kapt. G.J. Weyland.
Adres bij Nobel en Holtzapffel.
Liverpool. Het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. K.J. Zeven.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het Nederlands schoener-kofschip HOOP EN FORTUIN, kapt. E.A. Niehoff. Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua. Het gezinkt Nederlands schoener-kofschip HELENA, kapt. L.P. Stratingh. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Marseille. Het Nederlands kofschip EIZO DE WENDT, kapt. D.W. Hellinga.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Marseille. Het gezinkt Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zyl.
Adres bij Jan Corver en Comp. En Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederlands kofschip ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Syra of Syra en Smirna. Het Nederlands kofschip ARCHIPEL, kapt. J.A. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van de Bey en Co.
Syra, Smirna en Konstantinopel. Het gekoperd schoenerschip WILHELMINA SOPHIA, kapt. T. Deetjen, van Bremen. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Syra en Smirna. Het Nederlands schoener-kofschip JAN JACOB, kapt. B.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het Nederlands schoener-kofschip JACOBINA BARBARA, kapt. K.Z. Schut. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Maandag 26 juni. Nieuwe Stads-Herberg aan het Y.
No.1. - 1/32 part in het gekoperd fregatschip JUPITER, kapt. K.J. de Jong. NLG. 3950. In slag NLG 50. B.D. Bosscher. Liggende alhier.
No.2. - 1/32 als boven NLG 3800. In slag NLG 200. H.J. Rietveld.
No.3. - 1/32 als boven NLG 4000. In slag NLG 50. G.J. Boelen.
No.4. - 1/32 als boven NLG 4000. In slag NLG 60. J. Corver.
No.5. Het 1/8 part in het gekoperd fregatschip CATHARINA JOHANNA is uit de hand verkocht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Aangekomen:
25 juni. Nederlands schip INDIA, kapt. D. Keus, vertrokken van Rotterdam de 8e maart, met drie passagiers.
26 juni. Nederlands schip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. L.G. Verbeek, vertrokken van Rotterdam de 24e februari.


Datum: 29 juni 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: COURIER, kapt. P.P. Poppens, van Malaga en Gibraltar met tabak, koopmanschappen, lood, ansjovis, rozijn, huiden, mandjes, pijp en wijn.


Datum: 30 juni 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CUBA, kapt. J. Visser, van Havana met suiker, honing, tabak, koffie en sigaren.


Datum: 01 juli 1843


Krant:
  JC - Javasche Courant

Postkantoor. Op morgenmiddag ten één uur zullen aan het postkantoor te Weltevreden, brieven pakketten worden gesloten, voor het Nederlands schip ANNA EN ELIZA (opm: fregat ANNA EN ELISE), kapt. E.J. Drent naar Japan en per de Nederlandse (opm: vermoedelijk N.O.I.) brik TWEE GEZUSTERS, kapt. Pieper naar Padang.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlands schip STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe, van Amsterdam de 7e maart, met één passagier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Zr.Ms. fregat DE RIJN, is de 27e dezer uit ’s Rijks dok te Vlissingen gehaald, ten einde zich bij de overige schepen van het eskader, dat zich aldaar ter rede verzamelt, te voegen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Het schip ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer, van Liverpool naar Nerva, te Gothenburg lek binnen, heeft de 16e dezer, na volbrachte reparatie, de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotteerdam, 30 juni. Het schip (opm: fregat) SUZANNA CHRISTINA, kapt. B.M. Corbière, van Amsterdam naar Batavia, te Lissabon zwaar lek binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de 14e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip PIETER EDUARD (opm: brik), kapt. M. Jurgens, van Nickerie naar Amsterdam, te Cowes binnen, heeft, na van de geleden schade hersteld te zijn, de 25e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Marseille, het Nederlands gezinkt hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Stettin, het Nederlandse kofschip CHRISTINA MARIA, kapt. J. Stuiveling.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip SARA, kapt. H.G. Botje.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Lupcke.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip FACTORY (opm: FACTORIJ), kapt. M.W. Zwart.
Hebbende beide schepen uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 juni. Gisteren middag is het fregatschip BATO, kapt. J. Keyser, te Brouwershaven binnengekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Den 27 dezer werd op ‘s Rijks werf te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten. Zr.Ms. stoomschip VESUVIUS, van 7 stukken. Nadat HH. KK. HH. prins Hendrik der Nederlanden en de erfgroothertog van Saksen-Weimar-Eisenach hiervan getuigen waren geweest, waarbij Zijne Excellentie de minister van marine almede tegenwoordig was, hebben die vorstelijke personen, onder geleide van de kapitein ter zee Ver Huell, directeur der marine aldaar, de magazijnen van ‘s Rijks werf in ogenschouw genomen, en zijn, na enige verversingen bij de directeur der marine gebruikt te hebben, naar de residentie teruggekeerd.


Datum: 03 juli 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J.R. Holst, F. der Kinderen, J. Corver, H.J. Rietveld, B.D. Bosscher en G.J. Boelen makelaars, zullen de 17e juli 1843, des avonds ten zes ure, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen:
Een extra welbezeild, gekoperd Nederlands fregatschip, genaamd DE VEREENIGING, gevoerd door kapt. A.A. Herman.
Volgens meetbrief lang 32 ellen, wijd 5 ellen, 87 duim, hol 4 ellen 92 duim en alzo gemeten op 411 tonnen of 217 lasten, breder bij inventaris omschreven en nader onderricht bij de makelaars voornoemd of bij de cargadoors De Vries & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA, kapt. H.D. van Wijk, van Batavia met koffie, nootmuskaat, folie, notenzeep en bindrottingen.


Datum: 04 juli 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om spoedig te vertrekken, het Nederlands fregatschip DELFT, kapt. B.J. Muller; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Marseille, het Nederlands gezinkt hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip SARA, kapt. H.G. Botje.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip HOOP, kapt. A. Pronk. Hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: IMMAGONDA SARA KLASINA, kapt. H. Zoetelieff, van Batavia met koffie, suiker, peper, cocheville (opm: uit luizen gemaakte rode verfstof), tin en bindrotting; PETRUS, kapt. A. Stokvliet, van Batavia met koffie, suiker, huiden, tin en bindrotting; ANNA MARIA HENRIETTE, kapt. H.F. Zeylstra, van Batavia met koffie, suiker en bindrotting; HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K.J. de Feijfer, van Batavia met koffie, suiker, indigo en bindrotting; ELISABETH ANTOINETTE, kapt. A.H. Bezier, van Batavia met koffie, suiker, peper, tin en bindrotting; PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. J.A.K. van Hasselt, van Batavia met koffie, suiker, peper, tin en bindrotting; PIETER EN EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Nickerie met suiker, koffie en katoen; VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Suriname met suiker, koffie, katoen en cacao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig. Het Nederlands kofschip JEZELINA, kapt. R.R. Legger.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Dantzig. Het Nederlands kofschip MEINSINA, kapt. W.T. Kuyper.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip WILHELMINA, kapt. E.A. Meyer.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip REINTJE, kapt. L.P. Teensma.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip MARGARETHA, kapt. R.P. Bossinga.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Koppenhagen. Het Nederlands smakschip ANNA CLARA, kapt. A.T. Ekamp.
Adres bij Da Costa en Bueno. Vertrekt 5 juli.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhoff.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Landeweer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit.
Adres bij Kranenborg en Zonen. Vertrekt 9 juli op verbeurte der vracht.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip PIETER, kapt. J.H. de Weerd.
Adres bij Jan Corver en Comp. en Nobel en Holtzapffel.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip MARGINA, kapt. P.N. Huizing.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Comp.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. H.B. van der Werff. Adres bij J.C. van Oven en Zn.
Riga. Het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. J.J. Zelling.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands smakschip WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrands.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlandse smakschip DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands kofschip HILLEGINA CHRISTINA, kapt. G.E. Broekema.
Adres bij Blikman en Co.
Stettin. Het Nederlandse kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe..
Wismar en Rostock. Het Nederlands kofschip ALIDA SOPHIA, kapt. H.J. Gnodde.
Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.


Datum: 05 juli 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenland. Rotterdam, 3 juli. Men meent met zekerheid te kunnen mededelen, dat op ’s Rijks werf alhier eerlang weer vier schepen zullen worden op stapel gezet en wel een oorlogskorvet, een groot stoomschip en twee oorlogsschooners.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen: het snelzeilend fregatschip DELTA, van Dordrecht, groot circa 500 lasten, gevoerd wordende door kapt. G. Crans en voorzien van een geëxamineerde dokter. Voor goederen en passagiers, waarvoor hetzelve bijzonder is ingericht, gelieve men zich te adresseren bij de cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip PRINSES SOPHIA, gevoerd door kapt. P.S. Matzen, hebben uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voert een bekwame scheepsdokter. Adres voor passagiers en goederen bij de cargadoors J. Daniels & Zn. & Arbman en H. Gullen, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OOST-INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker Gz., van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zn.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CASTOR, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman, d’Arnaud en Co. en Jan Corver en Co. Sluit voor 12 juli.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. R. de Weerdt, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zn.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip DE JAVAAN, kapt. G. Eylers, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip CHRISTINA, kapt. W.C. Ran, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bek Wz., van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OOST-INDIE, kapt. J. Engelenburg, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, van Amsterdam. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman, d’Arnaud en Co. en Jan Corver en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OSIRIS, kapt. J.H. Hazewinkel, van Dordrecht. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman.
Batavia. Het nieuw gebouwd gekoperd fregat PRINSES SOPHIA, kapt. F.A. Matzen, van Amsterdam. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman en H. Gullen.
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd driemast galjoot ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gezinkt Nederlands schoener-kofschip KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip DE HOOP, kapt. J.C. Radeloff, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd driemast galjoot NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D.H. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Montevideo. Het gekoperd schoener-kofschip PLATA, kapt. J.H. Henning, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Rio de Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen. Adres bij Kranenborg en Zonen en H. Verweyde Cz.
Rio Janeiro. Het gezinkt Nederlands schoener hoekerschip DE JONGE ARIE, kapt. S. Post. Adres bij H. Verweyde Cz.
Bayonne. Het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. S.G. Hobma.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het nieuw gezinkt Nederlands schoener-kofschip ARJEN BROUWER, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy.
Genua en Livorno. Het gezinkt driemast galjootschip DRIE BROEDERS, kapt. H.J. Hubert. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno. Het kopervast brigantijn ANTJE BRONS, kapt. B.F. Fisser, van Emden. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar. Het Nederlands kopervast schoenerschip DE COURIER, kapt. P.P. Poppens. Adres bij Van den Bey en Co. Vertrekt 25 juli.
Konstantinopel. Het Nederlands schoener-kofschip HOOP EN FORTUIN, kapt. E.A. Niehoff. Adres bij Jan Corver en Co. en J. Langeveld.
Lissabon. Het gekoperd Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Z. en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip DE JAGER, kapt. G.J. Weyland.
Adres bij Nobel en Holtzapffel.
Liverpool. Het Nederlands kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz.
Livorno en Genua. Het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. K.J. Zeven.
Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Livorno en Genua. Het gezinkt Nederlands schoener-kofschip HELENA, kapt. L.P. Stratingh. Adres bij Van den Bey en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Marseille. Het Nederlands kofschip EIZO DE WENDT, kapt. D.W. Hellinga.
Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Marseille. Het gezinkt Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap.
Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zyl.
Adres bij Jan Corver en Comp. en Canne en Balwé.
Port á Port. Het Nederland
s kofschip ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen. Adres bij Jan Corver en Comp.
Syra of Syra en Smirna. Het Nederlands kofschip ARCHIPEL, kapt. J.A. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van de Bey en Co.
Syra en Smirna. Het Nederlands schoener-kofschip JAN JACOB, kapt. B.H. Lutje.
Adres bij Van den Bey en Co.
Trieste. Het Nederlands schoener-kofschip JACOBINA BARBARA, kapt. K.Z. Schut. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.


Datum: 06 juli 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Van Vlissingen meldt men de 3e dezer: Gisteren morgen kwam alhier ter rede Zr.Ms. stoomschip CERBERUS, luitenant der eerste klasse J. May, van Hellevoetsluis, welke zich bij het ter rede liggend smaldeel heeft gevoegd.
Zr.Ms. stoomschip DE LEEUW kwam gisteren avond alhier ter rede, aan boord hebbende Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden. Uit hoofde het stoomjacht door de hoge zee het fregat DE RIJN niet genoeg kon naderen, ging hoogstdezelve ter rede in een sloep over en kwam alzo aan boord van genoemd fregat. Heden morgen werden door het ter rede liggende eskader ereschoten gedaan.
De aankomst van Zr.Ms. Stoomschip BROMO wordt ieder ogenblik tegemoet gezien, waarmee het eskader tot het doen van de kruistocht voltallig zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip FACTORIJ, kapt. M.W. Zwart; vertrekt 14e dezer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke; vertrekt de 23e dezer.
Hebbende beide schepen uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd barkschip BORNEO, kapt. C.C. Hansen; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Naar Newcastle. Het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Trieste ligt te Amsterdam in lading: het buitengemeen snelzeilend schoenerschip AURORA, kapt. H.F. Muller. Adres bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam en de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia: het Nederlands gekoperd barkschip GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. D. den Haas, om de 18e dezer te vertrekken; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om de 26e juli te vertrekken, het Nederlands fregatschip DELFT, kapt. B.J. Muller; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao met koffie, katoen, tabak, cacao, wol, koper, cochenille, schillen, mahoniehout, sigaren en limoensap.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DEFT, kapt. J. Snooh (opm: buitenlander), van Pourtcawl, met ruw ijzer.


Datum: 07 juli 1843


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop der maand juli van hier vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip OOST-INDIEN, gevoerd bij kapt. Engelenburg. Families of bijzondere personen van deszelfs welingerichte kajuit tot de overvoer naar Java gebruik willende maken of iemand enige goederen te verzenden hebben, gelieve men zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam, op de Heerengracht, over de Bergstraat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 30e dezer maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen: het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip OSIRIS, groot circa 600 lasten, gevoerd worden door kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij de cargadoors J. Daniels & Zn. en Arbman, te Amsterdam en J.B. Hooft, te Dordrecht.

Krant:
 GCO - Goessche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 juli. Vertrokken de 3e juli het schip HARMANNA, kapt. Das, naar de Oostzee. (opm: eerste reis van deze kof van kapt. Jan Jans Das).


Datum: 08 juli 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Het schip LOUISA & CAROLINE, kapt. G. Cooper, van Grangemouth naar Dordrecht, te Yarmouth lek binnen, is, volgens brief vandaar van de 30e juni, onderzocht en moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dublin, het Nederlands kofschip ANNA MAGRIETA, kapt. H.H. Naatje.
Naar Liverpool, het Nederlands smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Trieste, het Nederlands gezinkt kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Marseille, het Nederlands gezinkt hoekerschip VROUW JOHANNA, kapt. P. Admiraal.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip MARTHA ELISABETH, kapt. J.J. Koster.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip MARIANNE, kapt. M.P. Meints.
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip SARA, kapt. H.G. Botje.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. H.A. Doewes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands schoenerkofschip NEWA, kapt. L.J. Doekes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om de 11e dezer te vertrekken, het kopervast fregatschip ISIS, kapt. J.F.P.A. Abbema.
Adres voor goederen en passagiers bij de Cargadoors Visser en Van der Sande, te Dordrecht, en Daniels en Zoon en Arbman, te Amsterdam of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Scheepsberichten. Batavia. Aangekomen.
4 juli. Nederlandse brik ELISABETH ANTHONIA, kapt. P. Bakker, vertrokken van Amsterdam de 20e maart, met één passagier; dito bark MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, vertrokken van Rotterdam de 20emaart, met één passagier, dito bark ALBATROS, kapt. K.J. Haasnoot, vertrokken van Amsterdam de 27e maart.
5 juli. Nederlands schip PIETER CORNELIS ZOON ’T HOOFT (opm: fregat PIETER CORNELISZOON HOOFT), kapt. D.H. de Boer, vertrokken van Rotterdam de 8e maart; Nederlandse bark URANIA, kapt. G. van der Drift, vertrokken van Amsterdam de 6e februari; dito bark, WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaskie, vertrokken van Amsterdam de 19e maart; dito schip JAVA KOERIER, kapt. B.J. Doornik, vertrokken van Amsterdam de 3e januari, met enige passagiers.
6 juli. Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. R. Limon, terug uit zee.


Datum: 11 juli 1843


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Het barkschip ÆOLUS, kapt. M.A. Smits, van Batavia naar Rotterdam, te Milford binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de 5e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om de 26e juli te vertrekken, het Nederlands fregatschip DELFT, kapt. B.J. Muller; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip HOOP, kapt. A. Pronk. Hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia: het Nederlands gekoperd barkschip GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. D. den Haas, om de 18e dezer te vertrekken; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers, om in de loop dezer maand te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip FACTORIJ, kapt. M.W. Zwart; vertrekt 14e dezer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke; vertrekt de 23e dezer.
Hebbende beide schepen uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, om de 15e dezer te Hellevoetsluis gereed te liggen, het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd barkschip BORNEO, kapt. C.C. Hansen; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een bekwame scheepsdokter.
Naar Newcastle. Het Nederlands kofschip EENDRAGT, kapt. P.C. Koops.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. R. de Weerdt, van Amsterdam. Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zn.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip DE JAVAAN, kapt. G. Eylers, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip CHRISTINA, kapt. W.C. Ran, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bek Wz., van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OOST-INDIE, kapt. J. Engelenburg, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Wit en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, van Amsterdam. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman, d’Arnaud en Co. en Jan Corver en Co. Sluit 18 juli.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip OSIRIS, kapt. J.H. Hazewinkel, van Dordrecht. Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman.
Batavia. Het nieuw gebouwd gekoperd fregat PRINSES SOPHIA, kapt. F.A. Matzen, van Amsterdam. Adres bij J. Daniels en Zn. en Arbman en H. Gullen.
Batavia. Het gekoperd fregatschip DELTA, kapt. G. Gans, van Dordrecht.
Adres bij d’Arnaud en Co.
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. Ad