Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1856


Datum: 01 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 december 1855. Heden is van de werf van de heren P. Bakhuijzen & Zoon te Capelle aan den IJssel met het beste gevolg te water gelaten het campagne fregatschip JOHANNES ANTHONIUS, groot 396 gemeten lasten (opm: afmetingen 40,30 x 7,36 x 5,46
meter), zullende gevoerd worden door kapt. W.M. van Hees, voor rekening ener rederij onder directie van de heer D. Keus te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 december 1855. Volgens brief van kapt. T.C. de Boer, voerende het schip HENRIËTTE, van Konstantinopel (opm: Istanbul) naar Galatz, in dato Sulina, 7 december, was hij de 3e dito de baar (opm: drempel in de monding van de rivier) gepasseerd, doch had hij, door het groot aantal binnenkomende en aldaar liggende schepen, moeten ankeren, en enige onbelangrijke schade aan de verschansing en het tuig der boegspriet bekomen. De volgende nacht was het schip, wegens een spoedig opkomende storm uit het N.O, die tot de 6e dito had voortgeduurd, op de zuidoever van de Donau aan de grond vastgeraakt. In die storm waren enige schepen op het Sulina strand met de meeste opvarenden verongelukt, waaronder ZWOLSCHE DIEP (opm: schoener), kapt. H.R. Velthuis, doch was daarvan het volk gered (opm: zie NRC 130356). Kapt. De Boer was bezig de ballast te lossen, om in vlot water te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 30 december 1855. Aangaande het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Bruins, einde oktober van Gothenburg naar Antwerpen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 28 december 1855. Het Nederlandse schip (opm: schoener) CHRISTINA ALIDA, kapt. J.J. Lackrooij, van Amsterdam naar Napels, is alhier met verlies van kluiverboom, zeilen, verschansing en andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 28 december 1855. Het Nederlandse schip NEPTUNUS, kapt. Molenaar, van Amsterdam naar Curaçao, is hier lek en met verlies van zeilen binnengelopen. (opm: zie NRC 100156)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Adelaide, 26 september 1855. Het Nederlandse schip (opm: fregat) LUCIA MARIA, kapt. G. Papineau, van Gothenburg, laatst van Harwich, op hier bestemd, is op de Gawler Flats, ongeveer 14 mijlen ten noorden van het vuurschip en 4 mijlen uit de wal, gestrand. Er is assistentie afgezonden en men verwacht, dat het schip zonder veel schade afgebracht zal kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij notariële akte, in dato de 29e december 1855, is tussen Henricus Julianus Ludovicus Minderop, koopman en reder, wonende te Rotterdam, en Jan Smit, Cornelis Zoon, scheepsbouwmeester en reder, wonende te Alblasserdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende verzekering tegen de gevaren der zee, alsmede op rivieren en stromen, en zulks voor de tijd van vijf achtereenvolgende jaren, te rekenen van de 1e januari 1856 af, na verloop van welke tijd, deze echter niet van zelve zal eindigen, wordende daartoe een schriftelijke opzegging van een der vennoten vereist, en zulks voor of uiterlijk op de 1e juli 1860, bij gebreke waarvan de vennootschap geacht zal worden nog voor een jaar te zijn verlengd, en zulks telkens van jaar tot jaar tot dat zodanig opzegging een half jaar te voren zal hebben plaats gehad. De firma dezer vennootschap zal zijn Minderop & Smit, tot de tekening, waarvan de vennoot Henricus Julianus Ludovicus Minderop, alleen bevoegd zal zijn, edoch niet anders dan in zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende, en zonder die immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der firma.
Rotterdam, 31 december 1855, Henri J.L. Minderop, Jan Smit Cz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij notarieel contract, de 29e december 1855, te Rotterdam gepasseerd, is door Bastiaan Adriaan Mispelblom Beijer en Abraham Johannes de Veer, beiden commissionairs en zo voorts te Rotterdam, en aldaar de algemene commissiehandel, scheepsrederij en verdere zaken, hunner firma, uitoefenende, onder de firma van B.A. Mispelblom & Co, als derde vennoot opgenomen Adrianus Hartevelt AHz, commissionair mede wonende te Rotterdam, door welke drie vennoten alzo de zaken, onder de firma van B.A. Mispelblom & Co, zullen worden voortgezet, te rekenen van primo januari achttien honderd zes en vijftig. Volgens de bepalingen van bovengemeld contract, in verband met het primitieve contract van de twee eerstgenoemde vennoten, heeft ieder hunner de tekening der firma, welke echter niet zal mogen gebezigd tot het opnemen van gelden, het tekenen van borgtochten of het aangaan van verbintenissen, de vennootschap niet rechtstreeks betreffende en is de vennootschap aangegaan voor onbepaalde tijd, doch niet korter dan tot en met ultimo april achttien honderd zeven en vijftig.
Geschiedende hiervan bekendmaking volgens artikel 28 van het wetboek van koophandel
B.A. Mispelblom Beijer, A.J. de Veer, A. Hartevelt AHz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij notariële akte, in dato de 20e november 1855, is tussen Hendrik Cornelder, cargadoor en expediteur, en Nicolaas Willem Jan Guichart, particulier, beiden wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de voortzetting voor gemeenschappelijke rekening der zaken als cargadoors en expediteurs, tot heden alleen door de eerst ondertekende onder de firma van Ch. Cornelder & Zonen gedreven, en zulks voor de tijd van drie jaren, te rekenen van de 1e januari 1856 af, na afloop van welke tijd dezelve voor drie jaren zal worden gecontinueerd, bijaldien geen der vennoten dezelve zes maanden voor de expiratie en alzo voor of uiterlijk op de 30e juni 1858 schriftelijk mocht hebben opgezegd, en waarmede vervolgens alzo van drie tot drie jaren zal worden voortgegaan, tot zolang een zodanige opzegging zal hebben plaats gehad. De firma dezer vennootschap zal blijven Ch. Cornelder & Zonen, tot de tekening waarvan de beide vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promesses, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der firma, waartoe altijd de particuliere handtekening van beide vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 31 december 1855, H. Cornelder, N. Guichart

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De heer G.R. Curtis, te Sourabaija, neemt de vrijheid zich bij heren reders in Holland aan te bevelen tot het repareren van zeeschepen van alle grootten, op zijn aldaar gevestigd en daartoe volkomen ingericht etablissement; hebbende hij het voorrecht, belanghebbenden te kunnen refereren aan de weledele heer W. Cores de Vries, te Sourabaija, ter bekoming der voldoendste informatiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van Hellevoetsluis vertrok zaterdag morgen vroeg de stoomboot KINDERDIJK naar Brouwershaven, tegelijk naar zee slepende het Nederlands hoekerschip THETIS; daarna sleepte de stoomboot BROUWERSHAVEN naar zee het Engelse barkschip EMMA en de Engelse bark CARLEW. Grote bedrijvigheid heerst daar die dag; vanwege het Rijk werd het ijs in het verbrede gedeelte des Voornsche kanaals gebroken, en verder het gehele kanaal opengemaakt door de opvarende stoomschepen ADMIRAAL VERHUEL en GIRONDE en het afvarende stoomschip LEVANT, zodat reeds die dag het Voornsche kanaal voor de algemene scheepvaart geopend was.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens brief van kapt. H.B. de Groot, voerende het schip MERWEDE, van Galatz en Ibraïl naar Dordrecht, had hij van 21 oktober tot 26 november voor de Sulina om het weinige water moeten liggen, was die dag over de baar gekomen, de 28 november naar Konstantinopel vertrokken, de 3 december aldaar gearriveerd, en lag de 11 gereed, om met de eerste gunstige gelegenheid, de reis te vervolgen. Alles was wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De 26 november was voor de Sulina aangekomen, het schip VASCO DE GAMA, kapt. E.J. Sap, van Galatz en Ibraïl naar Dordrecht, doch men had nog geen lichters bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 25 november, ter rede van Torbay binnengelopen, uithoofde van aanhoudende zware storm en tegenwind, het schip BATO, kapt. W.F. Broeksmit, van Dordrecht naar Akyab. Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Konstantinopel, 10 december. In de nacht van de 5 dezer heeft te Kamiesch een hevige storm gewoed, waarin twee kleine schepen, naar men zegt, een Nederlands en een Engels, gestrand zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreedrij wordt kennis gegeven, dat door Heren Commissarissen, met en benevens de Commissie van zes Heren Deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd, de Rekeningen en Balance, door Directeuren overlegd, goedgekeurd, gesloten en ter hunner decharge getekende zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van al de Leden zullen liggen, ten Kantore van de Heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven alhier, en verder, dat, ingevolge art. 20 der gemelde Statuten, het Dividend door Directeuren en Commissarissen bepaald zijnde op twintig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot 11 januari 1856 ingesloten, bij de Mede-Directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wien de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 31 december 1855.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 december. Aangaande de schepen SUSANNA GEERTRUIDA, kapt. Steenveld Szn., de 27e december 1854 van Passaroeang te Banjoewangie aangekomen en sedert van daar herwaarts vertrokken, NEPTUNUS, kapt. Cappen, in oktober 1854 van Newcastle naar Harlingen vertrokken, en ECHO, kapt. Kuiper, van hier naar Liverpool, de 20e november 1855 uit Texel vertrokken en de 30e dito bij Bardsey overzeild, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 december. Het schip de VREDE, kapt. Van Rijn, van hier naar New York, bij Katendrecht in het ijs vastgeraakt, is met adsistentie weder vlot en bij de Katendrechtse Veerdam gebracht.


Datum: 02 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1855. Volgens een particulier bericht, had kapt. J.A. Buykes, voerende het schip (opm: brik) RAPHAËL, van Curaçao, de 30e dezer te Texel binnen, bij de Wester-eilanden (opm: Azoren) een geweldig en aanhoudend onweer doorgestaan. De bliksem was tussen gezegde gezagvoerder en de kajuitsjongen op het dek gevallen, en sloeg beiden ter neder. De jongen was van achteren geheel verzengd en als het ware gedurende verscheidene dagen geheel verlamd, zodat hij niet anders kon dan liggen; er was echter hoop op herstel. Dat stormweer had tot in het Kanaal aangehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 31 december1855. Heden morgen is in de Eijerlandsche Gronden gestrand door zware mist een bark, naam en bijzonderheden nog onbekend. (opm: zie NRC 050156)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag de 22e dezer zal voor rekening van wien zulks zoude mogen aangaan, door John Pryce & Co. voor een van de pakhuizen der recherche aan de Kleine Boom worden verkocht de geredde goederen van het verbrande schip EGMOND EN HOORNE, laatst gevoerd door kapt. A. Glazener Jr., bestaande uit rondhouten, staand en lopend tuig, sloepen, ankers, kettingen, zeilen, ijzerwerk, nachthuis, kompassen, scheeps-chronometer, provisiën, kruidnagelen, rotting, enz., en eindelijk het wrak, zoals het is liggende.

Krant:
  JB - Javabode

Te Batavia zijn aangekomen de 31e december de Nederlandse bark CORTGENE, kapt. R.J. Rijken, van Rotterdam, en het Nederlands-Indische schip AMAZON, kapt. …, van China.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendutie. Op een nader te bepalen dag zal op publieke vendutie worden verkocht de Nederlands-Indische kotter BELLA, groot 18 lasten, met inventaris, zo als dezelve in de Kaliemaas is liggende. Nadere inlichtingen te bekomen bij Adam & Co.


Datum: 03 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 november 1855. Men leest in de Javasche Courant van 24 oktober 1855: Ten 10.30 ure des voormiddags van 20 oktober bemerkte men van Zr.Ms. korvet BOREAS, ter rede van Batavia, dat er uit de kajuitspoorten van het Nederlandse koopvaardijschip EGMOND EN HOORNE (opm: bark, oktober 1854 opgeleverd, kapt. Andries Glazener Jr) rook opsteeg, welke snel toenam. Het genoemde schip had zijn vlag omgekeerd gehesen. Terstond werd de barkas met de brandspuit en twee sloepen van de korvet ter hulp gezonden, onder bevel van de luit. ter zee 2e kl. J.C. Oudraat, vergezeld van een wacht van mariniers, terwijl van de BOREAS en andere oorlogsvaartuigen (de BANDA en ARUBA), sein werd gedaan om insgelijks hulp te verlenen. Ook een menigte koopvaarders sloepen boden zich aan en werden onverwijld naar het brandende schip gezonden. Hoezeer dit laatste bijna op de grenzen van de rede lag, kwamen de ter hulp snellende vaartuigen spoedig in zijn nabijheid, zodat na een zeer kort verloop van tijd de brandspuiten aldaar in werking waren. Ook van het havendepartement waren twee grote brandspuiten gezonden.
Doordien de brand in het ruim ontstaan, en de luiken tot afwering van lucht dicht gespijkerd waren, bleek het water van de spuiten onvoldoende te zijn om de brand te blussen.
De luit. Oudraat, in overleg met de opperstuurman, besloot derhalve het vaartuig buiten de ter rede liggende schepen te brengen, en het op een geschikte plaats op droog te zetten, ten einde de overige schepen voor schade te behoeden, en zo mogelijk nog een gedeelte van lading en inventaris te redden. Dit werd op enige afstand bewesten de rivier met het beste gevolg ten uitvoer gebracht.
Ten 8 ure des avonds van die dag duurde het smeulen in het brandende schip nog voort, en was zelfs toenemend. De brandspuit van de BOREAS was intussen onbruikbaar geworden, weshalve men de barkas bezigde tot het overbrengen der geredde goederen naar de BOREAS.
In de morgen van de 21e, ten 7 ure was de brand nog aan het toenemen. Ofschoon door de genoemde oorlogsbodems en door een paar koopvaardijschepen de meest ijverige hulp werd betoond, bleek het echter dat het blussen van de brand niet mogelijk was. Het gelukte evenwel een groot gedeelte van de goederen, instrumenten, tuigage en inventaris, behouden op de BOREAS over te brengen, hetwelk niet weinig te danken was aan de voorbeeldige inspanning en stipte orde, met welke de bemanningen der oorlogsvaartuigen alles tot hulp en redding aanwendden.
Ten gevolge van het bovenstaande leest men nog in het nummer van 27 oktober 1855: In de morgen van de 21e bleef de brand nog steeds smeulende en dacht men ogenschijnlijk iets gewonnen te hebben, het geen deed besluiten een luik open te maken, om zodoende te trachten een gedeelte der lading te redden.
Spoedig was men echter door de opnieuw hevig opstijgende rook genoodzaakt het luik weer dicht te maken; intussen gelukte het enkele balen nagelen uit het ruim op te halen.
De van de wal gekomen brandspuiten werden als onbruikbaar teruggezonden, zodat die van de BANDA alleen het dek onder water bleef houden.
Aanhoudend bleven de sloepen der drie ter rede liggende oorlogschepen in werking, om de geredde goederen naar de BOREAS over te brengen.
Zo ging men voort tot 10 ure en 50 minuten in de voormiddag van zondag, toen boven de hut van de kapitein een gat gekapt werd, waardoor de vlam kort daarna het schip uitsloeg.
Van het waarloze (opm: reserve) rondhout was inmiddels een vlot gemaakt, waardoor men met de gezondene prauwen gemeenschap kreeg die het geredde staand en lopend tuig innamen.
Ten 1 ure nam de brand zodanig in hevigheid toe, dat het schip geheel verlaten moest worden, en ten 2 ure keerden de sloepen naar de schepen terug, aangezien verdere pogingen tot redden en blussen onmogelijk waren.
De equipage van het brandende schip, ten getale van 18 koppen, werd op de BOREAS genomen.
Intussen was men beducht dat het brandende wrak zou kunnen vlotten en gedurende de nacht de grootste ongelukken op de rede veroorzaken, doordien men niet zeker was of het anker van het schip grond had kunnen vatten.
Om dit mogelijk gevaar te voorkomen, achtte men het nodig het schip te doen zinken. Daartoe werden van Zr.Ms. schoenerbrik BANDA enige scherpe schoten op het wrak gelost, welk middel zeker aan het doel zoude hebben beantwoord, ware het niet dat het inkomen van prauwen uit de rivier belet had met het schieten voort te gaan.
Ten 8 ure des avonds werd de grote barkas van de BOREAS naar het wrak gezonden, ten einde voor de nacht de staat van het schip op te nemen. Ten 10 ure kwam de barkas terug met het bericht, dat de brand met de meeste hevigheid woedde en het wrak nog op dezelfde plaats lag; ook had men nu de overtuiging verkregen, dat het anker van zelf in de grond was gevallen.
Gedurende de nacht bleef het stil, zo dat in de morgen van de 22e het wrak nog op dezelfde plaats brandende was.
Gedurende de tijd, dat aan het verbrande schip hulp werd verleend, is door de officieren en equipages der oorlogschepen een onvermoeide arbeid aan de dag gelegd, en zijn door hen de beste diensten bewezen. Ongeregeldheden hebben niet plaats gevonden en het is voornamelijk aan de onvermoeide activiteit van de luits. ter zee J.C. Oudraat en D. Schuurman toe te schrijven, dat deze zijn voorgekomen.
Vooral verdienen het goed overleg en de ijver, bij deze gelegenheid aan de dag gelegd door de luitenant-ter-zee 2e klasse A. Grave van Limburg Stirum, met het bevel over de korvet BOREAS tijdelijk belast, de grootste lof.
De hulp verleend door de gedurende de brand ter rede liggende schepen INDIA, ANNA en ZWALUW is vooral ook van veel nut geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 20 november 1855. Het wrak van het Nederlandse schip (opm: fregat) MENADO, gevoerd geweest door kapt. D. Dunlop, dat op de reis van Calcutta naar Hongkong in Straat Malacca gestrand is (opm: zie NRC 171255 en 060156), is met de lading in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 29 december 1855. Het Nederlandse schip ADMIRAAL JAN VISSER (opm: kof, naam waarschijnlijk JAN VISSER), kapt. W.J. Driest, van Amsterdam naar Suriname bestemd, is alhier met verlies van boten, zeilen en watervaten binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 november 1855. Scheepsvrachten. Wij hebben thans weer het arrivement (opm: aankomst) van verschillende elders voor hier gecharterd en van enige vrachtzoekende schepen te vermelden, die grif opgenomen werden als de volgende Nederlandse schepen: naar Nederland JOHANNA CHRISTINA à 125 voor suiker en NLG 115 voor rijst, te Samarang in te nemen, en JAN VAN BRAKEL NLG 110 voor rijst, NLG 120 voor suiker en NLG 140 voor arak (opm: rijstbrandewijn), hier te laden; AUSTRALIE à NLG 107 voor rijst en NLG 145 voor arak, hier te laden naar Rotterdam; GOEDE VERWACHTING à NLG 120 voor suiker alhier en NLG 110 voor rijst te Indramayo te laden naar Amsterdam. Het volgende schip was reeds elders gecharterd om op Java te laden naar Nederland: ECONOMIST.
Het door de factorij naar Rotterdam beladen Nederlandse schip EGMOND EN HOORNE is op de rede alhier geheel afgebrand (opm: zie eerdere berichten).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 november 1855. Aan een particulier schrijven ontlenen wij het volgende: De nieuwe bark EGMOND EN HOORNE, kapt. A. Glazener, die op de 20e oktober alhier op de rede geheel verbrand is, was geheel vol geladen met suiker en nagelen van het gouvernement en zou een paar dagen later vertrekken. De oorzaak van dat ongeval is niet met zekerheid bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De directie der stoomvaart tussen Middelburg en Rotterdam, is voornemens in de maand januari 1856 in het openbaar te koop aan te bieden, de in 1838/39 gebouwde stoomboot ZEELAND, waarvan nadere aankondiging zal geschieden; zijnde inmiddels die bodem uit de hand te koop.
Te bevragen bij de secretaris van genoemde directie, de heer S. Roelse, te Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Antwerpen van het schip (opm: bark) PRINS VELDMAARSCHALK, gevoerd door kapt. G. de Vries, varende onder Nederlandse vlag, metende 465 tonnen Nederlandse maat.
De scheepsmakelaar Charles Grisar zal in naam van zijn lastgevers op 15 januari a.s. des middags ten 2 ure publiek verkopen in de zaal van de makelaars ter beurze van Antwerpen het bovengemelde schip PRINS VELDMAARSCHALK, met zijn inventaris, zo als het zich thans ter bezichtiging bevindt in het Groote Dok alhier. Dit schip is kortgeleden van Akyab (opm: Sittwe) in deze haven aangekomen met een lading rijst, die in goede staat werd afgeleverd, en is met koper gedubbeld. Voor meer uitgebreide informatiën gelieve men zich te adresseren aan bovengenoemde makelaar. (opm: vertaald uit het Frans)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 november. De Nederlandse bark EGMOND EN HOORNE, kapt. Glazener, van Cheribon via hier bestemd naar Rotterdam, is hier ter rede de 20 passato (opm: dus oktober) totaal verbrand met een volle lading voor de Nederlandsche Handel Maatschappij, bestaande in 10.000 picols suiker, 1.531 picols kruidnagelen, 800 picols tin, 130 picols rotting en ongeveer NLG 60.000,- aan koperen munt. Een klein gedeelte der inventaris is gered. Men verwacht dat een gedeelte tin en kopergeld, door middel van duikers zal terug bekomen worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 november. Het schip IJSTROOM, op de kust do0or de Factorij beladen, kwam lek alhier binnen, heeft gedeeltelijk gelost om te repareren.
Het schip AMSTERDAM, mede door de Factorij beladen, van Cheribon herwaarts, heeft gestoten en moet lossen om te kielen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Exmouth, 28 december. Het schip MARIA, kapt. Molenaar, van Malaga naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, heeft de reparatie volbracht, de lading weder ingenomen en is gereed om met de eerste gunstige gelegenheid de reis voor te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ilfracombe, 25 december. Het schip ELISABETH RUARDI, kapt. Wolthekker, van Galatz naar Rotterdam, is alhier met verlies van verschansingen, boten, zeilen, enz. binnengelopen.


Datum: 04 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Canton (opm: Guangzhou), 13 november1855 . De scheepsvrachten zijn onveranderd vast. De JUNO laadt voor Rotterdam via Foo-Chow (opm: thans Fuzhou) tot GBP 5.10. De ZWALUW is van San Francisco aangekomen en wordt voor Amsterdam geladen. De CHRISTINA en de PYLADES repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 12 november 1855. De gele koorts is nog heersende onder de schepelingen van Zr.Ms. brik VENUS, kommandant Van Voss. Zr.Ms. fregat PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, kommandant Von Romer, ligt te Bonaire en zal hier niet komen, zolang de gele koorts niet geheel geweken is. Alles is wel aan boord. In deze haven bevinden zich Zr.Ms. korvet PALLAS, kommandant F.A. Jöhr, Zr.Ms. brik VENUS, kommandant R. van Voss en de schoener DE ADDER, kommandant Holtzapffell.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Het schip (opm: fregat) WILLEM ERNST, kapt. H.D. Visser, van Triëst naar Falmouth, als vroeger gemeld in averij te Malta binnen, is lek, heeft verstopte pompen en schade aan de zeilen bekomen, het grootzeil, de sloep met de beide davits, twee trossen, kluiverboom en botloef (opm: botteloef, korte boegspriet) verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 november 1855. Het schip (opm: fregat) AMSTERDAM, kapt. C. Tjebbes, heeft op Panaroekan gestoten en moet lossen, ofschoon men gelooft dat de romp weinig zal geleden hebben. (opm: zie NRC 060256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 november 1855. Het Nederlands-Indische schip GENERAAL CHASSÉ (opm: bark, waarschijnlijk kapt. J. Rehling), is bij het eiland Formosa gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Rotterdam arriveerden:
- Schip (opm: brik) AMERIKA, kapt. J.F. Meermans, van Batavia, met 1700 balen nagelen, 104 kisten koperen duiten, 1052 schuitjes Banca-tin, 792 kanjangs suiker, 249 balen nagelstelen, 1155 balen bindrotting, 2 kisten boekwerken, 2 kisten monsters sago.
Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.
Voorts 3 pakken en een kistje diversen, adres F. Roorda te Delft.
Schip (opm: brik) GOUVERNEUR ELSEVIER, kapt. A. v.d. Harst, van de kust van Guinea, met 279 vaten (36727 gallons) palmolie, 18 olifantstanden, 315 zakken oraatjes (opm: onbekend). Adres: H. van Rijckevorsel.


Datum: 05 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 januari. De Zeepost bevat de volgende lijst van Nederlandse schepen, welke in het jaar 1855 verongelukt, verbrand, afgekeurd, gesloopt of vermist zijn:
Scheepsnaam: Gezagvoerder:
AFINA JONKER J.J. Jonker
ALPHONSUS MARIA J.B. Vlas
ANNA ELISABETH G.G. Schuur
ANNA LOUISA H. Brouwer
ANNECHIENA J.J. Bekkering
ANNECHIENA JANTINA (prijs verklaard) J.G. Oostra
ANTHONIE EN EUGENIE (gesloopt) C. Meijer
ANTOINETTE MARIA J.P. Hueser
ARENDINA ELISABETH J.H. Dallinga
* BERTHA H. Menzes
* CATHARINA SOPHIA J. Spanjer
CERES R.K. Klaasens
* CLASINA MARGARETHA J.H. Top
DIANA D.D. Visser
EENSGEZINDHEID P. de Groot
ELIZA D.J. Wiersma
* ELSINA CATHARINA W.H. Scholten
ELSINA ENGELINA H.H. Lever
EMMA P.H. de Boer
FRANS WILKENS H.H. Engelsman
FROUWINA J.G. Bakker
GEERDINA T.T. Legger
GENERAAL LIST K. Latjes
* GESINA GEZINA (opm: GEZIENA GEZIENA) J.I. van der Woude
GOEDE VERWACHTING N.J. Riensema
HEIDEWIKA J.J. Pekelder
HEIKINA G.G. Geltes
HELENA THECLA H.F. Diepenbroek
* HENDRIKA B.B. Vlas
HERCULES Van Meurs
HILLECHINA H.H. Brakke Jr.
HOLLAND (afgekeurd) J. Amesz
HONINGBIJ (opm: HONIGBY) A.J. Oltmans
HOOP OP WELVAART O.W. de Vries
JACATRA T. Buys Jzn
JACOBA HAZEWINKEL H.J. Pik
JANTJE MEIJER D.F. de Jonge
JEANETTE (opm: JEANNETTE) L. Zuiderduin
JEANNETTE PHILIPPINE J. Oelhoorn
JOHANNA (opm: onjuist bericht) A.J. Donga
JOHANNA E.H. Kwint
JOHANNA CATHARINA Kuyper (opm: I.W. Kuipers)
* JOHANNA MULDER T.D. Faber
JOHANNA PETRONELLA G.R. Hazewinkel
JONGE JACOB B.J. Rijnberg
KLASIENA A.F. Nanning
LEEUWARDEN (s.s.) A. Dijkema (opm: P. Dijker)
LODEWIJK ANTHONIE K.H. Leonhardt
LUMMINA (opm: LUMINA) H.J. Brouwer
MARCHINA H.H. Reussien
MARGARETHA (opm: onjuist, in 1857 nog in de vaart) E. Gust
MARGARETHA J.J. Pomper
MARGARETHA IDA H. Hagers
MARGARIETHA J.K. Hangelbroek
MENADO A.V. Dunlop
OUDE HERSTELLING L. Smit
PANAMA H. de Goede
PRINS HENDRIK J. Goedkoop
REGT DOOR ZEE (opm: vissersvaartuig) v.d. Linden
STAD GRONINGEN J. Rasker
SUSANNA CHRISTINA (afgekeurd) J.J.H. Stolte
(opm: verkocht i.v.m. bodemarij; opnieuw in de vaart gebracht)
TERNATE C.M. v.d. Putten
VEREENIGING F.J. Frankena
VERONICA (afgekeurd) K. Welger
VIER GEBROEDERS J.J. Vermeulen
VIER GEZUSTERS J. Dik
VREEDE G.G. Potjewijd
VRIENDSCHAP H.J. Sterenborg
VROUW ALIDA (prijs verklaard) H.J. Lever
VROUW MARGARETHA H.H. Nieboer
VIJF GEBROEDERS D.B. Brouwer
WEMELINA J.K. de Boer
* ZWAANTINA S. Gruppelaar
ZWOLSCHE DIEP H.R. Veldhuis
Vermist:
ECHO D. Kuiper
GESINA L. Doekes
HONG KONG N.H. Keuker
JANTINA ROELINA H.C. Schreuder
NEPTHUNUS J.H. Cappen
SUSANNA GEERTRUIDA D. Steenveld Szn
WILLEM JAN H. Bagges
Sommige namen zijn met * getekend. Dit teken is daar geplaatst om aan te duiden, dat die schepen op de Nederlandse kust waren verongelukt.
(opm: over de cursief geschreven scheepsnamen staan geen berichten in Kroniek 1855)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. Het schip in de Eijerlandsche gronden gestrand (zie ons v.l. nommer), is gebleken te zijn een Engelse bark, van North Shields met steenkolen en ledige vaten naar Demerary (opm: Georgetown, Guyana) gedestineerd; hoewel het zeer gevaarlijk zat, had de kapitein alle adsistentie geweigerd en was bezig de lading over boord te werpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver en H. Salm, makelaars zullen op maandag de 7e januari 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd: de IJZERSTAVEN, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. K.B. Gust, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen, wijd 3 ellen 88 duimen, hol 1 el 75 duimen, en alzo gemeten op 63 tonnen of 33 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Amsterdam zal medio februari e.k. publiek geveild worden het Nederlandse schoener-kofschip NIESSINA SCHURINGA, laatst gevoerd door wijlen kapt. H.H. Koster, groot volgens Nederlandse meetbrief 127 tonnen, thans liggende te Brugge en aldaar te bevragen bij de heer Ch. Serweijtens, of bij de makelaar C.A. Schröder, te Amsterdam. (opm: zie AH 280156)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse vice-consul te Galatz bericht onder dagtekening van 15 december ll. dat bij de zware storm van 5 december de Nederlandse scheepvaart de navolgende verliezen heeft geleden:
- het schip HERCULES, kapt. H. van Meurs, bevracht voor Syra, totaal verongelukt met de bemanning;
- het schip het ZWOLSCHE DIEP, kapt. Veldhuis, bevracht voor Amsterdam, geheel vergaan, doch de equipage gered;
- het schip EMMA, aangekomen met een lading suiker, geheel vergaan, doch de equipage behouden;
- het schip MACHTILDA BARBARA, kapt. D. Kat, zwaar bij Sulina beschadigd, zodat het waarschijnlijk naar Galatz zal moet terugkeren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 januari. Gedurende het jaar 1855, is het Voornsche Kanaal bevaren door 2.496 koopvaardijschepen, 491 zeestoomschepen en 203 vissersvaartuigen; alzo een totaal van 3.190 zeeschepen, en daarenboven door 1.903 binnenlandse vaartuigen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie, Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om bij open water tegen het einde van januari te vertrekken, het bijzonder snelzeilend klipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten, hetwelk de vorige reis, zijnde de eerste, niettegenstaande het de gehele Z.O. passaat bezuiden de linie heeft moeten opkruisen, in 86 dagen heeft afgelegd, zodat men onder gewone omstandigheden op een overtocht van 75 à 80 dagen hoogstens rekenen kan. Bij een aldus verminderd verschil van afstand met de Landweg, biedt deze gelegenheid voor passagiers het voordeel aan van belangrijk mindere kostbaarheid en meerder gemak, daar het schip ruime inrichtingen en een zeer gemakkelijke werking in zee heeft.
Adres te Dordrecht en Rotterdam, bij de Heren Visser en Van der Sande; te Amsterdam, bij J. Daniels en Zn. en Arbman; te ’s-Gravenhage, bij Vriesendorp en Gaade, en te Antwerpen, bij Ch. Grisar en W.J. Marsily, alwaar de tekening van de inrichting te zien is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank zal, ten verzoeke zijner principalen, op woensdag de 23e januari 1856, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder D.E. Everts te Veendam, publiek veilen en verkopen het Nederlandse schoener-kofschip GEERTRUIDA, in het jaar 1851 te Delfzijl nieuw uitgehaald, groot 110 tonnen, vroeger bevaren geweest door nu wijlen Philippus N. Huising, geregd bij het Bureau Veritas dato 1 juli 1855 3/3 G. 1.1., thans liggende te Dordrecht, en zulks met al deszelfs opgoederen, staand en lopend want, rondhouden, ankers, touwen, kettingen, zeilen en verdere toebehoren, breder omschreven ingevolge gedrukte inventaris, ter lezing liggende ten huize van verkoop en op andere geschikte plaatsen dezer provincie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop bij contant geld een scheepshol, groot 28 tonnen, oud acht jaren, met deszelfs opgoederen, thans liggende te Spijk en bevaren wordende door P. Tulp. Te koop bij G.J. Bos, scheepstimmerman te Appingedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Overzicht der Scheepvaart over de jaren 1854 en 1855, benevens den aanbouw voor 1856, in de provincie Groningen:

Aanmerkingen: Van de 89 werven op de ult. dec. zijn twee nieuwe, als te Stads-Kanaal en Sappemeer, aangelegd.
Onder de opgegeven 96 schepen zijn twee loodsboten, die te Groningen op de werf geheel gereed staan, doch in de meeting der scheepvaartruimte niet zijn opgenomen.
Bij het in ’t vorig jaar opgegeven getal van 106 schepen, moeten nog twee bijgevoegd worden, als één te Winsum en één te Hoogezand. Er zijn van deze onverkocht blijven staan, te Groningen vier, Delfzijl één, Stadkanaal één, Wildervank één, Veendam één, Sappemeer één, Hoogezand één, en te Martenshoek één, terwijl in Pekela door bijzondere omstandigheden een besteld schip in overbouw is blijven staan, zodat na aftrek van deze twaalf er eigenlijk 101 schepen in aanbouw gezet zijn; van deze waren ult. dec. nog onverkocht twaalf schoeners, negentien galjoten, of koffen en acht kleinere vaartuigen. De bouw kleinere schepen neemt toe, dewijl daaraan behoefte bestaat, en het kan met recht gezegd worden, dat deze tak van nijverheid met kracht wordt voortgezet, te Hoogezand wel allermeest, waar men ook met de bouw van ijzeren schepen is aangevangen en door nieuwe aanleg of uitbreiding van werven en zaagmolens, alles tot bloei en welvaart uitbreidt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank zal, ten verzoeke zijner principalen, op woensdag de 23e januari 1856, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder D.E. Everts te Veendam, publiek veilen en verkopen het Nederlandse schoener-kofschip GEERTRUIDA, in het jaar 1851 te Delfzijl nieuw uitgehaald, groot 110 tonnen, vroeger bevaren geweest door nu wijlen Philippus N. Huising, geregd bij het Bureau Veritas dato 1 juli 1855 3/3 G. 1.1., thans liggende te Dordrecht, en zulks met al deszelfs opgoederen, staand en lopend want, rondhouden, ankers, touwen, kettingen, zeilen en verdere toebehoren, breder omschreven ingevolge gedrukte inventaris, ter lezing liggende ten huize van verkoop en op andere geschikte plaatsen dezer provincie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop bij contant geld een scheepshol, groot 28 tonnen, oud acht jaren, met deszelfs opgoederen, thans liggende te Spijk en bevaren wordende door P. Tulp. Te koop bij G.J. Bos, scheepstimmerman te Appingedam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De schout-bij-nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië en inspecteur der marine maakt bekend, dat op zaterdag de 19e januari 1856 te Batavia onder de nadere goedkeuring van het Gouvernement van Nederlands-Indië bij openbare veiling zal worden verkocht Zr.Ms. schoener AMBON. Nadere informatiën zijn te bekomen bij het marine-departement en de haven- en equipagemeester te Batavia.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De schout-bij-nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië en inspecteur der marine maakt bekend, dat op een door de resident van Menado te bepalen dag in de maand mei 1856 door hem, resident, bij openbare veiling zal worden verkocht het wrak van Zr.Ms. op de rede van Kema verbrande korvet SUMATRA, zo als hetzelve aldaar is liggende of niet liggende. Nadere informatiën zijn te bekomen bij het marine-departement en bij de resident van Menado.


Datum: 06 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 januari. Gisteren is van de werf De Nachtegaal (opm: scheepsbouwmeester W.H. Meursing) te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten het barkschip JOHANNA ALIDA, groot 300 lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer J.A. de Jong van Arckel, zullende gevoerd worden door kapt. S. Visman. Daarna is de kiel gelegd van een clipper-brik, groot ca. 150 lasten (opm: CORNELIA EN GEERTRUIDA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Batavia, 10 november. Wij deelden een uitvoerig verslag mede nopens het verbranden van het schip EGMOND EN HOORNE. Ook het rapport van kapt. Glazener, hoewel veelal bekende bijzonderheden bevattende, willen wij onze lezers niet onthouden:
De ondergetekende, gezagvoerder van het Nederlands barkschip EGMOND EN HOORNE, verklaart bij deze, dat hij, na alvorens op Tagal en Cheribon een gedeelte der lading te hebben ingenomen, de 5e oktober wederom te Batavia was aangekomen en aldaar de lading gekompleteerd had, zijnde op de 9e oktober (opm: 19 oktober, zie NRC 290156) de laatste lading aan boord gekomen. De gehele lading bestond uit 10.000 pikol suiker, 1531 pikol nagelen, 800 pikol tin, 400 pikol (opm: koperen) duiten en 130 pikol rotting.
Dat hij op de 20e oktober, bezig zijnde het schip uit te klaren, onverwachts tijding kreeg door een scheepsdokter, dat er brand in schip ontdekt was; dat hij zich zo spoedig mogelijk naar boord heeft begeven, doch buiten de rivier komende, het schip reeds zeilende zag naar de modderbank, alwaar het ook op vastgezet werd vóór de gezagvoerder aan boord was.
Dat hij, aan boord komende, bevond dat twee officieren der op de rede liggende oorlogschepen het commando op zich hadden genomen en met hun sloepvolk, bijgestaan door de stuurlieden van de schepen INDIA, ANNA en WILLEM III, benevens de scheepsequipage, ijverig bezig waren en alle pogingen aanwendden tot blussing van de brand. De kappen en lantaarns waren allen reeds overdekt met zeilen, die gestadig nat werden gehouden.
Dat hij de kajuitslantaarn heeft laten openen en, nadat de rook een weinig opgetrokken was, in de kajuit is afgeklommen, om meer in de onmiddellijke nabijheid van de brand, pogingen tot blussen aan te wenden. Daar de brand echter in het ruim onder het vloerdek der campagne ontstaan was, barstte er bij het openen der kerkdeur zulk een verstikkende rook uit, dat het onmogelijk werd het langer in de kajuit uit te houden en zelfs een der matrozen, om niet te stikken, door de kajuitsramen moest ontsnappen.
De in de kajuit weggestuwde goederen en provisies waren er inmiddels uitgehaald en geborgen.
Dat hij de onmogelijkheid inziende, om beneden iets met vrucht tegen de verdere voortgang van de zich snel verspreidende brand aan te wenden, alle kappen en lantaarns, de ramen der voorkajuit en alle overige openingen en toegangen zorgvuldig liet dicht maken, om door afsluiting der buitenlucht het vuur te smoren. Door kleine openingen in de lantaarns gaven de spuiten overvloedig water omlaag.
Dat hij door de geweldige rook, die door alle naden en reten naar boven drong, bespeurende dat de brand nog niet in hevigheid verminderde, besloot het schip vol water te laten lopen en te dien einde in overleg met de aan boord zijnde zeeofficieren Oudraat en Schuurmans, naar het wachtschip zond, om een sloep of barkas met een kanon, ten einde een gat in het schip te schieten, doch ten antwoord kreeg, dat het kanon niet bruikbaar was, en daarom besloot een gat in het schip te hakken, het geen door de hoge zee zeer moeilijk ging en door dat het niet diep genoeg gemaakt kon worden, zeer onvoldoende bleek te zijn. De zeilen waren in tussen allen afgeslagen en geborgen, en zoveel van de tuigage neergenomen als mogelijk was; de waarloze (opm: reserve) spieren en brandstengen en ra's werden overboord gezet totdat de invallende duisternis het werk deed staken.
Van de goederen der equipage was alles behouden gebleven, alleen van de gezagvoerder was niets gered; onder diens hut in het ruim was de brand het eerst aangekomen en maakte de verstikkende rook het al dadelijk onmogelijk iets uit de hut te kunnen redden.
Dat de spuiten van het havenkantoor en van Zr.Ms. wachtschip BOREAS, onbruikbaar zijnde, werden weggezonden en de gehele nacht gebruik gemaakt van de brandspuit van Zr.Ms. schoener BANDA.
Dat ogenschijnlijk gedurende de nacht de hevigheid van het vuur verminderde, zodat met algemeen overleg besloten werd, in de vroege morgen van 21 oktober de grote luiken te openen en zoveel mogelijk van de lading te lossen in de daartoe aan boord gezonden prauwen.
Dat de rook echter spoedig zodanig toenam, dat men verplicht was de luiken weer te sluiten en men als toen overging het schip geheel af te tuigen. De brand was nu sterk toegenomen, zodat omstreeks half 10 uur de vlammen zich door de kajuitslantaarn en kajuitspoorten een uitweg baanden en weldra de gehele campagne in lichtelaaie vlam stond. Omstreeks half 12 uur nam de hitte zo geweldig toe, dat wij genoodzaakt waren het schip te verlaten en aan de vlammen prijs te geven, die zich reeds om 2 uur over het gehele schip verspreid hadden.
Wijders verklaart de ondergetekende, veel hulp te hebben ondervonden van de officieren Oudraat en Schuurmans, die op de eerste aanvraag om hulp onmiddellijk toesnelden, en waarvan de laatste de gehele nacht en de volgende morgen, tot het laatst toe, aan boord bleef. De stuurlieden van de Nederlandse schepen INDIA, WILLEM III en voornamelijk de tweede stuurman Cramer, van de Nederlandse bark ANNA, verdienen allen lof wegens hun ijverige bemoeiingen tot berging van tuig en inventaris.
Het schip bleef de gehele dag doorbranden en was op maandagavond de 22e oktober tot op het water verteerd, waarna het zonk.
A. Glazener Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 januari. Aangaande het in Straat Malacca verongelukte schip MENADO, kapt. D. Dunlop, waarvan wij vroeger (opm: zie NRC 171255 en 030156) meermalen melding maakten, vernemen wij nu nog uit de Shipping and Mercantile Gazette de bijzonderheden, die wij lager mededelen:
Het schip MENADO, kapt. Dunlop, van Calcutta, via Singapore naar Hongkong bestemd, verliet eerstgenoemde plaats op de 25e september j.l. Op de 18e oktober passeerde het in de avond het vuurschip van de South Sands. Men nam met zeemans voorzorg dit vuur ruim genoeg en hield het lood steeds gaande, doch had niettegenstaande deze maatregelen het ongeluk, dat het schip de volgende morgen, om 4 uur door een zware zuidelijke stroom op het South Sands aan de grond gezet werd. Onmiddellijk werden ankers uitgebracht en elke andere poging in het werk gesteld, om het schip af te brengen, maar vruchteloos, de geweldige stroom zette het schip steeds verder op de bank, waar het hevig stootte en spoedig begon te vullen. Op de middag van de 19e ontwaarde men een om de OZO sturende bark, en deed door middel van schieten en vlaggen noodsein, doch er werd geen acht op geslagen. In de namiddag van dezelfde dag kwam de Hamburgse schoener AUGUST KAUFMANN, kapt. Wieland, in het gezicht, en zodra deze de toestand van de MENADO gewaar werd, zette hij koers daarheen. Er werden schikkingen gemaakt dat de Hamburger bij het wrak zou blijven en zo veel mogelijk van de lading bergen, doch het weer was die avond zo ongunstig, dat niets kon gedaan worden. Omtrent middernacht wierp een zware bui uit het NW de MENADO plat op zijde, zijnde het ruim toen vol water, terwijl de brekers gestadig over het schip sloegen. De volgende dag was het weer bedaarder, alhoewel men nog veel last van de stortzeeën had. Van de lading werden nu 10 kisten opium, benevens enige der scheepsgereedschappen geborgen, doch het overige der lading onder water liggende, en kapt. Wieland verlangende de bank voor de avond te verlaten, zag kapt. Dunlop met zijn equipage zich genoodzaakt het wrak te verlaten en aan boord van de AUGUSTA KAUFMANN over te gaan, die hen behouden te Malacca aanbracht.
De plek, waarop de MENADO strandde, is niet ver van die waarop de JOHN CURREY onlangs verging, en dezelfde oorzaak (zware stroom) schijnt tot de beide ongelukken geleid te hebben. Het wrak van de MENADO en de in het schip gebleven lading zijn de 21e oktober l.l. te Singapore voor omtrent $ 9000 (opm: mogelijk Mexicaanse dollars, een destijds gangbare munt in het Verre Oosten) verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip (opm: galjoot) ANTINA, kapt. J.A. Westers, van hier naar Livorno vertrokken, is lek in het Ooster-Dok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel (opm: Istanbul), 20 december 1855. De schepen JOHANNA JACOBA (opm: kof), kapt. K.G. Sap en de HOOP (opm: brik), kapt. W. Kiers Kok, beide van hier naar Galatz, waren op de Donau, tussen de Sulina en Galatz liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lillesand, 9 december 1855. Het schip (opm: kof) CATHARINA, kapt. G.H. Duintjer, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Dendermonde, is alhier met zware slagzijde en met verlies van verschansingen en stutten binnengelopen. (opm: zie ook NRC 070256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag de 22e januari 1856, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het extra snelzeilend, nieuw gekoperd en geheel uitgerust schoenerschip PIO NONO, gevoerd door kapitein J. van Megchelen, volgens meetbrief lang 32 el 69 duim, wijd 4 el 60 duim, hol 3 el 61 duim en alzo groot 241 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Berghaven, te Rotterdam. (opm: zie NRC 230156)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, zal ten verzoeke van kapt. Gosse G. Boon op woensdag de 16e januari 1856, des avonds ten 7 ure, ten huize van de logementhouder D. Everts te Veendam, publiek verkopen het in 1850 op de werf van G.B. Van der Werf te Veendam nieuw gebouwd kofschip ANNECHIENA, groot 74 roggelasten, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, zoals door de eigenaar en verkoper is bevaren, en thans te Amsterdam in het Oosterdok bij de werf De Oude Hoop is liggende.
Het inventaris der opgoederen zal in tijds ten huize van verkoper ter inzage liggen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilend Engels driemast clipperschip, één jaar oud, gekoperd en geheel kopervast, gebouwd van de beste materialen en van uitmuntende constructie. Groot volgens Lloyds Register 596 ton oude, 546 ton nieuwe meting.
Te bevragen bij Kuyper, van Dam & Smeer.


Datum: 07 januari 1856


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Winschoten, 4 januari. Gisteren is te Oude Pekela met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip HENDERIKA, groot 100 lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer G. Addens en gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester G. Drent, bevaren zullende worden door kapt. R. Huisman.


Datum: 08 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 januari 1855. Het in de Eijerlandse gronden gestrande Engelse schip – zie ons nommer van 5 dezer – is gebleken te zijn het barkschip MATHILDA LUCKIE, kapt. Auguste Tufte, met steenkolen van North Shields naar Demerary bestemd. Hetzelve is de 24e december l.l. van North Shields vertrokken ten gevolge van dik weder en contrarie wind op de 30 december daaraan volgende des avonds ten 5½ ure in de Eijerlandsche gronden vervallen; men heeft onmiddellijk een gedeelte der lading overboord geworpen, om daardoor het schip weder af en in vlot water te brengen, en hiermede gecontinueerd tot de 4 januari, als wanneer het bleek, dat alle hoop op wederafbrenging verloren was en het schip reeds zodanig lekkage bekomen had, dat men op lijfsbehoud moest bedacht zijn. Met algemeen overleg besloot men toen het schip te verlaten.
Des avonds van de 4de is de kapitein, zijn vrouw en 15 man equipage behouden te De Cocksdorp in Eijerland aan wal gebracht. De 4e en 5e is de gehele tuigage door bergers aangebracht, de masten zijn gisteren gekapt, doch niet geborgen, het schip is bijna vol water en zit circa 1 uur van de wal verwijderd, verre in de buitengronden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar aanleiding van art. 42 van het algemeen reglement van politie voor het Nederlands gedeelte van de Zuid Willemsvaart, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 november 1854, is de 31 december 1855 aan te ’s-Hertogenbosch gevestigde schroefstoomboot-maatschappij, onder zekere bepalingen, voorlopig en tot wederopzegging vergund, haar stoombootdienst tussen ’s-Hertogenbosch en Maastricht en tussengelegen plaatsen, heen en terug, tot vervoer van passagiers en goederen (concessie van 2 april 1850) op dat kanaal uit te oefenen met haar nieuwe schroefboot de STAD ’s-HERTOGENBOSCH.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Weinige dagen geleden verblijd door het bericht van de gelukkig volbrachte reis uit Oost-Indië van mijn enig overgebleven geliefde zoon Hermanus Zwerianus Wilhelmus Schelkes, kapitein der koopvaardij, ontvang ik thans de verpletterende tijding, dat hij op de 29 dezer te Brouwershaven is overleden. Met mijn beide dochters en behuwd-zoon betreur ik het verlies van deze geliefde zoon en broeder, geacht en bemind door alleen die hem kenden. Niet minder treurt zij, welke eerlang door de band des huwelijks met hem zou verbonden worden.
Amersfoort, 30 december 1855, M.E. van Groin, weduwe Schelkes
(opm: kapt Schelkes was gezagvoerder op de Dordtse bark EERSTELING)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 januari. Volgens brief van kapt. De Veer, voerende het schip JAVA’s WELVAREN, in dato Colombo de 28e november, was hij aldaar na een reis van 109 dagen in de beste staat gearriveerd en zou hij de volgende dag naar Cochin verzeilen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Weymouth, 31 december. Het schip ADRIANUS EN WILLEM, kapt. Smit q.q., van Suriname met koffie, suiker, enz. naar Amsterdam, is hedenmorgen op 20 mijlen Z.Z.O. van Portland op de hoogte van Lulworth (opm: 50º38’ N.B. 02º12’ O.L.) overzeild en daarna bij St. Albans Head gezonken, doch het volk en de passagiers gered en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip ANTINA, kapt. Westers, van hier naar Livorno vertrokken, is lek in het Oosterdok teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lillesand, 9 december. Het schip CATHARINA, kapt. Duintjer, van Koningsbergen naar Dendermonde, is met zware slagzijde en met verlies van verschansingen en stutten alhier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, zal ten verzoeke van de erven Augustinus R. de Jonge, op woensdag de 9e januari 1856, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder A.S. Nies te Winschoten, publiek veilen en verkopen 1/30e aandeel in het kofschip LUKAS WILDERVANCK, gevoerd wordende door kapt. L. de Groot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. W. Laman Trip, notaris te Groningen, zal op dinsdag de 15de januari 1856, des avonds om 7 uur, te huize van mejuffrouw de weduwe Bontekoe, in de Unie, aan de Grote Markt te Groningen, publiek worden verkocht een welbevaren snel zeilend kofschip, genaamd DE EENDRAGT, groot 49 commercielasten, of 92 tonnen, in het jaar 1832 nieuw uitgevaren, met inventaris; liggende thans in de Noorderhaven, N.Z., te Groningen, in eigendom bevaren door de scheepskapitein G.A. Jonkhoff. Te bezien daags bevorens en op de dag van verkoop van 10-12 en 2-4 uur. Nadere informatiën ten kantore van de notaris.


Datum: 09 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 7 januari. Heden is met het beste gevolg te water gelaten van de werf De Lely, toebehorende aan de scheepsbouwmeester G. Lindeman, het barkschip genaamd ST. JAN, en is onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een schip, hetwelk de naam zal dragen van SAMHIRI (opm: bark PATRIARCH SAMHIRI), beide voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heer J.H. van Gent alhier, en voor de grote vaart bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 januari. Het schip (opm: schoener) CHRISTINA HENDRIKA, kapt. H. Stemfoort, van Galatz naar Engeland, is volgens brief van Konstantinopel (opm: Istanbul) bij Sulina (opm: monding Donau) verongelukt. (opm: september 1855, zie NRC 100356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht het nieuw, extra op de zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip HELENA EN ANNA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr. voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  JB - Javabode

Op de 6e dezer is ter rede van Batavia aangekomen het tweede der in dit jaar naar Japan vertrokken schepen, de NEDERLAND, kapt. P. Huidekoper, welke bodem de 17e december j.l. van Decima is onder zeil gegaan. Bij het vertrek van de NEDERLAND was alles in onze nederzetting op Decima wel.
Dat schip heeft, naar wij vernemen, een vrij voorspoedige reis gehad tot op de hoogte der Lucipara’s, alwaar het op een modderbank is vastgeraakt. In die toestand is het aangetroffen door het Franse oorlogsstoomschip LA COLBERT, kapt. De Beaudeau, die het dadelijk ter hulp is gekomen, het van die bank afgesleept en tot op de rede van Batavia op sleeptouw gehouden heeft, zodat zij beiden te gelijk alhier zijn aangekomen.


Datum: 10 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Men schrijft uit Hellevoetsluis, dat het transportschip De MERWEDE, hetwelk in het dok ligt, met spoed moet worden opgetuigd, om de 15e januari e.k. in dienst gesteld te worden; de bestemming is naar de West-Indiën.
De BATEAU POSTE, die een kapitale herstelling behoefde, staat er thans in het achterste dok; zodra ze gereed is, zal het stoomschip CYCLOOP, hetwelk thans bepaald is dat daar gerepareerd zal worden, er in geplaatst worden; het voorste dok blijft er dan steeds disponibel voor andere schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 januari. Dezer dagen is aan de werf van de heren J. & K. Smit, scheepsbouw- meesters alhier, de kiel en steven gelegd voor een ijzeren stoomboot genaamd STAD HEUSDEN, gebouwd wordende voor rekening der Heusdensche Stoombootmaatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 6 januari. Het Nederlandse schip NEPTUNUS, kapt. Molenaar, van Curaçao naar Amsterdam, hetwelk de 28e december alhier lek binnenliep – zie ons nommer van 1 dezer – is begonnen de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cork, 4 januari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge, hetwelk eergisteren alhier van Callao arriveerde, is lek en schijnt veel geleden te hebben. Sinds 23 december 1855 ondervond men aanhoudende stormen, waarin het schip hevig werkte en men genoodzaakt was de pompen steeds gaande te houden. Het schip zal een gedeelte der lading moeten lossen om de nodige reparatiën te bewerkstelligen. Men heeft enige zeilen en een gedeelte der verschansing verloren. (opm: zie NRC 220156)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. De schroefboot STAD DORDRECHT, welke zondag morgen van hier naar de Kinderdijk heeft willen stomen om te repareren, maar toen in de noord is moeten blijven liggen, heeft gisteren avond zijn reis kunnen vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gisteren arriveerde alhier de nieuwgebouwde koftjalk genaamd ZWAANTINA MAGRIETHA, gevoerd door kapt. K. de Vries, van Groningen, en gebouwd op de werf van G. Bodewes te Martenshoek.


Datum: 11 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat de volgende vergelijkende opgave der zeeschepen, waarvoor, gedurende de jaren 1854 en 1855, voor de eerste maal zeebrieven zijn uitgereikt:
1854
Soort der Binnen gebied Buiten gebied Totaal
Schepen schepen last schepen last schepen last
Clipperschip - - - - - -
Fregatten 9 3290 - - 9 3290
Barken 41 12345 2 386 43 12740
Brikken 15 2002 4 383 19 2385
Schoeners 46 3876 7 447 53 4323
Galjoten 35 1981 - - 35 1981
Brigantijn - - 1 78 1 78
Koffen 15 589 3 253 18 812
Tjalken 23 727 - - 23 727
Hoekers 7 322 - - 7 322
Hoekerbuizen 1 40 - - 1 40
Buisschepen - - - - - -
Bomschepen 3 47 - - 3 47
Visschepen 1 10 - - 1 10
Sloepschepen - - 1 27 1 27
Everschepen - - 1 14 1 14
Jachtschepen 1 9 - - 1 9
Rinkelaars 1 19 - - 1 19
Stoomboot 1 143 2 321 3 464
Totaal 199 23409 21 1909 220 27318
1855
Soort der Binnen gebied Buiten gebied Totaal
Schepen schepen last schepen last schepen last
Clipperschip 3 1178 - - 3 1178
Fregatten 10 3965 5 2259 15 6224
Barken 30 9610 4 702 34 10312
Brikken 7 819 7 799 14 1618
Schoeners 34 2751 6 334 40 3085
Galjoten 31 1838 1 23 32 1861
Brigantijn - - - - - -
Koffen 14 566 1 28 15 594
Tjalken 18 563 - - 18 563
Hoekers - - - - - -
Hoekerbuizen - - - - - -
Buisschepen 1 37 - - 1 37
Bomschepen - - - - - -
Visschepen - - - - - -
Sloepschepen - - - - - -
Everschepen - - - - - -
Jachtschepen - - - - - -
Rinkelaars 1 17 - - 1 17
Stoomboot 2 431 3 277 5 708__
Totaal 151 21775 27 4422 178 26197

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Coninck, Westenberg & Co., scheepsmakelaars te Texel, als lasthebbenden van kapt. August Tofte, gevoerd hebbende het Engelse barkschip MATILDA LUCKIE, van North Shields naar Demerary gedestineerd geweest, doch op 30 december laatstleden in de Eijerlandse Gronden gestrand, presenteren op woensdag 16 januari e.k., des morgens ten 11 ure, te De Cocksdorp, ten overstaan van de te Texel residerende notaris Johannes Ludovicus Kikkert, publiek te verkopen 38 stuks merendeels nieuwe zeilen, drie zware ankers, twee ankerkettingen, ieder lang 90 vadem, twee zware trossen, 30 stuks diverse kettingen, twee lieren, een stuurrad, twee scheepsboten, een aanzienlijke partij gekapt staand en lopend touwwerk, een kombuis, pompen, koks-commaliewant, enige vaatjes met verfstoffen, en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, en eindelijk het kopervast gezinkte hol of casco van voornoemd barkschip met inhebbende lading steenkool, zodanig als hetzelve in de Eijerlandse Gronden is zittende.
Nadere informatiën zijn op francoo aanvragen te bekomen bij voornoemde malelaars Coninck, Westenberg & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op vrijdag de 25e januari 1856, des avonds ten 6 ure, in het gemeentehuis te Sappemeer bij contant geld te koop aanbieden het gezinkt schoener-kofschip genaamd de JONGE DUYF (opm: JONGE DUIF), groot 101 tonnen, in 1848 gebouwd op de werf van de heer I.A. Hooites te Hoogezand, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, waaronder een chronometer, zo als hetzelve is liggende te Antwerpen en bevaren geweest door wijlen kapt. Barend Duyf.
De inventaris der opgoederen en toebehoren ligt op de gewone plaatsen ter lezing, en het schip is dagelijks te bezien aan het adres van de heren Van den Bergh & Zoon, scheepsmakelaars te Antwerpen.
(opm: zie advertentie AH 310156; het schip is kennelijk opgehouden en wordt later uit de hand te koop aangeboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.S. Bokma, te Akkrum, zal, op maandagen den 14e januari 1856, ten huize van G.R. de Vries, kastelein aldaar, provisioneel, en den 21 dierzelfde maand, ten huize van de logementhouder S.R. Kuiper te Akkrum, finaal, telkens des avonds om 7 uur, publiek verkopen: een hechte en goed onderhouden overdekte en gewegerde hek-tjalk, genaamd DE JONGE EELKJE, groot 62 tonnen, met staand en lopend want, zeil en treil en verdere complete inventaris; alles zodanig dezelve het laatst is bevaren door nu wijlen Sipke Alberts van der Zee en thans ter bezigtiging is liggende aan de werf van L.W. Werksma, te Akkrum. Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.


Datum: 12 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het schip (opm: kof) ZWAANTINA THELINA, kapt. H.P. de Boer Sap, van Memel (opm: Klaipeda) herwaarts gedestineerd, is de 9e dezer met schade aan tuigage en wegens ijsgang te Harlingen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 8 januari. Het Turkse stoomschip ALEXANDRIA, kapt. Meijer, van Amsterdam naar Alexandrië bestemd, is alhier met schade aan de machinerie binnengelopen.
(opm: dit was een van de bij Paul van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam voor Egyptische rekening gebouwde stoomschepen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende Cornelis Hoogendijk Willemszoon, wonende te Capelle op d’IJssel, verklaart hiermede, dat hij de scheepsbouwerij en grofsmederij, met al hetgeen daartoe behoort, door hem uitgeoefend geweest onder de firma W. en J. Hoogendijk & Co, met de 31e december l.l, heeft gequiteerd (opm: financieel afgewikkeld) en die zaken met dat tijdstip heeft overgedaan aan zijn beide zoons Willem Cornelis Hoogendijk CornelisZoon, en Arij Pieter Hoogendijk, die dezelve gemeenschappelijk voortzetten, onder de firma van Hoogendijk & Co.
Capelle op d’IJssel, 1 januari 1856, C. Hoogendijk Wz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 januari. Vertrokken CORNELIA (opm: bark, eerste reis), kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 januari. In de waterweg tussen Brouwershaven binnen door naar Hellevoetsluis, heeft zich in deze winter, op de vlakte, een vroeger wel bekend, doch toen alleen voor schepen van onbeduidende diepgang bevaarbaar gat, (het zogenaamd Hillegat) verdiept, zodanig dat reeds met veel succes, door alle de dezer dagen van Brouwershaven gekomen grote schepen, dat gat is bevaren geworden; de minste diepgang die men in hetzelve met hoog water peilde, was bij gemiddelde waterstand ruim 17 Rijnlandse voeten, en de andere grote voordelen aan dat gat verbonden, (indien hetzelve blijven mag) zijn deze, dat het de waterweg bekort en het eventueel aan de grond raken der schepen veel minder gevaarlijk doet zijn, uithoofde van de ongelijk zachtere grond, dan in het oude vaarwater.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 10 januari. Het schip COERT CORNELIUS, kapt. Schut, van Groningen naar Londen, is van hier vertrokken, doch door contrarie-gelegenheid (opm: tegenwind) bij Oostmahorn geankerd.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop het Nederlands-Indische barkschip JANE SERINA, van 156 gemeten lasten. Adres bij Adam & Co., Batavia.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 januari. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DUIVELAND, kapt. J.C. Viersma, de 28e september vertrokken van Rotterdam, het dito schip PRINS MAURITS, kapt. Johan J. Bart, de 17e november vertrokken van Rio de Janeiro, en de dito bark JANNETJE, kapt. A. Lupcke, de 16e december vertrokken van Adelaide.


Datum: 13 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 12 januari. Heden morgen is van de werf van de heer Jan Smit Czn. met goed gevolg te water gelaten het barkschip HENDRIKA, groot 397 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. U.H. Bonn, voor rekening der rederij onder directie van de heer Henri J.L. Minderop te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Sourabaya voor passagiers en goederen het nieuw op de zeilage gebouwde campagne barkschip SAMUEL HENDRICUS, kapt. A. Pronk. De inrichting zo gemakkelijk mogelijk gemaakt zijnde, is voor familie en verdere passagiers dit schip wel aan te bevelen, voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Het adres bij de heren G.H. Steltenberg & Zoon, en de cargadoors P. Varkevisser & Zonen aldaar, en de Coningh & Bert, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam, ligt in lading naar Batavia en Samarang het nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands barkschip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. G.F. Rijken, groot 400 lasten, hebbende bijzonder ruime inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de reders de heren van Overzee & Co, en bij de cargadoors P.A. van Es & Co, te Rotterdam.


Datum: 14 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harburg, 1 januari. Ter rede overwinterende schepen: JOHANNA BONJER, kapt. Bonjer; JOHANNA MARIA, kapt. Gerdes; GERDINA, kapt. Gortmaker; VRIENDSCHAP, kapt. Gort; JOHANNA, kapt. Harms; MARGRETHA ALIDA, kapt. Moesker; GESINA, kapt. Koning; ALIDA SCHURINGA, kapt. Kuipers; ETTA HENDRIKA, kapt. Peters; MARIANNE, kapt. Dojen; JONGE LIEFFERT, kapt. Hazewinkel; VROUW GERTRUIDA, kapt. Bontekoe; TJARDINA FENNEGINA, kapt. Warners; TWEE GEZUSTERS, kapt. Drewes; CATHARINA LUITGARDA, kapt. Stuitje.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Volgens brief van kapt. H.P. Hazewinkel Muntendam, voerende het schip (opm: schoener) ANNA MARIA, van Galatz naar Falmouth, in dato Sulina, 26 december, was hij alstoen in de buitenhaven liggende. Hij had enige schade aan verschansingen en tuigage bekomen, doch zou zo spoedig mogelijk de reis voortzetten.


Datum: 15 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 januari. Het Nederlands fregat WILLEM I, kapt. Neidfeld, van Rangoon, laatst van Falmouth, naar Hamburg bestemd, is alhier met verlies van grote ra, bramra en zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 9 januari. Het schip KROGER POLDER (opm: kof KOOGER POLDER), kapt. K. Brouwer, van Amsterdam naar Rusland bestemd, heeft wegens het ijs Pillau noch Windau (opm: Baltiysk resp. Ventspils) kunnen bereiken en is dus hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toeval uit de hand te koop het Nederlands kofschip MORGENSTER, bevaren geworden door W.W. Smit, groot volgens meetbrief 101 ton en geclassificeerd bij Veritas 5/6, liggende te Rotterdam. Adres bij de cargadoors Johs. Ooms Ez. & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij inschrijving te koop: het hol van het barkschip MARY EN HILLEGONDA liggende aan de werf van de heer Corn. Smit. Inschrijvings-biljetten vóór of op dinsdag de 22e januari in te leveren ten kantore van E. Suermondt & Zoonen & Co, in de Wijnstraat te Rotterdam, bij wie nadere informatiën te bekomen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 18e januari 1856, des avonds te 7 uur, ten huize van mejuffrouw de Wed. J.S. Bontekoe aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht een welbevaren en goed onderhouden kofschip, genaamd HENDRIKA DORENTEA, groot ongeveer 50 lasten, met complete inventaris, bevaren geweest door A. van Aken en thans liggende in de Zuiderhaven te Groningen. Hoierover kan NLG 1.500,- à 5 pCt. blijven uitstaan. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag en te bezien dagelijks voor en op de verkoopdag van 10 – 4 uur.


Datum: 16 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 januari. Het te Delfshaven te huis behorende barkschip JOHANNA, kapt. J. Bik, de 19e oktober j.l. van Manilla naar Hongkong vertrokken, is de 6e november 1855 op de Protos Shoals (opm: Pratas Reef, 20º38’ N.B. 116º46’ O.L.) gestrand en totaal verongelukt. De bemanning geen ander redmiddel hebbende, dan beide boten, nam natuurlijk haar toevlucht daarin en wel de gezagvoerder met tien man in de ene, en de overige vijf in de andere boot. Aldus verlieten de schipbreukelingen in elkanders gezelschap het wrak, doch waren door het onstuimige weer alras genoodzaakt elkander los te laten en geraakten daardoor uit het gezicht.
De boot, waarin zich kapitein Bik en zijn lotgenoten bevonden, werd door het Engelse schip ABBOTTSFORD opgenomen; dat gedeelte der equipage werd met die bodem naar Singapore gebracht en is aldaar behouden geland.
Van de andere boot is tot dusverre nog niets naders bekend. Kapitein Bik meldt echter, in dato Singapore 26 november, dat hij geen bijzondere vrees voor haar koestert, dewijl het een uitnemende zeeboot was, en dat de mensen, die zich daarin bevonden, ruim van provisiën en anderszins voorzien waren. Hij hoopte, dat ook zij door een of ander schip, daar er dagelijks op die hoogte passeren, opgenomen en naar een andere vreemde haven vervoerd zijn van waar nog geen bericht kan wezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Lissabon, 1 januari. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: brigantijn) MARIA MARGARETHA, kapt. P.H. Huisman, van Mazagan (opm: El Jadida, Marokko), hebbende in de mond van de Taag door aanzeiling de boegspriet verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. De Utrechtsche Courant deelt mede, dat de 25e december te Alexandrië een der stoomboten, zijnde de CAIRO, voor rekening des onderkonings aan de fabriek der heren Paul van Vlissingen en Duduk van Heel te Amsterdam vervaardigd, aangekomen is. De Pacha begaf zich in persoon aan boord, vergezeld van de Nederlandse consul-generaal, de heer S.W. Ruijssenaers, om dit voorwerp van Nederlandse nijverheid in ogenschouw te nemen. De onderkoning had hoogstdeszelfs tevredenheid daarover te kennen gegeven. Onnodig zal het zijn te doen opmerken, dat door dit vaartuig de Nederlandse nijverheid eervol met die van Engeland en Frankrijk wedijvert.


Datum: 17 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 januari. Heden is op de werf van de heren Hoogendijk & Co te Capelle aan den IJssel voor rekening ener Rotterdamse rederij (opm: G.S. Pieters & Co) de kiel gelegd van het barkschip JOSEPHA LOUISA, groot ca. 340 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. A.P. Hueser, en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Naar men verzekert, zou aan Zr.Ms. fregat PRINS ALEXANDER, thans in West-Indië, order zijn gegeven om onmiddellijk te repatriëren, en zou het in de loop dezer maand te Texel binnenkomen, en bestemd zijn om de nieuw benoemde gouverneur-generaal naar Neêrlandsch-Indië over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Betreffende Zr.Ms. korvet met stoomvermogen MEDUSA deelt de Amsterdamsche Courant het volgende mede: Genoemde bodem was te Santa Cruz op Tenerife, na een reis van 14 dagen, van Texel aangekomen. De MEDUSA had veel met slecht weer en tegenwinden te kampen gehad, doch had weinig van het stoomvermogen gebruik gemaakt. Als zeilschip had het in alle opzichten voldaan, latende de stabiliteit, na de aangebrachte wijziging in het dok te Vlissingen, niets te wensen over. De machine werkte goed, en het kolenverbruik met toepassing van expansie was uiterst gering. Etat-major en equipage genoten de beste gezondheid, zijnde de kommandant voornemens de reis van Tenerife naar Java, zonder enige tussenplaats aan te doen, voort te zetten. (opm: zie NRC 131155 en diverse eerdere berichten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk hol of casco van een kofschip, goed geschikt voor legger of lichter, plus minus 45 à 50 lasten. Adres de heer R.D. Breukel, meestertimmerman, op het Haringvliet, wijk 12-65 (opm: te Rotterdam).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 15 januari. Het schip COERT CORNELIUS, kapt. Schut, naar Londen, is wegens ijsgang van Oostmahorn terug en alhier in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het welbevaren kofschip HENDERIKA, in eigendom bevaren wordende door kapt. J.B. Nieboer, groot volgens Nederlandse meetbrief 46 commercie-lasten of 86 zeetonnen, in den jare 1850 nieuw uitgevaren, liggende in de Noorderhaven te Groningen. Nadere informatiën bij de kapitein te Wildervank, en de scheepsmakelaar J.J. Bulsing Bzn. te Groningen.


Datum: 18 januari 1856


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H. Veenhoven, griffier te Hoogezand, zal op donderdag de 31e januari 1856, des avonds ten 6 ure, in het gemeentehuis te Hoogezand publiek veilen en verkopen het Nederlands hektjalkschip genaamd MARGRETHA ALIDA, groot 33 last of 63 ton, in 1847 nieuw uitgehaald, vroeger door kapt. P.F. Leuning, laatstelijk door J.J. Moesker bevaren geweest, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, zo als hetzelve is liggende te Harburg.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de havenmeester te Harburg, alwaar het schip dagelijks te bezien is, en ten kantore van bovengenoemde griffier.


Datum: 19 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 23 schepen, als:
Voor Rotterdam: PADANG, kapt. M.W. Zwart; OTTO, kapt. W.C. Rotgans; GERARDUS JACOBUS, kapt. J.B.C.H. Ruysch; TWEE ANTHONY’S, kapt. J.F. Klomp; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder; TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije; TERNATE, kapt. T. Cars Tz, ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern.
Voor Amsterdam: GELDERLAND, kapt. D. Crap Hellingman; NIJVERHEID, kapt. N.N; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J.F.D. Petersen; NEPTUNUS, kapt. P. Schuurman; DRIE VRIENDEN, kapt. N.N; JAVA KOERIER, kapt. F.G. Reinitz; CHINA, kapt. F. Mulder; DIRK ARNOLD, kapt. N.N; AZIA, kapt. C. Abrahams Jr; WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink; HELENA EN ANNA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr. (van Rotterdam); CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen (van Rotterdam).
Voor Dordrecht: GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. G. Rotgans.
Voor Schiedam: PIETER CORNSZ. HOOFT, kapt. N. Koens.
Voor Middelburg: STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 18 januari. Het Nederlandse barkschip SCHEVENINGEN, kapt. K.D. Breuning, gisteren alhier van Batavia aangekomen, is de 4 januari l.l. op 48º09’ N.B. en 12º22’ W.L. door een zware storm uit het Z. tot Z.t.W. en W. overvallen, genoodzaakt enige lading overboord te werpen, en is met verlies van geschutpoorten, enige schade aan galjoen (opm: licht, ondersteunend deel van de boeg, waarop de boegspriet rust) en verschansing, vrij gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag de 29e januari 1856, des middags ten een ure, in de verkoopzaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam ten overstaan van D.H. Corne, van een zeer hecht, sterk en goedzeilend tjalkschip, genaamd DE JONGE ADRIAAN, oud ruim drie jaren, groot 97 tonnen, met complete zeer goed onderhouden inventaris, welke slechts 1½ jaar oud is, zijnde gemeld vaartuig zeer geschikt voor de buitenvaart, voorzien van zeemeetbrief, alsmede Rhijn-ijk, liggende hetzelve aan de Noordblaak alwaar het van heden af te bezichtigen is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Schuyten is voornemens, om op vrijdag 1 februari 1856, des voormiddags te half 12 ure, te Dordrecht, in het koffijhuis van Zahn, bij opbod en afslag, te verkopen:
- 1/60 aandeel in het te Dordrecht gebouwde, gekoperd en kopervast barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, groot 260 lasten, kapt. T.K. Veldman.
- 1/30 aandeel in het te Dordrecht gebouwde, gekoperd en kopervast fregatschip BIESBOSCH, groot 504 lasten, kapt. J.H. Mugge.
- 1/144 aandeel in de vermoedelijke baten van het vergane fregatschip DELTA.
- 1/30 aandeel in het Pekel-A gebouwde kofschip HINDERIKA, groot 76 lasten, kapt. R.R. Huisman.
- 1/32 aandeel in het te Dordrecht gebouwde, gekoperd en kopervast barkschip TIMOR, groot 238 lasten, kapt. F. Agema.
- 2/64 aandelen in het te Dordrecht gebouwde, gekoperd en kopervast fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, groot 589 lasten, kapt. J. Koning, welke in 2 gedeelten, elk van 1/64 aandeel, zullen worden geveild.
- 6/144 aandelen in het te Dordrecht gebouwde, gekoperd en kopervast fregatschip OSIRIS, groot 511 lasten, kapt. G. Crans.
- 6/144 aandelen in het te Dordrecht gebouwde, gekoperd en kopervast fregatschip BROEDERTROUW, groot 428 lasten, kapt. A.J.B. Hordijk; - zullende de aandelen in de 2 laatstgenoemd schepen worden geveild in gedeelten, elk van 1/44 aandeel.
Alles breder bij biljetten omschreven; terwijl nadere onderrichting mede te bekomen is bij de heer D.W. Hordijk, procureur te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt, ten verzoeke van de erven wijlen de Wed. Sjabbo J. Brouwer, op maandag de 28e januari 1856, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder J. de Boer te Oude Pekela, publiek te verkopen:
- 10/32e aandeel in het kofschip ELISABETH, kapt. P.S. Brouwer.
- 1/27e aandeel in het kofschip JOHANNA GESIENA, kapt. B. van der Veen.
B. Haitzema Viëtor


Datum: 20 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sulina, 26 december 1855. Het schip BERNARDINA, kapt. Olthauss, van Galatz naar Engeland, is de 20e dezer aan de mond van de Sulina verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 januari. Gisteren avond omstreeks half tien ure is te Katwijk door de bomschuit, bevaren door de stuurman Jacob van der Bent, aangebracht de bemanning van het op ruim een half uur afstand, noordwaarts van Noordwijk, gestrande Engelse barkschip CORNELIA, gezagvoerder J.H. Bell. Het was geladen met rijst, kwam laatst uit Falmouth en was bestemd naar Amsterdam. Het is aan de menslievende bereidvaardigheid van genoemde vissersstuurman te danken, dat een getal van 16 mensen in het leven zijn behouden, die anders een prooi der golven zouden zijn geworden. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 21 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 januari. De Engelse bark CORNELIA, kapt. Bell, van Moulmain (opm: Moulmein) met rijst herwaarts gedestineerd, is benoorden Noordwijk gezonken, doch het volk gered te Katwijk aangebracht. (opm: zie voorgaand bericht en NRC 230156)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Uit een heden ontvangen brief van Sulina van kapt. T.C. de Boer (opm: waarschijnlijk P.H. de Boer, zie ook NRC 130356), van het Nederlandse schip de EMMA, aldaar gestrand – zie NRC van 1 december 1855 – was de gehele equipage gered, maar het schip totaal verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Volgens brief van stuurman Visser, voerende voor wijlen kapt. Faarup, het schip RICOT, van hier naar Curaçao, in dato 9 december 1855, bevond hij zich toen in goede staat zeilende op 18º30’ N.B. en 32º W.L. De kapitein was enige dagen na het vertrek uit Ramsgate ziek geworden en de 25e november overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 21 oktober 1855. Het Nederlandse schip (opm: bark) JAVA PACKET, kapt. L.A. Hijkoop, van Callao naar Engeland bestemd, is hier ten tweede male in averij binnengelopen.


Datum: 22 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 januari. Men verneemt uit Vlissingen, dat de vorig jaar aldaar van stapel gelopen stoomkorvet PRINSES AMALIA, bestemd is om in de aanstaande lente een tocht naar de Middellandse Zee te doen en dat Z.K.H. de prins van Oranje zich aan boord van die stoomkorvet zal begeven, om de reis mede te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 januari. Heden werd van de werf van de heer Jan Otto te Krimpen aan den IJssel met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip PRESIDENT PLATE, groot ca. 400 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. C.C. Hansen, en bestemd voor de grote vaart voor rekening ener rederij onder directie van de heren Hoogewerff & Chabot alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Particuliere berichten uit Japan melden, dat het état-major en de bemanning van de stoomboten GEDEH en SOEMBING zich in de beste welstand bevinden; dat zij aanvankelijk met de aan dat klimaat eigen ongesteldheden voor vreemdelingen hadden te worstelen, maar dat de gezondheidstoestand nu zeer goed was; Zr.Ms. stoomboot GEDEH moest daar nog enige tijd blijven. Verder scheen het schrijven over aangelegenheden des lands als anderszins aan de autoriteiten niet welgevallig te zijn, waarom er ook geen bijzonderheden hoegenaamd worden vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Volgens particulier bericht van kapitein T.J.J. Bouman, voerende het fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, was hij de 23e november l.l, na een reis van 25 dagen van Brouwershaven in goede staat zeilende op 14º10' Z.B. en 29º55' W.L; aan boord alles wel. De 30e oktober was het schip op de hoogte van de Sorlings Eilanden (opm: Scilly Isles) door een storm uit het Noordwesten belopen en waren daarbij de matroos A. Konrad en de lichtmatroos G. Jackson, van de voorbramra in zee gevallen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cork, 17 januari. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge, van Callao naar Dordt bestemd – zie ons nommer van 10 dezer (opm: en 190256) – is bezig de lading guano te lossen en zal daarna in het dok halen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 16 november 1855. De Nederlandse bark GENERAAL DE STUERS, kapt. F. Fokkens, van Batavia naar Rotterdam, is eergisteren in de Tafelbaai binnengelopen om zeilen en rondhout te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 januari. Het schip CATHARINA, kapt. Knol, van Aarhus naar Dantzig, is met adsistentie alhier in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal, ten verzoeke van de weduwe Jacob Hindriks Joosten, schipperse, wonende aan scheepsboord, op woensdag de 30e januari 1856, des avonds om 6 uur, ten huize van L.K. Dijkhuis, kastelein, wonende te Sappemeer, publiek te koop presenteren het overdekt kofschip genaamd HINDERIKA BOUWMA, groot 63 zeetonnen, in den jaren 1851 gebouwd op de werf van den scheepsbouwer Jan Klasens Mulder, te Sappemeer, met deszelfs staand en lopend wand en verdere inventaris, invoege door wijlen kapt. J.H. Joosten is bevaren geweest; thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen; dagelijks te bezien, te bevragen bij de weduwe aan scheepsboord en de heer J.K. Mulder, te Sappemeer. De halve koopschat kan er over staan blijven.


Datum: 23 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 januari. Heden liep van stapel van de werf van de heren Gebroeders Visser, aan het Zalmgat alhier, het gekoperd en kopervast brikschip GUINEA, groot ca. 146 gemeten lasten en gevoerd zullende worden door kapitein A. van der Harst; en werd dadelijk daarop de kiel gelegd van een clipper-schoenerschip, genaamd IVOORKUST, beiden voor rekening van het handelshuis van de heer H. van Rijckevorsel alhier, en hoofdzakelijk bestemd voor de handel en de vaart op Afrika's Westkust.
Door hetzelfde huis is heden in veiling (opm: zie NRC 060156) aangekocht de schoenerbrik PIO NONO, groot 241 tonnen, voor de som van NLG 30.000.
(opm: de GUINEA, kapt. van der Harst, passeerde op 6 maart Dover op de eerste reis, van Rotterdam naar de kust van Guinea; de PIO NONO werd verdoopt in BENIN, kapt. T.D. de Wit, en vertrok op 3 maart 1856 van Hellevoetsluis naar St. George d’Elmina, eveneens op de kust van Guinea)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Katwijk aan Zee, 19 januari. Het Engelse barkschip CORNELIA, komende van Moulmain (opm: Moulmein), laatst van Falmouth, bestemd naar Amsterdam en geladen met 6990 balen rijst, 50.000 sigaren en 7 kisten thee, is gisterochtend omstreeks vier uur, even benoorden Noordwijk, aan de grond geraakt. Zware mist was de oorzaak van de ramp, die deze bodem heeft getroffen, doch het is aan de ijverige en onvermoeide pogingen van de wakkere stuurman Jacob van der Bent en zijn manschappen, varende op de vissersbom No. 6, der Katwijksche Maatschappij, gelukt, zowel de gezagvoerder J.H. Bell als de overige 15 man van de equipage te redden en hier behouden aan wal te brengen, terwijl alle pogingen vooraf door de equipage van dat schip in het werk gesteld om zich met de sloepen te redden, mislukt zijn. Toen de schipbreukelingen met de bom no. 6 hier waren aangebracht, is voormelde stuurman deze nacht dadelijk weer naar zee gezeild om van de inventaris en de lading zoveel te bergen als mogelijk is, er bestaat hiervoor echter weinig hoop, daar van het schip niets meer te zien is dan de masten. Vóór de aankomst van de schipbreukelingen was reeds door de zorg van de heer burgemeester der beide Katwijken c.a. en de heren strandvonders ter dezer plaatse, alles in gereedheid gebracht tot spoedige verpleging van die ongelukkigen, die niets hebben kunnen redden dan hun leven.
(NB. De schipbreuk reeds kortelijk in ons nommer van 21 dezer gemeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Konstantinopel (opm: Istanbul), 24 december 1855 . Het schip WUBBO EN WILLEM, kapt. J.H. Bontekoe, is aan de mond van de Sulina verongelukt (opm: zie NRC 130356).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 januari. De 19e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark ZEENYMPH, kapt. J.W.J. Witsen, met 9 passagiers, de 29e oktober vertrokken van Texel, en het dito schip PRINCES MARIANNE, kapt. F. Rietmeyer, de 29e november vertrokken van Kaap de Goede Hoop. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark DERKINA TITIA, kapt. W.B.S. van Zijp, de 22e september vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 23 januari. De 22e dezer vertrok van hier naar Nederland Zr.Ms. korvet VAN SPEIJK onder bevel van de kapt.luit-ter zee M.F. Courier dit Dubekart, na gedurende ruim vier jaar dienst te hebben gedaan bij het eskader in deze gewesten.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Op de vendutie van de 29e januari aanstaande zal voor rekening van belanghebbenden worden verkocht het afgesloopt bladkoper, afkomstig van het Nederlandse schip WATERLOO, kapt. Duinker.
D.D. van Boekholtz
(opm: de WATERLOO, kapt. D. Duinker, was op 29 december 1855 van Amsterdam te Soerabaya gearriveerd)


Datum: 24 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 januari. Jongstleden vrijdag (opm: 18 januari) is te Pekela te water gelaten het schoonerschip JAN FRESEMAN, groot 100 lasten, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester J.H. Kuiper, voor rekening ener rederij onder directie van de heer B.H. Viëtor, te Winschoten, en bevaren zullende worden door kapitein G. de Jong, te Pekel-A.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 januari. Uit Giesendam meldt men van 21 januari: De van Roermond komende stoomboot de STAD ROERMOND, geraakte heden ochtend omstreeks 5½ ure, misleid door de zware mist, op een, ten gevolge van het hoge getij, onder water staande krib voor deze plaats. Bij het wegvallen van het water, bleek dat zij tot aan de mast over de kribbe geschoten was, welke toestand, naarmate het water zakte, steeds verergerde. De Heusdense stoomboot een uur later daar passerende, deed herhaalde doch steeds vergeefse pogingen om haar vlot te slepen. Zo werd de toestand steeds hachelijker, tot omstreeks 11 ure de van Rotterdam komende stoomboot STAD ’s-HERTOGENBOSCH, kapt. H. van den Bergh, haar nog in die toestand aantrof. Ook deze beproefde haar krachten, en sleepte binnen weinige minuten de stoomboot STAD ROERMOND in vlot water, waarop deze haar reis naar Rotterdam voortzette.


Datum: 25 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag 12 februari 1856, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het extra snelzeilend, kopervast gekoperd en nu belangrijk vertimmerd barkschip MARIE JULIE, laatst gevoerd door kapt. J.O. Bruinseels, volgens meetbrief lang 33 el 10 duim, wijd 5 el 41 duim, hol 4 el 53 duim en alzo groot 361 tonnen of 190 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven, aan de werf van de heren De Jong, Kortland & Anthony. (opm: zie NRC 130256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 januari. Door kapitein F. Fokkens, voerende het te Brouwershaven gearriveerde schip (opm: bark) GENERAAL DE STUERS, is de 7 januari op 35º32' N.B. en 33º30' W.L. opgenomen de bemanning van het in zinkende staat verkerende Engelse schip ORYNTHIA, kapt. G. Innes, van Demerary (opm: Georgetown) naar Sunderland, welke equipage gisteren in het Engelse Kanaal is afgezet (opm: zie NRC 240456).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 januari. De tjalk JONGE WILLEMTJE, schipper Dolk, van Amsterdam met hout herwaarts gedestineerd, in de maand oktober l.l. te Geersdijk bij Kortgene gezonken, is weder boven water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 23 januari. Het schip (opm: schoener) HERWIJNEN, kapt. J. Warssen, van Konstantinopel (opm: Istanbul) naar Balaklava (opm: Krim), is, volgens brief van Konstantinopel van 10 dezer, totaal verongelukt. (opm: onjuist, zie NRC 270156)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Syra (opm: Ermoepolis, Siros eiland), 10 januari. Het schip (opm: brik) LIBRA, kapt. R.J. Stomp, van Newcastle naar Bosporus, is de 8e dezer op Naxos gestrand en in 40 voeten water gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Corunna (opm: La Coruña), 13 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) ALBERT SCHURINGA, kapt. A. Smit, van Livorno naar Queenstown, is hier eergisteren in averij binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuw schip te koop, lang 13 el, bij P.W. Boorsma scheepstimmerman te Oostermeer.


Datum: 26 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie: De makelaars F. van Dam, F. N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam, H. Hzn. en W. H. Montauban van Swijndrecht, te Rotterdam zijn van mening, als last hebbende van hun meesters, op dinsdag de 5e februari 1856, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, publiek te verkopen: de snelvarende stoomboot ZEELAND, met twee complete stoomwerktuigen, van zeventig paardenkracht, laatst gevaren hebbende tussen de steden Middelburg en Rotterdam, lang 23 el 46 duim, wijd 5 el 33 duim, hol 1 el 70 duim en alzo groot 126 tonnen, na aftrek van 87 tonnen voor de machinekamer, met deszelfs mast, staand en lopend want, sloep en verdere goederen, zo als dezelve thans is liggende in de Haringvliet binnen deze stad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op vrijdag de 1e februari 1856, des avonds ten 6 ure, ten huize van de logementhouder J. de Boer te Oude Pekela in openlijke veiling te verkopen het in den jare 1848 nieuw gebouwde kofschip genaamd JOHANNES HERMANNUS, laatst bevaren door kapt. J.E. Boekhoudt, gemeten op 107 tonnen, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, zo als hetzelve schip thans is liggende te Amsterdam. Het schip staat bij Veritas 5.S.G.11, 17 mei 1855.
Nadere informatiën bij de heer J.C. Masker te Veendam.
B. Haitzema Viëtor, notaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Hongkong via Cardiff, het snelzeilend en gekoperd Nederlands fregatschip STAD TIEL, kapt. W.B. Derks. Adres bij Sandberg en Co., cargadoors.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op verzoek van de heer Feiko Reemts Folkers, lid van de raad der gemeente Winschoten, in hoedanigheid van toeziend voogd van Aaltje Jans Weij, zestienjarige dochter bij wijlen Antje Meinderts Stel, door na te noemen opgeroepene in echte verwekt, heb ik Klaas Caspers Bloupot, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Winschoten, gedagvaard Jan Harms Weij, scheepskapitein, en als zodanig laatstelijk gevoerd hebbende het te Wildervank te huis behoord hebbend kofschip JAN EN FREDERIKA, gewoond hebbende te Wildervank, doch sedert den jare 1847 afwezig, om op 30 april 1856 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Winschoten, teneinde:
- aangezien de gedaagde ten jare 1847 zijn woonplaats heeft verlaten zonder dat sedert ander bericht van dezelve is ingekomen dan dat hij, komende van St. Petersburg met een lading rogge en bestemd naar de Maas, blijkens de Sont-lijst de 2e september 1847 die zeeëngte is doorgezeild en de 17e daaraanvolgende met evengenoemde door hem gevoerde bodem in het Vlie, en alzo op de Nederlandse kust totaal is verongelukt.
- aangezien er alzo meer dan drie jaren zijn verlopen zonder dat van des gedaagdes leven of overlijden is gebleken.
- aangezien de eiser in evenbedoelde hoedanigheid er belang bij heeft dat van rechtswege wordt verklaard, dat er rechtsvermoeden bestaat van des opgeroepenens overlijden van af de 17e september 1847, van zijn aanzijn te doen blijken.
Geregistreerd te Winschoten de 23e januari 1856 (opm: sterk bekort)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark TWEE JEANNES, kapt. J.W. Noordziek, met 47 Chinezen, de 10e januari vertrokken van Macao.


Datum: 27 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Het schip HERWIJNEN, kapt. J. Warssen, van Konstantinopel (opm: Istanbul) naar Balaklava (opm: Krim), was volgens brief, de 10e januari van Konstantinopel verzonden, de 4e dito in goede staat te Sizopoli (opm: Sozopol, 42º25’ N.B. 27º42’ O.L.) liggende. Het vroeger uit de Précurseur (opm: franstalig Antwerps dagblad) overgenomen bericht – zie ons nommer van 25 dezer – schijnt dus onwaar te zijn.


Datum: 28 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. De schepen STAD LEYDEN (opm: bark), kapt. C.C. Ruige, van Batavia herwaarts gedestineerd, en FENNA (opm: brik), kapt. J. Caspers, van hier naar Syra (opm: Ermoepolis, Siros eiland) vertrokken, zijn in het Groot Noord Hollands kanaal bij Purmerend in aanvaring geweest, en hebben beiden daardoor zware schade bekomen. Eerstgenoemd schip is sedert in het Oosterdok aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 19 januari. Het Nederlandse schip (opm: brik) LUITENANT ADMIRAAL CALLENBURGH, kapt. P.L. Schep, van Palermo naar New York, is hier eergisteren met verlies van zeilen en rondhout binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadiz, 17 januari. De Nederlandse schoener MARNE, kapt. J.M. Beukema, van Cardiff met kolen naar Konstantinopel (opm: Istanbul) bestemd, is in de San Pedro rivier, na alvorens over de rotsen gestoten te hebben, op strand gedreven. Het schip zit nu hoog en droog, maakt veel water en zal moeten lossen om te repareren. (opm: zie NRC 210256)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag 11 februari 1856, ten overstaan van de notaris J.P. van Etten, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, des avonds ten 6 ure, verkopen een extra ordinair welbezeild schoener-kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd NIESSINA SCHURINGA, laatst gevoerd door wijlen kapt. H.H. Koster, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 el 20 duim, wijd 4 el 38 duim, hol 2 el 58 duim en alzo gemeten op 67 last.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar, Gebr. van Ulphen, cargadoors, en bij de heer Ch. Serweytens te Brugge, voor wiens pakhuis het schip is liggende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw gebouwd barkschip, metende 250 lasten. Nadere informatiën te bekomen bij de scheepsmakelaar H.I. Rielveld, Heerengracht bij de Heerenstraat, RR 264.


Datum: 29 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 januari. In het door ons in de NRC van de 6e dezer medegedeelde rapport van kapitein A. Glazener Jr. nopens het verbranden van het door hem gevoerd zijnde schip EGMOND EN HOORNE is een fout ingeslopen, die wij om de verkeerde opvattingen, die daaruit zouden kunnen gemaakt worden, gaarne verbeteren.
In dat stuk staat namelijk, dat de EGMOND EN HOORNE, na een gedeelte der lading op Tagal en Cheribon te hebben ingenomen, de 5e oktober wederom te Batavia was gearriveerd en aldaar de lading gecompleteerd had, zijnde het laatste gedeelte de 9e oktober aan boord gekomen. Deze laatste datum is foutief, want het is ons heden uit de officiële verklaring van kapitein Glazener gebleken, dat de laatste lading de 19e en niet de 9e oktober in de EGMOND EN HOORNE gescheept is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 28 januari. Men schrijft uit Groningen: Ter navolging elders, waar men hetzelfde kan doen, delen wij mede, dat bij het hier bestaande Zeemans-collegie De Groninger Eendragt een commissie bestaat, die zich bezig houdt met jonge lieden uit de minvermogende stand op te leiden voor de zeevaart, ten einde zodoende én het pauperisme te helpen tegengaan én te helpen voorzien in het gebrek aan zeevolk. Uit het dezer dagen uitgebrachte verslag (het tweede, daar de commissie eerst twee jaren bestaat) blijkt, hoe goed de zaak aanvankelijk gaat. Er zijn reeds 24 arme jonge lieden naar zee geholpen. De vermelding verdient het dat Z.K.H. prins Frederik in het vorige jaar een gift van NLG 250 heeft gegeven, om een goede zaak te bevorderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 januari. Te Oude Pekel-A is de 25e dezer met goed gevolg te water gelaten het schoener kofschip DE MAAS, groot 120 lasten, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester W.W. Kuiper en voor rekening ener Dordtse rederij (opm: P. en J. Hordijk), bevaren zullende worden door kapitein P. Schabeling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Het verheugt ons uit de Franse dagbladen op te merken, op hoeveel prijs deze de menslievendheid van kapitein T. de Jong, de gezagvoerder van de STAATSRAAD BAUD, stellen en hoe hooglijk zij roemen de ijver en de moed van onze jeugdige Van Essen, die de HARMONIE behouden te Marseille binnenbracht.
Aan een te Amsterdam ontvangen brief uit Marseille, van Van Essen zelf, ontlenen wij het volgende:
Het schip is in goede staat hier aangekomen en de equipage gezond, doch zeer zwak. De reis is zeer lang geweest, om tegenspoeden van allerlei aard. Ofschoon de equipage, bij mijn komst aan boord, al het mogelijke deed, om mij haar ware toestand te verbergen, bespeurde ik alras, dat allen, niet één uitgezonderd, ziek en zwak waren, zodat ik menigmaal voor behoud van schip en volk gevreesd heb. Gode zij dank, al spaarde ik mij zelve niet, maar doende hetgeen noodzakelijk moest gedaan worden, ben ik, hoezeer door zieken omringd, gezond gebleven. Veertien dagen nadat ik aan boord was, is ook een der matrozen overleden. Geheel de reis door had ik drie zieken, die geheel niets konden doen. Nog slechts voor drie dagen provisie hebbende, bereikte ik Algeciras, waar ik mij geproviandeerd heb en de equipage de haar zo nodige verversingen heb doen geworden. Echter wilde er geen geneesheer, waarom ik de consul verzocht had, aan boord komen. Dank de verversingen, verbeterde de gezondheid van de equipage en toen ik alhier in de Middellandse Zee hevig stormweder heb moeten verduren, konden wij tenminste alles doen, wat de omstandigheden vereisten.
Une telle conduite, zegt de Sémaphore, na medegedeeld te hebben enige van deze bijzonderheden, une telle conduite n'a pas besoin de commentaires (opm: een dergelijke houding behoeft geen commentaar). Wij voegen er dan ook alleen dit bij, dat door de reders van de HARMONIE aan Van Essen het gezag over die bodem voor een reis naar de Antillen of St. Domingo is aangeboden, doch dat hij dit aanbod beleefdelijk heeft van de hand gewezen, weer een plaats begerend op onze handelsvloot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Uit particuliere berichten van Batavia wordt ons de terugkomst aldaar uit Japan van Zr.Ms. stoomboot GEDEH, medegedeeld. Bij het verlaten van Japan was het état-major en de bemanning van de stoomboot SOEMBING, in de beste welstand, en werden onze landgenoten met de beste voorkomendheid door de Japanse autoriteiten en bevolking bejegend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 28 januari. Heden arriveerde alhier ten tweede male Z.H. Mgr. Samhiri, bisschop van Antiochië, thans met het doel om op de scheepstimmerwerf De Lelie tegenwoordig te zijn bij het leggen van de kiel van het schip SAMHIRI. Daar echter de kiel nog niet gereed was, heeft de inzegening plaats gehad aan een daartoe bestemd stuk hout. Vervolgens heeft dezelfde plechtigheid plaats gehad op het voor korte tijd te water gelaten schip ST. JAN, van dezelfde werf, in tegenwoordigheid van burgemeester en vele aanzienlijken van deze stad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Plymouth, 26 januari. Het Nederlands brikschip MARIA, kapt. N. Voorendijk, van Newcastle met steenkolen naar New York bestemd, is alhier lek en met verlies van zeilen binnengelopen.
(opm: de brik, bouwjaar 1839, zie NRC 300555, werd ter plaatse afgekeurd en de tuigage enz. verkocht, zie SMG 090556; de zeebrief werd in juni door de consul naar Den Haag teruggezonden)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Uit Amsterdam meldt men van de 25 dezer: De stoomboot TEXELAAR, welke deze morgen van hier naar Texel is vertrokken, heeft bij Oosterleek zo veel ijs ontmoet, dat de kapitein moest besluiten terug te keren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 24 januari. De Belgische stoomboot BELGIQUE, kapt. Tack, is, op haar eerste reis van Antwerpen naar New York via Southampton, heden avond met verbrande ketel, gebroken grote mast en 5 voet water in het ruim, in deze haven uit zee teruggekomen. Na de 10de Plymouth verlaten en een afstand van 700 mijlen ten westen van kaap Lezard afgelegd te hebben kreeg zij bovengemeld ongeval. Scheepsvolk en passagiers hebben dag en nacht gewerkt om het schip vlot te houden. Morgen zal het in het dok alhier gehaald worden. (opm: het ongeluksschip, gebouwd bij Van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam)


Datum: 30 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 januari. In de afgelopen nacht is in de haven te ’s-Hertogenbosch de buiten dienst gestelde ijzeren schroefstoomboot LIMBURG, van de Societeit de Navigatie op de Zuidwillemsvaart, gezonken. Men schrijft die zinking aan kwaadwilligheid toe, althans er is aangifte bij de politie gedaan. Bij het lichten der boot zal dit moeten blijken. (opm: zie NRC 100256)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark MARIA ANNA, kapt. J. Verschuur, de 10e september vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia. Het schip de ZEENIMF, kapt. Witsen Elias, de 29e oktober uit Texel gezeild, is de 19e januari alhier ter rede gearriveerd, en heeft dus de reis in de korte tijd van 82 dagen afgelegd.


Datum: 31 januari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 december 1855. Scheepsvrachten. Sedert het afgaan van ons jongste bericht arriveerden weder verscheidene bevrachte schepen, waardoor vrachten een verlaging ondergingen. De volgende Nederlandse schepen werden alhier vercharterd: naar Nederland NEERLANDS KONINGIN, NLG 120 voor suiker, NLG 105 voor rijst; OTTOLINA, NLG 120 voor suiker, BOSPORUS, NLG 120 voor suiker, NLG 115 voor koffie, NLG 110 voor rijst; MENTOR, NLG 100 voor suiker en rijst; TELEGRAPH, NLG 108 voor suiker, NLG 100 voor rijst; STAD SCHIEDAM, NLG 102,50 voor rijst. Door de factorij werden genomen à NLG 105 voor suiker en koffie; EUROPA, SCHELDE, NEDERLAND EN ORANJE, JULIE CLAIRE, A.R. FALCK, MARIA ADRIANA en ELSHOUT. Het Nederlandse schip MINISTER PAHUD zal grotendeels voor eigen rekening laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 30 januari. Hedenmorgen is van de werf van de heer Johs. Jonker te Bolnes, met goed gevolg te water gelaten het barkschip MARIA ADOLFINA, groot ongeveer 340 gemeten lasten, voor rekening ener rederij van de heer James Barge te Amsterdam, gevoerd zullende worden door kapitein W.C. Brandligt en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 30 januari. De stoomboot BORDEAUX, welke om op de sleephelling gerepareerd te worden, hedenmiddag van Rotterdam komende alhier aankwam, gesleept door de sleepboot RESERVE, kwam door het wenden om het gat van de sleephelling binnen te lopen in aanraking met het op stroom liggend brikschip ANNA, waardoor dit schip, ondanks alle aangewende pogingen om het te weerhouden, mede gevoerd werd. Na veel moeite mocht het eindelijk gelukken de ANNA vrij te krijgen, na evenwel een eind ketting verloren en enige averij belopen te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Adelaide, 4 oktober. Het Nederlandse schip (opm: fregat) LUCIA MARIA, kapt. G. Papineau, van Gothenburg op hier bestemd, hetwelk, als vroeger gemeld (opm: NRC 010156), de 20e september j.l. op Gawler Flatt strandde, is vlot gekomen en bij het vuurschip ten anker gebracht en zal aldaar eerst beduidend moeten lichten, alvorens aan de stad te kunnen komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het extra snelzeilend, gezinkt schoener-kofschip de JONGE DUIF, in 1848 geheel nieuw uitgehaald en gevoerd door wijlen kapt. B. Duif, voorzien van een complete inventaris, groot 101 tonnen of pl.m. 77 rogge-lasten, liggende thans te Antwerpen. Te bevragen bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door het ministerie van de notaris Schuyten zal bij gelegenheid van de vroeger aangekondigde veiling van scheepsaandelen op aanstaande vrijdag, in het koffijhuis van Zahn, nog worden geveild 1/30 aandeel in het barkschip CORNELIS GIPS, kapt. De Haan, op reis naar Batavia, en voor de terugreis bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij op Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. …… het Nederlandse kofschip genaamd de JONGE JOHANNA, groot 87 tonnen, in 1837 nieuw uitgehaald, bevaren door kapt. J.H. Eelsingh, met al deszelfs opgoed en toebehoren zo als hetzelve is liggende in de Noorderhaven te Groningen en aldaar dagelijks te bezien. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de voornoemde notaris. (opm: het eerste gedeelte van deze advertentie ontbreekt)


Datum: 01 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 januari. Morgen zal een proefvaart worden gehouden met de stoomboot, welke van hier op Delfzijl zal varen. Hierbij zal onder andere de commissaris des konings, benevens enige andere genodigde autoriteiten tegenwoordig zijn. Dit is de eerste stoomboot die vanaf deze stad in geregelde dienst zal komen, want alleen bestaat hier een maatschappij van de sleepboot FLEVO, die vrij goede zaken maakt. De staat van de stoomboot -dienst in dit gewest is trouwens nog op een lage trap en zal dit blijven, zolang de waterwegen niet verbeterd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Volgens brief van Batavia van de 10e december van kapt. Van Wagtendonk, voerende het schip JACOBA HELENA, was hij op de reis van Passaroeang herwaarts, te Batavia wegens bekomen lekkage binnengelopen, had de lading gedeeltelijk op de rede gelost en was vervolgens naar Onrust verzeild, om het restant te lossen en het schip te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het schip (opm: fregat) AMSTERDAM, kapt. C. Tjebbes, met schade te Batavia binnengelopen, is volgens brief van daar van de 8e december, aan beide zijden gekield en bezig de lading weder in te nemen, om zo spoedig mogelijk de reis voort te zetten. (opm: zie NRC 040156 en 060256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 januari. De schepen BERNARD (opm: BAREND), kapt. Koop en ZEPHIR, kapt. Henrichsen, zijn de 18-20 december bij de Sulina verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Het stoomschip door de RESERVE gesleept is door de zware eb in het omzwaaien tegen het op stroom liggend schip gedreven. Teneinde schade te voorkomen heeft het schip enige vademen ketting gestoken is daarna zonder enige moeite van de BORDEAUX los geraakt waarna de ketting wederom is ingewonden. Er is dus geen ketting verloren en de veroorzaakte schade is niet noemenswaardig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Twee scheepstimmerknechten gevraagd bij Jetze de Jong, scheepstimmerman bij de Potmarge te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop tjalkje, 26 ton, bij O.L. Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Ondergetekenden vragen zo spoedig mogelijk een bekwame scheepstimmerknecht, om als baas te kunnen ageren. Tevens maken zij bekend dat door hun een scheepstimmerwerf zal worden opgerigt, op een aan de Grote Vaart te Deinum gelegen terrein.
A.A. Nieuwland, S.A. Nieuwland


Datum: 02 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Het bericht uit Schiedam, voorkomende in ons nommer van eergisteren, aangaande het voorgevallene met het stoomschip BORDEAUX, is, naar wij nader vernemen, enigszins overdreven. De zaak heeft zich eenvoudig volgenderwijs toegedragen: het stoomschip, door de RESERVE gesleept, is door de zware eb in het omzwaaien tegen het op stroom liggend schip gedreven. Ten einde schade te voorkomen, heeft het schip enige vademen ketting gestoken en is daarna zonder enige moeite van de BORDEAUX los geraakt waarna de ketting wederom is ingewonden.
Er is dus geen ketting verloren en de veroorzaakte schade is niet noemenswaardig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notaris Wagtho, residerende te Tholen, zal presenteren te verkopen een paviljoenschuit, genaamd DE KORENBLOEM, groot 47 zeetonnen, met deszelfs complete inventaris, gevaren hebbende in het beurtveer van Oud-Vossemeer op Rotterdam, liggende in de Kaai te Oud- Vossemeer, op donderdag de 7e februari 1856, des morgens te 11 uur, in de herberg van D.J. Ampt, te Oud-Vossemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het snelzeilend, kopervast en gekoperd barkschip ADJUSTER, gevoerd door kapitein N. Anderson, groot 500 ton, liggende te Schiedam, welk schip in 1853 geheel van eikenhout gebouwd is, zijnde voorzien van zeer complete inventaris. Te bevragen bij de makelaar F. & W. van Dam, en F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 1 februari. De heden in het koffijhuis van J. Zahn, ten overstaan van de Notaris H. Schuyten, gehouden veiling van scheepsaandelen, is afgelopen als volgt:
- 1/60 barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Veldman, NLG 650,-, aan de heren Gerrit van Hoogstraten en Zoon.
- 1/30 fregatschip BIESBOSCH, kapt. Mugge NLG 1.350,-aan idem.
- 1/144 in de vermoedelijke baten van het vergane schip DELTA, NLG 55,-, aan de heer A.C. van Wageningen.
- 1/30 kofschip HINDERIKA, kapt. Huisman, NLG 195,-, aan de heer G. Mauritz.
- 1/32 barkschip TIMOR, kapt. Agema, NLG 625,- aan de heer H. Vliegenthart
- 1/64 fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. Koning, NLG 590,-, aan de heren Gebrs. Blussé.
- 1/64 dito dito, NLG 600,-, aan idem.
- 6/144 fregatschip BROEDERTROUW, kapt. Hordijk, NLG 450,- per 1/144, opgehouden.
- 5/144 fregatschip OSIRIS, kapt. Crans, NLG 625,-, per 1/144, opgehouden.
- 1/144 dito dito, NLG 620,- aan de heer Coenraad van Andel.
- 1/30 fregatschip CORNELIS GIPS, kapt. De Haan, NLG 3.300,-, aan de heer A.F. Giesse.
- een aandeel in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij, groot NLG 400,- - NLG 485,-, aan de heer A.F. Giesse.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Kiel, 26 januari. Scheepsvrachten. Ofschoon onze haven geheel vrij van ijs is, blijft het in vrachten zeer flauw, daar men bij de vredelievende narichten (opm: mogelijke beëindiging van de oorlog tussen Rusland enerzijds en Engeland en Frankrijk anderzijds, de z.g. Krim-oorlog) liever de toekomst wil afwachten. Op het voorjaar zijn wel vrachten naar Pruissische havens aangenomen, doch tegen zeer lage prijzen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 24 januari. In vrachten is het stil. Sedert de 16e konden slechts drie schepen geplaatst worden: Bergen NLG 30 per last hennep van 60 pud, Bridfort Sh.51/- per ton vlas.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van Mr. J.D. Geertsema, notaris te Groningen, zal, op dinsdag den 12de februari 1856, des avonds te 7 uur, ten Huize van de wed. Rasker, aan het Ameland te Groningen, publiek ter verkoop worden aangeboden: Het Nederlands kofschip genaamd De JONGE JOHANNA, groot 87 tonnen, in 1837 nieuw uitgehaald, bevaren door kapitein J.H. Eelsingh, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zoals hetzelve is liggende in de Noorderhaven te Groningen, en aldaar dagelijks te bezien. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den voornoemde notaris. (opm: voor NLG 4.600 kocht kapt. K.J. Middel de kof; nieuwe naam TRIJNTJE DOORNBOS)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. De 30e passato zijn hier aangekomen het Nederlands schip ADMIRAAL JAN EVENTSEN, kapt. C.P. Kuypers, met zes passagiers en Zr.Ms. troepen, de 17e oktober vertrokken van Amsterdam, en het dito schip AMERIKA, kapt. P.L. Zeeman, met een passagier, de 1e januari vertrokken van Port Wakefield; heden is hier aangekomen de dito bark COLUMBINA, kapt. …, met een passagier, de … vertrokken van Sydney. (opm: mogelijk de bark COLUMBINE, kapt. A.J. Andresen, op 10 februari van Batavia naar Samarang vertrokken)


Datum: 03 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 22 januari. De Nederlandse schoener BEERTA HENDRIKA, kapt. T.W. Stuit, van Ibraïl naar Cork bestemd, is alhier met onklare pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Alexandrië, 17 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) HENRICA, kapt. N. van der Werf, is aan de grond geraakt en moet lossen om nagezien te worden.


Datum: 04 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Landscrona, 27 januari. Het schoenerschip ANNA BEERTA, kapt. Petterson, hetwelk in december j.l. van Stockholm met een lading tarwe naar Holland vertrok, is alhier met onklare pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 24 januari. De alhier met averij binnengelopen Nederlandse kof AFINA AGATHA, kapt. J.B. Mulder (opm: zie NRC 141255), van Memel (opm: Klaipeda) naar Rotterdam, heeft een gedeelte van de lading alhier gelost en ligt nu klaar om met de rest (lijnzaad en hennep) de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon 26 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) HOLLANDIA, kapt. J. Smit Petersen, van Rotterdam naar New York bestemd, is alhier de 22e lek en met andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag 18 februari 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PHOEBUS, zijnde in 1853 zwaar vertimmerd, gevoerd door kapt. C.F. Beck, volgens Nederlandse meetbrief lang 34 el 30 duim; wijd 6 el 39 duim; hol 5 el 27 duim, en alzo gemeten op 513 tonnen of 271 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman. (opm: dit betreft de bark PHOEBUS, ex-JAPAN, gebouwd in 1830)


Datum: 05 februari 1856


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw gebouwd barkschip, metende 250 lasten. Nadere informatiën te bekomen bij de scheepsmakelaar H.I. Rietveld, Heerengracht bij de Heerenstraat, RR 264.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een dertigste aandeel in het barkschip CORNELIS GIPS, kapt. De Haan, op reis naar Batavia, en voor de terugreis bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij op Dordrecht. Adres bij de heer D.W. Hordijk, procureur te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Alexandria (Egypte), 21 januari. Het schip HENRICA, kapt. Van der Werff, van Amsterdam hier aangekomen, heeft in een hevige orkaan gestoten en daardoor schade bekomen.


Datum: 06 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het schip A.R. FALCK, kapt. D. van Duyvenboden, van hier te Batavia aangekomen, is bij het naar binnen zeilen, wegens flauwte en neerzettende stroom, tegen de droogte van Purmerend aan de grond vastgeraakt, doch na verloop van een uur weder in vlot water gekomen. Ofschoon ogenschijnlijk geen schade bekomen hebbende, was het uit voorzorg naar Soerabaija vertrokken om in het dok nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Volgens brief van kapt. C. Tjebbes, voerende het schip AMSTERDAM, in dato Batavia 11 december, was het aan beide zijden gekield, doch was nergens enige indeuking of werking bespeurd en de klinksels in goede staat bevonden. Alleen op de plaats waar het schip op de klip gestoten had, was de verf af en het ijzer glad geschuurd. (opm: zie NRC 010256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het schip (opm: fregat) FANNY, kapt. J. van der Meulen, op 6 december van Cardiff te Singapore aangekomen, heeft gedurende de reis hevige stormen doorstaan. Een gedeelte van het tuig heeft men moeten kappen en de grote mast is verloren. Het schip heeft zwaar gewerkt, is lek en moet kielen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 februari. Het schoenerschip ANNA MARIA, kapt. H.P. Hazewinkel Muntendam, van Galata naar Falmouth, is, volgens brief van Konstantinopel (opm: Istanbul) van 20 januari, de 14e dezer maand op 17 mijl ten westen van de Bosporus totaal verongelukt. Uitgenomen de kapitein en de matroos Pieter Meijer, is de hele equipage, bestaande uit 9 man, daarbij verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het schip (opm: kof) PRUDENCE, kapt. Hazewinkel Hzn., van hier naar Liverpool, is lek en met meer andere schade te Cardiff binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burg auf Fehmarn, 1 februari. Het schip (opm: tjalk) JONGE BOUKE, kapt. H.J. Botje, van Dantzig (opm: Gdansk) met delen naar Bremen bestemd, is gisteren namiddag bij Staberdorff, aan de Z.O.-zijde van dit eiland gestrand. De bemanning is gered en men hoopt ook de lading en inventaris te bergen. Het schip is wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Het schip SOOLO, kapt. K. van de Erve, arriveerde te Londen met 500 ton guano, adres Mees & Moens.
Het schip (opm: schoener) PIET HEIN, kapt. A. Meijer, arriveerde van Galatz te Amsterdam met 94 lasten rogge, adres W. Kaars Sypestein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. van Dam & F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening als last hebbende van hun meester op dinsdag 26 februari 1856, des middags ten twaalf ure in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het extra snelzeilend, kopervast, gekoperd hoekerschip CURAÇAO, laatst gevoerd door kapt. Th.D. de Wit, volgens meetbrief lang 22 el 20 duim, wijd 4 el 23 duim, hol 3 el 02 duim, en alzo groot 126 tonnen of 67 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als het zelve is liggende in de Zalmhaven, aan de werf van de heren Gebr. Visser.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pieter Blom, makelaar, zal op maandag 11 februaru 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen 1/32e aandeel in het gekoperd barkschip PRESIDENT VERKOUTEREN, gevoerd door kapt. C.F. Eylerts, lang 38 ellen 50 duimen, wijd 10 ellen 19 duimen, hol 6 ellen 80 duimen, en alzo gemeten op 659 tonnen. Iemand nader inderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 februari. De 2e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark EENSGEZINDHEID, kapt. J. Portingen, de 16e september vertrokken van Triëst, de dito bark BURGEMEESTER VAN REENEN, kapt. A.W.F. Van der Meer van Kuffeler, met tien passagiers, de 18e oktober vertrokken van Amsterdam, het dito schip MARIA ELISABETH, kapt. Jonker, met twee passagiers, de 26e oktober vertrokken van Amsterdam, en de dito bark EQUATOR, kapt, J.G. Appel, met enige passagiers, de 28e oktober vertrokken van Rotterdam.
Gisteren zijn hier aangekomen de dito bark TWEELING ZUSTERS, kapt. W.P. Carst, de 12e september vertrokken van Liverpool, de dito bark HOOP VAN CAPELLE, kapt. J.B. Bok, met een passagier, de 17e oktober vertrokken van Rotterdam, en de dito bark CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J. Kleinhouwer, de 28e oktober vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de dito bark HERMAN, kapt. Van Velthoven, met 14 passagiers, de … vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  OP - Oostpost

Advertentie. Ter bevrachting aangeboden het Nederlands-Indische schip HAMADANY, kapt. G.B. Young, groot 120 lasten. Nadere informatiën te bekomen bij de agenten Adam & Co.
Soerabaija, 4 februari 1956.


Datum: 07 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. In de voornacht van 2 dezer, ongeveer ten 11 ure, hoorde een wachthebbend matroos aan boord van het alhier ter rede liggende Nederlands koopvaardijschip (opm: bark) JULIE CLAIRE tussendeks een geknetter als van brandend hout. Ogenblikkelijk tussendeks springende, ontwaarde hij aan bakboord brand, die men echter dadelijk meester werd. Twee balken en een gedeelte van het dek zelf waren reeds verschroeid. Dit ongeval wordt toegeschreven aan moedwil en het vermoeden is gevallen op een der opvarende, een Hanoveraan van geboorte, die dien ten gevolge reeds in verzekerde bewaring is genomen. Dat vermoeden grondt zich op de omstandigheid, dat hij volgens de wachthebbende matroos tussen 9 en 10 ure op die avond niet naar kooi is geweest en bij het ontdekken van de brand de eerste was, die zijn bagage, naar het scheen reeds opzettelijk daartoe in gereedheid gebracht, wilde opnemen en het schip in de steek laten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Volgens een telegrafisch bericht van Southampton, deelt de Précurseur (opm: Antwerps franstalig dagblad) heden mede, dat de expertise der schade van het stoomschip BELGIQUE, kapt. Tack, van Antwerpen naar New York, te Southampton met schade binnengelopen, gunstig is uitgevallen. In het benedenschip had men niets gevonden en de schade in de zijden was onbeduidend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 februari. De Nederlandse kof CATHARINA, kapt. G.H. Duintjer, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Dendermonde bestemd, is alhier lek in de haven gekomen. (opm: zie ook NRC 060156)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 4 februari. De Nederlandse kof GEERTRUIDA JACOBA, kapt. A.A. Potjer, is bij Grauerort gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. De Franse Moniteur, die wij heden ontvingen, bevestigt het bericht, dat wij in ons nommer van 2 dezer mededeelden, nopens het te Cadix (opm: Cadiz) binnenbrengen van een Nederlands schip. Uit de nadere bijzonderheden blijkt, dat het schip (opm: fregat) in kwestie de DIONYSIA CATHARINA, kapt. H.J. de Boer, is, welke bodem de 10e oktober A.P. (opm: anno passato = verleden jaar) van Batavia naar Amsterdam vertrok. Hetzelve werd op 23 januari, ongeveer 20 mijl ten westen van Cadix, door het Franse stoomschip ASMODÉE ontdekt, dat op de noodschoten, die van hetzelve gedaan werden, er naar toe hield. De DIONYSIA CATHARINA bevond zich op dat ogenblik in geheel ontredderde staat. De boegspriet, fokkemast, grote steng en meerder rondhout had men verloren en het schip werd slechts onder noodzeilen gestuurd. De ASMODÉE bood onmiddellijk hulp en bracht het schip nog diezelfde dag te Cadix op de rede. (opm: zie volgend bericht en NRC 040456)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Foxholsterbosch, 2 februari. Heden werd alhier met het beste gevolg te water gelaten van de werf van de heer I.A. Hooites te Hoogezand, het nieuw gebouwde schoenerschip de ZEVEN STERREN, groot circa 95 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. H.R. Ruhaak, onder directie van de heren Ter Bruggen & Co. te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend, kopervast en gekoperd barkschip ADJUSTER, gevoerd door kapt. N. Anderson, groot 500 ton, liggende te Schiedam, welk schip in 1853 geheel van eikenhout gebouwd is, zijnde voorzien van een zeer complete inventaris. Te bevragen bij de makelaars T.& W. van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndrecht te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 31 januari. Er is in vrachten nog weinig omgegaan. Naar Liverpool Sh.22/- en Sh.21/6 per load balken; Amsterdam NLG 30,- per roggelast. Het weder is volmaakt zacht en de vaart vrij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het robbenschip AKTIVE is dezer dagen te Emden verkocht en is daarvan koper geworden de heer Van Loon uit Harlingen voor 3.885 Reichsthaler. Het schip zal nu voor de houtvaart op Noorwegen worden gebruikt.


Datum: 08 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Aangaande het schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. de Boer – zie ons nommer van gisteren – deelt de Zeepost (opm: Amsterdamse courant) volgens brief van de kapitein in dato Cadix 23 januari nog mede, dat het op 15 januari, op 40 mijl afstand van Corvo en Flores (opm: twee eilanden van de Azoren) een vliegende orkaan doorstaan heeft en tengevolge van zware stortzeeën, de scheg, het galjoen (opm: licht, ondersteunend deel van de boeg, waarop de boegspriet rust), de boegspriet, de fokkemast, grote en kruissteng, benevens bijna de gehele verschansing, met kombuis, enz. verloren heeft. Bij de aankomst te Cadix, had men bij de pompen 30 duimen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 29 december 1855. Het Nederlandse driemast schoenerschip PRINSES CHARLOTTE, kapt. H.A. Harms, van Marseille naar Batavia bestemd, hetwelk op 16 januari alhier binnenliep, had de voor- en kruissteng en enige zeilen verloren, zomede enige andere schade bekomen. (opm: zie NRC 180356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 20 december 1855. De Nederlandse oorlogschoener SYLPH is 8 oktober met verlies van fokkemast en andere schade te Bencoolen (opm: Bengkulu) binnengelopen en zal aldaar een belangrijke reparatie ondergaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.& W. van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbenden van hun meester, op dinsdag de 26e februari 1856, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1 nummer 499, publiek te veilen het extra snelzeilend, kopervast gekoperd hoekerschip CURAÇAO, laatst gevoerd door kapt. Th.D. de Wit, volgens meetbrief lang 22 el 20 duim, wijd 4 el 23 duim, hol 3 el 02 duim, en alzo groot 126 tonnen of 67 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven aan de werf van de heren Gebr. Visser.


Datum: 09 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Op 1 januari 1856 was de staat der Nederlandse zeemacht als volgt:
2 linieschepen 1e klasse; 3 linieschepen 2e klasse; 4 fregatten 1e klasse; 2 fregatten met stoomvermogen in aanbouw; 8 fregatten 2e klasse, waarvan een wachtschip geraseerd (opm: van masten ontdaan) fregat; 6 kuilkorvetten, waarvan 3 wachtschepen; 4 korvetten met stoomvermogen, waarvan twee nog in aanbouw; 3 gladdeks korvetten, waarvan 1 instructievaartuig voor de adelborsten aan het Nieuwe Diep; 8 brikken der 1e klasse, waarvan 1 nog in aanbouw; 1 brik 2e klasse, kostschip te Rotterdam; 11 schoenerbrikken; 2 schoeners met stoomvermogen, waarvan 1 nog in aanbouw; 6 schoeners; 3 stoomschepen 1e klasse; 3 dito 2e klasse; 4 dito 3e klasse; 6 dito 4e klasse; 2 transportschepen; 58 kanonneerboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Konstantinopel (opm: Istanbul), 24 januari. In de onlangs gewoed hebbende stormen zijn onder meer anderen in de Dardanellen gestrand de Nederlandse schepen FENNA en AMICITIA ET FIDES (opm: schoener, kapt. B.H. Schoe), met steenkolen voor het Franse Gouvernement, de laatste herwaarts gedestineerd. Het eerste bij Koornkall, het tweede bij Barber´s Point. (opm: zie NRC 140256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhaven, 4 februari. De Nederlandse kof KLASINA MARIA, kapt. H.J. Douwes, met een lading lijnzaad van Dantzig (opm: Gdansk) naar België bestemd, is hier lek en met andere schade binnengelopen. Het moet lossen om te repareren. (opm: zie NRC 090356)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Degenen die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan wijlen kapt. H.J.W. Schelkes, overleden te Brouwershaven de 29ste december 1855, aan boord van het door hem gevoerd wordende schip EERSTELING, worden verzocht daarvan vóór of op 20 februari 1856 opgave of betaling te doen ten Kantore van de Cargadoors Visser & Van der Sande, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw kofscheepje, lang 17,80 meter, wijd 4,12 meter, hol naar rato, liggende aan de werf van P. Duisterhout te Nijehaske nabij Heerenveen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 15 december. Het schip CORNELIS SMIT, kapt. Ruhaak, van Newcastle alhier aangekomen, heeft wegens noord-ooster stormen 40 dagen in de Chinese Zee moeten kruisen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Fredrikshavn, 1 februari. De op de 27e november 1855 hier gearriveerde schepen GESINA ELSINA, kapt. Deen, en PIETERDINA MARCHIENA, kapt. Klein, beide van Aalborg met gerst naar Nederland bestemd en die alhier een deel hunner warm geworden lading hebben gelost, hebben eergisteren de reis voortgezet, doch zijn gisteren wegens stormweder alhier teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op heden, de 28e januari 1856, heb ik, ondergeschrevene, Petrus Albertus Dronrijp Uges, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Winschoten, ten verzoeke van Hinderkien Idzes Groenema, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, opgeroepen Hendrik Meertens Kip, zeeman, wonende te Nieuwe Pekela en met requirante gehuwd, om te verschijnen voor opgemelde rechtbank te Winschoten op de 7e mei 1856, ten einde:
- aangezien de opgeroepene met requirante de 20e januari 1849 te Nieuwe Pekela in het huwelijk is getreden.
- aangezien het laatste bericht, dat requirante van zijn aanwezen heeft bekomen, is, dat hij met het kofschip CERES, kapt. Klaas Boswijk, van de Pekela, geladen met lijnzaad, in oktober 1851, van Riga komende en bestemd naar Purmerend, te Elseneur is gearriveerd en zij van daar de 26e dier maand zijn vertrokken zonder dat er immer naderhand enig bericht van schip en manschap is ingekomen.
- aangezien zij dus zeer waarschijnlijk kort na hun vertrek van Elseneur met man en al zijn verongelukt.
Opgeroepene op bovengemelde verschijndag van zijn aanwezen doe blijken opdat aan requirante, na ook bij een tweede en derde oproeping niet te zijn verschenen, door de rechtbank zal worden verstaan, dat er rechtsvermoeden van overlijden van de opgeroepene bestaat sedert in oktober 1851 van Elseneur te zijn vertrokken, vergunning zal worden verleend een tweede huwelijk aan te gaan.
P.A, Dronrijp Uges, deurwaarder
(opm: zeer sterk bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op vrijdag de 15e februari 1856, des avonds te 7 uur, in het logement van Van Goor-Weits te Delfzijl, publiek verkopen het Nederlands kofschip ANNA SOPHIA, groot 50 tonnen, met deszelfs complete inventaris, thans liggende in de haven te Delfzijl en bevaren wordende door schipper S.O. Visser. De helft der kooppenningen kan tot de 1e mei 1857 over hetzelve blijven beleend.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Banjoewangie. De 20e januari jl. is alhier van Badfong eiland Bali, aangekomen de schoener VENUS, aan boord hebbende de opvarenden van de tussen Badong en Gianjar masteloos ten anker gekomen schoener FAWN, gezagvoerder Waltham Klensett, varende onder Engelse vlag.
Deze schoenerbrik, te Sydney thuis behorende, had de 6e december 1855 Adelaide verlaten, met bestemming naar Singapore. Op 14º en 50’ zuiderbreedte en 108º oosterlengte werd het vaartuig door een hevige storm overvallen, waarbij het de masten verloor, en drijvende, nagenoeg zonder stuur, op de 8e januari jl. op de kust van Bali, iets bewesten Sanoer, voor anker kwam, van waar het door tussenkomst van de heer Lange naar Panté Timor was gebracht.
De schepelingen hadden geweigerd met het masteloze vaartuig verder te varen, zodat de gezagvoerder had besloten het te verlaten en het te Badong op publieke veiling had verkocht voor 1050 Spaanse matten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 februari. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, kapt. D.H. Kramer, de 12e november vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak, met een passagier, de 28e oktober vertrokken van Rotterdam.


Datum: 10 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 februari. Het is thans bij het boven water halen der schroefstoomboot LIMBURG, enige dagen geleden binnen de haven der stad `s Hertogenbosch gezonken (opm: zie NRC 300156), gebleken dat dit ongeval is veroorzaakt door het uitschieten of losraken van een stop, geplaatst in het pompgat voor de machine. Het vermoeden der eigenaars dat hier kwaadwilligheid had plaats gehad, is dus ongegrond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Volgens brief van kapt. H. de Jonge, voerende het schip (opm: kof) MARGARETHA ARENDIENA, in dato Konstantinopel (opm: Istanbul) 24 januari, was hij aldaar bezig met lossen. Mede waren aldaar liggende de schepen GESINA WILHELMINA (opm: kof), kapt. H.R. Dokman, en JEANTINE (opm: galjoot), kapt. H.G. Eefting, de laatste zeilklaar naar de Krim. Volgens aldaar ontvangen bericht, was het schip (opm: brik) HARMONIE, kapt. W.J. Wilkens, met verlies van de grote mast, op de Donau liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Queenstown, 5 februari. Op het alhier gearriveerde Nederlandse schip (opm: brik) JOHANNA HENRIETTE, kapt. B.H. de Boer, zijn op 19 januari door een stortzee 3 man over boord geslagen en verdronken.


Datum: 11 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Elmina (opm: St. George d’Elmina), 9 februari. Heden is alhier gearriveerd van Amsterdam het schip (opm: brigantijn) ROTSSTEEN, kapt. A. Soet. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari. Kapt. Soet, voerende het schoener brikschip ROTSSTEEN, van Amsterdam te St. George de la Mina (opm: St. George d’Elmina) aangekomen, meldt van daar het volgende: de 4e december, ons toen bevindende op 25º N.B. en 19º 20’ W.L. van Greenwich, zagen wij een wrak drijven zonder masten of boegspriet; de verschansingen en midscheeps waren aan beide zijden weggeslagen en het dek voor een groot gedeelte opgebarsten en weggeslagen. De lading bleek te bestaan uit balken, waarvan er verscheidene met de einden boven dek uitstaken. Het wrak scheen een brik te zijn geweest naar de merken van des zelve rusten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 7 februari. Het Nederlandse brikschip GEERTRUIDA, kapt. Strakholder (opm: mogelijk kapt. Löschen, zie ook NRC 220256), van Glasgow naar Demerary, is heden in een storm van de ankers geslagen en bij de Hill of Ardmored op strand gedreven. Het schip is lek geworden en heeft het roer verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 25 november 1855. Het schip (opm: fregat) KONING WILLEM II, kapt. W. Blaakhert, van Akyab (opm: Sittwe) naar Falmouth, alhier lek binnengelopen (opm: zie NRC 061155), heeft de schade gerepareerd, de lading weder ingenomen, en is gereed om bij gunstige gelegenheid de reis voort te zetten (opm: zie NRC 070356).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Gallenkamp, makelaar, zal op heden, maandag 11 februari 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de heer B.D. Beets, verkopen een extra ordinair, welbezeild tjalkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ANNA CATHARINA, gevoerd door schipper J. Jonker, volgens meetbrief lang 19 ellen 28 duimen, wijd 3 ellen 41 duimen, hol 1 el 88 duimen, en alzo gemeten op 82 binnentonnen of 55 zeetonnen. Breder volgens biljet en inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.


Datum: 12 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens particulier bericht van kapt. J.F. de Jonge, voerende het schoenerschip ARNOLDINA CATHARINA, was hij de 30e november l.l. te Tulschi aan de Donau goed en wel aangekomen. Het schip lag de 20e januari l.l. aldaar nog ingevroren. Vóór die datum werd belet door de oorlogsomstandigheden enig bericht af te zenden. Met en op het schip was overigens alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 8 februari. Het Nederlandse schip (opm: kof) JANTINA CORNELIA, kapt. G.J. Orsel, van Dantzig (opm: Gdansk) met lijnzaad naar de Noordzee bestemd, is de 5e dezer wegens ijsgang tussen Friedrichsort en Bulk geankerd. (opm: zie NRC 140256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio de Janeiro, 24 december 1855. De Nederlandse brik HENDRIKA BARTINA, kapt. F. Meppelder, van hier op Amsterdam bestemd, is de 21e dezer bij het verlaten der haven bij Vellagagnon op de rotsen gestrand, doch is spoedig met assistentie vlot getrokken. Het schip is nagezien, doch dewijl het ogenschijnlijk geen schade bekomen had, heeft men de volgende dag de reis op nieuw aanvaard. (opm: zie NRC 160256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 26e februari 1856, des namiddags ten half één ure in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen de snelvarende ijzeren stoomboot De STAD NIJMEGEN, met twee complete stoomwerktuigen, van hoge drukking, te samen van 75 paardenkracht, laatst gevaren hebbende als vracht- en sleepboot langs de Waal en Rijn, volgens meetbrief lang 38 el 32 duim, wijd 3 el 49 duim, hol 1 el 52 duim (opm: 38,32 x 3,49 x 1,52 m.) en alzo groot 90 tonnen na aftrek van de machinekamer, met deszelvs mast, staande en lopend want, sloep en verdere goederen, zoals dezelve is liggende aan de gewezen Marinewerf te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 februari. Men schrijft uit Utrecht: Binnen weinige dagen zal de JAN VAN GALEN te Rotterdam zeilvaardig wezen, om naar de Kaap de Goede Hoop de steven te wenden, ten dele tot overvoer van passagiers, gehuwden en ongehuwden, die, uitgelokt door de berichten van dáár, een nieuw vaderland en een ruimer bestaan gaan zoeken. Men rekent het getal van hen, die in het afgelopen jaar, hetzij naar de Kaap kolonie of naar de onafhankelijke boeren zijn vertrokken, op ongeveer honderd zielen, en schijnt het daarvoor te moeten houden, dat het getal vertrekkende personen in het lopende jaar groter zal wezen. Daarbij komen nog de jongelingen en jonge dochters, uit te zenden door de commissie, aan wier hoofd ds. Heldring staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 8 februari. Heden is alhier als bijlegger gearriveerd het schip BACCHUS, kapt. Hofker, van Buenos Ayres naar Hamburg, met verlies van zeilen, kombuis, ingeslagen verschansingen en meer andere schade. (opm: een Nederlandse schoener-brik)


Datum: 13 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Rotterdam in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat op dinsdag 12 februari (opm: zie NRC 250156): het Nederlandse barkschip MARIE JULIE, groot 361 tonnen of 190 lasten: verkocht voor NLG 29.950.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 februari. Het Nederlands-Indisch koopvaardijschip (opm: bark) JANE SERINA, kapt. Ch. Brodie, de 3e februari l.l. in de vroege morgen van hier met een aanzienlijke lading rechtstreeks naar Soerabaija gezeild, is de volgende dag des nachts ten 11 ure ten gevolge van een hevige N.W. wind en vooral van de sterke stroom op de kust van Japara gestrand. Het lot van de kapitein, dat zijner zich mede aan boord bevindende echtgenote en van de passagiers, alsmede van de stuurlieden en bemanning zou allerbedenkelijkst geweest zijn zonder de spoedig opgedaagde hulp van de havenmeester te Japara, waaraan het te danken is dat er bij dit ongeluk geen mensenlevens zijn omgekomen. Zij hebben echter niets kunnen redden dan hetgeen zij op het lijf hadden. Wat schip en lading aangaan, weten wij nog niet stellig of ze nog gered zouden kunnen worden, ofschoon, volgens de door ons ontvangen mededelingen, daartoe zeer weinig hoop bestaat. Dit ongeluk is des te meer te betreuren, dewijl de zeventigjarige alom geachte gezagvoerder en mede-eigenaar van die bodem, de heer Ch. Brodie, het voornemen had deze reis als zijn laatste te beschouwen. (opm: zie JB 200256 en OP 270256)


Datum: 14 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 9 februari. Heden morgen werd alhier met een vissersvaartuig aangebracht kapt. D.H. Tjakkes en de verdere bemanning van het te Amsterdam te huis behorende schip (opm: kof) ONDERNEMING, van die plaats naar Newcastle bestemd. Het schip werd j.l. donderdag avond (opm: 7 februari) in zinkende staat en met onklare pompen op ongeveer 50 mijlen afstands van Tynemouth-Castle door de equipage verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 9 februari. Het schip CATHARINA, kapt. Wiersen, van Cardiff naar Konstantinopel (opm: Istanbul) bestemd, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 9 februari. Het Nederlandse schip (opm: kof) JANTINA CORNELIA, kapt. G.J. Orsel, van Dantzig (opm: Gdansk) met een lading lijnzaad en boekweit naar Amsterdam bestemd, is gisteren met verlies van beide ankers en kettingen te Holtenau binnengebracht. Dit schip was wegens ijsgang tussen Friedrichsort en Bulk geankerd – zie NRC 12 februari – doch men was, om schip en lading te behouden, genoodzaakt te slippen. De kapitein hoopt spoedig zijn reis te vervolgen omdat het ijs in het kanaal begint op te ruimen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Konstantinopel (opm: Istanbul), 31 januari. De Nederlandse brik AMICITIA ET FIDES, kapt. B.H. Schoe, (opm: schoener AMICITIA ET FIDES, kapt. Bernard Hilbert Schoe), hetwelk op Barbers Point in de Dardanellen gestrand is – zie ons nommer van 9 dezer – is als wrak afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New-York, 26 januari. De Nederlandse brik HERMANUS FRANCISCUS, kapt. E.H. Masdorp, alhier van Amsterdam gearriveerd, heeft ten gevolge van slecht weder enige schade aan het tuig en zeilen bekomen. (opm: zie ook DC 190256)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 februari. Volgens mededeling van Zr.Ms. consul te Elseneur zijn in het jaar 1855 de Sond in- en uitgevaren 15.983 schepen, zijnde 587 minder dan in het vorige jaar. Daarvan waren onder Nederlandse vlag 1.577 tegen 1.406 in 1854. Gedurende de eerste wintermaanden van 1855 noodzaakte het ijs in de Sond een groot aantal schepen, de haven van Elseneur aan te doen, totdat de gehele ruimte was ingenomen, zodanig dat de later aankomende schepen moesten afgewezen worden. Van deze schepen, die met het ijs naar zee dreven, zijn enige verbrijzeld, hetgeen aanleiding gegeven heeft, dat de reeds meermalen geuite wens naar een doelmatige vergroting van genoemde haven op nieuw geopperd en door de stad Elseneur aan de Deense regering voorgedragen werd, welke laatste men hoopt dat zich de zaak zal willen aantrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 13 februari. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwd schoener-galjootschip genaamd WILLEMINA EGBERDINA, gevoerd door kapt. J.H. Tap, van Veendam, groot 85 last en gebouwd op de werf van L. Hielkema te Foxholsterbosch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 13 februari. Heden namiddag te 3.45 uur is met best gevolg te water gelaten het op de Binnenwerf van de heren Kater & Meulman alhier nieuwgebouwde schoenerschip genaamd CORNELIA EN ALIDA, groot ongeveer 85 roggelasten, gebouwd onder directie der heren Schrijver & Van Rossem, cargadoors te Amsterdam, zullende bevaren worden door kapt. Van Wattum, van Appingedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het is opmerkelijk, zo schrijft men uit Wildervank, hoe gewild de handel in zeeschepen tegenwoordig hier en in deze omstreken is, en wij vermenen met zekerheid te kunnen zeggen, dat er van het groot aantal zeeschepen, welke in deze environs gebouwd zijn, bijna geen enkel meer onverkocht is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 12 februari. Scheepsvrachten: naar Londen tot Sh.16/- en 10% per 10 quarters haver.


Datum: 15 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Er is, naar men zegt, een verandering in de bestemming van sommige onzer oorlogsschepen: het stoomschip SINDORO zou in de loop van 1856 naar de West vertrekken om de CURAÇAO, welke volgens rapporten in minder goede staat zou zijn, af te lossen. Dientengevolge zal Zr.Ms. stoomschip MERAPI ook naar Oost -Indië gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 14 februari. Heden is bij de scheepsbouwmeester H. de Hoog, op zijn werf de Onderneming, de kiel gelegd voor een barkschip, genaamd ANTOINETTE LOUISE, groot plm. 400 gemeten lasten, voor rekening van een rederij onder directie van de heer J. van Eck te Schoonderloo bij Delfshaven. Het schip zal gevoerd worden door kapt. P. Wap en bestemd zijn voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 februari. Het schip (opm: bark) MARIA CATHARINA, kapt. Poel, van Triëst naar Rotterdam, is volgens telegrafisch bericht van Triëst van de 12e dezer, bij Brindisi gestrand. Het heeft acht voeten water in het ruim en zal waarschijnlijk weg zijn. Het volk is gered. (opm: zie NRC 270256 en 280256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 2 februari. De Nederlandse schoener CHRISTINA MARGARETHA, kapt. G. Kramer, van Triëst met zwavel en koffij naar Hamburg bestemd, is gisteren bij Santa Barbara, ten oosten van deze haven, gestrand. De lading is geborgen, maar het schip zal wel totaal weg zijn. (opm: zie NRC 100356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 februari. Gisteren avond arriveerde ONDERNEMING, kapt. M. Ouwehand, als bijlegger van Seaham naar Cadix, met overgeworpen lading (opm: schuivende lading, zie ook NRC 010556)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H. Veenhoven, griffier te Hoogezand, zal op woensdag de 27e februari 1856, des avonds ten 6 ure, ten verzoeke van de scheepsbouwer J.G. Berg c.s. te Sappemeer, ten huize van de logementhouder B. Berg aldaar, à contant publiek aldaar verkopen het uitmuntend onderhouden kofschip genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 96 tonnen of 70 roggelasten, in 1847 nieuw uitgehaald, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende te Antwerpen en bevaren geweest door wijlen kapt. Roelf B. Berg.
De inventaris der opgoederen en toebehoren zal bij tijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen, terwijl het schip dagelijks te bezien is en te bevragen aan het adres van de scheepsmakelaar E.J. Jeenboert te Antwerpen.


Datum: 16 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Volgens brief van kapt. F. Meppelder, voerende het schip (opm: brik) HENDRIKA BARTINA, van Rio-Janeiro herwaarts gedestineerd, in dato Rio-Janeiro 21 december 1855, was hij bij het uitzeilen aan de grond geraakt – zie NRC van 12 dezer – en had hij gevaar gelopen van op de rotsen bij het fort Vittegaquen verbrijzeld te worden. Door spoedige en belangeloze hulp van de Franse admiraal was het schip weder in vlot water gebracht, en na gehouden inspectie bevonden dat het geen schade had bekomen, waarna de kapitein de reis had voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 13 februari. Het schip (opm: kof) WESTERSCHOUWEN, kapt. H. de Vries, gisteren van hier vertrokken, is heden wegens tegenwind uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel (opm: Istanbul), 18 januari. Het schip (opm: brik) VASCO DE GAMA, kapt. E.J. Sap, van Galatz naar Vlissingen, is alhier zwaar lek en met verstopte pompen binnengelopen. Het schip is op het droge gezet en men is bezig om de lading te lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 15 februari. Men verneemt dat de stoomboot ZEELAND, vroeger dienst doende in het veer tussen Middelburg en Rotterdam, is verkocht aan de heer Fop Smit voor NLG 14.580,-.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 februari. Men verneemt met zekerheid dat door de heren J.A. Montijn en F. van Vliet, kooplieden te Oudewater, concessie is aangevraagd voor een stoombootdienst tussen Rotterdam en Utrecht langs de rivier de IJssel, om aanvang te nemen dadelijk nadat die rivier zal zijn verbeterd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren namiddag is weder van de werf van G.K. de Vries aan het Zuiderdiep alhier met goed gevolg te water gelaten een nieuwe loodsrinkelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 9 februari. Het schip de ONDERNEMING, kapt. Tjakkes, van Amsterdam naar Newcastle, is bij Tynemouth-Castle in zinkende staat door het volk verlaten, dat, benevens des kapiteins vrouw en kind, gered en alhier aangebracht is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 15 februari. Scheepsvrachten. Naar Londen tot Sh.15/- en 10% per 10 quarters voerhaver.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 februari. De 13e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark ELISABETH, kapt. Veenstra, de 29e december vertrokken van hobart Town.
Gisteren zijn hier aangekomen het dito schip ROTTERDAM, kaprt. P. Vos, met 23 passagiers, de 11e november vertrokken van Rotterdam, en FOP SMIT, kapt. Swart, met vier passagiers, de 17e januari vertrokken van Adelaide.
Heden is hier aangekomen de dito bark BANKA, kapt. Crap Hellingman, de … vertrokken van Bombay.


Datum: 17 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 februari. Gisteren heeft men aan de fabriek van stoomwerktuigen en stoomschepen te Fijenoord, toebehorende aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij,
met het beste gevolg te water gelaten een nieuwe ijzeren stoomboot, gebouwd voor rekening van de Maatschappij der Spoorwegen tusschen Antwerpen en Rotterdam, en bestemd voor haar sneldienst tussen Rotterdam en de Moerdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Z.M. heeft aan de heren Pieter Smit, Jan Smit, Leendert Smit en Fop Smit junior een uitstel van zes maanden bewilligd tot het in werking brengen der stoombootdienst tussen Rotterdam en de uiterste grenzen op de Schelde, in de richting van Antwerpen en omgekeerd, en tussenplaatsen, onder de firma van Fop Smit Junior en Comp, ingegaan de 16e januari 1856. (opm: zie NRC 190755, en diverse latere berichten in 1856.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 13 februari. Het Nederlandse schip MARGINA, kapt. Smit (opm: waarschijnlijk de kof MARCHIENA, kapt. H.B. Smit), van Liverpool naar Sevilla bestemd, heeft aan de Wicklow-bank aan de grond geweest en is hier dien ten gevolge lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 14 februari. Door de Amerikaanse stoomboot ERICSON, van New-York
naar Havre, is heden binnengesleept de Nederlandse brik MARIA ANNA, welk vaartuig zij de 11e dezer op 50º N.B. en 06º W.L. lek en onder noodtuig ontmoet heeft, en waarvan de equipage verzocht afgenomen te worden. De brik is met een kostbare lading wijnen en sterke drank beladen. (Volgens de Zeepost, is dit het schip MARIA ANNA, kapt. Duit, van Londen naar Smirna (opm: Izmir), de 27e januari van Deal vertrokken) (opm: vergelijk DC 190256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 februari. Het Nederlandse schip, hetwelk door de stoomboot ERICSON te Southampton binnengebracht is – zie ons nommer van gisteren – is gebleken te zijn de kof MARIA ANNA, kapt. J.H. Duit, van Londen naar Smirna (opm: Izmir) bestemd.
De Shipping and Mercantile Gazette deelt omtrent dit ongeluk heden de volgende bijzonderheden mede:
Southampton, 14 februari. De Amerikaanse stoomboot ERICSON, kapt. Lowber, van New York komend, arriveerde hier heden morgen, op sleeptouw hebbende de Nederlandse kof MARIA ANNA, kapt. Duit. Men ontmoette dit schip de 11e dezer in ontredderde staat, drijvende op 49º34’ N.B. en 08º57’ W.L. Toen men het praaide, verzocht kapt. Duit, dat men hem en zijn equipage van het schip, hetwelk enige dagen vroeger in een hevige storm masteloos en lek was geworden, zou afnemen. Aan dit verlangen werd voldaan en spoedig waren allen, met een gedeelte hunner goederen, door de boten van de ERICSON op dat schip overgebracht. Kapt. Lowber zond alsnu zijn stuurman en timmerman aan boord van de MARIA ANNA, om het schip, dat volgens rapport van kapt. Duit lek was, te laten zinken en zulks om reden het in de weg lag van schepen, die naar het Engelse Kanaal bestemd waren. Nadat echter deze de toestand van het schip onderzocht hadden, bevonden zij, dat het schip dicht en slechts zeven duim water in het ruim was. Aangezien het nu mogelijk scheen, om schip en lading te redden, besloot men het schip op sleeptouw te nemen, en werden de 2e stuurman en vier man der equipage van de ERICSON, op de kof aan boord gezet. Met de grootste moeite, ten gevolge van slecht weder en het herhaaldelijk breken der sleeptouwen, heeft men de MARIA ANNA tot in het Southampton-dok gesleept, en alzo schip en lading behouden. De MARIA ANNA was van Londen met een lading sterke dranken, wijn, ankers, kabels en andere koopmansgoederen ter gezamenlijke waarde van ca. GBP 15.000, naar Smirna bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel (opm: Istanbul), 28 januari. Het schip (opm: schoener) MAGDALENA JOHANNA, kapt. B.J. Timmer, van hier naar Galatz, lag de 20e dezer op de Donau ingevroren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalborg, 11 februari. In de avond van de 7e dezer is aan de noordzijde van Laesoe gestrand de te Delfzijl te huis behorende schoener (opm: schoenerbrik) NIJVERHEID, kapt. A.A. Metus, van Alazzata (opm: mogelijk Alaçati, Turkije) met een lading rozijnen naar Stettin (opm: Szczecin) bestemd. Het schip is, naar men vermoedt, verloren. Het grootste gedeelte der lading zal bij gunstig weder geborgen kunnen worden. De equipage is gered. (opm: zie NRC 220256 en 240756)


Datum: 18 februari 1856


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert te koop een in aanbouw zijnd schip, Amerikaans model, kopervast, groot circa 380 last. Reflecterenden wordt verzocht zich om meerdere inlichtingen met franco brieven onder letter Z. aan te melden aan het bureau der Schiedamsche Courant te Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 15 februari. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwer F.G. Wortelboer te Oude Pekela met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde schoener-kofschip JOHANNA PAULINA, groot 100 rogge-lasten, gebouwd onder directie van de heer A.A. Schröder voor rekening van en bevaren door kapt. P. Wessels, van Oude Pekela.


Datum: 19 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 februari. Het schip (opm: kof) MARIA AURELIA, kapt. J.S. Pik, heden van deze rede naar Belfast vertrokken, heeft bij het uitslepen de kluiverboom verloren en is weder in het Nieuwe Diep gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Op de 11e dezer werd bezuiden Doggersbank gepraaid het schip ONCKO EN JOHAN, kapt. Van Groenenberg (opm: eerste reis van de schoener, kapt. R. Groenenbergh), van Groningen naar Londen, met verlies van een gedeelte der verschansing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cork, 19 februari. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge, van Callao naar Dordrecht bestemd – zie NRC van de 10e januari (opm: ook 220156 en 170356) – heeft de lading guano gelost en is in het dok gehaald om aldaar de nodige reparatiën te bewerkstellingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 15 februari. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwer F.G. Wortelboer te Oude Pekela met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde schoener-kofschip JOHANNA PAULINA, groot 100 rogge-lasten, gebouwd onder directie van de heer A.A. Schröder voor rekening van en bevaren door kapt. P. Wessels, van Oude Pekela.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping, gehouden op 18 februari te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- Het gekoperd en kopervaste barkschip PHOEBUS kapt. C.F. Beck: NLG 30.200, in slag NLG 4.000, koper H.J. Rietveld (opm: een makelaar, wellicht voor zijn opdrachtgever)
- Het tjalkschip ANNA CATHARINA, kapt. J. Jonker: NLG 1.000 in slag NLG 200; opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, makelaar, zal op maandag de 3e maart 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris H.J. Teengs, verkopen een extra ordinair, welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de VROUW MARGARETHA, liggende te Edam, laatst gevoerd door A.J. Onnes, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 35 duimen, wijd 4 ellen 2 duimen, hol 1 el 81 duimen. en alzo gemeten op 69 tonnen of 36 lasten.
Breder volgens biljet en nader onderricht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Het schip HERMANUS FRANCISCUS, kapt. Masdorp, van hier te New York aangekomen, heeft op de reis een orkaan doorgestaan en daardoor lekkage bekomen, alsmede zeilen, kettingen, boten, kombuis, verschansingen, enz. verloren; overigens was aan boord alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 14 februari. De stoomboot ERICSSON, van New York naar Havre, alhier bij de haven aangekomen, heeft 11 dezer op 49° 54’ N.B. en 5° 57’ W.L., gepraaid en op sleeptouw genomen het schip MARIA ANNA, kapt. Duit, van Londen naar Smirna, zijnde lek en zeilende onder noodmasten; het volk was op de stoomboot overgegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 14 februari. Het schip MARIA ANNA, kapt. Duit, van Londen naar Smirna, is alhier masteloos en zwaar lek binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Het schip HERMANUS FRANCISCUS, kapt. Masdorp, van hier te New York aangekomen, heeft lekkage bekomen en zeilen, kettingen, boten, kombuis, verschansingen enz. verloren. Overigens was aan boord alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 11 februari. Scheepsvrachten. Sedert de 7e dezer is bedongen naar Hull Sh.4/- per quarter zaad, Liverpool Sh.21/- per load dennenbalken, Antwerpen NLG 20,- per last hout van 80 cub.ft. Engels. Hier liggen nog 60 schepen disponibel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op zaterdag de 23e februari 1856, des avonds om zeven uur, te huize van de weduwe Rasker, aan het Ameland te Groningen, publiek ter verkoop worden aangeboden: Het Nederlands kofschip genaamd JOHANNES JACOBUS , groot 70 ton, bevaren door kapt. W. Gialts, met al des zelfs opgoed en toebehoren, op reis naar Groningen. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de voorgenoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd, zal, publiek ter verkoop worden gepresenteerd: Het tjalkschip, genaamd AALTJE, toebehorende aan H.H. Bos, groot 50 ton, met complete inventaris, oud plusminus twaalf jaren. Nadere informatiën bij de notaris Mr. J.H. Geertsema en bij H. Smid, kastelein buiten Apoort. Inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 20 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 24 schepen, als:
Voor Rotterdam: AKYAB, kapt. J.J. Klein; GENERAAL MICHIELS, kapt. P.G. Visser; HENDRIK JAN, kapt. J. van der Meyden; MAARTEN VAN ROSSUM, kapt. G.F. Rijken; MARIA ELISABETH MARGARETHA, kapt. F.C. Bouditz; SAMUEL HENDRICUS, kapt. A. Pronk; JOHANNES ANTHONIUS, kapt. W. van Hees.
Voor Dordrecht: BOMMELERWAARD, kapt. F.A.H. Loos.
Voor Schiedam: BROUWERSHAVEN, kapt. P.Janzen; PER ASPERA AD ASTRA, kapt. P. Admiraal Jz. (beiden van Rotterdam).
Voor Amsterdam: VAN GALEN, kapt. J.R. Smit; STRAAT BALY, kapt. G. Mulder; ALDEBARAN, kapt. B.G. Meyboom; BELLATRIX, kapt. A.P. Sandberg Jr; ZEEVAART, kapt. A. Legel; STAD AMSTERDAM, kapt. M. van Gijsel; HENRICA, kapt. M.C. Löschen; OOSTERGO, kapt. D.C. Claus; HERMAN DE RUITER, kapt. P.J. Feynt; MINISTER VAN Hall, kapt. O. de Haas; HENRIËTTE MARIA, kapt. N.D. de Boer; CORNELIA, kapt. N.N. (van Rotterdam); TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel; EERSTELING, kapt. A.F. Giesse (beiden van Dordrecht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 februari. Gisteren middag werd van de werf van de scheepsbouwmeester W.R. van Goor te Zwolle met het beste gevolg te water gelaten het barkschip PETRONELLA CATHARINA groot 300 last, gebouwd voor rekening van de heren Fraissinet en Van Baak te Amsterdam, en bestemd voor de grote vaart, zullende gevoerd worden door kapitein T. Hagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Door de stedelijke raad te Alkmaar, is aan de heer H.M.T. van Cleef te Amsterdam, tegen betaling ener som van NLG 250, afgestaan het terrein van het eiland gelegen aan het Noord-Hollandsche kanaal, ter grootte van 50,40 vierkante roeden, tot de aanleg van een scheepstimmerwerf, en daaromtrent in hoofdzaak bepaald van daarop vóór het einde des jaars 1857 te moeten doen bouwen en aflopen twee schepen, ter grootte van minstens tussen de 70 en 100 gemeten lasten, en onder verbintenis tevens van die grond gedurende de eerstkomende 20 jaren niet aan zijne bestemming te mogen onttrekken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 9 februari. Wij vernamen de navolgende bijzonderheden omtrent het vergaan van de JANE SERINA (opm: zie JC 130256). Gisteren avond kwam de heer Pareira, een der passagiers, over land alhier aan, de tijding medebrengende van het stranden van de JANE SERINA op Oedjong Mirung, dicht bij Japara, de 4e dezer des avonds ten 10 ure. Al de zich aan boord bevindende personen zijn gered, behalve een slavin, die daarbij is omgekomen. De ganse avond was het lood geworpen en de heer Brodie (opm: de kapitein) bevond zich steeds op het dek, doch was in de koers door de zware stroom misleid en daaraan niets te doen. De heer Pareira was wakker en hoorde de man, die aan lij het lood wierp, eerst 8, toen 9, en vervolgens spoedig achter elkander 7 en 8 vadem uitroepen. Dadelijk werd het roer omgedraaid om van de ondiepte af te houden, doch te laat. Het schip stootte met een vaart van tussen de 8 en 9 mijlen en een vreselijk gekraak op de rotsen. Met de eerste schok vielen alle masten over boord en de zee spoelde over het ganse dek. Mevrouw Brodie werd door die schok met zo veel geweld op het dek geworpen, dat zij door pijn en schrik bewusteloos bleef. De grootste verwarring heerste nu aan boord en weldra bespeurde men, dat het schip niet te redden was. De enige hoop, die men nog koesterde, bestond hierin, dat het niet geheel uit elkander zou slaan voor dat het daglicht aanbrak, als enige kans tot redding der zich aan boord bevindenden. De verschrikkelijkheden van die nacht zijn onbeschrijfbaar. Op elkander gedrongen zaten die arme schepsels, angstig de ochtendstond verbeidende, op het achterdek, alzo het voorste gedeelte van het schip reeds uit elkander was geslagen, en tot overmaat van ramp konden zij geen licht aansteken, zodat zij die ganse lange nacht, ieder ogenblik vrezende voor het geheel uiteengaan van de bodem, in volslagen duisternis moesten doorbrengen. Toen eindelijk het daglicht aanbrak, ontwaarde men, dat men slechts een steenworp van de wal verwijderd was, doch zag noch bevolking, noch huizen. Een kist met een dikke lijn werd in zee gelaten en door twee matrozen met levensgevaar naar wal gedreven en daar vastgemaakt. Alle sloepen aan boord waren weggeslagen, behalve de giek (opm: lang smal type roeiboot). In deze begaven zich kapitein Brodie, zijn echtgenote, de passagier Pareira en zes matrozen, doch weldra werd zij tegen de rotsen aan stuk geslagen, waarop een ieder zich langs de vermelde lijn moest trachten te redden, hetwelk hen mocht gelukken. Langs diezelfde weg kwamen ook een andere passagier, de scheepskapitein Luff, de stuurman en de overige matrozen behouden aan wal. De heer Pareira begaf zich dadelijk naar de naastbijzijnde dessa, zond van daar enige lieden ter hulp, en zich te paard zettende reed hij naar Japara om het plaatselijk bestuur van dit ongeluk kennis te geven, van waar dan ook onmiddellijk alle mogelijke bijstand naar de plaats van het stranden werd gezonden. Alvorens die bijstand kon aankomen, hebben die gestranden evenwel nog de dag van de 5e en de daarop volgende nacht op het barre strand in het gure weder en zonder voedsel moeten doorbrengen.
Volgens schrijven van Samarang in dato 10 februari was daar van Japara bericht ontvangen, dat de JANE SERINA geheel vergaan en van het schip niets meer te zien was, alsmede, dat van de lading niets dan zeven kisten en drie bollen opium en 500 stukken wit linnen gered was kunnen worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 februari. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen, met 4 passagiers en een detachement van 100 man suppletietroepen, van Amsterdam. De troepen waren op 3 november 1855 te Nieuwe Diep ingescheept.
Heden is hier aangekomen de dito bark PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. Van Duijn, met 9 passagiers en een detachement van 140 man suppletietroepen, van Amsterdam. De troepen waren op 8 november 1855 te Nieuwe Diep ingescheept.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 12 februari. Heden is van hier vertrokken het Nederlands-Indische schip AMSTERDAM, kapt. Intje Mohamat Yassin bin Mohamat Inr., voorheen genaamd geweest ATIAT ULMOULA, met bestemming naar Banjermassin.


Datum: 21 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 20 februari. Heden is met het beste gevolg te water gelaten het alhier op de werf Dammes Erve, toebehorende aan de heren S. van Gijn & Zoon, gebouwde barkschip PIETER SCHOENMAKERS, groot 380 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. J.J. van Varelen, voor de rederij onder directie van de heer P. van den Arend te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix (opm: Cadiz), 7 februari. Het Nederlandse schoenerschip MARNE, kapt. Beukema, van Cardiff naar Constantinopel (opm: Istanbul), is hier gisteren met averij binnengelopen. (opm: zie NRC 280156)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, H.J. Rietveld en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 17e maart 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Louwerse en Biesman Simons, verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd fregatschip, genaamd JAN DE WITT, hebbende in het jaar 1848 een aanzienlijke vertimmering ondergaan, gevoerd door kapitein J. Timmermans, liggende aan de werf Casimirus, aan de hoogte van de Kadijk. Volgens Nederlandse meetbrief lang 36 ellen, 31 duimen; wijd 6 ellen, 97 duimen; hol 4 ellen, 87 duimen; en alzo gemeten op 548 tonnen of 289 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, zal op vrijdag de 29e februari 1856, des avonds ten 6 ure, ten huize van de logementhouder G.W. Pott te Oude Pekela, in openlijke veiling aan de meestbiedenden verkopen het snelzeilend, sterk gebouwd en kopervaste schoenerschip de MARGARETHA, gevoerd door kapt. Jan S. Op ´t Holt, groot 100 Nederlandse tonnen, liggende te Rotterdam, met alle deszelfs masten, zeilen, ankers en touwen, zo als breder is omschreven bij inventaris, liggende te verkoophuize en bij de heer L.E. Tiktak te Nieuwe Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 14e dezer is met goed gevolg te water gelaten de schoener ANNA GEERTRUIDA, gebouwd op de werf van de heer Viëtor te Nieuwe Schans, door de scheepsbouwmeester F. van Dijk, onder directie van de heer J.H. Roemeling en bevaren zullende worden door T.H.K. van Ingen.


Datum: 22 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 februari. De Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, kapt. O. Mehlen, de enige hier nog bestaande, heeft gisteren morgen onze haven verlaten. Vroeger was die meestal bemand met buitenlanders, thans bijna geheel met binnenlands scheepsvolk. (opm: Groenlandvaarder = walvis- en robbenjager)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 9 februari. Het schip (opm: bark) TERNATE, kapt. Cars Tz, van Rotterdam naar Batavia, is heden van hier, na geëindigde reparatie (opm: zie NRC 161255), vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Greenock, 18 februari. Het Nederlandse brikschip GEERTRUIDA, kapt. Löschen (opm: mogelijk kapt. Strakholder, zie NRC 110256), bij Ardmore gestrand – zie ons nommer van 11 dezer – is vlot gekomen en hier binnen gebracht. (opm: afgekeurd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 15 februari. Uit de bij Laesoe gestrande Nederlandse schoener NIJVERHEID – zie ons blad van 17 februari – zijn ca. 300 vaten beschadigde rozijnen geborgen. Deze zullen met wat men nog verder kan bergen, de 22te dezer verkocht worden. (opm: het schip werd geborgen en naar Aalborg verkocht)


Datum: 23 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 februari. De 19e is te Pekel-A te water gelaten het schoener-kofschip JUFFER MENSINGA, groot 110 lasten, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester H. Drent voor rekening ener rederij onder directie van de heer D. Mulder, en bevaren zullende worden door kapt. J.G. Bragt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 20 februari. Het schip (opm: bark) OCEAAN, kapt. K.H. Leonhardt, van Amsterdam naar Cardiff, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brindisi, 9 februari. Het schip MARIA CATHARINA, kapt. Poel, van Triëst naar Rotterdam, alhier in de nabijheid gestrand, had gisteren acht voet water in het ruim. Een stoomboot is derwaarts afgezonden om het zo mogelijk af te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 14 februari. Scheepsvrachten. Gesloten naar Grangemouth Sh.17/- per load dennen en Sh.20/- per load eikenhout; naar Amsterdam NLG 25,- per last rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 22 februari. De 19e dezer werden bevracht naar Londen Sh.14 à 15/- met 10%, naar Glouchester Sh.20/- met 15%, beide per 10 quarters haver.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Passage naar Nederland met het nieuwe Nederlandse barkschip HERMAN, kapt. M. van Velthoven, bijzonder elegant en doelmatig ingericht voor de overvoer van familiën en enkele passagiers. De campagne, gelijkdeks, is 67 voet lang, bevat, behalve 11 ruime hutten, alle met patrijspoorten voorzien, een eetzaal van 30 op 15½ voet, een salon, en twee separate dameskajuiten. De hutten van de stuurlieden en hofmeester bevinden zich buiten de kerk. Een geëxamineerd geneesheer en een melkgevende koe zijn aan boord.
Het schip zal denkelijk medio april van hier vertrekken. Nadere informatiën zijn te bekomenen de tekening te zien bij kapt. Velthuizen te Samarang en Soerabaija, of bij de agenten Dümmler & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark VERTROUWEN, kapt. H.G. Pott, de 18e oktober vertrokken van Rotterdam.


Datum: 24 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 februari. Naar men verneemt, zal er binnen kort op ’s Rijks werf te Vlissingen de kiel worden gelegd voor een stoom-schroeffregat van 400 paardekracht, dat de naam ZEELAND zal voeren. Men gelooft, dat deze scheepsbouwplechtigheid op de aanstaande verjaardag van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden zal plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Samarang voor goederen en passagiers het nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands campagne fregatschip JOHANNES ANTONIUS, kapt. W.M. van Hees, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de heer D. Keus, of bij de cargadoors P.A. van Es en Co. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. van Dam en F.N. & W.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 11e maart 1856, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend schoener kofschip HENRIËTTE EN JELTINA, laatst gevoerd door kapitein F. Wünderlich, volgens meetbrief lang 21,80 el, wijd 4,48 el, hol 2,06 el, en alzo groot 89 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen en ander scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Haringvliet, zuidzijde, binnen deze stad.


Datum: 25 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 24 februari. Kapt. F. Fokkens, gezagvoerder van de bodem GENERAAL DE STUERS, zond ons in dato 20 februari het volgend schrijven:
De 28 maart 1855 bevond ik mij met het nieuw gebouwd barkschip GENERAAL DE STUERS, op reis van Londen naar Sidney, in 30 graden zuiderbreedte en 34 graden westerlengte, toen de wind met een frisse koelte uit het oosten woei en daarna, naar het noordoost en noorden liep. In het begin der reis was ik door slecht weer en harde winden in gelegenheid geweest van te ondervinden dat het schip uitmuntend zeilde, voortreffelijk stuurde en verder alle goede hoedanigheden van een edel zeeschip in zich verenigde; hetwelk mij deed besluiten, om de nieuwe weg naar Australië, zo voordelig door de heer Maury in zijn Sailing-Direction beschreven en gerecommandeerd, te volgen, ten einde de reis te bespoedigen en ik week diensvolgens hier van de gewone koerslijn af, de grote-cirkel-route (opm: grootcirkel route) volgende.
Een aanhoudend voordelige wind voerde de GENERAAL DE STUERS langs die weg snel zuid-oostwaarts en na de 43e breedtegraad gepasseerd te zijn, maakte het zoele, aangename weer, waarvan wij ruim een maand lang geprofiteerd hadden, plaats voor een natte en gure atmosfeer, de koude hand over hand toenemende naarmate wij zuidelijker kwamen en de 5e parallel van 48 graden bereikt hebbende werd het uitermate koud en guur, terwijl des anderen daags dit onaangename weer nog met ijzel en met regen vermeerderd werd. Des middags bevond ik mij in 49 gr.10’ zuider breedte en 7 gr. 40’ wester lengte, als wanneer de koude nog gevoeliger werd; zeevogels in menigte fladderden in onze nabijheid en vlogen rond het schip, waaronder veel ijsvogels bespeurd werden, die zich zelden ver van het ijs begeven. Deze verschijnselen in verband gebracht met plotselinge vermeerdering der koude van het water uit de oppervlakte der zee, deed mijn voorzorg verdubbelen om scherp naar ijsbergen uit te kijken, hetwelk spoedig noodzakelijk werd bevonden, want tegen 3 uur in de namiddag ontdekte ik in de dikke mist en motregenlucht vooruit in onze koerslijn, ongeveer 15 graden boven de horizon, een witte streep, die enige minuten daarna een hoog uitgestrekt ijsveld bleek te zijn; kort daarna deed zich een tweede ijsklomp op, die veel op een eiland leek, wiens bergtoppen zich minstens 300 voeten boven de zee verhieven en meer dan vijfmaal die uitgestrektheid besloeg en tegen 5 uur waren wij een derde gepasseerd; vanwege de vroeg invallende duisternis verloren wij zowel het een als het andere spoedig uit het gezicht. Wij bleven voor gepaste zeilen met zwakke vaart doorlopen en verschillende verschijnselen, zo wel die nacht als de volgende dag toen het mistig en zeer dik van motregen was, overtuigden mij van aanhoudend in de nabuurschap van ijs te zijn en werkelijk ondervonden wij tot de 14e dat telkens wanneer het weer opklaarde, de zee als het ware met ijsbergen bezaaid was, waaronder zich bevonden die volkomen de gedaante van land hadden en als uitgestrekte hoge eilanden zich voordeden. De 9e vooral, toen het weder wat opklaarde, bevonden wij ons in de nabijheid van verschillende ijsbergen, waarvan één zich vooruit in de verte zó natuurlijk als land vertoonde, dat bijna niemand, zowel passagiers als equipage, aan de wezenlijkheid twijfelde. Hij geleek volkomen naar een zeer bergachtig hoog en uitgestrekt eiland; bergen van verschillende vorm, met scherpe punten, andere suikerbroodvormig en sommige met zeer natuurlijke spits gepiekte kruinen, maakten het hoge middengedeelte uit hetwelk glooiend in heuvelachtige vlakken afliep, hetwelk in gegolfde uitstekende lage punten eindigden, terwijl donkere schaduwen ogenschijnlijk in de kloven en scheuren, bossen en klein geboomte vormden. Zwaar brak de zee tegen de steile ijskust, hoog opstuivende branding op de lage ingebeelde stranden veroorzakend.
Naderbij komende, loste zich het raadsel op en met verbazing werd deze ontzettende ijsklomp aanstaard, welke toen een allerbelangrijkst schoon gezicht opleverde, stromende het water van smeltend ijs langs de steile rotswanden neder, verschillende watervallen vormende, terwijl van de kristallen bergtoppen de heldere zonnestralen onder al de schone kleuren van de regenboog terugkaatsten. Dicht langs dit ijsgewrocht heen zeilende, bevond ik bij hoekmeting, dat deszelfs hoogste punten zich over de vijfhonderd voeten boven de zee verhieven. Nauwelijks hier voorbij zijnde, bevond ik mij onverwachts door kleine brokken ijs omringd, een archipel vormende van meer dan een halve mijl in uitgestrektheid, de grootsten als een scheepshol met kleinere van verschillende en onregelmatige vorm, zeer scherp en puntig op enige afstand allerhande fantastische figuren voorstellende.
Ik was verplicht enige streken over en weer te houden om er klaar van te komen en tegen dat het duister werd, hadden wij gelukkig deze onaangename kameraden achter ons.
Aanhoudend bleven wij nog ijsbergen ontmoeten en de 11e besloot ik uit dien hoofde om van mijn voornemen van groot-cirkel-zeilen af te zien en tot veiligheid van het schip om de noord terug te lopen; de snelle daling van de barometer en symphisometer (opm: sympiesometer, oud type barometer) spoorde mij mede hiertoe aan en ’s morgens liet ik koers veranderen om de ONO. Des middags bevond ik mij in 48 gr. 5’ zuiderbreedte en 16 gr. 32’ westerlengte, de genoemde weerglazen voorspelden slecht weer; des avonds liet ik zeilen vastmaken en reven insteken en tegen middernacht begon een vliegende storm uit het WZW met de kracht eens orkaans los te barsten; de zware zeilen, die dicht gereefd bijstonden, vlogen uit de lijken en sloegen aan flarden, voor top en takel hield ik het schip voor de wind, de zee verhief zich als een toverslag tot ontzaggelijk hoge piramidaalvormige golven die ons dreigden te verzwelgen en van alle kanten het schip kwamen overstelpen; het edele vaartuig schudde evenwel zijn woeste bespringers telkens af en vloog zonder steun van enig zeil voor de storm heen, nauwkeurig naar het roer luisterend. Het opgejaagde water en het schuim der golven werd als jachtsneeuw door de lucht gezweept, het eerste een zoutwaterstortregen voortbrengende, welks droppels door hun snelle vaart onze aangezichten als hagelstenen teisterden. Zes uren lang worstelden wij in dikke duisternis tegen de woeste elementen voor en aleer de dag aanbrak; vreselijk was het bewustzijn, dat wij in onze koers ijsbergen ontmoeten konden, verschrikkelijk denkbeeld!....... Het was een der akeligste nachten mijns levens. Des anderen daags begon tegen de avond de storm te bedaren, en kregen wij niet zonder veel moeite en inspanning een ander stel nieuwe zeilen aangeslagen en successievelijk werd de geleden schade hersteld. Wij vervolgden de koers met zeer onaangenaam dik en vuil weder, tot de 14e, bevindende ons toen in 46 gr. 20’ Z.B. en 27 gr. 17’ O.L, wanneer bij het opklaren der mistige lucht er weer twee kleine ijsbergen dicht bij ons ontdekt werden, en voor dat het avond was, waren wij nog vijf grote puntige brokken gepasseerd.
Dit was toch het laatste ijs dat wij te zien kregen, en het overige gedeelte der reis, tot ruim 113 graden oosterlengte, kenmerkte zich tussen de parallellen van 44 tot 47 graden als een aaneenschakeling van stormen, slecht weder en hoge zeeën met hetzij bijna onophoudelijk sneeuw en hagelbuien, of met dikke lucht mist en motregen vergezeld gaande; in één woord, een weder door deszelfs langdurigheid zeer geschikt om de sterkte en goede hoedanigheden van een schip te beproeven en het geduld en de ervarenheid van de zeeman uit te putten.
Een uitvoeriger verslag dezer reis heb ik naar Amsterdam aan de heer J. Swart opgezonden met het verzoek dat het in Z. Ed. tijdschrift worde opgenomen, ten einde hun die er belang in stellen, gelegenheid te verschaffen zich met de verdere bijzonderheden en niet onbelangrijke voorvallen dezer reis bekend te maken.
Heren liefhebbers van verheven natuurtonelen, die na het lezen van dit verslag zich opgewekt mochten gevoelen een dergelijk reisje uit plezier mee te maken, raad ik aan, alvorens hun plan ten uitvoer te brengen, het versje ‘Winternacht’ van de heer J. van Lennep, te lezen en de laatste regel te volgen, die met de drie voorgaande luidt als volgt:
“Dan is het groots en schoon voor fier gestemde harten,
“Gelaten, onvervaard bij ’t woeden der natuur,
“En door èn doodsgevaar op d’oceaan te tarten;
“Maar ik zit liever thuis bij ’t vuur”.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een in de houten staande bark, groot pl.m. 300 gemeten lasten, gebouwd wordende volgens de laatst aangenomen proportiën in vorm en samenstelling.
Te bevragen bij de scheepsbouwmeester Jan Schouten te Dordrecht.
(opm: werd waarschijnlijk de VEREENIGING, zie NRC 170856)


Datum: 26 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 19 februari. De Groninger kof JANTINA, kapt. Sikkens q.q. (opm: hoogstwaarschijnlijk voor kapt. A.H. van der Wal, zie NRC 280256), met een lading lijnzaad van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, is heden bij Skotterup in het ijs bezet geraakt. Men heeft sein gedaan voor een stoomboot om het schip in vrij water te slepen. Volgens rapport van vissers had men gedurende de reis lijnzaad gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B. Bakker Wz, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen de 17e maart 1856, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Houtman & Franke, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd THERESIA, gevoerd door kapitein F.G. van Wulven, gemeten op 450 tonnen of 238 lasten, breder volgens inventaris en nader bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 februari. De 20 dezer zijn van ’s Rijks werf te Vlissingen per Zr.Ms. kotter de VLINDER naar Hellevoetsluis vertrokken dertig scheepstimmerlieden, die voor enige maanden aldaar gedetacheerd zullen blijven aan ’s rijks werf, met een verhoging van 50 cents per dag, voor kostgeld enz., en wel om Zr.Ms. stoomschip MERAPI aldaar met de meeste spoed gereed te maken; deze bodem zou de 1ste april naar de fabriek te Fijenoord gaan om van nieuwe ketels voorzien te worden, en de 1ste mei geheel klaar moeten zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Tewaterlating van het fregat, ARIJ SCHEFFER, donderdag 28 dezer, des morgens ten 9 ure, van de Werf des scheepsbouwmeesters Jan Schouten.


Datum: 27 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van schepen. In de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, te Rotterdam op dinsdag 26 februari:
- Het extra snelzeilend, kopervast, gekoperd hoekerschip CURAÇAO, groot 126 tonnen of 67 lasten; voor NLG 7.000.
- De snelvarende ijzeren stoomboot de STAD NIJMEGEN, met twee complete stoomwerktuigen van hoge drukking, groot 90 tonnen; voor NLG 4025.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het extra snelzeilend Nederlands gekoperd barkschip AKYAB, kapt. J.J. Klein, voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuizen. (opm: eerste reis na aankoop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 februari. Het schip MARIA CATHARINA, kapt. Poel, van Triëst naar Rotterdam, bij Brindisi gestrand, is weder af en aldaar binnengebracht. (opm: zie NRC 150256 en NRC 280256)

Krant:
  JB - Javabode

In de namiddag van de 23e dezer is Zr.Ms. schoener met hulp-stoomvermogen MONTRADO, gecommanderd door de 1e luit.t.zee J. Andrese, ter rede alhier aangekomen. Die bodem had Vlissingen op de 27e oktober j.l. verlaten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 februari. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark CANTON, kapt. H.J. Tweehuys, de 18e december vertrokken van Rio de Janeiro, en de dito bark RIJSWIJK, kapt. Bijl, de 2e februari vertrokken van Akyab.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een particulier schrijven van Soerabaya, d.d. 9 februari ll., ons door een welwillende hand medegedeeld, bevat enige bijzonderheden omtrent het vergaan van de JANE SERINA, waarvan wij in ons nummer melding maakten (opm: zie o.a. JC 130256). In die brief komt het volgende voor:
Gisteren avond kwam de heer Pareira (een der passagiers) over land alhier aan, de tijding medebrengende van het stranden van de JANE SERINA op Ooedjong Mirung, dicht bij Japara, de 4e dezer, des avonds ten 10 ure. Al de zich aan boord bevindende personen zijn gered, behalve een slavin, die daarbij is omgekomen. De ganse avond was het lood geworpen, en de heer Brodie bevond zich steeds op het dek, doch was in de koers door de zware stroom misleid en daaraan was niets te doen.
De heer Pareira was wakker en hoorde de man, die aan lij het lood wierp, eerst 8, toen 9 en vervolgens spoedig achter elkander, 7 en 5 vadem uitroepen. Dadelijk werd het roer omgedraaid om van de ondiepte af te houden, dan te laat. Het schip stootte met een vaart van 8 en 9 mijlen en een vreselijk gekraak op de rotsen. Met de eerste schok vielen alle masten over boord en de zee spoelde over het ganse dek. Mevrouw Brodie werd door die schok met zoveel geweld op het dek geworpen, dat zij door pijn en schrik bewusteloos bleef. De grootste verwarring heerste nu aan boord en weldra bespeurde men dat het schip niet te redden was. De enigste hoop, die men nog koesterde, bestond hierin, dat het niet geheel uit elkander zou slaan, voor dat het daglicht aanbrak, als de enige kans tot redding der zich aan boord bevindenden. De verschrikkelijkheden van die nacht zijn onbeschrijfbaar. Op elkander gedrongen, zaten die arme schepsels, angstig de ochtendstond verbeidende, op het achterdek, alzo het voorste gedeelte van het schip reeds uit elkander was geslagen, en tot overmaat van ramp konden zij geen licht aansteken, zodat zij die ganse lange nacht, ieder ogenblik vrezende voor het geheel uiteengaan van de bodem, in volslagen duisternis moesten doorbrengen.
Toen eindelijk het daglicht aanbrak, ontwaarde men dat men slechts een steenworp van de wal verwijderd was, doch zag noch bevolking noch huizen. Een kist met een dikke lijn werd in zee gelaten, en door twee matrozen met levensgevaar naar wal gedreven en daar vastgemaakt. Alle sloepen aan boord waren weggeslagen, behalve de giek. In deze begaven zich kapitein Brodie, zijn echtgenote, de passagier Pareira en zes matrozen, doch weldra werd zij tegen de rotsen aan stuk geslagen, waarop een ieder zich langs de vermelde lijn moest trachten te redden, hetwelk hen mocht gelukken. Langs diezelfde weg kwamen ook een andere passagier, de scheepskapitein Luff, de stuurman en de overige matrozen behouden aan wal. De heer Pareira begaf zich dadelijk naar de naastbijzijnde dessa, zond van daar enige lieden ter hulp, en zich te paard zettende, reed hij naar Japara, om het plaatselijk bestuur van dit ongeluk kennis te geven, van waar dan ook onmiddellijk alle mogelijke bijstand naar de plaats van het stranden werd gezonden. Alvorens die bijstand kon aankomen, hebben die gestranden evenwel nog de dag van de 5e en de daarop volgende nacht op het barre strand in het gure weder en zonder voedsel, moeten doorbrengen.
Volgens schrijven van Samarang, 10 februari, was daar van Japara bericht ontvangen, dat de JANE SERINA geheel vergaan en van het schip niets meer te zien was, alsmede dat van lading niets dan 7 kisten en 8 bollen opium en 500 stukken wit linnen gered was kunnen worden.

Krant:
  OP - Oostpost

Advertentie. Te koop het Nederlands-Indisch barkschip NAGALAUT, met tuig en inventaris. Het schip is gekoperd en gemeten op 113½ last.
Nadere informatiën te bekomen bij W. Cores de Vries.


Datum: 28 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brindisi, 16 februari. Het Nederlandse schip MARIA CATHARINA, kapt. Poel, van Triest naar Rotterdam bestemd, hetwelk de 9e dezer bij San Cattaloo (opm: waarschijnlijk San Cataldo – 40º23’ N.B. 18º17’ O.L.) strandde – zie ons nommer van 15 dezer – is vlot gekomen en alhier in de haven gebracht. Een groot gedeelte der lading is beschadigd en het schip zal belangrijke reparatiën moeten ondergaan, alvorens de reis te kunnen voortzetten. (gedeeltelijk gisteren gemeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Volgens brief van kapt. Visser, voerende het schip ELIZA, van Suriname herwaarts gedestineerd, was hij na veel storm en tegenwind doorgestaan en daardoor een waterstag en enige kleine zeilen verloren te hebben, de 22e dezer, als gemeld, te Plymouth binnengelopen. Schip en lading waren overigens in goede staat, hij dacht spoedig de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 20 februari. Het schip JANTINA, kapt. A.H. v.d. Wal, hetwelk bij Skotterup (opm: 55º59’ N.B. 12º35’ O.L.) in het ijs bezet was – zie ons nommer van 26 dezer – is alhier met onklare pompen in de haven gebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 21 februari. De Nederlandse kof CATHARINA, kapt. G. Knol, en het Deense schip ALLIANCE, kapt. Bostrend, beiden van Dantzig (opm: Gdansk) met tarwe naar Amsterdam bestemd, zomede het Nederlandse schip (opm: kof) MINA EN WILLEM, kapt. H.H. Bakker, zijn alhier wegens ijsgang in de haven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maandag avond (opm: 25 februari) arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip genaamd ANNE WILLEM, kapt. G.J. Bakker, van Veendam, groot 100 last, gebouwd op de werf van de heer I.A. Hooites te Hoogezand.
Gisteren arriveerden de nieuw gebouwde schoenerschepen de ZEVEN STERREN, kapt. H.R. Ruhaak, van Rotterdam, groot 120 last, gebouwd op de werf van de heer I.A. Hooites te Foxholsterbosch, en TJETSKA, kapt. A.H. Doewes, van Veendam, groot 120 last, gebouwd op de werf van de heer W.C. Wildervank te Hoogezand.


Datum: 29 februari 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 28 februari. Heden morgen ruim negen uren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip ARY SCHEFFER, gevoerd zullende worden door kapt. J.G. Kunst en gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer G. Mauritz alhier, welke bodem bestemd is voor de grote vaart. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een schip, dat de naam zal voeren van STAD DORDRECHT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Volgens brief van kapt. K.G. Sap, voerende het schip (opm: kof) JOHANNA JACOBA, van Constantinopel (opm: Istanbul) naar Galatz, in dato Donau 22 januari, lag hij aldaar sedert de 14e december ingevroren (opm: zie NRC 060156), doch hoopte met het ingevallen dooiweder eerstdaags de reis voort te zetten. Aan boord was alles wel.


Datum: 01 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 februari. De te Amsterdam gebouwde nieuwe schroefstoomboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA, kapt. G. van Slooten, is heden middag alhier voor het eerst binnengekomen, en heeft daarna in tegenwoordigheid van de commissaris des konings in deze provincie een proeftocht voorbij onze kust gedaan. Men roemt de vorm en de inrichting van dit vaartuig, hetwelk nu eerstdaags in de vaart zal komen van hier op Zwolle.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd fregatschip MARIA ELISABETH MARGARETHA, kapt. F.C. Bauditz. Adres bij Wm. Ruys J.Dzn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Winschoten, 27 februari. Gisteren namiddag is te Pekela met goed gevolg te water gelaten het schoener-kofschip GEERTRUIDA WELMAN, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester G. Holtmans, voor rekening en bevaren zullende worden door kapt. J.H. Kruiter.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 23 februari. In scheepsvrachten blijft het stil en zijn in deze week slechts twee schepen bevracht: Dundee Sh.40/- per ton vlas, Londen Sh.22/- voor lijnkoeken. Voor schepen, met open water te verwachten, is Sh.3/3 à 3/6 per quarter tarwe naar Engelands oostkust bedongen.


Datum: 02 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 maart. De 26e februari is te Pekel-A met goed gevolg te water gelaten het schoener-kofschip GEERTRUIDA WELMAN, gebouwd op de werf van de scheepsbouw- meester G. Holtmans voor rekening van en bevaren zullende worden door kapt. J.H. Kruiter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 maart. Heden is van hier vertrokken naar Batavia het schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. G.F. Rijken. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, extra op de zeilage gebouwd, Nederlands gekoperd barkschip HENDRIKA, kapt. U.H. Bonn, voerende ener geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
(opm: eerste reis)


Datum: 03 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 januari. Vrachten. Ofschoon weder vele onbevrachte schepen arriveerden, hielden de vrachten zich gedurende de maand nagenoeg op dezelfde hoogte. De volgende Nederlandse schepen laden naar Nederland: SCHOON VERBOND rijst voor eigen rekening, suiker à NLG 105 en arak (opm: rijstbrandewijn) à NLG 125; LUCIPARA’S gedeeltelijk voor eigen rekening, gedeeltelijk rijst en suiker à NLG 105; WILLEM EGGERTS en ANNA CHRISTINA rijst à NLG 105, en suiker à NLG 110; VRIENDENTROUW rijst à NLG 102,50, suiker à NLG 105, en arak à NLG 130; BEZOEKIE rijst en suiker à NLG 103; PRINCES AMALIA rijst à NLG 95, en suiker à NLG 100. De JOHANNA en EVA JOHANNA waren reeds in Nederland bevracht. De CORTGENE laadt voor reders rekening. De PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN laadt alhier suiker à NLG 100, te Samarang rijst à NLG 100, en suiker à NLG 105, en verder voor eigen rekening.
Door de Factorij werden à NLG 105, voor suiker en koffij opgenomen: ZALT BOMMEL, CONSTANTIA, CORNELIA, ELISABETH, ALBLASSERDAM, ELISABETH ANTHONIA, HENDRINA, LAURENTIUS EMILIE, SOUBURG en JOHANNA EN GEERTRUIDA, terwijl de DIANA voor gemeld lichaam te Makasser koffij en paerlemoer laadt à NLG 110. Te Soerabaya werd bevracht het Nederlandse schip WATERLOO à NLG 105, voor suiker en koffij en à NLG 120, voor huiden naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 2 maart. De stoomboot GLEN ALBYN, van Hull, zit bij de buitenste Prinseton van de West Maas aan de grond, niet buiten gevaar. De commissaris Berghuis is met de bemanning van de loodsschokker derwaarts vertrokken ter adsistentie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

B. Bakker Wz., makelaar, zal als last hebbende van zijne principalen, de 17e maart 1856, des avonds om zes uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Houtman & Franke, verkopen:
- 1/16 aandeel in het gekoperd Nederlands fregatschip JAVAAN, gemeten op 736 tonnen of 389 lasten, gevoerd door Kapt. G.J. Teensma, liggende te Amsterdam.
- 1/16 aandeel in het gekoperd Nederlands fregatschip ADMIRAAL DE RUITER, gemeten op 529 tonnen of 279 lasten, gevoerd door Kapt. S. Stapert, thans op reis van Java naar Amsterdam met een lading voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij,
- 1/32 aandeel in het gekoperd Nederlands fregatschip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, gemeten op 1.077 tonnen of 569 lasten, gevoerd door Kapt. C.P. Kuyper, thans op reis naar Java met troepen.
- 1/32 aandeel het gekoperd Nederlands fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, gemeten op 1.202 tonnen of 634 lasten, gevoerd door Kapt. E. van Duyn, thans op reis naar Batavia (met troepen).
Varende alle vier de bovengenoemde schepen onder directie van de heer B. Kooy Jzn. Iemand nadere onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaar.


Datum: 04 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. De Engelse stoomboot GLEN ALBYN, welke, zoals gisteren gemeld, bij de buitenste Prinseton in de West Maas aan de grond is geraakt, zit nog steeds vast. De stoomboot RESERVE, welke derwaarts was vertrokken om assistentie te verlenen, heeft het schip niet kunnen bereiken en is onverrichter zake weder naar binnen gekomen. De equipage heeft het schip, dat lek is, met de reddingsboot verlaten en is aan de wal gekomen. Wanneer de gelegenheid niet verandert, dan is er maar weinig hoop, om de boot af te brengen, want er was volgens een rapport van de zeeloods bereids twee voeten water in het ruim. Het weder evenwel bedarende, dan is er nog enige kans over.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van Soerabaija vertrokken 30 november, OUD-ALBLAS, kapt. Kruijmel, via Probolingo en Banjoewangie naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 17 december, HELLEVOETSLUIS, kapt. Vos, naar Dordrecht.
Anjer gepasseerd, 4 januari, JUNO, kapt. Chevalier, van Foo-chew-foo, naar Cowes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 22 februari. De schepen HARMONIE, kapt. Visser, van Newcastle naar Konstantinopel, en BROEDERTROUW, kapt. Dijkema, van Amsterdam naar Genua, zijn alhier lek binnengelopen; het laatstgemelde moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 25 februari. In scheepsvrachten was het heden vrij levendig. Londen Sh.20/-, Hull Sh.18/6 per load balken, Cherbourg Ffrs 55,- en 15%, Brest enz. Ffrs. 50,- en 15% per last hout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 26 februaro. Sedert de 23e is hier bedongen: Portsmouth Sh.20/-, Gloucester Sh.21/, beide per load dennebalken, Liverpool Sh.43/3 per ton hennep, Antwerpen NLG.25 per last zaad.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Zes scheepstimmermansknechten kunnen dadelijk geplaatst worden bij D. en L. Alta te Harlingen.


Datum: 05 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 4 maart. De equipage van de stoomboot GLEN ALBYN is hedennacht weder naar het schip vertrokken, om te zien of er nog iets aan te doen was, doch is met nog enige andere vaartuigen, die mede uitgegaan waren, teruggekeerd, dewijl zij door de moeilijke zee niet bij de GLEN ALBYN konden komen. De stoomboot is hedenmorgen doorgebroken; de brandings lopen er over heen. Het schip komt er niet meer af. Zelfs vreest men niets of weinig van inventaris of lading te zullen kunnen bergen. De reddingsboot is om 4 uur weder derwaarts vertrokken. In de Put zijn vaartuigen bezig met vaten olie van de lading der GLEN ALBYN te vissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. Men schrijft uit Amsterdam, d.d. gisteren, aan de Précurseur: Van de volgende schepen is men zonder enig naricht (opm: bericht):
SUSANNA GEERTRUIDA (opm: bark), kapt. D. Steenveld Szn, de 27e december 1854 van Soerabaja te Banjoewangie (opm: Banyuwangi) aangekomen en van daar naar Amsterdam vertrokken.
JONGE HENDRIK (opm: kof), kapt. H. Sleeboom, de 17e maart 1855 van Newcastle naar Amsterdam vertrokken en door een stoomboot aangevaren.
NEPTUNUS (opm: kof), kapt. J.H. Cappen, de 4e oktober 1855 te Newcastle aangekomen en van daar weder naar Harlingen vertrokken.
CATHARINA, kapt. Bruins, in oktober 1855 van Gothenburg naar Antwerpen vertrokken.
VRIENDSCHAP (opm: tjalk), kapt. E.J. Menkema, de 19e oktober 1855 te Christiansand zeilklaar naar Harlingen.
ELSINA JELTINA (opm: ELSIENA JANTINA, kof) kapt. H.J. Zeven, de 1e oktober 1855 te Stockholm zeilklaar naar Nederland. (opm: zie NRC 270456)
CATHARINA ELISABETH (opm: kof), kapt. K.J. van Wijk, van Stockholm naar de Maas; de 26e november 1855 Elseneur (opm: Helsingör) gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 3 maart. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester A. Otto de kiel gelegd voor een barkschip, groot 300 gemeten lasten, voor rekening van de heren E.J. & S. & C. St. Martin & Co te Rotterdam. Het schip zal gevoerd worden door kapt. H.H. Uil en is bestemd voor de grote vaart. (opm: ADMIRAAL DE WINTER)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een hektjalk, lang 66½ voet, wijd 15 voet, hol 6¼ voet, en een in aanbouw zijnde tjalk, lang 74 voet, wijdte en holte onbepaald.
Te bevragen bij B.P. Cats, scheepsbouwmeester te Nyehaske bij Heerenveen. Brieven franco.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 15e maart a.s. zal door de ondergetekenden in hun pakhuis in de stad voor rekening van belanghebbenden publiek verkocht worden het Engelse brikschip HARRIETT, gemeten 179 ton, met gehele inventaris, bestaande in masten, rondhouten, tuigage, zeilen, ankers, kettingen, sloepen, enz., zoals hetzelve alhier te rede is liggende.
Soerabaija, 28 februari 1856, Adam & Co.


Datum: 06 maart 1856


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 maart. Omtrent de mutatiën van onze marine in de Oost-Indië wordt het volgende bericht: De korvet VAN SPEYK zal 20 januari jl. naar Nederland vertrekken, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee Courier dit Dubecart; de equipage bestaat uit 180 man en 20 gecondemneerden.
Het stoomschip ETNA wordt nagenoeg geheel vernieuwd; het stoomschip SAMARANG is weder gereed voor de dienst, na een zware reparatie te hebben ondergaan.
Het fregat PRINS FREDERIK zal met het stoomschip AMSTERDAM een reis naar Atchin ondernemen.
Het stoomschip GEDEH, commandant kapt.-luit. ter zee Van Valentini zou insgelijks in de maand januari jl. naar Europa vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 maart. Volgens bericht van Batavia, dato 31 december ll., is bij het beladen van het schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Van der Plas, een der prauwen, door een onverwachte stormvlaag tegen het schip gestoten en daardoor lek geworden; van de 157 balen rijst, voor reders rekening, zijn 73 balen, beschadigd door zeewater, naar wal teruggevoerd en voor assuradeurs rekening verkocht.


Datum: 07 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aanbestedingen. Op 14 maart e.k. wordt door de directeur en commandant der marine te Willemsoord aan het bureau zijner directie aanbesteed het slopen van het voor ’s Rijks dienst afgekeurde linieschip KORTENAAR, liggende in ’s Rijks dok te Willemsoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 8 december 1855. Het schip KONING WILLEM II, kapt. W. Blaakhert, van Akyab (opm: Sittwe) naar Middelburg, is heden van hier, na geëindigde reparatie (opm: zie NRC 110256), vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B. Bakker Wz, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen, de 31e maart 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Houtman & Franke, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd OOST-INDIA PAKKET, gevoerd door kapitein B. Bakker Gz, gemeten op 745 tonnen of 394 lasten. Breder volgens inventaris en nader bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 maart. Volgens een op heden namiddag ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. L. Hofman, met een lading stukgoederen van hier naar Hongkong bestemd, op de Goodwin Sands gestrand. De equipage is gered en men hoopt een gedeelte van de lading te kunnen bergen. Verdere bijzonderheden ontbreken nog. (opm: zie DN 070356, NRC 100356, 110356, 1303561, 140356, 170356 en 180356)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, makelaar, zal op woensdag 17 maart 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Louwerse & Biesman Simons, verkopen 1/20e scheepsaandeel in het gekoperd Nederlands barkschip genaamd OOSTERGOO, groot 310 gemeten lasten, gevoerd door kapt. D.C. Claus, liggende alhier en voor de terugreis bevracht door de (opm: Nederlandsche Handel) Maatschappij, varende onder directie van het heer P.C.W. Calkoen.
Nader bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

A. Roland Holst, makelaar, zal op maandag de 17e maart 1856, des avond om zes uur, te Amsterdam, , in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Louwerse en Biesman Simons verkopen:
1/32 aandeel in het fregatschip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, gemeten op 1.077 tonnen, gevoerd door Kapt. C.P. Kuyper.
1/32 aandeel in het fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, gemeten op 1.201 tonnen gevoerd door Kapt. E. van Duyn.
1/32 aandeel in het barkschip TRITON, gemeten op 701 tonnen, gevoerd door Kapt. H. Olie.
1/32 aandeel in het barkschip SARA ALIDA MARIA, gemeten op 740 tonnen, gevoerd door Kapt. H.A. Tekelenburg.
1/32 aandeel in het fregatschip NEPTUNUS, gemeten op 766 tonnen, gevoerd door Kapt. P. Schuurman.
1/32 aandeel in het barkschip WATERLOO, gemeten op 783 tonnen, gevoerd door Kapt. D. Duinker.
1/32 aandeel in het barkschip AMSTEL, gemeten op 752 tonnen, gevoerd door Kapt. H.H. Rademaker.
1/32 aandeel in het barkschip JAVA, gemeten op 622 tonnen, gevoerd door Kapt. S. Stikkel van Dam.
1/20 aandeel in het fregatschip CLAUDIUS CIVILIS, gemeten op 685 tonnen, gevoerd door Kapt. J.F.D. Petersen.
Breder volgens notities en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  DN - De Nederlander

Advices were received at Lloyd’s yesterday of the total loss on Wednesday night, on the Goodwin Sands, of the Dutch ship DRIE GEBROEDERS, capt. L. Hofman, while on her voyage from Rotterdam to Hong Kong. The peril and position of the vessel was discovered on the appearance of daylight, on the following morning, by the crew of the Ramsgate harbour tug and lifeboat, who, with praiseworthy promptitude, immediaterly put off to the wrecked ship, and by their exertions the whole of the crew were saved and landed at Ramsgate. The latest dispatch received reports the vessel full of water, and it was fully expected that she would go to pieces in a few hours.


Datum: 08 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 maart. Te Joure is de 5e maart met goed gevolg te water gelaten het aldaar nieuw gebouwd kopervast brikschip LIBRA, scheepsbouwmeesters S. Geerts & Zoon te Joure. Het zal gevoerd worden door kapt. G. van Os, onder directie der heren Anes & Van Dam te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 1 maart. De Nederlandse kof ONDERNEMING (opm: ex- ELSINA), kapt. J. Hoedemaker Nzn, van Harlingen naar de Oostzee bestemd, is hier in de haven gekomen om een lek te stoppen. (opm: zie NRC 290356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sydney, 19 november. Het alhier op heden van San Antonio (Z.A.) gearriveerde Nederlandse schoenerschip ST. HELENA, kapt. M. Sterkenburg, is de 7e dezer in aanzeiling geweest met het Nederlandse fregatschip LOEVESTEYN (opm: LOEVESTEIN), kapt. Schaap q.q, van Valparaiso naar Port Adelaïde bestemd. De ST. HELENA verloor daarbij kluiver- en buiten-kluiverboom, fokke- en voormarszeilra en bekwam nog ander schaden. De LOEVESTEYN verloor de fokkera.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands campagne barkschip VONDEL, kapt. B. Verhagen, om in het begin van april geëxpedieerd te worden. Adres bij de cargadoors Wambersie & Crooswijck. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 maart. Van het Nieuwe Diep wordt de 1 dezer geschreven: naar men verneemt zal de 14 dezer worden aanbesteed het slopen van het voor ’s Rijks dienst afgekeurde linieschip KORTENAER; zo zou ook het mede alhier liggend linieschip KONINGIN, vroeger JUPITER genaamd, ter sloping worden aanbesteed, als zijnde, naar men verzekert, voor een groot gedeelte vervuurd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 5 maart. Men heeft hier gisteren avond en heden morgen reeds enige vaten palmolie aangebracht van de lading der GLEN ALBYN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 7 maart. Scheepsvrachten. Naar Londen tot Sh.15-/ in full per 10 quarters haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. Blécourt te Wildervank, gedenkt, ten verzoeke van de heer J. Kuijpers, negotiant te Rotterdam, ten huize van de logementhouder E.J. Duintjer, in de Unie te Veendam, op donderdag de 13e maart aanstaande, des avonds om 7 uur, publiek te veilen en verkopen het Nederlands kofschip genaamd WILLEM JACOBUS, groot volgens meetbrief 70 tonnen, thans liggende in de Nieuwe Haven te Rotterdam. En zulks met al des zelfs rondhouten, staand- en lopend wand, ankers, touwen, kettingen, zeilen en verder toebehoren , zoals die breder bij gedrukte inventaris ten huize van verkoop en elders in deze provincie ter lezing liggen.
Nadere informatiën bij de heer Kuijpers te Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 maart. Heden is hier aangekomen Zr.Ms. stoomschip MEDUSA, commandant Luit.t.zee C.J. Berghuis, de 25e november vertrokken van Texel.


Datum: 09 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 maart. Het schip (opm: bark) AKYAB, kapt. J.J. Klein, ligt alhier gereed op uit te zeilen naar Batavia. (opm: eerste reis onder deze naam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 maart. Laatstleden woensdag (opm: 5 maart) is te Vlaardingen van de werf van de heer H. Drop de Zeeuw te water gelaten het schoenerschip JAN VAN HARWEGEN, groot 70 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van M. den Breems Jz, en gevoerd zullende worden door kapitein A. Boer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 maart. Heden werd te Amsterdam met het beste gevolg van stapel gelaten het schoener-brikschip HENRIETTA LOUISA, gebouwd op de werf Koning William door de scheepsbouwmeester A. van der Hoog, voor rekening van de heren J.C.P. Brak & Co aldaar, zullende hetzelve bevaren worden door kapitein J.N. Dekker.
Onmiddellijk daarna is voor dezelfde rekening de kiel gelegd van een brikschip (opm: CHRISTIAAN LOUIS), groot 130 lasten, hetwelk gevoerd zal worden door kapitein W. de Vos (opm: H.G. de Vos).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 maart. Heden werd van de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren stoomjacht, genaamd TELEGRAAF No. 2, bestemd voor de stoombootdienst tussen Rotterdam en Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Heiligenhafen, 5 maart. De Nederlandse kof KLASINA MARIA, kapt. H.J. Douwes, van Dantzig (opm: Gdansk) naar België bestemd, welke de 4e februari alhier met schade binnenliep – zie NRC van 9 februari – heeft de lading lijnzaad, met uitzondering van het alhier verkochte beschadigde gedeelte, weder aan boord genomen en ligt thans zeilklaar.


Datum: 10 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. Van het schip CHRISTINA HENRICA (opm: CHRISTINA HENDRIKA), kapt. H. Stemfoort, van Galatz naar Engeland bestemd, hetwelk de 1e september (opm: 1855) Sulina (opm: monding Donau) passeerde, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie NRC 090156)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 27 februari. Het Nederlandse schip (opm: kof) PETRONELLA, kapt. W. Addens, van Rotterdam naar Syra (opm: Ermoepolis, Siros eiland), is hier de 22e dezer lek en met verlies van zeilen binnengelopen. Het moet lossen om te repareren. (opm: zie NRC 180356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gibraltar, 27 februari. De Nederlandse kof CHRISTINA MARGARETHA, gevoerd geweest door kapt. G. Kramer, welke de 1e dezer op de reis van Triëst naar Hamburg – zie NRC van 15 februari – op onze Oostkust strandde en aldaar de 13e in publieke veiling werd verkocht, is den 22e vlot gekomen en hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 6 maart. Het Nederlandse barkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Hoefman, van Rotterdam naar Hongkong bestemd, is hedennacht ten 1 uur op de Goodwin Sands aan de grond gekomen. De equipage is gered. Zo ver men van de wal zien kan, moet het schip hoog en droog zitten. Een aantal boten zijn in de nabijheid en zullen hoogstwaarschijnlijk met het kerend tij een gedeelte van de lading hier brengen. (Bereids in ons nommer van 7 maart kortelijk vermeld.) (opm: zie ook latere berichten in deze kroniek)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. L. Hartgerink R.Wzn., makelaar, zal op maandag 17 maart 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.G. Pouw, verkopen 1/16e aandeel in het gekoperd Nederlands barkschip de STAD NIJMEGEN, groot 412 tonnen of 217 lastgen, gevoerd door kapt. H.P. Cruys, varende onder directie van de heer A. Graadt van Roggen.
Breder volgens biljetten en bericht bij bovengenoemde makelaar.


Datum: 11 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate, 7 maart. Het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS – zie ons nommer van gisteren – zit nog steeds in dezelfde positie. De masten zijn over boord. Gedurende de gehele dag heeft men alhier zeilen, tuig en verdere goederen van het wrak aangebracht en men mag veronderstellen, dat bij het thans heersende schone weder heden nacht nog een groot gedeelte zal geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands gebouwd, gekoperd barkschip, gemeten op 121 last, met complete inventaris, liggende thans te Antwerpen. Te bevragen bij de cargadoors De Vries & Co te Amsterdam en bij de heer C. Grisar te Antwerpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een gekoperd en kopervast schoenerschip van circa 130 rogge-lasten, en een gekoperd en kopervast barkschip van circa 200 rogge-lasten.
Te bevragen bij Van den Beij & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 maart. Ten gevolge der opdroging van de Goeree, was men vroeger genoodzaakt om de diepgaande schepen, die voor Rotterdam of Dordrecht bestemd waren, vóór Pampus of in zee te lichten, hetgeen altoos met grote onkosten en dikwerf met veel schade aan schepen en ladingen vergezeld ging. Daar die staat van zaken niet langer houdbaar was, liep Zuid-Holland veel gevaar om de grote scheepvaart te verliezen, door een verplaatsing van dezelve naar Amsterdam, langs het Nieuwe Diep. Men kwam toen op het gelukkig denkbeeld het Brouwershavense zeegat af te peilen, waar men een breed, diep vaarwater, een der schoonste zeemonden van dit rijk, vond, hetwelk met spoed werd betond en het dreigende gevaar was afgewend. Sedert die tijd werden de zware schepen te Brouwershaven gelicht, om voor de Vlakte te kunnen varen naar Dordrecht of Hellevoetsluis. Het oude vaarwater op de Vlakte is veeltijds aan veranderingen onderhevig door de gedurige verschuring van grond, die daar plaats heeft, en is buitendien krom en nauw met een dwars overtrekkende stroom. Het was derhalve een gelukkige omstandigheid, dat het Hillegat, mede een vaarwater op de Vlakte, sedert de laatste jaren dieper is geworden; dit vaarwater is ruim, recht, met een rechtlopende stroom; en heeft, behalve de drogen, bij het inlopen aan Dintel, een diepte van 70 à 110 palmen, zodat hetzelve na deze winter door de diepgaandste schepen is bevaren, en zelfs enige door hetzelve met het beste succes zijn gezeild, zoals de SCHEVENINGEN, JAN SCHOUTEN, SOOLO en TIMOR, bij welke gelegenheden niet minder dan 57 palm op de voornoemde drogen werd gepeild, geen wonder derhalve dat men hetzelve gemakkelijk met 50 palmen, zoals de TIMOR, passeerde.
Desniettegenstaande wordt door sommigen beweerd, dat er in het Hillegat, met top hoog water, geen meerdere diepte is te vinden dan 45 palmen; het zal echter, na het opgeven der bovengemelde feiten, overtollig zijn om dit te wederleggen.
De hoofdzaak is nu, dat, door het verdiepen van het Hillegat, een grote verbetering is ontstaan in de waterweg tussen Brouwershaven en de Zuid-Hollandse handelssteden, en derhalve weder een belangrijke aanwinst voor de grote zeevaart van Rotterdam en Dordrecht, en van het grootste belang voor die steden.
Men zou echter het Hillegat nog veel kunnen verbeteren, indien er aan de zijde van Ooltgensplaat kribwerken werden daargesteld, welk denkbeeld reeds door anderen is aangegeven; daardoor zou de stroom, die zich nu in twee vaarwaters verdeelt, geheel door het Hillegat gaan en een kapitaal vaarwater worden, zodat de schepen, zonder lichten, uit zee voor de Dordtse kil en Hellevoetsluis konden arriveren; en laatstgemelde plaats zou als marinehaven daar veel bij winnen, daar zelfs zware oorlogsschepen dan ook daarvan konden gebruik maken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate, 7 maart. Een gedeelte van de lading en de zeilen van de DRIE GEBROEDERS, kapt. Hoefman, op het Goodwinsand verongelukt, is gered geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden namiddag (opm: 10 maart) is van de Zuiderwerf van de scheepsbouwer G.K. de Vries alhier te water gelaten het nieuw geboyuwde kofschip CATHARINA CORNELIA, groot 80 last, zullende bevaren worden door kapt. H.A. Stuling, van Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 10e maart arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip de VRIJE HANDEL, gevoerd door kapt. J.J. Lupkes, van Hoogezand, groot 120 last, gebouwd op de werf van J.J. van der Werff te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijdag j.l. (opm: 7 maart) is van de werf van de scheepsbouwmeester H. Nijhuis te Sappemeer te water gelaten het galjootschip REGINA, groot ruim 90 rogge-lasten, zullende bevaren worden door kapt. E.W. van Duinen, van Groningen, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Wijnne & Barends, cargadoors te Groningen.


Datum: 12 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Volgens de Kölnische Zeitung zal er nog in dit voorjaar een geregelde stoombootdienst tussen Amsterdam en Stettin (opm: Szczecin) worden tot stand gebracht, waarvan de directie bij een Amsterdamse vennootschap berust. Reeds moet er een boot, metende 220 last, zover gevorderd zijn, dat zij binnen weinige weken in de vaart kan worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping op dinsdag 11 maart in de zaal op de Scheepsmakershaven te Rotterdam: het extra snelzeilend schoener-kofschip HENRIETTE EN JELTINA, groot 89 tonnen: opgehouden tot NLG 4000.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 maart. Vertrokken ANJE, kapt. Munning, en MARIA, kapt. Speelman, beide naar Noorwegen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 maart. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, de 17e november vertrokken van Rotterdam.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 15e maart a.s. zal door Adam & Co. in de stad publiek verkocht worden de schoener BELLA, metende 13 koijangs, met gehele inventaris, zo als dezelve alhier ter rede is liggende.
Soerabaija, 12 maart 1856


Datum: 13 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 28 schepen, als:
Voor Rotterdam: ZES GEZUSTERS, kapt. J.R. de Boer; KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik; ABEL TASMAN, kapt. J. Hensing; GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. C. la Seur (opm: C. Laseur); LOUIS, kapt. P.A. Hövig; EUGENIE, kapt. E.A. Bargman; KOOPHANDEL, kapt. L. Crevecoeur; VESTA, kapt. P.F. Rijken; VONDEL, kapt. B. Verhagen; HENDRIKA, kapt. U.H. Bonn; PRESIDENT PLATE, kapt. C.C. Hansen.
Voor Amsterdam: E.W. VAN DAM VAN ISSELT, kapt. J.F. Graadt van Roggen; JAVA, kapt. S. Stikkel van Dam; VIJF GEBROEDERS, kapt. N.N; LOUISE WILHELMINE, kapt. J.P. van Campen (opm: F.G. van Campen); PALEMBANG, kapt. J. Hoekstra; PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun; SIRIUS, kapt. H. Mulder; ZEELAND, kapt. H.P. Hazewinkel; STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, kapt. F. Heymeriks; NIEUW-HOLLAND, kapt. L. Tuk; PHOEBUS, kapt. C.F. Beck; CONSTANTIA EN ELISABETH, kapt. J.D. Stolte; HENRIETTA, kapt. K. Haasnoot; JOHANNA ALIDA, kapt. S. Visman.
Voor Dordrecht: KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten.
Voor Schiedam: MERCATOR, kapt. C. van der Valk Jzn; SINT JAN, kapt. G.G. Lion.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 maart. De Nederlandse vice-consul te Galatz meldt, onder dagtekening van de 25e februari j.l. dat hem door de Oostenrijkse consul enige scheepspapieren en andere stukken, benevens gelden zijn ter hand gesteld, afkomstig van de vier navolgende schepen, welke onlangs bij Sulina zijn verongelukt: HERKULES, kapt. Meurs (opm HERCULES, kapt. Van Meurs):, EMMA, kapt. P.H. de Boer (opm: zie NRC 141255 en 210156); ZWOLSCHE DIEP, kapt. H.R. Veldhuis (opm: zie NRC 010156, AH 251255 en NRC 230156); WUBBO EN WILLEM, kapt. J.H. Bontekoe (opm: zie NRC 230156). Rechthebbenden worden mitsdien uitgenodigd zich tot het Nederlandse vice-consulaat te Galatz te wenden, ten einde de uitreiking dier papieren en gelden te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 12 maart. Heden werd op de werf Dammes-Erve, toebehorende aan de scheepsbouwmeesters S. van Gijn & Zn, de kiel gelegd van een schoener-brikschip genaamd HELENE, groot 100 gemeten lasten, voor rekening van de heer P. van den Arend te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate, 9 maart. Heden zijn alhier 321 bladen koper en enige spieren aangebracht van het op de Goodwin Sands gestrande Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Hoefman, van Rotterdam naar Hongkong bestemd. (opm: zie NRC 070356)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 12 maart. Eergisteren is te Amsterdam van de werf Het Wapen van Harlingen van de scheepsbouwmeester F. Haverkamp, van stapel gelaten, het tweedeks campagne-fregatschip STAATSRAAD COMMISSARIS VAN EWIJCK, groot plus/minus 425 gemeten lasten, gebouwd voor rekening ener rederij, onder directie van de heer W. Kaars Sijpestein, te Krommenie, gevoerd zullende worden door kapt. F. de Winter en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gisteren arriveerde alhier (opm: Groningen) het nieuw gebouwd schoenerschip genaamd JEANNE, gevoerd door kapt. H.G. Kroon, van Veendam, groot 90 last, gebouwd op de werf van R.G. van der Werf te Wildervank.


Datum: 14 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 13 maart. Heden is alhier op de werf van de scheepsbouwmeester J. van Duijvendijk Tzn, de kiel gelegd van het barkschip de KRIMPENERWAARD, groot ongeveer 390 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart en zulks voor rekening ener rederij, gevestigd te Schoonhoven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 maart. Als blijk van de levendigheid van de handel tussen Nederland en Engeland kunnen wij berichten, dat bij de sedert lang van hier op Hull varende stoomboot zich thans nog het raderstoomschip GRAAF VAN RECHTEREN heeft gevoegd om, even als het eerste, wekelijks van hier te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 11 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) PER ASPERA AD ASTRA, kapt. J. Admiraal Jzn, van Londen naar Batavia, heeft onder Duins anker en ketting verloren. Het is op nieuw daarvan voorzien en heeft zijn reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 10 maart. Heden zijn alhier nog ex DRIE GEBROEDERS (opm: zie NRC 070356) aangebracht enige vaten sterke dranken, bier op kruiken en mineraalwater. Het schip is bereids zo zwaar in het zand gewoeld, dat de lading kolen, 300 ton, onder water staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. In de zitting van de Hoge Raad der Nederlanden, burgerlijke kamer, van 7 dezer is gepleit in zake M. Butijn, voormalig gezagvoerder van het barkschip COMMERCIE-COMPAGNIE, eiser, tegen de Commercie Compagnie te Middelburg, verweerderesse. De conclusie van het openbaar ministerie is bepaald op de 27e dezer. Voor de eiser zijn opgetreden de procureur Mr. G. van der Jagt. Wz. en de advocaat Mr. A. de Pinto; voor de verweerderesse de procureur Mr. C.J. François en de advocaat Mr. D. van Eck.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij Jan de Jong op de Olde Galileën bij Leeuwarden.


Datum: 15 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Volgens brief van kapitein D. Duinker, voerende het schip (opm: bark) WATERLOO, was hij de 28e december van hier te Soerabaja aangekomen. Het schip had op de reis water gemaakt en zou in het droge dok nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Volgens brief van kapitein G.H. Strootman, voerende het schip (opm: brik) BERTHA VICTORIA, van Inverkeithing naar Konstantinopel (opm: istanbul), in dato Konstantinopel 25 februari, was hij bij het inzeilen der Dardanellen, door een hevige storm uit het Westen overvallen en aan de grond vastgeraakt, doch met assistentie van een stoomboot weder af- en aldaar in de haven gebracht, alwaar hij door aanvaring van een uit zee komende stoomboot schade had bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 29 februari. Het schip (opm: kof) CASTOR, kapt. W.P. de Jonge, van Amsterdam, laatst van hier, naar Bergen, is de 26e dezer op de rotsen bij Spisöe gestrand en daarna gezonken, doch het volk gered. (opm: zie NRC 220356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 10 maart. Het Nederlandse schip (opm: kof) JANTINA CORNELIA, kapt. G.J. Orsel, van Dantzig (opm: Gdansk) met granen naar Amsterdam bestemd, is alhier binnengelopen om de lading, die zeer verhit is, te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 12 maart. Scheepsvrachten. Naar Londen of de Oostkust tot Sh.15/- in full per 10 quarters haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 10 maart. Scheepsvrachten. Er is bedongen naar Londen Sh.14/- voor dennebalken, de Oostkust van Engeland Sh.17/- voor eiken scheepshout, Sh.15/- voor dennehout, Brest Ffrs.42,- en 15% voor eikenhout, Calais Ffrs.33,- en 15% voor eikenhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De publieke verkoop van het tjalkschip de EENZAAMHEID, groot 79 tonnen, bevaren door H.R. Warnders, welke was bepaald op vrijdag de 21e maart 1856, wordt uitgesteld tot op vrijdag de 4e april 1856.
Mr. J.W. Quintus, notaris.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 maart. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip LAURA EN ADELE, kapt. T.J. Donema, de 3e december vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdamsche Courant 15-03-1856
AMSTERDAM 14 maart. Het schip CASTOR, kapit. W. S. de Jonge, van Amsterdam, laatst van Stavanger, n. Bergen, is, volgens brief van den kapitein in dato Stavanger 29 februarij, den 26 dito op de rotsen bij Spisoe gestrand en gezonken, en zou den 12 maart met de lading verkocht worden; het volk is gered, doch zonder lets te hebben kunnen bergen.
 


Datum: 16 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 maart. Heden is met goed gevolg van de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam te water gelaten het ijzeren brikschip WALBORG, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren Joh. Bletz en J.P. Dudok van Heel, zullende worden gevoerd door kapitein D.T. Lund.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Te Antwerpen is de 14e dezer het Nederlandse driemast barkschip STRAAT SUNDA in publieke veiling opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 14 maart. Een paar dagen geleden is de spiegel van de GLEN ALBYN aan het strand te Monster aangekomen en gisteren morgen is nog een ander gedeelte, waarschijnlijk het voorschip, op de Westplaat achter Rockanje gekomen, zeer nabij het strand, zodat men het met laagwater zal kunnen naderen. De olie is er bijna alle uitgekomen, doch verscheidene der vaten zijn lek en beschadigd. Van het overige der lading, bestaande in manufacturen en aardewerk, is bijna niets gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 9 maart. Onze wakkere zeelieden hebben dezer dagen, bij gelegenheid van het stranden van de stoomboot van Grimsby op Rotterdam, de GLEN ALBYN, gezagvoerder James Forth, op de Westplaat achter de gemeente Rockanje, opnieuw een schitterend blijk gegeven van onverschrokkenheid en zelfopoffering, wanneer het geldt het toebrengen van hulp aan in nood verkerende schipbreukelingen, hetwelk een openlijke vermelding alleszins waardig moet worden geacht. (opm: zie ook NRC 240456)
Nauwelijks was alhier het bericht ontvangen, dat gezegde stoomboot in de ochtend van de 2e dezer het ongeluk had gehad van op de voornoemde plaat vast te raken, of ijlings spoedden zich een aantal varensgezellen naar het strand ten einde met de aldaar gestationeerde reddingsboot van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen aan het in nood verkerende schip hulp toe te brengen.
De gezagvoerder en zijn equipage begrepen echter, dat de toestand van het schip destijds nog niet zó hopeloos was, dat zij het aan hun zorg toevertrouwde vaartuig met de rijke lading olie en manufacturen mochten verlaten.
In de vroege morgen van de volgende dag begaf zich opnieuw een ijssloep (opm: ‘sleepboot’, hier een vissersschip) uit Brielle onder aanvoering van de stuurman Arij Schaap naar de plaats van het onheil, aan welke onversaagde zeeman het echter niet mocht gelukken de stoomboot te bereiken dan met groot levensgevaar en verlies van eigen vaartuig. Ofschoon toch de wind niet zeer hevig was, stond er bij het schip een zo felle branding, dat de boot, waarin de hulp aanbrengende zeelieden gezeten waren, juist op het ogenblik dat zij de stoomboot bereikten, vol water liep, zodat zijzelf niet dan met moeite door de equipage van het stoomschip, hetwelk hun in allerijl touwen toewierp, uit hun gevaarvolle toestand werden gered, onmiddellijk waarna hun ranke vaartuig een prooi van de golven werd.
Hoe gevaarlijk het naderen van de stoomboot alsnu ook bleek te zijn, daardoor lieten zich niettemin de op het strand staande zeelieden niet afschrikken om, toen van de stoomboot een tweede vlag werd uitgestoken, met de reeds vermelde reddingsboot een poging aan te wenden tot het redden van de equipage van de stoomboot en van de op die bodem thans insgelijks in nood verkerende eerst toegeschoten mensenvrienden.
De reeds uit verscheidene heldenfeiten bij gelegenheid van schipbreuken bekende Ary Borstlap Lz, tonnenlegger te Brielle, aanvaardde met kalmte het bestuur over de uitgezonden reddingsboot en hij met zijn wakkere gezellen, zijnde Dirk Kruyne, Jan van Gijn, Ary Erkelens, Pieter Hordijk, Maarten van Roon en Jan Brand, mocht het geluk smaken na een tweemaal herhaalde reis naar de stoomboot, het grootste gedeelte van de schipbreukelingen van een anders bijna wisse dood te redden, terwijl het overige van de equipage met hun eigen boten de wal bereikte.
Dat de schipbreukelingen dadelijk naar Brielle werden vervoerd en dat hun daar alle nodige hulp en bijstand werd verleend, behoeft nauwelijks gezegd te worden.
Ten slotte dient hier nog te worden bijgevoegd, dat de commissaris van de loodsen te Brielle, Berghuis, zich insgelijks, zodra het bericht van de ramp was vernomen, met een loodsschokker naar het in nood verkerende vaartuig heeft begeven en omtrent twee etmalen in de nabijheid daarvan is gebleven ten einde zo mogelijk enige hulp aan te brengen. Uit de omstandigheid echter dat genoemde schokker in al die tijd de stoomboot niet heeft kunnen bereiken, kan opgemaakt worden hoe hevig de branding in de nabijheid van de boot was, en welk een moed er vereist werd, om zich daardoor niet te laten afschrikken van de door onze zeelieden aanvaarde edele taak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw gebouwde, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip PRESIDENT PLATE, kapt. Carl Christensen Hansen, voerende een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantore van D. Burger & Zoon. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, in één zitting.
De notarissen Schadee, Kley en Burger, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op woensdag de 26e maart 1856, des namiddags ten 4 ure, in het openbaar in één zitting te veilen en te verkopen:
- Een overdekt kofschip, genaamd DE HOOP, liggende aan de Houtbrug te Rotterdam, dienende als legger voor de handel in potten en pannen en ingericht tot bewoning, als zodanig voorzien van onderscheidene kamers en benodigde vertrekken: lang 14 ellen 86 duimen, wijd 5 ellen 37 duimen, hol 2 ellen 60 duimen en over zulks geijkt op 207 tonnen.
- Een dito kofschip, liggende naast het voorgaande, dienende tot bergplaats van aardewerk, lang 13 ellen 80 duimen, wijd 5 ellen 31 duimen, hol 2 ellen 65 duimen en alzo geijkt op 194 tonnen.
Het te veilene zal twee werkdagen vóór en op de dag van de veiling door ieder kunnen worden bezichtigd en inmiddels nadere informatie begerende, vervoege men zich ten kantore van de voornoemde notarissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop om dadelijk te aanvaarden een welbezeild smakschip met schoener-tuig, groot plm. 60 roggelasten, oud ruim twee jaren, voorzien van een complete inventaris. Adres franco, onder letter S, bij de boekhandelaars de Erve Mulders, Steiger, over de Koornbeurs.


Datum: 17 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cork, 11 maart. Het, als vroeger gemeld, alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip (opm: fregat) BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge, van Callao naar Dordrecht, heeft heden na geëindigde reparatie, het dok verlaten. (opm: zie NRC 190256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 14 maart. Een gedeelte van het wrak van de op de Goodwin Sands gestrande Nederlandse bark DRIE GEBROEDERS is bij Deal Castle aan strand gedreven (opm: zie NRC 070356).


Datum: 18 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sandgate, 14 maart. Enige wrakstukken van het op de Goodwin Sands gestrande Nederlandse barkschip DRIE GEBROEDERS zijn alhier aan strand gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 maart. Uit Vlissingen verneemt men dat Zr.Ms. stoomkorvet PRINSES AMALIA, ten vorigen jare van stapel gelopen, met 1 april eerstkomende in dienst zal worden gesteld. Het bevel over deze bodem zou aan de kapt.luit. ter zee Escher worden opgedragen, terwijl de luit. ter zee 1e klasse De Man als 1e officier fungeren zal. De overige leden van het état-major zijn nog niet algemeen bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 3 maart. Het Nederlandse barkschip PRINSES CHARLOTTE, kapt. H.A. Harms, van Marseille naar Batavia, hetwelk alhier met averij is binnengelopen (opm: zie NRC 080256), heeft de reparatie geëindigd en is klaar om de reis te hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 5 maart. Het Nederlandse kofschip PETRONELLA, kapt. W. Addens, van Rotterdam naar Syra, hetwelk de 22e februari alhier lek binnenliep (opm: zie NRC 100356), moet de gehele lading lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 17 maart. Scheepsvrachten, naar Londen tot Sh.13/- en 10% per 10 quarters haver.


Datum: 19 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Van het Nieuwe Diep verneemt men, dat de vrijdag l.l. gehouden aanbesteding van het slopen van het voor ’s Rijks dienst afgekeurde linieschip KORTENAAR niet doorgegaan is, uithoofde de minst ingeschreven som beneden de begroting was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 17 maart, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ.
- Het gekoperd barkschip THERESIA, kapt. F.G. van Walven, uit de hand verkocht.
- Het gekoperd fregatschip JAN DE WIT, kapt. J. Timmerman, NLG 18.000, NLG 2.000 Opgehouden.
- Een aandeel in de stoomsleepreederij van het Nieuwe Diep 142 pct. H. Salm.
- Een dito 140 pct den zelfden.
- Een dito 142 pct den zelfden.
- Een dito 142 pct den zelfden.
- 1/16 aandeel in het fregatschip JAVAAN, NLG 2.900, NLG 20. Opgehouden
- 1/16 Aandeel in het fregatschip ADMIRAAL DE RUITER, NLG 1.400, NLG 10. Opgehouden.
- 1/32 Aandeel in het fregatschip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, NLG 3.000, NLG 20. Opgehouden.
- 1/32 Aandeel in het fregatschip PHILIPS VAN MARNIX NLG 3.200, NLG 20. Opgehouden.
- 1/16 Aandeel in het barkschip STAD NIJMEGEN NLG 3.250, NLG 20. Opgehouden.
- 1/32 Aandeel in het fregatschip ADMIRAAL JAN EVERTSEN NLG 1.700, NLG 200 C.A. Schröder.
- 1/32 Aandeel in het fregatschip PHILIPS VAN MARNIX NLG 2.500, NLG 5. C.H. Bert.
- 1/32 Aandeel in het barkschip TRITON NLG 1.300, NLG 48. C.A. Schröder.
- 1/32 Aandeel in het barkschip SARA ALIDA MARIA NLG 1.225, NLG 300. F. der Kinderen.
- 1/32 Aandeel in het fregatschip NEPTHUNUS NLG 1.000, NLG 150. B. Bakker Wz.
- 1/32 Aandeel in het barkschip WATERLOO, NLG 800, F. der Kinderen.
- 1/32 Aandeel in het fregatschip AMSTEL NLG 1.375, NLG 80. Den zelfden.
- 1/32 Aandeel in het barkschip JAVA NLG 1.275, NLG 150. Den zelfden.
1/20 Aandeel in het fregatschip CLAUDIUS CIVILIS NLG 1.1575, NLG 225. G.J. Boelen.
- 1/20 Aandeel in het barkschip OOSTERGOO NLG 1.500. Opgehouden.
- 1/20 Aandeel in dito NLG 200, NLG 300 J.H. Rocquette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dezer dagen werd op de werf van de Gebr. Pott te Alblasserdam de kiel gelegd van het Nederlandse clipperschip HENRIETTE, gebouwd voor rekening van de heer H. Chevalier, en bestemd voor de vaart in de Indische archipel.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 10 maart. In de avond van de 9e maart woedde over deze plaats een allerhevigst onweder, vergezeld van kort op elkander volgende bliksemstralen. Een der alhier ter rede in lading voor de Nederlandsche Handel Maatschappij liggende schepen, genaamd HEILIGE LIDUINA, gevoerd door kapt. P. Lommerse, werd door de bliksem in de voortop getroffen, die de bramra aan splinters en de fokkera in tweeën sloeg, mede de zaling vernielende, waarvan stukken ellen ver aan de walkant werden gevonden. Een tweede, daarop volgende, slag verpletterde de kombuis geheel en sloeg langs de ankerketting door het volkslogies naar buiten, de lamp daar brandende, waar twee man bij zaten, uitdovende. Gelukkig deed de bliksem geen meerder letsel en waren mensenlevens niet te betreuren. Slechts een paar man bevonden zich aan boord, want het merendeel ligt in het hospitaal, dat deze bodem trouwens met alle de andere gelijk heeft, wordende niet alleen zeelieden, maar ook alle ingezetenen dezer plaats dit jaar ten felste door de heersende koortsen aangetast.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 maart. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark KOOPHANDEL, kapt. H. de Boer, de 22e november vertrokken van Amsterdam, en het idem schip VIER GEZUSTERS, kapt. A.M. Marmelstein, de 4e november vertrokken van Brouwershaven.
Heden is hier aangekomen het idem schip WALVISCH, kapt. T. Schut, met twee passagiers, de 8e februari vertrokken van Adelaide.


Datum: 20 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 16 maart. Het schip (opm: tjalk) WELDAAD, kapt. R.H. Folders, van Groningen naar Londen bestemd, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op dinsdag de 25e maart 1856, des avonds ten 7 ure, in het lokaal Tivoli, te Den Helder, ten over staan van notaris J. Schoon, van het hechte, sterke, snelzeilende, kopervaste, eiken schoenerschip, genaamd DORA ANN, groot 50 roggelasten, varende onder Deense vlag, zijnde zo goed als nieuw; hebbende nieuw staand want en voorzien van ankers, kettingen, sloep en verdere toebehoren, liggende in de gemeente Den Helder, in de koopvaarders binnenhaven. Inmiddels uit de hand te koop en nadere informatiën is te bekomen bij de heer J.W. de Heer, te Den Helder. Brieven franco. (opm: werd aan Nederlandse eigenaren verkocht en verdoopt CURAÇAO).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.W. van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag de 8e april 1856, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, N. 499, publiek te veilen het extra snelzeilend, Nederlands, kopervast barkschip, LAURENS KOSTER, gevoerd door kapt. D.R. Kleve, volgens meetbrief lang 36 el 20 duim, wijd 6 el 62 duim, hol 5 el 21 duim, en alzo groot 555 tonnen of 293 lasten; met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven, aan de scheepstimmerwerf van de Heren De Jong, Kortland & Anthony. Voorts zal nog worden geveild een chronometer. (opm: zie NRC 210456)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke Onderhandse aanbesteding, te Dordrecht, in het Nederlands Koffijhuis bij J. Zahn, op vrijdag 4 april 1856, des middags te 12 ure, van een sleephelling met toebehoren, op de grond beoosten de Veerdam te Papendrecht gelegen. Het bestek en de voorwaarden zullen vanaf de 26ste maart 1856 ter visie liggen bij J. Zahn voornoemd, en verder bij de Heren De Ridder, Boudier en Mast. Dezelve zijn verkrijgbaar bij de boekhandelaars Blussé en Van Braam tot de prijs van NLG 1,50. De tekeningen liggen ter visie bij de Heer J.M. van der Made, Civiel Ingenieur aan de Gaz-fabrijk te Dordrecht, van des voormiddags tien tot des namiddags vijf ure. De aanwijzing in loco zal twee dagen vóór de aanbesteding, van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, geschieden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op maandag de 31e maart e.k., des avonds om 7 uur, ten huize van de kastelein Tiddens, in de Korenbeurs te Groningen, publiek ter verkoop worden aangeboden het kofschip LUDOLF THEODORUS, met al des zelfs opgoed en toebehoren, gemeten op 130 tonnen, in de Nederlanden te huis behorende, in 1841 nieuw van de werf gehaald, bevaren door de kapt. S.C.T. Oldendorp, en liggende in de Noorderhaven te Groningen. Nadere informatiën zijn te verkrijgen bij de heer H.J. Limborgh, te Groningen.


Datum: 21 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 16 maart. De Nederlandse bark SAMUEL HENDRICUS, kapt. A. Pronk, van Rotterdam naar Batavia, is alhier lek en met verstopte pompen binnengelopen. Het schip heeft donderdag l.l, bij het naar zee gaan uit de Goeree, zeven maal op het Pampus gestoten. Morgen zal het nagezien worden. Men vreest, dat het zal moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 12 maart. In de nacht van de 11e op de 12e dezer is op Hirtsholmen (opm: Hirsholmene, 57º29’ N.B. 10º36’ O.L.) aan de grond geraakt het Nederlandse schip (opm: kof) DAGERAAD, kapt. A.K. Pruim, in ballast van Kopenhagen naar Christiansand bestemd, het schip zit bijna geheel droog. (opm: zie NRC 280456)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een ijzeren, thans alhier (opm: Glasgow) in aan bouw zijnde schroefstoomschip, van de volgende afmetingen: lengte 155 voet, breedte 23 voet, holte13 voet, alle drie Engelse maat. Hetzelve heeft ruimte voor circa 470 kubieke ton goederen, een elegante kajuit voor 18 à 20 passagiers, alsmede een hut op het dek, en bovendien kajuiten voor kapitein en bemanning. Machines van 60 paardenkracht, welke bij een kolenverbruik van 7 à 8 cnt (opm: centenaar = 50 kg.) per uur 10 à 12 mijlen vaart zullen maken. Beladen zijnde, is de diepgang 10 à 10½ Engelse voet. Beide, schip zowel als machines worden van de beste materialen en constructie, onder het opzicht der Lloyd’s gebouwd, en daarvan een certificaat voor 12 jaar, A. I. klasse te bekomen, kunnende binnen 1 maand, geheel voor vertrek naar zee gereed, geleverd worden. Aangaande de prijs, betalingsvoorwaarden enz, zijn nadere inlichtingen te bekomen bij L. Leffmann, scheepsmakelaar te Glasgow (Schotland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag 8 april 1856 des namiddags ten half een ure, in de zaal, op de Scheepmakershaven, wijk 1, No. 499, publiek te verkopen het onder Nederlandse vlag varende, extra snelzeilend schoenerschip, ZWALUW, laatst gevoerd door kapt. T. Goedknegt, volgens meetbrief lang 18 el; wijd 3 el 95 duim; hol 2 el 26 duim; en alzo groot 71 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, kettingen, ankers en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Leuvehaven, westzijde, binnen deze stad. Blijvende voormeld schip inmiddels uit de hand te koop.
(opm: de schoener werd op 12 april voor NLG 4.600 onderhands verkocht aan Barend Visser & Zoon, Harlingen; als MARGARETHA ging het schip onder kapt. F. Beekhuis weer in de vaart)


Datum: 22 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 maart. Wij vernemen, dat de opening van de eerste rechtstreekse stoomvaart tussen de provincie Groningen en Londen weldra zal plaats hebben, namelijk door tussenkomst van een stoomboot, die van Leer, in Oost Friesland, op Londen vaart en elke reis Delfzijl zal aandoen. Zo als men weet, hebben de pogingen om een eigen stoomvaart op Engeland tot stand te brengen, schipbreuk geleden op het gemis van deelneming onder de landbouwers en handelaars in de provincie Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuw Lekkerland, 20 maart. Heden werd van de scheepstimmerwerf van de heren Gebroeders Pot in het Elshout onder deze gemeente met het beste gevolg te water gelaten het barkschip genaamd AMALIA AUGUSTA, groot bijna 400 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. H.A. van Marle, bestemd voor de grote vaart, onder het boekhouderschap van de heer W.B. Goudswaard te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 21 maart. Alhier zijn enige wrakstukken van het stoomschip GLEN ALBYN door vissers aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 15 maart. Het schip (opm: kof) CASTOR, gevoerd geweest door kapt. W.P. de Jonge, van Amsterdam naar Bergen, bij Spidsöer gestrand en gezonken – zie ons nummer van 15 dezer – is eergisteren publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hoekzijl (opm: Hooksiel), 15 maart. Het schip VROUW MARIA, kapt. Bonker, van Bremen naar Amsterdam, is op Neubrack (opm: Neues Brack, wad bezuiden Wangerooge) aan de grond vastgeraakt en zat ten gevolge van de hevige oostenwind, droog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. L.M. van Kruijne, notaris te Brielle, als lasthebbende van zijn principaal, is voornemens in het openbaar om contant geld te verkopen binnen de stad Brielle, op woensdag de 26e maart 1856, des middags ten 12 ure:
- Het wrak van het stoomschip GLEN ALBYN, zittende tegen de droogte der Westplaat.
- Voorts 62 pakjes twist (beschadigd) (opm: machinaal gesponnen katoengaren; soms wordt ook poetskatoen bedoeld), een lifeboat, een sloep, een eind ketting, een eind paailijn, enig ijzerwerk, enz.
Binnen Hellevoetsluis, op donderdag de 27e daaraan, des morgens ten 10 ure:
- 70 Pakjes twist (beschadigd), 132 stukjes paramat (beschadigd) (opm: gekeperde wollen stof met driehoekige keper uit katoenen ketting en kamwolgaren inslag), 5 rollen ijzerdraad, een werpanker, 4 stuks zeilen, enig verschillend ijzerwerk en rondhout, alles geborgen uit bovengemeld stoomschip.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Amsterdamsche Courant van gisteren bevat een artikel, waarin een middel wordt aan de hand gegeven van de heer P. van Vlissingen, om een sleepdienst over het Pampus aan te brengen. Het is bekend, dat die moddergrond ten allen tijde de schepen heeft tegengehouden, om uit de Zuiderzee dadelijk in het IJ te stevenen. Tegen het daardoor ontstaande oponthoud en ongerief, heeft gemelde heer thans een middel gevonden, hetwelk hij ook hoopt in praktijk te brengen in het Noord-Hollandsch Kanaal, door het leggen van een ketting op de bodem van het onder de benaming van het Pampus bekende water. Langs deze ketting wil hij door een sleepboot, met het nodige stoomvermogen een windas in beweging brengende, de schepen, die te diep gaan voor die droogte, er over winden, hetgeen binnen twee uren geschieden kan. Volgens gemaakte berekening vordert gemelde onderneming p.m. NLG 100.000,-. Ter verkrijging dezer som is een negotiatie geopend in aandelen van NLG 1.000,-. De oorspronkelijke rente is bepaald op 4½ procent, - of, ten gevolge van de door sommigen geuite wens, op 3 procent onder bepaling, dat de aandelen, die 4½ procent rente doen het eerst zullen worden uitgeloot, en die van 3 procent eerst dan als eerstgemelde geheel zullen zijn afgelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 21 maart. Gisteren morgen is van de Buitenwerf van de heer E.H. Meursing van stapel gelopen het nieuwgebouwde brikschip HERMANUS ISAAK, groot 130 roggelasten, gebouwd voor rekening van de heer H. Rietveld, van Amsterdam, zullende gevoerd worden door kapt. A.H. Braunstahl.


Datum: 23 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 maart. Het schip (opm: brik) JOAN JACOB, kapt. R. Wilphorst, van Antwerpen naar New Castle, is, volgens telegrafisch bericht van gisteren, op de baar bij North Shields gestrand, doch tegen betaling van GBP 100 weder afgebracht. Het had het roer gebroken en moet nagezien en gerepareerd worden. (opm: zie NRC 270356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port au Prince (opm: Haïti), 26 februari. De Nederlandse schoener LUMINA, kapt. Brouwer, alhier voor Gibraltar ladende, is in de nacht van de 5e dezer in een hevige storm gestrand. Van de 2331 balen koffij en cacao, die bereids aan boord waren, is slechts weinig gered.


Datum: 25 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 maart. Bij de stoomboten, die hier wekelijks op Londen varen, is nu nog gekomen de raderstoomboot WEST VRIESLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 23 maart. Omtrent de Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, onlangs van hier vertrokken, is men niet recht gerust, dewijl er een gerucht verspreid is, als zou dit schip in het ijs gezonken zijn, terwijl de bemanning grotendeels op het ijs redding had gezocht. (opm: zie NRC 270356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 maart. Kapt. Stevens, voerende het schip ABRAM, van Maracaibo binnen, heeft alhier aangebracht 11 man, uitmakende de equipage van het door hem de 25e februari l.l. op 48º N.B. en 35º10’ W.L, in zinkende staat en met verlies van roer ontmoete Amerikaans schip ARCHIMEDES, kapt. Mann, van Shields naar Boston bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 19 maart. Het Nederlandse schip STRAAT BALY (opm: fregat STRAAT BALI), kapt. J.W. van de Ven, van Rotterdam naar Batavia, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 12 maart. Het schip (opm: schoener) ST. WILLIBRORDUS, kapt. H.G. Boekhoudt, van Antwerpen naar Konstantinopel (opm: Istanbul), alhier binnengelopen, heeft de verschansingen en de rusten verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 17 maart. De schepen CHARLOTTE, kapt. Stief, HORTENSIA, kapt.Gammelgaard, WEICHSEL, kapt.Blodorn, EMMA, kapt. Lemeke en WUBBINA VENEMA, kapt. H. Gort, allen van hier naar Antwerpen vertrokken, zijn in het ijs vastgeraakt. Een stoomboot, ter assistentie derwaarts afgezonden, was teruggekomen, hebbende wegens het vaste ijs geen hulp kunnen verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. H.J. Rietveld, B. Bakker Wz, J. Meijerink Meijer en J.J. van der Meulen, makelaars, zullen ten overstaan van de notaris Jacs. de Man, op maandag de 21e april 1856, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ in publieke veiling aan de meestbiedende of hoogst mijnende verkopen: een extra ordinair, welbezeild gekoperd barkschip, genaamd ADELAAR, laatst gevoerd door kapt. L.A.J. Boulet, groot volgens Nederlandse meetbrief 440 tonnen of 232 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en kettingen, als breder bij de inventaris vermeld.
Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman en Schuurman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 maart. Het schip JANTINA, kapt. Sikkens q.q., verliet heden na geëindigde reparatie de haven.


Datum: 26 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip (opm: fregat) IJSSEL, kapt. A. Messen, van Callao op hier bestemd, gisteren wegens contrarie wind te Poortland (opm: Portland, Zuid-Engeland) binnengelopen; alles was wel aan boord.
Langs dezelfde weg vernemen wij, dat het barkschip TRIJNTJE FENNA, kapt. J.F. des Ruelles, zondag l.l. (opm: 23 maart) met schade aan het roer te Falmouth is binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 maart. Het schip (opm: bark) AUSTRALIË, kapt. Harten, van Batavia naar Rotterdam, is in het Hille Gat, tussen hier en Brouwershaven, aan de grond geraakt; doch na ontlost te zijn van enige lading, vlot gekomen en op de rede alhier geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het schip SIENA, kapt. Bootsman, van Neusiel naar Zaandijk, is volgens brief van Delfzijl van de 22e dezer, aldaar lek en met verlies van anker binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 maart. Het schip JOHANNES ANTHONIUS (opm: fregat JOHANNES ANTONIUS), kapt. W.M. van Hees, van Rotterdam naar Batavia, is heden middag om 3 uur 50 minuten bij het uitzeilen, op het Pampus aan de grond geraakt. Er zijn vaartuigen ter assistentie afgezonden.
Nader bericht van 7 ure 15 minuten. Het schip is met hoog water niet vlot gekomen. Het zit bij de ton van de Wupper op Scheelhoek. (opm: zie NRC 270356)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 22 maart. Heden namiddag is alhier met het beste gevolg van stapel gelopen van de Stads Commerciewerf van de heer C. Smit te Alblasserdam onder toezicht van de scheepsbouwmeester C. Mak jr, het barkschip CATHARINA MARIA, groot 395 gemeten lasten, kapitein J.A. Ballot, boekhouders de heren M.C. de Crane & Zoon.
Terstond daarop werden de kielen gelegd voor een bark van gelijke grootte (opm: de GRONDWET) voor dezelfde rederij, benevens voor een schoener-galjootschip voor een rederij onder boekhouderschap van de heer J.J. Keller alhier.
Enige ogenblikken te voren was van de werf van de heer J. Strickaert, met goed gevolg te water gelaten één der beide op stapel staande rinkelaars van het Loodswezen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 21 maart. Zeilklaar TRIJNTJE DOORNBOS, kapt. Middel (opm: voor de eerste reis als ex-JONGE JOHANNA; kapt. K.J. Middel)


Datum: 27 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 maart. Het schip JOHANNES ANTHONIUS, kapt. van Hees, van Rotterdam naar Batavia, dat gisteren middag bij het uitzeilen op het Pampus aan de grond geraakt is, is heden morgen circa 8 ure met adsistentie van de stoomboot KINDERDIJK en van ijssloepen (opm: ‘sleepboten’), in vlot water en achter de Kwak ten anker gebracht, van waar het heden middag 3½ uur in zee gesleept is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. In het laatst van deze week zal de onder-equipagemeester van de Marinedirectie te Willemsoord naar Amsterdam brengen het linieschip de KONINGIN, dat aldaar in orde zal worden gebracht voor een blokschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Men verneemt, dat Zr.Ms. schoener met schroefstoomvermogen BALIE, gebouwd aan de werf van de heren Smit c.s. aan de Kinderdijk, in de loop van de maand april gereed en 1 mei hier in dienst gesteld zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 23 maart. Omtrent de Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, onlangs van hier vertrokken, is men niet recht gerust, dewijl er een gerucht verspreid is, als zou dit schip in het ijs gezonken zijn, terwijl de bemanning grotendeels op het ijs redding had gezocht. (opm: zie NRC 250356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 maart. De stoomboot ALEXANDRIA, kapt. W.F. Meijer, van hier naar Alexandria, te Falmouth binnengelopen, is, volgens telegrafisch bericht van Londen van gisteren, de vorige dag, na op het anker gestoten te hebben, gezonken, doch weder boven water en aan de werf gebracht. (opm: zie NRC 300356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 22 maart. De Nederlandse brik JOAN JACOB, kapt. Wilphorst, welke bij het binnenkomen alhier op de baar aan de grond is gekomen – zie NRC van 23 dezer – heeft het roer gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening, op dinsdag de 8e april 1856, des namiddags ten 1 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, wijk 1, n. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend tweemast smakschip CORNELIA, in 1853 nieuw van stapel gelopen en laatst gevoerd door kapt. L.H. Hazewinkel, lang 21 el 3 palmen 5 duim, wijd 4 el 1 duim, hol 2 el 3 duim, en alzo groot 77 tonnen, met al deszelfs staande en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Haringvliet Noordzijde binnen deze stad, blijvende het voormelde schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 maart. Op de 18 dezer maand is van Hellevoetsluis in zee gekomen het koopvaardijschip JAN VAN GALEN, kapt. De Boer, bestemd naar de Kaap de Goede Hoop, hebbende aan boord voor die bestemming een twintigtal passagiers, meestal behorende tot de fatsoenlijke stand, grotendeels met het vooruitzicht om in de onderscheidene vakken te worden geplaatst. Onder hen bevindt zich iemand uit de omstreken van Amersfoort, grondig met de tabaksbouw bekend. Deze heer zal ongetwijfeld een wezenlijke aanwinst zijn voor Zuid-Afrika, inzonderheid als het tegelijkertijd, zoals men meent dat het geval is, in de tabaksfabricatie geen vreemdeling is. Allerlei Hollandse industriëlen worden in de Kaapkolonie en in de Hollandse republieken zeer verlangd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 25 maart. Scheepsvrachten. Naar Londen is geboden Sh.16/- met 10% per 10 quarters haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De 25e maart 1856, ten verzoeke van Hindrik Pieters Pot, Fredrik Heerlijn, Hindrik Jans Kip, Klaas Bronsema, Johannes Roelf Hunt, Adam Monster, Arnoldus Hoppels, Andries Larooy, Berend Ridderbos en Menne Kuipers, zeelieden, wonende te Delfzijl, Kars van Komen en Roelof Dijkema, zeelieden, wonende te Farmsum, Harm Ernst Sleepboom en Hidde Ernst Sleepboom, zeelieden, wonende te Borkum, heb ik Bronno de Haan, deurwaarder bij het Provinciaal Gerechtshof te Groningen, betekend aan Feitze Ottes Heida, scheepskapitein, bevaren hebbende het smakschip de ONDERNEMING, hebbende geen bekende woonplaats in het Koninkrijk der Nederlanden, het arrest, op de 11e maart 1856 aan de geinsinueerde bij verstek gewezen, waarbij aan mijn requiranten voor schadevergoeding wegens bergloon is toegekend een som van NLG 750,-.
Getekend, B. de Haan, deurwaarder (opm: sterk bekort)


Datum: 28 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Stettin (opm: Szczecin) voor passagiers en goederen.
Het nieuw gebouwde snellopende ijzeren raderschip WILLEM I, kapt. K.H. Visser, voorzien van machines van lage drukking en ladende 250 lasten stukgoederen, zal in de eerste dagen van de maand april aanstaande de bovengemelde vaart openen, en volgens nader te doene aankondiging, ze geregeld voortzetten. Informatiën zijn te bekomen omtrent vrachten als anderszins, bij de directeur der Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij en de heren cargadoors Blikman & Co Te Amsterdam, en te Stettin bij de scheepsmakelaar, de heer Gustav Metzler.


Datum: 29 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havre, 26 maart. De Nederlandse stoomboot LEVANT, van Rotterdam komende, is gisteren avond in aanzeiling geweest met het sloepschip LE JUSTE, naar Granville bestemd, ten gevolge waarvan laatstgenoemd vaartuig gezonken is en de stoomboot enige zeer onbeduidende schade bekomen heeft. Dit ongeluk is hoofdzakelijk daaraan toe te schrijven, dat de sloep geen licht vertoonde, waardoor men de positie van het vaartuig aan boord van de stoomboot (opm: niet) kon waarnemen. De equipage van LE JUSTE is door het stoomschip gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 24 maart. De Nederlandse kof ONDERNEMING, kapt. Hoedemaker, van Harlingen naar de Oostzee, welke alhier in averij was binnengelopen (opm: zie NRC 080356), heeft na geëindigde reparatiën onze haven verlaten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op woensdag de 23e april 1856 zal door de ondergetekenden, als daartoe gemachtigd, op publieke veiling alhier verkocht worden, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, het wrak van het Nederlands-Indische schip JANE SERENA, zoals hetzelve is liggende op de klippen ten oosten van Japara, benevens de ankers, kettingen, kanonnen, ijzeren ballast, enz., liggende in hetzelve of zoveel als daarvan mocht gevonden worden, zullende deze verkoop geschieden ter plaatse waar op bovengenoemde datum vendutie zal worden gehouden.
Samarang, 25 maart 1856, Dorrepaal & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 maart. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark AMICITIA, kapt. J. Janse, met een passagier, van Amsterdam vertrokken de 4e november.
Heden zijn hier aangekomen het dito schip SARA JOHANNA, kapt. J.L. ten Boekel, met een passagier, van Amsterdam vertrokken de 10e december, de dito bark LOUISA KROONPRINCES VAN ZWEDEN, kapt. J. van der Linden, van Bordeaux vertrokken de 3e december. het dito schip d’ELMINA, kapt. Teengs, van Rotterdam, de dito bark NEERLANDS KONING, kapt. W. Calander, van Rotterdam vertrokken de 20e november, de dito bark WELVAART, kapt. Mooy, van Amsterdam en de dito schoener JOHANNA CATHARINA, van Liverpool.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 maart. Heden is hier aangekomen de Nederlands-Indische schoener ARUBA,
thans hernaamd SALIM, kapt. Sech Drahim, komende van Batavia.


Datum: 30 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 maart. Het schip SJOUKE, kapt. Vos, van Bremen naar Groningen, is alhier lek en met verlies van anker en zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 27 maart. De stoomboot ALEXANDRIE, kapt. W.F. Meijer, van Amsterdam naar Alexandrie, welke alhier op het anker stootte en daardoor averij bekwam (opm: zie NRC 270356), heeft al de kolen gelost en is op het droge gehaald, om het lek te stoppen. Men hoopt, dat het schip binnen een paar dagen klaar zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) AGATHA, kapt. A.E. Zeilinga, van Smyrna (opm: Izmir) naar Amsterdam, kwam hier heden als bijlegger binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ter verkoop wordt aangeboden een geheel nieuw voor de riviervaart gebouwde stoomsleepboot van de navolgende afmetingen: lang op de waterlijn 140 Engelse voeten, brieed 19 voeten, hol 9 voeten 3 duimen, diepgang 3 voeten 9 duimen. Machines van 150 paardekracht, wielen met beweegbare schoepen, alles zeer solide en naar de beste principes vervaardigd. Informatiën zijn op franco aanvragen te bekomen bij W.C. de Wit, civiel ingenieur te Amsterdam.


Datum: 31 maart 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Naar men verneemt, zullen bij gunstig watergetijde van de scheepswerf de Onderneming, van de heer H. de Hoog te Delfshaven, te water worden gelaten de aldaar nieuw gebouwde en voor de grote vaart bestemde koopvaardijschepen, als:
Op woensdag de 2e april het barkschip JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, groot ruim 400 gemeten lasten, gevoerd door kapt. G.H. Lodewijks en gebouwd voor rekening der heren Vaesen & Steinhaus alhier (opm: zie NRC 030456), en
Op zaterdag de 5e april het barkschip TWENTHE, groot ongeveer 400 gemeten lasten, gevoerd door kapt. A. Koopman (opm: A. Coopmans) en gebouwd voor rekening van een Amsterdamse rederij (opm: zie NRC 060456).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. Van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 22e april 1856, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het snelvarende Nederlandse stoomschip BATAVIER, met twee complete balans stoomwerktuigen en tubulaire stoomketel, van 200 paardenkracht, lage drukking, laatst gevaren hebbende tussen Rotterdam en Londen, volgens meetbrief lang 51 el 60 duim; wijd 5 el 88 duim; hol 3 el 62 duim en alzo groot 347 tonnen, buiten de machinekamer, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen en verdere gereedschappen, zo als hetzelve is liggende aan de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord (opm: zie NRC 230456).


Datum: 01 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 31 maart. Volgens brief van kapitein U. Bonjer, voerende het barkschip HERMINE MARIA ELISABETH, in dato Kamiesch (opm: Corsica; 41º50’ N.B. 09º23’ O.L.) de 15e dezer, was hij de 22e februari aldaar ter rede gearriveerd, doch had wegens stormweder niet de haven kunnen halen, tengevolge waarvan het Engelse schip DUKE OF BEDFORD, driftig geworden (opm: afgedreven), hem voor de boeg was komen drijven, waardoor hij de kluiverboom had gebroken en enige schade aan het voortuig bekomen. Een en ander was weder hersteld en dacht de kapitein met een paar dagen ledig schip te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Het schip JANTJE EIKINA (opm: kof JANTJE EIKEMA), kapt. J.C. Eilts, van Newcastle naar Konstantinopel (opm: Istanbul), is, volgens brief van Napels van de 21e dezer, aldaar lek, met verlies van roer, boegspriet en met meer andere zware schade, binnengelopen, hebbende voortdurend hevige stormen doorgestaan. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. New Bedford, 26 februari. Kapt. Winpenny, voerende het schip MONTERY, voor 2 januari te Hoguahuano (opm: niet gevonden; de uitgang van het woord duidt op een verlaadplaats voor guano, dus waarschijnlijk een haventje of verlaadpunt aan de westkust van Zuid-Amerika) aangekomen, rapporteert dat hij op de hoogte van Kaap Hoorn een nieuw Nederlands schip van ca. 800 ton heeft zien zinken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Amsterdam op maandag 31 maart: het fregatschip OOST INDIA PACKET: NLG 36.500, in slag NLG 10. Koper H.J. Rietveld (opm: een makelaar namens W.H. Meursing en anderen; kapitein werd W. Postma)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 30 maart. Uitgezeild: HELENA, kapt. Donga (opm: kof, ex-ADRIANA, kapt. A.J. Donga), naar de Oostzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 maart. De MARIA HENDERIKA en S. VAN HEEL zitten op de vlakte aan de grond. De wind is omlopend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

New Bedford, 26 februari. Een nieuw Nederlands schip van 800 ton is bij Kaap Hoorn op het punt van zinken gezien door het schip MONTEREY, kapt. Whimpenay, te Talcachuana aangekomen op 2 januari.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Java, het barkschip TIMOR, kapt. G. Agema, om medio april te vertrekken. Adres te Dordrecht bij Visser en Van der Sande, te Rotterdam bij Kuyper Van Dam en Smeer en te Amsterdam bij J. Daniels en Zoon en Arbman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Hongkong, om in het laatst van april te vertrekken, het nieuw gekoperd barkschip JACOB CATS, kapt. A. van der Windt. Adres te Dordrecht bij Visser en Van der Sande, te Rotterdam bij Kuyper Van Dam en Smeer en te Amsterdam bij J. Daniels en Zoon en Arbman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 27 maart. Heden is hier gearriveerd het schip VROUW SJOUKJE, kapt. Vos, van Bremen naar Groningen met verlies van anker en zeilen en lek schip.


Datum: 02 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 maart. Het schip VOLHARDING, kapt. Lammers, van St. Servans (opm: Saint- Servan-sur-Mer, nabij Saint-Malo) naar Charlestown, is hier met verlies van voorsteng binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 maart. Het schip HERVINE (opm: HERMINE?), van Newport naar Salcombe, is gisteren morgen bij Kaap Lezard (opm: Lizard) met een Nederlandse kof in aanzeiling geweest en dien ten gevolge alhier met schade binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april. De 29e maart zijn hier aangekomen de Nederlandse bark VALPARAISO, kapt. E.J. Kok, de 5e januari vertrokken van Callao, de idem idem PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Topper, de 9e oktober vertrokken van Amsterdam, en de idem idem GEZINA, kapt. P. Burggraaf, de 29e november vertrokken van Amsterdam.
de 30e maart zijn hier aangekomen de dito doto WHAMPOA, kapt H. Kramer, de 24e november vertrokken va n Swansea en de dito dito ZEEMEEUW, kapt. H.L. Koeser, de 10e januari vertrokken van Rio Janeiro.
Heden is hier aangekomen het dito schip JUPITER, kapt. Van der Mey, de … vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  OP - Oostpost

Advertentie. Te koop het Nederlands-Indische barkschip NAGALAUT, met gehele inventaris, thans liggende ter rede Soerabaija. Voor nadere informatiën adressere men zich bij de agenten, W. Cores de Vries.


Datum: 03 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 februari. Scheepsvrachten. De arrivementen (opm: aankomsten) van vrachtzoekende schepen waren minder talrijk dan de vorige maand. Vrachten bleven, ofschoon producten zeer verminderden vrij wel gesouteneerd (opm: gehandhaafd), daar ieder zich haast, met het oog op de Europese prijzen, om het nog voorradige zo spoedig mogelijk af te schepen. Naar Nederland werden de volgende Nederlandse schepen bevracht, als: JANNETJE (door de Factorij) à NLG 105 voor suiker en koffij op de kust. PRINS MAURITS NLG 100 voor suiker alhier en NLG 105 voor suiker en koffij te Samarang te laden. PRINSES MARIANNE à NLG 105 voor suiker hier en te Indamayoe te laden. DERKINA TITIA NLG 105 voor suiker op de kust. TWEE JEANNES NLG 105 voor suiker op de kust en NLG 120 voor arak (opm: rijstbrandewijn) hier. ADMIRAAL JAN EVERTSEN NLG 92,50 voor rijst, NLG 97,50 voor suiker alhier. AMERIKA NLG 97,50 voor rijst, NLG 115 voor lichte goederen alhier. EENSGEZINDHEID NLG 105 voor suiker op de kust.
Onbevracht zijn nog TWEELINGZUSTERS, HERMAN, OUDERKERK AAN DEN AMSTEL en SARA LYDIA, die allen nog lossen moeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Canton, 13 februari. Scheepsvrachten zijn stijgende, naar Londen GBP 5. Het Nederlandse schip MAASSTROOM is naar Hamburg gezeild. De REIJERWAARD van Rotterdam is bezig met lossen. De SUMATRA, EVERDINA ELISABETH, CORNELIS SMIT en JUNO nemen te Hongkong passagiers voor Australië. De ALMELO, ZUID-HOLLAND, VROUW JOHANNA en ARGO zijn op de kust. De KENAU HASSELAAR, EUTERPE EN BROEDERTROUW bevinden zich te Hongkong. Koers op Londen GBP 5/- à 5/1.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 2 april. Heden is van de werf De Onderneming van de scheepsbouwmeester H. de Hoog alhier met goed gevolg te water gelaten het campagne barkschip JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, groot 363 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. G.H. Lodewijks, bestemd voor de grote vaart en voor rekening ener rederij onder directie van de heren Vaesen & Steinhaus te Rotterdam. (opm: zie NRC 310356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, J.J. van der Meulen en C.H. Bert, makelaars, zullen op maandag de 14e april 1856, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra ordinair welbezeild, gezinkt schoener-kofschip, onder Nederlandse vlag, genaamd TREKVOGEL, gevoerd door kapt. J. van der Kooij, volgens meetbrief lang 24 ellen 20 duimen; wijd 4 ellen 89 duimen; hol 2 ellen 34 duimen; en alzo gemeten op 123 tonnen of 65 lasten. Breder volgens biljetten en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: zie NRC 160456)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. Johannes Hogersdijk, notaris, residerende te Rotterdam, zal op dinsdag de 15e april 1856, des middags ten 12 ure, in het lokaal der publieke verkopingen, aan de Geldersche kade aldaar, in één zitting bij opbod en afslag om gereed geld verkopen een goed gebouwd en welbezeild overdekt gaffelschip, genaamd DE DRIE GEBROEDERS, thans liggende in de Nieuwehaven vóór de Bogertstraat te Rotterdam, groot 55 tonnen, met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen en verdere inventaris. Daags vóór en op de verkoopdag te bezichtigen. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heren H. Braakman & Cie, expediteurs, aan de Nieuwehaven, of ten kantore van gemelde notaris, aan de Korte Hoogstraat aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 2 april. Te Veendam is gisteren van de werf van de heren K.& J. Wilkens met het beste gevolg te water gelaten de schoener-galjoot CATHARINA, groot pl.m. 85 last, gebouwd voor rekening van en gevoerd zullende worden door kapt. G. Hazewinkel, van Veendam.


Datum: 04 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 28 maart. Het schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. de Boer, van Batavia naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen – zie NRC van 7 en 8 februari – zal binnen 14 dagen gereed zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Croisic (opm: nabij La Baule), 31 maart. De Nederlandse kof CATHARINA ALLEGONDA, kapt. L. Thaden, van Amsterdam komende en bestemd naar Nantes met beenderen, is gisteren in deze nabijheid gestrand. De equipage en een gedeelte van de inventaris is gered en men is bezig om de lading te lossen. Men vreest voor het behoud van het schip, omdat het zeer gevaarlijk zit. (opm: zie NRC 120456)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Snelvaart tussen Rotterdam en Antwerpen met de nieuwe ijzeren stoomschepen TELEGRAAF No. 1 en 2. Adres bij de agenten Verwey & Co, te Rotterdam en bij van Maenen & Co, te Antwerpen. De opening der dienst zal later worden aangekondigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 14 februari. Sedert de laatste mail zijn alhier bevracht de navolgende Nederlandse schepen:
PROTEUS, kapt. Kikkert, voor 12 maanden à $ 1250 netto per maand.
JUNO, kapt. Klein, voor 9 maanden à $ 1650 per maand en $ 150 extra voor reizen naar Australië of Californië.
EVERDINA ELISABETH, kapt. Tonjes, voor 12 maanden à $ 2150 netto per maand. EUTERPE, kapt. Kuypers, naar Australië en terug, via een haven in Oost-Indië, à $ 2100 netto per maand.
SUMATRA, kapt. Grivel, naar Australië en terug via een haven in Oost-Indië, vrij van kosten op de laatste plaats, $ 26.000.
JACOBA CORNELIA, kapt. Rosenboom, als boven à $ 20.500.
KENAU HASSELAAR, kapt. Lindeman, naar Port-Adelaide alleen voor passagiers à $ 14.500 netto.
ARGO, kapt. Weber, voor 8 maanden à $ 2000 per maand.
(opm: waarschijnlijk betreffen het hier Mexicaanse dollars, een zilveren munt, in die tijd gangbaar in het Verre Oosten)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd brikschip, staande geheel in deszelfs inhouten, groot pl.m. 160 gemeten lasten en gebouwd onder toezicht der Lloyd Universal.
Nadere informatiën te bekomen bij de scheepsbouwmeesters Tinkelenberg & Zonen te Medemblik.


Datum: 05 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Wij zijn verzocht het volgende te melden:
Hulde aan wie hulde toekomt! In 1852 werd kapitein Th. Cars Th.zoon, voerende het barkschip TERNATE, hier ter stede te huis behorende, voor het verzuimen ener blote en onbeduidende formaliteit, aan hem gezagvoerder geheel onbekend, door de fiscale autoriteiten te Manilla in de enorme en tevens hoogst onrechtvaardige boete van ca. NLG 2500 geslagen. De reder van het schip wendde zich met zijn belangen aan onze minister van buitenlandse zaken, die daarop met de meeste bereidwilligheid deze aangelegenheid aan de zorg van Z.M. gezant te Madrid, de baron van Grovestins, aanbeval. Deze diplomaat, reeds zo gunstig bekend door zijn ijver, wanneer het de verdediging van de belangen zijner landgenoten geldt, trok zich ook deze zaak met ijver, klem en takt aan en het mocht hem gelukken dat zijn onvermoeide en gedurig herhaalde pogingen met die goede uitslag werd bekroond, dat dezer dagen door de hoge regering te Madrid de teruggave der gehele boete aan de gezagvoerder van de TERNATE werd bevolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Het alhier te huis behorende fregatschip JOHANNES ANTONIUS, kapt. W.M. van Hees, van Rotterdam naar Batavia bestemd, is volgens telegrafisch bericht, gisteren morgen lek te Plymouth binnengelopen. (opm: zie NRC 020756)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 5 april. BERNHARD VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, van Batavia, laatst van Cowes komende, was hedenmiddag kruisende in het Gat. Het heeft bij de Oostton van de Banjaard 5 man van de reddingskotter overgenomen; verder alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Porto-Rico, 7 maart. Het schip (opm: kof) FREDERIK HENDRIK, kapt. E.A. Hoff, van Newcastle naar Charleston, is alhier met schade aan de rondhouten binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Java, voor passagiers en goederen, om in het begin van mei e.k. te vertrekken, het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. D.L. Immink.
Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft te Dordrecht, Vlierboom en Suermondt te Rotterdam, en J. Daniels en Zoon en Arbman te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 april. Bij gunstig weder en genoeg water zal morgen voormiddag te 11½ uur te water worden gelaten het op de Noorderwerf van de heren Kater & Meulman alhier nieuw gebouwde schoenerschip SARA WILHELMINA, groot 170 ton, zullende bevaren worden door kapt. J. Zuiderduin, van Amsterdam, en gebouwd voor rekening van de heren Schrijver & Van Rossem aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 31 maart. Scheepsvrachten. Naar Cowes is Sh.17/- voor eiken-, Sh.15/- voor dennenhout bedongen. Naar La Rochelle Ffrs. 45,- en 15% voor eikenhout, Ffrs 40,- en 15% voor dennenhout, naar Londen Sh.12/- voor dennenbalken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 29 maart. Scheepsvrachten. Sedert de 24e is naar Londen Sh.18/- per load dennenbalken bedongen, Antwerpen NLG 19,- per last hout van 80 cub.ft., naar Amsterdam NLG 28,- per last hennep.


Datum: 06 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 5 april. Hedenmiddag ten 4½ ure is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester H. de Hoog met gunstig gevolg van stapel gelaten het tweedeks campagne barkschip TWENTHE, groot ca. 400 gemeten lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder de directie van de heren J.C.P. Brack & Co te Amsterdam en zullende gevoerd worden door kapt. A. Coopmans.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 21 februari. Alhier zijn bevracht de Nederlandse schepen VAN DER PALM, kapt. Van Hees, voor GBP 5.5 per ton naar Triëst, en LUIT.ADM. STELLINGWERF, kapt. Mispelblom Beijer, voor GBP 4.15 naar een haven tussen Hamburg en Havre.


Datum: 07 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 4 april. De Nederlandse bark (opm: als fregat gebouwd, mogelijk vertuigd) JOHANNA CORNELIA, kapt. D. van Bentveld, van Iquique naar Rotterdam bestemd, is alhier wegens ziekte van de equipage binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 4 april. De Nederlandse bark AFRIKA, kapt. G. Mannoury, van Charleston naar Amsterdam, is alhier met verlies van boegspriet, zeilen en andere schade binnengelopen. Het schip heeft de averij in de gepasseerde nacht door aanzeiling bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaar van den Bergh Fils te Antwerpen is van mening, als lasthebber van zijn meesters, op vrijdag de 11e april 1856, ten 2 ure des namiddags, in de kamer der makelaars bij de beurs, in het openbaar te veilen het Nederlands kopervast en gekoperd brikschip HARMONIE, groot 120 gemeten lasten, met complete inventaris, zo als het is liggende in het Groote Bassin te Antwerpen. Ter bekoming van inlichtingen en ter bezichtiging van schip en inventaris, vervoege men zich bij de kapitein W.E. Hageman, of bij voornoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Pro Deo. Op heden de zes en twintigste maart 1856, ten verzoeke van Teuntje van den Bos, naaister, echtgenote van Arend van Gent, wonende te Maassluis, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de procureur Mr. Jan Barthold Ludolf Wentholt, wonende te Rotterdam op de Glashaven wijk 1, no. 364, die in deze voor de requirante is occuperende, hebbende de requirante bij vonnis van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, van de derde oktober 1855 verlof bekomen om in deze gratis te procederen, heb ik ondergetekende Jacob Voorrips, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, wonende aan de Delftschevaart wijk 6, no. 341, aldaar, uit krachte van een vonnis van genoemde rechtbank van de derde maart 1856, voor de tweede maal gedagvaard: Arent van Gent, laatstelijk 1e stuurman aan boord van het schoener-hoekerschip genaamd MAARTJE CORNELIA en als toen wonende te Maassluis, doch wiens tegenwoordige verblijfplaats is onbekend, gevolgelijk mijn exploit doende op de wijze voorgeschreven bij artikel 4, no. 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan het Parket van de edelachtbare heer officier van justitie bij bovengenoemde rechtbank en aldaar sprekende met de edelachtbare heer Mr. J.H.W. Swellengrebel, die het origineel met gezien heeft getekend, om te verschijnen op maandag de eerste september 1856, des voormiddags te elf ure, ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, gehouden wordende in het Paleis van Justitie aan het Haagscheveer aldaar, ten einde:
Aangezien op de vijf en twintigste december 1849 het schoener-hoekerschip genaamd MAARTJE CORNELIA gevaren hebbende onder directie van de heer Klaas Dorsman te Maassluis als boekhouder en gevoerd door kapitein Jacob van der Kolff Willemszoon, van de rede te Hellevoetsluis is vertrokken naar New Castle in Engeland, op welk vaartuig de gedaagde zich als 1e stuurman bevond;
Aangezien het gemelde schip spoedig na het in zee zeilen door een felle storm is belopen in de nacht van de zeven en twintigste op de acht en twintigste december 1849 op de Haaks bij Texel, is verbrijzeld en enige wrakken, het roer en een gedeelte der lading op de kusten van Noord-Holland zijn aangespoeld (opm: zie NRC 110150);
Aangezien sedert van de bemanning van hetzelve schip geen bericht hoegenaamd is ingekomen of vernomen;
Aangezien de daadzaken bevestigd worden door een akte van bekendheid op de tiende september 1855 voor de notaris Reeser, te Maassluis, in tegenwoordigheid van getuigen gepasseerd behoorlijk geregistreerd;
Aangezien het alzo blijkt dat de gedaagde met wie de eiseres de dertiende januari 1849 te Maassluis is gehuwd, heeft behoord tot de bemanning van een schip waarvan gedurende meer dan drie jaren geen berichten zijn ingekomen;
Aangezien de eiseres op grond daarvan en naar aanleiding van artikel 549 Burg. Wetboek en de wet van negen juli 1855 (Staatsblad no. 67) verlof heeft gevraagd en bij vonnis van genoemde rechtbank van de derde oktober 1855 bekomen om de gedaagde voor gemelde rechtbank bij openbare dagvaarding lopende op een termijn van drie maanden op te roepen;
Aangezien de gedaagde dien ten gevolge bij openbare dagvaarding geexploiteerd door mij deurwaarder de tweede november 1855 is opgeroepen tegen de terechtzitting van de vijf en twintigste februari 1856, ten einde van zijn aanwezen te doen blijken;
Aangezien de gedaagde toen niet is verschenen en daarna bij vonnis van meergenoemde rechtbank van de derde maart jl. aan de eiseres verlof is gegeven tot het doen dezer tweede openbare dagvaarding, hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, zullende de eiseres ingeval noch hij noch iemand van zijnentwege op deze dagvaarding mocht opkomen en alzo van zijn aanwezen niet mocht blijken, concluderen, dat daarvan aan haar zal worden verleend akte en voorts door de rechtbank verlof gegeven, om de gedaagde ten derde maal bij openbare dagvaarding op te roepen met reserve van kosten.
En heb ik deurwaarder een afschrift van dit exploict aangeplakt aan de voorname deur der vergaderplaats van genoemde rechtbank, een tweede afschrift daarvan overhandigd aan de bovengemelde ambtenaar van het openbaar ministerie zullende dit exploict voorts worden geplaatst in de Nederlandsche Staats- en Nieuwe Rotterdamsche Courant en een afschrift daarvan worden aangeplakt aan het gemeentehuis van Maassluis.
De kosten zijn in debet twee gulden vijf en zeventig cents.
(get.) J. Voorrips, deurwaarder.
Gezien door ons Officier van Justitie, heden 26 maart. 1856 (get.) Swellengrebel.
Geregistreerd te Rotterdam, de zes en twintigste maart 1856 deel 73, folio 177, verso vak 6, houdende een blad geen renvooi; debet voor recht en verhoging, een gulden tien en een halve cent.
De Ontvanger, (get.) v. Berkel. Voor copie conform, J.B.L. Wentholt
(opm: zie ook NRC 110150 en 200956)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. en W. van Dam, en F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zijn van mening als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 8e april 1856, des middags ten twaalf ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat Wijk 1 No. 499, publiek te veilen: Het extra snelzeilend Nederlands kopervast barkschip LAURENS KOSTER, gevoerd door kapt. D.R. Kleve, volgens meetbrief lang 36 el 20 duim, wijd 6 el 62 duim, hol 5 el 21 duim en alzo groot 555 tonnen of 293 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven aan de Scheepstimmerwerf van de heren De Jong Kortland en Anthonij.
Voorts zal nog worden geveild een chronometer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. & W. van Dam en F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zijn van mening als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 8e april 1856, des namiddags ten half één ure, in de Zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek te verkopen, het onder Nederlandse vlag varende extra snelzeilend schoenerschip ZWALUW, laatst gevoerd door kapt. F. Goedknegt, volgens meetbrief lang 18 el, wijd 3 el 95 duim, hol 2 el 26 duim en alzo groot 71 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, kettingen, ankers en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Leuvehaven, Westzijde, binnen Rotterdam, blijvende voormeld schip inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 08 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 april. De 5e april werd te Groningen van de Noorderwerf van de heren Kater & Meulman met goed gevolg te water gelaten het nieuwgebouwde schoenerschip SARA WILHELMINA, groot 170 ton, kapt. J. Zuiderduin, van Amsterdam, en gebouwd voor rekening van de heren Schrijver & Van Rossen aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De makelaar Van den Bergh Fils, te Antwerpen, is van mening, als lasthebber van zijn meesters, op vrijdag de 11e april 1856, ten 2 ure des namiddags, in de Kamer der Makelaars bij de Beurs, in het openbaar te veilen: Het Nederlands kopervast en gekoperd brikschip HARMONIE, groot 120 gemeten lasten, met complete inventaris, zoals het is liggende in het Groote Bassin, te Antwerpen.
Ter bekoming van inlichtingen en ter bezichtiging van schip en inventaris, vervoege men zich bij de kapitein W.E. Hageman, of bij voornoemde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping. Ten overstaan van de notaris S. van Dorsser, op vrijdag de 11de april 1856, ’s voormiddags 11½ ure, in het Koffijhuis van J. Zahn, te Dordrecht, van een overdekte Statieschuit, genaamd de VROUW MAGDALENA, groot 40 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris, liggende aan de Scheepmakerswerf van de heer H. van Schagen, aan de Mijl. Nader onderricht bij voornoemde notaris en bij de heer H. van der Heyde, te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 2 april. Scheepsvrachten flauw met weinig vraag. Hull Sh.55/- per ton werk, Sh.3/3 per quarter tarwe. Het weder is zacht en met 14 dagen kan de vaart vrij zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 31 maart. Scheepsvrachten flauw, zonder vooruitzicht op spoedige verbetering. Naar Londen Sh.17/6 per load balken, Dieppe Ffrs 25,- en 15% per last hout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 30 maart. De vraag naar schepen is nog gering. Naar Londen is Sh.3/3 , Hull Sh.3/4½ per quarter tarwe, naar Amsterdam NLG 21,-, laatstelijk ook NLG 22,-, de Maas NLG 22,- per last rogge of zaad bedongen. Het haff zit nog vast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toeval uit de hand te koop op aannemelijke voorwaarden een kofschip met complete inventaris, groot 143 ton, oud 17 jaren, in 1854 geheel vertimmerd en van nieuwe masten voorzien, alsmede een certificaat van Veritas ¾ 2.1 Groote Kustvaart.
In persoon te bevragen bij de heer A.J. Smaal te Delfzijl.


Datum: 09 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Z.M. heeft gisteren te Amsterdam het voltooide nieuwe stoomschip CONSTITUTION, bestemd voor de vaart van Antwerpen op New York, en gebouwd bij de heren Van Vlissingen, in ogenschouw genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, te Rotterdam op dinsdag 8 april:
- Het extra snelzeilend Nederlands kopervast barkschip LAURENS KOSTER, groot 555 tonnen of 293 lasten, opgehouden tot NLG 25.000.
- Het extra snelzeilend, onder Nederlandse vlag varende schoenerschip ZWALUW, groot 71 tonnen: deze veiling heeft geen plaats gehad; zijnde het schip uit de hand verkocht.
- Het extra snelzeilend tweemast smakschip CORNELIA, groot 77 tonnen, opgehouden tot NLG 7000.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Op de vendutie van de 15e dezer zullen de ondergetekenden verkopen, voor rekening van belanghebbenden, een afgekeurde fokkemast, afkomstig van het Nederlandse schip AMICITIA, kapt. Jan Jansen.
Abeelen, Dennison & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 april. Heden is van hier vertrokken met bestemming naar Palembang de Nederlands-Indische schoener BATAVIA, thans hernaamd GOANLIE, kapt. Giam Liangsoey.


Datum: 10 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Onder de blijde betuigingen over de gesloten vrede hebben wij dezer dagen met vlaggen zien versieren een Russisch barkschip, kapt. Bunning, hetwelk sedert het uitbarsten van de oorlog veilig doch renteloos lag in de Nieuwe Haven te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 7 april. Het Nederlandse schip SAMUEL HENDRICUS, kapt. A. Pronk, van Rotterdam naar Batavia, hetwelk alhier lek en met verstopte pompen binnenliep (opm: zie NRC 210356), is heden morgen in het droge gehaald om een nieuwe valse kiel aan te leggen en verder de nodige reparatiën te ondergaan. (opm: zie NRC 130456)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 8 april. Het Nederlandse fregatschip JOHANNA CORNELIA, kapt. D. van Bentveld, van Iquique, laatst van Cowes, naar Rotterdam bestemd, heeft door aanzeiling de boegspriet verloren en andere schade bekomen. Het schip wordt naar Ramsgate gesleept om te repareren. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een ijzeren, thans alhier in aanbouw zijnde schroefstoomschip, van de navolgende afmetingen: lengte 155 voet, breedte 23 voet, holte 13 voet, alles Engelse maat. Hetzelve heeft ruimte voor ca. 470 kubiek ton goederen, een elegante kajuit voor 18 à 20 passagiers, alsmede een hut op het dek en buitendien kajuiten voor kapitein en bemanning.
Machines van 60 paardenkracht, welke bij een kolenverbruik van 7 à 8 cent per uur, 10 à 12 mijlen vaart zullen maken. Beladen zijnde, is de diepgang 10 à 10½ voet Engels. Beiden, schip zowel als machines, worden van de beste materialen en constructie, onder het opzicht der Lloyds gebouwd en daarvan een certificaat voor 12 jaren A.1. klasse te bekomen; kunnende binnen één maand geheel voor vertrek naar zee gereed, geleverd worden.
Aangaande de prijs, betalingsvoorwaarden, enz., zijn nadere inlichtingen te bekomen bij L. Leffmann, scheepsmakelaar.
Glasgow (Schotland), 14 maart 1856.
(opm: zou dit misschien de NINA, door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij als eerste schip in 1856, vrijwel gereed zijnde, aangekocht en herdoopt ONDINE?)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijdag l.l. (opm: 4 april) is van de werf van de scheepsbouwer Jakob Mulder te Vierverlaten van stapel gelopen het kofschip WOBBEGIENA, kapt. J. de Vries, van Groningen. Dit is het tiende nieuwe vaartug, dat binnen de tijd van twee-en-een-half jaar van die werf is te water gelaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 9 april. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd kofschip genaamd HEIDEWIGA REGINA, gevoerd door kapt. J.L. Pekelder, van de Wildervank, groot 69 ton en gebouwd op de werf van R. Pik te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Jongstleden zaterdag (opm: 5 april) is in de buitengronden van het eiland Rottumeroog gestrand een te Delfzijl thuis behorende hektjalk, groot pl.m. 40 last, kapt. Postema, komende van Denemarken, geladen met omstreeks 30 last koolzaad en gedestineerd naar Dordrecht. Naar wij vernemen, was dit schip reeds tweemaal wegens averij binnengelopen en wel te Cuxhaven en Delfzijl. Met adsistentie van de bekwame strandvoogd K. van Dijk te Rottumeroog heeft het mogen gelukken het vaartuig, dat reeds vroeger lek was geworden, op veiliger plaats aan de binnenzij te brengen. Hoe het echter hiermede zal aflopen is nog onbekend. De equipage heeft het schip nog niet verlaten. (opm: mogelijk de IDA JASPERDINA, zie NRC 120456)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 8 april. Scheepsvrachten. Naar Londen to Sh.17/- en 10%, en naar Ipswich tot Sh.16/6 en 10% per 10 quarters haver.


Datum: 11 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 8 april. Het Nederlandse fregatschip JOHANNA CORNELIA, kapt. van Bentveld, van Iquique naar Rotterdam, is hier heden met verlies van boegspriet, kluiverboom, fokkera en zeilen binnen gebracht (zie ons nommer van gisteren).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 10 april. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer J. de Jong met het beste gevolg te water gelaten het barkschip ZUID-BEVELAND, groot ca. 300 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. H.C.A. Boers voor een rederij onder directie van de heer E. van Maenen, te Rotterdam.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een barkschip, groot circa 330 gemeten lasten, hetwelk de naam zal voeren van ANTONIA GEERTRUIDA en gevoerd worden door kapt. D. Forbes Browning, voor rekening der rederij onder directie van de heer P. van den Arend te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag 29 april 1856, des voormiddags ten 10 ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissementsregtbank te Leeuwarden, aan de meestbiedende of hoogst afmijnende worden verkocht, het na te melden schip, te weten: een kofschip genaamd TOEVAL, liggende thans in de haven van Harlingen, bevaren wordende door Feitze Ottes Heida, als kapitein, en hem in eigendom toebehorende; volgens opgave groot 65 zeetonnen, met mast, roer, zwaarden, boegspriet, giek, gaffel, stag, wanten, zwaardlopers, luiken, twee ankers, twee ankerkettingen, twee halfsleten grootzeils met een val, schoot en blokken, twee fokken met vallen en schoten met blokken, twee kluiffokken met vallen, schoten en blokken, twee landvasten, drie watervaten, twee haken en twee bomen en boot met twee riemen.
Deze verkoop geschiedt: ten verzoeke van de firma M. en R. van der Zee, scheepstimmerbazen onder Harlingen.
(opm: volgt een lang relaas over de grondslag van de vordering [fl. 858,07, vermeerderd met rente en proceskosten] en de lange juridische procedure die aan de voorgenomen vordering vooraf is gegaan; kortheidshalve wordt naar de betreffende LC’s verwezen;
de TOEVAL, afmetingen 11,67 x 4,30 x 2,04 meter [binnenvaart gemeten, d.w.z. tussen voor- en achterschot, de lengte over alles zal 16 á 17 meter zijn geweest], was op 20 maart 1855 als VROUW SJOERDJE, het voormalige veerschip van Harlingen op Amsterdam, door Heida aangekocht en daarna voor de buitenvaart ingericht; de kof werd tijdens een veiling op 28 juni 1856 voor NLG 1.040 gekocht door de crediteur Meindert van der Zee, scheepstimmerman te Harlingen; op 12 juli werd 2/3e van het eigendom voor NLG 779,67 aan vier partners verkocht; op 21 juli kreeg de TOEVAL een zeebrief voor kapt. O. de Vries; zie verder NRC 260856, 280956, 021256 en 051256)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gevraagd twee à drie scheepstimmerknechten, voor een jaar vast werk, op de Nieuwe Werf te Deinum (opm: zie LC 010256), tegen goed loon en vrije woningen.
A.A. Nieuwland, S.A. Nieuwland.


Datum: 12 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Wij vernemen met genoegen, dat er alhier ter stede een nieuwe onderneming is tot stand gekomen, waarvan het benodigde kapitaal in weinige dagen is voltekend, namelijk een stoomvaart-vereniging tot het daarstellen ener geregelde stoombootdienst op Marseille, alsmede op Cardiff, de laatste in verband met de reeds bestaande dienst op Bristol, van welke onderneming wij ons voor de stad weder veel goeds voorstellen (opm: de Stoomvaart-Vereeniging De Maas, directie firma Gerrit Schuurmans & Zoon, in 1865 gefuseerd met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Volgens ontvangen berichten omtrent de aankomst van Zr.Ms. schroef-schoener MONTRADO op 6 januari j.l. in de Tafelbaai aan de Kaap de Goede Hoop, hebben de gunstige rapporten, op Tenerife gedaan, zich op de verdere reis in alle delen bevestigd. Het schip werd over alle boegen uitmuntend bezeild gevonden, vooral bij de wind, als wanneer de vaart spoedig 7 mijlen was en tot 9 mijlen klom, en voor de wind kwam de vaart tot 11 mijlen. Ook in de stoom heeft men zich niet te leur gesteld gezien, en voldeed de machine over het geheel wel. Men had op de gehele overtocht van Santa-Cruz naar de Kaap van 50 etmalen slechts 3 etmalen gestoomd en niet meer dan 24 ton kolen op dat gedeelte der reis verbruikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 9 april. Het schip (opm: smak) IDA JASPERDINA, kapt. A.A. Postema, van Heiligenhafen naar Dordrecht, is de 5e dezer in de buitengronden van Rottumeroog gestrand, doch lek weder afgebracht. (opm: de lading koolzaad werd geborgen; mogelijk werd het schip voor reparatie naar Zoutkamp gebracht, waar de koolzaad na herstel weer werd geladen, zie verder NRC 020856)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Croisic, 6 april. De Nederlandse kof CATHARINA ALLEGONDA, kapt. L. Thaden, van Amsterdam naar Nantes, alhier gestrand – zie NRC van 4 april – is in de gepasseerde nacht totaal verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In den jare 1856, de 9e april, ten verzoeke van Geertruida Heerdt, vrouw van Cornelis Hangelbroek, zonder beroep, wonende te Leek, heb ik, Martunus Wolthers, deurwaarder bij de Arrondidssements Rechtbank te Groningen, ten eerste male gedagvaard opgemelde Cornelis Hangelbroek, van beroep zeekapitein, gewoond hebbende te Leek, om op de 18e juni a.s. te verschijnen voor de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten einde:
- aangezien gedaagde in den jare 1852 zijn woonplaats heeft verlaten zonder volmacht.
- aangezien de laatste tijding van de gedaagde is geweest een brief van de 27e november 1852, geschreven uit North Sunderland en er sedertdien geen bewijs van zijn aanwezen of overlijden is ingekomen.
- aangezien de requirante er belang bij heeft dat worde verklaard, dat er rechtsvemoeden van het overlijden van de gedaagde bestaat sedert de 7e december 1852.
aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
Groningen, 9 april 1856, M. Wolthers, deurwaarder.
(opm: het betreft de vermissing van de WILLEM HENDRIK eind 1852)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 april. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark RESIDENT VAN SON, kapt. Kramers, komende van Rotterdam.


Datum: 13 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 28 schepen, als:
Voor Rotterdam: PRINSES SOPHIA, kapt. B. Spaanderman; MACASSAR, kapt. H. van der Meiden; JOHANNUS MARINUS, kapt. J. Verburgh; AUSTRALIE, kapt. J.C. Harten; COPERNICUS, kapt. L. Visser; TWEE GEZUSTERS, kapt. J.J. de Wilde; BENGALEN, kapt. T. Keus; ALCOR, kapt. F.J. van Oppen; PIETER SCHOENMAKERS, kapt. J.J. van Varelen.
Voor Amsterdam: ANNA PAULOWNA, kapt. W. Bek Wzn; VIER GEBROEDERS, kapt. P.J. Haken; AMBARAWA, kapt. J. Buikes; REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. J.H. van Wijngaarden; JAVAAN, kapt. H. Munnik; STAATSRAAD BAUD, kapt. T. de Jong; PHOEBUS, kapt. C.F. Beck; DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. P. Haagsma; SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Tekelenburg; MARIA ADOLFINA, kapt. W.C. Brandligt; MARIA JACOBA, kapt. S.F. Lammerts en ARY SCHEFFER, kapt. J.G. Kunst, beiden van Dordrecht; BANTAM, kapt. B.G. van den Bolck en SOOLO, kapt. P.C. v.d. Meulen, beiden van Schiedam.
Voor Dordrecht: PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. D.L. Immink; IDA WILHELMINA, kapt. B.P. van Wijland.
Voor Middelburg: SUSANNA EN ELISABETH, kapt. C. Ouwehand; OSIRIS, kapt. G. Crans van Dordrecht.
Voor Schiedam: WILLEM I, kapt. F.J. Niedfeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De directeur der Amsterdamsche Stoomboot- Maatschappij maakt bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend, tot voorkoming van aanvragen waaraan geen gevolg kan worden gegeven, dat met de stoomschepen, varende tussen Amsterdam en Harburg, volgens overeenkomst tussen beide maatschappijen, welke in die vaart voorzien, geen goederen hoegenaamd, voor Hamburg mogen worden vervoerd.
Amsterdam, 5 april 1856
De directeur voornoemd, Paul van Vlissingen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 9 april. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip SAMUEL HENDRIKUS (opm: bark SAMUEL HENDRICUS), kapt. A. Pronk, van Rotterdam naar Batavia – zie ons nommer van 10 april – is in het droge dok gehaald en aldaar nagezien. Het schip is zwaar ontzet, heeft de loze kiel geheel verloren en nog andere schade bekomen. Men is begonnen met het koper er af te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. H.J. Rietveld, makelaar, zal als last hebbende van zijn principaal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op de 21e april 1856, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ aan de meestbiedende of hoogstmijnende in publieke veiling verkopen:
een extra ordinair, welbezeild, gekoperd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DANKBAARHEID, laatst gevoerd door kapitein W. Postma, en gemeten op 287 tonnen of 152 lasten. Het voorzegde barkschip, hetwelk is liggende aan de werf De Zwarte Raaf, heeft twee poorten, zeer geschikt ter inlading van hout. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaar of met de cargadoors Hoyman & Schuurman.


Datum: 14 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 12 april. Het schip LAURENS KOSTER, dat in deze week te Rotterdam geveild werd (opm: zie NRC 200256), is, naar wij vernemen, na de afloop van de veiling aangekocht door de heren De Groot, Roelants & Co alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Russische schoenerschip CONSTANTIN, kapt. G.W. Davids, dat wegens de oorlog sedert maart 1854 in de buitenhaven alhier heeft gelegen, is aangekocht door de heren Jansen & Van der Burg en J.A.J. Nolet alhier. Het zal voortaan de naam MARIUS voeren en ten gevolge van de gesloten vrede spoedig naar zee vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjörring, 7 april. De Nederlandse kof GEERTRUIDA SPEELMAN, kapt. A.L. Speelman, van Rotterdam met oud ijzer naar Dantzig (opm: Gdansk), is in de nacht van de 5e dezer, tussen Hirtshals en Robertskunde gestrand. De equipage is gered en een gedeelte van de inventaris en het tuig geborgen. Van wind en weder zal het afhangen of schip en lading geborgen kunnen worden. (opm: zie NRC 180456 en 210456)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij onderhandse acte van de 31e maart 1856, behoorlijk geregistreerd en ingeschreven, is tussen de heren Barend Jan Diepeveen, Maurits Hendrik Diepeveen, beiden te Nijmegen, Murk Lels te Alblasserdam, Leendert Smit Fopzn en Jan Smit Janszn, beiden te Nieuw-Lekkerland, aangegaan een vennootschap onder de firma Diepeveen, Lels en Smit, tot het oprichten, in werking brengen en drijven van een fabriek, bestemd tot gieten van ijzer, koper en andere metalen, het afwerken en stellen van de gegoten voorwerpen, de vervaardiging van werktuigen en al hetgeen verder tot het vak behoort. Die fabriek zal worden gevestigd aan de Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland, terwijl de vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van tien jaren, aangevangen de 15e januari 1856, en eindigen de 15e januari 1866. De handtekening van de firma is uitsluitend opgedragen aan de vennoten Barend Jan Diepeveen, Maurits Hendrik Diepeveen en Murk Lels, terwijl geen van de firmanten de vennootschap in andere ondernemingen zal mogen wikkelen, noch haar als borg verbinden of voor haar gelden mogen opnemen.
Geschiedende deze aankondiging ingevolge artikel 28 van het Wetboek van Koophandel.
B.J. Diepeveen, M.H. Diepeveen. M. Lels, Lt. Smit, Jan Smit Jz.


Datum: 15 april 1856


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 april. Volgens brief van kapt. De Boer, voerende het schip HENRIETTE, in dato Konstantinopel de 27e maart, was hij de vorige dag aldaar van Galatz gearriveerd, na de 22e dier maand de Sulina verlaten te hebben en zonder lichten over de baar gekomen te zijn. De waterstand op de baar was toen 11 voet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 11 april. Scheepsvrachten. Naar Londen tot Sh.14/6 à 15/-, naar het Kanaal tot Sh.16/- en 10% per 10 quarters haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Galatz, 31 maart. Het aantal vrachtzoekende schepen is aanzienlijk verminderd. Naar Engeland wordt Sh.11½ ä Sh.11 ¾ gemaakt. De zo lang bestaan hebbende hindernissen van de Sulina-mond zullen nu weldra verdwijnen (opm: gelegd wegens de Krim-oorlog)


Datum: 16 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 14 april 1856 in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam: het gezinkt schoener-kofschip TREKVOGEL, kapt. J. van der Kooy: NLG 5.400, in slag NLG 1.450: opgehouden. (opm: op 5 mei werd de kof alsnog onderhands voor NLG 5.000 verkocht aan Jan Albertus Spijkman, Amsterdam, rustend scheepsgezagvoerder; kapitein werd kapt. J. Nanninga; zie ook NRC 181156)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Van het schip (opm: schoener) HOLLANDER, kapt. S.H. van Houten, de 8e december 1855 van Havana naar Cowes vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 12 april. Heden werden alhier gelijktijdig met het beste gevolg te water gelaten van de werf van de heer Cornelis Smit de barkschepen ATLAS en MARIA VERONICA, het eerste gevoerd zullende worden door kapt. B. Bakker Gz., gemeten 394 lasten, het laatste door kapt. G. Mulder , 392 lasten. Beide bodems zijn gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Hendrichs & Co. te Amsterdam en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 april. De 12e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip ERASMUS, kapt. H.T. Scharper, de 6e januari vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de idem bark AMSTERDAM, kapt. Wehdemeijer, de 13e december vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Krachtens ’s raadsschuldkennis d.d. 26 maart 1856 zal op donderdag de 24e april aanstaande, ten overstaan van de indergetekende, publoek worden verkocht, voor rekening van de heer W. La Grand. opziener bij het droge dok alhier, en ten laste van de Chinees Tio Assoen, handelaar, wonende te Soerabaya, een schoener genaamd TIO KIEM
TIANG THAY, liggende ter rede van Soerabaya, groot 36½ lasten, met deszelfs tuig en inventaris, welke schoener bij genoemde heer W. La Grand voor de som van NLG 2.100 recepis is verhypotheceerd.
J.H. Muller
(opm: het Nederlands-Indische schip TIO KIEM TIANG THAY is op 18 mei1856 onder kapt. Tio Tjaising van Soerabaya naar Singapore vertrokken)


Datum: 17 april 1856


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 april. Maandag is met het fregatschip PALEMBANG, gezagvoerder J. Hoekstra, van het Nieuwe Diep naar Batavia vertrokken een detachement koloniale troepen, sterk 100 onderofficieren en manschappen, onder geleide van de majoor der artillerie van het Oostindisch leger, W.K.H. Feuilletau de Bruin.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 16 april. De Phare de la Loire meldt, dat 30 maart ll. een Nederlandse kof, de CATHARINA ALLEGONDA, kapt. Thoden, van Amsterdam naar Nantes, op het rif van Port-au-Ras (Pointe du Croisie) gestrand is, en dat bij die gelegenheid een gedeelte der bevolking zich van alle goederen van enige waarde heeft meester gemaakt, welke door de zee op het strand waren geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groingen, 15 april. Bevracht van Archangel op hier een schip van pl.m. 90 last voor NLG 45,- per last rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Londen, 11 april. Tot nog toe heeft het vredesbericht weinig invloed op de scheepsvrachten gehad, met uitzondering van een kleine verlaging der steenkolenvrachten naar de Bosphorus, Zwarte Zee, etc., en een levendige vraag van tonnenruimte voor Kroonstad, St. Petersburg, Archangel en Riga.


Datum: 18 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hjörring, 10 april. De Nederlandse kof GEERTRUIDA SPEELMAN, kapt. Speelman, van Rotterdam met oud ijzer naar Dantzig (opm: Gdansk) bestemd, welke 7 dezer bij Hirtshals strandde – zie ons nommer van 14 dezer - is, nadat het grootste gedeelte van de lading gelost was, vlot gekomen en zal naar Elseneur (opm: Helsingör) of Frederikshavn gebracht worden om de nodige reparatie te doen. De lading is tot beschikking op de strandingsplaats opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 23 februari. Het Nederlandse brikschip BOREAS, kapt. W.G. Schiedges, de 20e van hier naar Batavia vertrokken is heden met schade aan het tuig uit zee teruggekomen. (Dit schip was vroeger opgegeven als op de 26e januari te zijn gezeild, hetgeen nu blijkt een abuis te zijn geweest.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Termunterzijl, 12 april. De Deense galjoot SEN SÖDSKENDE, kapt. Claussen, van Newcastle naar Aalborg, is de 11e maart op 56º10' N.B. en 06º20' W.L. gezonken, doch het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 13 april. Het schip (opm: smak) JONGE GERRIT, kapt. B.G. Gerritsma, van Kjöge naar Rotterdam, is op Saltholm gestrand, doch met adsistentie en na een gedeelte van de lading gelost te hebben, weder in vlot water gekomen. Het is dicht gebleven en zal met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
Te Rotterdam van Batavia en Cheribon het schip (opm: fregat) HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener: 3800 balen koffij, 1874 kanisters suiker, 862 schuitjes tin, 44 kisten koperen duiten en 2802 bossen rotting. Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.
Te Amsterdam van Whampoa het schip (opm: brik) ZWALUW, kapt. J. Gerlach: 2391 kisten en 3200 manden cassia (opm: Padang-cassia = valse kaneel, heeft scherpere smaak dan goede Ceylon-kaneel), 20 kisten en een partij gember, 2 kisten papier, 50 kisten koopmansgoederen en 2 kisten sigaren. Adres: diverse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 18 april. Heden werd van de scheepstimmerwerf van de heer F. Kloos alhier met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip genaamd HONIGBIJ, groot circa 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapitein A.M. van Marion, bestemd voor de grote vaart, zijnde gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer J. van Delft Cz. te Overschie. Onmiddellijk daarop werd voor rekening van dezelfde directie de kiel gelegd voor een fregatschip, genaamd JOHANNES LODEWIJK, groot ongeveer 400 lasten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 5 februari. Binnengekomen JOHANNA WILHELMINA (opm: bark), kapt. H.D. de Groot, van Cadix.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 21e april 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.E. Clausing, verkopen 1/20e aandeel in het gekoperd brikschip ALIDA HENRIETTE, gemeten op 313 tonnen, gevoerd door kapt. W. Vogel, varende onder directie van de heren Spekman & Hurrelbrinck.
Breder volgens biljetten en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Heden overleed in de ouderdom van ruim drie en zestig jaren Hette Simons Geerts, scheepsbouwmeester alhier, onder de firma van S. Geerts en Zoon. (opm: zie LC 120856)
Joure, 15 april 1856, J.S. Geerts, uit aller naam


Datum: 19 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 april. Het schip (opm: kof) HOOP EN VERWACHTING, kapt. G.H. Pijbes, van hier naar de Oostzee, is in de nacht van de 8e op de 9e dezer op 55º55’ N.B. en 05º51’ O.L. gezonken, doch het volk gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands gezinkt schoenerschip de LEVANT, groot volgens meetbrief 133 ton, in november 1851 nieuw uitgehaald, liggende alhier.
Adres bij de cargadoors Johs. Ooms Ez. & Co. te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 18 april. Gisteren ariveerde alhier het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd HENDERIKA, gevoerd door kapt. J. Wegener, van de Pekela, groot 90 last en gebouwd op de werf van R.G. Berg te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Swinemünde, 13 april. Heden arriveerde alhier het kofschip MARGARETHA GESINA, kapt. Edema, van St. Davids met steenkool, en ontving order om met de lading naar Riga te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 18 april. Scheepsvrachten. Naar de Oostkust van Engeland tot Sh.18/- en 10%, en naar Gloucester tot Sh.25/- en 10% per 10 quarters haver. Van St. Petersburg tot NLG 40,- en 15% per roggelast.


Datum: 20 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Wij vernemen, dat thans alle aandelen in de op te richten sleephelling beoosten de veerdam te Papendrecht geplaatst zijn en de uitvoering van het werk, behoudens goedkeuring van hogerhand, gegund is aan de heren Spruyt en Schram. In het najaar zal de helling voltooid zijn en ook Dordrecht zich mogen verheugen in een inrichting, waaraan reeds dikwerf de behoefte door belangstellenden gevoeld is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 april. Op de werf IJhoek, aan het einde van de Groote Wittenburgerstraat, van de heer Abbema, is heden de kiel gelegd en heeft men de stevens gericht tot een schoenerschip, genaamd zullende worden MARTINA ADRIANA, voor rekening van een rederij onder directie van de heer H. 't Hoen, alhier.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 9 april. Des morgens van de 7e april, omstreeks 5 ure, werd aan boord van het stoomschip PADANG, op deszelfs reis van Soerabaija naar Macassar, brand in het voorruim ontdekt. De schrik bij het vernemen hiervan was zeer groot, dewijl op een afstand van nog geen 15 voeten van de brand 80 vaten gouvernements-buskruit, voor Macassar en de Molucco´s bestemd, geborgen waren. De zware rook, welke door de luiken drong, belette in den beginne te zien, waar de brand woedde, doch, nadat de kapitein last gegeven had dezelven te openen en nadat de voorhanden zijnde lading op het dek gehaald was, ging de bemanning met kracht aan het blussen. Ten zeven ure was men de brand meester en mag zulks voornamelijk aan de 2e machinist J.J. Ruys, de gezagvoerder en de vuurstokers worden dank geweten. Aan boord bevond zich de expeditie voor Tombokoe, onder Ternate, bestemd, zodat meer dan 300 mensenlevens door de krachtdadige pogingen der opgenoemde personen zijn bewaard gebleven. De brand is in een kist met militaire goederen, welke te Batavia geladen was, ontstaan, en boven dezelve bevonden zich twee kistjes cognac, die gelukkig geen vlam hebben gevat, hetgeen te verblijdender was, daar dicht bij deze zich enige gouvernements ijzeren kribben met stro omwonden bevonden, die, waren zij in brand geraakt, aan geen blussing meer hadden kunnen doen denken. Van de 80 vaten gouvernements-kruit zijn er 43 over boord geworpen, even als een kist met militaire goederen, een en ander ter waarde van bijna NLG 3000.


Datum: 21 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 12 april. Het Nederlandse kofschip GEERTRUIDA SPEELMAN, kapt. Speelman, dat bij Hirtshals op strand heeft gezeten – zie onze nommers van 14 en 18 dezer – is hier heden aangekomen om te repareren.


Datum: 22 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 april. Te Nieuwendam is de 19e dezer van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing met goed gevolg te water gelaten het schoener-brikschip BERNARDINA, groot 110 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. H. Brouwer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 16 april. Het schip CHRISTINA, kapt. Beckering, van hier naar Antwerpen vertrokken, is met schade aan de tuigage uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw gebouwd Nederlands gekoperd barkschip PIETER SCHOENMAKERS, kapt. J.E. van Varelen, voerende een geëxamineerde scheepsdokter en een melkgevende koe. Adres ten kantore van Vlierboom & Suermondt. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 15 april. Aangekomen HELENA, kapt. Donga, van Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

22 april 1856
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Groningen, 21 april. Te Hoogezand liep de 15e april l.l van de werf der scheepsbouwmeesters Meursing en Prins met het beste gevolg te water het ijzeren koftjalkschip HOOGEZAND, groot circa 55 roggelast, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. H. Beekman van Oude Pekela.
Voorts is door gemelde bouwmeesters weder aangenomen het vervaardigen van een ijzeren barge voor rekening van de schuitevaarders Hulsing en Bisschop, van Veendam. Naar men verneemt, zal deze barge geheel naar de constructie van een Amerikaanse klipper gebouwd en overeenkomstig de eisen des tijds sierlijk en voor het reizend publiek gemakkelijk ingericht worden. Zij zal dus door dit een en ander zeker aan het doel – een spoedige en pleizierige overtocht – beantwoorden.


Datum: 23 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op dinsdag 22 april 1856 in de zaal op de hoek der Scheepsmakers- haven en Bierstraat te Rotterdam: het snelvarende Nederlandse stoomschip BATAVIER, met twee complete balans stoomwerktuigen en tubulaire stoomketel, van 200 paardekracht, groot 347 tonnen, verkocht voor NLG 16.600 (opm: zie NRC 310356).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam, Christiania (opm: Oslo), Gothenburg en Stockholm en vice versa, voor passagiers en goederen. De 30e april aanstaande zal van Amsterdam naar opgemelde plaatsen vertrekken het nieuw gebouwde ijzeren Nederlandse schroefstoomschip KROONPRINSES LOUISE, kapt. P.J. Bakema, van ruim 600 tonnen. Het vertrek van Stockholm, Gothenburg en Christiania (opm: Oslo) zal later worden aangekondigd. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer Paul van Vlissingen, directeur van de onderneming en de cargadoors Blikman & Co, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Stoom-Schroef-Schooner-Reederij. Vaart tussen Amsterdam en Hull. De stoom-schroefschepen NOORD-HOLLAND, kapitein J. Blad; BURGEMEESTER HUIDEKOPER, kapitein J.A. Takes; GOUVENEUR VAN EWIJCK, kapitein H.F. Zeylstra, vertrekken iedere dinsdag en vrijdag, zowel van Amsterdam als van Hull.
Passagiersvrachten: Van Amsterdam naar Hull of van daar naar Amsterdam NLG 12. Tussendeks voor emigranten NLG 6. Op dek voor varensgezellen NLG 6. Kinderen beneden de 10 jaren, halve vracht.
Nadere informatiën zijn te bekomen: te Amsterdam bij de directeur Paul van Vlissingen, Buitenkant U 66, en bij de cargadoors Gemmening & Penning, en te Hull bij N. Veltmann & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harburg. De directeuren van de Amsterdamsche en van de Amsterdam-Harburger Stoomboot Maatschappijen hebben de eer ter kennis van de daarbij belanghebbende te brengen, dat het vertrek hunner stoomschepen zo van Amsterdam als van Harburg, geregeld iedere drie dagen zal plaats vinden met de stoom-schroefschepen: HARBURG, kapitein F. Kossow, DE AMSTEL, kapitein H.B. de Jong, GEORGE V, kapitein H. Haack en KÖNIGIN MARIE, kapitein W. Ahrens.
Passagiers vrachten: Van Amsterdam naar Harburg of omgekeerd NLG 15.
Van Amsterdam naar Cuxhaven of omgekeerd NLG 13.
Van Cuxhaven naar Harburg of omgekeerd NLG 2.
Dekplaats, alleen voor varensgezellen, aan welke, zo mogelijk, in het volkslogies verblijf zal gegeven worden: van Amsterdam naar Harburg of omgekeerd NLG 6.
Kinderen onder de 10 jaren, halve vracht. Iedere passagier heeft het transport van 50 Nederlandse ponden (opm: 25 KG) bagage vrij; voor meerdere bagage wordt NLG 6 per 100 Nederlandse ponden berekend. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de directeuren van de beide maatschappijen en de cargadoors van de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij: Blikman & Co, de Wed. Jan Salm & Meijer en F. Gompertz; en de cargadoors van de Amsterdam-Harburger Stoomboot-Maatschappij: Ths. Wehlburg en Blikman & Co, te Amsterdam en bij de generaal-agenten de heren Gunther en Behrend, te Harburg.
De directeur van de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, Paul van Vlissingen.
De directeur van de Amsterdam-Harburger Stoomboot-Maatschappij, C.A. Muller.
Amsterdam, de 21e april 1856

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappi: vaart tussen Amsterdam en Hamburg.
De stoomschepen: DE STOOMVAART, kapitein C. Bruns (opm: C. Bruins), en AMSTERDAM, kapitein G. Wigman, vertrekken, zo van Amsterdam als Hamburg, geregeld iedere 5 dagen, de 4e, 9e, 14e, 19e, 24e, en 29e van iedere maand.
Van af de 1e mei 1856, zijn de passagiers-vrachten verminderd en bepaald als volgt:
Achterkajuit van Amsterdam naar Hamburg of omgekeerd NLG 18.
Achterkajuit van Amsterdam naar Cuxhaven of omgekeerd NLG 16.
Voorkajuit van Amsterdam naar Hamburg of omgekeerd NLG 12.
Voorkajuit van Amsterdam naar Cuxhaven of omgekeerd NLG 10.
Dekplaats (alleen voor varensgezellen, aan welke zo mogelijk, in het volkslogies verblijf zal gegeven worden), van Amsterdam naar Hamburg of omgekeerd NLG 6. Van Cuxhaven naar Hamburg of omgekeerd NLG 3. Kinderen onder de 10 jaren, halve vracht. Iedere passagier heeft het transport van 50 Nederlandse pond bagage vrij; voor meerdere bagage zal NLG 6 per 100 Nederlandse ponden worden berekend.
Verdere informatiën zijn te bekomen bij de directeur Paul van Vlissingen, Buitenkant bij de Kalkmarkt, U 66, en bij de cargadoors Blikman & Co en Wed. Jan Salm & Meyer, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 21 april, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- Het gekoperd barkschip ADELAAR, kapt. L.A.J. Boulet. NLG 36.200,-. NLG 50,-. B.D. Bosscher.
- Het gekoperd barkschip DANKBAARHEID, kapt. W. Postma, NLG 13.800,-. NLG 800,-. F. der Kinderen.
- 1/26 aandeel in het gekoperd brikschip ALIDA HENRIETTE, kapt. W. Vogel. NLG 2.000,-. NLG 10,-. G.J. Boelen.
- 1/20 aandeel in het gekoperd fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman. Niet geveild.
- 8/96 aandelen in het gekoperd brikschip JOHANNA, kapt. W. Halbertsma. NLG 900,-. NLG 16,-. Opgehouden.
- 10/96 aandelen in dito. Niet geveild.
- 6/96 aandelen in dito. Niet geveild.
- Een aandeel in Stoomsleep-Reederij aan het Nieuwe Diep. 140 procent. B.D. Bosscher.
- Een dito 140 procent. Dezelfde.
- Een dito 141 procent. Dezelfde.
- Een dito 141½ procent. Dezelfde.
- Een dito. 141 procent. A. Roos.
- Een dito. 140½ procent. Dezelfde.
- Een dito 141 procent. Opgehouden.
- Een dito 140½ procent. Opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macasser, 9 april. In de morgen van de 7e fabruari kwamen hier zeven Amerikaanse schipbreukelingen van Hila aan. Volgens hun opgave waren zij afkomstig van het Amerikaase barkschip CLEORA, gezagvoerder Shewbell Nortan, van New-Wedford, hetwelk ter walvisvangst was uitgerust en benoorden Nieuw Guinea verongelukt. Behalve de gezagvoerder bestond de bemanning uit twee stuurlieden en negen matrozen.
Gezegd vaartuig had de 19e juni 1854 New Wedford verlaten, koersstellende naar de Molukse wateren, waar men tien walvissen had gevangen, die 350 vaten traan opleverden. In de nacht van de 24e januari 1856 werd het vaartuig in de nabijheid der noordkust van Nieuw Guinea door een zware bui overvallen, had vervolgens op een rif gestoten, waardoor het een lek bekwam en zo veel water maakte, dat men genoodzaakt was hetzelve te verlaten. Volgens verklaringen der schipbreukelingen zouden de gezagvoerder en de overige bemanning zich in twee sloepen hebben ingescheept en gezamenlijk met hen vertrokken zijn, doch had men hen bij het aanbreken van de dag uit het oog verloren.
Gedurende hun aanwezen hier heeft het bestuur in hun onderhoud voorzien en zijn zij de 12e februari naar Soerabaija gezonden.


Datum: 24 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 april. Directeuren van de hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, hebben in hun jongste vergadering besloten te doen uitreiken:
- Aan Fokke Fokkens, gezagvoerder, en C.H. van der Veen, opperstuurman, beide van het Nederlandse barkschip GENERAAL DE STUERS, de grote zilveren medaille; aan J. Schoumann, zeilmaker en Carl Hamlin, matroos op dezelfde bodem, de zilveren medaille, benevens ieder NLG 10 voor hun op de 5e januari, op 35º N.B. en 34º30' W.L. bij buitengewoon stormweer en hooglopende zee stoutmoedige redding met gevaar van eigen leven van de equipage, bestaande in 13 personen, van het in een zinkende staat verkerende Engelse barkschip ORYNTHIA, gevoerd door kapt. George Innes, komende van Demerary, te huis behorende te en bestemd naar Sunderland; hen van al het nodige te voorzien, en na hen zeventien dagen met zeemans gastvrijheid te hebben verpleegd, nabij Dover met een Dealboat te hebben aan wal gezet (opm: zie NRC 250156).
- Aan Pieto Witrok, stuurman op de Belgische vissloep No. 122, te huis behorende te Ostende, de grote zilveren medaille en NLG 30, om onder de equipage te verdelen, voor zijn op de 8 februari op de hoogte van Texel gedane redding van de bemanning van de Nederlandse visschuit, te huis behorende te Arnemuiden, gevoerd door schipper Jacobus Meerman, welke door het verlies van zijn roer, gedurende 48 uur, bij onstuimig weder in de Noordzee in hoge nood verkeerde en zwaar lek geworden zijnde, kort na de redding is gezonken, - en hen veilig te Oostende aan wal te hebben gebracht.
- Aan de volgenden honderd gulden om onder hen verdeeld te worden, als: Arij Schaap, Pieter den Harder, Hendrik Witte, Arij van der Reyden, Gerrit Hartog, Leendert Zingen, Jacob Borstlap, Arie Borstlap, Arie Borstlap Lz, Dirk Kruine, Jan van Gijn, Arij Erkelens, Maarten van Roon, Pieter Hordijk en Jan Brandt; – naar mate zij deel genomen hebben in het met de reddingboot redden van de equipage van de tegen de Westplaat bij de 2e ton van de Maas gestrande Engelse stoomboot GLEN ALBYN, gevoerd door kapt. J. Fort, komende van Grimsby en bestemd naar deze stad en hen veilig aan wal te brengen. (opm: zie o.a. NRC 160356)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 april. Gisteren stootte de stoomboot WEST-FRIESLAND, onlangs in de vaart gekomen van Harlingen op Londen, bij het binnenkomen alhier zo buitengemeen sterk tegen het Zuiderhavenhoofd, dat de raderkast en het rad bijna geheel verbrijzeld zijn. Men behoeft vele handen om dit vaartuig in staat te stellen, op de gewone tijd van hier te kunnen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 23 april. Het schip (opm: bark) VONDEL, kapt. B. Verhagen, is heden van hier naar Batavia uitgezeild. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Queenstown zeilklaar, 19 april, BIESBOSCH, kapt. Mugge, van Callao naar Londen, na gedane reparaties.


Datum: 25 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 24 april. Tijdens de feesten, die in de maand augustus te Amsterdam zullen plaats hebben, zal op de eerste dag dier feesten te water lopen het clipperschip (opm: clipper-fregat, werf A. van der Hoog, Koning William) het METALEN KRUIS, van de heren Poort & Co. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 april. Deze middag te 1½ ure is op de werf De Boot van de heer F.F. Groen met het beste gevolg van stapel gelopen het barkschip ANNA JUSTINA, groot 238 lasten en gebouwd voor een rederij onder directie van de heren Groen en Bosch. Onmiddellijk daarop is voor rekening van dezelfde rederij de kiel gelegd voor een driemast schoener, groot 150 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 20 april. De Nederlandse kof ARENDINA, kapt. L.R. Leeuwes, van Newcastle met steenkolen naar Lübeck bestemd, is heden morgen bij Hornbæk (opm: 56º05’ N.B. 12º28’ O.L.) gestrand en zal hoogstwaarschijnlijk weg zijn. (opm: zie NRC 280456 en 030556)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht het nieuw, extra op de zeilage gebouwd, Nederlands gekoperd campagne barkschip JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, kapt. G.H. Lodewijks, voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, C.A. Schröder, A.W. Abrahams en A. Roland Holst. makelaars, zullen op maandag de 5e mei 1856 des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd ANNA, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. W.H. Kramer, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 el 71 duim; wijd 5 el 33 duim; hol 3 el 99 duim en alzo gemeten op 163 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars en de cargadoors J. Daniëls & Zonen & Arbman, of Visser & van der Sande te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op woensdag de 30e april 1856, des morgens ten 9½ ure, aan de oostzijde van de haven te Vlaardingen, van het hol van een kofschip, genaamd DE JONGE JACOBUS, laatst gevoerd door kapt. M. van Noord, benevens deszelfs masten (van zuiver Rigahout), rondhout, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere inventaris. Te bezichtigen des morgens van de verkoping. Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notaris Mr. J.H. Knottenbelt, te Vlaardingen.


Datum: 26 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. De raad der gemeente Groningen heeft de 20e dezer besloten, dat de vaste bogen (opm: onder de bruggen), die het afbrengen van grote zeeschepen zo zeer belemmeren, in de stad zullen worden veranderd en dat al dadelijk een aanvang zal worden gemaakt met die grote verbeteringvoor de gewestelijke scheepsbouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 12 april. Het alhier van Rotterdam gearriveerde schip (opm: bark) MARIA MAGDALENA, kapt. J.H. Willenbrink, heeft ten gevolge van slecht weder enige schade bekomen. (opm: zie ook volgend bericht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 25 april. Scheepsvrachten. Naar Londen tot Sh.16/- en 10% per 10 quarters haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Galatz, 12 april. Scheepsvrachten. Door de moeilijkheid om tarwe hier op de plaats te verkopen, hebben vele eerstehands houders consignaties naar Groot-Brittanië gedaan. Bijgevolg is er meer vraag naar schepen en zijn de vrachten gestegen. Voor schepen van 7 à 800 quarters is Sh.12/- tot Sh.12/3 per quarter betaald, voor dito van 1000 à 1100 quarters Sh.11/9 tot Sh.12/-; grotere schepen waren niet gevraagd.


Datum: 27 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 april. Kapt. Willenbrink, voerende her barkschip MARIA MAGDALENA, in 49 dagen van Helvoet te New York gearriveerd, schrijft vandaar, dat hij op de reis veel slecht weder en contrarie wind heeft uitgestaan, waardoor schip en tuig veel geleden hadden. Op 24 maart op 37º40’ N.B. en 61º W.L. ontmoette hij een ontramponeerde Amerikaanse brik, waarvan een noodsein woei. Het woei toen te hard en de zee liep te hoog om enige hulp te kunnen bieden en in weerwil van zijn pogingen om bij de brik te blijven, raakte die uit het gezicht. De volgende morgen het weder enigszins handzamer zijnde, maakte kapt. Willenbrink zeil om de brik op te sporen, hetwelk hem om 7 uur gelukte, waarna de sloep werd uitgezet, en de equipage van de brik, bestaande uit de kapitein, stuurman en 5 man, bij hem aan boord werden overgenomen. De schipbreukelingen waren bijna geheel uitgehongerd, zijnde gedurende 26 dagen op schraal rantsoen geweest, en hebbende de laatste 3 dagen niets gehad. De brik kwam van Dariën en was bestemd naar Boston. De naam van schip of kapitein is niet opgegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newburgh (opm: Schotland), 23 april. Onder meer wrakstukken is aangedreven een scheepsnaambord, waarop in vergulde letters op een blauwe grond nog te lezen staat “EKELA “. Hoogst waarschijnlijk van een schip te Pekela thuis behorende, daar het de laatste letters van die plaats zijn. (opm: mogelijk kof ELSIENA JANTINA, kapt. H.J. Zeven, zie NRC 050356)


Datum: 28 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Volgens brief van kapt. F.A. Steffens, voerende het schoenerschip (opm: schoenerkof) de JONGE ANDRIES, van Galatz naar Rotterdam gedestineerd, was hij de 10e april in goede staat te Konstantinopel (opm: Istanbul) aangekomen, na voortdurend stormen en tegenwind doorgestaan te hebben, doch de 12e dito gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Het schip (opm: kof) STAD GOOR, kapt. J.P. Gruppelaar, van Zwolle herwaarts gedestineerd, is gisteren op de Zuiderzee, dwars van Marken, omgeslagen, doch het volk gered en alhier aangebracht. Adsistentie is derwaarts afgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 24 april. Het wrak en de lading, 9 keel steenkolen, van het bij Hornbæk (opm: 56º05’ N.B. 12º28’ O.L.) gestrande Nederlandse schip ARENDINA, kapt. L.R. Leeuwes, van Newcastle naar Lübeck – zie ons nommer van 25 april – zal heden namiddag in publieke veiling verkocht worden. (opm: zie NRC 030556)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 21 april. Het bij Hirtsholm (opm: Hirsholmene, 57º29’ N.B. 10º36’ O.L.) gestrande Nederlandse schip DAGERAAD, gevoerd geweest door kapt. Pruim (opm: zie NRC 210356), dat, als vroeger gemeld, op de strandingplaats verkocht werd (opm: aan Denen), is na veel moeite en het kappen der masten door kopers afgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, zal, op verzoek van zijn principalen, publiek veilen en verkopen het Nederlandse kofschip, genaamd MINA EN WILLEM, in 1849 nieuw uitgehaald en alstoen gemeten op 103 tonnen, laatst bevaren door kapt. H.W. Bakker, en thans liggende te Rotterdam, met al dezelfde opgoederen en toebehoren. Deze verkoop zal gehouden worden op donderdag de 8e mei aanstaande, des avonds ten 6 ure, ten huize van de logementhouder Pijbes te Nieuwe Pekela, alwaar de inventaris der opgoederen mede ter lezing ligt. Nadere informatie is te bekomen bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, makelaars te Rotterdam.


Datum: 29 april 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 maart. Scheepsvrachten. De volgende Nederlandse schepen werden à NLG 105 door de Factorij gecharterd : HERMAN, SARA LYDIA, OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, VERTROUWEN en PICTURA. Later werd nog de RIJSWIJK à NLG 100 door hetzelfde lichaam opgenomen. DE ELISABETH bedong NLG 102,50 voor rijst en huiden, te Soerabaya te laden. PHILIPS VAN MARNIX NLG 90 voor rijst en arak, hier en te Samarang; CANTON is voor NLG 12.000 (opm: blokvracht) via Macassar naar China gecharterd. Te Soerabaya zijn à NLG 100 voor rijst en koffie en suiker bevracht DAVO en ESTAFETTE. Zonder destinatie zijn nog ADMIRAAL TROMP en STAD ZIERIKZEE, die nog op de kust moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, snelzeilend barkschip KONING EN VADERLAND, kapt. B.A.T. van Bruggen. Adres bij de cargadoors P. Varkevisser & Zonen en Ch. Cornelder & Zoon alhier, en De Coningh & Bert te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 april. Zaterdag morgen vroeg is in een slaapstede alhier een scheepstimmerman van het barkschip FLORA, met afgesneden keel te bed gevonden. Men weet niet of hier aan zelfmoord of aan misdaad te denken is. Men ziet deswege nadere inlichtingen van de justitie tegemoet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 april. Wij vernemen, zegt het Handelsblad, dat de concessie tot de geregelde vaart ener nieuwe stoombootdienst tussen Zaandam en Amsterdam aan een onderneming, onder de naam van Zaanlandsche Stoomboot-Reederij, is verleend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 april. Zaterdag (opm: 26 april) arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip HENDRIK PIETER, gevoerd door kapt. H.D. Vil, van Schiermonnikoog, groot 100 last, gebouwd op de werf van de heer I.A. Hooites te Hoogezand.
Heden arriveerden alhier het nieuw gebouwde schoenerschip GRUNO, gevoerd door kapt. J. Klunder, van Sappemeer, groot 130 last, gebouwd op de werf van J. van der Werf te Hoogezand; het nieuw gebouwd brikschip ZUIDHORN, gevoerd door kapt. J. Lenthorst, van Zuidhorn, groot 120 last, en het brikschip HENDRIKA ROELINA, gevoerd door kapt. J. Helmers, van de Lemmer, groot 120 last, beide gebouwd op de werf van de heer E.H. Meursing te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van sloophout aan de dijk te Garnwerd op zaterdag de 3e mei 1856, des namiddags precies te 1 uur, van het hout van zes grote gesloopte schepen.
J. Homan


Datum: 30 april 1856


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 april. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark TWEE ANTHONY´S, kapt. J.F. Klomp, de 6e januari vertrokken van Rotterdam, de idem idem JAN VAN HOORN, kapt. J.H. Logger, de 29e maart vertrokken van Akyab, en de idem idem JUNO, kapt. …, van China.


Datum: 01 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Het koninklijk stoomjacht de LEEUW wordt met het daarbij behorende personeel de 15e mei van Rotterdam naar Hellevoetsluis verplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Konstantinopel (opm: Istanbul), 17 april. Het schip (opm: kof) NICOLA UIL, kapt. H.G. Meijer, van Ibraïl naar Syra (opm: Ermoepolis, Siros eiland), is gisteren nacht door het Franse oorlogsstoomschip CHAPTAL overzeild en daarna gezonken, doch het volk gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 14 april. Het Nederlandse schip LOVELY, kapt. Scholten, van hier naar Amsterdam bestemd, is de 15e maart op 36º N.B. en 60º W.L. gepraaid. Het was lek en had enige andere schade, ook aan het roer, bekomen. Men zette koers op hier terug. (opm: vergelijk PGC 060556)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Engelse Maatkolen.
Op dinsdag 6 mei 1856, s’middags 12 ure, zullen in het Logement de Gouden Leeuw, te Dordrecht, ten overstaan van den notaris S. van Dorser, door de makelaars H. Vriesendorp, E. Mauritz, A.C. van Wageningen jr., en P.J. de Kanter jr., om contant geld, in het openbaar worden verkocht:
1501 mudden grove Engelse maatkolen, aangebracht van Swansea, per het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. M. Ouwehand, en wegens averij opgeslagen en thans liggende te Zwijndrecht op het erf van den heer H. Vliegenthart.
(opm: van de pleit, bouwjaar 1804, ex-SANS REPOS, van 1830 tot 1853 onder Belgische vlag, werd op 17 mei 1856 de zeebrief geretourneerd; waarschijnlijk heeft het hol tot 1859 nog als lichter of opslag gediend).

NRC 030556
Amsterdam, 2 mei. Volgens brief van kapt. F.W. Mulder, voerende het barkschip IDA, van Tjilatjap gedestineerd, had hij zich door ziekte van bijna de gehele equipage verplicht gevonden, tot behoud van schip en lading, de Kokoseilanden aan te doen, alwaar hij de 22e januari was gearriveerd en alle adsistentie had ontvangen van de aldaar gevestigde kapt. Ross, die hem tevens enige inlandse matrozen had afgestaan ter vervanging van 6 man dier equipage, die om voortdurende ziekte naar het hospitaal te Batavia waren. Het schip lag in goede staat de 10e februari zeilklaar.


Datum: 03 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 29 april. Het wrak van de bij Hornbæk gestrande Nederlandse kof ARENDINA, kapt. Leeuwes – zie ons nommer van 25 dezer – is met de lading kolen verkocht (opm: zie NRC 280456). Na ontlossing van een gedeelte der lading is het schip vlot gekomen en naar Kopenhagen gesleept.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Het schip ELECTRA, kapt. H. Wegman, van Liverpool te Melbourne aangekomen, heeft de reis in zesenzeventig dagen afgelegd. Dit fregatschip is in 1851 in Amerika voor Amerikaanse rekening gebouwd en voerde toen de naam van WITCH OF THE WAVE, onder welke hetzelve als snelzeiler grote naam verwierf. In 1855 van een Indische reis in het Nieuwe Diep aangekomen, is het door de heren Van Eeghen & Comp. te Amsterdam aangekocht, die hetzelve de naam van ELECTRA gegeven hebben. (opm: eerste reis van dit uit de Verenigde Staten aangekochte Nederlandse schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 28 april. Scheepsvrachten· Naar Leith Sh.2/- voor tarwe, naar Nederland NLG 17,- per dennen langhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 26 april. Scheepsvrachten. Naar Londen Sh.17/- per load balken, Sh.23/- per ton talk, naar Amsterdam en Antwerpen NLG 18 per last delen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Roga, 24 april. Bevracht om na aankomst hier te laden naar de Oostkust van Engeland Sh.4/6 per uitladende quarter lijnzaad, naar Antwerpen NLG 30,- en 15% per last.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juni. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. C.F. Eylerts, komende van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen het dito clipperschip KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten, komende van Rotterdam en hebbende de reis herwaarts volbracht in de buitengewoon korte tijd van slechts 76 dagen, het dito schip PIETER CORNELISZOON HOOFT, kapt. Koens, komende van Rotterdam, de dito bark MACAO, kapt. Hoffman, komende van Amsterdam, en de dito dito CORNELIS GIPS, kapt. De Haan, mede komende van Amsterdam.


Datum: 04 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 mei. Heden namiddag om 3½ uur is van de werf De Merwede bij de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip AEGIDIA EN PAULINE, groot 395 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren J.B. `t Hooft en F.C. Deking Dura alhier, welk schip bestemd is voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cork, 29 april. De lading, 820 quarter maïs, van het alhier op de 22e dezer van Livorno gearriveerde Nederlandse kofschip ALBERTA SCHURINGA is broeiend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Truro, 30 april. Het alhier in averij binnengelopen stoomschip ALEXANDRIE, kapt. Meijer, van Amsterdam naar Alexandrië bestemd – zie NRC van 31 maart en vroeger – heeft de repariatie geëindigd en zal heden kolen aan boord nemen om morgen te kunnen vertrekken.


Datum: 06 mei 1856


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 5 mei. Heden arriveerden alhier het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd CATHARINA ELIZABETH, gevoerd door kapt. Otto Mulder, van Veendam, groot 90 last en gebouwd op de werf van P. Smit te Veendam; het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd SJOUKINA, gevoerd door kapt. K. de Jonge, van Hoogezand, groot 70 last en gebouwd op de werf van G. Bodewes te Martenshoek; het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd CATHARINA HOFLAND, gevoerd door kapt. G.R. Hazewinkel, van Veendam, groot 128 ton en gebouwd op de werf van A. de Boer te Veendam; het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd PROVINCIE DRENTHE, gevoerd door kapt. W. Beekman, van Groningen, groot 90 ton en gebouwd op de werf van G. Bok te Gasselter-Nieuwveen; het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd de ZEEMEEUW, gevoerd door kapt. H.S. Bontekoe, van de Wildervank, groot 81 ton en gebouwd op de werf van A.A. Vegter te Stadskanaal, en het schoenerschipshol STUURMANS HARMONIE, groot 150 ton, gebouwd bij B. Drenth te Muntendam, kapt. P. Mulder, van Veendam. (opm: op één dag zes nieuwe schepen voor Groningen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 april. Het schip LORLEY, kapt. Scholtens, van hier naar Amsterdam, is lek en met meer andere schade uit zee teruggekomen. (opm: zie ook NRC 010556)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Pillau, 27 april. Scheepsvrachten. In de vorige week zijn hier aangekomen circa 50 schepen. Van Koningsbergen is onder andere bedongen naar Londen Sh.16/- voor koeken, naar Amsterdam NLG 19,- voor zaad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 29 april. Daar de vrachten in de Russische havens noch ruim, noch voordelig zijn, hebben de meeste schepen besloten hier vracht aan te nemen. Bedongen is naar Amsterdam NLG 19,-, Delfzijl NLG 18,- per last hout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De 29e april 1856, ten verzoeke van Trientje Derks Cremer, winkelierse, wonend te Appingedam, laatst gehuwd geweest met Harmannus Berends Smith, stuurman, woonachtig te Appingedam, heb ik Gerrit Jans van Til, deurwaarder te Appingedam, opgeroepen de reeds genoemde Harmannus Berends Smith om op 21 augustus 1856 te verschijnen voor de rechtbank van het arrondissement Appingedam, teneinde:
- aangezien gedaagde als stuurman heeft behoord tot de bemanning van het smakschip JONGE JACOB, bevaren door Harm Roelfs Legger, hetwelk in oktober of november 1847 van Amsterdam naar Seaham is vertrokken.
- aangezien sedert die tijd geen tijding van gedaagdes leven of dood en geen berichten van het schip zijn ingekomen.
- aangezien de requirante voornemens is een ander huwelijk aan te gaan.
Om van zijn aanwezen te doen blijken.
Appingedam, 29 april 1856, G.J. van Til, deurwaarder.
(opm: sterk bekort)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop een onoverdekte boot, inhoudende 5 ton bij scheepstimmerman Nijdam te Sneek.


Datum: 07 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 6 mei. Heden is van de werf van de heer J. Smit Fzn alhier te water gelaten het fregatschip DOELWIJK, groot 450 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer W. Ruys J.Dzn te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 mei. Gisteren leed onze stad een groot verlies door het onverwacht overlijden van de heer S. Luteyn, commissaris der Nederlandsche Handel Maatschappij en scheepsreder, in de ouderdom van ruim 62 jaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 3 mei. Het schip (opm: smak) VROUW MARIA, kapt. W.J. Kuipers, van Fowey naar Kopenhagen, is hier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 5e mei in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: het gekoperd en kopervast barkschip ANNA, kapt. W.H. Kramer: NLG 29.000. Koper C.A. Schröder.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel, 20 april. Zeilklaar GEZINA VAN WIELER, kapt. Zeilinga (opm: galjoot GESIENA VAN WIELER, kapt. M. Zeilinga), van Ibrail naar Falmouth.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 mei. De dag van gisteren leverde weder een nieuwe bewijs van de verbazende vooruitgang, die in de scheepsbouw in deze provincie is op te merken. Niet minder dan zeven nieuwe schepen arriveerden in de havens dezer stad om verder opgetuigd te worden. Het waren het nieuw gebouwde schoener galjootschip genoemd CATHARINA ELIZABETH, kapt. O. Mulder, van Veendam, groot 90 last, gebouwd op de werf van P. Smit te Veendam; het nieuw gebouwd schoener galjootschip, genaamd SJOUKINA, kapt. K. de Jonge, van Hoogezand. groot 70 last, gebouwd op de werf van G. Bodewes te Martenshoek; het nieuw gebouwd schoener galjootschip genoemd CATHARINA HOFLAND, kapt. G.R. Hazewinkel, van Veendam, groot 128 ton, gebouwd op de werf van A. de Boer te Veendam; het nieuw gebouwd schoener galjootschip genoemd PROVINCIE DRENTHE, kapt. W. Beekman, van Groningen, groot 90 ton, gebouwd op de werf van G. Bok te Gasselter-Nieuwveen; het nieuw gebouwd schoener galjootschip genoemd de ZEEMEEUW, kapt. H.S. Bontekoe, van de Wildervank, groot 81 ton, gebouwd op de werf van A.A. Vegter te Stads-Kanaal, en het schoenerschipshol STUURMANS HARMONIE, groot 150 ton, gebouwd bij B. Drenth, te Muntendam, kapt. P. Mulder, van Veendam.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 7 mei. De hier ter rede liggende brik HARRIET is thans hernaamd SALIM. (de SALIM, kapt. Sech Abdul Rachman bin Osman Bahasoan, ex-HARRIET, is de 16e mei van Soerabaya naar Amboina via Banda vertrokken)


Datum: 08 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 mei. Heden liep van de werf van de heren Gebr. Visser alhier van stapel het fregatschip VOORUIT, groot ca. 400 lasten en gevoerd zullen worden door kapt. W.C. Kool, waarna de kiel werd gelegd van het brikschip GOUVERNEUR VAN SWIETEN, groot circa 200 lasten, beiden voor rekening van het handelshuis van de heer H. van Rijckevorsel alhier en bestemd voor de handel en de vaart op Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 mei. Gisteravond ten 8 ure is van de werf Koning William, bouwmeester A. van der Hoog, te Amsterdam, met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip VROUW ANNA, groot 70 last en gebouwd voor rekening van en gevoerd zullen worden door kapt. L. Kanters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het notarishuis aan de Geldersche kade te Rotterdam op woensdag 7 mei:
- 2/22 Aandelen in het fregatschip EDOUARD, onder boekhouderschap van de heren A.F. Ebeling & Co. In trekgeld NLG 1.000, daarboven NLG 600: verkocht.
- 2/22 Aandelen in hetzelfde schip. In trekgeld NLG 750; daarboven NLG 500: verkocht.
- 2/22 Aandelen in hetzelfde schip. In trekgeld NLG 725; daarboven NLG 700: verkocht.
- 2/22 Aandelen in hetzelfde schip. In trekgeld NLG 600; daarboven NLG 700: verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Volgens brief van New York, d.d. 18 april 1856, is de 31e maart op 53º46’ N.B. en 38º45’ W.L. gepraaid een Nederlandse bark, van Amsterdam naar New York bestemd, 102 dagen reis hebbende. (Het schip IRIS, kapt. J. van Zameren, vertrok de 19e december 1855 uit Texel naar New York.) (opm: uitzonderlijk lange reis, zie NRC 130556)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 26e mei 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van heer J. Goldsmit, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt kofschip, varende onder Nederlandse vlag genaamd ALBINA, gevoerd door kapt. K. Zwanenburg, volgens meetbrief lang 25 ellen, 80 duimen, wijd 4 ellen 76 duimen, hol 2 ellen 74 duimen en alzo gemeten op 150 tonnen of 79 lasten, liggende aan de Werf De Boot. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een geheel zeewaardig, kopervast en gekoperd Nederlands brikschip, groot 227 gemeten tonnen. Te bevragen bij de makelaars F.N.& W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 mei. Het alhier te huis behorende barkschip ANNA, hetwelk laatstleden maandag te Amsterdam publiek is geveild, is toegewezen geworden aan de heren Visser & Van der Sande alhier voor de som van NLG 29.600,-.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 mei. De Provinciale Groninger Courant behelst het volgende:
Naar wij vernemen komt eerstdaags binnen deze stad een nieuw scheepshol, genaamd MINISTER VAN HALL, gevoerd zullende worden door kapt. Scholtens. Het vorige door die kapt. bevaren schip, genaamd REHOBSHODT, werd, als verdacht van de blokkade der Russische havens geschonden te hebben, door de Engelsen opgebracht en prijs verklaard; doch daar dit ten onrechte geschiedde, is door de ijverige bemoeiingen van Z. Exc. de minister van buitenlandse zaken aan de kapt. de vergoeding voor de waarde van zijn schip vanwege Engeland uitbetaald. Uit erkentelijkheid voor deze dienst heeft nu de kapt. aan Z. Exc. de naam van zijn nieuwe schip opgedragen, en is dat bij eigenhandig schrijven van de minister aangenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 mei. Op 2 mei is alhier op strand aangespoeld een zwart geschilderd naambord, waarop met wit geverfde letters stond KONINGIN MARIE, met een vergulde rand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 5 mei. Scheepsvrachten. Naar Londen of de Oostkust tot Sh.17/- en 10% per 10 quarters haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 29 april. Daar hier in de laatste tijd weinig schepen zijn aangekomen en die hier aanwezig waren grotendeels geplaatst zijn, zo zijn de vrachten gestegen. Londen Sh.18/- per load dennenbalken, Sh.40/- per ton hennep, Hull Sh.3/1 per quarter zaad. Naar Londen wordt thans Sh.18/- per load balken te vergeefs geboden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 7 mei. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip REINA ARENDIENA, groot 125 last, zullende gevoerd worden door kapt. A.F. Polee, van Farmsum en gebouwd op de werf van W. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. J.H. Swart, voerende het schip SANCTA MARIA, thuis behorende te Groningen, te Barcelona van Cardiff gearriveerd, heeft op de hoogte van Kaap St. Mary de equipage gered en geborgen van het Engelse barkschip REGIA SCARBORD, kapt. Herbert Stalker. Dit schip kwam met een lading ijzer van Cardiff naar Constantinopel en was in de nacht van de 1e april op het rif bij St. Mary verloren. De equipage, bestaande uit 11 man, is later door twee vissersschuiten van boord der SANCTA MARIA gehaald.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 7 mei. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip HAAMSTEDE, kapt. H.H. de Boer, hedenmorgen te 08.30 uur met een gunstige gelegenheid van Vlissingen uitgezeild naar Cardiff.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 4 mei binnengekomen BILLITON, kapt. H. ten Zeldam Granswijk, van Rotterdam naar Melbourne, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis, en is de 6e dezer uitgezeild.


Datum: 09 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 8 mei. Naar men verneemt, wordt alhier een maatschappij opgericht tot het in de vaart brengen ener stoomboot van hier op Londen.

Krant:
 SMG - Shipping and Mercantile Gazette (London)


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de brik MARIA worden haar masten, zeilen en verdere tuigage, alles in uitstekende conditie en in september 1855 door Veritas gecertificeerd, ten verkoop aangeboden. Voor verdere informatie wordt verwezen naar kapt. Voorendijk, aan boord, of naar Luscomb, Driscoll & Co, Vauxhall Street, Plymouth. (opm: zie NRC 290156)
NRC 100556
Vlaardingen 8 mei. Heden is met het beste gevolg te water gelaten het alhier op de werf Dammes Erve, toebehorende aan de heren S. van Gijn & Zoon, gebouwde schoenerschip de SPERWER, groot 75 gemeten lasten, voor rekening van de heer P. van Rossem te Rotterdam, en terstond daarna de kiel gelegd voor een schoener brikschip, groot 100 gemeten lasten.


Datum: 10 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, gemeente Ridderkerk, 9 mei. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouw- meester A. Pot met het beste gevolg te water gelaten het barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot circa 350 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, terwijl genoemde bodem door kapt. A.A. Brocx zal worden gevoerd, onder directie der heren P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya, mede voor passagiers, waartoe uitmuntend is ingericht het extra snelzeilend, gekoperd, nieuw gebouwd barkschip MARIA ADOLPHINA (opm: MARIA ADOLFINA), gevoerd wordende door kapt. W.C. Brandligt, voerende tevens een geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 mei. Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, dat de 7e dezer uit zee was teruggekomen, is heden van hier naar Stettin (opm: Szczecin) vertrokken. (opm: eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare Verkoping. De notaris Van der Wayfort, residerende te Ridderkerk, is voornemens in het openbaar te verkopen: Op vrijdag 23 mei 1856, ‘s namiddags ten 3 ure, ten huize van P. de Lijster Jzn. In de Hollandsche Tuin, te IJsselmonde:
Een sedert onheuglijke jaren gevestigde scheepmakerij, bestaande in huis, loods, kap, helling en verdere gevolgen, staande en gelegen te IJsselmonde in de Dorpstraat, get. A no. 179 en 180, Kadaster Sectie B no. 133, 133 bis, 138, 139, 140, 142 en 143, tezamen groot omtrent 20 roeden en zulks in drie percelen, welke na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd zullen worden afgeslagen. Voor het grootste gedeelte dadelijk te aanvaarden.
En op zaterdag 24 mei 1856, des morgens ten 9 ure, voor- of op voormelde te verkopen scheepstimmerwerf:
Een paviljoen-poonschuit, groot 40 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, een boot, een platte schouw, een grote partij werk- en brandhout, benevens een aanzienlijke hoeveelheid scheepstimmermans-gereedschappen.
Nadere onderrichting te bekomen bij de eigenaar David Molenaar te IJsselmonde, alsmede ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 9 mei. Heden arriveerden alhier de navolgende nieuw gebouwde schepen:
- het schoener-galjootschip NEELIENA JETTIENA, gevoerd door kapt. T.J. Kuipers, van Veendam, groot 138 ton, gebouwd op de werf van J. Bieze te Veendam.
- het schoener-galjootschip NACHIENA LAMMECHIENA, gevoerd door kapt. B.J. Rijnberg, groot 65 last, gebouwd op de werf van L. Wilbrink, beide van Sappemeer.
- de klipper-galjoot genaamd KLIPPER GALJOOT, gevoerd door kapt. Abr. Hazewinkel , groot 123 ton, gebouwd op de werf van S. Leewes, beide te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 3 mei. Het schip VROUW MARIA, kapt. Kuipers, van Fowey naar Kopenhagen, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Volgens brief van New York was het schip LORLEY, kapt. Scholtens, alstoen aldaar nog niet teruggekomen. (red: hierdoor vervalt het bericht aangaande de terugkomst van dit schip, in een vroeger nummer gemeld)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 mei. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern, de 13e april vertrokken van Hongkong.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berlijn, 7 juni. Er schijnt iets ophanden te zijn in de Sondtolkwestie. De ministeriële dagbladen herhalen onophoudelijk, dat Engeland van geen schikking horen wil, en vooral dat het de door Denemarken geëiste schadevergoeding niet wil betalen. Die bladen schijnen te willen voorbereiden op een afzonderlijke overeenkomst tussen Pruissen en het Deense kabinet. Met het grootste ongeduld wacht men de 14 juni af. Op die datum eindigt het met twee maanden verlengde Amerikaanse traktaat van de 26 april 1826 betreffende de tol. Het enige wat met zekerheid bekend is, is, dat de Deense gezanten te Berlijn en te Londen vuur en vlam spuwen tegen de Verenigde Staten, welke zij van dubbelhartigheid beschuldigen, tegen Engeland, dat naar hun zeggen van de afschaffing van de tol met toebeurs wil afkomen, en zelfs enigszins tegen Pruissen, dat zich, Denemarken schijnt er zeker van, niet ongaarne van een schatting ontheven zag, welke zwaar drukt op zijn aan de Oostzee gelegen steden.


Datum: 11 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Door de makelaars Montauban van Swijndregt is van de heren Bonke & Co alhier gekocht het brikschip HARMONIE voor privé rekening van de heren Roelofs Heijermans. Dit schip zal de naam BOXTEL voeren.


Datum: 13 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 mei. Kapt. J. van Zameren, voerende het schip (opm: bark) IRIS, na een reis van 124 dagen, de 20e april l.l, te New York gearriveerd (opm: zie NRC 080556), meldt bij een schrijven van 22 april l.l, aangaande die reis de volgende bijzonderheden:
Na de 19e december 1855 met een OZO wind uit Texel vertrokken te zijn, begon het die avond reeds zo hard te waaien, dat men genoodzaakt was de marszeilen te reven. De volgende morgen, toen de wind hoe langer hoe meer zuidelijk werd, bespeurde men, dat stroom en wind het schip zodanig neerzetten, dat er geen denken aan was, de Goodwin te boven te komen. Men begon alstoen te kruisen, maar verloor met iedere slag, en werd door de sterke stroom om de noord gedreven. Het weer werd gaandeweg slechter en het gehele schip als met ijs overdekt. De 1e januari l.l. werd het weer gunstiger, en met een ZO wind stuurde men het kanaal in, en bevond men zich de volgende dag bij de Lezard. Zo vervorderde men de reis met afwisselend weer, toen op 12 januari het zo allervreselijkst begon te waaien en de zee zich zo woedend verhief, dat zij het schip ieder ogenblik dreigde te verzwelgen. Gedurende enige tijd nam men alstoen een zonderling verschijnsel waar, namelijk, dat het één ogenblik dusdanig stormde en de zee zo onstuimig was, dat haar oppervlakte aan een dikke mist gelijk was, en het daarna eensklaps stil werd, welke stilte gewoonlijk 3 à 4 uren aanhield, waarna wind en zee even onstuimig werden als te voren. Zo vervolgde men met WNW en WZW wind de reis tot op 21 januari, toen door een zware hooglopende zee het naambord van het hek werd geslagen. Op 30 januari praaide men het Amerikaanse klipperschip DUBLIN, kapt. N.P. Evalt, van Boston, die gebrek aan proviand had en daarvan gedeeltelijk voorzien werd.
De 9e februari werd het schip dusdanig geteisterd door windhozen, dat men dacht dat er geen mast in het schip zou blijven; de zee was zo verschrikkelijk hoog, dat het schip slag voor slag zowel met de loef- als met de lij-verschansingen in het water slingerde. De 11e februari meende men een zeebeving waar te nemen, daar alles aan boord trilde en het schip gedurig hevige schokken ondervond. Steeds met WNW wind de reis vervolgende, praaide men de 28e maart het Engelse klipperschip ZOBROAH, van St. John’s, van New York naar Liverpool bestemd en de 31e maart, de Amerikaanse bark SARAH PACK, van Bangor, gebrek aan proviand hebbende, doch wegens de hoge zee was het ondoenlijk hulp te verlenen. Van toen af is de reis onder afwisseling, doch meestal slecht weer, vergezeld van veel donder en weerlicht, voortgezet tot op de 20e april, als wanneer men te New York arriveerde.
De kapitein rapporteert dat casco en tuig in de beste staat waren en het schip zó dicht, dat men geen pomp hoefde te gebruiken. Voor zover men had kunnen onderzoeken, was de lading onbeschadigd gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 9 mei. Het Nederlandse schip HELENE, kapt. Heyne, van Leer naar Londen bestemd, is alhier met schade aan de lading binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Portsmouth, 9 mei. Het Nederlandse barkschip ANNA ELISABETH, kapt. J.P. Heuser, van Rotterdam naar Hongkong bestemd, is in de gepasseerde nacht op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) met een onbekend schip in aanzeiling geweest. De ANNA ELISABETH heeft daarbij een lek gekregen, de verschansing verloren en nog meer andere belangrijke schade, vooral in de stuurboordzijde, bekomen. Het schip arriveerde heden ter rede en zal morgen in de haven gehaald worden. (opm: zie NRC 150556)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 7 mei. Heden werd alhier door de stoomboot MAAS, kapt. J. van Knapen, in ontredderde staat binnengesleept het Franse schip CHARLES ADOLPHE. Deze bodem is aangezeild door het schip ANTAGONIST, kapt. Blake.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boulogne, 7 mei. Het Nederlandse schip (opm: kof) DINA IMMECHINA, kapt. de Jong, van Liverpool naar St. Petersburg, is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 26 april. Het schip MARIA, kapt. Breckwoldt, van hier naar Antwerpen vertrokken, is de 22e dezer lek uit zee teruggekomen, hebbende een hevige storm doorgestaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Nauta, te Ylst, zal, op donderdag 15 mei 1856, ’s morgens 10 uur, ten huize van Anne J. Croles te IJlst, publiek bij boelgoed, tegen contante betaling, verkopen:
1. Meubelen en huisgeraden. Als: 1 bruin eiken kabinet, 1 pulpitum, 1 beste staartstuk-klok met dubbel slagwerk, 1 spiegel, schilderijen, 1 best bed met toebehoren, stoelen, tafels, porcelein, tin-, glas- en aardewerk.
2. Scheepstimmerwerk, bestaande in gereedschappen, 2 pramen, 1 schouw, 1 nieuwe sleephelling, een partij eiken planken, kromhout, verders kettingen, een partij juffers, een spriettuig, en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.


Datum: 14 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 13 mei. Op donderdag 15 dezer zal op de werf Het Roopaard, aan de Kadijk, worden te water gelaten het barkschip ZEELUST, gebouwd door en zullende varen voor rekening van de heer C.E. Duyts Cz. Het gezag daarvan zal worden opgedragen aan kapt. J.A. Knaap.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 11 mei. Het Nederlandse schip (opm: kof) EENDRAGT, kapt. H.L. Schuitema, van Newcastle met kolen naar Oporto bestemd, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilend Nederlands, gekoperd en kopervast barkschip, groot 260 gemeten lasten. Te bevragen bij de makelaars F.N. & W.H. Monauban van Swijndregt te Rotterdam, en B. Bakker Wz, te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 7 mei. Op de hoogte van Batavia heeft het stoomschip BANDA, kapt. C.C.L. Neijts, een schip in zinkende toestand voorbij gestoomd. De equipage was juist bezig om in sloepen naar de wal te roeien. Men wil, dat het de brik INDRAMAIJOE zijn zou.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. De 10e dezer zijn hier aangekomen het Nederlands schip AZIA, kapt. C. Abrahams, de 18e februari vertrokken van Amsterdam en het dito dito VRIENDSCHAP, kapt. Buys, vertrokken van Hartlepool (datum niet genoemd) met 580 ton steenkool.
De 11e dezer zijn hier aangekomen de dito bark TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreye, de 1e februari vertrokken van Rotterdam, en de dito dito OTTO, kapt. W.G. Rotgans, de 18e februari vertrokken van Antwerpen.
Heden is hier aangekomen het dito schip CHINA, kapt. Muller, de 17e februari vertrokken van Amsterdam.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 24e mei 1856, des voormiddags ten 10 ure, zullen aan de Fabriek van Marine, Stoomwezen en Nijverheid alhier in het openbaar worden verkocht de oude stoomketels, afkomstig van Zr.Ms. stoomschepen BATAVIA, SURINAME en BORNEO, zo als die zijn liggende op de Oosterkade van het aanbouw zijnde maritieme établissement alhier. Nadere inlichtingen deswege zijn te bekomen bij de directeur der Fabriek voor de Marine, het Stoomwezen en de Nijverheid, Van Vollenhoven.
Soerabaya, 9 mei 1856.


Datum: 15 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 12 mei. Op de scheepstimmerwerf van de Gebr. Alta is eergisteren de kiel gelegd voor een brikschip, CORNELIA genaamd, groot 140 last, voor rekening van de heer Walré te Amsterdam, hetwelk door kapt. Muntendam zal bevaren worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 12 mei. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip ANNA ELISABETH, kapt. J.P. Heuser – zie ons nommer van eergisteren – is heden nagezien en begonnen de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
Te Rotterdam van Batavia, Soerabaija en Passaroeang het schip (opm: bark) ZWARTE ZWAAN, kapt. J. Muller: 3100 picols koffij, 3000 picols suiker, 200 picols tin, 69 picols (opm: koperen) duiten en 100 picols rotting, alles adres Nederlandsche Handel Maatschappij.
Te Dordrecht van Pentewan (opm: Cornwall) het schip VOLHARDING, kapt. A.F. Lammerts: 100 ton porceleinaarde. Adres Visser & Van der Sande.
Te Amsterdam van Gothenburg het schip VRIENDSCHAP, kapt. M. Wijbes: 42 lasten rogge. Adres Ubel & Sillem.
Te Amsterdam van Saramacca het schip (opm: brik) JANNA ADRIANA, kapt. P. Franken: 332 vaten suiker, 44 punch rum, 25 balen katoen en 17 stukken cederhout. Adres: diversen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op maandag de 19e mei e.k., des avonds ten 7 ure, ten huize van de kastelein Eekhoff, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het kopervast gekoperd schoener-brikschip JOHANNA HENRIETTA, met al deszelfs opgoed en toebehoren, in het jaar 1853 nieuw uitgehaald, gevoerd door kapt. B.H. Boer, zoals het thans is liggende te Amsterdam.
Nadere informatiën te bekomen bij de heren Hoyman en Schuurman, cargadoors te Amsterdam, en bij de notaris J.H. Geertsema Cz.


Datum: 16 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 mei. Heden middag is te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten het barkschip ZEELUST, gebouwd door de scheepsbouwmeester C.E. Duyts Cz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 mei. Men verneemt, dat ter gelegenheid van de plechtigheid bij de viering van het 100-jarig bestaan van het Groot-Oosten der vrijmetselaren in Nederland en het 40-jarig grootmeesterschap van Z.K.H. Prins Frederik, te Dordrecht de kiel zal worden gelegd van een nieuw schip op de werf van de heren Schouten (opm: zie NRC 210556), hetwelk de naam zal voeren van GROOTMEESTER-NATIONAAL. Indien wij juist onderricht zijn, zijn de aandelen door de vrijmetselaren bijna volschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 15 mei. Met het schip AURORA, kapt. Brouwer, heden van Triëst gearriveerd, is alhier aangebracht kapt. Schaa en twee matrozen, van het Hanoverse kofschip META HERMINA. Dit schip, met een lading wijn van Madeira naar Hamburg bestemd, is in de avond van 5 dezer, tussen Goudstaart (opm: Start Point) en Poortland (opm: Portland) door een groot Engels transportschip aangezeild. Kapt. Schaa en bovengenoemde twee man zijn op het Engelse schip overgesprongen, ‘t welk hen later, de 7e mei op 49º35’ N.B. en 05º55’ W.L, op de AURORA heeft overgezet. De stuurman en een passagier van de META HERMINA zijn verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 13 mei. Het Nederlandse schip (opm: brik) BACCHUS, kapt. Hofker, van Amsterdam naar Suriname, is alhier met verlies van grote mast en andere schade binnengelopen.


Datum: 17 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 31 schepen, als:
Voor Rotterdam: NOVA ZEMBLA, kapt. C.J. Jansen; KINDERDIJK, kapt. N.N; JAN VAN BRAKEL, kapt. J.L. van Waning; BUITENZORG kapt. N.N; OTTOLINA, kapt. J.J. Prange; NEERLANDS KONINGIN, kapt. E. Vonck; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.H. van Santen; AMERICA, kapt. J.F. Meermans, DELFSHAVEN, kapt. C. Verhey; MINISTER PAHUD, kapt. N.N; JACOB, kapt. J.F.C. Börger.
Voor Amsterdam. CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; NEHALENNIA, kapt. R. Grivel; ST. MICHAEL, kapt. L.D. Boswijk; JAN VAN BRAKEL, kapt. W.L. Esink; JOSEPHINE BERNHARDINA, kapt. W.N. van Lindonk; LUCIPARA’S, kapt. J. Kloppenburg; GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Boijsen; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas; JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. P.C. Rosier; DILIGENCE, kapt. L. Smit; JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter; OOST INDIA PACKET, kapt. P.J. Cleijndert; MARIA ADOLFINA, kapt. W.C. Brandligt; STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. F. de Winter; AMALIA AUGUSTA, kapt. H.A. van Marle; SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee; JOHANNA MARIA, kapt. M.A. Overgaauw; HENRIETTE, kapt. J.M. Veen, de drie laatste van Rotterdam.
Voor Dordrecht: FORTUNA, kapt. M. de Ligny.
Voor Middelburg: CATHARINA MARIA, kapt. J.A. Ballot.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 mei. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JEANNETTE, kapt. T. Visser, de 7e januari vertrokken van Rotterdam, de dito dito JAVA KOERIER, kapt. F.G. Rienitz, de 17e februari vertrokken van Amsterdam, en het dito schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J.D. Petersen, vertrokken van Amsterdam eveneens de 17e februari.
Heden is hier aangekomen de dito bark WAALSTROOM, kapt. N.N., komende van Amsterdam.


Datum: 18 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 17 mei. Heden is op een der werven van de heer C. Smit alhier door de bouwmeester D. Hollander met het beste gevolg te water gelaten het barkschip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, groot 351 gemeten lasten, ’t welk gevoerd zal worden door kapitein A. Hoogenstraten. Dadelijk daarna is de kiel gelegd voor een barkschip genaamd LOUIS MEIJER, groot 391 gemeten lasten, beide schepen voor rekening ener rederij onder directie van de heren Huijgens en Hardenberg te ’s Gravenhage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. Het nieuw gebouwd fregatschip ARY SCHEFFER, kapt. J.G. Kunst, bestemd naar Batavia, vertrok zaterdag de 10e dezer, gesleept door een stoomboot, van Dordrecht naar Brouwershaven, arriveerde aldaar zondag morgen, ging nog diezelfde dag naar zee en was reeds maandag morgen de 12e dezer in goede staat zeilende bij de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness, op haar eerste reis)


Datum: 20 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Geachte landgenoten! Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens, daar ik tot mijn diepe droefheid met mijn kinderen, welke te jong zijn om hun verlies te beseffen, moest vernemen, dat mijn geliefde echtgenoot Coenraad Smidt Kleij, kapitein ter koopvaardij, voerende het schip JAPARA, op zijn reis van Rotterdam naar Moulmain (opm: Moulmein), afgevaren in oktober 1855, met wie ik bijna twaalf jaren in een gelukkige echt verenigd was, op de 2e maart j.l, bijna zijn bestemming bereikt hebbende, door de dood mij zag ontrukken en aldaar is ter aarde besteld; die ongeveer een jaar te voren schipbreuk leed op de kust van Akyab (opm: Sittwe), doch bij alle verlies zijn leven heeft mogen behouden, en nu zijn eerste reis als kapitein niet mocht volbrengen. Ik moet in mijn diep gevoelde wonde mij aan het vrijmachtig welbehagen des Allerhoogsten en aan Zijn beschikking onderwerpen, hoe zwaar dit verlies mij treft. Maar thans een blik op mijzelf slaande wegens de verzorging van mij en mijn kinderen en bovendien in zwangere toestand verkerende, onderwerp ik, nu ik geheel ophoud eigen middelen van bestaan te bezitten, dit aan het hart van de weldenkende lezer, en bijzonder aan hen, die de overledene bijna vijf en twintig jaren meer of minder hebben gekend, en die in mijn stand meer bevoorrecht zijn dan ik. Ik roep van harte uw menslievende en welwillende giften in, daar de wel eerwaarde heren J. Smijtengeld van der Hoek en J. Pleyte, predikanten der Nederlands Hervormde Gemeente alhier, zich volgaarne willen belasten te ontvangen, wat gij voor mij wilt afzonderen, hetwelk als een dankbaar offer zal worden aangenomen.
Bergen op Zoom, de 17e mei 1856, Wed. C.S. Kleij, geboren De Vos

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Attentie! Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op maandag de 26e mei eerstkomende, en niet op de 19e mei, zo als vroeger is geannonceerd, des avonds ten 7 ure ten huize van de kastelein Eekhoff aan de Groote Martkt te Groningen, publiek worden verkocht het kopervast gekoperd schoener-brikschip JOHANNA HENRIETTA, groot 152 ton, met al deszelfs opgoed en toebehoren, in het jaar 1853 nieuw uitgehaald, gevoerd door kapt. B.H. Boer, zo als het thans is liggende te Amsterdam.
Nadere informatiën te bekomen bij de heren Hoyman & Schuurman, cargadoors te Amsterdam, en bij de notaris J.H. Geertsema Czn. (opm: zie AH 150556)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op vrijag de 16 dezer, des namiddags ongeveer 2 uur, had er bij de “Zoutkamp” een droevig ongeluk plaats. Een matroos der bemanning van het aldaar op de rede ten anker liggend nieuw gebouwd schoenerschip de ZEVEN STERREN, kapt. Ruhaak, was met een boot naar de wal geweest en wilde daarmee, wrikkende, naar het schip terugkeren. Geheel alleen zijnde, wiel het hem zichtbaar ten uiterste moeilijk, om tegen de felgaande stroom op te worstelen, toen hij plotseling, waarschijnlijk door het uitglippen van de wrikriem en door uitputting van kracht, achterover in het water stortte en dadelijk in een zinkende toestand verkeerde. Kapt. Van Duinen, die met zijn schip aan de haven lag, wierp zich pijlsnel, met twee van zijn manschappen, in zijn boot en roeide met inspanning van alle krachten naar de plaats, waar hij de ongelukkige nog hoopte te vinden en te redden. Ook de altijd hulpvaardige kapt. Boomgaard, die juist met zijn stoomboot en een nieuwe schoener was aangekomen, beijverde zich, om enig spoor van de drenkeling te ontdekken, doch het mocht hun niet gelukken, hun verenigde pogingen met een gewenste uitslag bekroond te zien; - het voorwerp van hun menslievend streven was reeds spoorloos in de golven verdwenen. Met aandoening werd dit droevig toneel door velen uit de haven aanschouwd, en algemeen is de deelneming in het lot van de verongelukte, genaamd Bronno Bakker, van Foxhol, gemeente Hoogezand, oud bijna 22 jaren, ouderloos, milicien-verlofganger van het 8e regiment infanterie, en als een wakker, braaf en oppassend zeeman bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 19 mei. De laatst bestede vrachten zijn geweest: naar Poole tot Sh.19/- en 10%, naar Londen of de Oostkust Sh.18/- en 10% per 10 quarter haver. Van Archangel tot NLG 41,- per roggelast.


Datum: 21 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 mei. Gisteren is te Dordrecht werkelijk op de scheepstimmerwerf van de heren Schouten, bij gelegenheid van de plechtige viering van het honderdjarig bestaan van het Groot-Oosten der Vrijmetselaren in Nederland en het veertigjarig grootmeesterschap van Z. K.H. prins Frederik, de kiel gelegd van een nieuw fregatschip (opm: bark), genaamd GROOTMEESTER NATIONAAL. (opm: zie NRC 160556)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Vigo, 10 mei. De stoomboot ALEXANDRIA, kapt. Meijer, van Amsterdam, laatst van Falmouth naar Alexandria, is de 8e dezer in een haven, 8 mijl van hier, binnengelopen, na op de reis veel slecht weder te hebben doorgestaan. (opm: een in Amsterdam voor Egyptische rekening gebouwd schip, conditie oplevering Egypte)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Suriname, 17 april. Het alhier op 14 februari van Amsterdam gearriveerde Nederlandse schip (opm: brik) NOORD HOLLAND, kapt. P. Fijn, heeft op 10º N.B. en 44º W.L. enige averij bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Vereeniging De Maas, voor passagiers en goederen.
- Rotterdam-Marseille, in directe verbinding met Lissabon, Gibraltar, Malaga, Cette (opm: Sète), Genua en alle verdere havens van Italië en Sicilië, het nieuw gebouwd Nederlands schroefstoomschip RHÔNE, (900 ton), kapitein K.J. Klasen, vertrekt van Rotterdam naar Marseille in de loop der volgende maand.
Adres: Joh. Ooms Ez & Co, en Boutmy & Co te Rotterdam, en Pellisier de Chabert, en H.W.Alma, Vice-Consul der Nederlanden te Marseille.
- Rotterdam-Bristol, in directe verbinding met Cardiff, Swansea, Newport, Gloucester en het Zuidelijke gedeelte van Engeland, het nieuw gebouwd Nederlands schroefstoomschip MAAS (300 ton), kapitein J. van Knapen, vertrekt van Rotterdam naar Bristol, zaterdag 24 dezer en verder geregeld iedere zaterdag van één der bovengenoemde plaatsen.
Adres: Boumy & co en Joh & Ooms Ez & Co, cargadoors te Rotterdam, en Richard Rowe en John Edwards, cargadoors te Bristol.
Het vertrek der meerdere in de vaart te brengen stoomboten zal nader worden aangekondigd.
Gerrit Schuurmans & Zoon, directeuren

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Snelvaart tussen Rotterdam en Antwerpen met de nieuw gebouwde, ijzeren stoomschepen TELEGRAAF 1 en 2. De dienst zal begin juni geopend en de uren van afvaart, zomede de juiste dag, later worden aangekondigd. Nadere informatiën op franco aanvragen bij de agenten Verweij & Co te Rotterdam en van Maenen & Co te Antwerpen.
Rotterdam, 19 mei 1856

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 17 mei. Het alhier in averij binnengekomen Nederlandse schip SAMUEL HENDRIKUS (opm: zie NRC 100456 en 130456) heeft de reparatie geëindigd en zal maandag (opm: 19 mei) uit het dok halen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Krawang (opm: Karawang, 06º18 Z.B. 107º17’ O.L.) (geen datum). De 27e april j.l. is de Nederlands-Indische brik FATHOOL HAIR, kapt. Said Aloei bin Abdoelah Agaffrie, geladen met suiker, lijnwaden, enz, op een reis van Tagal (opm: Tegal, 06º51’ Z.B. 109º08’ O.L.) naar Batavia, ten gevolge van een bekomen lek op de hoogte van Tandjong Pissang (opm: plm 05º55’ Z.B. 107º00’ O.L.), dicht bij de kampong Tjimara, district Tjabangboengien (opm: Cabangbungin, 05º59’ Z.B. 107º04 O.L.), gezonken. Volgens verklaring van de gezagvoerder zou men het lek niet eerder ontdekt hebben, dan toen er reeds twee voeten water in het schip stond. Toen het pompen niet meer hielp, terwijl het water met alle kracht in het schip drong, besloot men het vaartuig op het strand te zetten ten einde zo veel mogelijk de lading te kunnen redden, waarvan bereids een gedeelte over boord was geworpen. Onverwachts was het vaartuig echter op een diepte van 4 vadem gezonken en had de gezagvoerder met de de bemanning nog even de tijd gehad zich in de sloep te redden, doch voor dat men het strand had bereikt, werd de sloep door een hevige golfslag verbrijzeld, zodat hetgeen men nog had kunnen meenemen, met uitzondering van de scheepspapieren, een prooi der golven was geworden. Deze schipbreukelingen waren vervolgens met een daartoe door het districtshoofd van Tjabangboengien afgezonden praauw van het strand gehaald en naar genoemd district gebracht, alwaar zij van het nodige werden voorzien, terwijl het bestuur hen verder in staat heeft gesteld de terugreis naar hun woonplaatsen aan te nemen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 mei. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder, de 11e januari vertrokken van Hartlepool met 520 ton steenkool en enige stukgoederen. (opm: ter rede Batavia verbrand)

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 14 mei. Heden is van hier vertrokken het Nederlands-Indisch schip KIEM TJANG THAY, kapt. Tjoa Kow, bevorens genaamd KIEM TJIT HAY, met bestemming naar Bali.


Datum: 22 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. De minister van marine, bij voortduring rechtstreeks en van terzijde voorstellen en aanbiedingen ontvangende om het droge dok aan ’s Rijks werf te Willemsoord weer voor het gebruik geschikt te maken, aan welke aanbiedingen echter steeds de nodige waarborgen voor het rijk tegen schade van mislukking ten enenmale ontbreken, nodigt bij deze uit al degenen, die genegen mochten zijn voormelde herstelling te ondernemen of te doen ondernemen, op eigen kosten en risico, zonder enige tegemoetkoming of schadevergoeding hoegenaamd in geval de onderneming geheel of gedeeltelijk mocht mislukken, zich, zodra mogelijk, tot het ministerie van marine te wenden, met opgave van de daarentegen door de marine uit te betalen ronde som in eens, wanneer na de herstelling van dat dok ten genoegen van de marine is gebleken, dat zij proefhoudend en duurzaam is te achten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling. Hellevoetsluis, 18 mei 1856. Heden nacht omstreeks twee uren, met een felle wind uit het westen, geraakte het schip (opm: bark) PRINSES SOPHIA, tussen de kanaal- en havenhoofden. Kapitein B. Spaanderman deed herhaalde kanonschoten en liet de klok luiden, waarop de nachtwaker spoedig alle varensgezellen met de meeste haast wekte. Zelfs de commissaris van de politie met zijn agenten waren tot hulp aanwezig. Spoedig waren wij gereed, zelfs vrouwen en kinderen dachten dat er een groot ongeluk plaats had. Een boot met drie man kwam eerst aan boord, doch kon de nodige assistentie niet verlenen. Vijf minuten daarna kwamen wij met een sloep met tien man aan boord, waarvan sommige ongekleed, niet anders denkende, of schip en mensen waren in levensgevaar. Zelfs de stoomboot maakte stoom. Aan boord komende was de kapitein als een zinneloos mens, doch werd door een zijner kennissen, welke slechts met een kleine vlet die niets doen kon, opgehouden en wilde daardoor onze adsistentie niet aannemen, zodat wij zelfs met een grote verlaging werden aangezien en behandeld. Wij met onze sloep hadden spoedig het schip uit de nood gehad, doch na een groot half uur kwam de kennis des gezagvoerders, welke door dezelve met een roeper moest geroepen worden, aan boord, zodat wij met al onze aangewende pogingen door de kapitein werden weggejaagd, alsof wij schelmen of dieven waren, en na dien nog een andere sloep, welke een half uur na ons aan boord kwam, werd aangenomen, zodat wij bij een nadere gelegenheid hetzij in zee of op een andere buitengrond, waar wij dagelijks verkeren, verplicht zullen zijn, schip, lading en mensen aan hun lot over te laten, doch kapitein Spaanderman, de schoener DE ZWALUW hebbende en op de Scheelhoek aan de grond zittende, was blijde tot behoud van zijn eigen leven en schip en lading, welke wij gered hebben, ons aan boord te hebben gehad. J. de Geus, H. Vink, Willem van Harten, T. Harteveld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 21 mei. Zaterdag namiddag, ongeveer te 4 uur (opm: 24 mei) gedenkt de scheepsbouwmeester F.U. van der Werff het door hem op de werf Het Hoofd, buiten ’t Kleine Poortje alhier, nieuw gebouwde schoenerschip JANTJE MEIJER, groot pl.m. 140 last, bevelvoerder D.T. de Jonge, van Veendam, van stapel te laten lopen. Dit is het grootste schip, dat tot heden op die werf is gebouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 15 mei. Scheepsvrachten onveranderd en meestal tot hout bepaald. Liverpool Sh.18/- per load balken, Amsterdam of Zwolle NLG 18,- per last rogge of zaad, Harlingen NLG 18.- per last hout. Te Koningsbergen is vraag naar onbevrachte schepen, aldaar is naar Amsterdam NLG 18,- en NLG 1,-, naar de Maas NLG 1,- meer voor zaad besteed. Londen Sh.3/- per quarter tarwe.


Datum: 23 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Naar wij vernemen vertrekt Zr.Ms. stoomschip SINDORO van het Nieuwe Diep naar Vlissingen met een transport matrozen en keert van daar weer terug. De 1e juni aanstaande zou gezegd stoomschip naar deszelfs bestemmingsplaats, West-Indië, vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 21 mei. Heden is van de werf van de heren J. & K. Smit, alhier te water gelaten het campagne barkschip, genaamd IDA ELISABETH, groot 380 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer Wm. Ruys J.Dzn te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Gouda, 21 mei. Op heden is alhier op de werf van de scheepsbouwmeester D. Borkus de kiel opgehaald van een barkschip, groot ongeveer 250 lasten, genaamd zullende worden de STAD GOUDA, voor rekening ener rederij onder directie van de heer M. den Breems Jz. Het is bestemd voor de grote vaart en zal gevoerd worden door kapt. Bruinink (opm: K.D. Breuning).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe uitmuntend is ingericht, het Nederlandse nieuw gebouwd snelzeilend campagne barkschip HENRIETTE, gevoerd door kapt. J.M. van der Veen, voerende tevens een geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer. (opm: aankondiging eerste reis)


Datum: 24 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 5 mei. Het alhier van Livorno gearriveerde Nederlandse schip (opm: brik) WILDEMAN, kapt. A.J. Driest, heeft schade aan de zeilen (opm: zie NRC 300556).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële akte in dato de15e mei 1856, is tussen Dirk Adrianus Schuurmans, Gerrit Schuurmans en Willem Lambert Schuurmans, reders en kooplieden, wonende te Rotterdam, overeengekomen om de handel in kaas, boter, zaden enz. alsmede de commissie-handel en het uitoefenen van de rederij in zeilschepen en stoomvaartuigen, zodanig als zulks door de eerstondergetekende sedert een aantal jaren is bewerkstelligd, voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten, en zulks voor de tijd van vijftien jaren en een maand, welke gerekend worden te zijn ingegaan met de 1e april 1856. Bijaldien echter een jaar vóór de expiratie van gezegde termijn deze vennootschap door een van de vennoten niet schriftelijk zal zijn opgezegd, zal dezelve primitief voor tien jaren en daarna van vijf tot vijf jaren geacht worden te zijn verlengd, tot zodanige opzegging een jaar te voren zal hebben plaats gehad. De firma van deze vennootschap zal blijven Gerrit Schuurmans & Zoon, tot de tekening waarvan alle de vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco, of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve van de firma, waartoe altijd de handtekening van alle de vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 23 mei 1856. D.A. Schuurmans, G. Schuurmans, W. Lambert Schuurmans

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De ondergetekenden, passagiers aan boord van het Nederlandse schip (opm: bark) CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, betuigen langs dezen weg bij hun arrivement te Batavia, hunnen oprechte en hartelijken dank aan dien gezagvoerder, voor de in allen opzichte beleefde en aangename behandeling gedurende de gehele reis ten hunnen opzichte betoond.
Batavia, 22 mei, G. D. A. Ampt, Lt. t/z. 1 kl.; P.P.W. Keuchenius en echtgenoot; Mej. A. van Welij; J. G. Strobel; P. J. van Starkenborg Jutting; W.M. Haaxman.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 mei. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark CORNELIA, kapt. Schagen van Leeuwen, de 11e januari vertrokken van Rotterdam, de dito dito HELENA EN ANNA, kapt. Lupcke, de 17e februari vertrokken van Rotterdam, en de dito dito DRIE VRIENDEN, kapt. C. van der Zee, de 17e februari vertrokken van Amsterdam.


Datum: 25 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit ‘s Gravenhage aan de Amsterdamsche Courant: Onlangs is gemeld, dat de luitenant ter zee 1e klas ridder Huyssen van Kattendijke in de loop van dit jaar, een voor rekening van het Japans gouvernement op een particuliere werf gebouwd wordende korvet met schroefstoomvermogen naar Japan zou overbrengen. Tot verduidelijking en ook enigszins tot verbetering van dat bericht, dient het volgende. Het vaartuig is een schroefschoener, het is zijn voltooiing nabij en zal in september naar zijn bestemming vertrekken met de luitenant ter zee 1e klas ridder W.J.C. Huyssen van Kattendijke, die in Japan gedurende twee jaren zal verblijven, en aldaar de kapitein-luitenant ter zee Pels Rijcken vervangen, die met de luitenants ter zee 2e klas Eeg en 's Graauwen van de SOEMBING en GEDEH indertijd aldaar zijn achtergebleven en een commissie uitmaken op aanzoek van het Japanse gouvernement, tot instructie in zaken de marine betreffende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt bestaat er een plan, en zou daartoe reeds vergunning zijn aangevraagd, om bij 's Rijks marinewerf te Nieuwe Diep voor particuliere rekening een drijvend dok daar te stellen, waaraan daar zeer grote behoefte bestaat. Zolang het droge dok aan bedoeld etablissement nog niet was hersteld of daarin op een andere wijze voorzien was, zouden ook de oorlogsbodems in het te maken drijvend dok kunnen worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 24 mei. Heden vertrok van hier naar Batavia het schip (opm: bark) PIETER SCHOENMAKERS, kapt. J. Van Varelen. (opm: eerste reis)


Datum: 26 mei 1856


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B. Bakker Bz. en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 9e juni 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: Een extra ordinair welbezeild gekoperd barkschip genaamd STRAAT SUNDA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. J.A. Holm; volgens meetbrief lang 27 ellen, 50 duimen, wijd 5 ellen 7 duimen, hol 3 ellen 70 duimen, en alzo gemeten op 229 tonnen of 121 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co.


Datum: 28 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. De heren C.A. von Hemert, c.s, allen te Amsterdam, hebben met het oog op de behoeften van het steeds toenemend handelsverkeer met alle naburige natiën, en ter verbetering van het vervoer van passagiers maar vooral van goederen van Amsterdam naar andere grote koopsteden en zeehavens, het plan gevormd een maatschappij op te richten met een kapitaal van NLG 2.000.000, verdeeld in 2000 aandelen van NLG 1000 ieder, om met deze gelden stoomschepen aan te kopen of te doen aanbouwen, ten einde daarmede stoombootverbindingen aan te leggen tussen Amsterdam en al de plaatsen, met welke door het drukke en vermeerderde handelsverkeer een zodanige verbinding nuttig en wenselijk zou kunnen zijn. Zij wensen voorlopig tot stand te brengen de linien tussen Amsterdam en St. Petersburg over Gothenburg en Kopenhagen, tussen Amsterdam en Bordeaux over Le Havre, en tussen Amsterdam en Koningsbergen (opm: Kaliningrad).
Zij hebben tot heden geen naam noch aan hun onderneming, noch aan de in vaart te brengen stoomschepen gegeven, maar verzocht, dat hun worde gegund aan hun onderneming de naam van : Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, en aan het eerste door hen in de vaart te brengen stoomschip, de naam van WILLEM III te geven. Dit tweeledig bij adres aldus ontwikkeld verzoek is door Zijne Majesteit ingewilligd, mits de adressanten zich gedragen naar de bepaling, vastgesteld, zo omtrent de naamloze vennootschappen als die op de stoomvaart in het algemeen kunnen worden toepasselijk geacht.


Datum: 29 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Deal, 27 mei. Het alhier ter rede gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Teekelenburg, heeft anker en ketting verloren en is opnieuw daarvan voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 13 mei. Aangaande het schip ADÈLE, kapt. Mellen, van Savannah naar Amsterdam, wordt gemeld, dat het de 6e dezer, na zwaar lek geworden te zijn, met acht voet water in het ruim door het volk verlaten was, dat te New York was aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hechte en sterke hektjalk, de TWEE GEZUSTERS, groot 70 ton, met deszelfs goede inventaris, liggende op de Singel bij de Brouwersgracht. Dadelijk te aanvaarden. Te bevragen bij E. Kingma, ´t Wapen van Bern, Warmoesstraat, Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia en Sourabija, het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast Nederlands campagne barkschip AEGIDIA EN PAULINE, kapt. T.K. Veldman, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft te Dordrecht, en Jan Corver & Co. te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Hongkong het Nederlands snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip FLORA, kapt. A.A. van der Wijk. Adres bij de cargadoors Sandberg & Co.


Datum: 30 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. De gemeenteraad van Rotterdam heeft heden het voorstel van burgemeester en wethouders goedgekeurd tot de afstand van slikken aan de heer D. Christie, ten einde daarop een inrichting te vestigen tot herstel van stoomboten en stoomwerktuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Volgens brief van kapt. A.J. Driest, voerende het schip WILDEMAN, in dato New York 10 mei, was hij de 5e mei aldaar aangekomen na op de reis een hevige orkaan doorgestaan en daardoor zeilen, stengen, kluiverboom, ra’s, verschansingen, enz. verloren te hebben (opm: zie NRC 240556). Het schip was echter dicht gebleven. Door een stortzee was de kok over boord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Uit het verslag van de gemeente Rotterdam over 1855). Aan de drie hier aanwezige scheepstimmerwerven werd weder druk gewerkt. Op 1 januari 1855 stonden op stapel 1 schip van ca. 420 last, 2 schepen ieder van ca. 400 last, 1 schip van ca. 450 last, 1 van 330 last, en 1 van 300 last. In 1855 zijn van stapel gelopen twee schepen, als 1 van 445 gemeten last en 1 van 400 gemeten last, en op stapel gezet 1 van ca. 500 en 1 van ca. 146 last.


Datum: 31 mei 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Volgens brief in dato 17 dezer van kapt. H.J. de Boer, voerende het schip (opm: fregat) DIONYSIA CATHARINA, van Batavia herwaarts gedestineerd, met schade te Cadix binnengelopen, was de reparatie volbracht en zou hij binnen zes dagen bij gunstige gelegenheid de reis weder ondernemen. Aan boord was alles wel. (opm: zie NRC 040456)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie· De kof ALBINA, de 26e mei 1856 geveild doch opgehouden, blijft uit de hand te koop, te bevragen bij de makelaar Jan Corver.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 mei. Gisteren is hier aangekomen het Nederlands schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. G.F. Rijken, de 29e februari vertrokken van Rotterdam, en het dito dito KAAP HOORN, kapt. J.L. Dik, de 17e februari vertrokken van Rotterdam
Heden is hier aangekomen de dito bark JOAN, kapt. B. van der Tak, van Rotterdam.


Datum: 02 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 april. Scheepsvrachten. Van de schepen bij het vertrek van de vorige mail nog zonder destinatie, is het Nederlandse schip STAD ZIERIKZEE in Nederland in de gewone bevrachting van de Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen. Het Nederlandse schip LAURA EN ADÈLE wordt door de agenten naar Amsterdam beladen. Het Nederlandse schip ADMIRAAL TROMP bedong te Soerabaja NLG 95 voor suiker en NLG 90 voor tabak naar Amsterdam. Sedert arriveerden de volgende bodems, die, ofschoon vrachten aanvankelijk tot daling neigden, vrij grif emplooi vonden, waardoor vrachten thans weer iets vaster aan te nemen zijn. Nederlands schip WALVISCH bedong NLG 90 voor rijst, NLG 100 voor suiker en NLG 115 voor arak (opm: rijstbrandewijn) en lichte goederen naar Amsterdam. Nederlands schip VALPARAISO is door de Factorij in de gewone bevrachting van de Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen. Nederlands schip WHAMPOA laadt rijst à NLG 92,50 en lichte goederen à NLG 110 naar Rotterdam. Nederlands schip NEERLANDS KONING laadt rijst te Indramayoe à NLG 95 voor Rotterdam. Nederlands schip AMICITIA laadt suiker en rijst te Indramayoe à NLG 100 en thee alhier à NLG 115 naar Amsterdam. De Nederlandse schepen WELVAART en JUPITER waren reeds in Nederland voor de terugreis à NLG 105 gecharterd. Nederlands schip GESINA laadt voor charterers rekening naar China. Nederlands schip ZEEMEEUW insgelijks in Nederland bevracht, is door agenten ter bevrachting aangeboden en nog disponibel. De Nederlands schepen SARA JOHANNA en PRINS HENDRIK zijn nog zonder destinatie, de laatste moet nog op de kust lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 april. Het Nederlandse schip H. LIDUINA, kapt. Lammerse, dat te Tjilatjap (opm: Cilacap) bezig was een lading voor de Nederlandsche Handel Maatschappij naar Nederland in te nemen, heeft de 9e maart aldaar in een hevige storm zware schade bekomen. Het schip is 2 april na geëindigde reparatiën naar Schiedam gezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd, snelzeilend fregatschip VOORUIT, kapt. W.C. Kool, om half juni te zeilen, hebbende mede even geschikte inrichtingen voor passagiers en voerende tevens een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de reder H. van Rijckevorsel en bij de cargadoors W. Ruys J.Dzn, Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen. (opm: aankondiging eerste reis, zie ook NRC 280656)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia en Sourabaya het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast Nederlandse campagne-barkschip AEGIDIA EN PAULINE, kapt. T.K. Veldman, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors J.B. 't Hooft te Dordrecht en Jan Corver & Co te Amsterdam. (opm: aankondiging eerste reis)


Datum: 03 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. De Nederlandse tjalk ENGELINA MEINDERDINA, kapt. B.S. Wienke, van Newcastle met steenkolen en molensteen naar Groningen, is, volgens brief van Texel van de 1e dezer, die nacht in de Eijerlandsche Buitengronden gestrand, vol water gelopen en zal weg zijn. De opvarenden zijn gered en te Cocksdorp aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag 16 juni 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterda, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild in den jare 1850 nieuw gebouwd schoenerschip, varende onder Russische vlag, genaamd WELLAMÖ, laatst gevoerd door kapt. A. Lagerstam. Volgens Nederlandse meetbrief lang 24 el, 70 duim, wijd 5 el, 17 duim, hol 2 el, 10 duim en alzo gemeten op 63 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar en de heren Wijnne & Barends, te Groningen. (opm: gekocht door de heer Swart, van Kampen, en als DRIE GEBROEDERS onder Nederlandse vlag gekomen)


Datum: 04 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Canton (opm: Guangzhou), 13 april. De scheepsvrachten zijn flauw doch niet lager, naar Londen GBP 4,10. De NEDERLANDSCH INDIE is voor Shanghai geëxpedieerd. De BELLONA is tot $ 37.500 (opm: blokvracht) aangenomen om koelies in te nemen op de kust voor Havana; voor iedere dode op de reis $ 75 minder. De REIJERWAARD is naar Siam gezeild onder charter van $ 1750 per maand. De BROEDERTROUW en ALBLASSERWAARD zijn naar Batavia vertrokken. De PAULINE lost steenkolen en de JAN HENDRIK laadt voor San Francisco. De VROUW JOHANNA, ARGO, ZUID-HOLLAND, PROTEUS en EMILIE zijn op de kust. De ALMELO is aangenomen tot GBP 4/15 van Manilla naar Falmouth en de BEATRIX laadt tot GBP 4 à GBP 4.10 voor Engeland. Koers op Londen GBP 4/11½ à 5/1. (opm: de dollars zijn waarschijnlijk zilveren Mexicaanse dollars en geen USD)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 juni. Volgens brief van kapitein D. Lamers, voerende het schip (opm: bark) CORNELIA, in dato Singapore 20 april, was hij de 28e maart aldaar van Cardiff gearriveerd, na voortdurend zware stormen te hebben doorgestaan, waardoor de grote mast en het roer gebroken waren en hij meer andere schade bekomen had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 juni. Het Nederlandse schip ALBERTINA, kapt. Potjewijd, van Liverpool naar St. Petersburg, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is van mening om op vrijdag de 27e juni 1856, des voormiddags ten elf ure, in het logement “De Schelvisch”, aan het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, te Alkmaar, in het openbaar te verkopen: Het extra snelzeilend, bij uitstek goed onderhouden hek-tjalkschip, genaamd de JONGE LAMMERT, vroeger genaamd de JONGE KEYMPE, groot 72 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen en zeilen en verdere inventaris van scheepsbehoeften, zoals hetzelve thans ligt in het Verdronkenoord te Alkmaar en bevaren is geweest door kapt. W.A. de Vries. Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de notaris S.A. de Moraaz, te Alkmaar aan de Breestraat.

Krant:
  JB - Javabode

Van een bezoeker van het op de rede alhier liggende Nederlands clipperschip ELECTRA, kapt. H. Wigman, ontvingen wij de volgende regels ter plaatsing:
“Was mijn oplettendheid op genoemde bodem, door de in vroegere nummers van de Java Bode geplaatste aankondigingen en aanbevelingen omtrent dezelve reeds gaande gemaakt, in verwondering verkeerde zij toen ik onlangs door de welwillende beleefdheid van genoemde gezagvoerder in de gelegenheid was een bezoek op dat clipperschip af te leggen.
Wel mag men zeggen, dat het ideaal van scheepsbouwkunde in dat schip verwezenlijkt is.
Maçonnieke wijsheid heeft het plan tot dit trotse zeekasteel ontworpen en kracht en schoonheid in hetzelve verenigd.
Reeds het uiterlijke van die bodem verwekt verwondering en gevolgtrekkingen omtrent deszelfs snelheid.
De ranke kiel ligt als een vogel op het water en nauwelijks zou men haar meer dan honderd voeten lengte geven, zo net en vlug drijft zij op de baren, dan die begoocheling verdwijnt, wanneer men aan boord komt en een zeereus van 235 voeten lengte, 43 breedte en 24 diepte onder de voeten heeft.
Aan boord heerst de grootste netheid, ja élégance, met de meeste doelmatigheid verenigd, en toch zijn kracht en sterkte daardoor niet verwaarloosd. Het is licht en net, en trots verheffen zich masten en stengen in de lucht. Alles is daar als het ware anders als op gewone schepen. De beste en nieuwste uitvindingen ziet men er verenigd. Het roer wordt door een zeer eenvoudig mechaniek met twee Archimedische schroeven in beweging gebracht en kan door een kind worden bestuurd; ook het ankerspil wordt door een geheel nieuw uitgevonden kracht in werking gebracht. Een op dik blik aangebracht ventilator schept verse lucht door de ganse bodem. Nachthuis, lantarens, kajuitslampen, enz. zijn allersmaakvolst en in de aangenaamste vormen, hecht en doelmatig bewerkt. Een kolossale ijzeren ketel in het onderruim kan 35 leggers water inhouden. De kombuis is hecht, eenvoudig en zo doelmatig ingericht, dat ook bij het slechtste weder daarin kan worden gekookt. Een uitgestrekte kampagne lokt de passagiers uit, om bij goed weder een vrij uitzicht op zee en verfrissende lucht te genieten, terwijl men bij onstuimig weder onder de kajuitskap, die, met ramen van gekleurd glas voorzien, het uitzicht op zee veroorlooft, een aangenaam verblijf kan vinden.
Verrukkelijk echter is vooral de ruime en allerélégantst ingerichte kajuit. Daar vergeet men aan boord van een schip te zijn. Prachtig is zij gestoffeerd. De brede kajuitsbank is een zachte, met rood fluwelen kussens beklede divan. Het beschot is bezet met een mahoniehouten rustbank met elastieke, rood fluwelen zitting en twee dito leuningstoelen. In het midden staat een tafel van hetzelfde houtsoort met marmeren blad. De zijwanden, de deuren der hutten uitmakende, zijn gothisch met drieërlei schone houtsoorten betimmerd. Tegen het beschot, de scheiding van kajuit en long room, hangt een prachtige spiegel. De zoldering is helder wit geverfd met vergulde randen. In de ruime koekoek hangt een smaakvolle Chinese lantaren van geschilderd glas, die des nachts een treffend licht op die verschillende voorwerpen doet vallen.
Jammer dat zulk een schoon en voortreffelijk ingericht schip te huis moet varen, zonder dat talrijke passagiers gebruik maken van zijn vele gemakkelijke en schone inrichtingen, te meer jammer, daar de heer Wigman, deszelfs gezagvoerder, juist het talent bezit, (ik spreek uit ondervinding) om aan reizigers het eentonige ener zeereis te doen vergeten.
Het clipperschip ELECTRA is in Noord-Amerika gebouwd, doch door aankoop thans het eigendom ener Amsterdamse rederij.”

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 28 mei. Heden is hier aangekomen van Batavia het Nederlands-Indische schip AMSTERDAM, kapt. Mohamat Yasin, bevorens genaamd ATIATUL MOULAH.


Datum: 05 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 2 juni. Het schip (opm: kof) AURORA, kapt. P.K. de Boer, met suiker van Amsterdam komende en bestemd naar St. Petersburg, is de 28e mei bij het eiland Ösel verongelukt. Schip en lading zijn weg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 4 juni. Eergisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip genaamd BARON VAN HALL, gevoerd door kapt. K.J. Scholten, van de Wildervank, groot 184 ton en gebouwd op de werf van J. Berg te Sappemeer, en het nieuw gebouwde schoenerschip ELZINA, gevoerd door kapt. G.W. Nanninga, van de Pekela, groot 100 last en gebouwd op de werf van M. Kroeze te Hoogezand, en gisteren het nieuw gebouwde schoener-galjootschip genaamd STIENTJE RÖEMELING, gevoerd door kapt. D.H. Bruins, van Groningen, groot 110 last en gebouwd op de werf van H. Boswijk te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 30 mei. Het schip JANTINA JIKKINA, kapt. Kieft, van Dantzig naar Antwerpen, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 3 juni. Scheepsvrachten. Naar Londen of de Oostkust Sh.15/- in full per 10 quarters haver.


Datum: 06 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Directeuren van de hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, hebben in hun jongste vergadering besloten te doen uitreiken de grote zilveren medaille en loffelijk getuigschrift aan kapitein Weiland, voerende het Hamburger schoenerschip AUGUSTA KAUFMANN, voor op de 20e oktober 1855, bij stormweder en buitengewone snelvlietende stromen, krachtdadig verleende hulp en onderstand aan de equipage van het op de South Sands in de Straat Malacca op deszelfs reis van Bengalen naar Hong Kong gestrande Nederlandse fregatschip MENADO, kapt. David Dunlop jr. hier ter stede te huis behorende, met zeemans hartelijkheid te verzorgen en hen veilig te Malacca aan wal te brengen. (opm: zie o.a. NRC 171255)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Snelvaart tussen Rotterdam en Antwerpen, Slikkerveer, Kinderdijk, Nieuwe Veer, Alblasserdam, Dordrecht, Steenekamer, 's Gravendeel, Willemsdorp, Willemstad, Ooltgensplaat, Dintelsas, Steenbergsche Vliet, Zijpe, Vosmeer, Tholen, Bergen op Zoom, Bath, Lillo. Opening van de dienst met de nieuwe ijzeren stoomschepen TELEGRAAF, opzettelijk voor die vaart gebouwd, met schone kajuiten, welke smaakvol en gemakkelijk zijn ingericht, benevens een fraaie salon met piano voor dames en een ruim paviljoen, hetwelk afgehuurd kan worden. Aanleggende Rhijnspoor.
Afvaarturen – maand juni.
Van Rotterdam: maandag 16 's morgens 6.30 ure, woensdag 18 's morgens 8.30 ure, vrijdag 20 ’s morgens 9.30 ure, maandag 23 ’s morgens 11.30 ure, woensdag 25, ’s nachts van 24 op 25 ten 1 ure, vrijdag 27 ’s morgens 3.30 ure en zaterdag 30 ’s morgens 6.30 ure.
Van Antwerpen: dinsdag 17 ’s morgens 11 ure, donderdag 19 ’s middags 12 ure, zaterdag 21 ’s middags 1 ure, dinsdag 24 ’s morgens 4 ure, donderdag 26 ’s morgens 6 ure en zaterdag 28 ’s morgens 8 ure.
Dagelijkse dienst in juli. De uren van de afvaart worden in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Amsterdamsche Handelsblad, l' Indépendance Belge, le Précurseur, alsmede in de afvaartbiljetten geannonceerd. De vrachten van de passagiers en goederen zijn billijkst mogelijk gesteld. Informatiën te bekomen op franco aanvraag te Rotterdam, bij de agenten Verwey & Co, ligplaats en kantoor Bolwerk. (opm: zie NRC 150656)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 juni. Van de werf Welgelegen der heren D. & L. Alta is heden voormiddag ten 11 ure met het beste gevolg te water gelopen het schoenerschip MARIA CORNELIA, zullende gevoerd worden door kapt. A. Oltmans, en gebouwd voor rekening der heren Spekham Duivis c.s. te Koog aan de Zaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontsliep zeer zacht in de ouderdom van bijna 74 jaren, mijn waarde echtgenoot, de heer Dirk Kraijer, in leven rustend Oost-Indisch koopvaardijkapitein, oud lid van de raad dezer gemeente.
Harlingen, 2 juni 1856, W.O. Kamp, wed. D. Kraijer

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop op aannemelijke voorwaarden het hechte en uit ruime beurs gebouwde tjalkschip met inventaris, genaamd de STAD DOCKUM, gouden leeuw op het roer (dus waarschijnlijk is de roerklik bedoeld), groot 88 gemeten tonnen, oud ongeveer 12 jaren, vroeger als zetschipper bevaren door Steffen Jans Bakker. Te bevragen bij de ondergetekende te Dockum, alwaar hetzelve is liggende, of bij de cargadoors Harders & Co. te Amsterdam.
J.H. Lobry

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Roos, makelaar, zal op maandag de 16e juni 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair, welbezeild gezinkt schoener-galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de GOEDE VERWACHTING, gevoerd door kapt. A. Rarlang, volgens meetbrief lang 25 ellen 35 duimen, wijd 4 ellen 55 duimen, hol 2 ellen 82 duimen, en alzo gemeten op 145 tonnen of 76 lasten.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.


Datum: 07 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 juni. Te Vlissingen is te water gelaten het schoenerschip ACTIVE, gebouwd voor rekening van de heer B. Grooff aldaar en gevoerd zullende worden door kapt. H. Meuldijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 29 mei. Scheepsvrachten. In deze week is onder andere bedongen naar Stettin voor rogge 11 thaler en 1 thaler per 15 tschertwert, hennep 12 thaler en 1 thaler per last. Naar Amsterdam NLG 30,- en NLG 1,- voor tarwe, NLG 27,- en NLG 1,- voor zaad, de Zaan NLG 27,- en NLG 1,- voor idem, Rotterdam NLG 29,- en NLG 1,- voor hennep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden in de vroege morgen trof mij de lang gevreesde slag, daar het de Almachtige behaagde mijn dierbare echtgenoot Hendrik Hendriks Holtman, scheepsbouw- meester te dezer plaatse, in de ouderdom van ruim 40 jaren door de dood van mijn zijde weg te rukken. Drie kinderen, waarvan een hem in de Eeuwigheid voorging, werden ons in ons vijfjarig gelukkig huwelijk geschonken. De vertroosting van onze Verlosser lenigt mijn smart en verheldert mijn uitzicht op een onscheidbare vereniging.
Nieuwe Pekela, 4 juni 1856, G.H. Bouman, weduwe H.H. Holtman

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juni. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ARDJOENO, kapt. J.F.S. Rapp, de 4e fabruari vertrokken van Amsterdam, de dito dito GELDERLAND, kapt. D. Crap Hellingman, met zeven passagiers, de 18e februari vertrokken van Amsterdam, en de dito dito BROEDERTROUW, kapt. A.S.B. Hordijk, de 19e februari vertrokken van Macao.
Heden is hier aangekomen de dito dito MALEIJER, kapt. Bok, van Rotterdam.


Datum: 09 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 juni. Heden namiddag ten 5 ure kwam hier onder het lossen van saluutschoten ter rede Zr.Ms. korvet VAN SPEIJCK, commandant kapt.luit.t.zee M.F. Courier dit Dubicart, komende van Soerabaija.


Datum: 10 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 juni. Het onlangs te Dordrecht te water gelaten schip, genaamd AEGIDIA EN PAULINE, van de werf van de heren Gips & Zoon, is op 5 dezer, liggende voor gemelde scheepstimmerwerf, omvergeslagen en vol water gelopen. Waarschijnlijk was er te weinig of geen ballast in, en is het schip door het optuigen topzwaar geworden waarbij nog de hevige wind is gekomen. Gelukkig is het zonder ongelukken afgelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Pillau, 1 juni. Scheepsvrachten. In de afgelopen week zijn hier circa 60 schepen aangekomen. Bedongen: Londen Sh.23/- voor talk, Amsterdam NLG.19,- à NLG 20 voor zaad.


Datum: 11 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 juni. Gisteren is met het beste gevolg van de werf Vredenhof, op de Kadijk te Amsterdam, te water gelaten het driemast schoenerschip CATHARINA EN THERESIA, gebouwd door de scheepsbouwmeester J.L. Ceuvel, groot 170 gemeten lasten, zullende varen onder directie van de heer J. Schut en gevoerd worden door kapt. W.L. Hartman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 10 juni. Heden arriveerde alhier van Liverpool het schip EUPHRASIE, kapt. J. Amesz. (opm: het betreft hier ongetwijfeld de bark EUPHROSYNE, die te Liverpool door Amsterdamse reders was aangekocht en werd verdoopt tot NICOT, kapt. J. Amesz)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Tot opvissing van het wrak en inhebbende lading van het verbrande schip ROBERTUS HENDRIKUNS worden inschrijvingen aangenomen ten kantore van de notaris J.J. Mijnssen, tot de 12e dezer, des middags ten 12 ure.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 juni. De 8e dezer arriveerde hier de Nederlandse bark DIRK ARNOLD, kapt. Wittebol, de 17e februari vertrokken van Amsterdam, en de dito dito GERARDUS JACOBUS, kapt. Buys, van Rotterdam.
Gisteren arriveerde hier de dito dito BOMMELERWAARD, kapt. Loos, de 21e december vertrokken van Liverpool, de dito dito OOSTERGOO, kapt. Klaus, van Amsterdam, en het dito schip NIEUW HOLLAND, kapt. Tok, van Amsterdam.

Krant:
  OP - Oostpost

Te Soerabaija ligt ter rede het stoomschip SOERABAIJA (opm: eerst gevonden bericht over het nieuwe stoomschip SOERABAIJA van Cores de Vries)


Datum: 13 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op gisteren is door de directie der Rotterdamsche Stoomvaart Vereeniging en een groot aantal daartoe genodigden een proeftocht gedaan met het voor deze onderneming op het etablissement Fijenoord nieuw gebouwde ijzeren schroefstoomschip MAASSTROOM, gevoerd door kapitein J.J. Hansen, gedestineerd voor de vaart op Hamburg en Harburg. Wij kunnen met genoegen vermelden, dat deze proeftocht geheel naar wens is uitgevallen. De buitengewone hechtheid en uitstekende fraaie vorm van het schip, de alleszins doelmatige en gemakkelijke inrichtingen, ook voor passagiers en de zorg, waarmede het is afgewerkt, strekken de bouwmeesters tot eer, en getuigen tevens van de grondige zaakkennis der directie en van de gezagvoerder, die geen moeite en kosten schijnen gespaard te hebben om het bewijs te leveren, dat wij ook wat de bouw van ijzeren stoomschepen betreft, bij den vreemde niet behoeven achter te staan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een wel onderhouden Blokzijlder-Jagt met roef en ronde luiken, 14 el 208 str, (48 voet) wijd 3 el 774 str, (12 voet en 9 duim) in meting 28 ton. Te bevragen bij J.J. Croles, scheepsbouwmeester te IJlst.


Datum: 14 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 13 juni. Heden vertrok van hier naar Hamburg het stoomschip MAASSTROOM, kapt. J.J. Hansen. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 13 juni. Het te Amsterdam te huis behorende brikschip PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld, dat alhier een lading van Bahia heeft aangebracht en nu ledig op de sleephelling zou gebracht worden, had hedenmiddag circa 2½ uur het ongeluk op zijde te vallen. Door spoedig aangewende pogingen had men het spoedig weder gericht. Ongelukken grepen er, zo ver wij weten, niet verder plaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 juni. Dezer dagen (opm: 13 juni) is op de werf van de heren J. & K. Smit aan de Kinderdijk de kiel gelegd van een barkschip genaamd ANTONIA PETRONELLA, groot circa 380 lasten en bestemd voor de grote vaart, voor rekening ener Rotterdamse rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag zal in de maand juli aanstaande te Middelburg publiek worden geveild het Nederlandse fregatschip KONING WILLEM II, groot volgens meetbrief 1065 tonnen, gevoerd door kapt. W. Blaakhert, met deszelfs complete inventaris, liggende aan de Commercie-Werf aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 13 juni. Scheepsvrachten. Naar Londen of de Oostkust Sh.15/- in full per 10 quarters haver voor een schip van 80 last.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 9 juni. Scheepsvrachten. Londen Sh.15/- voor dennenbalken, Portsmouth Sh.20/- voor eikenhout.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juni. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Rotgans, van Amsterdam, en de dito dito PADANG, kapt. Swart, van Rotterdam.


Datum: 15 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 27 schepen, als:
Voor Amsterdam: DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven; JAVA’S WELVAREN, kapt. K.C. de Veer; A.R. FALCK, kapt. D. van Duivenbooden; SCHOON VERBOND, kapt. D. Doornbos Borchers; MENTOR, kapt. D.A. Zijlstra; JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosterom; PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld; ZAANSTROOM, kapt. D. Hofker; STAD LEIJDEN, kapt. C.C. Ruige; TWENTHE, kapt. A. Coopmans; ATLAS, kapt. R. Bakker Gz; MARIA VERONICA, kapt. G. Mulder; HONIGBIJ, kapt. A.M. van Marion, van Rotterdam; JUNO, kapt. W.J. Chevalier, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: DOROTHEA HENRIETTE, kapt. C.J.D. Hulshoff; NIEUW LEKKERLAND, kapt. M.B. Hoffman; DEN ELSHOUT, kapt. E.J. Bonjer; BORNEO, kapt. T.A. Jansen; MARIA ADRIANA, kapt. S. v.d. Held Szn; JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, kapt. G.H. Lodewijks.
Voor Dordrecht: BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge.
Voor Middelburg: ONDERNEMING, kapt. J.E. Verhulst; STAD TIEL, kapt. W.R. Dirks, van Tiel; MACHTILDA CORNELIA, kapt. L.E. Lundegren; JAN SCHOUTEN, kapt. J. Coening Meijer, de beide laatste van Dordrecht.
Voor Schiedam: LOURENS KOSTER, kapt. M. Koenen; RIDDERKERK, kapt. A.H. Pesant, van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Heden is alhier voor de stad gekomen het fraai gebouwde ijzeren stoomschip TELEGRAAF No.1, van den heer Fop Smit c.s, bestemd voor een geregelde stoomvaart tussen deze stad en Antwerpen, waarheen het aanstaande maandagmorgen ten half zeven de eerste reis zal aanvaarden (opm: zie NRC 060656). Het schone vaartuig trekt zeer de aandacht, het heeft een lengte van 200 voeten en gaat geladen zijnde slechts 3 voet 3 duim diep. De kajuiten zijn eenvoudig doch smaakvol en gemakkelijk ingericht. Er bevindt zich ook een afzonderlijke salon voor dames, waar o.a. een pianino is geplaatst en wijders meer pracht ten toon gespreid is.


Datum: 16 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. De nieuwe schroefstoomboot MAASSTROOM, kapt. J.J. Hansen, gepasseerde vrijdagavond van hier naar Harburg en Hamburg vertrokken heeft deze zeereis in de buitengewone korte tijd van 23 uren afgelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 juni. Het schip GRETINA, kapt. Heijen, van Norderschleuse naar Dordrecht, is alhier lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag zal in de maand juli aanstaande te Middelburg publiek worden geveild het Nederlands fregatschip KONING WILLEM II, groot volgens meetbrief 1.065 tonnen, gevoerd door kapt. W. Blaakhert, met deszelfs complete inventaris, liggende aan de Commerciewerf aldaar.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (geen datum) In de morgen van de 10e dezer, omstreeks ten 8 ure, ontdekte men aan boord van het Nederlands barkschip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder, agenten de heren G. Suermondt & Co. alhier, dat er aldaar brand ontstaan was, die weldra de ganse bodem in volle vlam zette, zodat het schip bereids tegen 12 ure gezonken was en alleen de boegspriet nog boven water stak.
Het vaartuig, dat voor Samarang zeilree was en heden, de 11e dezer, derwaarts zoude vertrokken zijn, had een lading bestaande uit NLG 80.000 specie (opm: muntgeld) 1.000 pikols tin, 1.500 picols koffie, benevens een partij steenkolen en goeniezakken, waarvan tot heden nog niets gered was. Al de goederen van de gezagvoerder, met uitzondering van een chronometer, en die van de stuurlieden, zijn verloren gegaan, terwijl het der bemanning is mogen gelukken haar eigendom te redden.
Men vermoedt, dat de brand door de goeniezakken ontstaan is en roemt zeer de hulp, welke door de heren officieren van het wachtschip, de op de rede liggende koopvaardijschepen en de heer P. de Vlugt, scheeps-inspecteur alhier, verleend is.


Datum: 17 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Aangaande de schepen DE MAAS (opm: ijzeren fregat), kapt. J.W. Verberne, 29 oktober 1855 van Saugor (opm: Saugor eiland, oostkust van India) naar Londen, en CORNELIA GESINA (opm: galjoot), kapt. H.J. Bonjer, 24 april van Pillau (opm: Baltiysk) naar Antwerpen, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra ordinair gekoperd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 38 ellen 60 duimen, wijd 7 ellen 35 duimen, hol 5 ellen 72 duimen, en alzo gemeten op 721 tonnen of 381 lasten, met al deszelfs rondhouden, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften. Te bevragen bij de makelaars H.I. Rietveld en Chr. Ament.


Datum: 18 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Aan de Amsterdamsche Courant ontlenen wij, dat als commissarissen in de geconcessioneerde Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam zullen optreden de heren staatsraad F. van Oudermeulen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, H. Croockewit, directeur van de Nederlandsche Bank; J. van Heukelom, directeur van de Nederlandsche Bank, chef van het huis Stadnitski en Van Heukelom, Mr. R.J. Schimmelpenninck, lid van de raad der stad, H. Willink, chef van het huis Simon Thomas & Willink, die met het algemeen toezicht belast, de belangen der aandeelhouders zullen vertegenwoordigen. Als directeuren zullen de heren C.A. von Hemert, chef van het huis Alstorphius & Von Hemert, W. Ramann en C. Aug. Muller, chefs van het huis Muller & Ramann en directeuren van de Amsterdam – Harburger Stoombootmaatschappij, fungeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 16 juni in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- het in 1850 nieuw gebouwd schoenerschip WELLAMÖ, kapt. A. Lagerstam. NLG 6.500, opgehouden.
- het gezinkt schoener-galjootschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. A.R. de Lang. NLG 9.000, in slag NLG 18. Koper A. Roos (opm: een makelaar voor zijn meester)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 juni. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark GENERAAL MICHIELS, kapt. P.G. Visser, de 4e maart vertrokken van Rotterdam, de dito dito EERSTELING, kapt. A.P. Armstrong, de 12e maart vertrokken van Rotterdam, en de dito dito ALDEBARAN, kapt. B.G. Meyboom, de 11e maart vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de dito dito WEST CAPELLE, kapt. M. Rooderkerk, van Hongkong.


Datum: 19 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bergen op Zoom, 17 juni. Men verneemt, dat de stoomboot AYMON-LOUISE met de vaart tussen Rotterdam en Antwerpen langs de Oosterschelde ophoudt, in afwachting dat er concessie zal zijn verleend om de dienst langs de Westerschelde en het Sloe te volbrengen, doch wij worden dubbel in het gemis daarvan vergoed, aangezien gisteren alhier voor de geregelde vaart aan het hoofd arriveerde de fraaie stoomboot TELEGRAAF No. 1, bestemd voor de dienst tussen dezelfde koopsteden. Een menigte ingezetenen hadden zich derwaarts begeven, ten einde aan hun nieuwsgierigheid over de wel ingerichte en met smaak gebouwde stoomboot te voldoen.
Ere aan de ondernemers, ere aan de bouwmeesters, de heren Fop Smit c.s. Bij de aankomst wisselden de saluutschoten elkander onophoudelijk af en nadat er enige passagiers waren afgelaten en goederen voor alhier bestemd waren gelost, stoomde de prachtige boot onder het lossen van het geschut naar Antwerpen, van waar dezelve heden namiddag ten twee ure weder is geretourneerd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick, 16 juni. Het Nederlandse schip (opm: tjalk) ZWAANTINA, kapt. G.O. Bakker, van Bo’ness naar Amsterdam, is hier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het Russische schoenerschip WELLAMÖ, in veiling de 16e dezer opgehouden, blijft uit de hand te koop. Te bevragen bij de makelaar C.A. Schröder alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Sourabaija, het snelzeilend Nederlands gekoperd barkschip JUNO, gevoerd door kapt. W.J. Chevalier, om in het begin van juli e.k. tot vertrek in het Nieuwe Diep gereed te liggen. Adres ten kantore van De Vries & Co., te Amsterdam, en Sandberg & Co., te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 9 juni. Scheepsvrachten. Hull Sh.17/- voor balken, Delfzijl NLG 18 per last hout. Te Koningsbergen waren de vrachten flauw, er zijn daar meer schepen dan goederen. Verscheiden schepen zijn in ballast verzeild. Bedongen werd naar de Oostkust van Engeland, uitgenomen Londen, Sh.16/- voor raapkoeken, Sh.35/- per ton vlas, naar Amsterdam en de Zaan NLG 19,-, de Maas NLG 20,- per last lijnzaad, Rotterdam NLG 23,- per last talk en hennep. Te Pillau zijn in de afgelopen week ongeveer 40 schepen aangekomen. Daar werd bedongen Londen Sh.15/- voor planken, Hull Sh.2/5 à Sh.2/6 voor zaad, Amsterdam NLG 19,-, de Maas NLG 20 voor zaad.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt gevraagd een somma van 5 à 7.000 gulden bodemarij op het Amerikaanse barkschip AUCKLAND, kapt. C. Nelson, met inventaris en verder toebehoren, voor een reis van Soerabaya naar China. Gegadigden gelieven hun inschrijvingen voor op op de 30e juni aanstaande te bezorgen ten kantore van de notaris Eekhout te Soerabaija, of bij de agenten, Fraser Eaton & Co.


Datum: 20 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Marine. Openbare verkoping bij inschrijving op ‘s Rijks Werf te Hellevoetsluis op vrijdag de 4e juli 1856 des middags ten 12 ure, van een voor verdere dienst afgekeurd vaartuig, gediend hebbende tot ziekenschip en zulks ter sloop, volgens de voorwaarden, ter lezing liggende ten burele van de hoofdingenieur of voorgeschreven werf. Zullende de inschrijvingsbiljetten, behoorlijk op zegel en gecachetteerd (opm: dichtgelakt), uiterlijk op bovengemelde dag en uur ter secretarie van de directie der marine te Hellevoetsluis moeten zijn ingeleverd en na die tijd geen meer worden aangenomen. Het vaartuig ligt ter bezichtiging alle werkdagen, des voormiddag 10 ure tot des namiddags 4 ure.
Hellevoetsluis, 11 juni 1856
De directeur en commandant der marine, F.W. Freudenberg

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop: een halfsleten Snik, groot 10 ton, bij E.H. van der Zee, scheepsbouwmeester te Ylst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welonderhouden Praamschuitshol, groot 54 ton, bij Sipke Zwat, scheepsbouwmeester te Grouw.


Datum: 21 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 6 juni. Het te Curaçao te huis behorende Nederlandse schoenerschip AMICITIA is op de reis van Baltimore naar Laguayra (opm: La Guaira) in zinkende staat door het volk verlaten. Het schip werd later bij Kaap Henry (opm: 36º55’ N.B. 76º00’ W.L.) drijvende gevonden en na ontlossing van een gedeelte der lading te Norfolk binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör) 16 juni. Het stoomschip AMSTERDAM, kapt. G. Wigman, bestemd naar Stettin (opm: Szczecin), is heden, na 68 uren stomens vanuit het Vlie, in goede staat aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juni. De 18e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark PRINCES CHARLOTTA, kapt. Harms, de 4e maart vertrokken van Gibraltar, de dito dito BROUWERSHAVEN, kapt. G.H. Ruhaak, de 11e maart vertrokken van Rotterdam, en de dito dito HERMINE, kapt. R.K. de Weerd, de 3e februari vertrokken van Amsterdam.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik BOREAS, kapt. N.N., de 15e april vertrokken van Rio Janeiro.


Datum: 22 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 juni. Te Capelle a/d IJssel is de 21e juni op de werf van de heren Hoogendijk & Co aldaar de kiel gelegd van een brikschip genaamd MARCIANE WILHELMINA, groot ongeveer 150 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, voor rekening van de heren Schuurman en Bundten te Amsterdam, zullende gevoerd worden door kapt. P. Verschuur. (opm: op stapel staande verkocht aan een rederij onder boekhouderschap van R. van Buren & Co, en verdoopt in AGANIETA ADRIANA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 juni. Op heden, dadelijk na het vertrek der sleepboot BROUWERSHAVEN naar Lerwick, is de sleepboot NIEUWESLUIS, ter vervanging van de BROUWERSHAVEN, alhier aangekomen en gestationeerd.


Datum: 23 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 22 juni. Zr.Ms. stoomschip GEDEH, commandant kapt.luit.t.zee U.F. Valentini, is heden alhier van Batavia aangekomen. Deze bodem is de 26e februari j.l. van Batavia vertrokken, heeft 104 zeedagen gehad en zal, naar men zegt, voorlopig in dienst blijven en bestemd zijn voor de binnenlandse dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 juni. Het stoomschip KROONPRINSES LOUISE is heden van hier naar St. Petersburg vertrokken (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Amsterdam,
maatschappelijk kapitaal NLG 2.000.000, verdeeld in 2000 aandelen van NLG 1000 ieder, welke ook kunnen worden verdeeld in aandelen van NLG 500 ieder, onder letter A. B.
Genoemd kapitaal zal worden uitgegeven in 2 series, ieder van 1000 aandelen of NLG 1.000.000.
De ondergetekenden hebben de eer kennis te geven, dat de intekening van aandelen voor de eerste serie, ten bedrage van één miljoen NLG, zal kunnen geschieden op de 25e en 26e dezer maand, voor Nederland ten kantore van: de heren Alstorphius & Von Hemert te Amsterdam en de heren Overklift & Co te ’s Gravenhage, bij wie nadere informatiën en exemplaren der statuten te bekomen zijn.
De eerste storting op de inschrijvingen zal 25 pct. bedragen en moeten geschieden binnen 14 dagen na de koninklijke goedkeuring der statuten; een tweede storting, mede van 25 pct, zal twéé maanden na de éérste plaats hebben; de volgende stortingen, waarvan geen een meer dan 25 pct. zal mogen bedragen, zullen op later door de directie te bepalen termijnen moeten geschieden; deze zullen minstens 4 weken te voren door de dagbladen moeten worden bekend gemaakt.
De tweede serie van één miljoen NLG, zal niet mogen worden uitgegeven, alvorens de aandelen der eerste ten volle zullen zijn gefourneerd.
Indien er voor meer dan één miljoen mocht worden ingeschreven, zullen de inschrijvingen voor meer dan één aandeel evenredig worden verminderd.
Amsterdam, 17 juni 1856.
F. van der Oudermeulen, H. Croockewit, Mr. R.J. Schimmelpenninck, H. Willink, C.A. von Hemert, W. Ramann, M.H. Insinger, C.A. Müller.


Datum: 24 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd brikschip, staande geheel in deszelfs inhouten (opm: spanten), groot plm. 160 gemeten lasten en gebouwd onder toezicht der Lloyd Universel.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de scheepsbouwmeesters Tinkelenberg & Zonen te Medemblik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Texel aangekomen, 21 juni, MARIA AGNES, kapt. De Bos, voor wijlen kapt. Tange.


Datum: 25 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 juni. Heden is op de werf van de heer A. Pot te Bolnes, onder Ridderkerk, de kiel gelegd van een barkschip, genaamd CORNELIS ANTHONI, groot ongeveer 340 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, zullende gevoerd worden door kapt. D.R. Kleve, voor rekening ener rederij onder directie van de de heer J.W.A. de Vletter, onder de firma van De Vletter & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 juni. Op donderdag a.s. (opm: 26 juni) zal van de werf IJhoek alhier worden te water gelaten het barkschip DRIE GEZUSTERS. (opm: zie NRC 270656)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juni. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark PER ASPERA AD ASTRA, kapt. J. Admiraal, komende van Londen.


Datum: 26 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 25 juni. Door de heren Jb. ten Cate Pzn en L. Rutgers van Rozenburg te Amsterdam zijn verspreid de voorwaarden ener tussen die stad, Bordeaux, Marseille, Genua en Livorno op te richten schroefscheepvaart-rederij, welke zal geconstitueerd zijn, zodra voor zestig aandelen á NLG 2000 ieder zal zijn deelgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij de bouwmeester (opm: Tecklenborg, Bremerhaven) van het alhier te huis behorende barkschip VAN BOSSE, is thans wederom een dergelijk schip in aanbouw, hetwelk te koop wordt aangeboden en des verkiezende in enige maanden kan afgetimmerd worden, waaromtrent men nadere inlichtingen kan bekomen bij Wambersie & Crooswijck te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd brikschip, staande geheel in deszelfs inhouten, groot pl.m. 160 gemeten lasten en gebouwd onder toezicht der Lloyd Universal (opm: Liverpool Lloyds). Nadere informatiën zijn te bekomen bij de scheepsbouwmeesters Tinkelenberg & Zonen te Medemblik.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 juni. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoener-galjootschip genaamd GEBROEDERS, gevoerd door kapt. E.H. Loodijzen, van Schiermonnikoog, groot 80 last en gebouwd op de werf van G.B. van der Werf te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 24 juni. Scheepsvrachten. Naar Londen of de Oostkust werd bedongen Sh.15/- in full per 10 quarters haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 16 juni. Scheepsvrachten. Naar Londen is bedongen GBP 16.-/- per 1000 pijpstaven.


Datum: 27 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. De boekhouder-directeur der stoomscheepvaart-rederij voor de vaart tussen Amsterdam, Zweden, Noorwegen enz. heeft bekend gemaakt dat het kapitaal voltekend en de rederij alzo geconstitueerd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam 26 juni. Heden is op de werf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel met goed gevolg te water gelaten het ijzeren fregatschip LOUISE, groot 396 lasten. Het vaartuig is gebouwd voor rekening van de heren Joh. Bletz en J.P. Dudok van Heel en zal door kapt. P. Buijs Jr gevoerd worden. Het is bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam 26 juni. Op de werf De Snoek (opm: onjuist, IJHOEK) van J.F.T.A. Abbema is mede met goed gevolg te water gelaten de bark DRIE GEZUSTERS, groot 273 lasten, voor rekening van Gebr. Nieuwenkamp. Het schip zal door kapt. G.C. Fischer gevoerd worden. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een bark, STAD ASSEN genaamd, te bouwen voor rekening van Mr. F.U.H. Reiger, te voeren door kapt. H.J. Haverbult.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikstad, 17 juni. Gisteren is op Hvaloern (opm: waarschijnlijk eilandje in de Oslofjord voor de Noorse Oost-kust) op strand gedreven en aldaar verbrijzeld een ten onderst boven drijvend Nederlands vaartuig. Op het aangedreven naambord leest men CONCORDIA. De lading bestaat uit Noorweegse balken die M.□ gemerkt zijn. Men is bezig dezelve te bergen.


Datum: 28 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 27 juni. Heden vertrok van hier naar Batavia het schip (opm: fregat) VOORUIT, kapt. W.C. Kool. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 24 juni. De Nederlandse kof AALTJE PRONK, kapt. H.H. Schuur, van Liverpool met stukgoederen naar St. Petersburg, is alhier met gebroken fokkemast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars A.C. Bredero, H.C. Rijnbende, G. Poort, G.J. van Pelt, P. Goetzee, J. Bakker, H.P. Nolet en D. van Katwijk Pz. zullen op dinsdag de 8e juli aanstaande, des namiddags ten 4 ure, in het gebouw Musis Sacrum te Schiedam verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd de STAD SCHIEDAM, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. T. Wulp, groot volgens Nederlandse meetbrief: lang 39,65 el, wijd 7,75 el, hol 5,70 en alzo gemeten op 778 ton of 411 last. Ligplaats aan de werf De Nijverheid te Schiedam. Nadere informatiën bij de cargadoors A. Prins & Comp, of bij bovengenoemde makelaars te Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden het nieuwe snelzeilende kopervaste en gekoperde barkschip PALESTINA, vanrende onder Amerikaanse vlag, metende 700 Nederlandse tonnen, kunnende pl.m. 1.000 tonnen zwaarte laden. Reflecterenden gelieven zich te adresseren aan de cargadoors Meijer & Co., Binnenkant, Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Men schrijft uit Harlingen d.d. 25 juni: Gisteren sprong één van de bouten in de ketel der stoomboot FLEVO, enige ogenblikken voor zij de reis van Amsterdam naar hier zou aanvangen. Vele passagiers werden daardoor in hun vertrek teleurgesteld. Na gedane reparatie kon echter de beurt nog die dag door haar worden waargenomen, en kwam zij ’s avonds 7 uur alhier binnen. De stoomboot WEST-FRIESLAND, die gisteren alhier mede binnenkwam, is zodanig tegen het hoofd gelopen, dat niet alleen de voorsteven, maar ook de machine gebroken werd. De stoomboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA, is bij het binnenkomen op die dag wel niet beschadigd, maar toch zodanig tegen een tjalkschip aangelopen, dat een gedeelte daarvan veel heeft geleden.
Alzo drie ongelukken in de stoombootdienst in één dag. Gelukkig dat zij alhier zo zelden voorkomen, en dan nog zonder ernstige gevolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 19 juni. Scheepsvrachten. Naar Amsterdam voor rogge NLG 27,- en NLG 1,-, naar de Zaan voor lijnzaad NLG 24,- en NLG 1,-.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juni. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark BELLATRIX, kapt. A.P. Sandberg, de 19e maart vertrokken van Amsterdam, en het dito schip MARIA ELISABETH MARGARETHA, kapt. F.C. Bauditz, de 25e maart vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen de dito bark HENDRIK JAN, kapt. Van der Meyden, van Rotterdam, en het dito schip HENRIETTE MARIA, kapt. De Boer, van Melbourne.


Datum: 29 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout, 28 juni. Van de werf van de weduwe J. Pot, alhier werd heden met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde schoenerschip TWEE VRIENDEN, groot 90 gemeten lasten, gevoerd door kapt. W. van der Valk, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Ter Bruggen & Co, te Rotterdam. Terstond daarna is een nieuwe kiel opgehaald voor een schoenerschip van gelijke grootte, genaamd zullende worden de DRIE KOLOMMEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie Voor passagiers en goederen ligt te Rotterdam in lading naar Batavia, om in de loop van de maand juli te vertrekken het nieuw gebouwde barkschip TWENTHE, gevoerd door kapt. A. Coopmans, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij de cargadoors Wm. Ruys J.Dzn. alhier, en Groll & Peters te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Datum: 30 juni 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 mei. Scheepsvrachten. Van Nederlandse bodems zijn door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht:
de ZEEMEEUW, tot NLG 105 om hier en te Padang beladen te worden en de ERASMUS voor 5000 pic. te Macasser à NLG 115 en verder opvullen te Soerabaija à NLG 100.
De SARA JOHANNA, RESIDENT VAN SON en VALPARAISO zijn voor de jaarlijkse reis naar Japan genomen, echter tot lagere vrachten dan vroeger werd betaald.
Verder zijn voor particuliere rekening bevracht de JAN VAN HOORN naar Dordrecht met rijst á NLG 92,50 en arak (opm: rijstbrandewijn) à NLG 120; ELECTRA naar Rotterdam tot NLG 90 voor rijst en NLG 120 voor arak, en te Soerabaija de CESAR naar Rotterdam, tot NLG 95 voor suiker, NLG 90 voor tabak en NLG 110 voor huiden.
Zonder bestemming zijn thans nog de Nederlandse schepen PRINS HENDRIK, PRESIDENT VERKOUTEREN en ANNA EN ELISA.


Datum: 01 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Canton, 8 mei. Vrachten onveranderd. Naar Londen laden twee schepen tot GBP 4 à 4.10/-. De ALBRECHT BEILING is naar Singapore en Batavia gezeild. De PROTEUS en NEERLANDS INDIE zijn op de kust. De VROUW JOHANNA vertrok naar Singapore en de PAULINE naar Batavia. De ZUIDHOLLAND, ADMIRAAL ZOUTMAN en ARGO zijn te Hongkong. De EMILIE is gecharterd van Manilla naar Europa tot GBP 4.10/- à GBP 5.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 juni. Volgens schrijven van kapt. Bouten, voerende het clipperschip KOSMOPOLIET, van Dordrecht, d.d. Batavia 10 mei 1856, is hij aldaar de 2e mei aangekomen hebbende de overtocht van Nederland naar Java in 76 dagen volbracht. Niemand herinnerde zich op Batavia, dat de overtocht van Nederland in korter of zelf nog in gemelde tijd gedaan is. Het schip houdt zich in allen dele perfect wel en heeft tot nog toe geen vaartuig ontmoet, dat hem bij kan blijven. Het schip had reeds een gedeelte der retourlading ingenomen, en de kapitein dacht de 18e dier maand de terugreis naar Nederland weder te aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNEGIENA, kapt. Blouw, van Memel te Kroonstad aangekomen, is wegens het ontbreken van een quarantaine-certificaat over 110 balen katoen bij de uiterste brandwacht onder observatie-quarantaine gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Pillau, 22 jnui. Scheepsvrachten. In de vorige week kwamen hier 30 schepen aan. Bevracht werd van Koningsbergen naar Amsterdam tot NLG 19,50 voor zaad, NLG 21,00 voor hennep, naar Nederland NLG 19,30 voor een schip van 107 last, Hull Sh. 2/8 en Sh.2/9 voor weit, Rotterdam NLG 22,00 voor hennep, van Pillau naar Hull of de Oostkust Sh.2/4½ voor weit.


Datum: 02 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. Volgens een telegrafisch bericht heeft het fregatschip JOHANNES ANTHONIUS, kapt. W.M. van Hees, van Rotterdam naar Batavia, met schade te Plymouth binnengelopen (opm: zie NRC 050456), heden na geëindigde reparatiën, de haven met een gunstige gelegenheid verlaten. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Moulmein, 30 april. De schepen JAPARA, kapt. Gijsberts qq, en ODELIA MARGARETHA, kapt. Hulsthof, welke van hier met een lading rijst, naar Falmouth vertrokken, zijn uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop een extra ordinair gekoperd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 39 ellen 60 duim, wijd 7 ellen 35 duim, hol 5 ellen 72 duim, en alzo gemeten op 721 tonnen of 381 lasten, met al des zelfs rondhouten, opstaand en lopend wand, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en andere scheepsbehoeften. Te bevragen bij de makelaars H.J. Rietveld en C.H.R. Ament.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juni. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark AKYAB, kapt. J.J. Klein, de 12e maart vertrokken van Rotterdam, en de dito bark NIJVERHEID, kapt. P.F. Lange, de 1e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 03 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 26 juni. Aangekomen LOUISA CHRISTINA (opm: bark), kapt. J.F. ten Harmsen, van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JOHANNA MARIA, kapt. De Jong (opm: bark, bouwjaar 1854; eigenaars H. & D. Rahusen; kapt. Jacob de Jong), van Newcastle on Tyne naar Hongkong, heeft volgens brief van Hongkong van de 9e mei, op de 27e maart op een bank in de Mendora-zee bij de Panay-eilanden gestoten, en is, na vlot geworden te zijn, in diep water gezonken, waarbij de kapitein omgekomen is. De overige equipage is, na Samboanga bereikt te hebben, door een Spaans stoomschip te Manilla aangebracht (opm: zie o.a. OP 100756).


Datum: 04 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is heden morgen met een gunstige wind van Portsmouth vertrokken het barkschip ANNA ELISABETH, gezagvoerder J.D. Suyck, hetwelk op de reis van Rotterdam naar Hongkong aldaar in averij was binnengelopen en gerepareerd heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant deelt de navolgende vergelijkende opgave der zeeschepen mede, waarvoor in de eerste zes maanden van 1855 en 1856 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt.
Eerste zes maanden 1855:
Soort
van schepen Binnen’s lands Buiten’s lands
gebouwd gebouwd Totaal
schep. lasten schep. lasten schep. lasten
Fregatten 5 1920 3 974 8 2894
Barken 15 4638 4 702 19 5340
Brikken 3 375 3 339 6 696
Schoeners 16 1292 2 97 18 1389
Galjoten 15 824 - - 15 824
Koffen 7 300 1 28 8 328
Tjalken 12 366 - - 12 366
Rinkelaars 1 17 - - 1 17
Stoomboot - - 1 81 1 81
Totaal 74 9714 14 2221 88 11935
Eerste zes maanden 1856:
Soort
van schepen Binnen’s lands Buiten’s lands
gebouwd gebouwd Totaal
schep. lasten schep. lasten schep. lasten
Fregatten 7 2755 - - 7 2755
Barken 13 4622 1 183 14 4805
Brikken 6 660 - - 6 660
Schoeners 25 2010 6 280 31 2290
Galjoten 17 1022 - - 17 1022
Koffen 16 812 2 136 18 948
Tjalken 28 917 - - 28 917
Smakken 1 48 - - 1 48
Pinken 2 22 - - 2 22
Stoomboot 2 431 4 621 6 1052
Totaal 117 13299 13 1220 130 14519


Datum: 05 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Screw-steamer for sale: tonnage O.M. 400, N.M. 340, has first class accommodation for 22 passengers. The engines are direct action, collective power 70 horses. She is classed A.1 for 12 years at Lloyd’s. Apply to the builder Alexander Deung (opm: zonder twijfel een drukfout, zal moeten zijn Alexander Denny)
Dumbarton, 18th June 1856

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- Een brik, Amerikaans clipper model, gemeten 171 ton, kan laden 260.000 kilo, gaat 12 voet diep.
- Een bark, groot 382 ton, gebouwd in 1854.
- Een bark, groot 409 ton, gebouwd in 1854.
Alle snelzeilende, gekoperde en kopervaste schepen.
Adres bij de cargadoors De Grijs & Co te Amsterdam. Brieven franco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stolpmünde (opm: Ustka), 28 juni. Heden namiddag is alhier in een noord-westerstorm gestrand de Nederlandse tjalk JACOBUS CORNELIUS, kapt. Schoon. De bemanning en een gedeelte van de inventaris zijn gered. Het schip staat op zandgrond en heeft niet veel te lijden.
Nog een andere Nederlandse tjalk, waarvan de naam nog onbekend, ligt in de branding ten anker en niet zonder gevaar (opm: TIETJE, zie volgend bericht). De kapitein heet Fischer (opm: Visser) en komt van Rostock (opm: bedoeld is, dat het schip op reis was van Rostock).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 4 juli. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoener-kofschip genaamd de JONGE GERRIET, groot 55 lasten, gevoerd door kapt. N.W. Hazewinkel, van Sappemeer, en gebouwd op de werf van Jelle Berg te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 juli. Op heden zal alhier worden doorgebracht het nieuwgebouwd schoenerschip genaamd JANTJE MEIJER, en gevoerd door kapt. D.F. de Jong, van de Wildervank, groot 130 last en gebouwd op de werf van F.U. van der Werf te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 9 juli. Er gaat in scheepsvrachten zeer weinig om. Naar Amsterdam is NLG 19,- per last lijnzaad bedongen. Van Dantzig of Riga naar Amsterdam NLG 20,- per last lijnzaad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 20 juni. Scheepsvrachten meer vast en naar de Middellandse Zee zelfs iets hoger. Ook van Galatz zijn bij meer vraag hoger prijzen bedongen, als Marseille ca. Sh.8/- per quarter, Engeland Sh.9/6 à Sh.10/6 per star.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juli. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip STAD AMSTERDAM, kapt. M. van Gijsel, de 12e maart vertrokken van Amsterdam, het dito schip CORNELIA, kapt. C. de Vries, de 25e maart vertrokken van Rotterdam, en de dito bark ALMELO, kapt. B. Auffmorth, de 21e mei vertrokken van Manilla.
Heden is hier aangekomen de dito bark HERMAN DE RUITER, kapt. P.G. Feijnt, de 18e maart vertrokken van Amsterdam.


Datum: 06 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stolpmünde (opm: Ustka), 30 juni. Het gestrande tjalkschip JACOBUS CORNELIUS, kapt. Schoon (zie ons nommer van gisteren) ligt nu het stormweer bedaard is, droog op het strand. Het schip is weinig beschadigd en zal bij stil weer afgebracht worden. De inventaris is geborgen en de steenballast is overboord geworpen.
De andere tjalk, welke is gebleken te zijn de TIETJE, kapt. Visser, van Warffum, heeft het goed afgereden en is hier gelukkig in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Volgens een particulier bericht van de kapt.-luit. ter zee M.C. van Vreeland, commandant van Zr.Ms. brik de ZEEHOND, d.d. 30 juni j.l. was hij toen liggende in de baai van Lerwick (Shetlands eilanden); alles was wel aan boord. Het plan was 1 juli weer naar zee te gaan kruisen en Edinburgh te gaan bezoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 2 juli. De schepen de HOOP, kapt. Hansens, van Amsterdam, ROBERT PEEL, kapt. Christensen, van Terschelling, en SIEKE VAN DER WEST (opm: kof), kapt. W.H. Steen, van Liverpool, allen naar Nerva bestemd, zijn bij laatstgemelde haven gestrand. (opm: zie NRC 100756)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam, gedenkt namens zijn principaal op maandag de 21e juli 1856, des avonds ten 7 uur, ten huize van de logementhouder T.P. Tiddens, te Veendam, publiek te veilen en verkopen het in het jaar 1855 nieuw uitgehaald en te Wildervank gebouwd Nederlands schoenerschip, genaamd ALBERT SCHURINGA, groot 117 tonnen, thans liggende te Dordrecht, bevaren geweest door kapitein A.J. Smit, met alle opgoederen van masten, rondhouten, zeilen, ankers, kettingen en touwen, etc, waarvan het inventaris ten huize van verkoop en ten kantoren van de notaris ter inzage zal liggen.


Datum: 07 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Per de laatste overland-mail hebben wij nog de volgende berichten ontvangen, waarvan wij de mededeling door voortdurend plaatsgebrek, tot heden hebben moeten uitstellen: In de laatste jaren – zegt een overzicht van de scheepvaart onder Nederlandse vlag in China gedurende het jaar 1855 – heeft de verspreiding van de vroeger te Canton geconcentreerde buitenlandsche handel in de vijf vrije havens van het Chinese rijk natuurlijk belangrijke vorderingen gemaakt, en wel voornamelijk tijdens de langdurige blokkade van deze stad door de opstandelingen in 1854 en 1855, door welke Canton een jaar lang van communicatie met het binnenland verstoken werd gehouden. Dien ten gevolge verloor deze plaats al wat zij nog van vroeger handelsoverwicht behouden had en verviel in dit opzicht tot de tweede rang. Shanghai, Foochow en vooral Hongkong namen intussen evenredig in belangrijkheid toe, de beide eersten door vermeerderde afvoer derwaarts van Chinese producten die vroeger hoofdzakelijk te Canton ten verkoop kwamen, als thee en zijde, de laatstgenoemde haven door grote uitbreiding van de vrachtvaart op China, welke voornamelijk haar voedsel vindt in het onophoudelijk vervoer van Chinese emigranten naar de goudlanden en van arbeiders naar de kolonien, zomede in de kusthandel, die bij transport met inlandse vaartuigen, thans niet meer genoegzaam tegen zeeroof beveiligd is. In deze uitbreiding van de scheepvaart heeft de Nederlandse vlag ruim gedeeld, zodat het getal in- en uitklaringen van Nederlandse schepen dat van vroegere jaren overtreft, ofschoon de directe handel met Nederland en zijn koloniën betrekkelijk niet aanzienlijk is geweest. Het blijkt dat men aan de doorgaans wel uitgeruste en zorgvuldig gebouwde Nederlandse schepen, voor kustvaart zowel als passagiersvervoer, een voorkeur toekent, zelfs dikwijls boven de snelzeilende Amerikaanse clipperschepen. Het lijdt dan ook geen twijfel, dat de uitslag van de Nederlandse vrachtvaart op China, evenals in 1854, ook in 1855 voordelig is geweest en zulks blijven zal, zolang de emigratie en de kusthandel de vrachten beletten zullen te dalen. De opheffing van de restrictieve bepalingen tegen de aanvoer van Chinezen te Melbourne en San Francisco zou natuurlijk van grote invloed hierop zijn. Opgaven omtrent de gewisselde artikelen met Nederland en zijn koloniën onder Nederlandse en vreemde vlaggen zijn niet met genoegzame volledigheid verkrijgbaar, om daarop een begroting van onze handel met China te baseren. De meeste invoeren van Nederland, uit scheepsprovisiën en enige manufacturen bestaande, richten zich naar Hongkong, van waar zij gedeeltelijk naar Macao, Whampoa of Canton hun weg vinden. Sommige producten van China, welke in Nederland direct op de markt komen, worden eerst na aankomst van de schepen in het Engelse Kanaal, derwaarts bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Simonsbaai – Kaap de Goede Hoop, 25 april. Het Nederlandse schip (opm: bark) AMERIKA, kapt. P.L. Zeeman, van Batavia naar Amsterdam, is hier lek binnengelopen. Het schip maakt 10 duimen water in het uur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, H.I. Rietveld, C.A. Schröder, J.J. van der Meulen en A. Roland Holst, makelaars, zullen op maandag de 28e juli 1856 des avond om zes uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Louwerse en Biesman Simons verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd ADMIRAAL DE RUYTER, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. S. Stapert – volgens meetbrief lang 36 ellen 25 duimen, wijd 6 ellen 16 duimen, hol 5 ellen 33 duimen, en alzo gemeten op 529 tonnen of 279 lasten; liggende in het Wester-Dok. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoor Lublink van Meeteren & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, Floris der Kinderen, H.I. Rietveld, C.A. Schröder, J.J. van der Meulen en A. Roland Holst, makelaars, zullen op maandag de 28e juli 1856 des avond om zes uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Louwerse en Biesman Simons verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, genaamd ZEEMANSHOOP, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. P.H. Barkey. Volgens meetbrief lang 32 ellen, 60 duimen; wijd 6 ellen, 24 duimen; hol 4 ellen, 82 duimen, en alzo gemeten op 436 tonnen of 230 lasten; liggende in het Wester-Dok. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Lublink van Meeteren & Co.


Datum: 08 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 juli. De Nederlandse kof JOHANNES HERMANUS, kapt. N.J. Visker, van Antwerpen naar St. Petersburg bestemd, is bij het uitzeilen in aanzeiling geweest met het Zweedse barkschip PETER ANDREAS. De kof bekwam daarbij een uitgestoten roer en meer andere schade, welke alhier hersteld zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De op Londen varende stoomboot STAD DORDRECHT heeft in 1855 37 reizen heen en terug gemaakt en naar Engeland overgevoerd: 1.254 stuks runderen, 1.846 stuks schapen, 9 stuks kalveren, en 7.372 zakken mosselen, terwijl de hoeveelheid stukgoederen, welke zowel uitgaande als terugkomende, vervoerd zijn, die van 1854 heeft overtroffen. De vervoer van vee met deze stoomboot naar Engeland is weder iets minder geweest dan de vorige jaren, doch dit mindere is door andere lading ruimschoots vergoed geworden, terwijl de geregelde communicatie met Keulen de retourladingen voortdurend doet toenemen. De tegenwoordige toestand van deze onderneming schijnt dus niet ongunstig te zijn en geeft uitzicht op haar blijvend bestaan.
(opm: citaat uit het verslag van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland over 1855)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 7 juli. Heden zal te Sappemeer te water worden gebracht het schoener-brikschip COMPAGNIE, gebouwd op de werf van de heer R.F. Berg aldaar, zullende worden gevoerd door kapt. G. Kuiper Hzn. onder directie van de heren Van der Wouden & Lubber te Amsterdam, groot circa 150 tonnen.


Datum: 09 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Het schip NANNY JOHANNA, kapt. G.J. Poppen, van Kolding met boekweit herwaarts gedestineerd, is volgens brief van Delfzijl van de 6e dezer, aldaar de vorige dag met zwaar broeiende lading binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, H. Salm, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, G.J. Boelen en C. Schelten Oolgaardt, makelaars, zullen op maandag de 28e juli 1856 , des avonds om zes uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd, en kopervast fregatschip genaamd BAREND WILLEM, varende onder de Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. J.W. Retgers; volgens meetbrief lang 43 ellen 60 duimen, wijd 7 ellen 44 duimen, hol 6 ellen 25 duimen, en alzo gemeten op 901 tonnen of 476 lasten; liggende in het Ooster Dok in de Pijp. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juli. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MINISTER VAN HALL, kapt. De Haas, de 14e maart vertrokken van Amsterdam, het dito schip VAN GALEN, kapt. J.R. Smit, de 25e maart vertrokken van Amsterdam, de dito bark TAGAL, kapt. J.F. Gobel, de 26e maart vertrokken van Amsterdam, de dito bark JAVA, kapt. Van Dam, de 14e april vertrokken van Amsterdam, de dito bark ZEEVAART, kapt. A. Legel, de 1e april vertrokken van Nieuwediep, de dito bark EUGENIE, kapt. E.J. Bargman, de 2e april vertrokken van Rotterdam, en de dito bark ALCOR, kapt. J.F. van Oppen, de 30e maart vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen de dito bark HENDRIKA, kapt. N.N., van Rotterdam.


Datum: 10 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P.J. de Kanter Jr, H. Boonen, D. de Jongh Wz, J. Vriesendorp en B. de Witt, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van een bevoegd beambte, op zaterdag 19 juli, des middags ten half één ure precies, ten huize van J. Zahn in het Nederlandsche Koffijhuis over het Marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling, te verkopen:
- Een extra ordinair snelzeilend, in 1854 nieuw gekoperd en kopervast barkschip, genaamd SPHYNX, varende onder Nederlandse vlag, en gevoerd door kapitein A.A. Kruisinga, volgens Nederlandse meetbrief lang 29,60 ellen, wijd 5,08 ellen, hol 3,93 ellen en alzo gemeten op 263 tonnen of 139 lasten, liggende in de Vlugthaven te Rotterdam, en breder bij de inventaris omschreven.
- Scheepsaandelen: 1/60e fregat ARY SCHEFFER, 1/100e bark JAN SCHOUTEN, 1/60e bark LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, 1/48e bark EERSTELING, en 1/60e bark TWEE JEANNE’S.
Nadere onderricht te bekomen bij bovengenoemde makelaars en de cargadoors Visser & Van der Sande, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. De nieuw gebouwde oorlogskorvet PRINSES AMALIA, sedert enige dagen uit 's Rijks dok te Vlissingen gehaald, heeft op de Schelde een proefreis gemaakt. Het aangebrachte hulp-stoomvermogen, vervaardigd bij de heer Paul van Vlissingen te Amsterdam, schijnt in allen dele goed te voldoen, doch wegens de rankheid van de bodem zelf zal waarschijnlijk een tweede huid rond het vaartuig gelegd moeten worden, tot welk einde het reeds heden op de haven van Vlissingen komt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 juli. Op 8 juli is van de werf van de scheepsbouwer J. Kater Pzn, te Monnickendam met goed gevolg te water gelaten het klipper-barkschip SPERWER, groot 160 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Craandijk en Dercksen, te Amsterdam, en gevoerd zullende worden door kapitein P.P. Huges.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In publieke veiling is gisteren te Schiedam het fregatschip DE STAD SCHIEDAM verkocht aan de heren A. Prins & Co aldaar voor de prijs van NLG 28.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 juli. Het schip (opm: brik) VICE ADMIRAAL LUCAS, kapt. J.K. de Weerd, de 23e juni van Constantinopel (opm: Istanbul) naar de Zwarte Zee vertrokken, is volgens brief van Constantinopel d.d. 24 juni, buiten de Bosphorus gestrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 1 juli. Gisteren morgen werd onze rede door een storm uit het noorden die later naar het westen uitschoot, geteisterd, zo als zich de oudste strandbewoners niet herinneren. Onder de vele schade, die aan de ter rede liggende schepen is toegebracht, vermelden wij het volgende: De Nederlandse bark HOOP, kapt. J. Hansens, welke hier ledig ter rede lag, om een lading balken in te nemen, werd van de ankers geslagen en dreef op het ook reeds drijvende Engelse schip ISABELLA, waarop dit schip genoodzaakt werd op strand te lopen. Daarna dreef de HOOP het mede alhier op lading wachtende Nederlandse kofschip SIEKE VAN DER WEST, kapt. W.H. Steen, voor de boeg en noodzaakte ook dit schip te slippen en te stranden. De HOOP had wel enig zeil gezet, doch lag te licht om te sturen, viel geheel op zijde en alleen aan het kappen van de masten had men te danken, dat het niet geheel omgeslagen is. Ook dit schip dreef op het strand.
Enige uren later (op de middag) werd het Noorweegse barkschip SIR ROBERT PEEL, welke de halve lading balken voor Nederland reeds aan boord had, van de ankers geslagen en op strand gedreven, waar het spoedig begon op te breken. Om 4 uur in de namiddag, kwam reeds het halfdek aan wal drijven en slechts aan de onverschrokken moed en het goede beleid van de loods (Ober-loodsen) Kock (opm: waarschijnlijk Ober-Lotse, d.w.z. loods 1e klas, of senior loods), mocht het gelukken de bemanning 's avonds om 9 uur behouden aan wal te brengen. Tot drie maal toe had hij, met een hemelhoge zee worstelende, vergeefse pogingen aangewend en slechts met veel moeite kon hij zijn volk bewegen een vierde proef te wagen. Aan diezelfde man heeft ook de equipage van de HOOP haar behoud te danken, want ook deze heeft hij met zijn boot uit haar hachelijke toestand gered. Tegen de avond bedaarde de wind een weinig, doch verhief zich tegen middernacht met verdubbelde kracht. De ROBERT PEEL is dientengevolge geheel uit elkander geslagen en de lading drijft aan strand. Behalve de bovengenoemde schepen zijn nog op strand gedreven de Engelse brik ACCORD en de schoener JANE en LORD LOVAT, de Noorse brik HALFDAN en Mecklenburger brik META. De bemanningen van de META, ISABELLA, JANE en LORD LOVAT, kwamen in hun eigen boten aan land; op de overige drie bodems, waaronder de SIEKE VAN DER WEST, was het volk heden middag nog aan boord. Met uitzondering van de HOOP en SIR ROBERT PEEL hebben de gestrande schepen ogenschijnlijk weinig geleden en zitten niet gevaarlijk. Het is evenwel zeer twijfelachtig of zij vlot zullen gebracht worden. ( N.B. Reeds in ons nommer van 6 dezer hebben wij u van het bovenstaande bereids kortelijks melding gemaakt.)
(opm: zie NRC 190756)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, ten verzoeke van zijn principalen, op zaterdag de 26e juli aanstaande, des avonds ten 7 ure, ten huize van de logementhouder D. Everts te Veendam, publiek te veilen en verkopen het Nederlands galjootschip, genaamd ANNECHIENA BOUWINA, in 1851 nieuw uitgehaald, groot 92 tonnen, thans liggende te Amsterdam, in der tijd bevaren door nu wijlen kapitein J.R. Knooihuizen, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, volgens inventaris, ter inzage liggende ten huize van de verkoop en ten kantore van de notaris.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men leest in de Javasche Courant d.d. 5 juli:
Op de 1e juli kwam alhier ter rede aan het Amerikaans koopvaardijschip CYNTHIA, kapt. C. Barblet aan boord hebbende de bemanning van een Engels koopvaardijschip, CHINA genaamd, gezagvoerder Aljers. De laatstgenoemde bodem, komende van Manilla, geladen met suiker en bestemd naar Londen, had, in de nacht van de 29e juni, op een rif nabij de Duizend Eilanden gestoten en was daarop gestrand. Tevergeefs poogde men het schip weder vlot te krijgen; spoedig sloeg het over zijde en zonk, waardoor de equipage 27 man sterk, zich in de noodzakelijkheid bevond, die in hopeloze toestand verkerende bodem aan deszelfs lot over te laten en te trachten zich te redden. Zij deed zulks in de voormiddag van de 30e juni in twee sloepen, die door het voorbij zeilend schip werden gezien. Met de meeste bereidwilligheid nam kapt. Barblet de schipbreukelingen over en bracht ze behouden alhier aan.
Op de 2e dezer zijn zij, volgens de Javasche Courant van heden, aan het ter rede alhier liggende wachtschip overgegeven en men vindt omtrent die bemanning nog het volgende in dat blad vermeld:
“Onder deze schipbreukelingen bevonden zich een opperstuurman, Willem Witters, een zeilmaker en drie matrozen, afkomstig van het Nederlands koopvaardijschip JOHANNA MARIA (opm: bark, bouwjaar 1854), hetwelk, luidens het verhaal van de opperstuurman, de 23e maart jl. in de Solo zee, hebbende de Withe Roquis, naar gissing, op 1½ mijl afstand op een rif gestoten en gezonken was, waarbij de gezagvoerder J. de Jong zijn dood in de golven vond (opm: zie ook NRC 310856). De opperstuurman en de bemanning bestaande uit 14 man, hadden zich in twee sloepen begeven en waren, na negen dagen, aangeland op Point Maria, eiland Mindanao, ten einde zich van water te voorzien.”
Aldaar werden zij door zeerovers van alles beroofd, als slaven naar het binnenland gevoerd en terstond aan de arbeid gezet. Weldra mocht het hun echter gelukken zich voor de waarde van 2.000 Spaanse matten uit de slavernij te zien losgekocht en Samboeangan, de hoofdplaats van Mindanao, te bereiken. Gedurende hun verblijf van zeven dagen alhier genoten zij, zowel van de gouverneur als van vele particulieren, de meeste gastvrijheid en werden zij tevens van de hoogst benodigde kledingstukken voorzien. Van Samboeangan werden zij met het Spaans oorlogsstoomschip MAGALANUS naar Manilla gevoerd, na aankomst aldaar nog elf dagen op het stoomschip verpleegd, en enigen hunner naar het hospitaal gezonden, terwijl de opperstuurman zich als tweede stuurman met de vier mindere schepelingen op de CHINA engageerden.
Naar wij nog vernemen is er, in de sociëteit “De Vereeniging”, een intekenlijst nedergelegd ten behoeve van die tweemaal schipbreuk geleden hebbende stuurman W. Witters. Reeds is door enige leden van de handelstand, scheepskapiteins en particulieren, daarop voor ruim NLG 500,- ingetekend en bij bekende zucht van Bataviasch ingezetenen, om ongelukkigen tegemoet te komen, twijfelen wij niet of de intekening, waartoe in dat gebouw steeds de gelegenheid bestaat, zal weldra hoger stijgen.


Datum: 11 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 10 juli. De directeuren en commissarissen der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij hebben bekend gemaakt, dat de inschrijvingen tot deelneming het bepaalde minimum van NLG 800.000 hebben bereikt en die maatschappij alzo geconstitueerd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 juli. Heden is alhier van Glasgow binnengekomen het stoomschip SCHIEDAM. (opm: opleveringsreis, het schip was te Renfrew bij Glasgow voor Schiedamse rekening gebouwd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, om vermoedelijk tegen medio augustus te vertrekken: de nieuw gebouwde fregatschepen DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, en IDA ELISABETH, kapt. D.C. Rietbergen, hebbende beide uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende bekwame scheepsdokters. Adres bij Wm. Ruys J.Dzn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder en P. Blom, makelaars, zullen op maandag de 28e juli 1856, des avonds om zes uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, herveilen en verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd, en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, volgens Nederlandse meetbrief lang 39 el 50 duim, wijd 7 el 29 duim, hol 6 el 16 duim en alzo gemeten op 788 ton of 416 lasten. liggende in het Oosterdok bij de Rijks Werf. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoor Hendrik Gullen.


Datum: 12 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 juli. Men heeft hier het zekere bericht ontvangen, dat de Harlinger Groenlands- vaarder DIRKJE ADAMA in het laatst der maand april in welstand gezien was bij de robbenvangst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 11 juni. Het Nederlandse schip (opm: fregat) KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jong, van Callao met een lading guano naar het Kanaal bestemd, is hier lek en met andere schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 11 juli. In scheepsvrachten gaat zo te zeggen niets om. Het laatst is gedaan naar Londen of de Oostkust Sh.14/6 in full per 10 quarters. Van St. Petersburg op hier tot NLG 32,- en 15% per last lijnzaad. Van Archangel tot NLG 40,- tot NLG 39,- per last rogge.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van dinsdag de 15e dezer zullen, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, worden verkocht 350 balen koffie, opgevist van het verbrande schip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder.
Van Slooten, Morgan & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juli. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, kapt. F. Heymeriks, de 1e april vertrokken van Amsterdam, het dito schip ST. JAN, kapt. G.G. Leon, de 14e april vertrokken van Schiedam, en het dito schip AMBARAWA, kapt. J. Buykes, van Macassar en Sydney.


Datum: 13 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Zr.Ms. stoomschip GEDEH, de 22e juni uit Oost Indië te Hellevoetsluis binnengekomen, is in de morgen van de 10e dezer buiten dienst gesteld.


Datum: 14 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 11 juli. Het Nederlandse schip (opm: brik) ZWALUW, kapt. F.G. van Wulven, van Amsterdam naar Archangel bestemd, is, volgens brief van 25 juni van daar, in het ijs verongelukt. De bemanning is gered. (opm: zie NRC 031056)

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 14 juli. Het gerucht heeft zich alhier verspreid, dan het Nederlands-Indisch schip BLORA, gezagvoerder Van der Beek, hier te huis behorende en geladen met vivres (opm: levensmiddelen) en ammunitie voor de expeditie naar de kust van Tomorie (Molukken) in de nabijheid van de baai van Tomini zou zijn verongelukt. Schip, vivres en ammunitie zijn een prooi der golven geworden. Alleen de bemanning was gered.


Datum: 15 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 11 juli. Het alhier hedenmorgen aangekomen stoomschip HARBURG, kapt. Kossow, van Amsterdam naar St. Petersburg bestemd, heeft enige schade aan de machinerie en is naar Kopenhagen vertrokken om dit te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 23 mei. De kof ORION, kapt. Huges, van Newcastle herwaarts gedestineerd, is de 14e dezer in een alhier gewoed hebbende storm totaal verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 5 julo. Het schip opm: kof) de VLIJT, kapt. B.P. Heddes, van Koningsbergen naar Antwerpen, is de 28e juni met overgeworpen lading en wegens tegenwind te Nye Hellesund binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 10 juli. Het schip AALTJE PRONK, kapt. Schuur, van Liverpool met stukgoederen naar St. Petersburg bestemd, heeft heden na geëindigde reparatie de reis voortgezet.


Datum: 16 juli 1856


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop het nieuw, goed zeilend Russisch klipper-schoenerschip ERNST, groot 50 roggelasten met volle inventaris, liggende in het Oosterdok en te bevragen bij H. Gullen, makelaar op de Geldersche Kade te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juli. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark VESTA, kapt. P.F. Rijken, de 27e maart vertrokken van Rotterdam.
Heden is hier aangekomen het dito schip ZES GEZUSTERS, kapt. J.R. de Boer, de 14e april vertrokken van Rotterdam.


Datum: 17 juli 1856


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 juli. Het schip SUPPLY, kapt. Buck, is met inzeilen bij Scheelhoek aan de grond gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Na afloop der veiling barkschip SPYNX en verdere scheepsaandelen, op zaterdag 19 juli, des namiddags half een ure, bij J. Zahn, te Dordrecht, zal nog verkocht worden: 1/64 aandeel JAN VAN HOORN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 16 juli. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwd brikschip genaamd NOORDHORN, gevoerd door kapt. H. van Leeuwen, van Noordhorn, groot 120 last, en gebouwd op de werf van de heer E.H. Meursing te Hoogezand, en heden het nieuwgebouwd schoenerschip genaamd PROFESSOR KAISER, gevoerd door kapt. H. Lever, van de Wildervank, groot 120 last en gebouwd op de werf van J. Bodewes te Sappemeer.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 16 juli. Heden vertrok van hier het Nederlands-Indisch schip JULIE, thans hernaamd HARRIET, kapt. Kenne, naar Timor-Koepang.


Datum: 18 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende negen schepen, als: Voor Rotterdam: OLIVIER VAN NOORD, kapt. F. Guijt; JOHANNA EN GEERTRUIDA, kapt. P. Flens Jz.
Voor Amsterdam: SARA JOHANNA, kapt. J.L. ten Boekel; RABENHAUPT, kapt. J.T.S. Ruhl; WILLEM BARENDSZ, kapt. C. Jaski, VRIENDENTROUW, kapt. D. Grevelink; BATAVIER, kapt. H.D. van Wijk.
Voor Middelburg: DRIE VRIENDEN, kapt. L.P. Andreson.
Voor Schiedam: MARY GODDARD, kapt. N.N.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 juli. Heden namiddag is alhier voor rekening van de heren C. Vlierboom & Zonen met het beste gevolg van de werf St. Joris te water gelaten het door de heren de Jong, Kortlandt & Anthony gebouwde campagne fregatschip EVA JOHANNA, groot 500 gemeten lasten. Dit schip, bestemd voor de grote vaart, zal gevoerd worden door kapitein S. van Bochove.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, extra op de zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HELM, kapt. A. Hoogenstraten, voerende een geëxamineerde scheepsdokter, om de 15e augustus te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen, te Rotterdam; De Coningh & Bert te Amsterdam en bij de reders Huijgens & Hardenberg te ’s Gravenhage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van Amsterdam naar Curaçao zal in het begin van de maand augustus eerstkomende vertrekken het op de zeilage nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands klipper-brikschip, genaamd SANTA ROSA, kapt. J.A. Buikes; hebbende een ruime en geschikte gelegenheid om passagiers over te voeren. Adres bij E. Windhouwer, cargadoor te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 juli. Het stoomschip SCHIEDAM is heden van hier naar Londen vertrokken. (opm: eerste commerciële reis)


Datum: 19 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hendrik Ido Ambacht, 16 juli. Heden namiddag om 4 uur werd alhier van de werf van Corn. van Duijvendijk met het beste gevolg te water gelaten het campagne clipper-barkschip TOLLENS, groot 376 gemeten lasten, gebouwd voor een rederij onder directie van de heren Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam en zullende gevoerd worden door kapitein T. van Rossem.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een barkschip, genaamd HENDRIK IDO AMBACHT, groot ca. 395 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapitein L. Bijl, voor rekening derzelfde rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 8 juli. In de toestand der 30 juni alhier gestrande schepen, waaronder de Nederlandse vaartuigen HOOP en SIEKE VAN DER WEST – men zie NRC van 10 juli – is geen verandering gekomen.Men twijfelt echter of de bovengenoemden wel afgebracht zullen kunnen worden. (opm: zie PGC 310756)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Het Nederlandse schip MARIA ANNA, kapt. Ruster (voor Duyt) (opm: kof, kapt. J.H. Rutgers, ter vervanging van J.H. Duit) van Londen naar Smirna (opm: Izmir), het welk, als vroeger gemeld, met schade te Southampton is binnengelopen, heeft de 15e juli na volbrachte reparatiën de reis voortgezet. (opm: zie NRC 200756)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 juli. De SUPPLY, kapt. Buck, is met assistentie en na het uitwerpen van enige lading vlot gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vervolg en slot van het uittreksel uit het jaarlijks verslag van de toestand der gemeente Dordrecht over het jaar 1855.
Voor de buitenlandse scheepvaart zijn uit zee hier binnengekomen 365 schepen, metende 31.540 lasten, tegen 327 schepen metende 25.862 lasten in 1854.
Van deze stad vertrokken naar zee, geheel of gedeeltelijk beladen, 114, en in ballast 248 schepen.
Van deze stad zijn naar Nederlands Oost-Indië vertrokken 3 schepen, waarvan 2 door de Nederlandsche Handelmaatschappij waren bevracht, en het andere voor particuliere rekening beladen derwaarts gezeild is.
Voorts zijn van hier vertrokken 2 schepen naar Akyab, 2 naar Noord-Amerika via Engeland, 1 naar Ceylon, 5 naar Hongkong en 1 naar Cadix.
Van elders zijn uitgezeild 15 hier te huis behorende schepen, als: 7 van Amsterdam, 3 van Rotterdam, 2 van Londen, 1 van Hamburg en 1 van Bordeaux, allen naar Java, alsmede 1 van Amsterdam via Cardiff naar Hongkong.
Van deze 14 naar Java vertrokken schepen waren 13 door de Nederlandsche Handelmaatschappij bevracht tot het afhalen van retourladingen, bestemd voor een der Nederlandse havens.
De grote schepen der hier gevestigde rederijen houden voortdurend een levendig aandeel in de vaart.
De op Londen varende stoomboot STAD DORDRECHT heeft, in 1855, 37 reizen heen en teruggemaakt, en 1.254 runderen, 1.846 schapen, 9 kalveren en 7.372 zak mosselen naar Engeland overgevoerd; de hoeveelheid stukgoederen, zowel uitgaande als terugkomende vervoerd, heeft die van 1854 overtroffen.
Het getal der aan Dordrechtse rederijen toebehorende schepen is 38, tezamen metende 13.575 last.
Van de schepen van verschillende charters, varende op Europa en andere havens, is hoezeer in 1855 vier zijn verkocht en één is verongelukt, het getal met één vermeerderd, thans bedragende 23, tezamen metende 1.774 lasten.
Op twee werven voor de aanbouw van zeeschepen heeft weder veel bedrijvigheid geheerst.
Op 1 januari 1855 stonden op iedere werf 2 barkschepen op stapel.
In de loop van 1855 zijn twee schepen op stapel gezet.
Tevens is in dat jaar tot stand gekomen een vennootschap tot oprichting ener sleephelling, welke te Papendrecht tegenover de stad zal worden daargesteld.
De handel ondervindt meer en meer het nut en de voordelen van de bestaande rijkstelegraaf.
De in 1855 hier opgerichte “Afdeeling van de Vereeniging ter bevordering van Fabrijks- en Handwerknijverheid” vond bijval bij vele handwerkslieden, fabrikanten en particulieren, zodat de Directie prijsvragen heeft kunnen inschrijven.
Op het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam, is hier ook voor de koopvaardijvaart een gewichtige inrichting tot stand gebracht, n.l. de inrichting tot het examineren van varenslieden, welke in 1856 in werking is gekomen. Tot leden der commissie daarover werden benoemd de Heren J.B. ’t Hooft, mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Florent van Wageningen, (Reders) J. van Wageningen Dzn. En Dr. J.D. Baron van Hoëvell.
De bestaande stoombootdiensten zijn met 2 vermeerderd; die tussen Rotterdam en Roermond, en die tussen Rotterdam en Antwerpen.
De veren tussen deze gemeente en Papendrecht en Zwijndrecht blijven aan het doel beantwoorden. De gezamenlijke opbrengst der ponten- en schuitenvoeren bedroeg over het afgelopen jaar NLG 7.219,43.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Na afloop der veiling barkschip SPHYNX en verdere scheepsaandelen, op zaterdag 19 juli, des namiddags half een ure, bij J. Zahn, te Drodrecht, zal nog verkocht worden: 1/128 aandeel ORION.


Datum: 20 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 juli. Door het Admiraliteitshof alhier is aan het stoomschip ERICSON GBP1000 bergloon toegekend voor het binnenslepen te Southampton van het kofschip MARIA ANNA, kapt. Duit, van Londen naar Piraeus, dat door de ERICSON de 11e februari op 49º34’ N.B. en 08º57’ W.L. zonder masten ontmoet is. Deze GBP 1000 zijn aldus verdeeld: GBP 400 aan de eigenaar, GBP 200 aan de kapitein en GBP 400 aan de equipage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Abm. van den Broecke Jz, Z. Snijder, J.J. de Kanter en P. de Bruyne zijn van mening, als last hebbende van hun meesters, op dinsdag de 22e juli 1856, des avonds ten 8 ure, in de bovenzaal van de Sociëteit de Vergenoeging, op de Markt te Middelburg, ten overstaan van de notaris P. van de Graft, publiek te verkopen het snelzeilend Nederlandse fregatschip KONING WILLEM II, onlangs nieuw gekoperd met geel metaal, bekend op de vrachtlijst der Nederlandsche Handel Maatschappij te Middelburg, gebouwd ten jare 1842, lang over het dek 45,18 el, wijd 8,74 el, hol 6,07 el, en groot 1065 tonnen of 562 lasten, hebbende een hoogte tussendeks tot de balken van 2,05 el en tussen de balken 2,26 el, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers en touwen, zeilen en verdere inventaris, hebbende voor de Nederlandsche Handel Maatschappij zes reizen gedaan, zijnde thans liggende te Middelburg in het Stadsdok.
Nadere informatie te bekomen bij bovengenoemde makelaars, zijnde bovengenoemd schip twee dagen voor en op de verkoopdag te zien, op vertoon van een permissie biljet, bij gemelde makelaars verkrijgbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen, in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht, op zaterdag 19 juli 1856:
- Het barkschip SPHYNX, gevoerd door kapt. A.A. Kruisinga; trekgeld NLG 100; in veiling NLG 10.500; in slag NLG 18.000; opgehouden.
- 1/60e Aandeel in het fregatschip ARY SCHEFFER, trekgeld NLG 10; in veiling NLG 2000, in slag afgelopen.
- 1/100e Aandeel in het barkschip JAN SCHOUTEN, trekgeld NLG 10; in veiling NLG 925, in slag afgemijnd NLG 25 daarboven.
- 1/60e Aandeel in het barkschip LOUISA KROONPRINCES VAN ZWEDEN, trekgeld NLG 10; in veiling NLG 1300, in slag afgemijnd NLG 125 daarboven.
- 1/48e Aandeel in het barkschip DE EERSTELING, trekgeld NLG 10; in veiling NLG 1650, in slag NLG 75 daarboven opgehouden.
- 1/60e Aandeel in het barkschip DE TWEE JEANNES, trekgeld NLG 10; in veiling NLG 1500, in slag afgemijnd NLG 25 daarboven.
- 1/64e Aandeel in het barkschip JAN VAN HOORN, trekgeld NLG 10; in veiling NLG 600, in slag NLG 200 daarboven; opgehouden.
- 1/128e Aandeel in het fregatschip ORION, trekgeld NLG 10; in veiling NLG 375, in slag afgemijnd NLG 25 daarboven.


Datum: 21 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 19 juli. Heden namiddag ten 3 ure werd alhier van de onlangs aangelegde werf aan de Turfkaai het eerste schip, zijnde een bark, groot 400 lasten, en genaamd STAD MIDDELBURG, met het beste gevolg te water gelaten. Het is gebouwd voor de eigenaren dier werf, de reders De Bouwmeester, Borsius en Van der Leije, en zal gevoerd worden door kapt. D.D. Ouwehand.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een schip, genaamd REGINA MARIA, voor rekening van dezelfde rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Schiedamsche Stoomboot-Vereeniging. Dienst tussen Schiedam en Londen voor passagiers, goederen en vee. Het nieuw gebouwd en wel ingericht Nederlands stoomschip SCHIEDAM, kapt. G.S. Zeeman, zal van Schiedam naar Londen vertrekken donderdag de 24e juli, ‘s morgens om 3 uur.
Nadere informatie is te bekomen ten kantore van Seeuwen en Co, cargadoors, Rotterdam en Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een sterke hektjalk, de TWEE GEZUSTERS, dadelijk geschikt te aanvaarden en gebruiken, met tuigage enz. De helft van de koopsom kan er onder blijven. Franco te bevragen bij E. Kingma, Warmoesstraat M 461.


Datum: 22 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam, H.H. Zoon, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening om als last hebbende van hunne meesters op dinsdag de 5e augustus 1856, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen: het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip, ELISE SUSANNE, laatst gevoerd door kapitein J. Kuijt, volgens meetbrief lang 35 el 20 duim, wijd 7 el 5 duim, hol 5 el 5 duim en alzo groot 557 tonnen of 294 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven, aan de Scheepstimmerwerf van de heren Gebroeders Visser, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juli. De Engelse dagbladen vermelden als een bijzonderheid, dat het Engelse clipperschip met hulpstoomvermogen, the ROYAL CHARTER, de reis van Plymouth naar Melbourne heeft afgelegd in de ongelofelijk korte tijd van 59½ dag. Aan boord van dit schip bevindt zich de Nederlandse luitenant van marine, N.H. Jansen, door ons gouvernement aangewezen, om de reis met dit schip mede te maken, ten einde ten aanzien van de bouw en de vaart van dat schip zijn bevindingen te vernemen. Door de vriendelijke bemoeiingen van die geachte zee-officier, zijn wij in het bezit van het extractjournaal van the ROYAL CHARTER, en daar wij ook in het bezit zijn van het extractjournaal der jongste reis van de Nederlandse zeelclipper KOSMOPOLIET, gebouwd naar een model door diezelfde zee-officier uit Amerika medegebracht, zo kunnen wij daaruit de volgende opmerkenswaardige vergelijkingen mededelen.
The ROYAL CHARTER verliet 17 februari 1856 de rede van Plymouth, de KOSMOPOLIET was dezelfde dag op de hoogte van Duins. The ROYAL CHARTER passeerde de linie tussen 5 en 6 maart. De KOSMOPOLIET tussen 7 en 8 maart. The ROYAL CHARTER was 16 maart op 35° Z.B. en 24° 57’ W.L. op de hoogte van de Kaap, de KOSMOPOLIET was de 18de op dezelfde breedte en 19° 33’ W.L.
The ROYAL CHARTER heeft gedurende deze tijd gebruik gemaakt van het schroefstoomvermogen van
17 tot 20 februari.
22 tot 23 februari.
27 februari ’s nachts.
1 tot 6 maart.
11 tot 12 maart.
Daar beide schepen een verschillende bestemming hadden, the ROYAL CHARTER naar Melbourne en de KOSMOPOLIET naar Java, zo kan verder de vergelijking niet worden doorgezet, hebbende the ROYAL CHARTER de Kaap veel zuidelijker gepasseerd. Dat onze Engelse naburen echter bij grote ondernemingsgeest ook recht slag hebben van hun zaken ophef te maken, daarvoor kan als een klein staaltje gelden, dat aan boord van de ROYAL CHARTER een drukkerij is, waarop het extractjournaal is gedrukt, ten einde allerwege spoedig verspreid te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 21 juli. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwd schoener-galjootschip MERCURIUS, gevoerd door kapt. H.L. Karsies, van Veendam, groot 86 tonnen en gebouwd op de werf van G.B. van der Werf te Veendam.


Datum: 23 juli 1856


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is van mening om op woensdag 30 juli 1856, des namiddags om zes uur, in het Koffijhuis De Romein te Scheveningen ten overstaan van J.L. Meijs, te verkopen het sedert enige jaren nieuw gebouwde Nederlandse bomschip genaamd HENDRIK GIJSBERT, gevoerd door kapt. K. Noorduin, groot volgens Nederlandse meetbrief lang 11,50 el, wijd 3,20 el en hol 1,59 el, en alzo gemeten op 26 tonnen, met deszelfs staand en lopend want, rondhout, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; alsmede een gehele kaasstelling, met ijzeren leggers, alles breder bij biljetten omschreven en zo hetzelve in liggende in de Nieuwe Haven te Rotterdam, alwaar het dagelijks tot aan het verkoopuur te bezichtigen is.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op donderdag de 28e augustus 1856 op ’s Lands werf door John Pryce & Co. ten 10 ure precies van Zr. Ms. schoenerbrik AMBON, met deszelfs inventaris, zo als hetzelve alhier te rede is liggende. De afmetingen van het schip zijn: lengte 30 Nederlandse ellen, breedte 7,70 Nederlandse ellen, diepte 3,30 Nederlandse ellen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juli. De 20e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip PRESIDENT PLATE, kapt. C.C. Hansen, de 14e april vertrokken van Rotterdam.
De 21e dezer is hier aangekomen de dito bark PAULINE, kapt. B.J. Post, van China.
Gisteren zijn hier aangekomen de dito bark HENRIETTA, kapt. …, van Amsterdam, en de dito brik JAN VAN GALEN, kapt. De Boer, van …
Heden zijn hier aangekomen het dito schip PALEMBANG, kapt. …, van Amsterdam, het dito schip VIJF GEBROEDERS, kapt. …, mede van Amsterdam, en de dito bark SIRIUS, kapt. Mulder, eveneens van Amsterdam. Heden vertrokken van hier het Nederlandse schip SARA EN JOHANNA, kapt. J.L. ten Boekel, de dito bark RESIDENT VAN SON, kapt. Kramers, en de dito driemastschoener VALPARAISO, kapt. Kok, alle drie naar Japan.


Datum: 24 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 19 juli. Het schip LIVONIA, kapt. Beeling, van Archangel herwaarts gedestineerd, is op het Juisterrif gestrand, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Laesoe, 16 juli. De schoener NIJVERHEID, van Delfzijl, welke als vroeger vermeld op Laesoe strandde, en aldaar verkocht werd, is vlot gebracht. (opm: zie NRC 170256)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 9 juli. De Nederlands West-Indische schoener SIRIUS, kapt. Van Duijn, met een lading graan en tarwe van hier naar Caracas bestemd, is bij het uitzeilen op de West-bank aan de grond geraakt en dien tengevolge lek geretourneerd. Het schip moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële akte, op de 1e juli 1856 te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Duncan Christie, fabrikant van stoomwerktuigen, en David Christie, toen particulier, beiden wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, om in de gemeente Delfshaven te stichten en te exploiteren een fabriek ter vervaardiging en herstelling van alle soorten van stoom en andere werktuigen, als ook van stoomschepen, onder de firma van: D. Christie & Zoon, welke door beiden zal worden getekend, met dien verstande echter, dat aannemingen van werken voor sommen van NLG 500 en daarboven, om voor beiden verbindend te zijn, steeds onder beider handtekening zullen moeten worden gesloten, terwijl de tekening der firma nimmer zal mogen worden gebezigd tot opneming van gelden, borgtochten, blanco kredieten of andere geldelijke verbintenissen. De vennootschap is wijders aangegaan voor de tijd van vijf jaar, te rekenen aan te vangen met de dagtekening der akte, om alzo te eindigen ultimo juni 1861, mits door de een aan de ander ten minste zes maanden, bevorens schriftelijk opgezegd zijnde, bij gebreke waarvan gerekend zal worden, deze vennootschap voor nog 1 jaar te zijn verlengd, en zo telkens van jaar tot jaar, zodat tenminste zes maanden bevorens de schriftelijke opzegging van de een of andere zijde zal zijn geschied. Wordende hiervan openbare aankondiging gedaan, ter voldoening aan artikel 23 van het wetboek van koophandel.
D. Christie, David Christie

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, zal ten verzoeke van zijn principaal publiekelijk presenteren te verkopen, en wel tegen gerede betaling een schoenergaljoot, groot 137 ton, met deszelfs complete inventaris, in dit jaar op de werf van P.S. Smith te Veendam nieuw uitgehaald en wel onder toezicht der Veritas, zodat daarbij een certificaat der 1e klasse naar genoegen kan worden geleverd, en zo als hetzelve thans met de ballast in is liggende in de Noorderhaven te Groningen. Deze verkoop zal plaats hebben ten huize van de logementhouder Everts, te Veendam, op donderdag de 31e dezer maand, des avonds te 7 uur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 juli. Volgens brief van Delfzijl van de 20e dezer, was op de Juister gestrand een bark, de naam onbekend; het volk is waarschijnlijk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. De schepen MARIA VERONICA, kapt. Mulder, en ATLAS, kapt. Bakker Gzn., beide van Rotterdam naar Batavia, waren volgens particulier bericht de 17e dezer in goede staat zeilende bij de Singels.
Het schip ANTJE EN JANSJE, kapt. Krol, was volgens brief van Caronie van de 21e juni aldaar nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 juli. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoener-galjootschip LUCIA HENDERIKA, gevoerd door kapt. K. Dekker, van Veendam, groot 85 last en gebouwd op de werf van J. Pattje te Waterhuizen; het nieuw gebouwde schoener-galjootschip CATHARINA GEERDINA, gevoerd door kapt. W.J. de Groot, van Veendam, groot 80 last en gebouwd op de werf van J. Venema te Martenshoek; het nieuwgebouwde schoenerschip FROUWINA, gevoerd door kapt. J.G. Bakker, van Veendam, groot 180 ton, en het nieuw gebouwde schoenerschip VERWISSELING, gevoerd door kapt. G.G. Boon, van Veendam, groot 160 tonnen, beide gebouwd op de werf van de heer I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 20e dezer is ter rede van Veere gearriveerd de kof ADOLF EDUARD, gezagvoerder G.T. Teensma, van Stockholm, geladen met teer, bestemd voor Middelburg.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soeranaija, 24 juli. Het verongelukken der BLORA, kapt. G. van der Beek, waarvan wij reeds vroeger melding maakten, bevestigt zich. Dit ongeluk had plaats nabij Tomori, waar het schip op de klippen geraakte. Twee-derde der lading is met behulp van de hulptroepen van de sultan gered geworden.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De schout-bij-nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië en inspecteur der Marine, brengt ter kennis, dat op een nader te bepalen dag in de maand augustus a.s. door tussenkomst van het Vendu-Departement te Batavia publiek zal worden verkocht Zr.Ms. voor de dienst afgekeurde schoenerbrik AMBON, liggende ter rede van Batavia.


Datum: 25 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Middelburg, 23 juli. Gisteren avond is alhier verkocht het in het dok liggende fregatschip KONING WILLEM II, groot 560 lasten met deszelfs complete inventaris, waarvan de heer De Boer te Rotterdam voor de som van NLG 44.000 koper is geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. Volgens brief van kapt. N.D. de Boer, voerende het schip (opm: fregat) HENRIETTA MARIA, de 10e april van Londen te Melbourne aangekomen, had hij op de reis hevige stormen doorgestaan en daardoor enige schade aan de tuigage bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Messina, 13 juli. De Nederlandse kof ELISABETH GRAVELAAR, kapt. J.L. Kok, van Barletta naar Marseille bestemd, is alhier met verstopte pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Triest, om 10 augustus stellig te vertrekken, het nieuw, extra op de zeillage gebouwd Nederlands schoenerschip TWEE VRIENDEN, kapt. W. van der Valk. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam & Smeer. (opm: eerste reis)


Datum: 26 juli 1856


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 juli. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip ALUDA, gevoerd door kapt. Jakob Dallenga, van Hoogezand, groot 120 last en gebouwd op de werf van de heer W.C. Wildervanck te Hoogezand.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip PASOEROEAN, kapt. Fulbrun, de 15e april vertrokken van Amsterdam.
Heden zijn hier aangekomen de dito bark VIJF GEBROEDERS, kapt. Teensma, van Amsterdam, de dito bark LOUIS, kapt. P.A. Hovig, van Rotterdam, de dito bark JOHANNA ALIDA, kapt. …, van Amsterdam, en de dito bark KOOPHANDEL, kapt. L. Crevecouer, van Rotterdam.


Datum: 27 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 juli. Het op het etablissement te Fijenoord gebouwde stoomsleepschip voor rekening van de heer G. Stinnes werd heden morgen met het beste gevolg aldaar te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. De 5e augustus aanstaande zal Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO buiten dienst worden gesteld.
Het transportschip MERWEDE zal binnen kort naar Oost -Indië vertrekken en derwaarts overbrengen het ijzeren stoomschip MADURA, hetwelk uiteengenomen in het transportschip geladen wordt om op Java weder ineengezet te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Vereeniging de Maas. Voor passagiers en goederen:
- Rotterdam-Marseille, en directe verbinding met Lissabon, Gibraltar, Malaga, Cette (opm: Sète), Genua en alle verdere havens van Italië en Sicilië, met de nieuw gebouwde Nederlandse schroefstoomschepen RHONE (900 tons) en ROTTERDAM (900 tons).
Het stoomschip RHONE, kapt. K.J. Klasen, vertrekt tussen 15 en 20 augustus, naar Marseille direct, en van daar via Malaga en Lissabon, circa 10 september.
Adres: Rotterdam Joh. Ooms Ez. & Co, en Boutmy & Co cargadoors.
Te Marseille: Pellissier de Chabert, en H.W. Alma, vice consul der Nederlanden.
- Rotterdam-Bristol-Cardiff: het nieuw gebouwd Nederlandse schroefstoomschip MAAS (300 tons), kapt. J. van Knapen, vertrekt van Rotterdam naar Bristol vrijdag 8 augustus, van Bristol naar Cardiff woensdag 13, en van Cardiff naar Rotterdam, zaterdag 16 augustus.
Adres: Te Rotterdam Boutmy & Co en Joh. Ooms Ezn. & Co cargadoors.
Te Bristol: Richd. Rowe en John Edwards; te Cardiff: H. Ferguson & Co, en D. Edwards.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 juli. Het schip LIVONIA, kapt. Beeling, van Archangel herwaarts gedestineerd, op het Juisterrif gestrand, is geheel verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 17 juni. Het alhier binnengelopen Nederlandse schip (opm: fregat) OUD NEDERLAND, kapt. Riepert, van Callao naar het Kanaal bestemd, is lek. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 28 juli 1856


Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 juli. Vertrokken Het Nederlands schip (opm: bark) CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Nederland via Panaroekang.


Datum: 29 juli 1856


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kaap de Goede Hoop, 25 mei. Het Nederlandse schip LOEVESTEYN, kapt. Schaap, van Adelaide naar Londen bestemd, hetwelk 18 dezer in de Tafelbaai arriveerde, is aldaar in een zware wind uit het N.O. drift geraakt, doch werd spoedig van de wal van een ander anker en ketting voorzien. De volgende dag kwam het onklaar met een brik en verloor daarbij de kluiverboom. Het is sedert nagezien en bevonden, dat het verder geen schade had bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 26 juli. Scheepsvrachten. Van Archangel op Amsterdam is hier bevracht tot NLG 41,- en NLG 42,- per roggelast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit te hand te koop een Plaizier-boot lang 5 el en 2 palm, wijd 2 el, met twee stel zeilen, alles in de beste orde. Te bevragen bij IJntje D. Wijbrands, scheepstimmerman te Hindeloopen.


Datum: 30 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 29 juli. Aangaande het schip OUD NEDERLAND, kapt. Riepert, op de reis van Callao naar het Kanaal lek te Rio de Janeiro binnengelopen - zie NRC van 27 juli - wordt volgens brief van daar in dato 17 juni, gemeld, dat het op de reis door zware stormen overvallen is geworden, waardoor zeilen en verschansingen weg en de sloepen over boord zijn geslagen en schip en tuig geleden hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder, van Hartlepool te Batavia gearriveerd, is de 10e juni ter rede van Batavia in brand geraakt en geheel afgebrand (opm: zie NRC 310856). De lading, die bereids en nog aan boord was, bestond uit 1700 picols koffij, 1000 picols tin, 30.000 ledige zakken, 80.000 gulden aan specie (opm: munten) en een partij steenkolen voor het gouvernement.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Rotterdam arriveerden:
- Schip WELTEVREDEN, kapt. H. Teerling, van Akyab (opm: Sittwe), met 8469 balen rijst. Adres: order.
- Schip GRETINA, kapt. G. Heyen, van Norderschleuse met 550 tonnen (opm: vaten) boekweit en 26 matten. Adres: Balen & Rovers, Dordrecht.
- Schip VROUW JANTINA, kapt. H.L. Mulder, van Wasa, met 1360 tonnen (opm: vaten) rogge en 250 matten. Adres: Duys & Zurhorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth 27 juli. Het Nederlandse schip (opm: schoener) JANTINA GESINA, kapt. J.J. Fijn, van Maroim (opm: Maruïm, 10º44’ Z.B. 37º04’ W.L.) naar Kopenhagen bestemd, is alhier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening om als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 12e augustus 1856, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het snelzeilend, Nederlands gekoperd en kopervast barkschip BATAVIA, laatst gevoerd door kapt. J.H. Lammerts van Bueren; volgens meetbrief lang 39 el, wijd 7 el 40 duim, hol 5 el 49 duim, en alzo groot 704 tonnen of 372 lasten, met al des zelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende aan de scheepstimmerwerf Rotterdam’s Welvaren, aan de Hooge Zeedijk te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 25 juli. Binnengekomen de TROMP EN DE RUITER, kapt. Tromp (opm: tjalk, kapt. B.J. Tromp), van Zaandam.

Krant:
  JB - Javabode

Bij Koninklijk Besluit van 21 juni 1855 is de waarde van de Spaanse mat gesteld op NLG 2,50, en die der Mexicaanse dollar op NLG 2,55. (opm: in een aantal berichten in deze en overige kronieken wordt de waarde van bepaalde transacties berekend in Mexicaanse dollars of Spaanse matten. Met dit bericht kan men idee krijgen over deze waarde)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 juli. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ABEL TASMAN, kapt. J. Hensing, de 13e april vertrokken van Rotterdam, en de dito bark STRAAT BALIE, kapt. H.J. van der Ven, de 11e april vertrokken van Amsterdam.


Datum: 31 juli 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia 9 juni. Scheepsvrachten. Gedurende deze maand is er in vrachten weinig omgegaan, doordien er slechts enkele avontuurschepen binnen kwamen. De PRESIDENT VERKOUTEREN bedong NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor rijst en NLG 90 voor tabak, hier en te Soerabaija te laden. De PRINS HENDRIK GBP 4.15 voor een lading rijst. De JEANNETTE NLG 100 voor rijst en koffij hier en te Padang te laden voor Rotterdam.
De ANNA EN ELIZE NLG 100 voor suiker, NLG 97,50 voor rijst en NLG 120 voor arak (opm: rijstbrandewijn), van hier en Samarang naar Amsterdam. Van Hollandse schepen zijn nu nog disponibel de CORNELIA en de BROEDERTROUW.
PS. Bij het afzenden van dit bericht is nog gecharterd de CORNELIA, ladende 14.000 picols voor NLG 45.000 in eens voor rijst, te Indramaijoe te laden naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Het fraaie barkschip ZALT-BOMMEL wordt gereed gemaakt ter overtocht naar de Kaap de Goede Hoop en zal, naar men verneemt, niet enkel worden ingericht voor passagiers 1e en 2e klasse, maar ook voor passagiers 3e klasse. Minvermogenden zullen derhalve in staat gesteld wezen van deze gelegenheid tot landverhuizing gebruik te maken.
Men vergete niet, dat zij in Zuid-Afrika door mannen die dezelfde taal spreken, door landgenoten, zullen worden opgenomen. Ook zullen er mensen van velerlei beroepen en ambachten, die werken willen en kunnen, niet alleen een gerede opname, maar daarenboven ruime verdiensten vinden. Veldarbeiders en dienstboden worden er zeer verlangd. (opm: zie NRC 170856)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 juli. Te Alkmaar op de werf Nicolaas Witsen zijn gisteren de kielen gelegd, als voor een brik, groot 140 gemeten lasten, genaamd WILHELMINA EN ELISE, onder boekhouderschap van de heer Tjeengs Telting, en een schoener-brik, genaamd CORNELIA ALETTA, onder de directie van de heer H.M.T. van Cleef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Hongkong, 9 juni. Sedert onze laatste berichtgeving zijn onder de Nederlandse schepen de navolgende vrachten gesloten, als BANCA (opm: fregat), kapt. J.F. Heymans voor een reis naar Havana met koelies à $ 65 per kop en ADMIRAAL ZOUTMAN (opm: fregat), kapt. J.H. Clowting, voor 10 maanden à $ 2400 per maand. De Nederlandse schepen ARGO (opm: viermast schoener), kapt. A. Weber, en EMILIE (opm: bark), kapt. P.F. Marker, van hier naar Manila vertrokken, zullen aldaar, de eerste voor Australië en de tweede voor Europa, laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Exmouth, 28 juli. Het alhier van Hartlepool gearriveerde schip ROVER is 22 dezer op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) in aanzeiling geweest met de Nederlandse bark TWENTHE, kapt. A. Coopmans, van Rotterdam naar Batavia bestemd, en heeft daarbij enige schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening te veilen, als last hebbende van hun meester op dinsdag de 5e augustus 1856, na afloop van de veiling van het barkschip ELISE SUSANNE :
- 1/24 Aandeel in het barkschip EDUARD MARIE, groot 250 lasten, gevoerd door kapitein J. van Megchelen, varende onder directie van de heer Edmond Serruys.
- 1/24 Dito, dito.
- 1/24 Dito, dito.
- 1/32 Aandeel in het barkschip ODILIA MARGARIETA, groot 331 lasten, gevoerd door kapitein C.F. Hagelhoff, varende onder directie van de heer M. Schloss.
- 1/64 Aandeel in het barkschip DINA, groot 342 lasten, gevoerd door kapitein J.L. de Haan, varende onder directie van de heren Arbon & Co.
- 1/64 Dito, dito.
- Twee aandelen in de Geldersche Stoomboot-Maatschappij, ieder à NLG 500.
Nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Batavia aangekomen: 5 juni BROEDERTROUW, van China; CORNELIA, van Singapore.
Van Batavia vertrokken: 11 mei, SUMATRA, van Hongkong naar Melbourne; 19 mei, KOSMOPOLIET, naar Dordrecht (20 dito Anjer gepasseerd)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 18 juli. Het schip de HOOP, kapt. Hansens, bij Nerva gestrand, zou, volgens bericht van daar, de 28e dezer met de inventaris verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten
Dantzig, 21 juli. Naar Londen is 19/- voor balken bedongen; Amsterdam NLG 24,- per last rogge.
Te Koningsbergen was het verkeer in de afgelopen week levendig; bedongen: Londen 35/-voor vlas en hennep, 3/- per quarter tarwe; Amsterdam NLG 19,- à NLG 20,- per last lijnzaad, NLG 22,- per last hennep; de Maas NLG 20,- à NLG 21,- per last lijnzaad. Verscheidene schepen waren in ballast naar Riga en Petersburg verzeild, waar hoge vrachten bedongen werden.
Te Pillau zijn vorige week 40 schepen aangekomen, waaronder verscheiden uit Rusland; bedongen: Londen NLG 3/- (opm: per quarter) voor tarwe, Amsterdam NLG 19,-, later NLG 20,- voor zaad, Dordrecht en de Maas NLG 570,- voor een schip van 38 last, de Maas NLG 20,- voor zaad.
Dantzig, 24 juli. Naar Amsterdam is NLG 24,- à NLG 25,- per last rogge bedongen.
Te Koningsbergen zijn in de laatste 8 dagen circa 60 schepen aangekomen; de vraag is iets toegenomen, vrachten iets hoger; Londen 3/3 per quarter tarwe; voor Holland is weinig te laden en niet meer dan NLG 19½ en NLG 1,- per last zaad naar Dordrecht te bedingen; Amsterdam NLG 19,- en NLG 1,- per idem.
Galatz, 18 juli. Naar Engeland is wat meer vraag naar ruimte, en wordt 10/6 per quarter voor grote en 11/- voor kleine schepen bedongen; Marseille 5 fr. per charge (opm: last). Er is weinig vooruitzicht op een aanzienlijke rijzing.


Datum: 01 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 31 juli. Van de werf Hollands Trouw van de heer Uitdenbogaardt is met het beste gevolg te water gelaten het barkschip CONSTANCE, gevoerd zullende worden door kapitein H.G. Borcherts, groot ca. 380 lasten, bestemd voor de grote vaart, voor rekening van de heren De Cock, Hop & van Wijngaerdt c.s, te Rotterdam, en is daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, hetwelk de naam zal voeren van RESIDENT P. VAN REES MOORREES, insgelijks voor genoemde heren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 31 juli. Heden werd van de scheepstimmerwerf van de heren J. & K. Smit alhier, met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren stoomboot STAD HEUSDEN (opm: bouwnummer 24), bestemd tot vervoer van passagiers en goederen tussen Heusden en Rotterdam ter vervanging van de thans in dat beurtveer varende stoomboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaja voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, extra op de zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip de COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. A. Hoogenstraten, voerende een geëxamineerde scheepsdokter, om de 15e augustus te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen te Rotterdam, De Coningh & Bert te Amsterdam en bij de reders Huijgens & Hardenberg te 's Gravenhage. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. Op de hoogte van Batavia heeft het stoomschip BANDA, kapt. C.C.L. Neijts, een schip in zinkende toestand voorbij gestoomd. De equipage was juist bezig om in sloepen naar de wal te roeien. Men wil, dat het de brik INDRAMAYOE zijn zou.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ter bevrachting of verkoop wordt aangeboden het in 1850 gebouwde en onlangs nieuw gekoperd snelzeilend Amerikaans fregatschip GRAY FEATHER, kapt. John A. Brown, groot circa 700 tonnen, thans liggende in het Oosterdok over de doksluis.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van Th. Breuker, cargadoor, Oude Waal bij de Kraansluis no. 16 te Amsterdam.


Datum: 02 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 augustus. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, hebben in hun jongst gehouden vergadering besloten te doen uitreiken:
De gouden medaille en loffelijk getuigschrift aan J.H. Willenbrink, gezagvoerder van het hier ter stede te huis behorende barkschip MARIA MAGDALENA, voor het op de 25e maart op zijn reis van deze stad naar New York op 38º42' N.B. en 61º09' W.L. bij zeer onstuimig weder redden van de equipage, bestaande uit zeven personen, van het ontredderde en in een zinkende staat verkerende Amerikaanse barkschip MOTTO, gevoerd door kapitein J. Door, komende van Derian en bestemd naar Boston, en na hen verscheidene dagen menslievend en met zeemans hartelijkheid in hun ellendige toestand te hebben verpleegd, daar zij in de laatste acht dagen niets dan rauwe lijnolie en dikke terpentijn hadden genuttigd, hen veilig te New York aan wal te hebben gezet.
De zilveren medaille en mede loffelijk getuigschrift aan Nicolaas Tolman Spelbrink, tweede stuurman, benevens aan Johann Ferdinand Klaatz, timmerman, en de matrozen Albert van Balkum en Willem van der Plas, gezamenlijk een geldelijke beloning, voor het bemannen der sloep, waarmede de schipbreukelingen van de MOTTO aan boord van de MARIA MAGDALENA zijn vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 28 juli. Het schip (opm: smak) IDA JASPERDINA, kapt. A.A. Postema, van Heiligenhafen naar Dordrecht, laatst van de Zoltkamp, is, volgens verklaring van de kapitein, die nacht aan het Oosteinde van Terschelling gezonken, doch het volk gered. (opm: zie ook DC 050856 en NRC 120456)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, C. Ament en P.J. van der Aa Gzn, makelaars, zullen op maandag de 11e augustus 1856, des avonds om zes uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen het kopervast barkschipshol GEZUSTERS, voorzien van een metalen huid, liggende aan de werf IJhoek, in de Groote Wittenburgerstraat; benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, masten, rondhouten, zeilen, ankers, kettingen, touwen, opstaand en lopend want, chronometer en diverse meerdere goederen, alles afkomstig en uitmakende de inventaris van bovengenoemd barkschip. Breder volgens notities en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De bekende Nederlandse snelzeilende clipper KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten, die op zijn jongste reis van Nederland naar Batavia, in 76 dagen afgelegd, bewezen heeft zelfs voor de Engelse stoomclipper the ROYAL CHARTER niet onder te doen, zal, bij behouden te huis komst, onmiddellijk weder zeilvaardig gemaakt worden, ten einde in september andermaal de reis naar Java te kunnen aanvangen.
Die van deze gelegenheid, welke in spoed met de landmail weinig maar in kosten en ongemak veel verschilt, wensen gebruik te maken voor de overtocht of verzending van goederen, worden verzocht zich in tijds aan te melden bij de heren Visser & Van der Sande te Dordrecht, Kuyper Van Dam & Smeer te Rotterdam, J. Daniels & Zoon & Arbman te Amsterdam, en Vriesendorp & Gaade te ’s Gravenhage, alwaar tekeningen van de inrichting voorhanden zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Oude Pekela is de 20e dezer van de werf van de scheepsbouwmeester H. Drenth aldaar te water gelaten het galjootschip de NOORDSTAR, groot 110 ton. Het zal worden bevaren door kapt. G.L.B. Mooi onder directie van de heer G.H. Addens te Winschoterzijl.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van woensdag 6 augustus bij Vaupel & Co. zal nog verkocht worden een afgekeurde fokkemast, lang 63 voet, en dito touwwerk, afkomstig van het Nederlandse schip ALMELO. (opm: zie NRC 030956)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 augustus. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. C. Laseur, de 15e april vertrokken van Amsterdam, en het dito schip BATO, kapt. W.F. Broeksmit, de 15e mei vertrokken van Akyab.
Heden is hier aangekomen de dito bark MARGARETHA SIMONETTA, kapt. N.N., komende van Akyab.


Datum: 03 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 2 augustus. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer J. Jonkers te Alblasserdam met het beste gevolg te water gelaten het barkschip genaamd FERDINANDINA EMMA, groot 398 gemeten lasten, zullende worden gevoerd door kapt. R.A. Tange, bestemd voor de grote vaart onder het boekhouderschap van de heer James Barge te Amsterdam. (opm: FERNANDINA EMMA, zie ook NRC 060856)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. Op de rede van Batavia ligt de klipper ELECTRA, welks bouw zeer wordt geroemd. Reeds het uiterlijke van die bodem verwekt verwondering en gevolgtrekkingen omtrent zijn snelheid. De ranke kiel ligt als een vogel op het water en nauwelijks zou men haar meer dan honderd voeten lengte geven, zo net en vlug drijft zij op de baren; dan die begoocheling verdwijnt, wanneer men aan boord komt en een zeereus van 235 voeten lengte, 43 breedte en 24 diepte onder de voeten heeft. Aan boord heerst de grootste netheid, ja élégance, met de meeste doelmatigheid verenigd, en toch zijn kracht en sterkte daardoor niet verwaarloosd. Het tuig is licht en net, en trots verheffen zich masten en stengen in de lucht. Alles is daar als het ware anders als op gewone schepen. De beste en nieuwste uitvindingen ziet men er verenigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Enige kennisgeving zo binnen als buiten de stad. Heden ontving ik het treurige bericht, dat op 1 juni te Hongkong is overleden mijn dierbare echtgenoot J.H. Clowting, gezagvoerder van het Nederlandse fregatschip ADMIRAAL ZOUTMAN, in de ouderdom van 40 jaren.
Rotterdam, 2 augustus 1856, W. Visser, Wed. J.H. Clowting


Datum: 04 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 27 juli. Vertrokken LOUISA CHRISTINA, kapt. Ten Harmsen, naar Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 augustus. Te Groningen is een brief ontvangen van de kok P. Jonkman, die is uitgezeild met een Nederlandse brik, bestemd van Londen naar New-York, en welke bij de Bahama Bank is gestrand, met landverhuizers. De brief is geschreven uit Queenstown, de 25e juni, en hoofdzakelijk van de navolgende inhoud: Voor ruim twaalf weken kregen wij zwaar weder, gevolgd door donder en bliksem, hetwelk ruim twee etmalen duurde. Ons schip werd geweldig geslingerd, zodat wij zwaar lek kregen; des nachts ten 12 ure kregen wij zware donderslag in onze grote mast, zodat hij van een spleet; en konden daar geen zeilen langer aanhouden en het schip niet langer boven houden, zodat onze kapitein besloot het schip te verlaten en de sloep uit te zetten, zonder dat de passagiers er van wisten. Voor dat wij evenwel dit hadden gedaan, hadden zij zich reeds in twee sloepen begeven, maar moesten wij, om niet te verdrinken, zoveel passagiers in zee werpen als wij konden, terwijl andere hunnen dood tegemoet zagen op het achtergelaten wrak. Van de 145 passagiers, zegt de briefschrijver moet niet een zijn terecht gekomen. Alleen de equipage, bestaande uit 12 man en de kapitein, is behouden gebleven. (opm: onbekend schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 augustus. Gisteren aanvaardde de kapitein-luitenant ter zee W.A.H. Wesselink, laatstelijk referendaris bij het ministerie van marine, het hem door Z.M. opgedragen kommandement over Zr.Ms. stoomschroefkorvet AMELIA, welk schip sedert het vertrek van de kapitein-luitenant B.G. Escher naar ’s Gravenhage, tijdelijk werd gekommandeerd door de luitenant ter zee J.G. de Man. Met de gezegde korvet werden dezer dagen proeven hier ter rede genomen, met dat gunstig gevolg, dat zij, na de alhier in het droge dok ondergane verdubbeling harer buitenhuid, bij uitnemendheid als stoom- en als zeilschip voldoet.
Naar men verneemt zal dit schip in de eerste dagen van de volgende week naar Elseneur (opm: Helsingör) vertrekken, om van daar Z. K. H. Prins Frederik naar Rusland over te voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 augustus. Te Oude Pekela is de 29e juli van de werf van de scheepsbouw- meester H. Drenth aldaar te water gelaten het galjootschip de NOORDSTAR, groot 110 ton. Het zal worden bevaren door kapt. G.L.B. Mooi onder directie van de heer G.H. Addens te Winschoterzijl.


Datum: 05 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Dalen en Lambert, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening, om op dinsdag, de 19e augustus 1856, des middags ten 12 ure, in het Locaal der Publieke Verkopingen, aan de Geldersche Kade te Rotterdam, in het openbaar te veilen en te verkopen:
- 1/300 Aandeel, in het Nederlands fregatschip, genaamd WILLEM DE EERSTE, gevoerd wordende door kapitein T.J. Niedveldt, en varende onder de directie van de Schiedamsche Scheepsreederij, in de jaren 1837 en 1838 nieuw gebouwd op de werf de Nijverheid van de heren Cornelis Gips & Zonen, te Dordrecht, groot 896 tonnen of 472 lasten, welk schip thans is zeilende naar Java en voor retour bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 1/300 Aandeel in hetzelfde schip.
- 1/250 Aandeel in het Nederlandse fregatschip genaamd PIETER CORNELISZOON HOOFT, gevoerd wordende door kapitein N. Koens, en varende onder directie van de Schiedamsche Scheepsreederij, in de jaren 1841-1843 nieuw gebouwd op de werf de Nijverheid, van de heren Cornelis Gips & Zonen te Dordrecht, groot 907 tonnen of 479 lasten. Hetzelve schip is thans op Java in lading en bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 1/64 Aandeel in het Nederlandse barkschip, genaamd JAN VAN SCHAFFELAAR, gevoerd wordende door kapitein F. van Hees, en varende onder directie van de heer H. Hartog te Rotterdam, in den jare 1855 nieuw gebouwd op de scheepstimmerwerf van de heren P. Bakhuijsen & Zoon te Capelle op d’IJssel, groot 662 tonnen of 350 lasten. Dit schip is thans zeilende van San-Francisco naar Hongkong, om daar een lading te negotiëren.
- 1/64 Aandeel in het Nederlandse barkschip, genaamd JAN VAN BRAKEL, gevoerd wordende door kapt. J.L. van Waning, en varende onder directie van de heren Pistorius & Bicker Caarten, te Rotterdam, in den jare 1850 nieuw gebouwd op de scheepstimmerwerf van de heer Pieter Bakhuijsen, te Capelle op d’IJssel, groot 488 tonnen of 258 lasten. Het gemelde schip is thans op deszelfs terugreis van Java naar Rotterdam, met een lading van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Nadere informatiën zijn inmiddels te bekomen ten kantore vande voornoemde notarissen Dalen en Lambert, aan de Zuidblaak te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip IDA JASPERDINA, kapt. Postema, van Heiligenhafen naar Dordrecht, laatst van Groningen, na vroeger te Delfzijl met schade binnen te zijn geweest, is, volgens van Ameland van 28 juli en ingevolge verklaring van de kapitein, die nacht ongeveer ten 2 ure aan het oosteinde van Terschelling gezonken; de uit vier man bestaande equipage was met de sloep te Ameland aangekomen.


Datum: 06 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 augustus. Wij voldoen gaarne aan het ons gedane verzoek om te berichten, dat na het te water laten van het barkschip FERNANDINA EMMA (opm: zie NRC 030856), gebouwd onder toezicht van de heer C. Smit, van Alblasserdam, de kiel gelegd werd voor een nieuw barkschip van dezelfde grootte, mede voor rekening van de heer James Barge te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 augustus. Het schip (opm: galjoot) ANTJE EN JANSJE, kapt. A. Krol, is, volgens brief van Suriname van de 4e juli, aldaar van Nickerie aangekomen om te repareren, hebbende boven het zink door de worm geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 5 augustus:
- Het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip ELISE SUSANNE, laatst gevoerd door kapt. J. Kuyt, groot 557 tonnen of 294 lasten: NLG 20.300: verkocht
- 3/24e Aandelen in het barkschip EDOUARD MARIE, groot 250 lasten, gevoerd door kapt. J. van Megchelen: NLG 2600, opgehouden per 1/24e.
- 2/64e Aandelen in het barkschip DINA, groot 342 lasten, gevoerd door kapt. J.L. de Haan: NLG 1400, opgehouden per 1/64e.
- 3/63e Dito, dito: NLG 2600, opgehouden per 1/64e.
Overige aandelen niet geveild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands barkschip ZUID-BEVELAND, kapt. H.C.A. Boers, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers; om ultimo augustus te vertrekken. Adres bij de cargadoors P.A. van Es & Co. (opm: eerste reis)


Datum: 07 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe uitmuntend ingericht, het nieuw gebouwde barkschip ADRIANA PETRONELLA, kapt. A.A. Brocx, om in de loop van september te vertrekken. Adres bij de cargadoors P. Varkevisser & Zonen en Ch. Cornelder & Zoon, alhier, en De Coningh & Bert, te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam, ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya, voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands fregatschip SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. L. Klein, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om in de volgende maand te vertrekken. Adres bij de cargadoors Johs. Ooms Ez & Co. (opm: eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 31 juli. Scheepsvrachten. Naar Aberdeen en Grangemouth Sh.2/9 per quarter weit, Newcastle, Hartlepool en Middlesbro Sh.2/9 per quarter weit en Sh.15/6 per load balken. Amsterdam, de Zaan en Koogerpolder NLG 25,- per last rogge of zaden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van scheepstuigage.
Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal, op maandag de 11e augustus 1856, des namiddags te 3 uur, ten huize van de logementhouder G. ter Steeg, te Delfzijl, publiek, tegen contant geld, verkopen differente zeilen, waaronder een groot gedeelte nieuw en zo goed als nieuw, nieuw en gebruikt touwwerk, bestaande in lopend touw en trossen, 4 einden ketting, 1 boot met riemen, een partijtje scheepsbeschuit en koffiebonen, en hetgeen er meerder zal worden gepresenteerd, alles geborgen van het gestrande Bremer barkschip LIVONIA, gevoerd geweest door kapt. G.A. Beling.


Datum: 08 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lezard, 1 augustus. Door kapt. L.G. Verbeek, voerende het Nederlands barkschip HENDRIKA, van Java naar Rotterdam bestemd, werd hier heden vijf man der equipage van het Amerikaanse schip VESPER geland. Deze bodem, van Liverpool naar New York bestemd, werd 15 juli in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk na zes dagen en nachten in de boten te hebben rondgezworven, door een Amerikaans schip werd opgevist. Van daar werd later het bovengenoemde gedeelte op de HENDRIKA overgenomen. (opm: zie ZZC 090658)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Malta, 26 juli. Gisteren werden alhier door het Deense schip BERNARD, kapt. Hansen, van Galatz naar Engeland gaande, aan land gezet kapt. G. Boekhout, met vrouw en kind, zomede de verdere equipage van de Nederlandse schoener ZAAIJER, van Galatz met granen naar Falmouth bestemd. Men heeft de schipbreukelingen de 14e dezer, op de hoogte van Cerigo (opm: het eiland Kithira, ca. 36º15’ N.B. 23º00’ O.L.) van het zinkende schip afgenomen, hetwelk spoedig daarna in de diepte verdween. (opm: zie ook PGC 090856)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie.Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, vertrek vóór of op 15 dezer, het nieuw gebouwde fregatschip DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, hebbende een uitmuntende inrichting voor passagiers, en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij Wm. Ruys J.Dzn. (opm: eerste reis)


Datum: 09 augustus 1856


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 8 augustus. Volgens een alhier ontvangen schrijven is het te Winschoten thuis behorende schoenerschip de ZAAIJER, kapt. G.U. Boekhoudt, in de Middellandse Zee gezonken. De equipage is door een Deense brik, kapt. Hansen, opgenomen en behouden te Malta aan land gebracht.
PGC 090856
Groningen, 8 augustus. Gisteren arriveerde alhier de nieuwgebouwde galjoot NIESSINA GEPKA, groot 137 ton, gevoerd door kapt. O.E. Pot, van Veendam, en gebouwd op de werf van H.J. Nibbelke te Veendam, en het nieuwgebouwde schoenerschip COMPAGNIE AMSTERDAM, gevperd dppr kapt. G. Kuiper Hzn, van Groningen, groot 120 last en gebouwd op de werf van L.F. Berg te Sappemeer.
PGC 090856
Groningen, 8 augustus. Met genoegen ziet men nu dagelijks de stoomboot FIVEL, tweemalen geregeld te Groningen aankomen en van daar ’s morgens te 9 uur en ’s middags omstreeks 5 uur naar Appingedam en verder naar Delfzijl vertrekken, in correspondentie met de Oost-Vriese stoomboten en de Westerspoorweg, voorzien van een doelmatige zonnetent boven de eerste kajuit, waaronder de reiziger zittend beschut is tegen de hete zonnestralen.
PGC 090856
Amsterdam, 6 augustus. Volgens brief in dato 19 juli l.l. van kapt. Ruige, voerende het schip STAD LEIJDEN, van Genua naar Batavia, was hij toen in goede staat zeilende in de Straat van Gibraltar, acht dagen reis hebbende. Aan boord was alles wel.
JB 090856
Batavia, 7 augustus. Heden zijn hier aangekomen het Nederlands schip INDIA, kapt. d’Arnaut Gerkens, met een aantal passagiers, de 20e mei vertrokken van Rotterdam, het dito ZEELAND, kapt. H.P. Hazewinkel, vroeger gevoerd door kapt. F. de Winter, met vier passagiers, de 22 mei vertrokken van Amsterdam, en de dito brik BANTAM, kapt. N.N., van Rotterdam.
NRC 120856
Kinderdijk, 10 augustus. Gisteren is van de scheepstimmerwerf van de heren Gebr. Pot in de Elshout onder Nieuw Lekkerland met het beste gevolg te water gerlaten het schoenerschip genaamd HENRIETTE, groot 105 lasten, gebouwd voor rekening van en gevoerd zullende worden door kapt. H. Clewallis.


Datum: 12 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 augustus. Heden is het schip PRINSES AMALIA, kapt. L. van Rijn van Alkemade, van hier naar Batavia vertrokken. (opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop een kopervast, nieuw gekoperd, snelzeilend Nederlands clipperschip, vijf jaren oud, en AI geclassificeerd, van goede inventaris voorzien, groot 160 gemeten tonnen. Reflecterenden worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij Van den Bey en Co. te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zaterdag (opm: 9 augustus) arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip BERENDINA, gevoerd door kapt. J.G. Bossinga, van de Wildervank, groot 136 ton, en gebouwd op de werf van H. Bieze te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 5 augustus. Met vrachten gaat het iets beter, en er komt reeds gebrek aan schepen. Betaald is 37 sh. per ton vlas naar de oostkust van Schotland; 38 sh. per ton hennep naar Leith; 3 sh. 6 d. per quarter tarwe naar Firth of Forth. Deze vrachten werden ook heden geboden, doch men wilde daartoe niet aannemen. Naar Holland blijft de verscheping zeer stil, heden werd naar Amsterdam NLG 23,- en NLG 1,- per last hennep geboden.
Pillau, 3 augustus. Om hogere vrachten te zoeken waren verscheiden schepen naar Russische en andere havens verzeild, zodat men nu hogere prijzen besteden moet. Voor zaad naar Amsterdam NLG 20,-, naar de Maas NLG 21,-, naar Antwerpen NLG 25,- à NLG 26,-, naar Brussel NLG 27,50 à NLG 28,-. Voor hennep 31 à 37 sh. naar Hull, Havre NLG 32,-. Voor tarwe naar Leith en Firth of Forth 3 sh. 3 d, naar Hull 3 sh. 4½ d.
Dantzig, 4 augustus. In het vorige jaar waren tot op deze tijd alhier 730 schepen aangekomen, in dit jaar tot op heden slechts 560, dus 170 minder. De vrachten voor hout zijn daardoor hoger; de handel in granen is tot dusver zwak. Op Middlesbro, Hartlepool is 15 sh. 6d, Gloucester 23 sh. per load balken bewilligd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Door sterfgeval uit de hand te koop: een solide scheepstimmerwerf.
Te bevragen bij S. Geerts en Zoon te Joure. (opm: zie LC 180456, 141156 en NRC 210557)


Datum: 13 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoop van schepen. Publieke verkoping in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 12 augustus: het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip BATAVIA, laatst gevoerd door kapt. J.H. Lammerts van Bueren, groot 704 tonnen of 372 lasten: NLG 22.100. opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 augustus. Het schip (opm: kof) KOOGER POLDER, kapt. K. Brouwer, van hier naar Dantzig (opm: Gdansk) vertrokken, is met schade wegens aanzeiling in het Oosterdok (opm: te Amsterdam) teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Smyrna (opm: Izmir), 2 augustus. De Nederlandse brik LOUISE ROELFINE, van hier naar Cork bestemd, is bij het uitzeilen op een bank aan de grond geraakt en heeft daar 48 uren vast gezeten. Door verandering van wind kwam het schip toen vlot en heeft de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Antwerpen van het Belgische barkschip PROGRES (5/6 A. I.I. Veritas), zijnde kopervast en laatstleden september nieuw gekoperd, groot volgens meetbrief 272 tonnen, met geheel deszelfs inventaris en gereed om lading in te nemen, zoals hetzelve is liggende in het 2e bassin. Hetzelve kan dagelijks door gegadigden bezichtigd worden. De verkoping zal publiek en zonder uitstel geschieden op woensdag 20 augustus 1856, des namiddags ten 2 ure, in de verkoopzaal op de beurs.
Lijsten van de inventaris en nadere informatiën zijn te bekomen bij de beëdigde scheepsmakelaar B. Kennedy, te Antwerpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 11e augustus in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam: het kopervast barkschipshol GEZUSTERS, voorzien van een metalen huid: NLG 10.200, in slag NLG 500. Koper J.J. van der Meulen (opm: een makelaar)


Datum: 14 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 augustus. Heden is alhier gearriveerd van Glasgow het stoomschip RHONE. (opm: eerste zeetijding van dit in Glasgow gebouwde nieuwe Nederlandse stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 14 juli. Het schip (opm: bark) CONSTANTIA EN ELISABETH, kapt. J.J.H. Stolte, van Antwerpen naar Batavia, alhier binnengelopen, heeft schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 13 augustus. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoener-galjootschip MEIKA JAKOBA, gevoerd door kapt. M.E. Huininga, van Veendam, groot 148 ton en gebouwd op de werf van H. Bieze te Veendam.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rembang, (geen datum) In de morgen van de 14e juli j.l. heeft het Nederlandse schip HENRIETTE MARIA, kapt. N.D. de Boer, op de hoogte van Dassoon ten gevolge van een zware donderbui de voor- en grote steng verloren. Dit schip was de 10e tevoren van Batavia vertrokken, bestemd naar Soerabaija. Na de schade te Dassoon hersteld te hebben, heeft het vaartuig de 18e juli de reis vervolgd.


Datum: 15 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende vijf schepen, als:
Voor Rotterdam: DELFT, kapt. L. van Geelkerken, ELISABETH, kapt. H.F. Klok.
Voor Amsterdam: HENDRIKA BARTINA, kapt. F. Meppelder, HOLLANDIA, kapt. F. Wap (van Rotterdam), en LOEVESTEYN, kapt. E.J. Bòdeker (van Rotterdam)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Drie scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij C.D. van der Werff te Dockum.


Datum: 16 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Wij vernemen van goederhand, dat de werkzaamheden aan het clipper-fregatschip METALEN KRUIS, wat de hoofdzaak aanbelangt, als geëindigd kunnen beschouwd worden, zodat het naar behoren op 26 dezer kan te water worden gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 15 augustus. Heden is van de werf van de heer C. Smit met het beste gevolg te water gelaten het barkschip EERSTELING, bestemd voor de grote vaart, groot 391 lasten, voor rekening ener rederij onder het boekhouderschap van de heren Suermondt & Wagner te Rotterdam en gevoerd zullende worden door kapt. C. Koens.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ZWERVER, kapt. D.A. Koehelis, de 6e mei vertrokken van Rotterdam, en de dito viermast schoener ARGO, kapt. N.N., van China.


Datum: 17 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. Binnen kort zal van deze stad naar de Kaap de Goede Hoop vertrekken het barkschip ZALT-BOMMEL, kapt. C.J. Juta, als passagiers overvoerende, behalve enige handwerkslieden, een 100-tal meisjes en jongens van 12 tot 17 jaren, welke zich verbonden hebben daar gedurende 5 jaren in aldaar geëtablisseerde gezinnen dienst te doen, als dienstboden of tot landelijke arbeid. (opm: zie NRC 310756)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester H. de Hoog te Delfshaven, met goed gevolg te water gelaten, het aldaar nieuw gebouwd fregatschip SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, groot 392 gemeten lasten, voor rekening van de heren C.J. Jut & Co te ’s Gravenhage, gevoerd zullende worden door de kapt. L. Klein en bestemd voor de grote vaart, waarna voor dezelfde rekening de kiel is gelegd voor een schip van dezelfde grootte (opm: WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN).
Aangenaam werden reders en genodigden daarna verrast door de mededeling van boekhouders, dat het H.M. de koningin had behaagd hare beeltenis, omgeven in een prachtige lijst, ten geschenke te zenden, met verzoek daarmede de kajuit te versieren, waaraan onmiddellijk gevolg werd gegeven, onder het gejuich van allen die vergaderd waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 16 augustus. Heden namiddag 4½ uur is van de werf de Merwede van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip JONKHEER MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, groot 320 gemeten lasten, gevoerd wordende door kapt. K.F. Lammerts, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer J. van Wageningen Dzn,alhier, bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 16 augustus. Heden namiddag om 5 ure is van de werf van de scheepsbouw- meester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip VEREENIGING, groot 170 gemeten lasten, gevoerd wordende door kapt. F.J. van Gijzel, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren A. Sandberg en P. van der Slik alhier; bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. Het schip ZEELUST, kapt. W.A. Katoen, van Harlingen naar Fredrikstad, is de 15e augustus te Harlingen lek uit zee teruggekomen. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 18 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newburgh, 14 augustus. Het alhier ter rede liggende Nederlandse schip JEZELINA (opm: kof, kapt. H.W. Veendorp), dat een lading van St. Petersburg te Aberdeen gelost heeft, is de 8e dezer in een zware storm gestrand en zal hoogstwaarschijnlijk wrak zijn. Een gedeelte van de inventaris is geborgen.


Datum: 19 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 augustus. Heden is van hier naar Batavia vertrokken het schip DOELWIJK, kapt. Swart. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 augustus. Een lichter met 880 tschetwert (opm: Russische inhoudsmaat, vooral gebruikt voor graan; 67 tschetwert = 150 hectoliter) lijnzaad, bestemd voor het Nederlandse schip ALEXANDER BRANDT, kapt. A. Ohlman, te Croonstad liggende, is volgens bericht van St. Petersburg van de 14e augustus gezonken.


Datum: 20 augustus 1856


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Er wordt voortdurend met spoed aan de reparatie van Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP gearbeid, zodat gemeld vaartuig in het najaar waarschijnlijk nog in dienst zal gesteld worden. Met Zr.Ms. transportschip de MERWEDE zullen een aantal officieren en adelborsten als passagiers naar Indië worden overgevoerd. Dat vaartuig zal op zijn vroegst eerst in de volgende maand de reis aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade, te Rotterdam, dinsdag 19 augustus:
- 1/300e Aandeel in het Nederlands fregatschip, genaamd WILLEM DE EERSTE, verkocht voor NLG 150.
- 1/300e Aandeel in hetzelfde schip, verkocht voor NLG 150.
- 1/250e Aandeel in het Nederlandse fregatschip, genaamd PIETER CORNELISZOON HOOFT, verkocht voor NLG 260.
- 1/64e Aandeel in het Nederlandse barkschip, genaamd JAN VAN SCHAFFELAAR, verkocht voor NLG 1860.
- 1/64e Aandeel in het Ned