Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1900


Datum: 01 januari 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 30 december 1899. De schoener ELISABETH van T. Bos, welke op 10 oktober 1899 drijvende op de lading te Delfzijl is binnen gesleept is heden alhier uit de hand verkocht voor sloop aan de heren De Boer & Co te Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. IJzer scheepsbouw Makkum. Ruime werf wordt aangeboden. Ook genegen samen te werken. Gegadigden vervoegen zich per franco brief onder letter W no. 60, bij de boekhandelaar A.J. Schoelier te Makkum.


Datum: 02 januari 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 december 1899. De Duitse bark CHARLOTTE EN ANNA, liggende te Stettin, groot 415 registerton, is aangekocht door kapt. N. Arkema alhier (boekhouder T. Gransbergen) en zal door hem zelf worden bevaren.


Datum: 03 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 30 december 1899. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE, van Amsterdam naar Puebla Caramiñal (opm: La Coruña), liep hier binnen met verlies van boten en andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 januari. Gedurende het jaar 1899 zijn hier binnengelopen 325 stoomschepen, inhoudende 424.578 m³ en 65 zeilschepen van 30.766 m³ inhoud. Het jaar 1898 telde 314 stoomschepen van 404.741 m³ inhoud, benevens 46 zeilvaartuigen van 25.496 m³.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 31 december 1899. Het stoomschip WILHELMINA van de Maatschappij Noord-Europa en het stoomschip SOCRATES van de Stoomvaart Maatschappij Socrates zijn verkocht aan de heren W. Stephens & Sons te Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip ZEEBURG heeft op 30 december proefgestoomd en uitstekend voldaan. De ZEEBURG is daarna opgeleverd en direct van Sunderland naar Cardiff vertrokken en heden de Lizard (opm: Cornwall) gepasseerd.


Datum: 04 januari 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 28 december 1899. De pogingen tot berging van het Nederlandse schip (opm: bark) KOOPHANDEL (opm: ex ELISABETH MARIA, ex IDA ELISABETH, rederij N. Brantjes, Purmerend) zijn voorlopig gestaakt, daar het verwachte hoog water niet is ingetreden. (opm: schip is in 1900 afgebracht en afgekeurd. Vervolgens verkocht naar buitenland. Pas na ruim een decennium in de Noordzee gezonken)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. De drie stoomschepen voor de Zuid Amerika Lijn alhier in aanbouw bij de scheepsbouwmeesters Russell & Co te Port Glasgow, zullen worden genaamd AMSTELLAND, ZAANLAND en RIJNLAND.


Datum: 05 januari 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip ELLEWOUTSDIJK is op 4 januari 1900 in aanvaring gekomen met de Duitse 3-mast schoener ELBE om 10.00 uur ‘s avonds bij Folkestone op reis van Honaine naar Rotterdam met erts.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pramen te koop. Nieuwe en halfsleten 6-tons en kleiner soort pramen, ruime keuze, voor billijke prijzen te koop bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 06 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 4 januari. Het stoomschip HISPANIA stootte bij het vertrek van hier tegen de South Pier. Het kwam met assistentie terug naar de haven en is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naamloze vennootschap Stoomvaart Maatschappij Rotterdam gevestigd te Rotterdam. Maatschappelijk kapitaal NLG 600.000,- verdeeld in 5 series van NLG 120.000 elk, waarvan de eerste serie is uitgegeven en geheel geplaatst.
Uitgifte van een 5% hypothecaire obligatielening groot NLG 135.000,-. De ondergetekenden berichten dat te hunnen kantore prospectussen verkrijgbaar zijn, betreffende de uitgifte van bovengenoemde obligaties.
Rotterdam, 5 januari 1900, Marx & Co.


Datum: 07 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Amsterdam meldt men is, dat twee schepen van de stoomvaartmaatschappij Oceaan zijn getroffen door een werkstaking onder de bootwerkers van die maatschappij. De stakers eisen een loon van 25 cent per uur, met 50% verhoging voor zondagsarbeid. Thans is het loon 22 cent per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Enkhuizen wordt ons het volgende gemeld. Een van de veerboten van de dienst Enkhuizen – Stavoren zou heden een proeftocht doen; zij was echter genoodzaakt wegens mist en drijfijs terug te keren. De stoomboot VERENIGING II van Amsterdam naar hier moest wegens het vele ijs de weg langs Urk nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Het stoomschip ELLEWOUTSDIJK, van Honaïne (opm: Oulad Bel Kassem, Algerije) herwaarts, is eergisteren omstreeks 19h10 uur in het Engelse Kanaal ter hoogte van Folkestone in aanvaring geweest met een barkschip. Het stoomschip werd achter aan bakboordszijde beschadigd, doch zette zonder hulp de reis tot voor de Nieuwe Waterweg voort, waarna het door de sleepboot HOEK VAN HOLLAND naar Rotterdam werd gesleept.


Datum: 08 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aankomst op 7 januari in de Nieuwe Waterweg van het stoomschip MEDWAY, van Southampton, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Het stoomschip PENELOPE, van Amsterdam naar de Middellandse Zee, dat met schade te Plymouth binnenliep, heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Volgens telegram van Lloyds is het Nederlands stoomschip MAUD CASSEL, van hier naar Newport, nabij het eiland Wight geankerd, vermoedelijk met lichte schade aan de machine. (opm: zie NRC 110100)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Het stoomschip PENELOPE, van Amsterdam naar de Middellandse zee dat met schade te Plymouth binnenliep, heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet.


Datum: 09 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Amsterdam meldt men ons, dat in de werkstaking van de bootwerkers van de stoomvaartmaatschappij Oceaan nog geen verandering is gekomen. Er is heden niet gewerkt. De twee schepen, die door de staking getroffen worden, zijn de TELAMON en de PRIAM, van welke het eerstgenoemde al had moeten varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 8 januari. Door de oosten- en zuidoostenwinden is het ijs langs de kust alhier thans zo goed als geheel opgeruimd. Voor de haven was heden nog enig drijfijs. De buitenhaven is nog met een vrij zware ijslaag bedekt, die morgen gebroken zal worden. Dan zullen van hier vertrekken, met bestemming Amsterdam, de stoomboten GRONINGEN IV en NIJVERHEID. Met bestemming Groningen zullen vertrekken de sleepboot VEENDAM en de stoomboot HUNZE VII, die zullen trachten het ijs in de Lemsterrijn en in het Tjeukemeer te breken.


Datum: 10 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de heden te Amsterdam gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, welke bijgewoond werd door 13 aandeelhouders, vertegenwoordigende 93 aandelen en uitbrengende 30 stemmen, is met algemene stemmen aangenomen het bestuursvoorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal met NLG 3 miljoen, welk bedrag vóór 1 januari 1905 moet zijn geplaatst, tegen een koers niet onder pari. Tevens werden met algemene stemmen verleend de gevraagde machtiging tot wijziging van de statuten in verband met het genomen besluit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 december. De VALK, het stoomschip voor de opiumdienst, is onlangs door het marine-etablissement te Soerabaja van een nieuwe schroef voorzien om groter vaart te kunnen verkrijgen. Bij het proefstomen is nu gebleken, dat het hoogstens 8,5 mijl kan halen, terwijl de gewone maximumvaart 8 mijl is. De hoop om meerdere vaart te verkrijgen, is thans voorgoed opgegeven en de VALK is hiermee als opiumjager geoordeeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Donderdag (opm: 11 januari) loopt op de werf van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te water het stoomschip KONING WILLEM II.


Datum: 11 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 9 december 1899. Het Nederlandse tankstoomschip SULTAN VAN LANGKAT geraakte 24 november op de baar (opm: drempel voor de rivier) aan de grond en moest om vlot te komen een groot deel van de lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagtekening van heden: Papoea’s hebben op de 141e graad gevangen genomen de derde-officier en twee machinisten van het stoomschip GENERAAL PEL, en de eerste-officier van dat stoomschip ernstig gewond. Het oorlogsschip SERDANG is uit Ambon erheen gezonden. De GENERAAL PEL, kapt. J.B. Rijnberg, is een stoomschip van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, 1.301 ton groot en in 1876 gebouwd.
De overrompeling van de scheepsofficieren door de Papoea’s heeft vermoedelijk plaats gehad juist op de grens van het Nederlandse en het Duitse gebied van Nieuw-Guinea, op 141º WL (opm: onjuist, dient 141º OL te zijn) van Greenwich.
Het Handelsblad ontving het volgende particuliere telegram uit Batavia. Op de zuidkust van Nieuw-Guinea zijn vijf officieren van de stoomboot GENERAAL PEL aan land gegaan; twee er van zijn door Papoea’s gevangen gemaakt, een van hen is gewond. De stoomboot heeft de plaats weer verlaten. Er is een oorlogsschip heengezonden.
Het Handelsblad deelt mede, dat, volgens bij de directie van de Paketvaart ontvangen bericht, het gebeurde is geschied bij Sileraka. (opm: zie NRC 120100)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vanwege de Stoomvaart-Maatschappij Oostzee, te Amsterdam, wordt, krachtens de machtiging, de 21e juli van het vorige jaar door de aandeelhouders gegeven, de inschrijving opengesteld, tegen de koers van 110%, met storting op uiterlijk 30 april, op 500 aandelen van NLG 1000, vormende de tweede ( nog ongeplaatste) helft van het aandelenkapitaal dat tegenwoordig in zijn geheel NLG 1 miljoen gedraagt. De maatschappij is, gelijk in een op de uitgifte betrekking hebbend prospectus herinnerd wordt, in het voorjaar van 1897 opgericht met een kapitaal van 5 ton, waarvan voorlopig NLG 250.000 werd uitgegeven. De exploitatie werd begonnen met de stoomschepen HILVERSUM en BUSSUM, welke laatste boot einde maart 1898 verging en vervangen werd door het nieuw gebouwd schip LEERSUM. Dank zij de volledige verzekering die door de maatschappij op al haar schepen wordt toegepast, leed zij door het ongeval met de BUSSUM geen verlies. Omstreeks het midden van 1898 gaf de maatschappij de tweede helft van haar toenmalig aandelenkapitaal uit, waarna zij bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij een derde schip bestelde, dat in mei 1899 onder de naam HEELSUM in de vaart gebracht werd; In 1899 werden door de directie andermaal twee nieuwe boten besteld, die in april en mei van dit jaar moeten worden opgeleverd en onder de namen OOTMARSUM en LOPPERSUM zee zullen kiezen. Alsdan zal de vloot van de maatschappij bestaan uit de stoomschepen: HILVERSUM, groot 2100 ton, LEERSUM, 2300 ton, HEELSUM 2300 ton, OOTMARSUM 3200 ton en LOPPERSUM 2850 ton. Na afschrijving van alle oprichtingskosten en vorming van een reservefonds van ongeveer NLG 32.000, is aan dividenden uitgekeerd over het eerste boekjaar 4½ % en over het tweede 6%, terwijl het over het derde (1899) een dividend van ten minste 8 % uitgekeerd en ongeveer NLG 35.000 gedeeltelijk op de schepen afgeschreven en gedeeltelijk in het reservefonds gestort zal kunnen worden. In ronde cijfers beloopt de over 1899 behaalde winst NLG 84.500. De maatschappij heeft geen obligatie te haren laste. Zij had op 1 januari 1900 geen andere schuld dan een van NLG 132.500 bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, rentende 5% en opeisbaar in vijf jaarlijkse termijnen ieder van NLG 26.500, waarop eerstdaags de eerste termijn zal betaald worden. De vooruitzichten van de onderneming laten zich bij voortduring gunstig aanzien. Wanneer dan ook de nu bestelde boten in de vaart zijn gebracht, mag verwacht worden dat de vrachten door haar vijf werkelijk flinke schepen te besommen, een zodanig cijfer zullen bereiken, dat de aandeelhouders op een zeer goed dividend mogen blijven rekenen. Door het eigenaardig, niet eenzijdig karakter van de vrachtvaart op de Oostzee en de Engelse kolenhavens, heeft de maatschappij veel minder dan andere ondernemingen tegenspoed door dalende vrachten te duchten. Daarbij is de exploitatie zeer weinig kostbaar, vooral daar het materiaal van de eerste klasse is en op de hoogte van de tijd. De waarde van de vloot zal dus bij voltooiing zowel uit een oogpunt van exploitatie als van boekwaarde aanzienlijk zijn. Overeenkomstig artikel 16 van de statuten komt uit de winsten in de eerste plaats 5% aan de aandeelhouders toe, waarna zij nog aanspraak hebben op 75% van de overblijvende winst. Bij de inschrijving hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur in verhouding van 1 nieuw voor 1 oud aandeel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Catherinapunt (opm: Isle of Wight; St. Catherine’s Point; positie 50º34’ NB en 01º18’ WL), 8 januari. Verscheidene sleepboten hebben hun diensten aangeboden aan het hier in de nabijheid ten anker liggende stoomschip MAUD CASSEL, doch die zijn afgewezen. (red: zie onze vorige nummers). Het stoomschip MAUD CASSEL heeft 8 dezer de reis voortgezet naar Newport na bij Wight geankerd gelegen te hebben.

Wales: St. Catherine’s Point met vuurtoren vanaf de top van Westcliff
Coll: Wikipedia, Nick Weall

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 10 januari. Hr.Ms. stoomloodstransportschoener ZEEMEEUW, gezagvoerder Pronk, is door onbekende oorzaak in het Bokkegat gezonken bij het slepen van twee gasboeien. De equipage is met eigen boot hier aangekomen.


Datum: 12 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij deelt ons mede dat zij van Makassar telegrafisch bericht heeft ontvangen dat te Sileraka, zuidkust van Nieuw-Guinea, op 141 º lengte (grensscheiding tussen Nederlands en Engels Nieuw-Guinea), vier officieren en machinisten, dienende aan boord van haar stoomschip GENERAAL PEL, door inboorlingen zijn aangevallen, nl. de eerste officier W. van Orden, de derde officier J.F. van der Plaat, de derde machinist F. Leemans en de vierde machinist L.F. van Breemen. De heer Van Orden is kunnen ontsnappen, doch de heren Van der Plaat, Leemans en Van Breemen zijn in handen van de inboorlingen gevallen. Het oorlogsschip SERDANG is 6 januari van Banda naar Sileraka vertrokken en kan daar heden aankomen. (opm: de gevangen genomen officieren zijn later door de inboorlingen opgegeten; zie NRC 210300 en NRC 260500)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden (opm: 11 januari) werd van het etablissement der Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord met het beste gevolg te water gelaten het fraaie voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland van staal gebouwde schroefstoomschip KONING WILLEM II. Het net en solide afgewerkte stoomschip, dat van kimkielen is voorzien, is lang tussen de loodlijnen 392 voet, breed op de buitenkant der spanten 45 voet en hol tot het bovendek 29 voet 1 duim, Engelse maat; de diepgang zal bij een belading met 4000 ton zijn 23 voet. De stoomwerktuigen zijn van het quadruple expansie systeem. De afmetingen der cylinders is als volgt: de hoogdrukcylinder heeft een middellijn van 27½ duim, de 2e druk van 39 duim, de 3e druk van 55 duim en de lage druk van 82 duim bij een slaglengte van 60 duim. De krukas, thrustas (opm: as ter plaatse van het stuwblok) en schroefas zijn van Siemens-Martinstaal vervaardigd. Het totaal verwarmend oppervlak der ketels bedraagt 9.915 vierkante Engelse voet. De stoomdruk is berekend op 210 Engelse ponden per vierkante Engelse duim. De machines kunnen een kracht ontwikkelen van 3600 indicateur PK en men verwacht dat het stoomschip een 14 mijls vaart zal lopen. Schip en machine, mede aan het Etablissement vervaardigd, worden gebouwd onder bijzonder toezicht volgens klasse 100AI bij Lloyd’s. Het tewaterlopen van het stoomschip werd door bijzonder fraai weder begunstigd en talrijke belanghebbenden en belangstellenden waren op het terrein en aan de overzijde van het Etablissement aanwezig. Te 1 uur 38 minuten werd door middel ener electrische verbinding met de tribune door mevrouw Burger, de echtgenote van de ingenieur der Stoomvaart Maatschappij Nederland, de klink weggeslagen en tevens door het breken van twee flessen champagne op de beide boegen van het schip de doop volbracht en langzaam en statig gleed het kolossale schip in zijn cradle (hulpconstructie bij de stapelloop ter hoogte van de voorsteven), iets geheel nieuws op dit Etablissement, de helling af onder het gejuich der aanwezigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 januari. Op het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE, dat op reis van Amsterdam naar Batavia op 28 december Perim gepasseerd is, werd herverzekering gesloten tot 10 pCt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 januari. Het Nederlandse stoomschip LEONORA, van Buenos Ayres naar Rotterdam, arriveerde de 10e dezer te St. Vincent en heeft, na kolen ingenomen te hebben, de reis voortgezet

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Het Nederlandse stoomschip OLANDA is heden van Bilbao naar hier vertrokken.


Datum: 13 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De reparaties aan Hr.Ms. pantserdekschip ZEELAND, die aan ’s Rijks werf te Willemsoord werden uitgevoerd, zijn geëindigd. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal het schip woensdag van Nieuwediep vertrekken tot het aanvaarden van een reis naar Zuid-Amerika en West-Indië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Buenos Ayres, 10 januari. Op het Nederlandse stoomschip AVANTI is te La Plata beslag gelegd inzake een aanvaring met het stoomschip HOLGATE. (opm: er bestond geen Nederlands stoomschip AVANTI, mogelijk kan bedoeld zijn het Italiaanse stoomschip AVANTI, ex-DRENTHE, in 1899 verkocht, zie NRC 110399)


Datum: 14 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Flensburg, 9 januari. Het Seeamt alhier deed heden uitspraak inzake de stranding op 4 december 1899 bij Heiligenhafen van de Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL, schipper Sloots, van Mariager naar Pahlhude (opm: Sleeswijk-Holstein), doch later vlot werd en te Kiel aangebracht is om te repareren. Het Seeamt verklaarde, dat de stranding was toe te schrijven aan het in de wending breken van twee vingerlingen, waardoor het vaartuig stuurloos was geworden. Schipper Sloots werd vrijgesproken van alle schuld. De schipbreukelingen werden gered.(opm: zie NRC 200400).


Datum: 15 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Men bericht ons uit Amsterdam: Het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland is nog niet terecht. De SUMATRA, op haar thuisreis te Port Said gearriveerd, heeft de PRINS VAN ORANJE niet gevonden en ook de KONINGIN REGENTES, die op haar uitreis thans te Padang is aangekomen, heeft niets van de PRINS VAN ORANJE bemerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 12 januari. De gezagvoerder van het stoomschip MAUD CASSEL, van Rotterdam herwaarts, dat bij het eiland Wight ten anker heeft gelegen, rapporteert dat het stuurtoestel onklaar is geraakt tengevolge van stormweder, doch dat men er in slaagde het weder in orde te brengen met eigen middelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 12 januari. Bij publieke verkoop van het stalen schoenerschip ALBATROS was het hoogste bod NLG 13.650 vanwege de firma E.S. de Jong te Rotterdam. Toeslag over 14 dagen.


Datum: 16 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. De gezagvoerder van het stoomschip KONINGIN REGENTES van de Maatschappij Nederland, 14 dezer te Padang aangekomen, rapporteert het stoomschip SMEROE, van de Rotterdamsche Lloyd, gepraaid te hebben op 11 januari met gebarsten stoompijp, stomende met één ketel en route naar Colombo. Alles wel aan boord.
Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip SMEROE met gebarsten stoomleibuis te Colombo aangekomen.


Datum: 17 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vanwege de Zuid-Amerika Lijn te Amsterdam, wordt, tegen de koers van 100% plus lopende rente van 1 januari af, de inschrijving opengesteld op 1.000 stuks 4½ % obligaties van NLG 1000 nominaal, dus op de helft van de totale obligatielening van NLG 2 miljoen, tot het sluiten waarvan de raad van beheer gemachtigd is bij artikel 12 van de akte van oprichting. Aan het desbetreffende prospectus ontlenen wij het onderstaande: De obligaties zijn aflosbaar in uiterlijk 28 jaren; jaarlijks te beginnen met 1903, worden ten minste 80 stuks na uitloting afgelost à pari. De maatschappij behoudt zich echter voor, de aflossing van de gehele lening of van een deel te vervroeging. De Zuid Amerika Lijn, opgericht te Amsterdam op 10 juli 1899, heeft ter uitvoering van de voorgenomen stoomvaartdienst tussen Amsterdam en de La Plata-havens thans drie grote stoomschepen, genaamd AMSTEL LAND, ZAANLAND en RIJNLAND, in aanbouw bij Russell & Co. te Port Glasgow. De afmetingen van deze schepen zijn: lengte 390, breedte 51 en holte 28 Engelse voet; draagvermogen 6000 ton; laadvermogen (opm: bedoeld wordt ruiminhoud) ongeveer 9500 m³. Zij worden gebouwd met twee dekken en een zogenaamd schuildek, dit laatste met het oog op de speciale inrichting voor het vervoer van grote hoeveelheden vee. De machines en ketels worden vervaardigd in de fabriek van Dunsmuir & Jackson, te Govan bij Glasgow; zij zijn van 2300 indicateur paardenkracht en werken met kunstmatige trek, waarmee een behouden snelheid van 11 mijl bereikt wordt. Deze snelheid, welke meer is dan aanvankelijk voorgenomen, is noodzakelijk geacht om wat het veevervoer betreft te kunnen concurreren met het beste materieel, dat in de allerlaatste tijd door enkele andere lijnen voor de vaart op Argentinië in aanbouw is gebracht. De schepen van de Lijn zullen wat laadvermogen, inrichting en snelheid betreft dan ook onder de beste en meest geëigende van die vaart kunnen gerangschikt worden. De redenen, waarom de bouw van deze schepen niet aan een Nederlandse werf is opgedragen kunnen worden, zijn gelegen: 1e in de grote afmetingen, welke de toegang door de Oosterdoksluis te Amsterdam en dus ook het bouwen op de werf aldaar onmogelijk maken; 2e in de overkroptheid met ander werk, welke voor de enkele andere Nederlandse werven, voor dit werk ingericht, een beletsel was, om voor die bouw een aannemelijke offerte te doen. De belangrijke verhoging van de bouwprijzen, welke in de loop van 1899 plaats had, en de meerdere snelheid, zijn oorzaak dat deze schepen duurder zijn dan aanvankelijk geraamd. Toch zijn de aanbestedingsprijzen, de toenmalige omstandigheden in aanmerking genomen, zeer billijk en zijn sedert de prijzen voor schepen nog zóveel duurder (opm: hoger) geworden, dat elk schip enige duizenden ponden sterling meer zou kosten, indien thans moest worden gecontracteerd. Hoewel aanvankelijk het voornemen bestond, om de dienst met vier stoomschepen aan te vangen, heeft het bestuur gemeend, voorlopig slechts drie schepen in aanbouw te moeten geven, omdat het wenselijk was, met het oog op mogelijke tegenspoed in de aanvang van de dienst over ruimer geldmiddelen te kunnen beschikken dan beschikbaar zouden blijven, indien bij de tegenwoordige bouwprijzen reeds dadelijk vier schepen waren aangeschaft. Het bestuur vond daartoe te meer aanleiding, omdat de grotere snelheid van de schepen de duur van de reizen zoveel zal bekorten, dat verwacht wordt met drie schepen een maandelijkse dienst aanvankelijk te kunnen volhouden. Het bestuur behoudt zich evenwel voor, om, zodra de omstandigheden het veroorloven een vierde schip aan te schaffen en het koestert de verwachting dat dan op voordeliger voorwaarden te kunnen doen dan thans het geval zou zijn geweest. De bouw van de schepen vordert goed, zodat met grond mag worden verwacht dat tegen augustus de dienst zal kunnen beginnen. Ter voorbereiding van hetgeen voor de belangen van de maatschappij in de La Plata-havens moet worden gedaan, is een van de administrateurs, de heer A.C. Meurs, onlangs naar Argentinië vertrokken en wordt ook overigens het nodige verricht. Het afgelopen jaar was voor de scheepvaart, in het bijzonder wat Argentinië betreft, zeer gunstig en de vrachten van daar waren hoger dan sedert jaren te voren. De vooruitzichten zijn thans zeer gunstig te noemen. Storting van de toegewezen bedragen tussen 29 januari en 15 februari.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomkanonneerboot HADDA is gisteren aan ’s Rijks werf in de vaart gekomen, thans onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. F. Smit.


Datum: 18 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 januari. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde de 17e januari te Padang, op sleeptouw van het stoomschip PRINSES SOPHIE. De opvarenden zijn allen wel. Op 1 januari ll. brak op een afstand van 145 D. geografische mijlen (opm: 145 Duitse geografische mijlen = 145 x 7.407 m = 1.074 km) van Padang aan boord van de PRINS VAN ORANJE de schroefas. De PRINSES SOPHIE, die 12 januari ll. van Padang naar Nederland vertrok en ten einde de PRINS VAN ORANJE op te zoeken van de directie van de Nederland order ontvangen had de route door het anderhalf-graadskanaal te nemen in afwijking van de in dit seizoen gewoonlijk gevolgde noordelijke route, had daardoor het geluk de PRINS VAN ORANJE aan te treffen en kon haar, na haar over een afstand van 132 D. geografische mijlen (opm: 978 km) te hebben gesleept, behouden te Padang binnen brengen. Voor de PRINS VAN ORANJE is te Batavia een reserve schroefas in voorraad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op het Nederlandse barkschip AMICITIA, de 4e september van Tjilatjap naar Europa vertrokken en de 7e november St. Helena gepasseerd, werd 20 pCt. herverzekering betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 17 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het barkschip KRIMPEN A.D. LEK, kapt. Van der Vegte, de 15e dezer van New York te Anjer voor orders aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Het stoomschip MOERDIJK is heden van Cardiff naar Genua vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Volgens alhier ontvangen particulier bericht zou de Nederlandse koftjalk GERRITTINA, kapt. Albers, van Delfzijl komende, te Papenburg door aanvaring schade hebben bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Thisted, 11 januari. De in oktober j.l. bij Harboore (opm: Harboør, ten noordwesten van Lemvig, zie NRC 271099) op het strand gedreven Nederlandse tjalk MORGENSTER is in publieke veiling verkocht voor 1.400 Kronen. (opm: volgens NRC 18 januari was de prijs 1.800 Deense kronen)


Datum: 20 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goole, 18 januari. Het stoomschip RIJNSTROOM, van Amsterdam, kwam gisterenavond in de haven van Goole in aanvaring met de lichter ANN, beladen met phosphaat, die daardoor is gezonken. Een der opvarenden van de lichter is verdronken. Het stoomschip heeft de reis voortgezet. Of het schade heeft geleden is nog onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Hamburg is het Nederlandse stoomschip ETNA, van Amsterdam naar Hamburg, bij Freiburg (west-oever Elbe, ten zuidoosten van Brunsbüttel) aan de grond geraakt. Het stoomschip is later vlot en aan de stad gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen a/d Lek. 19 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip AMICITIA, kapt. Pronker, van Java te Lissabon gearriveerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 januari. Het Nederlandse stoomschip MARIA, van Calcutta naar New York, arriveerde heden te Suez.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het recherchevaartuig SPITS, gebouwd door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw te Fijenoord alhier voor rekening van het Departement van Koloniën en bestemd voor Atjeh, heeft met goed gevolg de voorgeschreven proeftochten volbracht. Gedurende de volle krachtproef, die zes uren duurde, werd gemiddelde 620 I.P.K. ontwikkeld, overeenkomende met een snelheid van 12,1 mijl. De stoomketel is voorzien van een nieuwe inrichting om petroleumresidu te stoken in plaats van steenkolen. Met groot gemak werd ruim 500 I.P.K. met petroleumresidu-verbranding ontwikkeld. De meeste dusverre gevolgde systemen van petroleumresidu-verbranding behoefden een stoomstraal, hetgeen voor zee-stoomboten op den duur niet bruikbaar is wegens het verlies van zoet water. Door een combinatie van geforceerde trekking en sproeiers is het vraagstuk nu opgelost om deze brandstof zonder zoetwaterverlies toe te passen en daarbij hetzelfde vermogen te ontwikkelen als anders met natuurlijke trekking en steenkolen verkregen kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar aanleiding van een bericht in Indische couranten, dat de machine van de FRIESLAND bij haar tocht van Tandjong Priok naar Port Natal zo defect was, dat het schip niet meer dan 7 mijl kon lopen, vermelden wij thans daartegenover, wat de 1e luitenant van de mariniers Van Haaften in het marine-blad mededeelt: Hij zegt, dat op het traject van Priok naar de Seychellen gemiddeld met niet veel meer dan 9 mijls-vaart kon worden gestoomd, omdat enige kleine gebreken aan de machine het meestal nodig maakten, met niet meer dan één machine te stomen. Nadat te Mahé de machines hersteld waren, kwam het schip met ruim 11 mijls-vaart stomende te Mozambique aan. Met een gemiddelde vaart van 12 mijl kwam het eindelijk te Port Natal aan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Het voor rekening van de firma Wm.H. Müller & Co te Rotterdam bij William Doxford & Sons Ltd te Sunderland gebouwde stalen schroefstoomschip SKANDIA, dat 21 november j.l. te water liep, is na een goedgeslaagde proeftocht gisteren alhier van Sunderland aangekomen. Evenals de MAUD CASSEL is de SKANDIA speciaal ingericht voor het vervoer van ertsladingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 18 januari. Het stoomschip PILGRIM gebouwd in 1898 en groot 4.295 ton, eigendom van R. Steward & Co te Liverpool, is verkocht aan de firma Jos. de Poorter te Rotterdam voor GBP 51.000 en herdoopt in WILHELMINA. Het schip is voorzien van een triple expansie stoommachine. De diameters van de cylinders zijn: 23½”, 38½” en 68“; slaglengte is 48”.


Datum: 21 januari 1900


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam 20 januari Door de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij alhier is aangekocht een nieuw door de Blyth Shipbuilding Co gebouwd stoomschip van 2.250 ton waarvan de afmetingen zijn als volgt: lang 249’, breed 35½’ en diep 18½’. Het heeft machines van het triple expansiesysteem. Het schip zal in de vaart komen onder de naam GELDERLAND en gevoerd worden door kapt. Peters. Het schip is op stapel gezet voor Lombard Steamships Co te Londen.


Datum: 23 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 januari. Het stoomschip HILVERSUM, van Bilbao naar Middlesbro, dat met water in het ruim te Portland binnenliep, is onderzocht. Men is bezig de lading te verwerken. Er zijn stoompompen in het voorruim gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Het Nederlandse stoomschip SMEROE heeft, na de schade aan de stoompijp te hebben hersteld, heden de reis van Colombo naar hier voortgezet.


Datum: 24 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Drentsche Stoomboot-Maatschappij zal binnenkort een scheepvaartdienst openen tussen Groningen, Meppel, Deventer en Zutphen, waarvoor een motorboot in de vaart zal worden gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Het stoomschip SINGKEP deed 27 reizen naar Singapore, waarvan 17 via Riouw, en 6 malen van Singkep naar het eiland Lingga en terug. Het deed vanuit Singapore een reis naar Moar, een naar Karimon en een naar Riouw en terug. Met het schip werden vervoerd 17.368 zakken tinerts, $ 155.000 specie en banknotes, 900 kisten petroleum, 13.102 picols rijst, 600 planken, 5.702 colli eetwaren en 2.083 colli gereedschappen en benodigdheden. De totale onkosten waren $ 11.143,08 netto. De waarden aan vrachten en passagegelden $ 11.830,68. (opm: passage uit het jaarverslag, over het boekjaar 1898/1899 van de Singkep Tin Maatschappij, eindigend 30 juni 1899. Genoemd stoomschip SINGKEP is het schip, gebouwd in 1880)


Datum: 25 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 22 januari. Het Nederlandse stoomschip HILVERSUM werd onderzocht en men hoopt het stoomschip morgen zo ver te kunnen gereed hebben, dat het de reis naar Middlesbro zal kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Het stoomschip HILVERSUM zal, na het voorruim leeggepompt en de lading herstuwd te hebben, begeleid door een sleepboot, van Portland naar Middlesbro vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 januari. Volgens telegram van Lloyd’s agent te New York van 22 dezer, verloor het stoomschip AMSTERDAM één der schroefbladen en heeft het in het droogdok een nieuwe aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 januari. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA arriveerde hedenochtend van Cardiff te Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 24 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. Bleeker, van Java te Delaware aangekomen. Alles wel.


Datum: 26 januari 1900


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip SOLO, op reis van Java naar Rotterdam, is gisteren vertrokken van Alexandrië naar Rotterdam, gesleept door de sleepboot ZWARTE ZEE.


Datum: 27 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINS VAN ORANJE is de 26e januari van Padang te Batavia aangekomen, gesleept door het stoomschip MADURA.


Datum: 28 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 26 januari. Nadat de 24e ’s morgens bericht was ontvangen dat in de Terschellinger gronden een stoomboot was gestrand, werd de bootsman order gegeven met de reddingsboot van station Terschelling naar de plaats des onheils te vertrekken, waaraan zo spoedig doenlijk gevolg werd gegeven. Na een aanvankelijk moeilijke tocht om door de branding te geraken, bereikte zij het gestrande schip, dat bleek de Deense stoomboot LIVADIA te zijn, geladen met koloniale waren; vooral suiker van Bremen naar Amerika. Het weer was toen goed, de sleepboten TITAN en NEPTUNUS lagen op zijde, zodat de bemanning van de LIVADIA het schip niet wilden verlaten en de reddingsboot, na een doelloze tocht, terugkeerde. Het weer, dat aanvankelijk best was, werd in de avond buiige met veel regen. In de voornacht schoot de wind uit en nam gaandeweg in hevigheid toe, zodat het weldra een vliegende storm werd. Nu werd de toestand van de LIVADIA en het volk dat er zich op bevond gaandeweg minder. Toen in de avond van de 24e het weer goed was, ging het grootste gedeelte van de bemanning van de NEPTUNUS en ook enigen van de TITAN op het gestrande schip over om daar hulp te verlenen, daar voor zover men kon zien, het schip en zijn machine nog in volmaakte orde was. De NEPTUNUS die al de kleren van het gestrande scheepsvolk had overgenomen, bracht de 25e twee man van de equipage, zijnde de derde machinist en jongen te Terschelling. Het stormweer bleef aanhouden, de stoomboot geraakte toch bij vloeiend water, zonder assistentie vlot en stoomde aanvankelijk flink voort, doch de stroom kreeg haar te pakken en dreef haar tegen de wal in het oude Oostgat. Aanhoudend gaf zij noodseinen, ten teken dat hulp werd verlangd. De sleepboot NEPTUNUS, die hier twee man en bagage had aangebracht, kwam spoedig terug in de hoop, de LIVADIA te zullen bereiken en het volk dat er zich op bevond, over te nemen. De reis was vruchteloos, daar ze door de felle branding die er heerste het doel niet kon naderen en tegen de middag weer in de haven kwam. Inmiddels was besloten dat de reddingsboot van West-Terschelling nogmaals zou beproeven het schip te naderen, terwijl door de plaatselijke reddingscommissie ook de boot van het station Midsland werd ontboden. In de namiddag eerst poogden beide boten, bij onstuimige zee, onderscheidene malen het schip te naderen, doch werden telkens door de hevige branding teruggeslagen. Zo werd het gaandeweg donker en moest men de poging tot redding staken. De reddingsboten werden naar het duin gebracht, daar men het plan had de volgende morgen opnieuw de redding te beproeven. Nu werd het weer langzamerhand bedaarder en hoopte men dat het volk het op het wrak van de LIVADIA zou kunnen uithouden. Was nu besloten dat de reddingsboten in de vroege morgen van heden zouden uitgaan, ook de sleepboot NEPTUNUS zou in de vroegte met twee boten van het loodswezen, bemand door loodsen, vertrekken. De NEPTUNUS was spoedig op de plaats des onheils, dank zij het meer effen water en de loodsen hadden het geluk in zes tochten 41 man van het gestrande schip op de NEPTUNUS over te brengen, die allen hier in veilige haven bracht. Van de 41 man waren er 23 van de bemanning van de LIVADIA, 13 Terschellingers en 5 Nieuwediepers. Komt de loodsen een woord van dank toe, voor de menslievende daad die zij verricht hebben, ook de bemanning van de reddingsboten van West-Terschelling en Midsland mogen op onze dank bogen voor hun pogingen tot redding van de schipbreukelingen. De LIVADIA is gebroken en zal totaal weg zijn. Tot lossing van enige inhoud liggen vaartuigen langszijde.


Datum: 29 januari 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip GELDERLAND heeft op 24 januari proef gestoomd. Het schip is voorzien van een triple expansie machine van het fabrikaat McColl & Pollock. De diameter van de cilinders is 20½”, 33” en 54”; de slaglengte is 36”. Het schip is op 29 januari vertrokken van Shields naar Geestemünde onder bevel van kapt. O.F. Peters.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 januari. De Nederlandse schoener ALBATROS, groot 166 ton en gebouwd in 1896, laatst bevaren door kapt. J. Buisman en 8 december j.l. van Rio Grande te Altona aangekomen, waar het schip thans nog ligt, is uit de hand verkocht naar het buitenland (opm: Zweden) voor NLG 13.500. (opm: volgens DS 300100 was de prijs NLG 18.600)


Datum: 30 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Het door de firma Jos. de Poorter aangekochte stoomschip WILHELMINA, ex PILGRIM, is op 27 januari (1900) vertrokken van Dundee naar Philadelphia onder kapt. J. de Vries.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het te Drammen liggende Noorse brikschip MICHEL TRESCHOW, groot 196 register tons, is aangekocht door de heer B. Evers te Delfzijl, en zal onder de naam BERNARDUS gevoerd worden door kapt. B. Ohlsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Het stoomschip DE RUYTER is gisteren van Cardiff te Port Said aangekomen.


Datum: 31 januari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen zal in de algemene vergadering van aandeelhouders der Scheepvaart Maatschappij Amsterdam, op 15 februari te houden, worden voorgesteld een dividend uit te keren van 8¾ pCt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. De stoomboot FRIESLAND I, van Amsterdam met stukgoed naar Leeuwarden bestemd, heeft 27 dezer des avonds door aanvaring op het IJ met een ijzeren boei lekkage bekomen en is in zinkende staat buiten de Oranjesluizen aan de grond gezet. Het schip zit nu tot aan het dek onder water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 januari. Het stoomschip AMSTELSTROOM werd alhier beboet voor GBP 5 en in de kosten van het geding wegens het vervoeren van hout als deklast van Amsterdam naar hier tussen de maanden oktober en april, in strijd met de bepalingen van sectie 451 van de Merchant Shipping Act.


Datum: 01 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. De schade, door aanvaring te Bilbao met het stoomschip RAGUSA aan het Nederlandse stoomschip JOSEPHINA veroorzaakt, is niet zeer ernstig. Men zal die thans te Bilbao voorlopig repareren waarna het naar Rotterdam vertrekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris L.H. Schenkenberg van Mierop, residerende te Rotterdam, is voornemens op dinsdag 6 februari 1900 des voormiddags ten 12 ure in het koffiehuis De Beurs, aan de Noordblaak te Rotterdam om contant geld te verkopen het in goede staat zijnde Nederlandse tjalkschip de EENDRACHT, groot 114 tonnen, in 1882 gebouwd op de werf van de heren Bodewes te Martenshoek, met al deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris, benevens roeiboot, liggende in de Zalmhaven voor de Zalmsteeg te Rotterdam. Dagelijks te bezichtigen. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde notaris Schenkenberg van Mierop in de Posthoornsteeg hoek Wijnhaven te Rotterdam.


Datum: 02 februari 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 31 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. P. Helle, te Delaware Breakwater en ontving order te New-York te lossen.


Datum: 03 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. De stoomboot FRIESLAND I is leeggepompt en drijvend alhier naar de ligplaats gesleept. De gehele lading is door water beschadigd. (opm: zie NRC 310100)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 februari. Het gestrande stoomschip LIVADIA is totaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 2 februari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. Van der Laag, van Java te Barbados voor orders aangekomen. Alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 20 januari. De schoenerbrik ANGELA, van Antwerpen herwaarts, die te Carloforte masteloos binnenliep, werd gisteren herwaarts gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip, groot 86 M³, met volledige inventaris. Te bevragen bij Johs. Draaisma & Zn, Franeker en bij de eigenaar J. Vlietstra, liggende Zuiderkade, Franeker.


Datum: 04 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Amsterdam meldt men ons, dat onder het losse werkvolk der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij gisteren een werkstaking is uitgebroken. Ongeveer 250 man hebben het werk geweigerd. Zij eisen hoger loon. Niettegenstaande de directie hoger loon heeft ingewilligd, zijn de eisen der werklieden niet bevredigd en duurt de staking heden voort. De politie houdt een oog in ’t zeil.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Russische bark ANTONIA, kapt. Svanström, een ex-Nederlands schip, is op 3 februari door het Franse stoomschip POYER QUARTIER lek binnengesleept met verlies van een deel der tuigage. De bark was op reis van Rangoon naar Falmouth voor orders.
(opm: de bark is op 10 maart aangekomen te Falmouth, van St. Michael’s [opm: San Miguel] gesleept door de sleepboot ATLAS)


Datum: 05 februari 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Volgens telegram van Lloyd’s heeft het Nederlandse schoenerschip ZWIJGER, kapt. Brouwer, van hier naar Cardiff, bij het inkomen van het dok aldaar tegen de kademuur gestoten, waardoor het schade heeft bekomen.


Datum: 07 februari 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven, 4 februari. Het Duitse fregatschip OTTO, thans te Hamburg liggende, is aan de Gebr. Pas te Bolnes voor sloop voor 18.000 Mark verkocht. Het schip is 1.205 registerton groot en werd in 1866 te Boston van hout gebouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingborg, 2 februari. Het schip EMILIA is maandag l.l. (opm: 29 jan 1900) bij Hallands Waderoe (opm: Hallands Vaderö; positie 56º26’ NB en 12º34’ OL) gezonken. De bemanning heeft zich op het eiland gered, waar zij de gehele nacht heeft gedwaald zonder een woning te kunnen vinden. Dinsdagavond (opm: 30 jan 1900) werden de schipbreukelingen naar Twikow (opm: Torekov op het vasteland van Zweden) gebracht.


Datum: 08 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 februari. Gisteren zijn 40 balen ledige zakken uit het wrak van het stoomschip LIVADIA geborgen. Het wrak is afgekeurd en zal verkocht worden, zoals het daar ligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Het stoomschip DE RUYTER vertrok heden van Alexandrië naar Greenock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Het stoomschip ELLEWOUTSDIJK is heden te Genua aangekomen van Cardiff.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 februari. Gisteren werd alhier verkocht het Nederlandse tjalkschip DE EENDRACHT, groot 114 ton, met al deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris, benevens roeiboot. Koper werd de heer J. Nouwen, scheepsbevrachter aldaar, voor NLG 1.310.


Datum: 11 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden (opm: 10 februari) werd met goed gevolg te water gelaten het stoomschip MINISTER PH.W. VAN DER SLEYDEN. Dit stoomschip werd door de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij op het etablissement Fop Smit te Kinderdijk in aanbouw gegeven. De romp van het vaartuig is 48 meter lang, 7 meter breed en 3,10 meter hol. Het schip is voorzien van een dekhuis, waarin een 1e en een 2e klasse salon en een posthut voor brievenvervoer. De 1e en 2e klasse kajuiten bevinden zich benedendeks. De werktuigen zullen 400 I.P.K. moeten ontwikkelen en zijn van het triple expansiesysteem met oppervlak condensatie. De ketel is van het gewone cylindrische scheepsketeltype met geretourneerde vlampijpen (opm: Schotse ketel). Machine en ketel worden vervaardigd door de machinefabriek van de firma Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling stoomschip SOENDA. Maandag de 5e maart 1900, des namiddags te 3 uur, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam zullen de makelaars W. de Lorme van Rossem, A. Vinke, J.F. von Glahn, F. Meijerdirck jr. en I. de Lorme van Rossem, namens de directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en ten overstaan van de notarissen J.C.G. Pollones en J.P. Smits presenteren te verkopen aan de meestbiedende of hoogst mijnende: het buitengewoon sterke, ijzeren tweemast schroefstoomschip, genaamd: SOENDA, in 1866 gebouwd bij de firma Pile Spence & Co. te West Hartlepool, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 91,31; wijd 11,40; hol 7,76 meters en alzo gemeten op bruto 2235,89 , netto 1476,53 tonnen. Met de aanwezige kapitale machines en de zich aan boord bevindende inventaris breder bij biljetten omschreven. Genoemd stoomschip ligt thans aan de Handelskade en later aan de steiger van het Koninginnedok, overzijde IJ te Amsterdam en is daar dagelijks te bezichtigen. Nadere informaties en biljetten te bekomen bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant 1 Amsterdam. (opm: verkocht naar Italië)


Datum: 12 februari 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 februari. Van het Nederlandse schip ACADIE II, kapt. Van Heuveln, van Maracaibo alhier binnen, zijn op reis de 2e stuurman en een matroos overboord geslagen.


Datum: 14 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. De commandant der zeemacht is gemachtigd om over te gaan tot de opheffing van het wachtschip te Tandjong Priok, en als een gevolg daarvan om Hr.Ms. flottillevaartuig MADURA, thans dienstdoende als wachtschip, op een nader door hem te bepalen datum naar Soerabaja te dirigeren ten einde bij het Marine-Etablissement aldaar te worden uit dienst gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Volgens telegram van Lloyd’s passeerde het stoomschip SOLO, van Java naar Rotterdam, gesleept door de ZWARTE ZEE, heden Gibraltar. Alles wel.


Datum: 15 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam werd heden (opm: 14 februari) namiddag te 3 ure met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip TIMOR, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en bestemd voor haar vrachtvaart op Indië. De TIMOR is lang over de stevens 340 voet, lang over alles 354 voet, breed op grootspant 44½ voet en hol tot spardek 31 voet, en heeft op 23½ voet diepgang een draagvermogen van 5390 ton van 1016 kg. en een waterverplaatsing van 7900 ton. De stoomwerktuigen zijn van het triple expansiesysteem met cylinderdiameter van 23”, 38” en 62” bij 42” slaglengte. De ketels hebben een gezamelijk verwarmd oppervlak van 4480 voet bij een stoomdruk van 180 lbs. per vierkante duim, en zijn voorzien van Howden’s forced draught (opm: geforceerde trek). Met het te verkrijgen vermogen van 1500 I.P.K. zal het schip in beladen toestand een snelheid bereiken van 10½ mijl per uur. Mevrouw Boissevain-Blijdenstein, daartoe uitgenodigd, vervulde, toen het schip zich in beweging zette, de gebruikelijke ceremonie van de doop.
Op de vrijgekomen helling zal onmiddellijk begonnen worden met de bouw van het stoomschip DE KLERK voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Volgens hier ontvangen telegram uit Lissabon is het stoomschip SMEROE, van Batavia naar Rotterdam bestemd, aldaar met brand in de lading binnengelopen.


Datum: 17 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 februari. Heden is alhier van Amsterdam gearriveerd het stoomschip MUNTOK, ex-SCOTT HARLEY.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is de brand aan boord van het stoomschip SMEROE, in het groot ruim, beladen met tabak. Brandspuiten geven water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Volgens telegram van Lloyd’s, ontvangen uit Lissabon, werd de brand aan boord van het stoomschip SMEROE geblust door het grootruim onder water te zetten. De deskundigen willen morgen beslissen of het stoomschip moet lossen of dat het de reis met de beschadigde lading kan voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 februari. Onder de vermiste schepen wordt door Lloyd’s o.a. ook opgegeven het Nederlandse schip IDA, kapt. Duit, de 21e december 1899 met kolen van Blyth naar Bordeaux vertrokken.


Datum: 18 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse bark HOOGEZAND I, van Figueira naar Newlyn met een lading zout, masteloos te Falmouth binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 februari. Het nieuwgebouwde stoomschip FLORES van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland is hier uit zee teruggekeerd na met gunstig gevolg de proeftocht te hebben afgelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ferrol, 15 februari. Het Nederlandse stoomschip LOMBOK, van Amsterdam naar Batavia, liep hier heden binnen met belangrijke slagzijde en water in de ruimen, twee stukgeslagen boten en beschadigd hand- en stoomstuurgerei.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr.Ms. fregat KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee J. Bollaan, de 16e dezer uit Oost-Indië vertrokken ter aanvaarding van de reis naar Nederland.


Datum: 19 februari 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Het Nederlandse schip ZWIJGER heeft gisteravond het droogdok te Cardiff verlaten na volbrachte reparatie.


Datum: 20 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Het Nederlandse stoomschip ORION, van Spanje hier aangekomen, heeft op de reis ca. 30 vaten olie van de deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. De notaris De Wit te Terschelling zal op woensdag 28 februari 1900, des voormiddags 10 uur, bij het pakhuis van de heer burgemeester te West-Terschelling publiek à contant verkopen het wrak van het in 1898 te Glasgow van stapel gelopen Deense stoomschip LIVADIA, zoals dit is liggende in de Buitengronden van Terschelling, met alles wat zich op en in dat wrak bevindt en voorts de geborgen inventaris van voormeld schip, bestaande in: ankerkettingen, lang 165 vadem, dik 4,8 cm, 1 anker Taylors patent Gn” 4397 LPH 2097, gewicht 3.713,3 Engelse ponden, gemerkt B - T), 1 dito anker, met dezelfde merken, gewicht ongeveer 3.249 E.P., 1 werpanker (oud model no. 1423, dezelfde merken, gewicht 716,1 E.P., 1 compleet stoomankerspil behorende bij voormelde ankers en kettingen, 1 werpanker, 1 stoomlier, einden ketting, koksgereedschap, lantaarns, lampen, kompassen, scheepsklokken, barometers, zwemvesten, meubelen, glas- en aardewerk, divers touwwerk, zeilen, kleden, blokken, koper en ijzerwerk, bussen verf en olie en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht.
Informaties geven H.H. Duinker & Goedkoop te Amsterdam, de heer burgemeester en de notaris. (opm: E.P. is mogelijk: English Pound = 0,454 kg)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met het stoomschip SMEROE van de Rotterdamsche Lloyd, heden in de Entrepothaven hier aangekomen, is aangebracht behalve een detachement kolonialen en schepelingen, sterk 43 man, een 17-jarige Belg, die na vertrek uit Marseille in het ruim is gevonden en te Marseille gedeserteerd was van het Belgische fregatschip PIETER BOUDEWIJN.
Aan boord van het schip is brand ontdekt even nadat men Gibraltar was gepasseerd, door het tevoorschijn komen van rook uit de luchtkoker. De bemanning heeft tevergeefs beproefd de brand te blussen, en toen werd naar Lissabon koers gezet, waar men de brand met hulp van stoomspuiten meester werd. Hij heeft zich bepaald tot het groot ruim, waarin voornamelijk tabak, specerijen, gom damar enz. was geladen. Alles is zwaar beschadigd. Ook werd grote waterschade toegebracht aan een partij koffie, die in het ruim, grenzende aan het groot ruim, was geladen. Men heeft de oorzaak van de brand nog niet kunnen vaststellen. De lading wordt gelost op het Entrepotterrein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Het stoomschip SMEROE zou hedenavond de reis van Lissabon naar Rotterdam voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 17 februari. Het Nederlands schip (opm: schoener-brik) HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, van Figueira naar Newlyn (ten zuiden van Penzance, Cornwall) met een lading zout, verloor de 15e dezer op 20 mijlen van de Scilly’s al het tuig en werd hedenochtend vanaf de Lizard door de sleepboot HECTOR hier binnengesleept.
De schoenerbrik HOOGEZAND I, kapt. R. Wyrdeman
Coll: R.G.E.G. Martens, Groningen


Datum: 21 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 februari. Het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER JHR. COENEN, kapt. Godthelp, arriveerde hedenochtend van New York te Anjer, op reis naar Soerabaja.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 16 februari. Het stoomschip SERVIA, hier van Southampton aangekomen, passeerde de 15e dezer 7 mijlen Z.Z.W. van de Scilly eilanden een masteloos schip leikleurig geschilderd, vermoedelijk een klein barkschip. Het dreef daar gevaarlijk voor de scheepvaart, er woei aan een stok een vlag, doch dewijl men niemand kon zien en de vlag niet neergehaald werd, beschouwde men het schip als verlaten. (Red: Vermoedelijk het masteloze ijzeren driemastschoenerschip HOOGEZAND I, reeds door ons vermeld, en te Falmouth binnengesleept.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Volgens een bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen bericht uit Ferrol van de gezagvoerder van het stoomschip LOMBOK, is de lading verwerkt, waardoor het schip weder recht staat. Expertise is gehouden en met het repareren van de dekschade wordt voortgegaan, zodat binnenkort het bericht van vertrek uit Ferrol kan worden verwacht.


Datum: 22 februari 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 februari. De Noorse bark OTHELLO, kapitein Christensen, thuisbehorende te Arendal, van Newcastle met kolen naar Drammen bestemd, is in de Noordzee op 56º NB 05º OL door de equipage verlaten, nadat tuig en alle zeilen verloren waren gegaan en het schip lekgesprongen was. De uit 9 personen bestaande bemanning werd de 17e februari in twee reizen gered door de opvarenden van de sloep INSULINDE - VL.170, schipper Poot, en heden alhier aangebracht. Tijdens de eerste redding was de zee hoog en het weer slecht. De namen der redders zijn: A. v.d. Steen, Corn. Sloot, L. Lekkerkerk, en C. van Kempen.


Datum: 23 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de algemene vergadering van aandeelhouders der Hollandsche Stoomboot Maatschappij, de 7e maart te houden, zal worden voorgesteld het dividend te bepalen op 10 pCt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het flottiellevaartuig ASSAHAN en het opnemingsvaartuig VAN DOORN zijn bestemd voor de dienst in Oost-Indië en zullen zo spoedig mogelijk derwaarts worden overgebracht.
Hr.Ms. pantserdekschip EVERTSEN wordt in het laatst van maart voor de zomer-oefeningen in de maritieme directie te Willemsoord in dienst gesteld.
Het pantserdekschip NOORD-BRABANT heeft, gesleept door deTITAN, ten gevolge van de storm der laatste dagen, eerst hedenochtend te 9 uur de reis naar Den Helder aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In haar verslag over 1899 deelt de directie van de Stoomvaart-Maatschappij Triton alhier mede, dat de uitkomsten in de algemene vaart verkregen met haar twee stoomschepen INDIAAN en AMELAND gunstig zijn, wanneer men in aanmerking neemt dat het grootste schip eerst in maart in dienst kwam. De vrachtenmarkt, aanvankelijk flauw, begon in juli te verbeteren. De beide schepen bleven van ernstige averijen verschoond.
De exploitatierekening wijst een voordelig saldo aan van NLG 95.580,61, waarbij aan interest NLG 1.746,19 is gekomen, totaal dus NLG 97.326,80. Hiervan gaat af voor afschrijving op de stoomschepen NLG 26.770,74 voor idem op de oprichtingskosten NLG 2.248,61, voor onkosten NLG 285,31 en voor bedrijfsbelasting NLG 1.275, tezamen NLG 30.579,66, zodat er een te verdelen bedrag overblijft van NLG 66.747,14. Volgens artikel 26 van de statuten ontvangen de aandeelhouders hiervan 5% over het gestorte kapitaal van 6 ton, dus NLG 30.000 en van het overblijvende ad NLG 36.747,14 nog 60% dus NLG 22.048,29. Van het overgeblevene krijgen de gezamenlijke commissarissen en de directie elk 10% dus NLG 3.674,71 en het ketelfonds 20%, dus NLG 7.349,43, waarna er NLG 1.048,29 zal overblijven voor de nieuwe rekening. De directie stelt mitsdien aan de algemene vergadering van aandeelhouders (15 maart) voor, het dividend te bepalen op 8½% of NLG 85 per aandeel. “Wat betreft de toekomst”, zegt zij, “is het zeer moeilijk te voorspellen wat die zal geven”. Over het algemeen zien wij haar niet ongunstig in, hoewel het niet te ontveinzen is, dat de hogere kolenprijzen hun invloed zullen doen gelden. Het stoomschip INDIAAN is voor langere termijn verhuurd aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam voor de vaart in Nederlands-Indië en wordt daarvoor thans gereed gemaakt, terwijl de AMELAND lonend bevracht is van de Plata-rivier naar Europa”.
Met het oog op de uitbreiding van de vloot bestaat het voornemen tot uitgifte van de 4e serie aandelen, groot NLG 200.000 en aan de algemene vergadering machtiging te vragen tot het uitgeven van een lening.
Van de commissarissen is Baron Sweerts de Landas Wyborg aan de beurt van aftreden, doch herkiesbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. In het grootruim waarin het hedenmiddag voor de stad gekomen stoomschip SMEROE brand heeft gehad, bevond zich, behalve tabak, ook een grote hoeveelheid indigo, kaneel, huiden enz, en daar het ruim geheel onder water moest gezet worden om het vuur te blussen, is de schade zeer aanzienlijk. Door het zwellen van een partij koffie werden de luiken drie voet opgelicht. Hedennacht leed het stoomschip door het zware weer op zee nog erg belangrijke dekschade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 22 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip AMICITIA, kapt. T. Pronker, van Java, laatst van Lissabon naar Nantes, heden gepraaid. Alles wel. Op genoemde bodem werd reeds herverzekering gesloten tot 20 pCt.


Datum: 24 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tijdens de brand aan boord van het stoomschip SMEROE, in de nabijheid van Lissabon, zijn twee matrozen, die zich in het kabelgat bevonden door de verstikkende rook bewusteloos geraakt. De matroos P.J. Linge heeft zich toen aan een touw in het kabelgat laten zakken en met gevaar van eigen leven zijn beide makkers opgehaald. Met de lossing van het grote ruim is aangevangen met het oog op een eventueel opnieuw uitslaan van de vlammen. Tijdens die lossing is de op Fijenoord gestationeerde stoomspuit nabij het stoomschip opgesteld onmiddellijk hulp te kunnen verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 februari. Het schroefstoomschip STAD AMSTERDAM, van de Stoombootmaatschappij Eensgezindheid te Purmerend, is in de nacht van dinsdag op woensdag door een onbekende oorzaak in het Noord-Hollands kanaal gezonken. Door de firma Gebr. Goedkoop werd aangenomen het stoomschip te lichten. Gisterenochtend werd hiermee aangevangen en reeds tegen de middag was men er in geslaagd het schip boven water te brengen. Het is in het droogdok gebracht. De waterschade in de kajuiten is aanzienlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. W. Paans, scheepsbouwer te Roodevaart bij de Moerdijk, beveelt zich beleefd aan tot het bouwen en repareren van allerlei modellen houten, ijzeren en stalen schepen. Het eerste in aanbouw zijnde stalen klipperschip PAUL KRUGER, groot plus minus 110 last, is voor rekening van de heer M. van de Gevel Jzn. te Stad aan het Haringvliet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brand aan boord van het stoomschip SMEROE. Omtrent de wederwaardigheden van het stoomschip SMEROE der Rotterdamsche Lloyd dat ditmaal bij de thuisreis van Batavia naar Rotterdam zoveel tegenspoed ondervond, verneemt de Arnhemsche Courant van de repatriërende militairen het volgende:
Een paar dagen na het vertrek van Padang op zondag 7 januari omstreeks 7 uur sprong met een hevige slag een der hoofdstoombuizen, n.l. een der buizen die de stoom van de ketels naar de cylinders voert. Dank zij de oplettendheid van de vijfde machinist, die het dreigend gevaar zag, kon het machinekamer-personeel zich in tijds bergen en de vuren uithalen, daar door het plotseling afsluiten van de stoomkraan de ketels dreigden te springen. De breuk zat boven in de machinekamer onder de ijzeren trap en was vrij makkelijk te bereiken, door de buis plat te slaan, waarop met één stoomketel de machine op halve kracht kon stomen. Naar de bemanning ons mededeelde was de buis te Soerabaja onvoldoende gerepareerd. Zo dreef de SMEROE ruim 4½ dag door de Indische Oceaan, totdat zij de KONINGIN REGENTES der Maatschappij Nederland praaide, aan wie het ongeval overgeseind werd, met verzoek bij aankomst in Indië naar Rotterdam te seinen en te melden, dat zij Colombo zou aandoen ter reparatie, alwaar zij 15 januari arriveerde. De reparatie vorderde 7 dagen, gedurende welke tijd men gelegenheid vond het prachtige natuurschoon van Colombo te bewonderen en de beroemde theeplantages van Lipton te bezichtigen.
De reis had verder tot Marseille zonder stoornis plaats. Alleen zag men een paar dagen na het vertrek van Marseille onverwachts een 17-jarige jonge zeeman, Jos. van der Einde, aan dek verschijnen, die te Marseille gedeserteerd was van het Belgische schip PRINS BOUDEWIJN, komende van Algiers. Hij was naar de Belgische consul te Marseille gegaan, die hem aanraadde naar Antwerpen te lopen (!) en hem daarvoor een vrije pas gaf om ongehinderd de douanes te passeren. Deze wandeling was Janmaat evenwel te lang en daarom vond hij het beter zich tussen de lading van de SMEROE te verbergen. Toen de honger hem begon te plagen, kwam hij te voorschijn. Hij werd ter beschikking van de bootsman gesteld en de passagiers voorzagen hem rijkelijk van klederen.
In de nacht van 13 februari werd onverwachts te ruim 12 ure alarm geslagen en was in een oogwenk alle hens aan dek, matrozen, kolonialen en marine-schepelingen. Het schip bevond zich toen ter hoogte tussen Gibraltar en St. Vincent. De wachthebbende officier had n.l. rook zien komen uit de tussendeks-luchtkoker en dadelijk werd de temperatuur opgenomen, die evenwel geen verhoogde warmtegraad aanwees.
Met verenigde krachten werd de kapoklading, liggende in het tussendek van het grootruim in het achterruim geworpen, waaruit te Marseille de lading gelost was. Een ieder beijverde zich in het grootruim ruimte te verkrijgen en de brand zo dicht mogelijk te naderen, terwijl reeds een tweetal slangen op de stoompomp water gaven.
Wij waren inmiddels nabij Sagres genaderd, toen na enige uren arbeid geweldige vlammen aan bakboordszijde uitsloegen. De luiken werden toen dicht geworpen en de stoombuizen op het grootruim gekoppeld ten einde met stoom en water de brand te bedwingen.
De gezagvoerder, kapitein Guthrie, belegde te 4 uur in de ochtend scheepsraad met de stuurlieden, machinisten, de bootsman, de timmerman en de donkeyman. Besloten werd naar Rotterdam te seinen dat getracht zou worden met eigen middelen de brand te blussen en als men daarin niet slaagde Lissabon zou worden aangedaan. Enige uren later werd de scheepsraad andermaal bijeengeroepen daar de brand in hevigheid toenam en gevaar bestond voor gehele vernieling van schip en lading, terwijl ook de passagiers angstig begonnen te worden.
De 15e februari ‘s morgens werd de Taag bij Lissabon opgestoomd, terwijl de brand inmiddels steeds voortwoedde. Spoedig waren de dok-autoriteiten ter plaatse terwijl een tweetal gouvernements stoombrandspuiten in volle ren kwamen aangesneld om hulp te bieden. Daar de SMEROE de wal niet kon naderen, werden de stoomspuiten op twee pontons geplaatst en kwamen zo langs bak- en stuurboord. Met zes brandslangen werd water gegeven totdat na twee volle dagen spuiten circa 20 voet water in het ruim stond waarbij alle Portugese brandweermannen zich als rappe gasten deden kennen. Op telegrafisch bericht uit Rotterdam werd te Lissabon niets van de rijke lading Indische producten als tabak (circa 4000 pakken), specerijen, drogerijen, huiden, enz. gelost daar hieraan zeer kostbare en lastige douaneformaliteiten zouden zijn verbonden geweest.
Door de brand was de lading in het voorruim voorts zodanig gaan zwellen dat een groot aantal balen koffie opengesneden moesten worden, daar de dwarsbalken van de luiken 3 voet verbogen waren door de aandrang van het water. Toen het gehele ruim volgepompt was, kon de brandweer inrukken en werd met eigen kracht het leegpompen begonnen en de reis naar Rotterdam zondagochtend voortgezet.
Tijdens het binnenstomen van de Taag had nog een ongeval plaats. Een tweetal matrozen, die in het kabelgat moesten wezen, werden door de rook bevangen en vielen bewusteloos neer. Dadelijk liet de matroos Piet Linge zich met een touw om het lijf zakken en bond, de scherpe rook trotserende, de beide bewustelozen touwen om het lijf, waaraan zij opgehesen werden. Ook de moedige redder werd bewusteloos uit het kabelgat aan dek gehaald en de Duitse scheepsdokter was twee uur bezig om de levensgeesten op te wekken.
Bij de verdere thuisreis had men nog in het Engels Kanaal met hevig stormweder te kampen, waardoor schade veroorzaakt werd aan de stoombuizen op dek, die door de golfslag krom geslagen werden.
Thans ligt de SMEROE in het Entrepotdok te Rotterdam en wordt de nog steeds broeiende lading gelost. Een stoomspuit en 6 man houdt de wacht. Hoewel de schade nog niet onder cijfers is te brengen, bedraagt zij ongetwijfeld enkele tonnen gouds.
Heden wordt door de kantonrechter te Rotterdam het getuigenverhoor geopend.

Krant:
  JB - Javabode

Uit Soerabaja schrijft men ons:
Hr.Ms. SUMBAWA hield, na aan het marine-etablissement alhier eens duchtig te zijn nagezien, heden de 21e februari haar proefritten langs de gemeten mijl. Des morgens had men met de beide 12 cm. vuurmonden de voorgeschreven scherpe schoten gedaan en de nieuw aangebrachte pivot-bouten deugdzaam bevonden. De uitslag van de vaartbepalingen gaf als maximumsnelheid 11,8 mijl, met 123 slagen als maximum vermogen: “vol vermogen” werd vastgesteld op 110 slagen en “normaal vermogen” op 100 slagen; dit wil dus zeggen dat een snelheid van meer dan 10 mijl op de lange duur zonder inspanning is vol te houden. Deze uitslag mag bevredigend genoemd worden voor een schip dat 8 jaar oud is en destijds in het koele klimaat, zonder bovenbouw van tenten en met uitgezochte Cardiff-kolen, 137 slagen haalde. Een maximum vaart van 11,8 mijl volstaat ook juist om, wanneer nodig, die kleinere vrachtschepen te jagen, die in bewogen tijden, als marodeurs (opm: rovers, plunderaars) ter zee, in velerlei opzicht onze handels- en andere belangen in de archipel kunnen schaden. Een leger van bruine schilders maakte de proeftocht mee, om intussen het schip zijn hagelwit kleed aan te trekken; wel een bewijs dat er haast bij het werk is. Wellicht zal dan ook op de 1e maart de oplevering door het marine-etablissement kunnen plaats hebben. De distileertoestel leverde heden echter vermoedelijk door een verborgen lekje, nog geen zuiver distillaat. Dit kon gisteren nog niet bekend zijn aan de berichtgever van het Soerabaiasch Handelsblad, die met twijfel de vraag stelde of Hr.Ms. SUMBAWA op tijd gereed zou zijn. Hoe dit zij, het is gelukkig ondenkbaar dat autoriteiten zich door derden zullen laten verleiden om af te wijken van het tegenwoordig stelsel: wat de marinewerf aflevert, moet voor alle diensten klaar zijn, integendeel geduld zullen oefenen, totdat de distilleer volkomen zuiver water geeft. De distilleer immer, moet niet alleen het zogenaamde voedingwater leveren voor de ketels, die met zouthoudend water snel achteruitgaan of opkoken (pijpketels), maar bovendien het drinkwater verschaffen voor het gebruik aan boord en somtijds zelfs voor expeditionaire troepen aan de wal. En sedert men de ervaring heeft opgedaan dat drinkwaterwisseling en klimaatwisseling al even gevaarlijk zijn ( misschien etiologisch gedeeltelijk hetzelfde) gaan veel commandanten er toe over, nooit iets anders dan eigen gedistilleerd water te geven. Vandaar dat bij onze nieuwste oorlogsschepen deze toestellen zo’n hoge perfectie hebben gekregen. Het gedistilleerde water is onmiddellijk na de bereiding schier chemisch zuiver en kost een minimum. Niemand zal er wel over denken Hr.Ms. SUMBAWA in zee te zenden, nog wel naar Atjeh, wanneer er nog iets aan het drinkwater ontbreekt.


Datum: 25 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen, dat in de algemene vergadering van aandeelhouders der Holland-Gulf Stoomvaart-Maatschappij, te houden op 10 maart, door de directie zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van 7 pCt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat de statuten van de Maatschappij Stoomschip JOSEPHINA alhier. Doel: het aankopen en exploiteren van stoomschepen, nimmer meer dan één tegelijk in eigen exploitatie. Duur 30 jaren. Kapitaal NLG 150.000 in 150 aandelen, alle geplaatst en volgestort. Tot directrice is voor de eerste maal aangesteld de firma Jos. de Poorter alhier. Tot commissie voor het nazien van balans en winst- en verliesrekening zijn voor de eerste maal benoemd de heren mr. W.B. Westermann, Piet Kolff en J.M. Maury, tot plaatsvervangers de heren mr. J.G. Schölvinck, P.L.M. Hoogeweegen en J.M.W. Bonke. De directie is in de statuten gemachtigd tot het aangaan van een obligatielening, nominaal groot NLG 120.000, tegen 5½% rente.


Datum: 26 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Holland-Gulf. In haar verslag over 1899 deelt de directie van de Holland-Gulf Stoomvaartmaatschappij (Jos. de Poorter), mede dat dit eerste boekjaar, “de omstandigheden in aanmerking nemende ( slechts twee van de drie schepen waren in exploitatie)”, zeer gunstige uitkomsten heeft opgeleverd. De oprichting van de maatschappij had plaats, zegt de directie, in een tijd, toen de schepen beduidend voordeliger aan te schaffen waren dan thans. Twee van onze schepen zijn dan ook veel onder de tegenwoordige marktwaarde verkregen. Toen het derde stoomschip, na de uitgifte van de obligatieleningen, kon aangekocht worden, waren de prijzen ongeveer 10% gestegen. Wij meenden toen niet zo dadelijk op deze verhoging te moeten ingaan, maar eerst eens te zien hoe de markt zich zou houden. Nu echter de loonprijs op een blijvende verhouding wijst en staal, hout, etc. veel hoger staan, terwijl de vraag steeds onbeperkt blijft; toen daarenboven onze maatschappij reeds op enige goede resultaten kon wijzen en haar twee schepen voor geruime tijd zeer winstgevend bevracht waren, hebben wij eerst op het einde van het boekjaar het stoomschip PILGRIM aangekocht, dat, met een laadvermogen van ruim 7.000 ton, gebouwd door de heren Craggs & Co. te Middlesbrough, reeds één jaar in de vaart was en goed heeft voldaan. Dit stoomschip is in het begin van ons tweede boekjaar, onder de naam van WILHELMINA, in de vaart gebracht en ter betaling van de aankoopsom van GBP 51.000 hebben wij grotendeels de in de balans voorkomende beschikbare middelen gebruikt. Het contract dat wij met de Kansas City Pittsburg & Gulf Railroad Company gesloten hadden, is door de receivers van deze maatschappij opgezegd en wij zullen nu voor de toekomst afwachten of door de gereorganiseerde maatschap nieuwe voorstellen gedaan worden. Intussen hebben onze schepen zeer goed voldaan. Reparaties zijn niet voorgekomen en wij ondervonden alleen gedurende de reizen enige tegenspoed door quarantainemaatregelen. Beide schepen zijn nog voor geruime tijd bevracht tot cijfers, die ons met reden doen verwachten, het tweede boekjaar op een beter resultaat te kunnen wijzen dan het eerste. Op de balans is aan de debetzijde uitgetrokken het volle bedrag voor de stoomschepen besteed; aan de creditzijde vindt men de bij de statuten voorgeschreven afschrijving van 7½% over NLG 1.030.492,73; zijnde de originele waarde van de stoomschepen MARIA en FOLMINA. De debetpost saldo vracht nog lopende reizen toont aan het bedrag NLG 75.963,38; dat tot ultimo december 1899 netto, dus na aftrek van de lopende onkosten verdiend is voor reizen waarvan echter de rekening niet is afgesloten, omdat de contracten eerst eindigen respectievelijk in mei en augustus 1900. De gelden van de obligatielening, gesloten in februari 1899, zijn in mei gestort. De interestrekening is belast met het bedrag, dat betaald is voor de ingevorderde augustus-coupons. Aan de creditzijde van de balans is gereserveerd een bedrag van NLG 135 voor nog niet ingevorderde augustuscoupons, alsmede een bedrag van NLG 14.062,50 op rekening van hetgeen verschuldigd zal zijn voor de coupon van 1 februari 1900. De exploitatierekening sluit met een goed saldo van NLG 173.107,06. Daarvan is, na aftrek van de algemene onkosten, van het saldo van de interestrekening ( NLG 1.751.34½ ), van afschrijving van een kleine schade van het stoomschip MARIA bij de pier van Galveston, van afschrijving en reserve voor buitengewone reparaties op de MARIA en de FOLMINA ( NLG 77.287,73), van afschrijving van oprichtingskosten (NLG 3.566,78) en van de kosten van de obligatielening (NLG 3.952,68), een nettowinst beschikbaar van NLG 78.570. De voorgestelde verdeling van dit bedrag is: aan de aandeelhouders NLG 70.000 ( dus een dividend van 7%), aan de directie NLG 5.713 en aan commissarissen NLG 2.857.


Datum: 28 februari 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 22 februari. Een lichter met 100 balen katoen, 20 kn. (opm: mogelijk kisten) vet, enz., uit het Nederlandse stoomschip AFRIKAAN, van Antwerpen, is gisteravond hier in de haven in brand geraakt. Men heeft de lichter buiten de haven gebracht en vol water laten lopen, waardoor het vuur geblust werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De beide bij Yarrow & Co. te Londen voor de Indische Militaire Marine in aanbouw zijnde vistorpedoboten HYDRA en SCYLLA zullen bewapend worden met twee kanonnen van 3,7 cm. en drie torpedokanonnen.


Datum: 01 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het pantserschip GELDERLAND, van de Nederlandse marine, vertrok heden van het Etablissement Fijenoord, door de sleepboot TITAN gesleept, naar Nieuwediep.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen te Rotterdam van Alexandrië het stoomschip SOLO, gesleept door de ZWARTE ZEE.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip FLORES is heden van Amsterdam naar Batavia vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 februari. Men begint zich hier ongerust te maken over het lang uitblijven van de stoomtrawler GRETE, die de 10e dezer van hier vertrok om op circa 58º30’ NB 04º30’ OL te gaan vissen en reeds de 20e dezer terug verwacht werd. Men vermoedt dat de machine defect geraakt of de schroef verloren is en dit schip dus hulpeloos daar ronddrijft. Aan alle gezagvoerders van schepen, die in bovengenoemde koers mochten komen, wordt dringend verzocht goede uitkijk te houden en eventueel hulp te verlenen. Genoemde trawler is gemerkt PG 46 en voert de Duitse vlag doch was hier (opm: IJmuiden) gestationeerd en heeft grotendeels Hollandse bemanning aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Het stoomschip PROFESSOR BUYS, gisterenavond van hier naar Hull vertrokken, keerde om half één vannacht uit zee terug met brand in de lading. Het schip ligt thans aan de Parkkade en moet de gehele lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdekschip NOORD-BRABANT, aangebouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, is heden te Willemsoord in dienst gesteld.


Datum: 02 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De gisteren gehouden algemene vergadering van aandeelhouders der Maatschappij Stoomschip De Ruyter, directie J.F. & F. Schellen alhier, heeft het dividend over het afgelopen jaar, na ruime afschrijving, vastgesteld op 12 pCt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, zal in de algemene vergadering van aandeelhouders der Stoomboot Maatschappij Hollandia te Amsterdam, te houden op 15 maart, worden voorgeesteld het dividend te bepalen op 4 pCt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Michael’s (opm: San Miguel), 17 februari. Het Russische barkschip ANTONIA, van Rangoon naar Falmouth, dat de 3e dezer hier binnengesleept werd, zal naar Falmouth vertrekken, gesleept door de sleepboot ATLAS. (opm: dit is het gewezen Nederlandse barkschip ANTONIA, gebouwd in 1876)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant no. 51 bevat de statuten van de Stoomvaartmaatschappij Rotterdam, te Rotterdam. Doel: het in de vaart brengen van daartoe aan te bouwen of aan te kopen stoomschepen en die te exploiteren voor de algemene vrachtvaart. Duur: 31 jaar, tot 1 januari 1931. Kapitaal: NLG 600.000, in seriën van NLG 120.000, die in 120 aandelen verdeeld zijn. Aanvankelijk wordt één serie uitgegeven, waarvan alle aandelen geplaatst zijn. Voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heren C.W.H. van Dam en J. van Vollenhoven, en tot commissarissen de heren J. Drost, H.H. van Dam en H.S. Visman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 26 februari. Het hier in oktober 1899 binnengesleepte Nederlandse schip NEPTUNUS, van Hernösand met een lading hout naar Delfzijl, zal door een Duitse sleepboot, die 2 maart hier wordt verwacht, naar de bestemmingsplaats worden gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 27 februari. Het stoomschip VIOLET, gebouwd te Kiel in 1891 en 1772 brt, is op 28 februari verkocht voor GBP 19000 aan Menzell & Co te Hamburg en is heden als ELITA NOSSACK vertrokken van Rotterdam naar Cardiff.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 1 maart is bij de werf van P. Mulder (opm: P. Mulder en Zoonen) te Stadskanaal te water gelaten de stalen tjalk AMBULANT, groot 150 ton, voor E. Salomons te Hoogezand. (opm: De AMBULANT was het eerste ijzeren zeeschip, gebouwd op deze werf)
De kiel wordt gelegd voor een dito tjalk (opm: DE VROUW SIETSKE) voor J. de Jonge te Wildervank.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Noorse bark GRAAFSTROOM (opm: ex Ned. schip), kapitein Lundegaard, is vermist na vertrek op 19 oktober 1899 uit Darien (opm: Amerikaanse Oostkust) naar Queenstown en Dundee met een lading houtproducten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 57 ton, met inventaris, zeil, fok, 2 kluiffokken, 2 ankers met kettingen enz. Te bevragen bij IJ. Alkema Jzn. te Makkum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 27 februari. Door het Noorse stoomschip SIF, van Goole heden alhier gearriveerd, werden geland de 2de stuurman en twee matrozen van het Franse stoomschip LUCIE ET MARIE. Genoemd stoomschip, bestemd van Havre naar Hamburg, heeft gisterenmorgen, tijdens mist, een vissersvaartuig, waarvan naam, grootte en nationaliteit onbekend is gebleven, overstoomd, waarbij alle opvarenden zijn verdronken. De mist belette de LUCIE ET MARIE om de boot, die was uitgezet om te trachten nog opvarenden te redden, terug te vinden, en hebben deze 3 man 10 uren zonder enige voeding of drinken in de boot moeten doorbrengen alvorens door het optrekken der mist het lichtschip TERSCHELINGER BANK werd bemerkt. Van het lichtschip werden de 3 man door het stoomschip SIF overgenomen en alhier aangebracht.


Datum: 03 maart 1900


Krant:
  JB - Javabode

De grote Amerikaanse bark ST. JOHN is blijkens te Soerabaja ontvangen berichten in Straat Lombok door brand vernield. De bemanning, uit 28 koppen bestaande, kwam woensdagmorgen te Banjoewangi aan. Het schip was in 1870 gebouwd en mat 1.885 registertonnen.


Datum: 04 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. zeemacht bestaat thans uit:
- Gepantserde schepen en vaartuigen: 8 pantserschepen, waarvan 2 in aanbouw: 7 pantserdekschepen, waarvan 3 in aanbouw; 12 monitors en 5 riviervaartuig. II.
- Ongepantserde schepen en vaartuigen: 5 fregatten, 2 korvetten, 2 schoeners; 21 kanonneerboten, 17 vistorpedoboten; 3 vis- en spartorpedoboten en 17 spartorpedoboten.
- Schepen en vaartuigen, bestemd voor bijzondere diensten: 3 schoeners voor politietoezicht; 2 opnemingsvaartuigen; 16 instructievaartuigen, 3 wachtschepen en 6 logementschepen.
- De Indische Militaire Marine bestaat uit: 1 pantserdekkorvet, 14 flottieljevaartuigen; 3 vistorpedoboten, 2 wachtschepen, 3 opnemingsvaartuigen en 1 oorlogsstoomjacht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is aangekomen op de Nieuwe Waterweg van Hamburg naar Bolnes de bark OTTO gesleept door de ZUIDERZEE met assistentie op de rivier van de ROTTERDAM.


Datum: 05 maart 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse stoomschip SOENDA van de Stoomvaart Mij Nederland is verkocht aan K. Nijkerk voor NLG 74.000.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 maart. De bark NUMMER FÜNF is aangekocht door F.L. Drenth te Oude Pekela.


Datum: 06 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. gouvernements-stoomschip SPITS, van Rotterdam naar Java, passeerde de 5e maart Sagres (opm: zuidwestpunt van Portugal, positie 37º00’ NB en 08º57’ WL)
Sagres, gezicht op het fort en vuurtoren
Coll: Wikipedia, Luis Boléo

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het dividend van de Holland Amerika Lijn. Ons wordt medegedeeld dat de raad van commissarissen van de Holland Amerika Lijn in zijn hedenavond alhier gehouden bijeenkomst het dividend over het jaar 1899 heeft vastgesteld op 7%, na ruime afschrijving. Uit deze mededeling blijkt dat het in ons eerste blad van zondag jl. opgenomen bericht onjuist is geweest. Ten eerste is het dividend een percent hoger, dan daarin werd aangegeven; ten tweede wordt niet aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgesteld het dividend te bepalen, maar is het door de raad van commissarissen, overeenkomstig het voorschrift in de statuten van de maatschappij, reeds nu vastgesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 maart. Door de heer W. Sissingh alhier is tot geheime prijs onder de hand aangekocht, de aldaar liggende Noorse schoener DIDO, laatst gevoerd door kapitein Olsen. Het zal van de reparatiekosten afhangen of het vaartuig gesloopt of onder Nederlandse vlag opnieuw in de vaart gebracht zal worden. (opm: zie PGC 140300)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 maart. De stoomboot DOKKUM I, kapitein de Jong, gisteren van hier vertrokken, is op de Westwal aan de grond geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 1 maart. Het Nederlandse schip ADMIRAAL TROMP, kapitein De Groot, van Bremen naar Cardiff, is hier binnengelopen wegens ziekte van de gezagvoerder.


Datum: 07 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 maart. Volgens alhier ontvangen telegram is het stalen schoenerschip TASMAN, kapitein E. de Vries, van Cardiff te Lissabon gearriveerd.


Datum: 08 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Het stoomschip HENDRIKA is gisteren van Genua te Delaware-breakwater aangekomen en naar Philadephia vertrokken.


Datum: 09 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 5 maart. De gezagvoerder van het stoomschip KINGHORN, van Harlingen hier aangekomen, rapporteert de 2e dezer op 57º43’ NB 03º42’ WL een masteloos en verlaten schip, vermoedelijk een kleine schoener, te zijn gepasseerd. Het schip dreef gelijk met het water, was donkerkleurig geschilderd en had een vierkant hek. Het is waarschijnlijk het wrak van een klein schip dat de 26e februari door een Frans stoomschip bij het Terschellinger lichtschip werd aangevaren. (opm: zie PGC 020300)


Datum: 10 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pernambucco, 8 maart. Het barkentijnschip NELLY, van St. John’s N.B. (opm: New Brunswick) hier aangekomen, heeft een deel van de lading overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 6 maart. De Duitse sleepboot BORKUM is gisterenavond hier aangekomen om de romp van het Nederlandse barkschip NEPTUNUS naar Delfzijl te slepen.


Datum: 12 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aankomst op 11 maart in de Nieuwe Waterweg van het Engelse stoomschip ALLIANCE, van Southampton naar Bolnes, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant No. 59 bevat de statuten van de Stoomschip-Maatschappij Maasstad, alhier. Doel: het laten bouwen, het kopen, verkopen, huren en verhuren van stoomschepen en het exploiteren van stoomschepen tot het uitoefenen van de algemene vrachtvaart in de ruimste zin, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip tegelijk in eigendom mag hebben. Duur tot 1 november 1929. Kapitaal: NLG 200.000, in 80 aandelen (splitsbaar in halve aandelen) waarvan er 60 zijn geplaatst. Voor de eerste maal benoemd tot directrice: de firma Driebeek en Zonen; tot commissarissen: de heren J.J.M. Blankenheim, mr. C.C. Dutilh en H.J. Klüssener.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Het stoomschip ALIDE, her gisteren met een lading ijzeren pijpen aangekomen van Middlesbro, is hedenmiddag wegens de werkstaking, zonder te hebben gelost, naar IJmuiden vertrokken om aldaar verdere orders af te wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 maart. Het schip ANTONIA, van Rangoon met een lading teakhout, werd hier binnengesleept door de sleepboot ATLAS, die het van St. Michael’s (opm: San Miguel) herwaarts heeft gebracht. Het schip liep daar binnen met verlies van fokkemast, grote bramsteng en kluiverboom en andere schade, die daar niet zijn gerepareerd. (opm: zie NRC 020300)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 11 maart. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip MARTINA JOHANNA, kapt. Van der Laag, van Java te Philadelphia aangekomen. Alles wel.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 maart. Woensdagavond (opm: 7 maart) bracht het Gouvernements-stoomschip REIGER te Soerabaja 25 opvarenden aan van het in Straat Bali verbrande zeilschip ST. JOHN. Alle schepelingen waren Amerikanen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 maart. Heden is alhier aangekomen van Frederikshavn gesleept door de BORKUM de Nederlandse bark NEPTUNUS.


Datum: 13 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zoals men weet, bestond bij de regering het plan het eerstvolgend stoomschip voor de Gouvernementsmarine te bouwen van hetzelfde type als het nog kort geleden naar Indië vertrokken vaartuig SNIP. Thans is, naar wij vernemen, uit Indië het bericht gekomen, dat men daar een ander type wenselijk acht. Uit deze mededeling is gemakkelijk de gevolgtrekking te maken, dat het nog sinds zeer kort in gebruik gestelde type-SNIP maar zeer weinig voldoet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 13 maart. Op 13 maart heeft het stoomschip TELEGRAAF III te Wemeldinge het schip DE HOOP van schipper Woudstra binnengesleept. DE HOOP was op reis van Rotterdam naar Brugge met een lading graan en had op de Oosterschelde de mast gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Farmsum, 13 maart. De alhier aan het Damsterdiep gelegen scheepstimmerwerf van de heer T.J. Pik is in eigendom overgegaan op de heer G. Lanting van Groningen. Nevens de houten scheepsbouw, zal daaraan worden toegevoegd de ijzeren scheepsbouw. Werd voor enige tijd medegedeeld, dat de heer C. Niestern van Sappemeer dit terrein reeds bij provisie had aangekocht, door bijzondere omstandigheden is toen de zaak niet tot stand gekomen.


Datum: 14 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De directie van de Stoomvaart-Maatschappij Oostzee te Amsterdam, deelt in haar verslag over 1899 mede dat er gedurende het jaar geen rampen en tegenspoeden voorkwamen, waarvan de maatschappij in de beide eerste jaren van haar bestaan zo ruimschoots haar deel had. De HEELSUM, op 27 mei opgeleverd, is onmiddellijk in de houtvaart gebracht. Dit solide en hecht afgewerkt stoomschip voldoet aan de gestelde eisen en blijkt een aanwinst voor de maatschappij te zijn. De directie herinnert aan het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, van de 21e juli, welke met algemene stemmen het bestuur heeft gemachtigd de statuten te wijzigen en het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot NLG 1.000.000 waarop het bestuur besloot twee stoomschepen in aanbouw te geven. Die twee konden niet in Nederland worden besteld; de werven hier te lande waren te hoog in prijs en konden niet voor het einde van 1900 een aflevering in uitzicht stellen. De directie accepteerde daarom een offerte van de gunstig bekende bouwmeestersfirma Wm. Gray & Co. Ltd. te West-Hartlepool, voor het bouwen van twee stoomschepen, een ad ongeveer 3.200 ton en een ad ongeveer 2.800 ton (de OOTMARSUM en de LOPPERSUM). “In aanmerking nemende de grote verhoging van de prijzen van het materieel”, zegt de directie, “mochten wij er in slagen betrekkelijk gunstig te contracteren; hadden wij gewacht tot op dit ogenblik, de prijzen zouden zeker ongeveer NLG 20.000 hoger geweest zijn.” De vrachten waren over het algemeen lonend, al hoewel de steeds hoger wordende kosten van bunkerkolen en laad- en loslonen, alsmede de langere oponthouden, welke vooral in Engeland en in de laadhavens in de Oostzee voorkwamen, de exploitatie van de schepen ook geregeld deed stijgen. Op dit ogenblik heerst er inderdaad gebrek aan kolen en de directie is dezer dagen zelfs genoodzaakt geweest, een partij kolen te kopen tot een prijs, welke juist 100% hoger is dan zij 12 maanden geleden op dezelfde plaats moest betalen. De vooruitzichten voor 1900 zijn overigens niet ongunstig te noemen; de vrachten van de Oostzee tonen alle neiging om beduidend hoger te zullen zijn dan in het afgelopen jaar en de directie gaat dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. Van de twee nieuwe stoomschepen heeft zij zeer goede verwachtingen. Blijkens de balans en de winst- en verliesrekening is er na afschrijving van alle exploitatie- en beheerkosten, een zuivere winst van NLG 84.712,59. Ingevolge artikel 16 van de statuten is door commissarissen bepaald dat van dit bedrag afgezonderd zal worden een bedrag van NLG 39.300 te verdelen in NLG 31.000 welke van de boekwaarde van de stoomschepen zal worden afgeschreven en NLG 8.300 welke in het reservefonds, bedoeld in artikel 19 van de statuten, zal worden gestort. De directie stelt voor, van het overschot ad NLG 45.412,59 op de nieuwe rekening over te brengen een bedrag van NLG 412,59 en het resterende ad NLG 45.000 te verdelen naar artikel 16 van de statuten, waardoor aan de houders van de aandelen nummer 1 à 500 kan uitgekeerd een dividend van 8%. (Red: ongecorrigeerd.)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 maart. De Nederlandse ijzeren tjalk GEERTIENA KRAMER (kapitein B. Folkerts te Groningen) groot 79 register ton en gebouwd in 1891 is verkocht naar Duitsland. Het schip wordt herdoopt in HINRIETTE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 maart. Het door de heer W. Sissingh aangekochte Noorse schoenerschip DIDO (opm: zie PGC 060300) zal voortaan onder Nederlandse vlag de naam BERTHA voeren en bevaren worden door kapitein W. Bos.


Datum: 15 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Holland-Amerika Lijn. In aansluiting aan hetgeen wij in ons jongste tweede blad (opm: niet aanwezig) meedeelden uit de balans en winst- en verliesrekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (Holland-Amerika Lijn) per 31 december 1899, thans een vergelijking van de hoofdcijfers met die van 31 december 1898. In de balans (actiefzijde) staat nu het materieel voor NLG 4.090.001 tegen NLG 4.784.001 verleden jaar; daarentegen de post stoomschepen in aanbouw voor NLG 3.669.858,64 tegen NLG 954.784,50. De gelden à deposito, thans NLG 2.411.987,50 beliepen verleden jaar NLG 180.000. Het effectenbezit van de maatschappij is van NLG 508.240,97 op ultimo december 1898 thans geklommen tot NLG 753.929,25 en de post diverse debiteuren ( niet zoals een drukfout ons gisteren heeft laten melden dubieuze debiteuren!) beloopt NLG 727.101,24½ tegen NLG 700.075,82. In totaal wijst het actief een bedrag aan van NLG 12.279.270,64½, dit is NLG 4.789.411,34½ meer dan op ultimo december 1898. Aan de passiefzijde staat het aandelen kapitaal met NLG 6 miljoen, dit is NLG 2 miljoen meer dan ten vorige jare, terwijl de obligatieleningen (met inbegrip van de rente tot het einde van het afgelopen jaar) wat die van 1888 en 1890 betreft door de regelmatige aflossing een vermindering aanwijzen van NLG 150.708,33 doch het bedrag vergroot is met de in 1899 uitgegeven lening (NLG 2.516.666,67) en dus in het geheel een vermeerdering heeft ondergaan van NLG 2.365.958,34. De post diverse crediteuren (NLG 850.661,17) is NLG 160.951,06 hoger dan verleden jaar. De gezamenlijke reservefondsen (reparatie- en ketelfonds, assurantiefonds en fonds ten behoeve van het personeel) staan ditmaal voor NLG 900.653,54½ te boek, dit is NLG 80.572,59 hoger dan op ultimo december 1898. Blijkens de winst- en verliesrekening is het avans ad NLG 1.360.714,98½ door de exploitatierekening gelaten, NLG 123.508,11½ kleiner dan verleden jaar. Daarentegen heeft de wisselrekening NLG 1.881,72 meer opgeleverd, terwijl er ditmaal een bate van NLG 7.543,56 is opgeleverd door de interestrekening, welke in het vorige jaar een nadeel had gegeven van NLG 27.007,43½. De opbrengst van het brievenvervoer was iets groter: NLG 540,83 tegen NLG 319,46. De administratie- en bureaukosten zijn NLG 4.486,48 beneden die van 1898 gebleven; voor publiciteit daarentegen is NLG 15.912,79 meer besteed moeten worden. Behalve in de reeds vermelde post interestrekening ad NLG 27.007,43½ moest verleden jaar uit de winst voorzien worden in het nadelig saldo van NLG 230.033,79 waarmee het jaar 1897 was afgesloten. Er was over 1898 voorts nodig: voor afschrijvingen NLG 801.919,16 waarvoor thans NLG 738.235,06 vereist wordt; voor het ketel- en reparatiefonds moest NLG 50.000 worden gereserveerd, evenals ditmaal. Het overige stelde in staat, over 8000 aandelen een dividend uit te keren van NLG 30 per stuk, dus in het geheel NLG 240.000. Thans wordt over 12.000 aandelen NLG 35 per stuk uitgedeeld, dus in het geheel NLG 420.000. De bedrijfsbelasting, verleden jaar verschuldigd, vereiste NLG 6.000; ditmaal is er NLG 10.500 voor nodig. De tantièmes beliepen over 1898 NLG 11.566,95; ditmaal NLG 30.342,96 en het saldo voor de nieuwe rekening op ultimo december van het vorige jaar NLG 5.267,81½ bedraagt thans NLG 2.697,17.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 13 maart. De Nederlandse tjalk ONDERNEMING, schipper Verheyke, met 60 ton gerst, van Antwerpen naar Amsterdam, is hedenvoormiddag met gebroken zwaard door het stoomschip EUGENIE, der firma H. Braakman & Co alhier binnengebracht. Het schip is niet verzekerd, de lading vermoedelijk wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ibrail, 9 maart. Aan boord van het stoomschip CERES, bestemd naar de Middellandse Zee, werd lekkage ontdekt in ruim no. 3. De scheepspompen waren niet voldoende om het binnendringende water te verwijderen, weshalve assistentie werd aangenomen van een sleepboot. Vermoedelijk moet de gehele lading worden gelost. Ongeveer 100 ton tarwe en 100 à 150 zakken zemelen zijn nat geworden. Het ingeladen meel is niet beschadigd. Waarschijnlijk heeft het stoomschip een gat in de bodem.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 maart. De ST. JOHN, het schip dat onlangs in volle zee is afgebrand, vertrok de 29e oktober van het vorig jaar uit New York met een lading petroleum, bestemd voor Japan. De 19e februari jl. kwam het ter hoogte van de eilanden Bali en Lombok en de 25e daaraanvolgende kwam het in Straat Bali. Er woei een hevige wind en het schip luisterde kwalijk naar het roer. Tegen 8 ure des namiddags van die dag werd in het tussendek een sterke brandlucht waargenomen. De vlammen hadden reeds het vooronder bereikt; alle handen togen aan het werk om te blussen, doch het vuur had de plaats, waar de lading lag, reeds bereikt. Alle pogingen om de brand meester te worden mislukten en binnen het uur sloegen de vlammen reeds uit het voordek. De bemanning moest zich in een van de overgebleven boten redden. Een Nederlands schip nam de schipbreukelingen op en bracht hen naar Banjoewangi. De ST. JOHN was het eigendom van de Standard Oil Company.


Datum: 16 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart Maatschappij Triton, alhier, werd het verslag van de directie over 1899 overlegd, waarvan wij de inhoud hebben weergegeven in ons tweede blad B van de 23e februari, waarna de balans en winst- en verliesrekening werden goedgekeurd, zodat het dividend bepaald is op 8½%. Nadat de heer C.W.F.P. baron Sweerts de Landas als commissaris was herkozen, werd medegedeeld dat de 4e serie aandelen, groot NLG 200.000 uitgegeven en geheel geplaatst is. De vergadering verleende vervolgens aan directie en commissarissen machtiging tot het aangaan van een obligatielening van NLG 500.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomboot-Maatschappij Hollandia, te Amsterdam, heeft de balans met de winst- en verliesrekening goedgekeurd en dus het dividend bepaald op 4%, na afschrijving van 10% op het stoomschip JEANNE.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Delfzijl aangekomen de nieuwe schoener LINA, gebouwd voor E. Gorter te Amsterdam. (opm: het schip is op 19 maart vertrokken van Delfzijl naar Cardiff met een lading haver en aardappelmeel)


Datum: 17 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 15 maart. Het Nederlandse stoomschip MERCURIUS, gisteren van Stettin naar Amsterdam vertrokken, kreeg door het ijs in het Haff schade aan de boeg en moet een deel der lading lossen om te repareren.


Datum: 19 maart 1900


Krant:
  JB - Javabode

Op de drukke stoomvaartlijn Singapore-Atjeh-Padang en terug hebben de Chinese kongsiboten HOK TJIOE en RAJAH er de bijl bij neergelegd; de concurrentie met de Koninklijke was blijkbaar te zwaar. Belanghebbende aandeelhouders kunnen nu weer vrolijk aanheffen: “de Paketvaart heeft overwonnen!”


Datum: 20 maart 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Geestemünde, 19 maart. Heden is alhier verkocht de Nederlandse bark JAN EN CAREL, gebouwd in 1866 en 725 ton groot. Het schip is op 11 maart alhier aangekomen van Newcastle.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 maart. Op de lading van het Duitse schip WESER, dat te Fayal door het Nederlandse stoomschip TEUTONIA werd binnengesleept met verlies van het roer, is vanwege laatstgenoemd stoomschip beslag gelegd voor GBP 3.000. Men had een aanvang gemaakt met het lossen van de lading; er waren reeds 500 blokken cederhout gelost, doch dewijl daartegen werd geprotesteerd, is het lossen gestaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 7 maart. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip HENDRIKA, hier van Genua aangekomen, rapporteert de 27e februari te 6 uur 20 minuten namiddags op 33º16’ NB 56º52’ WL (opm: plm 430 mijl ten oosten van Bermuda) een in brand staand schip van ongeveer 950 ton te hebben aangetroffen, vermoedelijk een barkschip. Het was zwart geschilderd, had gele ra’s en houten ondermasten, die geschraapt waren. Het was bijna tot op de waterlijn verbrand. Men kon wegens de duisternis geen naam onderscheiden. Er was geen teken van leven aan boord. Een tweemast schoener bevond zich op korte afstand van het brandende schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 maart. Het Nederlandse stoomschip HEELSUM, van Rufisque (opm: nabij Dakar, Senegal) naar Fécamp, is volgens telegram uit Lissabon aldaar gesignaleerd op sleeptouw van het van Rufisque voor Havre bestemde Engelse stoomschip MARY ANNING. Het stoomschip HEELSUM is te Lissabon binnengesleept met verlies van alle schroefbladen.


Datum: 21 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van vertrouwbare zijde meldt men aan de Oprechte Haarlemmer Courant:
Ik kan u mededelen, dat ik inzage heb gehad van een particulier schrijven, waarin bevestigd wordt hetgeen velen reeds gevreesd hebben, dat al de officieren van de GENERAAL PEL, die op Nieuw Guinea aan land waren gaan passagieren en gevangen gehouden, in handen van kannibalen zijn gevallen en opgegeten. (opm: zie NRC 110100)


Datum: 22 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 20 maart. Het stoomschip HEELSUM, dat hier met verlies van de schroefbladen werd binnengesleept, heeft schade aan de machine.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Heden is te Rotterdam van Vlissingen aangekomen het stoomschip SINDORO na een geslaagde proeftocht. Het schip is op de reis door de Rotterdamse Lloyd overgenomen van de werf. (opm: op 7 april is het schip vertrokken van Rotterdam naar Batavia)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 19 maart. Het stoomschip AMULET, van Antwerpen hier aangekomen, is bij het aan de laadplaats komen, in het Albert Dok met de schroef onklaar gekomen, van de boei die midden in het dok ligt, waardoor die gezonken is. De tuiketting van de boei geraakte in de schroef verward en men had een duiker nodig om de schroef te klaren.


Datum: 23 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 maart. Heden vertrok van hier, na proef te hebben gestoomd, naar Rotterdam het dubbelschroef stoomschip SINDORO, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd voor haar maildienst tussen Rotterdam en Java v.v. door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen. Het schip is gebouwd van staal met waterballast over zijn gehele lengte, voorzien van negen waterdichte schotten en opgenomen in de hoogste klasse van Veritas. De hoofdafmetingen zijn: lengte over dek 424 voet, grootste wijdte 50 voet en hol tot opperdek 31 Eng. voet. Er zijn drie verdiepingen boven het opperdek, alle 8 voet hoog, in de midscheeps. In deze drie afdelingen zijn de salons en hutten voor 80 passagiers in de 1e klasse, terwijl aan stuurboordzijde op het opperdek in de zijdekhuizen alle verblijven zijn van officieren en machinisten. Het eersteklasse salon is op het opperdek midscheeps. De 2e klasse bevindt zich in de campagne en is ingericht voor 40 passagiers. De hutten zijn voor 1, 2, 3 en 4 personen, het salon is langsscheeps. Stoomverwarming is in de salons 1e en 2e klasse aangebracht, terwijl stoombrandblusleidingen zich in alle ruimen bevinden. Het schip is niet alleen het grootste in afmetingen doch ook het eerste dubbelschroef stoomschip voor de dienst tussen Nederland en Nederlandsch-Indië op een Nederlandse werf gebouwd. In de ruime machinekamer bevinden zich de beide hoofdmachines die een vermogen ontwikkelen van 4000 I.P.K. Zij zijn van het verticale quadruple expansie systeem met 4 cylinders en 4 krukken. De twee vierbladige schroeven zijn geheel van Stene & Markum-brons vervaardigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Delfzijl aangekomen van Groningen bestemd naar Londen de nieuwe twee-mast gaffelschoener JANTINE FENNEGINE van J. Kramer te Groningen. Het schip is de volgende dag vertrokken.


Datum: 24 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. Het ijzeren tjalkschip MUTATIO, kapt. J. Dik, van Groningen naar Christiania (opm: Oslo), liep te Egersund binnen met verlies van 2 boten, gebroken grote boom en dekschade.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Omtrent de wederwaardigheden van het stoomschip SMEROE van de Rotterdamsche Lloyd, dat ditmaal bij de thuisreis van Batavia naar Rotterdam zoveel tegenspoed ondervond, verneemt Het Vaderland (opm : een krant) van de repatriërende militairen het volgende:
Een paar dagen na het vertrek van Padang op zondag 7 januari, omstreeks 7 uur, sprong met een hevige slag een van de hoofdstoombuizen, namelijk een van de buizen die de stoom van de ketels naar de cilinders voert. Dank zij de oplettendheid van de vijfde machinist, die het dreigende gevaar zag, kon het machinekamer-personeel zich in tijds bergen en de vuren uithalen, daar door het plotseling afsluiten van de stoomkraan de ketels dreigden te springen. De breuk zat boven in de machinekamer onder de ijzeren trap en was vrij gemakkelijk te bereiken, door de buis plat te slaan, waarop met een stoomketel de machine op halve kracht kon stomen. Naar de bemanning ons mededeelde, was de buis te Soerabaja onvoldoende gerepareerd. Zo dreef de SMEROE ruim 4½ dag door de Indische Oceaan totdat zij de KONINGIN-REGENTES van de Maatschappij Nederland praaide, aan wie het ongeval overgeseind werd, met verzoek bij aankomst in Indië naar Rotterdam te seinen en te melden dat zij Colombo zou aandoen ter reparatie, alwaar zij 15 januari arriveerde. De reparatie vorderde 7 dagen, gedurende welke tijd men gelegenheid vond het prachtig natuurschoon van Colombo te bewonderen en de beroemde theeplantages van Lipton te bezichtigen. De reis had verder tot Marseille zonder stoornis plaats. Alleen zag men een paar dagen na het vertrek van Marseille onverwachts een 17-jarige jonge zeeman Jos. van der Einde, aan het dek verschijnen, die te Marseille gedeserteerd was van het Belgische schip PRINS BOUDEWIJN, komende van Algiers. Hij was naar de Belgische consul te Marseille gegaan, die hem aanraadde naar Antwerpen te lopen en hem daarvoor een vrije pas gaf, om ongehinderd de douanes te passeren. Deze wandeling was Janmaat evenwel te lang en daarom vond hij het beter zich tussen de lading van de SMEROE te verbergen. Toen de honger hem begon te plagen, kwam hij tevoorschijn. Hij werd ter beschikking van de bootsman gesteld en de passagiers voorzagen hem rijkelijk van kleren. In de nacht van 13 februari werd onverwachts te ruim 12 uur alarm geslagen en was in een oogwenk alle hens aan dek, matrozen, kolonialen en marineschepelingen. Het schip bevond zich toen ter hoogte tussen Gibraltar en St. Vincent. De wachthebbende officier had namelijk rook zien komen uit de tussendekse luchtkoker en dadelijk werd de temperatuur opgenomen, die evenwel geen verhoogde warmtegraad aanwees. Met verenigde krachten werd de kapoklading, liggende in het tussendek van het groot ruim, in het achterruim geworpen, waaruit te Marseille de lading gelost was. Een ieder beijverde zich in het grootruim ruimte te verkrijgen en de brand zo dicht mogelijk te naderen, terwijl reeds een tweetal slangen op de stoompomp water gaven. Wij waren inmiddels nabij Sagres genaderd, toen na enige uren arbeid geweldige vlammen aan bakboordzijde uitsloegen. De luiken werden toen dicht geworpen en de stoombuizen op het grootruim gekoppeld, ten einde met stoom en water de brand te bedwingen. De gezagvoerder, kapt. Guthrie, belegde ten 4 uur in de ochtend scheepsraad met de stuurlieden, machinisten, de bootsman, de timmerman en de donkeyman. Besloten werd naar Rotterdam te seinen dat getracht zou worden met eigen middelen de brand te blussen en als men daarin niet slaagde, Lissabon zou worden aangedaan. Enige uren later werd de scheepsraad andermaal bijeengeroepen, daar de brand in hevigheid toenam en gevaar bestond voor gehele vernieling van schip en lading, terwijl ook de passagiers angstig begonnen te worden. De 15e februari, ’s morgens werd de Taag bij Lissabon opgestoomd, terwijl de brand inmiddels steeds voortwoedde. Spoedig waren de dokautoriteiten ter plaatse, terwijl een tweetal gouvernements-stoombrandspuiten in volle ren kwamen aangesneld, om hulp te bieden. Daar de SMEROE de wal niet kon naderen, werden de stoomspuiten op twee pontons geplaatst en kwamen zo langs bak- en stuurboord. Met zes brandslangen werd water gegeven, totdat na twee volle dagen spuiten circa 20 voet water in het ruim stond, waarbij de Portugese brandweermannen zich als rappe gasten deden kennen. Op telegrafisch bericht uit Rotterdam werd te Lissabon, niets van de rijke lading Indische producten als tabak (circa 4.000 pakken), specerijen, drogerijen, huiden enzovoort gelost, daar hieraan zeer kostbare en lastige douaneformaliteiten zouden zijn verbonden geweest. Door de brand was de lading in het voorruim voorts zodanig gaan zwellen dat een groot aantal balen koffie opengesneden moesten worden, daar de dwarsbalken van de luiken 3 voet verbogen waren door de aandrang van het water. Toen het gehele ruim volgepompt was, kon de brandweer inrukken en werd met eigen kracht het leegpompen begonnen en de reis naar Rotterdam zondagochtend voortgezet. Tijdens het binnenstomen van de Taag had nog een ongeval plaats. Een tweetal matrozen die in het kabelgat moesten wezen, werden door de rook bevangen en vielen bewusteloos neer. Dadelijk liet de matroos Piet Linge zich met een touw om het lijf omlaag zakken en bond, de scherpe rook trotserende, de beide bewusteloze touwen om het lijf, waaraan zij opgehesen werden. Ook de moedige redder werd bewusteloos uit het kabelgat aan dek gehaald en de Duitse scheepsdokter was twee uur bezig om de levensgeesten op te wekken. Bij de verdere thuisreis had men nog in het Engelse Kanaal met hevig stormweer te kampen, waardoor schade veroorzaakt werd aan de stoombuizen op dek, die door de golfslag krom geslagen werden. Thans ligt de SMEROE in het entrepotdok te Rotterdam en wordt de nog steeds broeiende lading gelost. Een stoomspuit en 6 man houden de wacht. Hoewel de schade nog niet onder cijfers is te brengen, bedraagt zij ongetwijfeld enkele tonnen gouds. Heden wordt door de kantonrechter te Rotterdam het getuigenverhoor geopend.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 maart. De bij Yarrow & Co. te Londen in aanbouw zijnde torpedoboten HYDRA en SCYLLA komen met april ter beproeving gereed en zullen in het laatst van augustus naar Oost-Indië worden overgebracht. De beide bij Yarrow & Co. te Londen voor de Indische militaire marine in aanbouw zijnde vistorpedoboten HYDRA en SCYLLA zullen bewapend worden met 2 kanonnen van 3,7 cm. en 3 torpedokanonnen.


Datum: 26 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 24 maart. De Nederlandse bark NEPTUNUS, de 10e maart masteloos van Fredrikstad alhier binnengesleept is thans gelost en zal woensdagavond publiek worden verkocht.


Datum: 27 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 maart. Volgens gisteravond alhier ontvangen telegrafische bericht van kapitein J. Göcken, voerende het alhier te huis behorende schoenerschip AGINA ALIDA, van hier naar Fredrikstad bestemd, had hij genoemd schip in de Noordzee verloren. Volk gered en te Hull aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 maart. Het hedennacht binnengekomen Nederlandse stoomschip STATENDAM, van New York, is tijdens een sneeuwbui even boven Maassluis aan de grond gevaren. De sleepboot NOORDZEE zal met het eerste getij trachten het stoomschip vlot te brengen.
Later bericht. De STATENDAM is met assistentie van de sleepboot NOORDZEE vlot gekomen en naar Rotterdam opgestoomd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen (opm: Kaliningrad) (opm: Kaliningrad), 26 maart. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, hier aangekomen van Amsterdam, heeft in de Noordzee met slecht weer te kampen gehad en beliep daardoor enige schade aan de boeg.


Datum: 28 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Uit de hedenavond verschenen Staatscourant blijkt dat de Nederlandse koopvaardijvloot op 31 december 1899 telde 624 schepen met een gezamenlijke inhoud van 906.505,64 m³ of 320.108,41 tonnen, tegen 605 met een inhoud van 855.293,13 m³ of 302.476,27 tonnen op 31 december 1898. In 1899 werden voor de eerste maal zeebrieven uitgereikt voor 68 schepen met 109.104,37 m³ of 38.514,13 tonnen inhoud, waarvan 40 met 28.426,64m³ of 10.034,96 tonnen inhoud hier te lande en 28 met 80.677,73 m³ of 28.479,17 tonnen inhoud in het buitenland gebouwd waren. In 1898 werden voor de eerste maal zeebrieven uitgereikt voor 68 schepen met 126.476,42 m³ of 44.607,36 tonnen inhoud, waarvan 52 met 51.010,63 m³ of 17.966,54 tonnen inhoud hier te lande en 16 met 75.465,79 m³ of 26.640,82 tonnen inhoud in het buitenland gebouwd waren.


Datum: 29 maart 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, zal de Rotterdamsche Lloyd over 1899 een dividend uitkeren van 10½ pCt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 28 maart. Heden zijn alhier door de Engelse stoomtrawler BRITANNIA geland de 6 opvarenden van de Nederlandse schoenergaljoot AGINA ALIDA (opm: ex HARMONIE, ex REDITE, bj 1868, K/E J. Geuken, Farmsum). Het schip was op 19 maart vertrokken van Delfzijl naar Frederikstad en is lek op de Noordzee op 23 maart in pos. 53º00’ NB 03º19’ OL (opm: 52’ beW Den Helder) verlaten. Kort nadat het door de bemanning was verlaten, is het schip gezonken. De opvarenden zijn gered door het Engelse stoomschip BOVIC en overgezet op de BRITANNIA.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 28 maart. De Nederlandse bark NEPTUNUS, gebouwd in 1868 en 355 ton, is alhier verkocht voor NLG 1.790 aan de heer De Boer te Makkum voor sloop.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ondergetekende, zijn scheepstimmerwerf overgedragen hebbende aan zijn neef, O.P. v.d. Werff, bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen en beveelt als zodanig zijn opvolger met het volste vertrouwen aan.
W.T. Kamp.
Volgens bovenstaande annonce beveelt ondergeteekende zich beleefd aan tot het bouwen en repareren van houten, ijzeren en stalen vaartuigen, alsmede tot het schoonmaken van ijzeren schepen.
O.P. v.d. Werf, Schilkampen bij Leeuwarden. Tevens gevraagd twee houtwerkers, tegen hoog loon, vast werk.


Datum: 30 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 28 maart. Het alhier liggend houten driemast schoenerschip BOTHNIA, kapt. W. Houwing, tot heden toebehorende aan de heren H. & S. Tromp Meesters te Steenwijk, is tot geheime prijs onderhands naar Zweden verkocht.


Datum: 31 maart 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 maart. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. H. Mooi, van Gothenburg met hout alhier aangekomen, heeft lekkage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lizard, 29 maart. Hedenmiddag passeerde hier de Nederlandse sleepboot TITAN om de Oost, met een masteloze schoener op sleeptouw, waarschijnlijk van Penzance. (vermoedelijk de schoener HOOGEZAND I)(opm: de HOOGEZAND I was een schoener-brik).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 maart. Het stoomschip UTOPIA, van de Anchor Line, groot 1743 ton netto en in 1874 te Port Glasgow gebouwd, dat bij Gibraltar is gezonken en later gelicht en naar Liverpool gesleept werd, is verkocht voor GBP 6500 aan de heer Ward te Sheffield, die het sedert naar Nederland heeft verkocht.


Datum: 01 april 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 1 april, De romp van de op 14 november 1899 alhier door het Noorse stoomschip SUNPULP met ernstige schade en masteloos binnengesleepte Noorse schoener OLAF, kapt. Andersen, is verkocht aan de heer De Boer te Makkum voor sloop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden zijn van Delfzijl naar Makkum vertrokken de sloopschepen OLAF en NEPTUNUS gesleept door de MARTIN POPELAU. (opm: de sleep is op 2 april aangekomen te Harlingen)


Datum: 02 april 1900


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hr.Ms. fregat DE RUYTER is uit de sterkte van de vloot afgevoerd en zal binnenkort te Nieuwediep publiek worden verkocht. Het schip werd in 1879 aan ’s Rijks werf te Amsterdam op stapel gezet, het volgend jaar te water gelaten en is dus 20 jaar oud. Het heeft een compositie huid en is niet gekoperd.


Datum: 03 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 2 april. Heden alhier aangekomen de sleepboot MARTIN POPELAU, van Delfzijl, met op sleeptouw twee wrakken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 31 maart. De Groninger stalen koftjalk ZWERVER, kapt. M. Meinen, van Hamburg met zout naar Stirling, is met verlies van anker uit zee teruggekeerd en heeft in de haven vastgemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 3 april. Gisteren (opm: 2 april) is bij de werf De Schelde alhier de kiel gelegd voor het stoomschip AMBON in aanbouw voor de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op onze toko-vendutie van vrijdag 6 dezer, verkopen wij de stoombarkas No. 16 met ketel, machines en toebehoren, ten anker liggende in het zuidelijk gedeelte van de binnenhaven te Tandjong Priok. Dagelijks te bezichtigen.
John Pryce & Co.


Datum: 04 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders der Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam, op 18 april te houden, zal worden voorgesteld het dividend te bepalen op
5¾ %.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De staking van de boot- en scheepswerkers te Amsterdam is geëindigd, behalve bij de Hollandsche Stoomboot Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Rotterdamsche Lloyd in 1899. Blijkens verslag over 1899 hebben de reizen van de stoomschepen van de Rotterdamsche Lloyd in de vaart op Indië een voordelig saldo opgeleverd van NLG 1.308.680,03. Daarbij kwam als onverdeeld saldo uit 1898 NLG 2.940,92; zodat de bruto winst NLG 1.311.620,95 beloopt (tegen NLG 1.075.430,46 in 1898). Hiervan gaat af: voor afschrijving op de boten NLG 723.671,43 (tegen NLG 536.959,69); idem op de gebouwen NLG 10.314,92 (tegen NLG 9850); voor het nadelig saldo van de interestrekening NLG 11.111,84 (tegen NLG 11.492,35); voor het ondersteuningsfonds NLG 20.000 (tegen NLG 10.000); voor commissarissen krachtens art. 22 van de statuten NLG 4.500 (evenveel) en voor bedrijfsbelasting NLG 13.125 (tegen NLG 12.187,50); dus in het geheel NLG 782.923,19 (tegen NLG 584.989,54), zodat er een saldo ter verdeling blijft van NLG 628.897,76 (tegen NLG 400.440,92 over 1898). Zoals wij reeds gemeld hebben stelt het bestuur voor, daaruit een dividend uit te keren van 10½% dit is NLG 52,50 per aandeel van NLG 500). Verleden jaar beliep de uitkering 9¾ % (NLG 39,75 per aandeel). De stoomschepen hebben in 1899 naar Java 27 uit- en thuisreizen in de veertiendaagse maildienst gedaan en 6 reizen met de cargaboten. De SOLO in februari afgeleverd, brak in december de tunnelas en moest van Alexandrië herwaarts gesleept worden. De SINDORO (nu nog op de balans staande als in aanbouw) aanvaardt de 7e dezen haar eerste reis. De ARIADNE en SENIOR zijn tot de balanswaarde verkocht. Van het type BOGOR heeft de maatschappij twee vrachtboten besteld bij Blohm en Voss te Hamburg, voor levering in januari en februari 1901. Het vernieuwings- en reservefonds beliep ad 31 december 1899 NLG 114.851,07 dit is evenveel als een jaar te voren. Het ondersteuningsfonds is van NLG 30.354,91 geklommen op NLG 51.763,82; voor onderstaand aan personeel werd NLG 2.890 uitgegeven: het fonds sloot op NLG 48.873,82. De aan premies op eigen schepen en op die va andere maatschappijen geboekte sommen vormden NLG 189.394,04 (tegen NLG 178.039,70 in 1898); voor betaalde schades en restituties ging daarvan NLG 53.495,22 (tegen NLG 91.717,69) af en wegens premies van op ultimo december nog lopende risico’s NLG 74.033,60 (tegen NLG 67.665,10), samen NLG 127.528,82 (tegen NLG 129.382,79); het assurantiefonds bedraagt dientengevolge op ultimo december NLG 481.339,92 tegen NLG 419.474,70 een jaar te voren. Van de 4% obligatielening is nog NLG 1.2 miljoen in omloop. De algemene vergadering van aandeelhouders 19 april heeft, behalve de vaststelling van de balans, een commissaris te benoemen. Als zodanig is Mr. M. Mees aan de beurt van aftreden, doch herkiesbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Rotterdamsche Lloyd in 1899. Het bericht over de in hoofde genoemde maatschappij is ongecorrigeerd in het blad B opgenomen. De ergste fouten verbeteren wij hier:
Saldo ter verdeling: NLG 528.897,76 (niet NLG 628.897,76); tegen verleden jaar NLG 490.440,92 (niet NLG 460.440,92). Het totaal van de uitgaven ten laste van de brutowinst is NLG 782.723,19 (niet NLG 782.923,10). De overige fouten zijn niet van ingrijpend belang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 1 april. Het Noorse barkschip NOACH VI (opm: ex-Nederlands schip van die naam), dat hier lek binnenliep, vertrok heden naar Londen, gesleept door de sleepboot SCOTIA.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het Nederlandse stoomschip BESTEVAER is op 3 april 1900 te Bordeaux in aanvaring gekomen met het Franse stoomschip CORDOUAN.


Datum: 05 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 3 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok op heden het barkschip GEERTRUIDA GERARDA, kapt. Duit, van Taltal (Chili) met salpeter beladen naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Wm. H. Müller & Co.’s Algemeene Scheepvaart Maatschappij. Uit het verslag van de directie van Wm. H. Müller & Co.’s Algemeene Scheepvaart-Maatschappij, alhier, over 1899, nemen wij het volgende over:
Onze vennootschap werd de 29e juni 1899 opgericht, doch volgens overeenkomst met de firma Wm. H. Müller & Co. namen wij hun inbreng over per 1 januari 1897, zodat alle bedrijfsoverschotten van die datum af ten onzen gunste kwamen, waartegen wij hun 6% rente per jaar op het inbrengkapitaal van NLG 400.000 te vergoeden hadden. Uit de balans van inbreng per 1 januari 1897 en de balans per 1 januari 1899, waarmee de boeken geopend werden, blijkt dat over de jaren 1897 en 1898, na uitkering van bovengenoemde interest à 6% per jaar, 5% op de ingebrachte waarde jaarlijks werd afgeschreven, buitendien een reservefonds groot NLG 16.240 werd gecreëerd, terwijl er dan nog per 1 januari 1899 een onverdeeld winstsaldo groot NLG 67.066,62 beschikbaar bleef. Van het maatschappelijk kapitaal is NLG 400.000 aan de firma Wm. Müller en Co. ter hand gesteld als compensatie voor de door haar overgedragen inbreng. Behalve deze NLG 400.000 in aandelen werd nog uitgegeven NLG 200.000 zodat per 31 december 1899 het geplaatste kapitaal NLG 600.000 bedraagt. De verder met de uitgegeven 4½ % obligatielening, groot NLG 600.000 verkregen gelden dienden ter gedeeltelijke betaling van het intussen in januari 1900 aan de maatschappij afgeleverde stoomschip SKANDIA. De uitkomsten van het bedrijf over het boekjaar zijn gunstig, zowel die van de eigen vaartuigen, als in het algemeen het deelnemen van de maatschappij bij derden, hetgeen voor een zeer groot gedeelte bestaat uit ondernemingen onder het beheer van de firma Wm. H. Müller & Co. De SKANDIA kwam in de vaart; tot nog toe voldoet het schip in ieder opzicht aan de verwachtingen. Daar verschillende van de bezittingen wegens haar lage boekwaarde niet meer voor directe afschrijving in aanmerking komen en buitendien op vele daarvan reeds door de betrokken rederijen zelve ruimschoots wordt afgeschreven, heeft de directie voorgesteld, wel wederom 5% van de inbrengwaarde uit de winsten te reserveren, doch van dit bedrag (NLG 16.217,85) NLG 5.975,13 af te schrijven op de waarden, die daarvoor vatbaar zijn en het overige ad NLG 10.242,72 over te brengen naar het buitengewoon reservefonds. De vennootschap loopt op zeer bescheiden schaal risico op vaartuigen bij welke zij betrokken en waarvan de boekwaarde lager is dan het verzekerde bedrag. Schadevergoedingen uit dezen hoofde hadden niet plaats, door premies en rente steeg het assurantiefonds van NLG 18.297,90 tot NLG 22.125,95. De directie stelt voor, de storting in het reservefonds te brengen op NLG 8.000, waardoor dit fonds, dat per 1 januari 1899 NLG 16.240 bedroeg, per 31 december 1899 tot NLG 24.604,98 stijgt (met inbegrip van gekweekte rente). Voorts stelt de directie voor, de oprichtingskosten ad NLG 4899,72 geheel af te schrijven. Het beschikbaar winstsaldo zal alsdan NLG 77.272,44 belopen, in staat stellend het dividend te bepalen op 8 % op de aandelen 1-600. Na aftrek van de tantièmes blijft er dan nog NLG 26.274,44 hetgeen, gevoegd bij het onverdeeld winstsaldo per 1 januari 1899 ad NLG 67.066,62, het onverdeeld winstsaldo per 31 december brengt op NLG 93.341,06. “Ofschoon”, zegt de directie, “de beschikbare winsten uitdeling van een groter dividend toelaten, menen wij niet, daartoe te moeten adviseren, daar voorzichtig financieel beleid en daarmee verbonden grotere stabiliteit in uitkeringen onzes inziens in het belang van aandeelhouders is en het vertrouwen van obligatiehouders slechts kan versterken.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Koninklijke West-Indische Maildienst in 1899. Aan het verslag over 1899 van de Koninklijke West-Indische Maildienst ontlenen wij het volgende:
De algemene toestand in West-Indië verbeterd niet. In Venezuela bijna voortdurend revoluties, terwijl eerst in het najaar de koffieprijzen stegen, waardoor de koopkracht in Haïti iets groter werd. Het goederenverkeer kon slechts met grote inspanning op hetzelfde peil worden gehouden, maar het personenverkeer was aanzienlijk minder, gedeeltelijk een gevolg van de luttele uitzending van emigranten van Java naar Suriname. Werd in 1898 ongeveer een getal van 557 vervoerd, in 1899 bedroeg dat slechts 53 personen. Over 1900 wordt echter een belangrijke verbetering verwacht. Volbracht werden 24 uit- en 23 thuisreizen; de laatste vermindering was het gevolg van het vergaan van de PRINS MAURITS. Bij Blohm & Voss te Hamburg werd een nieuw schip besteld, dat waarschijnlijk in augustus zal worden afgeleverd. Geen van de Nederlandse werven kon de bouw op zich nemen, daar zij reeds te veel ander werk hadden. Voor de voeding van de hoofdlijn werd een kustboot aangebouwd bij de maatschappij de Maas. Ter voorziening in de kosten van deze nieuwe schepen zullen aan de aandeelhouders financiële voorstellen worden gedaan. Over 1899 gaven de reizen een batig saldo van NLG 229.634; na aftrek van verschillende afschrijvingen en het nadelig saldo van de intrestrekening ad NLG 10.617, is de nettowinst NLG 108.094, waarvan wordt voorgesteld 5¾% op de aandelen uit te keren. Het assurantiefonds bedroeg 31 december 1899 NLG 283.662, waarvan reeds is afgetrokken NLG 50.000 reserve voor onafgemaakte schade. Het kapitaal in omloop is NLG 1.617.000 en aan obligaties NLG 768.000. Het ondersteuningsfonds voor het personeel beloopt NLG 28.947; het reservefonds NLG 98.383. Op de balans komt op de creditzijde het vergane stoomschip PRINS MAURITS voor met NLG 2.262.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Zuid-Amerika Lijn. In de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Zuid-Amerika Lijn is het eerste jaarverslag met de balans goedgekeurd. De eigenlijke werkkring nog niet aangevangen zijnde, bevat het verslag slechts een overzicht van de voorbereidende maatregelen. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd de heer L.P.D. Op ten Noort, tot vicevoorzitter de heer S.P. van Eeghen. Het is niet mogelijk gebleken de bouw van de schepen op te dragen aan een Nederlandse werf en wel voor zoverre de ter plaatse bestaande Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij betreft, omdat de grote afmetingen van de schepen een beletsel was, zijnde de breedte van de Oosterdoksluis te gering en wat betreft de andere Nederlandse werven, voor dit werk ingericht, hoofdzakelijk omdat zij, met werkzaamheden overkropt, niet in staat waren een aannemelijke offerte te doen. Aan de firma Russell & Co, te Port Glasgow, werd de bouw van drie schepen opgedragen, AMSTELLAND, ZAANLAND en RIJNLAND, de afmetingen zijn: lengte 390 en breedte 51 Engelse voeten. Het draagvermogen is 6.000 tonnen en het laadvermogen ongeveer 9.500 tonnen (opm: het getal voor laadvermogen is onjuist; hiervoor dient plm. 5.500 tonnen te worden aangehouden). De schepen worden gebouwd met twee dekken en een zogenaamd schuildek, dit laatste met het oog op de speciale inrichting voor het vervoer van grote hoeveelheden vee. De machines en ketels zijn van 2.300 indicateur paardenkrachten en werken met kunstmatige trek, waarmee een behouden snelheid van 11 mijl bereikt wordt, de schepen zijn duurder dan aanvankelijk geraamd, wegens de belangrijke verhoging van de bouwprijzen, welke in de loop van 1899 plaats had en wegens de meerdere snelheid. Toch zijn de aanbestedingssommen, de toenmalige prijzen in aanmerking genomen, billijk en zijn zelfs daarna de prijzen nog zoveel gestegen, dat elk schip belangrijk meer zou kosten, indien thans moest worden gecontracteerd. Verwacht wordt met 3 schepen een maandelijkse dienst aanvankelijk te kunnen volhouden. Zodra nodig zal het vierde schip worden aangeschaft. Met grond wordt verwacht tegen augustus de dienst te kunnen aanvangen. Ter voorbereiding van hetgeen voor de belangen in de La Plata havens moet worden gedaan, is de administrateur Meurr sedert enige tijd in Argentinië. Op de debetzijde van de balans komt voor: kosten van oprichting NLG 247.634; aandeelhouders NLG 1.159.900; obligatiehouders NLG 1.760.000; stoomschepen in aanbouw NLG 654.960; en aan creditzijde aandelenkapitaal NLG 200.000 en 4½ % obligatielening NLG 2000.000.


Datum: 06 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdamsche Lloyd. De 13e april 1898 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, de directie gemachtigd om, in overleg met commissarissen, het nog onuitgegeven gedeelte van het aandelenkapitaal, ten bedrage van NLG 2 miljoen, uit te geven. In mei daaraanvolgend heeft de uitgifte plaats gehad van de ene helft en nu wordt overgegaan tot die van de tweede helft, dit is van 2000 aandelen van NLG 500 nominaal, dus NLG 1.000.000 in het geheel. Deze aandelen, welke zullen delen in het gehele dividend over 1900, worden aangeboden tegen de koers van 123 % met dien verstande dat de tegenwoordige aandeelhouders recht van preferentie hebben en wel pondspondsgewijze in verhouding van het getal aandelen dat zij bezitten. Dat recht van voorkeur wordt bij inschrijving uitgeoefend door middel van dividendbewijs nummer 16, welk bewijs nu overigens waardeloos wordt. Het dividend over 1899 wordt na aankondiging, betaalbaar gesteld op dividendbewijs nummer 17. Zoals men weet, is juist dezer dagen het jaarverslag over 1899 openbaar gemaakt, blijkens hetwelk directie en commissarissen aan de 19e aanstaande te houden algemene vergadering van aandeelhouders zullen voorstellen bedoeld dividend te bepalen op 10½%. Op de aandelen voor welke van het recht van voorkeur geen gebruik is gemaakt, vindt gelijktijdig een vrije inschrijving plaats en als het bedrag van deze inschrijvingen het daarvoor beschikbaar gebleven aantal aandelen overschrijdt, zal de toewijzing daarop pondspondsgewijze in verhouding van het aantal ingeschreven aandelen geschieden. Betaling van de toegewezen aandelen op 1 mei. Voor de uitkomsten van het bedrijf van de maatschappij verwijzen wij in de eerste plaats naar het hierboven reeds vermelde jaarverslag; en tevens naar een staat, bij het op de nu aangekondigde uitgifte betrekking hebbende prospectus gevoegd, waarin men de hoofdcijfers vindt over de jaren 1884 tot en met 1899. Door die staat wordt onder meer in herinnering gebracht dat de Rotterdamsche Lloyd van 1884 af gearbeid heeft met 9 schepen tot 1888, toen er één schip bijgekomen was. In 1889 en 1890 was het aantal 11; in 1891 en 1892 kwam er weer telkens één schip bij; van 1893 – 1896 was het aantal 15; in 1897: 13; in 1898: 14 en in 1899: 12. De kostprijs van de boten, in 1884 NLG 4.033.000, steeg geleidelijk tot NLG 9.782.489,12. In beide jaren 1895 en 1896; daalde in 1897 tot NLG 8.812.489,12; steeg in 1898 tot NLG 9.664.546,13 en was in 1899 NLG 9.304.088,87. De afschrijvingen, in 1884: NLG 182.000 namen geregeld toe tot NLG 4.742.172,18 over 1898 en beliepen over 1899 NLG 4.676.571,90. De boekwaarde van de 12 schepen was derhalve op ultimo december 1899: NLG 4.627.516,97. Het reparatiefonds, over 1888 met NLG 150.000 geopend, stond op ultimo december jl. op NLG 114.851,07 (evenveel als een jaar te voren). Het assurantiefonds, over 1885 aangevangen met NLG 10.000, wees op ultimo december jl. NLG 481.339,92 aan (tegen NLG 419.474,70 een jaar te voren). Van de obligatielening (1890 NLG 1 miljoen; in 1891 op NLG 2 miljoen gebracht) is jaarlijks 1 ton afgelost, zodat zij op ultimo december 1899 per saldo nog NLG 1.200.000 beliep. Het aandelenkapitaal is van 1884 – 1897 onveranderd NLG 4 miljoen geweest, waarbij, gelijk uit de aanhef reeds is gebleken, in 1898 NLG 1 miljoen gekomen is. Het wordt nu op NLG 6 miljoen gebracht. De dividenden, van 1885 – 1899 uitgekeerd, wisselen tussen 2% over 1886, als het laagste en 11% over 1888 als het hoogste. Gemiddeld (met dat van 10½% over 1899 mede) is in de 16 jaren 6,3% uitgedeeld. De gehele som, in de vorm van dividend in die jaren (over 1884 was het nihil) uitbetaald, is NLG 4.262.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door Hudig & Veder’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam is bij de bouwmeester C.S. Swan & Hunter te Wallsend een stoomschip besteld van 5850 ton deadweight. De afmetingen zullen zijn 348 voet bij 45,3 voet bij 28,9 voet. De machine van het triple expansiesysteem met cylinders van 24, 40 en 66 duim bij 45 duim slag, worden vervaardigd door de firma Blair & Co. Het schip, dat in december moet worden geleverd, zal de naam CALLISTO dragen.


Datum: 07 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Het stoomschip BATAVIER II, dat hedenochtend tijdens dikke mist voor de stad kwam, voer tegen het rijnschip ELISABETH, dat langszijde lag van de Newcastle-boot. Het rijnschip kreeg daardoor belangrijke schade en is naar de Parkhaven gesleept om over te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Stoomvaart-Maatschappij Amsterdam heeft in 1899, het eerste jaar van haar bestaan, nog geen exploitatierekening kunnen openen, doordien de ZEEBURG (bruto 3.046 ton) waarvoor in het voorjaar gecontracteerd was met de firma Robert Thompson & Sons, te Sunderland, ten gevolge van moeilijkheden met het werkvolk 2 maanden te laat opgeleverd werd, waardoor dat schip eerst op 30 december zijn eerste reis heeft kunnen aanvaarden. De directeur, Mr. A. Tak van Poortvliet, beschrijft de vooruitzichten voor 1900 als gunstig. De tegenwoordige reis van de ZEEBURG belooft goede winsten te zullen afwerpen, terwijl de voor deze zomer afgesloten charters ruim voldoende kunnen genoemd worden. Aan interest is in 1899 NLG 1.328,11½ verkregen. De kosten van administratie bedroegen NLG 1.974,83½ en de oprichtingskosten NLG 1.286,68 zodat de winst- en verliesrekening ditmaal sluit met een nadelig saldo van NLG 1.933,40.


Datum: 08 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 2 april. Het Nederlandse stoomschip HEELSUM, van Rufisque naar Fécamp, dat hier met schade aan de schroef binnenliep, heeft in het dok de waarloze (opm: reserve) schroef aangezet. Ongeveer 350 ton van de lading was gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Heden vertrok uit de Nieuwe Waterweg naar Java het stoomschip SINDORO (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Het stoomschip LEONORA, van Huelva naar Newport News, heeft te St. Michael’s (opm: San Miguel) kolen ingenomen en heden de reis vervolgd.


Datum: 09 april 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip KATENDRECHT is heden aangekomen te Rotterdam van Alblasserdam in ballast. (opm: op 10 april, gesleept door de ZWARTE ZEE, vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Wallsend voor inbouw van de machine.

Krant:
  JB - Javabode

Aan de Singapore Free Press ontlenen wij, dat in Straat Karimon in de Riouw-archipel in de nacht van 8 op 9 dezer een aanvaring heeft plaats gehad tussen de HO TANG en de SRI TRINGGANOE, een stoomschip van 81 tonnen, onder Nederlandse vlag. Het eerstgenoemde schip zonk ten gevolge van de aanvaring, de SRI TRINGGANOE werd op het strand gezet. De aanvaring bleek even voor 11 ure ’s avonds te hebben plaats gehad, terwijl de gezagvoerder Abbas zich niet op de brug, maar in zijn hut bevond. De HO TANG kwam van Boyan, hoofdzakelijk met Chinese passagiers, waaronder enige vrouwen en kinderen. De SRI TRINGGANOE was op weg daarheen. De HO TANG zonk spoedig na de aanvaring en de overlevenden beweerden dat minstens 30 van de opvarenden moeten zijn verdronken. De SRI TRINGGANOE ligt veilig op het strand en alle passagiers werden gered. Dit laatste schip komt in de Regeerings Almanak niet voor op de lijst van de schepen, varende onder Nederlandse vlag.
(opm: de SRI TRINGGANOE wordt pas in 1905 voor het eerst in de Regeerings Almanak genoemd, maar komt per 31 januari 1900 al voor in de z.g. Roepletterlijst)


Datum: 10 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 april. Volgens ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip BESTEVAER te Bordeaux in aanvaring geweest met het stoomschip CORDOUAN van de Messageries Maritimes. De schade is echter van weinig betekenis. De BESTEVAER arriveerde de 8e dezer van Bordeaux te Barry.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Volgens te Batavia ontvangen berichten, heeft het flottieljevaartuig SUMBAWA, op haar reis naar Atjeh, in de nabijheid van Riouw een defect aan de machine gekregen. Het schip is de 7e maart van Soerabaja vertrokken, na daar te zijn nagezien en enige herstellingen te hebben ondergaan.
Het recherchevaartuig SNIP, thans te Soerabaja, zal spoedig worden in dienst gesteld en gaat dan naar Makassar.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door het Nederlandse stoomschip HENDRIKA, kapt. Landman, komende van Philadelphia, zijn op 2 april 1900 in pos. 49º40’ NB 08º44’ WL (opm: pl.m. 120 mijl ten westen van Lands End) de opvarenden gered van de Duitse schoener MARGARETHA uit Emden. Het Duitse schip was onderweg van Cardiff naar Imbetibia (opm: vermoedelijk Imbetiba, Brazilië) met een lading cokes en olie en is bij het verlaten van het schip in brand gestoken. De geredde opvarenden zijn door de HENDRIKA op 6 april te Leith geland.


Datum: 11 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Heden vertrok uit de Nieuwe Waterweg naar Newcastle het stoomschip KATENDRECHT, gesleept door de Nederlandse sleepboot ZWARTE ZEE voor inbouw van machine en ketels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart Maatschappij Nederland heeft de balans en winst- en verliesrekening met algemene stemmen goedgekeurd en mitsdien het dividend vastgesteld op NLG 131 per aandeel van NLG 1.000. De aftredende commissarissen, S.P. van Eeghen en C.W.J. Ramann, werden met grote meerderheid herkozen terwijl met algemene stemmen, tot commissaris gekozen werd Jhr. Van der Wijck, oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Van het verslag over 1899 hebben wij de inhoud reeds weergegeven in ons eerste blad B van de 28e maart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA vertrok heden van Philadelphia naar Wladiwostok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 10 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het viermast barkschip JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. Bleeker, heden van New York naar Melbourne.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 9 april. Het Groninger tjalkschip TJITSKIENA, kapt. H. Klugkist, van Bremen naar Wismar bestemd, is met verlies van anker en ketting uit zee teruggekeerd en ligt ter rede geankerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De schoener BERTHA (ex DIDO) is heden vertrokken van Delfzijl naar Laurvig.


Datum: 12 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Vereniging voor de Zeevaart, gevestigd alhier, heeft het volgend rekest aan de minister van waterstaat gezonden:
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, de Vereniging voor de Zeevaart, dat artikel 461 van het wetboek van Koophandel in betrekking tot de verhuring van Nederlandse schepen aan vreemdelingen zal moeten gewijzigd worden:
1e als het feit aangenomen mag worden, dat een schip FOLMINA, varende onder Nederlandse vlag, verhuurd werd aan Engelsen, die in oorlog zijn, welk schip zij met zijn gehele of gedeeltelijke Nederlandse bemanning bevrachtten met paarden, eigendom van het Engelse leger, te lossen in Zuid-Afrika, maar vooral
2e. wanneer zodanige en soortgelijke handelingen mogelijk en geoorloofd zijn, zowel volgens de wet op de zeebrieven Aº 1869, als volgens het wetboek van koophandel en door geen enkele wetsbepaling verboden worden, hetgeen dezerzijds na onderzoek aangenomen wordt; dat toch van zodanig schip varende onder onze vlag de lading als goede prijs, de bemanning, zelfs Nederlandse, waarschijnlijk als vijandelijk zou zijn verklaard en het schip, hoewel Nederlands eigendom, waarschijnlijk verbeurd, indien het door de tegenpartij of door haar eventuele bondgenoot ware aangehouden en gecondemmeerd, waardoor onze vlag met recht in een zeeoorlog zou worden verdacht, temeer aan velerlei last en confiscaties zou blootstaan tot groot nadeel van onze neutrale handel met al de nadelige gevolgen van dien voor onze staat, te veel om op te noemen: dat indien toch genoemde bevrachting werkelijk heeft plaats gehad en daaraan geen perk wordt gesteld, de Nederlandse wetgeving ook in het vervolg een paardenvervoer – en dit eenmaal zo zijnde – waarom ook niet een troepenvervoer - toelaat van een oorlogvoerende natie over ons territoir (schip is territoir), gedekt door onze vlag; dat de vereniging reeds in haar aflevering oktober 1897, als een gevolg van de wet op de zeebrieven, Aº 1869 ( staatsblad nummer 96), zij het dan niet door deze zodanig bedoeld, als onze mening cursiveerde, dat het enige nationale begrip, dat in onze vlag besloten is, is het begrip internationaal te zijn, gemeen goed, in welke aflevering ook de woorden geciteerd werden van mr. E.N. Rahusen in de zitting van de Eerste Kamer op 7 april 1893, “een natie, die in oorlogstijd haar neutraliteit gerespecteerd wil zien, moet voor één zaak zorgen: dat zij haar vlag hoog houdt”.
Redenen, waarom de Vereniging voor de Zeevaart zich met de meeste eerbied tot uw excellentie wendt, met het verzoek, dat het u moge behagen aan bovenstaand feit en eventueel soortgelijke uw aandacht te wijden in ’s lands belang en artikel 461 van het wetboek van koophandel, benevens de wat op de zeebrieven Aº 1869, mede in verband met de niet verplichte nationaliteit van onze gezagvoerders en onze meestal niet nationale consuls te herzien, vóór het te laat is. Hetwelk doende enz.


Datum: 13 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 april. Het schip BERTHA, kapt. Bos, naar Kragerö, is heden met gebroken kluiverboom alhier uit zee teruggekomen.


Datum: 15 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Hedenochtend kwam de populaire burgemeester van Antwerpen in onze stad, de heer Jan van Rijswijck. De heer Van Rijswijck bezoekt Rotterdam om er op de werf van de scheepsbouwmeesters Rijkée & Co, een schip te laten aflopen en te dopen, dat naar hem genoemd is: het eerste stoomschip van de onlangs opgerichte Stoomvaart Maatschappij Rotterdam, onder directie van de heren C.W.H. Van Dam en Joost van Vollenhoven. Het stoomschip is 230 voet lang, 34 voet breed en 16.3 voet diep, met een grootte van 1.500 ton (DW). De machine en ketels van 800 I.P.K. zijn gebouwd op het Etablissement Fijenoord. In november werd met de bouw van de JAN VAN RIJSWIJCK begonnen, en omstreeks 15 mei komt het schip in dienst, bestemd voor de algemene vrachtvaart. Te 10 minuten voor 4 uur heden namiddag knipte de heer Van Rijswijck onder gejuich der stoomfluiten van de boten op de rivier het touwtje door, de fles champagne sprong stuk tegen de boeg en statig schoof het schip onder luid hoera dwars de stroom in.


Datum: 16 april 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 14 april Heden is alhier door het Nederlandse stoomschip MARS, op reis van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) de Noorse bark NOR (kapitein Steinert) binnengesleept. De bark was op reis van Haïti naar Hamburg en had een grotendeels zieke bemanning.

Krant:
  JB - Javabode

Van geachte zijde werd aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant medegedeeld:
Het Nederlands stoomschip FOLMINA, reder firma Jos. de Poorter te Rotterdam, tegenwoordig verhuurd aan een buitenlandse maatschappij, is bestemd om een grote hoeveelheid paarden van Australië over te voeren naar de Kaap voor het Engelse leger, dit naar luidt van een brief van een van de opvarenden. Treurig nieuws is dit misschien voor de aandeelhouders van dit vaartuig; maar bovenal onaangenaam en hard voor onze Nederlandse zeelieden aan boord, die zeker nooit zullen gedroomd hebben bij het ondertekenen van de monsterrol in mei 1899, dat zij thans, evenals in vreemde staatsdienst, direct mede zullen moeten werken tot het ten onder brengen van de beide Zuid-Afrikaanse republieken. Nochtans verplicht hen de Nederlandse wet tot nakoming van alles wat hun geboden wordt. Een vijftal zeelieden, die zich door desertie hebben onttrokken aan hun plicht, zullen daarvoor na terugkomst in Nederland worden gestraft. Naar aanleiding van het bericht over de FOLMINA, ontving de Nieuwe Rotterdamsche Courant het volgend schrijven van een lid van de directie van de Holland Gulf Stoomvaart-Maatschappij aan welke het bedoelde schip behoort:
Van geachte zijde wordt u medegedeeld, dat de FOLMINA op dit ogenblik een groot aantal paarden vervoert van Australië naar Kaapstad. Tot mijn leedwezen moet ik erkennen dat dit bericht juist is. Toch verdient onze directie geen blaam. De FOLMINA is van 5 november 1899 tot 5 mei 1900 gecharterd voor een vervoer tussen Noord-Amerika en Australië. In het begin van november 1899 heeft Jos. de Poorter niet vermoed en kon hij niet vermoeden, dat in maart 1900 het Engelse gouvernement paarden zou doen vervoeren van Australië naar Kaapstad; - nog minder, dat de huurder van de FOLMINA in de gelegenheid zou komen om een dergelijke lading als gedeeltelijke retourvracht te bezigen. De schepelingen die zouden zijn gedeserteerd omdat zij geen deel wilden hebben aan het vervoer van paarden naar Kaapstad, behoeven mijn inziens voor geen straf te vrezen. Ik houd mij overtuigd, dat geen Nederlandse ambtenaar in zodanig geval een strafvervolging zal instellen.
De heer Jos. de Poorter, directeur van de Holland Gulf Stoomvaart Maatschappij verzocht de Nieuwe Rotterdamsche Courant nog het volgende mede te delen:
Het stoomschip FOLMINA is de 8e maart van Albany ( Australië) naar Kaapstad vertrokken. Van desertie van schepelingen van de FOLMINA in Australië is bij de directie niets bekend; doch vijf man deserteerden in november 1899 te New York voordat het stoomschip naar Australië vertrok. Van genoemde desertie werd te Rotterdam aangifte gedaan bij de waterschout.


Datum: 17 april 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 13 april. De tjalk WIBBINA is verkocht aan kapt. W. de Winter, die het schip zelf bevaren zal. (opm: de NRC schreef de naam van het schip als WIBBIENA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Het ijzeren aakschip EMDEN, schipper J. Vetter, beladen met basalt, liggende onder het fort aan de buitensluis te Willemstad, werd vrijdagmiddag in nood verkerende aangetroffen door het stoomschip TELEGRAAF II, rederij H. Braakman en Co, van Antwerpen naar hier, die na vele vergeefse pogingen er in slaagde het schip in de Kil behouden binnen te brengen. De EMDEN was verplicht haar beide ankers te laten slippen.


Datum: 18 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 17 april. Het stoomschip THEANO, alhier de 7e dezer gearriveerd van de Middellandse Zee naar Amsterdam, is heden van hier naar Newcastle vertrokken.


Datum: 19 april 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip TIMOR heeft heden haar op 18 april begonnen proefvaart beëindigd en is te Amsterdam opgeleverd aan de Stoomvaart Mij Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 18 april. Het Nederlandse stoomschip THEANO, kapt. R. Teensma, groot 1.175 netto registerton, gebouwd in 1890, is naar Cardiff verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. Het Nederlandse stoomschip MARIA, van New York naar Kaapstad, arriveerde de 18e dezer te St. Vincent en heeft, na kolen ingenomen te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kragero, 14 april. De kof HENRIETTE is in de Noordzee verongelukt. De bemanning werd gered tijdens hevig stormweder door de kof FREUNDSCHAFT en is heden hier geland.


Datum: 20 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 april. Heden is van hier vertrokken het stoomschip TIMOR, voor proeftocht naar Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 19 april vertrokken naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) (opm: Kaliningrad) de tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL, kapt. Sloots. (zie NRC 140100)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 19 april. Volgens telegrafisch bericht, bij de reder ontvangen, zou het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Visser, heden van Soerabaja naar Newcastle N.S.W. (opm: New South Wales, Australia) vertrekken.


Datum: 21 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden had met goed gevolg de proeftocht plaats met het stoomschip MINISTER PH. W. VAN DER SLEYDEN, gebouwd te Kinderdijk bij de firma L. Smit en Zoon, voor rekening van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij voor haar dienst op de Zuid-Hollandse eilanden. Het vaartuig is geheel van staal bebouwd. De 1e klasse kajuit bevindt zich vóór in en is uit blank eiken met beschilderde panelen van blank sycomoren hout (opm: hout van de Egyptische vijgenboom) betimmerd. De achterkajuit voor 2e klasse passagiers is betimmerd in blank Amerikaans grenenhout. Bovendien bevindt zich over de grootste lengte van het vaartuig een dekhuis waarin voorin een ruime salon in blank teakhout voor de 1e klasse passagiers en achterin eveneens een deksalon voor 2e klasse reizigers. Achter deze salon bevindt zich een posthut voor de posterijen. De machine is van het drie cilindrische verticale stelsel en werkt met drievoudige expansie en oppervlak-condensatie. De ketel is van staal vervaardigd en van het gewone cilindrische scheepstype met retournerende vlam. De machine- en ketelinstallatie werd vervaardigd door de firma Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk. Het vaartuig is voorzien van alle moderne toepassingen, als stoomstuurtoestel, elektrisch licht enzovoort. Nadat gebleken was dat het vaartuig aan de verwachtingen beantwoordde, werd het door de directie van de R.T. Maatschappij van de scheepsbouwmeester overgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant no. 92 bevat de statuten van de naamloze vennootschap Stoomvaart Maatschappij Poseidon te Amsterdam. Duur: tot 31 december 1930. Kapitaal NLG 750.000, in 750 aandelen, waarvan 150 zijn geplaatst en volgestort. Directeur firma J.& J. Vinke, commissarissen G. de Kruijff van Dorssen en Mr. W.J. Vinke Azn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 20 april. Volgens de Shipping Gazette is het Nederlandse stoomschip SOENDA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland verkocht aan een Italiaanse firma voor ongeveer GBP 8.000. Het stoomschip is in 1866 te West Hartlepool gebouwd en meet 2236 ton bruto en 1477 ton netto. (opm: het schip is op 3 mei onder Italiaanse vlag van Amsterdam naar Newcastle vertrokken)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip KONING WILLEM II (kapitein C.A. Bakker), groot 4.476 brt en 2.934 nrt, is heden aangekomen te IJmuiden van Rotterdam na goed geslaagde proefvaart.
Het schip is voorzien van een quadruple expansie stoommachine van 4.000 I.P.K. De diameters van de cylinders zijn: 27½, 39, 55 en 82”; de slaglengte is 60”.


Datum: 22 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 april. Met het mailstoomschip KONING WILLEM II, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland bij de Maatschappij Fijenoord te Rotterdam had heden op de Noordzee een proeftocht plaats, die, zowel wat schip als machines betreft, goed heeft voldaan. Het schip kwam hedenmiddag te IJmuiden, is opgestoomd naar hier en is bestemd om 12 mei de eerste reis van Amsterdam naar Indië te aanvaarden onder bevel van kapt. C.A. Bakker.


Datum: 23 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 20 april. Het stoomschip BATAVIER III, van Rotterdam naar Londen, is bij het opstomen der rivier bij de Tower aan de grond geraakt, waardoor het rondzwaaide en tegen de havenmeestershulk aandreef, die daardoor enige schade leed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA vertrok heden van Leith naar New York om daar voor Java te laden.


Datum: 24 april 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. Marine. Hr.Ms.SUMBAWA, die weder te Singapore in reparatie ligt, was volgens het Soerabaiasch Handelsblad, voordat straat Banka in zicht kwam, al weer half en half in katzwijm gevallen. Het schip had te Soerabaja omstreeks zeven maanden in reparatie gelegen en heette de 7e maart klaar te zijn.
Het gouvernementsstoomschip ALBATROS, dat vier maanden in reparatie heeft gelegen bij het marine-etablissement en drie maanden geleden naar de wateren van Atjeh vertrok, is op de westkust van Atjeh op een klip gelopen. De schade wordt getaxeerd op NLG 10.000.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is bij de Marine werf te Amsterdam te water gelaten het pantserschip KONINGIN REGENTES in aanbouw voor het Departement van Marine.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 24 april. Hedenmorgen werd van de scheepswerf van de firma Taylor & Lawson in de benedenstad te water gelaten het stalen tweelingschroefstoomschip CASTOR, hetwelk aldaar voor rekening van de Madoera Stoomtrammaatschappij werd gebouwd en binnenkort door de in dienst zal worden gesteld om een geregelde personendienst te onderhouden tussen Soerabaja en Kamal. Het schip heeft een lengte van 66 voet, een breedte van 15 voet en een diepgang in geladen toestand van drie voet en is ingericht voor het vervoer van 28 eerste en tweede klasse en 97 derde klasse passagiers. Door twee stoommachines, ieder van dertig IPK van het compound systeem met oppervlak-condensatie, zal aan het vaartuig een vaartsnelheid worden gegeven van 7½ geografische mijl per uur. De stoom voor deze twee machines wordt geleverd door een ketel, die, geheel ingericht volgens de laatste eisen des tijds, met petroleumresidu wordt gestookt, hetwelk een grote besparing van brandstof geeft. Even na het te water laten van bovengenoemd vaartuig, werden de kielen gelegd voor twee schroefstomers, bestemd voor het Tegals prauwenveer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Onlangs hebben vele genodigden de SINDORO bezocht, het nieuwe schip van de Rotterdamsche Lloyd, dat tot zijn eerste reis, die op 7 april begint, gemeerd ligt aan het emplacement van die maatschappij op de Wilhelminakade alhier. Onder de talrijke heren, die met hun dames het drijvende dorp, gebouwd voor een zeshonderd bewoners, doorwandelden, even kijkend in alle hutten die open stonden, in keukens en magazijnen, moeizaam trap op trap af van het kompasdek tot in de ruimen, verdwaald in de gangen en queue makend voor de salons, daar herkenden wij vele autoriteiten, zo het Tweede Kamerlid Pijnacker Hordijck, de gepensioneerde vice-admiraal P. ten Bosch, oud-commandant van de zeemacht in Nederlands Indië, lid van de Raad van State en Van Alphen, beiden adjudant in bijzondere dienst van H.M. de koningin, De Meyier, directeur van burgerlijke openbare werken in Nederlands Indië, Jhr. Six, raadadviseur, en Perk en De Vries, referendarissen, van het departement van koloniën, Van der Veen, hoofdinspecteur van de posterijen, Walpot, commissaris van afmonstering, Cambier, overste van de mariniers en vele anderen. En alle bezoekers waren voldaan over de bouw en de inrichting van deze nieuwe Indiëvaarder, de grootste die ooit op een Nederlandse werf is van stapel gelopen om het moederland met de Oost-Indische koloniën te verbinden, een schip waarmee men, zij “t ook bescheiden, voor de dag kan komen, als het gaat om wat onze scheepsbouw vermag. En in elk geval is het opwekkend te zien dat de grootste Nederlandse stoomvaartmaatschappijen in de laatste tijd voortdurend door uitbreiding en verbetering hun materiaal op de hoogte trachten te houden, die de sterke concurrentie in het verkeer tussen de werelddelen aangeeft. Over de technische eigenschappen van de SINDORO hebben wij reeds een en ander meegedeeld. Thans willen wij daaraan nog toevoegen dat de boot volgens de meetbrief bruto 5.468 ton inhoud heeft, bij een lengte van 125 meter (dat is dus ruim tweemaal zolang als de grote kerktoren (opm: van Rotterdam) hoog is) en 15 m. breedte. En voor het overige bepalen wij ons nu tot hetgeen vooral de leken bij hun bezoek aangenaam heeft getroffen: de inrichting van de verblijven voor wie de reis meemaken. Gelukkig blijkt men nu ook iets meer zorg te hebben besteed aan het logies van de equipage in de bak. Hoewel er nog alle comfort ontbreekt, zijn de afgeschoten ruimten, waar de kooien van stokers en matrozen twee aan twee boven elkaar langs de wanden zijn aangebracht, ten minste wat minder smal en laag, dan tot nu toe vrijwel regel was. Voorts zijn er voor hen speciale washokken ingericht. Als er nu ook maar het nodige meubilair wordt ingebracht zullen de matrozen en vooral de stokers, die op deze grote boten zo’n vreselijk afmattend werk hebben, zich in hun rusttijd niet meer alle gemak, zelfs een tafel om aan te eten en te schrijven, behoeven te ontzeggen. De hutten van de officieren aan stuurboord op het open dek zien er zeer geriefelijk uit en werkelijk weelderig is de trits van drie vertrekken voor kapt. Sikemeijer ingericht. Voor eerste klasse passagiers zijn 24 tweepersoons en 31 eenpersoons hutten bestemd, waarvan er 14 op het opperdek, 39 op het brugdek en 2 op het ruime promenadedek gebouwd zijn. Deze hutten, betrekkelijk zeer ruim, zijn ten dele van flinke vierkante ramen voorzien, wat bij die benepen patrijspoortjes van vroeger vergeleken met recht een verschil maakt van dag en nacht. De salons zijn volkomen up to date. Die voor de eerste klasse is op het opperdek, midscheeps; een betimmering van blank eiken, waarin beschilderde panelen van sycomorehout (opm: hout van de Egyptische vijgenboom), een porseleinkleurig plafond met een dôme van in lood gevat gebrand glas en het eiken ameublement van buffetten, die schitteren van glas in facetten, van draaiende scheepsstoelen om lange tafels, geven aan deze – zij het ook niet zeer hoge – zaal, een stemming van wel voorname behaaglijkheid. Dan is er op dezelfde wijze betimmerd, op het promenade dek een rookkamer, met zacht getint licht door een koepel van gekleurd glas, waar divans en fauteuils om kleine tafels gezellige hoekjes vormen bij de tochtschotten en voor de schouw. De wanden zijn er versierd met Rozenburgen en met inlegwerk. Het heel kleine damessalon krijgt wel een koket aanzien door de satijnhouten wanden en het mignonne meubilair. En heel rustig in het mahoniehout staat de bibliotheek en leeskamer, met haar schrijf- en leestafels en haar wijze, grote boekenkast. De tweede klasse, in de campagne, is ingericht voor 40 passagiers, in hutten voor 1, 2, 3, 4 personen, het eenvoudige salon langsscheeps en om de ruime rookkamer een promenade dek onder het sloependek. En wat ook wel een gerief voor de passagiers zal zijn: de hydraulische kranen en bomen verrichten aan de vier luiken het laad- en loswerk met zo min mogelijk geraas. Met al dat concurreren van de stoomvaartlijnen winnen vooral de passagiers en maakt men u een oceaanreis tot een pleziervaart in weelderige omgeving.


Datum: 27 april 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 26 april. De tjalk NEPTUNUS van B.J. Top is verkocht naar Emden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 26 april. De tweemast aak ZUIDERZEE van G. Dros is verkocht aan P. Steenstra.


Datum: 30 april 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe tjalk AGATHA van Top is heden van Delfzijl vertrokken naar Arendal.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 29 april. Heden is alhier aangekomen het stoomschip UTOPIA, van Greenwich naar Dordrecht per sleepboot ZWARTE ZEE. (opm: voor sloop bestemd Engels stoomschip, gebouwd in 1874, groot 2.720 ton bruto)


Datum: 01 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. flottillevaartuig ASSAHAN, in aanbouw voor de Indische Militaire Marine, zal bewapend worden met een achterlaadkanon van 7,5 cm, twee kanons van 10,5 cm, een mortier van 7,5 cm, vier kanons van 3,7 cm en twee revolverkanons van 3,7 cm.


Datum: 02 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 mei. De Duitse galjoot JOHANNA, kapt. Lorenzen, van Rendsburg, beladen met kolen, is in het Boomkensdiep (opm: ter hoogte van de huidige Westergronden) gestrand en gezonken. De bemanning, bestaande uit vier man, is gered met uitzondering van de kapitein, die verdronk.


Datum: 03 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Door de onlangs opgerichte Stoomvaartmaatschappij Poseidon alhier, directie J.& J. Vinke, werd aangekocht het Engelse stoomschip ROTHIEMAY, laatst van Tunis te Londen aangekomen. Dit schip werd in 1884 te Glasgow van ijzer gebouwd en zal onder de naam HEEMSE in de vaart worden gebracht. Het heeft een laadvermogen van ca. 2400 ton (ca. 840 standaard) bij een diepgang van 17¼ voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Het stoomschip SOENDA is bij inspectie goedgekeurd en overgegaan in handen der nieuwe reders, een Italiaanse firma. Het stoomschip zal dezer dagen onder Italiaanse vlag vertrekken, waarschijnlijk naar Engeland om kolen te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Oxelösund, 1 mei. Heden is alhier gearriveerd het schip NIJENSTEIN, kapt. Velthuis, van Delfzijl. Het zal na ontlossing van hier verzeilen naar Härnösand en daar voor Delfzijl laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 mei. De sleepboot IJMUIDEN is met de stoomblazer DOLFIJN hier aangekomen om op de gezonken galjoot JOHANNA te werken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 mei Het stoomschip SOCRATES is verkocht naar Italië.


Datum: 04 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 mei. Onder de eerste stoomschepen, die dit seizoen van de Tyne naar Montreal vertrekken, is het Nederlandse stoomschip THEANO, dat echter niet van de Amerikaanse wateren zal terugkeren, dewijl het voor een firma in Canada voor de vaart op het Ontario-meer is aangekocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 mei. Heden is van hier naar Newcastle vertrokken het stoomschip SOENDA.
Mede vertrok heden van hier het nieuwgebouwde Nederlandse stoomschip TIMOR naar Java.


Datum: 05 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. Het Nederlandse stoomschip GELDERLAND, in ballast, heeft bij het binnenkomen in het dok te South Shields schade geleden aan de steven door tegen de kade te stoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 mei. De sleepboot IJMUIDEN en de blazer DOLFIJN, hier aangekomen om op het wrak van de gezonken galjoot JOHANNA te werken, zijn weder vertrokken zonder iets te hebben kunnen uitvoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepenveiling. Dinsdag 22 mei 1900, 12 ure, zaal Pro Patria, Scheepmakershaven 29, te Rotterdam, tenzij inmiddels uit de hand verkocht, de Nederlandse bark ZEENYMPH, 393 netto register 600 deadweight op 16’6’’. 185 standaard, gebouwd in 1859 te Belfast van eiken, teak en greenhart. Klasse Engelse Lloyd + A1 (rood) tot in 1901. Kopervast en gekoperd in 1898. Schip, tuig en inventaris uitmuntend in orde voor de vaart. Dagelijks te Rotterdam te zien.
Martini Buijs, makelaar voor koop, verkoop en bouw van schepen., Wijnstraat 56, Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 mei. De proeftocht van het alhier voor rekening der Holland-Amerika Lijn gebouwde stoomschip POTSDAM. kapt. Bonjer, zal zaterdagochtend 6 dezer aanvangen. Het zal zaterdag van hier vertrekken en bij Brunshausen (opm: ter hoogte van Stade) ankeren om daar kolen in te nemen. Vandaar vertrekt het zondag naar Rotterdam. Enige leden der directie maken de proeftocht mede.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(geen plaats of datum) Het Nederlandse stoomschip THEANO is verkocht aan een firma in Canada voor GBP 17.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Faillissement. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Groningen van de 4e mei 1900 is verklaard in staat van faillissement Jan Mulder, van beroep scheepsbouwmeester, vroeger gedomicilieerd te Vierverlaten, thans verblijvende te Hamburg, met benoeming van de Edelachtbare Heer Jhr. Mr. W. Alberda van Ekenstein, lid van gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris en van Mr. B. Hes, advocaat en procureur te Groningen tot Curator.
De Curator, Mr. B. Hes, Peperstraat, Groningen.


Datum: 06 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De directie van de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam, gaat thans over tot het uitgeven van de NLG 400.000 aandelen, waartoe zij reeds verleden jaar in mei door de algemene vergadering van haar aandeelhouders gemachtigd werd. Die uitgifte geschiedt, uitsluitend aan de tegenwoordige aandeelhouders, tegen de koers van 125 %, met betaling op 23 mei. Ten behoeve hiervan wordt in een prospectus de volgende toelichting gegeven: De Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, opgericht in 1885 met een kapitaal van NLG 600.000, begon haar bedrijf door met twee stoomschepen, IJSTROOM (sedert vergaan) en AMSTELSTROOM, geregeld op Londen te varen. Haar bleven de moeilijkheden, welke nagenoeg iedere scheepvaartonderneming in de aanvang ondervindt, niet gespaard. De concurrentie met de bestaande lijn op Londen, gevolgd door het verbod van invoer van vee in Engeland, bezorgden haar aanvankelijk zeer grote verliezen. Doordien een betere verhouding tot de concurrerende maatschappij verkregen werd en door een steeds toenemende aanbieding van goederen, mocht het haar gelukken de verliezen geheel in te halen en voelde zij zich krachtig genoeg om haar werkkring uit te breiden en een geregelde dienst op Hull te beginnen en tevens in vereniging met de heer Drost op Bristol en Swansea te gaan varen. Ter versterking van haar geldmiddelen werd in 1894 een 5% obligatielening aangegaan, groot NLG 250.000, waarvan per resto NLG 134.000 uitstaat en de maatschappij in portefeuille NLG 89.000 bezit. In de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden 3 mei 1899, werd machtiging verleend het maatschappelijk kapitaal op te voeren tot NLG 1.000.000 en de Koninklijke bewilliging op de desbetreffende statutenwijziging werd verkregen. Intussen bracht de uitbreiding van haar bedrijf van zelf vermeerdering van het aantal schepen mee en begonnen met twee stoomschepen, metende tezamen 1.565 ton, is zij nu in het bezit van zes stoomschepen, metende tezamen 5.756 ton en onlangs heeft zij een zevende stoomschip, groot ongeveer 1.060 ton, besteld. De aankoopwaarde van deze zes stoomschepen bedraagt NLG 1.388.956,35½. Daarop is van de dag van de indienstneming een jaarlijkse afschrijving toegepast van 5%, totaal NLG 363.897. Buitendien werd gekweekt een reservefonds van NLG 38.985 en voor extra afschrijving gereserveerd NLG 212.000. De dividenden waren in de laatste vijf jaren achtereenvolgens 5, 5, 9, 9 en10%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De KONING WILLEM II. Uit Amsterdam meldt men ons: De directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland gaf heden aan enige genodigden de gelegenheid het op het établissement Fijenoord gebouwde stoomschip KONING WILLEM II te bezichtigen, dat aanstaande zaterdag zijn eerste reis naar Indië zal aanvangen onder commando van de gezagvoerder C.A. Bakker.
De inrichting van dit vaartuig, overigens een zusterschip van de KONING WILLEM I, biedt weer meer ruimte en gemakken dan de vorige en is hier en daar sierlijker. Vooral aan de tweede klasse-passagiers is nu de verfraaiing ten goede gekomen. De toegang tot de salon, de salon zelf en de hutten, de ganse afdeling is weelderiger gebouwd. Maar ook het trappenhuis van de salon van de eerste klasse-passagiers is bijzonder fraai. De kostelijke betimmering van de vertrekken omlijst een groot aantal schilderstukken van jongere Nederlandse meesters en reproducties van schilderijen op tegels.
De KONING WILLEM II is 392 Engelse voet lang, 45 voet breed en 29 voet 1 duim hol. Het opperdek is gebracht op een hoogte van 7 voet 9 duim, het campagne- en brugdek wederom op een hoogte van 7 voet 9 duim; de hoogte der dekhuizen is 7 voet 3 duim. Bij een diepgang van 23 voet zal het schip 4.000 ton (à 1015 kg) dood gewicht kunnen dragen. Het wordt voortbewogen door een stoommachine met viervoudige expansie naar het systeem van Jarrow, Schlick en Tweedy. De diameters van de cilinders zijn 27½, 39, 55 en 82 Engelse duim bij een slaglengte van 60 Engelse duim. De krukas, trust, tunnelas en schroefas zijn van nikkelstaal vervaardigd en 16½ duim in doorsnee. De stoom wordt opgewekt in drie cilindervormige stoomketels, die elk zes vuurhaarden bezitten en toegerust zijn met Howden’s patent geforceerde trekking. De lucht wordt naar de vuurhaarden gedreven door een waaier, welke door twee onder hogedruk werkende machinetjes wordt bewogen. Vier los- en laadkranen, één Derrick, twee 10 tons-winchen en een ankerspil worden met hydraulische kracht bediend. Voorts zijn in de machinekamer 2 dynamo’s geplaatst, leverende elk een stroom van 220 ampère bij een spanning van 66 volts (opm: moet waarschijnlijk zijn: 220 Volt bij 66 Amp.). Zij werken om beurten en verlichten het ganse schip met bij de 400 lampen. Men vindt in de machinekamer voorts nog 4 Weir’s-pompen, 3 voedingwaterfilters, 1 wins-condensor, lucht- en circulatiepompen, een ballast of lenspomp die 150 ton water per uur verstuwt en een waterpomp met gelijk vermogen voor de watervoorziening van badkamers, privaten enz. Het wippen van de as kan naar verkiezing met stoom- of hydraulische kracht geschieden. De stoom-stuurmachine met telemotor is van het systeem Brown. Het vermogen van de machine bedraagt 4.000 pk., de snelheid van de vaart zal ongeveer 14 mijlen zijn . (opm: vaarsnelheid pl.m. 14 knopen)
De KONING WILLEM II (collectie Marhisdata)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen in de Nieuwe Waterweg van West Hartlepool naar Dordrecht het stoomschip WILLIAM CORY gesleept door de LAUWERZEE en bestemd voor sloop. (opm: een Engels stoomschip, gebouwd in 1857 en groot 1.496 ton bruto)


Datum: 07 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 mei. Heden is alhier aangekomen het stoomschip ROTHIEMAY, van Londen naar Amsterdam. (zie NRC 030500)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 6 mei. De proeftocht van het te Hamburg voor rekening van de Holland Amerika Lijn gebouwde dubbelschroef stoomschip POTSDAM, van Bremerhaven naar Helgoland en terug naar Cuxhaven, waarbij een 15 mijls vaart werd gelopen, is uitstekend geslaagd. Het stoomschip vertrekt hedenavond naar Rotterdam.


Datum: 08 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De proefvaart van de POTSDAM. Men meldt ons uit Hamburg van gisteren: Des morgens 8 uur begaven zich heden de gasten van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij en van de bouwmeesters, de heren Blohm & Voss, ten getale van 124, waaronder 30 Rotterdammers, van Hamburg, aan boord van een daartoe gehuurde stoomboot naar Brunshausen, waar de POTSDAM onder stoom lag. Opdat men zich een denkbeeld kan vormen van de grootte van die bodem, worden hier enige cijfers genoemd: lengte over alles in Engelse voeten 565 = 172 meter; lengte tussen de loodlijnen in Engelse voeten 550 = 166 meter; breedte in Engelse voeten 62 = 19 meter; holte in Engelse voeten 46 = 14 meter, laadvermogen 12.500 ton; totale inhoud van de ruimen 15.500 ton; passagiers eerste klasse 300; tweede klasse 250; derde klasse in vaste hutten 200; derde klasse in wegneembare hutten 1.000. Bemanning dekdienst, aantal koppen 42, idem machinedienst 68, idem civiele dienst 76, totaal 186; aantal sloepen 20, idem stoomketels (dubbele) 4, idem stoomketels (enkele) 3, totaal aantal vuren 33; kolenverbruik per etmaal 160.000 kilogrammen; aantal hulpwerktuigen 40; paardenkrachten (indicateur) 8.000; middellijn van de schoorsteen in Engelse voeten 17 = 5,2 meter, hoogte van de schoorsteen in Engelse voeten 102 = 31 meter; brandblusmiddelen: brandkranen 50, handpompen 2, stoompompen 5, extincteurs 10, reddinggordels 2000. Bij prachtig weer begaven de gasten zich aan boord van het nog onder Duitse vlag varend schip, dat gevoerd werd door kapt. F.H. Bonjer. Het had echter ook een voorlopige Nederlandse zeebrief aan boord. De dag te voren was de bemanning, ten getale van 111 koppen uit Rotterdam hier aangekomen, terwijl nog 9 man aan het Nederlandse Consulaat-Generaal alhier werden aangemonsterd. Het voltallig cijfer bij passagiersvervoer bedraagt 186 koppen. De tocht ging met een snelheid van ± 15 knopen, langs Helgoland en vandaar terug naar Cuxhaven. In de loop van de morgen werd een uitstekende lunch opgedist. Vooral de eetzaal en de rookzaal maken een prachtige indruk. Alleen de luxe kajuiten zijn een weinig bont van kleur. Alle overlading met goud en spiegels, die soms bij de overigens prachtig ingerichte steamers van de Hamburg-Amerika-lijn storend werkt, is bij de POTSDAM achterwege gebleven. Alles wat nodig en nuttig is en maar enigszins kan dienen om de hoogste eisen van comfort te bevredigen, is op de POTSDAM aanwezig, alle onnodige ballast aan ornamenten is vermeden, het geheel is hoogst smaakvol. De meubilering is Nederlands werk van een Nederlandse fabrikant. Onder de gasten bevonden zich onder meer de heer Plate, voorzitter van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, de gepensioneerde marineofficier Lucardie, een Hamburgse senator, de directeur van de Hamburger Seewarte, de consul der Nederlanden te Hamburg en de viceconsul te Altona. De consul-generaal te Hamburg, met verlof afwezig, was, evenals de gezant van de Nederlanden te Berlijn, verhinderd geweest ons land te vertegenwoordigen. De gastheren bestonden uit de heren Jhr. Reuchlin, met echtgenote en dochter, Wierdsma, directeuren en Havelaar, president-commissaris van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, terwijl de heren Blohm en Voss als gastheren met hun familie de werf vertegenwoordigden, waarop dit schip is gebouwd. Er is weinig getoost; op de Duitse keizer, op H.M. de Koningin, op de Hamburgse senaat, op de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, enz. De heren Blohm en Voss verklaarden dat de bouw van de POTSDAM het grootste werk is, dat ooit voor een buitenlandse handelsrederij in Duitsland is uitgevoerd. Het monopolie door Engeland steeds gehandhaafd waar het gold de aanbouw van niet-Duitse trans-Atlantische steamers is met de POTSDAM voor het eerst gebroken. De meeste gasten zijn ’s avonds 7 uur te Cuxhaven aan land gezet en per extratrein naar Hamburg teruggebracht. De POTSDAM vertrok dezelfde avond met plusminus 30 à 40 gasten verder naar Rotterdam, onder Nederlandse vlag, ten teken, dat de koop was aanvaard. De proefvaart slaagde uitstekend, men voelde soms nauwelijks de beweging van de kolos, ondanks de snelle vaart. Aan Hare Majesteit de koningin, die in hotel Bellevue te Dresden verblijft houdt, is hedenavond door de president-commissaris Havelaar en door de president-directeur Wierdsma van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij een telegram afgezonden.
De POTSDAM, zoals zij is gebouwd. Na korte tijd werd de schoorsteen aanmerkelijk verlengd.
(collectie Marhisdata)
NRC 090500
Marine. De minister van marine heeft een nota van inlichtingen ingezonden naar aanleiding van de vragen, gesteld door de heer Fransen van de Putte bij de behandeling van hoofdstuk VI van de staatsbegroting voor 1900, omtrent de mate waarin de pantserdekschepen en het pantserschip PIET HEIN beantwoord hebben aan de verwachtingen. De pantserdekschepen hebben als zeeschepen uitstekend voldaan, zij zijn zeer zeewaardig en manoeuvreren goed. In dienst en stomende met eigen personeel heeft het kolenverbruik bedragen: bij 18 mijlsvaart 1.890 kg per geografische mijl, bij 17,1 mijl 1.700 kg, bij 14,2 mijl 1.255 kg en bij 9½ à 10 mijl, de voordeligste vaart voor het kolenverbruik, 670 kg. Rekenend op een kolenberging in de ruimen van 830 ton, zouden met de aangegeven snelheden respectievelijk worden afgelegd 450, 500, 675 en 1260 geografische mijlen. De weg, welke in verband met de aan boord te bergen steenkolenvoorraad kan worden afgelegd, is dan ook minder dan indertijd werd verwacht. Diezelfde ervaring is dan ook in den vreemde opgedaan. Het eigenlijke volkslogies heeft op geen van deze bodems aanleiding gegeven tot enige klacht. Het volkslogies is integendeel steeds geprezen om de ruimte en om de ventilatie, zowel in de koude als in de warme luchtstreken. De temperatuur in de warme luchtstreken komt er nagenoeg overeen met die van de buitenlucht. Door de stoomleiding van de stuurmachine naar het opperdek te verleggen en door een betere isolering van de luchtkanalen, die tot verwarming van het schip dienen en in warme luchtstreken tot ventilatie gebezigd worden, alsook door het aanbrengen van windvangers en het verbeteren van de luchtverversing in de stokerswasplaats - die thans voor de gehele bemanning is ingericht - is aan sommige bezwaren tegemoet gekomen. Verder zal beproefd worden of, door het gebruik van elektrische fans, de ventilatie in die verblijven verbeterd en daardoor de temperatuur nog verlaagd kan worden. Ten gevolge van constructieverschillen van machines en ketels met de andere schepen bleek de HOLLAND, hoewel daarop vóór het vertrek uit Nederland dezelfde inrichtingen waren aangebracht als op de FRIESLAND nodig geacht, in het nadeel te zijn; die minder gunstige toestand nam, na aankomst in Indië, toe, omdat zich toen in de stoomleidingen vele lekken voordeden, die de temperatuur in enkele verblijven belangrijk verhoogden. Na het uitvoeren van enige verbeteringen kon evenwel gerapporteerd worden, dat die warmte op doelmatige wijze verminderd was. Intussen wordt het nog nodig geacht de luchtverversing in de machinekamers te verbeteren, waartoe echter eerst na terugkeer van de bodem in Nederland zal worden overgegaan.
Ten opzichte van de vraag, wat er waar is van de klacht, dat alle provisie ten gevolge van de hitte aan boord van die schepen bederft, kunnen de meest geruststellende mededelingen gedaan worden. Het is duidelijk, dat waar alle grote warmtebronnen onder het pantserdek gelegen zijn en ook de meeste victualiën onder het dek geborgen moeten worden, hoge temperaturen in de bergplaatsen niet steeds te vermijden zullen zijn, doch tot werkelijke bezwaren heeft dit geen aanleiding gegeven. Van de HOLLAND zijn weliswaar in de rapporten klachten geuit omtrent de victualie-bergplaatsen, maar noch de temperaturen, noch de ventilatie van de ruimen gaven aanleiding, dat enig artikel ongeschikt werd voor het gebruik. In aansluiting aan de voorafgaande mededelingen betreffende de pantserdekschepen kan omtrent de PIET HEIN nog vermeld worden, dat inrichting van logies, ventilatie, enzovoort, tijdens verblijf in Indië, geen aanleiding tot opmerkingen hebben gegeven en dat in de ontvangen rapporten evenmin klachten voorkomen over mindere doelmatigheid van de victualie-bergplaatsen.


Datum: 10 mei 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 mei Heden alhier vertrokken naar Gefle (opm: Gävle) de Zweedse schoener ALFHILD (ex BOTHNIA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 7 mei. Het Nederlandse stoomschip ZEEBURG, van Buenos Aires, heeft op de reis 91 runderen en 302 schapen verloren.


Datum: 11 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot SCYLLA, in aanbouw bij de firma Yarrow & Co. te Londen, zal in de tweede helft der volgende maand in dienst worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De POTSDAM. Onze correspondent te Hamburg heeft reeds een en ander meegedeeld van het verreweg grootste schip van onze Nederlandse koopvaardijvloot, het 12.500 tons metende dubbelschroefstoomschip POTSDAM, van de Holland-Amerika Lijn hier ter stede. Het prachtige zeekasteel ligt thans aan het emplacement van deze maatschappij op de Wilhelminakade gemeerd en hedenmiddag is het show geweest voor vele genodigden. Vanochtend hebben wij onder technische leiding het schip doorgewandeld, heel vluchtig nog maar en toch duurde deze tocht ruim twee uur. Op het achterdek beginnende, zagen wij eerst de hospitalen, ingericht als de eerste klasse hutten, maar in een ijzeren huis, met tegels bevloerd, bestemd vooral voor 3e klasse-passagiers, die ziek mochten worden en dan geriefelijke ligging behoeven. Verderop is iets nieuws, het achter- of vloedanker, waardoor het schip bij mist of zo voor de vloed kan ankeren, waar het in verband met de grote lengte, moeilijk is om te zwaaien. En dan voor het eerst ook een rookkamer met een buffet, uiterst eenvoudig maar geriefelijk, voor de derde klasse. Op het bovendek zijn de vaste 3e klasse-hutten, alle voor vier personen. En op dit schip is er nu ook voor elke 3e klasse-passagier een zitplaats op de banken aan de lange tafels. Voorts is er een badkamer voor mannen, en een voor vrouwen. Op het spardek zijn bovendien nog zeven wegneembare 3e klasse-hutten opgezet, die opgebroken kunnen worden, wanneer een geringer aantal passagiers en veel lading de ruimte nodig maken. Gelukkig zijn de privaten en de wasgelegenheid hier onbekrompen en hygiënisch voorzien, wat veel waard is, als men nagaat, dat in de 3e klasse-ruimte alleen 1.000 personen kunnen worden vervoerd. Op het bovendek voor de 3e klasse ligt de dienstgang, niet minder dan 400 voet lang. De 2e klasse is hiervan thans geheel afgescheiden. Alleen moeten de heren uit die klasse deze gang oversteken om naar de closets en badkamers te komen en naar hun rookkamer, een zeer gezellig vertrek, recht heimisch met gecapitonneerde banken en marmeren tafeltjes, elektrisch licht als overal elders en zelfs een elektrische sigarenaansteker. De ingang voorbij van de proviandruimen, de vrieskamer, waar men het vlees desnoods twee maanden goedhoudt en waar men de bloemen uit New York bewaren kan om er in de Noordzee de tafel nog mee te versieren, verder de koelkamers voor vruchten en groente en ruime bergplaatsen voor spek en meel.
Het ss POTSDAM van de H.A.L. Op deze foto is duidelijk te zien hoezeer de schoorsteen is verlengd
Coll: M. Lindenborn, Arnhem
De machinekamer lijkt de industriegalerij van een tentoonstelling, een twintig jaar geleden. Vier dubbele, drie enkele stoomketels, totaal 33 vuren, die tezamen per etmaal 160.000 kg kolen verslinden, om 8.000 indicateur paardenkrachten te ontwikkelen. Er is gelukkig ook wat meer ruimte voor de stokers, de hitteverspreiders zijn beter geïsoleerd en in de tunnel, bijvoorbeeld, waardoor zij anders kruipen moesten, kan nu de grootste man rechtop lopen. Aan de dienstgang verder de kombuizen, dat voor de 3e klasse waar de stoom voor 1.000 man gekookt kan worden; voorts slagerij, bakkerij, mechanische bordenwasserij enzovoort; en overal ziet men de brandkranen rood geverfd, vijftig in het geheel. Aan het begin van de dienstgang vindt men verder instellingen, waarvoor de zeelui de directie zeker zeer dankbaar zullen zijn, omdat zij daarmee een goed voorbeeld heeft gegeven in deze tijd, nu er terecht zo bitter geklaagd wordt over de inrichting voor het “volk ”aan boord van de schepen, zelfs op de meest luxueuze. Hier is eerst een ruime eetzaal voor de 18 matrozen; daar kunnen zij nu hun vrije tijd doorbrengen en er op hun gemak hun maal gebruiken, op banken aan tafels gezeten en niet meer neergehurkt of op hun kooi in het bedompte logies. En een zelfde zaal is er voor de stokers, groter, omdat zij talrijker zijn. Daaraan grenzen de flinke wasgelegenheden, met douchebaden voor de stokers. En wat een verbetering ook in het logies zelf; op het bovendek, voorscheeps een grote ruimte afgeschut; 12 meter lang, 2¼ meter hoog, met 16 kooien, twee aan twee boven elkaar en elk zijn eigen kastje; alles goed verlicht, flink geventileerd. Boven elke kooi, zoals trouwens in alle hutten, de zwemvesten voor het grijpen. En alle stokers zijn nu ook niet meer samen in één hok te slapen gelegd, zodat wie pas rusten, steeds gewekt worden door de wacht die wordt opgepord. Elke stokerswacht: de honden-, de dag- en de voormiddagwacht, heeft er zijn eigen logies, 14 en 16 kooien, ook met zoveel afgesloten bergplaatsen; zij kunnen er na hun 4 uur zware machinekamerdienst hun 8 uur rustig slapen. Goede ventilatie, en in elk logies een stoomkachel. Dan terugkerende komen we in de salon tweede klasse, dat zich ook al weer door meer gezelligheid van die op de oudere boten onderscheidt: een lange tafel en vele dwarstafels met draaistoelen, een mooie boekenkast, zeilen op de grond, alles even zorgvuldig afgewerkt en geschikt. Elk vertrek heeft geprofiteerd van de enorme ruimte, waarmee de directie voor ieder zeer gul is geweest. Zo ook de 4-persoons tweede klasse hutten, keurig ingericht; het 2e klasse damessalon, met broderie gestoffeerd en vooral alle vertrekken, bestemd voor de eerste klasse waar wij nu inkomen. Steeds treffen allerlei kleine geriefelijkheden, ingenieus uitgedacht: zoo bijvoorbeeld gutta percha stootpennen, waardoor het hinderlijk klapperen van de deuren wordt voorkomen, eenvoudige mechaniekjes ter vergemakkelijking van de bediening, allerlei details die het leven op een schip zoveel veraangenamen. Boven het bovendek ligt de eetsalon, een paleis waardig. Een prachtige dom van gebrande en geslepen ruiten, gezet in lichtgroene lijsten, met verguld beeldhouwwerk versierd en opgemaakt met planten. De panelen in de zaal zelf alle van metaal, met vergulde ornamenten erin uitgedrukt, buffetten die glinsteren van facetten en een kostelijk meubilair. Hier drijft een elektrische ventilator in enkele minuten alle “eetlucht” weg. Daaraan grenzen een reeks van drie aanrechtkamers: de “grote”, de “warme” en de “koude”, voorzien van installaties om de spijzen die met liften uit de kombuis worden opgevoerd, warm te houden: van ijswater om te koelen, van draaiende piramiden, om de stapels vaatwerk steeds vlug bij de hand te hebben, enzovoort. De rookkamer, niet minder dan 11.10 voet hoog, moet de weelderigste zijn, die men tot nu toe op enig schip vindt, met haar panelen van grijs Delfts en ingelegd veelkleurig hout, haar gebrande ruiten, haar smaakvol gestoffeerd meubilair. Zij komt aan beide zijden uit op het tweede promenade dek, waar voor amateur fotografen een donkere kamer model is ingericht. Voorts zijn hier luxehutten, salons en slaapkamers, bonbonachtige, roze, oranje, hemelsblauw, lichtgroen gekleurd, met verguld opgemaakt en afgezet met zijden gordijnen en portières. En dan verderop de damessalon, de wanden geheel ingelegd satijnhout, gedecoreerd met spiegels en verguld en tegels, onder een rijke dom, de sofa’s gedrapeerd met appelbloesem-velours. Daartegenover de stemmige leeszaal, donker oud eiken, met satijnhouten panelen, een mooi gestileerde boekenkast en een gemakkelijk meubilair in dezelfde diepbruine kleur. Men ziet, alles is er wel op toegelegd om een reis op dit schip zoveel mogelijk te maken tot een behoorlijk weelderige droom. Op het sloependek staan de 20 reddingsloepen gereed, om in 30 seconden uitgebracht te kunnen worden; en in het midden hiervan boven de boten uit, even lager dan de brug, heeft de tweede klas haar promenadedek. Van de reuzenschoorsteen kan men zich enige voorstelling maken, als men weet, dat drie mensen, bovenop elkander staande, rechtop kunnen lopen door deze tunnel, wanneer zij horizontaal is neergelegd. En vlak bij de brug, van de modernste installaties voorzien, het waardige verblijf voor de commandant: kapt. F.H. Bonjer: een kaartenkamer, een salon en een slaapvertrek. De 17e van deze maand maakt de POTSDAM haar eerste reis naar Amerika. Glück auf!

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip FOLMINA arriveerde gisteren van Kaapstad te St. Nazaire.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen a/d Lek, 10 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip KRIMPEN AAN DE LEK van Pekalongan te Newcastle N.S.W. (opm: New South Wales, Australia). Alles wel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Provisionele verkoop van het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, groot 57 ton, met zeil, fok, kluiffokken, 2 ankers met ketting en verderen inventaris, liggende bij de werf van Bergsma in de Zijlroede te Makkum.


Datum: 12 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao. De Arubasche Courant van 24 maart ll. klaagt over het wederrechtelijk opbrengen van de MARIA ELIZA, varende onder Nederlandse vlag, door Venezolaanse ambtenaren naar La Vela de Coro (opm: vissershaventje; positie 11º28’NB en 69º34’WL). De enige misdaad waaraan de MARIA ELIZA zich schuldig gemaakt heeft, zou zijn, dat zij strandde op de kust van Los Taques (opm: Santa Cruz de los Taques, beZ Aruba). Het blad schrijft onder meer:
Wij geloven niet te overdrijven met te zeggen dat het bestuur van Venezuela niet zal durven doen met een schip of onderdaan van Amerika of een Europese natie, wat het doet met Nederlandse schepen en onderdanen. Het ergste is, dat ons bestuur geen vinger uitsteekt om een einde te maken aan de willekeur en onrechtvaardigheid, die schepen, varende onder onze vroeger zo roemvolle driekleur, hebben te verdragen van een bestuur, dat zonder twijfel wil heten op de hoogte te zijn van de beschaving.


Datum: 13 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Blijkens het verslag uitgebracht in de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, zijn in 1899 gebouwd en afgeleverd: een stalen drijvend dok voor rekening van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij; het stoomschip HEELSUM voor de Stoomvaartmaatschappij Oostzee; het dubbelschroefschip VAN DER PARRA voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en het stoomschip SOEMBAWA, besteld door de Maatschappij Nederland. Op 31 december 1899 waren nog in aanbouw 2 vrachtstoomschepen (de FLORES en de TIMOR, voor de Maatschappij Nederland en de paketboten ALTING, VAN RIEMSDIJK en DE KLERK voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Voorts nog twee zelflossende zandzuigers en een zelflossende lichter voor de werf Conrad en bestemd voor Zuid-Amerika. Op 1 januari 1899 waren er 604 werklieden, op 31 december 714 in dienst van de Maatschappij. Dat men werkt op gehuurde grond en de ligging van de werf binnen de Oosterdoksluis, waardoor verplaatsing wenselijk kan zijn, heeft commissarissen doen besluiten een extra afschrijvingsfonds te vormen. De vergadering heeft de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd, zodat het dividend bepaald is op 7 % en de heer L.P.D. Op ten Noort herkozen als commissaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, van Philadelphia naar Vladivostok, arriveerde heden te Port Said.


Datum: 14 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 mei. Volgens telegram van Lloyd’s uit Rufisque is het Nederlandse stoomschip INDIAAN in de river gestrand. Het zal moeten lichten om vlot te komen.


Datum: 15 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 april. In brochure-vorm is bij de Java Courant van 17 april gevoegd: Verrichtingen en bewegingen van Hare Majesteits schepen en vaartuigen van oorlog, behorende tot het eskader in Nederlands-Indië, gedurende het vierde kwartaal van 1899. Men leest daarin, onder het hoofdstuk Voornaamste verrichtingen bij het marine-etablissement te Soerabaja, over de herstellingen in dat kwartaal verricht aan Hr.Ms. oorlogsschepen HOLLAND en PIET HEIN:
Hr.Ms. pantserdekschip HOLLAND kwam de 11e november bij het marine-etablissement, waar een aanvang werd gemaakt met het onderzoek naar de beschadigingen veroorzaakt door het aan de grond lopen op het rif bij Poe Djagoeng. Het schip werd daartoe van 11-18 november gedokt, waarbij geconstateerd werd, dat, hoewel enige huidplaten waren ingedeukt, er geen beschadigingen hadden plaats gehad waardoor de waarde van het schip was verminderd. Daar in verschillende compartimenten het cement gescheurd was, was het nodig dit te slopen en de dubbele bodem opnieuw te cementeren. Het roer werd gelicht en nagezien, de voering van de bus van de koning vernieuwd. De beide luchtpompcilinders werden uitgeboord, de luchtpompzuigers van wit metalen ringen voorzien, enige pijpen in de machinekamer werden vernieuwd, terwijl verder de verschillende delen van hoofd- en hulpwerktuigen en ketels nagezien en enkele delen daarvan vernieuwd werden.
Hr.Ms. PIET HEIN kwam de 7e november bij het marine-etablissement, ten einde het uitgloeien, repareren en persen van de stoomleidingen voort te zetten. Het gehele schip werd leeggehaald, de verschillende compartimenten schoongemaakt, nagezien en waar nodig geschilderd en gerepareerd, twee nieuwe sloepdavits werden aangemaakt, tentdek en opperdek gebreeuwd, de stuurpen, welke ovaal was uitgesleten, losgenomen, de zoutwaterleiding nagezien en gerepareerd, stoomschuifstangen afgedraaid, zuiger- en stoomschuifstangen en werkbusssen van de dynamo’s opgezuiverd, pompen en verdere hulpwerktuigen nagezien, een nieuw drukstuk boven het ankerspil werd aangebracht, verder worden vernieuwd het vuurdeurraam van de hulpketel en enige brandplaten van de hoofdketels, vloerplaatliggers en vloerplaten, de worm-assen met wielen van de torntoestellen, de tubeplaten van de hulpcondensor, de serpentijnen en tubelures van de distilleertoestellen en van verschillende kleppen en kranen en de luchtleiding gedeeltelijk. Een aanvang werd gemaakt met het ontkoppelen van de machines en assen voor het vernieuwen van het pokhout (opm: in de schroefaskoker).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA arriveerde gisteren van Leith te New York om voor Java te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. Het Nederlandse stoomschip MARIA arriveerde de 9e dezer van Philadelphia te Kaapstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Het onlangs hier aangekomen Engelse stoomschip GULF OF GUINEA is aangekocht door de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan, en heden onder de naam MEMNON onder Nederlandse vlag van hier via Liverpool naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Queenstown, 12 mei. Het stoomschip VILLE D’ANVERS, dat in aanvaring is geweest en hier sedert 1895 in de haven heeft gelegen, is nu verkocht naar Queenstown (opm: waarschijnlijk andere plaats, want het schip gaat naar le Havre). Het arriveerde hedenochtend bij Roche’s Point van Havre, gesleept door de Engelse sleepboot GUIANA. (opm: er zit een tegenstrijdigheid in dit bericht)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden heeft het stoomschip KATENDRECHT proef gestoomd en opgeleverd en is daarna direct van Newcastle vertrokken naar Stockholm.


Datum: 16 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant bevat de statuten van de naamloze vennootschap Maatschappij Stoomschip Kinderdijk, te Rotterdam. Duur: tot 31 december 1924. Kapitaal NLG 180.000, verdeeld in 72 aandelen van NLG 2.500. Benoemd tot directie de vennootschap onder de firma Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping bij de Directie van de Marine te Willemsoord, op dinsdag 29 mei 1900, voormiddags 11 ure, in de marine-kantine aldaar, van het oude gezinkte fregat DE RUYTER. De verkoopvoorwaarden liggen ter lezing bij het departement van marine te ’s Gravenhage, en bij de directies van marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bij de provinciale besturen en ter secretarieën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zover de voorraad strekt zijn de voorwaarden te verkrijgen ter griffie van de marine te Willemsoord ad NLG 0,20 per exemplaar, per postwissel over te maken. De DE RUYTER kan door gegadigden bezichtigd worden gedurende zes werkdagen, de verkoopdag voorafgaande, voormiddags van 10-12 en namiddags van 2-4 uur. De inschrijvingen op gezegelde en ondertekende biljetten en op duidelijke wijze bevattende de naam en de woonplaats van de inschrijver, zomede de geboden som in letterschrift, moeten vóór het uur van de verkoping franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het directiegebouw te Willemsoord.

Krant:
  JB - Javabode

Een groot aantal genodigden maakte gisteren namiddag gebruik van de invitaties van de agenten van de Rotterdamsche Lloyd om het nieuwe, dubbelschroefstoomschip SINDORO te komen bezichtigen. Gedreven door de concurrentie met de Franse en Duitse trans-Atlantische maatschappijen, zijn de Nederlandse stoomvaartondernemingen er geleidelijk toe moeten overgaan ook grotere mailboten in de vaart te brengen, waarbij vooral acht geslagen moest worden op het gerief van de passagiers. Het systeem om de meest betalenden onder hen midscheeps te huisvesten was wel is waar door de buitenlandse maatschappijen al lang toegepast, maar de bezwaren, verbonden aan een goede ventilatie, deden zich geducht gelden; eerst toen deze waren overwonnen, is de Lloyd er toe overgegaan het stelsel toe te passen op haar passagiersschepen en daarvan hebben de Nederlandse scheepsbouwmeesters alle eer. Rondgeleid door de vertegenwoordiger van de maatschappij, de heer Tideman, en de commandant Sikemeijer, konden de gasten zich overtuigen van de weelderige inrichting van de SINDORO, die, fonkelende van nieuwheid, de indruk maakte van een vorstelijk plezierjacht. De dekken, waarop de reizigers een groot deel van hun leven slijten, bieden ruimte voor een flinke wandeling, ja, zelfs voor een geanimeerd bal; in het muzieksalonnetje met zijn koket witte stoffering kunnen poëtisch aangelegde dames zich in Trianon wanen; de rook- en speelsalon voor de heren is ruimer en geriefelijker, beschoten met gebeeldhouwd eikenhout, in de panelen prachtige gebrande tegels uit de bekende Delftse fabriek; wil men een brief schrijven, dan vindt men daarvoor in een afzonderlijk vertrek gelegenheid en alles wat daarvoor nodig is. De hutten en couchettes vonden wij aantrekkelijk ruim en flink verlucht, de eetzaal eenvoudig maar netjes onder de met gebrand glas versierde kap. Baden en andere dingen kan men aan boord naar verkiezing doen op zijn Hollands en op zijn Indisch. Wat ons vooral opviel, was de keurige inrichting in het achterschip ook voor de passagiers van de 2e klasse. Met terzijdelating van de vorstelijke weelde van de 1e klasse en het enige onderscheid dat men zich met zijn tweeën van één wastoestel moet bedienen, is het er even ruim, fris en geriefelijk als in de 1e klasse. Toen te half acht de gasten, zeer ingenomen met de hun ten deel gevallen hupse ontvangst, in de hun aangeboden extra trein huiswaarts keerden, waren er verscheidenen met moeder de vrouw aan het beraadslagen of het niet zo in te pikken ware dat de thuisvaart zou kunnen geschieden met dit prachtige schip.


Datum: 17 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de heden te Amsterdam gehouden jaarlijkse algemene vergadering der Stoombootreederij Baltic zijn balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd. Mitsdien is besloten over 1899 12 pCt. dividend uit te keren en op de stoomboot VLUG NLG 14.400 af te schrijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 mei 1900. Heden arriveerde in de Nieuwe Waterweg de bark THOR WAERNER, gesleept van Grangemouth door de sleepboot FORTH, naar Schiedam om daar gesloopt te worden. (opm: volgens LR een Noorse houten driemastschoener, groot 411 ton bruto, gebouwd in 1858, zie ook HND 150800)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Het Nederlandse fregatschip TROMP, kapt. Nadort, van Java naar Delaware Breakwater voor orders binnen, heeft gisteren order bekomen om de lading te Philadelphia te lossen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK heeft heden met succes proef gestoomd en is opgeleverd. (opm: op 21 mei is het schip vertrokken van Rotterdam naar Grangemouth voor de eerste reis)


Datum: 18 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. pantserdekschip GELDERLAND, aangebouwd bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam, zal, naar wij vernemen, met oktober in dienst worden gesteld met bestemming voor een buitengaatse reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 mei. De schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, de 1e april van Penzance hier masteloos aangekomen, gesleept door de sleepboot TITAN, is thans van nieuwe rondhouten, tuig, enz. voorzien. Het schip zal naar Methil vertrekken om daar steenkolen te laden voor Ornskoldsvik, van waar het reeds is terugbevracht naar Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Heden is het dubbelschroef stoomschip POTSDAM van de Holland-Amerika Lijn voor de eerste reis van hier naar New York vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 mei. De Nederlandse tjalk. TRIENTJE, kapt. Kunst, met cement van Brunsbüttel naar Bremerhaven, is gisteren bij Neuwerk aan de grond geraakt en lek gesprongen. De lading is gedeeltelijk gelost en gedeeltelijk overboord geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 15 mei. De scheepvaart is voor alle schepen geopend; de Nederlandse schepen MAGDALENA, NEERLANDS VLAG en YMUIDEN zijn ter rede gekomen.


Datum: 19 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 mei. Op de Nederlandse bark ANNA ALEIDA, de 24e december van Sydney naar Antwerpen vertrokken, werd 5 guineas pCt. herverzekering betaald. Het is een in 1887 te Krimpen aan de Lek van ijzer gebouwd barkschip, groot 1.162 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. De Nederlandse driemast schoener LENA, kapt. Gorter, van Tanger naar Faro, is wegens slecht weer te San Lucar de Barrameda binnengelopen na de ankers te hebben verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 mei. Het Nederlandse dubbelschroefstoomschip STATENDAM heeft heden het dok van de firma Blohm en Voss verlaten, waar het van onderen schoon gemaakt en opnieuw is geschilderd. Het verliet heden de haven, met bestemming naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 mei. De Nederlandse bark ANNA ALEIDA, kapt. W.B. v.d. Meer, de 24e december 1899 van Sydney (N.Z.W.) naar Antwerpen vertrokken, is heden Wight gepasseerd. Op genoemde bodem was herverzekering gesloten tot 5 pct.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een lichter met lading vermoedelijk 400 ton kolen, afkomstig van het Nederlandse stoomschip MOERDIJK, is in de haven van Kroonstad (opm: Kronsjtadt, nabij St. Petersburg) gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 16 mei. Het Nederlandse stoomschip FLORA is alhier bij het vertrek in aanvaring geraakt met het van Rotterdam komende Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM. De FLORA bekwam enige lichte schade aan bakboord verschansing, maar zette dezelfde dag de reis naar Amsterdam voort.


Datum: 21 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De bark ZEENYMPH is uit de hand verkocht (opm: zie NRC 050500)


Datum: 23 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Domesnaes, 17 mei. Het Nederlandse stoomschip SENIOR, van Rotterdam via Kopenhagen, is bij de punt van het rif aan de grond gelopen en zit nog vast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 21 mei. Het fregat JOHANNA, dat de 11e maart van New York vertrok naar Penang, was voor die tijd door de reder, de heer J. Smit Czn te Alblasserdam, verkocht aan de Standard Oil Comp, die het schip evenwel onder Engelse vlag heeft gebracht. Het schip wordt thans gevoerd door kapt. Ferguson.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 22 mei. De Nederlandse tjalk EMMANUEL, kapt. Voordewind, van Ruhrort naar Hamburg, is hier met schade aan het roer binnengesleept door de stoomschepen UNTERWESER 5 en 7.


Datum: 24 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Blijkens het verslag over 1899, uitgebracht in de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, hebben de schepen 291 reizen volbracht, of 1 minder dan in het vorige jaar, waarvan naar de Levant 27 (evenveel); de Middellandse zeehavens 37 (evenveel); de Spaanse havens 11 (tegen slechts 1); Bordeaux 30 (tegen 32); St. Petersburg 17 (tegen 18); Reval 2 (tegen 4); Koningsbergen 25 (evenveel); Dantzig 34 (evenveel); Stettin 39 (tegen 40), Hamburg 68 (tegen 69) en diverse havens 1 (tegen 3). Vervoerd werden 381.705 ton goederen, tegen 375.177 ton in 1898 en bevaren werd NLG 2.788.103 tegen NLG 2.677.823 in 1898. Belangrijke averijen kwamen niet voor.
De HELENA werd, met enige vertraging, in september opgeleverd en voldoet tot dusver goed.
Sedert augustus heeft de Maatschappij een geregelde veertiendaagse lijn op de Spaanse Middellandse Zeehavens geopend, welke goede resultaten heeft opgeleverd.
Blijkens de winst- en verliesrekening is er verdiend: op wisselrekening NLG 15.008,99½; expeditie- en voorschottenrekening NLG 35.428,21½; interestrekening NLG 34.131,46½; hulplonen NLG 1.960; agio op uitgegeven aandelen NLG 139.356,15½ en vaart van de stoomschepen NLG 886.740,24½. Met inbegrip van het saldo uit 1898 ad NLG 355,29½, in het geheel derhalve NLG 1.113.980,37. Daar stond aan uitgaven tegenover: koersverlies op waarden in portefeuille NLG 13.639,36; premie van assurantie NLG 107.325,18; dienst van de geldlening NLG 32.960; averij-rekening NLG 2.307,15½, kosten van onderhoud van de schepen NLG 128.753,38½, onkostenrekening NLG 147.252,81½; afschrijving op de schepen NLG 306.347,98½ en op lichters NLG 4.208,44 (samen dus NLG 310.556,42½); reserve voor steenkolen enzovoort NLG 100.000; hulp en ondersteuningsfonds NLG 30.000. Er blijft dientengevolge een winstsaldo van NLG 241.186,05 te verdelen als volgt: 10 % dividend aan de aandeelhouders, NLG 200.000; bedrijfsbelasting NLG 5.000; tantième NLG 33.333,33; saldo voor de nieuwe rekening NLG 2.852,72. Deze uitkomsten hebben de directie aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen:
De betrekkelijk lage fondsenprijzen op ultimo december ll. noodzaakten ons tot afschrijving van een bedrag van NLG 13.639,36 op de waarde van ons effectenbezit, alsmede van het belegde assurantiefonds. Door de vorig-jarige afschrijving op de schepen, was het bedrag van de assurantiepremie iets lager dan in 1898; daarentegen veroorzaakte de gestadige uitbreiding van de werkzaamheden en bijgevolg ook van personeel, een verhoging van de onkostenrekening. Ook de kosten van onderhoud van de schepen, die in het vorig jaar buitengewoon laag waren, zijn thans belangrijk hoger, doch overtreffen niet het normaal cijfer van voorafgaande jaren. Overeenkomstig ons vorig verslag, werd het provenu van de op 1 juli ll. uitgegeven nieuwe aandelen aangewend tot een buitengewone aflossing van NLG 450.000 van onze obligaties. Voor de dienst van de geldlening werd dientengevolge een belangrijk minder bedrag vereist. Het agio op deze nieuwe aandelen verkregen is voor een klein gedeelte aangewend voor het halfjarig dividend, dat in de koers van uitgifte van die nieuwe aandelen was begrepen, het overige is gevoegd bij de gewone jaarlijkse afschrijving op de schepen, die daardoor dit jaar een buitengewone hoogte heeft bereikt en de boekwaarde van ons materieel tot een laag cijfer terugbrengt. De belangrijke stijging van de steenkolenprijzen enz. voor het thans lopende jaar, heeft ons, in verband met de verkregen gunstige resultaten, aanleiding gegeven, evenals reeds vroeger is geschied, aan commissarissen voor te stellen een extra-reserve, ditmaal van NLG 100.000, uit te trekken. Eveneens meenden wij, ook met het oog op latere wettelijke bepalingen daaromtrent thans tot de creatie van een hulp- en ondersteuningsfonds te moeten overgaan en als eerste bijdrage daartoe een bedrag van NLG 80.000 aan te wijzen.
De 28 stoomschepen van de Maatschappij (met gezamenlijk laadvermogen van 30.850 ton) staan op de balans per 31 december voor NLG 2.156.845; de lichterschepen voor NLG 8.000. Van de obligatielening van 1886 was nog in circulatie NLG 529.000 (omgerekend natuurlijk de aflosbaar gestelde obligaties ad NLG 88.000). Tegen de diverse crediteuren ad NLG 304.897,72 staan de diverse debiteuren ad NLG 469.586,48½. Nadat het verslag met de balans en winst- en verliesrekening met algemene stemmen waren goedgekeurd, antwoordde de directie op desbetreffende vragen van aandeelhouders, dat de quarantaine te Smyrna niet veel hinder opleverde; - dat de vaart op de Oostzee de minst voordeel gevende is en de directie daarom niet voornemens is daaraan uitbreiding te geven. En wat de reserve voor de steenkolen betrof, deze was nodig geoordeeld, omdat er wekelijks 1.000 ton nodig is en de steenkolen voor een geheel jaar op de balans voorkomen - en aangezien de prijs thans NLG 2 per ton hoger is dan in het vorig jaar. Komt er verbetering in de markt, dan zal dit aan de balans ten goede komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 17 mei. Het Nederlandse stoomschip SENIOR geraakte hedenochtend bij Domesnæs aan de grond, doch kwam zonder assistentie vlot.


Datum: 26 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag van de raad van bestuur van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij over 1899 vangt aan met een herdenking van wijlen de heer W. van Hasselt, die, behoudens de goedkeuring van de minister van koloniën, als administrateur wordt opgevolgd door de heer J.H. Hummel, tot dusver inspecteur van de maatschappij in Indië. Het verslag herinnert voorts aan de wet van 19 mei 1899 (Staatsblad nummer 122), welke de regering gemachtigd heeft met de maatschappij een overeenkomst aan te gaan tot verlenging van de bestaande overeenkomst voor de bediening van de paketvaart met tien jaren, tegen een reeds met 1 januari 1899 ingaande vermindering van subsidie ad ongeveer NLG 250.000 ’s jaars. Op 3 maart 1900 is de nieuwe overeenkomst te Batavia getekend. De gemaakte regeling loopt nu tot 31 december 1915. Bij de in de maand juli gehouden uitbesteding voor het vervoer van zout is dit transport voor een tijdvak van 10 jaren aan de maatschappij toegewezen. Die overeenkomst loopt nu tot 31 december 1909. Bij gouvernementsbesluit van 18 september 1899, is de contractuele dienst nummer 3, tussen Batavia en Singapore, ingetrokken tegen november daaraanvolgend. “Terwijl onze vloot in het verslagjaar voor materiële rampen bewaard bleef, hebben wij” – zegt de raad van bestuur – “een treurig ongeluk te melden. In december jl., terwijl het stoomschip GENERAAL PEL zich bevond voor Sileraka ( Nieuw Guinea), werden drie van de opvarenden, de 3e officier J.F. van der Plaat en de machinisten F. Leemans en L.F. van Breemen, die zich aan wal hadden begeven, door inboorlingen gevangen gehouden. De pogingen tot hun bevrijding aangewend bleven vruchteloos en volgens de laatste berichten zijn de drie gevangenen vermoord en elf van de daders gearresteerd”. In de loop van het jaar kwamen de nieuwe stoomschepen VAN IMHOFF, MOSSEL en VAN DER PARRA in dienst. In aanbouw zijn hier te lande drie stoomschepen gebracht, welke de namen ALTING, VAN RIEMSDIJK en DE KLERK hebben ontvangen. Voor de vaart op de Bandjermasing-rivier is bij Yarrow & Co. te Londen een hekwielstomer besteld, genaamd BARITO. Behalve het stoomschip G.G. MIJER, zijn nu nog de stoomschepen PRINS ALEXANDER en SIAK van de hand gedaan. Aan het nieuwe kantoor van de maatschappij te Weltevreden wordt met kracht gewerkt; het zal vermoedelijk tegen het einde van 1900 betrokken kunnen worden. Het aantal geografische mijlen, door de schepen van de maatschappij afgelegd, bedroeg in 1899, 1898, 1897, 1896 op lijnen voor welke subsidie is betaald 83.800, 89.987, 94.999, 95.142. Op regelmatige dienst, buiten contract, 171.645, 157.029, 140.334, 126.055. Op extra reizen 30.571, 29.512, 25.733, 29.071. En buitendien voor de verrichtingen op Atjeh: nihil, 7.681, nihil, en 6.193.
Het verslag herinnert met een enkel woord aan de vergroting van het maatschappelijk kapitaal tot NLG 9 miljoen en de uitgifte van de 1.000 nieuwe aandelen 3e serie tegen de koers van 150 %. Over het daarbij verkregen excedent boven de parikoers, ad NLG 494.302,84 is op de volgende wijze beschikt: in het credit van de winst- en verliesrekening is geboekt NLG 42.500 als aandeel in de winst over 1899 over de maanden, voorafgaande aan die, waarop de storting plaats greep. Voorts werd de reserve-rekening aangevuld met NLG 33.509, ten einde de verhouding van deze rekening tot het kapitaal op dezelfde hoogte te houden. Verder werd geboekt op een rekening van afschrijving NLG 200.000, terwijl het restant ten bedrage van NLG 218.293,84 gebracht werd op de assurantiereserve-rekening. Het voordelige saldo van de reizen van de stoomschepen bedraagt NLG 1.371.831,27 tegen NLG 1.714.018,84 in 1898. NLG 1.641.865,11 in 1897 en NLG 1.817.312,12 in 1896. Het bedrag in 1899 is zoveel lager ten gevolge van de vermindering van subsidie en van het sterk verminderd gouvernements-vervoer, terwijl ook de exploitatiekosten hoger waren; het particulier vervoer is daarentegen in het afgelopen jaar zeer belangrijk toegenomen. Ingevolge artikel 26 van de statuten is de afschrijving vastgesteld op: NLG 25.000 op kosten van eerste aanleg enzovoort; NLG 6.850 op dienst van de geldlening 1888; NLG 637.129,23½ op stoomschepen en NLG 10.003,62 op etablissementen. In verband met de verlenging van de overeenkomst met de regering voor de bediening van de paketvaart in Nederlands-Indië tot ultimo december 1915 is de afschrijving op kosten van eerste aanleg, enz. zo geregeld, dat deze kosten na expiratie van genoemde overeenkomst, geheel zullen zijn afgeschreven. Op de reserverekening volgens artikel 27 van de statuten wordt, behalve de hiervoor genoemde bijdrage uit het agio op de aandelen 3e serie, nog uit de winst een bedrag van NLG 35.981 gebracht, waardoor deze rekening op NLG 270.546 komt te staan. De assurantiereserve-rekening, gevormd door het lopen van eigen risico op de stoomschepen, bedroeg op 31 december 1898 NLG 712.024,36; bij: uit het agio op aandelen 3e serie, NLG 218.293,84; samen NLG 930.318,20 waarbij werden gevoegd de in 1899 geboekte premies, onder aftrek van betaalde schades NLG 144.913,69; totaal NLG 1.075.231,89. Hiervan is overgeboekt in het credit van de winst- en verliesrekening NLG 75.231,89; blijft NLG 1.000.000, welk bedrag de raad van bestuur, met het oog op de lopende risico’s alleszins voldoende acht. De liquidatie van de in de afgelopen jaren uit de boeken afgevoerde stoomschepen heeft een voordelig saldo gelaten van NLG 129.237,55 welk bedrag thans onder het hoofd “liquidatie-rekening stoomschepen” in het credit van de balans voorkomt en waaruit, bij verkoop van stoomschepen, eventuele tekorten op de boekwaarde kunnen bestreden worden. De raad van bestuur stelt thans een uitdeling voor ad 8½ % van het geplaatste kapitaal, dit is NLG 85 per aandeel; als wanneer op de bewijzen van winstaandeel, uitgegeven krachtens artikel 30 van de statuten, NLG 39,80 betaalbaar zal zijn. De stoomschepen van de maatschappij staan op de balans per 31 december voor NLG 6.490.000 en die in aanbouw voor NLG 277.168,63.


Datum: 27 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hamburg, 26 mei. Heden is met goed gevolg van de werf der scheepsbouwmeesters Blohm & Voss te water gelaten het voor rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam gebouwde stoomschip PRINS MAURITS, bestemd voor de dienst Amsterdam – West Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 25 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok op heden het barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. Van der Laag, van New York met stukgoederen beladen naar Adelaide.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sundsvall, 22 mei. De Nederlandse bark (opm: schoener) LAURA, kapt. Douwes, van Engeland met kolen naar Jakobstad (opm: Pietarsaari), is hier binnengelopen wegens ernstige ziekte van de gezagvoerder, die echter weigert om zijn schip te verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Uit Hamburg wordt van 25 dezer gemeld:
Morgen zal het op de werf van de firma Blohm & Vos, voor rekening van de Koninklijke Westindische Maildienst te Amsterdam gebouwde schroefstoomschip PRINS MAURITS van stapel lopen. Het stoomschip, van staal gebouwd, is lang 296, breed 38 en hol 21 Engelse voeten. De machine, van het triple expansie-systeem, heeft cilinders van 22, 37 en 59 duim middellijn bij een slaglengte van 39 duim en kan 1.400 indicateur-paardenkracht ontwikkelen, waardoor het schip een 12 mijls vaart zal lopen bij een diepgang van 19 voet 9 duim.
Nadat het stoomschip is van stapel gelopen, zal het als eerste klasse passagiersboot worden ingericht en van alle gemakken worden voorzien, die men op lange reizen onder de keerkringen wenselijk acht. Het stoomschip zal gevoerd worden door kapt. G.D. Nieman.


Datum: 29 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de scheepsbouwmeesters Wm. Gray & Co. te West-Hartlepool werd heden met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Oostzee nieuwgebouwde stoomschip OOTMARSUM, bestemd voor de algemene vrachtvaart. Het schip is lang 282 voet en 43 voet breed en heeft bij een laadvermogen van 3.200 ton een diepgang van 18 voet. De machines van het triple-expansion systeem ontwikkelen 850 ipk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan heeft de balans met winst- en verliesrekening over 1899 goedgekeurd en mitsdien het dividend bepaald op NLG 76,25 per aandeel. In de plaats van de heer A. Crompton te Liverpool, die zijn ontslag had genomen als lid van de raad van bestuur, is gekozen de heer R.D. Holt, eveneens te Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de heden alhier gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Hudig & Veder’s Stoomvaart Maatschappij is mededeling gedaan, dat het aandelenkapitaal zal worden uitgebreid met NLG 200.000, terwijl de vergadering machtiging verleende tot het aangaan van een obligatielening tot een bedrag van ten hoogste NLG 1.000.000.


Datum: 30 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het Soerabajasch Handelsblad van 28 april leest men:
Gisteren is hier ter rede aangekomen Hr.Ms. flottieljevaartuig NIAS om de 5e mei buitendienst te worden gesteld. Zonder commentaren laten wij hier de lijdensgeschiedenis van dit vaartuig volgen. In 1894 werd het op stapel gezet; in 1895 liep het af; in 1896 kwam het in dienst. Gerepareerd moeten nu worden de grote stoomlei- en andere buizen die lek zijn; verscheidenen pijpen die verteerd zijn en de ketels die helemaal niet meer deugen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 mei. Het stoomschip AFRIKAAN van de heren Wm. Ruys & Zonen, liggende te Antwerpen, is door de makelaar A. Vinke alhier aan een firma te Stavanger verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Perim 28 mei. De gezagvoerder van het stoomschip SALAK, van Rotterdam naar Batavia, hier gisteren ten 10 uur voormiddags gepasseerd, rapporteert te Jebel Zucar (opm: Jabal Zuqar, Yemen) een stoomschip op het strand te hebben gezien. De naam bleef onbekend, het had twee masten en de schoorsteen was geel geschilderd. Men verzocht om assistentie te zenden. Het stoomschip lag aan de noordkant van het eiland langs de kust en helde zeewaarts over. Een stoomschip van de Austrian Lloyd trachtte het af te slepen. Door de Perim Coal Company werden twee sleepboten afgezonden met pompen, duikers, werkvolk enz. (red: dit is vermoedelijk het stoomschip HORSA)


Datum: 31 mei 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Door de Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap alhier is aangekocht het Belgische stoombootje EXCELSIOR, 200 ton groot, voor de dienst op de Westkust van Afrika en de Beneden Congo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 mei. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE is heden alhier gearriveerd van Batavia. (opm: waarschijnlijk de laatste reis onder Nederlandse vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Diep, 29 mei. Het voor de dienst afgekeurde oorlogsfregat DE RUYTER, heden in het openbaar bij inschrijving verkocht, is gekocht door de heren F.H. de Goeij, T.C. Bakker en J. Spruit te Helder, voor NLG 81.714,47½. Het schip zal worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Men herinnert zich dat in januari, toen aan boord van de PRINS VAN ORANJE de schroefas was gebroken, de 2de officier H. Smit, de 3de officier H. Harms, de 2de machinist T. Zuidema, de 3de machinist J. Ages, de bootsman C.G.H. Kelpin en de matrozen C. Kost en A.W. Reckes, zich vrijwillig hadden aangeboden, om op de Indische Oceaan in een open boot hulp te gaan zoeken. Later werd het schip door de PRINSES SOPHIE gevonden en ook de sloep. Nu de PRINS VAN ORANJE hier terug is, bood de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland heden aan deze kloeke sloepbemanning met een toepasselijk woord een herinnering aan deze daad aan. Alle kregen een fraaie oorkonde, die voor de vier eersten vergezeld was van een gouden horloge met inscriptie, voor de andere van een enveloppe.


Datum: 01 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De heden alhier gehouden algemene vergadering van de aandeelhouders van de Zeilvaart-Maatschappij Neptunus alhier, heeft haar goedkeuring gehecht aan de balans en de winst- en verliesrekening over 1899 en de heer C. Smit herkozen als commissaris. In het verslag van de directie werd herinnerd aan de plaats gehad hebbende reductie van het kapitaal tot NLG 296.000, als gevolg van het vergaan van de COLUMBUS, welke reductie gepaard is gegaan met een overeenkomstige belangrijke afschrijving op de boekwaarde van de twee overblijvende schepen, de BURGEMEESTER JONKHEER COENEN en de HUGO MOLENAAR, en met de vereffening van het debet cijfer van de winst- en verliesrekening. De HUGO MOLENAAR werd met zijn lading van Geelong naar Hull bestemd en kwam, na aldaar gelost te hebben, hier een lading stukgoederen voor Indië innemen, waarheen het de 18e november vertrokken is. De BURGEMEESTER JONKHEER COENEN werd van Delaware Breakwater naar Philadelphia georderd ter ontlossing van zijn lading suiker en vertrok daarop naar New York om een lading petroleum voor Java in te nemen, waar het de 4e november heen is gegaan. De exploitatierekening heeft een batig saldo opgeleverd van NLG 23.215 en daaruit wordt een dividend uitgekeerd van 5%, voorts afgeschreven op de BURGEMEESTER JONKHEER COENEN NLG 6.824,18½ en op de nieuwe rekening NLG 1.722,32½ overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De te Londen in dienst gestelde torpedoboot HYDRA zal onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse W.T. de Booy naar Amsterdam vertrekken om na opstelling der torpedo-inrichtingen in het droge dok te Willemsoord te worden opgenomen voor het aanbrengen van kimkielen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlton, 30 mei. Het Nederlandse stoomschip SLIEDRECHT, van Hernösand naar Londen, geraakte heden voormiddag te 11 uur 5 minuten in Limehouse Reach aan de grond en is blijven zitten. Met wassend water zal het vlot komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 mei. Het fregatschip DE RUYTER, kapt. Teensma, is heden van Semarang te Delaware gearriveerd.


Datum: 02 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 1 juni. Het stoomschip AFRIKAAN, dat dezer dagen naar Stavanger werd verkocht, zal worden herdoopt in SKUL, onder welke naam het onder Noorse vlag in de vaart zal worden gebracht.


Datum: 05 juni 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 2 mei. De Nederlandse bark ZEENYMPH, kapt. J. de Groot, is verkocht naar Noorwegen en vertrok heden onder de naam BAMLE van Maassluis naar Brevik, gevoerd door kapt. Knudsen. (opm: de ZEENYMPH was op 11 april van Trinidad te Rotterdam aangekomen)


Datum: 07 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisternamiddag is van de werf van de scheepsbouwmeesters Russell & Co te Port Glasgow met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Zuid-Amerikalijn te Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip AMSTELLAND, groot circa 6000 ton d.w. De afmetingen van het stoomschip zijn 390’ lang, 51’ breed en 28’ diep, de machines van het triple-expansiesysteem en ontwikkelen 2.300 ipk, waarmee aan het stoomschip een 12 mijlsvaart zal kunnen worden gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 juni. Het uitgaande Noorse stoomschip LEIF is tijdens dikke mist aan het einde der Zuider stenen dam omhoog gevaren en blijven zitten. Sleepboten en vletterlieden gaan ter assistentie derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 5 juni. Het Nederlandse stoomschip FOLMINA is hier heden in time charter bevracht voor GBP 1.725 (opm: mogelijk per maand) voor 12 maanden general trades, oplevering Verenigde Staten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 juni. De tjalk MORGENSTER is vlot gebracht en door het berging stoomschip PRÖVEN te Nykjöbing binnengesleept voor herstel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoop van twee schepen te Sneek. Finale veiling door notaris H. Fennema van:
1e een ijzeren tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 86 ton, gebouwd te
Sneek in 1897,
2e een houten praamschip, groot circa 70 ton;
beiden met volledigen inventaris en op de verkoopdagen te zien aan de werf van de heren
Gebr. Barkmeijer te Sneek.


Datum: 08 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Thisted, 5 juni. De Nederlandse tjalk MORGENSTER, die in de herfst van het vorige jaar bij Harboore op het strand geraakte en aan een firma te Nykjöbing werd verkocht, is afgebracht en gisteren, gesleept door de sleepboot PROVEN, aldaar aangekomen, waar het volledig gerepareerd zal worden.


Datum: 09 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant van heden bevat de statuten van de Internationale Sleepdienst- Maatschappij (International Tug Company) alhier. Doel de exploitatie van eigen of gehuurde sleepboten in de meest uitgebreide zin. Duur tot 31 maart 1925. Kapitaal NLG 500.000 in aandelen van NLG 1.000. Directeuren L.G. Vuyk en A.O. Horstmann alhier, commissarissen C. Schmidt, J.W. van Enthoven en F.J.E. Horstmann, allen alhier.


Datum: 11 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sundsvall, 6 juni. Het Zweedse stoomschip MARY LOHDEN werd de 3e dezer, in de fjord voor anker liggende, door het van Stockholm komende Nederlandse stoomschip KATENDRECHT aangevaren, waarbij van beide schepen boegplaten gebroken werden.


Datum: 12 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 juni. Heden is alhier aangekomen Hr.Ms. oorlogsfregat KONINGIN EMMA, commandant Bollaan, komende van Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Bij de gisteren gehouden proeftocht van het stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK met beladen schip op de gemeten mijl nabij Hellevoetsluis, werd een snelheid van 10½ knopen bereikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Noord-Nederlandsche Scheepvaart-Maatschappij, te Harlingen gevestigd, is in Engeland een stoomschip aangekocht, groot 1.063 registerton, speciaal gebouwd voor de houtvaart en circa 650 Petersburger standards ladende. (opm: verdoopt in SOPHIE ANNET)


Datum: 13 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 12 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Visser, gisteren van Soerabaja te Newcastle N.S.W. (opm: New South Wales, Australia)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is zonder ceremonieel bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij te Amsterdam te water gelaten het stoomschip ALTING, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam.


Datum: 14 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Ingevolge koninklijke besluit zal Hr.Ms. logementschip voor zeemiliciens NEPTUNUS met 30 juni a.s. te Willemsoord uit dienst worden gesteld.


Datum: 20 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 juni. Gisteren is te Campbeltown te water gelaten het voor de Stoomvaart-Maatschappij Triton te Rotterdam, directie W. Ruys & Zonen, nieuwgebouwde stoomschip VLIELAND.


Datum: 21 juni 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De Nederlandse schoener HELENE (kapitein Kwant) is op 20 juni te Yarmouth binnengesleept na het stoten op de Cross Sands op reis van Rochester naar Kirkcaldy met een lading cement.


Datum: 23 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Korsor, 20 juni. De Nederlandse ijzeren tjalk ANNA, kapt. L. de Groot, strandde bij Vejrö (opm: benoorden Lolland), doch kwam met eigen kracht vlot en zette de reis naar Antwerpen voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Bruijn, heden van Melbourne te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.


Datum: 28 juni 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juni. Heden te water bij werf Fijenoord alhier het stoomschip ASAHAN in aanbouw voor de Indische Militaire Marine.


Datum: 29 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De ZEELAND in 1899. Aan het verslag over 1899, uitgebracht in de heden te Vlissingen gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland ontlenen wij het volgende. Het verkeer tussen Vlissingen en Queenborough heeft zich opnieuw uitgebreid: in 1899 werden voor de eerste maal meer dan 100.000 reizigers vervoerd. De financiële reorganisatie, (waaraan, zoals men zich herinnert, de buitengewone algemene vergadering van de 11e december haar goedkeuring heeft gehecht en door welke het aandelenkapitaal tot de helft terug werd gebracht), heeft de verliespost van de balans doen verdwijnen, maar wegens de steeds klimmende eisen van het verkeer blijft de directie verhoging van de inkomsten uit het bedrijf dringend noodzakelijk achten. De som van NLG 1.020.500, door de kapitaal-reductie verkregen, is gebruikt tot dekking van het nadelig saldo van de winst- en verliesrekening per 31 december 1898 (NLG 971.243,42) en tot buitengewone afschrijving op het stoomschip WILLEM, PRINS VAN ORANJE (NLG 49.256,98). De vloot van de maatschappij bestond op 31 december 1899, uit acht schepen, welke voor NLG 5.129.470,26 op de balans voorkomen. Van de 3% lening van 1886 is thans nog NLG 2.924.000 in omloop. Het ketelfonds bleef op een bedrag van NLG 500.138,26 waarvan voor een nominaal bedrag van NLG 418.000 (de beurswaarde was NLG 399.785,62½) is belegd. Het ketelfonds, dat onder beheer van de Maatschappij tot Exploitatie van Stoomschepen staat, is gedurende 1899 vermeerderd met NLG 28.844,39, waartegenover echter een uitgave van NLG 11.350,39 voor vernieuwing van de stoomketels van de KONINGIN WILHELMINA staat, en bedroeg op 31 december NLG 100.652,44. Het reservefonds was op 31 december NLG 23.566,52½ waarvan NLG 20.500 nominaal (NLG 19.722,50 beurswaarde) is belegd. Het fonds tot aflossing van de hypothecaire geldlening onder beheer van de Exploitatie Maatschappij steeg van NLG 281.022,15½ tot NLG 411.537,82½ door de driemaandelijkse bijdragen ad NLG 42.163,50 het saldo van de verkoopprijs van de stoomschepen PRINSES ELISABETH en PRINSES MARIE ad NLG 76.160,45 en gekweekte rente ad NLG 12.191,72. De abattoirs komen nu voor NLG 86.846,93 de terreinen, gebouwen en meubelen voor NLG 94.561,21½ op de balans voor. Gedurende 1899 zijn 731 reizen afgelegd, (dit is één reis meer dan in 1898). De bruto-opbrengsten waren: wegens vervoer van reizigers en bagage NLG 810.303,28 (tegen NLG 740.719,50 in 1898) van koopmansgoederen en pakketten NLG 529.923,70 (tegen NLG 477.691,82), van brievenmalen enzovoort. NLG 339.259,00½ (tegen NLG 341.023,60), wegens huur van hutten op stoomschepen NLG 55.242,23 (tegen NLG 43.686,01) en aan buitengewone ontvangsten NLG 32.699,95½ (tegen NLG 24.588,65½ ), derhalve in het geheel NLG 1.767.428,17 (tegen NLG 1.627.709,58½ in het vorig jaar). De gemiddelde opbrengst per reis was NLG 2.417,82 tegen NLG 2.229,74 in 1898 en NLG 2.283,50½ in 1897. Het aantal reizigers was 101.431, tegen 92.478 in het vorige jaar, terwijl het goederenvervoer 65.481.000 kilo beliep, tegen 59.461.000. Uit het postvervoer werd NLG 339.259,00½ verkregen, waarvan boven de door de staat gewaarborgde som van 3 ton, NLG 27.139,84½ voor buitenlandse brievenmalen, NLG 6.673,92 voor buitenlandse en NLG 5.445,24 voor binnenlandse postpakketten. Het blijkt dat, naar het gewicht, de in 1899 door de Maatschappij vervoerde brievenmalen voor de Nederlandse van 313.048 kilo in 1898 terug zijn gegaan tot 297.688 kilo doch voor de buitenlandse toegenomen tot 1.705.117 kilo (van 1.604.856). De exploitatiekosten hebben NLG 1.415.249,63½ of gemiddeld NLG 1.936,05 per reis, tegen NLG 1.317.957,55½ en NLG 1.805,42 in het vorige jaar bedragen. Het stijgen van deze kosten was het gevolg van buitengewone reparaties aan de nieuwe nachtboten en van de hogere steenkolenprijzen. De exploitatiekosten vormden 80,073 % van de bruto-ontvangsten. In 1898 was deze verhouding 80,970 in 1897: 84,053. Het batig saldo beloopt NLG 352.178,53½ . Hiervan gaat af het nadelig saldo van de interestrekening ad NLG 159.519,17 de bijdrage ten behoeve van het ketelfonds voor de nieuwe stoomschepen ad NLG 25.200 en een verlies op uitgelote obligaties van de lening van 1886 (NLG 11.000), zodat de winst, welke volgens artikel 17 van de statuten voor afschrijving moet worden bestemd, NLG 156.459,36½ bedraagt.


Datum: 30 juni 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 29 juni. Heden is alhier vertrokken naar St. Malo het schip JACQUES CARTIER, kapt. Eyon, ex-VREDE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gefle, 28 juni. De Nederlandse bark (opm: RN 290600 spreekt van een drie-mast schoener) G.J. RAY, kapt. R. Bos, met cokes van Emden, is binnenkomende met een loods aan boord, op 25 juni aan de zuidzijde van het vaarwater aan de grond geraakt en lek gesprongen. (opm: schip wordt later afgekeurd en verkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlaardingen, 18 juni. De Nederlandse driemast schoener VREDE, laatst gevoerd door kapt. N. Akkerman, thuisbehorende alhier, is uit de hand verkocht naar Frankrijk en thans genaamd JACQUES CARTIER. (opm: het schip is op 29 juni naar St. Malo vertrokken)


Datum: 01 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 30 juni. Het te Liverpool thuisbehorende ijzeren barkschip DOXFORD, groot 709 ton, thans liggende te Duinkerken, is verkocht aan de Indische Handels Compagnie te Batavia, en zal door genoemde maatschappij onder de naam HENRIETTE HAASMANN onder Nederlands-Indische vlag in de vaart worden gebracht en gevoerd door kapt. J. Bier. De HENRIETTE HAASMANN is bevracht van Cardiff naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 28 juni. Het bergloon van het Nederlandse schoenerschip HELENE, van Rochester naar Kirkcaldy, dat 20 dezer op het Cross Sand heeft gezeten en assistentie gehad heeft van bootsvolk en sleepboot, is bepaald op GBP 100. Dewijl het schip dicht is gebleven, zal het de reis voortzetten.


Datum: 03 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, afmetingen 98 x 12,33 x 9,50 m, en groot 2789,24 brt en 1900,92 nrt, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, is heden in veiling opgehouden voor NLG 99500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 2 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Bruyn, van Melbourne, laatst van Falmouth, heden te Birkenhead aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Volgens bij de Zeilvaart-Maatschappij Neptunus ontvangen telegram is het Nederlandse schip HUGO MOLENAAR, kapt. Schenk, gisteren van Soerabaja te Sydney aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 2 juli. Het stoomschip HOLLAND, van Londen naar Rotterdam, is de afgelopen nacht tijdens dikke regen gestrand op de Maasvlakte. Sleepboten verleenden assistentie, doch het schip bleef zitten. Men is aangevangen met lichten. De sleepboten NOORDZEE, ROTTERDAM, HAVIK en HOEK VAN HOLLAND zullen hedenmiddag trachten het stoomschip vlot te slepen.


Datum: 04 juli 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 juli. Na een gedeelte der lading gelost te hebben is het stoomschip HOLLAND hedenochtend met behulp van de sleepboten HOEK VAN HOLLAND en NOORDZEE vlotgekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 30 juni. De schoener ANNA, van Alloa naar Riga, zit bij Dracko (opm: mogelijk Dragør) aan de grond. Assistentie wordt verleend.

Krant:
  JB - Javabode

De commandant der zeemacht is gemachtigd om de tot de gouvernements marine behorende hekwielstomer TAMIANG, zodra de diensten van dat stoomvaartuig op de Tamiangrivier kunnen worden ontbeerd, in een daartoe geschikt seizoen naar Soerabaja te doen slepen, ten einde bij het marine departement aldaar de machine te doen wijzigen in een condenserende en het vaartuig de eventueel nodig blijkende herstellingen te doen ondergaan en om die stomer daarna tijdelijk ter beschikking te stellen van de resident der Zuider- en Oosterafdeling van Borneo.


Datum: 05 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Wiebes, de 27e februari van Soerabaja naar Falmouth vertrokken, is bestemd voor St. Petersburg.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse tjalkschip GOEDE VERWACHTING van Lukkien te Veendam (opm: K/E H.A. Lukkien, Wildervank) is op 4 juli ten noordwesten van Baltrum in windstilte voor anker gegaan, doch door breken van ankerketting gestrand op een zandbank en gebroken. De opvarenden zijn gered door de reddingboot van Baltrum. Het schip was op 16 juni vertrokken van Papendrecht naar Hamburg met een lading basaltsteen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juli. De plaats waar het Engelse stoomschip VANDA in de morgen van de 29e juni op de rede alhier zonk, tengevolge van een aanvaring met het Engelse stoomschip TENEDOS, is nog niet gevonden. Door het Nederlandse Loodswezen worden nog steeds pogingen aangewend om de plaats te ontdekken. Daar de VANDA vermoedelijk op een diepte van 90 voet ligt, is er voor de scheepvaart wel geen gevaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juli. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. J.J. Wiebes, de 27e februari vertrokken van Soerabaja naar Falmouth (opm: voor ontvangst van orders t.a.v. de loshaven), is bestemd voor St. Petersburg.


Datum: 06 juli 1900


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een tjalkschip. Notaris Wierda te IJlst veilt, ten verzoeke van mr. J.J. Croles q.q: een gebruikte, doch in beste staat van onderhoud verkerende hektjalk, groot 46 scheepstonnen, met inventaris, thans liggende aan de werf der Fam. Croles te IJlst, alwaar deze dagelijks te bezichtigen is. Gemeld schip heeft gevaren in vaste beurtdienst tussen Texel – Alkmaar v.v.


Datum: 07 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 5 juli. Door de Campbeltown Shipbuilding Co te Frechpoint (opm: waarschijnlijk klein plaatsje op Kintyre) werd te water gelaten het van staal gebouwde schroefstoomschip VLIELAND, door die firma gebouwd voor een Nederlandse rederij. Het is bestemd voor de vrachtvaart. De machines worden vervaardigd door de firma Hutton & Son te Glasgow. Het stoomschip, dat ongeveer 2.000 ton bruto groot is, wordt in de hoogste klasse van Lloyd’s opgenomen.


Datum: 08 juli 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het Nederlandse stoomschip TROMP is 7 juli vertrokken (opm: aangekocht, eerste melding) van Newcastle on Tyne naar Kroonstadt (opm: Kronsjtadt, nabij St. Petersburg).


Datum: 09 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 juli. Door het Admiraliteitshof werd heden aan de reders van het stoomschip MARY ANNING toegewezen de som van GBP 1.500 voor het binnenslepen van het Nederlandse stoomschip HEELSUM te Lissabon in maart jongstleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 5 juli. Het schip EMANUEL, beladen met hout, van Hudiksvall naar Gravesend, geraakte op de Holmsands aan de grond. Het kwam met assistentie van een sleepboot vlot en heeft de reis naar Gravesend voortgezet. Er werd geen accoord gemaakt.


Datum: 10 juli 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Het stoomschip OOTMARSUM heeft heden met goed gevolg proef gestoomd en is na oplevering te West Hartlepool direct vertrokken naar Archangel.


Datum: 11 juli 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 juli. De bark NUMMER FÜNF, kapitein Eefting, alhier in lossing, is verdoopt in ALBION. Het schip is in 1867 gebouwd en 360 reg. ton groot.


Datum: 12 juli 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 juli. Het hedennacht binnengekomen stoomschip MAASDAM is door de mist boven Maassluis aan de grond gevaren, en hedenmiddag met behulp van de sleepboot SCHEVENINGEN vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juli. Door het Admiraliteitshof werd heden de zaak onder handen genomen betreffende de aanvaring van het stoomschip BATAVIER III, van Rotterdam naar hier bestemd en de schoener FLYING FISH, bestemd van hier naar Gloucester, met een lading cement, die de 9e maart ten anker liggende op de Theems op 1½ mijl O.t.Z. van Prince’s Channel lichtschip door genoemd stoomschip werd aangevaren en dientengevolge gezonken is, waarbij vijf der opvarenden van de schoener het leven verloren. Vanwege de belanghebbenden van het stoomschip BATAVIER III, werd verdaging van de behandeling der zaak verzocht, dewijl de nodige getuigen tengevolge der werkstaking te Rotterdam niet konden verschijnen. (opm: zie ook PGC 160700)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Het stoomschip HENDRIKA, van New York naar Java, is heden na een stormachtige overtocht, te Colombo binnengelopen om de kolenvoorraad aan te vullen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

De Singapore Free Press meldt dat het Nederlands-Indisch stoomschip BAN LIONG SOEN, vroeger de DARWIN geheten, onder Engelse vlag en tehuis behorende te Banjermasin, door de eigenaars verkocht werd aan een Chinese firma te Manilla en dus onder Amerikaanse vlag zou komen. (opm: de BAN LIONG SOEN voer wel onder Nederlandse vlag)


Datum: 14 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip OOTMARSUM, gebouwd bij de firma Wm Gray & Co te West Hartlepool voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee te Amsterdam, heeft met gunstig gevolg de proeftocht gedaan en gemiddeld een 10 mijls vaart gemaakt. Het schip is lang 281 voet en 6 duim, breed 42 voet en 1 duim en 19 voet hol. De machines zijn vervaardigd door de Central Engine Works en de ketels zijn berekend op een stoomdruk van 160 pond per vierkante Engelse voet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Heden is de bark HENRIETTE HAASMANN vertrokken van Duinkerken naar Cardiff.


Datum: 15 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Antwerpen, 13 juli. De VADERLAND, de eerste der snelvarende paketboten die de Red Star Line in aanbouw heeft gegeven voor de dienst tussen Antwerpen en New York en die in minder dan 9 dagen de reis zullen afleggen, is gisteren te Glasgow van stapel gelopen. Het zijn 12.000 tons schepen met een inrichting voor 1425 passagiers.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 juli Hedenmiddag (14 juli) is te water gelaten bij Wm. Gray & Co te West Hartlepool het vrachtstoomschip LOPPERSUM, in aanbouw voor de Stoomvaart Mij Oostzee (Vinke) te Amsterdam. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine. De diameters van de cylinders zijn: 19, 30½ en 51 “; de slaglengte is 36”.
De Loppersum, een foto uit pl.m. 1925. (collectie M. Lindenborn, Arnhem)


Datum: 16 juli 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juli. Door het Admiraliteitshof alhier werd heden uitspraak gedaan in zake de aanvaring op de Theems op de 9e maart l.l. tussen het stoomschip BATAVIER III, van Rotterdam naar Londen, en het ten anker liggend schoenerschip FLYING FISH, tengevolge waarvan laatstgenoemd zonk en de gezagvoerder en vier man zijn verdronken. De schuld van de aanvaring werd aan het stoomschip BATAVIER III toegewezen.


Datum: 17 juli 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 17 juli. Heden is bij de werf Nederlandsche Scheepsbouw Mij, alhier, de kiel gelegd van het stoomschip AMSTEL en een tweetal stoomvisscherij vaartuigen.


Datum: 18 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bremerhaven, 14 juli. De te Groningen nieuwgebouwde sleepkaan UNTERWESER I, die woensdag (opm: 11 juli) vandaar arriveerde, is lek geworden. Men heeft de reeds ingenomen lading tarwe van 500 ton weder moeten lossen om te kunnen repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 18 juli is aangekomen op de Nieuwe Waterweg van Londen het stoomschip VICTORIA gesleept door de sleepboot LAUWERZEE en bestemd naar Bolnes voor sloop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Flensburg, 16 juli. De Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, kapt. H.E. Brouwer, met mout van Hadersleben (opm: Haderslev) naar Duisburg, is op 15 juli op de Alsen-stenen in de Kleine Belt, oostkust van Alsen, gestrand. Een bergingsstomer is derwaarts vertrokken.


Datum: 19 juli 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 juli. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE, de 2e dezer in veiling opgehouden, is dezer dagen voor GBP 7.750 uit de hand verkocht door de makelaar W. de Lorme van Rossem aan een rederij te Genua. Het schip zal genaamd worden MARIA en varen onder Italiaanse vlag.


Datum: 20 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hadersleben (opm: Haderslev), 17 juli. De Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, van hier met mout naar Duisburg, en in de Kleine Belt op strand geraakt, werd 17 dezer door twee bergerboten afgesleept en naar Flensburg gebracht. De lading is, tot op 50 à 100 zakken, geheel waardeloos.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juni. Op de 1e dezer, des nachts ten 12 ure, vertrok de kruisboot No.100 van Saleier naar Kadjang, aan boord hebbende de president, de griffier en de substituut-griffier van de landraad te Sindjai. Na gedurende de hele dag met zware wind en hoge zeeën gekampt te hebben, is de boot de 2e juni d.a.v. om 7 ure ’s avonds, ten gevolge van een zware noordoostenwind en na al haar ankers verloren te hebben, op de bij de hoek van Bira in groten getale aanwezige rotsen geslagen. Opvarenden en passagiers werden allen gered, terwijl mede in veiligheid werden gebracht de zeilen, geweren, sabels, kanonnen en munitie. Het gouvernements-stoomschip SNIP werd erheen gedirigeerd ten einde assistente te verlenen.


Datum: 22 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Marine. Hedenmiddag omstreeks half twaalf is van de werf der Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten een stoomloodsvaartuig, gebouwd voor het departement van Marine (opm: zie NRC 070800)


Datum: 26 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam heeft aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord alhier de bouw opgedragen van twee schroefstoomschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juli. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA arriveerde hedenochtend van New York te Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 24 juli. Het Seeamt alhier deed heden uitspraak in zake de stranding van de Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG op de 15e dezer aan de oostkust van Alsen. De stranding was het gevolg van een vergissing van de schipper in de ligging der zich aldaar bevindende boeien en daarom was het Seeamt van oordeel, dat de schuld der stranding geheel aan de schipper moest worden geweten. Indien deze een goede kijker en een nieuwe zeekaart had gehad, zou hij zich bij helder weer niet in de boeien hebben kunnen vergissen. (opm: de tjalk werd weer afgebracht; zie PGC 180700 en NRC 200700)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Italiaanse stoomschip MARIA (ex PRINS VAN ORANJE) is heden, 26 juli, vertrokken van Amsterdam naar Cardiff.


Datum: 27 juli 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 26 juli. Het tjalkschip CLASINA, gemeten op 154,549 m³ bruto en laatst gevoerd door kapitein P.C. Vree, werd heden door de makelaar Christiaan Jaski te Amsterdam uit de hand verkocht aan de heer K.B. Kuiper te Delfzijl, door wie het in de vaart zal worden gebracht onder de naam DELFZIJL I.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 25 juli. Het dubbelschroef stoomschip POTSDAM van de Holland-Amerika Lijn, dat thans in het dok van Blohm & Voss zit, zal de gelegenheid tot het vervoer van passagiers vergroten, om voorbereid te zijn op het grotere passagiersvervoer dat in de herfst kan worden verwacht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wegens verandering uit de hand te koop een in 1890 gebouwd tjalkschip, groot 55 ton, met inventaris. Te bevragen aan de werf van den heer W. Zwolsman te Makkum.


Datum: 28 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot SCYLLA, aangebouwd bij de firma Yarrow & Co, te Londen, is van daar te Amsterdam aangekomen teneinde na geheel uitgerust en van kimkielen voorzien te zijn, onder bevel van LtZ 1e klasse W.C. Smit naar Oost-Indië te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 26 juli. Het stoomschip WERKENDAM van de Holland Amerika Lijn te Rotterdam is volgens rapport verkocht naar Rusland door tussenkomst van de heren H.E. Moss & Co te Londen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Het stoomschip AMSTELLAND, gebouwd voor rekening van de Zuid Amerika Lijn alhier, groot 6.000 ton, heeft gisteren met succes proef gestoomd. De machine is van het fabrikaat Dunsmuir & Jackson te Govan. Het schip is na oplevering vertrokken van Port Glasgow naar Newport om daar kolen te laden voor de Plata-rivier, alwaar het voor Amsterdam zal laden.


Datum: 29 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Graaf Bernstoff, eigenaar van Schiermonnikoog, heeft te Bremerhaven een kotter met zeil- en stoomvermogen (stoomjacht) aangekocht om geregeld een dienst te openen tussen de badplaatsen Borkum en Schiermonnikoog. Het stoomjacht kwam vrijdagmiddag te Schiermonnikoog aan en de volgende week zal de dienst geopend worden.


Datum: 30 juli 1900


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 26e juli jl. is op de zuidkust van Java bij de hoek van Tjibinoeangeun, des morgens om zes uur, gestrand het Engelse zeilschip SUTHERLANDSHIRE, kapt. Nicol, geladen met steenkolen. Het schip sloeg door de hoge zee spoedig wrak; van de dertig opvarenden kwamen slechts zeventien levend aan wal, de dertien overigen verdronken.
De SUTHERLANDSHIRE is een ijzeren driemastschip van 1.641 ton bruto inhoud, gebouwd in 1882 bij Russel & Co. te Greenock, reders de heren T. Law & Co. te Glasgow.


Datum: 31 juli 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 juli. Volgens telegram van Lloyds is het Engelse schip SUTHERLANDSHIRE, van Rotterdam naar Kiao Chou (opm: Du: Kiautschou; psn plm. 36º07’ NB 120º15’ OL), de 27e dezer te Bangkas Bitoeng (Sumatra) totaal verongelukt. Van de bemanning zijn 13 koppen verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 juli. Volgens telegram uit Nassau is het stoomschip PRINS WILLEM I van de Koninklijke West-Indische Maildienst, van New-York naar West-Indië, op Mariguana-eiland (opm: Mayaguana Island, Bahamas) gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 juli. Het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM I is volgens telegrafisch bericht heden (opm: geen 30 juli, zie hierboven, maar 23 juli, zie PGC 211000) gestrand op Mariguana Island (opm: Mayaguana Island, Bahamas). Het schip was op 19 juli vertrokken van New York naar Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip REGINA is door de Britse douanekotter ROSE te Grimsby opgebracht. De REGINA had tussen de 2.000 en 3.000 pond tabak en 10.000 sigaren aan boord, benevens een grote hoeveelheid geestrijke dranken. De kapitein verklaart, dat hij zich buiten de territoriale wateren bevond, toen de kotter de hand op hem legde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 juli. Volgens telegram van Lloyd’s is het Engelse schip SUTHERLANDSHIRE, van Rotterdam naar Kiao Chou (opm: Du: Kiautschou; positie pl.m. 36º07’NB en 120º15’ OL), 27 dezer te Bangkas Bitoeng (Sumatra) totaal verongelukt. Van de bemanning zijn 13 koppen verdronken. Het schip strandde nabij Java’s Hoofd (opm: Straat Sunda).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 28 juli. De tjalk DE ZEVEN GEBROEDERS, schipper P. de Leeuw, is nabij deze plaats gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 44 ton oude maat (49 ton nieuwe maat), liggende aan de scheepswerf Welgelegen te Harlingen.


Datum: 01 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Port au Prince is het stoomschip PRINS WILLEM I op Mariguana-eiland (opm: Mayaguana Island, Bahamas) gestrand. Passagiers en bemanning zijn gered.


Datum: 03 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 20 juli. Het Nederlandse schip TROMP, dat gisteren van hier naar Java vertrok en bij Stateneiland ten anker kwam, heeft bij Sandy Hook lichtschip het val van de bovenmarsra gebroken, die vallende de ondermarsra brak en het marszeil scheurde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het door de firma Russell & Co te Port Glasgow voor rekening van de Zuid Amerika Lijn te Amsterdam gebouwde stoomschip AMSTELLAND kan 6.000 ton deadweight laden en is volgens reglement van Argentinië en van de Board of Trade ingericht tot vervoer van 420 runderen. Het heeft een dubbele bodem en voor en achter ruimte voor waterballast. De machines van het triple-expansiesysteem zijn vervaardigd door de firma Dunsmuir & Jackson te Govan. De AMSTELLAND is het eerste der drie stoomschepen die door de firma Russell & Co worden gebouwd voor rekening van bovengenoemde lijn.


Datum: 04 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 augustus. Het in Duitsland aangekochte barkschip CHARLOTTE EN ANNA, groot 1173 m³, zal onder Nederlandse vlag dezelfde naam behouden en door kapt. N. Arkema worden bevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. De bus in de achtersteven van het stoomschip AMERICAN en de as zijn gescheurd. Het schip is uit het dok gelaten en wacht op een nieuwe bus van de bouwmeester.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 augustus. Heden is de sleepboot SCHEVENINGEN in aanvaring gekomen met het Nederlandse stoomschip CALEDONIA, komende van Aberdeen. De sleepboot moest om zinken te voorkomen aan de grond worden gezet te Hoek van Holland.


Datum: 05 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 augustus. Omtrent het te Mariguana (opm: Mayaguana Island, Bahamas) gestrande Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM I ontving de directie der Koninklijke West-Indische Maildienst een telegram, vermeldende dat de passagiers en de mail door het stoomschip ALPS zijn overgenomen, dat het schip in het voorgedeelte en in de achterpiek vol water staat, dat de machine en ketel in goede staat verkeren en dat er misschien kans is om het schip af te brengen. De lading is gedeeltelijk in lichters en aan de wal opgeslagen en men is nog bezig met lossen. Een gedeelte van de equipage is op Inagua-eiland (opm: benoorden de Windward Passage) geland. Allen zijn gered.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het naar Rusland verkochte stoomschip WERKENDAM is op 3 augustus overgedragen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Het stoomschip CALEDONIA, aangekomen van Aberdeen, zit nabij het station van Hoek van Holland aan de grond. Er staat een west-noord-wester storm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Het stoomschip ASSISTENT, van hier naar de Congo, is heden Tenerife gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 augustus. Het Nederlandse vaartuig REGINA, dat door de revenu kotter (opm: douanevaartuig) ROSE werd opgebracht, werd binnen 2 mijlen van land, onder een aantal trawlers, nabij Flamborough Head aangetroffen. De schipper werd voor GBP 25 beboet, en elk der bemanning voor een guinea.


Datum: 06 augustus 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 4 augustus. In de storm van zaterdag (opm: 28 juli) is op de Noordzee verongelukt de te Nieuwediep thuisbehorende blazerschuit HD 60, schipper F. Plaatsman. Het wrak van de schuit is heden bij de Koog op Texel aangedreven. Van de opvarenden (de schipper, diens 14-jarige zoon, de knecht en een passagier, een 21 jarig jongmens van Schagerbrug die de reis voor zijn plezier meemaakte) is niets vernomen, zodat zij ongetwijfeld hun graf in de golven gevonden hebben.


Datum: 07 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 6 augustus. Nadat het gat in stuurboordsboeg van het aan de grond gezette Nederlandse stoomschip CALEDONIA was dichtgemaakt, ongeveer 200 ton piekijzer in lichters was gelost en de sleepboot HERCULES met stoompompen het water had uitgepompt, sleepten de sleepboten HOEK VAN HOLLAND, KATWIJK, KIJKDUIN en EGMOND het stoomschip vlot en stoomde het op naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Aan het bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord in aanbouw zijnd stoomloodsvaartuig zal de naam worden gegeven van INSPECTEUR-GENERAAL TWENT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Volgens telegram van Lloyds seinde men van boord van het te Dungeness passerende Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, dat het bovendeks stuurgerei beschadigd was.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 augustus. Gisteren heeft het stoomschip LOPPERSUM met succes proef gestoomd. Na de oplevering te West Hartlepool is het schip direct vertrokken naar Archangel om aldaar voor Amsterdam te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 augustus. Volgens bij Lloyd’s ontvangen bericht uit Inagua (opm: benoorden de Windward Passage) ligt het stoomschip PRINS WILLEM I, dat vermeld werd als geabandonneerd, in een gevaarlijke positie. De achter- en grootruimen staan vol water en is de kans van afbrengen uiterst twijfelachtig zodat men vreest dat het stoomschip wrak zal worden, tenzij het weder zeer gunstig blijft. De gehele lading is meer of minder beschadigd, enige lading is geborgen en zal vermoedelijk ook het grootste gedeelte geborgen worden, hetgeen echter veel van het weder zal afhangen.


Datum: 08 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 augustus. Volgens bij de Koninklijke West-Indische Maildienst ontvangen telegram zijn de kapitein en 8 man op Mariguana-eiland (opm: Mayaguana Island, Bahamas) achtergebleven, terwijl 6 man op Fortuna island en de overige opvarenden te Port au Prince zijn geland.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de resident van Bantam is het bericht ontvangen dat het op 26 juli jl. nabij Binoeangeun gestrande schip is de driemaster SUTHERLANDSHIRE, toebehorende aan de firma Thomas Laird & Co. te Glasgow, van Rotterdam vertrokken met bestemming naar Kiotsjau (opm: Du: Kiautschou; positie pl.m. 36º07’NB en 120º15’OL) en in lading hebbende 2.300 ton steenkolen, 3.000 houten telegraafpalen, 25 blikken verf en 24 kisten mineraalwater.
Het ongeluk is waarschijnlijk een gevolg van een vergissing, waardoor het schip uit de koers raakte en vóór men er op verdacht was aan de grond liep. Dit gebeurde de 25e juli jl. des avonds om negen uur.
De door de bemanning aangewende pogingen om gemeenschap met de wal te verkrijgen, waren vergeefs, daarbij verdronken drie der opvarenden en ging een enig overgebleven sloep verloren, de andere sloepen waren reeds weggeslagen.
Drie opvarenden bereikten de wal, doch konden de gemeenschap met het schip niet behouden.
Het schip was intussen door de hevige golfslag middendoor gebroken; bij de poging van de overgebleven, 24 in getal, waaronder de echtgenote en dochter van de kapitein, om al zwemmende het strand te bereiken, kwamen 10 hunner om het leven.
De overigen bereikten grotendeels in naakte toestand de wal en werden door de inmiddels toegeschoten inwoners der kampong Tjibioeangeun van enige kledingstukken voorzien en vervolgens onder dak gebracht.
De gezondheidstoestand der overlevenden liet weinig te wensen over; door de zorgen van het bestuur werden zij naar Batavia gezonden.
Volgens de gezagvoerder moet het schip, dat steeds dieper in het zand zinkt, als verloren worden beschouwd en zullen van de lading vermoedelijk alleen nog de houten telegraafpalen terechtkomen.
Van de opvarenden zijn gered: Nicoll, gezagvoerder, Lizzy Nicoll, dochtertje van deze,10 jaar oud, Ahlert, 1ste stuurman, Griffiths, 2de stuurman, Wilson, 3de stuurman, de stuurmanleerlingen Smith Hopkens, Swinton en Reding, Borguson, bootsman, Geunenger, hofmeester, Izwing, timmerman, de matrozen van Tiel, James, Hagen, Bouma en Recoert, terwijl om het leven zijn gekomen: Mevr. Nicoll, Hogg, stuurmansleerling, en de matrozen, Simons, Ridder, Gregony, Tucker, Nielson, Hollander Cambwell, Rosenfeldt en Yrödy, benevens de kok en de zeilmaker, wier namen onbekend zijn.

Krant:
  JB - Javabode

In de Javasche Courant van gisteren werden de voorwaarden en bepalingen opgenomen, waaronder door het gouvernement bewilliging werd verleend op de akte van oprichting der naamloze vennootschap Handelsassociatie Tjiang Liong, waaraan wij het volgende ontlenen.
De vennootschap heeft haar hoofdzetel op Pintoe Ketjil te Batavia met zodanige bijkantoren in Nederlands-Indië als bij besluit ener algemene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.
Het doel der vennootschap is het drijven van handel in het algemeen, zo voor eigen rekening als in commissie, zowel te Batavia als op zodanige plaatsen als de directeur der vennootschap zal goedvinden; tot welk einde de eerste comparant, de luitenant der Chinezen te Batavia, Khoe Tjoen Tjang, in deze vennootschap inbrengt en mitsdien aan haar overdraagt, enige percelen, allen gelegen in de residentie Batavia, zomede diens prauwen-sampan en het schoenerschip, voorheen genaamd TJIENG EK HONG, thans SOEN TEK, het recht van erfpacht op het perceel woeste gronden, gelegen in de afdeling Toelang Bawang, residentie Lampongse districten, zomede comparants handelszaken op verschillende plaatsen in de archipel. De vennootschap neemt de eerste juli a.s. een aanvang en zal voortduren tot en met 31 december 1974. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend gulden, verdeeld in veertig aandelen van tienduizend gulden. De aandelen zijn volgestort en luiden op naam.


Datum: 09 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is aan de firma Rijkee & Co alhier de bouw opgedragen van een stoomschip van 2.000 ton draagvermogen. De machine en ketels zullen worden geleverd door de fabriek Fijenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 7 augustus. De sleepboot DE HOOP, hedenochtend vertrokken, is door een defect aan de machine op de stroomgeleidende dam gestrand. Sleepboot en reddingboot vertrokken derwaarts, doch de opvarenden weigerden de sleepboot te verlaten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 augustus. De Nederlandse tjalk DE VROUW SIEBENTJE, groot 58 ton gebouwd 1876, kapitein M. Huizinga te Groningen, op reis van Hamburg naar Duisburg geladen met ijzer, is na lekslaan bij Norderney gezonken. De opvarenden zijn gered door de Duitse visever HF 1 en te Cuxhaven geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 9 augustus. Volgens telegrafisch bericht is het stalen schoenerschip TASMAN, kapt. E. de Vries, gister behouden te Kings Cove, Newfoundland, gearriveerd.


Datum: 10 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Inagua (opm: benoorden de Windward Passage) zit het stoomschip PRINS WILLEM I nog in zijn geheel. Wanneer goed uitgeruste bergingsstomers dadelijk worden afgezonden zou het stoomschip nog te redden zijn.


Datum: 11 augustus 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden, 11 augustus, is van Rotterdam vertrokken naar de Zwarte Zee het Russische stoomschip HARBIN (ex WERKENDAM).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden hadden op de gemeten mijl voor Rozenburg de proeftochten plaats met het stoomschip MINISTER C. LELY, gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij door de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk. Het schip bleek in alle opzichten te voldoen en is bestemd voor de dienst tussen Zijpe en Numansdorp. Het is een zusterschip van de MINISTER PH.W. VAN DER SLEYDEN. Een ijzeren dekhuis met vóór een 1e klasse salon en achter een 2e klasse salon en een postkamer, loopt over de grootste lengte van het vaartuig. Benedendeks bevindt zich voorin een 1e klasse kajuit en achterin een 2e klasse kajuit. De werktuigen van het triple-expansiesysteem, werkende met oppervlakte condensatie, en de ketel werden vervaardigd door de firma Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 augustus. Het stoomschip DURWARD op reis van Antwerpen naar Leith is op 11 augustus t.h.v. Noord Hinder in aanvaring gekomen met het Engelse s.s. CONGRESS.

Krant:
  JB - Javabode

De nieuwe gebouwde torpedoboot HYDRA, bestemd voor de Indische marine, is te Nieuwediep door een verkeerd uitgevoerde beweging met volle kracht tegen de meerketting van het aan de kade liggende instructieschip HET LOO gelopen. Door de ontzettende schok kreeg de torpedoboot belangrijke schade aan steven en commandotoren en werden de palen, waaraan HET LOO gemeerd lag, uitgerukt of ontzet. Een der opvarende van de HYDRA, een matroos, geraakte met één zijner handen beklemd, tengevolge waarvan hem twee vingers werden afgeknepen.


Datum: 13 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 10 augustus. De Nederlandse tjalk HENDRIKA, kapt. Kramer, van Russ (opm: Rusné, Litouwen) naar Papenburg, is wegens storm alhier binnengelopen en ter rede geankerd. Het schip is lek en heeft overgeworpen lading.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Heden is van Schiedam vertrokken naar Burgerbrug (opm: nabij Petten) het schoenerschip THORWAERNER gesleept door de sleepboot ROTTERDAM en bestemd voor sloop. Het schip was op 6 augustus voor sloop herwaarts verkocht. (opm: ook op 13 augustus te IJmuiden aangekomen)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fécamp, 13 augustus. Heden zijn alhier geland de opvarenden van de Scheveningse bom NOOIT VOLMAAKT - SCH 117, eigenaar C. & M. den Dulk te Scheveningen. Het schip is gezonken na aanvaring met het Franse schip ST. JEAN op 4 augustus in de Noordzee.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Op 1 augustus j.l. heeft het bij de werf A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel gebouwd stoomschip ISLAND QUEEN na het installeren van de machine door North Eastern Engine Co Ltd te Sunderland met succes proef gestoomd. Het schip liep 11½ knoop op de gemeten mijl en de machine werkte prachtig. De ISLAND QUEEN is bestemd voor een passagiersdienst in het Engelse Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 9 augustus. Het stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK heeft bij het binnenkomen van het dok tegen de kade gestoten en schade geleden aan enige boegplaten. De voorpiek staat vol water.


Datum: 14 augustus 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 augustus. De hier thuis behorende driemastschoener G.J. RAY, op 25 juni van Emden naar Gefle vertrokken met cokes en aldaar lek aangekomen, is afgekeurd. De equipage is hier teruggekeerd.


Datum: 15 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 augustus. Volgens heden bij de directie der Koninklijke West Indische Maildienst uit New York ontvangen telegram zal op 15 dezer een salvage expeditie van Norfolk vertrekken naar Mariguana (opm: Mayaguana Island, Bahamas) om te trachten het gestrande stoomschip PRINS WILLEM I af- en vlot te brengen.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 13 augustus. Heden arriveerde alhier het schip THOR WAERNER, kapt. Constant, gesleept door de sleepboot ROTTERDAM, van Schiedam naar Burgerbrug om gesloopt te worden. (opm: zie NRC 170500)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus. Volgens een telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip GELDERLAND op de Tyne in aanvaring geweest en heeft schade bekomen.


Datum: 16 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 14 augustus. Het stoomschip GELDERLAND heeft tegen de dokmuur van het Tyne Dock gestoten, waardoor één van de boegplaten met de ankerkluis werden beschadigd, hetwelk hier zal gerepareerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Het stoomschip HENDRIKA vertrok heden van Soerabaja naar Newcastle N.S.W.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juli. De commandant van de zeemacht is, naar het Batavia ’s Nieuwsblad meldt, gemachtigd, om, door tussenkomst van de consul-generaal van de Nederlanden te Singapore, met de aldaar gevestigde firma Riley, Hargreaves & Co. Ltd. een overeenkomst aan te gaan voor de bouw en de levering van drie stoomvaartugen, ten behoeve van de havendiensten te Tandjong Priok ( Batavia) en te Palembang, alsmede één ten behoeve van de controleurs te Sampit en te Kota Baroe ( Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) tegen de prijs van $ 25.848 per vaartuig en met bepaling, dat de bouwmeester een premie toegekend zal worden van $ 200 voor elke ¼ zeemijl, welke het vaartuig op de proeftocht meer zal behalen, dan volgens het te sluiten contract geëist wordt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 augustus. Zaterdag middag j.l. (opm: 11 augustus) is het stoomschip GENERAAL PEL, komende van Makasser, te Soerabaja aangekomen met een Deense bark, die bij laatstgenoemde plaats gestrand was, op sleeptouw.


Datum: 17 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 augustus, vertrokken de sleepboot UNTERWESER 10, van Groningen naar Bremen met de nieuwe lichter UNTERWESER 7 op sleeptouw.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 augustus. Het Nederlandse tjalkschip HENDERIKA, kapt. Kramer, met een lading hout van de Oostzee en bestemd naar Papenburg, is hier hedenochtend lek en met overgeworpen lading binnengesleept door de Duitse sleepboot UNTERWESER 7.


Datum: 18 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Northfleet, 16 augustus. De schoener JANTJEDINA werd, ten anker liggende, aangevaren door de barge MARDY, waardoor beide schepen schade aan het voorschip bekwamen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Hedennacht werd aan boord van het alhier in de Nieuwe Vaart liggende Nederlandse stoomschip FLORA brand ontdekt. Het vuur was echter spoedig door de brandweer geblust. Wat zeilen, touwwerk en bezittingen der bemanning zijn verbrand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 18 augustus. Men vermoedt dat de Scheveningsche bom DINA ELIZABETH - SCH 282 van G.Z. Jol te Scheveningen met de negen opvarenden in de laatste storm op 4 augustus bij Lowestoft is vergaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Shields de hulk van het stoomschip
NO. 104 gesleept door de sleepboot LAUWERZEE voor de inbouw van de machine. (opm: dit is de MAY QUEEN, gebouwd bij Meijer – Zaltbommel)


Datum: 19 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Hr.Ms. HYDRA en SCYLLA zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, de 3e september naar Oost-Indië vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aberdeen, 18 augustus. Heden zijn alhier geland de 14 opvarenden van het Nederlandse vissloep FRANS - VL 6, welk schip op 16 augustus j.l. op de Noordzee is overstoomd door het Noorse stoomschip ALADDIN.


Datum: 20 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Inagua (opm: benoorden de Windward Passage), 16 augustus. Het gestrande stoomschip PRINS WILLEM I is nog dicht en zit nog in dezelfde positie. Indien assistentie spoedig verleend wordt, kan het stoomschip nog afgebracht worden.


Datum: 22 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Het Nederlandse schip BURGEMEESTER JHR. COENEN, kapt. Godthelp, vertrok heden van Java naar Nederland/


Datum: 23 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Papenburg, 20 augustus. De Nederlandse tjalk HENDERIKA, 10 dezer met losgewerkte lading en lek ter rede van Bremerhaven geankerd, is 16 dezer hier per sleepboot aangekomen.


Datum: 24 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 augustus. De directie van de Koninklijke West Indische Maildienst ontving het volgende telegram van haar agenten te New York: ‘volgens uit Nassau ontvangen telegram heeft de reddingsexpeditie van de Merrits Recking Comp, uitgezonden naar het gestrande stoomschip PRINS WILLEM I, geen succes gehad en is er geen kans om het schip af te brengen.’ Genoemd stoomschip is dus als verloren te beschouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de Staatscourant 194 zijn de statuten gepubliceerd van de Vrachtvaartmaatschappij Oostzee Pakket te Harlingen. Doel: het uitoefenen van vrachtvaart met stoom- en zeilschepen en het doen aanbouwen, het aankopen of het huren en het uitrusten van de daarvoor benodigde schepen. Duur: 30 jaar. Kapitaal NLG 4000, in aandelen van NLG 400, die alle geplaatst zijn. Inbreng: het barkschip OOSTZEE PACKET. Directeur: de heer Sj. Fontein. (opm: naam vennootschap geschreven met KK en schip met CK)


Datum: 25 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dewlfzijl, 23 augustus. Het Nederlandse kofschip GERRITTINA, kapt. Albers, met zemelen van Havre naar Kopenhagen, is hier heden ochtend aangekomen als bijlegger. Door een val van een der matrozen en ziekte van de stuurman was de gezagvoerder genoodzaakt een Nederlandse haven aan te doen ten einde de equipage weder voltallig te maken

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 augustus. De alhier thuisbehorende sleepboot MARTIN POPELAU, die vorige week met twee lichters van Amsterdam vertrokken is naar Hamburg, is kort na aankomst aldaar in brand geraakt. De brand, waarvan de oorzaak onbekend is, werd ontdekt door de havenpolitie. De equipage had zich aan wal begeven. De kajuit is geheel uitgebrand en het ijzeren dek is uitgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het op de werf van Blohm & Voss te Hamburg voor de Koninklijke West-Indische Maildienst
nieuw gebouwde stoomschip PRINS MAURITS, kapt. Nieman, is ondanks de strike (opm: staking) der werklieden, voor zover gereed, dat het de haven van Hamburg kan verlaten voor een proeftocht. De romp en de machines van de PRINS MAURITS zijn geheel gereed doch de inwendige inrichting der kajuiten etc. zal te Amsterdam worden afgewerkt. Een aantal werklieden voor de afwerking bevindt zich aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. flottieljevaartuig ASSAHAN, in aanbouw bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam, zal onder bevel van Ltz. Ie klasse F.E. Baron Mulert in het najaar naar Oost Indië vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip AMSTELLAND, thans op reis naar Buenos Aires, zal in de tweede helft van de maand september in de La Plata havens voor Amsterdam laden. Met dit schip wordt de dienst op de La Plata rivier geopend, welke, zodra de stoomschepen ZAANLAND en RIJNLAND, thans in aanbouw, gereed zijn (resp. begin oktober en einde november) tot een geregelde maandelijkse dienst zal worden uitgebreid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hamburg, 23 augustus. Het op de werf van Blohm & Voss voor rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam gebouwde stoomschip PRINS MAURITS vertrok hedenochtend van hier naar Amsterdam. (het stoomschip PRINS MAURITS arriveerde 24 dezer te Amsterdam).


Datum: 26 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Oran is het Nederlandse stoomschip ELLEWOUTSDIJK tijdens de daar heersende storm aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met 1 november a.s. wordt Hr.Ms. schoener ARGUS, belast met het politietoezicht op de visserij in de Noordzee, buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 25 augustus. Heden is alhier bij de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te water gelaten het stoomschip KONING WILLEM III, in aanbouw voor de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam ten behoeve van haar maildienst op Java. Het schip heeft de navolgende afmetingen: grootste lengte 404 voet, grootste breedte 45 voet 6 duim, hol tot opperdek 29 voet 9 duim en hoogte tot bovenkant kaartenkamer 42 voet. Het is gebouwd van staal volgens de hoogste klasse van Lloyd’s en onder toezicht van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, heeft vier vaste dekken en is tevens voorzien van vries- en koelkamers met koudeluchtmachines, distilleerinrichting, enz. De stoomwerktuigen en ketels, die mede door de Maatschappij ‘De Schelde’ zijn vervaardigd, staan in de werkplaatsen gereed om aan boord te worden opgesteld, zijn van het quadruple expansie gebalanceerd systeem met vier krukken en zullen 4.000 I.P.K. kunnen ontwikkelen. De stoomketels, double ended, zijn drie in getal, verder is er een hulpketel. Zij zullen werken op een stoomdruk van 210 Eng. Ponden en zijn ingericht om met geforceerde trek te kunnen werken. Tevens zijn een groot aantal bijmachines aan boord, alle volgens de nieuwste vindingen. Het schip liep op een cradle (in een wieg, een hulpconstructie) te water terwijl de laatste beletselen werden weggenomen door jongejuffrouw T. van Raalte.
Op dezelfde helling komt thans in aanbouw een stoomschip, type GLATIK, ten dienste van de Gouvernements Marine in Nederlandsch Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltimore, 14 augustus. Betreffende de brand van het stoomschip LA HESBAYE rapporteert de gezagvoerder, dat de verf aan de zijde van het schip op een aantal plaatsen is verbrand, doch zoverre hij kan nagaan, heeft de brand geen andere schade aan het schip toegebracht. Het is mogelijk, dat het dek, dat van hout is, enigszins beschadigd kan zijn. Er liggen nog kolen op, zodat men het nog niet heeft onderzocht.


Datum: 28 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Soerabaja Handelsblad ontving een relaas van de reis van de HOLLAND naar Hongkong, waaraan het Bataviasch Nieuwsblad het onderstaande ontleende.
Na vijf dagen stomen - dus lezen wij – waren reeds drie van de acht waterpijpketels defect. In de avond van de 28e juni sprong de vlampijp van S.B. middenfan; de op de achtervuurplaat aanwezige stokers moesten overhaast vluchten, de vuren en stopkleppen waren niet meer te bereiken, zodat de stoom uit de achterketels weggeblazen moest worden door de gesprongen pijp, op gevaar dat deze ketels zouden verbranden. Een inrichting om de stopkleppen aan de ketels van het dek af te bewegen is niet aanwezig. Na vier uur kon de pijp bereikt worden en werd deze afgesloten door een dichte flens. De HOLLAND heeft die tijd gedurende twaalf uur gedreven, machteloos prijsgegeven aan het weer, wind en Chinese vijanden. Na die tijd werd het sukkelen met de vaart en meer dan eens konden de hoofdmachines slechts 45 omwentelingen met een vaart van 6 mijl verkrijgen. Hierbij kwam nog dat de kolen in het achterdwarsruim begonnen te branden, zodat deze verwerkt moesten worden. De hoge temperatuur van de omgeving is hiervan de oorzaak; in de boven dit ruim gelegen fankamer bereikt deze na enige dagen stomen 160º- 170º Fahrenheit (opm: rond de 70º C)! Het afmattende werk voor de stokers was mede oorzaak dat onze 20-mijls kruiser bijna niet meer vooruit kon komen. Tot overmaat van ramp werd door de uiterst strenge toepassing van verschillende voorschriften en bepalingen, die in de praktijk metterdaad onhoudbaar zijn en veel lijken op plagerij, de dienst voor de stokers nog moeilijker gemaakt. Eén geval van dienstweigering was ten gevolge daarvan reeds voorgekomen nog voordat de HOLLAND Hongkong had bereikt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 augustus. De sleepboot SCHEVENINGEN, die 4 dezer na aanvaring bij Hoek van Holland met het stoomschip CALEDONIA boven Maassluis om zinken te voorkomen aan de grond werd gezet, is heden na ontgraving en met assistentie van de sleepboot KATWIJK vlot gekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 24 augustus is het stoomschip ELLEWOUTSDIJK gestrand op de rotsen in de baai van Honaine (opm: Honaïne, Oulad Bel Kassem) in storm bij het laden van erts. (opm: schip komt weer af)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 augustus. Het stoomschip MOSSEL van de Koninklijke Paketvaart te Batavia is op 17 augustus gestrand nabij Pakolor (opm: Pulau Pakolor, eilandje bij Noord-Celebes), op reis van Gorontalo naar Menado.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 augustus. De td. (opm: tijdelijke) hoofdagent der Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontving heden uit Makassar het volgende telegram:
Het gouvernement stoomschip ZEEMEEUW bericht dat de MOSSEL op reis van Gorontalo naar Menado, nabij het eiland Patokar (opm: Pulau Pakolor, eilandje bij Noord-Celebes) is vastgelopen. Volgens berichten, door de COEN van Ternate afgezonden, steken de stenen door het schip; de lading is geworpen. De COEN vertrok met duikers van Ternate naar de MOSSEL.
Het stoomschip REYNIERSZ van de Paketvaart Maatschappij wordt dadelijk gereed gemaakt om morgen met een krachtige pomp, duikertoestellen en verdere reddingsmaterialen naar de strandingsplaats te vertrekken ten einde te trachten de MOSSEL af te brengen.


Datum: 29 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 28 augustus. Nader is gebleken, dat de bemanning van de sleepboot EGMOND over is gesprongen aan boord van één der loggers, welke doorzeilde naar zee. Hedenochtend werd de bemanning buitengaats afgehaald. De EGMOND is kort na de aanvaring gezonken. (opm: geen voorbericht kunnen vinden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 augustus. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram is het stoomschip MOSSEL bij Belang (opm: Noord-Celebes) gestrand en is beschadigd. Er zit een klip door de bodem; van de lading werd geworpen.
Amsterdam, 28 augustus. Blijkens heden bij de directie van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontvangen telegram is het stoomschip MOSSEL, op reis van Gorontalo naar Menado, nabij het eiland Pakolor aan de grond geraakt en zit het in gevaarlijke toestand. De stenen steken door het schip. Het stoomschip REIJNIERSZ van dezelfde maatschappij vertrekt morgenavond derwaarts met duikertoestellen en verder reddingsmateriaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 28 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het schip SENIOR, kapt. Visser, heden van Newcastle N.S.W. naar de zuidwestkust van Amerika.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden vertrokken van Amsterdam naar Burnt Island het stoomschip SOPHIE ANNET. (opm: ex BELAIR)


Datum: 30 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 augustus. Heden is het stoomschip ALTING van hier voor een proeftocht naar de Noordzee vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oran, 25 augustus. Het Nederlandse stoomschip ELLEWOUTSDIJK is gistermorgen tijdens een Westelijke storm op drift geraakt en in de baai van Honaïne (opm: Oulad Bel Kassem) op de rotsen geslagen. Het schip had reeds 2.000 ton erts ingenomen, nog slechts 200 ton moest worden geladen. Het stoomschip GEORGES ET HENRI is van hier ter assistentie vertrokken. Het gestrande stoomschip zit ogenschijnlijk zeer gevaarlijk.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 29 augustus. De in november 1899 hier gestrande Nederlandse bark KOOPHANDEL is gisteren vlot gebracht en hier binnen gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een overdekt tjalkschip, 44 ton, met ankers, kettingen en complete inventaris, bij Johs. Draaisma, scheepstimmerman te Franeker.


Datum: 31 augustus 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 augustus. Het nieuwgebouwde stoomschip ALTING van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij werd heden ter rede van Texel met gunstig gevolg onder stoom beproefd is is daarna weder naar Amsterdam teruggekeerd. Zij kwam 29 dezer na proeftocht te IJmuiden binnen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 31 augustus. Op 31 dezer om 7.45 des namiddags is het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL op 1 mijl van Haafringen (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; psn 58º36’ NB 17º19’ OL) gestrand, op reis van Oxelösund naar Rotterdam geladen met erts.
Vuurtoren Hävringe, nabij Oxelösund
Coll: Wikipedia, Torbjörn Richt


Datum: 02 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Volgens telegram van Lloyd’s uit Nyköping is het stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund naar hier, gisteren bij Häfringe (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; psn 58º36’ NB 17º19’ OL)aan de grond geraakt. Men maakt toebereidselen om het stoomschip vlot te brengen doch de kansen zijn gering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het door de Noord-Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Harlingen aangekochte Engelse stoomschip BELAIR, groot 1.369 ton bruto en 872 ton netto, gebouwd in 1879, is verdoopt in SOPHIE ANNET.


Datum: 03 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 september. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip ELLEWOUTSDIJK afgebracht en stoomt, begeleid door de bergingsstomer NEWA, naar Gibraltar. Het is lek in het voorruim.


Datum: 04 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken op 3 september uit de Nieuwe Waterweg Hr.Ms. ASSAHAN voor proeftocht naar de Noordzee. Zij kwam, eveneens op 3 september, te Nieuwediep aan.

DS 040900
Het stoomschip ALTING is heden vertrokken van Amsterdam naar Batavia via Deli en Sambas.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 september. Het naar Londen vertrekkende stoomschip BATAVIER III is heden in de mond van de Waterweg in aanvaring gekomen met de zandzuiger NEPTUNUS.


Datum: 05 september 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 2 september. Het hier door de Salvagesteamer NEWA binnengesleepte stoomschip ELLEWOUTSDIJK, dat te Honaine (opm: Honaïne, Oulad Bel Kassem) aan de grond heeft gezeten, is lek in het voorruim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 september. De Nederlandse brik VOORUITGANG, kapt. H.A Oldenburger, van Rio Grande naar het Kanaal, is op 17 augustus op 11º NB 26º WL (opm: pl.m. 280 mijl ten zuidwesten van de Kaapverdische eilanden) gepraaid met verlies van bezaansmast en grote steng. Het verlangde echter geen assistentie en verzocht te rapporteren; alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nyköbing, 3 september. Het stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund met erts naar Rotterdam, is in de nabijheid van Havringe (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; psn 58º36’ NB 17º19’ OL)gestrand. De bergingstomer ARNE is van Stockholm ter assistentie naar de strandingsplaats vertrokken en zo mogelijk vertrekt nog een tweede derwaarts.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 29 augustus. Na een arbeid van ongeveer negen maanden is het aan de Russisch-Baltische Bergermaatschappij gelukt het in november van het vorige jaar hier op de kust gestrande Nederlandse barkschip KOOPHANDEL af en in de haven te brengen. Dewijl het schip diep in het zand was gezakt, heeft het door de winterstormen weinig geleden. (opm: schip wordt naar buitenland verkocht


Datum: 06 september 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 31 augustus. Het gisteren vlot en hier in de haven gebrachte Nederlandse barkschip KOOPHANDEL is zo zwaar beschadigd dat het bijna waardeloos is. Het zal door deskundigen zonder twijfel worden afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 september. Ter vervanging van het onlangs verongelukte stoomschip PRINS WILLEM I is door de directie der Koninklijke West-Indische Maildienst aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier de bouw van een nieuw stoomschip opgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren namiddag te half vier (opm: 5 september) is aan de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelopen het stalen schroefstoomschip VAN RIEMSDIJK, groot 2200 ton, voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. De afmetingen zijn: lengte tussen de loodlijnen 300-0, gehele lengte 310-0, breedte op buitenkant spanten 40’-6”, totaal tot het tentdek 29’-2”. De kiel is gelegd op 12 december 1899. De stoomwerktuigen, vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier, zijn van het triple expansiesysteem. De afmetingen der cylinders zijn 23” x 36” x 60” met een slaglengte van 42”. Deze machine is in staat het schip, toegeladen tot 17-0 diepgang, een snelheid van 10,75 mijl te geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 september. De Nederlandse tjalk TRIENTJE, van Hamburg met maiskoeken naar Elbing (opm: Elblag), is te Nexö binnengelopen. Het zal de lading lossen en in het dok gaan om te repareren. Het was in de storm lek geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 3 september. Door het stoomschip AUREOLA, van Rosario hier aangekomen, werd op 17 augustus gepraaid op 11º14’ NB 26º38’ WL (opm: pl.m 260 mijl ten zuidwesten van de Kaapverdische eilanden) de Nederlandse barkentijn VOORUITGANG, kapt. Oldenburger, van Rosario naar het Kanaal bestemd, koersende N.O. ten N. Het schip had de bezaansmast, grote steng en grote gaffel verloren en zette als schoenerbrik getuigd de reis voort, doch verlangde geen assistentie. Het verzocht te worden gerapporteerd “alles wel”. Het was fraai weder met lichte koelte uit het zuidwesten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, bedraagt de toewijzing op de inschrijvingen voor de NLG 500.000 4 pCts. obligatiën van de Koninklijke West-Indische Maildienst 70 pCt.


Datum: 07 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 september. De schoener-brik IDA, kapt. Douwes, de 24. augustus van de rede alhier vertrokken naar Christiania, geladen met een te Papenburg ingenomen hoeveelheid cokes, ligt nog steeds in de bocht van Watum voor anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nykjobing, 2 september. Het stoomschip MAUD CASSEL is nog 5 voet dieper gezonken, ligt thans 27 voet diep en is in de midscheeps gebroken, zodat het erts er uit valt. Ruim 4 is vol water. De bergingsboot ARGO, de sleepboot OXELOSUND en de bemanning zijn naar de strandingsplaats (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; positie 58º36’ NB en 17º19’ OL) vertrokken om te trachten de lekken te stoppen en van de lading te bergen.
Oxelösund, 3 september. De werkzaamheden aan het stoomschip MAUD CASSEL heeft men wegens hevige NW-storm moeten staken. De zee slaat hoog over het schip heen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 september. Volgens bij de rederij alhier ontvangen telegrafisch bericht zijn de bergingsvaartuigen bij het stoomschip MAUD CASSEL sinds eergisteren aan het pompen van het water uit de ruimen 1, 2 en 5, ten gevolge waarvan dit reeds belangrijk was verminderd. De machinekamer is droog en de donkey (opm: hulpketel) van het schip kan aan het pompen deelnemen. Een ingesteld duikeronderzoek had uitgemaakt, dat vóór 28 en achter 19 voet water stond. Het telegram voegde er bij, dat de kans op berging zeer was verbeterd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Volgens van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier ontvangen bericht is het stoomschip POLLUX, onderweg van Constantinopel (opm: Istanbul) naar Smyrna (opm: Izmir), gisternamiddag in de Zee van Marmora in aanvaring geweest met het Spaanse stoomschip SALTILLO. De POLLUX werd met aanzienlijke schade aan stuurboordboeg, voorpiek en met ruim 1 vol water te Gallipoli binnengesleept.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het bij de werf Fijenoord te Rotterdam gebouwde stoomschip ASSAHAN heeft heden de proeftocht voltooid en is van Nieuwediep te Rotterdam teruggekeerd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 september. Heden is bij de werf Russell & Co te Glasgow met goed gevolg te water gelaten het stoomschip ZAANLAND gebouwd voor rekening van de Zuid-Amerika Lijn, alhier.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 september. Het hoofdagentschap der Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontving zo-even uit Makasser het telegrafisch bericht, dat het stoomschip MOSSEL, dat bij het eiland Batopor (opm: Pulau Pakolor, eilandje bij Noord-Celebes) was vastgelopen, vlot is gekomen en te Balise binnengesleept.


Datum: 08 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hr.Ms. flottieljevaartuig ASSAHAN, gebouwd door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord voor rekening van het Departement van Koloniën heeft deze week de voorgeschreven proeftochten met uitmuntend gevolg volbracht en is aan de werf teruggekeerd om verder voor de dienst gereed gemaakt te worden. Het contract eiste 13 mijl snelheid met 1100 I.P.K, bereikt werd 13,95 mijl met ca. 1330 I.P.K, een belangrijk hoger resultaat dan dat tot dusverre met dit type behaald is. Het schip arriveerde op 7 dezer weder te Rotterdam, van Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 september. Volgens heden bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappj te Amsterdam uit Batavia ontvangen bericht is het stoomschip MOSSEL vlot gekomen en te Talisse (opm: Talisei) op de kust gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oxelösund, 3 september. Het stoomschip MAUD CASSEL geraakte aan de grond op een klip, de Korpugus-grond genaamd, gelegen op nauwelijks een mijl Z.O. ten O. van de lichttoren en het loodsstation van Hafringe (opm: Hävringe, de scherenkust voor Oxelösund; psn 58º36’ NB 17º19’ OL). Het schip is zeer zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. Het stoomschip VLIELAND, gebouwd door de Campbeltown Shipbuilding Co voor rekening van de firma Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam, heeft heden (opm: 6 september) met gunstig gevolg proefgestoomd en maakte 11½ mijl vaart in het uur. Het stoomschip is in de hoogste klasse van Lloyd’ opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 5 september. De Nederlandse tjalk TWEE ZUSTERS, kapt. Voordewind, van Hamburg naar hier met mais, kon wegens de hoge zee niet te Neufahrwasser binnenkomen en verloor door stormweder de kluiverboom en het stagzeil, waardoor het vaartuig naar Passewark dreef en gevaar liep aldaar te stranden. De sleepboten VINETA en PHOENIX vertrokken naar het in gevaar verkerende schip en gelukte het hen het des avonds te 8.30 uur te Neufahrwasser binnen te brengen.


Datum: 09 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 september. Het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL is volgens telegram van Lloyd’s met zware schade vlot gekomen. Het wordt naar Nyköbing gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gallipoli, 6 september. Het stoomschip POLLUX is na de aanvaring met het Spaanse stoomschip SANTILLO te Gallipoli aan de grond gezet om, na voorlopige reparatiën te hebben gedaan, naar Konstantinopel (opm: Istanbul) of Piraeus te vertrekken. Er is een accoord gemaakt met Grech, waarbij de beloning voor de verleende assistentie door arbiters zal worden bepaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 7 september. Het stoomschip VLIELAND, gisterenavond van hier naar Kronstadt (opm: Kronsjtadt, nabij St. Petersburg) vertrokken, keerde hedenochtend naar de Tail of the Bank terug met defecte machine.


Datum: 10 september 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 september. De Nederlandse schoener SELINA JOHANNA, kapt. Van der Molen, van Newport naar Figueira, is bij laatstgenoemde haven gestrand, doch met assistentie van een sleepboot weder vlotgekomen. Accoord werd gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 9 september arriveerde in de Nieuwe Waterweg de Engelse sleepboot NUBIA, met op sleeptouw de sleepboot UNCLE SAM, van Londen, om gesloopt te worden.


Datum: 11 september 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip MAUD CASSEL is op 8 september vlot gebracht en door sleepboten naar Oxelösund gesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip ASSISTENT (kapitein J. Homan) is op 24 augustus aangekomen te Banana.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam 11 september. Het Engelse stoomschip SUNNISIDE, groot 989 ton bruto en van ijzer te Sunderland gebouwd in 1871, is voor GBP 5.500 verkocht aan de Hollandsche Stoomboot Mij. Het schip wordt herdoopt in VREEDE. De SUNNISIDE is op 7 september aangekomen te Amsterdam van Bo’ness met een lading steenkolen.


Datum: 12 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nykjobing, 7 september. Het stoomschip MAUD CASSEL, dat van het strand is afgebracht, is, begeleid van sleepboten aan iedere zijde en met de bergingsboten op weg naar Oxelösund. Het stoomschip zal ter reparatie in het dok gaan.


Datum: 13 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De op ’s Rijks werf te Hellevoetsluis in conservatie zijnde korvet ALKMAAR is heden naar de fabriek De Maas alhier (opm: Rotterdam) gesleept om ingericht te worden tot quarantaine-vaartuig in de Rotterdamse Waterweg met het oog op pestgevaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 9 september. De schoener IDA CHARLOTTE is vijf dagen geleden in de Noordzee omgeslagen. De uit vijf personen bestaande bemanning werd door het barkschip LA FRANCE opgenomen en gistermiddag hier geland.


Datum: 14 september 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Las Palmas, 13 september. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse sleepboot TITAN met de opvarenden van het Italiaanse zeilschip PARATA (opm: ex THORBECKE IV). De PARATA is op 6 september gesleept door de TITAN vertrokken van St. Vincent naar Genua doch op 8 september gezonken op 200 mijl van St. Vincent.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip POLLUX is op 13 september, begeleid door bergingsstomers, vertrokken van Gallipoli naar Piraeus voor herstel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 13 dezer arriveerde in de Nieuwe Waterweg van Hellevoetsluis het afgekeurde Nederlandse oorlogsschip ALKMAAR, dat naar de fabriek De Maas wordt gesleept om daar ingericht te worden als quarantaineschip te Maassluis.


Datum: 15 september 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PRINS MAURITS is heden vertrokken van Amsterdam naar Paramaribo.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 september. Op 14 september is het stoomschip ANGLIA op reis van Londen naar Rotterdam gestrand op Limehouse Reach. Het schip is dezelfde dag vlot gekomen.


Datum: 17 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oxelösund, 12 september. De gehele lading van het stoomschip MAUD CASSEL zal gelost worden, waarna het stoomschip naar Kopenhagen, Kiel of Stettin zal gesleept worden om te repareren, aangezien er in Zweden geen dok groot genoeg is om het schip op te nemen.


Datum: 18 september 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 17 september. Heden zijn alhier aangekomen de opvarenden van de Scheveningse bom DE VIJF GEBROEDERS - SCH 276, welke is gezonken in de Noordzee na aanvaring met het Engelse stoomschip ELDORADO.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een roefscheepje, groot 51 ton, met inventaris. Te bevragen bij W. Zwolsman, scheepstimmerman te Makkum.


Datum: 19 september 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 19 september. De schokker MA 168 is heden gestrand benoorden Noordwijk. De opvarenden zijn gered.


Datum: 20 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 september. Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij ios heden uit Indië telegrafisch bericht ontvangen dat het stoomschip MOSSEL hedenochtend te 6.00 uur te Soerabaja is aangekomen teneinde aldaar te dokken en voorlopig te repareren, en daarna door zal gaan naar Singapore ten einde aldaar definitief te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oxelösund, 15 september. Men heeft een aanvang gemaakt met de lossing van het stoomschip MAUD CASSEL. Het is nu in zoverre voorlopig dichtgemaakt, dat één der bergerboten het door aanhoudend pompen lens kan houden. De bodem van het stoomschip is over een lengte van 200 voet beschadigd, doch het is onmogelijk een juiste omschrijving van de schade te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gallipoli, 13 september. Een deel der natte lading van het stoomschip POLLUX is in publieke veiling hier verkocht. Het stoomschip vertrok te 4 uur namiddag naar de Piræus, begeleid door een bergerboot.


Datum: 21 september 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 september, Het Nederlandse stoomschip ALIDE op reis van Neder-Calix naar Harlingen is heden in de buitenfjord te Kiel in aanvaring gekomen met de Duitse galjoot DOROTHEA (op reis van Hamburg naar Kolding met 1000 centenaar gerst) en de Duitse ewer MIRANDA (op reis van Ekensund [opm: Egernsund] naar Kiel met muurstenen). De DOROTHEA zonk, het andere schip bekwam slechts lichte schade. De ALIDE zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De oplevering van het voor de dienst in Indië bestemde nieuwe stoom-opnemingsvaartuig VAN DOORN, in aanbouw te Rotterdam, zal, in verband met een verleend uitstel, moeten plaats hebben in november aanstaande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Athene, 19 september. Het stoomschip POLLUX is hier binnengesleept om te repareren.


Datum: 22 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 1 september. Zoals onze lezers weten, zijn de onderhandelingen in Europa over de aankoop van een nieuw zeeschip zonder beslag gebleven. Naar ons wordt medegedeeld, zal thans met de directie der Koninklijke West-Indische Maildienst onderhandeld worden over de aankoop van het stoomschip CURAÇAO. De beheerder der Koloniale Vaartuigen zal binnenkort naar Curaçao vertrekken om te zien of het schip voor onze kustvaart (opm: van Suriname) geschikt is.


Datum: 23 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nexo, 19 september. De hier lek binnengelopen Nederlandse tjalk TRIENTJE, van Hamburg met lijnkoeken naar Elbing (opm: Elblag) bestemd, heeft hier de schade in het droogdok hersteld.


Datum: 24 september 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Inagua (opm: benoorden de Windward Passage), 2 september. Het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM I, te Mariguana eiland (opm: Mayaguana Island, Bahamas) gestrand en wrak geworden op de reis van New York naar Haïti, is nog steeds in zijn geheel en heeft verder geen schade geleden. Wegens de staat waarin het schip zit en het jaargetijde, is de Bergermaatschappij bevreesd op zich te nemen om het stoomschip af te brengen. Men heeft het bergen van de lading gestaakt dewijl verscheidene bergers in het ruim zijn verongelukt en waarvan de lijken zich nog daarin bevinden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fjaltring, 21 september. Het barkschip BERTHA, van Dieppe naar Sundsvall, is gisteravond een kwart mijl ten Zuiden van Bovbjerg (opm: Deense westkust) op het strand gezet. De kapitein, diens echtgenote en 12 man werden door de reddingboot van Tjuskjear gered. Het schip was in aanvaring geweest met een onbekend gebleven Engels stoomvissersvaartuig (opm: Duits stoomvissersvaartuig, zie PGC 250900), waardoor het een groot gat in de bakboordsboeg kreeg en spoedig begon te zinken. De gezagvoerder, die bevreesd was voor het spoedig zinken van het schip, wierp toen de schepen nog in elkander zaten zijn kind dat 17 maanden oud was op het vissersvaartuig over. Men hoopt dat het kind te Esbjerg door het vissersvaartuig zal worden geland als zijnde de naaste haven. Dit zette de reis voort zonder zich om het lot van het barkschip te bekommeren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar wij vernemen is de 20ste september ll. des avonds ten 9 ure de Duitse bark HEINRICH bij Tandjong Tjikoneng in Straat Soenda gestrand. Gisteren morgen bracht het gouvernementsstoomschip GLATIK de gezagvoerder Schneider met vrouw en dochter hier aan. De gezagvoerder zou beweerd hebben, dat hij des nachts door vuurpijlen getracht had de aandacht te trekken van twee voorbijvarende stoomschepen, die zich echter daarom niet zouden hebben bekommerd.


Datum: 25 september 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 22 september. Het Duitse stoomvisserschip BURGEMEESTER SCHMIDT is hier aangekomen na in de Noordzee in aanvaring te zijn geweest met een onbekend gebleven barkschip (opm: zie PGC 240900) en leed schade aan de steven. Een kind werd op het visserschip overgegeven door de gezagvoerder van het barkschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 september. De dagmailboot NEDERLAND, komende van Port Victoria, is hedenavond in de Wielingen nabij de Nieuwe Sluis ten anker gekomen met averij aan de machine en de zuigerstang gebroken. Een sleepboot van hier is vertrokken om zo nodig assistentie te verlenen.
Vlissingen, 24 september. De NEDERLAND is door een sleepboot binnengesleept. De passagiers en de post zijn gisterenavond met een sleepboot aan land gebracht.


Datum: 26 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alloa, 22 september. De Nederlandse tjalk GESINE, kapt. Poppelmeijer, van Hamburg lek te Sterling aangekomen, heeft op de rivier aan de grond gezeten. Het heeft een lading zout aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 september. Het Duitse barkschip HEINRICH, van Cardiff naar Hongkong, zit in Straat Soenda aan de grond. Schip en lading zullen in publieke veiling worden verkocht.


Datum: 27 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 september. Volgens telegram van Lloyds is het Nederlandse stoomschip FOLMINA te New York in het droogdok gezet na aan de grond gezeten te hebben. Het stoomschip heeft geen schade geleden.


Datum: 28 september 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip VREEDE (ex SUNNISIDE) is heden op haar eerste reis onder Nederlandse vlag vertrokken van Amsterdam naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 september. Volgens bericht van de kustwacht is bij Callandsoog een schip gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 september. Het Nederlandse tjalkschip CONCORDIA, van Koningsbergen naar Wilhelmshaven, is te Nexø binnengelopen en enige verliezen en schade door stormweder.


Datum: 29 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 september. Men verwacht dat het in Straat Soenda gestrande schip HEINRICH totaal wrak zal worden. Het is door de gezagvoerder geabandonneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 september. Het bij Callandsoog gestrande schip is het Engelse stoomschip EUROPEAN, met stukgoederen van Hull naar Harlingen. Het is gebroken en vol water, zodat het vermoedelijk wrak zal worden. De bemanning, met uitzondering van de eerste stuurman, die verdronken is, is gered en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 september. Het bij Callantsoog gestrande stoomschip EUROPEAN had geladen 277 ton steenkolen, 98 ton cokes en 25 ton stukgoederen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De Nederlandse tjalk JANTIENA DERKIENS van Mulder te Sappemeer is op 16 september in de Meldorfer Prielhafen verlaten en aan de grond gelopen op reis van Meldorf naar Rotterdam met een lading tarwe.


Datum: 30 september 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Svaneke, 27 september. De Nederlandse tjalk CONCORDIA, van Königsberg (opm: Koningsbergen, thans Kaliningrad) met hout naar Wilhelmshaven, is met verlies van boot en verschansingen te Herö binnengesleept om te repareren.


Datum: 01 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 september. Met laag water is men er in geslaagd een gedeelte der lading stukgoed van het gestrande stoomschip EUROPEAN te bergen. Bij hoog water kan men niets op het wrak uitrichten, daar het dan geheel onder zit. De geborgen lading is hier opgeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Over de stranding en de redding der bemanning van het donderdagavond bij Callantsoog gestrande Engelse stoomschip EUROPEAN (opm: zie NRC 290900) verneemt het Handelsblad het volgende:
Het schip liep ‘s avonds tussen 8.30 uur en 9 uur op de buitenste bank aan de grond. Het was stormachtig weer uit het zuidwesten, dik van regen. De zee was buitengewoon moeilijk, waardoor de boot het reeds terstond na de stranding zwaar te verantwoorden had. Voortdurend werd het door de branding hevig bestookt en door de zware stortzeeën belopen, waardoor het dan ook zeer kort duurde of het stootte zwaar lek, eerst in de machinekamer, later ook op andere plaatsen. Het water stroomde nu met geweld naar binnen en vulde dra het schip geheel. De equipage werd hierdoor genoodzaakt het want in te vluchten. De toestand der schipbreukelingen was nu allerhachelijkst; wanneer de oude mast, waar allen zich aan hadden toevertrouwd, onder de kracht van wind en golven bezweek, zou niemand hunner gespaard blijven. Met dit bewustzijn, de dood voor ogen, hieven die in grote nood verkerende mensen een merg en been doordringend gehuil aan, dat ver over land weerklonk.
Te Callantsoog had men intussen niet stil gezeten. De reddingsboot werd te water gebracht en naar het schip afgezonden, maar zij werd teruggeslagen, telkens en telkens weer als de poging werd herhaald. De boot en de roeiers waren niet tegen de machtige elementen opgewassen. Ook het vuurpijltoestel werd te voorschijn gehaald, maar het schip zat te ver uit de wal om daarvan succes te kunnen verwachten. En intussen hield het geschrei aan boord aan, werd het heviger naarmate de positie van schip en opvarenden ongunstiger werd. Er werd naar het Nieuwediep geseind om assistentie: de sleepboot TITAN vertrok van daar zo spoedig mogelijk met de bemande Helderse reddingsvlet op sleeptouw naar de strandingsplaats, om de redding van de zeezijde te beproeven. en men slaagde daarin gelukkig boven verwachting. Na een moeilijke en gevaarlijke tocht door de branding kwam de vlet bij het schip en konden de 13 in nood verkerende Engelse zeelui gelukkig worden gered. De eerste stuurman was een paar uur te voren over boord geslagen en verdronken. De schipbreukelingen werden op de TITAN overgezet en behouden te Nieuwediep aangebracht.
De reddingsvlet, waarmede deze redding werd volbracht was bemand door 13 Helderse vletterlieden, nl. Th. Rijkers, schipper, A. Smit, J. de Jong, J. Bijl, P. Bruijn, K. Bijl, T. Aarsen, R. Smit, P. Mangel, C.P. de Vries, W. van Dok, J. Mangel, C. Elsendoorn, roeiers.

Krant:
  JB - Javabode

Naar de Nieuwe Rotterdamsche Courant verneemt, zal de Steenkolen- en Scheepvaart Maatschappij alhier, welke over het jaar 1899 een dividend van 20 procent heeft uitgekeerd, in de volgende maand, op rekening van het dividend over het lopende jaar, een interim dividend van 20 procent uitkeren. (opm: de correctie naam is Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij)


Datum: 02 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 30 september. De Hullboot EUROPEAN, die ter hoogte van Callantsoog verongelukte, was reeds 50 jaar oud. De SEAHORSE zal in de plaats van de EUROPEAN op Hull in de vaart worden gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 27 september. Het Seeamt alhier behandelde heden het ongeval van de Nederlandse tjalk JANTIENA DERKIENA, kapt. Mulder. De tjalk vertrok de 16e dezer, onder commando van een loods, van Melfort met een lading graan naar Rotterdam en geraakte kort na het vertrek met vallend water aan de grond, waar het schip bleef zitten en met wassend water vol liep. Van de lading, die geheel nat werd, is een gedeelte geborgen. De opvarenden werden van alle schuld aan het ongeval vrijgesproken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blijkens een mededeling van de resident van Japara heeft een onbekend gebleven bark in de nacht van 17 op 18 september jl. een inlands vaartuig genaamd SRIE SAGIENTAY, overzeild; laatstgenoemd vaartuig dat geladen was met rotan en kadjang, is gezonken. De bemanning bestaande uit zes koppen en een jongetje, afkomstig van Sampit, residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, is te Japara aan de wal gebracht.
De SRIE SAGIENTAY was 2 september jl. van Telaga Poelang vertrokken met bestemming naar Grissee.


Datum: 03 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nexö, 27 september. De Nederlandse tjalk CONCORDIA, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met planken en delen bestemd naar Wilhelmshaven, die hier hedenochtend binnenliep, heeft tijdens stormweder de beide zwaarden en de grote boot verloren. Het schip moet hier repareren voordat het de reis zal kunnen voortzetten.


Datum: 04 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 oktober. Heden is met goed gevolg van de werf der scheepsbouwmeesters Rijkeé & Co te Katendrecht te water gelaten het stoomschip MAASSTROOM in aanbouw voor rekening van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. De afmetingen van het stoomschip, dat bestemd is voor de dienst van Amsterdam op Londen, zijn 228 voet lang, 33 voet breed en 17½ voet diep. Het schip laadt 1300 ton deadweight bij de grootste diepgang, en wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van 1.300 I.P.K, die het schip een 12 mijls vaart zal kunnen geven. De machine wordt vervaardigd aan de fabriek Fijenoord alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau, 28 september. De gaffelschoener WILHELMINE, de 25e dezer van Memel (opm: Klaipeda) vertrokken met lading planken naar Stralsund, werd door hevige west-zuid-westelijke storm uit de koers gedreven en is lek geworden, tengevolge waarvan de gezagvoerder werd genoodzaakt Libau (opm: Liepaja) voor noodhaven binnen te lopen. Het schip kwam met 4 à 5 voet water in het ruim hier binnen om te repareren. De lading zal vermoedelijk moeten gelost worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 oktober. Het stoomschip MAUD CASSEL is, na tijdelijk gerepareerd te zijn, gisteren vertrokken van Nyköping om zonder assistentie via het Kaiser Wilhelm Kanal naar Rotterdam te varen voor definitief herstel. De benodigde reparatiën van het stoomschip worden geschat op 2 à 300.000 kronen.


Datum: 05 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 oktober. De hier binnengelopen Nederlandse tjalk ANNECHIENA AFIENA, kapt. Klugkist, van Hamburg naar Amsterdam bestemd, heeft verstopte pompen en lichte averij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 oktober. De Nederlandse tjalk HENDERIKA, vroeger bevaren door kapt. Berends, heeft tot gezagvoerder kapt. Kramer gekregen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 oktober. Volgens alhier ontvangen bericht is de Nederlandse schoener GEERTRUIDA, kapt. J.A. Mulder (opm: van Pekela), van Stockholm naar Nederland bestemd, in de Oostzee gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 oktober. De Nederlandse schoener GEERTRUIDA, met een lading hout van Gefle naar hier bestemd, is op Öland gestrand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 5 oktober De Nederlandse schoener GEERTRUIDA, kapt. Mulder, groot 171 ton en gebouwd in 1866, is op 1 oktober gestrand op de oostkust van Öland bij Dödevi op reis van Stockholm naar Delfzijl met een lading hout. Het schip is wrak en op 2 oktober afgekeurd.


Datum: 06 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse kof VERTROUWEN, kapt. A. de Groot, van Bo’ness naar Limfjord met kolen, gisteren bij de ingang van de haven van Lemvig gestrand. Er staat 4 voet water in het ruim; schip en lading zijn totaal verloren. De bemanning is door de reddingsboot geland. Het schip is 117 ton groot, gebouwd in 1899 en eigendom van De Groot te Wildervank.


Datum: 08 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 oktober. De hier met verstopte pompen en lek binnengelopen tjalk ANNECHIENA AFIENA is onderzocht en moet de lading lossen. Men is reeds met de overlading in de ijzeren tjalk SIETSKELINA, kapt. Tillema, begonnen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Engelse stoomschip ALBATROSS is voor GBP 5.900 verkocht aan en gerepareerd door Clover, Clayton & Co te Birkenhead. Thans verkocht voor GBP 12.800 (NLG 150.000) aan Jos. de Poorter te Rotterdam. Het schip wordt herdoopt in HERMINA. (opm: zie NRC 101000)


Datum: 09 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Östervig (opm: Østervig, Noorse Oostkust), 5 oktober. De hier gestrande Nederlandse kof VERTROUWEN is in de nacht van 4 op 5 dezer vlot gekomen en om de Noord gedreven. Daar het schip vol water stond is het vermoedelijk gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 oktober. Het barkschip LUCINA, van Hernösand met hout naar Groningen, is, doordien het wegens te grote diepgang slecht stuurde, achter de sleepboot tegen de tweede brug in het Eemskanaal gevaren, waardoor deze aanzienlijke schade bekwam. Het schip, dat weinig beschadigd werd, is heden begonnen een gedeelte van de lading te lossen, ten einde het schip op mindere diepgang te brengen. (opm: de bruggen hadden slechts een dagmaat van 10,30 m; pas in 1965 [!] was die voor het gehele Eemskanaal vergroot tot 16,00 m.)


Datum: 10 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 8 oktober. Het stoomschip ALBATROSS, dat op het eiland Man op strand heeft gezeten en later vlot en te Birkenhead werd binnengebracht, is voor ongeveer GBP 13.000
verkocht aan een Nederlandse rederij. (opm: zie RN 081000)


Datum: 11 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 10 oktober. Aangekomen stoomschip MAUD CASSEL, van Oxelösund.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 oktober. Volgens bericht van de Westkust van Afrika is het stoomschip ANTOINETTE, van de Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap op de Kassai (een zijrivier van de Congo) op de stenen gelopen en niet onbelangrijk beschadigd. De stoomschepen MADELEINE en WILHELMINA vertrokken derwaarts ter assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 oktober. De Nederlandse tjalk JANTIENA, kaptein Van der Linde, van Emden naar Norderney bestemd, is aangevaren door de sleepboot UNTERWESER en om zinken te voorkomen, op strand gesleept. Het tuig ging overboord. (opm: zie NRC 131000)


Datum: 12 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 oktober. Uit Skelleftea wordt geseind, dat het Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapt J.D. Kuiper, aan de grond heeft gezeten. Het is op 9 oktober lek te Kallwicken binnengebracht, gesleept door de loodsboot van Lulea, omdat het noodzakelijk werd geacht, dat de bodem werd onderzocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De Nederlandse bark CONCORDIA (kapitein J.D. Kuiper) heeft gestoten en is op 9 oktober lek aangekomen in Kallviken, gesleept door de loodsboot van Lulea.

Olieverf bark CONCORDIA, kapt. J.D. Kuiper
Coll: Kapiteinshuis, Pekela

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 oktober. De schoener VOORUITGANG, kapt. H.A. Oldenburger, van Rio Grande met huiden hier aangekomen, heeft de top van de grote mast gebroken. Ook zijn de boten stukgeslagen en heeft het andere schade geleden.

Krant:
  KM - Kalmar (Zweden)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse schip GEERTRUIDA, op reis van Stockholm naar Delfzijl, is bij Hoby op Öland gestrand. Het vaartuig werd lek en is waarschijnlijk wrak.


Datum: 13 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 11 oktober. De Nederlandse tjalk JANTIENA, is afgebracht en hier binnengesleept.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip ANTOINETTE, 50 ton groot, van de Nieuwe Afrikaansche Handels Vereeniging te Rotterdam is op 10 oktober op de Kassai op de stenen gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 oktober. De Nederlandse schoener ALBERTINA AMELIA, kapt. De Witt, de 7e september van Hernösand naar Groningen vertrokken en 18 september Elseneur gepasseerd, is heden lek te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse schoenerschip GEERTRUIDA, kapt. Mulder, is op 10 oktober afgekeurd. De deklast en inventaris is geborgen. De geborgen lading hout zal op 30 oktober worden verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is bij de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Mij te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip DE KLERK, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam. De kiel van het schip is gelegd op 22 februari. Het schip wordt voorzien van een triple expansie machine van de Fabriek voor Werktuigen te Amsterdam. De diameters van de cylinders zijn 25, 36 en 60”; de slaglengte is 42“.
Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor een stoomschip voor de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam.
Tewaterlating van het stoomschip DE KLERK op 13 oktober 1900
(collectie M. Lindenborn, Arnhem)


Datum: 14 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 oktober. Het stoomschip ZAANLAND, gebouwd voor rekening der Zuid Amerila Lijn alhier door de scheepsbouwmeesters Russell & Co te Port Glasgow, hield gisteren een welgeslaagde proeftocht. De ZAANLAND, welke gevoerd wordt door kapt. H. Lever, heeft een volle lading steenkolen geladen bestemd voor Buenos Aires en aanvaardde onmiddellijk de reis derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 oktober. Het stalen stoomschip HERMINA, ex ALBATROSS, gebouwd in 1899 en aangekocht door de heer Jos. De Poorter te Rotterdam, heeft heden met gunstig gevolg proeftocht gedaan is is onmiddellijk daarna van Liverpool naar Swansea vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lulea, 9 oktober. De Nederlandse bark CONCORDIA, kapt. Kuiper, is, na stranding te Bjuroklubb, door de stoomloodsboot LULEA vol water op de lading drijvende te Kallviken binnengesleept.
Rederij-cedulle bark CONCORDIA
Coll. Kapiteinshuis, Pekela


Datum: 15 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oskarshamn, 10 oktober. Van de Nederlandse schoener GEERTRUIDA werd de inventaris, de gehele deklast en een deel der lading, benedendeks geborgen en hier geland. Het schip is wrak en afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 oktober. De Nederlandse sleepboot CYCLOP vertrok hedenmiddag van IJmuiden naar Falmouth om het aldaar liggende Nederlandse schoenerschip VOORUITGANG, kapt. Oldenburger, van daar naar Hamburg te slepen.


Datum: 16 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Inagua (opm: benoorden de Windward Passage), 27 september. Het wrak van het gestrande Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM I is onderzocht en wordt aanbevolen om het, zoals het daar op Majaguana eiland (opm: Mayaguana Island, Bahamas) gestrand is, te verkopen. Het zou 12 dezer aldaar worden verkocht.


Datum: 17 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 15 oktober. Het wrak van het stoomschip HARROW, in de Zuiderhaaks, ondervindt bij het opruimen nogal vertraging. Zodra het werk is volbracht, wordt een aanvang gemaakt met de opruiming van een ander wrak, zijnde dat van het stoomschip NIGRE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbuttel, 14 oktober. Het van Rotterdam naar Windau bestemde stoomschip PROPEL is in het Kaiser Wilhelmkanaal (opm: Kielerkanaal) in aanvaring geweest met het stoomschip ARIADNE, van Riga naar Rotterdam. De PROPEL bleef onbeschadigd, terwijl de ARIADNE licht beschadigd werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Het stoomschip ZUID-HOLLAND en de zeelichter SCHEEPVAART II zijn hedenochtend na een zeer stormachtige reis te Newcastle-on-Tyne aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenochtend is bij de werf van de heer Jan Smit Czn te Alblasserdam met goed gevolg te water gelaten het stoomschip KINDERDIJK voor rekening der firma Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum te Rotterdam, bestemd voor de algemene vrachtvaart. Het schip heeft een laadvermogen van 3700 ton en komt onder bevel van kapitein W. Ponsen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nexö, 13 oktober. De Nederlandse tjalk CONCORDIA, de 27e september l.l. hier met schade binnengelopen op reis van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Wilhelmshaven, heeft deze hersteld en zette de 11e dezer de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Het stoomschip ZUID-HOLLAND en de zeelichter SCHEEPVAART II, zijn hedenochtend na een zeer stormachtige reis te Newcastle-on-Tyne aangekomen.


Datum: 18 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is van de werf van de Maatschappij De Maas te water gelopen één van de twee stalen raderveerponten ten dienst van Rijkswaterstaat voor het veer over het Noordzeekanaal te Velzen, tot vervoer van passagiers, stoomtram en wagens. De afmetingen zijn: 37 meter lengte, 9 meter breedte en 4 meter holte. Het wordt gedreven door twee compoundmachines, elk van 200 I.P.K, welke elk afzonderlijk en ook tezamen de twee patentraderen kunnen drijven. De stoom wordt geleverd door twee stalen stoomketels. Daarna is de kiel gelegd voor de tweede pont voor hetzelfde veer.


Datum: 19 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Skelleftea, 12 oktober. Na door duikers te zijn onderzocht is de Nederlandse bark CONCORDIA door de stoomboot INDUSTRIE van Kallviken naar Ochviken gesleept om aldaar te repareren. (opm: De CONCORDIA wordt op 15 aug 1901 tijdens een publieke veiling te Skelleftea voor 6.670 kronen verkocht; zie ook NRC 180801)


Datum: 21 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De alhier gevestigde naamloze vennootschap Hudig & Veder’s Stoomvaart-Maatschappij gaat, krachtens machtiging, door de algemene vergadering van aandeelhouders verleend, tot het uitgeven over van NLG 500.000 vijf % obligaties, tegen de koers van 100 %, met storting tussen 1 en 30 november onder bijbetaling van lopende rente van de eerstgenoemde datum af. Deze obligaties (groot NLG 1.000) maken deel uit van een totale lening van NLG 900.000 aflosbaar binnen 20 jaren, voor welke hypothecair scheepsverband gevestigd is op de eigendommen van de vennootschap, ten name van het Algemeen Administratie- en Trustkantoor alhier, als vertegenwoordiger van de obligatiehouders. De maatschappij, in oktober 1899 opgericht met een aandelenkapitaal van NLG 2 miljoen, waarvan NLG 850.000 geplaatst en vol te storten, vormt een voortzetting van de sedert enige jaren onder dezelfde directie gevoerde rederij en heeft tot doel het exploiteren van stoomschepen in de algemene vaart. In het prospectus, thans voor de uitgifte van de obligaties openbaar gemaakt, wordt verklaard: De gunstige resultaten, welke in het algemeen in deze branche verkregen worden, wettigen ook een goede verwachting van deze onderneming. De maatschappij sluit haar eerste boekjaar 31 december a.s.; volgens mededeling van de directie kan uit de tot dusver verkregen resultaten reeds een zeer goed dividend over het eerste boekjaar verwacht worden. Bij de overgang in een naamloze vennootschap werden de navolgende schepen tot door taxateurs vastgestelde prijzen ingebracht, te weten: de ARUNDO, groot 1.698 ton, voor NLG 189.000; de CELEANO, groot 2.700 ton, voor NLG 300.000, alsmede de THEANO, welke inmiddels met winst is verkocht. Sedert is gecontracteerd voor de bouw van twee nieuwe stoomschepen, de CALLISTO en de THEMISTO, ieder van ongeveer 5.850 ton draagvermogen. De gehele vloot zal na het gereed komen van deze beide stoomschepen een boekwaarde vertegenwoordigen van ongeveer NLG 1.689.000.


Datum: 22 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 oktober. Het te Alblasserdam nieuw gebouwde stoomschip KINDERDIJK vertrok heden uit de Nieuwe Waterweg, gesleept door de sleepboot OCEAAN met bestemming Stockton, om aldaar de gereedstaande machines in te zetten. Het stoomschip wordt gevoerd door kapitein W. Ponsen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 18 oktober. De 22e dezer zullen te Greetsiel verkocht worden 55 last licht beschadigde tarwe, afkomstig van de in Leybucht gestrande Nederlandse tjalk MARGARETHA, kapt. Klein.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Toen het gouvernements stoomschip CHERIBON de 17e dezer op zijn reis tot aflossing van het personeel der kustlichten en vuurtorens van Ondiep-water-eiland naar Mendanau vertrok, passeerde het te 11 uur een zeilschip. Toen de gezagvoerder Krone een uur later waarnam dat het vaartuig tegenbraste, stoomde hij dadelijk terug om te vragen of het ook hulp nodig had. Het bleek het Amerikaanse schip TOM O’SHANTER te zijn, afkomstig van Portland (Main, Verenigde Staten), metende 1.433 registertons en van Hongkong bestemd naar New York. Het schip zat vast op het Bliss-rif op 2½ mijl afstands van de vuurtoren. Na de echtgenote en de twee kinderen van de gezagvoerder J.H. Bellard op de CHERIBON hebben overgebracht, werden trossen op de TOM O’SHANTER overgebracht en twee uren lang beproefd om dit schip af te brengen; echter zonder resultaat; het water begon te vallen en maakte het reddingswerk onmogelijk. Toen de heer Krone de volgende ochtend de arbeid wilde hervatten, stond er reeds twaalf voet water in het achterruim; toen begon men maar de lijfgoederen der equipage te redden en werd deze op de CHERIBON overgenomen met uitzondering van de stuurman en vijf matrozen om het Amerikaanse schip te bewaken. Nadat kapitein Krone zijn aflossingsreis had volbracht, keerde hij vrijdag ten 8 ure naar de TOM O’SHANTER terug, die intussen al haar masten over boord had hangen, zodat het schip, zwaar beschadigd, sterk over bakboord helde; het water sloeg over het achterschip heen. Na van het wrak nog geborgen te hebben wat mogelijk was, werd de rest der equipage ook aan boord van de CHERIBON overgenomen, die gisteren met de droeve tijding hier aankwam.


Datum: 23 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de afgelopen week vonden proeftochten plaats met de zelfladende baggermolen M.O.P. 13 C, gebouwd voor Buenos Aires op de werf van de firma J. & K. Smit te Kinderdijk, lang 67,50 meter, breed 11 meter en hol 5 meter, met een vermogen van 600 I.P.K. Dit is de grootste baggermolen ooit hier te lande gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 september. Het stoomschip MOSSEL, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, dat ten noorden van Celebes op de stenen liep, zal in het bassin van het marine-etablissement te Soerabaja zover worden hersteld, dat het met eigen middelen de reis naar Singapore zal kunnen maken om daar te dokken. De Soerab. Crt. deelt mede dat de diepste deuk in de stalen huid bij het achterschip een halve meter bedraagt en dat ongeveer 48 stalen platen zijn ontzet. De gehele reparatie wordt geraamd ongeveer een ton gouds te zullen kosten, maar assurantie dekt de schade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is van de werf Swan Hunter & Co te Wallsend te water gelaten het stoomschip CALLISTO bestemd voor Hudig & Veder te Rotterdam.


Datum: 24 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 21 oktober. De Nederlandse tjalk JANTINA, hier na aanvaring binnengebracht, zit thans op de helling om te repareren. (opm: nu als JANTINA i.p.v. JANTIENA geschreven)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip KINDERDIJK, dat gesleept wordt, is op 23 oktober te Stockton aangekomen.


Datum: 25 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 22 oktober. Het Noorse barkschip NOACH VI, dat hier ter rede kwam na aan de grond te hebben gezeten, werd door duikers onderzocht, die rapporteren dat de kiel en het wrak schade heeft geleden en dat het schip meer water maakt dan gewoonlijk. (opm: de vroegere Nederlandse bark NOACH VI)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant nummer 250 bevat de staturen van de naamloze vennootschap: Machinefabriek “Kinderdijk”, te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland. Doel: het gieten en bewerken van ijzer, koper en andere metalen; het vervaardigen van stoom- en andere werktuigen, enzovoort, tot voortzetting van de zaken, tot nu toe gedreven door de thans ontbonden vennootschap onder de firma Diepeveen, Lels en Smit. Duur: tot 1 mei 1925. Kapitaal: NLG 300.000, in aandelen van NLG 5.000, alle geplaatst en volgestort. Inbreng: een fabrieksgebouw met verdere getimmerten, erven, strekdam en water, verschillende arbeiderswoningen met erven, tuin en verdere grond; de machinerieën, werktuigen en gereedschappen, voorraad materialen en grondstoffen, lopende contracten, boekvorderingen en alle verdere activiteiten bij de aanvang van de vennootschap behorende tot de thans ontbonden vennootschap, firma Diepenveen, Lels en Smit. Voor de eerste maal benoemd tot directeuren: F.H. Lels en M. Lels jr. De aandeelhouders kiezen uit hun midden een hunner, om de door de directie voorlopig op te maken balans en winst- en verlies-rekening over het lopende boekjaar, zomede de boeken en bescheiden van de vennootschap, na te zien.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is bij de werf te Port Glasgow te water gelaten het stoomschip RIJNLAND in aanbouw voor de Zuid Amerika Lijn te Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Heden is aangekomen te Batavia het stoomschip ALTING.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip INGERID is verkocht naar het buitenland.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare Verkoping te Petten, op woensdag 31 oktober 1900, ’s voormiddags 10 uur, om contant geld, ten verzoeke van kapitein Peterson, van het onlangs bij Petten gestrande driemast Zweedse schoenerschip ALFHILD, van masten, rondhouten, ankers, kettingen, blokken, staand- en lopend touwwerk, trossen, zeilen, kompassen, lantaarns, twee boten en verdere scheepsinventaris.
Voorts: Het koper- en ijzervaste hol of casco van genoemd schip.
Informaties verstrekken mede de heren Vos en Zoon te Amsterdam en burgemeester Eriks te Petten.
Notaris Vrijburg te Schagerbrug.


Datum: 26 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. flottillevaartuifg ASSAHAN zal morgen te Rotterdam in dienst worden gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 24 oktober. De Nederlandse schoener VOORUITGANG, kapt. Oldenburger, van Rio Grande, laatst van Falmouth, die door de sleepboot CYCLOP slechts tot Altona werd gebracht, is hedenochtend hier in de haven gesleept door een der sleepboten van Petersen en Alpers.


Datum: 27 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 25 oktober. Het Nederlandse stoomschip LEERSUM van Rafsö naar Zaandam, is in het Kaiser Wilhelm Kanal bij km. 77 uit het roer en in een sleep gelopen, waarbij het twee zeilschepen zwaar beschadigde, n.l. de ZWEI GEBRÜDER, met zout van Stade naar Kolberg (opm: Kolobzreg), en de PARADIES, met petroleum, van Hamburg naar Flensburg bestemd. De ZWEI GEBRÜDER heeft geheel het voortuig verloren, verscheidene planken gebroken en boven de waterlijn een groot gat bekomen, zodat dit schip ongetwijfeld grondig gerepareerd zal moeten worden, alvorens de reis te kunnen voortzetten. Van de PARADIES, een ijzeren ewer, zijn verscheidene platen ingedrukt en vele vaten petroleum beschadigd. De LEERSUM heeft geen schade bekomen en de reis voortgezet. De beide zeilschepen liggen thans alhier in de haven, wachtende op verdere instructies van assuradeuren.


Datum: 28 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 oktober. De dagmailboot ENGELAND, van Queensbro komend, is, door het breken van de krukas nabij Nieuwesluis, eerst te middernacht aangekomen. Een van hier uitgezonden sleepboot bracht de ENGELAND naar hier.


Datum: 29 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Inagua (opm: benoorden de Windward Passage), 21 oktober. Het wrak van het stoomschip PRINS WILLEM I bracht heden in veiling USD 50 op.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 oktober. Het stoomschip AMSTELLAND, van de Zuid-Amerika Lijn, dat de dienst van de Platarivier op Amsterdam zou openen, kon voor genoemde haven geen voldoende vracht krijgen. Alhoewel zulks voor Rotterdam wel het geval was; gaven de reders er toch de voorkeur aan vracht voor Hull aan te nemen, waarheen de AMSTELLAND de 13e dezer vertrok.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 oktober. Het Nederlandse stoomschip SKANDIA, van Rotterdam naar Oxelösund, is bij het binnenvaren van de haven in aanvaring geweest, doch heeft geen schade geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Caen, 25 oktober. Het Nederlandse stoomschip HERMINA, de 23e dezer alhier van Swansea aangekomen, heeft zwaar stormweer ondervonden. De zee spoelde over dek en het water kwam in de kajuit. Bij het peilen der pompen vond men 10 voet water. (opm: zie RN 081000)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kalmar, 25 oktober. De geborgen lading hout van de gestrande en wrak geworden Nederlandse schoener GEERTRUIDA zal de 30e dezer op de strandingplaats in veiling worden verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 oktober. Een onderzoek wordt ingesteld in hoe ver het pantserschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN nog geschikt is of geschikt is te maken voor de lokale verdediging van Soerabaja.


Datum: 30 oktober 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s agent te Elseneur van heden wordt een certificaat van zeewaardigheid aan het te Elseneur liggend schip NOACH VI geweigerd. Het moet lossen en repareren doch wordt niet afgekeurd. (opm: ex-Nederlands zeilschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het stalen schroefstoomschip CALLISTO, te Wallsend gebouwd door de firma Swan & Hunter voor rekening van de firma Hudig & Veder, dat 23 dezer van stapel liep, is lang 348 voet, breed 45 voet en 3 duim, hol 28 voet en 9 duim en zal ongeveer 5.300 ton deadweight kunnen laden bij een diepgang van 23 voet (opm: de alhier gebruikte uitdrukking is onjuist; bedenk steeds: deadweight minus stores en bunkers is laadvermogen). De machines van het triple expansiesysteem en de ketels worden vervaardigd door de firma Blair & Co te Stockton.


Datum: 31 oktober 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 oktober. Het gisteren van Québec te Liverpool gearriveerde stoomschip AMELAND heeft zwaar weer gehad in de Atlantische Oceaan. Het verloor ruim 50 standaards van de deklast en heeft zware schade aan de verschansing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 27 oktober. Het stoomschip BATAVIER I, van Rotterdam naar Londen en de barge LORD CHURCHILL, van Londen naar Antwerpen, met lasplaten, zijn ten 6 uur 45 minuten hedenavond in het benedengedeelte van Gravesend Reach met elkander in aanvaring geweest, waardoor de barge is gezonken, doch de bemanning werd gered. Het stoomschip zette de reis voort naar de Custom House kade, ogenschijnlijk onbeschadigd.

Krant:
  JB - Javabode

De Singapore Free Press meldt dat het Nederlands-Indisch stoomschip SRI PAGETTAN (opm: naam is SRI PEGATTAN), te huis behorende te Bandjermasin, door een Chinese firma te Singapore is gekocht voor een firma te Manilla en voor de kustvaart in de Filippijnen zal worden gebezigd. In de de twee laatste jaren zijn reeds 10 stoomschepen door Manillase firma’s te Singapore aangekocht.


Datum: 01 november 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Het te Reval (opm: Tallinn) binnengebrachte Nederlandse schip KOOPHANDEL is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomloodsvaartuig INSPECTEUR GENERAAL TWENT, de eersteling voor de stoomloodsdienst, op de fabriek van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord in aanbouw, heeft een waterverplaatsing van 440 ton, een grootste lengte van 41,75 meter, een grootste breedte van 7,30 meter en een grootste diepgang van 3,80 meter. Op de proeftocht op de gemeten mijl nabij Hellevoetsluis behield het schip een vaart van 11,2 mijl gedurende 4 uur, waarbij 513 I.P.K. door de machine ontwikkeld werden. Het zal voorlopig worden ingezet voor de loodsdienst bij stormweder vóór de Nieuwe Waterweg.


Datum: 02 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Koninklijke Maatschappij De Schelde, scheepsbouw en werktuigenfabriek te Vlissingen. Men schrijft ons:
Toen in 1872 door wijlen Zijne Majesteit de koning Willem III de havenwerken te Vlissingen werden geopend, gaf Zijne Majesteit de wens te kennen, dat de oude en verlaten marinewerf weer in werking zou worden gebracht en belastte hij wijlen dr. B.J. Tideman om iemand te vinden, die bereid zou zijn om onder zekere voorwaarden een inrichting voor scheepsbouw en werktuigen op te richten, ten einde meer welvaart te brengen in de gemeente Vlissingen. De heer Arie Smit, destijds scheepsbouwmeester te Slikkerveer, daartoe aangezocht, verklaarde zich tegenover Zijne Majesteit bereid dit op zich (te) nemen. Na enige jaren onderhandelen met Zijne Majesteit de Koning en de toenmalige regering, kwam het erfpachtcontract tot stand, dat bij de wet van 8 september 1875 werd bekrachtigd, terwijl 8 oktober d.a.v. de statuten voor de oprichting van de maatschappij De Schelde (welke later de titel van Koninklijke verkreeg) werden getekend en op 28 oktober 1875 bij Koninklijk besluit goedgekeurd. De datum van aanvang van de maatschappij was alzo 1 november 1875, zodat het heden 25 jaar geleden is, dat met de werkzaamheden een begin werd gemaakt. Slechts met 18 werklieden aangevangen, werd deze inrichting steeds meer en meer uitgebreid, waardoor thans tussen 1.300 en 1.400 man daar werk vinden. Een aantal oorlogsschepen en mailsteamers, zo voor de Rotterdamsche Lloyd als voor de Stoomvaartmaatschappij Nederland werden met succes en in concurrentie met het buitenland te Vlissingen gebouwd, waaronder ook het grootste stoomschip, dat ooit in Nederland werd vervaardigd. Het zou ons te ver voeren een staat te geven van de belangrijke werken te Vlissingen uitgevoerd, doch de naam van de Koninklijke Maatschappij De Schelde is voldoende bekend om de stichter van die maatschappij, de heer Arie Smit, te mogen gelukwensen met het 25-jarige bestaan van de maatschappij, die aan zijn initiatief haar oprichting te danken heeft. Hoewel besloten is het 25 jarig bestaan niet feestelijk te herdenken, hebben de directeur, ingenieurs, hoofdambtenaren en bazen gemeend deze dag niet te mogen laten voorbijgaan zonder een woord van warme hulde te brengen aan de stichter en president-commissaris van de maatschappij, de heer Arie Smit en hebben zij hem heden met een begeleidend vleiend schrijven toegezonden een herinneringsmedaille in goud, zilver en brons, voorstellende aan de ene zijde zijn portret met randschrift: “Arie Smit, stichter der Koninklijke Maatschappij De Schelde” en aan de andere zijde: “Hulde bij het 25 jarig bestaan van de Maatschappij 1875-1900 van de directeur, ingenieurs, ambtenaren en bazen.” De namen van hen die van de aanvang af tot heden nog aan de Maatschappij zijn verbonden, luiden: Jos. Van Raalte, directeur; W.H. Martin, hoofdingenieur, J. Janszen, chef-scheepsbouwkundige; L. Leeuwenburg, baas van de scheepsbouw; B. Leeuwenburg, onderbaas van de scheepsbouw; D. van Hoepen, werkman; W. Rozenberg, conciërge. Moge deze Koninklijke stichting nog lange jaren in bloei toenemen in het belang van de Nederlandse industrie, van een groot aantal werklieden en van de gemeente Vlissingen. Van het voornemen van de ambtenaren en bazen om op 1 dezer de directeur een ovatie te brengen, is op zijn uitdrukkelijk verlangen afgezien.


Datum: 06 november 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 4 november. De Nederlandse oorlogschepen ZEEHOND en DOLPHIJN zullen morgen van Nieuwediep vertrekken om de vermiste Nederlandse stoomtrawler DOLPHIJN van de firma Doggersbank alhier op te sporen.

Krant:
  JB - Javabode

Omtrent de voor de Indische dienst bestemde torpedoboten 1e klasse HYDRA en SCYLLA wist de Scientific American het volgende mede te delen:
Beide vaartuigen hebben een lengte van 130 voeten en een waterverplaatsing van 90 tonnen. De machines hebben een vermogen van 120 paardekrachten, die bij de proeftocht aan de schepen een minimumsnelheid van 24,37 knopen verleenden gedurende een tocht van 3 uren met een druk van 160 ponden, waardoor omstreeks 400 omwentelingen in de minuut aan de schroeven werden medegedeeld. Iets nieuws is bij deze vaartuigen de automatische wijze van smering der machines, waardoor het personeel zich daarover niet ongerust behoeft te maken en een vermindering in het machinekamer-personeel kan worden gebracht. Beide schepen zijn bovendien voorzien van een Holden’s toestel voor het gebruik van petroleum-residu, dat ook op de Great Eastern Railway gebruikt wordt. De toestellen moeten bij de proeftocht uitstekend hebben voldaan.
Het is te hopen, dat wij met deze vaartuigjes gelukkiger zijn dan de Duitse regering met de door de firma Thorneycroft te Londen gebouwde torpedoboot S.10, die dit jaar voor de manoeuvres moest uitvallen, daar de machines en alle delen van het vaartuig, eerst onlangs algeleverd, rammelden en geheel moesten worden nagezien.


Datum: 07 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Burg auf Föhr, 3 november. De hier binnengelopen Nederlandse tjalk EMMANUEL, met een lading rogge van Rostock naar Bremen, heeft de lading gelost en is op de helling gezet om te repareren. De lading is, met uitzondering van 70 centenaars, onbeschadigd gebleven. De tjalk zal niet voor het einde van de volgende week de reis kunnen voortzetten


Datum: 09 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Het stoomschip MAASSTROOM is heden vertrokken van hier naar Amsterdam op proeftocht en na aankomst te Amsterdam overgedragen aan de rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De heer Bos, aannemer te Den Helder, zal een aanvang maken met de wegruiming van de NIGRE, een stoomschip, dat jaren geleden nabij Huisduinen strandde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 november. Gisteren werd met goed gevolg te water gelaten van de werf der scheepsbouwmeesters Wm. Gray & Co, te West Hartlepool het voor rekening der Vrachtvaart Maatschappij Bothnia alhier nieuw gebouwde stoomschip GAMMA. Het schip is 285 voet lang, 40 voet breed en 19¼ voet diep. Het stoomschip heeft een laadvermogen van circa 3.500 ton en is bestemd voor de hout en algemene vrachtvaart. Het is voorzien van machines van het triple expansiesysteem, van 20, 31½ en 53 duim bij een slaglengte van 36 duim.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Engelse stoomschip TYNEMOUTH, gebouwd in 1891 aan de Tyne en groot 839 brt en 530 nrt, toebehorende aan de firma L.S. Caw & Co te Newcastle is voor GBP 11.000 verkocht aan W.H. Berghuys te Amsterdam en zal worden herdoopt in WILLY. Het schip heeft een deadweight van 1.275 ton op een diepgang van 14 voet 9 duim. Het schip heeft een triple expansie stoommachine. De diameters van de cylinders zijn 17, 28 en 46“; slaglengte is 30”.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nevin (opm: Wales), 7 november. De schoener MARGARETHA ELISABETH is te Portlaen gestrand. De equipage is door middel van het vuurpijltoestel gered.


Datum: 10 november 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 november. Fairplay deelt mede, dat het stoomschip INGERID van de Firma Burger & Zoon te Rotterdam, groot 693 BRT, gebouwd in 1882, door bemiddeling van de firma Lachlan & Co is verkocht voor GBP 10.000 aan de heer Hjalmar Thesen uit Kaapstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 13 oktober. Het stoomschip MOSSEL is hier nu in het dok om te repareren na bij Celebes op het strand te hebben gezeten. Het kolsem (opm: zaathout, verticale kielplaat) is gebroken, de wrangen en spanten onder de machinekamer zijn zwaar beschadigd en 40 platen zijn verbogen. De kosten der reparatie worden op GBP 6.000 – 8.000 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bremen, 8 november. Een nieuwe sleepkaan, groot 600 ton, bij de firma Gebr. Bodewes voor rekening der Norddeutscher Lloyd gebouwd, is heden hier gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip VONDEL, van Liverpool naar Adelaide, te Falmouth binnengesleept met verlies van zeilen en voor- en grote steng met al het daaraan verbonden tuig. Het fregatschip, kapt. Catlender, heeft de schade opgelopen tijdens de hevige storm van 6 dezer op 49º NB 09º WL. Het werd op 140 mijl van Lizard op sleeptouw genomen door het stoomschip ISLE OF GEORGIA.


Datum: 11 november 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip MAASSTROOM is heden vertrokken van Amsterdam naar Londen voor de eerste reis.


Datum: 12 november 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het Nederlandse stoomschip KINDERDIJK is heden na proeftocht vertrokken van Stockton naar Cardiff.


Datum: 13 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 november. Het stoomschip ALIDE, van Nieuwediep via het Noord-Hollandsch Kanaal alhier aangekomen, heeft bij Koedijk aan de grond gezeten, doch werd weder vlot gebracht en verder gesleept. Later is het tegen de Buikslotersluis aangevaren, die beschadigd werd. Na een halve dag wachtens, in welke tijd de schade werd opgenomen, zette het de reis naar hier voort. Het schip staat thans in het Koninginnedok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 november. Het stoomschip TYNEMOUTH, hier de 11e dezer aangekomen van Sunderland, werd aangekocht door de firma W.H. Berghuijs alhier en zal varen onder de naam WILLY.


Datum: 14 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 november. Op het Nederlandse fregat VONDEL, te Falmouth binnengesleept met schade, is beslag gelegd door de reders van het stoomschip ISLE OF GEORGIA, dat het op sleeptouw heeft gehad.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Rotterdam aangekomen van Cardiff de Noorse bark EINAR AMBARSKJELVER gesleept door de Nederlandse sleepboot LAUWERZEE en bestemd naar Bolnes voor sloop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden en gisteren heeft het stoomschip VAN RIEMSDIJK gebouwd door de Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam voor de Koninklijke Paketvaart Mij met succes proef gestoomd op de Noordzee. De snelheid bedroeg ruim 12 mijl, ruim een halve mijl boven de gecontracteerde snelheid. Het schip is thans terug te IJmuiden. (opm: aankomst 14 november te IJmuiden van Nieuwediep op proeftocht)


Datum: 15 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 november. Het bij de firma Blohm & Voss gebouwde dubbelschroef stoomschip POTSDAM van de Holland Amerika Lijn heeft, na bij genoemde firma enige belangrijke veranderingen te hebben ondergaan, hedenochtend te 7.45 uur de haven van Hamburg verlaten om naar Bremerhaven te stomen, teneinde aldaar op de rede de kompassen te regelen, waarna het op de reis naar Rotterdam de proeftocht zal doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 14 november. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip SENIOR, kapt. Visser, heden te Antofagasta (Zuidwestkust van Amerika) gearriveerd.


Datum: 17 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Papenburg, 15 november. Het stoomschip BESTEVAER, van Trangsund herwaarts bestemd, heeft bij Weener aan het rivierpaalwerk schade toegebracht, die op 6.000 mark wordt begroot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bridlington, 15 november. De Engelse schoener JANTJE (opm: ex Ned. JANTJE, Jacob Kramer, b.j. 1894), beladen met graniet, is bij Barmston door het breken van het stuurtoestel gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier werd aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip van circa 1.000 ton, te leveren augustus/september 1901.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Quarantaine op de Waterweg.
Aan de werf van de Maatschappij de Maas alhier ligt sedert enige dagen het voltooide schip voor de Rijks-ontsmettingsdienst gereed. Hr. Ms. korvet ALKMAAR is daarvoor ingericht. Nadat deze bodem naar wij menen het laatst officieel in functie was geweest toen hij de vlag vertoonde bij de opening van het Keizer Wilhelmkanaal, is hij voor de dienst afgekeurd. Het grote vaartuig heeft in zijn tegenwoordige bestemming dit voor, dat het ruimte biedt om patiënten, verdachten en personeel desnoods enige dagen en nachten te logeren. Maar door zijn enorm solide en ingewikkelde bouw kon het in de korte beschikbare tijd toch niet zó beknopt en doelmatig worden ingericht als het gemeentelijke ontsmettingsschip MAASNYMPH II. Zo is er op dek wel veel weggebroken wat niet gebruikt behoeft te worden, maar om daar geheel tabula rasa te maken, was vrijwel onmogelijk. De machine is er uit genomen, en boven zijn ter afscheiding schotten geplaatst.
De toegang tot het schip van de langszij gekomen besmette schepen af, is midscheeps aan stuurboord, door de verschansingspoort. En voor de gevallen, dat besmette schepen niet langszij kunnen komen, wordt de bemanning met de goederen in sloepen aan boord gebracht; dan komen zij langs een hangtrap aan boord. Zo komt men in een door schotten afgesloten ruimte op het achterdek. Daarop staat een hut, met twee kooien, enz. voor verpleging van patiënten ingericht. Verder is er de toegang tot het daarondergelegen kuildek, en een luik waardoor de besmette goederen naar beneden worden gelaten om in de ontsmettingsoven te komen. Op het kuildek zijn vier zeer kleine ontkleedkamers, die echter niet in directe verbinding staan met het vertrek, waar de douches zijn. De “verdachten” zullen zich dus in een badmantel daarheen moeten begeven. In één ruimte zijn vier douches aangebracht, door gordijnen verdeeld in zeer kleine afdelingen. Recht door dit douchevertrek heen moet men naar de oude longroom; eveneens moet men door dit vertrek heen naar het kamertje, waar nog een badkuip staat. De “verdachten” baden zich daar; het water wordt bewaard in twee bakken (warm en koud) boven de brug. Na het baden komen zij, weer in badmantels, in de oude longroom, waarop de vier aankleedkamertjes uitkomen. En in die longroom krijgen de “verdachten” nieuwe kleren, of hun eigen kleren terug, die uit de ontsmettingsoven komen. Daarachter volgt de voormalige hut van de commandant, waar de mensen bij slecht weer kunnen verblijven; de oude commandantshut is bestemd voor de dokter om te logeren. De vroegere keuken wordt ingericht als medicijnkast. Bij goed weer gaan de ontsmette personen echter naar boven, naar het overdekte achterdek.
Het voorschip is voor de bemanning en voor de ontsmettingsbrigade ingericht. Daar zijn de kombuis, een ruime kajuit, en een aantal hutten. De machinekamer vormt de ontsmettingsruimte. Daar staat de ontsmettingsoven, waar kleren en beddengoed ingaan; zij komen er in de tunnel, dat is dus in het ontsmette deel van het schip, uit, en met een wagentje op rails wordt het ontsmette goed achteruit gebracht, vanwaar het naar boven gaat. Deze tunnel moet steeds met olielampen verlicht worden. In de voormalige machinekamer staan voorts kuipen, om enkele stukken met sublimaat te ontsmetten, en in bakken wordt het gebruikte badwater gedesinfecteerd, om daarna in de rivier te worden gepompt.
De ALKMAAR is thans geheel gereed. Het begin van de volgende week vertrekt zij, de Waterweg af, waar zij aan de linkeroever voorlopig ligplaats zal vinden, bij het eiland Rosenburg, aan de dukdalven, die bestemd zijn voor grote schepen die bij laag tij de Waterweg niet kunnen opkomen. Thans is er voor de quarantaine een ziekenbarak met ontsmettingsoven te Hoek van Holland. Deze barak, voor tal van jaren gemaakt, voldoet echter niet meer aan de eisen. Bovendien is een groot bezwaar dat alle lijders aan besmettelijke ziekte en de besmette goederen door de bebouwde kom van het dorp daarheen moeten worden gevoerd.
Deze inrichting zal, zoals men weet, worden verplaatst en uitgebreid. Daarvoor is aangewezen een strook Rijngrond, gelegen onder de gemeente Naaldwijk, aan de rivier het Scheur, beneden het Amersgat. Dit terrein ligt op voldoende hoogte en in de nabijheid van de spoorlijn Maassluis-Hoek van Holland. Het daarvoor liggende riviergedeelte is geschikt als ligplaats voor schepen in observatie, en het Amersgat vormt daarbij een natuurlijke haven en aanlegplaats voor sloepen. Op de staatsbegroting is NLG 64.000,- uitgetrokken voor de vestiging van een oeconomie- en ontsmettingsgebouw, ziekenhuis en lijkenhuis, sectiekamer en laboratorium op dit terrein, en voor de verdere nodige werken. Zodra deze post zal zijn goedgekeurd, kan dit werk worden aanbesteed. Het is te hopen, dat het dan eindelijk met bekwame spoed zal worden uitgevoerd. Bij dit terrein zal de ALKMAAR vast gestationeerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 15 november. Het stoomschip TYNEMOUTH, groot 839 ton, gebouwd van staal in 1891 en een dood gewicht kunnende laden van 1.275 ton op een diepgang van 14 voet 9 duim, is voor GBP 11.000,- verkocht aan W.A. Berghuijs te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 13 november. De Nederlandse schoener DOLFIJN, kapt. R.R. Speelman, van Zwijndrecht naar Odense, is gister alhier binnengelopen om geneeskundige hulp voor de kapitein. Het schip heeft dezelfde dag de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 november. Het stoomschip IJSTROOM, van Londen naar Amsterdam, heeft op de Thames op het wrak van een gezonken dredger (opm: baggervaartuig) gestoten.


Datum: 18 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington, 16 november. De Engelse schoener JANTJE, met graniet beladen, die bij Barmston op strand geraakte, is vlot en hier in de haven gekomen. Het heeft geen schade geleden. (opm: ex-Nederlandse tweemast-schoener JANTJE, eigendom van Jacob Kramer, gebouwd in 1894)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ventnor, 15 november. Het Nederlandse stoomschip KINDERDIJK, van Stockton naar Cardiff in ballast, dreef tot binnen een mijl van de kust, met anker gereed om te vallen. Het schip was onbestuurbaar. Het kwam weder onder bestuur en zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 17 november. Volgens bij de reder ontvangen bericht vertrok het barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. Van der Laag, heden van Kingston (Australië) naar het Kanaal voor orders.


Datum: 19 november 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 18 november. Het Nederlandse stoomschip ZUID HOLLAND, alhier aangekomen van Newcastle, is op de Schelde in aanvaring gekomen met het Spaanse stoomschip ALGORTA.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 november. Gisteren ontving de hoofdagent der Koninklijke Paketvaart Maatschappij het volgend telegram van Makassar:
De VAN OUTHOORN is in de nacht van de 15e dezer vastgelopen ten zuiden van het eiland Saleier (opm: Selayar) nabij Mamelika, westelijk van Poelassie. Er bestaat geen gevaar voor passagiers en bemanning. Het schip is tot de machinekamer geboeid, waar het een weinig lekt. Verdere bijzonderheden ontbreken.
De JAPARA is gisterenmiddag van Makassar en de VAN RIEBEECK hedenochtend van Batavia met reddingsmaterialen naar de plaats der stranding vertrokken ter verlening van assistentie. De VAN OUTHOORN was op haar terugreis van dienst 10.


Datum: 20 november 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip VAN RIEMSDIJK is heden vertrokken van IJmuiden naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Rotterdamsche Lloyd heeft aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen de bouw opgedragen van een dubbelschroef stoomschip van het type SINDORO, voor de maildienst op Java, af te leveren op 1 februari 1902.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 november. Het stoomschip IJSTROOM zit thans in het droogdok om de bekomen schade te repareren. Verscheidene platen van de bodem zijn gedeukt en een blad van de schroef is beschadigd. Voor de reparatiën zullen ongeveer 10 dagen nodig zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 november. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Kaapstad is het Nederlandse schip ADRIANA, van Barry naar Samarang, met verhitte lading en verlies van de voorbramsteng aldaar binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 november. Het Nederlandse stoomschip DURWARD, van Leith naar Antwerpen bestemd, is nabij Bath aan de grond gevaren, doch met assistentie van twee sleepboten vlot gekomen en ogenschijnlijk onbeschadigd opgestoomd naar Antwerpen.


Datum: 21 november 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Papenburg, 19 november. Het stoomschip BESTEVAER, waarop beslag gelegd werd, is na borgstelling van 5000 Mark hiervan ontheven. (opm: zie NRC 171100)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 20 november. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de zaak tegen A.R. Nijboer, gewezen gezagvoerder van het stoomschip PRINS WILLEM I van de Koninklijke West Indische Maildienst, welk schip op j.l. 23 juli stootte op het oostelijk rif van het eiland Mariguana (opm: Mayaguana Island, Bahamas) en door de bemanning, na de lading geborgen te hebben, op 26 juli daarop is verlaten. De raad, gehoord de getuigen en gelezen de scheepsjournalen, was van oordeel dat het ongeluk weliswaar niet aan nalatigheid was te wijten, doch nam aan, dat de handelingen van de gezagvoerder van minder goede zeemanschap getuigden door enkel op sterobservaties een koers te houden die niet steeds werd gevolgd en schorste hem voor de tijd van zes weken in zijn betrekking en veroordeelde hem in de kosten zijnde NLG 23,05.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 november. Naar wij vernemen, verwacht de Oost-Indische Handelscompagnie eerstdaags het door haar aangekochte zeilschip HENRIETTA HAASMANN, dat de 10e augustus uit Engeland herwaarts vertrok en dienen moet voor de overvoer van producten voor rekening dier maatschappij naar Europa en elders.


Datum: 22 november 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen te Nieuwe Waterweg van Londen de Engelse sleepboot AID gesleept door de sleepboot LAUWERZEE en bestemd naar Bolnes voor sloop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 november. De Nederlandse tjalk COSMOPOLIET, met een lading cement van Schwarzenhütten, werd hier in de haven aangevaren door de Hamburger lichter TERTIA, en leed schade aan de boeg. Het vaartuig zal onderzocht worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 22 november. De nabij Poelassi vastgeraakte VAN OUTHOORN van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is hier heden aangekomen zonder belangrijke schade te hebben belopen. Nadat de gehele lading over boord was geworpen, slaagde de JAPARA er in het lege schip van het rif af te trekken. De passagiers en de gouvernements-paarden, die zich aan boord van de VAN OUTHOORN bevonden, zijn zo-even door de JAPARA hier aangebracht.


Datum: 23 november 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is aangekomen in de Nieuwe Waterweg van Liverpool de Engelse sleepboot CHALLENGER, bestemd naar Bolnes voor sloop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 22 november. Bij Callantsoog is een onbekend stoomschip gestrand. Sleepboten en vletterlieden zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 november. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA is hedenavond vertrokken van Samarang naar Adelaide.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 november. Het Nederlandse stoomschip LEONORA arriveerde gisteren van Swansea te Philadelphia.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomloodsvaartuig INSPECTEUR GENERAAL TWENT is heden opgeleverd.


Datum: 24 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 november. Het bij Callantsoog gestrande stoomschip is de Duitse OLDENBURG, met stukgoederen van Lissabon naar Bremen. Het zit vol water, de bemanning is te Callantsoog geland. Sleepboten hebben vruchteloos getracht het stoomschip, dat op de buitenbank zit, af te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 november. De op de rede ten anker liggende Nederlandse schoener VOORUITGANG, in ballast naar Leith bestemd, werd gisterenmiddag aangevaren door de lichter BÖRSENHALLE en bekwam daardoor schade aan twee platen. Na gehouden onderzoek werd de VOORUITGANG door een sleepboot in de haven gesleept om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 november. Hedennamiddag ongeveer 1 uur heeft op de rivier voor deze gemeente, beneden de spoorwegbrug een ernstige aanvaring gehad tussen het Nederlandse stoomschip HEEMSE, bestemd naar Newcastle en het ijzeren aakschip JOHANNA WILHELMINA, schipper B. de Wit, geladen met 2.000 zakken suiker, van Bergen op Zoom naar Amsterdam. De aak werd aan het achterschip, stuurboordzijde, geraakt en zonk ogenblikkelijk. Met veel moeite redde de schipper zijn vrouw, 4 kinderen en de knecht in een roeiboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de N.V. Scheepswerf v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam is de aanbouw van een stoomschip opgedragen, groot ongeveer 5.000 ton, hetwelk gebouwd zal worden voor rekening der Stoomvaart Maatschappij Leonora, directeur Jos. de Poorter. Dit stoomschip zal de naam van LAURA dragen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden, 24 november, is van Rotterdam naar Java vertrokken het flottieljevaartuig ASSAHAN, bestemd voor de Indische Marine.


Datum: 25 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 november. Volgens bij de directie der Koninklijke Paketvaart Maatschappij alhier ontvangen telegram zal de reparatie van het stoomschip VAN OUTHOORN ongeveer drie weken duren.


Datum: 26 november 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 november. Het Nederlandse schip PAX, kapt. Reimers, waarop reeds herverzekering werd gesloten, is behouden van Yokohama te Astoria aangekomen.


Datum: 27 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 november, Het aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland nieuw gebouwde stalen mail schroefstoomschip KONING WILLEM III, arriveerde hedennamiddag (opm: 25 november) kwart voor vieren van Vlissingen te IJmuiden na een zeer goed geslaagde proeftocht. Het schip stoomt morgen vroegtijdig naar Amsterdam op. Het schip is gebouwd volgens de hoogte klasse van Lloyd’s en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, en heeft de volgende afmetingen: grootste lengte 404 voet, wijdte 45 voet 6 duim, holte 29 voet 9 duim en diepgang 23 voet bij een waterverplaatsing van 8100 ton. Het is voorzien van een quadruple expansiemachine, in staat om 4.000 I.P.K. te ontwikkelen en het schip een snelheid van 14 knoop te geven. Het lossen en laden geschiedt geheel hydraulisch. Het schip is getuigd als tweemastschoener met langsscheepse zeilen. De reddingboten zijn alle van staal.
Amsterdam, 26 november. De KONING WILLEM III, hier hedenmorgen aangekomen, is terstond in het dok gegaan. Het schip zal 8 december zijn eerste reis naar Indië ondernemen onder commando van de gezagvoerder D.J. Duinker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 november. Het stoomschip OLDENBURG is zwaarbeschadigd door sleepboten vlot en hier binnengebracht. Het water stroomt het achterschip binnen. (opm: na lossing van Nieuwediep naar Amsterdam gesleept om te repareren.)


Datum: 28 november 1900


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 28 november. Hr.Ms. torpedoboten SCYLLA, commandant Smit, en HYDRA, commandant De Booy, zijn heden van Nieuwediep alhier gearriveerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip WILLY (opm: ex TYNEMOUTH) is heden (opm: 28 november) vertrokken van Amsterdam naar Gent. (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag, zie NRC 171100)


Datum: 29 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 20 november. Het Seeamt alhier deed heden uitspraak in zake de aanvaring op 25 oktober jl. in het Kaiser Wilhelm Kanaal, van het stoomschip LEERSUM met een, door de sleepboot BRAVO gesleept wordende sleep, waarbij twee vaartuigen werden getroffen, waarvan een schoener voor 5.000 mark schade verkreeg. Het Seeamt schrijft het ongeval daaraan toe, dat de LEERSUM, om meer ruimte te geven, te na aan de noordkant kwam en de grond raakte, waardoor het schip naar de sleep oversloeg.


Datum: 30 november 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomhopper MOP 13C is op 29 november 1900 uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Buenos Aires. (opm: zie NRC 231000)


Datum: 04 december 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Gisteren heeft het stoomschip RIJNLAND met succes proef gestoomd en is heden vertrokken van Greenock naar Buenos Aires.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Amsterdam meldde men:
De Raad van Tucht op de Koopvaardij zette het onderzoek voort inzage het vergaan van het stoomschip PRINS WILLEM I van de Koninklijke West-Indische Maildienst, op een rif van het eiland Mariquana (Bahama-eilanden) (opm: Mayaguana) in de nacht van 24 op 25 juni 1900. Gehoord werd thans de gezagvoerder, kapt. A.R. Nijboer. De kapitein erkende niet de gewone route van New York naar Kaap Haïti genomen te hebben, maar een andere, die 31 mijlen korter was en die hij reeds meermalen was gevolgd, de Caicos-passage.
Een der raadsleden maakte de opmerking, dat de zeilaanwijzingen bepaald verbieden de Caicos-passage, waar veel stroom loopt, des nachts te nemen. De kapitein zeide, dat men volgens zijn berekening door de passage overdag zou gevaren hebben, maar dat het bestek gefaald heeft. Van 7 uur 30 min. ’s avonds tot 4 uur ’s nachts moeten de observaties misleidend geweest zijn. Het schip moet van 21 tot 23 juni 40 mijlen door de stroom verzet zijn. Daardoor kwam men niet overdag maar ’s nachts in de Caicos-passage. De fout der waarnemingen schrijft de kapitein toe aan de atmosfeer.
Op navraag van een der raadslieden deelde de kapitein mede, dat geen vaste route was voorgeschreven en dat hij de bekorting der reis dus uit eigen beweging had ondernomen.
De Raad zal 19 november in deze zaak uitspraak doen (opm: zie PGC 211100)


Datum: 05 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip RIJNLAND, gebouwd voor rekening der Zuid-Amerika Lijn te Amsterdam door de scheepsbouwmeesters Russell & Co te Port Glasgow, werd gisteren na een welgeslaagde proeftocht door de maatschappij aanvaard. Het stoomschip vertrok daarna met een volle lading steenkolen naar Buenos Aires, alwaar het voor Amsterdam zal laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 3 december. Het afstomende Engelse stoomschip ALBATROS is de 1e dezer des namiddags bij Ratcliff Cross in aanvaring geweest met het stoomschip BATAVIER I, dat daardoor lichte schade bekwam aan de boeg. Ook geraakten door deze aanvaring twee barges op drift, waarvan één lichte schade bekwam in de midscheeps.


Datum: 06 december 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 december. Uit Amsterdam wordt bericht, dat de Nederlandse brik ALBION, kapitein G.H. Eefting, met cokes van West-Hartlepool naar Riga, gisteren wegens slecht weer te Nieuwe Diep is binnengelopen. De zaling is ontzet en het grootwant is losgewerkt.


Datum: 08 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 7 december. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Van der Meer, gisteren van Newcastle-on-Tyne te Banjoewangie aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Willemstad (Curaçao), 5 december. De Dominicaanse schoener INDIA is te Bonaire totaal verongelukt, doch de opvarenden zijn gered. Een deel van de lading kan waarschijnlijk worden geborgen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is het stoomschip KONING WILLEM III vertrokken van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 december Heden is bij Noake’s Wharf op de Theems het Nederlandse stoomschip ANGLIA uitgaande naar Rotterdam in aanvaring gekomen met de dumpbarge MARIA (schipper E.W. Taylor). De barge is gezonken en de twee opvarenden zijn heden alhier door de ANGLIA geland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 december. Het heden alhier van Amsterdam aangekomen stoomschip IJSTROOM heeft bij Greenwich de zeilbarge LOUISA AND GEORGE in de grond gevaren.

Krant:
  JB - Javabode

De Ingenieur bevatte een artikel over onze nieuwe kruisers, de NOORD-BRABANT, de GELDERLAND en de UTRECHT, respectievelijk gebouwd te Vlissingen, Rotterdam (Fijenoord) en Amsterdam. Het zijn drie zusterschepen van de HOLLAND, ZEELAND en FRIESLAND, al wijken zij in onderdelen af van haar andere zusters, o.a. in de ketels. Op deze schepen zijn toegepast de Yarrow-ketels. Het lokte bedenkingen uit, toen hiertoe werd besloten, maar het is, nu de ketels reeds enige jaren in gebruik zijn, duidelijk gebleken, dat de adviseurs der regering blijk hebben gegeven van een juist inzicht. Niet alleen vernam de Ingenieur nooit iets van enigszins aanzienlijke reparatie of van een groot aantal pijpjes dat vernieuwd moest worden, maar het vertrouwen in deze ketels is zo groot bij onze marine-autoriteiten, dat men bij de nader (opm: eerder) gebouwde kruisers de cylindrische vlampijpketels ook vervangen zal door Yarrow-waterpijpketels. Ook in dit opzicht, zegt de Ingenieur, zijn onze schepen, evenals in vele andere opzichten, de buitenlandse voor, zelfs de zo hoog geroemde Engelse. Dit mag, merkt de Middelburgsche Courant aan, hierop de aandacht vestigende, wel eens gereleveerd worden in een technisch blad, waar zelfs in marinekringen dikwijls gedacht wordt, dat wat bouw en constructie betreft, onze oorlogsschepen steeds als het hinkend paard achteraan komen.


Datum: 09 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar destijds door ons is medegedeeld, is in juni 1899 alhier onder de naam Stoomvaart-Maatschappij Noorwegen een naamloze vennootschap opgericht, met een aandelenkapitaal van 8 ton, voor het voortzetten van de reeds sedert 1858 onder de directie der firma D. Burger & Zoon gevoerde rederij. De algemene vergadering van aandeelhouders van deze Maatschappij, op 1 oktober jl. gehouden, heeft besloten tot het uitgeven van 100 aandelen van NLG 1.000,- (welke alle reeds geplaatst zijn, zodat van het kapitaal thans 5 ton geplaatst en volgestort is); en tevens tot het aangaan van een obligatielening van NLG 500.000,-, waarvan voorlopig slechts NLG 200.000,- uit te geven. Tot deze emissie wordt thans overgegaan.
De lening heeft hypothecair scheepsverband op de 3 stoomschepen der Maatschappij, ten name van het Algemeen Administratie- en Trustkantoor, alhier. Die 3 stoomschepen zijn; de OLAF KYRRE en de LERFOS, en een nieuw, nog in aanbouw zijnd stoomschip, groot ongeveer 1.000 ton, dat in de plaats komt van de INGERID, welke, omdat zij niet meer geheel aan de eisen des tijds voldeed, verkocht is. Als het nieuwe schip voltooid is, (juni 1901) zal de gehele vloot der Maatschappij een boekwaarde vertegenwoordigen van NLG 710.000,-, terwijl bij de overeenkomst met het bovengenoemde kantoor bepaald is, dat niet meer dan 60 procent van de boekwaarde der vloot aan obligaties mag worden uitgegeven.
De obligaties dragen 5 procent rente (januari/juli coupons) en zijn aflosbaar à pari uiterlijk in 25 jaren.
De koers van uitgifte voor de NLG 200.000,- is gesteld op 100 procent, met storting op een der werkdagen van 2-31 januari onder bijbetaling van de lopende rente van 2 januari af. Alhier zal de opneming in de officiële beursnotering worden aangevraagd.


Datum: 10 december 1900


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Deense stoomschip TOMSK, groot 1900 ton, is aangekocht door de firma Wm. Ruys & Zonen voor hun Middellandsche Zee-dienst. Het schip zal worden herdoopt in JOMINA.
De TOMSK is op 1 december aangekomen te Rotterdam van St Petersburg.


Datum: 11 december 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 21 november. Het Nederlandse schip ADRIANA, van Cardiff naar Semarang, dat de 18e dezer hier met verhitte lading en verlies van de voorbramsteng binnenliep, moet een deel van de lading lossen om die verder te kunnen onderzoeken.


Datum: 12 december 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 december. Het Nederlandse stoomschip LEONORA, vertrok de 1e dezer van Philadelphia naar Newport (Mon.) met een lading Amerikaanse stalen scheepsplaten. Dit is reeds de derde lading scheepsplaten die door genoemd stoomschip van Amerika naar Engeland wordt vervoerd en maakt deel uit van een partij van 40.000 ton, die volgens contract in Engeland moeten worden geleverd.


Datum: 13 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Te koop aangeboden het stoomschip NIEUWE WATERWEG, gezonken geweest zijnde voor de Nassauhaven alhier, thans staande op de werf der heren J.& K. Smit te Krimpen aan de Lek, en aldaar te bezichtigen. Helling- en schoonmakingskosten ten laste van de koper. Biedingen worden ingewacht tot uiterlijk 17 dezer bij de expert L. Hoogerwerff, Burgemeester Hoffmannplein 33, Rotterdam. (opm: een binnenvaart-stoomschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 11 december. De Nederlandse tjalk VIER GEBROEDERS, schipper Holwerda, met stenen van Keulen naar Rendsburg, is hier lek binnengelopen.


Datum: 14 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Na een welgeslaagde proeftocht is het nieuw gebouwde stoomschip GAMMA, van de Vrachtvaart-Maatschappij Bothnia alhier, heden van West-Hartlepool vertrokken naar Cardiff om aldaar te laden naar Zuid-Amerika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het klipper-barkschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Kuiper Az., de 6e dezer van Nickerie naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Volgens bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen bericht is het stoomschip MADURA, van Java naar Amsterdam, bij binnenkomst te Camaran aan de grond gevaren, doch zal waarschijnlijk vlot komen na lossing van een deel der lading. Het schip is geheel dicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikstad, 10 december. De brik GUSTAV, van Blyth met kolen naar hier bestemd, is op de Kraäka gestrand en ligt met het achterschip onderwater. Een deel van de lading kan vermoedelijk geborgen worden. De bemanning werd gered.


Datum: 15 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 december. Het Nederlandse stoomschip HENDRIKA arriveerde de 13e dezer van Samarang te Adelaide.


Datum: 16 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 december. Heden werd bij de werf der firma Bonn & Mees te Rotterdam met het beste gevolg te water gelaten het van staal gebouwde schroefstoomschip TEXEL in aanbouw voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Triton, alhier, directie de heren W. Ruys & Zonen. Te 11 uur 10 min. voormiddag gleed het stoomschip, onmiddellijk nadat de klink was weggeslagen, zacht en gemakkelijk van de helling, na vooraf, toen het zich in beweging zette, door het werpen ener fles champagne tegen de boeg door Mevr. Ruys, geboren Van Hoboken, te zijn gedoopt. Het schip is lang 269 voet, grootste breedte 39 voet en hol 19 voet en heeft een draagvermogen van ongeveer 3.000 ton. De machine, van het triple expansiesysteem, en ketels, van 1.000 I.P.K. worden vervaardigd door de firma Blair & Co te Stockton on Tees, en zullen het schip vermoedelijk een 9 mijls vaart doen lopen. Het fraai en solide afgewerkt stoomschip, dat in de hoogste klasse van Bureau Veritas is opgenomen, en bestemd is voor de vrachtvaart, zal worden gevoerd door kapt. J.P. v.d. Does.
Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd van het stoomschip LOUISE in opdracht van P.W. Louwman te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 december. Voor het binnenslepen van het Nederlandse schip VONDEL, van Liverpool naar Adelaide bestemd, wegens schade aan tuig en rondhouten te Falmouth d.d. 8 november door het stoomschip ISLE OF GEORGIA, werd door de Admiralty Court de som van GBP 1.200 aan de reders van voornoemd stomschip toegekend. De waarde van de VONDEL en lading werd geschat op GBP 18.900.


Datum: 17 december 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Volgens bij de rederij ontvangen bericht, is het stoomschip MADURA te Camaran vlot gekomen na lossing van 35 ton der lading. Het stoomschip is geheel onbeschadigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Makassar, 17 december. Het Deense barkschip MATHILDE, met een lading van 1.000 tonnen copra, geraakte de 5e dezer aan de grond op een zandbank, 10 meter van de wal van Menado verwijderd. Daar men geen kans zag het schip weder af te brengen, werd dit met lading en sloepen in veiling gebracht en de 8e dezer verkocht. De opbrengst bedroeg NLG 1.175 voor het schip, NLG 2.120 voor de lading, en NLG 305 voor de sloepen.


Datum: 18 december 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 28 november. Het Nederlandse schip ADRIANA, dat hier met verhitte lading binnenliep op de reis van Barry naar Soerabaya, is bezig een deel van de lading te lossen. De temperatuur daarvan blijft ongeveer dezelfde, doch in het grote luik is die nog enige graden verhoogd.


Datum: 19 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 december. De 13e dezer heeft in Hartlepool baai de proeftocht plaats gevonden van het stoomschip GAMMA, gebouwd door de firma Wm. Gray & Co. voor rekening van de Vrachtvaartmaatschappij Bothnia, directeur de heer B.I. van Hengel te Amsterdam. Het stoomschip is lang 285, breed 40 en hol 18 voet 3 duim Engelse maat hol. De machines van het triple expansion systeem, zijn mede door de bouwmeester op de Marine Engine Works vervaardigd. De cilinders zijn 20, 31½ en 53 Engelse duim in diameter, met een zuigerslaglengte van 36 duim. Het stoomschip bereikte een snelheid van 9¾ mijl. Het stoomschip, dat voor de vrachtvaart is bestemd, is in de hoogste klasse van Lloyds opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 18 december. De sleepboot MARTIN POPELAU is hedenochtend vertrokken met twee pontons, de KIEL 1 en KIEL 2, voor de Duitse marine. Buiten Stortemelk zijn de pontons losgelaten en drijven die thans benoorden de gronden voor vloedgetijde verder. Er is kans van stranding op de Noordvaarder. De MARTIN POPELAU keert terug.
Terschelling, 18 december. De MARTIN POPELAU heeft buiten Stortemelk twee pramen laten glippen. Een man is verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, is voor de obligatielening der Stoomvaart-Maatschappij Noorwegen alhier voor ongeveer 2.900 stuks ingeschreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hollum, 18 december. Op Bornrif is een stoomschip gestrand. De sleepboot NEPTUNUS is van Terschelling, de sleepboot HERCULES van Nieuwe Diep naar de strandingsplaats vertrokken. Ook een reddingboot vertrok derwaarts.


Datum: 20 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lloyd’s seint uit Port Said d.d. 19 december: Het Nederlandse oorlogsschip GELDERLAND, van Algiers naar Oost-Indië, kwam in aanvaring met de Engelse stomer PETERSTON, van Penarth, bij het binnenkomen van de haven. De GELDERLAND is aan de brug beschadigd; de boeg van de PETERSTON is ingedrukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. Het stoomschip KONING WILLEM I volbracht de reis van Batavia via Padang naar Genua in 21 dagen en een uur. Dit is tot heden de snelste reis op de lijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 17 december. Het Seeamt behandelde heden de aanvaring tussen het Nederlandse stoomschip ALIDE, kapitein Houwink, en de Duitse SNIGGE, schipper Speek, in het Kaiser Wilhelm Kanal d.d. 20 september l.l. De uitspraak was dat de schuld van de aanvaring was te wijten aan kapitein Houwink van genoemd stoomschip, omdat hij de bocht rond de lichttoren van Friedrichsort te kort had genomen, en tevens in strijd met de keizerlijke reglementen omtrent handelingen na aanvaringen had gehandeld, doordien hij zonder hulp te bieden is doorgevaren zonder zelfs de naam of nationaliteit van zijn schip op te geven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 december. Voor het Admiraliteitshof alhier is heden het getuigenverhoor begonnen in zake de aanvaring de 9. september tijdens zware mist in de haven van Sheerness van de mailboot KONINGIN REGENTES van de Maatschappij Zeeland en de Engelse barge PROGRESS, tengevolge waarvan laatstgenoemd vaartuig, dat met cement geladen was, is gezonken. Door de KONINGIN REGENTES wordt beweerd dat de barge in het vaarwater geankerd lag en verzuimd heeft de mistbel te doen horen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 december. De Nederlandse galjoot WIENKE EN WYNANDUS, kapt. H. Moesker, van hier naar Antwerpen bestemd, is met schade door aanvaring te Gravesend teruggekeerd; het schip maakt water.


Datum: 21 december 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 19 december. De Nederlandse schoener WIENKE EN WIJNANDUS (kapitein Moesker) is heden alhier lek binnen gesleept door het Engelse stoomschip SHAMROCK. Het schip was op 18 december bij het Girdler lichtschip om 5.20 n.m. in aanvaring gekomen met het stoomschip BURNOCK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 december. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA is van Manila te Hong Kong aangekomen met schade over het grootste deel van het dek; de ballasttanks zijn lek en de ruimstutten verbogen; de reparatie zal ongeveer 10 dagen duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 december. Ruim 18 jaar geleden strandde aan de westkust de kopervaste Duitse schoener BESSEL. Pogingen het schip af te brengen en later om het wrak te lichten, mochten niet gelukken. Thans is bij stormweder het wrak eensklaps uit de bodem gerezen en wordt het nu gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 19 december. De schoener WIENKE EN WIJNANDUS, van Londen naar Antwerpen, keerde hier terug gesleept door de sleepboot SHAMROCK. De gezagvoerder rapporteert gisteren ten 5 ure 20 minuten namiddag bij het Girdler lichtschip in aanvaring te zijn geweest met het stoomschip BURNOCK, waardoor het de boegspriet verloor en schade leed aan de steven en verschansing, het dek was ontzet en het schip maakte enig water. Het stoomschip BURNOCK passeerde hier gisteravond ten 10 ure op weg naar Cherry Garden Tier, met schade aan de grote mast, en beschadigde boot en davits.


Datum: 22 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 21 december. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok heden het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van der Vegte, van Iquique met nitraat beladen naar Londen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 december. Bewilliging is verleend op de acte van oprichting der te Semarang gevestigde Semarang Stoomvaart Maatschappij.


Datum: 23 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bussum, 21 december. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de Nederlandse bark AMSTERDAM hedennacht te Newcastle door een op drift geraakte sleepboot aangevaren en bekwam daardoor schade aan twee huidplaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 december. Heden is het voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip DE KLERK teruggekeerd na een welgeslaagde proeftocht op de Noordzee, waarbij het een 12½ mijls heeft gelopen. De proeftocht is op 20 december begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 december. De Nederlandse kruiser GELDERLAND is in het droge dok te Suez opgenomen. Men is bezig met repareren.


Datum: 24 december 1900


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 december. Het naar Oxelösund uitgaande stoomschip SKANDIA is gisteren t.h.v. St. Janshaven in aanvaring gekomen met het stoomschip ENGLAND. De SKANDIA is in de wal gelopen maar heden vlot gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Büsum, 18 december. De schoener ANJE BERG is bij boei 7 aan de grond geraakt.
Later bericht. Drie sleepboten hebben vergeefs getracht het schip, dat nog dicht is, vlot te brengen. Met het eerste hoog water zullen wederom pogingen worden aangewend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 december. Het Admiraliteitshof deed gisteren uitspraak in zake de aanvaring van de mailboot KONINGIN REGENTES, van de Maatschappij Zeeland te Vlissingen en de Engelse barge PROGRESS en verklaarde de KONINGIN REGENTES als alleen schuldig aan de aanvaring op grond dat de mailboot, de zware mist in aanmerking genomen, te veel vaart heeft gelopen; de bewering dat de barge geen mistbel heeft doen horen werd niet als bewezen aangenomen.


Datum: 25 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 december. Het stoomschip RIJNSTROOM, van Amsterdam, zit bij Goole aan de grond doch komt waarschijnlijk met het volgende hoogtij vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Het stoomschip SATURNUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maastschappij alhier, van hier naar Danzig, is met defecte machine te Kopenhagen aangekomen. Na de schade voorlopig te hebben hersteld, vertrekt het naar Danzig alwaar het de nodige reparatiën zal ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 december. Het Nederlandse stoomschip MARIA vertrok de 23e dezer van Barry naar Port Said.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Volgens ontvangen bericht bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland is het vrachtstoomschip LOMBOK, van Amsterdam naar Java, heden te Perim binnengelopen met een geringe schade aan de machine, waarvan de herstelling volgens bericht van de gezagvoerder ongeveer een dag zal vorderen. (opm: de schade bestond uit een defecte voedingspomp)


Datum: 27 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 december. Het stoomschip PRINS HENDRIK van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, heeft het kustverdedigingsschip HYDRA, dat ten anker lag bij Saltpan Reach, tijdens dikke mist zeer langzaam stomende aangevaren. De HYDRA leed geen schade, doch de steven van de PRINS HENDRIK is onder en boven de waterlijn beschadigd, zodat het de dienst niet kon waarnemen en een andere boot in plaats van de PRINS HENDRIK is vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 december. De Nederlandse brik ADMIRAAL TROMP, kapt. De Groot, de 12e november van Jamaica naar Rotterdam vertrokken, is te Savannah binnengelopen.


Datum: 28 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 december. Het stoomschip PRINS HENDRIK vertrok heden naar Antwerpen ter herstelling der schade aan de steven, veroorzaakt door aanvaring met de Engelse monitor HYDRA tijdens dikke mist op maandag j.l.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het departement van marine is reeds een procesverbaal ontvangen omtrent de oorzaak van aanvaring van Hr. Ms. pantserschip GELDERLAND, op zijn terugreis naar Oost-Indië, door een Engelse boot voor Port Saïd.
De aanvaring gebeurde des avonds 7 uur bij slecht weer door een ongeladen Engelse vrachtboot. De GELDERLAND had zich voorzien van een loodsvaartuig en hield de voorgeschreven (rechter) zijde van de weg. De ander boot moet zich dus aan de verkeerde zijde hebben bevonden. Op een gegeven ogenblik bij de nadering van het Engelse schip is de GELDERLAND achteruitgestoomd, wat niet heeft kunnen verhoeden, dat de vrachtboot op het pantserschip aan bakboordszijde is ingelopen.
De GELDERLAND kreeg alleen aan de brug schade, die echter niet van ernstige aard is en is naar Suez opgevaren om te dokken en de averij te doen herstellen.
Die reparatie zou een oponthoud van 10 dagen nodig maken. De gezagvoerder van de vrachtboot kon nog niet gehoord worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 november. De gezagvoerder De Blinde, die de 17e augustus j.l. met het stoomschip MOSSEL van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij op een onbekend rif bij Patakol (opm: moet zijn Pulau Pakolor, eilandje bij Noord-Celebes) ten noorden van Celebes liep, tengevolge waarvan dit schip hoogst belangrijke reparaties moet ondergaan, is volgens de Soerabaija Courant door de Raad van Onderzoek te Batavia, waarvoor hij moest verschijnen, volledig vrijgesproken van enige schuld en de Directie van de Paketvaart Maatschappij heeft hem het eerst openvallend commando op een harer boten toegezegd.
Het stoomschip MOSSEL zal niet voor de 18e december voor de vaart gereed zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Goole, 24 december. Het stoomschip RIJNSTROOM, van Amsterdam naar hier, dat hier dichtbij aan de grond geraakte, is hedenavond met de vloed zonder assistentie vlot gekomen, nadat van te voren door een sleepboot tevergeefs was getrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 24 december. Volgens telegram van Lloyd’s agent uit Hongkong aan de Salvage Association, is men bezig het stoomschip WILHELMINA, dat hier met schade van Manilla arriveerde, te onderzoeken. Het bedrag der kosten kan nog niet worden opgegeven.


Datum: 29 december 1900


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 december. Het stoomschip LEERSUM arriveerde heden van Barry te St. Nazaire; het heeft bij het binnenkomen tegen de kaaimuur gestoten, waardoor een paar platen werden beschadigd.


Datum: 30 december 1900


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 december. Op de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam zijn de kielen gelegd van het stoomschip PRINS WILLEM I, voor rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst, en van het stoomschip VOORBURG, voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 29 december. Volgens bij de reder ontvangen bericht vertrok het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Visser, heden van Iquique naar Falmouth voor orders.


Datum: 31 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 27 december. Aan boord van het Nederlandse stoomschip GELDERLAND is heden morgen brand ontstaan in een der kolenbunkers; het vuur was echter spoedig geblust en de schade is onbeduidend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 december. Volgens telegram van Lloyd’s agent te Port Said, van 27 dezer, worden de kosten der reparatie van het stoomschip PETERSTON, dat met de Nederlandse kruiser GELDERLAND in aanvaring is geweest, geraamd op GBP 500. Men is bezig te repareren en hoopt men in 10 dagen daarmede gereed te zijn.