Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1892


Datum: 01 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 31 december. Gedurende het jaar 1891 zijn hier binnengekomen 22 stoom- en 37 zeilschepen, behalve de visserijschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, is door de heer T. Volker, van Sliedrecht, aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord opgedragen het vervaardigen en leveren van een stalen open baggermolen met zuig- en perswerktuigen. De grootste diepte om te baggeren is 11 meter, terwijl hierbij gelijktijdig de zandpomp en het perswerktuig moeten kunnen dienst doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth, (geen datum). De lading van het dikwijls vermelde schip HARMONIE is voor GBP 1.600 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 31 december. Volgens rapport van de vuurtoren van Noord Schouwen zit een groot schip op de buitenkant van de Ooster bij de Gestreepte Ezel aan de grond.
Later bericht: Het is een fregat en toont noodvlaggen aan de gaffel. De reddingboten van Burgsluis en Brouwershaven, alsmede de Brouwershavense loodskotter zijn derwaarts vertrokken.
De wind is minder hevig. Het schip is sedert het eerste bericht iets oostelijker geschuurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bekendmaking ingevolge artikel 31 van het wetboek van koophandel.
Bij akte op de 29e juni 1891, voor de ondergetekende notaris Mr. Théodore Marie Théophile Rietstap, te Rotterdam verleden, is de tussen de heren Carl Rudolph Hermann Heinrich Hanno en Franz Julius Benjamin Voelcker, agenten van buitenlandse huizen, beiden wonende te Rotterdam, bestaan hebbende vennootschap, tot het uitoefenen van agentuurzaken, onder de firma van: Heinrich Hanno, gevestigd te Rotterdam, met onderling genoegen ontbonden, te rekenen vanaf de 31e december 1891, met bepaling dat vanaf dat tijdstip de liquidatie der nog lopende zaken door beide vennoten zal geschieden.
Rotterdam, 1 januari 1892.
Mr. T.M.T. Rietstap. Notaris

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bekendmaking ingevolge artikel 28 van het wetboek van koophandel.
Bij akte de 29e juni 1891, ten overstaan van de notaris Mr. T.M.T. Rietstap, te Rotterdam, verleden, is tussen de ondergetekenden Carl Rudolph Hermann Heinrich Hanno en Franz Julius Benjamin Voelcker, beiden agent van buitenlandse huizen, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende het uitoefenen van agentuurzaken, zijnde een voortzetting der zaken, tot dusverre door de beide ondergetekenden onder de firma van Heinrich Hanno gedreven.
Deze vennootschap, welker zetel blijft gevestigd te Rotterdam, wordt aangegaan voor de tijd van tien achtereenvolgende jaren, in te gaan de 1e januari 1892 en te eindigen de 31e december 1901; met stilzwijgende verlenging echter van jaar tot jaar, indien de vennootschap door geen der vennoten zes maanden te voren schriftelijk mocht zijn opgezegd.
Zij wordt gedreven onder de firma van Heinrich Hanno, tot het tekenen waarvan beide vennoten gerechtigd zijn, doch uitsluitend voor zaken de vennootschap betreffende, zonder die immer te mogen bezigen tot het tekenen van borgtochten, het aangaan van geldleningen, en dergelijke verbintenissen, niet tot hunnen handel betrekkelijk, tot welke operaties de handtekening van beide vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 1 januari 1892,
Heinrich Hanno, Franz Voelcker

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit een onderhandse akte, op de 24e december 1891 door de ondergetekenden getekend, blijkt:
1. dat de firma C. Berghuys op heden ophoudt te bestaan;
2. dat de handel in steenkolen, tot dusverre gedreven door de heer Cornelis Berghuys, wordt voortgezet door de heren Wilhelm Heinrich Berghuys en Johan Derk Willem Berghuys, beide wonende te Amsterdam, onder de firma C. Berghuys & Zonen, buiten enige aansprakelijkheid van de heer Cornelis Berghuys;
3. dat de vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gevestigd zal zijn te Amsterdam;
4. dat de beide vennoten het recht hebben de firma te tekenen, evenwel niet anders dan voor het drijven van de handel in steenkolen met alles wat tot dit vak behoort, en dus nimmer voor particuliere speculaties, noch voor borgstellingen, het uitlenen van geld anders dan op voldoend onderpand, of andere gevaarlijke handelingen.
Amsterdam, 31 december 1891,
C. Berghuys, W.H. Berghuys, J.D.W. Berghuys.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 29e december 1891 voor de ondergetekende notaris P.J.W. van den Berg, te Rotterdam, gepasseerd, is tussen de heer Reindert Albert Favier, reder, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam, als beherende en aansprakelijke vennoot, en N.N, als commanditaire vennoot of bij wijze van geldschieting, een vennootschap aangegaan tot voortzetting der zaken, tot dusver te Rotterdam onder de firma Smith & Co
gedreven door voornoemde heer Favier met wijlen de heer Jan Pieter van Hoey Smith van Engelen.
De vennootschap blijft gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel het uitoefenen van rederij, cargadoors en expediteurszaken, en verder al zodanige andere takken van algemene handel, als de vennoten in gemeen overleg geraden zullen oordelen.
Zij is aangegaan voor de tijd van zes jaren, aanvangende de 1e januari 1892 en mitsdien zullende eindigen de 31e december 1897, met dien verstande, dat degene der vennoten die verlangen mocht de vennootschap alsdan te doen eindigen, verplicht zal zijn, de andere vennoot daarvan minstens een jaar te voren en dus vóór of uiterlijk op de 31e december 1896 schriftelijk kennis te geven, bij gebreke waarvan de vennootschap weder voor een jaar zal worden voortgezet, en vervolgens telkens van jaar tot jaar, totdat zodanige schriftelijke opzegging minstens een jaar te voren zal hebben plaats gehad.
De firma der vennootschap blijft Smith & Co, welke alleen door de beherende vennoot zal worden getekend, zonder die echter te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen.
Rotterdam, de 31e december 1891,
P.J.W. van den Berg, notaris

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 23 november. Het barkschip BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, kapt. Kruyt, hier 14 november j.l. aangekomen van Amboina, heeft volgens rapport van de kapitein op 23 september in de Alloastraat (opm: waarschijnlijk Straat Alor, 08º20 Z.B. 123º50 O.L.), op de reis van Cardiff naar Amboina, de grond geraakt, doch bleef niet zitten. Het zal dokken om onderzocht te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 9 december 1891. Het Zweedse schip MONARCH is begonnen de lading van het afgekeurde Nederlandse schip WILHELMINA CORNELIA (opm: fregat WILLEMINA CORNELIA, kapt. J.J. Korte, zie o.a. PGC 211191) in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 30 december 1891. Er zijn aanbiedingen ingekomen om de lading van het gestrande Nederlandsche schip RUST EN WERK te bergen. De laagste inschrijving bedraagt 29¾%. Er is echter nog geen contract gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 december. Het Engelse stoomschip TUSKAR, van Savannah met 7.440 balen katoen naar Bremen bestemd, is op de Noordergronden gestrand. Elf man der equipage zijn met de reddingsboot hier aangebracht. Elf man bevinden zich nog aan boord. Sleepboten verlenen assistentie.
Later bericht. De TUSKAR is nog niet vlot. De machine is defect. Het stoomschip maakt geen water, sleepboten zullen trachten met hoog water het af te brengen. De sleepboot SIMSON is van IJmuiden naar het gestrande stoomschip onderweg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 december. Het stoomschip TUSKAR is met hoogwater niet vlotgekomen, vier sleepboten zijn bij het schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag 19 januari 1892, des avonds te 7 uur, zal ten verzoeke van de scheepskapitein H.R. Engelsman, ten huize van de wed. Veltman publiek worden verkocht zijn schoonerbrikschip genaamd HANNECHIENA, varende onder Nederlandsche vlag. Groot 245,35 ton, thans liggende in het Eemskanaal bij Groningen en aldaar dagelijks te bezichtigen.
Informatiën bij de eigenaar te Stadskanaal en bij Huizinga & Keizer te Delfzijl en Groningen.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 31 december. Het stoomschip TUSKAR is hogerop geschoven. De sleepboten zijn wegens de hoge zee teruggekeerd. De HERCULES met verlies van anker. De aan boord gebleven opvarenden en vletterlieden zijn met de reddingboot van boord gehaald en hier aangebracht. Er staat thans 8 voet water in het schip en het roer is gebroken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee schepen te koop, een groot 20 ton, in beste staat, met of zonder inventaris, en een groot 21 ton, met mast; alsmede ± 35 m³. spaandermot, bij S.P. Boorsma te Oostermeer.


Datum: 02 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. zeilschoener ARGUS en de torpedoboot MAKJAN zijn in het droge dok op ‘s Rijks werf te Willemsoord opgenomen tot het ondergaan van de nodige voorzieningen.


Datum: 03 januari 1891


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Aan de Maatschappij De Maas is opgedragen door de heer Jos. de Poorter alhier de bouw van een stalen schroefstoomboot met een laadvermogen van 1200 ton (opm: de THEODORA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 januari. In 1891 zijn hier 432 zee- en 801 rivierschepen ingeklaard, tegen 491 en 788 in 1890. Uitgeklaard zijn 456 zee- en 812 rivierschepen in 1891, tegen 510 en 789 in 1890.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 31 december. Bij de heden gewoed hebbende storm is het Franse schip IQUIQUE, gezagvoerder Guyannet, geladen met steenkolen, op de Ooster gestrand. De bemanning, groot 21 koppen, waarbij de gezagvoerder, is door schipper D. van der Klooster, van Burghsluis, ten getale van 19, en door de reddingboot van Burghsluis, schipper J. van der Klooster, ten getale van twee man, hier geland. De Franse loods wide het schip echter niet verlaten. Ere de kloeke daad der beide schippers D. en J. van der Klooster en hun verdere personeel, die, trots storm en hoge zee, het heldenfeit volbrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 31 december. Heden werd met goed gevolg van de werf van mej. de weduwe P. v.d. Adel te water gelaten een ijzeren rijnzeilschip, groot 60 last, voor rekening van de heer Leon van den Taelen, te Antwerpen. Dadelijk daarop is de kiel gelegd voor een ijzeren tjalkschip, groot 65 last, gebouwd wordende voor rekening van de heer E.J. Postma te Akkrum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Vlissingen, op donderdag 7 januari e.k, des middags ten 12 ure, ten verzoeke van kapt. G.A. Johnsen, van het nabij Vlissingen gestrande schoenerbrikschip FRAM met ondermasten en want, benevens geborgen inventaris, nieuw zeildoek en scheepsproviand.
Inlichtingen geven de heren J. B. Peeters & Co, scheepsmakelaars te Antwerpen of hun agenten Smith & Co. te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 1 januari. Bij het verlaten door de equipage was het gestrande schip IQUIQUE nog dicht. Door de Brouwershavensche Berging Maatschappij is aangenomen om bij goed weer te trachten het schip vlot te krijgen en zo nodig de steenkolen te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. Als bewijs van belangstelling in de opening van de stoomvaartdienst van hier op Hull werd door enkelen de vlag uitgestoken. Het stoomschip PROFESSOR BUYS, kapt. E. Overlack, vertrok te 4 uur met 130 ton lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 2 januari. Volgens rapport van de vuurtoren zit het schip nog in dezelfde positie. Verscheidene vaartuigen zijn in de nabijheid. Ook 2 sleepboten zijn aangekomen. De gezagvoerder van de IQUIQUE is met een blazer naar het schip vertrokken. De wind is bedaard, doch de zee hoog. De achtergebleven loods van de IQUIQUE is door de blazer van schipper Nieman hier aangebracht. Het schip zit vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 december. Het Nederlandse schip NOACH IV maakt een kustreis met zout tot NLG 22 per kojang naar Sumatra's westkust.


Datum: 04 januari 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de onderstaande, best onderhouden, onder Nederlandse vlag varende zeilschepen met een complete inventaris:
1. Het driemast schoenerschip NIJVERHEID, groot 457 register ton, gebouwd in 1867,
klasse B 1, Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, laatst gevoerd door kapt. R. Balkema.
2. Het driemast schoenerschip ORION, groot 411 register ton, gebouwd in 1855, tot heden klasse A.G.LL, laatst gevoerd door kapt. H. Velthuis.
3. Het schoenerschip MOREE, groot 265 register ton, gebouwd in 1869, klasse A 1 rood Engelse Lloyd’s tot januari 1895, en B1 Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, laatst gevoerd door kapt. C. Hoberg.
Alle drie schepen liggen in het Dok te Farmsum en zijn aldaar te bezichtigen.
Gadingmakenden kunnen zich voor nadere inlichtingen vervoegen bij de eigenaar G.G. Albers te Farmsum of bij de Fa. Pott & Smaal, scheepsmakelaars te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 januari. Het contract om de lading van het bij Zandvoort gestrande schip RUST EN WERK, kapt. H.J. Raad, te bergen is afgesloten voor 29¾%. Het hout moet hier worden geleverd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip (opm: bark) CZAAR PETER, kapt. T. Guyt Czn, op 23 oktober van Sunderland naar Stettin (opm: Szczecin) vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip (opm: bark) FRISIA, kapt. H. Boswijk, op 20 oktober j.l. van Sundsvall naar Harlingen vertrokken en 4 november Elseneur (opm: Helsingör) gepasseerd, heeft men sedert niets meer vernomen.


Datum: 05 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de redding van de loods van het Franse barkschip IQUIQUE wordt ons nog medegedeeld: schipper L. Nieman, die voor zijn flinke redding van de bemanning van de YOXFORD broeder der orde van de Nederlansche Leeuw werd, besloot op 1 januari te trachten de IQUIQUE te bereiken om de achtergelatenen te redden, en vertrok , ’s namiddags door NEPTUNUS gesleept naar Hoek van Holland.
Daar zou een grotere boot hem naar de strandingplaats slepen. Door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, vertrok hij 2 januari, ’s morgens 2½ uur, gesleept door ZUID-HOLLAND van de sleepdienst L. Smit en Co, naar de strandingplaats.
Op de hoogte gekomen, gaf hij eerst zijn bij hem aan boord varende zoon op de sleepboot over, en zeilde met gereefde zeilen door de branding naar het schip.
Noch reddingsboot, noch blazers konden van uit Brouwershaven of Goeree het schip genaken, doch zoals altijd onbewust van gevaar en bij voorkeur de elementen trotserende, bereikte hij met veel gevaar voor zich en zijn manschappen J. Brandenburg, J. van Drimmelen, W. Overvoorde en blazer het schip, waarover de zeeën heen braken, zodat de loods dan ook ’s avonds 10 uur van nieuwjaarsdag zich in het want begaf, en daarin bleef tot ’s morgens 7½ uur 2 januari, toen het aan Nieman gelukte de geheel verstijfde man met zijn blazer te redden.
Daarop zeilde hij naar de ZUID-HOLLAND terug en kwam te 11½ uur voormiddag 2 januari te Brouwershaven aan.
Dat deze dankbaar is, behoeft wel geen betoog, maar dat de benoeming van L. Nieman tot broeder van de Nederlandsche Leeuw voor zijn manmoedig optreden van vroeger een welverdiende was en tot edele daden aanspoort, daarvan levert deze nieuwe moedige redding het bewijs.
Bolders van de blazer werden bij de redding afgerukt als glas en het ankerspil werd tijdens het slepen naar het schip over de kop getrokken, zodat men de sleeptros aan de mast vastmaakte. Deze feiten alleen zeggen meer dan grootse beschrijvingen van verbolgen zee, woedende branding en hemelhoge golven.
Ook aan kapt. J. van Rees en verdere bemanning van de sleepboot ZUID-HOLLAND komt een woord van lof toe voor hun bedaard en omzichtig manoeuvreren bij het tot op 4 vadem van het vaste strand slepen van de blazer door de hevige branding.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Men verzoekt ons mede te delen, dat de stoombaggermolen, waarvan de levering aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is opgedragen, niet is bestemd voor de heer T. Volker, maar voor de heer A. Volker Lzn. te Sliedrecht. (opm: zie NRC 0101092)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 3 januari. In de late avond van zaterdag 2 januari heeft er op de hoogte van het Wielinger vuurschip een aanvaring plaats gehad tussen het ijzeren barkschip CHILDWALL van Iquique naar Antwerpen en het Belgische stoomschip NOORDLAND, der Red Star Lijn, van Antwerpen naar New York bestemd. De CHILDWALL is gezonken, en ligt met de bezaansmast boven water uitstekende zeer gevaarlijk voor de scheepvaart in het vaarwater. Van de equipage der CHILDWALL ter wier opsporing door de gezagvoerder der NOORDLAND twee boten waren uitgezonden, is niets ontdekt; de zich aan boord bevonden hebbende Vlissingse zeeloods L.J. de Waardt is echter gered, daar deze uit Harwich getelegrafeerd heeft dat hij daar was aangekomen. De beide boten der NOORDLAND werden aanvankelijk vermist; doch een ervan is te Ellewoutsdijk aangekomen terwijl de bemanning der andere op het vuurschip der Wielingen is opgenomen, met uitzondering van één man, die bij het aan boord komen in zee gevallen en verdronken is.
De NOORDLAND bekwam zelf zware schade en maakte water, tengevolge waarvan het stoomschip uit zee terugkeerde en te Vlissingen op de haven kwam; het kreeg echter later order naar Antwerpen te komen, werwaarts het is opgestoomd.
Van de equipage van de CHILDWALL zijn vijftien man verdronken en zeven gered, benevens de Engelse en de Vlissingse loods, door de uitgaande Harwichboot.
De passagiers van de NOORDLAND, die eerst moet repareren, zullen waarschijnlijk per FRIESLAND of PENNLAND naar New York vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 3 januari. Harde noordwesten wind en hoge zee. Volgens rapport van de vuurtoren van West-Schouwen, is van het gestrande schip IQUIQUE de bezaansmast overboord gevallen, de grote mast gekraakt en de fokkemast alleen nog overeind. Volgens door blazers overgebracht bericht is de IQUIQUE bij de grote mast gebroken.
Brouwershaven, 4 januari. De IQUIQUE is totaal wrak. Een weinig inventaris is hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 3 januari. Door vissers en vletterlieden op Texel stroom opgevist en hier aangebracht 41 balen katoen, afkomstig uit het gestrande stoomschip TUSKAR.
Het weer was heden te onstuimig om aan boord van het stoomschip te kunnen komen, doch men vermoedt dat de luiken weggeslagen zijn, en dat een deel der lading daardoor met hoog water uit het ruim gedreven is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 4 januari. De sleepboot WODAN is bij het wrak van de IQUIQUE geweest, doch daar het schip wrak was, teruggekeerd. Ook het alhier aanwezige vaartuig met centrifugaal-pomp is teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven, 4 januari. Het stoomschip BERENICE, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), is heden alhier gearriveerd met een gebrek aan de schroefkoker. Het stoomt op naar Hamburg om aldaar te dokken.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 2 januari. Op de laatste dag van het jaar 1891 werd alhier ’s morgens het kustwacht-bericht ontvangen, dat er een groot schip op de buitenkant van de Ooster aan de grond zat. Dadelijk vertrok de reddingboot PRINS HENDRIK van de Zuid-Hollandsche Reddings-Maatschappij van hier, om de nodige assistentie te verlenen. Wind en stroom beletten haar evenwel zee te kiezen, zodat zij verplicht was terug te keren en de eb af te wachten. Zodra de vloed was afgelopen, zeilde zij weer heen, werd door de loodsafhaalkotter een eind in het Brouwershavense zeegat gesleept en zette, losgelaten, koers naar de strandingplaats. Zij mocht evenwel haar doel niet bereiken en was verplicht onverrichter zake terug te keren. Inmiddels was ook de van genoemde Reddings-Maatschappij te Burghsluis gestationeerde reddingboot van daar vertrokken, die er in mocht slagen het schip te bereiken en de kapitein, stuurman en een jongen daarvan af te halen en behouden alhier ’s avonds aan te brengen; de bemanning, met hun goed hier ook aangekomen, bestaande uit 18 man, had enige ogenblikken tevoren het schip met een hoogaars (opm: NL platboomd vissersvaartuig), mede van Burghsluis derwaarts vertrokken, verlaten. Een Noordzeeloods, mede daar aan boord zijnde, was op het schip gebleven en is heden hier door de schipper L. Nieman van Maassluis aan wal gebracht.
Het schip bleek te zijn het Franse fregat IQUIQUE, kapitein Guyonnet, geladen met steenkolen, komende van Shields en bestemd naar Valparaiso. Het schip is nog in goede staat en werd door de Bergingsmaatschappij alhier aangenomen te lichten en af te brengen, waartoe, manneer het goed weer blijft, alle kans bestaat. De laatste berichten zijn, dat het schip 4 à 5 voet slagzij heeft gekregen en vol water zit, dat er evenwel door de openstaande luiken schijnt ingeslagen te zijn. Het schip geheel van ijzer, schijnt nog dicht te zijn. Er zijn hier bereids enige voorwerpen van waarde, touwwerk en levend gedierte aangebracht.
- 4 januari. Het schip is wrak geworden, twee masten zijn reeds gevallen. Door de hoge zee kan men het niet naderen.


Datum: 06 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. De Nederlandse schoener JOHANNA van Riga naar Delfzijl, werd te Cuxhaven lek en met verlies van zeilen binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax N.S, 23 december 1891. Het Nederlandse stoomschip CELEBES, van Londen hier aangekomen, heeft op de reis zwaar weer ondervonden en enige zeilen verloren, één der boten werd beschadigd en de salon vol water gezet. Bij het aan de kant komen werden de overdekte loods en enige palen op de wal beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 5 januari. Het Nederlandse brikschip ELISE SUZANNE, varende onder de rederij van de heren Hendrik Muller en Co alhier, is verkocht aan de heer B. Kuiper te Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 16 december. Het afgekeurde schip WILLEMINA CORNELIA, zal 18 dezer in publieke veiling worden verkocht (opm: zie PGC 211191).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 december. Van Atjeh is, zoals reeds kortelijk gemeld, de treurige tijding gekomen, dat de cholera te Kota-Radja en te Oleh-leh epidemisch heerst en reeds talrijke slachtoffers heeft gemaakt. De eerste gevallen deden zich voor, nadat een stoomschip der Pakketvaartmaatschappij, MAETSUYKER geheten, waarop iemand onderweg aan cholera was overleden, zonder quarantaine te hebben behoeven te houden, zijn passagiers aan wal heeft gezet. Groot is de verontwaardiging over de aan de dag gelegde nonchalance. Volgens de particuliere berichten heeft zij onder de manschappen van de 4de compagnie van het 3de bataljon infanterie in de Kraton zo vele offers geëist, dat de gehele compagnie moedeloos de kazerne uitgelopen was en ieder lid daarvan zijns weegs ging, hetzij naar de kantine, hetzij naar de passar, Gedah of Penajong. De manschappen waren niet in hun chambrée terug te krijgen, mankeerden op alle appèls en verzuimden alle diensten. Met een zoet lijntje heeft men daarop de gehele compagnie “en corps” naar het hospitaal gebracht met haar officieren er bij en haar aldaar gekazerneerd. Reeds meer dan veertig man van die troepenafdeling, meest allen jonge Europeanen, zijn door het monster neergeveld en naar het grote kerkhof op Petjoet vervoerd.


Datum: 07 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 4 januari. Het stoomschip NOORDLAND, dat hier na aanvaring met het schip CHILDWELL weer terugkwam, heeft de hele boeg beneden het 26 voet merk geheel ingedrukt en het gehele ruim 1 zit vol water. De lading in dat ruim is zwaar beschadigd, maar de andere ruimen zijn nog droog. Men is bezig de lading te lossen ten einde het schip te dokken en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 januari. De toestand der zee liet niet toe aan boord van het stoomschip TUSKAR werkzaam te zijn. Er is geen verandering van positie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip THORBECKE VII, kapt. L. Maars, van Singapore naar Liverpool bestemd, te St. Thomas zwaar lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 januari. Het Nederlandse schip ELISE SUZANNE, groot 228 ton, gebouwd in 1867, is uit de hand verkocht aan de heer K.B. Kuiper te Delfzijl.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 4 januari. In de late avond van zaterdag heeft er op de hoogte van het vuurschip der Wielingen een aanvaring plaats gehad tussen het te Liverpool tehuis behorende Engels ijzeren barkschip CHILDWALL, komende van Iquique en bestemd naar Antwerpen, geladen met salpeter en het Belgisch stoomschip van de Red-Starlijn NOORDLAND, komende van Antwerpen en bestemd naar New York. Het barkschip is onmiddellijk gezonken en ligt in het vaarwater der Wielingen, met de bezaansmast boven het water uitstekende, zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. De gezagvoerder van de NOORDLAND heeft onmiddellijk twee boten uitgezet, om te trachten de equipage van de bark te redden, doch deze kwamen aan boord terug, zonder iemand ontdekt te hebben. Toen de boten waren ingezet hoorde men roepen en werden zij andermaal uitgezonden, doch door de duisternis uit het oog verloren. De NOORDLAND, die zelf zware schade bekomen had en lek was, keerde toen naar Vlissingen terug, van waar onmiddellijk sleepboten werden uitgezonden ter opsporing, zowel van de boten der NOORDLAND als van de opvarenden van de bark.
In de loop van zondag kwam een telegram van Ellewoutsdijk, dat een der boten van de NOORDLAND daar was aangekomen en bleek de equipage van de andere boot van dit stoomschip aan boord van het Wielinger vuurschip te zijn opgenomen, met uitzondering van één man, die bij het aan boord komen in zee gevallen en verdronken was. De geredden zijn door de afhaalkotter van het Nederlands loodswezen te Vlissingen aangebracht.
Van de equipage van de CHILDWALL is niets bekend; de zich aan boord bevindende Vlissingse zeeloods L.J. de Waardt blijkt gered, daar deze uit Harwich getelegrafeerd heeft, dat hij daar behouden was aangekomen, zijnde vermoedelijk opgenomen door de uitgaande Harwichboot.
De NOORDLAND is te Vlissingen in de haven geweest, doch is later naar Antwerpen opgestoomd.
Te Hoofdplaat is onderste boven komen aandrijven, en door schipper F. Mey aldaar op het droge gehaald, een witte sloep, van de CHILDWALL afkomstig.
Een nader bericht meldt dat, volgens mededeling van de heden morgen met de mailboot aangekomen Vlissingse zeeloods L.J. de Waardt, hierboven genoemd, bij de ramp 15 man der equipage van de CHILDWALL zijn verdronken en 9 personen door de van Antwerpen naar Harwich passerende Harwichboot zijn gered, zijnde de gezagvoerder, twee stuurlieden, vier jongens, een Engelse en de bovengenoemde loods. Zij hebben zich bij het zinken van het schip, onmiddellijk na de aanvaring in de bezaansmast weten te redden, waarin zij vier uren hebben gezeten, toen zij op hun hulpgeroep door de stoomboot werden afgehaald.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 4 januari. In het afgelopen jaar werd van het droogdok Prins Hendrik alhier gebruik gemaakt door 30 stoom- en zeilschepen, welke het dok gedurende 117 dagen bezet hielden. De grootste schepen die gedokt werden, waren de stoomschepen CITTA DE VENEZIA van Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam (opm: aangekocht en door Ruys verdoopt in SPARTAN) en PRINSES AMALIA, van de Maatschappij Nederland te Amsterdam. Genoemde schepen waren nl. resp. groot 3561 en 3260 tonnen, diepgang resp. 12 en 13 Rijnl. voeten en lengte resp. 114 en 114 meter. Het meest werd overigens van het dok gebruik gemaakt door de mailboten van de Maatschappij Zeeland te Vlissingen.


Datum: 08 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Volgens persbericht heeft het Nederlandse schip HEVESKES II van Delfzijl naar Cardiff met schade te Christiansand binnen (opm: zie PGC 171191), de reparatie beëindigd en is het bezig de geloste lading weer in te nemen, zodat het over enige dagen voor vertrek gereed zal zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 januari. Het schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit, van Riga naar Delfzijl bestemd, is lek en met verlies van enige zeilen hier binnengesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Wegens verandering van affaire, de helft in het gunstig bekende beurtschip Kooten, Kootstertille, Drogeham en Leeuwarden vice-versa, groot 23 ton. Te bevragen bij P. de Vries te Kootstertille.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een overdekt roefschip, met goede inventaris, groot 18 ton.
Te bevragen bij de scheepstimmerman Joh. Draaisma te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Zes scheepsmakersknechten gevraagd, geschikt voor hout of ijzer, J. Sjollema, werf De Vlijt, Oude Wetering (Z.H.)


Datum: 09 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Willemstad (N.B.), 7 januari. Heden werd alhier op de werf van de heer D. Borkus de kiel gelegd voor een nieuw te bouwen zeilaakschip, groot 60 last, voor rekening van de heer F. van Os te Willemstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Zoals gemeld, zijn er op de werf van de heren Rijkee & Co te Katendrecht twee grote rompen van zandzuigers in aanbouw ten dienste van het Russische marine ministerie. Nog twee dergelijke schepen zijn in aanbouw op de werf der firma wed. C. Boele & Zonen te Slikkerveer, welke eveneens zullen dienen als rompen voor zandzuigers, alsmede voor het Russische ministerie van marine bestemd en waarvan de levering is opgedragen aan de firma A. F. Smulders te Utrecht. Bovendien wordt aan dezelfde werf de bouw begonnen van drie dergelijke schepen van enigszins kleinere afmeting, ook voor rekening der firma A. F. Smulders, die ze, tot stoomhopperbarges ingericht, met nog twee baggermachines in Spanje moet opleveren, ten behoeve der havenwerken te Cadix en San-Fernando. Deze baggermachines moeten ieder het vermogen bezitten, om tot 300 m³ per uur te baggeren, en behoren tot de grootste soort, die voor dergelijke werken bestemd worden. De zandzuigers voor de Russische regering en de hopperbarges voor de werken in Spanje, zullen voorzien worden van een stoomwerktuig van 350 Ind. paardenkracht, welke werktuigen alle aan genoemde ijzergieterij te Utrecht worden vervaardigd, terwijl laatst vermelde schepen een snelheid zullen erlangen van 8 knopen per uur. De gewone snelheid van soortgelijke werktuigen hier te lande bedraagt niet meer dan zes, hoogstens zeven knopen per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 6 januari. Het stoomschip FRIESLAND, dat 9 januari naar New York vertrekt, zal de passagiers en onbeschadigde lading van de NOORDLAND overnemen. De NOORDLAND wordt gedokt om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Ongeveer GBP 2.000 zijn benodigd volgens telegram uit De Kaap om de bodemerij te dekken op de lading van het afgekeurde barkschip WILHELMINA CORNELIA en om die naar de bestemming te vervoeren. Voor de licht beschadigde rijst wordt het beter geacht die in zakken te doen en te verschepen, wijl er geen behoorlijke waarde verkregen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 7 januari. Het Noorse schoenerschip FRAM, op de Kalootbank gestrand, is heden publiek verkocht. Het heeft in veiling opgebracht NLG 290 en de inventaris en provisie NLG 1800.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 januari. Het Nederlandse barkschip CORNELIA, de 9e december van Rotterdam naar Batavia vertrokken, wordt nog steeds hier door tegenwind en storm opgehouden. Een andere gezagvoerder werd door de reder benoemd, doch sedert zijn 7 man der equipage gedeserteerd en niet teruggevonden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J. van der Bent, zal op dinsdag den 12 januari 1892, des middags ten 12 ure, in de Herberg bij M. Arnold te Brouwershaven, ten verzoeke van de firma J. de Kater, scheepsagenten, q.q, publiek verkopen het wrak van het op de Ooster gestrande Franse schip IQUIQUE, kapt. L. Guyonnet, met de inhebbende lading Engelse steenkolen, mitsgaders het geborgen gedeelte van de inventaris, bestaande in drie zeilen, touwwerk, twee chronometers, twee kompassen, een verrekijker en hetgeen verder zal worden aangebracht.
Informatiën te bekomen bij genoemde heer de Kater te Brouwershaven, de heer J.H. Meijer, expert te Rotterdam en de notaris.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 januari. De Engelse loods van het schip CHILDWALL, bij Vlissingen gezonken door aanvaring met het stoomschip NOORDLAND, van Antwerpen naar New-York bestemd, rapporteert daaromtrent het volgende:
De CHILDWALL was een ijzeren bark groot 1286 register ton, gebouwd in 1868 te Birkenhead en bestemd van Iquique met een lading salpeter naar Antwerpen. De 2e januari vertrok het schip van de Downs en had een fraaie reis over de Noordzee tot het des avonds 7 uur tot op een halve mijl afstand van het vuurschip van de Wielingen gekomen was, en ongeveer 13 Eng. mijlen van Vlissingen. Het weer was fraai en hoewel donker toch zeer goed vuurgezicht, zodat deze reeds op een grote afstand te zien waren. Een kwart uur voor dat de aanvaring plaats vond kwam het rode licht van de NOORDLAND in zicht op de bakboordsboeg en meenden wij dat het stoomschip vrij van ons zou varen, totdat opeens het roer van het stoomschip aan stuurboord werd gelegd en wij onmiddellijk daarna met volle kracht werden aangevaren tussen de grote- en de fokkemast aan bakboordzijde en met zulk een geweld dat de boeg van de NOORDLAND door de CHILDWALL heen drong tot op ongeveer vijf voet van de stuurboordzijde. De grote en de fokkemast braken af en vielen met groot geweld met ra’s en tuig op het dek van de NOORDLAND. Bij het achteruit stomen bleven deze op het dek van het stoomschip achter en binnen twee minuten nadat het achteruit had gewerkt zonk de CHILDWALL in de diepte. Om boten uit te zetten was in het geheel geen tijd, en hoewel het laag water in het zeegat was, lag het schip geheel onder. Al wat boven water uitstak was de bezaansmast en een deel der boegspriet. Negen man, waaronder ook de Engelse en de Nederlandse loods De Waardt, die zich op het achterdek bevonden, namen de toevlucht in het bezaanswant en drie achter op het einde der boegspriet die nog boven water uitstak. De overige bemanning waren deels te kooi en zonken met het schip, en hoewel hen een ogenblik voor de aanvaring toegeschreeuwd werd om aan dek te komen zo hadden zij daartoe geen tijd. De drie man die zich op de boegspriet gered hadden schreeuwden luid om hulp, doch van de bezaansmast kon hen geen assistentie worden verleend. Ook de boten van de NOORDLAND die na het ongeval werden uitgezet, konden de schipbreukelingen niet bereiken en ook niet vinden in het duister. Intussen was de nacht bitter koud; de stuurman die enig lopend tuig had afgesneden, bond allen tesamen om de bezaansmast vast, waar zij vier uren doorbrachten, tot des avonds tegen 11 uur de lichten van een stoomboot in zicht kwamen, die de Vlissinger loods voor die van de Harwichboot herkende. Wij wisten dat dit onze enige kans op redding was en riepen uit alle macht om hulp. Het bleek dat wij gehoord werden, want van het stoomschip werd ons toegeroepen dat men een boot zou uitzetten. De zee was zeer hoog en toen de boot in de nabijheid kwam, gelukte het de stuurman, die in het want stond, de vanglijn te grijpen en de boot naar de mast te trekken. De geredden, ten getale van negen man, werden allen aan boord van de Harwichboot PAWICH opgenomen en daar liefderijk verpleegd. De drie man, die zich op de boegspriet gered hadden, waren met het wassende water door de zee weggeslagen en zijn verdronken.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag

Volgens particulier bericht heeft het Nederlandse schip ALEGONDA JACOBA, van Sundswall naar Harlingen, met schade te Christiansand binnen, de reparatie geëindigd en zal het over enige dagen de geloste lading weder innemen, waarna het de reis zal voortzetten.


Datum: 10 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 9 januari. Heden werd met het beste gevolg te water gelaten het stalen fregatschip ADRIANA, ruim 1800 register tonnen groot, met een draagvermogen van 2.700 ton op een diepgang van 20½ Eng. voet. Het schip is gebouwd onder special survey van Bureau Veritas en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren. De hoofdafmetingen zijn 240 lengte x 38 voet breedte x 25 voet holte Engelse maat. Het schip zal worden gevoerd door kapt. H. G. Mulder, van Rotterdam en varen onder rederij van de heer Jan Ulrich Smit te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 8 januari. Heden werd van de werf De Hoop, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren rijnschip, genaamd KATHARINA, groot plm. 300 lasten, voor rekening van de heer H. Otten te Rotterdam. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 300 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 januari. Van de werf der firma wed. C. Boele & Zonen, alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het van staal en ijzer gebouwde rijnschip HOLLANDIA, groot 425 lasten, voor rekening van de heren Gebr. Haubrich te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 9 januari. Heden is aan de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ de kiel gelegd van een schroefstoomschip, genaamd GEDÉ, in aanbouw voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 9 januari. Met het lossen der lading van de te Zandvoort gestrande schoener (opm: schoenerbrik) RUST EN WERK, is men druk bezig. De lading die voor het merendeel uit grote zware balken bestond, is niet gemakkelijk te lossen, daar wagens met 2 à 3 balken, somtijds door 7 paarden moeten worden getrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 januari. Aan de Stoomboot Reederij en Bergingsmaatschappij te Nieuwediep en IJmuiden, directie de heer A.D. Zurmühlen te Amsterdam, is de berging opgedragen van de lading katoen uit het gestrande schip TUSKAR. Heden kan wegens de hoge zee niet gelost worden.


Datum: 11 januari 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het schip (opm: schoener) FLECKE JOVWER, kapt. H.H. Nieboer, zal vermoedelijk te Farsund worden afgekeurd, daar de reparatiekosten de waarde van het schip verre zullen overtreffen (opm: zie PGC 141191 en NRC 210292).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: schoener) ALLEGONDA JACOBA, kapt. H.H. Ebes, van Sundsvall naar Harlingen, met schade te Christiansand binnen, heeft de reparatie beëindigd en zal over enige dagen de geloste lading weder innemen, waarna het de reis zal voortzetten.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Handelsvennootschap. De heren Pieter Buwalda te Salatiga, en Gerhard Hendrik Clement van Zijll de Jong te Soerabaja, hebben een handelsvennootschap aangegaan met het doel het aannemen ter exploitatie van Gouvernementsbossen, het drijven van houthandel, het deelnemen in ondernemingen van landbouw en nijverheid, het in consignatie ontvangen van hout en landbouwproducten en het openen van een administratiekantoor. Zij heeft haar zetel te Semarang, Soerabaja en Amsterdam. De zaken worden gedreven onder de firma P. Buwalda & Co, waarvan elk vennoot de tekening heeft, ook voor borgtochten ten behoeve van het Gouvernement. De duur is 10 jaar, aanvangende 1 januari 1892, met éénjarige verlengingen bij niet-opzegging een jaar bevorens. De firma heeft haar generale procuratie verleend aan de heer Andries Meijers. (acte 6 januari 1892, no. 21 en 23)
Houthuijsen, notaris te Semarang.


Datum: 12 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 januari. Het Nederlandse stoomschip AMSTELSTROOM, heden van Amsterdam alhier aangekomen, heeft op de uitgaande reis op de Thames op een hard voorwerp gestoten, en maakt 3 duim water per uur; het moet dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Volgens particulier bericht werd het Nederlandse schip (opm: kof) TRIENTJE, kapt. E.J. Egberts, 12 november l.l. van Londen naar Oldenburg vertrokken, 19 november 's morgens 8 uur door de onder Delfzijl gestationeerde loods onder Borkum gepraaid. Sedert heeft men van het schip niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 januari. Heden zijn uit het gestrande Engelse stoomschip TUSKAR 37 balen katoen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 23 december. Het afgekeurde Nederlandse schip WILLEMINA CORNELIA is 18 december in publieke veiling voor GBP 295 verkocht. Het schip MONARCH is nu bezig de geloste lading in te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Hellema te Dantumawoude zal op zaterdag den 16 januari 1892, des namiddags 5 uur, in de herberg van Zwarts te Zwaagwesteinde, finaal verkopen: de helft in een overdekt Veerschip, groot 13 tonnen, met zeilen, touwen, haken, boomen en verdere inventaris, varende in de vaste beurt van Valom op Leeuwarden en Dokkum vice-versa. Dadelijk te aanvaarden; geboden som NLG 452.

Krant:
  JB - Javabode

De TERNATE van de Gouvernements-marine, die voor enige dagen de resident naar Bengkalis zou brengen, is wegens een defect aan de machine moeten terugkeren, Dit stoomschip was onlangs te Singapore tot het ondergaan van herstellingen en kost op die manier daaraan op den duur meer, dan romp en machine waard zijn.


Datum: 13 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse LOMBOK, bestemd voor de Indische militaire marine, is van Amsterdam buitenom naar Vlissingen vertrokken, ten einde een proeftocht onder stoom met de daartoe aangewezen commissie te houden. De stoomwerktuigen werden voor rekening der bouwmeesters, de firma Huygens en van Gelder, geleverd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 december. Het wrak en de inventaris van het bij Kaap Rada gestrande schip ELLENBANK is voor NLG 1.076 verkocht. Dit bedrag zal genoeg zijn om de gemaakte kosten te dekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 januari. De lading hout uit het bij Zandvoort gestrande Nederlandse schip RUST EN WERK, zal vermoedelijk tegen het einde van deze week geheel gelost zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven. 12 januari. Het wrak van het gestrande schip IQUIQUE heeft heden in publieke verkoping NLG 50,50 en de alhier aangebrachte inventaris NLG 9.308,25 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 januari. Het met schade binnengelopen Nederlandse barkschip JOHANNES, kapt. H.B. Reit, vertrok heden, gesleept door de sleepboot ENAK, naar Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip PRINSES SOPHIE, van Java naar Amsterdam, arriveerde 10 dezer te Genua; ANTENOR, van Java naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Singapore; HECTOR, van Amsterdam via Liverpool naar Java, passeerde 8 dezer Perim; STENTOR, van Amsterdam via Liverpool naar Java, passeerde 9 dezer Port Saïd; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 9 dezer Kaap St. Vincent; PRINS WILLEM I vertrok 9 dezer van New York naar West Indië; ARDJOENO van Rotterdam naar Batavia, vertrok 10 dezer van Marseille; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 11 dezer, des voormiddag 2 uur, van Boulogne; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore via New York, passeerde 10 dezer, des voormiddag, Cape Henry; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vetrok 9 dezer van New York.


Datum: 14 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 12 januari. Heden werden uit het gestrande stoomschip TUSKAR 68 balen katoen, en 42 Amerikaanse delen benevens een stalen tros, 2 ankers, en 30 vadem ketting geborgen en alhier aangebracht.


Datum: 15 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 13 januari. Van de werf der heren Gebroeders Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het uit staal en ijzer vervaardigde lichterschip, genaamd MARTIN FERDINAND DE GRUIJTER,groot circa 600 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Julius de Gruijter te Ruhrort. Daarna zal de kiel gelegd worden van een dergelijk schip, eveneens te bouwen voor rekening van de heer De Gruijter.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een roefschuitje, groot 18 ton, met inventaris.
Te bevragen bij A.G. van Asperen te Oosterlittens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden, snelzeilend Tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, groot 36 ton, met complete inventaris, liggende in de Zuidergracht te Harlingen. Te bevragen bij de schipper B.A. Oldenburg aldaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 januari. Per stoomschip DRENTHE vertrokken heden ochtend van hier 800 bedevaartgangers naar Mekka. Het zag te Tandjong Priok zwart van de mensen, die hen uitgeleide deden.


Datum: 16 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de commanderende officier van Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SOMMELSDIJK is de last verstrekt, om met de bodem onder zijn bevel de kolonie Suriname te verlaten tot het aanvaarden ener reis via Buenos-Ayres en de Simonsbaai (Kaapkolonie) naar de zuidoostkust van Afrika. Het schip zal vermoedelijk ongeveer 15 februari a.s. van de rede van Paramaribo vertrekken en kan gerekend worden in de tweede helft van april daaraanvolgende in de Plata-rivier te zullen aankomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 januari. Heden werden uit het schip TUSKAR geborgen 153 balen katoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Nazaire, 12 januari. De HOPPERBARGE is gestrand nabij de ingang van het dok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 15 januari. De alhier gehouden publieke verkoop van de geborgen inventaris van het op de Suikerplaat gestrande Engelse stoomschip WOODSTOCK, waaronder 2 reddingboten en 2 sloepen, heeft opgebracht NLG 1.280.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 januari. De tjalk BROEDERTROUW, kapt. E. Wagenborg, bestemd naar Helgoland, keerde naar Cuxhaven gesleept wordende terug.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Schiedam,14 januari. Het alhier liggende barkschip BERNDINA is heden met zeilen, kettingen, ankers, touwwerk en verdere inventaris bij inschrijving ter sloping verkocht voor NLG 1003.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Het Nederlandse schip SPERA IN DEO, kapt. J.C. Forma, van Hamburg naar Rio Grande vertrokken, is op de rivier door het ijs lek geworden en te Cuxhaven binnengelopen, alwaar het zal worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het wel onderhouden Nederlandse barkschip STAD STEENWIJK, met deszelfs complete inventaris,zoals het thans is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Het schip is groot volgens Nederlandse meetbrief 294 register ton, ladende in Zweden ca.135 tult balken. Op aanvraag wordt informatie verstrekt door de cargadoors Repko & Co te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 14 januari. De schoener SPERA IN DEO, kapt. J.C.Forma, is in zinkende toestand hier in de haven gesleept, alwaar het later gezonken is.


Datum: 17 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Door de eigenaren van de Nederlandse HOPPERBARGE, die in de Loire op het strand zit, werd een akkoord getroffen met de bergingsstomer NEWA, om het vaartuig voor NLG 17.500 af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 16 januari. Het gestrande Nederlandse schip RUST EN WERK zal 20 dezer publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Schiedam, 16 januari. Het alhier thuisbehorende schoenerbrikschip CATHARINA WILHELMINA, kapt. H.H. Zeven, is onderhands verkocht, en zal in de vaart gebracht worden onder boekhouderschap van de heer K. Nanninga te Nieuwe Pekela.


Datum: 18 januari 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 14 dezer te Padang; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 14 dezer van Genua; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 14 dezer van Suez; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 15 dezer, des voormiddag ten 6 ure, van Boulogne.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Schip gevraagd. Een nieuw of best onderhouden ijzeren of houten Roefschuitje gevraagd, 16 á 17 ton. Franco brieven met opgave van prijs enz, aan de boek en papierhandel J. Hilarius, Weerd, Leeuwarden.


Datum: 19 januari 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Volgens particulier bericht uit Lissabon, heeft het Nederlandse schip MARIA, van Gijon naar Buenos Ayres, met schade alhier binnen, circa driekwart der lading, die beschadigd en ongeschikt is om herscheept te worden, gelost. Er worden onderhandelingen gevoerd om de reis in Lissabon te beëindigen. Omtrent de reparatiën van het schip is nog niets besloten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Het naar hier bestemde stoomschip THEANO wordt te Bilbao door de storm opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 januari. Het schip SPERA IN DEO, kapt. J.C. Forma is dichtgemaakt en lens gepompt. Het is nagezien en moet lossen.


Datum: 20 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlaardingen, 19 januari. Volgens bij de reder A. Hoogendijk Jr. ontvangen bericht is de schoener LEVANT, kapt. P. van West met stukgoederen voor 19 januari van Vlaardingen te Lissabon gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens door ons ontvangen telegram zit het Deense schip GLADSTONE, kapt. Christiansen, op de kust van Madura aan de grond.


Datum: 21 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 20 januari. Op de werf van de heer A.A. Wn. van Rees Czn. is de kiel gelegd van een schroefsleepboot, genaamd NEELTJE, te bouwen met inbegrip van een compoundmachine van 80 IPK en daarbij behorende ketel, voor rekening van de heer P. Borst Tzn, en van een kolenlichter van 100 ton voor rekening van de heren Van Deventer & Co. te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 19 januari. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART zit op Krautsand (opm: plaat in de Elbemonding) aan de grond. De sleepboten CENTAUR en BORKUM hebben het vlot en in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het stoomschip VOORWAARTS 19 dezer van Batavia naar Amsterdam vertrokken, doet de reis rond Kaap de Goeder Hoop, ten einde in Liberia een transport Afrikanen te ontschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het Nedelandse stoomschip WERKENDAM, van Rotterdam naar New York, is met enige lichte machineschade te Plymouth binnen gelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een Roefscheepje, groot 14 ton, met inventaris. Te bevragen bij J. Bouma te Makkum.


Datum: 22 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms rammonitor LUIPAARD is in het droge dok op ’s Rijks werf te Willemsoord opgenomen tot het ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. De vaart op het IJ is nog onbelemmerd, een ijsbreker houdt de vaart open.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 20 januari. Heden werd het wrak en de inventaris van het schip RUST EN WERK (opm: brik, kapt. H.J. Raad, zie o.a. PGC 311291) verkocht, de inventaris voor NLG. 1.500 en het schip voor NLG 818.


Datum: 23 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Stockton on Tees is bij Ropner & Son te water gelaten een stoomschip van de volgende afmetingen: lengte over alles 330'9", breedte 41'3", holte 29'6". Het zal geclassificeerd worden bij Lloyd’s 100 A1. Het stoomschip. dat gebouwd werd voor rekening van de heren Wm. H. Müller & Co te Rotterdam, heeft de naam TEUTONIA ontvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 22 januari. De sleepboot HERCULES is heden met blazerschuiten naar het gestrande stoomschip TUSKAR vertrokken, doch door de hooglopende zee kon geen lading worden geborgen. Geen verandering in de toestand van de TUSKAR.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 20 januari. De Zuiderzee en de Vliesloot zijn vol ijs.
IJmuiden, 21 januari Bij een vorst van 15º Fahrenheit is het ijs in de afgelopen nacht aanmerkelijk in sterkte toegenomen, zodat de vaart op Het Kanaal zeer moeilijk wordt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 21 jan. Het stoomschip SPAARNDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij arriveerde hier heden van New York. Het heeft gedurende de overtocht zwaar weder gehad; door een stortzee is een man gedood en zijn er 4 zwaar gekwetst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Papendrecht, 20 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) FRANS, kapt. Bakker, thuisbehorende te Schiedam, is volgens particulier bericht voor NLG 6.200 verkocht (opm: zie NRC 060292).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een overdekt Roefschip te koop, 13 ton, met complete inventaris.
Te bevragen bij Jan G. Gosma te Oenkerk (Molenend)


Datum: 25 januari 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping. Laadlijn.
Aangezien de aandacht is gevestigd op de omstandigheid, dat vreemde schepen in Engelse havens kunnen worden opgehouden indien, naar het oordeel der beamten van de Board of Trade, zij overladen zijn, wordt de opmerking gemaakt dat, ten einde het ongerief van dergelijk oponthoud te vermijden, de reders kunnen verlangen de lijn van uitwatering op hun schepen te hebben gemerkt overeenkomstig de eisen der laadlijnwet, welke door de Engelse wetgeving in 1890 is aangenomen.
Het Committee van Lloyd's Register of British and Foreign Shipping, hetwelk, ingevolge bovengemelde wet, speciaal gemachtigd is om de lijn van uitwatering der schepen in het Verenigd Koninkrijk en meer dan 6.500 Engelse en buitenlandsche schepen daarvan te voorzien, brengt bij deze ter kennis, dat op aanvrage van reders van schepen, bij de heer H.P.Hazewinkel, surveyor to Lloyd's Register te Veendam, hetzij hun schepen geclassificeerd of niet geclassificeerd staan in het registerboek der maatschappij, door meergemeld Committee zal worden lastgegeven tot de nodige maatregelen ter aanwijzing van de lijn van uitwatering, overeenkomstig de tabellen door de wet gesanctioneerd.
Verdere informatie zomede de modellen voor aanvrage van uitwatering kunnen worden verkregen bij de surveyors der maatschappij.
Namens het Comittee voornoemd,
A.G Dryhurst, secr. 2 White Lion Court, Cornhill. London E.C, 14 januari 1892

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Hoewel door de vorst der laatste dagen het ijs in het Noorzeekanaal belangrijk is vermeerderd en de gehele oppervlakte van het water als het ware een grote ijsmassa gelijkt, ondervinden de stoomschepen weing vertraging. De PRINS WILLEM III, van de Koninklijke West-Indische Maildienst vertrok hedenvoormiddag te 10 ure van de steiger en was ongeveer om 4 uur des namiddags in zee, na eerst bij Buitenhuizen kruit te hebben geladen, waarmede allicht een uur of anderhalf gemoeid is. De SATURNUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, hedenvoormiddag van hier naar Hamburg vertrokken, was eveneens omstreeks 4 uur in zee. Ook de binnengekomen boten bereikten na een vaart van 4 uren de stad. Een ijsbreker is steeds werkzaam om zo mogelijk de vaart open te houden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 20 januari. Van het schip JOSE ORTS, dat op 27 november met de gezagvoerder en 7 man, benevens een loods, van hier naar Swansea vertrok, heeft men sedert niets vernomen. Men vermoedt dat het met man en muis is verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 januari. In de zee voor de haven zit zoveel drijfijs, dat de vaart voor zeilschepen gesloten is.


Datum: 26 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 december. Het Noorse stoomschip FRITHOF NANSEN, groot 628 ton, liggend te Soerabaja is heden tot geheime prijs, uit de hand verkocht. (opm: verdoopt in HOUTHANDEL BUWALDA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 25 januari. Eergisteren is voor rekening van de heer Daniël Brand Az, alhier, aan de werf der heren Bonn & Mees, te Katendrecht, de kiel gelegd voor een 3e schroefboot MARGARIETHA WILHELMINA, laadvermogen 80.000 kilo. Ketel en machine daarvoor zullen worden vervaardigd aan de fabriek van de heer J.H. van Cappellen te Bolnes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 24 december. Het Nederlandse barkschip SENIOR, kapt. Schots, van Akyab (Burma) (opm: Sittwe [Myanmar]), naar Het Kanaal, hier met zieke equipage en verlies van zeilen binnengelopen, heeft 19 december de reis voortgezet. Een bodemerij van 20.000 ropijen werd tegen 17% op het schip genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 januari. Uit het gestrande Engelse schip TUSKAR werden heden 41 balen katoen geborgen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Het herstel der schade van de sleepboot ZUID-HOLLAND te Grimsby, veroorzaakt door aanvaring met het naar Bombay (opm: Mumbai) bestemde stoomschip CALEDONIA, zal drie weken duren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 21 januari. Het jacht AMETHYST werd, in de haven ten anker liggende, door het Nederlandse stoomschip SALAK aangevaren, waardoor de mast gebroken en twee platen van het jacht beschadigd werden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Op Terschelling zijn binnen gekomen de Nederlandse schoener ALLEGONDA JACOBA, kapitein Ebes, en de brik de TWEE GEBROEDERS, kapitein Houwink, komende uit de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een sterk, wel onderhouden, hecht Tjalkschip met complete inventaris, groot 61 ton, liggende te Augustinusga bij Buitenpost. P. Drost.


Datum: 27 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Volgens schrijven van kapt.Sibbelee, gezagvoerder van het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, gisteren van West-Indië te Le Havre aangekomen, heeft vanaf de Azoren hevig stormweer ondervonden, uit het NNW met hoge woeste zee. Het schip werkte vreselijk en kreeg sterke slagzij, zodat het soms plat op zijde lag. Door het breken van enige vaten melasse raakte de lading los, en bekwam deze nogal enige schade. De timmerman is met een stortzee tegen boord gevallen en brak zijn been. Schip en machine hebben zich overigens uitmuntend gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lobith, 25 januari. Heden werden op de werf der scheepsbouwmeesters gebroeders Bodewes de kielen gelegd van twee ijzeren vaartuigen: een sleepkaan, groot 350 last, voor rekening van de heer G.H. Buchloh te Mühlheim a/d Ruhr en een zeilaak, groot ruim 50 last, voor rekening van schipper J.P. Kloek te Ossendrecht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, vertrok 23 dezer van New York; VEENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 23 dezer van Boulogne en passeerde 24 dezer Lezard; MAASDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 25 dezer Lezard; BATAVIA, vertrok 24 dezer van Rotterdam naar Batavia; ANCHISES, van Amsterdam naar Java, passeerde 23 dezer Port Said; MENELAUS, van Java naar Amsterdam, is op 24 dezer Prawlepoint gepasseerd; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 23 dezer Kaap St. Vincent; PRINS FREDERIK HENDRIK, van Suriname naar Amsterdam, arriveerde 24 dezer te Havre; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 24 dezer te Padang; CELEBES, van St. John, arriveerde 25 dezer te Londen; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 25 dezer van Baltimore te Rotterdam.


Datum: 28 januari 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 26 januari. Het Nederlandse barkschip STAD STEENWIJK, groot 295 ton, gebouwd in 1863 is uit de hand verkocht aan kapitein Klundert te Groningen.
Verbeterd bericht: Harlingen, 26 januari. Het Nederlandse barkschip STAD STEENWIJK, vroeger bevaren door kapitein Leujes, is heden uit de hand verkocht aan de heer P. Kolk te Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd Roefschip, plm. 25 ton; een halfsleten Roefschip, 22 ton, en een Dekschip, 23 ton, voor spotprijs, bij P.A. v.d. Werff, Gorredijk, bij wien 5 maart 2 scheepstimmerknechten worden gevraagd. Vast werk.


Datum: 29 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 28 januari. In de afgelopen nacht is benoorden Egmond gestrand het Duitse stoomschip IRIS, van Bremen naar Amsterdam bestemd. Het zit hoog op het strand, sleepboten zijn erbij voor assistentie.
Later bericht: Het stoomschip IRIS zit zo hoog op het strand dat van afslepen geen sprake kan zijn. De lading tabak zal eerst gelost moeten worden. Bij laag water is het schip te voet bereikbaar. De bemanning is met eigen boot geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 januari. De sleepboot SIMSON is hier van het stoomschip IRIS teruggekeerd. Het stoomschip zit zo hoog op het strand en er stond heden zoveel zee, dat de sleepboot er niet bij kan komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. Het bij Kamperduin gestrande stoomschip IRIS is lek en maakt water. Het roer is gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban (bij Delft), 27 januari. Heden is van de werf der heren H. Boot & Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren kraak OP HOOP VAN ZEGEN, groot 50 last, voor rekening van de heer C.J. Brugts, te Rotterdam, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd van een zeilaak, groot 100 last, voor rekening van de heer E. Camerman, te Doel (België).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 27 januari. Van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen & Zonen, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnschip RHEINGAU, groot 500 last, gebouwd voor rekening van de heer Johann Hirschmann, en is daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 540 last, te bouwen voor rekening van de heer C.C. Staab te Rotterdam.
Op dezelfde werf werd kortelings nog de kiel gelegd voor het van ijzer en staal te vervaardigen rijnschip CÖTGEN (opm: KÄTCHEN), groot 620 last, voor rekening van firma Louis Werkerling te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 27 januari. De sleepbooten WODAN en PERNIS, hebben tevergeefs getracht het stoomschip MAASDAM af te slepen. Het zal moeten lichten.


Datum: 30 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 29 januari. Wegens hoge zee konden de sleepboten, waaronder ook het Duitse bergingsstoomschip BERTHILDE, het gestrande stoomschip IRIS niet bereiken. De sleepboot SIMSON is alhier teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 januari. Uit het bij Texel gestrande stoomschip TUSKAR zijn tot 27 januari 1.342 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Met betrekking tot de verkoop der lading van het Nederlandse schip THORBECKE IV, met lekkage te Plymouth binnen, dient, dat de veiling niet is doorgegaan.
De sedert met de rederij gevoerde onderhandelingen hebben tengevolge gehad, dat er een overeenkomst is gemaakt de reis te doen eindigen, echter op minder nadelige voorwaarden voor de assuradeuren dan een publieke verkoop der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 12 januari. Het Nederlandse barkschip THORBECKE VII, kapt. Maars, van Singapore naar Liverpool, liep hier de 6e januari zwaar lek binnen. Bij onderzoek bleek dat het in de haven 4½ Engelse duim water per uur maakte. Al de naden van het bovenschip en het dek werden zeer vaststaande bevonden en had het schip geen andere schade als dat het lek was. Het is begonnen de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomschoener DOLFIJN, onder bevel van de kapitein luitenant ter zee J. H. Mijer, is in het droge dok op ’s rijks werf te Willemsoord opgenomen, tot het ondergaan van de nodige voorzieningen. In de loop van februari zal dit vaartuig weer naar de Noordzee vertrekken tot het behouden van politietoezicht op de visserij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 28 januari. Het stoomschip MAASDAM is door de sleepboten NIEUWESLUIS, WODAN en SCHIEDAM afgesleept en opgestoomd naar Rotterdam.


Datum: 31 januari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, heeft het Nederlandse schip (opm: fregat) BATAVIER, kapt. J.J. Verbeet, van Bassein naar Bremen, met verlies van enige zeilen te Lissabon binnengelopen, ook schade aan het schip en het tuig. De reparatie zal ongeveer een maand oponthoud veroorzaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 januari. Er is voor 25% een contract gemaakt met de N.B. te Hamburg om het gestrande stoomschip IRIS af te brengen en de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 januari. 8.36 h. De dagmailboot is nog niet binnen, doch ligt met gebroken krukas bij Nieuwesluis ten anker. Met de sleepboot heeft men getracht langszij te komen om de passagiers over te nemen, doch is zulks door de hoge zee niet gelukt. Het stoomschip zal na het kenteren van het getij herwaarts gesleept worden 9 uur namiddag. De mails voor Nederland zijn per sleepboot ontscheept.


Datum: 01 februari 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Genua; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 29 dezer van Aden; ANTENOR, van Java naar Amsterdam, passeerde 27 dezer Suez; HECTOR, van Amsterdam naar Java, arriveerde 27 dezer te Singapore; PRINS HENDRIK, arriveerde den 28 dezer van Amsterdam te Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gebrs. K. en J. Krul te Terschelling vragen drie bekwame scheepstimmermans-knechten, om terstond in dienst te treden.


Datum: 02 februari 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een half Veer, varende in de vaste beurt Franeker-Harlingen v.v. Burgerbestaan, bewijzen ter inzage. Te bevragen bij Dk. van der Stal te Franeker.


Datum: 03 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 februari. Gisteren vertrok van hier het stoomschip PRINSES AMALIA, ten einde een proefreis naar Amsterdam te maken, na aan de koninklijke maatschappij ‘De Schelde’ voorzien te zijn van een geheel nieuwe machine en stoomketels, en een belangrijke verandering aan dek en kajuitsinrichtingen te hebben ondergaan.
De veranderingen aan het schip bestaan in: het op het vóórdek aanbrengen van een nieuw salon met hutten voor 24 tweede klasse passagiers, het plaatsen van een nieuw huis op het achterdek voor 6 eerste klasse passagiers en kapiteinskamer, en het achteruit tussendeks bijbouwen van enige grote badkamers, terwijl de ruimte der voormalige 2e klasse is ingericht tot troepenverblijf met hospitalen enz. compleet.
De nieuwe machine is van het triple expansion systeem en van veel groter vermogen dan de vroegere, zodat op de proeftocht zonder moeite een vaart van 12 mijl werd verkregen met 1610 IPK en 62 omwentelingen.
De hoofdafmetingen zijn: diameter der cylinders 28"— 46" en 75" bij een slaglengte van 45";
het grootste aantal omwentelingen is 67, waarbij alsdan een vermogen van 2.000 lPK.
wordt ontwikkeld en een vaart van ruim 13 mijl wordt gelopen.
De benodigde stoom wordt voortgebracht door twee stalen stoomketels, elk van 13’8" diameter bij 16’0" lengte met 12 vuren van 3’2" diameter, die aan beide einden gestookt worden. De roosteroppervlakte bedraagt 101 vierkante voeten en het verwarmingsoppervlak 2.894 vierkante meter. De werkende stoomdruk is 160 lbs. De stookplaatsen worden geventileerd volgens een nieuw systeem, door de ingenieur der Maatschappij ‘De Schelde’, de heer W. H. Martin, in het buitenland gepatenteerd. De temperatuur was opvallend koel, voor deze weersgesteldheid zelfs koud, en dit wordt verkregen zonder dat er enige ventilatiekappen op dek nodig zijn. Volgens nauwkeurige opmetingen, gedurende de reis gedaan, bleek, dat de hoeveelheid verse lucht, die naar de stookplaatsen wordt toegevoerd, 1.200 m². per minuut bedroeg.
Gedurende de gehele tocht, die tot IJmuiden 6½ uur duurde, liep alles tot volle tevredenheid der aanwezigen af.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 1 februari. Zaterdag werd van de werf van Gebr.G. en H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren aak, groot ca. 65 last, voor rekening van schipper M. Baldée van Papendrecht, en werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 160 last, voor rekening van de heer Henri Selleslaghe van Tenhagen (België).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 februari. Door gemachtigden van de assuradeuren van de lading van het gestrande stoomschip TUSKAR is door de schippers alhier, die katoen uit zee opvisten, een bergloon aangeboden van NLG 16 per baal. De schippers vragen echter NLG 25, een bedrag dat zij tot heden gewoonlijk als loon bij het bergen van katoen ontvingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 30 januari. Het Franse stoomschip BORDEAUX, dat bij Hansweert is gezonken, zal met de nog aan boord zijnde lading, de 11e februari publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris C. Prins te Kruiningen zal op donderdag 11 februari a.s, des namiddags ten een ure, in het paviljoen van de heer L. Luijk te Hansweerd, ten verzoeke van de heren Ed. van Peborgh & Fils te Antwerpen, als bewaarders, in het openbaar à contant geld verkopen: het wrak van het Franse ijzeren schroefstoomschip BORDEAUX, gevoerd geweest door kapt. A. Gandillon, gebouwd te Havre in 1882, groot 2.663 ton bruto, met zijn machine, inventaris en met deszelfs nog inhebbende lading stukgoederen, bestaande voornamelijk uit stalen spoorstaven, dwarsleggers, electriektoestellen, materieel voor een fabriek enz. enz, zodanig als het zich in 't Schaar van Ossenisse gezonken bevindt.
Informaties te bekomen bij de heren Ed. van Peborgh & Fils, Pruinenstraat 6, Antwerpen, F.V. de Groof te Hansweerd en genoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 30 januari van New York naar Rotterdam; ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 31 januari van Port Said; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, passeerde 31 januari Sagres; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 30 januari van Padang; PRINS WILLEM II, vertrok 30 januari van New York naar West-Indië; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 31 januari te Southampton; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 31 januari Del Armi; OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Lezard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerlieden kunnen terstond geplaatst worden.
Adres: Weduwe Tj. Wijbrands, Anna Polowna.


Datum: 04 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 1 februari. Heden is uit het gestrande stoomschip IRIS niets geborgen, en is de lossing voorlopig gestaakt. Men zal trachten het stoomschip met de nog in hebbende lading, af te slepen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 februari. Tijdens de storm, die gisteren op de oostkust woedde, werd de Belgische mailboot PRINCE BAUDOUIN, aan boord van welke zich gelukkig geen passagiers bevonden, tegen de havendam van Dover geworpen, tengevolge waarvan de boegplaten werden ingedrukt. De kapitein trachtte tevergeefs de haven te genaken; de PRINCE BAUDOUIN strandde nabij de ingang en zonk, doch kon desondanks later binnengesleept worden.


Datum: 05 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 2 en 4 dezer werden op het Haringvliet, ten overstaan van de marineautoriteiten, de proefreizen gehouden van de gouvernementsstoomschepen PELIKAAN en FLAMINGO, gebouwd door de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam, voor rekening van het departement van koloniën. De stoomschepen zijn van het compound systeem (opm: bedoeld wordt: composiet systeem, zie NRC 060292), lang 40, breed 7,35, hol 3,70 meter. De machines zijn van het triple compound systeem, cilinders van 13½ , 21 en 35¼ duim middellijn met 21 duim slag, stalen stoomketels van 170 ponds spanning, bestemd om volgens het bestek 400 indicateur paardenkracht te ontwikkelen, waardoor aan de stoomschepen een snelheid van 10½ mijl per wacht zou worden gegeven. Op de proeftochten werd respectievelijk 11,32 en 11,35 mijl vaart gelopen met 495 en 500 indicateur paardenkracht zonder de minste stoornis. De stoomschepen zullen in de loop dezer maand worden afgeleverd, zijnde 2 maanden binnen de gecontracteerde tijd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingevolge machtiging bij Koninklijke Besluit van de 4e dezer wordt Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse LOMBOK, liggende te Amsterdam, met bestemming voor de Indische Militaire Marine, met de 1e maart in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse M.F. Tydeman.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip P. CALAND, van de N.A.S.M, van Baltimore naar Amsterdam, passeerde 3 dezer Dover; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Southampton; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 3 dezer te Suez.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuwe 12-tons snik en een beste halfsleten 6-tons praam bij W. Stienstra, scheepstimmerman op Zevenhuizen bij Franeker.


Datum: 06 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verbetering. In het bericht omtrent de proefvaarten der stoomschepen PELIKAAN en FLAMINGO staat een drukfout. De schepen zijn niet gebouwd naar het compound maar naar het composiet systeem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Callandsoog, 4 februari. De wrakstukken van het gestrande schip ALEXANDER, van Pensacola naar Amsterdam, zullen 16 dezer publiek worden verkocht. De lading is geheel geborgen, zo ook de uit 40 balken bestaande deklast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 februari. Het Nederlandse schip FRANS (opm: ze PGC 230192), is voor NLG 6.000 verkocht aan kapt. G. Hoberg te Farmsum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vetrok 3 dezer van Port Said; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 4 dezer van Port Said; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 4 dezer te Marseille; DAPHNE, van Java naar Amsterdam, passeerde 3 dezer Suez; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar Baltimore via New York, passeerde 4 dezer, des namiddags 2 uur 30 minuten, Dover; P. CALAND, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van Baltimore te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een overdekt Roefschip, 13 ton, met gehele inventaris, liggende op Molenend onder Oenkerk. Te bevragen bij Hendrik Jager aldaar.


Datum: 08 februari 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens vertrek naar Noord-Amerika wordt uit de hand te koop aangeboden een wel onderhouden Turfschip, groot 26 tonnen, met aan- en toebehoren.
Te bevragen bij de eigenaar Sjouke M. Keuning te Hijlaard.


Datum: 09 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 8 februari. Uit het gestrande stoomschip IRIS zijn gisteren 196 kisten bier, 68 pakken droge en 27 beschadigde pakken tabak geborgen. In de toestand van het schip is geen merkbare verandering gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 februari. Men is heden bij het gestrande stoomschip TUSKAR geweest, doch wegens hoge zee kan er niet geborgen worden. De positie van het schip is nagenoeg onveranderd gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is op de werf van de heer B. Wilton alhier, de kiel gelegd van het stalen schroefstoomschip ANNA, hetwelk voor rekening van de heer Jos de Poorter zal gebouwd worden. De machine, voorzien van de nieuwste vindingen, triple expansie en een vermogen van 550 indicateur paardenkracht, wordt op dezelfde fabriek gebouwd.
Dit stoomschip, bestemd voor de vaart op de Rijn, zal hoofdzakelijk dienen voor de ijzerertshandel van genoemde firma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het nieuwe stalen barkschip DE RUYTER, kapt. Wiebenga, de 8e februari te Falmouth van Batavia. Gemeld schip vertrok eerst de 19e april 1891 met een gemengde lading van Amsterdam naar Samarang en heeft op de noordkust van Java een lading suiker ingenomen naar Het Kanaal voor order.
Ook het nieuwe stalen barkschip EVERTSEN, dat 12 april 1891 van Rotterdam naar Java vertrok met gemengde lading en 5 februari van Java met suiker te Falmouth arriveerde, deed de reis in betrekkelijk korte tijd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 7 februari. De 15e dezer zal de Maatschappij tot Nut der Zeevaart haar 75 jarig bestaan op feestelijke wijze gedenken. In 1817 werd de maatschappij opgericht onder voorzitterschap van nu wijlen de heer A. Hazewinkel. Grote verandering heeft Veendam in die jaren ondergaan. Waar eertijds honderden schepen op schier alle zeeën met de witte naast de Nederlandse vlag wapperden, telt de vereniging nu maar weinig kapiteins meer onder haar leden. Veel goeds heeft deze maatschappij tot stand gebracht, en zij mag op een roemrijk verleden terugzien.


Datum: 10 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 februari. Van het Nederlandse barkschip FRISIA (opm: kapt. H.H. Boswijk), dat op de 4e november Elseneur (opm: Helsingör) passeerde op de reis van Sundsvall naar Harlingen, heeft men sedert niets vernomen (opm: zie NRC 040392).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 8 februari. De Nederlandse barkschepen CHRISTOPHORUS en MARIA zijn uit de hand verkocht aan de heer J.N. Prins alhier, om te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 februari. Bij een ingesteld onderzoek naar de toestand van het gestrande stoomschip TUSKAR is gebleken dat zich bij het schip een droogte heeft gevormd, waardoor de lossing der lading uit het voorruim zal worden bemoeilijkt. Van de verschansing aan bakboord zijde is een gedeelte weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 9 februari. De Noorse brik TANA, kapt. Jensen, van Gent naar Tvedestrand (opm: 58º37’ N.B. 8º55’ O.L, noord van Arendal) in ballast, 27 januari van hier naar de rede vertrokken en aldaar geankerd, is gisteren bij mist aangevaren door het Belgische stoomschip LIPPE, kapt. Thomle, van Nantes naar Antwerpen met stukgoederen. De TANA, die de kluiverboom verloor, en andere averij bekwam, zal hier op Het Kanaal komen om de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 februari. Het Nederlandse barkschip BERTHA, groot 606 ton, gebouwd in 1853, is uit de hand aan een firma te Groningen verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop brikschip. Notaris Spruyt zal op maandag 23 februari 1892 te Sappemeer, des avonds te 7 uur, in het hotel Struvé à contant publiek verkopen: het in 1861 te Harlingen nieuw gebouwde, kopervast, onder Nederlandse vlag varende brikschip JAN EN ANTOON, groot 193,35 register ton van 2,83 m³, laadt ruim 100 standaard delen, met complete inventaris, zoals het thans is liggende te Delfshaven aan de werf van de heren W. & S. van de Wetering & Co. Inlichtingen te bekomen bij de heer J.H. Nijhuis en kapt. J. Weekenborg, beiden te Sappemeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Boulogne; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 8 dezer van Boulogne; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap St. Vincent; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 dezer van Suez; ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, arriveerde 7 dezer te Marseille; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 8 dezer te Southampton; LAWANG, van Java naar Amsterdam, vertrok 5 dezer van Singapore; WERKENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 7 dezer van New York naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Andries Bouwhuis te Poppingawier vraagt dadelijk een schippersknecht, ongeveer 20 jaar oud, en bij voorkeur R.K.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best onderhouden Potschip, groot 15 ton.
Te bevragen bij H.M. de Jong te Heeg.


Datum: 11 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 februari. 495 Kisten bier werden hier gelost, zodat de IRIS nu ledig is en de stoompompen aan dek werden geplaatst. De geloste goederen worden met blazers naar IJmuiden overgebracht. Waarschijnlijk zal men trachten het morgen vlot te slepen. Het is ogenschijnlijk dicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. De gezagvoerder van het stoomschip EDAM, rapporteert, dat hij het Engelse stoomschip BRACADAILE, van Penarth naar Delaware bestemd, dat de schroefas had gebroken, ruim 1000 mijlen op sleeptouw heeft gehad, doch dat men op 50º N.B. en 20º52’ W.L. door stormweder en het breken der trossen genoodzaakt werd het te verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Volgens mededeling van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, bericht kapitein Bruinsma het volgende omtrent het slepen van het Engelse stoomschip BRACADAILE door het stoomschip EDAM, van New York te Amsterdam binnen:
Wij kregen de negentwintigste januari des ochtends te 10 uur, op 43º38’ N.B. en 43º51´ W.L. een stoomschip in gezicht met noodsein HB, hetgeen betekende: “Want assistence immediately”. Hoewel er een stijve NW bries woei met hoge zee, stuurden we er onmiddellijk op af en waren te 11 uur voormiddags bij bedoeld stoomschip, hetwelk bleek te zijn de BRACADAILE, van Cardiff in ballast naar Sandy Hook onderweg voor orders. Op onze vraag wat hij wenste, kregen we ten antwoord: "Will you take me in tow? Machine disabled". Beseffende, dat het voor de BRACADAILE, zoals het dwars in zee lag, hevig slingerde en overhaalde, onmogelijk was zelf een boot uit te zetten, zetten we een onzer reddingboten overboord en ging de eerste officier, W. de Boer, met 4 man onder haar lij oproeien. Hoewel met veel moeite en gevaar gepaard, mocht het na krachtige inspanning tenslotte gelukken het stoomschip te bereiken. De eerste officier, opdracht hebbende te onderzoeken, in hoeverre het stoomschip BRACADAILE werkelijk in gevaar verkeerde en het dus gewettigd was het stoomschip EDAM met zijn vele passagiers en kostbare lading wellicht zelf in gevaar te brengen, vernam van de kapitein, dat na 14 dagen reis, met hevig stormweder van het Westen, de schroefas totaal gebroken was en nu zijn schip sedert dertig uren aan wind en zee prijsgegeven was. Dat bovendien door het breken van die as, de ballasttank defect was geraakt, waardoor, als aan genoemde officier zelf bleek, het water zich met de zandballast vermengd had. Daar bijna al haar zeilen verloren waren gegaan, zag de kapitein geen mogelijkheid zich uit zijn benarde toestand te redden en verzocht dan ook dringend assistentie. Bij terugkeer van de boot werd na gehouden scheepsraad door de kapitein van de EDAM besloten te trachten het ontredderde schip zo mogelijk naar Queenstown of in alle gevalle meer in de lijn van de Atlantische stomers te brengen. Spoedig was door de equipage van de EDAM, de manillasleeptros van de BRACADAILE aan boord gehaald, die echter bleek verstikt te zijn en reeds dadelijk brak. Hierna een 5 duims staaldraadtros van de EDAM uitgebracht hebbende, werd te 6 uur namiddag de reis voortgezet. Het slepen ging, ondanks de nu en dan hoge zee uit het noordwesten en het daardoor sterk gieren van de BRACADAILE, vrij goed en werd een gemiddelde vaart van plusminus 8 mijl tot op de vierde februari behouden. In de nacht van die dag was een hevige storm van het westzuidwesten uitgebroken, waardoor de BRACADAILE dikwijls geheel dwarszee´s werd geworpen, hetgeen het breken der sleeptros tengevolge had. Hoewel herhaaldelijk getracht werd, door rond het stoomschip te stomen, een sleeplijn door de BRACADAILE te doen opvissen en waardoor enige onzer reddingboeien en gordels zelf verloren gingen, mocht dit door het hevige stormweder en de hoge zee niet gelukken. Bij de laatste poging te ongeveer 12 uur ‘s middags kwam een zware zee over ons achterschip, waardoor enige dekschade aan de EDAM ontstond, verscheidene manschappen van de been raakten en de bootsman overboord sloeg. De machine werd onmiddellijk gestopt en hoewel nog enige der overboord gespoelde voorwerpen in de nabijheid werden gezien, was van de bootsman niets meer te bespeuren. Daar de storm in hevigheid toenam, de barometer geen gunstige verandering deed verwachten en onze kolenvoorraad sterk verminderd was, werd na gehouden scheepsraad in het belang van eigen passagiers, opvarenden, schip en lading, besloten de reis te vervolgen. Daartoe gingen we te eerder over daar het stoomschip BRACADAILE zich alstoen in goede positie en op 50º N.B. en 20º52´ W.L, dus in de route van de Noord-Atlantische stoomschepen, bevond en de kapitein op ons sein: "Zijt gij in gevaar?", ontkennend antwoordde.
(Bedoeld stoomschip, thans gesleept door het ss PARKMORE, passeerde 9 februari Scilly, op weg naar Plymouth).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. De 1e maart a.s. wordt te Willemsoord Hr.Ms. gaffelschoener ARGUS in dienst gesteld onder bevel van de luitenant ter zee eerste klasse J.E. Sickens, met bestemming te gaan kruisen ter bescherming der vissersvloot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 februari. Het schip VOORWAARTS, kapt. van der Veen, naar Truro bestemd, is wegens tegenwind alhier in de buitenhaven vastgemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens bij de Scheepvaart Maatschappij Zuid-Holland ontvangen telegram vertrok het Nederlandse barkschip BATAVIER, kapitein Verbeet, van Bassein te Lissabon met schade binnen, vandaar naar Bremerhaven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 10 februari. Door het stoomschip PARKMORE werd hier binnengesleept het stoomschip BRACADAILE, dat 28 januari de schroefas had gebroken. Nadat het door het stoomschip EDAM gesleept was geweest, werd het de zevende februari des ochtends door de PARKMORE op sleeptouw genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Volgens door de Scheepvaart Maatschappij Zuid-Holland van Sourabaya ontvangen telegram, ontving men daar bericht dat de NOACH IV, kapt. D. Gomes, met een lading zout van Sumanep te Priaman was aangekomen. Datum onbekend.


Datum: 12 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Door de heren Volker & Bos is aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam opgedragen de bouw van een stoomboot, bestemd voor het vervoer van 725 m³. zand, voorzien van pompwerktuigen om zich zelf te vullen en ingericht als onderlosser. De machine is van is van 550 indicateur paardekracht, waardoor tevens de voorstuwer wordt gedreven. Het vaartuig is ± 60 m. tussen de loodlijnen en ± 10 m. breed, en is geheel ingericht als zeestomer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een zeer solied gebouwd, nieuw schip (spoedig klaar), plm. 20 ton; een gebruikte, overdekte praam, 13 ton; verschillende modder¬pramen van 4 tot 7 ton, en nieuwe en gebruikte schouwen van onderscheiden grootte, alles voor billijke prijs, bij T.A. v.d. Werff te Warga. Niet op Zondag.


Datum: 13 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staatscourant, No. 36, bevat de gewone jaarlijkse statistiek betreffende de Nederlandse koopvaardijvloot.
Blijkens de vergelijkende staat, bestond de vloot op 31 december 1891 uit 621 schepen, metende 827,211.10 m³, of 290.076,62½ ton, tegen 618 schepen, metende 723.660,97 m³ of 253.336,55 ton, op dezelfde datum van 1890. De verdeling der 621 schepen is als volgt: fregatten 10, barken 100, brikken 21, schoenerbrikken 34, schoeners 58, galjoten 11, koffen 14, tjalken 202, alle andere soorten van zeilschepen 28, stoomschepen 143.
Voor de eerste maal zijn in 1891 Nederlandse zeebrieven uitgereikt aan 63 schepen, metende 156.558.77 m³, of 55.453,04½ ton, tegen 61 schepen, metende 92.540,43 m³, of 32.563,84 ton in 1890. Daarvan waren binnenslands gebouwd 27 schepen en 6 stoomschepen, en buitenlands 7 schepen en 23 stoomschepen, deze laatste met een gezamenlijk netto inhoud van 87.473,14 m³, of 31.065,49 ton.
In 1891 zijn gesloopt, verongelukt, buitenslands verkocht, of op enige andere wijze uit de vaart geraakt: 3 fregatten, 11 barken, 2 schoenerbrikken, 8 schoeners, 3 galjoten, 2 koffen, 25 tjalken, 2 zeilschepen van andere soort, 4 stoomschepen, totaal 60, metende 54.364,37 m³, of 19.191,54 ton, tegen 53 schepen, metende 68.312,20 m³. of 24.144,42 ton in 1891.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 12 februari. De koper van het wrak is niet zoals gemeld werd, de heer M. Dirkzwager, doch de heer G. Dirkzwager Mzn, directeur der Berging Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond, 11 februari. Na geheel gelost te zijn werd hedennacht het stoomschip IRIS lens gepompt, doch wegens zware lekkage niet vlot gebracht. Een tweede pomp zal uit IJmuiden worden aangevoerd, 280 balen tabak worden per blazer naar Amsterdam vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 februari. Heden werd van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon, alhier, met het beste gevolg te water gelaten de schroefstoomboot NIJVERHEID II, gebouwd voor rekening van de naamloze vennootschap Sneeker Stoombootmaatschappij Nijverheid te Sneek, bestemd voor de dienst tussen Sneek en Rotterdam, welk vaartuig zal worden gevoerd door kapt. Pieter de Jong. De machine wordt vervaardigd in de fabriek der heren Löhnis & Co te Rotterdam.


Datum: 14 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 12 februari. Heden werd aan de werf van P. en A. Ruijtenberg, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak AGATHA ELISABETH, groot 85 last, voor rekening van de heer P. Vree Lzn te Amsterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een stalen stevenaak, groot 65 last, voor rekening van de heer Th. Mutter te Millingen, genaamd ALDIGONDA; en voor een ijzeren zeilaak, groot 150 last, voor rekening van de heer P. Leemans te Oosterhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, is het stoomschip HOLLANDIA van Rotterdam naar Bilbao, met een vuurschip van de Goodwin Sands in aanvaring geweest, waardoor de HOLLANDIA schade heeft geleden aan het grootwant. Het heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dover, 11 februari. De Belgische mailsteamer PRINCE ALBERT arriveerde hier ter rede met defecte machines. Sleepboten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Naar men verneemt houdt de Sunda Lijn op te bestaan, en zal de boot die 29 februari van Hamburg via Amsterdam naar Java vertrekt, de laatste zijn, terwijl vermoedelijk in de dienst van Hamburg naar Java via Amsterdam, (eventueel Rotterdam), zal worden voorzien door de Stoomvaart Maatschappij Nederland en Rotterdamsche Lloyd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Volgens van de rederij ontvangen bericht, vertrok het Nederlandse schip THORBECKE IV, kapt. De Jong, heden van Plymouth naar Newcastle, om aldaar voor Soerabaja te laden.


Datum: 15 februari 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De stoomboot WINSUM vaart voortaan ’s vrijdags morgens 5½ uur van Winsum, 7 uur van Dronrijp naar Leeuwarden.
De ondernemers


Datum: 16 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Algemeen overzicht van de schepen en vaartuigen onzer marine:
a. Tot verdediging van kusten, zeegaten, reden en stromen hebben wij thans de volgende gepantserde schepen: 5 ramschepen, waarvan 1 in aanbouw (REINIER CLAESZEN): 7 rammonitors 2e klasse, 5 monitors 2e klasse en 5 stoom riviervaartuigen; voorts als ongepantserde vaartuigen: 31 stoomkanonneerboten, 15 torpedoboten groot model en 22 torpedoboten klein model.
b. Voor algemene dienst 3 gepantserde schepen, als 2 ramtorenschepen en 1 pantserdektorenschip (in aanbouw); voorts als ongepantserde schepen: 7 schroefstoomschepen 1e klasse, 1 idem 3e klasse en 4 idem 4e klasse; voorts 1 raderstoomschip, 1 zeilschoener en 2 stoomschoeners, waarvan 1 in aanbouw.
c. Voor bijzondere diensten zijn bestemd 3 wachtschepen, 16 instructievaartuigen en 1 opnemingsvaartuig.
d. De Indische militaire marine telt 1 pantserdekkorvet, 2 korvetten (wachtschepen), 2 raderstoomschepen 2e klasse, 4 raderstoomschepen 4e klasse, 15 schroefstoomschepen 4e klasse, 3 opnemingsvaartuigen en 1 torpedoboot groot model.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Callantsoog, 15 februari. De lading hout van de Zweedse bark ALEXANDER wordt heden naar Amsterdam overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 februari. Aan de bergers, die hier heden katoen aanbrachten, afkomstig van het gestrande schip TUSKAR, is NLG 18 per baal betaald. In het geheel werd hier ruim NLG 2.000 ontvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 februari. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het schip HEVESKES II, kapt. Eilts, heden van Christiansand naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 13 februari. Het vuurschip waarmee het stoomschip HOLLANDIA in aanvaring was, is het East Goodwin vuurschip. Het gebeurde 12 februari om 6 uur 's ochtends tijdens dikke mist. Het stoomschip dat gisteren namiddag ter rede van Dungeness ten anker lag, heeft schade aan de verschansing en het grootwant. De schade aan het vuurschip is onbekend. Het weer is voortdurend mistig.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag der voornaamste gebeurtenissen in het Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden, lopende van 17 januari tot en met 2 februari 1892 wordt onder meer het volgende ontleend:
De 28e januari kwam het stoomschip MAETSUYCKER der Koninklijke Paketvaart Maatschappij ter rede Oleh-leh aan met het bericht, dat tussen Padang en Atjeh brand aan boord was ontstaan en hierdoor enige vertraging van de reis was ondervonden. De aard der aangerichte schade liet echter toe dat het schip, na enige reparatiën te hebben ondergaan, de 1e februari zijn reis naar de Noord- en Oostkust (opm: van Sumatra) voortzette.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 27 februari 1892 zullen te Soerabaja op vendutie worden verkocht de barkschepen MARIE, groot 364 ton, en CORNELIE ELISABETH, groot 1.119 ton.
P. Landberg & Zoon

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 12 februari. Het tjalkschip JOHANNA GESINA, schipper Koops, van Wildervank, geladen met gerst van Rotterdam naar Sappemeer bestemd is heden bij deze plaats aan de grond geraakt en lek gestoten. De gerst is deels droog en deels nat in twee andere vaartuigen overgeladen. Het schip is alhier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W. Sijkpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdagmiddag 24 febuari, des avonds te 5 uur, provisioneel, en om 8 uur finaal, bij Mej. de Wed. Fekkes in de Korenbeurs te Harlingen publiek veilen en verkopen: het zeer goed onderhouden en snelzeilend schoenerschip ALEGONDA JACOBA (opm: ALLEGONDA JACOBA) genaamd, thuisbehorend te Harlingen en bevaren door kapt. H.H. Ebes, groot 283,07 ton van 2,83 m³, diepgang beladen met hout 33 à 34 dm.
Biljetten en inventarissen van de goederen, bij het schip behorende, zomede inlichtingen zijn te bekomen te kantore van de cargadoors Repko & Co te Harlingen.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een schippersknecht gevraagd, 20 á 22 jaar, bij G. Weima te Warga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 2 scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen direct of maart a.s. werk bekomen bij R. Brandsma te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop á contant een goed onderhouden Roefscheepje met complete inventaris, groot 14 ton. Te bevragen bij J.P. Schoonbergen, hoek Molenpad te Harlingen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Door wijlen de heer Fop Smit Junior, dezer dagen alhier overleden, is aan de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen gelegateerd de som van vijf duizend gulden, vrij van successierechten.


Datum: 17 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 15 februari. Van de werf der Gebroeders Boot alhier, zijn met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd ijzeren rijnschip, voor rekening van P. Romar te Oud-Niedorp; een nieuw gebouwd ijzeren klipperschip, groot 175 last, voor rekening van J.W.H. Oomens te Waspik; een nieuw gebouwd ijzeren kraakschip, groot 50 last, voor rekening van de heer D. Muijsson te Rotterdam, en werden daarna de kielen gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 225 last, voor rekening van de heer Wilman te Emmerik, en voor een ijzeren paviljoen rijnschip, groot 40 last, voor rekening van B. van Munster te Zaandam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 15 februari. Zaterdag 11 februari is met goed gevolg van de werf der scheepsbouwmeesters Niestern & Te Velde alhier te water gelaten het ijzeren schoenerschip AGATHA, groot ± 110 register ton, zullende bevaren worden door kapt. J.G. Mulder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 februari. Heden arriveerde alhier een bomschuit met 100 balen tabak, gelost uit het gestrande stoomschip IRIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sandgate, 14 februari. Een Nederlandse 3-mast schoener is met verlies van de voorstag hier ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Volgens particulier telegrafisch bericht is het schip THORBECKE VI, de 12e februari van Java vertrokken met een lading suiker naar Het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kamp, 16 februari. Met het ochtend getij kwam de IRIS nog niet in zee, daar beide pompen defect werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 februari. De luiken aan boord van het gestrande schip zijn dicht gemaakt en de lekkage is gestopt. Het stoomschip IRIS is gesleept tot de buitenste bank en wacht op meer water.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip VEENDAM, der N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; MAASDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde den 14 dezer, des namiddags 9 uur 15 minuten, Lezard; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 14 dezer te Southampton; PRINS VAN ORANJE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 13 dezer van Padang; PRIOK, van Hamburg en Amsterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Singapore; SUMATRA, arriveerde 13 dezer van Amsterdam te Batavia; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 14 dezer van New York te Rotterdam; PRINS MAURITS, arriveerde 14 dezer te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Er wordt gevraagd een bekwame machinist op de stoomboot van Harlingen op Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemmer, 14 februari. Tijdens een hevige bui is gisteren middag op het Tjeukemeer, niet ver van de ingang der Echtenervaart, gezonken het tjalkscheepje, genaamd de VIER GEBROEDERS, schipper Klaas Veltman, gedomicilieerd te Harlingen. Het was aldaar geladen met steenkolen en bestemd naar Frederiksoord. De opvarenden, schipper en zoon, werden gered, doch hadden geen tijd om iets van boord mede te nemen. Het vaartuig, dat bijna geheel onder water zit, was niet, de lading wel verzekerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Aan het Militair Weekblad wordt het volgende ontleent omtrent de twee nieuwste in aanbouw zijnde schepen van de Koninklijke Nederlandse Marine:
- Het pantserdektorenschip KONINGIN (vroeger PRINSES) WILHELMINA DER NEDERLANDEN. Dit vaartuig is een stalen ongepantserd tweelingschroefschip, voorzien van een ram; het dek is over de gehele lengte gepantserd; het bezit een draaibare pantsertoren. De lengte bedraagt 100 m, de grootste breedte 14,9 m, de maximum diepgang 6 m, het deplacement 4.600 tonnen. Het beschermend, gebogen pantserdek scheidt boven- en benedenschip en beschut de machines, ketels, munitiebergplaatsen en stuurinrichting; het heeft een afwisselende dikte van 7,5 tot 5 cm. Over een lengte van ongeveer 52 meter verkrijgt het schip een dubbele bodem. Tussen het pantser- en tussendek wordt een cellen-constructie aangebracht, die waterdicht wordt bewerkt, en waarvan de buitengordel met cellulose wordt gevuld. Deze gordel is middenscheeps 0,75 meter dik, en naar voren en achter nog iets zwaarder. Onder het pantserdek zijn 10, daar boven 7 waterdichte schotten aangebracht.
De bewapening bestaat uit 1 kanon van 28 cm achterlaad, geplaatst in de zich op het voordek bevindende draaibare pantsertoren; deze toren bestaat uit 28 cm dikke compound (staal en ijzer) platen, de stalen dekplaat is 38 cm dik. Verder heeft men een kanon van 21 cm A op het achterdek; 2 kanons van 17 cm A (1 aan elke zijde), 2 kanons van 7,5 cm; 6 revolverkanonnen van 3,7 cm en 8 snelvurende kanonnen van 3,7 cm op het hutdek en in de geschutmarsen; 2 torpedokanonnen in het achter-tussendek en 1 lanceerbuis in de voorsteven.
Voor het draaien van de toren dient een hand- en een stoombeweging, welke laatste de toren in 45 seconden ronddraait. Voor de bediening van de kanons van 21 en 17 cm gaan 3 stalen munitiekokers dik 10 cm van het pantserdek naar het opperdek.
De commandotoren dik 28 cm bevindt zich voor de fokkemast. Deze toren bevat o.a. een rad voor de stoomstuurinrchting en telegrafen naar de verschillende hoofdpunten van het schip. De stoomstuurmachine, ook tot handbeweging ingericht, is achteruit onder het pantserdek geplaatst. Het vaartuig wordt voorzien van twee elektrische zoeklichten, waarmee op 1.500 meter nog een torpedoboot klein model kan worden waargenomen, en zal verder elektrisch verlicht worden. Het schip heeft 2 bolle stalen masten (van 80 cm middellijn) met stengen, ieder met een krijgs- (of oorlogs-) mars, die 18 meter boven de waterlijn is.
De 4 machines met drievoudige expansie leveren gezamenlijk 5.900 indicateur paardekrachten en zullen aan het vaartuig een snelheid van ruim 16 Engelse zeemijlen per uur kunnen geven. De bemanning is bepaald op 325 koppen.
- Het ramschip voor de defensie in het Zuiderfrontier REINIER CLAESZEN.
Dit tweelingschroefschip, de 21e november 1891 met goed gevolg van de 's Rijks Marinewerf te Amsterdam van stapel gelopen, is van staal en gepantserd, voorzien van een ram, over de gehele lengte van een gebogen pantserdek, als bij de KONINGIN WILHELMINA en van een draaibare pantsertoren. De lengte bedraagt 70 meter, de grootste breedte 13,5 m, de gemiddelde diepgang in zeewater4,40 m, het deplacement 2.490 ton.
Het vaartuig wordt bij de waterlijn geheel rondom versterkt door een gordelpantser, dat in het midden der lengte 12 cm en bij de einden 10 cm dik is.
Onder de machinekamer, ketelvuur en torenruimte wordt een dubbele bodem gemaakt. Tussen het boven- en pantserdek wordt een waterdichte cellen constructie aangebracht; de buitenste cellen worden gevuld met cellulose.
De bewapening bestaat uit 1 kanon van 21 cm A, geplaatst op het voordek in een draaibare pantsertoren (dik 28 cm compound plaat, de stalen dekplaat is dik 38 cm); 1 kanon van 17 cm A, gedekt door een pantserschild van 4 cm dikte, op het achterdek; 3 snelvurende kanons van 3,7 cm en 2 revolverkanonnen van 3,7 cm op het hutdek, en 1 rev.kanon van 3,7 cm in een geschutmars; 2 torpedokanonnen of lanceerinrichtingen voor topedo's.
De geschut- en commandotorens zijn als bij de KONINGIN WILHELMINA; het schip heeft echter geen fokkemast. Een elektrisch zoeklicht en elektrische verlichting voor het gehele schip worden aangebracht als bij meergenoemd vaartuig onder a. Voor de stoomsloep van omstreeks 10 meter lengte worden 2 tuimelende davids met schroefbeweging aangebracht; verder zijn er nog 5 sloepen.
De pantsergordel rust van onderen (onder de waterlijn) op het pantserdek en reikt van boven tot het opperdek. Achter de commandotoren bevindt zich in plaats van een fokkemast een korte stalen mast in middenlijn 0,8 meter, hoog 11,7 meter boven de waterlijn, op welks boveneinde de geschutmars is aangebracht. Inwendig zijn in deze mast klimklampen en inrichtingen tot het ophijsen van munitie. Achteruit op het hutdek is een houten seinmast.
De 2 machines met drievoudige expansie leveren gezamenlijk 2.400 indicateur paardenkrachten en zullen aan het vaartuig een snelheid kunnen geven van 13 Engelse zeemijlen per uur. De bemanning zal uit 140 koppen bestaan.


Datum: 18 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kamp, 16 februari. Met het avondgetij kwam de IRIS nog niet in zee, daar wegens de NO wind te weinig water kwam om over de bank te komen. Een blazer met 92 pakken tabak vertrok naar IJmuiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 6 januari. Het stoomschip SRIE PEGATAN, van Singapore naar Borneo, heeft kort na vertrek, zulk slecht weer gehad, dat men genoodzaakt was, 500 zakken rijst overboord te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 17 februari. Het wrak van het bij Callantsoog gestrande schip ALEXANDER, heeft met de inventaris, gisteren in veiling NLG 1.460 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 17 februari. Het bij Egmond gestrande Duitse schip IRIS, is door de bergingmaatschappij van Maassluis heden af- en hier binnengebracht. Voor de veiligheid van het stoomschip is het tussen de grote en kleine pier aan de grond gezet en zal morgenvroeg in de haven gebracht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. M. de Boer, notaris te Nieuwe Pekela, zal op dinsdag de 1e maart 1892, des avonds 7 uur, in het logement Concordia van de heer H.G. Eefting te Winschoten, ten verzoeke van zijn principalen, publiek verkopen: het in 1858 te Middelburg nieuw gebouwd, onder Nederlandse vlag varende kofschip de ZWAAN, groot 158 register tonnen, met al deszelfs complete inventaris, zoals het thans is liggende te Weener (Oost-Friesland).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Van de Maatschappij Nederland en van de Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd zijn bij de regering voorstellen ingekomen tot het sluiten van nieuwe postcontracten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 15 dezer Kaap St. Vincent; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 15 dezer te Batavia; GELDERLAND, van Rotterdam naar Java, arriveerde 15 dezer te Batavia; DRENTHE, vertrok 16 dezer van Batavia naar Rotterdam; VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 16 dezer van Kaapstad.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Stavoren, 16 februari. Heden avond is alhier met sterk stromen de stoomboot de STAD IJLST, gezagvoerder P. Wildschut, zodanig op de vloer der sluis gestoten, dat het niet raadzaam was zee te kiezen. Bij nader onderzoek is gebleken, dat het roer stuk en de boot erg lek gestoten was, zodat vee en lading moesten geborgen worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden Tjalkschip, groot 20 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij P. Buisman Sr, te Blokzijl.


Datum: 19 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingevolge koninklijk besluit van 18 dezer wordt Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse BONAIRE, liggende te Willemsoord, met de 16e maart a.s. in dienst gesteld, met bestemming voor buitenlandse dienst, en het bevel over dat stoomschip opgedragen aan de kapitein-luitenant ter zee A.J. Krabbe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse BONAIRE is in het droge dok op ’s Rijks werf te Willemsoord opgenomen tot het ondergaan van de nodige voorzieningen en verder om gereed gemaakt te worden voor de in dienststelling op 16 maart a.s. Deze bodem is aanvankelijk bestemd voor politietoezicht op de visserij in de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht is Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SOMMELSDIJK, onder bevel van de kapitein luitenant ter zee G.H. van Steyn, de 17e dezer van de Suriname-rivier vertrokken ter aanvaarding van de reis via Buenos-Ayres en de Kaap de Goede Hoop naar de zuidoost kust van Afrika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram heeft het stoomschip MERAPI, van Rotterdam naar Batavia, 16 februari te Marseille aangekomen, aldaar schade geleden door aanvaring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip BELGENLAND, 14 februari in New York aangekomen van Antwerpen, wordt in quarantaine gehouden wegens het heersen van tyfus onder de emigranten; 1.300 emigranten zijn geïsoleerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 februari. Het stoomschip IRIS is hedenavond vlot gesleept en in de haven gebracht om morgenvroeg op te varen en te Amsterdam gedokt te worden. Het bergingsvaartuig BUFFEL vertrok heden naar Amsterdam met 385 balen tabak, welke hier uit de IRIS waren aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 februari. De Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd zullen een regelmatige maandelijkse dienst openen op Nederlands Oost-Indië. Het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS zal begin april en het Nederlandse stoomschip GELDERLAND begin mei, direct van hier via een Nederlandse haven, naar Padang, Batavia, Samarang en Soerabaja vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 februari. Het stoomschip DIDAM is wegens een klein defect aan de machine buiten de sluis vastgemaakt. Het zal echter nog hedenavond vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 17 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht heeft het schip WILLEM EGGERTS, kapitein Grilk, van Java te Falmouth binnen, orders bekomen voor Greenock.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRIOK arriveerde 14 dezer van Amsterdam te Batavia; ORANJE NASSAU, van West-Indië, is 16 dezer te New York aangekomen; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 16 dezer van Southampton; SALATIGA, van Hamburg en Amsterdam naar Java, arriveerde 16 dezer te Genua; BROMO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 17 dezer te Marseille; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 17 dezer van Perim; SOERABAJA, vertrok 17 dezer van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor billijke prijs: een bevaren Tjalk, groot 50 tonnen.
Adres: H. van Bruggen, houthandel, Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuwe 12 tons Snik, en een beste halfsleten 6 tons Praam bij W. Stienstra, scheepstimmerbaas op Zevenhuizen te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een overdekt, bewegerd roefschuitje, 18 ton, 3 jaar oud, met gaffel, zeil, 2 fokken, 2 dekkleden, anker met tros, watervat, potkast, kachel en wat verder tot een scheepstuig behoort. Te bevragen bij Johs. Draaisma, scheepstimmerman, Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Feenstra, notaris te Metslawier, zal op woensdag 24 februari 1892, namiddags 5 uur, ten huize van Gerben Hiemstra bij Dokkum, in een zitting verkopen: een overdekt schip, thans liggende op de helling van Barkmeijer bij Dokkum onder Aalsum, groot 22 scheepstonnen, met 1 zeil, 2 fokken, 2 luik kleden, 1 zeilkleed, stokken, boomen, takels, want en verderen inventaris. Dadelijk te aanvaarden.


Datum: 20 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven, 17 februari. Het in de oude haven liggende Nederlandse schoenerschip JEANNETTE EN AGNES is verkocht aan de scheepsmakelaar Schuchman en zal onder Duitse vlag onder de naam VENUS varen. Het is bestemd naar Frederikshald in ballast om daar hout te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 februari. Het stoomschip AMSTERDAM, naar Hamburg bestemd, is tussen de pieren in aanvaring geweest met de hopper MAASMOND 14, waarbij alleen laatst genoemd vaartuig schade leed aan het achterschip. De MAASMOND 14 is naar Amsterdam opgestoomd om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Duinkerken, 17 februari. Het Belgische stoomschip REOCIN arriveerde hier van Requejada (opm: 43º22’ N.B. 4º2’ W.L, ten westen van Santander). De gezagvoerder rapporteert de 12e februari bij Ouessant te zijn aangevaren door het stoomschip ROSA MARY van West Hartlepool, waardoor een schade werd veroorzaakt die op GBP 100 werd begroot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 februari. Het op 5 december j.l. vol water door de equipage verlaten schoenerbrikschip CORNELIA, kapt. K.H. Voordenwind, dat door de loodsschoener HAMBURG, kapt. Neuhaus, alhier binnengesleept werd, is na lossing der lading nagezien en door experts als onwaardig voor reparatie afgekeurd (opm: zie o.a. PGC 191291). Dit is gedurende deze winter het vijfde hier afgekeurde schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het wel onderhouden, snelzeilend Nederlands brikschip NERVA, met deszelfs complete inventaris, zoals het thans is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Het schip is groot volgens meetbrief 710,33 m³ of 281 register tons. Uitmuntend geschikt voor houtvaart.
Op aanvraag worden nadere informatiën verstrekt door de cargadoors J.H. van Loon & Zoon, Harlingen, en de heren Den Bouwmeester, Borsius & Van der Leyé, Middelburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toevallige omstandigheden uit de hand te koop: een eerste klasse schoenerschip, gekoperd, met volledige inventaris, groot ca. 142 register tonnen.
Adres franco brieven no. 203 bureau dezer courant.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip ZUID-HOLLAND, laatst van Marseille, arriveerde 18 dezer te Rotterdam; DIDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 18 dezer Dover; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 18 dezer Wight.

Krant:
  JB - Javabode

Op de rede van Vlissingen had woensdag 21 januari de halve en 22 januari de volle krachts-stoomproef plaats met Hr.Ms. stoomschip LOMBOK.
Dit schip is van het type CERAM en FLORES en bij de heren Huygens & Van Gelder te Amsterdam gebouwd volgens het systeem Meursing d.v. een geheel stalen schip met hout bekleed en met houten nagels aan de stalen huid verbonden. Dit systeem heeft verschillende voor- en nadelen en nu moet deze eersteling bij de marine als proef beschouwd worden, om het al of niet voor later aan te bouwen schepen voor Indië toe te passen. De beide proeftochten werden met uitstekend gevolg volbracht. Er werd ruim aan het contract voldaan, daar, bij een gecontracteerde vaart van 11,5 mijl en 850 ipk 12,16 mijl werd gelopen en 990 ipk ontwikkeld, als het gemiddelde van 4 uur op de volle krachtproef.
De hoofdafmetingen van dit schip zijn: lengte 48,20 meter, breedte 8 meter, holte 4,31 meter, diepgang 3,10 meter, waterverplaatsing 560 ton.
De stoommachine, door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen vervaardigd en aan boord opgesteld, is van het triple compound systeem en van zeer lichte constructie, zodat het moeilijk was 12 ipk per ton totaal gewicht inclusief water in de ketels te ontwikkelen. Stoom van 170 Engelse lbs werkende drukking wordt voortgebracht in 3 ronde stalen ketels met een gezamenlijk verwarmingsoppervlak van 2.250 □ Engelse voeten. De ketels zijn ingericht met geforceerde trekking en het bleek dat hiermee het vermogen ruim verdubbeld kan worden, boven die met natuurlijke trek verkregen. De ventilateur is bijzonder krachtig en in staat een luchtdruk teweeg te brengen overeenkomende met een waterkolom van 8 Eng. duim. De hoofdafmetingen van de machine zijn: diameter cilinders 17", 28" en 45", slaglengte 27". Aantal omwentelingen 132, bij een maximum krachtsontwikkeling van 1.066 ipk. De stookplaats wordt geventileerd volgens het patent Martin, waarbij een bijzonder koele temperatuur kan worden bereikt. Het schip is in zeer ruime zin voorzien van elektrisch licht, zowel tot algemene verlichting van het schip als tot bediening van een kolossaal zoeklicht. Deze gehele afdeling werd geleverd en daar gesteld door de firma Willem Smit & Co te Slikkerveer. Ook deze inrichting werd aan uitvoerige proeven onderworpen. Gedurende beide dagen is er niet de minste stoornis voorgevallen en liep alles af tot volle tevredenheid van de aanwezige autoriteiten, de inspecteur over de stoomvaartdienst Tadema, de ingenieurs van de marine Wijs en Rappard, de officier machinist 1e kl. A. Jongkees en de commandant de luitenant ter zee 1e kl. Tideman.
Morgen vertrekt de LOMBOK naar Amsterdam om aan de Marinewerf aldaar verder tot vertrek naar Indië te worden gereedgemaakt.


Datum: 21 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht, is Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapitein ter zee J.A. Vening, de 19e dezer te Batavia aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht is Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO, onder bevel van de kapitein ter zee K. A. Stakman Bosse, de 20e dezer voor de Suriname-rivier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Farnsund (opm: Farsund, Noorwegen, zie PGC 141191), 14 februari. Het Nederlandse schip FLECKE JOVWER (opm: schoener, kapt. H.H. Nieboer) van Frederikstad naar Rotterdam, met schade alhier binnen, is afgekeurd en voor 470 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 20 februari. De lading suiker, aan te brengen van Java per NOACH I, kapt. Swart, is verkocht naar Greenock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 februari. Uit het gestrande Engelse stoomschip TUSKAR werden heden weer 55 balen katoen geborgen en alhier aangebracht. De geborgen inventaris van het stoomschip heeft in veiling NLG 1.085 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 17 februari. Heden is hier in veiling aangeboden het in 1861 nieuw gebouwd kopervast Nederlandse barkschip MONTROSE, groot 345 registerton, thans liggende in het dok te Leer. Geboden NLG 5.200, niet gegund.


Datum: 22 februari 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is een eis ingesteld tegen de reders van het Engelse stoomschip BRACADAILE, wegens hulploon terzake van het ruim 1000 mijlen slepen van genoemd stoomschip door het Nederlandse stoomschip EDAM.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PATROCLUS, van Java naar Amsterdam, vertrok 18 dezer van Marseille; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 18 dezer te New York; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, arriveerde 19 dezer, des middags, voorgaats van den Nieuwe Waterweg. PRINS VAN ORANJE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 18 dezer Point de Galle; CELEBES arriveerde 18 dezer van Londen te Halifax.


Datum: 23 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albs. Vinke en H.C. Haacke, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, op maandag 14 maart 1892, des namiddags ten 3 ure precies, in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag te verkopen, het gekoperd en kopervaste barkschip GERRIT EN WILLEM, laatst gevoerd door kapitein T.W. Visser, volgens Nederlandse meetbrief lang 46,20 meter, breed 10,68 meter, hol 6,65 meter en alzo gemeten op netto 1.815,12 m³ of 640,77 tonnen. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen en verdere inventaris, alles breder in de biljetten omschreven.
Dit schip is uitmuntend geschikt voor de houtvaart, en ligt aan de werf Concordia alhier ter bezichtiging.
Nog zullen alzonderlijk worden geveild twee chronometers, Barraud No. 2381 en Charles Trodham No. 3517.
Nadere inlichtingen verschaffen bovengenoemde makelaars en de cargadoors Vinke & Co, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag de 22e april 1892, des voormiddags te 10 uur, zal, ten overstaan van de vendumeester te Riouw, in het openbaar worden verkocht ten kantore van de Havenmeester te Riouw het houten stoomschip, genaamd RESIDENT SCHIFF, groot 58,16 registerton, getuigd als schoener, hebbende een dek en twee masten, varende onder Nederlandse vlag, benevens daarbij behorende twee sloepen, tuigage, gereedschappen en wat verder tot de inventaris behoort, liggende ter rede Riouw.
Executant: de hoofddjaksa (opm: djaksa: titel voor een inlandse rechter) bij de Landraad te Riouw, handelende namens de Regering van Nederlandsch-Indië krachtens volmacht, verleden voor de notaris E. Weber te Buitenzorg (opm: Bogor) d.d. 5 mei 1890 no. 6, woonplaats kiezende ter residentie-kantore te Riouw.
Titel: de grosse van een vonnis van de Landraad te Riouw d.d. 16 juli 1890 no. 28.
Verschuldigde som: NLG 121.891 behalve de kosten van executie.
Eigenaar: Oei Soei In, laatst wonende te Lingga, thans verblijfplaats onbekend, uitwijzens eigendomsacte d.d. Riouw 19 april 1886 no. 18.
Inzet: NLG 1,-.
De Resident van Riouw en Onderhorigheden E.W.E. Burger.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 februari. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, de 13e februari van Amsterdam vertrokken, is de 21e dezer ten gevolge van onklare machine (opm: een defecte cylinder van de nieuwe machine) te Ferrol binnengelopen. De reparatiën zullen ongeveer vijf dagen vereisen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Het schip EVERTSEN, kapt. J. Wiebenga, van Java te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Liverpool.


Datum: 24 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 februari. De heren Tak van Goedereede en Van der Linden te Brouwershaven hebben op zich genomen de in de Nieuwe Waterweg gezonken baggermachine te verwijderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari, Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip HEVESKES, kapt. Balkema, te Cardiff uit zee teruggekomen met verlies van ankers en 45 vadem ketting. (Het schip HEVESKES was 18 februari te Cardiff zeilklaar voor Santos).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, (geen datum). Het stoomschip PRINS HENDRIK van de Vlissingse maildienst op Queensborough dat gisteren bij de haven van Queensborough door mist aan de grond voer, werd volgens telegram uit Londen door het Nederlandse stoomschip NEDERLAND getracht vlot te brengen, doch is door het breken van de sleeptros blijven zitten. Met de volgende vloed zal men pogen het vlot te trekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 februari. Het stoomschip BATAVIER, van hier naar Rotterdam, is bij Shadwell dok met de barge RICHMOND in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan deze is gezonken. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 21 februari. De bemanning van het Nederlandse schip LEVANT werd gered door de Duitse bark EINTRACHT. De LEVANT werd op 17 dezer in zinkende staat verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Volgens telegram uit Londen is de Vlissingse mailstoomboot PRINS HENDRIK hedenavond door de Vlissingse dagboot DUITSCHLAND afgesleept en te Queensborough aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Sappemeer, 22 februari. Heden is alhier in publieke veiling aangeboden het in 1861 te Harlingen nieuwgebouwde barkschip JAN EN ANTON, groot 193 registerton met complete inventaris, liggende te Delfshaven. Opgehouden voor NLG 1.005.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 februari. Het Nederlandse schoenerschip LEVANT, kapitein C. van West, van Lissabon naar Vlaardingen, is in zinkende staat door de equipage verlaten. Deze werd gered (opm: zie PGC 250292) en te Plymouth geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 20 februari. Naardien men sedert november tevergeefs de aankomst van het schip TRIENTJE, kapt. E.J. Egberts, verwacht heeft, beschouwt men het schip, benevens de manschap, als verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl,19 februari. Alhier zijn geveild:
- Het Nederlands brikschip MOREE, groot 265, ton, gebouwd in 1869: NLG 8.000. Koper kapt. H.G. Fisser te Bremen. Het zal thans worden genaamd HEINRICH FISSER.
- Het Nederlands schoenerschip NIJVERHEID, groot 457 ton, gebouwd in 1867: NLG 9.000. Koper Jan Albers, Delfzijl.
- Het Nederlands brikschip ORION, groot 411 ton, gebouwd in 1855: NLG 6.390, koper G.F. Albers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 februari. Het Nederlands brikschip ABRAHAM, groot 347 ton, gebouwd in 1863, is uit de hand verkocht aan de heren K. & J. van de Wetering te Delfshaven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar Baltimore, via New York, arriveerde 20 dezer te New York; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Baltimore naar Rotterdam, passeerde 22 dezer Dover; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 20 dezer van New York; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, is 21 dezer met lichte schade aan de machine in Ferrol binnen gelopen; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 22 dezer Lezard; ORANJE NASSAU, vertrok 20 dezer van New York naar West Indië; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 22 dezer te Padang; BROMO, van Java naar Rotterdam, passeerde 20 dezer Gibraltar; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, arriveerde 22 dezer te Southampton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Roefschip, groot 22 ton, met complete inventaris.
Te bevragen bij M. Wagenaar te Oostermeer.


Datum: 25 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 23 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten een rijnschip, groot ongeveer 500 last, en zal de kiel gelegd worden van een dito schip, groot 450 last, te bouwen voor de heer W. Rauchholz te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingscheveer, 24 februari. Heden werd van de werf der firma A. Kalkman & Zoon met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnschip MARIA DEBORA, met een laadvermogen van 350 last, en gebouwd voor rekening van de heer P. Stel te Rotterdam.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een stalen rijnschip (opm: VATER RHEIN, H. Schwartz & Co, Mühlheim am Ruhr), van 500 last, te bouwen voor rekening ener Duitse firma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Volgens bericht van Kapt. Diepenbroek, gezagvoerder van het Nederlandse nieuwgebouwde stalen barkschip SEMPER SPERA, van Amsterdam te New York aangekomen om voor Java te laden, had hij bij het begin van de reis tot op 33º N.B. 60º W.L. zeer gunstige gelegenheid, doch in het laatste gedeelte van de reis had hij met hevige westerstormen te kampen. Het rak van de voormars ra is gebroken, doch andere schade werd niet veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 februari. Het Nederlandse schoenerschip ALLEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, werd heden publiek geveild. Hoogste bieder de heer Meinsma met NLG 1.561, niet gegund.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 22 februari. Het stoomschip HUNZE II, kapt. De Groot, arriveerde heden alhier van Zoutkamp, zodat voor stoomschepen de binnenvaarwaters weder bevaarbaar zijn, hetgeen echter voor zeilschepen wegens het vele ijs nog niet mogelijk is. Morgen vroeg vertrekt de HUNZE II van hier naar Nieuwediep om door het Noord-Hollandsch Kanaal Amsterdam te bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Plymouth 21 februari. De bemanning van het Nederlandse schip LEVANT, kapt. C. van West, werd gered door de Duitse bark EINTRACHT. De LEVANT werd op de 17e dezer in zinkende staat verlaten (opm: zie PGC 240292).


Datum: 26 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 februari. Het stoomschip AMSTELSTROOM, van Amsterdam herwaarts, kwam bij Tunnelpier, tijdens mist in aanvaring met een op sleep zijnde barge, geladen met schors, en andere goederen, waardoor deze midden in de rivier is gezonken. Een aantal balen en andere colli werden geborgen. Niemand heeft door de aanvaring letsel bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde den 24 februari, des ochtend 8 uur, Wight; P. CALAND, van de N.A.S.M, arriveerde den 22 februari van Amsterdam te New York; EDAM, van de N.A.S.M, vertrok 24 februari van Amsterdam naar Baltimore; BROMO, van Java naar Rotterdam, passeerde 24 februari Ouessant; PRINS WILLEM I, van Suriname naar Amsterdam, passeerde 24 februari, ten 8 uur 30 min. v.m, Ouessant; LAWANG, van Java naar Amsterdam en Hamburg, is 23 februari des morgens Suez gepasseerd; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 24 februari te Port Said; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, vertrok 23 februari van Southampton; PRINS HENDRIK, vertrok 24 februari van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Roefscheepje te koop, plm. 14 ton, sterk en wel onderhouden, met inventaris, bij J. Kuipers, scheepstimmerman te Makkum. Zondags niet.

Krant:
  JB - Javabode

Het communicatie-vaartuig BOGOR wordt eerstdaags naar Soerabaja gedirigeerd ten einde aldaar uit dienst gesteld en in conservatie opgenomen te worden.


Datum: 27 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Farsund, 23 februari. De lading hout van het alhier afgekeurde schip FLECKE JOVWER zal met het Noorse schip AMOR, naar de bestemming vervoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 26 februari. Aan de werf van Mej. de Wed. P. van den Adel werd heden met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd ijzeren paviljoenjacht, groot 40 last, voor rekening van de heer R. Kieboom te Raamsdonk. Daarna werd de kiel gelegd voor een paviljoen, groot 50 last, voor rekening van de heer J. Kieboom, mede te Raamsdonkveer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 26 februari. Voor rekening van de Nederlandsche Zeevisscherij, onder directie van de heer Adr. IJzermans, alhier, is heden van de werf van de heer L. van Dam met goed gevolg te water gelaten de logger FRANCISCUS, bestemd voor de haringvisserij, zullende gevoerd worden door schipper H. Prins.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 februari. Het Nederlandse schoenerschip ALLEGONDA JACOBA ,dat gisteren geveild werd, is heden aan de heer A. Meinsma voor NLG 1.561 gegund en zal bevaren worden door kapt. Meinsma.


Datum: 28 februari 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 7 februari. Het Nederlandse barkschip THORBECKE VII, van Singapore naar Liverpool, is nu in het dok om te repareren, en zal daarna de geloste lading weder innemen.


Datum: 29 februari 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Uit Amsterdam meldt men: De Raad van Tucht deed gisteren avond uitspraak in zake de stranding van het Nederlands schip RUST EN WERK (opm: schoenerbrik, zie o.a. PGC 311291), en schorste de gezagvoerder H.J. Raad voor de tijd van drie maanden in zijn betrekking als gezagvoerder van een Nederlands schip. De raad was oordeel de schuld der stranding te moeten wijten aan roekeloosheid van de gezagvoerder, aangezien deze, daar hij zelf verklaarde niet geheel met de stromingen aan de kust op de hoogte te zijn, in plaats van in de donkere nacht zonder loods op het lood af te trachten IJmuiden te bereiken, zee had moeten houden en de dag afwachten alvorens de kust te naderen.


Datum: 01 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen a/d Rijn, 27 februari. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip genaamd HENRIETTE,
groot plm. 205 last, gebouwd voor rekening van de heer G. van Hooydonk te Rotterdam. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, genaamd STELLA MATUTINA, van dezelfde grootte, voor rekening van de heer J. Remie te Huissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 28 februari. Van de werf van Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd gisteren met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan PRESTO, groot plm. 500 last, voor rekening van de heer G.H. Hell te Dordrecht. Daarna werden de kielen gelegd van twee dergelijke schepen en wel één genaamd ARIE, voor rekening van de heer Peter Kriens te Mannheim, en een genaamd BERTHA, voor rekening van de heer W. Schmitz te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 26 februari. Heden werd van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon, met het beste gevolg te water gelaten de goederenboot PHOENIX, voor rekening van de heren Dikema & Chabot te Rotterdam. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heer J.H. van Cappellen, te Bolnes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Maatschappij De Maas te Rotterdam, is op ’s Rijks werf te Amsterdam een achterwielsloep afgeleverd ten dienste van de verdediging der binnenwateren op ondiepe plaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Morgen wordt te Amsterdam, onder bevel van de luit. ter zee 1e kl. M. F. Tydeman, het voor Indië bestemde schroefstoomschip 4e kl. LOMBOK in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Hellevoetsluis wordt morgen voor de hydrografische opnemingen in het Zuiderfrontier in dienst gesteld Hr.Ms. stoomkanonneerboot DOG. Aan boord van deze bodem is geplaatst de luit. ter zee 1e kl. J.H. Calmeijer als commandant.


Datum: 02 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 februari. Het driemast schoenerschip WILLEM, voorheen varende onder de rederij van de heer R. Pais alhier, is onderhands in eigendom overgegaan aan kapt. R. Koudenburg, die genoemde bodem voortaan zal bevaren onder eigen rederij en onder de naam ALBERTINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden werd te Amsterdam in dienst gesteld Hr.Ms stoomkanonneerboot GEEP, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse K.W.H. Goetz, bestemd tot het doen van hydrografische opnemingen in de stelling van Den Helder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Amsterdam zal door de makelaars G.J. Smit en J.F von Glahn op 21 maart 1892, des namiddags te drie uur precies, in het lokaal de Brakke Grond te Amsterdam publiek worden verkocht en wel bij opbod en afslag: het gekoperde en kopervast, goed onderhouden barkschip BERTHA groot 651 ton, laatst gevoerd door kapt. E.P. Brouwer, en dat met deszelfs opstaand en lopend want en flinke inventaris. Het is in de houtvaart gunstig bekend en geheel daarvoor ingericht. Dagelijks te bezichtigen te Zaandam alwaar het in de winterlaag ligt.
Iemand, nader onderzoek begerende vervoege zich tot bovengenoemde makelaars of tot de cargadoors Canne & Balwé, te Amsterdam.


Datum: 04 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is thans als zeker aan te nemen, dat het barkschip FRISIA, of een gedeelte ervan is aangedreven, in de provincie Romsdal in de nabijheid van Drontheim, liggende ongeveer op 63º N.B. 7º O.L. In een zeemanskist, iets zuidelijker gevonden dan de kiel van het schip, zijn brieven gevonden, welke ontegenzeggelijk aan één van de opvarenden van de FRISIA behoorde. Het Nederlandse barkschip FRISIA, kapt. H.H. Boswijk, vertrok van Sundsvall met een lading balken naar Harlingen en passeerde 4 november l.l. Elseneur (opm: zie NRC 100292).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 3 maart. Omtrent het schip FRISIA, kapt. Boswijk, hoogstwaarschijnlijk in een storm op 11 november j.l. vergaan in de Noordzee, is van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een buitenlandse consul, enig bericht gekomen. Uit Drontheim wordt namelijk bericht dat er een kiel is aangespoeld, alsmede een reddingboei, vermoedelijk van de FRISIA afkomstig, doch zeker is dit het geval met een kist van één van de matrozen, waar o.a. de aanwezige kledingstukken en brieven, waarvan men de reders gedeelten overzond, alle twijfel opheffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 2 maart. 09.28 voormiddag. Het stoomschip VILLE DE DOUVRES, varende de mail en passagiers van Oostende, is heden bij het langszij komen van de Admiralty Pier, door stormweer op de klippen bij de westzijde van de pier, aan de grond gekomen. De havensleepboot GRANVILLE vertrok ter assistentie derwaarts.
09.47: Het gestrande stoomschip VILLE DE DOUVRES werd afgesleept door het stoomschip FOAM van de London Chatham and Dover Mail Company. Het ligt nu veilig aan de landingsplaats, waar de passagiers en de mail zijn ontscheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 2 maart. Heden werd bij de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten het rijnschip MARIA, gebouwd voor rekening van de rijnschipper G. van den Andel te Rotterdam. De kiel is gelegd voor een rijnzeilschip voor rekening van schipper J. Duijm, bestemd voor de vaart op Zeeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 maart. Heden wordt in dienst gesteld de voor de Zeeuwsche Spoorboot- maatschappij aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ vervaardigde nieuwe stalen raderboot voor de dienst tussen Middelburg en Zierikzee, v.v.
Tijdens de proeftocht op de Westerschelde gehouden, werd een snelheid van 10½ knoop bereikt, terwijl volgens het contract slechts een snelheid van 10 knopen behaald moest worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De knecht van schipper Hendrik van Veen is gisteren morgen in de nabijheid van Schokland overboord gevallen en verdronken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: twee nieuwe Roefschepen, een lang 30 v, wijd 12 v. en hol 4 min een kwartier, met wijde warings, sterk gemaakt, zo goed als klaar, bij K. Westerhuis, scheepstimmerman, Zuidvliet, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een wel onderhouden Roefschip, groot 18 ton; een Snikschip, 9 ton; 2 Pramen, 6 ton, en 2 Boten, alles lage prijzen, bij J. Barkmeijer te Birdaard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Terstond gevraagd twee scheepstimmerknechten, goede werkers.
Adres: Simon Schotsman, Workum.


Datum: 05 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. ramschip STIER is in het droge dok te Willemsoord opgenomen tot het ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin (opm: Szczecin), 2 maart. Tengevolge van de zware ijsgang in het haf is het stoomschip BERENICE, dat gisteren van hier vertrok met bestemming Amsterdam, van Ziegenort (opm: Trezbiez) naar Danmarsch teruggekeerd en daar geankerd. Door de vorst van de laatste nacht is de gehele rivier met ijs bedekt.


Datum: 06 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Charlois, 5 maart. Heden werd met goed gevolg van de werf der heren Rijkee & Co, te Katendrecht, te water gelaten de eerste der twee koppelzandzuigers, waarvan de levering door de Russische gouvernement is opgedragen aan de naamloze vennootschap Werf Conrad te Haarlem.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een hopperemmerbaggermolen, waarvan de levering door de aannemer E. Letellier, te Parijs, ook aan bovengenoemde vennootschap is opgedragen. Deze baggermolen, welke zeker de grootste is, ooit hier te lande gebouwd, zal een lengte van 58 meter bij een breedte van 10,6 meter hebben, en voorzien worden van twee compound machines, elk van 250 l.p.k. Deze machines zullen zowel de schroeven als de baggerinrichting in beweging brengen, welke inrichting van dien aard is, dat er per uur een hoeveelheid van 500 m³ uit een diepte van 14 m. opgebaggerd kan worden, met emmers van 600 l. inhoud elk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 maart. De brief van de Noorse strandvoogd, betreffende het aandrijven van de kiel van de FRISIA benevens de boei en de kist van de matroos, is gedateerd 17 december 1891. De lengte van de kiel wordt opgegeven als 70 Noorse ellen, wat overeenkomt met 132 voet, de lengte van die van de FRISIA. Het opschrift van de reddingboei schijnt door het schuren op de rotsen te hebben geleden, men had er uit gelezen LISIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 maart. Heden werd een onderzoek ingesteld naar de toestand van het gestrande stoomschip TUSKAR. Zoals reeds door ons werd vermeld, bleek het schip door midden gebroken en dus voor afbrenging ongeschikt. Heden werden nog 49 balen katoen geborgen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, van hier naar Batavia, de 3e maart na voldoende proefstomen van Ferrol vertrokken, is de 4e uit zee teruggekeerd, daar 8 uur na het vertrek, een nieuw accident in de hogedrukcilinder plaats vond. De reparatie is terstond onderhanden genomen. Aan de passagiers, die zich te Genua zouden inschepen, is aangeboden om de reis per CONRAD te maken, die aldaar a.s. donderdag verwacht wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Pekela, 1 maart. Het kofschip DE ZWAAN, groot 158 registerton, heden alhier in veiling aangeboden, is verkocht aan R. Zijlman, scheepsbouwmeester te Termunterzijl voor NLG 975.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Met ingang van heden houdt de heer G. Dirkzwager Mzn op, onze dienst te Maassluis, zowel als aan de Hoek van Holland, als agent te vertegenwoordigen. Door ons is te Maassluis een eigen agentuurskantoor gevestigd, en aldaar als agent aangesteld de heer C.J. Stal. Onder zijn agentuur ressorteert de subagentuur Hoek van Holland, welke telefonisch met ons kantoor te Maassluis is verbonden. Correspondentie voor ons station Maassluis gelieve men te adresseren aan:
De Agentuur L. Smit & Co, te Maassluis. Telegramadres Sleepkracht, Maassluis. Telefoon intercommunaal No. 5. - L. Smit & Co.
Alblasserdam, 1 maart 1892


Datum: 07 maart 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 1 maart. Op de aanvraag betreffende de wederopening van het Eiderkanaal voor de scheepvaart is antwoord ontvangen, dat vermoedelijk niet voor eind maart Het Kanaal voor de scheepvaart zal worden heropend.


Datum: 08 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 4 maart. Door de vissloep J. WILL werd gisteren opgenomen de bemanning van de Belgische sloep BRUGGE ZEEHAVEN, welk vaartuig door een sloep van Lowestoft was overzeild. De jongen was aan de doorgestane ongemakken overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. opnemingsvaartuig BUYSKES zal in de loop dezer maand worden in dienst gesteld om in het begin van april in het noordelijk gedeelte der Zuiderzee opnamen te doen ter herziening der kaarten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Voor de Great Eastern Railway Company is bij wijze van proef een nieuwe raderboot in aanbouw voor de dienst Rotterdam-Harwich, welke 18 mijl zal moeten lopen. Wanneer deze boot voldoet, zullen er nog twee van hetzelfde type worden gebouwd, hetgeen in verband schijnt te staan met de aanstaande opening van de spoorlijn Hoek van Holland-Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 februari. In de lading van het Nederlands-Indische stoomschip MAETSUYCKER, is op de reis van Padang naar Atjeh brand ontstaan, welke echter geblust werd. Geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren. Het stoomschip is de 28e januari te Atjeh aangekomen. Het zou de terugreis wat later aanvaarden en eerst 6 februari te Padang aankomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris de Koe te Sexbierum zal op woensdag 23 maart 1892 provisioneel en op woensdag 30 maart d.a.v. finaal, telkens des namiddags 6 uur, ten huize van den logementhouder C. van Welij Leeuwarden, publiek verkopen:
- Het in Nederland gebouwd en aldaar te huis behorend overdekt stoomschip, genaamd de VEEHANDEL I, lang 13 meter 63 centimeter, wijd 2 meter 97 centimeter en hol 1 meter 43 centimeter, groot volgens meetbrief 45 tonnen, met een machine van 10 paardenkrachten.
- Het aldaar gebouwd en te huis behorend overdekt stoomschip VEEHANDEL II, lang 13 meter 73 centimeter, wijd 2 meter 93 centimeter en hol 1 meter 48 centimeter, groot volgens meetbrief 46 tonnen, met machine van 10 paardenkrachten.
- Een overdekte, onbewegerde ijzeren Veepraam, lang 10 meter 82 centimeter, wijd 3 meter 82 centimeter en hol 1 meter 39 centimeter, groot volgens meetbrief 57 tonnen.
- Het overdekte, onbewegerde ijzeren paviljoenschip, genaamd de HOOP, lang 12 meter 40 centimeter, wijd 3 meter 97 centimeter en hol 1 meter 65 centimeter, groot volgens meetbrief 81 tonnen.
Voormelde schepen behoren tot de te ontbinden rederij, bestaande tussen R. Nieveen en P. Bruinsma, en dienen tot het vervoer van vee van de weekmarkten te Leeuwarden en Sneek naar de Lemmer. Zij zijn te bezichtigen op de verkoopdagen aan de Sneekerkade te Leeuwarden, vanaf ’s morgens 11 uur. Betaling en aanvaarding uiterlijk 8 dagen na de toewijzing.

Krant:
  JB - Javabode

Het Nedrlandse stoomschip PRINSES AMALIA is na reparatie en gedane proeftocht de 7e maart van Ferrol vertrokken, doch was de volgende dag verplicht naar die haven terug te keren.


Datum: 09 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 7 maart. Het Nederlandse barkschip ANTONIA, laatst gevoerd door kapt. H. de Boer en te Honfleur liggende, is naar Finland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 7 maart. De gezagvoerder van het Oostenrijkse schip GEHON, van Londen naar Singapore, heeft via Singapore geseind: “GEHON te Tjilatjap zwaar lek binnengelopen en kan de reis naar Singapore niet voortzetten” (opm: zie JB 190392).

NRC 090392
Hoogezand, 7 maart. De 5e dezer is hier te water gelaten de DR. VON STEPHAN, bestemd voor de vaart tussen Emden en Borkum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 8 maart. Heden werd op de werf De Hoop, van de heren C. van der Giessen en Zonen, de kiel gelegd van een ijzeren rijnschip, groot 625 lasten, te bouwen voor rekening van de heer Anton Fendel te Rotterdam (opm: ANTONIUS).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 7 maart. Van de werf der Gebr. Boot alhier zijn met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwde stalen rijntjalk, groot 70 last, voor rekening van schipper A. Meinen, Hoogeveen, en een nieuw gebouwd ijzeren klipperschip, groot 80 last, voor rekening van schipper C. Timmerman Dzn, ’s Gravenmoer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 maart. Kapt. Turfboer, varende het Nederlandse stoomschip PRINSES WILHELMINA, alhier van Batavia aangekomen, rapporteert op de eerste maart op 41º25’ N.B. en 09º24’ W.L. gepasseerd te zijn een massa balken, waaronder 2 zware vierkante, reeds aangegroeid, drijvende gevaarlijk voor de scheepvaart.


Datum: 10 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 maart. Heden werd op de werf van de Maatschappij De Maas alhier de kiel gelegd van het stoomschip THEODORA, te bouwen voor rekening van de heer Jos. de Poorter alhier. De machines van het triple compound systeem, benevens de stoomketels, worden mede in de werkplaatsen van bovengenoemde maatschappij vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 9 maart. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée alhier, met goed gevolg te water gelaten het stalen rijnschip CONRAD ERNST, groot ± 400 last, gebouwd voor rekening van de heer J.B. van Kleef, te Rotterdam.
Daarna is de kiel gelegd van een ijzeren rijnschip, groot ± 650 last, voor rekening van de heer G. Fasbender, te Mannheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 9 maart. Heden werd van de werf De Hoop, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren zeilschip NIETS BESTENDIG, groot 100 lasten, gebouwd voor rekening van de heer A. Kranendonk, te Zevenbergen; en de kiel gelegd voor een ijzeren rijnschip, groot 280 lasten, te bouwen voor rekening van de heer C. Inderbeeck, te Styrum (opm: CARL WILHELM).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingevolge kon. besluit wordt Hr.Ms. fregat EVERTSEN, liggende te Willemsoord, ter oefening van de in dit jaar in te lijven zeemiliciens, van de 21e april in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de kapitein luitenant ter zee J. Haremaker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 maart. Het Nederlandse schip JAN PIETERSZOON KOEN, kapitein G.G. Spanjer, van Pensacola naar Middelburg bestemd, is op zee vol water door het volk verlaten, dat gered en te Savannah werd aangebracht (opm: zie NRC 200392).

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 8 maart. De gehele Zuiderzee is vol ijs. De scheepvaart is gestremd; alleen de veerboten tussen Enkhuizen en Stavoren doen nog geregeld dienst.


Datum: 11 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 maart. Het van Hof van Appèl te Londen, heeft het vonnis van het Admiraliteitshof bevestigd, waarbij de P. CALAND de schuld toegewezen werd van de aanvaring op 15 oktober 1891 in het Engels kanaal met het stoomschip GLAMORGAN, van Antwerpen in waterballast naar Cardiff bestemd, tengevolge waarvan laatstgenoemde gezonken is en de P. CALAND belangrijke schade heeft geleden aan de boeg. Het stoomschip P. CALAND had een defect aan de stoomschuif, tengevolge waarvan het slechts geringe vaart kon lopen, en daarom 3 lichten boven elkaar hees als teken dat de machine defect was, terwijl de zijdelichten op hun plaats bleven, aangezien het stoomschip nog enige vaart liep. Het Hof van Appèl was van mening, dat de gezagvoerder van de P. CALAND ten onrechte de 3 lichten had gehesen, waardoor de gezagvoerder van de GLAMORGAN in de waan gebracht werd dat het stoomschip geen vaart liep en dat voor de boeg van de P. CALAND overvoer, tengevolge waarvan de aanvaring plaats vond en de GLAMORGAN zonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gouda, 9 maart. Heden is van de werf Kromhout, van de scheepsbouwmeester H. van Vlaardingen, met goed gevolg te water gelopen het rijnklipperschip genaamd HERMAN, groot plm. 130 lasten, voor rekening ener Rotterdamse rederij, en werden de kielen gelegd voor twee dergelijke schepen, waarvan een genaamd VERTROUWEN, voor de heer J. Rodenburg te Zwijndrecht, en een genaamd HANNA, voor de heer L. Buys te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 10 maart. Heden is van de werf van de heer R. Vuijk, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten het geheel uit staal gebouwde rijnschip, genaamd BORRUSSIUS (opm: BORUSSIA), groot 550 last, voor rekening van de heer F.W. Liebrecht te Ruhrort, en een dito schip, groot 500 last, voor de heer Luckhaus te Duisburg. Daarna werden onmiddellijk de kielen gelegd voor twee dito vaartuigen, voor rekening van de heer Johan Kahmen te Mülheim am Ruhr (opm: HANS ERNST), en een voor Emil May te Bonn (opm: ROSALIA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 10 maart. Heden werd, aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk, met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren rijnzeilschip, groot 115 last, gebouwd voor rekening van de heer S. Hazewindus te Nieuw-Lekkerland.
Daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot 100 last, te bouwen voor rekening van de heer H. Barrevoets te Zierikzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op de 10e maart is in de Nieuwe Waterweg aangekomen het stoomschip TEUTONIA, komende van Stockton. (opm: waarschijnlijk de eerste reis van het te Stockton voor Wm.H. Müller & Co te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip TEUTONIA, zie NRC 230192)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Men seint ons van Terschelling, d.d. 10 dezer: Gestrand is de twee mast schuit H.G. 1. Het scheepsvolk is gered.


Datum: 12 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 maart. Heden werd door het stoomschip NEPTUN 319 balen katoen uit de TUSKAR van hier naar Bremen verscheept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 maart. Het tweemast vissersvaartuig MARTHA, schipper Schaap, thuisbehorende te Norden, is hedenmorgen op de Noordvaarder gestrand. Het volk is gered. De tuigage is gedeeltelijk aan wal gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 10 dezer Prawlepoint; EDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore via New York, arriveerde 9 dezer te New York; DIDAM, van de N.A.S.M, vertrok 9 dezer van New York naar Amsterdam; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar Baltimore via New York, passeerde 10 dezer Beachy Head; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, vertrok 10 dezer van Colombo; SOERABAJA, van Java naar Rotterdam, arriveerde 9 dezer te Suez; GELDERLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 10 dezer van Padang.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 maart. Van het alhier gestrande vaartuig, van Norderney, H.G. 1, heeft men vijf wagenvrachten aan zeilen en inventaris geborgen. Het werd bevaren door Urker vissers. De bemanning redde zich, doch het vaartuig is als totaal verloren te beschouwen. In bijna anderhalf jaar is hier overigens geen schip gestrand, dankzij de sterke kustverlichting en lichtschip.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Op de mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE te Vlissingen had gisteren middag een ongeval plaats. De 2de officier, die met een revolver aan het spelen was, mikte op de 2de machinist, met het noodlottige gevolg, dat een schot tussen neusbeen en oog drong. De officier van gezondheid dr. Boekman verleende de eerste geneeskundige hulp. De toestand der getroffene moet vrij ernstig zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Over hetgeen 19 juli van ’t vorig jaar aan boord van de OBDAM is voorgevallen in de Atlantische Oceaan, werden slechts weinig bijzonderheden gemeld. Men weet dat op de stoker, zekere S. Blom, door de kapitein, de heer G. Bakker, een schot werd gelost wegens dienstweigering, aan de gevolgen van welk schot de stoker overleed.
De justitie heeft de zaak echter niet uit het oog verloren. Eergisteren moest de kapitein zich verantwoorden voor de Rechtbank te Rotterdam.
Blijkens het verhoor van de beklaagde kwam de 1ste machinist Bol in de avond van de 19e juli 1891 hem waarschuwen, dat de stokers beweerden ziek te zijn en niet wilden werken, dat zijn hulp nodig was, maar dat hij op zijn hoede moest zijn, omdat het een oproerige bende was. Daarom had beklaagde zijn met één kogel geladen revolver bij zich gestoken.
Blom kreeg tot driemaal toe bevel of aan zijn werk, of naar de ziekenzaal te gaan, maar deze weigerde en zeide “verrek”. Toen gaf beklaagde vuur zonder erbij na te denken, niet met het doel te doden. Blom stierf korte tijd nadat hij in het hospitaal was gebracht. Proces verbaal is, hoewel bij K.B. (opm: Koninklijk Besluit) voorgeschreven, er niet van opgemaakt.
Als eerste getuige trad op de heer J.V. Wierdsma, die de beklaagde schetste als een ernstig man, vertrouwd kapitein, iemand onder wie officieren en matrozen gaarne dienen. Hij weet de tucht te handhaven. Getuige gaf verder inlichtingen over het gevaar als niet genoeg stoom wordt opgehouden.
De geneesheer van de OBDAM, een Engelsman, deelde mede, dat Blom niet ziek was. Hij heeft het droevig toneel bijgewoond, maar kan, daar hij het gesprokene niet verstond, geen inlichtingen geven. De dood is, naar hij meent, veroorzaakt door het schot, al kan hij, daar een lijkschouwing achterwege bleef, dit niet bevestigen.
Getuige J. Blom verklaart, dat er aan boord een werkstaking onder de stokers heeft plaatsgehad. De maats van Blom erkenden mede, dat het diens schuld was, dat het de stoom slecht ging, terwijl een stoker, een kolenwerker en een olieman verklaren dat Blom bepaald ongesteld moet zijn geweest. Volgens de laatst bedoelde getuige wilde Blom niet naar het hospitaal, omdat hij hoopte de volgende dag weer beter te zijn.
De 1ste machinist en een paar stokers hebben gehoord, dat de kapitein bij het lossen van het schot gezegd heeft: “In naam des Konings”.
Een vroegere kapitein van Blom tekent de man als verschrikkelijk brutaal en als gevaarlijk; een andere kapitein ener sleepboot bevestigde dit. Hij had Blom ontslagen en was toen met moord bedreigd. Blom zou een laag sujet zijn.
Het O.M, waargenomen door Mr. J. Castendijk, nam als vaststaande aan, dat de dood het gevolg was der verwonding. Uit het uiten der woorden “In naam des Konings” leidde hij af, dat een onwillekeurige daad is uitgesloten. Van een aanvallende beweging van Blom is niets gebleken. Zijn inziens stond het opzet te doden vast, zij het ook om een voorbeeld te stellen, waarom hij een gevangenisstraf van 4 jaren eiste. Tevens verzocht hij de Rechtbank de onmiddellijke inhechtenisneming van de beklaagde te gelasten.
De verdediger, Mr. A.J.E. Bik, wees eerst op de grote verantwoordelijkheid van de kapitein van een trans-Atlantische stomer. Nu was de toestand aan boord ernstig. Reeds vroeger hadden de machinisten zelf voor de vuren moeten gaan staan om de stoom te houden. Dat de 1ste machinist de 19de juli de hulp van de kapitein inriep, wees op een ernstig feit. De kapitein wilde gewapend gaan, maar de 1ste machinist waarschuwde beklaagde dat niet te doen. Toen nam deze de revolver zoals zij in de lade lag, zonder haar na te zien of te laden. Dat bewijst dat beklaagde toen ’t plan niet had een executie te houden.
Volgens pleiter stond het vast, dat er verzet was; ook al werd de kapitein niet aangevallen, toch was er noodweer. Beklaagde kende Blom niet en kon dus niets tegen hem hebben. Hij is geen ruw mens, maar handelde uit zelfbehoud en tot handhaving van het gezag. Spreker vroeg vrijspraak, althans ontslag van rechtsvervolging.
Na re- en dupliek werd de eis tot onmiddellijke inhechtenisneming van beklaagde door de Rechtbank geweigerd en de uitspraak bepaald op 22 maart.
(opm: zie ook LC 150392, 240392, 220492 en 040692 )

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 10 maart. Heden werd op de werf van de scheepsbouwer A. van Duivendijk de kiel gelegd voor een ijzeren schip, groot 100 last, voor rekening van de heer H. Berrevoets te Zierikzee.


Datum: 13 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 23 februari. Het barkschip THORBECKE VII van Singapore naar Liverpool en te St. Thomas binnengelopen met lek, is gedokt, en men heeft aan weerszijden van de kiel 12 voet van het koper weggenomen, en daarna het schip verbreeuwd, doch niet weer met koper beslagen. Het is bezig de geloste lading weer in te nemen en zal binnen 14 dagen gereed zijn om te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. instructiebrikken CASTOR en POLLUX worden de 1e april te Amsterdam in dienst gesteld tot het houden van oefeningen in de Zuiderzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 maart. Van het Etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd heden met het beste gevolg te water gelaten het nieuw van staal gebouwde schroefstoomschip KONINGIN WILHELMINA, gebouwd voor de Maatschappij voor Aanbouw en Exploitatie van de Stoomboot Koningin Wilhelmina, ten behoeve van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap voor de vaart op de zuidwestkust van Afrika.
Het stoomschip is lang 266, breed 33 en hol 18 Engelse voet en 2 duim, en heeft een draagvermogen van ongeveer 1.800 ton op een diepgang van 18 voet. Het wordt getuigd met twee masten, waarvan de voorste met drie ra’s, en wordt tevens ingericht tot vervoer van 20 passagiers.
De machine, van het triple-expansie systeem, en ketel, worden mede aan het Etablissement vervaardigd. De laatste heeft een verwarmend oppervlak van 3.060 vierkante voet. De drie cylinders hebben een middellijn van 21, 33 en 55 Engelse duim bij een zuigerslag van 36 duim.
Het fraaie en net afgewerkte vaartuig maakt de gunstigste indruk, en wordt in de hoogste klassen van Lloyd 100 A.1. opgenomen. Behalve de belanghebbenden waren een groot aantal belangstellenden met hun dames op het Etablissement aanwezig.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 maart. Hr.Ms. schroefstoomschip VAN GALEN is heden van hier naar het Nieuwe Diep vertrokken.


Datum: 15 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban bij Delft, 11 maart. Heden is van de werf der firma H. Boot & Zonen met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan GABRIËL, groot 175 last, voor rekening van de heer W.G. Hubens, te Alem (N.-Br.). Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, voor rekening van de heer S.H.S. Robbers, te Doornenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 12 maart. Van de werf Nijverheid, van de heren C. van der Giessen en Zonen, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnschip MARIA EN KASPAR, groot 225 last, en gebouwd voor rekening van de heer F. Liebeton te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant no. 63 bevat de statuten van de vennootschap Zeilvaart-Maatschappij Neptunus, gevestigd te Rotterdam. Doel: het reden van zeilschepen, aangegaan tot 31 december 1931, kapitaal NLG 2.000.000, in 20 seriën van NLG 100.000 elk, in aandelen van NLG 1.000. Voorlopig worden uitgegeven 6 seriën. Het gehele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 december 1897. Bij de oprichting is geplaatst NLG 464.750, gedeeltelijk tegen inbreng van schepen, te weten:
1. het Nederlands ijzeren barkschip BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, varende onder Nederlandse vlag, metende 2.150 registertonnen, voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van NLG 200.000. (opm: bedoeld zal draagvermogen, het schip was groot 1.427 registertonnen)
2. het Nederlands ijzeren barkschip SEMPER SPERA, varende onder Nederlandse vlag, metende 1.209 registertonnen, voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van NLG 185.000.
Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer G. van de Gevel te Rotterdam en tot commissarissen de heren F.A. Vriese te Amsterdam en W.A. Schaay en Hendrik Veder Jzn, beide te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het heden in de Brakke Grond in veiling aangeboden het Nederlandse barkschip GERRIT EN WILLEM, is opgehouden voor NLG 6.500.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 12 maart. Alhier is een onbekend schip gestrand (opm: zie PGC 160392). De reddingboot wordt uitgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het baggervaartuig van hier naar Wilhelmshaven, gesleept door de sleepboot MARTIN POPELAU, is lek te Delfzijl binnengebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het bericht, dat kapitein G. Bakker als gezagvoerder van het stoomschip OBDAM vervangen zou zijn, is onjuist. Dit stoomschip heeft met de heer Bakker als gezagvoerder Rotterdam verlaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdagen 17 maart 1892 zal provisioneel en de 24ste dierzelfde maand finaal, telkens des avond zeven uur, bij de Jong in het Koffijhuis Bellevue, aan de Willemskade te Leeuwarden, publiek, tegen contante betaling, worden verkocht: een overdekt Tjalkschip, genaamd de VROUW RINSKE, groot twintig scheepstonnen, met daarbij zijnd scheepsinventaris, het laatst bevaren geweest door wijlen de weduwe Ruurd de Jong; dadelijk te aanvaarden. Te zien op verkoopdagen voor gemeld Koffijhuis en de overige dagen op aanvraag bij S. Vinken, Bagijnestraat 52 aldaar, bij wien tevens nadere informatie zijn te bekomen. (opm: LC 210392 meldt dat op 17 maart geboden is NLG 515)

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA is de 12e maart van Ferrol vertrokken.


Datum: 16 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Het baggervaartuig, van hier naar Willemshaven (opm: bedoeld zal zijn: Wilhelmshaven), is tijdens stormweer en hoge zee lek gesprongen, en om zinken te voorkomen, in Delfzijl aan de grond gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 14 maart. Volgens telegram uit Batavia van 14 maart is het schip GEHON gestrand, doch kan het na lossing van de lading vermoedelijk worden afgebracht, indien het weer goed blijft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 13 maart. Het gister alhier gestrande schip, is de visschuit WL 47, schipper Van der Leij, van Moddergat. Men zal trachten het vlot te krijgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 13 maart. Volgens bij de reder ontvangen bericht, ontving het barkschip MARTINA JOHANNA, kapitein Bleeker, van Java te Queenstown binnen, order om de suikerlading te Liverpool te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het Nederlandse schip ANNA HERBERTHA, kapt. Wettre, thans te Tandjong Priok, is bevracht van Colombo naar New York.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 14 maart. Volgens officiële bekendmaking wordt het Eiderkanaal eerst de 15e april voor de scheepvaart geopend.


Datum: 17 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het te Delfzijl aan de grond gezette baggervaartuig, moet op de helling om te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 14 maart. Het stoomschip RAMLEH, van Londen hier aangekomen, was bij de Royal Sovereign banken des nachts om 01.30 uur van de 11e maart, in aanvaring met een onbekend gebleven barkschip (dit moet de ACHILLE geweest zijn), waardoor twee platen enige schade leden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 16 maart. Heden werd van de werf van mej. P. van den Adel met gewenst gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoenjacht, groot 40 last, gebouwd voor rekening van schipper B. van Berchem, te Werkendam, en daarna werd de kiel gelegd voor een zeilaak, te bouwen voor rekening van schipper S. den Boef, te Zwijndrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 16 maart. In de vorige week werd van de werf van de heer J. Mulder te Vierverlaten met goed succes te water gelaten een stalen schroefstoomschip, voor rekening van de heren Pile & Co, stoomschipreders te Londen, en zal voor diezelfde rederij wederom de kiel worden gelegd voor een zeeboot van hetzelfde type, doch nog grotere afmetingen, eveneens naar dezelfde klasse 100 A 1 Engelse Lloyd’s en mede onder surveyorschap van de heer H.P. Hazewinkel te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 12 maart. De tjalk MINA, kapt. Martens, van Itzehoe naar Bremen met suiker, is de afgelopen nacht op Roter Sand aan de mond der Wezer gestrand en met de lading totaal verloren gegaan. De opvarenden zijn gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Aan een particuliere correspondentie gedagtekend van de 7e februari uit Atjeh, ontlenen wij de volgende bijzonderheden omtrent een brand, die woedde aan boord het stoomschip MAETSUYKER, op reis van Batavia naar Atjeh:
De dag na ons vertrek van Padang, ’s avonds om een uur of tien, terwijl wij rustig zaten te spelen, kwamen plotseling enige onderofficieren van het detachement (er waren 260 militairen aan boord) de officier, met het bevel over de troepen belast, melden, dat het schip in brand stond, terwijl er ongeveer gelijktijdig een rookwolk naar achteruit woei. Een aangename tijding was dat bepaald niet. De nodige maatregelen werden onmiddellijk genomen, de brandspuiten werden opgetuigd, waarna zoveel mogelijk water in het ruim werd geworpen. Bij nader onderzoek bleek, dat het voorruim, waar hooi en olie was geborgen, en door een waterdicht schot was afgesloten, in brand stond, vermoedelijk tengevolge van het broeien van het hooi. De verstikkende rook, die uit het voorruim opsteeg, maakte het onmogelijk met enige juistheid te bepalen, waar gespoten moest worden.
Natuurlijk moest getracht worden land te bereiken. Het dichtst in de buurt was Aralaboo dat ons echter vijandig gezind is, zodat besloten werd daar niet heen te gaan. Volle kracht stomende werd daarom koers gezet naar Poelau Babi (varkenseiland), dat wij ongeveer half twee ’s nachts bereikten.
Intussen waren de sloepen in orde gemaakt en van levensmiddelen voorzien, terwijl de verschillende zich aan boord bevindende personen werden ingedeeld. Dit laatste was lang geen gemakkelijk werk, daar er 400 passagiers meer aan boord waren dan de sloepen konden bergen. Toch bekwam ieder een plaats.
Daar er veel inlandse vrouwen en kinderen aan boord waren, een 150 man te samen, kostte het in het begin heel wat moeite om de orde te handhaven. De kalme houding der officieren en overige militairen deed echter alles in goede orde verlopen. Alle ingedeelden, voor zover ze niet bij het blussen werkzaam waren, namen op het dek van hun respectieve sloepen plaats, waarbij door de officieren een oogje in het zeil werd gehouden.
Door de warmte van het brandende hooi waren inmiddels de bussen machine olie gesprongen, zodat de rook nu minder werd, en men, naar beneden kijkende, niets dan één grote vuurgloed zag, waardoor men beter kon waarnemen waar gespoten moest worden. Men bepaalde zich nu voornamelijk tot het nat houden van het dek boven het brandende ruim, daar het water, in het ruim gespoten, de brandende olie slechts deed stijgen. Zo werd de gehele nacht doorgewerkt, in afwachting dat de dag zou aanbreken.
Toen eindelijk om half zes het zonnetje tevoorschijn was gekomen, kon alles beter overzien en met meer succes gespoten worden. Er werd doorgestoomd tot Poelau Azoe, waar wij zo dicht mogelijk, als de koraalkust het toeliet, het anker lieten vallen. Nadat de 1ste stuurman naar de wal op verkenning was gezonden en geen mensen had gezien, werd besloten om de vrouwen en kinderen, onder bedekking van enige inlandse militairen, aan de wal te brengen, ten einde, wanneer het verlaten van het schip nog nodig mocht worden, geen overvolle sloepen te hebben. Gelukkig bleef de brand echter tot het voorschip beperkt, voornamelijk doordat het waterdichte schot zich niet had begeven; toen het ruim dan ook was leeg gebrand, kon de brand als geëindigd beschouwd worden. Het was toen tien uur in de morgen, dus juist twaalf uur nadat de brand was uitgebroken.
Één ogenblik, namelijk ’s nachts om half vier, spande het er terdege. De vlam sloeg toen plotseling tot boven het dek uit, wat echter spoedig bedwongen werd.
Zodra de brand geheel geblust was, werden de vrouwen en kinderen, die gedebarkeerd waren, weder aan boord genomen, en om vier uur stoomden wij door naar Oleh-Leh, waar wij 24 uur te laat aankwamen. De huid van het schip had niets geleden, alleen was de bedekking eraf gebrand, zodat wij op eigen gelegenheid konden doorstomen.
Persoonlijke ongelukken zijn er gelukkig niet bij voorgevallen. Het goed van de soldaten, dat in kisten in het voorruim was opgeborgen, was of verbrand of door waterschade onbruikbaar geworden.
Vooral aan de flinke houding en de krachtige hulp der militairen is het te danken, dat de brand geen verdere uitbreiding heeft gekregen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 16 maart. Door schipper A. Bulteel (opm: Butteel), voerende de Belgische loodsschoener No. 10, zijn in zee opgenomen en zaterdag (opm: 12 maart) te Vlissingen ontscheept, de gezagvoerder Benard en twee man der equipage van de Franse bark ACHILLE van Duinkerken, welk schip laatstleden vrijdagnacht te 01.30 na middernacht in het Engels Kanaal, Royal Sovereign ONO 1½ mijl afstand, door onbekend gebleven stoomschip aangevaren en gezonken is, terwijl het overige gedeelte der bemanning, vijf personen, daarbij verdronken is.


Datum: 18 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 16 maart. Het Engelse schip ABINGTON, bestemd naar Brazilië, is bij het verlaten van het dok in aanvaring gekomen met het Duitse stoomschip ACTIVA, waardoor beide stoomschepen schade leden. De ABINGTON heeft men om zinken te voorkomen, op strand gezet.
11.42 Voormiddag: Het stoomschip ABINGTON is gebroken en het achterste deel zit onder water. Het stoomschip zit zeer gevaarlijk. De lading kan geborgen worden, doch dient men er spoedig bij te zijn. Het schip is vermoedelijk verloren. De ACTIVA is in het dok gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best, wel onderhouden overdekt Tjalkje, groot 35 ton, met beste, volledige inventaris. Te bezien en te bevragen aan de scheepstimmerwerf bij de Gebrs. Van Manen te Berlikum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuwe Snik met toebehoren, groot 13 ton; benevens drie zware ijperen (opm: iepen) bomen, bij A. Hijma te Hijum.


Datum: 19 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 maart. Volgens uit Londen ontvangen telegram, is het Nederlandse barkschip LIBRA, van Rotterdam naar Gothenburg, bij Lemvig gestrand (opm: zie PGC 230392).

Krant:
  JB - Javabode

Uit Tjilatjap meldt men aan de Locomotief (opm: een krant): Zoals u bereids geseind werd, strandde hier het Oostenrijkse barkschip GEHON, komende van Londen en bestemd naar Singapore, met een lading cement. Volgens rapport van de gezagvoerder had het gedurende de reis veel ruw weder, waardoor het schip meer en meer lek werd. Met het voornemen Straat Sunda in te zeilen, werd het schip door een harde noordwesten wind naar beneden gedreven, en de gezagvoerder besloot naar Tjilatjap te zeilen. Daar de lekkage steeds toenam en er reeds 6 voet water in het schip stond, werd het vaartuig door de loods in overleg met de gezagvoerder bij het Fort Karang Bolong op het strand gezet. Men is thans bezig met het lossen van de lading, Er staat 13 voet water in het schip.


Datum: 20 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het Nederlandse stoomschip JASON, van Smyrna (opm: Izmir) naar Samos, is in Het Kanaal van Chios aan de grond gelopen en heeft het roer gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 17 maart, 02.42 uur namiddag. Men is druk bezig de lading te bergen uit het op strand gezette stoomschip ABINGTON. Het achterste gedeelte van het schip zakt dieper in het zand. De lading uit ruim 1 en ruim 2 kan geborgen worden, en indien de machinekamer in elkander blijft (opm: wordt bedoeld intact) kan het voorschip geborgen worden. Het achterste stuk beschouwt men als verloren. De lading bestaat geheel uit spoorijzer.
Antwerpen, 18 maart. De opening in het schip begint groter te worden, met hoogwater zit het dek onder water. De lading uit het achterruim is moeilijk te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Savannah, 7 maart. Door het barkschip BONITA, van Antwerpen hier aangekomen, werd geland kapt. Spanger (opm: G.G. Spanjer, zie PGC 100392) en 12 man equipage van het Nederlandse barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, van Pensacola naar Middelburg, dat 24 februari op 24º N.B. 69º W.L. door hen werd verlaten. Het schip was lek geworden door het stoten op een klip of ander voorwerp onder water, waardoor het vol water is gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN EMMA van Amsterdam naar Atjeh vertrokken, is bij het Zaandammergat aan de grond gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 maart. Van de scheepswerf der firma P. Boele Pz. alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen rijnschip DEO CONFIDENTIA, groot ongeveer 20.000 centenaars, gebouwd voor rekening van de heer R.A. Urmetzer te Neuendorf.
Onmiddellijk daarna is met de bouw begonnen van twee dergelijke schepen voor rekening van de Central-Actiën-Gesellschaft (opm: Zentral-Aktien-Gesellschaft) für Tauerei und Schleppschifffahrt te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het stoomschip PATROCLES, hedenochtend van hier via Liverpool naar Java vertrokken, is in het Noordzeekanaal bij het Zaandammergat aan de grond gelopen, doch zonder schade vlot gekomen, waarna het de reis heeft voortgezet.


Datum: 21 maart 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. Het Nederlandse stoomschip JASON (opm: kapt. P. Euwes), van Cesme naar Samos bestemd om de lading voor Amsterdam te completeren, is de 17e dezer in Het Kanaal van Chios bij Kumidi gestrand en zit gevaarlijk. Het heeft het roer gebroken en de rotsen steken door het schip heen (opm: zie PGC 230392). Het Nederlandse stoomschip MERCURIUS, juist te Smirna (opm: Izmir) aangekomen, is ter assistentie vertrokken.


Datum: 22 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Callantsoog, 19 maart. De Belgische vissloep EXPRESS, Ostende No. 150, die 14 december l.l. hier strandde, is vlot gekomen en naar Nieuwediep gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 21 maart. Het te Gent liggende Nederlandse schip (opm: schoener) GEZUSTERS, groot 191 ton, gebouwd in 1857, laatst gevoerd door kapt. G. Plukker, is voor NLG 1.900 verkocht naar Elseneur (opm: Helsingör).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het stoomschip KONINGIN EMMA, in het Zaanse Gat (opm: Zaandammergat) aan de grond geraakt, is zonder assistentie vlot geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De stoomboot LIBRA vaart voortaan vrijdags morgens 4 uur van Joure naar Leeuwarden, namiddags 1 uur 30 van Leeuwarden terug.
Plantenga.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 19 maart. Volgens bericht uit Vlissingen is de in het laatst van het vorig jaar op de Kalootbank (opm: plaat ten westen van Walcheren) gestrande Noorse schoener FRAM door de koper van het wrak, de heer Van der Velde te Terneuzen, afgebracht en naar Middelburg vervoerd om gesloopt te worden.


Datum: 23 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 maart. Volgens telegram uit Batavia van 18 maart, zijn uit het bij Tjilatjap gestrande schip GEHON 1.200 colli geborgen. De lading zit nu onder water, men heeft om stoompompen gevraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 maart. Het Nederlandse schip NIL DESPERANDUM, kapt. K.G. Mulder, van New York naar Bangkok, is met schade aan de verschansing te Rio de Janeiro binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Het Nederlandse stoomschip JASON is met assistentie en verlies van roersteven vlot geworden en voor Chesme geankerd. Het maakt geen water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Korsor (opm: Korsør), 18 maart. Het barkschip LIBRA, kapt. C. Krijnen, van Rotterdam naar Gothenburg, is gisteren bij Harboøre (opm: 56º37’ N.B. 8º9’ O.L.) gestrand. De bemanning is gered. De zee is kalm. Men heeft een accoord getroffen met bergers om het schip af te brengen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Naar aanleiding van een bericht dat de Britse consul uit Santos, Brazilië, geseind heeft, dat de gezondheidstoestand zeer slecht is en ontraden wordt om schepen daarheen te bevrachten, schrijft men aan het Nieuws van den Dag:
Kapitein J.G. Boon, van de Nederlandse brik ALBATROS, van Veendam, die sinds 4 maanden met zijn schip te Santos ligt (opm: zie o.a. NRC 241191), schrijft o.m. het volgende:
Sinds 1889 is Santos als de ongezondste plaats in Brazilië te rekenen. Er zijn schepen, die nu reeds 3 maanden met volle lading op lossen wachten, wegens gebrek aan spoorwegmaterieel, en als de lossing aanvangt van een schip van 900 ton draagvermogen, is dat pas 2½ maand later geëindigd. Behalve brand in de kolen of het vreten der wormen boven het koper, dat menig schip doet zinken, eist de gele koorts een onnoemelijk aantal slachtoffers. In zijn onmiddellijke omgeving stierven nu en dan, na afscheid genomen te hebben, zes zijner collega's en verscheidene der equipages, die 36 uur later naar de laatste rustplaats gebracht werden. Er is geen schip – de ALBATROS is de enige Nederlander, de meeste vlaggen behoren tot de Noorse en Duitse handelsvloot – dat niet een deel van zijn bemanning verloor. Op één morgen woei de ziekenvlag van 8 schepen, maar sinds 10 dagen kwam de Sanity boot met de dokter niet meer aan boord en moesten de zieken en doden door de equipage naar de wal getransporteerd worden.
Het tijverval is daar plm. 6 voet, en dan komt het lage land bij eb boven water. De grond is slibberig en als daar de brandende tropische zonnestralen op staan, komen er uitwasemingen, waardoor de ziekte ontstaat. Dit is vooral erg aan de stad bij de spoorbrug. De uitwasemingen van de moerasgrond, gevoegd bij de verregaande onzindelijkheid van de stedelingen, zijn walgelijk voor de reukorganen en de grootste walgelijkheid en het daardoor te ontstaan grootste sterftecijfer is te wachten in februari, maart en april.
Wie zijn leven liefheeft make geen reis naar Santos!


Datum: 24 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 maart. Het hier aangedreven hout van de DUNROBIN heeft in publieke veiling NLG 256 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 maart. De in december 1891 hier lek binnengekomen Duitse bark KATHINKA, kapt. Lemcke, van Antwerpen naar Rangoon, neemt de geloste lading niet meer in en zal naar Cardiff vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 februari. Het stoomschip MAETSUYKER dat brand heeft gehad op de reis van hier naar Atjeh, waardoor het voorschip schade leed, zal hier dokken en repareren. De schade wordt hier op NLG 3.000 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 maart. Naar wij vernemen zouden de reparatiekosten van het Nederlandse schip MARIA, kapt. Schotema, lek te Lissabon binnen, volgens opgave van experts NLG 12.000 bedragen, en zal het schip vermoedelijk worden afgekeurd en verkocht (opm: zie NRC 020492).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig,18 maart. Het barkschip LIBRA, kapt. C. Krijnen, dat in de afgelopen nacht bij Harboøre op het strand geraakte (opm: zie PGC 230392), is vol water gelopen en zal met de lading totaal verloren zijn.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. De rechtbank deed heden uitspraak in de veelbesproken zaak tegen G. Bakker, scheepsgezagvoerder, beschuldigd van in de avond van 19 juli 1891 aan boord van het stoomschip OBDAM, varende tussen New York en Rotterdam, opzettelijk de stoker Simon Blom van het leven te hebben beroofd, door met een geladen revolver een schot op hem gelost te hebben, tengevolge waarvan Blom in de borst getroffen werd en korte tijd later overleed, althans dat hij hem door het schot had verwond. De beklaagde werd wegens doodslag tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. De eis van het O.M. was vier jaren gevangenisstraf.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De stomer HOUTHANDEL BUWALDA vertrekt vermoedelijk zondag 27 dezer van hier (opm: Batavia) naar Padang en retourneert van daar via Batavia, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang, Soerabaja, Patjitan naar Tjilatjap.
Voor vracht gelieve men zich te wenden tot de agent A.L. Peter.
Houthandel P. Buwalda & Co.


Datum: 25 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 22 maart. Bijna de gehele lading uit ruim 1 en 2 van het op het strand gezette stoomschip ABINGTON is geborgen en kan dat gedeelte van het stoomschip gemakkelijk geborgen worden.
Rotterdam, 24 maart. De verdere berging van schip en lading is opgedragen aan de Berging Maatschappij Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 maart. Heden werden van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon, alhier, met het beste gevolg te water gelaten de twee voor rekening der Nederlandsche Stoombootreederij te Rotterdam gebouwde stalen lichters, groot 200 last, genaamd N.S.R. 1 en 2.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip Maasdam, van de N.A.S.M, vertrok 23 dezer van Rotterdam naar New York; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 22 dezer te Port Said; SOERABJA, van Java naar Rotterdam, passeerde 22 dezer Sagres; PRINS ALEXANDER, vertrok 23 dezer van Batavia naar Amsterdam.


Datum: 26 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holstebro, 21 maart. Er is een contract gemaakt om het gestrande Nederlandse schip LIBRA af te brengen en de inventaris te bergen tegen 28% en de lading tegen 33⅓% (opm: zie PGC 230392).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 25 maart. Bewesten het lichtschip Terschellinger Bank, in peiling het eiland Terschelling Z¼W, ligt een stoomschip met schoenertuig gezonken. De bramra steekt boven water uit. (opm: het Duitse stoomschip DESTERRO; zie de vele volgende berichten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse LOMBOK is in de namiddag van de 24e dezer van IJmuiden vertrokken ter aanvaarding der reis naar Oost-Indië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 22 maart. Het Italiaansche barkschip PATRICINO, alhier in de haven liggende, is gisteren uit de hand verkocht voor 8.000 Mark naar Nederland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINS WILLEM I vertrok 24 dezer van Amsterdam naar Paramaribo; ORANJE NASSAU is 23 dezer van Paramaribo naar Amsterdam vertrokken; PRINS MAURITS is 21 dezer van Amsterdam te Paramaribo aangekomen; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde den 24 dezer te Port Said; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 23 dezer te Genua; SALAK, van Rotterdam naar Java, vertrok 24 dezer van Suez; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, arriveerde dezer te Suez en heeft de reis voortgezet; ARDJOENO, van Java naar Rotterdam, vertrok 23 dezer van Colombo.


Datum: 27 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 25 maart. Kapt. A. Wouters van het heden alhier aangekomen schip ROMULUS, rapporteert drie mijl benoorden het vuurschip van Terschelling, 2 masten boven water gezien te hebben, zodat aldaar vermoedelijk een stoomschip is gezonken (opm: DESTERRO).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 25 maart. Het Engelse stoomschip INDRA, van Hamburg naar Cardiff en het Duitse stoomschip DESTERRO, van Brazilië naar Hamburg, zijn bij het Terschellinger vuurschip met elkaar in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan laatst genoemde is gezonken. Al de opvarenden zijn gered. De INDRA heeft de reis voortgezet.


Datum: 28 maart 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lübeck, 24 maart. Het hier liggende barkschip CAPELLA, vroeger te Rostock thuisbehorende, is verkocht aan kapt. G. Plukker uit Nieuwe Pekela voor 15.500 Mark.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een bericht uit Tjilatjap zit het gestrande schip GEHON geheel onder water en kan het als verloren beschouwd worden.


Datum: 29 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Tot heden zijn ongeveer 1.700 ton van de lading van de ABINGTON geborgen en zal men door duikers trachten om ook het overige te bergen, dat ongeveer 400 ton bedraagt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 25 maart. De lading van het stoomschip DESTERRO bij Terschelling gezonken, bestond volgens het manifest uit Santos uit: 17.427 zakken koffie van Rio, 1.334 zakken koffie, 3.180 stuks gedroogde huiden, 1 kist muziekinstrumenten, 1 kist contanten van GBP 300. Van Bahia: 1.180 zakken koffie, 833 balen tabak, 150 mangotes, 4.000 stuks droge huiden, 1.579 colli cassave, 50 zakken horens, 4 zakken ossenhaar, 4 kisten olie, 1 collo monsters, 1 kist goud à 7.676 mark, van Lissabon 115 zakken koffie, 209 zakken cacao, 600 zakken zemelen, 38 colli was, 443 kisten sardines, 186 bos kurk, 53 balen kurken, 2 koffers monsters en 9 colli monsters.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 24 maart. Het bij Harboøre gestrande schip LIBRA, kapt. C. Krijnsen, is door een westerstorm verbrijzeld. Van de inventaris is slechts een klein gedeelte geborgen en van de lading niets (opm: zie PGC 230392).


Datum: 30 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op ’s rijks werf te Amsterdam worden toebereidselen gemaakt voor het te water laten van het in aanbouw zijnde artillerie instructieschip BELLONA.
Voor dit vaartuig is een bewapening uitgetrokken van 18 kanonnen, als 1 van 15 cm. A. no. 1, 1 van 12 cm. L. A, 6 van 12 cm. K. A, 3 van 7,5 cm, 2 van 5 cm. en 5 van 3,7 cm.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een halfsleten Roefscheepje met mast en gewicht, groot 14 ton. Te bevragen bij E. ten Kate te Rinsumageest.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip HOUTHANDEL BUWALDA, kapt. Seepers, arriveerde op 28 maart te Batavia van Samarang (opm: eerst gevonden reis na aankoop).


Datum: 31 maart 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. De Amstel-Main-Rijn-Stoombootmaatschappij zal, met het oog op de in dienststelling van het Merwedekanaal, haar materieel met een in het bijzonder voor deze vaart gebouwde stoomboot vergroten.
Deze boot zal lang zijn 65 meter, breed 8 meter, hol 2,85 meter, van tweelingschroeven voorzien zijn, een laadvermogen hebben van 350 last en met een snelheid van 14 kilometer moeten lopen. De bouw van deze boot is opgedragen aan de heren J. & K. Smit aan de Kinderdijk.
Verdere plannen tot uitbreiding van het materieel, hetzij met stoomboten, hetzij met sleepkanen, zijn in overweging en zullen spoedig uitvoerig erlangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het jaarverslag der Nederlandsch-Amerikaansche-Stoomvaart-Maatschappij over 1891 ontlenen wij het onderstaande.
Als commissarissen zijn aan de beurt van aftreden (en herkiesbaar) de heren Mr. M. Mees, H.V.B. Molenaar en A. de Monchy. “Tot ons leedwezen”, zeggen de commissarissen, “kunnen wij ook dit jaar u geen rooskleurig verslag aanbieden. Wel is het jaar 1891 niet zó ongunstig geweest als 1890, maar toch is het saldo der exploitatierekening niet groot genoeg geweest om, behalve de uitgaven voor administratie en rente, ook de gewone afschrijvingen en de reserve voor ketelvernieuwing geheel te kunnen dekken. Uit de door de directie opgemaakte en door ons goedgekeurde balans en winst en verliesrekening zal u blijken, dat na die afschrijving en reservering voor het ketelfonds een verlies overblijft van NLG 131.256,09½, zodat de winst en verliesrekening NLG 454.045,61½ blijft debet staan.
Bij het verslag der directie voegen commissarissen nog alleen de opmerking, dat de minder gunstige uitkomsten noch aan de directie, noch aan het personeel te wijten is. ,,Integendeel,” zeggen commissarissen: ,,het is alsof de tegenspoed hen voortdurend prikkelt om moeite noch zorg te sparen, om de belangen, die aan hen zijn toevertrouwd, met te meer ijver te behartigen. Een woord van dank zij hun daarvoor toegebracht.”
De directie deelt in haar verslag het volgende mede: ,,In ons vorig jaarverslag werd reeds gezegd, dat de eerste maanden van 1891 nog weinig bevredigende uitkomsten opleverden. Die toestand bleef voortduren tot ver in het tweede halfjaar, en spiegelt zich dan ook af in onze resultaten, welke hierop neerkomen dat, wanneer onze voorstellen tot afschrijving en toevoeging aan ketel en reparatiefonds uw goedkeuring verwerven, de verliespost op onze balans met NLG 131.256,09½ wordt vermeerderd. Zijn de uitkomsten dus zeker niet zo ongunstig als verleden jaar, zij mogen evenmin bevredigend heten. Wij stellen er daarom prijs op de redenen, welke o.i. daartoe leidden, hier kortelijk te vermelden.
In de eerste plaats onze uitvrachten. Deze leverden het ganse jaar in meer dan één opzicht teleurstelling op, zowel door schaarste van zwaar goed, als door de hevige concurrentie in naburige havens, ten aanzien van voor Noord-Amerika bestemde goederen gevoerd, een concurrentie, welke uit de aard der zaak op onze vrachten terugslaat. Ook de invloed van de Mac-Kinley wet deed zich ten aanzien van sommige artikelen vrij sterk gevoelen. Bij gebrek aan voldoende uitgaande lading moest veelal extra steenkolen tot ballast worden aangenomen. Wel is waar kwam, door de behoefte aan granen in Europa, in het najaar verbetering in de thuisvrachten, doch deze trad te laat in, om het aanzicht van het boekjaar nog volkomen van gedaante te doen veranderen.
Tot ver over de eerste helft van 1891 leverden de meeste reizen dan ook, zoal geen verlies, toch nagenoeg geen winst op. Dit gold uit de aard der zaak het meest de vaart op Baltimore, waarbij het gebrek aan uitgaand goed zich, bij de algemene schaarste, dubbel deed gevoelen. Hierbij mag intussen niet worden vergeten, dat van het openen ener geregelde vaart bezwaarlijk reeds dadelijk voordeel is te wachten, zeker althans, dat rekening moet worden gehouden met verhoudingen en toestanden, die eerst gaandeweg zijn te overwinnen, als het blijkt dat het plan voor een geregelde dienst ernstig gemeend is. Inderdaad toont onze Baltimore-vaart dan ook reeds sporen van verbetering en nemen onze relaties in die richting met de dag toe.
Kan, ten aanzien van het goederenvervoer, met weinig voldoening op 1891 worden teruggezien, gans anders is het gesteld met dat van passagiers. Zowel het kajuit- als het tussendekverkeer gaven alle reden tot tevredenheid, en het is dan ook zeker hieraan te danken, dat ons boekjaar niet nog minder gunstig sluit. Intussen gaven de hogere eisen, gaandeweg speciaal aan het vervoer van landverhuizers gesteld, aanleiding tot het denkbeeld om, door onderlinge overeenkomst van de verschillende transatlantische stoomvaartlijnen, met die hogere eisen meer rekening te gaan houden. Gelukte het ook al niet geheel tot overeenstemming te geraken, er kwam toch een regeling der continentale lijnen onderling tot stand, waardoor een niet onbelangrijke verbetering van passageprijzen is verkregen.
,,Betreuren wij het dus zeker, dat 1891 voor onze aandeelhouders niet lonend is kunnen zijn, wij hebben toch gemeend op het vorenstaande de aandacht te moeten vestigen, omdat het bewijst dat onze onderneming, naast de andere transatlantische lijnen, als zodanig, gaandeweg een betere positie gaat innemen.
In datzelfde licht moeten ook onze vermeerderde afvaarten worden bezien, en mogen deze ongetwijfeld, zowel uit het oogpunt van vracht als van passagiersvervoer, worden beschouwd als strekkende om het verkeer meer en meer over Nederland te trekken.
De toestand in Argentinië bleef zo wisselvallig, dat wij geen vrijheid gevoelen u voor te stellen de vaart derwaarts te hervatten. Dit was zeker dubbel jammer, nu de daarvoor gebouwde stoomschepen DIDAM en DUBBELDAM in mei en augustus gereed kwamen. Wel is waar werden deze in de noordvaart gebracht, en moeten zij als zodanig gerekend worden daarvan een schakel uit te maken, doch zij konden uit de aard der zaak dáárin minder tot hun recht komen, dan wij in de zuidvaart hadden mogen verwachten. Afgescheiden van het voorgaande, is het o.i. hier de plaats, een woord van waardering uit te spreken over de wijze, waarop door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en door de firma Bonn & Mees die stoomschepen zijn gebouwd en voltooid. Dat de stomers kleiner zijn dan voor onze noordvaart gewenst, doet o.i. niets af aan het feit, dat beide een sieraad mogen heten van de arbeid van onze Nederlandse scheeps- en werktuigbouw. Juist ter bestrijding van verschillende dwaze geruchten, rekenden wij ons tot deze openlijke mededeling hier ter plaatse verplicht.
Van grote rampen bleven wij verschoond. Daarentegen hadden wij verschillende averijen, welke weliswaar door assuradeuren werden vergoed, doch niettemin altoos geld kosten, een waarheid dubbel geldend voor een stoomvaartlijn, welke ter wille harer regelmaat, dan steeds tot extra opofferingen of kosten is verplicht.
Gedurende 1891 werden volbracht 65 reizen naar New-York en 13 naar Baltimore, terwijl nog één reis naar de Plata-rivier in dit boekjaar valt. Gecharterd werd een stoomschip van Santos met koffie herwaarts.
In de maand september j.l. kwamen de loodsen aan de Wilhelminakade alhier gereed en is dat etablissement door ons betrokken. Behalve dat daarmede belangrijk meer ruimte van opslag werd verkregen, zijn de ligplaatsen aldaar, voor onze grote stoomschepen, ook uit een nautisch oogpunt, veiliger.
,,Bij het indienen van ons verslag zijn de eerste drie maanden van het boekjaar 1892 vrij wel te overzien. In het kort kan daarvan worden gezegd, dat het aanbod van uitgaande goederen verbeterd is, dat daarentegen de thuisvrachten, hoezeer tegen april stijging wordt verwacht, op dit ogenblik flauwer zijn, terwijl het passagiersverkeer zich laat aanzien weer belangrijk te zullen wezen. Een ander lichtpunt is voorzeker gelegen in het feit, dat er belangrijke daling is gekomen in de prijs der steenkolen; die belangrijke factor in onze exploitatiekosten.
Verwachtingen op te wekken over resultaten, waarop wij zelf slechts in betrekkelijk geringe mate invloed kunnen uitoefenen, mogen wij intussen niet doen. Aan inspanning om tot gunstiger uitkomsten te geraken, heeft het, – wij menen dit in gemoede te mogen verklaren, – noch bij ons personeel, noch bij ons ontbroken.”
De winst en verliesrekening wijst aan de creditzijde aan: exploitatierekening voor avans NLG 517.326,23½ , vermeerderd met uitdeling op de aandelen in het stoomschip OBDAM ad NLG 46.125, makende NLG 563.451,23½, voorts wissels voor avans NLG 5.870,94½, brievenvervoer NLG 231,74 en saldo op nieuwe rekening NLG 454.045,61½.
Aan de debetzijde: saldo aº pº (opm: anno passato, verleden jaar) NLG 322.789,52; administratiekosten NLG 83.907,50½, publiciteitskosten NLG 36.477,56½ ; interestrekening: interest van leningen en in rekening courant NLG 132.192,46, verminderd met gekweekte rente ad NLG 15.372,15, maakt NLG 116.820,31 en voorts aan afschrijvingen: op het materieel NLG 358.707,48; op ameublement NLG 1.061,19; op onkosten uitgifte leningen NLG 3.000 en op reserve ,,ketel en reparatiefonds” NLG 100.835,91.
In de balans staat het materieel (13 stoomschepen) geboekt voor NLG 6.559.176, te verminderen met de som van NLG 550.000 welke nog verschuldigd is aan de bouwmeesters van de DIDAM en de DUBBELDAM, blijft dus NLG 6.009.176. Voorts staat het etablissement Wilhelminakade alhier voor NLG 92.520,65 geboekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 27 maart. Door de sleepboot ASSISTENT is een onderzoek ingesteld naar het gezonken stoomschip DESTERRO. Het ligt in 15 vadem water NW ten W van het lichtschip Terschellinger Bank. De stengen steken bij laag water circa 20 voet uit het water. Het wrak ligt gevaarlijk voor de scheepvaart en een spoedige ruiming is wenselijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 maart. Er is een akkoord te maken met de bergers van het stoomschip DESTERRO bij Terschelling gezonken, goederen te bergen tegen 60% der waarde van het geborgene.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, heden van hier naar Danzig (opm: Gdansk) vertrokken, heeft te IJmuiden vastgemaakt wegens slecht weder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York,19 maart. Het Nederlandse barkschip CALIFORNIA is bevracht van New York naar Adelaide.


Datum: 01 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 maart. Hedenmiddag is de marine torpedoboot DEMPO bij de Vlieter aan de grond gestoomd en blijven zitten. De sleepboot STAD AMSTERDAM en een stoombarkas van de marine zijn hier vertrokken om te trachten het vaartuig vlot te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 maart. Door de Berging Maatschappij is aangenomen de berging van de lading van het bij Terschellingerbank gezonken Duitse schip DESTERRO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 31 maart. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duyvendijk met gunstig gevolg te water gelaten een stalen rijnzeilschip, groot 100 last, gebouwd voor rekening van de heer J. Willems te Wachtebeke.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 maart. Het kofschip PIETERTJE, kapt. J. Mooi, met pijpstaven van Bremen naar Bolsward, is gisteren avond alhier op de Zuiderdam gelopen en zwaar lek in de Willemshaven aan de grond gezet om zinken te voorkomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuwe Kleipraam, groot 13 ton; een nieuw Roefschuitje, groot plm. 22 ton en een halfsleten Bokvaartuig, groot 14 ton.
Te bevragen bij Gebrs. van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een overdekt Roefschuitje, 14 ton; een overdekt Roefschip, 20 ton; een overdekte Roefsnik, 12 ton; een overdekte Praam, 8 ton; een overdekte Roefpraam, 10 ton, alle met zeil, touwen en blokken; een Kleipraam, 10 ton; een Trekschuit, zeer geschikt voor woning.
Te bevragen bij Johs. Draaisma, scheepstimmerman te Franeker. Niet op Zondag.


Datum: 02 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de firma G.B. Pas en Zonen, scheepsslopers te Bolnes, gemeente Ridderkerk, is te Portsmouth van de Engelse admiraliteit aangekocht het grote linieschip EXCELLENT. Dit schip, bevattende zes dekken, is vermoedelijk wel het grootste, dat ooit door Nederlandse slopers werd aangekocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Per stoomschip WERKENDAM werd van New York hier heden aangebracht de gezagvoerder en equipage van het Nederlandse barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, dat in zinkende toestand werd verlaten (opm: zie PGC 100392), en die te Savannah werden geland, van waar zij naar New York werden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 1 april. Volgens particulier bericht is het schip (opm: bark) MARIA, kapt. D.A. Schotema, met steenkolen van Gijon naar Buenos Aires in averij te Lissabon binnengelopen (opm: zie NRC 240392), aldaar in publieke veiling voor 3290 milreis is verkocht. De lading is afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 maart. De door de heer M.E. Kuipers alhier aangekochte Italiaanse bark PATROCINIO, groot 426 register tonnen, laatst gevoerd door kapt. Ogno, zal gevoerd worden door kapt. J.W. Kaiser, laatstelijk gezagvoerder van de Nederlandse schoenerbrik ELISABETH onder deze rederij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 31 maart. De loods W. Kopingstein, met het Nederlandse stoomschip PENELOPE te IJmuiden binnengekomen, rapporteert bij het vuurschip van de HINDER, peiling W.Z.W, 2½ mijl afstand, een 6 à 7 voet boven water uitstekende mast met steng te zijn gepasseerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor billijke prijs te koop: een zo goed als nieuw Tjalkscheepje, in Friesland gebouwd, groot 26 ton, met complete inventaris, liggende te Amsterdam. Te bevragen bij S.J. de Boer te Stavoren.


Datum: 03 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip MATH. STINNES 49, groot 750 last, geheel van staal gebouwd voor de heer Math. Stinnes te Mülheim a.d. Ruhr, en zal de kiel gelegd worden voor een ijzeren Rijnschip, groot 500 last, voor de heer G. Rosenboom te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 2 april. Heden is bij de scheepsbouwmeester J. de Graaf met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip MARIA ADRIANA, bevaren door schipper N. Poppelier, groot 160 lasten.


Datum: 04 april 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 apil. Door de Bergingsmaatschappij is aangenomen de berging der lading van het bij Terschellingerbank gezonken Duitse stoomschip DENTERRO (opm: DESTERRO).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep 31 maart. De torpedoboot DEMPO is zonder assistentie vlotgekomen en naar hier teruggekeerd.


Datum: 05 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 april. De matroos J.R. de Vries van Rotterdam, de enige overlevende van de bemanning van het stoomschip HOLMROOK, van Arbroath naar hier bestemd met een lading aardappelen en dat op Holy Eiland (opm: Holy Island, 55º41’ N.B. 1º49’ W.L.) verongelukte, rapporteert het volgende: Wij vertrokken 26 maart van Arbroath, doch tegen de avond werd het dik van sneeuw, zodat men ter nauwernood iets kon zien, daarbij woei het hard uit het NO. De gezagvoerder en de opperstuurman bevonden zich beide op het dek. Ik had de wacht te kooi en werd door een hevige schok gewekt, onmiddellijk vloog ik aan dek en riep de andere manschappen toe insgelijk aan dek te komen. Het stoomschip had op een klip gestoten en de gezagvoerder had bevel gegeven om met de machine achteruit te werken. Het was dik van sneeuw en liep de zee zeer hoog. De gezagvoerder gaf ook bevel de boot uit te zetten, hetgeen onmiddellijk geschiedde, doch nauwelijks was deze te water of de zee sloeg de boot tegen het schip aan stukken, doch gelukte het de bakboordreddingboot overboord te krijgen. Wij konden geen noodseinen doen, dewijl de vuurpijlenin de salon waren, die reeds onder water zat. Een vierde uur nadat de HOLMROOK gestoten had, begaf de equipage zich in de boot en maakte deze met een lijn van 30 à 40 vadem vast aan het wrak. Niemand wist de plaats waar het schip gestrand zat en was de nacht zeer donker. Bij het wassende water waren wij genoodzaakt de lijn die de boot aan de HOLMROOK verbond, los te laten, dewijl de zee zo hol stond dat de boot gevaar liep ten onderste boven te slaan. Wij beproefden toen zeewaarts te roeien, doch spoedig sloeg de boot tussen de branding ten onderste boven en werden allen in het water geworpen. Met uitzondering van drie man die in de zee verdwenen, slaagden wij erin ons aan de ondersteboven drijvende boot vast te houden, totdat een andere zee de boot weder deed kantelen en overeind sloeg. Door deze omwenteling der boot verdwenen opnieuw vier man in de diepte en slechts vijf personen bleven over die zich aan de boot vast hielden. Deze waren de gezagvoerder, de hofmeester en drie andere, waaronder De Vries. Andermaal werd de boot ten onderste boven geslagen en verdwenen de hofmeester en een matroos. Toen bleven alleen drie personen over, waaronder de gezagvoerder die zich nog aan de boot vastklemden, tot dat deze ten laatste aan de grond stootte waardoor de gezagvoerder en de andere matroos werden weggeslagen zodat de matroos De Vries alleen overbleef. Op het strand werd de boot door de zee verscheiden malen omgewenteld, totdat deze ten laatste onderste boven bleef liggen en de geredde er onder. Toen het water begon te vallen verliet deze de boot om zich door lopen te verwarmen, doch dewijl de nacht koud was en het hard begon te sneeuwen, kroop hij om beschut te zijn tegen de koude wind er weer onder tot de dag aanbrak. Hij keek rond of er nog enige zijner medeschepelingen in de nabijheid te vinden waren, doch toen hij niemand zag begaf hij zich naar het nabij gelegen plaatsje, waar hij goed ontvangen en verpleegd werd. Zoals reeds door ons vermeld is het stoomschip HOLMROOK geheel wrak geworden en de lading verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 2 april. Volgens telegram uit Antwerpen, is het achterdeel van het wrak van het stoomschip ABINGTON geheel verloren, en zal het havenbestuur maatregelen nemen het wrak op te ruimen. Bij verkoop zal het weinig opbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 april. Bij de strandvonderij alhier is gisteren een koffer aangebracht, waarin kleding, benevens 2 gouden ringen, twee Engelse sovereigns en een Engels bankbiljet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 april. Het op de Noordvaarder gestrande Duitse vaartuig HG I zal donderdag a.s. geveild worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het schip THORBECKE VI, kapt. Reinders, 12 februari van Java naar Het Kanaal vertrokken, lek in Durban aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. Hr.Ms. korvet SOERABAJA, dienstdoend wachtschip ter rede van Soerabaija, wordt eerstdaags buiten dienst gesteld en vervangen door Hr.Ms. raderstoomschip BROMO, daartoe als zodanig ingericht.
Het gouvernementsstoomschip ZWAAN, onlangs uit Nederland gekomen, wordt ten spoedigste in dienst gesteld onder bevel van de gezaghebber 2e klasse N. L. Wallin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau (opm: Baltyisk), 31 Maart. Het Nederlandse stoomschip ETNA is heden met assistentie van een ijsbreker naar Koningsbergen Kaliningrad) vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Itzehoe, 30 maart. Op de 23e februari is in het Engelse Kanaal een tot heden onbekend gebleven schip verongelukt. Het is nu gebleken dat dit het schip WENDELINA van Sappemeer is geweest. De bemanning bestond uit kapt. F. Poppelmeijer en nog 4 personen.
(De WENDELINA [opm: kof] vertrok de 18e februari van Bremerhaven naar Brussel)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burgh, 4 april. Door de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam, zijn aan de te Burghsluis wonende redders van de bemanning van het op 31 december 1891 op de buitenkant van de Ooster gestrande Franse fregatschip IQUIQUE de volgende medailles toegekend: de grote zilveren medaille aan J. van der Klooster, schipper van de hier gestationeerde reddingboot PRINSES WILHELMINA en een D. van der Klooster, schipper van de hoogaars DE TWEE GEBROEDERS; de kleine zilveren medaille aan C. van der Klooster Jz, D. van der Klooster Dz, M. van der Klooster Jz, A. Dijkgraaf, J. Landegent, D. van der Klooster Jz, J. van Vessum, H. Speelman en J. Pasveer.
Deze werden door de heer burgemeester van Haamstede en Burgh in zijn kwaliteit van correspondent der genoemde maatschappij vrijdagavond j.l. aan de moedige redders uitgereikt.


Datum: 06 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 3 april. De sleepboot NEPTUNUS is hier gisteren van Maassluis gekomen en heden met een blazerschuit naar de Buitengronden vertrokken om een onderzoek in te stellen naar de lading van het gezonken schip DESTERRO. Door duikers zijn heden opgehaald 1 baal koffie, 2 balen zemelen en 4 kisten ansjovis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 05 april. Volgens door de reder ontvangen telegram van kapt. Mulder, voerende het Nederlandse schip NIL DESPERANDUM, op de reis van New York naar Bangkok, met schade aan de verschansing te Rio binnengelopen, was de gezondheidstoestand aan boord uitstekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomschoener DOLFIJN heeft aan ’s Rijks werf te Willemsoord de volgende veranderingen ondergaan:
De beide masten met stengen werden uitgenomen en vervangen door nieuwe, waarbij mast en steng uit één stuk zijn, zijnde het tuig daardoor aanmerkelijk lichter geworden.
De bewapening, tot dusver bestaande uit twee kanonnen van 7,5 cm. A, werd veranderd in twee kanonnen van 3,7 cm.
De galerij voor de mindere schepelingen, vroeger naast de boegspriet gelegen, werd meer achterwaarts op het voorschip geplaatst.
De toegang tot de kajuit, tot nu toe alleen van de kampanje bestaande, werd geopend door het opperdek.
Aan weerszijden onder de kluizen zijn staalplaat verdubbelingen op de huid aangebracht, daar waar de hand van het anker, wanneer dit onder de kluis hangt, tegen het boord komt, waardoor dit niet zo gemakkelijk, zoals reeds eenmaal gebeurde, door de huid heen gedrukt wordt.
De hekdavits en valreepklampen werden weggenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 4 april. Van de werf van Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het van staal en ijzer vervaardigde Rijnschip, genoemd DIEDERIKA DE GRUYTER, groot plm. 600 last, en gebouwd voor de heer Julius de Gruyter te Ruhrort. Daarna zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, geheel van staal te vervaardigen, groot pl.m. 750 last, te bouwen voor rekening van de heer Math. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 april. Het stoomschip THEANO heeft op de reis van Bilbao naar hier zeer slecht weder doorgestaan. Door een hevige stortzee werden 4 personen van de bemanning over boord geslagen, waarvan er 3 door de zee weder aan boord werden teruggeworpen, doch de vierde verdronk.


Datum: 07 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder (Krimpen a.d. IJssel), 5 april. Van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen & Zonen werd heden met goed gevolg te water gelaten het van ijzer en staal vervaardigde Rijnschip KÄTCHEN, groot 625 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Louis Welkerling te Rotterdam, en de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 685 lasten, hetwelk gebouwd zal worden voor rekening van de heren Kloos en Van Limburgh te Rotterdam (opm: ROTTERDAM IV).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 4 april. Aangezien het wrak van de ABINGTON hinderlijk is voor de scheepvaart, is het havenbestuur van plan het wrak te springen, onderwijl zijn bergers druk bezig de lading uit het achterschip te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 april. Het Nederlandse schip THORBECKE VII, kapt. Reinders, van Java naar Het Kanaal, te Durban zwaar lek binnengelopen, moet lossen.


Datum: 08 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 7 april. Het alhier ter rede aangekomen Duitse stoomschip FALKENBURG (opm: FALKENBERG), van Buenos Aires naar Hamburg, geladen met katoen, is ter hoogte van Schiermonnikoog in aanvaring geweest met het Duitse stoomschip HANSA, van Bremen naar Londen met suiker en glas, dat gezonken is waarbij 14 man verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 april. Betreft het schip THORBECKE VI zal er een expertise plaats hebben en moet het schip lichten om de baar te passeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 11 april, 's namiddags 2½ uur precies, zullen in de verkoopzaal van het Beursgebouw de volgende aan de Duitse Kuststoomvaartmaatschappij op aandelen, in liquidatie, toebehorende vaartuigen in het openbaar aan de meestbiedenden verkocht worden, namelijk:
- Het stoomschip ERMELAND, groot 404,4 Eng. tons bruto en 276,6 Eng. tons netto register, in het jaar1890 uit staal te Malmö gebouwd; geclass. Veritas + 3/3 G. 1. 1.
- Het stoomschip FRIESLAND, groot 335 Eng. tons bruto en 204 Eng. tons netto register, in het jaar 1890 uit staal te Stettin gebouwd; gecass. Veritas A. & C.P. en P.R. + 3/3 P. 1. 1.
- Het stoomschip HOLLAND, groot 335 Eng. tons bruto en 204 Eng. tons netto register, in het jaar 1890 uit staal te Stettin gebouwd; gecass. Veritas A. & C.P. en P.R. + 3/3 P. 1. 1.
- Het ijzeren lichterschip ter kustvaart 1, groot 119,1 cub.m.
De vaartuigen zijn gezamenlijk te Hamburg te bezichtigen en bevinden zich in voortreffelijke staat; de stoomschepen hebben alle electrische verlichting, de FRIESLAND en de HOLLAND zijn met zwaar sleeptuig uitgerust.
Verdere bijzonderheden en nadere inlichtingen verstrekken de scheepsmakelaars W. v. Essen & W. Jacoby.
Hamburg, 24 maart 1892

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 7 april. Uit het gezonken stoomschip DESTERRO zijn sedert zondag l.l. opgehaald 105 kistjes sardines en 1 baal meel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, vertrok 6 dezer van Batavia naar Amsterdam; ARDJOENO, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 6 dezer te Padang; SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 6 dezer te Genua; VOORWAARTS, van Hamburg, arriveerde 6 dezer te Amsterdam; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 5 dezer van Southampton; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 6 dezer te Genua; ZAANDAM, van de N.A.S.M, vertrok 5 dezer van Baltimore naar Rotterdam; VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Boulogne; MAASDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 5 dezer te New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Posthumus te Drachten zal, ten verzoeke van deur¬waarder v.d. Werff te Gorredijk, donderdag 14 a.s, ’s namiddags 3 uur, in Café Groen te Drachten, na bekomen rechterlijk verlof, veilen voor de weduwe en erven A.P. van der Werff: de sedert een lange reeks van jaren met succes geëxploiteerde Scheepstimmerwerf met werkplaats, huizen, erven, grond en scheepshaven, zeer gun¬stig gelegen aan de Langewijk bij de Zuider Dwarsvaart te Drachten, thans in eigen gebruik bij de verkopers, kada¬straal bekend gemeente Drachten, sectie C nos. 1828, 2037 en 2038, samen groot 0.17.30. Aanvaarding 12 mei aanstaande. Eigendomsbewijzen, kadastrale extracten liggen ter inzage ten kantore van de notaris, alwaar alle gewenste inlichtingen worden verstrekt.


Datum: 09 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 7 april. De Nederlandse schoener FRUITERER werd aangevaren door het Duitse schip SPREE, waardoor het schip schade leed boven de waterlijn. De SPREE leed geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 april. Volgens bij de Scheepvaart Maatschappij Zuid-Holland ontvangen telegram, arriveerde het schip NOACH I, kapt. Zwart, 7 april te Falmouth van Semarang. Het schip zal heden naar Greenock vertrekken om daar de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 april. Het stoomschip JASON (opm: kapt. P. Euwes), dat na stranding in Het Kanaal van Chios met schade te Smirna (opm: Izmir) werd binnengesleept, zal in laatst genoemde haven publiek worden verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris T. Poelstra te Heeg is voornemens op woensdag 13 april 1892, ’s avonds 6 uur, in de herberg van weduwe de Haan te Marrum, provisioneel te verkopen: de helft in een Snikschip met inventaris, varende in de vaste beurtveer van Marrum en Nijkerk op Leeuwarden en Dokkum, met 1/8 in het recht tot dat veer, bij F. Fortuin in gebruik; 12 mei a.s. te aanvaarden. (opm: LC 220492 meldt dat is geboden NLG 470)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit Delfzijl wordt gemeld: Het Duitse stoomschip VON FALKENBERG is gisteren middag alhier ter rede geankerd met zware schade aan de boeg, tengevolge van een aanvaring in de afgelopen nacht, in peiling Schiermonnikoog, met de Duitse stoomboot HANSA, van Hamburg naar Londen bestemd, geladen met suiker en glaswerken. De HANSA werd midscheeps ingelopen, waardoor het na korte ogenblikken zonk, bij welk ongeval 14 der opvarenden, waaronder de kapitein, twee vrouwelijke passagiers en drie kinderen verdronken. Dertien der opvarenden werden gered door eerstgenoemde stoomschip, dat van Amerika kwam, met katoen voor Bremen bestemd.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 8 april. Door de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is de passageprijs voor derdeklas passagiers verhoogd en gebracht op NLG 66 per persoon voor New York en Baltimore. Drie jaar geleden bedroegen de kosten voor 3e klasse slechts NLG 50.


Datum: 10 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Vlissingen, op donderdag 14 april a.s, des voormiddags ten 10 ure, in het Hotel Du Commerce aldaar, van de onderstaande, gedeeltelijk min of meer door zeewater beschadigde goederen, afkomstig van het Duitse barkschip KATINKA, kapt. H. Lemcke, bestaande in: 400 ton briguetten (opm: briketten), 250 ton cokes, 250 kisten Zweedse lucifers (in zink verpakt), 20 kisten speelkaarten, 700 kisten vensterglas, 840 kisten glaswerk, als: bierglazen, kleine glazen, waterkannen, botervlootjes, zoutvaatjes, glazen kommen, lampeglazen, oliehouders, ballons, enz. 75 kisten hanglampen, 34 kisten aardewerk, als: theepotten, kopjes, kommen en borden, 104 kisten staal in staven en 920 vaten nagels.
De goederen zijn te bezichtigen op dinsdag 12 en woensdag 13 april a.s, van 's voormiddags 9 tot 's namiddags 4 uren, in de loodsen van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, oostzijde van de binnenhaven.
Notitiën van de verkoping zijn verkrijgbaar bij de heren John P. Best & Co, cargadoors te Vlissingen, alsmede bij de heer Jacq. Langlois, dispacheur te Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 7 april. Het wrak van het gestrande Duitse vaartuig HG I, heeft in veiling slechts NLG 30 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 april. Uit het stoomschip TUSKAR zijn tot heden 4.418 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlois, 9 april. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam is aan de firma Rijkee & Co te Katendrecht de bouw opgedragen van een stoomboot (opm: IRIS), bestemd voor de Atlantische vaart, groot 1.400 ton. De machines, van het triple compound systeem, zullen worden vervaardigd aan de Maatschappij De Maas, te Oud-Delfshaven.


Datum: 11 april 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: twee nieuwe Roefschepen, een lang 50 v, wijd 12 v, hol 4 v. en een kwartier, een dito, lang 47 v, wijd 11 v, hol 4 v. min een kwartier, met wijde warings, sterk gemaakt, voor billijken prijs, bij K. Wester¬huis, scheepstimmerman, Zuidvliet, Leeuwarden.


Datum: 12 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 april. Na een reis van slechts 50 uren arriveerde de sleepboot ZUID-HOLLAND van de Sleepdienst L. Smit & Co heden van Plymouth in de Nieuwe Waterweg, op sleeptouw hebbende het afgekeurde Engelse oorlogsschip EXCELLENT, bestemd om te worden gesloopt door de firma Pas en Zoon te Bolnes. Het werd direct opgesleept naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Volgens uit Londen ontvangen telegram arriveerde het stoomschip PATROCLUS, van Amsterdam naar Java, den 8 dezer te Gibraltar, en het stoomschip ANCHISES, van Singapore naar Amsterdam, den 8 dezer te Suez; beide hebben de reis voortgezet; VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York, arriveerde den 8 dezer te Rotterdam; P.CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore via New York, passeerde 8 dezer te Lezard; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 dezer van Genua; SAMARANG, van Java, laatst van Marseille, arriveerde 8 dezer te Rotterdam; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam naar Java, vertrok 7 dezer van Suez; GELDERLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 8 dezer van Port Said.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder van der Werff zal vrijdag 22 april, ’s morgens 10 uur, in één zitting verkopen, tegen solide borgstelling, op krediet: een nieuw gebouwd Roefscheepje, circa 20 ton, geheel gereed, en 12 beste pramen, van 2 tot 15 tonnen, waarbij met luiken. Op de dag der verkoping liggen schip en pramen in de Langewijk te Dragten. De inzet is bij de schepen, terwijl de finale toewijzing ’s namiddags, na afloop van het boelgoed (niet vroeger dan 4 uur), zal zijn in het Café Groen te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Klaasesz de Boer, notaris te Witmarsum, zal zaterdag 16 april a.s, ’s avonds 7 uur, bij S. de Vries te Pingjum veilen: een zo goed als nieuw Roefschip (3 jaar oud), groot 22 ton, thans gebruikt wordende als Turfschip en zulks met de daarbij behorende volledig inventaris, zodanig het thans is liggende in de vaart te Pingjum. Is inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij J. de Boer te Pingjum. (opm: LC 250492 meldt dat is geboden NLG 625)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Vlissingen, 9 april. In de heden gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, waren vertegenwoordigd 261 aandelen, uitbrengende 54 stemmen. De balans en winst- en verliesrekening over 1891 werd overlegd. Uit het verslag van de directeur, de heer Jos. van Raalte, bleek dat het afgelopen jaar zeer gunstig is geweest voor de fabriek en een winst werd gemaakt van NLG 184.581,67, welk bedrag geheel is afgeschreven, n.l. de gehele post van verlies van vorige jaren, groot NLG 170.536,54 en op de post obligatie-lening-onkosten NLG 14.054,13.
Van de 5 procent lening, groot primitief NLG 600.000, werden wederom 16 obligaties uitgeloot, zodat die lening thans nog NLG 495.000 groot is.
Gedurende het hele jaar werd met 800 à 900 werklieden voortdurend druk gearbeid en werd in het geheel een bedrag van NLG 478.900,05 aan arbeidsloon uitgegeven. De heer Arie Smit, aan de beurt van aftreding als commissaris, werd opnieuw als zodanig herkozen.


Datum: 13 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Het oude Engelse oorlogsschip EXCELLENT, aangekocht en bestemd om door de heren Pas & Zn. te Bolnes te worden gesloopt, vertrok heden ochtend ten 4 ure van hier gesleept derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 april. De geborgen inventaris enz. van het Duitse vaartuig HG I, heeft ruim NLG 258 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 april. Het Nederlandse stoomschip ORANJE NASSAU, is op de 13e maart laatstleden op 1 Engelse mijl van Trinidad in aanvaring geweest met een open zeilsloep. PIRATA genaamd, plusminus 10 ton groot, welk schip door de aanvaring is gezonken. De eigenaar eist een schadevergoeding van GBP 1.000. De zaak is in onderzoek bij de Admiralty Court Trinidad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De bewapening van het zaterdag j.l. (opm: 9 april) te Amsterdam te water gelaten stalen artillerie instructieschip BELLONA zal bestaan uit 1 kanon van 15 cm. A. no. 1, 1 kanon van 12 cm. L. A, 6 kanonnen van 12 cm. K. A, 1 kanon van 7,5 cm. en 9 snelvurende en revolverkanonnen van 3,7, 5 en 7,5 cm. kaliber. De machine is van het drievoudige expansie systeem en heeft een vermogen van 350 IPK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Het oorlogsschip EXCELLENT, is op de rivier ter hoogte van Kralingsche Veer aan de grond gevaren. Morgen zal de Sleepdienst L. Smit & Co met behulp van de sleepboten SCHIEDAM en DELFSHAVEN het trachten vlot te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 april. Het Nederlandse schip THORBECKE VI is, na 350 ton lading te hebben gelost, de baar gepasseerd. Het schip maakt 4 duim water per uur, en experts hebben aanbevolen de gehele lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 11 april. Van de werf der Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd zaterdag j.l. (opm: 9 april) met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ST. NIKLAUS, groot ruim 300 last, voor rekening van de heer H. Link van Oberwesel aan de Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 april. Het stoomschip JASON van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is gisteren te Smirna (opm: Izmir) voor GBP 2.000 in publieke veiling verkocht (opm: zie NRC 090492).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 8 april. De stoomschepen HOLLAND en FRIESLAND zijn door tussenkomst van den heer Eugene Collett naar het buitenland verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zeetijdingen. Het stoomschip MAASDAM, van de N.A.S.M, vertrok 9 dezer van New York naar Rotterdam; ORANJE NASSAU, van West Indië naar Amsterdam, arriveerde 10 dezer te Havre; PRINSES WILHELMINA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 10 dezer te Southampton; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 11 dezer Lezard (opm: Lizard).


Datum: 14 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Het Engelse oorlogsschip EXCELLENT, dat bij het Kralingsche Veer aan de grond zat, is heden avond vlot gesleept door de sleepboten ROTTERDAM, SCHIEDAM en DELFSHAVEN, en ligt nu te Bolnes aan de wal gemeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 april. Sedert woensdag laatstleden is uit het gezonken stoomschip DESTERRO niets geborgen. Hedenmiddag zijn de bergers naar het schip vertrokken en zullen vermoedelijk enige dagen uitblijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 12 april. De sleepboot WODAN, met een stoombarkas en 2 andere vaartuigen op sleeptouw, is in de nabijheid van hier geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Het stoomschip ZINGARI, van Amsterdam naar Newcastle, is tegenover het Koningsdok aan de grond gevaren. Vijf sleepboten hebben vergeefs getracht het vlot te brengen. Het zal gelicht (opm: door lading te lossen lichter gemaakt) worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 11 dezer te Padang; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Batavia, 25 dagen reis van Marseille; ARDJOENO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 11 dezer te Marseille; SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 11 dezer St. Vincent; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 12 dezer Point de Galle; VOORWAARTS, vertrok 12 dezer van Amsterdam naar Batavia; PRINSES WILHELMINA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 12 dezer van Southampton.

Krant:
  JB - Javabode

Hedenochtend te half acht ontstond er brand op het Nederlands-Indische barkschip CORNELIA ELISABETH, kapitein Stokhuijzen, dat alhier op de rede ligt en onlangs uit handen van de firma P. Landberg & Co in het eigendom van de firma E. Giesberger & Co overging ten behoeve van het vervoer van rijst en tin tussen hier en Banka. Het schip had juist zijn ballast gelost en was dus geheel leeg. De havenmeester en de onderhavenmeester zijn beiden naar de rede gegaan, terwijl men met de stoombrandspuit van Tandjong Priok en de spuiten van het wachtschip en van de oude haven van Batavia het vuur trachtte te blussen, welke spuiten echter door de dikke rookwolken moeilijk langszij konden komen. Tegen half een was de stoombarkas RIKAT van de havenwerken bezig het schip op het droge in de modder te slepen hetgeen te 1.15 uur gelukt is; er stond toen drie vadem water in; door het pompen sloeg er nog zwaarder rook uit dan te voren, zonder dat echter de vlammen zichtbaar werden. Het stoomschip QUEEN ADELAÏDE, dat bezig was petroleum te lossen, moest daarmee ophouden, uit vrees dat de brand zou overslaan. De oorzaak van de brand is onbekend. Het schip dat onlangs te Soerabaja zware reparaties onderging, is verzekerd bij zes van de hier gevestigde assurantie-maatschappijen (opm: zie JB 160492).


Datum: 15 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 4 april. Het Nederlandse stoomschip CELEBES, van Londen hier aangekomen, heeft een hevige storm uit het ZW gehad, waardoor de boot no. 2 uit de klampen geslagen en beschadigd werd. Ook een deel van de lading is losgeslagen. Het stoomschip was genoodzaakt enige uren bij te draaien. Het passeerde de banken op 45º30' N.B; er werd op de reis geen ijs gezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 april. Naar wij uit goede bron vernemen, bestaat bij de Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij het voornemen een geregelde stoombootdienst van Groningen op Hamburg op te richten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 13 april. Heden werd van de werf van P. en A. Ruijtenberg, scheepsbouwmeesters alhier met goed gevolg te water gelaten, het ijzeren Rijnzeilschip DE HOOP, groot 150 last, gebouwd voor rekening van schipper Th. de Boer van Dordrecht, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dito schip, groot 130 last, voor rekening van de heer Corn. Smits, te Roozendaal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een solied potschip voor civiele prijs, zijnde Paviljoenschip, ook tot andere doeleinden geschikt, groot 17 ton. Te bevragen bij J.A. v.d. Werf te Bergum.


Datum: 16 april 1892


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 april. De CORNELIA ELISABETH is thans geheel uitgebrand en ligt met geheel verlies van tuigage tegen de kust ter rede (opm: zie JB 140492).


Datum: 17 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 april. Uit het bij Terschelling gezonken schip DESTERRO werd door de Bergings Maatschappij Maassluis geborgen een kistje, inhoudende GBP 380 aan goud en een ijzeren geldkist, welk geheel ledig was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 april. Het stoomschip FALKENBERG, dat in de Dollart (opm: onzin; de aanvaring vond boven Ameland plaats) met het stoomschip HANSA in aanvaring was, waardoor laatst genoemde zonk, en waarbij 14 personen het leven verloren, ligt thans hier in de haven, en zal na enige reparatie naar Bremen vertrekken. De aangebrachte schepelingen van de HANSA zijn door tussenkomst van de Duitse consul de heer H.G. Keizer, voorzien van de nodige kleding, en naar Hamburg vertrokken, behalve de 2e stuurman, die talrijke kwetsuren heeft bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het Engelse linieschip EXCELLENT, waarvan de kiel gelegd werd in 1803 te Deptford en dat in 1810 werd te water gelaten, ligt thans te Bolnes aan de werf van de heren G.B. Pas & Zonen, door wie het te Portsmouth werd aangekocht om het te slopen, vanwaar de sleepboot ZUID-HOLLAND het in vijftig uren in de Nieuwe Waterweg binnensleepte.
Het is lang 191, breed 53 en van het bovendek tot onder het ruim 52 voet hol, en heeft een waterplaatsing van 3994 of circa 4.000 ton. Het was vroeger genoemd QUEEN CHARLOTTE, en voerde toen 100 zware stukken. Een der voornaamste wapenfeiten van dit zeekasteel vond plaats de 27e augustus 1816 (opm: zie o.a. RC 190916), toen het de admiraalsvlag voerde onder bevel van Lord Exmouth bij het bombardement van Algiers door de Engelse vloot, waaraan ook een eskader van zes Nederlandse schepen onder bevel van admiraal baron Van der Capellen deelnam, waardoor de gehele Algerijnse vloot, de arsenalen en een groot gedeelte der stad vernield werd, en dat de Algerijnen op een verlies van elfduizend doden te staan kwam, terwijl het verenigde eskader een verlies leed van 141 man en er 743 werden verwond. De QUEEN CHARLOTTE (thans EXCELLENT) had de gevaarlijkste positie voor het havenhoofd, waar de zwaarste Algerijnse batterijen zich bevonden en reeds bij de derde volle laag van de zware stukken der QUEEN CHARLOTTE waren de batterijen der Algerijnen aan de zuidzijde van het havenhoofd vernield. Dat het admiraalschip veel had te verduren bewees het groot aantal doden en gewonden daar aan boord. Des anderen daags onderwierp zich de Dey van Algiers en werden 1211 christenslaven in vrijheid gesteld.
De QUEEN CHARLOTTE werd, na buiten actieve dienst gesteld te zijn, ingericht tot opleiding van artilleristen.
Het schip ligt, zoals gezegd is, thans te Bolnes, die welvarende plaats tussen Slikkerveer en IJsselmonde, waar ook de Gebroeders Pot hun groot etablissement van scheepsbouw hebben; het is aan de wal gemeerd met de bakboordzijde tegen de werf van de kopers waar men door een gemakkelijke brug toegang krijgt door een der stukpoorten van het benedendek, waar vroeger de zwaarste batterij stond. Het kolossale vaartuig is ontzettend sterk gebouwd, met dekbalken van 18 en sommige van 24 duim breed en 16 duim dik, alles Afrikaans eikenhout. De ijzeren knieën die de dekbalken aan de zijde verbinden, hebben een breedte van vijf Engelse duimen en zijn in de nek zeven Engelse duimen dik. Onder het benedendek bevindt zich het ruim met het koebrugdek, dat geheel duister is en waarin zich de cachotten, kogelbakken en vroeger ook de kruitkamer bevonden. In de kimmen en de zijde onder in het schip vormen de aaneengesloten inhouten (opm: spanten) met de zware buitenhuid een dikte van vier Engelse voeten, en met het diagonale verband van eiken balken en kromhouten van 24 Eng. duim in het verkant een dikte van zes Engelse voeten, solide doorbout met zware koperen klinkbouten.
Het geheel bestaat uit zes dekken, onderling door vele luiken met gemakkelijke trappen verbonden en men staat verbaasd over de grote ruimte in het schip. De vier kluisgaten hebben ieder 24 Engelse duimen middellijn. Er zijn in de verschillende dekken nog vele hutten aanwezig, waarvan de matglazen deuren van sommige in het glas Brittannia voorstellen als de meesteres der zee, met het bekende randschrift: Si vis pacem para bellum: ,,Die de vrede bewaren wil, bereide zich voor op oorlog”. Achter in het schip zijn nog de zeer ruime verblijven van de officieren, drie hoog boven elkander, welke, hoewel thans van hun vroegere weelderige inrichting ontdaan, toch nog sporen aantonen van vroegere pracht, waaronder de blank gepoetste dekstutten met fraaie Turkse knopen onderdek en de vergulde koppen der bouten van de porselein wit geschilderde zware ijzeren knieën.
Enkele luikhoofden van de dekken zijn met tegels van Delfts aardewerk bekleed geweest, waarvan de sporen nog te zien zijn. Achter de kajuiten zijn drie rijen hoog galerijen aangebracht, voorzien van stevige leuningen, waardoor de verschillende officieren geheel vrij van elkander een luchtje konden scheppen en wandelen. Op het bovendek is nog de campagne, en vóór zijn de verschillende inrichtingen voor het wassen der equipage en de scheepssmederij. Over het geheel is het ontzaglijke zeekasteel, dat twintig voet diep ligt, goed onderhouden en zeer bezienswaardig als een merkwaardig type van het oorlogsschip in het begin dezer eeuw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 16 april. Van de werf De Hoop van de heren C. van der Giessen en Zonen, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ALBERTINA, groot 300 last (voor rekening van L. Jolgraf), en de kiel gelegd voor een van ijzer en staal vervaardigd Rijnschip, groot 470 last, dat gebouwd zal worden voor rekening van de heren A. Müller en A. Lange te Mülheim a/d Ruhr (opm: DEUTSCHER KAISER).


Datum: 19 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 april. Voor het Seeamt alhier is omtrent de noodlottige aanvaring van de stoomschepen HANSA en FALKENBERG, de volgende verklaring afgelegd:
De geredde en gedeeltelijk gekwetste equipage van de HANSA deelde mee, dat de sloep waarmede de verdronkenen zich trachtten te redden, bij het zinken van de HANSA is omgeslagen en de redding bewerkstelligd door een van de beide sloepen, die van de FALKENBERG in een paar minuten te water waren gebracht en circa een uur op de plaats des onheils hebben gezocht om drenkelingen op te vissen.
Toen de beide sloepen, kort na elkaar, weder langszijde van de FALKENBERG kwamen, verklaarden beide manschappen dat bepaald geen enkel mensenleven meer dan 5 te redden was geweest (14 mensenlevens gingen verloren). Verscheidene van de geredden hadden de wacht te kooi, waaronder ook de 1e stuurman, en deze zijn bijna ongekleed gered geworden, terwijl de kapitein, die de wacht op de brug had, door het omslaan van de boot waarin hij zich bevond, verdronk. De geredde 1e stuurman verklaarde dat allen gered hadden kunnen worden, indien ze zich slechts 10 minuten boven water hadden gehouden.
De aanvaring had plaats bij heldere bovenlucht, doch overigens was het tussenbeide nevelig, wat oorzaak was dat kapt. Frerichs van de FALKENBERG, die de wacht te kooi had, benevens de 1e officier en de loods, op de brug waren, hebbende de 1e officier hem gewekt omdat het nevelig werd.
De eerste, niet de tweede stuurman van de HANSA, werd erg, maar niet levensgevaarlijk gewond en is hij op zijn verzoek reeds naar Hamburg vertrokken.


Datum: 20 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 14 april. Het wrak van het stoomschip ABINGTON zal met de nog aan boord zijnde lading, de 20e april in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 17 april. Het barkschip FRUITERER dat schade leed door aanvaring met het stoomschip SPREE, wordt hier in de haven gerepareerd. Vijf planken en een deel van de verschansing worden vernieuwd, en het dek verbreeuwd. De kosten worden op 4.000 à 5.000 mark begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 maart. Het Oostenrijkse schip GEHON, van Londen naar Singapore, is zwaar lek bij Tjilatjap op het strand gezet. Het zal zwaar beschadigd zijn, want er staat 15' water in het achterruim, doch indien het weer gunstig blijft, bestaat er hoop, dat het schip en een gedeelte van de lading gered zullen worden, ofschoon het nu nog niet te zeggen is, in welke staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In haar verslag over 1891 (uit te brengen in de tegen de 3e mei a.s. uitgeschreven algemene vergadering) deelt de directie der Stoomvaart-Maatschappij Rotterdamsche Lloyd het volgende mede:
De winst en verliesrekening geeft de uitkomst van de reizen door onze elf grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht, en van de twee stoomboten, die op de kleine vaart dienst doen. De exploitatierekening over 1891 laat een voordelig saldo van NLG 674.158,86; met het saldo van de vorige rekening ad NLG 2.153,41, tezamen NLG 676.312,27; daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 348.580,61; voor vernieuwing en reservefonds NLG 12.000; voor interest der obligatie lening NLG 36.730,01; voor onkosten op de uitgifte der obligatielening NLG 6.218,78; commissarissen volgens art. 22 der statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 6.656, totaal NLG 411.685,40, zodat er een saldo ter verdeling is van NLG 264.626,87, waarvan wij u voorstellen een uitdeling van 6½% over het kapitaal te doen.
Onze boten deden gedurende het boekjaar 24 mailreizen en 2 extra reizen, en de boten van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam 2 mailreizen en 2 extra reizen.
Ten gevolge van het in dienst stellen van de ARDJOENO en SALAK, hebben de boten van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam onze dienst verlaten, en worden gedurende het ingetreden boekjaar alle mail en extra reizen door onze eigen boten gedaan.
Met toestemming van commissarissen werd bij de maatschappij ‘De Schelde’ een nieuw stoomschip (GEDÉ) besteld om de maildienst te verbeteren; daardoor komt het stoomschip DRENTHE vrij en gaat over in de goederendienst.
De veertiendaagse maildienst, naar Batavia en terug, werd op de oude voet voortgezet.
De onderhandelingen met ons gouvernement over een te sluiten contract zijn nog hangende.
Op de aandelen in de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix, waarover ons verslag van 1889 handelt, vermeenden wij NLG 300.000 te moeten afschrijven.
Aan het vernieuwing en reservefonds ontnamen wij bovenstaand bedrag en doteerden dat fonds uit deze balans met NLG 12.000.
Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 218.911,87. Onder goedkeuring van commissarissen wordt het eigen risico van NLG 100.000 op NLG 120.000 per boot gebracht.”
Volgens rooster is de heer R. Rauws aan de beurt van aftreden als commissaris.


Datum: 21 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 20 april. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren rijnzeilschip, groot 175 last, gebouwd voor rekening van de heer W. Muller te Sliedrecht. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 220 last, te bouwen voor rekening ener Rotterdamse firma.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, (geen datum). Volgens bij de reder ontvangen schrijven van kapt. Arkema, voerende het barkschip AUGUSTE, dacht deze de 22e dezer van Aberdeen naar Sundsvall te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens particulier bericht is het schip IJMUIDEN, kapt. Dekker, bevracht van Hernösand naar Katendrecht voor de heren J. van Schijndel & Co.


Datum: 22 april 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Maassluis 20 april. Het Nederlandse stoomschip MAASDAM, van New York, ligt nog voorgaats. De passagiers zijn per sleepboot naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 April. Kapt. K.G. Mulder, gezagvoerder van het Nederlandse schip NIL DESPERANDUM, rapporteert uit Rio Janeiro: wij vertrokken de 1e februari 1892 van New-York naar Bangkok en werden de 6e februari daaraanvolgende op 36º30’ N.B. en 52’ W.L. belopen door hevig stormweder, dat tot een orkaan toenam. Het schip werd over bakboord plat op zijde geworpen en bleef zo liggen ongelet alle zeilen werden vastgemaakt en de ra’s vierkant gebrast, waarna de nokken der grote en fokkera’s ter lengte van ongeveer 15 voet door het water sleepten. De zee joeg vreselijk over het schip heen. Aan dek sloeg alles stuk en los en spoelde over boord en ’s avonds 10 uur begaf zich de bakboords stalen verschansing, die toen over ongeveer 40 voet lengte met 10 ijzeren stutten afscheurde. Ook een paar puttingijzers van het groot want braken af en de bovenste scheepsplaat van het vaste werk werd zwaar verbogen en beschadigd. De volgende dag, toen de orkaanvlagen iets minder waren, werd getracht het schip voor de wind te krijgen, hetgeen echter mislukte en nog het verlies van zeildoek kostte. De daaraanvolgende dag werd het weder handzamer, doch het schip bleek zodanig slagzijde te hebben gekregen, dat de bakboordzijde steeds met het dek onder water lag, zodat met stuurboordshalzen geen zeil kon worden gevoerd. In gehouden scheepsraad werd toen besloten een gedeelte der lading, plm. 800 kisten, petroleum van bakboordzijde op te breken, over boord te werpen en tot herstel der schade af te houden naar Rio Janeiro, alwaar het schip de 20e maart aankwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Puttgarden,18 april. Het schoenerschip JOHANNA (opm: waarschijnlijk buitenlander) verongelukte heden op het rif van Areona, op de reis van Stettin (opm: Szczecin) naar Koningsberg (opm: Kaliningrad). Het gelukte de reddingboot van Puttgarden, na een moeilijke tocht van 3 uren, om vier personen van het wrak te redden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Naar men verneemt, heeft kapitein G. Bakker van het stoomschip OBDAM aan de directie der N.A.S.M, onder dankbetuigingen voor het in hem gestelde ongeschokte vertrouwen, verzocht om, nu de Rechtbank gemeend heeft een veroordelend vonnis over hem te moeten uitspreken, in afwachting van den verdere loop dezer ongelukkige zaak, ontheven te worden van zijn bevel, en is door de directie aan dat verzoek gevolg gegeven.
(opm: zie LC 120392, 150392 en 240392)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 19 dezer van Genua; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 20 dezer van Aden; PRINSES SOPHIE, arriveerde 20 dezer van Amsterdam te Batavia; SOENDA, vertrok 20 dezer van Batavia te Amsterdam; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore, via New York, arriveerde 19 dezer te New York; BROMO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 20 dezer te Port Said; ARDJOENO, van Java, laatst van Marseille, naar Rotterdam, arriveerde 20 dezer voorgaats van den Nieuwe Waterweg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een in besten staat zijnd Snikschip, compleet, 8 á 9 ton.
Te bevragen, onder letter A, hulpkantoor Oosterlittens.

Krant:
 SCH - Schuttevaer

Advertentie. Het door ons ter sloping aangekocht Engels oorlogsschip EXCELLENT, gebouwd in 1810, en in het kort omschreven in de zeeberichten NRC van 14 april. zal vanaf maandag 2e Paasdag tot en met 30 april, uitgezonderd zondag 24 april, ter bezichtiging zijn tegen betaling van 25 cents per persoon (kinderen beneden 12 jaren 10 cents). De aanlegplaats der Stoomboot-Reederij Fop Smit & Co is in de onmiddellijke nabijheid van onze werf. Men raadplege daarom voor een bezoek haar dienstregeling. De conducteurs belasten zich met de uitgifte van toegangsbewijzen, welke ook bij de ingangen van het schip te verkrijgen zijn.
Bolnes, 16 april, G.B. Pas & Zonen


Datum: 23 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 april. Heden zijn van de uit de Engelse stoomboot TUSKAR geborgen lading 760 balen katoen per JUPITER naar Bremen verscheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 april. Gisteren had in Vlieland de veiling plaats van de lading hout en inventaris, geborgen va het schip DUNROBIN, verleden jaar in de Eierlandse Gronden verbrijzeld. De zuivere opbrengst beliep NLG 442,50.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 April. Het schip BERNARD, kapt. Munning, met schade hier van Frederikstad aangekomen, was in aanvaring geweest met de Duitse regeringsstoomboot EMS, waardoor het aan het achterschip beschadigd werd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. S. Westra te Sneek vraagt 4 timmerknechten.


Datum: 24 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 21 april. Op het gedeeltelijk gezonken stoomschip ABINGTON, dat in publieke veiling te koop werd aangeboden, werd geen bod gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 april. Volgens rapport van de experts zal het Nederlandse schip THORBECKE VI, kapt. Reynders van Java naar Het Kanaal, 5 april lek te Durban binnengelopen, boven de waterlijn van het koper ontdaan en gebreeuwd worden. Experts stellen voor het schip voorlopig te repareren, en dan in ballast naar Europa te laten vertrekken. Het maakt 1½ duim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het verslag, door de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland uit te brengen over het boekjaar 1891. In de tegen de 9e mei a.s. uitgeschreven algemene vergadering van aandeelhouders, ontlenen wij het volgende:
Het jaar kenmerkte zich door veel concurrentie en door ongekend lage vrachten in de algemene stoomvaart. Ook tussen Nederland en Nederlands-Indië was het aanbod van scheepsruimte overmatig. Behalve het wekelijkse mailschip van de Nederlandse maatschappijen, werd door haar 14 maal een extra stoomschip geëxpedieerd. Niettemin liet de Duitse maatschappij Sunda 11 keer, en de Liverpoolse maatschappij Ocean Steamship Company 17 keer een stoomschip tussen Nederland, Singapore en Java varen. Deze laatste bracht in 1891 een negental van haar stoomschepen onder Nederlandse vlag.
Met uitzondering van sommige der extra schepen van de Nederlandse lijnen gingen al die vaartuigen in Engeland op de uitreis opvullen; te Genua moest voor de daar beschikbare luttele hoeveelheid lading door ,,Nederland” met de Sunda lijn worden geconcurreerd; van het passagiersvervoer werd ook door de concurrenten werk gemaakt. Het is dus niet te verwonderen, dat de inkomsten der maatschappij en de uitkomst van haar exploitatie de invloed van die omstandigheden ondervonden.
Evenwel is het vervoer behouden, ja zelfs nog ontwikkeld, maar tot verlaagde vrachten.
Tot die ontwikkeling, zegt de directie, droeg ook bij de samenwerking met de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, die in 1891 haar vaart in de Nederlands-Indische archipel opende, en al dadelijk veel werk maakte van doorvrachten met Europa.
Onze rekening over het afgelopen jaar levert de volgende uitkomsten:
De bate op de reizen der stoomschepen bedraagt NLG 1.193.820,96, zijnde ruim NLG 136.000 minder dan verleden jaar. Het saldo van het vorige jaar en de diverse baten belopen NLG 18.341,64, of ruim NLG 8000 minder dan over 1890. van de assurantie eigen risico, die verleden jaar een nadelig saldo opleverde, wordt nu een winst geboekt van NLG 86.498,84, zodat de creditzijde der winst en verliesrekening bedraagt NLG 1.298.660,54.
Aan de debetzijde komen vóór: het nadelig saldo der wisselrekening, een gevolg van de voor ons ongunstige stand van de Indische wisselkoers NLG 11.862,94, dat van de interestrekening NLG 20.843,79. Deze rekening leverde in 1890 een bate, doch door de afbetaling van de nieuwe schepen werd de destijds zeer aanzienlijke som van rentegevende beleggingen in 1891 natuurlijk ingekrompen. Een belangrijk deel van de rente der geldleningen werd echter uit gemaakte interest gedekt.
Voorts is besloten tot de volgende afschrijvingen: op het hoofd ,,dienst der geldlening”, voor het saldo dat nog wegens disagio van de lening 1881 op dit hoofd geboekt stond NLG 67.345; op de etablissementen Handelskade voor de gewone afschrijving NLG 11.170. Deze rekening is op de balans bovendien verminderd met NLG 10.000, wegens verkoop van twee stoomkranen, die overbodig waren geworden door het gebruik der hydraulische kranen van de gemeente. Op huizen en erven NLG 15.525,92; deze post betreft de kosten van een aanbouw in de tuin van het perceel Prins Hendrikkade, welke geheel worden afgeschreven, daar zij, hoezeer noodzakelijk voor de dienst, niet geacht worden de waarde van het perceel te verhogen.
Op aandelen stoomvaartmaatschappij Phoenix NLG 208.589.
Door de zeer ongunstige stand der vrachten heeft deze maatschappij geen winst gemaakt; de waarde van dergelijke schepen is zo sterk gedaald, dat deze aanzienlijke afschrijving raadzaam wordt geacht, ten einde de waarde der aandelen in verhouding te brengen met de prijs, waarvoor een der stoomschepen bereids verkocht is. Op de stoomschepen der maatschappij NLG 491.914,75, tegen NLG 447.000 verleden jaar.
Totaal aan afschrijvingen NLG 827.251,40
Er blijft dus een netto winst van NLG 471.409,14, tegen NLG 680.334,51 verleden jaar, waarvan een uitdeling van 7-3/10% kan gedaan worden aan de aandeelhouders, bedragende over het geplaatste kapitaal van NLG 5.189.500 NLG 378.883,50.
Het aandeel van 40% in de winst boven 5%, waarover beschikt wordt volgens art. 24 der statuten, bedraagt NLG 79.572.
De patentbelasting voor de uitdeling vereist NLG 9.698,14.
Het saldo op nieuwe rekening wordt NLG 3.305,50.
In 1891 werden door de stoomschepen voltooid: 26 uit- en thuisreizen van de veertiendaagse maildienst, benevens 8 extra reizen met eigen schepen, terwijl 2 stoomschepen van de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix op de uitreis, en 1 op de thuisreis in dienst der “Nederland” voeren. Het stoomschip KONINGIN EMMA deed een tussenreis van Java naar China en terug.
Alle reizen zouden zonder enige stoornis zijn aangevangen en volbracht, indien niet de door het ijs gestremde vaart van Amsterdam in het vertrek der mailschepen in januari 1891 vertraging had gebracht. De PRINS VAN ORANJE, die de 3e januari 1891 van Amsterdam had moeten vertrekken, kon eerst de 27e januari tegelijk met de BURGEMEESTER DEN TEX de reis aanvaarden en nam dus geen post te Genua aan boord. De stremming der vaart in de langdurige winter heeft aan de maatschappij natuurlijk ook andere verliezen en grote onkosten veroorzaakt; doch de inrichting van het etablissement met de daaraan verbonden opslag gelegenheid, heeft goede diensten bewezen aan de afschepers en ontvangers der ladingen.
De duur der reizen was als volgt:
Gemiddelde uitreis. Kortste uitreis.
Stoomdagen. Reisdagen. Stoomdagen Reisdagen.
In 1891 35 d. 2 u. 41 d. 4 u. 30 d. 19 u. 38 d.
In 1890 36 d. 6 u. 41 d. 21 u. 33 d. 15 u. 39 d. 17 u.

Gemiddelde thuisreis. Kortste thuisreis.
Stoomdagen. Reisdagen. Stoomdagen. Reisdagen.
In 1891 36 d. 14 u. 38 d. 16 u. 32 d. 8 u. 35 d.
In 1890 38 d. 12 u. 40 d. 17 u. 34 d. 3 u. 35 d. 21 u.
Op de uitreis van Genua naar Batavia is de contractuele reisduur 30 dagen, terwijl besteed werd;
Gemiddelde uitreis Kortste uitreis.
Reisdagen Reisdagen.
In 1891 28 d. 22 u. 26 d.
In 1890 29 d. 9 u. 27 d. 11 u.
Op de thuisreis van Batavia naar Genua bepaalt het contract 32 dagen.
Gemiddelde thuisreis. Kortste uitreis.
Reisdagen. Reisdagen.
In 1891 28 d. 18 u. 25 d. 4 u.
In 1890 30 d. 10 u. 27 d.
De onderhandelingen met de regering over een nieuw postcontract zijn verleden jaar aangevangen. Het is voor het behoud der verkregen verbetering in het verkeer en voor verder voortgaan op die weg noodzakelijk, dat er spoedig een beslissing wordt genomen.
In de samenstelling der vloot kwam geen wijziging. De 13 stoomschepen der maatschappij staan althans op de balans voor circa NLG 5.669.000, waarbij nog komt het in de loop van dit jaar betaalde saldo van de nieuwe machine en ketels van de PRINSES AMALIA, groot NLG 161.000. Dit voert de boekwaarde der vloot tot NLG 5.830.000. Over deze schepen is successievelijk afgeschreven NLG 5.169.000.
In 1891 werd geboekt aan assurantiepremie NLG 211.974,19, en betaald aan schade NLG 25.475,35, zodat er een overschot is van NLG 186.498,84, waarvan NLG 100.000 op de assurantie reserverekening wordt gebracht, en het saldo als winst geboekt.
Van de geldleningen is nu nog uitstaand NLG 466.500 van de 5% van 1872, en NLG 1.523.000 van de 4% van 1881.
Het reservefonds bedroeg op 1 januari 1891 NLG 232.332,91 vermeerderde door gekweekte rente met NLG 7.124,48, en werd, na het opmaken der winst en verliesrekening gecrediteerd met 10% van de overwinst ad NLG 19.893, zodat het op nieuwe rekening werd overgebracht met NLG 259.350,39. De belegging van het reservefonds wordt tot dit bedrag aangevuld. Het saldo van het ondersteuningsfonds voor het personeel van vorige rekening was NLG 107.587,13. Het vermeerderde door gekweekte rente met NLG 3.434,67, door boeten, toegangsbewijzen enz. met NLG 2.939,83 en door 5% van de winst boven 5% volgens art. 24 der statuten met NLG 9.946, te samen NLG 16.320,50 en steeg dus tot NLG 123.907,69. Voor onderstand aan nagelaten betrekkingen van personeel, aan invaliden enz. werd uitgegeven NLG 8.570,04; blijft NLG 115.337,65.
Het verslag eindigt met de overleden commissarissen, de heren A.A. Bienfait en C.F. Quien, te herdenken. In de algemene vergadering zal te voorzien zijn in het vervullen van de daardoor ontstane twee vacatures, terwijl aan de beurt van aftreden zijn de heren A.C. Wertheim en baron G.A. Tindal, die herkiesbaar zijn.


Datum: 25 april 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 21 april. Kapitein Kuiper, gezagvoerder van het schoenerschip ZEEMEEUW, van Grangemouth te Kastrup gearriveerd, rapporteert op ongeveer 57º33’ N.B. en 9º18’ O.L. (opm: in de Jammerbocht) in peiling het baken van Lundstup ZO. ½ O, in 10 vadem water een wrak te zijn gepasseerd, waarvan de mast circa 10 voet boven water uitstak. Bedoeld wrak bevindt zich juist in het vaarwater en is voor schepen vooral bij nacht zeer gevaarlijk.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Een van de resident van Batavia ontvangen rapport meldt, dat de aan de firma E. Giesbergen & Co toebehorende Nederlands-Indische bark CORNELIA ELISABETH, groot 1118, 63 registerton, op de 14e dezer in brand is geraakt tijdens zij zonder lading op de oude rede alhier zich bevond (opm: zie JB 160492). Omtrent de oorzaak van die brand is geen zekerheid kunnen worden verkregen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Joure, 22 april. In de scheepstimmerwerf van de heer E. Holtrop van der Zee ligt voor de aflevering gereed een sierlijk bootje, bestemd voor H.M. Koningin Wilhelmina tijdens haar bezoek te Leeuwarden. Het is vervaardigd van het fijnste hout. De randen zijn gedeeltelijk met gepolijst koper beslagen, terwijl de boorden zijn afgezet met verguld op donkerblauwe grond. Op de boeglijst van de voorsteven prijkt het wapen van Leeuwarden, op het roer de Nederlandse Leeuw en op de achtersteven de naam der Koningin in gouden letters op helder wit. Het geheel strekt den bekwamen bouwmeester tot eer en zal zeker voor de Koningin ene aardige verrassing zijn. (opm: zie LC 270492)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris P. Noordhoff Fz. te Grouw zal, ten verzoeke van zijn ambtgenoot de heer Mr. T.IJ. Kingma Boltjes te Jorwerd, op woensdag 4 mei 1892, ’s avonds 6 uur, in het logement van Miedema te Grouw, finaal verkopen: het sierlijke, op de werf van Van der Zee te Joure gebouwde, ruime pleziervaartuig of jacht, de hardzeiler FRISIA genaamd, lang 6,2, wijd 2,8, metende 6 ton, met complete inventaris; hierop is geboden de zeer geringe som van NLG 530.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een gebruikte, doch zeer beste Zeilboot, lang 4 el 40, breed 1 el 72 (opm: afmetingen 4,40 x 1,72 m.), met bezaanzeil en 3 fokken, en een fraaie nieuwe Zeilschouw, lang 5 el, breed 1 el 80, met nieuw bezaantuig, alsmede een Melkboot en een nieuwe Melkschouw.
Adres: H. Westerhuis te Poppingawier.


Datum: 26 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 23 april. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester hier, met goed gevolg te water gelaten een stalen Rijnschip genaamd THEO, groot 500 last, voor rekening van de heren F. Schmitt en G. Böhmer te Mannheim,
en de kiel gelegd voor een Rijnschip, groot 300 last, voor rekening van de heer C. Veith te Neckar Gerach (opm: Neckargerach).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schroefstoomboot, lang 20 meter, geschikt tot vervoer van passagiers, vee en goederen. Te aanvaarden in Juli.
Brieven franco, letter E W, aan F.W. Wielenga, Boekhandel, Grootzand, Sneek.


Datum: 27 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Semarang, 22 maart. Het Oostenrijkse barkschip GEHON van Londen naar Singapore met cement heeft op de reis veel slecht weer gehad, waardoor het zo lek werd dat het, nadat het door slecht weer uit Straat Sunda was verdreven, bij Tjilatjap op strand werd gezet, om zinken te voorkomen. Het schip heeft nu 16 voet water in het ruim. Van de 7.000 vaten cement die aan boord zijn, werden er 1.200 geborgen, die vermoedelijk publiek verkocht zullen worden. Het schip wordt afgetuigd en zal eveneens in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoom-kanonneerboten NJORD en TYR zijn in het droge dok op ’s Rijks werf te Willemsoord opgenomen tot het ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het bericht uit Joure, dat aan Koningin Wilhelmina bij haar aankomst alhier een klein bootje zal worden aangeboden, is onjuist. Wel is aan de werf van de scheepsbouwmeester Holtrop van der Zee te Joure een bootje, volgens de daarvan gegeven beschrijving, gemaakt, doch eenvoudig om dienst te doen in de vijver van de Prinsentuin, ter vervanging van het bekende bootje aldaar, dat niet meer te gebruiken is.


Datum: 28 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De hier te lande ten behoeve van de Gouvernements-marine aangebouwde stoomschepen FLAMINGO en PELIKAAN zijn heden in Indië aangekomen (opm: geen datum bericht).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 april. Het Groninger schoenerschip BOREAS, kapt. T.W. Gorter, van Gloucester naar Plymouth met zout, is bij Bristol vol water aan de grond gezet, zijnde in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip ELSIE.


Datum: 29 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bristol, 26 april. Betreffende de aanvaring tussen het schoenerschip ELSIE en de Nederlandse schoener BOREAS, beladen met zout, van Sharpness, valt te vermelden dat de schoener juist het anker had gelicht toen de ELSIE er tegen aanvoer, waardoor de bakboordzijde zoveel schade leed dat de BOREAS begon te zinken. Door een ladder kwam de vrouw van de gezagvoerder en het kind over op de ELSIE. De sleepboot FLYING ELF nam onmiddellijk het zinkende vaartuig op sleeptouw en zette het aan de grond op de modder, tussen Portishead en de mond der Avon. Het zou anders ongetwijfeld midden in het vaarwater zijn gezonken. De gezagvoerder en equipage werden door de sleepboot te Portishead geland. Bij het droogvallen van het schip tijdens laag water, bevond men dat het op de hoogte van het grote want zwaar beschadigd was. Met van buiten enige planken over de opening te spijkeren, zou men het vaartuig wel weer vlot kunnen brengen. Men is bezig om het loon voor de sleepboot FLYING ELF te bepalen, die bergloon verlangt. De lading zit geheel onder water. De ELSIE is te Cardiff in het droogdok om onderzocht te worden. (opm: zie ook PGC 261092)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Helle, van Samarang naar Clyde aldaar op de rivier aan de grond gekomen, doch wordt spoedig verwacht vlot te zullen komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingscheveer, 27 april. Heden werd van de werf der firma A. Kalkman & Zn. met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren rijnschip van plm. 230 last, gebouwd voor rekening van de heer A.C. Frederiksen te Schiedam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een stalen klipperschip (opm: RIJN EN AMSTEL) van plm. 330 last, te bouwen voor rekening van de heer Aug. Fuchs te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 25 april. Het stoomschip ELSIE, van Avonmouth naar Cardiff, is in aanvaring geweest met de schoener BOREAS, kapt. T.W. Gorter, van Gloucester met een lading zout. Door een sleepboot werd de BOREAS met hoog water bij Formidable Portishead op strand gezet.


Datum: 30 april 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 april. Ofschoon men reeds drie zomers heeft gesloopt aan het wrak van de BENBRACK, is er nog zoveel van het schip boven het strand gebleven, dat men ook in de a.s. zomer nog werkzaam kan zijn. Een deel van de ketels en van het voorschip komt met laag water boven. Het sloopwerk is bereids hervat. De werklieden worden per ton uitbetaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 29 april. Heden is aan de werf van de weduwe P. van den Adel alhier met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd ijzeren tjalkschip, groot 70 last, voor rekening van de heer E.J. Postma te Akkrum. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 110 last, voor rekening van de heer W.L. Deurwaarder te Colijnsplaat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag 13 mei 1892, des namiddags ten 1 uur, zal ten overstaan van A.M. Tak, notaris te Middelburg, op de bovenzaal der Societeit aan de Markt te Middelburg, ten verzoeke van de erven van de heer G.G. Albers, in leven scheepsreder te Farmsum, publiek worden verkocht het onder Nederlandse vlag varende en in de Nederlanden tehuis behorende driemast kopervast en gekoperd schoenerschip G.J. RAY, groot 356 registerton, gebouwd in 1866, klasse A 1 rood Engelse Lloyd’s, bevaren door de kapt. L.B. Smit, thans liggende te Middelburg. Dagelijks te bezichtigen. Inventarissen te bekomen bij A.M. Tak, notaris te Middelburg, en J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 28 dezer van Port Said; PRINSES WILHLMINA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 28 dezer van Suez; VOORWAARTS, van Hamburg naar Batavia, vertrok 27 dezer van Suez; PRINS ALEXANDER, arriveerde 28 dezer van Batavia te Amsterdam; BATAVIA, van Java naar Rotterdam, arriveerde 28 dezer te Marseille; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, vertrok 28 dezer van Marseille; KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Padang.


Datum: 01 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 30 april. Van de werf De Nachtegaal van de heer Jan F. Meursing is heden, in tegenwoordigheid van verschillende marine-autoriteiten, met goed gevolg te water gelaten het lichtschip, gebouwd voor rekening van het departement van marine.


Datum: 02 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 30 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het Rijnschip RICHARD I, groot 660 last, gebouwd voor de heer W. van Laach te Dordrecht, en zal de kiel gelegd worden voor een dito Rijnschip, groot 425 last, te bouwen voor de heer Gerh. Korthauer te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
  JB - Javabode

In de Straits Times wordt verhaald, dat de kapitein van het aan de radja van Ampenan toebehorende stoomschip SRI MATARAM, een Schot, ter rede van Ampenan weigerde zijn papieren te brengen aan boord van een klein Nederlands oorlogsschip, gelijk hem door een paar onderofficieren van dat schip werd gelast, en dat de commandant, die toen zelf bij hem aan boord kwam, hem waarschuwde, dat er op hem gevuurd zou worden, indien hij van Karang-Assam, zijn bestemmingsplaats, meer dan honderd passagiers meebracht. De kapitein grondde zijn weigering om de papieren op het oorlogsschip te brengen, op het feit dat hij geen Nederlandse vlag voerde en niet op Nederlands grondgebied was. (opm: zie JB 200592 en volgende berichten)


Datum: 03 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat door het stoomschip ALEXANDER II hier 500 last rogge bestemd naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt, nabij St. Petersburg), wordt ingenomen. (opm: zo iets als kolen naar Newcastle brengen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Uit de Nieuwe Waterweg is heden vertrokken voor een proeftocht op de Noordzee het stoomschip KONINGIN WILHELMINA; het is dezelfde dag weder in de Nieuwe Waterweg teruggekomen.


Datum: 04 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Amsterdam zijn heden in dienst gesteld Hr.Ms. monitor HEILIGERLEE, onder bevel van de kapt.t.zee O.C.A.J. Moreau, en Hr.Ms. stoomkanonneerboot DAS, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse A.H. Hoekwater. Hr.Ms. DAS is bestemd voor hydrografische opnemingen op de Zuiderzee.
Te Willemsoord is heden in dienst gesteld Hr.Ms. monitor KROKODIL, onder tijdelijk bevel van de kapt.luit.t.zee L.L. Rovers.
Te Hellevoetsluis is heden in dienst gesteld Hr.Ms stoomkanonneerboot HADDA, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse D.A. Mensert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De heden op de Landswerf te Amsterdam in dienst gestelde oorlogsschepen HEILIGERLEE, WODAN, THOR en BRAK zijn in de namiddag met spoed naar het Vlie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het verslag van de Stoomvaart Maatschappij Koninklijke West-Indische Maildienst over het jaar 1891 ontlenen wij het volgende:
Het doet ons leed, dat ons verslag over het jaar 1891 niet gunstig kan worden genoemd. De retourvrachten uit West-Indië zijn niet verbeterd, terwijl door verschillende redenen de vaart op Amerika ook minder winstgevend was. Toch zijn er lichtpunten, want het batig saldo onzer reisrekeningen, dat over 1890 bedroeg NLG 155.127,56½ over 15 afgelopen reizen of plusminus NLG 10.340 per reis, bereikte in het afgelopen jaar de som van NLG 197.202,48½ over 18 afgelopen reizen of plusminus NLG 10.950 per reis, zodat wij vooruitgaande zijn.
Van het voordelig saldo van NLG 197. 202,48½ moet worden afgetrokken: Het nadelig saldo van de interestrekening, bedragende NLG 41.913,92; de afschrijving op de stoomschepen ad NLG 111.287,10; idem meubilair NLG 892,18; idem lichters te Port-au-Prince NLG 2.500; idem etablissement te Paramaribo NLG 2.587,84; idem te Amsterdam NLG 10.050,05; totaal NLG 160.231,09; blijft NLG 36.971,39½, waarbij komt het saldo van A˚.P˚. ad NLG 258,11½; latende dus een saldo ter verdeling van NLG 37.229,51, waarvan wij u voorstellen een dividend van 2½ pct. op de aandelen te betalen.
De drieweekse dienst ondervond in de aanvang van het jaar enige stoornis, doordat het Noordzee Kanaal wegens ijs onbevaarbaar was. In 1891 werden volbracht 18 uitreizen en 18 thuisreizen. Averijen van enige betekenis kwamen niet voor. Het materieel verkeert in goede toestand.
Het assurantiefonds bedroeg op 31 december 1890 NLG 46.102,64, aan premie en interest werd gemaakt NLG 22.109,37, tezamen NLG 68.212,01; betaalde schaden NLG 789,15, zodat het op 31 december bedroeg NLG 67.413,86.
In het aantal van de geplaatste aandelen kwam geen verandering. Dit bedraagt alsnog NLG 1.437.000.
Van de 4 pct. geldlening was op 31 december 1890 in omloop: obligaties tot een bedrag van NLG 1.061.000; uitgeloot werd een bedrag van NLG 40.000; tezamen NLG 1.021.000, terwijl in 1891 nog werd geplaatst tot een bedrag van NLG 78.000, zodat op 31 december 1891 in omloop was aan obligaties NLG 1.099.000.
Op 31 december 1890 bedroeg het ondersteuningsfonds voor het personeel NLG 2.284,26. Bijgekomen aan toegangsbewijzen, giften enz. NLG 313,58; totaal NLG 2.597,84. Voor onderstand werd uitgegeven NLG 214, zodat op 31 december 1891 dit fonds bedroeg NLG 2.383,84.
Het reservefonds bleef onveranderd op NLG 7.200.
Mr. H.J. Smidt heeft zijn ontslag genomen als commissaris. Volgens rooster is de heer H.B. Kip aan de beurt van aftreden, maar herkiesbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 30 april Het Groninger schoenerschip BOREAS, kapt. T.W. Gorter, is te Portishead in het dok gekomen (opm: zie PGC 280492). Een gedeelte der lading is geborgen en alhier aangebracht, terwijl een partij gesmolten zout zich nog aan boord bevindt.


Datum: 05 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren zijn in de directies der marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis met de aldaar in dienst gestelde schepen mobilisatieproeven genomen. Zo moest onmiddellijk na de indienststelling Hr.Ms. monitor KROKODIL van Willemsoord naar de Zuiderzee vertrekken, terwijl de stoom-kanonneerboot HADDA onmiddellijk van Hellevoetsluis naar Vlissingen vertrok. De te Amsterdam in dienst gestelde schepen vertrokken dadelijk naar het Vlie. Het doel der oefeningen was om na te gaan in hoeveel tijd de schepen geheel uitgerust gereed waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Maandag l.l. (opm: 2 mei) is de officiële proeftocht gehouden met het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, gebouwd door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord voor de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap en bestemd voor de vaart op de westkust van Afrika.
Het stoomschip is gebouwd van staal, van het spardektype, 250 voet lang, 33 breed en 25 hol tot het bovendek, en is opgenomen in de hoogste klasse van Lloyd's Register. De machine is van het triple compound systeem met drie krukken.
De proeftocht werd ondernomen met ¾ van de totale belading aan boord en vond plaats op de Noordzee tussen Hoek van Holland en IJmuiden en later op de gemeten mijl. Met een vermogen van 1.035 IPK werd een gemiddelde snelheid van ruim 11,5 mijl gelopen, terwijl het contract 10,5 verlangde. Alles liep zonder de minste stoornis af.
De volgende dag werd met een groot aantal genodigden een tweede proeftocht ondernomen van Rotterdam naar de Noordzee tot op de hoogte van Scheveningen; ook het gunstige weer droeg er toe bij, deze tocht tot grote tevredenheid van ieder te doen aflopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Durban, 27 april. Het Nederlandse schip THORBECKE VI zou alhier een voorlopige reparatie kunnen ondergaan, waarvan de kosten op GBP 550 worden begroot. De gezagvoerder oordeelt dat de reparatie onvoldoende zou zijn om met vertrouwen de reis te aanvaarden. Om volledig te repareren is alhier geen gelegenheid.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Zaterdagavond (opm: 30 april) is te Groningen plotseling overleden de bekende industrieel, de heer W.A. Scholten, geboren 6 oktober 1819 te Loenen op de Veluwe. Zijn eerste fabriek vestigde hij te Groningen in 1841 en hij kwam zelf daar in 1861 wonen. Thans was hij eigenaar van 24 fabrieken en 31 boerderijen. Hij was stichter der Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van de Groninger-Rotterdamsche Stoomboot-Maatschappij, van het kinderziekenhuis, enz. In de provincie Groningen was hij de hoogst aangeslagene. Zijn veelzijdige verdiensten werden erkend door zijn benoeming tot ridder van de Nederlandse Leeuw in 1870, van het Legioen van Eer in 1878, van de Stanislaus-orde in 1883. De nijverheidswereld lijdt door zijn afsterven een groot verlies. Zijn enige zoon J.E. Scholten zal hem als bestuurder van de grote nijverheidsondernemingen opvolgen.


Datum: 06 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 mei. Het uitgaande stoomschip ROTTERDAM en het binnenkomende stoomschip CAIRNDHU zijn in aanvaring geweest, waarbij 2 platen van de CAIRNDHU boven de waterlijn zijn ingedrukt. De ROTTERDAM zette de reis voort tot buiten de pieren, waar zij blijkbaar wordt onderzocht. Beide hebben lichte aanvaringsschade aan de verschansing. De ROTTERDAM heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april. Het bij Tjilatjap op strand gezette schip GEHON is nu geheel vol water en kan als verloren beschouwd worden. Vermoedelijk kan er van de lading niets meer worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 mei. Met goed gevolg werd heden van de werf van de naamloze vennootschap De Industrie alhier te water gelaten het salon schroefschip STAD HEUSDEN.
Afwijkende van de gewone wijze van inrichting heeft dit vaartuig de 1e klasse kajuit achter. Op het bovendek bevindt zich een rooksalon, terwijl de dameskajuit in het verhoogde achterdek is aangebracht. Een promenadedek loopt over de halve lengte van het schip, boven het rooksalon, machine- en ketelruim tot over de ingang van de 2e klasse kajuit. De triple expansiemachine is voorzien van zogenaamde ‘bob weights’, hetwelk zeker wel de eerste maal zal zijn, dat die in Nederland zijn vervaardigd. Van de beide stoomketels zijn de fronten, vuurganggaten en vuurgangen op de draaibank afgewerkt, alle gaten geboord, terwijl de gehele klinking met de hydraulische klinkmachine is geschied. De boot zal moeten dienst doen tussen Heusden en Rotterdam en een grote verbetering aanbrengen tot een veilige economische en de reizigers aangename exploitatie. Evenals het vaartuig zijn de stoomwerktuigen en stoomketels aan genoemd etablissement vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 mei. Naar men verneemt zal in Zeeland binnenkort een nieuwe stoomvaartverbinding tot stand komen voor het vervoer van goederen tussen Vlissingen en westelijk Engeland, vice versa. Door enige in het binnenland gevestigde exporteurs van vers geslacht vlees, die reeds sedert geruime tijd hun voor de Londense markt bestemde zendingen over Vlissingen dirigeren, zijn alhier dezer dagen aan de binnenhaven gelegen loodsen tot slachtplaats ingericht. Het vee wordt thans levend per spoor alhier aangebracht, en na geslacht te zijn, in daartoe dienende kratten per mailboot naar Engeland verzonden en arriveert des ochtends vroegtijdig op de Londense markt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 2 mei. Het stoomschip CAPELLE, hedenochtend van Engeland aangekomen, had de uit 3 man bestaande equipage van een zaterdag (opm: 30 april) in de Noordzee gezonken Nederlandse kof aan boord. Zij waren door een naar Amerika bestemde Noorse bark opgenomen en gisteren aan boord van de CAPELLE overgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nog goed onderhouden Veerschip, groot 17 ton.
Te bevragen bij A.S. de Jong, scheepsbouwmeester te IJlst, bij wie direct een ongehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, geplaatst kan worden.


Datum: 07 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 5 mei. Het schip JOHN M. BLAIKI, dat bij Anger (opm: Anjer) aan de grond kwam, is wrak geworden. (opm: zie JB 070592)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 5 mei. Het tjalkschip CATHARINA ALIDA, schipper Vellinga, op 24 april van hier met een lading dakpannen naar Hamburg vertrokken, is bij Norderney gezonken (opm: zie NRC 080592 en PGC 140592). Het volk is gered. De inventaris is hier heden door het schip ETTA, kapt. Abken, aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 mei. Het Admiraliteitshof alhier heeft het stoomschip ZANZIBAR schuldig verklaard aan de aanvaring met het Nederlandse stoomschip VENUS, van Amsterdam naar Hamburg, waardoor laatstgenoemde de 16e februari 1891 bij Norderney gezonken is. Het bedrag der schadevergoeding wordt bepaald op GBP 23.456. Belanghebbenden moeten hun vorderingen voor de eerste juli aanstaande inleveren. (opm: de VENUS was eigendom van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 mei. Het Seeamt heeft heden uitspraak gedaan inzake de aanvaring op de Schelde van het Nederlandse tjalkschip MARIA JANTIENA, schipper Meedendorp, en het stoomschip BENARES. Het Seeamt heeft de gezagvoerder van de BENARES van alle schuld vrijgesproken, daar de aanvaring te wijten is, doordien een stoomschip, dat bij de bocht van Perle tegen de stroom opvoer, niet aan de voorschriften voldeed om de BENARES deze bocht eerst te laten passeren en dit stoomschip daardoor verhinderd heeft voor het kruisende schip MARIA JANTIENA uit te wijken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 7 mei. Van Anjer ontvangen wij het volgende bericht: Door de deining is de JOHN M. BLAIKIE verder op de klippen geschoven en thans geheel weg. Het schip is afgetuigd en de inventaris op het stoomschip KARANG overgebracht, die met de gezagvoerder en de bemanning naar Batavia vertrokken is. Men zal een officiële expertise houden, ten einde te kunnen beslissen om het wrak te abandonneren of op vendutie te verkopen.


Datum: 08 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Durban, 6 mei. Vanwege de rederij heeft de gezagvoerder order ontvangen het te Durban lek binnengelopen schip THORBECKE VI, van Java naar Het Kanaal, en aldaar de 5e april gearriveerd te abandonneren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Baltrum, 4 mei. Gisteren is op de Middelplaat gestrand, een met tegelstenen beladen Nederlandse tjalk, die middendoor gebroken is (opm: CATHARINA ALIDA, zie PGC 070592 en 140592). De lading wordt geborgen, doch het wrak zal in het zand zakken en voor de scheepvaart hinderlijk worden.


Datum: 09 mei 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 mei. Het tjalkschip LICHTSTRAAL, schipper Bakker, heden van Texel komende, geraakte door niet vlug genoeg te wenden, op de stenen van de Noorderhavendam, doch werd met geringe schade door de sleepboot WERKENDAM afgesleept en in de haven gebracht.


Datum: 10 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 9 mei. Voor rekening van de heren J. en P. de Mos te Scheveningen is heden van de werf van de scheepsbouwmeester I.S. Figee alhier met goed gevolg te water gelaten de logger NOORDZEE-VISSCHERIJ, bestemd voor de haring- en trawlvisserij, zullende de logger gevoerd worden door stuurman (opm: schipper) D. Roeleveld. Onmiddellijk daarna is de kiel opgehaald van een logger, gebouwd op avontuur, bij de bouwmeester te bevragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 mei. Het Nederlandse barkschip A.R. FALCK, kapt.T.A. Ruigh, de 30e april j.l. van hier naar Hernösand vertrokken, is na in de Noordzee zwaar stormweer te hebben doorstaan, waardoor het schip hevig slingerde en enig water binnen kreeg, heden met verstopte pompen hier uit zee teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 6 mei. Het stoomschip PRINCE BADOUIN is onderzocht en er is aanbevolen, dat om vlot te komen, de lading gelost moet worden. Deze wordt zo snel mogelijk uit het schip gehaald, en dan zal het wel zo spoedig mogelijk vlot komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. ram-monitor PANTER is in het droge dok te Hellevoetsluis opgenomen tot het ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 mei. De Groninger tjalk ALBERDINA, kapt. H.R. Speelman, van Plymouth naar Hamburg, is hier binnengesleept, hebbende in een bui mast en zeilen verloren. Het vaartuig zal morgen naar de bestemming worden gesleept.


Datum: 11 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 9 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip MARIA, kapt. I. Ketelaar, te Baltishport (opm: Paldiski, Estland) lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 9 mei. Men heeft vruchteloos getracht het gestrande schip PRINCE BADOUIN, af te slepen. Er zal meer van de lading gelost moeten worden en er bestaat alle kans het stoomschip vlot te brengen daar het zeer gemakkelijk zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 10 mei. Heden werd aan de werf van mej. de wed. P. van den Adel met gunstig gevolg te water gelaten een nieuw gebouwde paviljoentjalk, van 50 last, voor rekening van de heer J. Kieboom, te Raamsdonk, waarna de kiel gelegd werd voor een te bouwen Rijnzeilschip, groot 70 last, voor rekening van de heer Theodorus de Bot, te Roosendaal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij gerechtelijke uitwinning. Op donderdag 2 juni 1892, des voormiddag te half elf uur, zal ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, in het Paleis van justitie aldaar, ten verzoeke van de heren:
1: Pieter Kornelis Boon, zonder beroep; 2: Menno Boon, landbouwer; 3: Hermine Boon, zonder beroep, allen wonende te Hoogezand, en te samen de enige erfgenamen ingevolge de wet van hunnen wijlen vader Kornelis Pieters Boon, destijds landgebruiker, wonende te Hoogezand, gezamenlijk gerechtigd voor de helft; 4: Hendrik Willem Evers, tjalkschipper, wonende aan scheepsboord, gedomicilieerd te Sappemeer, gerechtigde voor de wederhelft tot de hypothecaire vordering, waarvoor de executie van na te melden schip zal plaats hebben,
en ten laste van Jacob Willem Evers, schipper op en eigenaar van na te melden tjalkschip, gedomicilieerd te Groningen, doch wonende aan boord van hetzelve, bij gerechtelijke uitwinning, aan de meestbiedende of hoogstafmijnende worden verkocht:
het in de Nederlanden thuis behorende overdekte Tjalkschip, vroeger genaamd de TWEE GEZUSTERS, thans genaamd BROEDERTROUW, liggende in de Noorderhaven te Harlingen, volgens meetbrief van 12 maart 1883 geijkt op 111 scheepstonnen, met deszelfs opgoed en toebehoren, zo en in dier voege als dit schip met toebehoren in executoriaal beslag is genomen bij proces verbaal van de deurwaarder Herman van der Woude van de 29e maart 1892, bij de ondergetekende ter inzage liggende en overigens breder bij biljetten omschreven. De veiling condities liggen ter inzage te Leeuwarden ter griffie van voormelde Rechtbank en ten kantore van de ondergetekende procureur, wonende te Leeuwarden, en te Harlingen ten kantore van notaris W. Sijpkens Kijlstra aldaar.
De procureur van de executanten,
Mr. B. van Loon


Datum: 12 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 mei. Het stoomschip PRINCE BADOUIN is vlot en te Kaapstad in het dok gesleept. Het stoomschip bekwam blijkbaar slechts lichte schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 11e dezer is het nieuw gebouwde stoomschip KONINGIN WILHELMINA op de eerste reis van Rotterdam naar Banana vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 11 mei. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duyvendijk met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot 55 last, gebouwd voor rekening van de heer P. Vermeulen te Middelburg. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren statietjalk, groot 50 last, te bouwen voor rekening van he heer P. van Blerk te Oudenbosch.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een overdekt Roefschip, groot 23 ton, met zeil en treil, in beste toestand. Adres met franco brieven bij T.G. van der Meulen te Bergum.


Datum: 13 mei 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Loosduinen, 11 mei. Hedennacht is onder Loosduinen gestrand het loggerschip KONINGIN REGENTES EMMA, Vlaardingen-150. De bemanning is gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling. De masten van de Duitse boot DESTERRO, gezonken nabij het lichtschip TERSCHELLINGERBANK, zijn gisteren op last van de Waterstaat verwijderd, waardoor het gevaar voor de scheepvaart aldaar geweken is. (opm: DESTERRO, Hydrografische Dienst. wrak 2404)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een Roefschip te koop, een jaar oud, groot 27 ton, bij R. Brandsma te Franeker.


Datum: 14 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) BAARN, kapt. S.R. Brouwer, van Java naar Montreal, heeft op 3 en 4 maart bezuiden Mauritius op 27º Z.B. een zware orkaan doorstaan, waarin het voorondermarszeil, voorsteng stagzeil, groot bovenmarszeil verloren gingen en een gedeelte van de reling (circa 30 voet) brak.
Enige dagen later brak de nok van de grootmars-ra, doordien de draaireep brak en de ra met geweld neerviel. De 16e maart had hij bezuiden de Kaap de Goede Hoop met een verschrikkelijke storm te kampen. Een stortzee sloeg het grootluik in. Alles werd ogenblikkelijk met planken en zeilen dicht gemaakt, hetgeen met moeite gepaard ging, daar veel water over dek kwam. De stutten rond de grote mast waren gebroken, de midscheeps poorten weggeslagen, terwijl de pijp van de grote waterketel lek werd, waardoor het water brak werd. Het schip kreeg een zware schok alsof het op een rots stootte, doch is volkomen dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 13 mei. Van de werf van de firma Joost Pot alhier is heden middag van stapel gelopen de logger NESTOR II, bestemd voor de haringvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman (opm: schipper) Y. Woensdrecht, voor rekening van genoemde firma.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Baltrum, 4 mei. Het Nederlanse schip CATHARINA ALIDA, van Delfzijl met dakpannen naar Hamburg, is gisteren bij stil weder alhier gestrand, gezonken en totaal verloren (opm: zie PGC 070592 en NRC 080592). Men is begonnen de lading te bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In november van het vorig jaar verongelukte op de Zuiderzee nabij Schokland het ijzeren tjalkschip van Gerrit de Vries, uit Meppel, waarbij man, vrouw en twee kinderen verdronken; alleen de knecht redde zich met het bootje. Het schip, een paar dagen later door de scheepstimmerman Schepman uit Kampen gelicht en te Zwartsluis binnengebracht, bevatte nog in de kajuit de lijken der vrouw en beide kinderen, die daarin bij het omslaan waarschijnlijk waren gestikt. Het lijk der schipper werd niet gevonden. Gisteren werd echter ook dat lijk aangebracht, dat op het eiland Schokland was gevonden door een jongetje. Het was reeds bijna geheel onherkenbaar en is, na gekist te zijn, naar Meppel overgebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een wel onderhouden Tjalkschip, groot 41 ton, met complete inventaris, liggende te Vlieland. Te bevragen bij de eigenaar F. Molenaar en inlichtingen te bekomen bij W. Swolsman te Makkum.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Heden ontving ik plotseling het treurig bericht van het overlijden van mijn geliefde vader J. Zwart, in leven gezagvoerder van het Nederlands schip NOACH I op zijn thuisreis naar Nederland.
12 mei 1892, P. Zwart


Datum: 15 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 mei. Heden zijn van de uit het Engelse stoomschip TUSKAR geborgen lading 780 balen katoen van hier naar Hull verscheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 mei. Uit het gestrande schip TUSKAR werden heden 102 balen katoen geborgen en hier aangebracht. Het achterschip is nu geheel ledig gelost.


Datum: 16 mei 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder S. van der Woude te Leeuwarden zal op donderdag 19 mei 1892, des namiddags ten 4 ure, bij veiling en afslag, á contant verkopen: een best onderhouden vaartuig, groot 22 tonnen, met mast, touwwerk, 2 bomen en een haak, benevens nagenoeg nieuwe zwaarden. Vanaf heden ter bezichtiging liggende op plaats van verkoop buiten de Vrouwenpoort bij Oosterhof. Inmiddels uit de hand te koop. Zegt het voort!

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Er kunnen direct twee ongehuwde scheepstimmerknechten geplaatst worden bij H. van Koningsveld, Franeker.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 mei. De Soerabaya Courant deelt mede, dat de thans in de wateren van Lombok en Bali vertoevende schepen JAVA, ATJEH en REIGER de geheime instructie hebben gekregen om er tegen te waken, dat de Karang-Assamse troepen van de vorst van Lombok door een daarvoor gecharterd Engels stoomschip van Bali naar Lombok worden overgebracht.


Datum: 17 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Als een bewijs voor de drukte op de scheepswerven te Bolnes en Slikkerveer kan dienen, dat gedurende het jaar 1891 op de vijf aldaar bestaande werven zijn vervaardigd 5 sleepkanen, 9 lichters, 6 bakken, 3 hopperbarges, 12 schroefboten, onder welke een van 126 ton, 6 baggervaartuigen, 15 Rijnschepen, 1 achterwielsloep, 1 elevatorschip en 1 petroleumtankschip, terwijl op 1 januari 1892 diverse vaartuigen op stapel stonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden middag te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke West-Indische Maildienst werden het verslag, de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 2½ procent. De heer H.B. Kip werd als commissaris herkozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 18 april. Het Nederlandse schip THORBECKE III zal hier beladen worden met een gemengde lading, bestemd naar Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Loosduinen, 14 mei. De inventaris en het vistuig van het gestrande schip KONINGIN REGENTES EMMA zijn geborgen en het schip heden vlotgebracht en naar Vlaardingen opgesleept.


Datum: 19 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het zondag j.l. (opm: 15 mei) ter rede van Texel uit West-Indië aangekomen schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO is in de haven van Nieuwediep gebracht en zal worden gereed gemaakt voor nieuwe oefeningstocht, waarschijnlijk naar de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Durban, 16 mei. Het schip (opm: bark) THORBECKE VI, kapt. H.J. Reinders, van Java naar Het Kanaal, lek alhier binnengelopen, is afgekeurd en zal verkocht worden. De lading zal per stoomschip naar de bestemming worden vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 12 mei. De tjalk ONDERNEMING, kapt. J. Sloots, van Hamburg naar Wolgast met verfhout, kwam hedenmiddag bij het onder zeil gaan op de rede in aanvaring met de ledig ten anker liggende snik AMANDA ,kapt. Brandt, van Rendsburg. De AMANDA leed daarbij belangrijke schade aan het voorschip.


Datum: 20 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 18 mei. Van de werf van de firma Gebr. Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het lichterschip, genaamd MARGARETHA, groot plm. 630 last, gebouwd voor rekening van de heer J.H. Koeningsfeld te Rotterdam. De kiel zal weer gelegd worden voor een dito lichterschip, te bouwen voor rekening van de heren Wilh. Hennebruck en Herm. Joh te Mülheim aan de Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 mei. Uit een ingesteld onderzoek naar de toestand van het op de Noordergrond liggende Engelse stoomschip NEWHAM is gebleken dat het 12 voet onder het zand bedolven ligt, zodat het nu ook niet mogelijk is, de inhebbende lading katoen te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,18 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) NACHTEGAAL, kapt. M.J.C. Kimmerer, de 11e februari van Cardiff naar Amboina vertrokken, is bevracht van Menado, Belang en Amoerang naar Amsterdam tot 45 shilling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Terschelling seint men ons: Heden is de botter TS 12 overzeild door TX 3 en gestrand op de Noordvaarder. De opvarenden zijn gered.

Krant:
  JB - Javabode

Van Boeleleng werd d.d. 14 mei aan de Soearbaija Courant geschreven: Het stoomschip BAN POH SUAN kwam zo even van Makassar via Ampenan hier binnen, en bracht van laatstgenoemde plaats de volgende tijdingen: Het schijnt dat de kapitein, Bruce heet de man, van het stoomschip SRI MATARAM enige tijd geleden namens de commanderende officier van Hr.Ms. stoomschip ATJEH de officiële aanzegging bekwam, dat zijn schip niet meer dan 100 man troepen van Karang-Asem naar Ampenan mocht overbrengen (opm: zie JB 020592).
Met het oog op deze kennisgeving werd de SRI MATARAM scherp in het oog gehouden, en enige dagen later werd zij waargenomen met veel meer dan het toegestane aantal troepen aan boord. Haar werd gelast te stoppen met de duidelijke bedoeling van een onderzoek tot opheldering of zo iets. Kapitein Bruce was brutaal genoeg om van dit bevel geen notitie te nemen, full speed stoomde hij door, en vóórdat de ATJEH het schip kon inhalen, was hij zo gelukkig de wal te bereiken en zijn passagiers te ontschepen. Het is niet heel vleiend voor de Nederlandse oorlogs-kruiser, maar een feit is het dat hij werd geklopt – in snelheid althans – door een eenvoudige particuliere stomer. Tegenover deze brutaliteit van de Engelse kapitein kon de ATJEH wel niet anders doen dan de hand leggen op de SRI MATARAM. Een officier van het oorlogsschip ging dus naar boord van deze stomer om hem in bezit te nemen: De kapitein, bemerkend dat daaraan geen tegenstand te denken viel, beledigde naar het schijnt, de officier nog en verliet zijn schip, dat thans, naar ik hoor bewaakt wordt door een detachement van de ATJEH.
Algemeen is hier thans de wens, dat dit incident moge leiden tot een eindelijk en daadwerkelijke inlijving van Lombok bij Nederlands-Indië.


Datum: 21 mei 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Oudega, 17 mei. Heden middag stiet het schip van de schipper T. de Boer te Sloten, geladen met terpaarde, in het Fluessermeer (opm: bedoeld wordt het Fluessen) op een steen, waarna het binnen weinige minuten zonk. De drie opvarenden werden gelukkig gered door de bemanning ener stoomboot, die het ongeval bemerkt had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 mei. Aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is de levering opgedragen van de beide vaartuigen, bestemd tot bestrijding van de opiumsmokkelhandel
in Indië. Men verwacht, dat deze vaartuigen in het begin van het volgend jaar hun bestemming zullen kunnen volgen (opm: zie o.a. PGC 130393).


Datum: 22 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 mei. Volgens door ons ontvangen telegram via Colombo van 20 mei zijn de 29e april door een hevige orkaan de volgende zeerampen te en bij Mauritius veroorzaakt:
Het bakenvuurschip heeft de masten verloren en zijn de lichttoestellen vernield.
De gouvernementssleepboot STELLA CLAIRS is gestrand, doch zal vermoedelijk vlot komen.
De schepen ACONCAGUA en GENEVIE M. TUCKER zijn gestrand en is de kans van afbrengen niet groot, er staat slechts vier voet water. De schepen zijn gedeeltelijk beladen en maken geen water.
Het schip STRATHSPEY is gestrand, doch komt vermoedelijk vlot.
Het Zweedse schip ST. VINCENT is hier lek binnengelopen en zal op vlot water repareren. Het schip THERESA COSULICH is gestrand doch weer vlot. Het schip heeft door aanvaring met de kade schade aan enige platen en moet in het droge dok.
Het stoomschip UMBALLA is gestrand doch kwam na een deel van de lading gelost te hebben vlot en heeft de geloste lading weer ingenomen. Het heeft schade aan het bovenschip.
Het schip VELLORE is gestrand doch kwam zonder assistentie weer vlot met schade aan het roer. Het is dicht gebleven.
Het schip NORMANDY is gestrand doch kwam met enige schade weer vlot.
Het schip OAKLANDS geraakte op drift en heeft door aanvaring schade geleden aan het bakboordachterschip en verschansing. Het moet in het droog dok.
Het schip QUEEN OF SCOTS is gestrand en blijven zitten. De in hebbende lading wordt zo spoedig mogelijk gelost, het zit scheef over bakboord en heeft schade aan de verschansing.
Het stoomschip PENTAKOTO geraakte op het strand doch kwam zonder assistentie weer vlot.
Het schip RIO LOGE heeft schade aan het achterschip, verschansing en stutten.
Het schip SIERRA PARIMA is gestrand, doch zal vermoedelijk vlot komen, heeft weinig schade en maakt geen water, alleen de verschansing is beschadigd.
Het schip WILLIAM WILSON is aan de grond gedreven, doch kwam zonder assistentie vlot. Het is lek in de waterballastketel en heeft schade aan de rondhouten.
Het schip AMARANTH is gestrand, zal vermoedelijk vlot komen.
Het schip ALSACE ET LORRAINE is gestrand en wrak. Er was geen lading aan boord.
Het schip ALBION was genoodzaakt de ankers te laten slippen en is in zee gestoken. Het keerde in de haven terug met de grote mast overboord, moet in het dok gaan.
Het schip GLADIATOR is gestrand, doch komt waarschijnlijk vlot. Verscheidene platen zijn verbogen en gebroken. Een van de spanten is gebroken.
Het schip EURIDYCE is gestrand en heeft schade aan de verschansing, het maakt geen water. De lading wordt zo spoedig mogelijk gelost.
Het schip FLEUR DE MARIE verloor de boegspriet en kluiverboom.
Het schip JOHN DAVIE is gestrand en maakt enig water.
Het schip J.L SKOLFIELD is gestrand en zit hoog en droog. Er bestaat weinig kans dat het afgebracht kan worden.
Het schip LEANDER is gestrand en zwaar beschadigd door aanvaring. Het is bijna tot op de waterlijn doorsneden. Het bakboordachterschip is geheel ingedrukt en zijn er spanten gebroken.
Het schip LADY HAREWOOD is bij het beging van de storm anker op en naar zee gegaan tot heden werd er niets van vernomen.
De schepen GREYHOUND, OSBURGHA, PAULA en PRINSES WILHELMINA hebben schade aan het bovenschip.
Het schip INVERTAY is gestrand doch weer vlot gekomen, is dicht gebleven, doch zal 9 mei in het dok gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 21 mei. Het ijzeren Rijnschip MARIE, groot 340 lasten, gebouwd voor rekening van de heer C.C. Staab, te Rotterdam, liep heden met goed gevolg van de werf Nijverheid, van de heren C. van der Giessen en Zonen, te water, terwijl onmiddellijk daarna de kiel werd gelegd voor een dergelijk van staal en ijzer te vervaardigen Rijnschip (opm: BERTHA), groot 300 lasten, hetwelk is bestemd voor de heren B. Prestel en Co, te Rotterdam.


Datum: 23 mei 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Den 18e juni vertrekt van Amsterdam per stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX van de Maatschappij Nederland naar Oost-Indië een detachement aanvullingstroepen ter sterkte van 4 onderofficieren en 50 minderen, onder bevel van den verlof terugkerende kapt-kwartier meester van het O.I. leger A.W. van der Meer en onder medegeleide van voor dat leger bestemde 2e luitenant der infanterie W.G. Prins.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag den tweeden juni 1892, ’s morgens 10 uur, op het terrein aan de Dokkumer Ee, ingang Eestraat te Leeuwarden, zal publiek worden verkocht:
- Een lading eikenhout, direct van Stettin (opm: Szczecin) aangevoerd per GEZIENA, kapitein Rozema, bestaande in: 104 Plançons van 20 tot 44 vt. en 12 tot 22 dm, 162 krommers van 5 tot 17 vt. en 5 tot 8 dm, 23 palen van 6 tot 17 vt. en 6 tot 10 dm, Amst, in alle opzichten prima kwaliteit.
- Een opnieuw aangevoerde grote lading bekant Oldenburger, benevens een partij Zwolsch eikenhout, waaronder zwaar en licht kromhout.
- 30 Zeeuws ijperen stammen, van 14 tot 27 dm. en tot 28 vt.
S. Vinken, ondernemer van verkopingen

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: 50 m³ spaanmot bij M. v.d. Werf te Bergum. Tevens gevraagd een scheepstimmerknecht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een best onderhouden Schip, groot 49 ton, des verkiezend met of zonder tuig, zeer geschikt voor binnen en buiten te varen.
Te bevragen bij de sluiswachter te Ezumazijl onder Anjum.


Datum: 24 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 22 april. Het tot op de waterlijn verbrande barkschip CORNELIA ELISABETH (opm: zie JB 160492) is hedenavond voor NLG 1.325 verkocht, de inventaris zal later worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva, 20 mei. Het Nederlandse barkschip MARIA, kapt. Ketelaar, hiervan Nederland via Baltishport (opm: Paldiski, Estland) aangekomen, heeft op de Neckmans grond gestoten, weshalve het te Baltishport binnenliep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse LOMBOK is de 21e dezer te Batavia aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop. Een Tjalk, 97 ton, met complete inventaris, ook de volledige in beste staat zijnde inventaris of schip afzonderlijk te koop.
Een Tjalk, 26 ton, met inventaris. Beide schepen in Friesland gebouwd.
Te bevragen bij S.J. de Boer, sleepdienst ondernemer te Enkhuizen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een dekschuitje, groot 27 ton, genaamd de DRIE GEBROEDERS VAN DRONRIJP. Te bevragen Hulppostkantoor Dronrijp.


Datum: 25 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot groot model CYCLOOP is gisteren met averij te Hellevoetsluis binnengekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het Handelsblad verneemt, dat op het laatst der volgende maand wederom een zestigtal werklieden, merendeels scheepmakers ijzeren bouw en leerlingen op ’s Rijks marine werf te Amsterdam, zullen worden bedankt. De vorderingen der werkzaamheden van dat ambacht aan de schepen KONINGIN WILHELMINA en REINIER CLAESZEN moeten daarvan de oorzaak zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een mooie, nieuwe zeilboot, lang 4,40 meter en wijd 2,10 meter, met 1 of 2 bezaantuigen, alles nieuw, te koop bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 26 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 24 mei. Het Nederlandse schip CATHARINA MAGRITHA (opm: tjalk CATHARINA MARGARETHA, kapit-eigenaar A. Pinkster), van Bremen naar Flensburg, is in de mond van de Weser (opm: nabij het Eversand) door de sleepboot TELEGRAAF aangevaren en gezonken. De bemanning is door de TELEGRAAF gered en door de sleepboot POST te Bremerhaven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip CORNELIA, kapt. Stromwitz (opm.: A. Stramwitz), thans te Batavia lossende, bevracht om een lading rijst te Rangoon in te nemen naar Santos tegen 37/6 per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 mei. Volgens telegram uit Kaapstad zal het stoomschip PRINCE BADOUIN aldaar de geleden schade herstellen en kan dat in korte tijd geschieden. Het moet daartoe gedokt worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Snikschip, groot ongeveer 9 ton.
Te bevragen en te bezichtigen bij Hendrik Meinders te Warga.


Datum: 27 mei 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuwe Kleipraam, groot 12 ton; een Roefschip (1 jaar oud), met inventaris, groot 27 ton; een Roefscheepje, met gedeeltelijken inventaris, groot 18 ton, bij R. Brandsma, Franeker.


Datum: 28 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Santos, 2 mei. Het schip CONCORDIA, kapt. Rank, heeft de lading gelost en is gereed om te vertrekken. Het wordt echter opgehouden in de haven wegens schulden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Het schip NIEUWE ZORG, kapt. Brouwer, van hier naar Flensburg, is 19 dezer bij Urk aan de grond geraakt, doch na de lading gelost te hebben, gisteren vlot gekomen, en te Urk binnengesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De stoomschelpenzuigers de FRIESLAND en de TIJD hebben de toestand onderzocht van de EL DORADO, waaruit zij verleden jaar een gedeelte van de lading koper en zilvererts hebben opgehaald. Bij gunstig weder denkt men de gehele lading te bergen en reeds deze week daarmede te beginnen. (opm: ELDORADO, zie LC 110359)


Datum: 29 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 25 mei. Het Belgische stoomschip SCHELDE, van Sundsvall naar Antwerpen, heeft op de Middelgrond (opm: in de Sont) aan de grond gezeten, doch werd met assistentie weer vlot. Duikers hebben het schip onderzocht en onbeschadigd gevonden.


Datum: 31 mei 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 28 mei. Uit het wrak van de ELDORADO zijn door de beide stoomschelpen zuigers TIJD en FRIESLAND in de laatste twee dagen 7 last zilver- en kopererts opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Het stoomschip DRENTHE van de Rotterdamsche Lloyd heeft vanmorgen hier aan de werf van de heer H. de Hoog te Oud Delfshaven de nodige veranderingen ondergaan voor de dienst op Hamburg. Nog deze week neemt het kolen in om maandag naar Hamburg te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In de hedenmiddag te Amsterdam gehouden algemene vergadering van deelhebbers van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is het verslag over 1891 uitgebracht, waaraan wij het volgende ontlenen: Het aantal reizen, door de schepen van de maatschappij volbracht in 1891, was 245, tegen 262 in 1890. Vervoerd werden 288.412 ton goederen, tegen 303.250 ton in1890, en bevaren werd NLG 2.425.498, tegen NLG 2.611.141 in 1890.
De vermindering, zowel in het aantal reizen als in de cijfers van de vervoerde tonnen en van de bevaren vrachten, is voornamelijk toe te schrijven aan de strenge winter 1890/91, die de vaart door het Noordzee Kanaal tot 25 januari stremde en nog geruime tijd na het invallen van de dooi zijn nadelige invloed deed gevoelen, vooral door de vertraging van de af- en aanvoer van de goederen, die verscheept moesten worden of op het vaste land afgeleverd.
Voor het overige zijn de omstandigheden voor de maatschappij niet ongunstig geweest, hoewel over het algemeen de vrachtenmarkt lager was dan in het vorige jaar.
De opening van het Merwedekanaal wordt tegen 1 augustus a.s. tegemoet gezien. Sedert de minister Havelaar die zaak ter hand nam, is daarmede een gelukkige voortgang gemaakt. Van de spoorwegovereenkomsten heeft de Mij. tot dusver alleen voordeel ondervonden.
De steenkolenprijzen bleven in Duitsland zeer hoog; eerst in het voorjaar van 1892 begonnen zij enige neiging tot verlaging te tonen. In de behoeften van de schepen te Amsterdam is voorzien door Newcastle kolen, die de directie tot redelijke prijzen in Engeland kon kopen. De averijen bleven beperkt tot het verlies van de VENUS op 16 februari 1891. Het proces over haar aanvaring door de ZANZIBAR werd voor het Hof der Admiraliteit te Londen gewonnen; de schadevergoeding door de ZANZIBAR te betalen is vrij belangrijk. Daarvan is echter nog geen repartitie (opm: verdeling naar de kosten) gemaakt, zodat die eerst in de loop van 1892 zal kunnen ontvangen worden.
De winst- en verliesrekening wijst met inbegrip van het saldo van 1890 een credit aan van NLG 869.269. Na afschrijvingen op de schepen (NLG 240.317) en van verschillende rekeningen blijft er een saldowinst van NLG 105.920, waarvan 6 pct. dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Ter vervulling van de vacatures, in het commissariaat ontstaan door het overlijden van de heren A. van Lennep en M.H. Insinger werden gekozen de heren Mr. H.P.G. Quack en Mr. H.F. Baron de Fock.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te koop: een wel onderhouden, snelzeilende Friese Tjotter, lang 4 m,40, met complete inventaris en twee masten, gebouwd op de werf van de heer E. van der Zee te Joure. Brieven franco aan M.P. de Jong, brugwachter te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een in zeer goede staat zijnd pleiziervaartuig, lang 4,80, breed 2,10, met complete inventaris. Te bevragen bij de scheepstimmerbaas Postma te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een overdekt Roefschuitje met zeil en treil, groot 14 ton.
Te bevragen bij W.P. van der Woude op Kleienburg bij Leeuwarden.


Datum: 01 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. Uit het wrak van het bij Terschelling gestrande schip ELDORADO werd zaterdag j.l. circa 20 ton erts geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 31 mei. Aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk werd heden met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot 70 lasten, gebouwd voor rekening van de heer P. Vermeulen te Oudenbosch.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 80 lasten, voor rekening van de heren Gebr. Terwindt te Arnhem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. Ram-monitor PANTER, onder bevel van de kapt. luitenant ter zee J. Dalen, welke in het droge dok op 's Rijks werf te Hellevoetsluis van een nieuw roer is voorzien, heeft het dok verlaten en zal de oefeningstochten in het zuiderfrontier weer aanvangen.
Hr.Ms. stoomkanonneerboot HADDA, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klas D.A. Mensert, is in het droge dok te Hellevoetsluis opgenomen tot het ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best schip met inventaris, voor vele doeleinden geschikt, gebruikt als Potschip, groot 17 ton, voor civiele prijs.
Te bevragen bij A. Rienks, bij ’t Hoogend te Sneek.


Datum: 02 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De nieuwe sleepboot NOORDZEE, gebouwd voor rekening van de rederij L. Smit & Co op het etablissement te Kinderdijk van de heren L. Smit & Zn, ligt aan de Parkkade te Rotterdam gereed om in dienst gesteld te worden.
Het fraaie vaartuig, zeer solide en buitengewoon sterk van bouw, is van staal vervaardigd, heeft een lengte van 18,90 meter, is breed 6,31 en hol 2,92 meter, metende netto 74 ton.
De stoom wordt voortgebracht in twee stalen stoomketels, berekend op een stoomdruk van 160 pond per vierkante Eng. duim. De ketels en de machine van het triple expansion-systeem zijn vervaardigd op het etablissement ‘De Schelde’ te Vlissingen. De machine kan een macht ontwikkelen van 689 paardenkracht en zal door middel van stoom en de vierbladige schroef, die een middellijn heeft van 9 voet 3 duim, aan de boot een maximumsnelheid geven van 12 mijl. Achter onder dek is het verblijf van gezagvoerder en stuurlieden, en de fraaie en nette kajuit is beschoten met Amerikaans grenenhout, gepolitoerd en voorzien van gemakkelijke sofa's en kasten. Voor de kajuit zijn twee flinke hutten. De kap van de machinekamer is groot en hoog; voor die kap bevinden zich de betings om de sleeptrossen aan vast te maken. De boot wordt met stoom gestuurd, waartoe zich aan de voorkant van de fraaie, van teak vervaardigde kaartenhut een toestel boven op de brug bevindt. Het verblijf van de bemanning en stokers is voor de machinekamer en er is ruimte om desnoods schipbreukelingen te kunnen opnemen. De boot is voorzien van de nodige waterballast en men berekent, dat, van al het nodige, kolen enz. voorzien, het een diepgang zal hebben van 12 Engelse voeten. Het vaartuig is met twee masten voorzien en heeft voor een overdekte bak, waarop de ankers liggen, waarvan de bewerking met stoom geschiedt.
De NOORDZEE is bestemd voor sleepdienst op de rivieren, maar voornamelijk voor verre sleeptochten over zee of redding op de kust en om dienst te doen bij het afbrengen van schepen. Het schip is voorzien van twee flinke sloepen en heeft vier zware trossen, waarvan een geteerde manilla van 12 duim, één van 10 duim, één van 9 duim en één van 7 duim, de drie laatste van hennep, behalve een gedeelte stalen tros die daaraan verbonden wordt. Het vaartuig, dat zeker onder de fraaiste sleepboten kan gerangschikt worden en keurig is afgewerkt, heeft een bemanning van 10 koppen en wordt gevoerd door kapt. J. Homan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 juni. Van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan ARIE KRIENS, groot 500 last, voor rekening van de heer Peter Kriens, te Mannheim.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, voor rekening van de heer Eduard van der Heiden, te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 juni. Heden is van de werf van de scheepbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten het rijnschip META MARIE, groot 450 last, gebouwd voor de heren W. Rauchholz te Duisburg en H. Becker te Mülheim a/d Ruhr en zal de kiel gelegd worden voor een rijnschip, groot 700 last, voor de heer Chr. Zens, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 31 mei. Door het stoomschip AMSTERDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van Rotterdam hier aangekomen, werd geland de equipage van het Zweedse barkschip SIGNE, dat de 1e mei van Antwerpen naar Picton (opm: bedoeld is Pictou) (Nova Scotia) was vertrokken. De SIGNE was de 23e mei midden in de Oceaan zo zwaar lek geworden, dat men er niet tegen kon pompen. De reddingboten werden stukgeslagen en men was genoodzaakt aan boord te blijven, er werden vuurpijlen afgeschoten. Deze werden opgemerkt aan boord van het stoomschip AMSTERDAM. De gezagvoerder zond er reddingboten heen, welke de equipage van boord haalde. Een half uur daarna zonk de SIGNE in de diepte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 juni. Uit het bij Terschelling gezonken schip ELDORADO werd gisteren weer circa 20 ton erts geborgen.


Datum: 03 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 12 mei. Het Nederlandse barkschip PRINSES WILHELMINA, kapt. Medendorp, de 11e april van Chittagong alhier aangekomen, werd door de hier op de 29e april gewoed hebbende orkaan van de ankers gedreven en leed belangrijke schade aan het bovenwerk door aanvaring met het barkschip OAKLANDS en enige lichters.
Het barkschip OAKLANDS werd, toen het langszijde der kade van het nieuwe Mauritius-dok lag, aangevaren door het barkschip ALPHONSINE en het barkschip PRINSES WILHELMINA, doch toen de wind naar het zuidwesten liep, braken al de landvasten achter en dreef het schip tegen de ALPHONSINE en de PRINSES WILHELMINA. De kraanbalk van laatstgenoemde drong door de verschansing van de OAKLANDS en veroorzaakte schade aan het volkslogies. Ten slotte dreef de OAKLANDS onklaar van het stoomschip INVERTAY en het stoomschip GLADIATOR, waarna het tegen de kade dreef van het Albion-dok. De stuurboords verschansing is beschadigd, enige platen in het achterschip zijn ingedrukt en het tuig en de zeilen hebben veel geleden. Het schip moet dokken om onderzocht te kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 1 juni. Uit de bij Eversand gezonken Nederlandse tjalk CATHARINA MARGRIETA (opm: tjalk CATHARINA MARGARETHA, zie PGC 260592), is door de tonnenlegger WESER de mast verwijderd geworden. Het schip zal men trachten te lichten of anders te laten springen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomkanonneerboten EVER en GIER, bestemd tot oefening van de adelborsten 2e kl. van het oudste studiejaar, zijn heden te Nieuwediep in dienst gesteld onder bevel van de luitenants ter zee 1e klasse W.J. Cohen Stuart en F. Pinke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEYCK, onder bevel van de kapt. ter zee M.A. Medenbach, is na ter rede van Texel geïnspecteerd te zijn, in de haven van Nieuwediep gekomen. Dit stoomschip zal eerstdaags in het droge dok te Willemsoord worden opgenomen tot het ondergaan van belangrijke voorzieningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het verslag van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap alhier over 1891 komt het volgende voor:
Hoewel de omvang van onze handel in het boekjaar, waarover wij thans verslag geven, ongeveer gelijk was aan die van het voorafgaande, waren de resultaten niet even voordelig. Die minder gunstige uitslag is voornamelijk te wijten aan de grote moeilijkheden, die wij in het gebied van de Congo-Vrijstaat ondervonden en aan de buitensporige belastingen, die wij daar hadden te betalen. Wij kunnen evenwel met genoegen hier vermelden, dat in de laatste maanden de verstandhouding tussen de ambtenaren van de Vrijstaat en de vertegenwoordigers van onze vennootschap belangrijk verbeterd is, welke verbetering wij voornamelijk toeschrijven aan de tussenkomst van Zijne Majesteit Koning Leopold en de verdere regering van de Congo-staat te Brussel. Intussen zullen zich de nadelige gevolgen van die vroeger ondervonden moeilijkheden nog wel in het nu lopende boekjaar doen gevoelen; in het gebied van de Boven-Congo, de hoofdzetel van de ivoorhandel, werden wij gedurende geruime tijd in onze werkzaamheid belemmerd. Daardoor werd in dat gebied belangrijk minder gekocht, waarvan het nadeel eerst blijkt bij de aanvoeren in Europa, die maanden tijd vorderen voor het vervoer uit het zover afgelegen binnenland.
In het Frans Congo-gebied breiden wij onze werkkring geregeld uit en ondergaat onze vloot daar de noodzakelijke vermeerdering. Van de zijde van de Franse autoriteiten ondervinden wij steeds de gewenste ondersteuning. De zolang bestreden invoerrechten zijn eindelijk tot stand gekomen. Hoewel wij de heffing daarvan steeds als een groot nadeel blijven beschouwen, vleien wij ons, dat de regeringen van de Congo-staten wel alles zullen doen om door milde voorschriften onnodige kwelling te voorkomen. Door de veranderde omstandigheden bleek het wenselijk, om behalve de AFRIKAAN nog een tweede stoomboot in de vaart te hebben. Het kwam ons evenwel niet geraden voor, om daarvoor een zo groot deel van het maatschappelijk kapitaal vast teleggen, en het gelukte ons een combinatie tot stand te brengen, die tegen betaling van rente en jaarlijkse aflossing een stoomschip tot onze beschikking stelt, waarvan alle voordelen voor de Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap zijn bedongen en dat, nadat alle aflossingen geheel zijn voldaan, het eigendom dezer vennootschap wordt. Die stoomboot, de KONINGIN WILHELMINA, werd gebouwd bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord. Zij is thans op haar eerste reis naar de zuidwestkust van Afrika en wij geloven reeds nu te mogen zeggen, dat de bouwmeesters in elk opzicht een flink, mooi werk hebben geleverd.
Met de handel op Afrika werd na behoorlijke afschrijving op vaste eigendommen en kustvaartuigen, een winst behaald van NLG 225.042,82; de exploitatie rekening van de stoomboot AFRIKAAN liet een avans van NLG 72.701,36, totaal NLG 298.644,18. Hiervan moet worden afgetrokken; onkosten en salarissen alhier NLG 47.186,58½ en interest NLG 8.520,61, tezamen NLG 55.707,19½; blijft NLG 242.936,98½. De directie stelt voor daarvan af te schrijven: op panden alhier NLG 1.581,64; en op de stoomboten en schepen hier in administratie NLG 8.000, en over te boeken op reserve NLG 25.000; totaal dus NLG 34.581,64, waarna er overblijft NLG 208.355,34½. Daarbij gevoegd het onverdeeld saldo van het vorig jaar ad NLG 7.766,99½, blijft ter verdeling over NLG 216.122,34, welke som in staat stelt, aan de aandeelhouders uit te keren NLG 199.500, aan 2 directeuren NLG 10.349,75, en voor dividendbelasting te reserveren NLG 5.107,87, waarna er als saldo, over te boeken op nieuwe rekening, blijft: NLG 1.164,72.
De inventaris in Afrika, met alle daarop betrekking hebbende posten, bedraagt NLG 3.030.283,82, zijnde ruim NLG 200.000 meer dan vorig jaar. Dit is een gevolg van grotere uitzendingen met het oog op het verwachte in werking treden van de inkomende rechten. De post stoomboten en schepen hierin administratie is NLG 125.000, dus ruim NLG 10.000 lager dan vorig jaar. De panden te Rotterdam staan te boek met NLG 41.000, tegen NLG 45.000 vorig jaar. De reserverekening bedraagt nu NLG 400.000, terwijl de assurantiereserve, voorkomende met NLG 251.810,23, een vooruitgang toont van NLG 21.185,14.
De heer B.P. van IJsselstein heeft de boekhouding weer geregeld nagezien.
De heer G. Mees R.Az. treedt dit jaar af als lid van de commissie tot opname van de rekening en verantwoording en is volgens statuten niet dadelijk verkiesbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. Volgens particulier bericht van de reder heeft het Nederlandse schip BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, 13 mei van Java te Falmouth gearriveerd, aldaar order bekomen de lading te Liverpool te lossen.
.
PGC 030692
Falmouth 31 mei. De lading suiker, aangebracht van Java per TJERIMAI, kapt. Van Duijn, alhier voor order binnen, is geconsigneerd aan Aug. Volz te Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 juni. De zomerdienst der stoomboten op Amsterdam is weder aangevangen, en nu de FOCK weder in dienst is gesteld, kan deze nestor der Zuiderzeeboten het 40 jarig jubileum vieren. Als de HARLINGEN, in 1852 uit Londen gehaald, heeft dit uitmuntend zeeschip zware dienstjaren achter de rug; het heeft de beruchte Pinksterstorm (28 mei 1860) glorieus doorgestaan, benevens andere fatigues. Ook is, toen de behoefte daaraan bleek, in het midden een belangrijk stuk ingelast en de naam herdoopt in die van de FOCK. Ook de WILLEM III begint reeds een achtbare leeftijd te krijgen; die bodem moet toch ook 25 á 26 jaren zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris W. van Bommel van Vloten te Groningen zal op donderdag den 9 juni 1892, des avond 8 uur, ten huize van Mej. de weduwe Götte, A-weg te Groningen, publiek verkopen: de Schroefstoomboot, genaamd L’ESPERANCE, vroeger de FLECKE JOURE varende in de vaste beurt tussen Stroobos, Leeuwarden en Groningen, groot 33 ton, met 2 kajuiten en ruim voor circa 10 koeien, gebouwd aan de werf van de firma Boon, Molema en de Kock, en een overdekte Farrie, genaamd L’ESPERANCE, varende van Stroobos, op Groningen en Dokkum, groot 16 ton.
In eigendom behorende aan en bevaren wordende door de heren Feddrik Boersma en Harmannus Ademe te Stroobos, gemeente Grootegast. Aanvaarding en betaling dadelijk na de toeslag.


Datum: 04 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newport, 2 juni. Het te Antwerpen thuisbehorende stoomschip BATAVIER I, de 30e mei van hier naar Antwerpen vertrokken, is bij Foreland zo lek geworden, dat het stoomschip gezonken is en gebroken. De opvarenden hebben zich met hun boot gered. Ook kregen zij assistentie van de sleepboot LEVANT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Porthcawl (South Wales). De brug van een stoomschip, waarop de naam BATAVIER -Antwerpen stond, werd hier binnengesleept door de sleepboot THAMES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 3 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip KINDERDIJK, de 2e dezer, na een reis van 150 dagen van Banjoewangie te Falmouth v.o. (opm: voor orders) gearriveerd. De gezagvoerder D. Ouwehand W.zoon, was daags tevoren overleden. Na te Falmouth orders te hebben bekomen, zal het schip onderbevel van de 1e stuurman J. Zeilinga, de reis naar de bestemmingsplaats vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Volgens later bericht heeft de KINDERDIJK orders bekomen naar Helsingfors (opm: Helsinki), om daar te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 12 mei. Het schip PRINSES WILHELMINA, kapt. L. Meedendorp, op 14 april van Chittagong hier aangekomen, is gedurende de hier op 29 april geheerst hebbende orkaan door het breken der trossen in aanvaring gekomen met het schip OAKLANDS en verscheidene lichters. Het bekwam belangrijke schade boven water, terwijl ook de huid zwaar beschadigd werd. Het moet dokken en verder worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 mei. Volgens bericht uit Durban d.d 23 dezer wordt de lading van het Nederlandse schip THORBECKE VI met de stoomschepen DABULAMANZI en UMONA verscheept. Lloyd’s agent is gemachtigd het aandeel der lading in de kosten voor te schieten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 4 juni. Het Haagse gerechtshof behandelde in hoger beroep de zaak van kapitein Bakker van de OBDAM, wegens doodslag op stoker Blom, onder bekende omstandigheden gepleegd en door de Rotterdamse rechtbank tot 1 jaar veroordeeld. De eis tegen kapitein Bakker luidt bevestiging van het vonnis der rechtbank te Rotterdam met verhoging der straf tot 4 jaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best, goed onderhouden overdekt Snikschip met zeil en treil, groot 7 ton. Te zien en te bevragen bij O. Hunia te Tzum.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 1 juni. Men zal zich het ongeval herinneren, dat plaats vond op de 9e december 1891 op de Scheldestroom, waar de Nederlandse tjalk MARIA JANTINA werd aangevaren door het Duitse stoomschip BENARES, waardoor de tjalk onmiddellijk zonk, met het gevolg dat schipper Meedendorp, gezagvoerder, in de golven omkwam. Terwijl de ongelukkige vrouw en haar kindje in het water tegen een gewisse dood worstelden, snelde op dat ogenblik kapitein Henri van Oosten, gezagvoerder van de sleepboot ENERGIE, van de Maatschappij der stoomsleepboten Gerling, met zijn vaartuig toe, wierp lijnen uit en slaagde erin, de vrouw en haar kindje te redden en in zijn vaartuig op te nemen, waar hij hen op voorbeeldige wijze verzorgde.
Zodra de consul-generaal der Nederlanden te Antwerpen deze edelmoedige daad van kapitein Van Oosten bekend werd, achtte hij het zich ten plicht aan de Nederlandse Regering daarvan kennis te geven onder toezending van een rapport over het gebeurde, met het gevolg, dat op voordracht van de minister van buitenlandse zaken het aan H.M. de Koningin-Regentes heeft behaagd aan Henri van Oosten, ter beloning van zijn menslievend gedrag, een prachtige marinekijker, bevattende een zeer loffelijk opschrift op grote zilveren plaat, ten geschenke aan te bieden, vergezeld van een officieel uittreksel van het Koninklijk Besluit, aan Van Oosten een en ander toekende.
Gisteren heeft de consul-generaal, in tegenwoordigheid van de gouverneur der provincie, onder een passende toespraak, aan kapitein Van Oosten de hem toegekende onderscheiding overhandigd, terwijl de gouverneur kapitein Van Oosten van harte gelukwenste en zijn reeds vroeger bewezen diensten door het redden van verschillende drenkelingen deed uitkomen, waarvoor de Belgische en Russische regeringen hem hadden beloond.


Datum: 05 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 3 juni. Heden liep met gunstig gevolg te water van de werf van de firma E.J. Smit en Zoon, alhier, het stalen 3-mastschoenerschip genaamd FRISIA, groot plus minus 250 register tonnen, voor rekening van de heren G. en R. Sweers van Neermoor. Dit schip is 108 Eng. voet lang in de kiel, breed 24 Eng. voet en hol 11 voet en 9 duim, en is gebouwd onder speciaal opzicht van het Bureau Veritas en van de Germanischer Lloyd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In zijn verslag over 1891 deelt de raad van bestuur van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij het volgende mede:
Tengevolge van zijn benoeming tot minister van binnenlandse zaken, legde in de loop van het jaar de heer Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet, lid en tevens voorzitter van de raad van bestuur, zijn betrekking neer. Voor onze maatschappij betreuren wij dat heengaan ten zeerste, en node missen wij de ervaren hand, die de paketvaart in het moeilijke tijdperk van haar oprichting en eerste organisatie met zoveel beleid wist te besturen. In zijn plaats werd door ons tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd de heer J.T. Cremer.
Ter algemene vergadering zal moeten worden voorzien in de vacature, door het aftreden van de heer Tak ontstaan, terwijl voor de periodieke aftreding aan de beurt is jhr. P. Hartsen, die herkiesbaar is.
Onze vloot, zegt de raad van bestuur, bestond bij de aanvang van het jaar uit 13 in Nederland aangebouwde stoomschepen, waarvan 12 reeds afgeleverd waren, en één nog in aanbouw was. Buitendien zouden 16 stoomschepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij worden overgenomen. Door het verbranden van het stoomschip SUMBAWA verviel echter de aankoop van dat schip. De overige 15 stoomschepen kwamen, na 1 januari, geleidelijk in ons bezit. Tengevolge van de brand op de werf van de Maatschappij De Maas te Rotterdam, ondervond de aflevering van het stoomschip SWAERDECROON een belangrijke vertraging, zodat het eerst de 1e juli 1891 te Tandjong Priok uit Europa aankwam, en eerst sedert die tijd aan de vaart kon deelnemen. Op 22 januari 1891 verging bij Boeton het nieuwe stoomschip REYNST, dat door assurantie gedekt was. Het overgenomen stoomschip ATJEH werd naar Europa gedirigeerd en te Londen verkocht. Daarentegen werd van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij nog nader aangekocht het stoomschip BAWEAN. Tegen het einde van het jaar, in verband met een door ons met de Ned. Indische regering afgesloten contract voor het vervoer van zout, werd verder onze vloot vermeerderd met het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL 'S JACOB, dat wij van de Stoomvaart Maatschappij Phoenix overnamen. Op 31 december bestond derhalve onze vloot uit 28 stoomschepen. De in Nederland aangebouwde schepen hebben uitstekend voldaan, en strekken onze vaderlandse nijverheid tot eer. De overgenomen stoomschepen ondergingen merendeels belangrijke voorzieningen, en kunnen thans geacht worden aan hun bestemming te voldoen. Voor enkele van die schepen zijn voorzieningen nog in uitvoering of in voorbereiding.
De raad brengt hulde aan de hoofdagent in Ned.-Indië, de heer Op Ten Noort, aan wie het grotendeels te danken is dat alle diensten zonder noemenswaardige stoornis aangevangen en voortgezet konden worden. De overeenkomst met de regering voor de bediening van de paketvaart werd door de maatschappij met de meeste stiptheid nagekomen. Buitendien werd, door het inrichten van vele regelmatige diensten, ook buiten contract, het algemeen verkeer krachtig bevorderd. In 1891 werden door de schepen van de maatschappij afgelegd: 90.296 geogr. mijlen, voor welke subsidie is betaald; 76.177 geogr. mijlen buiten contract: en 21.639 geografische mijlen op extra reizen. Ter vergelijking diene, dat, blijkens het koloniaal verslag van 1891, door de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij werden afgelegd: In 1889 78.113 geogr. mijlen in verplichte dienst en 39.702 buiten contract: In 1890 83.154 geogr. mijlen in verplichte dienst en 51.317 buiten contract.
Het aantal van de extra reizen was in 1891 bijzonder groot en zal vermoedelijk in het volgende jaar belangrijk minder zijn. Dergelijke reizen, zegt de raad van bestuur, zijn somtijds noodzakelijk, maar niet altijd winstgevend; o.a. waren in het begin van het jaar verscheidene extra reizen nodig om de schepen naar de verschillende stations te brengen, en moesten onze grote stoomschepen meermalen naar Singapore worden gezonden, alleen met het doel om aldaar te dokken. Dit laatste zal voortaan niet meer nodig zijn, nu te Tandjong-Priok een reparatiewerf met dok is tot stand gekomen. De regering had in het afgelopen jaar geen behoefte aan bijzondere scheepsruimte voor de overvoer van militaire expedities. Het doorvoerverkeer van en naar Europa, in verbinding met andere stoomvaartondernemingen, was reeds vrij belangrijk.
Uit de winst- en verliesrekening blijkt dat het voordelig saldo van de reizen NLG 394.118,86 beloopt, en in staat telt tot de volgende afschrijvingen: op de dienst van de geldlening 1888 NLG 5.000; het nadelig saldo van de interest rekening over 1891; NLG 116.730,90½; op kosten van eerste aanleg enz. NLG 49.637,77½; op de nieuwe stoomschepen van de maatschappij NLG 217.460; op meubilair NLG 4.769,08. Daarna blijft er een saldo van NLG 521,10 voor de nieuwe rekening.
De afschrijvingen worden in het verslag als volgt toegelicht: van de post kosten van eerste aanleg enz. is 1/15 afgeschreven, in verband met de duur van het regeringscontract. De afschrijving op de post dienst van de geldlening 1888 geschiedt op dezelfde grondslag als de aflossing van de genoemde lening, zodat ook deze post binnen 15 jaren zal verdwijnen. De afschrijving op de stoomschepen betreft de nieuwe schepen; de overgenomen stoomschepen werden in 1891 achtereenvolgens op verschillende tijdstippen in onze vloot gebracht, en de afschrijving daarvoor zal eerst met de dienst van 1892 aanvangen.
De assurantie-reserve-rekening toont de bate aan die in 1891, door het lopen van eigen risico op de stoomschepen van de maatschappij, kan geboekt worden. Deze bate is NLG 48.705,80. De stoomschepen van de maatschappij staan te boek voor NLG 7.172.963,78; de etablissementen in Indië voor NLG 154.891,47.
De raad van bestuur besluit als volgt:
Al kan het jaar 1891 niet volkomen als maatstaf van een vol jaar van exploitatie dienen, omdat in het begin van dat jaar de schepen nog naar de aanvang-stations moesten worden gebracht, en omdat niet alle stoomschepen dadelijk in dienst zijn gekomen, zo menen wij toch aan de uitkomsten van de exploitatie enige beschouwingen te moeten vastknopen.
In vele opzichten stemt een terugblik op dat jaar tot tevredenheid. De bronnen van onze inkomsten, het gouvernements-subsidie, het gouvernementsvervoer en de particuliere vracht- en passagegelden, hebben baten opgeleverd, die, niettegenstaande de concurrentie, waartegen ook onze maatschappij te strijden heeft, niet beneden onze ramingen zijn gebleven en waarvan men verwachten mag, dat zij in de toekomst zullen toenemen, een verwachting, welke zich in het nieuwe dienstjaar aanvankelijk schijnt te verwezenlijken. Daarbij moet men bedenken, dat, in het algemeen, bij het in werking brengen van een nieuwe zaak als deze, de exploitatiekosten het eerste jaar altijd hoog zijn, en dat de niet onaanzienlijke verlaging van de steenkolenprijzen voor de naaste toekomst besparingen in het vooruitzicht stelt. (opm: zie ook JB 050792 voor enkele aanvullingen)


Datum: 07 juni 1892


Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Bij vonnis van de Raad van Justitie alhier van 25 mei 1892 is de vennootschap Stoomvaart-Maatschappij Deli, gevestigd te Laboean Deli, residentie Oostkust van Sumatra, verklaard te verkeren in staat van faillissement, hetwelk de 4e mei 1892 is aangevangen, zijnde in dat faillissement tot rechter-commissaris benoemd Mr. W.C. Berkhout, lid in genoemde raad, terwijl de curatele over de boedel aan de Weeskamer te Batavia is opgedragen.
Batavia, 2 juni 1892, namens genoemde Weeskamer,
de secretaris Knaud.


Datum: 08 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens particulier bericht van de reder van dit schip, BURGEMEESTER JHR. COENEN, kapt. Kruijt, gisteravond behouden van Java, via Falmouth te Liverpool aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 mei. Het stoomschip PRINCE BADOUIN zit in het droogdok en is nagezien. Het bleek dat de schade aanzienlijker is dan men aanvankelijk dacht. Aan de bakboordzijde midscheeps zijn 3 hoekijzers, 3 platen en de kielplaat gebroken en aan stuurboord zijn verscheidene platen ingebogen, ook de machine heeft veel schade. De reparatie zal een 30-tal dagen duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomkanonneerboten VIDAR en VALI zijn in het droge dok op ’s Rijks werf te Willemsoord opgenomen tot ondergaan van de nodige voorzieningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 31 mei. Het stoomschip BERGENSHUS, is gisteren bij het verhalen in aanvaring gekomen met het Nederlandse stoomschip MARS, dat lossende was. Aan boord van de MARS werden verschillende platen gebroken, maar daar de schade boven water is, zal het stoomschip hier lossen en dan naar Stettin (opm: Szczecin) vertrekken om te repareren.


Datum: 09 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 juni. De schoener JANE EN ANNIE van Rochester naar Torquay kwam in aanvaring met het Belgische mailsteamschip ALBERT VICTOR. De boegspriet van het barkschip brak kort bij de steven tegen de raderkast van de ALBERT VICTOR. De JANE EN ANNIE kwam zonder assistentie te Folkstone, en werd vandaar naar Dover gesleept om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Roefschip te koop, 14 á 15 ton.
Te bevragen bij IJ. Hagedoorn te Roordahuizum.


Datum: 10 juni 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stockholm 7 juni. Het schip AMICITIA, kapt. Van der Meer, van Java alhier aangekomen. heeft bij Huvudskär (opm: 58º58’ N.B. 18º34’ O.L.) aan de grond gezeten, doch ogenschijnlijk geen schade bekomen.


Datum: 12 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 11 juni. Van der werf der Gebr. Boot alhier is met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip genaamd de MALCULE, groot 230 lasten, voor rekening van de heer W. Willimsen te Emmerik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, Heden werden op de werf van P. & A. Ruytenberg alhier de kielen gelegd van een stalen klipperschip, groot plm. 50 last, voor rekening van de heer F.C. Colenbrander te Brummen, en van een ijzeren Rijnzeilaak, groot 125 lasten, voor rekening van de heer J.C. Vermeulen te Steenbergen.


Datum: 14 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Diep, 13 juni. Heden is alhier gearriveerd Hr.Ms. schroefstoomschip VAN GALEN, commandant Pabst, van Batavia.


Datum: 15 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingevolge Koninklijke machtiging is met de 14e dezer Hr.Ms. monitor 2e klasse CERBERUS uit, en Hr.Ms. monitor 2e klasse TIJGER in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 13 juni. Het Nederlandse stoomschip CHARLOIS, van Rotterdam naar New York, liep hier binnen om een klein defect aan de machine te verhelpen.


Datum: 16 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 juni. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het schip J.P.A. (opm: bark), kapt. C.D. Bakker, 13 juni van Buenos Aires te Mobile aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 14 juni. Gisteren en heden werden van de werf van de scheepsbouwmeester A. Vuyk te water gelaten de stalen sleepkanen ROSALIA en ERNST HANS, beiden groot circa 450 last; de eerste bestemd voor Emil May te Enkhuizen (opm: Bonn), de tweede voor Johann Kahmen te Mülheim am Ruhr. De kielen voor twee soortgelijke vaartuigen (opm: HERMAN en AMALIE) werden onmiddellijk daarna gelegd voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel, 15 juni. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, genaamd CAROLINA, groot 200 last, voor rekening van de heer Ph. Müssig van Hassmersheim en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een stalen sleepkaan (opm: SAPHIR), groot 500 last, voor rekening van de heer H. Briën van Caub.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De stoomboten MAASSLUIS I en II, ingericht voor passagiers en goederen, dagelijks varende tussen Rotterdam en Maassluis, vice versa, groot 48 en 92 tonnen, met uitmuntende machines en ketels, zullen, tengevolge van liquidatie, op donderdag 30 juni 1892, te 12 uren, in het logement De Moriaan, te Maassluis, publiek worden verkocht.
De boten zijn dagelijks te bezichtigen na aankomst te Rotterdam en te Maassluis. Te aanvaarden in gebruik 1 juli; te betalen 1 augustus 1892.
Informaties ten kantore van Mr. L. Reeser, te Maassluis.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 juni. Op 20 juni a.s. vertrekt de eerste stoomboot van Gloucester naar Vlissingen, zodat Vlissingen met die datum in het bezit gekomen zal zijn van twee geregelde goederendiensten, nl. Gloucester-Vlissingen en Vlissingen-Hamburg, want de Gloucester stoomboot vertrekt, na de haven van Vlissingen aangedaan te hebben, naar Hamburg.


Datum: 17 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 15 juni. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot 107 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Barrevoets te Zierikzee. Daarna werd de kiel gelegd voor een stalen Rijnzeilschip, groot 100 last, te bouwen voor rekening van de heer R. van den Bossche te Ninove.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 16 juni. Heden werd van de werf van de heer A. van der Giessen Sr, scheepsbouwmeester, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip, groot plm. 110 last, voor rekening van de heer H.F. Van Drimmelen te Klundert en daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip voor rekening van de heer C. van Drimmelen Az. te Klundert.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best Roefschip, groot 18 ton, zeer geschikt; een Praam (overdekt), groot 12 ton, en een overdekte Bok, groot 14 ton, voor zeer billijke prijs, bij T.A. van der Werff te Warga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nog in beste staat zijnd Plechtschip, 26 ton, zonder inventaris, bij O.H. van der Werff te Buitenstvallaat bij Drachten.


Datum: 18 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Londen, 17 juni. Tengevolge van de lage vrachten liggen in Engelse havens ongeveer 560 stoomschepen stil, tezamen metende 488.393 registerton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oudshoorn, 16 juni. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, genaamd STELLA MATTUTINA, groot 200 last, gebouwd voor rekening van de heer J. Remu, te Huisen.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomboot, voor rekening van de Maatschappij van schroefstoombootdienst, directeur de heer W. Bus, te Haarlem en bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen en vee in de dienst Haarlem- Rotterdam; de hiervoor benodigde machines (compound systeem) 16 pk en stoomketel worden vervaardigd aan de fabriek van de heren Löhnis & Co, te Rotterdam.
Tevens werd de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoenschuit, voor rekening van de heer K. Cosijn, alhier.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 16 juni. Het gerechtshof alhier heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van kapitein Bakker. Het hof heeft hem vrijgesproken van de doodslag op de stoker van het schip de OBDAM, maar hem veroordeeld, wegens mishandeling, tot 3 maanden gevangenisstraf.


Datum: 19 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 18 juni. Van de werf De Hoop, van de heren C. van der Giessen en Zonen, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ANTONIUS, groot 635 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Aton (opm: Anton) Fendel, te Rotterdam en de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: MARIA ELISABETH), groot 425 lasten, hetwelk gebouwd zal worden voor rekening van de heren Jacob Dahmen en Heinrich Haarmann te Beeck, bij Ruhrort.


Datum: 20 juni 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 juni. Het Nederlandse schip POULINA (opm: mogelijk PAULINA), van Schiedam naar Lerwick is de vierde dezer op Aus Kerry Eiland gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 16 juni. Het te Harburg liggende Nederlandse driemast schoenerschip AASTROOM, 202 registerton, laatst bevaren door kapitein Siegel, is verkocht aan een Hamburger rederij voor circa 11.000 Mark. Het schip zal in de vaart worden gebracht onder de naam VENEZUELA en gevoerd worden door kapt. Thomas.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Wegens sterfgeval te koop: een in volle gang zijnde, drukke Scheepstimmerwerf, cum annexis, te Ewijksluis, Anna Paulowna polder. Op aannemelijke voorwaarden terstond te aanvaarden. Brieven franco weduwe T. Wijbrands.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Roefscheepje, groot 6 ton, zo goed als nieuw, met zeil en treil. Te bevragen bij G. Ligthart, veerschipper te Sijbrandaburen.


Datum: 21 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN, onlangs uit Oost-Indië teruggekeerd, zal op ’s Rijks werf te Willemsoord de nodige voorzieningen ondergaan en gereed gemaakt worden om in oktober eerstkomend naar Batavia te vertrekken tot het overbrengen van officieren en schepelingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 18 juni. Heden zijn van de uit het gestrande schip TUSKAR geborgen lading, weer 260 balen katoen per stoomschip ARION, van hier naar Bremen verzonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 18 juni. Heden is op de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zn met goed gevolg te water gelaten een loodsschoener, bestemd voor het Nederlandse loodswezen.


Datum: 22 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Bij de heden gehouden inschrijving van de Nederlandsche Stoomboot Reederij werden kopers van de Rijnschepen RIJN II en RIJN VII de heren Giani & Müller te Antwerpen, te zamen voor NLG 7.400, en van de passagiers-stoomboot STOLZENFELS de heer B. Wilton alhier voor NLG 5.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 21 juni. Heden arriveerde alhier met verlies van anker en ketting het schip ANTELOPE, kapt. Hut, van Sundsvall.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een goed onderhouden Praam, groot 5 ton.
Te bevragen bij G. Stiensma, timmerman te Lekkum.


Datum: 23 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 mei. De geborgen inventaris van het schip JOHN M. BLAKIE, dat bij Anjer gestrand is en wrak werd, is in publieke veiling voor NLG 6.200 verkocht.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 juni. In de aanstaande zomervergadering van de Provinciale Staten van Zeeland zullen onder andere de volgende zaak behandeld worden:
De Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen vraagt teruggaaf van NLG 3.680, wegens korting op de vierde betalingstermijn, ingehouden voor 92 dagen te late oplevering van de laatstelijk aangenomen stalen raderboot ten behoeve van de stoombootdienst op de Wester-Schelde. Op verschillende gronden stellen Gedeputeerde Staten voor, van de ingehouden som NLG 2.680 aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ terug te geven.


Datum: 25 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 24 juni. De Nederlandse schoener MENNO, kapt. J.K. Burgerhout, met hout van Drammen naar Schiedam, is hedenochtend een weinig ten zuiden van Egmond gestrand. De bemanning is door de reddingboot gered. Veel nieuw hout is op zee en hier drijvende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 juni. Het uitgaande stoomschip ETNA en het opvarende Nederlandse schip BERTHA, kapt. Brouwer, zijn gisteravond bij de Hembrug aan de grond gevaren.
Later bericht: Het stoomschip ETNA is met assistentie van sleepboten vlot gekomen. Drie sleepboten hebben vergeefs getracht het naar Zaandam bestemde schip BERTHA af te brengen. Het schip zal gedeeltelijk moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 juni. Door de plotseling opgekomen hevige Noordwester storm is het Nederlandse barkschip BERTHA, kapt. E.P. Brouwer, heden van Hernösand alhier aangekomen, door het breken der trossen dwars voor de sluis geraakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het ballastschip DAGERAAD, schipper Stastra, door de storm van heden nacht met gescheurde zeilen tussen Harlingen en Roptazijl aan de grond geraakt, heeft van de reddingboot, getrokken door de sleepboot VOORWAARTS, hulp ontvangen. De knecht, vrouw en twee kinderen zijn afgehaald, de schipper was ongeveer 1 uur ’s nachts over boord geslagen en verdronken.
De ballastschuit MERCURIUS, schipper Veltman, is met gescheurd zeil gisteren avond 9 uur nog gelukkig de haven van Harlingen binnen gelopen.
Bij Workum is gestrand een tjalk, geladen met steenkolen, komende van Amsterdam met bestemming Groningen. Het scheepsvolk is gered, maar het schip zal waarschijnlijk verloren zijn.


Datum: 26 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 25 juni. Men is bezig de lading van het bij Egmond gestrande schip MENNO te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Anntwerpen, 25 juni. Door de Maatschappij Neptun te Stockholm is, met medewerking van de heer M.S.M. Pasmans te Antwerpen, aangenomen het voorste deel van het op de Schelde gezonken en geheel doorgebroken stoomschip ABBINGTON te lichten voor FRS 87.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Tot gezagvoerder van het te Santos liggende barkschip HEVESKES I, is benoemd de heer H. Post van Farmsum, tot dusver opperstuurman op die bodem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maandag (opm: 27 juni) worden op ’s Rijks werf te Hellevoetsluis te water gelaten Hr.Ms. torpedoboten groot model NOBO en IDJEN. De laatstgenoemde bodem is voorzien van een nieuwe machine om luchtdruk op de stookplaats te brengen, derhalve om te werken met geforceerde trekking (fan-machine). Woensdag zal de IDJEN proefstomen.


Datum: 27 juni 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Workum, 24 juni. Gisteren avond is gestrand het schip NOOITGEDACHT, schipper Polina, met steenkolen naar Groningen bestemd. Het zeil is stukgeslagen en het roer en de roef zijn weg. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. De stoomboot STAD AMSTERDAM ligt te Dordrecht met 3 voet water in het ruim en moet lossen (opm: een binnenvaartschip).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 juni. Het binnengekomen schip BERTHA, kapt. Stukje, is op drift geraakten heeft enige schade aan de havenwerken toegebracht.
Het opvarend schip BERTHA, kapt. Brouwer, is gisteren avond tijdens de storm bij de Hembrug aan de grond gevaren. Drie sleepboten hebben tevergeefs getracht het naar Zaandam bestemde schip BERTHA, kapt. Brouwer, af te brengen. Het schip zal gedeeltelijk moeten lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de schipbreuk te Workum, in ons vorig nummer reeds vermeld, kunnen wij nader mededelen, dat het verongelukte schip is de NOOITGEDACHT, groot 96 tonnen, behorende aan schipper F. Palma, van Warns. De opvarenden, die zeer hachelijke ogenblikken hebben doorgestaan, werden door vijf kloeke zeelieden, met name: Alle Fortuin, Schelte Visser, Johannes Visser, Jan Visser en Dominicus Wagenaar, gereden behouden aan wal gebracht.
Van het gestrande schip is niets meer over dan een wrak; waarschijnlijk zal men een deel der lading, bestaande uit steenkool, kunnen bergen. Het schip was niet, doch de lading wel verzekerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemmer, 24 juni. In de afgelopen nacht was het op de Zuiderzee noodweer. De vele stoom- en zeilschepen, op zee aanwezig, hebben het zwaar te verantwoorden gehad. De nachtboot AMSTERDAM kwam, na een gevaarvolle reis, met weggewaaid zeil, heden morgen hier binnen. In de nabijheid van Blokzijl zonk het met turf geladen tjalkschip van schipper Hendrik van der Meer, hier gedomicilieerd. Gisteren namiddag had dit vaartuig, bij gunstig weder, onze haven verlaten, met bestemming naar Holland. De opvarenden konden gered worden. Ook op de Vrouwenzand moet een tjalkschip gezonken zijn. Men vreest, met ’t oog op het zo snel opgekomen vreselijk stormweder, dat meerdere scheepsrampen zullen hebben plaatsgevonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een solied onderhouden overdekt Dekschuitje, groot 23 ton, met complete inventaris. Te bevragen onder letter A, aan het advertentie bureau van F. van der Zwaag, Harlingen.


Datum: 28 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 25 juni. De Nederlandse tjalk AMPHIBIE, kapt. H.A. Schimmel, van Bremen naar Flensburg, die wegens slecht weer boven Blexen ten anker lag, is met de sleepkanen WESER ZEITUNG en F in aanvaring geweest. De tjalk heeft de kluiverboom gebroken en schade aan de voorsteven bekomen, en is in de voorhaven gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 27 juni. Het gestrande Nederlandse schip MENNO is als verloren te beschouwen (opm: zie NRC 250692). Het water staat binnen en buiten het schip even hoog. Het schip is hoogstwaarschijnlijk gebroken. Men gaat steeds voort met lossen. De inventaris is geheel geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Vlissingen gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart-maatschappij Zeeland, werd door commissarissen het verslag uitgebracht over 1891, waaraan wij het volgende ontlenen:
Blijkens de balans en winst- en verliesrekening is er in de toestand van de maatschappij geen verandering gekomen. Daar de steenkolenprijzen eerst sedert weinige maanden verlaagd zijn, bleven de exploitatie-kosten, voor zoveel dat hoofdartikel betreft, hoog.
De verbinding met Hull is tot stand gekomen, daar met 1 januari 1892 die dienst geopend is door de Zeeuwsche Stoomvaart-Maatschappij, terwijl de exploitatie aan de Zeeland opgedragen is.
Van de 3 pct. obligatielening A° 1886 is nog in omloop een bedrag van NLG 3.401.000. Het Ketelfonds, waarin op 31 december 1890 aanwezig was NLG 153.248,66½, werd gedurende 1891 vermeerderd met de gewone bijdrage ad NLG 70.000 en de gekweekte rente ad NLG 7.766,88 en steeg dus tot NLG 231.015,54½. Daaruit werden betaald de kosten van herstelling van de stoomketels van het stoomschip WILLEM PRINS VAN ORANJE ad NLG 24.322,91, zodat het saldo op 31 december 1891 bedraagt NLG 206.692,63½. Van dit saldo is belegd in gemeente en spoorweg-obligatiën en pandbrieven van hypotheekbanken voor een nominaal bedrag van NLG 199.000, waarvan op 31 december 1891 de boekwaarde NLG 191.747,50 en de beurswaarde NLG 196.446,25 bedroeg. Het reservefonds werd vermeerderd met de gedurende 1891 genoten rente van de aan dit fonds toebehorende effecten, en beliep op 31 december 1891 NLG 18.153,73. Hiervan is belegd in pandbrieven van hypotheekbanken en gemeente-obligaties voor een nominaal bedrag van NLG 17.500. De beurswaarde van deze fondsen was op 31 december 1891 NLG 17.568,12½ en de boekwaarde NLG 17.386,25. Van de kasmiddelen van de Maatschappij was op 31 december 1891 een bedrag van NLG 114.926,25 in rentegevende binnenlandse effecten belegd.
De uitkomsten van de exploitatie over het afgelopen jaar zijn de volgende: er werden door de 7 stoomschepen van de Maatschappij in het geheel 730 reizen afgelegd, of evenveel als in de beide vorige jaren. De bruto-opbrengsten beliepen NLG 1.456.323,81. Vergeleken met de beide voorafgaande jaren, werd ontvangen:
Wegens het vervoer van reizigers en bagage:
1891: NLG 706.768,40½
1890: NLG 738.340,56½
1889: NLG 716.511,86½
Wegens het vervoer van koopmansgoederen en paketten:
1891: NLG 404.572,06
1890: NLG 369.426,18½
1889: NLG 377.750,05½
Wegens het vervoer van brievenmalen:
1891: NLG 314.831,18
1890: NLG 302.416,40
1889: NLG 298.460,36
Wegens de huur van hutten op de stoomschepen:
1891: NLG 21.132,--
1890: NLG 23.136,--
1889: 21.828,20
Wegens buitengewone ontvangsten:
1891: NLG 9.020,16½
1890: NLG 20.198,96½
1889: NLG 11.384,72½
Totaal ontvangsten:
1891: NLG 1.456.323,81
1890: NLG 1.454.518,11½
1889: NLG 1.425.934,20½
Totale ontvangsten in vergelijking met 1889 = 100%: 1890 = 102,004% en 1891 = 102,131%.
Totale ontvangsten per reis:
1891: NLG 1.994,96½
1890: NLG 1.992,49½
1889: NLG 1.953,33½
De gemiddelde opbrengst van het vervoer van reizigers en bagage over de vijf laatste jaren is als volgt:
1891: 74.886 reizigers – NLG 9,44 per reiziger – NLG 968,17½ per reis
1890: 76.333 reizigers – NLG 9,67 per reiziger – NLG 1.011,42½ per reis
1889: 74.198 reizigers – NLG 9,66 per reiziger – NLG 981,52½ per reis
1888: 70.388 reizigers – NLG 9,68 per reiziger – NLG 933,40 per reis
1887: 70.056 reizigers – NLG 9,75 per reiziger – NLG 1.180,26½ per reis
De gemiddelde opbrengst voor het vervoer van goederen over de laatste vijf jaren is als volgt:
1891: 48.541 ton van 1000 kg – NLG 8,33 per ton – NLG 554,21 per reis
1890: 44.698 ton van 1000 kg – NLG 8,26 per ton – NLG 506,06½ per reis
1889: 45.621 ton van 1000 kg – NLG 8.28 per ton – NLG 517,46½ per reis
1888: 38.395 ton van 1000 kg – NLG 8,00 per ton – NLG 420,81 per reis
1887: 33.800 ton van 1000 kg – NLG 8.28 per ton – NLG 476,08½ per reis
Voor het postvervoer werd ontvangen: brievenmalen (gewaarborgde som) 1891 NLG 300.000; voor het vervoer van buitenlandse brievenmalen, met uitzondering van hetgeen verschuldigd is door de Turkse postadministratie, waarvan de eindafrekening nog niet is ontvangen, heeft de Maatschappij nog te vorderen, boven de gewaarborgde som: over 1889 NLG 6.651,40 en over 1890 NLG 5.417,08, tezamen NLG 12.068,43; voor postpakketten NLG 2.762,75; maakt totaal NLG 314.831,18.
De exploitatiekosten hebben in 1891 NLG 1.197.321,09 bedragen of 82,3% van de bruto-ontvangsten (tegen NLG 1.179.996,03½ of 81,1% in 1890).
Het voordelig verschil tussen de bruto-ontvangsten en de exploitatiekosten is dus NLG 259.002,72 (tegen NLG 274.522,08). Van dat voordelig verschil moet worden afgetrokken:
- het nadelig saldo van de intrestrekening, voortspruitende uit de rente van de 8% obligatielening, na aftrek van rente van uitgezette gelden NLG 87.868,72;
- de bijdrage ten behoeve van het ketelfonds NLG 70.000;
- het verlies op uitgelote obligaties van de lening 1886 NLG 8.666.67,
tezamen NLG 166.535,39, zodat de beschikbare winst bedraagt NLG 92.467,33, welke, ingevolge art. 17 van de statuten, voor afschrijving is bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. De heer A.D. Zur Mühlen, reder alhier, heeft het voornemen een stoombootverbinding te maken tussen het eiland Ameland en de provincie Friesland tot vervoer van personen, goederen en vee en voor het overbrengen van postpakketten. Tot nu toe heeft de communicatie tussen het dorp Nes op Ameland en het dorp Holwerd op de Friese kust door twee postschuiten plaats, die dikwerf door tegenwind, windstilte of stormweer genoodzaakt zijn de overtocht onregelmatig en voor passagiers door haar inrichting op hoogst gebrekkige wijze uit te voeren. De heer Zur Mühlen is na nauwkeurige berekening en voorgelicht door zijn ervaring van zijn poststoomboot tussen Terschelling en Harlingen tot het resultaat gekomen, dat een jaarlijkse subsidie van NLG 12.000 voor het postvervoer nodig is, ten einde de vereiste waarborgen voor een goede exploitatie te geven. Hij heeft dan ook, naar wij vernemen, zich tot de minister van waterstaat, handel en nijverheid gewend om die subsidie te verkrijgen. De subsidie is gebaseerd op het dubbele vervoer van passagiers en goederen als tot heden met de postschuiten plaats heeft, terwijl is aangenomen, dat door de provincie Friesland een jaarlijkse subsidie van NLG 4.000 zal worden verleend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 juni. Het schip (opm: bark) CAPELLA, kapt. G. Plukker, van Sundsvall naar Honfleur, is door aanvaring met het stoomschip EDITH vol water te Calmar binnengelopen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. In verband met het medegedeelde betreffende de onrustige beweging onder de sjouwers op de kade aan de Boompjes van de vorige week, kan nog worden gemeld: Nadat het gebeurde aan boord van het stoomschip OBDAM aanleiding gegeven had tot een socialistische vergadering alhier, waar enkele ontslagen stokers van dit stoomschip een op hun wijze gekleurd verhaal daarvan gaven, wordt kapitein Bakker, zolang hij aan de wal was en bij zijn afwezigheid ook zijn betrekkingen, voortdurend door een zeker getal sjouwerlieden lastig gevallen. Zij schoolden voor zijn woning samen, soms stilzwijgend, dikwijls ook onder het uiten van beledigingen en bedreigingen. Deze onaangenaamheid bewoog kapitein Bakker zijn woonplaats naar Den Haag over te brengen. Ofschoon de bedoelde sjouwers weten, dat hij niet meer hier woont, begaven zij zich toch de vorige week herhaaldelijk in optocht naar de door hem verlaten woning, om daar betogingen te houden. Men verwacht dat kapitein Bakker geen commando meer aan boord van één der stoomschepen zal aanvaarden, maar dat hem een betrekking aan de wal bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij zal worden opgedragen. Aan het Handelsblad wordt uit Rotterdam gemeld, dat pogingen in het werk gesteld worden om voor de kapitein gratie te verkrijgen.


Datum: 29 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 27 juni. Met de berging van de lading van het gestrande schip MENNO wordt ijverig voortgegaan. Een en ander is aangenomen door een ploeg bergers van hier tegen ruim 33% van de waarde van het geborgene. Het schip, groot 132 ton, zal wegens ouderdom niet worden afgebracht.


Datum: 30 juni 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. De nieuw gebouwde sleepboot OOSTZEE, van dezelfde afmetingen als de door ons onlangs uitvoerig beschreven sleepboot NOORDZEE, van de firma L. Smit & Co, directeur de heer Murk Lels, deed heden een proeftocht op de Noordzee. Vele genodigden hadden aan de uitnodiging tot bijwonen van de proeftocht gevolg gegeven. Door het onstuimige weer en nogal hooggaande zee kon men alleen bij benadering bepalen welke vaart het sterke vaartuig met krachtvolle machine maakte, en kon men die op ongeveer 12 mijl stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 28 juni. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan genaamd BERTHA, groot plm. 225 last, voor rekening van de heer W. Schmitz te Dordrecht. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot plm. 350 last, voor rekening van de heer Joh. Haas te Nieder Lahnstein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 28 juni. Het schoenerschip ADVENA, toebehorende aan de heer A.E. Doewes alhier en liggende te Santos is uit de hand verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 28 juni. De lading van het gestrande schip MENNO is reeds voor twee/derde geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Aan de werf van De Jong te Oldeboorn kan dadelijk vast werk bekomen een ongehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten dele verstaande.


Datum: 01 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 juni. Volgens van Lloyd's ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse ijzeren barkschip MELATI, kapt. van de Bos, van Samarang naar Het Kanaal, te Port Elisabeth met verlies van verschansing en alles van dek geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Volgens bij de scheepvaart Zuid-Holland ontvangen telegram van de gezagvoerder van het schip MELATI, te Port Elisabeth binnen, bevindt de equipage zich volkomen wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 juni. Van de scheepstimmerwerf van de firma Rijkee & Co te Katendrecht, is met goed gevolg te water gelaten een hopper-emmer-baggermolen, waarvan de levering aan de aannemer E. Lettelier te Parijs is opgedragen. Deze baggermolen welke de grootste is, die ooit hier te lande werd gebouwd, heeft een lengte van 58 meter, bij een breedte van 10,6 meter en wordt voor zien van twee compound machines, elk van 250 indicateur paardenkrachten. Deze machines zullen zowel de schroeven als de bagger-inrichting in beweging brengen, welke inrichting van die aard is, dat er per uur een hoeveelheid van 500 m³ uit een diepte van 14 meter opgebaggerd kan worden met emmers van 600 liter inhoud.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Korsør, 27 juni. De gepasseerde vrijdag (opm: 24 juni) op Albuen aan de grond gekomen kof was de VOLHARDING, van Bremerhaven naar Gothenburg, met zoutzuur beladen. Nadat een gedeelte der lading aan land was gebracht, is de VOLHARDING met assistentie van de bergingsstoomboot HELSINGOR gisternamiddag af en te Nakskov binnengebracht.


Datum: 02 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 30 juni. Het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. Van de Bos, van Samarang naar Het Kanaal, liep hier binnen met verlies van verschansing en stutten, weggeslagen boten en andere losse zaken, van dek overboord verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 29 juni. Het laatste gedeelte der lading van het hier gestrande schip MENNO is heden gelost en opgeslagen. Het schip zal worden verkocht.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 30 juni. Tot opruiming van het wrak van het Engelse stoomschip WOODSTOCK, zittende tegen de Suikerplaat, op de Westerschelde, worden op last van Rijks Waterstaat, door de Maassluische Bergings-Maatschappij pogingen aangewend. Men is thans doende met het laten springen bij gedeelten van het wrak. (opm: gezonken na aanvaring op 25 oktober 1891)


Datum: 03 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calmar, 28 juni. Het Nederlandse barkschip CAPELLA, dat hier vol water binnenliep, na aanvaring met het stoomschip EDITH, ligt nog steeds ter rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het Rijnschip HELENA, groot ongeveer 520 last, gebouwd voor de heer G. Rosenboom te Rotterdam, en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot 425 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot groot model IDJEN, die te Hellevoetsluis van nieuwe machines is voorzien, heeft met goed gevolg op het Haringvliet proefgestoomd. (opm: het bericht in NRC 260692 spreekt slechts van het installeren van een fan voor geforceerde trek)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Tot aanvulling van het bericht omtrent de te waterlating van de werf van de heren Rijkee & Co van een baggervaartuig, dient dat de levering van die baggermolen is aangenomen door de naamloze vennootschap Werf Conrad te Haarlem en dat deze firma de gehele inrichting voor dat vaartuig vervaardigt, doch door de grote afmetingen van dat vaartuig genoodzaakt was de levering van de romp op te dragen aan de heren Rijkee & Co.


Datum: 05 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 2 juli. Heden werd van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten het van ijzer en staal vervaardigde Rijnschip ROTTERDAM IV (opm: opdrachtgevers Kloos & Van Limburgh, Rotterdam), groot ongeveer 700 last; daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren Rijnschip (opm: PRIMUS), groot 475 last, hetwelk gebouwd zal worden voor rekening van de firma Herm. Lehnkering te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 juli. Het Duitse, voorheen Nederlandse, schip INDUSTRIE, van Bassein (Burma) (opm: Pathein, Myanmar) naar Falmouth is te Port Elisabeth met opengesprongen deknaden binnengelopen. Ongeveer 20 ton van de lading werd overboord geworpen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 juli. Het vuurschip HAAKS is heden met defecte kluizen door de loodstransport stoomboot SCHELDE alhier binnengesleept.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag over 1891 van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij vermeldt eerst dat de heer Mr. Tak van Poortvliet als voorzitter van de raad van bestuur door de heer Cremer is vervangen, geeft vervolgens enige bijzonderheden over de aankoop en de aanbouw van de stoomschepen, welke aantal op 31 december j.l. 28 bedroeg, en gaat dan aldus voort:
Wij behoeven u niet te zeggen, dat de inrichting van onze diensten in de Nederlandsch- Indische Archipel een werk is geweest van buitengewone omvang. Het is zeker een grote voldoening voor de heer Op ten Noort, onze hoofdagent in Nederlandsch-Indië, dat alle diensten zonder enige noemenswaardige stoornis zijn aangevangen en voortgezet. Het doorvoerverkeer van en naar Europa, in verbinding met andere stoomvaartondernemingen, was reeds vrij belangrijk.
De financiële stand onzer vennootschap en de uitkomsten van haar bedrijf in het afgelopen jaar blijken uit de overgelegde balans en winst- en verliesrekening. Het voordelig saldo van de reizen van de stoomschepen stelde ons tot het doen van de opgegeven afschrijvingen in staat.
De reizen van de stoomschepen leverden een voordelig saldo op van NLG 394.118,86. De kosten van eerste aanleg, oprichting en voorbereiding inclusief betaalde rente tot de aanvang van de exploitatie hebben bedragen NLG 698.000. De 12 nieuwe stoomschepen hebben gekost NLG 4.746.700,00 de 16 overgenomen schepen NLG 2.426.263,78.
(opm: sterk bekort, voor meer details wordt verwezen naar NRC 050692)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt Snikschip met complete inventaris. Te bevragen, onder letter U S, aan Falkena’s Boekhandel, Bolsward.


Datum: 06 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 juli. De bezaanmast en de brug van het stoomschip TUSKAR zijn in de afgelopen nacht overboord geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brönnö, 2 juli. Het Nederlandse schip A.R. FALCK, kapt. Ruijs (opm: T.A. Ruigh), van Hernösand naar Nieuwediep, is wegens ziekte onder de equipage te Rifofjord (opm: vermoedelijk wordt de Risørfjord, 58º43’ N.B. 9º14’ O.L. bedoeld) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 5 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het schoenerschip ARCHIPEL van A. Hoogendijk Jzn, kapt. P. van Rijn, de 2e dezer van Lissabon vertrokken met 160 ton zout, 250 bossen kurk, en een partij portwijn naar Vlaardingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 2 juli. De tjalk PIETRONELLA (opm: vermoedelijk PETRONELLA), kapt. E.R. Zoutman, met cement naar hier bestemd, is volgens bericht van de loods hedennacht in het vaarwater gezonken. Het volk is gered.


Datum: 07 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. Een in alle delen welgeslaagde proeftocht met de Petroleum Motor VRIESSEVEEM vond heden in het bijzijn van enige genodigden en belangstellenden plaats. Het vaartuig vertrok juist ten 2 uur 45 minuten namiddags van het Jachtclubgebouw, stoomde tot aan het Oosteinde van het établissement te Fijenoord en vandaar weer terug tot aan het punt van afvaart dat ten 3 uur 25 minuten werd bereikt. De werking van de zeer beknopte machine was in alle delen zeer gemakkelijk en kan deze op de eenvoudigste manier door een kleine bout met oog boven de kast welke de machine omsluit, geregeld worden, wat de kracht betreft. Bij het stuurrad kan de man aan het roer de vierbladige schroef die vooruitwerkt ontkoppelen en een tweede schroef voor de achteruitslaande beweging in werking stellen. Ook als uit de hand met de helmstok achter gestuurd wordt, kan deze ontkoppeling geschieden. Het vaartuig luistert uitmuntend naar het roer en heeft gemiddeld een vaart gemaakt van acht mijlen met een petroleum-verbruik van twee liter per uur per vier paardenkrachten van de machine. Van rook of hinderlijke petroleumlucht is niets te bespeuren. Voorin het vaartuig is een petroleumreservoir, waarin voor 10 dagen voorraad is om te gebruiken en die langs een pijp naar de machine loopt. De in alle delen solide en fraai afgewerkte boot is bestemd voor het vervoer van de werklieden van het Vriesseveem naar de door het veem gelost wordende of op stroom liggende boten

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij het steeds toenemend verbruik van machinekracht heeft zich in de laatste jaren meer en meer de behoefte doen gevoelen voor gemakkelijk verplaatsbare machines, die meer in het bereik vallen van de klein-industrieel, tevens naar machines die onafhankelijk zijn van gasfabriek of waterleiding, inrichtingen die in de meeste kleinere plaatsen van ons land ontbreken. Grote machinefabrikanten, zowel in Engeland als in Duitsland, hebben gepoogd dit probleem op te lossen, door het vervaardigen van zogenaamde petroleum-motoren, doch veelzijdige bezwaren als: a. zeer gecompliceerde constructie; b. het gebruik van benzine of andere licht ontvlambare oliën in plaats van petroleum; c. ontsteking door elektriciteit; d. kostbaarheid in aanschaffing en in verbruik, omdat die licht ontvlambare oliesoorten minstens viermaal duurder zijn dan de gewone lamp-petroleum; e. onbruikbaarheid van die motoren, zodra de temperatuur onder het vriespunt komt, waren alle oorzaak, dat die motoren weinig ingang vonden. Na langdurige studies lukte het de ingenieur E. Capitaine een werkelijke petroleum-motor samen te stellen, die als een voltooide machine een grote invloed uitoefent op de nijverheid en het de kleinere fabrikant mogelijk maakt om de concurrentie tegen de grote fabrieken vol te houden. Is eenmaal de petroleum-motor zo algemeen bekend als nu de stoommachine, dan zal het gebruik er van algemeen worden, aangezien de kosten zowel in aanschaf als in verbruik belangrijk minder zijn dan die van de stoommachine. De petroleum-motor verbruikt slechts voor 2 ½ à 3 cent petroleum per uur en per effectieve paardenkracht. De Capitaine's petroleum-motor is geheel zonder gevaar, juist omdat slechts gewone petroleum wordt gebruikt. Hij is eenvoudig van constructie, kan overal opgesteld worden, heeft geen oppassing nodig, is steeds dadelijk in gang te zetten en is een regelmatige en betrouwbare drijfkracht. Dit alles, maar wel het meest dat slechts gewone petroleum als grondstof wordt gebruikt, zal er veel toe bijdragen, de machine algemeen ingang te doen vinden. De werking van de Capitaines petroleum-motoren verschilt niet veel van die van de bekende gasmotoren, behalve dat de aansluiting van de gasleiding uit de aard van de zaak natuurlijk onnodig is. De afkoeling van de cylinder geschiedt door een ventilateur-koelapparaat, eveneens door de ingenieur Capitaine geconstrueerd. De werking van dit toestel is hoogst eenvoudig. Een kleine hoeveelheid water, welke steeds circuleert, is voldoende om de cylinder behoorlijk af te koelen. Doordat zich dus de petroleum-motor geheel vrij heeft gemaakt van de banden, waaraan de gasmotor gekluisterd ligt, is een geheel nieuw veld voor hem open. Niet alleen kan de motor, op een wagen gemonteerd, dienen ter vervanging van de locomobile, maar ook in vaartuigen wordt hij in plaats van de stoommachine gebruikt. De stoomketel, de grote ruimte nodig voor kolenvoorraad, de rokende schoorsteen zijn dan onnodig. In kleine boten zijn de Capitaine's petroleummotoren in het buitenland reeds veel in gebruik, zelfs in lichterschepen, waarbij dan de motor naar verkiezing de schroef of het hefwerktuig bewegen kan. Door de firma E. & W. Bouwman te Rotterdam, werd dezer dagen de eerste schroefboot met petroleum-motor in Nederland aangevoerd. De boot, gebouwd op de scheepswerf van J. Kratzenstein te Hamburg, heeft een lengte van ruim 9 meter, is 2.30 meter breed en steekt ca. 1 meter diep. Zij is voorzien van een kleine voorkajuit en wordt gedreven door een Capitaine's petroleum-motor van vier effectieve paardenkrachten. Bij genomen vaarproeven op de Elbe is gebleken, dat zij vast op het water ligt, zeer gemakkelijk stuurt en uit volle vaart, op circa een bootslengte tot stilstand kan worden gebracht. De gemiddelde snelheid welke met deze boot bereikt werd op de Elbe was circa 3 ½ meter per seconde. Deze petroleum-motor-boot, VRIESSEVEEM genaamd, heden te Rotterdam gearriveerd van Hamburg per stoomschip STOOMVAART en door de kraan aan de Willemskade gelicht en weder te water gelaten, wordt in gebruik genomen door de naamloze vennootschap VRIESSEVEEM alhier, voornamelijk om dienst te doen tussen de vaste wal en de aan de boeien liggende stoomschepen. Het vaartuig voer na het te water laten bijna onmiddellijk met eigen kracht naar de American Petroleum Company te Charlois in 12 minuten. (opm: zie ook NRC 040892 voor de advertentie)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 11 juni. Het Nederlandse schip PRINSES WILHELMINA zal gekield worden om te kunnen worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Terschelling, 4 juli. Van de werf van de Gebr. Krul alhier is heden te water gelaten de grote botter ELISABETH, te bevaren door schipper Kooyman.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 4 juli. De werkzaamheden tot opruiming van het wrak van de WOODSTOCK, bij Terneuzen, zijn 24 juni aangevangen, en nadat door dynamiet de zware stukken waren losgeschoten en door de BUFFEL opgebracht, was de gehele verwijdering van het wrak de 2e juli afgelopen.


Datum: 08 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juli. Volgens telegram van Port Elisabeth is het barkschip MELATI van Java naar Het Kanaal, en aldaar met schade binnen, bezig een deel van de lading te lossen om te worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwartsluis, 6 juli. Heden werd met gunstig gevolg te water gelaten van de werf van de heer J. van Goor, het stalen tjalkschip HET VERTROUWEN, van plm. 100 ton, gebouwd voor rekening van schipper D. Moraal, beurtschipper van Meppel op Amsterdam; terwijl dadelijk weer de kiel werd gelegd voor een ijzeren paviljoentjalk, groot plus minus 90 ton, voor rekening van J.W. Schuttevaer, beurtschipper van Zwolle op Zaandam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip CELEBES vertrok 6 dezer van Londen naar Amsterdam; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 5 dezer van Southampton; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 5 dezer van Genua; BROMO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 5 dezer te Marseille; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 6 dezer Lezard (opm: Lizard); BATAVIA, van Rotterdam naar Batavia, arriveerde 5 dezer te Batavia; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, vertrok 5 dezer van Batavia; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, arriveerde 5 dezer te Marseille; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 6 dezer van Port Said; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 6 dezer van Baltimore te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. 3 Pramen te koop van 6 á 7 ton. Adres: O. Dames, Grachtswal.


Datum: 09 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 juli. Ook de 2e mast van het gestrande schip TUSKAR is weggeslagen, alleen de schoorsteen staat nog boven water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 juli. Het vuurschip HAAKS wordt hier met de meeste spoed voorlopig gerepareerd om meer belangrijke herstellingen te ondergaan, wanneer het thans in aanbouw zijnde reserve vuurschip voor de dienst disponibel zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram, is het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. Hoedemaker, van Shields naar Soerabaja, 26 juni lek te Mauritius binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 juli. Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar zijn hier uit zee binnen gekomen 40 zeil- en 148 stoomschepen en zijn van hier naar zee vertrokken 48 zeil- en 151 stoomschepen.


Datum: 10 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het casco der MENNO is gisteren te Egmond aan Zee in publieke verkoop voor NLG 575 verkocht. De lading, bestaande uit ruim 24.000 planken, zal eveneens publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 juli. Van het etablissement voor scheepsbouw van de Maatschappij De Maas te Oud-Delfshaven werd heden met het beste gevolg te water gelaten het daar gebouwde stalen schroefstoomschip THEODORA, voor rekening van de heer Jos. de Poorter te Rotterdam. Het stoomschip is lang 205, breed 30 en hol 14 voet 8 duim Engelse maat, en heeft een draagvermogen van 1.200 ton op 14 voet diepgang. De machine van het triple compound systeem, van 500 paardekracht indicateur, benevens de stoomketel, berekend op een stoomdruk van 150 ponden per vierkante Engelse duim, zijn mede aan het etablissement vervaardigd. Het fraaie en solide afgewerkte stoomschip, dat gevoerd zal worden door kapt. Hisschemöller, wordt in de hoogste klasse van Lloyd’s opgenomen, en is voornamelijk bestemd voor de ertshandel van de reder. Een groot aantal belangstellenden waren bij het te water laten tegenwoordig, waaronder velen, die met hun dames te voren een genoegelijkl tochtje op de rivier gemaakt hadden met de salonboot MERWEDE, voor deze gelegenheid door de heer Jos. de Poorter in gebruik genomen.


Datum: 11 juli 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Branno, 2 juli. Het Nederlandse schip A.R. FALCK, van Hernösand naar Nieuwediep, is de afgelopen nacht binnengelopen te Risofjord (opm: de Risørfjord, zie NRC 060792) om geneeskundige hulp voor de gezagvoerder, kapt. T.A. Ruig, in te roepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. De notaris Heringa te Bergum zal op zaterdag den 16 juli 1892, ’s avonds 6 uur, in de herberg van J. Kramer te Bergumerdam, provisioneel verkopen, voor de Stoombootrederij Bergum: de stoomboot BERGUM met grote praam en verder toebehoren, als: vlaggen, wimpels, tenten, kleden, tafels, stoelen, barten, lampen, enz. enz; benevens de bij de finale toewijzing aanwezige steenkolen en het huurrecht van een opslag en opstal van steenkolenhok enz.
Inlichtingen aangaande de bevaren vrachten enz. te bekomen bij de boekhouder der rederij, K. Popma te Bergum.
Voorts zal alsdan provisioneel worden geveild: een flinke zeilboot met toebehoren.


Datum: 12 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In verband met de gunstige uitslag, verkregen met de stalen masten aan boord van Hr.Ms. schroefstoomschip VAN SPEIJK, zullen deze algemeen op onze vloot worden ingevoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het barkschip SLAMAT ,kapt. F. Hoedemaker, van Newcastle naar Soerabaya, 26 juni lek, met overgeworpen lading en schade aan het roer, tuig en zeilen te Mauritius binnengelopen.


Datum: 13 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 juli. Het barkschip KOOPHANDEL liep hier lek binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 12 juli. Het Engelse stoomschip LADY SALISBURY, hedenmiddag de pieren instomende, liep tegen een stoomzandzuiger van de firma Volker en Bos, waarna deze bij de Zuidpier buiten het vaarwater, met het achterschip gezonken is, terwijl het voorgedeelte op een wd (opm: waterdichte) afdeling drijvende bleef. Indien het weer gunstig blijft, bestaat er kans het vaartuig vlot te brengen. De LADY SALISBURY kreeg geen schade en vervolgde haar weg naar Zaandam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. De 4e augustus a.s. zal het Merwedekanaal officieel worden geopend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 9 juli. Heden is met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeesters Niestern en Te Velde te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 350 last, dat bevaren zal worden door schipper C. Noordenbos, van Amsterdam en is tevens de kiel gelegd voor een dergelijk schip voor rekening van de heer M. Suijkerbuijk, van Rozendaal.


Datum: 14 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 juli. Het wrak en de inventaris van het bij Egmond gestrande schip MENNO, hebben tezamen NLG 1.075 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse schip ESEMPIO (opm: bark, kapt. B. Ohlsen), groot 420 ton, gebouwd in 1869, te Santos liggende, is aldaar uit de hand verkocht.


Datum: 15 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juli. Volgens telegram uit Port Elisabeth van 12 dezer, worden de kosten van de reparatie van het aldaar met schade binnengelopen Nederlandse schip MELATI, kapt. Van den Bos, van Java naar Het Kanaal, op GBP 1.100 begroot en kan deze in 25 dagen gereed zijn. De kosten van de tijdelijke reparatie worden op GBP 330 begroot en kunnen in 14 dagen zijn volbracht. Indien het schip te Port Elisabeth niet repareren kan, zal het naar Kaapstad vertrekken. Een deel van de lading is gelost, doch heeft slechts geringe schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 juli. Het Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, kapt. Ekamp, alhier lek uit zee teruggekeerd wordt heden binnendoor naar Amsterdam gesleept om te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 13 juli. Heden zijn aan de werf van de Gebr. Boot met goed gevolg te water gelaten een van staal en ijzer vervaardigd schip, model hevelaak, voor rekening van de heer W. Engelaar te Nijmegen, een ijzeren pakschuit voor rekening van de heer M. Vroolijk te Scheveningen en een ijzeren pakschuit voor rekening van de heer G. van Parijs te Lisse. Verder is de kiel gelegd voor een ijzeren klipperschip, groot 80 last, voor rekening van de heer R. Veenstra te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip SOMMELSDIJK, commandant kapitein-luitenant ter zee G.H. van Steyn, zal niet, zoals eerst was bepaald, van Zanzibar rond de Kaap de Goede Hoop en met aandoen van enige plaatsen op de Westkust van Afrika naar Nederland terugkeren, doch heeft thans bevel gekregen van Zanzibar door de Rode Zee en de Middellandse Zee huiswaarts te stevenen. Hierbij zullen Aden en Djedda worden aangedaan en zo nodig, nog enkele plaatsen in de Middellandse Zee. In verband met het de 5e dezer plaats gevonden vertrek uit Simonsstad en in aanmerking nemende dat voor de aankomst te Zanzibar nog de Delagoa-baai, Inhambane, Quilimano en Mozambique zullen worden bezocht, wordt gerekend dat de SOMMELSDIJK in het laatst van augustus te Zanzibar, medio september te Aden en omstreeks begin oktober te Djedda zal aankomen, terwijl zij omstreeks medio november te IJmuiden kan worden verwacht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een best onderhouden Roefschip met complete inventaris, met kruiwagens en planken, huishouding enz, groot 18 ton. Te bevragen of franco brieven, onder letters A B, hulpkantoor Murmerwoude.


Datum: 16 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 15 juli. Er is een contract gemaakt om de in de Buitenhaven gezonken baggermolen AMSTERDAM te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 14 juli. De lading van het schip MENNO, bestaande uit ruim 24.000 planken, heeft in publieke verkoop NLG 3.199,80 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 14 juli. Op de werf van mej. Verboom aan de Lange Nieuwstraat alhier, thans in huur bij de heren Den Houting, scheepsmakers alhier, die sedert enige tijd geheel naar de eisen des tijds is ingericht, werd heden op de dwarshelling voor het eerst volgens een nieuw stelsel uit de Nieuwe Haven opgehaald het schip SENIOR, kapt. J. Visscher, dat dan ook heden op de werf staat. Wij vernemen dat ook het schip RIJNSTROOM, van de rederij van de heren Gebr. van Deventer, volgens dezelfde methode aan de genoemde werf zal worden opgehaald. Deze nieuwe wijze van ophalen van schepen is te danken aan de heer J. van Deventer, civiel-expert alhier, die vertrouwt, dat zij bij de ingezetenen zoveel bijval zal vinden, dat er tot de billijke prijzen, welke daarvoor gesteld worden, een ruim gebruik van zal worden gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 14 juli. Heden werd van de werf van de heren P.& A. Ruytenberg, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak
‘L ESPERANS, groot 160 last, voor rekening van de heer P. Leemans te Oosterhout, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoentjalk voor rekening van de heer A. Huisman te ’s-Grevelduin-Capelle.


Datum: 17 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban bij Delft, 15 juli. Heden is alhier van de werf der firma H. Boot & Zonen met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan INDUSTRIE, groot 150 last, voor rekening van de heer S.S.H. Robbers te Doornenburg, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd van een hevelaak voor rekening van de heer P.S. Tens te Dreumel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. Tot gezagvoerder van het Nederlandse barkschip KINDERDIJK is aangesteld kapt. H. de Boer, ex-gezagvoerder van de ANTONIA. De KINDERDIJK is bevracht van Gefle (opm: Gävle) naar Australië met gezaagd hout.


Datum: 19 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 17 juli. Het de 23e juni in de Zuiderzee gezonken tjalkschip DAGERAAD werd heden gelicht en drijvende op 2 tjalkschepen hier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 juli. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip MATHIAS, groot plm. 650 last, gebouwd voor rekening van de heer G. Fasbender te Mannheim. Daarna is de kiel gelegd voor een stalen Rijnschip groot 225 last, voor rekening van de heer C. van Gameren te Gorinchem.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 19 juli. Het Nederlands-Indische stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN is te Singapore voor $ 2.200 (opm: vermoedelijk Straits dollars) aan een Chinees verkocht.


Datum: 20 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 19 juli. Aan de werf van mej. de wed. P. van den Adel, werd heden met gunstig gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd ijzeren Rijnzeilschip DE HOOP, groot 110 last, voor rekening van de heer W.L. Deurwaarder te Colijnsplaat en daarna de kiel gelegd voor een ijzeren boeierschuit, voor rekening van de heer A. de Been te Maden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op 30 juli aanstaande zal door de ondergetekende worden verkocht de korvet SOERABAJA, metende ca. 2.700 m³ of 950 ton, gebouwd van hout en geheel kopervast. Gegadigden worden verwezen naar de advertentie in de Javasche Courant, terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij de ondergetekende.
De directeur van het Marine-Etrablissement te Soerabaja, H.F. Verheggen.


Datum: 22 juli 1892


Krant:
  JB - Javabode

De heer Deen schrijft in de Deli-Courant:
Het is reeds jaren geleden dat ik, naar aanleiding van de gunstige financiële resultaten van de Tandjong Pagar Co te Singapore, een verzuchting liet horen, over het grote aandeel dat het Nederlands-Indische belastingschuldigen daarin hebben bijgedragen, door het aanhoudend laten dokken, herstellen enz. onzer oorlogsschepen. Uit nieuwsgierigheid ging ik bij mijn laatste verblijf te Singapore weer eens kijken naar hetgeen er te Tandjong Pagar zo al van ons in reparatie lag. Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven, toen ik in het droogdok, de beroemde KOERIER van de gouvernementsmarine zag liggen, in zo'n deplorabele toestand, dat niemand zou willen geloven, dat het een stomer is, voor ca. drie jaar tot een exorbitante prijs door de Nederlands-Indische regering aangekocht. Ik hoorde indertijd in Atjeh en in de Straits het verhaal van de keuring en de aankoop van de oude PONTIANAK door een commissie van zeeofficieren en achtte destijds reeds een onderzoek gewenst, maar na het bezoek aan Tandjong Pagar kwam die wens nog veel sterker bij mij op dan ooit te voren. Iets verwijderd van de KOERIER lag de SUMATRA, de laatste aanwinst onzer oorlogsvloot in de Indische wateren. In juli van het vorig jaar zag ik haar spiksplinternieuw voor Amsterdam liggen, gedurende het bezoek van de Duitse keizer. Na een vrij ongelukkige proeftocht en een aan herstellingen rijke uitreis, nam zij sinds een halfjaar deel aan de Atjeh blokkade en thans is reeds de peperdure reparatieperiode voor het nog geen jaar in dienst zijnde oorlogsschip aangebroken. Herstellingen aan ketel en serpentine, verbeteringen aan het roertoestel, opnieuw breeuwen van het dek, maken naar ik hoorde deel uit van het werkprogramma en de houders van Tandjong Pagar shares kunnen zich gelukwensen met deze eerste visite, welke zich nog zeer dikwijls zal herhalen, zulks durf ik hun te verzekeren.
Schatten gaan op deze wijze door een laakbare verspilling van 's lands gelden verloren, en geen bezuinigingsvoorstellen kunnen daarin verbetering brengen. De ware bezuiniging is een eerlijk, scherp en kundig toezicht op de rijksuitgave en het beletten van geldvermorsingen, als waarvan de dure aankoop van de KOERIER of de aflevering van een slecht schip, als de SUMATRA blijkt te wezen, het bewijs leveren.
Hij die aan dergelijke schandalen voorgoed een einde maakt, zal de werkelijke hervormer wezen van Indisch financiën.


Datum: 23 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 22 juli. Het laatste gedeelte van de geborgen lading katoen van het gestrande schip TUSKAR is heden van hier naar Saksen verzonden. Van de uit 7.400 balen katoen bestaande lading zijn in het geheel 7.181 balen geborgen, de ontbrekende 219 zijn waarschijnlijk met stormweer verloren gegaan.


Datum: 24 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 23 juli. Heden werd een aanvang gemaakt met het lichten van de door aanvaring in de voorhaven gezonken hopperbarge AMSTERDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zwartsluis, 22 juli. Heden werd met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip JOHANNA SMIT, groot 130 ton, gebouwd op de werf van de heer H. de Goede voor rekening van schipper Jan Brouwer, van Genemuiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomsloepen, die op ’s Rijks werf te Hellevoetsluis aangemaakt worden, zullen heten No. 80 en No. 81. De eerste is voor de dienst te Hellevoetsluis, de laatste voor Willemsoord bestemd.


Datum: 27 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 6 juli. Het stoomschip PRINCE BADOUIN heeft de reparatie volbracht, en zal na de geloste lading weer ingenomen te hebben, de 9e juli de reis voort te zetten.


Datum: 28 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 24 juni. Het Nederlandse barkschip PRINSES WILHELMINA dat door de orkaan van 28 april hier in de haven schade leed, is gekield en het koper is gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 juli, kapt. Richard Topper, gezagvoerder van het stoomschip COUSINS ARBIB, werd heden veroordeeld tot betaling eener geldboete van GBP 60, benevens GBP 20 gerechtskosten, wegens te diep laden van gemeld stoomschip, op de reis van Java naar Greenock. Gemeld stoomschip nam in april laatstleden te Pekalongan een lading suiker, bestemd naar Engeland. Tijdens de laatste lading ingenomen werd, bevond de gezagvoerder zich aan land om de connossementen te tekenen en bevond hij bij het aan boord komen dat het Indische zomer laadlijn merk 9 duim onder water zat. Hij trachtte vruchteloos op die plaats weer een deel van de lading terug te zenden, doch liet zijn stoomschip door een deskundige onderzoeken, welke verklaarde dat de COUSINS ARBIB volkomen in staat was de reis te doen met de uitwatering die het stoomschip had. De equipage echter weigerde dienst, totdat de gezagvoerder beloofde enige lading te Batavia te lossen. Aldaar werd honderd ton van de uit suiker bestaande lading gelost. Bij aankomst te Greenock werd bevonden dat het laadlijn merk nog twee duim onder water zat. De rechter merkte op dat het stoomschip voor de meerdere lading als geoorloofd was GBP 290 vracht maakte. De gezagvoerder beweerde dat hij al het mogelijke gedaan had om de teveel ingenomen lading weer kwijt te worden en tenslotte zijn schip door deskundigen had laten opnemen, die het wat de diepgang betrof ten volle in staat rekenden de reis voort te zetten. De rechter was echter van oordeel dat het een ernstige overtreding van de wet daar stelde en veroordeelde de gezagvoerder tot bovengemelde boete.


Datum: 29 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Hellevoetsluis is de torpedoboot groot model NOBO in dienst gesteld.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de assistent-resident van Billiton is bericht ontvangen, dat op de 14e dezer het Noorse zeilschip WINNIPEG, beladen met Saigon-rijst, aan de zuidoostkant van de Osterly-bank nabij het eiland Pengapiet is gestrand, en dat de gehele bemanning zich met drie sloepen heeft weten te redden en te Tandjong Pandang de 18e dezer is aangekomen. Vaartuig en lading moeten als verloren worden beschouwd.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Volgens bericht van de consul der Nederlanden te Mauritius is de met steenkolen beladen Nederlandse bark SLAMAT, ten gevolge van op 3 tot 17 juni j.l. bij Kaap de Goede Hoop ondervonden zwaar weder, de 26e dier maand in jammerlijke toestand de haven van Mauritius binnengelopen.


Datum: 30 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 26 juli. Op het Nederlandse schip NOACH V, kapt. H. van Duijn, van Samarang naar Amsterdam en op 3 april Anjer gepasseerd, is reassurantie gesloten tot 15%.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 juli. Het Deense schip CECILIE, groot 224 ton, gebouwd in 1875, liggende alhier, is aangekocht door de heer A.E. Doewes te Groningen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 juli. Volgens ontvangen mededeling is het stoomschip MILTON op de reis van Penang naar Tandjong Poera op de 9e dezer gezonken.


Datum: 31 juli 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 juli. Niettegenstaande het gunstige weer is men er tot nu toe niet in geslaagd hett schip de AMSTERDAM te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Heden had met zeer goed gevolg de proeftocht plaats van de Rijnstoomsleepboot ANNA, gebouwd voor rekening van de heer Jos. de Poorter alhier, vervaardigd aan de fabriek van de heer B. Wilton. De machine, van het triple compound systeem met afzonderlijke luchtpompmachine, ontwikkelde, bij een stoomdruk van 12 atmosfeer of 180 lbs. per □ inch met 180 omwentelingen per minuut, een vermogen van 510 indicateur paardekracht. De bouw van schip, machine en ketels is geschied onder direct toezicht van de heer A. van Veen, scheepsbouw- en werktuigkundig ingenieur alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 30 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier, te water gelaten het Rijnschip GERTRUD SILILLA, groot 425 last, gebouwd voor de heer G. Korthauer, te Mülheim a/d Ruhr en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot 330 last, voor de heer Johs. van Alphen te Oosterhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingsche Veer, 30 juli. Heden werd aan de werf der firma A. Kalkman & Zoon met goed gevolg te water gelaten het uit staal en ijzer vervaardigd Rijnschip, genaamd VATER RHEIN, groot 500 last, voor rekening der firma W. Sporkhorst & Co te Mülheim a/d Ruhr.
Daarna werden de kielen gelegd voor een Rijnschip van plm. 230 last, te bouwen voor rekening van de heer P.W. Hulsman te Rotterdam (opm: TWEE GEBROEDERS), en voor een lichterschip van plm. 90 last, te bouwen voor rekening van de heer Bijl te Rotterdam (opm: de JONGE JAN).


Datum: 02 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 31 juli. Heden heeft de aannemer weer pogingen aangewend om de gezonken zandzuiger AMSTERDAM te lichten, maar men is niet geslaagd daar het materieel opnieuw defect werd. De sleepboot SIMSON vertrok vanmiddag naar Nieuwediep om andere pompen te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 augustus. Tijdens het leeg pompen van het voorruim van de zuiger AMSTERDAM heeft het dek zich hedenmiddag begeven, en zijn de werkzaamheden dientengevolge gestaakt. De sleepboten HERCULES en SIMSON, zomede de blazers zijn naar de Binnenhaven teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Uit een schrijven van kapt. J. Hoedemaker, met het Nederlandse barkschip SLAMAT van Shields bestemd naar Soerabaja, de 26e juni te Mauritius binnengelopen, blijkt het volgende:
De 3e juni waren wij op 45º Z.B. en 30º O.L. en werden wij toen overvallen door een orkaan, die tot de 4e juni aanhield met de wind uit het noorden, het schip bijgelegd met bakboord halzen, toen eensklaps des middags van de 4e juni de orkaan uitschoot van het ZW, waardoor het schip plat op zijde werd geworpen met het water tot op het grootluik en de bijstaande stormzeilen aan flarden vlogen, hetgeen ook gebeurde met ieder lapje doek dat om het schip te steunen in het bazaanswant werd gespannen; het schip werkte vreselijk en aan dek sloeg alles los, stuk en overboord. Van 4 op 5 juni werd het iets handzamer en liep de wind weer noordelijk, doch de 5e juni des morgens ten 7 uur viel de orkaan met vernieuwde woede in en vlogen andermaal de 's nachts bijgezette stormzeilen aan flarden; een stuk ingebonden en gezwichte kluiver werd toen als bezaan uitgehaald en daarmede lag het schip er vrij goed bij.
Bemerkten echter dat het schip zware slagzijde had gekregen, de kop van het roer stuk en de bovenste vingerling los gewerkt was; de 6e juni bleef het weer zeer wild, maar de 7e juni werd het handzaam. Tuig en zeilen, ook die welke vast waren hadden aanzienlijk geleden en stormzeilen waren voor en na alle verdwenen. Door de zware slagzijde kon het grootluik niet geopend worden, doch werd achter en voor de lading zoveel mogelijk getrimd en de slagzijde tot op 2 voet teruggebracht. De 13e en 15e juni op 38º Z.B. en 53º O.L. werd andermaal stormweer ondervonden waarna onder de bestaande omstandigheden van slagzijde en gebrek aan stormzeilen, losgewerkt roer enz. besloten werd ter herstelling van een en ander naar Mauritius af te houden. Het schip was goed dicht gebleven, behalve het dek, waarvan vele naden gesprongen waren. De lading steenkolen was normaal en niet bijzonder verhit.
Ongeveer gelijktijdig met de SLAMAT en ook nog verscheidene dagen later zijn te Mauritius schepen aangekomen, die in dezelfde orkaan schade hadden geleden, zelfs masten verloren hadden en zwaar lek waren gesprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 juli. Vrachten. Er valt weer een voortdurende en over het algemeen genomen ongunstige stemming in de markt te melden en wat de suiker-afscheep betreft, bestaat er nog geen kans op spoedige verbetering. De aangeboden tonnenruimte is groot, terwijl de vraag beperkt is ten gevolge van gebrek aan suiker voor de afscheep bestemd. Naar Nederland zijn de vrachten van de stoomschepen van geregelde lijnen onveranderd. Naar Port Said v.o. (opm: voor orders, waar de defintieve bestemming wordt opgegeven) laden enige stoomschepen langzaam suiker, doch verschillende bodems moeten op hun laadorders wachten omdat er nog niet genoeg suiker afkomt. Naar Kanaal v.o. bestaat geen vraag; schepen onder “home charter” zullen zeker gedurende al de ligdagen worden aangehouden. Naar Lissabon v.o. blijft de markt in dezelfde ongunstige toestand. Naar Amerika werden twee handige en eerste klassse schepen afgesloten voor koffie en lichtgoed. Naar Australië hebben geen afdoeningen plaats gehad. Naar China hebben stoomschepen moeite om op te vullen, vanwege de late suikeroogst. De laatste afdoeningen zijn: Nederland st. SAMARANG NLG 53 peper, NLG 70 koffie, NLG 20 tin, NLG 70 huiden, NLG 45 rijst, naar Rotterdam via Marseille; st. STENTOR idem naar Liverpool via Singapore en andere havens; Engels st. HEADLANDS, STRATHALLAN, OSWESTRY, GLADESTRY, KIRKLANDS en URANIA, suiker voor bevrachtersrekening naar Port Said v.o; Noors REGINA koffie en lichtgoed tot 30/-, ligdagen te beginnen niet voor 1 september; SYDNEY koffie lumpsum GBP 1800 onmiddellijke belading, beide naar New York; Engels CAMBRIAN CHIEFTAIN suiker voor bevrachters rekening 15/- naar Australië; HUPEH idem naar Hongkong. Lossende en onbevrachte schepen Nederlands NELLY EN HELENE, VREDE (te Macassar), THORBECKE IV. Engels FAVONIUS, STALWART, SUMBAWA. Italiaans MARIA RAFFO (te Padang), CAVALIERE CIAMPA, CATERINA ACCAME, GIO BATTA, REPETTO, AURELIA, ANGELO, ESEMPLARE (te Macassar) Duits ALIDA, INDIA. Oostenrijks ARMIDA. Zweeds ROSALIE (te Macassar). Noors ALEXANDER LAWRENCE.


Datum: 03 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON, kapt. Schaap, van Kroonstad naar Zaandam, lag 29 juli wegens tegenwind op de rede van Elseneur (opm: Helsingör) geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth. Er is akkoord gemaakt voor GBP 1.075 om de reparatie aan het schip MELATI uit te voeren. Ongeveer 180 ton lading zijn geland, en er is nader onderzoek door de experts aanbevolen om meer te lossen, teneinde de onderste laag van de lading te kunnen nazien.


Datum: 04 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Volgens bij de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij ontvangen telegram is het Nederlandse schip DE RUYTER, kapt. Wiebenga, na een vlugge reis van 83 dagen, van Cardiff te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram passeerde het schip NOACH V, kapt. Van Duyn van Samarang naar Amsterdam, 3 augustus Dungeness.


Datum: 05 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 4e augustus is de Nieuwe Waterweg binnengekomen het schip IDA AMALIA, kapt. Lossman, van Lissabon met 250.000 kg. zout voor G. Dirkzwager Mzn te Maassluis.


Datum: 06 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandse vloot beschikt over de volgende ongepantserde stoomschepen:
Jaar waarin Naam Waterverpl. Snelheid in
schip afliep in tons knopen
1874 ALKMAAR 1010 10
1880 AREND (Indië) 340 10
1873 ARUBA 770 8
1876 ATJEH 3160 10
1878 BALIE (Indië) 853 9
1872 BANDA (Indië) 695 7
1874 BANDJERMASSIN (Indië) 732 6
1876 BATAVIA (Indië) 405 6
1879 BENKOELEN (Indië) 853 6
1887 CERAM (Indië) 550 12
1885 DE RUYTER 3160 10
1887 FLORES (Indië) 550 11
1885 JAVA 1100 9
1886 JAN WILLEM FRISO 3160 10
1879 KONINGIN EMMA 3160 10
In aanbouw LOMBOK 600 12
1876 MAKASSAR (Indië) 853 8
1880 MADURA (Indië) 853 9
1878 PADANG (Indië) 853 8
1874 PONTIANAK (Indië) 832 6,5
1872 RIOUW (Indië) 832 7
1876 SAMARANG 853 7
1874 SAMBAS (Indië) 732 7
1882 SOMMELSDIJK 890 8
1892 SUMATRA (Indië) 1700 17,1
1877 SURINAME 853 7
1891 SUMBAWA (Indië) 600 12
1877 TROMP 3160 10
1872 VAN GALEN 2160 8
1882 VAN SPEYK 3160 10
1878 ZEEMEEUW 340 6
1869 ZILVEREN KRUIS 2160 7
1882 ZWALUW (Indië) 340 8
Benevens enige oude raderschepen, die nergens voor gebruikt kunnen worden en rivierstoom- kanonneerboten.
De CURAÇAO, VAN GALEN en ZILVEREN KRUIS zijn houten schepen. De FLORES, SURINAME, TROMP, SUMBAWA en SUMATRA zijn van staal. De overige zijn vervaardigd uit ijzer en hout, dus composiet-schepen. In het geheel telt onze kruiservloot dus 34 schepen, die, op de SUMATRA na, niet onder kruisers, doch onder de rubriek politie- en opleidingsvaartuigen gerangschikt behoren te worden, aangezien geen van deze schepen de diensten die men van een kruiser eisen mag volvoeren kan. Van deze vaartuigen zijn er 19 bestemd voor de dienst in de koloniën. Zij moeten deze rijke bezittingen van ons desgevorderd tegen een machtige vijand beschermen. De overige kruisers moeten ons vaderland helpen verdedigen en in vredestijd, daar waar zulks nodig is, onze trotse driekleur vertonen en de eer van onze vlag ophouden. Het zal voor ieder duidelijk zijn dat zulk een vloot hoegenaamd geen gevechtswaarde bezit.
De SUMATRA is het enige schip van onze vloot, dat enigszins de naam van kruiser dragen mag. Van onze kruisers 1e klasse is de ATJEH de grootste. Laat ons dus een ogenblik stilstaan bij dit schip, dat de bloem van onze oorlogsvloot is. De ATJEH is een zeilschip met stoomvermogen. Zij heeft een lichtende schroef (dit zegt reeds veel), 3.160 ton water verplaatsing, een lengte van 262 Engelse voeten en een breedte van 39½ voet, met een gemiddelde diepgang van 20 voet 7 duim. Zij is gebouwd van ijzer met een houten huid over de ijzeren huid en loopt met alle zeilen bij 12 mijl. Haar machines kunnen 2.100 pk ontwikkelen. Haar kolenhokken hebben een ruimte van 380 ton. Zij is bewapend met 6 stukken van 17 cm. en 8 van 12 cm. Zij voert vol driemasttuig en is in 1876 gebouwd. Haar levende delen zijn op geen enkele wijze beschermd. Zij heeft geen pantserdek, een zeer geringe snelheid en is met geen enkel snelvuurkanon gewapend. Na het voorgaande behoeven wij er niet verder op te wijzen dat dit schip nergens voor dienen kan dan voor wachtschip of opleidingsvaartuig.
De gevechtswaarde van de overige schepen – de SUMATRA uitgezonderd – is nog geringer dan die van de ATJEH. De scheepjes bestemd voor de verdediging van onze koloniën zijn kleine vaartuigjes. De CURAÇAO met 2.030 ton waterverplaatsing is de grootste. Deze oorlogskruisers zijn niet in staat om schoenertjes die smokkelhandel in onze archipel drijven, te achterhalen. Welke gevechtswaarde zij dus bezitten, zal de lezer zelf kunnen beoordelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 augustus. Blijkens de gisteren verrichte peilingen op de LUTINE blijkt dat het water steeds dieper wordt, en de zandbank afnemende is. Er staat thans gemiddeld 24 voet bij laag water, dus ongeveer een vadem meer dan verleden jaar.


Datum: 07 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen a/d Rijn, 6 augustus. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten een ijzeren clipperschip, genaamd CORNELIS PETRUS, groot plm. 210 last, gebouwd voor rekening van de heer C. Vermaas te Millingen.


Datum: 08 augustus 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Den 3e september a.s. vertrekt uit Rotterdam per stoomschip SAMARANG naar Oost-Indiè een detachement suppletie troepen, sterk 4 onderofficieren en 50 minderen, onder bevel van de kapitein der infanterie F.W.G. Merz en het medegeleide der 2 luitenants van dat wapen M.J.J.B.H. Campioni en J.M. Baretta.


Datum: 09 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 augustus. Het schip CONCORDIA, kapt. Celle, van Amsterdam naar Java, is met schade te Santa Catharina binnengelopen, vermoedelijk met brand aan boord (opm: zie NRC 110892).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hansweert, 6 augustus. Het Nederlandse tjalkschip NIEUWE ZORG, schipper Pijper, geladen met maïs van Antwerpen naar Bodegraven, is deze nacht bij Walsoorden tussen de zwarte tonnen 22a en b gezonken. Volk gered. Schip en lading zijn vermoedelijk totaal verloren, het eerste is niet verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 7 augustus. Van de werf van de Gebroeders Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd gisteren met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan, genaamd HERMANN, groot 525 lasten, voor rekening van de heren Hengstenberg & Co te Ruhrort. Onmiddellijk werd daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot plus minus 350 last, voor rekening van de heer Friedrich Wickel te Remagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 6 augustus. Heden werd van de werf De Hoop van de heren C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip CARL WILHELM, groot ongeveer 300 lasten en gebouwd voor rekening van de heer H. Inderbeek te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens bij het departement van marine ingekomen berichten is Hr.Ms. schroefstoomschip JOHAN WILLEM FRISO, onder bevel van de kapt. ter zee J.C Joekes, in de morgen van de 7e dezer van Nieuwediep vertrokken en 's avonds te Vlissingen aangekomen ter verifiëring van de kompassen en is Hr.Ms. schroefstoomschip BONAIRE, onder bevel van de kapt.-luitenant ter zee A.J. Krabbe, in de namiddag van de 7e dezer van Huelva (Spanje) vertrokken ter aanvaarding van de terugreis naar Nederland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best, wel onderhouden Schip, 21 ton, liggende aan de werf bij Nijdam en Douma te Wartena.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Een afwijzende beschikking is ontvangen op de verzoeken om gratie van de straf, waartoe de gezagvoerder van het stoomschip OBDAM, kapitein Bakker, laatstelijk door het gerechtshof te ’s Gravenhage is veroordeeld wegens mishandeling van de stoker Blom, sedert overleden.


Datum: 10 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nu de scheepvaart nagenoeg geheel door de stoomvaart overvleugeld wordt, is het treurig te zien welke flinke zeilschepen, die nog jaren dienst konden doen, onder de bijl des slopers vallen. Zo wordt thans te Nieuwediep een uitmuntend barkschip, MARIA VAN PURMEREND (opm: MARIA, kapt. Ketelaar) genaamd, geheel gesloopt.


Datum: 11 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 augustus. Volgens telegrafisch bericht is het schip CONCORDIA van Amsterdam vertrokken met 1.500 ton kostbare lading, bij de Braziliaanse kust gestrand. Omtrent de equipage is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Een van de oudste schepen van de wereld. Het Engelse oorlogschip FOUDROYANT, dat in menige zeeslag, onder admiraal Nelson als admiraalschip heeft dienst gedaan en meer dan 100 jaren telt, is eindelijk overgegaan in de handen van een sloper. Het tegenwoordig te Plymouth liggende vaartuig, een vijfdekker, dat 50½ voet breed is, een diepgang heeft van 21½ voet, en in zijn glorierijke dagen met 180 kanonnen bewapend was, is overgegaan in handen van een ondernemer te Stettin (opm: Szczecin) voor 80.000 mark en zal binnenkort naar Swinemünde (opm: Swinousjcie) worden gesleept om aldaar te worden gesloopt.
Aan boord van de FOUDROYANT streed Nelson in het jaar 1793 voor Napels tegen de Fransen en nam dit oorlogsschip ook deel aan de verovering van de Franse linieschepen GENERAUX en GUILLAUME TELL.
De kosten van slopen, waarvoor wellicht een jaar nodig zal zijn, zullen zeker nogal belangrijk zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 10 augustus. Heden werd van de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot ongeveer 300 last, voor rekening van de heer Christian Veith te Neckargerach.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. Volgens uit Santa Catharina via Londen ontvangen telegram, is het schip CONCORDIA, kapitein Celle, van Amsterdam naar Java, in brandende staat door de bemanning verlaten en te Santa Catharina binnengebracht. Het schip wordt nagenoeg als geheel verloren beschouwd. Omtrent het lot der opvarenden is niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Port Elisabeth 18 juli. Men is bezig met de reparatie aan het hier met schade binnengelopen schip MELATI, kapitein Van der Bos, van Samarang naar Het Kanaal bestemd.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Oost-Indië, geen datum. De 29e juni keerde te Soerabaya lek uit zee terug het Nederlandse stoomschip RESIDENT BROERS, kapt. W. Kemnish. Nadat genoemd stoomschip het anker had laten vallen, sprong met een geweldige slag de stoomketel uiteen, waardoor drie inlandse vuurstokers ernstige brandwonden bekwamen. De hulp van de officier van gezondheid van Hr.Ms. BROMO werd ingeroepen, doch niettegenstaande alle mogelijke moeite, die de geneesheer aanwendde om die ongelukkigen in het leven te houden, overleden twee hunner enige uren daarna onder de hevigste pijnen, terwijl de derde, die minder hevig verbrand was, op zijn verzoek naar zijn kampong werd vervoerd. Het ongeluk moet zijn oorzaak hebben in het niet werken van de voedingpomp, welke verstopt was geraakt.


Datum: 12 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 11 augustus. Heden is weer een aanvang gemaakt met de werkzaamheden tot het lichten van de gezonken baggermachine AMSTERDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. torpedoboot groot model GOENTOER is naar Fijenoord overgebracht tot het inzetten van een nieuwe stoomketel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het aan de werf De Nachtegaal van de heer Meursing te Amsterdam gebouwde lichtschip HAAKS is naar het Marinedok aldaar overgebracht om uitgerust te worden en vervolgens door het Noord-Hollandsch Kanaal naar Willemsoord te worden gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gisteren namiddag strandde nabij Oosterend (Terschelling) de Duitse zeetjalk JOHANNA, kapitein Ter Veen, in ballast van Leer naar Harlingen, na verlies van zeilen en bezaanmast en met onklaar roer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Noordhof zal op donderdag den 18 augustus 1892, ’s namiddags 5 uur, bij K. Budstra te Grouw, provisioneel veilen: de snelvarende stoomboot GROUW, met machine van 8 paardenkrachten, voor de, nu ontbonden, Grouwster Stoombootrederij, dienstdoende tussen Grouw, Leeuwarden en Sneek: dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. Inlichtingen geven de secretaris-boekhouder (de heer H.J. Dijkstra te Grouw), de kapitein der boot en de notaris.


Datum: 13 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 augustus. De gestrande Duitse tjalk JOHANNA, kapt. Ter Veen, zit nabij Oosterend hoog op het strand, het heeft in een NO storm de bezaanmast en zeilen verloren, en is hoogst waarschijnlijk "total loss".

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 11 augustus Door een Urker visser is alhier aangebracht een matroos van het schip BERTHA, kapitein Brouwer, van Zaandam naar Sundsvall, die uit de mast is gevallen en daarbij beide benen brak. Hij is alhier in het hospitaal opgenomen. De BERTHA heeft de reis voortgezet.


Datum: 14 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Men begint zich ongerust te maken over de lange reis van het stalen barkschip SEMPER SPERA, kapt. F. Diepenbroek, dat 24 maart van New York met een lading petroleum in kisten naar Java vertrok en thans reeds 141 dagen reis heeft. Reassurantie tot een hoog bedrag werd reeds enige dagen geleden op die bodem gesloten. Het barkschip SEMPER SPERA, groot 1.206 registerton, werd in 1891 te Amsterdam gebouwd.


Datum: 16 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op ’s Rijks werf te Amsterdam wordt het schroefstoomschip 3e klasse ALKMAAR getuigd en gereed gemaakt om vermoedelijk de 1e september te worden in dienst gesteld. De ALKMAAR is bestemd om het schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER, in station te Curaçao, te gaan aflossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het barkschip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Karst, 6 mei van Lyttelton (N.Z.) naar Londen vertrokken, de 15e augustus bij Gravesend ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 10 augustus. Van de kapt. Borrendam, gezagvoerder van het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, werd te Hull een boete gevorderd van GBP 3, wegens het bevaren van de Humber-rivier zonder bevoegde loods op de reis tussen Vlissingen en Hull. Een Engelsman, als opperstuurman aan boord van gemeld stoomschip aangemonsterd en voorzien van een certificaat van het Trinity House om op de Humber als loods te mogen optreden, werd niet als bevoegd verklaard, dewijl de magistraat beschouwde dat gemelde persoon alleen was aangemonsterd om de loodsgelden op de Humber te ontduiken en overigens als opperstuurman aan boord van gemeld stoomschip geen dienst verrichtte.


Datum: 17 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 25 juli.Het schip INDUSTRIE heeft de gezonde geloste lading weer ingenomen. De reparatie zal vermoedelijk eind deze week geëindigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Kapt. H. van Duijn, voerende het Nederlandse schip NOACH V, van Java alhier aangekomen, rapporteert:
Vertrokken 21 maart 's morgens van Samarang. Werkten in de west-moesson op door de Java-zee en Straat Sunda, met zeer afwisselende weergesteldheid. Op de avond van 8 april werd Javahoofd in het NO ten O uit het zicht verloren. Na tot op 13º Z.B. en 98º O.L. met zeer veranderlijke weersgesteldheid gesukkeld te hebben, werd eindelijk de ZO passaat ontmoet, die echter los van karakter was, en reeds op 24º Z.B. en 74º O.L. in O en NO overging.
De grillige luchtvertoningen en het variëren van de wind (goed vrij van Java zijnde) deden mij orkaaninvloeden vrezen en dientengevolge de koers meer zuidwaarts richten dan gewoonlijk. Van 27 op 28 april op 25º Z.B. en 68º O.L. werd de wind noordelijk en later NO met buiïg weer, nam op 29 april een variërende richting aan en ontaardde in de nacht van 30 april in een vliegende storm uit Z tot ZO, gepaard met vreselijk hoge zee; in de voormiddag werd bijgedraaid met bakboordhalzen en alles, behalve de loefschoot van groot ondermarszeil, vastgemaakt. In de morgen van 1 mei nam het weer af en kon zeil gezet worden en weer koers gehouden. Bestek op de middag 25º 35' Z.B. en 62º 26' O.L.
Met zuid en oostelijke winden werd om de W en Z gekoerst tot de 8e mei op 29º Z.B. en 40º O.L, waar de oostelijke wind naar N en NW liep en tot vliegende storm toenam met vreselijk wilde zee. De 9e mei werd het weer gaandeweg handzamer en met ZW-lijke en daarna oostelijke wind koers vervolgd. Passeerden de 21e mei Kaap Agulhas; liepen met NW-lijke wind westwaarts tot 35º47' Z.B. en 18º43' O.L; daarna werd de wind ZW tot ZO, waarmede om de NW werd gekoerst en op 2 juni in 25º Z.B. en 3º O.L. de ZO passaat ingezeild. Deze hield aan met meest frisse koelte tot 16 juni op 1º Z.B. en 24º W.L, om toen in oostenwind over te gaan, die op 6º N.B. en 26º W.L. allengs in variabel koelte en stilte overging.
24 juni op 10º N.B. en 27º W.L. kwam de NO passaat met flauwe koelte door, om eerst op 20º N.B. en 35º W.L. aan te wakkeren tot frisse koelte, die aanhield tot op 33º N.B. en 37º W.L. De wind draaide toen meer oostwaarts om daarna in variabel en westelijke richting over te gaan, waarmede oost kon worden gehaald en op 11 juli in 38º N.B. en 27º30' W.L. het eiland Pico (Azoren) werd verkend. Van de Wester-Eilanden (opm: Azoren) werd tot op 45º N.B. en 16º W.L. met W en NW wind koers vervolgd, toen de wind naar NO liep en van 16 tot 29 juli aanhield en daarna naar N en NW draaide. In de nacht van 31 juli op 1 augustus werd Lizard gepasseerd en 2 augustus de loods onder Dungeness aan boord genomen en de 3e augustus des namiddags de haven van IJmuiden ingezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 9 juli. Aan boord van een prauw, bevattende 200 kisten gasoline, 30 kisten goederen en passagiers met bagage, bestemd om ingescheept te worden aan boord van het stoomschip DE CARPENTIER, heeft een ontploffing plaats gehad, terwijl het achter het stoomschip lag, waardoor de prauw verbrand en gezonken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 augustus. Het alhier gestrande schip JOHANNA is verloren. Men is bezig de inventaris te bergen.

Krant:
  SC - Schiedamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 17 augustus 1892. De Gouvernements-stomer REIGER, op sleeptouw hebbend de SRI TJAKRA van de Lombokse Radja, kwam hedenmorgen binnen van Ampenan.
Hr.Ms. stoomschip JAVA met de SRI MATARAM op sleeptouw is in de namiddag ter rede gekomen.
De Engelse kapitein, machinisten, enz. van de Lombokse schepen, zijn te Ampenan achter gebleven. Uit vrije verkiezing natuurlijk, niemand heeft hen gedwongen, hun schip te verlaten. Zelf geloof ik dat het wenselijker ware geweest, van ons standpunt, hen maar hier te hebben.


Datum: 18 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Het schip ANNA, kapt. Kaas, van Menado te Lissabon binnen, heeft order bekomen naar Barcelona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Pernambuco (opm: Recife), 13 augustus, Het te Natal (Braz.) binnengelopen schip MINERVA is onderzocht en door het havenbestuur afgekeurd. Vanwege assuradeuren is geprotesteerd tegen de afkeuring. De lading is onbeschadigd gelost en zal in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip VAN GALEN, onder bevel van de kapt.t.zee P.C. Pabst, heeft het droge dok op ’s Rijks werf te Willemsoord verlaten, waar het enige herstellingen heeft ondergaan. De VAN GALEN zal nu voor een nieuwe reis naar Oost-Indië worden in gereedheid gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 17 augustus. Het van staal en ijzer voor de heren B. Prestel en Co te Rotterdam vervaardigde Rijnschip BERTHA, groot 500 lasten, werd heden van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten. Er werd aldaar voorts de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot ongeveer 600 lasten, dat gebouwd zal worden voor rekening van de heer A. Schouten te Dordrecht (opm: CAROLINA II).


Datum: 19 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 18 augustus. Gedurende de laatste dagen zijn weer verscheidene pogingen aangewend om de gezonken zandzuiger AMSTERDAM te lichten, doch alles te vergeefs door het breken van de werktuigen. Ook heden had de aannemer geen succes, ondanks dat de autoriteiten hem in bruikleen hadden afgestaan de zware stalen tros die bij stormweer voor de grote sluis gespannen wordt, en de eigenaars van de zandzuiger hem ter hulpe stonden met werklieden, hoppers, ijzeren vaartuigen, enz. Met het oog op het gebrekkige materieel, hetwelk telkens breekt, juist als het dienst moet doen, is het zeer te betwijfelen of er van de lichting iets terecht komen zal, indien geen andere meer afdoende maatregelen worden genomen. Zoals bekend zonk de stoomhopper de 12e juli tengevolge van een aanvaring met het stoomschip LADY SALISBURY en werd het lichten daarna de 14e juli uitbesteed.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 17 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht uit Campana dd 10 juli, zou kapt. Eilts met de HEVESKES II, op 22 juli naar Rosario vertrekken om aldaar voor Rio de Janeiro te laden.

Krant:
  JB - Javabode

Na ingewonnen informatie schrijft de Soerabaya Courant naar aanleiding van het gerucht dat er op of bij Lombok zou zijn gevochten:
Van enige aanslagen, welke ook, is niets bekend. Alles is te Ampenan nog "status quo" en er heeft ook geen enkel gevecht plaats gehad, waarbij marinetroepen waren betrokken. Het enige feit wat tot die malle geruchten kan hebben aanleiding gegeven, is dat kapt. Bruce, van de SRI MATARAM, misschien in enigszins opgewonden toestand, een ogenblik een vrij dreigende houding aangenomen schijnt te hebben tegen de officier die met een detachement van Hr.Ms JAVA geplaatst was op de SRI MATARAM, of tegen de onderofficier, en dat hij daarop eenvoudig een dag of wat hutarrest heeft moeten ondergaan.
De eigenlijke reden, waarom de beide gecalangeerde (opm: beboet, c.q. in beslag genomen) schepen herwaarts worden opgebracht, waartoe de REIGER een dag of wat geleden derwaarts vertrok, is dat de beri beri nogal woedt op onze schepen, vooral sedert die geen verversing meer kunnen bekomen. Eerst is dat verbod van de scheepsautoriteit zelve uitgegaan, toen men de onzen dat mopje had wijsgemaakt omtrent de cholera, maar later heeft onze vriendelijke vasal goed gevonden, een order tot permanente "boycotting" te geven.
Er schijnt dus besloten te zijn, wel verre van onze vloot in de Lombokse wateren te versterken, haar in te krimpen tot één schip slechts.
Zo zou de ATJEH naar Makassar worden gedirigeerd, terwijl de JAVA herwaarts moet komen, en dan zou de VAN SPEIJK alleen daar blijven.
In hetzelfde blad komt een telegram voor van Boeleleng, volgens hetwelk de troepen van de radja en de opstandelingen opnieuw in de omtrek van Mataram met elkaar aan het vechten zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best onderhouden Tjalkschip, 28 ton, met complete inventaris.
Te bevragen bij de boekhandel R. Feenstra Johz, Sneek.

Krant:
  JB - Javabode

In De Locomotief (opm: een Indische krant) van de 16e augustus leest men:
Het stoomschip VAN DIEMEN is heden morgen, ongeveer om half twaalf, ter rede van Semarang aangekomen. Als reden voor het oponthoud, dat de boot gehad heeft, werd ons medegedeeld, dat de luchtpomp der stoommachine defect geraakt was, waardoor men genoodzaakt werd langzamer te stomen. Het stoomschip BORNEO was in de afgelopen nacht van hier er op uit gegaan om de VAN DIEMEN op te zoeken, en ontmoette dat schip tegen ongeveer vier uur in de morgen, niet ver van Semarang. Aangezien de VAN DIEMEN, langzaam doorstomende, in staat was zonder hulp Semarang te bereiken, heeft toen de BORNEO naar herwaarts koers teruggezet om de goede tijding over te brengen.


Datum: 20 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomkanonneerboot WODAN, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse C. Meyboom, is met gebroken schroef in het droge dok te Willemsoord opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 30 juli. De Nederlandse schepen TRIAS, kapt. Paap, BIRKELINA, kapt. Frantzen en ADMIRAAL TROMP, kapt. De Groot, zijn bevracht naar Het Kanaal.


Datum: 21 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 19 augustus. Van de werf der firma Gebr. Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten een geheel van staal gebouwd lichterschip, groot circa 750 last, genaamd MATH. STINNES 50, gebouwd voor rekening van de heer Math. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr.


Datum: 22 augustus 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een Veerschip te koop, met complete inventaris, groot 14 ton.
Te bevragen bij W. Zuidema te Kollumerzwaag.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 augustus. Iemand, pas van Lombok gekomen, deelde aan Thieme’s Avondblad mede, dat er een stoomboot van Singapore was gekomen, die door een onzer oorlogsschepen werd gevisiteerd en 1.000 Beaumont-geweren met 30.000 patronen voor de opstandelingen bleek te bevatten.
De Soerabaya Courant bericht, dat de Lombokse schepen SRI TJAKRA en SRI MATARAM, op welke beslag werd gelegd, naar Soerabaja zijn overgebracht en dat de Engelse kapitein, machinisten, enz. te Ampenan zijn gebleven. Een stoombarkas van de radja, die Hr.Ms. JAVA achter de SRI MATARAM sleepte, is onderweg spoorloos verdwenen.


Datum: 23 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Aan boord van het stoomschip CONRAD, liggende aan de Handelskade alhier, had zaterdag namiddag, een treurig ongeluk plaats. Door het breken van een hanger is de schoorsteen die aan boord zou worden gehesen, overboord gevallen, en werd een man eveneens overboord geworpen. Na uit het water te zijn gehaald heeft men de ongelukkige naar het ziekenhuis gebracht, waar hij inmiddels is overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 22 augustus. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 475 last, gebouwd voor rekening van de heer A. Rosenboom te Schiedam, en een statietjalk, groot 50 last, gebouwd voor rekening van de heer P. van Blerk te Oudenbosch.
Daarna werden de kielen gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 100 last, te bouwen voor rekening van de heer L. Pijl te Rupelmonde en voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 80 last, te bouwen voor rekening van de heer F. de Korver te Sliedrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 augustus. Op het Nederlandse barkschip SEMPER SPERA, kapt. F. Diepenbroek, 24 maart van New York naar Java vertrokken, is reassurantie gesloten tegen 60 guineas percents. De lange reis van het schip geeft reden tot enige bezorgdheid voor de veiligheid van genoemde bodem. De mogelijkheid bestaat echter dat de reis van gemeld schip door niet boven Kaap San Roque (het oostelijke punt van Zuid-Amerika) te hebben kunnen zeilen, waardoor de reis belangrijk vertraagd is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 15 augustus. Het schip KERSBERGEN, kapt. K. Klazen Mzn, van Java alhier aangekomen, levert de lading enigzins beschadigd uit, vermoedelijk door slechte stowage.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop voor een billijke prijs: een best en wel onderhouden Roefschip, 18 ton, met complete inventaris.
Te bevragen of brieven franco onder letter B, bij R. Dijkstra te Valom.


Datum: 24 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 23 augustus. De aannemer van de gezonken baggerhopper AMSTERDAM, gelukte het heden dit stoomschip ongeveer 300 meter naar binnen te verplaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 augustus. Aan de bouwmeesters van de beide nieuwe mailstomers, die bestemd zijn voor de lijn Dover – Ostende, waarvan de een in Engeland en de andere in België wordt gebouwd, zijn grote premies beloofd voor een grotere snelheid dan de PRINCESSE JOSEPHINE en PRINCESSE HENRIETTE bezitten. Deze leggen de 70 Engelse mijlen lange reis tussen Dover en Ostende in 3 uren en 15 minuten af en soms in minder tijd, dus ruim een uur korter dan de oude boten, welke het Belgische gouvernement, de grote ontwikkeling van de lijn Dover – Ostende in aanmerking genomen, van plan is, geheel buiten dienst te stellen, zodra de nieuw in aanbouw zijnde stoomschepen, vermoedelijk begin maart, gereed zullen zijn. Zij zullen 50 voet langer en weelderiger ingericht zijn dan de laatst gebouwde boten en verwacht men dat zij de reis in 2½ uur zullen afleggen. De passagiersvaart wees in het afgelopen jaar een vermeerdering van 32.000 personen en dit jaar toont een nog grotere vermeerdering aan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 augustus. Volgens hier ontvangen bericht is het schip LOTOS, kapt. Greven, bevracht van Montreal, alwaar dit schip 21 juli van Samarang arriveerde, naar het Verenigd Koninkrijk voor 45 shilling per standaard en voor 51 shilling, indien naar 2 havens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het ongeladen vaartuig van schipper R. van der Steeg, van Meppel, is zaterdag in de Zuiderzee, niet ver van Urk, lek geworden en spoedig gezonken. Gelukkig was de Meppeller beurtman op Rotterdam in de nabijheid, die de negen opvarenden heeft kunnen redden.


Datum: 25 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 24 augustus. De gezonken zandzuiger AMSTERDAM is thans circa 1500 meter naar binnen verplaatst. Als het vaartuig droog wordt, zal men trachten het leeg te pompen. De positie is thans veel gunstiger geworden.


Datum: 26 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 23 augustus. De Duitse zeetjalk JOHANNA, hier onlangs gestrand, heeft in veiling NLG 120 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 augustus. De hopperbarge AMSTERDAM zit bij eb gedeeltelijk boven water, men is bezig het vaartuig dicht te maken, waarna het zal worden leeggepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 29 augustus 1892, des avonds ten 7 uur, zal, in het hotel De Beurs te Delfzijl, ten verzoeke van de erven van de heer G.G. Albers, in leven scheepsreder te Farmsum, publiek worden verkocht het onder Nederlandse vlag varende en in de Nederlanden te huis behorende 3-mast kopervast en gekoperd schoenerschip GERREDINA WILHELMINA, groot 379 register tonnen, gebouwd te Amsterdam in 1853, klasse A I rood 16 augustus 1889 Eng. Lloyd’s voor 5 jaar, liggende in de haven te Delfzijl, bevaren door kapt. B.H. Visser. Voorts een chronometer.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl


Datum: 27 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram, is het Nederlandse schip NOACH IV, kapt. Gomes van Point de Galle naar New York te East Londen lek aangekomen (opm: zie NRC 051092). Het is bezig met lichten, om over de baar te kunnen komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 augustus. De AMSTERDAM is heden met behulp van de sleepboten HERCULES en SIMSON, naar binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 augustus. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN EMMA, is na in quarantaine te hebben gelegen te 11.15 uur naar Amsterdam gevaren. (opm: er heerste cholera in Europa. Er volgen meerdere berichten over schepen, die om die reden in quarantaine moesten liggen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Volgens telegram uit Londen is het schip PRINSES WILHELMINA, kapitein Meedendorp, van Mauritius naar Het Kanaal, te Kaapstad binnengelopen met schade aan roer en tuig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 24 augustus. Het nieuw gebouwde lichtschip HAAKS is heden bij de Haaksgronden in station gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam 24 aug. Het Nederlandse schip GEERTRUIDA GERARDA, thans te Liverpool, zal in ballast verzeilen naar New York en is van daar bevracht met petroleum naar Sydney voor 1800 GBP in lumpsum.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 augustus. Te drie uur werd geroepen “brand op de werf”; de wetenschap dat het stoomschip GEDÉ gereed staat om heden namiddag te water te worden gelaten, en vernemende dat de brand in de smederij was ontstaan, die in de onmiddellijke nabijheid van de GEDÉ is gelegen, deed spoed maken om ter plaatse te komen. De mannen van de brandweer, de bemanning van het wachtschip, de soldaten van het algemeen depot van discipline, de autoriteiten, de dienstdoende schutterij, allen waren zeer spoedig aanwezig. De spuiten gaven onmiddellijk water. Aanvankelijk had de brand een ernstig aanzien, doch gelukkig was men de vlammen spoedig meester en kon te vier uur alles weer inrukken. De brand is ontstaan in de smeltoven in de smederij en gieterij en aangezien in dat gedeelte van de werf zeer veel hout aanwezig is, mogen wij ons verheugen dat de brand spoedig geblust werd, daar anders de belendende huizen enz. groot gevaar hadden gelopen. De schade is niet groot.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 augustus. Als de Koninklijke Maatschappij De Schelde niet spoedig opdracht ontvangt tot het bouwen van nieuwe schepen, dan ziet het er voor de werklieden op die werf maar donker uit. Naar men meldt zullen a.s. zaterdag (opm: 27 augustus) reeds een 300-tal werklieden, uit gebrek aan werk, worden bedankt.


Datum: 28 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 27 augustus. De gezonken baggermachine AMSTERDAM is gelicht en wordt naar Amsterdam gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 25 augustus. In het hevig onweer dat gisteren op de Noordzee woedde, sloeg de bliksem in de grote mast van een onzer loodsboten, schipper Kaale, en bracht vrij wat vernieling teweeg in het tuig. De loodsboot is hier binnengekomen.


Datum: 30 augustus 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli. Kapt. Peters, gezagvoerder van het stoomschip MAETSUYCKER van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontving van de directie in Nederland een prachtig gouden horloge ten geschenke, vergezeld van een loffelijk getuigschrift, voor zijn beleidvol optreden toen tijdens de reis naar Padang en Atjeh, aan boord van die bodem brand ontstond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Volgens bericht van de consul der Nederlanden te Mauritius, is de Nederlandse bark SLAMAT, met steenkolen beladen, tengevolge van de van 3 tot 17 juni bij Kaap de Goede Hoop ondervonden zwaar stormweer de 26e juni in jammerlijke toestand de haven van Mauritius binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. De stoomzandzuiger AMSTERDAM is 27 dezer van IJmuiden herwaarts gesleept en ingedokt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 augustus. Het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE, van Stavanger naar Bergen, is volgens hier ontvangen bericht gestrand. De passagiers zijn gered en te Pidsoen aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Door het loodsbestuur te Vlissingen worden met het oog op het door cholera besmet verklaren der haven van Antwerpen, strenge maatregelen genomen om de overbrenging dier gevreesde ziekte naar Vlissingen zoveel mogelijk te voorkomen. Loodsen, met schepen van Antwerpen komende, zullen door een speciaal daartoe aangewezen bemanning, zich bevindende aan boord van een op de rede verankerd loodsvaartuig, de gele of quarantaine vlag voerende, worden afgehaald, en geen verdere communicatie met de stad mogen hebben, alvorens, zo wat hun persoon als hun hunne klederen betreft, in het ontsmettingslokaal te zijn gedesinfecteerd.


Datum: 31 augustus 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip NELLY EN HELENA, kapt. Wijkmeyer, bevracht met een lading hout van de noordkust van Java naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Het stoomschip OLAF KYRRE zit tussen Bergen en Stavanger, het voorschip zit een goed eind droog. De passagiers zijn zonder enige moeite ontscheept en vertrokken merendeels naar Stavanger.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit IJmuiden wordt bericht: Op de URANIA, van Hamburg, hier thans onder quarantaine liggende, is gisteren ochtend de stoker overleden. Vermoedelijk aan cholera. Het schip wordt voorlopig niet uit de quarantaine ontslagen.


Datum: 01 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 31 augustus. Heden werden aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ de kielen gelegd voor Hr.Ms. schroefstoomschepen ARGUS en CYCLOOP, welke aldaar worden aangebouwd voor rekening van het departement van koloniën ter bestrijding van de opiumsluikhandel in Nederlands-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram wordt het Nederlandse barkschip SENIOR, kapt. Spaanderman van Shields naar Batavia, te Kaapstad binnengesleept, vermoedelijk met schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 augustus. De lading vis van het gestrande stoomschip OLAF KYRRE is tot dusver in gezonde staat gelost.


Datum: 02 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ouderkerk aan den IJssel, 31 augustus. Heden werd van de werf van de wed. Johs. van Duyvendijk met goed gevolg te water gelaten een van staal gebouwd klipperschip voor rekening van de heer M.G. de Graaf te Dirksland, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd van een ijzeren paviljoenschip voor rekening van de heer D. van Dam te Gouderak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingsche Veer, 31 augustus. Heden werd van de werf van de firma A. Kalkman & Zoon, met goed gevolg te water gelaten het stalen klipperschip RIJN EN AMSTEL, groot plm. 335 last, gebouwd voor rekening van de heer Aug. Fuchs, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram heeft het Nederlandse ijzeren barkschip SENIOR te Kaapstad binnengesleept, schade aan verschansing en stutten en aan de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl 30 aug.Het driemast schoenerschip GERREDINA WILHELMINA, groot 379 registerton, heden alhier in veiling aangeboden, is verkocht voor NLG 5.750 aan de heren H. en F. Albers. (opm: het vaartuig zal in 1893 te Gijon worden afgekeurd, zie PGC 270493).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 augustus. Een der passagiers van het stoomschip OLAF KYRRE, is heden hier aangekomen en deelt omtrent de stranding van genoemd stoomschip het volgende mede. Vrijdagavond te 9 uur vertrokken wij van Bergen met 850 ton lading en 21 passagiers, waaronder 6 dames en 1 kind. Daar het fraai weder was, vertoefde men tot laat aan dek, terwijl de kapitein des nachts om 1 uur nog de ronde deed en alles in orde bevond. Hij begaf zich ter ruste, het commando van het schip in de handen latende van de loods. Reeds om half twee werd een hevige schok gevoeld, die de slapenden bijna uit de kooi slingerde en zo spoedig mogelijk voorzag men zich van de nodige kleren om aan dek te komen. Daar gekomen zag men dat het stoomschip met de kop op een hoge rots was gelopen, welke laatste tot op flinke hoogte boven het schip uitstak. De positie van het schip was zo, dat het voorste gedeelte een eindweegs tegen de rots opzat, terwijl het achterschip bijna het water raakte, zodat men zich nauwelijks aan dek staande kon houden. Een ogenblik heerste een geweldige paniek, die echter spoedig tot bedaren werd gebracht, door het kalm en beleidvol optreden van kapitein Leffers. Deze liet onmiddelijk twee boten uitzetten en van proviand voorzien, om vervolgens passagiers en bemanning er in te doen plaatsnemen, hetgeen in de grootste orde geschiede. Nadat men 2½ uur onder hevige stortregens had geroeid, werd het vlek (opm: gehucht) Muntshavn bereikt, waar men de gelegenheid had zich enigszins te herstellen van de doorgestane vermoeienissen. De boten werden toen nog een paar malen naar het schip teruggezonden om de bagage van de passagiers af te halen, welke in goede orde weder in hun bezit kwam. Na enige tijd te Muntshavn vertoefd te hebben, passeerde het Deense stoomschip FINMARKEN, naar Stavanger bestemd, dit werd aangeroepen en de meerderheid der passagiers daarop overgezet. Enkele bleven te Muntshavn de INGERID afwachten. De FINMARKEN bracht de schipbreukelingen naar Stavanger en van daar gingen zij op het Duitse stoomschip SIRIUS over, dat naar Hamburg bestemd was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De stoombootdienst Groningen – Hamburg v.v, is wegens het heersen der cholera te Hamburg voorlopig gestaakt.


Datum: 03 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de lading van het gestrande schip OLAF KYRRE gelost. Het stoomschip is zo vastgemaakt, dat afglijden van de wal ondenkbaar is. Twee reddingstoomboten zijn met het nodige materieel ter plaatse, en beginnen morgen het recht te werken. Men verwacht het volgende week te kunnen afbrengen. Het stoomschip is nog dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Volgens door ons ontvangen telegram is het barkschip ANNA DOROTHEA, van Harlingen naar West Bay, op zee verlaten. De opvarenden zijn gered.
(red: er zijn 3 plaatsen West Bay, t.w. een op Cape Breton Island, Canada, een in Dorset, en een op Nova Scotia).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Prawlepoint (opm: 50º12’ N.B. 3º43’ W.L.), 30 augustus. Het wrak van het hier gestrande schip MARIA, van de Zwarte Zee naar Rotterdam bestemd, is thans geheel opgebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 2 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. J.G. Grilk, opgenomen door de Factorij voor 20.000 picols koffie af NLG 45 te Batavia, laden naar Nederland. Ook de schepen THORBECKE IV en CONCORDIA werden voor dezelfde hoeveelheden vracht opgenomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Boten te koop. Voor NLG 100 een grote boot of jacht, pas veel vertimmerd, met tuig, voor NLG 40 een zeer beste, flinke roeiboot, met roer, zwaarden en riemen, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Weeskamer te Batavia, in haar hoedanigheid van curatrice in het faillissement van de naamloze vennootschap Stoomvaart-Maatschappij Deli, maakt bekend, dat op een der eerste dagen van de maand november aanstaande publiek te Medan zullen worden verkocht de aan bovengenoemde failliete maatschappij toebehorende stoomschepen MEDAN en J. NIENHUIJS, liggende ter rede Belawan.
Namens de genoemde Weeskamer, de secretaris Knaud


Datum: 04 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij heeft het vervoer van landverhuizers naar Amerika voorlopig gestaakt (opm: in verband met de cholera-epidemie).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. Het Nederlandse fregatschip DE RUYTER werd te Batavia door de Nederlandsche Handelsbank opgenomen om 20.000 picols te laden, tegen NLG 45 per last, naar Nederland. (opm: waarschijnlijk Nederlandsche Handel-Maatschappij)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. PRINS WILLEM III van Suriname, laatst van Havre, en SATURNUS van Kroonstad, beiden alhier aangekomen, wachten op geneeskundig onderzoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 1 september. Het Nederlandse barkschip SENIOR, werd hier binnengesleept met schade aan verschansing, stutten en rustijzers, met open deknaden en verlies van een boot. De lading is beschadigd, doch men kan de grootte van de beschadiging nog niet bepalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. Op de URANIA hebben zich onder de bemanning sedert het sterfgeval op 29 augustus (opm: aan de cholera overleden) geen ziekteverschijnselen voorgedaan, en dit stoomschip is hedenavond ontslagen (opm: uit quarantaine), waarna het onmiddellijk naar Amsterdam is opgestoomd.


Datum: 05 september 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de lading van het gestrande stoomschip OLAF KYRRE gelost. Het schip is nog dicht en men verwacht het in de volgende week te kunnen afbrengen.


Datum: 06 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 september. De loodskotter VLIE No. 5, schipper F. Bakker heeft heden bij het verlaten van de haven op de Zuiderdam gestoten, waardoor het vaartuig het roer en het bovengedeelte van de achtersteven verloor, zodat het onmiddellijk in de haven moest terugkeren. Het ongeval werd veroorzaakt doordat de schuit weigerde te wenden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 3 mei. Kapt. Schonfield, gezagvoerder van het stoomschip BENARES, werd door het gerechtshof veroordeeld, om aan de weduwe van de schipper Medendorp van de tjalk MARIA JANTINA, een schadeloosstelling van 10.958 francs te betalen. Zoals door ons reeds vermeld is, is gemeld schip door de BENARES aangevaren en gezonken, waarbij de schipper verdronken is. De waarde van het schip werd op 8.000 francs en de inventaris op 1.800 francs getaxeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth, 2 september. Het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. Van de Bos, van Java naar Het Kanaal, is heden na volbrachte reparatie, van hier vertrokken. De gezamenlijke kosten van schip en lading hebben ongeveer GBP 2.400 belopen. De kosten van de reparatie waren ongeveer GBP 1.100. Van de lading werd niets verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 september. Het rijks-schoenerschip ARGUS is heden middag hier binnen gelopen, om toezicht te houden op de quarantaine.


Datum: 07 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 5 september. Bij de scheepsbouwmeester T. van Duyvendijk is met goed gevolg te water gelaten een op zeilage gebouwd ijzeren Rijnschip, klippermodel, gebouwd voor rekening van de heer J. Duijen te Oude Tonge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 31 augustus. Het gestrande stoomschip OLAF KYRRE zit van voor tot aan de midscheeps aan de grond, doch van achteren in diep water. De voorsteven en enige platen in de boeg zijn gebroken, doch het schip is nog dicht. Indien de wind mocht aanwakkeren, zit het gevaarlijk, echter was het tot heden fraai weer. De lading wordt tot heden onbeschadigd gelost en naar Bergen vervoerd. Men zal na het lossen van de lading beproeven het schip af te slepen.


Datum: 08 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. De geborgen lading van het stoomschip OLAF KYRRE zal door het stoomschip WERGELAND naar de destinatie worden vervoerd.


Datum: 09 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Raamsdonksveer, 7 september. Heden werd met goed gevolg te water gelaten bij de scheepsbouwmeester D.P. van Suijlekom & Zoon, het rijnschip genaamd de TWEE GEBROEDERS, voor rekening van G. Bossers, schipper te Raamsdonksveer,
en onmiddellijk de kiel gelegd van een boeierschuit, voor rekening van A. de Vos, schipper te Lage Zwaluwe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 8 september. Gisteren werd van de werf De Hoop, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip DEUTSCHER KAISER, groot ongeveer 485 lasten, gebouwd voor rekening van de heren A. Müller en A. Lange, te Mülheim aan de Ruhr, en de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot ongeveer 350 lasten, hetwelk gebouwd wordt voor rekening van de heer A. Schwippert, te Königswinter (opm: GEMÜTLICHKEIT).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. De NOACH IV, kapt. D. Gomez, van Point de Galle naar New York te East London lek binnengelopen, is in goede staat gelost. Het opslaan van de lading zal grote kosten veroorzaken, en men berekent dat het landen van de lading en weer aan boord brengen de som van GBP 1.800 kan veroorzaken. Vermoedelijk wordt het schip afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Volgens brief van kapt. Kuipers was het Nederlandse schip THORBECKE 5 juli laatstleden te Taroena zeilklaar om naar Siouw te vertrekken. Het schip had te Peta en Taroena tezamen 7.000 picols copra geladen, en moest van Siouw nog naar Gorontalo verzeilen om aldaar de lading te completeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Volgens bericht van de reder is het schip CATHARINA, kapt. Bona, bevracht met een lading tarwe naar Europa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 augustus. Het schip VREDE, kapt. Post, is bevracht van Celebes met copra naar Cadix voor orders.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. J. Feenstra, notaris te Metslawier, zal op maandag 19 september 1892, avonds 6 uur, bij Douwe Douma op het Steenvak onder Ee, provisioneel verkopen: de in 1884 nieuw gebouwde en in goede staat van onderhoud verkerende stoomboot CONCORDIA, varende van het Steenvak op Dokkum en Leeuwarden, voorzien van een 10 paardenkrachten compound machine, groot 36 tonnen, en ingericht voor het vervoer van passagiers, vrachtgoederen en vee.


Datum: 10 september 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Hetschip NACHTEGAAL, kapitein Kimmerer, zou volgens brief van de gezagvoerder, hier de eerste helft van augustus ontlost zijn, waarna het in ballast naar Menado zou vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 september. Het bij Bergen gestrande Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE is vlot geworden en wordt morgen te Bergen verwacht.


Datum: 11 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip KOSPOMOLIT III (opm: KOSMOPOLIT III), groot ongeveer 700 last, gebouwd voor de heer Chr. Zens te Rotterdam. Er zal nu de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot 500 last, voor de heer H.J. Fendel te Niederheimbach.


Datum: 12 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 10 februari. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren rijnzeilschip, groot 60 last, gebouwd voor rekening van de heer J. A. de Kok alhier. Daarna werden de kielen gelegd voor een stalen rijnzeilschip, groot 55 last, voor rekening van de heer P. Vermeulen te Middelburg, en een ijzeren rijnzeilschip, groot 70 last, voor rekening van de heer P. Vermeulen te Oudenbosch.


Datum: 13 september 1892


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 september. Zaterdag jongstleden (opm: 10 september) is het Nederlands-Indische barkschip SALIMOERACHMAN benoorden de hoek van Brebes (Tanah-djadjar) op negen vadem water gezonken. Het schip was in lekke toestand van Tegal naar Pekalongan vertrokken en keerde, na de lading te hebben gelost, naar Tegal terug om te kalefateren, maar het maakte zo veel water, dat de schipper besloot het op land te zetten, hetgeen echter niet gelukte. De opvarenden werden gered. Daar het gezonken schip gevaar oplevert voor de scheepvaart, seinde de resident om hulp en is de LUCIFER naar Tegal gegaan om te zien, wat tot opruiming kan worden gedaan.


Datum: 14 september 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit Rotterdam meldt men: Eergisteren avond kreeg het stoomschip MAAS, dat 8 dezer van Hamburg in de Waterweg kwam en sedert daar in quarantaine heeft gelegen, van de quarantaine dokter aldaar vergunning naar Rotterdam op te varen. Te Rotterdam werd echter inmiddels het bericht ontvangen, dat de kapitein ziek was. Bij aankomst aan de Boompjes werd communicatie met de wal tijdelijk verhinderd, in afwachting van een onderzoek, door de heren doctoren Vroesom de Haan en Van der Hoven in te stellen. Beiden verklaarden, dat er verschijnselen van cholera aanwezig waren, waarom de kapitein onmiddellijk naar de barakken is gebracht en het schip naar de quarantaineplaats op de boeien bij Delftshaven is verwezen met de gele vlag in top, zodat gemeenschap met de wal verboden is. De stoomboot van de havendienst zorgt ervoor, dat dit verbod niet wordt overschreden.
Nader seint men: De kapitein is gisteren middag overleden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te Antwerpen is voor schepen, komende van Rotterdam zonder gezondheidpas, een quarantaine ingesteld van vijf dagen. Voorzien van gezondheidpas, blijft de termijn op 24 uren bepaald. Het stoomschip CONGO, zaterdagavond van Rotterdam vertrokken zonder pas, zal zich dus aan de vijfdaagse quarantaine moeten onderwerpen.


Datum: 15 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 14 september. Heden werd op de werf van de heren J. en K. Smit alhier de kiel gelegd voor een stalen schroefstoomboot voor het vervoer van passagiers, goederen en vee, voor rekening van de heren J. en A. van der Schuyt te Rotterdam. De machine, van het compound-systeem van 160 indicateur paardenkrachten, wordt vervaardigd aan de machinefabriek van de heren Diepeveen Lels en Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 september. De sleepboot OOSTZEE vertrok heden van Maassluis naar Havre om het Nederlandse barkschip OOSTERBURG van Havre naar Amsterdam te verslepen, en de sleepboot ROTTERDAM vertrok van Ostende naar Vlissingen binnendoor met een baggermachine op sleeptouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 14 september. Het hier van Hamburg gearriveerde stoomschip STOOMVAART, bestemd naar Rotterdam, zal hier 7 dagen in observatie worden gehouden.


Datum: 16 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 september. Het stoomschip STOOMVAART van Hamburg gisteren gemeld, is naar Hoek van Holland vertrokken om aldaar gedurende de observatietijd aan de quarantaineboeien te liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 8 september. Het stoomschip OLAF KYRRE is heden onder eigen stoom, begeleid door het duiker stoomschip HERCULES, alhier aangekomen. Het bergingsloon zal door het Seeamt vastgesteld worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 16 aug.Het Nederlandse stoomschip SPEELMAN is 20 juli in Pulu Koti gestrand, doch, na circa 7 uren te hebben vastgezeten, weder vlot gekomen. Het heeft gedokt en er werd bevonden dat de schade gering is.


Datum: 17 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 15 september. Van de werf der firma Gebr. Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het lichterschip, genaamd FÜRST BISMARCK, groot 500 lasten, gebouwd voor rekening van de firma Wilh. Hennebruch te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 september. Het stoomschip AMSTERDAM, zondag van Hamburg aangekomen, en sedert die tijd in quarantaine liggende, is heden ontslagen en naar Amsterdam opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 september. Het stoomschip ELVE, heden van Hamburg binnengekomen, is aan de Hoek van Holland aan de boeien gemeerd, om aldaar 7 dagen in observatie te blijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De zeetjalken HISKEA, kapitein De Buhr en MARIA, kapitein Strenge, beide van Hamburg met meel naar Nieuwendam, liggen sedert zondag bij Ameland in quarantaine. De gezondheidtoestand der bemanning is goed. De ontsmetting had reeds plaats gehad. Bij blijvende gezondheid zal de inklaring de 17e dezer geschieden.


Datum: 19 september 1892


Krant:
  JB - Javabode

Per stoomschip SOENDA zijn hier heden 700 bedevaartgangers van Mekka aangebracht.


Datum: 20 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 15 september. Heden is van de werf van de heren J. en K. Smit te water gelopen het stalen dubbel schroefstoomschip AMSTERDAM 10, gebouwd voor rekening der Amstel-Rijn-Main Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam en bestemd voor de vaart op de Rijn. De stoommachines en ketels werden vervaardigd bij de heren Löhnis & Co alhier. Dit schip en de machinerie werden gebouwd onder speciaal toezicht van de Germanischer Lloyd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 september. Volgens particulier bericht is het schip BERTHA, kapt. J.A. Mulder, bevracht voor een lading hout van Kroonstad naar Rotterdam voor de heren J. van Schijndel & Co.


Datum: 21 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 19 september. Het Nederlandse schip JAN SMIT, kapt. Boom, zit uitgaande, in de Blauwe Slenk aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East London, 29 augustus. Het Nederlandse barkschip NOACH IV, kapt. Gomes, dat hier lek en met verlies van zeilen binnengesleept werd, verkeert in zeer slechte staat. De hele lading moet gelost worden, dewijl deze is losgewerkt. Er wordt veel olie opgepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 20 september. Het stoomschip VESTA, 16 dezer van Hamburg gearriveerd, en sedert in quarantaine, is heden ontslagen, en opgestoomd naar Amsterdam.


Datum: 22 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel, (Stormpolder), 21 september. Heden is van de werf van de heer A. van der Giessen Sr, met goed gevolg, te water gelaten een ijzeren jachtschip, groot plm. 65 ton, gebouwd voor rekening van de heer W. van der Linden, te Dirksland, en daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip voor de heer C. van der Maden, te Fijnaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Enkhuizen is van rijkswege het oorlogsschip de DAS gestationeerd tot onderzoek van binnenkomende vaartuigen. De heer A.H.A. van Rooyen doet dienst als quarantaine dokter, terwijl een barak gebouwd wordt voor het opnemen van verdachte schepelingen.


Datum: 23 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEIJK zal in het laatst van oktober een kruistocht gaan maken op de Atlantische Oceaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 september. Het stoomschip ARY SCHEFFER, heden van Havre aangekomen, blijft tot vrijdag te Maassluis in observatie. Het stoomschip STOOMVAART, van Hamburg, mag heden van Hoek van Holland opvaren naar Rotterdam en het stoomschip ELVE, mede van Hamburg, kan morgen opvaren. (Dit alles in verband met de cholera-epidemie te Hamburg.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 31 augustus. Het Nederlandse barkschip PRINSES WILHELMINA, laatst van Mauritius naar Het Kanaal voor order, dat hier met schade binnenliep en in het dok kwam om de nodige reparaties aan het roer en het tuig te verrichten, behoeft niets van de lading te lossen

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De oudste bewoner der gemeente Groningen, de oud-scheepskapitein G.A. Boomgaard, heeft gisteren zijn 104e verjaardag onder vele blijken van belangstelling gevierd. De oude, opgeruimde heer, heeft nog weinig hinder van de ouderdomsgebreken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Best schip te koop: met complete inventaris, groot 20 ton, zittende op de werf van W. Stienstra, scheepstimmerman op Zevenhuizen bij Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. A.H. van Kleffens, notaris te Harlingen, zal, mede ten verzoeke van de heer Mr. B. van Loon, advocaat en procureur te Leeuwarden, op woensdag 28 september 1892, des namiddags om 5 uur provisioneel en des namiddags om 8 uur finaal, in het logement van den heer H.J. Kremer aan de Zuiderhaven te Harlingen, verkopen:
-1: Vier Tjalkschepen, als: de NEPTUN, groot 49 ton; de MERCURIUS, groot 61 ton; de DAGERAAD, groot 49 ton en de CONCURRENT, groot 40 ton, allen in de beste toestand en met hun volledige inventaris, zoals ze van 25 september a.s. af ter bezichtiging zullen liggen in de Zuiderhaven te Harlingen.
-2: De ballast, op de dag van de verkoop aanwezig in het ballasthok aan de Zuiderhaven te Harlingen, wijk H, no. 254, benevens de daar aanwezige kruiwagens, schragen, planken en kettingen, met verplichte overname van de lopende pacht tot 31 december 1893 van het ballasthok, behoudens de daarop vereiste goedkeuring van het gemeentebestuur van Harlingen.
Verkoopsbedingen te vernemen ten kantore van genoemde notaris.


Datum: 24 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 september. Aan de noordkant van de Razende Bol is een Nederlandse bark gestrand, naam onbekend. Het schip heeft wit geschilderde geschutpoorten en een windmolenpomp op het dek. Assistentie is vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 september. De aan de noordkant van de Razende Bol gestrande Nederlandse bark is genaamd A.R. FALCK, kapt. T.A. Ruyg, van Nerva herwaarts. Sleepboten verlenen assistentie.
Later bericht: Met hoog water is de A.R. FALCK niet vlot gekomen. De lading wordt overboord geworpen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 september. Het stoomschip ARY SCHEFFER is van quarantaine ontslagen en opgestoomd naar Rotterdam.
Het stoomschip STOOMVAART is gisteren van quarantaine ontslagen, en met goedkeuring van de Minister van Financiën ingeklaard en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 september. De inklaring van het van Hamburg gekomen stoomschip STOOMVAART ondervindt oponthoud, wijl er goederen aan boord zijn, waarvan de invoer verboden is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 september. Het stoomschip BERENICE, van Stettin (opm: Szczecin) heden hier aangekomen, is van quarantaine ontslagen en opgevaren naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 22 september. Het stoomschip ELVE is van quarantaine ontslagen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 september. Volgens particulier telegram is het stoomschip ERASMUS, van Blyth bestemd naar Sundsvall, bij Blyth aan de grond geraakt, doch zal vermoedelijk met hoog water vlot komen. De machine is defect.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Harlingen, 21 september. Met de zeevaart door middel van onze eigen schepen is het voor dit jaar gedaan. Een enkel schip doet nog een reis, maar de meeste gaan opleggen. De reden voor dit vroegtijdig eindigen van de vaart ligt een deels in de ongehoord lage vrachten en ander deels in de sterke aanvoer dit jaar van hout door middel van stoomboten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een van de secretaris der residentie Ternate ontvangen telegram, gedagtekend de 8e september, meldt het volgende: ‘In Golf Peling schoener DJOE ANN vergaan; opvarenden gered”.


Datum: 25 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 augustus. Van een expeditie naar Lombok, waarop door de resident van Bali en Lombok sterk was aangedrongen, schijnt voorlopig afgezien. De beide schepen van de vorst, die in beslag werden genomen omdat zij soldaten vervoerden, zijn naar Soerabaya gebracht en beurtelings zullen drie oorlogsschepen de rede van Ampenan blijven bewaken. (opm: zie JB 190892. Genoemde vorst had te Singapore twee stoomschepen, met Britse état-major bemand, gekocht. Lombok was nog z.g. “zelfstandig” doch met een verdrag aan Nederland verbonden. Er woedde een opstand op Lombok en de opstandelingen hadden om Nederlandse hulp gesmeekt.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Delfzijl, 23 september. Verschillende rederijen en gezagvoerders tuigen hun schepen af en staken, vanwege de lage vrachten op Amerika en de Oostzee, de vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 24 september. Aan de werf van mej. de wed. P. van den Adel werd heden met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd ijzeren Rijnzeilschip ELIZABETH, groot 70 last, voor rekening van de heer Theodorus de Bodt te Rozendaal, en daarna de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoenjacht, voor rekening van de heer K.M. Schippers, beurtschipper te Wolfaarwijk (opm: mogelijk Wolfaartsdijk).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 september. Van de werf van de firma Wed. C. Boele en Zonen alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip ADMIRAAL, groot 480 last, gebouwd voor rekening van Gebrs. Haubrich te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 september. Heden werd van de werf van de Gebrs. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan, genaamd HENRIETTE, groot ongeveer 430 last, voor rekening van de heren Gebrs. Von der Heiden te Duisburg.


Datum: 26 september 1892


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best halfsleten schip, groot 28 ton, bij J. v.d. Werf te Kootstertille.


Datum: 27 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 26 september. Heden middag is van de werf van de heer J. Vuyk te water gelaten het ijzeren schip HERMAN, groot 500 last, voor rekening van de heer H. van Eiker Hekman te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De nieuwgebouwde stoomschoener ZEEHOND, bestemd tot bescherming der visserij, zal binnenkort van Amsterdam via IJmuiden naar Willemsoord worden overgebracht. Hierbij zullen tegelijkertijd de machines beproefd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 25 september. Hedenochtend met hoogwater is op het strand ten oosten van deze haven door dikke mist aan de grond gekomen en blijven zitten, het Nederlandse schip AMULET, kapt. Simpson, van Leith naar Antwerpen met stukgoederen. Niettegenstaande door het van hier uitgaande Engelse stoomschip ANGLIA, alsmede de sleepboot HERCULES en AMERICA, pogingen zijn aangewend om het stoomschip af te brengen, zijn deze mislukt, waarbij ook nog een sleeptros brak. Thans heeft het schip een lichter langszijde tot overneming van de lading, om morgen opnieuw te beproeven, het af te brengen. De passagiers zijn hier geland, tot voortzetting van de reis naar Antwerpen. De AMULET heeft ook een 20-tal paarden aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 september. Het bij Blyth gestrande stoomschip ERASMUS, is zonder schade vlot gekomen. De reparatie aan de machine zal enige dagen oponthoud veroorzaken. Het stoomschip wordt onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 september. De op de Razende Bol gestrande bark A.R. FALCK, van de Nerwa herwaarts, is met hoogwater af en alhier ter rede gesleept, waar het wacht op geneeskundige behandeling.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Volgens telegram uit Valparaiso is het schip CATHARINA, kapt. G. Bona, vertrokken van San Antonio naar Het Kanaal voor orders.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 september. Volgens bij de rederij ontvangen schrijven van kapt. J.C.E. Kimmerer, voerende het schip (opm: bark) NACHTEGAAL heeft hij op de reis naar Amboina broei in de lading kolen gehad, zodat hij tot behoud van schip en lading ongeveer 90 ton overboord heeft moeten werpen. Hij heeft op de reis met veel slecht weder te kampen gehad, waardoor een sloep verbrijzeld en meer andere schade aan schip en tuig werd aangericht. Het schip bleef echter dicht. De lading te Amboina gelost zijnde, dacht hij in de loop van augustus naar Menado te verzeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 september. Het op het Zuiden vastgevaren stoomschip EDAM, heeft men vruchteloos getracht vlot te slepen. De lading wordt gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 september. Het Nederlandse schip BARSINGERHORN is geneeskundig onderzocht en opgevaren naar Zaandam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 september. De quarantaine op schepen van zee binnenkomende is veel verscherpt geworden, met dien verstande, dat thans alle tjalken en andere kleine schepen van zee komende, door de dokter van de ARGUS moeten gevisiteerd worden, terwijl dit tot nu toe alleen geschiedde met dat slag vaartuigen, wanneer ze van het noorden kwamen. De rode vlag waait nu bestendig van het middelhoofd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een wel onderhouden Veerschip, groot 8 ton, met zeil en treil, varende in de vaste beurt van Wommels op Bolsward, met of zonder veer.
Te bevragen bij P.A. Terpstra te Wommels.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop aangeboden de schroefstoomboot DRIE GEBROEDERS, 12 p.k, met hoge druk, tegen billijken prijs. Alles in beste staat. De boot is 12 voet breed, plusminus 40 voet lang met 4 voet diepgang. Wegens aankoop van een sterker machine te koop aangeboden. Franco brieven, onder motto Boot, bureel De Vredebode, Dordrecht, waar nadere inlichtingen te bekomen zijn.


Datum: 28 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 26 september. Zowel bij het morgen- als bij het avondgetij op heden zijn de pogingen, aangewend door de sleepboten HERCULES, AMERICA, SULTAN en JOHN BULL om het Nederlandse stoomschip AMULET, nabij deze haven op strand zittende, af te brengen, mislukt, waarbij nog twee sleeptrossen braken. De inhebbende lading is door een lichter overgenomen, en daar het stoomschip met hoog water op strand is gelopen, doch niet gevaarlijk zit, is het wel mogelijk, dat eerst bij het volgende springtij de gelegenheid zich zal voordoen om vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ascencion, 11 september. Het Nederlandse barkschip JOHANNA, kapt. De Looze, van Java naar Falmouth, passeerde 30 augustus Ascencion. Van boord werd geseind dat 3 matrozen overleden of verloren werden, ook dat het enige geringe schade had, die echter op zee niet gerepareerd kon worden, overigens alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East London, 5 september. Uit het schip NOACH IV is thans ongeveer 450 ton gelost en wordt dit heden namiddag in de rivier gebracht. Sedert de aankomst van het schip zijn pompen van de wal aan boord. De lading die gelost is bevindt zich in goede staat, uitgenomen de vaten loodwit, die erg geleden hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 7 september. De Nederlandse bark SENIOR, van Shields naar Batavia, die hier 31 augustus werd binnengesleept door de sleepboot JOHN PATERSON, heeft zeilen en boten verloren, en schade aan verschansing en stutten, rustijzers ontzet en deknaden gesprongen. Er is een akkoord gemaakt voor GBP 1.000. Veel water is door de naden op de lading gekomen, die licht beschadigd is. Het schip is in het dok gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Harlingen meldt men ons: Hier is een telegram ontvangen, meldende, dat de zoon van kapitein W. Houwink, varende bij zijn vader op de schoener BOTHNIA, een veelbelovend jongmens van 15 jaar, op de reis van hier naar Sundsvall overboord geslagen en verdronken is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 25 september. Het schip PIETERTJE, kapt. J.H. Mooi, van Malmö naar Keulen bestemd, is gister alhier binnengelopen. Volgens verklaring van de gezagvoerder is het schip te Delfzijl gedesinfecteerd, doch daar geen bewijs van kon worden getoond, is de vergunning tot opvaren voorlopig geweigerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 september. Het stoomschip EDAM is hedenmorgen, na een gedeelte der lading gelost te hebben, met assistentie van de sleepboot NOORDZEE vlot gekomen en naar Rotterdam opgestoomd.


Datum: 29 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 27 september. Volgens bij de reder ontvangen bericht was kapt. Kruijt, in leven gezagvoerder van het barkschip MARTINA JOHANNA, de 25e augustus te Soerabaja overleden. Genoemd schip werd door de Factorij van de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen voor de overvoer van 20.000 picols koffie van Java naar Nederland tegen NLG 45 per last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 26 september. Heden is van de werf van de heren P.& A. Ruytenberg, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip voor rekening van de heer J. Vermeulen te Steenbergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 september. De orkaan die tussen 4 en 6 juni j.l in de Indische Oceaan heeft gewoed, blijkt van buitengewone hevigheid te zijn geweest. Behalve het grote aantal schepen, dat met masten overboord de naastbijzijnde havens is binnengelopen, moet men thans aannemen dat daarin verloren zijn gegaan o.a het nieuwe stalen barkschip SEMPER SPERA, kapitein F. Diepenbroek, 24 maart van New York naar Anjer vertrokken.


Datum: 30 september 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 27 september. Van de lading uit het gestrande stoomschip AMULET, zijn nog 70 ton gelost. Men verwacht evenwel dat het stoomschip, dat geen gevaar loopt, niet voor het eerstvolgende springtij vlot zal komen. Ook wordt uit Glasgow geseind, dat de gezagvoerder van het stoomschip ANGLIA te Leith arriveerde van Antwerpen, en rapporteerde dat de AMULET niet gevaarlijk zat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Terneuzen. 28 september. Ook de paarden, bestemd voor de slachtbank, zijn uit de op het strand zittende stoomschip AMULET overgeladen en per scheepsgelegenheid naar Antwerpen vervoerd. Men tracht met behulp van de Rotterdamse Bergingsmaatschappij een geul te maken door wegruiming van het zand ter bespoediging van de afbrenging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 september. De Nederlandse brik BENGALEN, kapt. Smit, met hout van Riga naar Weener, is lek te Delfzijl binnengelopen, en zal waarschijnlijk moeten lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een in aanbouw zijnd nieuw schip, groot plm. 20 ton; een dito, geheel vertimmerd, 18 ton, en een dito, 12 ton, geschikt voor woonschip, bij J. Barkmeijer te Birdaard.


Datum: 01 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 september. Met het stoomschip ANGLIA is een zware, lange tros gezonden naar Terneuzen om dienst te doen bij het afslepen van het stoomschip AMULET bij het eerstvolgende springtij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 28 september. Het Nederlandse schip BENGALEN, van Riga naar Oldersum, te Delfzijl binnen, is zwaar lek .

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 29 september. Heden is met goed gevolg te water gelaten bij de Gebrs. Van Dijk een paviljoenschuit, groot 40 ton, voor rekening van schipper W. Pols. Daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, genaamd TRIO II, klipper model, voor rekening van de heer E.D. Woudstra, te Goudswaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 september. Van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten de sleepschroefstoomboot OUD EN NIEUW GASTEL, gebouwd voor rekening van de heer J.F. Vlekke te Oud-Gastel. De machines en ketels worden vervaardigd door de Machinefabriek Katendrecht te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 28 september. In het dwarsgat (van het Eversand), Weser, is het wrak van de Nederlandse tjalk CATHARINA MAGRIETHA (opm: CATHARINA MARGARETHA, zie PGC 260592) opgeruimd en daarna de groene wrakton opgenomen.


Datum: 02 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 30 september. Men heeft bij onderzoek bevonden dat de grond ongeschikt is tot wegruiming om het stoomschip AMULET vlot te brengen, als uit geen zand bestaande. Dientengevolge heeft de Rotterdamse Bergingsmaatschappij de arbeid gestaakt en hebben de vaartuigen zich van de strandingplaats verwijderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 oktober. Het stoomschip THEANO is gisteren van Amsterdam te Bilbao aangekomen en werd vandaar naar Santander gezonden om daar 10 dagen quarantaine te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het stoomschip CASTOR is heden van Smirna (opm: Izmir) via Gibraltar te IJmuiden binnengekomen, is aldaar opgehouden omdat de verificateurs de inklaring weigerden totdat het ongewassen linnen- en beddengoed zou zijn ontsmet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. HELDIN, dat te Amsterdam tot exercitie-batterij is ingericht, is van daar te Nieuwediep aangekomen om de SALAMANDER te vervangen, die gesloopt zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan de IJssel, 1 oktober. Nadat dinsdag een stalen sleepkaan te water was gelaten, is heden weer van de werf van de heer C. Vuijk (opm: A. Vuijk), alhier een stalen clipperschip van plm. 500 last te water gelaten, bestemd voor de heer Carl Nedelmann van Mülheim aan de Ruhr (opm: AMALIE).
Met de bouw van een kantoor en laadlichter voor de Dampfschiffahrts-Gesellschaft für den Niederland.Mittel.Rhein te Düsseldorf; zomede van een schroefbootje, door petroleum te bewegen en besteld voor Rotterdamse rekening, werd daarna een aanvang gemaakt.


Datum: 03 oktober 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Spruyt te Sappemeer zal op donderdag 27 oktober 1892, des avonds te 7 uur, in het Bontehuis te Sappemeer, publiek à contant verkopen: het gezinkte Nederlandse schoenerschip, ADRIATIC, groot 158,3 registerton, gevoerd wordende door kapt. W. Schuth, liggende in het Dok te Delfzijl, met al deszelfs opgoederen en toebehoren.
Opgave van de inventaris te bekomen bij de heer boekhouder J.M. Cremer in Hoogezand en bij de heren Wijnne & Barends te Delfzijl en Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 30 september. Het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, gisteren alhier van Suriname, laatst van Havre, gearriveerd, is ontslagen van quarantaine en stoomt op naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 september. Volgens alhier ontvangen bericht is het barkschip GEERTRUIDA ALBERTINA, kapt. Ebes, van Sundsvall naar Harlingen, wegens het loswerken der deklast, de 27e dezer te Arendal binnengelopen. Aan boord is alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 30 september. De 14e september j.l is in de Blauwe Balje, Jade, de tjalk ANTJE gestrand. Het wrak waarvan de mast boven water uitsteekt ligt ten Westen van het betonde vaarwater in 10 dm. water op 1 zeemijl NO½O van het strandbaken Wangerooge. Men wordt dringend verzocht met geladen schepen kort voor of met laag water niet de Blauwe Balje te bevaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. J. Tjebbes, notaris te Leeuwarden, zal op woensdag de 12e oktober 1892, ’s namiddags 4 uur, in de herberg van M.J. van der Zee te Garijp, publiek veilen:
- De voor weinige jaren nieuw gebouwde en in goede staat van onderhoud verkerende schroefstoomboot PRINSES WILHELMINA, groot 33 tonnen, voorzien van een machine van 8 paardenkrachten, ingericht voor het vervoer van passagiers, vee en vrachtgoederen, met volledige inventaris, varende van Garijp op Leeuwarden vice versa.
- Een overdekte Veepraam, groot 15 tonnen.
Te bezichtigen des vrijdags te Leeuwarden en alle andere dagen (op aanvrage) te Garijp. Nader bij biljetten omschreven.
Nota. De te veilen boot zal op de verkoopdag ’s namiddags 1½ uur afvaren van Leeuwarden (van de gewone ligplaats) naar Garijp en na afloop van de veiling naar Leeuwarden terugvaren. Belanghebbenden en gegadigden kunnen alsdan kosteloos meevaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris K. Tjebbes te Workum zal, mede ten verzoeke van zijn ambtgenoot, de heer J. de Jong te Koudum, op vrijdagen 14 en 28 oktober 1892, telkens des avond 7 uur, in de Sociëteit Harmonie te Workum, publiek veilen en verkopen: een hechte en sterk gebouwde huizing, voorzien van de nodige geriefelijkheden, benevens een sedert meer dan 70 jaren bestaande en in werking zijnde Scheepstimmerwerf met helling voor schepen van ongeveer 13 meter en ruime schuur, alles zeer geschikt staande en gelegen bij de zeesluis te Workum. Het terrein is groot 13 are 65 centiare. In gebruik bij de eigenaar S.J. Visser. Te aanvaarden 12 november 1892. (opm: LC 181092 meldt dat is geboden NLG 3.000)


Datum: 04 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 29 september. De gehele lading van het stoomschip AMULET is nu gelost. De lichter JONGE PIETER, waarin zich lading bevond van het stoomschip AMULET, is na aanvaring met het stoomschip LUCENT, gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 oktober. De stalen bark SEMPER SPERA, een van de schoonste schepen der Nederlandse koopvaardijvloot, is op haar eerste reis te gronde gegaan. Gebouwd op de werf van de heer Groen van Waarden, vertrok zij in het begin van het jaar naar New-York. Van daar wendde zij de steven naar Java. Tijdingen, aan welker juistheid niet valt te twijfelen, melden, dat het vaartuig, tussen 1 en 7 juni j.l. in de nabijheid van Mauritius, met nog drie andere schepen, is ten onder gegaan. Het schip was het eigendom van de Zeilvaart-Maatschapij Neptunus te Rotterdam (opm: zie o.a. PGC 290992).

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De vaartuigen enz. van de Maassluische Bergings Maatschappij, naar Terneuzen gekomen om te trachten de gestrande stoomboot AMULET af te brengen, zijn vrijdag van daar naar Maassluis terug gekeerd, daar het gebleken is dat de grond niet uit zand, maar uit gemengde harde specie bestaat, niet te bewerken door de zuigmachines.


Datum: 05 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glasgow, 3 oktober. Volgens bericht bij de Salvage Association, ontvangen uit Terneuzen, zullen en ankers en trossen uitgebracht worden en het stoomschip AMULET van alles ontdaan worden, om het zo licht mogelijk te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 14 september. De lading van het van hier binnengelopen schip SENIOR hoeft niet gelost te worden. Men is bezig met repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 oktober. Het Nederlandse barkschip NOACH IV, kapt. D. Gomes, van Point de Galle met schade te East London binnen, is onderzocht en afgekeurd (opm: zie eerdere berichten en PGC 071292).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 oktober. Volgens telegram uit Rio Grande is het schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. J.G. Wortelboer, in zinkende staat aan de grond gezet. Het schip had uitgaande lading aan boord (opm: zie PGC 051192).


Datum: 06 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East London, 12 september. Het barkschip NOACH IV werd 8 september na het lossen van ongeveer 700 ton van de lading onderzocht. Men bevond dat de stuiken geheel ontzet waren en het koper met grote plekken verloren was. Het werk (opm: breeuwwerk) hing uit de naden. Het schip maakte nog 1 duim water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 05 oktober. Het stoomschip AMULET is afgesleept en ter rede geankerd. Het heeft geen schade geleden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 1 oktober. Ter zake de aanvaring van de te Terneuzen in de Westerhaven gezonken tjalk DE JONGE PIETER, is op het Engelse stoomschip LUCENT, liggende aan de loskade van de spoorweg aldaar, een rechterlijk beslag gelegd, ten bedrage van NLG 75.000 tot vergoeding van verlies of schade aan de tjalk en inhebbende lading, benevens van NLG 2.500 voor kosten van proces als anderszins.


Datum: 07 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 oktober. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten een Rijnschip, groot ongeveer 425 last, terwijl de kiel gelegd zal worden voor een Rijnschip van ongeveer 440 last, te bouwen voor de heer Emil Bungert te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 05 oktober. De afbrenging op heden van het Nederlandse stoomschip AMULET, beoosten deze haven gestrand, geschiedde met behulp van het Engelse stoomschip ANGLIA, van Gent naar Leith bestemd. De AMULET is opgestoomd naar Antwerpen, het had geen schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 oktober. Het stoomschip ARY SCHEFFER, gisteren alhier van Havre aangekomen, is van de quarantaine ontslagen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Schmidt Schaaf te Stiens zal op zaterdag 8 oktober 1892, ’s avonds 5 uur, in de herberg van P. Fierstra te Stiens, provisioneel verkopen: ½ in een gedeeltelijk overdekt Snikschip, varende in de vaste beurt van Vrouwenbuurtster Zuidhoek op Leeuwarden v.v, groot 8 ton, met alle toebehoren, in eigen gebruik bij Hillebrand Oosterwal. Dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Ter Haar te Warga zal op zaterdag 15 oktober 1892, des namiddags te 3 uur, provisioneel ten huize van de kastelein M. Bottema te Warga en op zaterdag 22 oktober 1892, des avond 6 uur, finaal bij S.R. Nijdam aldaar, ten verzoeke van Mr. B. van Loon te Leeuwarden, q.q, in het openbaar verkopen: een zo goed als nieuw Roefscheepje of Modderschuit, genaamd de VROUW ANNA, gemeten volgens meetbrief op 26 scheepstonnen, met alle staand en lopend want, opgoed en toebehoren en volledige scheepsinventaris. Aanvaarding en betaling bij de toewijzing. Het schip ligt naast de boterfabriek te Warga en is slechts toegankelijk voor en te bezichtigen door hen, die voorzien zijn van een bewijs van toegang, af te geven ten kantore van voornoemde notaris.
(opm: LC 181092 meldt dat is geboden NLG 1.000.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Roefschuitje, groot 17 ton.
Te bevragen bij K. Dam, Speelmansstraat 16, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een beste Snik, groot 9 ton, met tuigage, bij T. van der Werf, Birdaard.


Datum: 08 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De schuit welke schade leed door een steen, welke uit de stoombaggermachine viel, heet SLIEDRECHT III, en behoort te Sliedrecht thuis. Het is heden in het dok gebracht om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 7 oktober. Heden werd, aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk, met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 220 last, gebouwd voor rekening van een firma te Rotterdam. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilaak, groot 80 last, te bouwen voor rekening van de heer A. Munters te Herkingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 oktober. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, door de Factory der Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen voor koffie naar Nederland, is bestemd naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 5 oktober. Het stoomschip AMULET is afgesleept en ter rede geankerd. Het heeft geen schade geleden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 6 oktober. Met behulp van twee lichters is woensdag de door aanvaring gezonken tjalk DE JONGE PIETER, op de naastliggende slikken gezet, om, na dichtgemaakt te zijn, naar de werf te worden overgebracht. Het rechterlijk beslag op het stoomschip LUCENT gelegd, tot een gezamenlijk bedrag van NLG 77.500, is, na gegeven borgstelling, opgeheven.


Datum: 09 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 oktober. Gedurende het 3e kwartaal van dit jaar zijn hier niet minder dan 24 grote stoomboten met hout gelost, behalve nog te rekenen de zeilschepen. Iedere boot gemiddeld stellende op een lading van 2.600 balken, krijgt men een getal van 62.400 balken op die wijze in drie maanden aangevoerd. Nog moeten er verscheidene boten komen. Het is, naar men hoort, de vinnige concurrentie in het vak, die noopt tot die vroeger nooit gehoorde inslag van hout. Daar het artikel tegenwoordig met weinig winst wordt omgezet, is men niet zonder ongerustheid voor de gevolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 oktober. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram is de tjalk HOOP OP EENDRACHT, van Meldorf naar Rotterdam, bij Helgoland in zinkende toestand verlaten. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 oktober. De equipage van het tjalkschip HOOP OP EENDRACHT, dat met tarwe beladen, van Meldorf naar Rotterdam bestemd en in de ochtend 7 oktober om 8.30 uur bij Helgoland zonk, werd gered door de visevers HF 170 en HF 162. Des avonds werd bemanning te Cuxhaven geland (opm: zie PGC 111092).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 6 oktober. De gezagvoerder van het Noorse barkschip THORBECKE VI van Port Natal te Christiansand aangekomen, rapporteert dat de stuurman met enigen van de equipage van het barkschip WILLEM HALES, kapt. Buckley, van New York naar de Tafelbaai, op 4º N.B. aan boord zijn geweest en rapporteerden dat kapt. Buckley en diens vrouw op zee door de Chinese kok waren vermoord. De moordenaar sprong later overboord en is verdronken. Onder bevel van de opperstuurman zette het schip de reis naar Kaapstad voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. De sleepboot HERCULES is hedenochtend te 3 uur te Nieuwediep binnengekomen, en had het Nederlandse fregatschip TROMP, 6 dezer 's morgens 11 uur onder de Franse kust bewesten Bevesier (opm: Beachy Head) verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 7 oktober. Het schip ZEELANDIA, schipper Van Loon, werd bij het invaren van de sluis lek, doordat het anker tegen de sluis stootte, waardoor het vooronder vol water liep, het ijzeren schot heeft voor zover zichtbaar, de lading beschermd. Men heeft het water uitgepompt. Het schip zal de reis naar Duitsland voortzetten.


Datum: 10 oktober 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 oktober. De Nederlandse schepen CONCORDIA en THORBECKE IV, door de Factory der Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen voor koffie naar Nederland, zijn bestemd voor Middelburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 oktober. Het schip ANNA, kapitein Berg, van Svartvik herwaarts, is volgens particulier bericht wegens tegenwind te Lillesand binnengelopen.


Datum: 11 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 oktober. Het stoomschip CALLISTO, van Rotterdam naar Cardiff, liep gisteren te Portland ter rede wegens storm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 7 oktober. De lichter DE JONGE PIETER, na aanvaring met het stoomschip LUCENT gezonken, is met behulp van 2 andere lichters, gelicht. De LUCENT heeft NLG 77.500 cautie gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 oktober. Het slopen van het stoomschip BENBRACH is gestaakt. Indien de toestand van het strand dezelfde blijft, is er van het wrak weinig meer te slopen. Al het sloopijzer wordt naar Amsterdam vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 oktober. Volgens alhier ontvangen bericht heeft het schip GEERTRUIDA ALBERTINA, kapt. Ebes, van Sundsvall naar Harlingen, met losgewerkte deklast te Arendal binnengelopen, op 3 oktober de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 oktober. Het Nederlandse stoomschip URANIA, het oorlogschroefstoomschip ALKMAAR en de monitor PANTER worden alhier door stormweder opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 oktober. Het schip HOOP OP EENDRACHT, kapt. H. de Groot, van Meldorf met tarwe naar Rotterdam bestemd, is hedenmorgen bij Helgoland in zinkende staat verlaten. Het volk is gered en alhier aangebracht (opm: zie NRC 091092).

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Goes, 7 oktober. Het vaartuig OP HOOP VAN ZEGEN, eigenaars de heren Gebr. Dekker alhier, is donderdagmiddag, nadat het te Kortgene hout had gelost en op weg was om te Dordrecht te laden, aan de monding van de Zandkreek bij het bakenlicht van achter in de zijde aangelopen door de goederenstoomboot ANNA, kapt. Brugge, van de reders Braakman te Rotterdam. Het vaartuig, dat ledig was, kantelde ogenblikkelijk en de opvarenden, schipper M. Kerspel, diens schoonzoon, die als knecht bij hem voer, benevens de vrouw en twee kinderen werden door de ANNA dadelijk opgenomen en aan het Goesche Sas aan wal gezet. Het schip, dat eerst drijvende was, is heden morgen vol water gelopen en ligt opzij onder water, zodat slechts het topje van de mast zichtbaar is. Het schip is niet verzekerd en de schade wordt op een duizend gulden begroot.


Datum: 12 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 11 oktober. Morgenmiddag te 3 uur loopt op de scheepsbouwwerf De Boot van de heer F.F. Groen het stalen zeilschip COLUMBUS van stapel. De lengte van het vaartuig is 230 voet, de breedte 37 voet en het hol 24 voet. Op 20 voet diepgang zal het 2.150 ton laden. Het schip is geheel van staal gebouwd, naar de eisen voor de hoogste klasse in Lloyd's Register, het Bureau Veritas en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren. Ook de masten, stengen en ra's zijn van staal. Dit is het eerste vaartuig hier te lande, waar in toepassing is gebracht het maken van het bovendek van gelijk materiaal.
Het te water laten van de COLUMBUS zal met bijzondere feestelijkheden gepaard gaan. Onder de talrijke genodigden bevindt zich onder anderen de Columbus-commissie, uit wier naam pastoor Brouwers een rede zal houden. Een krans, door de commissie toegezonden, zal door twee neefjes van de heer Groen in het kostuum van pages uit de tijd van Ferdinand en Isabella na een ommegang rond het schip, aan de voorsteven worden gehecht.
Verder zullen de gebruikelijke ceremoniën niet achterwege blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 21 september. Van de lading van het schip SENIOR heeft men 100 ton steenkolen moeten lossen om de schade aan de rustijzers te kunnen herstellen. Deze kolen zijn 17 september in veiling verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Het schip NIL DESPERANDUM, kapt. K.G. Mulder, is bevracht van Bangkok met rijst naar Falmouth.


Datum: 13 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 11 oktober. Zaterdag (opm: 8 oktober) is met goed gevolg van de werf van de heren Niestern & Te Velde, scheepsbouwmeesters alhier, te water gelaten het ijzeren Rijnschip NAJADE, groot 350 last, dat bevaren zal worden door schipper M. Suykerbuyk van Rozendaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Vanmiddag heeft hier een voor Hollanders altoos beminnenswaardige plechtigheid plaats gehad. De dag van heden met zijn verre, grootse herinnering, was door de scheepsbouwmeester T.T. Groen uitgekozen om een op zijn werf, De Boot, gebouwd stalen zeilschip, dat de naam COLUMBUS had gekregen, van stapel te doen lopen. En een goed scheepsbouwer steekt zulk een gebeurtenis niet onder stoelen of banken; zijn werf bevatte een zeer grote menigte genodigden, waarvan de meest uitverkorenen, bij voorkeur de vrouwen, op een stevig getimmerte konden plaats nemen, van waar men een voortreffelijke uitkijk had. Aan bloemwerk en vlaggentooi geen gebrek, en de stafmuziek van het 7e regiment infanterie was een vriendelijke zon, behulpzaam de stemming op een zekere hoogte te houden. Ook de aangrenzende werven en de overkant van de breedte Wittenburgergracht herbergden een aantal mensen dat bij honderden, misschien bij duizenden te tellen viel.
Gelijk de romp van de COLUMBUS daar nog lag onder haar metalen overkapping, maakte zij een majesteitelijke indruk; slank was de stalen reus, schoon waren zijn lijnen. Het schip is lang 230 voet, breed 37 en hol 24 voet. Bij een diepgang van 20 voet kan het vaartuig een lading inhouden van 2.150 ton. Het is ingeschreven in de hoogste klasse van Lloyd's Register, Veritas en de Nederlandsche Assuradeurs Maatschappij. Voor de eerste maal in Nederland, is ook het dek van de COLUMBUS van staal vervaardigd.
Te 3 uur kwam de scheepsbouwmeester met zijn verwanten, voorop zijn moeder, de hoogbejaarde mevrouw Groen, voorafgegaan door twee in oud Spaanse dracht geklede dienjonkers en de Columbus-commissie op de werf; en nadat zij allen plaats genomen hadden op het stellaadje, sprak de heer J.D. Fransen van de Putte de aanwezigen toe. In eenvoudige taal herdacht hij de moed en de geestkracht van Columbus, en de kloekheid onzer vaderen die in het zog van de grote ontdekker naar het westen stevenden. En hierbij gaf hij uitdrukking aan het welgeplaatste bewondering voor die mannen. Aan de zeilscheepvaart is sinds dien grote afbreuk gedaan, maar toch worden er nog – en hiermede had de spreker de heer Groen op het oog – ondernemende mannen gevonden die zeilschepen in de vaart durven brengen en daarmede voor gehele ondergang behoeden die zeilvaart met al haar ellende, maar ook met al haar poëzie. Daarom hulde aan de bouwmeester van de COLUMBUS.
Thans begaven zich de kern van de genodigden, voorafgegaan door de Spaanse jonkers en een reusachtige lauwerkrans die door een paar werklui getorst werd, op mars, ten einde een ommegang rond het schip te maken. Aan de voorsteven genaderd, schaarde men zich in een kring, om de gelukwens van pastoor Brouwers aan te horen, die de hoop uitsprak dat de COLUMBUS aan verre stranden getuigen zou van Neêrland's vlijt, van Neêrland's eerlijkheid en van Neêrland's welvaart. Een driewerf hoezee ging er op, toen de krans omhoog werd gehesen en de boeg sierde.
Tot het punt van uitgang teruggekeerd, sprak de heer Groen zijn gasten toe, om hen te bedanken voor de belangstelling in dit echt nationaal bedrijf; waarna hij met zijn jonkers, die de één een roos en de andere een ouderwetse statenbijbel vooruitdragende, zich naar de achtersteven begaf. Hier plaatste de bouwmeester zich op een houten loopbrug, die over het water geslagen was, en gingen naast hem en zijn werklieden staan. De heer Groen las toen, naar oud gebruik en voorvaderlijke zeden, een bijbeltekst voor om in een kort gebed, met welks Amen! de werklieden ernstig instemden, de zegen des Hemels op het schip en zijn toekomstige opvarenden af te smeken; een eenvoudige, maar treffende handeling van rechte vroomheid, die de herinnering wekte aan een vroom, vroed en dadenrijk verleden.
De roos – feestgave van de aarde aan de wateren – werd aan de achtersteven gehecht, waarna mevrouw Groen, voor de zoveelste maal in haar leven, de draad doorknipte die de COLUMBUS nog aan de wal gesnoerd hield, Een zware bons – maar de reus bleef pal liggen en eerst nadat de talrijke jongensbent, die aan dek stond, onder een vrolijk schaterend hih! hah! een aantal malen van bak- naar stuurboord en van stuurboord weer naar bakboord had gerend, om de COLUMBUS aan het wiebelen te brengen, gleed hij – prachtige aanblik! – te water.
Hoezee's, gejuich uit honderden monden, het volkslied en bij allen een zich bij van stapellopend steeds herhalend gevoel van bewondering – en de plechtigheid was geëindigd, terwijl nog heerlijk en statig het oude Prinsenlied naklonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN, onder bevel van de kapt.t.zee W.F. Blaauw, is in de voormiddag van de 12e dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging van de bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 oktober. De sleepboot HERCULES vertrok heden van hier ter opsporing van twee met hout geladen schepen die volgens vissers rapport bij de Terschellinger Gronden drijvende, ogenschijnlijk door de equipage verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 oktober. De van hier naar Amsterdam bestemde stoomboten LEEUWARDEN I, HUNZE I, II, en IV bleven allen hier liggen, wordende opgehouden door het stormachtige weder der laatste dagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 4 oktober. Het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE is heden nagezien. De schade is op 15.000 kronen begroot, terwijl het schip in de tegenwoordige staat op 250.000 kronen wordt getaxeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 11 oktober. Alhier is gestrand het schoenerschip KJERTEMINDE, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met boekweit naar Portsmouth. De equipage, bestaande uit 6 man, is met de reddingboot gered (opm: zie NRC 181092).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Krimpen a/d Lek de 27e oktober 1892 zal de stoomboot KRIMPEN A.D. LEK bij inschrijving worden verkocht. De afmetingen van genoemde boot zijn ongeveer als: lengte 44,40 meter, wijdte 5,57 meter, holte 3,00 meter, diepgang 1,10 meter, paardenkracht 70 nominaal. De boot ligt aan de werf van de heren J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek en is dagelijks te bezichtigen. Gegadigden worden verzocht hun inschrijvingsbiljetten daags te voren in te zenden. De opening zal om één uur, ten huize van K. Roest alhier plaats hebben, waarbij de inschrijvers tegenwoordig moeten zijn. Betaling moet geschieden op de dag van den verkoop. De inschrijvingsbiljetten moeten gezonden worden aan de heer K. Smit Jz. te Krimpen a.d. Lek.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Zaterdag (opm: 8 oktober) zijn aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ weer enkele werklieden wegens gebrek aan werk bedankt. Het is te hopen dat spoedig bestellingen gedaan worden, waardoor het mogelijk is zeer vele gezinnen voor broodgebrek te sparen. Het aantal van hen, dat de naderende winter niet met welgevallen tegemoet ziet, is dan ook groot.


Datum: 14 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 oktober. De sleepboot HERCULES, is gisteren vertrokken ter opsporing van twee verlaten schepen, die ter hoogte van lichtschip TERSCHELLINGERBANK drijvende zouden zijn, is teruggekeerd zonder iets te hebben aangetroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 30 september. Kapt. J.F. Dorr, gezagvoerder van de PRINS WILLEM II, rapporteert de 27e september op 39º30’ N.B. en 73º54’ W.L. het brikschip R.C.T. gepraaid te hebben, van Turks Island (21º30’ N.B. en 71º08’ W.L.) bestemd naar New York, dat groot gebrek had aan proviand. Het werd door de PRINS WILLEM II van het nodige voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. De Columbusfeestviering is heden omstreeks half drie begonnen, met een aankomst van de leden van het comite in het Americain hotel, waarvan de heren zich in de rijtuigen naar de werf De Boot begaven in de Grote Wittenburgerstraat, teneinde het tewaterlaten van het schip COLUMBUS bij te wonen. Het stalen zeilschip is het eerste hier te lande gebouwd, waarbij niet alleen de gehele kiel, de masten, stengen en ra’s, maar zelfs het bovendek van staal is vervaardigd. Het vaartuig heeft een lengte van 230 voet bij een breedte vn 37 en een diepte van 24 voet. Op 20 voet diepgang heeft het een laadruimte van 2150 ton. Het geheel werd vervaardigd naar de eisen van de hoogste klasse in Lloyd’s Register, Bureau Veritas en de Nederlandsche Vereeniging voor Assuradeuren. Op de werf heerste een feestelijke drukte, verlevendigd door een groot aantal belangstellenden, waaronder vele autoriteiten. Het van stapellopen, dat bij de heer Groen steeds volgens de oud-vaderlandse traditie uit De Ruyters tijd geschiedt, was dit maal met bijzondere zorg voorbereid. Te drie uur werd het onder de gebruikelijke ceremoniën te watergelaten, hetgeen naar wens ging en als steeds een trots schouwspel opleverde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Roefschuitje, groot 17 ton.
Te bevragen bij Gebr. v.d. Kolk, Oldegalileën.


Datum: 15 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP wordt op ’s Rijks werf te Willemsoord opgetuigd om binnenkort weder in dienst te worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 12 oktober. Het Deense schoenerschip BELLONA, 23 september van Christiansand met hout vertrokken, is 10 oktober in de Noordzee gezonken. Een boot met 6 matrozen werd aangetroffen bij Ameland door het stoomschip FRANKFUHRT. Van de tweede boot, waarin zich de gezagvoerder en de overige equipage bevond, is nog geen tijding ontvangen (opm: zie NRC 161092).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 oktober. Het schip GERHARDUS, kapt. W. Bruijn, van Riga naar Middelburg, is gistermiddag op de hoogte van de Nieuwe Waterweg beloodst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Het comité van Lloyd’s verzoekt bericht van het schip SEMPER SPERA, kapitein Diepenbroek, de 24e maart van New York naar Anjer vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 12 oktober. De schoener MICHAEL, kapt. Broekman, van Pernau (opm: Pärnu) naar Schiedam, is wegens gebrek aan proviand hier ter rede gekomen, doch zal spoedig de reis voortzetten.


Datum: 16 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 15 oktober. Door schipper Th. Pronk van de bomschuit SCH 85 is voor Ameland opgevist een roeiboot bevattende boeken en scheepspapieren van de BELLONA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen a/d Rijn, 15 oktober. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot COMMISSARIS DER KONINGIN JHR.MR. J.W.M. SCHORER, bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen en vee, en gebouwd voor rekening van de Maatschappij van Schroefstoomboot- dienst, directeur de heer W. Bus te Haarlem. De compoundmachine en ketel van 16 PK zijn vervaardigd aan de fabriek van de heren Löhnis & Co te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 15 oktober. Het stoomschip BREMERHAVEN van New York binnen, is even boven Maassluis aan de grond gevaren; de sleepboten ZUID-HOLLAND en NIEUWERSLUIS hebben hedenochtend vergeefs getracht het af te slepen. Het moet nu lichten.


Datum: 17 oktober 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 oktober. Het heden alhier van Kroonstad binnengekomen brikschip ALBERTINA AMELIA, kapt. B.M. Meinsma, heeft in de Noordzee veel stormweder gehad, waardoor het schip lek werd. Ook werd een gedeelte der deklast overboord geworpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit Amsterdam wordt gemeld: Evenals te Rotterdam sinds enige tijd geschiedt, is men ook hier begonnen met geslacht vee naar Londen te verschepen. Het vlees wordt of hier in de boten of per spoorweg naar IJmuiden vervoerd en aldaar geladen. De eerste zendingen vertrokken per stoomschepen STORK en AMSTELSTROOM naar Harwich. Aan het abattoir wordt speciaal voor dit doel ene slachterij ingericht.


Datum: 18 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 oktober. Het (opm: Nederlandse) stoomschip BREMERHAVEN is j.l. zaterdagavond (opm: 15 oktober), na een gedeelte van de lading te hebben gelost, met assistentie van de sleepboten OOSTZEE en ZUID-HOLLAND vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 14 oktober. Het te Nes gestrande Deense schoenerschip KJERTEMINDE is hedennacht stuk geslagen. De wrakstukken liggen overal op het strand verspreid. De masten staan nog in het wrak, doch de tuigage is geborgen. Van de lading is niets te bergen.
's Nachts na de stranding zijn de kleren van de bemanning weggedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 oktober. Door het Engelse oorlogschip PARTRIDGE werd op Roncador, een zeer klein eilandje in de Caraibische zee, de overblijfselen gevonden van een neger en een jeugdige Nederlander. Een certificaat, dat hij bij de Nederlandse Militie gediend had, werd bij het geraamte gevonden. De naam is echter niet vermeld.
Op het eilandje waren twee hutten gebouwd door een partij negers van Jamaica, die daar guano meenden te vinden en bij hun vertrek de beide personen achterlieten.
Scheurbuik, veroorzaakt door slecht voedsel en water, schijnt de oorzaak van hun dood te zijn geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 17 oktober. Aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duyvendijk werd met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilaak, groot 80 last, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Terwindt, steenfabrikanten te Arnhem.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der firma Botje, Ensing & Co te Groningen werd zaterdag j.l. met goed gevolg te water gelaten de stoomboot OOSTERGO, voor rekening van den heer Sj.J. Gaastra te Grouw. Deze naar de eisen des tijds ingerichte boot zal in vast veer varen tussen Grouw, Leeuwarden en Sneek, tot vervoer van passagiers, vee en goederen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een heel Veer, dat een goed bestaan oplevert, varende op verschillende plaatsen. Adres met franco brieven, onder no. 80, Westerbaan’s Boekhandel te Franeker.


Datum: 19 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomkanonneerboot WODAN, commandant luit.t.zee 1e klasse H.O.W. Planten, is gisteren wegens een defect aan de schroefas te Willemsoord aangekomen, van Enkhuizen gesleept door Hr.Ms. stoomkanonneerboot DAS, commandant luit.t.zee 1e klasse J.P. van Rossum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 oktober. Volgens door ons van Lloyd's ontvangen telegram zijn de stoomschepen THETFORD en DORDRECHT in de Oostzee in aanvaring geweest, waardoor eerst genoemde gezonken is. De equipage van de THETFORD werd door de DORDRECHT te Kopenhagen aangebracht. De DORDRECHT heeft schade aan de boeg.

Krant:
  JB - Javabode

De CONRAD, die morgenochtend hier (opm: Batavia) wordt verwacht, is thans ook electrisch verlicht, terwijl de hutten 1e en 2e klasse zijn vernieuwd en ruimer en lichter zijn geworden. Dit schip doet dus nu in deze opzichten niet onder voor de nieuwere boten der Maatschappij Nederland.

Krant:
  JB - Javabode

Hr.Ms. ATJEH vertoefde van 28 mei tot 29 juni ter rede Ampenan. De 12e juni werd op verzoek van de resident embargo gelegd op het onder Lombokse vlag varende en aan de vorst toebehorende stoomschip SRI TJAKRA.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Weeskamer te Batavia in haar hoedanigheid van curatrice in het faillissement van de naamloze vennootschap Stoomvaart-Maatschappij Deli maakt bekend, dat op 5 november aanstaande te Medan publiek zullen worden verkocht de aan bovenbedoelde failliete maatschappij toebehorende stoomschepen J. NIENHUIJS en MEDAN, liggende ter rede Belawan.
Namens de Weeskamer, de secretaris Knaud.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinerzijl, 14 oktober. Het schip (opm: tjalk) JANTINA JACOBINA, kapt. J. Meinders W.Hzn, van Bremerhaven, is op Wangerooge gestrand. Het volk is gered. (opm: zie PGC 211092 en 061292)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris IJpma te Holwerd zal op vrijdag 21 oktober 1892, des morgens precies 10 uur, bij het pakhuis voor strandgoederen te Nes op Ameland, bij boelgoed, á contant, verkopen: 12 diverse beste zeilen, ene belangrijke partij best touwwerk, trossen, lijnen en want, rondhouten, diverse koperen lantaarns, 2 goede kompassen, vlees en watervaten, enig koks goed, ene partij wrakhout, benevens een vlet of boot, alles afkomstig van het aldaar gestrande Deense tweemast schoenerschip KJERTEMINDE. Zoverre aanwezig zal mede worden verkocht het hol of casco van het schip, zoals het aan strand zit. Het postschip vertrekt 20 oktober van Holwerd ’s morgens 8½ uur; zo het verhinderd is te varen gaat de verkoop niet door. (opm: KJERTEMINDE, wrak nummer 517 Hydro. Dienst, gestrand 11 oktober 1892, zie PGC 131092 en NRC 181092)


Datum: 20 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Volgens brief uit St. Helena in dato 23 december van kapt. Joh. C. Wiebenga, voerende het Nederlandse schip DE RUYTER van Java naar Het Kanaal bestemd, werd het schip 6 december op de hoogte van Kaap de Goede Hoop door een orkaan belopen, waarbij het gedurende een half etmaal plat op zijde lag, een stormzeil in flarden scheurde en 3 watervaten overboord sloegen, maar overigens hadden schip en tuig zich uitnemend gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 28 september. Een gedeelte van de lading kolen van het hier met schade aan het roer binnengelopen Nederlandse ijzeren barkschip SENIOR, kapt. Spaanderman van Shields naar Batavia, werd sterk verhit bevonden. Er werd 300 ton van gelost en in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms raderstoomschip BUYSKES wordt in het laatst dezer maand buiten dienst gesteld en te Hellevoetsluis in conservatie opgenomen.


Datum: 21 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 oktober. Van de werf der Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip JOSEPH EIL I, groot 480 last, gebouwd voor rekening van de heer Joseph Eil te Rotterdam

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 18 oktober. Het stoomschip DORDRECHT, kapt. C.G. Heideman, van Riga, arriveerde hier hedenochtend met beschadigde boeg, na in aanvaring geweest te zijn bij Dragør met het stoomschip THETFORD, van Shields naar Stettin (opm: Szczecin), welke laatst genoemde een halve mijl zuidelijk van het Dragør vuurschip in 7 vadem water gezonken is. De bemanning werd door de DORDRECHT gered en te Kopenhagen geland. De masten van het stoomschip THETFORD zijn boven water zichtbaar. Het stoomschip DORDRECHT heeft alhier twee dagen oponthoud gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinensiel, 18 oktober. Van hieruit zijn sloepen naar het bij Wangerooge gestrande tjalkschip JANTINA JACOBINA, kapt. J. Meinders W.Hzn vertrokken. Men heeft het schip onder water gevonden, doch niets kunnen bergen. Ook was het weder stormachtig en stond er een hoge branding. Indien het schip opbreekt zal er van de lading nog wel het een en ander aandrijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 oktober. Volgens ontvangen telegram heeft het stoomschip DORDRECHT, van Riga bestemd met balken naar Dordrecht, door de aanvaring met het stoomschip THETFORD, van Shields met kolen, belangrijke schade geleden. Het is te Kopenhagen binnengelopen.


Datum: 22 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. monitor KROKODIL, commendant kapt.luit.t.zee H. Bernelot Moens, is van de oefeningstochten te Nieuwediep binnengekomen om de 25e dezer op ’s Rijks werf te Willemsoord buiten dienst te worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 19 oktober. Van de werf De Hoop van de heren C. van der Giessen & Zonen werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip MARIA ELISABETH, groot ongeveer 425 lasten, hetwelk gebouwd werd voor rekening van de heren Jac. Dahmen en Hch. Haarmann te Beeck bij Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 21 oktober. Van de werf van de Gebr. G.& H. Bodewes, scheepsbouw- meesters alhier, werd met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 320 last, voor rekening van de heer Karl Schroers van Duisburg, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren gaffelschoener voor rekening van de heer John Hawken van Padstown (Engeland).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 19 oktober. Het wrak van het tjalkschip TWEE GEBROEDERS, dat in het Wagenpad was gezonken, en welks ligging voor de scheepvaart zeer gevaarlijk was, is met veel moeite gelicht. Hangende tussen twee lichterschepen is het wrak, waarin zich nog de volle lading puin bevindt, onder water door naar hier gesleept en hedenavond aangekomen.


Datum: 23 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. Het zou zeker weinigen bevreemd hebben als de koningin-regentes door het zeer slechte weder ware afgeschrikt geworden om heden met onze kleine koningin naar hier te komen ten einde het naar haar gedoopte pantserdekstoomschip van stapel te doen lopen. De maatregelen op de Marinewerf, de schikkingen voor de ontvangst der beide koninginnen, waren zo goed getroffen als men wensen kan, maar het regende. Daar stonden de mariniers en matrozen langs de gaanderij geschaard, druipend van het nat. Vóór de tribune, onwrikbaar tussen de houten stutten, lag de romp der WILHELMINA, hellend met de achtersteven naar het water, een kolossaal gevaarte, maar met sierlijke ronding van zacht gebogen lijnen.
Te 2.55 kondigden saluutschoten de komst aan der beide koninginnen. De hoge bezoeksters reden naar de koningssloep aan de De Ruyterkade, geroeid door 16 stuurmansleerlingen Langs de gepavoiseerde oorlogsbodems op het IJ werd vlug geroeid naar het Westerdok, van daar ging het met rijtuigen naar de Kattenburgerstraat en te half vier bereikte de stoet de werf, waar onmiddellijk bevel gegeven werd aan de werklieden om de steun- en stutbalken onder het vaartuig weg te slaan. Het gevaarte werd toen nog in rust gehouden door slechts één klamp, met een draad verbonden aan de koningsloge. Na een redevoering door de vice-admiraal MacLeod, die o.m. zeide, dat het trotse schip bestemd is de Nederlandse marine in de Oost-Indische wateren te versterken, werd H.M. een zilveren bijltje met ebbenhouten steel toegereikt en het beslissend sein gegeven. Met een flinke slag doorsneed de koningin de draad, de ketting rammelde over haar katrollen, de zware klink viel en statig gleed de WILHELMINA de helling af.
Kort daarop verlieten de beide koninginnnen de werf en reden naar het station, alwaar de koninklijke trein gereed stond.
De zilveren bijl, herkomstig uit de fabriek van zilverwerken der firma Bonebakker & Zoon alhier, is H.M. als herinnering aangeboden. Het is besloten in een koffertje van wortelhout. Aan de binnenzijde van het deksel leest men op een mat-zilveren plaat de inscriptie
KONINGIN WILHELMINA
Op stapel gezet 22 April 1891
Te water gelaten 22 Ocober 1892.
(opm: zeer sterk bekort; er zijn in het artikel geen gegevens over het schip vermeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 22 oktober. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan, genaamd SAPHIR, groot 500 last, gebouwd voor rekening van de heer Heinrich Brien te Caub.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 oktober. Door de Neptun Salvage Company is de mogelijkheid opgegeven om het voorste stuk van het aan de grond gezette stoomschip ABINGTON te lichten; het achterdeel met de nog in hebbende lading is volstrekt als verloren te beschouwen, en zakt steeds dieper in het zand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 oktober. Hedenmiddag heeft zich de CAROLINE met hoog water met behulp van trossen opgericht. Het vele water, dat door de luiken en vermoedelijk ook door een lek naar binnen was gestroomd, hoopt men thans door uitpompen te verwijderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 22 oktober. Volgens bericht van de kustwacht van Westerschouwen, zeilt een bark of brik west vandaar in de branding van Nieuwezand, door invallende duisternis is het schip niet meer zichtbaar. De reddingboot van Burgsluis is daarheen gezeild. Volgens later bericht van Westerschouwen worden in gemelde richting lichten gezien, zodat vermoedelijk een schip aan de grond zit, van de toren zijn vuurpijlen afgeschoten, als bewijs voor schepelingen dat er hulp uitgezonden is.


Datum: 24 oktober 1892


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Gedagvaard Willem Riepma in verband met acte van overlijden, aangezien gedaagde zich in het jaar 1881 als matroos bevond op het te Farmsum thuisbehorende galjootschip CORNELIA CATHARINA, kapt. J. Dijkstra, aangezien dit schip op een reis van Friedrichsvarn (Noorwegen) met bestemming Delfzijl in de nacht van de negende op de tiende augustus 1881 op het Borkumerrif met man en muis is vergaan. (etc, sterk bekort; zie ook PGC 150691)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 oktober. Door het comité van Lloyd’s zijn gisteren als vermist opgegeven het nieuw gebouwde Nederlandse stalen barkschip SEMPER SPERA, kapt. Diepenbroek, 24 maart 1892 van New York naar Anjer vertrokken met een lading petroleum, en het schip MADEIRA, kapt. Korff (opm: buitenlander) dat de 13e februari 1892 met een lading tarwe in zakken van Puget Sound naar Engeland vertrok.


Datum: 25 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 oktober 6 uur 30 min v.m. De redddingboot van Burgsluis is heden nacht, na tweemaal vol water geslagen te zijn, teruggekeerd. Door de duisternis heeft men het schip, dat in de branding was verzeild – zie ons vorige nummer – niet kunnen vinden. Heden ochtend vroeg vertrok de reddingboot weder naar zee. Van de vuurtoren van West-Schouwen was heden ochtend, voor zover zichtbaar, niets van het schip te zien.
Brouwershaven, 23 oktober, 9 uur 30 min v.m: De reddingboot van Burgsluis is uit zee teruggekeerd zonder iets van het schip gezien of gevonden te hebben. Ook van de vuurtoren wordt bij helder weder niets meer gezien. (opm: zie o.a. ZZN 051192)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 oktober. NW van de Eierlandse vuurtoren, drijft een barkschip met gebroken mast. De sleepboot STAD AMSTERDAM is ter opsporing vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 23 oktober. Het Duitse tjalkschip FOELKEN, schipper Moorman, in ballast van Leer komende, is bij Oost Terschelling gestrand. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 oktober. Op bericht van West Schouwen, dat een schip aldaar in nood verkeerde, vertrok de sleepboot NOORDZEE hedennacht van de NW derwaarts en keerde hedenmiddag terug. De gezagvoerder rapporteerde op de Banjaard twee boven water uitstekende masten van een gezonken schip gezien te hebben. Van de equipage was niets te bespeuren, zodat die vermoedelijk omgekomen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 oktober. Met de opruiming van wrakken op Texelstroom, voor vissers zo schadelijk, is door de Waterstaat belast de heer Dirkzwager te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 24 oktober. Nadat zaterdag de stoomschepen, die van Hamburg arriveerden, van de burgemeester alhier vergunning kregen, om direct nadat zij door de dokter onderzocht werden, naar Rotterdam door te varen, is dit heden weer veranderd, en moet het stoomschip CLIO, heden van Hamburg aangekomen, tot morgen in observatie blijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westernieland, 21 oktober. De koftjalk, gestrand ten Noorden van Borkum, is vlot gekomen en zit thans achter het eiland Rottum. De bovenlast is weg, doch de overige lading zit er nog in (opm: zie volgend bericht).


Datum: 26 oktober 1892


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Polderzijl (opm: Noordpolderzijl), 25 oktober. Door Tjark Visser, Jan Visser, Jakob Visser werd de bemanning gered van het schip AALTJE, kapt. J. Morra, geladen met pannen, komende van Makkum, bestemd naar Hamburg, dat zaterdagavond (opm: 22 oktober) door de harde Noordenwind overvallen werd en geraakte vast in de gronden van de Lauwers, tussen Schiermonnikoog en Rottum (opm: zie PGC 251092). Hoge golven sloegen alles van het dek en de bemanning, kapitein en stuurman namen de wijk in de mast. De noodvlag werd gehesen. Dit werd zondagmorgen door genoemde Vissers opgemerkt en dadelijk werd tot redding besloten. Dat hen gelukte en zondagmiddag werden ze overgenomen in Vissers schip en gebracht naar Polderzijl, onder Warffum.
De koftjalk achter Rottum gestrand - zie ons nummer van zondag - sloeg door de harde wind van zaterdagnacht uiteen, een groot deel van de lading is geborgen op Rottum. (opm: zie ook PGC 011192)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht: