Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1822


01 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 december 1821. Kapt. J.H. Mulder meldt van Frederikshald dat zijn schip de
JONGE EGBERDINA (opm: kapt. Jacob Hiddes Mulder, kof JONGE ENGBERDINA, in maart 1821 in de vaart gebracht), van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam gedestineerd, in de nacht tussen 28 en 29 November 1821, 3 mijlen bewesten Frederikshald, met de lading totaal verongelukt is; zijn zoontje (opm: Reint Jacobs Mulder) is daarbij omgekomen, doch hij en zijn volk zijn, zonder iets van het hunne te kunnen redden, met de boot aan land gekomen. (opm: zie vooral RC 140322 en PGC 150322)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 december 1821. Het schip (opm: smak) de VROUW GEZINA, kapitein J.H. Mulder, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is, na op Bornholm aan de grond gezeten te hebben en weder vlot geworden te zijn, den 25 november 1821 in zinkende staat te Svaneke op Bornholm binnengebragt, alwaar de lading grotendeels beschadigd gelost is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 december 1821. Het schip SOPHIA JULIANA, kapitein C.F. Marlow van Stettin (opm: Szczecin) naar Amsterdam, het welk den 23 november (opm: 1821) van Swinemünde (opm: Swinoujscie) vertrokken is, is volgens brief van Stettin van den 22 december, na het uitstaan van zware stormen den 9 dito (opm: december) ter rede van Koppenhage ten anker gekomen, alwaar het den 12 dito wegens tegenwind nog liggende was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 december 1821. Het schip CONCORDIA, kapitein U.F. Bonjer van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam, is te Dantzig (opm: Gdansk) binnengelopen en heeft den 17 december deszelfs reis vervolgd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 december 1821. Bij vertrek van den post ligt een uit zee komend schip onder de Goereese haven ten anker, zijnde KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord van St. Ubes (opm: Setubal).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Helvoetsluis, 30 december 1821. Heden arriveerden de schepen de NEGOTIE, kapt. J. van der Meij, van Tholesbury; CERES, kapt. T. Rubie van Rye; RESOLUTION, kapt. J. Strobuur uit de Maas; de VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, door lekkage.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 27 december 1821. Den 26 uit quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild de MARIA, kapt. J.S. Kroon, van Bilbao, en, voor Antwerpen bestemd, is alhier ter rede gekomen MERCURIUS, kapt. R. Folkers (opm: kof thuishaven Antwerpen, kapt. Remmer Folkerts), van Sumatra; moet quarantaine houden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Brielle, 29 december 1821. Gisteren avond zeilde in zee: G. Watson, JOHN AND MARY, naar Leith, en D. Pairnboro, GOOD AGREEMENT, naar Hull; een dezer schepen is wel in zee gekomen, maar het ander is op de buiten vlakte de Briel, benoorden Zeeburg, vastgeraakt; de naam is nog onbekend, en heden zijn er vaartuigen naar toe gezeild, die door Z. wind nog niet terug zijn. De wind Z.Z.W.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Brielle, 30 december 1821. De brik die gisteren benoorden Zeeburg is vast geraakt, is de JOHN AND MARY, gevoerd geweest door George Watson, bestemming Leith; volgens rapport is dezelve reeds bijna geheel aan stukken, zullende er uit hoofde van de hoge zee, door welke de vaartuigen niet aan boord kunnen komen, niets van de lading kunnen worden gered. De wind W.Z.W. (opm: zie ook RC 090522; het schip onderhield een vaste lijndienst Hellevoetsluis / Leith)


04 januari 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het Canton Veendam, zal, namens zijne principalen, op eerstkomende woensdag, den 9 januari 1822, des avonds te 6 uren, ten huize van Evert van Linge, te Veendam, bij strijk- en opbodsgelden, verkopen: enige aandelen in onderscheidene schepen, als: in de Kofschepen, bevaren bij de schippers Rente H. Junker (opm: Rente H. Jonker, JOHANNA), Frans Berends Nipperus (opm: VROUW ELISABETH), Pieter Jans Muntendam (opm: kof MARIA JOSINA) en Eisso Uges (opm: JOHAN GEORGE), en in de smakschepen, bevaren bij de schippers Cornelis Schreuder (opm: JONGE SCHREUDER), Gouke Roelfs Oostra (opm: JETSKA MARGARETHA) en Christiaan Fokkes Taai. Zijnde inmiddels informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris te Veendam, zal, ten verzoeke van de Weduwe en Erven van Jan Jacobs Legger, op donderdag den 10 januari 1822, des avonds te 6 uren, ten huize van E.D. Everts, te Veendam, publiek veilen en verkopen: het door J.J. Legger opgemeld, in der tijd, gevoerd Smakschip, groot om de 45 roggelasten, genaamd DE VROUW ALIDA, liggende in het Oosterdiep, te Veendam, met alle de daarbij behorende opgoederen van masten, touwen, ankers, zeilen, staande en lopende want, boot, koksgereedschappen en wat dies meer zij.
Informatiën, dien aangaande, zijn te bekomen bij Hindrik P. Hazewinkel, aan het Oosterdiep, te Veendam.
Veendam, den 29 December 1821, M. v.d. Tuuk, notaris


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens op donderdag den 17 januari 1822, des avonds te 6 uren, ten huize van de kastelein H.G. Kelderhuis, aan de Noorder Haven, te Groningen, publiek te verkopen:
1. Een net betimmerde behuizinge, met open plaatsje er achter, aan de Reitmakersrijge, te Groningen, letter Z. no. 224, wordende door de schipper Barteld Jans en vrouw in eigendom bewoond.
2. Een, zo goed als nieuw, Tjalkschip, groot 40 roggelasten, genaamd DE DRIE GEBROEDERS, in 1818 nieuw uitgehaald, te Grouw, in Friesland, met al diens opgoed en toebehoren (volgens inventaris, op de verkoop-billetten gespecificeerd), invoegen door genoemden schipper Barteld Jans wordt bevaren, en thans aan de oostkant, in de Zuider Haven, te Groningen, is liggende.
Om no. 1 op ultimo mei en no. 2 dadelijk te aanvaarden; alles op conditiën, welke drie dagen bevorens, ten huize van verkoop, ter lezing zullen liggen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. Gerhard Jacob Keiser, openbaar notaris, ter residentie van Groningen, is voornemens, op woensdag den 23 januari 1822, des avonds, precies te 6 uren, ten huize van den kastelein Lambertus van der Molen, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek, op strijkgelds-conditiën, te koop te presenteren:
Eene kapitale Heeren Behuizinge (opm: hier niet relevant).
Een zestiende aandeel in het kofschip, DE MAGDALENA CLARA CLARA (opm: kof JUFFER MAGDALENA CLARA), bevaren door P.H. de Jonge, onder directie van den heer H. Bolte.


05 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 januari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen J.J. Harmens van Livorno, ligt quarantaine, J. Compie van Riga en J. Kroon van Hamburg.
In Terschelling is binnengekomen C.J. Cornelius van Riga, met lekkage, verlies van anker en touw en meer andere schade; heeft een loodsschuit tot assistentie gehad.
Van de quarantaine is den 2 dezer ontslagen kapt. K. Storm van Alicante.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 januari. Gisterenmorgen is onder de jurisdictie van Den Helder en Huisduinen, bezuiden Kijkduin, gestrand een brikschip met een Engelse vlag aan de voortop; de equipagie is naar alle gedachten verongelukt; een boot is aangespoeld, waar achterop stond HERON, alsmede een partij goederen, bestaande in balen katoen, gemerkt SP, enige balen cacao en kaneel, gemerkt met een ruit en een W in het midden; wordende alles aan de strenge quarantaine onderworpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 januari. Kapitein Bandix, voerende het schip DE VROUW THEODORA, van Amsterdam naar Bilbao, meldt van Folkestone van den 26 december, dat hij den 6 dito van onder de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness)
gezeild zijnde, reeds de vuren van Lezard in het gezigt gehad heeft, doch door storm en onweer terug gedreven was, en niet eerder een haven had kunnen aandoen dan den 25 dito, toen hij door hulp van een loods te Folkestone is binnengekomen; de zeilen en het touwwerk hadden veel geleden, hetgeen hij echter met zijn eigen volk hoopte te herstellen; voorts was het schip digt en alles in goeden staat. (opm: zie RC 080122)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 januari. In een brief van Tonningen (opm: Tönning), van den 21 december 1821, wordt gemeld, dat, alzo het uit hoofde van het gevorderd jaargetij niet waarschijnlijk was, dat de aldaar liggende schepen derzelver reizen in dat jaar zouden vervolgen, men de helft der lading van het naar Amsterdam gedestineerde schip de JONGE MARGARETA, kapt. H.R. Duit, hetwelk nodig dient bewerkt te worden, gelost en in ’s Konings pakhuizen opgeslagen had.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 januari. Kapt. B.J. Wilts (opm: schip VIER GEBROEDERS), van Meldorf naar Amsterdam, lag den 10 december te Hormerzijl (opm: Horumersiel) en was voornemens de lading in een ander schip over te laden, ten einde dezelve beter bewerkt konde worden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 januari. Te Hamburg is gearriveerd H. Baartman van Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Helvoetsluis, 2 januari. Aangekomen: VENILLIA, kapt. W. van der Kolff; de LOUISA, kapt. D. Guijt.

RC 050122
Rotterdam, 2 januari. Den 4 januari zeilden uit de Maas de schepen de FORTUNA, kapt. A.J. Kouwenhoven; de FLORA, kapt. J. Schepen; de HOOP, kapt. J. van Rijn; de DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van Borden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 1 januari:
Het schip the BETSY, Roepel, van Rotterdam naar Surinamen, is des morgens van den 29 december 1821 te Yarmouth binnengelopen, zijnde bij Winterton van een anker geslagen; de kapitein verhaalt, dat hij de vorige nacht in de Cockel een brik gezien had die waarschijnlijk uit de Oostzee kwam en, zo hij dacht, op de banken geraakt was, daar hij had horen schreeuwen, en kort daarna het schip uit het gezigt verloren had.
Den 31 december 1821 is the BETSEY te Deal gearriveerd.
Te Ramsgate is den 29 december binnengelopen het schip HOOP, van Rotterdam naar Lissabon; diezelfde dag is te Cowes gearriveerd het schip HIERONIMUS, Smit, van Napels naar Antwerpen, laatst van Penzance, zijnde zeer lek.


08 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 6 januari. Texel, uitgezeild Zijner Majesteits oorlogs-corvet DE KOMEET, kapt.lt. P. Pietersen, naar de kust van Guinea.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 6 januari. Den 2 is met het vallen van de avond, door een Vlielander loodsschuit, geloodst een smak, welke in het Gat van Stortemelk ten anker gekomen is, zo men zegt van Petersburg, laatst uit Noorwegen; van dezelve kan men niets ontwaren waar dezelve gebleven is; op de Griendenwal heeft men twee wrakken ontdekt, vermoedelijk van gemeld smakschip, waarheen zich een loodsschuit heeft begeven, welke des morgens van den 3 in het Vlie is geretourneerd; de schipper derzelve rapporteert, dat hij op de Griendenwal gevonden heeft enige wrakken en de vleet (opm: zeilen incl. staand en lopend tuig) van een smakschip, waarin zich bevonden drie lijken, waarvan hij, door het slechte weer, slechts een lijk had kunnen bergen, zijnde een jong persoon welks linnen gemerkt was J.B.S; ook had de loodsschipper zien drijven bij en op het wrak drie karns talk, zodat dus waarschijnlijk de gehele equipagie en loods van de gemelde smak omgekomen zijn. (opm: VROUW JANTINA; de opvarenden waren kapt. Jan Egberts Dik (31), stuurman Abraham Tiessen Dik (31), zeeman Berend Geerts Nieten (19) en scheepsjongen Jacob Berends Smit (15); zie ook RC 150122 en GRC 150122)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. De Ostender vissersloep VADER ADAM, kapt. S. de Vos, van Ostende, laatst uit de Noordzee, met 3 tonnen gezouten vis en 32 tonnen zout, is den 2 januari op Eijerland gestrand en zal weg zijn; de equipagie is gered.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 januari. Het schip WEMELINA KRANENBORG, J.J. Pranger (opm: kof, kapt. Jacob Jans Prange), van Riga naar Antwerpen, is, volgens brief van Pekel-A, van den 28 december 1821, naar men zeide op de Jutse kust, verongelukt, doch het volk is gered. (opm: de of, bouwjaar 1819, bleef behouden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 januari. Het schip de VROUW CHRISTINA, J.B. Bondrager (opm: hektjalk VROUW CHRISTIJNA, kapt. Jacob Berends Bondrager), van Mandahl naar Monnikendam, is in de Jedder (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld: de Jetting of Getting, vaargeul bewesten het eiland Griend, leidend naar Harlingen) verongelukt, doch het volk gered.
(opm: de tjalk werd hersteld, waarschijnlijk door J.H. Drenth, Oude Pekela en door Drenth in mei voor NLG 605 als ALBERDINA verkocht aan Jan Berends Bondrager, Nieuwe Pekela)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. Het schip NICOLAIJ EN MARIA, G. Rydahl (opm: buitenlander), van Koppenhagen naar Rotterdam is volgens brief van Hahrsund (opm: mogelijk Farsund, N; 58º5’ N.B. 6º47’ O.L.), van den 19 november aldaar binnengelopen, en ook weder vertrokken; sedert zijn geen berigten aangaande hetzelve ingekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. Het schip EDUARD, P. Olsen, van Dramme naar Amsterdam, is, volgens brief van Osterrisoer, van 8 december, na het over boord werpen van tweederde van de deklast, met schade aan zeilen enz, aldaar binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. Het schip MARIA CATHARINA (opm: fregat MARIA EN CAROLINA, zie ook RC 120122 en 150122), G. Kaleshoek, van Livorno naar Amsterdam, is, volgens brief van Toulon, van den 25 december, niet ver van daar, gestrand en vervolgens verbrijzeld, doch het volk is gered.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 januari. Volgens zeggen, zouden op de banken van Arcachon (opm: nabij Bayonne) twee Hollandse galjoten met al het volk verongelukt zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 januari. Het schip CHRISTINA EN TITIA, A.A. Potjer (opm: kof, kapt. Albert Andries Potjer), van Bordeaux naar Rotterdam, is, volgens brief van Bordeaux, van 27 december, voor la Rochelle verongelukt; de kapitein, zijn zoon en verdere equipagie zijn daarbij omgekomen (opm: in totaal drie personen), uitgezonderd een jongen, die alleen gered is (opm: zie RC 100122).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Toulon en Marseille naar Antwerpen, is, na het uitstaan van zware stormen, te Brest, met schade, binnengelopen, en zal waarschijnlijk moeten lossen. (opm: zie RC 230522)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. De schepen de VRIENDSCHAP, J. Visser, en de VRIENDSCHAP, J.K. de Koning, beiden van Amsterdam naar Surinamen, welke, volgens de Lloyd’s Lijst van den 7 december 1821, den 6 dito derzelver reizen zouden hebben voortgezet, lagen, volgens brief van gemelde kapitein Visser, in dato 2 december (opm: moet zijn 27 december, zie RC 100122), destijds beiden nog te Cowes, alzo aanhoudende stormen en tegenwinden hen belet hadden zee te kiezen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. Kapt. K.J. Musch, voerende het schip de JONGE JANKE, den 8 november 1821 uit Texel gezeild naar Lissabon, meldt van Tenby (opm: 51º40’ N.B. 4º41’ W.L.), van den 26 december 1821, dat hij, na gedurende zijn reis niet dan zware stormen en orkanen te hebben gehad, aldaar in de baai, met verlies van zeilen en enige andere schade, is binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. Kapt. C. Bandix, voerende het schip (opm: kof) de VROUW THEODORA, van Amsterdam naar Bilbao, volgens onze vorige te Folkestone binnengelopen, meldt van daar, in dato den 31 december, dat hij, zijn geleden schade met eigen volk hersteld hebbende, toen gereed was om met de eerste gunstige gelegenheid zijn reis te vervolgen. (opm: zie RC 050122)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 januari. Te Lissabon is gearriveerd A. van Schie (opm: kapt. Ary van Schie, brigantijn SOLEIL LEVANT, thuishaven Antwerpen) van Antwerpen, in 35 dagen, gedurende welke tijd hij aanhoudend met zware stormen heeft moeten worstelen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. Den 5 zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. corvetschip van oorlog DOLPHIJN, kapt-luitenant Mommendaal, JORINA, T. van Duivenboden, en de JONGE JACOBUS, J.J. Bonn (opm: opvolger van H.J. Bon), naar Batavia; VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieveen, naar Surinamen; SARA, P. Landberg, naar Rio-Janeiro; RESOLUTION (opm: kof), J. Strobuur, naar Lissabon; ELIZABETH, H.E. Hendriks, naar Marseille; LOUISA, D. Guijt, naar Jersey; ELIZABETH EN CORNELIA, J. Parlevliet, naar Bordeaux; de JONGE WILLEM, J. Parlevliet, naar Newry; VENILLIA, W. van der Kolff, naar Liverpool; GRAAF BERNSTORFF, N.J. Rahlff, naar Brest; dezelve is onder de Goereese haven ten anker gekomen,
en arriveerden CHRIST. JANS, M. Ohlsen, van Corsoer; TRITON, J.P. Engeltan, van Stokholm, laatst van Texel; de JONGE HEEREN, W.B. Bakker, van Riga, en ELIS, P.H. Stokkelge, van Faaborg, als bijlegger, naar Marseille; de wind N.O. en O.N.O.
Den 6 zeilde EDUARD, J. Mouat, naar St. Ubes (opm: Setubal)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. Van Den Briel wordt van den 5 gemeld: den 5 zeilden de CONCORDIA, S. Swart, en de MARGARETHA, J. Verdoes, naar Bordeaux; SERAPHINE, A. Guithomat, en ZOÉ, J. Barbedienne, naar St. Malo; de VROUW ANTJE, O.G. Stuit, naar Fécamp; de HOPENDE VISSER, G.A Masson, naar Newry; de ANNA SOPHIA, F. Tupper, en de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Belfast; de FORTUNA, H. Kolff, naar Nantes; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, naar Bayonne; de JOHANNA EN WILHELMINA, D. Mooijekind, naar Hull, en arriveerde de SPECULATION, J. Serck, van Bergen.
Den 6 zeilde the LEO, L. Waterhouzen, naar St. Ubes.
Den 7 arriveerden de VROUW ROLPHINA, J.K. Bolhuis, van Eckernförde, en de VROUW ROLLINA, B.J. Jaski (opm: kof VROUW LOLLINA, kapt. Benjamin Jansz Jaski), van St. Petersburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. Den 7 zeilde van Maassluis het schip AVONTUUR, Y. Klingen, naar Faro.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. Van Vlissingen wordt van den 31 passato (opm: vorige [maand]) gemeld: Van hun quarantaine zijn ontslagen en van Vlissingen naar Antwerpen de Schelde opgezeild DUXBURG, C. Dreu, van Boston; MERCURIUS, R. Folkers, van Zante en Cephalonia, en niet van Sumatra; voort is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen EMILIE, J. Anderson, van Bordeaux, laatst van Veere.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. In het afgelopen jaar zijn te Hamburg 1.571, zo grote als kleine, schepen uit zee aangekomen, namelijk 6 uit de Oost-Indiën, 28 uit de West-Indiën, 34 uit Zuid-Amerika, 26 van Braziliën, 47 uit Noord-Amerika, 6 van de Kanarische Eilanden, 106 uit Spanje en de Middellandsche Zee, 98 uit Portugal, 93 uit Frankrijk, 560 uit Engeland, 83 uit Rusland en de Oostzee, 66 uit Zweden en Noorwegen, 10 uit Finland, 31 uit Denemarken, Jutland en van de kusten, 377 uit Holland, Oost-Vriesland, van de Wezer en de kusten; zijnde van de robben- en walvisvangers slechts 3 en maar 7 haringjagers binnengelopen. Het aantal der van Hamburg naar verscheiden plaatsen afgezeilde schepen beloopt, behalve de kleine vaartuigen, 1102.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. In het afgelopen jaar zijn aan de stad Schiedam uit zee aangekomen 167 schepen, als 48 van Libau (opm: Liepaja), 17 van Riga, 9 van Arendsburg (opm: Kuressaare), en 93 zo van Reval (opm: Tallinn), Werder, Wolgast, Koppenhagen, en andere plaatsen, niet welke en ook niet zulke, die uit de andere provinciën van ons land gekomen zijn; in het geheel is aangebragt 21.165 lasten graan, meest rogge en gerst, zijnde 70 schepen minder als in 1820 en 1 schip minder als in 1819.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen, 5 januari. Heden is van onze rede naar Batavia vertrokken de JONGE PIETER (opm: pink), kapt. J. Vinck, van Ostende, met stukgoederen.
Van zijne quarantaine is ontslagen de Nederlandse brik ADVENTURE, kapt. J. Poodts, van de Havannah.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. Gerhard Jacob Keiser, openbaar Notaris, ter residentie van Groningen, is voornemens, op vrijdag den 18 januari 1822, des avonds te 6 uren, ten huize van de kastelein Jan Roos, in de Gouden Roemer, te Groningen, publiek op strijkgelds-conditiën te koop te presenteren:
- Een 6de aandeel in het Kofschip DE NEPTUNUS.
- Een dito aandeel in het Kofschip HENDRIENA JOHANNA (opm: kapt. Harm Geers Jonker).
- Een 3de aandeel in het Kofschip DE JUFFER JEANNETTE.
De bewijzen van eigendom en conditiën van verkoop zijn 3 dagen bevorens, ten kantore van gemelde notaris, en ten huize van veiling te lezen en te vernemen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hechte Hekschuit-hol, lang over steven 18 ellen 1 palm 4 duim (64 voet), wijd over zijn wellings 4 ellen 5 duim (14½ voet), hol op zijn uitwatering 1½ el 7 palmen 5 duim (6¼ voet oude maat), leggende aan de werf van Innes Melles Westra, te Grouw.


10 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 januari. Het schip DE STAD WORCUM, kapt. J.F. van der Stag, van Riga naar Schiedam, te Pillau (opm: Baltiysk) binnengelopen, heeft na volbragte reparatie den 26 december 1821 de reis voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 januari. Van het verongelukte schip CHRISTINA EN TITIA, kapt. A.A. Potjer, van Bordeaux naar Rotterdam (in onze vorige courant gemeld), is, volgens nader berigt, behalve de jongen, ook de stuurman gered; van de lading zijn 159 okshoofden wijn en 9 kisten likeuren geborgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 januari. Kapt. J. Schindehutte, van het schip ELIZABETH, van Batavia naar Macassar, meldt van Batavia, in dato 21 augustus 1821, dat hij aldaar met een lek schip terug gekomen is en bezig was te lossen (opm: het fregat werd in Oost-Indië verkocht, zie RC 171022).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 januari. In het berigt wegens de kapiteins Jan Visser en J.K. de Jong, van Amsterdam naar Surinamen, in de laatst voorgaande courant gemeld, staat volgens brief van kapt. Visser van den 2 december 1821, moet zijn van den 27 december.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 januari. Te Cette (opm: Sète) is gearriveerd A. Jongbloed van Amsterdam; dezelve heeft bij het binnen komen op een zandbank gezeten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 januari. In een brief van Ostende, van den 3 januari, meldt men, dat de vorige nacht aan de kust aangedreven waren enige goederen en een brievenzak, welke laatste, aan de Magistraat bezorgd zijnde, gebleken was afkomstig te zijn van het schip ROTTERDAM, kapt. Paulus Rijnbende, van Rotterdam naar Surinamen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 januari. Den 8 arriveerde te Helvoetsluis AMPHITRITE, J.P. de Groot, van Hamburg, als bijlegger, door lekkagie, naar Gibraltar; dezelve heeft aan boord kapitein Rijnbende met zijn gehele equipagie. Gemelde kapitein heeft den 31 december 1821 zijn schip, genaamd ROTTERDAM, bij de Vlaamsche Banken verloren (opm: brik ROTTERDAM, kapt. Paulus Rijnbende); de wind N.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 januari. Het schip the MARIA, Schutt (opm: kof VROUW MARIA, kapt. Zacharias Kempes Schut), van Liverpool naar Antwerpen, hetwelk te Ramsgate is binnengelopen, is zo lek, dat het moet lossen om te repareren.


11 januari 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De Strandvonder van Schiermonnikoog, met voorkennis van de heer Gouverneur van Friesland, gedenkt op dinsdag 15 januari des morgen ten negen uren, aldaar, publiek te verkopen: een gedeelte van het gestrande Brikschip VLEET, gevoerd geweest door kapitein Allen Burn.


12 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De ongelukkige stad Barcelona is door een nieuwe ramp geteisterd. De stormen, die overal zo veel schade hebben aangerigt, hebben in die haven voor meer dan twee millioenen schade veroorzaakt; vele schepen zijn er gestrand en andere verbrijzeld.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 januari. Kapt. J.F. Brouwer van Dantzig (opm: Gdansk) in Texel binnen, is drie maal in Noorwegen binnen geweest; dezelve meldt van de rede van Texel, in dato den 7 januari, dat den 6 december 1821 te Homlesund lag het schip de HERSTELLING, kapt. J.R. Kuiper, van Petersburg naar Marseille, en den 31 december te Nieuw-Hellesond (opm: Ny Hellesund, 58º3’ N.B. 7º50’ O.L.), het schip HENDRIK EN MARGARETHA, kapt. J.H. Warmolts, van Riga naar Havre.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 januari. Kapt. D. Bruntje, voerende het schip de VROUW CHRISTINA (opm: kapt. Dirk Bruntje, smak, Oldenburger vlag), van Mandahl naar Amsterdam, meldt van Blindsund (opm: opper aan de Noorse O-kust), van den 31 december 1821, dat hij, den 5 november van Mandahl vertrokken zijnde, den 20 dito Terschelling in het gezigt gekregen had, doch terug gestormd was en onder de Jutse kust zwaar had moeten zeilen, om het van de wal te houden, waardoor het schip lek geworden was en de tuigagie veel schade bekomen had; ook waren door geweldige stortzeeën de boorden en de grote giek aan stukken geslagen en een zwaard verloren geraakt en andere schade veroorzaakt; hierop was hij, in de nacht tussen den 4 en 5 december, te Blindsund binnengelopen, van waar hij naar Lillesand (opm: 58º15’ N.B. 8º23’ O.L.) zou vertrekken om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 januari. Het schip GERHARDUS JOHANNES (opm: galjas JOHANNES GERHARDUS), kapt. S.K. Sipkes, zou, volgens brief van Paramaribo, van den 29 oktober 1821, den 15 november van daar naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 januari. Kapt. E.J. Meijer, voerende het Hollandse galjootschip MARTINA ALETTA (opm: driemast kof JONGE MARTINA ALETTA), van Riga naar l’Orient (opm: Lorient) gedestineerd, en reeds den 11 oktober de Sond gepasseerd, meldt nu van Cherbourg, van den 3 januari, dat hij gedurende al die tijd met storm en onweêr geworsteld heeft, en wel soms zo hevig, als hij het nimmer heeft bijgewoond, zijnde vier maal uit het Kanaal en zelfs eens van de hoogte van Heisant (opm: Ouessant) tot Douvres (opm: Dover) terug gestormd en thans de haven van Cherbourg bereikt had, alwaar hij met nog wel 250 schepen lag, die allen op gunstige wind wachtten; zijn schip had, zo ver hij ontdekken kon, geen schade; doch zijn grootzeil en bezaan, benevens zijn groot stenge-stagzeil, waren door zwaar zeilen geborsten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 januari. Den 9 arriveerden te Helvoetsluis (opm: o.a.) de schepen AMALIA WILHELMINA, G.H. Teijen (opm: VROUW AMAILA WILHELMINA, Hanover vlag, kapt. Geert Henrichs Feijen), van Bremen; de STAD WORKUM, J.F. van der Stag, van Riga; de GOEDE HOOP, G.J. Hoetjer, en de JONGE SOPHIA, T. Wonoesken (opm: kapt. Jan Willem Moesker), van Elbing (opm: Elblag).
Den 10 arriveerde (opm: o.a.) de VROUW MARGINA, J.B. Bakker, van Memel (opm: Klaipeda), als bijlegger, naar Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 januari. Van Vlissingen wordt van den 7 dezer gemeld: Heden is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen het schip (opm: pleit, thuishaven Brussel) la BELLE ALLIANCE, O.A. Wilman, van Noorwegen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 januari. Van Middelburg meldt men den 8 dezer:
Heden is van voor Veere naar zee gezeild het schip (opm: fregat) MIDDELBURGS NIEUWE HAVEN.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 januari. Den 4 dezer is te la Rochelle met zware schade binnengelopen het schip (opm: fregat) INDUSTRIE, kapt. A. Brons, van Rotterdam gedestineerd naar Surinamen, en den 10 november laatstleden in zee gezeild; sedert die tijd had hij aanhoudende stormen gehad, en inzonderheid op den 28 december 1821, wanneer het een orkaan woei, waardoor hij de boegspriet, fokke- en grote mast had verloren; door de verschrikkelijke zeeën was ook alles van het dek weg en een der stormposten ingeslagen, waardoor veel water in de kajuit had gekregen; ook waren de lijfnaden en stutten zeer ontzet, zo dat hij vreesde, dat de lading beschadigd zoude zijn; overigens was het schip in een dichte staat. (opm: zie RC 090322)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 8 januari:
Een Hollands schip, geladen met ijzer en brokken marmer, is in een storm op den 25 december 1821 bij Toulon gestrand (opm: MARIA EN CAROLINA, zie RC 080122); de equipagie is gered.
Den 4 januari is, met verlies van het roer en vele schade, te Plymouth binnengelopen het schip de ONDERNEMING, H. Eeltjes, van Demerarij naar Middelburg; hetzelve zoude waarschijnlijk moeten lossen (opm: zie RC 210322).
Te Margate is den 6, met verlies van twee ankers en kabels, binnengelopen het schip JONGE SCHREUDER, kapt. Schreuder, van Amsterdam naar Marseille; twee dagen te voren is aldaar door een sloep van Margate binnen gebragt het schip ADRIANA JACOBA, Reus, van Amsterdam naar Port-Mahon; het laatste heeft den 6 deszelfs reis voortgezet.
Van Ramsgate is den 5 dezer vertrokken BETSEIJ (opm: fregat), J. Roepel, van Rotterdam naar Surinamen.
Te Douvres (opm: Dover) zijn den 6 dezer gearriveerd de schepen ONDERNEMING, Flik, van Cette (opm: Sète) naar Antwerpen, laatst uit Texel, met verlies van ankers en kabels, en andere schade, en ECHO, Pomeron, van Havana naar Rotterdam.
Den 4 januari zijn van Cowes vertrokken de schepen DRIE GEBROEDERS, Sipkes, naar Cette (opm: Sète), en COLONIST, F.F. Ferber, van Middelburg naar Demerarij, en den 6 dito VRIENDSCHAP, Visscher, en VRIENDSCHAP, De Jong, van Amsterdam naar Surinamen.
Den 4 januari vertrok van Dartmouth JONGE ALIDA, Van der Weijden, van Vlaardingen naar Gibraltar, en SOPHIA CHRISTINA, P. van Vliet (opm: brik SOPHIA EN CHRISTINA), van Rotterdam naar Surinamen, en die zelfde dag van Falmouth (opm: zie RC 221221) OROMAZE, Evers, van Antwerpen naar Rio-Janeiro.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 11 januari. Ziehier een opgaaf van het getal der schepen, welke in het afgelopen jaar de Schelde zijn opgevaren of binnengekomen, als ook van die welke deze rivier zijn afgekomen of naar zee gezeild:
Binnengekomen: 351 Nederlandse, 126 Engelse, 69 Amerikaanse, 31 Deense, 24 Hanoverse, 21 Franse, 15 Pruisise, 4 Russische, 4 Zweedse, 3 Noorweegse, 3 Oldenbrugse, 2 Spaanse, 2 Hamburgse, 2 Rostockse, 2 Lübeckse, 1 Breems en 1 Papenburgs. Samen 661 schepen, dus 80 meer dan in 1820.
Onder dit getal waren er 23 uit de Oost-Indiën, van Batavia of Sourabaya, 27 uit de West-Indiën, van Havana en Port-au-Prince, en 46 uit Amerika, waaronder 7 van Rio-Janeiro.
Uitgezeild: 295 Nederlandse, 145 Engelse, 66 Amerikaanse, 35 Deense, 24 Franse, 20 Hanoverse, 15 Pruisische, 5 Oldenburgse, 4 Russische, 4 Zweedse, 3 Hamburgse, 2 Noorse, 2 Breemse, 2 Mecklenburgse, 1 Spaans en 1 Lübecks. Samen 624 schepen, dus 50 meer dan in 1820. Onder deze waren 16 naar Oost-Indiën of Batavia bestemd; 12 naar de West-Indiën of de Havana en 26 naar Amerika, waaronder 10 naar Rio Janeiro.
Men heeft onder deze opgave niet begrepen de beurtschepen of andere kleine vaartuigen, welke van of naar Vlaanderen en elders de zeegaten alhier uitlopen of binnenkomen, en waarvan het getal nog al aanmerkelijk is.
In de loop van het jaar 1821 zijn er in de haven van Antwerpen uit zee binnen gekomen, 662 koopvaardijschepen; namelijk 348 Nederlandse, 131 Engelse, 69 Amerikaanse, 30 Deense, 24 Hanoverse, 16 Pruisische, 19 Franse, 6 Oldenburgse, 3 Noors, 4 Russische, 4 Zweedse, 2 Meckelenburger, 2 Hamburger, 2 Spaanse, 2 Lübecker, en 1 Bremer. Door deze schepen zijn de onderstaande koloniale waren aangebracht: 1951 zakken cacao, 163.873 balen koffie, 5.279 vaten en vaatjes koffie, 14.940 balen katoen, 374.939 stuks droge huiden, 1.371 kisten indigo, 89 seroenen (opm: verpakking van gevlochten boombast of van huiden) indigo, 1.772 balen peper, 1.914 balen piment, 10.630 vaten en vaatjes potasch, 6.877 vaten rijst, 18.322 zakken rijst, 29.883 kisten suiker, 17.583 kanasters en manden suiker, 2.706 vaten en vaatjes suiker, 23.047 zakken suiker, 206 balen tabak, 953 vaten tabak, 787 kisten thee, en voorts een aantal andere goederen.
In de loop van dat zelfde jaar (opm: 1821) zijn uit de haven van Antwerpen naar zee gezeild: 336 Nederlandse schepen, waarvan 146 geladen en 119 met ballast, voorts 319 vreemde schepen, waarvan 200 geladen en 119 met ballast.
Te Ostende zijn, gedurende het vorige jaar, 200 binnengekomen als uitgezeild, te samen 538 schepen, dus 224 minder dan in 1820.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Door de aankomst van het schip (opm: fregat) MARY EN HILLEGONDA, zijn alhier Nederlandse couranten aangebracht tot medio augustus l.l.
Wij hebben bij het doorlopen derzelve daarin onder andere gezien dat 's Konings korvet EENDRAGT, aan boord hebbende de schout-bij-nacht Wolterbeek, na een reis van 117 dagen, op den 8 augustus het anker op de rede van Texel heeft laten vallen. Schip en equipage waren in goede staat. Deze bodem was ruim vier jaren geleden uit het vaderland vertrokken, en had in de jaren 1818, 1819 en 1820 bijna onafgebroken in de wateren van Banka en Palembang gekruist of gestationeerd gelegen.


15 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. Sedert gisteren zijn aan het strand van Den Helder en Huisduinen aangespoeld 24 stuks balken, en te Calantsoog 26 stuks dito.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. In het Vlie binnengekomen G. Henrichsen van Kiel naar Amsterdam, wegens lekkagie en andere schade; zeilt, met behulp van een loodsschuit, naar Harlingen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. Kapt. G. Henrichsen, van Kiel, den 9 januari in het Vlie binnen, heeft die middag in het Nieuwe Gat een schip het onderst boven zien drijven, naar het hem toescheen een smak.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. Het schip NEPTUNUS, kapt. L. Jansen, van Amsterdam naar Lissabon, is den 9 januari in het Nieuwe Diep terug gekomen, en zal waarschijnlijk andermaal moeten lossen om te repareren; zijnde de vorige nacht op de rede van Texel, voor deszelfs ankers rijdende, lek geworden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 januari. Het schip BETTIJ, kapitein Blomterwall (opm: mogelijk buitenlander), van …. naar Gibraltar, zal waarschijnlijk in de jongste stormen, op Goodwin Sands, verongelukt zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. Van de schepen, sinds enige tijd in Engelse havens binnen, hebben derzelver reizen vervolgd, als:
van Plymouth: alle de aldaar liggende, uitgezonderd de HARMONIE, R.K. Platte, van Bilbao naar Amsterdam; de GOEDE HOOP, G.J. Boon, van Amsterdam naar Bilbao, en WINDLUST, G.R. Engelsman, van Palermo naar Antwerpen, welker reparatie nog niet afgelopen is (opm: zie RC 160222);
van Falmouth, den 4 dito: de VROUW ELISABETH, F.B. Nepperus, van Rouaan naar Palermo.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. Te Curaçao is gearriveerd J.T. Visser van Amsterdam; te Livorno J. Hartwijk (opm: kapt. Johannes Hartwijk, voerende de galjoot VRIENDSCHAP) van Bergen; dezelve is gedurende een orkaan gearriveerd, na een reis van 50 dagen, van welke hij er 18 voor de Straat van Gibraltar gekruist heeft.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. Het schip (opm: hoeker) MARIA CATHARINA, kapt. F.J. Dijk, van Amsterdam naar Cette (opm: Sète), is met enige schade in een haven op de rivier de Villaine, niet ver van Nantes, binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 januari. Het schip MARIA CAROLINA, Kahlsbuck (opm: fregat, kapt. G. Kaleshoek, zie RC 080122 en 120122), van Livorno naar Amsterdam, is den 25 december bij Toulon gestrand.
Te Cowes is den 9 dezer lek binnengelopen het schip DRIE GEBROEDERS, Manzelman, van Amsterdam naar Java.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 januari. Den 11 dezer arriveerde te Helvoetsluis de FORTUNA, J. Everts, van Memel (opm: Klaipeda) als bijlegger, naar Antwerpen.
Kapitein Bakker is den 12 dezer binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Den 13 arriveerde VAN EGMOND (opm: Engelse schoener), J. Wilson, van Newry; de wind N.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 januari. Den 13 arriveerde in de Maas de HOOP, J.J. Steijntes, van Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 januari. Den 9 dezer is te Falmouth, met verlies van de sloepen borstweringen, enz, binnengelopen het schip PALLATAX, Coram (opm: brik PHILOTAXE, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran), van Rio-Janeiro naar Antwerpen; hebbende 83 dagen reis.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 januari. In een brief van Smirna (opm: Izmir) van den 30 november, meldt men, dat de Turken nog van tijd tot tijd enige Grieken aan hun wraak opofferen, doch dat de Franken geëerbiedigd worden, hetgeen men voornamelijk te danken heeft aan de tegenwoordigheid der vreemde fregatten. Het Nederlands fregat (opm: oorlogsfregat DIANA) was den 16 vertrokken; deszelfs commandant, de heer Van der Loeff, had zich door zijn verpligtende wijze van handelen niet alleen de vriendschap en achting van alle ambtenaren, maar zelfs van vele Turken verworven en zijn landgenoten bij hen in achting gebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. Van het in het Stortemelksgat (opm: tussen Vlieland en Terschelling) verbrijzelde smakschip de VROUW JANTINA, kapt. J.E. Dik (opm: zie RC 080122), van Petersburg naar Amsterdam, zijn op Terschelling aangespoeld 6 vaten talk, gemerkt aan de ene zijde BK, NH, no. 86, 342, 381, 385, 662 en een nummer onzigtbaar, en aan de andere zijde N, alsmede S & C in een driehoek, benevens enige losse talk. Op Vlieland is een weinig van de tuigagie aangespoeld, en op Texel een vat talk, gemerkt als boven, aangebragt.


Krant:

 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wegens de smak (in onze vorige courant gemeld), den 1 dezer in het Stortemelk Gat, bij Vlieland, ten anker gekomen, en welke naderhand, alzoo men van dezelve niets vernomen heeft, totaal verongelukt is, wordt in een brief van Harllngen, van den 4 dezer, gemeld, dat aldaar reeds 22 vaten talk, gemerkt BKVH/S'& C, en een driehoek waar in M, uit dezelve aangespoeld waren, en waarschijnlijk nog na er aan de Vriesche kust zouden aangedreven zijn; voorts verzekert kapt. Hend. Luning, van Petersburg te Amsterdam gearriveerd, dat gezegde smak is genaamd de VROUW JANTINA, gevoerd door kapitein Jan Egberts Dik, welke te gelijk met hem van Petersburg naar Amsterdam gezeild en ook geloodst is.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De griffier A. Wildervanck Bruins zal, ten verzoeke van de weduwe A.B. Eckel (opm: Albert Berends Ekkel), publiek verkopen: een welbevaren Kofschip en annexen, ingevolge inventaris, groot pl. min. 60 roggelasten, genaamd DE VROUW ELISABETH, liggende in de Zuider Haven, te Groningen, en laatst door voornoemden kapitein Eckel bevaren. Deze verkoop zal zijn op donderdag den 22 januari 1822, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementshouder W.M. Pot, ter Oude Pekel A, op conditiën dan te horen. Kunnende echter voor die tijd nadere informatiën worden bekomen bij de heren B. Onnes, te Groningen, en H. Feinen, ter Nieuwe Pekel A.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De Strandvonder van het eiland Ameland, presenteert aan de meestbiedenden te verkopen, op 16 januari 1822, de tuigage, ankers, touwen, sloep, enz, geborgen uit het aldaar gestrande Engelse schonerschip THE ARK, kapt. Th. Wolton.


17 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 januari. Kapt. E.J. Bakker (opm: voerende de smak DE JONGE JURRINA), van Anklam te Amsterdam gearriveerd (opm: zie RC 141221), rapporteert, dat te Arendsdahl (opm: Arendal) door loodsen binnengebragt is een Nederlandse smak, de naam onbekend, welker gehele equipagie over boord geslagen was, en waarop zich alleen een vrouw en een kind bevonden.
(Nog berigt hij, dat den 3 januari te Hitteroe lag het Zweeds schip gevoerd door kapt. Wender, met haver, pek, ijzer en teer van Stokholm naar Napels, welke kapitein circa 1.000 tonnen [opm: vaten] van de haver verkocht had.)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 januari. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, met tarwe en rogge van Rostock naar Rotterdam, is, volgens brief van Christiansand van den 28 december 1821, aldaar met schade aan het schip en de lading binnengelopen. Het had aldaar den 23 dito vreselijk gestormd uit het Z.Z.W; men vreesde, dat daardoor veel schade aan een aantal schepen, hetwelk daags tevoren van daar gezeild was, veroorzaakt zou zijn.
Den 27 had men weder storm gehad uit het Z.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 januari. Het schip ELIZABETH, kapt. J.H. Schutt, van Stokholm naar Lissabon, is te Kleve, bij Mandahl, met schade binnen gelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 januari. Het schip de VROUW ALIDA, kapt. H.J. Benes, van Rotterdam naar Brest, den 7 december uit Helvoetsluis gezeild, is in het begin van januari te Calais binnen gelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 januari. Kapt. C.H. Schreuder, van Amsterdam naar Marseille, te Margate binnengelopen, heeft den 4 januari gepraaid een schooner, groot circa 120 tonnen, geel geschilderd, zo hij dacht een Deense, gedestineerd naar Marseille, welke een uur daarna op Kentish Knock geraakt en de volgende ochtend geheel verdwenen was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 januari. Volgens brief van kapt. J.R. Bőnning, voerende het schip de ZEEMEEUW, van Amsterdam naar Curaçao, in dato 3 januari, was hij toen in goede staat zeilende in het Kanaal bij Dungeness, bij zich hebbende het schip de HAVANA PAKET (opm: brik HAVANNAS PACKET), kapt. D.T. Visser, van Amsterdam naar Havana.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 januari. Zr.Ms. oorlogskorvet DE KOMEET, kapit-luitenant P. Pietersen, den 4 januari uit Texel vertrokken naar de kust van Guinea, is den 5 dito op de hoogte van Douvres aangekomen en heeft dadelijk met gunstige wind de reis vervolgd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 januari. Den 15 arriveerde te Helvoetsluis FLORA, J.W. Berisford, van Rochester, en HENDERIKA (opm: kof HENDRIKA), T.F. Harding, van Liverpool; als bijlegger, naar Harlingen, door verlies van anker, touwen en zware lekkagie; de wind W.N.W.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

De houders der connossementen aan order, behorende tot de lading van het schip REGINA DOROTHEA, kapt. H.J. Holtz, gearriveerd van Tromsoë aan deze stad, worden verzocht zich te adresseren ten kantore van de kargadoors Vogelsang & Co, te Dordrecht.


18 januari 1822


Krant:
 GRC - Groninger Courant

Batavia, 14 september. Alhier te rede liggen thans JAN EN CORNELIS en ANTOINETTA EN JACOBA (opm: beide pink).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

De minister voor de Marine brengt ter kennisse van alle die genen, welke de Zuiderzee bevaren, dat, ter voorkoming van ongelukken, voor de zeevarenden, bij het onvoorziens vervallen op de paalwerken van Schokland, in het oude kerkgebouw op het zuideinde van dat eiland, niet verre van de vuurbaak, is opgerigt een klokwerk, het welk, bij mistig weder of bij een benevelde lucht, wanneer de vuurbaak op geen genoegzame afstand zal kunnen worden gezien, door 2 hamers aan het slaan zal worden gebragt, en gaande gehouden tot zo lang dat het luchtgestel is opgeklaard, waar door de zeevarenden, in tijds verwittigd, zullen kunnen zorgdragen, van bij nacht of donker weder niet op de palen van dit eiland te vervallen; terwijl, bij zulke gelegenheid, het geluid van de klok op ruim een half uur afstand in zee zal kunnen gehoord worden, en derhalve zal kunnen strekken om de zeelieden de nadering tot het eiland kenbaar te maken.
‘s-Gravenhage, den 11 januari 1822 De Minister voornoemd,
J.C. van der Hoop


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op maandag 28 januari 1822, des nademiddags ten twee uren, is men voornemens in de herberg te Rohel onder Harkema Opeinde, bij executie, tegen gerede betaling, te verkopen: een schuite schip de VIER GEBROEDERS, lang over steven 15 ellen 9 palmen 4 duimen (56 voeten), wijd 3 ellen 4 palmen 8 duimen (12 voeten) en hol 9 palmen 3 duimen (3½ voeten) (opm: afm: 15,94 x 3,48 x 0,93 m.) met alle deszelfs aanbehoren, zodanig het is bevaren bij de schipper Pieter Durks Dros, thans liggende te Rohel voorn.
Gearresteerd ter requisitie van Jan Jilles Tjoelker, landbouwer te Augustinusga, in kwaliteit als voogd over Antje Gosses Dijkstra, en ten laste van genoemde Pieter Durks Dros.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 7 januari zijn binnen gekomen de smakschepen NEPTUNUS, kapt. F. Pieters, de VROUW GESINA, kapt. Teunis Jans, de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, het kofschip de VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, alle met hout uit de Oostzee; het tjalkschip de JONGE MARTEN, kapt. Daniel Martens, met tarwe van Lübeck.
Den 11 dito binnen gekomen door zware lekkagie het smakschip LOUIZE, kapt. Gottfried Henrichs met granen van Kiel naar Amsterdam gedestineerd; het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes; het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, beide met ballast van London.
Den 13 dito uitgezeild het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met boter naar Londen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 7 januari. In het jaar 1821 zijn te Harlingen gearriveerd 411 schepen en uitgezeild 435, te weten binnen gekomen: Hollanders 233, Engelse 115, Hannoverse 28, Noordse 18, Deense 7, Hamburgers 2, Oldenburgers 4, Rostockers 3, Pruisische 1; en uitgezeild: Hollanders 250, Engelse 121, Noordse 18, Deense 7, Oldenburgers 4, Rostockers 5, Pruisische 11, Hannoverse 28, Hamburgers 3.


19 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Het schip de VROUW ANNA, kapt. A.R. Spelde, van Dantzig (opm: Gdansk) te Amsterdam gearriveerd, heeft averij.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Kapt. P. Frerichs, te Amsterdam van Christiaansand gearriveerd, rapporteert, aangaande het aldaar onder averij liggende schip (opm: kof) PIETER JUNIOR, kapt G. Molenaar, van Riga naar l’Orient (opm: Lorient), dat hetzelve in het Kattegat door een Amerikaans schip aangezeild was, waardoor de boegspriet gebroken, de boorden ingedrukt, en de boot verloren geraakt was; deze schade zo goed mogelijk hersteld zijnde, had het de reis vervolgd tot in de Hoofden (opm: Nauw van Calais), doch was terug gestormd tot onder Noorwegen, waarna het te Christiaansand was binnengelopen


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Volgens brief van Hamburg, van den 11 dezer, is kapt. H. Heijnen, van Freijburg naar Amsterdam, te Inhauzerzijl (opm: Insenhausersiel, beoosten Esens), en kapt. O. Oltmans, van Balje naar Amsterdam, te Hoekzijl (opm: Hooksiel) binnengelopen; men dacht dat beiden spoedig derzelver reizen zouden voortzetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Kapt. A.H. Oortjes, voerende het schip de JONGE CORNELIA, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, te voren gemeld, te Danzig (opm: Gdansk) binnengelopen, meldt, in dato 4 januari, dat hij, na 22 dagen met storm in zee te zijn geweest en zijn stuurman verloren te hebben, aldaar met overgezette lading en lek schip binnengelopen was en de lading had moeten lossen, welke uit hoofde van beschadigdheid geregtelijk verkocht was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Het schip EUTERPE, kapt. P.S. Zeeman, van Amsterdam naar Surinamen, was den 6 januari, des morgens te 8 uren (4 uren [opm: dagen] na deszelfs vertrek uit Texel), in goede staat zeilende, Goudstaart (opm: Start Point) ten Noorden van zich hebbende; aan boord alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Kapt. T. Komst, van Amsterdam te Havre gearriveerd, meldt van daar, in dato den 8 januari, dat hem, sedert zijn uitzeilen uit Texel, zo vele wrakken van schepen en goederen ontmoet waren, dat hij moeite gehad had om van dezelve vrij te blijven.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Kapitein Morin, te Havre gearriveerd, heeft den 31 december 1821, 30 mijl ten N. van de Azoren, gezien een geheel masteloze brik, welker dek weggeslagen was, zonder volk; op het galjoen stond met vergulde letters le COMMERCE.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 januari. Te Batavia zijn gearriveerd kapt. Drinkwater van Antwerpen, en Zr.Ms. oorlogscorvet VENUS, kapit.-luitenant Schroijestein, van Muntok.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 januari. Den 17 arriveerden te Helvoetsluis kapt. Mortleman, met de brieven van den 16, van Harwich, en de Engelse koningskotter ASP, luitenant Jones, van Chatham; de wind W.N.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 januari. Te Portsmouth zijn van den 14 dezer binnengelopen de schepen JOHANNA ELIZABETH, Rolof (opm: fregat JOHANNA ELISABETH, thuishaven Antwerpen, kapt. R. Rolüfs), van Antwerpen naar Batavia, en VROUW ANNA, H.C. Uil, van Rotterdam


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 januari. Den 7 is te Scilly (opm: Z.W.-Ierland) binnengelopen het schip (opm: schoener) ANNA KRANENBORG, H. Smit, en den 11 te Penzance het schip (opm: schoener) ANNA SOPHIA, F. Tupper, beiden van Rotterdam naar Belfast.


22 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Het schip EENIGHEDEN, kapt. J. Einfeldt, den 13 januari van Amsterdam naar Kiel vertrokken, heeft, na reeds tot het gezigt van het Vlie te zijn geweest, uit hoofde van storm moeten terugkeren en ligt thans in goede staat weder in Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Het smakschip de VROUW WILHELMINA, kapt. H.E. de Beij (opm: kapt. Harm Everts de Beij), uit Noorwegen naar Amsterdam binnen het Terschellingergat aan de Oostwal of de strandkant aan de grond geraakt, is gisteren nacht door zware storm in de grond gestoten; de equipagie heeft zich met de boot gered en is te Terschelling aangekomen; men is thans bezig de lading hout uit hetzelve schip te bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Kapt. A.H. Breeland, den 11 januari te Vlissingen uit zee teruggekomen, heeft, vier mijlen van de wal, Z.Z.O. van Ostende, gezien het wrak van een groot schip, drijvende met het dek en de dekbalken boven water, zonder dat hij konde onderscheiden tot welke natie het behoorde.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Kapt. A. Bezemer, voerende het schip l’AUGUSTE (opm: fregat, thuishaven Gent), den 22 september van Batavia vertrokken en den 15 januari te Antwerpen gearriveerd, heeft den 24 september bij het eiland Cracatao (opm: Krakatau), in de Straat Sunda, in goede staat gepraaid het schip BETSEIJ EN CAROLINA (opm: fregat BETSEY EN CAROLINA), kapt. C. Schröder, met troepen van Amsterdam naar Batavia.
Voorts heeft hij den dag des vertreks, 22 september, in het voorbij zeilen van Ontong, Java, gepraaid Zr.Ms. oorlogsfregat MELAMPUS, kapt. A.W. de Man, hetwelk aldaar ten anker lag, waarschijnlijk om de zeewind af te wachten; hetzelve had, met Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal aan boord, een togt naar Anjer gedaan, en was toen op de terugreis naar Batavia; aan deszelfs boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Het schip (opm: fregat) MAGELLAAN, kapt. J. van den Oever, den 31 december 1821 uit Texel gezeild naar Batavia, was den 6 januari, des middags te 12 uren, met gunstige wind zeilende, in het gezigt van Lezard (opm: Lizard); het schip, de passagiers, troepen en equipagie waren allen in de beste staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Volgens brief van kapt. P. Kraaij, voerende het schip (opm: fregat) VREDENRIJK, den 31 december 1821 uit Texel gezeild naar Berbice, in dato 3 januari, was hij toen op de hoogte van Douvres; aan boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Het schip de GEREGTIGHEID, kapt. W. van der Horden, van Maassluis naar Lissabon, den 1 januari te Ramsgate binnengelopen, heeft sedert deszelfs uitzeilen, 12 december 1821, niet dan zware stormen en orkanen gehad, waardoor het veel schade bekomen heeft en zwaar lek geworden is; moet lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 januari. Het schip CHRISTINA (opm: smak VROUW CHRISTINA, Bremer vlag), kapt. G. Hein, van Bremen naar Amsterdam gedestineerd, is den 12 januari wegens tegenwind op de Weser terug gekomen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Zweeds galjasschip ANNA CATHARINA, gevoerd door kapt. E.M. Ericson, om spoedig (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Comp, cargadoors aldaar.


24 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Dagelijks komen bij Lloyd’s de treurige berigten in over de schrikkelijke gevolgen der stormen in het laatst van december 1821; alle de kusten van het Kanaal zijn met wrakken van schepen en koopmanschappen bedekt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 januari. Het ligtervaartuig, gevoerd door S. Bakker, te Amsterdam, beladen met jenever voor het schip JASON,kapt. W. Cox, gedestineerd naar New York en liggende in het Nieuwe Diep, is den 15 januari, door storm, bij het Nieuwe Werk gestrand; men is bezig de lading met schuiten te lossen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 januari. Het schip de JONGE MARGARETHA, kapt. H.R. Duit, met tarwe en koolzaad van Tonningen (opm: Tönning) naar Amsterdam, is, na zonder loods bij Ameland binnengekomen te zijn, de stormen van 14 en 15 januari in de nabijheid van Harlingen doorgestaan, en bij die gelegenheid een anker en touw gekapt te hebben, den 16 dito door een loodsvaartuig te Harlingen lek binnen gebragt; het zal denkelijk moeten lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 januari. Het galjas MARIANNE, kapt. C. Larsen, met haver van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Londen, is, volgens brief van Harlingen van den 17 januari, na over de gronden heen gestoten en daardoor zeer ontramponeerd geworden te zijn, in de nacht tussen den 14 en 15 december op Ameland binnengaats gestrand; de lading zal niet dan zeer nat kunnen geborgen worden (opm: zie LC 110622 en 090822).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 januari. Het schip de JONGE JAN, kapt. A. Fokken, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is, volgens brief van Mandahl van den 2 januari, den 26 december 1821 met schade aan het roer en verlies van zeilen aldaar binnen gelopen, en zou waarschijnlijk een gedeelte der lading moeten lossen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H.A. Balwé, H.J. Gemmening, G.W. Sesink Clee en J. Altena, makelaars, zullen op maandag den 28 januari 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de EENDRACHT, gevoerd door kapitein H.A. Balmer; is in het jaar 1821 zwaar vertimmerd en een nieuwe huid omgelegd; lang 24 ellen 7 duimen, wijd 6 ellen 2 palmen 2 duimen, hol 3 ellen 6 palmen 8 duimen, (opm: 24,07 x 6,22 x 3,58 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 85 voeten, wijd 22 voeten, hol 13 voeten). Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Messina: het Flensburger Galjootschip JOHANNA, kapt. J.H.C. Barends.
Nantes: het schip de VROUW JAAPKINA, kapt. Wolter Jans de Boer. (opm: de bestemming werd gewijzigd in Belfast, zie RC 020322 en LCO 180322)
Rochefort en la Rochelle: het Hanoverse schip de VROUW GERKEN, kapt. Mense Gerdes.
Bergen, in Noorwegen: het schip de HOOP, kapt. Jan Jans Stijntjes.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Dublin: het Hoekerschip NEDERLANDS KROONPRINS, kapt. Arent van der Meijden.
Belfast: het Galjasschip de JONGE GIJSBRECHT PAULUS ADRIANA, kapt. M.D. Meijer.
Londonderry: het Kofschip LUDOLPH THEODORUS, kapt. Jochen Andries Zijl.
Adres bij D. Burger en Zoon
Liverpool: het Kofschip ONDERNEMING, kapt. R. Hakker.
Idem: het Kofschip VLASBLOEM, kapt. G. Hulshof.
Stockton: het Bomschip JONGE RICHARD, kapt. Jacob Parlevliet.
Adres bij T.J. Boutmij
In de Beurten naar:
Brugge, Ostende, Veurne, Nieuwpoort: het Beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. P. de Dood.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip ’T IS BOVEN VERWACHTING, kapt. A. de Vries.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beijerman, Posthorensteeg B 144
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, behalve waar de naam van schip en/of kapitein anders zou kunnen doen vermoeden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Johs. Sanders Fz, pondgaarder (opm: deurwaarder), als lasthebbende van zijn principalen, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, is van mening, op maandag den 28 januari, des voormiddags te half elf uren, in het Logement de Curaçaosche Jagt, op de Steiger te Rotterdam, in het openbaar te veilen: circa 7 lasten rogge en circa 5½ lasten gerst, aangebragt met het schip de JONGE HEEREN, kapt. W.B. Bakker, van Riga; bij kavelingen van één last tevens.
Het voorschreven te veilene zal liggen in een ligter, achter de Korenbeurs, en aldaar op de dag der verkoping door een ieder kunnen worden bezigtigd. Nadere onderrigting bij gemelde pondgaarder.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeilde Poonschuit, groot 18 lasten, met derzelver staand en lopend want, zeer geschikt voort passagiers.
Te bevragen bij de Wed. Abram Biersteker te Goes.


25 januari 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het Canton Veendam, zal, ten verzoeke van Antoni G. Sap en Lammert Doewes de Groot, schippers, wonende te Wildervank, op woensdag den 30 januari 1822, des avonds te 6 uren, ten huize van Adriaan H. Veenhoven, te Wildervank, publiek bij strijk- en opbodsgelden, verkopen: een welbevaren Tjalkschip, voorzien van roef en twee vaste masten, genaamd ALIDA, groot ongeveer 40 roggelasten, met alle deszelfs annexen, van ankers, touwen, staand en lopend want, zeilen, boot, koksgereedschappen en verder toebehoren, zo bij verkopers, tot dus verre, is bevaren en thans is liggende te Delfzijl, bij de werf van de heer Groenboom, bij wie informatiën zijn te bekomen; terwijl de zeilen bij de Commissaris aldaar, door gegadigden in ogenschijn kunnen worden genomen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris J. Jongbloed, te Langweer, zal op zaterdag 26 januari 1822, bij de beschrijving, en op 2 februari aanvolgend bij de finale palmslag, telkens des namiddags ten 1 uur, in de herberg te Langweer, publiek bij strijkgeld en verhooggeld presenteren te verkopen: een hecht en welbezeild Tjalkschip cum annexis, liggende te Langweer, lang over steven 19 ellen 8 palmen 8 duimen (70 voet), wijd 4 ellen 4 palmen 2 strepen (15½ voet) en hol naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen cum omnibus annexis, bij Geert Jans Beyes cum uxore, als eigenaars bevaren, terstond na de finale palmslag te aanvaarden; breder volgens inventaris en conditiën, bij bovengemelde notaris te vernemen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Door teleurstelling van de geldschieter, een uit de hand te koop: en nieuw Schuite-hol met een vaste plecht en geheel afgetimmerd, met vooronder en durk (opm: een durk is Fries voor vooronder) er in, lang over steven 15 ellen 6 palmen 2 duimen (55 voet), wijd 3 ellen 4 palmen 8 duimen (12 voet 3 duim), hol na advenant, bij de wed. H.P. van der Werff.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Tjeerd Tjallings van der Werf, presenteert, op zaterdag 9 februari 1822, uit de hand te verkopen:
1. Een Kofschip, lang over steven 10½ ellen (37 voet), wijd 3 ellen 84 duim (10 voet), hol na advenant, met zeil en treil, en verder toebehoren.
2. Een nieuw betimmerd Tjalkschip, lang over steven 20 ellen (70½ voet), wijd 4 ellen 544 strepen (16 voet), hol 1½ el (5¼ voet), staande bij bovengemelde in het schuitehuis onder Terbandsterschans bij het Heerenveen.


26 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De gezamenlijke Hamburgse Scheeps-Assuradeurs hebben den 16 dezer bekend gemaakt, dat zij, na den 1 maart aanstaande, geen schip zullen verzekeren, wanneer in de polis niet behoorlijk wordt aangetoond of het een brik, bark, galjas, smak, kof, schooner, jagt, enz. is; of het een één- of tweedekker is, en wat de grootte is van deszelfs last; of het van eiken of vurenhout, glad of met zoom werk, en in welk jaar gebouwd is, en tevens op welke waarde het kan geschat worden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip JOHANNA ELISABETH, Roloffs (opm: fregat, kapt. R. Rolüfs), van Antwerpen naar Batavia, is den 15 dezer lek te Cowes binnengelopen; hetzelve zoude spoedig met lossen beginnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. A. Doublet, A. Wessels, J.R. Scholten, P. Calkoen, P.J. Staedel, I.M. Fles, G.J. Roland Holst, J. Steenhoff en P. Romijn, makelaars, zullen op woensdag den 30 januari 1822, des middags ten één ure precies, ten overstaan van den deurwaarder D. Alijelts, in Den Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, verkopen: Een partijtje manufacturen, kramerijen, kina, orseille (opm: verfmos) en touwwerk, gevlakt en beschadigd, gelost uit het gestrande schip de JONGE MEINSINA, kapitein Doude Hitman (opm: Douwe Drieuwes Hitman, zie RC 081121), gekomen van Londen; breder volgens notitie. Liggende op den 2de zolder van het pakhuis op de Heeregracht, het tweede huis van de Driekoningstraat, in te gaan in de Driekoningstraat.


29 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 januari. Kapt. J. Mortier, van Newcastle naar Amsterdam, te Harlingen binnen, rapporteert, dat het schip WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, van Riga naar Antwerpen, den 11 januari nog in goede staat in Noorwegen lag, en aldaar nog wel een maand zoude blijven.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 januari. Kapt. R.J. d’Arnaud (opm: kapt. Bartholomeus Justus d’Arnaud), voerende het schip WILLEM ANTHONIJ, van Amsterdam naar Nantes, meldt uit Bergen van den 31 december 1821, dat hij den 18 november uit Texel gezeild, en tot op de hoogte van Lowestoffe (opm: Lowestoft) gevorderd zijnde, door storm terug gedreven, en in gevaar geraakt was om op de Haaks van Texel te komen; sedert had hij met gedurige stormen en orkanen in de Noordzee rondgezworven, en den 26 december, door geweldige stortzeeën, al wat op het dek was, waaronder de boot, die uit de sjorrings aan stukken geslagen werd, alsmede de grote boom, enz. verloren. Vervolgens was hij den 29, tussen de klippen van Bergen, in de branding door zware storm in groot gevaar geweest van te verongelukken, doch een loodsboot bij zich gekregen hebbende, met hulp van dezelve, den 31 voor Bergen ten anker gekomen, alwaar hij zijn geleden schade met de meeste spoed zou herstellen (opm: zie RC 310122).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 januari. Volgens brief van kapt. F.P. Matzen, voerende het schip HESPERUS, van Amsterdam naar Demerarij, in dato 13 januari, was hij toen voor Goudstaart (opm: Start Point) in goede staat zeilende; aan boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 januari. Kapt. C.J. Jaskij (opm: Jaski), voerende het schip (opm: kof) de VROUW GEERTRUIDA, van Bordeaux naar Amsterdam, meldt van Pouillac, op de rivier van Bordeaux, in dato 7 januari, dat hij aldaar nog lag, doch denkelijk de volgende dag naar zee zoude zeilen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 januari. Te Brest is gearriveerd de VROUW GEZINA MARGARETHA.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 januari. Het schip JOHANNA ELISABETH, Roloffs (opm: kapt. R. Rolüfs), van Antwerpen naar Batavia, lek te Cowes binnengelopen (opm: zie RC 120222), heeft deszelfs lek zonder lossen hersteld, en zal met de eerste gunstige wind de reis voortzetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 25 januari:
Het schip CORNELIA, van Amsterdam naar Batavia, is den 29 november 1821 gepraaid op 15º20’ Z.B. 29º30’ lengte, hebbende 46 dagen reis.
Te Liverpool zijn gearriveerd Van der Kolff (opm: brik VENILLIA) van Rotterdam en VROUW GEERDINA (opm: kapt. Lucas Timens Sok) van Groningen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Daar de Groninger Zee-Assurantie-Compagnie met 1822 heeft opgehouden te bestaan, zo worden die genen, welke van opgenoemde Compagnie iets te vorderen hebben, of daar aan verschuldigd zijn, zeer vriendelijk verzocht, daar van spoedig opgave of betalinge te doen aan Jan Auwen, Junior.
Groningen, den 26 januari 1822


31 januari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. Van kapt. B.J. d’Arnaud, voerende het schip WILLEM ANTHONIJ, van Amsterdam naar Nantes, volgens de laatstvoorgaande (opm: RC 290122) te Bergen binnengelopen, heeft men nader schrijven, in dato Bergen den 5 januari, waarin hij meldt, dat zijn schip lek was en de grote en bezaanmasten geknakt waren; hij moest de lading lossen, alzo dezelve meer of min beschadigd en een groot gedeelte der kaas geheel bedorven was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. Kapt. J.W. Kramer, voerende het schip DOOR VRIENDSCHAP, van Petersburg naar Antwerpen, meldt van Svinör, bij Terneus, in Noorwegen, in dato 29 december laatstleden, dat hij den 21 november te Staverne, in Noorwegen en vervolgens den 8 december te Svinör voornoemd binnengelopen was, alwaar hij in goede staat lag en op gunstige wind wachtte.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. Het schip de VROUW THEODORA, kapt. C. Bandix, van Amsterdam naar Bilbao, was den 17 januari aldaar voor de baar.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. Het schip (opm: brik) MARIA EN JACOBA, kapt. J.J. Bart, zou, volgens de laatste berigten van Curaçao, media januari de reis van daar naar Amsterdam aannemen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. Kapt. A. Thomsen, voerende het brikschip de VROUW DIEUWERTJE (opm: kapt. A. Thompson, VROUW DIEWERTJE), meldt van Havana, in dato 3 december 1821, dat hij aldaar de vorige ochtend, en enige uren na hem ook de ACTIVE, kapt. G.H. Bergveld (opm: brik, kapt. Herman Gerhard Bergveld), was gearriveerd, na den 26 november in het gezigt van het eiland St. Domingo, door een grote schoonerbrik, bemand met circa 90 koppen, een halve dag te zijn opgehouden, gedurende welke tijd alle brieven geopend en gelezen en enige provisiën en kelders (opm: kistje met 15 flessen) jenever uit de lading, mitsgaders touwwerk en blokken, gelost waren, van welke goederen een rekening gemaakt en voor het beloop daarvan, door de kapitein van de schooner, een aanwijzing op het Gouvernement te Havana gegeven was, welke echter niet te Havana zoude erkend worden; zijnde de tekenaar aldaar onbekend.
Dezelve kapitein meldt nog, dat de Antwerpse brik MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, van Marseille te Havana gearriveerd, bij Kaap Antonio van een groot der lading, scheepsgereedschappen enz. beroofd en de equipagie mishandeld was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 januari. Den 28 dezer arriveerden te Helvoetsluis DIANA, W. Muller, van Bedford, en LOUISA, D. Guijt, van Jersey.
Den 29 arriveerde CORNELIA LUCIA, J. Altona, van Cette (opm: Sète).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 januari. Den 29 arriveerde in de Maas het schip de HARMONIE, W. Verloop, van Yarmouth; de wind W.N.W.


01 februari 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een scheepstuig bestaande uit staand en lopend want, mast met of zonder wigt, zeilen, ankers en touwen, etc, zijnde gebruikt geweest op een Tjalkschip, lang 18 ellen 76 strepen (64 voeten), hol wijd naar rato; nader onderricht bij Haring Jans, op het Vliet bij Leeuwarden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 22 januari binnengekomen het smakschip TWEE GEBROEDERS, kapt. Johannes Mortier, met stukgoederen van New Castle naar Amsterdam gedestineerd; alhier door verlies van ankers, touwen en meer andere schade.
Den 26 januari uitgezeild het schonerschip LIVELY kapt. William Bayes, met boter naar Londen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Albeda, te Marrum, zal op zaterdag 9 februari, ten huize van Frans Popma, kastelein te Ferwerd, bij verhooggeld verkopen: een zeer uitmuntend, in het jaar 1820 geheel nieuw ingetimmerde Aardappelsnik, met luiken, ongeveer 250 korven kunnende laden, met daarbij behorende nieuwe zeilen, kleden, kloeten, en verder toebehoren, tot dus verre door Alle Sakes Boonstra, als schipper bevaren, leggende in de vaart te Ferwerd, en direct na de palmslag te aanvaarden.


02 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

’s Gravenhage, 31 januari. Bij onderscheiden besluiten zijn door Z.M. gedaan de volgende benoemingen:
Tot leden der Directie van de Levantsche Handel en Navigatie in de Middellandsche Zee, te Amsterdam, de heer Anthonij Hartsen, in plaats van de heer J.H. Luden, eervol ontslagen, en te Middelburg, de heer W.B. van Deinse, in plaats van wijlen de heer H. van den Broeke.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 januari. Het schip DIE HOFFNUNG, kapt. A. Thollisen, van Schiedam naar Libau (opm: Liepaja), en het schip van kapt. De Boer (opm: scheepsnaam onbekend; mogelijk een buitenlander) zijn beide in het gezicht van Libau verongelukt, doch de equipagiën gered.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 januari. Volgens brief van Cette (opm: Sète), van den 19 dezer, liep aldaar het gerucht, dat kapt. Badger (opm: smak DE WAAKZAAMHEID, kapt. H. Bedger, werd afgekeurd en de zeebrief om die reden geretourneerd), naar Amsterdam gedestineerd, en de VROUW HENDRIKA, M. Schaap, beide te Bandohl (opm: Bandol, bewesten Toulon) liggende, verongelukt zouden zijn.
(opm: de galjoot JONGE HENDRIKA onder kapt. Schaap arriveerde veilig in Hellevoetsluis, zie RC 240422)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 januari. Het schip CONCORDIA, G. Mackeno, van Amsterdam naar Batavia, den 10 oktober 1821 uit Texel gezeild, is den 29 november gepraaid op 15º20’ Z.B. 29º30’ lengte.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 januari. Den 6 oktober 1821 zijn Straat Sunda gepasseerd de Nederlandse schepen (opm: pinken) ANTOINETTA EN JACOBA, D. Kraijer, en de KOOPHANDEL, C.F. Jansen, van Batavia naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 januari. Te Samarang lagen den 5 oktober 1821 de Nederlandse brik HELENA CORNELIA; schooners ELISA, JOHANNA ELIZABETH,
en te Sourabaija Zr.Ms. fregatten DAGERAAD, VAN DER WERFF; brikken IRENE, JACOBA ELISABETH; schoeners SCHILDPAD, JOHANNA;
Nederlandse schepen THOMAS WILSON, APOLLO, WILHELMINA, MARIA LOUISA, KUMBANG JATIE, GEZUSTERS; brikken WILLEM JOHAN, AMAZOON, CONSTANTIA, CLEMENTINE; schooners ROSE, LUCIFER, CECILIA, SALOMINA, PHOENIX, JANE ANN; kotter DE GOEDE HOOP.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 februari. Van Middelburg wordt van den 28 januari gemeld: volgens ingekomen berigten is, op den 22 november laatstleden (opm: 1821), behouden te Demerarij gearriveerd het brikschip de SARA AGATHA, L.M. Hoffman, van deze stad.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 februari. Van Vlissingen meldt men den 29 januari: sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen (opm: o.a.) les TROIS AMIS, D. Theel, van Havre-de-Grace, COROMANDEL, J.B. Osgood, van Batavia, de VROUW MARIA, J.K. Schut, van Liverpool, en naar zee gezeild l’ACTIF, L.J. Spilliard (opm: brik, kapt. P.J. Spilliaerdt), naar Leith.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 februari. Den 25 laatstleden is te Veere ter rede gekomen het Engels sloepschip de PRINS VAN ORANJE, W. Blake, van Londen naar Rotterdam gedestineerd; den 27 daaraanvolgende bevindende dat het anker aan een op de rede liggend wrak of anker had gehecht, heeft men hetzelve met laag water stijf gewonden, waardoor met het wassen van het water de ketting gebroken is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 29 januari:
Den 27 december 1821 zijn gepraaid de schepen JEANNETTE, Ruen, naar Batavia gedestineerd, op 23 graden breedte 22 graden lengte, en de Hollandse brik THREE BROTHERS (opm: ongetwijfeld een DRIE GEBROEDERS), naar Maranham (opm: Sao Luiz de Maranhao, Brazilië) bestemd, op 37 graden breedte 36 graden lengte.
Het schip MARIA, Hazewinkel, van Dordrecht naar Surinamen, is den 28 gepraaid op de hoogte van Douvres (opm: Dover).


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Bekendmaking. De commandant en directeur der Koloniale Zeemacht, als daartoe bij besluit van Zijne Excellentie de heer Gouverneur-Generaal geautoriseerd, zal ten overstaan van de ondercommissaris der marine te Soerabaija aldaar op den 15 februari aanstaande publiek doen opveilen Zr.Ms. Koloniale kanonneerboten No. 2 en No. 11.
Batavia, de 21e januari 1822.
De commandant en directeur voorn. Van Schuler


05 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 februari. Kapt. Anker, van Zierikzee naar Lissabon, is, volgens brief van Zierikzee, van den 25 januari, aldaar den 21 dito terug gekomen, zijnde bij Kaap Belle Fleur met N.W. storm bezet geweest en het schip door zwaar zeilen enigszins lek geworden, hetgeen reeds gevonden en hersteld was, zo dat hij bij de eerste gunstige wind de reis zou hervatten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 februari. Kapt. J. Oelsen, van Havana te Amsterdam gearriveerd, heeft den 18 januari in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) in goede staat zien zeilen, doch niet kunnen praaien, een driemastschip, naar het hem toescheen de VRIJHEID (opm: galjoot), kapt. R.T. Rinses, van Amsterdam naar Surinamen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 februari. Het Hollands galjas de JONGE DIRK EN ANTONIA, kapt. J.C. Duur, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam, is den 17 januari op de hoogte van Lissabon, voorbijgezeild door kapt. J.F. Spiegelberg, voerende het fregatschip ANNA PAULOWNA, van Cette in Texel binnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 februari. Den 2 dezer arriveerde in de Maas de FLORA (opm: bom), J. Parlevliet, van Hull.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het Canton Veendam, zal, namens zijne principalen, op morgen, woensdag den 6 februari 1822, des avonds te 6 uren, ten huize van Evert D. Everts, te Veendam, publiek bij strijk- en opbodsgelden verkopen: enige aandelen in onderscheidene schepen, als: in de Kofschepen, bevaren wordende door de schippers Pieter Derks Dik (opm: CLARA MARGARETHA), Tonnis L. Hofkamp (opm: de VRIENDSCHAP), Derk Derks Flik (opm: GOEDE HOOP), Frans B. Nipperus (opm: VROUW ELISABETH) en Albert T. Schuringe (opm: A.T. Schuringa, HERSTELLING); en in de Smakschepen, bevaren bij de schippers Christiaan F. Taai (opm: GEZINA, C.F. Taaij) en Gosse Roelfs Schippers (opm: kof VOLHARDING). Nader informatiën zijn inmiddels te bekomen ten kantore van voornoemden notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend Kofschip (opm: KLAASSINA ENGELINA), in den jare 1817 nieuw uitgehaald te Oude Pekel-A, groot pl.min. 57 roggelasten, thans liggende te Amsterdam achter het Bot-huis, wordende bevaren door Lammert K. Tiktak. Wie gading maakt, kan zich vervoegen bij de boekhouder Lammert K. Tiktak, te Nieuw Pekel-A, of bij de schipper, te Amsterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een half Trekschip, varende van Sneek op Leeuwarden vice versa. Waaronder men twee duizend guldens wil behouden, tegen behoorlijke interesse (opm: bedoeld is intrest). Te bevragen bij Tjalling Faber, Tussen de Zijlen te Sneek.


07 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 februari. Het schip THERMUTIS, kapt. C. Dennis, met stukgoederen van Londen naar Amsterdam, den 31 januari in Texel binnen, zat volgens rapport op de Oostwal bij het Vlaak aan de grond; het schip was reeds vol water.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 februari. Van Den Briel meldt men van den 5 dezer: den 1 is door de loodsschuit No. 3, in goede staat, gepraaid het driemastschip de AREND EN CORNELIA, J. Smith, komende van Amsterdam en gedestineerd naar Surinamen; de Goeree Z.Z.O. op twee mijlen van het land; de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 februari. Van Vlissingen wordt van den 2 gemeld: den 30 is alhier binnengekomen het schip LE JEUNE GEORGE, W.E. Dik, van Brielle; hetzelve heeft een lek bekomen;
en sedert onze laatste zijn alhier ter rede gekomen DE ONDERNEMING, G. Flink, van Cette (opm: Sète), laatst van Douvres; de GOEDE HOOP, S.B. de Groot, van Marseille, en FRANKLIN, S. Kennedy, van Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Alle degenen, welke mogten fustineren enige pretentiën te hebben, uit welke hoofde ook, ten laste van het op den 7 februari 1821 verongelukte Fregatschip ARINUS MARINUS (opm: kapt. Ary Langeveld, zie o.a. BC 170321), of ten lasten der Reders van hetzelve, gelieven zich uiterlijk vóór of op de laatste februari 1822 aan te melden ten Kantore van de Heren Reijn Varkevisser en Dorrepaal, op de Leuvehaven, Wijk C, no. 300, te Rotterdam.


08 februari 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. Wiardi Hora Siccama, openbaar notaris, te Hoogezand, zal, op dinsdag den 12 februari aanstaande, des avonds te 5 uren, ten huize van J.D. van Dijken, te Hoogezand, te koop presenteren: een wel betimmerd nieuw Kofschipshol, liggende thans te Sappemeer, bij de werf van W.W. Dieters, groot cirka 55 lasten; als mede een Tjalkschipshol, liggende bij de werf van B.W. Dieters, in de Kiel, zijnde lang over steven 70 voeten, wijd over de berghouten 14¾ voeten en hol op de uitwatering 6-2/3 voeten.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een Tjalkschip, lang 16 ellen 472 strepen (58 voet), wijd 3 ellen 792 strepen (13 voet), hol naar advenant, met zeil en treil en in het jaar 1819 alles nieuw uitgehaald, is uit de hand te koop bij W. Ates Noorman, te Woudsend, zijnde ook door dezelve bevaren, die in alle billijkheid wil handelen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harderwijk. 27 januari. Ondervonden de zeevarenden op de Zuiderzee, meermalen, het nut van een haven aan deze plaats, en ondervonden zij zo dikwijls een schuilplaats tegen het woeden van storm en golven, ook wederom had men gisteren het genoegen, als het ware door een wonder der Voorzienigheid, een schip en twee mensen, welke niet anders konden verwachten dan een prooi der golven te worden, behouden binnen de haven te zien aankomen. Dit schip, zijnde de Beurtman van Den Helder op Amsterdam, behorende aan Hendrik Groot, lag op den 25 deze maand, op het oosteinde van het eiland Wieringen, met een kabel aan het paalwerk vastgemaakt, raakte des avonds, omstreeks negen uur, door de storm los en begon te drijven, terwijl zich op het vaartuig (de schipper en zijn knecht waren aan wal gegaan) niemand bevond dan Jan Boots, circa 20 jaar oud, als passagier, en Reier Groot, ongeveer 16 jaar oud, zoon van de schipper, welke personen, toen zij merkten dat ze op drift waren, het anker overboord wierpen, waarvan de kabel brak wat tot gevolg had dat ze de gehele nacht voor de wind op drift raakten en gisterochtend in de haven alhier aankwam en zo gelukkig gered werden. Vermits de beide jongelingen de zeevaart onkundig waren, het schip niet konden besturen, zo dat ze van het gebruik van het tweede anker geen gebruik konden maken en alhier aan wal komend veronderstelden aan de Friese kust te zijn.
Dit schip is heden onder twee schippers van deze stad naar Amsterdam vertrokken.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Scheepshol, lang 17 ellen 466 strepen (61½ voet) wijd 3 ellen 905 strepen (13¼ voet) hol na rato: en een welbevaren oud Scheepshol, lang 19 ellen (67 voet) wijd 4 ellen 307 strepen (15-5/12 voet) hol na rato, alle oud scheepstimmerman maat, te bevragen bij Pieter Bartels Kats, scheepstimmerman op Heerenwal, bij het Heerenveen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De strandvonder van Schiermonnikoog gedenkt, op 25 februari 1822, publiek te verkopen: elf grote kisten met velerhande soorten Nurenberger waren, bestaande uit spiegels, leijen, schalen, kinderspeelgoed en wat verder tot een Nurenberger kraam behoort; benevens een vat met gemaakt ijzerwerk, alles zo gaaf als wrak.
De verkoping geschiedt bij gerede en gangbare gelden, en zal des daags te voren, des voormiddags te elf uren, een schip van Oostmahorn afvaren.


09 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 februari. Aangaande het schip THERMUTIS, kapt. G. Dennis, verneemt men, dat het den 2 februari op de Oostwal bij de Middelton door stormweêr van deszelfs ankers geslagen en in de grond vol water gestoten is. De kapitein en verdere equipagie zijn, benevens een ligter met goederen van de lading, te Wieringen aangekomen, en op Texel 2 à 3 schuiten met goederen; het schip zal denkelijk weg zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 februari. De driemast hoeker (opm: galjoot) DE VRIJHEID, kapt. R.T. Rinses, van Amsterdam naar Surinamen, is den 26 januari, 6 mijlen N.O. van Portland, gepraaid door kapt. Kernell, van Marseille te Havre gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 februari. Den 7 zeilden uit de Maas de schepen de GOEDE HOOP, F. de Best, de CONCORDIA, H. Nagel, en de VRIENDSCHAP, F. Plokker, naar Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 februari. Te Helvoetsluis arriveerde den 8 de HOPENDE ZEEMAN, R. Pelat, van Bayonne, als bijlegger, naar Antwerpen; de wind Z.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 februari. Van Den Briel zeilden den 7 de JONGE JAN, D. Kuijpedo, naar Londonderry, en de VROUW ELIZABETH, M. van Putten, naar Londen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Uit de hand te koop: het snelzeilend Nederlands Galjasschip ZELDENRUST, groot 68 tonnen, van een goede inventaris voorzien; liggende te Dordrecht, en te bevragen bij Sandberg en Comp, cargadoors aldaar.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop: het Nederlandse sloepschip HERMINA, hecht en sterk, gekoperd, en voor de vaart in deze wateren bijzonder geschikt, gebouwd in Engeland, groot vier en veertig lasten, zoals hetzelve met de inventaris is liggende op de rede bij Colville, Jutting & Co, Grooterivier (opm: zie BC 200722).


12 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 februari. Het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke, van Amsterdam naar Surinamen, heeft den 5 februari onder de Kreupel door harde wind drie ankers verloren, doch is nog gelukkig voor het werp-anker blijven liggen. De kapitein heeft een anker door een Enkhuizer visser terug bekomen, die ook trachten zou de 2 anderen te vissen. Het schip is vervolgens naar Texel voortgezeild en volgens brief van 7 dito behouden in het Nieuwe Diep aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 februari. De Engelse brik THERMUTIS, kapt. G. Dennis, van Londen naar Amsterdam gedestineerd en op het Vlaak in de grond zittende (zie de laatst voorgaande), is, volgens brief van Enkhuizen, van elkander geborsten en hetgeen er nog van de lading in was daaruit gedreven, waarvan een gedeelte zo te Enkhuizen als op Urk aangespoeld is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 februari. Van Helvoetsluis wordt van den 9 gemeld: gisteren is op de haven gekomen het schip (opm: kof) de VLASBLOEM, G. Hulshof.
Volgens rapport van de zeeloodsen, hebbende gisteren de Goeree Z.O. 4 mijlen van zich, is in goede staat gepraaid de Nederlandse schooner-kof STAD EN LANDE, kapt. Zeilstra, gedestineerd naar Antwerpen.
Van den 11 dezer meldt men: gisteren namiddag zeilde in zee Zr.Ms. brik van oorlog KEMPHAEN, kapt-luit. Dingemans, en arriveerde de JONGE MARIA, W. Teves, van Cette (opm: Sète); ook is het schip DE HOPENDE ZEEMAN, K. Pelat, binnendoor naar Antwerpen gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 februari. Den 9 zeilden uit de Maas ONDERNEMING, J. Rooderkerk, naar Liverpool; de DRIE GEBROEDERS, J. van Tielen, en CERES, P. van Rijn, naar Londonderry.
Den 10 zeilden de GOEDE HOOP, F. de Best, de VROUW ELIZABETH, M. van Putten, en VRIENDSCHAP, F. Plokker, naar Londen; de VROUW ARENTJE, A. de Jong, naar Rouaan; VOLHARDING, C. Bakker, naar Liverpool; de TWEE BROEDERS, J. Surrs, naar Londonderry; LODEWIJK, J.J. Himpson, naar Grijpswold (opm: Greifswald); de VROUW JACOBA, J.J. Rink, naar Dublin; ONDERNEMING, H.P. Klie, naar Boulogne, en CHARLES PATRIX EDUARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), K.G. Ouwehand, naar Calais; de wind ZW, Z. en Z.Z.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 februari. Van Den Briel zeilde den 10 dezer de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, naar Cherbourg (opm: waarschijnlijk Scarborough, zie RC 020322); de VERWISSELING, A. Schaaft, naar Lissabon; de JONGE GIJSBRECHT PAULUS ADRIANA (opm: galjas JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA), M.D. Meijer, naar Belfast.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 februari. Van Vlissingen wordt van den 5 februari gemeld: den 3 dezer is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen het schip de VRIENDEN, T. Noster (opm: brik AMIS, thuishaven Antwerpen, kapt. Tobias Nosten), van Port-au-Prince; hetzelve moet quarantaine houden.
Gisteren is van Antwerpen afgekomen en naar zee gezeild de TWEE GEBROEDERS, D.R. van Wijk, naar Hull.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 februari. Uittreksel uit de Lloydslijsten van den 5 en 8 februari:
Het schip PACTOLUS, van Batavia, is den 1 gepraaid op 49 graden breedte 11 graden lengte door het schip CLARISSA, King, van Batavia te Cowes gearriveerd; het laatste was den 18 november 1821 gezeild.
Den 4 dezer zijn te Cowes teruggekomen de schepen JOHANNA ELISABETH, Roelofs (opm: kapt. R. Rolüfs), naar Batavia, en ELIZA, Deetjen, naar Liverpool bestemd.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

’s-Gravenhage, 8 februari. Men verneemt van Scheveningen, dat er weder een droevig ongeluk met een der vissersschuiten, aldaar te huis behorende, heeft plaats gehad. Den 5 dezer waren er nog zes pinken in zee, waarvan een, toen op de hoogte van Zandvoort zijnde, door een hevige storm is omgeslagen. De manschappen, zeven in getal, zijn allen verdronken, nalatende zes weduwen en twee en twintig kinderen; onder deze weduwen, zijn er twee die, elk met zeven kinderen, de dood hunner verzorgers bewenen; al die huisgezinnen zijn thans in diepste armoede gedompeld. Zodra de overige schuiten, die op Zandvoort zijn aangezet, zullen zijn terug gekomen, zal men in staat wezen de verdere bijzonderheden van deze ramp mede te delen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. J. Veenhoven, Hz, Griffier van het Vredegeregt Canton Hoogezand, zal, ten verzoeke van de schipper Harm Berends Swart, wonende te Kiel-Windeweer, op woensdag den 20 februari 1822, des namiddags precies te een uur, in het Bontehuis te Sappemeer, publiek verkopen: deszelfs Tjalkschip, met de daar bij behorende zeilen, ankers, touwen en verdere scheepsgoederen (volgens inventaris), genaamd DE VROUW ELISABETH, groot om de 43 roggelasten, liggende in de Noorder Haven, te Groningen.
Informatiën dienaangaande, zijn van af heden te bekomen bij de Wed. Jan Wolters, zeilmakerse aan gemelde Noorder Haven, alwaar ook het inventaris kan worden ingezien.
J. Veenhoven, Hz, Griffier


14 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 februari. In de nacht, tussen den 31 januari en 1 februari, is in de buitengronden van het Eijerland, te Texel, vervallen een eenmast jagt- of sloepscheepje, hetwelk de volgende ochtend, nadat de mast daar af geslagen was, totaal gezonken is, zonder dat men iemand heeft kunnen redden; van hetzelve kan noch naam noch andere kentekenen worden opgegeven; alleen weet men, dat het met hommers of kreeften is geladen geweest, waarvan enige op de stranden van Vlieland zijn gevonden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 februari. Het schip LOUISE, kapt. Colas (opm: brik, kapt. P.J. Colas), van Antwerpen naar Livorno, te Boulogne binnengelopen, heeft den 31 januari de reis voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 februari. Het schip ELISABETH JOHANNA (opm: zie ook RC 050322), kapt. W. Lucas, van Batavia naar Rotterdam, is den 19 oktober 1821 de Straat Sunda gepasseerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 februari. Het schip MARGARETH (opm: driemaster MARGARETHA, thuishaven Antwerpen), kapt. W. Simpson, van Batavia naar Antwerpen, is op de hoogte van Anjer zwaar lek geworden en den 24 oktober (opm: 1821) te Batavia terug gekomen.
Te Batavia is den 15 oktober 1821 gearriveerd C. Neurenberg van Antwerpen; den 23 dito J. Palm van Sourabaija; te Gibraltar J. Brugge (opm: kof DOLPHIJN), van Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 13 februari. Van Helvoetsluis wordt van den 12 dezer gemeld: den 11 dezer arriveerden FORTUIJN, H. Kolf, van Nantes, en de JONGE JAN DIRK EN ANTONIA, J.C. Duur, van Cette (opm: Sète); de wind Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 13 februari. Te Duinkerken is den 7 van Rotterdam gearriveerd het gaffelschip de JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.


15 februari 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De tot hier toe bestaande beide Assurantie-Compagniën van de Oude en Nieuw Pekel-A, voor enige dagen gesupprimeerd (opm: opgeheven) zijnde, doch nu reeds door het grootste gedeelte der Leden weder gecombineerd en opgerigt, onder Directie van Harm J. Dik en verdere directeuren, zo dat van stonden aan de Polissen worden afgegeven, als voorheen, zo wel op de Binnen- als Buitenlandse Vaart.
Dienende deze tot bekendmaking aan het Publiek.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Directie van het Zeemans College te Veendam maakt bij dezen bekend, dat zij tot hun Correspondent hebben aangesteld de Heer Remmert R. Engelsman Jr, te Veendam, en verzoeken dus een ieder, welke enige stukken, betrekkelijk het voorn. College mogten hebben, zich aan voorn. Correspondent te adresseren.
– Gedaan in de vergadering van 9 februari 1822.
Namens het Zeemans-College voornoemd, Remmert R. Engelsman Jr,
Prov. Secretaris


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. J. Veenhoven, Hz, Griffier van het Vredegeregt, Canton Hoogezand, zal, namens zijne principalen, op woensdag den 20 februari 1822, des namiddags precies te een uur, in het Bontehuis, te Sappemeer, publiek verkopen: een Tjalkschuitje, DE TWEELINGEN genaamd, groot ongeveer 30 roggelasten, wordende bevaren door Jacob Jacobs Postema, met de daarbij behoorende zeilen, ankers, touwen en verdere scheepsgoederen, volgens inventaris; liggende bij Vallaat te Martenshoek; alwaar hetzelve, benevens het inventaris, van heden af, kan worden bezigtigd.
J. Veenhoven, Hz, Griffier


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De notaris J. Ruardi, te Sloten, zal op vrijdag 15 en 22 februari 1822, telkens in de voormiddag om 11 uur, te huize van Marten Jacobs Visser, kastelein te Sloten, bij strijk en verhooggeld te verkopen: een Kofschip, lang over steven 13 ellen 7 palmen 13 duimen 2 strepen (43 voet), wijd 3 ellen 10 palmen 11 duimen 8 strepen (14½ voet), en hol op het berghout 1 el 2 palmen 7 duimen 8 strepen (4½ voet); alles zodanig en in voegen hetzelfde door Sible Machiels de Jager als eigenaar en schipper wordt bevaren, en zulks met een behoorlijke welgeconditioneerde inventaris van scheepsbehoeften; alles breder bij biljetten omschreven, en waarvan nader onderrichting kan worden bekomen bij bovengenoemde eigenaar, te Sloten, alwaar het te koop aangeboden Kofschip is liggende.


16 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 februari. Kapt. F.H. Klein, voerende het schip de GOEDE HOOP, van Amsterdam naar Marseille, is te Toulon met een lek en beschadigd schip binnengelopen. Dezelve heeft den 4 januari, op de hoogte van Kaap Sené, in de mast van een gestrand schip een matroos gezien, die hij gered heeft, en die reeds acht dagen daar gezeten had, geen ander voedsel hebbende dan wat rum; hij behoorde tot het Franse schip NEPTUNE, kapt. L. Brun, te huis behorende te Boulogne, en van Cette naar Rouaan gedestineerd. Kapitein Klein is vanwege dit geval onder quarantaine gelegd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 februari. Den 14 zeilden van Helvoetsluis de DRIE GEBROEDERS, C.L. Mentzel, naar Lissabon; de ONDERNEMING, J.D. van der Gouwe, naar Belfast; de VLASBLOEM, G. Hulshoff, naar Liverpool; FORTUNA, J. Everts, naar Antwerpen, en de VROUW MARGRITA (opm: VROUW MARGARETHA), A. de Zeeuw, naar Gibraltar; de wind Z.Z.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 februari. Den 15 zeilde uit de Maas de AMALIA WILHELMINA (opm: VROUW AMALIA WILHELMINA, Hanover vlag), G.H. Feijen, naar Cette.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 februari. Den 15 arriveerde te Maassluis het schip de JONGE GERRIT, C.L. Klok, van Hull, laatst van Katwijk.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 februari. Van Vlissingen wordt den 9 dezer gemeld:
Van hier is naar Duinkerken vertrokken het schip les DEUX EUGÉNIES, P. Grissel.
Het schip de VRIENDEN, T. Noster (opm: Tobias Nosten), van Port-au-Prince, is van zijn quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild.
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VROUW ANNA, K.A. Bos, van Noirmoutier, de VROUW HENDRINA, K. van den Oever, en de STAD LONDEN, F.F. Dijkstra, van de Marennes,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild la BELLE ALLIANCE, M.T. Schievelbein, naar Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 12 februari:
Het schip de WINDLUST, Engelman (opm: G.R. Engelsman), van Palermo en Messina naar Antwerpen, hetwelk met schade te Plymouth binnengelopen was (opm: zie RC 150122) en aldaar gerepareerd, en deszelfs lading weder ingenomen had, was den 7 februari gereed om naar zee te zeilen, toen men bevond, dat hetzelve door een of ander toeval zeer lek was geworden, en het noodzakelijk was weder te lossen.
Het schip de ELIZABETH JOHANNA, Lucas (opm: fregat ELISABETH JOHANNA, ex MINERVE, kapt. Willem Lucas), van Batavia naar Rotterdam, met koffij en kamfer, is den 4 februari in een zinkende staat bij Padstow (opm: 50º32’ N.B. 4º56’ W.L.) aangekomen, en terwijl men trachtte om het te Port Isaac binnen te brengen, in diep water gezonken; het volk was uitgeput van vermoeijenis door het aanhoudend pompen. (opm: zie ook RC 050322 en 160422)
Den 1 december 1821 is van Rio-Janeiro vertrokken het schip JOHANNA JACOBA, Ten Boekel (opm: kapt. Johannes ten Boekel), van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop.
Te Deal is den 10 dezer binnengekomen het schip (opm: fregat) ALEXANDER, P. Simpson, van Rotterdam naar Surinamen; het heeft den 10 deszelfs reis voortgezet.
Het schip GEREGTIGHEID, Van der Horden, van Maassluis naar Lissabon, is den 8 dezer te Portsmouth binnengelopen (opm: zie RC 230222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Harmanus Smit, makelaar, zal, op maandag den 25 februari 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild Nederlands Kofschip, genaamd UTRECHTS WELVAREN, gevoerd door kapitein J.B. de Boer, lang 25 ellen 4 palmen 8 duimen, wijd 5 ellen 2 palmen 3 duimen, hol 2 ellen 9 palmen 7 duimen, (opm: 25,48 x 5,23 x 2,97 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 90 voeten, wijd 18½ voeten, hol 10½ voeten); breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaar en bij Fredrik Smit, Kargadoor, op den Buitenkant, nr. 18. (opm: de kof werd door kapt. Jan Berends de Boer uit Pekel A, reeds partner, aangekocht)


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Batavia. Aangekomen op 10 februari, Chinees WANKANG, kapt. Tjieuw Kingliang, van Canton den 10 januari, met 198 Chinezen. Op den 6 februari l.l, des morgens op de hoogte van het eiland Poeloe Lihat in Straat Gaspar, werden op een wrak drijvende 16 Chinezen ontdekt, die na dezelve gered te hebben verhaalden, dat zij behoord hadden tot de jonk TEKSING (opm: ook TEK SEENG), groot 160 koijangs (opm: à ca. 62 kg), gevoerd door kapt. I.O. Touwko, komende van Emmenij met 1300 man, en welke de vorige avond op voornoemd eiland verzeild was. Men dacht te geloven dat de overige manschappen behouden op het eiland waren aangekomen. (opm: zie BC 160322)


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Batavia, 15 februari. Met het laatste schip alhier van Kaap de Goede Hoop aangekomen, zijn ons geen couranten medegebracht.
De mondeling ontvangen berichten, lopende tot 16 december a.p. (opm: verleden jaar), melden, dat aldaar acht Nederlandse schepen in de Tafelbaai geankerd lagen. Onder deze bevonden zich 's Konings brik IRENE, kapt.luit. Lucas, en de schepen JAN EN CORNELIS (opm: pink), kapt. Jacob Duijff en de KOOPHANDEL kapt. Janssen (opm: pink, kapt. C.F. Jansen). De beide eersten hadden de reis naar het vaderland reeds weder voortgezet.
De KOOPHANDEL had averij aan deszelfs roer.
De COLUMBUS kapt. J. Grevelink, was in goede staat aldaar aangekomen en zou tegen den 19 december de reis herwaarts weder aannemen.
Het Nederlandse schip FLORA (opm: fregat, kapt. W. Blom, zie RC 190222), van hier naar Amsterdam bestemd, is in het opzeilen der rede van de Kaap, bij het Robbeneiland, aan de grond geraakt en geheel verloren. De equipage en passagiers zijn allen gered, doch van de goederen en lading, bestaande in 5.000 pikols (opm: à 61,7613 kg) koffij, schijnt weinig geborgen te zijn.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

In een courant van Boston, van den 12 oktober l.l, wordt het volgende gemeld van Curaçao in dato 13 september:
De Nederlanders hebben weinige dagen geleden het enige oorlogsschip verloren, hetwelk zij in deze wateren hadden. De MERKUUR (opm: brik, commandant De Quartel, zie ook BC 110522), van 21 stukken, vertrok op den 10 dezer met een konvooi van zeven zeilen (opm: schepen) naar La Guaira. In de namiddag van die zelfde dag, kwam er een bui op, vergezeld van een allerverschrikkelijkst onweder. Het schip werd van de bliksem getroffen en ontmast, en liep tien mijlen ten oosten van deze haven op strand. Alle pogingen om het weder af te brengen zijn vruchteloos geweest, en deze bodem is geheel verloren. Geen mensen zijn daarbij omgekomen, maar sommige zijn zwaar gebrand. Het zal een werkelijk verlies zijn voor de Amerikanen, omdat dit schip vele Amerikaanse schepen konvooi verleende naar de havens op de vaste wal.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop: het schip JESSY, van 340 tonnen, gebouwd te Bengalen, en thans nieuw gekoperd te Sourabaija.
Voor informatie adres bij de heren Forestier & Co, te Batavia, of kapt. Landale, te Sourabaija.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Die iets te pretenderen heeft van de equipage van de Nederlandse sloep HERMINA gelieve zich te adresseren aan de gezagvoerder H.K. Zeeba, of de heren Colville, Jutting & Co. Tevens wordt verzocht geen crediet aan gemelde equipage meer te verlenen.
Batavia, 14 februari 1822


19 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 februari. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen J.H. Breukemeijer (opm: brik NORDLOH) en J. Duijff, van Batavia, laatst van de Kaap de Goede Hoop.
Kapt. Breukemeijer rapporteert, dat op het Robbeneiland, voor Kaap de Goede Hoop, is gestrand het schip FLORA, W. Blom, van Batavia naar Amsterdam (opm: fregat, zie ook BC 160222; naar schatting is de FLORA in november 1821 vergaan); omtrent 480 balen koffij zijn door de kotter the DUKE OF GLOUCESTER geborgen.
De schooner JOHANNA SOPHIA is insgelijks gezonken; hetzelve was geladen met goederen enz. uit het gestrande schip FLORA.
Verder, dat in de Baai-Fals lag het schip KOOPHANDEL, kapt. C.F. Jansen, mede van Batavia naar Amsterdam, met verlies van het roer, en dat in de Tafelbaai lagen Zr.Ms. oorlogsbrik IRENE, kapt.luit. Lucas; de ONDERNEMING, kapt. H. Murk Lelsz, en de ANTOINETTE EN JACOBA (opm: pink), kapt. D. Kraijer, alle van Batavia; de laatste heeft zijn roer verloren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 februari. Het schip les DEUX EUGÉNIES, kapt. G. Danet, van Rotterdam naar Nantes, te Calais binnengelopen, heeft tussen den 26 januari en 2 februari de reis voortgezet.
Te Smirna is gearriveerd den 23 december 1821 kapt. A. van der Linden (opm: pink ZEELUST) van Rotterdam, laatst van Malta.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 februari. Den 16 dezer arriveerden te Helvoetsluis het schip de VROUW MARGARETHA, A. de Zeeuw, terug uit zee, en de HARMONIE, A. Jongebloed, van Bordeaux.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 februari. Den 15 dezer zeilde uit de Maas het schip (opm: galjas) de JONGE WILLEM, L. Jansen, naar Marseille; dezelve ligt tot heden in de put ten anker.
Den 17 arriveerde de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, van Hamburg; de VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, voerende de nummervlag 54, van Alikanten (opm: Alicante); de CHARLES PATRIX EDUARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD, K.G. Ouwehand, van Calais; de HOOP, J. van der Lusdonk, van Lissabon; deze twee laatste liggen onder quarantaine;
Den 18 arriveerde de TWEE GEBROEDERS (opm: smak), R. de Vries, van Hamburg; de wind W.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 februari. Van Vlissingen wordt van den 12 dezer gemeld:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de HOOP, A. van Geijt (opm: pleit ESPÉRANCE, Mechelen, A. van Geyt), naar Londen, en de JONGE NICOLAAS, H. Pieters (opm: kof, thuishaven Gent, kapt. Haye Peters), naar Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 15 februari:
Den 13 dezer zijn van Cowes vertrokken de aldaar binnengelopen schepen JOHANNA ELISABETH, kapt. R. Rolüfs, naar Batavia, en ELIZA, Deetjen, naar Liverpool.
Den 12 is van Plymouth vertrokken het schip HARMONIE, Platte, naar Amsterdam.
Te Falmouth is den 11 dezer binnengelopen het schip de VRIJHEID, R.T. Rinses, van Amsterdam naar Surinamen (opm: zie RC 090322).
Den 29 november 1821 zijn aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd de schepen ELIZABETH (opm: ook wel ELISABETH, fregat), C. Pakes, en COLUMBUS, J. Grevelink, beiden van Amsterdam naar Batavia.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht en sterk schip, met de daarbij behorende goederen, lang 12 ellen 928 strepen (42 voet), wijd 2 ellen 921 strepen (10¾ voet), en hol na advenant, zeer schoon en geschikt tot een pot- of zuivelschip, liggende van donderdag 12 uur tot vrijdag 12 uur bij de Meelbrug te Leeuwarden alwaar het bezichtigd en ter koop gevraagd bij de eigenaren L. Jansen en D.P. Kooistra, schippers van Kollum op Leeuwarden, die in alle billijkheid willen handelen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie: Uit de hand te koop: een nieuwe Schuite-hol, lang 15 ellen 9 palmen (57 voet), wijd 4 ellen 4 palmen 1 duim (12 voet 4 duimen Friesche maat) een nieuwe Koffe lang 13 ellen 6 palmen (48½ voet), wijd 2 ellen 9 palmen (10½ voet), bij M. van der Tempel te Ackrum. (zie ook LC 220222)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Elberfeld, 12 februari. Het eerste vaartuig door onze West-Indische Compagnie afgezonden is op 28 november (opm: 1821), gelukkig, te Port-au-Prince, de plaats der bestemming, aangekomen, en door President Boyer zeer vriendelijk ontvangen.


20 februari 1822


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam, 19 februari. Sedert onze laatste is bij Texel binnengekomen JAN EN CORNELIS, J. Duijff van Batavia.


21 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 februari. Het schip de JONGE JANKE, K.J. Musch, van Amsterdam naar Lissabon, te Tenby (opm: Zuid-Wales) binnengelopen, heeft, na volbragte reparatie, reeds den 17 januari deszelfs reis voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 februari. Het schip JOHANNA EN CATHARINA (opm: brik JOHAN EN CATHARINA), kapt. J. Scholtijs, van Amsterdam naar Surinamen, is den 9 januari, op 46º30’ N.B. 7º31’ W.L. in goede staat gepraaid door kapt. J.S. Rotgans, van Amsterdam te Genua gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 februari. De kof ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, van Amsterdam naar Port-Mahon, is den 25 januari voor de Baai van Gibraltar, in goede staat, en hebbende een gunstige gelegenheid, gepraaid door kapt. R.S. de Jong, van Amsterdam te Gibraltar gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 februari. Den 19 dezer arriveerde in de Maas de ONDERNEMING, H.F. Klie, van Boulogne; de wind W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 februari. Den 16 is te Vlissingen binnengekomen kapitein Lucas, commanderende Zr.Ms.brik de IRENE, van Batavia, laatst van de Tafelbaai.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verkoping ter rolle van gerechtelijke uitwinning bij de rechtbank van eerste aanleg te Winschoten van een Scheepstimmerwerf, wordende door geëxecuteerde zelve gebruikt, groot ongeveer een half deimt (25 roeden), met een schuurtje daarop, staande kort bij Termunterzijl, gemeente Termunten, arrondissement Winschoten, zijnde gedeeltelijk eigen, gedeeltelijk beklemde grond, doende het laatste tot een jaarlijkse hure de som van NLG 2,07½ aan de diaconie te Termunten, bezwet (opm: grenzend) ten noorden van de Heereweg en de erven van Jan H. Post, ten oosten Pieter Harms Zijlman, ten zuiden het Zijldiep en ten westen de erven Jan H. Post, gearresteerd ten verzoeke van Mr. E. Dull, openbaar notaris te Appingedam, voor wie als procureur occupeert Mr. W.R. de Sitter, wonende te Winschoten, op en tegen Kornelis Karsijns Brouwer, houtzaagmolenaar te Oosterwolder Hamrik, bij proces-verbaal van den 2 februari 1822, behoorlijk geregistreerd, ten zelve dage geviseerd door Mr. L.H. Siertsema, griffier bij het vredegerecht van het kanton Winschoten, door de heer P. Hermans, schout der gemeente Nieuwolda en door de heer R.P. Tjassens, schout der gemeente Termunten, aan alle welke ambtenaren copij van dat proces-verbaal op den 5 februari 1822 aan het Bureau van Hypotheken te Winschoten en op de 18 derzelfder maand ter griffie van bovengenoemde rechtbank getranscribeerd.
De eerste afkondigingen der memorie van lasten zal plaatsvinden ter rolle van gerechtelijke uitwinningen bij voorschreven rechtbank op woensdag den 17 april 1822 des middags te 12 uur.
W.R. de Sitter, procureur


22 februari 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris S.P. van Goinga, te Heerenveen, zal op maandag 4 maart 1822, der namiddag om 4 uur, ten huize en herberg van Wed. Andries Willems Hottinga, kastelein te Nieuwehaske bij verhooggelden verkopen: een Praamschip, met zeil, treil, ankers, touwen staand en lopend wand, alles zodanig en in voegen, als door schipper Hendrik Kiers Nymeyer is bevaren, zijnde gemeten op 28 lasten, liggende op de Heerenwal onder voornoemde dorp Nieuwehaske. Waarop is geboden (opm: op 25 maart) NLG 3500.
Wie gading maakt, komt op voormelde plaats en tijd, en koop op de aldaar voor te lezen conditiën, welke inmiddels ten kantore van opgenoemde notaris zijn te vernemen.


23 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 februari. Kapt. B.R. van Wijk, van Amsterdam te Kadix gearriveerd, heeft den 6 januari, Goudstaart (opm: Start Point) N.O. 6 mijlen van zich hebbende, in goede staat gepraaid het schip HET GENOEGEN, kapt. R.C. Stada, van Amsterdam naar Surinamen, hebbende de wind N.O, en den 8 dito, op 47º17’ breedte en 9º32’ lengte west van Greenwich, mede in goede staat het schip de DRIE GEZUSTERS, kapt. M.A. Jacometti, van Rotterdam naar Batavia, laatst uit Texel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 februari. Den 22 zeilde van Helvoetsluis de HOOP, J.J. Stijntjes, naar Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 februari. Van Vlissingen wordt van den 19 gemeld:
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen CATHARINA, H.H. Veldhuis, van de Marennes; de HOOP, C. Pleth, van Helvoetsluis; FORTUNA, J. Everst, van Memel (opm: Klaipeda); de FLORA, kapt. Christie (opm: brik, kapt. H. Christen), van Marseille; THERONIMUS, H.J. Smit, van Napels,
en zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW JANNA, A.H. Beeland (opm: A.H. Breeland), naar Guernsey; de HOOP, H.J. Prins, naar Lissabon; THEODORA, F.C. de Boer (opm: kof THÉODORE, thuishaven Gent, kapt. Thomas Cornelis de Boer), naar Liverpool, en de MARIA (opm: fregat MARIE), G. Poppen, naar Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 19 februari:
Het schip de VRIJHEID, kapt. R.T. Rinses, van Amsterdam naar Surinamen, den 11 dezer te Falmouth binnengelopen, moet deszelfs lading lossen (opm: zie RC 190222, 090322, 290622 en 120922).
Den 13 dezer is, gedurende een mist, bij Duinkerken gestrand en de volgende morgen, tussen die stad en Gravelines, in diep water gezonken het schip NOOIT GEDACHT, Mensing (opm: smak, kapt. Jan Mensing, thuishaven Gent), van Gent naar Bayonne; de equipagie is gered en te Deal aangekomen.
Het schip de GEREGTIGHEID, Van der Horden, te Dartmouth binnengelopen (opm: zie RC 160222), heeft den 16 dezer zijn reis naar Lissabon voortgezet.


26 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 februari. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Ales, van Amsterdam naar Hamburg, is, volgens bericht van Harlingen van den 19 februari, aldaar met verlies van twee ankers binnengelopen; hetzelve was met de lading in goede staat, en zou, nadat de kapitein zich van twee andere ankers zoude voorzien hebben, binnen twee dagen de reis vervolgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 februari. Het schip de VROUW TRIJNTJE, kapt. A.T. Steffens, van Wismar naar Amsterdam, laatst van Cuxhaven, is te Schiermonnikoog in goede staat binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 februari. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen G. Abrams (opm: kapt. G. Abrahams, bark HENRIETTA) van Bordeaux.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 februari. Het schip de VROUW MARIA, kapt. F. Henrichs, van Sonderburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Hoekzijl (opm: Hooksiel) van den 19 februari, de vorige dag door een visser aldaar binnengebragt, na een gedeelte der lading zaad over boord geworpen en een zwaard gekapt te hebben; de lading zal, zo men vreest, beschadigd zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 februari. Den 22 arriveerden te Helvoetsluis DOROTHEA SOPHIA, R. Wichman, van Nijborg en HARLINGEN, T.J. Smith, van Cette.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 februari. Te Den Briel arriveerde den 24 dezer de TWEE GEBROEDERS. J. Jurgensen, van Corsoer. Er is nog een inkomende koopvaardij-hoeker aan de bank vastgeraakt, de naam nog onbekend.
Van den 25 wordt gerapporteerd, dat de koopvaardij-hoeker die vastgeraakt was, den 24, des avonds, in vlot water is gekomen; dezelve is genaamd de HOOP, kapt. J. van Rijn, komende van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 februari. Het schip PHILIPPINA, P.C. Deutz (opm: beurtvaarder), van Rotterdam naar Keulen, is den 21 februari Wezel gepasseerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 22 februari:
Den 20 dezer is te Deal binnengelopen het schip VRIESLANDS WELVAART, Van Veen, van Harlingen naar Liverpool.
Den 21 is van Portsmouth vertrokken het schip de VROUW ANNA, H.C. Uil, naar Bristol, en van Cowes het schip VOLTAIRE, Smith, naar Amsterdam (opm: Amerikaan, zie RC 280222).
Den 8 december 1821 is te Malta gearriveerd ZEELUST, A. van der Linden, van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De regulier iedere week prompt des zaterdags varende en ter belading van alle goederen, zo wel als voor passagiers, ingerichte Tonnage Packetschepen, direct van deze stad op Londen, onder directie van de ondergetekenden, van nu af aan weder prompt hun vaart zullende voortzetten, recommanderen zij zich in de goede attentie en vriendschap der handelaren; zijnde nu voor zeker in deze week vóór of op zaterdag den 2 maart ter vertrek bepaald de DUKE OF KENT, kapt. Donald Pound.
Rotterdam, 25 februari 1822 Ch. en J.F. Cornelder Hz, Kargadoors


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Uit de hand te koop: Een snelzeilend galjasschip genaamd ANNE KIERSTINE, groot circa 50 roggelasten, voorzien van een goede inventaris (hebbende het recht van Nederlandse bouwagie) liggende te Dordrecht, en te bevragen bij Sandberg en Comp, cargadoors aldaar.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den19 februari uitgezeild het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met boter naar Londen.
Den 20 februari binnengekomen het sloepschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen.
Den 22 februari binnengekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. Willliam Naseby, met ballast van Londen; uitgezeild de kofschepen ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaazen, de VROUW ITHINA, kapt. J.J. Postma, alle drie met ballast naar Noorwegen; NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met klaverzaad, schors enz. naar Engeland; de JUFROUW HENDRIKA MARGARETHA, kapt. C.J. van der Veer, met haver naar Cette (opm: Sète); het smakschip ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. E.K. Kuilema, met ballast naar Noorwegen.
Den 24 februari uitgezeild het schonerschip CCRONATION, kapt. W. Wotton, met boter naar Londen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Uit de hand te koop: een snelzeilend galjasschip genaamd ANNE KIERSTINE, groot circa 50 roggelasten, voorzien van een goede inventaris (hebbende het recht van Nederlandse bouwagie) liggende te Dordrecht, en te bevragen bij Sandberg en Comp, cargadoors aldaar.


28 februari 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 februari. Het Amerikaans fregat VOLTAIRE, wijlen kapitein M. Pherson en thans gevoerd door E.A. Smith, van Batavia naar Amsterdam, laatst van Cowes, is den 23 februari, des avonds, in het gat van Texel, op de rug bij de 3de ton, aan de grond gezeild, en de volgende dag door de harde wind vol water geraakt en op zijde gevallen; het volk is, benevens 643 balen van de lading koffij, gered en met schuiten in het Nieuwe Diep gebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 februari. Het schip de TWEE GEBROEDERS, W. Ales, van Amsterdam naar Hamburg, te Harlingen binnengelopen, lag den 23 februari gereed om de reis voort te zetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 februari. Het schip de JONGE HARM, kapt. H.A. van der Wal, van Demmin (opm: 53º54’ N.B. 13º1’ O.L.) naar Amsterdam, is den 19 dezer te Oostmahorn in goede staat binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 februari. Het schip VRIJHEID EN VREDE, kapt. Den Duijts (opm: bijlander VREEDE EN VRIJHEID, b.j. 1795, kapt.-eigenaar Everard Den Duyts, thuishaven Ostende), van Ostende naar Nantes, is tussen den 10 en 17 februari te Calais binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 februari. De schepen ALIDA, kapt. H.J. Benes, van Rotterdam naar Brest, de de KOOPHANDEL, kapt. B.G. Harkema, van Riga naar Livorno, te Calais binnengelopen, hebben tussen 10 en 17 februari derzelver reizen vervolgd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 februari. Te Havana is gearriveerd J.Y. van der Zweep (opm: fregat HORTENSE, thuishaven Gent), van Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping, op donderdag den 7 maart 1822, des morgens te elf uren, op de werf De Hoop, even buiten de Schiedamse Poort te Rotterdam, van een gave partij Scheeps-afbraak, bestaande in eiken paalhout, do. 2, 2½ en 3 duims (5 duimen 6 strepen en 7 duimen 8 strepen Nederlandse maat), planken, dekbalken, knieën en verdere inhouten (opm: spanten); benevens een partij grijne (opm: grenen) dekdelen beschotte, deuren, enz, alles zeer geschikt voor schoeijingen, hoofden, bruggen vlonders en dorsvloeren; alles daags voor de verkoping voor een ieder te zien.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Dublin: het smakschip ZEEPLOEG, kapt. Menso Nannes Sikkes.
Adres bij D. Burger en Zoon
Marseille: het schip CORNELIA LUCIA, kapt. Jacob Altena.
Bordeaux: het schip CONCORDIA, kapt. Jan Hiddes Mulder.
Nantes: het Sloepschip FORTUIN, Hendrik van der Kolff, om den 5 maart te vertrekken.
Liverpool: het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Thomas Helm.
Stettin (opm: Szczecin): het schip de JONGE SOPHIA, kapt. Jan Willems Moesker.
Adres ten Kantore van Kuijper. Van Dam en Smeer
Aan de Beurten naar:
Antwerpen: het schip FLORENTINA JOHANNA, kapt. H. Vassen, vertrekt den 27 dezer.
Idem: het schip de JONGE MONICA, kapt. E.P. Engels, vertrek heden.
Brussel: het schip de HAAN, kapt. J.B. de Vleeschouwer, vertrekt donderdag den 28.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Brugge, Oostende, Veurne, en omgeving: het Beurtschip de ONDERNEMING, kapt. M. van der Putte.
Adres bij de commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beijerman, Posthorensteeg, B. 144


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. In het begin der maand april zal van de rivier van Londen vertrekken naar Batavia en China het Compagnieschip REGENT, kapt. R.W. Norfor, groot vijf honderd last, met een equipagie van 120 man en twee chirurgijns, en voerende 20 stukken geschut. Dit schip is kostbaar uitgerust en in alle delen ingerigt tot gemak van passagiers en familien, welke van deze gelegenheid mogten willen gebruik maken, om de reis naar Batavia te doen. Men kan zich adresseren, tot het vernemen der conditën en het bezigtigen van het plan en verdeling der kajuiten aan het kantoor van W. Smith en Comp, Kargadoors te Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder van het cognossement van (opm: volgen specificaties betr. rode en witte wijn), alhier van Cette (opm: Sète) aangebragt per het schip (opm: galjas) de JONGE JAN DIRK EN ANTONIA, kapt. J.C. Duur, wordt verzocht zich te adresseren bij D. Burger en Zoon, Kargadoors te Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, Beurtschipper van Rotterdam op Keulen, presenteert hiermede uit de hand te koop, om de loop van dit jaar 1822 te leveren, zijn schip, genaamd PHILIPPINA, zijnde een extra goed schip en van goede en zeer nieuwe gereedschappen voorzien; mitsgaders de Beurt, mits de koper daartoe de nodige bekwaamheden bezit en tot dat einde verkrijge de autorisatie van Heren Burgemeesteren der stad Rotterdam en van Heren Commissarissen tot de Rijnvaart, en dat alles voor tienduizend guldens minder, dan hetzelve hem in het einde van 1817 bij aankoop heeft gekost; terwijl de koper nog bovendien het voordeel geniet der vertimmering, welke hij in 1820 door de heer Cornelis Gibbs (opm: Gips), te Dordrecht, daaraan heeft laten doen.
Te bevragen bij de Notaris I.M.J. Valeton, op de Wijnhaven te Rotterdam, ofte bij de ondergetekende zelve, Piet. Corns. Deutz


01 maart 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een half Trekschip, varende van Harlingen op Leeuwarden, op zeer gemakkelijk conditiën te aanvaarden, dewijl de verkoopster enige gelden eronder wil houden; te vernemen bij de eigenares de weduwe Hendrik Loots, te Harlingen.


02 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 februari. De eenmast hoeker de VERWISSELING, kapt. A. Schaaf, van Rotterdam naar Lissabon, is den 18 februari in goede staat gepraaid op 49º breedte 5º10’ lengte west van Greenwich door kapt. H.G. Bergveld, van Havana in Texel binnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 maart. Van Helvoetsluis wordt heden gemeld dat kapt. Jansen op de Hinderd vastgezeten heeft, en door behulp van een visschokker er af en onder de Goereesche haven ten anker gekomen is.
Den Briel, 1 maart. Uitgezeild VROUW JAAPKINA, W.J. de Boer, naar Belfast.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 maart. Van Vlissingen wordt den 26 februari gemeld:
Alhier is ter rede gekomen het schip CLARA MARGARETHA, P. Dik, van Cherborough (opm: waarschijnlijk Scarborough, zie RC 120222) in Engeland naar Schiedam.
Den 23 zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild THERONIMUS, H.J. Smit, van Napels en MARIA, J. Anderson, van de Havana,
en sedert de laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de STAD LÜBECK, D.H. Linder, van Bordeaux, laatst van Veere; de WINDLUST, G.R. Engelsman, van Sicilië; MARIA, J. Sikkes, van Liverpool; GRONINGER WELVAART (opm: kof), E.K. Lugies, van Liverpool.


05 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. Men heeft te Batavia een Chinees in hechtenis genomen die een poging gedaan had, om 22 vrije Balinezen, welke hij op het eiland Bali voor 10 piasters per kop gekocht had, aldaar als slaven in te voeren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 maart. Volgens berigten van Sourabaija zijn aldaar aangekomen zeven man der equipagie van het verongelukte Nederlandse schip ROSALIE, gezagvoerder Samuel Stephensen, welk vaartuig den 18 augustus (opm: 1821) van Sourabaija naar Amboina vertrokken zijnde, na omtrent twintig etmalen in zee te zijn geweest, op een der zandbanken, in de nabijheid van het eiland Floris (opm: Flores), gestrand, en weldra, door het hevig stoten, lek en vol water geraakt is. De equipagie heeft zich in de sloepen gered, met achterlating van twaalf man, die zich bezig hielden, om tot hun redding een vlot te maken. De gezagvoerder, zijn vrouw en zes manschappen waren twee dagen daarna uit een der sloepen op een Boetonse praauw overgaan (opm: over gegaan), om met dezelve naar Sourabaija te worden gebragt, doch waarschijnlijk, dewijl men de volgende morgen een angstig geschrei van de gemelde praauw hoorde, door het roofgierig praauwvolk vermoord.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. Des morgens zeilden van Helvoetsluis de schepen de JONGE MARIA, W. Teves, naar Lissabon, en de ONDERNEMING, R. Hakker, naar Liverpool. De wind Z.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. Des morgens zeilden van Den Briel de TWEE GEBROEDERS, H.J. Swart, naar Libau (opm: Liepaja); de JUFFROUW WILLEMINA LAURENTIA, J.J. Swart, naar Lissabon; de FORTUIN, J. Jans, naar Newry, en de JONGE GERRIT, F. Plokker, naar Cherbourg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. Op den 28 februari is te Keulen gearriveerd het schip PHILIPPINA, kapt. P.C. Deutz, komende van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. Van Middelburg wordt den 28 februari gemeld: heden zeilde naar zee het schip (opm: pink) DE DAGERAAD, C. Riekels, van deze stad naar Demerarij.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 maart. Den 28 februari, in de vroege morgen, is ter rede van Vlissingen en vervolgens in de haven binnengekomen de Engelse sloep the GOOD INTENT, Th. Button, komende van Plymouth, met zich brengende de tweede stuurman W. Poort, met nog 14 man, zijnde de rest van de equipagie van het verongelukte Oost-Indische schip JOHANNA ELISABETH, J. Lucas (opm: fregat ELISABETH JOHANNA, kapt. Willem Lucas), van Batavia, hetwelk onlangs op de hoogte van Port-IJsak (opm: Port Isaac) is verongelukt. (opm: zie RC 160222 en 160422)
Ook is aldaar ter rede gekomen het schip HORTENSE, J.IJ. van der Zweep (opm: fregat, thuishaven Gent, kapt. Jan Ydesz van der Zweep), van de Havana naar Antwerpen gedestineerd; hetzelve is onder een provisionele quarantaine gelegd.


07 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 maart. Het schip de VROUW TEUNTJE, kapt. J. Postel, van Amsterdam naar Bremen, is, volgens brief van Bremen van den 2 dezer, wegens stormweêr te Cuxhaven binnengelopen; met de eerstvolgende post zoude men deswegens het nadere melden; schip en lading zouden echter in goede staat zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 maart. Kapt. D. Bruntje, voerende het schip de VROUW CHRISTINA, van Mandahl naar Amsterdam, meldt van Veerhoek (opm: het huidige Wilhelmshaven), op de Jade, van den 28 februari, dat hij, den 13 dito van Blindsund, alwaar hij was binnengelopen, vertrokken zijnde, door slecht weer een lek schip bekomen had, en uit dien hoofde den 21 te Veerhoek was binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 maart. Het schip WILHELMINA, kapt. R. Hansen, van Dordrecht naar Brest, is den 25 februari te Ramsgate terug gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 maart. Het schip de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA, M.D. Meijer, van Rotterdam naar Belfast, is den 25 februari te Douvres (opm: Dover) binnen gelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 maart. Het schip de VROUW ANNA, H.C. Uil, van Rotterdam naar Bristol, is den 22 februari te Portsmouth terug gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 maart. Den 5 dezer zeilde van Den Briel de DOROTHEA SOPHIA, R. Wieckman, naar Nijburg; de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 maart. Den 5 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen VROUW ELIZABETH, J. Blok van Londen; ELIZABETH EN CORNELIA, J. Parlevliet, van Bordeaux; dezelve rapporteert dat hij den 2 dezer, N.N.W, 6 mijlen van Lezard, heeft gepraaid kapitein Harkema, voerende de Rotterdamse nummervlag 84 (opm: kapt. B.G. Harkema, KOOPHANDEL), gedestineerd naar Livorno, en den 4 dezer, in het vaarwater tussen Bevezier (opm: Beachy Head) en het eiland Wight, in goede staat gepraaid de DAGERAAD, kapt. Rikkes (opm: kapt. C. Riekels), komende van Middelburg en gedestineerd naar Demerarij.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 maart. Den 5 dezer arriveerden te Den Briel de GOEDE HOOP, F. de Best, van Londen, en la CAROLINE, L. Soupat, van Havre; de wind Z.W.


08 maart 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wie genegen is uit de hand te huren en tegen 12 mei te aanvaarden een Scheepstimmerwerf, schuur en twee woningen, adresseren bij G. van Asperen, te Grouw. PS. Dezelfde is ook genegen de schuur bij afbraak te verkopen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuiteschipshol, lang over steven 14 ellen 768 strepen (52 voet), wijd 3 ellen 386 strepen (11½ voet), en hol advenent, liggend te Grouw, aan de helling van Zymen Watses.


09 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 maart. Kapt. J.J. Bart, voerende het schip MARIA JACOBA (opm: brik MARIA EN JACOBA), in 36 dagen van Curaçao in Texel binnen, heeft den 2 februari laatstleden in de Monapassa (opm: Mona Passage, 18º5’ N.B. 67º57’ W.L.) in goede staat gepraaid het schip ALBERTA JACOBA, kapt. D.J. de Groot, van Curaçao naar Amsterdam; den 4 dezer, in het Kanaal bij Wight, kapt. P. Muntendam en een brik en een driemastschip, voerende Antwerpse nummervlag 77 (opm: MAGNANIME, kapt. Jean Sietzes); ook passeerde hij daar nog een pink; alle deze schepen zeilden onder Nederlandse vlag voor Z.Z.W. om de West met mooi weer.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 maart. In de banne (opm: rechtsgebied) van Huisduinen is den 6 maart tegen het strand of op de buitengronden verbrijzeld een vissersbom; door de Z.W. wind is slechts een stuk van een zwaard, het braadspil en enige enden klein hout aangespoeld; benevens een nieuwe mand en een vaatje, waarop met witte letters H.K. staat; ook is aldaar aangespoeld, waarschijnlijk van bovengenoemd schip, een jongeling van 18 of 19 jaren, hebbende een paar nieuwe hozen aan, waaraan het hoostouwtje met koperen kousje.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 maart. Den 7 arriveerde te Helvoetsluis terug uit zee de JONGE WILLEM (opm: galjas), L. Jansen, door lekkagie, als bijlegger; de wind N.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 maart. Het schip INDUSTRIE, kapt. Abraham Brons, op deszelfs reis van Rotterdam naar Surinamen, genoodzaakt geweest te la Rochelle binnen te lopen om te repareren (opm: zie RC 120122), heeft den 28 februari laatstleden de reis weder voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 maart. Van Vlissingen wordt van den 5 gemeld:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de VROUW MARIA, A. Schipman (opm: galjoot, thuishaven Antwerpen, kapt. A. Schepman), naar Gibraltar; la VIERGE MARIE (opm: brik, thuishaven Kortrijk), J. de Meire, naar Messina; de MORGENSTAR, H.F. Veen (opm: kof MORGENSTER, thuishaven Boom), naar Liverpool; de JONGE JUFVROUW ELISABETH (opm: kof, thuishaven Antwerpen), J.F. Witteveen, naar Rio-Janeiro; l’ÉCLAIR, J.H. Schoneveld (opm: sloep, thuishaven Antwerpen, kapt. Joannes Albertus Schönefeld), naar Lissabon; NATALIA, J.C. Maglietz, naar Maidhead; MAGNANIME, J. Zietzes (opm: driemaster, sinds 1821 thuishaven Antwerpen, kapt. Jean Sietzes), naar Rio-Janeiro; la JEUNE COLLETTE, C. van Dijcke, naar Malaga (opm: hoeker JEUNE COLETTE, thuishaven Oostende); MARIA JOSINA (opm: kof), A. Muntendam, naar Marseille; WILHELMINA, H. Lootz en de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder, naar Londen; de VROUW ANNA (opm: waarschijnlijk JUFVROUW ANNA), J.G. Sap, naar Engeland; de VROUW GEZINA, H. Laarman, naar Rouaan; MERCURIUS, K. Folkers (opm: ook: Folkerts), naar Zante; FREDERIK, J. Brand (opm: fregat FRÉDÉRIQUE, thuishaven Antwerpen, kapt. John Brand), naar Rio-Janeiro; de VRIENDSCHAP, N. Heeren, naar Londen; de VROUW LUMEGINA (opm: VROUW LAMMEGINA), J.B. Goosens, naar Engeland; ROSALIA, H.J. Zeeven, naar Maidhead; JETZKA CORNELIA (opm: smak JETSKA CORNELIA), L.K. de Boer, naar Hamburg; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, en AURORA (opm: kof), S.J. Brouwer, naar Liverpool; de VROUW MARGARETHA, O.K. ten Hove, en BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), O.A. Wilman, naar Londen.
Van den 2 tot den 5 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen PHILOTAXE, J. Corran (opm: brik, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran) van Rio-Janeiro; de VROUW ANNA, P. de Heer, van Kadix (opm: Cadiz), moet quarantaine houden.
Den 4 dezer is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild HORTENCE, J.IJ. van der Zweep (opm: fregat HORTENSE, J.Y. van der Zweep), van Havana.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 5 maart:
Het schip de VRIJHEID, Rinses (opm: driemast galjoot, kapt. Rinse Tjeerds Rinses), van Amsterdam naar Surinamen, den 11 februari te Falmouth binnengelopen (opm: zie RC 190222, 230222, 160522 en 290622), is aldaar den 2 dezer afgekeurd, als geen zee meer kunnende bouwen.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Publieke verkoping te Samarang, den 1 april aanstaande, aan het negotiehuis van Haas en Muhlenfeld, van de schoener DOROTHEA, gevoerd geweest door nu wijlen kapt. James White, laatst geëmploijeerd geweest als particuliere gouvernements kruiser. Dezelve ligt voor de rivier van Sourabaija, is in het vorige jaar geheel nieuw gekoperd, groot 27 lasten, lang 54 voeten, breed 17 voeten, diep 8 voeten, met deszelfs complete inventaris welke aan het kantoor van bovengenoemde, alle dagen van zeven tot een uur te zien is.
NB: Dit vaartuig en toebehoren blijft inmiddels uit de hand te koop.


12 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 maart. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen P. Bakker van Smirna, in quarantaine op de rede liggend is, wegens schade, onder vergunning heden in het Nieuwe Diep gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 maart. Kapt. K.P. Bruin van Bordeaux, in de nacht van den 8 met verlies van een anker en touw op de Zuidwal (opm: van Texel) aan de grond geraakt, is lek en heeft het roer verloren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 maart. In de storm van 7 en 8 maart zijn op de Zuidwal van Texel aan de grond geraakt (opm: buitenlandse schepen niet opgenomen)
J. Cremer (opm: fregat JOHANNA) naar Batavia, op de Rug bij de Balg; heeft ligters aangenomen om te lossen;
F. Olferts (opm: fregat NEPTHUNUS, zie RC 210522) naar Port-au-Prince, met verlies van fokke- en bezaanmasten;
K. Riesen naar St. Thomas, dezelve is echter spoedig weder in vlot water gebragt;
J.C. Visser (opm: VERHILDERSUM), naar Lissabon; heeft een schuit tot adsistentie.
Deze schepen hebben allen, behalve andere schade, ankers en touwen verloren.
Van de bovenstaande schepen kan men nog het volgende melden:
J. Cremer naar Batavia is sedert in de grond gestoten, zo dat het schip denkelijk weg zal zijn; van de lading en tuigagie als anderszins is men bezig te bergen. (opm: het schip verongelukte inderdaad; de zeebrief werd op 9 april 1822 geretourneerd: ‘verongelukt’)
De staat van het schip van R. Hancock (opm: naar Baltimore) is mede zodanig, dat men aan deszelfs behoud twijfelt.
K. Riesen van (opm: eerder schrijft men naar, dat is waarschijnlijker) St. Thomas is sedert, met verlies van ankers en touwen, lekkagie en andere zeeschaden, door behulp van een loodsschuit in de haven van Texel gebragt; zal lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 maart. Het schip LEBORA, A.K. Voigt, van Amsterdam naar Napels, is door zware stormen op de rede van Texel voor twee ankers over de Rug gestoten, en, na dat de pallen van het spil gesprongen waren en een anker en touw gekapt was, in de nacht tussen 6 en 7 maart door een loodsschuit in het Nieuwe Diep gebragt, alwaar het een gedeelte der lading moet lossen, alzo de lastpoort door het stoten lek geworden is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 maart. Het schip (opm: brik) MARIA EN JACOBA, kapt. J.J. Bart, van Curaçao in Texel binnen is in de nacht tussen den 6 en 7 maart, met verlies van ankers en touwen en enige schade, door adsistentie van een schuit en sloep in het Nieuwe Diep gebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 maart. Het schip MARIE AUGUSTINE, kapt. Villaumoras, van St. Malo naar Rotterdam, is tussen den 27 februari en 1 maart te Duinkerken binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 maart. Een groot schip met hout, zonder iemand aan boord en vol water, is, volgens brief van Westport, van den 28 februari, te Enis (opm: Ennis, nabij Clarecastle [Ierse Westkust]) binnengebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 8 maart:
Het schip (opm: kof) de ONDERNEMING, R. Hakker, van Rotterdam naar Liverpool, is te Yarmouth, met verlies van een anker en kabel en lek, binnengelopen; had op the Stanford (opm: waarschijnlijk de Canford Cliffs nabij Bournemouth) gezeten (opm: zie RC 190322 en 260322).
Den 18 januari is gepraaid op 5º10’ Z.B. 16º18’ lengte het schip GANGES (opm: Amerikaanse vlag), van Batavia naar Antwerpen.
Te Ramsgate is den 7 binnengelopen NEERLANDSCH KROONPRINS, van Rotterdam naar Dublin, en de vorige dag te Portsmouth het schip NAUTILUS, Maghetz, van Antwerpen naar Bristol.
Den 3 dezer bevond zich op de hoogte van Dartmouth het schip de VROUW ANNA, Caspers, van Rotterdam naar Bristol.
Het schip de VROUW MARGARETHA, Tenhor, van Antwerpen naar Londen, is den 7 dezer, met verlies van ankers en kabels, door hulp te Harwich binnengebragt.
Den 22 december 1821 is van de Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip COLUMBUS, Grevelink, van Amsterdam naar Batavia.
Te Liverpool is gearriveerd VRIESLANDSCH WELVAART, van Harlingen.
In de haven van Cork is gearriveerd ZEEMEEUW van Vlissingen, zijnde door Zr.Ms. schip GANNET aangehaald (opm: opgebracht).


14 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 maart. Het schip JAVA PACKET, kapt. J. Theunisse, den 8 maart in Texel binnen van Batavia, is den 12 november 1821 van daar en den 12 januari van de Kaap de Goede Hoop vertrokken. Met hetzelve is van Batavia gezeild het schip WATERLOO (opm: bark), kapt. N. Hensken, en in het laatst van november zou volgen het schip (opm: fregat) ROTTERDAM, kapt. T.S. Waters, beide naar Amsterdam.
Voorts heeft men met dit schip het berigt dat het schip de KOOPHANDEL, van Batavia naar Amsterdam, den 15 januari gereed zou zijn om van de Kaap te vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 maart. Het schip CHRISTINA, kapt. G. Heijn (opm: smak VROUW CHRISTINA, kapt. Georg Hein, Bremer vlag), van Amsterdam naar Bremen, lag den 9 maart nog onder Enkhuizen in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 maart. Kapt. H.D. Klatter, voerende de smak de VROUW GEERTRUI, van Amsterdam naar Hamburg, is in de storm tussen den 7 en 8 maart genoodzaakt geweest, tot behoud van het schip en de lading, de grote mast, anker en touw te kappen, en drie schuiten tot assistentie aan te nemen, met wier hulp hij den 8 dito van lager wal af en in de haven van Harlingen binnengesleept is; het schip is, niettegenstaande het zeer veel geleden heeft, digt gebleven, zodat de kapitein denkt de nodige reparatie zonder lossen te zullen kunnen volbrengen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 maart. De equipagie van het schip (opm: kof) de JONGE ENGBERDINA, kapt. J.H. Mulder, van Dantzig naar Amsterdam, welke zich bij het vergaan van het schip, uitgezonderd de zoon van de kapitein, gered heeft (opm: zie RC 010122 en PGC 150322), is met een boot, aan welker boord twee loodsen waren van Fredrikshald, naar Laurvig verzeilende, ten einde van daar naar Jutland over te steken, in de Bogt van Laurvig verongelukt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 maart. Den 11 dezer arriveerde te Helvoetsluis het schip MARGARETHA, J. Verdoes, van Bordeaux.
Den 12 arriveerde de JONGE GERRIT, F. Plokker, uit de Maas, als bijlegger naar Cherbourg.


15 maart 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op heden ontvingen wij, nog dobberende tussen hoop en vrees, eindelijk de zekere en voor ons ouderhart diep grievende tijding, dat onze geliefde zonen Jacob H. Mulder en Hendrik H. Mulder, benevens onze kleinzoon Hidde R. Hazewinkel, bij de overvaart van Fredrichshall naar Larwich (opm: Larvik) de 2 december 1821 zijn verongelukt, bij welke treurige gelegenheid ook de verdere equipage, benevens twee loodsen, zijn omgekomen (opm: zie RC 010122 en 140322), hebbende eerstgemelde enige dagen te voren op de Noorse kust zijn schip verloren. Bij deze omstandigheid heeft deszelfs oudste zoon Reint J. Mulder, mede zijn dood moeten vinden.
De eerste der omgekomenen bereikte circa de ouderdom van 40, de tweede die van bijna 20, de derde die van omtrent 16 en de laatstgemelde die van 14 jaren.
Hoe zielroerend deze tijding voor ons, de weduwe van de eerstgenoemde en onze overige kinderen, zij, beseft elk gevoelig hart, doch, daar wij onze troost alleen in de Godsdienst van onze Here Jezus Christus, die ons het uitzicht op een beter leven opent, zoeken, kunnen brieven van rouwbeklag onze smart niet lenigen, en wij verzoeken daarom daarvan verschoond te zijn.
Veendam, den 11 maart 1822. H.E. Mulder, F.J. Mulder geb. Muis
(opm: op de monsterrol Veendam nr. 1821-34 d.d. 21 februari 1821 van de kof JONGE ENGBERDINA staan de namen van schipper Jacob Hiddes Mulder, 40, stuurman Pieter Jans Kamminga, 29, matroos Cornelis Derks Hazewinkel, matroos Hendrik Hiddes Mulder, 19, kok Hidde Ruurts Hazewinkel, 16, scheepsjongen Reint Jacobs Mulder, 14; wellicht waren allen nog aangemonsterd geweest; de leeftijden waren die bij hun overlijden)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 20 februari binnengekomen het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galleway, met ballast van Londen.
Den 26 dito uitgezeild de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, ledig naar Amsterdam, de JONGE CORNELES, kapt. Jelle H. van der Laan, met dakpannen voor buitenland.
Den 1 maart uitgezeild het smakschip WILLIAM OLIVIER, kapt. R.P. Baker (opm: de Harlinger smak WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber) met dakpannen voor het buitenland; het kofschip EENDRAGT, kapt. R.M. de Jong, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. R. de Jong, beide met ballast op avontuur.
Den 3 dito schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met boter, het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met stukgoederen, beide naar Londen.
Den 4 dito binnengekomen het sloepschip ATTELANTE, kapt. James Byrne, met ballast van Londen; uitgezeild het kofschip JOHAN WILHELM, kapt. H. Slehuis (opm: JOHAN HENDRIK WILHELM, kapt. Harmanus Sleehuis), en het smakschip VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, beide met ballast op avontuur, het schonerschip HARLINGEN, kapt. L.L. Buisman, met stukgoederen naar Suriname.
Den 5 dito uitgezeild de kofschepen de GOEDE WELVAART, kapt. J.J. Vos (opm: I.J. Vos), met dakpannen, de VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Arends jr, met ballast, beide op avontuur.
Den 8 dito binnengekomen door verlies der grote mast en andere schade, het smakschip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.D. Klatter, met stukgoed van Amsterdam, gedestineerd Hamburg.
Den 10 dito uitgezeild: het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galleway, met boter naar Londen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De notaris N. Meijer, te Bolsward, zal publiek aan de meest biedende, bij strijk en verhoog gelden presenteren te verkopen: een welbezeild Kofschip, de JONGE LUITJEN genaamd, varende in de beurt Makkum op Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik en vice versa, lang over steven 17 ellen 4 duimen ( 60 voet), wijd over berghout 4 ellen 4 duimen 7 strepen (14 voet 3 duimen), en hol op zijn uitwatering 1 el 7 palmen 4 strepen (6 voet), met staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, kajuits-, koks- en verdere scheepsgoederen; laatst door wijlen Gabe Rintjes van der Zee als schipper bevaren, en thans liggende voor de sluis te Makkum. Zijnde dadelijk vrij te aanvaarden.
Wie hier aan gading maakt, kome op maandag 25 maart 1822, des namiddags te 2 uur, bij de beschrijving, en des avonds ten 6 uur, bij de finale palmslag, in het logement de Zwaan te Makkum, en kope op conditiën dan voor te lezen, die intussen zijn te vernemen ten kantore van de voorgenoemde notaris.


16 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 maart. Sedert onze laatste is in Texel (opm: o.a.) binnengekomen H. Siegers van Rotterdam naar Lissabon, als bijlegger wegens schade en zware lekkagie; is in het Nieuwe Diep gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 maart. Het schipo BRISEIS, kapt. P. Bakker, van Smirna, is van de quarantaine ontslagen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 maart. Het Amerikaanse fregat MASSACHUSETTS, kapt. W. Millies, met rijst en katoen, van Charleston naar Hamburg, is in de nacht van den 10 maart op het Eijerland gestrand, doch het volk gered.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 maart. Het schip DIANA, kapt. G.C. Matz, van Dordrecht naar Brest, den 20 november (opm: 1821) wegens schade in Texel binnengelopen, is wegens verlies van ankers en touwen in het Nieuwe Diep gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 maart. Het schip (opm: kof) de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. van der Niet, van Amsterdam naar Havre en Rouaan, is in de jongste stormen op de Zuidwal op Texel aan de grond gedreven, en heeft ankers en touwen gekapt, lekkagie en schade bekomen; hierop een schuit en volk aangenomen hebbende om het in de haven van Texel te brengen, is het den 11 maart, des avonds met zware vloedstroom en harde wind bij gemelde haven gekomen, zijnde door een zware bui overvallen, waardoor het niet wilde loeven en opdraaijen, maar tegen het hoofd der palen aanliep, uit de mond der haven dreef en bij de haven nederzonk; het volk is gered, benevens een gedeelte der lading, waarvan men ook het overige hoopt te bergen en het schip in de haven te brengen. (opm: zie RC 190322)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 maart. De op de Zuidwal zittende schepen VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, naar Lissabon, en FLORIDA, kapt. J. Brown, naar St. Ubes (opm: Setubal), zijn beiden in vlot water gekomen; het eerste is in de haven van Texel gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 maart. Met Bataviasche berichten, tot den 24 november 1821 heeft men de volgende benoemingen ontvangen: tot tweede commies bij de hoofd-directie van financiën H.G. Wittenrood, adjunct-schrijver van ’s konings fregat VAN DER WERFF.
Den 13 november 1821 is te Batavia gearriveerd het schip HELVETIUS, S. Swift, van Amsterdam, en den 15 dito de VROUW MARIA, F. van den Bergh, van Rotterdam.
Van Batavia is vertrokken den 11 november het schip WILHELMINA, J. Palm, en den 17 november JAVA PACKET, J. Rabe, naar Rotterdam.
Te Batavia liggen ter rede Zr.Ms. wachtschip TROMP, kanonneerboot No. 2, DIANA, EMERENTIA (opm: deze driemast hoeker, thuishaven Antwerpen, kapt. W. Schipman, werd op 21 november 1821 voor de sloop verkocht; de inventaris op 3 april 1822), ROTTERDAM, BETSIJ EN CAROLINA (opm: BETSEY EN CAROLINA), FREDRIK HENDRIK, FRANKLIN, ZELIMA, APOLLO, DELPHINA, JACOBA, VROUW MARIA;
Bark MENTOR;
brikken JOSEPH, de JONGE CASPARUS, ANNA MARIA, FREDRIK, SUCCES, ADVENTURE, NOOIT GEDACHT, CLEMENTINE, JOHANNA HERBERTINA, CORNELIA, AMBOINA, TWEED, ELEONORA, GEERTRUIDA, JUPITER, JACOBA, JOANNA, FORTUIN, DEBORA, SUSANNA BARBERA, GENDRA, JAPARA, JOHANNA;
schoeners DUCKLING, WILHELMINA, DOROTHEA;
brikken l’ALEXANDRINE en TEXEL.
Te Samarang Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 10, brik HENDRIK, schoener ELIZA.
Te Sourabaija Zr.Ms. fregatten VAN DER WERFF, DAGERAAD, korvet ANNA PAULOWNA; schoeners JOHANNA, SCHILDPAD, roeikanonneerboot No. 8;
schepen THOMAS WILSON, PRINCE BLUCHER, JOHANNA FREDERIKA, AURORA;
brikken WILLEM JOHAN, AMAZOON, CONSTANTIA, TAPIER, AURORA, de JONGE GEORGE, ADSISTENTIE;
schoeners ROSE, LUCIFER, CECILIA, SALOMINA, de HOOP; kotter de GOEDE HOOP


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 maart. Den 13 zeilden van Helvoetsluis de schepen de JONGE GERRIT, F. Plokker, naar Cherbourg; de HOOP, IJ Brobbel, naar Lissabon, en arriveerden ROTTERDAMSCH WELVAREN (opm: fregat ROTTERDAMS WELVAREN), K.P. Schenkel, van Batavia; de VRIENDSCHAP, K.W. Stuit, van Cette; de DRIE GEBROEDERS, G. van der Borden, van Lissabon; de VROUW MARGARETHA, A. de Zeeuw, terug uit zee; dezelve heeft zijn mast gebroken.
Den 14 arriveerden ST. NICOLAIJ, J. Wortmann, van Lissabon en de JONGE JUFVROUW SARA, A. Sluijk, van Cette (opm: Sète).
Kapitein Ladd van het schip de PRINCE OF SAXEN COBURG, gisteren aangekomen, heeft op zee opgevist, ca. 10 mijlen Z.O. van Schouwen, een pijp rum, gemerkt G.R, zeer waarschijnlijk afkomstig van een verongelukt schip; hebbende dezelve te Helvoet behoorlijk geklaard en op de instantiën der beambten van inklaring, als geborgen goed, aldaar overgeleverd; zijnde de pijp goed digt en wel geconditioneerd, blijkens reçu, door de kapitein van de beambten verkregen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 maart. Den 13 arriveerde te Den Briel de VRIENDSCHAP, F. Plokker, van Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 maart. Den 14 arriveerde in de Maas la DUSTRIE (opm: mogelijk INDUSTRIE), J. Kluis, van Bandohl.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 maart. Van Vlissingen meldt men den 12 dezer:
Het schip MERCURIUS, R. Folkertz, is, door tegenwind, weder alhier uit zee teruggekomen. Van quarantaine ontslagen is naar Antwerpen vertrokken de VROUW ANNA, P. de Heer, van Kadix.
Sedert onze laatste is alhier, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen de JONGE ALBERT, C.B. Jansen, van Cette, en van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild NEPTUNUS, C. van der Mussele, van Lissabon; de IJSSELSTROOM, W. de Weerd, van Bordeaux.
Het Amerikaanse driemastschip GANGES, kapt. E. Bray, van Batavia, en den 8 dezer alhier onder de Vlaamse wal ter rede gekomen en geankerd zijnde, heeft, aldaar niet veilig zijnde, zijn touw gekapt, en is, met behulp van een loods van Vlissingen, onder Rammekens ten anker gekomen; doch door het aanhouden van de storm uit het W.N.W, in de nacht van den 9 op den 10 dezer, het tweede touw gebroken zijnde, is het schip op strand gezet, maar, met behulp van aangebragt anker en touw, weder vlot geraakt, zonder verder enige schade te hebben bekomen. Vervolgens echter weder op strand vervallen zijnde, heeft hetzelve, door het zwaaijen bij het afbrengen, enige averij toegebragt aan de aldaar ten anker liggende Nederlandse hoeker de VROUW ANNA, P. de Heer; beide schepen zijn echter heden naar Antwerpen vertrokken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 12 maart:
Het schip MAGNANIME, J. Sietzes, van Antwerpen naar Braziliën, was den 4 dezer op de hoogte van het eiland Wight.
Te Milford is den 8 dezer, lek en met gescheurd grootzeil, binnengelopen het schip FRIENDSHIP, Smit, van Bristol naar Rotterdam.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Batavia, 16 maart. Kapt. Pearl, voerende het Engelse schip INDIANA, den 17 februari l.l. te Pontianak aangekomen, heeft aldaar aangebracht 190 Chinezen, alle schipbreukelingen van de jonk TEK SEENG (opm: ook TEKSING), van wier noodlottige vergaan in ons No. 10 voorlopig verslag is gegeven. Kapt. Pearl heeft bij die gelegenheid, aan de Nederlandse commissaris van Borneo, die zich juist te Pontianak bevond, een extract uit zijn journaal overhandigd, waarin alle omstandigheden van deze ongelukkige gebeurtenis met zoveel nauwkeurigheid zijn vermeld, dat wij hetzelve in zijn geheel hieronder laten volgen. Onze lezers zullen daaruit met genoegen ontwaren, dat het redden van dit aanzienlijk getal mensen, hoezeer slechts een klein gedeelte van de lading 1600 schipbreukelingen, gepaard is gegaan met zo veel moeilijkheden en een gevaar, dat het alleen aan de stoute en wel overlegde maatregelen van een zo bekwame en moedige zeeman, als kapt. Pearl, mag toegeschreven worden, dat niet ook nog de meesten van deze 190 zielen, zelfs in de nabijheid van het te hunner redding opgekomen schip, een gewisse dood hebben gevonden; een bewustzijn, hetwelk de schoonste of liever de enige beloning is, welk een edel hart, bij het gelukkig volbrengen van een zulk een daad, met zelfvoldoening kan genieten.
Extract uit het journaal van het schip INDIANA, kapt James Pearl, op deszelfs reis van Batavia door Straat Gaspar naar Pontianak, enz.
Donderdag, den 7 februari.
Te half acht ure, 's morgens, de wind noordwest, betrokken lucht, buiig weer met regen en hoge zee, peilende de oostpunt van Gaspar Eiland, NW ten W. 1½ mijl. Bespeurden op enige afstand van die punt Iets, hetwelk wij veronderstelden rotsen boven water te zijn, en bij nadering bevonden stukken van een wrak, bamboe dozen, pakken met paijong (opm: payung, zonne- of regenscherm) en drijvend hout, op zeer kleine afstanden van elkaar, terwijl op ieder stuk hout één of twee, en op sommige van 4 - 6 mensen dreven.
Draaiden onmiddellijk bij, en zonden alle sloepen met de officieren en onze beste zeelieden, ten einde hun uiterste pogingen aan te wenden om het volk te redden, doch met last, om niets anders in de sloepen te bergen. Brachten het schip zo na mogelijk in het midden van de vleet, terwijl de sloepen alle krachten inspanden, om de ongelukkige schipbreukelingen op te vissen en aan boord van het schip te brengen, hetwelk echter met grote moeilijkheden vergezeld ging, vanwege de sterke wind en de hoge zee. Te 9 uur 15 min. noodzaakte ons een hevige wind en regenvlaag, al ons de zeilen te bergen; bevonden het schip snel drijvend naar de lager wal van het eiland en ankerden op 25 vadem water. Vierden aan beide zijden van het schip de sloepen tot op 200 vadem afstand, met de nodige officieren en manschappen, welke geen moeite spaarden om de ongelukkigen te redden en aan boord te brengen. Al het volk aan boord was bezig om aan de drijvende schipbreukelingen, zodra zij het schip naderden, touwen toe te werpen; velen werden door de hevigheid van de wind genoodzaakt hetgeen waarop zij dreven los te laten, en bezonken om nu maar weer te staan, zonder dat wij in staat waren hun enige hulp toe te brengen; anderen, welke reeds de touwen gevat hadden, waren zo uitgeput van krachten, dat zij hetzelfde lot ondergingen, terwijl eindelijk nog anderen het schip en de sloepen voorbij dreven, zonder dat het in onze macht stond, hun enige bijstand te verlenen. Te 11 ure bedaarde de wind genoegzaam om de sloepen te kunnen uitzenden, ten einde enige weinige manschappen te bergen, welke juist in het zicht waren, alle de drijvende op een afzonderlijk stuk hout, oost- en westwaarts van ons. Omtrent de middag kwamen de sloepen terug, aan welke het na veel moeite gelukt was, alle manschappen die in het zicht geweest waren op te vissen, ten getale van twaalf. Monsterden al het geredde volk en bevonden hetzelve te bedragen een getal van 95 Chinezen; uit derzelver tekenen veronderstelden wij, dat het schip, waartoe zij behoord hadden, een verongelukte Chinese jonk was. Het grootste gedeelte van die ongelukkigen had er geen kleren; voorzagen hen van scheepsklederen, en gaven hun alle die verversingen, welke voor hun zwakke en uitgeputte toestand geschikt waren.
Te 1 ure in de achtermiddag zonden wij de sloepen met de officieren uit, om het eiland rond te varen, en te trachten al het volk te redden welke zouden kunnen worden ontdekt. Met zonsondergang kwamen de sloepen terug, na het eiland rond geroeid en een aanzienlijk getal van de ongelukkige manschappen op de rotsen ontwaard te hebben, in een diepe baai, aan de noordwest zijde van het zelve; maar vanwege de hoge zee konden de sloepen het strand niet naderen om hen in te nemen. Deden sein voor de sloepen om terug te keren, en voor de zich aan een land bevindende manschappen om zich naar de lijzijde van het eiland te begeven. De sloepen landden toen aan de ZW punt, en brachten een gedeelte van het volk, welk zich aldaar bevond, ten getale van 45, aan boord, waarvan velen geheel naakt, en op een afzichtelijke wijze gekwetst en gekneusd door de rotsen, toen zij aan wal gespoeld werden. Een van die ongelukkigen, met name Bapa Chij, een inboorling van Batavia, die van Canton, alwaar hij zijn opvoeding genoten had, naar zijn vader terugkeerde, stelde ons door zijn kennis van de Maleise taal in staat, om onze goede wensen aan de op het eiland overblijvende Chinezen kennelijk te maken. Dezen lieten daarop alle vrees varen, overtuigden zich, dat wij geen andere oogmerken hadden, dan hen in hun ongelukkige toestand naar ons beste vermogen bij te staan. Daar zij geen vers water ontdekten in dat gedeelte van het eiland alwaar zij zich bevonden, werd al het water dat in de sloepen voorhanden was achtergelaten voor de manschappen, die voor als nog niet konden worden meegenomen.
Met de avond woei de wind met hevigheid uit het NW, met hoge zee en regen. Hesen de sloepen voor de nacht, en verkwikten het behouden volk zo veel wij konden. Hetzelve bedroeg als nu een getal van 140 koppen.
Wij verstonden nu van de hier voren genoemde Bapa Chij, dat de geborgen schipbreukelingen passagiers geweest waren aan boord van de TEKSEENG, een Cantonese jonk van acht of negenhonderd ton, welke Emuij (opm: vermoedelijk Amoy) 23 dagen te voren verlaten had, en bestemd was naar Batavia; hebbende aan boord, behalve de lading en het scheepsvolk, 1600 passagiers, van 70 tot 6 jaren oud, en zijnde des avonds te voren gestrand op enige rotsen aan de loefzijde van het eiland, welke de gezagvoerder van de jonk te voren niet ontdekt had. Het vaartuig viel door deszelfs topzwaarte onmiddellijk over op een zijde, wanneer het grootst gedeelte van de manschappen overboord stortte, met alle lichte goederen welke zich op het dek bevonden. Ieder greep naar het geen zich eerst aan hem vertoonde. De jonk, na omtrent een uur op de rotsen gestoten te hebben, geraakte weer vlot in zeer diep water, wanneer zij wederom rees, doch onmiddellijk daarna door de bekomen schade zonk; blijvende alleen 10 voet van haar grote mast boven de oppervlakte van het water zichtbaar. Het geredde volk bestond gedeeltelijk uit diegenen welke bij het eerste stoten van het vaartuig overboord waren gevallen, gedeeltelijk ook uit de zodanigen, als eerst na het zinken van hetzelve aan de golven waren bloot gegeven geworden, en door wind en stroom naar ons toegedreven waren.
Vrijdag, den 8 februari. Te 4 ure in de morgen bedaarde de wind, en de sloepen werden met de officieren naar het eiland gezonden, om de overige manschappen af te halen. Bij het aanbreken van de dag ontdekten de sloepen ZW van zich een vlot, samengesteld uit 2 tot de jonk behoord hebbende raas (opm: ra’s), en op hetwelk zich 27 man bevonden. Zij hadden des avonds tevoren de jonk verlaten, ten getale van 47, doch 20 hunner hadden wegens zwakte zich gedurende de nacht niet aan het vlot kunnen blijven vasthouden, en hadden hun graf in de golven gevonden. De sloepen brachten het volk aan boord, keerden als toen terug, en haalden ook de 10 man, welke des avonds tevoren op de zuidwest punt van het eiland hadden moeten worden achtergelaten. Te 11 ure begaf zich kapitein Pearl met deszelfs sloepen van boord, vergezeld van de besten van zijn zeelieden, om het volk, welk zich nog op de rotsen aan de noordwest zijde van het eiland bevond, vandaar af te halen, doch hetgeen, vanwege de zware branding, niet dan met veel moeite en gevaar gelukte. Vervolgens roeide hij rondom het eiland, en landde op de onderscheidende plaatsen; alle nog levende schipbreukelingen, welke dusverre op het strand waren achtergebleven, innemende, ten getale van 13 koppen, alle door de rotsen zeer gekwetst en gekneusd. Overal zag men lijken van de ongelukkige Chinezen verspreid liggen, door de geleden kneuzingen enzovoort op een zeer afzichtelijke wijze misvormd.
Kapitein Pearl beklom met de heer King, een van zijn scheepsofficieren, en een gedeelte van het sloepsvolk, na onuitsprekelijke moeite, een hoogte van omtrent 500 voet aan de noordzijde van het eiland, doch kon met de kijkers geen het minste spoor van het wrak, nog enig ander drijvend voorwerp op de oppervlakte van het water ontdekken. Met zonsondergang keerden de sloepen naar boord terug; monsterden de geborgen manschappen, en bevonden dezelfde te bedragen een getal van 190; voorzagen hen van kleren en van alle andere noodwendigheden, welke in hun ongelukkige toestand dienstig konden zijn.
Onder de 27 personen, deze morgen van het vlot gered, bevond zich de tweede kapitein van de jonk. Van deze verstonden wij dat een tweede jonk, genaamd de CAPELLA MERA, dicht bij hen was op het ogenblik dat zij op de rots verzeilden, doch zich niet hadden willen ophouden om hun de minste bijstand toe te brengen, ofschoon volkomen bewust van hun ongelukkige toestand. Hij gaf ons al verder te kennen, dat, toen zij des avonds te voren de mast van het wrak verlaten hadden, alle nog levende manschappen met hem op het vlot gegaan waren; zijnde op dat tijdstip slechts zes voet van de mast boven de oppervlakte van het water zichtbaar geweest.
Daar wij vertrouwden dat als nu geen van de ongelukkige schipbreukelingen meer te redden overig bleven, en wij niet meer dan negen vaten water aan boord hadden, zo lichtten wij het anker, en zettende koers naar Pontianak. Maakten een ziekenboeg gereed voor de gewonde manschappen, wier wonden en kneuzingen gedurende onze tocht dagelijks twee maal door mijzelve en mijn scheepsofficieren gereinigd en verbonden werden. Alle de Chinezen werden bij voortduring van genoegzame levensmiddelen voorzien.
Bij mijn aankomst te Pontianak, op den 17 februari j.l, deed ik van de hier omschreven omstandigheden verslag aan de fungerende resident aldaar. Op den 20 daaraanvolgende kwamen alle de Chinezen aan wal, met uitzondering alleen van 10 man, welke wensten naar Batavia te worden medegenomen. Het is mij een bijzonder genoegen te kunnen melden, dat allen zich in goede welstand bevonden, en dat alleen van vier hunner de wonden nog niet genezen waren.


18 maart 1822


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Het schip de VROUW JAAPKINA, kapt. W.J. de Boer (opm: kof, bouwjaar <1814; kapt. Wolter Jans de Boer), den eersten dezer van Brielle vertrokken naar Belfast, is den 9 dito bij Egmond gestrand; het volk is gered, ook zal de lading geborgen worden, doch het schip weg zijn.


19 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 maart. Kapt. A. Bakker, voerende de brik AURORA, van Amsterdam naar Demerarij, meldt in dato den 12 maart, dat zijn plechttouw (opm: ankertouw) door de storm van die nacht gebroken zijnde, waardoor het anker enz. verloren geraakt is, hij genoodzaakt was geweest, met behulp van een schuit, in het Nieuwe Diep te vlugten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 maart. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. van der Niet, van Amsterdam naar Havre en Rouaan, volgens onze vorige (opm: RC 160322) bij de haven van Texel gezonken, is in gezegde haven binnen gebragt.
(opm: de kof had kennelijk dusdanige schade opgelopen dat de zeebrief op 9 april vanuit Texel werd geretourneerd, met als verklaring ‘gezonken’)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 maart. Kapt. V. Pieper Pzn, van Hamburg te Amsterdam gearriveerd, heeft in het Zuid-Oosterrak zien drijven enig wrakhout, zo het hem toescheen afkomstig van een klein vaartuig.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 maart. De kof de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Holsman (opm: buitenlander), van Bremen naar Amsterdam, is, volgens brief van Bremen, van den 13 maart, den 8 dito, na verlies van ankers en touwen en zeilen, bij Vodderwarden (opm: Fedderwarden, zie RC 280322) op strand geraakt, lek geworden en vol water gelopen; het volk was gered en men zou trachten van de lading stukgoederen zo veel mogelijk te bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 maart. Kapt. J.H. Bakker, van Otterndorf naar Amsterdam, meldt van Cuxhaven, van den 10 maart, dat hij aldaar met averij binnengelopen was; hebbende ankers, touwen en zwaard verloren en al wat op het dek was gekapt of geworpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 maart. Het schip ANNA MARIA, kapt. H. Breckwoldt Sr, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Hamburg van den 12 maart, den 9 dito met verlies van ankers en touwen te Cuxhaven terug gekomen; voor het overige was het schip in goede staat; ook dacht de kapitein dat de lading onbeschadigd zou zijn.
Voorts meldt men, dat alle de van Hamburg naar Amsterdam vertrokken schepen een veilige rede bereikt hadden, behalve de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Kröger, benevens de kapitein A.J. Högen en H. Kuiper, aangaande welke drie men zonder enige bericht was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 maart. Den 16 zeilde uit de Maas het schip de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, naar Hamburg.
Den 17 arriveerde het schip de CHARLES PATRIX EDUARD (opm: CHARLES PATRICK EDUARD), K.G. Ouwehand, van Boulogne.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 15 maart:
Het schip de ONDERNEMING, R. Hakker, van Rotterdam naar Liverpool, hetwelk den 6 dezer te Yarmouth binnengelopen is (opm: zie RC 120322 en 260322), lost de lading om te repareren.
Te Ramsgate is den 12 dezer lek binnengelopen het schip AMELIA WILHELMINA, Feijens (opm: VROUW AMALIA WILHELMINA, Hanover vlag, kapt. Geert Henrichs Feijen), van Schiedam naar Cette, en den 13 het schip MORGENSTERN, van Antwerpen naar Liverpool.
Den 12 dezer is te Ilfracombe binnengelopen het schip JONGE ARIJ, Lutxen, van Messina naar Antwerpen.


21 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 maart. Het kofschip de JONGE WILLEM, kapt. I.J. Schelts, van Rotterdam naar Morlaix, is den 14 maart op de hoogte van Wijk-aan-Zee, drie à vier mijlen van de wal, gepraaid door de Texelse loodsschipper C. Duinker; het schip en volk waren in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 maart. Het schip ALETTA SOPHIA, kapt. E. de Vries, den 17 maart in Texel binnen van Port-à-Port (opm: Oporto), is met verlies van het roer, benevens een anker en touw, door behulp van een loodsschuit in het Nieuwe Diep gebragt; ligt quarantaine.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 maart. De kapiteins H. Kuiper, van Hamburg, en W.O. Wilters van Neuhaus te Amsterdam gearriveerd, rapporteren, dat zij den 4 maart, op de hoogte van Norderneij, gezien hebben de ever CATHARINA, kapt. A.J. Högen, en de visever van kapt. C. von Ehren, beiden van Hamburg naar Amsterdam, welke destijds in goede staat waren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. Het schip MARGARETHA (opm: waarschijnlijk VROUW MARGARETHA, zie LC 190422), kapt. T.J. Hollner (opm: waarschijnlijk buitenlander), met koolzaad van Hamburg naar Amsterdam, is den 11 maart bij St. Jacob (opm: St. Jacobi Parochie), in Vriesland, met al het volk verongelukt; de lijken zijn bij St. Jacob aangespoeld.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 maart. Het schip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Demerarij naar Middelburg, lag den 14 maart nog te Plymouth (opm: zie RC 120122).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 maart. Het schip NOOIT GEDACHT, kapt. G.J. Dust, van Bremen naar Amsterdam, is, na verlies van ankers en touwen, te Nieuw Harlingerzijl (opm: Neuharlingersiel) lek binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 maart. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. R. Remkes, van Amsterdam naar Bremen, is volgens brief van Bremen van 16 maart reeds op de Weser geweest, doch terug gestormd; sedert had men niets van hetzelve vernomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 maart. Het schip de VROUW DINA, kapt. P.J. Huges, met tarwe van Hamburg naar Amsterdam, is te Glückstadt met averij binnengelopen; de lading zou echter niet beschadigd zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 maart. Het schip de SNELHEID, kapt. J.H. Poolman, zou in het begin van maart van Surinamen naar Amsterdam vertrekken, zo als denkelijk medio april ook de schepen WILLEM DEN EERSTEN (opm: fregat WILLEM DE EERSTE), kapt. J. Johannesen, met suiker, en NICOLETTE JEANNE, kapt. M. Koos, met koffij, beiden mede naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 maart. Den 19 arriveerden te Helvoetsluis het schip URANIA, A. le Cocq, van Guernsey en VENILLIA, W. van der Kolff, van Liverpool.
Den 20 was in het gezigt de VROUW ADRIANA, J.T. Bohne, van Bandohl.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 maart. Den 19 arriveerde in de Maas het schip de VROUW JANNA, A.H. Breeland, van Guernsey. Kapt. Van Gelderen is den 20, binnendoor, naar Helvoetsluis gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 maart. Den 13 december 1821 is te Surinamen gearriveerd het schip de TWEE VRIENDEN, kapt. H. Bos, van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Minister voor de Marine brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat op woensdag den 27 maart aanstaande, des middags te 1 uur, aan het Ministerie voor de Marine, in ’s Gravenhage, onder des Ministers nadere approbatie, bij inschrijving en opbod zal worden aanbesteed: het vervaardigen van het Stenen Voetstuk voor de Lantaren van het in het fort Kijkduin opgerigt wordende kapitaal Kustlicht. (opm: bekort; zie echter LC 081122)
’s Gravenhage, de Minister voornoemd,
den 11 maart 1822 J.C. van der Hoop


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Liverpool: het Hoekerschip ELIZABETH CORNELIA (opm: ELISABETH CORNELIA), kapt.
Jacob Parlevliet Senior.
Hull: het Smakschip ONDERNEMING, kapt. H.F. Klie.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuijzen
Bordeaux: het schip CONCORDIA, kapt. Jan Hiddes Mulder, vertrekt den 18 dezer.
Idem: het schip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
Bayonne: het Hannoverse schip de VROUW BARBARA, kapt. Hendrik Abrams,vertrekt den 25 dezer.
Nantes: het Smakschip de JONGE ANTJE, kapt. Hendrik Jelles Prins.
Liverpool: het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Thomas Helm.
Idem: het Kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. Koert Willems Stuit, om binnen weinige dagen te vertrekken.
Idem: het schip de HOOP, kapt. Jacob van Rijn.
Stettin (opm: Szczecin): het schip de JONGE SOPHIA, kapt. Jan Willems Moesker.
Elseneur en Libau: het Kofschip de HENDRIKA, kapt. Tonnis Freercks Harding.
Bergen, Noorwegen: het Hannoverse schip HARMONIE, kapt. Abram Jongebloed.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Liverpool: het Kofschip LOUISA, kapt. D. Guijt.
Adres bij T.J. Boutmij
Aan de Beurten naar:
Antwerpen: het schip FLORENTINA JOHANNA, kapt. H. Vassen, om den 20 dezer te vertrekken.
Idem: het schip de NOTENBOOM, F. Fassen, vertrekt den 27 dezer.
Brussel: het schip MARIA THERESIA, kapt. J. Ooms.
Idem: het schip MARIA DOROTHEA, kapt. W. Kemp, vertrekt zondag den 31 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerlings en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Brugge, Ostende, Nieuwport, Veurne: het beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. P. de Dood, om den 2 april te vertrekken.
Leuven en Mechelen: het beurtschip ’T IS BOVEN VERWACHTING, kapt. A. de Vries.
Adres bij de Commissaris N.J. Nelk en de Wed. Beijerman, Posthorensteeg, B. 141
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, behalve waar de naam van schip en/of kapitein anders zou kunnen doen vermoeden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, eigenaar der geoctroijeerde koper-, plet en smelterij, adverteert mits deze zijn geëeerde begunstigers, hoedanig het inlands geplet roodkoper in bladen en koperen spijkers, welke artikelen in deszelfs fabrijk worden vervaardigd, van kwaliteiten en zuiverheid zijn bevonden op de gedane reis naar de Oost, aan de JAVA PAKET geleverd, waarvan de informatiën kunnen genomen worden bij de kapitein J. Teunisse, en de scheepsbouwmeester Duitz, en des verkiezende door deskundigen aan de JAVA PAKET kan bezigtigd worden, thans voor de Stad of het Y liggende, hoe zuiver het geplet bladkoper, zonder enige aangroeijing van zee-insecten en uittering is gebleven, hetwelk aan het buitenlandse bladkoper plaats heeft; strekkende dit alzo tot een verzekering aan zijn geëerde begunstigers, die reeds het inlands geplet roodkoper in bladen hebben geprefereerd.
En beveelt zich in de gunst van hen, die hem bij benodiging met derzelver toegenegenheid gelieven te vereren, kunnende op een naauwkeurige en prompte uitvoering der orders staat maken.
Amsterdam, den 18 maart 1822 H. de Heus


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De onder beneficie van inventaris (opm: niet verder aansprakelijk voor de schulden dan de waarde van de erfenis) geaanvaard hebbende erfgenamen van wijlen de heer Leendert van Mannekus, gewoond hebbende te Maassluis, zijn voornemens, krachtens autorisatie van Mijnheer de President der Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 10 januari 1822, behoorlijk geregistreerd ten overstaan van de Notaris Van der Lelij, residerende te Maassluis, in het Logement de Moriaan aldaar, op vrijdag den 12 april 1822, des namiddags te half drie uren, in het openbaar, aan de meest biedenden, zonder afslag te verkopen:
1. Een extra wel bezeild en zeer goed onderhouden koopvaardij Hoekerschip, genaamd JUNO, groot 46 lasten, lang 21 ellen 9 palmen 7 duimen, wijd 4 ellen 7 palmen 6 duimen, hol 2 ellen 7 palmen 2 duimen (opm: 21,97 x 4,76 x 2,72 m.), laatst gevoerd door schipper Jacob Henneveld.
2. Een haring-Buisschip, genaamd DIANA, afmetingen 21,03 x 5,02 x 2,51 m, laatst gevoerd door schipper Pieter Schouten.
3. Een zeer goed onderhouden haring-Buisschip, genaamd de HOOP, afmetingen 20,09 x 4,71 x 2,38 m, laatst gevoerd door schipper Frederik Nolte.
4. Een Bomschip, genaamd NEPTHUNIS, geschikt voor de vers-haringvisserij, afmetingen 11,92 x 5,25 x 1,45 m, gevoerd geweest door schipper Tijs van Duivenboden
5. Een Bomschip, genaamd JUPITER, afmetingen 11,66 x 5,02 x 1,54 m, gevoerd geweest door schipper Klaas van der Plas.
6. Een extra snel zeilend en zeer goed onderhouden Boeijerschip, genaamd MERCURIUS, afmetingen 11,14 x 3,34 x 1,31 m.
7. Een extra snelzeilende en zeer goed onderhouden Poonschuit, genaamd de KOOPHANDEL, afmetingen 15,41 x 3,14 x 1,37 m, laatst gevoerd door schipper Teunis den Boer.
8. Een Zalmhengst, afmetingen 7,22 x 1,72 m.
Liggende alles in de haven van Maassluis.
De verkoop zal geschieden van No. 2, 3 en 4 met de haringvleten; van No. 1 tot 8, met uitzondering alleen van No. 5, met derzelver masten, rondhout, staand en lopend want en verdere goederen volgens inventarissen, welke, nevens de koops-voorwaarden, kunnen worden gelezen ten kantore van gemelde Notaris Van der Lelij, terwijl al het te verkopene, tot voornoemde boedel en nalatenschap behorende, door een ieder zal kunnen worden bezigtigd. (opm: bekort)


22 maart 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een bevaren Tjalkschuitje, groot 48 tonnen, met deszelfs opgoed volgens inventaris. De gadingmakenden kunnen deswegens het nodige onderricht bekomen ten huize van de kastelein Berend Gunster te Martenshoek.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Door de strandvonder van het eiland Ameland, wordt bij dezen geadverteerd, dat op de 12 maart aldaar op het strand is aan komen drijven een Hollandse Visschuit of Zeeuwse Bom, genaamd……..….(opm: geen naam vermeld) liggend ondersteboven, zonder mast, tuig of roer. Uit het gedachte wrak zijn gehaald drie doden, als: één oud man, hebbende in zijn hemd de letters IB; een man, 30 á 40 jaren oud, en een jongeling, van 15 á 16 jaren; hebbende geen bijzondere kentekens aan hun kleding.
De gene, welke dien aangaande hebben, kunnen zich adresseren met gefrankeerde brieven bij de strandvonder voornoemd.
W.R.J.D. van Heeckeren


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De notaris J. Hanekuijk, te Harlingen, zal op de woensdagen 27 maart en 3 april 1822, bij de beschrijving en finale palmslag, telkens des namiddags ten 3 uur precies, in het logement Roma, publiek verkopen: 7/32 aandelen in een voor ongeveer twee jaren gebouwd Koffeschip, de NIEUWE ONDERNEMING, gevoerd wordend bij de schipper Klaas Lucas Domini, groot 120 rogge lasten, lang 26 ellen 14 palmen 14 duimen 8 strepen (97 voet), wijd 6 ellen 7 palmen 4 duimen 5 strepen (23¼ voet), hol 3 ellen 6 palmen 9 duimen 2 strepen (13 voet), en zulks in 7 percelen of 1/32 portiën. Waarvan de overige aandelen toebehoren aan de heer boekhouder C. Mollema, en aan de schipper K.L. Domini voornoemd.
Nadere informatie te bekomen bij de heer J.C. Mollema, te Harlingen, en de notaris Hanekuijk voornoemd. (opm: LC 290322 berichtte dat op de eerste veiling voor iedere 1/32 portie geboden is de geringe prijs van NLG 325)


23 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 maart. Het schip de JONGE WILLEM, kapt. L. Sijbes, van Amsterdam naar Lissabon, is voor Amsterdam terug gekomen, hebbende door de storm van 18 maart schade aan het spil bekomen; het schip en de lading zijn voor het overige in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 maart. Het masteloos schip, den 13 maart in het Vlie binnengebragt, is de ZAANVLIET (opm: kof), kapt. O. Sijmons, van Maassluis naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 maart. Het schip ALIDA JANTINA, kapt. K.P. Bruins, van Bordeaux naar Amsterdam, is, volgens brief van Texel van den 18 maart, van de Zuidwal in vlot water gebragt; de ligters met goederen uit hetzelve zijn in de haven van Texel aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 maart. Volgens brief van Paramaribo, van den 28 januari, zouden van daar vertrekken de schepen de VEREENIGING, kapt. W. de Boer, en de AMSTEL, Charlau, en in maart het schip CORNELIA, kapt. C. van der Meij, allen met koffij naar Amsterdam; het schip GUIJANA (opm: hoeker GUIANA), G. Straatman, had den 31 januari de retourlading aan boord.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 maart. Van Curaçao heeft men tijdingen, tot 26 januari, welke niets van belang behelzen, dan dat het nemen van Hollandse vaartuigen door Spaanse kapers bleef voortduren, hetgeen veel ontevredenheid tegen de Spanjaarden verwekt en reeds ten gevolge had gehad, dat het volk de soldaten van de Spaanse generaal Morales met stenen geworpen en daarna zelfs het huis van de generaal aangevallen had; door tussenkomst der gewapende magt was echter dit oproer spoedig gestuit.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 maart. Door de hoge zee en de sterke wind is de posthengst der zeetijding (opm: van Helvoetsluis) omgeslagen, en zijn daarbij omgekomen O. Mos en A. Spek, terwijl de zeeloods A. van Zanten en J. de Kievit, door een chaloup van Zr.Ms. marine, te nauwernood gered zijn bewesten de haven van Helvoetsluis; de wind W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 maart. Den 22 dezer arriveerde in de Maas het schip de DIANA, G.J. Bossinga, van Tremblade.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 maart. Te Middelburg is den 18 dezer gearriveerd het schip de ONDERNEMING, kap. H. Eeltjes, van Demerarij.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 maart. Van Vlissingen wordt van den 16 dezer gemeld:
Het schip NEPTUNES, C. van der Mussele, van Lissabon, is naar Antwerpen gezeild.
Van die rede is vertrokken de LIEFDE, S. Koorn, van Amsterdam naar Duinkerken.
Voorts zijn, sedert onze laatste, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW ANNA, K.A. Bos, en JOSEPH (opm: kof, thuishaven Antwerpen), J.H. Arends, naar Liverpool; MERCURIUS, R. Folkertz (opm: kof, kapt. R. Folkerts), naar Zante (opm: waarschijnlijk ’t Zandt; Pte. de l’Aiguillon [46º16’ N.B. 1º12’ W.L.]); de WILLEM, J.S. Okkes, naar Liverpool; JAVA, J. Neal naar Batavia; de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjer, en NEPTUNIS, G.G. Smit, naar de Oostzee; de TWEE GEBROEDERS, H.J.A. Bruins, naar Stockton,
en voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de TWEE GEBROEDERS. H.H. Nieberding (opm: smak, thuishaven Antwerpen, kapt. H.A. Nieberding), van Alicante, en l’AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen), L.J. Luitjes, van Buenos-Aijres.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 19 maart:
Den 10 dezer is bij Egmond verongelukt het schip de VROUW JOPKINA, De Boer, van Rotterdam; de equipagie en een gedeelte van de lading is geborgen.
Het schip CONCORDIA, van Antwerpen naar Batavia, is gepraaid op 3º N.B. 21º W.L.
Van Douvres is den 15 dezer vertrokken het schip de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA, M.D. Meijer, van Rotterdam naar Belfast.
Te Portsmouth zijn den 18 binnengelopen de schepen IJSSELSTROOM, Renses, van Dordrecht of Antwerpen naar Bayonne, zijnde lek, en JAVA, Neal, van Vlissingen naar Batavia, met gescheurde boegspriet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J. Tentije, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 15 april 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VROUW MARIA, gevoerd door kapitein D.J. Reus, lang 27 ellen 1 palm 8 duimen, wijd 6 ellen 2 palmen 7 duimen, hol 2 ellen 10 palmen 6 duimen, (opm: 27,18 x 6,27 x 2,16 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 96 voeten, wijd 22 voeten 2 duimen, hol 10 voeten 6 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, J. Boelen, H.I. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag den 15 april 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjasschip, genaamd JOHANNES GERHARDUS, gevoerd door kapitein S.K. Sipkes, lang 22 ellen 6 palmen 4 duimen, wijd 6 ellen 5 palmen 1 duim, hol 4 ellen 4 palmen 5 duimen, (opm: 22,64 x 6,51 x 4,45 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 80 voeten, wijd 23 voeten, hol 15 voeten 8 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars, en bij de Weduwe P. Poolman Juriaansz en Zoon.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Middelburg, 18 maart. Volgens brief van kapt. Cornelis Riekels, voerende het schip (opm: pink) de DAGERAAD, op 28 februari l.l. van deze stad naar Demerarij vertrokken, was hij, ten gevolge van aanhoudend uitgestane stormen, op den 8 dezer, door lekkagie gedwongen geworden tot behoud van schip en lading een naaste haven te zoeken, en op den 14 daaraanvolgende gelukkig in het Nieuwe Diep aan Den Helder binnen gekomen. Hij zoude de bodem dadelijk visiteren.


26 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 maart. Kapt. W.G. Hellinga (opm: EIZO DE WENDT), van Marseille in Texel binnen, rapporteert, dat hem den 4 maart op 40º25’ N.B. 50º30’ gegiste lengte west van Tenerife, in goede staat zeilende gepasseerd is een fregatschip met seinvlag met blaauw, wit en blaauw, R 83 (waarschijnlijk groen, wit en groen, zijnde de kleuren van het zeemans-collegie te Rotterdam, waarvan No. 83 gevoerd wordt door kapt. B.J. Martens, voerende het fregat HELENA CHRISTINA, van Bordeaux naar Batavia).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 maart. Volgens brief in dato den 31 januari van kapt. M. Marcussen, voerende het schip (opm: pink) ALEXANDER, den 4 derzelver maand van Amsterdam naar Batavia vertrokken, was hij toen in goede staat zeilende op 2º6’ N.B, en geobserveerde lengte West van Greenwich 21º22’; aan boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 maart. De schepen CATHARINA, kapt. A.J. Högen, en de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Kröger, beide van Hamburg naar Amsterdam, zouden, zo als door schippers te Hamburg gezegd is, in de jongste stormen, de eerste bij Borkum en de laatste op de Jade binnengelopen zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 maart. Aangaande het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. R. Remkes, van Amsterdam naar Bremen, wordt van Bremen van den 20 maart gemeld, dat, volgens brief van Steuroord (opm: de Stör is een zijrivier van de Elbe, die nabij Wewelsfleth uitmondt; Störort bestaat thans niet [meer]; waarschijnlijk wordt Stördorf bedoeld) bij Glückstadt van den 13 dito, hetzelve, na den 6 onder Helgoland een anker en touw gekapt te hebben, op de Elve (opm: Elbe) binnengelopen is, zo men veronderstelde met enige nieuwe schade, alzo te Bremen twee bodemarijbrieven, door gemelde kapitein getrokken, voorgekomen waren, de ene van Helgoland, groot 34 pond sterling, en de andere uit de Steur (opm: Stör of Stördorf), groot 600 mark.
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 maart. Van Helvoetsluis wordt van den 23 gemeld: de twee schepen, die bij de vorige posttijd in het gezigt waren, zijn de GOEDE VERWACHTING, T.J. Nuisker, van Bordeaux, en de EENDRACHT, R.J. Klunder, van Cette (opm: Sète); nog arriveerde de JONGE RICHARD, J. Parlevliet, van Stockton.
Den 23 arriveerde GEREGTIGHEID, W. van der Horden, van Lissabon.
Den 24 zeilden EGMOND, J. Wilson, en DIANA, W. Mitler, naar Dundee en Perth.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 maart. Van Den Briel wordt van den 23 gemeld: des namiddags arriveerden de CONCORDIA, S. Swart, van Bordeaux; de VERWISSELING, A. Schaaft, van Lissabon.
Den 24 zeilden de TWEE GEBROEDERS, R. de Vries, naar Hamburg, en de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, naar Yarmouth.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 maart. Het schip de ONDERNEMING, kapt. R. Hakker, van Rotterdam naar Liverpool, hetwelk te Yarmouth moest lossen om te repareren (opm: zie RC 120322), heeft het geheel zijner lading onbeschadigd uitgelost en zoude binnen weinige dagen weder gereed ter inneming zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 maart. Van Vlissingen wordt van den 19 gemeld: heden is van zijn quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Nieberding (opm: H.A. Nieberding), van Alicante, en sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen l’AMITIÉ, kapt. le Bourch, van Jersey, en de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Pieters, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 maart. Van Antwerpen wordt van den 18 gemeld: vrijdag namiddag den 15 dezer is, op de hoogte van Ballast-Plaat, nabij de polder van Saftinghe, aan de grond geraakt het Hanovers kofschip de JONGE ALBERT, gevoerd door kapt. K. Jansen (opm: DC 260322 spreekt van kapt. J. Jansen), van Cette (opm: Sète) naar deze stad gedestineerd. Door de opgekomen mist heeft men zaterdag niets ter zijner redding kunnen beproeven, te meer, daar men hoop voedde, dat hetzelve met het volgend tij zoude vlot raken. Daar er echter eer minder dan meer water kwam, en het schip bovendien lek geraakte, is men hetzelve gisteren morgen te 6 uren beginnen te ligten. Men hoopt een groot deel der lading, bestaande in wijn en brandewijn, te zullen redden. Er zijn heden werkelijk twee ligters alhier aangekomen; men vreest nogtans dat het schip zal verloren zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zijn van mening, op heden den 26 maart 1822, des namiddags te vier uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, publiek te veilen en te verkopen: het Hol van het Galjasschip, genaamd de JONGE JAN DIRK EN ANTONIA, laatst gevoerd bij kapt. J.C. Duur, lang over steven 21 ellen 4 palmen, wijd binnen de huid 6 ellen 4 palmen 5 duimen, hol in het ruim bij het voorhout van het groot luik op de buikdenning tot onder het dek 3 ellen 5 palmen (opm: 21,40 x 6,45 x 3,50 m.), of oude Amsterdamse maat lang 77 voeten 6 duimen, wijd 23 voeten 5 duimen, hol 12 voeten 6 duimen, benevens deszelfs scheepsgereedschappen.
Het voorschreve hol is liggende in de Zalmhaven, voor de huizinge van de weled. Heer W. van Wageningen van Uitwijk, en de gereedschappen gedeeltelijk aan boord en gedeeltelijk op de kaai voor hetzelve schip;
alsmede het Hol van het Brigantijnschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, liggende aan de scheepstimmerwerf van de heren Frater en Zoon, buiten de Schiedamsche Poort.
Heden voor een ieder te zien. Nadere onderrigting bij gemelde makelaars.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Curaçao, 26 januari. Onze kusten zijn, sedert enige tijd, zo door Spaanse als andere kapers verontrust geworden. Kortelings werd de Hollandse schooner ALEXANDER, te Aruba thuis behorend, door de Spaanse kaper de CENTELLA genomen en naar Puerto Cabella (opm: Porto Cabello) opgezonden. Onderweg werd dezelfde ontmoet door de Colombiaanse brik de CONQUEROR, kommodore Daniels, van 14 stukken; deze, de ALEXANDER gepraaid hebbende, beantwoordde de Spaanse prijsmeester dat dezelfde naar La Guayra bestemd was. Doch de schipper van de ALEXANDER, die aan boord was, kwam uit de kajuit, alwaar de Spanjaarden hem reeds gevangen gezet hadden, en riep aan de CONQUEROR, dat de schooner een prijs van de CENTELLA was, en naar Puerto Cabella opgezonden werd. De CONQUEROR nam dadelijk de schooner in bezit, en gaf dezelfde aan de schipper terug, welke dezelfde avond te Curaçao terug kwam.
Deze daadzaak werpt een zeer gunstig licht op de handelswijze der Colombianen, vooral wanneer dezelve vergeleken wordt met de onlangs schandelijke daden en roverijen door de Spaanse kapers aan onze beschermingloze vaartuigen gepleegd.
Het volgende is een extract uit een brief, gedagtekend Curaçao den 26 december 1821: “Sedert dat onze oorlogsbrik de MERCUUR gestrand is, wordt onze vlag op schandelijke wijze beledigd, en dat door verachtelijke Spanjaarden, die aan Curaçao zoveel verplichting hebben, die door ons gastvrij zijn opgenomen in tijden, dat wij zelve gebrek aan alles hadden, die door ons beschermd en op alle wijze begunstigd zijn. Er zijn verscheiden van onze vaartuigen door hun kapers genomen, zelfs nog voor wij de berichten van de blokkade der kust ontvangen hadden; ook hebben zij ons enige vaartuigen ontroofd, die van Aruba naar Curaçao gingen, welke te Puerto Cabella gecondemneerd (opm: veroordeeld) zijn, om dat men huiden en andere artikelen aan boord vond welke men meende dat van de kust kwamen. Op andere vaartuigen hebben zij de equipage mishandeld, de brieven geopend, papieren verscheurd, enz. Om ons nog daarboven te beschimpen komen zij met hun genomen prijzen langs onze kust, voorbij de haven opwerken; geen wonder dat dit de gemoederen van het volk, dat dus deszelfs gehele rijkdommen en enige middel van bestaan zich zag ontroven, aan het gisten bracht, hetwelk tot op de avond van 7 oktober tot dadelijkheden oversloeg, toen hetzelve eerst de soldaten van de Spaanse Generaal Morales uitschold en met stenen wierp, en daarna het huis van de Generaal zelve aanviel; door tussenkomst echter van de gewapende wacht werd dit oploop spoedig gestuit.
In de nacht van den 11 oktober ontstonden er weder onrustige bewegingen onder het volk, veroorzaakt door het uitzeilen van een Spaanse kaper, welke de equipage van een door dezelve genomen Nederlands vaartuig aan wal bracht. Het was die zelfde CENTELLA, Spaanse koningsgezinde kaper van 3 stukken en 90 man, uitgerust te Porto Rico, wier kapitein en equipage zich de schandelijke daad van wreedheid en onmenselijkheid veroorloofd hebben, daar zij de bark het GROOT KWARTIER, op de zee ontmoetende, deszelfs equipage bij zich aan boord namen en zodanig met handspaken en touwen sloegen, dat de kapitein van genoemde bark, aan de gevolgen daarvan stierf. Wij hopen dat deze daad, en andere onrechtvaardige en gewelddadige bedrijven, waarin de CENTELLA voornamelijk zo schandelijk heeft uitgemunt, niet ongestraft zullen blijven.
De, door deze gebeurtenissen, aan het gisten gebrachte gemoederen van het Curaçaosche volk, zijn spoedig door een publicatie tot bedaren gebracht, welke bij die gelegenheid werd uitgevaardigd, en inzonderheid door een aanspraak van onze Gouverneur aan de schutterij.
Wij hebben alle redenen om ons te verblijden in het bestuur van de Gouverneur Cantzlaar, wiens beleid, voorzichtigheid en wijsheid, in deze voor Curaçao, door de oorlog der Spanjaarden en Colombianen, kritieke tijden, allen lof verdienen.”


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 12 maart binnengekomen de sloepschepen UNION, kapt. John Davy, en SWIFT, kapt. William Barfield, beide met ballast van Londen; door verlies der grote mast en lekkage het kofschip ZAANVLIET, kapt O. Siemons, met paardenbonen van Maassluis naar Lisabon gedestineerd het kofschip de VROUW ANNA, kapt. P.K. Piebes (opm: Pieter Claasens Piebes [ook wel Pijbes]), met hout van Riga.
Den 13 dito uitgezeild de kofschepen VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, met stukgoederen naar Engeland, de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, ALIDA CLAZINA (opm: kof), kapt. K.L. Tiktak, de VROUW ENGELINA, kapt. IJ.H. de Jong, HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piebes, NOORDSTER, kapt. K.G. Boekhorst, alles met ballast op avontuur.


28 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 maart. Kapt. J. Jurgens (opm: brik NEPTHUNUS, kapt. J. Jurgensen, zie ook RC 040422), van Amsterdam naar Marseille, meldt van de rede van Texel, in dato 24 maart, dat hij, in het afzakken van Amsterdam derwaarts, zeer veel storm en slecht weêr heeft uitgestaan, waardoor het schip lek geworden en haver gepompt is, en hij voorts zijn sloep verloren en andere schade bekomen heeft, waarom hij genoodzaakt is geweest, met behulp van een schuit, in het Nieuwe Diep te komen, alwaar in alle gevallen de haver moet gelost worden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 maart. In een brief van Delfzijl, van 21 maart, wordt gemeld:
Voor enige dagen werd alhier, door kapt. M.L. de Boer, van Veendam, aangebragt een door hem op zijn reis van Amsterdam over de Wadden opgeviste scheepsboot, met witte spiegel, waarop met zwarte letters JOHN and GEORGE of HULL, en aan de binnenzijde, in een zwart ovaal met witte letters Samuel Pickersgill. Den 14 dezer kwamen enige van onze vissers uit zee met het berigt, dat men den 4 dito, des namiddags te vier uren, op het eiland Rottum gezien had, dat een schip, zijnde, naar men zien kon, een Engelse sloep, voor staande zeilen, bij het inkomen van de Wester-Eems gezonken was, na dat enige ogenblikken te voren nog een der schepelingen zich in de mast vertoond had; gemelde vissers hadden met schipper K. van Dijk, van Rottum, dit gezonken schip ontdekt, en van achteren een touw aan hetzelve vastgemaakt; doch het hek, waaraan het touw vast was, losgerukt zijnde, was het schip nog meer gezonken; op het losgerukte hek stond, even als op de boot JOHN and GEORGE of HULL.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 maart. De lading van het bij Fedderwarden gestrande schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Holsman (opm: zie RC 190322), van Bremen naar Amsterdam, is, volgens brief van Bremen van 23 maart, grotendeels, ofschoon beschadigd, geborgen; ook zou men proberen het schip af te brengen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 maart. De Harlinger smak WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber (opm: Klaas Pieters Faber), met dakpannen van Harlingen naar de Oostzee, is, volgens brief van Elseneur van 19 maart, in de storm van den 11 dito, bij Toriko (waarschijnlijk Torekov, 56º25’ N.B. 12º37’ O.L.) in Zweden, van deszelfs ankers en op strand gedreven; het was nog onzeker of het weder af te brengen zou zijn (opm: het schip ging verloren); het volk is met levensgevaar aan land gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 maart. Het schip SUSANNA WILHELMINA, kapt. A. Bencke, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, na reeds tot Bornholm geweest te zijn, en in de storm van 11 maart schade bekomen te hebben, te Dantzig terug gekomen; moet lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Den 25 arriveerden te Helvoetsluis de schepen de TWEE GEBROEDERS, D.H. van Wijk,van Grimsby, en ONDERNEMING, J. Rooderkerk, van Liverpool.
Den 26 arriveerde de WAAKZAAMHEID, D. Rooderkerk, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Den 22 is te Cowes gearriveerd de KROONPRINS VAN ZWEDEN, kapt. J.J. Peters, van Rotterdam naar Dumfries.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Van Vlissingen wordt van den 20 gemeld:
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede aangekomen de schepen de HOPENDE VISSCHER (opm: kof), G. Masson, van Liverpool, laatst van Veere; de HERCULES, P. Boer, van Bordeaux; ALEXANDRINE, J.J. Garrels, van Bordeaux; le CHASSEUR (opm: kotter, thuishaven Antwerpen), G. de Haan, van Alicante, en de JONGE JAN, K.J. Kornel, van Lissabon; de beide laatsten moeten quarantaine houden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Elk een iegelijk welk enig wettig recht, actie of pretentie mocht hebben op de paviljoenschuit de JONGE ELISABETH, laatst bevaren bij nu wijlen schipper Adrianus de Graaf, wordt verzocht en uitgenodigd om zich voor of op de eerste mei aanstaande, bekend te maken aan de notaris Telders, op de Groenmarkt, A 30/40, te Dordrecht, terwijl na voormelden tijd met opgemelde paviljoenschuit zodanig zal worden gehandeld, als bevonden zal worden te behoren.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Uit de hand te koop: een scheepstimmerwerf met deszelfs twee loodsen, drie woningen en verder getimmerte, alles bij de anderen staande en gelegen op de Hellingen, even buiten de stad Dordrecht. Te bevragen bij de Procureur F. van Kooten, op de Geldersche Kaai, binnen de gemelde stad.


29 maart 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Denemarken, Altona, 20 maart. Een onzer Groenlandvaarders, welke wegens averij genoodzaakt is geworden terug te keren, heeft het geluk gehad, in de Noordzee de gehele manschap van een Engels schip, van Hull naar Londen bestemd, bestaande uit 11 zeelieden en 5 passagiers, waaronder enige vrouwen, van een verbrijzeld wrak te redden en behouden aan deze stad te brengen. Omtrent een uur nadat de schipbreukelingen gered waren, zag men het wrak naar de grond zinken.


30 maart 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht, sterk en snelzeilend Fregatschip, groot circa 50 lasten, Hollands eigendom doch van Hamburger papieren voorzien; te bevragen bij de makelaar Hubertus Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, en bij de heren Coopman, De Witt en Lenaerts te Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 28 maart. Bij deze nieuwe redactie zijn mede gedrukt en aan de leden gedistribueerd enige bijlagen, dienende tot ophelderingen van het gebruik en de bestemmingen der onderscheidene sommen (opm: van delen van de staats-begroting), behorende onder het bij die wet gevraagde crediet van vijftig millioenen.
Bijlage D behelst de bestemming der som van NLG 4.000.000 voor de buitengewone aanbouw van oorlogsschepen, waarin door het bestuur der domeinen zal worden voorzien. De te doene uitgaven, voor de vervanging der natemeldene schepen, worden aldus opgegeven:
Het linieschip DE ADMIRAAL EVERTSEN, van 80 stukken, bij Diego-Garcia
verongelukt, NLG 920.000
Idem AMSTERDAM, van 80 stukken, op de kusten van Afrika, in de baai
van Algoa, verongelukt NLG 920.000
Idem BRABAND, van 76 stukken, gesloopt NLG 782.000
Het fregat FREDERIKA SOFIA WILHELMINA, van 44 stukken, gesloopt NLG 447.000
Idem DE MAAS, van 44 stukken gesloopt NLG 447.000
De korvet GALATHÉ, van 28 stukken, in de Straat van Banca verongelukt NLG 210.000
De brik SPION, van 16 stukken, gesloopt NLG 161.000
Het adviesjagt DE KOZAK, van 8 stukken, bij Margate verongelukt NLG 80.000
Totaal NLG 3.967.000
(opm: de tekst is bekort; voor de volgende schepen wordt verwezen naar eerdere kronieken: ADMIRAAL EVERTSEN BC 100719, AMSTERDAM RC 170318, BRABAND RC 270216, DE GALATHÉ RC 301120)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Van Helvoetsluis wordt van den 28 gemeld: den 27 arriveerde de HOOP, H.K. Dijkhuis, van Oleron;
Den 28 zeilden ’s LANDS WELVAREN (opm: hoeker), K. Storm, en de VROUW ELIZABETH, C. van Gelderen, naar Lissabon; ROSE VERGUNE, le Long, naar Havre-de-Grace.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Van Den Briel wordt van den 28 gemeld: den 28 arriveerde de FORTUNA, A. Kouwenhoven, van Malaga, en ligt onder quarantaine, en zeilden de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, naar Yarmouth, en de VROUW FEMMEGINA, A.K. Braam, naar Alnmouth.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Den 28 arriveerde in de Maas het schip de VIER GEZUSTERS, P.J. Bager, van Sonderberg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 26 maart:
Het schip the VROW ONDERNEEMING (opm: een verbasterde naam; de kof NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni; DC 090422 schrijft galjoot de NIEUWE ONDERNEMING), hetwelk den 22 dezer van Cette (opm: Sète) bij Falmouth aangekomen is, is den 23 februari, op 36º42’ breedte 8º40’ lengte, door een kaper, zijnde een schooner van 16 stukken en 40 man, aan boord geklampt, die de kapitein en equipagie van hun horologiën en het schip van zeilen, provisiën en andere artikelen beroofd heeft.
Den 30 januari is gepraaid op 29º29’ breedte 10º31’ oosterlengte (opm: aangenomen dat de lengte klopt moet de breedte Zuid zijn) het schip the ELVINA, Buller, van Batavia naar Antwerpen; het schip MARIA HILLEGONDA, Glazener (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA, kapt. Hessel Glazener), van Rotterdam naar Batavia, hebbende 120 dagen reis, is den 24 december gepraaid door het schip the CLAY, hetwelk den 14 december van Batavia gezeild, en den 24 dezer te Cowes gearriveerd is.
Te Douvres is den 23 binnengelopen het schip MONNIKENDAM, Blaauw, van Monnikendam naar Port-à-Port, met verlies van een anker en kabel.
Het schip (opm: pleit, thuishaven Brussel) BELLE ALLIANCE, Wilman, van Brussel naar Londen, is den 25 dezer, met verlies van een anker en kabel, te Harwich binnengelopen.
Te Liverpool is gearriveerd VLASBLOEM (opm: kapt. Gerardus Hulshof[f]);
te Batavia den 7 december 1821 VROUW CATHARINA ELIZA (opm: fregat DE VROUW CATHARINA ELISABETH), J. Ingerman, van Amsterdam, en den 8 MARY, Alexander, van Rotterdam;
van Batavia zijn vertrokken den 18 november 1821 LORD WELLINGTON, Anderson, naar Antwerpen, den 21 ROTTERDAM, Waters, naar Amsterdam; den 2 december TEXEL, Hosman, en ZELIMA, Neurenberg (opm: driemaster, thuishaven Gent, kapt. Christian J. Neurenberg), naar Antwerpen; den 9 HELVETIUS, Swift, naar Antwerpen, en den 12 DELPHINA (opm: fregat, thuishaven Gent), J. Boelen, naar Amsterdam.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

In de loop van de maand mei eerstkomende, zal te Sourabaija publiek worden verkocht het snelzeilende brikschip genaamd TAPIER, groot 45 lasten, zoals hetzelve thans is liggende in de rivier te Sourabaija, gereed om zee te kunnen kiezen.
Nadere informatie bij de heren De Roock en Koster te Sourabaija, en Colville, Jutting en Co te Batavia.


02 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 maart. Het schip (opm: pink) ANTOINETTA EN JACOBA, kapt. D. Kraijer, van Batavia naar Amsterdam, is te Kansö, bij Gothenburg, met zware avarij binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 maart. Het schip (opm: pink) MARIA JOHANNA, kapt. F. van Duivenbode, van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam, is volgens berigt van een visser, die den 28 maart des avonds te 11 uren te Enkhuizen aangekomen is, op de Spaanderbank geraakt, en zat zo gevaarlijk, dat, bijaldien de wind niet spoedig bedaarde, hetzelve waarschijnlijk aan stukken zou stoten; er was een ligter aan boord om te lossen (opm: zie RC 040422).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 april. Den 29 maart arriveerde te Helvoetsluis het schip de CHRISTINA, R.J. de Dood, van Bordeaux.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 april. Van Ostende wordt den 20 passato (opm: 20 maart) gemeld: de smak de SNELHEID, kapt. Smit (opm: kapt. Wolter Alberts Smit), is, in de avond van den 18 dezer, gestrand, zo men zegt door onvoorzigtigheid van een loods dezer stad. De gehele lading, uit wijn en brandewijn bestaande, is met weinig schade geborgen, doch het schip niet dan met grote kosten te herstellen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 april. Van Vlissingen meldt men den 26 passato (26 maart):
Van hun quarantaine zijn ontslagen en naar Antwerpen vertrokken de NIEUWE ONDERNEMING, K.L. Domine (opm: kof, kapt. K.L. Domeni), van Cette (opm: Sète); le CHASSEUR (opm: kotter, thuishaven Antwerpen), G. de Haan, van Alicante.
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VRIENDSCHAP, N. Heeres,van Londen; de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITSIA), L.J. Besseling, van Liverpool; ALMINA, J. Jacobus, van Bayonne.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Ingevolge daartoe bekomen autorisatie zal de ondergetekende, kapitein ter zee en onder-directeur der marine te Hellevoetsluis, op dinsdag den 16 april 1822, des voormiddags te tien uren, in het openbaar aan de meestbiedenden ter sloping verkopen: Zr.Ms. schooner de HEEMSKERK, en elf kanonneerboten, liggende aan ’s Rijks Werf te Hellevoetsluis; de conditiën waarop de verkoping zal plaats hebben liggen dagelijks ter lezing aan het bureau van gemelde onder-directeur, en zijnde de gemelde vaartuigen twee dagen vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien.
Hellevoetsluis, den 1 april 1822 de kapitein ter zee en onder-directeur der marine,
Ed. Baak


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en H. Gullen, makelaars, zullen, op dinsdag den 9 april 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: het Hol van een driemast Galjootschip, genaamd de FREUNDSCHAFT, lang 26 ellen 9 palmen, wijd 7 ellen 5 palmen, hol 3 ellen 6 palmen 5 duimen; het verdek hoog aan boord 1 el 5 palmen 5 duimen, alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat lang 95 voeten, wijd 26½ voeten, hol 12 voeten 10 duimen, het verdek 5½ voeten); alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten enz; breder bij notitie en berigt bij de bovengemoemde makelaars.


04 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Het schip (opm: pink) MARIA JOHANNA, kapt. F. van Duivenbode, van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam, volgens onze vorige op de Spaanderbank geraakt, is, na het kappen van een anker en touw, welke men echter hoopt op te vissen, met behulp van drie vissers-vaartuigen, door de kapitein, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst) aangenomen, afgebragt; hetzelve is, niettegenstaande het geweldig stoten, digt gebleven en werd nog den 1 april te Amsterdam verwacht.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Het schip de VROUW GEERTRUY, kapt. H.D. Klatter, van Amsterdam naar Hamburg, lag den 29 maart, na volbrachte reparatiën te Harlingen gereed om de reis te vervolgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Het schip MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra (opm: fregat, kapt. Foeke Hiddes Zeijlstra), van Amsterdam naar Surinamen, is, in de nacht tussen den 30 en 31 maart, op de rede van Texel, na verlies van twee ankers en touwen, aan het drijven geraakt en zou onvermijdelijk op de Zuidwal aan de grond gekomen zijn, ware het niet door goed beleid van de kapitein en equipagie onderzeil gebragt, met dat gunstig gevolg, dat hetzelve door goede manoeuvres, onder hooggaande zeeën, met zwaar zeilen de haven van het Nieuwe Diep bereikt had, zonder verder enige schade van aanbelang bekomen te hebben.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Het schip WASHINGTON, kapt. C. Forster, van Amsterdam naar Bordeaux, is den 31 maart, na een anker en touw verloren te hebben, door behulp van een loodsschuit mede in de haven van het Nieuwe Diep gebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Het schip SWAN, kapt. J. Wheelwright, van Alexandria, is gisteren in het opzeilen naar Amsterdam, door verlies van anker en touw, op het Vlaak, bij de Noorderton, aan de grond geraakt; het schip was terstond vol water; de equipagie is gered en op Wieringen aangebragt; men was bezig de lading te bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Kapt. J. Jurgensen, voerende het brikschip NEPTUNUS, van Amsterdam naar Marseille, meldt uit het Nieuwe Diep, dat men bij onderzoek bevonden had, dat het lek aan het voorschip was (opm: zie RC 280322); men had de lading haver gelost en was reeds bezig met repareren; het schip zou binnen weinige dagen gereed zijn om de reis te vervorderen, zo dat dit voorval, aangezien de aanhoudende ongunstige wind, de reis niet zou vertragen; de lading was in de beste staat, uitgezonderd een paar zakken haver, welke beschadigd waren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 april. Heden hebben Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Frederik der Nederlanden en Prins Frederik Wilhelm Lodewijk van Pruisen de Koninklijke werf alhier met een bezoek vereerd, en Zr.Ms. korvet HECLA, die op de Maas ligt, bezigtigd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 april. Men verneemt, dat laatstleden zaterdagavond (opm: 30 maart) bij Ter Heijden een visserspink van Katwijk-aan-Zee, met de gehele equipagie, verongelukt is en dat ook wederom een dergelijk vaartuig, te Scheveningen thuis behorende, met al het volk, uit acht man bestaande, vergaan zoude zijn; van laatstgemeld dorp worden nog verscheiden pinken vermist.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 april. In een bijzondere brief van Lissabon meldt men, dat de Cortès de Raad der Financiën veroordeeld hebben tot het betalen der onkosten en schadevergoeding in de zaak van de kapitein J.B.H. Oreille, van de Nederlandse brik de HENRIJ (opm: HENRY, thuishaven Antwerpen), welke wegens enige vaten azijn aldaar sedert twee maanden opgehouden was. Ook verwachtte men dat de Cortès regt zouden doen wedervaren aan de klagten, door enige handelshuizen onlangs gedaan, over een willekeurig besluit van de Administrateur der douanen, waarbij men genoodzaakt wordt om op de kaas een regt te betalen, dat, in plaats van 30 per cent op de factuur, meer dan 50 per cent bedraagt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 april. Van Vlissingen wordt van den 28 maart gemeld:
Op den 27 is van zijn quarantaine ontslagen en naar Antwerpen gezeild de JONGE JAN, kapt. K.J. Kornel, van Lissabon, en den 28 naar Ostende de VROUW ANTJE, J. Kuijt, uit zee.
Van den 27 tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de JUFVROUW MEES, G.L. Doornbos, van Liverpool; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, van Bayonne; LOUISE, D.T. Budig, van Bordeaux; JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Liverpool, en de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, J.G. Wiersma, van Liverpool.
Den 28 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild NEPTUNES, W.M. Cramer, naar Londen; de VROUW ENGELINA, H.J. de Jong (opm: kof, kapt. Harm Tjebbes de Jong[e]), naar Londen, en ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, naar Leith.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 april. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 29 maart:
Den 27 is van Portsmouth gezeild het schip JAVA, Neal, van Antwerpen naar Batavia.
Te Cowes is den 28 dezer binnengelopen het schip de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA, Meijer, van Rotterdam naar Belfast.
De smokkel-logger the BLUE EYED MAID, van Vlissingen, geladen met tabak, is den 23 dezer, door Zr.M. schip GANNETT, in de haven van Cork opgebragt.


05 april 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuwe brouwers Waterpraam (een praam geschikt tot watervervoer voor bierbrouwers), te bevragen bij Sijbren Sjoerds van der Werf, buiten de Wirdumerpoort te Leeuwarden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Verkoping op Schiermonnikoog. Men zal aldaar, op vrijdag 12 april 1822 (opm: blijkens LC 120422 uitgesteld tot 19 april), publiek verkopen: eerstelijk de gehele lopende tuigage van het gestrande brikschip the SUZAN, kapt. William Mayn, en vervolgens het schip zelve, zo als het nog in zijn geheel op de gronden ligt.
Tot gerief van de gegadigden zal er daags te voren een vaartuig te Oostmahorn gereed liggen, om met het tij naar het eiland over te varen, en de verkoping zal zo ingericht worden, dat degene die het schip koopt en wenst af te brengen, gelegenheid zal vinden, ook de tuigage te bekomen. (opm: het schip werd afgebracht en door J.C. Jansen in juni 1823 onder de naam SNELHEID weer in de vaart gebracht)


06 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 april. Uitgezeild van Texel W. Cox naar New York; heeft 63 dagen op de rede zeilvaardig gelegen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 april. Het schip LOUIS MARIE, kapt. J. Hervé, van St. Malo naar Rotterdam, bij Calais gestrand, is aldaar in de haven gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 april. Het Haarlemse Middelburger beurtschip, gevoerd door kapt. C. de Bruin, is maandag (opm: 1 april) onder de Plaat, tussen het Plaatsche Hoofd en de Dintel, verongelukt. Het volk en de passagiers zijn allen gered.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Bekendmaking. De waarnemende resident van Batavia, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, ter bevrachting naar Japan en terug, twee schepen ter grootte van tenminste 250 à 300 lasten zullende inhuren, nodigt bij dezen een ieder, die genegen mocht zijn tot dat einde schepen aan te bieden, de inschrijvingsbiljetten daarvan vóór of op de 18 dezer lopende maand, ten zijnen burele in te zenden, met te kennen gave, dat bij die inschrijvingsbiljetten distinct (opm: uitdrukkelijk) moet worden opgegeven:
de naam van het schip,
de vlag waaronder hetzelve vaart,
de naam van de gezagvoerder,
de grootte in lasten van 4000 ponden Amsterdams gewicht.
de som waarvoor het schip voor de heen- en terugreis wordt aangeboden, berekend in Indische guldens; en voorts zodanige andere voorwaarden als de inschrijvers zullen verlangen te bedingen.
De bepalingen ten aanzien van deze inhuring, liggen van heden af aan, ter visie ter secretarie dezer residentie.
Batavia, den 2 april 1822 De waarnemende resident voornoemd,
G.F. Meijlan.


09 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Christiaan de Grijs, makelaar, zal op maandag den 15 april 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: het Hol van het Kofschip, genaamd HET VERTROUWEN, lang 23 ellen 7 palmen, wijd 5 ellen 5 palmen, hol 2 ellen 4 palmen 5 duimen, (opm: 23,70 x 5,50 x 2,45 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 84½ voeten, wijd 19½ voeten, hol 8 voeten 9 duimen),alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Notitie en berigt bij de bovengenoemde makelaar.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J. Tentije, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 15 april 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd HERSTELD NEDERLAND (opm: HET HERSTELDE NEDERLAND), gevoerd door kapitein C.S. Rotgans (opm: Gerrit Siebes Rotgans), lang 27 ellen 4 palmen 6 duimen, wijd 6 ellen 3 palmen 6 duimen, hol 2 ellen 9 palmen 7 duimen, (opm: 27,46 x 6,36 x 2,97 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 97 voeten, wijd 23½ voeten, hol 10½ voeten); breder bij de inventaris en berigt bij bovengenoemde makelaars.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 april. Kapt. H. Levsen, voerende het schip PETRONELLA (opm: sloep, thuishaven Amsterdam), van Amsterdam naar St. George d’Elmina, meldt van Texel, dat hij den 2 april aldaar ter rede geankerd was, na in de storm van 30 en 31 maart, onder de Vlieter, voor twee ankers liggende genoodzaakt te zijn geweest een nieuw touw te kappen, ten einde de afvijling van het plechttouw en andere schade te voorkomen; hij had echter met eigen volk het verloren anker en gekapt eind touw geborgen, en zou zich van een nieuw touw voorzien, om, weêr en wind dienende, binnen twee dagen de reis voort te zetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. Den 5 dezer arriveerde te Helvoetsluis de HENRIETTE CHARLOTTE, P. Bruss, van Rostock.
Den 7 zeilden de VRIENDSCHAP, T. Helm, naar Marseille, en de JONGE GERRIT, F. Plokker, naar Cherbourg.
Den 8 zeilden de CORNELIA LUCIA, J. Altona, naar Lissabon; KLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoord, naar Liverpool; DOLPHIJN, W. Verloop, naar St. Thomas; HIJPERION, H.S. Bruinsma, en de VROUW AGATHA, C. Schultz, naar Surinamen; MARGRITA LOURENTIA, J.P. Kortrijk (opm: kof MARGARETHA LAURENTIA, kapt. Jacob Jans Kortrijk), naar Brest, en ZEEGEWIN, J. van Teijlingen, naar Lissabon; de wind N.N.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. Den 5 arriveerden in de Maas de JOHANNA EN ANNA ALIDA, J.J. Kortrijk (opm: KOF, kapt. Jan Jacobs Kortrijk), van Liverpool; BUITEN VERWACHTING, C. van der Plas, van Bordeaux; de VROUW MARTHA, H, Adders, van Libau (opm: Liepaja).
Den 6 zeilde de VIER GEZUSTERS, P.H. Bager, naar Faborg, en arriveerde de DRIE GEBROEDERS, J.J. Keijer, van Rostock.
Den 8 zeilden het FORTUIN, H. Kolff, naar Nantes; de TROOST VOOR MOEDERLOOS, R.G. Nieveen, naar Sandwich; de JONGE CORNELIS, G. de Jong, naar Dieppe; de ZEEPLOEG, M.N. Sikkens, naar Dublin; de VIGILANTIE, J. Duindam, naar Boulogne; de CONCORDIA, J.H. Mulder, en de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, naar Bordeaux; la LOUISE, J. Heuten, naar Duinkerken; de VROUW MARGARETHA, A. de Zeeuw, naar Gibraltar; de VROUW GERKEN, A. Gerdes, naar Rochefort, en de VROUW BARBARA, H. Abrahams, naar Boulogne.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. Van Maassluis wordt van den 6 gemeld: Volgens berigten der vissers is, op de hoogte van de hoek van Holland, een schip geheel verbrijzeld, waarschijnlijk een Engels vissersvaartuig, waarvan enige stukken en viskastjes, gemerkt Seahorse, zijn aangespoeld.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. Van Vlissingen meldt men den 2 dezer:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen ADRIANUS CATS (opm: kof), D.S. Manje, naar Bristol; de ZEELUST, G.A. Wieringa, en EDUARD, R. Boeneken, naar Lissabon; de HOPENDE ZEEMAN, C. Plath, naar Bayonne; la DAME COLLETTE, E.P. Hoedt (opm: brik DAME COLETTE, thuishaven Oostende, kapt. F.P. Hoedt), naar Liverpool; la LAURE, E. Feret, naar Havre-de-Grace, en EMILIE, J.C. Andersen, naar Bordeaux.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Ingevolge daartoe bekomen autorisatie zal de ondergetekende, kapitein ter zee en Onder-Directeur der marine te Hellevoetsluis, op dinsdag den 16 april 1822, des voormiddags te 10 uren, in het openbaar aan de meestbiedenden ter sloping verkopen:
Zr.Ms. Schooner de HEEMSKERK, en elf kanonneerboten, zo mede enige onbruikbare goederen, brandhout en moth, liggende aan ‘s Rijks werf te Hellevoetsluis.
De conditiën waarop de verkoping zal plaats hebben, liggen dagelijks ter lezing aan het Bureau van gemelde Onder-Directeur, en zijnde de gemelde vaartuigen en andere voorwerpen twee dagen vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien.
Hellevoetsluis, den 1 april 822 De kapitein ter zee en Onder-Directeur der marine,
Ed. Baak


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Wordt gepresenteerd, uit de hand te koop: een extra welbezeild cajatehouten Brikschip, voorzien van een goede inventaris, groot circa 60 lasten, in den jare 1819 van boven circa nieuw vertimmerd,
en een snelzeilend Kofscheepje, groot ongeveer 54 rogge-lasten, voorzien van een complete inventaris, beiden in staat om zee te kunnen kiezen.
Te bevragen te Rotterdam bij de makelaars Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Middelburg, 5 april. Wij vernemen thans met zekerheid, dat de treurige tijding, welke zich hier sinds drie dagen verspreidde, maar al te waar is, dat namelijk het beurtschip van hier op Amsterdam, genaamd de VROUW PIETERNELLA, gevoerd wordende door schipper Cornelis de Bruijn, op l.l. maandag avond, ten half 10 ure, bij Ooltgensplaat al zeilende op een wrak is gestoten een zo grote lekkagie heeft bekomen, dat hetzelve in minder dan 10 minuten geheel in de grond zat; de gehele equipagie heeft zich nog in tijds met de boot gered; van de lading is er veel uitgedreven en aan Willemstad gevist, alwaar het voor het grootste gedeelte op het stadhuis is geborgen. Men vreest dat het schip, hetwelk men zoude pogen te lichten geheel weg is.


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 8 april. Den 4 dezer is in het Vlie binnengekomen kapt. H. Sleehuis (opm: kof JOHAN HENDRIK WILHELM ex-JOSINA, kapt. Harmanus Sleehuis)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 2 april. Zaterdag 30 maart zeilden, met WZW wind, zeven visserspinken, te Katwijk en Noordwijk te huis behorende, van hun visserij naar land. De wind, van tijd tot toenemend, liep des avonds tussen 8 en 9 uren naar het noorden met vliegende storm. Deze vissers, zich op lager wal bevindende, waren genoodzaakt naar land te zeilen. Zes derzelve zijn in de volgende nacht, met groot gevaar, behouden aan land gekomen, doch de zevende is verongelukt. Enige goederen der pink zijn ten noorden van en bij Ter Heijden op het strand gedreven, alsmede de verbrijzelde stukken van het vaartuig zelf. De gehele equipage is dus een prooi der golven geworden; voor zover men heeft kunnen ontdekken behoort deze pink te Katwijk aan Zee thuis.
Maandagmorgen (opm: 1 april) zijn enige alhier te huis behorende visserspinken aangekomen met de smartelijke tijding, dat er wederom een pink, gevoerd door stuurman (opm: schipper) Arie Roos, en welke equipage uit acht man bestond, zou zijn vergaan. Een aantal onzer pinken is nog niet komen opdagen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 4 april is binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes.
Den 5 dito zijn binnen gekomen het kofschip JOHAN WILHELM, kapt. H. Sleehuis, de smakschepen GESINA CHARLOTTA, kapt. G. van Veen, de VROUW GESINA, kapt. Fokke Joosten, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 6 dito is binnen gekomen het kofschip ANNA CATHERINA, kapt. H.R. de Vries (opm: ANNA CATHARINA, kapt. Broer R. de Vries), met hout uit Noorwegen.
Den 7 dito zijn binnen gekomen de kofschepen de VROUWE ELISABETH, kapt. Jan J. Arends jr, de JUFFR. MAGDALENA CLARA, kapt. H.P. de Jong (opm: kof JUFFER MAGDALENA CLARA, kapt. H.P. de Jonge), het smakschip ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. K.K. Kuilema (opm: kapt. Egge Everts Kuilema), alle met hout uit Noorwegen; uitgezeild: het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway, beide met boter naar Londen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 3 maart uitgezeild het kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. A. Klazen, met ballast naar Noorwegen.
Den 5 dito uitgezeild de smakschepen de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, en de VROUW HARMINA, kapt. A.J. Hubert, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 12 dito, uitgezeild het kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. T.J. Smit, met dakpannen naar de Oostzee; de tjalkschepen de VIER GEBROEDERS, kapt. L.G. Dublinga, met chicorei wortels, de VROUW MARIA, kapt. M.A. Brouwer, met geprepareerde chicorei, uitheemse wol, kanariezaad, en groene erwten, beide naar Altona.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 3 april binnengekomen de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong; KASTOR (opm: CASTOR), kapt. S.H. Hooghout; HILGINA, kapt. H. Kleeve; de kofschepen de JONGE CORNELIA, kapt. H.J. Koster, EENDRACHT, kapt. E.M. de Jonge, de VRIENDSCHAP, kapt. E.M de Jong; het tjalkschip WILHELMINA, kapt. D. de Jong, alle met hout uit Noorwegen; uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met stukgoederen naar Londen; na gedane reparatie het smakschip GEERTRUY, met stukgoederen naar Hamburg.


11 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 april. Men heeft berigt, dat het schip ATALANTE (opm: fregat, ook ATALANTA), kapt. C. Zwanenburg, naar Rotterdam, den 13 maart en het schip de SNELHEID, kapt. J.H. Poolman, naar Amsterdam, den 15 maart van Surinamen zouden zeilen, het eerste met suiker en katoen en het laatste met koffij, cacao en katoen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 april. Den 8 zeilden van Helvoetsluis de schepen VROUW GEZINA, H.J. Kruiter, naar Brest, ZELDEN RUST, P. de Gorter, naar Lissabon.
Den 9 arriveerde CONCORDIA, R.J. Ras, van Christiansand, en zeilden de DRIE GEBROEDERS, G. van der Borden, naar Lissabon, en ELIZABETH EN CORNELIA, J. Parlevliet, naar Liverpool; de wind N.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 april. Den 10 wordt van Den Briel gemeld: den 9 arriveerden de VROUW ALBERDINA, D.A. Wilkens, van Kiel; de DAGERAAD, J.A. Smith, van Droogbak; de GOEDE VERWACHTING, J.H. Vink, van Brewich, en zeilden de CHRISTINA, C. Klok, naar Londen; de HENDRIKA, T.F. Harding, naar Libau; de ONDERNEMING, H.F. Klie, naar Hull; de VIER GEZUSTERS, P.H. Bager, naar Faborg, en la DUSTRIE, J. Kluis, naar Lissabon.
Den 10 arriveerden de MARIA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer, van Altona, en de JONGE MARTIN, D. Martens, van Rendsburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 april. Kapt. K.J. Masker, den 27 maart van Cette (opm: Sète) te Bremen gearriveerd met het schip (opm: kof) de GOEDE TROUW, schrijft van Bremen, in dato den 4 dezer, dat den 27 februari l.l, op 36º34’ N.B. 2º47’ lengte bewesten Greenwich, hem des namiddags te 2 uren een schooner ontmoet was met 14 geschutpoorten en voorzien van roeigaten voor riemen, of om met klein geweer uit te schieten; zijnde wijders een zwaar stuk kanon achter de fokkenmast geplaatst, hetwelk boven de verschansing zigtbaar was; dat van dit vaartuig, in de hoogduitse taal, gevraagd werd van waar hij kwam, en dat men aan boord zoude komen; dat de schooner toen op de afstand van een pistoolschot aan zij bleef liggen, en van dezelve een boot met acht man op zijde kwam van kapitein Maskers schip, zijnde die manschappen gewapend met pistolen, degens en dolken; op het gelaat van elk derzelven scheen het misdadige van hun bedrijf zigtbaar; zij beroofden de manschappen van de GOEDE TROUW van water, wijn, horologiën, des kapiteins en stuurmans beste lijfstoebehoren, en voeren daarna om 4 uren des namiddags weder van boord, koers zettende naar twee in het gezigt zijnde schepen, insgelijks van Cette komende.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 april. Van Vlissingen meldt men den 6 dezer:
Den 5 is alhier gearriveerd het schip de BROEDERLIEFDE, H.J. Carst, van Veere, en is ter rede gekomen de DRIE VRIENDEN, T. Komst, van Havre-de-Grace.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Wordt door deze aan het publiek bekend gemaakt, dat er van heden weder een vaste schipper aan het veer van de Louiza Polder geplaatst is, zo dat men geregeld van daar naar de Lage Zwaluwe vice versa kan worden overgezet.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping aan de Nieuwe Haven te Vlissingen, vrijdag den 3 mei 1822, des voormiddags om 10 uren, van ene aanzienlijke partij beste Noordse grenen houtwaren, bestaande in balken, spieren, kolders, juffers, ribben, platen, planken en hetgeen verder zal worden gepresenteerd: alles aangebracht door het smakschip de BROEDERLIEFDE, kapitein H.J. Carst, komende van Christiaansand in Noorwegen, en daags voor den verkoop aldaar voor een ieder te zien.


13 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. De Consul-Generaal van Rusland, alhier residerende, heeft ter kennis van de koophandel gebragt, dat, overeenkomstig de ukase van Zijne Majesteit de Keizer, van den 6 januari dezes jaars, alle soort van zout, hetzij te land, hetzij ter zee in Rusland binnen gevoerd, wel verstaande over plaatsen, waar die invoer bij het laatste tarief veroorloofd is, als ingekomen regt, voor elk pud (opm: ook poed, Russisch gewicht van 16,38 kg) betalen zal 25 kopeks (opm: 25/100e roebel) zilvergeld; wordende de roebel metalliek, volgens de koers voor de loop dezes jaars aan alle tolkantoren des Rijks voorgeschreven, berekend tegen drie roebels zestig kopeks aan assignaten (opm: papiergeld).
Ook heeft hij de heren scheeps-reders en eigenaars van ladingen, naar de Russische havens bestemd, verwittigd, dat, aangezien de nu laatstelijk bij de Russische tolkantoren genomen maatregelen, het hun belang is, hun scheepspapieren aan het consulaat te doen viseren, onverschillig of hun naar Rusland bestemde schepen zich met lading of met ballast derwaarts begeven.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. Het schip de VROUW ANNA, kapt. A.R. Spelden, den 5 april van Amsterdam naar Hull vertrokken, is op de Zuiderzee door zware storm overvallen en, na het kappen van het beste anker en touw, en het verliezen van enige zeilen, in de Lemmer binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. Het schip de ZES GEBROEDERS, kapt. T.J. Veer, van Bremen naar Amsterdam, is te Delfzijl lek binnengelopen; moet lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. R. Hansen, van Bergen naar Dordrecht, is volgens brief van Gothenburg van den 16 maart, aldaar lek en met avarij binnengelopen; moet lossen om te repareren.
Het schip ANNA, kapt. R.E. Brouwer, van Bergen naar Dordrecht, is volgens brief van Bergen, van den 16 maart, den 7 dito, te gelijk met het bovengemelde schip de GOEDE VERWACHTING, van daar in zee gezeild, doch den 11 dito op Doggersbank door een verschrikkelijke storm overvallen, waardoor het beide de masten en boegspriet verloren heeft en alles van het dek en aan stukken geslagen is; hierop is het te Bergen lek teruggekomen en moet lossen om te repareren, hetgeen met de meeste spoed zoude geschieden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. De schepen de JONGE CATHARINA (opm: smak), kapt. B. Hendriks, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), en de VRIENDSCHAP (opm: tjalk), kapt. C.W. Slof, van Amsterdam naar Memel (opm: Klaipeda), zijn, volgens schippers berigten, op de Elve (opm: Elbe) in goede staat binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. Het schip ROTTERDAM, kapt. T.S. Waters, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens brief van St. Helena, van den 5 februari, den 3 dito aldaar binnengelopen en zoude over een paar dagen de reis vervolgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. Het schip de KOOPHANDEL, kapt. C.F. Jansen, van Batavia naar Amsterdam, laatst van de Kaap de Goede Hoop, is den 3 februari St. Helena gepasseerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. De schepen de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman, en ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, zouden in het begin van maart van Surinamen naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 april. Den 11 arriveerden te Den Briel de EENDRAGT, G.A. Nieveen, en de VROUW HENDRIKA, W.J. Drewes, van Schleij; de TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, J.T. de Boer, en de DOROTHEA, R.R. Hendriks, van Kiel; de JONGE GEUCHES, D. Geuchjes (opm: JONGE GEUCHJE, kapt. Detmer Geuchjes), van Sonderberg; de VROUW GEZINA, H.R. Stutvoet, van Lübeck; de wind O.N.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 april. Den 11 zeilde van Helvoetsluis het schip MARIA, J. Sikkes, naar Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 april. Van Den Briel wordt van den 12 gemeld: den 11 is alhier een Deens jagt op strand vastgeraakt, genaamd de HOFFNUNG, gevoerd door kapt. J.M. Bergman, komende van Stralsund en geladen met rogge; hetzelve is vol water, en men zal, indien het door de hoge zee niet verbrijzeld wordt, met laag water, zo veel mogelijk, van de lading trachten te bergen.
Den 12 zeilde CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, naar Genua.
Volgens rapporten van de zeeloodsen zat er hedenmorgen een galjas op de Westplaat, waarop zich geen equipagie bevond (opm: NECESSITAS, zie RC 160422).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 april. Middelburg meldt men den 9 dezer: heden is naar zee gezeild het fregatschip de ONDERNEMING, H. Eeltjes, gedestineerd naar Demerarij.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 april. Van Vlissingen wordt den 9 gemeld:
Sedert onze laatste is van onze rede naar zee gezeild JOHANNA CORNELIA, A. Zeeuwen, van Rotterdam naar Duinkerken gedestineerd;
van Antwerpen zijn gezeild de OOSTERSTAR, J. Molker, naar Bordeaux; NEPTUNES, W.A. Bakker, de MARIA, J.S. Croon, STAD EN LANDE, T.T. Dijkstra, de VREDE, J.J. Greeven, MARIA JOHANNA ELISABETH, H.G. Boekhout, JOHANNA HAZINA, D.T. de Jonge, de JONGE SIJBRAND, R.T. Mellema (opm: kof JONGE SYBRAND, kapt. Reinder Foppes Mellema), en de VROUW MARTHA, D.R. van Wijk, naar Londen; CLARA, L. de Necker, naar Batavia; de MARIA, J. Andersen, naar Liverpool; l’ACTIF, J.P.H. Rickmers, naar Liverpool; de VRIENDSCHAP, E.E. de Vries, naar Lissabon;
en, voor Antwerpen bestemd, op onze rede gekomen de VRIENDSCHAP, J.R. van der Meij, van Liverpool, de VROUW ANNAGINA,. R.W. Huisman, van Liverpool, en SUZANNA, P. van Busch, van het Nieuwe Diep.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op den 2 april l.l. is de Nederlandse particuliere brik MARIA CHARLOTTA, gevoerd door A. Piera, op deszelfs reis van Samarang naar Batavia, voor de hoek van Pamalang op de kust van Java omgeslagen. Aan boord van genoemde brik bevonden zich behalve equipage, de heer Reijnst, gewezen resident van Sambas, de kapitein van de artillerie Meijer, de kapitein van de infanterie de Graaf, twee en dertig Europese en drie inlandse militairen, twee Europese en één Inlandse militaire vrouwen, benevens een kind, welke allen, met uitzondering alleen van de nog vermist wordende twee flankeurs van het 21e bataljon Aboes en Roesbeek, de vrouw van de sergeant Van der Plas, een zoontje van de kapitein Van der Hefftij, en een inlandse fuselier, gered zijn, gedeeltelijk met de barkas van genoemde brik, en gedeeltelijk door een praauw-toop (opm: perahu-toop) komende van Riouw, en gevoerd door Saraph Oesien, wiens menslievende pogingen in dezen zeer geroemd worden.
Het gezonken vaartuig is op de hoek van Pamalang, op twee vademen water zichtbaar geworden, en men was volgens de laatste berichten bezig om zo mogelijk hetzelve weder boven water te brengen.
Van de lading, van welke een gedeelte voor gouvernementsrekening was, en die bestond uit specie, vogelnesten en militaire equipement- en harnachement-stukken (opm: paardentuig-stukken), was tot dusverre weinig of niets gered.
Het ongeluk wordt toegeschreven aan de omstandigheid dat het schip niet behoorlijk zoude zijn geballast geweest. Een nader onderzoek zal moeten doen blijken in hoeverre deze veronderstelling met de waarheid overeenkomstig is.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 april. De laatste tijdingen, dezer dagen van Pontianak ontvangen, brengen het noodlottige bericht mede van het waarschijnlijk vergaan van de koloniale roei-kanonneerboot No. 3, welke onder bevel van de luitenant Flas den 1 februari de rede van Pontianak heeft verlaten. Dit bericht wordt aangebracht door de inlandse matroos Sepoeda, tot de equipage van gemelde kanonneerboot behoord hebbende, die verklaard heeft, dat dit vaartuig, na twee dagen in zee te zijn geweest, door onstuimig weder zo veel water over heeft gekregen, dat men niettegenstaande alle aangewende pogingen hetzelve er niet weder uit heeft kunnen scheppen en het schip in de namiddag van den 4 februari door een stortzee gezonken zoude zijn.
De matroos Sepoeda verhaalt verder, dat hij op enige riemen zich vier dagen en vier nachten zwemmende heeft gehouden en eindelijk op Poelo Plabouwang aangespoeld is, waar hij door een zeeroversvaartuig genomen is met hetwelk hij gestevend is naar de vermoedelijke plaats van het zinken van het schip, doch van hetzelve verder niets heeft bespeurd. Dat hij vervolgens, van deze rovers gevlucht zijnde, in handen van anderen gevallen is, die hem naar Katappan aan de rivier Mattan gevoerd hebben en vervolgens verkocht voor 15 realen (NLG 30) aan de Boeginese Anaohada Kada Wan Hassin, van Pontianak die, gemelde matroos kennende, hem heeft losgekocht en naar Pontianak overgebracht, alwaar hij den 13 maart l.l. is aangekomen.
De equipage der kanonneerboot No. 3 bestond bij het afzeilen van Pontianak uit de 2e luitenant Flas, de kadet Jeannet, de kwartiermeester Morel, de matroos Thijsen en voorts uit 39 inlanders en als passagiers de Wed. Barkmeijer en zeven inlandse vrouwen.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Overleden te Amboina de heer Albert Grohdt, oud 40 jaar, in leven gezagvoerder van het Nederlandse schip ESPERANCE.
Sourabaija, den 6 april 1822 de executeuren testamentair,
De Roock & Koster


16 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 april. In het Vlie is binnengekomen de Russische oorlogsbrik de AJAX, gecommandeerd door de ridder luitenant Fillatoff, uit Rusland, laatst uit het Vriesche Gat; was gedestineerd naar Kamschatka; is door twee vissersnikken binnengesleept; gaat naar Harlingen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 april. Volgens brieven van Enkhuizen, van den 11 april, zijn niet ver van daar in de grond gestoten de Deense smak die GESCHWÄGER, kapt. H.H. Siemsen, met garst, van Fredericia, en het schip van kapt. M.F. Paulsen, van Föhr, beiden naar Amsterdam; het eerste zou met de lading waarschijnlijk weg zijn, zo mede het tweede, doch welks lading men bezig was te bergen; ook is nog een beladen Deens jagtscheepje aldaar in de grond gestoten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 april. Het schip ANTOINETTA EN JACOBA, kapt. D. Kraijer, van Batavia naar Amsterdam, te Kansö (opm: Känsö, eilandje voor de Zweedse kust, niet meer dan een beschutte ankerplaats; 57º38’ N.B. 11º45’ O.L.) binnengelopen met zware averij, is den 24 maart te Gothenburg binnengekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 april. Het schip FORTUNA, kapt. Brathering, van … naar Holland, is den 3 april ter rede van Warnemünde aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Den 12 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen die GUTE HOFFNUNG, J. Eggers, van Weile; de VIER GEBROEDERS, W.J. Wiltz, van Kiel; de VROUW MARIA, J.C. Wolthge, van Stralsund; FORTUNA, J.C. Beug, van Straten; MARGARETHA, H.Z. Snode, van Odense.
Den 14 arriveerde NEPTUNUS, J. Peters, van Wismar.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Den 12 dezer zeilden uit de Maas de schepen de HARMONIE, A. Jongebloed, naar Bergen; de ZES GEBROEDERS, P.H. Erichsen, naar Faborg; de DIANA, G.J. Bossinga, naar Elseneur; de GOEDE VERWACHTING, J.F. Nuisker, naar Bordeaux; de VRIENDSCHAP, K.W. Stuit, naar Liverpool, en arriveerden de LAMMERT, T. Graan, van Aarhus.
Den 13 zeilde de DOROTHEA SOPHIA, R. Wickman, naar Nyburg.
Den 14 zeilden de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, naar Liverpool; de JUFVROUW JEANNETTE, J.H. Lambregt, naar Genua; de VERWISSELING, A. Schaaft, naar Lissabon, de DRIE GEBROEDERS, C.P. Baij, naar Rudkiöbing; de TWEE GEBROEDERS, R. Clausen, naar Saxkiöbing.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Volgens nadere berichten van de galjas, die den 12 op de Westplaat is vastgeraakt (opm: zie RC 130422 en 090522), zijn den 15 uit dezelve, door de vaartuigen, ankers, kabels en verdere tuigagie alhier aangebragt; hetzelve is genaamd de NECESSITAS, en gevoerd geweest door kapt. J.H. Evert, geladen met rogge, komende van Grijpswold (opm: Greifswald) en gedestineerd naar Rotterdam; de equipagie is te Schouwen aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Van Den Briel wordt van den 15 gemeld:
Den 14 arriveerde de JONGE JAN SCHOON, M. Schoon, van Bordeaux.
Den 15 arriveerde de JONGE WILLEM, J. Parlevliet, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Te Duinkerken is den 9 april gearriveerd het beurtschip de JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 april. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijsten van den 9 en 12 april:
Het schip the ACTIF, Spillard (opm: brik ACTIF, thuishaven Antwerpen, kapt. Pierre Jean Spilliaerdt), van Antwerpen naar Aberdeen, is den 11 maart bij Bergen gestrand; men hoopte de lading te bergen (opm: zie RC 160522).
Den 11 april is te Douvres (opm: Dover), lek en met ontzette pompen, binnengelopen het schip the HARMONIA, Tijsen, van Amsterdam naar Messina; had op de Vlaamsche Banken gestoten.
Het schip the CONFIANCE, Douret, van Batavia en Cochin-China, is op het eiland Rodrigues, bij Mauritius, verongelukt.
Het schip VRIESLANDS WELVAART, Van Veen, van Liverpool naar Harlingen, is den 12 dezer op de rede van Seaford aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Minister voor de Marine roept, bij deze, op de manschappen, behoord hebbende tot Zijner Majesteits zeemagt, welke zich aan boord van het op den 8 februari 1822, op de noordkust van Engeland, verongelukte particuliere schip de ELISABETH JOHANNA (opm: zie o.a. RC 160222) hebben bevonden, met namen F. Repp, D. van Nupoort, F. Beller, W. Jackson, G. Frangel, J. Keizer, M.P. de Codin, F. Ridderbos, M. Koole, J. Smit, A. de Jong, J. Meeuwissen, J. Schiffeler, H. Frank en W. van der Duin, om zich ten spoedigste in persoon of schriftelijk te vervoegen aan het Ministerie van Marine, in ’s Hage, of bij de directiën der Marine te Amsterdam, te Rotterdam of te Vlissingen.
’s Gravenhage, den 9 april 1822 De Minister voor de Marine,
J.C. van der Hoop


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Isaac Marinus Josué Valeton, openbaar notaris te Rotterdam, is van mening, op woensdag den 24 april 1822, des namiddags te vier uren, in de Kamer van Notarissen, te Rotterdam, te veilen en aan de hoogstbiedenden of eerstmijnenden te verkopen, met assistentie van Fredrik van Dam, makelaar, te Rotterdam (om contant geld): een extra wel bezeild Gaffelschip, genaamd de VROUW ELIZABETH, laatst gevoerd door kapitein M. van der Putten, liggende in de Wijnhaven, nabij de Posthorensteeg, behoorlijk gemeten en voorzien van een goede inventaris, zo als op de biljetten staat gespecificeerd.
(opm: dit schip onderhield een beurtdienst op Duinkerken)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Scheveningen, 6 april. Met de diepste droefheid moet men hier opnieuw van hier berichten, dat er tussen zaterdag op zondag nacht (opm: 30-31 maart) jongstleden alweder twee van onze nieuwste en beste vaartuigen in de verschrikkelijke storm met man en muis verbrijzeld zijn, zo dat nu het zwaar bezocht Scheveningen alleen meerder van zijn kapitaalste vaartuigen, met dezelfde manschappen, heeft verloren, dan alle vissersplaatsen tezamen. Een verlies op zichzelf, dat aller smartelijks en zwaar is voor de reders, maar niet minder voor een menigte van aller bedroefste weduwen en kinderen: zodat deze dubbele slag alle de vorige verre overtreft.


18 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 april. Den 15 arriveerden te Helvoetsluis PRINS PAUL, J. Wendt, en FORTUNA, J.C. Alwardz, van Wismar; CHARLOTTE, J.C. Spiegelberg, van Grijpswold (opm: Greifswald); de wind W.Z.W.
Den 16 arriveerde de VOLHARDING, L. Teunis, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 april. Den 15 arriveerden in de Maas de ANNA CHRISTINA, O. Fransen, van Mariboe, en de DRIE GEBROEDERS, H. Schwitters, van Memel (opm: Klaipeda).
Den 16 arriveerde de GOEDE VERWACHTING, R. Harmsen, van Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 april. De schepen die TWEE GESCHWÄGER, kapt. H.H. Siemsen, en HABET, kapt. M.V. Paulsen, van Föhr, beiden naar Amsterdam, bij Enkhuizen in de grond gestoten, zijn sedert in vlot water en door vissers te Enkhuizen binnen gebragt; beide de ladingen zijn zwaar beschadigd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 april. Het schip de VROUW CATHARINA MARGARETHA, kapt. H. Böge, van Hamburg, bovengemeld, is den 10 april, van Terschelling naar Amsterdam opzeilende, op de Amerikasche Pol aan de grond geraakt, doch den 13 dito weder in vlot water gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 april. Het schip de HULP, kapt. J.J. Postema, met haver van Groningen naar Rouaan, laatst uit Texel, heeft, volgens brief van Calais van den 5 april, de vorige avond, 3 mijlen van daar, op een wrak gestoten en is gezonken; het volk heeft zich alleen met de papieren kunnen redden en is te Calais aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 april. De schepen les DEUX EUGÉNIES, kapt. G. Danet, van Rotterdam, en VRIJHEID EN VREDE, kapt. Den Duits, van Ostende naar Nantes, te Calais binnengelopen, hebben den 31 maart of de eerste dagen van april derzelver reizen voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 april. Te Bremen is aangekomen H.J. Henken, van Amsterdam; men vreest voor schade aan de lading.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend gekoperd Amerikaans Fregatschip, groot omtrent 200 lasten; te bevragen bij de makelaar F. van Dam te Rotterdam.


19 april 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Harlingen, 13 april. Heden zeilde uit deze haven het brikschip SPITSBERGEN, kommandeur (opm: kapitein) Willem Rab, uitgerust door de heren Barend Visser en Zoon en verdere reders alhier, ter walvisvangst naar Groenland.
Het is nu 50 à 60 jaren geleden, dat er dergelijke expeditiën van deze plaats geschied zijn, en dus was dezelve weder geheel nieuw. Ondernemingen van deze aard, zijn voor de algemene welvaart, en inzonderheid voor de plaats alwaar de uitrusting geschiedt, van een zo groot belang, dat alle wensen zich voor een gelukkige vangst en terugkomst verenigen, opdat de ondernemers genoegen en voordeel van hun werk oogsten, en anderen daarin een prikkel vinden mogen, tot meerdere uitbreiding dezer aloude tak van nationale nijverheid. (opm: zie RC 140721)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Grietman en strandvonder van het Bildt, zal volgens autorisatie, op maandag 29 april 1822, des voormiddag ten 10 uur, aan de Zwarte Haan, onder het behoor van St. Jacobi Parochie, aan de meestbiedende bij gereed geld verkopen: de tuigage, geborgen van het op 11 maart 1822 verongelukte schip de VROUW MARGARETHA, schipper T.J. Hollner, bestaande uit een mast, een bijkans nieuw zeil; voorts ankers, touwen en rondhout: wijders onderscheidende kledingstukken, en hetgeen meer ter verkoop zal worden gepresenteerd.
(opm: zie RC 210322)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie Uit de hand te koop: een schuitje, groot 10 rogge lasten, voor dezen gevoerd door C. Bylenga, als beurtvaart van Sneek op Emden, compleet met zeilen, ankers, touwen en ander toebehoren; alles zo goed als nieuw.
Nadere conditiën zijn te bevragen bij P.O. Visser, te Emden.


20 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 april. Het schip MERCURIUS, kapt. R. Dirks, van Rouaan naar Stettin (opm: Szczecin), is den 14 april, Kamperduin Z.O, gepraaid door de Texelse loodsschipper F.J. Krijnen; het schip en volk waren in goede staat; de wind N.O. met handzaam weêr.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 april. Kapt. P.A. Schuring, gevoerd hebbende het schip HELENA, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, meldt van Pekel-A, van den 14 april, dat hij den 2 dito van Tonningen (opm: Tönning) gezeild zijnde, de volgende dag de Eems had willen binnenlopen, doch de tonnen door de harde wind verdreven en het weêr dik en mistig zijnde en geen loods kunnende krijgen, ten anker gekomen was; dan des avonds het anker brekende, was het schip tegen het strand gedreven, en, ofschoon met behulp van Blankenezer everlieden het beste anker uitgebragt werd, nog diezelfde avond vol water geraakt en tussen den 4 en 5 dito totaal verbrijzeld; de equipagie was met levensgevaar, zonder iets te kunnen bergen, gered; van de takelagie was niets, en van de lading slechts 22 balken en enige delen (opm: planken) geborgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 april. De schepen de MORGENSTER, kapt. M.M. Jansen, en de VIJF GEBROEDERS, kapt. H.J. Schoemaker, zouden, volgens rapport van Helgolander schippers, op het Vogelzand (opm: Vogelsand) met al het volk verongelukt zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 april. Den 18 arriveerden in de Maas de schepen de WIGGERDINA, C.A. Oldenburger (opm: tjalk VROUW WICHERDINA, kapt. E.A. Oldenburger), van Kiel en de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, van Yarmouth; de laatste als bijlegger, en zeilde de HOOP, L. Das, naar Gibraltar; de wind N.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 april. Van Middelburg wordt van den 15 gemeld:
Heden zeilde naar zee het brikschip HARMONIJ, kapt. E. Petersen, van hier naar Surinamen bestemd; ook is van hier naar zee gezeild het schip de VROUW MARGARETHA, kapt. G. Piebes, naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 april. Van Vlissingen meldt men van den 14 april:
Gisteren is van hier naar zee gezeild het schip la JEUNE GEORGE, kapt. W.E. Dik, naar Stockton.
Van den 10 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de TWEE GEBROEDERS, R.W. Lukens, naar Londen; de COURIER, J.E. Melchert (opm: schoener COURRIER, thuishaven Antwerpen, J.E. Melcherts), naar Bayonne; de VROUW REINA, H. Koops, naar Colchester; de VEENSTROOM, L.E. Hoveling (opm: kof, kapt. S.E. Hoveling), naar Stockton; de VROUW HENDRIKA, K. van den Oever, naar Alicante; de WILLEM, H.W. Kiers, naar Havana; NEPTUNES, C. van der Musele, naar Petersburg, en l’Émilie, G. le Bourch, naar Jersey.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de TWEE GEBROEDERS, J. Swiers, ANNA SOPHIA, F. Tupper, ANNA KRANENBORG, H. Smit, en le CHARLES, N.T. Holm, van Liverpool, en de TWEE GEBROEDERS, J.R. Burgers, van Marseille; deze laatste heeft in Dunbec (opm: niet getraceerd) een maand quarantaine gelegen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaas Koning en Jakob de Haas, makelaars te Rotterdam, als last en order hebbende van de agent van Lloyd’s, zullen, ten overstaan van de Griffier van de Regtbank van Koophandel te Rotterdam, publiek veilen, op vrijdag den 26 april 1822, des middags te 12 uren, in het Groot Hôtel van Engeland, en (om gereed geld) verkopen: een partij van 46 vaten beschadigde Virginie tabak, bij het halve Nederlandse pond op rafactie en voetstoots (opm: rafactie, vergoeding voor beschadiging van het gekochte; voetstoots, zonder de koopwaar te mogen uitzoeken), beschadigd aangebragt van Liverpool, met schip (opm: kof) JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk; liggende en te bezigtigen als bij notitiën zullen worden aangewezen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. R. Hoijman, J. Tentije, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, A. van der Sluijs, J.H.A. Balwé, J. Boelen en H.I. Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 22 april 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd FORTUNA, gevoerd door kapitein J.H. Freijbourg, lang 19 ellen 2 palmen 5 duimen, wijd 5 ellen 6 palmen 6 duimen, hol 3 ellen 3 palmen 2 duimen, (opm: 19,25 x 5,66 x 3,32 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 68 voeten, wijd 20 voeten, hol 11 voeten 8 duimen). Breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.


23 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 april. Kapt. W.D. Kleininga, den 15 in het Vlie binnengekomen, rapporteert, dat hij den 8 april laatstleden, in goede staat bij Bevesier (opm: Beachy Head) gepraaid heeft een brik, voerende een blauwe vlag met Nr. 37; uitgezeild is (opm: ondermeer) W. Rab, SPITSBERGEN, naar Groenland.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 april. Den 20 arriveerde te Helvoetsluis CONCORDIA, H. Nagel, van Londen, en zeilden MINERVA, H. Holst, naar Holmerstrand, HAABETS ANKER, J.G. Holmer, naar Arendsdahl, en arriveerden ’s middags de DRIE GEBROEDERS, J. van Tielen, van Liverpool; VIGILANTIA, J.A. Duindam, van Boulogne.
Den 21 arriveerden de JONGE JANKE, J. Musch, van Lissabon; la BELLE ALLIANCE, M.T. Schievelbein, van Londen; HARMINA HELENA, J.K. Nagelhoud, van Bordeaux.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 april. Den 20 zeilden van Den Briel de JONGE HARM, H.A. van der Wal, naar Hamburg; de TWEE BROEDERS, D.H. van Wijk, naar Grimsby; de CHRISTINA MARIA, J.C. Cornbeck, naar Corsoer; de DANIEL, J.M. Heldt, en de NOORDSTAR, H. Niemann, naar de Oostzee;de ZES ZUSTERS, N.H. Baij, naar Rudkiöbing.
Den 21 zeilde de VROUW MARTHA, H. Adix, naar Nerva en arriveerden de ZUSTER ALBERDINA, H.E. de Boer, van Bordeaux; de JONGE GERRIT, F. Plokker, van Cherbourg.
Den 22 zeilde die DEUGD, J.P. Feling, naar Rostock.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 april. Van Vlissingen wordt den 16 gemeld:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE JEANNETTE, D.T. Moldenhouer (opm: smak JEUNE JEANNETTE, thuishaven Antwerpen, kapt. Daniel Frederik Moldenhauer), naar Lissabon; le COUREUR, B. Boutin, naar Lebourne,
en alhier ter rede aangekomen de VROUW ACHINA, D. Rijkers, van Rouaan naar Brussel gedestineerd, en, voor Antwerpen bestemd de NOORDSTAR, T.J. de Jonge, van Liverpool, en de VROUW ALIDA, T. Swijers (opm: kapt. Tijmen Swiers), van Rouaan.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 april. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijsten van den 16 en 19 april:
Het schip IPENRODE, Oosterloo, van Surinamen naar Amsterdam, is den 15 dezer te Deal binnengelopen.
Te Falmouth is den 15 binnengelopen het schip KOOPHANDEL, Jansen (opm: Carel Fredrik Jansen), van Batavia naar Amsterdam, door gebrek aan levensmiddelen en water; hetzelve heeft Batavia den 5 oktober 1821 verlaten, en is in december, met verlies van het roer, aan de Kaap binnen geweest. (opm: zie RC 190222 en 140322)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, Agent van de Assuradeuren van Lloyd’s te Londen, en van de Associatie van Assuradeuren te Liverpool, voor de haven en het Toldistrict van Rotterdam, verzoekt bij deze degenen, die zulks in het vervolg zoude mogen aangaan, om, wanneer hij Agent mogt gerekwireerd worden, beschadigde goederen, welke reeds gelost en opgeslagen zijn, te examineren, aan hem alvorens te bezorgen een schriftelijk bewijs van de schipper, door dewelk zodanige goederen zijn aangebragt, dat dezelve beschadigd zijn gelost en uitgeleverd, zonder welk hij zwarigheid zoude moeten maken de tot recouvrement van schade benodigde certificaten te verlenen.
Rotterdam, den 22 april 1822 J. Hudig


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Marseille: het Deense schip de JONGE ELIZABETH, kapt. Hans Bohm.
Bordeaux: het schip MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes, om binnen weinig dagen te vertrekken.
Nantes: het Smakschip de JONGE ANTJE, kapt. Hendrik Jelles Prins.
Stettin (opm: Szczecin): het schip de JONGE SOPHIA, kapt. Jan Willems Moesken.
Bergen: het schip de VROUW HENDRIKA, kapt. Lodewijk Klasen de Jong; ligt gereed.
Archangel: het Mecklenburger schip de JONGE CAROLINA, kapt. Nicolaas Zeplien, om met de eerste schepen te vertrekken.
Liverpool: het Kofschip de WAAKZAAMHEID, kapt. Geert Hendrik Luurs.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Bristol: het Smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood.
Liverpool: het Kofschip JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk.
Idem: het Brikschip VENILLIA, kapt. Willem van der Kolf.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
Liverpool: het Kofschip LOUISA, kapt. D. Guijt, om den 17 dezer te worden geëxpedieerd.
Genua en Livorno: het Kofschip JUFVROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limborgh, om binnen zeer weinige dagen te vertrekken.
Adres bij T.J. Boutmij
In de Beurten naar:
Brugge, Ostende, Veurne, Nieuwpoort: het Beurtschip de ONDERNEMING, kapt. M. van der Putte, om den 18 te vertrekken.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip de GOEDE HOOP, kapt. Wm. Visser.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beijerman, Posthorensteeg B 144
Antwerpen: het schip de VROUW HENDRIKA, kapt. P. Hensen, vertrekt morgen den 24.
Idem: het schip de JONGE MONIKA, kapt. E.P. Engels.
Idem: het schip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. C. Lamot.
Brussel: het schip MARIA THERESIA, kapt. J. Ooms, vertrekt den 30 dezer.
Idem: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert.
Idem: het schip de HAAN, kapt. J.B. de Vleeshouwer.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, behalve waar de naam van schip en/of kapitein anders zou kunnen doen vermoeden)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 8 april binnengekomen de kofschepen de VROUW CATHARINA, kapt. A. Klazen, de VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Arends jr; de smakschepen GESINA (opm: VROUW GEZINA), kapt. J.L. Vos, JOHANNA, kapt. H.P. Mulder, EENDRAGT, kapt. Klaas J. Dortjes (opm: EENDRACHT, kapt. K.J. Dooijes), de JONGE DANIEL, kapt. H.J. Oortjes, de DAGERAAD, kapt. W.J. Stuit, alle met hout van Noorwegen; het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergers, met granen van Bonkezijl; het smakschip HERSTELLING, kapt. A.T. Schuiringa, met hout uit de Oostzee; uitgezeild de kofschepen ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, de JONGE LUCAS, kapt. A.G. Bakker, de VROUW ANNA, kapt. Pieter Klazen Piebes, alle met ballast op avontuur.
Den 9 dito binnengekomen het smakschip MARIA SOPHIA, kapt R.D. Lovius, met hout van Hamburg; het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. K.L. Tiktak, het smakschip de VROUW ELSINA, kapt. H.G. Boeker (opm: Harm Gerrits Bosker), beide met hout van Noorwegen.
Den 13 dito uitgezeild het brikschip SPITSBERGEN, kommandeur Willem Rab, ledig naar Groenland; de kofschepen EENDRACHT, kapt. K.M. de Jonge, VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult; de smakschepen GESINA CHARLOTTA, kapt. G. van Veen, CASTOR, kapt. S.H. Hooghout, HILLEGINA, kapt. H. Kleeve, de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot, de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jonge, alle met ballast op avontuur; het sloepschip SWIFT, kapt. Wm. Barfield, ATALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter naar Londen.
Den 15 dito binnengekomen het smakschip de VROUW MARGINA, kapt. Daniel Oortjes, met hout van Dantzig; de brikschepen NORGE, kapt. S.A. Giertsen, HEDEWIG AMALIA, kapt. C. Larsen; het tjalkschip de VROUW GESINA, kapt. J.H. Sprik, alle met hout van Noorwegen; uitgezeild het kofschip JOHAN WILHELM, kapt. H. Slehuis (opm: JOHAN HENDRIK WILHELM, kapt. Harmanus Sleehuis), met ballast op avontuur.
Den 17 dito binnengekomen het brikschip KAREN HERTHA, kapt. A. Kiole, met hout van Noorwegen.
Den 19 dito binnengekomen HABETH ANKER, kapt. Clement Petersen, met hout van Noorwegen.
Den 20 dito binnengekomen het smakschip CATHARINA, kapt. A.K. Pot, met hout van Dantzig; het galjootschip de VROUW ENGEBORN, kapt. A.M. Ridderwald, met hout van Noorwegen; de kofschepen VRIESLANDS WELVAART, kapt. Fokke Dirks van Veen, met zout van Liverpool, ATLAS, kapt. Emanuel Krause, met hout en hennep van Memel, het schonerschip LIVELY, kapt Willian Bayes, met ballast van Londen; uitgezeild de kofschepen CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, de VROUW ELISABETH, kapt. Jan J. Arends jr; de smakschepen de VROUW GEZINA, kapt. Fokke Joosten, EENDRACHT, kapt. E.J. Dortjes (opm: kapt. K.J. Dooijes), alle op avontuur met ballast.
Den 21 dito binnengekomen het kofschip de VROUW JACOBA, kapt. Jan Jans Rink, met zout uit Liverpool; het pinkschip de GOEDE HOOP, kapt. S.H. Movig, met zout van Noorwegen; het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met ballast van Londen; uitgezeild de schonerschepen CORONATION, kapt. Wm. Wotton, LIVELY, kapt. William Bayes, beide met boter, het sloepschip UNION, kapt. John Davey, met stukgoederen, alle drie naar Londen; het galjasschip NOORDSTERN, kapt. M.O. Rod, met ballast op avontuur; het tjalkschip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met pannen, steen, etc, naar Hamburg.


25 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een snel zeilend en weerbaar Kopjagt, zeer geschikt om zo wel binnenwateren als de Zuiderzee en Zeeuwse Stromen te bevaren, lang 10 ellen 2 palmen (36 voeten Amsterdamse maat), wijdte en holte proportioneel, met zijn gehele complete inventaris. Te bevragen bij de makelaar P.R. Lugt Jansz, te Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 april. De schepen de VREDE, kapt. P.J. Sturk, en AURORA, kapt. A. Bakker, beide van Amsterdam naar Demerarij, en NEPTUNES (opm: kof NEPTHUNUS), kapt. H.J. Leeuw, van Bordeaux naar Elbing (opm: Elblag), zijn door de Texelse loodsschipper C. Duinker in goede staat gepraaid, het eerste den 4 april bij de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness), hebbende de wind N.N.W, het tweede den 8 dito bij Wight, hebbende de wind N.N.O, en het laatste den 19 dito, bij Bevezier (opm: Beachy Head).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 april. Bij Kaap de Goede Hoop zijn gearriveerd C. Brandligt (opm: fregat FREDRIK HENDRIK), van Batavia naar Amsterdam, en J. ten Boekel (opm: pink JOHANNA JACOBA), van Amsterdam, laatst van Rio-Janeiro.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 april. Volgens particuliere berigten van Batavia, tot den 14 december 1821, was aldaar den 11 dito gearriveerd het schip (opm: fregat) BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. F.F. Cambernon, van Antwerpen, en den 14 het schip BORNEO, kapt. Ross, van Londen.
Voorts is den 31 januari aan de Kaap gearriveerd het schip (opm: fregat) WILHELMINA, kapt. J. Palm, van Batavia naar Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 april. Den 22 arriveerde te Helvoetsluis de JONGE HENDRIKA (opm: galjoot), M. Schaap, van Bandohl.
Den 23 arriveerde MINERVA, J.T.G. Schutt, van Grijpswold (opm: Greifswald)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 april. Van Den Briel wordt van den 23 gemeld: den 23 zeilden de DOROTHEA, J.C. Drews, naar de Oostzee; de VROUW JANTJE, W. Kuijt, naar Leith; de DAGERAAD, J.A. Smith, naar Droogbak; de GOEDE HOFFNUNG, J. Eggers, en de VROUW MARIA, P. Eggers, naar Tonningen (opm: Tönning), en arriveerde de WELVAART, R.J. de Groot, van Brewich; de wind Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 april. Van Vlissingen meldt men den 20 dezer:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VRIENDSCHAP, N. Heeres, naar Londen; de VROUW MARGINA, J.B. Bakker, naar Hamburg; de JONGE NICOLAAS, H. Pieters, naar de Oostzee; AMALIA, J. Knoop, naar Petersburg; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer, naar Bremen; HIERONIMUMS, H.J. Smit, naar Emden,
en voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen BEATRIX ELISABETH, L. van der Wiel, van Rouaan; HENRIETTA AUGUSTA, H. Hamman, van Memel (opm: Klaipeda); de HARMONIE, G.C. Krone, van Bordeaux; de VROUW LUMEGINA (opm: VROUW LAMMEGINA), J.B. Goosens, van Noirmoutier; de EENDRAGT, B.H. Cappen, van Bayonne; de CERES, P. van Rijn, van Liverpool; AURORA, S.J. Brouwer, van Liverpool.


27 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 april. Het schip MARGARETHA LAURENTIA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: galjoot, kapt. Jacob Jans Kortrijk), van Dordrecht naar Brest, is op de kust van Pontirac (opm: Brignogan-Plages) verongelukt (opm: op 11 april gestrand in positie 48º40’ N.B. 4º18’ W.L; zie ook RC 300422, PGC 030522 en RC 090522).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Het schip the ADRIANA GERARDA (opm: tjalk VROUW ADRIANA GERARDA, kapt. J.J. Herber), van Middelburg naar Leith, is den 18 april zwaar lek door de kotter the SWAN ontmoet en in Shields binnengesleept.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Den 25 zeilde van Helvoetsluis MARIA, C. Stibolt, naar Frederikshavn, en arriveerden de HOPENDE VISSCHER (opm: kof), M. van den Berg, van Messina; de JONGE CORNELIS, G. de Jong, van Dieppe; ZORG EN VLIJT (opm: galjas), J.E. Swart, van Cette (opm: Sète); de laatste is door de harde wind voor zijn anker gaan drijven en tegen het westerse hoofd geraakt, doch daarna door behulp van manschappen in de haven gebragt, en den 26, van daar, naar boven gezeild; de wind Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Den 25 zeilde uit de Maas de VROUW HENDRIKA, C.J. de Jong, naar Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Van Den Briel wordt van den 26 gemeld: den 25 arriveerden de HOOP, E.G. Jonker, van Ostende, en de VROUW NEELTJE JOHANNA, W. van Noord, van Marseille, de laatste als bijlegger.
Den 26 zeilde de VROUW MARIA, J.H. Aden, naar Leer.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Gisteren is in Texel binnengekomen BETSEIJ EN CAROLINA, C. Schroder (opm: fregat BETSEY EN CAROLINA, kapt. C. Schröder), van Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Van Vlissingen wordt den 22 dezer gemeld: gisteren en heden zijn alhier ter rede gekomen NEPTUNES, W.M. Cramer, hebbende geen bepaalde destinatie; voor Antwerpen bestemd DELPHINE (opm: DELPHINA), J. Boelen, van Batavia.
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen GEZINA CATHARINA BRUNS, P.J. Mulder (opm: GEZINA CATHARINA BRONS, Hanover vlag, kapt. Pier Jans Mulder), naar Londen; de VROUW IKINA, G.J. Postema, naar Arensdahl (opm: Arendal); HERKULES, J.B. de Boer, naar …(op: niet vermeld); de IJSSELSTROOM, W. de Weerd, naar Newcastle.
Te Plymouth is den 20 binnengelopen het schip ONDERNEMING, Renacker, van Rotterdam naar Liverpool.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Batavia, 26 april. Van den 20 tot den 22 dezer maand zijn niet minder dan zes schepen uit Europa, waarvan vijf uit Nederlandse havens, voorbij Anjer gezeild. Onder deze laatsten bevonden zich de Nederlandse schepen ALEXANDER, kapt. Marcussen, van Amsterdam vertrokken den 4 januari, ARINUS MARINUS (opm: fregat), kapt. J. Hahn, van Amsterdam vertrokken den 31 december l.l. en de JORINA, kapt. Duijvenboden, van Hellevoetsluis gezeild den 6 januari l.l. welke schepen dus alle van 106 tot 110 dagen de reis volbracht hebben.
Zij brengen ons de berichten mede omtrent de aankomst van de brik de JONGE JACOBUS, kapt. Bonn (opm: H.J. Bon), aan boord van welke de eerste officiële mededeling van de uitslag der Palembangse expeditie naar het vaderland is gezonden, en het blijkt dat die tijding aldaar allerwege met de vreugde en belangstelling welke zij verdiende, is ontvangen.
De JONGE JACOBUS is ditmaal niet beneden de roem gebleven, die hij zich als snelzeiler in drie vorige reizen had verworven, zijnde hij de 6 november l.l. op de rede van Hellevoetsluis aangekomen, na die van Batavia den 22 juli te hebben verlaten, en dus (de dagen van vertrek en aankomst, daarbij gerekend) 108 etmalen in zee te zijn geweest.
In de maanden november en december hebben overigens vele en zware ZZW stormen gewoed, waardoor vele en grote zeeschaden zijn veroorzaakt en meerdere schepen vergaan zijn. Dit lot schijnt echter geen van de uit Indië thuis komende schepen getroffen te hebben; alleen het schip DIJKZIGT, in het begin van november herwaarts gezeild, is, na op Kentish Knock gestoten te hebben, lek in Ramsgate binnengevallen.


30 april 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 december 1821. Men verneemt, dat de koloniale kanonneerboot No. 9, gecommandeerd door de 2e luitenant H. de Potter, en met een lading van NLG 22.000 aan geld en provisiën voor de etablissementen van Saparoua en Haroelo van Amboina gezeild, door enige der Javaanse matrozen afgelopen was, welke drie Europeanen vermoord hadden en vervolgens met het vaartuig gezeild waren naar Balie Karang Assam, waar zij hetzelve en een gedeelte van het geld aan de Sultan hadden aangeboden, indien hij hun een veilig verblijf aldaar toestond, hetgeen hij had ingewilligd. Zodra het gouvernement hiervan onderrigt was, zond het de koloniale brik JACOBA ELIZABETH, onder bevel van de 1e luitenant ter zee Elgenhuizen, derwaarts af, om de uitlevering der misdadigers, mitsgaders teruggave van de kanonneerboot en hetgeen van de lading overig was, te eisen, waaraan door de Sultan voldaan was, die het vaartuig met deszelfs ammunitie en omtrent NLG 4.000 aan geld had wedergegeven en twee der muitelingen had laten onthoofden, met belofte, dat hij de overigen, welke gevlugt waren, zoude doen opsporen; verder verzekerende dat hij niets meer verlangde dan de banden van vriendschap met het Gouvernement nauwer aan te knopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 december 1821. De brik EXPERIMENT, aan boord van welke zich de heer Reinwardt (opm: zie RC 030221) bevindt, is den 10 december de Straat Balij gepasseerd en wordt spoedig alhier verwacht.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 december 1821. Te Batavia liggen ter rede Zr.Ms. wachtschip TROMP;
schepen DIANA, FRANKLIN, APOLLO, VROUW MARIA, CATHARINA THEODORA, de GEZUSTERS, MARIJ, CATHARINA ELIZABETH, de JONGE ANTHONIJ, JAVA, FORTITUDO, de BARONESSE VAN DER CAPELLEN;
brikken de HOOP, ELIZABETH, ANNA MARIA, de JONGE CASPARUS, ANNA MARIA, JOHANNA HUBERTINA, AMBOINA, ELEONORA, MARIA, NOOIT GEDACHT;
schoeners DUCKLING, ANNA, de HOOP;
Engelse schepen MARY, LADY TIDLEY, BORNEO;
Franse schepen le LAROSE, SERIEUX, brik ALEXANDRINE;
Amerikaanse schepen NORTH AMERICA, PERSIA, EMILY, brik PICKERING.
Te Samarang de brikken HENDRIK, AGLAIJA, JACOBA AMBROSINA, FREDERIK;
schoeners ELIZA, DOROTHEA, SOPHIA;
Amerikaans schip MARGARETH.
Te Sourabaija Zr.Ms. fregatten VAN DER WERFF, DAGERAAD, korvet ANNA PAULOWNA; brik JACOBA ELIZABETH; schooner SCHILDPAD, kanonneerboten No. 9, 15, 11 en 2;
schepen THOMAS WILSON, JOHANNA FREDERIKA, AURORA, de GRAAF BULOW, MARGARETHA, ESPÉRANCE, de NIEUWE ZEELUST, MERCURIJ, RACE HORSE, EMILIJ, CELIA, KUMBANG JATTIE;
brikken WILLEM JOHAN, AMAZOON, CONSTANTIA, AURORA, ADSISTENTIE, ANNA, CLEMENTINE, FRANCINA;
schoeners ROSE, CECILIA, de HOOP, MARIJ, LUCIFER, la MODESTE, SALOMINA;
kotter de GOEDE HOOP;
Amerikaanse schepen HERCULES, GENERAL SMITH; Frans schip les CINQ FRÈRES.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 april. Het ligtervaartuig, gevoerd door J. Botter, met stukgoederen voor het in het Nieuwe Diep liggende schip PALLAS, kapt. A.K. Center, van Amsterdam naar New York, en dat (opm: ligtervaartuig) gevoerd door S. de Haan, in het Nieuwe Diep balken geladen hebbende uit het schip CHRISTIANIA, kapt. H. Cortsen, van Dramme, zijn, in de avond van den 24 april, op de hoogte van Pampus, tegen elkaar gezeild; het eerste zit bij Durgerdam aan de grond en heeft de goederen gedeeltelijk beschadigd in een vaartuig gelost, hetwelk te Amsterdam verwacht wordt; het laatste is reeds zwaar beschadigd voor Amsterdam op de modder gezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 april. Aangaande het verongelukte schip MARGARETHA LAURENTIA (opm: zie RC 270422, PGC 030522 en NRC 090522), kapt. J.J. Kortrijk, van Dordrecht naar Brest, verneemt men nog, dat de kapitein, die echter een been gebroken heeft, benevens twee van zijn kinderen [vermoedelijk Maria en Aaltien Kortrijk] en de jongen, gered is; doch zijn vrouw is door een zee over boord geslagen, zijn zoon uit de mast dood gevallen en het overige volk door het omslaan der boot verdronken. (opm: kapt. Jacob Jans Kortrijk overleed te Plounéour-Trez, Arr. Brest, op 26 april 1822 op 58-jarige leeftijd; zijn echtgenote was Zwaantje Derks [de Jong]; hun zoon Derk Janssen Kortrijk, 16 jaar, was op 11 april 1822 in het nabijgelegen Goulven overleden; de kof was in 1808 gebouwd, maar eerst in 1815 in de vaart gegaan)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 april. Van kapt. J.P. Holm, voerende het schip ANNA MARIA (opm: mogelijk buitenlander), van Amsterdam naar Koppenhagen, te Shields lek binnengelopen, heeft men een brief in dato den 17 april, volgens welke hij, bij het uitzeilen van het Vlie, in het Stortemelksgat twee- à driemaal zwaar gestoten, doch geen meer water dan gewoonlijk bij de pomp bespeurende, de reis met steeds toenemende oostelijke wind vervolgd had, tot den 11 dito des avonds, toen door een hoge zee en zware storm het schip zo lek bevonden werd, dat men het, door aanhoudend met al het volk te pompen, niet lens konde houden, maar het water steeds toenam, zo dat den 12 dito 4 à 5 voet in het ruim stond en in gevaar geraakte van te zinken, hetgeen men echter voorkwam door een zeil onder het schip te halen, en hierop het water tot op 36 duimen uitpompte, in welke staat het den 15 dito, na alvorens boot, jol en zeilen verloren te hebben, door hulp van een boot en 5 man, te Shields binnengebragt is; de kapitein vreest dat de lading, welke gelost moet worden, gedeeltelijk bedorven zal zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 april. Den 26 arriveerde te Helvoetsluis het schip ENGELINA, R.H. Bok, van Cette (opm: Sète).
Den 28 arriveerden SIRENE, P.H. Janssen, van Cette, en de JONGE JOHANNES, M. Nemzow, van Libau (opm: Liepaja).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 april. Den 26 arriveerde in de Maas het schip de FLORA, J. Scheepen, van St. Ubes (opm: Setubal), en ligt onder quarantaine. Kapitein Scheepen is den 28 van zijn quarantaine ontslagen en naar Rotterdam gezeild.
Den 27 zeilde NOOIT GEDACHT, J. Goden, naar Eggeroe.
Den 29 zeilden uit de Maas de schepen de VROUW CHRISTINA, R.J. Dood, naar Bristol; de EENDRAGT, R.J. Klunder, naar Cherbourg; de JACOB PHILIP, J. Bruss, naar Archangel; BUITEN VERWACHTING, C. van der Plas, en de VIGILANTIE, A.J. Onstwedder, naar Lissabon; de MARTINA ALETTA (opm: galjoot), J.G. Hoetjer, naar ’t Lieth van Edenburgh (opm: Port of Leith, Edinburgh); de DRIE ZUSTERS, C. Hansen, naar Bandholm; de LOUISA, D. Guijt, en de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, naar Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 april. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 26 april:
Den 30 januari bevond zich op 2º N.B. 25º30’ W.L. het schip SARAH, Lansberg (opm: brik SARA, kapt. P. Landberg), van Rotterdam naar Lima.
Den 25 is van Cowes vertrokken het aldaar binnengelopen schip TEXEL, Hosmer, naar Antwerpen.
Te Madera is den 28 maart gearriveerd DAME ELIZABETH, van Antwerpen; hetzelve is den 2 april naar Rio-Janeiro gezeild.


01 mei 1822


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam, 29 april. Sedert onze laatste in van Texel uitgezeild de STREVER (opm: fregat), kapt. M. Spreeuw naar Suriname.


02 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 april. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen C. Brandligt (opm: fregat FREDRIK HENDRIK), van Batavia; dezelve is bij het binnenkomen in het gat bij Kaap Hoofd aan de grond gezeild, doch met assistentie weder in vlot water en in het Nieuwe Diep gekomen. (opm: zie RC 141122)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 april. Het schip de JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. J.F. Witteveen, van Antwerpen naar Rio-Janeiro, is den 28 maart te Madera binnengelopen, en den 2 april weder van daar vertrokken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 april. Van Surinamen zouden vertrekken de volgende schepen, als den 15 maart de VEREENIGING, kapt. W. de Boer; in het laatst dier maand de AMSTEL, kapt. M. Charlau; den 31 dito de VRIENDSCHAP, J. Visser, en den 21 april WILLEM DEN EERSTEN (opm: fregat WILLEM DE EERSTE), kapt. J. Johannesen, alle vier naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 april. Het schip de EENDRAGT, kapt. J.T. Visser, zou, volgens brief van Curaçao van den 24 februari, in de helft van maart van daar de reis naar Amsterdam aannemen.


03 mei 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de Nederlandsche Staats-Courant, van den 29 l.l, leest men de navolgende bijzonderheden wegens het verongelukte schip, waarvan in onze vorige, onder het art. Parijs, melding is gemaakt:
“De Nederlandsche galjoot de MARGARETHA LAURENTIA, van 190 ton, kapitein Jacob Janssen Kortrijk, van Groningen, aan de Heren Sijpkens en Stoop als reders toebehorende, is op den 11 april, te 9 uren des avonds, tegenover de post van Lividic-Kurue (opm: Lividic-Kerurus; 48º40’ N.B. 4º18’ W.L.) gestrand. De douane bekwam geen kennis van de schipbreuk voor den 12, te 6 uren des morgens. De heren Massard de la Houssaye, brigade-controleur te Pontusval, Caradec, maire der gemeente van Plounéour-Trez, en Poincel, syndicus der zeelieden, begaven zich naar het schip, om te onderzoeken, of er niet een of andere ongelukkige op het wrak te ontdekken zou zijn. Onder het bereik van de stem gekomen zijnde, ontdekten zij op het dek slechts het lijk ener verdronken vrouw; als toen verloren zij alle hoop om de equipage van nut te zijn, en, dewijl zij daarenboven door de holle zee gedwongen werden, om zich van daar te begeven, besloten zij de stilte af te wachten, ten einde aan het bergen der goederen te arbeiden.”
“Op den 14, omstreeks de middag, bezig zijnde met de sloep in zee te brengen, meenden zij een noodvlag van de roef te zien waaijen; als toen slechts hun moed en de menselijkheid gehoor gevende, en besloten hebbende, om des nodig, quarantaine te houden, gingen zij dadelijk in de sloep, en kwamen weldra aan boord van het schip. Hoe groot was hun verwondering, toen zij de kapitein, deszelfs twee dochters en de scheepsjongen nog levend vonden, zijnde slechts door een dunne presenning gedekt, en hebbende tot schuilplaats niets dan een kabel, onder welke zij gekropen waren. Bij de aankomst hunner bevrijders, vielen de schipbreukelingen op hun knieën en zonden hun gebeden ten Hemel. Welk mens zou door zulk een schouwspel niet geroerd en niet met medelijden aangedaan zijn geworden op het zien van de ongelukkigen schipper, die tevens zijn vrouw, zijn zoon en zijn gehele equipage kwam te verliezen, en, tot overmaat van ramp, der vreesselijkste pijnen, door het breken van een been veroorzaakt, ten prooi was! In deze ijselijke toestand zou hij ontwijfelbaar omgekomen zijn, zo niet zijn oudste dochter, een meisje van 13 jaren, door een gelukkige ingeving bezield, een doek had laten waaijen, die door de heer Massard de la Houssaye bemerkt werd.”
“Bij deze gelegenheid hebben de personen van Bidard en Bouvet veel moed en standvastigheid betoond. De heer Charles Rolland, bij wie de kapitein te huis ligt, bewijst hem steeds al de zorg en oppassing, welke in zijn vermogen zijn.”
(opm: zie ook: RC 270422, 300422 en 090522)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De notaris J. Jongbloed, te Langweer, presenteert publiek te verkopen: een welbezeild Smakschip, genaamd AURORA, tot dus verre gevoerd geweest bij schipper Jan Falkema de Jong, thans liggende in de Lemmer, en zulks met deszelfs zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, en verdere scheepstoebehoren, breder bij billetten vermeld.
Wie hier van gadinge maakt, kome op woensdag den 29 mei 1822, des morgens te 11 uren, bij de beschrijving, en des namiddags te 5 uren, bij de finale palmslag, in het logement de Wildeman, in de Lemmer, en kope op conditiën, welke tevens met het inventaris ter lezing liggen ten kantore van de notarissen A. Witteveen, in de Lemmer, en J. Jongbloed, te Langweer.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 22 april uitgezeild de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. K.K. Tiktak, CATHARINA, kapt. A. Klazen; de smakschepen de JONGE DANIEL, kapt. H.J. Oortjes, de VROUW ELISABETH, kapt. Harm J. Bosker, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 23 dito binnen gekomen het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrns.
Den 24 dito uitgezeild het tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Wijnstok, met pannen en steen naar Hamburg.
Den 25 dito binnen gekomen het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Vos, met hout uit de Oostzee, het tjalkschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, met granen uit Lübeck; uitgezeild het brikschip NORGE, kapt. S.A. Geertsen, met ballast naar Noorwegen.
Den 27 dito uitgezeild de brikschepen CAREN HERTHA, kapt. H.A. Kiols, HEDEWIG AMALIA, kapt. Christiaan Lareen; WILHELM FREDRIK, kapt. K.P. Horn; het galjasschip BLUCHER, kapt. J.P. Mann; het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens; het tjalkschip WILHELMINA, kapt. D. de Jong, alle met ballast op avontuur; het tjalkschip de JONGE JACOBA, kapt. B.J. Siedsen, met pannen en steen op avontuur.
Den 28 dito uitgezeild het schonerschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galloway: het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrns, beide met boter naar Londen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 3 april uitgezeild het tjalkschip (opm: kof) de VROUW FENNEGINA, A.C. Ruiten, met ballast naar Noorwegen.
Den 9 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 13 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW HARMINA, kapt. A.J. Hubert, met hout uit Noorwegen.
Den 15 dito uitgezeild het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, met ballast naar Noorwegen; binnengekomen het tjalkschip VROUW IDA CORNELIA, kapt. G.K. Broekema, met eiken en grenen balken van Hamburg.
Den 23 dito, uitgezeild het smakschip de VROUW HARMINA, kapt. A.J. Hubert, met ballast naar Noorwegen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal op vrijdag 29 april 1822, des namiddags ten 4 uur, in het Schippershuis, bij Fredrik Zoutman, op het Vliet, bij Leeuwarden, bij provisionele toewijzing, op verzoek van de heer Mr. Robide van der Aa, procureur te Leeuwarden, als gelastigde van deszelfs principalen: een Tjalkschip, de JONGE WOUTER, door Klaas Sipkes de Vries wordende bevaren, groot 56 ton, liggende in de stadsgracht, voor het gasthuis, op de grachtswal, bij Leeuwarden; bij finale palmslag te aanvaarden, waarop geboden is NLG 700.50.


04 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 mei. Volgens brief van kapt. K. Riesen, voerende het schip de VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar St. Thomas, geschreven uit zee den 28 april, des avonds te 6 uren, was hij die avond uit Texel in zee gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 mei. Het schip de DOLPHIJN, kapt. J. Brugge, van Alicante naar Hamburg, is den 28 april ter hoogte van Texel door een loods gepraaid.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 mei. Den 1 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen AUGUSTA FREDRIKA, J.C. Zaage, van Rostock, en de TWEE VRIENDEN, H. Bos, van Surinamen.
Den 2 arriveerden Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, J.H. Bolken; ANNA DOROTHEA, P.H.N. Davids, en URANIA, C.F. Maas, van Rostock.
Den 3 arriveerden CAROLINA, P. Bradhering, en FORTUNA, T. Bradhering, van Rostock; de wind Oost.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 mei. Van Den Briel wordt van den 2 gemeld:
den 1 arriveerden de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, van Hamburg; de VROUW ELIZABETH, A.J. Wijkman, van Libau (opm: Liepaja);
den 2 arriveerde de VROUW ZWAANTJE, T.K. Bouten (opm: tjalk, kapt. Boiten), van Kiel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 mei. Den 2 arriveerde in de Maas de VRIENDSCHAP, H. Popken, van Rendsburg.
Den 3 zeilden de PRINS PAUL, J.H. Wendt, de MINERVA, J.F.G. Schulth, en de CHARLOTTA, J.C. Spiegelberg, naar de Oostzee; de VROUW MARGARETHA, H.L. Smith, naar Odense; de JONGE GERRIT, F. Plokker, naar Hull; de VROUW HENDRIKA, W.J. Drewes, naar …(opm: niet vermeld), en de METTHA, J.M. Visser, naar Ribe.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 mei. Van Vlissingen meldt men den 30 april:
Van hun quarantaine zijn ontslagen en naar Antwerpen gezeild de schepen la LOUISE, kapt. P. Colas, van Lissabon en la MARIE JOSEPHINE, J. de Best, van Messina; CONCORDIA, J.D. Zijlstra, van Marseille,
en sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen the TEXEL, J. Hosmer, van Batavia; de VRIENDSCHAP (opm: kof), R.T. Nolles, van Malaga; deze moet quarantaine houden; VESTA, J.S. Keizer, van Marseille; die VOORSIGTICHHEID, A. Schmidt, van Napels,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen BROEDERLIEFDE, H.J. Carst, naar de Oostzee; THEODORE, S. Martin, naar Petersburg; HORTENSE, J.IJ. van der Sweep (opm: fregat, thuishaven Gent, kapt. Jan Ydesz van der Zweep), naar Batavia; WEMELINA KRANENBURG, J.J. Prange, de NIEUWE ONDERNEMING, K.L. Domine, en de VROUW MARIA (opm: kof), Z.K. Schut, naar Liverpool; de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITSIA), L.J. Besseling, naar Engeland, en PARADIJS, J.W. Poel, naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 mei. Van Middelburg wordt den 29 april gemeld: heden is naar zee gezeild het brikschip de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, gedestineerd naar Demerarij.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Batavia, 5 mei. In ons vorig nommer maakten wij bekend, dat onder de aangekomen schepen in Holland zich de PIETER EN EMMA bevond. Wij hebben nadere berichten dien aangaande van een der huizen van negotie alhier ontvangen, welke wij gaarne onze lezers mededelen:
Volgens nadere berichten uit Rotterdam tot de 28 december a.p. (opm: verleden jaar) met het schip JORINA, kapt. Duijvenboden blijkt, dat het schoenerschip PIETER EN EMMA, kapt. Steenwijk Galles van hier naar Rotterdam vertrokken, totaal gebleven was. Ook meldt een brief van Londen, van de 24 december, dat de zekere tijding aldaar van het blijven van gemelde schoener af en aan Ascension, benoorden St. Helena, was ingekomen. Schip en lading waren weg, doch het volk, benevens enige dépêches geborgen. (opm: zie RC 251221)
Voorts waren, buiten de schepen CORNELIA, de JONGE JACOBUS en de CORNELIA SARA, nog aangekomen te Middelburg de JOHANNA MARIA (opm: pink), kapt. F. Jonker benevens MIDDELBURG, kapt. Bulsing.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop: het brikschip HARRIET, thans gevoerd door kapt. O.H. Williams. Nadere informatiën bij de heer M. van Franquemont te Sourabaija, of bij de ondergetekenden.
Batavia, 25 april 1822.
Smulders & Jutting


07 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 mei. Het kofschip GEZELSCHAP (opm: vermoedelijk buitenlander), van Emden naar Cette, gekomen en gedestineerd naar Bremen, met wijn geladen, is den 30 april laatstleden dwars van Texel gepraaid.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 mei. Kapt. C. Jessen, voerende het schip (opm: fregat) de PLANTER, van Demerarij in Texel binnen, meldt van den 1 maart, bij het eiland Dominica een zeerover ontmoet te hebben, waarvan hij door het onverwachte opkomen van een schip gelukkig ontslagen werd. Nog meldt hij gedurende de reis vijf stormen te hebben doorgestaan, waarvan de hevigste tussen den 21 en 22 april, even buiten het Kanaal.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 mei. Het schip TRITON, kapt. S.W. de Fries, van Cette naar Bremen, is den 28 april op de hoogte van Texel in goede staat gepraaid door de Texelse loodsschipper W.J. Krijnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 mei. Den 4 dezer arriveerden te Helvoetsluis MAGDALENA, H.P. Evers, van Rostock, en HELENA, Z. Spring, van Nijborg; de wind O. en Z.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 mei. Van Den Briel zeilde den 4 dezer de VROUW ANNA, P. de Heer, naar Lissabon.
Den 5 zeilden de JONGE GEUCHJE, D. Geugies (opm: Detmer Geugjes), en de DOROTHEA, R.C. Hendrikus, naar Hamburg; de WELVAART, B.J. de Groot, naar Brewich (opm: Brevik) en de VIJF GEBROEDERS, P.G. Bakker, naar Bremen.
Den 6 zeilden de ZWAAN, C.B. Kraft, de VROUW JOHANNA, J.E. Stein, en de ST. JOHAL, J.T. Sander, naar de Oostzee, de DOROTHEA LOUISA, J.C. Knaack, naar Newcastle, en de JONGE SOPHIA, J.W. Moesker, naar Stettin (opm: Szczecin).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 mei. Den 1 mei is te Keulen gearriveerd het schip VREDE BEST, kapt. Jan Jacob Deutz (opm: beurtvaarder), van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 30 april:
Den 29 dezer is te Portsmouth binnengelopen het schip HENRIETTA, Willems (opm: HENRIETTE, kapt. Johann Christoph Willems), van Marseille naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men is van mening publiek, om contant geld, te Brielle te verkopen, op vrijdag den 17 mei 1822, des voormiddags te elf uren: de Tuigagie van het verongelukte Galjasschip NECESSITAS, gevoerd geweest door kapt. J.H. Evert (opm: zie RC 130422 en 160422), bestaande in 18 stuks zeilen, 3 kabels, van 3 palmen 1 duim 4 strepen; 2 palmen 8 duimen 2 strepen, en 1 palm 2 duimen 3 strepen, of 12, 11 en 7 duim, paardelijnen en trossen, 4 ankers, staande en lopend want en verdere scheepsgereedschappen.
Voorts het gehele Wrak van bovengemeld Galjasschip, zittende op de Westplaat.
Nadere onderrigting te bekomen ten kantore van de heren Kuijper Van Dam en Smeer, te Rotterdam, en bij A.H. van Kruijne te Brielle.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen, den 4 mei. Uitgezeild: de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Nieberding, naar Lissabon, met stukgoederen.


09 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 mei. Kapt. J.J. Huges, voerende het schip de JONGE JAN EN THOMAS (opm: vermoedelijk buitenlander), van Cette (opm: Sète) naar Bremen, is, 9 weken reis hebbende, gepraaid, Terschelling Z.Z.W. 3 mijlen van zich hebbende, door de Terschellingen loodsschipper A.J. Schol.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 mei. Op de stranden van Eijerland, bij Texel, zijn aangespoeld een stuk plank uit de spiegel van een schip, waarop JOHN AND MARY * Whitby, en het hek van een scheepsboot, waarop aan de buitenzijde ELEGANT SUNDERLAND en aan de binnenzijde Willm. Palmer. (opm: zie DC 010122)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 mei. Van het bij Brest verongelukte schip MARGARETHA LAURENTIA, kapt. J.J. Kortrijk, (opm: zie o.a. RC 270422), van Dordrecht naar Brest, of van deszelfs lading, is, volgens nader berigt, niets geborgen; de kapitein is aan de gevolgen der bekomen beenbreuk overleden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 mei. Het schip de VREDE (opm: hoeker VREEDE), kapt. J. Cauw, van Lissabon naar Amsterdam, is, volgens brief van Nantes, van den 30 april, met schade aldaar op de rivier binnengelopen en zoude met het eerste springtij naar de stad zeilen om te repareren, ten welken einde de lading ongetwijfeld zal moeten gelost worden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 mei. Kapt. J. ten Boekel, voerende het schip (opm: pink) JOHANNA JACOBA, meldt van de Kaap de Goede Hoop, van den 14 februari, dat hij dacht in het laatste van maart van daar naar Amsterdam te zeilen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 mei. Van Den Briel wordt van den 7 gemeld: den 6 arriveerden de TWEE GEBROEDERS (opm: smak), R. de Vries, van Hamburg, en de VROUW JACOBA, J.S. Voogt, en de GOEDE HOOP, W. Arends, van Kiel; de wind Z.O. en O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 mei. Den 7 arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA MARGARETHA, C. Permien, van Rostock.
Den 8 arriveerde ANNA, R.E. Brouwer, van Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 mei. Den 7 zeilde van Maassluis het schip JULIA, P. Nages, naar Eggeroe.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 mei. Van Vlissingen meldt men den 4, dat van deszelfs quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken is het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R.T. Nobles (opm: Roelof Tjeerds Nolles), van Malaga.
Sedert onze laatste zijn alhier ter rede gekomen NEPTUNES, G.G. Smit, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Brussel gedestineerd, en voor Antwerpen bestemd EUGENE (opm: brik EUGÉNIE, thuishaven Antwerpen), E. Mazens, van Rio-Janeiro, hebbende dit schip de reis in 115 dagen gedaan; de JONGE PIETER (opm: smak), E.P. Boer, van Dantzig (opm: Gdansk); de VROUW GEERTRUIDA, H.A. Bekkering, van Dantzig,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild l’AUGUSTE (opm: fregat, thuishaven Gent), A. Bezemer, naar Batavia; de VROUW ELLINA, J.R. Berg, en de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, naar Londen; de HENRIETTE. M. Erichsen, naar Rio Janeiro; de TWEE GEBROEDERS (opm: smak), H.A. Nieberding, naar Lissabon; LOUISE, D.T. Budig, naar Hull; AURORA (opm: kof), S.J. Brouwer, naar Hull, en de VROUW MARIA, H.J. Ricke, naar Lissabon.


10 mei 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Koppenhage, van den 26 l.l: Zo ver mensen geheugen strekt, hebben de stormen op zee zo veel schade niet veroorzaakt, als gedurende de afgelopen winter. Men berekent, dat er omtrent 2.000 schepen met 20.000 mensen op de onderscheidene Europese kusten, en alleen op die van Denemarken 250 schepen met 2.500 mensen verloren zijn gegaan.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van een daar toe bevoegd beambte, zal, op maandag den 20 mei 1822, des voormiddags te 10 uren, te Delfzijl, ten huize van de logementhouder J. Weits, in het Posthuis, publiek, bij kavelingen, ter verkoop worden gepresenteerd:
I. Het scheepshol, van het alhier door averij binnengevallen Deens schoonerschip, EMIL genaamd, en laatst bevaren bij kapitein Loventz A. Ditzel, zijnde ongeveer 36 roggelasten groot, en van onderen met een zinkhuid beslagen.
II. De inventaris van wel gemeld schip, bestaande in deszelfs staand en lopend want, ankers en touwen; benevens de zeilen en rondhouten, en het geen verder zal worden gepresenteerd.
En zulks op conditiën, als ten dage van verkoop zullen worden voorgelezen.
Iemand inmiddels nadere onderrigting begerende, adressere zich aan de heer P.J. Vos, te Delfzijl. Brieven franko.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. D. Jakles, te Bolsward, gedenkt ten overstaan van de notaris G.S. Rolsema, aldaar, publiek bij strijk en verhoog gelden aan de meestbiedende te verkopen: een beurtschip, varende van Bolsward op Groningen vice versa, gevoerd bij schipper Pieter Jelles Postma, de JONGE CORNELIS, genaamd, met ronde luiken, groot 6½ lasten, lang over steven plus minus 11 ellen 76 strepen, wijd en hol naar rato, met al zijn toebehoren, als, haken, bomen, trossen, touwen, een stel zeilen, zo goed als nieuw, een grote kluiver fok, zodanig als het is liggende in de stadsgracht bij de Zandsterpoort, aan de werf van Johannes van der Schaaf, te Bolsward; terstond te aanvaarden.
Wie hier gading aan maakt, kome op donderdag 16 mei 1822, bij de beschrijving, ten huize van de Wed. W. de Vries, in het Fortuin, en op donderdag 23 mei daaropvolgend, bij de finale palmslag, ten huize van de kastelein H. van der Weij, in het Blauwhuis, te Bolsward, telkens des avond te 6 uur, en kope op de dan voorgelezen vereisten en conditiën, die inmiddels bij Mr. D. Jakles, en de notaris G.S. Rolsema, voornoemd, te vernemen zijn.


11 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 mei. Door de Texelse loodsschipper P. Kuijper is, den 28 april, bij de Singels, in goede staat gepraaid, kapt. O.P. Blom, voerende het kofschip ANTONIUS EN CORNELIA, van Amsterdam naar Genua en Livorno, hebbende toen oostelijke wind; ook is door dezelfde, den 29 dito, bij Bevesier (opm: Beachy Head) een loods overgezet aan boord van het kofschip de DRIE GEBROEDERS, gevoerd door kapt. J. Sipkes, van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Enkhuizen, 7 mei. De bepaalde zeildag der haringschepen uit de haven dezer stad werd, in vorige jaren, als een dag van bijzondere deelneming, van gepaste vreugde en belangstelling, aangekondigd.
In dit jaar zal deze zeildag, uit aanmerking der verplaatsing van een getal van 25 haringschepen, door een aanzienlijk kantoor van Emden naar deze stad overgebragt, des te belangrijker zijn. Het zo even genoemd getal, gevoegd bij die buizen, welke nog buitendien bij de alhier gevestigde kantoren te huis behoren, zo mede die van het naburige De Rijp, zullen, naar gelang van omstandigheden, van hun ligplaatsen, uit de haven dezer stad afzeilen op donderdag den 13 juni aanstaande, zijnde tevens de voornaamste dag der gewone jaarmarkt; terwijl, des avonds te voren, een plegtig biduur zal worden gehouden, ten einde de zegen des Allerhoogsten over deze zo belangrijke tak van welvaart af te smeken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 mei. Den 8 dezer arriveerden in de Maas de schepen de JANTINA, J.A. Panjer, van Heiligenhaven, en de VROUW TUNNEGINA (opm: smak VROUW FEMMEGINA), A.K. Braam, van Alnmouth, de laatste als bijlegger.
Den 9 zeilden de ISIS, G.F. Flindt, naar Liverpool, en de HENDRIKA JOHANNA, IJ.J. Klein, naar Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 mei. Den 9 zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapt. J.H. Bolken; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 mei. Van Vlissingen meldt men den 7 mei:
Van den 5 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, naar Liverpool, en de TWEELINGEN, J.G. Wiersma (opm: TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. Jouke Gerrits Wiersma), naar Leith.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Surinamen: het Nederlands gekoperd Brikschip REGENT, kapt. J. Morris, om den 1 juni te vertrekken.
Liverpool: het Kofschip de JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet Junior.
Idem: het Hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet Senior.
Hull: het Bomschip de VRIENDSCHAP, kapt. Floris Plokker.
Idem: het Bomschip de JONGE GERRIT, kapt. Floris Plokker (opm: latere afvaart)
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuijzen
Marseille: het schip FLORA, kapt. Jan Schepen, om den 25 mei te vertrekken.
Bordeaux: het Smakschip CONCORDIA, kapt. Steffen Swart, om den 20 te vertrekken.
Idem: het Hannoverse schip de JONGE JAN SCHOON, kapt. Marten Janse Schoon.
Elseneur en Petersburg: het Smakschip de VROUW JANNA, kapt. Arend Hermannus Breeland.
Elseneur en Riga: het Hannoverse schip de MORGENSTER, kapt. Jan Harms Walter.
Idem: Het Hanoverse Kofschip CONCORDIA, kapt. Harm Harms Lucht, om den 6 juni te vertrekken.
Bergen, Noorwegen: het schip ALMOET, kapt. Heerte Mariets (opm: slecht leesbaar).
Idem: het Hannoverse schip THERESIA JOSEPHINA, kapt. Lucas Jassen Dreijer.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Aan de Beurten naar:
Antwerpen: het schip LEVINA ISABELLA, kapt. J. Zeijlmans, vertrekt heden.
Idem: het schip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. G. Lamot, vertrekt den 8 dezer.
Idem: het schip VROUW HENDRIKA, kapt. P. Hensen, vertrekt den 15 dezer.
Idem: het schip de JONGE MONIKA, kapt. E.P. Engels, vertrekt den 18 dezer.
Idem: het schip de NOTENBOOM, kapt. T. Vassen, vertrekt den 20 dezer.
Idem: het schip FLORENTINA JOHANNA, kapt. H. Vassen, vertrekt den 22 dezer.
Brussel: het schip MARIA DOROTHEA, kapt. W. Kemp, vertrekt donderdag den 10 dezer.
Idem: het schip de HAAN, kapt. J.R. de Vleeschouwer, vertrekt den 20 dezer.
Idem: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert, vertrekt den 31 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerlings en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Brugge, Ostende, Nieuwport, Veurne: het beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. Pieter de Dood, om den 16 dezer te vertrekken.
Idem: het beurtschip de ONDERNEMING, kapt. M. van der Putte, om den 2 juni te vertrekken.
Adres bij de Commissaris N.J. Nelk en de Wed. Beijerman, Posthorensteeg, B. 141
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, behalve waar de naam van schip en/of kapitein anders zou kunnen doen vermoeden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het connossement of de connossementen 10, 20 resp. 5 fusten wijn en 1 baal kurken (opm: bewerkt; merken achterwege gelaten), van Cette (opm: Sète) te Rotterdam aangebragt per het schip SIRENE, kapt. Paul Henr. Janssen, worden verzocht zich, zo spoedig mogelijk, te adresseren ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam voornoemd.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Curaçao, 15 september. Den 8 dezer kwam Zr.Ms. brik de MERKUUR, kapt. De Quartel, van La Guaira en Porto Cabello aan en stak den 12 weder in zee om naar die havens terug te keren. Diezelfde avond een kwartier over acht uren werd de MERKUUR, toen bijna aan het oosteinde van het eiland zich bevindende, door een schrikkelijk onweder overvallen, en de bliksem sloeg de grote mast bij het dek weg en verbrijzelde dezelve in verscheiden stukken. Het schip raakte hierdoor bijna geheel zonder stuur, daar de gevallen mast het lopend touwwerk en tuig onklaar gemaakt had en de wind gelijktijdig uit alle hoeken woei, zodat de brik landwaarts dreef en te half elf uren bij een gedeelte der Fuijkplantage op strand geraakte, waar men in het begin dacht dat dezelve niet veel schade zoude bekomen en werwaarts de volgende ochtend drie schoeners tot hulp gezonden werden. Doch heden verneemt men, dat de brik geheel weg is door het stormachtig weder van gisteren avond. Kort nadat de bliksem het schip getroffen had, ontdekte men brand in hetzelve, welke met veel moeite geblust werd terwijl men al het buskruit over boord wierp. Drie matrozen waren door de val van de mast gekwetst, doch gelukkig niet gevaarlijk. (opm: zie BC 160222)


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Postkantoor te Batavia. Wordt ter kennis van het publiek gebracht dat aan het postkantoor te Batavia pakketten ter verzending van brieven, geopend zijn ter verzending, naar Amsterdam, met het Nederlands schip ELISABETH.
Batavia, 9 mei 1822, C. Pakes.


14 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 mei. Het schip de VROUW GRIETJE, kapt. H. Hansen, van Malaga, is den 9 mei van de quarantaine ontslagen, en de volgende dag, door verlies van ankers en touwen, in het Nieuwe Diep gekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 13 mei. Van Dordrecht wordt gemeld, dat, den 18 april, op de Franse kust, bij Brest, een Hollands schip, waarschijnlijk met al het volk, verongelukt is; een gedeelte daar van was aangedreven, waar op van achteren een plankje, met de woorden: Van de Pekel A; uit dien hoofde vreesde men, dat het zelve zou zijn het in de Pekel A te huis behorende schip de VROUW GREFINA (opm: VROUW GESINA), kapt. H.J. Kreuter, met hout, van Dordrecht naar Brest.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 29 april binnen gekomen het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, het sloepschip SWIFT, kapt. W. Barfield, beide met ballast van Londen; het smakschip de VROUW GERBEDINA, kapt. E.P. Drent, met granen van Dantzig (opm: Gdansk); uitgezeild het brikschip ISABETA ANKER, kapt. C. Petersen; de smakschepen de VROUW LAMMAGINA (opm: VROUW LAMMECHIENA), kapt. Otte Pieters Smit, de VROUW ELISABETH, kapt. L.K. Tiktak, en het kofschip de VROUW CLARA, kapt. H.P. de Jong, alle met ballast naar Noorwegen; het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. A.E. Pot, met ballast op avontuur.
Den 1 mei binnen gekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, met hout van Noorwegen; uitgezeild het galjootschip INGEBORN, kapt. A.M. Ridderwold (opm: ook VROUW ENGEBORN, A.M. Ridderwald, zie LC 230422; buitenlander), het kofschip HERSTELLING, kapt. A.T. Schuringa; de smakschepen ZEELUST, kapt. P.K. Boer, VRIENDSCHAP, kapt. Jan A. Steringa, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 2 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. A.J. Hansen, met granen van Dantzig, en het kofschip de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met kaas naar Londen, het pinkschip de GOEDE HOOP, kapt. Sore H. Movig, met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW ANTJE, kapt. H.G. Oortjes, met hout van Dantzig. Uitgezeild het kofschip JOHANN, kapt. W.D. Kleininga (opm: JOHAN GEORGE, ook wel galjoot, kapt. Warner Derks Kleininga), met ballast naar Liverpool.
Den 4 dito binnen gekomen het kofschip VERWACHTING, kapt. S.K. de Vries, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het smakschip JOHANNA, kapt. Laren T. Mulder, met zout naar Bergen, het kofschip ATLAS, kapt. Emanuel Krause, met ballast naar de Oostzee.
Den 5 dito uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, en het sloepschip SWIFT, kapt. W. Barfield, beide met boter naar Londen.


16 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 mei. Den 10 arriveerde te Helvoetsluis het schip de ZES GEBROEDERS, P.H. Erichsen, van Faaborg.
Den 11 zeilde de GOEDE VERWACHTING, J.N. Fijn, naar Brest.
Den 12 arriveerden de FUNGTER REGINA (opm: JUFVROUW REGINA, zie RC 110622), J.H. Koop, en CONCORDIA, H.H. Lucht, van Libau, en de VROUW ANNA, J.F. Boer, van Arendsdahl (opm: Arendal).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 mei. Den 10 zeilden uit de Maas de JONGE JUFVROUW SARA, A. Sluik, naar de Oostzee, en de EMMA, J.J. Buckenhagen, naar Archangel.
Den 12 arriveerde de ONDERNEMING, H.F. Klie, van het Nieuwe Diep, en de JONGE DIRK, D.D. Kuidse (opm: smak JONGE DERK, D.D. Kuitse), van Eggersund.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s List van 7 mei:
Het schip the ACTIF, Spilliard (opm: brik, thuishaven Antwerpen, kapt. Pierre Jean Spilliaerdt), van Antwerpen naar Aberdeen, hetwelk den 11 maart te Aakre Haven op strand gedreven was (opm: zie RC 160422), is er afgebragt en den 22 april te Bergen aangekomen; de lading vlas, welke beschadigd was, is te Aakre Haven verkocht (opm: het schip bleef behouden).
Het schip SPECULATION, Pieters (opm: pink, kapt. Thomas Pietersz), is den 1 dezer van Amsterdam te Falmouth gearriveerd, om de lading in te nemen van het Hollands schip de VRIJHEID (opm: driemast hoeker, kapt. Rinse Tjeerds Rinses), naar Surinamen bestemd, hetwelk aldaar, enige tijd geleden, afgekeurd was (opm: zie o.a. RC 090322).


17 mei 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit hand te koop: een halfsleten Tjalk, lang 15 ellen 336 strepen (54 voet) hol en wijd navenant; een dito, minder dan halfsleten, lang 14 ellen 200 strepen (50 voet) wijd en hol navenant. Beide zonder tuigage, voor een civiele prijs en contant geld.
Grouw, 12 mei 1822.
G. van Asperen. Q.Q.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: twee Bollepramen liggende aan de helling van Sybren van der Werf, bij het Aschland. Bij Bouke D. Campstra op de Breedeplaats te Leeuwarden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: zeker hek-tjalkschip, in den jare 1819 nieuw uitgerust, en gevoerd geweest door wijlen schipper Gerben Alberts Brouwer: zijnde lang over steven 16 Nederlandse ellen 470 strepen (58 voet) wijd 3 ellen 834 strepen (13½ voet) en hol naar advenant, bij de heer Hendrik Dalmolen, achter de gieterij Haskerland, aan de Heerenwal, bij het Heerenveen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal op woensdag 22 mei 1822, des voormiddag te 9 uur, ten sterfhuize van J.J. Sterkenburg, op de Keizersgracht te Leeuwarden, verkopen:
1. 4/32 Gedeelten in het koffeschip, genaamd VRIESLAND, gevoerd bij schipper Enne Jacobs Drent.
2. 4/32 Gedeelten in het koffeschip, genaamd de PIETERTJE STAPERT, gevoerd bij Jan R. Hottinga.
3. 2/32 Gedeelten in het koffeschip, genaamd de VROUW HARMINA, gevoerd bij schipper Marten J. Cornel.
4. 2/32 Gedeelten in het koffeschip, genaamd de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, gevoerd bij schipper Jouke Gerrits Wiersma.
5. 9/32 Gedeelten in het koffeschip, genaamd de LIEFDE, gevoerd bij schipper Dirk J. Pik.
6. 4/32 Gedeelten in het koffeschip, genaamd EUROPA, gevoerd bij schipper IJnze F. de Boer.
7. 1/32 Gedeelten in het koffeschip, genaamd de HARMONIE, gevoerd bij schipper Rinze C. Platte.
Wie hier gading aan maakt, kome op woensdag 29 mei 1822, des morgen ten 10 uur, bij de beschrijving, en des avond ten 5 uur, bij de finale palmslag, in het logement de Wildeman in de Lemmer, en koop op conditiën, welke intussen ter lezing liggen bij de notaris A. Witteveen, in de Lemmer, en J. Jongbloed, te Langweer.


18 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 mei. Kapt. T.L. Fuhr, voerende het Flensburger galjasschip JOHANNA MARIA, van Nyborg den 3 mei in Texel binnen, rapporteert, dat hij den 13 april, bij Schagen (Kaap Skagen, Denemarken), in zee heeft gevonden een gezonken brikschip, liggende op 13 vadem, peilende destijds de Schager vuurtoren W.N.W. op het kompas circa een mijl afstands; gemelde kapitein Fuhr is met zijn sloep naar hetzelve toe geweest en bevond in de voortop een Hollandse vlag.
(opm: Hoogstwaarschijnlijk heeft de bemanning de vlag in sjouw gehesen, als aanduiding dat men in nood verkeerde. Normalerwijze wordt onder zeil de natievlag aan de gaffel gevoerd. De zgn. courtesy-flag [natievlag van land van bestemming] wordt alleen bij het binnenlopen van een haven gevoerd. Daar is hier duidelijk geen sprake van. Waarschijnlijk betreft het hier een gezonken [nog onbekende] Nederlandse brik.)
De bij Dragoe aan de grond geraakte fluit de GOEDE HOOP, kapt. R. Wijbrands, van Amsterdam naar Nerva, is, volgens brief van Elseneur, van den 7 mei, met assistentie in vlot water gekomen en heeft den 4 dito de reis voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 mei. Den 14 zeilde van Helvoetsluis de WAAKZAAMHEID, G.H. Luurds (opm: G.H. Luurts), naar Liverpool.
Den 15 zeilden FORTUNA, A. Kouwenhoven, naar Lissabon; JOHANNA EN ANNA ALIDA, J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jan Jacobs Kortrijk), en de JONGE HEEREN, W.B. Bakker, naar Brest; VENILIA, W. van der Kolff, naar Lissabon.
Den 16 zeilden de HOOP, H.K. Dijkhuis, en le CHARLES, T. Guilbert, naar Rochester; Zr.Ms. korvetschip van oorlog HEKLA, kapt.-luit. Pool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 mei. Den 14 arriveerde in de Maas de ROELINA, M.G. Lever, van Kiel.
Den 15 arriveerde de GEZINA JOHANNA, J.R. Sap, van Libau (opm: Liepaja), en zeilde de GOEDE HOOP, F. de Best, naar Sandwich.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 mei. Van Den Briel zeilden den 17 de JONGE ANTJE, H.J. Prins, naar Dantzig (opm: Gdansk); de JONGE JOHANNES, M. Nehmzow, de EMANUEL, C.F. Kraaft, de CAROLINA, P. Bradhering, en de POMMERANIA, J.C. Wendt, naar de Oostzee; de DORIS, C. Alers, naar St. Petersburg; de CONCORDIA, B.J. Ras, naar Elseneur; de wind O.Z.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 mei. Van Vlissingen meldt men van den 14 mei:
Sedert onze laatste is van onze rede vertrokken de LIEFDE, S. Koorn, van Rotterdam naar Duinkerken bestemd,
en aldaar ter rede aangekomen de VROUW JANTINA, Z. Jans, van Memel (opm: Klaipeda), en la BELLE ALLIANCE, O.A. Wilman, van Noorwegen, beiden naar Brussel gedestineerd, en voor Antwerpen bestemd ADELHEID, J.T. Hubner, van Stettin (opm: Szczecin), en VROUW ANNA, J. Scholtens, van Malaga; de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjes (opm: smak, kapt. Jurjen [ook Jurriaan] Jurjens Duintjer), van Dantzig (opm: Gdansk); de GOEDE HOOP, W.H. Boon, van Petersburg; de VROUW GEZINA, E.J. Dik, van Liverpool.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild l’ESPÉRANCE, A. van Geijt, naar Londen; NEPTUNUS, W.M. Cramer, naar Liverpool; HENRIETTA AUGUSTA, H. Hamman, naar Memel, en de GRONINGER WELVAART, E.K. Lugies (opm: kof, kapt. Egbert Klaassens Luigies), naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 14 mei:
Het schip de VREDE, Canu, van Lissabon naar Amsterdam, is den 29 april, na zeven weken reis, met schade te Paimboeuf binnengelopen.


21 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 mei. Sedert onze laatste is van Texel uitgezeild Zr.Ms. oorlogsbrik DE COURIER, kapt-luit. Bolken, naar zee om te kruisen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 mei. De schepen TRITON, kapt. S.W. de Vries, van Cette (opm: Sète) naar Bremen, en de JONGE JUFVROUW SARA, kapt. A. Sluijk, van Rotterdam naar Riga, zijn den 12 en 13 mei, het Vlie Z. 5 mijlen van zich hebbende, in goede staat gepraaid door de stuurman B.K. Son; het eerste was door aanhoudende oosten wind van voor de Ooster-Eems weggestormd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 mei. Het schip de NICOLETTE JEANNE, kapt. M. Koos, zou den 25, en de schepen de JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl, en ATALANTE (opm: fregat, ook ATALANTA), kapt. C. Zwanenburg, den 31 maart van Surinamen naar Amsterdam vertrekken.

RC 210522
Rotterdam, 20 mei. Den 17 arriveerde te Helvoetsluis ELIZABETH CORNELIA (opm: hoeker ELISABETH EN CORNELIA), J. Parlevliet, van Liverpool.
Den 19 arriveerden MINERVA, L.H. Holst, van Holmerstrand; NATALIA, J.F. Maglitz, van Cardiff; JANNA HAZINA, T. de Jonge, van Londen; ONDERNEMING, J. Rooderkerk, van Liverpool.
Den 20 zeilden BRUTUS, G.T. Blunt, naar St. Ubes (opm: Setubal), en HARLINGEN, van Harlingen, T.J. Smit (opm: Thomas Johannes Smith), naar Brest.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. Den 18 zeilden van Den Briel de VERWACHTING, R. Hansen, en de VROUW ELIZABETH (opm: kof VROUW ELISABETH), S.J. Jaski, naar Bergen; de VRIENDSCHAP, H. Popken, naar de Jade, en de ANNA MARGARETHA, M. Hochreuter, naar Flensburg.
Den 19 zeilde ALBERDINA, D.A. Wilkens, naar Rouaan, en arriveerden la LOUIS MARIE, kapt. J. Hervé, van St. Malo; de JONGE JAN, D.J. Kuijpedo, van Liverpool.
Den 20 zeilde de CONCORDIA, H.J. Nagel, naar Jersey; de wind O. en stil.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. Op den 7 januari laatstleden arriveerde te Batavia het schip de MARIJ EN HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), kapt. H. Glazener, van Rotterdam; passagiers, equipagie en troepen waren allen gezond, behalve een militair, die, bij het uitzeilen reeds ziekelijk zijnde, op de reis overleden is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 17 mei:
Den 16 dezer was op de hoogte van Newhaven het schip COLONIST (opm: fregat, kapt. F. Jonker) van Demerarij naar Middelburg.
Den 14 is te Scilly binnengelopen het schip JONGE PELKO, IJzenbeck (opm: kof JONGE SIKKO, kapt. Th. IJzenbeek, zie LC 070622), van Liverpool naar Harlingen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed alhier op het onverwachtst, in de ouderdom van bijna 64 jaren, Zijne Excellentie de Hoog Wel-Geboren Jonkheer Ægidius van Braam, Vice-Admiraal, Ridder der Militaire Willems-Orde 3e klasse en Groot-Kruis der Spaanse-Orde van Karel den IIIden. (opm: zie RC 230522)
Delft, den 17 mei 1822


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J. Tentije, J.E. Lublink, B. Oostrum de Waal, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 20 mei 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen en proviand, bestaande in ankers, touwen, zeilen, kanonnen, rondhouten, gezouten vlees en spek, brood, meel, erwten, gort, wijn, jenever, enz, alles geborgen uit het op de Zuidwal gestrande Fregatschip genaamd NEPTHUNUS, kapitein Okke Olferts, gedestineerd geweeest naar Port-au-Prince (opm: zie RC 120322). Breder bij notitie en berigt bij de makelaars.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De notaris J. Jongbloed, te Langweer, presenteert publiek te verkopen:
1. 4/33 Gedeeltens in het Kofschip, genaamd VRIESLAND, gevoerd bij schipper Inne Drent.
2. 4/32 Gedeeltens in het Kofschip, genaamd de PIETERTJE STAPERT, gevoerd bij schipper Jan R. Hottinga.
3. 2/32 Gedeeltens in het Kofschip, genaamd de VROUW HANNINA (opm: VROUW HERMINA), gevoerd bij schipper Marten J. Cornel.
4. 2/32 Gedeeltens in het Kofschip de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, gevoerd bij schipper Jouke Gerrijts Wiersma.
5. 9/34 Gedeeltens in het Kofschip, genaamd de LIEFDE, gevoerd bij schipper Dirk J. Pik.
6. 4/32 Gedeeltens in het Kofschip, genaamd EUROPA, gevoerd bij schipper IJnze F. de Boer.
7. 1/32 Gedeelte in het Kofschip, genaamd de HARMONIE, gevoerd bij schipper Rinze C. Platte.
Wie hier aan gadinge maakt, kome op woensdag den 29 mei 1822, des morgens te 10 uren, bij de beschrijving, en des avonds te 5 uren, bij de finale palmslag, in het logement de Wildeman, in de Lemmer, en kope, op conditiën, welke intussen ter lezing liggen bij de notarissen A. Witteveen, in de Lemmer, en J. Jongbloed te Langweer.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 6 mei binnen gekomen het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, met hout uit Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen het schoonerschip VICTORY, kapt. Robert Cabith, met ballast van Londen.
Den 8 dito binnen gekomen het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, met hout van Noorwegen; uitgezeild het kofschip ZAANVLIET, kapt. O. Sijmons, ledig naar Amsterdam.
Den 9 dito binnen gekomen het smakschip GEZINA CHARLOTTA, kapt. G. van Veen, het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, beide met hout van Noorwegen.
Den 11 dito binnen gekomen de kofschepen CATHARINA, kapt. A. Klazen, de VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, ONDERNEMING, kapt. Jurjen J. Seeman, alle drie met hout van Noorwegen, het schoner schip LIVELY, kapt. William Bayes, het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galloway, beide met ballast van Londen; het tjalkschip de JONGE JAN, kapt. Pieter G. Reinders, van Terneron naar Amsterdam gedestineerd, door schade alhier binnen.
Den 18 dito uitgezeild het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cabith, met boter naar Londen.


23 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 mei. Het schip de JONGE GEUCHJE, kapt. D. Geuchjes, van Rotterdam naar Hamburg, is den 16 dezer wegens tegenwind en gebroken giek in Terschelling binnengelopen, doch heeft den 18 dito de reis weder voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 mei. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Lissabon naar Antwerpen, te Brest met schade binnen (opm: zie RC 080122), lag den 11 mei gereed om de reis te vervolgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 mei. Kapt. M. Koos, voerende de brik NICOLETTE JEANNE, wiens vertrek in onze vorige tegen den 25 maart was opgegeven, meldt van Paramaribo, van den 20 maart, dat hij de laatste dier maand of in het begin van april zou zeilen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Delft, 21 mei. Het lijk van de vice-admiraal Van Braam is gisteren namiddag plegtig en met militaire honneurs, in de Nieuwe Kerk alhier, ter aarde besteld; hetzelve werd gedragen door twaalf gedecoreerde onder-officieren, waarvan zes tot het corps mariniers en zes tot het garnizoen behoorden, en voorafgegaan door de muzijk, tamboers en pijpers en een gewapend detachement flankeurs van de 9e afdeling, gecommandeerd door de generaal provinciale commandant van Zuid-Holland Detmers; de vice-admiraal vlag werd door een tweede luitenant ter zee voor het lijk uit gedragen; de admiraals Van de Capelle en De Jong en de generaals De Man en Voet droegen de slippen van het rouwkleed; het lijk werd in staatsie gevolgd door de familie van de overledene, in rouwgewaad, de generaals-officieren der zee- en landmagt uit ’s Hage, Delft, Rotterdam en omliggende plaatsen, de kolonels-commandanten der corpsen en verdere hoofd-officieren der zee- en landmagt, de officieren van het corps mariniers uit Rotterdam; de officieren van de marine en verdere kapiteins en luitenants, zonder onderscheid der corpsen, en de onder-officieren van het corps mariniers, terwijl het corps kadetten der artillerie- en genieschool en detachementen infanterie en artillerie de trein sloten.


24 mei 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Dezer dagen heeft men op de Thames een proef genomen met een van ijzer vervaardigd stoomvaartuig, hetgeen in de smederij van Horsley bij Birmingham gemaakt is. Dit vaartuig wordt voor het volmaakste ijzerwerk, wat men tot nu toe gezien heeft, gehouden; hetzelve is 106 voeten lang, 17 breed, en gaat voor een voet minder diep dan ene der tot nog toe gebouwde stoomvaartuigen. De kracht der daarin geplaatste stoommachine staat gelijk met die van dertig paarden, en aan het raderwerk is een belangrijke verbetering gemaakt, daar het slechts half zo breed is als het gewone. De proef is naar wens uitgevallen, en dit schip, hetgeen de ASRON heet, zal binnenkort van Londen naar Parijs varen, en het eerste schip zijn, dat rechtstreeks van de hoofdstad van Engeland naar die van Frankrijk gevaren heeft.


25 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 mei. Den 21 arriveerden te Helvoetsluis de schepen EENDRAGT, C.J. Klunder, van Cherbourg; de GOEDE HOOP, J.R. Sigers, van Memel (opm: Klaipeda); de VROUW MARTHA, B.J. Dirksen, van Embden, als bijlegger naar Napels.
Den 22 zeilde CHARLOTTA, C.J. Marcks, naar Liverpool.
Den 23 arriveerde de HOOP, J. Brobbel, van Lissabon; de wind N.O.
Volgens rapport van stuurman J. Buurman, voerende de loodsboot No. 2, is door hem, op den 23 dezer, in goede staat gepraaid, de Goeree Z.O. van zich, kapt. J.D. van der Gaauw, voerende het schip de ONDERNEMING, komende van Liverpool en gedestineerd naar Amsterdam.
Den 24 zeilde de VROUW JANNA, kapt. A.H. Bresand (opm: smak, kapt. A.H. Breeland), naar Liverpool; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 mei. Den 21 arriveerden in de Maas de schepen NEDERLANDSCH KROONPRINS, A. van der Meijde (opm: hoeker NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meijden), van Newport; de VROUW ELIZABETH, C. van Gelderen,van Lissabon; HET FORTUIN, H. van der Kolff, van Nantes.
Den 22 arriveerde de TWEE GEBROEDERS, H. Remkes, van Bremen, en zeilde de JUNO, C. van Stelle, naar Nord-Fero (opm: waarschijnlijk Noord Ferrol; 43º28’ N.B. 8º16’ W.L.).
Den 23 zeilde de CONCORDIA. S. Swart, naar Bordeaux; de wind N.O.
Den 24 zeilden de JONGE ELISABETH, H. Boon, en de ULIJSUS, P. Hammer, naar Koppenhagen; de CONJUNCTUREN, P. La-Fin, naar Aalborg; de ANNA, A.E. Brouwer, en de TRESIA JOSEPHINA, L.J. Draijer, naar Bergen; de VROUW JACOBA, J.S. Voogt, naar …(opm: niet vermeld); de VROUW ELIZABETH, J.A. Wijkman, en de MAGDALENA, H.P. Evers, naar de Oostzee.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 mei. Den 22 dezer arriveerde te Maassluis het schip de JONGE GERRIT, F. Plokker, van Hull.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 mei. Den 20 mei is te Middelburg gearriveerd het schip de COLONIST (opm: fregat, kapt. F. Jonker, zie echter ook DC 280522), van Demerarij.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 mei. Van Vlissingen meldt men den 18 mei dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de VROUW ACHINA, D. Dijkers, naar …; de ZEELUST, J.K. Mulder, naar Hamburg, JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Hull; de VROUW ALMINA, S. Jacobus, naar de Oostzee, en de EENDRAGT, B.H. Cappen, naar …(opm: niet gemeld.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 21 mei:
Op de hoogte van Plymouth bevonden zich den 19 dezer het schip ANNA MARIA, Haijnes, van Amsterdam naar Surinamen, en een Hollandse brik met de nommervlag 177, van Surinamen naar Amsterdam; de laatste in 43 dagen. (opm: in die dagen bestonden er vier zeemanscolleges, elk met een eigen vlag; hier wordt geen vlag genoemd, zodat de kapitein en het schip niet kunnen worden geïdentificeerd)
Den 20 februari is van de Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip (opm: fregat) WILHELMINA, J. Palm, van Batavia naar Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De minister voor de Marine breng ter kennis van de belanghebbenden, dat, op den 5 juni aanstaande, te twaalf uren des middags, door de Directeur en Commandant der Marine, in het hoofd-departement van de Maas, te Rotterdam, en, onder deszelfs nadere approbatie (opm: goedkeuring), een openbare aanbesteding, bij inschrijving, zal plaats hebben, voor het maken en oprigten, voor zo verre het arbeidsloon betreft, van een Kap over het op ’s Rijks maritime werf te Rotterdam op stapel staande fregat ROTTERDAM.
De voorwaarden waarop de voorz. aanbesteding zal geschieden liggen ter lezing van de gegadigden aan het Ministerie van de Marine te ’s Gravenhage, en ter Secretarie van de voornoemde Directeur en Commandant der Marine te Rotterdam.
’s Gravenhage, De Minister voor de Marine,
Den 21 mei 1822 J.C. van der Hoop


28 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 mei. Kapt. J. Sipkes Fz, voerende het schip CORNELIA HENRICA, van Amsterdam naar Batavia, schrijft, in dato 7 februari, op 1 graad zuiderbreedte, dat zijn schip, equipagie en passagiers allen in de beste staat waren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 mei. Volgens brief van kapt. F. Gierke, voerende het schip (opm: kof) de VLASHANDEL, den 22 van Port Maurice naar Amsterdam vertrokken, geschreven op 49º50’ breedte 40º30’ lengte west van Greenwich, met een brief van Plymouth van den 19 mei, had hij reeds enige dagen met oostelijke winden in de beste staat in het Kanaal gekruist.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 mei. Een scheepsboot, waarin van achteren staat 18 H.J. Swart 21 (opm: kapt. Hildrik Jans Swart), en van achter buiten de TWEE GEBROEDERS, ongetwijfeld afkomstig van het schip van die naam, thuis behorende te Schiedam, van hetwelk men, sedert het den 4 maart van Brielle naar Libau (opm: Liepaja) gezeild is (opm: zie RC 050322), niets vernomen heeft, is op de Jutlandse kust aangedreven.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 mei. Van den 26 meldt men van Helvoetsluis, dat den 25 van de rede naar boven gezeild is, om te lossen en te repareren, het schip de VROUW MARTHA, B.J. Dirksen, van Embden, als bijlegger naar Napels.
Den 26 zeilde FORTUNA. T. Bradhering, naar Archangel, en arriveerden HELENA AURORA, J. Maas junior, van Windau (opm: Ventspils); Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapt. J.H. Bolken, van Vlissingen.
Den 27 arriveerde de GOEDE HOOP, F. de Best, van Sandwich.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 mei. Den 24 arriveerde in Den Briel de VROUW ARENDJE (opm: smak), A. de Jong, van Rouaan.
Den 25 arriveerde de LEMMER, J. Tammes, van Bandohl, en zeilden de JONGE WILLEM, J. Parlevliet, naar Liverpool, en de VRIENDSCHAP, F. Plokker, naar Hull.
Den 26 zeilden de URANIA, C.F. Maas, de ANNA DOROTHEA, P.H. Davids, de AUGUSTA FREDRIK, J.C. Zaage, en de CATHARINA MARGARETHA, C. Permien, naar Rostock; la BELLE ALLIANCE, M.F. Schivelborn, naar Stettin (opm: Szczecin); de SPECULANT, M. Grave, en de AURORA, P. Nieman, naar de Oostzee; de VROUW WIGGERDINA, E.A. Oldenburger, naar Hamburg; de VROUW FEMMEGINA, A.K. Braam naar …(opm: niet vermeld); de GOEDE HOOP, W. Arends, naar …(opm: niet vermeld)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 mei. Den 24 zeilde van Maassluis het schip de VERWACHTING, J. van Alphen, naar Rochester; de wind O.Z.O. en Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 mei. Van Vlissingen meldt men den 21 mei:
Van den 19 tot heden zijn alhier ter rede gekomen de schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, van Rouaan, en de GOEDE HOOP, P.J. de Vries, van Memel (opm: Klaipeda), naar Brussel gedestineerd. Voor Antwerpen bestemd: de GOEDE HOOP, H.W. de Groot, en VRIESLAND, E.J. Drent, van Liverpool; l’Émilie, G. le Bourch, van Jersey; de VRIENDSCHAP, N. Heeres, van Londen; de VIGILANTIE, P. Roijon, van de Havana; MONNIKENDAM, K.O. Blaauw, van Oporto; CHRISTINA VOS, N.A. Smaal, en de VROUW ANNA, K.A. Bos, van Liverpool; de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: JUFFROUW WILLEMINA LAURENTIA), J.J. Swart, van Lissabon; WILHELMINA CATHARINA, P.B. de Jonge, van Liverpool; de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, van de Marennes, de MARIA, J. Sikkes, en de VLASBLOEM, G. Hulshoff, van Liverpool.
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild le VOLTIGEUR (opm: brik, thuishaven Antwerpen), W. de Ruyter, naar New-York; DOOR VRIENDSCHAP, J.W. Cramer, naar Bordeaux; l’AIMABLE PAULINE, L.J. Luijtjes, naar Madera, en de VROUW LUMEGINA (opm: VROUW LAMMEGINA), J.B. Goossens, naar Noirmontier.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 24 mei:
Te Bahia is gearriveerd SOLEIL LEVANT van Antwerpen (opm: brigantijn, thuishaven Antwerpen, kapt. Ary van Schie), in 38 dagen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Middelburg, 22 mei. Betrekkelijk het treurig uiteinde van de heer F.F. Ferber, gevoerd hebbende het schip de KOLONIST (opm: fregat COLONIST, nieuwe kapitein F. Jonker), hetwelk eergisteren alhier is binnengekomen, kunnen wij de volgende omstandigheden melden, opgemaakt uit berichten, welke de Royal Gazette, Guiana Chronicle en particuliere brieven deswegens behelzen:
Den 27 februari was kapt. Ferber met mejuffrouw A.A. Staal, in Berbice, gehuwd; twee dagen daaraan, den 1 maart, vertrokken zij met de schooner the CLYDE, kapt. Stevenson, van daar naar Demerarij, en wie zou het kunnen geloven, indien de zekerheid het niet al te zeer bevestigde? Vier uren daarna was dit ongelukkig paar, benevens nog een scheepsjongen, reeds in de eeuwigheid! Het weder was onstuimig en een zware stortzee heeft de schooner omvergeslagen; zij wilden zich nog met de sloep redden, dan die onderging hetzelfde lot. Kapt. Stevenson hield zich aan de boot vast, en werd, na 16 uren in angst en gevaar geworsteld te hebben, op het strand geworpen. De overige equipagie, bestaande in twee blanke matrozen en een zwarte jongen, hielden zich zo lang mogelijk aan het wrak en vervolgens aan de mast geklemd, waarmede zij, na een worsteling van 24 uren, aan wal zijn gedreven. Waarschijnlijk hebben de pogingen van de heer Ferber, om zijn vrouw te redden, hem spoediger doen bezwijken; zijn lijk was nog niet gevonden, maar dat van zijn beklagenswaardige echtgenote was opgevist, en zaterdag den 2 maart, op de plantagie Lichtfield, plechtig ter aarde besteld. Dit droevig voorval heeft, zo wel in de kolonie als hier ter plaatse, de treurigste belangstelling verwekt.


30 mei 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 mei. Het schip de JONGE LODEWIJK ANTHONIE (opm: pink, ook wel JONGE LODEWIJK ANTONIE of JONGE LODEWIJK ANTHONY), kapt. P.C. Staghouwer (opm: ook P.C. Stachouwer), den 24 mei in Texel binnen van Surinamen, is den 28 maart van daar gezeild, en zoude 2 à 3 dagen daarna gevolgd worden door het schip de AMSTEL, kapt. M. Charlau, mede naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 mei. Kapt. T.S. Waters, voerende het schip (opm: fregat) ROTTERDAM, van Batavia den 22 mei in Texel binnen, heeft gered kapitein Morée en zijn volk, ten getale van 15, gevoerd hebbende de Franse brik l’ESPOIR, te Dieppe te huis behorende en naar Terreneuf gedestineerd, welke in zinkende staat was, zijnde tot het dek vol water.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 mei. Den 27 arriveerden te Helvoetsluis de schepen HESPERUS, W. Rijnbende, van Surinamen; le PÈRE DE FAMILLE, P.F. Neel, van Havre-de-Grace; SOPHIA, A. Simon, van Havana.
Den 28 arriveerden de JONGE ELIZABETH, H.E. Hendriks, van Cette (opm: Sète); REGENT, J. Morris, van Surinamen en l’AUGUSTE MARIE, J. Hulin, van St. Servan.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 mei. Den 28 zeilde uit de Maas de VROUW WIGGERDINA, E.A. Oldenburger, naar Hamburg.
Den 29 zeilden de AUGUSTA FREDRIK, J.C. Zaage, en de CATHARINA MARGARETHA, C. Permien, naar Rostock; de SPECULANT, M. Glave, naar de Oostzee; de ZUSTER ALBERDINA, H.E. de Boer, naar l’Orient (opm: Lorient), en de VRIENDSCHAP, B.H. Smit,
naar Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 mei. Van Vlissingen wordt den 25 gemeld, dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen la PRÉVOYANTE, J. Langhetée, naar de Havana (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. Etienne Langethée; ANNA KRANENBURG, H. Smit, naar Glasgow; de HARMONIE, G.C. Kruse, naar Bordeaux; de VROUW ANNEGINA, R.W. Huisman, naar Glasgow,
en zijn aldaar, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen la DAME COLLETTE, E.P. Hoedt (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. F.P. Hoedt), van Liverpool; le VOLTIGEUR, kapt. Lantain, van Le Croisic, en de JONGE TJETSES TROMP, S.R. de Jonge (opm: JONGE TJETSKE TROMP, kapt. S.R. de Jong), van Palamos; deze laatste moet quarantaine houden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 3 juni 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd ELIZE, gevoerd door kapt. F. Fretwurst, lang 22 ellen 9 palmen 3 duimen, wijd 6 ellen 3 palmen 6 duimen, hol 4 ellen 2 palmen 4 duimen; alles Nederlandse maat; zijnde Amsterdamse maat lang 81 voeten, wijd 22½ voeten, hol 15 voeten; breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 3 juni 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip genaamd GOEDE VERWACHTING, gevoerd door kapt. H. Visman; is in het jaar 1815 te Woudsend nieuw uitgehaald; lang 26 ellen 6 palmen, wijd 6 ellen 2 palmen 2 duimen, hol 3 ellen 2 palmen 5 duimen; alles Nederlandse maat; zijnde Amsterdamse maat lang 94 voeten, wijd 22 voeten, hol 11½ voeten; breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars, en bij de heer B. Klinkert.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, J. Boelen, H.I. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 17 juni 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd HUNTER, gevoerd door kapt. W. Hodges; lang 28 ellen 3 palmen, wijd 3 ellen 4 palmen 9 duimen (opm: waarschijnlijk 8 ellen 4 palmen 9 duimen), hol 3 ellen 8 palmen 2 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 8 palmen 4 duimen; alles Nederlandse maat; zijnde Amsterdamse maat lang 100 voeten, wijd 30 voeten, hol 13½ voeten, het verdek 6½ voeten. Breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.


31 mei 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 12 mei binnen gekomen het smakschip de VROUW GESINA, kapt. Fokke Joosten, en het tjalkschip de VROUW FENNEGINA, kapt. Arend C. Ruiten, beide met hout van Noorwegen; uitgezeild het kofschip VERWACHTING, kapt. Steeven de Vries, met schors naar Liverpool.
Den 13 dito binnen gekomen het tjalkschip WILHELMINA, kapt. D.D. de Jong; de smakschepen de JONGE DANIEL, kapt. H.J. Oortjes, HILLEGONDA HILLEGINA, kapt. E.K. Kuilema, de VROUW MARGINA, kapt. Daniel J. Oortjes, en het kofschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Arends, alle met hout van Noorwegen; het smakschip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met hout van Hamburg.
Den 14 dito binnen gekomen het schonerschip CORONATION, kapt. W. Wotton, de sloepschepen ATTALANTE, kapt. James Byrne, the UNION, kapt. John Davey, alle met ballast van Londen; het smakschip EENDRACHT, kapt. Klaas J. Doijes (opm: kapt. K.J. Dooijes), het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Harm H. Koster, en het tjalkschip HILLEGINA, kapt. Harm Kloeve, alle met hout van Noorwegen; uitgezeild het kofschip VRIESLANDS WELVAREN (opm: VRIESLANDS WELVAART), kapt. Fokke. D. van Veen, met schors enz, naar Liverpool.
Den 15 dito binnen gekomen het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. Broer R. de Vries, het schonerschip MARTHA, kapt. Jens Larsen; de smakschepen DIANA, kapt. W.J. Stuit, de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smith, de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, CASTOR, kapt. S.H. Hooghout, het tjalkschip de VROUW HILLEGINA, kapt. W.J. Patman, en het kofschip JOHAN HEINRICH WILHELM, kapt. Harmanus Slokuis, alle met hout van Noorwegen; uitgezeild het kofschip de GOEDE WELVAART, kapt. Israel J. Vos, met ballast op avontuur.
Den 16 dito binnen gekomen het galjasschip NOORDSTERN, kapt. M.O. Rod, het schonerschip ELISA, kapt. Anders Firman, beide met hout van Noorwegen; het motschip GEDULD, kapt. H. Schneider, met pot aarde van Carolinerzijl (opm: Carolinensiel).
Den 17 dito binnen gekomen de kofschepen de VROUW ANNA, kapt. Pieter C. Piebes, EENDRACHT, kapt. Egbert M. de Jong, beide met hout van Noorwegen, en het sloepschip WILLIAM, kapt. William Naseby, met ballast van Londen; uitgezeild de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, CATHARINA, kapt. Arend Clasen, de VROUW TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen; de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. D.K. de Groot, GESINA CHARLOTTE, kapt. Gerardus van Veen, en de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 19 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW HENDRIES (opm: JUFVROUW HENDRIKA), kapt. H.H. Scholtens, met zout van Liverpool; uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galloway, beide met boter enz. naar Londen.
Den 20 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE HENDRIK, kapt. G.T. Nijland, met hout van Hamburg, het kofschip ALIDA CLAZINA, kapt. Egbert L. Tiktak, met hout van Noorwegen; uitgezeild het kofschip de VROUW HARMINA, kapt. Jan L. de Jong, met ballast op avontuur.


01 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

’s Gravenhage, 31 mei. De boodschap van Zijne Majesteit en het ontwerp van wet, omtrent de haringvisserij, in de Zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 24 dezer ingezonden, luiden als volgt:
- Bij art. 32 der wet van den 12 maart 1818, wordt verboden dat de schepen, bekend onder naam van haringjagers, hun overgenomen haring elders zullen mogen brengen dan in dezelfde haven, van waar die zijn uitgevaren.
- De bijzondere aard van beheer en toezigt, welke over de haringjagerij wordt uitgeoefend, heeft daartoe oorspronkelijk aanleiding gegeven.
- Dit bedrijf namelijk bestaande in het overbrengen van de eerste haring, verschille in zo ver van de haringvisserij, dat hetzelve gedreven wordt voor gemeenschappelijke rekening van de reders, wier schepen in de visserij deelnemen, terwijl de haring, die later door de hoekers of buizen aangebragt wordt, in afzonderlijk eigendom van iedere reder blijft. Hiervan is een natuurlijk gevolg, dat de haringjagerij staat onder beheer en toezigt ener door de gezamenlijke belanghebbenden aangestelde directie, welke niet alleen met de uitrusting der jagers, maar tevens met het debiet (opm: afzet) van de aangebragte haring belast is, en vermits de hoedanigheid en gevolgelijk ook het voordelig markten van de eerste voortbrengselen der haringvisserij veel afhangen van de meerdere of mindere spoed, waarmede dezelve op de plaats van het vertier geleverd worden, is het in het belang der zaak zelve, dat de directie, op de plaats der uitrusting gevestigd, de zekerheid hebbe dat de jagers in de zelfde haven terugkeren en onder haar oog hun overgenomen haring opleveren, alwaar alles, wat de verzending naar binnen ’s lands kan bespoedigen, te voren in gereedheid gebragt is, en dadelijk bij de aankomst van de jagers in het werk gesteld wordt. De ondervinding heeft ondertussen geleerd, dat het volstrekt verbod, bij de meergemelde wet daargesteld, voor de meeste reders der grote visserij schadelijk is, en dat zij meerdere vrijheid verlangen; men stelt te Hamburg en Bremen, zo wel als hier te lande, veel prijs op de vroeg gevangen Nederlandse haring zo dat de eerste jagers aldaar doorgaans een hoge markt kunnen maken. Is nu de vangst enigermate ruim, dan is het voordelig er een matige hoeveelheid van naar die plaatsen te zenden, alwaar de directie over de haringjagerij haar correspondenten heeft, ten einde de hoogste prijzen aldaar te maken, en door een te spoedige aanvoer van de gehele voorraad op onze markt de prijzen niet te drukken, want uit de winst op de vroege haring moeten de kosten van uitrusting en de verliezen, die sedert enige jaren op de later aangebragte haring geleden zijn, gedeeltelijk worden goedgemaakt.
Het is dan ook om die reden in het belang der reders raadzaam voorgekomen, het volstrekt verbod, bij de wet van den 12 maart 1818 bekrachtigd, op te heffen, en U Edel Mogenden daartoe het hiernevensgaand ontwerp van wet ter goedkeuring aan te bieden enz.
Wij Willem enz.
Alzo wij in overweging genomen hebben, dat de belangen van de grote visserij zouden worden bevorderd, door te vergunnen dat enige haringjagers uit de haringvloot regtstreeks naar de Elve of Wezer wierden gezonden:
Zo is het dat wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal;
Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze, dat het voortaan, met alteratie, in zo verre van artikel 32 der wet van 12 maart 1818, zal vrijstaan om enige haringjagers uit de vloot regtstreeks naar de Elve (opm: Elbe) of Wezer te zenden, ten einde hun overgenomen haring te Hamburg, Bremen of daar omliggende plaatsen te verkopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 mei. Het sloepschip ATALANTA, kapt. J. Byrne, van Harlingen naar Londen, is den 28 mei, met verlies van masten, door behulp van een sloepschip in het Vlie binnen en naar Harlingen gesleept.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 mei. Het schip MARIA JOHANNA ELIZABETH, kapt H.G. Boekhout (opm: MARIA JOHANNA ELISABETH, kapt. Hensen Gerhardus Boekhout), van Londen, is den 27 mei in Texel binnengekomen en reeds den 29 te Amsterdam gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 mei. Kapt. E.D. Dekker, voerende het fregatschip MARIA, meldt van Paramaribo, van den 6 maart, dat zijn vertrek van daar naar Amsterdam op den 21 april bepaald is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 mei. Te Helvoetsluis arriveerde den 29 april POMONA, R. Rijbus (opm: Engelse vlag, kapt. Charles Pybus), van Newcastle.
Den 31 arriveerden de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA (opm: galjas), M.D. Meijer van Liverpool, en WILHELMINA, J. Palm, van Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 mei. Den 30 arriveerde te Den Briel de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 mei. Den 30 arriveerde in de Maas de SOPHIA CHRISTINA (opm: brik SOPHIA EN CHRISTINA), P. van Vliet, van Nickerie. (opm: de zeebrief werd op 27 juni geretourneerd wegens sloping van het schip)
Den 31 arriveerde de GOEDE VERWACHTING, F.J. Nuisker (opm: Ties Jans Nuisker), van Bordeaux; de GUIANA (opm: hoeker), G. Straatman, van Paramaribo, en de DRIE GEBROEDERS, G. van der Borden, van Lissabon; de wind W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 mei. Het schip de JONGE FRITSKE (opm: JONGE TJETSKE TROMP), R.S. de Jong, van Palamos, is van zijn quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild.
Sedert onze laatste zijn voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen CHARLES EN RICHARD, J. Jansen, van Havana; HENDRINA JOHANNA (opm: kof HENDRIENA JOHANNA), H.G. Jonker, van Croisic; de JONGE HILKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), W. Willems, van Cette (opm: Sète); de MORGENSTAR, H.F. Veen, van Liverpool; de JONGE CORNELIS, A.C. Hazewinkel, van Croisic,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild FORSIGTIGHEDEN, A. Smith, naar Bayonne; WINDLUST, G.R. Engelsman, naar Hull.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 mei. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 28 mei:
Den 24 is te Portsmouth, met verlies van een anker en kabel, binnengelopen het schip de GOEDE HOOP, Vink (opm: galjas, kapt. Cornelis de Vink), van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam, hebbende acht weken reis.
Van Falmouth is den 23 dezer (opm: mei) vertrokken het aldaar binnengelopen schip SPECULATION, Pieters (opm: pink, kapt. Thomas Pietersz), van Amsterdam, naar Surinamen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen, 28 mei. Alhier is ter rede gekomen de Nederlandse stoomboot MOERDIJK, kapt. David Stock, van London komende, en naar men verneemt bestemd tot de overvaart tussen het eiland van Dordrecht en de Moerdijk. (Deze stoomboot is woensdag l.l. [opm: 29 mei] langs Dordrecht gepasseerd, en thans te Rotterdam liggende.)


04 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Parijs, 30 mei. Zr.Ms. fregat de SAPHO (opm: Franse vlag), gecommandeerd door de scheepskapitein Lasalle d’Harrader, is, den 23 mei, te Rochefort van Martinique aangekomen, na een reis van 38 dagen. Van Cayenne naar Martinique zeilende, ontmoette het de kaper l’AMOUR DE LA PATRIE, kapt. Rossignol, voerende de vlag van Venezuela of Columbia (opm: Colombia), welke zich meester gemaakt had van een Bremer-schip en uit hetzelve reeds voor 50.000 francs aan goederen had gehaald en de kapitein met de twee supercarga’s aan boord van hetzelve gevangen hield. De Commandant der SAPHE liet aan het schip de ontroofde goederen terug geven en het daarna zijn reis vervolgen en bragt de kaper te Martinique op, waar de kapitein met zijn volk in de gevangenis geworpen zijn. Deze kaper had tevoren verscheidene andere vaartuigen geplunderd. Toen de SAPHO van Martinique zeilde, had de schout-bij-nacht Bergezet alle de scheepsmagt, die er zich bevond, verzameld, om in de wateren der Antilles tegen de zeeschuimers te kruisen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 juni. In Texel is binnengekomen Zr.Ms. fregat van oorlog DE DAGERAAD, gecommandeerd door de kolonel ter zee Lewe van Aduard, komende van Sourabaija.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juni. Met brieven van Surinamen, lopende tot den 2 april, heeft men bericht dat de hoogedelgestrenge heer A. de Veer, ridder van de militaire Willems-Orde, tot gouverneur dier kolonie benoemd, den 27 maart aan boord van Zr.Ms. brik van oorlog DE ZWALUW, kapt.luit. De Jonge, te Paramaribo aangekomen is, en den 1 april het bestuur op zich genomen heeft; zijnde de gouverneur-generaal ad-interim, C.R. Vaillant, als zodanig, op zijn verzoek, eervol door de Koning ontslagen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juni. Den 31 passato arriveerde te Helvoetsluis het schip ATALANTE (opm: fregat, ook ATALANTA), C. Zwanenburg, van Surinamen.
Den 2 zeilden Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapt. J.H. Bolken, naar de Oostzee; ROTTERDAMSCH WELVAREN (opm: fregat ROTTERDAMS WELVAREN), K.P. Schenkel, naar Batavia, en MINERVA, L.H. Holst, naar Holmerstrand; de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juni. Den 31 zeilden uit de Maas de schepen HARMINA HELENA, J.K. Nagelhout, naar Koppenhagen; de VROUW ANNA, J.F. de Boer, naar Ahrensdahl (opm: Arendal), en arriveerde de VROUW JELTINA, E.O. de Vrede, van Duinkerken.
Den 2 zeilden de URANIA, C.F. Maas, naar Rostock; de JONGE CORNELIS (opm: kof), C. Wapenaar, naar Hamburg; de HOOP, E.G. Jonker, naar Brest; de TWEE GEBROEDERS, H.P. Mogensen (opm: buitenlander), naar Assens; de JOHANNES EN WILHELMINA, D. Mooijekind (opm: bom, kapt. D. Mooijenkind), naar Bremen, ern arriveerde de JONGE WILLEM, A.H. Scheepsma, van Hamburg.
Den 3 zeilde de MARIA, H.J. Hammer, naar Koppenhagen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 31 mei:
Het schip the WILLIAM, Kiers (opm: kof WILLEM, kapt. Hero Willem Kiers), van Antwerpen naar Havana, is den 4 dezer, met verlies van stengen en zeilen en lek, te Lissabon binnengelopen; zoude lossen.
Den 8 februari is te Kaap Coast Castle (opm: Cape Coast Castle, Ghana; 5º6’ N.B. 1º15’ W.L.) gearriveerd de Nederlandse oorlogsbrik COMEET uit Holland.


06 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 juni. Het schip de AMSTEL, kapt. M. Charlau, in Texel binnen van Surinamen, is den 7 april van daar gezeild, tegelijk met het schip de JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl; ook lag destijds gereed het schip VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 juni. Het schip de JONGE CATHARINA, kapt. B. Hendriks, van Dantzig (opm: Gdansk) naar de Lemmer, is volgens brief van Delfzijl, van den 29 mei, door een donderbui overvallen, zodat men de zeilen moest kappen, waana het met assistentie van twee vissers zwaar lek te Delfzijl is binnengesleept.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 juni. De visever van kapt. H. Kuiper, van Amsterdam naar Hamburg, is volgens brief van Delfzijl, van den 31 mei, aldaar wegens avarij binnengebragt; moet lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juni. Den 3 dezer arriveerde te Helvoetsluis ’s LANDS WELVAREN, K. Storm, van Lissabon; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juni. Den 5 arriveerde te Den Briel de GOEDE HOOP, W.H. Bontekoe, van Riga.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juni. van Vlissingen meldt men den 1 juni:
Den 29 mei is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de NOORDSTAR, J.T. de Jonge, naar Liverpool,
en zijn sinds den 30 voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de TWEE GEBROEDERS, S.B. Bakker, van Nantes; ZELIMA (opm: driemaster, thuishaven Gent), C. Neurenberg, van Batavia; STAD EN LANDE, T.T. Dijkstra, de WILLEM, J.S. Okkes, en WEMELINA KRANENBURG (opm: kof WEMELINA KRANENBORG), J.J. Prange, van Liverpool; de GOEDE VERWACHTING, B.S. Stoffels, van Brest; le JEUNE GEORGE, W.E. Dik, van Stockton; LEONTINE, M.F. le Sasseur, en de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, van Havana, en JEROME, D. Destelecho, van New York.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen, 4 juni. Den 2 dezer is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de METEORE (opm: fregat), kapt. M. Mesdagh, naar Rio Janeiro, met stukgoederen.


07 juni 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Petersburg, 12 mei. Als iets buitengewoons kan worden aangemerkt, dat onder de onlangs over zee ingevoerde waren (opm: in Rusland) zich ook een lading haver bevond, welke met veel voordeel is verkocht geworden.
De bij het nieuwe tarief vastgestelde bepalingen worden ten strengste gehandhaafd, zo zelfs, dat goederen aangehouden worden, welke in matten, welker uitvoer verboden is, waren ingepakt. Een zodanig geval heeft er met potas plaatsgehad, waarvan de vaten, zoals dikwijls geschiedt, met matten omnaaid waren. Ook is het schip de JONGE JOHANNES, voor als nog, in deszelfs vertrek verhinderd, omdat het tot aanvulling der lading een partij zeildoek, dat ook in matten gepakt was, wilde innemen. Indien hierin geen verandering komt, dan kan er in het geheel geen koren verzonden worden, vermits hier volstrekt matten nodig zijn. Er is een commissie benoemd, bestaande uit raadsheren Stalipin, Diwow en de graaf Lembert, waaraan alle verzoeken, papieren en documenten verzonden worden, welke inkomen, overigens zodanig waren, die bij het nieuwe tarief verboden, doch reeds voor de bekendmaking van het buitenlands, op hier waren afgezonden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 21 mei binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. William Barfield, met ballast van Londen.
Den 22 dito binnen gekomen het schonerschip VIOLET, kapt. Daniel Charroson, met ballast van Londen; de smakschepen ELISABETH, kapt. Jacob C. Scherpbier, en de GOEDE INTENTIE, kapt. Teke J. van der Veer, beide ledig van Amsterdam. Uitgezeild het galjasschip WILHELMINA, kapt. Johann Jonas, met ballast naar Archangel.
Den 23 dito binnen gekomen het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page met ballast van Londen.
Den 24 dito binnen gekomen het smakschip de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Schipper, met zout van Liverpool. Uitgezeild het schonerschip MARTHA, kapt. Jens Larssen, het kofschip de VROUW IKINA, kapt. G.J. Posthuma, en het smakschip de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smith, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 26 dito uitgezeild het schonerschip CORONATION, kapt. W. Wotton en het sloepschip ATALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter naar Londen, het galjasschip NOORDSTERN, kapt. M.O. Rod, en het schonerschip ELIZA, kapt. Andreas Terman, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 27 dito binnen gekomen het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubit, met ballast van Londen. Uitgezeild de smakschepen de VIJF GEZUSTERS, kapt. Popke E. de Jonge, de VROUW HILLEGINA, kapt. Harm Kleeve, en het kofschip de VROUW ELISABETH, kapt. Jan J. Arends, alle met ballast naar Noorwegen; de tjalkschepen de VROUW ALIDA, kapt. H.J. Kruse, en WILHELMINA, kapt. Dirk J. de Jong, beide met pannen en steen naar Hamburg; de kofschepen ANNA CATHARINA, kapt. Broer R. de Vries, en de JONGE CORNELIS, kapt. Harm H. Koster, beide met ballast naar Noorwegen; de smakschepen ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. H.E. Kuileman (opm: kapt. Egge Everts Kuilema), de VROUW ELISABETH, kapt. Jacob M. Scherpbier, DIANA, kapt. M. Stuit, alle met ballast op avontuur; het kofschip HET GEDULD, ledigscheeps naar Karolinerzijl (opm: Carolinensiel).
Den 28 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW GEZINA, kapt. Christ. Fokkes Taaij, met zout van Liverpool; het schonerschip SARAH, kapt. H. Clarck, met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip de JONGE DANIEL, kapt. Hendrik J. Oortjes; de tjalkschepen de VROUW MARGINA (opm: smak), kapt. Daniel J. Oortjes, en de VROUW FENEGINA, kapt. Arend C. Ruiten (opm: kof VROUW FENNEGINA, kapt. Arend Christiaan Ruiten), alle met ballast naar Noorwegen.
De 29 dito, met verlies van mast terug gekomen het sloepschip ATALANTE, kapt. James Byrne, met boter van hier naar Londen (opm: zie RC 010622); het smakschip IKKA (opm: VROUW IJKA), kapt. J.H. Oortjes ledig van Amsterdam.
Den 30 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE SIKKO, kapt. Thomas Yzenback, met zout, potas en geelhout van Liverpool; het brikschip NORGE, kapt. Soren A. Giertzen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de VROUW GESINA, kapt. Fokke Joosten, CASTOR, kapt. S.H. Hooghout, EENDRACHT, kapt. K.J. Doijer (opm: kapt. K.J. Dooijes), en het kofschip EENDRACHT, kapt. C.M. de Jong, alle met ballast naar Noorwegen; het sloepschip UNION, kapt. John Davey, met huiden naar Londen; het kofschip de VROUW ANNA, kapt. Pieter C. Piebes, met ballast naar Riga; het sloepschip SWIFT, kapt. William Barfield, met boter naar Londen.
Den 31 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. A.C. Pot, en het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergans (opm: Hergens, mogelijk Pieter Jacob), beide met hout van Noorwegen; het kofschip NEPTHUNUS, kapt. Hein Harmens, en het smakschip de VROUW WIETSKE, kapt. J.J. Kiers, beide ledig van Amsterdam. Uitgezeild de kofschepen ALIDA CLAZINA, kapt. E.L. Tiktak, en HOOP EN VREES, kapt. Y.F. Piebes, beide met ballast op avontuur.
Den 2 juni binnen gekomen het kofschip de JONGE JAN, kapt. Jan C. Bart en het smakschip VRIENDSCHAP, kapt. P.E. Boer, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild de schonerschepen HOPE, kapt. Enos Page, en VIOLET, kapt. Daniel Charresin, met boter enz. naar Londen; het kofschip de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, met ballast op avontuur.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De notaris A. Stienstra, te Franeker, zal op donderdag 13 Juni 1822, provisioneel en den 20 daarop volgend finaal, telkens ten 3 uur in de middag, in het Harlinger Veerhuis aldaar, publiek en aan de meest biedende presenteren te verkopen: de gerechte helft in een Trekveer en Schip cum annexis, geoctrooijeerd van Franeker op Harlingen, vice versa, laatst bij Klaas de Jong bevaren en aan Frans Jans Keestra, voor de wederhelft toebehorende; dadelijk te aanvaarden.


08 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 juni. In Texel is binnengekomen Zr.Ms. instructie-brik DE COURIER, kapt.luit. Bolken, van Helvoet, welke echter dezelfde dag weder derwaarts vertrokken is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 juni. Het schip de JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl, van Surinamen naar Amsterdam, is den 3 mei op 32º41’ N.B. 55º15’ W.L. in goede staat gepraaid door kapt. J.K. de Jong (opm: Jacob Kersjes de Jong, voerende de pink VRIENDSCHAP), van Surinamen den 3 juni in Texel binnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 juni. Zr.Ms. oorlogsbrik DE KEMPHAAN, kapt.luit. Dingemans, den 10 februari uit Helvoet gezeild naar St. Eustatius, is den 13 maart, tussen Guadeloupe en Antigua, aan deszelfs boord alles wel zijnde, gepraaid door Zr.Ms. oorlogsbrik DE ZWALUW, kapt.luit. De Jonge, van St. Eustatius te Surinamen gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 juni. Aan de Kaap de Goede Hoop is den 16 maart gearriveertd Zr.Ms. oorlogskorvet DE DOLFIJN, luit. Bloemendal, van Helvoetsluis naar Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 juni. Den 6 zeilde uit de Maas de GOEDE HOOP, F. de Best, naar Ipswich, en de HELENA, S. Spring, naar Bayonne; de wind N.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 juni. Van Vlissingen meldt men den 4 dezer, dat aldaar van de rede naar Duinkerken gezeild is het schip de ONDERNEMING, kapt. H.T. Klie (opm: H.F. Klie), van Dordrecht.
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen VROUW ANNA, K.A. Bos, naar Liverpool; de KIEKKE, P. Gronbeek, naar Lissabon; de JONGE PIETER, E.P. Boer, en de VROUW GEERTRUIDA, H.N. Bekkering, naar de Oostzee,
en zijn aldaar ter rede gekomen DELPHINE, E.G. Pekelder, van Memel (opm: Klaipeda) naar Brussel gedestineerd; de VROUW ENGELINA, E.R. de Groot, van Petersburg, en de VROUW GEZINA, J.D. Donema, laatst van Texel, deze laatste drie naar Antwerpen bestemd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 4 juni:
Het schip de TWEE GEBROEDERS, Lukin, van Liverpool naar Antwerpen, is den 29 mei, met verlies van de bezaanmast, de top van de grote mast, zeilen enz, en lek, te Falmouth binnengelopen; zijnde twee dagen tevoren door de bliksem getroffen.
Den 2 dezer is van Cowes vertrokken het schip DRIE GEBROEDERS, Manzelman, naar Batavia, hetwelk aldaar den 9 januari lek binnengelopen was.
Aan de Kaap de Goede Hoop is den 22 maart binnengelopen het schip de JONGE JACOBUS, Bonn (opm: brik, kapt. Hildert Jans Bonn), van Rotterdam naar Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hun meester, zijn van mening, na gedane aangifte, ingevolge de wet, op dinsdag den 25 juni 1822, des namiddags te vier uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en verkopen: het extra snelzeilend en van kajatenhout gebouw Brigantijnschip, genaamd EENSGEZINDHEID, laatst gevoerd bij kapt. Jacob Gorter, lang over steven 20 ellen 6 palmen 6 duimen, wijd bij de voorkant van het grootluik op de buitenkant der berghouten 5 ellen 8 palmen 3 duimen, hol in het ruim bij de voorkant van het grootluik van de buikdenning tot onder het dek 3 ellen 1 palm (opm: 20,66 x 5,83 x 3,10 m.), alles Nederlandse maat of wel lang 73 voeten, wijd 20 voeten 5 duimen, hol 10 voeten 10 duimen Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Scheepmakershaven, voor de Westzijde der Glashaven, en aldaar daags voor en op de dag der verkoping door een ieder zal kunnen worden bezigtigd. Nadere onderrigting bij gemelde makelaars.


11 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 januari. Op 25 oktober 1821 is, namens het Gouvernement, op een plegtige wijze bezit genomen van het eiland Billiton en aldaar de Nederlandse vlag gehesen, waartoe, na de verovering van Palembang (opm: zie o.a. BC 190521) een kleine expeditie van inlandse praauwen afgezonden werd, onder bevel van de Pangerang Sarief Mohamed, aan wie de hoofden zich goedwillig onderwierpen. Men hoopt dat door de onderwerping der volken van Billiton, die zich nu door onderlinge handelsbetrekkingen van hun benodigdheden zullen kunnen voorzien, de zeeroverij, aan welke zij zich anders overgaven, zullen laten varen. (opm: bekort)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. R. Hoijman, J. Tentije, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 17 juni 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild van grenenhout gebouwd Fregatschip, genaamd MICHAËL, lang 35 ellen 9 palmen 6 duimen, wijd 9 ellen 3 palmen 4 duimen, hol 4 ellen 2 palmen 4 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 9 palmen 8 duimen (opm: 35,96 x 9,34 x 4,24 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 127 voeten, wijd 33 voeten, hol 15 voeten, het verdek 7 voeten); breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 24 juni 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd JULIANA LOUISA, gevoerd door kapitein Johannes Stoffers, lang 27 ellen 32 duimen, wijd 7 ellen 42 duimen, hol 3 ellen 40 duimen, het verdek 1 el 70 duimen (opm: 27,32 x 7,42 x 3,40 / 1,70 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 96½ voeten, wijd 26 voeten 2 duimen, hol 12 voeten, het verdek 6 voeten). Breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars, zo mede bij de heren J. Daniels en Zonen en Arbman.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 juni. Het Zeemans-collegie te Amsterdam heeft berigt ontvangen, dat door kapt. G.J. de Groot, aldaar gearriveerd van Marseille, den 8 mei op 44º20’ N.B. gegiste 10º3’ W.L. gezien is een kof, voerende een vlag met R No. 91, zijnde die van kapt. H. Siegers (opm: kapt. Hattem Siegers, voerende de kof VIGILANTIE), van Rotterdam naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. Den 8 zeilde van Helvoetsluis SIRENE, P.H. Janssen, naar Faborg.
Den 10 arriveerde GEERTRUIDA JOHANNA, L.B. Kuiper, van Libau (opm: Liepaja); de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. Den 7 arriveerde in de Maas de VROUW GEZINA, H.R. Stutvoet, van Stralsund.
Den 8 zeilde de GOEDE HOOP, D.C. Breemer, naar Nakskov; de CATHARINA CAROLINA, J.J. Slie naar Grijpswold (opm: Greifswald); de ONDERNEMING, J. Rooderkerk naar Liverpool, en arriveerden de VROUW MARGARETHA, E.H. Pot, van Schlie (opm: tjalk, Schlei, nabij Eckernförde); de AURORA, J.F. Veen, van Memel (opm: Klaipeda).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. Den 9 arriveerden in Den Briel de WELVAART, B.J. de Groot, van Brewich; de VERWACHTING, M. Gerdes, van Libau (opm: Liepaja).
Den 10 zeilden de GOEDE HOOP, F.H. Kleijn, naar Nerva; de JONGE DIRK, D.D. Kuitse, naar … (opm: geen opgave).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. Van MIddelburg meldt men dat den 7 van daar gezeild is het schip (opm: smak) CATHARINA, kapt. E.H. Velthuijs, naar Leith.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. Heden morgen te vier uren overleed, na een langdurig lijden en toenemend verval van krachten, tot mijne en mijner Kinderen droefheid, mijn waarde Echtgenoot, Laurens Hoogendijk, in leven Lid van het Collegie der groote Visscherij dezer Lande, in het 62ste jaars zijn levens; zijne gelatenheid in zijne smart en onderwerping aan de wil der Onvoorzieniogheid doen mij hopen, dat zijne overgang in zaligheid zij.
Mij van de deelneming mijner Vrienden en Bekenden verzekerd houdende, hope ik van Brieven van Rouwbeklag verschoond te blijven.
Vlaardingen, Jacomina de Jong
den 10 juni 1822 Wed. Laurens Hoogendijk


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 2 juni binnen gekomen het tjalkschip de VROUW HILLEGINA, kapt. Jan B. Jager, ledig van Amsterdam; het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Klasen de Groot, de kofschepen CATHARINA, kapt. Arend Klasen, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, alle drie met hout uit Arendahl.
Den 3 dito uitgezeild het tjalkschip de VROUW HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, met ballast op avontuur; de smakschepen de VROUW WYTSKE, kapt. J.J. Kiers en de VROUW IJKA, kapt. J.H. Oortjes met pannen naar de Oostzee; het kofschip ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, met ballast op avontuur.
Den 4 dito binnen gekomen het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. W. Stuit, met zout uit Liverpool.
Den 8 dito binnen gekomen het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met boter etc. naar Londen.
Den 9 dito uitgezeild het sloepschip ATALANTA, kapt. James Byrne, en het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubith, met boter naar Londen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, presenteert bij publieke veiling en gerede gelde, op den 19 juni 1822, aan de meestbiedende, bij strijk- en verhooggelden, te verkopen: de gehele tuigage, bestaande uit ankers, touwen, zeilen enz, alles afkomstig van het in de nacht tussen 14 en 15 januari 1822 gestrande galjasschip MARIANNE, gevoerd geweest bij kapt. Christiaan Larsen (opm: zie RC 240122). Wie gading maakt, kome op voorgeschreven tijd, des morgen ten 9 uur, in het dorp Hollum op Ameland, in het pakhuis aldaar.
De strandvonder voornoemd, W.R.J.D. Heeckeren


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. Den 10 arriveerden in de Maas de schepen de VRIENDSCHAP, J.H. Sturenberg, van Droogbak; DRENTS WELVAART (opm: DRENTSCHE WELVAREN), J.B. Mulder, van Brewich, en zeilde de HELENA AURORA, J. Maas, naar de Oostzee.
Den 11 arriveerden de CORNELIA LUCIA, J. Altona, van Lissabon, en de VRIENDSCHAP, F. Plokker, van Hull, en zeilden de ELIZABETH CORNELIA (opm: hoeker ELISABETH EN CORNELIA), J. Parlevliet, naar Liverpool; de JUFVROUW HENDRINA, D.H. de Jong, naar Oleron.
Den 12 zeilde de JUFVROUW REGINA, J.H. Koop, naar Cette (opm: Sète), en le LOUIS MARIE, J. Hervé, naar Nantes; de wind .O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 7 juni:
Het schip ROTTERDAMSCH WELVAREN (opm: fregat ROTTERDAMS WELVAREN), K.P. Schenkel, van Rotterdam naar Batavia, was den 4 dezer op de hoogte van Douvres (opm: Dover), en de volgende dag bij Dartmouth het schip de ZEEUW (opm: fregat, kapt. L. Woutersen), van Surinamen naar Middelburg; het schip MARIA, Decker (opm: kapt. E.D. Dekker), van Surinamen naar Amsterdam, bevond zich den 4 op de hoogte van Plymouth.


13 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 juni. Den 11 arriveerde te Helvoetsluis PIETERTJE STAPERT, J.R. Hottinga, van Windau (opm: Venspils).
Den 12 zeilden REGENT (opm: brik), J. Morris, naar Surinamen; de VROUW MARTHA, J.B. Dirksen, naar Napels.


14 juni 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een Praam, zo goed als nieuw, lang over steven 10 ellen 224 strepen (36 voet), wijd 2 ellen 55 strepen (9 voet), hol na rato.
Te bevragen bij F. Holtkamp, boekverkoper te Sneek.


15 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Parijs, 10 juni. De van Londen gekomen ijzeren stoomboot is heden van Saint Cloud naar Parijs gevaren. De Franse stoomboot le DUC DE BORDEAUX, die gelijktijdig van daar afvoer, is een half uur eerder dan de Engelse te Parijs gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 juni. Een schip met vlag B No. 3, zijnde die van kapitein J. de Juis Brouwer (opm: vlag van het Veendammer College ‘Maatschappij tot Nut der Zeevaart’, kapt. Jude Juis Brouwer), van Elbing (opm: Elblag) naar Bergen, is bij Flekkefjord zeilende, langs de kust van Noorwegen, noordwaards geseind door kapt. L.R. Roelfsema (opm: kof VIJF GEBROEDERS), uit Noorwegen in Texel binnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 juni. Kapt. E.D. Dekker, voerende het fregatschip MARIA, van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, meldt in dato 3 juni, dat hij die ochtend te elf uren, bewesten Goudstaart (opm: Start Point), in goede staat zeilende was, hebbende oosten winden. Hij was den 22 april van Surinamen vertrokken en zou denkelijk die zelfde dag door kapt. J. Hulsen, voerende het schip (opm: fregat) de ZORGVULDIGHEID, gevolgd zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 juni. Te Oleron is gearriveerd K.Z. Schut (opm: smak HOOP), van Amsterdam; dezelve zou een lading innemen voor Dordrecht.


18 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 juni. Den 14 arriveerde in de Maas het schip le PIERRE EUGÈNE, B.F. Abraham, van Cherburg; de wind N.
Den 14 arriveerde de GOEDE HOOP, F. de Best, van Ipswich.
Den 16 zeilden NEÊRLANDSCH KROONPRINS (opm: hoeker NEERLANDS KROONPRINS), A. van der Meijden, naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 juni. Van Vlissingen meldt men den 11 juni:
Gisteren zijn ter rede gekomen en naar zee gezeild de schepen, van Antwerpen de DRIE VRIENDEN, T. Komst, naar Hamburg, l’ÉMILIE, G. le Bourch, naar Rouaan.
Heden is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de ANNA DOROTHEA, T. Vos, van Memel (opm: Klaipeda).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 11 juni:
Den 8 dezer is van Portsmouh vertrokken het aldaar binnengelopen schip (opm: smakl) MAAS EN IJSSELSTROOM, R. Rinses, naar Bayonne.
Aan de Kaap de Goede Hoop is den 7 maart binnengelopen het schip DAGERAAD, Low, van Batavia, en den 23 dito het schip CORNELIA HENRICA, Tijkes (opm: kapt. Jan Feykesz Sipkes), uit Texel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.A. de Weit A.E.zn, J. Verburg de Winter, C.A. de Wit en R.R. Viervan, makelaars, zullen op donderdag den 20 juni 1822, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakke Grond, verkopen: een partij van 201 kisten bruine Havana suiker, zo gezond als beschadigd, gelost uit het schip MINERVA, kapt. P. Schakel, gekomen van Havana; liggende als bij de biljetten wordt aangewezen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van Antwerpen zal in het begin van juli naar Batavia vertrekken het Nederlandse snelzeilende gekoperde eiken Fregatschip DELPHINE (opm: DELPHINA, thuishaven Gent), kapitein Johannes Boelen, van hetwelk de kajuit en hutten gereed gemaakt zijn met alle gemakken voor passagiers. Adres ten kantore van Bisschop, Basteins en N.J. de Cock, te Antwerpen voornoemd, en ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, J. Boelen, H.I. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 24 juni 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd ADRIANA JOANNA, gevoerd door kapt. T.K. Klein (opm: Teunis Kersjes Klein); lang 24 ellen 7 palmen, wijd 7 ellen, hol 3 ellen 1 palm 1 duim, het verdek hoog aan boord 1 el 3 palmen 4 duimen (opm: 24,70 x 7,00 x 3,11 m.); alles Nederlandse maat; zijnde Amsterdamse maat lang 85 voeten, wijd 24 voeten 8 duimen, hol 11 voeten, het verdek 4 voeten 8 duimen. Breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars, en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, bij wie het gemelde schip, inmiddels uit de hand te koop zijnde, nader te bevragen is.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 10 juni binnen gekomen het smakschip de VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Smith, met hout van Noorwegen; de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, LUNA, kapt. Samuel Bishop, WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway, alle drie met ballast van Londen; het kofschip de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen de VROUW CATHARINA, kapt. A. Klazen, de VROUW ALIDA, kapt. J. Klazen, de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens:


20 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juni. Den 17 arriveerden te Helvoetsluis CHRISTINA, C. Klok, van Londen, VROUW CAROLINE, H.C. Duwel, van Rasmus, en JULIANA, J.F. Muller, van Stralsund; de wind N.N.O. en N.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juni. Den 16 arriveerde te Brielle de ONDERNEMING, H.F. Klie, van Duinkerken.
Den 18 arriveerden de MERKURIUS, H.G. Schulte, van Riga; de JOHANNA WILHELMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), D. Mooijekind, uit zee, en zeilden de GEZINA JOHANNA, J.R. Sap, naar …(opm: niet vermeld), de VIER GEZUSTERS, P.J. Bager, naar Faborg, en de CONCORDIA, H.H. Lucht, naar Riga.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juni. Den 14 juni is te Middelburg van Surinamen gearriveerd het schip de ZEEUW, kapt. Jacob Rickmers.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 14 juni:
Den 12 dezer bevond zich op de hoogte van Falmouth het schip (opm: fregat) ARGYLE, D. Spreeuw, van Surinamen naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Pieter van der Hoeven Junior, openbaar notaris te Rotterdam, als lasthebbende van deszelfs principalen, is voornemens, na gedane aangifte, conform de wet, op donderdag den 27 juni 1822, des namiddags te vier uren, op de Leuvehaven, Wijk C, no. 327, binnen deze stad, voor de huizinge van de heer C. Vlierboom Czn, publiek aan de meestbiedenden of eerstmijnenden te verkopen: een Damloperschuit, genaamd de VROUW ROELOFJE, binnen weinige jaren aanmerkelijk vertimmerd, groot volgens ijkbrief 25 lasten, met al deszelfs toebehoren, zodanig de voorschreve schuit is liggende in de Leuvehaven, voor de voorschreve Huizinge, en de toebehoren gedeeltelijk in de voorschreve schuit en gedeeltelijk in het pakhuis van de heren C. Vlierboom en Zoon, zodanig als dezelve zullen worden aangewezen.
Die gading hebben om te kopen komen op donderdag den 27 juni 1822, ten tijde en plaatse voormeld, aanhoren de conditiën en voorwaarden en inmiddels nadere onderrigting begerende, adressere men zich ten Kantore van de voorz. notaris Pieter van der Hoeven Junior, op de Spaanschekaai, binnen deze stad, bij wie de bewijzen van eigendom en veilconditiën ter visie liggen; de voorschreve schuit en toebehoren zullen twee dagen vóór en des voormiddags van de dag der veiling door een ieder kunnen worden bezigtigd.


21 juni 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een hol van een tjalkschip, lang 18 ellen 744 strepen (66 voet), wijd 4 ellen 118 strepen (14½ voet), hol naar rato, voorzien van een nieuwe eiken huid van de kiel af.
Te bevragen aan de scheepstimmerwerf van Tjeerd Schotsma, bij de sluis te Workum.


22 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 juni. De Hollandse smak de VROUW PETINA, kapt. D.K. Mulder (opm: tjalk, kapt. Klaas Derks Mulder), met stenen van Caen naar Brussel, is in de nacht tussen den 11 en 12 juni, omtrent 6 mijlen N.N.W. van Dieppe, gezonken; het volk, zich in de boot geworpen hebbende en in groot gevaar zijnde om daarmede te verongelukken, is door kapitein Le Bourche gered en te Havre aangebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 juni. Den 20 arriveerde in de Maas de GOEDE VERWACHTING, R. Hansen, van Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 juni. Van Vlissingen wordt van den 15 gemeld, dat sedert de laatste, voor Antwerpen bestemd, aldaar ter rede gekomen zijn de schepen de JUFVROUW TITSIA, L.J. Besseling, en ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, van Liverpool; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer, van Christiansand,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de VRIENDSCHAP, N. Heeres, naar Londen; ADELHEID, J.H. Hubner, naar Stettin (opm: Szczecin), en de JONGE LODEWIJK (opm: smak), J.J. Duintjer, van Danzig (opm: Gdansk).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 18 juni:
Den 16 dezer is van Cowes vertrokken het schip GOEDE HOOP, Vink (opm: galjas, kapt. Cornelis de Vink), naar Rotterdam.
Te Penzance is den 14 dezer lek binnengelopen het schip VROUW MARIA, Schutt (opm: kapt. Zacharias Kempes Schut, zie RC 220822), van Liverpool naar Antwerpen.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Bekendmaking. De commandant en directeur der Koloniale Zeemacht, als daartoe bij besluit van Zijne Exc. de heer Gouverneur-Generaal geautoriseerd, zal ten overstaan van de waarnemende onder-commissaris te Sourabaija, aldaar op maandag de 24e juni aanstaande publiek doen verkopen Zr.Ms. koloniale korvet VENUS, met enige onbekwame goederen, volgens inventaris, alsmede enige onbekwame houtwerken, op de reparatie-werf aldaar.
Sourabaija, den 8 juni 1822. de commandant en directeur voorn,
Van Schuler


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Batavia. Den 19 juni is uitgezeild de ELISABETH, kapt. C. Pakes met passagiers.(zie DC 051122)


25 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juni. Uitgezeild van Texel Zr.Ms. fregat van oorlog ALGIERS, kapt. Van der Straaten, naar de Middellandsche Zee.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juni. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. W.R. Lukens, van Liverpool naar Antwerpen, te Falmouth binnengelopen, heeft den 15 de reis vervolgd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juni. Kapt. J. Wessels, voerende het schip ARIADNE (opm: buitenlander), van Bayonne op de Weser gearriveerd, meldt van Bremen den 19 juni, dat hij, den 5 dito, onder Portland, in goede staat gezien heeft het Hollands schip JEANNETTE, voerende vlag No. 40, zijnde kapt. H. Funck, van Amsterdam naar Demerarij, hetwelk deszelfs reis met gunstige wind vervolgde, en bij zich had nog een Hollands schip, voerende vlag No. 152 (opm: beide van het Amsterdamse Zeemanscollege ‘Blaauwe Vlag’), zijnde de KOLONIST (opm: pink), kapt. L. Wildschut, van Amsterdam naar Surinamen, mede in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juni. Het Nederlands-Spaans eskader, in twee linieschepen, twee fregatten en drie brikken bestaande, was volgens rapport van kapitein La Croix te Marseille gearriveerd, den 30 mei voor de rede van Algiers.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juni.Zr.Ms. oorlogsbrik DE COURIER, kapitein J.H. Bolken, laatst uit Texel, is den 12 juni te Elseneur aangekomen en de volgende dag naar Koppenhagen gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juni. De fluit VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, uit Nerva naar Amsterdam, en verscheiden andere schepen lagen den 15 juni, wegens tegenwind, nog op de rede van Elseneur.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Den 22 december 1821 hebben de onderstuurman Jan Fredrik Schullers en vier matrozen, met name Frans Stavanger, Andries Silling, Pieter Stokard en Rikkert Ades, behorende tot de equipagie van het schip de ZEEUW, kapitein Rickmers, van Middelburg naar Surinamen bestemd, en destijds circa 6 mijlen Z.Z.O. van Lezard zeilende, te midden van aanhoudende stormen, zware buijen en hoge zee, met levensgevaar twee Engelsen en twee Hollanders gered, die zich bevonden op de brik PHALIMA, komende van Londen en gedestineerd naar St. Thomas, welke in gevaar was van te vergaan, zijnde de grote mast reeds over boord geslagen; de Engelsen behoorden tot de equipagie van dat schip, doch de Hollanders tot die van het schip DIJKZIGT, van Rotterdam naar Batavia, welke met vijf man een dergelijke poging tot redding gedaan hadden, maar wier boot tegen het schip aan stukken geslagen was, waardoor drie hunner verdronken waren en het aan gemelde twee personen als door een wonder gelukt was, om zich op de brik te redden. Ten einde insgelijks niet tegen het schip verbrijzeld te worden, moesten de manschappen van de ZEEUW, die zich allen vrijwillig tot beproeving van dit waagstuk hadden aangeboden, onder het doen der stoutste wendingen, het ogenblik afwachten, dat de op de brik zijnde personen zich aan een touw konden nederlaten, om zo in de boot te worden opgevangen of uit de bruisende golven daarin te worden gehaald, op welke wijze zij dan ook het geluk hadden, van alle de manschappen te redden en vervolgens, na twee uren in ogenschijnlijk doodsgevaar verkeerd te hebben en uitgeput van krachten, behouden op hun schip terug kwamen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Den 22 zeilden van Helvoetsluis de schepen de HOOP, H.J. Prins, naar St. Petersburg; de ACHT GEBROEDERS, F. Middendorff, naar Brest en le PÈRE DE FAMILLE, P.F. Neel, naar Duinkerken.
Den 24 arriveerde THEODORA, J. Loven, van Havre-de-Grace; INDUSTRIE, L. Spaanderman, van Oleron, en l’ÉMILIE, kapt. Berneval, van Rouaan.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Den 21 arriveerde in de Maas de VROUW ELIZABETH (opm: VROUW ELISABETH), S.J. Jaski, van Bergen.
Den 22 zeilden de GEZINA JOHANNA, J.R. Sap, naar …(opm: niet vermeld); de NOORDSTAR, H. Nieman, naar Arensburg; de MERKURIUS, A.H. Jongebloed, naar de Oostzee; de COMMERS, T.P. Meijders, naar Koppenhagen, de VRIENDSCHAP, J.H. Sturenberg, naar Droogbak.
Den 23 zeilden de VERWACHTING, H. Gerdes, naar de Oostzee, en de JONGE GERRIT, F. Plokker, naar Hull; de wind O. en Z.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Den 24 zeilde van den Briel de GOEDE HOOP, W.H. Bontekoe, naar de Oostzee.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Den 21 is te Keulen gearriveerd schipper Jan Barlen (opm: beurtvaarder), van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Van Vlissingen meldt men den 18 dezer, dat sedert onze laatste aldaar ter rede gekomen zijn de schepen de ONDERNEMING, R. Hakker, van Liverpool naar Dordrecht gedestineerd; voor Antwerpen bestemd NEPTUNES, W.M. Kramer, van Liverpool; de EENDRAGT, B.H. Cappen, van Oostruzee (opm: vermoedelijk wordt Osterrisoer bedoeld),
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE JAN, C.J. Cornel, naar Oleron, en SUZANNA, P.A. Busch, naar Archangel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 21 juni:
Den 18 dezer bevond zich op de hoogte van Douvres het schip (opm: pink) VRIENDSCHAP, J. Visser, en den 20 het schip (opm: fregat) ZORGVULDIGHEID, J. Hulsen, beide van Surinamen naar Amsterdam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands kofschip de GOEDE VERWACHTING, gevoerd door kapt. Roelof Hansen, om spoedig (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Comp, cargadoors aldaar.


27 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 juni. Door de Texelse loodsschipper P. Kuiper is den 11 dezer, op de hoogte van Portland, gepraaid kapt. W.M. Kramer, voerende het Groninger kofschip NEPTUNUS, van Liverpool naar Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. In het laatst der afgelopen maand mei zagen wij alhier aankomen een stoomvaartuig, bestemd tot daarstelling van een gemakkelijke overtogt over het Hollandsch Diep, tussen de veren van Willemsdorp, aan de mond van de Dordsche Kil, en van de Moerdijk, in de strekking van de onlangs nieuw aangelegde straatweg van ’s Gravenhage naar Brussel (opm: zie RC 080822).
Bovenvermeld, in Engeland vervaardigd, stoomvaartuig, is van daar, zonder enige hindernis, herwaarts overgevaren, en sedert deszelfs aankomst alhier hebben, bijna dagelijks, met hetzelve, op onderscheiden gedeelten der rivieren, oefeningsvaarten plaats gehad; zijnde daarenboven, zo wel aan het veer van Catendrecht, tegen over deze stad, als aan dat van Willemsdorp en van de Moerdijk, reeds met hetzelve, op de gemakkelijkste wijze, diligences en andere zwaar geladen rijtuigen overgezet.
Door de, voor zodanige transporten strekkende, speciale inrigting van het vaartuig, zullen meest alle de inconveniënten worden voorkomen, welke in de overtogt, door middel van ponten en andere gewone vaartuigen, vooral op brede rivieren gelegen zijn.
Bovengemeld vaartuig is wijders, verleden dinsdag (opm: 18 juni), langs Den Briel de Maas uitgevaren en langs de Goeree weder binnengekomen; zijnde hetzelve voorts, de volgende dag, de Noordzee ingevaren, tot voor het dorp Scheveningen, alwaar een menigte, zo uit dat dorp als uit ’s Gravenhage, te zamengevloeide nieuwsgierigen hetzelve hebben zien heen en weder varen en zich hebben kunnen overtuigen van de gemakkelijke wijze, op welke de, bijna van alle werking van wind en stroom ontheven, manoeuvers en bewegingen van een, door stoom gedreven, vaartuig geschieden.
Beide de voornoemde togten hebben zonder het minste bezwaar of hindernis plaats gehad, en men mag zich vlijen, dat binnen korte tijd, door het in dienst stellen van het vaartuig aan het veer van Willemsdorp op de Moerdijk en vice versa, aldaar een middel van overtogt zal zijn daargesteld, hetwelk nergens in gemakkelijkheid wordt overtroffen, en hetwelk aan de reizigers de zekerheid zal aanbieden van, bij alle gelegenheden en onder alle omstandigheden, hun reis zonder enig gevaar of oponthoud te kunnen voortzetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. Den 24 arriveerden te Helvoetsluis de schepen LOUISA, D. Guijt, van Liverpool; de GOEDE HOOP, C. Vink, van Cette (opm: Sète), en HENDRIKA, H.E. Martens, van Bordeaux.
Den 25 arriveerden de schepen de HOOP, K.Z. Schut van Oleron; de VROUW CHRISTINA, R.J. Dood, van Bristol; de WAAKZAAMHEID, G.H. Luurts, van Liverpool; KLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoord, van St. Ubes (opm: Setubal); de ZEELUST (opm: pink), A. van der Linden, van Smirna (opm: Izmir), en ligt onder quarantaine op de rede.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. Den 25 arriveerde in de Maas het schip de FRANS EN ALETTA, M. van der Struijs, van Bandohl.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. Den 25 arriveerde te Den Briel BUITEN VERWACHTING, C. van der Plas, van Lissabon, als bijlegger op order.
Den 26 zeilde TWEE GEBROEDERS (opm: smak), R. de Vries, naar Hamburg; de DRENTS WELVAART (opm: DRENTSCHE WELVAREN), J.B. Mulder, naar Pernau (opm: Pärnu), en de VROUW JANTINA, J.H. Panjer, naar Leith.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. Den 24 laatstleden was in de Hoofden (Nauw van Calais) in goede staat zeilende het koffschip ADRIANA JACOBA, kapitein J.C. Reus, van Terschelling, komende van Alikante en gedestineerd naar Riga.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. Van Vlissingen meldt men den 22 juni:
Van den 20 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW REINA, H. Koops, en de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, van Noirmontier; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, en ROSALIA, J. Zeeven, van Liverpool, en le COUREUR (opm: schoener COURRIER, thuishaven Antwerpen), J.E. Melcherts, van Bayonne.


29 juni 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Londen, 25 juni. Men verneemt, dat van Plymouth naar Holland gezonden een duikers-klok, onder directie van de heer Crusoe, welke aangenomen heeft, om de lading van een schip, hetwelk 22 jaren geleden gezonken is, op te vissen; men zegt dat dit vaartuig aan boord had 72 metalen stukken geschut, 30.000 pond sterling aan gouden munt, 30 tonnen goud in staven en 25 tonnen zilver in staven; hetzelve ligt, bij hoog water, op dertig voeten diepte. is (opm: zie RC 020722 en 300822)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Men zal op zaterdag den 6 juli 1822, des namiddags om één uur, op de kaai te Tholen, veilen en verkopen: een Poonschuit, in goede staat, groot 48 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want en verder toebehoren, liggende in de kaai te Tholen voornoemd. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren W.K. Wagtho, advocaat en notaris, en F. Durée, griffier van het Vredegerecht, beiden te Tholen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een extraordinair welbezeild Brikschip, groot circa 60 rogge lasten, voorzien van een complete inventaris, varende onder Nederlandse vlag.
Te bevragen bij Roland Holst, makelaar te Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van Antwerpen zal in het begin van juli naar Batavia vertrekken het Nederlandse snelzeilende gekoperde eiken fregatschip DELPHINE (opm: DELPHINA), kapitein Johannes Boelen, van hetwelk de kajuit en hutten gereed gemaakt zijn met alle gemakken voor passagiers.
Adres ten kantore van Bisschop, Basteijns en N.J. de Cock, te Antwerpen voornoemd, en ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Surinamen: het schip de TWEE VRIENDEN, kapt. Hendrik Bos.
Idem: het schip MARIA AGNITA, kapt. Poulus Rijnbende.
Idem: het hoeker-schoonerschip GUIANA, kapt. G. Straatman.
Idem: het driemastschip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. G. Nieuveen (opm: K. Nieveen).
Smirna: het Brikschip de JONGE ELISABETH, kapt. Haije Evert Hindriks, om den 15 juli te
vertrekken.
Bordeaux: het Hannoverse schip de JONGE JAN SCHOON, kapt. Marten Janse Schoon.
Idem: het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Ties Jans Nuisker.
Marseille: het schip de VROUWE ADRIANA, kapt. Jochem Thisen Bohne.
Bayonne: het schip (opm: smak) VROUW TEUNEGINA, kapt. Eeltje Klaassen de Wilde.
Rochelle en Rochefort: het Hannoverse schip HENRIETTA JOHANNA, kapt. Ede Jans Kluin,
om in het begin van augustus te vertrekken.
Nantes: het schip ’t FORTUIN, kapt. Hendrik Berkel.
Liverpool: het schip de VIGILANTIE, kapt. Jan Duindam, om den 6 juli te vertrekken op
verbeurte van de vracht.
Hull: het schip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Batavia: voor passagiers, het gekoperd fregatschip ANNA, kapt. C.R. Stolte.
Surinamen: het driemast galjootschip PARAMARIBO, kapt. M. McDougal.
Liverpool: het Kofschip VOLHARDING, kapt. C. Bakker.
Hull: het Smakschp de VROUW CHRISTINA, kapt. B.J. Dood.
Adres en kantore van Hudig en Blokhuijzen
Liverpool: het koffschip ONDERNEMING, kapt. R. Hakker
Adres bij T.J. Boutmij
In de Beurten naar:
Brugge, Ostende, Nieuwpoort, Veurne: het Beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. Pieter
de Dood.
Leuven en Mechelen: het schip de GOEDE HOOP, kapt. Wm. Visser.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en Wed. Beijerman, in de Posthorensteeg, B. 144
Antwerpen: het schip de VROUW HENDRIKA, kapt. P. Hensen, vertrekt morgen.
Brussel: het schip de HAAN, kapt. J.B. Vleeshouwer, vertrekt zondag den 30 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Antwerpen: het schip de NOTENBOOM, kapt. F. Vassen.
Brussel: het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Danssaert.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
(opm: over een periode van ca. twee weken uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen tenzij de naam Nederlands deed vermoeden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop of te huur: een Scheepmakerswerf, mitsgaders huis en twee timmerloodsen met de gereedschappen, staande en gelegen te IJsselmonde.
Te bevragen bij Cornelis van Heukelom, wonende aldaar. Brieven fanco.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 juni. Den 26 is te Helvoetsluis de ZEELUST (opm: pink), A. van der Linden, van zijn quarantaine ontslagen en naar boven gezeild.
Den 27 arriveerden de CAROLUS, C.H. Vorbrodt, en CARL EMIL, H.C. Vorbrodt, van Grijpswold (opm: Greifswald).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 juni. Van Den Briel wordt van den 27 gemeld: den 26 arriveerden de JOHANNA ANNA ALIJDA (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA) J.J. Kortrijk, van Brest; de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, van Bordeaux, als bijlegger op order.
Den 27 arriveerde de VERWISSELING, A. Schaaft, van Lissabon; kapitein Van der Plas is naar Rotterdam opgezeild; de wind N.N.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 juni. Den 27 arriveerde in de Maas de VROUW ANNA, J.F. Boon, uit Arensdahl (opm: Arendal).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 25 juni:
Het schip de VROUW MARIA, Schultz (opm: kapt. Z.K. Schut, zie RC 220622 en 130822), van Liverpool naar Antwerpen, lek te Penzance binnen gelopen, heeft de lading moeten lossen, om te repareren.
Den 14 is van Scilly naar Antwerpen vertrokken de VROUW HENDRICA, Sewering.
Aan de Kaap de Goede Hoop is den 23 maart binnengekomen het schip CORNELIA HENDRIK, Sipkes (opm: CORNELIA HENRICA, J. Sipkes Fzn), van Amsterdam naar Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, F. der Kinderen, J.E. Lublink, J. Corver, J.H.A. Balwé, J. Boelen en H.I. Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 8 juli 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, masten en meerdere rondhouten, roer, kanonnen en verdere ammunitie, boot, sloep, enz, uitmakende de gehele inventaris van het in Engeland afgekeurde hoekerschip de VRIJHEID, gevoerd geweest door kapt. R.T. Rinses; breder bij notitiën en bericht bij de makelaars. (opm: zie RC 090322)


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Mr. P.S. Schull, advocaat en openbaar notaris, residerende te Dordrecht, is van mening, om op maandag 8 juli 1822, des namiddags ten drie ure, voor of op na te melden pand, te veilen, en op zaterdag 13 juli daaraanvolgende, des avonds om acht ure, in het Koffijhuis van Arie Buiteweg, op de Voorstraat, nabij de Beurs, te Dordrecht, bij afslag ter verkopen: een extra ruime, welgelegen scheepstimmer- en slijtwerf, met twee ruime loodsen en vertrekken, en drie hechte, sterke huizen en erven, alles staande en gelegen even buiten Dordrecht, op de Hellingen en uitkomende aan de Spuihaven, te zamen getekend Lett. E. 67/75, belend aan de ene zijde met de looijerij van de heer De Koning, en aan de andere zijde met het huis van G. de Borst.
Waarvan de Werf in gebruik is bij N. van der Steen, voor NLG 70 ‘s jaars, tot mei 1824, terwijl de woningen bij de week verhuurd zijn, en dadelijk na betaling der koop en andere penningen kunnen worden aanvaard.
Nadere onderrichting is te bekomen ten kantore van voornoemde notaris Mr. Schull.


02 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 juni. In Terschelling is binnengekomen J.P. Kerkhoven (opm: voerende vermoedelijk de brik MARTHA EN ELISABETH) van Londen, aan boord hebbende de duikelaars-klok voor Terschelling (opm: zie RC 290622 en 310822).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 juni. Het schip de DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stickfort, van Hull, is reeds den 25 juni in Texel binnengekomen en den 27 dito te Amsterdam gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 juni. Den 21 juni zijn een groot aantal schepen van de rede van Elseneur gezeild, waaronder de volgende Nederlandse: VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts; EUROPA, kapt. IJ.F. de Boer, en ZAANDAM, K.K. Legen, van Nerva; WILLEM ANTHONIJ, kapt. B.J. d’Arnaud; NEPTUNUS (opm: NEPTHUNUS), kapt. H.J. Leeuw, en de VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer, van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam; de EENDRAGT, kapt. A.L. Speelman, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Edam; de JONGE ELISABETH, kapt. R.C. Bloot, van Dantzig naar Havre, alsmede, zo men denkt, JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Dantzig naar Antwerpen, en de VROUW MARGINA, kapt. J.B. Bakker, van Neustadt naar Dronthem (opm: Trondheim); ofschoon het een westelijke wind en zeer stil was, waren meest alle de schepen de volgende ochtend uit het gezigt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 juni. Den 21 juni van Elseneur vertrokken JUFVROUW BIBIANA, kapt. J.H. Uiling (opm: kapt. Israel Hendriks Uiling), van Memel (opm: Klaipeda) naar Port-à-Port (opm: Oporto, zie ook OHC 100922).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 juni. Kapt. J. Sipkes Fzn, voerende het schip CORNELIA HENDRIKA (opm: CORNELIA HENRICA), meldt van de Kaap de Goede Hoop, van den 26 maart, dat hij aldaar den 23 maart aangekomen was, en den 2 april zijn reis naar Batavia dacht te vervorderen; aan boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 juni. Ter rede van de Kaap lagen Zr.Ms. oorlogsfregat de DOLPHIJN, naar Batavia gedestineerd, alsmede een brik van Rotterdam, mede naar Batavia, en het schip JOHANNA JACOBA, kapt. J. ten Boekel, naar Amsterdam gedestineerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juli. Den 29 passato arriveerden te Helvoetsluis de schepen de HOOP, H.K. Dijkhuis, van Oleron, en de JONGE HENDRIK, P.G. Lofvers, van Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juli. Den 28 passato zeilden uit de Maas de schepen de DRENTS WELVAART (opm: DRENTSCHE WELVAREN), J.B. Mulder, naar Pernau (opm: Pärnu); de WELVAART, B.J. de Groot, naar Hamburg, en arriveerde de VROUW MARGARETHA, A. de Zeeuw, van St. Ubes (opm: Setubal).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juli. Van Vlissingen meldt men den 26:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de GOEDE HOOP, P.J. de Vries, naar Hamburg, en de GOEDE HOOP, H.C. Schut, naar Petersburg,
en voor Antwerpen bestemd aldaar ter rede gekomen de LIEFDE (opm: kof JOSEPHUS, ex-DE LIEFDE), M.W. Bakker, van Marennes; AURORA (opm: kof), S.J. Brouwer, van Liverpool; de VRIENDSCHAP, B.P. de Vries, van Marennes; de VREDE, J.J. Greeven, van Londen; de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, van Liverpool; de VROUW LUMMEGINA, J.B. Goossen (opm: J.B. Goosens), van Noirmontier; JOHAN GEORGE, W.D. Kleininga, van Liverpool; het VERTROUWEN, J. Jans, van Liverpool; OTHO, E.J. Carst, van Croisic; de WILLEM, H.W. Kiers, van Lissabon, HENDRIKA, H.J. Schuring, en de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, beide van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juli. Het schip JONGE JACOBA, Brown, naar Batavia gedestineerd, is gepraaid op 34º30’ Z.B. 15º13’ O.L.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juli. Te Deal is den 26 binnengelopen het Nederlands fregat van oorlog ALGIERS, uit Texel naar de Middellandsche Zee.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juli. Den 24 is te Falmouth binnengelopen, doch de volgende dag van daar naar Dublin vertrokken, het schip URANIA, kapt. Le Cocq, van Rotterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 17 juni binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. John Davey, met ballast van Londen; het kofschip EENDRACHT, kapt. E.M. de Jonge, en het tjalkschip FENNEGINA, kapt. A.C. Ruiten, beide met hout van Noorwegen; het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. O.C. ten Haven, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 19 dito binnen gekomen het schonerschip VIOLET, kapt. Charresin, met ballast van Londen; de smakschepen ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. E.K. Kuilema (opm: kapt. Egge Everts Kuilema), DIANA, kapt. W.J. Stuit, de JONGE DANIEL, kapt. H.J. Oortjes, de VROUW MARGINA, kapt. Daniel J. Oortjes; de kofschepen de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, de VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Arends jr, alle met hout uit Noorwegen, de LIEFDE, kapt. Dk. Jan Pik, met hout van Memel (opm: Klaipeda).
Den 20 dito binnen gekomen het smakschip EENDRACHT, kapt. K.J. Doijes (opm: K.J. Dooijes), met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip de JONGE SIKKO, kapt. T. Yzenbeek; de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, de VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Smit, alle met ballast op avontuur.
Den 21 dito binnen gekomen de schonerschepen THE HOPE, kapt. Enos Page, VICTORY, kapt. R. Cubith, beide met ballast van Londen; het smakschip CASTOR, kapt. S.H. Hooghout, met hout van Londen. Uitgezeild het tjalkschip de JONGE HENDRIK, kapt. G.J. Nyland, met pannen en steen naar Hamburg; het smakschip de JONGE JAN, kapt. P.G. Reinders, met ballast op avontuur.
Den 22 dito uitgezeild de kofschepen de VROUW TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser; VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult; het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses; het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. E.P. Horn, alle met ballast op avontuur; de tjalkschepen MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, de JONGE GEERT, kapt. A.J. Boomgaard, beide met pannen enz. naar Hamburg, de VROUW HELLEGINA, kapt. Jan B. Jager, met pannen en steen naar Memel.


04 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 juli. Het schip JOHANNA JACOBA, kapt. J. ten Boekel, zoude, volgens brief van de Kaap de Goede Hoop van den 1 april, den 11 dito van daar naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 juli. Een driemastschip, voerend een blauwe vlag nr. 10 (opm: te weinig gegevens om kapitein en schip te traceren), is den 18 juni, 14 mijlen oost van Goudstaart (opm: Start Point) gepraaid, hebben de wind Oost, door kapt. J.K. Hazewinkel (voerende de smak VROUW ZWAANTJE), van Croisic te Antwerpen gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 juli. Den 24 juni zijn weder verscheiden schepen, welke sedert den 20 dito in de Sond gelegen hadden, van daar naar de Noordzee gezeild, waaronder de volgende Nederlandse, als: de GOEDE HOOP, kapt. R. Wijbrands, van Nerva; JACOBA HENRIETTE, J.G. Bart, van Petersburg, en de VROUW ALIDA, kapt. T. Swiers, van Dantzig (opm: Gdansk), alledrie naar Amsterdam; de JONGE ADRIANA, kapt. H.J. Bon, van Koppenhagen naar Rotterdam; ALIDA, kapt. H.J. Benes, van Koppenhagen naar Jersey, en de WAAKZAAMHEID, T.J. Smit, van Dantzig naar Duinkerken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juli. De smak de VROUW JACOBA, kapt. A.P. Kruizinga (opm: Albert Pieters Kruizinga), te huis behorende te Veendam, welke den 18 februari bijna gereed was om van Glückstadt naar Bergen te vertrekken, alwaar het den 9 juni nog niet gearriveerd was, zal waarschijnlijk met al het volk verongelukt zijn, alzo te Bergen geruchten liepen, dat gem. smak, met een loods aan boord, zoude zijn binnen geweest, en dat deszelfs roef op het Liedt van Bergen (opm: vaarwater binnen de eilanden tussen Stavanger en Bergen) aan land gedreven is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juli. Den 1 dezer arriveerde te Helvoetsluis ANNA, R.E. Brouwer, van Bergen.
Den 2 arriveerde VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuveen (opm: K. Nieveen), van Surinamen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juli. Den 2 zeilden uit de Maas de DRIE GEBROEDERS, J.J. Keijer, naar Leith, en de VROUW GEZINA, H.R. Stutvoet, naar Brewich; de wind N.N.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juli. Den 29 arriveerde te Keulen het schip PHILIPPINA, schipper Peter Cornelis Deutz (opm: beurtvaarder), van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notarissen Nozeman en Van der Looij, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van derzelver principalen, en nog als ten dezen behoorlijk geautoriseerd, zijn voornemens, op woensdag den 10 juli 1822, des middags te 12 uren, voor het nagemelde te veilen en aan de meestbiedenden of eerstmijnenden finaal toe te wijzen en te verkopen: twee Pottenligters, liggende in de haven, tussen de Keizersbrug en de Wolfshoek, te Rotterdam, waarin de negotie in potten enz. alsnog wordt geëxerceerd. Breder bij de biljetten en conditiën omschreven. Nadere onderrigting te bekomen ten kantore van de voornoemde notarissen, op de Groote Markt, te Rotterdam.
(opm: de afslag, in één koop, vond op 17 juli plaats)


05 juli 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertenteie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris te Groningen, is voornemens op vrijdag de 12e juli1822, des avonds ten 7 uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen aan de Groote Markt te Groningen publiek te verkopen, nagelaten door wijlen de heer J. Oosterhoff, 1/64e aandeel in het Kofschip genaamd HENDERINA JOHANNA (opm: HENDRINA JOHANNA), gevoerd wordende door kapt. Harm J. Jonker, waarvan boekhouder is de heer P. Damsté.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Hamburg, den 24 juli. Den 20 dezer is reeds het eerste schip, dat, op de robben en walvis vangst, naar Groenland was uitgevaren, met volle lading te Glückstadt aangekomen. De berichten van de Groenlandvaarders, in dit jaar uit de Elbe uitgevaren, luiden mede zeer gunstig. Uit hoofde dat de vangst, gedurende enige jaren, zeer slecht uitgevallen was, waren er van hier drie afgezonden slechts.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een kofscheepje, met platte luiken, lang 12 ellen 3 palmen 4 duimen 8 strepen (47 voet), wijd 2 ellen 8 palmen 3 duimen (10 voet), met zeil en treil en verder toebehoren, in de (opm: onleesbaar) en te bevragen bij Oepke Sipkes aldaar.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een hol van een tjalkschip, lang 18 ellen 744 strepen (66 voet), wijd 4 ellen 118 strepen (14½ voet), hol naar rato, voorzien van een nieuwe eiken huid van de kiel af.
Te bevragen aan de scheepstimmerwerf van Tjeerd Schotsma, bij de sluis te Workum.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hekschuit, lang over steven 17 ellen 4 duimen (60 voet), wijd 3 ellen 9 palmen 7 duimen 6 strepen (14 voet), hol op het berghout 1 el (opm: onleesbaar) palmen 7 strepen (4¼ voet) met zeil, treil, ankers, touwen en verder toebehoren, laatst bevaren door (opm: onleesbaar) Sipkes Veninga, en uitgehaald in den jare 1814, thans liggende bij de wed. Haike Pieters van der Werf, te Drachten.
(ook LC 160722)


06 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juli. Den 3 arriveerde te Helvoetsluis de CONCORDIA, H.J. Nagel, van Liverpool.
Den 5 zeilde ENGELINA, R.H. Bok, naar Brest.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juli. Van Den Briel zeilden den 4 de AURORA, J.F. Veen, naar de Oostzee; de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, naar Bergen, en de JONGE JAN SCHOON, M.J. Schoon, naar Bordeaux.
Den 5 zeilde la POULINA PRUDENCE, J.F. de la Marie Bignon, naar Rouaan.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juli. Van Vlissingen wordt den 1 dezer gemeld: sedert onze laatste zijn te Vlissingen ter rede gekomen de schepen JACOBA, H.K. de Groot, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Brussel gedestineerd, en naar Antwerpen gedestineerd de VROUW ALBERDINA, K.H. Rentes, van de Marennes; de TWEE GEBROEDERS, W.R. Lukens, van Liverpool; de VROUW ZWAANTJE, J.K. Hazewinkel, van Croisic; JOHANNA, C.F. Witt, van Bordeaux; de GOEDE VERWACHTING, J.H. Tijn, van de Marennes; de ZEELUST, G.A. Wieringa, van Lissabon; ZELDEN RUST, G.J. Kluin, van Havre-de-Grace; ANNA KRANENBURG, H. Smit, van Liverpool,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild la BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), O.L. Wilman, naar Memel (opm: Klaipeda); HENDRINA JOHANNA, K.G. Jonker, naar Liverpool; de GOEDE HOOP, H.W. de Groot, naar Bristol, en de VROUW GEZINA, E.J. Dik, naar Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 2 juli:
Van de Kaap de Goede Hoop zijn vertrokken den 30 maart het Nederlands fregat van oorlog DOLPHIJN; den 7 april de schepen JONGE JACOBUS (opm: brik), J.J. Bonn, en MAGELLAN (opm: fregat MAGELLAAN), J. van den Oever, en den 9 dito het schip CORNELIA HENDRIKA (opm: CORNELIA HENRICA), J. Sipkes Fzn, allen naar Batavia, alsmede den 14 april het schip JOHANNA JACOBA, Ten Boekel, naar Amsterdam.
Den 19 mei is te Charleston binnengekomen het schip TRITON, Paap, van Havana naar Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de wet, op dinsdag den 9 juli 1822, des namiddags te vier uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra snelzeilend éénmast-hoekerschip, genaamd ALGEMEEN BELANG, laatst gevoerd geweest door schipper Burg van Dalen, groot omtrent 60 roggelasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve zal zijn liggende in de Scheepmakershaven nabij de Jufferstraat, en aldaar daags vóór en op de dag der verkoping door een ieder zal kunnen worden bezigtigd. Nadere onderrigting bij gemelde makelaars.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Door het schip HENDRIKA, kapt. Hendrik Eelders Martens, zijn te Rotterdam aangebragt, van Bordeaux, vier pijpen brandewijn en zes kisten wijn, en een pijp wijn en een kist vruchten (opm: hier de verschillende merken wegggelaten), waarvan de connossementen aan order staan; de houder of houders derzelven worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op den 2 mei is in zee overleden op zijn reis van Makassar naar Bandjermassing de gezagvoerder der brik WILHELMINA JOSEPH, Bernardus Pipers, geboren te ’s-Gravenhage, in de ouderdom van circa 50 jaren.
De resident van Bandjermassing, J.B. Benoit.


09 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 juli. Het schip de VIGILANTIE, J.J. Roos, met potash van Riga naar Amsterdam, zoude volgens brief van Riga van den 20 juni op de kust van Courland (opm: Koerland), tussen Domesness (opm: Domenes = Kolkarags) en Cubeken, gestrand zijn; men had echter deswegens geen stellige berigten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juli. Den 6 arriveerden te Helvoetsluis de schepen VROUW ANNAGINA, S.H. Spelde, en het HERSTELD HOLLAND, A.T. Noorman, van Liverpool.
Den 7 zeilde MARIA, J. Sikkes, naar Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juli. Te Den Briel arriveerde den 7 de HENRIETTA JOHANNA, E.J. Kluin (opm: Hannover vlag), van Bergen, en zeilden de CLARA MARGARETHA, P.D. Dik, en de VOLHARDING, L. Teunis, naar Liverpool; de GOEDE HOOP, F. de Best, naar Sandwich en la PIERRE EUGÈNE, B.F. Abraham, naar Cherburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 5 juli:
Het schip REIJGERSDAAL, van Rio-Janeiro naar Amsterdam, en het schip de GOEDE HOOP, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, zijn te Rio terug gekomen; het eerste was lek en zoude genoodzaakt zijn om te lossen, en het tweede moest zich van een nieuwe grote mast voorzien, zijnde dezelve door de bliksem aan stukken geslagen.
Den 16 juni is gezien op 43º33’ breedte 16º30’ lengte een oorlogs-brigantijn, voerende een Nederlandse vlag; zijnde waarschijnlijk een independentenkaper.
Het Nederlandse oorlogsfregat de KOMEET is den 16 maart uit Texel te Rio-Janeiro gearriveerd, en den 27 april het schip FRÉDÉRIQUE, Brandt, uit Antwerpen.
Te Demeratrij zijn gearriveerd DAGERAAD, ONDERNEMING, VREDE en AURORA uit Holland.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Stoomboot, genaamd de RAPID (opm: Engelse vlag, zie ook RC 160722 en 170822), kapitein Alexander Smith, vertrekt van Rotterdam direct naar Londen op Woensdag aanstaande den 10 juli.
Gemelde Stoomboot is alleen voor Passagiers bestemd, maakt het traject naar Londen in 24 uren, is uiterst gemakkelijk ingerigt, en heeft wel gemeubileerde Kajuiten, zo mede een apart Vertrek voor Dames en een Vrouw als Oppasser voor hetzelve vindt men aan boord.
De RAPID zeilt extra snel en de werktuigen zijn op de veiligste wijze geconstrueerd; kapitein A. Smith heeft bovendien verscheiden jaren Stoomboten bestuurd, en voegt bij de ondervinding eens Zeemans de nodige kennis der Werktuigkunde, om welke reden het geen twijfel leidt, dat de RAPID tussen Rotterdam, Londen en vice versa, de reis in zo weinig tijds en met zo veel gemak zal kunnen volbrengen, als tot nog toe geen plaats heeft gehad.
Passagegeld in de Eerste Kajuit 3 Guinies en in de Tweede Kajuit 2 Guinies, met Proviand daaronder begrepen; Kinderen onder de 10 jaren betalen de halve vracht.
Rijtuigen met vier Wielen 5 Guinies en met twee Wielen 3 Guinies vracht.
Nadere onderrigting te bekomen bij de Kargadoors C. Bodien en Reincke, No. 162, op de Nieuwe Haven, Zuidzijde, over de Pakkenbrug, te Rotterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Vlissingen, 1juli. Zr. Britt. Ms. Jagt ROYAL SOUVEREIGN, kapt. J.W. Brenford, aan boord hebbende HH. KK. HH. de hertog en hertogin van Clarence, is heden morgen voorbij deze stad gepasseerd, de Schelde naar Antwerpen op zeilend. De Engelse Koningskotter the QUEEN CHARLOTTE, is gister avond alhier ter rede gekomen, aan boord hebbende de rijtuigen, enz, tot het gevolg dier hoge personages behorende.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: de gerechte helft in een voor weinig tijds nieuw uitgehaald Snikschip, varende van Sneek op Bolsward en vice versa, lang over steven 10½ ellen (37 voet), wijd en hol naar advenant, met zeil en treil, en verdere scheepstoebehoren; wordende bij W.H. van der Zee, als eigenaar bevaren; kunnende dadelijk worden aanvaard.
Te bevragen bij de eigenaar en bij Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek.


11 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Parijs, 6 juli. De minister van marine (opm: van Frankrijk) heeft bekend doen maken, dat sedert enige maanden verscheiden schepen schipbreuk hebben geleden op de kust bewesten de Havana, hetgeen voornamelijk toegeschreven wordt aan de moeielijkheid van in die haven aan land te komen en aan de vuren der kalkovens op het strand, die dikwerf op een mijl afstands voor het vuur van het fort Morre, aan de ingang der haven, worden aangezien.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 juli. Het schip (opm: kof) de GROOTE ZEEVAART, kapt. J.S. Rotgans, van Livorno naar Amsterdam, is den 14 juni, wegens tegenwind, doch in goede staat, te Gibraltar binnengelopen en zoude met de eerste gunstige gelegenheid deszelfs reis vervorderen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 juli. Het schip de TWEE GEBROEDERS, J. Gram, van Antwerpen, volgens de laatste voorgaande te Buenos Ayres gearriveerd, heeft averij; hebbende in het Kanaal, alwaar het circa een maand heeft doorgebragt, zeilen, sloep, enz. en vervolgens bij Buenos-Ayres een mast, anker en touw verloren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juli. Den 9 dezer arriveerde te Helvoetsluis de JONGE WILLEM, J. Parlevliet Jr, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juli. Den 8 dezer arriveerde te Den Briel de JONGE JACOB, J.C. Meeuwis, van Hamburg.
Den 9 arriveerde de JONGE GERRIT, F. Plokker, van Grimsby; de wind W.N.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juli. Het schip de VROUW GERARDA, kapt. Schultz, den 8 april laatstleden uit Helvoetsluis gezeild, is, na een reis van 30 dagen, behouden te Surinamen gearriveerd. Volgens een brief van de kapitein, van den 15 mei, was alles zeer wel aan boord.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juli. Den 15 mei 1822 is te St. Thomas gearriveerd het schip de DOLPHIJN, W. Verloop, van Rotterdam, in 38 dagen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juli. Van Vlissingen wordt van den 6 juli gemeld, dat sedert onze laatste van Antwerpen afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen de VIER GEZUSTERS, R.G. Oostra, naar …(opm: niet vermeld); WEMELINA KRANENBURG, J.J. Prange, naar Leith; de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, naar Liverpool; JEANNETTA JOSEPHA, G. Vos, naar New-York; de WILLEM, J.S. Okkes, naar Liverpool; ANNA DOROTHEA, J. Vos, naar de Oostzee; WILHELMINA LAURENTIA, J.H. Arendsen, en de EIZINE (opm: smak ELZINA, b.j. 1797), naar Londen,
en voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen l’ÉTOILE, J. Jolly, van Bordeaux; de NOORDSTAR, J.T. de Jonge, van Liverpool.


12 juli 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Rotterdam, 8 juli. Van Vlaardingen meldt men, dat de eerste haringjager, heden namiddag ten 3 uur, in de Maas gearriveerd is, hebbende aangebracht 15 en 1 achtste ton, zijnde verkocht voor NLG 700,00 de ton.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Newcastle, laatst van Oostmahorn, te Zwolle gearriveerd, heeft in de storm van 12 juni een hevige stortzee in het grootzeil gekregen en heeft gedurende 2 etmalen op zijde gelegen, waardoor men genoodzaakt was dit zeil met toebehoren, enz. te kappen om het schip te doen rijzen, hetwelk overigens in de stuurboordsboeg tot aan het want zeer geramponeerd was en veel water in het achteronder en meer andere schade bekomen had.


13 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 juli. Het schip BRISEÏS (BRISEIS), kapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Genua en Livorno, den 7 dezer uit Texel gezeild, is den 9 dito op de breedte van de Maas in goede staat gepraaid door kapt. J. Scholtijs (opm: brik JOHAN EN CATHARINA, uit Surinamen).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 juli. Het schip de GOEDE HOOP, kapt. T. Mooij, naar Antwerpen gedestineerd, is te Rio-Janeiro teruggekomen, uit hoofde, dat deszelfs mast door de bliksem getroffen was. Hetzelve heeft, volgens nadere berigten, in dato 30 april, een gedeelte der lading moeten lossen, waarvan enige balen koffij beschadigd zijn geworden; men dacht, dat het den 14 mei, tot het hervatten der reis, gereed zoude zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 juli. Te Napels is gearriveerd de EENDRAGT (opm: kof, kapt. J.H. Deddes), met haver uit Holland.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 juli. Den 10 dezer arriveerde te Helvoetsluis de JONGE ADRIANA, H.J. Bonn van Koppenhagen; de VROUW ANNA, H.C. Uil, van Marennes; de VROUW JANNA, A.H. Breeland, van Liverpool.
Den 11 arriveerden de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, van Liverpool, en BETSEY, J. Roepel, van Surinamen.
Den 12 arriveerde de GOEDE HOOP, J. Wijgers, van Marennes.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 juli. Den 11 arriveerde te Den Briel de VROUW HENDRIKA, E.E. Hoveling, van Roscoff; de wind W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 juli. Van Vlissingen meldt men den 9 juli gemeld, dat sedert eergisteren van Antwerpen afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen de JONGE CORNELIS, A.C. Hazewinkel, naar Edinburgh; le CHASSEUR (opm: kotter, thuishaven Antwerpen), G. de Haan, naar Bayonne; de TWEE GEBROEDERS, S.B. Bakker, en de GOEDE HOOP, J.R. Sigers, naar Londen.
Ook zijn, van den 7 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen l’ACTIF (opm: brik), J. Rickmers, van Liverpool, de VROUW GREETIJNA, G.L. Bles, van Guernsey; de OOSTERSTAR, J. Moller, van de Marennes.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Ministerie van Marine. Hoofd-Departement van de Maas.
De Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine in het Hoofd-Departement van de Maas, als daartoe door Zijne Excellentie de Minister van Marine geautoriseerd, zal ten overstaan van die gene, wien zulks aangaat, in het openbaar, aan ’s Konings Zee-Magazijn, te Rotterdam, op woensdag den 17 juli 1822, des voormiddags te tien uren, doen verkopen:
eiken blokken, eiken spaanders eike en blokmakers mot greene en blokmakers krullen, wortelenden, teertonnen en reuzel.
Zullende de bovengemelde goederen twee dagen vóór en op de Verkoopdag, op ’s Konings Werven en Zee-Magazijn alhier, ter bezigtiging liggen, en op gemelde dagen onderrigt te bekomen zijn ter Secretarie van de Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant voornoemd, van des voormiddags te tien tot des namiddags te drie uren.
De Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine voornoemd,
JS. Maij


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Uit een bij ons ontvangen scheepslijst delen wij de volgende berichten mede:
Te Texel binnengevallen de schepen JAN EN CORNELIS (opm: pink), kapt. J. Duif, den 16 februari; ONDERNEMING, kapt. Lelts (opm: H. Murk Lelsz), den 20 februari; NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer, den 15 februari.
Te Helvoet ANNA, kapt. C.R. Stolte, den 17 februari.
Te Antwerpen AUGUSTE, kapt. A. Bezemer, den 15 januari; COROMANDEL, kapt. J.B. Osgood, den 30 januari.

BC 130722
In de bovengemelde scheepslijst worden bevestigd de treurige tijdingen van het zinken van de ELIZABETH JOHANNA (opm: fregat ELISABETH JOHANNA, zie RC 160222), kapt. W. Lucas, op de hoogte van Port Isaac bij Padstow in Engeland op den 8 februari, en van het vergaan van het Amerikaans schip VOLTAIRE, kapt. Smith, bij Texel op den 25 februari l.l. (opm: zie RC 280222), zijnde de mensen welke zich aan boord van die beide schepen bevonden, op uitzondering van drie matrozen van de ELIZABETH JOHANNA, allen gered.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Samarang. Vertrokken. 4 juli het schip DIANA, kapt. A. Carbon, naar Brugge.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op den 15 dezer zal voor rekening van de assuradeurs worden verkocht de brik TWEED, zo als dezelve thans is liggende te Bantjer, met deszelfs masten, ra’s, touwwerk en lopend want, volgens inventaris te zien bij de heren McQuoid, Davidson & Co te Batavia en bij de heer Davidson te Samarang.
Batavia, den 5 juli 1822.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. In de loop der aanstaande maand augustus, de dag nader te bepalen, zal te Sourabaija bij publieke vendutie aan de meestbiedende verkocht worden het hecht, sterk en snelzeilende brikschip genaamd TAPIER, laatst gevoerd door kapt. Dayton, groot circa 47 lasten, met al deszelfs toebehoren zo als hetzelve thans is liggende in de rivier van Sourabaija. Nadere informatie bij de heren De Roock & Koster te Sourabaija, of Colville, Jutting & Co. te Batavia.
Batavia, 11 juli 1822.


16 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 juli. Het schip SUSANNA, kapt. L. Schneider, van Amsterdam naar Batavia, is den 18 juni gepraaid op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point); aan boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 juli. De Hollandse hoeker de JONGE ALIDA, denkelijk gevoerd door kapitein Van der Weijden (opm: C. van der Weijden), met zout van Marennes naar Vlaardingen, is den 30 juni, wegens averij, te La Rochelle binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juli. Den 14 arriveerde te Helvoetsluis ARIADNE, J. Rupelmast, van St. Domingo.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juli. Den 13 dezer arriveerde te Den Briel de GOEDE HOOP, B.R. Berg, van Memel (opm: Klaipeda).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juli. Den 14 arriveerde in de Maas de VROUW MARGARETHA, B.J. Potjewijd, van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 15 zeilden de VROUW JANTINA (opm: VROUW JELTINA), E.O. de Vrede, en de JOHANNES EN WILHELMINA (opm: bom), D. Mooijekind, naar Londen; de ANNA, R.E. Brouwer, en de VERWACHTING, R. Hansen, naar Bergen; de EENDRAGT, R.J. Klunder, en de VIGILANTIE, J. Duindam, naar Liverpool; de WAAKZAAMHEID (opm: kof), G.H. Luurts, naar Bordeaux; de HOOP, H.K. Dijkhuis, naar Oleron; de NEELTJE JOHANNA, W. ten Noort, naar Gibraltar; de HARMONIE, J. de Best, naar Boulogne, en the MARY, J. Drinkwater, naar Petersburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juli. Den 10 juli is te Keulen gearriveerd het schip GUNST EN VLIJT, kapt. H. Kock Jr. (opm: beurtvaarder), van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juli. Den 8 mei is te Demerarij gearriveerd het schip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Middelburg, in 29 dagen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Stoomboot, genaamd de RAPID (opm: Engelse vlag, zie RC 090722 en 170822), kapitein Alexander Smith, vertrekt regulier van Rotterdam direct naar Londen alle Woensdagen en van Londen naar Rotterdam alle Zaterdagen.
De RAPID zal op heden morgen te 11 uren gereed zijn, om te 12 uren een Plaizier-Togtje, tot voorbij Dordrecht en terug, te doen. Heren en Dames van deze gelegenheid gebruik willende maken tot bezigtiging van het Vaartuig en de werking van hetzelve, gelieven zich te adresseren bij bovengemelde Cargadoors.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Hofman en Schenk, Kargadoors, te Londen, maken, mits deze, aan allen die zulks mogt aangaan, bekend, dat volgens de onlangs gedecreteerde nieuwe Wet van Navigatie, masten, balken, delen (opm: planken), zout, pek, teer, talk, harst, hennep, vlas, krenten, rozijn, vijgen, pruimen, boom-olie, koren of granen, potasch, wijn, suiker, azijn, brandewijn en tabak (geen Amerikaanse), uit alle plaatsen in Europa, thans in dit land (opm: Engeland) mogen ingevoerd worden, met Engelse of met schepen gebouwd in en toebehorende aan de Plaats alwaar de goederen zullen liggen; ook mogen alle Amerikase, Afrikase en Aziatische goederen, van enige Plaats in Europa, met Engelse schepen worden ingevoerd, doch alleenlijk voor exportatie.
Verder wordt nog gemeld, dat, na den 5 dezer, de Tonnage-gelden, zo wel van Engelse als vreemde schepen, zullen opgeheven worden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op 23 juli 1822, ’s middags ten twaalf ure, zal in het Koffijhuis de Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat, te Dordrecht, door de notaris Huibert Struijk, residerende te Dordrecht, worden verkocht: een ongemene hechte, sterke en welonderhoudene mignole (opm: banaanvormig type binnenvaartuig ontstaan op de Maas, lang en smal, met enigszins verheven voor- en achtersteven), genaamd NOOIT GEDACHT, lang 36 ellen 15 palmen, wijd 3 ellen 41 palmen en hol een el 32 palmen, en alzo groot 38 lasten of 108 tonnen, met deszelfs staande en lopend want en bijzijnde inventaris.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop, bij Innes Mellis Westra, te Joure: een nieuwe Hekschuite scheeps hol, lang over steven 16 ellen 8 palmen 9 duimen (60 voet), wijd over de wellings 3½ ellen 4 palmen 3 duimen (14 voet), hol op zijn uitwatering 1½ ellen 2 palmen 6 duimen (6¼ voet).


18 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juli. Zr.Ms. linieschip WILLEM I, geboord voor 74 stukken, is den 13 dezer met een gewenste uitslag in het kieldok in het Nieuwe Diep geplaatst. Het voornoemd schip is thans geheel afgeschoord en staat zo hoog op de helling, dat men onder de bodem even onbelemmerd en droog gaat, als onder enig ander op een timmerwerf op stapel staand vaartuig, waardoor het dan ook proefondervindelijk bewezen is, dat de bodem van het dok bestand is tegen de gehele zwaarte van een oorlogsschip, op deszelfs smalle kiel te zamen gebragt, en op het midden verenigd, alwaar de diepe fundering, uit de aard der zaak, het zwakst moet zijn, hetgeen te belangrijker is, daar andere droge dokken, zo in Frankrijk als in Engeland, bij dergelijke gelegenheden zijn opgescheurd en door persing ondigt geworden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juli. Den 10 dezer, des avonds, is de eerste Hollandse haringjager, zijnde het schip ZEEWIN, kapt. D. Kwakkelstein, met 56 en 1 vierde tonnen haring, aan de heren G.H. Wacter en Comp. te Hamburg aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juli. Den 15 zeilden van Den Briel ’s LANDS WELVAREN, K. Storm, naar St. Ubes (opm: Setubal), de HOOP, K.Z. Schut, en de VROUW ELIZABETH, S.J. JASKIE (opm: VROUW ELISABETH, S.J. Jaski), naar Bergen, en arriveerde de VRIENDSCHAP, J.H. Steurenberg, van Droogbak.
Den 17 zeilden de MARIA, M. Lang, naar Dublin; de PIETERTJE STAPERT, J.R. Hottinga, naar Elseneur; de GOEDE HOOP, W. Arends, naar de Oostzee; de JULIANA, J.F. Mulder, naar Glasgow; de VROUW ANNA, J.F. de Boer, naar Noorwegen; de KLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoort, naar St. Ubes (opm: Setubal).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juli. Den 17 arriveerde te Helvoetsluis de ELISABETH EN CORNELIA (opm: hoeker, kapt. J. Parlevliet), van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juli. Van Middelburg meldt men den 15 dezer, dat de 14 voor Vlissingen is gearriveerd het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Demerarij. Dit schip is den 9 april laatstleden naar Demerarij gezeild en heeft dus de reis in drie maanden en vijf dagen volbragt; voorts verneemt men dat den 30 mei l.l. te Demerarij gearriveerd zijn de schepen de SARA AGATHA, L.M. Hoffman, en de DAGERAAD, C. Riekels, beiden van Middelburg; hebbende de laatste de reis van Texel derwaarts in 32 dagen volbragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juli. Men meldt van Vlissingen van den 13 dezer, dat sedert onze laatste aldaar ter rede zijn gekomen, naar Antwerpen bestemd, de schepen de VRIENDSCHAP, N. Heeres, van Londen; de VROUW ANNA, K.A. Bos, en de VROUW ANNEGINA, R.W. Huisman, van Liverpool, en de VROUW HILKE, C.J. Eberding, van Liverpool.


20 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 juli. Kapt. A. Bakker, voerende het schip AURORA, meldt van Demerarij, van den 2 juni, dat hij toen zijn lading geheel aan boord had en den 5 dito naar Amsterdam dacht te vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juli. Den 18 zeilden van Helvoetsluis PARAMARIBO, M. McDougal, naar Surinamen; HESPERUS, W. Rijnbende, naar Belfast, en de JONGE WILLEM, G.J. Meeuw, naar Brest.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juli. Den 17 zeilde van Den Briel BEATRIX ELISABETH, L. van der Wiel, naar Londen, en arriveerde de VROUW MARGARETHA, J.J. Wever, van Brewich.
Den 18 zeilde de TWEE GEBROEDERS, R. Remkes, naar Hamburg, en arriveerden de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, van Hamburg; de IKINA WILMINA, S.J. Vegter, van Brewich; de MARGINA (opm: smak), W.R. Huisman, van Arendsdahl.
Den 19 zeilden de GEERTRUI JOHANNA, L.B. Kuiper, naar Stockton; de VROUW TEUNEGINA, E.K. de Wilde, naar Bayonne; de ONDERNEMING, H.F. Klie, naar Londen; de VROUW MARGARETHA, H.L. Smith, naar Odense.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juli. In Vlissingen meldt men van den 15 dezer, dat sedert onze laatste ter rede gekomen zijn de schepen, voor Antwerpen bestemd: BARBARA, D. Smith, van Fernambucco (opm: Recife); de JONGE NICOLAAS, H. Pieters, van Archangel; de BROEDERLIEFDE (opm: smak), H.J. Carst, van de Oostzee; MARIA HENRIETTA, T. Heijes (opm: kapt. Tjakko Heijes, waarschijnlijk Hanover vlag), en NEPTUNES, C. van der Musele (opm: NEPTHUNUS, kapt. C. van der Musselen), van Petersburg,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de AREND, J. Pieterse, naar Glasgow; MARIA LOUISA, A.R. Berg, naar St. Ubes (opm: Setubal); CONCORDIA. J.D. Zijlstra, naar Cork; CHRISTINA VOS, N.A. Smaal, naar Londen; NEPTUNES (opm: kof NEPTHUNUS), W.M. Cramer, de JOSEPH (opm: kof JOSEPHUS, ex-DE LIEFDE), M. Bakker en ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, naar Liverpool; l’HERCULES, T. Nosten, naar Havre-de-Grace en de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, naar Havana.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 16 juli:
Het schip the ST. ANTOINE DE PADUA, Kirkhove (opm: smak ST. ANTOINE DE PADOUE, kapt.-eigenaar Jacob van den Kerckhove, thuishaven Oostende), van Rochefort naar Gent, is den 12 dezer, op 49º9’ N.B. 5º30’ W.L, in een zinkende staat verlaten en daarna gezonken; de equipagie is door een Engels schip gered en zaterdag (opm: 13 juli) door een loodsboot te Falmouth aan land gezet.
Den 13 bevond zich op de hoogte van Hastings het schip FREDRIK, Kraaij, (opm: fregat VREDENRIJK, kapt. P. Kraaij), van Berbice naar Amsterdam.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Den 6 juli vertrok van Samarang naar Batavia de sloep HERMINA, kapt. B. Mongin. Zij arriveerde den 12 dito te Batavia. (opm: zie advertentie in BC 090222)


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Vracht en Passage over de Kaap de Goede Hoop naar Amsterdam. Met het snelzeilend gekoperd fregatschip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra; is zeer geschikt tot de overvoer van passagiers, en zal in het begin der volgende maand zeilen.
Adres bij de heren Stahl en Kemper.
Batavia, den 4 juli 1822.


23 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 juli. Den 20 arriveerden te Helvoetsluis Zr.Ms. fregatschip van oorlog de LIJNX, kapitein Coertsen, uit de Middellandsche Zee; de VEENSTROOM, S.E. Hoveling, van Oleron, en CONCORDIA, N. Olsen, van Soen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 juli. Den 19 arriveerden te Den Briel de JONGE ANTJE, H.J. Prins, van Dantzig (opm: Gdansk); de VROUW GEZINA, H.R. Stutvoet, van Oosterrisoer, de VIER GEBROEDERS, H.A. Douwes, van Elbing (opm: Elblag); de NEPTHUNUS, B. Boijsen, van Libau (opm: Liepaja).
Den 20 zeilde de MERCURIUS, H.G. Schulte, naar Londen en arriveerde de GOEDE HOOP, F. de Best, van Sandwich.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 juli. Den 21 arriveerde in de Maas de JONGE SOPHIA, J.W. Moesker, van Stettin (opm: Szczecin); de wind W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 juli. Den 15 arriveerde te Zierikzee de jager de HOOP, met 28½ ton haring.


25 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 juli. Het schip ANNA DOROTHEA, kapt. T. Voss (vermoedelijk buitenlander), is in de Noordzee gezonken, doch het volk gered en te Elseneur aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juli. Van kapt. J. van den Oever, voerende het schip (opm: fregat) MAGELLAAN, van Amsterdam naar Batavia, heeft men thans een brief ontvangen, geschreven den 7 april, tijdens hij aan de Kaap de Goede Hoop lag, waarin hij meldt den 29 januari op 5º58’ N.B. 21º11’ W.L. in goede staat gepraaid te hebben het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Azon Jacometti, van Rotterdam naar Batavia, laatst uit Texel, en den 9 februari op 1º29’ Z.B. 21º4’ gegiste lengte, aan boord gehad te hebben kapt. K.H. Zijlstra (opm: Hein Hiddes Zijlstra), voerende het schip (fregat) CHRISTINA BERNARDINA, van Amsterdam mede naar Batavia, die voornemens was de Kaap de Goede Hoop aan te doen en aan wiens boord alles wel was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juli. Het schip PIERRE EUGÈNE, kapt. P.F. Abraham, van Rotterdam naar Cherbourg, is den 14 juli te Calais binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juli. Kapt. R.S. Nannings, voerend het schip (opm: schoener) REINIERA, meldt van Accra, op de kust van Guinea, van den 1 mei, dat hij in het laatst dier maand van daar naar Amsterdam zoude vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juli. Kapt. J. Hartwijk, voerende het schip (opm: galjoot) de VRIENDSCHAP, met potash van Livorno naar Duinkerken, meldt uit de baai van Gibraltar van den 30 juni, dat hij, na 17 dagen, uit hoofde van westenwind, tussen Kaap de Gates (opm: Cabo de Gata) en Malaga gekruist te hebben, den 20 juni, des avonds, Kaap Farkes (opm: waarschijnlijk wordt hier bedoeld: Cabo Tres Forcas; 35º26’ N.B. 2º58’ W.L.) O.N.O. van zich peilende (opm: men was geheel onder de Marokkaanse kust verdaagd), een bark te loeverd (opm: bovenwinds) ontdekte, die een boot vol volk, met ammunitie, sabels, pistolen en donderbussen, afzond, welke te 10 uren aan zijn boord kwamen, en door overmagt spoedig alle tegenstand vruchteloos maakten, en de kapitein noodzaakten de luiken open te breken; doch geen kans ziende zich van de lading, uit hoofde van derzelver zwaarte, meester te maken, vorderden zij, onder zwaar dreigen en slaan, geld en goed, dreven het scheepsvolk voor in het logies, waarbij zij twee schildwachten plaatsten, haalden het kooigoed en de kisten van de stuurman en het volk op het dek, braken die open en roofden daar alles uit, waarna zij het schip verlieten; na het vertrek bevond de kapitein, dat zij genoegzaam al zijn klederen, geld, horologie, kaarten, kijkers, kompassen enz, alsmede drie zakken brood, twee vaten vlees een vat spek, een vat boter en ander proviand, verscheiden zeilen, een Hollandse vlag, zwaar touw, kabel, jaagtros, enz, benevens koksgoed (opm: potten en pannen), medegenomen, en zelfs enige einden van het lopend tuig afgesneden hadden, zodat hij genoodzaakt was te Gibraltar binnen te lopen, om zich van alles te voorzien, waarmede hij, na het uitleggen zijner vierdaagse quarantaine, de meeste spoed zou maken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juli. Van Surinamen zoude half juni vertrekken het schip INDUSTRIE, A. Brons, naar Rotterdam; den 15 juli het schip HENRIETTE, J.E. Schneebeke, naar Amsterdam, en ultimo juli de schepen MARIA, F.H. Zeijlstra, HARLINGEN (opm: schoener), L. Buisman; IPENRODE, A.F. Oosterlo, GODEFRIDA, H. Hansen (opm: fregat, kapt. Andreas Hansen); DE STREVER (opm: fregat), M. Spreeuw, MARIA FREDRIKA (opm: brik MARIA FREDERICA), W. Swart; CONCORDIA (opm: pink), W. Groen en l’AUGUSTE, J. Hulsen Jr, alle mede naar Amsterdam, en HYPERION (opm: brik), H.S. Bruinsma, naar Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juli. Van Curaçao meldt men den 30 april, dat aldaar, na een buitengewone droogte en hevige zuidoosten wind van twee jaren, op den 13 maart een onverwachte zware regen, met een zuidwesten wind, gevallen was, hetgeen nimmer in dat jaargetijde had plaatsgehad, en dat sedert die dag er weder de zelfde droogte en wind heerste; hebbende het ook op de tegenover liggende kust in geen twee jaren geregend. Te Curaçao stonden de levensmiddelen, ofschoon men door die droogte geen oogst gehad had, op een gematigde prijs, doordien bijna dagelijks Noord-Amerikaanse schepen met mondbehoeften in de haven arriveerden, zo dat men zelfs in de gelegenheid was, om een groot gedeelte der vaste kust van levensmiddelen te voorzien; dit had het ongenoegen veroorzaakt der koningsgezinden en Insurgenten (opm: opstandelingen), welke laatsten verboden hadden aan de vaartuigen van Curaçao, welke in hun havens mogten binnenvallen, enige mondbehoeften voor eigen gebruik te verkopen, voorgevende dat zij die naar Porto Cabello zouden brengen. Vele der emigranten die op Curaçao aangekomen waren, waren weder naar hun eigendommen op de kust vertrokken en door de Independenten zeer wel ontvangen. De beide oorlogvoerende partijen hadden in de laatste maanden geen onder Nederlandse vlag varende schepen genomen, hetgeen voornamelijk aan de tegenwoordigheid van drie oorlogsbrikken in die wateren toegeschreven werd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juli. Den 22 juli arriveerden te Helvoetsluis de ZUSTER ALBERDINA, H.E. de Boer, van Oleron; de JUFROUW ENA, R.J. Haverbult, van Liverpool; CATHARINA MARGARETHA, C. Permien, van Rostock, en l’ESPOIR, G. Grönwald, van Triëst.
Den 23 arriveerden de GRONINGER WELVAART, J.K. Lugies (opm: E.K. Lugies), van Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juli. Den 24 arriveerde in de Maas de VENILLIA, W. van der Kolff, van Lissabon, en zeilden de JONGE JACOB, J.C. Meeuwes, naar Hamburg, en de VRIENDSCHAP, J.H. Steurenberg, naar Droogbak; de wind Z.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Antwerpen ligt in lading naar Batavia, om tegen het einde van augustus aanstaande te vertrekken, het extra schoon snelzeilend fregatschip L’UNION, groot 350 ton, gevoerd door kapt. E. van der Sweep, zijnde buitengemeen ingerigt voor passagiers.
Adres bij de scheepsmakelaars Brequigny en Van Goorlaeken, of bij de eigenaar, de heer P. Wattel Fils, te Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Kofschip, thans varende onder Deense vlag, groot circa 80 roggelasten; te bevragen ten kantore van A. Prins en Comp, kargadoors te Schiedam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een ongemeen snelzeilend, hecht en sterk Nederlands tweedeks Pinkschip (opm: mogelijk de ZEELUST, die in oktober 1823 werd verkocht), groot 140 à 150 lasten, kunnende met weinig kosten weder worden uitgerust, als hebbende geen vertimmering nodig, en zijnde voorzien van een volledige inventaris. Te bevragen bij de makelaar Fredrik van Dam te Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Batavia: het in Indiën gebouwde en te Batavia tehuis behorende Driemastschip ENNORE
TRANSIT, kapt. John Greig, ook voor passagiers, waartoe bijzonder is ingerigt.
Suriname: mede voor passagiers, het Driemastschip BETSEIJ, kapt. Duncan
Cameron; ligt gereed.
Liverpool: het Kofschip de JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet Jr.
Idem: het Hoekerschip ELZABETH EN CORNELIA (opm: ELISABETH CORNELIA), kapt. J.
Parlevliet Sr.
Dublin: het Brikschiop VENILLIA, kapt. W. van der Kolff.
Hull: het Smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuizen
Surinamen: het nieuw gekoperde Fregatschip de TWEE VRIENDEN, kapt. Hendrik Bos, is bij
uitnemendheid goed ingerigt voor passagiers.
Idem: het schip MARIA AGNITA (MARIA AGNIETA), kapt. Poulus Rijnbende.
Smirna (opm: Izmir): het schip (opm: pink) ZEELUST, kapt. Albert van der Linden.
Bordeaux: het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Ties Jans Nuisker, om den 8
augustus te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Rochelle en Rochefort: het Smakschip IKINA WILMINA, kapt. Simen Jans Vegter.
Marseille: het schip VROUWE ADRIANA (opm: VROUW ADRIANA) kapt. Jochem Thisen
Bohne.
Hull: het schip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas.
Idem: het schip de JONGE ANTJE, kapt. Hendrik Jelles Prins.
Liverpool: het schip de ONDERNEMING, kapt. Jan Roderkerk, om spoedig te vertrekken.
Idem: het schip GRONINGER WELVAART, kapt. Egbert K. Lugies.
Adres ten Kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Aan de beurten naar:
Leuven en Mechelen: het beurtschip de GOEDE HOOP, kapt. Wm Visser, om den 2 of 3
augustus te vertrekken.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beijerman, in de Posthorensteeg
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, behalve waar de naam van schip en/of kapitein anders zou kunnen doen vermoeden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een combinatie van 11 makelaars veilt op 11 juli ten overstaan van de Regtbank van Koophandel in Rotterdam een partij van 35 vaten en 163 korven zwart rozijn, aangebragt per het schip ZEELUST. (opm: pink, kapt. A. van der Linden; advertentie sterk bekort)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Jan Abram Jongeneel, openbaar notaris, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijn principaal, is voornemens, om op dinsdag den 23 juli 1822, des middags te 12 uren, aan de Delftschevaart, tegenover het Doelwater, binnen deze stad, in het openbaar te verkopen: een Eikerschuit (opm: schuit van eikenhout gebruikt voor het vervoer van turf vanuit de Hollandse plassen), genaamd CORNELIS, groot negen lasten, met al deszelfs toebehoren, zoals dezelve thans bevaren wordt. De evengemelde schuit zal, maandag en dinsdagmorgen voor de verkoping, door een ieder kunnen worden bezigtigd; zijnde inmiddels nadere informatiën te bekomen ten kantore voornoemde notaris, in de Oppert, te Rotterdam.


26 juli 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Amsterdam, 21 juli. Het schip FLORA, commandeur Neuenburg, met 130 kwartdelen robben- en walvisspek, van de Groenlandse visserij naar Elmshorn terug kerende, is den 14 juli des avonds Glückstadt gepasseerd. Gemelde commandeur, die een vis heeft, weet niet, dat een der andere commandeurs een vis hebben (opm: heeft) gevangen, uitgezonderd de Bremer commandeur Gloystein, die twee vissen bekomen heeft, zijnde de visvangst slecht uitgevallen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notariën E. Schotanus en H. Albarda, beide te Workum, zullen op vrijdagen den 2 en 16 augustus aanstaande, telkens des namiddags ten 2 uur, ten huize van T.T. Boersma, kastelein in de Stads Herberg aan de sluis, bij provisionele toewijzing, en ten huize van T.H. Stelman, kastelein in de Grote Stal, bij de finale toewijzing, beide aldaar, publiek en bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen: 1/64e portie in het kofschip, genaamd PIETER JUNIOR, bij kapt. Gerke Molenaar, onder directie van L. Ysbrands, als boekhouder, beide te Makkum, wordende bevaren.


27 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Londen, 23 juli.Te Quebec, in Canada, zijn tussen den 28 mei en 4 juni laatstleden 78 schepen uit Europa gearriveerd, welke 1.267 passagiers aan boord hadden. Het gehele getal der planters, aldaar tot den 12 juni aangekomen, bedroeg 3.552.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 juli. Volgens brief van kapt. J. Hartwijk, voerende het schip de VRIENDSCHAP, van Livorno naar Duinkerken (zie de laatst voorgaande) in dato Gibraltar den 2 juli, zoude hij nog die namiddag de reize vervolgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 juli. Het schip (opm: kof) de HARMONIE, kapt. B.J. Wijgers, van Marseille naar Antwerpen, is den 30 juni te Malaga lek binnengelopen; moet lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 juli. Het schip CONCORDIA, kapt. W. Groen, zoude, volgens nader berigt, niet gelijk in de vorige courant verkeerdelijk is opgegeven ultimo, maar primo juli van Surinamen naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juli. Den 24 arriveerde te Helvoetsluis de HOOP, A. Jansen, van Brewich.
Den 25 arriveerde INDUSTRIE, A. Brons, van Surinamen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juli. Den 24 arriveerden in de Maas de schepen de VROUW REINERA, B.J. Bondrager, van Dantzig (opm: Gdansk); en NEDERLANDSCH KROONPRINS, A. van der Meijden, van Lissabon; de wind W.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juli. Van Vlissingen meldt men den 23 juli, dat, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd aldaar ter rede gekomen zijn de schepen NEPTUNES (opm: NEPTHUNUS), W.A. Bakker, van Dantzig (opm: Gdansk); le LOUIS MARI, J. Hewe, van Nantes; de VROUW ANNEGINA (opm: kof), H.J. Potjer, van Liverpool; de HOOP, E.G. Jonker, van Noirmontier; la BONNE AMITIÉ, C. Pelletier, van St. Jago-de-Cuba,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JUFVROUW TITSIA, L.J. Besseling, en de VROUW ENGELINA, H.T. de Jongh (opm: kof, kapt. Harm Tjebbes de Jonge), naar Londen; de JUFVROUW MEES, G.L. Doornbos, naar Londen; VRIESLAND, E.N. Drent (opm: E.J. Drent), en WILHELMINA CATHARINA, P.B. de Jong, naar Bristol; de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, naar Havana; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, naar Bayonne; de VROUW ENGELINA, E.H. de Groot, naar Londen; AURORA, S.J. Brouwer, naar North Shields; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, naar Bergen; JOHAN GEORG (opm: kof JOHAN GEORGE), W.D. Kleininga, naar Mainhead; FORTUNA (opm: FORTUIN), J. Jans, naar Sandwich; le JEUNE GUILLAUME, J.B. Coster, naar Harborough; de ANNA, F. Schulte, naar Petersburg, en l’ÉTOILE, J. Jolly, naar Bordeaux.
Ook is aldaar ter rrede gekomen het schip de TWEE GEBROEDERS, D.H. van Wijk, van Caen naar Brussel gedestineerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juli. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 23 juli:
Den 19 dezer, des morgens, is te Falmouth binnengelopen de Nederlandse brik (opm: schoenerbrik) HENRIETTA, P.P. Akkerman, van Amsterdam naar Curaçao; hebbende in een hevige storm op de hoogte van Lezard de marszeilen verloren en andere schade bekomen. (opm: zie RC 300722)
Te Penzance is den 16 binnengekomen het schip CLARA MARGARETHA, kapt. P.D. Dik, van Dordrecht naar Liverpool.


30 juli 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 juli. De smak de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Nieberding, van Lissabon naar Riga, is den 15 juli, op 43º15’ breedte en 10º2’ lengte, gepraaid door kapt. E.J. de Vries (opm: kof ALETTA SOPHIA), van Port-à-Port (opm: Oporto) te Amsterdam gearriveerd; het schip was in goede staat, doch de stuurman, twee dagen tevoren, over boord gevallen en verdronken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juli. Den 27 arriveerde te Helvoetsluis de HOOP, L. Das, van Kadix, en MARIA, kapt. Hazewinkel, van Ivica, en ligt onder quarantaine op de rede.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juli.Den 29 dezer arriveerde te Den Briel het schip HARMONIE, J. de Best, van Boulogne.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juli. Den 18 juni jongstleden was voor de rivier van Surinamen in goede staat liggende het schip de HARMONIE, kapitein Pieters, van Middelburg naar Surinamen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juli. Het schip de HENRIETTA, P.P. Akkerman, van Amsterdam naar Curaçao, hetwelk den 19 dezer, met verlies van de mast enz, te Falmouth binnengelopen is, lost de lading om te repareren


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 15 juli binnen gekomen de smakschepen de JONGE JAN, kapt. P.G. Reinders, DIANA, kapt. W.J. Stuit, de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto Pieters Smit, alle 3 met hout van Noorwegen.
Den 16 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart; het tjalkschip de VROUW HELGINA, W.J. Panman; het smakschip GESINA CHARLOTTE, kapt. G. van Veen, alle met hout van Noorwegen.
Den 17 dito binnen gekomen de smakschepen METTA GESINA, kapt. B.E. Juister, van Dantzig (opm: Gdansk), de VROUW LAMMEGINA, kapt. G.J. Hoetjer, van Noorwegen, beide met hout.
Den 18 dito binnen gekomen de brikschepen WILHELM FREDRIK, kapt. E.P. Horn, NORGE, kapt. S.A. Giertsen; het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses; de kofschepen de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens, ALIDA CLASINA, kapt. K.L. Tiktak, EENDRACHT, kapt. E.M. de Jonge, alle met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen de JUFVROUW HENDRICA, kapt. H.H. Scholtens, en de VROUW JACOBA, kapt. Jan J. Rink, beide met ballast naar Liverpool.
Den 19 dito binnengekomen het smakschip HILLEGINA, kapt. H. Kleeve; het tjalkschip de VROUW FENNEGINA (opm: tjalk), kapt. A.C. Ruiten, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway; het schonerschip SARA JANE, kapt. H. Clark, beide met boter naar Londen; het galjasschip NOORDSTERN, kapt. M.O. Rod; het kofschip HERSTELLING, kapt. A.P. Schuringa, beide met ballast op avontuur.


01 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 juli. Het schip ADRIANA GERARDA (opm: tjalk VROUW ADRIANA GERARDA, thuishaven Middelharnis, ex NOOIT GEDAGT, kapt. J.J. Herber), van Shields naar Brugge, heeft den 14 juli in zee op een wrak gestoten en is gezonken; het volk is de volgende dag te Ostende aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 juli. Kapt. K. Spiegelberg, voerende het schip (opm: brik) de VROUW MARGARETHA, van Amsterdam naar Gibraltar gedestineerd, meldt van Kadix, dat hij, na twee maal tot voor de Straat (opm: van Gibraltar) geweest, doch telkens terug geslagen te zijn, den 5 juli, om niet te ver weg te drijven, te Kadix binnengelopen was en, zo hij hoopte, binnen enige dagen zijn reis zoude voortzetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 juli. Den 29 juli arriveerde te Helvoetsluis de JONGE ALIDA, A. van der Weijde (opm: hoeker, kapt. C. van der Weijden), van Marennes.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Van wege het ministerie voor het publieke onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniën, is het volgende bekend gemaakt:
Bij twee ordonnantiën, van 5 december 1820 en 5 juni 1821, welke met de eerste januari 1823 in werking zullen komen, heeft het gouvernement van Dalmatië, tot wering van de sluikhandel in zout en tabak, bepaald, dat geen schip, onder welke vlag ook, welke lading in zout en tabak bestaat, of hetwelk meer van die artikelen aan boord heeft dan tot gebruik voor het scheepsvolk nodig is, de kust van Dalmatië, begrepen in de kreitzen van Zara, Spalatro, Ragusa en Cattaro, binnen de afstand van een kanonschot, zal mogen naderen, op verbeurte van schip en lading, ten ware men door nood of storm daartoe ware gedrongen, hetwelk legaal zal moeten blijken.


02 augustus 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een Veerschip, varende van Bolsward op Groningen, invoege hetzelve laatst door Jelle Piers Postma, als schipper bevaren, lang over steven ongeveer 11 ellen en 76 strepen, wijd en hol naar advenant, en zulks met alle deszelfs toebehoren en aanbehoren, in voegen hetzelfde thans in de Stadsgracht te Bolsward aan de Werf van Johannes van der Schaaf, Mr. Scheepstimmerman aldaar is liggende, en bij wie nadere informatie zijn te bekomen.


03 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 augustus. Den 1 dezer arriveerde in de Maas het schip de VIGILANTIE, H. Segers (opm: kof, kapt. Hattem Siegers), van Alikanten, en ligt onder quarantaine.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 augustus. Het schip MAAS- EN RIJNVRUCHT, kapt. Steven Barlen (opm: beurtvaarder), is den 30 juli te Keulen gearriveerd


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 augustus. Van Vlissingen meldt men den 30 juli, dat, sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen NOORDSTAR, J.T. de Jonge, naar Bergen, ZELDEN RUST, G.J. Kluin, naar Londen; de VROUW HENDRIKINA, G.R. Voss, naar Noorwegen; de VROUW HILKE, C.J. Ebeling, naar Emden; ANNA KRANENBURG, H. Smit, naar Belfast; de HERSTELLING, R. Kuiper, naar Petersburg, en de VRIENDSCHAP, B.P. de Vries, naar Leith,
en voor Antwerpen bestemd aldaar ter rede gekomen zijn la VIERGE MARIE, J. de Meire, van Messina; de VROUW HENDRIKA, K. van den Oever, van Benicarlo; de GOEDE HOOP, W.H. Boon, en de TWEELINGEN DANIEL EN WIELO (opm: kof TWEELINGEN DANIEL EN WILCO), J.G. Wiersma, en HARLINGEN, T.J. Smit, van Liverpool, en HENDRIENA JOHANNA, H.G. Jonker, van Liverpool.
Voorts zijn van hun quarantaine ontslagen en naar Antwerpen gezeild la JEUNE JEANNETTE, D.f. Moldenhauer, van Lissabon, en de VROUW HENDRIKA, K. van den Oever, van Benicarlo.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 30 juli:
Den 9 mei is het Nederlandse oorlogsfregat COMEET van Rio-Janeiro naar Batavia vertrokken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. C. de Grijs, J. Tentije, F. der Kinderen, F. Bouvij en J. Tideman, makelaars, zullen op maandag den 12 augustus 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Russisch Brikschip, genaamd ST. NICOLAIJ (opm: ST. NICOLAI), gevoerd door kapitein J. Westman, lang 23 ellen 2 palmen 2 duimen, wijd 6 ellen 8 palmen 4 duimen, hol 2 ellen 8 palmen 8 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 5 palmen 5 duimen (opm: 23,22 x 6,84 x 2,88 / 1,55 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat lang 82 voeten, wijd 24 voeten 2 duimen, hol 10 voeten 2 duimen, het verdek 5-1/2 voeten). Breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.
(opm: in een latere advertentie wordt aan het bovenstaande toegevoegd dat het schip in 1820 te Amsterdam aan de werf van de mr. Scheepstimmerman Jeremias Meijjes voor NLG 2.343 was vertimmerd; in januari 1823 werd de brik voor NLG 2.200 aangekocht door N. Bouvy, nu ST. NICOLAAS)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en A.A. van der Crab, makelaars, zullen op maandag den 12 augustus 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen:
- het Hol van het fregatschip genaamd the WILLIAM, en
- het Hol van het Schoonerschip genaamd de HOOP, met deszelfs masten, boegspriet, braadspil en roer;
- alsmede een aanzienlijke partij Scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen zeilen en rondhouten;
- voorts een Zolderschuit, boten en sloepen, mitsgaders een partij patentglazen, pek, enz,
alles liggende als bij notitie wordt aangewezen en berigt bij de bovengenoemde makelaars.


06 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 augustus. De grote mast van het schip (opm: schoener) REINIERA, R.S. Nannings, van de kust van Guinea, den 31 juli, des avonds, bij het inkomen van Texel door de bliksem getroffen zijnde, is daardoor aan het schip enige schade toegebragt.
Ook heeft het schip (opm: fregat) HOOP EN FORTUIN, in het Nieuwediep liggende, door de bliksem schade aan het dek en de masten bekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 augustus. Het schip WELBEDACHT, J.A. Engels, van Riga naar Brest, is 31 juli, hebbend de wind west, met stijve koelte, op de hoogte van Texel 4 mijlen van de wal, in goede staat gepraaid door de loodsschipper F.J. Kreijnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 augustus. Het schip (opm: fregat) CATHARINA ANNA HELENA, F. Groen, van Amsterdam naar Surinamen, is den 26 juli, op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) in goede staat gepraaid door de loodsschipper D. Kreijnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 augustus. Het kofschip de JONGE SIKKO, T.K. IJzenbeek, van Memel (opm: Klaipeda) naar Nantes, is den 31 juli, in goede staat gepraaid door de loodsschipper A. Visser.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 augustus. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.C. Dijk (opm: tjalk, kapt. Jurjen Kaspers Dijk), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is volgens brief van de Nederlandse consul te Hamburg, in dato den 30 juli, bij het eiland Hiddensee of Dornbusch, 6 mijlen van Stralsund, verongelukt; de equipagie is gered en heeft zich den 27 dito aan gemelde heer consul als schipbreukelingen geadresseerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 augustus. Den 2 arriveerde te Helvoetsluis de VROUW AUKJE (opm: kof), T.J. van der Zee, van Riga.
Den 3 arriveerde DOROTHEA MARIA, N.P. Swarer, van Ringköping.
Den 4 arriveerden de JONGE JAN, A. Fokken, van Libau (opm: Liepaja); d’ELZINA (opm: ELZIENA), E.G. Pekelder, van Londen en de VERWACHTING, H. Gerdes, van Libau.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 augustus. Den 4 arriveerde in de Maas het schip de DAGERAAD, J.A. Smith, van Droogbak.
Den 5 zeilden de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, en de ONDERNEMING, R. Hakker, naar Liverpool; de JUNO, D. Rooderkerk, naar Lissabon, en ‘t FORTUIN, H. Berkel, naar Boulogne.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 2 augustus:
Den 30 juli is van Falmouth vertrokken het schip HENRIETTA, Akkerman, van Amsterdam naar Curaçao.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke veiling op woensdag den 14 augustus 1822, en finale verkoop op woernsdag den 21 augustus daaraanvolgende, beide des namiddags te 3 uren, in het Logement den Hollandschen Tuin, te Vlaardingen, van een beklante Scheepstimmerwerf, met deszelfs schuur, loods, gereedschappen en voorraad van hout, alsmede het daartoe behorende huis en erve, staande en gelegen als: de werf aan de oostzijde, en het huis en erve aan de westzijde van de Nieuwehavenstraat binnen de stad Vlaardingen, alwaar die affaire sedert onheugelijke jaren is geëxerceerd en nog wordt gecontinueerd; kunnende een gedeelte der kooppenningen daar op blijven gevestigd, en nadere informatien worden bekomen ten kantore van de notaris P. Verkade te Vlaardingen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 23 juli binnen gekomen het smakschip ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. E.K. Kuilema (opm: kapt. Egge Everts Kuilema), met hout van Noorwegen; de sloepschepen SWIFT, kapt. William Barfield, WILLIAM, kapt. William Nazeby, beide met ballast van Londen. Uitgezeild de smakschepen CATHARINA, kapt. A.E. Pot, de VROUW MARTHA, kapt. E.A. Pot, de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit; de kofschepen de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, alle met ballast op avontuur.
Den 24 dito binnen gekomen het smakschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. Fokke D. van Veen, met schors naar Liverpool; de smakschepen de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer, METTA EN GESINA, kapt. O.E. Juister, beide met ballast op avontuur.
Den 25 dito binnen gekomen het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met ballast van Londen. Uitgezeild het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. E.P. Horn, met ballast naar Noorwegen.
Den 26 dito binnen gekomen het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met potas en teer van Christianstadt. Uitgezeild het smakschip GESINA CHARLOTTE, kapt. G. van Veen; het tjalkschip HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, beide met ballast op avontuur; het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charreson; het sloepschip SWIFT, kapt. William Barfield, beide met boter naar Londen.
Den 27 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen DIANA, kapt. W.J. Stuit, de JONGE JAN, kapt. P.G. Reinders; het brikschip NORGE, kapt. S.A. Giertsen, alle met ballast op avontuur.
Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum), den 2 juli uitgezeild het smakschip de VROUW ALIDA, kapt. P.E. Vos, met ballast naar Noorwegen.
Den 7 dito uitgezeild het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. L.C. Dublinga, met gedroogde chicorei wortels naar Altona.
Den 9 dito binnen gekomen het tjalkschip JUFFROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, met hout van Noorwegen.
Den 12 juli uitgezeild het smakschip de VROUW GESINA, kapt. P. Joosten met ballast naar Noorwegen; het tjalkschip IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, ledig naar Delfzijl.
Den 15 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 16 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW MARIA, kapt. M.A. Brouwer, met oud ijzer van Altona.
Den 17 dito uitgezeild het tjalkschip JUFFROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, met ballast naar Noorwegen.
Den 18 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE TRIJNTJE, kapt. B. Visser; het smakschip de VROUW HARMINA, kapt. A.J. Hubert, beide met hout van Noorwegen.
Den 19 dito uitgezeild het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, met ballast naar Noorwegen.


08 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 augustus. Het schip NOOIT GEDACHT, kapt. G.H. Peperboom, van Petersburg naar Antwerpen, is den 31 juli, Terschelling Z.W. naar gissing 5 mijlen van zich hebbende, gepraaid door de loodsschipper M.D. Sterel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 augustus. Het schip MONNIKENDAM, K.A. Blauw, van Monnikendam naar Lissabon, zoude, volgens berigten van Londen, met schade te Weymouth zijn binnengelopen (opm: zie RC 100822).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 augustus. Van Nexö op Bornholm wordt van den 20 juli gemeld, dat het volgende aldaar gebeurde veel opmerking gebaard heeft, zo dat men nuttige oordeelde hetzelve met de meeste spoed te doen bekend worden:
Een tjalk, met vlas- en hennepzaad, borstels, linnen, bedveren, dons en schrijfpennen, is tussen den 16 en 17 juli aan de westzijde van Bornholm ten anker gekomen en heeft aldaar de lading, zo men hoort, tot een spotprijs verkocht en vervolgens stenen tot ballast ingenomen, waarna het westwaarts gezeild is. De equipagie bestond uit drie man; ook zoude een passagier aan boord geweest zijn. De schipper heeft zijn naam niet willen opgeven; ook heeft men deszelfs destinatie niet kunnen ontdekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 augustus. Den 6 dezer arriveerde te Helvoetsluis de FORTUNA, T. Bradhering, van Archangel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 augustus. Den 5 dezer arriveerden te Den Briel de TWEE GEBROEDERS, R. Montier, van Hull; de CLARA, H.C. Kraff, van Grijpswold (opm: Greifswald); de SPECULATIE, P.H. Puijster, van Bergen.
Den 7 zeilden de JUNO, D. Rooderkerk, en de VERWISSELING, A. Schaaff, naar Lissabon; de VROUW MARGARETHA, B.J. Potjewijd, naar de Oostzee; de CHARLES PATRIC EDUARD, K.G. Ouwehand, naar Cherburg; de CONCORDIA, H.J. Nagel, naar Leith; de VROUW CHRISTINA, R.J. Dood, naar Hull; de MARGINA, W.R. Huisman, naar …(opm: niet vermeld), de GOEDE HOOP, J.J. Wijgers, naar Delfzijl; de GOEDE HOOP, B.R. Berg, naar Grimsby, de VROUW ELISABETH, C. van Gelderen, naar Alikanten, de ZUSTER ALBERDINA, H.E. de Boer, de VROUW JANNA, A.H. Breeland, en de VEENSTROOM, S.E. Hoveling, naar Bergen; de wind W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 augustus. Van Vlissingen meldt men den 3 dezer, dat sedert onze laatste ter rede gekomen is het schip VRIENDSCHAP, J.H. Schippers, van Memel (opm: Klaipeda) naar Brussel gedestineerd,
en voor Antwerpen bestemd NEPTUNUS, G.G. Smit, van Dantzig (opm: Gdansk); de VROUW ELLINA, J.R. Berg, ALIDA JANTINA, K.P. Bruins, en NEPTUNES (opm: NEPTHUNUS), W.M. Cramer, van Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Reglement op de dienst van de Stoomboot voor het Veer van Willemsdorp op de Moerdijk en vice versa, mitsgaders op de dienst van het gemelde Veer, met gewone vaartuigen.
Art. 1. Tot surveillance van het Veer zal er, aan de beide oevers van de rivier, een commissaris worden belast me de zorg, dat de hier natemelden bepalingen behoorlijk worden nagekomen.
Art. 2. Het Veer met de Stoomboot zal moeten worden bediend van uit de Veerhavens op Willemsdorp, tot in de haven van de Moerdijk en vice versa; zullende, tot afvaart en aankomst van de Stoomboot aan de zijde van Willemsdorp ook kunnen worden gebruik gemaakt van de buiten de bovenmond van de Kil gelegen Veerdam, in zodanige omstandigheden, als zulks voor de dienst gerijfelijker zal worden geacht.
Art. 3. Het Veer met de gewone Vaartuigen zal moeten worden bediend van het hoofd en uit de havens van Willemsdorp op de Moerdijk en op de hoek van de Klaverpolder, vice versa, en wel
a Van Willemsdorp naar de Moerdijk, door twee schippers in gebruik hebbende
een grote hengst, twee middelbare dito, drie grote roeiboten, [alle] van zodanige grootte, als thans wordt gebruikt.
b Van de Moerdijk, mitsgaders van de hoek van de Klaverpolder, door drie schippers, in gebruik hebbende
een grote hengst, twee middelbare dito, vier grote roeiboten, [alle] van zodanige grootte, als thans wordt gebruikt.
Alle welke Vaartuigen zullen moeten voorzien zijn van de daarbij vereiste tuigagie en gereedschappen van voldoende sterkte, mitsgaders ieder derzelve van een goed kompas.
Tot onderkenning der Vaartuigen zullen dezelve, in grote leesbare letteren, tot opschrift voeren: Veer van Willemsdorp op den Moerdijk, of Veer van den Moerdijk op Willemsdorp.
En zal bij de overrtogt altijd een schipper moeten mede varen, immers zo lang er schippers aan wal zijn.
Art. 4. De schippers van beide oevers, welke de overbrenging doen met de gewone Vaartuigen, zullen zo min mogekijk gebruik mogen maken tot het afvaren van, of het aanzetten aan het Noodveer, de hoek van de Klaverpolder, zo dat van dit Noodveer alleen dan vermag gebruik te worden gemaakt, als de overvaart van Willemsdorp op de haven van de Moerdijk en vice versa ondoenlijk, of door omstandigheden onraadzaam is.
Art. 5. In de haven van Moerdijk zal, ten allen tijde, in de nabijhed van de daartoe vervaardigde lading- en losplaatsen, genoegzame ruimte voor het aankomen en afvaren van de Stoomboot moeten worden gelaten, en van de voorn. lading- en losplaatsen zal nimmer enig gebruik mogen worden gemaakt dan alleen door de Stoomboot.
De Veerhavens op Willemsdorp zullen uitsluitend dienen ten gebruik van de Stoomboot en van de andere het Veer bedienende Vaartuigen; zullende deze Vaartuigen zich steeds op zodanige wijze in voorn. havens plaatsen, dat er ten allen tijde behoorlijke ruimte vóór de aankomst der ligging en de afvaart der Stoomboot overblijve.
In bovengenoemde havens zullen, in geen geval, enige tot het Veer niet behorende Vaartuigen worden toegelaten.
Art. 6. De Stoomboot zal bij voortduring in dienst zijn van den 1 maart tot ultimo oktober, van des morgens te 5 uren tot des avonds te half 10 uren, en van den 1 november tot ultimo februari, van des morgens te 6 uren tot des avonds te half 8 uren.
Dezelve zal, gedurende die tijden, op elk heel uur varen van de Moerdijk naar Willemsdorp, en op elk half uur van Willemsdorp naar de Moerdijk, en zulks het zij er al of niet passagiers voor de overtogt zijn; zullende, het bepaalde ogenblik van vertrek dáár zijnde, nimmer naar iemand, wie het zij, worden gewacht.
Bij deszelfs aankomst aan de ene of de andere oever zal het vaartuig aldaar blijven vertoeven, tot dat het bovenbepaalde ogenblik tot deszelfs vertrek zal zijn gekomen.
Art. 7. Ingeval er ijs op de rivier drijft, zal de dienst van de Stoomboot slechts zo lang plaats hebben, als zulks zonder gevaar zal kunnen geschieden, en in dat geval zullen de overvaarts-tijden naar de omstandigheden worden geregeld
Art. 8. De commissaris zal het tijdstip van het vertrek van de Stoomboot, door het luiden van een grote bengel (opm: klok en klepel), steeds tijdig genoeg, aan het publiek aankondigen.
Art. 9. De voor de Stoomboot bestemde sloep zal dezelve, zo veel mogelijk, vergezellen.
Art. 10. Bij donker, zo wel des ochtends als des avonds, invallende binnen een gedeelte der hierboven gemelde varenstijden, zal de Stoomboot met een behoorlijke lichtende lantaren zijn voorzien.
Art. 11. De Stoomboot zal des nachts in de haven van de Moerdijk verblijven.
Art. 12. De Stoomboot zal ten alle tijde worden bevaren en bediend door een stuurman, een directeur van de Stoommachine of machinist, een stoker en twee bekwame matrozen, van dewelke de een tevens zal zijn belast met het bedienen der passagiers van zodanige verversingen, welke aan boord van het vaartuig zullen te verkrijgen zijn.
Art. 13. De manschappen, formerende de equipagie van de Stoomboot, zo wel als de schippers en knechten, het Veer, met de gewone vaartuigen, bedienende, zullen de passagiers met bescheidenheid en dienstvaardigheid behandelen en aan dezelve bijzonder voor het op- en afrijden van rijtuigen, paarden en vee op de Stoomboot, of het brengen derzelve in de gewone vaartuigen, steeds de behulpzame hand bieden, zonder dat er voor de alzo te presteren hulp enige extra betaling, boven de hierna te melden vrachtgelden, of enige fooijen, hoe ook genaamd of onder wel voorwendsel, zullen vermogen gevraagd te worden.
Art. 14. Alleenlijk met de Stoomboot zullen, gedurende de voor dezelve bepaalde overvaarts-uren, mogen worden overgevoerd alle passagiers, rijtuigen, paarden en vee, welke zich tot overvaart van de rivier, gedurende de tijd, zullen presenteren.
Art. 15. De vrachtgelden zullen betaald worden aan de commissaris, die zich zal bevinden aan de zijde der rivier, waarvan de afvaart geschiedt; zullende die betalingen wijders moeten plaats hebben voor het vertrek van het vaartuig
Art. 16. Voor de betaling der vrachtgelden, zo wel met de Stoomboot als met de gewone Vaartuigen, wanneer deze laatsten uit een of andere hoofde, de Stoomboot op de voor dezelve bepaalde uren zouden vervangen, zal worden gevolgd het onderstaand tarief:
Voor elk persoon NLG 0,60.
N.B. Ieder person, die zal verkiezen van de kajuit der Stoomboot gebruik te maken, zal betalen NLG 1,00.
Voor iedere kist of koffer, hetwelk de passier niet verkiezen zal in of uit het vaartuig van het veerhuis, commissarishuis of naast gelegen herberg te dragen, en waartoe zij de hulp der veerlieden begeren (waaronder zijn begrepen valiezen, pakmanden, enz) NLG 0,30.
Voor ieder los of voor een rijtuig gespannen paard (twee eenjarige of drie veulens zullen voor een paard gerekend worden) NLG 0,75.
N.B. Voor een eenjarig en voor één of twee veulens zal proportioneel worden betaald.
Voor elk horenbeest ouder dan een jaar (twee hokkelingen of drie kalven zullen voor één beest gerekend worden NLG 0,50.
Voor een varken NLG 0,10.
Voor een gemest varken NLG 0,20.
Voor ieder schaap NLG 0,10.
N.B. Voor de zuigende lammeren zal niets worden betaald.
Voor ieder korf of stok bijen NLG 0,05.
Voor een koets, of ander rijtuig met vier wielen, met uitzondering ener diligence NLG 3,50.
Voor een diligence NLG 6,00.
Voor een rijtuig met twee wielen NLG 1,00.
Door elke passagier zal, boven de vrachtgelden, aan de commissaris als commissarisloon worden betaald NLG 0,01½
Ingeval, behoudens de bepaling der varens-uren van de Stoomboot, volgens dit reglement, de overtogt met dezelve geschiedt vóór zonne-opgang of na zonne-ondergang, zal de vracht met de helft worden verhoogd en dus tegen een en een half maal de tariefsbepaling worden betaald.
De militairen en corps, of in uniform op order reizende, de manschappen tot de militie behorende, wanneer zij naar hun korps vertrekken, of met verlof van daar retourneren, gelijk mede de voor de zee- en landdienst aangeworvene manschappen, zullen in alle gevallen niet meer betalen dan de helft van hetgene een particulier persoon zoude verschuldigd zijn.
Art. 17. Bij ijsgang zal voor een schuit, voorzien met ten minste twee bekwame en kloeke schippers, tot veerloon moeten worden betaald zes gulden en vijftig cents. En wanneer de rivier buitengewoon met drijfijs vervuld, en de ijsgang daardoor zo zwaar is, dat het ijs overal en van alle kanten drijft, zodanig, dat de scheepvaart daardoor ten enemaal is gestremd, zullen de voerlieden (opm: veerlieden) voor veerloon genieten voor iedere schuit, mits niets meer ladende dan drie personen, acht guldens.
Zullende de veerlieden, in het eerstgemelde geval, niet meer dan drie personen te gelijk in een schuit mogen laden, op verbeurte van tien guldens voor ieder persoon, die boven dat getal bij hun mogt scheep genomen worden.
Art. 18. De overbrenging met de gewone vaartuigen, het zij van goederen of van passagiers, op de uren voor de Stoomboot vastgesteld, zal alleen plaats hebben, ingeval die Stoomboot, uit hoofde van aan dezelve te doene reparatiën of anderszins of ter oorzake van ijs in de rivier, niet op de voor dezelve bepaalde tijden zal kunnen varen.
De overtogt met de gewone vaartuigen zal wijders plaats kunnen hebben:
1e. Gedurende het stil liggen der Stoomboot tussen de uren, bepaald bij art. 6; en
2e. Wanneer reizigers, die aan het Veer aankomen tussen de varenstijd van de Stoomboot mogten verkiezen ter bespoediging hunner reis van dezelve vaaruigen gebruik te maken; in het eerste geval zal moeten worden betaald:
Voor een grote of kleine hengst, dienende alleen tot het overbrengen van passagiers, vijf guldens, en, wanneer het getal der passagiers meer dan vier is, voor elk persoon boven dat getal, een gulden en twintig cents.
Voor een roeiboot, mits niet meer ladende dan drie personen, drie guldens zestig cents.
Voor elk rijtuig met vier wielen, het zij alleen het zij te gelijk met passagiers of paarden wordende overgebragt, zeven guldens.
Idem voor elk rijtuig met twee wielen, drie guldens.
Idem voor elk paard, een gulden en vijftig cents.
En in het tweede geval het dubbel dezer vrachtgelden.
Art. 19. Alle geschillen welke tussen de equipagie van de Stoomboot of van die der gewone vaartuigen en de passagiers over de overvaart als anderszins zouden mogen ontstaan, zullen in de eerste plaats worden beslist door de commissaris, aan wiens uitspraak de partijen zich provisioneel zullen onderwerpen, behoudens het beroep aan het ministerie van binnenlandse zaken en waterstaat.
Art. 20. Wanneer de manschappen, formerende de equipagie van de Stoomboot of de gewone vaartuigen, enigszins mogten handelen tegen de bepalingen van dit reglement, zullen de schuldigen worden gestraft met enige dagen inhouding van tractement, met suspensie of met finaal ontslag uit hun bediening, naar gelang van omstandigheden, en ter uitspraak van de Minister van binnenlandse zaken en waterstaat.
Art. 21. Er zal in de Stoomboot ten allen tijde een boek, benevens pennen en inkt, voorhanden liggen, ten einde de passagiers gelegenheid te geven in hetzelve, mits door hun ondertekend, alle zodanige klagten op te schrijven, welke zijlieden zouden oordelen, omtrent de behandeling bij de overtogt, te moeten inbrengen.
Art. 22. Van dit reglement zal er ten allen tijde een exemplaar op een, voor elk een, zigtbare plaats, in de respectieve veerhuizen en logementen of herbergen aan de beide zijden der rivier zijn en blijven opgehangen, gelijk mede in de kajuit en in het vooronder van de Stoomboot.
Goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 31 mei 1822, No. 13.
Mij bekend, de Staatsraad belast met de directie der Staats-Secretarie,
(getekend) J.G. de Meij van Streefkerk
Accordeert met deszelfs origineel,
De Griffier der Staats-Secretarie,
(getekend) L.H. Elias Schovel


09 augustus 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Men zal den 17 augustus 1822, in de herberg te Hollum, op Ameland, publiek verkopen, het aldaar gestrande galjasschip MARIANNE, gevoerd geweest bij kapt. C. Larsen (opm: zie RC 240122 en LC 110622), groot ongeveer 90 last. Dit schip wordt verkocht zoals het op de gronden zit, met masten, wanden en verder toebehoren, geschikt om te worden afgebracht.
Nadere informatie bij de heren Barend Visser & Zoon, te Harlingen, Jan B. Nagtegaal & Comp, te Hollum en de heer J.J. Heep, Griffier van het vredegerecht, te Ternaard.


10 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 augustus. Wegens het schip MONNIKENDAM, kapt. K.A. Blauw, van Monnikendam naar Lissabon, heeft men thans nader bericht van de kapitein zelve, gedateerd Weymouth den 2 juli, meldende, dat hij, in de nacht, tussen den 18 en 19 dito, door een hoos, vergezeld van een zware orkaan, was belopen geworden, waardoor hij genoodzaakt werd, ten einde het schip te doen rijzen, de kluiver en het bramzeil weg te snijden en, daar de storm aanhield, te Weymouth binnen te lopen, om zijn geleden schade te herstellen; het schip en de lading waren, voor het overige in goede staat bevonden, en hij dacht, over een paar dagen, weder te vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 augustus. Den 8 dezer arriveerde te Helvoetsluis EMMA, J.J. Bokkenhagen, van Archangel, en zeilden de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA, M.D. Meijer, en HERSTELLER, A.F. Noorman, naar Liverpool; SOPHIA CHRISTINA, D.H. Dade, en NEPTUNES, J.C. Arends, naar Newcastle; de VROUW CAROLINA, H.C. Duwel, naar Londen; CONCORDIA, N. Olsen, en MARIA, C. Stibolt, naar Dramme; DOLPHIJN, J. Voss, en NEUTRALITÉ, G.L. Hagen, naar Rostock; CHRISTINA, J.H. Arenius, naar Finland; de JONGE HENDRIKA (opm: galjoot), M. Schaap, naar Marseille; de wind Z.W.
Den 9 zeilde BETSEIJ, J. Vergin, naar St. Ubes (opm: Setubal).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 augustus. Van Den Briel wordt van den 8 gemeld, dat D. Rooderkerk (opm: JUNO), die schade aan zijn roer heeft bekomen, op de rede is teruggekomen en bezig is om te repareren.
Den 8 zeilden de VROUW TEUNEGINA, E.K. de Wilde, naar Bayonne; de HENDRIKA, H.E. Martens, naar Cork, en de VROUW HENDRIKA, E.E. Hoveling, naar Dundalk.
Den 9 arriveerde de HANS EN MAGDALENA, J. Hansen, van Nyborg, en zeilden de JUNO, D. Rooderkerk, naar Lissabon; de SPECULATION, J. Serck, naar Bergen; de GOEDE HOFFNUNG, J. Bolwijn (opm: GUTE HOFFNUNG, Hanover vlag, kapt. Joseph Bolwin), naar Leith, en de NEPHTUNUS, D. Booijsen, naar Elseneur.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 augustus. Van Vlissingen meldt men den 6 dezer, dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen ALEXANDRINA, J.J. Garrels, naar Marseille; STAD EN LANDE, T.T. Dijkstra, naar Bristol; de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, naar Londen; la DAME COLLETTE, J.C.P. Hoedt (opm: brik DAME COLETTE, thuishaven Oostende, kapt. F.P. Hoedt), en la DAME EUGENIE (opm: kof DAME EUGÉNIA), L. Cornelis, naar Liverpool; de VROUW REINA, H. Koops, naar Londen; de JONGE NICOLAAS, H. Peters (opm: H. Pieters), naar Liverpool; JACOBA, A.K. de Groot, naar Plymouth; de VREDE, J.J. Greven, naar Londen; de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, naar Liverpool; de VROUW JANTINA, Z. Jans, naar Hamburg; de MORGENSTAR, H.T. Veen, naar Bristol; l’ACTIF, J. Rickmers, naar Liverpool,
en aldaar ter rede gekomen NOOIT GEDACHT, G.H. Peperboom, van Petersburg naar Antwerpen gedestineerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 augustus. Den 5 augustus is kapitein Hubert van Walsem, beurtman van Dordrecht, te Keulen gearriveerd.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Op de scheepstimmerwerf van Mathan, bij Rovenden, in het graafschap Kent, is een schip van 66 voeten lengte ontdekt, dat gedeeltelijk onder de oever en gedeeltelijk onder de bedding der rivier Rother bedolven was. Men arbeidt aan de opdelving van dit schip, dat verondersteld wordt 500 jaren bedolven geweest te zijn. De vorm heeft enige overeenkomst met de Hollandse galjoten. Het is van eikenhout gebouwd dat wel geconserveerd en bijna zo hard als ijzer is. Men heeft er reeds enige metalen gereedschappen uit gehaald, gelijk aan die welke de Romeinen bezigden, ook een sabelriem, beenderen van mensen en dieren, en andere voorwerpen.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Amsterdam, 14 maart. Tot eer van onze timmerwerven, die hunne oude roem met vernieuwde luister krachtdadig handhaven, zij hier gemeld, dat het Nederlandse fregatschip JAVA PAKET, gebouwd door de scheepsbouwmeester Ernst Duijtz op de werf Het Roopaard op de hoogte van de Kadijk alhier, gevoerd bij de kapt. J. Theunissen, op den 18 mei 1821 uit Texel in zee is gelopen, gedestineerd naar Batavia, en op den 8 maart 1822 van zijn destinatie weder in Texel is binnengelopen hebbende dus de reis naar Batavia en terug, met het nodige verblijf aldaar, binnen tien maanden volbracht en nog enige dagen aan de Kaap de Goede Hoop vertoefd.


13 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 augustus. Het Oldenburger motschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.F. Tjarcks, met raapzaad van Varel naar Amsterdam, is den 6 augustus door een Borkumer vissersschuit, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelingen overeenkomst) onder aanhoudend pompen te Delfzijl zeer ontramponeerd binnengebragt; hebbende bovendien een anker, zwaard en touw en zeilen verloren; de lading, die zo de kapitein veronderstelt, onbeschadigd is, moet gelost worden om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 augustus. Het schip de FAMILIE, kapt. D.J. Huges, van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam, is den 5 dezer wegens tegenwind en storm met behulp van een loods te Cuxhaven binnengelopen; hetzelve heeft schade en vele slijtagie aan de zeilen, doch is voor het overige met de lading in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 augustus. Het schip de VROUW MARIA. kapt. Z.K. Schut, van Liverpool naar Antwerpen, te Scilly binnengelopen, heeft den 4 augustus de reis voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 augustus. Den 9 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen CHARLOTTE, J.C. Spiegelberg, van Grijpswold (opm: Greifswald); la MARIE AUGUSTINE, P. Villeaumore, van St. Malo.
Den 10 arriveerde de JONGE WILLEM, P. Strating (opm: galjoot, kapt. Poppe Stratingh), van Archangel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 augustus. Den 9 dezer arriveerden te Den Briel de ZEEPLOEG, M. Sikkes, van Bergen, en de TWEE ZUSTERS, F.H. Nielsen, van Koppenhagen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 augustus. Den 12 zeilde uit de Maas JUNO, D. Rooderkerk, naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een extraordinair welbezeild gekoperd en van koperen bouten voorzien Brikschip, groot circa 100 roggelasten, varende onder Nederlandse vlag.
Te bevragen bij Roland Holst, makelaar op de Buitenkant, bij de Bantemerstraat, No. 7, te Amsterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, Den 29 juli binnen gekomen de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaasen, met hout van Noorwegen: HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piches (opm: J.P. Piebes), met hout uit de Oostzee; het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen.
Den 30 dito uitgezeild de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. K.L. Tiktak, de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens, EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge; het smakschip VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jonge, alle met ballast op avontuur.
Den 31 dito uitgezeild de smakschepen de JUFR. FOCKOLINA (opm: JUFFER FOKKELINA), kapt. H.L. Dokter, de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan Siedses, beide met ballast op avontuur.
Den 2 augustus binnen gekomen het kofschip JOHAN WILHELM, kapt. H. Sloehuis (opm: JOHAN HENDRIK WILHELM, kapt. Harmanus Sleehuis), met hout van Noorwegen; de VROUW ANNA, kapt. Pieter C. Piebes, met hout uit de Oostzee. Uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, HOPE, kapt. Enos Page, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, alle drie met boter naar Londen.
Den 3 dito binnen gekomen het kofschip ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met stukgoederen naar Londen.
Den 4 dito binnen gekomen het kofschip NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met zout van Liverpool, het schonerschip SOEBLORNSTEN, kapt. A. Tormen (opm: buitenlander), met hout van Noorwegen.
Den 5 dito binnen gekomen het kofschip CATHARINA, kapt. Arend Klasen, met hout van Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen het smakschip HILLEGINA, kapt. H. Kleeve, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen; het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Klazen de Groot, alle met ballast op avontuur.
Den 8 dito binnen gekomen de sloepschepen UNION, kapt. John Davey, WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galloway, het schoenerschip SARA JANE, kapt. H. Clark, alle drie met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip NEPTHUNUS, kapt. T. Pieters; het kofschip HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piebes, het tjalkschip de VROUW FENNEGINA, kapt. A.C. Renes (opm: kof, kapt. Arend Christiaan Ruiten), alle drie met ballast op avontuur.
Den 9 dito binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. William Barfield, met ballast van Londen. Uitgezeild het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubith, met boter naar Londen; de kofschepen ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, CATHARINA, kapt. Arend Klasen, JOHAN WILHELM, kapt. H. Sloehuis (opm: JOHAN HENDRIK WILLEM, kapt. Harmanus Sleehuis), alle drie met ballast op avontuur.
Den 10 dito binnen gekomen het kofschip de WERKZAAMHEID (opm: vermoedelijk WAAKZAAMHEID), kapt. H.J. Hoffhuis, met teer en potas van Christianstad; het smakschip FORTUNA, kapt. Abraham J. Heijen, met hout van Dantzig. Uitgezeild het schonerschip SARA JANE, kapt. H. Clark, met boter naar Londen.


15 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 augustus. Den 13 arriveerde te Helvoetsluis de JONGE CAROLINA, N. Zeplien, van Archangel, en ZEEGEWIN, J. van Teijlingen, van St. Ubes (opm: Setubal).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 augustus. Den 14 zeilden uit de Maas de schepen de VROUW MARGARETHA, J.J. Wever, naar Alnmouth, en de JONGE ALIDA, J. Wemmecrus (opm: J. Wemmerus), naar Marseille.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra wel betimmerd en van alles goed voorzien Kaagschip, gemeten op 40 lasten; liggende in de Nieuwehaven, te Rotterdam, over de Bogaardstraat; te bevragen in de Boogaardstraat, wijk M, No. 182, te Rotterdam voornoemd.


16 augustus 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop, bij Claas P. Sjollema, te Grouw: een welbevaren Hekschuit, met platte luiken, zeil en treil, ankers en touwen, lang over steven 18 ellen 176 strepen, wijd 3 ellen 929 strepen, hol 1 el 704 strepen, of de maat lang 64 voet, wijd 13-5/8 voet, en hol 6 voet, laatst door schipper Lammert L. Wever, bevaren.


17 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 augustus. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. R. Hansen, van Bergen naar Dordrecht, is den 10 augustus op de hoogte van Texel in goede staat gepraaid door de loodsschipper B. Molenaar.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 augustus. Het schip JAN EN JOZEF, kapt. J.J. Heuvel, van Pernau naar Port-à-Port (opm: Oporto), was den 8 augustus zeilende op de Breeveertien (zandbank voor de Nederlandse kust van Scheveningen tot Texel, ca 30 mijl uit de wal en gemiddeld 14 vadem onder water); hetzelve was met het volk in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 augustus. Het schip BETSEIJ EN CAROLINA (opm: fregat BETSEY EN CAROLINA), kapt. C. Schröder, den 3 augustus uit Texel gezeild naar Batavia, was den 6 dito in het Kanaal bij Bevesier (opm: Beachy Head) in de beste staat, ofschoon met flauwe koelte uit het N.W. en W. zeilende.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 augustus. Het schip l’ÉCLIPSE, kapt. H. Cozens, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, heeft, volgens brief van Rijssel van den 10 augustus, te Antwerpen ontvangen, deszelfs passagiers te Cherbourg aan land gezet (opm: onjuist, zie RC 290822).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 augustus. Den 14 zeilde van Helvoetsluis de VROUW ANNAGINA (opm: VROUW ANNEGINA), S.H. Spelde, naar Liverpool.
Den 15 arriveerde MERCURIUS, H.A. Jongebloed, van Arendsburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 augustus. Den 15 zeilden van Den Briel de JONGE HENDRIK, P.G. Lofvers, naar Hull; CATHARINA MARGARETHA, C. Permien, naar Rostock; de LOUISA, D. Guijt, naar Jersey; de JONGE WILLEM, J. Parlevliet, naar Liverpool, en arriveerde de GOEDE VERWACHTING, R. Hansen, van Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 augustus. Van Vlissingen meldt men den 13 dezer, dat, sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen le JEUNE GEORGE, A.E. de Groot, naar Leith; de JONGE FRITZKE TROMP (opm: JONGE TJITSKE TROMP), S. de Jong, naar Riga; de VROUW LUMEGINA (opm: VROUW LAMMEGINA), J.B. Goossens, en de ZEELUST, G.A. Wieringa, naar Londen; de VROUW ZWAANTJE, J.K. Hazewinkel, naar Stockton; de VROUW GREETINA, G.L. Bles, naar Londen; JOHANNA, C.F. Witt, naar Stettin; de GOEDE VERWACHTING, J.H. Fijn, en de COMMERCIE VAN BRUSSEL (opm: COMMERCE, thuishaven Brussel), H.A. de Vries, naar Londen; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, naar Liverpool,
en voor Antwerpen bestemd aldaar ter rede gekomen de VROUW MARIA, Z.K. Schut, van Liverpool; de VROUW ELISABETH, F. van der Steen, van Ostende, en de DRIE VRIENDEN, H.G. Haverbult, van Nantes.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De bij uitstek wel ingerigte stoomboot DE KONING DER NEDERLANDEN (opm: zie RC 200822), de eerste van de Londensche en Rotterdamsche Stoomboot-Maatschappij, wordt morgen te Rotterdam verwacht en zal aanstaande woensdag naar Londen vertrekken voor passagiers.


20 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 augustus. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Oosterbaan, den 3 augustus uit Texel naar Surinamen gezeild, is den 8 dito bij de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) gepraaid, hebbende de wind W.Z.W. met flauwe koelte; hetzelve was met de equipagie en passagiers in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 augustus. Den 16 arriveerden te Helvoetsluis MINERVA, C.C. Bos, van Oleron, en VRIENDSCHAP, H.J. Ketelaar, van Kadix, laatst van Vlieland.
Den 18 zeilden GEERTRUIDA MARIA, A. Glazenier (opm: brik GEERTRUIDA EN MARIA, kapt. A. Glazener) naar de Middellandsche Zee; de ZEEMEEUW, A. van Dijk, naar Gibraltar.
Den 19 zeilden de JONGE ELIZABETH, H.E. Hendriks, naar Smirna (opm: Izmir) en BETSEIJ, D. Cameron, naar Surinamen; de wind N.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 augustus. Den 18 arriveerde in de Maas de schepen de JUFVR. JANNETTE, J.H. Limburg (opm: kof JUFFER JEANNETTE, kapt. J.H. Limborgh), van St. Ubes (opm: Setubal), en zeilden de LOUISA, D. Guijt, naar Jersey; de JONGE WILLEM, D. Parlevliet, naar Liverpool; de GOEDE HOOP, C. de Vink, en de INDUSTRIE, L. Spaanderman, naar Dublin; de JONGE HENDRIK, P.G. Lofvers, naar Hull; de GOEDE VERWACHTING, T.J. Nuisker, naar Bordeaux; de ADRIANUS CATS, D.S. Manje, naar Glasgow; NEDERLANDS KROONPRINS, A. van der Weyden, naar Cherbourg; de VERWACHTING, H. Gerdes, naar …(opm: niet vermeld), de SPICKOLATIE (opm: SPECULATIE), J.H. Puister, en de VROUW GEZINA, P.H. Hazewinkel, naar Bergen; de DAGERAAD, J.A. Smith (opm: J.A. Smit), naar Droogbak, en de JOHANNA ALIJDA (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA), J.J. Kortrijk, naar Groningen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 16 augustus:
Het schip HERO (opm: fregat HÉROS, thuishaven Antwerpen, kapt. Hendrik Poppen), van Batavia naar Antwerpen, is den 6 juni gepraaid op 15º18’ breedte 34º59’ lengte; zeilende naar de Kaap, om deszelfs roer te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

De stoomboot DE KONING DER NEDERLANDEN, welke op den 17 aangekondigd was te arriveren op zondag den 18 daaraanvolgende en te vertrekken op morgen, zal, door onderlinge schikking met de eigenaars van de stoomboot the RAPID, niet voor donderdag den 22 aankomen, en vervolgens alle zaterdagen naar Londen vertrekken voor passagiers.
Adres bij J. van Ommeren Fz, Kargadoor te Rotterdam.
(opm: helaas niet ongebruikelijk werd de naam van het onder Engelse vlag in de vaart gebrachte stoomschip KING OF THE NETHERLANDS vertaald in DE KONING DER NEDERLANDEN; dit schip was eigendom van de London and Rotterdam Steam Navigation Co [vergelijk deze naam met de verschillende naamgevingen in overige berichten])


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 13 augustus binnen gekomen het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, met ballast van Londen.
Den 14 dito binnen gekomen het sloepschip ATTALANTA, kapt. James Byrne, met ballast van Londen.
Den 25 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met ballast van Londen. Uitgezeild het kofschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Arends Jr, met smakschip HILLEGINA, kapt. Harm Kleeve, beide met ballast op avontuur.
Den 16 dito binnen gekomen het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charreson, het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway, beide met boter naar Londen.
Den 17 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, met hout van Noorwegen.


22 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Parijs, 17 augustus. Zr.Ms. corvet LA COQUILLE (opm: Franse vlag), onder bevel van de scheeps-luitenant Duperreij, is den 11 van Toulon gezeild, om een reis te gaan doen in het belang der aardrijks- en natuurkunde. Deze corvet zal eerst naar de Kaap de Goede Hoop zeilen, van daar naar de grote Aziatische Archipel koers zetten, welke op het eind der vorige en in het begin der tegenwoordige eeuw door de schout-bij-nacht d’Entrecasteaux en de kapitein Bodin ontdekt is, en, na enige der door Cook en Bougainville ontdekte eilanden van de Stille Oceaan aangedaan te hebben, naar Frankrijk terug keren en Kaap Hoorn omzeilen. Het Gouvernement heeft niets verzuimd om het nuttig doel dezer expeditie zo veel mogelijk te bevorderen. De equipagie van LA COQUILLE bestaat uit uitgezochte zeelieden, en de commandant heeft van verscheiden leden der Akademie van Wetenschappen en van het bureau van lengten zeer belangrijke raadgevingen ontvangen, tot het doen van verschillende waarnemingen, zo omtrent de gedaante van de aardbol, de afwijking van de kompas-naald en andere dergelijken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van ROTTERDAM naar LONDEN voor PASSAGIERS
De stoom-packet DE KONING DER NEDERLANDEN, kapitein William Turnbull, behorende tot de Londensche en Rotterdamsche Stoom-Packet-Compagnie, is een bij uitstek schoon nieuw gebouwd Schip, uitmuntend ingerigt en voorzien van alle gemakken tot overvoeren van Passagiers; arriveert des donderdags van Londen en vertrekt van hier des zaterdags, tussen 8 en 10 uur des morgens; hetzelve doet de overtogt in 24 uren en chargeert zich tevens met het overbrengen van Specie, Effecten en andere Objecten.
Adres bij J. van Ommeren Fz, Kargadoor.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 augustus. In een brief van Texel, van den 16 augustus, wordt gemeld, dat, enige dagen tevoren, op de stranden bij De Koog, op Texel, is aangespoeld een wrak of achterend van een schip, zijnde waarschijnlijk een vissers-vaartuig, waaraan een zwart geschilderd bordje en daarop met witte letters le Hazard de Cherbourg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. De tjalk de VROUW GEERDINA, kapt. L.E. Gust (opm: kapt. Lammet Everts Gust), met raapzaad, van Rusterzijl (opm: Rüstersiel) naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van den 15 augustus, beneden op de Eems gezonken (opm: in de nacht van 9 op 10 augustus, ten anker liggend); de kapitein en stuurman (opm: Arie Gerrits de Wilde) zijn met de boot te Delfzijl aangekomen. (opm: het wrak werd gelicht maar werd afgekeurd)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 augustus. Te St. Eustatius is gearriveerd G. Swart (opm: MARTHA EN ELISABETH) van Amsterdam; dezelve is, na aldaar de goederen voor dat eiland gelost te hebben, naar St. Martin verzeild, alwaar hij insgelijks gearriveerd is, en zou den 6 juni zijn reis naar Curaçao voortzetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Den 19 zeilden van Helvoetsluis de schepen de GOEDE VERWACHTING, B.S. Stoffels, naar Cherbourg, en JUFFER ENA, R.J. Haverbult, naar Liverpool.
Den 19 zeilde de JONGE HIJNKE, J. Willemse (opm: kof JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems), naar Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Den 20 dezer zeilde van Den Briel de CATHARINA MARGARETHA C. Permien, naar Rostock en de HANS MAGDALENA, J. Hansen, naar Nijborg; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Den 20 zeilde uit de Maas de ANNA CATHARINA, F.H. Nielsen, naar Koppenhagen.
Den 21 zeilde de ZEEMEEUW, V. Plug, naar Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Den 18 dezer is te Keulen gearriveerd het schip VREDE BEST, kapt. Jan Jacob Deutz (opm: beurtvaarder), van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Den 19 is van Middelburg naar zee gezeild het fregatschip de KOLONIST (opm: COLONIST), kapt. F. Jonker, naar Demerarij.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Van Vlissingen meldt men van den 17 dezer:
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede gekomen de schepen le JEUNE PIERRE, J. Lauergne (opm: mogelijk La Vergne), van Redon, en de VROUW ANNA, H.J. Korter, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Bericht aan de Zeevarenden.
De Minister voor de Marine van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden brengt, bij deze, ter kennis van de zeevarenden en de daarbij belanghebbenden, dat het tot nu toe bestaande en met steenkolen gestookt wordende zeevuur, op de hoogte van Kijkduin, gelegen op de noordwesthoek der provincie Holland, op 52º57’6” N.B. 21º23’15” lengte beoosten de piek van Teneriffe, zal vervangen worden door een met lampen en lichtkaatsers verlicht wordende lantaren van 3,767 Nederlandse ellen of 12 voet diameter, geplaatst op een aldaar nieuw gebouwde ronde vuurtoren, ter hoogte van omtrent 44 Nederlandse ellen of 140 voeten boven de gewone zeepeil; zullende dit kunstlicht tegen het einde der maand september aanstaande voor het eerst, en vervolgens dagelijks, een half uur na zonnen-ondergang, worden aangestoken en tot de aankomende dageraad brandende blijven.
(opm: in de cartografie namen verschillende landen successievelijk het voortouw: Frankrijk werkte met de meridiaan van Parijs, Spanje met die van Teneriffe, Nederland werkt nationaal nog steeds met de meridiaan van Amersfoort, maar door hun wereldrijk in de Victoriaanse tijd – met bijbehorende grote cartografische inspanningen – won Engeland uiteindelijk het pleit met de ‘0-Meridiaan’ van Greenwich)


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 21 augustus. Den 20 dezer is in Texel niets binnen gekomen, zijnde gisteren avond wel in zee gekomen het schip PALEMBANG, kapt. L. Heyde, naar Batavia.


23 augustus 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De weduwe van Tjalling Romkes, op Veenwoudsterwal, presenteert uit de hand te koop: een voor 5 jaar nieuw uitgehaald koffe-schip, lang over steven 11 ellen en 360 strepen, met deszelfs zeillage en touwwerk en verder toebehoren.


24 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 augustus. Van Demerarij zijn den 20 juni vertrokken de schepen CORNELIA (opm: fregat), kapt. D.C. Martens, en de VREDE (opm: pink DE VREEDE), kapt. P.J. Sturk, naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 augustus. Den 21 zeilde uit de Maas de HENRIETTA JOHANNA, C.J. Klein (Hannover vlag, kapt. E.J. Kluin), naar Rochefort.
Den 22 zeilde de JONGE GERRIT (opm: bom), F. Plokker, naar Cherburg; de wind Z. doch stil.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 augustus. Den 22 is te Den Briel aangekomen de JUFVROUW LAURENTINA (opm: JUFFROUW WILLEMINA LAURENTIA), J.J. Swart, van Londen.
Den 23 arriveerde de VROUW JANTINA, G. Keijer, van Koppenhagen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 augustus. Van Vlissingen meldt men van den 20 augustus:
Sedert onze laatste zijn van de rede naar zee gezeild de schepen de VIJF GEBROEDERS, B. Bosschers, van Amsterdam, en de LIEFDE, S. Koorn, van Rotterdam, beiden naar Duinkerken gedestineerd; van Antwerpen l’ÉCLAIR, J.A. Schoneveld (opm: J.A. Schönefeld), naar Marseille, LEONTINE, M.F. le Lasseur, naar de Havana; RUBENS (opm: brik RUBBENS, thuishaven Antwerpen), Th. Versluijs, en DELPHINA, J. Boelen, naar Batavia; ISABELLE LOUISE, P.J. Eggers, naar Villa-Nova; le CHARLES, O.H. Arends, naar Liverpool; de VROUW ANNA, K.A. Bos, naar Glasgow; de VROUW ANNEGINA, H.J. Potjer, en ROSALIA, R.R. de Haan, naar Liverpool; de VROUW HENDRIKA, H.J. Schuring, naar Londen; de TWEE GEBROEDERS, W.R. Lukens, naar North Shields; de OOSTERSTAR, J. Moller, naar Bergen; CONFIANCE, P. Tupper (opm: CONSTANCE, kapt. Frederik Tupper), naar Messina; la VIERGE MARIE, J. de Meire, naar Liverpool.
Op de rede zijn aangekomen la BELLE ALLIANCE, P. Collas, van Rio-Janeiro; de VROUW GEZINA, E.J. Dik, van Liverpool en la LÉGÈRE, J.M. Bled van Trinidad, naar Antwerpen bestemd.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Curaçao, 18 oktober (1821). De schoener de TWEE VRIENDEN is den 22 september op deszelfs reis van Aruba naar deze haven door de Spaanse kaper FAMOSO INDIANO genomen. De beweegreden van het nemen van dit ons vaartuig is alsnog onbekend. Men verneemt, dat de Spaanse kapers alle vaartuigen nemen, die producten aan boord hebben, welke uit de havens van Colombia vervoerd zijn geworden, niettegenstaande dat dezelve in neutrale havens aan land gebracht en van daar weder ingescheept zijn, hetwelk wij vernemen het geval te zijn met de lading van de TWEE VRIENDEN. Dit vaartuig was geladen met huiden, geel hout en kabriete-vellen (opm: cabret, geitenleer), welke te Aruba geladen waren. Daar nu dit vaartuig op de kust van dit eiland genomen is, kunnen de Spanjaarden niet voorwenden, dat dit vaartuig de blokkade der havens van Colombia geschonden heeft, en, verondersteld dat het vaartuig genomen ware geworden binnen de bepaling van de blokkade, welke drie mijlen van het vaste land is, dan konde dezelve nog niet als een wettige prijs aangezien worden, omdat de verklaring van de blokkade van de uitgestrekte kust, thans in bezit der Colombianen, slechts op papier bestaat. De Spaanse zeemacht in deze zeeën is niet tot dit oogmerk toereikend, en waar zulks het geval is, geloven wij, dat het een bestaande regel is onder onpartijdige natiën, geen blokkade te erkennen, wanneer de macht, die dezelve verklaart, geen genoegzame oorlogsschepen heeft om dezelve volkomenlijk ten uitvoer te brengen.
Den 24 heeft diezelfde Spaanse kaper op de hoogte van Klein Curaçao de schoener CORNELIA, op deszelfs terugreis van St. Thomas naar dit eiland, aangedaan en een aantal gewapende manschappen aan boord gezonden, welke de kapitein aan boord van de kaper brachten. De Spanjaarden namen alle papieren en brieven, welke zij aan boord vonden, weg. Na dit vaartuig meer dan drie uren opgehouden en vele schade veroorzaakt te hebben, werd hetzelve toegestaan te vertrekken.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 augustus. Volgens ingekomen berichten is onlangs, in de nabijheid van een van de onder Sumanap behorende eilanden, Goea Goea genaamd, een schip, hetwelk men vermoedt een Engels vaartuig te zijn, op een klip verongelukt. Van de lading is niets geborgen, doch de manschap heeft zich gered op een niet verre van daar zeilend schip, hetwelk vervolgens de koers heeft genomen om de zuid.


26 augustus 1822


Krant:
 BWM - Bell's Weekly Messenger, Londen

Londen, 31 augustus. Aangekomen VALCK, kapt. De Valck, van Brugge (opm: eerste reis van deze bijlander, kapt. Joannes de Valck, thuishaven Gent).


27 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 augustus. Volgens een brief, den 20 dezer geschreven aan boord van het Deense brikschip DISCO, gevoerd door kapt. J. Jacobsen, den 3 juli van St. Thomas naar Hamburg vertrokken, toen in goede staat op de hoogte van de Breeveertien (zandbank voor de Nederlandse kust van Scheveningen tot Texel, ca 30’ uit de wal en gemiddeld 14 vadem onder water) zeilende, lagen aldaar zeilklaar het galjootschip de VRIENDSCHAP, kapt. C. Riese (opm: Claus Riesen), en HERMAN, kapt. Clausen, naar Amsterdam, alsmede het schip de DOLFIJN naar Rotterdam en onderscheiden andere schepen naar Bremen en Hamburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 augustus. Het schip de KRISTINA, kapt. G. Heijn, van Bremen naar Amsterdam, is den 16 augustus, wegens verlies van de grote mast, met assistentie van een loods op de Wezer terug gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 augustus. Kapt. J.H. Backer, voerende het schip (opm: brik) REIGERSDAAL, van Rio-Janeiro naar Amsterdam, te Rio-Janeiro met schade terug gekomen, meldt van daar den 1 juni, dat hij, zijn lading gelost hebbende, met de reparatie van zijn schip bezig was, en, zo hij dacht, over zes weken tot het hervatten zijn reis gereed zou zijn (opm: zie RC 241022).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 augustus. Den 23 arriveerde te Helvoetsluis de ANNA, R.E. Brouwer, van Bergen.
Den 24 arriveerde de TWEE GEZUSTERS, N.H. Beij, van Koppenhagen.
Den 25 arriveerde de VROUW CHRISTINA, R.J. Dood, van Hull.
Den 26 Arriveerde de NIEUWE ONDERNEMING, K.L. Domeni, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 augustus. Den 23 arriveerden in de Maas de VRIENDSCHAP (opm: tjalk), C.W. Slof, van Neustadt; de DRIE GEBROEDERS, J.J. Keijer, van Brevich; de TWEE GEBROEDERS, W. Ales en de TWEE GEBROEDERS (opm: smak), R. de Vries, van Hamburg; de TWEE GEBROEDERS, M. Krins, van Stettin (opm: Szczecin); de TWEE GEBROEDERS, H. Hansen, van Kiel; de JOHANNA WILHELMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), D. Mooijekind, van Londen, de EBENEZER, l. Jacobsen, van Corsoer, en ‘t FORTUIN, H. Berkel, van Boulogne; de laatste als bijlegger.
Den 24 zeilden the POMONA, C. Pybus, naar Newcaste, en de EKINA WILMINA (opm: kof IKINA WILMINA), S.J. Vegter, naar …(opm: niet vermeld).
Den 25 arriveerden de TWEE GEBROEDERS, J. Jurgensen, en de DRIE GEZUSTERS, A. Muller, van Koppenhagen; de VIJF GEBROEDERS, J.J. Scholtens, van Kiel; de GOEDE HOOP, J.P. de Vries, van Lübeck, de LAMMERT, J. Garn, van Aarhus; de TWEE GEBROEDERS, F.F. Borss (opm: F.F. Borst), van Kiel; de VROUW ELISABETH, J.S. Jaski, van Bergen.
(opm: in dit bericht staan zes schepen met de naam TWEE GEBROEDERS, zowel onder Nederlandse als buitenlandse vlag; helaas werden scheepsnamen vaak vertaald)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 23 augustus:
Het schip de VREDE (opm: pink DE VREEDE), P.J. Sturk, van Demerarij naar Amsterdam, is den 15 gepraaid op 49 graden breedte en 7 graden lengte.


28 augustus 1822


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam, den 26 augustus. Arrivementen te Archangel, F. van Duivenbode (opm: pink MARIA JOHANNA), van hier.


29 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 23 maart. Van Sourabaija meldt men, dat ’s Konings fregat MELAMPUS, onder bevel van de kolonel-kapitein ter zee De Man, op den 16 maart van daar gezeild is, bestemd naar de Molukse Eilanden en aan boord hebbende de gewezen Sultan van Palembang, Machmoed Badar Oedin, die bij deze gelegenheid naar Ternate zal worden overgebragt, als de plaats door de hoge Regering voor zijn ballingplaats aangewezen, zijnde de Resident van Ternate reeds vroeger met deze beschikking bekend gemaakt en aangeschreven, om voor de ontvangst en huisvesting van de gewezen Sultan op de best mogelijke wijze te zorgen, en hem een zo goede behandeling te doen genieten, als behoudens de zekerheid van zijn persoon bestaanbaar zal zijn. Een vijftigtal bloedverwanten en dienaren van de gewezen Sultan vergezellen denzelve derwaarts, terwijl verscheiden der personen, die Machmoed Badar Oedin aanvankelijk van Palembang gevolgd waren naar het fort Oranje, hun verlangen hebben te kennen gegevens, om hem niet verder te vergezellen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 maart. Men verneemt, dat op den 6 februari, in de Straat Gasper, op de klip Discovery Rock, westwaarts van Poelo Liat, verongelukt is de Chinese jonk TEKSEENG, naar Batavia bestemd, en dat van de 1600 passagiers, welke dezelve aan boord had, als ook van de equipagie, zo ver men weet, niet meer gered zijn dan 208 personen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 23 maart. Den 17 februari is van Batavia, over de Molukken, naar Nederland vertrokken het schip IDA ALEIJDA (opm: fregat IDA ALEYDA), kapt. K. Sipkes; den 24 dito het schip HERO (opm: fregat HÉROS), H. Poppen, naar Amsterdam.
Den 22 is te Batavia gearriveerd het schip (opm: fregat) CORNELIA, G. Mackeno, en den 1 maart het schip COLUMBUS, J. Grevelink, van Amsterdam, en den 3 dito het schip BARON VAN DER CAPELLEN, W. Purvus (opm: fregat, kapt. Wm. Purvis), van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 23 maart. Te Batavia liggen ter rede Zr.Ms. wachtschip TROMP, schepen BARON VAN DER CAPELLEN, DIANA, FRANKLIN, CATHARINA THEODORA, de GEZUSTERS, CONCORDIA, ELIZABETH, de JONGE ANTHONIJ, CORNELIA, MARGARETHA, COLUMBUS, STAR, de VROUW HELENA;
brikken MARY, EXPERIMENT, de ZWALUW;
schoeners DUCKLING, de JONGE NICOLAAS, sloep HERMINA;
Engelse schepen JANE, GRENADA, HERO OF MALOWN, MALABAR, ALEXANDER;
brik INTREPID PACKET;
Amerikaans schip DELPHOS, brik ROSE, Frans schip SERIEUX.
Te Samarang Zr.Ms. roei-kanonneerboten No. 9 en 16; schepen de VROUW CATHARINA ELIZABETH; de VROUW HELENA; BARONESSE VAN DER CAPELLEN;
brikken HENDRIK, AGLAIJA, JACOBA AMBROSINA, JOHANNA, CORNELIA, GEERTRUIDA, MARIA CHARLOTTA, JOHANNA HUBERTINA, ELEONORA, ELIZABETH, HARRIET;
schoeners ELIZA, DOROTHEA.
Te Sourabaija Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF; corvetten ANNA PAULOWNA, AJAX, VENUS, de ZWALUW, brik JACOBA ELIZABETH; roeikanonneerboten No. 7, 8, 10, 13 en 16; zwaar kanonneerboot No.17;
schoeners CASTOR, POLLUX ZEEMEEUW,
schepen THOMAS WILSON, de GRAAF BULOW, de NIEUWE ZEELUST, MERCURY, RACE HORSE, JESSEIJ, JAVA, CELIA, KUMBANG JATTIE, FORTITUDO, EMILIE, ADMIRAAL BUIJSKES;
brikken WILLEM JOHAN, AMAZOON, CONFIANTIA, ANNA, TAPIER, FRANCINA, CLEMENTINE ANNA MARIA, THEODORA, SUCCES;
schoeners ROSE, de HOOP, la MODESTE, MOLUKKO, REMBANG;
kotter de GOEDE HOOP;
Engels schip MARY, Amerikaanse schepen GENERAL SMITH, GLIDE.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 augustus. Het bericht uit een brief van Rijssel, in een onzer vorigen medegedeeld, als of het schip l’ÉCLIPSE, kapt. H. Cozens, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, deszelfs passagiers in Cherburg zoude aan land gezet hebben, is ongegrond bevonden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 augustus. Den 27 dezer arriveerden te Helvoetsluis VOLHARDING, L. Teunis, van Liverpool; EMILY, W.S. Copland, van Batavia; dezelve is, met het naar binnen zeilen, in de Goereese haven tegen Pampus aan de grond geraakt, doch door behulp van een loodsboot en twee poonschuiten den 27 in vlot water op de rede ten anker gekomen.
Den 28 arriveerde de VROUW MARGRITA (opm: VROUW MARGARETHA), H.J. Mugge, van Bordeaux.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 augustus. Den 26 arriveerden in de Maas de schepen de GOEDE HOOP, B.R. Berg, van Grimsby, en als bijlegger de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder, van Cherburg.
Den 27 arriveerden de JONGE ELIZABETH, R.C. Bloot, van Havre.
Den 28 zeilden de GOEDE VERWACHTING, R. Hansen, en de ZEEPLOEG, M.N. Sikkes, naar Bergen; de JONGE JAN, A. Fokkes, naar de Oostzee; kapitein Mulder is den 28 naar Rotterdam gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 augustus. Van Vlissingen meldt men den 24 dezer:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de WILLEM, H.W. Kiers, naar Londen; MARIA HENRIETTA, T. Heijes, naar Petersburg;
op de rede zijn aangekomen OROMAZO (opm: brik OROMAZE, thuishaven Oostende), F.W. Evers, van Hamburg; de EENDRAGT, B.H. Cappen, van Oostrusee (opm: Osterrisoer), beide voor Antwerpen.


30 augustus 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 20 augustus binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen; het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. B.B. de Vries, en het smakschip VRIENDSCHAP, kapt. Jan B. Sterenborg, beide met hout van Noorwegen.
Den 21 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clazen de Groot; de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, ALIDA CLASINA, kapt. E.L. Tiktak, alle met hout van Noorwegen.
Den 22 dito binnen gekomen de smakschepen TWEE GEBROEDERS, kapt. E.S. Scherpbier, met graan uit de Oostzee, TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, met granen van Lübeck.
Den 23 uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, en het sloepschip SWIFT, kapt. William Barfield, beide met boter naar Londen; de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. G.W. Stuit, WAAKZAAMHEID, kapt. H.S. Hoffhuis, beide met ballast op avontuur.
Den 24 dito binnen gekomen het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen; het smakschip de VROUW GESINA, kapt. T. Joosten (opm: Fokke Joosten), met hout van Noorwegen.


31 augustus 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 augustus. Omtrent vijf-en-twintig jaren geleden is op de Hollandse kust het fregat de LUTINE verongelukt, hetwelk een en een half millioen aan geld en goud aan boord had, hetgeen door het Engelse gouvernement als subsidie aan de koning van Pruissen gezonden werd en bij de assurantie-compagnie van Lloyd’s verzekerd was, welke dan ook die som aan de afzenders vergoed heeft. Na dat dit schip ontdekt en bevonden is op de Hollandse kust gezonken te zijn, hebben gemelde assuradeuren aan het gouvernement der Nederlanden verlof gevraagd, om het geld uit het overblijfsel van het wrak te laten opvissen, hetgeen hun geweigerd is, om reden, dat genoemd governement begrijpt, dat dit schip, gedurende de oorlog met Holland, gestrand zijnde, van regtswege Hollands eigendom geworden is. (opm: zie RC 290622 en 020722)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Op dinsdag den 27 augustus 1822, des middags om 12 uren, zal, ten overstaan van de notaris mr. P.S. Schul, residerende te Dordrecht, in het Koffijhuis van J. Zahn, bij de Beurs, geveild, en op dinsdag den 3 september daaraanvolgende, te zelfder ure en plaatse worden afgeslagen, een bijzonder hecht, sterk wel betimmerd Bunderschip, genaamd de MOLEN VAN KEULEN, laatst gevoerd geweest bij kapt. Georg Adam Muller, liggende in de Wollewevershaven te Dordrecht; voorzien van een goede inventaris.
Wijders zal dinsdag 3 september, des namiddags om 3 uren, aan boord van voornoemde bunder worden verkocht: een zindelijke inboedel, bestaande onder andere in penant- en andere tafels, bureau, ladetafel, Saxisch servies, klederen, tafel- en linnengoed, bedden, koper, tin, enz. Des morgens van de koopdag te zien.
Nadere inlichting te bekomen bij voornoemden notaris Mr. Schul.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 2 september 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: het Hol van het Tjalkschip, genaamd de JONGE HENDRIK, alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, patentglazen enz. enz; alles liggende als bij notitie wordt aangewezen breder bij de makelaars.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Kofschip, groot circa 80 rogge lasten, varende onder Nederlandse vlag, voorzien van een complete inventaris en liggende voor Amsterdam.
Te bevragen bij de Cargadoors Nobel en Holtzapfel, op de Binnenkant en hoek van de Schipperstraat, no. 37, aldaar.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Worden bij deze opgeroepen alle degenen, welke enig regt van eigendom of aanspraak pretenderen te hebben op de Romp van een Groninger Tjalkschip, den 15 juli laatstleden in het vaarwater voor de stad Gouda aangedreven, ten einde zich vóór of uiterlijk op den 9 september dezes jaars met hunne vorderingen behoorlijk bekend te maken bij het Commissariaat van Politie in gemelde stad; zullende na die tijd, ter vermijding van meerdere kosten, tot de openbae verkoop van gezegde Romp worden overgegaan.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 augustus. Volgens brief gedateerd den 13 maart, van kapt. K. Sipkes, voerende het schip IDA ALEIJDA (opm: fregat IDA ALEYDA), had hij Samarang, Japara en Rembang aangedaan en was toen zeilende van Rembang, met rechtstreekse bestemming naar Banda; aan boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 augustus. Het schip KATARINA TEODORA, kapitein Schepman, (opm: fregat CATHARINA THEODORA, kapt. W. Schipman) zoude, volgens brief van Batavia van den 23 maart, binnen weinige dagen van daar naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 augustus. Den 29 arriveerde te Helvoetsluis het schip DOLPHIJN, W. Verloop, van St. Thomas.
Den 30 arriveerde de HOOP, H.H. Pot, van Dantzig (opm: Gdansk), als bijlegger naar Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 augustus. Den 30 arriveerde in de Maas het schip (opm: bom) CHARLES PATRICK EDUARD, K.G. Ouwehand, van Cherbourg; de wind W.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 augustus. Van Vlissingen meldt men den 27 dezer:
Sedert onze vorige zijn, voor Antwerpen bestemd, op de rede aangekomen de schepen KLARA MARGARETHA (opm: kof CLARA MARGARETHA), P.D. Dik, ANNA PAWLONA (opm: kof ANNA PAULOWNA), H. Pothoff, de NOORDSTAR, E.G. Boekhout; de GOEDE HOOP, H.W. de Groot, en de VROUW HILKE, J.H. Kuiper, van Liverpool; de LIEFDE (opm: JOSEPHUS ex-DE LIEFDE), M. Bakker, van de Marennes; de VRIENDSCHAP, N. Heeres, van Londen; de EENDRAGT, H.T. Smit, van Havre-de-Grace, en de JUFVROUW ANNA, J.G. Sap, van Riga.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 augustus. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 27 augustus:
Het schip HERO (opm: HÉROS), Poppen, van Batavia naar Antwerpen, is den 9 juni aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, om schade te herstellen.
Den 24 dezer was op de hoogte van Portsmouth het schip PALEMBANG, Heije (opm: kapt. Leopold Heyde), van Amsterdam naar Batavia.
Te Cowes is den 25 binnengelopen het schip INDUSTRIE, L. Spaanderman, van Rotterdam naar Dublin (opm: zie RC 240922).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Getrouwd, te Helvoetsluis, den 29 augustus 1822, H. Merkus, Kapit.-Luit. ter Zee, Ridder van de Militaire Willems-Orde en Onder-Equipagemeester te Medemblik,
en T. Nap, Weduwe van J. van Dieme.


03 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 september. De kof ZEELUST, kapt. J.C. Lucas, zou den 22 juli van Madeira naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

’s Gravenhage, 2 september. Bij successieve besluiten zijn door Zijne Majesteit gedaan de navolgende benoemingen:
Tot hofmaarschalk bij Z.K.H. de Prins van Oranje, de vice-admiraal Jhr. T.F. van der Capellen.
Tot Nederlands consul te Kanton, in China, de heer J.H. Bletterman, thans ambtenaar bij de Nederlandse factorij aldaar.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 september. Den 31 passato zeilden van Helvoetsluis de schepen de HOOP, H. van der Kolff, naar Nantes, en FORTUNA, T. Bradhering, naar de Oostzee. Kapitein Pot is binnendoor naar Antwerpen gezeild.
Den 2 zeilden de JONGE CAROLINA, N. Zeplien, naar Rostock; ANNA EN SOPHIA, J.L. Mungaard, en de ZWAAN, J. Seel, naar Bergen, en CHARLOTTA, J.C. Spiegelberg, naar Grjpswold (opm: Greifswald).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 september. Den 30 passato zeilde uit de Maas de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, naar Hamburg.
Den 1 dezer zeilden de CERES, P. van Rijn, naar Lissabon, de GOEDE HOOP, F. de Best, naar Sandwich, en de JONGE GERRIT, F. Plokker, naar Cherburg, en arriveerde de TWEE GEBROEDERS, G.B. Smith, van Bergen; de wind W.
Den 2 zeilden de GRONINGER WELVAART, E.K. Lugies, naar Glasgow; de VIER GEBROEDERS, H.A. Doewes, naar Fisteroe; de DRIE GEZUSTERS, M. Nielsen, naar Saxköping; de DRIE GEBROEDERS (opm: smak TWEE GEBROEDERS), J. Mortier naar Hull, en arriveerde de VROUW JANTINA, J.A. Panjer, van Brewich.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 september. Uittreksel uit de Lloyd´s Lijst van den 30 augustus:
Te Madera is den 6 dezer binnengelopen het schip (opm: brik) NORDLOH, J.H. Breukemeijer, van Amsterdam naar Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Uit de hand te koop: een in Engeland van beste materialen gebouwd tweedeks Fregatschip, koper gebout en over acht maanden nieuw gekoperd, groot 371 tonnen register, voorzien van een goede inventaris, waaronder een nog niet gebruikt patent-kabel, en hebbende een ruim tussendeks en fraaie kajuit; hetzelve is thans te ´s Gravendeel liggende en nader te bevragen bij de heren Hudig en Blokhuizen te Rotterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 25 augustus binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, met hennip, koper enz, van Petersburg; de kofschepen ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens, en CATHARINA, kapt. Arend Klazen, beide met hout van Noorwegen.
Den 26 dito binnen gekomen de kofschepen VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, beide met zout van Liverpool.
Den 27 dito binnen gekomen het smakschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.K. de Jong, met hout van Noorwegen; het kofschip VRIESLANDS WELVAREN (opm: VRIESLANDS WELVAART), kapt. Fokke D. van Veen, met zout van Liverpool.
Den 30 dito uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes; VICTORY, kapt. Robert Cubith; het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, alle drie met boter naar Londen.
Den 31 dito binnen gekomen het kofschip EENDRAGT, kapt. E.M. de Jonge, met hout van Noorwegen; het schonerschip SARA JANE, kapt. H. Clark, met ballast van Londen. Uitgezeild de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, CATHARINA, kapt. A. Klazen, ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries; de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, de VROUW MARTHA, kapt. D. Clazen de Groot, alle met ballast op avontuur.


05 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 september. Kapt. J.N. Vagt, voerende het schip ALBERTINA (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Wismar naar Rotterdam, in Texel binnen, meldt dat hij, op de hoogte van de Maas zijnde, Helvoet of de Goeree niet heeft kunnen bereiken, en vervolgens, daar zijn schip door zwaar prangen lek geworden was, met behulp van een loodsschuit in Texel binnengekomen is; hij vreest voor schade aan de lading en kan de reis niet voortzetten zonder alvorens gelost en gerepareerd te hebben.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 september. Van Den Briel meldt men dan den 2 is gearriveerd de VROUW RIEKA (opm: smak), R.E. Zoutman, van Tonsberg.
Den 3 zeilde de GOEDE HOOP, P.J. de Vries, naar Bremen; de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 september. Den 4 arriveerde te Helvoetsluis FORTUNA, A. Kouwenhoven, van Kadix (opm: Cadiz), en ligt onder quarantaine op de rede.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 september. Den 3 arriveerde in de Maas de VROUW GEERTRUIDA, H.A. Bekkering, van Brewich, en de ZEELUST, J.J. Legger, van Kiel; de wInd N.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 september. Van Middelburg wordt den 1 dezer gemeld, dat die dag voor Vere (opm: Veere) gearriveerd is het brikschip de SARAH AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Demerarij.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 september. Van Vlissingen wordt den 31 augustus gemeld:
Sedert onze vorige is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de HENDRINA JOHANNA, H.G. Jonker, naar Leith.
Voor Antwerpen bestemd zijn ter rede gekomen MARIA, J. Sikkes en JOSEPH, J.H. Arends, van Liverpool; de TRITON, J.S.G.W. Paap, van Charlestown, en de ONDERNEMING, J.E. Kwakenburg, van Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 september. Den 4 arriveerde te Helvoetsluis JOHANNA DOROTHEA, J.C. Kruger, van Libau (opm: Liepaja).
Den 6 zeilden ELIZABETH EN CORNELIA (opm: hoeker ELISABETH EN CORNELIA), J. Parlevliet, naar Villanova; ANNA, R.E. Brouwer, naar Bergen.


06 september 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Hamburg, 27 augustus. Volgens brieven uit Algiers, van den 14 juni, waren den 1 dier maand de verenigde Spaanse en Nederlandse eskaders op de rede aangekomen met een ultimatum der Spaanse regering aan de Deij, betrekkelijk de sommen, welke de laatste van Spanje begeerde, en waarin tevens geëist werd, dat de Spaanse consul terstond Algiers zoude verlaten. De Deij verklaarde echer daarop, dat hij zijn besluit niet wilde veranderen, en, zo lang nog een steen in Algiers zou overblijven, wilde volhouden, dat Spanje zijn schuld, die thans met interest op interest 1.300.000 pesos duros bedroeg, aan het huis Bacris betaalde. De consul vroeg daarop verlof, om zich met zijn landgenoten in te schepen, hetwelk ronduit afgeslagen werd. De eskaders hadden zich intussen verwijderd en keerden den 6den in de baai terug. De Spaanse consul verlangde toen aan boord van het schip van de Spaanse bevelheber te gaan, om met denzelve een onderhoud te hebben; zulks werd toegestaan en de havenkapitein bragt hem zelfs met een Algerijnse sloep uit de haven. Ondertussen had het admiraalschip twee boten uitgezet, die niet zodra aan de sloep genaderd waren, of de consul sprong in een derzelven over, zonder dat de havenkaopitein het verhinderen kon; de eskaders hesen dadelijk de zeilen en vertrokken.
Over dit plotseling en spoedig vertrek van de consul heerste te Algiers enige verwarring. Weinige dagen na deze gebeurtenis kwam een Spaans fregat op de rede aan en verzocht de Hollandse consul, om de achtergebleven Spanjaarden te beschermen en de papieren van de vertrokken consul terug te vorderen; de Deij weigerde echter derzelver teruggaaf waarop de Engelse consul het Spaanse consulaat in zijn bescherming nam. De Hollandse admiraal had aan de consul zijner natie verklaard, dat hij zich alleen op verzoek der Spanjaarden bij hun eskader had gevoegd en geen bevelen had om hem af te halen. De Deij van Algiers heeft reeds lang een oorlog met Spanje verwacht, doch op dit ogenblik komt hem dezelve niet zeer gelegen, daar het grootste gedeelte zijner vloot tegen de Grieken kruist en er tegenwoordig niet meer dan drie of vier kapers in de haven liggen.
De pest rigtte grote verwoestingen te Algiers aan en dagelijks stierven vijftig of zestig mensen; deze verschrikkelijke ramp bepaalde zich tot nog toe alleen bij de stad en had de omliggende plaatsen nog niet aangestoken. De vestingwerken, die bij het bombardement van Lord Exmouth zeer geleden hadden, waren volkomen weder hersteld.


07 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Aan de zeelieden wordt bekend gemaakt, dat op Rixhoofd (hetwelk sommige zeekaarten ook Reserhoofd noemen) (opm: Rixhöft, ook wel genoemd Rijshooft, Rijssehoofde, Rijgshooft, Reijssehoofde of Re[s]schoofde) al de noordelijkste landpunt van het Pommers-Pruissische strand, westwaards van de Dantziger Bogt, ongeveer 4½ Pruissische of Duitse mijlen (opm: á 4 zeemijlen of 7.407 m.) regtwijzend N.W.½ W. van Hela, te beginnen met den 15 november 1822, een zeevuur branden zal, dat vervolgens jaarlijks, van den 1 augustus tot den 15 mei, elke dag een half uur na zonnen-ondergang zal ontstoken worden en tot een half uur voor zonnen-ondergang zal blijven branden.
In de lantaren van de lichttoren branden 15 argandse lampen met parabolische reflectors.
(opm: sterk bekort)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 september. Den 4 dezer arriveerden in de Maas de HOOP, K.Z. Schut, en de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, van Bergen; de EMILIE, H.C. Kron, en de JONGE FLIVENTZ (opm: niet getraceerd), A. de Vries, van Libau.
Den 6 zeilden uit de Maas de DRIE GEZUSTERS, H.C. Mulder, naar Koppenhagen; de TWEE GEZUSTERS, N.H. Baij, naar Corsoer; de TWEE GEBROEDERS, T. Borss naar Wismar; de VROUW ELIZABETH, S.J. Jaskie (opm: VROUW ELISABETH, S.J. Jaski), naar Kiel, en de EBENEZER, L. Jacobsen, naar Roskiöping; de wind W.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 september. Van Vlissingen wordt van den 3 dezer gemeld:
Alhier zijn ter rede gekomen de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjer, van Dantzig (opm: Gdansk), en de DRIE GEBROEDERS, C.L. Menzel, van Lissabon, beiden naar Antwerpen bestemd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het Schooner-hoekerschip GUIANA, kapt. G. Straatman.
Idem: het driemastschip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. K. Nieuveen (opm: K. Nieveen).
Liverpool: het Kofschip de VOLHARDING, kapt. L. Teunis.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
Bordeaux: het schip de VROUW ANNA, kapt. Hendrik Caspers Uil.
Bayonne: het Bremerschip de VROUW MARIA, kapt. Diderich Meendsen.
Elseneur en St. Petersburg: het Smakschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Jurrien Janse
Keijer, om den 15 september uiterlijk te vertrekken.
Adres bij Kuijper Van Dam en Smeer
St. Valery-sur-Somme: het Bomschip de JONGE CORNELIS, kapt. Gerrit de Jong.
Adres bij Joh. Ooms Ez, kargadoor
Surinamen: het gekoperd Driemastschip ATALANTA, kapt. Cornelis Zwanenburg, met goede
inrigtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van P. van Es, Kargadoor
Aan de Beurten:naar:
Antwerpen: het schip de FLORENTINA JOHANNA, kapt. H.P. Vassen.
Brussel: het schip de HAAN, J.B. de Vleeschouwer, vertrekt den 10 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat
Brugge, Ostende, en ook voor goederen naar Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen:
het beurtschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Bd. van Watbeek.
Adres bij de Commissaris en Bestelmeester N.J. Kelk en Wed. Beijerman, in de
Posthorensteeg, wijk B, no. 144
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, behalve waar de naam van schip en/of kapitein anders zou kunnen doen vermoeden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een in het jaar 1814 in Engeland gebouwd zeer snel zeilend en hecht Fregatschip, groot 394 ton, voorzien van koperen bouten en een koperen huis, mitsgaders een ruime inventaris, waaronder verscheiden nieuwe zeilen, een nieuw touw en een ijzeren ketting-kabel. Te bevragen ten kantore van Kuijper Van Dam en Smeer, te Rotterdam.


10 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Volgens berigt van kapt. P. Bostijn, te Texel binnen, waren den 31 juli tegelijk met hem van Curaçao gezeild Zr.Ms. oorlogsbrik MERKUUR, kapitein De Kwartel, benevens de schepen de ZEEMEEUW, kapt. R.J. Bönning, ALMELO, kapt. R. Smit, MARIA ELISABETH, kapt. W. Swart, en MARIA JAKOBA (opm: brik MARIA EN JACOBA), kapt. J.J. Bart, allen naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Volgens brief van kapt. L. Heijde, voerende het schip PALEMBANG, van Amsterdam naar Batavia, in dato 30 augstus, was hij toen met N.N.W. wind zeilende op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Het schip de JONGE AFINA, kapt. R.C. Hazewinkel, van Cappeln naar Zaandam, is, na den 30 augustus ee zware storm te hebben doorgestaan, te Tonningen (opm: Tönning) teruggekomen en heeft de lading gelost, waarvan 12 tonnen door zeewater beschadigd zijn bevonden; den 1 september zou de kapitein dadelijk beginnen de lading weder in te nemen en bij de eerste gunstge gelegenheid de reis voort zetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Het schip MARIA, kapt. J. Brinckmann (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Riga naar Schiedam, is den 26 augustus, op de hoogte van het vissersdorp Stettin, ½ mijl Z. van Elseneur, aangezeild door de Noordse schoener DOVRE, kapt. Trosvig, naar Koppenhagen gedestineerd; het eerste is naar Elseneur gezeild om te repareren, en de laatste heeft de boegspriet verloren en andere schade bekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 september. Den 7 arriveerde te Helvoetsluis de EENDRAGT, R.J. Klunder, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 september. Den 6 arriveerde in de Maas de CONCORDIA, S. Swart, van Bordeaux
Den 8 zeilden de MATHILDA, J.F. Kreplien, naar de Oostzee, en de VRIENDSCHAP, H.J. Ketelaar, naar …(opm: niet ingevuld).


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 7 september. Te Port á Port gearriveerd J.H. Uiling van Memel.
(opm: na lossing in Oporto werd de kof op 11 november ter plaatse in veiling verkocht, vermoedelijk doordat een waarschijnlijk in Dantzig opgenomen lening op bodemarij [zie OHC 251221 en 271221] niet kon worden afgelost; de Turkse Pas werd op 18 december 1822 via het Min. van BuZa geretourneerd en de cautie op 13.01.1823 geroyeerd; kapt. Uiling kocht zijn schip tijdens een veiling op 5 december terug voor Reis 1.100.050)


12 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 september. Volgens brief van kapt. D.T. Visser, voerende het schip de HAVANA PACKET (opm: brik, de naam in diverse zeebrieven afwijkend geschreven; in de koopakte als HAVANNAS PACKET), van Amsterdam naar Havana, in dato den 13 augustus, was hij toen, na vier weken westelijke winden gehad te hebben, in goede staat zeilende op 27 graden breedte 55 grade lengte west van Greenwich.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 september. Het schip PROVIDENTIA, kapt. C. Furst, van Nerva naar Amsterdam, is te Arendsdahl met schade binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 september. Het schip de JONGE ALIDA, kapt. J.D. Brinkman, en de visever van kapt. H. Baartman, beide met stukgoederen van Hamburg naar Amsterdam, zijn, volgens brief van Hamburgvan den 6 september, te Cuxhaven uit zee terug gekomen, doch in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 september. Het schip CONCORDIA, kapt. W. Groen, zoude, volgens brief van Surinamen van den 17 juli, den 31 dito van daar naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 september. Te Surinamen is gearriveerd Th. Pietersz (opm: Thomas Pietersz, pink SPECULATION) van Falmouth, met de lading van het aldaar afgekeurde hoekerschip de VRIJHEID (opm: zie RC 230222), kapt. R.T. Rinses.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 september. Den 10 dezer arriveerde te Helvoetsluis KLAZINA EN DIRKJE (opm: ook wel CLAZINA EN DIRKJE), C. Schilperoord, van St. Ubes (opm: Setubal).
Kapitein Schilperoord rapporteert, dat hij den 8 dezer, op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head), gepasseerd is een Nederlandse hoeker, kapt. P. van Rijn (opm: CERES); dezelve was, zonder twijfel, wegens contra-wind, in goede staat kruisende.
Den 11 arriveerde BEATRIX ELIZABETH (opm: bom BEATRIX ELISABETH), kapt. L. van der Wiel, van Londen; de wind W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 september. Den 11 zeilden uit de Maas de MATHILDA, J.F,. Kreplien, naar de Oostzee; de JONGE SOPHIA, J.W. Moesker, naar Londen; de VROUW JANTINA, G. Heijen, naar Elseneur; de TWEE GEBROEDERS, H. Hansen, naar Tonningen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 september. Van Vlissingen meldt men den 7 september:
Sedert onze vorige is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VRIENDSCHAP, J.H. Schippers, naar … (opm: niet vermeld,
en, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen CHRISTINA VOS, N.A. Smaal, van Liverpool; MERKURIUS, R. Folkers (opm: MERCURIUS, thuishaven Antwerpen, kapt. R. Folkerts), van Cefalonia; LES DEUX EUGÉNIES, G. Danet, van Nantes, en de VROUW MARIA, A. Schipman, van Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

De Minister voor de Marine brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat, op woensdag den 18 dezer maand september 1822, te 12 uren des middags, door de Directeur en Commandant der Marine, in het hoofd-departement van de Maas, te Rotterdam, onder des Ministers nadere approbatie, een openbare aanbesteding, bij inschrijving, zal plaats hebben voor het daarstellen, voor zo verre het arbeidsloon betreft, van een nieuwe sleephelling op ’s rijks maritieme werf, te Rotterdam.
De voorwaarden, waarop de voorz. aanbesteding zal geschieden, liggen ter lezing van de gegadigden aan het ministerie van de Marine te ’s Gravenhage, en ter secretarie van de voornoemde Directeur en Commandant der Marine te Rotterdam, ten welke laatstgemelde plaats al mede visie kan genomen worden van het plan, waarnaar het bedoelde werk zal behoren te worden uitgevoerd.
’s Gravenhage, den 6 september 1822 De Minister voor de Marine,
J.C. van der Hoop


14 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 september. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen Zr.Ms. instructie-brik DE COURIER, kapitein J.H. Bolken, van Gothenburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 september. Door Z.E. de Minister voor de Marine is aan de directie van het Zeemans-Collegie te Amsterdam toegezonden een brief, hetwelk in een fles, den 7 september, aan strand onder de gemeente Zandvoort aangespoeld is en dus luidt: Het Fregatschip ELIZABETH KORNELIA, gevoerd door kapitein Bos, op de hoogte van Beachijhead, in goeden staat, benevens alle de passagiers. Den 23 augustus 1822.
(opm: het bericht was afkomstig van kapt. Paul Hansen Bos; in de cedule van 1818 wordt het schip omschreven als een pink)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 september. Den 11 dezer arriveerde te Helvoetsluis Zr.Ms. brik van oorlog MERKUUR, kapitein H.W. de Kwartel, van Curaçao.
Den 12 arriveerde MERCURIUS, G. Schulte, van Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 september. Den 12 dezer arriveerde in de Maas het schip de VEENSTROOM, S.E. Hoveling, van Bergen.
Den 13 zeilden de JONGE GERRIT, F. Plokker, naar Cherburg; la LOUISE MARIE, J. Hervé, naar Nantes; de HARMONIE, J. de Best, naar Liverpool; de TWEE GEBROEDERS, J. Hermansen, naar Bandholm; de LEMMET, J. Gaarn, naar Aarhus, en de TRITON, J.P. Engellau (opm: buitenlander), naar St. Ubes.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 september. Van Vlissingen wordt van den 10 dezer gemeld:
Gisteren is voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de JETSKA MARGARETHA (opm: JETSKE MARGARETHA), G.R. Oostra, van Petersburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Stoom-Packet RAPID, kapitein Alex Smith
C. Bodien en Reincke, te Rotterdam, Agenten van de bovengenoemde (opm: Engelse) Packet, overtuigd zijnde, dat er een menigte valse en ongegronde geruchten verspreid worden, wegens het te Helvoetsluis binnenlopen van de RAPID op zondag den 8 dezer, ingevolge van zeeschade en andere ongelukken, die gemelde Packet zoude geleden hebben, achten het van hun pligt (ofschoon er iedere reis valsheden zijn uitgestrooid, die echter telkens door de terugkomst van de RAPID, op zijn tijd, gelogenstraft zijn geworden), ter voorkoming van verdere nadelige indrukken, die dergelijke onwaarheden te weeg brengen, van mits deze aan het publiek bekend te maken, dat de enige reden, waarom kapitein A. Smith op de rede van Helvoet terug gekomen is, zijn oorsprong heeft uit het instantelijk verzoek van de Passagiers zelf, die, ten getale van ongeveer 40 aan boord, door de holle zee en sterke tegenwind uiterst ongesteld en bevreesd geworden zijnde, kapitein Smith zo zeer aangedrongen hebben om ergens binnen te lopen, dat deze ten laatste hierin heeft toegestemd, zonder dat er echter enig gevaar, dat niet met andere zeeschepen zoude kunnen plaats hebben, te duchten was, en bespeurende (alhoewel overtuigd, dat de reis had kunnen worden voortgezet), dat zijn Passagiers niet anders konden worden te vrede gesteld, als door terug te keren, strekt deze toegevendheid tot eer van kapitein Smith, ofschoon tot zijn eigen schade, als verliezende hierdoor zijn reis op den 12 dezer van hier.
De RAPID, die in de beste orde van Helvoet (na enige der Passagiers aan wal gezet te hebben, en na dat het weder bedaard was) wederom in zee gestoken is, wordt nu terug verwacht, om, als naar gewoonte, op de dagen zoals geadverteerd, te vertrekken.
In kennisse der waarheid van het voorgaande, zijn er in het bezit van bovengenoemde Agenten niet alleen een eigenhandige brief van kapitein Smith, bevestigd door de getuigenis zijner Passagiers en hun brieven, maar van de laatsten tussen Mevrouw E. Boas, op de Noordblaak, en de Heer Krapels, van het Huis van Negotie van de Heren Van Eek en Krapels, alhier, alle voldoende inlichtingen geven, als hebbende zich in persoon, gedurende het gebeurde, aan boord bevonden.


17 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 september. Het schip de VROUW ALIDA, H.A. Jonker, van Amsterdam naar Hamburg, heeft in de nacht tussen 9 en 10 september voor Enkhuizen een anker en touw verloren, doch door hulp van vissers een nieuw anker en touw van Enkhuizen bekomen hebbende, den 11 dito de reis voortgezet.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 september. Kapt. J.J. Bart, voerende het schip MARIA EN JAKOBA (opm: brik MARIA EN JACOBA), van Curaçao in Texel binnen, meldt van de rede van Texel van den 11 september, dat hij, den 31 juli, des morgens, van Curaçao vertrokken zijnde, tegen de avond aangezeild is geworden door het schip MARTA EN ELIZABET (opm: MARTHA EN ELISABETH), kapt. G. Swart, mede van Curaçao naar Amsterdam bestemd; beide de schepen hadden schade bekomen; kapitein Bart had de zijne, welke aan het schip en tuig was, zo goed mogelijk hersteld, doch zou dezelve bezigtigd moeten worden; het schip was echter volkomen digt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 september.Het fregatschip BETSEIJ EN KAROLINA (opm: fregat BETSEY EN CAROLINA), kapt. C. Schröder, met troepen, van Amsterdam naar Batavia is den 20 augustus op 44º5’ N.B. 12º30’ lengte west van Greenwich, en het schip gevoerd door kapt. D.K. de Groot, den 23 dito, op 45º36’ N.B. en 9º10’ lengte gepraaid door kapt. T.F. Harding (opm: voerende HENDRIKA uit Nieuwe Pekela), van Port-à-Port (opm: Oporto) te Hamburg gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 september. Volgens brief van Paramaribo, van den 25 juli, zouden, behalve de reeds als vertrokken opgegeven, den 31 juli van daar vertrekken de schepen l’AUGUSTE, kapt. J. Hulsen Jr; HARLINGEN, kapt. L.L. Buisman, en SOFIA MARIA (opm: fregat SOPHIA MARIA), kapt. G.L. Röperhoff, naar Amsterdam, en de HARMONIE kapt. F. Petersen, naar Middelburg;
en 15 augustus de schepen de KOLONIST, L. Wildschut, en SPECULATION, Th. Pietersz, beide met suiker; PAULINA, H.J. Strijk (opm: fregat, kapt. Arjen Jans Struik), de SURINAAMSCHE VRIEND, T.C. Claus en HUIS TE SPIJK, D.G. Doeksen, met koffij, allen naar Amsterdam, en de VROUW GERARDA, C. Schultz, met koffij naar Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 16 september. Den 13 dezer zeilde van Helvoetsluis de WILHELMINA, W. Wilson, naar Havana.
Den 14 arriveerden Zr.Ms. brik van oorlog COURIER, kapt. J.H. Bolken, en de VROUW PETRONELLA, M. Muller, van Archangel; de wind O.
Den 15 arriveerden de schepen DOGGERSBANK, J.J. Kein, van Stokholm en JONGE HENDRIK, T. Vos Jr, van Rostock.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 16 september. Den 14 zeilden uit de Maas de schepen de MERCURIUS, H.A. Jongebloed, naar Cette (opm: Sète); de FRANS EN ALETTA, M. van der Struijs, naar Marseille; de VROUW HAASJE, G. Ouwehand, naar Colchester, en de JONGE ANTJE, H.J. Prins, naar Bordeaux, en arriveerde de ZUSTER ALBERDINA, H.E. de Boer, van Bergen.
Den 15 zeilde de EMMA, J.J. Bockenhagen, naar de Oostzee; de JOH. WILHELMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), D. Mooijekind, naar Londen; de MIELLE, H. Kroon, naar Aalburg; de ERREN CATHARINA, A. Puijer, naar Corsoer; the DUNDEE PACKET, R. Smaal, naar Dundee, en de DRIE GEBROEDERS, J.E. Keijer, naar Petersburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 16 september. Den 15 arriveerden te Den Briel de schepen de CAROLUS, G.H. Vervrodt, van Grijpswold; de CONCORDIA, H.H. Lucht, van Riga; de THERESIA JOSEPHINA, L.J. Kreijer (opm: Hannover vlag, kapt. L.J. Draijer of Dreijer), van Petersburg, en de ANNA SOPHIA, B.G. Jacobsen, van Bergen.
Den 16 zeilde de ANNA MARGARETHA, J. Langhenrichs, naar Rostock.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Door toeval uit de hand te koop: een welbevaren Kofschip, groot plus minus 70 roggelasten, genaamd NEPHTUNUS (opm: NEPTHUNUS), bevaren geweest door kapitein Hemmo J. Leeuw, met derzelver ankers, touwen, staand en lopend want, zeil en treil en verdere annexen, zo als hetzelve laatst uit zee is gekomen, en thans is liggende op Kattenburg, bij de werf het Witte Kruis, te Amsterdam, alwaar het door gegadigden kan worden bezigtigd, en waar van de inventaris is te zien aan het kantoor van de heren Coopmans & de Wit Lenaarts, als mede bij de boekhouder Jan Nies, te Oostwold, en de mr. touwslager S.N. Sikkens, te Sappemeer; bij welke twee laatsten men zich tevens wegens de koop kan vervoegen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 1 september binnen gekomen de kofschepen de VROUW JACOBA, kapt. Jan J. Rink, de JONGE CORNELIS, kapt. Jan C. Teves, beide met zout van Liverpool. Uitgezeild het tjalkschip ANKE MARGARETHA, kapt. Johann Jekon, met pannen enz, naar Hamburg.
Den 2 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. E.A. Pot; de kofschepen de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, de VROUW TRIJNTJE, kapt. Auke B. Visser, en de HERSTELLING, kapt. A.T. Schuringa, alle met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. G.J. Haverbult, met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito binnen gekomen het brikschip NORGE, kapt. Soren Giertsen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. K.D. Tiktak, met ballast naar Noorwegen, het tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. H.A. Lind, met pannen enz, naar Hamburg.
Den 4 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW ANNA, kapt. J.H. Henken, ledig van Amsterdam; het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galleway, en het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charreson, beide met ballast van Londen.
Den 5 dito uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. John Davey, met stukgoederen naar Londen; het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens, met ballast naar Noorwegen.
Den 6 dito uitgezeild het schonerschip SARA JANE, kapt. H. Clark, met boter naar Londen; de smakschepen de VROUW GEZINA, kapt. Fokke Joosten, de VIJF GEZUSTERS, kapt. Popke E. de Jonge, en CATHARINA, kapt. A.E. Pot, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen het kofschip CONCORDIA, kapt. Jacob Daniel Zijlstra, met zout van Liverpool. Uitgezeild het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galleway, met boter naar Londen.


19 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 september. Gisteren te half 2 uren is, met zeer groot succes, van Zijner Majesteits werf te water gebragt het fregat van oorlog RUPEL.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 september. In het Vlie is binnengekomen J. Beijer (opm: die VRIENDEN kapt. Friedrich Beijer, zie LC 270922), van Stolpmünde naar Londen bestemd, binnen wegens lekkaadje en andere schade; zeilt op naar Harlingen om te repareren en heeft op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst) een loodsschuit tot adsistentie.
Uitgezeild is Zijner Russische Majesteits brik van oorlog AJAX, luitenant ridder von Filahoff, naar Petersburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 september. Kapt. E.E. Kuilema, van Osterrisoer in het Vlie binnen, heeft den 13 dezer, Vlie Z.Z.W. 21 mijlen van zich, ten anker zien liggen een galjas, welke de grote mast verloren had.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 september. Het schip de HOOP, kapt. H.J. Prins, van Petersburg naar Antwerpen, is, volgens berigt van Marstrand van den 3 september, aldaar wegens tegenwind, doch in goede staat binnengelopen en zoude met de eerste gunstige wind de reis voortzetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 september. Het schip ONDERNEMINGSLUST, kapt. H. Groenewold, met tarwe van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, is, na het uitstaan van veel slecht weer, genoodzaakt geweest te Cuxhaven binnen te lopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 september. Kapt. W. Wybes, voerende het schip de JONGE TRIJNTJE, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, meldt van Blexen, op de Weser, den 11 september, dat hij, na 47 dagen in zee en zelfs acht dagen te voren aan het westeinde van Ameland aan de wal geweest, doch teruggestormd te zjn, veel onweder doorgestaan en slijtaadje bekomen te hebben, door de hulp van een loods op de Weser is binnengelopen


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht, sterk, zeer bezeild gekoperd tweedeks Nederlands Fregatschip, groot 170 à 180 roggelasten, voorzien van een overcomplete en zeer goede inventaris, waaronder een patentketting van ruim 90 vadem met zijn toebehoren, kunnende met weinig kosten naar zee gezonden worden, en zijnde voor de vaart op de Oost- en West-Indiën, en ook bijzonder tot het overvoeren van troepen, zeer geschikt.
Te bevragen ten kantore van Hudig en Blokhuijzen, te Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 september. Den 16 dezer arriveerde te Helvoetsluis ANNA CATHARINA, O.W. Cruson, van Stokholm.
Den 17 arriveerden VAN EGMOND (opm: Engelse schoener), J. Wilson, van Libau, de ZWAAN, C.R. Kraft, van Stralsund.
Den 18 arriveerde ONVERWACHT (opm: kof ONVERWAGT), J.E. Gust, van Bremen, als bijlegger.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 september. Den 16 zeilden van Den Briel de ZEELUST, R.R. Legger, en de VROUW JANTINA, J.A. Panjer, naar Kiel.
Den 17 zeilde de TWEE GEBROEDERS, W. Alles, naar Hamburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 september. Den 17 zeilden van Maassluis de schepen de PRINS VAN ORANJE, P. Kuyt, naar Tolesbury; de JONGE GERRIT, L. Klok, naar Londen, en de NEGOTIE, H. van der Meij, naar Bornham.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 september. Den 17 arriveerde in de Maas het schip de ELIZABETH, H. Tiktak, van Brewich.
Den 18 arriveerde de VROUW FEMMEGINA, A.K. Braam, van Drontheim, en zeilden de ANNETTA, H.J. Katt, naar Embden; de JOHANNA DOROTHEA, J.C. Kruger, naar Elseneur; de LAURINA MATHILDA, C. Andersen, naar Swineburg, en de ELZINA, E. Pekelder, naar Londen; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 september. Van Vlissingen meldt men den 14 september:
Sedert onze vorige zijn van de rede naar zee gezeild de schepen de GOEDE VERWACHTING, M.F. de Jonge, van Amsterdam naar Duinkerken gedestineerd; KLARA MARGARETH (opm: kof CLARA MARGARETHA), P.D. Dik; de TWEELING DANIEL EN WILKE (opm: TWEELINGEN DANIEL EN WILCO), J.G. Wiersma; de VROUW GEZINA, E.J. Dik; HARLINGEN, T.J. Smith, en de VROUW ANNA, H.J. Korter, naar Liverpool; de VRIENDSCHAP, N. Heeres, en de DRIE VRIENDEN, R.Z. Schut, naar Londen; de HOOP, E.G. Jonker, naar Mainhead; de TWEE GEBROEDERS, C.P. Grunn, naar Altona, de VROUW ANNEGINA, R.W. Huisman, naar Bristol; de COURIER (opm: schoener COURRIER, thuishaven Antwerpen), J.E. Melcherts, naar Alicante; la FORTUNE, J. Durien (opm: brik, thuishaven Brugge, kapt. J. Duriez), naar Gibraltar, le JEUNE PIERRE, P. Lavergne, naar Duinkerken; NEPTUNES, W.A. Bakker, naar Bayonne; de GOEDE HOOP, H.W. de Groot, naar …(opm: niet vermeld);la BELLE ALLIANCE, P. Colas, naar Rio-Janeiro, en de NEPTUNS, W. Cramer, naar Stockton; allen van Antwerpen.
Op de rede zijn aangekomen, voor Antwerpen bestemd, de schepen DEN NOORDSCHEN LEEUW, P.C. Stabes, van Archangel, en de VROUW ERIKA (opm: smak VROUW HENDRIKA), T.P. Kramer, van Bergen uit Noorwegen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 september. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 13 september.
Volgens berigten uit Straat-Davis, te Hull aangebragt door het schip the BRUNSWICK, kapt. Blyth, hetwelk den 16 augustus uit het ijs geraakt was, was de visserij aldaar in een slechte staat; zeven schepen waren verongelukt, verscheiden in het ijs bezet en de overigen hadden weinig gevangen; de meeste scepen kwamen terug, daar het ijs zo sterk was, dat men niet westwaarts door hetzelve konde komen.
Het schip SOPHIA MARIA, van Surinamen naar Amsterdam, bevond zich den 7 dezer op 27 graden breedte 59 graden lengte.
Den 22 juni was op de hoogte van de Algoa-Baai, aan de Kaap de Goede Hoop, het schip CATHARINA THEODORA (opm: fregat, kapt. W. Schipman), van Batavia naar Amsterdam.


21 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 september. De galjoot JOHANN HERMANN, kapt. G. de Haan (opm: buitenlander), van Riga naar Cherburg, is den 13 september, bij het oostereind van Terschelling, op lager wal, ten anker gekomen, doch de volkgende ochtend, door behulp van een loodsschuit, weder boven de ronden gebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 september. Den 18 dezer arriveerde te Helvoetsluis de CATHARINA ELIZABETH, T. Wachter, van Wismar; de wind O.
Den 19 arriveerden de SPECULATIE, P.H. Puister, en de VROUW GEZINA, H.P. Hazewinkel, van Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 september. Den 18 arriveerden in Den Briel de MAARTINA ALETTA (opm: galjoot MARTINA ALETTA), J.G. Hoetjer, van Dantzig (opm: Gdansk); de VROUW HENDRIKA (opm: VROUW HENDRIKJE), W.J. Drewes, van Busum; de TROOST VOOR MOEDELOOS, R.G. Nieuwveen (opm: smak TROOST VOOR MOEDERLOOS, R.G. Nieveen); de MARGARETHA, B.J. Potjewijd, en der MORGENSTERN, K.H. Meijer (opm: de MORGENSTER, kapt. K.H. Meier), van Kiel; de GOEDE HOOP, L.B. Flonk, van Tonningen; de VROUW GEZINA, H.B. Stutvoet, van Katington; de ADRIANA CHRISTINA, F.C. Pfeffercorn, van Drontheim, en de VROUW JOHANNA, J. de Vries, van Riga.
Den 19 zeilde de FORTUNA. A. Kouwenhoven, naar Gibraltar en arriveerden de JONGE DANIEL (opm: smak), H.J. Oortjes, van Kiel, en de VROUW ALIDA, T. Swiers, van Neustadt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 september. Van Vlissingen meldt men van den 17 dezer, dat sedert onze laatste, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen de VRIENDSCHAP, B.H. Smit, naar Londen, EUGÉNIA. E. Mazens, naar Guernsey; de EENDRAGT, H.T. Smit, naar …(opm: niet vermeld); de MARIA, J.H. Behrends, naar Lissabon; JOSEPHUS, M. Bakker, naar Liverpool; BARBADOES PACKET, R. Daere, naar Londen; DUXBURG, C. Dreu, naar St. Ubes,
en aldaar ter rede aangekomen la BELLE ALLIANCE (opm: pleit), O.A. Wilman, van Memel (opm: Klaipeda) naar Brussel gedestineerd en de VROUW JACOBA, J.S. Voogd, van Ekworinde Spiker (opm: mogelijk Eckwarder Spieker, tegenover Wilhelmshaven) naar Antwerpen bestemd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op woensdag den 25 september aanstaande, des namiddags te twee uren, ten herberge van Josephus Poorter, bij het Hoofd van Welzoorden (opm: Walsoorden), gemeente Hontenisse, Kanton Hulst, zal, door het ministerie van de notaris F.A. Jolij, in het openbaar worden verkocht: een snelzeilend Paviljoen- en sprietschip met deszelfs zeilen, ankers, touwen en verdere inventaris, genaamd de JONGE KAROLINA, voortijds gediend hebbende tot een Veer- en Beurtschip van Rotterdam op Hulst, en vice versa, en de eigendom geweest van Pieter Bogaart, aldaar.


24 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 september. Volgens brief van kapt. W. Blom, geschreven aan boord van het door hem gevoerd wordende fregatschip JAVA PAKET, van Amsterdam naar Batavia, welke brief door een Engels schip in Engeland aangebragt en van daar overgezonden is, was hij den 21 juli in goede staat zeilende op 6º48’ Z.B. 27º48’ lengte (opm: W.L.); de passagiers en de equipagie waren wel en het schip en de lading in zeer goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 september. Den 21 dezer arriveerden in Helvoetsluis de WALVISCH, D. van Asperen, van Mandahl; ST. ANTHONIJ, H.H. Lange, van Riga; DOROTHEA, J.C. Schmidt, van Memel, als bijlegger, en MINERVA, L.E. Holst, van Holmerstrand.
Den 22 zeilde HELENA, C. Pijk, naar Greenock, en arriveerden ELIZA, W. Marten, en VRIENDSCHAP, J.H. Lange, van Libau.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 september. Den 20 arriveerden in de Maas de GUSTAF HENDRIK, F.A. Wit, van Anklam; de AMELIA JOANNA, J.G. Orsel, van Schönborg; de MARGINA, W.R. Huisman, van Dramme; de VRIENDSCHAP (opm: tjalk), C.W. Slof, de IKINA WILMINA, S.J. Vegter, de JONGE PIETER, S.G. Brouwer, en de JONGE KLAZINNGA (opm: smak JONGE KLAAS LUININGA), H.A. Bol, van Kiel.
Den 21 zeilden BUITEN VERWACHTING, C. van der Plas, naar Rochester; de MARIA, H.J. Hammer, naar Koppenhagen, en arriveerden de VIJF GEBROEDERS, K.J. Schultes, van Kiel; de ACHTTIEN HONDERD, N. Hermansen, van Bandholm; de TWEE GEBROEDERS, H. Hermansen, van Saxkiöping; de HERMINA DOROTHEA, J.C. Kruse, en de HANNA MARIE, T. Larsen, van Collundborg (opm: Kalundborg).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 september. Den 22 zeilde van Den Briel de HOOP, H.R. Dijkhuis, naar Belfast.
Den 23 arriveerden de VRIENDSCHAP, J.H. Sturenberg, van Droogbak; de JOHANNA, J.H. Berends, van Tonningen (opm: Tönning), en zeilden de ANNETA, H.J. Katt, naar Embden; de TWEE GEBROEDERS, M.H. Kriens, naar Hamburg, en de VROUW REIJNA, B.C. Bondrager (opm: smak VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager), naar de Oostzee.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 september. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 17 september.
Het schip INDUSTRIJ, Spaanderman (opm: kof INDUSTRIE, kapt. L. Spaanderman), is den 13 dezer van Cowes naar Dublin vertrokken.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Nog uit de hand te koop: een Schuiteschip, lang 13 ellen 632 strepen (48 voet) wijd na rato, met fok, zeil, haken, bomen, enz, liggende boven de sluis bij Bakkeveen. De gegadigden kunnen zich adresseren bij de eigenaar D.P. Koopmans, te Drachten.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een kofje, lang 8 ellen 662 strepen (30½ voet), wijd 2 ellen 840 strepen (10 voet), het hol naar rato, met zeil, fokken, touwen, en alles wat daarbij behoort, op behoorlijke conditiën. Wie gading maakt, kan hem vervoegen bij de kastelein Klaas Luiten Krikke, te Heerenveen.


26 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Londen, 20 september, Enige dagen geleden heeft de heer Harris te Plymouth, aan boord van de kotter LOUISA, een proef genomen, om de schepen voor de gevolgen van de bliksem te behoeden, door de electrieke vloeistof door middel van een koperen conductor in de mast af te leiden; deze nieuwe afleider bestaat in een genoegzaam dikke koperen bies, in het hout van elke mast of streng ingelast en zodanig geplaatst, dat het bovenste gedeelte der bies altijd met de benedenste delen in verband staat en een onafgebroken leider uitmaakt; wordende voorts het onderdeel van de mast in gemeenschap gebragt met de koperen huid van het vaartuig of met het water.
De proef, welke in de haven genomen werd en niettegenstaande het ongunstge weder volkomen geslaagd is, heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van de leden van het bureau der marine, die allen hun goedkeuring over deze uitvinding hebben te kennen gegeven; de heer Harris heeft reeds last gekregen, om deze conductor aan de masten van de MINDEN, van 74 stukken, en aan die van het fregat de JUNO te doen vervaardigen; zullende waarschijnlijk dezelve aan boord van alle Zijner Majesteits (opm: Engelse) schepen worden ingevoerd.
Sedert de uitvinding van de grote Franklin had men kettingafleiders gebruikt; doch dezelven waren zo lastig en zo zeer aan beschadiging onderhevig, dat zij meestal niet of niet eer uit de kistjes, waarin men dezelve bewaarde, gekregen werden, voor dat het gevaar aanwezig en de voorzorg dikwijls te laat was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 september. Den 24 zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. brik van oorlog COURIER, kapt. J.H. Bolken, naar Vlissingen; de wind Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 september. Den 24 arriveerde te Den Briel het schip LOUISA, D. Guijt, van Jersey.
Den 23, des avonds, is door twee vissloepen van Zwartewaal, in de haven van Den Briel, aangebragt het hol van een sloepschip, zonder equipagie, geladen met pek en teer, waarop van achter staat met witte letters: NOISEMHEID OF MOLDE, 1821.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 september. Den 23 arriveerden in de Maas de schepen le PÈRE DE FAMILLE, kapt. Neel, van Fécamp, en la PIÈRE EUGÈNA, B.F. Abraham, van Cherbourg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 september. Te Havre is gearriveerd het schip la CAROLINE, kapt. L. Soupat, van Rotterdam, in 36 uren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 september. Men meldt van Vlissingen den 23 dezer, dat den 21 van de rede naar Batavia vertrokken is Zr.Ms. fregat van oorlog EURIDICE, gecommandeerd door de kapt.t.zee Wardenburg.
Sedert onze laatste zijn van de rede naar zee gezeild de ONDERNEMING, J. Veerman, van Rotterdam naar Duinkerken gedestineerd;
van Antwerpen de VRIENDSCHAP, J. de Brom, naar Kadix; de DRIE VRIENDEN, H. Haverbult, naar Bristol; de VROUW HENDRINA, K. van den Oever, naar Villa-Nova; ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, naar Leith; de VROUW ALBERTINA, J. Maak, naar Hamburg; MARGARETHA ELISABETH, H. Dilwibs, naar de Oostzee,
en aldaar ter rede gekomen de OOSTERSTAR, J. Moller, van Bergen, en NEPTUNES, G.G. Smit, van Christiaansand, beiden naar Brussel gedestineerd; voor Antwerpen bestemd: NEPTUNES, A.G. Iken, van Jade; TWEE AFWEZENDE ZUSTERS, J.T. de Boer (opm: tjalk TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. Jan Freerks de Boer), van Kleinziel; de GOEDE HOOP, D.D. Flik, van Petersburg; OTTO, E.J. Carst, van Bergen; de JONGE REINA (opm: smak), H.J. Puister, van Tonningen (opm: Tönning); CATHARINA CHRISTINA, T. Hansen, van Ringkiöping; HENDRIKA MARGARETHA, J.H. Warmolts, van Petersburg; de VROUW KETSINA (opm: VROUW KNELSINA), R.R. de Jonge, van Eichenford (opm: Eckernförde); BATO, H.C. Schut, en de HOOP, H.J. Prins, van Petersburg, en VOGELTJE (opm: tjalk), D. Lukas, van Heever.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te RotterdamIn lading liggende schepen naar:
Gibraltar, Maltha en Smirna: het schip ZEELUST, kapt. Albert van der Linden, om den 10
oktober te vertrekken.
Marseille: het schip VROUWE ADRIANA, kapt. Jochem Thisen Bohne, om den 10 oktober te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Bayonne: het Hannovers Koffschip THERESIA JOSEFINA, kapt. Lucas Jansen Dreijer.
Bordeaux: het schip NOOIT GEDACHT, kapt. Gerhardus Hendriks Peperboom, om den 10 oktober te vertrekken.
Roscoff: het schip HET FORTUIN, kapt. Hendrik Berkel, om den 28 september te vertrekken.
Havre: het schip MAARTINA ALETTA (opm: MARTINA ALETTA), kapt. Jan Gerrijts Hoetjer.
Liverpool: het Kofschip JANNA HAZINA, Dirk Tjebbes de Jong (opm: Derk Tjebbes de
Jonge).
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Surinamen: het gekoperd Fregatschip ALEXANDER, kapt. Pieter Simpson, mede voor passagiers.
Idem: het Brikschip HIJPERION, kapt. H.S. Bruinsma.
Idem: het Driemastschip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. K. Nieuveen (opm: K. Nieveen)
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.
Dublin: het Koffschip de JUFVROUW JEANNETTE (opm: JUFFER JEANNETTE), kapt. Jan
Hendrik Limborgh.
Leith: het Engels schoonerschip VAN EGMOND, kapt. John Wilson.
Adres bij D. Burger
Aan de Beurten:
Brugge, Ostende, Nieuwpoort, Veurne, en omliggende plaatsen: het Beurtschip de ONDERNEMING, kapt. M. van der Putte.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip de GOEDE HOOP, kapt. Wm. Visser.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beijerman, Posthorensteeg, B 144
Antwerpen: het schip de FLORENTINA JOHANNA, kapt. H. Vassen.
Brussel: het schip de HAAN, kapt. J.B. Vleeshouwer.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat.
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, behalve waar de naam van schip en/of kapitein anders zou kunnen doen vermoeden)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Degenen, welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de Boedel van wijlen Krijn Hazenoot, in leven scheepstimmerman en reder te Scheveningen, worden verzocht daarvan opgave te doen, voor den 15 oktober aanstaande, aan de heer Dirk Turfboer, te Scheveningen, of aan de notaris Eijssell te ’s Gravenhage.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop: een grote Hoogaarts; te bevragen bij Ands. Bouman, schipper to Kooorndijk.


27 september 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 9 september binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. William Barfield, en het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, beide met ballast van Londen. Uitgezeild het kofschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Otto G. ten Have, met ballast op avontuur, het kofschip EENDRACHT, kapt. Egbert M. de Jong, met ballast naar Noorwegen; de tjalkschepen de JUFVROUW ANNA, kapt. J.H. Henken, met steen naar Bremen, de TWEE GEZUSTERS, kapt. Douwe D. Visser met ballast naar Lübeck.
Den 11 dito binnen gekomen het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met ballast van Londen.
Den 13 dito uitgezeild de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, ledig naar Amsterdam, de JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, met ballast naar Liverpool; het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charresin, en het sloepschip SWIFT, kapt. W. Barfield, beide met boter naar Londen.
Den 14 dito binnen gekomen de smakschepen de JUFFER FOKKELINA, kapt. H.L. Dokter, ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. Egge E. Kuilema, beide met hout van Noorwegen; met schade en lekkage het galjasschip DIE VRIENDEN, kapt. Friedrich Beijer, met pijpestaven enz, van Holminder naar Londen gedestineerd (opm: zie RC 190922); het smakschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert C. de Vries, met hennep van Riga.
Den 15 dito uitgezeild het brikschip NORGE, kapt. Soren Aron Giertsen; het kofschip de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 16 dito uitgezeild de kofschepen de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, HERSTELLING, kapt. A.F. Schuringa, beide met ballast op avontuur.
Den 18 dito binnen gekomen het smakschip HILLEGINA, kapt. H. Kleeve; het galjasschip NOORDSTERN, kapt. M.O. Rod; het brikschip HEDWIG AMALIA, kapt. Christiaan Larsen, alle met hout van Noorwegen; het galjasschip NEPTHUNUS, kapt. J.C. Kuin, met haver van Koningsberg naar Amsterdam gedestineerd, door schade lekkage hier binnen; de tjalkschepen de JONGE GEUCHIEN, kapt. D. Geuchien, MARGARETHA, kapt. E.H. Pot, INERGINA, kapt. S. Bruins, alle drie met koolzaad van Fredrikstadt; het smakschip VIER GEZUSTERS, kapt. B.G. Oostra; het tjalkschip de VROUW HILLEGINA, kapt. Jan Berends Jager, beide met hout van Memel. Uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter naar Londen.
Den 20 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW FENNEGINA (opm: tjalk), kapt. A.C. Ruiten; het smakschip ZEELUST, kapt. P.E. Boer, beide met hout van Noorwegen; het smakschip VRIENDSCHAP, kapt. Christiaan F. Paaij, met teer van Christiaanstadt; het brikschip SPITSBERGEN, kapt. Willem Rab, met walrus spek, tanden en huiden van Groenland.
Den 21 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW JELTINA, kapt. Eilt Obbes de Vreede, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met stukgoederen naar Londen.
Den 22 dito binnen gekomen de smakschepen CATHARINA, kapt. A.E. Pot, de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan C. Hasewinkel (opm: kapt. J.K. Hazewinkel), de VROUW MARTHA, kapt. Dirk C. de Groot, en de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto P. Smit, alle met hout van Noorwegen, het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubith met ballast van Londen.


28 september 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 september. Een boot, 12 voeten lang, waarop van achteren stond SANTRINA DE OSTENDE 1822 (opm: waarschijnlijk van een visserman), is enige maanden geleden op zee gevist en te Alderney binnengebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 september. In Terschelling is binnengekomen J.J. Jaski (opm: kof AUGUSTUS) van Tonningen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 september. Den 26 arriveerde te Helvoetsluis de ZEEPLOEG, M.N. Sikkes,van Bergen.
Den 27 zeilde de JONGE ADRIANA, H.J. Bonn, naar Batavia; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 september. Den 26 dezer arriveerde in de Maas de WINDLUST, G.R. Engelsman, van Grimsby.
Den 27 zeilden de VROUW MARGARETHA, A. de Zeeuw, naar Lissabon; de KLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoord, naar St. Ubes (opm: Setubal), en de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTINA (opm: JUFFROUW WILLEMINA LAURENTIA), J.J. Swart, naar Cherburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 september. Van Vlissingen wordt den 24 gemeld, dat sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, aldaar ter rede gekomen JANVRIN, E. Bedford, van Brazilië; le VOLTIGEUR, E. Lantain, van Duinkerken; l’ESPÉRANCE, A. van Geijt (opm: pleit, thuishaven Mechelen, A. van Geyt), en de COMMERCIE VAN BRUSSEL (opm: COMMERCE, thuishaven Brussel), H.A. de Vries, van Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 september. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 24 september:
Het Nederlands fregat van oorlog EURIDICE, kapt. Wardenburg, van Vlissingen naar Batavia, is den 22 te Deal binnengelopen.
Te Plymouth is den 19 gearriveerd het schip la VIERGE MARIE (opm: brik, kapt. J. de Meire), van Liverpool naar Ostende.
Den 11 augustus is van Madera vertrokken het schip (opm: brik) NORDLOH, J.H. Breukemeijer, van Amsterdam naar Batavia.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een Paviljoenschuit, te bevragen bij de scheepmaker Jan Schouten, te Dordrecht.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het koopvaardijschip de NIEUWE ZEELUST, kapt. J. Crassius, groot 324 lasten, met diens inventaris. Adres ten kantore van Stahl & Kemper.
Batavia, den 12 september 1822.
(opm: vergelijk advertentie BC 040123)


01 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 september. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Noordenbosch (opm: waarschijnlijk kapt. J.H. Doornbosch), met koolzaad van Golfenwarderzijl (Golzwardersiel, nabij Brake) naar Amsterdam, heeft, op de hoogte van Harlingen, uit hoofde van lek, een gedeelte der lading in een ligter overgeladen, en is te Harlingen met circa 3 voet water in het ruim binnengelopen; de lading zou gelost worden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 september. Het schip JOHANNA SOPHIA, kapt. P. Smith, van Koningsbergen naar Amsterdam, is, volgens brief van Elseneur van den 21 september, te Christiaansand lek en met onklare pompen en verlies van zeilen binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 september. Het schip HERMANNA DOROTTA, kapt. J.C. Kruse, van Callundborg naar Rotterdam, lag den 13 september te Marstrand, uit hoofde van tegenwind.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 september. Kapt. C. van Gelderen, voerende het hoekerschip de VROUW ELIZABETH, rapporteert den 31 augustus laatstleden, tien mijl W.N.W. van Kadix (opm: Cadiz), overvallen te zijn door een schooner, voerende een Spaanse wimpel van de top en met 80 koppen bemand, van welke dadelijk twee officieren bij hem aan boord waren gekomen en gevraagd hadden van waar hij kwam en werwaarts hij gedestineerd was; gemelde kapitein hierop geantwoord en gevraagd hebbende, wat zij wilden en wie zij waren, had ten antwoord gekregen, dat zij in hun magt hadden hem het lot te doen ondergaan van een Spaans schip, hetwelk zij de vorige avond, na geplunderd en er alles afgehaald te hebben, hadden doen zinken, en welks equipagie zij thans aan hem naar zijn destinatie zouden medegeven; zij voegden er bij, dat zij enige dagen te voren nog een brikscheepje met man en muis hadden doen zinken. Kapitein Van Gelderen had daarop werkelijk zestien man aan boord gekregen, waaronder een kapitein en een stuurman, alle Spanjaarden, die van Kadix gekomen en maar 24 uren in zee geweest waren, toen zij genomen werden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 september. Den 28 dezer arriveerden te Helvoetsluis de GEERTRUIDA JOHANNA, L.B. Kuiper, van Libau (opm: Liepaja); FELIX, H.F. Rieper, van Riga; ARGO, R.J. Bakker, van Koppenhagen; POMONA, C. Piebus (opm: Engelse vlag, kapt. Charles Pybus), van Newcastle en SPECULANT, C.F. Horn, van Grijpswold (opm: Greifswald); de wind O. en N.O.
Den 29 zeilden de schepen EENDRAGT, R.J. Klunder, naar Londen; l’ESPOIR, J. Grönewald, naar Genua, en arriveerde CATHARINA MARGARETHA, P. Dade, van Rostock.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 september. Den 28 dezer arriveerden te Den Briel de VERWACHTING, H. Gerdes, van Libau, en de ANNA CATHARINA, F.J. Vonk, van Rouaan naar Dantzig (opm: Gdansk), als bijlegger.
Den 29 zeilde de HOOP, A. Riedijk, naar Bilbao.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 september. Den 29 arriveerden in de Maas de schepen de CATHARINA, H.M. Mertensen, van Pondrau, en de JONGE JAN, A. Fokken, van Libau (opm: Liepaja).


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 21 september binnen gekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, met hout van Noorwegen.
Den 22 dito binnen gekomen de kofschepen de ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, JOHAN WILHELM, kapt. H. Sleehuis; de smakschepen de VIJF GEZUSTERS, kapt. T.E. de Jong, en de DAGERAAD, kapt. Jan A. Smith; alle met hout van Noorwegen.
Den 23 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, met hout van Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galleway, beide met ballast van Londen; de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, met hout van Noorwegen, de JUFVROUW MAGDALENA CLARA, kapt. H.P. de Jong (opm: kof JUFFER MAGDALENA CLARA, kapt. H.P. de Jonge), met hennip en hout van Riga.
Den 26 dito binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. William Barfield, met ballast van Londen; het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, met hout van Noorwegen.


02 oktober 1822


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam, 30 september. Sedert onze laatste is te Texel binnengekomen. F. van Duivenbode (opm: MARIA JOHANNA), van Archangel.


03 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 oktober. Den 1 dezer zeilden van Helvoetsluis de schepen MARIA AGENETA (opm: MARIA AGNIETA), P. Rijnbende, naar Suriname, en JOHANNA MARIA, H. Olsen, naar Oosterrisoer.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 oktober. Den 1 zeilden uit de Maas de schepen de ANNA SOPHIA, B.G. Jacobsen, naar Bergen; le MARIE AUGUSTINE, P. Villeaumore, naar St. Malo; de ELIZABETH, L.E. Tiktak, naar Droogbak en HET FORTUIN, H. Berkel, naar Roscoff, en arriveerde de JONGE GERRIT F. Plokker, van Cherburg.
Den 2 zeilden de TWEE GEBROEDERS, R. de Vries,naar Hamburg; de EMANUEL, C.F. Kreeft en de ZUSTER ALBERDINA, H.E. de Boer, naar de Oostzee; de VEENSTROOM, S.E. Hoveling, de JONGE PIETER, S.G. Brouwer en de IKINA WILMINA, S.J. Vegter, naar Kiel; de DOGGERSBANK, P. Kleijn, naar Landskroon; de MARGINA, W.R. Huisman, naar Brewick; de VROUW ANNA, H.C. Uijl, naar Bordeaux; de HOOP, K.Z. Schut, naar Lissabon; de ANNA CATHARINA, T.J. Vonk (opm: Fredrich Jansz Fonck, in 1824 ook Vonk), naar Dantzig (opm: Gdansk), en de ACHTTIEN HONDERD, N. Hermansen, naar Bandholm.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 oktober. Van Vlissingen meldt men van den 28 passato (de voorgaande maand), dat aldaar ter rede gekomen is Zr.Ms. instructie-brik COURIER, kapt.t.z. Bolken,
en voor Antwerpen bestemd: SUSANNA, P. van Busch, van Archangel; de VROUW ANNAATJE, N. Hart, uit zee; WILHELMINA CHARLOTTE, J.C. Bauermeister, van Bremen; de VIJF GEBROEDERS, L.R. Roelfsema, van Kiel,
en van Anwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW WEBBINA (opm: VROUW WIBBINA), J.H. Kuiper, naar Bayonne; de ONDERNEMING, J.E. Kwakenburg, naar Bristol, en VESTA, J.S. Keijser, naar Marseille.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 27 september:
De smokkel-kotter the IRIS, Carr, van Vlissingen, met 325 halve balen tabak en 20 vaten jenever, is door de tol-kotter the RICHMOND aangehouden en den 29 dezer te Waterford opgebragt.
Den 26 dezer (opm: september) is het Nederlands fregat van oorlog EURIDICE, kapt. Wardenburg, hetwelk van Vlissingen te Deal binnengelopen was, van daar naar Batavia vertrokken.
Te Scilly (opm: Zuid-Ierland) zijn den 22 binnengelopen de schepen de JONGE NICOLAAS, Peters (opm: kof, thuishaven Gent, kapt. Haye Peters), en ALIDA, Benes (opm: Hendrik Jacobs Benes), van Liverpool naar Antwerpen, en ONDERNEMING, R. Hakker, van Liverpool naar Dordrecht.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Tot narigt van de belanghebbenden dient, dat bij Burgemeesteren dezer stad is ontvangen een Missieve van de Heer Gouverneur van Zuid-Holland, met kennisgeving, dat door Zijne Majesteit, bij Hoogstdeszelfs besluit van den 10 september laatstleden, No. 69, bij ampliatie en alteratie van Zijner Majesteits besluit van den 2 augustus daar te voren (opm: zie RC 080822), zijn gemaakt de volgende bepalingen voor de Stoomboot voor het veer van Willemsdorp op de Moerdijk:
1. Dat de Stoomboot des morgens, op de bij het voorz. reglement vastgestelde tijd, van de zijde van de Moerdijk zal beginnen te varen, en daarmede van beide zijden, zo veel mogelijk op de bij het reglement bepaalde tijden, zal blijven voortgaan; dat, bijaldien, de overtogt gedurende een der reizen vice versa meer dan een half uur mogt duren, de Stoomboot aan de zijde, alwaar dezelve te laat aankomt, niet langer dan hoogstens vijf minuten zal mogen vertoeven, maar binnen die tijd de terugvaart moeten beginnen, ten einde de in vorige overtogten verloren tijd in te halen; en dat wijders, wanneer enig passagier zich op de bij het reglement vastgestelde tijd van overtogt aanmeldt en de Stoomboot, door oponthoud of anderszins, niet binnen tien minuten na de bij het reglement bepaalde tijd van vertrek kan afvaren, hij het regt zal hebben om zich met de gewone vaartuigen tegen het gewoon veerloon te doen overbrengen.
2. Dat de Stoomboot, des namiddags, van de zijde van Willemsdorp, voor de laatste maal zal varen, gedurende de maanden januari en december, te half vier uren.
Gedurende de maanden februari, maart, oktober en november, te half vijf uren.
Gedurende de maanden april en september, te half zeven uren, en
Gedurende de maanden mei, juni, juli en augustus te half acht uren.


04 oktober 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Verkoop op gerechtelijk gezag.
Ten overstaan van de heer en Mr. C. Schultz, lid van de rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Leeuwarden, zal op woensdagen den 9 oktober 1822, bij de eerste publicatie, den 16 daarop volgende bij de 2de en den 23 dito bij de 3de publicatie der verkoop conditiën, telkens morgens ten 12 uur, op het voormalig Landshuis te Leeuwarden, krachtens vonnis van welgemelde rechtbank d.d. 13 juni j.l, behoorlijk geregistreerd, worden geprocedeerd, tot de verkoop van het gearresteerde Galjasschip, genaamd de JOHANN HEINRICH, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, gevoerd wordende door kapitein Jochem Busch; lang over steven 25 ellen 1 palm, wijd over zijn berghouten 6 ellen 2 palmen, hol 2 ellen 8 palmen 8 duimen, groot 182 ton, voorzien met 2 masten, deszelfs stengen, boegspriet, jagerfok, bezaansgiek, gaffel, bramsteng, opstaand en lopend want, en verder tuigage, zo als hetzelve bevaren is geweest bij op gemelde kapitein, met een boot met 4 riemen en een sloep met drie masten, alsmede ankers, touwen, zeilen, stuurmansgoederen, diverse losse goederen, koksgoederen, kajuitsgoederen, enz, alles breder bij biljetten omschreven.
Mr. C.P.E. Robide van der AA, procureur.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een turfschuite, lang 14 ellen 2 palmen (50 voet) wijd en hol na rato, met zeil, fok, staand en lopend want, haken en bomen, en al hetgeen verder daartoe behorende, laatst bevaren bij de eigenaar Oeble Jans Ankringa, thans liggende te Eernewoude, die in alle billijkheid wil handelen.


05 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 oktober. Het schip MERCURIUS, kapt. C. de Wit, zoude, volgens brief van den 31 juli, nog die dag van Fernambuck (opm: Recife) naar Amsterdam vertrekken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 oktober. Den 3 zeilde van Helvoetsluis de MINERVA, L.H. Holst, naar Holmerstrand, en arriveerden ENGELINA, R.H. Bott, van Tremblade, als bijlegger, en SOPHIA, A. Kroger, van Drontheim.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 oktober. Den 2 dezer arriveerden te Den Briel de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, van Hamburg, en de VROUW MARGARETHA, M.L. de Boer, van Assens.
Den 3 zeilden de VRIENDSCHAP, J.H. Sturenberg, naar …(opm: niet vermeld), en de TWEE GEBROEDERS, G.B. Smith, naar Leith, en arriveerden de NEPTUNES, B. Boijsen, van Libau, en de DRIE GEBROEDERS, J.J. Orre, van Kiel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 oktober. Men meldt van Middelburg van den 1 dezer, dat van daar naar zee gezeild zijn de schepen de ONDERNEMING, H. Eeltjes, naar Surinamen, en de GOEDE HOOP, W.H. Boon, naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 oktober. Van Vlissingen wordt van den 1 dezer gemeld, dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen la LOUISE, P.J. Colas, naar New York, de GOEDE HOOP, H.H. Pott, naar Shields; de TWEE GEBROEDERS, D.H. van Wijk, naar Newcastle, en
aldaar ter rede gekomen LEOPOLD, J. Hammer, van Gothenburg, naar Rotterdam gedestineerd, en naar Antwerpen bestemd: HERMANNA, H. Stroijer, van Hamburg, en de DRIE GEBROEDERS, P.F. Suhlberg, van Danzig.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 1 oktober:
Het schip (opm: schoener) HARLINGEN, L.L. Buisman, van Surinamen naar Amsterdam, is den 27 september te Plymouth binnengelopen.
Te Falmouth zijn den 26 september gearriveerd de schepen ONDERNEMING, R. Hakker, van Liverpool naar Rotterdam, en ALIDA, Benes, van Liverpool naar Antwerpen, en den 27 het schip CONCORDIA, H. Jansonius, van Bordeaux naar Amsterdam (opm: zie RC 081022, 121022 en 191222); het laatste was lek.
Het schip HERMINA, De Jonge, van Haarlem naar Liverpool, is den 26 september te Beaumaris binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. C. Bodien en Reincke, kargadoors te Rotterdam, maken bekend, in naam van kapitein Alexander Smith van de (opm: Engelse) stoom-packet RAPID, dat deze, aangemoedigd door de protectie en gunst, die zijn voor dit land nieuwe onderneming (tot) dus verre genoten heeft, het nodig heeft geoordeeld, zijn reizen tussen Rotterdam en Londen voor het overige gedeelte van het jaar te staken, ten einde de tijd te hebben zijn vaartuig zodanige veranderingen te laten ondergaan, als niet alleen geschikt zullen wezen om de RAPID in derzelver snelheid nog merkelijk te verbeteren, maar tevens, door een nieuwe inrigting der kajuiten, aan de passagiers alle mogelijke gemak te doen genieten, waaraan hij heeft kunnen bespeuren, het hun in vele opzigten, door de menigte aan boord, dikwijls heeft ontbroken. Intussen is dit zo vlijend bewijs van het vertrouwen, waarmede het publiek hem heeft gelieven te vereren, de reden, waarom hij zich nog vroeg in het saisoen aan de vaart onttrekt, om in alle delen aan de goede verwachting te kunnen beantwoorden, die men in Nederland omtrent de RAPID heeft opgevat, dat niet alleen zijn opregte dank eist, maar hem tevens als een pligt oplegt, om in het voorjaar dit vaartuig in een verbeterde staat ten dienste zijner begunstigers te kunnen aanbieden, als wanneer kapitein Smith zijn traject van Londen op Rotterdam wederom ’s wekelijks zal hervatten, en waarvan te zijner tijd behoorlijk kennis zal worden gegeven.


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 3 oktober. Arrivementen: Te Cette (opm: Sète) A.E. Niehoff (opm: kof JACOBA CATHARINA) van Marseille.


08 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 oktober. Van Elseneur wordt van den 28 september gemeld, dat den 11 dito, bij Haurwich (opm: Haurvig, 55º56’ N.B. 8º9’ O.L.), op de westkust van Jutland, aangespoeld is een smak met de kiel boven, zonder volk en geladen met zware houtblokken uit Noorwegen, zo men vermoedde een Hollandse, alzo men enige dagen later het lijk van een vrouw in Hollandse dragt op die hoogte gevonden had.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 oktober. Kapt. H.J. Smidt, van Tetenbulspieker (opm: Tetenbüllspieker) naar Amsterdam, te Husum met een lek schip binnengelopen, meldt van daar, met de laatste post, dat hij dacht over 10 of 12 dagen gereed te zullen zijn, om de reis te vervolgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 oktober. Kapt. H. Jansonius, voerende het schip (opm: galjas) CONCORDIA, van Bordeaux naar Amsterdam, meldt van Falmouth, van den 28 september, dat hij, na dat zijn volk door aanhoudend pompen geheel was afgemat, aldaar binnengelopen was; zijnde het schip zo lek, dat reeds circa drie voet water in het ruim gestaan had; hij had voorts zeilen, een anker en touw en touwwerk verloren en schade aan de grote mast enz, bekomen, zo dat hij moest lossen om te repareren, waarmede de volgende dag een begin zoude gemaakt worden. (opm: zie RC 051022, 121022 en 191222)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 oktober. Het Antwerper schip FLORISSA, naar Antwerpen gedestineerd, was den 27 september op de hoogte van Dartmouth.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 oktober. Den 5 dezer arriveerde te Helvoetsluis ’s LANDS WELVAREN, K. Storm, van St. Ubes (opm: Setubal).
Den 6 arriveerden HERSTELD HOLLAND, A.F. Noorman, van Liverpool; HESPERUS, W. Rijnbende, en de JONGE WILLEM, J. Parlevliet van Liverpool; NEPTUNUS, M.A. Plomhoft, van Gottenburg en CHRISTINA, G.A. Bongaard (opm: Geert Adriaans Boomgaard), van Kiel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 oktober. Den 4 dezer arriveerden in de Maas de schepen de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, van Liverpool; l’EMILIE, A. Berneval, van Rouaan; la LISE, kapt. Richard, van St. Malo.
Den 5 zeilden CONCORDIA. H.H. Lucht, naar …(opm: niet vermeld); de TWEE GEBROEDERS, H.P. Mogensen, naar Assens; de HARMINA DOROTHEA, J.C. Kruse, naar de Oostzee; de CHARLOTTA, J.C. Marks, en de JONGE HENDRIK, T. Voss, naar Rostock; de VROUW KNILZUCA, R.R. de Jong (opm: kof VROUW KNELSINA, R.R. de Jonge), naar Tonningen (opm: Tönning); de CATHARINA, H.M. Wartinsen, naar Tonderen, en arriveerden de GOEDE HOOP, F. de Best, van Sandwich; l’AUGUSTE MARIE, H.A. Babao, van St. Malo; de WILLEM, H.W. Kiers, van Londen, en de NEELTJE JOHANNA, W. van Noord, van Kadix (opm: Cadiz, met bestemming Vlaardingen).
Den 6 arriveerden de HOFFNUNG, H.F. Taaks, en de VROUW HENDRIKJE, W.J. Drewes, naar Hamburg; de wind Z.Z.W. en Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 oktober. Het schip (beurtvaarder) NOOIT GEDACHT, schipper Jan Barlen, is den 4 oktober te Keulen gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 4 oktober:
Den 2 is te Deal binnengelopen het schip ONDERNEMING, H. Eeltjes, van Middelburg; het laatste heeft de reis naar Surinamen voortgezet.
Het schip de JONGE ADRIANA, Bonn, van Rotterdam naar Batavia, was den 30 september op de hoogte van Plymouth, en den 1 dezer het schip VROUW CORNELIA, D. Steenveld, van Surinamen naar Amsterdam, op de hoogte van Dartmouth.
Den 9 september bevond zich op de hoogte van de Westersche Eilanden (opm: Azoren) het schip BACCHUS, Hodgson, van Brazilië naar Holland.


10 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 oktober. Den 8 dezer zijn te Helvoetsluis aangekomen VIGILANTIE, J. Duindam, van Liverpool; DANKBAARHEID, D. Egteman, van Palermo, en JUFVROUW WILMINA LAURENTIA (opm: JUFFROUW WILLEMINA LAURENTIA), J.J. Swart, van Scheerburg; de wind Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 oktober. Den 9 zeilden uit de Maas de schepen GOEDE VERWACHTING, R. Hansen, naar Bergen, en de PRINS PAUL, J.H. Wendt, naar Wismar.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 oktober. Van Vlissingen meldt men den 5 oktober:
Den 1 dezer is alhier in ’s lands dok gekomen Zr.Ms. instructiebrik de COURIER, gecommandeerd door de kapt.t.zee Bolken.
Sedert onze laatst zijn alhier ter rede gekomen de schepen de GOEDE VERWACHTING, M.. de Jonge, van Dordrecht naar Duinkerken; de HOOP, J.C. Lorentze, van Caen naar Brussel; PADANG, Th. Wilman Jr, van Batavia, laatst van Plymouth; de VROUW HENDRIKA, G.R. Voss, van Noorwegen; WILHELMINA CATHARINA, P.B. de Jonge, en de JONGE NICOLAAS, H. Pieters, van Liverpool; de GOEDE VERWACHTING, J.H. Fijn, van Londen; la DAME COLETTE, F.P. Hoed, en de JUFVROUW JOHANNA (opm: JUFFROUW JOHANNA), J.J. Tiddens, van Liverpool; de GOEDE HOOP, T. Mooij, van Rio-Janeiro; de VALK, J. de Valk, van Londen; AURORA (opm: kof), S.J. Brouwer, en de VROUW ENGELINA, H.T. de Jonge, van Liverpool; de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, en le CHARLES, D.H. Arends, van Liverpool, allen naar Antwerpen,
en van den 2 dezer tot heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW MARIA, T. Schipman, naar Bayonne, PHILOTAXE, F. Corran, naar Londen, en de TWEE GEBROEDERS, D.H. van Wijk, naar Newcastle.


11 oktober 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris J.E. van Loon, te St. Anna Parochie, zal, op donderdag den 24 oktober 1822, des namiddags ten 4 uur, in de herberg te St. Anna Parochie, bij strijk en verhoog geld, provisioneel presenteren te verkopen: de achtste van een veerschip, varende van St. Jacobi Parochie op de steden en andere plaatsen in Friesland, bij D.M. Buuren in huur, en vrij te aanvaarden den 12 mei 1823.


12 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 juni. Te Batavia is in het laatst van april of het begin van mei gearriveerd het schip de DRIE GEZUSTERS, M. Azon Jacometti, van Rotterdam, hebbende geen doden op deszelfs reis gehad, alsmede den 3 juni het schip de JONGE JACOBUS, J.J. Boon, van Rotterdam, laatst van de Kaap de Goede Hoop, en den 5 juni het schip DIJKZIGT, A. Schaap, van Rotterdam, laatst van Plymouth.
Ook waren er gearriveerd de schepen KATWIJK, J. van Duijn, en JORINA, T. van Duijvenbode, van Rotterdam, en de ARINUS MARINUS (opm: fregat), J. Hahn, van Amsterdam, van welke het schip KATWIJK reeds den 21 juni de terugreis naar Rotterdam aanvaard had. De schepen JORINA en de JONGE ANTHONIJ, kapt. F. Azon Jacometti, waren den 26 juni naar Japan gezeild, en de schepen ARINUS MARINUS, de DRIE GEBROEDERS en DIJKZIGT zouden spoedig met troepen naar Borneo vertrekken.
Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. wachtschip TROMP, brik SIRENE, roei-kanonneerboot No. 9, schepen CORNELIA, DE JONGE ANTHONIJ, ARINUS MARINUS, JORINA, de NIEUWE ZEELUST, de DRIE GEZUSTERS, FANNIJ, MERCURIJ, de JONGE PIETER, CHRISTINA BERNARDINA, RACE HORSE, MARGARETHA, CONCORDIA, HELENA CHRISTINA, MAGELLAAN, BARON VAN DER CAPELLEN, EMILE;
brikken ZWALUW, JEANNETTE, SEA HORSE, EXPERIMENT de JONGE JACOBUS, DIJKZIGT, CATO, JOHANNA, DEBORA, GEERTRUIDA, JACOBA AMBROSINA;
schoeners DUCKLING, de JONGE NICOLAAS.
Engelse schepen SOUTHWORTH, PALMIRA; brik GOVERNOR PHÖLLIPS.
Franse schepen le COURIER DER ISLES DU VENT, le MERCURE; schoener ST. JEAN; Zweeds schip FORTUNA; Amerikaanse schepen ATHENS, MARMION, CANTON, AUGUSTA en GLIDE.
Te Samarang Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 16; schepen de VROUW CATHARINA ELIZABETH, DIANA, CONCORDIA; brikken HENDRIK, JOHANNA HUBERTINA; schoener ELIZA; Amerikaans schip GENERAL SMITH; brikken BRAMIN, ROSE, NAIAD, en MARY.
Te Sourabaija Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, brik ORESTES, corvetten AJAX, VENUS, de ZWALUW; schoeners CALIJPSO, EMMA; schepen THOMAS WILSON, JAVA, AURORA, HENRIETTE ELIZABETH, CELIA, MARIA LOUIZA, VROUW HELENA;
brikken AMAZOON, CONSTANTIA, TAPIER, ANNA MARIA, MARIA, FRANCINA, AURORA, HARRIET, ADSISTENTIE; schoeners la MODESTE, CELIA; kotter de GOEDE HOOP; Engels schip MARY, Amerkaanse schepen UNITED STATES, MARGARETH en POTOMAC.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 oktober. Het schip le PETIT HENRI, kapitein Fleury, van Kadix (opm: Cadiz) naar Antwerpen, is, volgens brief van St. Vaast la Houge, van den 26 september, aldaar wegens tegenwind binnengelopen en heeft de olie, uit hoofde van daaraan ontstane zware lekkaadje, gelost.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 oktober. Den 9 oktober arriveerden te Helvoetsluis de schepen CONCORDIA, J.H. Mulder, van Bordeaux; de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA, M.D. Meijer, van Liverpool; dezelve rapporteert, da hij den 7 dezer, op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head), circa O.N.O. van ons, heeft gezien een Nederlandse brik met een nummervlag groen wit groen, maakte dezelve uit te zijn 120, kapt. J.H. Boon, van Batavia.
Den 10 zijn drie uit zee komende schepen in het gezigt, waaronder H.S. Bruinsma, voerende de nummervlag 97; de wind Z.W.
Den 11 zijn gearriveerd HIJPERION, H.S. Bruinsma, van Surinamen; LAURENTA, M. Smith, van Triëst; HOOP, K.Z. Schut, uit de Maas, als bijlegger, en ZAANVLIET, O. Sijmons, van Lissabon, als bijlegger, naar Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 oktober. Den 9 is ter rede van Middelburg gearriveerd het brikschip HARMONIE, kapt. E. Petersen, van Surinamen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 oktober. Van Vlissingen meldt men den 8 dezer:
Sedert onze vorige zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen la DAME EUGENIE (opm: kof DAME EUGENIA), L. Cornelis; de WILLEM, J.S. Okkes; ROSALIA, R.R. de Haan; de MARIA, J. Andersen; de VROUW ANNEGINA, S.H. Spelde, de AREND, O.IJ. Kievijt; de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITSIA), L.J. Besseling, de JUFVROUW MEES (opm: JUFFROUW MEES), G.L. Doornbos; ANNA KRANENBURG, H. Smit; de JONGE HILKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), W. Willems; ALIDA, H.J. Benes en KLARA MARGARETHA (opm: kof CLARA MARGARETHA), P.D. Dik, van Liverpool; MARIA JOSINA, P.J. Muntendam, van Marseille, l’ESPOIR, C. Geoffroij, van de Havana; MARIA BARBARA, J.J. Koller, van Lissabon, en le HENRIJ, D. Oreille (opm: brik HENRY, thuishaven Antwerpen, kapt. J.B.H. Oreille) van Rio-Janeiro.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 8 oktober:
Een Hollands schip, van Amsterdam naar Havana, is in de eerste week van augustus door zeerovers genomen, in een haven van Cuba binnengebragt en vrijgegeven (opm: zie PGC 251022).
Het schip ONDERNEMING, H. Eeltjes, van Middelburg naar Surinamen, is den 7 te Cowes binnengelopen.
Den 3 dezer is te Plymouth met gescheurde grote mast, binnengelopen het schip VROUW ANNEGINA, Petjer (opm: kof, kapt. H.J. Potjer), van Liverpool naar Antwerpen.
Van Falmouth is den 4 dezer vertrokken het schip ALIDA, Benes, naar Antwerpen, en den 5 het schip (opm: kof ONDERNEMING, R. Hakker naar Rotterdam.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Ons wordt van Rembang het volgende gemeld omtrent het verblijf van Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal in die residentie:
De dag van den 23 september besteedde Z.Exc. onder meer tot het in ogenschouw nemen van de particuliere timmerwerf van de constructeur Hornung, alwaar op dit ogenblik twee schoeners voor de dienst der koloniale marine worden gebouwd.
Den 25 zeer vroeg vertrok Z.Exc. van Passedan naar Toeban, onder weg zich ophoudende op de particuliere timmerwerf van de constructeur Waller, alwaar twee lands-schoeners reeds half afgebouwd op stapel staan, en toebereidselen gemaakt zijn tot het leggen van de kiel van een fregat van 36 stukken, voor hetwelk de houtwerken van de uitgelezendste soort bereids alhier te samen gebracht zijn. Z.Exc. gaf bij deze gelegenheid aan de voormelde schoeners de namen van CIRCE en NAUTILUS.
Den 1 oktober begaf Z.Exc. zich reeds zeer vroeg in de morgen ter rede van Sourabaija om Zr.Ms. korvet KOMEET te bezichtigen, welke zeilree lag voor Amboina. Dit schip heeft in de avond van dezelfde dag het anker gelicht.
Bij deze gelegenheid inspecteerde Z.Exc. het wachtschip VAN DER WERFF, de korvet ZWALUW, welke in gereedheid gebracht wordt om Z.Exc. en gevolg van hier naar Batavia terug te voeren, en de op de werf van Boenga gebouwde en ongeveer voltooide brik ORESTES.
(opm: sterk bekort, alleen maritieme wetenswaardigheden van de reis zijn opgenomen)


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Te Amsterdam, ligt in lading, naar Bahia en Rio de Janeiro, om den 20 oktober te vertrekken, het Nederlands pinkschip HENRIETTA, kapt. Gerrit Abrams (opm: bark, kapt. Abrahams). Die enige goederen in hetzelve te laden heeft of als passagier zoude willen overgaan (waartoe het bij uitnemendheid geschikt is), gelieve zich voor dien tijd aan te melden bij de cargadoors Van Olivier & Comp.; D'Arnoud & Comp. en Nobel & Holtzapffel.


15 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 oktober. Het schip MARY, P. Ditre, van Rye naar Rotterdam bestemd, den 10 dezer in Texel binnengelopen, is, na tot beneden de Maas gestormd te zijn en verlies van ankers, touwen en andere schade, onder aanhoudend pompen, door behulp van lieden met een loodsschuit, van de lagerwal in het gat van Texel en vervolgens in de haven gebragt, alwaar het moet repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 oktober. Kapitein Funck, van Demerarij, heeft den 9 dezer bij Lezard gezien, volgens nummervlag, het schip de JONGE LODEWIJK ANTHONIJ, kapt. P.C. Staghouwer (opm: pink JONGE LODEWIJK ANTONIE, ook wel kapt. P.C. Stachouwer), den 10 oktober uit Texel naar Surinamen gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 oktober. Het schip de SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. T.C. Claus, in Texel binnen van Surinamen, is den 15 augustus van daar gezeild, tegelijk met de schepen SPECULATION, kapt. T. Pietersz, het HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, en PAULINA (opm: fregat), kapt. A.J. Struik, en zou den 1 september gevolgd worden door het schip de KOLONIST, L. Wildschut, allen naar Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 oktober. Het schip de JONGE JUFVROUW MARGARETA (opm: smak JONGE MARGARETHA), kapt. H.H. Top, met raapzaad naar Amsterdam gedestineerd, is den 13 september te Delfzijl wegens tegenwind binnengelopen, en sedert van daar over de Wadden vertrokken, was den 27 september tot bij het Uithuizerwad gevorderd, alwaar het door droogte aan de grond geraakt is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 oktober. Den 11 arriveerde te Helvoetsluis de VROUW ANNA, H.C. Uil, uit de Maas, als bijlegger, naar Bordeaux; komt door schade en lekkagie binnen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 oktober. Den 12 zeilden uit de Maas de CHARLES PATRICK EDUARD, K.G. Ouwehand, naar Boulogne; le PIERRE EUGÈNE, B.F. Abraham, naar Cherburg; de CATHARINA ELIZABETH, T. Wachter, naar de Oostzee; de MERKURIUS, H.G. Schulte, naar Yarmouth; de ATTENTIA, H.H. Visser, naar Newcastle; de ADRIA CHRISTINA, F.C. Pheffercorn, naar Drontheim; de JOHANNA, J.H. Berends, naar Tonningen; de ZWAAN, C.B. Kraft, naar Stralsund; de VRIENDSCHAP, J.H. Langen, naar …(opm: niet vermeld); de ST. ANTONIE, H.A. Langen, naar Riga; de MARIA, J. Brinkman, naar Rostock; de VROUW JANNETTA, J.N. Krudener, naar Hamburg; de ANTONIE, J. Brandt, naar de Oostzee.
Den 13 zeilden de DOROTHEA, J.C. Drewes, naar de Oostzee, en de JONGE FLORENTINA, A. de Vries, naar …(opm: niet vermeld); de wind Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 oktober. Den 13 zeilde van Den Briel de VROUW SOPHIA, S.O. Visser, naar Hamburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 11 dezer:
De MERCURIUS, Schoon (opm: kof, kapt. W.C. Schoon), van Newcastle naar Holland, is op de hoogte van Huntley Foot gezonken; de equipagie is gered door de FORTUNE, Hutchinson, die woensdag (opm: 9 oktober) te Shields terug gekomen is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Heden avond, circa half negen uren, trof mij de gevoeligste slag mijn levens, daar het God behaagde mijnen hartelijk geliefde Echtgenoot, Philippus van Ommeren, in leven Koopman en geboorteplaats te Rotterdam, in den ouderdom van nog geen 27 jaren, na een kortstondige ziekte van 4 dagen, door de dood van mijn zijde weg te nemen, mij nalatende een Zoontje, die zijn groot verlies nog niet kan beseffen; slechts 4 en 1 half jaren mogt ik met hem in de Egt verbonden zijn.
Die hem van nabij gekend hebben, kunnen gevoelen, wat ik en mijn pas eenjarig Zoontje aan deze brave Echtgenoot en zorgdragende Vader verlies; verzoeke derhalve van Brieven van Rouwbeklag verschoond te blijven.
Paramaribo, den 23 juni 1822 Weduwe P. van Ommeren geb. Ferrand


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rutger Hoijman, Johannes Hendrik Schäffer en Johannes Boelen, makelaars, zullen op maandag den 21 oktober 1822, des avonds te zes uren, ten overstaan van de notaris Evert van Jever, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, met zink beslagen, genaamd de JOHANNA JACOBA, gevoerd bij kapitein Johannes ten Boekel, lang 29 ellen, wijd 8 ellen 3 palmen, hol 3 ellen 8 palmen 2 duimen, het verdek 1 el 5 palmen; (opm: 29,00 x 8,30 x 3,82 / 1,50 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 100 voeten, wijd 28 voeten 7 duimen, hol 13 voeten 2 duimen, het verdek 5 voeten 8 duimen). Breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars, alsmede bij de makelaar Willem van Order, te Zaandam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. S. Reijnders, advocaat en notaris te Delfzijl, is voornemens, op woensdag den 23 oktober 1822, des voormiddags precies te 10 uren, ten huize van de kastelein A.J. Borst, te Delfzijl, bij kavelingen, publiek te verkopen: het scheepshol, groot 28 ton, benevens de masten, zeilen, ankers, touwwerk en verder inventaris, van het Smakschip DE TWEE GEBROEDERS, bevaren door de kapitein H.H. Hulst, liggende thans in de haven van Delfzijl.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Haarlem, 11 oktober. Naar men verneemt, is het schip ELIZABETH gisteren, na posttijd, in Tessel binnen gekomen, en is de hoogleraar Reinwardt in Engeland aan wal gestapt, ten einde eerlang de reis vandaar herwaarts te vervorderen (opm: zie DC 051122).


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 1 oktober binnen gekomen het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charresin, met ballast van Londen. Uitgezeild de smakschepen de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.K. de Jong, de VROUW JELTJE, kapt. R.O. de Vreede, DAGERAAD, kapt. Jan A. Smit, de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan C. Hazewinkel, HILLEGINA, kapt. J.B. Jager, alle met ballast op avontuur.
Den 3 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens,met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, en JOHANNA CATHARINA, kapt. L.K. de Vries; de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. A.E. Pot, de JUFFER FOKKELINA, kapt. H.L. Dokter, alle met ballast op avontuur.
Den 4 dito binnen gekomen de sloepschepen WILLIAM, kapt. William Nazeby, ATTALANTE, kapt. James Byrne, het schoenerschip SARA JANE, kapt. H. Clark, alle drie met ballast van Londen; het kofschip HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piebes, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. E.E. Kuilema , de VROUW FENNEGINA (opm: tjalk), kapt. A.C. Ruiten, alle met ballast op avontuur.
Den 5 dito binnen gekomen het kofschip ALIDA CLAZINA, kapt. E.L. Tiktak, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen JOHANN WILHELM, kapt. H. Slehuis (opm: JOHAN HENDRIK WILHELM, kapt. Harmanus Sleehuis), VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult; de smakschepen GESINA, kapt. Christian Fokkes Taaij, de VROUW GEZINA, kapt. Fokke Joosten, alle met ballast op avontuur, de schonerschepen SARA JANE, kapt. H. Clark, WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galleway, VIOLET, kapt. D. Charresin, alle drie met boter naar Londen.
Den 6 dito binnen gekomen het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip ZEELUST, kapt. P.R. Boer, met ballast naar Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, en VICTORY, kapt. Robert Cubith, beide met ballast van Londen.
Den 10 dito binnen gekomen de kofschepen WAAKZAAMHEID, kapt. H.S. Hoffhuis, met teer en potas van Christiaanstadt, JOHN GEORGE, kapt. W.D. Kleininge, met zout van Liverpool, het smakschip De VROUW CHRISTINA, kapt. E.G. Pekelder, en het sloepschip SWIFT, kapt. William Barfield, beide met ballast van Londen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: zeker Hek-tjalkschip, in den jare 1819 nieuw uitgehaald, en gevoerd geweest door nu wijlen schipper Gerben Alberts Brouwer, zijnde lang over steven 16 Nederlandse ellen 472 strepen (58 voet) wijd 3 ellen 834 strepen (13½ voet) en hol naar advenant. Adres bij W.H. Dalmolen, assessor der Grietenij Haskerland, te Nieuwehaske.


17 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 oktober. Door kapitein C. Höfker (opm: gezagvoerder van het fregat PIETER ANTHONY) is den 11 dezer op de hoogte van Wight, in goede staat gepraaid, kapt. P.C. Staghouwer, voerende het schip de JONGE LODEWIJK ANTONIE (opm: bark, ook wel JONGE LODEWIJK ANTHONIE), van Amsterdam naar Surinamen, en kapt. J.F. Spiegelberg, met het schip (opm: brik) ANNA PAULOWNA, van Amsterdam naar Livorno.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 oktober. Kapt. K. Sipkes, voerende het schip IDA ALEIJDA (opm: fregat IDA ALEYDA), van de Molukse eilanden, laatst van de Kaap de Goede Hoop, in Texel binnen, heeft den 18 juli gepraaid een Amerikaans schip, den 13 juli van Batavia naar Boston vertrokken, welks kapitein rapporteerde, in de Straat Sunda zeilende te zijn geweest met het schip de GRAAF BULOW, kapt. J. Schindehutte, van Batavia naar Amsterdam, hetwelk toen in goede staat was.
(opm: kapt. Johan Jochem Daniel Scharmberg van de pink GRAAF BULOW was op 12 mei 1821 in Batavia overleden; kapt. Schindehutte’s fregat ELIZABETH [eveneens van Voute & Co, Amsterdam] was in Oost-Indië verkocht, zie ook RC 100122, waarna deze de GRAAF BULOW weer naar Patria voerde)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 oktober. Kapt. P. Zink (opm: brik MARIA) meldt van San Salvador, dat hij den 2 juni op 2º28’ Z.B. en 22º10’ W.L. gepraaid heeft het schip (opm: pink) de RESOLUTIE, kapt. A. van den Abeele, van Amsterdam naar Batavia, hebbende toen 32 dagen reis uit Texel; de kapitein, manschappen en passagiers waren allen wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 oktober. Van Arensdahl (opm: Arendal) wordt van den 30 september gemeld, dat enige dagen te voren te Hombersund, twee mijlen van daar, het wrak van de op den 7 dito met een lading houtwaren uitgeklareerde Nederlandse kof KATARINA, kapt. A. Klasen (opm: VROUW CATHARINA, kapt. Arent Klasen uit Pekela), binnengesleept was door Zweedse vissers, die hetzelve ondersteboven gevonden en vervolgens omgekanteld hadden; blijkende toen, dat de beide masten met al wat op het dek geweest was, verloren waren, uitgezonderd een anker op de boeg en enige zeilen op de roef.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 oktober. De fluit de JONGE GERRIT, kapt. K.K. Leegen, van Nerva naar Amsterdam, den 8 oktober te Elseneur aangekomen, heeft bij Hveen (opm: waarschijnlijk het Zweedse eiland Ven in de Sont nabij Landskrona) aan de grond gezeten, doch is met assistentie afgebracht.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 oktober. Kapt. R.S. Nanninga, voerende het schip (opm: schoener) REINIERA, van Amsterdam naar de kust van Guinea, meldt van Falmouth den 9 oktober, dat hij aldaar wegens tegenwind en aanhoudende stormen binnengelopen was, doch het schip en de manschappen in de beste staat waren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 oktober. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Lesecq (opm: smak, thuishaven Gent, kapt. J.B. le Secq), is den 10 oktober te Ramsgate binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 oktober. Den 14 dezer is van Helvoetsluis naar boven gezeild het schip ANNA, H.C. Uil; de wind W.
Den 15 arriveerde EDUARD, F.C. Jantzoon, van Libau (opm: Liepaja).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 oktober. Den 15 dezer arriveerde in de Maas de SPECULANT, J.H. Schult, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad).
Den 16 vertrokken de AURORA, J.M. Walles naar Grijpswold (opm: Greifswald), en de GEERTRUIDA JOHANNA, kapt. L.B. Kuiper (opm: vermoedelijk buitenlandse vlag), naar Leer.


18 oktober 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Haarlem, 14 oktober. Het bericht van het binnen komen van het schip ELIZABETH (opm: fregat ELISABETH), kapt. C. Pakes, in Tessel (zie ons vorige nummer), is niet bevestigd; hetzelve schip is, zo ver men weet, nog niet op de Engelse kust vernomen. Een groot schip uit Oost-Indië, met name ELIZABETH, is in Cowes binnen geweest, doch het werd gevoerd door kapt. Storey, en kwam van Padang op Sumatra.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris J. Jongbloed, te Langweer, zal op woensdag den 8 november 1822, des morgens ten 10 uur, bij de beschrijving, en des namiddags ten 4 uur, bij de finale toewijzing, in het logement De Wildeman, te Lemmer, publiek bij strijk en verhoog geld presenteren te verkopen, en zulks bij twee en dertigste gedeeltes:
1: 15/32 Aandelen in het Kofschip, genaamd de LEMMER, in 1818 nieuw uitgehaald, gevoerd bij schipper Johannes Tammes, thans leggende in Rotterdam.
2: 2/32 Gedeelten in het Kofschip de GOEDE HOOP, in 1805 nieuw uitgehaald, gevoerd bij schipper Folkert Hayes Klein, thans leggende te Lemmer.
3: 1/32 Gedeelten in het Kofschip EUROPA, in 1802 nieuw uitgehaald, gevoerd bij schipper Inse Feike de Boer, thans op de terugreis van Riga.
4: 2/32 Gedeelten in het Kofschip de PIETERTJE STAPERT, in 1804 nieuw uitgehaald, gevoerd bij schipper Jan Rommerts Hottinga, thans leggende te Amsterdam.
5: 1/32 en 1/64 Gedeelten in het kofschip VRIESLAND, in 1805 nieuw uitgehaald, gevoerd bij schipper Inne Drenth.
6: 1/32 Gedeelte in het Kofschip de VROUW HARMINA, in 1805 nieuw uitgehaald, gevoerd bij schipper Marten Jans Cornel.
Breder volgens geassigneerde biljetten, de conditiën te vernemen bij bovengemelde notaris te Langweer, en de heer A. Witteveen, notaris te Lemmer.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De notarissen E. Fockema en Mr. A. van Slooten, te Dockum, zullen op maandag den 28 dezer, des avonds ten vijf ure, ten huize van de kastelein Heeringa, bij de Halvemaanspoort te Dockum, bij de provisionele palmslag, publiek presenteren te verkopen:
Volgen zeven kavels, waarvan kavel 5:
Een scheepstimmerhuis, met aanbehoren, aldaar gekwoteerd met no. 75, wijk letter D (opm: het plaatselijke adres);
Alles vrij te aanvaarden met 12 november 1822, en behorend in eigendom aan de wed. Sjoerd Aukes de Boer en haar kinders.


19 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 oktober. Kapt. J. Hahn, van de ARINUS MARINUS, den 24 april te Batavia gearriveerd, schrijft, dat hij den 6 januari buiten het Kanaal geborgen heeft kapitein Magraht met drie matrozen, uitmakende de equipagie van de sloep HELENA, van Goll komende en naar Pull gedestineerd, geladen met spek en haver. Na dat de manschap omtrent een kwartier uurs aan boord van de ARINUS MARINUS was zag men de HELENA zinken. Kapitein Hahn is door verschillende omstandigheden belet geweest deze schipbreukelingen te Madeira of op de Canarische Eilanden aan wal te zetten en heeft hen naar Batavia meegenomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 oktober. Den 17 dezer zeilden van Helvoetsluis de ZEELUST (opm: pink), A. van der Linden, naar Smirna (opm: Izmir); de NIEUWE ONDERNEMING, K.L. Dameni (opm: K.L. Domeni), naar Cherbourg; de HOOP, K.Z. Schut, naar Lissabon, en ZAANVLIET, O. Sijmons, naar Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 oktober. Den 17 zeilden van Den Briel de schepen de CHRISTINA, G.A. Boomgaard, naar … (opm: niet vermeld); de LOUISA (opm: kof), D. Guijt, naar Jersey; de VROUW JACOBA, J.J. Rink, naar Glasgow; de NEPTHUNUS, J.F. Pertiet (opm: kapt. Petijt, het fregat van Gebr. Bal uit Oostende), naar Liverpool; de KLEINE STEPHAN, J. Gall, naar Rostock; de ST. FELIX, H.F. Riepen, naar de Oostzee; de JUFV. JEANNETTE (opm: kof JUFFER JEANNETTE), J.H. Limborgh, naar Dublin; ’s LANDS WELVAREN, K. Storm, naar St. Ubes (opm: Setubal) en de ZEEGEWIN, J. van Teilingen (opm: J. van Teylingen), naar Kadix (opm: Cadiz); de wind Z.O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 oktober. Den 15 arriveerde te Keulen het schip PHILIPPINA, schipper P.C. Deutz, van Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 oktober. Van Vlissingen meldt men den 15:
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VRIENDSCHAP, T. Helms, van Cette (opm: Sète); VROUW JACOBA (opm: JACOBA), A.K. de Groot, van Nantes; de VRIENDSCHAP, N. Heeres, van Londen; de HARMONIE, B.J. Wijgers, en l’ÉLISE, P. Gauthier, van de Havana; ALEXANDER, P. de la Rue, van Rio-Janeiro; de SNELHEID, W.A. Smit, en SUCCESS, W.W. Lange, van Havre-de-Grâce.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de GOEDE HOOP, D.D. Flink, naar Londen; les DEUX EUGÉNIES, G. Danet, naar Havre-de-Grâce, en de EENDRAGT, B.H. Cappen, naar Stettin (opm: Szczecin).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Roland Holst, A. van der Sluijs en A.A. van der Crab, makelaars, zullen op maandag den 28 oktober 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild, gekoperd en van koperen bouten voorzien Brikschip, genaamd DE SNELHEID, gevoerd door kapt. J.H. Poolman, lang 24 ellen 90 duimen, wijd 7 ellen 42 duimen, hol 3 ellen 20 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 40 duimen (opm: 24,90 x 7,42 x 3,20 / 1,40 m.), alles Nederlandse maat (zijnde Amsterdamse maat, lang 88 voeten, wijd 26 voeten 3 duimen, hol 11 voeten 4 duimen, het verdek 5 voeten); breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.


22 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 oktober. Het schip KATARINA TEODORA (opm: fregat CATHARINA THEODORA), kapt. W. Schipman, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens brief van de Kaap de Goede Hoop van den 9 augustus, den 17 juli in de Plettenbergsbaai binnengelopen, van waar het, na zich een weinig ververst te hebben, naar de Baai Fals zou verzeilen, om te repareren en deszelfs manschap, welke gedeeltelijk afgestorven was, aan te vullen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 oktober. Het schip ADELHEID, kapt. J.F. Hubner (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Amsterdam naar Riga, is, volgens brief van Elseneur (opm: Helsingör), den 8 oktober overzeild door het schip SPRING, kapt. Rosch; de stuurman en drie matrozen van kapitein Hubner zijn door kapitein Rosch gered, doch aangaande de kapitein of het schip was niets bekend.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 oktober. Den 19 dezer is te Helvoetsluis GUIANA, G. Straatman, van de rede op de haven gekomen, en arriveerde terug uit zee ZAANVLIET, O. Sijmons, als bijlegger, naar Antwerpen.
Den 20 zeilde het schip MARIA, C. Stibolt, naar Dramme.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 oktober. Den 18 dezer arriveerden in de Maas de schepen JUFVR. ENA (opm: smak JUFFER ENA), R.J. Haverbult, van Liverpool; de VIER GEBROEDERS, H.A. Doewes, van Newcastle.
Den 19 zeilden CHARLOTTA, C.J. Scheffer, naar Grijpswold (opm: Greifswald); de LISETTE, J. Lubs, naar Rostock, en de GOEDE HOOP, L.B. Flonk, naar Bremen.
Den 21 arriveerde de MARIA MAGDALENA, T.L. Kerkstra, van Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 18 oktober:
Den 14 dezer is van Cowes vertrokken het schip ANNA PAULOWNA, J.F. Spiegelberg, van Amsterdam naar Livorno, en den 17 het schip ONDERNEMING, H. Eeltjes, van Middelburg naar Surinamen.
Den 15 dezer is te Ramsgate, met schade aan de zeilen, binnengelopen de GRAAF BULOW, Schindehutte (opm: pink, kapt. Johannes Schindehutte), van Batavia naar Amsterdam.


24 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 oktober. Den 21 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen MAASSTROOM (opm: galjoot), P.S. Schuil, van Brest; HENRIETTE, J. Boijes, van Bordeaux, en ’s LANDS WELVAREN, K. Storm, uit de Maas, als bijlegger, naar St. Ubes (opm: Setubal).
Den 22 arriveerden VERWISSELING, A. Schaaf, van Villanova; la STEPHANIE, kapt. Steinberg, van St. Malo, en de ZEELUST, A. van der Linden, terug uit zee.
Den 23 zeilden ZAANVLIET, O. Sijmons, naar Antwerpen; EMILIJ, W.S. Coupland, naar Batavia; de ZEELUST, A. van der Linden, naar Smirna (opm: Izmir); ’s LANDS WELVAREN, K. Storm, naar St. Ubes.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 oktober. Den 21 zeilden van Den Briel de VROUW GEZINA, H.P. Hazewinkel, en de SPECULATION (opm: smak SPECULATIE), P.H. Puister, naar … (opm: niet vermeld).
Den 22 zeilde de WALVISCH, D. van Asperen, naar Kopenhagen, en de NEUTRALITEIT, G.L. Hagen, naar Rostock; de wind Z.W.
Den 23 zeilden de VROUW MARIA, D. Menson, naar la Rochelle; de THERESIA JOSEPHINA, L.J. Draaijer (opm: Hannover vlag, kapt. L.J. Draijer of Dreijer), naar Bayonne; de MINERVA, C. Bos, naar Brest; NOOIT GEDAGT, G.H. Peperboom, naar Bordeaux; de MORITZ, A. Thelleron, naar Libau (opm: Liepaja); de NEPTHUNUS, B. Beijsen, naar Krageroe; de SPECULANT, C.F. Horn, naar Grijpswold (opm: Greifswald); de LEOPOLD, J. Hammer, naar Gotenburg; de DRIE KINDEREN (opm: hoeker), C. van der Kolff, naar Lissabon, en de VROUW MARGARETHA, M.L. de Boer, naar Hamburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 oktober. Van Vlissingen wordt van den 19 gemeld, dat den 17 aldaar ter rede gekomen is Zijner Majesteits jagt de AREND, kapitein J. Koolbeek, naar Antwerpen gedestineerd.
Voorts zijn, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd aldaar ter rede gekomen SAZANNA (opm: mogelijk SUZANNA), H. Kenkel, van Bordeaux; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, van Liverpool; de VROUW ANNEGINA, H.J. Potjer, van Liverpool; le VOLTIGEUR, W. de Ruyter, van New York, en de JONGE WILLEM, G.J. Meeuw, van Tremblade, beide laatste naar Vere (opm: Veere).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst:
Het schip (opm: smak) de JONGE HENDRIK, kapt. J.H. Groot, van Rouaan naar Rotterdam, is den 16 oktober te Ostende binnengelopen.
Kapt. J.H. Backer, voerende het schip REIGERSDAAL, van Rio-Janeiro naar Amsterdam, heeft, volgens brief van Rio-Janeiro van den 10 augustus, buiten het beschadigde (opm: zie RC 270822), nog tot goedmaking der kosten 223 balen koffij van de lading verkocht en is, volgens brief van den 19 augustus, de vorige dag vertrokken.
Te Batavia zijn gearriveerd N. Osgood (opm: voerende de Amerikaanse brik NAIAD), van Antwerpen, en Zr.Ms. oorlogs-corvet de DOLFIJN uit Helvoet, laatst van Kaap de Goede Hoop.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilende Paviljoen-poonschuit, groot 14 à 14½ lasten, met al derzelver staande en lopend want, thans liggende binnen de Kaai der stad Goes; te bevragen bij de Wed. J. Reinhout te Goes.


25 oktober 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een Aardappelsnik met luiken; te bevragen bij wed. Pieter Metselaar, op het Noordijs te Harlingen.


26 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 oktober. Den 23 dezer is in het Nieuwediep gekomen, van Medemblik, Zr.Ms. schip HOLLAND, en uit het Nieuwediep naar de rede van Texel gezeild Zr.Ms. corvet de EENDRAGT, bestemd naar de West-Indiën.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 oktober. Aangaande het schip (opm: pink) GRAAF BULOW, kapt. J. Schindehutte, van Batavia naar Amsterdam, meldt men van Londen van den 18 oktober, dat hetzelve wegens schade aan de zeilen en ziekelijkheid der manschappen te Ramsgate is binnengelopen, doch binnen een paar dagen de reize zou voortzetten.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 oktober. Het schip de JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. P.C. Staghouwer, van Amsterdam naar Surinamen, was volgens brief van een passagier van den 14 oktober, destijds, na in het Kanaal veel stormweer te hebben doorgestaan, met een oostelijk koeltje in goede staat zeilende op 49º N.B. 7º10’ W.L.; aan boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 oktober. Den 23 zeilde van Helvoetsluis de VROUW ADRIANA (opm: barkentijn), J.T. Bohne, naar Lissabon.
Den 24 zeilde GUIANA (opm: hoeker), G. Straatman, naar Surinamen; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 oktober. Den 23 zeilden van Den Briel de schepen de VOLHARDING, L. Teunis, naar Newry; de JANINA HAZINA, D.F. de Jong (opm: kof JANNA HAZINA, kapt. Derk Tjebbes de Jonge), naar Liverpool; de SOPHIA, A.M. Kruger, naar Rostock.
Den 24 zeilde MAARTINA ALETTA (opm: galjoot MARTINA ALETTA), J.G. Hoetjer, naar Granville; l’AUGUSTE MARIE, J.M. Hulin, naar Nantes, en de JONGE CORNELIS (opm: bom), G. de Jong, naar St. Valéry; de wind Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 oktober. Van Vlissingen meldt men den 22 oktober:
Sedert onze vorige zijn alhier ter rede gekomen de schepen de HERO (opm: fregat HÉROS), H. Poppen, van Batavia; de VROUW ANNA, K.A. Bos, de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen, de TWEELINGEN DANIËL EN WILLIO, J.G. Wierma (opm: TWEELINGEN DANIËL EN WILCO, J.G. Wiersma), STAD EN LANDE, T.T. Dijkstra, ADRIANUS CATS, D.S. Marsje (opm: kof, kapt. D.S. Manje), en de TWEE GEBROEDERS, W.R. Lukens, van Liverpool; de VRIENDSCHAP, B.H. Smit, van Londen, en l’AIMABLE HENRIËTTE, C. Grapeille (opm: in RC 141122 genaamd P. Gravaille), van de Havana (de laatste moet quarantaine houden), allen naar Antwerpen bestemd.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Heden overleed alhier in de ouderdom van ruim 58 jaren aan de gevolgen ener zenuwziekte de weledele heer G.H. Quedens, in leven gezagvoerder aan boord van het schip APOLLO, van Antwerpen. (opm: het fregat werd thuisgevaren door kapt. D.A. Durand)
Batavia, 17 oktober 1822


29 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 oktober. Het schip de VROUW GEZINA, kapt. H.O. Kuijper, van Dantzig (opm: Gdansk) komende, is te Delfzijl met zware averij binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 oktober. Het Nederlands eskader is den 7 van Livorno naar de Levant gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 oktober. Den 25 arriveerden in de Maas de schepen de ZEELUST, R.R. Legger, van Kiel, en de CHARLES PATRIX EDUARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), K.G. Ouwehand, van Boulogne.
Den 26 arriveerde de TWEE GEBROEDERS, T.T. Borst, van Wismar, en zeilden de ARGO, R.J. Bakker, naar Messina, en de WISSELVALLIGHEID, W. van Noord, naar Gibraltar.
Den 27 zeilde de ONDERNEMING, J. Rooderkerk, naar Liverpool, en arriveerde de HOOP, H. van der Kolff, van Nantes; de wind Z.O. en Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 oktober. Het schip dat den 27 te Helvoetsluis in het gezigt was is genaamd HERO (opm: fregat HÉROS, thuishaven Antwerpen), H. Poppen, van Batavia, laatst van Vlissingen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 22 oktober:
Den 15 dezer is te Salcombe, met verlies van de boot en roer en andere schade, binnengelopen het schip (opm: kof) de GOEDE HOOP, W.H. Boon, van Middelburg naar Lissabon.
Te Ramsgate is den 20 binnengelopen het schip ZEEGEWIN, Van Teijlingen, van Rotterdam naar Kadix.
Het schip de ONDERNEMING, H. Eeltjes, van Middelburg naar Surinamen, is den 20 dezer te Plymouth binnengelopen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 17 oktober uitgezeild het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jan C. Teves, met ballast naar Cette (opm: Sète); na gedane reparatie het galjasschip de VRIENDEN, kapt. T. Beijer, met pijpstaven naar Holminde gedestineerd.
Den 20 dito uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, en VICTORY, kapt. Robert Cubith, beide met boter naar Londen.
Den 21 dito binnen gekomen het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. Alexander Galleway, en het schonerschip SARA JANE, kapt. H. Clark, beide met ballast van Londen; het kofschip de JUFVROUW HENDRICA (opm: JUFFROUW HENDRIKA), kapt. H.H. Scholtens, met zout van Liverpool.
Den 22 dito binnen gekomen het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charresin, met ballast van Londen.
Den 23 dito uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met kaas, huiden, vellen, enz., naar Londen.
Den 24 dito binnen gekomen de schonerschepen HOPE, kapt. Enos Page, en CORONATION, kapt. W. Wotton, beide met ballast van Londen.
Den 27 dito uitgezeild het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Galleway, en het schonerschip SARA JANE, kapt. H. Clark, beide met boter naar Londen.


31 oktober 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 oktober. Den 24 is, in een zinkende staat, in Terschelling binnengekomen het schip de JONGE ANTJE, kapt. E. Leurs, uit Norden (opm: waarschijnlijk buitenlander), hetwelk, buitengaats, door een visschuit aangezeild was; hetzelve zit thans vol water tegen de Jolsrug; men is bezig het natte zaad en de tuigaadje te bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 oktober. Een schip met nummervlag 149, zijnde de ONDERNEMING, kapt. H. Murk Lelsz, van Amsterdam naar Batavia, en de AMSTEL, kapt. M. Charlau, van Amsterdam naar Surinamen, zijn gepraaid door kapitein Foss, van Palermo te Havre gearriveerd; het eerste den 21 september op 45º50’ N.B. 10º3’ W.L. en het laatste den 22 dito op 46º5’ N.B. 10º15’ W.L.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 oktober. Het schip de JONGE ANNA, kapt. H.J. Dik, van Amsterdam naar Bilbao, is in het begin van oktober 15 mijlen van Bilbao gepraaid.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 oktober. Het schip (opm: smak) TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, van Lübeck naar Harlingen, is den 21 oktober, wegens tegenwind, op de Wezer binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 oktober. Hedennamiddag is Zr.Ms. fregat de MAAS, op de Koninklijke werf alhier, gelukkig van stapel gelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 oktober. Den 28 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen JOHANNES EN WILHELMINA, D. Mooijekind, van Londen, en de VROUW CATHARINA, H.K. Wijkmeijer, van Kiel.
Den 29 arriveerde de GOEDE HOOP, B.R. Berg, van Kiel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 oktober. Den 29 dezer arriveerden in de Maas de schepen de MARGARETHA, J. Verdoes, van Bordeaux; de TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, J.F. de Boer, van Kiel; de GOEDE VERWACHTING, J.H. Top, van Rostock; de VROUW MARGARETHA, D.J. Oortjes, van Grimsby, de laatste als bijlegger naar Antwerpen; de wind Z. en mistig.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 oktober. Van Vlissingen meldt men van den 26 oktober:
Sedert onze vorige zijn van onze rede vertrokken de schepen de VROUW MARIA, E. van Dongen, van Rotterdam naar Duinkerken, en de HOOP, J.J. Steinjer, van Amsterdam naar Duinkerken,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen ALIDA JANTINA, H.P. Bruins, naar Bordeaux; CHRISTINA VOS, N.A. Smaal, naar Liverpool; MERCURIUS, R. Folkerts, naar Zante; de JONGE REINA, A.J. Puister (opm: smak, H.J. Puister), naar Londen; la JEUNE JEANNETTE (opm: smak), D.F. Moldenhauer, naar Lissabon; de VRIENDEN (opm: brik, thuishaven Antwerpen), T. Nosten, naar Port-au-Prince; la MARIE JOSEPHINE, S. de Best, naar de Middellandse Zee; la DAME COLLETTE (opm: brik DAME COLETTE), F.P. Hoed, naar Liverpool; de JONGE NICOLAAS, H. Peters, naar … (opm: niet vermeld); BATO, H.C. Schut, naar Nantes; de COMMERCIE VAN BRUSSEL (opm: smak COMMERCE, thuishaven Brussel), H.A. de Vries, naar Londen; de JUFVROUW JOHANNA (opm: JUFFROUW JOHANNA), J.J. Tiddens, naar Liverpool; la BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), O.A. Wilman, naar Noorwegen; de MARIA, J. Andersen, en de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITSIA), L.J. Besseling, naar Liverpool,
en voor Antwerpen bestemd aldaar ter rede gekomen de ZAANVLIET (opm: kof), O. Sijmons, van Lissabon, en l’ÉCLAIR d’ANVERS, J.A. Schonfeld (opm: sloep ÉCLAIR, thuishaven Antwerpen, kapt. Joannes Albertus Schönefeld), van Villa-Nova.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 25 oktober:
Het schip de VERWACHTING (opm: kof VERWACHTING, kapt. Steven K. de Vries), den 18 dezer van Liverpool vertrokken, doch den 21 met verlies van de grote mast en averij aan de achtersteven aldaar teruggekomen, is door een groot schip overzeild.
Het schip ZEELUST, Van der Linden, van Rotterdam naar Smirna (opm: Izmir), bevond zich den 18 dezer op de hoogte van Douvres, en diezelfde dag bij Dungeness het schip de NIEUWE ONDERNEMING, Domini, van Dordrecht naar Cherbourg.
Den 22 was op de hoogte van Wight het schip (opm: pink) SPECULATION, Pietersz, van Surinamen naar Amsterdam, en diezelfde dag bij Start (opm: Start Point) het schip EENDRAGT, Visser, van Amsterdam naar Curaçao.
Te Ilfracombe is den 22 dezer binnengelopen het schip HARLINGEN, Smith, van Liverpool naar Harlingen.
Den 23 dezer is te Ramsgate binnengelopen het schip (opm: brik) JULIE, kapt. J. Meulenbroeck, van Liverpool naar Oostende; zijnde er geen water genoeg aan de wal geweest, om in de haven van Oostende binnen te komen.


01 november 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Burgemeesters der Stad Harlingen, gedenken aan de minst aanbiedende publiek te besteden: het maken van een nieuwe grote modderpraam.
Wie hieraan gading maakt, kome op woensdag den 6 november 1822, des namiddags ten 4 uur, op den Raadhuize te Harlingen, en neme op conditiën alsdan voor te lezen, welke intussen te vernemen zijn ter secretarie aldaar.
Harlingen, den 30 oktober, 1822 De president Burgemeester,
W. Harmens
Ter ordonnatie,
K. Blok


02 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 oktober. Kapt. C. Pakes, voerende het schip ELIZABET (opm: fregat ELISABETH), van Batavia naar Amsterdam, meldt van St. Helena (opm: alwaar 29 augustus gearriveerd), van den 31 augustus, dat hij aldaar, na een reis van negen weken uit de Baai van Anjer, den 29 augustus was binnengekomen; hij had op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop vele stormen doorgestaan en daardoor lekkaadje bekomen, welke hij echter binnen weinige dagen dacht te herstellen en daarna, den 3 of 4 september, de reis voort te zetten; de manschap was in vrij goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 oktober. Het schip de JONGE SIJBRAND (opm: kof JONGE SYBRAND), kapt. R.F. Mellema, van Amsterdam naar Marseille, is, volgens brief van Lissabon van den 9 oktober, aldaar ontramponeerd binnengelopen, na op de hoogte van Port-á-Port (opm: Oporto) acht dagen zware stormen doorgestaan en de grote mast met deszelfs toebehoren gekapt te hebben; enige goederen zouden uit hoofde van zware beschadigdheid verkocht moeten worden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 oktober. Kapt. D.T. Visser, voerende het schip de HAVANA-PAKET (opm: brik HAVANNAS PACKET), meldt van Havana van den 7 september, dat hij dacht in het laatst dier maand de terugreis naar Amsterdam aan te nemen; aan boord was alles wel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 november. Den 31 passato arriveerde te Helvoetsluis het schip ANNA LOUISA, J.H. Knaack, van Hamburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 november. Den 31 arriveerde in de Maas de VRIENDSCHAP (opm: tjalk), C.W. Slof, van Kiel; de CONCORDIA, H.H. Lucht, van Droogbak (opm: Drøbak); de IKINA WILMINA, S.J. Vegter, van Kiel, en de JONGE HENDRIK, J.H. Groot, van Rouaan, en zeilden de DORIS, C. Alers, naar Rochefort; de JONGE CORNELIS, C. Wapenaar, en de AMALIA JOHANNA, J.G. Orsel, naar Hamburg.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 november. Van Vlissingen meldt men den 29 oktober:
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de ZELDEN RUST, W. Jansen, van Riga; FREDERIKA, J. Seeger, van Bordeaux; de VROUW SELTRA (opm: VROUW JELTINA), E.O. de Vrede, van Kiel; de EENDRAGT, H.T. Smit, van Veemeeren (opm: waarschijnlijk Fehmarn); JORANNA HENRIETTE (opm: mogelijk JOHANNA HENRIETTE), A.L. Ehler, van Lissabon, en LUDOLF THEODORUS, J.A. Zijl, van Liverpool


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 29 oktober:
Het schip PARAMARIBO (opm: galjoot, kapt. M. McDougal), van Rotterdam naar Surinamen, is den 22 augustus op 22 graden N.B. gepraaid.
Den 16 augustus is aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd het schip WILHELMINA HENDRINA, Baas (opm: kapt. Foppe Baas), uit Texel, laatst van Buenos Aires,
en den 4 dier maand in de Algoabaai het schip CATHARINA THEODORA, W. Schipman, van Batavia naar Amsterdam (opm: zie RC 051122, 121222 EN 241222).
Den 19 juni te Sourabaija gearriveerd JOHANNA ELISABETH, Roeloffs (opm: kapt. R. Rolüfs), van Antwerpen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Hoekerschip, volkomen ingerigt voor de koopvaardij-, de haring-, kol- en kerfvaart (opm: visvangst op kabeljauw), niet minder als nieuw, lang 21 ellen 9 palmen 7 duimen 6 strepen, of 70 voeten; wijd 5 ellen 4 palmen 2 duimen 2 strepen, of 17 voeten 4 duimen; hol 3 ellen 4 palmen 2 strepen, of 10 voeten 10 duimen oude maat (opm: 21,976 x 5,422 x 3,42 m.); met deszelfs grote mast, bezaanmast, rondhout, staande en lopend want, voorzien van een complete inventaris; liggende in de haven van Maassluis.
Nadere informatie te bekomen bij de boekhouder T. Dortmond, te Maassluis, en L. Reeser, notaris te Monster.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Batavia: het opnieuw gekoperd Fregatschip de WILLEM, kapt. Pieter van Vliet, om spoedig
te vertrekken.
Suriname: het driemast Galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietses Schuil.
Marseille: het schip ZORG EN VLIJT, kapt. Johannes Bornet.
Idem: het Hoekerschip CORNELIA LUCIA, kapt. Jacob Altena.
Bordeaux: het schip de VROUW ALIDA, kapt. Tijmen Swijrs.
Idem: het Smakschip CONCORDIA, kapt. Steffen Swart.
Idem: het schip MARGARETHA, Jacob Verdoes, om den 25 november te vertrekken, op
verbeurte van de vracht.
Idem: het Smakschip JOHANNA, kapt. Harmen Thisen Mulder (opm: Harm Tiessens
Mulder), om den 5 december te vertrekken.
Nantes: het Hoekerschip de HOOP, kapt. Hendrik van der Kolff.
Liverpool: het Sloepschip HET FORTUIJN, kapt. Jacob Berkel.
Elseneur en Stettin (opm: Szczecin): het Pruisische schip HENRIËTTE, kapt. Johann Beijer.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer
Surinamen: het Nederlands Brikschip REGENT, kapt. J. Morris.
Dublin: het Smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood.
Liverpool: het Kofschip de JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet Junior.
Dublin: het Kofschip WINDLUST, kapt. G.R. Engelsman.
Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuijzen
Belfast: het Galjasschip de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA, kapt. M.D.
Meijer.
Dublin: het Hoekerschip HOOP, kapt. Pieter de Ligt.
Newry: het Hoekerschip VROUW ANNA, kapt. Gerrit Don.
Londonderry: het Hoekerschip de VROUW BREGJE, kapt. Huig van der Valk (opm: de
VROUW BREGTJE, kapt. Huibregt van der Valk).
Adres bij D. Burger & Zoon
Suriname: het gekoperd driemastschip (opm: fregat) ATALANTA, kapt. Cornelis
Zwanenburg.
Adres ten kantore van P. van Es, cargadoor
St. Valéry-sur-Somme en Dieppe: het Bomschip de JONGE CORNELIS, kapt. G. de Jong.
Idem: het Bomschip BEATRIX ELIZABETH (opm: BEATRIX ELISABETH), kapt. L. van der
Wiel.
Rouaan: het smakschip VROUW ARENDJE, kapt. A. de Jong.
Adres bij Joh. Ooms Ezn, cargadoor
In de Beurten naar:
Brugge, Ostende, Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen: het Beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. P. de Dood, om den 9 dezer te vertrekken.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip ’t IS BOVEN VERWACHTING, kapt. A. de Vries.
Adres bij de Commissaris N.J. Kelk en de Wed. Beijerman, Posthorensteeg, B 144
Aalst, Dendermonde en omliggende plaatsen: het schip le ZEZAR D’ALOST, kapt. J.
Possemiers.
Adres bij J. Franke, in de Koningsteeg, over het Postkantoor
(opm: gedurende een periode van ca drie weken uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, behalve waar de naam van schip en/of kapitein anders zou kunnen doen vermoeden)


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 31 oktober. Den 22 oktober is van Cowes vertrokken het aldaar binnengelopen schip (opm: brik) MARIA, kapt P. Zink, van Bahia naar Amsterdam, doch is den 24 dito terug gekomen.


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 1 november. Den 31 oktober is bij Texel binnengekomen het schip ELISABETH, kapt. C. Pakes van Batavia.


05 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 november. Kapt. W. Schipman, voerende het schip KATARINA TEODORA (opm: fregat CATHARINA THEODORA, kapt. Wolbert Schipman), van Batavia naar Amsterdam, meldt uit de Plettenbergsbaai, in dato den 24 juli, dat hij, na sedert den 26 mei tussen die baai en het Kaapse Rif met afwisselende stormen gekruist te hebben, zich door afmatting der manschap (alzo de pompen, uit hoofde van het gedurig zwaar werken van het schip, niet een uur konden ledig staan) genoodzaakt heeft gezien een haven te zoeken en daarop den 17 juli in gezegde baai ten anker gekomen was, doch aldaar geen volk kunnende krijgen, naar de Kaap zoude zeilen, om het schip en volk tot het voortzetten der reis in staat te stellen; hij vreesde, daar het schip veel geleden had, ook enige schade aan de lading te hebben. Het gemelde schip is, zo als in onze vorige reeds is gemeld, den 4 augustus in de Algoabaai aangekomen. (opm: zie o.a. RC 241224 en AC 200123)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 november. Volgens brief van Paramaribo, van den 7 september, waren destijds twee Hollandse schepen in het gezigt, waaronder men veronderstelde te zijn KATARINA ANNA HELENA (opm: CATHARINA ANNA HELENA), kapt. F. Groen, van Amsterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 november. Den 2 dezer arriveerde te Helvoetsluis de GOEDE VERWACHTING, A. van der Weijde, van Rochelle, en JOHANNA BEATRA, M.C. Range, van Stralsund.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 november. Den 3 dezer arriveerden te Den Briel de VROUW MARGARETHA, A. de Zeeuw, en de HOOP, A. Riedijk, van Bilbao; de HOOP, E.G. Jonker, van Cardiff; de laatste als bijlegger, naar Amsterdam, door lekkagie, heeft in Het Kanaal op de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, westelijk van Dungeness) gestoten en een anker, touw en zeilen verloren; dezelve zal trachten naar Rotterdam op te zeilen, om te repareren, geladen met ijzer; de wind W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 november. Den 31 dezer is van Middelburg naar zee gezeild het brikschip de AMAZONE, kapt. N. Backman, naar Lissabon.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 1 november:
Van Ramsgate meldt men den 31 oktober, dat het schip de VROUW STILKE, Ebeling (opm: mogelijk VROUW HILKE, kapt. C.J. Ebeling, zie RC 031022), van Emden naar Port-à-Port (opm: Oporto), die morgen op de Goodwin Sands vastgeraakt, doch bij de vloed, door boten, met verlies van een anker en kabel en lek, er af en op de rede van Margate binnengebragt was.
Het schip COLLETTE CHARLOTTE, Claus (opm: galjas COLLETTA ET CHARLOTTA, ook wel COLLETTA EN CHARLOTTA, thuishaven Oostende, kapt. Alexandre François Claeys), van Vila-Nova naar Ostende, is den 29 oktober te Portsmouth binnengelopen.
Op de hoogte van Dartmouth bevonden zich den 27 oktober de schepen MERCURY, Smith (opm: brik MERCUUR, thuishaven Antwerpen, kapt. J.F.P. Smit), van Marseille naar Antwerpen, en ANNA CHRISTINA (opm: mogelijk smak VROUW ANNA CHRISTINA, kapt. Ernst Christiaan Kreije), van Gibraltar naar Amsterdam, en den 29 het schip PETIT AUGUSTE (opm: thuishaven Brugge), Hoed, van Ostende naar Liverpool.
Van Plymouth is den 28 oktober vertrokken het schip ONDERNEMING, H. Eeltjes, van Middelburg naar Surinamen, en den 9 oktober van Madera het schip ONDERNEMING, Lelsz (opm: H. Murk Lelsz), naar Batavia, welke laatste aldaar den 4 van Amsterdam gearriveerd was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie, Uit de hand te koop: een extra goed zeilend Nederlands gekoperd Fregatschip, groot 366 zeetonnen, van goede inventaris en met koperen bouten voorzien, liggende voor Rotterdam, en te bevragen bij P. van Es, tegenover het Bolwerk aldaar.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een deugdzaam, binnen de Nederlanden gebouwd Smakschip, groot 45 rogge-lasten, voorzien van een goede inventaris. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen te Rotterdam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Haarlem, 1 november. De hoogleraar Reinwardt, in welks behouden overkomst van Java zijn veelvuldige vrienden en alle voorstanders van natuurlijke wijsbegeerte zo veel belang stelden, is, gisteren avond met het schip ELIZABETH (opm: fregat ELISABETH, kapt. C. Pakes) in Texel binnengekomen, en, deze avond, ten huize van zijn vriend, de heer Van Marum, alhier in goede welstand afgestapt.


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 2 november. Den 1 dezer is in Texel binnengekomen schip (opm: brik) MARIA, kapt P. Zink, van Bahia.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 27 oktober binnen gekomen het smakschip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met hout van Hamburg.
Den 28 dito binnen gekomen het smakschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, met tarwe van Rostock: de kofschepen de JONGE JAN, kapt. Jan C. Bart, en de VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, beide met hout van Noorwegen; de kofschepen NEPTHUNUS, kapt. W.M. Kramer, met ballast van Stockton, EENDRACHT, kapt. E.M. de Jonge, met hout van Noorwegen.
Den 31 dito binnen gekomen de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. K.N. Stuit (opm: K.W. Stuit), en de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser; het smakschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. Popke C. de Jong (opm: Popke Egberts de Jonge), en het tjalkschip de VROUW WILHELMINA, kapt. D.D. de Jong, alle met hout van Noorwegen.
Den 1 november binnen gekomen het smakschip VRIENDSCHAP, kapt. Harm W. Smit, en het kofschip JOHAN HENDRIK WILHELM, kapt. H. Sleehuis, beide met hout van Noorwegen; het schonerschip LIVELY, kapt. W. Bayes, met ballast van Londen.
Den 2 binnen gekomen het smakschip de VROUW GESINA, kapt. Fokke Joosten, met hout van Noorwegen.
Den 3 dito uitgezeild de schonerschepen CORONATION, kapt. William Wotton, en de VIOLET, kapt. D. Charresin, met boter naar Londen.


07 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Brussel, 26 oktober 1822. De Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten, als daartoe gemagtigd bij besluit Zijner Majesteit, dato 24 mei 1821, No. 75 (Staatsblad No. 4), heeft bekend gemaakt, dat de drie recherche-vaartuigen, welke, tot de in- en uitklaringen van schepen respectievelijk zijn gestationeerd op den Abt, voor het Vriese Gat, bezuiden de Engelsmanplaat, en bewesten de Wadton, op het Uithuizer Wad, op den 10 december aanstaande, of zo veel vroeger als het winterweer zulks mogt vorderen, hun tegenwoordige standplaatsen zullen verlaten, en verzeilen, het eerste naar Harlingen, het tweede naar Oostmahorn, en in geval van nood naar Ezumazijl, en het derde naar de Zoltkamp; dat van die tijd af aan, tot nadere bekendmaking, de in- en uitklaring van schepen, langs of over de Wadden inkomende of uitgaande, zullen moeten geschieden in voege, als volgt:
Aan het vaartuig in de haven van Harlingen, welke alzo tot dat einde moet worden aangegaan voor de schepen, langs Ameland inkomende of uitgaande, in de gevallen en behoudens de uitzonderingen, in het laatstgemelde besluit Zijner Majesteit vervat, alsmede voor die schepen, welke naar of van de havens der Zuiderzee, langs de Groninger of Vriese Wadden mogten inkomen of uitgaan.
Aan het vaartuig onder Oostmahorn of Ezumazijl, voor de schepen van de zijde van Dokkumerzijl en verder regtstreeks naar zee of langs de Wadden gaande, of, omgekeerd, inkomende; mitsgaders zolang hetzelve zich onder Oostmahorn kan ophouden, voor de inkomende schepen, de wil hebbende naar Groningen of het Rijddiep (opm: Reitdiep).
Aan het vaartuig aan de Zoltkamp, voor de van Groningen of langs het Rijddiep naar zee of langs de Groninger Wadden uitgaande schepen, alsmede voor de aldaar uit nood binnenvallende schepen, en dezulken, die, inkomende en bestemd naar Groningen of het Rijddiep, het vroeger gemelde vaartuig niet meer onder Oostmahorn mogten hebben aangetroffen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 november. Het schip ENIGHEDEN, kapt. O.M. Berg, van Dramme naar Amsterdam, heeft in de Zuiderzee, W.Z.W. van Urk, bij het Houtrib, zwaar gestoten en daardoor de loze kiel verloren; ook heeft gemelde kapitein, door weigeren van wenden, een anker en touw moeten kappen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 november. Het schip (opm: smak) de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, met stukgoederen van Rotterdam naar Petersburg, is te Ekenäs, bij Abö (opm: Turku), op een blinde klip geraakt, doch weder af en aldaar in de haven gebragt; moet lossen om te repareren (opm: zie RC 071222, 101222 en 171222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 november. Kapt. H.J. Dik, voerende het schip de JONGE ANNA, van Amsterdam naar Bilbao, meldt van St. Martin. Île-de-Rhé, van den 26 oktober, dat hij, na reeds drie maal tot Bilbao geweest, doch telkens door geweldige stormen, vergezeld van zware donder en weêrlicht, terug gedreven te zijn, te St. Martin binnengelopen was, om zich van zeilen, welke hij verloren had, en verdere benodigdheden te voorzien, en bij de eerste gelegenheid zijn reis zou vervolgen; de lading was, zo ver hij wist, in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 november. Den 4 arriveerden te Helvoetsluis de schepen VROUW HENDRIKA, F.H. Sivers, van Mandahl, en JOHANNA, H.T. Muller, van Memel (opm: Klaipeda).
Den 6 arriveerden de JONGE JACOBUS (opm: brik), J.J. Bonn, van Batavia, en CERES, P. van Rijn, van … (opm: niet vermeld); de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 november. Kapt. E.G. Jonker (opm: HOOP, zie RC 051122) is van de Maas naar Rotterdam opgezeild om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 november. Den 8 arriveerde in de Maas de VROUW ALBERDINA, J.F. Zomer, van Amsterdam naar Lissabon, als bijlegger, door contra-wind; de wind W.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 november. Van Vlissingen wordt van den 5 gemeld, dat aldaar ter rede gekomen is la JEUNE COLLETTE (opm: hoeker JEUNE COLETTE, thuishaven Oostende), C.M. van Dijcke, van Malaga naar Antwerpen, welke, na quarantaine gehouden te hebben naar Antwerpen opgezeild is.
Nog is van die rede naar Duinkerken vertrokken de GOEDE VERWACHTING, B.P. de Jonge, van Dordrecht.
Voorts zijn, sedert onze laatste, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de TWEE GEBROEDERS, P. Suhlberg, naar de Oostzee; de JOSEPH, J.H. Arends, naar Douvres; de VRIENDSCHAP, H.W. Poel, naar Bordeaux; de VROUW ALBERDINA, H.K. Rentel (opm: smak, kapt. Claas Hinderks Rentes), naar Hamburg; AURORA, S.J. Brouwer, naar … (opm: niet vermeld); l’UNION, P. Kaijzer, naar Batavia; ALEXANDER, P. de la Rue, naar Guernsey; de JUFVROUW ANNA (opm: smak JUFFROUW ANNA), J.G. Sap, naar Christiaansand (opm: Kristiansand),
en aldaar ter rede gekomen de VROUW GEZINA, H. Laarman, van Rouaan naar Brussel gedestineerd, en voor Antwerpen bestemd ISABELLE LOUISE (opm: sloep ISABELLA EN LOUISE, thuishaven Antwerpen), P. Eggers, van Villa-Nova; de GOEDE WELVAART, J.J. Vos (opm: I.J. Vos), naar Noirmontier, de VROUW ANNA, H.J. Korter (opm: H.J. Körter), de GOEDE HOOP, H.W. de Groot, en de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, van Liverpool; THEODORE, G.P. Martin, van Liverpool; MERKURIUS, J.P. Smit (opm: brik MERCUUR, thuishaven Antwerpen, kapt. J.F.P. Smit), van Marseille; MARIA CATHARINA, H.J. Riecke, van Marseille, en de DRIE VRIENDEN, R.A. de Groot, van Bayonne.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 november. Men meldt van Zierikzee van den 4 dezer, dat aldaar, na elf dagen reis, behouden gearriveerd is het schip de NEPTHUNUS, C. van der Mussele, van Bilbao.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 5 november:
Volgens berigten van Jamaika is een Nederlandse sloep, van St. Jago de Cuba naar Curaçao, bij Moro door tien man, in een open boot, overmeesterd en geplunderd.
Van Kingston meldt men van den 7 september, dat de expeditie van de generaal Moralès bij Aruba een Nederlandse brigantijn en de schooner FAU FAN, alsmede een kleine schooner onder Nederlandse vlag, waarschijnlijk de PAULINA, had ontmoet, die allen van Rio-de-la-Hache naar Curaçao bestemd en met hout en huiden geladen waren; de brigantijn had ook 14.000 dollars in dubloenen (opm: Spaanse munt) aan boord; deze schepen waren door de generaal Moralès in bezit genomen, als hebbende besloten ieder schip, onverschillig van welke natie, te zullen nemen, hetwelk met een onafhankelijke haven handel dreef.
De Nederlandse brik ALEXANDER, den 23 augustus van Maracaibo naar Kingston, op Jamaica, gezeild, doch den 26 lek terug gekomen, had haar lading gelost en was afgekeurd.
Den 1 is te Ramsgate binnengelopen het schip WELLINGTON, Davis, van Ostende naar Newhaven, en te Dartmouth het schip JUFVROUW JOHANNA, Tidden (opm: JUFFROUW JOHANNA, J.J. Tiddens), van Antwerpen naar Liverpool.
Den 3 arriveerden te Portsmouth de schepen AURORA, Brouwer (opm: kof, kapt. Sjabbe Jans Brouwer), van Antwerpen, en ONDERNEMING, Jan Rooderkerk, van Rotterdam, beiden naar Liverpool.
Den 4 arriveerde te Cowes het schip JUFVROUW JANNETTE, Lunberg (opm: kof JUFFER JEANNETTE, kapt. Jan Hindrik Limborgh), van Rotterdam naar Dublin.
Den 3 is vertrokken van Portsmouth het schip COLLETTE CHARLOTTE, Claus (opm: galjas COLETTE ET CHARLOTTE, ook wel COLLETTA EN CHARLOTTA, thuishaven Oostende, kapt. Alexandre François Claeijs), naar Amsterdam.
Het schip SEA WOLF, van Liverpool naar Ostende, is den 29 oktober te Scilly (opm: Zuid-Ierland) binnengelopen.


08 november 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Batavia, van den 15 juni: Volgens tijding van Ternate, is aldaar, den 22 april l.l, ter rede gekomen Zr.Ms. fregat MELAMPUS, onder bevel van de kolonel kapitein ter zee De Man, aan boord hebbende de gewezen Sultan van Palembang en de personen die hem gevolgd zijn. De dag daar aan is de gewezen Sultan aan wal gebragt, en met zijn gevolg, in het fort Oranje, zijn bepaalde ballingsplaats, gehuisvest.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Nederlandse gewapende brik HENRIETTA is, den 4 september te Curaçao aangekomen, bevel brengende aan de gouverneur van Curaçao, om de Colombiaanse vlag te ontvangen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Den Helder, 20 oktober. Gister avond is voor de eerste maal ontstoken het voor de zeevaart zo belangrijk kunstlicht, opgericht in het fort Kijkduin (opm: zie RC 210322). Hetzelve is geplaatst op een stenen toren, hoog 44 Nederlandse ellen (140 voet), gebouwd midden in het fort, op het definitief wachthuis, en bestaat in een koperen koepel en een verlichting toestel van zes en twintig lampen, geplaatst voor parabolisch zilver geplette lichtkamers, geheel in navolging van het, in het jaar 1818, uit Engeland ontvangen en op de toren van Westkapelle, op het eiland Walcheren, opgericht kunstlicht. De koepel, verlichting toestel en lampen, van dat op Kijkduin het eerste hier te lande vervaardigde, zijn gemaakt door ’s Rijks geschutgieter Maritz, in ’s Gravenhage, en de lichtkaarsen door de heer H. de Heus, fabrikant te Amsterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Mr. H. Cannegieter, te Grouw, zal op woensdagen, den 13 november 1822, bij de beschrijving, en den 20 november, bij finale toewijzing, telkens des avond ten 6 uur, ten huize van Haantje Minnes Oudhuis, kastelein in het Lands Welvaren, te Grouw, bij strijkgeld, aan de meestbiedende presenteren te verkopen:
1: Een hecht Schuite schipshol, lang over steven 14 ellen en ruim 7 palmen (52 voet), bij Gerben Kramer, als eigenaar bevaren geweest.
2: Een Schuite schipshol, lang over steven ongeveer 14 ellen 2 palmen (50 voet), bij Sytse Feenstra bevaren geweest.
3: Een grote bolle Praam.
4: Een zeil Praam, met mast, bezaan zeil, 2 stafokken, 1 kluiverfok en stok.
Alle schepen, gelegen aan de Scheepstimmerwerf, bij Symen Watses en Hendrik Postma, te Grouw, in gebruik geweest.


09 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 november. Den 6 arriveerde te Helvoetsluis het schip AURORA, J.N. Stein, van Windau (opm: Ventspils); de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Antwerpen ligt in lading naar New York, ook voor passagiers, het Nederlands brikschip le VOLTIGEUR, kapt. Wm. de Ruyter, zullende in de loop der maand december vertrekken. Adres bij de heer J.R. Fleury te Antwerpen of T.J. Boutmy te Rotterdam.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. Verkoping door het Geregt, van het Driemastschip ATALANTE, groot 1200 tonnen.
De derde zitdag heeft plaatsgehad op maandag den 4 november 1822, in de Roepzaal van het Burgerlijk Geregtshof te Antwerpen; de toewijzing is geschied aan de laatste hoger, voor NLG 5.030. Op het verzoek van de Verkoper en ingevolge art. 206 van het Wetboek van Koophandel heeft Mijnheer de Regter-Commissaris toegestaan een uitstel van acht dagen, bepaald op maandag den 11 dezer maand november, des namiddags te vier uren, tot het voortgaan der verhogen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop zal ten spoedigste van Amsterdam vertrekken het Hollands eiken Brikschip AMPHITRITE, kapitein Sijmon Mijnderts (opm: Sijmen Mijnders), zijnde ook zeer goed ingerigt voor passagiers.
Adres verlading van goederen of passage bij de Kargadoors Van den Beij en Comp, of J.T. Zurmuhlen te Amsterdam, en J.F. Cornelder Hz. te Rotterdam.


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 7 november. Den 28 oktober is op hoogte van Plymouth in goede staat gepraaid door kapt. R.T. Nolles, van Malaga in Texel binnen, het schip PHOENIX (opm: brik, ex-HENRIETTA WILHELMINA), kapt. D. Grim, van Amsterdam naar Buenos Ayres.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Het volgend uittreksel uit een brief van kapt. A. van den Abeele, voerende het schip (opm: pink RESOLUTIE, aan een van de huizen van negotie te Batavia gericht, is ons ter plaatsing toegezonden. Wij geloven onze lezers daarmede geen ondienst te zullen doen.
Port-Louis, den 6 september 1822.
Wij zijn den 2 april in zee gelopen. Onze reis was van geen buitengewone omstandigheden vergezeld, voor dat wij in de Z.O. passaat kwamen. Daar, waar ik zelden anders dan goed weder heb aangetroffen, had ik nu storm en een hoge zee, hetgeen mij dan ook toen reeds deed veronderstellen, dat het om de zuid, en vooral dwars van de Kaap, niet veel beter zoude zijn, zoals wij het dan ook geducht ondervonden hebben. Toen wij op 37º40’ Z.B. 14º5’ O.L. van Greenwich kwamen, hadden wij reeds sedert enige dagen met zware winden en een hoge zee geworsteld, waarop wij vervolgens een hevige storm, vergezeld van orkaanvlagen en een schrikkelijk hoge zee kregen. Er kwam toen meer water bij de pomp dan gewoonlijk; de voorsteng spleet van onder tot boven, en het tussendek begon heen en weer te schuiven en te zakken. Dit weder hield met verdubbelde kracht aan, van den 7 tot den 13 juli. De verschansing werd weggeslagen en het schip was gestadig door de zee bedekt. Wij ontdekten een lek bij de achtersteven, dat zoveel water aanbracht, dat daardoor een gedeelte van de proviand beschadigd werd en naar de pompen spoelde. De puttingbouten benevens de rusten werkten alle los, en enige waren reeds gebroken, en het tussendek begon al meer te zakken. In deze toestand was ik, toen ik, met gemeen overleg, den 13 juli besloot tot verder behoud van schip en lading de Kaap de Goede Hoop aan te doen. Den 15 was ik in het gezicht van het land, doch beoosten Kaap Aguilhas. Daar het nu zeer goed weder was, trachtte ik onder het land langs het op te laveren tot op den 19 juli, toen ik des middags dicht bij voornoemde kaap was en zeker hoopte des anderen daags binnen te zijn, doch helaas, wij moesten nog hardere proeven doorstaan. In de nacht van den 19 op den 20 kregen wij een verschrikkelijke storm, vergezeld van zware donder en bliksem. Wij hadden grote vuurballen op de toppen van de masten. Dit weder nam al hand over hand toe en de zee werd zo verschrikkelijk, en liep in zulke verschillende richtingen, dat het op den 22 juli een ijselijke toestand werd. Ik kon het volk niet meer in hun logies krijgen, en moest hen achter logeren. Ik had alles goed dicht laten maken op het dek, doch het voorluik werd door de zee, die even als over een blinde klip over het schip liep, afgeslagen. De avond van den 23 was zo het scheen de laatste voor ons. Het schip wilde of kon niet langer bijliggen of tegen de zee oprijzen en ik zag dus geen ander uitzicht of uitkomst dan bedaard te blijven en de Almachtige om zijn hulp en bijstand in deze voor ons zo akelige omstandigheden te smeken. Ik kwam op het dek. De donkerheid van de nacht werd door het licht van de felle bliksem afgebroken en niets dan een gapende afgrond vertoonde zich voor ons oog. Ik resolveerde (opm: besloot) voor de wind af te houden, doch daar dit door ontelbare gevaren vergezeld was, vermaande ik eerst een ieder tot het uitoefenen van zijn plicht. Ik kreeg gelukkig het schip voor de wind en de zeilen bij; doch nu bleef er nog het meest over te doen: wij konden het schip met het roer geen meester blijven. Ik nam dadelijk twee kabeltouwen, die ik achter het schip liet slepen, Nu konden wij sturen, doch nu moest ik enige goederen over boord werpen, om het schip te lichten, opdat het niet in de zee zou smoren; na dit verricht te hebben was hetzelve gemakkelijker en ik had dus God dank weder hoop op behoud voor ons en het schip. Wij zeilden nu voor de wind. Ik kon dus geen hoop meer voeden de Baai Falls (opm: False Bay, Vals Baai) te bereiken, en, daar het schip in een situatie was, dat ik een haven moest zoeken, bleef er niets anders over dan naar deze heen te houden, waar wij den 11 augustus aankwamen. (opm: zie ook RC 051222)


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Passage naar Antwerpen met de snelzeilende brik (opm: reeds in 1820 vertuigd tot fregat) HORTENSE, gevoerd wordende door kapitein J.Y. van der Zweep; zullende den 10de november vertrekken. Adres bij Colville, Jutting en Co.
Batavia, 31 oktober.


12 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 november. Kapt. J. Sipkes Cz, voerende het schip KORNELIA HENRIKA (opm: kapt. J. Sipkes Fzn, driemaster CORNELIA HENRICA), meldt van Batavia den 24 juli, dat hij, na den 6 april de Kaap de Goede Hoop te hebben verlaten, den 16 daaraanvolgende in een zware storm zijn roer heeft verloren en met behulp van een noodroer na veel stilten den 9 juli ter rede van Batavia is gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 november. Kapt. K. Spiegelberg, voerende het schip (opm: brik) de VROUW MARGARETHA, den 25 september van Gibraltar te Smirna (opm: Izmir) gearriveerd, meldt van daar, dat hij in de Middellandse Zee veel met harde tegenwinden heeft moeten worstelen, gelijk ook in de Archipel (opm: Griekse Archipel); den 10 september had hij zich bij Cerigo in het midden ter Turkse vloot bevonden, welke bestond uit 120 à 130 zeilen, zijnde zes linieschepen, 9 fregatten en enige corvetten en brikken; de overige waren transportschepen, vol met Turkse troepen; hij was door een der oorlogsschepen gepraaid. De vloot kwam van Parras en is te Candia binnengelopen, met Ali-pacha aan boord; vervolgens heeft hij de vloot weder bij Hydra ontmoet en de andere dag aldaar zeer zwaar horen bombarderen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 november. Den 8 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen de JONGE JAN SCHOON, M.J. Schoon, van Bordeaux, en ELIZABETH CORNELIA (opm: hoeker ELISABETH EN CORNELIA), J. Parlevliet, van Villa-Nova, en ligt onder quarantaine op de rede.
Den 10 zeilde de DRIE GEBROEDERS, C.L. Mentzel, naar Marseille, en arriveerden VEENSTROOM (opm: kof), S.E. Hoveling, van Kiel en FORTUIN, H. Berkel, van Roscoff; kapitein Parlevliet is van zijn quarantaine ontslagen en naar boven gezeild; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 november. Den 8 zeilde uit de Maas het schip de EDUARD, F.C. Jantzonn, naar Libau (opm: Liepaja), en arriveerde de LOUISA (opm: kof), D. Guijt, van Jersey.
Den 10 zeilden de VROUW ALBERDINA, J.F. Zomer (opm: smak, kapt. Jacob Fredrik Zomer), naar Lissabon; l’ÉMILIE, J. Berneval, naar Rouaan; de DRIE GEBROEDERS, G. van der Borden (opm: hoeker, kapt. Govert van der Borden); naar Gibraltar; de HENRIETTE, J. Beijer, en de DOROTHEA, J.C. Smith, naar Stettin (opm: Szczecin); de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA), J.J. Swart, naar Newry; de ISIS, J. Morel, naar Duinkerken


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 november. Den 11 zeilden van Den Briel de VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuwveen (opm: driemaster, kapt. Klaas Nieveen), naar Surinamen; de ONDERNEMING (opm: bylander), H.F. Klie, naar Southampton; de MARIA MAGDALENA (opm: kof), T.L. Kerkstra, naar Cherbourg, en le PÈRE DE FAMILLE, P.F. Neel, naar Havre; de wind O.


13 november 1822


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam, 11 november. Sedert onze laatste in van Texel uitgezeild de STREVER, kapt. M. Spreeuw naar Suriname.


14 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 18 november 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild nieuw-gekoperd Fregatschip, genaamd FREDRIK HENDRIK, gevoerd door kapt. C. Brandlicht (opm: C. Brandligt); lang 32 ellen 85 duimen, wijd 8 ellen 8 duimen, hol 3 ellen 76 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 98 duimen (opm: 32,85 x 8,08 x 3,76 / 1,98 m.); alles Nederlandse maat; zijnde Amsterdamse maat lang 116 voeten, wijd 28 voeten 6 duimen, hol 13 voeten 2 duimen, het verdek 7 voeten; breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 november. Den 12 dezer arriveerde te Helvoetsluis de VROUW LUMEGINA (opm: mogelijk VROUW LUMMEGINA), H.J. Govers, van Kiel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 november. Den 11 dezer arriveerde te Den Briel NEPTHUNUS, J. Hansen, van Petersburg.
Den 12 zeilden CHARLES PATRIX EDUARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), K.G. Ouwehand, naar Duinkerken.
Den 13 zeilde de VROUW CATHARINA (opm: smak), N. Jacobs, naar Hull.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 november. Den 11 zeilde van Middelburg het schip HARMONIE, E. Petersen, naar Surinamen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 november. Men meldt van Vlissingen van den 10 dezer, dat van zijn quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken is l’AIMABLE HENRIËTTE, P. Gravaille (opm: in RC 261022 genaamd C. Grapeille), van Havana.
Voorts zijn sedert onze laatste, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild VICTORIA, R. Smith, WILHELMINE CATHARINE, P.B. de Jonge (opm: waarschijnlijk de kof WILHELMINA CATHARINA), en de AREND, R.O. Kievijt, naar Londen; le CHARLES, O.C. Arends, en de WILLEM, J.S. Okkes, naar Liverpool; le JEUNE NORBERT, J.B. Neurenberg, ROSALIA (opm: galjoot ROSALIE), R.R. de Haan, en de HOOP, H.J. Prins, naar Lissabon; l’ESPOIR, P. Camin, naar Nantes, en OROMASE, E. van der Zweep (opm: brik, thuishaven Oostende), naar Brazilië.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 november. Het schip de JONGE KORNELIA (opm: JONGE CORNELIA), kapt. H.A. Oortjes, van Petersburg naar Antwerpen, is den 12 november te Veere binnengelopen; helzelve is tussen Elseneur (opm: Helsingör) en Kol een ten anker liggend schip voor de boeg geraakt, waardoor de legwaringen (opm: gangboorden) ontzet zijn, een berghout gesprongen, en vele schade aan de bezaanmast en toebehoren veroorzaakt is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 8 november:
- Van Liverpool schrijft men, dat aldaar aan boord van de HYPERION, kapitein Gardner, van New Orleans, als passagier aangekomen is kapitein Langhetee, gevoerd hebbende het schip PRÉVOYANTE (opm: fregat, bouwjaar 1801, thuishaven Antwerpen, kapt. Étienne Langhetée), van Antwerpen naar Havana. De PRÉVOYANTE was den 14 juli, op de hoogte van Colorados, door een kleine kaper-schooner aan boord geklampt, welke bezit nam van het schip, hetzelve ten anker deed komen en het geheel uitplunderde; de equipagie werd verschrikkelijk mishandeld, ten einde te ontdekken, of er geld aan boord was, en de stuurman werd drie maal opgehangen, tot dat hij alle schijn van het leven had verloren; naderhand bijkomende, werd hij met een slijpsteen om de hals over boord gesmeten, en, op het punt zijnde van te verdrinken, weder uit het water gehaald; een matroos werd gruwelijk vermoord en de zoon van de kapitein (opm: Steven Langhetée) stierf aan de gevolgen van een bekomen wond. De rovers noodzaakten de equipagie in een kleine schuit te gaan, waarin de lading naar Havana gezonden was. Den 14 augustus werd het schip, na van alles beroofd te zijn, door de kapers verbrand en op den 19 moest de equipagie zich in een kleine sloep inschepen, waarmede men haar, onder de zwaarste bedreigingen, gelastte, van naar Europa te zeilen, en hiermede kwam zij, bijna naakt, den 10 september te New-Orleans aan.
- Den 5 bevonden zich op de hoogte van Dartmouth de schepen GUIJANA (opm: hoeker GUIANA), Straatman, van Rotterdam naar Surinamen, en de JUFVROUW ALIDA, Uges (opm: smak VROUW ALIDA, kapt. Uge Jans Uges), van Amsterdam naar Port-à-Port (opm: Oporto).
- Den 6 was bij Douvres het schip AMAZONA, Backman, van Middelburg naar Lissabon.
Van Portsmouth is den 7 dezer vertrokken het schip ONDERNEMING, Rooderkerk, van Rotterdam naar Liverpool, laatst van Cowes.
- Het schip MARGARETHA, W. Simpson, den 7 juli van Batavia gezeild, is den 5 dezer te Cowes gearriveerd en vervolgens den 7 naar Antwerpen vertrokken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 november. Van Texel is uitgezeild Zr.Ms. oorlogskorvet de EENDRAGT, kapt.luit. Schröder, naar West-Indië.


16 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 november. Het schip de JONGE KATHARINA, kapt. B. Hendriks, van Flensburg naar Amsterdam, is te Delfzijl lek binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 november. Den 13 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuveen (opm: K. Nieveen), uit de Maas, als bijlegger, naar Surinamen; dezelve is in de haven gekomen, en Zr.Ms. corvet van oorlog EENDRAGT, kapitein Schreuder, van Texel; de wind Z.Z.W.
Den 14 arriveerden de VROUW JANTJE, W. Kuijt, en de GOEDE VERWACHTING (opm: kof), T.J. Nuisker, van Bordeaux, en KATWIJK (opm: brik), J. van Duijn, van Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 november. Van Den Briel wordt van den 15 gemeld, dat kapitein Kerkstra (opm: de kof MARIA MAGDALENA) den 14, door contrarie-wind en lekkagie, terug en alhier op de haven gekomen is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 november. Van Vlissingen meldt men den 12 dezer, dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de JONGE LODEWIJK, H.J. Zeeven, naar Bayonne, en de VRIENDSCHAP, N. Heeres, naar Londen,
en voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen is MARGARETH, W. Simpson, van Batavia.
Den 12 dezer is, wegens contrarie-wind, ter rede van Middelburg terug gekomen het schip de HARMONIE, E. Petersen, welke de vorige dag uitgezeild was.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 12 november:
Den 8 dezer is van Ramsgate vertrokken het schip ZEEGEWIN, Van Teijlingen, van Rotterdam naar Bilbao, hetwelk den 20 oktober aldaar binnengelopen was.
Den 9 was bij Wight het schip UNION, Kaijser, van Antwerpen naar Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hun meester, zijn van mening, na gedane aangifte, ingevolge de wet, op dinsdag den 3 december 1822, des namiddags te vijf uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en verkopen: het extra snelzeilend gekoperd en met koperen bouten voorzien Nederlands Fregatschip, genaamd DE HERO (opm: HÉROS, thuishaven Antwerpen), laatst gevoerd geweest door kapt. H. Poppen, volgens meetbrief lang 26 ellen 25 honderdsten, wijd 4 ellen 95 honderdsten, diep 4 ellen 36 honderdsten (opm: 26,256 x 4,95 x 4,36 m.), en alzo groot 378 Tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve zal zijn liggende in de Haringvliet, en aldaar daags vóór en op de dag der veiling door een ieder zal kunnen worden bezigtigd. Nadere onderrigting bij gemelde makelaars.


19 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 november. Het schip (opm: smak) BONTJE JOHANNA, kapt. K.D. Ekamp, van Bordeaux in Texel binnen, is met assistentie van een loodsschuit over de Haaks binnengebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 november. Kapt. K. Leegen, voerende het fluitschip de JONGE GERRIT, van Nerva in Texel binnen, meldt in dato 15 november, dat zijn schip, van de rede van Texel opzeilende, door de loods bij klare dag aan de grond gezet is, waarop hij een (opm: rest niet leesbaar).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 november. De loodsschuit de KOOPHANDEL VAN AMSTERDAM is, in de nacht tussen den 15 en 16 november, ter Vlierede, van deszelfs touwen weggestormd, op een bank geraakt en zit vol water.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 november. Het schip de VROUW SOFIA (opm: tjalk VROUW SOPHIA), kapt. S.O. Visser, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van den 18 november, de vorige dag met verlies van zeilen, anker en touw, met gebroken roer en zwaard, zeer lek door een vissersvaartuig aldaar binnengebragt; moet lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 november. Het schip de LIEFDE, kapt. S. Koorn, van Amsterdam naar Duinkerken, is den 14 november te Nieuwpoort in goede staat binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 november. Kapt. Lamb, voerende het Engelse schip PALMYRA, van Batavia naar Londen, is den 21 september te St. Helena binnengelopen en meldt van daar onder die datum het volgende: Ik vermoed, dat beoosten de Kaap een schip ramp geleden zal hebben (opm: een scheepsramp zal hebben plaatsgevonden). Den 21 (denkelijk juli) dreef ons een lijk in lange kleding (long coat) voorbij en den 22 zagen de manschappen, die bezig waren de bramra’s te strijken, enige stukken wrak, welke zij voor kajuitsbalken hielden, alzo dezelve wit geschilderd waren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 november. Kapitein J.P. Callesen meldt, in dato Gibraltar den 24 oktober 1822, dat hij zijn lading gezond en wel uitleverde en hoopte binnen enige dagen te vertrekken, zonder van enige kapping der masten melding te maken, waaruit volgt, dat het berigt van dezelve, in onze vorige geplaatst, denkelijk abusief is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 november. Den 17 arriveerden te Helvoetsluis de schepen BIJOU, J.M. Kempinck, en OROMAZE (opm: brik), E. van der Sweep, beiden van Vlissingen, de eerste als bijlegger naar Bergen in Noorwegen en de laatste als bijlegger naar Brazilië; de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 november. Den 16 dezer zeilden uit de Maas de schepen de GOEDE VERWACHTING, J.H. Top, naar Hamburg, en de VROUW HENDRIKA, T.H. Seven, naar Mandahl.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 15 november:
Het schip the CONCORDIA, Rinke, van Ostende naar Liverpool, is den 14 dezer, met gescheurde grote mast en schade aan de zeilen en het want, te Cowes binnengelopen; dezelfde dag is te Portsmouth gearriveerd het schip MARIA (opm: fregat), F.H. Zeijlstra, van Amsterdam naar Surinamen.
Te Cowes is den 12 dezer binnengelopen het schip ACTIF, Rickmers (opm: brik, Zuid-Nederland, kapt. Jürgen Rickmers), van Ostende naar Liverpool, en dezelfde dag te Dartmouth het schip ZEEGEWIN, Van Teijlingen, van Maassluis naar Bilbao, laatst van Ramsgate.
Den 9 bevond zich op de hoogte van Dartmouth het schip HENRIETTA, Williams, van Amsterdam naar Marseille.
Den 13 is te Cardigan binnengelopen het schip VROUW HARMINA, De Jonge (opm: J.L. de Jonge), van Liverpool naar Harlingen.
Te Buenos-Aijres is binnengelopen l’AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen, kapt. L.J. Luijtjes), van Antwerpen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert aan de meest biedende bij gerede gelden te verkopen: ongeveer 350 staven rood koper, geborgen uit het verongelukte brikschip L’ERNEST.
Wie gading maakt, kome op donderdag den 21 november 1822, des voormiddag ten 10 uur, ten huize van Weeltje Darnts Post, kastelein in het Moddergat onder Nes. (opm: zie ook LC 271121)


21 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 november. Den 18 dezer arriveerde te Helvoetsluis de ELIZA JOHANNA, H.C. Verdu, van Southend.
Den 19 arriveerden de DRIE GEBROEDERS (opm: hoeker), G. van der Borden, uit de Maas, als bijlegger naar Gibraltar, de VROUW JOHANNA, D.P. Doewes, van Bordeaux, en ELIZA, M. Boijd, van Newcastle.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 november. Den 19 is van Den Briel kapitein T.L. Kerkstra opgezeild naar Rotterdam, om te repareren (opm: kof MARIA MAGDALENA, kapt. Teunis Lourens Kerkstra, zie RC 161122).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 november. Van Vlissingen meldt men den 16 dezer:
Sedert onze vorige zijn voor Antwerpen bestemd, op deze rede aangekomen de schepen le MINERVA, A. Beck, van Bordeaux; de VROUW HENDRINA (opm: kof), K. van den Oever, van Villa-Nova; de MARIA, J. Vollemaere, van Nantes; NEPTUNES (opm: galjoot NEPTHUNUS), E.J. Dik, de VREDE, J.J. Greeven, en GRONINGER WELVAART (opm: kof), E.K. Lugies, van Liverpool.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 november. Den 18 dezer is ter rede van Middelburg gearriveerd het schip de DAGERAAD, kapt. S. Riekels (opm: pink, kapt. Cornelis Riekels) van Demerarij, voor die stad.


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 19 november. Te Ostende is gearriveerd schip DIANA, kapt. A. Carbon, van Batavia. (opm: het fregat DIANE heeft waarschijnlijk vanaf december 1822 tot augustus-september 1825 in Brugge opgelegd gelegen als gevolg van een uiterst slechte vrachtenmarkt; Hierin kwam voor de grotevaart-schepen pas verandering nadat de N.H.M. was opgericht en de vrachten vanaf Indië ging subsidiëren.


22 november 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Isaac Telting, notaris te Franeker, zal op maandagen den 9 december 1822, bij provisionele toewijzing, en den 23 dito, bij de eindelijke toewijzing, telkens des avond ten 6 uur, in het Heeren Logement te Franeker, verkopen: een Tjalkschip en toebehoren, zijnde het inventaris op de biljetten vermeld: gemeten op 40 ton, in den jaar 1819 nieuw uitgehaald, genaamd de JONGE PLOEG, door schipper Albert Ploeg bevaren, en in de stadsgracht te Franeker liggende: dadelijk na de toewijzing door de koper te aanvaarden.


23 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 november. Den 21 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen KLAZINA EN DIRKJE, C. Schilperoord (opm: galjas, Cornelis Schilperoort) van St. Ubes (opm: Setubal); dezelve is na visitatie van de quarantaine ontslagen, en SOPHIA, J.C. Galletin, van Liverpool, als bijlegger naar Antwerpen; de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 november. Zr.Ms. fregat EURIDICE, kapitein Wardenburg, bevond zich den 11 oktober in het gezicht van het eiland Porto-Santo, en zou aldaar binnenlopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 november. Van Vlissingen meldt men van den 19 dezer, dat sedert onze laatste aldaar ter rede gekomen zijn CATHARINA, C.E. Bondege, van Caen naar Brussel gedestineerd;
voor Antwerpen bestemd: l’ÉLISE, J. Darley (opm: waarschijnlijk J. Darlau), van Bordeaux; CHRISTINA VOS (opm: galjoot), N.A. Smaal , van Bordeaux; JEANNETTE, H. Rose, (opm: ex-fregat JEUNE MIMI, in 1821 vertuigd tot brik en vernoemd in JEANNETTE; thuishaven Antwerpen, kapt. Hendrik Rose) van Batavia; de VROUW ANNEGINE (opm: ANNEGINA), R.W. Huisman, van Liverpool,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ZELDEN RUST, W. Jansen (opm: vermoedelijk buitenlander), naar Embden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 19 november:
Het schip de HERSTELLING, Botes (opm: fregat, ex RIEMKE SUNIA, kapt. Arij Cornelis Bootes), is den 12 maart van Demerarij naar Amsterdam gezeild, en sedert heeft men niets van hetzelve vernomen.
Te Ramsgate zijn van den 16 tot den 18 binnengekomen la JEUNE JEANNETTE (opm: smak), D.F. Moldenhauer, van Antwerpen naar Lissabon, met ontstelde pompen (opm: zie RC 241222); CHARLES, Arends, van Antwerpen naar Liverpool, met verlies van een anker en kabel, en INTREPID, Jason, van Antwerpen naar Glasgow, met verlies van een anker en kabel en gebroken windas.
Van Dartmouth is den 16 dezer vertrokken het schip ZEEGEWIN, Van Teijlingen, van Maassluis naar Bilbao.
Van Cowes vertrok den 16 het schip ACTIF, Rickmers, van Ostende naar Liverpool, en van Portsmouth het schip MARIA (opm: fregat), F.H. Zeijlstra, van Amsterdam naar Surinamen; het laatste is echter den 16 weder te Cowes gearriveerd.


26 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 november. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Tannen, van Otterndorff naar Amsterdam, heeft bij Stavoren op strand gezeten, doch is met hulp aldaar in de haven gebragt en heeft de lading, welke grotendeels beschadigd is, gelost om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 november. Het schip (opm: smak) DE VROUW JANTINA, kapt. J.A. Panjer, van Kiel naar Dordrecht, is, volgens brief van Warde, in Juland (opm: waarschijnlijk de stad Varde in Jylland; Jutland), van den 19 november, den 17 dito vier mijlen van daar (opm: niet mogelijk, dat ligt op land; waarschijnlijk nabij Esbjerg gestrand) geheel verbrijzeld; van de takelaadje is slechts zeer weinig geborgen; de kapitein, stuurman en kok zijn, zonder iets te kunnen redden, behouden, doch de jonge (opm: scheepsjongen) is verongelukt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 november. Het schip DORIS, kapt. L. Stricker, van Petersburg naar Antwerpen, is met schade te Reval (opm: Tallinn) binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 november. Kapt. G.B. Bos, voerende het schip SANDRINA KORNELIA (opm: brik SANDRINA CORNELIA, kapt. Gerrit Barends Bos), den 24 oktober uit Texel naar Surinamen gezeild, meldt van Dartmouth, in dato 20 november, dat hij na aanhoudend in Het Kanaal met stormen uit het N.W. en W.Z.W. geworsteld te hebben en den 19 dito op Goudstaart (opm: Start Point) bezet te zijn geweest met verlies van zijn brikzeil, voorstengestagzeil, groot marszeil, gebroken ra als anderszins, tot herstel zijner schade in Dartmouth heeft moeten binnenlopen; het schip was dicht en sterk, doch het tuig had aanmerkelijk geleden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 november. Het schip de VROUW ANNA, kapt. H. Garrels, van Kiel naar Dordrecht, is, volgens brief van Bremerlehe van 12 november, aldaar door een vaartuig, hetwelk de kapitein voor 800 rijksdaalders in zee aangenomen heeft, met zware averij binnengebragt; men zou de lading raapzaad lossen en het droge van het natte afzonderen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 november. Van Elseneur wordt van den 6 november gemeld, dat de harde wind uit het Z.Z.O. en Z.W, met zeer weinig tussenpozing, nog aanhield. Vele schepen hadden daardoor ankers en touwen verloren en andere schade bekomen.
De Nederlandse schepen WEL BEDACHT (opm: galjoot WELBEDAGT), kapt. J.A. Engels, van Riga naar Cherbourg, en de TWEE GEBROEDERS (opm: mogelijk kof), kapt. E.R. Borchers, van Riga naar Rotterdam, hadden derzelver reizen voortgezet. Men vreesde vele zeeschaden te zullen vernemen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 november. Den 22 dezer arriveerden te Helvoetsluis de JONGE MARIA (opm: brik), C. Teves, van Smirna (opm: Izmir); de VROUW JANNA, J.B. Mulder, van Figueira; de twee laatsten liggen quarantaine op de rede.
Den 24 arriveerden OLIJFBOOM, M.J. Harkema, en EENDRAGT, R.J. Klander (opm: mogelijk R. Klunder), van Londen, en BUITEN VERWACHTING (opm: smak), C. van der Plas, van Oleron; de wind Z.W. en W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 november. Den 25 dezer arriveerde in de Maas ZEEGEWIN, J. van Teijlingen, laatst van Dartmouth, als bijlegger.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. Rudolf de Sitter, openbaar notaris, residerende te Winschoten, gedenkt, ten overstaan van den Heer Vrederegter in gemeld Canton, ten verzoeke van de meerderjarige erven en van de voogden over de minderjarige erven van Jan Willems Romeling en Aafien Hansens Veltman, in der tijd ehelieden, publiek te verkopen, navolgende goederen, tot de nalatenschap van dezelve behorende, waaronder 1/16 aandeel in het Kofschip de JONGE WILLEM, kapitein Willem Kiers.
Deze verkoop zal plaats hebben op donderdag den 28 november 1822.


28 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 november. In Terschelling is terug uit zee gekomen W.N. Jacobs (opm: kapt. Willem Nicolaas Jacobs, voerende de kof PETRONELLA CATHARINA) van Amsterdam naar Bordeaux; dezelve is reeds in het Kanaal tot tussen Wight en Bevesier (opm: Beachy Head) geweest, doch terug gestormd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 november. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Nieberding, van Riga naar Cette (opm: Sète), is den 16 november met zware schade andermaal te Calais binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 november. Den 25 arriveerde te Helvoetsluis het schip CONCORDIA, J. Nobel, van Batavia.
Volgens rapporten van den 26 zit er een Engelse brik, geladen met ijzer, bewesten de Steile Punt, op de Ooster; de wind Z.W.
Den 26 arriveerden l’ISIS, J. Morel, van Duinkerken, en de GOEDE HOOP, M. Willems, van Bordeaux.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 november. Van Den Briel wordt van den 27 gemeld, dat den 26, door de Loodsboot Nr. 1, van het te voren gemelde brikschip, hetwelk op de Ooster gebleven is, alhier aangebragt is kapt. O. Griffitts met de gehele equipagie en een gedeelte der tuigagie.
Den 27 is kapt. Van Teijlingen (opm: ZEEGEWIN) van hier naar Maassluis gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 november. Den 26 arriveerde in de Maas het schip de MARIA SOPHIA, C. Hansen, van Malaga; hetzelve ligt onder quarantaine.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 november. Van Vlissingen meldt men den 23 dezer:
Sedert onze vorige zijn alhier ter rede gekomen de schepen AGATHA CATHARINA, H. Boijsen, van Malaga naar Rotterdam, en de ZEE-WOLF (opm: ZEEWOLF, thuishaven Oostende), A. Schreijenberg, van Liverpool naar Ostende;
voor Antwerpen bestemd: JANTINA, H.G. Sap, van Port-au-Prince, laatst van Veere; de GOEDE HOOP, J.H. Schuring, van Lissabon; de JONGE NICOLAAS, H. Peters (opm: kof, thuishaven Gent), van Liverpool; de PHENIX, P. Morreau, van St. Jago (Cuba), en de COURIER, J.E. Melcher (opm: schoener COURRIER, thuishaven Antwerpen, J.E. Melcherts), van Alicante; de beide laatsten moeten quarantaine houden,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de SNELHEID, W. Smit.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. T. van Olivier, J. Corver, J. Boelen en J. Swart, makelaars, zullen op maandag den 2 december 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd ARGO, gevoerd door kapitein J.F. Tabbert, lang 32 ellen 30 duimen, wijd 8 ellen, hol 3 ellen 56 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 85 duimen (opm: 32,30 x 8,00 x 3,56 / 1,85 m.), alles Nederlandse maat; zijnde Amsterdamse maat, lang 114 voeten, wijd 28 en 1 vierde voeten, hol 12 en 1 half voeten, het verdek 6 en 1 half voeten. Breder bij de inventaris en berigt bij de bovengenoemde makelaars,


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rutger Hoijman, Jan Hendrik Arnold Balwé en Hermanes Isaac Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 9 december 1822, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd DE VREEDE, gevoerd door kapitein P.J. Sturk, lang 31 ellen 40 duimen, wijd 7 ellen 60 duimen, hol 3 ellen 60 duimen, het verdek 1 el 48 duimen (opm: 31,40 x 7,60 x 3,60 / 1,48 m.), alles Nederlandse maat; (zijnde Amsterdamse maat, lang 111 voeten, wijd 26¾ voeten, hol 12-7/11 voeten, het verdek 5¼ voeten. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: koper voor NLG 5.550 werd scheepstimmerman Jeremias Meijjes, die de pink onder dezelfde naam in maart 1824 onder kapt. Cornelis Janssen de Boer weer in de vaart bracht)


29 november 1822


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam, den 27 november. Het schip (opm: smak) de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Nieberding, van Riga naar Cette, is den 16 dezer met zware schade andermaal te Calais binnen gelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Smakschip (opm: JONGE DANIEL), groot 54 roggelasten, liggende in de Noorder Haven alhier, wordende bevaren door Hindrik Jans Oortjes.
Te bevragen bij H.J. Oortjes, te Veendam, en bij B. Onnes, te Groningen.


30 november 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 november. Den 27 arriveerde te Helvoetsluis FORTUNA (opm: hoeker), A. Kouwenhoven, van Kadix (opm: Cadiz); ligt in quarantaine op de rede.
Den 28 arriveerde het schip LEVANT, E. Cabot, van Canton in China, laatst van Cowes.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 november. Den 27 arriveerde in de Maas het schip (opm: kof) de VRIENDSCHAP, C. Crook, van Cette (opm: Sète).
Den 28 zeilde de NEPTHUNUS, J. Hansen, naar de Oostzee.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 november. Het schip MAAS- EN RIJNVRUCHT, kapt. Steven Barlen (opm: beurtvaarder), is den 24 dezer te Keulen gearriveerd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 november. Van Vlissingen wordt van den 26 dezer gemeld, dat sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd, aldaar ter rede gekomen zijn de schepen de DRIE VRIENDEN, R.Z. Schut, van Londen; WEMELINA KRANENBURG (opm: kof WEMELINA KRANENBORG), J.J. Prange, van Liverpool; METEORE, M.J. Mesdagh, van Rio Janeiro; de EENDRAGT (opm: kof), J.H. Deddes, van Palermo; le CHASSEUR (opm: kotter, thuishaven Antwerpen), G. de Haan, van Malaga, dit laatste moet quarantaine houden,
en is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild SUZANNA, H. Kenkel, naar Stettin (opm: Szczecin).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 26 november:
Van de Kaap de Goede Hoop meldt men van den 24 september, dat het Nederlands schip COLOMBO (opm: pink COLUMBUS), J. Grevelink bij Point Natal (opm: Port Natal, thans Durban) gezonken is; de equipagie had zich met de boten gered en was door een Frans schip te Bourbon (opm: thans Réunion) aangebragt (opm: zie RC 051222].
Het Nederlandse schip RESOLUTIE, Van den Abeelen (opm: pink, kapt. Adrianus van den Abeele), van Amsterdam naar Batavia, is den 11 augustus te Mauritius lek binnengelopen en bezig met lossen (opm: zie RC 051222).
Te Ramsgate is den 22 gearriveerd het schip WILLEM, Okkes (opm: Jan Salings Okkes), van Antwerpen naar Liverpool.
Den 23 is te Portsmouth gearriveerd de HENRIETTE, Willems (opm: Johan Christof Willems), van Amsterdam naar Marseille, met gescheurde zeilen, hebbende hevige stormen in het Kanaal ondervonden.
Den 24 arriveerde te Dartmouth het schip UNION, Kaijser, van Antwerpen naar Batavia.


03 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 december. Den 29 november is op de Haaks vervallen en sedert totaal verongelukt een brik, voerende volgens rapport der loodsen Amerikaanse vlag (opm: GALEN OF PORTLAND, zie RC 051222 en 071222); de geweldige branding heeft verhinderd met de vaartuigen bij dezelve te komen, waardoor de aangegewende pogingen, om het volk te redden, vruchteloos afliepen, en dus de gehele equipagie daarbij is omgekomen (opm: er werden toch nog twee man van de equipage gered; zie RC 051222)..Zo men zegt heeft de lading bestaan in tabak.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 december. Het schip ALEXANDER, kapt. H. Becker, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is den 17 november bij het inzeilen van het Pillauer-gat (opm: Baltiysk) met schrale Z.W. wind en hoge zee op de noorder-gronden geraakt; doch zoude men door spoedige hulp en het uitbrengen van een anker geslaagd zijn, om het schip weder af te brengen, ware hetzelve niet door aanhoudend stoten zo spoedig zwaar lek geworden, dat het, in diep water komend, ondanks gedurig pompen, zoude hebben moeten zinken, waarop het op last van de loods-commandeur op strand gezet is; het volk is met scheepspapieren door loodsboten gered. Den 18 had men, uit hoofde van stormweêr en hoge zee nog niets van de lading en inventaris kunnen bergen; het schip leed veel; de boot, verschansingen en luiken waren weggeslagen, aan land gespoeld en geborgen (opm: zie RC 051222 en 141222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 december. Het schip (opm: kof) de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Liverpool naar Antwerpen, is, na den 15 november tussen Holyhead en Borsey een orkaan te hebben doorgestaan, den 18 dito te Beaumaris (opm: 53º16’ N.B. 4º5’ W.L.) met weinig schade binnengelopen, welke hij spoedig dacht te herstellen; de lading was in goede staat.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 december. Den 27 juli van van Batavia naar Amsterdam vertrokken het schip VROUW CATHARINA ELIZABETH (opm: fregat VROUW CATHARINA ELISABETH), kapt. J. Ingerman.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 december. Den 30 november arriveerde te Helvoetsluis HENDRIKA JOHANNA, E.J. Kluin, van Bordeaux; de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 december. Den 30 passato (opm: november) arriveerde in de Maas het schip de MAARTINA ALETTA (opm: galjoot MARTINA ALETTA), J.G. Hoetjer, van Granville.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 december. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 29 november:
Het schip de JONGE NICOLAAS (opm: kof, kapt. Klaas IJsbrands Parma), van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam, is laatstleden dinsdagnacht (opm: 26 november) onder Seaford Cliff (opm: nabij Newhaven, zie ook RC 121222 en AC 050623) totaal verongelukt; de equipagie is gered en een gedeelte van de lading hoopte men te bergen.
Den 27 is te Ramsgate binnengelopen het schip MARGARETHA JOHANNA, Jenson (opm: Claas Jansen), van Amsterdam naar Surinamen.
Den 27 zijn op de rede van Dungeness aangekomen de schepen VROUW ALBERDINA, Zoomer (opm: smak, kapt. J.F. Zomer), van Amsterdam naar Lissabon, en ELIZA, Kellinga, van Amsterdam naar Livorno.
Te Dartmouth is den 25 binnengelopen het schip WILLEM DE EERSTE, Johannesen (opm: fregat, kapt. Jens Johannesen; zie ook RC 101222), van Amsterdam naar Surinamen.


05 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 december. De Amerikaanse brik GALEN OF PORTLAND, kapt. J. Davis, met tabak van Virginia naar Amsterdam, is den 29 november op de Haaks verongelukt, waarna het in de nacht tussen 30 november en 1 december in Texel binnen en tegen de Bos gedreven is; de geweldige branding heeft alle pogingen, welke men tot redding der manschappen aan Den Helder in het werk gesteld heeft, vruchteloos gemaakt; nochtans is het de Texelse loodsschipper Jan Troost gelukt twee der schipbreukelingen, zijnde de matrozen J.J. Witten en J. Kortland, te redden en op Texel aan te brengen; de overige manschappen zijn verdronken.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 december. Kapt. T. Komst, van Kiel te Amsterdam gearriveerd, heeft den 29 november, in de middengronden, in de Zuiderzee een brik gezien, zo het scheen van Amsterdam komende, welke zwaar lag te stoten en het roer verloren had.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 december. Het schip de VROUW KATARINA (opm: smak VROUW CATHARINA), kapt. J.B. Mulder, van Tonningen (opm: Tönning) naar de Koog, is te Enkhuizen, met verlies van zeilen, binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 december. Kapitein J. Grevelink, gevoerd hebbende het schip COLUMBUS, van Batavia naar Amsterdam, meldt van St. Denis, op het eiland Bourbon (opm: thans Réunion), in dato 14 augustus, dat hij den 11 juli af en aan de punt van het rif van Aguilhas (opm: Kaap Agulhas, 34º55’ Z.B. 20º0’ O.L.), door een felle storm overvallen werd, die zich soms tot een orkaan verhief, waardoor den 23 de grote- en bezaansmast over boord geraakten, de fokkemast vallende werd, de boegspriet barstte, het roer brak, de pompen en al wat op het dek was weggeslagen werden en het schip lek en reddeloos werd; in die toestand tot den 27 rondgedreven hebbende, werd hij met al de aan boord zijnde personen, zonder echter het geringste te kunnen bergen, door de Franse brik JULIA, kapt. P. Desse, die reeds van den 24 getracht had hem te naderen, van het wrak gered en den 14 augustus, even voor het schrijven van zijn brief, te St. Denis aangebragt. (opm: zie ook AC 240123, RC 110223, NSC 150323, AC 030723).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 december. Kapitein A. van den Abeele, voerende het schip (opm: pink) de RESOLUTIE, van Amsterdam naar Batavia, meldt van Port Louis, op Mauritius, in dato den 21 augustus, dat hij zijn reis tot op 37º40’ Z.B. 14º5’ O.L. vervorderd hebbende, den 7 juli door een hevige storm met orkaanvlagen belopen werd, die tot den 13 aanhield, waardoor het schip zwaar werkte, lek werd en verdere schade bekwam; hierop besloten hebbend de Kaap de Goede Hoop aan te doen, kwam hij den 15 in het gezigt van het land, doch beoosten Kaap Aguilhas (opm: Kaap Agulhas, 34º55’ Z.B. 20º0’ O.L.) , kruiste aldaar met mooi weer tot den 19, doch werd die nacht andermaal door een allerverschrikkelijkste storm overvallen, vergezeld van donder en bliksem, zo dat op alle de masten vuurballen stonden; het weer hand over hand toenemende met vreselijke hoge zeeën, die gedurig over het schip heenstortten, was hij den 23 des avonds, daar het schip volstrekt niet wilde bijleggen of rijzen en men niets dan de dood voor ogen had, genoodzaakt eerst al het touw van het dek, vervolgens het geschut, een sloep met pek- en watervaten en eindelijk ook een gedeelte van de lading over boord te werpen; het schip hierdoor gerezen zijnde gelukte het hem den 11 augustus, onder aanhoudend pompen, Port Louis te bereiken, alwaar hij nu bezig was de lading, waarvan enige goederen beschadigd waren, te lossen om te repareren.
(opm: zie BC 091122 voor een uitgebreider verslag van de wederwaardigheden van de RESOLUTIE)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 december. In een brief van Kaap de Goede Hoop, van den 24 september, wordt gemeld, dat het aldaar binnengelopen schip KATARINA TEODORA (opm: fregat CATHARINA THEODORA), kapt. W. Schipman, van Batavia naar Amsterdam, de gehele lading moest lossen, waarmede men reeds bezig was (opm: zie o.a. RC 241222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 december. De heer A. Brunox, koopman en consul van Z.M. de Koning der Nederlanden te Brest, meldt in dato den 25 november, dat de galjoot FANNIJ (opm: FANNY, thuishaven Gent), kapt. G. Martens, van Bordeaux naar Amsterdam, bij Audierne (opm: nabij Quimper) op strand geraakt is; de manschappen zijn gered; ook hoopte men de lading te behouden; dezelve bestond in 123 tonnen wijn, te Bordeaux afgeladen door de heren Baour en Comp, J.O. Pellerreau, J.J. Barthes, J. en H. Betrand Frères en Paris en Tourna. Men geloofde dat het schip bij gematigd weer zou aftebrengen zijn (opm: zie echter RC 071222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 december. Het bij Pillau (opm: Baltiysk) gestrande schip ALEXANDER (opm: zie RC 031222 en 141222), kapt. H. Becker, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), was den 12 november een aanzienlijk gedeelte der haring en gereedschappen geborgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 december. Den 4 zeilden van Den Briel de schepen NOORDSTAR, H. Nieman, en de AURORA, J.N. Steen, naar de Oostzee; de wind Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 december. Te Lorient is, met een lek en ontramponeerd schip, binnen het schip de HENDRIKA, kapt. H.E. Martens; hebbende zeer zwaar moeten zeilen en zijnde in het uiterste gevaar geweest; de kapitein zoude echter beproeven om het schip digt te krijgen zonder te ontlossen (opm: zonder te lossen) en, bij een volgende brief, nader berigten, of hem dit gelukt was.


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 4 december. Den 3 december van Texel uitgezeild G. Abrams (opm: bark HENRIETTA, kapt. Abrahams) naar Rio de Janeiro en Bahia.


07 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 december. In Terschelling is binnengekomen MINERVA, P. Schakel (opm: ook wel [Peter] Schackel), terug uit zee, van Amsterdam naar Havana.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 december. Volgens brief van Petten is, in de nacht van 2 december, aldaar gestrand het sloepschip ADVENTURE, kapt. T. Velmer, met ballast, van Boston in Engeland, naar Yarmouth; de manschappen zijn behouden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 december. Door Vlielander loodslieden is, den 2 december, op de Rodetonsplaat, gevonden de spiegel van het schip GALEN OF PORTLAND (opm: zie RC 031222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 december. Kapitein C.J. Holm, voerende de brik NEPTUNUS, van Amsterdam naar Kopenhagen, meldt van de Vlierede, van den 30 november, dat hij den 25 dito van Amsterdam vertrokken zijnde, nog diezelfde avond over Pampus geraakte en onder Enkhuizen ten anker kwam; de volgende ochtend alle zeilen bijzettende, om die avond in zee te komen, werd het schip door de loods op de Engelhoek aan de grond gezet, doch geraakte, na twee uren vastgezeten en alle de roerhaken verloren te hebben, weder vlot, waarom hij midden in het vaarwater moest ankeren en de volgende dag zijn stuurman met een daartoe aangenomen schuit naar Workum zenden, om het beschadigde te herstellen; het schip den 29 weder in staat geraakt zijnde, is den 30 dito ter rede van Vlieland gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 december. De volgens de laatst voorgaande op Juist aangespoelde tonnen haring zijn waarschijnlijk afkomstig van het schip de VROUW TAALKE, kapt. J. de Wit, van Enkhuizen naar Hamburg, hetwelk men vreest dat verongelukt zal zijn, alzo men van hetzelve sedert deszelfs uitzeilen uit het Vlie, den 13 oktober, niets vernomen heeft.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 december. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, van Rotterdam naar Petersburg te Ekenäs binnengelopen was volgens brief van Petersburg, van 3 november, reeds enige dagen tevoren van Ekenäs vertrokken, doch destijds, niettegenstaande een zeer gunstige gelegenheid, nog niet te Croonstad (opm: Kronsjtadt) gearriveerd, weshalve men vreesde, dat hetzelve niet voor de winter zou aankomen. (opm: zie RC 071122, 101222 en 171222)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 december. Kapt. J.C. Lukas (opm: ZEELUST), van Amsterdam te Lissabon gearriveerd, meldt van daar van den 9 november, dat hij op zijn reis bijna aanhoudend stormweêr gehad heeft, waardoor zijn gaffel gebroken is, en hij een fokzeil en vele slijtaadje bekomen heeft.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 december. Volgens brief van kapt. G. Martens, gevoerd hebbende de bij Audierne gestrande galjoot FANNIJ (opm: FANNY, thuishaven Gent, zie RC 051222), van Bordeaux naar Amsterdam, in dato 25 november, is het schip aan stukken geslagen; een gedeelte van de inventaris en omstreeks vier vijfde der lading waren opgevist en geborgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 december. Het schip (opm: tjalk) de ONDERVINDING, kapt. H.D. de Groot, van la Rochelle en Oleron naar Amsterdam, is te Oleron lek en beschadigd teruggekomen; moet lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 december. Den 5 arriveerden te Den Briel de VROUW ELIZABETH (opm: smak VROUW ELISABETH), J.E. Scherpbier, van Grimsby; de VRIENDSCHAP (opm: kof), H.W. Poel, van Antwerpen, de laatste als bijlegger, naar Bordeaux, door contrarie-wind; de wind N.N.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 december. Van Vlissingen wordt van den 3 dezer gemeld, dat den 27 november van hun quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken zijn de schepen le PHENIX, G. Moriard, komende laatst van het eiland Cuba of St. Jago, en de COURIER (opm: schoener COURRIER, thuishaven Antwerpen), J.E. Melcherts, van Alikante, en den 1 dezer het schip le CHASSEUR (opm: kotter, thuishaven Antwerpen), G. de Haan, van Malaga.
Voorts zijn, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd aldaar ter rede gekomen: NEPTUNES (opm: kof NEPTHUNUS), H. Harmens, van Faro; de VRIENDSCHAP, N. Heeres, van Londen; BROUCKTON, H. Weeksch, van Bordeaux; de JONGE ANNA, J. Rathjer, van Bordeaux; de ZEE-NIJMPH, D. Spil, van Lissabon, laatst van Veere,
en van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild REBEKKA, J. Andersen, naar Hull.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 december. Men meldt van Middelburg, van den 4 dezer, dat, volgens berigt van Demerarij, aldaar den 7 oktober laatstleden gearriveerd is het schip de KOLONIST (opm: fregat COLONIST), F.F. Jonker; schip en equipagie waren in goede staat.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop op een publieke vendutie, op of voor den 24 december 1822, ingeval hetzelve niet reeds uit de hand verkocht zal zijn, het Nederlands schip PRINCE BLUCHER (opm: laatste kapitein W.H. Nash), om gesloopt te worden, gebouwd te Salem in Amerika, in 1810, en nu liggende te Sourabaija. Hetzelve is met koperen bouten en gekoperd, is uit de hand te koop, zo als het nu is liggende met al zijn staand en lopend touwwerk, masten, raas, zeilen, kabels, ankers, boten, enz, en op publieke vendutie, zal het hol afzonderlijk, en raas, want, enz, in percelen verkocht worden. (opm: de verkoop werd uitgesteld tot 15 januari 1823, zie BC 211222)
Informatie te bekomen bij Kruijt en Burgess te Batavia, of bij C. Kerr te Sourabaija.


10 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 december. Uit opgeviste papieren en vatjes, gemerkt R.M, veronderstelt men, dat het schip (opm: fregat) de VIJF GEBROEDERS, kapt. R. Maalsted, van Amsterdam naar Surinamen, den 10 november laatstleden uitgezeild, verongelukt is. (opm: zie ook RC 121222 en AC 230123)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 december. Het schip de JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl, van Amsterdam naar Surinamen, is den 4 dezer door een Enkhuizer visser benoorden Texel gepraaid.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 december. In de storm van gisteren zijn van deszelfs ankers gedreven de schepen PIETER ANTHONIJ, kapt. C. Hofker (opm: fregat PIETER ANTHONY, gebouwd Wolgast, Zweden 1805; kapt. Cornelis Hofker; zie RC 171222, RC 261222, AC 010123 en AC 110223) naar de Berbice;
VRIENDSCHAP (opm: pink), kapt. J. Visser, naar Surinamen; laatstgemelde zit bij de Steenenbank op de Zuidwal (opm: zie RC 141222).
Het schip GRENADA, kapt. J. Dik, naar Polen (opm: slecht leesbaar), zit op de Rug bij Texel vol water; een man van de equipagie is bij Texel aangebragt.
JOHANNA MARIA CONSTANTIA, kapt. C. van der Meij (opm: fregat JOHANNA EN MARIA CONSTANTIA, kapt. Cornelis Simonsz van der Meij, zie ook AC 250223), naar Surinamen bestemd, is op de Rug van Texel gedreven en zit vol water; de tweede stuurman is aan land gebragt, en enigen van de quipagie hebben zich in de boot begeven, doch van hun redding is nog niets vernomen; men is bezig van de lading te bergen.
Kapitein G.L. Röperhoff, voerende het schip (opm: fregat) SOPHIA MARIA, naar Surinamen, is, na deszelfs ankers en touwen gekapt en andere schade bekomen te hebben, heden met assistentie van een schuit in het Nieuwe Diep gebragt.
Het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke, mede naar Surinamen bestemd, heeft op de Texelse wal het roer afgestoten, de grote- en bezaanmasten (opm: de grote mast en de bezaanmast) moeten kappen en anker en touw verloren; is weder vlot.
Kapt. R.H. de Boer, voerende het schip GERARDUS JOHANNES, heeft de voorsteven ontzet gekregen, anker en touw moeten kappen en lekkaadje bekomen en is in de haven van Texel gekomen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 december. De tjalk de DRIE GEZUSTERS, kapt. G. Joosten, met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam, is den 3 dezer, wegens schade, verliezen en lekkaadje, door een loodsschuit te Delfzijl binnengebragt; men zou dadelijk een begin maken met lossen en van de bevinding der lading nader berigt geven.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 december. Het schip ANNA MARIA, kapt. D. Jull (opm: vermoedelijk buitenlander), van Kopenhagen naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is in de nacht tussen den 25 en 26 november onder Stevens (opm: vermoedelijk wordt Stevns Klint bedoeld) overzeild geworden door het schip die GUTE FRAU, kapt. G. Reetzke, van Amsterdam naar Stettin (opm: Szczecin); het eerste is, na dat de manschap zich op één man na, gered had, wrak bij Kopenhagen op strand gedreven en het laatste te Kopenhagen met schade binnengelopen, om te repareren (opm: zie RC 141222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 december. Het schip de VROUW ELIZABET (opm: brik VROUW ELISABETH), kapt. J. Tabbert, is, volgens brief van de Nederlandse agent te Mogador, in dato den 29 oktober, als van de aldaar liggende schepen de minste lading in hebbende, door de keizer van Marokko geprest tot het doen ener reize naar Gibraltar en terug, waartegen door het Nederlandse consulaat remonstrantiën zijn ingeleverd. Het gemelde schip is, volgens brief van Gibraltar van den 11 november, aldaar aangekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 december. Van Helvoetsluis wordt van den 7 gemeld, dat den 6, door de harde wind en hoge zee, voor zijn ankers gaan drijven, en bewesten de haven tegen de noordwal aan de grond geraakt is, de kof de LEMMERT (opm: LEMMER), kapt. J. Tammes; dezelve heeft zijn roer afgestoten, doch is nog digt, heeft manschappen aangenomen tot assistentie, waarbij men ook bezig is om de lading aan wal te brengen (opm: zie RC 141222).
De GENERAL SMITH, M. Robinson, zit ook tegen de noordwal aan de grond, alsmede nog een Amerikaans driemastschip, waarvan de naam nog onbekend is (opm: dit bleek later de PROTECTION, kapt. P. Tyson, te zijn); de andere uitgaande schepen liggen allen nog in goede orde op de rede ten anker; de wind N.W. en Z.W.
Den 9 arriveerden JAVA, A. Schot (opm: fregat, kapt. A. Schott), van Batavia; de BLOEM, D. Horstman, van Bremen, als bijlegger, naar Bilboa (opm: waarschijnlijk Bilbao).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 december. Den 7 arriveerde in de Maas de CHARLES PATRIX EDUARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), K.G. Ouwehand, van Duinkerken, en de GEERTRUIDA, T. Ouwehand, van Londen; de laatste naar Amsterdam, als bijlegger, door oorzaak van zware zeeschade, verlies van ankers, touwen en zeilen; hetzelve is, met behulp van een sloep, met vijf man, door zware lekkaadje, alhier op de haven gebragt, hebbende nog vier man bij zich, om nog gestadig te pompen.
Den 9 zeilde het schip de VROUW ANNA, H.J. Henken, naar Hamburg; de wind Z.Z.W.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 december. Volgens berigt van Petersburg, in dato 7 november laatstleden, had men aldaar berigt van Kroonstad, dat er een Nederlands schip in de nabijheid van de haven was, doch hetwelk had moeten ten anker komen; men dacht dat het mogelijk de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, zijn zoude, hetwelk op de reis van Rotterdam naar Petersburg in een haven in de Finse Golf (opm: Ekenäs, zie RC 071122, 071222 en 171222) binnen geweest is, en aldaar gerepareerd had.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 december. Den 3 dezer is te Zierikzee gearriveerd het schip CERES, kapt. B. … (opm: hoeker, naam kapitein onleesbaar, maar is B. Salomonson), van Villanova in Portugal; ofschoon alles aan boord bij de visitatie in de uiterste orde bevonden werd, heeft de gezondheids-officier de schipper niet willen ontslaan, zodat dezelve verpligt is geweest naar de quarantaineplaats in het Keeten op te zeilen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 december. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijsten van den 3 en 6 december:
Het schip de AURORA, Nannings (opm: fregat, kapt. Hendrik Gerhard Nanning), van Batavia naar Rotterdam, is den 30 november, met gescheurde grote mast en gebroken roer, te Cowes binnengelopen.
Den 30 november is het schip WILLEM DE EERSTE, J. Johannesen (opm: fregat), van Amsterdam naar Surinamen, in de haven van Dartmouth in de slijk gezakt en heeft een gedeelte van de loze kiel verloren; hetzelve moest geëxamineerd worden, voor het de reis konde vervolgen (opm: zie RC 031222).
Den 30 november is te Plymouth gearriveerd het schip VREDE, Cauw (opm: hoeker VREEDE, kapt. Jan Cauw), van Zierikzee naar Lissabon; hebbende 38 dagen (opm: !) reis.
Den 24 september is aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen het schip VROUW CATHARINA ELIZABETH (opm: fregat VROUW CATHARINA ELISABETH), J. Ingerman, van Batavia naar Amsterdam.


12 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 december. In de jongste storm is het schip (opm: brik) CERES, kapt. K. Visman, van Amsterdam naar Rio-Janeiro, in het Nieuwe Diep liggende, van zijn touw geslagen en op het Plaatje gedreven, doch sedert in vlot water gebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 december. Volgens bericht van Texel was in de Eijerlandse Gronden aangekomen het wrak van het schip VIJF GEBROEDERS, kapt. R. Maalsted (opm: zie RC 101222); de kapitein en het volk bevonden zich op hetzelve en zijn gered.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 december. Het voor het Ras van Terschelling liggende brikschip MINERVA, kapt. P. Schackel, heeft in de nacht van den 6 dezer, door zware storm uit het Z. en Z.Z.W, een anker verloren, doch ’s morgens door een loodsschuit een ander ontvangen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 december. Drie Terschellinger loodsschuiten, benevens verscheiden vissers- en andere vaartuigen, zijn mede door de zware storm van 6 dezer van hun ankers en touwen op strand en tegen de wal geslagen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 december. Het bij Doggersbank gezonken schip NEPTUNUS, kapt. J. Stibolt Jr, is den 3 november door loodsen te Flekkefjord masteloos binnengebragt.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 december.Van de lading van het schip NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS), kapt. K.IJ. Parma, van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam, den 26 november bij Newhaven verongelukt (opm: zie RC 031222 en AC 050623), waren den 29 dito reeds 400 stukken wijn en brandewijn geborgen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 december. Kapt. H. Jansonius, voerende het schip (opm: galjas) CONCORDIA, van Bordeaux naar Amsterdam, te Falmouth met schade binnen, meldt van daar in dato 30 november, dat hij reeds een gedeelte de lading weder aan boord had en binnen weinige dagen de reis dacht te vervolgen (opm: zie o.a. RC 081022 en 191222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 december. Van kapitein W. Schipman, voerende het schip KATARIA TEODORA (opm: fregat CATHARINA THEODORA), op de reis van Batavia naar Amsterdam in de Baai Falls (opm: False Bay, Vals Baai) binnengelopen, heeft men thans een brief gedateerd Kaapstad den 10 september, meldende, dat hij, na den 20 augustus uit de Plettenbergsbaai vertrokken te zijn en sedert met storm en tegenwind gekruist te hebben, den 6 september voor de Simonstad aangekomen was om te herstellen; het schip was lek en had het galjoen (opm: licht, ondersteunend deel van de boeg, waarop de boegspriet rust) verloren; ook was er schade aan de lading (opm: zie o.a. RC 241222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 december. Den 9 zijn van de Helvoetsluisse rede op de haven gekomen de BLOEM, D. Horstman, en la CAROLINA, L. Soupat; de wind Z.Z.W.
De brik le CHARLES, T. Guilbert, die beoosten de haven tegen de noordwal aan de grond heeft gezeten, is den 10, des namiddags, met hoog water en behulp van manschappen in vlot water gekomen en op de haven gebracht; de wind Z, stil, dik en mistig.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 december. Den 9 is te Veere als bijlegger binnengekomen, na vier weken te hebben uit geweest, het galjootschip ROSALIE, R.R. de Haan, van Antwerpen naar Lissabon bestemd, met een lading tarwe. Gemeld schip heeft, gedurende die tijd, veel door de storm en de woede der zee geleden.
Ook is van daar naar Duinkerken vertrokken het schip la MARIE, kapt. T. le Mastre, van Bordeaux, met schade te Veere als bijlegger ingeklaard geweest.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 december. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 10 december:
Het schip the PETRONELLA, Leven (opm: kapt. Hans Levsen), van St. George d’Elmina naar Amsterdam, is den 8 dezer, na een reis van 154 dagen en met verlies van zeilen, ankers, kabels, enz. en lek, te Plymouth binnengebracht.
Den 24 september was men bezig met de lading te lossen van het schip (opm: fregat) CATHARINA THEODORA, W. Schipman, van Batavia naar Amsterdam, hetwelk aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen is (opm: zie RC 021122).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een onder Nederlandse vlag varend extra-ordinair, welbezeild Brikschip, groot circa 65 rogge-lasten, voorzien van een goede inventaris.
Te bevragen bij Roland Holst, makelaar op de Buitenkant no. 7 te Amsterdam.


13 december 1822


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Kennisgeving. De Hindelooper beurtschipper op Amsterdam gedenkt van nu af aan, tot februari 1823, niet geregeld te varen.


14 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Volgens brief van kapt. J. Visser, voerende het op de Zuidwal van Texel zittende schip de VRIENDSCHAP (opm: pink, zie RC 101222), van Amsterdam naar Surinamen, in dato den 10 dezer, was hij bezig met de lading te lossen en reeds was de eerste ligter in het Nieuwe Diep aangekomen; zodra de lossing geëindigd zou zijn, zou men naar de geschiktste middelen omzien om het schip zelve van de Zuidwal af te brengen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Kapt. J. Tedesco, voerende het schip NEPTUNUS, van Amsterdam naar Palermo, meldt uit het Nieuwe Diep van den 7 en 8 dezer, dat hij, den 17 oktober uit Texel gezeild zijnde, reeds dezelfde avond westelijke wind kreeg, die 22 dagen aanhield, en toen met oostenwind tot aan Wight vorderde, alwaar hij, alzo de wind andermaal W. en Z.W. liep, 9 dagen kruiste en vervolgens ter rede van Dungeness ten anker kwam; daar liggende brak door felle Z. en Z.O. wind de ring van zijn anker, hetgeen hem noodzaakte zee te kiezen; daarna nog 14 dagen omgezworven hebbende, werd hij door de storm van den 5 en 6 dezer overvallen en kwam den 7, na het roer afgestoten te hebben, met behulp van loodsschuiten, over de Noordergronden in Texel terug en vervolgens in het Nieuwe Diep, alwaar het schip, hetwelk zwaar lek is, op een droge plaats (opm: hier zal plaat zijn bedoeld) ligt, doch bij wassend tij zo veel water in krijgt, dat hij verpligt is geweest de goederen, waarvan zeer weinige onbeschadigd zijn, in een galjas te lossen, ten einde verdere schade te voorkomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Het schip HENRIETTE, kapt. G. Abrams (opm: bark, kapt. Abrahams), van Amsterdam naar Rio-Janeiro, is, na de storm van den 6 dezer op de Texelse rede te hebben afgereden, den 8 met behulp van een schuit en volk, van lager wal in het Nieuwe Diep gebragt; hetzelve heeft veel schavijling (opm: schavieling, slijtage) aan touwen en tuigagie bekomen en een anker verloren, hetwelk echter gevist en aan boord terug is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Kapt. J.R. Brons, voerende het schip de VROUW REBEKKA, van Amsterdam naar Bordeaux, meldt uit de haven van Texel van den 8 december, dat zijn schip in de storm van den 6 dito voor twee ankers van de rede en op de Zuidwal aan de grond gedreven, doch die dag weder vlot geworden en in de haven van Texel gekomen was; hetzelve was digt, en had, behakve het verlies van ca. 25 vademen (opm: ca. 45 meter) ankertouw, een tros en een sloep, zeer weinig schade bekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Het schip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. C.J. Jaskij (opm: kof, kapt. C.J. Jaski), van Amsterdam naar Bordeaux, is den 8 dezer in goede staat in de haven van Texel gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Het schip de MORGENSTER, kapt. K.H. Meijer (opm: K.H. Meier), met raapzaad van Kiel naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van den 7 dezer, na vier weken op zee te hebben gezworven, aldaar, wegens verlies van boot, anker, touwwerk en zeilaadje, binnengelopen; de kapitein vreesde, alzo hij zwaar had moeten pompen, voor aanmerkelijke schade aan de lading (opm: zie RC 241222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. De Noordse galjas VENUS, kapt. Borck of Berg (opm: zie RC 191222), met zout, fruit, enz. van St. Ubes (opm: Setubal) komende, is, nadat door de orkaan van den 5 en 6 dezer, derzelver mast gebroken was, circa drie vierde mijl beoosten de haven van Ostende aan strand gedreven en zal weg zijn; verminkte lijken en afzonderlijke ledematen zijn op het strand gevonden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Wegens het bij Pillau (opm: Baltiysk) gestrande schip ALEXANDER, kapt. H. Becker (opm: zie RC 031222 en 051222), van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), meldt men van Pillau den 28 november, dat de vorige dag weder een kleine hoeveelheid haring, benevens alle de gereedschappen en takelaadje, geborgen waren; doch, alzo het schip geheel wrak was, vreesde men dat de nog aan boord zijnde goederen weg zouden zijn.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Aangaande het aangezeilde schip de GUTE FRAU (opm: zie RC 101222), kapt. G. Reetzke, van Amsterdam naar Stettin (opm: Szczecin), te Kopenhagen binnengelopen, meldt men van daar in dato 30 november, dat hetzelve, behalve andere schade aan de voorsteven, zo lek is, dat het moet lossen om te repareren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 december. Volgens brief van kapt. T.S. Waters, voerende het schip (opm: fregat) ROTTERDAM, van Amsterdam naar Batavia, was hij den 29 oktober, na een reis van 34 dagen, op 6º36’ N.B. 22º30’ W.L, in goede staat zeilende met Z.O. wind; de troepen, passagiers en manschap waren allen volkomen gezond.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 december. Van Helvoetsluis wordt van den 13 gemeld, dat de kof de LEMMERT (opm: LEMMER), kapitein J. Tammes, die beoosten de noordwal aan de grond heeft gezeten (opm: zie RC 101222), den 12, des namiddags, met hoog water en behulp van manschappen, in vlot water gekomen en op de haven gebragt is.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 december. Den 12 dezer zeilde uit de Maas de JONGE WILLEM (opm: kof), J. Parlevliet, naar Liverpool.
Den 13 zeilden de HOOP, E.G. Jonker, en de MARIA MAGDALENA (opm: kof), T.L. Kerkstra, naar Cherbourg, de VROUW ANNA (opm: kof), H.C. Uil, de VROUW ALIJDA, F. Swiers (opm: VROUW ALIDA, kapt. Tijmen Swijrs), en de VRIENDSCHAP (opm: kof), H.W. Poel, naar Bordeaux; de LOUISA (opm: kof), D. Guijt, naar Jersey; de VROUW CHRISTINA, R.J. Dood, naar Dublin; de ONDERNEMING (opm: bylander), H.F. Klie, en de HOOP, J.C. Lourensen, naar Southampton; de VROUW ANNA (opm: hoeker), G. Don, naar Newry; de VROUW MARGARETHA. A. de Zeeuw, naar Lissabon; de DRIE GEBROEDERS, G. van der Borden, naar Gibraltar; de GOEDE HOFFNUNG, M. Willemsen, naar Bordeaux, en de HIJPERION, H.S. Bruinsma, naar Surinamen; de wind O.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 december. Den 13 arriveerde te Maassluis het schip de VROUW HAASJE, G. Ouwehand, van Londen, laatst van Katwijk.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 december. Van Vlissingen meldt men den 7 dezer:
Eergisteren is alhier in ’s lands dok gekomen Zr.Ms. brik MERKUUR, kapt. L.T. Hooft, van Helvoetsluis.
Ook zijn alhier ter rede gekomen de schepen de VROUW GERKEN, M. Gerdes, van Londen naar Rotterdam; WILLEM EN THOMAS, G. Winniecott, van Seville, en ELEONORA, H. Suhr, van Petersburg naar Antwerpen gedestineerd; het schip le JEUNE NORBERT, K.B. Neurenberg, naar Lissabon bestemd, is gisteren door contrariewind uit zee terug gekomen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londen het Nederlands bomschip WILHELMINA, kapt. Dirk Mooijekind, vertrekt ten spoedigste. Adres bij W. Smith & Co.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

In een particuliere brief van Port-au-Prince wordt gemeld, dat verscheidene handelhuizen aldaar voornemens waren, om geen goederen meer naar Bremen, maar weder naar Amsterdam of Rotterdam te consigneren, dewijl hun schepen in Brake moeten blijven liggen en niet aan de stad kunnen komen, van waar de goederen met ligters worden afgehaald, en, daar de schippers dier vaartuigen onder geen behoorlijk opzicht staan, aan vele schade en verliezen blootgesteld zijn. Een inwoner van Bremen had, reeds enige tijd geleden, een gedrukt plan, betreffende de verbeterinrichting dier vrachtvaart uitgegeven hetwelk echter van geen gevolg geweest is.


17 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 december. Het schip de ZEEMEEUW, kapt. H. Holger, den 8 dezer in het Vlie binnen van Demerarij, is den 4 november van daar vertrokken en heeft dus de reis in 34 dagen afgelegd.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 december. Aangaande het op de zuidwal van Texel zittende schip PIETER ANTONIE (opm: fregat PIETER ANTHONY, zie RC 101222 en 261222), kapt. C. Hofker, van Amsterdam naar Berbice, wordt door de kapitein in dato den 12 dezer, des avonds te 7 uren, van boord gemeld, dat hetzelve tot op de stenen na (opm: met alleen de ballast nog in) gelost en sedert twee etmalen ledig gepompt was, zonder naderhand water ingekregen te hebben; daar hetzelve slechts een halve kabels lengte (opm: dus circa 93 meter) op de wal zit, hoopte hij dat het weder af te brengen zou zijn. Men heeft van Amsterdam ligters afgezonden om de lading, welke geheel beschadigd is en op Texel in ’s rijks magazijnen opgeslagen wordt, terug te brengen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 december. Kapt. M.E. Person, voerende het schip de DRIE GEZUSTERS, van Bremen naar Amsterdam, meldt van Grietzijl (opm: Greetsiel) van den 9 dezer, dat hij aldaar in goede staat aangekomen was en reeds twee malen getracht had de reis te vervolgen, doch telkens uit hoofde van slecht weer en tegenwind had moeten terugkeren.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 december. Het schip de JONGE KORNELIS (opm: kof JONGE CORNELIS), kapt. C. Wapenaar, van Hamburg naar Amsterdam, lag den 9 dezer in goede staat nog op de Elve (opm: Elbe).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 december. Kapt. C.S. de Jong, voerende het schip (opm: kof) JOHANNA HERMINA, met stukgoederen van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is, na zware stormen doorgestaan te hebben, den 5 dezer in goede staat te Elseneur (opm: Helsingör) aangekomen, en was den 7 dito, uit hoofde van stormweer en tegenwind, daar nog liggende.
Den 6 dezer waren vele schepen in de Sond door de hevige storm aan het drijven geraakt en hadden, na het kappen van ankers en touwen, zee moeten kiezen, bij welke hij in groot gevaar is geweest, doordien een groot Russisch driemastschip op hem kwam aandrijven, zo dat hij gereed stond mede zijn ankertouw te kappen, toen hem het schip gelukkig voorbij raakte; hij zou met de eerste gunstige wind de reis voortzetten (opm: zie RC 211222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 december. Te Riga is gearriveerd J.J. Keijer van Rotterdam, laatst van Ekenäs (opm: zie o.a. RC 071122); is met de stoomboot naar Petersburg gesleept.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 december. Van Delfzijl wordt gemeld, dat op de avond van den 4 dezer drie personen, met namen Gerhardus Klumper, Wolter Alberts Duiven en Berendt Martens de Vries, door het omslaan van een schuitje, in hetwelk zij naar Delfzijl, hun woonplaats, van het huis de zogenaamde Knokke (opm: Knock, aan de Oost-oever van de Eems), wilden terugvaren, in de nabijheid van die haven een prooi der golven zijn geworden; drie weduwen en een dochter zijn door dit treffend ongeluk in diepe rouw gedompeld. Theodoris Jelis Wijntjes, mede te Delfzijl wonende, bevond zich insgelijks in het schuitje, doch deze heeft zich, na met de drie bovengemelden ongeveer een half uur op de zijde van het schuitje in doodsangst te hebben doorgebragt, met een eind touw aan hetzelve vastgebonden, is des nachts, dan hier dan daar gestuwd, de Eems afgedreven, de volgende dag, te half 11 uren, op de droogte achter Bierum, de Bierumeraanwas genaamd, aan de grond geraakt, en, daar hij nergens geen uitkomst tot redding zag, in zee gesprongen, vervolgens aan land gekomen, en heeft alzo zijn leven gered.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 december. Den 13 dezer zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. korvet van oorlog EENDRAGT, kapitein Schroder, en VREDE EN VRIENDSCHAP, K. Nieuveen (opm: driemaster, kapt. Klaas Nieveen) naar Surinamen; OROMASE, E. van der Zweep (opm: brik, thuishaven Oostende) naar Brazilië; WILHELMINA (opm: fregat), W. Verloop, MARIA HILLEGONDA (opm: fregat MARY EN HILLEGONDA), H. Glazener en WILLEM (opm: fregat), P. van Vliet, naar Batavia; VERWISSELING, A. Schaaf (opm: hoeker, kapt. A. Schaaff), naar Lissabon; de HOOP (opm: hoeker), H. van der Kolff, naar Nantes; de VROUW PETRONELLA (opm: kof), M. Muller, naar Newry, en CORNELIA LUCIA (opm: hoeker), J. Altona, naar Marseille.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 december. Den 13 zeilde van Den Briel les DEUX FRÈRES, L. Boerse, naar Nantes.
Den 14 zeilden de MARGARETHA, J. Verdoes, naar Bordeaux, en de FORTUNA, Kouwenhoven (opm: hoeker, kapt. Arij Kouwenhoven), naar Gibraltar.
Den 15 arriveerde die HOFFNUNG, C.P. Otto, van Grijpswold (opm: Greifswald); kapitein Kouwenhoven meldt door de stilte aan de bank te zijn vastgeraakt, en tot heden nog vast zit; de wind O.Z.O. en O.N.O. en mistig.
Den 16 wordt gemeld dat kapitein Kouwenhoven den 15 des avonds in vlot water gekomen is, en thans in de put ten anker ligt; de wind stil en mistig.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 december. Van Vlissingen wordt den 10 dezer gemeld:
Gisteren is alhier binnengekomen de Engelse sloep the POLLY OF SOUTHAMPTON, kapt. J. White, te Southampton tehuis behorende, welke in zee, op de hoogte van Nieuwpoort, buiten de banken, door de equipagie is verlaten, hebbende door de zware storm zijn mast verloren; dezelve is geladen met steenkolen en door enige vissers van Heist in zee gevonden en vervolgens alhier binnengebragt.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Door de menigvuldige navragingen die aan A. van der Teen, welke thans zijn domicilium op Willemsdorp, in het Logement Waterloo, genomen heeft, aan het einde der Dordsche Kil gelegen, gedaan zijn, zo omtrent het in- als uitvaren van schepen van gezegde Kil, zo oordeelt hij het van belang, aan het geëerd publiek, en vooral aan de zeehandelaren te berichten, dat hij zo veel mogelijk attent zal wezen, zulke navragingen effect te doen sorteren; wijders vindt hij het voor de zeehandelaren en de reizenden niet ondienstig, hunlieden te berichten, dat zijn logement bijzonder geschikt is om te logeren de genen, die mochten verkiezen hun schepen te zien uitgaan of inkomen; ook voor reizigers, die door tegenspoeden van wind of weer gehinderd worden, het Veer, hetzij met de stoomboot of ander vaartuig te kunnen passeren, of die gemakshalve verkiezen mochten ’s morgens met de eerste stoomboot over te varen. In alle gevalle wordt een prompte en civiele bediening beloofd


19 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 december. Het schip de ZEEMEEUW, kapt. H. Holger, van Demerarij naar Amsterdam, in het Vlie binnen, is, wegens aanhoudende vorst en gebrek aan bergplaats voor schip en lading, na het lossen van een ligter den 15 dezer naar zee gezeild.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 december. De ever de JONGE JAN, kapt. C. Siepen (opm: vermoedelijk buitenlander), van Amsterdam naar Hamburg, lag, volgens schippers-berigt, den 8 dezer in goede staat te Terschelling.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 december. Kapt. T.L. Hofkamp, voerende het schip (opm: kof) de VRIENDSCHAP, van Petersburg naar Amsterdam bestemd, is na een langdurige en moeilijke reis, waarop bijna al zijn zeilen gescheurd of verloren gegaan zijn en het schip ook veel geleden heeft, den 11 dezer door dikte van de mist en het niet kunnen bekomen van een loods, beneden op de Eems aan de grond geraakt; hij heeft een vissersschuit aangenomen, om, na overneming van een gedeelte der lading, in vlot water te komen; doch dit mislukt zijnde, zijn hem van Delfzijl drie vaartuigen gezonden om de lading te lossen, waarvan reeds één aldaar aangekomen is met 11 vaten potasch, 2 vaten borstels, 157 stukken koper en 150 zakken lijnzaad, welke laatste door zeewater meer of min beschadigd zijn; indien de wind niet veranderde en bij opkomende storm of invallende vorst vreesde men, dat hij het schip nog zoude kunnen verliezen (opm: zie RC 211222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 december. Het schip de VROUW JANNA, kapt. A.H. Breeland, van Riga naar Antwerpen, is, volgens brief van Delfzijl van den 11 dezer, na een zware reis van 8 weken, den 19 dito (opm: den 9 zal zijn bedoeld) aldaar lek, met schade aan zeilen en onklaar roer binnengelopen; de kapitein dacht, dat de lading niet zou geleden hebben, en zou zo spoedig doenlijk de geleden schade herstellen.
Gemelde kapitein heeft den 1 dezer, 20 mijlen Z.O. van Texel, in goede staat zeilende gepraaid een Hanoverse driemast-kof, gevoerd door kapitein Beerends, met masten van Memel (opm: Klaipeda) naar Toulon, aan welks boord alles wel was.
(opm: de opgegeven locatie ligt plm. 5 zeemijlen N.O. van Medemblik, niet echt op een route naar Toulon; wellicht wordt Z.W. van Texel bedoeld)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 december. De lading van het schip de MORGENSTAR, kapt. K.H. Meijer (opm: smak, kapt. K.H. Meier), van Kiel naar Amsterdam, te Delfzijl binnengelopen, werd, volgens brief van Delfzijl van den 11 dezer, gelost en zwaar beschadigd gevonden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 december. Het schip VENUS, bij Ostende verongelukt (opm: zie RC 141222), is gevoerd geweest door kapt. N. Estberg, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Carlscrona; hetzelve is met de lading geheel weg; de lijken van de kapitein en het volk, zeven in getal, zijn op strand gevonden.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 december. Kapt. G.J. Boon, voerende het schip de GOEDE HOOP, van Amsterdam naar Livorno en Genua gedestineerd, meldt van Genua, den 5 dezer, dat hij den 25 november vertrokken zijnde, de volgende dag te Genua gearriveerd was, doch den 2 dezer (opm: 2 december) aldaar op een, hem door de havenmeester aangewezen doch niet zeer gunstige plaats liggende, door storm uit het Z.Z.W. en zware zee belopen werd, waardoor alle de schepen sterk slingerden en hevig tegen elkander stootten, zes van denzelven verongelukten en het zijne, hetwelk nog slechts 25 kisten kaas gelost had, vele schaden aan de zijden bekwam, de beide boorden aan stukken geraakten, en hij zijn boegspriet, jagerstok (de jagerboom of jagerspier, waarop de bolgesneden jager [spinaker] wordt uitgehouden), boot, sloep en zwaarden moest kappen.
(opm: Zoals bij vele mediterrane havens bestond de haven van Genua destijds uit een natuurlijke baai waarin, achter een aantal artificiële havendammen, enige beschutting wordt geboden tegen de elementen. Men ligt veelal ‘in de laag’, d.w.z. vóór vertuid ten anker en achter trossen kruislings op bolders op de havendammen.
Het behoort tot de verantwoordelijkheden van de kapitein om de ligplaats te accepteren, c.q. tijdelijk te verlaten of te weigeren. Helaas heeft de scheepsnaam niet bijgedragen aan een goed verloop van het havenverblijf.)


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 december. Van Den Briel wordt van den 18 gemeld dat kapitein Kouwenhoven (opm: hoeker FORTUNA, zie RC 171222) den 17, des avonds, uit de Put wel in zee gekomen is; de wind W.Z.W. en mistig.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 december. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 13 december:
Den 12 dezer zijn van Ramsgate vertrokken de schepen JOHANNA HENRIETTA, naar Liverpool, MARGARETHA JOHANNA (opm: kapt. Claas Jansen), naar Surinamen, en VROUW HILKE naar Port-à-Port (opm: Oporto).
Den 11 is van Cowes gezeild het schip MARIA, Zeijlstra (opm: Foeke Hiddes Zeijlstra), van Amsterdam naar Surinamen.
Te Portsmouth is den 10 dezer, met verlies van zeilen, anker en kabel, binnengelopen het schip PROVIDENTIA, Nieschwager, van Ostende naar Brest; hetzelve heeft echter de volgende dag de reis voortgezet.
Het schip CONCORDIA, Jansonius (opm: galjas, kapt. Heere Jansonius), van Bordeaux naar Amsterdam, te Falmouth binnengelopen (opm: zie o.a. RC 081022), heeft den 9 dezer deszelfs reis vervolgd, doch is den 11 weder lek aldaar terug gekomen.
Den 21 augustus is op de rede van Anjer aangekomen het schip CORNELIA (opm: fregat, kapt. G. Mackeno), van Amsterdam naar Batavia.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet Sr. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.


20 december 1822


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In de maand januari aanstaande, tijd en plaats nader te bepalen, zal publiek ter verkoop gepresenteerd worden: een Smakschip, genaamd EGBERDINA (opm: VROUW EGBERDINA), bevaren geweest door J.H. Bakker, groot ongeveer 40 rogge-lasten, met zeil, treil, ankers en touwen, zo als hetzelve is liggende in de Pekel-A, alwaar het in den jare 1817 is uitgehaald. Iemand intussen genegen zijnde hetzelve uit de hand te kopen, adressere zich bij de heren H.H. Nap te Groningen of P.R. Brons te Pekela.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Petersburg, 22 november. Het schip KUTOSOW, hetwelk in 1820 van Kronstadt (opm: Kronsjtadt) is vertrokken, is, den 2 dezer, aldaar terug gekomen. Den 27 januari verliet hetzelve Nieuw-Archangel (opm: Novoarchangelsk, thans Sitka) en kwam den 2 juni, en dus in 126 dagen, te Rio-Janeiro aan. Tegen de in Nieuw-Archangel verkochte lading, heeft hetzelve pelserijen, voor omtrent 2 miljoen waarde, terug gebracht. Volgens de uit onze (opm: Russische) Amerikaanse koloniën mede gebrachte tijdingen, heerste aldaar grote rust en de beste verstandhouding met de naburige wilde volksstammen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te Noordwolde, is bij de weduwe T.G. Krol, uit de hand te koop: een welbevaren Tjalkschip, lang 17 ellen 760 strepen (60 voet), wijd 3 ellen 705 strepen (12½ voet), hol 1 el 480 strepen (5 voet), met al zijn toebehoren, zoals hetzelve is bevaren door G.T. Krol.


21 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 december. Het schip (opm: kof) de VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hofkamp, van Petersburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van den 15 december, de vorige dag, benevens drie te voren geloste ligters, aldaar in de haven gebragt en moet wegens lekkaadje lossen om te repareren. Behalve het lijnzaad zullen ook de hennep en potasch gedeeltelijk beschadigd zijn (opm: zie RC 191222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 december. Het schip (opm: pink) ZEELUST, A. van der Linden, van Rotterdam naar Smirna (opm: Izmir), is den 15 november te Gibraltar binnengelopen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 december. Van Elseneur (opm: Helsingör) wordt van den 10 december gemeld, dat vele schepen, naar de Noordzee bestemd, uit hoofde van tegenwind nog daar ter rede liggen, waaronder de kof JOHANNA HERMINA, kapt. C.S. de Jong, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam (opm: zie RC 171222).


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 december. Den 18 arriveerde te Helvoetsluis het schip (opm: fregat) HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Batavia, laatst van Texel.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 december. Van Vlissingen wordt den 17 gemeld:
Sedert onze vorige zijn van deze rede naar zee gezeild de schepen JULIA, Z.H. Schut, naar Nantes; OTTO, J.E. Carst, naar Londen; la DAME EUGÉNIE (opm: kof DAME EUGÉNIA), L. Cornelis, naar Liverpool; de OOSTERSTAR, J. Moller, naar Londen; de VROUW ANNEGINA, H.J. Potjer, naar Liverpool; de VROUW GEZINA, H. Laarman, en de VROUW MARGARETHA, H.J Veen, naar Londen; l’ÉCLAIR d’ANVERS, J. Schoneveld (opm: sloep ÉCLAIR, thuishaven Antwerpen, kapt. Joannes Albertus Schönefeld), naar Palermo; de VROUW ELISABETH, F. van der Steen, naar Londen; de GOEDE WELVAART J.J. Vos (opm: kof, kapt. Israel Jans Vos), naar Hull; l’ÉLISA, P. Gauthier, naar Nantes; l’AIMABLE HENRIETTE, P. Gravaille, naar Chenoux; FREDERIKA, J.J. Seegers, naar Bordeaux; de JONGE HILKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), W. Willems, naar de Middellandse Zee; de VROUW MARGINA, J.B. Bakker, naar Ipswich; de VRIENDSCHAP, B.H. Smit, naar Guernsey; JOHANNA HENRIETTA, A.L. Ehler, naar Bordeaux; ALIDA, C. Lohse, naar Rouaan; MARIA BARBARA, J.J. Koller, naar Londen, allen van Antwerpen,
en voor die plaats op deze rede aangekomen DIEVERDINA (opm: waarschijnlijk DIEWERDINA, maar ook wel geschreven als DIVERDINA), P.J. Meints, van Lissabon, en la BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), O.A. Wilman, van Noorwegen.
Nog is alhier op de rede gekomen de HOOP EN FORTUIN, S.K. Sipkes, van Texel, gedestineerd naar deze stad.
(opm: dit fregat werd in Vlissingen gedokt omdat het te diep stak om Antwerpen te bereiken; het schip werd uitgerust met meer en zwaarder geschut en in 1823 verkocht aan de marine van Gran Colombia, waarbij het tot 1826 als linieschip diende onder de naam ESPERANZA Y FORTUNA; zie ook DC 120723 en RC 230923)
Ook zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de HOOP, J. Hubrock, naar Rio-Janeiro; de TWEELINGEN DANIEL EN WELIO (opm: TWEELINGEN DANIEL EN WILCO), J.G. Wiersma, naar … (opm: niet vermeld); l’ÉLISE, J. Darlau, naar Havre-de-Grace, en CHRISTINA, C.J. Cassens, naar Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 december. Den 17 december is van Antwerpen vertrokken het schip TROIS AMIS, kapt. Schut (opm: later genaamd DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schut), naar Londen.


Krant:

  BC - Bataviasche Courant

Van de 1e luitenant Gerlings, commanderende een detachement gepasporteerde militairen, hetwelk was ingescheept op het schip COLUMBUS, kapitein Grevelinck, bestemd naar Amsterdam, is een dépêche ontvangen, gedagtekend St. Denis op het eiland Bourbon (opm: thans Réunion), den 12 september l.l, waarbij gemeld wordt dat het voormelde schip, hetwelk den 20 mei van Batavia was gezeild, den 11 juli gekomen zijnde op de hoogte van het Kaapse Rif, aldaar door een hevige storm is belopen, in welke de stuurrepen en de roerpen en vervolgens ook het roer zelf bij de bovenste haak gebroken zijn; dat hierop besloten was Baai Falls (opm: False Bay, Vals Baai) binnen te lopen, doch dat op de Bank van Agulhas het schip zodanig slingerde en werkte, dat het grote want afbrak, en op den 23 juli de grote mast overboord slingerde en in zijn val ook de bezaansmast meesleepte; dat in deze positie zij in de middag een schip in het gezicht kregen, hetwelk hun toestand ziende op hen aanhield, achteraan kwam en beloofde die nacht bij de COLUMBUS te zullen blijven, blijkende dit vaartuig toen te zijn de Franse brik la JULIA, kapitein Desse, van Bordeaux naar Bourbon bestemd. Dat deze brik tot den 28 juli bij de COLUMBUS is gebleven, en dat toen besloten is, uit aanmerking van de staat van dit schip, met alle man, 92 in getal, over te gaan op de brik; hetgeen dan ook is geschied, niet zonder grote moeite van de zijde van de Franse kapitein en de stuurman Cio, wier equipage, 16 man sterk, zich aanvankelijk wilde verzetten tegen het overnemen van een zo groot getal zielen. Dat zij vervolgens op den 14 augustus behouden op Bourbon zijn aangekomen, maar ontbloot van alles behalve enige weinige kledingstukken, zijnde alle goederen, op last van kapitein Grevelinck, aan boord van de COLUMBUS moeten achterblijven.
De luitenant Gerlings meldt met lof, zowel de edele pogingen van de Franse kapitein Desse en de eerste officier Cio, bij het overnemen van de schipbreukelingen, als het goede onthaal hetwelk hij van de zijde van de heer Treijcinet, commandant en administrateur van het eiland Bourbon, heeft genoten. Het detachement was gekazerneerd, werd van al het nodige voorzien, en men was voornemens hetzelve met de gemelde brik JULIA de reis naar het vaderland over Bordeaux te doen voortzetten. (opm: zie ook RC 051222 en AC 240123 en volgende berichten)


Krant:

  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Advertentie. De verkoping van het schip PRINS BLUCHER, tegen den 24 aanstaande geannonceerd (opm: zie BC 071222), is uitgesteld tot op den 15 januari 1823.


24 december 1822


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 december. Aangaande de lading van het schip MORGENSTER, kapt. K.H. Meijer (opm: K.H. Meier, zie RC 141222), van Kiel naar Amsterdam, meldt men van Delfzijl van den 17 dezer, dat omtrent 9½ lasten door zeewater beschadigd bevonden waren en den 19 dito openlijk verkocht zouden worden; het overige werd bewerkt en afgekoeld. Het schip was door de ingevallen vorst verhinderd geworden binnen de sluis te komen (opm: dus op het Damsterdiep) en lag niet zeer veilig.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 december. De kof de VROUW ALIDA, kapt. A. Kremer, van Bordeaux naar Amsterdam, is, volgens brief van St. Martin (Isle de Rhé) van den 9 dezer, aldaar lek binnengelopen en moest lossen om te repareren; uit hoofde er wijn gepompt is, vreesde men voor schade aan de lading.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 december. Kapt. F. Gierke, voerende het schip (opm: kof) de VLASHANDEL, van Amsterdam te Genua gearriveerd, meldt van daar, in dato den 7 dezer, dat hij met gunstige wind tot buiten de Gronden (opm: het ondiepe gedeelte van de Atlantische Oceaan voor de ingang van Het Kanaal; ruwweg het gebied binnen de 100 vademlijn) gekomen zijnde, de wind toen Z.Z.W. tot W. veranderde, tot op 44º N.B. 10º30’ lengte (opm: W.L) gevorderd zijnde, woei het zo hard, dat hij Kaap Finisterre niet durfde naderen, maar om de Noord halsde; heeft vervolgens vier weken vreselijk slecht weer gehad, zodat hij geen zeil kon voeren en het schip gestadig onder water lag; verloor twee watervaten, kreeg enige schade aan zeilen en kwam eindelijk den 2 dezer te Genua, zonder verdere schade. Nauwelijks daar vertuid zijnde (opm: het schip ligt vóór achter twee ankers; vanaf het achterschip zijn trossen of draden kruislings op bolders of boeien uitgebracht, waarbij het oog weer aan boord is genomen; bij vertrek kan men vanaf het schip de draden eenvoudigweg laten slippen, en na het thuishieuwen van de ankers de ligplaats verlaten), begon het weder verschrikkelijk hard te waaien, vergezeld van zware donder en vreselijk hoge zee, die hem echter geen schade veroorzaakte; alleenlijk werd zijn stuurman door de bliksem ligt gekwetst. Kapitein Giercke dacht tegen half december de reis naar Livorno voort te zetten.
Kapitein De Vries, naar Amsterdam bestemd, had enige schade bekomen, en op een Genuees schip waren vier man op het dek en elf ossen in het ruim door de bliksem gedood.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 december. Den 19 zeilde van Helvoetsluis de ATALANTE (opm: fregat, ook ATALANTA), C. Zwanenburg, naar Surinamen.
Den 21 is op de haven gekomen de JONGE ELIZABETH, H.J. Laning, van Bergen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 december. Den 19 zeilden uit de Maas de schepen de JOHANNA, H.F. Mulder, naar Bayonne, en de MARGARETHA, J. Verdoes, naar Bordeaux; dezelve liggen nog in de Put ten anker door de hoge zee en weinig water.
Kapitein Van Teijlingen ligt bij de Brielse Heuvel nog ten anker; den 21 meldt men dat kapt. Van Teijlingen bij de Brielse Heuvel op de kant zit; de wind O.N.O. en de rivier drijft overdekt van ijs.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 december. Den 17 zijn van Antwerpen vertrokken de schepen ISABELLE ET LOUISE, Eggers (opm: sloep ISABELLA EN LOUISE, kapt. Pierre Eggers, thuishaven Antwerpen), naar Lissabon; METEORE, Mesdagh, naar Rio-Janeiro, en VRIENDSCHAP, Heeren, naar Londen.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 december. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 17 december:
De Nederlandse schooner ALEXANDER is den 18 oktober bij Braamspunt (opm: kaap bij de mond van de Suriname-rivier), te Surinamen, in een hevige storm verongelukt.
Het schip de CATHARINA THEODORA, W. Schipman (opm: fregat, kapt. Wolbert Schipman, (opm: zie o.a. RC 051122 en AC 200123), van Batavia naa