Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1813


Datum: 15 januari 1813


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. B.A. de Vries, G.H. Matthes G. Zn. en A.B. van der Vries, makelaars, zullen op donderdag de 21e januari 1836, ’s morgens ten 10 ure precies, in den Brakken Grond, in de Nes, te Amsterdam, verkopen: 20 dozijn diverse zwarte zijde doeken en 50 ps. 6/4 slengdams (opm: slendangs), 10 per ps; beschadigd gelost uit het schip NEERLANDS INDIEN, kapt. J.G. Veening, gedestineerd naar Batavia; breder volgens notities en zijn de goederen daags vóór en op de verkoopdag in den Brakken Grond te zien.


Datum: 10 mei 1813


Krant:
 AAA - Advertenties, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam

Men zal op -Donderdag den 17den Juny 1813, in bet Huis van de Commercie-Compagnie binnen deze Stad Middelburg, des voormiddags ten elf ure , presenteren te verkoopen een nieuw FREGATSCHIP , genaamd BOERHAVE, liggende in de Binnen-Hnven dezer Stad, met ' twee doorgaande Dekken, lang over-Steven 110 voeten , wyd op de uttwatering 28 voeten, hol in het ruim 13* voeten, hoog. tusschen deks 5 3/4 voeten , Amsterdamsche » maat, met deszeifs Rondliout, Roer, Braa'dspil en Marsen, alsmede twee- nieuwe Kabels, van beste Rhyn- Hennip geslagen, en het geen verder volgens dé Inventaris za! te zien zyn ; wordende hetzelve Schip gecalculeerd op- 180 Lasten.


Datum: 02 december 1813


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant
Link naar origineel bericht

Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, den 30 November. Heden namiddag, tusschen 5 en 6 uren, is zyne Doorluchtige Hoogheid de Heer Prinse WILLEM FREDERIK van ORANJE en NASSAU, enz: enz: enz, in volmaakten welstand, onder het gebulder van het geschut en een algemeen gejuich, over Scheveningen alhier gearriveerd en afgetreden aan het Huis van den Generaal Grave Van Limburg Stirum, in het Voorhout; de vreugde en blydschap zyn onuitspreeklyk groot.

 

 


Kort daarop heeft Zyne Doorluchtige Hoogheid gedaan deze
Proclamatie:
WILLEM FREDERIK, by de gratie Gods, Prinse van Oranje en Nassau, etc;
Allen de geenen die deze zullen zien ofte hooren lezen; Salut, doen te weeten:
Waarde Landgenoten,
Na eene scheiding van 19 Jaren, en na zoo vele rampen, heb ik het onuitspreeklyk genoegen dat ik door u zelve eenstemmig in uw midden worde teruggeroepen. Ziet my hier aangekomen en gereed om, onder den Godlyken bystand, u in het genot van uwe vorige onafhanglykheid en welvaart te helpen herstellen. Dit is myn eenig doelwit en het opregt en vurig verlangen van myn hart. Ik kan u de stellige verzekering geven, dat het insgelyks het oogmerk is van de Bondgenoten. Het is in het byzonder de wensch van Zyne Koninklyke Hoogheid de Prins Regent van het Vereenigd Koninkryk van Groot-Brittanje en Yrland. Hiervan zult gylieden overtuigd worden door den grootmoedigen bystand van dat magtig Ryk, die ulieden onmiddellyk staat gegeven te worden, en die de grondslag zal leggen van de hernieuwing dier oude en naauwe betrekkingen van vriendschap en alliantie, die zoo lang het geluk gemaakt hebben van beiden Staten; ik ben bereid en heb vastelyk besloten, al het voorledene te vergeven en te vergeten. Ons gemeen en eenig doeleinde moet zyn de wonden van ons dierbaar Vaderland te helen, en hetzelve in zyn vorigen luister en aanzien onder de volkeren te herstellen. De herleefde koophandel zal, zo ik vertrouwe, een der eerste en onmiddellykste gevolgen zyn van myn aankomst; alle partyschap moet voor altoos van onder ons gebannen zyn.
Geene pogingen zullen van mynen kant en die van de mynen onbeproefd gelaten worden om uwe onafhanglykheid, uw geluk en voorspoed te verzekeren en te bevestigen. Myn oudste Zoon, die onder den onsterflyken Lord Wellington zich den roem zyner Voorouders niet onwaardig getoond heeft, staat my binnenkort te volgen.
Vereenigt u dan, waarde Landgenoten! Met hart en ziel met my, en ons gemeen Vaderland is gered: De oude tyden zullen weldra herleven, en wy zullen aan onze kinderen de dierbare panden kunnen overmaken, zie wy van onze Voorouders ontvangen hebben.
Aldus gedaan, enz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aankondiging. Alle Heeren Officieren, zoo met verlof als anderzints afwezig, worden gelast, om zich ten spoedigsten naar herwaarts te begeven, en zich te vervoegen aan de Secretarye van den Admiraal Kikkert, Commandant en Directeur der Hollandsche Marine, als gechargeerd met de generale directie op de Maze, terneinde zyne orders te ontvangen.
Rotterdam, den 27 November 1813. De Admiraal voornoemd, A. Kikkert
ABG 101213
Advertentie. Schipper Zachgarias Kempes (opm: had in 1814 als familienaam Schut), presenteert uit de hand te verkopen: Zijn kofschip (opm: VROUW MARIA), groot plus minus dertig lasten rogge, met deszelfs opgoed en toebehoren, zoals thans liggende in de Noorderhaven te Groningen. Nader onderricht te bekomen bij Barteld Onnes.
RC 141213
Advertentie. Men zal op Dingsdag den 21 December 1813 in de Herberg de Vergulde Zwaan, aan de oostzyde van den Schiedamschendyk, Wyk A, No. 135, te Delftshaven, des namiddags te vyf uren, in het openbaar veilen en aan den meestbieder verkoopen: 2/16e portien in twee Hoeker-Brikschepen, genaamd het GOEDE OOGMERK en de GOEDE VERWAGTING, beiden liggende te Vlaardingen; breeder by Biljetten omschreven. Nadere informatien te bekomen by den Notaris Van Staveren te Delftshaven.


Datum: 14 december 1813


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als lasthebbende van hunne Principalen, zyn van mening, op Dingsdag den 28 December 1813, des voormiddags ten 11 uren, in het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen en aan de meestbiedende (zonder afslag) te verkoopen: het Brigantynschip, genaamd de NEPTUNIS, lang over Steven 70 voeten 4 Duimen, wyd binnen den Buitenhuid 22 Voeten 2 Duimen, hol van de bovenkant van de Kiel tot onder Zyn Watergangen 11 en 1 half Voeten, alles Amsterdamsche maat; met al deszelfs Rondhout, Opstaande en Loopend Wand, Ankers, Touwen, Zeilen en andere Scheepsgereedschappen, zoo als hetzelve is liggende in de Wynhaven, aan de Punt, alwaar hetzelve daags vóór en op de dag der veiling door een yder zal kunnen worden bezigtigd; breeder by Inventaris en nader onderrigting by bovenvermelde Makelaars.
(opm: de Regtbank van Koophandel beschreef het schip op 18 december 1813 in haar toestemming tot deze vrijwillige veiling als het brikschip NEPTHUNIS; de principalen waren de heren Schott en Nolet te Rotterdam)


Datum: 16 december 1813


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Verbods-Wetten door het Gouvernement ingetrokken zijnde, zullen te Rotterdam laden, zodra er paspoorten (opm: zeebrieven) daartoe worden verleend:
- Naar Londen, het Hollands kofschip de ZEEMEEUW, schipper Volkert Plug.
- Naar Londen, het Hollands smakschip de JONGE HARM, schipper Cornelis Vermys.
- Naar Leith, het Hollands smakschip de VROUW ELSINA, schipper Jacob Swart.
- Naar Londen, het Hollands kofscheepje de JONGE JACOBUS, schipper Jan Arends Bon.
- Naar Londen, het Hollands bomscheepje de INDUSTRIE, schipper Pieter van der Waard.
- Naar Londen, het Hollands bomscheepje MARIA ELIZABETH, schipper Jan Vlieland.
- Naar Hull, voor enig vlas en zaad, om uiterlijk den 21 december te vertrekken, op verbeurte van de vracht, het Hollands smakscheepje de VROUW MARGARETHA, schipper Nicolaas Visser.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer


Datum: 22 december 1813


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. Schipper Dirk Ringelis, welke van Vlissingen met matrassen en andere magazyngoederen der Franschen naar Antwerpen moest varen, heeft begrepen beter te doen met zyn schip, de TWEE GEBROEDERS, een anderen weg te nemen, en heeft dus hetzelve binnengebragt te Rotterdam, om het Zyne Koninklyke Hoogheid aan te bieden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. Het schip de VROUW SUSANNA, van Gottenburg, met zout naar Holland bestemd, is op Serolysand totaal gebleven, doch het volk is gered.


Datum: 25 december 1813


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Paketboot, of liever het Vaartuig dat de Engelsche brieven in Helvoet moest brengen, is by vergissing te Brouwershaven aangekomen, dus is de Maal (opm: mail) nog niet in de Stad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De twintig Schepen door de Franschen, by het verlaten van de Willemstad, in den grond gehakt of beschadigd, zyn, onder toezigt van den Heer Luitenant A. Reyns, welke met twaalf Timmerlieden en derzelver Commandeur Giesen, door den Heer Admiraal Kikkert derwaarts was gezonden, weder vlot gemaakt en naar Helvoetsluis gebragt; hebben de Timmerman De Hoog, met eenige manschappen, ook by uitstek in deze belangryke zaak medegewerkt. (opm: waarschijnlijk wordt hier verwezen naar scheepsbouwmeester B. de Hoog van de werf Rotterdamsch Welvaren te Rotterdam)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Van Den Briel is op 21 december uit gezeild AVONTURE, Isak Klingen naar Harwich.


Datum: 30 december 1813


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Tjalkschip de GOEDE HOOP, laatst gevoerd door kaptein Matthys van Putten, lang over Steven 72 voeten, wyd op den buitenkant van het berghout 15-1/2 voeten, hol op zyn uitwatering 6 voeten, alle Amsterdamsche maat; met al deszelfs Rondhout, Opstaande en Loopende Wand, Ankers, Touwen, Zeilen en verdere Toebehooren, leggende in de Leuvehaven, oostzyde; te bevragen by den makelaar Fredrik van Dam te Rotterdam.


Datum: 31 december 1813


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

(opm: hieronder volgt een selectie van gedurende december 1813 door verschillende cargadoors geplaatste advertenties van in Rotterdam in lading liggende schepen, welke een indruk geeft van de ‘lijndiensten’ op een aantal Engelse havens)
Naar Londen:
Kaptein Albert Plug, voerende het Hollandsch Bomschip ALBERTUS ADRIANUS, om aanstaande Vrydag den 10 dezer te vertrekken.
Om spoedig te vertrekken, het Hollandsch Bomschip WILLEM DEN EERSTE, kaptein Netscher.
Het Hollandsch Chaloupschip OMNIBUS, kapitein Hendrik Borreman.
Idem Hollandsch Brikscheepje MARIA CHARLOTTA, kaptein Willem Alexander.
Adres by J. van Ommeren Fz, Cargadoor.
Het Hollandsch Kofschip de KOOPHANDEL, schipper Ary Schaap,
Het Hollandsch Kofschip de ZEEMEEUW, schipper Volkert Plug,
Het Hollandsch smakschip de JONGE HARM, schipper Cornelis Vermys,
Het Hollandsch Kofscheepke de JONGE JACOBUS, schipper Jan Arend Bon,
Het Hollandsch Bomscheepje de INDUSTRIE, schipper Pieter van den Waart,
Het Hollandsch Bomschip de GOEDE HOOP, schipper Filipes de Best,
Het Hollandsch Bomschip MARIA ELIZABETH, schipper Jan Vlieland,
Het Hollandsch Sloepscheepje VROUWE CATHARINA, schipper Jacob Parlevliet,
Adres by Kuyper, Van Dam en Smeer.
Het Kofschip LOUISA, gevoerd door schipper Cornelis Dubbelaar. Iemand Goederen in hetzelve willende laden, gelieve zich te adresseren by Smith en Van Es, Cargadoors.
Het Hollandsch Schoonerschip ANNA SOPHIA, kaptein Fredrik Tupper.
Het Hollandsch Kofschip de JONGE JAN, kaptein J.B. Wilderman,
Het Hollandsch Sloepschip de ONGELUKKIGE, kaptein W. Verloop,
Adres by de Cargadoor Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb.
Naar Hull:
Het Hollandsch Kofschip ONDERNEMING, kaptein Reyn Hakker,
Het Hollandsch Snikschip de COURIER, kaptein Cornelis van der Zwet.
Voor enig vlas en zaad, om uiterlyk den 21 December te vertrekken, op verbeurte van de Vragt, het Hollandsch Smakschip de VROUW MARGARETHA, schipper Nicolaas Visser,
Adres by Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Newcastle:
Het Hollandsch Kofschip VOLHARDING, kaptein Jacob Ouwehand,
Het Hollandsch Tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kaptein Leendert Parlevliet.
Naar Stockton upon Tees:
Om spoedig te vertrekken, het Bomschip de JONGE BERNARDUS, schipper Cornelis de Moll, onder Hollandsche vlag,
Het Hollandsch Smakschip de MORGENSTER, schipper Michiel Pronk.
Naar Leith in Schotland:
Het Hollandsch Hoekerschip de JONGE CORNELIA, schipper Gerrit van der Borde,
Cargadoor Heaton en Boutmy.
Om spoedig te vertrekken, kaptein Adrian van der Waal, voeren de het Tjalkschip de JONGE WYNANDIA, met een vast Dek,
Adres by John Veder, Cargadoor.
Het Hollandsch Smakschip de VROUW ELSINA, schipper Jacob Swart,
Het Hollandsch Galjasschip de HOOP, kaptein Jan Krook,
Naar Belfast: Het Hollandsch Hoekerschip CORNELIA LUCIA, kaptein Jacob Altens,
Naar Dublin: het Hollandsch Brigantynschip MARIA, kaptein Haye Rubinga,
Adres by D. Burger & Zoonen