Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1816


Datum: 01 januari 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Zeetijding. Sedert onze laatste is bij Texel binnengekomen de JONGE BAREND (opm: kof), J.C. Janssen van Kadix


Datum: 02 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1815. Voor Amsterdam is wegens storm en ijsgang teruggekomen, na op de stenen gestoten te hebben, het schip ALIDA, kapt. W. Arijaans (opm: Willem Adriaans), naar Lissabon gedestineerd; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1815. Wegens het schip PALLAS, kapt. M. Wiegeboe, van Genua en de Kust naar Amsterdam gedestineerd, te Fowey binnengelopen, wordt in een brief van Fowey gemeld, dat hetzelve in slegte staat was, zijnde lek en hebbende veel zeilen verloren; men had gedurende de reis moeten pompen. En in een nader bericht, van de kaptein zelve, in dato den 16 december, meldt hij Practica (opm: free pratique, vergunning tot vrij verkeer met de wal, verleend door de medische autoriteiten aan een binnengekomen schip) bekomen te hebben, en alle mogelijke spoed te zullen maken om de lading aan land te krijgen; dit geschied zijnde zou hij nadere berigten inzenden en de toestand van het schip melden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1815. Kaptein Jan Jansen Meesenbroek, voerende het schip de GOEDE HOOP, van Lissabon naar Amsterdam gedestineerd, te Newhaven (opm: zuidkust van Engeland) binnengelopen, heeft, volgens nadere ingekomen berigten, veel zout verloren en veel slijtagie aan de zeilen bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. van Goorlaecken, scheeps-makelaar te Antwerpen, zal, ten verzoeke van de Heren Gebroeders Nottebohm, kooplieden aldaar, op vrijdag den 26 januari 1816, des namiddags ten drie uren, in het Logement Ostende, bij de Beurs te Antwerpen voornoemd, aan den meestbiedenden verkopen: het schone snelzeilende Brikschip, genaamd HARMONIE, groot circa 220 ton, met al deszelfs rondhout, staande en lopende want, en verder zeer goeden inventaris, zo als hetzelve in het Dok te Antwerpen is liggende, alwaar het door de Gegadigdens kan bezigtigd en geëxamineerd worden. Nadere informatien te bekomen, mitsgaders de inventarissen ten kantore van de voornoemde Heren Gebroeders Nottebohm en R. van Goorlaecken.
NB. Allen die eenige vordering hebben ten lasten van gemelde schip, worden verzogt zich bij de Heren Gebroeders Nottebohm te Antwerpen te vervoegen, of aldaar opgave te doen, uiterlijk vóór den 10 januari eerstkomende; zullende na dien tijd gene Pretensien meer worden aangenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerrardus Telders, notaris te Dordrecht, als daartoe gelast, is voornemens, op zaterdag den 20 januari 1816, 's morgens ten 11 ure, in het Venduhuis de Gouden Molen, op de Hoge Nieuwstraat aldaar, in het openbaar te veilen en aanstonds na de veiling op te hangen, af te slaan en te verkopen: een extraordinair welbezeild driemast Galjootschip, genaamd MARIA BRECHTEZENDE, laatst gevoerd door schipper Adriaan Dirks Zijlstra, lang over steven 113 voeten, wijd 26½ voeten, hol in het ruim 16½ voeten, alle Vriessche maat, ladende ongeveer honderd negentig lasten rogge, masteloos liggende in de Kalkhaven te Dordrecht en waar bij zal worden geleverd ankers, touwen, zeilen, het daar van geborgene staande en lopende want en andere scheepsbehoeften; alles breder bij aangeslagen inventaris vermeld, en kunnende drie dagen voor de verkoping bezichtigd worden; voorts nader onderrigting te bekomen bij voornoemden notaris, zo mede bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer en R. Vogelsang, cargadoors, de eersten te Rotterdam en de laatste te Dordrecht voornoemd. (opm: nieuwe naam MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van Mr. Hendrik van Bolhuis, notaris te Winsum, zal op dinsdag den 16 januari 1816, des avonds te 6 uren, ten huize van G. Nienhuis, te Winsum, worden verkocht: een welbevaren Tjalkschip, lang over de stevens 63 vt, en wijd 13 vt, met mast en zeilen, ankers en touwen en verder toebehoren, zo thans is liggende te Winsum, en bij Hendrik Jan Haferkamp wordt bevaren.


Datum: 04 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 januari. (Het Rotterdamsch Dagblad publiceerde een) Lijst der schepen, die sedert januari 1815 tot december 1815 in de Maas, Goeree en te Maassluis zijn Ingekomen en Uitgezeild, opgemaakt naar de Authenticque Zeetijding. (conclusie) Dus 1603 ingekomen, en 1509 uitgezeild, behalve de vischhoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz. langs de Zeeuwsche Stroomen, zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor, langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken. In 1814 Ingekomen 1284, Uitgezeild 1308.
(opm: uit onderstaand uittreksel uit dit gedetailleerde overzicht komen de volgende havens als belangrijkste handelspartners naar voren; sterk bekort):
Ingekomen uitgegaan Ingekomen uitgegaan
Londen 264 244 Libau 74 12
Sunderland 173 142 Gothenburg 14 16
Harwich 113 108 De Oostzee 0 64
Liverpool 73 53 Koningsbergen 29 1
Hull 49 62 Stettin 10 6
Newcastle 41 30 Bordeaux 22 25
Leith 27 36 Lissabon 24 75
Petersburg 70 35 Rouen 19 46
Riga 90 19 St. Ubes 7 0
Bergen (N) 37 37 Batavia 2 4
Drammen 17 15 Demerary 0 4

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. De volgende schepen, welke op de rede lagen, zijn voorleden nagt van hunne ankers gespild:
DANNEWITZ, J. Mollenberg (opm: DENNEWITZ, Zweedse vlag, kapt. Jonas Malmberg), heeft ankers en roer verloren, en zes voet water ingehad; de lading wordt in ligters gelost.
ASSISTANCE, H. Tannen, zit geheel op grond; de equipagie is op Texel aangekomen en de lading wierd geborgen, en de
JONGE MARTHA, A.K. Smit (opm: kapt. Arend Udes Smit, zie ook RC 060116), heeft mede ankers en roer verloren; de lading wierd in ligters gelost.
Nog zit op den Zuidwal, na verlies van de ankers, VROUW ZWAANTJE, J.J. Kortrijk, en de VRIENDSCHAP, C. Bakker, en in het gezigt van de Haak een schip zonder masten; de naam onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Te Medemblik is binnengekomen het schip de VROUW MARIA, kapt. D. Arends, van Amsterdam naar Londen; hetzelve heeft onder de Vlieree, door aanzeiling van een ander schip, een lek boven water bekomen, en zal een gedeelte der lading moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Volgens een brief van Medemblik van den 28 december, had het schip FORTUNA, gevoerd door kapt. P.E. Hart, per procuratie van kaptein M. Olsen, van Amsterdam naar Port-a-Port gedestineerd, bij de Spekhoek zeer zwaar gestoten, waardoor hij drie voet water ingekregen en het roer gebroken had; vervolgens een sjouw hebbende laten waaijen (opm: een in het midden samengebonden natievlag als visueel noodsein), was een schuit met manschappen van Texel aan boord gekomen, die de kaptein voor 750 guldens aangenomen had om het schip te Medemblik binnen te brengen, daarna het schip in de nagt tussen 27 en 28 december voor het Vlaak zwaar gereden en de palstukken van het spil gebroken, en in de nanagt het spil onklaar geraakt zijnde, had men het touw moeten kappen; eindelijk was den 28, des middags, het schip te Medemblik in de haven gekomen, alwaar men de volgende morgen een begin zoude maken met het lossen der lading, welke de kaptein veronderstelde dat beschadigd zou zijn, in welk geval men het droge van het natte zou afzonderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Kaptein Schuyf, voerende een gaffelschuit, rapporteert, dat hij den 28 passato had gepraaid een buijsschip, gevoerd door Julius Jansen, komende van Bordeaux, en gedestineerd naar Rotterdam, en den 29, voor de Wijk (opm: Wijk aan Zee) halver-zij, door een zeewater omgeslagen en gebleven is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Van Maassluis wordt heden gemeld: de schepen die gisteren uitzeilden, zijn niet in zee gekomen, maar door de stilte en het ijs ten anker blijven liggen.
(opm: op 4 januari werd gemeld dat van de schepen die den 2 van de rede waren uitgezeild alleen kapt. K. Ouwehand, naar Londen, in zee was gekomen. De anderen waren in de haven teruggekeerd, hebbende veel schade door het ijs bekomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. De MAAS EN ROTTESTROOM (opm: fregat), kapt. Francis Bremer, van Rotterdam naar Batavia, is den 23 september 1815 in de Straat-van-Sunda door de MARQUIS OF WELLINGTON gepraaid, toen nog maar weinig uren zeilens van Batavia af zijnde. De gehele equipagie was welvarende. De MAAS EN ROTTESTROOM was, na den 11 februari van Hellevoetsluis gezeild te zijn, op de rivier van Londen binnengelopen om te repareren, en den 15 april van Duins onder zeil gegaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Volgens de Lloyds-Lyst waren den 3 augustus (opm: 1815) in de Straat-van-Sunda aangekomen de KOORNZAAIJER (opm: fregat DE KOORNZAAYER), naar Canton, en de ZEEPLOEG, Schlindehutte (opm: pink, kapt. Johannes Schindehutte, maar ook wel geschreven als Schinderhutte, Schinderhutre, Schipderhutte, Schendehutte of Schindehütte), naar Batavia, beide van Amsterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 30 december is tussen Katwijk en Noordwijk gestrand en verbrijzeld het schip de JONKVROUW CATHARINA, kapt A.K. de Haan (opm: kof, bouwjaar < 1810; kapt. Auke Klaases de Haan), van Libourne naar Amsterdam; het volk ter nauwer nood gered; men denkt de lading voor het grootste gedeelte, of wel geheel, te bergen.


Datum: 05 januari 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris te Veendam zal op donderdag den 12 januari, ten huize van Logementhouder Wijndelt Jans de Groot te Veendam, des namiddags te 4 uren, veilen en verkopen:
1. Een aanzienlijke behuizinge, schuren en tuin, mitsgaders Scheepstimmerwerf en acht schuren, alles staande en gelegen in het Westerdiep, te Veendam, tegenover de Kerklaan en bij scheepstimmerbaas Wilhelmus Dieters in gebruik.
2. 2 stukken groenland, gelegen aan de brede Lange Leegte, mede aan het Westerdiep, te Veendam.
3. Een nieuw Smakschipshol, groot plusminus 60 roggelasten, getimmerd op genoemde werf, en zittende in de hellingschuur aldaar.
4. Een dito Kofschipshol, groot plusminus 40 roggelasten, zittende op genoemde scheepswerf.
5. Een dito Tjalkschipshol, groot plusminus 23 roggelasten, liggende te water voor meergenoemde scheepstimmerwerf.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Schuiteschip, leggende aan de werf van Ynse M. Westra op de Joure, lang over steven 56 voeten, wijd over zijn welling 12 voeten, en hol over zijn welling 3¼ voeten. Wie hieraan gading maakt, kome bij de eigenaar bovengemeld, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 06 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 januari. Te Batavia gearriveerd J. Schinderhutte (opm: voor andere schrijfwijzen zie RC 040116; pink ZEEPLOEG), van Amsterdam; dezelvde zal den 28 augustus (opm: 1815) de reis naar China voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Voor Amsterdam is, na een anker gekapt en een touw verloren te hebben, in goede staat teruggekomen het brikschip de JONGE LEONARD, kapt. J. Calander, van Amsterdam naar St. Bartholomé en St. Thomas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. Kapt. A.U. Smith (opm: Arend Udes Smit), voerende het schip de JONGE MARTHA, van Amsterdam naar Havana gedestineerd, op de Zuidwal van Texel gestrand (opm: zie RC 040116), meldt in een brief van den 2 januari, dat hij van zijn lading reeds twee ligters onbeschadigd gelost had en nu aan de derde ligter bezig was; hij dagt, dat het schip zeer spoedig zoude afgebragt worden; hetzelve was zeer weinig lek en de schade, die hij nog niet juist bepalen kon, naar het hem toescheen, zoude in weinig tijds kunnen worden hersteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Kaptein J.H. Arends, voerende het schip JACOBA SCHNEIDER, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd, te Douvres (opm: Dover) binnengelopen, meldt van daar van den 14 december, dat hij reeds tot voor Texel geweest, doch door storm uit het oosten teruggedreven was tot voor Walcheren, alwaar hij niet had kunnen binnenkomen; waarop hij koers gesteld had naar Ostende, daar hij den 9 dito voor de haven kwam; doch geen loods uitkomende, had hij weder zee moeten kiezen en was den volgenden dag te Douvres binnengelopen. Het schip was lek en het roer gebroken; hij wist nog niet of de lading gelost zoude moeten worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 januari. Gisteren namiddag arriveerde in de Maas het schip de TWEE GEBROEDERS, J.J. Siersens, van Leith; komt als bijlegger, door schade aan zijne zwaarden, en gedestineerd naar Antwerpen; dezelve kwam op de haven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. In het Vlie is gisteren avond gestrand het smakschip de KROONPRINS VAN OLDENBURG, kapt. P. Jacobs, van Rouen met stukgoederen naar Amsterdam gedestineerd; een matroos is verongelukt, en de lading bijna geborgen. (opm: zie RC 090116)
Nog is binnengekomen C.A. Stek van Bordeaux; komt binnen door verlies van grote mast, ankers, touwen, en andere scheepsschade; is door drie Texelse loodsschuiten binnengebragt en werd door gemelde loodsschuiten naar Harlingen gebragt om te repareren.


Datum: 09 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 januari. Volgens nader ingekomen berigt, wegens het op Vlieland gestrande schip KROONPRINS VAN OLDENBURG, kapt. P. Jacobs, van Rouen naar Amsterdam, zit hetzelve zeer hoog op het strand, en is zover men bespeuren kan digt, zodat waarschijnlijk de gehele lading, waarvan reeds 48 coljers (opm: colli) geborgen waren, onbeschadigd zal geborgen worden; van het volk is een matroos verongelukt. (opm: zie RC 060116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Te Terschelling zijn binnengekomen S.B. Bakker, van Londen, en K.J. de Groot, van Bordeaux gedestineerd naar Rotterdam, komt binnen door zware lekkagie en meer andere schade; heeft in de laatste storm veel geleden en enige balen koffij uit het agterschip over boord moeten werpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Den 1 januari is voor Medemblik aangekomen het schip (opm: brik) IPENRODE, kapt. C.P. Praater, van Amsterdam naar Surinamen; heeft de fokkemast, boegspriet en het want verloren; de kapitein heeft een schuit voor NLG 550 aangenomen, om het schip te Medemblik binnen te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Kapt. H. Tannen, voerende het schip ASSISTANCE, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), van de rede van Texel bij de hoek van de Balg in de grond gedreven, meldt van Texel, van den 3 januari, dat men bezig was de lading die beschadigd was te lossen en aldaar op te slaan; hij had volk aangenomen om het schip ledig te pompen, en, zo mogelijk, in de haven van Texel te brengen. (opm: zie RC 040116 en 160116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Den 30 december laatstleden is te Dartmouth met schade binnengelopen het schip de JONGE JAN, kapt. C.J. Cornel, van Amsterdam naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Den 21 oktober is te Texeira, met verlies van staande en lopend want, binnengelopen het schip AURORA, kapt. G.J. van Walree, van Rotterdam naar Philadelphia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In Rotterdam liggen in lading: Naar Lissabon, het Hollandsch Schip de JONGE JACOBUS, kaptein Hildert Jansen Bon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Hendrik van Bolhuis, openbaar notaris residerende te Winsum, gedenkt op zaterdag 20 januari, des avonds te 6 uren, ten huize van Hendrik Siersema, te Ulrum, publiek te verkopen: een welbevaren Kofschipje, met zeil en treil en verdere toebehoren, zo tot dusverre door Freerk Uges is bevaren.


Datum: 10 januari 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Tjalkschip, lang over steven 68 voeten, wijd 15¼ voeten, en hol op de wellens 5 voeten, met zeil en treil en verdere annexen, liggende thans in de Stads Gracht te Bolsward, en aldaar nader te bevragen bij schipper Sikke Jetzes Haringa.


Datum: 11 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 januari. Volgens nader rapport van het schip de VROUW HENDRICA, kapt. D.J. de Jong, van Hamburg naar Amsterdam gedestineerd, is hetzelve den 6 december, op het Uithuiser Wad, in het ijs vastgeraakt en den 9 dito, wegens gebrek aan provisie en brandhout, na dat reeds een gedeelte der lading raapkoeken als brandstof verbruikt was, door de kaptein en zijn huisgezin verlaten; blijvende toen alleen de knegt aan boord. De kaptein had den 10 dito naar boord willen terugkeren om de lading te redden, doch kon daar geen volk bekomen; sedert was het schip met de lading door het ijs naar de Eems gedreven en met een gebroken roer bij Embden gestrand; de aan boord gebleven knegt had 13 man tot adsistentie bij zich genomen, en de kaptein, die zich op het vernemen van het stranden van zijn schip weder aan boord begeven wilde, niet toegelaten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip de VROUW AGATHA, kapt. Jacob Runken, van Rotterdam naar Demerarij (opm: Georgetown, Guyana) gedestineerd en te Cowes binnengelopen, heeft, behalve een gebroken steng, nog enige andere schade bekomen. (opm: zie RC 030216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 januari. Door vissers van Bologno (opm: Boulogne) zijn aan strand gevonden 130 vaten wijn, volgens de merken geladen geweest in het schip AAGJE, kaptein A.G. Dunn, van St. Martin Isle-de-Rhé naar Amsterdam gedestineerd, waaruit men opmaakt dat hetzelve schip op die hoogte met al het volk verongelukt zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Nog is er, tegen den avond, door behulp van een Goereese ijs-sloep en de loodsboot, alhier (opm: Helvoetsluis) binnengebragt een koffschip, door de equipage verlaten; volgens de papieren, is hetzelve genaamd LUCIA, gevoerd geweest door J.G. Schutte, komende van Bordeaux en naar Rotterdam gedestineerd, geladen met wijn en brandewijn; hetzelve is zonder volk, zwaar lek en op de haven gebragt. (opm: zie RC 130116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 januari. Van den Briel wordt in dato 9 dezer gemeld: den 8 is, op de Westplaat, verongelukt een Amerikase brik genaamd the ANN, gevoerd door Benjamin Movers, komende van Niuw-Yert (opm: bedoeld is New York); gedestineerd naar Amsterdam en geladen met koffij en tabak; van de equipage, bestaande uit 10 man, zijn er 7 op levensgevaar gered; de 3 overigen, die nog aan boord zijn, zal men met alle mooglijke moeite zien te redden; doch zo het weer niet bedaart, blijft er niet veel hoop over; het schip is reeds vol water, en zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 januari. Van Den Briel wordt heden gemeld: Het verongelukte schip, waarvan gisteren gemeld is, komt niet van Niuw-Yert, maar van New York; hetzelve is gisteren omver geslagen, zo dat het schip en lading weg zullen zijn; de drie menschen, welke nog aan boord gebleven waren, zijn nog met levensgevaar gered. De equipage zijn alle in het Pesthuis en moeten aldaar quarantaine houden.


Datum: 12 januari 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal, op maandag den 29 januari 1816, des namiddags ten 3 uren, ten huize van de kastelein Jacob Zwart, in het Schippershuis, op het Vliet, bij deze stad, bij de provisionele palmslag, veilen: een Tjalkschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, liggende bij de Grachtswal buiten deze stad, door Bavius Atzes Ynia bevaren geweest, terstond te aanvaarden, met de losse goederen daarbij zijnde, waarvan de inventaris kan gelezen worden ten kantore van gemelde notaris.
(opm: LC 020216 meldt dat is geboden NLG 800)


Datum: 13 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Volgens rapport van de stuurman van het schip de MORGENSTER, is deszelfs kaptein H. Joosten buiten gaats over boord geslagen en verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Kapt. J. Mollenberg, voerende het bij de hoek van de Balg aan de grond gedreven Zweeds schip DANNEWITZ (opm: kapt. Jonas Malmberg, DENNEWITZ), van Amsterdam naar Smirna (opm: Izmir) gedestineerd, meldt van Texel van den 8 januari, dat men met het afbrengen van zijn schip bezig, en hetzelve reeds 80 vadem voortgewerkt was; hij hoopte met de aanstaande springvloed in vlot water te komen, alzo het nu slegts nog een scheepslengte daar af was (opm: zie RC 160116).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Kapt. D. Doodt, voerende het schip COLUMBUS, van Riga naar Amsterdam gedestineerd, meldt, van den 15 december, dat hij dien nagt in een haven, twee mijlen bewesten Laurwig, was binnengelopen, na den 13 en 14 dito een westelijke storm te hebben doorgestaan, waarin hij een voormars-zeil, groot-zeil en grote ra verloren had; daar egter het schip digt en overigens in goede staat gebleven was, dagt hij binnen twee of drie dagen gereed te zijn, om de reis te vervolgen. (opm: zie ook RC 030216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 januari. Van den Briel wordt heden gemeld: Volgens nadere berigten van het verongelukte schip (opm: the ANN), waarvan den 9 en den 10 is gemeld, is hetzelve aan stukken geslagen, zodat er enige goederen op de rivier drijven; er is reeds een vat met tabak voorbij het steensbaken gedreven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Men verneemt, dat de equipagie van het te Helvoetsluis binnengebragte koffschip behouden in een boot aan de Goeree aangekomen is. (opm: LUCIA, zie RC 110116)


Datum: 15 januari 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wyma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 7 februari 1815, des namiddags ten twee uren, bij de beschrijving, en des avonds ten zes uren, bij de eindelijke toewijzing, telkens in de herberg Roma, publiek, presenteren te verkopen: een hecht en welbezeild Paviljoen Schip, in Amsterdam gemaakt, lang over steven 67 voeten, wijd en hol na rato, met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde en aanhorende goederen, zodanig het is liggende bij de Raadhuisbrug in de Noorderhaven ten gemelde Stede, en is bevaren in de beurt van Amsterdam op Harlingen en terug, door Arjen Roelofs de Vries, te Harlingen woonachtig, bij wie elk, die voorgeschreven schip uit de hand wil kopen, zich kan vervoegen.


Datum: 16 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens een brief van Noordwijk aan Zee, van den 11 januari, was aldaar, des namiddags circa 2 uren, lek op strand geraakt, het bomschip MARIA ELISABETH, kapitein J. of T. Mooijekind, (opm: bouwjaar onbekend; kapt. Thomas Mooijekind; Jan Mooijekind is kapitein op de bom JONGE WILLEM ZONNEVELD VAN NOORT) met manufacturen en zaad, van Londen naar Amsterdam; men dacht nog dien avond de lading te bergen. (opm: zie LCO 080416)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het schip DANNEWITZ, kapt. Mollenberg, den 30 december laatstleden op de hoek van de Balg aan de grond gedreven (opm: zie RC 130116), is heden vlot geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Met een brief van Texel heeft men berigt, dat den 7 januari, des morgens, toen het schip ASSISTANCE, kapt. H. Tannen, uit de grond gepompt, en gereed was naar de haven van Texel te zeilen, door een geweldige storm overvallen, en in weinige ogenblikken op zijde geworpen werd, waardoor het bijna geheel onder water geraakte; van de 26 pompers, die zich aan boord bevonden, waren er 25, door de moed van 10 à 12 personen, die met een Kaag van Texel tot hunne hulp toesnelden, gelukkig gered; doch één man, vader van zes kinderen, was daarbij omgekomen; men had egter nog niet alle hoop opgegeven, om het schip binnen te brengen. (opm: zie RC 090116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het koffschip, in het opzeilen uit het Ras van Terschelling, op den Anken- of Griender-wal geraakt, is genaamd CAROLINA CHARLOTTA, kapt. H.H. Witteveen (opm: Jan Hermanus Witteveen), van Rouen; hetzelve is in de storm van den 7 januari, door het breken der beide ankertouwen, aldaar aan de grond gedreven, en had de volgende ochtend twee voet water in. (opm: zie RC 030216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Volgens een brief van Noordwyk-aan-Zee, van den 11 januari, was aldaar, des namiddags circa 2 uren, lek op strand geraakt, het bomschip MARIA ELISABETH, kapt. J. of T. Mooijekind (opm: kapt. Thomas Mooijekint, zie ook RC 090416), met manufacturen en zaad, van Londen naar Amsterdam, men dagt nog dien avond de lading te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Den 25 december is te Corunha lek binnengelopen het schip (opm: fregat) POTSDAM, kapt. K. Sipkes, van Surinamen naar Amsterdam; zal denkelijk een gedeelte der lading moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 januari. Aan Kaap de Goede Hoop is gearriveerd K. Stoffels, de ZEEPLOEG (opm: pink), van Amsterdam naar Batavia; dezelve heeft op de reis, van Portland af, gedurig buitengemeen zwaar weer gehad, waardoor het schip lek geworden is en olij gepompt heeft; hetzelve zal waarschijnlijk moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 januari. Van den Briel wordt, in dato 13 dezer, gemeld: het verongelukte schip (opm: the ANN), gevoerd door kapt. Movers, is geheel verbrijzeld; er zijn enige van de drijvende goederen door de vissers aan land gebragt, en de equipage is uit het Pesthuis van hun quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een Amerikaans schip, van circa 500 ton, uit te beste materialen te samen gesteld, en van een goede inventaris voorzien. Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men presenteert uit de hand te verkopen: een nieuw Tjalkschip, met al deszelfs opgoed, zeilen en touwen, alles geheel nieuw, in den jare 1815 uitgehaald en nog niet gebruikt, groot 30 roggelasten, liggende bij het Benedenste Verlaat (opm: sluis) te Veendam, en aldaar dagelijks te bezien.
Die gading maakt, gelieve zich te vervoegen bij de Wed. Berend Geerts Wilmink, te Veendam, bij gemeld verlaat woonachtig, of bij Jan Wolters Jz. touwslager aan het Damsterdiep te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. H.H. Drukker, beurtschipper op Hamburg en Altona, vice versa, is voornemens, (weer en wind dienende) om in de aanstaande maand februari weer naar derwaarts te zeilen. Schippers en anderen, voornemens zijnde iets derwaarts te verzenden, kunnen zich bij dezelve vervoegen. Ook neemt dezelve mannelijke zeevarende passagiers mede, tegen 5 gulden de persoon. Ligt met zijn beurtschip voor de Hulzebosch, bij het Kattenhoogje (opm: te Groningen).


Datum: 18 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Van Ostende wordt van den 9 januari gemeld, dat het schip ALFREDE, kapt. Lefebure (opm: vermoedelijk Franse vlag), van Cette (opm: Sète) derwaard gedestineerd, den 6 december met averij te Barfleur was binnengelopen, alwaar het lossen moest om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 januari. Volgens bericht van kaptein R. Melssen (opm: Rikkert Mellofsen), voerende het schip (opm: kof) ALEXANDER DE GEZEGENDE, van Wyburg naar Brest gedestineerd, in dato Sylt den 24 december (opm: 1815), was zijn schip door de zeer hevige storm van den 15 en 16 dito meer lek geworden, zo dat meestentijds moest gepompt worden, wanneer het niet droog zat.
Voorts meldt hij, dat den 23 dito aldaar op strand geraakt was een Pommers galjasschip, met Oostzeese balken geladen, zonder masten, zeilen, touwen, papieren en volk, hetwelk waarschijnlijk op de buitengronden verongelukt was. Ook was op het Zuiderhoofd gestrand een koffschip, zonder masten, met wijn, van Bordeaux naar Bremen gedestineerd; het volk was geborgen.


Datum: 19 januari 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 13 januari. Den 9 dezer marcheerde alhier binnen een gedeelte van het honderdeerste bataillon West-Indische jagers, bestemd naar Suriname, welke dezelfde dag zijn ingescheept op het schip de JONGE CORNELIS, kapitein Duijf.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschipshol, met roer zwaarden enz, lang over de steven 70 vt, wijd over de wellings circa 15 vt, hol naar rato, alles scheeps Vriesche maat, zijnde wel onderhouden en sedert enige jaren geheel met een nieuwe 1½ duims eiken huid overkleed, met nieuwe eiken balkwegers, wegering enz. wel voorzien. Gegadigden gelieve zich te vervoegen bij de scheepstimmerbaas Jouwe Sjoerdsz Stapert op de Lemmer, alwaar hetzelve aan de werf is liggende en tot een zeer civiele prijs te koop is. Zegt het voort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Kutsch te Leeuwarden verkoopt: een net betimmerde huizinge en grote en zeer beklante timmerhelling en timmerschuur, en daarby nog een woning, staande op Schilkampen by Leeuwarden, door wylen Jan Pieters Miedema, in leven mr. scheepstimmerman bewoond en gebruikt geweest, gequoteerd (opm: huisnummer) letter M no. 220 en no. 22, den 12 mei 1816 vry te aanvaarden. (opm: op 9 februari 1816 was ƒ 1350-15-0 [1350 caroli guldens 15 duiten 0 stuivers] geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Franciscus Bavius, advocaat en openbaar notaris in de residentie Hallum, gedenkt, op maandag den 22 januari 1816, des voormiddags ten elf uren, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, ten overstaan van de deurwaarder Andries Willem Schreinhout aldaar, te verkopen: een Schuite Schip, genaamd de JONGE JOHANNES, benevens een zo goed als nieuw open Snikschip, beide liggende in de Stads Gracht, aan de Potmargepijp, met de daarbij behorende goederen, volgens biljetten en inventaris onder genoemde deurwaarder berustende, na de finale palmslag dadelijk vrij te aanvaarden.


Datum: 20 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Kaptein D.G. Bleeker, van Newcastle naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Harlingen, van den 13 januari, dat hij, den 6 dito van Newcastle gezeild zijnde, gedurig w.n.w. storm gehad had, waardoor de bezaansgiek gebroken was; hij was den 10 in het Vlie binnengekomen, en had aldaar twee dagen gelegen, zonder dat er een klaarmaker (opm: waterklerk) aan boord kwam; waarop hij tot behoud van schip en lading naar Harlingen gezeild was, alwaar hij nu zou klareren, en vervolgens met de eerste gunstige wind de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. In een brief van Cowes van den 11 januari wordt gemeld, dat het aldaar binnengelopen schip SPECULATION, kapt. P.J. Hammerberg, van Amsterdam naar Livorno gedestineerd, aleenlijk op een gunstige wind wagtte om de reis te vervolgen, zijnde de reparatie volbragt en de lading reeds weder aan boord, uitgezonderd 8 lasten tarwe, die doornat bevonden waren en niet weder gescheept konden worden, waarom men dezelve, aangezien de Engelse wetten op de invoer van granen, in zee geworpen had. (opm: zie RC 030216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Kaptein Thomas Pietersz, voerende het schip (opm: pink) SPECULATION, van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Cuxhaven van den 7 januari, dat hij, den 7 september laatstleden uit de rivier van Surinamen gezeild zijnde met veel orkaan, buijen en veranderlijke wind, zeven weken daarna tot op de hoogte van Hysand (opm: Ouessant) genaderd was, van waar hij door stormen tot op 53 graden gedreven werd; op die hoogte 19 dagen stormen doorgestaan hebbende, waarin het schip veel leedt, kwam hij in het kanaal (opm: Het Kanaal) en den 16 december voor Katwijk, en zeilde met zware storm zo lang het mooglijk was, om boven de Haaks te komen; kwam vervolgens agter de Koog op Texel ten anker, doch gene lootsen uitkomende, moest hij een anker en nieuw touw kappen, en kwam, na drie dagen, op 54 graden 30 min, konde niet langer zee houden, waarom hij besloot ene Noordse haven te zoeken; raakte weder terug en zag den 29 dito Helgoland, waar hij de volgende dag een loods kreeg; bekwam den 31 dito meerder volk tot adsistentie, met wier hulp hij eindelijk te Cuxhaven ten anker kwam. Het schip had veel geleden, doch was van onder digt en had op de gehele reis geen water gemaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt en Hubertus Montauban van Swyndregt, makelaars te Rotterdam, als geauthoriseerd met en benevens den heer Willem van Wageninge van Uitwyk, zijn van mening, op speciale volmagt van den Wel-Edel-Gestrengen Heer President der Regtbank van Koophandel, op maandag den 29 januari 1816, des voormiddags ten 11 uren, ten huize van D. Schoonejongen, kastelein in ’t Logement genaamd het Roode Anker, op de hoek der Vlasmarkt, publijk te veilen een partij van 100 tonnen Riga zaay-lynzaad, zo gezond als beschadigd; alhier van Riga aangebragt per en gelost uit het schip genaamd GEERTRUIDA JOHANNA, gevoerd door kaptein Lambert Beerend Kuyper, bij kavelingen van 2 ton telkens. (opm: bekort)
(opm: de pondgaarders [deurwaarders] C.C. Friedhoff en J. Groenewout veilden per dezelfde datum in het Logement het Curaçaosche Jagt, op de Steijger te Rotterdam, als lading uit hetzelfde schip circa 32 lasten Riga-gerst en een partij matten, allen min of meer beschadigd)


Datum: 22 januari 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert op maandag den 29 januari 1816 (bij open water), op den eilande Vlieland, ten overstaan van den heer Opperstrandvonder aldaar, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), publiek te verkopen: 67½ vat zoute vis, meer of minder beschadigd, geborgen uit het op den 30 december j.l. aldaar gestrande Smakschip, de PRINS VAN OLDENBURG, gevoerd geweest door schipper P. Jacobs (opm: buitenlander), van Rouen naar Amsterdam gedestineerd.


Datum: 23 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Te Grevelingen is masteloos en lek binnengelopen het schip (opm: bom) CHARLES PATRICK EDUARD, kaptein K. Ouwehand, van Rotterdam naar Londen, moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. P.J. Aljens en J.P. Karseboom, makelaars, zullen ten overstaan van den heer J. Tiedeman Nicolaaszn, Griffier bij de Regtbank van Koophandel, op donderdag den 25 januari 1816, des avonds ten 6 uren precies, te Amsterdam, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: ene partij van 10 vaten 12 kwart vaten beschadigd Surinaams suiker, gelost uit het schip (opm: fregat) SUSANNA MARIA, kapt. C. Doetz, gekomen van Surinamen, laatst van New-Yorck, staande in het onderstuk van het pakhuis Neerdyk, op de Oudezijds Agterburgwal, bij de Slijkstraat, daags vóór en op de verkoopdag te zien. (opm: zie RC 021115)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Makelaar J.H. Schäffer verkoopt morgen in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, een partij extraordinaire puiks puike Franse kastanjes, in kavelingen van 3 zakken, gekomen van Nantes aan boord van het tjalkschip de VROUW ANTJE. (opm: sterk bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op maandag den 29 januari, ten 4 uren, in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Snikschip, genaamd de COURIER, thans in lading liggende naar Rouaan, en zijnde in de beurt op die plaats ingeschreven, gevoerd bij kapt. Dirk Sligting (opm: in de afvaartlijst genaamd J.D.H. Schligting), lang over steven 56 en 1 half voeten, wijd, binnen zijn huid aan de voorkant van het groot luik 17 voeten 4 duimen, hol, van de bovenkant van de buikdenning tot onder de watergang, 6 en 1 halve voeten, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhouten, staande en lopend want, zoals hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, aan de Wolfshoek. Nader onderrigt bij genoemde makelaars.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 januari. Ter rede is gekomen APOLLO, kapt. Quedens (opm: fregat, thuishaven Antwerpen; kapt. G.H. Quedens), naar Amerika, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens, op vrijdag den 2 februari 1816 des avonds te 7 ure, ten huize van de kastelein P. Wiersma, op de Hoek van het Ameland te Groningen, publiek aan de meest biedende te verkopen: een welbevaren en nieuw vertimmerd Tjalkschip, groot plusminus 38 roggelasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers en touwen en verdere annexen, in voege laatst door schipper Tekke Bonnes is bevaren, en thans is liggende bij de werf van Klaas Sipkes de Vries, buiten het Kleine Poortje, alwaar het dagelijks kan worden bezichtigd. Om dadelijk te aanvaarden.


Datum: 25 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Volgens brief van kapt. T. Pietersz, voerende het schip (opm: pink) SPECULATION, van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, geschreven aan boord den 16 januari, was hij, op ingekomen berigt, dat de Elve (opm: Elbe) open was, in den nagt van den 11 dito, met een loods aan boord, van Cuxhaven naar Glückstadt gezeild om te repareren; doch voor die haven komende, was dezelve en het strand vol ijs, hetgeen hem noodzaakte naar Hamburg te zeilen; dan, op een en een halve mijl van daar genaderd zijnde, was het schip door de loods, bij hoog water, op een Plaat gezet, alwaar het, bij laag water, voor geheel droog en zo scheef zat, dat men er naauwlijks op staan kon; hetzelve was echter digt, en, daar het op een kleigrond zat, zoude het, zo hij dagt, bij hoog water en westelijke wind, afgebragt kunnen worden; men was bezig de lading te lossen en naar Hamburg te brengen. En in een brief van Hamburg, van dezelfde datum, meldt men, dat er twee ligters met goederen uit het gezegde schip waren aangekomen, waarvan reeds een gelost en de goederen in een daartoe gehuurd pakhuis waren opgeslagen; de lading werd, tot dus verre, weinig of niets beschadigd bevonden.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Den 22 dezer van Texel uitgezeild F. Baas (opm: pink ANTOINETTA EN JACOBA), naar St. Catharina.


Datum: 26 januari 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De gevolmachtigden in de boedel van de Wed. Luitje Jans de Vries, zullen ten overstaan van de notaris Mr. E. Dull op donderdag den 15 februari 1816, des avonds te 6 uren, ten huize van logementhouder Martens te Appingedam, publiek aan de meestbiedende verkopen: een nieuw hecht getimmerd Kofschip met een piek, liggende voor de helling Luitje Jans de Vries, groot plusminus 70 roggelasten. Nadere informatiën ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.S. Harkes, op de Gerdyk (opm: Gorredijk), presenteert uit de hand te koop: een Schuiteschip, lang 60 voeten, laatst bevaren door B. Feytses.


Datum: 27 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip NOOIT GEDAGT, kapt. J.L. Hund (opm: ook wel NOOIJT GEDAGT, kapt. Jan Lammers Hund), op de reis van Bergen naar Amsterdam, te Cuxhaven binnengelopen, moet aldaar lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Aangaande het schip HENRIKA, kapt. J. de Boer (opm: VROUW HENDRIKA, kapt. Jurjen Alberts de Boer), van Bremen naar Amsterdam gedestineerd, meldt men in een brief van Bremen, van den 22 januari, dat hetzelve te Hormerzijl (opm: Horumersiel), bij Jever, lag, alwaar het gelost had om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Te Dungeness is, met verlies van anker en touw, binnengelopen het schip (opm: fregat) ANNA AGATHA, kapt. J.J. Tiddens, van Rotterdam naar Havana.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Van Texel uitgezeild W.K. Engelsman (opm: smak VRIENDSCHAP) naar Lissabon.


Datum: 30 januari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Kapt. H.E. Peters, voerend het koffschip LOUISA CHARLOTTA, van Antwerpen naar Brest gedestineerd, meldt van Duinkerken, van den 18 januari, dat hij, na vijftien dagen, met een onafgebroken slecht weer, in zee geweest en van bij Wight terug gestormd te zijn, te Duinkerken binnengelopen was; hij had echter alles behouden, en dacht met de eerste gunstige wind de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 januari. In een brief van Bayonne, van den 16 januari, wordt gemeld, dat, vier mijlen van daar, in de Golf van Landes gestrand was het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. H. Oltmans, van Amsterdam derwaarts gedestineerd.

Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 2 januari. Aangekomen APOLLO, kapt. Stracks, uit Antwerpen. (opm: zie LL 020716)


Datum: 01 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 januari. Wegens het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. H. Oltmans, van Amsterdam naar Bayonne gedestineerd, meldt men in een brief van Linxe van den 14 januari, dat hetzelve den 12 dito bij St. Girons gestrand is; hetzelve was onbeschadigd, doch zat op ene gevaarlijke plaats; men had een begin gemaakt met de lading aan land te brengen.
En in een brief van Mugron van den 18 januari meldt men, dat het schip, door aanhoudend stormweer, vol water geraakt was; de lading was geborgen, doch gedeeltelijk beschadigd, inzonderheid de kaas en cacao, die meest in zeer slechte staat waren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 30 januari. Volgens een brief van Friedrichstadt, van den 21 januari, was het aldaar liggend schip NEPTHUNUS, kapt. J.A. Struik (opm: kaagschip; Jan Arjens Struik, thuishaven Workum), van Libau (opm: Liepaja) naar Amsterdam gedestineerd, van het ijs doorsneden geworden; er was een gat in het schip en de lading werd beschadigd gelost. (opm: het schip werd ter plaatse verkocht; de zeebrief werd om die reden door de consul te Libau in augustus 1818 in Den Haag terugbezorgd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Staatsraad, Directeur-Generaal voor het Departement van Koophandel en Koloniën, als daartoe bij Zijner Majesteits besluit van den 15 januari 1815, No. 33, geauthoriseerd, is van voornemens bij inschrijving aan te besteden de bevrachting van een gekoperd Pink- of Fregatschip naar Canton, groot ten minste 425 roggelasten, ten dienste van de geoctroijeerde Chinasche Thee-maatschappij.
De conditien, benevens de concept charter-partij, waarna deze bevrachting zal geschieden, zullen, van den 1sten tot den 8sten februari 1816, des voormiddags van 10 tot 2 uren, ter lezing liggen ter secretarie van het voormelde departement, in ‘s Gravenhage, alsmede te Amsterdam en Rotterdam, ten kantore van de koloniale etablissementen, aldaar gevestigd.
De biljetten van inschrijving, ingerigt ingevolge de conditien dezer aanbesteding, zullen, uiterlijk vóór of op den 12 februari aanstaande, des middags vóór 12 uren, aan het departement van Koophandel en Koloniën, in ’s Gravenhage, franco moeten ingezonden worden.
’s Gravenhage, den 29 januari 1816. De Staatsraad, Directeur Generaal voornoemd, Goldberg

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een zeer snelzeilend Brigantijnschip, van circa 45 lasten, van alles wel voorzien, liggende te Rotterdam, en te bevragen ten kantore van Hudig, Blokhuizen en Van der Eb, aldaar.


Datum: 02 februari 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De ondergetekende, schipper voerende het kofschip de MINERVA, vindt zich verplicht, de menslievendheid van enige Vlielander loodsen, aan zijne medemensen bekend te maken, welke op den 24 januari j.l, met gevaar hunner leven, zich in een open sloep, zonder enige levensmiddelen drie mijlen buiten lands op 17 vademen water hebben begeven, om, was het mogelijk, volk, schip en goed (daar wij reeds gedurende drie weken, vele stormen en levensgevaren hadden doorgeworsteld), te redden, hetwelk hun na veel moeite te hebben doorstaan, eindelijk is gelukt.
De namen der loodsen zijn: Reijer Jacobs Couderburg, Jan Volkerts Couderburg, Olivert Klases Visser, Abe Cornelis Snor, Ysbrand Visser, Klaas Gubes Visser en Jacob Kaij; zijnde deze alle van de loodsschuit genaamd de ZEEVAART.
Harlingen, den 1 februari 1816 Broer Haijes
(opm: kapitein Broer Haijes had zich inmiddels de familienaam Van der Veer aangemeten, maar moest hier kennelijk nog aan wennen; zie ook RC 060216)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W. Steenbeek, te Heeg, presenteert publiek, bij strijk en verhooggeld, aan de meestbiedenden te verkopen: een extra wel betimmerd Hek Tjalkschip, in het jaar 1810 nieuw uitgehaald, lang over steven 70 voet, wijd 15¼ voet, en hol op zijn uitwatering 6½ voet, met zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen; breder bij de biljetten ten inventaris vermeld. Alsmede het boot, met zeil en treil daarbij behorende, lang 14 voet, in het jaar 1813 nieuw gemaakt, zo en in dier voegen dezelve door Pieter Jansen, schipper te Ureterp, als eigenaar is bevaren, en thans te Heeg is liggende.
Wie daaraan gading maken, kome, op vrijdagen den 9 februari 1816, bij de beschrijving, en den 23 daaraanvolgende, bij de finale palmslag, telkens des namiddags ten één uur, bij Jacobus Homans, kastelein in de herberg te Heeg, en kope op dan voor te lezen condities, die inmiddels zijn te vernemen bij den notaris voornoemd.
(opm: LC 160216 meldt dat is geboden NLG 3.000)


Datum: 03 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip COLUMBUS, gevoerd bij kaptein Doodt, is heden vlot geworden en in het Nieuwe Diep gekomen (opm: zie ook RC 130116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het koffschip CAROLINA CHARLOTTA, J.H. Witteveen, van Rouen te Terschelling binnengekomen, en van daar naar Amsterdam opzeilende, den 7 januari door storm op de Grienderwal gedreven (opm: zie RC 160116), is, nadat alle pogingen aangewend waren om hetzelve in vlot water te brengen, door zwaar stoten zodanig beschadigd bevonden, dat het met pompen niet boven te houden was, waarom de kaptein hetzelve, na het onttakeld te hebben, in publijke veiling verkogt heeft; de gehele equipagie is op Terschelling aan de wal gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Volgens nadere brief van kaptein Thomas Pietersz (opm: pink SPECULATION, zie RC 200116), van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, in dato 26 januari, was zijn schip in vlot water gekomen en lag op de hoogte van Muhleberg (opm: Mühlenberg), een en een halve mijl van Hamburg, wordende door contrariewind belet die stad te bereiken; hij had een vijfde ligter gelost, en de lading genoegzaam onbeschadigd bevonden. (opm: zie RC 250116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Den 25 januari zijn van Cowes vertrokken de aldaar binnengelopen schepen de VROUW AGATHA, kapt. J. Runken (opm: zie RC 110116) van Rotterdam naar Demerarij, en SPECULATION, kapt. P.J. Hammerberg (opm: zie RC 200116), van Amsterdam naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip de VROUW HENDERICA, kapt. B.L. Pekelder, op de reis van Amsterdam naar Lissabon te Newhaven lek binnengebragt, lag den 25 januari, na gedane reparatie, gereed om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, C. Schuurman, J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen, A. van der Sluys en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 12 februari 1816, des avonds ten 6 uren precies, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk), verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd de ST. PETER, lang over steven 107 voet, wijd, bij de eerste balk voor het groot luik binnen zijn huid, 28 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat, hetwelk breeder bij den inventaris is te zien.
(opm: op 8 februari werd de veiling van dit schip tot nadere aankondiging uitgesteld en in RC 090316 opnieuw aangekondigd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Equipagiemeester der Marine, A. Hoek, zal, ingevolge order van de Minister voor de Marine, ten overstaan van den Schout-bij-Nagt, Directeur en Commandant der Marine op de Maze, in het openbaar, aan ’s Konings Zee-magazijn, te Rotterdam, op woensdag den 14 februari 1816, des morgens ten 10 uren, verkopen: de brik DE ZEEMEEUW. (opm: overige ter veiling aangeboden maar niet relevante artikelen zijn hier niet opgenomen)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Extract uit een brief van kapt. W. Swart, voerende het schip (opm: brik) MARIA FREDERICA, den 22 januari uit Texel naar Suriname gezeild, geschreven den 23 dito Oostende zuid ten oosten 4 mijlen: ‘Ik hoop heden nacht de Hoofden te passeren; zo ver mij bekend is zijn wij de voorste van de vloot; gisteren avond had ik reeds enige uit het gezicht verloren, en kapt. Marcussen (naar Demerarij) is de laatste geweest, dien ik gisteren ten 5 uren voorbij zeilde; de wind is zuid zuid oost, met schoon weer.’

Krant:
 JGG - Java Government Gazette

Den 28 januari is de Nederlandse brik DOLPHIJN, kapt. W. Rijnders (opm: W. Rijmers, vermoedelijk ter vervanging van kapt. Gerrit de Lange), van Batavia naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 06 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Het schip de VIJF GEBROEDERS, kapt. J. Bartels van der Meer, den 28 januari van Amsterdam naar Nantes vertrokken zijnde, is den 1 februari in goede staat terug gekomen; zijnde door het ijs verhinderd geworden de reis voort te zetten. (opm: zie RC 150216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 februari. Kapt. B. Hayes, voerende het schip (opm: kof) MINERVA, van Leith te Harlingen gearriveerd, heeft op de reis zware stormen uitgestaan; tweemaal, op lagerwal, en anker gelegen, en daarbij een anker en tros gekapt; is viermalen voor Gaats (opm: het zeegat) geweest, en eindelijk, door Vlielander loodsen, voor NLG 325 extra loodsgeld, binnen gebragt; het schip heeft schaden aan tuigagie enz, doch is digt gebleven, en de lading onbeschadigd (opm: zie ook LC 020216).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

In het Vlie is binnengekomen B.H. de Boer (opm: voerende de smak VROUW ELSINA) van Bordeaux, zeilt op, wegens het seizoen, naar Harlingen, heeft enige zeeschaden bekomen; derzelve heeft, den 4 dezer, in goeden staat gepraaid, bij Wight, H.E. Petersen, van Antwerpen naar Brest gedestineerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Telders te Dordrecht is voornemens, op zaterdag den 24 februari 1816, 's morgens ten elf ure, in het venduhuis de Gouden Molen, op de Hoge Nieuwstraat aldaar, te veilen en te verkopen: een extraordinair welbezeild Barkschip, genaamd ISIS, laatst gevoerd door kapitein Henri Major, lang over steven 98 voeten en 5 duimen, wijd 24 voeten en 8 duimen, hol van het grote luik tot op de kiel 18 voeten, hol tussendeks 5 voeten 6 duimen, alles Amsterdamse maat, ladende ongeveer honderd en tachtig roggelasten en dat verder met al zijn rondhout, opstaande en lopende want, zo als hetzelve thans is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, breder bij aangeslagen inventaris omschreven nader onderrigting te bekomen bij voorn. Telders, zo mede bij de heren Kuijper, Van Dam & Smeer en R. Vogelsang, cargadoors, de eersten te Rotterdam en de tweede te Dordrecht voornoemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra hecht, sterk en welbezeild Gaffelschip, genaamd de HOOP OP WELVAREN, met deszelfs staande,en lopend want, zeilagie, en verder alles wat daar maar enigszins bij behoort, groot zes en dertig lasten; liggende thans in de Nieuwe Haven bij de Lange Houten brug te Dordrecht. Te bevragen bij N. Moolenburgh, wonende binnen gemelde stad Dordrecht, op de Voorstraat, nabij de Kerkstraat. C. No 626 / 327.


Datum: 08 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 februari. In den nagt tussen den 4 en 5 februari, is bij Egmond gestrand het schoonerschip JOHANNA, kapt. T.J. Weeken, van Bordeaux naar Amsterdam. (opm: zie o.a. RC 220216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 februari. Volgens brief van Bayonne, van den 23 januari, zoude het schip de DRIE GEZUSTERS (opm: moet de TWEE GEZUSTERS zijn), op de reis van Amsterdam derwaarts bij St. Girons gestrand, op de strandplaats als wrak verkogt moeten worden; de tuigagie zoude naar Linch vervoerd worden; de kaas, die in een allerslechtste staat was, zoude men mede op de strandplaats moeten verkopen, doch de cacao, kaneel en drogerijen, zou, offschoon beschadigd, naar Bayonne gebragt worden. (opm: zie RC 300116, waarin de naam als TWEE GEZUSTERS werd opgegeven)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Den 30 januari is te Dartmouth, met schade en verlies van ankers en touwen, binnengelopen het schip de EENDRAGT, kapt. H. Hafmens (opm: Heyn Harmens), van Harlingen naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Te Plijmouth is binnengelopen het schip HABET, kapt. T. Heijde, van Rotterdam naar St. Thomas, lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, verkopen op maandag den 12 februari ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd VIVAT JOHN, laatst gevoerd door kapt. G. Hendriks, lang over steven 102 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid 28 voet, hol, in het ruim, 15 voet, het verdek hoog aan boord 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat, breder bij inventaris omschreven. Nader onderrigting bij de voornoemde makelaars. (opm: waarschijnlijk is het schip op de veiling van 16 oktober 1815 opgehouden, zie RC 121015; zie ook RC 140518)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde Beampte, op maandag den 12 februari ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Driemast Hoekerschip, genaamd die FREUNDSCHAFT, gevoerd door kaptein Marten Casseboom, lang over steven 95 voet, wijd, binnen zijn huid 26 en 1 half voet, hol, in het ruim, 12 voet 10 duim, het verdek hoog aan boord 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat, breder bij inventaris omschreven. Nader onderrigting bij de voornoemde makelaars en bij de Heeren Rudolf en Van der Hoek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Hendrik Arnold Balwé, makelaar, zal ten overstaan van Notaris Mr. A.H. de Melander, op maandag den 12 februari ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een welbezeild Smakschip, genaamd de VREDE, gevoerd door wijlen schipper Olfert Janse Galts (opm: volgens de monsterrollen 1814 en 1815 VREEDEN, kapt. Olfert Jansen Geelts; volgens de zeebrief 1814 VREEDE, Olfert J. Galts, zie ook RC 100216), lang over steven 69 voet, wijd, binnen zijn huid 17 en 1 half voet, hol, in het ruim 8 voet, alles Amsterdamse maat, hebbende dit schip het uitsluitend regt om in de Rouaanse en Hamburger beurzen aangeslagen te mogen worden, breder bij inventaris omschreven;
alsmede een extraordinair welbezeild Smakschip genaamd de JONGE JAN gevoerd door schipper Klaas Wopke Donema, lang over steven 65 voet, wijd, binnen zijn huid 15 voet, hol, in het ruim 6 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij inventaris omschreven, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.
Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaar en bij Canne en Balwé.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Iemand iets van schipper Jan Sipkes Jr. wegens leverantie van eetwaren, aan hem en deszelfs equipage gedaan, te pretenderen hebbende, gelieve opgave te doen aan de ondergetekende, voor den 15 februari 1816.
Mr. J.H. Holle, Procureur.


Datum: 10 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 februari. Volgens brief van kaptein T.J. Weeken, voerende het bij Egmond gestrande sloepschip JOHANNA, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd, in dato 6 februari, was men bezig de lading in het duin te lossen; het schip was van agteren geramponeerd en had het roer verloren. (opm: zie o.a. RC 220216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het schip de VROUW JOHANNA, kapt. A.C. Ouwehand, van Londen naar Amsterdam gedestineerd, te Veere lek binnengelopen, heeft den 31 januari deszelfs reis vervolgd, nadat door de kaptein voor de gemaakte kosten, een bodemarijbrief groot NLG 3043:11:- (opm: 3043 caroli guldens, 11 stuivers, 0 duiten) getekend was.
(opm: Bodemarij of bodemerij (van bodem = schip) omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden.)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Kaptein L.B. Flonck, voerende het schip de GOEDE HOOP, van Newcastle naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Krageroe van den 9 januari, dat hij, na drie weken in zee geweest te zijn en drie etmalen Texel in het gezigt te hebben gehad, aldaar, wegens gebrek aan water en victualie, binnengelopen was; hij had veel slijtagie bekomen en een anker en touw gekapt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het driemast Hoekerschip DIE FREUNDSCHAFT, gevoerd door kapt. Marten Casseboom, tegen maandag den 12 februari 1816 aangeslagen, door de makelaars F. der Kinderen en A. van der Sluys, zal alsdan geen voortgang hebben, maar is uitgesteld tot nadere advertentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het Pinkschip VIVAT JOHN, laatst gevoerd door kapt. T.G. Hendriks, tegen maandag den 12 februari 1816 aangeslagen, door de makelaars F. der Kinderen en A. van der Sluys, zal alsdan geen voortgang hebben, maar is uitgesteld tot nadere advertentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van de smakschepen de VREEDE, gevoerd door wijlen schipper Olfert Jansen Galts, en de JONGE JAN, gevoerd door schipper Klaas Wopke Donema, tegen maandag den 12 februari 1816 aangeslagen, door de makelaar Jan Hendrik Balwé (opm: zie RC 080216), zal alsdan geen voortgang hebben, maar is uitgesteld tot nadere advertentie.


Datum: 13 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Te Uleasund, in Noorwegen, is wegens schade aan zeilen en tuigagie binnengelopen het schip JUSTICE, kapt. H.F. Wilken, van Stokholm naar Dordrecht; hetzelve was twee maal onder de Hollandse wal geweest, doch had wegens slegt weer en mist niet kunnen binnenkomen; lag den 1 januari gereed om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 februari. Den 11, des nachts, arriveerde te Hellevoetsluis de MARGARETHA ELIZABETH, kapt. H. Saattma, van de Marennes (opm: Charente-Maritime, Frankrijk), als bijlegger naar Antwerpen; dezelve heeft zijn roer verloren, en is, door behulp van een loodsboot, alhier op de haven gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen, en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdenden binnen deze stad Rotterdam, (na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Recht van Registratie, ingevolge de wet) zijn van mening, op maandag den 4 maart 1816, des middags ten 12 uren, ten huize van Charles Crabb, kastelein in het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Fregatschip, genaamd ELIZABETH, gevoerd bij kapt. R.D. Rode, lang over steven 97 voeten, wijd, binnen zijn huid, 27 voeten, hol 20 voeten, alles Amsterdamse maat; met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Scheepmakershaven, bij de Jufferstraat; breder bij inventaris en nader onderrigting bij gemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra hecht, sterk en welbezeild Gaffelschip, genaamd de HOOP OP WELVAREN, met deszelfs staand en lopend want, zeilagie en verder alles wat daar maar enigszins bij behoort, groot 36 lasten; liggende thans in de Nieuwe Haven, bij de Lange Houten Brug te Dordrecht. Te bevragen bij N. Moolenburgh, wonende binnen gemelde stad Dordrecht, op de Voorstraat, nabij de Kerkstraat, Wijk C, No. 626 en 527.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De scheepsmakelaar A. Giese zal ten overstaan van J.B. van Berkelaer, deurwaarder bij de Regtbank van Koophandel, op vrijdag den 16 februari 1816, des namiddags ten twee uren, in het Logement Ostende, bij de Beurs te Antwerpen, publiek verkopen: het sterk en welgebouwd snelzeilend Driemast-schip, genaamd HERRMANN (opm: HERMANN ET THUSNEBDA, eigenaar Heinrich Hill, St. Petersburg), thans gevoerd door kapt. Sorenson, hebbende twee dekken, lang over steven 87 voeten 2 duimen, breed 23-1/4e voeten, hol, in het ruim, 11 voeten 3 duimen, tusschen deks 5 voeten 4 duimen, en groot ca. 340 tonnen – alle Franse maat, met deszelfs rondhouten, staande en lopend want, masten, ra’s enz, zo als hetzelve thans is liggende in het Dok te Antwerpen, alwaar hetzelve van heden af kan gezien en geëxamineerd worden. De inventaris van gemeld schip en de Conditiën van Verkoop zijn te bezigtigen ten kantore van de Heeren Duhring en Comp, kooplieden te Antwerpen, en bij de voornoemde scheeps-makelaar.
(opm: op 9 september 1816 voor 5.250 francs onderhands aangekocht door Gebrs. Boyes, Antwerpen; nieuwe naam SUSANNA en kapitein N.F. Boysen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Equipagiemeester der Marine, A. Hoek, zal, ingevolge order van de Minister van Marine, ten overstaan van de Schout-bij-Nagt, Directeur en Commandant der Marine op de Maze, in het openbaar, aan ’s Konings Zee-Magazijn, te Rotterdam, op woensdag den 14 februari 1816, des morgen ten 10 uren, verkopen: de brik de ZEEMEEUW. (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. M van der Tuuk, openbaar notaris, in het Canton en residerende te Veendam, zal namens zijn principalen, publiek veilen en verkopen: een in den voorleden jaar nieuw uitgehaald Tjalkschip, groot plusminus 30 roggelasten, genaamd de JONGE ELLINA, met deszelfs ankers en touwen, zeilagie en verdere annexen, invoege hetzelve zich thans bevindt bij het Benedenste Verlaat te Veendam en door schipper Gerrit Wiltes en vrouw tot dusverrre is gepossideerd (opm: in eigendom gehad). Deze verkoop zal finaal en in een avond plaatshebben op woensdag 21 februari, ten huize van logementhouder Wijndelt Jans de Groot, te Veendam, des avonds precies om 6 uren.


Datum: 15 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen, en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdenden binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op maandag den 4 maart 1816, des middags ten 1 uur, in het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een welbezeild Kofschip genaamd de VROUW JOHANNA, gevoerd geweest bij kapt. Jan van der Palm (opm: Jan Palm), lang over steven 98 voeten, wijd binnen de huid 20 voeten 5 duimen, hol, in het ruim bij de voorkant van het luik onder de balk, 11 voeten, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, aan de westzijde, voor het huis van den heer F. Browne. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Het schip de DRIE GEBROEDERS (opm: VIJF GEBROEDERS, zie ook RC 060216), kapt. Jacob Bartelt van der Meer, ten tweedenmaal van Amsterdam naar Nantes vertrokken zijnde, heeft den 7 februari, wegens storm, te Medemblik moeten binnenlopen; hetzelve is in goede staat, wordende alleenlijk door de vorst verhinderd de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Kaptein H. Schneider, voerende het brikschip REIGERSDAAL, van Havanna naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Medemblik, dat hij den 5 februari uit het Nieuwe Diep opgezeild zijnde, den 7 dito op de hoogte van Urk door drijfijs en zwaar weer genoodzaakt was geworden naar Medemblik te zeilen; laag water had hem verhinderd in de haven te komen, doch door het lossen van twee ligters en met adsistentie van een aantal manschappen was het schip tusschen de hoofden van den haven gebragt; doordien hetzelve gestoten had, vreesde de kaptein voor enige schade; ook had hij zijn grote boot verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 februari. De lading van het te Egmond gestrande schip JOHANNA, kapt. Thole Jansen Wieber (opm: elders genoemd Weeken), van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd, is geheel gelost, doch men weet niet of het schip zal kunnen afgebragt worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 14 februari. Van Maassluis wordt heden gemeld: de schepen de JONGE WILLEM SCHOONEVELD VAN NOORD (opm: JONGE WILLEM ZONNEVELD VAN NOORD), J. Mooijekind, de DRIE GEBROEDERS, A. Smit, de VRIENDSCHAP, W. Rynders, en de JONGE ELIZABETH, S. Capteyn, zijn, na verlies van ankers, touwen en verdere schaden genoodzaakt geworden, door het drijfijs, in het zogenaamde Pannengat een veilige schuilplaats te zoeken.


Datum: 16 februari 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Griffier bij het Vredegeregt, Canton Pekel A, gedenkt ten verzoeke van de koopman H. Teyen (opm: Hindrik Feijen) en consorten, in de Nieuwe Pekel A woonachtig, op woensdag 21 februari, des avonds te 6 uuren, in de Nieuwe Pekel A, ten huize van de kastelein Hendrik Pieters, in de Nieuwe Pekel A, te verkopen, een Smakschip, genaamd de JONGE DERK (opm: JONGE DIRK), groot ongeveer 60 roggelasten, met deszelfs ankers en touwen, zeilen, treilen en verder opgoed, liggende bij de helling binnenzijds te Delfzijl, en de zeilen ten huize van de zeilmaker Kornelius Tjapkes aldaar, welk schip laatst door schipper Jans de Waal (opm: Jan Geerts de Waal) is bevaren. Zullende de inventaris van het gemelde schip, drie dagen voor de verkoop, ter lezing liggen ten huize van Hendrik Pieters aldaar. (opm: de smak werd verkocht en kreeg onder kapt. Pieke Engels Mooij de naam DRIE GEZUSTERS)


Datum: 17 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Kaptein J.D. Brinkman, voerende het koffschip de JONGE ALIDA, van Amsterdam, naar Hamburg gedestineerd, wegens verlies van ankers en touwen en schade aan tuigagie te Stavoren binnengelopen, is, na gedane reparatie, den 5 februari vandaar vertrokken, teneinde zijne reize te vervolgen, doch door de weder ingevallen vorst genoodzaakt geworden, tot behoud van schip en lading, den 8 dito de haven van Harlingen binnen te lopen, alwaar hij den 10 dito in goede staat was liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Volgens berichten van kapt. P. Hasselaar, voerende het schip (opm: fregat) JOHANNA JACOBA, van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, in dato St. Bartholomé den 21 november en 25 december laatstleden (opm: 1815), was het schip, na veertien dagen onder zwaar en buiig weer in zee te zijn geweest, lek geworden, en hij genoodzaakt een haven te zoeken; waarop hij den 13 november te St. Bartholomé aangekomen was, alwaar de lading had moeten gelost worden. Aan de werf gehaald, had het schip nog een zware orkaan moeten uitstaan, waardoor het geweldig gestoten had; van boven was het reeds gecalfaat, en dagt men na Nieuwjaar te kielen; van de lading waren 200 balen beschadigde koffij verkogt. (opm: zie RC 090316)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Kapt. H. Harmens (opm: Hein Harmens), voerende het schip de EENDRAGT, van Harlingen naar Lissabon gedestineerd, te Dartmouth binnengelopen, meldt vandaar in dato 31 januari, dat hij in de Noordzee met stormwind, sneeuw en regen op Goodwin Sands geraakt, doch, na zwaar gestoten en anker en touw verloren te hebben, met hoog water daar weder afgekomen was; de wind oost zijnde, had hij de reis met een lek schip vervolgd, doch de wind eensklaps zuiden lopende, met vliegende storm, waardoor het schip onder water smoorde, had hij de breefok en het grootzeil moeten snijden; het schip nu zodanig lek zijnde, was hij door de stuurman en het volk genoodzaakt geworden (opm: ! ) te Dartmouth binnen te lopen, alwaar hij zou lossen om te repareren.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, den 14 februari. Het LA VIERGE MARIE, kapt. J. De Meire, wordt gewacht, doch lag gisteren aan de punt van Baarland; hetzelve is van Lissabon naar Antwerpen gedestineerd.
In de haven van Ooltgenskerk is den 13 binnengelopen de ORANJE BOVEN (opm: smak, thuishaven Antwerpen, ex-VROUW GEPKE), kapt. K.P. Kramer, naar Antwerpen gedestineerd.

Krant:
 JGG - Java Government Gazette

Het schip (opm: fregat) MAAS EN ROTTESTROOM, kapt. Francis Bremer, is den 10 februari van Batavia naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 20 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Het schip TRITON (opm: brik, thuishaven Brugge), van Ostende naar Corunha (opm: La Coruña) gedestineerd, te Penzance binnengelopen, is gevoerd door J. van den Broeke; volgens nader berigt is van de lading een groot gedeelte overboord geworpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 19 februari. Den 17 arriveerde te Helvoetsluis het schip de VROUW GESINA, kapt. H.O. Kuiper, van Hull, dezelve heeft zijn helmstok verloren, en nog enige schade aan het grootzeil en touwwerk bekomen, en door behulp van de loodsboot op de haven gebragt.


Datum: 22 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het schip de VROUW ZWAANTJE, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jan Jans Kortrijk), den 30 december laatstleden (opm: 1815) op de Zuidwal aan de grond gedreven, is gisteren vlot geworden en er over geraakt; waarschijnlijk ligt hetzelve thans in het Amsteldiep.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Volgens brieven van Medemblik, van den 17 februari, had aldaar de vorige avond en nacht een verschrikkelijke storm of orkaan gewoed, waardoor de vier schepen, die in de mond der haven lagen, aan het drijven geraakt waren, en, elkander niet kunnende mijden, doch onderling schade toegebragt hadden. Het fregat VREES EN HOOP, kapt. W.P. de Jong, van Surinamen, was na het breken van twee trossen en het bekomen van andere schade aan de grond geraakt; hetzelve had zwaar gestoten, doch was digt. Een brik van Havana, waarschijnlijk REIGERSDAAL, kapt. L.H. Schneider, was insgelijks beschadigd en aan de grond geraakt. De brik die LIEBE, kapt J. Cauw, mede van Havanna komende, was tegen een andere brik of galjas aangeraakt en had daardoor boegspriet, kraanbalk, een kabel en een spanwant gebroken en andere schade bekomen, en moest, ofschoon digt gebleven, gerepareerd worden, alvorens de reis naar Amsterdam te kunnen voortzetten; ook had het Zweeds schip CARL JOHANN, kapt. J. Lorentzen, van Malaga, schade bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 februari. Volgens bericht van Alkmaar, van den 17 februari, was het op den 4 dito bij Egmond gestrande schip JOHANNA, kapt. T.J. Weecken, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd, de vorige nagt verbrijzeld en de stukken van het wrak aan strand gedreven. (opm: zie o.a. RC 080216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 februari. In de nacht tussen 17 en 18 februari is, tussen Scheveningen en Katwijk, gestrand het brikscheepje SARAH ANN, kapt. Holmes, met tabak, rijst, orseille (opm: cacao, zie onderstaand) en verwhout; van de euipagie is niets bekend.
(opm: op 29 februari werden in Scheveningen door de strandvonder het op het strand liggende wrak – nu brigantijn – en de geborgen lading geveild, bestaande uit 6 vaten rijst, defect, ca 94 balen cacao, enige duizenden ponden losse beschadigde tabak, en ruim 700 stukken verw-hout)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Den 5 februari is in de Cove van Cork binnengelopen het schip (opm: brik) JOHANNA, kapt. A.D. van der Laag, van Amsterdam naar Rio de Janeiro, had in de Spaanse Zee (opm: Golf van Biscaye) een zware storm doorgestaan, waarop de equipagie, vrezende dat het schip daardoor lek mogt zijn geworden, de kaptein genoodzaakt heeft ene haven te zoeken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Den 4 februari is te Castletown (opm: waarschijnlijk in Dorset, zuid-Engeland) zeer lek binnengelopen het schip AMALIA, kapt. M. Borgesson, van Amsterdam naar Marseille, zal moeten lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het kofschip de VROUW JOHANNA, geannonceerd tegen den 4 maart 1816, in het Logement genaamd het Badhuis te Rotterdam, zal dien dag geen voortgang hebben, maar is uitgesteld tot nadere advertentie.


Datum: 23 februari 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Berghuis van Voortman, openbaar notaris in het Canton Veendam, te Wildervank zal namens zijn principalen publiek veilen en verkopen: een in den jare 1813 nieuw uitgehaald Tjalkschip (opm: binnenschip), groot ongeveer 20 roggelasten, met deszelfs ankers en touwen, zeilagie en verdere toebehoren, thans liggende in het Oosterdiep te Veendam en door de schipper Reintje Geerts Rogaar is bevaren. Deze verkoping zal finaal in 1 avond plaats hebben op maandag 26 februari ten huize van Wijndelt Jans de Groot, te Veendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De deurwaarder A.W. Schreinhout, op het Vliet bij Leeuwarden, gedenkt op maandagen den 11 en 18 maart 1816, des namiddags ten drie uren, in het Schippers-Gezelschap, op het Vliet bij Leeuwarden, aan de meestbiedenden te veilen: een nieuwe Tjalk, bijna geheel afgetimmerd, lang 65, wijd 14¾, en hol 6½ voeten, zodanig als hetzelve tijdens de verkoop zal liggen aan de Poppebrug, op het Vliet bij Leeuwarden.
Nadere informatie te bekomen bij den deurwaarder voornoemd.


Datum: 24 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 februari. Van het Vlie meldt men: heden morgen is te Vlieland aan strand gekomen een boot en een chaloup, waarin zich bevond de kok van het galjasschip AURORA, gevoerd bij kapt. Lorentzen, van St. Martin met zout naar Lissabon, welk schip gisteren avond tien mijlen van strand, wegens lekkagie, was verlaten; zijnde de overige zeven manschappen tegens strand verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Volgens een brief van kapt. L. Schneider, in dato Medemblik den 18 februari, was het door hem gevoerd wordende brikschip REIGERSDAAL, van Havana naar Amsterdam gedestineerd, in de storm tussen den 16 en 17 dito van deszelfs touw gedreven en aan de grond geraakt, doch vervolgens afgebragt; hetzelve was volkomen digt gebleven, en lag in goede staat in de haven, zodat hij hoopte, weer en wind gunstig zijnde, binnen drie dagen naar Amsterdam te zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 februari. Den 19 februari is bij Schiermonnikoog gestrand en de volgende dag totaal verbrijzeld het schip AUGUSTA, kapt. Johann Emcke, van Libau naar Schiedam; van de tuigagie is veel, doch van de lading is niets geborgen; het volk is met levensgevaar met de sloep aan land gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het op den 4 augustus (opm: 1815) bij Vigo door de Tripolitanen genomen schip ORION, kapt. D. Siedenburg, onder Hamburger vlag, van Pernau (opm: Pärnu, Estland) naar Bort-à-Bouc (opm: waarschijnlijk Port-de-Bouc, nabij Fos-sur-Mer) gedestineerd, is, volgens ingekomen berigt, den 27 oktober te Tripolij opgebragt.


Datum: 27 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Volgens een brief van Harlingen, van den 20 februari, was het schip DIE LIEBE, kapt. R.H. de Boer, zover gerepareerd, dat het binnen weinige dagen gereed zou zijn om naar Amsterdam te vertrekken; de lading wijn, die niet gelost is, was, zo ver men weet, onbeschadigd gebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Kapt. K. Stoffels, voerende het schip (opm: pink) de ZEEPLOEG, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, meldt van de Kaap de Goede Hoop van den 27 november, dat hij een gedeelte zijner lading gelost had, en zijn schip zou repareren; hij dagt in veertien dagen gereed te zullen zijn om de reis naar Batavia te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Het Hollands Linieschip BRABAND (opm: 76 stukken, zie RC 300322) is, na de reparatie op de werf van Portsmouth, onbekwaam gekeurd om naar de Oost-Indiën te zeilen. Het oorlogsschip de PRINS, van 74 stukken, wordt nu in Texel tot dien dienst uitgerust, en zal de troupen van het schip BRABAND te Portsmouth overnemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Diegene welke genegen zijn, met het daartoe zeer geschikte smakschip de ZEELUST, kapitein J.R. de Boer, hetwelk binnen enige dagen uit Delfzijl staat te vertrekken, een gehele of gedeeltelijke lading wijn, brandewijn of andere koopmansgoederen uit Bordeaux wegens een billijke vracht te doen overkomen op Groningen, worden verzocht zich te adresseren aan de scheepsmakelaar B. Bulsing, of de heer J.R. Modderman te Groningen, ten einde nader de conditiën te vernemen.


Datum: 28 februari 1816


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 februari. Gezeild: den 21 JUFVROUW BIBIANA (opm: kof), kapt. I.H. Uiling, van Sudres, met zout naar Antwerpen.
Den 22 MARIA, kapt. J.T. Jansen, van St. Ubes (opm: Setubal) met zout naar Antwerpen.
Den 24 de WINDLUST (opm: kof), kapt. Engelsman, RIJZENDE ZON (opm: brik), kapt. A. van Schie, met ammunitie, en de le CHARLES, kapt. T. Janssens, met buskruit, naar Woolwich; de JONGE SIJBRAND (opm: kof), kapt. T. Schut, naar Rouen met tarwe.


Datum: 29 februari 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Den 9 februari is te Douvres (opm: Dover), met verlies van zeilen, binnengelopen het schip (opm: fregat) INDUSTRIE, kapt. J.H. de Weerd, van Demerarij naar Amsterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 februari. Gezeild den 24ste de RIJZENDE ZON (opm: brigantijn), kapt. A. Van Schie, met ammunitie, naar Woolwich.


Datum: 02 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 februari. Eergisteren werd in de Kweekschool voor de Zeevaart alhier het tweede verjarings-feest der zo gelukkige herstelling van dezelve Kweekschool gevierd, aan welke feestviering geen meerdere luister kon worden bijgezet, noch groter eer aan de Kwekelingen en aan de Commissarissen van hetzelve gesticht aangedaan, aangezien het Zijne Majesteit onze geëerbiedigden Koning, vergezeld van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik en verder luisterrijk gevolg, op verzoek van Commissarissen goedgunstiglijk behaagd had, dezelve met zijne hoge tegenwoordigheid te vereren. (opm: sterk bekort; het toont ‘s konings betrokkenheid bij scheepvaart en handel)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 februari. Op de Schelde is aan de grond geraakt het schip de VOLHARDING, van Londen naar Antwerpen; de lading is gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Cornelis van der Werff Bzn, Notaris te Dordrecht, is voornemens op vrijdag den 8 maart 1816, des morgens ten 11 uren, in het Logement Bellevue bij Jan Boudier, op den Boom aldaar, te veilen en verkopen: een Kraakschip, genaamd de VROUW CATHARINA, met een strijkende mast, lang over steven circa 57 voeten, wijd op zijn buitenhelling omtrent 14 voeten en hol omtrent vijf en 1 half voet, en alzo ladende ongeveer 21 lasten, met zijn staande en lopende want, en verdere bijbehorende goederen, liggende in de Rietdijkschehaven, bij de Scheepstimmerwerf van Pieter Gips, te Dordrecht, en zijnde aldaar voor een ieder dagelijks te bezigtigen. Nader onderrigting is ter bekomen bij gemelde Notaris Van der Werff.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier en B. Oostrum de Waal, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 4 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk), verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd MINERVA, gevoerd door kapt H.H. Luben, lang over steven 92 voet, wijd binnen zijn huid 24 voet, hol, in het ruim, 11 en 1 half voet, het verdek hoog aan boord 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Pieter Poolmam Jurriaansz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, J. Wesseling, M.M. Steenhouwer, J.E. Lublink, B. Oostrum de Waal en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 4 maart 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk), verkopen: een extraordinair welbezeild Fluitschip, genaamd de JONGE GERRIT, gevoerd door kapt. Lel Gerrit Lelz, is in het jaar 1790 (opm: 1791) nieuw uitgehaald, lang over steven 144 voet, wijd binnen zijn huid 34 voet, hol in het ruim 16 voet 3 duim, het verdek hoog aan boord 8 voet, de stuurplegt hoog aan boord 10 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, F. der Kinderen en H. Gullen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 11 maart 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk), verkopen: een extraordianir welbezeild Brikschip, genaamd CONCORDIA, gevoerd door kapt Andreas Johan Tenger, lang over steven 89 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet 10 duim, hol, in het ruim, 11 en 1 half voet, het verdek hoog aan boord / (opm: onleesbaar) voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Harmanus Smit, makelaar, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 11 maart 1816 ten 6 uren, in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk) verkopen: een extraordinair welbezeild eenmast Kofschip, genaamd de JONGE GESINA, gevoerd door kapt. Jan G. Bart, lang over steven 72 voet, wijd, binnen zijn huid, 19 voet, hol, in het ruim, 7 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij den inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij den voornoemde makelaar en bij Fredrik Smit.


Datum: 04 maart 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op donderdag den 7 maart 1815, des morgens ten tien uren, wordt publiek bij strijkgeld gepresenteerd te verkopen, ten huize van de kastelein Sape Westra, op Ezumazyl: een partij van ongeveer dertien last onbeschadigde bonte haver, komende uit het schip die FRAU EVA, kapitein M.J. Santjer.


Datum: 05 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 maart. In een brief van Antwerpen van den 26 februari wordt gemeld, dat het Amerikaanse schip ALICE, kapt. R. Mackenzie, vandaar naar New York gedestineerd, wegens contrariewind, te Vlissingen weder willende binnenlopen, op een bank voor die haven verongelukt is; er waren verscheiden vaartuigen bij dezelve om, zo veel mogelijk, van de lading, die men een miljoen waardig schatte, te bergen. En in een brief van den 28 dito meldt men, dat van de lading een gedeelte, dat beschadigd was, geborgen is, doch het schip, dat reeds op verscheiden plaatsen open was, zou weg zijn. Aan boord van dit schip bevond zich de berugte Merlin met zijn zoon, die naar Amerika de wijk wilden nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading, naar Suriname, WILLEM DEN EERSTEN (opm: schoenerbrik), kapitein Dirk van der Brugge.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. Volgens brieven van Batavia, in dato 31 oktober 1815, waren aldaar liggende de Hollandse schepen MAAS EN ROTTESTROOM (opm: fregat), kapt. F. Bremer, ELISABETH JOHANNA (opm: fregat), kapt. W. Lucas, en de DOLPHYN (opm: brik), kapt. G. de Lange, alle van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens berichten uit Surinamen, lopende tot den 15 januari, was het schip (opm: fregat) FRANKLIN, kapt. A. Roos, naar Amsterdam gedestineerd, de rivier afgezakt. Behalve de kortlings gearriveerde schepen, lagen in die Colonie nog de volgende, als MARIA (opm: fregat), J. Vos; AMICITIA, M. Meijer; de VRIENDSCHAP, C. Fredriks; PHOENIX, A. Schrant; CORNELIA MARIA, J.L. Klasen; en FORTUNA, C. Jessen, alle van Amsterdam; CATHARINA, kapt Dirks, en HET VERTROUWEN, R. Smidt, van Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen is voornemens, op maandag den 11 maart 1816, des avonds te 6 uren, ten huize van kastelein Thomas de Jonge, in het Regthuis op het Hoogezand, publiek aan de meestbiedende te verkopen: een welbevaren Tjalkschip, genaamd de VROUW AFINA, in den jare 1812 nieuw uitgehaald, groot plusminus 38 roggelasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers en touwen, koks- en bootsmansgereedschappen, invoege door de schipper Hindrik Berends Gosens (opm: kapt. Goossens) wordt bevaren, en thans voor de werf van scheepstimmerbaas Anne Hooites op het Hoogezand is liggende, alwaar dezelve dagelijks kan worden bezichtigd. De conditiën van verkoop met de inventaris van het opgoed zullen drie dagen bevorens, ten huize van verkoop kunnen worden gelezen.


Datum: 07 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het schip de VROUW EPKE (opm: smak VROUW EEPKE), kapt. J.H. Schut, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd, te Scilly binnengelopen, is lek en beschadigd en moet gerepareerd worden.


Datum: 08 maart 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen. Te Lisbon L. Das (opm: hoeker HOOP), van Rotterdam en W.K. Engelsman (opm: smak VRIENDSCHAP), van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 3 maart. Volgens ingekomen berichten, blijkt het Zr.Ms. schip de PRINS VAN ORANJE, onder bevel van kapitein ter zee Lewe van Aduard, aan boord hebbende de Vice-Admiraal Kikkert, gouverneur generaal van Curaçao en verdere ambtenaren, gelijk mede met de troepen, bestemd voor de West-Indische eilanden, op 7 januari l.l. ter rede van St. Eustatius is aangekomen, bevindende zich onder de troepen en scheepsequipage gene doden, en slechts weinig zieken.
Zr.Ms. fregat VAN DER WERF en de brik IRENE zijn op 7 en 16 december l.l, op welke tijd ook daar alles in de beste orde en gezondheid aan boord was, door de kapitein ter zee Lewe van Aduard gepraaid geworden, bij welke gelegenheid hij vernomen heeft dat het fregat EURIDICE reeds op de breedte van 48 graden van hen afgeraakt was. Na het debarkeren der troepen voor St. Eustatius bestemd, stelde de Vice-Admiraal Kikkert zich voor om naar Curaçao te vertrekken.
De Vice Admiraal van Braam is den 10 januari l.l, met de VAN DER WERF en de IRENE, in de rivier van Suriname aangekomen.
Het fregat de EURIDICE, aan welks boord zich bevinden de generaal van Panhuis, Gouverneur der Kolonie, is vijf dagen later gearriveerd.
De kapitein ter zee Lewe is, na de ontscheping van het voor St. Eustatius bestemde garnizoen, op 19 januari met zijn onderhebbend schip de PRINS VAN ORANJE naar St. Martin en Curaçao vertrokken.
(opm: zie PGC 281115)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens, op vrijdag den 22 maart 1816 des avonds te 6 uren, ten huize van de kastelein J. Tiddens, in de Koornbeurs te Groningen, publiek aan de meestbiedende te verkopen:
1. Een behuizinge, getekend letter P nr. 257 (opm: plaatselijk adres); een scheepstimmerwerf met 2 slepen (opm: hellingen) en timmerschuur, staande en gelegen buiten het Kleine Poortje, ten westen van het Winschoterdiep, benevens de scheepstimmergereedschappen, bodem en enig kromhout, volgens inventaris, wordende door Klaas Sipkes de Vries en vrouw bewoond en gebruikt.
2. Een nieuw Smakschipshol, lang over de stevens plusminus 75 vt, wijd over de berghouten plusminus 17½ vt. en hol op zijn uitwatering plusminus 8½ vt. invoege voor bovengemelde werf is liggende.
De behuizing op 1 mei en de scheepswerf dadelijk te aanvaarden.
De voorgeschreven goederen kunnen dagelijks in ogenschijn worden genomen en de conditiën van verkoop 3 dagen bevorens, ten huize van verkoop worden gelezen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Boelgoed. Notaris Kutsch te Leeuwarden zal, ten sterfhuize van Jan Pieters Miedema, in leven scheepstimmerman op Schilkampen, verkopen: meubelen en huisgeraden, koper, tin, enz, waaronder een kabinet, porceleinkast, klokken, stoelen, tafels; voorts houtwaren by de helling leggende, en hetgeen meer ten voorschyn zal worden gebragt. En verder een turfschuitje, ongeveer 50 voeten lang, twee pramen en een praam, byna afgewerkt, leggende by de helling.


Datum: 09 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Den 6 maart is voor Amsterdam teruggekomen het brikschip JOHANNA GERARDA LOUISA (opm: GERARDA JACOBA LOUISA), kapt. C. Koert, naar Berbice (opm: Berbice River, Brits Guyana) gedestineerd; hetzelve heeft sedert 10 december bij de Lemmer in het ijs gezeten, en daardoor zware schade, zo aan de spijkerhuid als anderszins, bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Het schip (opm: pink) SPECULATION, kapt. T. Pietersz, van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, is te Cuxhaven met averij binnengelopen en vervolgens op de Elve (opm: Elbe) door de loods op een plaat gezet, doch weder vlot geworden, en, na sedert bij Blankenese aan het strand gelegen te hebben, in de haven van Hamburg gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Kapt. P. Hasselaar, op de reis van Surinamen naar Amsterdam, te St. Bartholomé binnengelopen (opm: fregat JOHANNA JACOBA, bouwjaar 1783, zie ook RC 170216), meldt vandaar, van den 20 januari, dat hij bezig zijnde met kielen en de dubbelhuid te verspijkeren, den 16 en 17 dito een storm ontstaan was, met sterke winden en zware deining, waardoor hij genoodzaakt was de vlotten los te maken, de gijns (opm: talies om het schip slagzij te geven) uit te scheren en de kielligters van zich te verwijderen. De volgende nagt had het zeer sterk gewaaid, uit verscheiden hoeken, met ene zware zee, waarbij egter het schip, dat van agter met twee ankers en voor met ene anker vertuid lag, volkomen digt bleef; dan, in de vroege morgen, waren verscheidene schepen driftig en elkander aan boord geraakt, waaronder een beladen Franse brik, wier zijde ingeramd en zwaar lek geworden zijnde, op zijn voortouw geraakt was en het in korte tijd afgevijld had; waardoor zijn schip met drie zeeën op de stenen geworpen werd, en binnen vijf minuten met het boord onder water lag; zo dat de equipagie zich niet dan met moeite had kunnen redden, en de kaptein zijn kaartenboeken, instrumenten, en een gedeelte zijner klederen verloren had. Zodra het weder bedaarde zou men tragten zo veel mooglijk van het schip te redden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Volgens brief van de super carga (opm: functionaris gemonsterd voor het toezicht over de lading; in het algemeen in dienst van de charterer die het schip bevracht) aan boord van het pinkschip ZEEPLOEG, kapt K. Stoffels, in dato Kaapstad den 14 december, was de kaptein voornemens de volgende dag het anker te ligten, en de reis naar Batavia voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Arrivementen
Te Lissabon is gearriveerd J. Roelofs (opm: brik GOEDE VERWACHTING) van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, C. Schuurman J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen, A. van der Sluys en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 11 maart 1816 ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk), verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd ST. PETER, gevoerd door kapt. J.J. Lubben, lang over steven 107 voet, wijd, bij de eerste balk voor het groot luik, binnen zijn huis, 28 voet 4 duim, hol, in het ruim, bij de eerste balk over het groot luik, op zijn uitwatering, 13 voet, het verdek, bij de eerste balk voor het groot luik, hoog aan boord, 5 en 3 vierde voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.
MCO 100318
Vlissingen, 3 maart. Naar Antwerpen is de Schelde opgevaren de DILIGENTIA (opm: Zuid-Nederlandse brik), kapt J. Stainton, van Havre de Grace, met rijst.
LC 110316
Advertentie. De notaris E. Schotanus, te Workum, zal, aldaar, op vrijdag den 22 maart 1816, ten huize van Jelle Martens Hoekstra, kastelein in de Zwaan, des namiddags ten 3 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten 6 uren, bij de finale toewijzing, presenteren te verkopen: een welbezeild Tjalkschip genaamd de HOOP, lang over steven 72, wijd op zijn berghout 16, en hol op zijn uitwatering 7¼ voeten Friese maat, met derzelver rondhout, opstaande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, boot, en verdere scheepsgoederen, volgens inventaris, bij biljetten gespecificeerd, laatst gevoerd bij Jan Daniels Zijlstra, van Workum, en thans liggende bij de grote stal aldaar.


Datum: 12 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In Rotterdam liggen in lading, naar:
New Orleans: het gekoperd Driemastschip (opm: fregat) MARIA ANNA, kapt. B. de Ronde.
Bordeaux: het Brikschip HESPERUS, kapt. Willem Rijnbende.
Rochelle en Rochefort: het Koffschip NOORDSTAR, kapt J.C. Strootman.
Cherbourg: het Koffschip AURORA, kapt. Sjabbe J. Brouwer.
Hull: het Bomschip de JONGE RICHARD, kapt. Jacob Parlevliet.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb.
Naar Portsoy (opm: noordoost-Schotland): het koffschip de JONGE CORNELIS, kapt. Corn. Wapenaar.
Hull: het schip de COURIER, kapt. Hannes Hoek.
Adres bij Heaton en Boutmy
Duinkerken, aan de Beurt: om ten spoedigste te vertrekken, het Smakschip de TWEE VRIENDEN, kapt. C. van der Plas.
Adres bij de Bestelmeester Walop en de Weduwe Heyerman, Zuidblaak
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een tijdsbestek van circa 10 dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brieven van Demerarij, in dato den 10 en 14 januari, was het schip (opm: fregat) de PLANTER, kapt. P. Rademaker, in den nagt tusschen den 29 en 30 december 1815, door het springen van zijn ankerring, op de modderbank gedreven, alwaar hij een gedeelte der lading moest lossen, om weder in vlot water te komen, waartoe dadelijk het sloepschip van kapt. Blankman was aangenomen. Volgens laatste brief was het schip in goede staat, buiten de baar, in diep water liggende, en zou binnen twee dagen de reis naar Amsterdam aannemen, zijnde kapt. Blankman onder zeil, om de overgenomen goederen weder te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 9 maart. Departement van Buitenlandse Zaken. De overste Kuyff, adjudant van de Prins van Oranje, is, heden morgen, uit St. Petersburg aangekomen, de heuchelijke tijding medebrengende van het voltrekken van het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid met Hare Keizerlijke Hoogheid Mevrouwe de Groot-Hertogin Anna Paulowna, op den 21 februari laatstleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op maandag den 1 april 1816, ten 12 uur ‘s middags, in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Barkschip, genaamd de ZEELUST, kapt. A. van der Linden, lang over steven 98 voeten, wijd, binnen zijn huid 24 voeten 8 duimen, hol, in het ruim bij de voorste balk van het groot luik op de uitwatering, 13 voeten 3 duimen, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, liggende in de Scheepsmakershaven, aan de Punt. Nader onderrigting te bekomen bij genoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, J. Luyt Pieterszn, J. van Ouwerkerk de Vries, B. van Oostrum de Waal en J. Corver, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 18 maart 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Pinkschip, genaamd de VROUW CHARLOTTA, gevoerd door kaptein Teunis Kersjes Klein, lang over steven 84 voet, wijd, binnen zijn huid 24 voet 7 duim, hol, in het ruim 11 voet, het verdek hoog aan boord, 4 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars. (opm: nieuwe naam ADRIANA JOHANNA)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, F. der Kinderen en J.H. Schäffer, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 18 maart 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd de JONGE PIETER, gevoerd door kaptein Doeke Gerrit Doeksen, lang over steven 96 voet, wijd, binnen zijn huid 21 voet, hol, in het ruim 11 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en F. der Kinderen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 18 maart 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VIGILANTIE, gevoerd door kaptein Johann Bernhard Bodeman, lang over steven 87 voet, wijd, binnen zijn huid 21 voet 7 duim, hol, in het ruim 10 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Nadere onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Bastiaan Klinkert & Zoon.
(opm: verkocht voor 1.706 gulden; nieuwe naam VENUS, kapt. Sijmen Mijnders)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Hendrik Balwé, makelaar, zal ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 18 maart 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Smakschip, genaamd de JONGE DIRK, schipper D.G. Bleeker, lang over steven 68 voet 5 duim, wijd, binnen zijn huid 18 voet 4 duim, hol, in het ruim 8 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Nadere onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaar en bij Canne en Balwé.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Volgens berigt van Canton, was het schip de ZEEPLOEG, kapt. Schinderhutre (opm: pink, kapt. Schindehutte, zie ook RC 040116 en 140316), op den 10 september, op de reize van Batavia naar China, door den donder getroffen en in brand geraakt, zodanig, dat het onmooglijk geweest was dien te blusschen. De kapitein en het volk waren te Macao aangekomen. (opm: zie voor een zeer uitgebreid ooggetuigeverslag JC 270241)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In het laatst van de maand staat publiek verkocht te worden, een Tjalkschip (opm: OP HOOP VAN ZEGEN), groot 36 roggelasten, in het jaar 1810 nieuw uitgehaald, met een goede inventaris voorzien, liggend in de Noorderhaven te Groningen, wordende door schipper Hindrik Egbers (opm: ook Hendrik Egberts) bevaren.
Iemand inmiddels genegen zijnde gemeld schip uit de hand te kopen, kan zich vervoegen bij Barteld Onnes, aan de Noorderhaven te Groningen.


Datum: 13 maart 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Pier Passing, deurwaarder te Workum, zal op vrijdag den 15 maart 1816, des namiddags ten 2 uren, met een optie tot 5 uren, ten huize van Wybe Minks, kastelein in het Lands-Welvaren aldaar, publiek verkopen: een extra welbezeild buitenlands varend Tjalkschip, de MARIA SOPHIA genaamd, lang over steven 72 voeten, wijd bij de eerste balk van het grote luik binnen zijn huid 14 voeten 4 duimen, hol in het ruim bij de eerste balk voor het grote luik op zijn uitwatering 7 voeten, Amsterdamse maat; liggende te Workum, met alle daarbij behorende scheepsgoederen, in staat om dadelijk naar zee te varen.
(opm: de tjalk, bouwjaar 1806, werd met behoud van naam voor NLG 3.130 verkocht aan kapt. R.D. Lovius)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jelle Annes Nysloot, deurwaarder bij de Rechtbank ter Eerster Instantie, residerende te Leeuwarden, gedenkt, op vrijdagen den 15 en 22 maart 1816, telkens des namiddags ten 3 uren, ten huize van S.J. Swart, in het Schippershuis bij Leeuwarden, uit kracht van een Scheepsbrief den 1 juli 1814, en behoorlijk geregistreerd, en daarop gevallen vonnis bij den Rechtbank van Koophandel, residerende te Leeuwarden, in dato den 8 februari 1816, ter instantie van Dieuwke Thomas, weduwe Carel Christiaan Obermans, koopvrouw te Rinsumageest, bij strijk en verhooggeld te verkopen: een Kofschip cum annexis, groot 5½ last, met zeil en treil, en verdere goederen, volgens inventaris, liggende in het Ruiterskwartier alhier, en ten laste van Oeble Jans Dyle, schipper varende voornoemd schip.


Datum: 14 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. Johannes Schipderhutte (opm: Schindehutte, zie o.a. RC 120316), gevoerd hebbende het Pinkschip de ZEEPLOEG, van Amsterdam naar Canton in China gedestineerd, laatst van Batavia komende, meldt in een brief van Macao aan de Leden der Hollandsche Factory te Canton, dat zijn schip den 10 september, des nagts ten twee uren, op 4 gr. 42 min. noorderbreedte, 105 gr. 12 min. lengte beoosten Greenwich, door de donder getroffen was, zodanig dat het binnen twee minuten in volle vlam stond; zijnde de bottelerij grotendeels met sterke dranken en het ruim van voor tot agter met rottings, zeilen en droge polemiete kisten (opm: kisten met stoffen) bestuwd, zo dat alle aangewende pogingen tot blussing vrugteloos waren; allen de aan boord zijnde personen hadden zich gered; de kaptein dagt met zijne equipagie de volgende dag aan boord van een Amerikase Schoonerbrik van Macao naar Canton te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hunne Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op donderdag den 21 maart 1816, ten 12 uren ‘s middags, in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een Chaloupschip, genaamd de HOOP, laatst gevoerd door kapt. Lambertus de Koning, lang over steven 57 en 1 halve voeten, wijd, bij den eersten balk voor het groot luik op zijn binnen-wegering, 16 voeten 9 duimen, hol, in het ruim van de onderkant van het dek tot op de buikdenning, 10 voeten, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, liggende in de Leuvehaven, aan de westzijde. Nader onderrigt bij genoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 maart. Het tot een ontdekkingsreis op de binnenrivieren van Afrika gebouwde stoomschip CONGO, heeft 5 maart, van Plymouth, de reis naar deszelfs bestemming aangenomen.


Datum: 16 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het Driemast-Hoekerschip, genaamd de GEKROONDE HOOP, gevoerd door kapt. Enne Geerts Meyer, ter verkoop aangeslagen, tegen maandag den 25 maart 1816, door de makelaars J. Van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen, A. van der Sluys en J. Boelen, wordt uitgesteld tot nadere advertentie, doch blijft inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Thomas van Olivier, makelaar, zal ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 25 maart 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Brikschip, genaamd ULPIANO, gevoerd door kapt. John White, lang over steven 91 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid 24 voet, hol, in het ruim 11 en 1 half voet, het verdek hoog aan boord 5 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Nadere onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Lissabon om eerstdaags te zeilen, het snelzeilend brikschip FORTUNA, gevoerd door kapitein Jan Sikkes. Adres aan hem zelfs liggende buiten op de Kalkhaven aldaar.


Datum: 19 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 6 maart. Hedenavond deed de Wel-Edelgeb. Heer Mr. P. Pous, lid van het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen, in de maandelijkse bijeenkomst van hetzelve, ene voorlezing “over de menschlievende en stoute daden van de uitmuntende zeeloods Frans Naerebout.” Deze, met algemeen genoegen en bewondering aangehoord zijnde, stelde de Heer Lambrechtsen, President des Genootschaps, voor om de voortreffelijke man, die zich thans in deze stad bevond, te laten binnen staan, ten einde hem, in aller tegenwoordigheid, een geschenk van één honderd guldens ter hand te stellen, hem President, ten dien einde, door de Heer Directeur, Luitenant-Admiraal en Ridder van Kingsbergen toegezonden. De vergadering eenparig daarmee instemmende, verscheen de eerwaardige grijsaard, en werd hem de eer der zitting vergund, zo niet de vergadering zelve de eer genoot van den voortreffelijken Naerebout, de edelmoedige redder der schipbreukelingen van het schip WOESTDUIN, de redder van het schip ZUIDERBURG, BARBESTEIN, ALBLASSERDAM, de ZWAAN, ’s Lands fregat BRUNSWIJK des flottille, en menige andere schepen, in haar midden te ontvangen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Het Galjasschip de SOPHIE is geheel weg; de lading is voor het grootste gedeelte geborgen, en de equipagie behouden aan land gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hunne Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op heden den 19 maart 1816, ten 12 uren ‘s middags, in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen:
- Een extra welbezeild Sloepschip, genaamd de OMNIBUS, laatst gevoerd door kapt. Jacob de Gorter, lang over steven 58 voeten, wijd, binnen den huid, bij den voorkant van het groot luik, 17 voeten 9 duimen, hol, in het ruim, bij den voorkant van het groot luik, van de buikdenning tot onder het dek, 9 voeten 3 duimen, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en loopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, liggende in de Wijnhaven, aan de Zuidzijde, voor de Huizinge van de Heer J. van Ommeren.
- Het hol van een Schoonerschip, genaamd VAN ES, met deszelfs masten en boegspriet, thans liggende in de Zalmhaven aan de Scheeps-Timmerwerf van de Heren De Jong en Kortland.
Nader onderrigt bij genoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Schelte, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 25 maart 1816, des avonds ten 6 uren precies, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk), verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd WILLIAM, gevoerd door kapt. D.G. Botscher, lang over steven 98 voet, wijd, bij de eerste balk voor het groot luik, binnen zijn huid, 28 voet 4 duim, hol, in het ruim bij de eerste balk voor het groot luik, op zijn uitwatering, 12 en 1 half voet, het verdek bij de eerste balk voor het groot luik, hoog aan boord, 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat, en dat verder met alle deszelfs rondhouten, opstaand en loopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften. Het Brikschip ligt aan de Hannekes Boom. Het gehele lastgeld voor het jaar 1816 is voor rekening van den kooper. Nadere onderrigting bij bovengenoemde makelaars, of met P. Poolman Jurriaanszn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, den 17 dito. Gister na posttijd arriveerde uit zee: J. Kreeft, AURORA, van Smirna (opm: Izmir), ligt in quarantaine.


Datum: 21 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. In Fladstrand is een schip komen aandrijven, geladen met balken en timmerhout, waarop men vijf lijken vond. Het schip, een galjas, was zonder masten, en de equipagie waarschijnlijk door de koude en honger omgekomen, dewijl men geen levensmiddelen aan boord gevonden heeft. Wie de eigenaar en werwaard dit schip bestemd was, heeft men niet kunnen ontdekken. De Sond is vol drijfijs, zo dat daardoor de visserij geheel belet wordt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uit Stokholm schrijft men, dat Frankrijk de vorderingen ten zijnen lasten, door Zweden aan deszelfs schuldeisers in Holland, tot vergoeding voor het verminderen zijner schuld op een derde, afgestaan, erkend heeft en gereed is die te doen gelden, en dat dienvolgens de Domeinraad Oereval naar Amsterdam afgezonden is, om deze zaak te consolideren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Volgens brieven van Canton in China, in dato 3 november (opm: 1815) was het schip de KOORNZAAIJER (opm: fregat DE KOORNZAAYER), kapt. A. Smit, bezig met het laden en zou denklijk tegen het laatst van november de reis naar het Vaderland weder aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Ds. H. Uden Masman, Predikant te Paramaribo in Surinamen, is, met het schip de ZEEPLOEG, kapt. Mosselman, den 12 december 1815, met zijne vrouw en kinderen, aldaar behouden en welvarend aangekomen. (opm: deze pink was in 1803 te Zaandam gebouwd en in januari 1815 zwaar vertimmerd en in staat gebracht om een langzee te kunnen bouwen; d.w.z. voor de grote vaart ingericht; volgens de zeebrief heette de kapitein Jan Paulus Manzelman)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. In den storm van laatstleden vrijdagavond (opm: 15 maart) is op den Spekhoek, bij Wieringen, gestrand het Schoonerschip CURAÇAO, kapt. W. Swart Jacobsz, van Amsterdam naar Curaçao gedestineerd; hetzelve heeft zwaar gestoten, men is bezig de lading te bergen.


Datum: 23 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens rapporten is het op de Spekhoek bij Wieringen zittende Schoonerschip CURAÇAO, kapt. W. Swart Jacobsz, van Amsterdam naar Curaçao gedestineerd, vol water en hetzelve zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Salm, J. van Ouwerkerk de Vries, H. Salm en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 1 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Sloepschip, genaamd ANNA GESINA, gevoerd door kaptein C.S. van der Mey, lang over steven 58 voet, wijd, 19 voet 3 duim, hol, in het ruim 11 voet 8 duim, het verdek hoog aan boord, 4 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 maart. Heden zeilden naar zee Zr.Mr. brik van oorlog DAPHNE, luitenant Coertsen, en kapitein Mason, met de brieven van den 20 dezer, naar Harwich.


Datum: 25 maart 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Men presenteert uit de hand te verkoopen: een kanthelling en sleedhelling. Iemand hieraan gading hebbende, kan zich vervoegen bij Rinse Durks van der Werf, te Workum.


Datum: 26 maart 1816


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunnen principaal, en geautoriseerd door de rechtbank van koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op maandag den 1 april 1816, des middags om 12 ure, in het logement het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen en verkopen: het Bomschip, genaamd GUSTAAF FREDRIK, laatst gevoerd bij kapitein N. Moojekind; lang over de steven 47 voeten, wijd binnen de buitenhuid 20 voeten, hol in het ruim 8 voeten en 8 duimen, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als het zelve thans is liggende in de Scheepmakershaven aan de punt. Nader onderrichting bij boven gemelde makelaars, bij welke de inventaris ter bezichtiging ligt.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 maart. Ter rede is gekomen la BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), kapt. Joseph Cook, van Bordeaux, met stukgoederen, naar Antwerpen bestemd.


Datum: 28 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra ordinair sterk, in Brazil gebouwd, en snelzeilend Brikschip, groot circa 50 roggelasten, voorzien van een behoorlijke inventaris. Nader onderrigt bij de makelaars Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, te Rotterdam.


Datum: 30 maart 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Stoom-Paketboot de ELISE, is onder opzigt van den Heer Andriel, reder van dezelve, in 17 uren tijds, in een hevigen storm, tegen getijde en wind, van Newhaven tot Havre overgestoken, en aldaar onder zeer vele toejuichingen der aanschouwers aangekomen. Dit vaartuig zal de Seine tot Parijs opvaren, en is reeds, niettegenstaande de sterke stroom, in twintig uren van Havre naar Rouen gevaren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 maart. In een brief van Mugton, van den 16 maart, wordt gemeld, dat het bij St. Girons gestrande schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. H. Oltmans, van Amsterdam naar Bayonne gedestineerd, door aanhoudende stormen vol zand geraakt en verbrijzeld was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Antwerpen (geen datum). Met approbatie van Zijne Majesteit de Koning hebben J. Walravens en Legge de eer het publiek en in het bijzonder de reeders, kapiteins en kooplieden te berigten dat gemelde hebben een timmerwerf aangelegd te Antwerpen, op de oude Franse werf, waarop een sleede is waarmede de grootste fregatten kunnen opgewonnen worden, door middel van een uitvinding in ons rijk nog niet bekend.


Datum: 02 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 maart. Den 26 maart is voor het Vlaamse Hoofd op de Schelde gezonken het schip de VROUW JOANNA, kapt. Botte, van Dordrecht naar Antwerpen; het volk is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Arrivementen: Te Suriname CHRISTINA BERNARDINA (opm: ex-MARTHA EN ELISABETH, fregat; kapt. H.F. Zeijlstra)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een ijder zij gewaarschouwd, voor reparatie en uitrusting van de Visschuit, laatst gevoerd zijnde bij Ary Leendertje Lans, geen crediet te verlenen, als zijnde bij de Ondergetekenden, uitmakende de meerderheid der Participanten in gemelde Rederij, het besluit genomen, om voortaan gemelde schuit niet meer uit te rusten, noch daarop een Schipper of Stuurman te plaatsen, maar dezelve, met al het gunt daarbij behoort, eerstdaags publyk te verkopen. Ouderkerk op d’IJssel, den 25 maart 1816.
Was getekend: M. Weggeman Guldemond, D. Kley, Arie van der Hoek, H. Scheepes

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Zeetijdingen. Het uit Texel gezeild schip (opm: kof) FREDERICA, naar Lissabon, is niet gevoerd door B. Jansen, maar door Johannes Barends.


Datum: 03 april 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, den 27 maart. Het Russisch schip LE PATRIARCHE, kapitein Johan Arentmore, komende van Calcutta, geladen met 1100 balen katoen en 3874 zakken Bengaalse suiker, aan boord hebbende 28 man equipage, is woensdag den 20 dezer, des morgens ten 11 uren, op de kusten tussen Heyst en Knocke gestrand. Zeven man zijn met de eerst uitgeworpen boot verdronken; de andere 21, waaronder de kapitein, op een tweede boot, hebben met moeite het strand kunnen bereiken, daar dezelve met verscheidene gaten was. De kapitein heeft zijn eigen schip, door de grote storm, voor zijn ogen zien aan stukken slaan; hetwelk hem zoveel te gevoeliger moest treffen, omdat het grootste gedeelte der lading voor zijn rekening is. Den 22 waren omtrent 1000 balen katoen geborgen, en het strand lag reeds vol stukken, van die schipbreuk afkomstig. Te Sluys zijn door vissers verscheidene balen katoen van dit schip aangebracht. Hetzelve was te St. Petersburg uitgevaren, en nu bestemd naar Antwerpen, aan de heer Norbert Louis de Waal.


Datum: 04 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier, J. van Ouwerkerk de Vries, J.H. Schäffer en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 8 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Fregatschip, genaamd de MARTIN, gevoerd door kaptein Joseph Weeks, lang over steven 100 voet, wijd, binnen zijn huid 28 en 1 half voet, hol, in het ruim 13 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen, ten overstaan van de Notaris Mr. A.H. de Melander, op maandag den 8 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: de Helft in een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd NEPTHUNUS, gevoerd door kapt Okke Olferts, lang over steven 97 voet, wijd 26 voet 6 duim, hol 12 en 1 half voet, het verdek hoog 5 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen; breder bij de Inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het hol van een Schoonerschip genaamd VAN ES, met deszelfs masten en boegspriet. Te bevragen bij Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt of Frederik van Dam te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra ordinair welbezeild Smakschip, groot circa 55 rogge-lasten, liggende voor de stad Amsterdam, te bevragen bij Coopman, De Wit en Leendertz te Amsterdam en bij Ooms en de Groot, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Men presenteert, op voordelige conditiën, uit de hand te koop: een scheepstimmermanswerf, met de daar op staande gebouwen, en de daar bij zijnde gereedschappen, gelegen in de Rietdijksche haven te Dordrecht.
Nader onderrigting te bekomen bij de scheepmaker Dirk Boers, in de Lijnbaan te Dordrecht.


Datum: 05 april 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Delfzijl. Op dinsdag 16 april naastkomend, ten huize van kastelein A. Borst in Logement De Wildeman, bij vrijwillige veiling, publiek te koop: een extra welbezeild Kofschip, de DRIE (opm: bouwjaar 1803) genaamd, zijnde groot circa 90 roggelasten, met deszelfs ankers en touwen, zeilen en verdere annexen, waaronder het opgaand touwwerk, eerst in de afgelopen jare bijna geheel vernieuwd, invoege hetzelve tot heden door de schipper Jan Tobias Wedde is bevaren, en thans te Amsterdam aan de scheepstimmerwerf het Witte Kruis is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma, en de griffier A. van Slooten, zullen, op donderdag den 11 april 1816, des morgens ten 9 uren, op Oostmahorn onder Anjum, bij boelgoed en gerede gelde verkopen:
1: Een Tjalkschip, de VROUW ELISABETH genaamd, gevoerd geweest bij schipper Kornelis Holem (opm: waarschijnlijk buitenlander), zittende in de grond aan het Steenenhoofd onder Oostmahorn.
2: De tuigage van gemeld schip, bestaande in zeilen, anker, touw, staand en lopend want, benevens koksgereedschappen.
3: Groot dertig hoed (opm: à ca. 10 hl.) beschadigde smidskool, geborgen uit voornoemd Tjalkschip.


Datum: 06 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wegens het schip (opm: smak) de GOEDE HOOP, kapt. G.J. Boon, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Amsterdam gedestineerd, wordt in een brief van den kaptein, in dato Mountsbaay den 26 maart, gemeld, dat hij, door storm en dik weer in de bogt van Mountsbaay (opm: Cornwall) vervallen zijnde, een loods aangenomen had, om hem te Mountsbaay binnen te brengen; doch door zware branding was het schip bij het inkomen der haven, tussen de rotsen, vol water gezonken. Slegts zeer weinig van de lading zout was geborgen; het schip zoude egter behouden worden.

Krant:
 JGG - Java Government Gazette


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag den 30 april, des morgens ten 10 uren, zal vóór het negotiehuis van J. van Reenen & Co in de Binnen Nieuwpoortstraat worden verkocht het Nederlandse schip de ZEEPLOEG, groot omtrent 309 tonnen, met zeil en treil, zo als hetzelve ligt op de rede van Batavia. Een inventaris van bovengenoemd ligt ter inzage bij bovengenoemd negotiehuis en het schip kan tien dagen voor de verkoping door een ieder worden geëxamineerd. De verkoping zal geschieden voor zilvergeld op zes maanden crediet.
(opm: vermoedelijk de pink ZEEPLOEG, kapt. K. Stoffels; zie ook JGG 100816)


Datum: 07 april 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris L.J. Mooi, te Nyehaske, zal, op vrijdagen den 14 april 1815, bij de beschrijving, en den 28 dito aanvolgende, bij de finale palmslag, telkens des namiddags ten 3 uren, ten huize van de weduwe Andries Willems Hettinga, kasteleinse te Nyehaske, publiek bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: zeker hecht en welbezeild Tjalkschip, lang 68 voeten, wijd 14½ voeten en hol naar proportie, en zulks met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, haken, boomen en verdere scheepstoebehoren; zodanig en in dier voegen als bij de schipper Roel Popkes Zandwijk, als eigenaar is bevaren, en is liggende bij de Schanserbug, nabij het Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.T. Posthumusz, te Beetsterzwaag, zal, op woensdag den 12 april e.k, des namiddags ten 3 uren, ten huize van den kastelein Hendrik T. Jager, in het Lands-Welvaren te Gordyk, bij verhooggeld, presenteren te verkopen: een hecht en welbezeild Schuiteschip, de JONGE JAN genaamd, lang over steven 52 voeten, wijd 11 voet 2 duim, en hol naar advenant, met zeil en treil, haken en bomen, laatst bij Wytze J. Veenstra bevaren; zodanig te Gordyk bij de werf van T.L. van der Werf, in het water ligt en gezien kan worden, direct te aanvaarden.


Datum: 08 april 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop, om contant geld, een extra groot bomschip, genaamd MARIA ELISABETH, met deszelfs staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen; enz. gestrand te Noordwijk. Te bevragen ten kantore van den notaris Hummel te Katwijk aan den Rijn. (opm: zie RC 160116; de bom moet zijn afgekeurd en is waarschijnlijk ter plekke gesloopt)

Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Uit het Vlie gezeild A.E. Niehoff, JACOBA (opm: kof JACOBA CATHARINA), naar de Oostzee.


Datum: 09 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Voor het Uithuizer wad, bij de Eems, is, door op deszelfs anker te stoten, lek geworden en dadelijk gezonken het tjalkschip de HOOP, kapt. H. Liewes, van Bremen naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Door een particuliere brief uit Plymouth vernemen wij, dat Zijner Majesteits schip van Oorlog de NASSAU, hetwelk onlangs uit Vlissingen vertrokken is, aan boord hebbende de naar de Oost-Indiën bestemde amptenaren, op de Franse kust gestoten heeft, en dat hetzelve daardoor een lek bekomen hebbende, in die haven was binnengelopen. De equipagie was in goede staat en de passagiers hadden zich van de bekomen schrik hersteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Smirna (opm: Izmir, Turkije) is, den 3 februari, gearriveerd het brikschip de VROUW SOPHIA, kapt. Jan Kroon, van Dordrecht, laatst van Malaga; zijnde het eerste schip, onder Hollandse vlag, dat, sedert de gelukkige ommekeer van zaken hier te lande, aldaar is aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop, om contant geld, een extra groot Bomschip, genaamd MARIA ELISABETH, met deszelfs staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, enz; gestrand te Noordwijk (opm: zie RC 160116). Te bevragen ten kantore van den Notaris Hummel, te Katwijk aan den Rhijn. (opm: het bouwjaar ligt vóór 1813; de bom zal zijn afgekeurd en ter plaatse zijn gesloopt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 maart. Heden is Zr.Ms. schip NASSAU, gecommandeerd wordende door de kapitein ter zee Sloterdijck, en aan boord hebbende de ambtenaren bestemd voor de Oost-Indische bezittingen, in de beste staat en met een zeer gunstige gelegenheid, naar zee gezeild.
De schepen NEPTUNUS (opm: brik, kapt. John Mair), IPHIGENIA (opm: pink, kapt. A. Dingemans) en HENRIETTE (opm: fregat, kapt. J. Langhetee), met troepen naar de koloniën bestemd, zijn gepasseerde week van hier naar Suriname onder zeil gegaan.


Datum: 11 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag, den 16 april 1816, des namiddags ten vijf uren, zal door een daartoe bevoegd Persoon, ten Huize van de Kastelein T. Borst, in het Logement de Wildeman, te Delfzijl, in vrijwillige openbare veiling, ter verkoop worden aangeboden: een extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd de DRIE VOSSEN, groot omtrent 90 rogge-lasten, met deszelfs ankers, touwen, zeilen, enz, (zijnde het opgaande touwwerk in het voorleden jaar bijna geheel vernieuwd) gevoerd door kaptein Jan Tobias Wedde, en thans te Amsterdam, aan de werf het Witte Kruys, bij de Scheepstimmerman J. Meyes (opm: Jeremias Meijjes), liggende.
De inventaris en Verkoop-Conditiën zullen drie dagen voor de verkoop, in het voormelde Logement te Delfzijl, ter lezing liggen, en nader onderrigting deswegens te bekomen zijn bij den heer P.J. Vos te Delfzijl, en bij de Cargadoors Canne en Balwé, bij wien mede de inventarissen te bekomen zijn.
(opm: de kof werd voor NLG 7.050 naar Harlingen verkocht, nieuwe naam JONGE YPEUS en kapitein H.H. de Weerd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Die genen, welke hunne pretenties, ten laste der equipage van het kofschip de JONGE TROMPETTER, gevoerd geweest door J. Sipkes Junior, hebben ingeleverd, kunnen de voldoening erlangen ten kantore van de ondergetekenden, van heden af tot den 15 dezer, zullende na dien tijd geen betaling meer geschieden.
Dordrecht, den 6 April 1816 J.H. Holle, Procureur

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 8 april. Gister avond ten 5 ure is de Engelse brik, THE JANE, kapitein J.R. Cobb, van Guernsey naar Rotterdam gedestineerd, en geladen met olie en ledige vaten, op de vlakte gestrand en dadelijk vol water gelopen. De equipage, uit 12 man bestaande, is geborgen. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 9 april. Van de verongelukte brik (opm: THE JANE) zijn enige scheepsgoederen aangebracht, doch van de lading is nog niets geborgen. Volgens rapport is het schip een end weegs over de vlakte naar binnen gekomen. (opm: zie ook DC 130416 en RC 250416)


Datum: 12 april 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens ontvangen berichten, zou het schip de NASSAU, komende van Vlissingen en bestemd naar Java, het ongeluk gehad hebben, om in het Kanaal op een der voor de Franse kust liggende zandbanken vast te zeilen, doch was door toegebrachte hulp van drie Engelse loodsboten daarvan afgebracht en had dadelijk de reis vervolgd (opm: zie PGC 090416 en 190416).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw hol van een Blokzijlder jagt, geheel afgetimmerd, 48 x 13½ voet; een halfsleeten schuite, met zijn toebehooren, 45 voet, verder drie aardappel snikken en 3 à 4 bootjes; te bevragen bij D. Gerbrands Dykstra, scheepstimmerbaas te Leeuwarden.


Datum: 13 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, B. Oostrum de Waal en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op dinsdag den 16 april 1816, des avonds ten 6 uren precies, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren Logement (op de Haarlemmerdijk), verkopen: een extra ordinair welbezeild Brikschipshol, genaamd MINERVA, gevoerd geweest door kaptein H.H. Lubau, lang over steven 92 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet, hol, in het ruim, 11 en 1 half voet, het Verdek, hoog aan boord, 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat, benevens een partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, zeilen, touwen, enz. Alles liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen, en daags vóór en op de Verkoopdag te zien.
Nader onderrigting bij voornoemde makelaars en bij Pieter Poolman Jurriaansz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Gijsbert van Alphen en Jan Bertram Breukelman, makelaars te Rotterdam, als daartoe door de Rechtbank van Koophandel binnen deze stad, ten behoeve van Assuradeuren en hunne Principalen, geauthoriseerd, zullen, op donderdag den 18 april 1816, des morgens ten 11 uren, in het huis der Notarissen, op de Gelderschekaaij, aan de meest daarvoor biedende publijk verkopen: (om contact geld) 50 pds brede Creassen à la Morlaix, 49 dito Platilles Royales, 248 dito Entrante Bretagnes, 83 dito Warendorper linnen, 30 dito Colette dito. Benevens 435 Goudse en Edamse kazen en 95 stuks hammen. Alle welke goederen, merendeels beschadigd, zijn gelost uit het in het uitzeilen van Maassluis verongelukte schip ALBERTUS ADRIANUS (opm: bom AALBERTUS ADRIANUS; niet vergaan, zie ook RC 141116), gevoerd geweest door kapt. Albert Plug, en gedestineerd naar Duinkerken. En dat bij Kavelingen, zo als de goederen zullen genummerd zijn, en liggende op een zolder op de Leuvehaven, Westzijde, letter C No. 50 en 624, alwaar dezelve, daags vóór en op de morgen der veiling, door een ijder zullen kunnen worden bezigtigd. Iemand nader onderrigting begerende, adressere zich bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra op de zeilagie gebouwd tweedeks Fregatschip, groot omtrent 150 rogge-lasten, voorzien van een complete inventaris en liggende voor deze stad. Te bevragen bij den makelaar J.H.A. Balwé, op de Gelderschekaaij, bij de Schreijerstoren, No. 61, te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 22 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezyds Heeren-Logement (op de Haarlemmerdijk), verkopen: een extraordinair welbezeild Kof- en Smakschipshol, benevens ene partij scheeps-gereedschappen, bestaande uit ankers, touwen, zeilen enz, alles liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen. Nadere berigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hunnen Principaal, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op maandag 29 april 1816, ten 12 uren ‘s middags, in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Kofschip, genaamd de ZEELUST, laatst gevoerd bij kaptein Jan Douwes, lang over steven 89 voeten 3 duimen, wijd, bij de voorkant van het grootluik, binnen de wegering, 19 voeten 10 duimen, hol, bij de voorkant van het grootluik van onder het dek tot op de buikdenning 9 voeten 8 duimen, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, liggende Leuvehaven, aan de westzijde, nabij de Nieuwsteeg. Nader onderrigt bij genoemde makelaars. (opm: zie RC 140416)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 10 april. Van de verongelukte brik (opm: THE JANE) zijn gisteren door de vissers enige vaten olie aangebracht en men is bezig de overige lading te bergen. Het schip zal weg zijn. De wind zuid.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 10 april. De lading van het verongelukte schip (opm: THE JANE) is geborgen.


Datum: 14 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, op maandag den 29 april 1816, des namiddags ten 5 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen en verkopen: het hol van het Kofschip, genaamd de ZEELUST, lang over steven 89 voeten 3 duimen, wijd bij de voorkant van het groot luik, binnen de wegering, 19 voeten 10 duimen, hol, bij de voorkant van het groot luik, van onder het dek tot op de buikdenning, 9 voeten 8 duimen, alle Amsterdamse maat; benevens deszelfs masten, want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen. Alles bij kavelingen, zoals het hol zal zijn liggende Scheepsmakershaven aan de Punt, en de gereedschappen op de kaai voor hetzelve. (opm: zie ook RC 130416; deze veiling werd in RC 300416 aangekondigd voor 9 mei, en in RC 200616 nog eens per 2 juli; waarschijnlijk is de kof verkocht voor de sloop)


Datum: 16 april 1816


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Duinkerken, het schip ‘T IS BOVEN VERWACHTING, schipper Pieter Schaap.
Adres bij Sandberg & Co.


Datum: 18 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Bij Lauerwig (opm: Larvik) is in een zinkende staat aangekomen het schip WELKOMSTEN, kapt. P.J. Arbo, van Amsterdam naar Lauerwig en Dramme.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Extract uit een brief van Kadix, in dato 22 maart: Het Hollandsch eskader, bestaande uit de Fregatten METAMPUS, DIANA, DAGERAAD en KENAU HASSELAAR en de Korvet de EENDRACHT, gecommandeerd door den Vice-Admiraal Van de Capellen, is de avond van den 17e te Malaga binnengekomen, en den 19e ’s morgens van daar naar Gibraltar vertrokken, om zich te provianderen. Tot dus verre is van de Algerijnen niets te vrezen. (opm: zie ook RC 170716, 190916 en 121116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het extraordinair en daar voor bekend snelzeilend Pinkschip, genaamd COLUMBUS, groot circa 400 lasten, gevoerd door kapt. David Doodt, voor vijf jaren te Koningsberg van het beste eikenhout, meer dan gewoon sterk gebouwd, en van ruime inventaris voorzien.
Adres bij De Vries en Comp, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 10 april. Heden is alhier in de haven binnengelopen, wegens bekomen lekkagie, het brikschip THE OAKHAMPTON, kapitein James Rodgers, van Londen met koffij, suiker en andere koopmanschappen, gedestineerd naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het extraordinair en daar voor bekend snelzeilend Pinkschip, genaamd COLUMBUS, groot circa 400 lasten, gevoerd door kapt. David Doodt, voor vijf jaren te Koningsberg van het beste eikenhout, meer dan gewoon sterk gebouwd, en van ruime inventaris voorzien.
Adres bij De Vries en Comp, cargadoors te Amsterdam.


Datum: 19 april 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

‘s Lands schip de NASSAU, onder bevel van kapitein ter zee Sloterdijck, heeft na de eerste dezer maand op de rede van Dover geankerd te hebben, zijne reize de volgende morgen voortgezet, en daar 8 dagen later te Londen niets van deszelfs binnenvallen te Plymouth bekend was, mag men het bericht, dat vanwege enige dagbladen verspreid was, voor ongegrond houden (opm: zie PGC 120416).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Men meldt (over Engeland) uit Curaçao, van den 2 februari, dat admiraal Kikkert aldaar met het schip PRINS VAN ORANJE, en de schooner de HAAIJ was aangekomen, ten einde in naam van de Nederlandse regering, de kolonie over te nemen. Genoemde admiraal is door de Britse gouverneur zeer plechtig ontvangen, doch men had vanwege het Britse gouvernement de nodige volmacht nog niet bekomen om de kolonie over te geven. De nieuwspapieren van Jamaika, melden echter, dat den 10 april een Brits oorlogsvaartuig was afgezeild ten einde de Britse gouverneur met deszelfs gevolg van Curaçao af te halen en naar een der eilanden onder de wind (opm: Benedenwindse Eilanden) te brengen.


Datum: 20 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Volgens brief van Koppenhage (opm: Kopenhagen), van den 9 april, was het schip de VROUW MARIA, kapt. P. Eggens, met stukgoederen, gereed liggende om naar Amsterdam te vertrekken, den 7 dito in brand geraakt; uit hoofde van de toen waaijende storm, die enige uren aanhield, had de kaptein zijn anker en kabel moeten laten slippen, en het schip op strand zetten; hierop een gat in het dek gemaakt zijnde, had men door middel van brandspuiten het vuur geblust, en sedert met veel moeite het schip weder af en in de haven gebragt. De lading was of geheel verbrand, of door het water tot blussing zwaar beschadigd geworden; enige goederen waren aan land gebragt. De oorzaak van dit ongeluk was nog niet bekend.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam den 18 april. Volgens brief van kapt. C. Quak, voerend het pinkschip de VROUW ALETTA, van Amsterdam naar Batavia, geschreven den 5 februari op de zuiderbreedte 14 gr. 21 min. lengte (opm: aantal graden slecht leesbaar) 35 gr. 28 min. bewesten Greenwich, was hij aldaar destijds in goeden staat van schip en volk zeilende. Na zijn vertrek uit Texel had hij wegens storm onder Duins gelegen en een anker moeten kappen om onder zeil te gaan; was, na variabel weer, verzeld van storm, den 12 januari te Porto Praijo binnengelopen, alwaar hij vond leggen het pinkschip AURORA, kapitein C. Brandligt junior, mede van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, en dachten beiden den 15 dito de reis te vervorderen, doch welk vertrek, wegens het weglopen van drie man van kapt. Quak, die met een kleine sloep naar den wal waren en tot welker opsporing hij, benevens kapt. Brandligt, hoewel vruchteloos, alle pogingen had aangewend, eerst den volgende dag plaats had. Den 20 dito waren beide schepen met een flauwe koelte elkander uit het gezicht geraakt en kapt. Quak den 26 dito de linie gepasseerd.


Datum: 23 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag den 29 april 1816, des middags ten 1 uren, in het Heeren Logement van Oranje, in de Langendelft, binnen Middelburg, zal, ten overstaan van Notaris Pieter van de Graft, en getuigen, worden verkocht: het Gaffelschip, genaamd de ADRIANA EN NICOLAAS, lang over steven 76 voeten, wijd op de uitwatering 20 voeten, hol, onder het gangboord 7 7/11e voeten, met deszelfs staande en lopend want, zeil en treil, volgens inventaris daarvan zijnde. Schip ligt binnen de haven van Middelburg.


Datum: 25 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 1e gequalificeerde Substituut Strandvonder in Voorne, meent op maandag 6 mei 1816, voormiddags ten 10 ure, te Brielle als daartoe behoorlijk geauthoriseerd, om contant geld, te verkopen: een schone partij zeilen, ankers en touwen, staande en lopend want, en enig rondhout; alles geborgen van het verongelukte Brikschip THE JANE (opm: zie DC 110416).

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 april. Gezeild, den 20: de ZEELUST, G. Alberts, van Antwerpen naar Marseille met tarwe.
Den 21 de VREDE, kapt. J.J. Greeven, op avontuur, met ballast; de MORGENSTER, kapt. F.A. Veen, en de RIJZENDE ZON, kapt. A. van Schie, beide naar Brest met timmerhout.


Datum: 26 april 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kapitein ter zee Hofmeijer, voerende ‘s konings schip AMSTERDAM, aan boord van welk zich de gouverneur-generaal der Nederlandse bezittingen in Oost-Indie bevindt, was in het begin van januari in goede staat liggende in de Allerheiligenbaai, in Brazilië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbevaren Tjalkschip (opm: TWEE GEBROEDERS), van J.J. Dooijes, groot 42 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen en verder met al zijn annexen, liggende in de Noorderhaven (opm: Groningen). Te bevragen bij J.K. Dooijes in de Havenstraat.


Datum: 27 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Een Engels fregat heeft op de hoogte van Hole in the Wall (opm: hoogstwaarschijnlijk Great Abaco Island, Bahamas, maar East Cape provincie in Zuid Afrika is ook een mogelijkheid) een Spaans schip genomen, dat van Africa naar Havannah zeilde, met 500 slaven, ene grote hoeveelheid stofgoud en yvoor en hetzelve naar de Bermudas opgezonden.

RC 270416
Van Bazel meldt men, dat twee- à driehonderd inwoners van dat Kanton, en omtrent 100 van Argau, zich met enige barken naar Holland begeven, om van daar naar Amerika te vertrekken. Zij nemen vele goederen en veel geld mede, met oogmerk om zich aldaar neder te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een zeer deugdzaam welbezeild drie-mast Schip, groot 160 lasten of daaromtrent, van een extra goede inventaris voorzien, liggende te Rotterdam. Adres bij Hudig Blokhuyzen en Van der Eb aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 29 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen:
1. het extraordinair welbezeild Brikschip CHARLOTTA MARIA, kapt. Jacobus Nadort, lang over steven 73 voet, wijd, binnen zijn huid, 21 en 3 vierde voet, hol, in het ruim, 9 en 1 half voet, het dek, hoog aan boord, 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat;
(opm: de CHARLOTTA MARIA, buitenslands gebouwd maar bouwjaar onbekend, mogelijk een voormalig prijsschip, eigenaar Jan Keer, Amsterdam, zie hieronder, is waarschijnlijk verkocht aan een sloper, zie RC 090515 en LCO 140715)
2. het extraordinair welbezeild Smakschip de JONGE BEURSMAN, laatst gevoerd door kapt. Jan Teunis Klein, lang over steven 74 voet, wijd, binnen zijn huid, 15 en 1 half voet, hol, in het ruim, 7 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat. Nadere onderrigting bij voornoemde makelaars.
(opm: beide schepen – evenals 3/8e aandelen van Jan en Otto Keer van de eveneens geveilde smak OTTO – waren afkomstig uit de boedel van de op 12 oktober 1815 failliet verklaarde Jan Keer, Amsterdam, die werden verkocht in opdracht van de curatoren Dirk Nieuwenhuysen, Everhardus Brink en Hermanus Lem; koper van de JONGE BEURSMAN werd voor NLG 1.125 Douwe Hitman, schipper te Schiermonnikoog; nieuwe naam JONGE MEINSINA; wie de koper van de brik is geworden is niet bekend)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Olivier en F. der Kinderen, makelaars, zullen, op maandag den 29 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Galjasschip, genaamd NATALIA, kapt. J.J. Bart, lang over steven 80 voet, wijd, bij de eerste balk voor het grote luik binnen zijn huid, 25 voet, hol, in het ruim bij de uitwatering, 12 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat, liggende ten einde van de Bikkerstraat. Breder bij de inventaris omschreven.
Nader onderrigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Willem Haverkorn, Rutger Hoyman en Willem Decker Cornz, makelaars, zullen, op maandag den 29 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een ongemeen snelzeilend Kopjagt, bij uitnemendheid geschikt voor de vaart op de Zeeuwsche Stroomen, genaamd KOPJAGT, kapt. C.J. Koop, lang 40 en 1 half voet, wijd 13 voet, hol 5 en 1 half voet, breder bij biljetten en berigt bij de makelaars. Blijvende het zelve Kopjagt inmiddels “uit de hand te koop”. Nader onderrigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend Zweeds gebouwd Fregatschip, ca. 130 lasten, van alles wel voorzien, liggende te Dordrecht. Nader onderrigting bij makelaar Mauritz aldaar.


Datum: 30 april 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 17 dezer leed een geladen vaartuig schipbreuk in de Rhône, tussen de bruggen van Lyon, waarbij een grote merkwaardigheid plaats had. De eigenaar was wanhopend op zijn schip gebleven, doch werd door zijn hond, die hem drie malen vergeefs onder water gezogt had, eindelijk boven gehaald, en levend naar de oever gesleept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie: Een ieder zij gewaarschouwd, aan geen der equipagie van het schip HENRIETTA, kapt. C. Brunsberg, liggende te Rotterdam, iets te borgen, dewijl daarop, noch door hem, noch door iemand anders enige betaling zal geschieden.
w.g. Alexander Lonnquist

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping, Op zaterdag den 4 mei 1816, des morgens ten elf ure in het logement de Paauw, op de Wijnbrug, binnen de stad Dordrecht ten overstaan van den notaris Schultz van Haegen, van een overdekte damloper, genaamd de DRIE GEBROEDERS, met deszelfs staande en loopend want, volgens lastbrief lang 42 voeten, wijd tien voeten, hol 5-2/10 voeten, Rijnlandse maat, groot een en twintig lasten, met volgende inventaris: drie meertouwen, drie dekkleden, een watervat en stelling, twee schoorstenen, twee loopplanken, een ankerspeek, een gijspeek, een sneek in de rol, een luiwagen, een spieborstel, een teerkwast, een oogstschop, acht vrijfhouten, een denleer, drie bossen van de pompen, drie pompstokken, een scheepslantaarn, twee sluitbeugels, en eindelijk enige blokken en schijven. Liggende voorsz. schip in de haven der gemelde stad Dordrecht, aan de Mattesteiger nabij de Nieuwbrug, zullende de finale verkoping of definitieve toewijzing onmiddellijk na de veiling geschieden.
Nader onderrigting ten kantore van gemelde notaris, of bij schipper Govert Danser, wonende in de Turfsteiger binnen dezelve stad.


Datum: 02 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Op 25 april is te Portsmouth zeer lek binnengelopen Zijner Majesteits oorlogsfregat VAN DER WERFF, kapt. Kolff, van Surinamen, laatst van Falmouth.


Datum: 03 mei 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Te Terschelling is binnen gekomen, H. Bouman, JONGE LUCAS (opm: smak) van Christiaansand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Floris der Kinderen en Andreas van der Sluijs, makelaars, zullen op maandag 13 mei 1816, des avonds te 6 uren in het Nieuwezijds Heren-Logement (opm: te Amsterdam) presenteren (ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte) bij openbare veiling aan de meest daarvoor biedende of hoogstmijnende, te verkopen: een extra ordinair welbezeild Smakschip, genaamd NOOIT GEDAGT, gevoerd door kapitein Albert Hilkes Postma, lang over de steven 81½ vt, wijd bij de eerste balk, voor het grote luik, binnen zijn huid 19 vt. 6 dm, hol in het ruim, bij de eerste balk, voor het grote luik, op zijn uitwatering 9 vt. 2 dm; alles Amsterdamse maat, en dat verder met alle deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften.
Alles breder bij de inventaris in te zien, ten huize van L. van der Molen aan de Grote Markt, Hendrik B. Douwes voor het Kleine Poortje en Harm Kelderhuis aan de Noorderhaven (opm: te Groningen).


Datum: 04 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, op donderdag den 9 mei 1816, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar aan de meestbiedenden (zonder afslag) te veilen en verkopen: het hol van het Fregatschip, genaamd ELISABETH (opm: eerder gespeld als ELIZABETH; waarschijnlijk buitenlander), gevoerd bij kapt. R.D. Rode, lang over steven 97 voeten, wijd, binnen zijn huid, 27 voeten, hol 20 voeten, alles Amsterdamse maat; met deszelfs scheeps-gereedschappen, masten en verder rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, chaloup, boot en andere goederen meer; alles bij kavelingen, zoals hetzelve thans is liggende in de Scheepmakershaven Westeinde, en de goederen gedeeltelijk aan boord van voornoemde Hol en gedeeltelijk op de kaai der Scheepmakershaven. Nadere onderrigting bij gemelde makelaars.
(opm: in de RC 130216 werd een veiling van het Fregatschip aangekondigd per 4 maart; kennelijk was de kwaliteit van het schip zodanig slecht dat het toen niet meer als geheel kon worden verkocht, zodat nu gesplitste verkoop volgde)


Datum: 06 mei 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 mei. Binnengekomen VROUW CORNELIA (opm: bunschip), kapt. A.J. Overzee van Londen.


Datum: 07 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een zeer deugdzaam welbezeild Driemast-schip, groot 160 lasten of daaromtrent, van een extra goede inventaris voorzien, liggende te Rotterdam. Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra welbezeild eikengebouwd Galjas-schip, groot omtrent 75 lasten, van een zeer ruime inventaris voorzien, liggende te Rotterdam.
Te bevragen: Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 mei. Er is een Driemast-schip op de Westplaat verongelukt genaamd JUSTINA SOPHIA, gevoerd geweest door kapt. D.H. Voss (opm: in RC 270616 gespeld als D.H. Vos), van Cette (opm: Sète) en geladen met wijn. De equipagie, bestaande uit 11 man en een loods van Texel, is gered en naar het Posthuis gebragt, alwaar dezelve quarantain moet houden. Het schip is geheel verbrijzeld en van de lading zijn enige vaten op strand en alhier aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, J. Tentye, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 13 mei 1816 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Smakschip, genaamd de HOOP, gevoerd door kapt. J.T.F. Stavanger, lang over steven 75 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid, 17 voet, hol, in het ruim, 8 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Thomas van Olivier, makelaar, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 13 mei 1816 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Brikschip, genaamd FAVORITE, gevoerd door kapt. T.C. Schoon, lang over steven 69 voet, wijd, binnen zijn huid, 20 voet, hol, in het ruim, 12 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.


Datum: 09 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 4 mei is in de Banne van Schoorl, tussen Petten en Egmond, gestrand en de volgende nagt totaal verbrijzeld het schip de VROUW MARIA, kaptein Dirk Arends, van Londen naar Amsterdam; het volk is gered; ook zijn enige goederen geborgen, en men tragt nog meer te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.F. Lublink, J.H. Schäffer en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 13 mei 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Brikschip, genaamd DIE LIEBE, kapt. Jan Caauw, lang over steven 74 voet, wijd, binnen zijn huid, 21 voet, hol, in het ruim, 10 voet, het verdek hoog aan boord 4 en 3 vierde voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting bij voornoemde makelaars. (opm: zie ook RC 060716)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 13 mei 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Smakschip, genaamd NOOIT GEDACHT, gevoerd door kapt. A.H. Postma, lang over steven 81 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid, 19 voet 6 duim, hol, in het ruim, 9 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen, A. van der Sluys en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 20 mei 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild driemast Hoekerschip, genaamd de GEKROONDE HOOP, kapt. E.G. Meyer, lang over steven 122 voet, wijd, binnen zijn huid, 27 voet, hol, in het ruim, 12 voet 4 duim, het verdek hoog aan boord 6 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven.
Nadere onderrigting bij voornoemde makelaars.


Datum: 10 mei 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Engeland wordt gemeld: Het Hollands eskader onder admiraal Buijskes (opm: zie PGC 071115), bestaande uit de schepen DE ADMIRAAL EVERTSEN (opm: linieschip, 80 stukken, zie RC 300322), de ADMIRAAL DE RUYTER, de corvet IRIS en de brik de SPION (opm: 16 atukken, zie RC 300322) heeft den 15 februari de reis van Kaap de Goede Hoop naar Batavia voortgezet.


Datum: 11 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

In de haven van Antwerpen is een Engels fregat aangekomen, hetwelk de standbeelden en schilderijen, die door de Fransen uit Italien medegenomen en naar Parijs gebragt waren, en door de geallieerde weder van daar terug gehaald zijn, naar Civita Vecchia overbrengen zal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Heden ochtend kwam voor deze stad aan de stoom-paketboot de DEFIANCE, kapt. Wager, van Margate, van welke laatste plaats dit vaartuig voorleden woensdag ochtend (opm: 8 mei) ten vier uren vertrok, en des avonds van dien zelfden dag ten agt uren te Veere aan kwam; hebbende dus die reis in zestien uren volbragt.
Deze stoomboot ligt hier op stroom digt bij het Oudehoofd, en is heden door een aanzienlijke menigte inwoners dezer stad bezigtigd, welke hunne verwondering niet genoeg kunnen betuigen, zo over het werktuigkundig samenstel dat dezelve doet voortgaan, als over de netheid van het gehele vaartuig.
Men denkt dat dit schip enige dagen hier zal verblijven, en proeven geven van de snelheid, waarmede het zelfs tegen wind en getij voortvaart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Duinkerken het schip ‘T IS BOVEN VERWACHTING, schipper Pieter Schaap. Adres bij Sandberg & Co.


Datum: 14 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Extract uit een brief van de Kaap de Goede Hoop, der 10 januari.
Voor enige dagen zijn wij hier aangekomen; wij hebben een ongemeen gunstige en voorspoedige reis gehad en zijn nog 10 dagen op St. Jago (opm: Kaap Verdische eilanden) geweest. Wind en weder waren bijna altijd goed, en de equipage is bijna altijd volkomen gezond geweest. Het schip de ADMIRAAL EVERTSEN zeilt uitnemend wel en heeft nog niets geleden. Op St. Jago hebben wij ons in gezelschap onzer reisgenoten van de schepen AMSTERDAM en DE RUYTER bijzonder wel vermaakt. De inwoners hebben ons uitnemend onthaald. Bij onze aankomst op de Kaap, was er een algemene blijdschap onder de Hollandse inwoners, daar hier, sedert vele jaren, geen Hollandse schepen geweest waren. De Schout bij Nacht Buyskens en de heer Elout zijn door het Engels gouvernement alhier wel ontvangen; het is hier zeer welvarend, maar zijn zeer duur tevens.


Datum: 16 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra welbezeild en onlang nieuw gekoperd driemastschip, groot ca. 200 lasten, van een zeer goede inventaris voorzien; liggende in de nabijheid van Rotterdam. Te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een zeer snelzeilend, in Amerika gebouwd, Pinkschip, groot circa 110 lasten, voorzien van een goede inventaris, thans liggende te Dordrecht.
Te bevragen bij de makelaar Mauritz aldaar.


Datum: 17 mei 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een superber Kofschip, lang 40 en wijd 9 voeten, hol naar advenant, met al zijn toebehoren, leggende te Scharnegoutum: iemand daartoe genegen, vervoege zich bij Sjoerd Tjallings aldaar, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 21 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.L. Weddik, B.O. de Waal en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen op maandag 27 mei 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra welbezeild Sloepschip, genaamd de HARMONIE, gevoerd door kapt. Ole Gundersen, lang over steven 59 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid, 19 voet, hol, in het ruim, 12 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.L. Weddik, B.O. de Waal en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen op maandag 27 mei 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra welbezeild Fregatschip, genaamd KAREN MARGARETHA, gevoerd door kapt. M. Olsen, lang over steven 95 voet, wijd, binnen zijn huid, 25 en 1 half voet, hol, in het ruim, 12 en ¾ voet, het verdek, hoog aan boord, 6 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 mei. Heden arriveerde uit zee Zr.Ms. fregat van oorlog VAN DER WERFF, kapitein Van der Kolf, van Ramsgate. De wind N.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Te Pillau aangekomen A.E. Niehoff (kof JACOBA CATHARINA) van Amsterdam.


Datum: 25 mei 1816


Krant:
 JGG - Java Government Gazette


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. schip ADMIRAAL DE RUYTER, commandant S.T. Hooft, den 29 oktober 1815 met troepen van Texel vertrokken, is den 20 mei ter rede van Batavia gearriveerd.


Datum: 28 mei 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeilde Boeijer, van ouds genaamd DEN VLIEGENDEN DUIVEL, te bevragen bij P. van den Bergh, op de Schiedamschedijk, Wijk C, no. 37 (of 80) te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 24 mei. Heden arriveerde uit de Noordzee het vissscheepje ZEELUST, aan welks boord zich bevindt kapitein Alfred Sjoberg met 4 matrozen, gevoerd hebbende het Zweedse schip THELEMAGNE, met zout van Uddevalla naar Calais bestemd geweest.
Gemelde kapitein en volk zijn in de namiddag van den 18 dezer door kapitein Cornelis Patijn op 56º 28” noorderbreedte en 6º5” lengte oost van Londen van het zinkend wrak gered. De wind O.Z.O.


Datum: 30 mei 1816


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een zeer snelzeilend Spiegeljagt; te bevragen bij de scheepmaker Jan Schouten te Dordrecht.


Datum: 31 mei 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Volgens een brief van kapt. J. Hulsen, voerende het schip (opm: fregat) de ZORGVULDIGHEID, van Suriname herwaarts (opm: Amsterdam) gedestineerd, in dato 19 mei, was hij destijds sedert vijf dagen wegens oosten wind onder de Singels kruisende; schip en volk waren in goede staat. Gemelde kapt. Hulsen is den 1 april van Suriname gezeild en zou gevolgd worden door de schepen CERES, kapt. A. Schrant, en MARIANNE (opm: brik), kapt. J. Visser, beide herwaards, welke eerste reeds den 16 mei tot in het Kanaal, bij Plymouth, genaderd was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Sjoerd S. Wyma, te Harlingen, zal aldaar, in het Schippershuis, op de Noorderhaven, op woensdagen den 12 en 26 juni 1816, telkens ten 6 uren des avonds, bij de beschrijving en de finale palmslag, publiek presenteren te verkopen: een welbezeild Schuiteschip, lang over steven 60 voeten, wijd 13 voeten 4 duimen, en hol 4 voeten, met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere scheepsgoederen, volgens biljet en inventaris daarvan aangeplakt, zodanig is bevaren en nagelaten door wijlen Jarig Sybrens de Boer, in leven schipper, gewoond hebbende te Harlingen, en nog is leggende in de haven, bij de Raadhuisbrug aldaar.


Datum: 01 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een eiken Galjasschip, tussen de 7 en 8 jaren oud, groot omtrent 70 lasten rogge. Nader te bevragen ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam, bij wien ook de inventaris te zien is.


Datum: 04 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dirksland, 1 juni. De eerste gequalificeerde Substituut-Strandvonder in Voorn; op maandag 10 juni 1816 namiddags ten 2 uren te Brielle: verkoop van enig leeg fust, een partij kurk, drie masten, een boegspriet, voorts dikbalken, alles geborgen van het verongelukte Driemastschip JUSTINA SOPHIA (opm: zie RC 070516).
NSC 040616
De Staatsraad, Directeur-Generaal van het departement van Koophandel en Koloniën, na overweging van de conditien op welke, door onderscheiden rederijen, het transport van troepen naar Java, ten gevolge der gedane uitnodiging, wordt aangeboden, gene van dezelve voor 's Rijks belang aannemelijk, en ook te veel uiteen bevonden hebbende, heeft ten einde de voorz. bevrachtingen op enen eenparigen voet te kunnen sluiten, nodig geoordeeld ene concept cherterpartij te arresteren, overeenkomstig welke, — behoudens de wijzingen, naarmate van de grootte der schepen, — de bepaalde ruimte in scheepslasten zal kunnen worden gecontracteerd.
De Staatsraad, Directeur-Generaal voornoemd, inviteert derhalve een ieder, die genegen is, op de voorgestelde conditien, schepen tot transport van militairen en goederen naar Batavia te vervrachten, (mits gekoperd, niet kleiner dan 200 lasten en een tussen-deks van bekwame hoogte hebbende), om een ingevuld exemplaar van dezelve concept-chertepartij aan het departement van Koophandel en Koloniën in te zenden, voor of uiterlijk op den 12de juni aanstaande; zullende, zodra al de rapporten der inspectie zullen zijn ingekomen, ten spoedigsten worden overgegaan, om voor de benodigde scheepsruimte, met de reders der aangenomen schepen, definitivelijk te contracteren.
De voornoemde concept-chertepartij za! voor de belanghebbenden te bekomen zijn:
In 's Gravenhage, ter secretarie ven het departement van Koophandel en Koloniën;
Te Amsterdam, bij de koloniale etablissementen, in dezelve stede gevestigd;
Te Rotterdam, bij de koloniale etablissementen, in dezelve stede gevestigd;
Te Middelburg, bij den heer J. Schouten;
Te Vlissingen, bij den heer Rocholl;
Te Antwerpen, bij den heer A. Saportas;
Te Oostende, bij de heren Jacq. Serruys en comp., en
Te Brugge, bij de heren Gebroeders Sinave.
's Gravenhage, den 30ste mei 1816.
De Staatsraad, Directeur-Generaal voornoemd,
Goldberg
LCO 050616
Amsterdam den 3 Juni. Sedert onze laatste is in Tessel binnen gekomen VROUW ELSINA (opm: smak), B.H. de Boer, van Oleron


Datum: 06 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 juni. Den 23 mei is, op de hoogte van Ameland, gezonken en totaal verbrijzeld het schip de VROUW CATHARINA, H.G. Kuyper (opm: tjalk, kapt. Hillebrand G. Kuyper), met rogge, van Hamburg naar Duinkerken gedestineerd; de kaptein, die niets heeft kunnen bergen, is met zijn volk in de boot gevlugt, en, na vijf uren rondgezworven te hebben, op Ameland aan strand gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juni. In een brief van Quilleboeuf van den 24 mei, wordt gemeld, dat den 22 dito bij Pierregant, niet verre van Tanquerville (opm: Tancarville aan de Seine), door weigeren van winden, tegens de klippen geraakt, is het schip WAAKZAAMHEID, H.H. Vedhuis (opm: Heije Harms Veldhuijs, zie ook RC 110616), van Amsterdam naar Rouen; het volk was met veel moeite aan land gekomen; men zou middelen in het werk stellen om het schip er af te brengen, waartoe weinig hoop was; de lading was geheel weg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop: een Amerikaans gebouwd fregatschip, varende onder Deense vlag, oud 6 à 7 jaren, groot omtrent 170 rogge lasten.
Te bevragen bij de Heren Jacob Vriesendorp & Zoonen, te Dordrecht.


Datum: 07 juni 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Smakschip, groot 70 roggelasten, in 1807 nieuw uitgehaald, volgens inventaris, liggende in de Zuiderhaven alhier (opm: Groningen), laatst bevaren door Geert H. Luurts te Veendam.


Datum: 08 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De verkoop van het Brikschip, genaamd OSCAR, gevoerd door kapt. M. Anderson, door de makelaars R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen voor 10 juni, wordt uitgesteld tot den 24 juni.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Amerikaans gebouwd Fregatschip, varende onder Deense vlag, oud 6 à 7 jaren, groot omtrent 170 rogge lasten. Te bevragen bij de Heren Jacob Vriezendorp en Zonen te Dordrecht.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 juni. Aan deze stad is gearriveerd H.A. Balmer (opm: brik MARIA), van Suriname.

Krant:
 JGG - Java Government Gazette


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip ONDERNEMING, kapt. M. Lels, den 26 november 1815 met munitie en troepen van Amsterdam, en den 26 maart van Kaap de Goede Hoop vertrokken, is den 1 juni ter rede van Batavia gearriveerd.
Zr.Ms brik SPION, gecommandeerd door Van der Loeff, is den 1 dezer van Batavia vertrokken. (opm: bestemming niet vermeld)


Datum: 11 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Eergisteren is in een vergadering gehouden van directeuren der Indische Compagnie, waarin besloten is, dat het schip de PRINSES AMALIA van 1200 ton, regtstreeks naar China gezonden zoude worden, ten einde derwaarts een groot aantal Chinese matrozen, die thans in dit land zijn, terug te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. In een brief van Medemblik, van 30 mei, wordt gemeld dat de ochtend aldaar in de haven gekomen was het schip de VIER GEBROEDERS, kapt. H. Kleijn, van Amsterdam naar Rouaan, zijnde tussen Marken en Enkhuizen zwaar lek geworden, hetwelk zodanig toegenomen was, dat de kaptein zich genoodzaakt zag een haven te zoeken; men zou de volgende ochtend een begin maken met het lossen van de lading, welke men hoopte dat onbeschadigd zou zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. Het schip de WAAKZAAMHEID, kapt. H.H. Veldhuis, van Amsterdam naar Rouaan gedestineerd, en bij Tanquerville (opm: Tancarville, aan de Seine) tegen de klippen geraakt, lag volgens ingekomen bericht 10 voet onder water en was men bezig hetzelve te lichten. (opm: zie RC 060616; het schip kwam waarschijnlijk niet weer in de vaart)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 juni. Door het Engelse schip BENGALEN, van Bengalen te Liverpool gearriveerd, is den 12 april bij het eiland Ascension (opm: St. Helena) gepraaid het schip CANTON, kapt. J. Arends, van Canton naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Berghuis van Woortman, openbaar notaris in het canton van Veendam, zal publiek bij strijk en opbodsgelden verkopen: een welbevaren Tjalkschuit, groot ongeveer 36 roggelasten, in den jare 1810 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, ankers, touwen, boot en verder toebehoren, zo bevaren is door Thijs Jans in de Wildervank, en thans is liggende bij de scheepstimmerman Roelf Lewes in de Wildervank. Deze verkoping zal finaal in een avond, donderdag 13 juni 1816 des avonds te 6 uren gehouden worden ten huize van Adriaan H. Veenhoven, herbergier in de Wildervank.
Nadere informatiën zijn inmiddels te bekomen ten Kantore van gemelde notaris.
Berghuis van Woortman, notaris.


Datum: 12 juni 1816


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juni. Gezeild den 10 de RIJZENDE ZON, kapt. A. van Schie, van Noirmoutier met zout naar Antwerpen.


Datum: 14 juni 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris W. Steenbeek, te Heeg, presenteert publiek aan de meestbiedende bij boelgoed te verkopen: enige vijzels met kettingen, brandijzers, woelkettingen, ragers, takels, blokken met ijzer beslag, hout en planken, zeer geschikt tot hekpalen en damleggers, 1 slijpsteen, 3 masten, 1 koperen taanketel en taanbak, en hetgeen, verder tot een grote scheepstimmerij en zeilmakerij behoort.
Voorts een kleine brandspuit, en hetgeen er meer ter voorschijn zal worden gebracht.
Eindelijk een uitmuntende taanderij, gelegen te Woudsend aan de Vaart, zo en in dier voegen dezelve laatst door Beeuwe Wiegers Visser, als eigenaar is gebruikt.
Wie daar aan gadinge maakt, kome op zaterdagen den 22 juni 1816, des voormiddags ten 10 uur bij het boelgoed, op de Taanderij te Woudsend, en des avonds ten 6 ure, in de herberg aldaar, bij de beschrijving van de Taanderij, den 29 daaraanvolgende bij de palmslag, en kope op dan voor te lezen condities, die inmiddels zijn te vernemen bij den notaris voornoemd.


Datum: 15 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op 24 juni 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Kofschip genaamd ANNA MARIA, gevoerd door schipper C. Pronk, lang over steven 84 voet, wijd binnen zijn huid 20 voet 6 duim, hol in het ruim 9 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
 JGG - Java Government Gazette

Het Nederlandse schip (opm: fregat) TWEE VRIENDEN, kapt. P.I. Pieters, is den 13 dezer van de rede van Batavia naar Indramajoe vertrokken.


Datum: 18 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 juni. Den 31 mei is in de Noordzee door zware lekkage gezonken het schip CHRISTINA MARGARETHA, kapt. J.U. Freese (opm: waarschijnlijk buitenlander), geladen met tarwe, van Amsterdam naar Rouaan gedestineerd. De kaptein en de equipage hebben zich met de boot gered en zijn naderhand overgenomen door het Bremer galjootschip CESAR, kapt. M.G. Koning, welke hen aan de Brake op de Weser aan land heeft gezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. Op de Eems is, wegens slecht weer, binnengelopen het tjalkschip de VROUW CATHARINA, kapt. K.J. Luts, met lood, van Bremen naar Amsterdam. Heeft op de buitengronden van de Eems zwaar gestoten, waardoor de kaptein zijn anker en touw heeft moeten kappen en vervolgens, daar het schip hierdoor zeer lek geworden was, te Norden moeten binnenlopen om te lossen en te repareren. Hij hoopte nochtans in 14 dagen gereed te zullen zijn om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen en geauthoriseerd door den Weledelen Gestrengen heer President der Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening op den 25 juni 1816, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, in het openbaar te veilen en verkopen: het hol van het Brigantijnschip, genaamd ELISABETH JACOBA, lang over steven 80 voeten, wijd binnen de huid 20 voeten 9 duimen, hol, in het ruim van de bovenkant van de kiel tot de bovenkant van het onderste dek, 10 voeten 1 duim, hoog tussendeks van de bovenkant van het onderste dek tot de uitwatering 4 voeten 5 duimen; de optree achter de grote mast 14 duimen; alle Amsterdamse maat; benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in masten en verder rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en andere goederen meer. Alles bij kavelingen, zoals het hol is liggende in de Wijnhaven, voor de Bierhaven, en de goederen gedeeltelijk aan boord van voorschreven hol en gedeeltelijk op de kaai der Wijnhaven en aldaar daags voor en op de dag der verkoop door ieder zal kunnen worden bezichtigd. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 20 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 juni. Volgens bericht van het eiland Texel was aldaar gisterennacht achter de Koog gestrand het tjalkschip ST. ANTONIO, kapt. K.B. Beekman (opm: waarschijnlijk buitenlander), met tarwe van Hamburg naar Amsterdam gedestineerd. De equipage, in twee man bestaande, was gered. De lading was nat en het schip zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hunne meesters en daartoe geauthoriseerd door den Weledelen Gestrengen heer President der Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van voornemens, na gedane aangifte ingevolge de wet, op den 2 juli 1816, des namiddags ten 4 uren, ten huize van C. Crabb, kastelijn in Het Badhuis, in de Boompjes, publiek te veilen en aan de meest daarvoor biedenden, zonder afslag, te verkopen:
1) Het hol van het Brigantijnschip, genaamd SOPHIA, lang over steven 80 en 1 half voet, wijd aan de voorkant van het groot luik op de uitwatering 22 voeten, hol van de buikdenning tot de onderkant van het dek 13 voeten 7 duimen; de optree bij de grote mast hoog 11 duimen, alles Amsterdamse maat; benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in masten en verder rondhout, ankers, touwen, zeilen, staande en lopende want en verdere goederen meer.
2) Het hol van het Chaloupschip, genaamd WAAKZAAMHEID, lang over steven 82 en 1 half voet, wijd, aan de voorkant van het groot luik op de uitwatering, 17 en drie vierde voeten, hol, van de buikdenning tot de onderkant van het dek, 10 voeten en 4 duimen, alles Amsterdamse maat; benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in de mast en verder rondhout, ankers, touwen, zeilen, staande en lopende want en verdere goederen meer.
3) Het hol van het Kofschip, genaamd ZEELUST, lang over steven 89 voeten 3 duimen, wijd bij de voorkant van het groot luik, binnen de wegering 19 voeten 10 duimen, hol bij de voorkant van het groot luik, van onder het dek tot op de buikdenning, 9 voeten 8 duimen, alles Amsterdamse maat; benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in de mast en verder rondhout, ankers, touwen, zeilen, staande en lopende want en verdere goederen meer.
4) Het hol van het Bomschip de HOOP, lang over steven 34 voeten, wijd, binnen boord, 18 en 1 half voeten, hol, van de onderkant van het dek tot de buikdenning, 8 voeten 10 duimen; alles Amsterdamse maat, zoals hetzelve is liggende in de Leuvehaven nabij de Leuvebrug.
Alles bij kavelingen, zoals het te veilen daags voor en op de dag van de verkoping door een ieder zal kunnen worden bezichtigd; liggende zoals nader in de gedrukte notitieboekjes zal worden aangewezen. Nader onderrigting bij gemelde makelaars, bij wie de notitieboekjes in tijds zullen te bekomen zijn.


Datum: 21 juni 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 16 juni. Volgens rapport van de vice-admiraal Van der Capellen uit de baai van Palma, 24 mei 1816, was hij na in het begin dier maand met ‘s lands fregatten de MELAMPUS, de DAGERAAD, de DIANA en de KENAU HASSELAAR, en het corvet de EENDRAGT, van Gibraltar vertrokken te zijn, op de zeventiende in de baai van Algiers gekomen, alwaar de Britse admiraal lord Exmouth juist toebereidselen maakte om de stad te attakeren (opm: aan te vallen) en de Algerijnse zeemacht te vernielen. Zr.Ms. eskader voegde zich onmiddellijk bij de vloot der Engelsen, die uit vijf linieschepen, drie fregatten en vier korvetten bestond. Doch deze gecombineerde aanval, welke diezelfde nacht plaats hebben moest werd eerst door stilte en vervolgens door de noordoosterwind onmogelijk gemaakt. Lord Exmouth, op den 18 de onderhandelingen met de Deij hervat hebbende, had zulks tegen de avond, de bijlegging hunner geschillen ten gevolge, en de vice-admiraal Van der Capellen, hiervan verwittigd, ging reeds den 19 weder onder zeil, na de zekerheid te hebben bekomen dat de Algerijnse schepen vooreerst nog niet in staat zouden zijn, om uit te lopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert publiek bij strijk en verhooggeld te verkopen: een Kofscheepshol, lang 75 voeten, wijd 19 voeten en hol 9 voeten, leggende thans aan de scheepstimmerwerf van A.D. van der Werff, even buiten het Hoogend, te Sneek.
Wie daaraan gading maken, kome op dinsdagen den 25 juni 1816, bij de beschrijving, en den 2 juli daaraanvolgende, bij de finale palmslag telkens des namiddags ten twee uren, ten huize van de koffieschenker Jan R. van Koten, te Sneek, en kope op condities als dan voor te lezen, die inmiddels te vernemen zijn bij den deurwaarder R. Rodenhuis aldaar.


Datum: 22 juni 1816


Krant:
 JGG - Java Government Gazette


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De Nederlandse schoener PRINS FREDERIK, kapt. A.J. Meijer, den 16 mei van Benkoelen vertrokken, is den 15 dezer ter rede Batavia aangekomen.
Het schip (opm: pink) VROUW ALETTA, kapt. C. Quak, den 26 november met troepen en voorraden van Amsterdam vertrokken, arriveerde den 19 dezer ter rede Batavia.


Datum: 25 juni 1816


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 21 juni. A.E. Zoutman is gister met het onder zeil gaan op de Krabbeplaat vastgeraakt en zwaar lek geworden. De lading, die voor een groot deel nat is, zal moeten worden gelost.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 22 juni. A.E. Zoutman die op de Krabbeplaat vast zit, loopt met hoog water geheel onder, men is bezig de lading te lossen.


Datum: 27 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 juni. Volgens een brief van Warden, van den 14 juni, was aldaar verongelukt het kofschip de VROUW ANNA, kapt. J.H. Heins (opm: kapt. Jan Hendrik Heins), met ballast, van Dordrecht naar Riga. De equipage was geborgen en het wrak op strand verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Arrivementen
Te Pillau F.D. Koster (opm: kof VROUW GRIETJE) van Schiermonnikoog en E.D. Duintjer (opm: smak MARGARETHA CATHARINA) van Delfzijl.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op den 8 juli 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild drie-mast Galjootschip, genaamd ALBERTINA MARIANA, gevoerd door kapt. Carl Reincke, lang over steven 103 voet, wijd, binnen zijn huid, 27 voet, hol, in het ruim, 4 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op den 8 juli 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Brigantijnschip, genaamd CAREL AUGUST, kapt. C.J. Koop, lang over steven 96 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet 2 duim, hol, in het ruim, 13 voet 10 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op 26 juni 1816 wordt publiekelijk geveild in Rotterdam een partij wijnen uit het gestrande schip de JUSTINA SOPHIA, kapt. D.H. Vos.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 23 juni. A.E. Zoutman is ontlost, is vlot gekomen, en ligt op de haven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 25 juni. Gister namiddag is bij het binnenkomen op de Vlakte vastgeraakt en heeft het roer afgestoten het sloepschip GEORGE, gevoerd door R. Boyers, met stukgoederen van Londen naar Rotterdam gedestineerd. Hetzelve zit nog vast, doch de passagiers en de equipage zijn gered. De vissers hebben de lading, die ten dele beschadigd is, gelost en alhier aangebracht. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vanwege de noodzakelijkheid om, door gepaste voorzieningen, aan de zeelieden die op hun reizen door ziekte mogen worden aangetast, een behoorlijke hulp en verzorging te verzekeren, vaardigde Koning Willem I de volgende algemene geneeskundige verordeningen uit:
Art. 1 Niemand zal als scheeps-heelmeester mogen varen ter koopvaardij of visserij, dan de zodanige, als welke tot de praktijk der heelkunde in de Noordelijke en Zuidelijke provinciën des rijks in het algemeen bevoegd zijn, en een bewijs kunnen produceren van genoegzame kennis in de pharmacie en de behandeling van inwendige ziekten, vooral van de meest voorvallende ziekten der schepelingen.
Art. 2. De bovengenoemde kunstoefenaren die van een dergelijke bevoegdheid niet voorzien zijn, zullen zich, ter verkrijging daarvan, moeten adresseren aan een provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toeverzigt, of aan een door de respectieve gouverneurs te benoemen commissie van drie leden der geneeskundige jurys.
Art. 3. Onbevoegde scheeps-heelmeesters, evenals hun schippers of reders, zullen elk vervallen in een boete van NLG 50.
Art. 4. Geen scheeps-heelmeester zal van hier mogen vertrekken dan nadat zijn scheepskist is gevisiteerd en goedgekeurd, zo ten aanzien van instrumenten als medicamenten; bij het niet voldoen volgt een boete van NLG 25 aan de partijen onder 3).
Art. 5. Volgen degenen die tot visitatie gekwalificeerd zijn.
Art. 6. Er zal op worden toegezien, dat de in de scheepskisten voorhanden zijnde geneesmiddelen van een goede kwaliteit zijn.
Art. 7. De keurmeesters zullen de goedgekeurde scheepskisten verzegelen en de scheepsheelmeester zal deze kist aan de schipper of commandeur tonen.
Art. 8. Volgt omschreven aan wie de boetes toevallen.
(opm: bewerkt en sterk bekort)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen, het Hollandse smakschip de JUFFER ENA, kapitein P.G. Lofvers. Adres bij Sandberg & Co.


Datum: 28 juni 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen de JULIANA (opm: fregat), kapt. G. de Groot, van Havana.


Datum: 29 juni 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 juni. In de ochtendstond van den 15 juni 1816 is onder Ameland gestrand en vervolgens totaal verongelukt het schip de VROUW MARIA, kapt. J.J. Moller (opm: buitenlander), met tarwe en raapzaad, van Husum naar Amsterdam. Het volk is geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 26 juni. R. Boyers is in vlot water gekomen en alhier op de haven gebracht. (opm: zie DC 270616)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 14 juni is na gedane reparatie van Dartmouth vertrokken het schip de JONGE MARTHA, kapt. A.U. Smith, van Amsterdam naar Havana.
Den 22 februari is te Aixim, op de kust van Guinea, gearriveerd het schip AURORA (opm: brik), kapt. A. Bakker; hetzelve was den 14 maart aldaar nog liggende.
Den 15 juni is onder Ameland gestrand en vervolgens totaal verongelukt de VROUW MARIA, J.J, Möller (opm: buitenlander), met tarwe en raapzaad, van Huzum naar Amsterdam; het volk is geborgen.
Kapt. K.H. Ruyl, van Suriname aan deze stad (opm: Amsterdam) gearriveerd, berigt, dat hem op de rivier voorbij gezeild is het schip PARAMARIBO (opm: galjoot), kapt. H. Holger, van Amsterdam;
en dat den 30 april beneden op de rivier liggende was het schip (opm: brik) MARIANNE, kapt. J. Visser, naar Amsterdam gedestineerd; wachtende alleenlijk naar deszelfs papieren om te vertrekken.

Krant:
 JGG - Java Government Gazette

Het Nederlandse schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapt. A. Langerveldt, is den 23 dezer van Batavia naar China vertrokken.


Datum: 02 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 juni. In de nacht tussen den 25 en 26 juni 1816 is bij Kamperduin in de Bannen van Schoorl gestrand het schip SOPHIA WILHELMINA, kapt. J. Wolff (opm: buitenlander), van Antwerpen naar Koningsbergen, hetzelve zat hoog op strand. Het volk is, benevens het tuig en materialen, geborgen en aan land gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zandvoort, 25 juni. Hedenmorgen ten 7 uren, strandde een groot uur (opm: ruim een uur gaans) ten noorden dezer gemeente een smakschip, ALIDA EMILIA, gevoerd door Hendrik Jansen Swart, komende van Libau (opm: Liepaja) en bestemd naar Schiedam, hetwelk, ene zware lekkage bekomen hebbende, door de storm naar strand werd gedreven en, door het vallen van het water, op de derde bank bleef vastzitten. Het werd weldra door de onstuimige golven overdekt en de equipage, bestaande uit 5 personen, genoodzaakt zich in de mast te begeven om, zolang mogelijk, het leven te behouden. Middelen ter redding schenen er niet voor handen. De sloep, aan het schip behorende, lag nevens hetzelve vol water, de vischbommen stonden, door de eb, vast aan het strand voor deze gemeente en zouden, al waren dezelve op vlot water geweest, door het getij, het schip niet hebben kunnen bereiken. De nood was groot en akelig het vooruitzicht dier ongelukkige schepelingen, die, door onderscheiden tekenen, om hulp en redding smeekten.
De Burgemeester dezer gemeente, die enige ogenblikken daarna op het strand, voor de plaats waar genoemd schip in zee stond, verscheen, diep getroffen door dit alleraandoenlijkst schouwspel, besloot alles te beproeven tot redding dier ongelukkigen. Op de door hem daartoe gedane uitnodiging waren dadelijk enige kloekmoedige personen uit deze gemeente gereed en met alle spoed werd een sloep (de enige in het dorp) per as naar genoemde plaats gevoerd. Met dezelve begaven zich de menslievende Willem Koning, Evert Groen, Jacob Schuiten, Jacob Paap, Pieter Paap en Jacob Keur in zee, ter bereiking van hun edelmoedig oogmerk en dat van de Burgemeester, en, dankzij der Voorzienigheid, in weerwil van het bang gevaar, door de branding der onstuimige golven, brachten zij, tot beloning hunner edele mensenliefde en tot blijdschap van alle aanwezigen, de gehele equipage behouden aan het strand. Het schip benevens de lading, bestaande uit rogge, is grotendeels een prooi der golven geworden.

Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De APOLLO uit Antwerpen, kapt. Striack, van Libau naar Amsterdam, is de 4e juni gestrand op het eiland Lessoe. Een gedeelte van de lading (tarwe) is gered. (opm: het Sont Tolls Register noemt de kapitein bij passage van 25 april Jan Strack en op 30 mei Jan Strick; bij Börsen-Halle van 20 juni heet de kapitein Jans Struck; schip noch kapitein zijn bij Marhisdata bekend)


Datum: 04 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juli. Eergisteren is 4 mijlen benoorden het eiland Borkum gezonken het praamschip AGNETA, gevoerd bij schipper A. Hartman (opm: buitenlander), van Bremen naar Amsterdam gedestineerd. De schipper en een man zijn door schipper Albert Blek, naar Antwerpen gedestineerd, gered en vervolgens op de hoogte van Terschelling door de loodsschipper N. Blom overgenomen en hedenavond alhier aan land gebracht. Gemelde schipper had reeds bij het uitzeilen van de Weser zijn derde man verloren.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 2 juli. Ter rede gekomen, den 1 juli, de RICHMOND, kapt. W. Cunningham, van Liverpool naar Rotterdam, met klipzout. (opm: Engels fregat, zou op 29 april 1817 naar Antwerpen worden verkocht, zie DC 010417)
Binnengekomen de HARMONIE, kapt. H.H. Borgerding, van Nantes, met wijn, naar Antwerpen.


Datum: 05 juli 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Uitgezeild TWEE GEBROEDERS H. A. Hulst, VROUW ELSINA B.H. de Boer, VROUW HENDRICA A.A. Lukkien, DRIE GEZUSTERS P.E. Mooy, VROUW SWAANTJE S.K. Bouten, VROUW CATHERINA A. Klaasen, ALIDA J. Klaasen en VROUW ZWAANTJE J.C. Hazewinkel, alle naar Noorwegen.


Datum: 06 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam den 4 juni. Kapitein Jan Visser, in Texel binnengekomen, is den 4 mei van de rivier van Suriname gezeild; vier of vijf dagen na hem zou vertrekken het schip (opm: pink) de ZEEPLOEG, kapt. P.J. Manzelman.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Arrivementen: Te Rio de la Plata F. Baas (opm: pink ANTOINETTA EN JACOBA), van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.L. Weddik, R. Hoyman en B. Oostrum de Waal, makelaars, zullen op 15 juli 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Brikschip, genaamd HET VERTROUWEN (opm: ex ZUTRAUEN), gevoerd bij kapt. Reyer Smit, lang 79 en 1 half voet, wijd 22 en 1 half voet, hol 10 en 1 half voet, het verdek 4 voet; alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting bij gemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. M. van S. Mendes da Costa en J.H. Schäffer, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op den 15 juli 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Fregatschip, genaamd ANGERONA, gevoerd door kapt. Johan Monrad Matzen, lang over steven 115 voet, wijd, binnen zijn huid, 30 voet, hol, in het ruim, 14 voet 6 duim, het verdek, hoog aan boord, 6 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat, gemonteerd met twee ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) en verdere Ammunitie van Oorlog, naar advenant; alles breder bij de inventaris omschreven.
Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars. (opm: buitenlands schip dat werd aangekocht door C.H. Kraanstuyver, Amsterdam)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het sterk snelzeilend drie-mast schip MERCURIUS (opm: thuishaven Gent). De scheepsmakelaars C. Bréquigny en R. van Goorlaecken zullen op den 15 juli 1816 des namiddags ten 2 uren precies, in het Logement Ostende, bij de Borze, publiek verkopen: het sterk en snelzeilend Driemast schip, genaamd MERCURIUS, groot ca. 230 lasten, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, masten enz, zoals hetzelve, thans in het dok, is liggende, alwaar het van een ieder kan gezien en geëxamineerd worden.
De Conditiën van Verkoop berusten ten Comptoire van de heren Gebroeders Van der Hoeven en van bovengenoemde scheepsmakelaars te Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.F. Lublink, J.H. Schäffer en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op den 8 juli 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Brikschips-hol, genaamd DIE LIEBE, gevoerd geweest door kapt. Jan Caauw, lang over steven 74 voet, wijd, binnen zijn huid, 21 voet, hol, in het ruim, 10 voet, het verdek hoog aan boord 4 en 3 vierde voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nader onderrigting bij voornoemde makelaars. (opm: in RC 090516 werd een veiling van het Brikschip aangekondigd per 13 mei, nu nog slechts van het hol)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cornelis van der Werff Bzn, notaris te Dordrecht, is voornemens, op zaterdag 13 juli 1816, 's morgens elf ure, in het logement het Wapen van Amerika, bij J.P. Cramer, op den Boom, te Dordrecht voornoemd, publiek te veilen en aanstonds daarna bij afslag finaal te verkopen: een welbezeild samoreus (opm: een soort grote aak voor de binnenvaart op Sambre en Maas) schip, lang 145 voet, wijd op zijn gangboorden 20 voet, hol onder de gangboorden 11 voet, alle Amsterdamse maat, en alzo groot drie honderd lasten, met al deszelfs rondhout, opstaande en lopende want, met bijzijnde inventaris, breder bij geafficheerde biljetten geannonceerd.
Nadere informatie bij de notaris Van der Werff, in het Steegoversloot, en de koopman Rees van den Enden, op de Varkenmarkt, beide te Dordrecht.


Datum: 09 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Petersburg, 12 juni. Eergisteren kwam te Kroonstad een Koopvaarijschip uit Holland aan, hetwelk een snelzeilende Boeijer, als een geschenk van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden aan Zijne Majesteit den Keizer aller Russen, mede bragt. Bij deze Boeijer bevindt zich alles wat tot ameublement van dezelve behoort; als ook een zilver thee-servies, een thee-servies van Chinees porcelein, zeer fraaije kristal werken, damast, tafel-lijnen, enz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juli. Volgens een brief van kapt. Ary Langerveldt, voerende het Fregatschip ARINUS MARINUS, in dato Batavia 9 maart laatstleden, was aldaar den 5 dito in zeer goede staat gearriveerd; hebbende de reis van Texel in vier maanden en zeven dagen afgelegd.
(opm: het vertrek uit Texel rond 30 oktober 1815 is niet gevonden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In Rotterdam liggen in lading, naar:
Batavia: het gekoperd Brikschip DIJKZIGT, kapt. Jan Lourens.
Lissabon: het Brikschip ATALANTE, kapt. Pieter Bezemer.
Bordeaux: het Galjasschip MARIA ELISABETH, kapt. Thomas Ysbrands, om den 20 juli te vertrekken, op verbeure van de vragt.
Bayonne: het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Harmen Tonnes Hut, om den 20 juli te vertrekken, op verbeure van de vragt.
Roscoff en Morlaix: het Bomschip de GOEDE HOOP, kapt. Fielepes (= Philippus) de Best.
Havre: het schjip de VROUW ARETHA, kapt. Diederich Coenraad Berckenkamp.
Liverpool: het schip CONCORDIA, kapt Hendrik van der Kolf.
Idem: het schip (opm: smak) de DRIE GEBROEDERS, kapt. Matthys Hendrik de Heer.
Elseneur: het schip de VROUW ANNEGINA, kapt. Sypko Heeres Spelde.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Hull: het schip JONGE JAN, kapt. G. Krijgsman.
Gravesend: het Sloepschip MARIA, kapt. John Buswoed.
Adres bij Heaton en Boutmy
Surinamen: het Brikschip de VROUW GERARDA, kapt. M. Jurgens.
Bordeaux: het Smakschip ZORG EN VLIJT, kapt. Hk. Ulleman.
Liverpool: het Smakschip VIGILANTIE, kapt. J. van Duyvenbode.
Hull: het Smakschip de JONGE JURIANA, kapt. E.J. Bakker.
Idem: het Chaloupschip OMNIBUS, kapt. J. de Gorter.
Leith: het Bomschip de VROUW HAASJE, kapt. G. Ouwehand.
Newcastle: het Bomschip de JONGE JUFVROUW ESTHER, kapt. Jacob Spaanderman.
Adres bij J. van Ommeren Fz
Curaçao: alsmede voor passagiers, het Fregatschip SARA MARIA, kapt J.M. Jetter.
Idem: het Brikschip VENILLIA, kapt. G.J. Kuyl.
Surinamen: het Brikschip CERES, kapt. Hendrik Borman.
Hull: het Smakschip de VROUW ANTJE, kapt. Teunis Fiereman.
Liverpool: het Koffschip de JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet, om spoedig te vertrekken.
Idem: het Smakschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. J. Kortryk.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb
Rouaan (ook voor genever): het schip de JONGE CORNELIS, kapt. G. de Jong.
St. Valery-sur-Somme (om den 11 dezer op verbeurte der vragt te vertrekken): het schip de JONGE AREND, kapt. B. Onderwater.
Adres bij Ooms en De Groot, of bij de Bestelmeester K. de Vogel
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een tijdsbestek van circa 2 weken)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De geannonceerde verkoop van het samoreus schip (opm: zie DC 060716), door de notaris Van der Werff Bzn, tegen zaterdag den 13 juli 1816, zal alsdan geen voortgang hebben, maar is uitgesteld op zaterdag den 20 daaraanvolgende, ten ure en plaatse als gemeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 juli. Gister namiddag arriveerde uit zee en ligt in quarantaine Zr.Ms. brik van oorlog IRENE, kapitein-luitenant ter zee Van Sprengler, van Suriname, laatst van de West-Indische eilanden, welke hij den 12 juni had verlaten.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 juli. Gezeild, den 6e de JUFFROUW ELISABETH (opm: kof JONGE JUFVROUW ELISABETH), kapt. A.S. Pranger, van Havannah, met suiker en koffie, naar Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Notarissen, C. Schultz en J.C. Bergsma, wegens hun principaal, zullen ten overstaan van notaris A. Witteveen, op maandag den 22 juli 1816, ten huize van Le Heux, kastelein in de Wildeman op de Lemmer, des namiddags te 5 uren, bij strijkgeld verkopen: een welbezeild en betimmerd Kofschip, genaamd JUFVROUW ANNA, lang over de stevens 76 vt, wijd 20 en hol ruim 8 vt. op zijn uitwatering, met alle bijbehorend goederen, zeilen, ankers, enz. in het brede volgens inventaris, op de billetten vermeld, thans liggende op de Lemmer.


Datum: 10 juli 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Sedert onze laatste is te Texel uitgezeild de kof JUFFER ETTA, kapt. R.G. Reinders, naar Nantes.


Datum: 11 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petersburg, 15 juni. In den jare 1815 zijn reeds 23 schepen van verschillende Natien, met zout, gezoute en gedroogde visch, yzer en ballast, in de nieuw aangelegde haven aan de Finlandsen Zeeboezem, tusschen Narva en Reval (opm: Tallinn), binnengelopen, en een gelijk aantal, met planken van de zaagmolens aldaar, koorn-brandewijn en rogge, weder uitgezeild. Voormelde haven is ten kosten van de vermogendste lieden van Kunda aangelegd, en in dit jaar, door den heer Snakenburg, een Hamburger van geboorte, tot groot gerief voor het inkomen en uitzeilen der schepen, aanmerkelijk verbeterd. (opm: het geeft een idee van handelsbewegingen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juli. In een brief van Paramaribo, gedagtekend den 12 mei, meldt men, dat het Pinkschip IPHIGENIA, gevoerd door kapt. Albert Dingemans, den 21 maart laatstleden van Vlissingen gezeild, aan boord hebbende den Wel-Ed. Gestr. Heer Kolonel Rancke, Commandant voor de Kolonie Surinamen, met deszelfs Staf, alsmede Zijner Majesteits troupen, in die Kolonie op den 8 mei aangekomen was, zonder enige doden of zieken op deszelfs reis gehad ter hebben. De NEPTHUNUS, kapt. Schot, was twee dagen, en de Hoeker de JONGE NICOLAAS een dag voor hetzelve aldaar binnengelopen; zijnde de HENRIËTTE nog niet gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Jansz, R. Hoijman, T. Zurmuhlen, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 22 juli 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd POTSDAM, gevoerd door kapt. Klaas Sipkes, lang over steven 100 voet, wijd binnen zijn huid 29 voet, hol in het ruim 12 en 1 half voet, het verdek hoog aan boord 5 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij den inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en F. der Kinderen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 22 juli 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair snelzeilend twee-deks Brikschip, genaamd FORTUNA, gevoerd door kapt. Jan Sikkes, lang over steven 85 en 1 half voet, wijd binnen zijn huid 24 voet, hol in het ruim 10 voet, het verdek hoog aan boord 6 voet, alles Amsterdamse maat, gemonteerd met 2 ijzere Gotelingen en andere Ammunitie van Oorlog, na advenant; breder bij den inventaris omschreven. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij J. Ypelaar, cargadoor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en F. der Kinderen, B. Oostrum de Waal, A. van der Sluys, H. Smit en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 5 augustus 1816, ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Barkschip, genaamd APRIL, gevoerd door kapt. J.E. Holtz, is in het jaar 1810 nieuw uitgehaald, lang over steven 137 voet, wijd binnen zijn huid 33 voet 2 duim, hol in het ruim 16 voet 7 duim, het verdek hoog aan boord 7 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven; nadere onderrichting te bekomen bij voornoemde makelaars. (opm: dit buitenlandse schip werd in juni 1817 aangekocht door Seeman & Co, Amsterdam, en behield haar naam; de koopakte spreekt overwegend van een pink)


Datum: 13 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 juli. Kapt. T. Swart, voerende het schip JOHANNA MARGARETHA, van Berbice (opm: Berbice River, Brits Guyana) te Amsterdam gearriveerd, is te St. Bartholomé binnen geweest om te repareren; zijnde twee dagen na deszelfs vertrek van Berbice door een zware stormbuij de grote mast onder het want gebroken, en daardoor de gehele tuigagie overboord geraakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juli. Den 10, des morgens, arriveerde de RICHMOND, kapt. W. Cunningham, van Liverpool.
Heden kwam te Vlaardingen de eerste haring-jager, met tien ton haring, binnen waarvan de eerste ton voor 900 guldens verkogt is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 8 juli. Den 3 dezer is Zijner Majesteit brik DE HAAI, kapitein De Quartel, van Curaçao komende, in ‘s lands dok te Vlissingen binnengekomen.


Datum: 15 juli 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, den 5 maart. Het schip (opm: pink) de ZEEPLOEG, kapitein Klaas Stoffels, is den 19 van de gepasseerde maand, hier aangekomen, en heden is hier gearriveerd het schip (opm: fregat) ARINUS MARINUS, kapitein Ary Langeveld, waarmede behalve nog verscheidene andere passagiers zijn overgekomen, de heren Nahuys, Baumhauwer en Reeringh, die ons heugelijke tijding hebben gebracht, dat de gouverneur generaal onderweg is; de vreugde, die deze tijding onder Hollanders verwerkt, is onbeschrijfelijk.


Datum: 16 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juli. De VROUW CHRISTINA, kapt. J.B. Bondrager, van St. Ubes (opm: Setubal) naar Holland bestemd, is den 20 juni naar St. Ubes terug gekeerd, zijnde lek en een groot gedeelte der lading, in zout bestaande, beschadigd; had een grote hoeveelheid zout weggepompt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 14 juli. De Vice-Admiraal Van de Capellen is, na weinige dagen verblijf te Palma, op het eiland Mayorca, andermaal naar Algiers gestevend, en is, zo ver mogelijk, de baay ingelopen, ten einde de toestand der Algerijnse zeemagt van nabij gade te slaan. De vijand heeft tevergeefs getracht, die verkenning te beletten door een hevig vuur uit zijne batterijen en kanonneerboten, waarvan echter ’s Lands schepen geen schade hebben geleden, noch in tuig noch in manschap. Er is aan de Algerijnse schepen, die in de moelje (opm: havenkom) lagen, geen beweging bespeurd, welke hun spoedig uitlopen kon doen vermoeden; weshalve de Vice-Admiraal wederom in zee gestoken, en, den 15 juni laatstleden, te Gibraltar aangekomen is, om de schepen, die bestemd zijn om het eskader te versterken, onder zijne vlag te nemen. (opm: zie ook RC 180416, 190916 en 121116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het driemast-Hoekerschip AZIA, groot 472 rogge-lasten, liggende te Vlissingen, zijnde zeer geschikt tot een Oost- of West-Indiën-Vaarder, laatst gevoerd bij kapt. Ch. Teunissen, is op de werf van Jan Schouten, te Dordrecht, nieuw uitgehaald en in de jaren 1813-1814 te Boom, op de Rupel, gans nieuw van onder de barghouten met droog eikenhout opgetimmerd en met een nieuw dek voorzien, en in het jaar 1815 te Vlissingen gekield en met een grenen dubbeling omlegd. Deszelfs lengte is over steven 145 voet, wijdte binnen den huid 34 voet, het hol in het ruim 17 voet en het hol tussendeks 7 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; inventaris en condities van verkoop, en nadere inligting, te bekomen bij de heer René Beerenbroek, op de Heerengragt over de Warmoesgracht, te Amsterdam.


Datum: 18 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juli. Het schip de HENRIETTE (opm: fregat), den 21 maart van voor Vlissingen uitgezeild, is den 11 mei behouden op de rivier van Suriname gearriveerd, zonder enige zieken of doden, zowel van de equipage als van Zijner Majesteit troepen.


Datum: 19 juli 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdagen den 26 juli en den 2 augustus 1816, des namiddags ten 3 uren, zal men bij de provisionele en finale palmslag, ten huize van C.B. Buis, in de Korenbeurs te Leeuwarden, bij strijk en verhooggeld, verkopen: een Smakschip, die FRAU CATRINA genaamd, met de gereedschappen en alle daarbij zijnde en aanbehorende goederen, zodanig het thans is liggende te Ezumazijl onder Anjum, en zulks uit kracht van een vonnis, gegeven door de Rechtbank van Koophandel te Leeuwarden, in dato den 18 juli 1816, ten voordele van Mr. Sjoerd Symon Wyma, notaris te Harlingen, en ten laste van Tonjes Bunjes van Elsfleet, als schipper, voerende voornoemd schip.


Datum: 20 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 juli. De GANGES (opm: Engelse vlag), een Oost-Indiëvaarder, is donderdag (opm: 11 juli) te Falmouth aangekomen, van Batavia, vanwaar hij den 25 maart vertrokken was. Een der Hollandse Commissarissen was te Batavia aangekomen, en het overige gedeelte der expeditie, om weder bezit van de Kolonie vanwegen de Nederlanden te nemen, werd in de loop van de daarop volgende maand verwagt (opm: zie RC 211116). Men had bij de authoriteiten der inboorlingen een ongunstge geneigdheid tegen het weder invoeren van de Hollandse invloed opgemerkt; doch het eiland was volmaakt rustig, en men hoopte dat de overgaaf zoude geschieden zonder dat de rust van het land enigszins daarbij in gevaar zoude komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Jean Jaques Poncelet en Zoon, te Amsterdam, zullen, gedurende de maand augustus aanstaande, des woensdags en vrijdags, des morgens van 9 tot 12 uren, ten hunnen kantore vaceren, ter betaling van interest, à 6 pct. ’s jaars, van de Negotiatie Plantagiën Saxen Buys, Vlijt en Clemensburg te Surinamen, hetwelk op de obligatiën zal worden afgeschreven. (opm: soortgelijke advertenties van de kooplieden en reders Poncelet betreffen de Surinaamse Plantages Berlijn, Knöffelsgift – nu Buiten Rust, Lugtenburg, Monnikendam, en de Eendragt)

Krant:
 JGG - Java Government Gazette


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip (opm: fregat) TWEE VRIENDEN, kapt. P.I. Pieters, den 10 juli met koffij van Indramajoe vertrokken, arriveerde den 12 dezer weder ter rede Batavia.
Het Nederlandse schip (opm: pink) AURORA, kapt. C. Brandligt, den 20 november 1815 van Amsterdam vertrokken, arriveerde den 16 dezer ter rede Batavia.


Datum: 23 juli 1816


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 19 juli. Het schip de JONGE BASTIAAN, kapitein J. van der Wiel, komende van Hull, is gister bij een hevige storm achter den Hoek van Holland gestrand, doch schip en lading zijn in goede staat en er is een schuit tot assistentie naar toe gezonden. De wind Z.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. Het schip de JONGE BASTIAAN, kapt. J. van der Wiel, is, na gelost te hebben, in vlot water gekomen en heden lek op de haven gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam den 21 juli. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 25 april, lag het schip (opm: pink) AURORA, kapt. C. Brandligt junior, in den besten staat, gereed om den 29 of 30 dito de reis naar Batavia voort te zetten. Volk en passagiers waren in volkomen welstand.


Datum: 25 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schip RICHMOND, thuisbehorende te Liverpool, metende, volgens register, 341 ton, doch ladende 500 ton, en als dan diep gaande 16 en 1 half voet; is te Philadelphia van de beste materialen, te weten live oak en ceder, gebouwd, en ingerigt voor de vaart op de Oost-Indiën, ook voor de vaart op de West-Indiën zeer geschikt; is met koperen bouten vastgemaakt en gekoperd; zeilt bij uitstek snel en is een zeer gemaklijk zeeschip; is van een zeer goede inventaris voorzien, en het Hol in de beste orde; zijnde er in de maand mei laatstleden GBP 500 zo aan het schip als tuigagie te Liverpool te kosten gelegd, en het schip als toen aldaar in het droge dok geweest.
Adres bij kapt. Wm. Cunningham, aan boord van het schip, thans liggende te Dordrecht, of bij de Heren Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb te Rotterdam. (opm: zie RC 310816 en DC 180317)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 19 juli. Laatsleden dingsdag avond (opm: 16 juli) is op Zr.Ms. schip van oorlog de PRINS VAN ORANJE, de bok die reeds gediend had om grote en bezaansmasten in te zetten, achterwaarts over gevallen. Hij viel tegen de top van de grote mast, brak denzelven benevens de bezaansmast, en viel eindelijk met beide masten plotseling op de campagne neder. De ontzaggelijk zware en hoge houten van de bok en der beide masten gaven, bij derzelver nederdaling en breking, een verschrikkelijk geraas als van een donder en derzelver plotselinge val op het schip een slag die men enige straten ver in de stad hoorde. Van de matrozen die op de grote mast arbeidden en de bok zagen aankomen sprong er één in het dok, die dadelijk zonder enig ongeluk aan de wal zwom. De anderen zijn met de mast nedergevallen. Gelukkig dat door het regenachtige weder de timmerlieden zich niet alle op het dek, maar de meeste tussendeks, bevonden, daar anders dit ongeluk de dood van zeer velen hunner had kunnen veroorzaken, terwijl er nu slechts acht personen gekwetst zijn geworden, waarvan er echter bereids één is overleden. Men is reeds bezig om met spoed de schade, aan het schip veroorzaakt, te herstellen en de verdere uitrusting daarvan te voltooien.
MCO 250716
Vlissingen, 20 juli. Naar zee gezeild de DILIGENTIA, kapt. Kleyn (opm: brik, kapt. T.J. Kleyn), naar Suriname.
LC 260716
Advertentie. Isaac Telting, Notaris te Franeker, verkoopt: een huizing, timmer-schuur en dwars-helling cum annexis, zeer geschikt gelegen aan de Dongjumer vaart, Wijk Uitbuurt, No. 2, onder Franeker, alwaar de schuitmakery veele jaren met succes is gedreven, ook tot veelerhand ander bedryf zeer bruikbaar, thans by Evert Oebeles Frank in gebruik, den 12den november 1816, voor de kooper te aanvaarden.


Datum: 27 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Volgens berigt van kapt. G.J. van Walree, voerende het schip (opm: brik) AURORA, van Amsterdam naar Rio de Janeiro, was hij met zware lekkagie in het Vriessche Gat binnengelopen en zou naar Groningen moeten zeilen om te lossen en te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 14 juli is bij Lezard (opm: Lizard) gestrand het schip de JONGE ANTHONY, kapt. G. Klein (opm: Geert Kleijn), met thee, wol, cacao, fruit en zout, van Lissabon naar Amsterdam; van de lading zijn circa 400 kisten thee en enige wol geborgen, doch vervolgens door de in menigte toegeschoten kustwoners meest geplunderd. Men vreest dat het schip tussen de 15 en 16 dito door de hoge zee zal verbrijzeld zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens een brief van Kadix van den 2 juli, was aldaar met verlies van de grote mast binnengelopen het schip MARIA CHRISTINA, kapt. H. Jansen, van Lissabon naar Amsterdam; van de gesteldheid der lading was nog niets bekend.

Krant:
 JGG - Java Government Gazette


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Madras, 19 april. Vertrokken: de Amerikaanse brik ELLEN DOUGLAS, kapt. J.C. Bancroft, naar Boston. (opm: de brik zou in 1825 door Antwerpse belangen worden aangekocht en kreeg toen de naam HERCULES)


Datum: 30 juli 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Londen, 26 juli. Late berichten van de Goud-Kust melden, dat de Generaal Daendels, Gouverneur-en-Chef der Hollandse forten in dat land, de rivier de Ancobar verkend, en deswegens een verslag aan zijn Gouvernement gezonden heeft, volgens welk het mooglijk scheen, om van de inwoners, tot een zeer lage prijs, land te kopen. Hij raadt aan, om zich genoeg van hetzelve aan te schaffen, tot het aanleggen van katoen- en koffij-plantagien, en zegt, dat men reeds met het uitroeijen van het onkruid begonnen is. De rivier de Ancobar is bevaarbaar, tot midden in het land van Dinkiva, een provincie des Konings van Ashentée, en is zeker ook ten tijde van Bosman bevaarbaar geweest, volgens oude Hollandse kaarten, welke naar Portugese gekopieerd zijn, waaruit blijkt, dat de Portugezen eertijds verscheidene etablissementen op de Ancobar bezeten hebben, en er monikken-kloosters en Christen-kerken, veertig mijlen landwaarts in, bestonden.
De generaal Daendels is van begrip, dat, indien de Engelsen zich met de Hollanders verstonden, om van wederzijden der rivier forten op te rigten, met toestemming van de koning van Ashentée, men dan niet alleen de ganse handel van dat land, maar ook die der overige landen achter de lange gebergten, tot zich zoude kunnen trekken. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Den 19 juli is te Ramsgate lek, met schade aan het roer en verlies van anker en touw, binnengelopen het schip de VROUW CATHARINA, kapt. Ricken, van Leer naar St. Sebastiaan.


Datum: 01 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 juli. Den 27 juli, des avonds, is op de hoogte van Egmond, circa 10 mijlen van de wal, door lekkagie gezonken het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. J. Jacobs, van Londen naar Amsterdam; de kaptein en het volk hebben zich met de boot gered en zijn de volgende ochtend aan land gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 juli. Gisteren avond is er een kof op de Vlakte verongelukt, genaamd de VROUW FYARDA, kapt. J.H. Buning (opm: VROUW TJARDA, kapt. Jacob H. Buining), geladen met tarw en steenkolen, komende van Newcastle en gedestineerd naar Rotterdam; het schip is reeds vol water, doch de equipagie is geborgen; er zijn schuiten van hier derwaarts gezonden om de lading te bergen. (opm: zie RC 030816)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kennisgeving. Burgemeesters der Stad Rotterdam notificeren bij deze, dat zij, in overeenstemming met de Heren Burgemeesteren der Stad Arnhem, hebben goedgevonden, ten nutte des handels, en om de Beurtlieden in het Veer tussen de beide steden te waarborgen tegen alle schaden, die, buiten hunnen schuld, door lekkage, aan natte waren, zoude kunnen worden veroorzaakt, vast te stellen, zo als geschiedt bij deze, de volgende bepalingen: (opm: volgen 5 artikelen).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, zijn van mening, te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Gaffelschip, genaamd de JOHANNES, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, zo als hetzelve is liggende aan de scheeps-timmerwerf genaamd de Hoop, buiten de Schiedamschepoort, alwaar hetzelve verkogt zal worden op dinsdag den 6 augustus 1816, des namiddags ten 4 uren; zijnde daags voor en op de dag der veiling voor een ijder te zien; breder bij biljetten, en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 02 augustus 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op autorisatie van den edel gestrenge heer gouverneur van de provincie Vriesland, zal de strandvonder van het eiland Ameland, op dinsdag den 6 augustus aanstaande, des voormiddag ten tien ure precies, publiek bij boelgoed en gereed geld verkopen: het scheeps takelage, van het op Ameland gestrande brikschip MART ANNA, bestaande in 2 zware ankertouwen, 2 kabeltouwen, 2 jaagtrossen, 2 zware ankers, drie werpankers, 21 zeilen, zo groot als klein, sloep, boot, ijzer spil om het anker te winden, want, slags, bordoen, blokken, schoten, trossen, koks gereedschappen en wat verder tot een behoorlijke takellage behoort.
Wie gading maken, komt op dag en uur voorschreven, op de Kooi onder den dorp Nes op Ameland, en koopt op condities alsdan voor te lezen.
Zeg het voort.


Datum: 03 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een zeer schoon schip, metende 400 ton, volgens Engels register, te Batavia van het beste teekhout (opm: teakhout) gebouwd, en ingerigt voor de vaart op Holland; is gedeeltelijk met koperen bouten gemaakt en gekoperd; neemt, naar proportie van deszelfs meting, een zeer grote lading in, en is door deszelfs constructie uitmuntend geschikt voor de bovengenoemde vaart. Nadere onderrigting te bekomen bij den Heer J.F. Harrison te Rotterdam (opm: agent van Lloyd’s).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Volgens nadere berigten van Kadix, te Lissabon ontvangen, was de lading van het te Kadix binnengelopen schip MARIA CHRISTINA, kapt Hendrik Jansen, van Lissabon naar Amsterdam gedestineerd, zeer beschadigd bevonden, en moest dezelve gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 augustus. Men meldt dat er van het verongelukte schip (opm: kof VROUW TJARDA, zie RC 010816) een gedeelte van de lading, ankers, zeilen, kabels en lopend want door de vissers alhier zijn aangebragt.
Later wordt gemeld dat het verongelukte schip door de hoge zee geheel verbrijzeld was.

Krant:
 JGG - Java Government Gazette

Zr.Ms. AMSTERDAM, commandant H. Hofmeijer, is den 30 dezer van de rede van Batavia met troepen naar het Oosten vertrokken. (opm: waarschijnlijk Celebes of de Molukken) Zr.Ms. ADMIRAAL EVERTSEN, commandant Dentz, is den 1 dezer eveneens met troepen oostwaarts vertrokken.


Datum: 05 augustus 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Te Pillau aangekomen J.J. Koger (opm: kof AUGUSTUS), van Harlingen.


Datum: 06 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 augustus. Volgens een brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 10 mei, was aldaar lek aangekomen het schip (opm: fregat) MAAS EN ROTTESTROOM, kapt. F. Breemer, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra snelzeilend, in Brazil zeer sterk gebouwd Brikscheepje, groot circa 50 lasten, voorzien van een complete inventaris, in staat om dadelijk naar zee gezonden te worden; te bevragen bij de makelaar Fredrik van Dam, te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, groot 40 haverlasten (opm: vanwege verschil in volume equivalent aan ca. 50 roggelasten) met een uitmuntende inventaris, liggende te Harlingen.
Nadere informatiën bij de heren G. Eekhoff en Zn te Groningen.


Datum: 07 augustus 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, groot 34 á 35 lasten haver, en dat met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde scheepsgoederen, zodanig hetzelve is liggende in de haven van Harlingen, en bevaren geweest door Klaas van den Oever.
Te bevragen bij Mr. Sjoerd Simons Wyma, notaris ten gemelde stede.


Datum: 08 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Den 18 juli is te Brest, wegens averij, binnengelopen het schip (opm: kof) de JONGE BARBARA GEERTRUIDA, kapt. Paulus Rijnbende, van Bordeaux naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Commandeur C. Hendrichs, van de Groenlandsche Visscherij, den 28 te Glückstadt teruggekomen, is den 9 dito vertrokken, wanneer Commandeur Jacob Broertjes, van Amsterdam, drie vissen had.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 augustus. Gister namiddag zeilde in zee: Zr.Ms. korvet van oorlog de AJAX, kapitein Zuyen van Nyelvelt (opm: waarschijnlijk Van Zuylen van Nijevelt), naar Londen.


Datum: 09 augustus 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier G.J. Steensma, zal op zaterdag den 10 augustus 1816, des avonds ten zes uren, in de herberg aan de Dam te Bergum, publiek en bij manier verkopen: een Kofschip, lang 44 voeten, hol en wijd na rato, met platte luiken, voorzien met mast, fok, boom, stander en plaat; laatst door Lieuwe Cornelis bevaren en liggende aan de Dam te Bergum.


Datum: 10 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Kapt. G.J. van Walree, voerende het schip AURORA, van Amsterdam naar Rio gedestineerd, meldt van Groningen, van den 3 augustus, dat hij, na door adsistentie van een vissnik in het Friessche Gat te zijn binnengebragt, vervolgens tot reparatie van geledene schade te Groningen was aangekomen, en de lading gedeeltelijk beschadigd gelost had; hij dagt in agt dagen gereed te zullen zijn om de lading weder te kunnen innemen. (opm: zie RC 270716)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentye, F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 12 augustus 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd MATERNOTE SERDSE, gevoerd door kapt. Johan Wedin, lang over steven 98 voet, wijd 27 voet, hol, in het ruim, 12 en 1 halfvoet, het verdek hoog aan boord 6 voet, alles Amsterdamse maat;, breder bij de inventaris omschreven; nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende recommandeert zich bij Heren kooplieden, scheepsmakers, cargadoors en kapiteins, tot het maken van koperen spijkers, voor het koperen van schepen, tot de civielste prijzen. J.P. Geyrath, in de Magere Varkensteeg, wijk E, No. 6 te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Elseneur en Petersburg, het galjasschip de JONGE WILLEM, kapitein Laurens Jansen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hunne Principalen, en speciaal geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op dinsdag den 20 augustus, des namiddags ten 4 uren, in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: het hol van het Barkschip genaamd EDWARD, laatst gevoerd bij kapt. Erskine Carman, lang over steven 89 en 1 half voeten, wijd, binnen de huid, 24 voeten 2 duimen, hol, in het ruim, 10 voeten 6 en 1 halve duimen, hoog tussen deks 5 voeten, alles Amsterdamse maat, benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in masten en verder rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en andere goederen meer, alles bij Kavelingen, zo als het hol is liggende, in het Haringvliet, en de goederen gedeeltelijk aan boord van voorschrevene hol en gedeeltelijk op de kaai voor hetzelve, aldaar daags vóór en op de dag der verkoop door een ijder zullen kunnen worden bezigtigd. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 JGG - Java Government Gazette


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Nederlandse schip de ZEEPLOEG, gezagvoerder J.M. Christiani, is den 4 dezer van de rede van Batavia vertrokken naar Grissee, hebbende aan boord vier passagiers. (opm: mogelijk de ZEEPLOEG die in april zou worden geveild, zie JGG 060416)
Den 7 augustus is ter rede van Batavia gearriveerd het Nederlandse schip MIDDELBURG, kapt. J.A. van de Putte, met een lading wijn en bier en drie passagiers, zijnde den 11 april van Middelburg vertrokken.
Den 8 dezer is ter rede van Batavia gearriveerd het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. F. Sipkes, passagiers kolonel Schutter en familie, Mr. H.J. de Graaff en familie, Mr. Van Menten, en de heren J. van den Berg en familie en B.F. van Liebecher en familie, zijnde den 24 maart van Amsterdam vertrokken.
Den 7 dezer zijn de schepen AURORA (opm: pink), kapt. C. Brandligt, en ONDERNEMING, kapt. M. Lels, en den 9 dezer de VROUW ALETTA, kapt. C. Quak, van Batavia als transportschepen naar het oosten vertrokken. (opm: gehuurd door het Nederlands gouvernement)


Datum: 12 augustus 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Uit het Vlie is uitgezeild MEINSINA (opm: smak JONGE MEINSINA, ex-JONGE BEURSMAN), kapt. D. Hitman, naar Dantzig (opm: Gdansk).


Datum: 13 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen A. Bakker van de Kust van Guinee. Kapt Bakker bovengenoemd rapporteert het onderstaande:
Op 3 gr N.B. en 1-1/2 W.L. van Greenwich, den 17 mei, zagen wij een schip voor de wind op ons afkomen, en kort daarna kregen wij een kogel van hetzelve, waarop wij bijdraaiden; toen hetzelve op zijde van ons kwam, zagen wij het een Spaans schip te zijn, gemonteerd met 14 stukken, dewelk zijn sloep bij ons aan boord zond, en gebood mij met de passagier aan zijn boord te gaan; intussen doorzogten vier van zijn gewapende manschappen het schip, om tanden en goud. Nadat zij een pakje goud gevonden hadden, ontnamen zij ons de zeekaart van de Kust, drie schapen en twee varkens, en zeiden, dewijl wij de Spaanse vlag gelijk de Engelse geëerd hadden, konden wij gaan, anders zouden zij ons hebben doen zinken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Volgens bericht van kapitein Cornelis Pakes, voerende het schip (opm: pink) ELIZABETH, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, in dato 5 augustus, was hij destijds tussen Douvres en de Cingels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness), en dacht met den eersten gunstige wind het Kanaal door te zeilen.
OHC 130816
Volgens brief van Elseneur van den 3 augustus waren de schepen, welke den 30 juli en enige dagen te voren uit de Sond gezeild waren een gedeelte den 31 dito en 1 augustus wegens storm en contraire wind terug gekomen, voor zo ver wist alle in goeden staat, waaronder de JONGE GERRIT (opm: fluit), kapt. D. Annes, de GOEDE HOOP (opm: fluit), kapt. E. Douwes, de LIEFDE (opm: fluit), kapt. L.A. Kant, DRAMME, kapt P. Stibold, de TWEE GEZUSTERS (opm: tjalk), kapt. H. Segers en de GOEDE HOOP (opm: kof), kapt. C. Teves; alsmede zoo men dacht, de EENDRAGT (opm: kof), kapt. H.E. de Jong en MARIA ADOLPHIA (opm: kof), kapt. J.H. Haverbult, volgens schippers berichten was het schip de JONGE JACOB (opm: fluit), kapt. K. Wybrands, den 1 augustus in goeden staat tussen Anholt en Lesouw gezien.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 augustus. Gezeild, den 10 dezer de CARL, kapt. Ghersi, van Montevideo, met huiden, naar Antwerpen (opm: zie LCO 160816).


Datum: 15 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 aug. Kapt. C. Riesen, van Kadix te Amsterdam gearriveerd, is den 12 juli, op 36 gr. 8 min. N.B. 7 gr. 48 min. W.L, west van Greenwich ontmoet door een oorlogs schoonerbrik, voerende 10 stukken, voorgevende een Amerikaan te zijn, doch geen vlag tonende, dewelke hem van boord liet halen, en een luitenant aan boord van het schip zond, die enige visitatie deed, en naar Spaanse couranten vroeg, zonder nogtans iets mede te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Haverkort Wmzn, R. Hoijman, T.H. Zurmuhlen, H. van der Hoeve, J.H.A. Balwé en H. Sem, makelaars, zullen op maandag den 19 augustus 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra welbezeild Hoekerschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. Carel Frederiks, lang 105 voet, wijd 27 voet, hol 11 en 1 half voet, het verdek 5 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij inventaris, alsmede het 1/48e part in het Fluitschip MARIA ANNA, en 1/32e part in het Fluitschip SARA JOHANNA. Nader bericht bij de makelaars voornoemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Rio de Janeiro is gearriveerd Zr.Ms. schip van oorlog, NASSAU, kapt. Sloterdijk, van Vlissingen naar Batavia gedestineerd, aan boord hebbende de ambtenaren voor de Oost-Indische bezittingen.


Datum: 16 augustus 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Twee Tjalkschepen, groot plusminus 36 en 30 roggelasten, beide 6 jaren oud, met behoorlijke inventarissen voorzien, uit de hand te koop.
Te bevragen bij Barteld Onnes, aan de Noorderhaven te Groningen.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. Den 5 dezer was op hoogte van Falmouth zeilende het schip CARL, kapt. J.J. Ghersi, van Rio de la Plata, naar Antwerpen. (opm: in maart 1817 werd het fregat, thuishaven Rostock, voor NLG 17.700 aangekocht door Gebrs. Boyes, Antwerpen; het ging als FRÉDÉRIQUE weer in de vaart)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hegt, sterk en zwaar doortimmerd tjalkschip, ongeveer 40 roggelasten, met zeil en treil en verder toebehooren; te bevragen bij Oege Hoekstra, scheepstimmerbaas te Dockum.


Datum: 17 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Kaptein J.A. van Leeuwen, voerende het brikschip ELISABETH, gekomen van Surinamen, rapporteert, dat hij den 11 augustus op de hoogte van Scheveningen land gemaakt hebbende, geen Hollandse loodsen op zee heeft vernomen, en, na het vrugteloos aanwenden van alle mogelijke seinen, zich in de volstrekte noodzakelijkheid heeft gezien om met een harde zuidwesten wind en hoge zee, zonder loods, in Texel binnentelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Volgens brief van kapt. J. Stratingh, voerende het schip (opm: schoenerbrik) DIANA, van Amsterdam naar Berbice (opm: Berbice River, Brits Guyana) gedestineerd, in dato 28 juli, was hij, na aanhoudende tegenwind en slegt weer in het Kanaal tot bij Lezard genaderd; het schip was digt; een man was overboord gevallen en verdronken, doch de overige equipagie benevens de passagiers welvarend.


Datum: 20 augustus 1816


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Duinkerken het schip ‘T IS BOVEN VERWACHTING, schipper P. Schaap. Adres bij Sandberg & Co.


Datum: 22 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen ten overstaan van eemn bevoegd beambte, op maandag den 2 september 1816, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild driemast Hoekerschips-hol, genaamd HELENA EN MARIA, met deszelfs masten en boegspriet, alsmede een partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, want, rondhouten, enz, enz, alles liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen. Nadere onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluijs, makelaars, zullen ten overstaan van eemn bevoegd beambte, op maandag den 2 september 1816, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd CONSTANTIA, gevoerd door kapt. F. Johansen, lang over steven 94 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid, 27 voet, hol, in het ruim, 9 voet, het verdek hoog aan boord 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nad onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluijs, makelaars, zullen ten overstaan van eemn bevoegd beambte, op maandag den 2 september 1816, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Driemast Schoonerschip, genaamd CAREL EDUARD, gevoerd door kapt. Leopold Heideman, lang over steven 97 voet, wijd, binnen zijn huid, 26 voet, hol, in het ruim, 12 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.


Datum: 23 augustus 1816


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Proclamatie. Nademaal bij de voorwaarden eener overeenkomst getroffen tusschen Zijne Majesteit de Koning van Groot Britanje en Zijne Koninklijke Hoogheid den Souverein der Vereenigde Nederlanden op den 13 augustus van het jaar onzes Heeren eenduizend achthonderd en veertien, met wederzijdsch goedvinden onder anderen is bepaald, dat het Eiland Java en deszelfs onderhoorigheden zal teruggegeven, en het Eiland Banka afgestaan worden aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden – en nademaal hunne Excellentien Mr. Cornelis Theodorus Elout, G.A.G.P. Baron van der Capellen en de Schout bij Nacht A.A. Buyskes door Zijne Nederlandsche Majesteit benoemd tot Commissarissen-Generaal, hunne volmagten tot de bezitneming van het gezegde Eiland en onderhoorigheden hebben opengelegd, en de noodige schikkingen tot de teruggave derzelven tusschen de Heer Luitenant Gouverneur in Rade van Java en deszelfs Dependentien en hunne Excellentien de gemelde Commissarissen-Generaal zijn beraamd, zoo is het, dat hierbij openlijk wordt aangekondigd, dat de Commissarissen-Generaal van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden op heden hebben bezit genomen van de hierin vermelde Eilanden, en dat derzelver Inwooners gevolglijk geplaatst zijn onder het gezag van vermelde Zijne Majesteits Gouvernement.
De onderscheidene Dependentien van het Gouvernement van dit Eiland, welke bij meergemelde overeenkomst aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden zijn teruggegeven, worden inzelvervoege onder het gezag van Hunne Excellentien de Commissarissen-Generaal geplaatst, van het oogenblik, dat dezelven zijn in bezit genomen of nog in bezit zullen genomen worden door personen, behoorlijk door Hunne Excellentien daartoe gevolmagtigd.
En op dat niemand hiervan onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze Proclamatie in de Engelsche en Hollandsche talen gedrukt en in de Bataviasche Courant bekend gemaakt worden, en voorts in de Inlandsche talen vertaald, en op de gewoone plaatsten geafficieerd worden te Batavia, Samarang en Sourabaya.
Gegeven te Batavia, op den 19den Augustus 1816, door mij, den Luitenant Gouverneur van het Eiland Java en deszelfs Onderhoorigheden, John Fendall.
Ter Ordonnantie van den Heere Luitenant-Gouverneur in Rade,
C. Assey, Sec. van ’t Gouvt.


Datum: 24 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Vollgens nadere ingekomen berigten, aangaande Zijner Majesteits oorlogsschip NASSAU, kaptein Sloterdyck, was hetzelve den 26 mei te Rio-Janeiro aangekomen, en behoefde alleenlijk gekalefaat te worden, om de reis naar Batavia te kunnen voortzetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 augustus 1816. Heden arriveerde alhier van Bergen in Noorwegen, kapitein Abraham Brons, voerende het schip ZELDENRUST, in veertien dagen uit en thuis, zijnde den 8 dezer uit Den Briel in zee gezeild.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt mits deze geannonceerd, dat de op de rede liggende schoener LOUISA aanstaande maandag den 26 dezer om 10 uren des morgens per publieke vendutie verkocht zal worden.
Batavia, 23 augustus, A. Vincent, secretaris der Weeskamer.


Datum: 26 augustus 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen JONGE GERRIT (opm: fluit), D. Annes van Nerva.
Te Terschelling is binnengekomen J.L. Smit de HOOP (opm: smak HOOP EN VERWACHTING) van Memel (opm: Klaipeda).


Datum: 27 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 augustus. Van Elseneur (opm: Helsingör) wordt van den 17 augustus gemeld, dat, volgens berigt van kapt. Keems, in dato Narlingshaven den 1 augustus, aldaar in een zinkende staat binnengekomen was een groot Hollands Fluitschip met hout, van Nerva naar Amsterdam gedestineerd; men veronderstelde te Elseneur, dat zulks het Fluitschip VECHTENHOFF (opm: VECHT EN HOFF), kapt. J. Postma, zoude zijn, alzo dit bij het passeren der Sond lek was, en volk tot adsistentie aangenomen had. (opm: de fluit was in 1774 gebouwd, had vanaf 1810 tot 1816 opgelegd gelegen in Amsterdam en is vermoedelijk afgekeurd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 augustus. Den 22 dezer arriveerde te Dordrecht van Bergen in Noorwegen, kaptein Abraham Brons, voerende het schip (opm: galjas) ZELDEN RUST, in veertien dagen uit en thuis, zijnde den 8 dezer uit Den Briel in zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. De Schooner-kof de MERCURE (opm: MERCURIUS, thuishaven Antwerpen), kapt. Jean Gierse, is den 1 juni te Rio-Janeiro aangekomen; hebbende zijne reis van Antwerpen derwaard in zestig dagen afgelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend schoonerschip, groot circa 50 roggelasten, oud 5 jaar, voorzien van een complete inventaris, liggende aan de stad Dordrecht en gereed om te kunnen varen. Te bevragen bij Sandberg & Co aldaar.


Datum: 29 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. In een brief van Delfzijl, van den 21 augustus, wordt gemeld, dat, den 19 dito aldaar, door een ander schip, op goede mannen zeggen (opm: na mondelinge overeenkomst), is binnen gesleept het Tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. J.A. Pot (opm: zie ook RC 250714), met tarwe, van Neuhaus naar Rotterdam; hetzelver had in zee plat op zijde gelegen, zeilen, anker en touwen verloren en was zeer lek; men was bezig de lading, die nochtans weinig beschadigd scheen, in een ander schip over te laden.
(opm: In de jaren 1813-1816 zijn er twee schepen VROUW MARGARETHA van een kapitein Pot, een tjalk van Eilt Harms Pot, Wildervank, en een smak van Edzert Aaldriks Pot uit Veendam; van een kapt. J.A. Pot is geen Nederlandse zeebrief bekend, zodat deze waarschijnlijk onder buitenlandse vlag heeft gevaren)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johannes Brooshooft en Gerardus van Hattem, openbaar notaris in het Canton Sliedrecht, district Gorinchem, zijn voornemens, op zaterdag den 24 augustus 1816, des namiddags ten 4 uren, in de Herberg de Zwaan, bij Gerrit Blom, te Giessendam, publiek te veilen en aanstonds daarna, bij afslag, finaal te verkopen: een zeer snelzeilend en sedert weinige jaren nieuw gebouwd Gaffelschip, genaamd KENT U ZELVE, gevoerd geweest bij de schippers Verschoor, lang over steven 68 voeten, wijd, op zijn berghouten, 20 voeten en 3 duimen, en hol, onder zijn gangboorden, 6 voeten, en dat met al deszelfs staande en lopende want, zeil, treil, ankers, kabels en verder toebehoren, liggende in de haven te Giessendam, alwaar het daaglijks door de gegadigdens kan worden bezigtigd; zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop, en te bevragen bij Florus van ’t Verlaat, te Giessendam. Nadere onderrigting te bekomen bij de Notaris Brooshooft, te Giessendam, en de Notaris Van Hattem, te Sliedrecht.


Datum: 31 augustus 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Het schip MARIA, kapt. Peek (opm: vermoedelijk buitenlander), van Havana naar de Oostzee gedestineerd, te Charlestown wegens schade binnengelopen, is afgekeurd; de lading zou verkogt worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ten gerieve der Belanghebbenden wordt geadverteerd, dat de brievenzak voor het schip VROUW AGATHA, kaptein Roelof Witzen, gedestineerd naar Batavia, volladen in het Nieuwe Diep liggende, uiterlijk zaterdag den 7 september aanstaande, zal gesloten worden; brieven en paketten, daarmede te verzenden, zullen tot die dag (mits van buiten komende gefrankeerd) worden aangenomen ten kantore van Zurmuhler (opm: Zurmuhlen) en Swanenburg, cargadoors, op de Raamgragt en hoek van de Groenenburgwal, No. 6, te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerard Mauritz, S.J. Brand, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen en P. van Volkom, makelaars, als lasthebbende van hunne Principalen, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op donderdag den 5 september 1816, des morgens ten 11 uren, te Dordrecht, in het Venduhuis De Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat, verkopen: een extraordinair, van live oak en ceder gebouwd, snelzeilend met koperen bouten vast gemaakt en gekoperd Fregatschip, genaamd RICHMOND, gevoerd door kaptein William Cunningham, lang over steven 109 en 1 half voet, wijd, op de buitenhuid, 29 voet 6 duim, hoog, tussen deks, 6 voeten 10 duim, hol, in het ruim, 13 voeten 3 duim, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgoederen, zo als hetzelve thans is liggende in de Kalkhaven; breder bij de inventaris omschreven; nadere onderrigting te bekomen bij de Heren Decourt en Comp, en bij de makelaar Gerard Mauritz te Dordrecht. (opm: zie RC 250716, DC 180317 en 010417)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerrardus Telders, notaris te Dordrecht, als daartoe gelast, is voornemens, op donderdag den 5 september 1816, des morgens ten 11 uren, te Dordrecht, in het Venduhuis De Gouden Molen, te verkopen: het Hol van het driedeks eike Pinkschip HARMONIE, lang over steven 140 voet, wijd, bij de voorste balk van het grote luik, binnen de huid, 39 voet, hol, in het ruim, van de bovenkant der kiel tot op de balk aan boord, 17 voet 3 duim; hoog, tussen deks, 7 voet, boven dek 6 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat; in den jare 1793 en 1794 alhier te Lande voor de Chinasche handel gebouwd, en in den jare 1804 bijna geheel vernieuwd, met alle de daarbij zijnde goederen; breder bij inventaris omschreven: liggende in de Kalkhaven, te Dordrecht voornoemd. Nadere onderrigting bij gemelde notaris te bekomen. (opm: zie ook RC 170916)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Het schip FAIR AMERICAN, dat op den 22 dezer van hier (opm: Batavia) vertrok, is dezelfde dag vastgeraakt op één der droogten, ten westen van het eiland Middelburg gelegen, met dat gevolg, dat schip en lading geheel verloren zijn. De manschappen zijn alle gered.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op maandag den 2 september, des voormiddags ten 10 uren, zal door de vendumeesters vendutie worden gehouden op de ankerwerf van de heren Van der Kaa & Haste, voor rekening van de belanghebbenden, van diverse equipage en andere goederen van het verongelukte schip FAIR AMERICAN, kapt. J. Franc, en ten 12 uren ter zelfder dag van het wrak zelve.
Batavia, 29 augustus 1816


Datum: 03 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Volgens een brief, geschreven aan boord van het schip SOURABAYA, kapt. W. Lane, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, in dato den 22 augustus, was het destijds op de hoogte van Kaap Start in de beste staat zeilende; aan boord was alles wel; men had sedert het vertrek uit Texel gedurig in het gezigt gehad Zijner Majesteits Oorlogschip WILLEM DEN EERSTE, kapt. J.J. Melvill van Carnbee, naar de Middellandse Zee gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van Konstantinopel schrijft men den 25 juli het volgende: Het Paleis van de Ambassade der Nederlanden in deze hoofdstad, waarvan het vorig Frans gouvernement in 1810 bezit genomen had, is op een zeer plegtige wijze, den 17 dezer maand, door de Marquis De la Rivière, Ambassadeur van Zijne Allerchristelijke Majesteit, aan de heer Gaspard Testa, Chargé-d’Affaires van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, terug gegeven. Terstond daarna heeft gemelde heer de wapenen van zijn Souverein voor het paleis doen aanslaan, en zijne intrede gedaan in dit oud gedenkstuk van de Nederlandse grootheid, onder het luiden van de grote klok en het herhaald gejuich van Leve de Koning! Leve het Doorluchtig Huis van Oranje! Leve het Nederlandse volk!
(opm: op verzoek van de toenmalige sultan van het Ottomaanse rijk werd al in 1612 een Nederlandse gezant in Konstantinopel geaccrediteerd; in de ‘Franse tijd’ werden van 1810 tot 1813 de diplomatieke banden onderbroken, maar daarna weer hersteld, zie hierboven)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Burgemeesteren der stad Dordrecht, zijn voornemens, op maandag den 9 september dezes jaars 1816, des voormiddags ten elf ure, onder approbatie van de ed. achtb. raad derzelve stad, publiek, aan de minstschrijvende, op den raadhuize der stad Dordrecht, aan te besteden: het herstellen van het staketsel voor de stenen kade, nevens den bom (opm: mogelijk een stellage naast een aldaar afgemeerde bom voor het afvoeren van stadsvuil) bij de vuilpoort, het slaan van meerpalen in stads havens, het vernieuwen en repareren van duc d'alven (opm: dukdalven), het vernieuwen van twee jukken, en verdere reparatie bij en aan de kielpalen (opm: palen ten behoeven van het – door middel van zware jijnen – krengen van een zeeschip), in de Kalkhaven, met de leverantie van het daartoe benodigd hout en ijzerwerk; de bestekken of conditiën van aanbesteding liggen ter lezing in het stads magazijn, bij de St. Jorispoort. Zegt het voort.


Datum: 05 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal op maandag den 9 september ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjasschip, genaamd de VROUW CATHARINA, lang over steven 57 voet, wijd, binnen zijn huid, 26 voet, hol, in het ruim, 6 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat, alsmede een grote sloep of peniche zonder enig toebehoren, liggende aan het Bruggetje bij de oude Stads-Herberg, en een sloep, staande op de scheepstimmerwerf Hollandia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. Het schip (opm: tjalk) de JONGE GERRIT, kapt. G.E. Broekema, van Libau (opm: Liepaja) naar Amsterdam bestemd te Dantzig (opm: Gdansk) binnengelopen, heeft zware schade.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal op maandag den 9 september ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjasschip, genaamd de CONCORDIA, lang over steven 70 voet, wijd, binnen zijn huid, 17 en 1 half voet, hol, in het ruim, 8 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven; nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen, A. van der Sluys, J.H.A. Balwé en J. Boelen, makelaars, zulllen op maandag den 9 september ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezyds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjootschip, genaamd de VRIENDSCHAP, kaptein Diedrich Klamp, lang over steven 100 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet, hol, in het ruim, 14 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat, nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij de Wed. Pieter Poolman Jurrianz en Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Een ieder zij gewaarschuwd om aan gene der equipage van het fluitschip DRAMMAN, kapitein Peter Stribolt, liggende te Dordrecht, enig krediet te geven of iets te borgen, alzo daarop noch door hem noch iemand anders enige betaling zal geschieden.


Datum: 07 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Volgens brief van kapt. R.J. Duiff, voerende het Fluitschip de KROONPRINS DER NEDERLANDEN, van Frederikshaven naar Amsterdam gedestineerd, in dato Elseneur den 11 augustus, was hij aldaar aangekomen met een lek, veroorzaakt door een op den 30 juli doorgestane zware storm; hij had een gedeelte van zijn dek-last als ook enige scheepsbehoeften over boord moeten werpen en agt man tot adsistentie aangenomen, om te pompen, ten einde de reis te kunnen voortzetten, en volgens brief van deszelfs correspondent van den 24 dito was hetzelve schip dien ochtend vroeg uitgezeild.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 september. Ter rede gekomen de JUFFROUW ELISABETH (opm: kof JONGE JUFVROUW ELISABETH), kapt. S. Teekles, naar Riga, van Antwerpen, met ballast.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Bijzonder genoeglijk is het ons de aankomst van Zr.Ms. schip van linie NASSAU, onder het bevel van de kapt. ter zee Sloterdijck, op den 4 dezer te kunnen mededelen. Den 31 maart j.l. vertrok hetzelve van Vlissingen, liet den 25 mei het anker vallen ter rede van Rio-Janeiro, vertrok wederom van daar den 2 juli, en was den 30 augustus in de Straat Sunda, hebbende dus de reis naar Java, na aftrek der ligdagen in Brazilië, volbracht in 114 dagen. Alles aan boord is in de beste welstand en gedurende de gehele tocht zijn van de passagiers niet meer dan drie kleine kinderen, en van de equipage slechts één man overleden.


Datum: 09 september 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuiteschip, zo goed als nieuw, lang 46 voeten, wijd 10½ voeten, en hol naar advenant, met al zijn toebehoren, leggende bij de eigenaar Sybe Freerks Kamstra, te Ryperkerk.


Datum: 10 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 september. Op de Eyerlandsche gronden is verongelukt het schip de VROUW HENDRIKA, kapt. W.R. Lukens (opm: kapt. Wolter Roelfs Lukens), van Amsterdam naar Newcastle; het volk is, benevens een gedeelte der tuigagie, geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 september. Den 2 september zijn op Terschelling gestrand de schepen de VROUW TEUNTJE, kapt. J. Postel (opm: bouwjaar < 1793, voormalig beurtschip Groningen / Amsterdam en sinds januari 1816 in de zeevaart; kapt. Jan Postel), en AUGUST, kapt. G. Kroog (opm: buitenlander), beide met stukgoederen, van Hamburg naar Amsterdam; beide equipagien zijn gered. Van het eerste was de gehele lading en van het laatste, hetwelk slegts weinig lek was, had men een gedeelte van de lading geborgen en hoopte men het overige insgelijks te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Salm en H. Salm, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 16 september 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Sloepschip, genaamd UNIE, gevoerd wordende door kaptein L.K. de Haan, lang over steven 58 voet 3 duim, wijd binnen zijn huid 19 voet 3 duim, hol in het ruim 11 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven; nadere onderrigting bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.L. Weddik, B. Oostrum de Waal en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 16 september 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de DRIE VRIENDEN, gevoerd door kaptein J. Nordahl, lang over steven 89 voet, wijd binnen zijn huid 18 en 1 half voet, hol in het ruim 9 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven; nadere onderrigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Op zaterdag den 21 september 1816 a. s. des middags 12 uuren zal te Antwerpen verkogt worden het buitengemeen schoon en snelzeilend schip DE CHARLES, gemeten op 380 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en loopend wand en welvoorziene inventaris; hetzelve schip is slechts zes jaren oud (opm: gebouwd tond 1810), sterk en uitmuntend gebouwd, voorzien van een koperen huid, dragende veel meer goederen dan het meet; het heeft eenmaal 500 tonnen zwaar goed geladen en is nu onlangs aangekomen met meer dan 2700 stuks huiden, welke alle geconditoneerd zijn gelost. De verkooping zal geschieden ter plaatse waar het schip ligt, zijnde in het Dok van den Haven van Antwerpen. De inventaris en nader onderrigt zijn te bekomen ten kantoren van de Heeren R. van Goorlaecken, Charles Bréquigny en Daniel van Dooren (opm: scheepsmakelaars), alhier.


Datum: 12 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 september. Volgens een brief, geschreven op de Kust van Faleise de Menival (bij Treport) den 2 september, was aldaar op de rotsen gestrand en vol water geraakt het schip de TWEE GEBROEDERS (opm: TWEE BROEDERS?, zie NRC 140916), kapt. R.O. Wulf, van Rouaan naar Amsterdam; men had reeds een gedeelte der lading geborgen, en met zeer veel moeiten te Treport opgeslagen; men was bezig ook het overige te bergen, doch het schip zou waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke veiling te Antwerpen. Op saturdag den 21 september a.s. des middags ten 12 uren, zal te Antwerpen verkogt worden, het buitengemeen schoon en snelzeilend schip de CHARLES, gemeten op 380 Tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, en welvoorzienen inventaris; hetzelve schip is slechts 6 jaren oud, sterk en uitmuntend gebouwd, voorzien van een koperen huid, dragende veel meer goederen dan het meet; het heeft een maal 500 tonnen zwaar goed geladen, en is nu onlangs aangekomen met meer dan 2700 stuks huiden, welke allen welgeconditioneerd zijn gelost.
De verkoping zal geschieden ter plaatse waar het schip ligt, zijnde in het Dock der Haven te Antwerpen. De inventarissen en nader onderrigt zijn te bekomen ten kantore van de Heeren R. van Goorlaecken, Charles Breguigny en Daniel van Dooren, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
1. Een snelzeilend, sterk gebouwd eiken tweedeks Pinkschip, groot omtrent 230 last rogge, oud 4 jaren, voorzien van een uitmuntenden inventaris;
2. Een ongemeen fraai en hardzeilend vuren Brikscheepje, groot 75 lasten rogge, van alles voorzien en gereed om naar zee gezonden te worden;
3. Een buitengewoon welbezeild en sterkgebouwd Brikschip van 90 lasten rogge, insgelijks van alles wel voorzien, en gereed om zonder reparatie te kunnen worden naar zee gezonden.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.


Datum: 13 september 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

‘s Gravenhage. Den 31 augustus is van de rede van Vlissingen gezeild Zr.Ms. schip van oorlog PRINS FREDERIK, kapitein W. van Zenden, naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris E. van Loon, zal op woensdag den 18 september 1816, des namiddags ten twee uren, op de Zwarte Haan onder St. Jacobi Parochie, bij boelgoed en gereed geld, verkopen: ongeveer 35 staven staal, lang 30, breed 1 en dik ½ duim, 2000 Dekleyen. Alles gedeeltelijk beschadigd, en geborgen uit de op den 8 oktober 1814 en den 17 juli 1815, op den Abt onder de gemeente St. Jacobi Parochie verongelukte Tjalkschepen.
(opm: op 17 juli 1815 verging de VROUW CATHARINA, kapt. Wilke Rents, zie LC 210715 en RC 270715)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris E. van Loon, zal op woensdag den 18 september 1816, des namiddags ten twee uren, op de Zwarte Haan onder St. Jacobi Parochie, bij boelgoed en gereed geld, verkopen: ongeveer 35 staven staal, lang 30, breed 1 en dik ½ duim, 2000 Dekleyen. Alles gedeeltelijk beschadigd, en geborgen uit de op den 8 oktober 1814 en den 17 juli 1815, op den Abt onder de gemeente St. Jacobi Parochie verongelukte Tjalkschepen.
(opm: op 17 juli 1815 verging de VROUW CATHARINA, kapt. Wilke Rents, zie LC 210715 en RC 270715)


Datum: 14 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 september. De VROUW MARGARETHA, kapt. Vessier, van Bordeaux naar Rotterdam, is den 2 dezer te Berk gestrand. (opm: uit RC 280916 blijkt, dat het gaat om kapitein Nicolaas Visser die bij Boulogne is gestrand)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 september. De TWEE BROEDERS (opm: TWEE GEBROEDERS?, zie NRC 120916), kapt. Wulf, van Rouaan naar Amsterdam, is den 1 september bij Treport gestrand; de lading zal met weinig schade worden geborgen, en het schip hoopt men er af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 september. Maandag avond den 9 dezer kwam te Harwich aan de CHANCE, kapt. Minter van Rotterdam, en dinsdag nagt de ELISE, kapt. Bower, met 20 passagiers, mede van daar, welke door een vissersboot binnen gebragt werd, na agt dagen op zee doorgebragt te hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. De boot van het op den 8 september uit Texel gezeild schip LOUISE LISETTE, kapt. T.J. Weeken, naar Hull, is, in het terug brengen van de loods naar de wal, in de branding aan stukken geslagen. De loods is, benevens de stuurman en jongen, behouden aan land gekomen; doch hebben deze laatsten niet weder aan boord kunnen komen, hetwelk zonder hun de reis heeft vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extraordinair snelzeilend koper gebout en onlangs nieuw gekoperd Fregatschip, groot 359 Ton, van een zeer goede inventaris voorzien, en in den jare 1810 te Baltimore in Amerika gebouwd, liggende in de nabijheid van Rotterdam.
Te bevragen ten Comptoire van Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Brikschip, groot ca. 70 rogge lasten, voorzien van een goede inventaris, liggende te Rotterdam. Adres bij J. van Ommeren Fz.


Datum: 17 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Een der Engelse dagbladen deelt het volgend uittreksel mede, uit een brief van St. Helena van den 9 juli: Bonaparte is, enige dagen geleden, gedurende 4 uren tijds niet te vinden geweest, doch eindelijk door een schildwacht tegen gekomen, aan wien hij gezegd had dat hij geen negen maanden langer op het eiland zoude blijven. Dieshalven mag hij thans zijn huis en tuin niet verlaten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 september. De VROUW HENDRIKA, kapt. Lukens, van Amsterdam naar New-Castle, is bij Ierland (opm: bedoeld is Eyerland[sche gronden], zie NRC 100916) gestrand, de equipage is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 september. Het schip BARBARA GEERTRUIDE (opm: kof JONGE BARBARA GEERTRUIDA), kapt. Paulus Rynbende, van Bordeaux naar Rotterdam, laatst van Brest, is gezonken (opm: nabij Katwijk); de kaptein en de equipagie hebben zich ternauwernood met de boot gered en zijn te Katwijk aangekomen. (opm: zie RC 291016)

RC 170916
Rotterdam, 16 september. Den 10 september is door zware storm op het Noorder-Vogelsand (opm: Duitse Bocht) met al het volk verongelukt het schip JUPITER, kapt. Rickelsen, van Koppenhagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 september. Er zijn depêches aangekomen van Sir C. Stuart, gedagtekend den 10 dezer, benevens een brief van de Franse Consul te Algiers, aan de Hertog van Richelieu, van den 31 augustus, waarin het volgende vermeld wordt;
De geallieerde Engelse en Hollandse eskaders kwamen den 27 augustus op de hoogte van Algiers aan; er werd een fregat met een brief aan de Deij gezonden, die denzelven met verachting terug zond, waarop Lord Exmouth dadelijk het sein tot de aanval gaf. Het Engels eskader lag op een halve kanonschot afstand van de batterijen geankerd, en ten half drie uren na den middag begon de aanval, welke 6 uren duurde. De Engelsen hebben de Algerijnse vloot in brand gestoken, welke, uit vijf fregatten, vier korvetten en dertig kannonneerboten bestaande, geheel verbrandde.
Den 26sten lag het eskader geankerd op de rede van Algiers, en de Deij zond de Zweedse Consul en de Haven-Kaptein aan boord van Lord Exmouth’s schip, ten einde een wapenstilstand te sluiten, op de door Zijn Lordschap gevorderde voorwaarden.
Lord Exmouth zend in den nagt van den 26 een fregat af, om het nieuws naar Engeland te brengen.
De Algerijnse admiraal, zes kapteins en 1200 man zijn gedood, en het verlies der Engelsen wordt op 800 man betekend; ook zegt men, dat enige schepen geleden hebben.
(opm: zie ook RC 241016; de aankomst op 27 augustus lijkt onjuist, maar zo staat het vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 16 september. Op dit ogenblik wordt het geschut in het veld van de Koekamp gelost, ten einde aan de ingezetenen der residentie de heuchlijke tijding der overwinning door de gecombineerde Engelse en Nederlandse vloten, op den 27 augustus l.l. tegen Algiers behaald, en de daarop gesloten vrede, met de Dey van Algiers, bekend te maken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op donderdag den 26 september 1816, des morgens ten 10 uren, in het Venduhuis De Gouden Molen, te Dordrecht, veilen en vervolgens, bij afslag, verkopen: het Hol van het Drie-deks eiken Pinkschip, genaamd DE HARMONIE, alhier te lande, in de jaren 1793 en 1794, voor de Chinese handel aangebouwd, en in 1804 bijna geheel vernieuwd, nooit in zee geweest. Lang over steven 140 voeten, wijd bij de voorste balk van het grote luik binnen de huid 39 voeten, hol in het ruim van de bovenkant der kiel tot op de balk aan boord 17 voeten 3 duimen, hoog tussendeks van dek tot dek 7 voeten, boven dek 6 voeten 7 duimen, alles Amsterdamse maat.
Voorts daarna mede veilen en verkopen: scheepsgereedschappen, bestaande in rondhout, ankers, blokken, touwen, hout- en ijzerwerk en andere goederen meer. Alles bij kavelingen, zoals hetzelve is liggende aan de Kalkhaven te Dordrecht, en aldaar daags voor de verkoping door een ieder zal kunnen worden bezichtigd. Nader onderrigting te bekomen, ten aanzien van voornoemde hol, bij de notaris Telders, en met betrekking tot voormelde scheepsgereedschappen bij de Vendumeester A.H. de Hart, beiden te Dordrecht voornoemd.
N.B. De kooppenningen van het voornoemde hol zullen door de kopers kunnen worden betaald in 3 termijnen, op 2, 4 en 6 maanden na het sluiten van de koop, mits stellende twee voldoende en genoegzame borgen, ten genoegen van de verkopers.
(opm: in RC 310816 werd door notaris Telders al een veiling van het hol aangekondigd op 5 september; toen mogelijk opgehouden; het casco moet tijdens deze nieuwe veiling of spoedig daarna zijn verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 2 juli verging het fregat de MEDUSE, dat de door de Koning benoemde Gouverneur naar Senegal brengen moest, op 20 mijlen afstands van Cap-Blanc. De omstandigheden van deze schipbreuk zijn ongehoord in de jaarboeken der zeevaart. De tijding van dit ongeluk is door de korvet de ECHO medegebragt, welke 15 schipbreukelingen aan boord genomen had. Deze ongelukkigen hadden 13 dagen op een vlot doorgebragt, 15 mijlen afstands en in het gezigt der kust, tot aan de dijen in het water zittende, en volstrekt geen beweging noch voor- noch achterwaards kunnende doen. Deze 15 mensen zijn de enige, welke van 147 man, die hun behoud op dit vlot gezocht hadden, over gebleven zijn, en zouden eindelijk ook elkander hebben moeten verslinden, zo als reeds velen hunner lotgenoten gedaan hadden, indien zij geen hulp van gemeld korvet ontvangen hadden.


Datum: 19 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Heer Savigny, de chirurgijn van het verongelukte fregat de MEDUSE, en een der 15 mensen, welke op het vlot overgebleven zijn, heeft in een der dagbladen een verhaal doen plaatsen van de ijslijkheden, welke op het vlot voorgevallen zijn. Uit dit verhaal blijkt, dat zeer vele der personen reeds de tweede nagt, na de schipbreuk, het niet op het vlot kunnende uithouden, een prooy der golven werden. De soldaten en matrozen, die zich reeds geheel verloren dachten, dronken, uit wanhoop, zo veel wijn en sterke drank, dat zij bijna zinneloos werden, en wilden toen zich van hunne officieren ontslaan en het vlot los maken, om hun einde dus te bespoedigen. Zij sloegen tot een volkomen oproer over, en werden niet eerder gestild, dan, na dat, in verscheidene aanvallen, de officieren, door de passagiers geholpen, enige van hun gedood en anderen in zee geworpen hadden. Verscheidene sprongen wanhopig in de golven. De overgebleven mensen, door honger en gebrek tot het uiterste gebragt, werden eindelijk genoodzaakt zich te voeden met het vlees van hunne gestorven makkers. Zo verminderde het getal dier ongelukkigen allengs op agt-en-twintig, waarvan niet meer dan vijftien het nog enige dagen schenen te kunnen uithouden; de overigen waren in een allerellendigste staat en volstrekt zinneloos geworden. Daar nu de enige voorraad van levensmiddelen, die men nog bezat, in een weinig wijn bestond, en men geheel geen verwachting op een spoedige redding had, zo werd, ten einde de voorraad zo veel mooglijk te sparen, het verschrikkelijk besluit genomen van die genen, welke het niet wel langer konden uitstaan, in zee te storten, hen zo uit hunne ellende te verlossen, en voor de overige vijftien nog voor tien dagen wijn te besparen. Deze daad, hoe afschuwelijk, was het behoud der overgeblevenen, want toen de brik de ARGUS hen op het vlot ontdekte, hadden zij slechts nog voor eenen maaltijd overig.
De sloepen van het gemelde fregat zijn gelukkig aan het eiland Gorea aangekomen, waar de Engelse Gouverneur van Senegal alle mooglijke hulp aan de schipbreukelingen heeft doen aanbrengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 17 september. De Luitenant ter Zee Arriens is, gisteren morgen, uit de baai van Algiers, welke hij den 18 september verlaten had, bij het Ministerie van Marine aangekomen met depêches van de Vice-Admiraal Van de Capellen, van de volgende inhoud:
Hoog Edel Gestrenge Heer!
Lord Exmouth, gedurende zijn kort verblijf te Gibraltar, zijn magt nog met enige kanonneerboten vermeerderd en alle zijne verdelingen geregeld hebbende, zeilden de verenigde eskaders, den 14 augustus naar zee, bestaande uit de onderstaande schepen: QUEEN CHARLOTTE, 110 stukken (opm: zie voor een omschrijving NRC 170492); IMPREGNABLE, 98; SUPERB, 74; MINDEN, 74; ALBION, 74; LEANDER, 50; SEVERN, 40; GLASGOW, 40; GRANICUS, 36; HEBRUS, 36; HERON, 18; MUTINE, 18; PROMETHEUS, 18; CORNELIA, 10; BRITEMART, 10; EXPRESS, 8; FAMOUTH, 8; BEËLZEBUB, bomb; FURY, idem; HEELA, idem; INFERNAL, idem; MELAMPUS, 44; FREDERIKA 44; DAGERAAD, 32; DIANE, 44; AMSTEL, 44 en EENDRAGT 18 stukken. (opm: de cursief geschreven scheepsnamen betreffen Nederlandse oorlogsbodems)
Den 16 dito, op de hoogte van Kaap de Gate, voegde zich de korvet PROMETHEUS bij de vloot. Kaptein Dashwood rapporteerde, dat het hem gelukt was, de familie van de Britse Consul te Algiers, door list, aan boord te krijgen; dog deze vlugt te vroeg ontdekt zijnde, was de Consul benevens twee sloepen met volk van de PROMETHEUS, door de Deij gearresteerd, die, reeds berigt van deze tweede expeditie hebbende, alles tot een hardnekkige tegenstand in gereedheid bragt, en de inwoners van de binnenlanden oproepende, reeds meer dan 50.000, zo Moren als Arabieren, onder de muren van Algiers vergaderd (opm: verzameld) had.
Door stilte en daarna aanhoudend stijve oosten winden, waren wij niet, dan den 27 augustus, in den morgen, voor de baai van Algiers. Lord Exmouth zond terstond een parlementaire sloep naar de stad, met een schriftelijke voordragt aan de Deij, behelzende in substantie, dat, de laatste atrociteiten (opm: gruwelijkheden) te Bona alle verbindtenissen verbroken hebbende, hij, in naam van de (opm: Engelse) Prins-Regent, eiste:
1. Onmiddellijke uitlevering van alle Christen slaven, zonder enig rantsoen (opm: reserve);
2. Restitutie van alle penningen, welke reeds voor de Sardinische en Napolitaanse gevangenen genoten waren;
3. De plegtige verklaring van de Deij, dat hij zich, evenals die van Tunis en Tripoli, verbond, de regten der mensheid te eerbiedigen, en voortaan, in de oorlog, alle krijgsgevangenen, volgens de gewoonten van Europische volkeren, te behandelen;
4. Vrede met Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, op gelijke voorwaarden als met de Prins-Regent.
Op alle deze artijkelen verwachtte Zijn Lordschap binnen het uur een yes or no [ja of nee], of de vijandelijkheden moesten terstond beginnen.
Zijn Lordschap, aan welke ik, in den morgen, mijne opwachting had gemaakt, vreesde, dat hij zich, dien dag, zoude moeten vergenoegen, ten anker te komen, en zich, vóór de nacht aan zijn attakke (opm: aanval) met bombardes, kanonneer- en vuurpijlboten te bepalen. Naauwlijks was ik weder aan boord, of de zee-wind kwam door, en de vloot hield, met kracht van zeil, de baai in; de vier bombardes namen terstond hunne positie voor de stad, en alles werd tot de aanval in gereedheid gebragt. Kort daarna, deed Zijn Lordschap het particulier sein voor mij: I shall attack immediately, if the wind does not fail [ik zal dadelijk aanvallen, zo de wind niet verflauwt]. Ik deed hierop onmiddellijk sein, de linie van battaille (opm: slagorde) te formeren in de bepaalde orde, in de suppositie (opm: veronderstelling), dat al de officieren met de ligging der forten en batterijen, welke ons aandeel moesten uitmaken, bekend konden zijn, alvorens de aanval moest beginnen; dan, daar het scheen, dat dit sein niet wel begrepen werd, besloot ik de linie te veranderen, en die met de MELAMPUS zelf te leiden.
Omtrent 1 uur 30 minuten, hield de gehele vloot in successie af, de MELAMPUS, op het agterste schip de Engelse linie sluitende, en, ten 2 uren 15 minuten, zagen wij Lord Exmouth met de QUEEN CHARLOTTE, voor de wind met staande zeilen, voor drie ankers van agteren, op geen haar breedte van zijne gewenste positie, een pistoolschot van de batterijen, juist voor de opening van de moelje (opm: havenkom) ten anker komen.
Deze stoute en onverwachte manoeuvre van dit gevaarte (een driedekker) scheen de vijand zodanig te hebben ontzet, dat een tweede linieschip ook bijna reeds zijne positie had genomen, alvorens de batterijen hun vuur openden, hetwelk, hoe geweldig ook, ten volle beantwoord werd.
Aan de kapitein De Man te kennen gevende, dat ik nu, zo spoedig mooglijk, met de MELAMPUS, en de andere fregatten in successie, onze positien aan de bakboordzijde van Lord Exmouth wilde innemen, en aan ons eskader al het vuur der zuidelijke batterijen attireren (opm: lokken), bracht deze zijn fregat onder het croiserend vuur (opm: kruisvuur) van meer dan 100 stukken, de boegspriet even vrij van de GLASGOW, meesterlijk, met een anker van voren en van achteren, in de vereiste positie, om onze bakboords batterijen in hetzelfde minuut te openen. Kaptein Ziervogel, ten volle met het vorige plan en de batterijen bekend, bragt zijn fregat de DIANA, bijna op datzelfde ogenblik, binnen een vaam lengte van de plaats, alwaar ik hetzelve voor onze aangewezen positie had gewenst. De DAGERAAD, kaptein Polders, opende ook onmiddellijk in de beste rigting zijne batterijen. De Kapteinen Van der Straten en Van der Hart, door de dikke rook, en niet ten volle met het lokale bekend, waren in de eerste ogenblikken niet zo gelukkig; doch werkten met de meeste koelheid en onder het hevigst vuur, om aan hun batterijen een goede richting te geven. De EENDRAGT, Kaptein-Luitenant Wardenberg, welke ik in reserve gesteld had, om hulp te kunnen toebrengen, bleef onder het vuur der batterijen zeer nabij.
Geen half uur hadden onze schepen geschoten, of Lord Exmouth deed mij weten, dat hij over de rigting van het vuur van ons eskader op de zuidelijke batterijen zeer te vreden was, dewijl deze hem nu zo weinig mooglijk hinderende, hij van de gehele moelje (opm: havenkom) en alle de vijandelijke schepen meester was.
Zijner Majesteits eskader, zo wel als de Britse magt, scheen met het devouement (opm: toewijding) van onze grootmoedige chef voor de zaak van het gehele mensdom geïnspireerd te zijn, en de bedaardheid en orde, waarmede het verschrikkelijk vuur der batterijen, zo dicht onder de dikke muren van Algiers, beantwoord werd, is evenmin te beschrijven, als de heldenmoed en zelfsopoffering van een ijder in het algemeen, en de grootheid van Lord Exmouth in het bijzonder, bij de attakke van deze gedenkwaardige dag.
Het vernielen van bijna half Algiers, en, des avonds ten 8 uren, het verbranden der gehele Algerijnse marine, was daarvan het gevolg. Tot 9 uren, bleef Lord Exmouth met de QUEEN CHARLOTTE in dezelfde positie, in het volle vuur, hierdoor een ijder aanmoedigende, het begonnen werk niet op te geven, voor dat hetzelve ten volle was volbragt, en tevens een zodanige perseverance (opm: doorzettingsvermogen) aan de dag leggende, dat allen daardoor bezield werden, en het vuur der schepen tegen dat van een dappere en wanhopige vijand scheen te verdubbelen.
Kort daarna, de QUEEN CHARLOTTE, door het losraken van brandende wrakken, in het grootst gevaar zijnde, waren wij, onder het hevigst vuur, alleen voor de veiligheid van onze edele aanvoerder beducht; dan, hem de hulp van alle sloepen van het eskader aanbiedende, was zijn antwoord: “dat, alles berekend hebbende, wij ons geenszins voor zijne veiligheid behoefden te inquiëteren (opm: zorgen te maken), doch alleen met een verdubbelde ijver tot het volbrengen zijner orders, en op zijn voorbeeld, met vuren moesten voortgaan.”
Zijn Lordschap eindelijk omstreeks half tien uren, de destructien in de moelje (opm: havenkom) hebbende voltooid, gaf order, om buiten het bereik van het vijandelijk vuur te retireren (opm: terug te trekken); waaraan ik, zo wel als alle anderen, schroomde te obediëren (opm: gehoorzamen), alvorens de QUEEN CHARLOTTE voor de brandende schepen in veiligheid was.
In deze retraitre, welke door stilte, en de geleden schaden in het tuig, zeer langzaam ging, hadden de schepen van een op nieuw geopend en verdubbeld vuur der vijandelijke batterijen nog zeer veel te lijden; eindelijk de landwind doorkomende, waarop Lord Exmouth gerekend had, kwam de vloot, ten 12 uren, in het midden van de baai ten anker.
De QUEEN CHARLOTTE, onder het vuur der batterijen, de MELAMPUS voorbij lopende, wenste zijn Lordschap reeds mij te mogen zien, om mij ten volle te belonen, met mij, op het hartelijkst de hand drukkende, te zeggen: “Ik heb mijne Nederlandse vrienden niet uit het oog verloren; zij hebben, evenals de mijnen, voor de glorie van de dag hun best gedaan.”
Dit getuigenis en de order van Lord Exmouth voor de vloot, waarvan ik de eer heb kopij hierin te sluiten, mogen het eskader op Zijner Majesteits tevredenheid doen hopen.
Voor ons verlies aan doden en gekwetsten, refereer ik mij aan bijgaande lijst; hetzelve is voor schepen, welke, gedurende 8 uren, in het vuur zijn geweest, onbegrijpelijk gering, in vergelijking met de Engelse schepen.
Voor schaden aan tuig, rondhouten, enz. zal Uwe Excellentie opmerken, dat wij minder gelukkig geweest zijn.
Daags na de actie, zond Lord Exmouth een tweede sommatie aan de Deij, waarvan het zijn Lordschap aan tijd ontbreekt, mij kopij te doen toekomen; dezelfde behelsde, dat hij, door het vernielen van half Algiers, en zijn gehele marine, voor het trouweloos gedrag te Bona was gestraft, en nu, door het aannemen der conditiën van de vorige dag, de totale destructie van Algiers konde voorkomen.
Het sein van aannemen der conditiën was drie schoten, die wij, drie uren daarna, met genoegen hoorden. In een conferentie met twee gevolmagtigden van de Deij, aan boord van Lord Exmouth, waarin ik, benevens Admiraal Milne, en Kaptein Brisbane deelden, zijn alle punten geregeld.
Het definitieve des vredes moest voor Engeland en de Nederlanden met twee malen 21 schoten definitievelijk worden gesalueerd.
Als een grote condescendance (opm: tegemoetkoming) stond Kaptein Brisbane (met de zaken van Lord Exmouth aan de wal belast zijnde) toe, dat men, dewijl het reeds laat was, zich, die avond, met één salut zoude vergenoegen, en, heden morgen ten 7 uren, heb ik dat voor Zijner Majesteits vlag ontvangen, hetwelk ik met gelijke heb doen beantwoorden, zo dat ik dan eindelijk U Excellentie met een roemrijke, en door Zijner Majesteits edelmoedige pogingen voor de zaak des gehelen mensdoms, verdiende vrede, hartelijk geluk mag wensen.
Ik zal met het definitief tractaat, zodra hetzelve zal zijn geconcludeerd, mijn Luitenant van de vlag P. Arriens afzenden, van wie ik bijzonder veel diensten heb gehad, en die ik ten sterkste voor promotie aanbeveel.
Ik bid U Excellentie, te willen aannemen het rapport van de Kaptein De Man, aan mij, als ooggetuige van het verdienstelijk gedrag zijner officieren, en moet mij reserveren, dat van de andere officieren van het eskader, welke zich bijzonder mogten hebben gedistingeerd (opm: onderscheiden), nader aan U Excellentie te doen toekomen.
Ten blijke, dat de Deij de bekomen vrede waardeert, moeten, heden op de middag, 300.000 piasters, en alle de slaven in de stad, ter inscheping aan de werf zijn.
De onze, ten getalle van 26 en 27, alle wel, zijn, benevens vele andere, landwaarts ingevoerd, en kunnen niet dan over twee à drie dagen hier zijn.
Ik zal de eer hebben, U Excellentie, bij een volgende gelegenheid, verder te rapporteren; terwijl ik inmiddels met de diepste gevoelens van hoogachting verblijve,
Hoog Edel Gestrenge Heer !
U Excellentie onderdanige en zeer gehoorzame dienaar,
T.F. van de Capellen.
Aan boord van Zijner Majesteits fregat MELAMPUS, in de baai van Algiers, 30 augustus 1816.
De dag-order, in voormelde depêche vermeld, luidde als volgt:
QUEEN CHARLOTTE, in de baai van Algiers, den 28 augustus 1816.
De Commandant en Chef is twijfelachtig, of hij zich het meest geluk hebbe te wensen met de volledige uitslag van de aanval van gisteren, dan wel met de eervolle en edele ondersteuning, welke hij genoten heeft van de Schout-bij-Nacht, Kapteins, Officieren, Matrozen, Mariniers en troupen onder zijn orders, en welke hij nimmer zal vergeten.
De Commandant en Chef hoopt, dat de Vice-Admiraal Baron van de Capellen, de uitdrukking derzelfde gevoelens zal gelieven over te brengen aan onze oude Geallieerden, die onder deszelfs bevel staan, en zelf zijn dank aan te nemen voor de hartelijke en dappere bijstand, die hij hem verleend heeft.
Exmouth.
Bij een tweede order van den 30 augustus, die aan elke equipagie voorgelezen is, en kennis geeft van de tot stand gebragte vrede en deszelfs voorwaarden, herhaalt Lord Exmouth zijn dankbetuiging, en beveelt, tegen de eerstvolgende zondag, een godsdienstige plegtigheid, “om den Almachtigen God een openbare hulde toe te brengen voor de zigtbare tussenkomst der Voorzienigheid in de strijd, welke, den 27sten, had plaats gevonden, tussen de geallieerde eskaders en de wreedaardige vijanden van het mensdom”.
De Nederlanders, welke te Algiers in gevangenschap waren, bevonden zich, reeds den 31 augustus, aan boord van het vlagschip van de Vice-Admiraal Van de Capellen, die het fregat de DAGERAAD bestemd had om hen naar het Vaderland te brengen. De korvet de EENDRAGT is naar Marseille gezonden, om de Consul Frassinet af te halen.
Generale nominatieve lijst der doden en geblesseerden op de onderstaande schepen, uitmakende het eskader van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, onder commando van de ondergetekende, Vice-Admiraal, bij de attakke van Algiers, op den 27 augustus 1816.
MELAMPUS
Doden. Fredrik Nagel, koksmaat; Hermanus Lydekker en Andries Brann, matrozen der 2e klasse. Totaal 3.
Geblesseerden. Adam Kap, konstapel-majoer; Lambertus Wieman, opper-timmerman; Hohs. Albs. Allerie, scheeps-kok; Gerrit Klein, Jan Houtfast en Jacs van den Heuvel, matrozen der 1e klasse; Wm. Goester, J. van Gog, C. Römer en J. Duitz, matrozen der 2e klasse, T. Wessels, matroos der 3e klasse; J.G. Brauer, muzijkant; T. Spyker, officiers-jongen; de vrouwen (opm: !) van J. Pietersen, kwartiermeester, en G. Reekers, matroos der 2e klasse; allen ligt gekwetst. Totaal 15.
FREDERIKA
Geen doden. Geblesseerden: L. Donné, prevoost; N. Christiaan, constapels-maat; R. Philips, T. Sterk, G. Jansen en A. Cingels, matrozen, allen ligt gekwetst. Totaal 6.
DAGERAAD
Geen doden. Geblesseerden: J. Jurj. Fezemeyer, matroos, Joh. Anth. Adam, T. Nederhand en Joh. Jones, matrozen der 3e klasse, allen ligt, en Joh. Corn. Cramer, marinier, zwaar gekwetst. Totaal 5.
DIANA
Doden: A.J. Weerts, adelborst der 1e klasse; P.J. Barbiers, stuurmans-leerling; W. Barendsen, schoolmeester; P. Pallenberg, P.C. Damsgaarde en Jacs. Ensdrink, matrozen der 2e klasse. Totaal 6.
Geblesseerden: J. Snikkenberg, bootsman, T.A. Gruiter, matroos der 2e klasse, J. Haddik, matroos der 3e klasse, en J.C. Mey, marinier, allen zwaar gekwetst; J. van Zwol, schilder, P.R. Smit en J. Rosel, matrozen der 1e klasse; Hs. Harms, matroos der 2e klasse; Hs. Jurgens, D.E. Minsen, T. Ridderbos en Wm. Dumont, matrozen der 3e klasse; F. Bok, matroos der 1e klasse; A. Purmer, J. Roetenhoff en D. Dreser, matrozen der 3e klasse; J. Tellinger, korporaal; H. Kok, tamboer; J. Bonnecroy, D. Tommeyer, J. Meyer en G. Jansen, mariniers; allen ligt gekwetst. Totaal 22.
AMSTEL
Doden: De Wit van Oldenbarneveld, luitenant der 2e klasse, en Harmen Wildeman. Totaal 2.
Geblesseerden: T.J. van Graave, kwartiermeester, en J. Meweyer, matroos, beiden zwaar gekwetst; S. de Schipper, P. Kool, H. v.d. Velden, H. Kuure, J. Johannessen en P.C. de Vries, matrozen, allen ligt gekwetst. Totaal 8.
Generaal totaal 11 doden en 56 gekwetsten.
Aan boord van Zijner Majesteits fregat MELAMPUS, in de baai van Algiers, den 29 augustus 1816.
T.F. van de Capellen
(opm: zie ook RC 180416, 170716, 121116 en 021017)


Datum: 20 september 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.W. Schreinhout, deurwaarder op het Vliet bij Leeuwarden, gedenkt publiek bij strijk en verhooggeld te verkopen:
1: Een fraai Hek Schip, naar de keur gebouwd en ingericht, genaamd de JONGE JOHANNES, lang over steven 66 voeten, wijd 14, en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, alles in zeer goede staat, zodanig hetzelve tot er dood, door Meine Johannes Jongbloed, oud beurtschipper alhier, als eigenaar is bevaren geweest.
2: Een Boot of Zeilscheepje, met zeil en treil, zo des behoort.
Beide liggende in de Stadsgracht.
Wie hieraan gading maken, kome maandag den 7 oktober 1816, bij de provisionele en den 14 dito, bij de finale palmslag, telkens des namiddags ten 3 uren, in de herberg het Schippers-Gezelschap, op het Vliet bij Leeuwarden.


Datum: 24 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Den 20ste zeilde uit de Maas de JANTINA ENGELINA (opm: kof), J.W. de Grooth naar (opm: niet vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. de Grijs, F. der Kinderen en H. Grillen, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 30 september 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd AURORA, gevoerd door schipper Olof Strandberg, lang over steven 73 voet 5 duim, wijd, binnen zijn huid, 16 voet, hol, in het ruim, 8 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.


Datum: 26 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. S. Pedersen, voerende het schip CAROLINA ELISABETH, van Lissabon naar Hamburg gedestineerd, meldt van Tripoli, in dato den 25 juli, dat hij aldaar, door een Tripolitaans fregat van 34 stukken en 220 man, opgebracht en met zijn volk in de gevangenis geworpen was. Een Hanoveraan was sedert, door tussenkomst van de Engelse consul, in vrijheid gesteld.


Datum: 28 september 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping op Regterlijk Gezag: van een Sloepschip, genaamd LILLA TOSING, groot circa 25 lasten, liggende te Rotterdam in de Haringvliet, met dezelfs staande en lopende want en inventaris, bestaande in het navolgende als: Ankers: twee ankers en een dreg, touwen, 2 kabels, ieder lang 57 vademen, twee enden landvasten, drie enden nieuw waarloos, enige oude enden en het lopende tuig; Zeilen: een groot zeil, een stagfok, een breefok, een kluiver, een jager, een gaf-topzeil, een groot zeil, een fok van de boot, twee presenningen; Stuurmans-goed: een kompas, 3 zandlopers, een roeper, een lamptaarn, een bijl, 2 ijzeren bands-watervaten, 2 biervaten, 3 handspaken; Koks-goed: 2 kandelaars, een snuiter 2 schotels, 10 borden, een trekpot, een melkkan, 2 peperdoosjes, een mostaard-nap, 10 kommetjes, een koperen erwtenketel en deksel, een dito gortketel, een kastrolpan en deksel, een koperen theeketel, een dito koffijketel, een sauspan, een koekenpan, een brandijzer, een koffijbrander, 2 houten bakken, een kompas, 4 bedden, 4 kussens en 2 dekens. Toebehorende aan Henry Wilson, koopman, gewoond hebbende onder Krooswijk, even buiten Rotterdam, doch hebbende actueel geen bekende plaats van woning of verblijf, en laatstelijk gevoerd geweest bij kapt. A.P. Hedstrom. Ten verzoeke van de heren Hudig, Blokhuijzen en Van der Eb, Cargadoors, wonende te Rotterdam, domicilium kiezende ten huize van de heer Isaac Jacobus Rochussen, Procureur, wonende te Rotterdam, op de Hoogstraat, Wijk K. nr. 68, die in deze voor hun is occuperende, Requiranten in krachte van een vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 23 juli 1816, geregistreerd den 1 augustus daaraanvolgende, door de Ontvanger Sontag, tegen betaling van 20 gulden 6 stuivers, bij welk vonnis de gemelde Henry Wilson is gecondemneerd, om aan de Requiranten te betalen de somma van 2.866 gulden 4 stuivers, de Requiranten competerende voor door dezelven, op last van voornoemde Henry Wilson, ten behoeve van voorschreve schip en deszelfs lading, gedane uitschotten en gemeriteerde provisie met de kosten, waarvoor het gemelde schip is verklaard speciaal verbonden en executabel. De executanten hebben het voorschreve schip ingezet om 400 gulden. De eerste opbieding zal geschieden op woensdag den 25 september 1816, de tweede op woensdag den 2 oktober en de derde of laatste den 9 oktober daaraanvolgende, respectivelijk des middags en 12 uren, in het Paleis van Justitie, ten overstaan van de Wel-Edelen Gestrengen Heer Mr. Arnoldus van Gennep, Regter in de Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Rotterdam, als daartoe door gemelde Regtbank gecommitteerd. De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van welgemelde Regtbank, en Copie derzelve ligt ter visie ten kantore van voornoemde Procureur, bij wien ook nadere informatie te bekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 september. Het bij Boulogne gestrande schip de VROUW MARGARETHA, kapt. N. Visser (opm: smak, kapt. Nicolaas Visser), van Bordeaux naar Rotterdam, is afgekeurd en verkocht. De lading is, met een weinig schade, geborgen en, benevens de tuigage, opgeslagen. (opm: zie RC 140916 en RC 221016)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het smakschip AURORA, gevoerd door kapt. Olof Strandberg, door de makelaars C. de Grijs, F. der Kinderen en H. Gullen te Amsterdam ter verkoop aangeslagen tegen maandag den 30 september 1816, is uitgesteld tot maandag den 7 oktober 1816.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Salm en H. Salm, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 30 september 1816, des avonds ten 6 uren te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Sloepschip, genaamd UNIE, gevoerd wordende door kapt. L.K. de Haan, lang over steven 58 voet, wijd binnen zijn huid 19 voet 3 duim, hol in het ruim 11 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het sloepschip, genaamd UNIE, gevoerd door schipper L.K. de Haan, door de makelaars J. Salm en H. Salm te Amsterdam ter verkoop aangeslagen tegen maandag den 30 september 1816, is uitgesteld tot maandag den 7 oktober 1816.


Datum: 02 oktober 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Sedert onze laatste te Texel binnengekomen ARGYLE (opm: sinds april Nederlands fregat), J. Vully van Suriname.


Datum: 03 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 oktober. Den 19 september is bij Winterton gezonken het schip ORION, kapt. A.G. Arrhen, van Stokholm naar L’Orient (opm: Lorient), het volk is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 oktober. Het schip DE VROUW HILLEGONDE, volgens vorig bericht verongelukt, is gevoerd door kapt. H. Roelofs (opm: tjalk VROUW HILLEGONDA, kapt. Hendrik Roelofs), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 oktober. Van Maassluis wordt heden gemeld: volgens berichten der loodsen was gisteren namiddag, aan den Hoek van Holland gestrand een tjalkschip, denkelijk gevoerd door kapt. L. Parlevliet (opm: DRIE GEBROEDERS). Men was bezig een gedeelte der lading te bergen, bestaande in tjalk; de wind Z.Z.W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 oktober. Kapt. J.D.H. Schligting, voerende het schip DE COERIER, meldt, in dato 25 september, dat de loods hem op de rivier van Rouaan op een bank had gezet, en zat, sedert twee dagen, dan op de ene en dan op de andere zijde. De kaptein zoude trachten vaartuigen te bekomen, teneinde de lading te lossen; hebbende, bij het afgaan van de brief, een voet water in het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Zondag l.l. (opm: 30 september) is er op de Maas, voor het Nieuwe Hoofd der stad Rotterdam, vermist een boot van het kofschip DE VIER GEBROEDERS LOOTSMA (opm: kapt. Michiel Wiebes), welke boot beschilderd is met een groene gang en van onder geharpuist. Die denzelven terecht brengt bij de weduwe Van Heijningen, aan de werf De Notenboom, buiten de Schiedamschepoort der gemelde stad, zal redelijk beloond worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping: J.H.A. Balwé, makelaar, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 7 oktober 1816 des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild drie-mast Hoekerschip, genaamd HAABET, gevoerd door kapt. Niels Svendsen, lang over steven 132 voet, wijd, binnen zijn huid, 29 voet, hol, in het ruim, 15 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven.
Alsmede een grote sloep of peniche, zonder enige toebehoren, liggende aan de Scheeps Timmerwerf, genaamd Hollandia, van de meester Timmerman Pronk, op Wittenburg, en een sloep, staande op dito werf. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaar.


Datum: 04 oktober 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping te Sneek, van een kofschip, 40 x 9 voet, met alle annexen, liggende aan de helling van Age van der Werff, te Sneek, zynde nu kort geleden aanmerkelyk vertimmerd. (opm: bekort)


Datum: 05 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De kaptein van de paketboot DE ELISABETH, die vrijdag van Dieppe met verscheidene passagiers aangekomen is, bericht dat de Chef der Douanes van die stad hem gewaarschouwd had van er gene Engelse couranten aan te brengen behalve een morgenblad, op straffe van verbeurdverklaring van zijn schip. De kapteins der overige paketboten hebben ditzelfde verbod ontvangen.


Datum: 07 oktober 1816


Krant:
  CM - Caledonian Mercury (Edinburgh)


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes (geen datum). Aangekomen de AIMABLE PAULINE, J. Luytjes, van Buenos Ayres met huiden en talk.

Krant:
 HCR - Hampshire Chronicle - Winchester, Hampshire


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 4 oktober. Uitgezeild. De Nederlandse brik AIMABLE PAULINE, kapt. Luytjes, van Buenos-Ayres, naar Antwerpen.


Datum: 08 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. de Grijs en F. der Kinderen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 14 oktober 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de DRIE VRIENDEN, gevoerd door kapt. Jan Ingerman, lang over steven 78 voet, wijd, binnen zijn huid, 23 voet, hol, in het ruim, 13 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij C. de Grijs en Zoonen. (opm: na verkoop werd de nieuwe naam HENDRINA)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Mantauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad (na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Regt van Registratie, ingevolge de Wet), zijn van mening, op dinsdag den 22 oktober 1816, des voormiddags ten half twaalf uren, ten huize van C. Crabb, in het Badhuis, onder de Boompjes, te veilen en aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen: een extra welbezeild Brigantijnschip, genaamd NEPTUNUS, laatstgevoerd bij kapt. Adam Druisdalen, lang over steven 69 voeten, wijd binnen zijn huid 22 voeten 4 duimen, hol, aan de bovenkant van de buikdenning tot onder het dek, 10 voeten 8 duimen, alle Amsterdamse voeten. Met deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende nabij de Janslijpmansteeg, in de Leuvehaven, Westzijde. Breder bij inventaris, daags voor en op de veildag te zien en nader onderrigt bij gemelde makelaars.
(opm: in een latere advertentie werd de veiling uitgesteld tot 29 oktober)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Den 29 september is, na het kappen van 2 ankers, bij Workum op strand geraakt het schip (opm: hektjalk) DE VROUW CHRISTINA, kapt. W.G. de Vries, van Amsterdam naar Libau (Liepaja). Het schip zit hoog op strand, is zwaar lek en geheel ontzet. Ook is van de zeilagie en touwwerk veel verloren gegaan. De lading, die nog droog was, zou gelost en te Workum opgeslagen worden, teneinde het schip te kunnen afbrengen en repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 4 oktober. Gisteravond is de brik DIANA, kapitein M. Sharp, met steenkolen van Sunderland naar Schiedam bestemd, op de vlakte verongelukt. Het schip zit vol water en zal denkelijk geheel weg zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 6 oktober. Van het verongelukte schip (opm: DIANA) van M. Sharp is de tuigage geborgen, doch het schip is geheel weg.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London

De AMIABLE PAULINE (opm: brik AIMABLE PAULINE, thuishaven Antwerpen, kapt. L.J. Luytjes), van Buenos-Ayres, laatst van Cowes, is den 4 oktober te Vlissingen binnengelopen met verlies van anker en andere schade.


Datum: 09 oktober 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen de JAN EN CORNELIS (opm: pink), kapt. J. Duyff van Suriname.


Datum: 10 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. In een brief van Stokholm van den 20 september, wordt gemeld dat het schip EMANUEL, kapt. J. Kruse, vandaar naar Amsterdam gedestineerd, met verlies van de grote mast, boegspriet, zeilen enz. den 12 dito te Marstrand (opm: Kattegat) lek en ontrampeneerd is binnengelopen. Men had van Stokholm order gezonden om de lading met een ander schip naar Amsterdam te verzenden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johs. Hendk. Schaffer en Hendrik Louis Brusse Hz, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 14 oktober 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een Kofschip, genaamd PACKET, gevoerd geweest door kapt. Jacob Hus, en een Tjalkschip, beide liggende aan de werf De Boot, benevens 2 scheepsparten; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 oktober. VREDE, kapt. D.B. Lutjens, van Batavia; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, van Duinkerken; UNION, kapt. R. Winter, van Londen.
Vlie, 5 oktober. Gisteren: ANTJE, kapt. K. Welger, van Havana, is na visitatie uit de quarantaine ontslagen.
Uitgezeild:
Texel, 3 oktober. VENNERNE, kapt. P.A. Falkenberg, naar Krageroe; TWEE JONGVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, naar Londen.


Datum: 11 oktober 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 oktober. Laatstleden zaterdag (opm: 5 oktober), kwartier na een uur, is alhier van ‘s lands werf, ten aanzien ener ontelbare menigte, gelukkig van stapel gelopen het nieuw gebouwde linieschip de WASSENAAR, voerende 80 stukken geschut.
Insgelijks is ook op die dag te Rotterdam van stapel gelopen Zr.Ms. fregat de RHIJN, van 44 stukken, gebouwd op de koninklijke werf aldaar.


Datum: 12 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Volgens een brief van Delfzijl van den 5 oktober, was het schip de DOCHTER MARGARETHA, kapt. H. Kluver, van Tonningen (opm: Tönning) naar Zaandam gedestineerd, bij Norderneij op strand geraakt, doch vervolgens door een Blankenezer visser voor NLG 900 te Delfzijl binnengebracht. De lading, die beschadigd was, moest gelost worden om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Volgens bericht van Rendsburg, van den 3 oktober, was in de nacht tussen den 29 en 30 september, bij Fehmersund (opm: Fehmarnsund), op strand geraakt het schip NEPTHUNIS, kapt. H.C. Kuijper (opm: smak NEPTHUNUS, kapt. Hendrik Geerts Kuiper), van Koningsbergen naar Amsterdam. De lading zou moeten gelost worden. (opm: zie RC 241016)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Mantauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad (na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Regt van Registratie, ingevolge de Wet), zijn van mening, op dinsdag den 29 oktober 1816, des voormiddags ten half twaalf uren, ten huize van C. Crabb, in het Badhuis, onder de Boompjes, te veilen en aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen: een extra welbezeild Fregatschip, genaamd VREEDE, laatstgevoerd bij kapt. Hulshoff, lang over steven 86 en 1 half voeten, wijd, binnen zijn huid, 26 en 1 half voeten, hol, in het ruim, 11 voeten 5 duimen, hoog tussendeks 6 voeten 2 duimen, alle Amsterdamse voeten, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, liggende aan de Mastenmakerswerf, genaamd De Hoop, van de heren P. van Swyndregt en Zoon. Breder bij inventaris, daags voor en op de veiling te zien en nader onderrigting bij gemelde makelaars. (opm: het schip werd vermoedelijk verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Mantauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening, op dinsdag den 29 oktober 1816, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen een Galjasschip, genaamd MARGARETHA, laatstgevoerd bij kapt. Johan Jochim Jancke, lang over steven 68 voeten, wijd, bij het groot luik, 24 voeten, hol, in het ruim, 9 en 1 vierde voeten, alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Scheepsmakershaven, bij de Bierhaven. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam den 10 oktober. Te Demerary is gearriveerd A.C. Bootes en te Berbice C. Koert van Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Een ieder zij gewaarschuwd om aan gene der equipage van het Zweeds schip ALLIANCE, kapitein Laurens Frese, liggende te Dordrecht, enig krediet te geven of iets te borgen, alzo daarop noch door hem noch iemand anders enige betaling zal geschieden.


Datum: 17 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 14, des middags, arriveerde in de Maas het schip (opm: kof) de JONGE JACOBUS, H.J. Bonn, van Ostende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het eiken fregatschip LAURVIG, groot circa 350 roggelasten, in 1812 te Arendal in Noorwegen nieuw uitgehaald, en hebbende maar 2 reizen op Holland gedaan, voorzien met een beste en complete inventaris, liggende te Dordrecht. Dit schip wordt ook ter bevrachting aangeboden.
Te bevragen bij Sandberg & Co te Dordrecht.


Datum: 18 oktober 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen de DRIE GEZUSTERS (opm: fluit), kapt. D.J. Duif van Nerva.


Datum: 19 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 oktober. In een brief van Hamburg van de 11 dezer, wordt gemeld dat, volgens aldaar ingekomen berichten, den 1 dezer, bij Honstrup, 4 mijlen van Warder, op de Jutse kust gestrand is het schip EENIGHETEN, kapt. O.O. Molander, van Amsterdam naar Nordkioping. De equipage had zich met moeite gered. Het schip was vol water. Zodra het weer zulks toelaat, zou de Strandcommissaris zoveel mogelijk van de lading trachten te bergen. (opm: de EENIGHETEN was een Deens schip, maar werd geborgen en als casco naar Amsterdam verkocht)


Datum: 22 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 oktober. Van Elseneur wordt, van den 12 dezer, gemeld dat op de westkust van Jutland, bij Wangsaac, is gestrand het Hollandse kofschip DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A.G. Bakker (opm: kapt. Ansche Gerbens Bakker), van Riga naar Amsterdam gedestineerd. De lading, in hout bestaande, hoopte men te bergen, maar het was onzeker of het schip van strand zou kunnen gebracht worden.
Ook meldt men vandaar dat, volgens bericht van een aldaar gearriveerd reiziger, bij Wisby, in Gothland, zoude gestrand zijn het smakschip JACOBA HENRIETTA, kapt. J.G. Bart (opm: kapt. Jan Gerrits Bart), van Amsterdam naar Petersburg, met stukgoederen. Het schip zou, volgens dit bericht, aan stukken geslagen zijn, maar het volk en een gedeelte der lading was geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 oktober. In de nacht tussen den 11 en 12 oktober is, niet ver van Duinkerken, gestrand het schip DE VROUW JACOBA, kapt. E. Joosten (opm: smak, kapt. Eerke Joostens), van Amsterdam derwaarts gedestineerd. Hetzelve heeft 4 voeten water in. Nochtans hoopte men het water af te brengen (opm: dat is gelukt); van de lading is een gedeelte geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 oktober. Aan boord van het schip VROUW ANTJE, kapt. T. Fiereman, van Boulogne te Maassluis gearriveerd, is de lading van het bij Boulogne gestrande en vervolgens afgekeurde schip de VROUW MARGARETHA, kapt. N. Visser, van Bordeaux naar Rotterdam (opm: zie RC 140916).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekende, scheepsslijtwerf (opm: scheepssloperij) en affaire in slijt (opm: afgedankte materiaal) en brandhout van C. Romijn op ’s lands erf te Dordrecht hebbende overgenomen, recommandeert zich in ieders gunst, belooft prompte en civiele bediening. Hij nodigt alle schippers of particulieren uit die schepen tot sleet aan de hand hebben zich bij hem te vervoegen.
Dordrecht, 22 oktober 1816 P. Struijk


Datum: 24 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 oktober. De vrouw van J.G. Orsel rapporteert, dat haar man voornoemd, voerende het smakschip de GOEDE HOOP, van Amsterdam naar Kopenhagen gedestineerd, den 13 dezer, des avonds ten 7 uren, was overzeild geworden door het brikschip MORILS, kapt. J.C. Gilepaard, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar de Maas gedestineerd; zijnde zij overgeraakt, en door een loodsschuit op Texel aan land gebragt, en haar verder niet bewust hoe het met schip en equipagie was afgelopen. (opm: de MORILS arriveerde 22 oktober veilig op de rede van Helvoetsluis; voor de GOEDE HOOP zie RC 311016)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 oktober. Volgens rapport uit Texel was in het Eijerland gestrand het schip die HOFFNUNG, kapt. J.P. Prahm, van St. Ubes (opm: Setubal), met zout, naar Pernau (opm: Pärnu) gedestineerd; hetzelve lag met de masten op het water; het volk is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 oktober. In een brief van Gend, van den 16 oktober, wordt gemeld, dat het schip de VROUW ALIDA, kapt A.F. Zijlstra (opm: tjalk, kapt. Pieter H. Zijlstra), van daar naar Bilbao gedestineerd, den 8 dito in het Kanaal, door in het donker op een wrak te zeilen, lek geworden en gezonken was; het volk had een gehele nacht in de boot op zee gezworven, en was toen door een schip opgenomen en te Havre aangebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 oktober. Volgens een brief uit Rendsburg, van den 14 oktober, was het bij Fehmersund (opm: Fehmarnsund) gestrande schip NEPTHUNUS, kapt. H.G. Kuyper, van Koningsbergen naar Amsterdam, weder afgebragt (opm: zie RC 121016), en te Heiligenhaven onder reparatie liggende; de beschadigde hennip, tors (opm: vrijgekomen vlasvezels bij het hekelen) en erwten zouden geregtelijk publiek verkogt worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 oktober. Den 17 dezer is ter rede van Vlissingen gearriveerd Zr.Ms. Fregat DIANA, kaptein Ziervogel, laatst uit Engeland. Dit is een der Hollandse schepen, welke zich grotelijks onderscheiden heeft, in de jongste roemrijke slag van Algiers; het lag een kabellengte van de batterijen, die het spoedig ontdekte dat wel voorzien waren van 42 ponders, welke het met zijne 24 ponders moedige tegenstand bood, tot dat de ammunitie uitgeput was; een landwind, die toen opstak, gaf het de gelegenheid om zich te verwijderen. Onder de doden was de Heer Weerts, Adelborst der eerste klasse, wiens beide benen weggeschoten werden, terwijl hij digt bij de kaptein stond; hij stierf twee uren daarna. Dezelfde kogel scheurde ook de panden van de rok van de secretaris des kapteins. De masten, raas en het want hebben veel geleden. (opm: zie RC 170916)
Gisteren is van diezelfde rede naar de Middellandse Zee gezeild, Zijner Majesteits fregat EURIDICE, kapt Van de Sande.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 oktober. Van Noordwyk-aan-Zee wordt gemeld, dat aldaar, in de nagt van den 20 op 21 oktober laatstleden, niet ver benoorden het voornoemde dorp, is gestrand en totaal verbrijzeld een sloepscheepje, de naam onbekend; de equipagie zal waarschijnlijk bij de stranding verdronken zijn. Van de lading, bestaande uit vaten boom-olij (opm: olijfolie), zullen er ruim zeventien, zo gezond als beschadigd, geborgen zijn (opm: zie RC 291016); de merken der vaten zijn een P met rood krijt op de bodem, en gebrand EO, met opvolgende nummers van Een af; men heeft nog geen naam van het schip of kaptein of enige papieren kunnen ontdekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een buitengewoon snelzeilend, in Holland van eikenhout sterk gebouwd Schoonerschip, groot circa 50 lasten rogge, zijnde voorzien van een complete inventaris, en in volkomen staat om dadelijk naar zee gezonden te worden; te bevragen bij de makelaar Fredrik van Dam, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, B. Oostrum de Waal, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 28 oktober 1816, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd VRIENDSBELEID, gevoerd door kapt. F.J. Vlieger, lang 97 voet, wijd 24 voet, hol 12 voet, het verdek 6 voet; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop of ter bevrachting wordt aangeboden een gekoperd snelzeilend Fregatschip, groot 400 Tonnen; een gekoperd snelzeilend Brikschip, groot 145 Tonnen. Adres bij P. van Es, cargadoor, over het Bolwerk, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Op donderdag den 31 oktober 1816, zal te Bremen in publieke veiling finaal worden verkogt, het snelzeilend Engels schip JOHN BAINBRIDGE, groot, volgens Register, 370 tons, liggende te Brake; zijnde hetzelve in april laatstleden te New-Orleans nieuw gedubbeld en geheel gekalefaterd, alsmede van een complete inventaris voorzien en gereed om dadelijk in zee te gaan; iemand nader onderrigting verlangende, vervoege zich ten kantore van den heer A.F. Achaer, koopman te Bremen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 17 oktober. Heden is ter dezer rede gearriveerd Zr.Ms. fregat DIANA, kapt. Ziervogel, laatst uit Engeland. Dit is een der Hollandse schepen, welk zich grotenlijks onderscheiden heeft in een jongste roemrijke slag van Algiers (opm: zie RC 190916). Het lag een kabellengte van de batterijen, die spoedig ontdekte dat wel voorzien waren van 42 ponders, welke het met zijne 24 ponders moedige tegenstand bood, totdat de ammunitie uitgeput was. Een landwind die toen opstak gaf het de gelegenheid om zich te verwijderen. Onder de doden was de heer Weerts, adelborst der eerste klasse, wiens beide benen weggeschoten wierden, terwijl hij dicht bij de kapitein stond; hij stierf twee uren daarna. Dezelfde kogel scheurde ook de panden van de rok van de secretaris des kapiteins. De masten, ra’s en want hebben veel geleden.
Gisteren is van deze rede naar de Middellandse zee gezeild Zr.Ms. fregat EURYDICE, kapt. van der Sande.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De ondergetekende, zijne scheepsslijtwerf (opm: scheepssloperij) overgedaan hebbende aan P. Struijk, verzoekt zijne klanten en begunstigers denzelven met hetzelfde vertrouwen te vereren dat hij jarenlang genoten heeft.
Cornelis Romijn


Datum: 25 oktober 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 21 oktober. Zr.Ms. oorlogsschip PRINS FREDERIK is den 16 laatstleden, na de troepen uit de BRABAND te hebben overgenomen, uit Portsmouth naar Batavia onder zeil gegaan. Laatstgenoemd oorlogschip is daarop de zeventiende herwaarts vertrokken. Ook de fregatten AMSTEL en DAGERAAD zijn onderweg naar het vaderland in Portsmouth binnengevallen. Sedert is de DIANA, den 14 van Deal en de FREDERIKA en DAGERAAD, van Portsmouth herwaarts onder zeil gegaan.
Naar men verneemt is Zr.Ms. schip van oorlog ADMIRAAL EVERTSEN, kapitein Dietz, aan boord hebbende de schout bij nacht Buijskes, met de brik SPION, kapitein Van der Loeff reeds 27 april te Batavia gearriveerd. De korvet IRIS, kapitein Pool is den 10 en het oorlogschip AMSTERDAM, kapitein Hofmeijer, den 12 mei aangekomen en den 21 het linieschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapitein 't Hoofd gearriveerd. Den 25 juni waren de troepen ontscheept, doch men meldde alstoen nog niet, dat de Nederlandse commissarissen de kolonie hadden overgenomen.


Datum: 26 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 oktober. Volgens een brief van Elseneur (opm: Helsingör), wordt van den 15 oktober gemeld, dat, in de storm, tussen den 30 september en 1 oktober, bij Tornby, op de Jutse kust, totaal verongelukt is het schip VESTA, kapt Siebuhr, van Libau (opm: Liepaja) naar Rotterdam; alleen de stuurman en een matroos waren geborgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Leith, om ten spoedigsten te vertrekken, het schip CALEDONIA, kapt. Cs. Mill. Adres bij de heer G. Mauritz, scheepsmakelaar te Dordrecht.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 27 mei. Heden voormiddag is het naar Java en China gedestineerd driedeks fregatschip HOOP EN FORTUIN, kapt. Alexander Gordon, in de tijd van anderhalf uur met een dagelijks getij uit de haven naar buiten gehaald en ter rede dezer stad geankerd.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Notificatie. Ten einde de handel dezer eilanden, in afwachting der definitieve verordeningen op deze materie, geregeld en zonder verhindering kunne voortgaan, worden alle eigenaars of bevelhebbers van schepen of vaartuigen, welke zich volgens de bepalingen van het afgetreden bestuur van jaarlijkse passen of licentiën moesten voorzien, bij deze opgeroepen om zich tot het verkrijgen van Nederlandse licentiën te wenden, voor schepen en vaartuigen op de Europese wijze toegetuigd, onder toezending der oude papieren, aan het Gouvernement door middel der respectieve residenten, en voor Inlandse vaartuigen tot de laatstgenoemde ambtenaren onmiddellijk, en tot de Havenmeester te Batavia, aan welke tot dat einde een genoegzaam getal licentiën, door Z.E. de Gouverneur-Generaal ondertekend, zal worden toegezonden.
Voor oude licentiën, welke nog niet zijn geëxpireerd, zullen voor de nog onvervulde tijd gratis andere worden afgegeven, doch bij vernieuwing van reeds verstreken licentiën zal ingevolge de bestaande bepalingen moeten worden betaald, voor elk Europees getuigd vaartuig 110 Ropyen zilver, en voor Inlandse vaartuigen 2 Ropyen zilver voor elke koyang, die het vaartuig kan laden.
En opdat geen onwetendheid worde voorgewend, zal deze notificatie ter hoofdplaats en op de onderscheidene residentiën worden gepubliceerd en geaffigeerd (opm: aangeplakt), zowel in de Nederduitse als in de Inlandse en Chinese talen.
Batavia, den 15 oktober 1816, de secretaris van het Gouvernement J.C. Baud.


Datum: 29 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. Den 22 oktober is te Maassluis, wegens schade, binnengelopen het schip (opm: smak) ZEELUST, kapt J. de Koning, van Hull naar Amsterdam; de lading zal waarschijnlijk met ligters binnen door naar Amsterdam verzonden worden. (opm: zie RC 311016)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 oktober. Den 22 oktober is voor Scheveningen gezonken het motschip CATHARINA EN ANNA (opm: CATHARINA EN ANNE), kapt. H. Swart,van Londen naar Amsterdam; het volk is, benevens een gedeelte der lading, geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. Den 6 oktober lag wegens stilte voor Boulogne ten anker het schip (opm: brik) de VROUW ESTHER, kapt. Willem Cavellier, van Amsterdam naar Surinamen; had door storm een zeil verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 oktober. Het getal der geborgen vaten, uit het bij Noordwijk verbrijzelde sloepscheepje, is zeventig, en niet zeventien, zoals in onze courant van laatstleden donderdag gemeld is. (opm: zie RC 241016)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Mantauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening, op heden den 29 oktober 1816, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, publiek te veilen en verkopen: een welbezeild Bomschip, genaamd de VLYDT, lang over steven 43 voeten, 3 duimen, wijd 18 voeten 10 duimen, hol 7 voeten 5 duimen, alles Amsterdammer voeten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-goederen; volgens inventaris dewelke na de veilings-conditien geheel zal worden voorgelezen. Het schip ligt in de Leuvehaven, westzijde, voor de Brandsteeg, alwaar hetzelve nog heden is te bezigtigen. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentye en H. van der Hoeve, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 4 november 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild driemast-Hoekerschips-Hol genaamd de VRIENDSCHAP, met deszelfs masten en boegspriet; benevens een partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, want, rondhouten, enz enz; liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars. (opm: waarschijnlijk werd dit schip verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Mantauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening, op heden den 29 oktober 1816, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, aan de meestbiedenden te verkopen: een partij Scheeps-gereedschappen, bestaande in touwen, ankers, zeilen, rondhout, en andere goederen, geborgen van het bij Katwyk verongelukte Koffscheepje BARBARA GEERTRUIDA (opm: JONGE BARBARA GEERTRUIDA; zie RC 170916), gevoerd geweest door schipper Paulus Rynbende; bij kavelingen, zo als dezelve scheeps-gereedschappen zullen zijn liggende in of voort het pakhuis op de Gelderschekaai, nabij de Koningsteeg, kunnende heden voormiddag door een ieder worden bezigtigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 17 oktober. Heden is op de rede gearriveerd, Zr.Ms. fregat DIANA, kapitein Ziervogel, een der Nederlandse schepen, welke zich in de jongste roemrijke slag voor Algiers grotelijks heeft onderscheiden (opm: zie o.a. RC 190916). Gister is naar de Middellandse Zee gezeild Zr.Ms. fregat EURIDICE, kapitein van der Sande.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 oktober. Zr.Ms. fregat AMSTEL, kapitein De Man, is den 22 van voor Algiers in Helvoort (opm: Helvoetsluis) binnengekomen.


Datum: 31 oktober 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Groningen, 23 oktober. Wij hadden heden avond ook hier het genoegen een zeer schone proef te zien van de sedert enige tijd zo veel gerucht makende Gasverlichting. Bij de opening van de Winter-Werkzaamheden van het Natuur- en Scheikundig Genootschap alhier, hield de heer G. Kuyper, in een openlijke vergadering, een voorlezing over dit onderwerp, bij welke gelegenheid dezelve verslag gaf van de menigvuldige proeven over dit belangrijk onderwerp, door hem met den Heer Dr. S. Stratingh Ez, in de afgelopen zomer, in het werk gesteld – en tevens het uitmuntend uitwerksel toonde, dat deze verlichting te weeg bragt, daar, door een met steenkolen gevulde ijzeren bol met de nodigen toestel, het gas met pijpen door de ganse zaal gebragt werd, en op 18 onderscheiden plaatsen het heerlijkste licht gaf. (opm: bekort, maar geplaatst uit curiositeit)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. Het overzeilde smakschip de GOEDE HOOP, kapt. J.G. Orsel, van Amsterdam naar Koppenhagen, is den 21 oktober, met veel schade aan zeilen, touwwerk, enz, in de Sond aangekomen. (opm: zie RC 241016)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. Den 19 oktober, ‘s avonds, is te Helgoland binnengelopen, doch de volgende nacht, door storm, op het Zand-Eiland gedreven het schip WILHELMINA HENRIETTA, kapt. H. Major (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam; de kaptein had vissers voor een derde bergloon aangenomen; zo men dagt, zou de lading rogge en gereedschappen geborgen worden. (opm: zie RC 071116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 oktober. Van Maassluis wordt, in dato den 29 dezer, gemeld kapt. J. de Koning, die den 22 als bijlegger hier binnengekomen was, is binnen door naar Amsterdam gezeild. (opm: ZEELUST zie, RC 291016)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden brengen hiermede ter kennis van het geëerd publiek, dat hunne baden in het Badhotel (opm: aan de Boompjes), gedurende het Wintersaisoen, gesloten zullen zijn, uitgezonderd des donderdags; doch dat men niettemin van denzelven gebruik zal kunnen maken op alle andere dagen, van ’s morgens tot ’s avonds ten agt uren, mits twee uren vooraf daarvan kennis gevende, vooral voor de warme baden.
Rotterdam, den 31 oktober w.g. Crabb en Comp.
(opm: opgenomen, omdat in die tijd in dat Badhuis meestal ook de schepen-veilingen plaats vonden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Met voorkennis van de Wel-Edele Achtbare Heren Burgemeesters dezer Stad, zal voortaan alle donderdagen een Beurtman op Vlissingen varen, ten zij er meer vracht is, dan meer, zo als het sedert het jaar 1720 en vroeger plaats heeft gehad, aan het Veer, op de Spaanschekaai, te Rotterdam, alwaar de schepen altijd gereed zullen zijn, ten dienste van de kooplieden en passagiers.
Stephs. Donker, commissaris

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Paulus Outmans, Gerrit Duuring en G.J. Zompoll, makelaars te Rotterdam, verkopen op donderdag 7 november in het Notarishuis op de Gelderschekaai: circa 130 balen Java koffij, alle meer en min beschadigd, alhier aangebragt per het schip the PILOT, kapt. W. Grice, van Batavia. (opm: sterk bekort)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool, om in het laatst dezer week te vertrekken, het kofschip MARIA, kapitein J. Sikkes, heeft nog plaats voor goederen en passagiers. Adres bij de scheepsmakelaar Vogelsang en aan boord van het schip, liggende in de Kalkhaven.


Datum: 01 november 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. Zr.Ms. schip van oorlog BRABAND is den 20 oktober, op zijn reis naar het vaderland, in de Duins voor anker gekomen; Zr.Ms. fregat EURIDICE is op zijn reis naar de Middellandse Zee in Cowes binnengevallen. De schepen welke voor Algiers gestreden hebben en niet in het vaderland zijn teruggekomen zijn Zr.Ms. fregat MELAMPUS en de korvet EENDRAGT. Sedert zijn nog naar de Middellandse Zee gezeild Zr.Ms. linieschepen WILLEM I en PRINS VAN ORANJE.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, den 31 oktober. Uittreksel uit een particuliere brief van Rio Janeiro, aan boord van de NASSAU, den 14 juni 1816: “Wij zijn, waarde vriend, te Rio Janeiro gearriveerd, en vertuigd geraakt, den 30 mei laatsleden. Allergelukkigst is de reis afgelopen. Wij hebben, ja, sedert wij Vlissingen den 31 maart hadden verlaten, den 1 april gestoten aan ene der Vlaamse banken, maar door behulp van Engelse vaartuigen raakten wij spoedig vlot, en vervolgden, zonder enige schade, onzen koers, tot den 11, toen wij de Canarische eilanden in het gezicht kregen. O!, wat stond de Piek, ontwolkt van rondom, majestueus voor ons! Wij stuurden tussen de eilanden door, naar de West, en verloren den 15 het land uit het oog, tot zaterdag den 20, toen wij weder land ontdekten, en wel de Kaapverdische eilanden, welke wij voorbij zeilden, den Wester Oceaan in. Wij sukkelden lang onder de linie met stilte en tegenwinden, en passeerden dezelve eindelijk den 11 mei, tot woensdag den 22, toen wij, koers houdende op de Braziliaanse kust, den 24 het anker lieten vallen, om dat wij naar het land gedreven werden. Den 25 namen wij koers naar binnen, en het schip werd den 30 vertuigd. Wij hadden intussen het fort en de rede gesalueerd, en werden zeer heugelijk beantwoord. De bezoeken, zo van Portugese officieren, als van ‘s Konings kamerheer, geestelijken, en van onze Hollandse ambassadeur, den heer Mollerus, met deszelfs secretaris van legatie, den heer Cromwielin, waren aan de orde van den dag. Sedert den 1 dezer zijn wij aan het onttakelen van het schip gegaan, en hetzelve is door Portugese arbeidslieden waterdicht gemaakt, zo van buiten als van binnen. Heden zijn wij reeds verre gevorderd. Wij doen onze provisies op, en takelen de NASSAU weder op. Binnenkort gaan wij, onder Gods zegen en verder geleide, de Javaanse oorden opzoeken. Mijn hemel! Wat had ik wel willen geven, dat gij hier aan boord en aan wal waart, om de natuur in hare schilderachtige gedaante op het paneel te brengen. Hoor eens, dit is het vierde werelddeel, dat ik betrede; binnenkort, op de dag van de Belle-Alliance, dien vermaarde 18 juni, word ik 58 jaren, en heb dus min of meer een recht verkregen, om uitspraak te mogen doen, en dan verklaar ik u, “Rio Janeiro overtreft alles”. Uw penseel, niet mijn zwakke pen, kan die situatie, zo pittoresk als zij is, afbeelden. De reis is allervoorspoedigst in 55 dagen volbracht. Gene ziekte onder het zeevolk. Geringe zeeziekte onder de passagiers. Drie zwakke kindertjes dood. Zie daar in drie woorden alles. Nu moet ik afbreken, de brievenmaal moet weg, en ik heb nog meer brieven te schrijven. Uit Java, hoop ik: ontvang onzer hartelijkste omhelzing! Vaarwel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een extra ordinair snelzeilend Kofscheepje, voorzien van een uitmuntende inventaris, groot ongeveer 25 roggelasten, zeer geschikt voor buiten en binnenvaart, liggende te Harlingen, en aldaar te bevragen bij de makelaar S. Wiarda.


Datum: 02 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, H. Gullen en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op donderdag den 7 november 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd PETRUS, gevoerd door kaptein Kullman, lang over steven 111 voet, wijd, binnen zijn huid, 28 voet 7 duim, hol, in het ruim, 12 voet, het verdek hoog aan boord 6 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaar. (opm: deze veiling werd volgens een later bericht naar 18 november verplaatst maar had kennelijk niet het beoogde resultaat; het schip is uiteindelijk 15 maart 1817 onderhands verkocht aan Amsterdamse belangen, boekhouder Laurin; nieuwe naam JOHANNA ELISABETH, kapitein Pieter Green)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 oktober. Volgens een brief van Calais, van den 24 oktober, was twee mijlen van daar gestrand het schip CHRISTINA BROUWER, kaptein J.S. Vink, van Amsterdam naar Bordeaux; de equipagie was gered en het schip, na het kappen der masten, weder afgebragt; men was bezig de lading te lossen. (opm: zie RC 051116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 oktober. Kapt. J.C. Wolter, voerende het schip MARIA (opm: buitenlander), op de reis van Amsterdam naar Petersburg, lek en beschadigd te Fahrsund (Zuid-Noorwegen) binnen gelopen, meldt van daar, in dato den 5 oktober, dat zijne lading geheel gelost, en onbeschadigd bevonden was; hij vreesde, uit hoofde van de langdurige reparatie, aldaar te zullen moeten overwinteren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 november. Aan de duinen van Schouwen heeft men, in de afgelopen week, gevonden een op strand geslagen spiegel van een Galjasschip, met een gedeelte van de kajuit daaraan vast; op de spiegel staat MARIA SOPHIA from Stokholm; men denkt dus, dat hetzelve op die hoogte zal verongelukt zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 4 november 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen:
een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd SUZANNA, gevoerd door kaptein Johan Schwenson, lang over steven 73 voet, wijd binnen zijn huid 15 en 1 half voet, holte in het ruim 8 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars. (opm: nieuwe naam CERES)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt uit de hand te koop gepresenteerd, een snelzeilende Poonschuit, lang over steven 46 voet, breed met de berghouten 17 voet, zijnde van een ordinaire diepte, voorzien van ankers, touwen, lopend touwwerk, zeilen, boot, en van al hetgeen er verder bij behoort, alle in een goede en welgeconditioneerde staat. Nadere informatie deswegens te bekomen bij Cornelis Pons, op de Hoogstraat, te Maassluis.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Vracht naar Amsterdam per het Nederlands gekoperd schip ONDERNEMING, gevoerd door kapt. Murk Lelsz, groot 255 lasten. Adres bij J. van Reenen & Co.


Datum: 05 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 november. Het berigt, dat het schip CHRISTINA BROUWER, kapt Jan Simons Vink, van Amsterdam naar Bordeaux gedestineerd, weder in vlot water zoude gebragt zijn, blijkt ongegrond te zijn geweest, alzo, volgens een brief uit Calais van den 25 oktober, het wrak van hetzelve schip door experts, vanwege de marine benoemd, geëxamineerd en in zodanige staat bevonden was, dat het hoe eerder hoe beter behoorde verkogt te worden, uit vreze dat het door de zee geheel aan stukken geslagen en verbrijzeld mogt worden, welke verkoop dan ook de volgende dag zou geschieden; men was nog bezig van de lading zo veel mogelijk te bergen. (opm: zie RC 021116)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, den 19 oktober. De taxe voor de vaartuigen die de Belten passeren is enigszins verhoogd geworden. Voortaan kost een vaartuig in de zomer 36 ryksd. 4 mk. 4 fl. nominale waarde, en in de winter 42 ryksd.


Datum: 07 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 november. Het te voren gemelde bij Noordwyk verongelukte schip is hoogstwaarschijnlijk the BRILJANT, kaptein J. Elles, van Gallipoli naar Amsterdam; de lading van hetzelve is voor het grootste gedeelte, zo wan (opm: beschadigd) als gezond, geborgen; drie lijken, zo men veronderstelt, van personen tot hetzelve schip behoord hebbende, zijn te Scheveningen aangespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 november. De lading van het op het Zand-Eiland gestrande schip WILHELMINA HENRIETTA, kaptein H. Major (opm: zie RC 311016), van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, is geborgen; het wrak is nader aan land gebragt en zal aldaar verkogt worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. Volgens een brief van Dantzig, van den 22 oktober, was aldaar met avarij binnengelopen het schip ANNA EN LAMPKE, kaptein J. Onnes (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam; had schade aan de lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. Te Wolgast is binnengelopen het schip JULIANA CAROLINA , kaptein C.F. Jancke, van Amsterdam naar Stettin; had door aanzeilen van een groot schip schade bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 november. Men verneemt, in een brief geschreven uit de Simonsbaai, op de Kaap de Goede Hoop, de 13 augustus laatstleden, dat het schip de MAAS EN ROTTESTROOM, kapt. F. Bremer, van Batavia naar Rotterdam gedestineerd, den 24 juli, met redelijk weder, uit de baai Fals gezeild, doch de daarop volgende nacht door een storm uit het noorden, vergezeld door zware donder en weerlicht, overvallen was, welk weder tot den 27 voortduurde; tussen den 28 en 29 begon het wederom een storm en orcaan te waaien, met een zeer hoge zee, waardoor het schip vreeslijk geteisterd werd, de bezaanmast, fokkemast, grote steng en boegspriet verloor en door zware stortzeeën veel water inkreeg, zodat er onophoudelijk gepompt moest worden. Na aldus enige dagen in deze toestand doorgebracht te hebben, gelukte het de kapitein het schip den 5 augustus binnen de Simonsbaai te brengen, alwaar hetzelve toen was liggende; het schip was digt, en van de equipagie waren twee man door de donder ter neder geslagen zonder echter zwaar gekwetst te zijn. Het zou waarschijnlijk wel drie maanden aanlopen, eer de schade aan hetzelve gerepareerd zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een Driemastschip, metende 528 ton, in den jare 1812 te New-York gebouwd van live oak en ceder, koper gebout, en gekoperd tot aan de berghouten, het dek insgelijks met koperen spijkers vastgemaakt; gaande beladen diep 18 voeten, zeer snel zeilend, van alles wel voorzien en zeer geschikt voor de vaart op Cina of Batavia. Te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 november. Zr.Ms. schip van oorlog PRINS FREDERIK, naar Batavia bestemd, heeft tien dagen met tegenwind in het Kanaal gekruist en is weder in Spithead binnen geweest, doch heeft den 27 oktober, met gunstiger wind, de reize naar zijne bestemming weder aangenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 november. Gister namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. schip van oorlog de SPION, kapitein-luitenant M. van der Loef, van Batavia.


Datum: 08 november 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 november. Zr.Ms. schip van oorlog PRINS FREDERIK, naar Batavia bestemd, heeft 10 dagen met tegenwind in het Kanaal gekruist, is weder in Spithead geweest, doch heeft den 27 oktober met gunstige wind de reis naar zijn bestemming weder aangenomen. Zr.Ms. fregat EURIDICE is den 27 uit Cowes naar de Middellandse Zee gezeild.
Te Hellevoetsluis is gearriveerd Zr.Ms. brik van oorlog, SPION, van Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De provisionele deurwaarder J.A. Nysloot, te Leeuwarden, zal, op woensdag den 13 november 1816, des namiddags ten twee uren, ten huize van H. Winter, in het Heeren Logement te Harlingen, bij strijk en verhooggeld verkopen:
1: Een Galjasschip, TANNENTAUW genaamd, gevoerd geweest bij wijlen kapitein Bernhard Brinkman, lang over steven 82 voeten 5 duimen, wijd in het ruim 24 voeten, en hol 11 voeten 9 duimen, alles Amsterdamse maat, met het daarbij zijnde rondhout, staand en lopend want, zoals hetzelve is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen; alles breder volgens inventaris.
2: Een Jol, behorende bij voornoemd Schip.
En zulks uit kracht van een vonnis, gegeven door de Rechtbank van Koophandel te Leeuwarden, in dato den 19 september 1816, ten voordele van Hendriks Barts van der Werf, scheepstimmerman te Harlingen.


Datum: 09 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 november. In de nagt van den 27 oktober heeft op de Crossbank, bij Yarmouth (opm: positie 52º37’ N.B. 1º50’ O.L.), gestoten en is in diep water gezonken het schip DIANA, kaptein Fugel (opm: Deense vlag), van Koppenhagen naar Batavia; zo men vreest is de gehele equipagie verdronken (opm: de bemanning wist zich te redden).


Datum: 12 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 november. Van Livorno schrijft men den 21 oktober, dat de kaptein De Man, die het fregat (opm: AMSTEL) commandeerde, waarop de Nederlandse Vice-Admiraal Baron Van de Capellen was, thans aldaar quarantaine hield, en over land met depêches naar Holland zoude vertrekken; de Vice-Admiraal heeft ook met Tunis en Tripoli de definitieve vrede gesloten, en zal, na Gibraltar aangedaan te hebben, de terugreis naar het vaderland aannemen. (opm: zie ook RC 180416, 170716, en 190916)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Mantauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening, op dinsdag den 19 november 1816, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen: een Galjasschip, genaamd ERSTATNINGEN, laatstgevoerd bij kapt. Lars Jorgensen, lang over steven 78 voeten 5 duimen, wijd, binnen de huid, 23 voeten 2 duimen, hol, in het ruim, 12 voeten 6 duimen, alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, aan de Oostzijde, nabij de brouwerij de Twee Leeuwen. Nader onderrigting bij gemelde makelaars.
(opm: het schip werd gekocht door C.W. van Dam c.s. in Rotterdam, verbouwd tot brik en kreeg de naam GEERTRUIDA EN MARIA; de kapitein werd Hessel Glazener, tevens 50% aandeelhouder)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 18 november 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Amerikaans Brikschip, genaamd DEFIANCE, gevoerd door kaptein George J. Prince, lang over steven 90 voet, wijd, binnen zijn huid, 25 en 1 half voet, hol, in het ruim, 11 voet, het verdek hoog aan boord 4 voet, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. de Grijs, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, en H. Smit, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 18 november 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjootschip, genaamd de JUPITER, gevoerd door kaptein Menzo Wessel Bakker, lang over steven 91 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid, 23 voet, hol, in het ruim, 11 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op Regterlijk Gezag, van een Fregatschip, genaamd SUSANNA DOROTHEA (opm: buitenlander), lang over steven 109 voeten, wijd, binnen de huid, 29 voeten 7 duimen, hol, in het ruim, 13 voeten, hoog tussen deks 6 voeten, alles Amsterdamse maat, groot circa 200 lasten; liggende aan de Scheepstimmerwerf van de Heren Pieter van Zwyndregt & Zoon, in het Zalmgat, even buiten Rotterdam, met deszelfs staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, volgens de onderstaande inventaris:
- Ankers. Een plegt-anker, een daags-anker, een groot werp-anker, een klein dito, beide met ijzeren stokken.
- Touwen. Een plegt-touw, dik 15 duim, zo lang als hetzelve in de baan geslagen is; heeft maar eens te water geweest; een daags-touw, dik 14 duim, zo lang als hetzelve in de baan geslagen is, de voorloper drie-vierde sleet, de rest half sleet; een tui-touw, lang circa 80 vadem, dik 12 duim, oud en zwaar gevijld; een paardenlijn, dik 6 duim, lang 60 vadem, twee derde sleet; een dito, dik 5 duim, lang 75 vadem, twee derde sleet; een oud end pardoen, waaraan het schip, benevens aan laatstgemelde paardenlijn, gemeerd ligt. (opm: sic !)
Zeilen. Een groot zeil, oud; een fok, half sleet; een dito, oud; een bezaan, nieuw; een dito, oud; een groot marszeril, nieu; een dito, oud; een voor-marszeil, half sleet; een dito, twee derde sleet; een dito, oud; een kruiszeil, een derde sleet; een dito, oud; een voor-marszeil, half sleet; een dito, twee derde sleet; een dito, oud; een stagzeil, oud; een bezaan stagzeil, oud; een grote stenge stagzeil, oud; een vlieger, oud; een bram-stagzeil, oud; een kruisstenge stagzeil, een derde sleet; een kluiver, half sleet; twee grote bramzeils, oud; twee voor-bramzeils, twee derde sleet; twee boven-bramzeils, twee derde sleet; twee dito, oud; een boven kruis-zeil, half sleet; een dito, oud; een boven-grietje, half sleet; een dito, oud; een onder-lijzeil, half sleet; een bootzeil en fok, half sleet; een chaloupzeil en fok, oud; een quart rol nieuw Frans zeildoek; een quart dito ravedoek. N.B. Alle de bovenstaande zijn van buitenlands doek, en zijn liggende bij G. van Reede, zeilmaker, op de Nieuwehaven.
- Bootsmansgoed. Twee ijzeren pompstokken, twee pompgekken, twee pompschoenen, twee pompemmers, een pomphaak, een peilstok, vier bouten, een stukje pompleer, twee ijzerenbands tonneboeijen, een boeireep, 24 handspaken, twee takellopers, acht dubbelde takelblokken, drie kleine dito, zes enkelde blokken, twee katblokken, twee strenge windreepsblokken, een paar schinkelhaaks, acht schrappers, acht makriemen, drie teerputsen, drie slagputsen, drie teerkwasten, twee luiwagens, een pekpot, zes ballastschoppen, twee spenen, een kleedkuil, een wuijt voor schiemansgaren, tien kloen schiemansgaren, tien vadem taliereeptros, 24 vadem tros van 36 garen, een serving, vier douzijn risseijsings (opm: rifseizings), twaalf matten en zes stukken leer voor de raas, zes presenningen over de luiken, zes beugels met hunne sloten, een weinig oud yzerwerk, twee bootsklampen, zes bootskrauwers, vier scepters met hunne valrepen, een touwladder, een trap op zij, drie stukken rondhout tot speren.
- Konstapelsgoed. Vier stuk kanon met hunne rolpaarden, twee witsers, twee krassers, enige kogels, twee kruidhorens, twee kardoeskokers en vier houwers.
- Koksgoed. Zestien yzerenbands watervaten, drie houtenbands broodvaren, vier vleesvaten, vier biervaten, een ijzeren combuis met zijn toebehoren, twee ijzeren kastrollen met drie deksels, een dito smeerlepel, een dito vleesvork, een dito waterketel, een dito koekenpan, acht houten holle en vlakke (borden)bakken, een koksbijl, een koperen waterpomp, een metalen scheepsklok.
- Stuurmansgoederen. Een Russische vlag, een dito geus, een wimpel, een standert, vier vlaggelijnen, een nagthuis, zes compassen, een uurglas, vier half-uursglazen, vijf logglazen, een zwaar lood en twee lijnen, een handlood, een dito lijn, drie roepers, twee handlantaars, twee olijkruiken, zes verfpotten, acht dito kwasten.
- Kajuitsgoed. Een tafel, zes stoelen, vier aarde schotels, twee dito terrinen, twaalf dito holle borden, 24 dito vlakke borden, een dito sauskom, twee dito trekpotten, een dito koffijkan, een dito melkkan, zes dito kommen, 24 koppen en bakken, een botervlootje, een waterpot, een tinne terrine, twee dito sauslepels, een dito trekpot, zes dito lepels, 18 dito theelepeltjes, twee blikken braadpannen, een dito koffijketel, een dito kruiddoos, een dito blaker, 18 messen, een voorsnijmes, 18 vorken, een mes- en een vork-vaatje, twee metalen kandelaars, een yzeren snuiter en damper, een koffijmolen, een theedoos, een beschuitvaatje, twaalf wijnglazen, zes bierglazen, twee zoutvaten, twee waterkaraffen, enige ledige flessen, een unster met zijn wigt en een medicijnkist.
- Een boot met mast, spriet, roer, zwaarden en twee riemen. Een chaloup met mast, spriet, roer, zwaarden en vier riemen.
Laatstelijk gevoerd geweest bij kaptein Jacob Mildenstein,
- ten verzoeke van de Heeren Collings en Maingy, kooplieden, wonende te Rotterdam, domicilium kiezende ten huize van den Heer Isaac Jacobus Rochussen, procureur, wonende te Rotterdam op de Hoogstraat, wijk K, No. 68, die in dezen voor hen is occuperende, Requiranten in krachte van een vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 30 augustus 1816, geregistreerd den 21 september daaraanvolgende, door den Ontvanger Verster, tegen betaling van 143 gulden 8 stuivers;
bij welk vonnis Jacob Mildenstein is gecondemneerd, om aan de Requiranten te betalen de somma van 1875 ponden sterling, makende behoudens erreur in de reductie 22500 guldens Hollands geld, de Requiranten competerende als actuële houders van een Bodemarijbrief (opm: zie RC 100216), door de voornoemde Jacob Mildenstein op den 7 augustus 1815 te Londen getekend, ten behoeve van de heer Alexander Ohmaim, koopman aldaar, die denzelven brief aan de Requiranten bij behoorlijk endossement, in dato den 4 juni 1816, heeft overgedragen; zijnde dezelve bodemarijbrief behoorlijk geregistreerd te Rotterdam den 20 augstus des gemelden jaars 1816, door de Ontvanger Sontag, tegen betaling van 148 guldens 2 stuivers, met de interessen en kosten, waarvoor het gemelde schip met deszelfs toebehoren is verklaard speciaal verbonden en executabel.
De executanten hebben het voorschreve schip en toebehoren ingezet om 3000 guldens. De eerste opbieding zal geschieden op maandag den 18 november 1816. De tweede op maandag den 25 der gemelde maand. En de derde of laatste den 2 december daaraanvolgende, respectivelijk des middags ten twaalf uren, in het Paleis van Justitie, ten overstaan van den Wel Edelen gestrengen Heer Mr. Willem Maurits Swellengrebel, Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, als daartoe door gemelde Regtbank gecommitteerd. De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van gemelde Regtbank en Copie derzelve ligt ter visie ten Kantore van voornoemden procureur, bij wien ook nadere informatie te bekomen is.


Datum: 14 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 november. Volgens berigt van Terschelling, is den 7 dezer, des nagts, nevens Midsland, op Terschelling, gestrand het galjasschip HENRIETTA, kapt. J.H. Muller, bevorens gevoerd door kapt. Ehrhorn, van Pillau (opm: Baltyisk), laatst van Carlscrona, naar Amsterdam gedestineerd, geladen met rogge; het volk is geborgen. (opm: zie LC 261116)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 november. In een brief van Londen wordt gemeld, van den 8 november, dat het schip ZORG EN VLIJT, kaptein P. van Doorn (opm: smak, kapt. Pieter van Doorn), van daar naar Rotterdam gedestineerd, met al het volk verongelukt is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 november. Volgens berigt van kapt. J.D. Haynes, voerende het schip (opm: brik) ANNA MARIA, van Amsterdam naar Curaçao gedestineerd, te Madeira binnengelopen, was het bekomen lek gevonden en gestopt; de lading was onbeschadigd, en de kaptein dagt in het begin van de maand oktober de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 november. Laatstleden zondag morgen (opm: 10 november) circa negen uren, is bij het dorp Scheveningen gestrand het bomschip, genaamd ALBERTUS ADRIANUS, gevoerd bij schipper Albert Plug, van Londen naar Rotterdam gedestineerd. De equipagie is behouden (opm: het schip eveneens) en de goederen gelost.


Datum: 15 november 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier Mr. A. van Slooten te Dokkum, zal op dinsdag den 26 november aanstaande, des morgens ten 9 uren, op Ezumazijl onder Anjum, publiek en bij gerede gelde verkopen: een Loggerschip, de CHRISTINA genaamd, liggende op Ezumazijl, zes extra beste zeilen, masten, boegspriet, giek, gaffel, ankers, kabels, blokken, touwen, watervaten, riemen, en verdere scheepsgereedschappen en losse goederen, alles van den 21 november af te zien, bij Jan Egberts Botma, scheepstimmerman op Ezumazijl.


Datum: 16 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Het smakschip MARIA ANNA, kapt. C.H. Rintes (opm: Claas Hindriks Rentes), heeft door zwaar stoten op de Texelse wal het roer verloren, en is met behulp van een schuit in de haven van Texel gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Kapt. L. Pieters de Vries, voerende het schip HENRIETTA (opm: hoeker VROUW HENRIETTA), van Riga naar Amsterdam gedestineerd, meldt uit de Kuil van Marken, in dato 12 november, dat hij den 10 dito, door zware storm uit het noorden, op de hoogte van de Rode Ton, om van lager wal te geraken, een touw had moeten kappen, hetwelk met het anker was verloren gegaan.


Datum: 19 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. In de nagt tussen 13 en 14 dezer, is voor Zandvoort van deszelfs ankers geslagen en, in de vroege ochtend, op strand geraakt en verbrijzeld het schip (opm: pink) IPHIGENIA, kapt. Albert Dingemans, van Surinamen naar Amsterdam; van de aan boord zijnde personen, ten getale van 21, zijn slegts drie of vier matrozen met de boot en een op een stuk hout aan de wal gekomen; lijken en vaten suiker dreven bij Zandvoort op strand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 november. Den 13 november is in de Banne van Schoorle gestrand en daarna verbrijzeld het Zweeds Smakschip WILHELMINA, kapt. E. Dirks, met hout, yzer, enz, van Gothenburg naar Amsterdam; de lading en equipagie is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 november. Den 14 november, des ochtends, is bij Petten gestrand het Koffschip ELISABETH, kapt. Sibolds (opm: VROUW ELISABETH, kapt. D. Sijbolds), met masten en spieren van Riga naar la Rochelle; hetzelve is lek (opm: waarschijnlijk ter plaatse gesloopt).
Ook is dienzelfden nacht aldaar gestrand het Schoonerschip de HERSTELLING, kapt. J. Möller, van Bristol naar Dordrecht, met ballast (opm: het wrak werd in januari 1817 door Jan Timmerman, aannemer van zeewerken te Petten, gekocht en waarschijnlijk ter plaatse gesloopt).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 november. Volgens berichten van Den Helder, van den 15 dezer, was die morgen te Calantsoog gestrand en totaal verbrijzeld een Galjasschip, de naam onbekend. De Strandvonder aldaar was in het bezit der papieren, doch heeft niets willen opgeven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Kapt. G. Larssen, voerende het schip JOHAN WILHELM, van Amsterdam naar Gothenburg gedestineerd, heeft, in de nacht tussen den 10 en 11 dezer, uit hoofde van zware storm, de grote mast gekapt en een loodsschuit voor NLG 400 aangenomen, om hem naar Harlingen te brengen, ten einde aldaar te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een Driemastschip, metende 528 Ton, in den Jare 1812 te New-Yorck gebouwd van live oak en ceder, koper gebout, en gekoperd tot aan de berkhouten, het dek insgelijks met koperen spijkers van gemaakt; gaande beladen diep 18 voeten, zeer snel zeilend, van alles wel voorzien en zeer geschikt voor de vaart op China of Batavia. Te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Mantauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening, op dinsdag den 26 november 1816, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, aan de meestbiedenden te verkopen: een Brikschip, genaamd de VRIENDSCHAP, laatst gevoerd geweest bij kaptein J.S. Fustman (opm: kapt. Jan Fredrik Fustman), lang over steven 74 voeten 2 duimen, hol, in het ruim van de buikdenning tot onder het dek 10 voeten 4 duimen, wijd, binnen de huid, 19 voeten 10 duimen, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Scheepmakershaven, nabij de Glashaven. Nader onderrichting bij bovengemelde makelaars. (opm: waarschijnlijk werd dit buitenslands gebouwde en gefranciseerde schip verkocht voor de sloop)


Datum: 21 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 november. Den 16 dezer is, in de Eijerlandsche gronden, gestrand en geheel verbrijzeld het Zweeds brikschip CONSTITUTION, kapt. E. Lindeblad, van Stokholm naar Lissabon; de equipagie is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 november. Volgens brief van Harlingen, was aldaar op den 13 november, wegens verlies van anker en touw, lekkagie en andere schaden, met behulp van Urker visserlieden, tegens betaling van NLG 350, binnengebragt het schip de VROUW WILHELMINA, kapt. H.E. de Bey (opm: smak, kapt. Harm Everts de Boer), van Amsterdam naar Petersburg; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 november. Den 14 november, op den middag, is, onder de Banne van Wijk-op-Zee, gestrand het sloepscheepje SAMSON, kapt. J. Jagger, van Hull naar Antwerpen; het volk is gered; ook hoopte men de lading, in katoen enz. bestaande, te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 november. Van Elseneur wordt van den 12 dezer gemeld, dat, sedert de vorige post, het aldaar afwisselend hard gewaaid had, en wel voornaamlijk in de laatst gepasseerde nacht; het schip VROUW ELISABETH, schipper N. Möller, van Amsterdam naar Koppenhagen gedestineerd, heeft ankers en touwen verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens een particuliere brief, is Zijner Majesteits schip van oorlog ADMIRAAL EVERTSEN, kapt. Dietz, aan boord hebbende de Schout-bij-Nacht Buyskens, met de brik SPION, kapitein Van der Loeff, reeds den 27 april te Batavia gearriveerd. De corvet IRIS, kapt. Pool, is den 10 en het oorlogsschip AMSTERDAM, kapt. Hofmeyer, den 12 mei aangekomen. Den 21 mei is het linieschip ADMIRAAL DE RUYER, kapt. ’t Hoofd, gearriveerd. Den 25 juni waren de troupen ontscheept; en was reeds den 11en bevorens (opm: 11 mei 1816) de kolonie door het Engelse gouvernement aan het Hollandse overgegeven. (opm: zie ook RC 200716)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, als daartoe gemachtigd door de rederij van het schip JOHANNES, waarschouwen een iegelijk, om geen crediet te verlenen, of gelden te fourneren, ten behoeve van hetzelve schip, aan Johan Christoffen Peters, gewezen kaptein op hetzelve, vermits dezelve Peters uit den dienst der voormelde rederij ontslagen is, en derhalve geen betaling van gedane leverantiën, op last van evengenoemde persoon, of restitutie voor aan hem gefourneerde gelden, door of wanwege gemelde rederij geschieden zal.
Rotterdam, den 20 november 1816 Kuyper, Van Dam en Smeer


Datum: 22 november 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 november. In het laatst der afgelopen week is van deze stad naar zee vertrokken het alhier gebouwde en door de heren Jacob Vriesendorp en Zonen uitgeruste fregatschip de HOOP, kapitein M.D. Ihnken, gedestineerd naar Java, werwaarts het troepen moet overbrengen, welke het te Hellevoetsluis zou innemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Tjalkschip, oud tien jaren, met zeil en treil, ankers en touwen, lang 72, wijd 18, en hol op zijn uitwatering 6½ voeten, liggende op de Gordijk, te bevragen bij Hette Pieters de Vries, beurtman op Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar op de Malzolder van de gewezen Landswerf den 23 november 1816, precies ten 2 uren des namiddags, publiek verkopen: het in het Oude Vlie verongelukte en aldaar aan de grond zittende Engelse brikschip, MARY genaamd, met enige scheepsgereedschappen.


Datum: 23 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Den 12 november is, door behulp van een Amelander visser, te Enkhuizen, tegen betaling van NLG 600 binnengebragt, na alvorens anker, touw en boot verloren te hebben, het tjalkschip de VROUW CATHARINA, J.R. Früdden, van Amsterdam naar Lübeck; schip en lading zijn echter in de beste staat, om de reis te vervorderen.
RC 231116
Amsterdam, 21 november. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen S. Wilhelms, van Batavia, R.S. Visser (opm: bunschip VROUW JOHANNA) en J. Klaassen van Londen, J. Baels van Hull, J. Ouwehand (opm: kof VOLHARDING), van Londen, is met behulp van een schuit wegens verlies van roer en verdere schade, binnengebracht, en A.C. Brouwer (opm: kof TWEE GEBROEDERS) van Marennes; dezelve is door vissersschuiten zonder roer binnengebracht.
RC 231116
Amsterdam, 21 november. Aangaande het schip ANNA MARIA, kapt. P. Bradheering, van Riga naar Schiedam gedestineerd, te Arendsdahl (opm: Arendal, Noorwegen) binnengelopen, wordt in een brief van Arendsdahl van den 25 oktober gemeld, dat hetzelve aldaar, wegens storm, was binnengelopen, zeilen verloren en schade aan de zeilen bekomen had; men had reeds een begin gemaakt met lossen, en de kaptein zoude spoed maken om zijne reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Van Helgoland wordt, van den 9 november, gemeld, dat aldaar aangekomen was kapt. R. Remkes, voerende het schip de TWEE GEBROEDERS (opm: buitenlander), uit het Nieuwe Diep naar Hamburg gedestineerd; dezelve had geld op bodemarij (opm: zie RC 100216) genomen, alzo zijn schip op strand geraakt, doch met adsistentie weder afgebragt was, en hij ankers en touwen had moeten kopen, en had twee loodsen aangenomen om hem naar Hamburg te brengen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie: Wierd ons hart diep getroffen door het voor ons zoo smartelijk verlies van onze geliefden oudsten zoon, Nicolaas de Voogd, in den ouderdom van ruim veertien jaren, bij gelegenheid van het stranden van het schip IPHIGENIA, den 14 november laatsleden, op de hoogte van Zandvoort, wij ontwaardden daarbij de hartelijkste deelneming veler menschenvrienden, en verzoeken hen van onzen welgemeenden dank daar voor bij deze te overtuigen. (opm: zie RC 191116)
Dordrecht den 22 november 1816 Jacobus de Voogd
Neeltje de Voogd, geb. Palestein

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de hecht en sterke brik MARGARETHA, met deszelfs zeil en treil, groot ruim 80 koyangs, te bevragen bij Barend van Tienen.


Datum: 26 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 24 november. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van vrijdag den 22 november, werd gelezen ene missieve van Zijne Majesteit, daarbij inzendende een concept-wet, betrekkelijk de bescherming van de Koophandel op de Middellandse Zee en de Levant, en strekkende tot het algemeen maken, voor het gehele Koninkrijk, van de deswege voormaals in de Noordelijke provinciën bestaan hebbende bepalingen. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 november. Volgens een brief van Ameland, van den 19 november, was den 16 dito aldaar op de Buitengronden vervallen en geheel verbrijzeld het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. A.A. Androen, van Dramme naar het Nieuwe Diep gedestineerd (opm: buitenlander, pink, zie ook LC 180417); de equipagie was, na ruim een etmaal op een stuk van het wrak te hebben doorgebragt, door Amelander vissers gered en aan de wal gebragt, uitgezonderd een matroos en een passagier, welke door koude en ongemak waren omgekomen. Van de lading balken waren circa 300 stuks geborgen en dreven van tijd tot tijd nog aan.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. Den 23 dezer bij Texel binnengekomen kapt. F. Baas (opm: pink ANTOINETTA EN JACOBA), van St. Catharina.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 november. Volgens een particuliere brief is Zr.Ms. schip van oorlog ADMIRAAL EVERTSEN, kapitein Dietz, aan boord hebbende de schout bij nacht Buijskens, met de brik SPION, kapitein Van der Loeff, reeds den 27 april te Batavia gearriveerd.
De IRIS, kapitein Pool is den 10, en het oorlogschip AMSTERDAM, kapitein Hofmeijer den 12 mei aangekomen.
Den 21 mei is het linieschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapitein 't Hoofd gearriveerd.
Den 25 juni waren de troepen ontscheept, en reeds den 11 bevorens, was de kolonie door het Engelse gouvernement aan het Hollandse overgegeven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J. Brandenburg, op Terschelling, zal op donderdag den 28 november 1816, des voormiddags ten 10 uren, bij ‘s Rijks Pakhuis te West Terschelling, presenteren te verkopen: een scheepstuigage, van het gestrande Galjas schip HENRIETTA, gevoerd geweest bij kapitein J.H. Mulke, komende van Carlsham en gedestineerd naar Amsterdam.
(opm: zie RC 141116)


Datum: 28 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 november. Volgens een brief van kapt. J.T. van der Zee, voerende het schip de VROUW AUKE (opm: kof VROUW AUKJE), van Amsterdam naar Bayonne gedestineerd, in dato Helvoetsluis den 21 november, was hij, na 17 dagen met aanhoudende stormen in zee geweest en tweemaal van uit de Hoofden (opm: Nauw van Calais) tot aan de Jutse kust kust gedreven te zijn, te Helvoetsluis, met schade aan schip en touwwerk, binnengelopen; gemelde kaptein heeft den 22 dito de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 november. Vogens een brief van Memel (opm: Klaipeda), van den 9 november, was het schip (opm: kof) de VROUW ANNA, kaptein P.C. Piebes, den 6 dito van daar naar Amsterdam vertrokken, doch den 8 teruggekomen, hebbende des nachts tussen 6 en 7 een zware storm uit het Z.Z.W. en W. doorgestaan, waardoor een matroos over boord en verscheidene dingen van het dek geslagen waren; de lading was zodanig overgezet, dat een schot gebroken en tarwe in de kooijen der matrozen gekomen was; ook was er tarwe gepompt, en eindelijk de pompen verstopt geraakt; men dagt nogtans niet dat de schade van veel aanbelang zoude zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 november. Te Ostende is binnengelopen het schip NEPTHUNUS, kapt. C.D. Hartma, van Amsterdam naar Havre; had vele stormen doorgestaan en voor Texel ankers en touwen gekapt, doch dagt de kaptein geen schade aan de lading te zullen hebben.


Datum: 29 november 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Volgens rapport van den loots, is den 22 dezer uitgezeild uit Tessel het schip (opm: smak) de VRIENDSCHAP, kapt. W.K. Engelsman, naar Lissabon.
Te Terschelling zijn binnen gekomen N.J. Cornel, DE VERWAGTING, E. Hildirks, HERSTELLING, J. Koop, ATTENTIE en J.J. de Groot, JONGE THEODOOR, alle van Riga.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 november. Te Terschelling is binnengekomen de VROUW MARIA (opm: kof), kapt. Z.K. Schut, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 november. Sedert 1 januari tot 20 september zijn in deze haven aangekomen 3.328 schepen, waarvan 2.658 uit de Noordelijke provinciën en 670 uit zee. Onder deze laatstgemelde waren 16 Russen, 28 Denen, 29 Pruisische, 34 Hanseaten, 44 Hannoveranen, 19 Fransen, 168 Engelsen, 1 Portugees, 25 Amerikanen, 276 Nationalen, waaronder 178 uit de Noordelijke provinciën (opm: Noordelijke Nederlanden).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 november. Den 23 dezer trachtte alhier, uit vreze voor het ijs, binnen te lopen, kapitein Adrian D. Zijlstra, varende het schip UPSTALBOOM, naar Embden gedestineerd. Dezelve heeft om en bij de Noordkaap, gelijk ook voor deze wal, zware stormen gehad, waardoor het schip van boven zeer gehavend is. Men vreest voor veel schade aan de lading. De volgende dag is alhier binnengekomen het tjalkschip de GOEDE GEDACHTEN, kapitein Jan Lorentz Doijes, beladen met rogge en garst, komende van Memel (opm: Klaipeda) en gedestineerd naar Schiedam. Dit schip heeft insgelijks zware stormen doorstaan, vele lekkage bekomen en moest lossen om te repareren.


Datum: 30 november 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Volgens brieven van Lissabon, van den 6 november, zijn, door Marokkaanse kruisers, genomen de Nederlandse schepen de KOOPHANDEL (opm: kof), A. Schaap, en de JONGE MARIA (opm: kof), M. Schaap; het eerste was te Salé en het laatste te Larache opgebragt. (opm: zie ook RC 121216 en PGC 210117)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Den 26 dezer is in het Vlie niets gepasseerd. De schepen gisteren gemeld zijn F. Knoop van Petersburg, J.C. Wendt (opm: Zweedse KRONPRINCESSAN AF SVERIGE; de pink werd in mei 1817 voor 15.500 gulden aangekocht door Firma Louis Schuhmacher c.s., Amsterdam en ging als WELVAART onder kapt. C. Koert weer naar zee); D. Schwartz (opm: Amsterdamse barkentijn HENRIETTA) van Riga, en J.K. Doyes (opm: kapt. Jacob Claase Doijes; smak EENDRACHT) van Koningsbergen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Extract uit het register der handelingen en besluiten van commissarissen-generaal over Nederlands-Indië:
Op Vrijdag den 8 november 1816 is gelezen een schriftelijke voordracht van de schout-bij-nacht, commanderende Zr.Ms. eskader in de Oost-Indiën, daar bij ter voldoening aan de inhoud van het besluit dezer vergadering van den 13 september 1816 no. 26, aanbiedende een concept-plan van de organisatie van het corps koloniale zee-officieren, in evenredigheid gebracht met de zeemacht, die naar deszelfs oordeel in deze kolonie vooreerst in dienst zal moeten worden gesteld, waarnevens nog gevoegd is een concept-plan van bemanning en de bepaling der maandgelden.
Waarop gedelibereerd zijnde, is, na deswegens voorlopig gehouden besognes, goedgevonden en verstaan, dat de Koloniale Zeemacht provisioneel zal bestaan uit één korvet van 16 à 24 stukken, twee brikken van 12 à 16 dito, zeven kleine brikken of wel schoeners van 4 tot 8 stukken, 26 kanonneerboten, gewapend met een kanon van 8 à 12 pond en 2 ps (opm: waarschijnlijk pivots [draaibassen]) van 3 à 6 pond, en twee stationaire kanonneerboten of andere daartoe geschikte vaartuigen. (opm: sterk bekort)


Datum: 03 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 december. Te Medemblik is wegens ijsgang met enige schade binnengelopen het schip (opm: kof) de VROUW AUKJE, kapt. L.K. Swart.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 december. Volgens een brief van Terschelling, van den 24 november, was aldaar binnengekomen het schip VROUW RITSINA (opm: smak VROUW RISSINA), kapt. H.R. Onstwedder, uit Noorwegen; had een zwaard verloren en zou naar Harlingen zeilen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M van der Tuuk, openbaar notaris, in het canton van en residerende te Veendam, zal namens zijn principalen op vrijdag den 20 december eerstkomend, des avonds te 6 uren, ten huize van logementhouder Evert van Linge te Veendam, publiek veilen en verkopen: een nieuw Smakschiphol, lang over de stevens 72 vt, wijd 15 vt. en hol op deszelfs uitwatering 7 vt, liggende bij de werf van wijlen Harm Derks Rogaar, bij het Dwarsdiep, aan het Westerdiep te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, advocaat en openbaar notaris, residerende te Groningen, des avonds om 6 uren, ten huize van logementhouder Jan Kuiper, aan het Winschoterdiep te Groningen publiek veilen en verkopen: een Smakschip, genaamd de VROUW ANTJE, liggend thans in de Noorderhaven, groot ongeveer 75 roggelasten, met deszelfs opgoederen, ingevolge inventaris, alles breeder in de billetten gespecificeerd, om op 17 februari a.s. of eerder te aanvaarden. Laatst bevaren door kapitein B. Harkema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Den 22 november is van de rede van Vlissingen gezeild het fregatschip de DAGERAAD, kapitein Simon Rickels van Middelburg, gedestineerd naar Demerarij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Extract (opm: uittreksel) uit een brief van Marseille, d.d 15 november.
Met veel leedwezen moeten wij u berichten, dat een Marokkaans fregat en een brik twee Hollandse schepen genomen hebben.
De Nederlandse consul te Gibraltar heeft den 24 oktober l.l. deze tijding bekend makende, de namen dezer schepen niet opgegeven. De vice-admiraal Cap Lien had den 23 oktober het schip WILLEM DEN EERSTEN, het fregat MELAMPUS en de brik IRENE van Gibraltar afgezonden, en zou zich zelf de volgende dag op het schip de PRINS VAN ORANJE, op de hoogte van Tanger, bij zijn eskader voegen, ten einde voldoening voor deze aangedane hoon te vragen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De griffier Van Slooten, en de notaris Posthuma, zullen op donderdag den 5 december 1816, des morgens ten 10 uren op Oostmahorn onder Anjum, bij boelgoed en gerede gelde verkopen, navolgende beschadigde goederen, gelost uit het Fluitschip de GOEDE VERWACHTING genaamd, als ongeveer 275 lopen garst, 25 á 30 lopen orten (opm: erwten), 24 lopen rogge.


Datum: 05 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 december. Het schip (opm: kof) de VROUW ENGELINA, kapt. Tjebbe Derks de Jonge, van Dantzig den 30 november te Amsterdam gearriveerd, is den vorigen nacht op de hoogte van Marken zodanig in het ijs bezet geweest, dat de boeg geheel doorsneden en het schip zo zwaar lekgeworden is, dat het gevaar liep van te zinken; door aangebragte hulp, en na het kappen van een touw, is het echter boven water gebleven, en zijn de gaten zo goed mogelijk gestopt; het onderste gedeelte der lading in hout bestaande, hoopt de kapitein dat de granen droog, ten minsten niet veel beschadigd zullen zijn; men heeft dadelijk aanstalten tot lossen gemaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 december. Te Harlingen is door een loods voor NLG 400 met schade binnen gebragt het schip (opm: smak) de JONGE PIETER, kapt. F.P. Visser, van Kiel naar Rotterdam; de lading, die waarschijnlijk beschadigd zal zijn, moet gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 december. Den 30 november, tegen de avond, is bij Egmond-aan-Zee gestrand en gehele verbrijzeld het smakschip FORTUNA, kaptein H.B. Drend (opm: Hendrik B. Drent), van Rouen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 december. Kaptein R. Ruurds, voerende het schip DOLPHYN, van Amsterdam naar Lissabon gedestineerd, meldt uit Dungeness van den 15 november, dat hij sedert zijn vertrek uit Texel veel contrariewind en storm heeft gehad, echter den 10 dito tot Kaap la Hague genaderd was, toen hem een vliegende storm overviel, die drie dagen aanhield, en hem tot de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, westelijk van Dungeness) terugdreef; hij had wel 7 agtste voet slagzijde over stuurboord gekregen, zo dat de bovenste laag kaas aan ene zijde lag, hetwelk hij weder hersteld had; voorts was het schip en de lading in de beste staat, om bij de eerste goede wind de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, den 4 december. Gisteren namiddag arriveerden te Helvoetsluis de schepen de JONGE JAN JOSEPH, kapt. J.J. Heuvel, van Bordeaux en de MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil, van Marennes.


Datum: 06 december 1816


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 december. Texel, binnengekomen, KROONPRINS (opm: bunschip NEERLANDS KROONPRINS), J.P. Jelsma en JONGE JAN, R.L. Bovenkamp van Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zr.Ms. schip de BRABAND, kapitein J. Bakker is den 19 dezer van de rede van Vlissingen, aldaar in ‘s lands dok gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 30 november. Gisteravond is alhier binnengekomen een eskadron huzaren, naar de Oost-Indiën bestemd. Hetzelve heeft heden de mars naar de Helder voortgezet, teneinde op het koopvaardijschip (opm: fregat) HOOP EN FORTUIN, kapitein A. Gordon, hetwelk reeds het 19e bataillon infanterie van linie aan boord heeft, te worden ingescheept. (opm: zie PGC 280217)


Datum: 07 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Wesseling en H. Wesseling, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 9 december 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fluitschip, genaamd de VROUW ANNA ELISABETH, gevoerd door schipper Barend Jacobs de Jong; is in het jaar 1776 nieuw uitgehaald, en in het jaar 1814 een nieuwe grene huid omgelegd en 3 nieuwe masten ingezet, op alle welke in datzelfde jaar en in 1816 nieuw want is opgelegd, lang over steven 138 en 3 vierde voet, wijd binnen zijn huid 32 voet, hol in het ruim 14 en 1 half voet, het verdek hoog aan boord 6 voet 9 duim, de stuurplegt hoog aan boord 8 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voornoemde makelaars en bij Petrus Scheffer.
(opm: het schip had vanaf 1810 [of eerder] tot voorjaar 1815 in Amsterdam opgelegd gelegen, maar leek nu ondanks haar leeftijd voor koper en mede-eigenaar Johannes Wesseling nog NLG 6.800 waard om onder dezelfde scheepsnaam en kapitein nog eens een zeebrief aan te vragen; waarschijnlijk ging het schip toch niet naar zee en op 13 april 1818 werden casco, tuigage en scheepsbenodigdheden geveild en zal het doek definitief zijn gevallen, zie RC 070418)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Te Glückstadt is met adsistentie van sloepen binengebragt en in de slik gehaald het schip MARIA ELISABETH, kapt Dirk Cornelis, van Amsterdam naar Hamburg; zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Het schoonerschip de VRIENDSCHAP, kapt R. van Weelde, met een lading vijgen en fruiten, den 31 oktober, des morgens, van Faro naar Zierikzee vertrokken zijnde, is dezelfde namiddag door een gewapende schooner, onder Turkse vlag, ontmoet, die een schot met scherp deed; hierop bijgedraaid zijnde, kreeg het een luitenant met een sloep aan boord, die zeide van Buenos Aires te zijn, en, na het onderzoek der papieren, het schip deszelfs reis liet vervolgen; doch den 2 november kreeg men een fregat in het gezigt, waarvan een Spaanse vlag woei, voerende 36 à 40 stukken, hebbende een witte krul voor het galjoen, en zijnde verzeld (opm: vergezeld) van een kleine gewapende schooner, hetwelk de gehele voormiddag mede cours hield naar Kaap St. Vincent, en insgelijks een schot met scherp op de VRIENDSCHAP deed, waarop kapt. Van Weelde de Hollandse vlag hees en bijdraaide; de in de Engelse taal gedaan wordende vragen, omtrent de destinatie van het schip, beantwoord zijnde, kreeg de kaptein last zijn schoonerzeil te gijen; terwijl men bezig was hieraan te voldoen, gaf het fregat niet alleen de volle laag met scherp, maar stonden ook de scheepssoldaten op de loopplanken te vuren, hetgeen, op de afstand van niet meer als twee scheepslengten, veel schade veroorzaakte; hierop wendde het fregat agter het schip, en schoot nog een stuk op de Hollandse vlag af, hetgeen de kaptein bewoog dezelve ten halven aftehalen; toen kwam er een sloep aan boord, waarin een luitenant, een tolk, twee soldaten en vier matrozen, allen met ponjaards en pistolen gewapend, en Spaanse uniformen dragende, die naar het getal der stukken en manschappen vroegen, waarop men antwoordde, gene stukken maar slechts vijgen en fruit aan boord te hebben, en met negen man te varen; kaptein Van Weelde vroeg toen naar een naam van het fregat en van dier van de kaptein, doch beiden werden voor hem verzwegen; op de aanwijzing van de reddeloze toestand, waarin het schip door het schieten gebragt was, beloofde de officier hem touw te zullen zenden om de geleden schade te herstellen; doch naauwlijks was de sloep weder aan boord van het fregat, of het zette alle zeilen bij, en liet kaptein Van Weelde aan zijn lot over, die eindelijk, na 24 dagen in volle zee te hebben gesukkeld, met veel moeite en gevaar, den 26 november, met zijn schip te Zierikzee is aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop een snelzeilend Kofschip, groot circa 70 rogge lasten, zijnde maar 4 jaar oud, van een goede inventaris voorzien; liggende thans in de Kalkhaven te Dordrecht. Nader onderrigting bij de scheepsmakelaar Gerard Mauritz aldaar.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 december. Aan deze stad gearriveerd F. Baas, van Buenos Aires.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Gedeelte uit redevoering, gehouden door Van Tets, gouverneur van het Noordelijk gedeelte van Holland ter gelegenheid van de opening van de vergadering van de Staten van Holland op 1 juli 1815)
“Orde en welvaart vestigden zich snel in 1814 op vaderlandse bodem. Bij onze herboren onafhankelijkheid zijn terstond alle handelsboeien verbroken en de Nederlandse vlag ontrold door alle zeeën. De havens, onlangs woest en ledig en slechts bergplaatsen voor wrakken of onttuigde schepen, werden nu het schouwspel van in- en uitzeilende bodems, zodat door de grote toevloed te Rotterdam de heen- en wedervarende beurt- en marktschepen belemmerd werden.
Amsterdam, hoezeer door het bezetten van Den Helder tot juni 1814 in zijn vaart en handel gestremd, heeft echter van dat tijdstip af omtrent 3.000 schepen aan en van zijn ree zien varen, en zulks, daar het gedurende de jaren 1812 en 1813 slechts als ter sluik bij licenties door omtrent 40 bodems ’s jaars was bezocht geworden.
Rotterdam, hetwelk in 1812 en 1813 geen tien schepen jaarlijks binnen haar kaden gezien had, en zelfs in 1808, en dus onder de regering van de gewezen koning, voor de inlijving slechts 63 schepen had zien inkomen, heeft in het jaar 1814 omtrent 2.600 koopvaardij- schepen zien in- en uitvaren, een getal, hetwelk de voordeligste jaren van onze handel bijna evenaart, en de 30 vroegere jaren, met uitzondering van 1802, oneindig verre overtreft.
Dordrecht, hoezeer vele takken van zijn handel gedurende de oorlog verlegd waren, en hoezeer die stad de gehele aard zijner handelsbetrekkingen sedert 1802 had zien omkeren, heeft echter zijn buitenlandse handel en scheepvaart na den 1 januari 1814, in vergelijking der twee vroegere jaren zien vermeerderen als van één tot zeven.
Schiedam, hetwelk in zijn bestaansmiddelen alle rampen had ondervonden, wat Frans geweld, gepaard met Franse list, voor Hollands handel kon uitdenken, en hetwelk zijn scheepvaart tot die laagte had zien zinken, dat in 1812 en 1813 niet één zeeschip zijn haven had aangedaan, zag in 1814 reeds meer dan 100 volle ladingen in de stad aanbrengen.
Ja, indien men de openlijk aangekondigde berichten mag geloven, lieten 1.500 schepen, met Nederlandse zeebrieven voorzien, reeds in 1814 de Nederlandse vlag in alle zeeën waaien en deden die zo jammerlijk verguisde standaard in alle oorden der wereld eerbiedigen.”


Datum: 12 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 december. Directeuren van de Levantsche Handel en Navigatie in de Middellandsche Zee geven kennis, dat, volgens schrijven van Zijner Majesteits consul, Wm. Lobé, te Kadix (opm: Cadiz), van den 12 november laatstleden, Zijn Ed. van de Vice-Consul te Gibraltar, de heer Sewel, in dato 6 november, het natemeldene berigt heeft ontvangen:
Zie daar wat mij de heer Nyssen, ten aanzien van de reclamatiën, door Zijne Excellentie de Vice-Admiraal Van der Capellen, wegens de genomene schepen, meldt: Wij hebben, zo even, de gunstige verklaring van de Keizer van Marokko ontvangen, waar bij die Souverein aan alle de Consuls de verzekering geeft, dat alle schepen, toebehorende aan een Natie, waar mede hij in vrede is, welke door zijn kapers mogten genomen zijn, met derzelver equipagiën, ladingen en goederen zullen terug gegeven worden. Wij moeten dus hopen, dat, ingevolge de verklaring van de Marokkaanse Keizer, onze twee schepen (opm: zie RC 301116 en PGC 210117) in vrijheid zullen worden gesteld, en hunne reizen kunnen vervorderen.
De brief van de heer Nyssen is gedateerd van gisteren.
Voorts, dat, volgens berigt van Livorno van den 18 november, de pest zich te Tripoli zou geopenbaard hebben, in het zogenaamde Lazareth, en er reeds vijf personen aan die verschrikkelijke plaag gestorven waren; dat er op den 31 oktober nog zeven anderen daarvan waren aangetast.
Men zegt, dat die besmetting door een Turkse polacre (opm: type vrachtvaarder voor gebruik in de Middellandse Zee), van Konstantinopolen (opm: Istanbul) en Smirna (opm: Izmir) gekomen, met ene lading zijde, tapijten en andere goederen, welke te Tripoli ontladen waren, zoude aangebragt zijn. Men voegt er bij, dat, ten gevolge van dien, die goederen weder in hetzelfde schip zijn geladen, hetwelk men met 28 passagiers, die het mede gebragt had, heeft doen vertrekken.
Tot den 31 oktober had de bevolking van Tripoli nog niets geleden; maar men vreesde, dat er enige gemeenschap met de besmette goederen mogt plaats gehad hebben. Het is te wensen, dat dit voorval geen ongunstige gevolgen voor de kusten van de Middellandse Zee mogte hebben, uit hoofde van de slechte gewoonte, welke men in Barbarije (opm: het land der Berbers) heeft, om de suspecte (opm: verdachte) schepen te rug te zenden, welke dan vermijden om daarvan bij hun aanlanden verklaring te doen.
Amsterdam, den 6 december 1816
Ter Ordinantie van Directeuren voornoemd, H. Broes

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 december. Kaptein G. Swart, voerende het schip de STAD GENT (opm: brik, thuishaven Oostende), van St. Thomas den 7 december binnen, meldt, van den 8 dito, dat zijn schip bij het inzeilen van het Nieuwe Diep aan de grond geraakt, doch na zwaar gestoten te hebben, met adsistentie van twee sloepen weder afgebragt is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 december. Kapt. A. Brons, voerende het schip (opm: galjas) ZELDENRUST, van Bergen te Dordrecht gearriveerd, heeft op zijn reis zwaar weer gehad, en levert de lading beschadigd uit.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 december. Op de Eider liggen onder meer andere schepen ingevroren, als: te Thielehemmen de VROUW BINA, kapt. J.M. Smit, van Koningsbergen naar Amsterdam, de JONGE HENDRIK, kapt. R.A. Klein, van Riga naar Zwolle, en de VROUW HENDRICA, kapt. B.J. Houwink, van Kiel naar Antwerpen; bij het Höhnerveer de JONGE AKKE, kapt. L.A. Pranger, van Rostock naar Amsterdam; te Palhude MARIA ELISABETH, kapt. J. Fimmen, van Stettin naar Hoekzyl (opm: Hooksiel), en de JONGE JAN, kapt. R. Jans, van Delfzijl naar Lübeck; te Tonningen METTA CATHARINA, kapt. H.J. Mandö, van Amsterdam naar Kopenhagen, JETSKE CATHARINA, kapt. G.R. Ostra (opm: Gouke Roelofs Oostra), van Koningsbergen, en die FRAU MARIA, kapt. P. Eggers (opm: mogelijk P. Eggens), van Flensburg, beide naar Amsterdam, en de VROUW CATHARINA, kapt. J.C. Damstra, van Kiel naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 december. Van Zierikzee wordt, in dato den 3 dezer gemeld: voor de ondieptens van Schouwen is, op de Plaat Het Nieuwe Zand, vastgeraakt het Zweedse Brikschip PATRIOT, kapt. N.N. Brobegk, van Sundwald in Zweden, met een lading delen, gedestineerd naar Londen; de equipagie heeft zich met de sloep gered, en is bij Blom, aan de Vuurboei, behouden aangekomen; enige touwen, zeilen en delen zijn geborgen, en men is nog werkzaam om meerder te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 16 december 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd ISABELLA, gevoerd door kapt. Charles Tyler, lang over steven 87 voet 3 duim, wijd binnen zijn huid 25 voet, hol in het ruim 13 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de vooroemde makelaars. (opm: de verkoop vond geen doorgang, maar werd uitgesteld tot 10 februari 1817, zie RC 280117)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 3 december. Voor de ondieptens van Schouwen is op de plaat van het Nieuwe Zand vastgeraakt het Zweeds brikschip PATRIOT, kapitein N.H. Brobeck, gekomen van Sundvald (opm: Sundsvall) in Zweden, met een lading delen (opm: planken van min. 5 x 10 cm dikte/breedte) gedestineerd naar Londen. De equipage heeft zich met de sloep gered en is bij Blom, aan de vuurboet (opm: vuurtoren), behouden aangekomen. Enige touwen, zeilen en delen zijn geborgen en men is nog werkzaam om meerder te bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht 11 december. Aan deze stad is gearriveerd het schip SUPERB, kapitein H. Doodt, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge.


Datum: 13 december 1816


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 18 december 1816, des namiddags van 2 tot 3 uren, en ‘s avonds van 6 tot 7 uren, bij de beschrijving en den finale palmslag, in de herberg Benthem, publiek presenteren te verkopen: een welbezeild Hekschip, de JONGE NICOLAAS genaamd, lang over steven 60 voet, wijd op zijn buitenwerk 16 voet, en hol 6 voet, en zulks met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, zodanig wordt bevaren door Rinse Sybrands Seba (opm: mogelijk Rinse Sijbrands Zeeba), en is leggende in de Noorderhaven te Harlingen. (opm: LC 271216 meldt dat is geboden NLG 1.050,15)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende presenteert uit de hand te koop: een Schuite-schip, met zeil en treil, ankers en touw, lang 58 voeten, wyd en hol na advenant.
Claas P. Sjollema te Grouw.


Datum: 14 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 december. Het schip ANNA CATHARINA, J. Hansen, van Archangel naar Dordrecht gedestineerd, den 5 december in Texel binnen, is den 10 september van de Baaij vertrokken, en was, uit hoofde van storm en contra-wind, den 17 oktober niet verder dan tussen Drontheim en Bergen gevorderd; hetzelfde weer aanhoudende, het volk zieklijk wordende, en de voorsteng overboord geraakt zijnde, liep het den 7 november te Tonningen binnen, en zette, na dat de steng en mars zo goed mooglijk hersteld waren, den 16 dito de reis voort; doch had alweder slecht weer, en kreeg in de nacht van den 20 november een allervreeslijkste storm, waardoor het bijna een wrak werd en vier voet water inkreeg; volgens, op de Breeveertien (opm: lange breede zandbank voor de Nederlandse kust, waarop gemiddeld 14 vadem diepte), de wind alweder tegenlopende, heeft de kaptein, daar schip nog volk langer zee konden houden, in Texel moeten binnenlopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Volgens brief van Kadix, van den 13 november, was aldaar, met averij, teruggekomen het schip de VROUW CATHARINA, J. Fasmer, naar Amsterdam gedestineerd; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 december. Van Stokholm wordt gemeld, dat, den 30 september, bij Falkenberg gestrand is het schip EENIGHEDEN, P. Oestman, van Amsterdam naar Jakobstad (Finland).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 december. Volgens brief van Wisby, op Gotland, van den 21 november, was aldaar, in den nacht, tussen den 16 en 17 dito, gestrand het schip FREDRIK HENDRIK, T. Lynn, met rogge, hennip en talk, van Riga naar Amsterdam; men dacht de lading te bergen en het schip te behouden.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Volgens de Amsterdamsche Courant van den 29 juni liggen aldaar in lading naar Batavia de navolgende schepen:
- het gekoperd fregatschip, genaamd CORNELIA, kapt. G. Havestein (op: Gottlieb Hagenenstein).
- het fregat ELIZABETH, kapt. Cornelis Pakes.
- het gekoperd fregatschip SOURABAYA, kapt. Willem Lane.
Adres bij Coopman, de Witt en Lenaertz, van Olivier, d’Arripe & Co, Hoyman & Schuurman, en De Vries & Co.
- het nieuw gekoperd pinkschip VROUWE AGATHA (opm: VROUW AGATHA), kapt. Roelof Witsen.
Adres bij Zurmuhlen, Swanenburg.

RC 171216
Amsterdam, 15 december. Te Texel binnengekomen D. van der Brugge van Surinamen, is gedestineerd naar de Maas; zijnde zwaar lek, met verlies van stengen, ra’s, zeilen, ankers, kabel, enz.


Datum: 17 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 december. Volgens brief van kapt. Dirk van der Brugge, voerende het Hollands schip WILLEM DEN EERSTEN uit Den Helder, 14 dezer, was hij de vorige dag uit Surinamen aangekomen; tijdens de reis niets dan stormen, zijnde den 12e voor de Maas geweest, doch, geen loodsen buiten zijnde, genoodzaakt af te houden, en door zware storm de volgende nacht benoorden de Maas gedreven; lading denkelijk beschadigd, het schip zwaar lek en vele schaden aan tuigagie enz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 december. In de nagt tussen den 10 en 11 december is van de rede van Texel aan de Noordwal aan de grond gedreven het brikschip PROVIDENCE, kapt. J.P. de Zandt, van Amsterdam naar Havre; hetzelve met adsistentie van twee schuiten weder af en in de haven van het Nieuwe Diep gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: een extra snelzeilend Driemastschip, groot 150 lasten, voorzien van een zeer goede inventaris. Adres bij Hudig Blokhuyzen en Van der Eb, Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend Kofschip, groot circa 70 rogge lasten, zijnde maar vier jaren oud, van een goede inventaris voorzien, liggende thans in de Kalkhaven, te Dordrecht. Nader onderrigting bij de scheepsmakelaar Gerard Maurtitz aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Op 16 november is in de baai van Gibraltar ten anker gekomen het Nederlandse fregat van oorlog EURIDICE, kapitein Van der Sande, van Vlissingen, laatst van Cowes.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een sloep, behorende tot het brikschip AMALIA, is in de nacht van den 12 dezer weggedreven, zijnde 18 voeten lang, van buiten groen met een witte rand, en van binnen geel geschilderd; in geval iemand dezelve mocht gevonden hebben, wordt hij verzocht, daarvan de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen, kennis te geven.


Datum: 19 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 december. Heden morgen is tussen Petten en Calandsoog gestrand het schip de HOOP, kapt. A.C. Bootes (opm: brik, bouwjaar 1780, kapt. Arij Cornelis Bootes), van Demerary naar Amsterdam, geladen met koffij, suiker en katoen, waarvan de equipagie en passagiers behouden aan land zijn gekomen; van de lading zoude men trachten zo veel mogelijk te bergen; alzo het schip in zijn geheel is en zeer hoog op het strand zit. (opm: zie ook OHC 010217 en 180117)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 december. Heden middag is tegen het strand gedreven en het onderste boven geslagen een Engels schoonerschip, equipagie verdronken; nog geen naam van schip of kaptein bekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 december. In een brief van Laurvig (opm: Larvik) van den 9 november, wordt gemeld, dat te Höllenshaven, niet ver van daar binnengelopen is het schip HARMONIE, kapt. S. Falkenburg (opm: buitenlander), met rogge, van Riga naar Amsterdam. Schip en takelagie hadden door storm onder de Jutse kust zodanig schade geleden, dat de lading moest worden gelost, ten einde de nodige reparatie te kunnen verrigten, waarmee zo veel tijd zou verlopen, dat het schip aldaar zoude moeten overwinteren.


Datum: 20 december 1816


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aan de zeevarenden. Er wordt door de Koninklijke bouwdirecteur te Aurich bekend gemaakt, dat, in plaats van het tot hier toe gebruikelijke steenkolenvuur op het eiland Borkum, een Engels lampenvuur, op een hoogte van 150 voeten, boven de vlakte der zee, aangebracht wordt, en het branden dezer lampen met het einde der maand december dezes, of in de maand januari des aanstaanden jaars zijn aanvang nemen zal.


Datum: 21 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 december. Tussen den 14 en 15 dezer is de tjalkschipper J. Kuyper met man en muis, waaronder vrouw en kinderen, verongelukt; het vaartuig (opm: waarschijnlijk een lichter) lag bij de Ton van de Nes onder de Vlieter het onderste boven, en had een lading balken uit het schip INDIANA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentye en J.H.A. Balwé, makelaars zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 30 december 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Galjasschip, genaamd de JUNGE PETER, kaptein Peter Marcus, lang over steven 60 voet, wijd, binnen zijn huid, 20 en 1 half voet, hol, in het ruim, 8 voet 5 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier en H. Smit, makelaars zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op maandag den 30 december 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra ordinair welbezeild Brikschip, genaamd SUSANNA, kaptein G.S. Panne, lang over steven 89 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet 6 duim, hol, in het ruim, 12 voet 8 duim, het verdek hoog aan boord 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij voornoemde makelaars en bij Faber en Leefkens.


Datum: 24 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Den 20ste, des namiddags, zeilde uit de Maas de VRIENDSCHAP (opm: kof), kapt. A. Molegraaf, naar Londen

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, 70 x 15¼ voet, met alle annexen, in 1807 nieuw uitgehaald; te bevragen by de scheepstimmerbaas Siemon Geerts op de Joure.


Datum: 26 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Kaptein Johannes Wedin, voerende het schip WILHELMINA, van Libau (opm: Liepaja) naar Amsterdam gedestineerd, meldt uit het Vriesche Gat, in dato 14 december, dat hij, na drie maal tot voor de Hollandse kust geweest, doch telkens 30 à 40 mijlen in zee terug gestormd te zijn, eindelijk door een visser in het Friesche Gat binnengebragt was; zijn schip was zodanig lek, dat men aanhoudend moest pompen om het lens te houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. In een brief van Petersburg wordt gemeldt, dat het schip de VROUW ELISABETH, kapt. P. van den Busch, van daar naar Amsterdam gedestineerd, na van Kroonstad vertrokken te zijn, twaalf wersten (opm: 1 werst is plm. 1067 m.) vandaar in het ijs vast geraakt was en ingeijst zou moeten worden om te overwinteren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 december. Donderdag nagt (opm: 19 december) is bij de haven van Ostende omgeworpen een vissloep (opm: CATHERINE, thuishaven Nieuwpoort), stuurman (opm: schipper) J. Schoolmeester; men zegt, dat er zes mannen verdronken zijn, doch men weet dat de jongen gered is. De sloep is de volgende dag door een zware wind geheel aan stukken geslagen.


Datum: 28 december 1816


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 december. Te Marseille is gearriveerd het schip VROUWE ADRIANA, J.T. Bohne (opm: barkentijn-hoeker, kapt. Jochen Thisen Bohne) zijnde het eerste Hollandse schip, dat na de vrede met Algiers, naar de Middellandse Zee van hier is geëxpedieerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, den 27 december. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de COURIER (opm: galjas), kapt. Christopher Huun, en RESOLUTION (opm: kof), kapt, Roelof Muring, beide van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan, en APHRODITE, kapt. Joh. Simon Fiercke, van Pillau (opm: Baltiysk) met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Een ieder zij gewaarschuwd geen crediet te geven aan de equipage van het Pruissisch schip APHRODITE, kapitein J.S. Fiercke, waarop geen betaling zal geschieden dan met order van gemelde kapitein.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 december. Te Charlestown (opm: nu Nevis, West-Indies) is gearriveerd Kerkhoven (opm: fregat FANNY, kapt. J.P. Kerkhoven), van Oostende.
Te Marseille, W.K. Engelsman (opm: smak VRIENDSCHAP) van Amsterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Door de terugkomst van Zr.Ms. fregat MARIA REIGERSBERGEN zien wij ons in staat gesteld onze lezers te kunnen mededelen, dat de bezitneming van het eiland Banka en der Factorij te Palembang in naam van het Nederlandse gouvernement had plaats gehad.
Berichten van Banjermassing melden de behouden aankomst aldaar van de commissaris Van Boeckholtz en dat de Nederlandse vlag daar mede was gehesen.


Datum: 31 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 december. Bij Baltrum is gestrand het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Plate (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Amsterdam naar Bremen; een gedeelte van de lading is geborgen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 december. Den 28 oktober is in goede staat te Madera aangekomen het schip de VROUW ESTHER (opm: brik), kapt. W. Cavellier, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 december. Den 16 juli is te Batavia gearriveerd ’t schip (opm: pink) AURORA, kapt. C. Brandllgt junior.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. S. Piccardt, openbaar notaris, daartoe last hebbende van zijne principalen, zal, publiek aan de meestbiedende verkopen: het Kofschip, genaamd de NOORDSTAR, groot plusminus 70 roggelasten in den jare 1810 in de Pekel-A nieuw uitgehaald, liggende thans te Amsterdam, bij de Nieuwe Stads-Herberg en laatst bevaren bij de schipper A.H. Schuur (opm: Hendrik H. Schuur), met de daarbij behorende zeilen, ankers, touwen en verdere annexen en scheeps-gereedschappen, volgens inventaris, te zien ten huize van de kastelein Kl. Franken ter Oude Pekel-A, alwaar de verkoop staat gehouden te worden op 7 januari 1817, des avonds om 6 uur.