Inloggen

  Financieel Jaarverslag 2019
 
Balans per 31 december
 
Activa
Liquide middelen
Debiteuren
2019
26.915,14
3,05
26.918,19
2018
22.971,04
10.003,17
32.974,21

 
Passiva
Eigen Vermogen
Crediteuren
2019
26.701,69
216,50
26.918,19
2018
27.449,21
5.525,00
32.974,21

 
Staat van Baten en Lasten
 
Inkomsten
Donaties
Bankrente
Subsidie IT-project
Overige inkomsten
2019
14.100,00
3,05
0,00
0,00
14.103,05
2018
15.750,00
3,17
10.000,00
303,00
26.056,17

 
Uitgaven
Externe vrijwilligers data entry
Researchkosten
Vergader- en algemene kosten
Jaarverslag
Onderhoud/backup website en database
Vernieuwing software

Exploitatiesaldo
2019
2.340,00
1.741,55
3.648,83
0,00
3.359,19
3.761,00
14.850,57
- 747,52
2018
2.944,13
1.697,36
4.097,22
97,92
2.608,84
19.440,00
30.885,47
- 4.829,30


Toelichting Balans en Staat van Baten en LastenALGEMEEN
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.

BALANS

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is afgenomen van € 27.449,21 tot € 26.701,69 door afboeking van het resultaat over 2019

Crediteuren
Dit betreft een nagekomen factuur voor software-onderhoud.


STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Inkomsten
De donaties lagen met € 14.100,00 op een lager niveau dan in 2018 door het beĆ«indigen van de sponsoring door enkele relaties.

Uitgaven
De totale uitgaven ad € 14.850,57 lagen op een lager niveau dan in 2018, in welk jaar de software van de database en de website werden vernieuwd.