Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1864


01 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 december. De Nederlandsche Handel-Maatschappij verlangt scheepsgelegenheid voor een lading steenkool naar Soerabaja en een lading voor Onrust of Kali Kuiper, in Indië te bepalen. De steenkolen moeten te Cardiff worden geladen en de schepen uiterlijk vòòr 25 januari tot vertrek gereed liggen in de zeehaven. Aanbiedingen vóór of op 5, of bij de agenten alhier vóór of op 4 januari a.s.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 30 december. De eergisteren op Vlieland verkochte tuigage van het aldaar gestrande Noorse barkschip EMANUEL heeft opgebracht NLG 113,85, terwijl het wrak voor NLG 1,- is verkocht.
De tuigage van de mede aldaar gestrande Deense brik DELPHINE heeft NLG 272,30 opgebracht; het wrak is verkocht voor NLG 2,45.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 29 december. Aan een particulier schrijven nopens de stranding van het schip de JONGE HERMAN, kapt. Boiten uit Veendam, komende van Landskrona (opm: tegenover Kopenhagen) met een lading gerst naar Amsterdam bestemd, in de nacht van de 22e op 23e dezer (opm: dec. 1863) op de Mecklenburger kust, bij Nienhagen, gestrand, ontleent men het volgende: Het schip is geheel in stukken en de lading er uitgespoeld. Bij het stranden sloeg een stortzee de stuurman J. Boiten, de matroos J. Koetze en de kok E. Kappen overboord. De stuurman had het geluk weder op het schip te komen, doch de matroos en de kok kwamen in de golven om. De kapitein, die juist achterin was gegaan om op de kaart te zien of er nog uitkomst was, werd bewusteloos op het strand gebracht, doch is thans aan de beterhand. Aldaar waren dicht bijeen vijf schepen gestrand. Van sommige is geen mens gered kunnen worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping op donderdag de 7e januari 1864, des morgens 10 ure, ten huize van de kastelein J.M. van Beuer te Wassenaar, van het hol of casco met de beide masten van het Nederlandse kofschip de KLAASSINA ARENDINA, laatst gevoerd door kapitein L.H. de Groot, zittende op het strand onder Wassenaar, voorts de voorhanden inventaris van hetzelve, bestaande in sloep, diverse zeilen, ankers, kettingen, touwwerk als anderszins, benevens de kajuits- en kombuisgoederen, hetwelk alles bij partijen zal worden geveild. Nadere informatiën bij voornoemde kapitein en de burgemeester van Wassenaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dantzig, 28 december. Het Nederlandse schip HILLECHINA VOS, kapt. Lever, van Riga naar Gent, is wegens verlies van de boegspriet alhier binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bekendmaking. Bij acte van 31 juli 1863 is tussen de heren reders van het stoomjacht MERWEDE, varende tussen Gorinchem en Rotterdam, overeengekomen om de dienst voort te zetten onder de firma van F. Smit & Co. te Kinderdijk, gemeente Nieuw Lekkerland, op naam waarvan de concessie is overgeschreven bij resolutie van de heren gedeputeerde staten der provincie Zuid-Holland, dato 1 september 1863 no. 25. Tot boekhouder dier onderneming is benoemd de heer Jan Smit V, te Kinderdijk. Voorts, dat ten gevolge de heer W. van Oosterwijk Wz. zijn ontslag heeft gevraagd als agent, in zijn plaats is aangesteld  de heer L. de Beer, wordende het hoofd-agentschap aan eerstgenoemde opgedragen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte in dato 24 december 1863, voor de alhier residerende notaris Willem Simon Burger Wzn., gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Daniël Anthony van Oordt, cargadoor en Jacobus Dijkmans, particulier, beide wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap als agenten en cargadoors en zulks voor de tijd van vijf jaar, aanvang nemende de 1ste  januari 1864 , na verloop van welke tijd de vennootschap voor twee jaar zal worden voortgezet wanneer geen der vennoten die vóór of uiterlijk op de 30ste  september 1868 zal hebben opgezegd en waarmee alzo vervolgens van twee tot twee jaar  zal worden voortgegaan, tot dat een opzegging vóór de 30ste  september van ieder jaar zal hebben plaats gehad.  De firma der vennootschap zal zijn ; D. A. van Oordt & Co., tot de tekening van welke de beide vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen , borgtochten, acceptaties in blanco, of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der firma, waartoe dus, indien zodanige opneming of negotiatie nodig zijn mocht, altijd de toestemming der beide vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 31 december 1863, D. A. van Oordt, Jac. Dijkmans.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte in dato de 26e november 1863, voor de alhier residerende notaris Willem Simon Burger Wz. gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Hendrik Cornelder, cargadoor en expediteur, en Johannes Jan Ruysch, particulier, beide wonende te Rotterdam, overeengekomen, om de cargadoors en expediteurszaken, tot dus verre door de eerste ondergetekende alhier gedreven, voor gezamenlijke rekening, bij wijze van vennootschap, voort te zettende , en zulks voor de tijd van vijf jaar, aanvang nemende de 1ste januari 1864, met dien verstande dat de vennootschap, wanneer die niet een half jaar vóór de expiratie en dus vóór of uiterlijk op de 30ste juni 1868 schriftelijk door een der vennoten mocht zijn opgezegd, wederom voor vijf jaar zal worden voortgezet, waarmee alzo van vijf tot vijf jaar zal worden voortgegaan, tot zolang een zodanige opzegging een half jaar te voren zal hebben plaats gehad.  De vennootschap blijft bepaaldelijk ten doel hebben de voortzetting der zaken  als cargadoors en expediteurs met alles wat daartoe in de ruimste zin geacht kan worden te behoren, onder de bestaande firma van Ch. Cornelder & Zonen, tot de tekening van welke in zaken de vennootschap betreffende, beide de vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der firma, waartoe dus, indien zulke opneming of negotiatie nodig zijn mocht, altijd de particuliere handtekening van de beide vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 31 december 1863, H. Cornelder, J.J. Ruysch.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte op de 24e  december 1863, voor de te Rotterdam residerende notaris Willem Simon Burger Wz. gepasseerd is tussen de ondergetekenden Johan Jacob Bonke en Joannes Anthonius Marie van Berckel, beiden kooplieden en reders, wonende te Rotterdam, overeengekomen om hun te dezer stede bestaande vennootschap onder de firma van Bonke & Co. voort te zetten gedurende een tijdvak van vijf jaren , aanvangende de 1ste januari 1864, en mitsdien zullende eindigen de 31ste december 1868.  De vennootschap strekt zich uit tot alle zodanige takken van rederij en negotie en zulks zowel de vennoten onderling zullen overeenkomen. De firma der vennootschap zal bij voortduring zijn; Bonke & Co., welke firma door de beide vennoten zal worden getekend, doch niet anders dan in zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende, en dus nimmer zal mogen worden gebezigd tot het tekenen van promessen, schuldbekentenissen of borgtochten, waartoe altijd de particuliere handtekeningen van beide de vennoten vereist zullen worden.
Rotterdam, 31 december 1863, J. J. Bonke, J. A. M. van Berckel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij acte in dato de 20e oktober 1863, voor de alhier residerende notaris Willem Simon Burger Wz. gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Daniel Theodorus Ruys en John Russell Kellar, beiden particulieren, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap van koophandel, ten doel hebbende de voortzetting der zaken van cargadoors en expediteurs, tot dusverre gedreven wordende door de heren W. Ruys & Zonen te Rotterdam, en zulks voor de tijd van tien jaren, aanvangende de 1e januari 1864, na verloop van welke tijd de vennootschap nog voor een jaar zal worden gecontinueerd, bijaldien geen der vennoten geen der vennoten dit een half jaar vóór de expiratie. En dus vóór of op de 1e juli 1873, schriftelijk zal hebben opgezegd, en waarmede vervolgens alzo van jaar tot jaar zal worden voortgegaan, tot zo lang een zodanige opzegging een half jaar te voren zal hebben plaats gehad. De firma der vennootschap zal zijn Ruys & Kellar, tot de tekening waarvan beide de vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligatiën, promessen, borgtochten, acceptatiën in blanco of het opnemen en negociëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der firma, waartoe altijd de particuliere handtekeningen van beide de vennoten vereist zullen worden,
Rotterdam, 31 december 1863, D.T. Ruys,  John R. Kellar.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Deurwaarder Th. Beitsma te Franeker zal, na bekomene machtiging of autorisatie, op maandag de 4e januari 1864, ’s namiddags 1 uur precies, ten huize van J.S. de Groot, in Benthem te Harlingen, publiek verkopen een grote hoeveelheid min of meer beschadigde in- en uitlandse tabak, voor zover geborgen van de lading van het schip DE TWEELINGEN, kapt. W.J. Poorta, op de Friese kust gestrand, zo als dezelve ter bezichtiging zal liggen de morgen voor de verkoop in het pakhuis van de heer D.C. Zijlstra, aan de Voorstraat, en in dat van de heer F.D. Fontein, bij de Groote Sluis, aldaar; en zulks in alsdan gereed liggende kavelingen.
En aanstonds na die veiling het hol of casco van het schip DE TWEELINGEN, zoals hetzelve is zittende aan de Eedijk even bezuiden Harlingen.
En op woensdag de 6e januari daaraanvolgende in het koffijhuis Rusland bij W.F. Simmer te Harlingen, des voormiddags te 11 uur precies: de uit bovengenoemd schip geborgen lading, kaas, bonen, haring, en wat verder tevoorschijn zal worden gebracht, en zulks in kavelingen te bezichtigen des morgens voor de verkoop in opgenoemde pakhuizen.
En dadelijk na afloop dier veiling: De tuigage, zeilen, ijzerwerk, touwwerk, enz., enz.; alles van genoemde bodem afkomstig, waaronder een partij nieuwe zeilen, en zulks op een de morgen voor de verkoop aan te wijzen plaats.
Alles tegen contante betaling. Zegt het voort. Informatiën te Harlingen bij de heren J. Vellinga, cargadoor, en Mr. J. Zijlstra, advocaat.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Vaartuig, met zeil en treil en verder toebehoren, groot 25 ton. Te bevragen bij den eigenaar J.S. Sickles te Witmarsum.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdagen den 7 januari 1864 provisioneel en den 14 dier maand finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, ten verzoeke van W.L. Wever, verkopen: Een Hek Tjalkschip, gebouwd te Joure, genaamd de ONDERNEMING, groot 79 tonnen, met complete inventaris, zoals het door den eigenaar wordt bevaren en ter bezichtiging is liggende in de Stadsgracht nabij de Tuinsterpoortsbrug te Leeuwarden; zijnde acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. (opm: LC 080164 meldt dat is geboden NLG 2651.)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris E. Meijer te Holwerd zal, ten verzoeke van Jonkheer van Heeckeren, burgermeester van Ameland, als daartoe door heren eigenaren en assuradeurs geautoriseerd, op dinsdag 5 januari 1864, des morgens precies 9 uur, ten huize van den logementhouder Job Dirks Visser te Hollum, publiek, tegen gerede betaling, aan den meestbiedenden verkopen:
Het ten zuidwesten van Hollum op het strand zittende Engelse kopervaste brikschip, genaamd LADY SANDYS, groot 300 Engelse tonnen, met daarop staande mast, boegspriet enz., en voorts dadelijk daarna, bij het pakhuis te Hollum, de daaraf geborgen tuigage, bestaande principaal in:
16 differente zeilen, 8 zware en onderscheidene lichtere trossen, ankerkettingen, ankers, onderscheidene lichte kettingen, wanten, stagen, berdoens (opm: pardoens), ene grote partij gekapt en niet gekapt touwwerk, lantarens, kompassen, kachel, kombuis, koks gereedschappen, rondhouten, 2 nieuwe boten, blokken, koper en ijzerwerk enz.
Nadere informatie bij den heer burgermeester van Ameland en ten kantore van den notaris.
Bij vaarbaar weder vertrekt het postschip van Holwerd naar ’t Ameland des daags voor den verkoop des namiddags 3 uur, zullende de verkoop in geen geval vroeger aanvangen dan nadat hetzelve zal zijn aangekomen. (opm: wrak nummer 433 Hydrogr. Dienst, gestrand op 071263.)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris E. Meijer te Holwerd zal, op dinsdag 12 januari 1864, des morgens precies 9 uur, ten huize van G. Toren te Nes op Ameland, ten verzoeke van Jonkheer van Heeckeren, burgermeester van Ameland, als daartoe door heren eigenaren en assuradeurs geautoriseerd, publiek, tegen gerede betaling, aan den meestbiedenden verkopen:
Het tegen over de Kooiplaats bij Buren op Ameland, hoog op het strand zittende, voor afbrenging geschikte, gekoperde (voor zover niet afgenomen) en kopervaste, nu eerst nieuw uitgehaald en zwaar betimmerd en uitmuntend ingericht, in den besten staat zijnde, zonder zichtbaar iets te hebben geleden, Oldenburger brikschip GUSTAV, gevoerd geweest door kapitein G.W. Thöle, groot 160 Bremer lasten, met pomp en braadspil, windas, pompen, roer, boegspriet enz., en voorts dadelijk na afloop daarvan de daaraf geborgen tuigage, scheepsgoederen en provisie, bestaande principaal in:
2 nieuwe zware ankerkettingen met ankers, 1 dito lichter, 1 nieuw paard, 1 dito jaag en 1 dito verhaallijn, 1 dito tros, nieuwe dubbele lijzeilshalsen en vallen en veel ander niet gebruikt touwwerk, ene grote partij gekapte wanten, stagen, staand en lopend touwwerk, kettingwerken, blokken, 1 vat lijn en 1 vat patent olie, 21 nieuwe nog niet gebruikte zeilen, 13 gebruikte, zo goed als nieuw, gekapte masten, voorts ra’s en verdere rondhouten, watervaten, vleestonnen, 2 nieuwe boten, kombuis, koks gereedschappen, scheepsprovisie (uitrusting gedurende 10 maanden, voor 10 personen), bestaande in: vaten vlees, spek, tarwemeel, erwten, bonen enz.
Nadere informatie bij den heer burgermeester van Ameland, kapitein Thöle en ten kantore van den notaris.
Bij vaarbaar weder vertrekt den 11 januari 1864 het postschip van Holwerd naar ’t Ameland des morgens 9 uur, zullende in geen geval de verkoop vroeger aanvangen dan nadat hetzelve zal zijn aangekomen.
(Opm: Wrak nummer 429 Hydro. Dienst, gestrand 011264)


02 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 24 december. Het schip ALIDA GERDINA, kapt. Dreesman, van Galatz naar Rotterdam, is hier gisteren in averij binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 31 december. De jongstleden maandag verkochte tuigage en wrakken van het Bremer fregat HELGOLAND, kapt. Graffunder, de 4e aldaar gestrand, hebben opgebracht NLG 2.270,-


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Reval, 23 december. Het te Hapsal binnengebrachte schip MARIA, kapt. Pot, heeft de lading gelost; hiervan zijn 608 balen vlas en 20 ton lijnzaad gezond, doch de overige 110 balen vlas beschadigd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 1 januari. De bloei der scheepvaart bleef in 1863 voor deze provincie even als elders voortdurend kwijnend en gedrukt. De laatste stormen hebben vele slagen en ongelukkige verliezen teweeg gebracht. Tot op heden zijn er over het afgelopen jaar 1863, uit deze provincie alleen, bekende verliezen van 55 zeeschepen met een inhoud van 5810 zeetonnen. De scheepsbouw blijft niettemin aanhouden. In het afgelopen jaar vertrokken alhier 68 nieuwgebouwde schepen, terwijl er nog 10 hier in de haven van Groningen en elders merendeels gereed zijn, om in het begin van het jaar 1864 te vertrekken, te weten 35 schoeners en brikken, 26 kof- en galjootschepen en 17 zeetjalken met een gezamenlijke inhoud van 9740 zeetonnen. Van dit getal zijn er 15 voor Hollandse of Zwolse rekening gebouwd met een inhoud van 2530 zeetonnen. De aanbouw op onderscheidene werven voor 1864 bestaat uit 33 schoeners en brikken, 17 koffen en galjoten en 18 zeetjalken, tezamen 68 op stapel staande zeeschepen met een vermoedelijke inhoud van 8500 zeetonnen, waarvan voor zover bekend 19 zijn verkocht of besteld.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 1 januari. Volgens hier ontvangen telegrafisch bericht is het schip HIERONIMA FREDERICA, kapt. Busch Keiser, te Hyères met zware schade binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Cuxhaven, 27 december. Het schip DIANA, kapt. Kraan, van Newcastle naar Groningen, is alhier als bijlegger binnen gelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 26 december. Het schip UNIE, kapt. Posja (opm: waarschijnlijk J.J. Posta), van Koningsbergen naar Aberdeen, is in de haven van Rødby binnen gelopen, na op de buitenrede alhier 3 ankers en kettingen te moeten hebben laten slippen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 26 december. Het schip BOUWINA MENSINGA, kapt. De Jonge, van Riga naar Antwerpen, is op 24 december alhier met schade aan de romp binnen gelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 31 december. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Eiles, van Petersburg naar Groningen, is, volgens brief van Baltishport van 29 december, aldaar binnen gelopen.
Het schip CONCURRENT, kapt. Teensma, van Kroonstad naar Amsterdam, was mede aldaar liggende, zijnde uit zee teruggekomen met nog 40 andere schepen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 25 december. Het schip JOHANNA MARIA, kapitein Schummelketel, van Riga naar de Maas is hier lek binnen gelopen, met overgeworpen lading en met verlies van zeilen en boot.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Harwich, 26 december. De kof WILHELMINA GIEZEN, kapt. Wagenaar, van Newcastle naar Livorno bestemd, is hier binnen gelopen met verlies van grootzeil en schade aan de verschansing.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage, 31 december. Woensdag heeft aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken de aanbesteding plaats gehad van het graven van een kanaal door den Hoek van Holland, met het voltooien van de noodhaven aan de Noordzee aldaar. Daarvoor waren vijf inschrijvingsbiljetten ingekomen. De minste inschrijver was de heer P. van Limburg te Rotterdam, voor de som van NLG 405,000. De inschrijvers waren: P. van Limburg te Rotterdam voor NLG 405,000; C. Kalis Wz. te Sliedrecht, voor NLG 550,000; J. van Haaften
te Sliedrecht, voor NLG 598,000; W.E.J. Schram te Sliedrecht voor 840,000; en J. Kooy te Amsterdam voor NLG 990,000.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. - Hellevoetsluis, 31 decemberAangekomen: LORD RAGLAN, van Newcastle.
Vertrokken: AFRIKA, kapt. Dekker, naar Quisembo; MARGARETHA, kapt. Theesing, naar  Manzan.; CLASINA, kapt. Vassen, en ANNA MARIA, kapt. Bakker, beiden naar Buenos-Ayres; ARROW, kapt. Matthews, naar de Azorische Eilanden; VERWISSELING, kapt. v.d. Weijden, naar Gibraltar; MINERVA, kapt. Doewes, naar Havre; WARREN HASTINGS, kapt.  Hedley, naar Londen; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester; BELLA,  kapt. Elson, naar Cardiff; STAR, kapt. Benton, naar Leith; ANNECHINA, kapt. Smit, naar Bellast; ENTREPRISE, kapt. Böling; STAR, kapt. Smit; COLLINGWOOD, kapt. Nunn; JEANNETTE ROELINE, kapt. Hoeksema; VLAARDINGEN, kapt. Goudswaard; LOTUS, kapt. Knowles; NYMPH, kapt. Coole, en LORD PALMERSTON, kapt. Johnson, allen naar Newcastle; SCORPION, kapt. VVelsh, en VOORWAARTS, kapt. Vink, beiden naar Engeland; SWAN, kapt. Cherry, naar Middlesbro'.
Het schip CORNELIA, kapt. Croese, naar Batavia bestemd, is door de KINDERDIJK tot de Kwak gesleept en daar geankerd.
De stomer OSPREY en RHÓNE liggen uitgaande in ' t Kanaal.
Brouwershaven, 31 december. Aangekomen: JASON, kapt. v. Bueren, van Batavia.
Vertrokken: NEDERLAND, kapt. v.d. Eb; ALLEGONDA JACOBA, kapt. Swart, en VREDE, kapt. Ter Bruggen, allen naar Batavia; ST. JAN, kapt. Lommerse, en WHAMPOA, kapt. Metz, beiden naar Samarang; MARIE, kapt. Biesthorst, naar Soerabaija; BASTIAAN POT 9opm: eerste reis van deze bark), kapt. Van der Hoog, naar Melbourne; BALTIMORE, kapt. Meijer, EMIL, kapt. Bormann, beiden naar New-York; LOBELIA, kapt. Joblin, naar Londen.
Van Texel vertrokken. 31 december. KONING WILLEM II, kapt. Besseling, naar Batavia; AMAZONE, kapt. Kramer, naar Samarang; GOUVERNEUR ELIAS, kapt. Schuurman, naar Japan.
Te Belfast aangekomen. 28 december. ZEEMEEUW, kapt. Swart, van Dordrecht.
Aangekomen schepen op Java vóór 14 november, PRINSES AMÉLIE, kapt. Groeneveld, van de Kaap de Goede Hoop; EDOUARD MARIE, kapt. v.d. Kolff, en BELLATRIX, kapt. Haacke, beiden van Shields.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren Commissarissen, met en benevens de Commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd de rekeningen en balance, door Directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ter hunner decharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van al de Leden zullen liggen, ten Kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven alhier, en dat voor ieder der Deelhebbers een exemplaar van de balance bij de mede-directeur F.C. Deking Dura verkrijgbaar is, van den 1 tot en met den 9 januari 1864.
Dordrecht den 31 december 1863.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt.luit. ter zee H. Kemper, is in de voormiddag van de 31e december jl. van de rede van Vlissingen naar zee vertrokken, ter opvolging zijner bestemming voor de Middellandse Zee.


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Harlingen, 23 december. Gisteravond omstreeks 8 uur is door de storm een kofschip ten zuiden van de stad op lager wal geraakt en door het water gedeeltelijk bedolven. Het was DE TWEELINGEN, komende van Amsterdam en met bonen, kaas, tabak en haring bestemd naar Kopenhagen. De vijf personen die zich op de bodem bevonden, waarvan twee vrouwen, zijn gered, doch de lading is door het zeewater vrij wat beschadigd.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Gedurende het jaar 1863 zijn alhier uitgezeild en binnengekomen, 538 zeeschepen.


03 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 1 januari. Alhier liggen de volgende Nederlandse schepen: GEZIENA DE VRIES, kapt. Van Klooster, JANTINA IKIENA, kapt. Lever, HEILINA JACOBA, kapt. Haverbult, MARGRIETHA ANTINA, kapt. De Boer, MARGRIETHA, kapt. Panman, DIANA, kapt. Kraan, VIER GEBROEDERS, kapt. Balkema, FREDERIK HENDRIK, kapt. Hoeksma, DRIE GEBROEDERS, kapt. De Groot, ZWERVER, kapt. Ates, JACOBA CATHARINA, kapt. Geltes, HENDRIKA, kapt. Heins, en ALBERDINA, kapt. Lodewijks; de vijf laatsten in reparatie.


04 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brixham, 1 januari. Het schip ANNA, kapt. Hubert, van Newcastle naar Cette is hier met verlies van ankers binnengekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Shields, 31 december. De Nederlandse kof VLIEDORP, kapt. Enninga, 16 dagen geleden van hier naar Barcelona vertrokken, is hedenavond met verlies van verschansingen geretourneerd.


05 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 4 januari. Naar men verneemt, zit er een kof op het Goereese strand aan de grond. Naam en bijzonderheden ontbreken nog.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 januari. Het schip JOHANNA WILHELMINA, kapt. Faber, van Riga herwaarts, is wegens ijsgang te Harlingen binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sappemeer, 1 januari. Volgens ontvangen brief van kapitein Potjer, voerende het Nederlandse schip TITIA SUSANNA, was hij op 20 december ll. in een Noorweegse haven liggende, zodat het bericht nopens het verongelukken van deze bodem abusief is geweest.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 2 januari. De 16e december jl. lagen nog te Frederikstad, de schepen: JONGE JACOB, kapt. Herman; MARIA , kapt. Meinsma; AALTJE, kapt. Hoedemaker; DOLPHIJN, kapt. Helmers; MERCURIUS, kapt. De Boer; HARLINGEN, kapt. Hannema en MERCURIUS, kapt. Oldenburger, zie ons bericht van 19 en 25 december jl. Het ook hier te huis behorend kofschip ALBERTINA, kapt. Pot, lag de 20e december jl. nog te Osterisoer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 2 december. Het Nederlandse schip MARGARETHA, kapt. Korte, van Antwerpen naar Smirna, is met lekkage alhier in de haven gekomen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Gedurende 1863 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 1657 schepen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. - Voor Dordrecht ingeklaard: LADY BASSETT, kapt. J. Gregory, van Liverpool, met 165 ton ruw zout; TRIUMPH, kapt. E. Peters, van Liverpool, met 168 ton ruw zout.
Hellevoetsluis, 3 januari. Aangekomen: DRAGON, van Londen; ALBATROSS, van Liverpool; ANTINA, kapt. Jans, van Memel; SWALLOW, van Hull.
Vertrokken: VERWISSELING, kapt. Ripkes, naar Buenos-Ayres; LEVANT, naar Havre, ligt voor Pampus ten anker; BALMORAL, naar Bristol; ELIZA, kapt. De Boer, naar Belfast; SEAGULL, naar Hull; MARGARETH ROSA, kapt. Morin, naar Newcastle.
De stomer PROMPT ligt uitgaande in de Kanaalhaven. Wind NO.
Van Plymouth vertrokken, 30 december. Zr.Ms. stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Wichers, van  Texel naar Batavia.
Te Queenstown aangekomen, 2 januari., VASCO DA GAMA, kapt. De Groot, van Rio-Plata naar Gloucester.
Van Liverpool vertrokken 30 December, PIETER, kapt. Hoogerwerff, naar Batavia.
Te Shields aangek., 1 januari, MARG. COOK. kapt. Troon, van Dordt.
Aangekomen schepen op Java vóór 29 november: JEDO, kapt. v. Rossen; ARGO, kapt. Andringa, en JUNO, kapt. Nicolai, allen van Rotterdam; MARIA ADOLPHINA, kapt. Blom, en MARIA CATHARINA, kapt. de Bos, beiden van Saigon; ALCYON, kapt. Landweer; NEDERLAND, kapt. van Steenderen; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Möllinger, en JOHANNES HENDR. FERD., kapt. Lodewijks, allen van Amsterdam; JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Van Duyn; ISAAC DA COSTA, kapt. Klein, en SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Klein, allen van Melbourne; J.C. SCHOTEL, kapt. de Groot, van Liverpool.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Publieke Verkopingen te Dordrecht, 2 januari.
1/32 Aandeel, KOSMOPOLIET NLG 200, Mr. A. Blussé, opgehouden op NLG 1500.
2/64 Aandelen, J.C. SCHOTEL, NLG 100, denzelfden, opgehouden op NLG 600.
1/30 Aandeel, JHR. MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, NLG 300, J. Klok, gemijnd door denzelfden qq., voor NLG 900.
1/30 Aandeel, LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, NLG 200, K. van der Made, opgehouden op NLG 1300.
2/60 Aandelen, ARIJ SCHEFFER, NLG 400, denzelfden, kooper G. Mauritz, voor NLG 1480.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Handel Maatschappij. De Directie maakt bekend, dat van de in 1858 gesloten lening groot NLG 5,000,000.- tegen 4 pCt., zeven en veertig honderd een en tachtig stuks schuldbekentenissen, groot NLG 1000 voor de rentevermindering tot 3½  pCt. zijn gestempeld; ten gevolge waarvan het bedrag dier lening met primo januari 1864 is teruggebracht tot een kapitaal van NLG 4,781,000.-, rentende 3½ pCt. 's jaars.
Amsterdam, den 4 januari 1864.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding, ten verzoeke van Antje Schröder, vrouw van na te noemen Geert Lammerts de Winter, dienstmeid te Groningen, voor de tweede keer. Geert Lammerts de Winter, varensgezel, gewoond hebbende te Groningen, doch thans afwezig:
- aangezien de gedaagde in de maand maart 1860 van Groningen, op het brikschip PLEIADEN, kapitein Rentjo Rijkens, is vertrokken naar Newcastle en vandaar in de maand Mei 1860 naar Triëst.
- aangezien gemeld brikschip, volgens algemene bekendheid, in de zogenaamde Pinksterstormen met man en muis is vergaan en volgens bericht uit Amsterdam, voorkomende in de Provinciale Groninger Courant van 7 juni 1860, een gedeelte van genoemd vaartuig bij Zandvoort is aangedreven, benevens een papier, waarop voorkwam de naam van R. Rijkens, zodat er alle waarschijnlijkheid bestaat dat de gedaagde daarbij is omgekomen.
- aangezien men sedert die tijd niets van gemeld schip, noch van deszelfs bemanning meer heeft gehoord, behalve in de Provinciale Groninger Courant van 9 juni 1860, waarin gemeld wordt, dat onder Noordwijk zijn aangespoeld 4 kisten met klederen waarvan 3 afkomstig van het schip PLEIADEN, kapitein R. Rijkens, van Newcastle naar Triëst bestemd. (opm: sterk bekort)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 1 januari. Het schip HIERONIMA FREDERIKA, kapt. Busch Keiser, van Montevideo naar Marseille, is op 29 december met zware schade aan de romp, tuig en zeilen en wegens gebrek aan water en proviand in de baai van Hyères binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Enige bekwame scheepstimmerknechten, vast werk verlangende, vervoegen zich ten spoedigste op de werf de Goede Verwachting, bij Delfzijl.
get: C.R. Vos.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 2 januari. Het schoenerschip MARIETJE, kapt. Van der Werff, van Gotenburg, is hier na zware stormen doorgestaan te hebben, met verlies van een gedeelte van de deklast voor de haven in het ijs bezet geraakt.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Het ijzeren stoomschip MINISTER THORBECKE, kapt. J.A. Steeksma, vertrekt wekelijks des zaterdags morgens met het eerste getij, behoudens buitengewone omstandigheden, en van Hull terug via Zwolle op hier des woensdags morgens, waarmede uitmuntende gelegenheid bestaat tot het aanvoeren van manufacturen en allerhande goederen rechtstreeks tot Harlingen, tot billijke vracht en kostberekening. Adres en informatie bij de agenten: W.C.L. Ringrose, Hull, I. & S. Wiarda, Harlingen. (opm: het stoomschip MINISTER THORBECKE, tot 1859 onder Nederlandse vlag, voer sindsdien onder Engelse vlag. Kapt. Steeksma, van oorsprong een Nederlander, wonend te Hull, voer vele jaren op diverse schepen van de reder Ringrose op Harlingen)


06 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 5 januari. De kof, op Goeree aan de grond, is gebleken te zijn de WILLEMINA, kapt. Glim (opm: schoenerkof WILLEMTINA, kapt. H.W. Glim), van Charlestown komende.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 5 januari. De op de Westplaat aan de grond gemelde schoener was een Deense galjoot; van de equipage verlaten. Toen de reddingboot er bij kwam, was het schip weg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 5 januari. Het schip DIANA, kapt. Fijn, is bij het Steenenbaken gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 5 januari. Op de Westplaat zit een bark aan de grond. Morgen vertrekt assistentie derwaarts, daar er heden niets aan te doen is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 januari. Het schip WIEBE JACOBA, kapt. Visser, van Riga herwaarts, is de 1e  dezer met verlies van deklast te Elseneur binnengelopen, na voortdurend stormweer doorgestaan te hebben.


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Advertentie. De Notaris Mr. C. van der Lek de Clercq zal op donderdag 7 januari 1864, ’s middags te 12 uur, ten verzoeke van de heren M.C. de Crane & Zoon, op de Nieuwe Haven te Zierikzee, publiek verkopen een aanzienlijke inventaris van het op de Zeehondenplaat, gebleven Hanoverse kofschip MARTHA bestaande in staand- en lopend want, rondhouten, blokken, een sloep, zeilen, kettingen, ijzerwerk, watervaten, luiken, stoelen, tafels en wat meer zal worden geveild.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van goeder hand vernemen wij, dat korte tijd geleden in Straat Gaspar is verongelukt het Engelse schip LAMMERMUIR, kapt. J. Jooss, van Shanghai naar Londen. De equipage, 25 man sterk, is gered en door het Spaanse schip ARIZONA te Anjer aangebracht.


07 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 6 januari. De te Schiedam te huis behorende schoenerbrik TWEELINGEN, kapt. Middel, zit op de Westplaat aan de grond en is door de equipage verlaten. Morgen vertrekt assistentie derwaarts, daar er heden niets aan te doen is. Volgens geloofwaardige particuliere mededeling, is de Deense galjoot - zie NRC van gisteren - gezonken en waren ijssloepen bezig het tuig te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 3 januari. Het schip MARIETJE, kapt. Van der Werff, van Gothenburg naar de Noordzee, is, na zware stormen doorgestaan en de deklast verloren te hebben, alhier voor de haven in het ijs bezet geraakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Porthsmouth, 3 januari. De alhier in averij binnengelopen Nederlandse stoomboot CYCLOOP is gisteren middag in het droge dok gebracht en daar heden, na geëindigde reparatie, weer uitgelaten.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 5 januari. Aangekomen: ADMIRAAL VERHUELLvan Havre; EARL OF AUCKLAND, van Londen; LADY HAVELOCK, van Hartlepool.
Vertrokken. MARY WRIGHT, naar Newcastle. De wind ONO.
Te Plymouth aangekomen, 4 januari, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. Zack, van Tjilatjap naar  Amsterdam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Brielle, 5 januari. De DIANA, kapt. Fijn, naar Belfast, zit bij Steenenbaken op strand.
– Een bark zit op de Westplaat aan den grond. Morgen vertrekt assistentie derwaarts, zijnde er heden niets aan te doen. - De Maas boven en beneden de stad vast; de wind ONO. - O.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Rotterdam, 5 januari. Volgens telegram is het schip PATRIARCH SAMHIRI, kapt. Lion, van  Java komende, te Harwich binnengelopen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

De Engelse stoomboot KILLARNEYkapitein Jewitt, is gisteren nacht voor de wal te Scheveningen gekomen om gist te laden. Twee pinken van de reder M.M . Teeuwisse
hebben de gist aan boord gebracht. Twee pinken van de reder A. Pronk en een van de reder A. Mos maken zich gereed om ladingen boter en kaas naar Engeland te vervoeren.
Er heerst thans aan het strand, ten gevolge van de gestremde vaart op de rivieren, grote bedrijvigheid.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip met complete inventaris, genaamd TWEE GEZUSTERS, gebouwd in 1851. Geklasseerd bij Veritas 5/6, liggende in de Zuiderhaven alhier. Te bevragen bij de eigenaar G.H. Drewes. Nieuwe Kijk- in-'t Jatstraat.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, genaamd GEZIENA, groot 67 tonnen of 45 roggelasten, geschikt voor binnen- en buitenvaren, met complete inventaris, zeekaarten en koksgereedschappen, in 1852 gebouwd, zoals het is bevaren door kapt. J. Bartels, liggende aan de Groentemarkt te Groningen. Te bevragen bij genoemde Bartels, in de Nieuwe Boteringestraat.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Lissabon, 24 december. Het schip ALIDA CAROLINA, kapt. Dreesman, van Galatz naar Rotterdam, is gisteren alhier binnengekomen, vermoedelijk met schade.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Brielle, 4 januari. De kof FRISO, kapt. Duintjer, naar Belfast, heeft hedenmorgen op de rede in het ijs gezeten en is met assistentie van ijssloepen hier in de haven geborgen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Portsmouth, 1 januari. De hier binnengelopen schepen hebben hunne reizen voortgezet, behalve de GRIETJE, kapt. Legger, naar Livorno en HENDRIKA, kapt. De Jonge, naar Sevilla bestemd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Harwich, 1 januari. Het schip EMMA, kapt. De Weerd, van Purmerend naar Londen, van Lowestoft alhier binnen gesleept, is naar Londen vertrokken, doch ten gevolge van het weder geretourneerd.


08 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. De Nederlandsche Handel Maatschappij stelt een onderzoek in naar beschikbare scheepsruimte voor haar gewone beurtbevrachting van Java of Sumatra terug naar Nederland. Dit onderzoek strekt zich uit tot schepen, laatstelijk vóór of op ultimo maart 1863, in gewone beurtbevrachting binnengekomen, en tot nieuwe schepen, vóór of op ultimo september te water gelaten. De schepen, die rechtstreeks uit Nederland naar Batavia vertrekken, moeten vóór of omstreeks de 10e februari a.s. in een van de zeehavens zeilklaar liggen; die welke op vooruitreis zijn, moeten vóór of de 10e juni 1864 te Batavia ter beschikking van de Factorij zijn. De aanbiedingen worden ingewacht vóór of op woensdag de 13e ten kantore van de Nederlandsche Handel Maatschappij of bij de agenten alhier vóór of op dinsdag de 12e  januari.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notaris Mr. H. Dijckmeester, te Tiel zal op dinsdag de 12e januari 1864, des namiddags ten 2 uur, in het Hollandsch Koffijhuis te Tiel, verkopen: de stoomboot de ADMIRAAL DE RUYTER, varende tussen Tiel en Rotterdam, met deszelfs inventaris, en al wat daarbij behoort, benevens de brug en toestel tot aanlegplaats. Ingezet en verhoogd met 200 slagen tot NLG 24.900.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. Van een geachte zijde ontvangen wij het volgende bericht: onder de gemeente Ouddorp zijn gestrand:
Op 3 januari het Nederlandse kofschip WILLEMTINA, kapt. Glim, met een lading pijpaarde en klei van Charlestown (Engeland) naar Hamburg (gedeeltelijk reeds gemeld).
Op 4 januari de Deense schooner DRONNING MARIE, kapt. Offerman, met gerst van Malmoe naar Schiedam.
Op 5 januari het Nederlandse schoenerschip CATHARINA, kapt. De Boer, met gerst  van Danzig naar Schiedam.
De equipagiën zijn allen gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 7 januari. Van de equipage der gestrande brik TWEELINGEN, kapt. Middel, van Riga naar Schiedam - zie ons vorig nommer - is nog niets vernomen. Enige zeilen en touwwerk van het schip zijn hier aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

7 januari. De stoomboot ARY SCHEFFER, van Havre komende, is ten 1 ure 30 m. bij het Steenenbaken in het ijs bezet geraakt, Zij was ten 2 ure bij Molenhaven genaderd, doch raakte daar weder vast.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 januari. De Nederlandse kof ANNETTA CATHALINA, kapt. Kramer (opm: koftjalk ANNETTE CATHARINA, kapt. P.J. Kramer), van Groningen naar Londen, is, volgens telegram van Londen van heden, bij Yarmouth gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harwich, 5 januari. De bark ELISE, kapt. Schultz, van Stettin naar Londen, is op het Longsand gebleven. (opm: mogelijk buitenlander)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 5 januari. De Nederlandse stoomboot BERENICE ligt bij Twielenfleth (opm: nabij Stade) aan strand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 6 januari. De Nederlandse kof ELISABETH, kapt. Mandtjes, van Frederikshald naar Bremen, bevond zich gisteren in de Elve, doch was wegens zware ijsgang genoodzaakt weder zee te kiezen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een Tjalkscheepje, groot 23 ton, oud tien jaar, liggende aan de werf van Fokke F. Prins te Nieuwebrug en aldaar te bevragen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een best overdekt kofscheepje, groot 12 ton, met zeil en treil, liggende in de Kolk te Joure. Te bevragen bij J.A. Bloembergen aldaar.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, groot 47 ton, met besten inventaris en een nieuw stel zeilen, op aannemelijke voorwaarden. Te bevragen bij J. Kooistra te Franeker.


09 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 6 januari. Het wrak van het hier gestrande kofschip TWEELINGEN, kapt. Poorta, is hier verkocht voor NLG 267,50.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 6 januari. Het Nederlandse kofschip DRIE GEZUSTERS, kapt. Bart, van Gothenburg met hout herwaarts bestemd, drijft op de Eems in het ijs, in groot gevaar, met de loods aan boord. Er wordt moeite gedaan met boten om de equipage en de loods te redden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 5 januari. Men is zonder bericht aangaande de schepen KLEINE FRITZ, kapt Roggenstrooh, 28 augustus van Swinemünde naar Sunderland, en META MARIA, kapt. Parow, 24 oktober van Shields naar hier vertrokken. (opm: onduidelijk, of dit bericht Nederlandse schepen betreft).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 4 januari. De Groninger schoener (opm: schoenerbrik) GROOT ZEEWIJK, kapt. Stuveling, van Nerva naar Dordrecht, is hier binnengelopen om de houtpoort (opm: speciale poort in het voor- en/of achterschip om onderdeks lange stammen te kunnen laden) dicht te maken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havana, 14 december. Het schip MARGARETHA, kapt. De Jonge, van Matamoras naar Liverpool, is hier wegens gebrek aan water binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant bevat de volgende vergelijkende opgave der schepen, waarvoor gedurende de jaren 1862 en 1863 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In 1863 bedroeg het getal dier schepen: binnenlands gebouwd 92, metende 9008 lasten, als: 3 clippers, 6 barken, 18 brikken, 21 schoeners, 24 galjoten, 8 koffen, 5 smakken, 5 tjalken, 1 vissloep, 1 bunschip; en buitenlands gebouwd 13 schepen, metende 1861 lasten, als : 1 bark, 3 brikken, 7 schoeners en 2 stoomschepen. Totaal 105 schepen, metende 10,869 lasten, tegen 104 schepen, metende 8745 lasten in 1862.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 januari. In de storm van 4 december is op ´t Vlie onderste boven op strand gedreven een groot schip, beladen met delen. De 30e december had men aan boord kunnen komen en was een gedeelte der lading geborgen. Scheepspapieren waren niet gevonden, doch wel een naambord, waarop LAINE, benevens een stuk van een Russische vlag. (red: het te Wijburg te huis behorende schip LAINE, kapt. Schaw, is van daar naar Lissabon vertrokken).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 januari. De Nederlandse schoener LUNA, kapt. De Jong, van Drammen met hout naar Nederland, is volgens brief van de correspondent der Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren in dato de 5e dezer, op het eiland Wangerooge gestrand. De lading wordt geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 januari. De Nederlandse kof ALIDA MARGARETHA, kapt. Klein, van Bremerhaven naar Newcastle, is op zee gezonken, doch het volk door kapt. Reuer, voerende de Hanover schoener ALMUTH CATHARINA gered en te Inverness aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 4 januari. Heden morgen is op de Riggel (opm: Richel) gestrand het Nederlandse kofschip DOLPHIJN, kapt. Helmers, van Frederikstad met hout naar Harlingen. De equipage is gered maar het schip zal weg zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 7 januari. Gisteren is met groot levensgevaar gered de bemanning van het aan de grond zittende kofschip DRIE GEZUSTERS, kapt. Bart, en te Delfzijl aangebracht. Het schip zit tot aan het dek in het water en men doet alle moeite om er nog iets van te bergen, wat echter niet denkbaar is, daar het gepaard gaat met groot gevaar (opm: schip blijft in de vaart).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Harlingen, 8 januari. De schepen ALIDA IKEA, kapt. Pieper, van Kiel naar Rotterdam; INJE, kapt. Santjer, van Stolpmünde en LIBRA, kapt. Borst, van Gothenburg, zijn hier heden als bijleggers binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 6 januari. Volgens telegram van gisteren is het schip PATRIARCH SAMHIRI, kapt. Lion, van Java komende in Harwich binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 6 januari. Ingevroren bij de Willemsluis de schepen STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. De Winter, van Batavia en ALIDA, kapt. Brouwer, naar Napels, bij Buiksloot de CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. Wielema, naar Cienfuegos en STAD ENSCHEDE, kapt. Niggebrugge, naar Rouen, en te Purmerend de ELISABETH EN JACOBA, kapt. Zwaneveld, naar Macassar en ZWERVER, kapt. Schuth, naar Triëst.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 1 januari. Gisternamiddag hebben onder meer andere de volgende schepen hunne reis voortgezet als: JOAN JACOB, kapt. Ruel, ......, kapt. K.Wessels, uit de Oude Pekela, en ADRIANA, kapt. Paap, alsmede een schoenerkof en een kof, de naam niet opgegeven.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Newhaven, 3 januari. Het schip JANTJE WILKENS, kapt. Hotze, van Porto Alegro naar Hamburg, heeft de reparatie beëindigd en is gereed om de reis voort te zetten.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 7 januariAangekomen: LAURENS, kapt. StelI, van Koningsbergen; HOUTHANDEL, kapt. de Vos, van Noorwegen; ENGELINA PETRONELLAkapt. Nagel, van Riga; een onbekende Hannov. schoener. Veel ijs. ONO.
Brouwershaven, 7 januari. Niets gepasseerd. Geen ijs op de rivier. De wind ZO.
Te Lynn aangekomen, 2 januari. STAR, kapt. Bentley, van Dordrecht.
Te Shields aangekomen, 2 januari, NYMPH, Storm, van Dordrecht; 3 dito, JEANNETTE ROULINA, kapt. Hoeksma, van Dordrecht.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 8 januari. De Oostenrijkse bark PRIMO GENITO, kapt. Nazario Zetto, van Sunderland naar Venetië bestemd, en de 5e dezer de rede alhier, onder gunstig weder verlaten hebbende, werd op de hoogte van Duinkerken door slecht weer belopen en door de hoge zee tussen de banken geslagen. De bemanning ware daar een wisse prooi der golven geworden, indien niet de Belgische loodskotter No. 7, schipper Jacobus Aspeslagh, een boot had uitgezonden, bemand met de loodsen Thomas Demyttenaere en Michel Meyer, benevens de leerlingen Charles Durt en Charles Vermeesch. Deze dappere zeelieden hadden onder groot levensgevaar de zelfvoldoening de gehele bemanning bestaande uit 12 van een zekere dood te redden.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 8 januari. In onze haven zijn binnengekomen om te overwinteren de navolgende schepen: NOORDSTER, kapt. Luteijn en STAD MIDDELBURG, kapt. Ouwehand, beide van Batavia naar Middelburg; ELISABETH HELENE, kapt. Koerkamp, van Triest naar Rotterdam; WILLEM, kapt. Hecurich, van Pillau naar Dordrecht; MARTHA, kapt. van Veen, van Bremen naar Antwerpen; MARIA, kapt. Teltes, van Bremen naar Brussel; en KNUTTENBORG, kapt. Frantzen, van Denemarken naar Antwerpen.
Ook is binnengekomen het Nederlandse kofschip MARGARETHA, kapt. Korte, van Antwerpen met stukgoed naar Smyrna, hetwelk een klein gedeelte der lading gelost heeft en op de bank gehaald is, om nagezien en waarschijnlijk gerepareerd te worden.


10 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 november. Vrachten. De vastere stemming bij het verzenden van ons bericht 29 passato (oktober 1863) bleef niet voortduren. Door de laatste bevrachtingen waren de ter afscheep gereed liggende producten weder opgeruimd, waardoor er niet veel vraag naar scheepsruimte bestond. Men vleide zich echter dat in korte tijd meer behoefte zoude ontstaan en alsdan minstens vorige rates bekomen zouden zijn. Te Soerabaija werd Nederlandse CALIFORNIA à NLG 65 aangeboden, tot welke vracht p.m. 40 last suiker naar Amsterdam aangenomen werd, om de kosten van ballast te besparen. Hierdoor werd de markt zeer gedrukt, waarbij nog kwam dat de afvoer van producten voortdurend langzaam blijft gaan. De arrivementen van vrachtzoekende schepen bleven gering. Achtereenvolgend werden opgenomen: Nederlandse HENRIËTTA MARIA, naar Amsterdam à NLG 70 voor suiker, NLG 80 voor licht goed en NLG 100 voor arak hier te Soerabaija en te Pasaroeang te laden. HERMAN DE RUYTER à NLG 75 voor suiker van Cheribon en enig lichtgoed van hier naar Amsterdam. Nederlandse JAN VAN GALEN, werd door de Factorij in plaats van de CELERITAS in de gewone beurtbevrachting der Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen à NLG 110. Nederlandse BILDERDIJK laadt koffij en suiker à NLG 70 naar Rotterdam. Tot die vracht vult Nederlands CALIFORNIA verder met suiker op. Voor bevrachters rekening wordt beladen Nederlandse PRINCES AMALIA naar Amsterdam. Nederlands-Indische ZWALUW bedong $ 0.60 per picol suiker van hier naar Shanghai. De Nederlandse BELLATRIX is tot geheime conditiën naar de Golf van Perzië opgenomen.
Sedert werden onderstaande charters gesloten: Naar Nederland: Nederlandse HENRIËTTA à NLG 75 voor suiker, NLG 70 rijst en NLG 100 arak te Samarang en Indramaijoe te laden. Nederlandse YEDO à NLG 77.50 voor suiker en NLG 72.50 voor koffij hier en te Cheribon te laden. Nederlandse H. VINCENTIUS VAN PAULO à NLG 75 voor suiker en NLG 75 en NLG 72.50 voor koffij te Tagal en te Semarang in te nemen. Nederlandse MARIA ADOLFINA NLG 77.50 voor suiker, NLG 70 rijst, NLG 90 licht goed en NLG 120 arak hier te laden. Nederlandse MARIA CATHARINA NLG 80 voor suiker NLG 90 voor huiden te Cheribon en Semarang te laden. NEDERLAND NLG 80 suiker, NLG 70 rijst en thee en NLG 110  arak alhier en te Tagal in te nemen; ALCYONE NLG 75 en NLG  77.50 voor suiker hier en te Semarang te laden. Naar Amoy werd bevracht Nederlandse KRIMPENERWAARD à $ 0.50 voor rijst van Soerabaija. Naar New-York werd tot geheime conditiën bevracht: Nederlands  WALCHEREN. Nederlandse SOPHIE KONINGIN DER NEDERLANDEN à GBP 3.17/6 voor suiker opgenomen.
Nederlandse MARIA DIEDERIKA nam een kustreis van Sumanap naar Tjilatjap aan à NLG 22 per koyang zout.
Onbevracht zijn nog: Nederlandse REGINA MARIS, J.C. SCHOTEL, en ADMIRAAL DE RUYTER.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 6 januari. De tuigage van de Nederlandse kof DOLPHIJN, kapt. Helmers - zie ons nommer van gisteren - is gered. Het schip is wrak en van de lading zal weinig geborgen kunnen worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Yarmouth, 6 januari. Het alhier gestrande Nederlandse schip ANNETTE CATHALINA, kapt. Kramer (opm: koftjalk ANNETTE CATHARINA, kapt. P.J. Kramer), van Groningen naar Londen, vroeger gemeld, heeft een klein lek. Men lost de lading in lichters om het schip vlot te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 8 januari. Het stoomschip URANIA, kapt. Bluhm, van Dantzig naar Amsterdam, is na bij Falster aan de grond gezeten en een gedeelte der lading overboord geworpen te hebben, te Swinemünde binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 30 november. Het Amerikaanse schip CONTEST, van Yokohama naar New York, is in de Straat Sunda door de stoomboot ALABAMA verbrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Makassar, 10 november. Het wrak van de Nederlandse bark CELERITAS, kapt. Wagner, op de Brilbank gestrand, reeds bevorens gemeld, is, nadat van schip en lading een en ander geborgen was, in veiling voor NLG 2150 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men leest in het algemeen overzicht van het Bataviasch Handelsblad van 30 november:
De bijzonderheden omtrent de komst en de eerste heldendaden van het geconfedereerde oorlogsschip ALABAMA, bestaande in het verbranden van twee Noord-Amerikaanse koopvaardij-vaartuigen in en nabij Straat Sunda, moeten bij ieder, voor wie het doel nog niet de middelen wettigt, een gevoel van afschuw verwekken. De beide verbrande schepen toch waren rijk geladen, werden geschat op een waarde van 140,000 en 300,000 dollars, waarvan een groot deel aan onderdanen van onzijdige mogendheden toebehoorde. Hoevele mensen zijn daardoor niet in hun geluk gestoord, om tenslotte welk nadeel aan de vijand toe te brengen?
De noordelijke oorlogsstomer WYOMING, die de beteugeling der ALABAMA schijnt ten doel te hebben, is niet gelukkig in de volvoering dier taak: tot dusverre is er nog van geen ontmoeting der twee schepen gehoord. Vooral met betrekking tot dit laatste vaartuig hebben allerlei geruchten gelopen over de houding door de regering daartegenover aangenomen, die wij echter niet vermelden, omdat de waarheid er van ons zeer onbestemd voorkomt.
Omtrent het gebeurde met de ALABAMA meldt de Javasche Courant nader het volgende:
De 6e november jl. werd het Noord-Amerikaanse schip AMANDA, dat uit China kwam, met bestemming naar Engeland, op 120 mijlen afstands van het Java-Hoofd door het aan de Confederatie behorende schip ALABAMA aangevallen en verbrand. De equipage van het verbrande schip medenemende, zeilde de ALABAMA door tot op de hoogte van Java-Hoofd, waar men een ander schip ontmoette. Op zijne vraag: wat nieuws, kreeg de gezagvoerder van de ALABAMA tot antwoord, dat de WYOMING op de rede van Batavia op hem lag te wachten. Aanstonds daarop steekt de ALABAMA naar de wal van Sumatra over, waar het de WINGED RACER  ontmoette, een groot Noord-Amerikaans schip, dat een lading inhad van Manilla naar Engeland. Ook dit werd verbrand, terwijl de equipage van beide schepen vervolgens op het Noord-eiland, bij de Lampongse kust, afgezet werd. Men voorzag haar hier van boten, liet die lieden hun geld behouden en gaf hun verder wat eetwaren en verdere behoeften. Alleen de chronometer en wat zeilen werden door de ALABAMA meegenomen.


11 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 januari. Omtrent het gebeurde met de ALABAMA, het bekende kaperschip der  zuidelijke confederatie, in de Oost Indische Archipel, wordt in twee ons welwillend toegezonden brieven uit Batavia van 14e en 29e november, nog nader het een en ander gemeld. De eerste brief luidt als volgt:
Voor een paar dagen was er een grote sensatie in de stad, daar er op onze rede een sloep kwam aanroeien met een kapitein en verdere bemanning van een Noord-Amerikaans schip. De ALABAMA, de geduchte Zuid-Amerikaanse (opm: van de zuidelijke confederatie) kaper-stoomboot, is namelijk in Straat Sunda om alle Noord-Amerikanen in te pakken. Hij haalt de bemanningen van boord, als ook alles wat hij gebruiken kan en verbrandt dan de schepen. Vervolgens stuurt hij de bemanning van het verbrande schip met een sloep in zee om als zij kunnen het land te bereiken, of door een ander gered te worden of te verdrinken. Hij heeft in Straat Sunda twee grote schepen verbrand, waarvan de bemanningen hier zijn gearriveerd. Een der kapiteins had zijn vrouw en kind aan boord.
De ALABAMA heeft reeds 58 schepen verbrand. Het moet een fameuze loper wezen.
Er is reeds sedert enige tijd een Noord-Amerikaanse oorlogsstoomboot op onze rede, de WYOMING, die hier expresselijk is gekomen om de ALABAMA af te wachten, daar men wist dat hij moest komen. Zij is naar Straat Sunda gestoomd,  om de ALABAMA op te zoeken. Men zegt echter dat zij beiden (de commandanten wel te verstaan) hebben gezegd, bang voor elkander te zijn, de WYOMING is bang voor de ALABAMA, omdat de laatste: 1.  veel harder loopt  en 2.  verder dragend geschut aan boord heeft, zodat de ALABAMA de WYOMING kan beschieten vóór dat deze zich kan verdedigen, terwijl de ALABAMA altijd met gemak ver genoeg van de WYOMING kan afblijven.
De ALABAMA is op zijn beurt weder bang, omdat de WYOMING enorm veel zwaarder geschut aan boord heeft; de bevelhebber van de ALABAMA heeft zelfs gezegd aan de kapiteins van de verbrande schepen, dat als het ongeluk wil, dat hij bij een ontmoeting van de WYOMING een ongemak aan zijn machine krijgt, zodat hij de ander niet kan ontlopen, er dan geen genade voor hem is, en zij dan verloren zijn, Mocht de WYOMING de ALABAMA te pakken krijgen, dan zal de commandant en de gehele equipage van de ALABAMA aan de ra worden opgehangen; doch het zal wel zo ver niet komen, want als de ALABAMA het onderspit moet delven, dan zal hij zich waarschijnlijk niet overgeven, maar zijn schip in de lucht laten springen.
Er is zelfs hier een kapitein, die zegt dat zij elkander bij Anjer reeds ontmoet hebben, doch geen notitie van elkander namen, Of dit waar is weet ik niet. Wij zien allen verlangend uit naar het arrivement op onze rede van de ALABAMA, daar men zegt dat hij plan had om hier te komen. Ik zou hem gaarne eens zien. De lading van een der door de ALABAMA verbrande schepen was geheel voor Engelse rekening. Hieruit kan dus nog wel een kwestie ontstaan.
In de tweede door ons bedoelde brief, gedateerd de 29e november, leest men het volgende:
Met mijn vorige deelde ik u de verwoesting mede, die de ALABAMA, die fameuze kaper van de Zuidelijke Staten, onder de Noord-Amerikaanse schepen aanricht. Gisteren is hier andermaal een gehele equipage aangekomen van een door de ALABAMA verbrand schip en wel de CONTEST, van Kanagawa met thee en andere lading aan boord naar New-York. Hij heeft dit schip op dezelfde dag verbrand als de WINGED RACER. De equipage is 10 dagen bij hem aan boord geweest, waarna hij ze aan boord van een Engels schip heeft gezet, waarmede ze herwaarts zijn gekomen. De WYOMING, een Noord-Amerikaanse oorlogsboot, is nog altijd uit om de ALABAMA te zoeken. Wel hoorden wij van tijd tot tijd dat beiden op dezelfde dag op een en dezelfde hoogte zijn gezien, doch de een ’s morgens en de ander ’s avonds. Ofschoon de ALABAMA hard loopt, heeft de nu pas verbrande CONTEST hem een halve dag vooruit gezeild, zodat de ALABAMA hem niet kon krijgen. De ALABAMA loste drie zware schoten op de CONTEST, doch het schot dat nog het dichtste bij was, bleef nog pl.m.  ¼ mijl achter de steven. Tegen de avond ging de wind liggen zoadat de ALABAMA toen gemakkelijk bijkwam en een vierde schot op hem loste (liefst een 120 ponder) waardoor zijn grote mast overboord ging. De kapitein van de CONTEST verklaart, dat hij hem zeer zeker was ontlopen als de wind had blijven aanhouden, te meer daar het tegen de nacht ging, waardoor hij zijn koers had kunnen veranderen zonder dat de ALABAMA het ontdekte.
Voor een paar dagen arriveerde alhier Zr.Ms. fregat met stoomvermogen de CITADEL VAN ANTWERPEN. Deze even als de mailboot, die eergisteren aankwam, zijn door de WYOMING aangehouden. De WYOMING had de CITADEL aangezien voor de ALABAMA en kwam zonder vlag (ook de CITADEL had geen vlag op) recht op hem aanstomen. Op de CITADEL nam men eerst geen notitie van hem, tot dat hij kort bij kwam. Toen men zag, dat hij al zijn enorme stukken met de nodige manschappen gereed had om dadelijk de oorlog te beginnen, maakte men op de CITADEL alarm en hees de Nederlandse vlag. Onmiddellijk daarop hees de WYOMING  ook zijn vlag, haalde dezelve driemaal op en neder, om onze vlag te salueren, en zond toen een boot naar de CITADEL om te vernemen of men de ALABAMA ook had gezien, hetgeen ontkennend werd beantwoord. Het ware te wensen dat de WYOMING de ALABAMA te pakken kreeg en hem met de gehele equipage naar de andere wereld zond. De Noord-Amerikaanse marine lijdt een groot verlies, zowel door het verbranden als door het disponibel blijven van vele schepen, daar niemand een Amerikaans schip wil beladen. Daar de Zuidelijken geen koopvaardijvloot hebben, kunnen de Noordelijken zich niet op dezelfde manier wreken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 januari Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij is een lading steenkolen van Cardiff aangenomen naar Onrust per JOHANNA MARIA tot NLG 32,- per last; en naar Soerabaja per JOSEPH WILLEM, tot NLG 31,49 per last.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 9 januari. Het wrak van het schip TWEELINGEN – zie onze berichten van 22 december 1863 en van de 7e dezer – is heden in onze haven gebracht.


12 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 9 januari. Het schip JONGE BOLL, kapt. Kolk, van Malmöe, naar Schiedam, alhier binnengelopen, heeft broeiende lading.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 8 januari. Het schip DRIE GEZUSTERS,kapt. Bart, van Gothenburg herwaarts - zie ons nommer van 9 dezer - zit tot het dek in het water, vol ijs en zal waarschijnlijk weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 8 januari. Aangaande de Nederlandse schepen ROELFINA KUIPER, kapt. Reinders (opm: kof, bouwjaar 1846; kapt. H. Reinders), de 26e september ll. uitgeklaard van Londen naar Malmöe; ALIDA, kapt. Oorburg, de 26e oktober vertrokken van Pillau naar Harlingen, en LAMMECHINA, kapt. Duit, de 7e oktober uitgeklaard van Londen naar Elseneur, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 6 december. Het Nederlandse schip (opm: bark) VOORWAARTS, kapt. E.L. Kerkstra, van Java naar Nederland, is hier 15 november met een lek in het bovenschip binnengelopen. Het heeft de boorden boven het berghout gebreeuwd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Manilla, 23 november. De Nederlandse brik PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Van Haften, van Batavia naar Decima, is hier lek, masteloos en met verlies van boten en verschansing binnengelopen. Twee man van de equipage zijn over boord geslagen en verdronken.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 10 januari. Aangekomen: ALBERDINA, kapt. Boerhave, v. St.Petersburg; HELENA, kapt. Gortmaker, en ERNST REINHARD, kapt. Ellerman, beiden van Riga; CERES, kapt. Rieckleff, van Libau; VICTOR. kapt. Jensen, van Odensee, allen met assistentie van sleepboot en ijssloepen. De stoomboot LEVANT is geschut, heeft geprobeerd in het Kanaal door het ijs te breken, doch heeft het moeten opgeven en is blijven liggen. De wind O.
Brouwershaven, 10 januari Aangekomen: ENGELINA, kapt. Smith, van Libau.
Vertrokken: LOODSKOTTER NO. 6, kapt. De Neef, Geen ijs. ZZO.
Van Batavia vertrokken: 3 november. JOHANN, kapt. Verduin, en 5 nov., CORN. ANTHONY, kapt. Reinders, beiden naar Nederland; 6 nov., IDA WILLEMINA, kapt. Rotgans, en CORNELIS GIPS, kapt. Seyfert, beiden naar Soerabaija; 8 nov., INDIA, kapt. Vonck, en  CATHARINA MARIA, kapt. v. Amerongen, beiden naar Nederland; HELLEVOETSLUIS, kapt. Steffens, naar Pekalongang; 13 nov, ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder; BONI, kapt. Möller; 16 nov., SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee; 18 nov., CHERIBON, kapt. Coers; JAN DANIËL, kapt. Zweede ; 19 nov., SUSANUA ELISABETH, kapt. Ouwehand; 22 nov., HENRIETTE, kapt. Drijver qq.; 26 nov., WATERGEUS, kapt. Giezen; GOEDE VERWACHTING, kapt. Hellenius; KORTENAAR, kapt. Schuchard; RUDOLF, kapt. Meinsma, en CORNWALLIS, kapt. Bliek, allen naar Nederland.
Van Samarang vertrokken, 28 nov., KOSMOPOLIET, kapt. Koning, naar Batavia.
Van Passaroeang vertrokken, 9 nov., JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, naar Ned. Van Banjoewangie vertrokken, 29 okt., MACASSAR, kapt. Vitringa Coulon, naar Rotterdam;
A.R. FALCK, kapt. Van Duyvenboden, naar Amsterdam.
Van Tjilatjap vertrokken, 12 nov., KIJKDUIN, kapt. Dekker, naar Amsterdam.
Te Hongkong aangekomen, 29 nov., ANTH. PETRONELLA, kapt. Van de Velde, van Cardiff.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Brielle, 7 januari. De kof CATHARINA, kapt. De Boer, van Dantzig met gerst naar Schiedam, is op 5 dezer onder Ouddorp gestrand, doch het volk gered. De equipage van het schip WILHELMINA, kapt. Glim (opm: Sch.Kof WILLEMTINA, kapt. H.W. Glim), van Charlestown met pijpaarde naar Hamburg, mede aldaar gestrand, is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bremerhaven, 5 januari. Alhier overwinteren o.a de schepen JOHANNA MARIA, kapt. Dam (opm: bark, kapt. P.J. Dam), DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, ELISABETH, kapt. Bos, ALBERDINA FOKKELINA, kapt. Schuur, VROUW ANTJE, kapt. Drent, VIER ZUSTERS (opm: smak VIER GEZUSTERS), kapt. W.H. Mugge, CASTOR, kapt. De Jonge, JONGE AUKTJE, kapt. Balk en CATHARINA, kapt. Velvis.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Cuxhaven, 6 januari. Het schip ELISABETH, kapt. Mandties, van Frederikstad naar Bremen, is gisteren op de Elbe binnegekomen, doch heeft wegens ijs en Oostelijke wind zee gekozen. Te Altona overwintert het kofschip JACOBA GEZINA, kapt. Kramer en te Memel het schip HILKE ALBERDINA, kapt. De Vries.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Yarmouth, 6 januari. Het schip ANNETTE CATHALINA, kapt. Kramer, van Groningen naar Londen, gisteravond bij Palling aan de grond geraakt, heeft enige lekkage en lost de lading haver om te lichten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Shields, 6 januari. Kapt. Voss, voerende de brik ANTIF, van Dantzig alhier binnen, rapporteert op de Doggersbank overgenomen te hebben de equipage van het te Hoogezand te huis behorende schip CATHARINA, kapt. Zeegers, van Helsingborg met haver naar Londen. Hij had deze aan de wal gebracht te Osterrisör, waar hij wegens noodweer moest binnenlopen. Toen de CATHARINA door het volk verlaten werd, was het schip mastloos en lek.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op vrijdag 15 januarij 1864, des avonds te 7 uur, ten huize van de Wed. Rasker op de Hoek van het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het in den jare 1854 welgebouwd en zeer goed onderhouden galjootschip HENDERIKA, groot 87 zeetonnen of 60 roggelasten, in 1863 geklasseerd bij Veritas 5/6 G. 1.1, met nieuwe boot en verder zo goed als nieuwe complete inventaris, zoals het in eigendom is bevaren door kapt. P.C. Drewes en thans is liggende in de Zuiderhaven te Groningen. N.B. Het schip is in het voorjaar van 1863 voorzien van een geheel nieuwe vleet. Om te aanvaarden dadelijk na de toeslag. Te bezien, daags daarvoor en op de verkoopdag van 11 tot 3 uur.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het in 1847 gebouwde snelzeilend, goed onderhouden kofschip, genaamd WENDELINA, groot 121 ton, geklasseerd bij Veritas 5/6 2.1, met deszelfs complete extra beste inventaris, gevoerd door kapt. Hidde J. Mulder, te Veendam, thans liggende aan de werf van de heren Meursing en Co. te Amsterdam. Men adressere zich met franco brieven of in persoon bij de heer I.A. Hooites van Hoogezand, of genoemde kapitein.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Toen wij in ons vorig bericht mededeelden, dat drie onzer in het Vlie binnengekomen schepen weder zee moesten kiezen, dachten wij niet, dat dit terugzeilen van een ongeluk zoude vergezeld gaan. Het kofschip DOLPHIJN, kapitein Z. Helmers, strandde door de ijsgang bij die gelegenheid op de noordkust van Vlieland. De equipage werd gered en hier met de stoomboot LYON, van Londen komende, aangebracht, en ofschoon men bezig was de lading hout te bergen, vreest men toch, dat het vaartuig in het malende zand zal verzinken. (opm: zie LC 190264)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris A. Binnerts te Heerenveen zal op woensdag den 20 januari 1864, ’s avonds 7 uur, ten huize van W.C. Raadsveld aldaar, veilen:
Voor K.IJ. Brouwers een Kof en Veerschip, groot 6 lasten of 17½ tonnen, met zeil en treil, haken en boomen, koks gereedschappen en verdere complete inventaris; benevens het recht van veer, van Heerenveen op Leeuwarden vice versa, in 2 onderdelen, als de helft van het schip en veer, en de mede helft van beide. (opm: LC 260164 meldt dat is geboden resp.NLG 2800 en NLG 2825.)
Voor P.H. Dam een overdekt en gewegerd Kofscheepje, genaamd de JONGE TRIJNTJE, groot 12 tonnen, met zeil en treil en verdere inventaris.
Beide schepen liggen ter bezichtiging te Heerenveen. Laatstgemeld schip is inmiddels uit de hand te koop.
(opm. aanvulling LC 260164: voor P.H. Dam een overdekt en gewegerd Tjalkscheepje, voor zes jaren nieuw gebouwd, groot 15 ton, met complete inventaris; staande op NLG 580)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een goed onderhouden Tjalkschip, genaamd de VROUW GRIETJE, groot 76 tonnen, met deszelfs complete inventaris. Te bevragen bij P. Westerhuis, beurtschipper te Kampen. Brieven franco.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk grondig verstaande, kan terstond werk bekomen bij J.J. Hulshoff te Balk.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De deurwaarder van Noord te Bolsward gedenkt op zaterdag den 16 januari e.k., des voormiddag te elf ure, ten huize van den kastelein Leiekering te Stavoren, publiek bij boelgoed á contant te verkopen: Een Veerschip, groot 14 tonnen, zittende op de werf van den scheepstimmerman Roosje aldaar, in wrakken staat, doch alleszins geschikt om spoedig voldoende hersteld te kunnen worden. Voorts enige losse goederen tot dat vaartuig in gebruik geweest.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop, voor een aannemelijke prijs: Een veel vernieuwd en verbeterd zesjarig Kofschip, groot 25 rogge lasten, met gedeeltelijke inventaris. Te bevragen bij H. Schotsman, scheepsbouwmeester te Workum.


13 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 6 januari. Het schip GROOT ZEEWIJK, kapt. Stuiveling, van Nerva naar Dordrecht, is heden van hier vertrokken na geëindigde reparatie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 januari. De Nederlandse bark ARLEQUIN, kapt. Singer, van Shanghai naar de Kust, is 27 oktober in de Chinese Zee verongelukt, doch het volk gered.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie van een schip en lading. Op zaterdag de 16e januari 1864 zullen de ondergetekenden in een van de lokalen van het vendue-departement alhier (opm: Batavia), ten 11 ure precies, verkopen het Engelse schip SURAT, kapt. J. Black, met inventaris en lading steekolen, zoals hetzelve thans ligt of niet ligt op een rif van de Duizend Eilanden, en daarna de navolgende goederen, afkomstig van genoemd schip, als drie boten met riemen en zeilen, enz., twee chronometers, negen dubbelloops-geweren in kisten, twee revolverpistolen, scheepsgeweren, sabels, enz. enz.
John Pryce & Co.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Volgens particulier bericht is het barkschip CATHARINA MARIA, kapt. T.R. Oomkens, de 29 nov. jl. behouden te Batavia gearriveerd, komende van Zierikzee in ballast.
Het schip HAAMSTEDE, kapt. J. ter Marsch, lag op de 23e dier maand te Soerabaija in lossing en zou binnen weinige dagen gereed zijn de retourlading voor Rotterdam in te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 11 januari. Volgens een alhier ontvangen bericht is op de Franse kust, nabij Berth, departement St. Valéry-sur-Somme, een naambord aangespoeld waarop met uitgesneden letters HUNSINGO. Mede is aldaar in de nabijheid gevonden een kistje met brieven, toebehorend aan iemand van de equipage (opm: de kok Prange) van het schip HUNSINGO. Het te Warfhuizen te huis behorende galjootschip HUNSINGO, kapt. Oostema (opm: kof, kapt. Ate Egberts Oostema), is de 1e december van Douvres (opm: Dover) naar Syra en Smirna vertrokken.


14 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 januari. Volgens bericht van Helgoland van 4 dezer, was aldaar onder meer ander wrakhout aangespoeld een naambord, waarop met vergulde letters; GARONNE, vermoedelijk afkomstig van het Nederlandse schip GARONNE, kapt. Bakker, de 28e  november te Newcastle zeilklaar liggende naar Harlingen, - alsmede een tonnetje zaailijnzaad, blijkens een daarin gevonden briefje afgeladen door de firma G.W. Schröder & Co. te Riga.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 11 januari. De berging der lading van het hier gestrande Nederlandse kofschip DOLPHIJN, kapt. Helmers, wordt door het ijs geheel onmogelijk gemaakt. Blijft het schip in zijn verband, dat echter niet te denken is, dan bestaat er tegen het voorjaar veel kans.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cargalijsten. Te Amsterdam arriveerde het schip NEPTUNUS, kapt. E. van der Gaast, , van Havana, met 546 kisten suiker, 300 balen tabak, 15 kisten, 2 partijen en 140.400 sigaren (opm: waarvan 103.400 sigaren bestemd voor de in het jaar 2011 nog steeds bestaande firma P.G.C. Hajenius, Amsterdam).  Adres: diversen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 13 januari. Aangaande het schip GEZIENA, kapt. Blouw (opm: waarschijnlijk de kof GEZIENA, kapt./eigenaar J.J. Blaauw), op 19 oktober van Londen uitgeklaard naar Groningen via Newcastle, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 7 januari. De schoener CONCORDIA, kapt. Huizing, van Petersburg naar de Noordzee, was op 28 december in de Bogt van Monkvig, Oost van Reval, ten anker liggende.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 13 januari. De Staats Courant van gisteren deelt de tekst mede van de overeenkomst tussen Nederland en België gesloten betreffende het loodswezen op de Schelde.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 13 januari. In  geen jaren heerste te Scheveningen zo veel bedrijvigheid als thans; nacht en dag worden boter, gist, vee enz. aangebracht en naar Engeland vervoerd. Drie pinken van de heer L. de Jager zijn met vee naar Harwich onder zeil gegaan.
Een vertrok verleden zaterdag namiddag; de reis was zóó voorspoedig, dat het vee zondag reeds te Londen was aangekomen. De twee andere schuiten zijn Maandag vertrokken.
Pinken van de reders A. Pronk, A. Mos en M. M. Teeuwisse houden zich bezig met passagiers aan boord van de stoomboten over te brengen, alsmede vee, gist en boter en honderden kisten rood garen op de boten te vletten. Verscheidene sloepschepen van Middelharnis en Zwartewaal hebben veel kabeljauw en schelvis aangebracht, die tegen hoge prijzen zijn verkocht.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Vergadering van het Zeemans-Collegie, Tot Nut van Handel en Zeevaart te Dordrecht, op Donderdag den 14 januari 1864, des avonds 7 ure, in het Logement de Gouden Leeuw.
P.A. Kuyk,secretaris.

DC 140164
Zeetijdingen.
Helvoet, 11 januari. Aangekomen: MARGARETHA, kapt. Gunwaldsen, van
Libau, met assistentie van ijssloepen. De wind O.
Helvoet, 12 jan. Niets gepasseerd. Veel ijs. De wind OZO.
Brouwershaven, 12 jan. Gisteren aangekomen: JOHANNES LODEWIJK, kapt. Van der Waal, van Batavia ; de HEBE, kapt. Kiehl, ligt bij Scharendijke geankerd.
Heden aangekomen: HEBE, kapt. Kiehl; KINDERDIJK, kapt. Zwanenburg, en DOGGERSBANK, kapt. Nuss, allen van Batavia.
Te Texel aangekomen, 12 januari, AMALIA AUGUSTA, kapt. De Veer, van Batavia.
Te Mounts-bay aangekomen, 9 januari, KINDERDIJK, kapt. Ouwehand, van Batavia naar Rotterdam.Te Point de Galle aangekomen, 8 december, ZEEPAARD, kapt. Tjebbes, van Cardiff.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Hij, die zich in de Provinciale Groninger Courant van 9 januari j.l noemt een ooggetuige der stranding van de schoener op 6 november 1863 op de plaat de Geldzak, wordt verzocht minstens zijn naam op te geven.
Get: H.J. Schreuder, gezagvoerder van het kofschip HELENA GEZIENA. (betreft ingezonden stuk)


15 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 14 januari. Het schip JOHANNES LODEWIJK, kapt. Van der Waal, is gisteren op deze rede in aanvaring geweest met het schip KINDERDIJK, kapt. Zwanenburg, waarbij eerstgenoemde de verschansing en de laatste de boegspriet, scheg en kraanbalken heeft verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 14 januari. Het schip LYMM GRAY, kapt. Mardock, van Galatz met rogge komende, is met assistentie van ijssloepen tot bij de Kanaalhaven gebracht, doch door de hevige ijsgang doorgesneden (opm: ingesneden) en voor de marinehaven gezonken. De equipage is door ijssloepen gered en aan de wal gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aberdeen, 12 januari. Het Nederlandse schip ALIDA MARGARETHA, kapt. Klein, van Brake naar Newcastle, is in de Noordzee verlaten. De equipage is te Inverness aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bone, 9 januari. De Nederlandse kof SUSANNA, kapt. Middel, van Newcastle naar Genua, is door het Franse schip PINGOUIN, van Swansea mede naar Genua bestemd, in averij te Port-de-Bouc binnengesleept. Het schip heeft masten, tuig en verschansingen verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De burgemeester, strandvonder der gemeente Brielle, brengt bij deze ter kennisse dat op de 27e december 1863 op de gorzen aldaar is gevonden een jol, van binnen wit geverfd, met zwarte daggen, vermoedelijk afkomstig van de Hanoverse schoener GEZIENA en op de 6/7e januari 1864 uit zee is aangebracht de gedeeltelijke inventaris van het achter de  gemeente Rockanje gestrande schip de TWEELING, en roept alzo hierbij ingevolge artikel 555 van het wetboek van koophandel voor de eerste maal elk en een iegelijk ter reclame op, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zijn.
Brielle, 13 januari 1864, W.C. van den Brandeler.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Blijkens een opgave van het departement van financien zijn in 1863 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven uitgereikt aan 105 schepen, metende 10.869 lasten, waarvan 92 binnenlands en 13 buitenlands gebouwd. In 1862 was het aantal schepen 104, metende 8.745 lasten. Het eerstgenoemde getal verdeelt zich als volgt: binnenlands gebouwd 3 clippers, 6 barken, 18 brikken, 21 schoeners, 24 galjoten, 3 koffen, 5 smakken, 5 tjalken, 1 vissloep en 1 bunschip. Buitenlands gebouwd: 1 bark, 3 brikken, 7 schoeners en 2 stoomschepen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een Friese hektjalk, groot 23 ton, voorzien van ferme roef en complete inventaris; en daarbij ene boot met zeilen en riemen, liggende te Gorredijk en te bevragen bij den eigenaar A.R. van der Zee aldaar.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het veer en veerschip van Heerenveen op Groningen vice versa, met complete inventaris. Te bevragen bij H. Minkema te Heerenveen. (opm: LC 260164 meldt dat is geboden NLG 900.)


16 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 10 schepen, als:
Voor Rotterdam: WILHELMINA (ex-BOREAS), kapt. H.D. Wiersma, PIETER (ex-KAREL HENDRIKUS), kapt. H. Hoogewerff en GUURTJE EN MARIA, kapt. W. Flens Jz.
Voor Amsterdam: SOURABAIJA PACKET (ex-JEANNETTE EN AGATHA), kapt. S.C.J. Olivier, WILLEM DANIEL, kapt. H.H. Zeijlstra, ROTTERDAM, kapt. H.G.T. Adriaans en S. VAN HEEL, kapt. D.H. Dietz ( de 2 laatsten van Rotterdam).
Voor Dordrecht: DORDRECHT, kapt. F.A.H. Loos en EUTERPE, kapt. A. Kuijpers.
Voor Middelburg: GRONDWET, kapt. F.C. Kamminga.
Van de bevrachting van december 1863 is vervallen het schip VRIENDSCHAP, en daarvoor in plaats bevracht de HOLLANDS TROUW, kapt. K.J. Brauer, voor Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 14 januari. Het schip HENRIËTTE, kapt. Kuiper, van Koningsbergen naar Groningen, is de 5e dezer wegens tegenwind te Skallagräs binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 5 januari. Het Nederlandse schip SIKKO, kapt. Jonker, van St. Petersburg naar Hartlepool, te Osterrisoer binnengelopen, is lek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 13 januari. Het schip KOOPHANDEL, kapt. Mooi, van Swansea naar de Kaap de Goede Hoop, is alhier zwaar lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 14 januari. Het Nederlandse schip CORNELIA JACOBA, kapt. Van der Meer, van Koningsbergen naar Antwerpen, lag de 5e dezer wegens tegenwind nog te Klädesholmen (Noorwegen).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het uitstekend schone stoomsleepschip DORDRECHT No. 2, met machines van 200 paardenkracht, gebouwd in Engeland en voorzien van alle benodigdheden. Schip en machines zijn in de beste toestand en voorzien van certificaat der Nederlandse regering van 31 december 1863. Het vermelde stoomsleepschip is liggende te Dordrecht, en kan bij heropening der scheepvaart onmiddellijk worden in dienst gesteld.
Nadere onderrichting te bekomen bij de heren Gerrit van Hoogstraten & Zoon, te Dordrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Naar aanleiding van Z.M. besluit van de 14e dezer no. 53, wordt Zr.Ms. schroefstoomschip SOESTDIJK, liggende te Hellevoetsluis, met de 1e februari a.s. in dienst gesteld met bestemming naar de West Indiën, en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse R.A. Rouck.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 januari. Naar wij vernemen, zal het op de Rijkswerf te Amsyerdam aangebouwde schroefstoomschip PRINSES MARIA met 1 mei aanstaande in dienst gesteld worden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 13 Januari, Aangekomen: FRIEDRICH STANG, kapt. Carlsen, van Galatz, met assistentie. De wind ZO.
Helvoet, 14 januari. Aangekomen: LIMM GRAY, kapt. Mardock, van Galatz.
Te Brielle aangekomen, 12 Jan., ALPHA, kapt. Don, van Frederikshall, is met assistentie van ijssloepen bij Steenenbaken geborgen.
Te Texel aangekomen. 13 januari, TELANAK, kapt. Popken, van Batavia.
Bij Dungeness, 14 Jan., PRINSES AMALIA, kapt. Bentfeld. van Java naar Rotterdam.
Van Cardiff vertrokken, 8 januari, MERWESTROOM, kapt. De Goede, naar Lissabon.
Te Batavia aangekomen, 29 november, CATHARINA MARIA, kapt. Oomkens, van Zierikzee.
Van Banjoewangie vertrokken, 18 november, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, naar Middelburg.
Anjer gepasseerd, 18 november, SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Batavia naar  Rotterdam.
Te Rangoon aangekomen, 16 november, D.T. VISSER, kapt. Van der Linden, van Hongkong.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op vrijdag 22 januari 1864, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder S.J. de Vries te Delfzijl, publiek tegen contante betaling verkopen het onder Nederlandse vlag varende schoenerkofschip ZELDENRUST, laatst gevoerd geweest door kapt. Loose, geklasseerd. Veritas G 3.4 1.7, met deszelfs complete inventaris. De inventaris en de conditiën van verkoop zullen bijtijds ter inzage liggen ten kantore van bovengenoemde notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op donderdag 21 januari 1864, des avonds te 6 uur, ten huize van logementhouder Wessel Houwing, te Appingedam, zal ten verzoeke van de heer J.H. van Byssum, te overstaan van de deurwaarder C.T. Bebingh, publiek, tegen contante betaling, te koop worden gepresenteerd het te Appingedam liggende Nederlandse kofschip GEZINA, groot 73 ton, met deszelfs volledig staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, waarvan de inventaris voorhanden en te bevragen bij de scheepskapitein Van Byssum voornoemd en te kantore van ondergetekende.
Houwing & Co.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 8 januari. Onder meer andere zijn gister van hier vertrokken de schepen W. No. 10 (PIETER, kapt. Bekkering), twee schoenerkoffen, namen onbekend, en de schoenerkof No. 29 MARIA BEERTA, kapt. Roosjes.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Greath Yarmouth, 10 januari. Het schip ANNETTE CATHALINA, kapt. Kramer, van Groningen naar Londen, l.l. woensdagnacht op de Pallingbeach aan de grond geraakt, is afgebracht en alhier binnen gesleept. Het grootste gedeelte der lading is zwaar beschadigd.
(opm: schip wordt in Engeland in averij verkocht).


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Port De Bouc, 9 januari. Het schip SUSANNA, kapt. Middel, van Newcastle naar Genua, is alhier mastloos en met meer andere schade binnengebracht. Het is sedert te Marseille binnengekomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Falmouth, 11 januari. Het schip MARGARETHA HERMANNA, kapt. Wilmink, van Liverpool naar Livorno, is alhier lek binnengelopen.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 januari. De 11e dezer zijn met het stoomscheepje BOGOR alhier van Onrust aangekomen de gezagvoerder Black en twee officieren van het Engelse schip SURATTE, hetwelk, van Liverpool naar China bestemd, op donderdag 7 dezer bij de Duizend-Eilanden totaal werd verbrijzeld. De overige schepelingen, ten getale van 12, zijn op verzoek van de Engelse consul aan boord van het hier ter rede liggende wachtschip opgenomen. De bemanning had, na het verongelukte schip verlaten te hebben, een nacht op het eiland Zuidwachter doorgebracht en was 9 dezer met drie sloepen op Onrust aangekomen. (opm: zie JB van 130164; naam schip wellicht SURAT)


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hevige stormen uit het westen hebben in de laatste tijd ter kuste van Bandjermasin gewoed. Dientengevolge zijn twee schepen, genaamd SAÄDAK en NOEMANOEL BARIE, verongelukt. Eerstgenoemd vaartuig was op reis van Koetei naar Java, en het andere, dat koers stelde van Soerabaija naar Bandjermasin, verongelukte bij Tandjong-Selatan. Aan Zr.Ms. stoomschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, ter hulpe van de opvarenden gezonden, mocht het niet gelukken iets van de schipbreukelingen te ontdekken. Slechts enkelen hadden zich met de sloepen gered, zijnde de overige, 22 man van de SAÄDAD en 74 van de NOEMANOEL BARIE, vermoedelijk verdronken.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Nieuwediep,11 januari. De stoomschepen ANNA PAULOWNA, KONING WILLEM III en RUBENS, met gerst van de Oostzee naar Amsterdam bestemd, zijn bezig het kanaal door te ijzen. Men gelooft evenwel niet dat zij ver zullen komen. Het is een indrukwekkend gezicht een van deze reusachtige stoomschepen met volle kracht op het ijs te zien rammen en dan de grote schollen tot boven de verschansing te zien uitspringen. (opm. bedoeld zullen zijn de ANNA PAULOWNA, WILLEM DE DERDE en RUBBENS)


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Zierikzee, 15 januari. Gedurende het jaar 1863 zijn alhier uit zee aangekomen 105 schepen en vaartuigen, komende van Java, Menado, Newcastle, Poole, Liverpool, Le Cate, Rijndor, Slochteren, Charlestown, Olmerstrand, Livorno, Stelien, Dantzig, Patiwan, Runcorn, Cardiff, Par, Iquique, Sunderland, Shields, Libau, Bremen, New York, Londen, Terreneuve, Archangel, Hartlepool, Baltimore, Zante, Barvu en Riga en bestemd naar Zierikzee, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, Middelburg, Antwerpen, Moerdijk, Hellevoetsluis, Wemeldinge, Portmouth, Napels en Cherbourg, geladen met koffij, suiker, kolen, parelaarde, klipzout, wijn, zwavel, rogge, klei, pijpaarde, zout, hout, stukgoederen, gerst, ijzer, salpeter, honig, tarwe, meel, pik, teer, krenten, fruit, ammunitie, lijnzaad en ballast.


17 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, ingevolge gerechtelijke authorisatie, op last van hun meesters, op dinsdag de 19e januari 1864, des voormiddags ten elf ure, aan de Tarwen-Akker publiek verkopen 135 tonnen en 4 oxhoofden bruine levertraan, bij kavelingen van 12 tonnen, alhier aangebracht uit de op Terschelling gestrande stoomboot MAASSTROOM, benevens een partij scheepsgereedschappen, bestaande in zeilen, touwwerk enz, alles afkomstig van bovengemelde stoomboot.
De traan en gereedschappen zijn daags vóór en op de verkoopdag te zien op de ligplaats aan de Tarwen-Akker.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlie, 14 januari. De Nederlandse kof JASON, kapt. Schuring, bestemd naar Harlingen, bevond zich gisteren hier voor de wal, doch is wegens het ijs naar ´t Nieuwe Diep of elders vertrokken. De Vlieloodsen zijn met de ijssloep aan boord geweest.


18 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 15 januari. Het Nederlandse schip WILLEM, kapt. De Weerd, alhier van Pisagua gearriveerd, heeft stengen, boten, verschansingen, enz. verloren.


19 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 17 januari. Heden is alhier aangekomen met verlies van twee ankers en kettingen het schip MARGARETHA SIMONETTA,  kapt. Hoffman, van Batavia, alwaar het de 20e september aºpº (opm: 1863) was vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam,18 januari. Het schip TEXEL, kapt. Hubert, van Havana naar de Noordzee, is volgens brief van St. George, Bermuda, dd 17 december, de 12e december aldaar met zware schade binnengelopen. Het had een orkaan doorgestaan en was men genoodzaakt geweest al het tuig en zeilen te kappen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 15 januari. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip MARGARETHA HERMANNA, kapt. Wilmink, van Liverpool naar Livorno, is nagezien en moet lossen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van 14 dezer, wordt Zr.Ms. schroefstoomschip SOESTDIJK, liggende te Hellevoetsluis, met de 1 februari a.s. in dienst gesteld, met bestemming naar de West-Indien, en het bevel daarover opgedragen aan de luit. ter zee 1e  kl. R.A. Houck.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 17 januariAangekomen, CITO, kapt. Suerken, van St. Petersburg; SPRUIJT, kapt. Pott, van Riga, beiden zijn met assistentie van ijssloepen op de Marinehaven gebracht; JEANNE, kapt. Kroon, van Bergen, zit achter de Kwak tegen het strand; men zal trachten het schip bij Rockanje van de Garnalenplaat af en op het vaste strand te brengen.
Brouwershaven, 17 januariGisteren aangekomen: FRIEDRICH WILHELM, kapt. Rasch, van  Dantzig. De DOGGERSBANK is aan de palen gemeerd.
Heden aangekomen: LOUISA GEERDINA, kapt. Wever, van Palermo; ALEXANDER, kapt. Larssen, van Lilbau.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie: Publieke verkoping van een schoenerschip op donderdag 28 januari 1864, des avonds om 7 uur, ten huize van Mejufvrouw de Wed. Swartwold, aan de Groote Markt te Groningen van het snelzeilend, welonderhouden, gezinkte schoenerschip MINISTER VAN BOSSE, groot 134 ton, in 1855 nieuw uitgehaald en geklasseerd bij Veritas in 1863 3.3 G 1.1. voor 2 jaren, met complete inventaris, thans liggende te Schiedam en bevaren wordende door kapt. B.J. Boekholt. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag.
Get. Mr. J.M. Geertsema. Czn., notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hamburg, 14 januari. Het schip CORNELIA JACOBA, kapt. Van der Meer, van dito naar Antwerpen was op 5 dezer wegens tegenwind nog te Klädesholmen liggende.


20 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 januari. Uit Ouddorp meldt men ons, dat de beide gestrande schepen CATHARINA, kapt. de Boer, van Dantzig naar Schiedam en WILLEMTINA, kapt. Glim, van Charlestown naar Hamburg - zie ons nommer van 8 januari - zijn afgekeurd, als zijnde geheel wrak geworden en niet kunnende worden afgebracht. Van beide schepen zijn de inventarissen geborgen en van eerstgenoemde pl.m. 1566 mudden droge gerst en pl.m. 470 mudden natte en van laatstgenoemde ook enige vrachtwagens pijpaarde.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 19 januari. De lading van het schip JEANNE, kapt. Kroon, van Bergen naar Rotterdam, tussen de Kwak en Rockanje op strand, wordt gedeeltelijk beschadigd gelost, doch het is door het vele ijs onmogelijk van daar naar enige haven te komen. (opm: zie PGC 210164)


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Hellevoetsluis, 14 januari. Hedenmorgen was men hier getuige van een even indrukwekkende als vreselijke gebeurtenis. De Engelse brik LYMM GRY, kapt. J. Mardock, met rogge geladen, van Galatz naar Rotterdam bestemd, gisteren namiddag hier binnengekomen, kon, niettegenstaande de krachtigste pogingen, niet in de haven komen, maar moest op de rede ankeren. De positie van het schip was, tengevolge van het vele drijfijs, zeer hachelijk; men bracht een angstige nacht door, maar het schip bleef dicht. De morgen brak aan en ook de eb was bijna afgelopen en het ogenblik gekomen dat er mogelijkheid zou bestaan om het in de haven te brengen, toen een ontzettend ijsveld van boven kwam drijven, en niettegenstaande de genomen maatregelen van voorzorg, de ankerketting verbrak en een gat in het schip maakte. Met de ebbe dreef het schip mee, zonk al dieper en dieper, kwam met een ontzettende schok tegen het oostelijk havenhoofd van de marine en verdween daar in 22 vaam water, met volle zeilen, die bevroren waren en welke men daardoor niet had kunnen bergen, in de diepte. De gezagvoerder en de equipage hebben zich nog bijtijds met een van de boten kunnen redden en zijn behouden hier aan wal gekomen.


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Vlissingen, 8 januari. De vorst doet zich hier nijpend voelen, de boven Schelde is zwaar met ijs bezet, zodat Antwerpen aan de rivierzijde niet meer bereikbaar is; de laatste Engelse stoomboten hebben zich eergisteren met veel moeite een weg door het ijs gebaand, om Engeland te bereiken. Door de sterke ijsgang zijn verschillende schepen hier reeds in de haven gehaald.


21 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 januari. De Nederlansche Handel-Maatschappij wenst scheepsgelegenheid te zien aangeboden voor de overvoer naar Soerabaija, van twee klokbakenschepen met toebehoren, afgepakt in 9 kisten, drie paddestoelankers en drie tonkettingen. De aanbiedingen worden ingewacht tot vrijdag 29 januari en bij de agenten alhier tot donderdag de 28e dezer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 13 januari. Het schip ANTILOPE,  kapt. Panjer, van Newport naar Buenos Ayres, is hier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 januari. Bij ministeriële beschikking is aan J. Zuurman te Scheveningen tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van goederen en vee tussen Scheveningen en Antwerpen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 19 januari. Niets gepasseerd, dik mistig, veel ijs.
Brouwershaven, 19 januariNiets gepasseerd, dik mistig, geen ijs.
Te Texel aangekomen, 18 januari, SCHOONDERLOO, kapt. Otto, en EMERGENS, kapt. Smit, beiden van  Batavia. - Er is den gehele dag uit zee zwaar geschoten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Waarschuwing. De Commissaris des Konings in de Provincie Friesland, kennis bekomende hebbende, dat bij Schiermonnikoog is gestrand en ten Zuidoosten van dat eiland zich nog in zee bevindt de Engelse oorlogsstoomboot LIVELY, raadt door deze, voor zover nodig, een ieder aan om zich zorgvuldig te onthouden van enige sloping van gezegde bodem, hoedanige daad naar de gestrengheid der wet vervolgd wordende, hoogst onaangename gevolgen zouden mede brengen.
Leeuwarden, 18 januari 1864, Van Panhuis.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt ten verzoeke van zijn principalen op woensdag 10 feb. 1864, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder D.E. Everts te Veendam, publiek tegen contante betaling te verkopen het in 1858 nieuw uitgehaalde Nederlandse schoenerschip ALIDA, groot 180 ton, met alle opgoederen en deszelf complete inventaris, zoals hetzelve is bevaren door kapt. G.A. Valk en thans is liggende te Amsterdam. Geklasseerd bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren A 1-7- 1-11.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een schoenerkofschip, met complete inventaris, groot 60 roggelasten. Te bevragen bij de scheepsmakelaar J. van Dellen te Delfzijl.
19 jan. 1864. Brieven franco.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Helvoet, 17 januari. Het schoenergaljootschip JEANNE, kapt. Kroon, van Bergen naar Vlaardingen, zit achter de Kwak tegen het strand en heeft assistentie bij zich. Men zal trachten dit schip bij Rockanje van de Garnalenplaat af en op het vaste strand te brengen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Grimsby,15 januari. Wegens ijsgang zijn alhier ter rede binnengelopen de schepen ELISABETH, kapt. Mandties, naar Bremen, ANNETTE CORNELIA, kapt. Ohlsen, naar Delfzijl en GEPPINA, kapt. Oldenburger, alle drie van Frederikshald.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bournemouth, 17 januari. Alhier is een fles aangespoeld, waarin zich een rapport bevond, meldende dat het schip VREDE, kapt. Ter Bruggen, van Rotterdam naar Batavia, op de 4e  dezer Dungeness gepasseerd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Cuxhaven, 18 januari. Het schip JUNO, kapt. De Jonge, van Porto Cabelo naar Hamburg, is voor de Elbe geweest, doch wegens ijsgang en Oostelijke wind naar Grimsby verzeild.


22 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 21 januari. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Kleijnenberg, is lek en heeft zeilen en boot verloren. Het schip ondervond op de Gronden veel storm.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 21 januari. Het alhier gestrande Nederlandse schip JEANNE, kapt. Kroon, - zie onze nommers van 18 en 19 dezer – is met verlies van ankers vlot gekomen en door de stoomboot KINDERDIJK op de Kanaalhaven gesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 januari. De Nederlandse bark SHANGHAE (opm: bouwjaar 1859), kapt. H. Uitermark, van Triëst naar Rio Janeiro, is volgens telegram op de kust van Calabrië, bij Otranto, verongelukt, doch het volk gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 19 januari. Kapt. v. Wijk, voerende het schip DIDO, de 2e dezer te Messina aangekomen, rapporteert na de storm gepraaid te hebben:
Bij Finisterre het schip HERMAN ALBERT,  kapt. Potjewijd, van Amsterdam naar Genua;
In de Middellandse Zee het schip MARTHA, kapt. Scherpbier, van Rotterdam naar Genua;
Bij de eilanden Minorca en Ivica (opm: Ibiza) kapt. Duit, voerende de Veendammer collegievlag no. 93, van Newcasle naar Livorno, hebbende toen 71 dagen reis.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Carthagena, 10 januari. Het schip MARGARETHA, kapt. Binders, van Marseille naar Falmouth, is alhier lek en met verlies van grote mast, enz. binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bermuda, 26 december. Het Nederlandse schip TEXEL, kapt. Hubert, van Havana naar Yarmouth, is hier 14 dezer zeer lek, met overgeslagen lading en meer andere zware schade binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris Johannes Hogersdijk te Rotterdam zal namens zijn principalen op dinsdag de 2e februari 1864, ’s middags 12 ure, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar publiek veilen en onmiddellijk daarna om contant geld verkopen een hecht, sterk, goedgebouwd en welbezeild overdekt tjalkschip, genaamd de HARMONIE, liggende in de Leuvehaven voor de Brandsteeg, groot ongeveer 90 ton, met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen en verdere inventaris. Zijnde inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën ten kantore van genoemde notaris aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam, zijnde het te veilene te zien twee werkdagen voor en op de verkoopdag.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris A. Binnerts te Heerenveen zal op donderdag den 28 januari 1864, ’s voormiddag 11 uur, ten huize van Toering, sluiswachter aan de Nieuwebrug onder Terband, bij voorlopige toewijzing, presenteren te verkopen: Een in den jare 1848 te Nijehaske gebouwd Tjalkschip, de VROUW JOHANNA genaamd, lang 12,11 el, wijd 3,64 el en hol 1,75 el, en gemeten op 77 tonnen; en zulks met zeil en treil, staand en lopend want, touwwerk, haken en boomen, ankers en touwen en verdere complete inventaris. Dit schip is laatst bevaren door wijlen Ruurd Tjeerds de Jong en ligt thans aan de werf van Fokke Prins, aan de Nieuwebrug onder Nijehaske.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een nieuw schip in aanbouw te koop, lang 12,496 el (54 voet), wijd ruim 3,408 el (12 voet 8 duim), hol 1,420 el (5 voet); benevens een nieuwe Snik, bij J. Boorsma te Sneek.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een overdekt Tjalkscheepje met volle inventaris, ankers en touwen, groot 29 ton; te bevragen bij Brouwer, scheepsmakelaar te Leeuwarden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een wel overdekt Jagt, groot 23 ton, met inventaris, geschikt om in de beurt of ook om op de eilanden te varen; te bevragen bij K.A. Jongbloed te Sneek.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Van de in december j.l. in de gemeente Bildt uit zee aangespoelde goederen zijn nog niet teruggevorderd: Één hele en 6 stukken mast, 5 ra’s, 2 stengen en een gedeelte steng, een dekbalk, 2 gaffels, 1 mars, 2 scheepspompen, ene beschadigde boot, groen en wit geverft, ene partij wrakhout en een naambord, waarop staat WILHELMSBURG. Zij, die hierop recht menen te hebben, worden voor de tweede maal ter reclame opgeroepen.
(opm: wrak nummer 345 Hydro. Dienst. De WILHELMSBURG, een 3-mast fregat, was op 4 december 1863 gestrand bij Terschelling. Het was een emigrantenschip en vertrok op 27 november 1863 van Hamburg naar Queensland, Australie. Van de 300 bemanningsleden en passagiers werden slechts 17 gered.)


23 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 januari. Uit Kopenhagen wordt van de 14e dezer gemeld, dat in de nacht van 8 op 9 januari op het Westervedstrand bij Hadersleben enig wrakhout is aangespoeld, alsmede het journaal van het galjootschip ADRIANA SOPHIA, kapt. Van Slooten, van St. Petersburg naar Dordrecht bestemd. (red: het schip ADRIANA SOPHIA, kapt. Ebes, van St. Petersburg naar Dordrecht, is in de Noordzee verlaten).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 21 januari. Heden is op de Bol, in het Westgat, vervallen de Belgische schoener ALPINE, kapt. Benist, van Savanilla met tabak enz. naar Bremen bestemd. De equipage, bestaande uit 9 man, is gered en door de loodsschipper C. Buijs alhier aangebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. A. Kaijser, notaris te Wildervank, zal ten verzoeke van zijn principaal op dinsdag 2 februari 1864, des avonds om 7 uur, ten huize van logementhouder D.E. Everts te Veendam tegen contante betaling publiek verkopen het Nederlandse galjootschip IDA ZIJLKER, groot 115 ton, geklasseerd bij Veritas 5/6 2.1, gebouwd in 1849, thans liggende te Londen, bevaren door kapt. J.H. Hazewinkel, met alle opgoederen en toebehoren, waarvan de inventaris ter lezing zal liggen ten kantore van de notaris.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 20 januari. De vaart op Antwerpen is ingevolge bevel van het loodswezen weder opengesteld, en er zijn reeds een dertigtal schepen derwaarts vertrokken.
Heden arriveerde hier ter rede het Amerikaanse driemast schip MARY BANGS, kapt. Bangs, van Callao naar Antwerpen bestemd. Genoemd schip heeft op de Goodwin Sands aan de grond gezeten en is door een Engelse sleepstoomboot hier gebracht.
21 januari. Aangekomen ter dezer rede het barkschip MINERVA, kapt. Botesz, van Batavia naar Middelburg, alles wel aan boord.
22 januari. Het Nederlandse driemast schoenerschip LODEWIJK, kapt. C.J. Ban, van Quisembo naar Rotterdam, is hedenmorgen in de Marinehaven gekomen.
Het barkschip NOORDSTER, kapt. I. Luteijn, is hedenmorgen uit deze haven door de sleepboot UNION 2 naar Middelburg gesleept.
Het barkschip STAD MIDDELBURG, kapt. Ouwehand, dat in de haven ligt, wordt morgen weggesleept.


24 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 januari. Omtrent het Nederlandse barkschip SHANGHAE, kapt. Uitermark, van Triest naar Rio Janeiro, bij Brindisi gestrand, wordt van daar van 20 dezer gemeld dat men de lading meel hoopte te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 19 januari. De Nederlandse kof JACOBA PETRONELLA, kapt. Kampen, van Sunderland, laatst van het Nieuwe Diep, naar Cadix, is de 17e dezer bezuiden Lezard overzeild en gezonken, doch het volk gered en alhier aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel 22 januari. Aangaande de Belgische schoener ALPINE, kapt. Beniest, van Savanilla naar Bremen, op de Noorderhaaks gestrand, wordt gemeld dat enige schuiten bij het schip zijn geweest en een gedeelte van inventaris en lading hebben geborgen. De lading bestaat uit tabak, verfhout en kina. Het schip zal, hoewel het geheel nieuw is, verloren zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 23 januari. Het schip LODEWIJK, kapt. Bax, van de Z. W. kust van Afrika naar Rotterdam, is gisteren alhier in het dok gekomen.


25 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 16 januari. De Nederlandse schoener ANTILOPE, kapt. Panjer, van Newport naar Buenos Aires, alhier lek binnengelopen, lost de lading.


26 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Strandvonderij. De notaris J.A. van den Broek te Goedereede zal ten verzoeke van zijn principaal, op vrijdag de 29e januari 1864, ’s voormiddags 10 ure, bij Anthonij van der Linde aan de haven te Ouddorp om contant geld verkopen het hol of casco van het op de Ooster gebleven schoenerschip CATHARINA, kapt. J.J. de Boer, benevens de gedeeltelijke lading gerst, die zich nog daarin bevindt, een jol of sloep, en de inventaris van hetzelve schip, bestaande in rondhouten, zeilen, staand en lopend want, ankers, kettingen, trossen enz.
Met uitzondering der sloep en rondhouten, die gelegen zijn bij Klaas Westhoeve aan  Noorden, en van het casco, dat op de Ooster zit, liggen de overige goederen aan de haven te Ouddorp. Inlichtingen te bekomen bij genoemde notaris en bij de heer B.P. van Kerkwijk,
burgemeester te Ouddorp.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om maart-april te vertrekken, het geheel op zeilage nieuw gebouwd clipper-fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, groot 800 gemeten lasten of 1516 tonnen, kapt. L.F. van Ruyven, varende een geëxamineerde scheepsdokter en een melkgevende koe. Dit schip is expresselijk ingericht voor de overvoer van passagiers en familiën en wordt daarom bijzonder aanbevolen. Adres de reders van Zeylen & Decker en de cargadoors Wambersie & Zoon. (opm: eerste reis)


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 25 januari. De minister van marine heeft in de Staats Courant van zaterdag, ter kennis van belanghebbenden gebracht de bepalingen betreffende het doen van stormseinen, welke op  nader te bepalen tijdstip, en wel spoedig, in werking zullen komen bij de maritime zeeplaatsen Vlissingen, Nieuwediep en Hellevoetsluis.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 25 januari. Volgens particulier bericht van Bahia, was Zr. Ms. fregat met stoomvermogen ZEELAND, onder bevel van den kapt. ter zee G.C.C. Pels Rijcken, 28 december ll. aldaar van Vlissingen aangekomen. Aan boord was, in weerwil eener schier ondragelijke warmte, alles wel; nog nooit had men zo weinig zieken gehad. Met het begin van juli dacht men in het vaderland teruggekeerd te zijn.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 24 januari, Aangekomen: CATH. LOUISA, kapt. Van Aalst, van Faro; CORNELIA CATH., kapt. Hagedoorn, van Riga. Vertrokken: VOLUNTEER, naar Leith; LORD RAGLAN, naar  Newcastle; bij Dungeness van loods voorzien, BUREAU VERITAS, kapt. Rosenbeek, van Palermo. De wind W.
Brouwershaven, 24 januariNiets gepasseerd.
Te Texel aangekomen, 21 januari, HERCULESkapt. Deterding, van Batavia.
22 dito, HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. de Boer, en DE ZWAAN, kapt. Van Hemert, beiden van Batavia; EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal, van Bantam; KNIGHT, kapt. Watson, van Padang.
Te Vlissingen aangekomen, 21 jan., MINERVA, kapt. Botesz, van Batavia naar Middelburg.
Aaugekomen schepen op Java, vóór 16 december: MARIA ANNA, kapt. J. D. van Monnom; MEDEA, kapt. A.W.F. van Teutem; en TERNATE, kapt. T. Carz Tz., allen van Rotterdam;  ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. L. Hazewinkel; HOLLAND, kapt. H.P. Grönbeck; SIRIUS, kapt.  W. van Wijngaarden van Rees; DIONYSIA CATHARINAkapt. C.J. Jaski, en CELEBES, kapt. F.H. Reuvekamp Gille, allen van Amsterdam; WESTKAPELLE, kapt. A.B. Crucq, van Zierikzee; Peking, kapt. S. Deinum, en ÆOLUS, kapt. N.J. de Vries, beiden van Singapore; PAULINE, kapt. B.J. Post, van Kaap de Goede Hoop; CAPELLA, kapt. J. Kruisinga, van Shields; FAGEL, kapt. J. Verloop, en ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. L. Sontag Winkler, beiden van Amsterdam naar Japan.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Leith, 18 januari. Het schip CADSANDRIA, kapt. Boon, van Frederikstad naar Dordrecht, is op 14 dezer, op 57º NB en 02º WL. gepraaid. Het had schade aan zeilen, terwijl de stuurman verdronken en 1 man der equipage ziek was.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een wel onderhouden sterk beurtschip, groot 58 ton, geschikt om op de eilanden of Zeeuwse stromen te varen. Te bevragen bij W.R. Dijkstra, beurtschipper van Sneek op Amsterdam of bij den heer G. Everts te Sneek.


27 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 22 januari. Alhier is van Anhalt gearriveerd het jacht HAABET, kapt. Petersen, met lijnzaad en inventaris ex het aldaar de 21e november aºpº (opm: 1863) gestrande Nederlandse schip GESINA.


28 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Newhaven, 24 januari. Heden is van hier vertrokken het schip JANTJE WILKENS,  kapt. E.R. Hotze, van Porto Alegre naar Hamburg, na geëindigde reparatie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harwich, 24 januari. Het schip ALIDA, kapt. Valomstra, van Helsingborg met bestemming naar Londen, is heden alhier binnengelopen met verlies van ankers.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 januari. Men is zonder bericht aangaande de volgende Nederlandse schepen:
PETRUS HORREUS (opm: kof, bouwjaar 1858), kapt. A.L. Zwieting, van Stettin naar Leith, 30 oktober Elseneur gepasseerd, en MARIA JANNA JACOBA BERENDINA, kapt. Staal, van Stettin naar Grangemouth, 30 oktober Elseneur gepasseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stornoway, 20 januari. Het Nederlandse schip JOSINA HENRIETTE,  kapt. Goosens, van Archangel naar Livorno, alhier met schade binnen, heeft de reparatie volbracht en is op goede wind wachtende om de reis voort te zetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tafelbaai, 22 december. Het alhier binnengelopen Nederlandse schip MACASSAR, kapt. Rip, van Amsterdam naar Batavia, heeft schade aan het roer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cargalijsten. Te Rotterdam arriveerde het schip GEPBINE, kapt. W.G. Lohman, van Triëst met 824 vaten krenten, 100 zakken sumac en 12 vaten rozijnen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 25 januariAangekomen: OCEAAN, kapt. Post, van Palermo; FORTUNA,
kapt. Hogerwerff, van Galatz; WANDERER, kapt. Miltorf, van Londen; JACOBA ALIDA, kapt. Van der Laan, van St. Petersburg; ACTIVE, kapt. Pedersen, van Christinestad; ELISABETH MACHTELINA, kapt. Wessels, van Riga; GROOT ZEEWIJK, kapt. Stuveling, van Nerva. Vertrokken: ALBATROS, naar Liverpool; SWANLAND, naar Hull. De wind WZW.
Helvoet, 26 januariAangekomen: ALIDA CAROLINA, kapt. Dreesman, van Galatz;
WILHELMINA ADRIANA, kapt. Bot, van Faro; ALBALROSS, kapt. Logwood, van Londen.
Brouwershaven, 26 januariGisteren aangekomen: BUREAU VERITAS, kapt. Rozenbeek, van Livorno. Heden niets gepasseerd.
Gepraaid 20 october1863, op 32°-50' ZB. en 23°-31' WL., het Ned. barkschip EERSTELING, kapt. De Zeeuw Bagchus, van Newcastle naar Soerabaija.
Van Batavia vertrokken, 28 nov., NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes; 1 dec, ANNA DIGNA, kapt. Ouman; 2 dito, PRESIDENT RIJCKEVORSSEL, kapt. Rotgans qq., en 3 dito, VREDE, kapt. Van der Plas, allen naar Nederland; 4 dito, GRAAFSTROOM, kapt. De Boer, naar Rotterdam; 6 dito, KOH-I-NOOR, kapt. Scott, naar Nederland; 9 dito, JACOBA & CHRISTINA, kapt. Jaski, naar Amsterdam; 15 dito, THERESE, kapt. Kersting, naar Amoy; 16, KOSMOPOLIET, kapt. Koning, naar Schiedam. Zeilklaar, MARIA ADOLFINA, kapt. Blom, naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 17 november, JEANNETTE & CORNELIA, kapt. Romijn, naar  Dordrecht; ELISABETH, kapt. Harms, naar Nederland; 18 dito, HUGO GROTIUS, kapt. Vogelezang; 21 dito, GENERAAL MICHIELS, kapt. Visser, en 26 dito, BULGERSTEIJN, kapt. Geerling, allen naar Rotterdam; 28 dito, FAGEL, kapt. Verloop, naar Japan; JOHANNA CHRISTINA, kapt. Le Clercq, naar Rotterdam; VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, naar Nederland; 29 dito, HUIJDECOPER, kapt. Blok, naar Rotterdam; ZEELANDIA, kapt. Blaakhert. naar Middelburg; 30 dito, COUNTY OF LANARK, kapt. Jenkins; 4 december  ALDEBARAN, kapt. Meijboom, en GERMANIA, kapt. Franke, allen naar Amsterdam.
Van Tjalatjap vertrokken, 1 december, EUGENIE, kapt. Bargman, naar Amsterdam.


29 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 27 januari. Volgens van Delfzijl ontvangen telegram is op Borkum gestrand het Nederlandse kofschip ARJEN BROUWER, kapt. De Vries, met hout van Frederikstad naar Harlingen. Het volk is gered, het schip zal weg zijn, doch waarschijnlijk worden lading en tuigage geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 26 januari. De Nederlandse kof EGBERTUS, kapt. Schrik, van Reval met rogge naar Schiedam, is hier lek en met andere schade binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 21 december. Het schip MACASSAR, kapt. Rip, de 11e dezer in de Tafelbaai met schade aan het roer binnen, zou spoedig de reis voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 21 december. De 12e dezer arriveerde in Tafelbaai de JOHANNES CHRISTIAAN, kapt. Van Heemstede Obelt, van Batavia naar Amsterdam. Dit schip had de 19e november op 29º ZB en 25º OL met een orkaan te kampen, waardoor een massa zeilen wegwoeien. Op de 9e bevorens was de tweede stuurman overleden. Men wilde Mosselbaai aandoen om de waterstag te repareren, doch kwam bij gunstige wind in Tafelbaai. Een dag na aankomst aldaar was het schip reeds weder zeilklaar, doch moest tot de 18e wachten tengevolge van de ZO. wind, die in de afgelopen week zeer hevig was.
Door de JOHANNES CHRISTIAAN was op 19 november op 25º ZB en 06º30’ OL gepraaid de bark MARIA, kapt. Van Walven, van Batavia naar Middelburg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaapstad, 21 december. De CONCORDIA, kapt. van Zanten, de 17e dezer van Rotterdam alhier gearriveerd, was in de nacht van 12 oktober ll. op de gronden in de Atlantische Zee aangezeild door een onbekend schip, waardoor het enige averij bekwam. Bij de aanvang der reis had men 28 dagen achtereen stormweder gehad.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Munnik zal op maandag 1 februari a.s., in het Tolhuis te Joure, veilen: Een best overdekt Kofscheepje, groot 12 ton, met zeil en treil: dadelijk te aanvaarden; eigen aan J.A. Bloemberg.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie schepen te koop, zijnde: een wel onderhouden gewoon turfscheepje, met zeil en treil, groot 18 ton; een knap praamscheepje met roef, bollestal enz., groot 12 ton, en een praamscheepje, met roef en achterdek, groot 10 ton, bij O.L. Lantinga, scheepstimmerman te IJlst.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 36 ton, varende in de beurt van Sneek op Groningen. Te bevragen bij R. Nieveen te Sneek en bij J. & G. Nieveen te Groningen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Het stoomschip BURGEMEESTER ZIJLSTRA vertrekt, met doorgaande dooi, van Harlingen naar Amsterdam woensdag 3 februari 1864, ’s morgens 8 uur; van Amsterdam naar Harlingen vrijdag 5 februari 1864, ’s morgens 8 uur.
De directie.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris A. Binnerts te Heerenveen zal op maandag den 8 februari 1864, ’s namiddags 6 uur, ten huize van S.H. van der Wal te Joure, veilen: Een Kof of Beurtschip, groot 19 ton, varende in de beurt van Joure op Sneek en terug, thans in gebruik bij Sijtze G. Blauw, en zulks met zeil en treil, haken en boomen en verdere inventaris, en het recht van veer in beurt van Joure op Sneek vice versa.
(Opm: LC 120264 meldt dat geboden is NLG 2800.)


30 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 27 januari. De Nederlandse kof ETTJE, kapt. Mooi, van Kroonstad naar Montrose, is hier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 januari. Volgens ontvangen bericht zijn te Catania naar Nederland geëxpedieerd de schepen ARCHIPEL, kapt. Van der Gaauw, en VEREENIGING, beide van Vlaardingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. Het schip SCHOONDERLOO, kapt. Otto, van Batavia herwaarts, is de 27 dezer, in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal bij Purmerende aan de grond zittende, door een Noors schip aangevaren en heeft daardoor belangrijke schade aan de achtersteven bekomen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: FRIEDRICH WILHELM IV, kapt. H.W. Rasch, van Dantzig, met 414 tonnen hout; WILLEM, kapt. A. Hinrichs, van Pilau, met 1025 schep. rogge en 3975 schep. lijnzaad; MAGRIETHA, kapt. H. de Groot, van Riga, met 182 tonnen hout en 50 tonnetjes zaai-lijnzaad; ZEEMEEUW, kapt. W.J. van der Meer, van Licata, met 2800 cant. ruwe zwavel; BUREAU VERITAS, kapt. S.C. Rozenbeek, van Livorno, met marmer en stukgoederen; GROOT ZEEWIJK, kapt. H. Stuiveling, van Nerva, met 164 tonnen hout; ALBATROSS, kapt. S.H. Lockwood, van Londen, met 110 tons gebroken glas; ROYAL ADELAIDE, kapt. E.M. Krömke, van Sandefjord, met 219 tonnen hout.
Helvoet, 28 januari. Aangekomen: JACOB, kapt. Brune, van Nantes; ZEEPLOEG, kapt. De Jonge, van Triest; DIANA, van Londen; KATE, kapt. Hall, van Sunderland.
Vertrokken: MINERVA, naar Hull. De stomer ADM. VERHEUL ligt bij Goereehaven.
Brouwershaven, 28 januariAangekomen: HELENA, kapt. Raschen, van Callao.
Te Texel aangekomen, 28 Januari, JOHANNA ELIZABETH, N. kapt. Burhoven Junius, van Batavia.
Van Passaroeang vertrokken, 8 december, CORNELIS GIPS, kapt. Seyfert, naar Nederland.
Van St. Helena vertrokken, 9 december, GRAAF VAN HEIDEN REINESTEYN, kapt. De Boer; 12 dito, GOUV. GEN. DUYMAER VAN TWIST, kapt. Hoeksma, en 18 dito, ALMA, kapt. Gonn, allen van Java naar Amsterdam; 23 dito, JANNETJE, kapt. Lupcke, van Java naar Rotterdam; 24 dito, AMPHITRITE, kapt. Bergland; 26 dito, ANNA, kapt. Bok; AZIA,  kapt. Molenaar, en 28 dito, ETHA, kapt. Buschman, allen van Java naar Amsterdam;
27 dito, IDA ELISABETH, kapt. Doorn; EMILIE, kapt. Bruynzeels, en 28 dito, ALBLASSERWAARD, kapt. van Lindern, allen van Java naar Rotterdam; 26 dito, ALIDA MARIA, kapt. De Vries, van Java naar Amsterdam.
Gepass., 20 december, PRESIDENT PLATE, kapt. Harten, van Java naar Rotterdam.
Te Tafelbaai aangekomen, 11 december, MACASSAR, kapt. Rip, van Amsterdam naar Batavia; 17 dito, CONCORDIA, kapt. Van Zanten, van Rotterdam.
Vertrokken, 18 december, JOH. CHRISTIAAN, kapt. Obelt, van Batavia naar Nederland.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie – Oproeping. De houders der connossementen over 3975 scheffel lijnzaad en 1025 scheffel rogge aan order, te Dordrecht aangebragt van Pillau, per het schip WILLEM, Kapitein A. Hinrichs, worden verzocht zich ten spoedigste te melden ten kantore van den
scheepsmakelaar D. Schotman Dzn. te Dordrecht, liggende het schip tot lossen gereed.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage, 28 januari. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, onder bevel van kapt.luit. ter zee H. Kemper, is 25 dezer te Napels aangekomen. Alles wel aan boord.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 25 januari. Het is dan eindelijk aan enige wakkere mannen, na geen moeite en levensgevaar ontzien te hebben gelukt, het kofschip DRIE GEZUSTERS, gevoerd geweest door kapt. Bart, van Gothenburg, drijvende op de lading hout, hier binnen te brengen. Dit schip is door de equipage verlaten, dat op de 6e dezer met levensgevaar is gered. Van die tijd af hebben bovenbedoelde manschappen, bij nacht en dag alles in het werk gesteld om het schip zo mogelijk te behouden, ankers en kettingen van boord gebracht en enige zeilen en andere kleinigheden over het ijs met veel gevaar aan de dijk geborgen, om als het schip onder het ijs geraakte zich nog enigszins voor hun uitgaven schadeloos te stellen. Zij zullen dan nu ook voor hun moeite en doorgestaan gevaar, gewis goed beloond worden, want zij zijn het die alles hebben gered en geborgen, anders ware het totaal verloren geweest.


31 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 januari. Volgens telegram van Lissabon is aldaar wegens verlies van equipage binnengelopen het Nederlandse barkschip PIETER SCHOENMAKERS, kapt. Van Varelen, van Java naar hier bestemd. Van de Maleise equipage waren 21 overleden en 9 ziek.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 30 januari. De brik DAPPER is wegens de buitengewoon hoge zee binnen de Hoek geankerd. Heden morgen is een ijssloep ter assistentie derwaarts vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris Johannes Hogersdijk te Rotterdam zal namens zijn principale op dinsdag de 2e februari 1864, ’s middags 12 ure, in het notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar, publiek veilen en onmiddellijk daarna om contant geld verkopen Een hecht, sterk, goedgebouwd en welbezeild overdekt tjalkschip, genaamd de HARMONIE, liggende in de Leuvehaven vóór de Brandsteeg, groot ongeveer 90 ton, met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen en verdere inventaris. Zijnde inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën ten kantore van genoemde notaris, aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam, zijnde het te veilene te zien twee werkdagen voor en op de verkoopdag.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notaris J.A. van den Broek te Goedereede zal ten verzoeke van zijn principaal op donderdag de 4e februari 1864, ’s voormiddags 10 ure, bij Wm. Akershoek te Ouddorp om contant geld verkopen p.m. 1566 mudden gerst, droog en onbeschadigd geborgen uit het de 4e januari 1864 op de Ooster gestrande schoenerschip CATHARINA, kapt. J.J. de Boer, komende van Dantzig en bestemd naar Schiedam. De gerst ligt in onderscheiden pakhuizen in het dorp en aan de haven te Ouddorp. Inlichtingen te bekomen bij genoemde notaris en bij de heer B.P. van Kerkwijk, burgemeester te Ouddorp.


01 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. De Engelse brik LADY SANDYS, zonder volk in het Amelandergat binnengedreven, is 11 dezer voor NLG 530 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 januari. Men is zonder bericht aangaande de volgende schepen: RENSKE, kapt. Nepperus, van Dokkum naar Jutland, 27 november uit Oostmahorn vertrokken; CORNELIA, kapt. Doijen, 28 november, van Texel naar Liverpool gezeild; HERMANUS HESSELAAR, kapt. Mellema, 12 augustus van Riga naar Engeland vertrokken; AURORA, kapt. Rademaker, omstreeks 1 augustus van Tabasco naar Het Kanaal gezeild.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hongkong, 15 december. De Nederlandse bark ZWERVER (300 ton) is alhier verkocht voor $ 4200.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Swinemünde, 27 januari. Het stoomschip URANIA, kapt. Blüme, naar Amsterdam bestemd, is, nadat de lading granen gelost en opgeslagen is, naar Calmar vertrokken om aldaar te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maasluis, 31 januari. De brik DAPPER zit bij de Vlugtheuvel aan de grond;, doch bij de tegenwoordige wind buiten gevaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 29 januari. De lading balken uit de in het begin dezer maand alhier gestrande Nederlandse kofschip DOLPHIJN, kapt. Helmer, is thans geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wyck auf Fohr, 26 januari. De Nederlandse kof ELSINA, kapt. Pot, van Frederikstad met hout naar Zwolle, is lek te Amrum binnengebracht en moet lossen om te repareren.


02 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 februari. Heden morgen is aan de fabriek van de heren David Christie & Co. te Kralingen met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwde ijzeren rader-stoomboot, genaamd DRAGTEN. Dit vaartuig, gebouwd voor rekening ener rederij in Friesland, is bestemd om aldaar in de vaart gebracht te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 januari. Het Nederlandse schip RENSKE, kapt. Nepperus, was de 4e dezer te Randers liggende, en dus het bericht, als zou dit schip vermist zijn, abusief.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Holyhead, 29 januari. Het Nederlandse schip COMPAGNIE, kapt. Donema, van Bahia naar de Clyde, is alhier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerschip ZEEVAART, nieuw uitgehaald in 1860, gezinkt in 1861, groot 157 tonnen, geclassificeerd bij Bureau Veritas 3/3, G.1.1., liggende te Schiedam. Nadere informatie bij de gezagvoerder R.G. Kars aan boord, of bij de cargadoors Jansen & Van der Burg aldaar.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 31 januari. Aangekomen: JACOB en ANNA, kapt. Bonger, van Londen; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, van Rochester; STARLING, kapt. Wood, van Liverpool; GAZELLE, kapt. Seagers, van Shoreham.
Vertrokken: FIJENOORD, naar Londen. De stoomboten LEVANT, GIRONDE, HAMBURG en OSBORNE liggen uitgaande in de Kanaalhaven, welke door grote schepen versperd is.
Brouwershaven, 31 januariGisteren aangekomen: HORIZONT, kapt. Schmidt, van Callao. Heden aansgekomen: CHARLES, kapt. Klencke, van Pisagua.
Te Texel aangekomen, 30 januari, WAVE, kapt. Henderson, van Soerabaija.
Aangekomen schepen op Java, vóór 29 december: ELECTRA, kapt. H. Wegman; ZAANSTROOM, kapt. R.L. Schaap, en FERDINAND en LOUIS, kapt. D.E. Nolting, allen van  Amsterdam; ALBRECHT BEYLING, C. van der Burg, v. Schiedam; DRIE GEZUSTERS, kapt. G.C. Fischer, van Liverpool; ARGO, kapt. JGesterkamp, van Shields, Iaatst van de Kaap de Goede Hoop.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De bekende clipper KOSMOPOLIET, de 16e december ll. van Batavia vertrokken, zal, na behouden arrivement, onmiddellijk weder gereed gemaakt worden voor een nieuwe reis naar Batavia, om tegen mei te kunnen vertrekken.
Adres te Amsterdam, J. Daniels & Zn. & Arbman; te 's Hage, Vriesendorp & Gaade; te Rotterdam en Dordrecht, Visser & Van der Sande, en de reders Gebroeders Blussé.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op maandag 15 februari 1864, des avonds te 5 uur, ten huize van logementhouder D. Randa Mulder, te Winschoten in openlijke veiling contant te verkopen het snelzeilend, welonderhouden Nederlandse schoenerschip GEERTRUIDA ANNA, in 1853 nieuw volbouwd en tot dusverre bevaren door kapt. D. Ritzes, volgens meetbrief groot 105 ton. Geklasseerd door Veritas 5.6 G 1.1, thans liggende te Schiedam, met deszelfs complete inventaris. De gedrukte inventaris is op franco aanvrage te bekomen ten kantore van de ondergetekende notaris, terwijl genoemd schip en toebehoren kan worden bezichtigd op bewijzen van toegang, te bekomen bij de heer L. Verboom, scheepsbouwmeester te Schiedam.
B. Haitzema Viëtor


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 30 januari. Volgens de laatste tijdingen uit Zuid Australie, was op het Kangaroe Eiland aangespoeld een fles op 39º39’ N en 66º 07 O overboord geworpen’van het Nederlandse fregatschip PRINSES AMALIA, te Rotterdam te huis behorend. De fles was in 15 maanden tijds 3300 mijl verdreven, dus 7½ mijl per dag. Dat bewijst dat er een stroom loopt van het Westen naar het Oosten door de basis van de Indische Oceaan, die enigzins naar de Noordelijke stroom heen leidt.


03 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 27 januari. De Nederlandse kof DRIE GEBROEDERS, kapt. Bart, van Gothenburg met hout, op de Eems in het ijs bezet geraakt, is heden alhier binnengebracht, gelijk mede een gedeelte der vleet van de op Borkum gestrande Nederlandse kof ARJEN BROUWER, kapt. De Vries, van Frederikstad naar Harlingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 februari. Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 29e januari j.l., no. 92, wordt Zr.Ms. schroefstoomschip VESUVIUS met de 5e dezer buiten dienst gesteld en ten gevolge daarvan de kapt.luit.t.zee A. Schotborgh, commanderende die bodem, eervol van het bevel ontheven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkoping in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 2 februari: het tjalkschip genaamd HARMONIE à NLG 800,-. Opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 2 februari. Men is zonder bericht aangaande de volgende schepen: GARONNE, kapt. Bakker, 29 november van Newcastle naar Harlingen vertrokken en VERWACHTING,  kapt. Ruiten, 26 november van Newcastle naar Harlingen vertrokken.


04 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 29 december. Scheepsvrachten. De arrivementen der vrachtzoekende schepen blijven beperkt, waardoor de vrachten weder een verbetering ondergingen en scheepsruimte gezocht blijft. Sedert de 15e dezer werden bevracht naar Nederland de Nederlandse schepen DYONISIA CATHARINA à NLG 87,50 voor suiker, NLG 82,50 voor koffij, en NLG 95 en NLG 97,50 voor licht goed; ELECTRA à NLG 90 voor suiker en thee; JOHANNES HENDRIKUS FEDINAND en WESTCAPELLE à NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor rijst; en DRIE GEZUSTERS à NLG 92,50 voor suiker en NLG 85 voor rijst. De ADMIRAAL DE RUITER wordt door de agenten der charteraars in Europa beladen. De CAPELLE werd à NLG 90 met suiker bevracht. Het Nederlandse schip ANNA MARIA WILHELMINA is in reparatie. Onbevracht blijven over de Nederlandse schepen ÆOLUS en FERDINAND LOUIS.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaya, 23 december. Scheepsvrachten. De Nederlands-Indische schoener MARIA en de brik l´ESPÉRANCE, beiden van Soerabaya, retourneerden daarheen, de eerste via Koetai, de andere via Passir, ten einde met rotting beladen te worden. De Nederlands-Indische brik ANTOINETTE ging voor reders rekening naar de Moluccos. De Nederlandse bark SIR ROBERT PEEL laadt naar Amsterdam tot NLG 92,50 voor koffij en paarlmoer om te Soerabaija met tabak op te vullen. Voor China kan een ruimte van 3 à 4000 picol belading vinden, naar Nederland liggen mede 6000 picol ter verscheping gereed, waarvoor men echter geen NLG 90 wil aanleggen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 3 februari. Het schip ELISABETH SOPHIE, kapt. Krull, van hier naar Lissabon, is lek te Dover binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 2 februari. De Nederlandse brik WILLEM JACOBUS, kapt. De Vries, 29 december met een lading meel, duigen, enz. van New York naar Rotterdam vertrokken, is hier gisteren avond binnengelopen, hebbende alles van dek verloren. Dit ongeluk gebeurde op 18 januari op 45º NB en 34º WL. toen het schip in een hevige storm uit het noordwesten bijgedraaid lag. De zee liep aan stuurboordzijde over, nam de verschansing, hut, twee boten, waarloze spieren, drie ankers en acht watervaten weg, sloeg de timmerman Frederick Jarrenbach over boord, terwijl de kapitein, die ziek in de hut lag, de enige verblijfplaats der equipage, en een matroos, genaamd Christiaans, ernstige kneuzingen bekwamen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 2 februari. Heden werd alhier van de werf van de heer Fop Smit met het beste gevolg te water gelaten de schroefstoomboot STAD AMSTERDAM, gebouwd voor rekening der heren L.G., N en P. Belser te Gorinchem.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 februari. Uit de op de Noorderhaaks gestrande Belgische schoener ALPINE zijn 940 balen tabak en kina geborgen. De kopers van het schip hebben sedert nog 400 balen opgevist.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 2 februari. Het Nederlandse tjalkschip DE TIJD, kapt. Norel, van Dundee met jutta-garen naar Zwolle bestemd, is hier heden door de Engelse stoomboot NORA, kapt. Proutin, als bijlegger binnengebracht, kunnende wegens het ijs de reis niet vervolgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 26 januari. De Nederlandse schoener ANTILOPE, kapt. Panjer, van Newport naar Buenos-Aires, 17 dezer alhier lek binnengelopen, heeft de lading gelost en moet kielen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 17 december. Het Nederlandse schip ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. Sontag  Winkler, van Amsterdam naar Japan, is de 12e dezer alhier binnengelopen om enige schade te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 17 december. Het Nederlands-Indische schip (opm: bark) NEDERLANDSCH-INDIË, kapt. Deterding, is volgens heden van Toeban ontvangen bericht, op de hoogte van het eiland Sapoedi lek geworden en gezonken. De equipage, sterk 44 man, heeft zich in de grote boot gered en is te Semarang aangebracht. (opm: zie ook JB 180265)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkoping in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 2 februari 1864: het tjalkschip HARMONIE, à NLG. 800, opgehouden. (opm: zie advertentie NRC 220164)


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: CHARLES, kapt. J.G. Kuncke, van Iquique, met 8247 zakken salpeter.
Helvoet, 1 februariAangekomen: SEINE, van Bordeaux; EARL OF AUCKLAND, van Londen. Vertrokken: TEELKINA MEINSKINA, kapt. De Haan, naar Buenos Aires; GIRONDE, naar Bordeaux; LEVANT, naar Havre; OSBORNE, naar Leith; HAMBURG, naar Newcastle.
Helvoet, 2 februariNiets gepasseerd.
Brouwershaven, 2 februariAangekomen: ATLAS, kapt. Eyser, van Haiti; WIEKA, kapt. Eefting, van Terra-Nova.
Helvoet, 3 februari. Aangekomen: CORNELIA, st., van Marseille; KOOPHANDEL, kapt. Brouwer, van Lissabon; ADRIANIA, kapt. Jaap, v. d. Oostzee; PREST, st., van Londen; TEELKINA MEISKINA, kapt. De Haan, terug uit zee.
Brouwershaven, 3 februari. Vertrokken: ASIA, kapt. Tarraboeken, en  (opm: moet zijn Nuss), kapt. Nase, beiden naar Helvoet.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Singapore, 4 januari. Het stoomschip der geconfedereerden ALABAMA, heeft de 24e  december ll. deze haven verlaten, en in de Straat van Malacca verbrand het Engelsche schip MARTABAN, van Moulmein, en de Amerikaanse schepen SONORA en HIGHLANDER.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na drie maanden tussen hoop en vrees geleefd te hebben, moet ik wel tot de treurige zekerheid komen, dat mijn geliefde echtgenoot Izak Jan Blouw, gezagvoerder van het kofschip GEZIENA, in de ouderdom van 49 jaren, met mijn 17-jarige enige zoon Jan, op reis van Londen naar Newcastle hunne dood in de golven hebben gevonden. Twee en twintig jaren door een gelukkig huwelijk verenigd, zal een ieder beseffen, hoe zwaar mij zulk een scheiding treft en hoe ik diep bedroefd ook de zoon betreur die mij zo innig dierbaar was. Weemoedig geef ik daarom met mijne drie kinderen, die het verlies van een zorgvolle vader en een liefhebbende broeder ook ten volle gevoelen hiervan kennis aan familie, vrienden en bekenden.
Groningen, G.Drewes, Wed. I.J. Blouw.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Met een lijdend hart geef ik kennis van het allertreurigste verlies van mijn innig geliefde zoon Leonardus Bellinga Kyff, stuurman aan boord van het kofschip GEZIENA, gezagvoerder I.J. Blouw, met wie hij de laatste 12 jaren van zijn leven doorbracht. Ik verlies in hem een oppassende, mij dierbare zoon en steun mijns ouderdoms, zijn broeders en zusters een oprecht teerbeminde broeder en allen die zijn minzame omgang hebben gekend, een gulhartige en gezellige vriend. Moge God mij sterken om ook Hem dit tweede offer gewillig te brengen.
Leens, 3 februari 1864, H.B. Zwalve. Wed. H. Kyff.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wijck auf Fohr, 26 januari. Gister is het kofschip ELSIENA, kapt. Pott, van Frederikstad naar Zwolle, met assistentie lek bij Amrum binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Holyhead, 29 januari. Het schip COMPAGNIE, kapt. Donema, van Bahia naar de Clyde, is alhier lek binnengelopen.


05 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 23 januari. Het schip BLANCHE MARIE, kapt. Haesloop, alhier van Rotterdam gearriveerd, heeft zeilen en verschansingen verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 3 februari. Het wrak van het op Vlieland onderste boven aangedreven schip LAINE is gisteren avond aldaar verkocht voor NLG 115,-.
Het wrak van de mede aldaar gestrande Nederlandse kof DOLPHIJN, heeft NLG 50,- opgebracht.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe hektjalk, Fries model, groot p.m 160 ton. Te bevragen bij de scheepsbouwer B. Barkmeijer, nabij Noordhorn, provincie Groningen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Publieke verkoping op woensdag 10 februari 1864, ’s avonds 7 ure, in het lokaal Tivoli te Helder, ten overstaan van den notaris W.J. Hidde Bok, van ongeveer 500 balen tabak, ongeveer 400 balen kina en ongeveer 16 ton verfhout, door zeewater beschadigd, alles geborgen uit het op de Noorderhaaks gestrande Belgisch schoonerschip ALPINE, van Savanilla naar Bremen bestemd geweest. Alle goederen 3 dagen voor den verkoop aan het Hoofd te Nieuwediep, behoorlijk gekaveld, zullen liggen ter bezichtiging der gegadigden. Nadere inlichtingen ten kantore van den notaris W.J. Hidde Bok voornoemd.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Tromp te Bergum zal op Woensdag 10 februari 1864, des namiddag te 4 uur, in de herberg van L. Vaatstra te Eestrum, provisioneel verkopen: De gerechte helft in een overdekt gewegerd Veerschip, gemeten op 16 ton, met deszelfs complete inventaris, varende in de vaste beurt van Eestrum op Leeuwarden vice versa. In eigendom behorende aan Jacob Binnes Kooistra en te aanvaarden 12 mei 1864.


06 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 februari. De 30e januari is van de werf van de scheepsbouwmeester W. Dekker te Veendam te water gelaten het schoenerschip ZWERVER, groot ongeveer 170 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer B.W. Kaars Sypestein, te Crommenie, en gevoerd zullende worden door kapt. M.E. Visser.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Slikkerveer, 4 februari. Heden is aan de werf van de heer M. van der Kuil, scheepsbouwmeester alhier, met het beste gevolg te water gelaten, de nieuwe ijzeren raderstoomsleepboot DE STAD ZUTPHEN, bestemd tot het slepen van schepen op de IJssel etc., gebouwd voor rekening der Geldersche Stoomsleep-Reederij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 februari. Het alhier te huis behorende schip PIETER, kapt. Hoogerwerff, 30 december van Liverpool naar Batavia vertrokken, is volgens heden ontvangen telegram, op 31 januarij ll. te Bergen binnengelopen. Alle verdere bijzonderheden ontbreken, daar de brieven 10 à 12 dagen lopen en de directe telegrafische gemeenschap verbroken is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 februari. Volgens brief van kapt. Sontag Winkler, voerende het schip ANNA MARIA WILHELMINA, van hier naar Japan, d.d. Soerabaja 24 december, was hij de 6e dier maand op het rif Tanjong Patsoe (Straat Bali) vastgeraakt, doch in de avond van den 8e met assistentie der bemanning van twee kruisboten en loodsboot, met verlies van twee werpankers en trossen en één zwaar anker en ketting, afgebracht. Vervolgens naar Soerabaja opgezeild om te dokken, was hij door de kommandant, uit hoofde er zes oorlogsbodems lagen, afgewezen, zodat hij diensvolgens genoodzaakt is de lading te moeten lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thisted, 2 februari. Het schip DELPHIN, kapt. Boesen, van Libau naar Dundee, is bij Worupoer (opm: vermoedelijk Vorupør; psn 56 57 N 08 22 O) gestrand en met de lading weg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshaven, 2 februari. Het schip EMMA, kapt. Pensch, is alhier op de Westkust (opm: merkwaardig, aangezien er bij Fredrikshavn alleen maar een Oostkust van Jutland ligt) gestrand en zal weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op woensdag 10 februari 1864, ’s avonds 7 ure, in het lokaal Tivoli te Helder, ten overstaan van de notaris W.J. Hidde Bok, van ongeveer 500 balen tabak, 400 balen kina en 16 ton verfhout, door zeewater beschadigd, alles geborgen uit het op de Noorderhaaks gestrande Belgische schoenerschip ALPINE, van Savanilla naar Bremen bestemd geweest. Alle welke goederen 2 dagen vóór de verkoop aan het Hoofd te Nieuwe Diep behoorlijk gekaveld zullen liggen ter bezichtiging der gegadigden.
Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris W.J. Hidde Bok voornoemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. W. Bakker Bzn., makelaar, zal op maandag 29 februari 1864, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, veilen een extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMALIA AUGUSTA, gevoerd door kapt. K.C. de Veer, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen, wijd 7 ellen 39 duimen, hol 5 ellen 75 duimen en alzo gemeten op 755 tonnen of 399 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam. Nader onderricht bij bovenstaande makelaar.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: WIEKA, H.G. Eefting, van Terra Nova, met 2050 cantares ruwe zwavel.
Helvoet, 4 februari. Aangekomen: ADMIRAAL VERHUELL, van Havre; COLLETIS van Goole; PELICAN, van Liverpool.
Helvoet, 5 februari. Aangekomen: HAWK, stoomschip, van Hull; FYENOORD, stoomschip van Londen; DOGGERSBANK, kapt. Nuss, van Brouwershaven; FOREST QUEEN, stomer, van Hartlepool. PILOT, stomer, van de rede naar zee gestoomd.
Brouwershaven, 5 februari. Vertrokken: HORIZONT, kapt. Schmidt, ATLAS, kapt. Eysser, beiden naar Helvoet.
Van Batavia vertrokken, 19 december, SCHELDE, kapt. Hofman; ZEPHIR, ?; PRINS CARL, kapt. Bergman, en 20, TELEGRAAF, kapt. Rolufs, allen naar Nederland; MARIA ADOLPHINA, kapt. Blom, naar Amsterdam; 21, CORNELIA HENDRIKA, kapt. Swart, naar Nederland.
25 december. Zeilklaar, RIDDERKERK, kapt. Teerlink, naar Nederland.
Van Samarang vertrokken, 18 decemberHELLEVOETSLUIS, kapt. Steffens, naar Pekalongan.
Van Passroeang vertrokken, 8 december, CORNELIS GIPS, kapt. Seyffert, naar Probolingo.
Te Soerabaija aangekomen, 29 december, EERSTELING, van Newcastle.
Anjer gepasseerd, 10 december, JAC. CHRISTINA (opm: mogelijk JACOBA EN CHRISTINA), kapt. F.P.J. Jaski; van Batavia naar Nederland; 13, WALCHEREN, kapt. v.d. Heijden, van Batavia naar Amerika.
Te Sumanap aangekomen, 16 december, JHR. MR. V.D. WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. Lammerts, van Soerabaija.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Soerabaija, 17 december, Het Nederlandse schip ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. Sontag Winkler, van Amsterdam naar Japan, is den 12 dezer alhier binnengelopen om enige schade te repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal als lasthebbende van zijn principalen op woensdag 10 februari 1864, des avonds om 6 uur, in het logement van de Wed. Vos en Zn. te Delfzijl publiek tegen contante betaling verkopen het in den jare 1855 nieuw uitgehaalde en onder Nederlandse vlag varende galjootschip LIBRA, laatst gevoerd bij kapt. A.J. Borst, en volgens zeebrief groot 131 ton, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers en touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, zoals hetzelve thans is liggende in de haven van Harlingen. De inventarissen zullen bijtijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen, terwijl inmiddels nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de heren Repko & Co in Harlingen, J. Borst te Delfzijl en ten kantore van bovengenoemde notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oostmahorn, 4 februari. Door de loodsboten van het Friese Gat No.1 en 2 en de afhaler, zijnde in zee ten ankert liggende, is gevonden een schoener, zonder tuig en volk, vol water, naar gissing beladen met pek, hout etc. zijnde men bezig het binnen te brengen. De naam is onbekend. (opm: zie ook NRC 120264).


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Paramaribo. De 21e december l.l. zijn 200 mariniers met het schip de DRIE GEBROEDERS naar Nederland gezonden uit Suriname. Binnen weinige dagen wordt deze compagnie van het korps mariniers van Suriname te Vlissingen verwacht. Het commando over die compagnie is opgedragen aan de kapt. Tuning.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Hellevoetsluis, 1 februari. Hedenmorgen is hier in dienst gesteld Zr.Ms. schroefstoomschip SOESTDIJK, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste kl. R.A. Hoinck.


07 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 4 februari. Daar de walvisvangst en robbenslagerij in de laatste jaren zeer slecht is uitgevallen, hebben onderscheidene rederijen, o.a. in Engeland, Hamburg en Flensburg, besloten geen schepen tot dat doel meer uit te zenden. Thans verneemt men, dat de hier te huis behorende Groenlandsvaarder DIRKJE ADEMA, kommandeur H. Wildts, dit jaar ook niet ter visvangst zal uitzeilen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 februari. Kapt. D.P. de Vries, voerende het schip WILLEM JACOBUS, in eigendom toebehorende aan de reder D. Heydeman Jr. te Amsterdam, van New York te Plymouth binnengelopen, meldt van daar dd. 2 dezer, dat hij de 18e januari een zware stortzee over boord gekregen had, waardoor het volkslogies, de stuurmanshut en kajuit, met de gehele inventaris verloren gingen, alsmede kombuis, kettingbak, boot, sloep, 3 ankers, 12 watervaten en al het waarloze rondhout, en voorts het dek opgescheurd en met het gehele voorschip zwaar werd ontzet, gelijk ook het want veel heeft geleden en het lopend touwwerk mede verloren ging, zeilen gescheurd en de gehele verschansing beide aan stuur- en bakboordzijde wegsloegen. Door een en ander maakte het schip zoveel water, dat men verplicht was een gedeelte der lading overboord te werpen en te Plymouth binnen te lopen. Van de gehele equipage, die bijna geheel was uitgeput, was één man overboord geslagen en waren twee anderen zwaar gekwetst geworden. (vroeger gedeeltelijk gemeld).


09 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 februari. De 6e dezer is van de werf van den scheepsbouwmeester K. Kater te Groningen met goed gevolg te water gelopen het brikschip CATHARINA, groot ongeveer 130 lasten, zullende varen onder rederij van de heren Heijdeman & Houch, te Amsterdam en gevoerd zullende worden door de kapt. S. Visman.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

De schroefstoomboot DORDRECHT No. 1, zondag morgen om 5 uur van hier vertrokken, is in hare vaart naar Amsterdam in de IJssel op een ijsdam gestuit, die den doortocht op de volle breedte van de rivier belet. De boot is weder naar hier teruggekeerd.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

De Nederlandsche Handel Maatschappij vraagt scheepsgelegenheid naar Batavia voor het transport van twee detachementen elk van 150 man, te embarkeren in het laatst dezer en het begin der volgende maand. Voor het ogenblik is de bepaling die schepen, waarmede militairen worden verzonden, voor den overvoer van specie uitsluit, opgeheven. Aanbiedingen worden ingewacht 12 dezer, des voormiddags 11 ure.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Blijkens een vergelijkenden staat door de Staats Courant medegedeeld, bestond op 31 december 1863 de Nederlandsche koopvaardijvloot uit 2.231 schepen, te zamen metende 269.922 lasten. Onder deze schepen telde men 12 clippers, ter gezamenlijke grootte van 3.941, 120 fregatten, metende te zamen 47.785, en 336 barken en pinken 100.323 lasten. Op 31 december 1862 was die vloot groot 2.289 schepen, te zamen metende 277.122 lasten, waaronder 9 clippers, te zamen metende 3.067, 127 fregatten 60.565, en 354 barken en pinken 105.070 lasten.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Ten gevolge van de goede resultaten, verkregen met de twee stoomboten, die de communicatie tussen Amsterdam en Harlingen onderhouden, zal in het volgende jaar dit getal klimmen tot minstens vijf, alsdan behorende aan drie rederijen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 5 februari. Het alhier te huis behorende schip PIETER, kapt. Hoogerwerff, op 30 december l.l van Liverpool naar Batavia vertrokken, is volgens ontvangen telegram op 31 januari te Bergen binnengelopen. Alle verdere bijzonderheden ontbreken, daar de brieven 10 à 12 dagen lopen en de directe telegrafische gemeenschap verbroken is.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een in aanbouw zijnd Tjalkschip, pl. m. 70 á 75 ton, en 5 echte oude overdekte schepen, als: van 49, 40, 39, 15 en 13 ton, op billijke voorwaarden te verkrijgen bij den eigenaar P. Hortsing, scheepsbouwer te Nietap bij de Leek.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene hecht en sterk in den besten staat onderhouden Hek Tjalk, groot 90 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij J.G. Blauw te Akkrum.


10 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 februari. Men schrijft ons uit Delfshaven: Door het vele drijfijs en de geringe stroom in de rivier de Maas voor deze gemeente, gepaard met de in de laatste dagen plaats gehad hebbende vorst, is die rivier alhier ten derde male dicht gevroren, waardoor andermaal de scheepvaart gestremd is. Zelden zag men hier dan ook zovele vaartuigen, waarvan de meeste van Delft gekomen zijn, in de havens liggen als thans.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 9 februari. De schroefstoomboot DORDRECHT No. 1, die zondag morgen ten 5 ure van hier is vertrokken, is tengevolge van het ijs op de IJssel terug moeten komen en heden namiddag via Gorinchem en Vreeswijk naar hare bestemming Amsterdam vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 8 februari. Door de Antwerpse vissloep DE HOOP, schipper Wermans, zijn heden alhier aangebracht vier man der equipage van het in de Noordzee verlaten Pruissische barkschip LOUIZE, van Memel naar Hull bestemd (zie ons nommer van 7 dezer, art. Hellevoet).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinsale, 6 februari. Alhier is binnengebracht een verlaten schip, geladen met mahoniehout, dat gebleken is te zijn de Amsterdamse brik AURORA, laatst gevoerd door kapt. Rademaker, die in juli ll. te Tabasco 203 stukken mahoniehout heeft geladen en van daar naar het Engels Kanaal is vertrokken.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Volgens telegrafisch bericht is het alhier (opm: te Zierikzee) te huis behorend kofschip CADZANDRIA, kapt. H.W. Boon, op de reis van Frederikstad naar Dordrecht op de  5e dezer te Christiansand (Noorwegen) binnengelopen, hebbende stuurman en twee matrozen, zomede zeilen verloren. Het schip had verder geen schade en de overgebleven manschappen bevonden zich wel.


11 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lekkerkerk, 10 februari. Heden morgen is met het beste gevolg te water gelaten van de werf van de heer J. van Duivendijk het barkschip GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, gemeten op 395 lasten, bestemd zijnde voor de grote vaart en zullende varen onder directie der heren Hartog & Glazener, te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 februari. Te Delfzijl zijn gedurende de afgelopen week aangekomen zes vaartuigen, geladen met balken uit het Nederlandse schip ARJEN BROUWER, kapt. De Vries, van Frederikstad naar Harlingen, bij Borkum gestrand.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 9 februariVertrokken: EAGLE, kapt. Garwood, naar Ipswich.
Brouwershaven, 9 februariNiets gepasseerd.
Te Texel aangekomen, 9 februari, WILLEMINA EN CLARA, kapt. Abrahamsz, van Batavia.
Helvoet, 10 februari. Vertrokken: EARL of AUCKLANDstomer, naar Londen.
Te Singapore aangekomen, vóór 26 december CONSTANCE, kapt. Mulder, van Rangoon.
Te Melbourne aangekomen, vóór 26 december KRIMPEN A/D. LEK, kapt. Rotgans, van de Clyde.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon, 26 december. De Nederlandse (?) bark JOHANNA, van Rio de Janeiro herwaarts bestemd, is, na op een zandbank gestoten te hebben, de 9e à 10e dezer in de Golf van Martaban verongelukt. Nadere bijzonderheden ontbreken. Waarschijnlijk is een gedeelte der equipage omgekomen, daar gemeldt wordt, dat 3 man der opvarenden te Bintang waren geland.


12 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oostmahorn, 7 februari. De Meckenburger schoener BERTHA, kapt. Ellfeldt, van Stockholm met planken, pik en teer naar Cadiz, is de 5e dezer alhier binnengebracht. Het had in de decemberstormen op 14 vademen N.W. van Schiermonnikoog ten anker en tot aan het dek onder water gelegen. De lading wordt gelost.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Melbourne, 24 december. De Nederlandse bark BREDERODE, kapt. Kruymel, alhier in de baai liggende, heeft in een zware orkaan zware schade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Melbourne, 24 deember. De Nederlandse bark COLOMBINE, kapt. Kok, van hier naar Colombo, is op de hoogte van Kaap Wilson gepraaid, hebbende in de jongste storm al de zeilen verloren. Verder alles wel aan boord.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op dinsdag den 23 februari 1864, des namiddags 3 uur precies, in de herberg van de weduwe Borger te Oudebildtzijl, zullen, tegen gereed geld, in het openbaar, wordende verkocht: 20 grenen balken, lang 10,430-19,073 el (35 tot 64 voet), 13 dito lang 2,682 el (9 voet), en 3 eiken dito (wagenschot), lang 3,567-4,470 el (12 tot 15 voet), hebbende te samen een inhoud van bijna 32 kubieke el, afkomstig van de lading van het op 12 december j.l. te Ameland verongelukte Engels brikschip BELIZE, kapitein William Barnard. Deze balken, vijf dagen voor de verkoping te nommeren, liggen aan den Zeedijk en den Nieuwe Bildtdijk, van af het Hooghuis tot op de hoogte van Nieuwbildtzijl, zullen door gegadigden vooraf moeten worden bezien en zijn bij biljetten breder omschreven.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar, ten verzoeke van den heer Mr. J. Zijlstra q.q., op woensdag den 2 maart 1864, des voormiddag 10 uur precies, ten huize van Theunis Beidschat, publiek, tegen dadelijke betaling, verkopen een puik beste lading delen, 6882 stuks 1,788 (6 voet), 2,384 (8 voet), en 4,172 (14 voet), van 3 tot 13 duim. Aangevoerd door het Zweedse barkschip CATHARINA, kapitein J.L. Hellström. Nadere informatie bij het Zweedse en Noordse consulaat en de heren Fontein & Tjallingil.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: een zeer hecht tjalkschip, lang 14,60 el, hol 1,40 el, wijd 3,12 el (of 52 voet lang, 5 voet hol en 11 ½ voet wijd); alsmede twee nieuwe open bollepramen, een van 13 ton en een van 12 ton groot, bij T.W. Kamp te Drachten; liggende aldaar ter bezichtiging.


13 februari 1864


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: SARA, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 10 februari. Aangekomen: BITTERN, van Liverpool; PRINCESS ALICE, van Harwich; OSBORNE, van Leith; LORD RAGLAN, van Newcastle.
Vertrokken: EARL OF AUCKLAND, naar Londen; PELICAN, naar Liverpool.
Helvoet, 11 februari. Aangekomen: MAGNET, van Londen, ELLEN EDWARDS, kapt. Davies, van Whitehaven. Vertrokken: CATH. LOUISA, kapt. Van Aalst, naar Faro; ALBERTA ROEMELING, kapt. De Vries, en DE VLINDER, kapt. Hesse, beiden naar Belfast; JOSEPH WILLEM, kapt. Bik, naar Cardiff.
Te Texel aangekomen, 10 februari, ALMA, kapt. Conn, van Soerabaija.
Helvoet, 10 februari. Aangekomen: COLLELIS, stomer, van Goole.
Te Melbourne aangekomen, 27 nov., HENDRIK-IDO-AMBACHT, kapt. Bijl, en 8 december, CARIN, kapt. Von Matern, beiden van Rotterdam; 18 dito, SILENTIUM, kapt. Schagen van Leeuwen, van Mauritius.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Binnenkort zal publiek worden verkocht het Nederlandse kofschip GEERDINA, groot 102 tonnen. Met complete inventaris, invoege het thans is liggende bij de scheepstimmerwerf Molly van de heer H.H. van der Werf te Appingedam.
Get: Mr A. Muntinghe Cleveringa.


14 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 februari. De lading uit het schip ALPINE, kapt. Beniest, van Savanilla naar Bremen, in het Westgat bij Texel gestrand, is de 10e dezer voor circa NLG. 9.000,- verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 februari. Het schip BAUDINA ELISABETH, kapt. De Jonge, van Bahia, laatst van Lissabon, naar Venetië, is volgens telegram met schade te Cadix binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Holyhead, 11 februari. De Nederlandse schoener DOROTHEA CHRISTINA, kapt. Van Weerden Poelman, van Rio Grande naar Liverpool, alhier binnengelopen, is bij de Skerries met een onbekende bark in aanzeiling geweest.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Melbourne, 26 december. Het alhier van Mauritius gearriveerde Nederlandse schip SILENTIUM, kapt. Schagen van Leeuwen, heeft een anker, bramsteng en grootzeil verloren.


15 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 14 februari. Het Nederlandse schip PRESIDENT PLATE, kapt. Harten, alhier van Batavia binnen, heeft bij Madagascar een orkaan doorgestaan, waarin het zeilen en rondhouten verloor en het roer heeft gebroken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaap Haiti, 20 januari. De bark PETRONELLA, kapt. Harper, van Samara komende, is de 14e dezer bij Punt Isabella gestrand en zal weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suez, 8 februari. Volgens hier ontvangen berichten heeft het Noordelijk kaperschip VANDERBILT in de wateren van de Kaap de Goede Hoop de ROYAL SAXON, een Engelse bark, genomen. De commandant van het kaperschip heeft bij die gelegenheid de stuurman van de ROYAL SAXON gedood.


16 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis,15 februari. Met de Loodsboot No. 4 is alhier aangebracht schipper Van Welsenaers en equipage van de Belgische vischsloep JEANNETTE MARIE, van Ostende, ten gevolge van lekkage Goeree Z.O. op 8º (opm: waarschijnlijk 8’) gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 16 februari. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse schip EMILIE, kapt. Bruynseels, heden morgen naar Hellevoetsluis opgesleept wordende, is bij Bruinisse aan de grond geraakt. Men denkt dat het schip van avond vlot zal komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bergen, 2 februari. Het Nederlandse schip PIETER, kapt. Hoogerwerff, van Liverpool naar Batavia, is lek in een van de buitenhavens, ten noorden van deze plaats, binnengelopen. Er is een stoomboot afgezonden om het schip hierheen te brengen (vroeger gedeeltelijk gemeld).


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 15 februari. De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft aangenomen voor het transport naar Java van twee detachementen militairen, elk van 150 man, de schepen HELENA EN ANNA, om tegen het einde dezer maand, en JASON, om in het begin der volgende maand te vertrekken.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 15 februari. Uit Gouda meldt men, dat Vrijdag de ijsdam in de IJssel verbroken is door middel van de raderboot de NIEUWE SLUIS van de heren Fop Smit, aan de Kinderdijk.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 13 februariVertrokken: LORD RAGLAN, naar Newcastle. De stomer ADMIRAAL VERHUELL is op de rede geankerd.
Helvoet, 14 februariAangekomen: REBECCA, kapt. Fritsen, van Londen; GESINO, kapt. Brouwer, van Liverpool; BALMORAL, van Cardiff. Vertrokken: FIJENOORD, naar Londen;  COLLETIS, naar Goole; FOREST QUEENnaar Hartlepool; OSBORNE, naar Leith, ligt voor Pampus, zal heden avond waarschijnlijk in zee stomen. De stomer ADMIRAAL VERHUELL is van de rede naar zee gestoomd.
Brouwershaven, 14 februariGisteren aangekomen: PRESIDENT PLATE, kapt. Harten, van  Batavia. Een Noorse brik ter rede. Heden aangekomen: ALBLASSERWAARD, kapt. Von Lindern, van Batavia; VESTA, kapt. v. d. Eyk, van Tjilatjap; SIR ROBERT PEEL, kapt. Larsen, van Frederikstad.
Te Singapore aangekomen, 27 december, GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. Withoff, van Saigon;
1 januari, MARY GODDARD, kapt. Kievyt, en 3 dito, J. C. SIMONY, kapt. Kofoed, beiden van Rotterdam; 4 dito, CONSTANCE, kapt. Mulder, van Rangoon. Vertrokken: 2 januari, LOUISE, kapt. Hansen, naar Shanghai.
Van Rangoon vertrokken, 2 december D.T. VISSER, kapt. v. d. Linden, naar Ningpo.
Te Otago (N.S.W.) aangekomen, 24 november, MINISTER THORBECKE, kapt. Kannegieter, van Rotterdam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Yarmouth (Wight), 12 februari. Een Deensch fregat, korvet en kanonneerboot bevinden zich op de hoogte van het eiland Wight; een Pruisische bark, naar Plymouth bestemd, is door
hen genomen en naar Elseneur opgezonden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De burgermeester van Ameland brengt bij dezen ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat van den 5 – 20 december 1863 in deszelfs ressort zijn aan het strand gespoeld de volgende goederen:
4 vaten bier, gemerkt nos. 1, 2, 5, 6; dito azijn, nos. 3, 4, 7 en 8; een vaatje rum, no. 9; een kelder met 12 flessen Cognac, no. 10; een dito dito, no. 11, een dito, inhoud 8 flessen dito, no. 13; een dito, inhoud 12 flessen dito, gemerkt B no. 31; twee dito, inhoud 18 flessen Bordeauxwijn, nos. 13 en 14; 8 vaatjes boter, gemerkt nos. 16 en 17, 8 dito zuurkool, nos. 18, 19, 21 – 26; 2 vaten erwten, nos. 27 en 30, 2 dito gort, nos. 28 en 29, 2 vaatjes gemalen koffij, nos. 31 en 32, een dito gedroogde aardappelen, no. 33, een vat tarwemeel, no. 84, een vat scheepsbrood; een kist, gemerkt G.G. Weis aus Hamburg, inh. blik, ijzerwerk enz.; een dito, gemerkt L.I., inhoud 22 kruiken brandewijn; een dito, gemerkt D.H. Carstens, inh. 10 luchtdichte blikken bussen, waarop staat: Bouillon; een dito, gemerkt Carl Northen, inh.  mannen kledingstukken; een dito, gemerkt G.G. Weis, Hamburg, inh. vrouwen kledingstukken; een dito, gemerkt Fried. Albert Wilhelm, inh. mannen kledingstukken; een dito, gemerkt Catharina G.O. Keler, inh. vrouwen kledingstukken; een dito, gemerkt no. 2, inh. mannen kledingstukken; ene portomonnaie, inh. 3 medailles, een ketting, drie ringen en enig zilvergeld; een dito, gemerkt Carl Northen, inh. mans klederen, een zilveren horloge en ene portomonnaie, waarin 5 stukken Engels goudgeld; een dito, gemerkt Frederika Ruhle, inh. vrouwen klederen; een dito, gemerkt Carolina Schmidt, inh. vrouwen kledingstukken enz.; een dito, gemerkt Frans Wilhelm Ebadt, inh. kledingstukken enz.; een dito, gemerkt Medinger, inh. kledingstukken; een dito gemerkt no. 5, inh. kledingstukken; een dito, gemerkt no. 4, inh. kledingstukken; een dito, gemerkt no. 5, inh. kledingstukken en een reispas van Frans Rosler; een dito, gemerkt Rosina Cicilia Leis, inh. kledingstukken; een dito, gemerkt Louis Jory, inh. kledingstukken en ene portomonnaie, waarin enig Pruisisch zilvergeld en drie stuks Engels goudgeld; een dito, gemerkt Martin Schmid, waarin kledingstukken en vier stukken Engels goudgeld; een dito, gemerkt Maria Margaretha Medinger, waarin kledingstukken, een vouwbeen, een dames etui, een flacon enz.; een spanen kist, no. 7, waarin enige vrouwen kledingstukken en een zilveren horloge; voorts een gebroken ladetafel; 25 watervaten, 12 beddenkussens; een pak grijs papier, ene partij wrakhout, enige zeilen, ene partij touwwerk, verschillende rondhouten, ijzerwerk, blokken, een boot, gemerkt John Smith, Whitby, een dito, gemerkt William Folkston, twee kistjes kaarsen en 1000 delen, gemerkt met drie kronen.
Wordende de eigenaren dier goederen uitgenodigd dezelve bij hem burgermeester te reclameren (opm. zie LC 220164 en LC 260264).


17 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 februari. De zeildag van Zr.Ms. schoefstoomboot SOESTDIJK, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. R.A. Houck, liggende te Hellevoetsluis en bestemd naar Suriname, is vastgesteld op de 25e dezer maand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Diep, 12 februari, Het stoomfregat WASSENAAR komt met de 1e maart in dienst, naar men zegt om een of andere hoog personage uit Den Haag naar Denemarken te brengen en dan met hetzelfde doel in de Oostzee te blijven, als de HOLLAND in Het Kanaal, namelijk aanwezig te zijn, om des nodig de handelsvaartuigen te kunnen beschermen.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Hellevoetsluis, 12 februari. Gisteren is van hier voor het eerst naar zee vertrokken één der grootste koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag, zijnde het fraaie fregatschip JOSEPH WILLEM, groot ruim 1500 gemeten tonnen, gevoerd door kapt. J. Bik, en bestemd via Cardiff naar Java, te huis behorende te Delfshaven en toebehorende aan de heer T. van Holst aldaar.


18 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 17 februari. Het Nederlansche schip EMILIE, kapt. Bruynseels, gisteren bij Bruinisse aan de grond geraakt - zie ons vorig nommer - is heden morgen zonder lichten vlot gekomen en naar Hellevoetsluis opgesleept.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 31 januari. Het schip DENI, kapt. Kuiper, van Rio-Grande alhier aangekomen, heeft de kluiverboom verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping binnen de stad Brielle op de Turfkade, om contant geld, op woensdag de 24e februari 1864, des middags ten 12 ure, van:
-       de gedeeltelijk geborgen tuigage van het op de 6e januari 1864 gestrande Nederlandse brikschip de TWEELINGEN, kapt. H.H. Tap, bestaande in een zware ketting lang 80 vadem, verschillende zeilen, verschillend staand en lopend touwwerk en want, blokken, en zo voorts.
-       De gedeeltelijk geborgen tuigage van het op de 4e januari 1864 gestrande Deense schoenerschip DRONNING MARIA, kapt. F. Offerman, bestaande in verschillende ankerkettingen en schoten, een anker met ijzeren stok, een tros lang 80 vadem, twee stuks zeilen, staand en lopend want, touwwerk, en hetgeen verderte koop zal worden aangeboden.
Informatiën te bekomen, wat betreft de sub 1. vermelde goederen bij de heer G.F. Lette, burgemeester van Oostvoorne en Rockanje, en van de sub 2. omschreven goederen bij de heer M.P. Snijders, scheepsagent, alsmede ten kantore van de notaris H.L.M. van Kruijnk, alle wonende te Brielle.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: SIR ROBERT PEEL, kapt. L.C. Larsen, van Friedrichstadt, met 340 tonnen hout; REBECEA, kapt. J. Fritzen, van Londen, met 105 tons gebroken glas;  GEZIENA, kapt. J.B. Brouwer, van Liverpool, met 197 tons ruw zout.
Helvoet, 16 februariAangekomen: URANIA, kapt. Christophersen, van Haiti; EENDRAGT, kapt. De Boer, van Triest; FALCON, kapt. Bugg, van Londen; ALBATROSS, van Liverpool. Vertrokken: STAD DORDRECHT, naar Londen.
Brouwershaven, 16 februariGisteren aangekomen: CONSTANCE, kapt. Kimmerer, en EMILIE, kapt. Bruynseels, beiden van Batavia; TWEE BROEDERSkapt. Prins, van  Whitehaven. Heden aangekomen: ANNA, kapt. Fruhling, van Londen.
Inzeilende: JANNETJE, kapt. Lupcke, van Batavia naar Rotterdam.
Te Texel aangekomen, 14 februari, GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. Wamsteker,
en 15 dito, AMPHITRITE, kapt. Berglund, beiden van Batavia.
Te Decima aangekomen, 8 december, MEPPEL, kapt. Stikkel v. Dam, van Amsterdam.
Van Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop) vertrokken, 4 januari, MACASSAR, kapt. Rip, naar  Batavia.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Londen, 15 februari. Het Deense oorlogsfregat NIELS JUEL, hetwelk een Pruisische bark genomen heeft, is gisteren avond ter rede van Plymouth ten anker gekomen. De kapitein van dat fregat heeft in last, om op alle Pruisische, Oostenrijksche, Hannoverse, Bremer en Lübecker schepen jacht te maken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oostmahorn, 16 februari. Het schip WENDELINA, kapt. Hilbrands, van Catania naar Hamburg, is alhier door de Loodsboot No.1 naar binnen gebracht, hebbende zware lekkage.


19 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 februari. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN zal nog enigen tijd te Napels moeten vertoeven, ten einde de averij te herstellen, verkregen door het springen van een der meerkettingen, ten gevolge van de harde wind en zware deining, zijnde de korvet hierdoor gezwaaid tegen het naast liggende raderstoomschip ARCHIMEDES, hetwelk evenzo zware averij verkregen heeft. Als een bijzonderheid dient vermeld te worden, dat de ingezetenen van Napels in de laatste 18 jaren zulk een koude winter niet hebben beleefd en ook nooit zoveel hagel en regen gehad hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 17 februari. Het Nederlandsche barkschip BONI, kapt. Möller, van Java herwaarts bestemd, 3 januari in Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop) binnengelopen om een zieke passagier te ontschepen, heeft de 6e januari de reis voortgezet. Overigens alles wel aan boord.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 17 februari. Gisteren heeft de Zuiderzee Stoombootmaatschappij de geregelde dienst tussen Amsterdam en Harlingen vice versa geopend, met de stoomboot LEEUWARDEN. Behalve veel leden der directie waren ruim 50 passagiers aan boord. Ongeveer 5½ uur kwam zij hier aan en daar de spoortrein (te 5¼ uur) reeds was vertrokken, waren de passagiers genoodzaakt hier te overnachten, dat voor velen ene grote teleurstelling was.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notarissen Land en Van Leeuwen zullen op dinsdag den 1 maart 1864, na aankomst van het postschip, in het openbaar, tegen gerede betaling, op Schiermonnikoog verkopen:
- 43 lasten puik beste Holsteinse tabak, droog en onbeschadigd, geborgen uit het op Schiermonnikoog op strand zittende Engelse schoenerschip WARD JACKSON, kapt. Richardson.
- Ongeveer 25 lasten door zeewater beschadigde tarwe, geborgen uit genoemd schoenerschip.
Informatie bij den heer burgermeester op het eiland. Daags voor den verkoopdag zal vanaf Oostmahorn tot overvaart gelegenheid zijn. (opm: Wrak nummer 650, Hydro. Dienst. Gestrand 041263)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Kapitein Z. Helmers, gevoerd hebbende het op den 4 januari j.l. te Vlieland gestrande Kofschip DOLPHIJN, komende van Frederikstad naar Harlingen, is van mening, als daartoe gemachtigd (bij open water), op donderdag den 25 februari a.s., des voormiddag 10 ure, aan het dorp Vlieland, om contant geld, te verkopen:
-A: 23 stuks zeilen, 2 werpankers, 2 stukken ketting, 1 kabeltouw, 5 trossen, koperen pompen, kompassen, lantaarns, scheepsklok, barometer, watervaten, rondhouten, kombuis, koperen ketels, koks gereedschappen, ene partij gekapt staand en lopend touwwerk, een boot en hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
-B: Voorts denzelfden dag, des avonds ten 6 ure, de uit genoemd schip geborgen lading, bestaande in: 570 stuks Noordse balken, lang van 3,576 tot 7,450 (18 tot 25 voet), dik en breed van 9 tot 15 duim, Amsterdamse maat. 100 stuks Noordse delen. (opm: zie LC 120164)


20 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 februari. Het schip WENDELINA, kapt. Hilbrands, van Catania naar Hamburg, is de 17e dezer lek te Zoltkamp binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 18 februari. Naar men verneemt, moet eergisteren op Vlieland een vissersschuit verbrijzeld zijn, bij welk ongeluk 14 man zijn verdronken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 19 februari. Aan de scheepstimmerwerf van de heren J. & K. Smit alhier, is de kiel gelegd voor een ijzeren stoombarge, genaamd UTRECHT 2, bestemd tot uitbreiding van de dienst tot vervoer van passagiers en goederen tussen Utrecht en Vreeswijk, welke dienst tot heden met slechts één schroefboot werd vervuld, behalve enige trekschuiten. Beide schroefboten zijn voor rekening van een rederij, onder directie van de heren Van Dijk, Hoekendijk & Co., te Utrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden werd op de werf van de heer Fop Smit de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, voor rekening van de heren P.J. Timmermans Cz. en P.J. Engelen Avelingh & Co. te Arnhem.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 16 februari. Van de schepen van de houtvloot, die wegens het ijs te Nieuwe Diep of op een van de eilanden waren achtergebleven, zijn thans reeds vier hier gearriveerd, te weten: de SPERWER, MARIA, MERCURIUS en BORDEAUX.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bij de scheepsbouwmeester Jan Smit Cz. te Alblasserdam is de kiel gelegd van een fregatschip, genaamd DE KOFFIJBOOM, groot 672 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, onder boekhouding van de heer F. Fokkens te Delfshaven.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 18 februari. Aangekomen: LORD RAGLAN, van Newcastle.
Vertrokken: HOLLANDER, naar Bordeaux; JACOB, kapt. Freneur, n. Nantes; PILOT, naar Londen; KILLARNEY, naar Harwich; BITTERN, naar Liverpool; INTEGRITY, kapt. Harnden, naar Rye; GAZELLE, kapt. Seagers, naar Shoreham; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester; ELISAB. LEWIS, kapt. Lewis, naar Plymouth; DELPHIN, kapt. Meijer, naar  Swansea; LADY BASSETT, kapt. Cragery, naar Newcastle; JANE, kapt. Owens; CATHARINA JOHANNA, kapt. Mulder; IDA BERENDINA, kapt. Op 't Holt; GRIETJE DE GROOT, kapt. Mulder, MARGARETHA MARCHINA, kapt. Bekkering, en JANTINA, kapt. Doewes, allen naar Belfast.
Te Texel aangekomen, 16 februari, HEDDA FREDERIKA, kapt. Larsen, van Batavia.
Helvoet, 10 februari. Aangekomen: SEAGULL, stomer, van Hull; OSBORNE, stomer, van  Leith. Vertrokken: WILLEM, kapt. Hendriks, naar Belfast.
De stoomboot BLENHEIM is van de rede naar zee gestoomd.
Te Cardiff aangekomen, 13 februari, VASCO DA GAMA, kapt. De Groot, van Gloucester.
Van Goole vertrokken, 16 februari, CANTON, kapt. Hall, naar Dordrecht.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie – Strandvonderij. De Burgemeester van Bruinisse brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat bij hem zijn aangebracht en geborgen een partij planken, vermoedelijk afkomstig van het gestrande schip de TWEELINGEN, en roept ter reclame op elk, die tot het geborgene vermeent geregtigd te zijn. Bruinisse, 22 februari 1864.
De Burgemeester voornd., J.B. Nederveen.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 19 februari. Gedurende het afgelopen jaar 1863 zijn er in geheel Europa, voor zover men tot nog toe weet, 1475 verassureerde schepen vergaan. Hoe groot nu zou het getal zijn van mannen, vrouwen en kinderen, die daardoor in de golven zijn omgekomen ?


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 18 februari. Vertrokken na volbrachte reparatie het Nederlandse kofschip MARGARETHA, kapt. Korte, van Antwerpen naar Smyrna.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 18 februari. De Nederlandse kof LEO SINNIGE, kapt. Karsiens, van Marseille naar Hamburg, is alhier met schade wegens aanzeiling binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop, hetzij contant voor de helft of voor eenderde, het Nederlandse schoenerschip GESINA, in 1862 nieuw uitgehaald, groot 159 ton, met chronometer en zeer complete inventaris, liggende thans te Dordrecht. Met franco brieven of in persoon te bevragen bij de heren P. van Calcar en J.D. Hoen, te Hoogezand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop het kofschip GEERTINA, groot 84 ton, bevaren door kapt. H.F. Jager, liggende aan de werf Molly te Appingedam. Informatiën bij H.H. van der Werf.


Krant:

  JB - Javabode

Uit particuliere berichten vernemen wij, dat te Soengies Liat het kusterschip NOORBAN, geladen met 1000 pikols rijst en 1200 pikols tin, de 10e januari j.l. van de ankers geslagen en spoorloos verdwenen is. Zr.Ms. stoomschip HET LOO is nog ter opsporing uitgegaan, doch kwam terug zonder iets te hebben gezien van het schip.


Krant:

  JB - Javabode

De 5e februari strandde ten westen van Mendano, bij Poeloe Kambing, een Chinese wankang, komende van Hainam en bemand met 104 koppen, waaronder vele koelies voor de Billiton-Maatschappij. 33 van hen zijn gered. De anderen zijn verdronken of op stukken van het wrak weggedreven.


21 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van een zeer geachte zijde ontvangen wij copy van een schrijven van kapt. Hoogerwerff, voerende het schip PIETER, welke bodem, zoals vroeger onder de scheepstijdingen gemeld is, op de reis van Liverpool naar Batavia, genoodzaakt was in averij te Bergen (Noorwegen) binnen te lopen. Dit schrijven is van de volgende inhoud:
Bergen in Noorwegen, 4 februari 1864. Met diep leedwezen moet ik ued. melden, dat wij alhier in een rampzalige toestand zijn aangekomen, veroorzaakt door de volgende omstandigheden:
Zoals ued. bekend is, verlieten wij op de 1e januari Liverpool met een gunstige gelegenheid en hadden des avonds bij Holyhead de wind reeds tegen. Wij hielden het over en weder tot op de derde, toen wij besloten ten noorden om Ierland langs te gaan door het Noorder Kanaal. Goed daarbuiten zijnde kregen wij hevig zwaar stormweder, dat aanhield tot op de 22e en ons schip zwaar teisterde en meermalen met een totale ondergang bedreigde.
Het schip begon water te maken, de rusten begonnen zich te begeven, de rustijzers werkten los en braken en de reling sloeg aan stukken.
Op de 16e januari kregen wij bijliggend om de oost met zwaar storm weder, uit het zuiden een stortzee over, die zeventien verschansingsstutten in het lijfhout finaal afsloeg, tegen de lij aankwam en ook deze deed breken. Een marssteng sloeg aan drie stukken, de barring sloeg los, de kajuitskap sloeg af, de kerkskap ging overboord, de koning van het gangspil knapte af, zodat beneden alles onder water kwam. Het schip lag een geruime tijd, zonder dat wij wisten of het rijzende of zinkende was, doch gelukkig rees het weder. Wij schepten nieuwe moed, verwijderden alle losse voorwerpen en kregen de pompen die onklaar waren geslagen weder in orde en na een geruime tijd gepompt te hebben, lens.
De ramp was nu te groot om de reis te vervolgen. Het schip was lek, zodat de pomp aanhoudend moest gaan. De rusten waren los, enz. enz. De equipage was af, één man overboord geslagen, één was het rechterbeen verbrijzeld, de baas-timmerman had kneuzingen bekomen en alle aanhoudend nat geweest, zonder warm voedsel. Al deze rampen deden ons besluiten een noodhaven op te zoeken, doch waar? Ierland, Torry-eiland, op 15 mijlen genaderd zijnde, waren wij eerder verplicht door de hevige wind die ons werd aangewezen door het luchtgestel en een barometerstand van 27-29 gr. dat er meerder te wachten was als wij konden doorstaan, hetgeen al spoedig kwam en daar men het bij de pomp niet kon uithouden, die aanhoudend gaan moest, hielden wij onder een klein stormzeil het schip voor de wind om de noord en toen het weer enigszins bedaarde, was er aan een Ierse haven niet meer te denken, daar de wind immer tussen Z. en Z.W. bleef; een Schotse haven was toen onze hoop, die men niet anders dan in de Noordzee vinden kan, daar de noordkust geen havens aanbiedt; ook dit werd ons verhinderd door de zuidelijke wind en konden wij niet als het barre Noorwegen bereiken en kwamen wij op de 28e bij Selanger ten anker.
De daaraanvolgende morgen kwam er een passagiersboot, die ik voor GBP 35 aannam, om ons naar Bergen te slepen. Onderweg zijnde stak de zuidenwind weder op. Een mijl van Bergen zijnde, passeerde ons een andere boot die ons geen assistentie wilde verlenen, waarop ik besloot met genoemde stoomboot naar Bergen te gaan, om zo mogelijk nog een andere te bespreken;- deze vertrok, doch kwam spoedig terug met bericht dat de stoomboot NOR het schip had moeten loslaten en in de donkere stormachtige nacht niet kon zeggen, waar of het was te vinden.
De loods was met het schip naar een ankerplaats gelopen, doch voor die was bereikt, stootte het schip met twee ankers voor tegen een klip, doch kwam onmiddellijk daarna vrij en voor anker. Eindelijk mochten wij Bergen bereiken; doch hadden andermaal gestoten en een anker met 90 vadem ketting te laten slippen.
Een Noors schip is onder dezelfde omstandigheden van Glasgow om de west bestemd, alhier binnen; daarvan is een ganse wacht volk over boord geslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 17 februari. Het Nederlandse schip DOROTHEA CHRISTINA, kapt. Poelman, alhier van Rio-Grande aangekomen, heeft enige lichte schade wegens aanzeiling.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris Willem Hendrik van Meukeren, residerende te Rotterdam, is voornemens als lasthebbende van zijnen principaal, in het lokaal voor publieke verkopingen aan de Geldersche Kade alhier, op dinsdag de 1e maart 1864, des namiddags ten 12 ure, in een zitting aan de meestbiedende of hoogstmijnende in het openbaar te verkopen het vaartuig genaamd DE JONGE HENDRIK, zijnde een overdekte praam, groot 51 gemeten tonnen, met deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, ketting, tros, bomen en haken, kluiffokken, stagfok, zwaarden en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Goudsche Singel, tegenover de Hovenierslaan, te Rotterdam. Het voormeld vaartuig is te bezichtigen twee dagen vóór en op de verkoopdag, van des morgens tien tot des namiddags ten vier ure. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de voornoemde notaris van Meukeren, in de Oppert, te Rotterdam.


22 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kiel,15 februari. Aan de Bank-und Handels-Zeitung wordt het volgende gemeld: Een Nederlands stoomschip, GOUVERNEUR VAN EWIJCK, met een lading haver van Korsoer naar Kiel bestemd, is door een Deens oorlogsschip naar Kopenhagen opgebracht. Waarschijnlijk is de herkomst van het schip verdacht voorgekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 18 februarij. Het alhier met avarij binnengebrachte Nederlandse kofschip LEO SINNIGE, kapt. Karsiens, heeft schade aan de stuurboordszijde, het grote- en fokkewant en de grote mast en fokkera gebroken. Het schip is tussen Dungeness en Folkestone in aanzeiling geweest met het schip GOLDEN AGE.


23 februari 1864


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 21 februari. Aangekomen: KILLARNEY, van Harwich. Vertrokken: CORNELIA, naar  Marseille; Maas. kapt. Van Duffelen, naar Gibraltar; FIJENOORD, naar Londen; HENRIETTE GERARDINA SUSANNA, kapt. Sissingh, naar Cardiff; SEAGULL, naar Hull; OSBORNE, naar Leith; ALBATROSS, naar Liverpool; FOREST QUEEN, naar Hartlepool.
Brouwershaven, 20 februari. Vertrokken: SARA, naar Londen.
Te Kangoon aangekomen, 4 januari, BOSPHORUS, kapt. Kruisinga, van Singapore.
Te Genua aangekomen, 16 februari, JENNEKE HENDRIKA, kapt. Stoorvogel, van  Dordrecht.
Deal gepasseerd, 17 februari, ALBERTA ROEMELING, kapt. De Vries, van Dordrecht naar  Belfast.
Van St. Helena vertrokken, 30 december, JOHANNES CHRISTIAAN, kapt. v. Heemstede
Obelt, van Batavia naar Amsterdam. Gepasseerd, 1 januari, CORTGENE, kapt. Rusman, van Java naar Rotterdam.
Texel, 18 februari. Naar men verneemt, moet eergisteren op Vlieland een visserschuit verbrijzeld zijn, bij welk ongeluk 11 man zijn verdronken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke verkoping van een galjootschip. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op woensdag 9 maart 1864, des avonds te 7 uur, ten huize van Mejufvr. de Wed. Rasker, te Groningen publiek worden verkocht het wel onderhouden galjootschip genaamd DIEUWERDINA ALIDA POT, groot 76 ton, in 1861 nieuw uitgehaald, met complete inventaris, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, laatst bevaren geweest door kapt. J. Top. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag.
Get. Mr. H. Edelinck, notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke Verkoping van licht beschadigde gerst. Op dinsdag 23 februari a.s des middags om 1 uur zal ten overstaan van een bevoegd ambtenaar in het Huis de Beurs, bij de Wed. J.E. Tiddens, te Groningen, publiek worden verkocht plm. 220 mud licht beschadigde gerst, afkomstig van Riga, per FLECKE JOUWER, kapitein P.K. de Weerd, thans liggende in het pakhuis Engeland aan de Noorderhaven te Groningen en aldaar op de dag van verkoop te bezien, des morgens van 8 tot 11 uur.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Binnenkort zal op nader te bepalen tijd en plaats publiek worden verkocht het Nederlandse kofschip MARIA EDINA, groot 81 ton, thans liggende bij de werf Phoenix, nabij Delfzijl, en bevaren geweest door de scheepskapitein L. Stamhuis. Nadere informatiën te bekomen bij Jan de Witt, te Farmsum.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verkoping op Schiermonnikoog. De notarissen Land en Van Leeuwen zullen op dinsdag 1 maart 1864, na aankomst van het postschip, in het openbaar tegen gerede betaling op Schiermonnikoog verkopen 43 lasten puik beste Holsteinse tarwe, droog en onbeschadigd, geborgen uit het op Schiermonnikoog op het strand zittende Engelse schoonerschip WARD JACKSON, kapt. Richardson, en ongeveer 25 lasten door zeewater beschadigde tarwe, geborgen uit genoemd schoenerschip.
Informatiën bij de heer burgemeester op het eiland.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 15 februari. De schoener HAZARD, kapt. Ketelaar, van Kopenhagen komende, ligt bij Helsingborg ten anker.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal op woensdag den 24 februari 1864, ’s namiddags 4 uur provisioneel, en ’s avonds 8 uur finaal, telkens bij De Groot, in Benthem, publiek verkopen:
6 aandelen, ieder 1/22 in het Galjootschip VROUW MARTHA, gevoerd wordende door kapitein H.H. Ebes jr., groot volgens meetbrief 223 ton, thans liggende in Zuiderhaven te Harlingen.
10/64 aandelen, ieder 1/64 afzonderlijk, in het Kofschip CATHARINA ELISABETH, gevoerd door kapitein H.G. Pot.
1/8 aandeel in het Kofschip HARLINGEN, gevoerd door kapitein P.P. Hannema, groot 152 ton, liggende in het Nieuwe Diep.
1/16 aandeel in het Galjootschip FREERK JAN, gevoerd door kapitein G.H. Smit, groot 125 ton, liggende te Genua.


24 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 februari. Het Nederlandse stoomschip BÉRÉNICE, kapt. Vermeulen, van hier naar Genua, is, volgens telegram van Cadix, nabij Tarifa gestrand.


25 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 februari. Het Nederlandse stoomschip BÉRÉNICE, kapt. Vermeulen, van hier, met stukgoed, naar Genua, bij Tarifa gestrand, is geheel verbrijzeld. Het volk is door het stoomschip ANNA PAULOWNA, kapt. Van Wijk, gered en te Cadix aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 20 februari. Van de lading van het bij Borkum gestrande schip ARJEN BROUWER, kapt. De Vries, van Frederikstad naar Harlingen, is in deze week opnieuw met drie tjalken een gedeelte alhier aangebracht.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ZEELAND, onder bevel van de kapt. ter zee G.C.C. Pels Rijcken, is, na den 4 januari Bahia verlaten te hebben, den 11 van die maand ter rede van Rio de Janeiro aangekomen en zou den 22 daaraanvolgende die rede verlaten om zijn reis naar Montevideo voort te zetten.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 23 februari. Aangekomen: IMANUEL, kapt. Börness, van Holmstrand.
Vertrokken: ARGUS, kapt. Tuk, naar Havana; FRIEDRICH STANG, kapt. Carlsen,
naar Grangemouth; CAMDEN, kapt. James, naar Middlesbro'; JACOBA, kapt. De Heer; CATHARINA ELISABETH, kapt. Pander; WILHELMINA ADRIANA, kapt. Bot, en ANTON en JACOB, kapt. Ouwehand, allen naar Newcastle; Albatros, kapt. Lockwood, naar Leith; RECORD, kapt. Butcher, naar Liverpool.
Brouwershaven, 23 februari. Vertrokken: LOOPUIT, kapt. Van der Hidde, naar Singapore.
Te Texel aangekomen, 22 februari, NICOLAAS WITSEN, kapt. Portengen, van Batavia.
Helvoet, 24 februari. Vertrokken: SWALLOW, stoomboot, naar Hull; COLLETIS, stoomboot, naar Goole; EARL of AUCKLAND, stoomboot, naar Londen.
Aangekomen, schepen op Java vóór 15 januari, SUSANNA, kapt. E. Vonck, en ALIDA, kapt. H. Visser qq, beiden van Amsterdam; WILHELMINE EN ELISE, kapt. M. Priebee, van Hong-Kong; MARIA CATHARINA, kapt. H.P. Kluit, van Japan.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

‘s Gravenhage, 22 februari. Het Nederlandse stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, over welks opbrenging te Kopenhagen men zich zo ongerust heeft gemaakt, heeft in de morgen van de 18e dezer Korsör verlaten en is te Travemünde, de haven van Lübeck, binnen gelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 16 februari. Het schip HAZARD, kapt. Ketelaar, van Kopenhagen naar Fredericia, is van de Zweedse kust naar hier op de rede gebracht.


26 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 februari. Nopens het voorgevallene met het Nederlands stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, deelt de Haagsche Courant het volgende mede: Kiel was inderdaad de oorspronkelijke bestemming van het schip, maar de uitklaring naar die plaats werd te Korsoer, waar het haver had ingenomen, door de Deensche beambten der in- en uitgaande regten geweigerd. De uitklaring geschiedde nu naar Travemünde, alwaar het vaartuig de 19e februari aankwam. De lading werd aldaar gelost, daar het gevaar der verdere expeditie naar Kiel te groot scheen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip SOESTDIJK, onder bevel van de luit.t.zee1e klasse R.A. Houck, is in de namiddag van de 25e van Hellevoetsluis naar zee vertrokken, ter opvolging zijner bestemming naar Suriname.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Thisted, 20 februari. De tjalk HARMINA, kapt. Smit, van Horsens naar Sandwich, is alhier gebleven. De equipage is gered en men hoopt een gedeelte van de lading te bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 februari. Het schip LAMMERMUIR, van Shanghai naar Londen, is 31 December in Straat Gaspar verongelukt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangaande de volgende schepen heeft men sedert het vertrek niets vernomen, als:
- HERMANUS HESSELAAR, kapt. Mellema, 12 augustus van Riga naar Holland vertrokken.
- PETRUS HORRENS, kapt. Zwieting, van Stettin naar Leith, 30 oktober Elseneur gepasseerd.
- MARIA JANNA JACOBA BARENDINA, kapt. Staal, van Dantzig naar Grangemouth, 30 oktober Elseneur gepasseerd.
- CORNELIA, kapt. Doyen, van Amsterdam naar Liverpool, 28 november uit Texel vertrokken.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

De burgermeester van Westdongeradeel belast met het beheer der Strandvonderij in die gemeente brengt, ingevolge art. 555 van het Wetboek van Koophandel, voor de tweede maal ter kennis van de belanghebbenden, dat van den 4 tot den 15 december 1863 op de kust van Westdongeradeel zijn gestrand en onder zijn beheer zijn gekomen de navolgende goederen, tevens ter reclame opgeroepen elk en iegelijk, die tot die goederen gerechtigd vermeent te zijn, als:
Een bruine kist met matrozenklederen; een kist, gemerkt “Conrad Schmidt aus Bottendorf 1863”, met matrozenklederen; een roodachtige kist, waarin matrozenklederen, benevens een klein kistje, gemerkt “Eduard Groth curé of Mr. John Ahrens Exchange hóte, Balarrot in Australiën”, bevattende onder anderen enig kinderspeelgoed; een blauwe kist, gemerkt, “Catharina Götzinger von Aschhausen, reist über Hamburg nach Queensland in Australiën, Frachtgut”, waarin vrouwenkleren; een grijze kist, bevattende zes flessen, allen ongeveer half gevuld met spiritus; een vaatje met spiritus; een kastje, zonder merk; een piano, geheel met hout omkleed, waarop de woorden: “Piano oben I.G.H. no. 100” en waarin o.a. gevonden zijn: 12 zilveren lepels, gemerkt “S.H. 12”, een vork, een lepel, een zilveren kandijtang, een zilveren taartlepel, een mes met zilveren hecht, 2 bierkroezen, gemerkt “zum Andenken”, een fruitschaal met zilveren voetstuk, een Engels kerkboek met (vermoedelijk) gouden haken, waarin de woorden staan “Sophia E. Westgart, 15 januari 1854, Deutose”, een Duitse spraakkunst, 2 delen, waarin het eerste deel de woorden: “to dear Sophia from her affectionate Christian”, een zilveren tafelschel, een bronzen inktpot, enz.; 4 vaatjes meel, waarvan een gemerkt “Roggenmehl”, een kist, gemerkt “C. Teetz, Bietkouw aus Hamburg nach Moreton Bay, Australiën”, bevattende 1 paar laarzen, klompschoenen en een hoed; een kist, gemerkt “Jacob Koree aus Oberflenfeld uber Hamburg nach Queensland”, waarin een wastafel en een beukenkist; ongeveer 70 delen, met verschillende merken, den 4 en 5 december aangespoeld; een vat gemalen koffij; 2 katoenen en 1 zijden parapluies; 2 wandelstokken; een gevoerde armstoel; 1 stoel met gevlochten rijswerk; p.m. 1500 waskaarsen (los en in kisten); een vat met zuurkool; een vat met spek; een vaatje olie; 1 kist met vrouwenkleren; een groene kist met mannenkleren, waarin onder anderen 1 ring en 1 doekspeld, waarschijnlijk eigen aan Johan Schneider, Sandformer van Seibersbach; 1 kist met mannenkleren, waarvan sommige gemerkt “A.R. Murberg”; 1 kist, waarin 2 ringen en een reispas, op naam Anna Elisabeth Pehrsdotter, van Stockholm, geboren Oostgothland; 1 kist, waarin een Zweedse bijbel, waarop de woorden “Anna Petterson”; 1 zakje, met enige matrozenkleren; 1 kist, met mannenkleren, benevens een portemonaie, bevattende 6 Engelse shillings en een Engels goudstuk; 1 kist, gemerkt “Jacob Blews van Gros Heppesch, reist über Hamburg nach Australiën”, waarin enige verschillende goederen; 1 vat met teer; 1 wit marmeren steen; 1 ra zeil; 37 bemande flessen met Eau de Cologne; 37 kistjes Eau de Cologne; 2 vaatjes boter.
Ternaard, den 27 januari 1864, de burgermeester voornoemd, J. Klaasesz.
(opm: zie LC 220164)


27 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 februari. Aangaande het stoomschip BERENICE, bij Tarifa gestrand, wordt gemeld, dat de lading suiker was gesmolten en slechts een klein gedeelte van de inventaris geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 januari. Vrachten. Nederlandse schepen. In het laatst van december werden de volgende schepen opgenomen: DIONYSIA CATHARINA tot NLG 87.50 voor suiker en NLG 82.50 voor koffij; ELECTRA NLG 90 voor suiker en thee; DRIE GEZUSTERS tot NLG 85 voor rijst en NLG 92.50 voor suiker naar Amsterdam; JOHANNES FERDINAND en WESTKAPELLE tot NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor koffij, en rijst naar Rotterdam, en AEOLUS tot NLG 92.50 voor suiker naar Rotterdam of NLG 95 naar Amsterdam. Terwijl in deze maand afgesloten werden voor Rotterdam de EERSTELING tot NLG 100 voor suiker; FERDINAND EN LOUIS tot NLG 112.50 voor suiker en koffie en de MARIA DIEDERIKA tot NLG 110 voor koffie en NLG 120 licht goed te Padang te laden, en voor Amsterdam de WILHELMINE EN ELISE tot NLG 110 voor suiker en de ALIDA tot NLG 112.50 voor suiker en koffij à NLG 122.50 voor huiden en indigo.
Ter bevrachting blijven het Nederlands Indische schip GENERAAL MICHIELS en een paar kleine schepen, minder geschikt voor de grote vaart.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: IMMANUËL, kapt. O. Bjortness, van Holmstrand, met 240 tonnen hout; Sara, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 25 Februari. Aangekomen: MAGNET, van Londen; VOLUNTEER, van Leith; LORD RAGLAN, van Newcastle.
Vertrokken: Zr. Ms. stoomschip SOESTDIJK, kapt. Houck, n. West-lndie; ELLEN EDWARDS, kapt. Davies, naar Middlesbro'; MERIDIAN, kapt. Fate, naar Engeland.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Brouwershaven, 25 februari. Vertrokken: OCEANUS, kapt. Dirksen, naar New-York.
Te Texel aangekomen, 25 februari, AZIA, kapt. Molenaar, van Batavia.
St. Helena gepasseerd. 9 januari, MARY EN HILLEGONDA, kapt. Piccard, en 11 dito, A.R. FALCK, kapt. Van Duijvenboden, beiden van Java naar Amsterdam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie - Bij Akte, op de 22 februari 1864 voor de te Rotterdam residerenden Notaris Willem Simon Burger Wz. gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Baris Cornelis Alidanus Rijkee, partikulier, en Jan Vroege, koopman en reder, beiden wonende te Alblasserdam, aangegaan een Vennootschap, ten doel hebbende de uitoefening van het vak van scheepsbouw, met al wat daartoe behoort of geacht kan worden in den ruimsten zin betrekking te hebben, en zulks voor den tijd van vijf en twintig jaren, aanvangende den 1 januari 1864, en mitsdien zullende eindigen de Iaatste december 1888, na verloop van welken tijd de Vennootschap nog voor vijftien jaren zal worden verlengd, bijaldien geen der Vennoten die een halfjaar vóór de expiratie schriftelijk zal hebben opgezegd. Deze Vennootschap is gevestigd in de Gemeente Katendrecht, onder de Firma Rijkee & Co., tot de tekening van welke beide de Vennooten geregtigd zijn, zonder die immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligatiën, promessen, borgtochten, acceptatiën in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, waartoe altijd de partikuliere handtekening van beide de vennoten vereist zal worden.
J. Vroege, B.C.A. Rijkee.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, 5/6 klasse, groot 54 roggelasten, genaamd HILKEA DOROTHEA, gevoerd door kapt. J.A. Ariens, nieuw gebouwd te Veendam, alles goed onderhouden en in beste order. Te bevragen bij J.A. Alberts te Nieuwe Schans.


28 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het uitstekend schone stoomsleepschip DORDRECHT No.2 met machines van 200 paardenkracht, gebouwd in Engeland, en voorzien van alle benodigdheden. Schip en machines zijn in de beste toestand en voorzien van certificaat der Nederlandse Regering van 31 december 1863. Het vermelde stoomsleepschip is liggende te Dordrecht, en kan bij heropening der scheepvaart onmiddellijk worden in dienst gesteld.
Nadere onderrichting te bekomen bij de heren Gerrit van Hoogstraten & Zoon, te Dordrecht.


29 februari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 26 februarij. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip LEO SINNIGE, kapt. Karsiens, lost de lading om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norden, 25 februarij. Het Nederlandse schip ATTINA HENDRIKA, van Horumerzijl (opm: Horumersiel) naar Amsterdam, 23 december alhier met verlies van anker en ketting binnengeloopen, heeft 21 dezer de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De binnen-stoombootdienst tusschen de Lemmer en Groningen met de zeer elegant en gemakkelijk voor passagiers ingerichte stoomjager DE FRIES en DE GRONINGER, in directe verbinding met de Lemster-Stoomboot-Reederij tussen Amsterdam en de Lemmer, zal zonder buitengewone omstandigheden en bij open water, eerstdaags in werking treden. Prijzen der passagiers-vrachten tussen Amsterdam en Groninge: 1ste kajuit NLG 6,-; 2de kajuit NLG 4,-. In het belang van de handel is het vrachttarief voor goederen en gelden zeer laag gesteld. De Directie.


01 maart 1864


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Publieke verkoping van een galjootschip; Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op woensdag 9 maart 1864, des avonds te 7 uur, ten huize van Mejufvrouw de Wed. Rasker te Groningen publiek worden verkocht het wel onderhouden galjootschip, genaamd DIEUWERDINA ALIDA POT, groot 76 ton, in 1861 nieuw uitgehaald, met complete inventaris. Geklasseerd door Bureau Veritas 3.3 P.1.1, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen. Laatst bevaren geweest door kapt. J. Top. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag.
Mr. H. Edelinck, notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verkoop van scheepsgoederen. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal na bekomen autorisatie, op maandag 7 maart 1864, des voormiddags te 11 uur, bij het pakhuis de Kleine Oost te Delfzijl, publiek tegen contant geld, verkopen het wrak en de inventaris van het in het Evermansgat (opm: nabij Borkum), in de maand januari van 1864 gestrande Nederlandse kofschip, genaamd ARJEN BROUWER, gevoerd geweest door kapt. C. de Vries en bestaande uit; 1 boeg en een tuianker, 2 zware ankkerkettingen, 2 landvastkettingen, enige einden ketting, 3 trossen, enige einden tros, 23 zeilen, staand en lopend want, blokken, differente koks- en kajuitsgoederen, 1 boot met en 1 boot zonder zwaarden, 2 bootszeilen en hetgeen er meerder zal worden gepresenteerd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen 29 feb. Heden arriveerde alhier de nieuwgebouwde koftjalk de TWEE GEZUSTERS, kapt. O.G. Bakker, van Groningen, gebouwd bij W. Bodewes te Sappemeer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Laatstleden zaterdag (opm: 27 februari) is te Hoogezand met goed gevolg te water gelaten het brikschip COLUMBUS, groot ongeveer 190 ton, gebouwd op de werf van I.A. Hooites en zullende gevoerd worden door kapt. D.J. Zomerdijk, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Wijnne & Barends te Groningen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Triest, 22 februari. Het schip HARBERDINA, kapt. Bakker, gisteren alhier van Shields gearriveerd, heeft schade aan zeilen en tuigage bekomen, hebbende slecht weder gehad.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 28 februari. Aangaande het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. van ‘t Hoff, 12 oktober van Hoekzijl (opm: Hooksiel) herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 28 februari. Aangekomen: GIRONDE, van Bordeaux, ligt in het Kanaal; PRINCESS ALICE, van Harwich.
Vertrokken: NUMMER I, kapt. van Duijn, naar Japan; LINA, kapt. Alberts, naar Buenos-Ayres; FIJENOORD, naar Londen; FOREST QUEEN, naar Hartlepool; VOLUNTEER, naar Leith; CERES, kapt. Ricklefs, naar Libau; ELVE, naar Hamburg.
De JUBILÄUM, KOOPHANDEL en ZEEVAART en OCEAAN zijn naar zee gezeild.
Brouwershaven, 23 februari. Vertrokken: NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Bouwmeester, naar  Dordrecht. (opm: de NUMMER 1 was een voor Japanse rekening in Nederland gebouwd en onder Nederlandse vlag uitgebracht stoomschip)
Te Texel aangekomen, 27 februari, GOUVENEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. Hoeksma, van Batavia.
Helvoet, 29 februari. De stoomboot GIRONDE is opgestoomd.
Van Batavia vertrokken, 1 januari, PRINSES AMELIE, kapt. Groeneveld; 8 jan., JAN VAN GALEN, kapt. De Boer, en 12 jan., RIDDERKERK, kapt. Teerlink, allen naar Nederland.
Zeilklaar, 14 januari, NEDERLAND, kapt. Van Steenderen, naar Amsterdam; HERMAN DE RUITER, kapt. Esink, naar Nederland.
Van Indramaijoe vertrokken, 26 december, HENRIETTE, kapt. Visser, naar Nederland.
Van Samarang vertrokken, 2 januari, KIANDRA, kapt. Van Kuffeler, en DOELWIJK, kapt. Hofman, beiden naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 19 december, CALIFORNIA, kapt. De Wijn, naar Amsterdam; 21 dec., JACOBA HELENA, kapt. Swart, naar Nederland; 23 dec., CHINA, kapt. Tofield, naar  Rotterdam; SUSANNA JOHANNA, kapt. Peters, naar Nederland; 25 dec., HOLLANDIA, kapt. Wap, naar Rotterdam; WASSENAAR, kapt. Hofstee, naar Nederland; 26 dec., BARON VAN HARDENBROEK, kapt. Van Rossum, naar Amsterdam; 29, CONSTANTIA, kapt. Overgaauw, en 30 dec., MARIA LOUISA ANTOINETTA, kapt. Muysson, beiden naar Rotterdam.
Van Patjitan vertrokken: 23 december, WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Zetteler, naar Amsterdam.
Van Bezoekie vertrokken: 12 december, GEBROEDERS, kapt. De Groot, naar Amsterdam.
Te Soerabaija aangekomen: 29 dec., EERSTELING, kapt. De Zeeuw; BAGCHUS, van  Newcastle; 5 jan., FERDINAND EN LOUIS, kapt. Nolting, van Amsterdam.
Te Padang aangekomen: 3 december, MARIA AGNES, kapt. Van Deursem, van Amsterdam.
Vertrokken: 3 januari, KOERIER, kapt. Carst, naar Amsterdam.
Te Singapore aangekomen: 15 januari, FREDERIK HENDRIK, kapt. Glasener, van Rotterdam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 29 februari. Volgens telegram van kapt. D.J. Mulder, voerende het alhier te huis behorend kofschip CATHARINA JOHANNA, was hij 27 februari behouden te Belfast
aangekomen, alles wel aan boord.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal, ten verzoeke van den heer Mr. Van Velsen Wiersma, op woensdag 9 maart 1864, des middags 12 uur, publiek verkopen, tegen contante betaling: Te Harlingen in het Stadstimmerhuis:
460 stuks Noordse delen, lang 3 tot 8 el en breed 2 á 3 palm.
Voorts op zaterdag den 12 maart 1864, ‘s morgens 11 uur, bij het strandhuis van het Oude Bildt onder St. Jacobi Parochie:
Plus minus 900 Noordse delen, lang 3 tot 8 el en breed 2 á 3 palm.
Zowel deze, als bovenstaande, beide afkomstig van de lading van het schip EMANUEL.
(opm: wrak nummer 104 Hydro. Dienst, EMANUEL, Noors, gestrand 041263, Vlieland)


02 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 maart. De stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJCK, die door de Deense kruisers was in beslag genomen, is – volgens de Haagse correspondent van de Précurseur – zondag jl. weder vrij gelaten. De lading is te Travemünde ontscheept, dewijl de Deense autoriteiten van Korsoer geweigerd hadden de uitklaring naar Kiel aan te nemen en het gevaar om zich naar laatstgenoemde plaats te begeven te groot scheen. Men verneemt tevens, dat ook de Oostenrijkse gezant bij het Deense hof, aan zijn Nederlandse ambtgenoot, den heer Rochussen, de belangen zijner landgenoten heeft opgedragen bij zijn vertrek uit Kopenhagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 maart. Volgens brief van kapt. Bakker, voerende het schip SAGITTA, d.d. Hongkong 14 januari, had hij op zijn reis van Yokohama derwaarts zware stormen doorgestaan, waardoor de groote mast, steng en het groot want brak en enige schade aan het galjoen, relings enz. ontstond. Het schip was dicht gebleven en maakte geen water.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Yarmouth, 29 februari. Een Nederlandse sloep, met haring beladen, is op Horsey-Beach gestrand. De bemanning heeft het schip verlaten en is met de boot naar zee gedreven. Het schip is in handen van de strandbewoners.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen a/d. IJssel (Stormpolder), 2 maart. Heden voormiddag is op de scheepstimmerwerf van de heer Corns. van der Giessen alhier met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip ZUID-HOLLAND, groot p.m. 675 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. K. Doedes Breuning, voor rekening ener rederij, onder directie van de heer Hendk. Veder te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helder, 1 maart. Heden morgen is in het natte dok alhier voor het eerst in werking gebracht en beproefd de in het alhier gebouwde stoomschip PRINSES MARIA geplaatste machine. Men verneemt, dat de machine aan de verwachting heeft beantwoord. Dit stoomschip, voorlopig bestemd om de CYCLOOP alhier te vervangen, is nu bijna gereed en zal spoedig in dienst worden gesteld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hoogezand, 27 februari. Heden is van de werf van den scheepsbouwmeester J.H. Hooites alhier te water gelaten het brikschip COLUMBUS, groot circa 190 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren Wynne & Barends te Groningen, en gevoerd zullende worden door kapt. D.J. Zomerdijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 1 maart:
-       een schip, genaamd JONGE HENDRIK, voor NLG 440,- verkocht.
-       1/60e aandeel in het Nederlands fregatschip PIETER, kapt. Hoogerwerff, groot volgens meetbrief 748 tonnen of 395 lasten, varende onder boekhouderschap van P. Varkevisser & Zoon te Rotterdam, thans op uitreis van Liverpool naar Java en voor de retourreis door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevracht: opgehouden.


03 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zwolle, 2 maart. De firma van Gend & Loos is door de Minister van Binnenlandse Zaken gemachtigd, om ook wanneer de stoomboten der Zwolsche maatschappij de vaart staken, een correspondentie aan de Nederlandsche Centraal-Spoorweg te blijven verschaffen en daartoe haar dienst voort te zetten.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: NEDERLAND EN ORANJE, kapt. J. Bouwmeester, van Batavia, met 2435 kanassers suiker, 5000 balen koffie, 777 schuitjes tin, 1851 bossen bindrotting en 4 collis regalen; CADZANDRIA, kapt. H.W. Boon, van Fredrikstad, met 175 tonnen hout.
Helvoet, 1 maart. Aangekomen: SEAHORSE, van Hull; BITTERN, van Liverpool.
Te Belfast aangekomen, 26 februari, ALBERTA ROEMELING, kapt. De Vries; 27 dito, JANTINA, kapt. Doewes; WILHELM, kapt. Hendriks; GRIETJE DE GROOT, kapt. Mulder, en MARG. MARCHINA, kapt. Bekkering, allen van Dordrecht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Penzance, 2 maart. Het Veendammer kofschip FOSSIENA SIERS, kapt. Boiten, van Sevilla met lood en kurk naar Newcastle, is op 26 februari op 46º24’ NB en 12º05’ WL in zinkende staat verlaten, doch het volk, uit de kapitein en 3 matrozen bestaande, gered door de FAITHFULL, van Aquila naar Shields, en te Penzance aangebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Toulon, 26 februari. Het schip DINA RIJNA, kapt. Brons, van Liverpool naar Livorno, is op 24 februari alhier mastloos en met meer andere schade binnen gesleept. Het moet lossen.


04 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt worden Zr. Ms. schroefstoomschepen 4e klasse DEN BRIEL en AART VAN NES, gebouwd aan ’s Rijks marinewerf te Vlissingen, gereed gemaakt om naar Hellevoetsluis gesleept te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 maart. Volgens telegram van Lissabon, d.d. 1 dezer, is het schip DUIVELAND, kapt. Marcussen, van Londen naar Boston, die dag aldaar lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 29 februari. Volgens berigt uit Toulon, d.d. 26 februari is aldaar masteloos binnengebracht de Nederlandse kof DINA REINA, kapt. Brons, van Liverpool naar Livorno bestemd.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. In lading te Harlingen naar Dundee en Leith: het snelzeilend gezinkt Nederlands schoonerschip ALBATROS, kapitein R.O Norel. Nadere informatie bij Van Oppen’s Zonen.


05 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandsche Handel Maatschappij vraagt beschikbare scheepsruimte voor haar gewone beurtbevrachting van Java of Sumatra terug naar Nederland. Dit onderzoek strekt zich uit tot schepen, laatstelijk vóór of op ult˚. December 1863, in gewone beurtbevrachting  binnengekomen, en tot nu nieuwe schepen, vóór of op ult˚ november te water gelaten.
De schepen, die rechtstreeks uit Nederland naar Batavia vertrekken, moeten vóór of omstreeks de 10e april a.s., in een der zeehavens zeilklaar liggen. Die welke op uitreis zijn, moeten vóór of op de 10e augustus 1864 te Batavia ter beschikking der Factorij zijn.
Aanbiedingen worden ingewacht ten kantore der Nederlandsche Handel-Maatschappij voor of op 10, of bij de agenten alhier voor of op 9 dezer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 maart. De schoener CATHARINA, kapt. Heijenga, van Memel naar Londen, is 1 November bij Gothenburg verongelukt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. Men is zonder bericht aangaande de volgende schepen:
- OTTO (opm: kof), kapt. L.K. Faber, 3 november van Randers naar Londen vertrokken.
- SOPHIA, kapt. Aakjer (opm: waarschijnlijk buitenlander), 4 november van Aalborg naar Londen vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 26 februari. Men heeft een belangrijk gedeelte der lading van het bij Tarifa gestrande Nederlandse stoomschip BERENICE, van Amsterdam naar Genua - zie ons nommer van 25 en 27 februari - in de straat alhier zien drijven. Het bestond uit kisten, vaten, etc.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 26 februari. Het Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. van der Weijden, alhier van Palermo gearriveerd, is in aanzeiling geweest en heeft daardoor schade aan verschansingen, tuigage, enz. bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping, ten overstaan van de notaris Van Dorssee, op vrijdag 11 maart 1864, ’s voormiddags 10.30 ure, in het Schippershuis bij P. Vernes, te Dordrecht, van een sterk en goed onderhouden tjalkschip, genaamd De VRIENDSCHAP, groot 64 tonnen, met al zijn staand en lopend want, zeilen, rondhout en verdere kompleten inventaris, liggende te Dordrecht, in de Nieuwe Haven, gereed om onmiddellijk in de vaart te worden gebracht. Dagelijks te bezichtigen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Aanvraag voor bodemarij op het kofschip ZEEMEEUW, gevoerd door kapt. H.J. Bontekoe, en deszelfs inhebbende lading haver, bestemd naar Ipswich, voor een som van NLG. 3.700. Informatie te bekomen bij de heren P.Stratingh & Co., scheepscommissionairs te Delfzijl.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 3 maart. Aangekomen: ADMIRAAL VERHUELL, van Havre, is op de rede geankerd; MAGNET, van Londen; DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, van St. Petersburg.
Vertrokken: PRINS VAN ORANJE, naar Duinkerken; ALPHA, kapt. Don, naar Belfast; PRINCESS ALICE, naar Harwich.
Brouwershaven, 2 maart. Aangekomen: JAVA, kapt. Dehle van Lossarang.
Te Belfast aangekomen, 29 februari, MARGARETHA MARCHINA, kapt. Bekkering, van Dordt.
Aangekomen schepen op Java, vóór 28 januari: OUDERKERK A/D AMSTEL, kapt. K.J. Swart; EUTERPE, kapt. A. Kuipers; S. VAN HEEL, kapt. D.H. Dietz; TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Bergman; FRANCINA WILHELMINA, kapt. J.A. van Winkel, en NOORD-BRABANT, kapt. J. C. W. Loos, allen van Rotterdam;
ZEENYMPH, kapt. J.F. Graadt van Roggen; FRIESLAND, kapt. T. Sipkes; JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. J.K. Salm; POLLUX, kapt. H.P. Cruys, en MADURA, kapt. B.A.T. van Bruggen, allen van Amsterdam;
BARON VAN HEEMSTRA, kapt. F. Nepperus Fz., van Middelburg; WILLEM EN KAREL, kapt. N.D. Steenveld, en MARIA ELISE, kapt. C.J. Westenenk qq., beiden van Newcastle;  DOESBORGH, kapt. M. Spaanderman, van Rio-Janeiro.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie - Examen voor Varenslieden, te houden op woensdag de 9 maart 1864, en verder elke tweede woensdag in de maand, in een der vertrekken van het Raadhuis alhier. Zij, die tot dit Examen wensen toegelaten te worden, moeten zich, ten minste drie dagen te voren, daartoe, bij voorkeur schriftelijk, aanmelden bij de Voorzitter der Commissie.
De Commissie tot het Examineren van Varenslieden te Dordrecht,
J. van Wageningen Dz., voorzitter, Mr. J.D. van Hoëvell, lid en secretaris.


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Advertentie. Openbare Verkoping op dinsdag de 15e maart 1864, des avonds te 7 uur, in het Koffijhuis bij J.J. Crombouw te Goes, van een zo goed als nieuwe paviljoenschuit, groot 43 ton, genaamd de VROUW CORNELIA met deszelfs complete inventaris, zullende op het einde dezer week in de haven te Goes liggen. Informatiën zijn te bekomen bij Mr. P.J.A. van Dam te Goes.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 4 maart. – Amsterdam. Op 25 januari 1785 werd met de bouw aangevangen van de “Kweekschool voor de Zeevaart”. Zij deelde het lot van zovele vaderlandse instellingen in het Napoleontische tijdvak. Gisteren werd in de kweekschool zelve plechtig de herinnering gevierd van de herstelling dier inrichting na de Franse overheersing. Het gebouw der school was des avonds fraai geïllumineerd en van de schepen op het IJ wapperden vlaggen.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 4 maart. Zr.Ms. schroefstoomschepen 4e klasse DEN BRIEL en AART VAN NES, gebouwd aan ’s Rijks Marinewerf te Vlissingen, worden in gereedheid gebracht om naar Hellevoetsluis gesleept te worden.


06 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping, op dinsdag 15 maart 1864, des morgens ten 10 ure, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van het tjalkschip, genaamd de HARMONIE, groot 86 tonnen, met inventaris, bestaande in zeil, ankers, kleden, bomen, haken enz., liggende in de Leuvehaven nabij de Leuvenbruggensteeg, alwaar de verkoop zal geschieden. Dagelijks van af heden te bezichtigen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 4 maart. De bemanning van het Groninger kofschip ANTJE JANSEN, kapt. Stomp, werd hier heden per Engels stoomschip LION, kapt. Manning, aangebracht. Genoemd schip, bestemd van Bilbao naar Cardiff met ijzererts, is in het kanaal van Bristol wegens aanzeiling met het Engels schip VERONIA, gezonken, hebbende de equipage van het Nederlandse kofschip, bestaande uit vijf man, zich met de boot gered. Men gelooft, dat het Engels schip gezonken is zonder dat het scheepsvolk zich heeft kunnen redden.


07 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 6 maart. Door een visschokker is heden alhier aangebracht de equipage van de tegen de kust verongelukte Nederlandse oorlogskotter de VLINDER, stuurman Adriaanse, 4 maart van ’t Nieuwe Diep naar hier vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 januari. Vrachten. De aankomst van enige onbevrachte schepen gevoegd bij de betrekkelijk geringe voorraad van producten ter afscheep, deed de bestemming verflauwen, zodat men reeds lagere rates aangenomen heeft, die thans moeilijk meer te bedingen zouden zijn. Sedert 15 dezer werden vercharterd: Naar Bushire en terug Nederlands-Indisch schip GENERAAL MICHIELS voor NLG 25.000 met NLG 2000 verbetering bij lossing te Bussorah. Naar Nederland: het Nederlands schip  ZEENIJMPH à NLG 110 voor suiker, koffij en katoen te Samarang en hier te laden. Naar Amsterdam MARIA AGNES NLG 100 voor suiker en NLG 85 voor tabak te Soerabaja en Probolingo voor Amsterdam. HENDRIKA bekomt NLG 100 voor suiker van Soerabaja naar Rotterdam. JAVA PACKET NLG 100 voor suiker en rijst en NLG 90 voor thee in te nemen alhier, te Indramayoe en Samarang naar Amsterdam.
Het Nederlands schip DOESBURG is voor een tussenreis aangeboden, zijnde in december A˚.P˚. (1863) door de Nederlandsche Handel Maatschappij gecharterd. Onbevracht zijn nog de Nederlandse schepen EUTERPE, FRIESLAND, S. VAN HEEL, FRANCINA WILHELMINA, J.M. KEMPER, en MARIA ELISE.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 januari. In de nacht van 12 op 13 november is op het rif van Mano, nabij het eiland Soemba of Sandelhout eiland gestrand, het Engelse barkschip EDITH PEPPER, van Liverpool met steenkolen naar Shanghai. Schip en lading zijn geheel verloren. De schipbreukelingen zijn, na veel geleden te hebben, te Bima aangekomen en zijn van daar, na van bestuurswege van het nodige te zijn voorzien, in een praauw overgebracht naar Bonthain, van waar zij met Zr.Ms. stoomschip de BERKEL naar Macassar zijn overgevoerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 januari. Hevige stormen uit het westen hadden in de laatste tijd ter kuste van Bandjermasin gewoed. Dientengevolge zijn twee schepen, genaamd SAÄDAK en NOEMANOEL, verongelukt. Eerstgenoemd vaartuig was op reis van Koetei naar Java, en het andere, dat koers stelde van Soerabaija naar Bandjermasin, verongelukte bij Tandjong-Salatan. Aan Zr.Ms. stoomschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, ter hulpe van de opvarenden gezonden, mocht het niet gelukken iets van de schipbreukelingen te ontdekken. Slechts enkelen hadden zich met de sloepen gered, zijnde de overigen, 22 man van de SAÄDAK en 47 man van de NOEMANOEL BARIE, vermoedelijk verdronken. (opm: de toevoeging BARIE ontbreekt bij de eerste vermelding van de naam van het schip.)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 07-03-1864 HARLINGEN, 4 Maart. Per Engelsche stoomboot LION , kapt ,T. Manning, is hier heden aangebragt de ekwipage van het Groninger kofschip ANTJE JANSEN , kapt. ,T. R. Stomp met ijzererts van Bitbao naar Cardiff gedestineerd, welk schip in den nacht tusschen 27 en2BFebr. jl. in het kanaal van Bristol aangezeild is door de Engelsche brik VERONICA met dat ongelukkig gevolg , dat beide schepen kort daarna zijn gezonken. Kapt. Stomp met de vier overigen van zijn scheepsvolk hebben zich met de boot gered; maar men vreest dat zulks niet is gelukt aan de bemanning van het Engelsche vaartuig


08 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 maart. Ingezonden stukken. Kan de Regering zich mengen in de zaak der vreemde met Nederlands eigendom beladen van Indië komende schepen?
Aan het slot van een artikel “Spijkers op laag water” voorkomende in de Haagsche Courant, van 4 maart, wordt gewezen op de zonderlinge omstandigheid, dat, terwijl de oppositie gedurig spreekt over de te Amsterdam algemeen heersende ongerustheid wegens de van Indië opkomende vreemde, met Nederlandsch eigendom beladen schepen, geen der Amsterdamsche bladen van die ongerustheid melding maakt.
Als assuradeur belangrijk bij de zaak betrokken, veroorlove ik mij daaromtrent de volgende opmerkingen.
’t Is waar, iedereen weet het, er zijn op dit ogenblik nog een tiental schepen onder Duitse en Deense vlag van Indië naar Nederland onderweg en in gevaar alzo van door Deense of Oostenrijkse oorlogsbodems te worden aangehouden en opgebracht, ’t Is ook waar, dat reders, bevrachters en assuradeuren deswege in hoge mate bezorgd zijn: de eersten wegens mogelijk verlies van hun eigendom, de tweeden om de vertraging in de ontvangst van hun goed, de derden uit hoofde der langere en meerdere risico, dan waartegen zij verzekerd hebben. Maar mocht ook al de kamer van koophandel het plichtmatig hebben geacht de regering over deze zeker belangrijke aangelegenheid te onderhouden, zij, noch iemand heeft zich in zijn bezorgdheid zo vergeten om in een zaak, waarmede de staat als zodanig niets te maken heeft, bij de regering een eis te doen, waaraan deze onmogelijk zou kunnen voldoen, een eis tot daadwerkelijke tot tussenkomst. Immers de handel kent
de overeenkomst van Parijs van 16 april 1856, bij welke, nevens afschaffing der kaperij, o.a. is bepaald, dat ten tijde van oorlog het eigendom van bijzondere personen, inwoners van onzijdige staten – overgebracht door aan de oorlogende partijen toebehorende schepen – tenzij contraband, moet worden vrijgegeven.
De handel weet, dat deze overeenkomst is aangegaan tussen alle Europese staten maar dat Amerika geweigerd heeft toe te treden; hij kent de reden dier weigering, prijst de juistheid daarvan, maar al hebben die ook geleid tot de bekende Bremer voorstellen van 2 december 1859 en tot het Amsterdams besluit van 13 januari 1860 (zie zondags editie Handelsblad 16 januari 1860), verder dan de bepalingen van 16 april 1856 is men op de goede weg nog niet. Terecht? Treurigerwijze misschien! Immers al leven wij onder het genot van de kostbare vrede, die ’t vernuftig vorstencontract van 1815 den volken schonk, toch staan de zwakken nog altijd bloot aan een (natuurlijk rechtvaardige) aanval van de zij der sterken.
Daardoor worden de zwakken wel verplicht alles aan te wenden wat doenlijk is om ons zo goed mogelijk in staat van tegenweer te stellen, al dreigen de vredeskosten hen ook met ondergang, teneinde zich bij aanval zolang mogelijk te kunnen verdedigen.
Is het dan voor kleine staten, gelijk Denemarken, Nederland, Portugal enz, wier legers het op den duur tegen die der grote mogendheden onmogelijk kunnen uithouden, geen geluk van in hun marine een middel te bezitten, vrij wat meer geschikt om te worden met rust gelaten of om tot vrede te dwingen, dan traktaten, Dannewirken of Grebbeliniën! – En is er onder zulke omstandigheden kans, dat juist zij het voorbeeld zullen geven tot galanterie ter zee tegen degenen die hen te land op de meest onbeschoft brutale wijze overvallen, beroven en vermoorden wanneer hun rechtvaardigheidsbegrip daartoe aanhitst?
Bij de verleden donderdag plaats gehad hebbende interpellatie heeft de oppositie, nu zij niets degelijks wist in ’t midden te brengen, de wens geuit, de regering mocht bij Denemarken een poging doen om het te bewegen de naar Nederland bestemde vreemde schepen niet aan te houden en op te brengen “uit aanmerking van oude vriendschap!”
Daargelaten het vreemde begrip wat de oppositie, die in haar vaderlandslievend orgaan aan Nederland de schuld geeft van de tegenwoordige oorlog, - zich van Denemarken’s oude vriendschap maakt, - mag in ernst de vraag worden gedaan of “de  wakkerste vertegenwoordigers” (woorden van prof. Vreede) dan wezenlijk zo vast slapen dat zij dromen van de afstand van een ook in ons voordeel nog bestaand oorlogswapen.
Vergeet de oppositie dan dat wanneer de fabel van de wolf en het lam eens op Nederland werd toegepast, in onze marine het plechtanker van ons bestaan is gelegen en dat dan de vreemde schepen, na aflevering van de aan ons reeds toebehorende lading, uitmuntende vangst zou zijn?
Waarlijk, die de oppositie gadeslaat, roept met Vondel uit:
“Wat kan de blinde staatszucht brouwen,
“Wanneer zij raast uit misvertrouwen,
“Wat luidt zo schennig dat haar rouwt!
Dan genoeg! – Zolang een oorlog duurt blijft de handel blootstaan aan het grootste verlies. Wat thans de Nederlandse kooplieden aangaat, zij kennen het gevaar en hoewel beangst, zij zien het met moed onder de ogen nu aan ’t hoofd van ’s lands zaken de man staat, op wie de natie vertrouwt, verzekerd dat de regering – ’t gebeurde met “DE EWIJCK” bewijst het - - wakend blijft en onzijdig, totdat op enigerlei wijze het nationaal belang mocht komen te worden gekrenkt, hetgeen de minister  heeft het reeds verklaard, het geval zijn zou, zo bij de in oorlog nu eenmaal nog geduld wordende opbrenging van schepen aan een der oorlogende partijen toebehorende, het daarmede overgebracht wordend Nederlands eigendom mocht worden aangerand.
Amsterdam, 5 maart 1864.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op donderdag 17 maart 1864, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struve, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, publiek te koop presenteren een scheepstimmerwerf met daarop staande behuizing, waarvan de zijdkamer afzonderlijk verhuurd is en los timmerschuurtje, erf, tuin en boomgaard, zamen groot 30 roeden, 60 E. staande en gelegen te Kleinmeer, aan het Diep onder Sappemeer, zeer geschikt voor langshelling en bootmakerij, in eigendom behorende aan de weduwe en de kinderen van wijlen Jan Hindriks Plukker, in leven scheepsbouwer te Kleinmeer.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 4e dezer, wordt Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP, liggende te Willemsoord, met de laatste dezer buiten dienst, en daarentegen met de eerste april daaraanvolgende Zr.Ms. schroefstoomschip PRINSES MARIA, mede aldaar liggende, in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de luit. t./zee 1ste kl. W.K. van Gennep, thans het bevel voerende over eerstgenoemd stoomschip. Wijders zal het verdere état-major van Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP, op Zr.Ms. schroefstoomschip PRINSES MARIA overgaan.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 6 maart. Aangekomen: ALBATROSS, van Liverpool; EAGLE, kapt. Garwood, van Ipswich; SWALLOW, van Hull.
Vertrokken: BITTERN, naar Liverpool; IMMANUEL, kapt. Bjoness, naar Holmstrand.
Voorgaats: TAGAL, kapt. Göbel, van Batavia.
Brouwershaven, 6 maart. Gisteren vertrokken: SARA, naar Londen.
Heden inzeilende: JAN DANIËL, kapt. Zweede, van Batavia.
Te Texel aangekomen, 5 maart, ZES GEZUSTERS, kapt. Rutgers, en TASMANIA, kapt. B.J. Jonker, beiden van Batavia; BATAVIA, kapt. Prange, en ETHA, kapt. Buschman, beiden van Banjoewangie.
Helvoet, 7 maart. Aangekomen: SEAHORSE, stoomboot, van Hull; PRINCESS ALICE, stoomboot, HESSIA, kapt. Warnaar, en NORA, stoomboot, allen van Havre; ANNA AGATHA, Klinge, van Plymouth; NALVINA, kapt. Rus, van Liverpool; MARIA, kapt. De Jong, van Palermo; THELIS, kapt. Butherell, en Effort, kapt. Enkdale, beiden van Londen; MERWESTROOM, kapt. De Goede, van Bergen.
Van Batavia vertrokken, 18 januari, HERMAN DE RUITER, kapt. Esink; 21 dito, TOLLENS, kapt. Verhagen, en NEDERLAND, kapt. Van Steenderen, allen naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 2 januari, DUISBURG, kapt. Holtjes, naar Amsterdam; 8 dito, BELLATRIX, kapt. Haacke, naar de Golf van Persie; JAVA, kapt. Mann, en QUARTET, kapt. Mulder, beiden naar Amsterdam; 6 dito, OSCAR I, kapt. Thomson; CORNELIS GIPS, kapt. Seiffert; 8 dito, IDA WILHELMINA, kapt. Rotgans; 11 dito, PAUL JOHAN, kapt. Kooij; LAURA EN ADÈLE, kapt. Lund; BILDERDIJK, kapt. Viëtor; 13 dito, SIR ROBERT PEEL, kapt. Lange, JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Van Duyn; NIJVERHEID, kapt. Schaap, en 14 dito, CATH. WILHELMINA, kapt. Kluin, allen naar Nederland.
Van Cheribon vertrokken, 20 januari, EMILIE, kapt. Lundstrom, naar Nederland.
Van Samarang vertrokken, 10 januari, JEDO, kapt. Van Rossen, en 13 dito, H.V. VAN PAULO, kapt. v.d. Bolck, beiden naar Nederland.
Van Passaroeang vertrokken, 11 januari, HENDRINA, kapt. Van Breen; 12 dito, HENRIËTTE MARIA, kapt. Tjebbes; CATH. MARIA, kapt. Oomkens; 14 dito, COUNTY OF ARY, kapt. Mc. Nicol; 16 dito, ORTELIUS, kapt. Groote, en 18 dito, CATHARINA, (? Ned.), allen naar Nederland.
Te Patjitan aangekomen, 3 januari, JHR. MR. V.D. WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt.  Lammerts, van Sumanap.
Van Tjilatjap vertrokken, 11 januari, DECIMA, kapt. Grivel, naar Amsterdam.
Van Macassar vertrokken, 9 januari, MAASSLUIS, kapt. Post, naar Rotterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Twee halfsleten overdekte Pramen, van 10 en 12 ton groot. Te bevragen bij J.D. van der Werf, scheepstimmerbaas te Veenwoudsterwal.


Krant:

  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing
Rotterdamse Courant 08-03-1864. Amsterdam 7 maart.
De Nederlandsche schoener Martha Alida, k. Karst, v Triest naar Hamburg, is volgens brief van den kapit. d.d. Cagliari 1 dezer, op de zuidoostkust van Sardinië totaal verongelukt; de equipage had zich in de boot gered.
   

 


09 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cowes, 6 maart. De Nederlandse schoener (opm: schoenerbrik) SURINAME PACKET, kapt. E.F.A. Roszberger, van Suriname naar Amsterdam, is alhier met schade aan het roer binnengelopen.
Aan boord van dit schip bevindt zich een gedeelte der equipage van het schip WINDSOR FOREST, op de reis van Engeland naar Bombay verbrand. (een en ander gedeeltelijk vroeger gemeld).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 5 Maart. Het schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Batavia naar Amsterdam, is alhier met lekkage in het bovenschip en met gebroken steng binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alexandrië, 20 februari. Een van Newcastle komende Nederlandse schoener, is eergisteren bij het binnenkomen onzer haven verongelukt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York, 3 februari. Het schip VESTA, van hier naar Queenstown, is in zinkende staat verlaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping aan de westzijde van de haven te Vlaardingen, des morgens ten 9½ ure:
-       op donderdag de 17e maart 1864 van het welbezeild hoekerbunschip, genaamd DE NOORDSTER, stuurman M. den Admirant;
-       op donderdag de 24e maart 1864 van het welbezeild hoekerbunschip, genaamd HERSTELD NEDERLAND, stuurman P. Wapenaar.
Beide met masten, rondhout, staand en lopend want en volledige inventaris zo voor de haring- als beugvisserij, waaronder uitgeboette haringvleten. De verkoop geschiedt eerst in kavelingen en daarna in massa. De goederen zijn te bezichtigen des morgens voor iedere verkoping. Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notaris Mr. J.H. Knottenbelt te Vlaardingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Men zal in de maand april aanstaande binnen de gemeente Middelburg ter verkoop aanbieden het Nederlands gekoperd barkschip MINERVA, met deszelfs geheel complete inventaris. Nader breder te adverteren.


Krant:

  JB - Javabode

Amsterdam, 15 januari. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn aangenomen voor het transport van steenkolen van Cardiff naar Onrust of Kuiper het schip JOHANNA MARIA, kapt. Dam, groot 250 lasten, tot NLG. 32 per last, en naar Soerabaija het schip JOSEPH WILLEM (ex-AMOS LAWRENCE), groot 700 gemeten lasten, tot NLG. 31 per last. (opm: van laatstgenoemd schip geen gezagvoerder vermeld)


10 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 maart. De luitenant ter zee 2de klasse M. F. Reeringh, thans non-actief, wordt met 1 april a.s. geplaatst op Zr.Ms. met dat tijdstip in dienst te stellen schroefstoomschip PRINSES MARIA.
 
NRC 100364
St. Marys (Scilly), 7 maart. Het Nederlandse schip ALIDA PRONK, kapt. Scholtens, van Girgenti naar Dordt, is hier 4 dezer wegens contrarie wind en met verlies van fokkera binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 8 maart. Laatstleden zaterdag avond is te Vlissingen in de Dokhaven gesleept het Amerikaanse barkschip JOHN RHYNAS, in ballast van Antwerpen komende. Dit schip is verkocht aan een Rotterdamse rederij en zal van Nederlandse zeebrieven worden voorzien. (opm: dit wordt de JAPARA van Wm. Ruys)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk sloepschip met complete inventaris, geschikt voor de grote visscherij en koopvaardijvaart, lang over steven 16,12 el, breed 4,83 el, het hol diep 2,08 el, metende 46 tonnen, liggende in de binnenhaven te Vlissingen. Nadere inlichtingen aldaar te bekomen bij de heer Desmet, chef van het Oesterpark en bij de heer L. de Jager, reder, in de Keizerstraat te Scheveningen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal als lasthebbende van zijn principalen, op dinsdag 22 maart 1864, des avonds te 6 uur in het logement van de Weduwe Vos & Zoon, te Delfzijl publiek verkopen het Nederlandse kofschip ELIZABET, groot 99 ton, gevoerd geweest door de scheepskapitein J. Pietersen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, zoals hetzelve thans is liggende in de haven van Harlingen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de heren Repko & Co, te Harlingen. E.H. Roggenkamp, te Delfzijl en ten kantore van bovengenoemde notaris, alwaar de inventarissen, alsmede ten huize van verkoop ter inzage zullen liggen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 maart. De schoener MARTHA ALIDA, kapt. Karst, van Triëst naar Hamburg, is volgens brief van de kapitein d.d Cagliari 1 dezer, op de Zuidoostkust van Sardinië totaal verongelukt. De equipage had zich in de boot gered.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Londen, 7 maart. In het Kanaal kruisen thans verscheidene Hamburger stoomboten, die door den Duitse handelsstand derwaarts zijn gezonden, om de Duitse koopvaardijschepen, welke uit den vreemde huiswaarts keren, kennis te geven van het uitbreken van de oorlog met Denemarken, en hen aan te raden in de naast gelegen neutrale havens binnen te lopen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 9 maart. Zr.Ms. schroef-stoomschip HET METALEN KRUIS, onder bevel van de kap.-luit. t./z. J.E. de Man, is 28 januari j l. te Rio-Janeiro aangekomen, en heeft 8 februari daaraanv. zijn reis naar Oost-Indië vervolgd. Een paar dagen te voren was aldaar almede aangekomen Zr.Ms. schroef-stoomschip STAVOREN, onder bevel van de luit. t./z. le kl. R.W.G. Arendsen de Wolff, die vermoedelijk in de helft van februari daaraanv. de reis naar Oost-Indië zou voortzetten.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 9 maart. Te 's-Gravenhage is maandag aanbesteed het maken van een sas- of schutsluis in de haven der gemeente Middelharnis, en het herstellen der Oost- en Westhoofden-dijken, enz. De minste inschrijver was W. Zonneveld te Schiedam, voor NLG  190.800.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: MERWESTROOM, kapt. H. de Goede, van Lissabon, met 170 mooijen zout; MERCUR, kapt. J.J. Rinderhagen, van Londen, met 95 ton gebroken glas.
Helvoet, 8 maart. Aangekomen: HOLLANDER, van Bordeaux; VOLUNTEER, van Leith; THERESE, van Grangemouth.
Brouwershaven, 8 maart. Gisteren aangekomen: CHERIBON, kapt. Coers; H. LIDUINA, kapt. v. d. Brink, en CORTGENE, kapt. Rusman, allen van Batavia; MACASSAR, kapt. Vitringa Coulon, van Macassar.
Te Texel aangekomen, 7 maart, JOHANNES CHRISTIAAN, kapt. Obelt, van Batavia; ALIDA MARIA, kapt. De Vries, van Bantam.
Te Zierikzee aangekomen, 7 maart, BROUWERSHAVEN, Huizer, van Padang naar Rotterdam.
Te Vlissingen aangekomen, 7 maart, SUSANNA EN ELISABETH, kapt. Ouwehand,
van Batavia naar Middelburg.
Te Deal aangekomen, 5 maart, ALPHA, kapt. Don, van Dordt naar Belfast.
Van Samarang vertrokken, 9 januari, MARIA CATH., kapt. De Bos; 22 dito, PEKING, kapt. Deinum; ALCYONE, kapt. Landweer, en 23 dito, SIRIUS, kapt. Van Rees, allen naar Nederland.
Van Hongkong vertrokken, 19 januari, CORNELIA HENDRIKA, kapt. Van Straten, n. Liverpool.
Te Colombo aangekomen, 5 februari, COLUMBINE, kapt. Kok, van Melbourne.


11 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 maart. Het in zinkende staat verlaten schip FOSSINA SIERS is andermaal gepasseerd, en wel 1 maart, op 46˚NB. en 12˚ WL. , zie N.R.C. van 5 en 8 maart.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 maart. Volgens ontvangen telegram heeft het schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Batavia naar Amsterdam, te Plymouth binnen, heden de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 7 maart. Het Nederlandse schip ALPHA, kapt Don, van Dordrecht naar Belfast, is hier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cowes, 8 maart. Het Nederlandse schip SURINAME PACKET, kapt. Roszberger, van Suriname naar Amsterdam, alhier in averij binnengelopen - als vroeger gemeld - is in de binnenhaven gehaald om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harwich, 8 maart. Het Nederlandse schip CATHARINA VAN CALCAR, kapt. Meijer, van Groningen naar Londen, is hier met verlies van anker en ketting binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Triëst, 4 maart. Het Nederlandse stoomschip RHONE, kapt. Wilkens, 29 februari van hier naar Rotterdam vertrokken, is heden met schade aan de machine geretourneerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Triëst, 4 maart. Volgens bericht van Cagliari zou zich de bemanning van het bij Kaap Carbonara (opm: positie 39 06 N 09 31 O)  gestrande Nederlandsche schip MARTHA ALIDA, kapt. Karst, van hier naar Hamburg - zie NRC. van 8 maart - weder naar de strandingplaats begeven, om te trachten zo mogelijk iets van schip of lading te bergen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal, ten verzoeke van den heer Mr. J. Zijlstra, advocaat aldaar, op woensdag den 16 maart 1864, des namiddags ten 4 ure precies, provisioneel, en des avonds ten acht ure precies, finaal, in het Heeren Logement van D. Minnema te Harlingen, publiek ter verkoop aanbieden: Het extra ordinair welbezeild gezinkt en kopervast Nederlands Schooner Brikschip, genaamd HERCULES, gemeten op 219 ton of 116 last, bevaren door den kapitein H.J. Mooi, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, kettingen, zeilen en andere scheepsbehoeften, zodanig als helzelve is liggende in het Oosterdok te Amsterdam.
Nadere informatie bij de firma J.H. van Loon en Zoon, bij Mr. J. Zijlstra en bovengenoemde notaris. Inmiddels uit de hand te koop.


12 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De stoomboot TELEGRAAF, gisteren morgen om half twee vertrokken vanuit Antwerpen met donker weer en harde wind, heeft op de hoogte van het nieuwe dok een Belgisch vaartuig, met buskruid geladen, aangevaren, waardoor dit schip is gezonken; de opvarenden zijn gered. Het schip lag zonder licht en zonder tuigage dwars in het vaarwater voor anker. Naar wij vernemen heeft de stoomboot TELEGRAAF geen schade gekregen en was de schade zo gering, dat deze zelfs niet door passagiers is opgemerkt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dagvaarding: Ten verzoeke van Anna Hindriks Poort, koopvrouw te Appingedam, wordt gedagvaard Jans Mooi, vroeger schipper te Farmsum:
-       aangezien eiseresse 16 april 1851 is gehuwd met de gedaagde;
-       aangezien gedaagde zonder volmacht in het waarnemen zijner zaken of belangen enz. in de maand april 1860 de gemeenschappelijke woonplaats te Farmsum heeft verlaten en als kapitein, voerende het Nederlandse kofschip de ONDERNEMING, vanuit Delfzijl is in zee gestoken;
-       aangezien hij op 14 december van dat jaar aan de eiseres heeft kennis gegeven, dat hij gereed lag om te vertrekken van Newcastle naar Bremerhaven.
-       aangezien na deze tijding, noch van het schip, noch van de bemanning immer enig bericht is ingekomen, zodat het aan geen twijfel onderhevig is of beide zijn op de voorgenomen reis naar Bremerhaven totaal verongelukt.
-       aangezien de eiseres er belang bij heeft, dat thans door de rechtbank wordt verklaard, dat er rechtsvermoeden bestaat van gedaagdes overlijden;
(van zijn bestaan te doen blijken, enz.( bekort)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dagvaarding. Ten verzoeke van Anna Schreuder, dienstmeid te Farmsum, Berend Staal Pietersen, zeeman, vroeger gewoond hebbend te Delfzijl, doch thans zonder bekende woonplaats in het Koninkrijk en wiens plaats van werkelijk verblijf eveneens onbekend is,
-       aangezien eiseresse op 14 december 1859 is gehuwd met de gedaagde in Delfzijl.
-       aangezien gedaagde op 16 julij 1860 als stuurman op het Nederlandse galjootschip MARGARETHA CATHARINA, kapitein N.J. Stenger, van de gemeenschappelijke woonplaats te Delfzijl is uitgezeild naar Newcastle.
-       aangezien hij, na van daar te zijn vertrokken naar Kroonstad, op 13 september van hetzelfde jaar van Kroonstad is onder zeil gegaan naar Harlingen.
-       aangezien gemeld schip op die laatste reis op 29 september Elseneur is gepasseerd, doch sedert van schip of bemanning nimmer weder iets vernomen, waarom men vermoedt, dat beide in de storm van 3 october in de Noordzee zijn vergaan. enz. enz.
(bekort)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie: Voorlopig bericht. Verkoop van 2 koopvaardijschepen. Op nader te bepalen tijd en plaats zullen te Harlingen eerstdaags publiek worden verkocht:
-       Het snelzeilende, hechte en zich in goede staat bevindende Nederlandse galjootschip de VRIJE FRIES, volgens meetbrief lang 23.30 el,  wijd 4.47 el en hol 2.42 el, en gemeten op 112 ton of 59 last met de zich mede in goede staat bevindende complete inventaris.
-       Het extra welbezeild, in goede staat zich bevindende Nederlandse kofschip GUSTAAF, volgens meetbrief, lang 24.80 el. wijd 4.07 el en hol 2.59 el, en gemeten op 134 ton of 71 last, met de zich mede in goede staat bevindende en complete inventaris.
Beide schepen liggen in de haven van Harlingen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tonningen, 3 maart. De Eider is thans geblokkeerd en alle scheepvaart is door de aanwezigheid van een Deense kruiser gestremd, ofschoon het vaarwater open is.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 10 maart. Aangekomen: MAGNET, van Londen; THAMES, kapt. Cracknell, van Ipswich; ADM. CATOR, van Hartlepool; LORD RAGLAN, van Newcastle.
Vertr.: ADM. VERHUELL, naar Havre; PILOT, naar Londen, ligt onder Goereehaven ten anker; ALBATROSS, naar Liverpool.
Brouwershaven, 10 maart. Aangekomen: TOGAL, kapt. Göbel, van Batavia; ETOILE DU MATIN, kapt. Saillant, van Nantes.
Te Texel aangekomen, 8 maart, FRANS EN ELISE, kapt. Niedfeld, van Batavia.
Helvoet, 11 Maart. Niets gepasseerd.
Brouwershaven, 11 maart. Aangekomen: INDIA, kapt. Vonck, van Batavia.
Van Rangoon vertrokken, 22 januari, BOSPHORUS, kapt. Kruisinga, naar Singapore.
Te Bassein aangekomen, 11 januari, ADMIRAAL DE WINTER, kapt. Bunnemeijer, van Singapore.
Te Calcutta aangekomen, 24 januari, ADRIANA PETRONELLA, kapt. v. d. Velde, van Hongkong; STAATSRAAD V. D. HOUVEN, kapt. Heymeriks, van Melbourne;
4 februari, GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. Withof, van Singapore.
Van Yokohama vertrokken, 20 december, GOUVERNEUR VAN SWIETEN, van Boven Fagg, naar Londen.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. De waarnemend hoofd-administrateur der marine maakt bekend, dat op zaterdag de 2e april aanstaande bij het marine-etablissement te Soerabaija publiek zullen worden verkocht:
-       Zr.Ms. voor de dienst afgekeurd stoomschip ETNA, met werktuigen, ketels, staand en lopend tuig, een anker met ketting, een stopketting, kombuis, enz.
-       Enige van die bodem afkomstige, afgekeurde inventarisgoederen.
Een en ander is, met uitzondering van zon- en feestdagen, dagelijks te bezichtigen op genoemd etablissement, bij de directeur van welke inrichting nadere informatiën zijn te bekomen.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, geen datum. Zondag is ter rede van Rammekens gekomen het barkschip SUSANNA EN ELISABETH, kapt. Ouwehand, bestemd voor Middelburg.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Deze week verloren drie schoeners hier ter rede, door de harde wind, hun ankers en zijn van andere voorzien.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 11 maart. Het stoomflotille vaartuig DEN BRIEL zal bij het eerste gunstig weder door Zr.Ms. schroefschoener FRANS NAEREBOUT, kapt. Verschoor, binnendoor naar Hellevoetsluis worden gesleept.


13 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping, op dinsdag 15 maart 1864, ’s morgens om 10.00 uur, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van het tjalkschip genaamd de HARMONIE, groot 86 tonnen, met inventaris, bestaande in zeil, ankers, kleden, bomen, haken enz., liggende in de Leuvehaven nabij de Leuvenbruggensteeg, alwaar de verkoop zal geschieden. Dagelijks vanaf heden te bezichtigen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen:
Voor Rotterdam: BASTIAAN POT, kapt. P. van der Hoog, LICHTSTRAAL, kapt. P. Wierikx, GENERAAL DE STUERS, kapt. J.C. Viersma, JANNETJE, kapt. H.G. Meijerhoff, JULIA kapt. A. van der Tas, PETRONELLA, kapt. W.T. Leicher, FREDERIK HENDRIK, kapt. l.N. Glazener, ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers, OTTOLINA, kapt. A. Eeleman.
Voor Amsterdam: PROVINCIE DRENTHE, kapt. B.H. Boer, MATHILDE, kapt. J.H. Fekkens, BATAVIA, kapt. J.D. van Dolder, INDIA PACKET, kapt. G. Diepering, JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P.C. Rosier, PETRONELLA, kapt. J.C.Strootman, KOOPHANDEL, kapt. J.N. Mooi, AMSTERDAM, kapt. C.J. Doekzen, MARIA VERONICA, kapt. J.S. Schol, WILHELMINA MARIA, kapt. W. Postma, VERTROUWEN,kapt. F. de Vos, KANDANGHAUER, kapt. W. Zeelt.
Voor Dordrecht: GEERTRUIDA MARIA, kapt. M. de Ligny, JHR. MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. K.F. Lammerts.
Voor Schiedam: JACOBUS MARTINUS, kapt. F. Meppelder, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. A. Hoogenstraaten.
Voor Middelburg: LOUIS MEIJER, kapt. G.H. Holtgreve, SALATIGA, kapt. J. Kettler.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 10 maart. De alhier lek binnengelopen Nederlandsche schoener ALPHA, kapt. Don, lost de lading om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penzance, 9 maart. De Nederlandsche kof GOEDE BEDOELING, kapt. Kolk, van Liverpool naar Stettin, is hier met eenige schade binnengeloopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lowestoff, 11 maart. Het Nederlandse schip ZWAANTJE ELISABETH, kapt. Jager, van Groningen naar Dover, is alhier lek en met verlies van zeilen binnengelopen.


14 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 maart. Door de Engelse regering zijn onder anderen de volgende beloningen uitgereikt voor het redden van mensenlevens op zee:
Aan kapt. D.P. Vos, voerende het Nederlandse kofschip MARCHINA ROSETTA, een kijker, voor zijn menslievendheid getoond aan de equipage van de Engelse brik ALCHYMIST, die in december 1863 op zee werd verlaten.
Aan de bemanning van de Nederlandse boot TWEE GEBROEDERS, de som van GBP10,- voor bewezen diensten aan de equipage van de Engelse brik LYNN GRAY, die de 14 januari l.l. voor de haven van Hellevoetsluis is gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cowes, 11 maart. De schroefstoomboot NUMMER 1, kapt. Van Duyn, van Rotterdam naar Japan, alhier binnengelopen, heeft ernstige schade aan het tuig.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 10 maart. Het Nederlandse schip COURIER, kapt. Van Vliet, van Amsterdam naar Genua, is hier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 13 maart. Het stoomschip ARCHIMEDES, van Rotterdam naar Hamburg bestemd zit op de Maasdroogen vast en reeds van achter onder water. Het heeft schroef verloren, roer en achtersteven gebroken en zal waarschijnlijk weg zijn. Er is assistentie derwaarts vertrokken.
’s Avonds 9 ure. De sleepboot is naar de ARCHIMEDES geweest, doch kon er door de hoge zee niet bijkomen. De loodsschokker is er nog bij en de reddingsboot is ter assistentie vertrokken. De ARCHIMEDES zit zeer gevaarlijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lowestoff, 11 maart. De Nederlandse kof ZWAANTJE ELISABETH, kapt. Jager, van Groningen naar Dover, alhier lek en met verlies van zeilen binnengelopen, moet lossen om te repareren.


15 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 14 maart. Voor Pampus ligt inkomende de hoeker FRANÇOIS,  kapt. Van Eck, met assistentie van de reddingskotter bij zich om het schip te sturen, daar het zijn roer verloren heeft. De sleepboot ROTTERDAM heeft aangeboden het schip nog heden avond op Hellevoet te slepen, doch men wilde de morgen afwachten alvorens dit aan te nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 14 maart. Het stoomschip ARCHIMEDES, van Rotterdam naar Hamburg bestemd, op Maasdroogen aan den grond geraakt - zie ons vorige nommer - is totaal verbrijzeld. De equipage is gered en alhier aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Veendam, 11 maart. Aangaande de hier te huis behorende galjoot ALIDA, kapt. Dik, de 28e  november van Vlissingen naar Lissabon vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie: Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op vrijdag 18 maart 1864, des avonds te 7 uur, ten huize van Mejufvrouw de Wed. Rasker op de Hoek van het Ameland te Groningen publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd GEZIENA, groot 88 ton, in voege bevaren door kapt. S. Wolvenga, thans liggende aan de Groentemarkt te Groningen. Te aanvaarden 3 dagen na de toeslag.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Voorlopig Bericht. Op nader te bepalen tijd en plaats zal te Amsterdam publiek worden verkocht het in den jare 1858 nieuw uitgehaalde gekoperde Nederlandse barkschip BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, laatst gevoerd geweest door kapt. N. Kruijmel, en groot volgens meetbrief 326 ton, thans liggende te Amsterdam.
Mr. H.J. Offerhaus, notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 10 maart. Volgens telegram van Kopenhagen zijn van 15 dezer af de havens van Cammin, Swinemünde, Wolgast, Greifswald, Stralsund en Barth geblokkeerd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Thisted, 4 maart. De kof ANNA BEERENDINA, kapt. Kwint, van Groningen naar de Oostzee, is gisternacht op Wunststrand (opm: wellicht Vuststrand; psn 57 09 N 09 04 O) gestrand, doch de opvarenden gered.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Rotterdam, 13 maart. Het Deense oorlogsfregat NIELS JUEL was 9 dezer des morgens op de hoogte van Helgoland. — Men verhaalde gisteren aan de beurs te Hamburg, dat aan de kommandant van het Oostenrijkse eskader, die zijn vlag heeft gehesen aan boord van het linieschip met schroefstoomvermogen KAYSER van 91 stukken, bij een aldaar gevestigd handelshuis crediet was geopend en dat er 6 loodsen voor die bodem reeds vroeger naar Triëst waren vertrokken.
Volgens bericht van Malta van 10 dezer zijn vier Oostenrijkse oorlogsfregatten Sicilië gepasseerd, koersende om de west, om jacht te maken op Deense schepen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: SARA, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen; ACTIVE, kapt. Th. Kimnersley, van Londen, met 20 ⅔, last raapzaad; ALIDA PRONK, kapt. J.F. Walerius, van Girgenti, met 3260 cantares ruwe zwavel; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel, van Passaroean, met 2465 kranjangs suiker, 8644 balen koffie, 865 schuitjes tin en 1025 bossen bindrotting.
Helvoet, 13 maart. Aangekomen: PELICAN, van Liverpool; LOUISA HELENA, kapt. Van Aggen, van St. Petersburg.
Vertrokken: PRINS VAN ORANJE, naar Duinkerken; FIJENOORD, naar Londen; PRINCESS ALICE, naar Harwich; VOLUNTEER, naar Leith. De THERESE, ADM. CATOR en ADM. VERHUELL zijn naar zee gestoomd.
Brouwershaven, 13 maart. Aangekomen: CORNELIS ANTHONY, kapt. Reinders, van Batavia; MARY, kapt. Southern, van Shields.
Te Texel aangekomen, 12 maart, CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Batavia, laatst van Plymouth.
Helvoet, 14 maart. Aangekomen: SEAHORSE, stoomboot, en SWALLOW, stoomboot, beiden van  Hull; NORA, stoomboot, van Londen; OSBORNE, stoomboot, van Leith; CLEMENCE, kapt. Meulendijk, van Newcastle; AUGUSTUS, kapt. Erichs; PALLADIUM, kapt. Gray; ADRIANA FRANCISCA, kapt. Van Eyk; MYRTLE, kapt. Eason, THOMPSON, kapt. Richardson, en VOLONTEER, allen van Brouwershaven; ELLIDA JOHANNA, kapt. Pahlson, van Malmö; Zr.Ms. stoomboot DEN BRIEL, van Vlissingen.
Brouwershaven, 14 maart. Vertrokken: CORNELIS ANTHONY, kapt. Reinders, naar Helvoet.
Te Hull aangekomen, 11 maart, BROWN, kapt. Frennie, van Dordt.
Van Batavia vertrokken, 28 januari, DOELWIJK, kapt. Hoefman, naar Nederland,
Zeilklaar, 30 januari, ZANZIBAR, kapt. Haack, naar Nederland.
Anjer gepasseerd, 22 janaar, HERMAN DE RUITER, kapt. Esink, van Batavia naar Amsterdam.
Te Singapore aangekomen, 26 januari, POSTILLON, kapt. Grove, en 1 febr., HOLLANDIA, kapt. Ruige, beiden van Amoy; ALBR. BEYLING, kapt. v.d. Burg, van Schiedam, laadt voor Batavia; 5 dito, ALMELO, kapt. Tjebbes, van Amsterdam, laadt voor Macassar. Vertrokken, 3 dito, MARIA ADRIANA, kapt. v.d. Held, naar Calcutta.
Te Hongkong aangekomen, 25 januari, ONRUST, kapt. Jonker, van Nieuw-Zeeland.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notarissen J. van der Wal en J.A. Zaal Stroband te Harlingen zullen op woensdag den 24 maart 1864, des namiddags ten 4 ure precies, provisioneel en des avonds ten 8 uur precies finaal, in het Heeren Logement van D. Minnema te Harlingen, publiek verkopen:
-1: Het snelzeilend, hechte en zich in zeer goede staat bevindende Nederlandse Galjootschip de VRIJE FRIES, volgens meetbrief lang 23,30 el, wijd 4,47 el en hol 2,42 el, en gemeten op 112 ton of 59 last, met den zich mede in goede staat bevindende complete inventaris; laatst bevaren door den kapitein C. Arema.
-2: Het extra wel bezeild, in goede staat zich bevindende Nederlands Kofschip GUSTAAF, volgens meetbrief lang 24,80 el, wijd 4,07 el en hol 2,59 el, en gemeten op 134 ton of 71 last, met den zich mede in goede staat bevindende complete inventaris, bevaren wordende door den kapitein A.H. Oldenburger.
Beide schepen, liggende in de Noorder haven te Harlingen, worden verkocht met al de tot ieder dier schepen behorende rondhouten, stand en lopend wat, ankers, touwen kettingen, zeilen eb verdere complete inventarissen, breder bij biljetten omschreven.
Nadere informatie bij de heren firma P. Koumans Smeding te Leeuwarden en genoemde notarissen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op woensdag den 23 maart 1864, ’s namiddags 4 uur precies, provisioneel en des avonds 8 uur precies finaal, telkens ten huize van De Groot in Benthem, publiek verkopen: Het snelzeilend Tjalkschip de TIJD, liggende in de haven van Harlingen, groot 62 ton; laatst bevaren door kapitein Norel. Dadelijk te aanvaarden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Men biedt uit de hand te koop aan: Een kofscheepje met complete inventaris, varende onder Hanoverse vlag, groot volgens Nederlandse meetbrief 63 ton, in 1838 te Emden gebouwd. Informatie per franco brieven, bij de heren T. Teves &  Co., cargadoors te Harlingen.


16 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 maart. Z.M. heeft bewilliging verleend op het ontwerp der acte van oprichting der Naamlooze Vennootschap Zuiderzee-Stoombootmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 14 maart. Het alhier van Tjilatjap gearriveerde Nederlandsche schip KIJKDUIN, kapt. Dekker, heeft de fokkemast en zeilen verloren en meer andere zeeschade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calcutta, 9 februari. Het alhier ter rede liggende Nederlandse schip GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. Withof, is door een Inlands schip, dat de rede verliet, aangevaren, tengevolge waarvan dit laatste de boegspriet heeft verloren.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 12 maart. De Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam, heeft aan de schippers J. de Waardt en C. van der Ploeg, toegekend haar bronzen medaille benevens een gratificatie, en zulks wegens hun menslievend gedrag bij de redding van de schipbreukelingen van het verongelukte Hannovers schip MARTHA, in de maand december 1863.


17 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Yarmouth, 14 Maart. Het Nederlandsche schip WILHELMINA ADRIANA, kapt. Bot, van Newcastle naar Lissabon, is alhier binnengebracht, zijnde voor anker in het Cockle Gort driftig geworden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht van Zr.Ms. minister-resident te Kopenhagen zijn, bij een bekendmaking van het Departement van Marine van 8 dezer, de volgende havens in staat van blokkade gesteld, te rekenen van 15 dezer, te weten: Cammin, Swinemünde, Wolgast, Greifswald, Stralsund en Barth. Deze bekendmaking zal door de loodsen worden medegedeeld aan alle door de Sont en de beide Belten varende schepen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: HARRIET EN ELIZA, kapt. J. Gostelon, van Londen, met 110 ton gebroken glas; MARY, kapt. W. Sonthem, van Newcastle, met 96 chaldrons steenkolen.
Helvoet, 15 maart. Aangekomen: ASIA, kapt. Dyble, van Newcastle.
Vertrokken: NORFOLK, naar Harwich. De stoomboot GIRONDE ligt uitgaande in de Kanaalhaven.
Brouwershaven, 15 maart. Aangekomen: JACOBA, kapt. Schaap, van Padang. De wind W. (storm).
Te Texel aangekomen, 15 maart, MERCHANTMAN, kapt. Gardener, van Samarang,
Van Hongkong vertrokken, 29 janaar, DOLPHIJN, kapt. Gollards, naar Liverpool.
Te Melbourne aangekomen, 2 januari, JAN HENDRIK, kapt. Lelyvelt, van Manilla; 21 dito, BARON V. PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. Hoogenstraten, en 25 dito, JOHANNES ANTHONIUS, kapt. v.d. Straten, beiden van Rotterdam.
Vertrokken, 30 dec., BALTIMORE, kapt. Brakke, naar Akyab; 23 janaar, BREDERODE, kapt. Kruymel, naar  Batavia.
Van Otago vertrokken, 23 januari, MINISTER THORBECKE, kapt. Van Duyn, naar Guam.


18 maart 1864


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Veerschip, groot 23 ton, met zeil en twee fokken en verdere toebehoren; te bevragen bij de veerschippers te Garijp.


19 maart 1864


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Obergum, 12 maart. Heden liep van de werf van de heer J.P. Takens alhier de bij hem gebouwde kopervaste robbenvanger, genaamd de JONGE ZEEHOND. Zelden ziet men een schip van die grootte, dat zo hecht en uitmuntend betimmerd is; een blijk, dat de eigenaar er geen kosten aan gespaard en de bouwmeester zijn best gedaan heeft, om een vaartuig te maken, dat de storm kan trotseren en dat ook in bekwame zeemanshanden is overgegaan, die men er zeer veel succes mee wenst.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 18 maart. Hoogst waarschijnlijk uit vrees voor de Deense kruisers, zijn te Harlingen reeds een vijftal Hannoverse schepen binnengekomen. Eén dezer schepen biedt men ten verkoop aan en een ander schijnt, zo het mogelijk is, zich hier te willen laten naturaliseren.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: FAME, kapt. J. Davison, van Newcastle, met 81 chaldrons steenkolen.
Helvoet, 17 maart. JACOBA, kapt. de Heer, ligt inkomende voor Pampus ten anker.
Vertrokken: HOLLANDSCH ACCRA, kapt. Maarschalk, naar d'EImina; ROTTERDAM, naar  Marseille; FORTUNA, kapt. Hoogerwerff, naar Lissabon; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, naar Shoreham; EAGLE, kapt. Garwood, naar Ipswich; WIEKA, kapt. Eefting, naar Grimsby; JACOB SIJNES, kapt. Schut, naar Belfast; MALVINA, kapt. Rees, naar Chester; GIOVANNI, kapt. Thian; BOREAS, kapt. Van Dijk; SIR R. PEEL, kapt. Larsen, en ASIA, kapt. Tarabochia, allen naar Newcastle; BALMORAL, naar Bristol; ALERT, kapt. Darnell, naar Middlesbro'; PRINCESS ALICE, naar Harwich; THETIS, kapt. Baggus, naar Pernau; ELVE, naar Hamburg; HELENA, kapt. Raschen, op avontuur.
Brouwershaven, 17 maart. Aangekomen: GUARDIAN, kapt. Karker, van Newcastle.
Vertrokken: FORTUNA, kapt. De Groot, en DAGERAAD, kapt. Duinker, beiden naar Batavia.
Van Texel vertrokken, 16 maart, SLIEDRECHT, kapt. Feenstra, naar Batavia.
Te San Francisco aangekomen, 26 februari, CORNELIA, kapt. De Vries, van Hong-Kong.
Falmouth gepasseerd, 14 maart, KOSMOPOLIET, kapt. Koning, van Java naar Schiedam.
Te Queenstown aangekomen, 15 maart, NINA, kapt. Huisman, van Montevideo.
Van Singapore vertrokken, 6 februari, FREDERIK HENDRIK, kapt. Glazener, naar Rangoon.
Te Bangkok aangekomen 1 januari, JACQ. EN ELISE, kapt. Krukkenberg, van Hongkong.
Vertrokken, 15 januari, JACOBUS MARTINUS, kapt. Meppelder, naar China.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Rotterdam, 16 Maart. Eergisteren tegen de avond zijn als bijleggers te Texel ter rede  gekomen, drie Pruisische oorlogsschepen, zijnde de ADLER, BLITZ en BASILISK, komende van Konstantinopel en bestemd naar de Wezer. Genoemde vaartuigen zijn gisteren namiddag ten 4 ure in de haven gekomen om steenkolen, water, enz. in te nemen en zullen daarna hun reis vervolgen.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijdingen – Vlissingen, 14 maart. Heden morgen ten 4½ ure is alhier op de rede ten anker gekomen de Engelse schoener JOHN, kapt. Henry Lee, geladen met lijnzaad en glas, komende van Londen en bestemd naar Brussel. Ten 5 ure brak de ketting en het schip door de zwaar gaande vloed tegen het Westerhavenhoofd gedreven, is dientengevolge omgeslagen en onmiddellijk gezonken, even bewesten het havenhoofd in ca. 9 vademen diepte. De bemanning heeft zich door eigen middelen en met groot levensgevaar gered.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

België - Bij de Belgische kamer der vertegenwoordigers is gisteren namiddag een voor de handel belangrijk ontwerp van wet ingekomen. Het betreft het nationaliseren van vreemde schepen en de bouw van schepen in België.
De bepalingen van dit ontwerp laten wij hier volgen:
Art. 1. De uit vreemde landen komende stoomschepen zijn vrij van invoerrecht.
Art. 2. Het invoerrecht van het hout waarvan het gebruik tot de bouw van schepen of schuiten zal zijn geconstateerd, wordt teruggeven. De regering bepaalt de grondslagen en de wijze dier teruggave.
Art. 3. De koopacte der schepen worden geregistreerd tegen betaling van een vast recht van fr. 2,20.
Art. 4. De bepalingen van art. 1 en 3 hebben een terugwerkende kracht , te rekenen van 1 maart 1864.


22 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 21 maart:
-       Het ijzeren barkschip EMERGENS, gebouwd in 1862, kapt. J.R. Smit: NLG 45.000, in slag NLG 2.500, koper C.S. Oolgaardt (opm: een makelaar)
-       Het schoenerschip JOHANNA BARTHA, gebouwd in 1850, kapt. R.T. Fenenga: NLG 9.000, in slag NLG 125, dezelfde (opm: makelaar als boven)
-       Drie 1/24e aandelen in het brikschip MEPPEL, elk NLG 2.000, alle opgehouden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Leest hier! Op de scheepstimmerwerf Zum Preussischen Adler te Embden, is te koop een binnen vier weken klaar te leveren schoenerbrikshol, van omtrent 125 roggelasten. Kopervast gebouwd. Diepgang geladen 11 voet.
Desgelijks een tweede, pas begonnen scheepshol van plm. 100 roggelasten grootte; kan binnen korte tijd klaar en verkiezing van de koper, ijzer of kopervast gebouwd worden.
Ten aanzien van de soliditeit der constructie beroepen wij ons op het Register van Bureau Veritas, hetwelk onze laatstgebouwde schepen met de + uittekening in de eerste klasse geplaatst heeft.
Embden, 18 maart 1864, Schiffsbauerei Zum Preuss. Adler.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 21 maart. ZrMs. transportschip HELDIN wordt te Nieuwe Diep gereed gemaakt en uitgerust voor een reis naar Oost-Indië. Naar men verneemt zal genoemd schip naar Indië overbrengen de machine van het hier te lande afgekeurde stoomschip MERAPI, welke machine bestemd is om in Indië te worden geplaatst in een aldaar gebouwd wordend stoomschip.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 21 maart. Zr.Ms. korvet met stoomvermogen PRINSES AMELIA, onder bevel van de kapt.-luit. t/z. J.J. Wichers, is den 6 februari jl. te Paramaribo aangekomen en zou den 22 daaraanvolgende zijn reis naar Oost Indië voortzetten. Aan boord was alles wel.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: FAME, kapt. J. Davison, van Newcastle, met 81 chaldrons steenkolen; GUARDIAN, kapt. W. Breckon, van Newcastle, met 122 chaldrons steenkolen; STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen; FORTITUDE, kapt. G. Timmer, van Par, met 150 tons porceleinaarde.
Helvoet, 20 maart. Aangekomen: CERES, kapt. Olsen, van Holmstrand; CONCORDIA, kapt. Orts, van Ystad; Z.M. stoomboot AERT VAN NES, van Vlissingen, per FRANS NAEREBOUT. De stoomboot LOUISE is heden nacht met schade aan de machine teruggekomen en ligt ter rede geankerd.
Vertrokken: MARY, kapt. Shorehead, naar Newcastle; KILLARNEY, stoomboot, en HARRIET EN ELISE, kapt. Hosrow, beiden naar Goole; Hollander, stoomboot, naar Kopenhagen.
Brouwershaven, 20 Maart. Eergisteren aangekomen: KOSMOPOLIET, kapt. Koning, van Batavia; VOORWAARTS, kapt. Kerkstra, van Batavia, laatst van Mauritius.
Vertrokken: GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giesse; JULIE, kapt. Brem, en ORANJE NASSAU, kapt. van Hees, allen naar Batavia.
Gisteren aangekomen: HUGO GROTIUS, kapt. Vogelensang, van Banjoewangie.
Vertrokken: PELICAN, naar Liverpool ; SARA, naar Londen.
Te.Texel aangekomen, 18 Maart, HENRIETTE, kapt. Drijver, van Batavia; PIETER SCHOENMAKERS, kapt. Van Varelen, van Wijnkoopers-Baai, laatst van Lissabon.  Vertrokken, 18 Maart, MARIA VERONICA, kapt. Schol, en KANDANGHOUWER, kapt. Zeelt, beiden naar Batavia.
Van Vlissingen vertrokken, 19 Maart, BURG. VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, van Batavia naar Middelburg.
Helvoet. 31 maart. Aangekomen: ALBATROSS, stoomboot, van Liverpool; SWALLOW, stoomboot, en SEAHORSE, stoomboot, beiden van Hull; NORA, stoomboot, van Londen; ADM. VERHEULL, stoomboot, van Havre. Op de Kanaalhaven gekomen KOSMOPOLIET, Koning, van Brouwershaven.
Van St. Helena vertrokken, voor 2 februari, MARTHA THERESIA, kapt. Visser,
van Japan naar Amsterdam; SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Java naar Rotterdam;
4 dito, NEDERWAARD, kapt. Tergast, van Padang: CORNWALLIS, kapt. Blick, van Batavia, beiden naar Rotterdam.
Gepasseerd, 4 februari, GRAAFSTROOM, kapt. De Boer; ZEELANDIA, kapt. Blaakhert; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Rotgans qq., en 5 dito, JOH. CHRISTINA, kapt. Leclercq, allen van Java naar Nederland.
Gepraaid: 27 januari, op 29° ZBr. en 11° WL., JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, van Java naar Dordrecht.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 Maart. De Hanoverse kof BERNARD, kapt. Schipman, van Londen naar Dordrecht, is in de Noordzee gezonken, doch het volk gered en op Texel aangebracht.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande do Sul, 18 februari. Het schip EMILIE, kapt. Heikema, van Cadix herwaarts, is op 5 dezer op de baar totaal verongelukt, doch het volk gered.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een tweede gedeelte in het Trekschip, varende van Bolsward op Leeuwarden vice versa. Te bevragen bij de schipper J. Songers te Bolsward.


23 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 maart. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn nog bevracht voor Dordrecht: AEGIDIA EN PAULINE, kapt. P.P. Hoogland, en ARY SCHEFFER, kapt. J.G. Kunst.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping van een schip. Van Marle en De Sille zijn voornemens, ten overstaan van de notaris Jan van der Hoeven, op donderdag den 31e maart 1864, des namiddags ten 12 ure, aan de Leuvehaven, tegenover de Jonkmanssteeg te Rotterdam, publiek te verkopen het aldaar liggend extra hecht, sterk en goed onderhouden Brabants schip, genaamd BROUWERSHAVEN, groot 120 tonnen, met 2 loden pompen, boot, mast, giek, ijzeren wand, stag en verdere complete inventaris. Dadelijk te aanvaarden. Inmiddels tot de dag vóór de verkoping uit de hand te koop. Het patentrecht is tot mei a.s. voldaan. De inventaris zal 2 dagen vóór de verkoping te zien zijn. Alle informatiën zijn te bekomen bij Van Marle en De Sille, aan het vendukantoor, Vlasmarkt te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.J. Rietveld, A.J. Corver & G.A.L. Van Santen, makelaars, zullen op maandag de 4e april 1864, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam in publieke veiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende, ten overstaan van de notarissen Claassen & Jaeger, verkopen een extra ordinair, welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN, laatst gevoerd door kapt. B.H. Boer, gemeten op 583 tonnen of 308 lasten, met deszelfs complete inventaris. Alles breder bij biljetten omschreven. Het voorzegde fregatschip ligt aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars, of met de cargadoors Hoyman & Schuurman aldaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 maart. De Nederlandse kof KLEY-OLD-AMBT, kapt. Smit, van Amsterdam naar Napels, is op de hoogte van Kaap Trafalgar in aanzeiling geweest, en dientengevolge gezonken. (opm: zie ook PGC 260364)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 20 maart. De Nederlandse kof ANTJE JANSEN, kapt. Stomp, van Bilbao naar Cardiff, is op de hoogte van Lynton in aanzeiling geweest en dientengevolge gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Emden, 17 Maart. De schepen JOHANNA CHRISTINA, kapt. Westerbrink, met petroleum naar Hamburg; WILHELMINA, kapt. Puister, met wijn naar Bremen en ALBERDINA, kapt. Scherpbier, met zout naar Groningen bestemd, zijn gisteren te Delfzijl binnengebracht.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Zierikzee, 22 maart. Door het Franse Gouvernement zijn aan kapt. W. Bowbyes, voerende de aan de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van schipbreukelingen toebehorende reddingkotter WILLEM VAN HOUTEN, toegekend een gouden medaille en 200 francs voor zijn vier manschappen met welke hij in de vroege morgen van de 5e december 1863 de equipage redde van het op de Zeehondenplaat gestrande Franse loggerschip LA MADELAINE, kapt. F. Duteste, van Duinkerken.


24 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 maart. Volgens  brief van kapt. Tunteler, voerende het schip HARMONIE, van Haïti te Genua gearriveerd, had hij op de reis zware stormen doorgestaan en daardoor enige schade bekomen. De kapitein had zich tot de agent van assuradeuren gewend, die door experts de geleden schade had laten opnemen en tot dusverre op FFR. 1200 was begroot, Nadat de lading gelost was zou het schip kielen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 22 maart. Men is zonder bericht aangaande het schip HILLECHINA, kapt. Fijn, ultimo november van Mandel  naar Londen vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Swinemünde, 18 maart. De Nederlandse kof JANNA MEIJER, kapt. Datema, is hier gisteren ter rede gesleept en ligt onder beschutting der batterij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande, 13 februari. Het wrak en enige artikelen die men van het alhier gestrande Nederlandse schip EMILIE, kapt Heikema, gered heeft, zijn gisteren verkocht.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: CANTON, kapt. T. Hall, van Goole, met 112 vaten steenkolenteerolie; CERES, kapt. H.C. Olsen, van Holmstrand, met 239 tonnen hout.
Helvoet, 22 maart. Aangekomen: JOH. MARIA, kapt. Schummelketel, van Riga; CHRISTIAN AGATHON, kapt. Garr, van Holmstrand. De stoomboot LOUISE is van de rede naar zee gestoomd.
Brouwershaven, 22 maart. Aangekomen: KORTENAER, kapt. Schuchard, van Batavia.
Vertrokken: d’ELMINA, kapt. Demmers, naar Hongkong.
Van Texel vertrokken, 22 maart, LEWE VAN NIJESTEIN, kapt. Borchers, naar Batavia.
Helvoet en Brouwershaven, 23 maart. Niets gepasseerd.
Singels gepasseerd, 19 maart, GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giese, van Rotterdam naar Java.
Te Grimsby aangekomen, 19 maart, WIEKA, kapt. Eefting, van Dordt.
Te Shields aangekomen, 21 maart, SIR ROBERT PEEL, kapt. Larsen, van Dordt.
Aangekomen schepen op Java vóór 15 februari: QUATRE-BRAS, kapt. Nieuwenhuys, van Amoy; PANTALON, kapt. Hessels, van Newcastle (Austr.) en HOLLANDIA, kapt. Ruige, van Singapore.


25 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 maart. Wij vestigen de aandacht op de hierachter voorkomende advertentie der Zuiderzee-Stoomboot-Maatschappij, door wier dienstregeling het voor de reizigers ook in de provincie  Zuid-Holland gemakkelijk wordt gemaakt, om van hier en andere plaatsen in eens naar Friesland en Groningen zonder oponthoud door te reizen, zodat men, ’s morgens per eerste trein naar Amsterdam op reis gaande, des namiddags te Harlingen arriveert, vanwaar men onmiddellijk de reis naar de hoofdplaatsen der beide Noordelijke provinciën kan voortzetten, welk traject, door de nieuwe spoorweg reeds aanmerkelijk bekort, bij verdere uitbreiding van het spoorwegnet nog zoveel zal bespoedigd worden, dat men van Rotterdam naar Groningen, en zo ook van daar naar hier, altoos binnen een dag kan overkomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars J.J. De Kanter en P. de Bruyne als lasthebbende van hun meesters zijn van mening op woensdag de 6e april 1864, des avonds ten zeven ure, in de Bovenzaal van de societeit De Vergenoeging op de Markt te Middelburg, ten overstaan van de notaris P. van de Graft, publiek te verkopen het roodkopervast Nederlands barkschip MINERVA, laatst gevoerd door kapt. J. Botesz, belegd met geel metaal, lang over steven 38,67 ellen, wijd 7,45 ellen, hol 5,87 ellen, groot 752 tonnen of 397 lasten, hebbende een hoogte tussendeks van 2,19 ellen, bekend op de vrachtlijst der Nederlandsche Handel Maatschappij, te Middelburg ten jare 1840 te water gelaten; benevens rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, thans liggende in het dok te Middelburg. Afzonderlijk zal worden gepresenteerd een chronometer uit de fabriek van de heren Barrands & Lund te Londen, no. 2 – 722. Nadere informatiën, benevens veilconditiën en inventaris, zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars. Genoemd schip is twee dagen vóór en op de verkoopdag, des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 4 tot 6 ure, te zien, op vertoon van een permissiebiljet, bij gemelde makelaars verkrijgbaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leeuwarden, 23 maart. Door de directeuren van de Stoomboot-Reederij Harlingen is dezer dagen aan de reders voorgesteld:
1° Met het einde van dit dienstjaar die rederij te ontbinden en onder hun directie, voorlopig op gelijke voorwaarden als de tegenwoordige rederij, een nieuwe op te richten, met een kapitaal van NLG 100,000, verdeeld in actiën van NLG 1000.
2° Aan de nieuwe rederij de stoomboot HARLINGEN over te doen op taxatie van drie deskundigen, ten einde die boot, op de door directeuren meest voordelige geachte wijze te gebruiken.
3° Voor de vaart tussen Harlingen en Amsterdam een nieuwe stoomboot te doen bouwen, meerdere ruimte bevattende dan de HARLINGEN en geheel voldoende aan de eisen des tijds.
4° Zich opnieuw te verbinden voor een of meer aandelen van NLG 1000 in de nieuw op te richten rederij.
5° Directeuren te machtigen, indien de vereiste aandelen niet onder de tegenwoordige reders worden geplaatst, zulks bij anderen te beproeven of, indien zulks onverhoopt noodzakelijk mocht zijn, een som van hoogstens NLG 20.000 te negotiëren tegen eerste aflossing en billijke rente.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wijhe, 23 maart. De stoomboot van Zutphen naar Amsterdam is hier heden niet aangekomen. Men verneemt dat zij te Olst, door de dikke mist misleid, op een krib in de rivier is vastgeraakt. Twee andere stoombooten hebben reeds getracht haar los te maken, zonder dat die pogingen met een gunstige uitslag bekroond werden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 maart. Het schip VERTROUWEN, kapt. De Vos, van hier naar Soerabaija vertrokken, is heden met belangrijke schade in het Oosterdok teruggekomen, zijnde in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal bij Purmerende door het stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK aangevaren.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 24 maart. Het is bekend, dat de heren houthandelaars alhier ene vlag vereerden aan het vaartuig, dat, van hier uitzeilende, de eerste lading hout na den aanvang van het jaar aanbrengt. Deze vlag werd voor dit jaar gewonnen door het kofschip JOHANNES, kapitein Betting de Boer, dat na ene uiterst voorspoedige reis van 2½ etmaal uit Osterisoer hier binnenkwam. Aan hetzelfde vaartuig werd in het vorige jaar ook de vlag vereerd.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris van Leeuwen te Leeuwarden zal, ten verzoeke van belanghebbenden, op donderdag den 31 maart 1864, des voormiddag 9 uur, op Schiermonnikoog, tegen gerede betaling, verkopen:
Plus minus 2500 delen, van verschillende lengte en breedte, geborgen uit het aldaar gestrande Russische barkschip RAUHA, kapitein Lindholm.
Informatie bij den heer burgermeester van Schiermonnikoog en ten kantore van den notaris.
(Opm: Wrak nummer 675 Hydro. Dienst: RANTRA, Zweeds, kapt. F. Lindholm, gestrand 041263)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te huur, voor een of meer jaren: Ene huizing en scheepstimmerwerf, zeer geschikt staande en gelegen aan de rivier de Boorn te Oldeboorn. Te bevragen bij de Diaconie der Hervormde Gemeente aldaar.


26 maart 1864


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Berlijn, 23 maart. Een depêche uit Dantzig van gisteren namiddag bevat, dat de vorige nacht een Deens smaldeel, bestaande uit het gepantserde korvet DANNEBROG en vijf andere stoom-oorlogsvaartuigen, nabij het schiereiland Hela ten anker gekomen is. Een blokkade van de Pruisische havens door Deense oorlogsschepen is tot dusverre echter nog niet bewerkstelligd. Te Swinemünde, Wolgast en elders op de Pruisische Oostzeekust lopen de
koopvaardijvaarders en andere vaartuigen voor alsnog ongemoeid binnen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 25 maart. Onlangs hebben wij in ons blad, n°. 35, medegedeeld, een overzicht van de verminderingen welke onze voor de Nederlandsche Handel Maatschappij varende vloot ondergaan heeft sedert 1 januari 1860. Wij hebben thans een staat opgemaakt van de gezamenlijke schepen voor de grote vaart bestemd, brikken uitgesloten, sedert 1853, het jaar waarin, ten gevolge der hoge Australische vrachten, de scheepsbouw zulk een hoge vlucht nam.
Op ultimo december van dat jaar waren aanwezig in lasten 149,233.
1854 162,460.
1855 175,232.
1856 188.998.
1857 194,633.
1858 190,954.
1859 185,763.
1860 174,836.
1861 166,956.
1862 158,651.
1863 149,087.
Zodat thans de vloot weder op dezelfde hoogte is in lasten als op ult December 1853, maar veel ouder. De schepen die twintig jaren oud en meer zijn bedragen een vijftigtal, metende omtrent 17,000 lasten. De scheepsruimte, jaarlijks door de Ned. Handel-Maatschappij benodigd, bedraagt omtrent 50,000 lasten.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 25 maart. Voor het transport van 150 man troepen naar Java, onder geleide van 3 officieren en 12 onder-officieren, is door de Nederl. Handel-Maatschappij aangenomen DE GERARD PIETER SERVATIUS, kapitein J. Wamsteker.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 25 maart. Men verwacht ter rede van Texel enige Oostenrijkse oorlogsschepen, die met het doel komen om de daar liggende Pruisische stoomboten, die uit vrees voor de Deense kruisers onze havens niet durven verlaten, naar de Elbe te geleiden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard : CHRISTIAN AGATHON, kapt. N.H. Kjoër, van Holmstrand, met 241 tonnen hout; JOHANNA, kapt. D.B. Brouwer, van Stolpmünde, met 67 idem; DIEVERDINA, kapt. F.J. de Jonge, van Stolpmünde, met 72 idem; FRIJER, kapt. J.E. Wleugel, van Fredrikstad, met 219 idem; FLORA, kapt. H.D. Movig, van Fredrikstad, met 340 idem; FAMILIËN, kapt. H. Aas, van Fredrikstad, met 255 idem; BONI, kapt. J.W. Möller, van Passarouan, met 1737 kranjangs suiker, 3100 balen koffie, 603 schuitjes tin, 1662 bossen bindrotting en 32 collis regalen.
Helvoet, 24 maart. Aangekomen: MAGNET, van Londen; LORD RAGLAN, van Newcastle; 2 BRÖDRE, kapt. Lund, van Landscrona.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 maart. De galjoot KLEI-OLDAMBT, kapt. Smit, van hier met suiker naar Napels is, volgens telegram van de agenten der Vereeniging van Assuradeuren te Gibraltar d.d 22 dezer, bij Kaap Trafalgar door het Engelse schip ALABAMA, kapt. Hunter, van Liverpool naar Genua, overzeild en dientengevolge gezonken. (opm: op of voor 21 maart, zie NRC 230364)


Krant:

 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Delfzijl, 19 maart. Alhier zijn enige schepen aangekomen, die naar Hamburg en Bremen waren bestemd, maar in het Kanaal door een Hamburger stoomboot zijn gewaarschuwd dat de Elve was geblokkeerd. Naar men verneemt moet ook op de hoogte van het eiland Borkum een Deense oorlogsschoener kruisen.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 25 maart. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN is, na Messina bezocht te hebben, op de 7e maart te Malta gearriveerd en zal daar geruime tijd vertoeven, ten einde de nodige reparatiën te ondergaan. De korvet zal daarna Corfu bezoeken, om aldaar de Nederlandse vlag te vertonen. Alles wel aan boord.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 22 maart. Het Nederlandse barkschip JAPARA, kapt. Bakker, is heden morgen naar Antwerpen gesleept. (opm: ex-JOHN RHYNAS)


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 22 maart. Het Nederlandse barkschip SUSANNA EN ELISABETH, kapt. Ouwehand, heeft heden de reis naar Middelburg voortgezet, gesleept wordende door de UNION No. 2.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 22 maart. Het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, van Batavia naar Middelburg bestemd, is heden avond in de Dokhaven alhier aangekomen, en vervolgens in het Marinedok, ten einde aldaar de lading af te lossen.


27 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping van een schip. Van Marle en De Sille zijn voornemens, ten overstaan van de notaris Jan van der Hoeven, op donderdag de 31e maart 1864, des middags ten 12 ure, aan de Leuvehaven, tegenover de Jonkmanssteeg, te Rotterdam, publiek te verkopen
het aldaar liggend extra hecht, sterk en goed onderhouden Brabants schip, genaamd BROUWERSHAVEN, groot 120 tonnen, met 2 loden pompen, boot, mast, giek, ijzeren want, stag en verdere complete inventaris. Dadelijk te aanvaarden. Inmiddels tot de dag vóór de verkoping uit de hand te koop. Het patentrecht is tot mei a.s. voldaan. De inventaris zal 2 dagen vóór de verkoping te zien zijn. Alle informatiën zijn te bekomen bij Van Marle en De Stille, aan het Vendukantoor-Vlasmarkt te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penzance, 24 maart. De Nederlandse kof ANNA, kapt. Klein, gisteren alhier van Suriname gearriveerd, heeft de fokkera verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brake, 23 Maart. De Nederlandse kof WILHELMINA, kapt. Puister, van Cette komende, is hier gisteren met verlies van zeilen, boot en verschansing binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisterenochtend ongeveer 5 ure kwam te Brielle een 15-jarige jongeling, Kasper Hazelhof, van Winschoten afkomstig, wie het volgende overkomen was: Hij behoorde tot de equipage van het Groninger kofschip BELINA, gezagvoerder Potjewijd, komende van Riga, bemand met 7 koppen en bestemd naar Hellevoetsluis. Eergisteren avond ongeveer 6 ure, geraakte het schip op de kust in de branding en begon geweldig te stoten, zodat het langzamerhand in zinkende toestand verkeerde; nadat de equipage een benauwde nacht had doorgebracht en steeds de dood voor ogen had, nam onze jongeling het koen besluit om nog te trachten zijn leven te redden; hij bond zich aan een boei van een van de ankers vast en wierp zich in zee. Na ongeveer een halve dag op zee gedreven te hebben, werd hij doornat, verkleumd en uitgehongerd op het strand geworpen. Gedurende de ganse nacht dwaalde hij op het strand en in de duinen rond, niet wetende waar hij was, kwam eindelijk gisterenmorgen te Brielle aan en begaf zich tot de burgemeester, om enig reisgeld te bekomen, ten einde naar zijn ouders te kunnen terugkeren. Volgens zijn vermoeden, zou de BELINA met man en muis zijn vergaan, daar hij, in zee drijvende, niets meer van het schip had bemerkt.


28 maart 1864


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Geestemünde, 22 maart. Uitgezeild VIER GEZUSTERS, kapt. Post, naar Christiania.
(opm: kapt. Wicher Harms Mugge was volgens de trouwakte van dochter Luchie van 02.06.1884, in Geestemünde overleden [zie PGC 120164]; de erven verkochten de smak op 25 februari voor NLG 3.000 aan G.J. Gnodde, Hoogezand; schipper werd Heere Post, de scheepsnaam bleef ongewijzigd).


29 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 februari. Vrachten. Nederlandse vlag. Wij hebben de navolgende bevrachtingen mede te delen: ZEENYMPH door de Factorij tot NLG 110 voor koffij, suiker en katoen, van Samarang naar Amsterdam. MARIA AGNES NLG 100 voor suiker en NLG 85 voor tabak; JAVA PACKET NLG 100 voor suiker en rijst en NLG 90 voor thee; FRIESLAND NLG 100 voor suiker, allen naar Amsterdam. HENDRIKA NLG 100 voor suiker; FRANCINA WILHELMINA NLG 100 voor suiker en NLG 85 voor tabak naar Rotterdam.
Onbevracht zijn op het moment de Nederlandse schepen EUTERPE, S. VAN HEEL en MARIA ELISE.
Het Amerikaanse schip BEVERLY is onder Nederlandse vlag gebracht; bestemming nog niet bekend.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping barkschip. De notaris W.J. Hidde Bok, ter standplaats Nieuwediep, gemeente Helder, is van mening op vrijdag 15 april 1864, des avonds ten 8 ure, in het lokaal Tivoli te Helder publiek te verkopen het onder Nederlandse vlag varende kopervaste en gekoperde barkschip ZEEMANSHOOP, gevoerd door kapt. Jb. Hanssens, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 el 60 duim, wijd 6 el 24 duim, hol 4 el 82 duim, en alzo gemeten op 230 lasten of 436 ton, zoals hetzelve thans is liggende in de haven het Nieuwediep, met alle deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsgereedschappen, waarvan de uitvoerige inventaris 8 dagen vóór de verkoop zal zijn te verkrijgen, evenals alle andere informatiën, ten kantore van de heren Wickel en Boot te Edam, Amons en Haagsma te Nieuwediep en de notaris W.J. Hidde Bok voormeld. Bedoeld schip is inmiddels uit de hand te koop.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 23 maart. De uit gerst bestaande lading van het Nederlandse schip WESTERKWARTIER, kapt. Dijk, dat 14 december, op de reis van Koningsbergen naar Schiedam, alhier in avarij binnenliep, is wegens beschadigdheid in publieke veiling verkocht.
De WESTERKWARTIER vertrok heden naar Dantzig.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft ons uit Hellevoetsluis, dat het dezer dagen medegedeelde nopens een scheepsjongen aan boord van de BELINE, die bij het vergaan van dat schip op wonderdadige wijze gered zou zijn, geheel bezijden de waarheid is. De jongen is van zijn schip, terwijl het te Hellevoet in de haven lag, gedeserteerd en schijnt dus zijn hartroerend verhaal alleen uitgedacht te hebben om reisduitjes te krijgen. De BELINE ligt nog op de rede te Hellevoet.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 26 maart. Aangekomen: THERESE, van Grangemouth; JOHN AND CHARLES, kapt. Hopkins, van Rochester; ISABELLA, kapt. Horner, van Bo’ness; ELVE, van Hamburg.
Vertrokken: VOLUNTEER, naar Leith.
Brouwershaven, 26 Maart. Aangekomen: SARA, van Londen; DELFT, kapt. Van Geelkerken, van Hellevoet. Vertrokken: STAD DORDRECHT, naar Londen.
Brouwershaven 27 maart. In zee gezeild: AEGIDIA EN PAULINE, kapt. P.P. Hoogland, naar  Batavia.
Te Texel aangekomen, 26 maart, ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder, van Batavia.
Goudstaart gepasseerd, 22 maart, A.R. FALCK, kapt. Van Duyvenboden, van Banjoewangie naar Amsterdam.
Van Banjoewangie vertrokken, 15 januari, JUNO; 18, HENDRIKA; 19, HELLEVOETSLUIS; 21, HENRIETTE MARIA; 28, TONIA, CAPELLA, en H.V. VAN PAULO, allen naar Nederland.
Van Tjilatjap vertrokken, 20 januari, ISAAC DA COSTA, naar Nederland.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, de bekende clipper KOSMOPOLIET,
Kapitein J. Koning. Hij vaart steeds denzelfde bekwame geëxamineerde scheepsdoctor, en zal voorzien zijn van een melkgevende koe.
Adres voor goederen en passagiers te Amsterdam, bij J. Daniels & Zn & Arbman;
te 's Gravenhage, bij Vriesendorp & Gaade; te Rotterdam en Dordrecht, bij Visser & Van der Sande, en de reders Gebroeders Blussé.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op woensdag 6 april 1864, ’s namiddags 3 uur, provisioneel en ’s avonds 6 uur finaal, telkens precies, ten huize van de Groot, in Benthem, verkopen: Het Hanoverse Kofschip LAMBERTUS, liggende te Harlingen, gevoerd door kapitein H. Fredricks, volgens meetbrief groot: 26 el lang, 4 el 77 d. wijd en 2 el 44 d. hol, geijkt op 134 ton of 72 last, bij Veritas geklasseerd 5/6 G. 2, l.
Informatie bij den notaris, bij heren Teves & Co., cargadoors, en bij den kapitein aan boord.


30 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.Zn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 19e april 1864, des middags ten 12 ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, No. 499, publiek te veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlandse fregatschip DOGGERSBANK, gevoerd door kapt. J.W.H. Nuss, volgens meetbrief lang 39,30 el, wijd 7,16 el, hol 5,56 el, en alzo groot 695 tonnen of 367 lasten, met al deszelfs Rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als het zelve is liggende te Rotterdam in de Zalmhaven aan de werf van de Heeren De Jong, Kortlandt & Anthony. Nader onderricht begerende, spreke men bovengemelde makelaars.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.J. Rietveld & P.F. Hurrelbrinck, makelaars, zullen op maandag de 11de april 1864, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam in publieke veiling verkopen, ten overstaan van de deurwaarder B. Farret:
Een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, gevoerd door kapt. N. Kruymel, gemeten op 326 tonnen of 172 lasten, met deszelfs complete inventaris, alles breder bij biljetten omschreven. Het voorz. barkschip ligt aan de werf Hollandia, in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman aldaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop aangeboden een extra welbezeild schoenerschip met inventaris, groot vijf en zeventig last. Te bevragen bij de eigenaar J. Vis of bij de boekhandelaar H.G. van Steeden te Hellevoetsluis, alwaar het schip ter bezichtiging ligt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 maart. Het schip DECIMA, kapt. Grivel, van Tjilatjap herwaarts, is volgens brief van Soerabaija dd 10 februari, met verlies van fokkemast en van boegspriet te Banjoewangie binnengelopen. Het oorlog-stoomschip ARDJOENO was van Batavia naar Banjoewangie vertrokken om het naar Soerabaija te slepen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aalborg, 22 maart. De Nederlandse tjalk HARMINA, kapt. Smit, van Horsens met gerst naar Sandwich, is bij Klitmoller gestrand. De lading is onbeschadigd geborgen en zal 2 april in publieke veiling verkocht worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 21 maart. Door de reder-gezagvoerder Smit van het Nederlandse schip KLEI-OLD-AMBT is heden beslag gelegd op het schip ALABAMA, kapt. Hunter, van hier naar Genua, welke bodem in aanzeiling is geweest met de KLEI-OLD-AMBT, ten gevolge waarvan deze gezonken is (zie NRC. van 23 maart)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 februari. Het alhier van Australië gearriveerde Nederlandse schip PANTALON, kapt. Van den Geyt qq., heeft zeilen en verschansing verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 februari. Het schip FLORENCE-ADELAIDA, van Liverpool naar Adelaide, is in de Caramatta-passage (opm: waarschijnlijk Straat Karimata) op een onbekende klip verzeild en zo spoedig daarna gezonken, dat de equipage nauwelijks tijd had zich in de boot te redden. Zij werd door de Nederlandse bark LAMMINA ELISABETH, kapt. Pot, opgenomen en behouden te Indramajoe geland.


31 maart 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 maart. Men schrijft uit Harlingen: In de aflopen week was het in de binnenhavens een en andermaal zo bezet met zeeschepen en tjalken, dat men met geen bootje tusschen beiden kon doorkomen, en de havendirectie gedurig moest bezig blijven om de vaartuigen van ligplaatsen te doen veranderen. Op zulke tijden wordt er hier veel gedacht aan en gesproken over zekere plannen tot vergroting der buitenhaven. Twee dezer plannen van den ingenieur bij de staatsspoorweg hebben de bedoeling om de vergroting binnendijks te bewerkstelligen. Een ander ontwerp heeft de strekking om in de bestaande leemte te voorzien door de haven buitendijks te vergroten en is afkomstig van onze havenmeester, de heer Van der Veer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 29 maart. Het Nederlandse kofschip ETTJE BERG, kapt. H.J. Dik, van Groningen met gerst naar Bristol, is hier wegens zware lekkage in de haven gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 29 maart. Men is zonder bericht aangaande het Nederlandse schip HUNSINGO, kapt. Oostema, van Londen naar Syra, 30 november van Dover vertrokken. Voor 11 januari is in het departement St. Valéry sur Somme aan strand gespoeld, een naambord, gemerkt HUNSINGO, en een zeemanskist, waarin zich brieven bevonden, die aan een man der equipage van dat schip behoorden (opm: zie NRC 130164).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Genua, 23 maart. Er is maar weinig hoop om de lading van het bij Kaap Carbonera gestrande Nederlandsche schip MARTHA ALIDA, kapt. Karst, van Triëst naar Hamburg, te redden, aangezien het vaartuig gebroken is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 maart. Het schip OUDERKERK A/D AMSTEL, kapt. Swart, heeft ter rede van Batavia door aandrijving van een Frans schip schade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Marine. Openbare aanbesteding bij inschrijving aan ’s Rijks Werf te Hellevoetsluis, op donderdag de 7e april 1864, des namiddags ten 12 ure, tot het herstellen van een gedeelte kaaimuur, aan de west- en een klein gedeelte aan de oostzijde van de marine haven te Hellevoetsluis, waarvan de bestekken en voorwaarden vanaf heden ter lezing liggen bij het departement van Marine te ’s Gravenhage, de commissarissen des konings in de provincies  Noordbrabant, Gelderland, Overijssel en Friesland, de gemeente besturen Rotterdam en Dordrecht en bij de directies der marine te Willemsoord, Vlissingen, Amsterdam en Hellevoetsluis.
De aanwijzing van voorgeschreven werk zal op de twee de aanbesteding voorafgaande dagen van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure geschieden.
De inschrijvingsbiljetten zullen moeten geschreven zijn op gezegeld papier. Daarin zullen geen ongewaarmerkte doorhalingen of veranderingen noch bijconditiën mogen worden gemaakt en een nauwkeurige opgave van de prijs, voluit geschreven moeten bevatten, waarvoor men voorgeschreven werk wil aannemen, vervolgens zullen die biljetten de namen en de handtekeningen der inschrijvers en die hunner borgen moeten vermelden, met opgaaf hunner woonplaatsen en zullen zij behoorlijk gesloten ten opgemelde dag en uur ter secretarie van ’s Rijks Werf te Hellevoetsluis moeten zijn ingeleverd, als wordende na die tijd gene meer aangenomen.
Hellevoetsluis, de 25e maart 1864.
De kapitein ter zee, directeur en commandant der marine, P.A.Matthijsen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Marine. Openbare aanbesteding bij inschrijving aan ’s Rijks Werf te Hellevoetsluis, op donderdag de 7e april 1864, des middags ten twaalf ure van het uitdiepen van een gedeelte van de natte dok van ’s Rijks Werf aldaar en het opruimen van het zich in dat gedeelte in de grond bevindende hout, waarvan de bestekken en voorwaarden van af heden ter lezing liggen bij het departement van Marine te ’s Gravenhage, bij de directiën der marine te Willemsoord, Vlissingen, Amsterdam en Hellevoetsluis en het gemeentebestuur te Rotterdam.
De aanwijzing van voorgeschreven werk, zal op de twee de aanbesteding voorafgaande dagen van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure geschieden.
De inschrijvingsbiljetten zullen moeten geschreven zijn op gezegeld papier. Daarin zullen gene ongewaarmerkte doorhalingen of veranderingen noch bijconditiën mogen worden gemaakt en een nauwkeurige opgave van de prijs, voluit geschreven moeten bevatten, waarvoor men voorgeschreven werk wil aannemen, vervolgens zullen die biljetten de namen en handtekeningen der inschrijvers en die hunner borgen moeten vermelden, met opgaaf hunner woonplaatsen en zullen zij behoorlijk gesloten ten opgemelde dag en uur ter secretarie van ’s Rijks Werf te Hellevoetsluis moeten zijn ingeleverd, als wordende na die tijd gene meer aangenomen.
Hellevoetsluis, de 25e maart, 1864.
De kapitein ter zee, directeur en commandant der marine, P.A. Matthijsen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Kofschip LAMBERTUS. Notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op woensdag 6 april 1864, des namiddags te 3 uur, provisioneel en des avonds 6 uur finaal, telkens precies, ten huize van De Groot, in Benthem, verkopen het Hannoverse kofschip LAMBERTUS, liggende te Harlingen, gevoerd door kapt. H. Freericks, volgens meetbrief groot lang 26 el, wijd 4.77 el en hol 2.44 el, geijkt op 134 ton of 71 last. Geklasseerd bij Veritas 5/6 G. 2.1. Informatiën bij de notaris, bij de heren Teves & Co, cargadoors, en bij de kapitein aan boord.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 30 maart. Ofschoon onze regering officieus heeft ondersteund het verzoek van de Amsterdamse Kamer van Koophandel, strekkende om de neutrale lading van buitgemaakte schepen niet op te brengen, maar in een neutrale haven te lossen, hebben Oostenrijk en Pruissen, gelijk te wachten was, zich beroepende op de verklaring van 1856, toch geweigerd daaraan gevolg te geven.
               
DC 310364
Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: SARA, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen; EENIGHEDEN, kapt. J. Jorgensen, van Rüsoer (opm: mogelijk Risør), met 291 tonnen hout; WATERLOO, kapt. R. Crash, van Newcastle, met 87 chaldrons steenkolen; LEVERET, kapt. E. Clark, van Newcastle, met 112 idem.
Helvoet, 29 maart. Aangekomen: FIORENTINE, kapt. Muhlmann, van Londen; QUEEN OF THE SEA, kapt. Maryfield, van Whitehaven; ANNA, van Bergen.
Brouwershaven, 28 maart. De AEGIDIA EN PAULINE, kapt. Hoogland, is uit zee teruggekomen en op de rede geankerd.
Brouwershaven, 29 maart. Gisteren aangekomen: ZEPHIR, kapt. Schey; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Rotgans qq., en MARY, kapt. Silversparre, allen van Batavia.
Vertrokken: DELFT, kapt. Van Geelkerken, naar New York.
Heden aangekomen: GRAAFSTROOM, kapt. De Boer, en NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes,
beiden van Batavia; HUYDEKOPER, kapt. Blok, van Banjoewangie; SAGITARIUS, kapt.  Churnside, van St. Mark; SALTMARSH, kapt. Green van Londen; INTEGRITY, kapt. Biggs, van Newcastle.
Van Vlissingen vertrokken, 25 maart, CORNELIA ADOLPHINE, kapt. De Roever, naar Java.
Helvoet, 30 maart. Aangekomen: NORA, stoomschip, van Londen; SAGITARIUS, stoomschip, van Hull; MARY, kapt. Churnside, en SEAHORSE, kapt. Silverspan, beiden van Brouwershaven.
Vertrokken: HUYDEKOPER, kapt. Blok, naar Hull. De stomer ARY SCHEFFER ligt voor Pampus ten anker.
Brouwershaven, 30 maart. Vertrokken: INTEGRITY, Biggs, naar Dordrecht.
Te Liverpool uitgeklaard, 26 maart, SWAN, kapt. Couth, en JOSEPH AND MARY, kapt. Harry, beiden naar Dordt.
Van Cardiff vertrokken, 26 maart, JOSEPH WILLEM, kapt. Bik, naar Batavia.
Van Banjoewangie vertrokken, 19 januari, COUNTY OF AYR, kapt. Nicol, naar Rotterdam;  23, CATHARINA MARIA, kapt. Oomkens, naar Nederland; SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Klein, naar Rotterdam; ORTELIUS, kapt. Groote, naar Amsterdam;  JEDO, kapt. Van Rossen, naar Rotterdam; 28, REGINA MARIS, kapt. Ouwehand, en MARIA CATHERINA, kapt. De Bos. beiden naar Amsterdam.
Te Padang aangekomen, 18 januari, PADANG PACKET, kapt. Huidekoper, van Amsterdam; 29, MARIA MAGDALENA, kapt. Willenbrink, en 30, KAREL AUGUST, kapt. Meermans, beiden van Rotterdam.
Vertrokken, 14 januari, V.D.PALM, kapt. Van Katwijk, en 20, JOH. MARIA, kapt. Wilhelmi, beiden naar  Rotterdam.
Te Singapore aangekomen, 11 februari, BOSPHORUS, kapt. Kruisinga, van Rangoon.
Vertrokken, 9 februari, MARY GODDARD, kapt. Kievit, naar Hongkong.
Te Akyab aangekomen, 10 februari, VERDANDI, kapt. Lofquist, van Amsterdam.
In het gezicht, 16 februari, ZEEPAARD, kapt. Tjebbes, van Point de Galle.
Van Bassein vertrokken, 9 februari, ADMIRAAL DE WINTER, kapt. Bunnemeijer, naar Singapore.
Van Colombo vertrokken, 24 februari, COLOMBINE, kapt. Kok, naar Madras.
Aangekomen, op Java, vóór 27 januari, CHRISTINA, J.F. Remeüs, van Amsterdam.
Anjer gepasseerd, AUSTRALIË, kapt. J.G. Lucas, van Amsterdam naar Batavia.


01 april 1864


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Veerschip, groot 6 ton, met inventaris. Te bevragen bij S. van Huizen te Suawoude.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop met of zonder admissie, een hol en wijd, geheel overdekt Snikschip, groot 8 ton, ook zeer geschikt voor ene woning of kramer en reizigers. Te bevragen bij H. van Zandbergen te Oosterwierum.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. J. Witteveen, notaris te Metslawier, zal op maandag den 11 april 1864, aan te vangen des voormiddag 9 uur, ten herberge van K.P. Dijkstra te Oostmahorn, onder genot van strijk en verhoog geld, bij boelgoed, tegen gerede betaling, verkopen:
-A: Het Hol of Casco van het Rostocksche schooner Brikschip, genaamd BERTHA, voorzien van goed gangbaar en geheel onbeschadigd pompspil enz., in den jare 1860 kopervast gebouwd, en in 1863 geheel nieuw opnieuw gekoperd, gevoerd geweest door den kapitein F. Elfeldt, gemeten en gebrand op 86 Mecklenburger commercie-lasten, zijnde geheel waterdicht en liggende aan het hoofd te Oostmahorn.
Een tros, lang 175 el, dik 0,145 el. Een stuk idem, lang 27 el, dik 0,145 el. Drie einden landvastketting, ieder lang p.m. 30 el, dik 0,18 el. Een tuianker, zwaar p.m. 240 Nederlandse ponden. Een zwaar werpanker, zwaar p.m. 217 Nederlandse ponden. Een licht dito, zwaar p.m. 75 Nederlandse ponden. Enig oud zeil en touwwerk, enige blokken, benevens enig ijzerwerk.
-B: 2477 stuks 7 – 33 duims grenen balken, waaronder 1765 stuks ter lengte van 4,14 el en de overige van verschillende lengten, liggende te Oostmahorn.
-C: 211 vaten beste Stockholmer teer, bestaande in drie soorten, als: dunlopend, diklopend en korrelig, alles gesorteerd en genummerd.
-D: 16 vaten beste pik.
-E: Ene partij beste Zweeds ijzer, bestaande in 845 staven plaatijzer, van verschillende lengte, 167 lange en korte losse staven, 14 grote bossen rondijzer, 50 kleine bossen voor spijkers. Volgens de merken gesorteerd en in plus minus 22 percelen verdeeld en genummerd.
Het ijzer is geborgen in het Dijkpakhuis te Ezumazijl, zomede het grootste gedeelte van de vaten teer en pik, terwijl de overige vaten te Oostmahorn zijn opgeslagen.
Een en ander te bezichtigen gedurende vier dagen voor den verkoop. Informatie zijn inmiddels te bekomen ten kantore van bovengenoemde notaris en bij den heer F.C. Andrea, burgermeester strandvonder van Oostdongeradeel te Metslawier.


02 april 1864


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: AFINA, kapt. H.C. Broekema, van Stolpmünde, met 70 tonnen hout; SALTMARSHE, kapt. G. Green, van Londen, met 1500 balen rijst; INTEGRITY, kapt. J. Biggs, van Newcastle, met 152 chaldrons steenkolen; SCHYRYD, kapt. C. Seagell, van Runcorn, met 225 tons ruw zout; FLORENTINE, kapt. H. Möhlman, van Londen, met 100 ton vuurstenen.
Helvoet, 31 maart. Aangekomen: DANKBAARHEID, kapt. v.d. Berg, van Messina; GESINA, Haesloop, van Alicante; LORD RAGLAN, van Newcastle; TREKFUGLEN, kapt. Christensen, van Dundee; de stomer ELVE ligt uitgaande in de Kanaalhaven. Vertrokken, 31 maart, MARIA ANNA, kapt. Rutters, en FORTITUDE, kapt. Turner, beiden naar Newcastle; ADRIANA FRANCISCA, kapt. Van Eyk, naar Middlesbro'; CHARLES, kapt. Klencke, naar Bremen; TELEGRAPH, kapt. Haggblom, naar Christinestad; JACOBA ALIDA, kapt. v.d. Laan, naar Windau; BUREAU VERITAS, kapt. Rozenbeek, naar Arendsburg; MERWESTROOM, kapt. De Goede, naar Libau; JEANNE, kapt. Kroon, naar Libau.
Brouwershaven, 31 maart. Gisteren aangekomen: CORNWALLIS, kapt. Blick, van Soerabaija. Heden aangekomen: ELISABETH, kapt. Harms, van Banjoewangie; PARAGON, kapt. Todd, van St. Domingo; HOPE, kapt. Pill, van Runcorn ; SURPRISE, kapt. Osborn, van Cardiff.
Te Texel aangekomen, 30 maart, THERESIA, kapt. Visser, van Nagasaki; 31 dito, LUCONIA, kapt. Admiraal, van Probolingo; A.R. FALCK, van Duyvenbooden, van Banjoewangie.
Te Zierikzee aangekomen, 31 maart, ZEELANDIA, kapt. Blaakhert, van Banjoewangie, naar Middelburg.
Te Portsmouth aangekomen, 28 maart, ZEEMANSHOOP, kapt. G.N.R. Phaff, van Java naar Rotterdam (wegens ziekte van de kapitein).
Te Shanghai aangekomen, 2 februari, TWEE CORNELISSEN, kapt. Kreije, van Java.
Te Akyab aangekomen, 16 februari, ZEEPAARD, kapt. Tjebbens, van Point de Galle.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 21 maart. Het schip SURINAME, kapt. Rijstjes, zou op 27 maart van Suriname herwaarts vertrekken.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de 16e februari kwam des avonds ter hoofdplaats Amboina aan de bemanning van het op een der Lucipara-reven verongelukte schip ISAAC CHARLES,  hernaamd SARI BINTANG, gevoerd door de Chinees Tjan Hoktiong. Dit schip, komende van Soerabaija en bestemd om via Bintang naar Amboina te zeilen, had veel slecht weder doorgestaan, en was ten gevolge daarvan uit de koers geraakt en naar de Lucipara-klippen gedreven. De gehele bemanning, sterk 23 koppen, werd, nadat zij gedurende vier dagen in twee sloepen had rondgezworven, opgenomen aan boord van de walvisvaarder GAZELLE, gevoerd door Daniel F. Worth, die alle lof verdient voor de hulpvaardigheid, welke hij aan de schipbreukelingen bewees. Van het vaartuig kwam niets te recht.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 28 maart. Hedenmorgen ten 8 uur is een matroos, genaamd Carel Hintje, geboren en woonachtig te Stettin (Pruissen), van het Nederlandse kofschip VERWISSELING, kapt. Van Wijk, komende van Antwerpen en bestemd naar Bristol, liggende ter rede van Rammekens, bij het vastmaken van de kluiver overboord gevallen en verdronken.


03 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 2 april. Heden werd van de werf van de heer Fop Smit met beste gevolg te water gelaten het ijzeren clipper fregatschip HOEK VAN HOLLAND, gebouwd voor rekening der rederij van de heren Wm. Ruys & Zn. te Rotterdam, groot ongeveer 500 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J. Bakker.
Op dezelfde werf is heden de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomboot, genaamd STAD DORDRECHT, bestemd voor de dienst tusschen Dordrecht en Londen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 april. Men meldt uit Stubbenkammer (opm: op Rügen) d.d. 28 maart, het volgende: Heden middag vertoonden zich hier 6 grote Deense oorlogsschepen. Drie daarvan maakten jacht op twee koopvaardijschepen, waarvan zij reeds een hebben gepraaid, doch vrijgelaten. Ogenschijnlijk is het een Nederlands vaartuig. Het andere schip zullen zij binnen een uur hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegrafisch bericht is het schoenerschip SPECULANT, kapt. Nijland, van Bahia op hier bestemd, met schade te Cadix binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 2 april. Het schip SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, alhier binnen, heeft op de Gronden een zware stortzee overgekregen, waardoor boten, watervaten en rondhout verloren zijn gegaan. De kapitein denkt, dat er schade aan de lading is.


04 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York, 23 maart. Het Nederlands schip HENRICA, van Buenos Ayres op hier bestemd, is bij New-Jersey gestrand en zal weg zijn. De Nederlandse brik HENRICA, kapt. Strackholder, vertrok 15 december van Buenos-Ayres naar New-York.


05 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 april. Het schip ANNA DIGNA, kapt. Ouman, van Batavia herwaarts, in Texel binnen, volgens brief van den kapitein d.d., 3 dezer, bij het binnenkomen zwaar gestooten, is lek en heeft anker en ketting verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 februari. Uit particuliere berichten vernemen wij, dat te Soengies ligt het kusterschip NORBAN, geladen met 1000 picols rijst en 1200 picols tin, dat de 10e januari jl. van de ankers geslagen en spoorloos verdwenen is. Zr.Ms. stoomschip HET LOO is nog ter opsporing uitgegaan, doch kwam terug zonder iets van het schip te hebben gezien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Makasser, 2 februari. De Nederlandse brik MAASSLUIS, kapt. Post, de 9e januari van hier naar Rotterdam vertrokken, is op 31 januari met enige schade aan tuig en zeilen geretourneerd, doch heeft, na een en ander hersteld te hebben, eergisteren de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Makassar, 15 februari. De te Rotterdam te huis behorende brik WILHELMINA, kapt. Wiersma, van Rotterdam op hier bestemd, is in de nacht van 27 op 28 januari in de nabijheid van deze plaats gestrand en verbrijzeld. De bemanning is gered. Het wrak is voor NLG 2.576,- en de lading voor NLG 18.250 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Makasser, 2 februari. In de nacht van de 27e op de 28e januari jl. strandde op het zuidelijke gedeelte van het rif van Baoloeang, door de stroom verleid, de Nederlandse brik WILHELMINA, gevoerd door kapitein Wiersema, van Rotterdam met een lading stukgoederen naar Makasser bestemd. Op 30 jan. jl. ontving men alhier het bericht van die stranding en vertrok de 31e daaraanvolgend Zr.Ms. stoomschip MONTRADO naar de plaats van het onheil om de schipbreukelingen af te halen, welke bodem op de 1e februari op de rede terugkeerde, aan boord hebbende de 1ste stuurman en 6 van de opvarenden van de WILHELMINA. Een gedeelte van de lading moet volgens ontvangen bericht reeds op het eiland geborgen zijn, en men kan met enige gegronde hoop verwachten, dat er een nog groot gedeelte kan worden gered, wanneer de middelen daartoe de plaats bereiken kunnen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Makasser, 5 februari. Gisteren morgen is het wrak van de gestrande Nederlandse brik WILHELMINA in publieke veiling verkocht. Het vaartuig heeft opgebracht, zo als het daar is liggende of niet liggende, de som van NLG 2.350, en de daar bij behorende sloep NLG 226; terwijl de lading voor NLG 18.250 is verkocht.
Kapt. Wiersema is hier heden van Takalar aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Makasser, 5 februari. Op de 30e januari jl. keerde alhier wegens slecht weder en verlies van zeilen en touwwerk, ter rede terug, de Nederlandse koopvaardij-brik MAASSLUIS, kapt. Post, bestemd naar Rotterdam met een lading, bestaande uit koffij en suiker. Op de 9e januari jl. van hier vertrokken, ondervond dat schip allerlei tegenspoeden van wind, stroom en weder, zodat men, na 20 dagen reis slechts enige mijlen om de zuid gevorderd zijnde, het wenselijk achtte te Makasser weder binnen te lopen, aldaar een gunstige gelegenheid af te wachten, en de geleden schade aan zeilen en touwwerk te herstellen. Het schip heeft de 13e februari de reis opnieuw aanvaard.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 26 februari. Het enige charter sedert ons vorig bericht afgesloten was het Nederlandse schip  S. VAN HEEL naar Nederland à NLG 110 voor suiker NLG 125 voor arak. Op het ogenblik zijn, daar geen nieuwe arrivementen van Europa plaats vonden, ook geen andere schepen ter bevrachting over als de BEVERLY.
Het Nederlandse schip EUTERPE wacht de Nederlandsche Handel Maatschappij bevrachting af.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: GRACES, kapt. J. Swales, van Newcastle, met 104 chaldrons steenkolen; SURPRISE, kapt. C. Osborne, van Cardiff, met 7587 stuks en 640 bundels plaatijzer; SNOWDROP, kapt. M.H. Lelean, van Par, met 100 ton porceleinsteen en 60 tons porceleinaarde; HOPE, kapt. P. Pill, van Runcorn, met 108 ton ruw zout; INDEX, kapt. J. Long, van Charlestown, met 137 tons porceleinaarde; STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 3 april. Aangekomen: DEUX REINES, kapt. Soulas, van Nantes; SCOTS SHIPS, kapt.Swirk, van Teignmouth; SEINE, van Hamburg.
Vertrokken: FIJENOORD, naar Londen. LOUISE is van Goereehaven naar zee gestoomd. HOLLANDER ligt uitgaande bij Goereehaven geankerd. GIRONDE ligt inkomende onder Goereehaven ten anker.
Brouwershaven, 3 april. Gisteren aangekomen: SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Batavia; VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, van Banjoewangie.
Vertrokken: SARA, naar Londen.
Te Texel aangekomen, 31 maart, A.R. FALCK, kapt. Van Duivenboden, van Banjoewangie; 1 april, THEODORA MECHTELDA, kapt. v.d. Wijck, en 2 dito, EUGENIE, kapt. Bargman, beiden van Tjilatjap; ANNA DIGNA, kapt. Ouman, van Batavia.
Te Zierikzee aangekomen, 1 april, ZEEMANSHOOP, kapt. Phaff, van Samarang, naar Rotterdam.
Helvoet, 4 April. Vertrokken: GIRONDE, stoomboot, naar Bordeaux; NORA, stoomboot, naar Londen; BROTHER SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester; ALBERT, stoomboot, naar Hull; HOLLANDER, stoomboot, naar Ystad.
Te St. Helena aangekomen, 4 februari: RUDOLF, kapt. Meinsma, van Java, vertrok, 6 dito naar Rotterdam; 7 dito, BULGERSTEIN, kapt. Geerling, van Java.
Gepraaid 6 februari, op 14° 07' ZB. en 06° 40' WL., JEANETTE CORNELIA, kapt. Romijn, van Java naar Dordrecht.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: 1/8 deel in het Veer tussen Leeuwarden en Sneek. Te bevragen bij Brouwer, in het Schippershuis op het Zuidvliet te Leeuwarden.


06 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stads-Herberg, te Amsterdam op maandag 4 april:
-       Het fregatschip GRAAF VAN HEYDEN REINESTEIN, geb. in 1836, kapt. B.H. Boer. NLG 20.000. In slag NLG 425. koper C. Ament.
-       Het brigantijnschip JACOBUS, geb. in 1845, kapt. W. van Duin. NLG 7.000. In slag NLG 700. koper C.A. Schröder.
-       Het hek tjalkschip VROUW LUCIA. NLG 625. In slag NLG 4. koper J.F.L. Meijjes.
-       1/32 aandeel in het schoenerschip HENRIËTTE, kapt. P.K. Dijker. NLG 250. In slag NLG 40. koper C.S. Oolgaardt.
-       1/60 aandeel in het kofschip ELISABETH, kapt. I.J. Arents. NLG 175. Opgehouden.
(opm: de kopers zijn over het algemeen makelaars, die handelden voor opdrachtgevers)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 4 april. Volgens particulier bericht uit Batavia is het barkschip J.C. SCHOTEL, kapt. De Groot, de 1februari ll. van Soerabaija naar Nederland vertrokken, door stilte en zware storm op Meindertsdroogte aan de grond geraakt. Latere telegrafische dépêches, te Batavia ontvangen, melden dat de tot assistentie gezonden stoomboot het schip niet heeft gevonden. Men hoopte diens volgens dat het vlot geraakt is en de reis heeft kunnen voortzetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 5 april. Het alhier van Cette aangekomen Nederlandse schip ARENDINA, kapt. Boerhave, heeft gedurende de reis veel slecht weder doorgestaan en daarin schade aan schip en roer bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York, 24 maart. De Nederlandse brik HENRICA, kapt. Strackholder, van Buenos-Ayres, op hier bestemd, is 18 dezer op de Brigantijn-bank (Noord-Jersey) gestrand. Het schip maakte geen water en men had het vooruitzicht om het met assistentie, die men van New-York verwachtte, af te brengen. Diezelfde nacht is er een schoener met ankers, kettingen, enz., van hier naar de strandingsplaats vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Buenos Ayres, 26 februari. Het op 11 dezer alhier met een lading zout en genever van Cadix gearriveerde Nederlandse schip LOUISA, kapt. De Vries, is bij het opwerken van de buiten- naar de binnenrede op strand geraakt, doordien het vaartuig in de wending weigerde. Het schip, dat geheel op zijde ligt, is totaal weg en men gelooft, dat er maar zeer weinig van geborgen zal kunnen worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaap de Goede Hoop, 20 februari. Het Nederlandse schip WATERGEUS, kapt. Giezen, 26 november van Batavia naar Amsterdam vertrokken, is 23 januari in de Tafelbaai binnengelopen, hebbende 10 en 11 januari op het Kaapsche Rif een orkaan doorgestaan, waarin de gehele verschansing met de stutten aan stuurboordszijde, de boten, barring, watervaten, kombuis enz. over boord sloegen en het schip verdere schade bekwam. Van de lading zijn 800 balen koffij beschadigd verkocht, welke 83/6 tot 87/- per cwt, opbrachten. Men is thans bezig de schade te herstellen en kapt. Giezen denkt in het begin van maart de reis te kunnen voortzetten.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Door een Belgisch loodsvaartuig is te Vlissingen binnengebracht een nieuw ijzeren vuurschip, bestemd om vanwege de Belgische regering ten dienste van de scheepvaart te worden neergelegd op de West Hinder, even als dit van wege de Nederlandse regering op de Noord Hinder wordt onderhouden. De inrichting van dit vaartuig is nagenoeg overeenkomende met de algemeen bekende Nederlandse lichtschepen.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie. Heden overleed na een smartelijk lijden in de ouderdom van 33 en na een gelukkige echtvereniging van bijna 7 jaren, mijn geliefde echtgenoot de heer G.N.R. Phaff, in leven gezagvoerder op het barkschip ZEEMANSHOOP.
Zierikzee, 5 april 1864, M.J. Ochtman, weduwe van G.N.R. Phaff.


07 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zwolle, 5 april. Naar men verneemt, is het beurtschip dat jl. vrijdag avond van Amsterdam naar hier vertrok, gevoerd wordende door H. Rouge, op de hoogte van Dungerdam gezonken. In dat schip bevond zich, zo als men onderstelt, een belangrijke hoeveelheid lijnzaad, rogge, suiker en andere koloniale waren voor kooplieden te dezer stede. Het schip was, naar men zegt, geassureerd, met de lading was zulks het geval echter niet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op woensdag de 13e april 1864, des voormiddags ten 9½ ure, aan de westzijde van de haven te Vlaardingen, van het welbezeild vishoekerschip, genaamd DANKBAARHEID, laatst gevoerd door Elias Voogd, met masten, rondhout, staand en lopend want en Inventaris voor de haringvisserij, waaronder een uitgeboette haringvleet. De Verkoop geschiedt eerst in kavelingen en daarna in massa.
Te bezichtigen des morgens voor de verkoping. Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notaris Mr. J.H. Knottenbelt te Vlaardingen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: SCOTTISH CHIEF, kapt. H.G. Quick, van Teignmouth, met 145 tons porceleinaarde.
Helvoet, 6 april. Aangekomen: ARENDINA, kapt. Boerhave, van Cette, ligt voor Pampus ten anker; GOTTFRIED, kapt. Wahlgren, van Cette; VOLUNTEER, van Leith; AURORA, kapt. Wolls; JOSEPH AND ELIZABETH, kapt. Milburn, en PALESTINE, kapt. Spence, allen van Newcastle; EAGLE, kapt. Hawkins, van Ipswich; JOHANN, kapt. Möller, van Ystad; DOROTHEA SCHMAHL, kapt. Casse, van Libau; JOHANNA, kapt. Borck, van Korsør.
Vertrokken: JACOB EN ANNA, kapt. Bonger, naar Japan; GROOT ZEEWIJK, kapt. Homan, naar Buenos-Ayres; LEVANT, naar Havre; JAVA, kapt. Dehle, naar Cardiff; JOHANN KEPPLER, kapt. Rahe, naar Newport; JOHN AND CHARLES, kapt. Hopkins, naar Rochester; ADRIANA FRANCISCA, kapt. Van Eyk, en TWEED, kapt. Muster, beiden naar Middlesbro'; GUARDIAN, kapt. Breaker; FARNE, kapt. Davison; ISABELLA SARAH, kapt. Hall, en WATERLOO, kapt. Crosk, allen naar Newcastle; FAMILIEN, kapt. Aas, naar Frederikstad; PRINCESS ALICE, naar Harwich.
Brouwershaven, 5 april. Vertrokken: AEGIDIA EN PAULINE, kapt. Hoogland, naar Batavia; JACOBUS, kapt. v.d. Tas, naar Valparaiso; EMILIE, kapt. Malbrane, naar New York; IDA, kapt. Nyholm, naar Genua.
Van Texel vertrokken, 4 april, QUINTET, kapt. Slijboom; STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Ham qq.; ANTHONY VAN HOBOKEN, kapt. Hazewinkel, en PRINSES AMALIA, kapt. Van Rijn van Alkemade, allen naar Batavia; PETRONELLA CATHARINA, kapt. v.d. Veen, naar Kanagawa.
Te Algoabaai aangekomen, 22 januari, CONCORDIA, kapt. Van Zanten, van Tafelbaai.
Van St. Helena vertrokken, 8 februari, BULGERSTEIN, kapt. Geerling; 10 dito, MARIA ADOLFINA, kapt. Blom; 12 dito, SCHELDE, kapt. Hofman; 18 dito, ALDEBARAN, kapt. Meijboom; 14 dito, KOERIER, kapt. Carst; 18 dito, CHRISTINA EN JEANNETTE, kapt. Rademaker; 22 dito, GERMANIA, kapt. Francke; 23 dito, CALIFORNIE, kapt. De Wijn, en 27 dito, HOLLANDIA, kapt. Wap, allen van Java naar Nederland.
St. Helena gepasseerd, 9 februari, TELEGRAPH, kapt. Rolufs; 18 dito, WASSENAAR, kapt. Hofstee; CORNELIA HENDRIKA, kapt. Swart; 19 dito, JOHANNA EN EMILIE, kapt. Seubert; 21 dito, WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Zetteler, en 25 dito, MARINUS WILLEM, kapt. Buyser, allen van Java naar Nederland.
Van Batavia vertrokken, 17 februari, DANUBE, kapt. Larson, naar Rotterdam; 25, LAMMINA ELISABETH, kapt. Pot, naar 't Kanaal.
Van Samarang vertrokken, 17 februari, WESTKAPELLE, kapt. Crucq, naar Nederland.
Van Soerabaija vertrokken, 18 februari, MEDEA, kapt. Van Teutem, naar Nederland.
Van Cheribon vertrokken, 12 februari, WILHELMINA EN ELISE, kapt. Priebee, naar Nederland.
Van Pekalong vertrokken, 19 februari,MARIA ANNA, kapt. Van Monnom, naar Nederland.
Van Passaroeang vertrokken, 5 februari, ZEEMEEUW, kapt. Kayser, naar Nederland.
Van Problingo vertrokken, 16 februari, ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Hazewinkel, en PEGASUS, kapt. Mannoury, beiden naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 1 februari, ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Möllinger, naar Nederland. 8, HOLLAND, kapt. Gronbeck, naar Amsterdam; HAEMSTEDE, kapt. Ter Marsch, naar Rotterdam; 7, PEKING, kapt. Deinum, naar Amsterdam; 8, ALCYONE, kapt. Landweer, naar Nederland; 10, CELEBES, kapt. Gille. naar Amsterdam.
Van Tjilatjap vertrokken, 18 februari, MARIA DIEDERIKA, kapt. Van Marion, naar Rotterdam.


08 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kolberg, 5 april. Het alhier gearriveerde Nederlandse schip DANKBAARHEID, kapt. Pottjer, is in de nacht van 4 op 5 dezer door een Deens oorlogsschip aangehouden. De bemanning van het oorlogsschip verhaalde, dat zij daags te voren een Nederlandse stoomboot prijs hadden gemaakt. De stoomboot was met 8 Denen bemand geworden en een gelijk getal der equipage was op het oorlogsschip overgenomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 april. Men is te Vlissingen bezig om de kop (opm: bedoeld zal zijn kap) van het schroefstoomschip 1e klasse LEEUWARDEN af te nemen. Waarschijnlijk zal het schip in dienst worden gesteld. (opm: buiten dienst zijnde oorlogsschepen lagen vaak afgetuigd en onder een houten kap)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwe Diep, 4 april. Heden avond ten 6½ uur is hier ter rede gekomen het Franse stoomschip JEROME NAPOLEON, commandant Buisson, komende van Antwerpen en aan boord hebbende Z.K.H. Prins Napoleon. De directeur en commandant der marine heeft dadelijk bij de Prins zijn opwachting gemaakt en morgen ochtend zullen de verschillende militaire autoriteiten de Prins complimenteren.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Notaris A.W. Nauta te IJlst zal op Maandag den 18 April 1864, des morgens ten 10 uren, ten huize van Bernardus Holtrop, scheepstimmerman te IJlst, publiek, bij boelgoed, tegen gerede betaling, presenteren te verkopen: 6 wel onderhouden 5 à 6 tons pramen, waaronder ene met tent, 1 nieuw boot, lang 4 el 3 palm, wijd 2 el; scheepstimmergereed-schappen, 1 nieuwe jien (opm: jijn, takel), 2 halfsleten dito, 6 dommekrachten, zagen, etc.; eindelijk een partij 1½ en 1 duims eiken hout en hetgeen meer zal worden aangeboden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene opgeboeide Praam, groot 10 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij Fokke Deinum te Workum.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee schuitmakersknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij de weduwe S.A. Nieuwland te Deinum, bij wie ook 2 beurtschepen te koop zijn, het ene groot 10 ton, met zeil en treil, en het andere groot 16 ton.


09 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 7 april. Men is zeer bevreesd aangaande het alhier te huis behorende schip ADÈLE, kapt. Edelkamp, 1 december van Hamburg naar Montevideo vertrokken, en waaromtrent men sedert niets vernam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hjöring, 4 april. Het schip HERMAN, kapt. Korsholm, van Messina naar St. Petersburg, is bij Lonstrup gestrand en zal weg zijn. De helft van de lading is geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 april. De Ost-See Zeitung deelt het volgende mede: Kolberg, 5 april. Het alhier gearriveerde Nederlandse schip DANKBAARHEID, kapt. Pottjer, is in de nacht van 4 op 5 dezer door een Deens oorlogsschip aangehouden. De bemanning van het oorlogsschip verhaalde dat zij daags te voren een Nederlandse stoomboot prijs hadden gemaakt. De stoomboot was met 8 Denen bemand geworden en een gelijk aantal van de equipage was op het oorlogsschip overgenomen. Bevestigt zich dit bericht, dan is het genomen schip vermoedelijk de Nederlandse stoomboot REMBRANDT, behorende aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Dit schip liep de 1e dezer te Swinemünde binnen zonder een Deens oorlogsschip gezien te hebben en is gisteren namiddag weer van Swinemünde vertrokken. In de kennisgeving van de Deense schout-bij-nacht v. Dockum, dd. 18 maart, leest men: “De neutrale schepen, welke zich heden in de haven bevinden, zullen hun ladingen kunnen completeren en Swinemünde verlaten kunnen tot 4 april. Na die tijd, dus van 5 april af, zal elk neutraal schip dat de haven van Swinemünde verlaat, door de schepen van het eskader opgebracht worden.” Daar volgens bovenstaand bericht de REMBRANDT reeds de 4e april zou opgebracht zijn, schijnt het, dat de Deense commandant elk neutraal schip dat sedert de 18e maart te Swinemünde is binnengekomen, ook wanneer het van een blokkade niets gezien heeft of heeft kunnen zien, als blokkade- verbreker wil beschouwen. Gisteren heeft men te Swinemünde niets van Deense oorlogsschepen ontwaard. De Pruissische korvetten ARCOND en NYMPHE waren die dag tot proefschieten in zee gestoken; het nemen van de REMBRANDT kan alzo niet dan op grote afstand van de haven geschied zijn. Volgens een te Amsterdam ontvangen bericht, bevestigt het zich, dat het de stoomboot REMBRANDT geweest is en dat dit vaartuig naar Kopenhagen opgebracht is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 april. Volgens bericht van Wijck op Föhr van 31 maart, zou een met steenkolen van Engeland komend naar Hoyer bestemd Deens schip, door Deense kanonneerboten bij List afgewezen en naar Wijck opgebracht zijn, schoon tot hiertoe, zover bekend is, geen aankondiging van de blokkade van de havens op de westkust van Sleeswijk werd gedaan.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: JOSEPH EN ELISABETH, kapt. W. Milburn, van Newcastle, met 98 chald. steenkolen en 543 stuks slijpstenen; EENIGHEDEN, kapt. A. Jacobson, van Holmstrand, met 174 tonnen hout; IMMANUEL, kapt. O. Bjoertness, van Holmstrand, met 240 tonnen hout.
HELVOET, 7 april. Aangekomen: VEREENIGING, kapt. van Noord, van Catania; KILLARNEY, van Genua; MAGNET, van Londen; LORD RAGLAN, van Newcastle; bij Dungeness van loods voorzien, MARY EN HILLEGONDA, kapt. Piccard, van Java naar Rotterdam.
Vertrokken: HERTHA, kapt. Warnaar, naar Havana; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester: NORFOLK, naar Harwich; RAVEN, kapt. Hutchinson, naar Montreal; CAROLINA, kapt. Johansen, en TRITON, kapt. Sandberg, beiden naar Newcastle; HENDRIK JAN VAN NASSAU, kapt. Roelfsema ; EENDRAGT, kapt. De Boer, en CONCORDIA, kapt. De Groot, allen op avontuur.
Te Texel aangekomen, 5 april, GEELONG, kapt. Wright, van Batavia.
Vertrokken, 6 dito, ANTONIA PETRONELLA, kapt. Voorendijk, naar Batavia.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Verkoop van een barkschip. De ondergetekenden zullen op vrijdag de 22e dezer, ten half tien ure, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, op vendutie verkopen het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip PAULINE, gevoerd door kapt. B.J. Post, groot 780 tonnen, zo als hetzelve alhier (opm: Batavia) ter rede is liggende voor twee ankers, met deszelfs masten, stengen, ra’s, staand want, lopend tuig, een stel zeilen en blokken, een zwaar anker en ketting. Voorts de overcomplete inventaris, bestaande uit zeilen, blokken, touwwerk, zeildoek, kettingen, ankers, watervaten, bootsmans- en koksbenodigdheden, kombuis, kajuitsmeubelen, vier sloepen, kompassen, barometers, meteorologische instrumenten, zeevaartkundige boeken, kaarten, restant provisiën en dranken. Zullende de vendutie aanvangen met de verkoop der scheepsprovisiën.
Van den Abeelen & Co.
(opm: de PAULINE lag de 1e juni 1864 nog ter rede van Batavia, thans zonder gezagvoerder. Op 30 juli lag de PAULINE niet meer ter rede Batavia, vertrek van daar niet vermeld).


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 2 april. Het voor gouvernementsdienst afgekeurde stoomschip ETNA is deze morgen op publieke vendutie verkocht voor NLG. 24.500 aan de heer W. Cores de Vries.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 8 april. Men verneemt dat Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse LEEUWARDEN in gereedheid wordt gebracht om binnenkort in dienst te worden gesteld.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 5 april. Eergisteren is alhier uit de haven vertrokken het Belgische lichtschip genaamd WEST-HINDER, gesleept door de Belgische loodsschroefstomer No. 5, om bij de bank genaamd West-Hinderbank, geplaatst te worden. Genoemd lichtschip is in de morgen van de 4e dezer op zijn bestemming gebracht onder toezicht van de heer D. Durt, kommissaris van het Belgisch Loodswezen te Vlissingen.


10 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 08 april. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester Joh. Jonker, de kiel gelegd van het eerste ijzeren rijnzeilschip genaamd MERWESTROOM, groot p.m. 130 lasten, voor schipper W. Wijnen te Gorinchem. Reeds is op dezelfde werf een ijzeren paviljoenschuit gemaakt, die aan alle vereisten uitmuntend voldoet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Kamer van Koophandel en Fabrieken acht zich verplicht de handel opmerkzaam te maken op het vermoedelijk opbrengen van het Nederlands stoomschip REMBRANDT, terugkomende van de haven van Swinemünde, welke door de Deense regering in staat van blokkade is verklaard, en ten gevolge ener daartoe ontvangen aanleiding, ernstig te waarschuwen tegen het verbreken der aangekondigde blokkade, daar op de berichten als zou die niet effectief zijn, niet te rekenen valt.
Rotterdam, 9 april 1864.
De Kamer voornoemd, Van Rijckevorsel, Pres., J.C. Reepmaker, Secr.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 april. Kapt. Larsen, voerende het schip ROSA, van Port-au-Prince naar Kopenhagen, gisteren te Dartmouth binnengelopen, rapporteert, dat hij daags te voren een grote stoomboot met een kanonneerboot in deszelfs nabijheid gezien heeft en vermoedt hij dat het Oostenrijkse oorlogschepen waren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen. Geveild te Middelburg op woensdag 6 april: het barkschip MINERVA, gebouwd in 1840, kapt. J. Botesz, voor NLG 22.650 verkocht.


11 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dantzig, 7 april. De te Pekel-A te huis behorende kof NOORDSTER, van Pillau komende, is door contrariewind op onze rede geankerd.


12 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 24 schepen, als:
Voor Rotterdam: PHILIPS VAN MARNIX (op 8 oktober 1863 te water gelaten), kapt. L.T. van Ruyven; KANAGAWA, kapt. W. Ouwehand; ALBLASSERDAM, kapt. J. 't Hoen; HENDRIK-IDO-AMBACHT, kapt. L. Bijl; KORTENAER, kapt. A.T. Schuchard; BATAVIA, kapt. J.J. Prange; HENRIETTE GERARDINA SUSANNE (voorheen genaamd HENRIETTE MARIA) , kapt. A. Sissingh, en CORNELIS ANTHONIE, A.E. Bouten.
Voor Amsterdam: DRIE GEBROEDERS (voorheen genaamd RIJSWIJK), kapt. J. van Tubergen; YSTROOM, kapt. A. Hansen; NICOLAAS WITZEN, kapt. J. Portenger; LOUISE, kapt. P. Buys Jr.; BANTAM, kapt. J.P. Claasen; JACOBA CORNELIA, ………; HONIGBIJ, kapt. J. v.d. Valk; BROUWERSHAVEN, kapt. A. Huizer; ZEPHIR, kapt. P. Wemmers Pz.; PRESIDENT PLATE, kapt. J.C. Harten; HUYDECOPER, kapt. R.J. Reynders; STAATSRAAD VAN DE HOUVEN, kapt. F. Heymeriks; NOVA ZEMBLA, kapt. T. Mammes; SOUBURG (voorheen genaamd VLAARDINGEN), kapt. M.W. Zwart, en BEZOEKIE, kapt. C.J.A.R. Reckers.
Voor Schiedam: JOHANNES LODEWIJK, kapt. A.H. v.d. Waal.
In de bevrachting van maart zijn nog opgenomen de navolgende 8 schepen, als:
Voor Rotterdam: COPERNICUS, kapt. J. Algra; JOHANNA MARIA, kapt. P.J. Dam, en TRITON, kapt. W.H. Rusman.
Voor Amsterdam: GELDERLAND, kapt. D. Graaff; COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. W.J. Kramers, en ELIZE HENRIETTE, P.J. Deterding.
Voor Dordrecht: ARY SCHEFFER, kapt. G.J. Kunst, en ÆGIDIA EN PAULINE, kapt. P.P. Hoogland.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 april. De 9e dezer is van de werf van den scheepsbouwmeester P. Haverkamp, in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam, te water gelaten het barkschip YMUIDEN, groot ca. 756 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren F.U.H. Reiger & Co., gevoerd zullende worden door kapt. G.J. Melenberg.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 11 april. De kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam heeft bekend gemaakt, dat volgens een bij haar ingekomen bericht, vóór Stettin en de nabij gelegen Duitse havens, sedert de dag, vermeld in de publicatie van de blokkade van de zijde der Deense  regering, een eskader van zeven Deense schepen kruist, zodat de blokkade als effectief te beschouwen is, en bij gevolg alle schepen, welke sedert die dag trachten in een van die  havens binnen te komen, opgebracht kunnen worden en als goeden prijs veroordeeld. De kamer heeft er tevens opmerkzaam op gemaakt, dat het ongehinderd binnenlopen van een enkel schip niet bewijzen kan, dat de blokkade onvoldoende is en dat nog dit schip zelf noch enig ander schip zich op deze bijzondere omstandigheid in zijn voordeel zal kunnen beroepen. De kamer heeft zich verplicht geacht dit bericht ter algemene kennis van de  Nederlandse handel en scheepvaart te brengen, omdat berichten van de zijde van Duitse  handelaars te Stettin, in de dagbladen onlangs gepubliceerd, zouden kunnen leiden tot de mening, dat de blokkade niet effectief was, zodat de Nederlandse schepen, op grond hiervan naar een van die Duitse havens zeilende, aan wezenlijk gevaar zouden zijn blootgesteld en schip en lading zouden verloren gaan voor de eigenaars. Naar de overtuiging van de kamer zou voor de Nederlandse regering geen enkele grond bestaan om enige stap te doen ten  behoeve van de handel of de scheepvaart die de vrijgevige bepalingen van de Deense regering zou willen overtreden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: JOSEPH EN ELISABETH, kapt. W. Milburn, van Newcastle, met 98 chaldr. steenkolen en 543 slijpstenen; HAVEN, kapt. D. de Ruiter, van Terranova, met 2350 cantares ruwe zwavel; SARA, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 10 april. Aangekomen: BORDEAUX, van Bordeaux; ELVE, van Hamburg; MARIA THERESIA, kapt. Dalhof, van Dantzig.
Vertrokken: ARY SCHEFFER, naar Havre; FYENOORD, naar Londen.
Brouwershaven, 9 april. Aangekomen: MARY EN HILLEGONDA, kapt. Piccard, van Batavia, laatst van de Sorlings. Vertrokken: STAD DORDRECHT, naar Londen.
Helvoet. 11 april. Aangekomen: OSBORNE, van Leith.
Brouwershaven, 11 april. Niets gepasseerd. Wind N. (dik van mist.)


13 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 april. De Nederlandse kof GESINA DOROTHEA, kapt. De Boer, is eergisteren wegens het verbreken der blokkade te Kopenhagen opgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 8 april. Het schip HENDRIKA, kapt. Heins, van Hamburg naar Leer, is alhier met 1½ voet water in het ruim binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stolpmünde, 8 april. De Nederlandse schoener MARGARETHA, kapt. Stutvoet, van Veendam in ballast op hier bestemd, is ten gevolge van stormweder alhier in de nabijheid gestrand. Men hoopt het schip zonder zware schade vlot te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Boston, 24 maart. De Nederlandse brik HENRICA, kapt. Strackholder, van Buenos-Ayres naar New-York, op de Brigantijn-Bank gestrand, als vroeger gemeld, is op zijde geslagen en zit vol water. Wanneer het weder dienen wil, dan zal men een gedeelte der lading kunnen bergen; maar het schip zal hoogstwaarschijnlijk totaal weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op donderdag de 21e april 1864, des middags ten twee ure, zal te Vlissingen door de deurwaarder G. Rottier om contant geld worden verkocht een hecht en sterk sloepschip, met masten, staand en lopend want, boot, zeilen en verdere inventaris, geschikt voor de grote visserij en koopvaardijvaart, lang oversteven 16.12 el, breed 4.83 el, het hol diep 2.08, metende 46 tonnen, liggende in de binnenhaven te Vlissingen. Inlichtingen aldaar te bekomen bij de heer Desmet, chef van het oesterpark en bij bovengemelde deurwaarder. N.B. Het schip is daags voor de verkoping nog uit de hand te koop.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 11 april:
-       Het barkschip BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, gebouwd in 1857 (opm: opgeleverd 1858), kapt. N. Kruymel: NLG 26.000. Koper W. Bakker Bzn (opm: zie JB 080664).
-       Het schoener-kofschip ALBERDINA PETRINA, gebouwd in 1854, kapt. H.K. Kruithoff: NLG 7.950. Koper: A.M. Balwé.


Krant:

 ZZC - Zierikzeesche Courant

Volgens te Amsterdam ontvangen bericht, is het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Stettin naar Amsterdam bestemd, door een Deens oorlogsschip genomen en te Kopenhagen opgebracht.


14 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 11 april. Nadat het zich bevestigd heeft dat het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, dat 4 dezer van hier naar Amsterdam vertrok, in open zee, circa 40 mijlen van Swinemünde, door de Denen is prijs gemaakt en naar Kopenhagen opgebracht, schijnen de rederijen er van af te zien hun schepen hierheen te zenden, ten minste sedert 4 dezer hadden wij geen enkel arrivement. De Deense oorlogschepen houden zich echter schijnbaar op grote afstand, ten minste men ontdekt ze zelden. De 9e dezer kwamen vier Deense oorlogschepen in het gezicht en onmiddellijk daarop gingen de Pruisische oorlogschepen naar buiten. De Denen zetten echter koers om de West en geraakten uit het gezicht, zodat onze oorlogschepen retourneerden zonder dat het tot een treffen was gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 april. Het schip DECIMA, kapt. Grivel, van Tjilatjap herwaarts, is, volgens brief van Soerabaya, d.d. 25 februari, de 14e februari aldaar door het Nederlandsce oorlogschip ARDJOENO binnengesleept. Het moet lossen om een nieuwe fokkemast in te zetten, en zal dokken om onder water nagezien te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 april. Het schip WILHELMINA, kapt. Koster, van Shields alhier aangekomen, heeft schade aan tuigage en zeilen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 april. Het Nederlandse schip TJETSINA JACOBS, kapt. Bakker, van Londen naar Riga, is op 4 dezer lek en met andere schade te Terschelling binnengelopen. Het moest lossen om te repareren.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Ter hoogte der Sally eilanden (opm: Scilly eilanden), 8 maart, JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. A. Romijn, van Java naar Dordrecht.
Te Batavia aangekomen, 1 maart, DORDRECHT, kapt. T.H.A. Loos. Alles wel.
Helvoet, 12 april. Aangekomen: BRODERNE, kapt. Koen, van Aquin; MINERVA, kapt. van Ommeren, van Havre; MARGRIETHA, kapt. Panman, van Cuxhaven; NIDAROS, kapt. Fayan, van Frederikstad; PETRONELLA JOSEPHINE, kapt. Corfitson, van Landscrona.
Vertrokken: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. W.S. Kramers, naar Batavia, ligt voor Pampus geankerd; LODEWIJK, kapt. Bax, naar Quisembo; SNOWDROP, kapt. Lelean, en HOPE, kapt. Pill, beiden naar Middlesbro'; LEVERET, kapt. Clarck; DIEWERDINA, kapt. De Jonge, (is op de rede terug) en INTEGRITY, kapt. Biggs, allen naar Newcastle; INDUSTRIE, kapt. Mulder, en MARGRIETHA, kapt. de Groot, beiden naar Arendsburg.
Brouwershaven, 12 april. Vertrokken: GEERTRUIDA MARIA, kapt. De Ligny, en JANNETJE, kapt. Meijerhoff, beiden naar Batavia.
Brouwershaven, 13 april. Vertrokken: NEERLAND EN ORANJE, kapt. Bouwmeester, naar Batavia.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Harderwijk, 12 april. Van het koloniaal werfdepot zal a.s. zaterdag naar het Nieuwe Diep vertrekken het detachement suppletie-troepen van 160 man, om aldaar die zelfde dag te embarqueren aan boord van het schip GERARD PIETER SERVATIUS, gezagvoerder J. Wamsteker, ten einde met die  bodem naar Java te vertrekken, onder bevel van den kapt. der infanterie van het Oost Indische leger W.R.H. Tergau, die van verlof derwaarts terugkeert, en voorts tot mede geleide de 2e luit. A.J. Kalff van het wapen der inf., en C.R. Bentfort van Valkenburg van dat der cavalerie, beiden van het Oost Indische leger.


15 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 13 april. Het schip DAPPER, kapt. Hamon, van Swansea naar Fécamp, is ten gevolge ener aanzeiling gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op donderdag 14 april:
-       1/32e aandeel in het nieuw gebouwd, gekoperd barkschip COLOMBINE, groot 288 gemeten lasten, kapt. A.J. Andriesen, boekhouder E. Serruys. Het schip is in februari 1863 te huis gekomen met een vracht voor de Nederlandsche Handel Maatschappij en thans met een particuliere vracht zeilende van Madras naar Melbourne: om NLG. 550 verkocht.
-       1/32e dito aandeel. Om NLG 560 verkocht
-       Twee 1/64e aandelen in het barkschip BILLITON, kapt. A. de Voogd van der Straaten, boekhouder W.G. Ledeboer, op reis naar Java, voor de retourreis bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij. Beide opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 02 maart. Te midden van de storm, die van 1-6 februari op Timor woedde, werden onophoudelijk noodseinen waargenomen van een Engels schip, dat in de avond van de 1e februari op de buitenrede van Koepang was ten anker gekomen.
Dat schip, genaamd WATERLILY en gevoerd door kapt. Fowers, was met een lading steenkolen en lood van Shields (Engeland) vertrokken met bestemming naar Japan en had bij aankomst te Koepang reeds 173 dagen reis.
De kapitein, die zich de dag na aankomst van boord had begeven, kon door de hevige branding de wal niet bereiken; terwijl hij ook niet naar zijn schip kon terugkeren, uithoofde van de hoge zee; zodat hij met 3 man van zijn equipage, gedurende 4 etmalen, zonder levensmiddelen op zee heeft moeten rondzwerven, alvorens het hem gelukte op de noordoostkust van Koepang te landen. Dit was de reden van de noodseinen van het schip, waarop zich ook bevond de echtgenote van de kapitein, die, omtrent het lot van haar echtgenoot bezorgd zijnde, ondanks de hoge zee en de hevige branding, in een boot van boord afstak, vergezeld van twee jeugdige kinderen en een paar matrozen.
Nadat deze boot, niet zonder levensgevaar voor de zich daarin bevindende personen, het strand bereikt had, waarvan bestuurswege enige mensen gezonden waren, om de boot door de branding te helpen, vernam men, dat de gezagvoerder door zeer dringende omstandigheden genoodzaakt was geweest om zo ontijdig het schip te verlaten.
De bemanning was gedeeltelijk tegen hem in verzet gekomen, zodat de kok hem reeds had willen overboord werpen.
Daarenboven was de gehele equipage lijdende aan scheurbuik in de hevigste graad; terwijl de eerste stuurman een zijner armen had gebroken en de tweede, tengevolge een hevige tering, met de dood lag te worstelen.
De nodige hulp ter bewaring van orde aan boord van het schip werd aan de gezagvoerder verleend, terwijl de zieken in het hospitaal te Koepang werden opgenomen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris van Leeuwen te Leeuwarden zal op dinsdag 3 mei 1864, des voormiddag 9 uur, op Schiermonnikoog, tegen gerede betaling, publiek verkopen:
-a: Het wrak van het in december ll. aldaar gestrande Britse oorlogs-stoomschip LIVELY, kapitein Walsh, en
-b: De van dit schip geborgen inventaris, bestaande in: ene partij touwwerk, zeilen, verschillende koper, ijzer, blik en loden voorwerpen, klok, lantaarns, brandspuitslang, 3 trossen, 5 ankers, 1 mast met koper en hetgeen meer zal worden aangeboden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gebruikte pramen en scheepjes, uit de hand te koop, bij C.D. van der Werff, scheepstimmerbaas te Dokkum.


16 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 april. Het schip PRINSES AMELIE, kapt. Groeneveld, van Batavia herwaarts, is 12 dezer met gebroken fokkemast te Falmouth binnengeloopen, doch zal bij gunstige gelegenheid herwaarts vertrekken.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat de Nederlandsche kof GESIENA DOROTHEAvan Pekel-A, op de hoogte van het Peerd (opm: Oostelijke punt eiland Rügen) door een Deense kruiser opgebracht is, omdat het schip de blokkade heeft trachten te forceren.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: NIDAROS, kapt. C.A. Foyen, van Frederikstad, met 209 tonnen hout.
Helvoet, 14 april. Aangekomen: CORNELIA, van Marseille; ZEPHIR, van Londen; LORD RAGLAN, van Newcastle; SEINE, van Hamburg.
Vertrokken: INDEX, kapt. Long, naar Hull; DIEUWERDINA, kapt. De Jong, en ALIDA PRONK, kapt. Scholtens, beiden naar Newcastle; ALBATROSS, naar Liverpool; SALTMARCH, kapt. Green; FLORENTINA, kapt. Mohlmann, en SCOTISH SHIP, kapt. Swisk, allen naar Middlesbro'; PRINCESS ALICE, naar Harwich, IMMANUEL, kapt. Bjorness, naar Holmstrand; ENIGHEDEN, kapt. Jacobsen, naar Frederikstad.
De VREDE, kapt. Van Rijn, is gisterenavond zonder assistentie vlot gekomen en in zee gezeild.
Van Texel vertrokken, 13 april, JULIA, kapt. v.d. Tas, naar Batavia; PROVINCIE DRENTHE, kapt. De Boer, naar Samarang; 14 dito, JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. Gorter, naar Batavia.
Helvoet, 15 april. Aangekomen: CLAUDIUS, kapt. Rurkenshead, van Newcastle; WHITE, kapt. Calverson, van Londen; JOHAN, kapt. Muller, van Engeland; ZWAANTINA, kapt. Jonker, van Genua.
Vertrokken: ALBATROSS, stoomschip, van de Kwak naar zee.
Deal gepasseerd, 13 april, MARSEILLE, kapt. Clement, van Java naar Amsterdam.
Dover gepasseerd, 12 april, GENAARDE STUERS, kapt. Viersma, van Rotterdam naar Batavia.
Singels gepasseerd, 11 april, TELEGRAAF, kapt. Rolufs, en 12 dito, MARIA ADOLPHINA, kapt. Blom, beiden van Batavia naar Amsterdam
Te Falmouth aangekomen, 11 april, EUROPA, kapt. Van Hager, van Iquique naar Dordt.
Gepasseerd, 12 april, SCHARNHORST, kapt. Hellman, van Batavia naar Amsterdam; 13 dito, PRINSES AMELIE, kapt. Groeneveld, van Batavia naar Amsterdam, met gebroken mast.
Lezard gepasseerd, 8 april, SENIOR, kapt. Bakker, en GOEDE VERWACHTING, kapt. Hillenius, beiden van Java naar Amsterdam.
Van Holyhead vertrokken, 11 april,.SWAN, kapt. Couth, van Liverpool naar Dordt.
Te Shields aangekomen, 11 april, TRITON, kapt. Sandberg, van Dordt.
Te Batavia aangekomen, 29 februari, AUSTRALIË, kapt. Lucas, van Amsterdam.
Vertrokken, 29 februari, TWEE GEZUSTERS, kapt. Bergman, naar Soerabaija; 1 maart, MADURA, kapt. Van Bruggen, naar Nederland.
Zeilklaar, 1 maart, MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Gerrebrands, naar Rotterdam; ARGO, kapt. Geesterkamp, naar Nederland.
Van Soerabaija vertrokken, 23 februari, JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. Salm, naar Nederland; 25, JHR. Mr. v.d. WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. Lammerts, naar Sumanap.
Van Singapore vertrokken, 23 februari, ALBRECHT BEYLING, kapt. v.d. Burg, naar Batavia; 26, ALMELO, kapt. Tjebbens, naar Macassar; 3 maart, ADMIRAAL DE WINTER, kapt. Bunnemeijer, naar Hongkong.
Aangekomen: 7 maart, CANDATI, kapt. Bosscher, van Rotterdam.
Te Rangoon aangekomen, 13 februari, EVA JOHANNA, kapt. Hordijk, van Rotterdam.
Vertrokken, 17 februari, CONSTANCE, kapt. Mulder, van Singapore.
Te Akyab aangekomen, 22 februari, ZEEPAARD, kapt. Tjebbes, van Point de-Galle.
Te Melbourne zeilklaar, 27 januari, SILENTIUM, kapt. Van Leeuwen, naar Manilla; 13 februari, JAN HENDRIK, kapt. Lelyvelt, naar Batavia; 22, BARON VAN PALLAND VAN ROSENDAAL, kapt. Hoogenstraten, naar Guam.
Rotterdam, 14 april. Het Deense eskader, dat zich eergisteren op de hoogte van Helgoland bevond, bestaat uit vier schepen.
Yarmouth (Wight), 12 April. Het Nederlandse schip NUMMER I, kapt. Van Duyn, van Rotterdam. 1 van Cowes naar Japan, is hier binnengelopen. (opm: de NUMMER 1 was voor Japanse rekening gebouwd en werd met een tijdelijke zeebrief onder Nederlandse vlag derwaarts uitgebracht)


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 14 april. Het Nederlandse kofschip ETTJE BERG, kapt. H.J. Dik, is hedenmiddag uit deze haven naar zijn bestemming vertrokken, na volbrachte reparatie.


17 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 april. De Nederlandse schoener HERMANNA, kapt. Pybes, van Liverpool naar Stettin, is de 9 dezer door het Deense stoomschip GEYSER prijsgemaakt en 12 dezer te Kopenhagen opgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 april. Kapt. Hildebrandt, voerende het Nederlandse schip JOHANNA PETRONELLA, thans te Colberg liggende, rapporteert dat de commandant van het Deense oorlogschip FREYA hem verzekerd heeft, dat de Deense blokkadelinie voor Swinemünde zich uitstrekt van Ancona (opm: moet zijn: Kap Arkona) tot Colberg (opm: Kolberg).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blyth, 14 april. De Nederlandse kof RENSKE HOOITES, kapt. Donema (opm: bouwjaar 1843; kapt. D.H. Donema), van Harlingen met kaas naar de Tyne, heeft bij Lyne Burn (opm: mogelijk nabij Lynemouth, 55º13’ N 01º31’ W) op de rotsen gestoten, is spoedig daarop gezonken, en zit met vol tij geheel onder water. Een klein gedeelte der lading kan gered worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 14 april. Door het Nederlandse schip HENRIETTE, kapt. Visser, van Java naar Rotterdam, is alhier geland de bemanning van het schip CAMILLUS. Beide bodems zijn 31 maart op 45ºNB. en 31º WL. met elkander in aanzeiling geraakt, ten gevolge waarvan de CAMILLUS gezonken is


19 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 april. Kapt. Visser, met het schip GENERAAL MICHIELS in Brouwershaven binnen, rapporteert het volgende:
De 28e maart zeilde ik op 41º30’ NB en 22º WL, en zag een schip voor mij uit, hebbende voorbramsteng en kluiverboom verloren. Daar ik het naderde, hees ik de vlag, waarop het de Hamburgse vlag toonde, bijdraaide en mij opwachtte. Ik hield dicht achter hem om en praaide hem, zijnde het schip DRAGOON, van Calcutta naar Londen bestemd. Het schip had toen 116 dagen reis en verzocht mij of ik enige verse provisie voor hem had, daar hij 9 man lijdende had aan scheurbuik. Na hem een toestemmend antwoord gegeven te hebben, draaide ik bij. Hij zond daarop zijn boot aan boord en ik voorzag hem van hetgeen hij benodigd was, zoveel ik kon missen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndrecht, W. van Dam H.H.Zn., W.H. Montauban van Swijndrecht, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndrecht en H.H. van Dam te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meester op dinsdag 3 mei 1864, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip PIETER SCHOENMAKERS, laatst gevoerd door kapt. J.J. van Varelen, volgens meetbrief lang 39 el 40 duimen, wijd 7 el 2 duimen, hol 5 el 62 duimen en alzo groot 691 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende te Amsterdam, aan de werf Concordia, van de heren Meursing & Huijgens.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 19 april. Het schip HENRIETTA, kapt. Visser, van Batavia alhier binnen, heeft wegens aanzeiling met de schoener CAMILLUS, die gezonken is, boegspriet, voorstengen en ra’s verloren.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Het nieuwe stoomschip SINGAPORE zal van hier (opm: Batavia) direct naar Soerabaija vertrekken op 25 april, 5, 15 en 25 mei a.s. Nadere informatiën bij W. Cores de Vries. (opm: eerst gevonden reis van de SINGAPORE, kapt. Munnich: 9 april van Soerabaija naar Batavia, alwaar de 12e april gearriveerd).


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen; PALLADIUM, kapt. J. Gray, van Newcastle, met 112 chaldr. steenkolen; KATE, kapt. C. Rhodes, van Londen, met 76 ton gebroken glas.
Helvoet, 17 april. Aangekomen: WILLEM JACOBUS, kapt. De Vries, van New-York; JAMES, kapt. Wade, van Newcastle. Vertrokken: LEVANT, naar Havre; QUEEN OF THE SEA, kapt. Maifield, van Middlesbro'; AFINA, kapt. Broekema, en JOHANNA, kapt. Brouwer, beiden van Newcastle, beide laatsten liggen bij Goereehaven ten anker.
Brouwershaven, 16 april. Aangekomen: GENERAAL MICHIELS, kapt. Visser, van Banjoewangie; MYRTLE, kapt. Esson, van Newcastle.
Vertrokken: SARA, naar Londenaar 17 dito, aangekomen: BULGERSTEYN, kapt. Geerling, van Batavia; ELISABETH, kapt. Thompson, van Newcastle.
Te Texel aangekomen, 15 april, TELEGRAPH, kapt. Rolufs, en MARIA ADOLFINA, kapt. Blom, beiden van Batavia. Vertrokken, PETRONELLA, kapt. Leicher, en 17 dito, INDIA PACKET, kapt. Diepering, beiden naar Batavia.
Te Zierikzee aangekomen, 16 april, JOH. CHRISTINA, kapt. Leclercq, van Banjoewangie naar Rotterdam.
Goudstaart gepasseerd, 12 april, JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, van Java naar Dordt; ANTONIA PETRONELLA, kapt. Vorendijk, van Amsterdam naar Batavia.
Van Yarmouth (Wight) vertrokken, 13 april, NUMMER 1, kapt. Van Duyn, van Rotterdam  naar Japan.
Gepraaid 13 april, bij de Singels, GEERTRUIDA MARIA, kapt. De Ligny, van Rotterdam naar Batavia.
Helvoet, 18 april. Aangekomen: ALBERT, stoomboot, van Hull; EARL OF AUCKLAND, stoomboot, van Londen; MYRTLE, kapt. Eason, van Brouwershaven.
Vertrokken: WATCHLESS, kapt. Ternie, naar Londen; MARY EN MARGARIST, naar Brouwershaven; LOEVESTEYN, kapt. Hulshof, naar Zierikzee; IDA ELISABETH, kapt. Jansen, naar Shoreham; GAZELLE, kapt. Seagers, naar Reval; ONKAHAGA, kapt. Caalon, en AMUNDA, kapt. Ringe, beiden naar New York; EDITH, kapt. Erichson, naar Philadelphia.
Brouwershaven, 18 april. Aangekomen: JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, van Banjoewangie. Alles wel.


20 april 1864


Krant:
  JB - Javabode

Bij de op de 29e februari te Amsterdam gehouden veiling van schepen en scheepsparten is het schip AMALIA AUGUST, laatst gevoerd door kapt. De Veer, gebouwd in 1856, van 399 gemeten lasten, voor NLG. 61.500 verkocht aan de reder Jan Smit Czn. te Alblasserdam. Hetzelve zal genaamd worden PETRONELLA en gevoerd door kapt. Leicher.
Het eveneens op de 29e febuari te Amsterdam geveilde 1/30e part in het schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. Jaski, gebouwd in 1840, van 435 gemeten lasten, is voor NLG. 920 verkocht.


21 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 april. Het stoomschip ANNA PAULOWNA, kapt. D. van Wijk, van hier naar Liverpool vertrokken, is gisteren met schade aan de vin (opm: schroef) in het Oosterdok teruggekomen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 20 april. Maandag (opm: 18 april) is van de werf van den heer F. H. von Lindern te Alblasserdam, te water gelaten het clipperfregat NIEUWE WATERWEG, groot plm. 740 lasten, gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van evengenoemde heer Von Lindern, en zullende gevoerd worden door kapitein E. von Lindern.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: CATHARINA MARGARETHA, kapt. H. Riebeling, van Delve, met 26 lasten boekweit; MARY AND MARGARETH, kapt. J.F. Annis, van Londen, met 95 tons gebroken glas; ELIZABETH, kapt. J. Thompson, van Newcastle, met 120 chaldr. steenkolen; OCEAN, kapt. A. Storm, van Newcastle, met 130 chaldr. steenkolen; JOHN MOWLEM (opm: mogelijk JOHN MOWLAM), kapt. H.B. Towler, van Poole, met 260 tons porceleinaarde; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. A. Romijn, van Passaroean, met 1616 kranj. suiker, 2720 balen, koffie, 672 schuitjes tin, en 846 bossen bindrotting.
Helvoet, 19 April. Aangekomen: DENI, kapt. Kuiper, van New York; OCEAAN, kapt. Post, en MINA, kapt. Van Gelderen, beiden van Lissabon; ZEEMEEUW, kapt. Zwart, en ANNECHINA, kapt. Pik, beiden van St. Ubes; JUSTUS, kapt. Tjadde, van Livorno; W.S.R., kapt. Culpin, van Londen; ANNE, Organ„ van Whitehaven; VOLUNTEER, van Liverpool; GLEANER, kapt. Press, van Charlestown; JANE, kapt. Owen, van Workington; PROMPT, van Hartlepool, is op de Bank in de Kanaalhaven aan den grond gevaren en met hoog water blijven zitten; TRUE BRITON, kapt. Gibson, van Newcastle. Vertrokken: J. H. VAN GENT, kapt. Jensen, naar Libau.
Brouwershaven, 19 april. Aangekomen: HENRIETTE, kapt. Visser, van Batavia, Iaatst van Plymouth ; BLACKWATER, kapt. Griffith, van Callao; FIRE SONNER, kapt. Landrot, van Haiti; ELIZABETH, kapt. Austen, van Liverpool.
Te Texel aangekomen, 19 april, GOEDE VERWACHTING, kapt. Hillenius; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. Jaski; CORNELIA HENDRIKA, kapt. Swart; STARNHORST (opm: waarschijnlijk SCHARNHORST), kapt. Hollman; PRINSES AMALIA, kapt. Groeneveld, Iaatst van Falmouth, en DE VREDE, kapt. Van d. Plas, allen van Batavia; DEN ELSHOUT, kapt. Akkerman; ALDEBARAN, kapt. Meyboom, en WASSENAAR, kapt. Hofstee, allen van Banjoewangie; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Bourghelles Zetteler, van Patjitan.
Te Zierikzee aangekomen, 18 april, JACOBA HELENA, kapt. Swart, van Banjoewangie naar Rotterdam; EUROPA, kapt. Van Hagen, van Pisagua naar Dordt. 19 dito, SCHELDE, kapt. Hoffman, van Batavia naar Middelburg. Vertrokken, IDA ELISABETH, kapt. Jansen, naar Batavia.
Van Scilly vertrokken, 15 april, HAZARD, kapt. Johansen, van Pisagua naar Dordrecht.
Aangekomen schepen op Java, vóór 15 maart, ALBRECHT BEYLING, kapt. v.d. Burg, van Singapore; GALILEI, kapt. Van der Meij, van Amsterdam; MARIA MAGDALENA, kapt. Willenbrink, van Padang; GRONDWET, kapt. Kamminga, van Shields; BREDERODE, kapt. Kruymel, van Melbourne; CONCURRENT, kapt. Van der Harst, en GRAAF DIRK III, kapt. Rotgans, beiden van Rotterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Kofschipshol met enige rondhouten. Uit de hand te koop het kofschip TWEELINGEN, in 1852 gebouwd te Veendam, thans zwaar vertimmerd en in zeer hechte staat gebracht, voor classificatie bij Veritas, plm 50 lasten. Te bezien en te bevragen bij S. & T. Zwanenburg op de scheepswerf te Harlingen.


22 april 1864


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Berlikum. Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Roefschuitje, groot 14 ton, met mast en wigt, geschikt om alles te vervoeren. Te bevragen bij den hellingbaas J. Bielsma te Berlikum.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Kofscheepshol met enige rondhouten. Uit de hand te koop: het kofschip TWEELINGEN, in 1852 gebouwd te Veendam, thans zwaar vertimmerd en in zeer hechte en voldoende staat gebragt voor klassificatie bij Veritas, plm. 50 last.
Te bezien en bevragen bij S. en T. Zwanenburg, op de scheepswerf te Harlingen.


23 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 april. Heden middag ten 6½ ure is van de werf van de heer F. Kloos te Alblasserdam te water gelaten het schip L.J. ENTHOVEN, met circa 400 lasten of 756 tonnen, zullende varen voor rekening van de heren De Groot, Roelants & Co. te Schiedam. Onmiddellijk daarop is op dezelfde werf de kiel gelegd voor een barkschip, zullende de naam voeren van JUPITER, voor rekening van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam en zullende gevoerd worden door kapt. P.H. Kiewit.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 21 april. Aan de personen J. Klein, A. Bruin, J. Zeilemaker en T. Visser, allen hier wonende, is vanwege de Zuid-Hollandsche maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam, uitgereikt de bronzen medaille benevens getuigschrift en vijf gulden, voor het op 23 december 1863 met veel inspanning en gevaar redden van een schipbreukeling van het Zweedse fregat SUMATRA, terwijl aan de heer Kooiman, genees- en heelkundige alhier, vanwege de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen voor zijn met gunstig gevolg bekroonde pogingen tot het in het leven terug roepen van een drenkeling van opgemeld schip, naar keuze werd toegekend de gouden medaille, de zilveren medaille met NLG 27,- of een kistje met instrumenten voor de behandeling van schijndoden, welk laatste is gekozen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 april. Volgens brief van kapt. Visser, voerende het schip HENRIETTA, van Samarang in Hellevoet binnen, bevond hij zich in de nacht van 31 maart op 1 april met dikke lucht, stofregen en zeer weinig gezicht in het Kanaal, hebbende goede uitkijk en de seinlantaarns aan beide zijden in goede staat brandende, toen men aan stuurboordszijde een schip ontwaarde, omstreeks 4 streken in lij en zeer dicht bij. Men kon niet zien hoe het lag. De klok werd onmiddellijk geluid, doch voor dat men afhouden of loeven kon, was men in aanzeiling. De HENRIETTA verloor daardoor de kluiverboom met zeilen, tuig enz., de scheg, het borstbeeld, waterstagen, kraanbalk, boegstag aan stuurboordszij enz. Een en ander werd zo spoedig mogelijk gekapt om verdere schade te voorkomen, daar het onder het schip sleepte.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 22 april. Op de werf van den scheepsbouwmeester J. van Duyvendijk Azn., te Lekkerkerk, is de kiel gelegd voor een barkschip van p.m. 400 lasten, voor rekening van de heren Hartog en Glazener te Rotterdam, dat de naam zal dragen van LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en bestemd zijn voor de grote vaart.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: GLEANER, kapt. J.W. Press, van Charlestown, met 167 ton porceleinaarde; ELISABETH AUSTIN, kapt. A. Poster, van Runcorn, met 200 ton ruw zout; W. S. R., kapt. S. Culpin, van Londen, met 80 ton gebroken glas; EUROPA, kapt. B. von Hagen, van Pisagua, met 8232 balen salpeter; ELVIRA, kapt. J. Robinson, van Newcastle, met 103 chaldr. steenkolen; HAZARD, N.J., van Pisagua met 4372 zakken salpeter, 2½ tons beenderen en knoken, en 17 stuks huiden.
Helvoet, 21 april. Aangekomen: ZEPHYR, van Londen; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, van Rochester; FORTUNE TELLER, kapt. Welch, van Liverpool, LORD RAGLAN, van Newcastle. Vertrokken: BITTERN, naar Liverpool; PALESTINE, kapt. Spencer, naar Shields; JOSEPH AND ELISABETH, kapt. Milburn, naar Newcastle; PROMPT, naar Hartlepool; NIDOROS, kapt. Fayen, naar Frederikstad.
Brouwershaven, 20 april. Aangekomen: GERMANIA, kapt. Franke, van Banjoewangie; HAZARD, kapt. Johanssen, van Pisagua.
Vertrokken: LOEVESTEIN, kapt. Hulshof, naar Batavia; CORNELIA MATHILDA, kapt. Wulp, naar Melbourne; PATRIARCH SAMHIRI, kapt. Lion, naar New-York.
21 dito, aangekomen: CHINA, kapt. Tofield, van Banjoewangie. De Amerikaanse bark
ARAMEDA SNOW, van Callao komende, ligt bij Scharendijke geankerd.
Te Texel aangekomen, 19 april, INSULANEREN, kapt. Jorgensen, van Batavia, laatst van Queenstown; COUNTY OF LANARK, kapt. Jenkins, van Banjoewangie.
CHRISTINA EN JEANNETTE, kapt. Rademaker, en GEBROEDERS, kapt. De Groot, allen van Banjoewangie; Deens oorlogsschip HEIMDAL, van de Noordzee, vertrok weder derwaarts, Vertrokken: Deens oorlogsschip DAGMAR, naar de Noordzee.
Van Akyab vertrokken, 16 maart, ZEEPAARD, kapt. Tjebbes, naar Falmouth.
Te Rangoon zeilklaar, 9 maart, EVA JOHANNA, kapt. Hordijk, naar Rotterdam.
St. Helena gepasseerd, 5 maart, QUARTET, kapt. Mulder, van Java naar Amsterdam.
Rotterdam, 20 April. Het berigt nopens het prijs maken door de Denen van het Hamburger packetschip BAVARIA, is gebleken onwaar te zijn, aangezien dit schip, blijkens een rapport,
voorkomende in een heden ontvangen Engels blad, gisteren Dover gepasseerd is.
Stockton, 18 April. Het schip SALTMARSH, kapt. Green, met een lading bruinsteen van Dordt komende, is op de North Gare gestrand en zit vol water.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 22 april. Gister arriveerde alhier het nieuwgebouwde brikschip GEERTINA, kapitein P.Mooi, van de Pekela, groot 120 last en gebouwd bij L. Wildervank te Hoogezand.


24 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 april. Heden is van de werf De Zwarte Raaf, van de heer E.J. Bok, Kleine Kattenburgerstraat, met de beste gevolg te water gelaten het brikschip ADRIANA JOHANNA, groot ongeveer 118 lasten, gebouwd voor een rederij onder directie van de heer C. Mackenstein.


25 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaar J.J. De Kanter als lasthebbende van zijn meesters is van mening te verkopen op dinsdag de 3e mei 1864, des avonds ten zeven ure precies, op de bovenzaal van de Societeit de Vergenoeging, op de Groote Markt te Middelburg, ten overstaan van de notarissen P. van de Graft en W.L. Woutersen, het snelzeilend, kopervast, Nederlands barkschip de NOORDSTER, laatst gevoerd geweest door kapt. Izaak Luteyn, bekleed met geel metaal, lang over steven 34,40 ellen, wijd 6,11 ellen, hol 4,80 ellen en groot 448 tonnen, hebbende een hoogte tussendeks van 1,93 ellen en staande bekend op de vrachtlijst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij; ten jare 1854 te Middelburg te water gelaten, benevens rondhouten, staand en lopend want, ankers, zeilen en verdere inventaris. Thans liggende in het dok te Middelburg. Afzonderlijk zal worden gepresenteerd een accuraat lopende en opnieuw schoongemaakte chronometer uit de fabriek van de heer A. Hohwu, te Amsterdam, no. 275. Het schip zal drie dagen vóór en op de verkoopdag te zien zijn, van des voormiddags 9 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 6 ure, tegen afgifte van een bewijs van toegang, te verkrijgen bij bovengemelde makelaar, bij wie tevens nadere informatien, benevens veilconditien en inventaris te bekomen zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.J. Rietveld, D. F. Stieven en W.IJ. van Reinouts, makelaars, zullen op maandag de 23e mei 1864, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam in publieke veiling, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast campagne barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHANNES CHRISTIAAN, laatst gevoerd door kapt. C. van Heemstede Obelt, groot 505 tonnen of 267 lasten, in 1859 nieuw gebouwd, bij Veritas bekend 3/3 L.l.l. liggende aan de Oosterdoksdijk, te Amsterdam. En dat verder met deszelfs toebehoren, alles breder bij biljetten omschreven. Ter nadere informatie spreke men met bovengemelde makelaars of met de cargdoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.


26 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 21 april. Op een aanvrage van de Commandant der loodsen aan de Commandant van het Deense blokkade-eskader, is geantwoord, dat onzijdige schepen, die vóór of op de 19dezer alhier binnengekomen zijn, tot de 9e mei vrijheid hebben de haven te verlaten, doch dat die schepen, die de 20e dezer alhier zijn aangekomen, als goede prijs worden verklaard. (Red: het Nederlandse schip STAD GOOR, kapt. H.R. Veldhuis, is de 20e dezer van Kopenhagen te Pillau aangekomen).


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage, 24 april. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDENcomm. Kemper, is in de nacht van 17 april ter rede van Napels gearriveerd, en zou de 25e de reis naar Spezzia vervolgen. Alles was wel aan boord.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 25 april. Te Elshout bij Kinderdijk is namiddag ten 4½ ure brand uitgebarsten op de scheepstimmerwerf van de wed. J. Pot, waarbij een grote loods en een partij timmerhout vernield werden. De brand liet zich in het eerst gevaarlijk aanzien, maar door de spoedige hulp der brandweer was men de vlam spoedig meester.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: FORTUNE TELLER, kapt. Y. Welch, van Runcorn, met 170 ton ruw zout; SWAN, kapt. J. Richard, van Runcorn, met 121 ton ruw zout; ANNA, kapt. R. Collins, van Runcorn, met 225 ton ruw zout ; SARA, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 28 april. Aangekomen: JOHN EN ELISABETH, kapt. Millburn, en SEAFLOWER, kapt. Grant, beiden van Newcastle; ANNA, Collins, van Runcorn; ELVE, van Hamburg. Vertrokken: ZEPHYR, en STAD DORDRECHT, beiden naar Londen; VOLUNTEER, naar Leith.
Helvoet, 24 april. Aangekomen: SIRIUS, kapt. March, en COURIER, kapt. Meuldijk, beiden van Newcastle; ELISABETH, kapt. Piggott, van Shields.
Vertrokken: CORNWALLIS, kapt. Bluck, en FIJENOORD, beiden naar Londen; DWINA, naar Leith ; PALLADIUM, kapt. Gray, naar Newcastle.
Brouwershaven, 24 april. Vertrokken: LOUISE, KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. Kunst, naar Hongkong.
Te Zierikzee aangekomen, 21 april, SWAN, kapt. Couth, van Liverpool, naar Dordt.
Te Shields aangekomen, 21 april, AFINA, kapt. Broekema, van Dordt.
Vertrokken, 22 april, GUARDIAN , naar Dordrecht.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Rotterdam, 22 april. Het Hamburger schip ALBERTINA, kapt. Hoffmann, van Callao naar Hamburg, is door de Denen genomen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Het Deense fregat JUTLAND en de stoomschepen HOLGER DANSKE en GEYSER lagen 19 april ter rede van Pillau en hadden de blokkade van die haven bekend gemaakt. Schepen
onder neutrale vlag konden tot 9 mei vertrekken.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Rotterdam, 24 april. Een Oostenrijks eskader, bestaande uit 5 schepen, onder bevel van den schout-bij-nacht Wullerstorff, is 21 dezer van Gibraltar naar de Noordzee vertrokken.
 
DC 260464
Stockton, 20 april. Het alhier in de nabijheid gestrande schip SALTMARSH, met een lading bruinsteen van Dordt komende - zie ons vorig nommer - is vlot gebracht. Het schip is zeer lek.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stettin, 21 april. Volgens brief van Kopenhagen d.d 18 dezer bestaat er uitzicht, dat de wegens schending der blokkade opgebrachte schoener HERMANNA, kapt. Pijbes, vrijgegeven, en dat schip vergund zou worden, de reis naar een niet geblokkeerde haven voort te zetten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 20 april. Het schip JANZINA, kapt. Buisman, was hedenochtend alhier in het gezicht, doch is na door loodsen van de blokkade ondericht te zijn, naar Memel vetrokken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verkoping op Schiermonnikoog. De notaris Van Leeuwen te Leeuwarden zal op dinsdag 3 mei 1864 a.s, des voormiddags te 9 uur, op Schiermonnikoog, tegen gerede betaling publiek verkopen het wrak van het in december l.l. aldaar gestrande Britse oorlogstoomschip LIVELY, commandant Walls, en de inventaris.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris A. Wiersma te Roordahuizum zal op dinsdag den 3 mei 1864, ’s namiddags 4 uur, ten huize van Brouwer in het Schippershuis te Leeuwarden, publiek in ene zitting presenteren te verkopen: Een overdekt gewegerd Tjalkschip (de VROUW KLAASKE genaamd), groot 32 ton, met mast en staag, roer, zwaarden, luiken, loegangen en boomstoeltjes, zodanig als het op den verkoopdag te bezichtigen zal leggen voor het Schippershuis op het Vliet aldaar. Laatst bevaren door S.A. Sipkes en dadelijk bij de toewijzing te aanvaarden. Condities te vernemen bij den notaris voornoemd.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Kapitein Thijs Harmens Bakker, voerende het Nederlands kofschip TJITSINA JACOBA, op de reis van Londen naar Riga tot herstel van schade binnengelopen te Terschelling, hiertoe geautoriseerd, zal op donderdag den 28 april e.k., te West Terschelling, publiek doen verkopen: 83 vaten Patent – Portland cement, meer en minder beschadigd door zeewater, gesorteerd uit deszelfs lading. Informatie bij den heer Cornelis Zunderdorp, Scheeps – Commissionair te Terschelling


27 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. De Nederlandse kof GESINA DOROTHEA, kapt. De Boer, die wegens vermeende blokkade-breuk te Kopenhagen opgebracht werd, is vrij gegeven en 21 dezer naar Memel vertrokken. De Nederlandse kof HENRIETTE, kapt. Wever, is 23 dezer bij Dantzig wegens de blokkade afgewezen en dientengevolge naar Memel gezeild.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 pril. Het schip CHARLOTTE, kapt. Doornbos, van hier naar Hamburg, is de 24e dezer zwaar lek bij Ameland aan de grond gezet. De kapitein zou trachten Harlingen te bereiken, om aldaar te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaap de Goede Hoop, 21 maart. Nadat nog van de lading van het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip WATERGEUS, kapt. Giezen, 120 balen door zeewater beschadigde Java koffij, van GBP 81/9 tot 82/6, en 7 kannisters Javasuiker à GBP 32/9 per cwt. verkocht zijn, vertrok dit schip op 13 dezer naar Amsterdam, na veel reparatie te hebben ondergaan. Als passagiers bevinden zich daar aan boord: de heer en jonge jufr. Hagedoorn, de heer Van de Paarl, de jonge jufr. Vervooren, de heer Van Wellington en H. van As,  gewezen matroos op het Nederlandse schip WALCHEREN, die thans hersteld is van een ziekte, door welke hij genoodzaakt was hier te blijven, benevens 2 emigranten, wier diensttijd nu verstreken is, met name J. Spierdijk en L. Warneke, welke laatstelijk in dienst zijn geweest respectievelijk bij de heren H.P. Moller, aan de Kaapstad en P. de Villiers Moll, aan de Paarl.


28 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 april. De Nederlandse kof HERMANNA, kapt. Pybes, van Liverpool naar Stettin, wegens blokkadebreuk te Kopenhagen opgebracht, is eergisteren vrijgegeven en naar Colberg verzeild.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 5 maart. Het Nederlandse barkschip J.C. SCHOTEL, kapt. De Groot, 14 februari van hier naar Nederland vertrokken, is uit zee geretourneerd, hebbende op Meindertsdroogte aan de grond gezeten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 maart. Vrachten, Nederlandse vlag. Ten gevolge van de weinige disponibele schepen hebben wij slechts de navolgende bevrachtingen mede te delen. S. VAN HEEL tot NLG 110 voor suiker, NLG 125 voor arak en NLG 97.50 voor tabak, op de kust te laden naar Rotterdam en de ALBRECHT BEIJLING NLG 110 voor suiker, ook naar Rotterdam te Pekalongan te laden. AUSTRALIË NLG 110 voor suiker en NLG 90 voor tabak en WILLEM DANIËL NLG 110 voor suiker naar Nederland. BREDERODE werd in Australië gecharterd om alhier voor die kolonie te laden.
Onbevrachte schepen: het Nederlands-Indische schip ALEXANDER (ex Amerikaans BEVERLEY) en het Nederlandse schip JOHANNA.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 27 april. Men verneemt, dat het Nederlandse kofschip GEZIENA DOROTHEA, kapt. De Boer, 't welk de 17e II. door het Deens oorlogsstoomschip GEISER was aangehouden en opgebracht, thans weer vrij gegeven is, en dat de kapt. de 21e zijn  scheepspapieren terug bekomen heeft. De instructie der zaak, waarin Z.M. gezant en consul te Kopenhagen de gezagvoerder met raad en daad ter zijde hebben gestaan, heeft doen blijken, dat noch blokkade-schennis gepleegd, noch opzettelijke poging daartoe in 't werk gesteld is.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Helvoet, 26 april. Aangek.: ARK, kapt. Rains, van Newcastle; NYMPH, kapt. Huges, van Liverpool; JOH. CORNELIS, kapt. Scholten, van Colberg; KARSINA, kapt. Waterborg, van Rügenwalde.
Brouwershaven, 26 April. Gisteren vertrokken: JOHANNES MARTINUS, kapt. Dalloyaux, naar Singapore; JACOBA, kapt. Schaap, naar New York.
Van Zierikzee vertrokken, 25 april, EUROPA, kapt. Von Hagen, naar Dordt.
Van St. Helena vertrokken, 16 maart, JUNO, kapt. Nicolaï, van Java naar Amsterdam; 20 dito, ISAÄC DA COSTA, kapt. Klein; 23 dito, DOELWIJK, kapt. Hoefman, en 26 dito, RIDDERKERK, kapt. Teerlink, allen van Java naar Rotterdam; 29 dito, DOLPHIJN, kapt. Gollards, van China naar Liverpool. Gepasseerd, 16 maart, NIJVERHEID, kapt. Schaap, van Java naar Nederland.
Te Tafelbaai (Kaap de G. Hoop) aangekomen, 18 maart, GOUVERNEUR VAN SWIETEN, kapt. Van Boven Fagg, van Japan naar Londen.
Vertrokken, 5 dito, ESTAFETTE, kapt. Oepkes, van Amsterdam naar Rangoon; 13 dito, WATERGEUS, kapt. Giezen, van Java naar Amsterdam.
Van Algoabaai vertrokken, 27 februari, CONCORDIA, kapt. Van Zanten, naar Amsterdam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 27 april. Heden arriveerden alhier het nieuwgebouwde schoenerschip BOREAS, kapt. J.G. Munneke, van Harlingen, groot 80 last en gebouwd bij J. Berg te Sappemeer, en het nieuw gebouwde galjootschip TWEE GEBROEDERS, kapt. R.Waterborg, van Groningen, groot 75 last, gebouwd bij J. Bodewes te Sappemeer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 24 april. Aangaande de schepen HEERENVEEN, kapt. Boonstra, op 14 november van Stettin naar Antwerpen vertrokken, HILLECHINA, kapt. Fijn, van Engelham naar Londen, omstreeks ultimo november van Mandal vertrokken, MARIA, kapt. Hendriks, op 8 december te Halmstad zeilklaar naar Londen en ALIDA, kapt. Dik, van Antwerpen naar Lissabon, op 28 november van Vlissingen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 25 april. Volgens particulier bericht is het schip ESTAFETTE, kapt. Oepkes, op 24 februari van hier te Kaapstad aangekomen en op 5 maart naar Rangoon vertrokken.


29 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Portsmouth, 27 april. Heden is alhier binnengelopen het van Amsterdam naar Padang bestemde Nederlandse barkschip HERMAN, gevoerd geweest door kapt. Bart, welke heden morgen (opm: 27 april 1864) plotseling is overleden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Jagtschip, met twee zeilen, één geheel nieuw. Te bevragen bij S. Brattinga te Westhem. Brieven franco.


30 april 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 april. Het schip (opm: bark) KIANDRA, kapt. Van der Meer van Kuffeler q.q., van Samarang herwaarts, was volgens brief van Batavia, d.d. 15 maart, de 7e maart te Passaroeang liggende met schade aan zeilen, touwwerk, enz.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 april. Het naar Rotterdam bestemde schip J.C. SCHOTEL, kapt. De Groot, op Meindertsdroogte aan de grond geraakt, maar weder vlot gekomen en de 5e maart te Soerabaija teruggekeerd, had, naar men verneemt, een gedeelte der lading over boord moeten werpen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York, 13 april. Het Nederlandse schip ARCADIA, kapt. Van Reenen, van Liverpool naar Boston, is alhier met gebroken roer en gescheurde zeilen binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hongkong, 15 maart. Het alhier van Saigon gearriveerde Nederlandse schip MARIA ELISABETH, kapt. Van der Valk, heeft op de overtocht veel slecht weder ondervonden en daarin de fokkera gebroken, zeilen verloren en enige andere schade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 23e mei 1864, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarders Beets en Lissone, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd EUGENIE, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. E.J. Bargman, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 el 30 duim, wijd 6 el 74 duim, hol 5 el 69 duim, en alzo gemeten op 636 ton of 336 last. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 29 april. Men verneemt, dat het Nederlandse schip HARMANNA, kapt. Pijbes, hetwelk vroeger door een Deense kruiser was opgebracht, op de 23e dezer is vrijgegeven, daar ook deze bodem zich van het vermoeden van blokkade-schennis of poging daartoe heeft gezuiverd.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 29 april. Volgens bericht, dd. Batavia 15 maart, had kapt. Rotgans, van het schip GRAAF DIRK III, te Batavia gerapporteerd, dat hij het schip ROTTERDAM, kapt. Adriaans, waaromtrent men in grote ongerustheid verkeerde, buiten Straat Sunda ontmoet heeft.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard : ARK, kapt. P.G. Rayne, van Newcastle, met 104 chaldrons steenkolen.
Helvoet, 28 april. Aangekomen, KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Den Breems, van Lissabon; ZEPHYR, van Londen; SWALLOW, stoomboot, van Hull; LORD RAGLAN; VERACITY, kapt. Clark, en CORDIAN, kapt. Breyton, allen van Newcastle; SILVANUS, kapt. Larsen; HARING, kapt. Boomgaard; ENGELINA PETRONELLA, kapt. Nagel, en MERCURIUS, kapt. Oldenburger, allen van Libau; JUPITER, kapt. Benston, van Ystadt; TWEE GEBROEDERS, kapt. Prins, van Colberg; PAULUS MEINTS, kapt. Struik, van Rostock; LEBED, kapt. Fyh, van Reval.
Vertrokken: JAMES, kapt. Bain, naar Newcastle; GIRONDE, naar St. Petersburg.
Brouwershaven, 28 april. Vertrokken: ARY SCHEFFER, kapt. Kunst, naar Batavia.
Helvoet, 29 april. Aangekomen: ADM. GATOR, stoomboot, van Hartlepool, GEBROEDERS COERKAMP, kapt. J.G. Hoeksma, van Memel; ANTONIE, kapt. Visser; ELISABETH, kapt. Hessels, en ADRIAN, kapt. Paap, allen van Windau; JEANNE, Kroon, van Pillau; CORNELIA, kapt. Nielser, van Stolpmünde; DE JONGE WILLEM, kapt. Kapper, en GEERTRUDE, kapt. Mandema, beiden van Colberg; ELISABETH, kapt. Hughes, van Shields; JOSEPH EN MARIA, kapt. Mareen, van Liverpool; NORFOLK, stoomboot, van Havre; COLOGNE, stoomboot, en CONCORDIA, stoomboot, beiden van Londen.
Van Runcorn vertrokken, 26 april, ALMA, kapt. Lockijzer, naar Dordrecht.
Deal gepasseerd, 25 april, LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. Kunst, van Rotterdam naar Singapore.
Te Cowes aangekomen, 25 april, PRINS CARL, kapt. Bergman, van Batavia naar Amsterdam.
Te Shields aangekomen, 25 april, NIDAROS, kapt. Feyn, van Dordrecht.
Kopenhagen gepasseerd, 24 april, MARGARETHA, kapt. De Groot, van Dordrecht naar Arendsburg.
Van Batavia vertrokken, 28 februari, LEADING STAR, kapt. Graham; 2 maart, ARGO, kapt. Gesterkamp, en 7, MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Gerrebrands, allen naar Nederland; 9, ELECTRA, kapt. Wegman, naar Amsterdam; 10, CEYLON, kapt. Simpson, naar Singapore.
Te Samarang aangekomen, 8 maart, WILLEM DANIËL, kapt. Zeylstra, van Amsterdam. Vertrokken, 26 februari, MARIA ANNA, kapt. Van Monnom; 3 maart, DYONISIA CATHARINA, kapt. Jaski; 7, ALIDA, kapt. Visser, en MARIA CATHARINA, kapt. Kluyt, allen naar Nederland.
Te Sumanap aangekomen, 27 februari, JHR. MR. V.D. WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt.
Lammerts, van Soerabaija.
Van Banjoewangie vertrokken, 23 februari, ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Hazewinkel, naar Amsterdam: MEDEA, kapt. Van Teutem, naar Rotterdam; 24, PEGASUS, kapt. Mannoury, naar Nederland; 26, WEST-CAPELLE, kapt. Crucq, naar Rotterdam.
Anjer gepasseerd, 29 februari, DIANA, kapt. Teengs, en 11 Maart, ELISABETH, kapt. Storm, beiden van Cardiff naar Singapore.
Van Padang vertrokken, 20 februari, KAREL AUGUST, kapt. Meermans, naar Rotterdam; 24, PADANG PACKET, kapt. Huidecoper, naar Amsterdam.
Te Singapore aangekomen, 18 maart, ADRIANA PETRONELLA, kapt. Van der Velde, van Calcutta, laadt voor China; WILHELMINA, kapt. Van d. Kerkhoff, van Hongkong.
Vertrokken, 3 dito, ADMIRAAL DE WINTER, kapt. Bunnemeijer, en 11 dito, CONSTANCE, kapt. Mulder, beiden naar Hongkong.
Van Hongkong vertrokken, 8 maart, WILHELMINA, kapt. Van d. Kerkhof, naar Singapore.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Rotterdam, 28 april. De Deense oorlogsstoomboot GEYSER was 24 dezer in het gezicht van de rede van Pillau, hebbende vanaf 21 aldaar steeds gekruist. Gisteren zijn twee Oostenrijkse fregatten en één korvet, van de west komende, ter rede van Duins geankerd.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Soerabaija, 10 maart. Het schip J. C. SCHOTEL, kapt. De Groot, is de 5e dezer alhier uit zee teruggekomen, hebbende op Meindertsdroogte gezeten. Het moet lossen om nagezien te worden.


01 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 29 april. Het schip CHARLOTTE, kapt. Doornbos, van hier naar Hamburg, zwaar lek bij Ameland aan de grond gezet, is heden alhier met hulp van twee pompers binnengebracht. Men is bezig de lading te lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 29 april. De Nederlandse kof BROEDERTROUW, kapt. De Grooth, van Dantzig naar Brugge, is bij Terneuzen aan de grond vastgeraakt en zit gevaarlijk. Het schip is vol water gelopen en zal weg zijn. Een gedeelte der lading is geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York, 16 april. Het alhier van Rotterdam gearriveerde Nederlandse schip OCEANUS, kapt. Dirksen, heeft tengevolge ener aanzeiling de kluiverboom gebroken en nog enige lichte schade bekomen.


02 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York, 16 april. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip ACADIA, kapt. Van Reenen, van Liverpool naar Boston, is lek en heeft het roer gebroken. Het schip zal moeten lossen om te repareren.


03 mei 1864


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Keulen, 1 mei. In de havens van Stralsund, Dantzig, Pillau, Koningsbergen en Stettin liggen thans ongeveer 800 schepen, geladen met graan, die, uit vrees voor de Deense oorlogsschepen, van daar niet durven te vertrekken tot groot nadeel van de handel. Reeds is een daling van 70 procent van het graan op de Oostzeekusten daardoor veroorzaakt geworden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 2 mei. Volgens een bericht van Zr.Ms. consulaat te Dantzig is het aan neutrale schepen, die zich op 19 april in de haven aldaar bevonden, geoorloofd hun lading te completeren en Dantzig te verlaten tot op 9 mei. Te rekenen van 10 mei zal elk neutraal schip, de haven van Dantzig verlatende, door de Deense kruisers worden opgebracht.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 2 mei. Zaterdag is te Rotterdam aangekomen en heeft zich aan boord van het schip NOACH, gezagv. Ulrich, naar Batavia geëmbarkeerd, een detachement troepen, sterk 150 man, onder het bevel van de kapt. der Oost Indische infanterie J. Tomie, en medegeleide van de 2e luits. H.J. Prins van de infanterie en P.K.A.R. Andreae van de kavalerie van het Oost-Indisch leger.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 2 mei. Uit Vlissingen meldt men: De machines en toestellen om te pantseren zijn op 's Rijks werf alhier bijna in orde, zodat men weldra met dat belangrijke werk een begin zal
maken.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: PARTHENIA, kapt. J. Jary, van Newcastle, met 120 chaldron steenkolen; GUARDIAN, kapt. W. Breckon, van Newcastle, met 123 chaldron steenkolen; ELIZABETH, kapt. J. Huggett, van Newcastle, met 86 chaldron steenkolen; JOSEPH and MARY, kapt. W. Harry, van Runcorn, met 148 ton ruw zout; GRACES, kapt. J. Swales, van Newcastle, met 103 chaldron steenkolen; STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 1 mei. Aangekomen: ENIGHEDEN,.kapt. Hasselbohm, van Calmar; ORIËNT, van  Pillau. Vertrokken: FIJENOORD, naar Londen; ADMIRAAL CATOR, naar Hartlepool; ZEEMEEUW, kapt. Swart, naar Libau ; ORION, kapt. Buiten, naar Bremerhaven; MINA, kapt. Van Gelderen, en OCEAAN, kapt. Post, beiden naar de Oostzee.
Brouwershaven, 1 mei. Vertrokken: LICHTSTRAAL, kapt. Wierikx, en PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Van Ruyven, beiden naar Batavia.
Helvoet, 2 Mei. Aangekomen: ALBERT, stoomboot, van Hull; WESLEY, kapt. Lecouteur, van Jersey; COLLETIS, stoomboot, van Goole; EARL OF AUCKLAND, stoomboot, van Londen; CERES, kapt. Van Aalst, van Faro; OLDAMBT, kapt. Rooy, van Havanna; JEUNE HENRY, kapt. Lecrion, van Libau; THERESE, stoomboot, van Grangemouth.
Van Passaroeang vertrokken, 5 maart, ARGO, kapt. Andringa, naar Rotterdam.
Falmouth, 29 april. Het schip QUEEN, kapt. Lee, van Liverpool naar Dordrecht, is hier lek binnen gelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneu, 24 april. Het schip JANTJE, kapt. Kraay, van Harlingen naar Riga, is alhier met verlies van kluiverboom en met schade aan de boeg binnengesleept, zijnde gisternacht aangezeild.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 30 april. Het schip CONCORDIA, kapt. Boekhoudt, van Newcastle met stukgoed naar Petersburg, is hier zwaar lek binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 30 april. Het schip SARA, kapt. Visser, vroeger de Emder brik SARA, kapt. Zeeman, van hier naar Riga bestemd, is volgens telegram door een Deens oorlogschip genomen en te Kopenhagen opgebracht.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Enige scheepstimmerknechten, hun werk geheel of gedeeltelijk verstaande, kunnen terstond werk bekomen. Adres in persoon, of franco brieven, bij de weduwe C.P. Bakker.


04 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 2 mei. Het Nederlandse galjootschip PRESTO, kapt. J.H. van Wijngaarden, van Minatitlan naar Liverpool bestemd, is in de Coatzacoalcos-baai op de baar verongelukt. De equipage is gered en aan boord van de Franse oorlogschoener l’ ESPÉRANCE opgenomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 mei. Volgens brief van kapt. Franken, voerende het schip JANNA ADRIANA, van New-York te Philadelphia aangekomen, dd. 12 april, was hij 5 april op de Delaware ten anker liggende, met storm en regen door onvoorzichtigheid van de Amerikaanse bark DRESDEN aangevaren, waardoor de kluiverboom brak, de gehele scheg van onder tot boven verbrijzelde, en verschansingen en davids verloren gingen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 4 mei. Aangaande het schip ACADIA, kapt. C. Huyser van Reenen, van Liverpool naar Boston, met schade te New-York binnengelopen, wordt van daar gemeld, dat het bijna de gehele reis voortdurend hevige orkanen en stormen had doorgestaan. Door hevige stortzeeën was de kajuit vol water gelopen en had men de pompen voortdurend moeten doen gaan. Het roer was gebroken, verschansingen, zeilen en rondhouten waren verloren gegaan, zodat kapt. Huyser van Reenen volgens daartoe bevoegde personen grote lof verdiend voor het binnenbrengen van het schip in die staat waarin het verkeerde.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Shields, 1 mei. De Nederlandse kof ANNECHINA, van hier naar Bergen, is gisteren avond lek uit zee geretourneerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bergen, 26 april. Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Blaak, van hier naar St. Petersburg, heeft gestoten en is teruggekomen om de schade te herstellen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York, 20 april. Het alhier van Cadix gearriveerde Nederlandse schip SIRENE, kapt. Schippers, heeft op de overtocht veel slecht weder ondervonden en daarin voorsteng, kluiverboom, verschansing en zeilen verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr., P.J. de Kanter Jr., H. Boonen, D. de Jongh W. Zn., B. de Witt en J. de Voogd Jr., makelaars te Dordrecht, zullen als lasthebbenden van hun meesters, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, bij openbare veiling verkopen op zaterdag 21 mei 1864, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsche Koffijhuis over het Scheffersplein de uitstekend schone ijzeren stoomsleepschepen:
-       DORDRECHT No. 1, groot volgens ijkbrief 964 centenaars, met machines van 300 paardekracht,
-       DORDRECHT No.2, groot volgens ijkbrief 1196 centenaars, met machines van 200 paardekracht.
Voorzien van alle benodigdheden, breder bij inventaris beschreven, terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij bovengenoemde makelaars en bij de heren Gerrit van Hoogstraten & Zoon te Dordrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De verkoping van het barkschip genaamd EUGENIE, welke de 23e mei 1864 te Amsterdam zou plaats vinden, zal geen voortgang hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen op maandag 2 mei te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg: Nederlands schoenerschip CORNELISZOON, gebouwd in 1852, kapt. C.W. Timmer, 135 ton. Om NLG 7.400, in slag NLG 600, verkocht. Koper C. Ament (opm: een makelaar)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen op dinsdag 3 mei in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam:
-       1/3 Aandeel in het fregatschip LOEVESTEIN, kapt. C.J.D. Hulshoff, boekhouders de heren Bonke & Co. te Rotterdam, groot 736 tonnen of 389 lasten. Op reis van Rotterdam naar Batavia, om NLG 12.100 verkocht.
-       1/24 Aandeel in het fregatschip JEDO, kapt. T.W. van Rossen, boekhouders de heren Bonke & Co. te Rotterdam, groot 755 tonnen of 399 lasten. Op reis van Java naar Rotterdam, om NLG 2.000 verkocht.
-       1/24 Aandeel dito, om NLG 2.050 verkocht.
-       1/24 Aandeel dito, om NLG 2.000 verkocht.
-       Twee 2/20 aandelen in het barkschip HENDRIKA, kapt. A.J. Bus, boekhouder de heer Henri J.L. Minderop, te Rotterdam, groot 752 tonnen of 397 lasten. Liggende te Soerabaja. Ieder om NLG 2.800 verkocht.
-       1/50 Aandeel in het barkschip CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer, boekhouders de heren De Cock en Hop te Rotterdam, groot 722 tonnen of 381 lasten. Liggende te Rotterdam, om NLG 900 verkocht.
-       1/50 Aandeel in hetzelfde schip, om NLG 1.100 verkocht.
-       1/16 Aandeel in het fregatschip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. ….., boekhouder de heer H. Veder te Rotterdam, groot 851 tonnen of 449 lasten. Liggende te Rotterdam, om NLG 2.755 verkocht.
-       1/16 Aandeel dito, om NLG 2.745 verkocht.
-       1/16 Aandeel in het fregatschip TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Bergman, boekhouder de heer H. Veder te Rotterdam, groot 554 tonnen of 293 lasten. Liggende te Soerabaja, bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, om NLG 3.005 verkocht.
-       1/16 Aandeel dito, om NLG 2.995 verkocht.
-       1/16 Aandeel in het barkschip HENDRIKA, kapt. A. van der Valk, boekhouders de heren J.R. Veder en Zoon, te Rotterdam, groot 667 tonnen of 352 lasten. Op reis naar Java, terug bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, om NLG 2.220 verkocht.
-       1/20 Aandeel in het barkschip ZEEMANSHOOP, kapt. ….., boekhouders de heren J.R. Veder & Zoon te Rotterdam, groot 711 tonnen of 376 lasten. Liggende te Rotterdam, om NLG 1.500 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen op dinsdag 3 mei in de zaal aan de Scheepsmakershaven te Rotterdam: Het Nederlands barkschip PIETER SCHOENMAKERS, groot 691 ton, om NLG. 55.000 verkocht.


05 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam, te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 24e mei 1864, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, n°. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlandse barkschip CORNELIA HENDRIKA, laatst gevoerd door kapt. J.J. Swart, volgens meetbrief lang 36,90 el, wijd 6,97 el, hol 5,08 el, en alzo groot 581 Tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende te Amsterdam aan de scheepstimmerwerf van de heer J. Boele J.Rzn.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de bovengemelde makelaars en de heren De Doningh & Co., cargadoors te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stolpmünde, 30 april. Het alhier gestrande Nederlandse kofschip MARGARETHA, kapt. Stuitvoet, is de 25e dezer vlot en in onze haven gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 mei. Volgens ontvangen bericht was het clipper-fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Van Ruyven, de 3e dezer, des namiddags 4 ure onder de Singels. Aan boord was alles wel. Het schip LICHTSTRAAL, kapt. Wierikx, was op dat ogenblik in gezelschap met de PHILIPS VAN MARNIX.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Montevideo, 30 maart. Het schip ADELHEID, kapt. Spille, van Buenos-Ayres naar Antwerpen, is hier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 4 mei. Gistermorgen zijn van het Nieuwe Diep naar zee gegaan, de zondag aldaar ter rede gekomen twee oorlogsfregatten RADETZKI en BARON SCHWARZENBERG, benevens de sedert enige tijd aldaar zich bevindende twee Pruisische oorlogsstoomboten.
Het Pruisische oorlogsschip ADLER en de Engelse oorlogskanonneerboot MAGNET liggen aldaar nog ter rede.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 4 mei. De voorbereidende werkzaamheden voor de pantsering van de rijks-bodems worden te Vlissingen met kracht voortgezet. Het nieuw gebouwde stoomschip LEEUWARDEN moet onverwijld gereed gemaakt worden.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: HARRIET EN ELIZE, kapt. J. Gostelow, van Londen, met 110 ton gebroken glas.
Helvoet, 3 mei. Aangekomen: AGATHA CATHARINA, kapt. H.H. de Weerd, van St. Ubes; CALIFORNIE, kapt. Valk, van Palermo; FORTUNA, Hogerwerff, van Lissabon ; HUNZE, kapt. Mulder, van Triëst; Eliza, kapt. De Boer, van Alicante; KLEINKINDEREN, kapt. De Jong, van Faro; TREWARTHA, kapt. Johns, van Runcorn; ROTTERDAM, van Cardiff; BITTERN, van Liverpool; VOLUNTEER, van Leith; AURORA, kapt. De Jonge, van Libau.
Vertrokken: ROLLO, kapt. Allcock, naar Guernsey; GLEANER, kapt. Press, en JANE, kapt. Owens, beiden naar Middlésbro'; COURIER, kapt. Meuldijk, naar Sunderland; ACTIV, kapt. Hutchinson; ELVIRA, kapt. Robinson; KATE, kapt. Rhodes, en W.S.R., kapt. Spierke, allen naar Hartlepool; OCEAAN, kapt. Storm; MARY MARGRETH, kapt. Annis; ELIZABETH, kapt. Thompson, en MARY, kapt. Silverspare, allen naar Newcastle; PRINCESS ALICE, naar Harwich; WLADIMIR, kapt. Heimberg, naar Windau; AEGIR, kapt. Pehrsson, naar Elseneur;
AUGUSTE, kapt. Erichs, naar Bremen; ALBATROSS, naar Liverpool.
Brouwershaven, 2 mei. Aangekomen: JAN V. GALEN, kapt. De Boer, van Batavia; HOLLANDIA, kapt. Wap, van Banjoewangie. 8 dito, CONSTANTIA, kapt. Overgaauw, van Batavia; JAVA, kapt. Mann, van Banjoewangie; LIZLIE MAY, kapt. May, van Runcorn.
Vertrokken: HELENA, kapt. Dil, naar Macassar; JAMES LITTLEFIELD, kapt. Bartles, naar Cardiff.
Van Texel vertrokken, 3 mei, GELDERLAND, kapt. Gaaff, en NIEUW HOLLAND, kapt. Witting, beiden naar Batavia.
Te Zierikzee aangekomen, 3 mei, BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor, v. Banjoewangie.
Helvoet, 4 mei. Aangekomen: VRIENDSCHAP, kapt. Elles, van Colberg; ALBERTA ROMELING, kapt. De Vries, van Lissabon.
Voorgaats: BENGALEN, kapt. Van der Meulen. Vertrokken: EARL OF AUCKLAND, stoomboot, naar Londen; SEAHORSE, stoomboot en ALBERT, stoomboot, beiden naar Hull.


06 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen op dinsdag 3 mei te Middelburg: het barkschip NOORDSTER, met inbegrip der 4% kosten, tot ruim NLG 31.000 verkocht. Kopers de heren Den Bouwmeester, Borsius & Van der Leye.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Schuiteschipshol met roer, zwaarden en mast, gemeten op 32 ton, liggende te Grouw. Te bevragen bij T. Sikkema aldaar.


07 mei 1864


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: LIZZY MARY, kapt. Th. Mary, van Runcorn, met 147 ton ruw zout; ALBERTHA ROMELING, kapt. J.H. de Vries, van Lissabon, met 283 mooijen Portug. zout; ALMA, kapt. L. Lockijer, van Runcorn, met 217 ton ruw zout; TREWARTHA, kapt. J. Johns, van Runcorn, met 152 ton ruw zout.
Helvoet, 4 mei. Aangekomen: BENGALEN, kapt. Van der Meulen, van Iquique; VRIENDSCHAP, kapt. Elles, van Colberg.
Vertrokken: PRESIDENT PLATE, kapt. Harten, naar Batavia; FRIEDRICH WILHELM 4, kapt. Raaf, naar St. Johns; EARL OF AUCKLAND, naar Londen; SEAHORSE, en ALBERT, beiden naar Hull; MARIA ELISABETH, kapt. Van Dorp, naar Umea; FORTUNE TELLER, kapt. Welm; ELISABETH AUSTEN, kapt. Foster, en ANNE, kapt. Organ, allen naar Middlesbro; COSMOPOLIT, kapt. Due, naar Noorwegen. De stoomboten SEINE en RHONE liggen uitgaande in de Kanaalhaven.
Te Texel aangekomen, 3 mei, BARON VAN HARDENBROEK, kapt. Rossem, en 4 dito, QUARTET, kapt. Mulder, beiden van Banjoewangie.
Vertrokken: 8 dito, DRIE GEBROEDERS, kapt. Wehdemijer, en 4 dito, BATAVIA, kapt. Van Dolder, beiden naar Batavia.
Helvoet, 6 mei. Aangekomen: SEAGULL, stoomboot, van Hull; PROMPT, stoomboot, van Hartlepool; ELVE, stoomboot, van Hamburg; ANNA HENDRIKA, kapt. Ebding, van Pillau.
Brouwershaven, 6 mei. Vertrokken: KORTENAER, kapt. Schuchard, en SOUBURG, kapt. Zwart, beiden naar Batavia.
Te Bergen aangekomen, 16 april, CONCORDIA, kapt. De Groot, van Dordt.
Aangekomen schepen op Java vóór 1 april: ANNA SOPHIA, kapt. Hoekstra; CLIO, kapt. Wijnmalen, en AMAZONE, kapt. Kramer, allen van Amsterdam; JAN HENDRIK, kapt. Lelyveld, van Melbourne; BILLITON, kapt. De Voogd v.d. Straten, en MARIE, kapt. Biesthorst, beiden van Rotterdam.
Gepraaid 6 Maart, bij Kaap Agulhas, CORNELIS GIPS, kapt. Seiffert, van Banjoewangie naar Amsterdam; 28 April, op 49° NB. 7° WL., LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. Kunst, van Rotterdam naar Singapore.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 4 mei. Volgens ontvangen bericht is het galjootschip AMALIA SINNIGE, kapt. Jansen, van Smyrna naar Falmouth, op 21 april de Straat van Gibraltar gepasseerd.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 2 mei. Het Nederlandse kofschip MINERVA, kapt. H.H. Schuurmans, in ballast van Gent naar Osterrissoer en de Belgische kof AUGUSTE, kapt. Loones, van Gent naar Liverpool, verloren beide hun ankers en kettingen en zijn weder van andere voorzien.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

5 mei. Hedenmorgen circa 9 uur arriveerde hier ter rede het Noord-Amerikaanse stoomschip KEARSARGE, kommandant John A. Winslow, komende uit de Noordzee. Het zal zaterdag in het Marine dok worden gehaald, teneinde enige reparatiën te ondergaan.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 6 mei. Volgens een bericht van Zr.Ms. consul te Montevideo, is die haven in 1863 door 42 Nederlandse schepen, waarvan 35 uit vreemde havens, bezocht, en zijn daar in het geheel 972 schepen aangekomen. Vandaar zijn vertrokken 41 Nederlandse schepen en in het geheel 937 schepen.


08 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 3 mei. De Nederlandse kof NEPTUNUS, kapt. Van der Meyden, van Amsterdam komende, is hedenmorgen in aanzeiling geweest met het Deense blokkade-schip HOLGER DANSKE, werd daardoor lek, verloor de top van de mast en bekwam meer andere schade. Tengevolge hiervan heeft de commandant van de HOLGER DANSKE, verlof gegeven aan de NEPTUNUS om hier binnen te lopen om te repareren. Echter zal het schip voor 20 dezer de haven weer verlaten moeten hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 mei. Het bericht aangaande het opbrengen van het Nederlandse schip HERMANNA, kapt. Pybes, door de Deense kruisers bevestigt zich. Het schip is 3 dezer andermaal wegens vermeende blokkadeverbreking te Kopenhagen opgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Berwich, 5 mei. Het alhier van Cataro en Triëst gearriveerde Nederlandse schip AURORA, kapt. Smit, heeft 7 maart in de Golf van Venetië, de grote boom gebroken.


09 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Kanagawa direct het nieuw gebouwd, gekoperd brikschip ADRIANA JOHANNA, kapt. D.R. Nolles. Adres B.D. Bosscher & Zn. te Amsterdam, en Meijer & Ortmann en Hudig & Pieters te Rotterdam. (opm: eerste reis)


10 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 mei. Het schip MARGARETHA, kapt. H. Klőfkorn, van Kiel naar Schotland, is de 6e dezer met schade te Delfzijl binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voor passagiers en goederen ligt te Rotterdam in lading naar Batavia het nieuw op zeilage gebouwde gekoperd barkschip GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. E.W. Fabritius. vertrekt einde mei. Dit schip is uitmuntend ingericht voor passagiers en familiën, vaart een geëxamineerde scheepsdoctor. Adres bij de reders Hartog & Glazener en de cargadoors Ruys & Kellar. (opm: eerste reis)


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 9 mei. De grote Noord-Amerikaanse oorlogsstoomboot KEARSARGE, kapt. Wenslow, bemand met 180 koppen, die 14 dagen geleden op de hoogte van Ostende zwaar averij bekwam, en te vergeefs in België gelegenheid tot reparatie zocht, is met dit doel naar Vlissingen gekomen en de 6e in 's Rijks dok gehaald.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: QUEEN, kapt. T.T. Lee, van Liverpool, met 350 ton ruw zout; MARY, kapt. R.J. Bammant, van Cardiff, met 262 ton steenkolen; SARA, J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 8 mei. Aangekomen: LEVANT, van Havre; BREGADIER, van Newcastle; ALBERT, van Hull; DOROTHEA, kapt. Lund, van Sunderland; JACOBA ALIDA, kapt. Van der Laan, van Windau; GEZIENA, kapt. Krook, van Stolpmünde.
Vertrokken: FIJENOORD, naar Londen; BITTERN, naar Liverpool; JOHN AND CHARLES, kapt. Hopkins, naar Rochester; ARK, kapt. Reynes; ASSIDIOUS, kapt. Wade; ELIZABETH, kapt. Hugget, en GUARDIAN, kapt. Breeton, allen naar Newcastle; PROMPT, naar Hartlepool; UNCAHAJA, kapt. Carlsen, naar Reval; MATHILDA, kapt. Tonissen, naar Hamburg; KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Den Breems, op avontuur.
Brouwershaven, 5 mei. Vertrokken: NOACH, kapt. Ulrich, naar Batavia. 8 dito, MERCATOR, kapt. Van der Woude, naar Batavia.
Te Texel aangekomen, 4 mei, KOERIER, kapt. Karst, van Padang. 7 dito, WILHELMINA JOHANNA, kapt. Anderson, van Batavia.
Van Poole vertrokken, 3 mei, FLORA, kapt. Watton, naar Dordrecht.
Van Par vertrokken, 5 mei, IDA, kapt. Harley, naar Dordt. Zeilkl., 6 dito, THAMES, kapt. Cracknell, naar Dordt.
Te Shields aangekomen, 6 mei, ELISABETH, kapt. Thompson; OCEAAN, kapt. Storm, en ELVIRA, kapt. Robinson, allen van Dordt.
Van Calcutta vertrokken, 24 maart, GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. G. Withoff, naar San-Francisco.
Te Akyab aangekomen, 17 maart, KRIMPEN A/D LEK, kapt. Rotgans, en 22 dito, BALTIMORE, kapt. Brakke, beiden van Melbourne.
Vertrokken, 16 dito, ZEEPAARD, kapt. Tjebbes, naar Falmouth.
Te Rangoon aangekomen, 14 maart, FREDERIK HENDRIK, kapt. Glazener, en 17 dito, BOSPHORUS, kapt. Kruisinga, beiden van Singapore.
Aangekomen, schepen op Java, vóór 29 maart: ROTTERDAM, kapt. Adriaans, van Rotterdam; JOSEPHINA BERNARDINA, kapt. Wilms, van kapt. Amsterdam.
Gepraaid, bij Goudstaart, 5 mei, ARY SCHEFFER, kapt. Kunst, van Rotterdam naar Batavia. Alles wel aan boord.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 9 mei. De Nederlandsche Handel Maatschappij vraagt de aanbieding van scheepsgelegenheid, voor het transport naar Java van 150 militairen, waaronder 12 onderofficieren, te embarkeren in de eerste dagen van de volgende maand. Het aantal kajuitspassagiers is nog niet te bepalen. Aanbiedingen worden ingewacht tot de 14e mei, des voormiddags 11 ure, ten kantore van de Maatschappij te Amsterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Alma te Menaldum zal, ten verzoeke van den heer Mr. J.K. Schonegevel, griffier te Berlikum, op donderdag 19 mei 1864, ’s namiddags 5 uur, ten huize van S.A. Tolsma aldaar, tegen gereed geld, verkopen: Een overdekt gewegerd Roefschuitje, genaamd de JONGE DIRK, metende 14 ton, liggende aan de werf van Johs. Bijlsma, scheepstimmerman te Berlikum.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hecht Kofscheepje, groot 15 ton. Te bevragen bij Tette Elzing te Irnsum.


11 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 mei. Aangaande de volgende schepen heeft men sedert het vertrek niets vernomen:
- HEERENVEEN, Nederlandse schoener, kapt. Boonstra, 14 november van Stettin naar Antwerpen.
- MARIA, Nederlandse kof, kapt. Hendriks, 8 december. te Halmstad, zeilklaar naar Londen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 8 mei. De beide Nederlandse stoomschepen AMSTEL en WILLEM DE EERSTE zijn met elkander in aanzeiling geweest, tengevolge waarvan de AMSTEL een lek en andere schade bekwam, zodat zij door de WILLEM DE EERSTE moest binnen gesleept worden. De WILLEM DE EERSTE is opgestoomd naar Hamburg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 6 Mei. Het van hier naar Amsterdam vertrokken Nederlandse schip STAD GOOR, kapt. Veldhuis is met slagzijde geretourneerd.


Krant:

  JB - Javabode

Bij de op de 21e maart te Amsterdam gehouden veiling van schepen en scheepsparten is het ijzeren schip EMERGENS, kapt. Smit, gebouwd in 1862, van 231 gemeten lasten, voor NLG. 47.500 gekocht door de reders J. Bletz en J.P. Dudok van Heel te Amsterdam.
De te zelfder dage te Amsterdam geveilde 3/24 parten in het schip MEPPEL, kapt. Stikkel van Dam, gebouwd in 1863, van 133 gemeten lasten, zijn voor NLG 2.000 per 1/24e opgehouden.


Krant:

  JB - Javabode

Het te Amsterdam liggende Bremer schip ETHA, gevoerd door kapt. Buschman, gebouwd in 1859 en ladende circa 290 Java-lasten, wordt (opm: in maart 1864) uit de hand te koop aangeboden.


12 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 mei. De Nederlandse schoener HERMANNA, kapt. Pybes, die voor de tweede maal wegens vermeende blokkadebreuk door de Denen werd opgebracht, is nadat de manschap verklaring heeft afgelegd andermaal vrijgegeven, en lag 8 dezer klaar om met de eerste beste gelegenheid van Kopenhagen naar Colberg aan te zeilen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar Suriname ligt te Amsterdam in lading in het Oosterdok, om in de eerste dagen van juni a.s. te vertrekken, het nieuw gebouwde en gekoperde brikschip CATHARINA, zijnde tevens uitmuntend ingericht voor den overvoer van passagiers en te bevragen bij de Cargadoor D. Heijdeman Jr. (opm: eerste reis)


Krant:

  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: GEZIENA, kapt. L.P. Krook, van Stolpmünde, met 68 tonnen hout.
Helvoet, 10 mei. Aangekomen: PELICAN, van Liverpool; LOUISE, van Grangemouth.
Brouwershaven, 10 mei. Aangekomen: BRODRES HAAB, Walloe, van Christiania.
Vertrokken: JOAN, kapt. Cherpion, naar Padang; NEDERWAARD, kapt. Tergast, naar New-York.
Van Par vertrokken, 7 mei, THAMES, kapt. Cracknell, naar Dordt.
Te Middlesbro' aangekomen, 6 mei, W.S.R., kapt. Calpin; GLEANER, kapt. Press; KATE, kapt. Hall, en MARY AND MARGARETH, allen van Dordt.
St. John’s (Terre Neuve [opm: Newfoundland]), april. Volgens ontvangen bericht, zouden 16 schepen bij de robbenvangst verongelukt, en 100 schepen in de Groene en Witte Baaijen in het ijs bezet geraakt zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 11 mei. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde galjootschip TITIA JACOBINA, kapt. J. Klein, groot 65 last en gebouwd bij J. Berg, te Sappemeer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 10 mei. Aangaande het schip ANTILOPE, kapt. De Jong, op 12 februari van Curaçao naar hier vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


13 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 10 mei. Het Nederlandse kofschip DE JONGE PIETER, kapt. Colle, met granen van Koningsbergen komende, is hier gisteren met behulp van 4 loodsen en met verlies van anker, ketting en gebroken spil binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Yarmouth (opm: niet op het eiland Wight, doch Great Yarmouth, O-kust !), 10 mei. Het Nederlandse schip ANNETTE CATHALINA, kapt. Kramer, van Groningen naar Londen, dat 10 januari alhier, nabij Paling (opm: Sea Palling, psn 52 48 N 01 35 O) op strand gezeten te hebben, in avarij werd binnengebracht, is heden voor GBP 340,- in publieke veiling verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ligt in Lading naar Koningsbergen om spoedig te vertrekken het stoomschip TRIËST, kapt. Th. Buijs Jr. Adres bij Reuchlin & Dutilh, te Rotterdam, en Van den Beij & Co. te Amsterdam.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 10 mei. Heden is van de werf Welgelegen der scheepsbouwmeesters D. & L. Alta, met gunstig gevolg te water gelopen het Nederlands brikschip ENGEL, groot 235 gemeten zeetonnen, dat gevoerd zal worden door den scheepskapitein J. Appel en gebouwd voor rekening van de heer Sypesteijn te Krommenie.


14 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen:
- voor Rotterdam: EUROPA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr.; SILENTIUM, voorheen genaamd RHIJNVIS FEITH, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen; JOHANNA, voorheen genaamd VERTROUWEN, kapt. A. Verduyn; VIER GEBROEDERS, kapt. C.J. Bunk; KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik; RUDOLF, voorheen genaamd CORNELIA, kapt. K.F. Meinsma; MINISTER THORBECKE, kapt. W.H. Kannegieter en COLUMBINE, kapt. E.J. Kok.
- voor Amsterdam: JACOB ROGGEVEEN, de 26e september 1863 te water gelaten, kapt. J. Vos van Marken; JAN HENDRIK, kapt. J. Lelyvelt; DE ZWAAN, kapt. O. Doekzen; A. R. FALCK, kapt. D. v.d. Plas; SENIOR, kapt. R.P. Bakker; WILDEMAN, kapt. A.J. Driest; HELENA EN ANNA, kapt. W. van Aalborg; VIER GEZUSTERS, kapt. S.K. Otto; NIEUW HOLLAND, kapt. W. Witting; HELENA, voorheen genaamd JAN VAN BRAKEL, kapt. H.P. Dill; KINDERDIJK, kapt. D. Zwanenburg en TELANAK, voorheen genaamd HERCULES, kapt. F.H. Popken.
- voor Schiedam: JACOBA HELENA, kapt. J.J. Swart.
- voor Middelburg: STAD MIDDELBURG, kapt. D.D. Ouwehand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 11 mei. Heden namiddag kwam alhier van Willemsoord Zr.Ms. schroef- stoomschip BOMMELERWAARD, onder bevel van de officier-machinist Flacs. Bedoelde bodem is bij aankomst onmiddelijk in het marinedok gestoomd, ten einde aldaar in conservatie te blijven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 april. Het schip ROTTERDAM, waarover men zich zowel hier als in het moederland ongerust begon te maken, is eindelijk de 22e maart gearriveerd; het was 26 november uitgezeild; de loods was nog aan boord. Het bericht van die behouden aankomst zal aan vele familiën in Nederland kalmte en rust hergeven.
De BILLITON, op dezelfde dag als de ROTTERDAM van Nederland uitgezeild, is gisteren alhier aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 april. De Soerabaijasche Nieuwsbode zegt: Naar wij uit een goede bron vernemen, zijn er voor de stoom-paketvaart in Nederlands-Indie van de heer Robinson, die in het jaar 1866 zal aanvangen, reeds drie grote stoomschepen in aanbouw in Glasgow.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 april. Sedert ons vorig bericht arriveerde slechts één onbevracht schip, de Nederlandse JOHANNA, waarvoor naar Nederland bedongen werd om te Samarang beladen te worden met suiker NLG 115, koffij NLG 105, tabak NLG 100, huiden NLG 125, en indigo NLG 120. Behalve voor Europa zijn ook nog enkele charters voor kleine schepen naar China aan de markt.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Voor Dordrecht ingeklaard: BRODRES HAAB, kapt. C. D. Walloe, van Christiania, met een lading hout; STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen.
Brouwershaven, 12 mei. Vertrokken: MARIA ELISABETH, kapt. Bonjer; BEZOEKI, kapt. Reekers; NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes, en BROUWERSHAVEN, kapt. Huizer, allen naar  Batavia.
Helvoet, 13 mei. Aangekomen: GOTHENBURG, stoomboot, van Londen; PROMPT, stoomboot, van Hartlepool.
Vertrokken: MERCK, Müller, naar Cardiff; HAREN, kapt. De Ruiter, naar Petersburg ; DE ZWAAN, kapt. Kiedijk, naar Arendsburg; MARY, kapt. Lovell, naar Newcastle.
Brouwershaven, 13 mei. Aangekomen: THOR, kapt. Bull, van Christiania.
Te Shields aangekomen, 10 Mei, ELISABETH, kapt. Huggett; GUARDIAN, kapt. Breckert, en ARK, kapt. Rayne, allen van Dordrecht.
Te Middlesbro' aangekomen, 10 mei, SWAN, kapt. Coath, van Dordt.
Van Batavia vertrokken, 24 maart WILLEM EN CAREL, en 30 maart JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, beiden naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 2 maart EERSTELING; 5 maart DRIE GEZUSTERS; SIRIUS; MARIA ANNA; 15 maart ALIDA, en 17 maart MARIA CATHARINA, allen naar Nederland.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie - Openbare verkoping, ten overstaan van de Notaris Van Dorsser, op Zaterdag 21 Mei 1864, in het Koffijhuis van Zahn, te Dordrecht, onmiddellijk na de afloop der verkoping van de IJzeren Stoomsleep-schepen DORDRECHT No. 1 en 2, van:
- Vijf aandelen in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, gevestigd te Dordrecht.
- 1/60 aandeel in het barkschip LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, waarvan boekhouder is de heer G. Mauritz.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 13 mei. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde kofschip de ZWALUW, kapt. H. de Boer, van Harlingen, groot 60 last, gebouwd bij de Wed. W. Patje te Waterhuizen.


Krant:

  JB - Javabode

Makassar, 18 april. Volgens ontvangen geloofwaardige berichten, is de 26e januari ll. op ongeveer 6 uur afstand van het eiland Wango-Wanga, gestrand het schip, genaamd LUCKY STAR, varende voor een kantoor in Siam, met bestemming naar Ningpo.
De kapitein Hugo Scabije, 1e stuurman Peter C. Boijsen (beide Denen) en de opvarenden, bestaande uit 9 Maleijers, 18 Chinezen, 2 inl. vrouwen en een kind, zijn te Boeton aangekomen, en daar door Z. H. de sultan en de sergeant-commandant van de militaire- wacht van levensmiddelen en enige kledingstukken voorzien. Allen bevinden zij zich nog aldaar.


Krant:

  JB - Javabode

Makassar, 18 april. Volgens uit goede bron ontvangen nabericht zouden erop het eiland Loekang Loë, benoorden Saleijer, door enige in die streken te huis behorende inwoners vermoord zijn: Vijf Europeanen, welke men vermoedt, behoort te hebben tot de equipage van het Deense fregatschip JUPITER, kapt. Lorenzen, dat de 23e januari in Straat Saleijer schipbreuk geleden heeft (zie No. 11 van dit blad.)
Op ontvangst van dit bericht, zijn door het bestuur van dit Gewest onmiddellijk maatregelen genomen om de vermoedelijk schuldigen, welke door een inlander, die alhier in staat van arrest, en aan de hier bedoelde moord vermoedelijk medeplichtig is, zijn aangegeven te appréhenderen.
Volgens verklaringen van die arrestant zouden de vermoorden zijn afgemaakt, toen zij, na aankomst op het eiland en na het gebruik van wijn, die zij waarschijnlijk bij zich hadden, in slaap gevallen waren. De lijken van de vermoorden zouden in de sloep gelegd zijn, en deze daarmee in zee gebracht en aan haar lot zijn overgelaten.
Dat dit gruwelijk feit werkelijk heeft plaats gegrepen, hiervoor kan al weinig twijfel bestaan, wanneer men de roof- en moordzieke aard van de Saleijerezen over het algemeen in aanmerking neemt.
Immers de president van de grote landraad zal kunnen getuigen, dat bijna alle strafzaken, die hij te behandelen heeft, (en deze zijn niet weinig) van Saleijer afkomstig zijn.
Het verraadt toch niet het minste menselijk gevoel en kan alleen van kannibalen wreedheid van die eilanders getuigen, om op dergelijke wijze met weerloze schipbreukelingen te handelen.
Wellicht is die vreselijke slachting alleen aangericht, om zich van de klederen meester te maken, die hun slachtoffers aan mogen gehad hebben. Hoe wenselijk zou het in het belang van het recht en van de mensheid niet zijn, dat het bestuur mocht gelukken, deze kannibalen in handen te krijgen, ten einde de aan hen voltrokken doodstraf een afschrikwekkend voorbeeld zij voor de eilanders in die streken, en hun tevens meer eerbied en vrees voor het gouvernement inboezeme.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 13 mei. De 7e mei 1864 is alhier in het droge dok geplaatst het Noord-Amerikaanse stoomschroefschip KEARSARGE om zijn geleden schade, die het bekomen heeft aan het koper van zijn kiel en buitenhuid door het aan de grond geraken bij Ostende, te herstellen, en waaruit het de 10e mei weder is uitgehaald. Het schip heeft een lengte op zijn kiel genomen van 198 Eng.voeten en op het dek 234 voet, de bredte is 33 voet en 6 duim en is voorzien van twee getrokken kanons van 200 pond en vijf kleinere van 30  à 32 pond, de kracht van de machine wordt berekend op 1200 paardekrachten en wordt voortgestuwd door een vin met vier bladen en zijn bemanning bestaat uit 190 koppen.


15 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het Nederlandse nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip EUROPA, kapt. H.T. Lupcke, vertrekt medio juni. voerende een geëxamineerde scheepsdoctor. Adres Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H. J. Rietveld, D. F. Stieven en W. IJ. van Reinouts, makelaars, zullen op maandag de 23e mei 1864, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam in publieke veiling ten overstaan van de deurwaarder J. Du Pont Noordbeek, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast campagne-barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHANNES CHRISTIAAN, laatst gevoerd door kapt. C. van Heemstede Obelt, groot 505 tonnen of 267 lasten, in 1859 nieuw gebouwd, bij Veritas bekend 3/3 L l. l. liggende aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam. En dat verder met deszelfs toebehoren, alles breder bij Billetten omschreven. Ter nadere informatie spreke men met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn., W. H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag de 24e mei 1864, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, n°. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip CORNELIA HENDRIKA, laatst gevoerd door kapt. J.J. Swart, volgens meetbrief lang 36,90 el., wijd 6,97 el, hol 5,08 el, en alzo groot 581 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, liggende aan de scheepstimmerwerf van de heer J. Boelen J.Rzoon. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de bovengemelde makelaars en de heren De Coningh & Co., cargadoors te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 13 mei. Vroeger is gemeld dat het nu Nederlandse schip SARA, kapt. Visser, (vroeger Hannoverse, kapt. Zeeman) van Amsterdam naar Riga, door de Denen was genomen. Thans verneemt men dat dit schip weder is vrijgelaten.


16 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 april. Het schip KIANDRA, kapt. Van der Meer van Kuffeler, de 2e januari van Batavia via Samarang naar Nederland vertrokken, is, wegens de Westmoesson de hoek bij Indramaijoe niet kunnende omkomen, teruggekeerd en te Passaroeang binnengelopen.


17 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 14 mei. Aangaande het Harlinger kofschip ELISABETH MARIA, kapt. Oldenburger, de 26e oktober ll. van Noorwegen naar Harlingen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Van Texel vertrokken, 14 mei, HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. Coller, naar Soerabaija.
Bij Falmouth 10 Mei, IDA WILLEMINA, kapt. Rotgans, van Java naar Nederland.
Vertrokken, 12 dito, CONCORDIA, kapt. Van Zanten, van de Kaap de Goede Hoop naar  Amsterdam.
Van Banjoewangie vertrokken, 15 maart, ALIDA, kapt. Visser, en 17 dito, MARIA CATH., kapt. Kluyt (opm: bark MARIA CATHARINA, kapt. H.P. Kluit), beiden naar Amsterdam.
Van Ningpo vertrokken, 23 maart, D.T.VISSER, kapt. Van der Linden, naar Batavia.
Te Singapore aangekomen, 18 maart, WILHELMINA, kapt. v.d. Kerkhoff, van Hongkong; 2 april, DIANA, kapt. Teengs, en 3 dito, VOORUIT, kapt. Kool, beiden van Cardiff.
Te Shanghai aangekomen, 16 maart, ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. Sontag Winkler, van Amsterdam naar Japan, laatst van Soerabaija.
Te Melbourne aangekomen, 17 maart, NEREUS, kapt. Planten, van Rotterdam.
Te San Francisco uitgeklaard, 26 maart, CORNELIA, kapt. De Vries, naar Hongkong.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Advertentie - Tegelijk met de reeds ter verkoop aangekondigde aandelen, zullen, ten overstaan van de notaris Van Dorsser, op zaterdag 21 Mei 1864, in het koffijhuis van Zahn te Dordrecht, nog worden verkocht twee 1/160 aandelen in de ijzeren stoom-schroefschepen STAD DORDRECHT en SARA, varende tussen Dordrecht en Londen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Yarmouth (opm: niet op het eiland Wight, doch Great Yarmouth, O-kust !), 10 mei. De kof ANNETTE CATHALINA, kapt. Kramer, van Groningen naar Londen, alhier met schade binnengebracht, is heden alhier verkocht. (opm: zie NRC 130564)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. D.C. Hoekstein, deurwaarder te Irnsum, zal op woensdag den 25 mei 1864, des namiddags ten 5 ure, ten huize van J. Bulthuis te Irnsum, in ene zitting verkopen: Ene overdekte, gewegerde Tjalkschuit, genaamd de JONGE ANDRIES, groot 15 ton, met daarbij behorende inventaris, liggende in de Vaart te Irnsum en aldaar dagelijks te bezien. Aanvaarding 4 juni 1864 of eerder. Condities zijn te vernemen ten kantore van genoemde deurwaarder.


18 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 12 mei. Ten gevolge van het opheffen der blokkade zal het havenvuur hier weder als naar gewoonte ontstoken worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Mawes, 15 Mei. Het Nederlandse schip BAREND, kapt. Mulder, van Smirna om order gearriveerd, is op het droge gehaald om de bodem schoon te maken.


19 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 mei. Volgens bericht van Skiatus van de 29e april is het schip JUFFER ESSE MENSINGA, kapt. Eefting (opm: kapt. W.B. Eeftingh), van Liverpool naar Salonica, in de nacht van de 23e op de 24e  april in de Griekse archipel (opm: bij het eiland Skiathos; 39 10 N 23 28 O) gestrand en totaal verbrijzeld. Van de inventaris, alsmede van de lading, was een klein gedeelte geborgen geworden. Het volk is gered.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 18 mei. Zr.Ms. transportschip HELDIN, onder bevel van den kap.-luit.ter zee P.W.  Stort, is maandag van het Nieuwe Diep naar Batavia vertrokken.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Te Nieuwe Diep zijn eergisteren ter rede gekomen de volgende Oostenrijkse oorlogsschepen, als: het linieschip met stoomvermogen KAISER, komm. baron Pock, het fregat met stoomvermogen ELISABETH, komm. Zacharia, het gepantserde stoomschip DON JUAN, komm. Pakorn, en de kanonneerboten met stoomvermogen WAL, komm. Mansveld, en FRIEDRICH, komm. Wipplingery. Naar men verneemt zullen deze schepen enige tijd aldaar vertoeven.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Het Amerikaans oorlogschip KEARSARGE is l.l. zondag van Vlissingen naar zee vertrokken, om zijn kruistocht te vervolgen.


Krant:

  DC - Dordtsche Courant

Voor Dordrecht ingeklaard : FLORA, kapt. W. Walton,van Poole, met 205 ton porceleinaarde; MINERVA, kapt. O.F. Boe, van Holmstrand, met 173 tonnen hout; THOR, kapt. C.S. Bull, van Christiania, met 337 tonnen hout; JOSEPH EN ELISABETH, kapt. W. Milburn, van Newcastle, met 109 chaldrons steenkolen; CORDELIA, kapt. J. Hosking, van Runcorn, met 188 ton ruw zout; MARS, kapt. Th. Bummings, van Newcastle, met 124 chaldrons steenkolen.
Helvoet, 17 mei. Aangekomen: VOLUNTEER, van Leith; EXPERT, kapt. Usher, en WITHAN, kapt. Gatenby, beiden van Newcastle; CHANCE, kapt. Robinson, van Sunderland.
Vertrokken: EREN MAID, kapt. Williams, naar Newcastle; ALIDA, kapt. Veen,naar Riga; PAULUS MEINTS, kapt. Struik, naar Libau.
Brouwershaven, 17 mei. Aangekomen: DOELWIJK, kapt. Hoefman, van Batavia; ROSINA, kapt. Daniël, van Runcorn.
Te Shields aangekomen, 15 mei, GRACES, kapt. Swales, van Dordrecht.
Gepraaid: 24 April, op 38° 28' NB. en 12° 46' WL., GEERTRUIDA MARIA, kapt. De Ligny, van Rotterdam naar Batavia.
9 mei, op 47° 12' NB, en 10° 29' WL., een Nederlands schip, tonende de Rotterdamse collegievlag met No. 6 (LICHTSTRAAL, kapt. P. Wierikx, van Rotterdam naar Batavia.)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 18 mei. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde brikschip IDA, kapt. J. Hazewinkel, groot 110 last, gebouwd bij J.M. Meihuizen, beide te Wildervank.


21 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 16 mei. De Nederlandse kof WILHELMINA DRENTH, kapt. Kuen, van Lissabon naar St. Petersburg, is alhier met verlies van fokkera binnengelopen en zal een nieuwe opbrengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. Zr.Ms. korvet met stoomvermogen PRINSES AMELIA, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee J. J. Wichers, is de 12e april jongstleden in Rio Janeiro aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 Mei. Aangaande het schip ALMA, kapt. Wahlsdorff, van Antwerpen, laatst van Ramsgate naar New-York, bij Scilly gezonken, wordt door de Shipping and Mercantile Gazette van de 16 dezer het gerechtelijk verhoor medegedeeld van Henrich Kolm, timmerman van bovengenoemd schip; waaruit blijkt dat hij op aandrang van de kapitein reeds vóór het vertrek van Ramsgate, maatregelen genomen had, om, op zee gekomen, het schip te doen zinken. Die maatregelen hadden bestaan in het uitzagen van een stuk hout, en het weder inplaatsen daarvan op zoodanige wijze, dat dit zonder veel moeite weder uitgestoten kon worden, terwijl hij bovendien het schip tussen de grote- en bazaans-mast, beneden de waterlijn, op drie plaatsen met een avegaar geboord had. De ALMA was voor GBP 3.000,- verzekerd, terwijl de kosten van reparatie te Ramsgate GBP 3000,- bedragen hadden, waarvoor bodemarij genomen was, zoodat in het geheel GBP 6000,- op het schip en GBP 500,- op de lading verzekerd was. De timmerman is in arrest gehouden, om de 31e dezer een nieuw verhoor te ondergaan.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 20 mei. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwde kofschip ZWAANTINA, kapt. S.J. Gruppelaar, van Veendam, groot 50 last, gebouwd bij H. Mulder (opm: moet zijn: L.P. Mulder, werf aan het Boerendiep) te Stadskanaal.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding van Pieter Hekkema, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten verzoeke van van Mejufvrouw Henderika Lupkes, zonder beroep, van Hoogezand, voor Josephus Korte, koopvaardijschipper, gevoerd hebbende het koopvaardijschip HENDERIKA MARGARETHA, wonende te Hoogezand,
-       Aangezien de eiseres met de gedaagde op 27 januari 1852 te Sappemeer is gehuwd.
-       Aangezien gedaagde op 27 september 1860 met zijn bodem en scheepsvolk van Leith naar zee is vertrokken, met bestemming Aalburg (opm: Aalborg).
-       Aangezien na die tijd hoegenaamd geen tijding van hem of van zijn scheepsvolk is ingekomen en er evenmin iets van genoemd schip en zijn bemanning is vernomen, zodat hij de plaats van zijn bestemming nimmer heeft bereikt en het nagenoeg zeker is dat het schip op die reis met man en muis is vergaan.
(opm: sterk bekort)


Krant:

  JB - Javabode

Wij vernemen, dat zondagavond de 15e dezer (15 mei 1864) de Nederlands-Indische schoener CHIEFTAIN, gezagvoerder Van Suchtelen, door stroom verleid, op een rif van de Duizend Eilanden is gestrand. Bemanning, lading en inventaris zijn gered; het vaartuig zal geheel weg zijn.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 15 mei. Heden is van de rede alhier vertrokken het Amerikaanse oorlogsstoomschip KEARSARGE, commandant John A. Winslow.


22 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-York, 7 mei. De alhier gearriveerde Nederlandse bark WAALSTROOM, kapt. Van Duijn, heeft op de reis veel slecht weder ondervonden en daarin de kluiverboom verloren.


23 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 21 mei. Heden ochtend is Zr.Ms. gepantserde ijzeren stoomkanonneerboot uit de haven gestoomd. Naar wij nader vernemen zal bedoelde bodem vooreerst niet naar een andere zeehaven vertrekken, maar gedurende enige dagen in de omliggende wateren alhier proeftochten doen en daarna de zeehavens Nieuwediep en Vlissingen bezoeken.


24 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 23 mei. Het alhier ter rede liggende Nederlandse schip JOHAN EN CORNELIS, kapt. Scholtens, van Rotterdam naar St. Petersburg bestemd, is door Zr.Ms. gepantserde kanonneerboot aangevaren en dien ten gevolge gezonken. De equipage is door de kanonneerboot gered en aan wal gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 mei. De schepen NIEUWE DIEP, kapt. Tobiassen (opm: bark, kapt. P. Tobiassen), van het Nieuwe Diep, en LAVINIA, kapt. Peters (opm: buitenlander), zijn volgens telegram van Croonstad, d.d. 22 dezer, bij Nerva gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 20 mei. Het Nederlandsche kofschip BROEDERTROUW, kapt. De Groot, van Dantzig, dat te Neuzen avarij geleden en aldaar gelost heeft, is gisteren alhier binnengekomen, om op de werf gehaald en gerepareerd te worden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding ten verzoeke van Antje Schroder, vrouw van na te noemen Geert Lammerts de Winter, dienstmeid, van Groningen. Voor Geert Lammerts de Winter, varensgezel, gewoond hebbende te Groningen, doch thans afwezig.
-       Aangezien gedaagde in de maand maart 1860, van Groningen op het brikschip PLEIADEN, kapt. Rentjo Rijkens, is vertrokken naar Newcastle en van daar in de maand mei naar Triëst.
-       Aangezien gemeld brikschip volgens algemene bekendheid in de zogenaamde Pinksterstormen met man en muis is vergaan en volgens bericht uit Amsterdam, voorkomende in de Provinciale Groninger Courant van 6 juni 1860 een gedeelte van genoemd vaartuig bij Zandvoort is aangedreven, benevens een papier, waarop voorkwam de naam van R. Rijkens, zodat er alle waarschijnlijkheid bestaat, dat de gedaagde daarbij is omgekomen.
(opm: sterk bekort)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rio de Janeiro, 23 april. Zr.Ms. transportschip PRINSES AMALIA, kapt.luit. Wichers, van Suriname, is op 12 dezer alhier lek binnengelopen en zal dokken.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Boekaankondiging. Na Den Storm. Herinneringen aan ene Texelse reis; door A.A. Deenik Mlzn, predikant te Ternaard. Te Dokkum bij S.R. Schaafsma, 1864.
De herinneringen, die de heer Deenik van zijne reis naar en van Texel, na den storm van december j.l., heeft aangetekend en in bovengenoemd werkje door den druk thans algemeen verkrijgbaar heeft gesteld, bevelen wij gaarne ter lezing aan. Met belangstelling zal men toch kennismaken van hetgeen de schrijver, zij het dan ook maar vluchtig, zegt van het bij velen bij name bekende eiland Texel en het daartoe behorende Eijerland; en, na het verhaal zijner terugreis, wanneer hij het middel mocht zijn, dat 2 zijner evenmensen van het wrak der JOHANNA MARGIENA werden gered, houden wij ons overtuigd, dat niemand zich de 30 cent zal beklagen, die hij voor het boekske uitgeeft, want daarmede zal hij nog een goed doel bevorderen, nl. iets bij te dragen voor de 20 ongelukkige huisgezinnen van ’t Moddergat, die, hoeveel ook voor hen door den mensenvriend is geschonken, toch nog ten volle in de termen van hulpbehoevenden vallen.


25 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 mei. Het schip ELISABETH, kapt. M. Weitinga, van New-York in Texel binnen, heeft gedurende de reis veel storm doorgestaan en daardoor verschansingen, watervaten enz. verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 24 mei. Volgens brief van kapt. F. H. Zeven q.q. voerende het schip ELISABETH, d.d. Gallipoli 14 dezer, was hij aldaar bezig een lading voor St. Petersburg in te nemen, en dacht binnen enige dagen van daar te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 22 mei. Het alhier van Smirna om order gearriveerde Nederlandse schip AMALIA SINNIGE, kapt. Jansen, is op het droge gehaald om de bodem schoon te maken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.I. Rietveld, G.J. Boelen, A. Roland Holst, W.IJ. Van Reinouds en J.W.B. Zurműhlen, makelaars, zullen op maandag de 6e juni 1864, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Louwerse en Bierman Simons verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, genaamd WASSENAAR, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. A. Hofstee, volgens meetbrief lang 37,45 ellen, wijd 6,76 ellen, hol 5,50 ellen en alzo gemeten op 619 tonnen of 327 lasten, liggende in het Oosterdok aan de Dijk. Breder volgens Inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of de cargadoors De Vries & Co.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. P.H. Craandijk, J.W.B. Zurműhlen, & A.J. Corver, makelaars, zullen op maandag de 20e juni 1864, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris E. Baak, verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. C.E. Hoeksma, volgens meetbrief lang 34,50 ellen, wijd 6,70 ellen, hol 4,70 ellen en alzo gemeten op 483 tonnen of 255 lasten, liggende aan de Werf het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of de cargadoors Jan Corver & Co., of Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam.


26 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 23 mei. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Nagel, van de Middellandse Zee met olie naar St. Petersburg, zit nabij deze plaats aan de dijk, niet buiten gevaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 23 mei. De Nederlandse stoomboot RUBENS is eergisteren van St. Petersburg naar hier vertrokken. De Nederlandse stoomboot WILLEM DE DERDE was die dag aldaar aangekomen om voor Stettin en Amsterdam te laden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 25 mei. Maandagmorgen 23 dezer had te Delfzijl het volgende treurige ongeval plaats. Het schip van kapt. Riepma, uit Appingedam, lag te Delfzijl buiten de haven gereed om zee te kiezen. Er moesten nog enige werkzaamheden boven verricht worden. Tot dat einde had zich de 19 jarige matroos Groenewold uit Appingedam in de ra begeven, met nog een kameraad. Door de hevige wind en regen, waardoor het geducht slingerde, viel de jongeling uit de ra dood op het schip neder, tot grote droefheid van zijn ouders. Zijn kameraad had het geluk om zich vast te houden. Bovendien deed zich nog later het volgende geval aldaar voor, dat droevige gevolgen had kunnen hebben. Het schip van kapt. Nagel, uit Wildervank, komende uit de Middellandse Zee met fijne olie en bestemd naar St. Petersburg, lag mede op de rede van Delfzijl voor een anker. De kapitein had zich naar Wildervank begeven om zijn vrouw op te halen en had de zorg voor schip en lading aan zijn stuurman overgedragen, welke zich met nog twee matrozen en een jongen van 14 jaar aan boord bevond. Ter gelegenheid van het vijftigjarige verlossingsfeest van Delfzijl, had de stuurman de onvoorzichtigheid, om zich met de twee matrozen naar de wal te begeven, de jongen alleen aan boord latende, in welke tusssentijd uit het Noord Noord Oosten een hevige storm kwam opzetten, waardoor het schip driftig werd en van zijn anker losraakte en met zijn lading en het in duizend angsten verkerende kind aan het woedende weder en elementen werden prijsgegeven. Honderden aanschouwers zagen met belangstelling dit schouwspel aan op de kaden van Delfzijl. Het schip sloeg al meer en meer naar de dijk van Weiwerd, tot dat het aan de grond geraakte. De ontstelde stuurman, die zich met de twee matrozen hierop in de boot begaven teneinde het schip te bereiken, verkeerden spoedig in gevaar van hun leven te verliezen, totdat de kloeke bemanning van de Hannoverse stoomboot KRONPRINSESZIN MARIE het besluit nam hunne evenmensen te hulp te snellen. Met hun vijven begaven deze wakkere mannen zich in hun boot en het mocht hun na veel moeite gelukken de andere boot een touw toe te werpen, met het doel haar op sleeptouw te nemen, dat echter door de stuurman en de twee matrozen van de hand werd gewezen, die vervolgens later bij de Weiwerderdijk aan land geraakten, zonder bij hun verlaten schip te kunnen komen, waarop zij wederom naar Delfzijl terug gingen. De wakkere bemanning van de stoomboot keerde ook later wederom gelukkig aan de wal. In de tussentijd was de kapitein met een wagen, vergezeld van zijn vrouw in Delfzijl gearriveerd, waarop hem al spoedig de droeve mare ter ore kwam. Hij kwam daarna met de heer Loodscommissaris van Delfzijl en enige loodsen in overleg om met de loodsboot op het in gevaar verkerende schip af te gaan, waarbij zij gelukkig aankwamen. Bij deze gelegenheid zou de stuurman bijkans zijn leven verspeeld hebben, want om het eerst aan boord te komen had hij zich van de wal in zee gestort om zo zwemmend het schip te bereiken en het eerst aan boord te wezen, dat hem echter gelukte, doordat men hem een touw toewierp, waarop hij aan boord werd gehaald. Naar men verneemt moet het schip hedennacht met hoog water vlot zijn geraakt.


27 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 mei. De Nederlandsche kof JASON, kapt. Schuring, van Dantzig, met spoorhout herwaarts, is, volgens brief van Terschelling, d.d. 23 dezer, aldaar die morgen gestrand. Men hoopte met gunstig weder de lading te bergen, doch er bestaat vrees dat het schip weg zal zijn.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 25 mei. De storm van maandag ll., heeft aan onze stad en hare havenwerken gene noemenswaardige schade aangericht, maar op Terschelling zijn, volgens hier ontvangen bericht, twee vaartuigen gebleven, n.l. ene Engelse brik, waarvan de naam, lading en bestemming onbekend is, met man en muis vergaan, en het Nederlands Kofschip JASON, kapitein J. Schuring, van Amsterdam naar Dantzig, op het Oost- eind gestrand en verbrijzeld, doch waarvan de equipage is gered en welke lading men hoopte nog een gedeelte te bergen. (opm: gezien de aard der lading – zie NRC 270564 – is een reis van Dantzig naar Amsterdam meer voor de hand liggend)


28 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 25 mei. Het schip ALIDA, kapt. Nagel, van Gallipoli naar St. Petersburg, bij Delfzijl tegen den dijk gestrand, is met hoog water weder vlot geraakt.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 25 mei. De Nederlandse galjoot TWEE GEBROEDERS, kapt. Persoon, laatstleden maandag morgen alhier uit de haven vertrokken, is des middags wegens het breken der voorsteng teruggekeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 14 mei. Het Admiraliteits-Gerechtshof alhier heeft in zijn zitting van 21 dezer de opgebrachte Nederlandse schroefstoomboot REMBRANDT, kapt. Hendriks, en het Hamburger fregatschip ALBERTINE, kapt. Hoffmann, beiden met de inventaris en de lading, voor goede prijs verklaard.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.J. Rietveld, P. Reineke en P.H. Craandijk, makelaars, zullen op maandag de 20e juni 1864, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de heer B. D. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, genaamd TASMANIA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. B.J. Jonker, volgens meetbrief lang 34,20 ellen. wijd 6,20 ellen, hol 4,24 ellen en alzo gemeten op 400 tonnen of 211 lasten, liggende aan de Werf de Dageraad, op de hoogte van den Kadijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoor F.K. Roodenbeek.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Falmouth, 21 mei. Het schip AMALIA SINNIGE, kapt. Janssen, van Smyrna alhier binnen, heeft op het droge gehaald, om de bodem schoon te maken en heeft op 28 dezer de reis voortgezet.


29 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 mei. Het schip AUSTRALIË, kapt. Jochems, van Banjoewangie naar Amsterdam, is volgens brief van de kapt. d.d. Batavia 14 april, aldaar lek binnengelopen, na buiten Straat Bali een orkaan doorgestaan te hebben. De lading werd gelost om nagezien te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 27 mei. Het barkschip STAD MIDDELBURG, kapt. Ouwehand, is gisteren van Middelburg alhier in de haven gekomen en heden morgen in het droge dok gehaald om, alvorens zee te kiezen, te worden nagezien, hebbende aan de grond gezeten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 april. Het voor gouvernementsdienst afgekeurde stoomschip ETNA is de 2e april te Soerabaija op publieke vendutie verkocht voor NLG 24.500,- aan de heer W. Cores de Vries.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 april. Vrachten. Arrivementen waren niet talrijk; hierdoor gelukte het weer iets hogere vrachten te bedingen. Naar Nederland werden opgenomen de Nederlands schepen JONKHEER MR. VAN DE WAL VAN PUTTERSHOEK à NLG 120 voor suiker en NLG 110 voor tabak in de Oosthoek te laden. ANNA SOPHIA à NLG 116.25 voor suiker en NLG 101.25 voor tabak te Soerabaja en Probolingo in te nemen. CLIO NLG 117.50 voor suiker en NLG 105 voor tabak te Cheribon en Soerabaja te laden. KOOPHANDEL à NLG 120 voor suiker en NLG 110 voor tabak te Soerabaja en Passaroeang in te nemen.
Naar Hongkong het Nederlandse schip AMAZONE à $ 0.67½ per picol van Soerabaja. Naar Australië laadt het Nederlandse schip JAN HENDRIK à GBP 3.3/ te Melbourne vercharterd voor een lading suiker derwaarts.
Te koop is aangeboden het Amerikaanse schip HUSSAR.


30 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 28 mei. Naar men verneemt wordt met de 1e juni a.s. het alhier liggende instructievaartuig URANIA in dienst gesteld, onder bevel van de luit. t/z. 1ste klasse Brouwer, om deze zomer in de kuil van Marken een oefeningstocht te doen met de adelborsten van het laatste studiejaar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wyck auf Főhr, 25 mei. De Nederlandse kof ELSINA, kapt. Pot, welke deze winter met schade te Amrum werd binnengebracht, is aldaar met de lading publiek verkocht.


31 mei 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 mei. Het te Amsterdam te huis behorende stoomschip REMBRANDT, kapt. Hendriks, dat, zoals reeds werd gemeld, in de zitting van de Prijsraad te Kopenhagen, op 21 dezer gehouden, met inbegrip van de lading voor goede prijs werd verklaard, was, zo als men weet, wegens het verbreken der blokkade opgebracht. Uit de thans openbaar gemaakte debatten blijkt, dat kapt. Hendriks, volgens diens verklaring, zijn handelwijze heeft verdedigd met voor te geven, dat hij wegens de grote diepgang van het schip te Colberg niet kon binnenlopen, zoals aanvankelijk zijn voornemen was – en aangezien hij er tegen op zag om zonder bewilliging der rederij naar Dantzig, de naastbij zijnde open haven, te zeilen – hij besloten had het blokkade-eskader zelve op te zoeken om zijn papieren te laten onderzoeken en daarop te doen aantekenen, dat hij was afgewezen geworden: dat hij dien ten gevolge het vuur van Ancona en Greifswalder Oie in zicht had gehouden, ofschoon hij uit den hoofde meer om de Oost stuurde dan anders het geval zou zijn geweest, reden waarom hij aannam dat Swinemunde niet geblokkeerd was, en de 1e april die haven binnenliep.
Te Stettin vernam hij van de Nederlandse consul, dat de blokkade eerst de 5e april van kracht zou zijn. Hij maakte daarom spoed met laden en lossen, zodat hij de 4e zee kon kiezen. Des avonds van dezelfde dag werd hij echter door de Deense gepantserde schoener ABSALON aangehouden en opgebracht. Kapt. Hendriks beriep zich verder op zijn mening dat zijn reis naar Swinemünde ten einde was gebracht en dat hij op de nieuwe uitgaande reis wegens verbreken der blokkade niet kon worden opgebracht, aangezien hij ter rechter tijd was uitgelopen.
Beide beweringen werden evenwel door de Prijsraad tegengesproken en wel de eerste, betrekkelijk de werkelijke of effective blokkade onder verwijzing naar het blokkade-reglement van 16 februari, hetwelk overeenkomstig de conventie van 5/7 juni 1801 en de Parijse verklaring van 16 april 1856, welke beide acten de bekrachtiging van Denemarken hadden erlangd, vaststelt, dat elk schip, hetwelk de toevallige afwezigheid van een blokkadeschip gebruikt om in een geblokkeerde haven binnen te lopen, bepaald de blokkade schendt. Ingevolge dit reglement is het dan ook zeer duidelijk dat het aan geen neutraal schip, hetwelk kennis draagt van de blokkade, veroorloofd is, om zich zelfs van de ogenblikkelijke tegenwoordigheid van een der blokkerende schepen te overtuigen, dat toevallig afwezig zijn kon en daardoor geenszins het bewijs zou leveren, dat de blokkade had opgehouden te bestaan. Om dezelfde redenen sprak het ook van zelf, dat het slechts aan de bij de aanvang der blokkade zich in de haven bevindende neutrale schepen veroorloofd was geweest om tot de 5e april zee te kiezen.
Aangezien deze verbreking der blokkade volgens de bepalingen van het volkenrecht ten gevolge moest hebben, dat schip en lading voor goede prijs werden verklaard, werd in die zin door de Prijsraad uitspraak gedaan.
Men verneemt, dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, aan welke het schip toebehoort, van het vonnis van de Prijsraad appel heeft doen aantekenen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 mei. Z.M. heeft als blijk van H.D. goedkeuring en tevredenheid verleend de zilveren medaille, ingesteld bij besluit van 22 september 1855, N˚ 64, en een loffelijk getuigschrift, aan E. Villeaumoras, gezagvoerder van het Franse barkschip PINGOUIN, wegens het bij storm op sleeptouw nemen en in behouden haven brengen van het in de Middellandse Zee masteloos drijvende Nederlandse kofschip SUSANNA in januari1864.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 31 mei. In 1863 zijn op de scheepswerven in deze provincie voltooid 78 schepen, met een inhoud van 9740 ton. Vijftien dier schepen zijn gebouwd voor buiten de provincie wonende personen. Met het begin van 1864 waren er op 44 van de 78 werven, 70 schepen in aanbouw en wel 35 schoeners en brikken, 17 koffen en galjoten en 18 kleinere zeeschepen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop, dadelijk te aanvaarden: een goed onderhouden Tjalkschip, groot 58 ton, met completen inventaris. Te bevragen bij den scheepsbouwmeester T.A. Visser te Workum.


01 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaap de Goede Hoop, 20 april. Het schip ZANZIBAR, kapt. Haack, van Batavia naar Rotterdam, is 13 dezer met verlies van rondhout, zeilen enz. in de Simonsbaai binnengeloopen. Het schip zal voornamelijk aan masten en rondhout een zeer belangrijke reparatie moeten ondergaan.


02 juni 1864


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Vlie, 31 mei. Uitgezeild STAD STEENWIJK (opm: galjoot, ex-Hanover vlag COMITAS), F. Wijma, naar Riga.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 30 mei. De Nederlandse tjalk PETRONELLA, kapt. De Vries, van Hull naar Nerva, is hier voor noodhaven binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nerva, 23 mei. De alhier gestrande schepen NIEUWEDIEP, kapt. Tobiassen, van Nederland komende, en LAVINIA, kapt. Peters - zie NRC van 24 mei - zullen beide weg zijn. De bemanningen zijn gered. Van de inventarissen enz. heeft men wegens het stormachtige weder nog niets kunnen bergen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen, C.S. Oolgaardt, W. Bakker Bzn. en W. van Rossem, makelaars, zullen op maandag de 13e juni 1864, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de heer B. D. Beets verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse Vlag, genaamd TELEGRAPH, gevoerd door Kapt. P.B. Rolufs, volgens Nederlandse Meetbrief lang 35 ellen, wijd 5,73 ellen, hol 4,62 ellen en alzo gemeten op 412 tonnen of 217 lasten, liggende in het Oosterdok aan de Dijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoor G. W. Van Barneveld Kooij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 01 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht voor de overvoer van steenkolen, de navolgende schepen:
Naar Soerabaja: BONI, kapt. J.W. Möller, JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. A. Romijn, SCHELDE, kapt. L. Hoefman, en CONSTANCE, kapt. H. Kimmerer.
Naar Onrust of Kuyper, CHINA, kapt. E. Tofield, SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Anokkee, ABEL TASMAN, kapt. J.J. Rijken, MARINUS WILLEM, kapt. J. Buyzer, en LAURA EN ADÈLE, kapt. D.T. Lund.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 1 juni. Gister arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip JEANNETTE, kapt. P.K. Duiven, groot 80 last, gebouwd bij R.G. van der Werf & Zn, beide te Wildervank.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Obergum, 26 mei. Met het beste gevolg liep heden van stapel bij de scheepsbouwer J.P. Takens het voor rekening van H.J. Ermens te Kloosterburen gebouwde schip de GOEDE VERWACHTING. Het is binnen dertien weken het tweede nieuw gebouwde vaartuig, dat bij gemelde scheepsbouwer is te water gelaten, een bewijs dat de hier gebouwd wordende schepen aan het doel beantwoorden. Aangezien algemeen de scheepsbouw kwijnende is, geeft het ter deze plaats veel drukte.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wyck auf Föhr, 25 mei. De kof ELSIENA, kapt. Pot, is de afgelopen winter bij Anrum binnengebracht en zal met de inventaris verkocht worden.


03 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 juni. De Nederlandsche Handel-Maatschappij vraagt beschikbare scheepsruimte voor hare gewone beurtbevrachting van Java of Sumatra terug naar Nederland. Dit onderzoek strekt zich uit tot schepen, laatstelijk vóór of op 15 april 1864 in gewone beurtbevrachting binnengekomen, en tot nieuwe schepen, vóór of op ult. februari 1864 te water gelaten. De schepen, die rechtstreeks uit Nederland naar Batavia vertrekken, moeten vóór of omstreeks de 10e juli a.s., in een der zeehavens zeilklaar liggen; die welke op vooruitreis zijn, moeten vóór of op de 10e november 1864 te Batavia ter beschikking der Factorij zijn. Aanbiedingen worden ingewacht bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij vóór of op de 9e of bij hare agenten alhier vóór of op 8e juni.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop, bij L.C. Hoekstra op de Rohel: Een nieuw Scheepshol. lang 13 el en 20 duim (50 voet), wijd 3 el en 29 duim (12 voet), hol 1 el en 71 duim (5 voet).


05 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio-Janeiro, 9 mei. Het Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. Snoek, van Montevideo naar de Antillen, is hier met schade aan het tuig binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija, 12 april. Bij wijze van gerucht, wat zich echter spoedig zal moeten bevestigen, verhaalt men, dat de heer Robinson van zijn concessie voor de stoomboot-vaart in Indië zou hebben afgezien en de voorkeur gegeven zou hebben aan het verlies van de tot waarborg gestorte som, liever dan de concessie te exploiteren. Dit bericht, door een reiziger hier verhaald, werd te Samarang à haute voix in de sociëteit besproken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 29 april. Vrachten. De arrivementen en vrachtzoekende schepen bleven zeer beperkt, waardoor de Nederlandse STAD LEIDEN en KONING WILLEM II NLG 120 voor suiker en NLG 110 voor tabak konden bedingen naar Nederland, te laden in de Oosthoek, alwaar men vooral voor tabak tot die vrachten nog meer scheepsruimte zoude kunnen gebruiken.
Onbevracht is thans nog het Nederlandse schip WHAMPOA.
Het Nederlandse schip PAULINE bracht in veiling NLG 8.200 op, terwijl de inventaris à NLG 6.000 verkocht werd.


06 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 4 juni. De Engelse stoomschepen LION, kapt. J. Manning, bestemd naar Londen, en ALERT, kapt. T. Dawson, naar Hull bestemd, konden niet al het vee laden, dat hier aangevoerd werd. De partij was zo aanzienlijk, dat de Engelse stoomboot NORA, kapt. Prouten, hier heden avond aankwam om nog meer dan 500 runderen naar Londen te verschepen, terwijl de Engelse stoomboot MINISTER THORBECKE, kapt. J. A. Steeksma, van Amsterdam herwaarts komt om het achter gelatene van de ALERT in te nemen.
Langs de straatweg wordt nog zeer veel vee van Leeuwarden aangevoerd, zo het schijnt, omdat bij de spoorweg Harlingen–Leeuwarden nog niet genoeg materiaal aanwezig is.


07 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 5 juni. Heden morgen zijn hier met hun sloep in de haven gekomen kapt. De Boer en de overige equipage van de Hannoverse galjoot HARMONIE, welke bodem, met een lading ijzer van Schotland naar Bremen bestemd, gisteren op de hoogte van ’t Vlie is gezonken.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op donderdag 19 juni 1864, des avonds ten 7 uur, zal ten huize van Mejufvrouw de Wed. G.F. Rasker, op de Hoek van het Ameland te Groningen publiek worden verkocht het in den jare 1861 nieuw uitgehaalde kofschip HINDERKIENA JANTIENA, groot 65 zeeton, met deszelfs opgoed en toebehoren, zoals hetzelve laatst is gevoerd door J.G. Koning en thans is liggende in de Zuiderhaven te Groningen, om te aanvaarden dadelijk na de toeslag. Te bezien voor en op de verkoopdag van 10–12 en 2–5 uur. Nadere informatiën ten kantore van wijlen notaris Mr. J.W. Quintus.


08 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 juni. Te Hoogezand is de 1e juni met goed gevolg te water gelaten een nieuwe schoener, nog zonder naam, groot pl.m. 150 rogge-lasten, gebouwd op de werf van de heer E.H. Meursing. Het schip zal worden gevoerd door kapt. Beekman te Nieuwe Pekel-A. (opm: waarschijnlijk de STELLA MATUTINA)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 6 juni: het fregatschip WASSENAAR, gebouwd in 1840, kapt. A. Hofstee, om NLG 26.000 opgehouden. (opm: naderhand alsnog naar Noorwegen verkocht, zie JB 060864)


Krant:

  JB - Javabode

Het de 6e april te Middelburg geveilde schip MINERVA, gebouwd in 1840, groot 397 gemeten lasten, is voor NLG 22.650 gekocht door de reder W. Pont te Edam en zal waarschijnlijk in de houtvaart gebracht worden.
Het in de veiling te Amsterdam van de 11e april voor NLG. 26.000 verkochte schip BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, kapt. Kruymel, gebouwd in 1857, groot 172 gemeten lasten, is thans genaamd YOKOHAMA, zullende gevoerd worden door kapt. L. Confurius, voor een rederij onder directie van de heren L. Tuk en N. Kruymel, en ligt inmiddels te Amsterdam in lading voor Kanagawa en Decima.
Het schip ALIDA MARIA, kapt. De Vries, gebouwd in 1850, groot 171 gemeten lasten, de 18e april te Amsterdam in veiling gebracht en verkocht voor NLG. 22.400, zal varen onder de rederij van de heren Batenburg & Co. te Rotterdam.
De 15e april is te Nieuwediep in veiling gebracht en voor NLG 11.495 verkocht het schip ZEEMANSHOOP, kapt. Hanssens, gebouwd in 1826 (opm: dus reeds een 38-jarig schip), groot 229 gemeten lasten.
Het schip DOGGERSBANK,  kapt. Nuss, gebouwd in 1840 en groot 367 gemeten lasten, is te Rotterdam uit de hand verkocht. (zie NRC 300364; wellicht is deze veiling niet doorgegaan).


09 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juni. Aan de Dordtsche Courant ontlenen wij het volgende uittreksel uit een schrijven van kapt. J. H. van Wijngaarden, gevoerd hebbende het galjootschip PRESTO, gedagtekend Vera Cruz de 1e mei 1864:
Sedert mijn hierzijn ben ik in zeer onaangename omstandigheden. De Nederlandse consul alhier is afwezig, liet de zaken in handen van zijn compagnon, die het door zijn vertrek naar Europa aan een derde persoon van het huis overliet. Geen hunner weet iets aangaande de wetten betrekkelijk schipbreukelingen.
Ik heb mijzelve bij de Franse consul vervoegd en passage voor mij en de overige bemanning verzocht. Zijne edele zei mij, dat mijn consul dat schriftelijk moest verzoeken. Zulks is geschied; de Franse consul schreef daarop aan de admiraal; sedert acht dagen wachten wij het antwoord.
Het is schande, dat de consuls van zeevarende naties geen bepaalde instructies hebben voor schipbreukelingen. Ik wenste, dat wij hier geen consul hadden, dan zou ik de hulp van de Franse consul inroepen. Men beklaagt de schipbreukeling, wanneer men aan het gevaar der schipbreuk denkt; dubbel is hij te beklagen, als hij onder beschaafde, onverschillige natuurgenoten vervalt, vooral in een klimaat als hier.
J. H. van Wijngaarden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. Gedagvaard Jan Diedrich Willem Hochland (opm: gezagvoerder van de kof APOLLOS), wonende te Scheemda, wiens tegewoordige verblijf onbekend is, ten verzoeke van Elsijn Korte, wonende te Scheemda, om te verschijnen enz.
-       Aangezien de gedaagde, eiseresses en gedaagdes woonplaats heeft verlaten, ter uitoefening van zijn bedrijf als zeeman in de maand december van het jaar 1860, en met het Nederlandse schip (opm: kof) APOLLOS, is vertrokken van Rotterdam naar Hull en van daar verzeild is naar Newcastle, alwaar een lading steenkool werd ingenomen, met bestemming Oporto.
-       Aangezien gedaagde later op 9 februarij 1861 met zijn schip in zee is gegaan en op diezelfde dag op de kust bij Redcar is gestrand, zodat het zeer waarschijnlijk is dat de gehele bemanning daarbij is omgekomen.
-       Aangezien er na die tijd, waarop het schip in zee is gegaan, meer dan drie jaren zijn verlopen, zonder dat er verder enige van gedaagde, levend of dood bij eiseresse is ingekomen, en zij derhalve bevoegd is, na daartoe bekomen verlof van de Arrondissements Rechtbank, hunner gemeente een ander huwelijk aan te gaan.
(opm: sterk bekort)


10 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 juni. Heden is op de werf IJhoek van de scheepsbouwmeester Pieter Haverkamp alhier de kiel gelegd voor een nieuw te bouwen schip (opm: bark), groot 400 gemeten lasten, genaamd ARIA EN BETSY, voor rekening ener rederij onder directie van de heren F.U.H. Reiger & Co.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar Kaapstad, Port–Elizabeth, (na arrivement), het extra snelzeilend nieuw gebouwd en gekoperd schoener brikschip KAAPSTAD PACKET, kapt. Th. Nieuwold.
Voor Port-Natal worden mede goederen aangenomen met de conditie van overscheping voor rekening en risico der afladers. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer, en Hudig & Blokhuijzen alhier, en Hoyman & Schuurman, te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. L. Harmenzon te Leeuwarden zal op donderdag 23 juni 1864, des avonds 7 uur, in het Schippershuis bij R.J. Brouwer aldaar, provisioneel verkopen: Een hecht, overdekt, gewegerd Tjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot 49 ton, met mast, zeilen, ankers, touwwerk en verder toebehoren, zodanig hetzelfde op den verkoopdag is liggende in de Gracht bij den Stads Vijver te Leeuwarden; dadelijk na de finale toewijzing, zijnde 30 juni 1864, te aanvaarden.


11 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 7 juni. Het Nederlandse schip LUCIA JANTINA, kapt. Lieffijn, van hier naar Nerva bestemd, is heden morgen bij het vertrek door de stoomboot MEXICAN aangevaren en bekwam een zodanig zwaar lek, dat men het schip slechts met moeite boven water kan houden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. Toen de Great-Eastern-Spoorweg Maatschappij de 3e oktober 1863 de route tussen Londen en Nederland via Harwich opende met de stoomboot BLENHEIM, geschiedde dit onder de belofte dat aan deze dienst, die voorlopig slechts voor goederen en vee was ingericht, in het voorjaar van 1864 passagiersboten zouden worden toegevoegd, die daartoe expresselijk ingericht zouden zijn. Velen beweerden toen der tijd dat er geen behoefte in Rotterdam bestond aan een nieuwe stoombootdienst op Londen, maar moesten toch erkennen, dat de nieuwe onderneming een nieuwe bron van welvaart voor Rotterdam was en er als zodanig hulde aan brengen. Thans echter, nu een der beloofde passagiersboten in de vaart gebracht is betwijfelen wij of men nog zou durven zeggen, dat er aan zoiets geen behoefte bestaat. Hij die dit beweert, was zeker niet onder het tal van nieuwsgierigen, dat heden een bezoek bracht aan boord van de prachtige raderstoomboot AVALON, die met vlaggen getooid, voor het station van de Rijnspoorweg- maatschappij lag. Dit schone stoomschip, dat de eerste van de drie passagiersboten is, welke de Great Eastern Railway Company in de vaart zal brengen tussen hier en Harwich, is in één woord prachtig te noemen. Het schip, dat een lengte van 245 voeten over steven heeft, belooft op het gezicht af een goed zeeschip te zijn, terwijl aan het inwendige niets gespaard is om het de passagiers zo comfortabel mogelijk te maken. De fraaie salon, die in de campagne is, de dames – en heren slaapkamers, de buffetten, tafels, banken, kortom alles, de voorkajuit niet uitgezonderd, men kan het zo zien, is uit een ruime beurs daar gesteld en niets is gespaard, om de reizigers aan boord van deze schepen te lokken.
Er is echter nog iets van meer gewicht, dan hetgeen wij daarboven zeiden, en waardoor deze boten de voorkeur zullen genieten. Het is de verkorte route tussen hier en Londen. Immers wanneer men de Maas uitstoomt, dan is de kortste lijn, waarop men Engeland kan bereiken, rechtuit naar Harwich en deze lijn nu nemen de stoomschepen der Great- Eastern-Railway-Company. Hierdoor wordt niet alleen de zeereis (waarvoor toch maar weinig liefhebbers gevonden worden) belangrijk korter, maar het gehele traject van hier naar Londen kan in minder dan twaalf uren afgelegd worden, hetgeen reeds de eerste reis bewezen heeft; want de passagiers, die gisteren morgen ten 8 uur 30 m. per sneltrein van Londen naar Harwich vertrokken, om van daar met de AVALON de reis herwaarts te doen, zijn gisteren avond ten 8 uur 15 m. aangekomen, zodat de reis van Londen naar Rotterdam in minder dan twaalf uren gedaan is.
Voegen wij bij dit alles nog, dat deze boten expresselijk voor de passagiersvaart zijn ingericht en uitsluitend daarvoor gebruikt worden, zodat zij geen goederen laden, en de passagiers dus steeds overtuigd kunnen zijn, dat de ruimte voor hen bestemd, niet door de lading wordt ingenomen, en dat men, wanneer de beide andere stoomschepen der maatschappij gereed zijn, dagelijks (met uitzondering van zondag) gelegenheid heeft om naar en van Engeland te komen; dan durven wij aan deze onderneming een bloeiende toekomst voorspellen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 10 juni. Gister arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip CATHARINA, kapt. J.J. de Boer van de Nieuwe Pekela, groot plm 175 ton, gebouwd bij B. Drenth te Muntendam.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Statenzijl 9 juni 1864. Op 6 maart l.l. is van Emden vertrokken, met bestemming Grangemouth, het Nederlandse smakschip GEORGIENA WUBBIENA, gevoerd door onze veelbeminde zonen Roelf, oud 28, en Jan, oud 15 jaren, zonder dat dus enig naricht daaromtrent is ontvangen, zodat de hoop, die wij nog steeds op hun behoud hebben gekoesterd ons is ontvallen en wij het zeker kunnen aannemen, dat zij in de golven zijn omgekomen, benevens de te Amsterdam thuisbehorend stuurman S. Rinks en een matroos. Diepbedroefd geven wij langs deze weg hiervan kennis aan vrienden en bekenden, terwijl zij ons groot verlies zullen beseffen, wanneer zij weten, dat nu reeds 11 dierbare panden deze twee in eeuwigheid zijn voorgegaan en ons maar twee zijn overgebleven. God alleen weet, hoe diep de wonden zijn geslagen, doch wij hopen te zwijgen en in Zijn liefderijke wil te berusten.
Jan. K. Heins en Georgiena R. Funt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal ten verzoeke van Ubel van der Werff op woensdag 13 julij 1864, des namiddags te 6 uur, ten huize van logementhouder K.J. Neven aldaar, bij percelen, met het recht van samenvoeging, publiek presenteren te verkopen vier heemsteden, liggende te Hoogezand, Zuidzijde, thans bij de eigenaar als scheepstimmmer- werf in gebruik, en op afbraak de opstal ener grote scheepstimmerschuur aldaar, met de langshelling.


12 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip de DOMMEL, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse J.K. van de Kruysse Pilaar, laatst komende van Paramaribo, is in de morgen van de 11e dezer ter rede van Hellevoetsluis aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 10 juni. Aangaande het Nederlandse schip GEORGINA WUBBINA, kapt. Heins, de 6e maart laatstleden van Emden naar Grangemouth vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: Zie PGC 110664)


14 juni 1864


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 13 juni. Eergister arriveerde hier een nieuwgebouwde schoenerbrikschip, kapt. J.H. Bereman (opm: mogelijk de STELLA MATUTINA, H.J. Beekman), van Nieuwe Pekela, groot plm 245 ton, gebouwd bij E.H. Meursing, te Hoogezand, en het schoenerschip ROSINANTE, kapt. K.J. Zomerdijk, van Groningen, groot plm 180 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand. (opm: vergelijk NRC 080664)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar men te Delfzijl verneemt, is het Engelse oorlogschip met stoomvermogen (opm: HMS  LIVELY), dat in de decemberstormen van de laatst verlopen winter op Schiermonnikoog gestrand en gezonken is en door de heren Smaal, Rottinghuis & Comp. te Delfzijl is aangekocht, thans weder door de grote bekwaamheid van J.T. Visser, te Westernieland en de jonge aannemer Rottinghuis, uit het zand is gewerkt en in vlot water gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit extra zwaar gebouwde stooomschip met een paar dagen te Delfzijl worden binnengebracht. (opm: zie ook LC 291263 en NRC 291263)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 8 juni. De schoener JENNEKE HENDRIKA, kapitein Stoorvogel, van Nissa alhier aangekomen, ligt na de voor Kopenhagen bestemde goederen gelost te hebben, thans zeilklaar om met het overige der lading naar Petersburg te vertrekken.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop, wegens verandering van zaken: Een goed onderhouden Tjalkschip, metende 71 ton, en voorzien van goeden inventaris. Adres franco, letter B, bij den boekhandelaar J. Schoonman te Zutphen.


15 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 13 juni. De vorige week was de uitvoer van vee hier weer zo groot, dat er behalve de gewoonlijk op Engeland varende stoomboten LION en ALERT, nog twee andere de NORA en de MINISTER THORBECKE moesten komen, om alles over te voeren, latende nog een deel daarvan achter. Ofschoon aanwinst van uitvoer bloei te kennen geeft, is het in dit geval enigszins anders; want, omdat velen, wegens de aanhoudende droogte geen voeder meer voor al hun vee hebben, zijn zij genoodzaakt een deel daarvan te verkopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 juni. Aangaande het Nederlandse schip NEERLANDS WELVAREN, kapt. Hubert, de 27e november van Delfzijl naar Cardiff vertrokken, heeft men sedert het vertrek niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 14 juni. Aangaande het schip BRILJANT, kapt. Schramm, van Liverpool naar Dantzig, in de Eijerlandsche gronden gestrand, wordt gemeld dat het waarschijnlijk wrak zou zijn. De tuigage was grotendeels geborgen.


16 juni 1864


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding voor Berend Staal Pietersen, zeeman, vroeger gewoond hebbende te Delfzijl , doch thans zonder bekende woonplaats, ten verzoeke van Anna Schreuder, dienstmeid te Farmsum.
-       Aangezien de eiseres 14 december 1859 in de Gemeente Delfzijl is gehuwd met de gedaagde.
-       Aangezien gedaagde op 16 juni 1860 als stuurman op het Nederlandse galjootschip MARGARETHA CATHARINA, kapt. N.J. Stenger, van Delfzijl is uitgezeild naar Newcastle.
-       Aangezien hij na van daar te zijn vertrokken naar Kroonstad, op 13 september deszelfdes jaars van Kroonstad is onder zeil gegaan naar Harlingen.
-       Aangezien gemeld schip op die laatste reis op 29 september Elseneur is gepasseerd, doch sedert van het schip of bemanning nimmer weder iets is vernomen, waarom men vermoed, dat beiden in de storm van 3 october 1860 in de Noordzee zijn vergaan.
(opm: sterk bekort)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Dagvaarding voor Jan Jans Mooi, vroeger schipper te Farmsum, thans zonder bekende woonplaats, ten verzoeke van Anna Hindriks Poort, koopvrouw te Appingedam.
-       Aangezien eiseresse op 16 april 1851 in de gemeente Delfzijl is gehuwd met de gedaagde.
-       Aangezien gedaagde in de maand april 1860 de gemeenschappelijke woonplaats te Farmsum heeft verlaten en als kapitein, voerende het Nederlandse kofschip de ONDERNEMING, vanuit Delfzijl is in zee gestoken.
-       Aangezien hij op 14 december van dat jaar aan de eiseresse te kennen heeft gegeven, dat hij gereed lag om te vertrekken van Newcastle naar Bremerhaven.
-       Aangezien na deze tijding noch van het schip, noch van de bemanning enig bericht weder is ingekomen, zodat het aan geen twijfel ondehevig is of beide zijn op de voorgenomen reis naar Bremerhaven totaal verongelukt.
(opm: sterk bekort)


17 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 juni. Heden middag is van de werf van de heren J.& K. Smit aan de Kinderdijk met het beste gevolg te water gelaten de schroefstoomboot DORDRECHT No.2, bestemd voor de vaart van Dordrecht op Gouda en Amsterdam, gebouwd voor rekening der Binnenlandsche Schroefstoombootreederij onder directie van de heer J.J.B.J. Bouvy aldaar, en gevoerd zullende worden door kapt. A. van Andel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 17 juni. Heden werd aan de werf van de heer Jan Smit Czn. alhier de kiel gelegd voor een fregatschip van ongeveer 400 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, zullende de naam dragen van STAD DELFT, en zullende varen voor de rederij van de heer J. van Delft te Delft.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 14 juni. Het alhier te huis behorend barkschip VREDE, kapt. Ter Bruggen, in 104 dagen te Valparaiso gearriveerd, heeft daar zijn lading gelost en is door de kapitein aldaar verkocht voor $ 26,000. Het schip zal voortaan de Spaanse vlag voeren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Amsterdam ligt tot laden gereed naar Decima en Kanagawa, het nieuw gebouwd, gekoperd brikschip ADRIANA JOHANNA, kapt. D. R. Nolles, om spoedig te vertrekken. Adres bij de cargadoors B. D. Bosscher & Zoon te Amsterdam, de heren Meijer & Ortmann en de cargadoors Hudig & Pieters te Rotterdam. (opm: eerste reis)


Krant:

  AH - Algemeen Handelsblad

Bij Kopenhagen, 12 juni. Binnengekomen BROEDERTROUW (opm: kof), kapt. H.J. Zeven, van Koningsbergen naar Koogerpolder.


18 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip der 2e klasse de WATERGEUS, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de namiddag van de 17e dezer met goed gevolg te water gelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aan de heer H. Nijgh.
Ten gevolge van de annonce, die de heren P. A. van Es & Co. ten mijnen opzicht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant plaatsten, moet ik het volgende antwoorden: dat het overgeven van mijn papieren aan genoemde heren, was in hunne hoedanigheid van Spaanse consul, en niet als cargadoors; en daar zij mij zeiden dat het goed zou zijn een annonce in de courant te plaatsen, om geen krediet aan de bemanning te verlenen, heb ik hun zulks in hun kwaliteit als consul toegestaan, maar ik heb hun geen orders gegeven om in mijnen naam, de houders van cognossementen op te roepen. En mij vragende aan wie ik geconsigneerd was, antwoordde ik hen, dat ik daar nog niets van wist, maar dat aan het kantoor van de heren Ruijs & Kellar, brieven van de agenten van mijn reders zouden zijn, waarin mij orders zouden gegeven worden, en dat zolang ik niet bekend was met de inhoud van de genoemde brieven, ik over niets zou kunnen beschikken. Om die reden kunnen de heren P. A. van Es & Co. niet zeggen, dat ik mijn schip aan hun geconsigneerd heb, en verklaar ik tevens dat ik mijn toestemming evenmin gegeven heb om aan mij gerichte telegrafische dépêches te ontvangen.
Deze heren vroegen mij of ik de cognossementen en het manifest bij mij had, waarop ik toestemmend antwoordde; daarop vroegen zij mij om dezelve te zien en overhandigde ik hun dezelve; maar bij het afscheid nemen, om naar boord van mijn schip te gaan, dat zich nog in het kanaal van Voorne bevond, vroeg ik mijn papieren terug; zij antwoordden mij hierop dat zij dezelve zouden bewaren, en daar ik hen voor zeer respectabele mensen hield, en tevens als vice consul en autoriteit erkende, liet ik hun dezelve.
Genoemde heren vroegen mij als gunst, om in mijnen naam een telegrafische dépêche aan de Londense agenten van mijn reders te mogen zenden, om bij gelijke conditiën hun de preferentie te kunnen geven, waartoe ik mijn toestemming gaf, omdat het Spaanse vice-consulaat ten hunne kantoor gevestigd was.
(Getekend) Angel de Alcatena.
Aldus getrouwelijk uit het Spaans vertaald, waarvan het manuscript onder mijn berusting.
Rotterdam, de 17e juli 1864, T.H. Philips, translateur.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie.  De brief van de heren P. A.van Es & Co., heden verspreid en in de NRC herhaald, geeft mij aanleiding als associé van de firma Ruys & Kellar, aan de heer James Smith, deelgenoot dier firma, de volgende vragen te richten in zake het schip MANILA en zulks meer bepaaldelijk omdat het daarover verhandelde tussen ons zo goed als persoonlijk plaats had.
A.    Is er namens ons te Brouwershaven aan de kapitein kennis gegeven dat wij in opdracht hadden het schip te bedienen al of niet?
B.    Heb ik u niet getoond de telegram en de dien bevestigende brief van Londen (daags voor het schip alhier arriveerde) ons ten volle autoriserende de zaken der MANILA in handen te nemen en wat was daarop onder getuigen uw antwoord? “’Ik heb de papieren, dus ge begrijpt dat daarvan niets kan komen, dat is het enige wat ik er van heb als vice-consul, ik spreek Spaans” enz. enz . Spreekt u dat ook tegen? En wat was er op loyaal terrein meer nodig u te tonen als de telegram en de brief om elk verder verzet daartegen uwerzijds te staken?
C.   Is het bezijden de waarheid dat ik u een briefje heb willen tonen, door de kapitein geschreven aan de ontvangers der lading. Hare edele kennis gevende dat wij zijn cargadoors waren en dat u mij op datzelfde ogenblik deed horen: “ja dat is in ’t Engels geschreven, de man weet niet wat gij hem hebt laten tekenen”, en dergelijke beledigende insinuaties meer, waarop ik u het antwoord niet schuldig bleef en nooit zal behoeven te blijven.
D.   Is het een bewijs van loyale handeling tegen over confrères waarop u zich beroept, dat gij mij hebt geproponeerd (altijd na dat de telegram en de brief van Londen u bekend waren en er alzo geen nadere constatering vereist werd en vooral na bovengenoemde beledigende insinuaties) de zaak waarmede uw firma nota bene niets te doen had, met ons onder schijn van voorkomendheid te delen?
E.    Hebt u niet in kwaliteit of op uw autoriteit van vice-consul van Spanje afgaande aan de kapitein te kennen gegeven, dat u de papieren nodig had en als zodanig genomen hebt, of is dat een onwaarheid zijnerzijds?
F.    Is het u ook onbekend, dat toen mijn firma de inklaring bij de HH. visiteurs met een briefje door de kapitein getekend, als zijn cargadoors, kwam afvragen, een uwer afgevaardigden daartegen protesteerde en die heren voor de gevolgen er van aansprakelijk stelde? N.B. loyale handelingen? Die werden voortgezet, altijd na kennisneming van het Londense telegram en de wetenschap, dat die door een brief van dezelfde dagtekening was geconfirmeerd geworden.
G.   Is het u ook ten slotte nog onbekend dat de Rijks-Telegraaf maatschappij door u of van uwentwege kan zijn uitgenodigd om de dépêches aan kapt. Alcatena geadresseerd ten uwen kantoor te bezorgen en dat zulks met één er van werkelijk heeft plaats gehad, terwijl er het adres mijner firma op vermeld stond, en welke dépêche later en namens u ten mijnen kantoor is bezorgd en niet door de directie, aan wie zulks behoorde, in het midden latende in hoeverre zij zich daarin is te buiten gegaan.
Ik zal niet verder gaan; de indrukken die ik inmiddels van de loyale handeling of liever vervolging uwer firma heb verkregen, en die men zich diets maakt werkelijk te bezitten en toe te passen, zal ik mij sparen te karakteriseren. Loyale concurrentie schroom ik niet; voor dergelijke als waarvan nu sprake is, deins ik echter terug; daaraan is mijn ondervinding en praktijk vreemd.
Overigens werd mij opgedragen de advertentie direct van de kapitein uitgaande, ter zijner rechtvaardiging te doen plaatsen tegenover uw oproeping van houders der cognossementen, waartoe zijne edele alsnog verklaart u geen mandaat te hebben gegeven en ook bepaald afkeuring verdient, nadat ik u op de hoogte van alles had gesteld.
Wat overigens uw bezoek met de kapitein ten mijnent treft, dient, dat ik op dat ogenblik met de dépêches en brieven persoonlijk hem was tegemoet gereisd om zodoende alle onaangenaamheden te voorkomen, die, ik verklaar het, mij leed doet, er nu tegenover handelingen die ik niet kan goedkeuren zijn gerezen en die ik ondanks mijzelf geroepen ben aan de beoordeling van ieder onpartijdige te onderwerpen.
John R. Kellar.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 17 juni. Gister arriveerde alhier het nieuwgebouwde brikschip de ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.K. de Groot, van Sappemeer, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontvingen wij het voor ons zo smartelijk bericht, dat onze geliefde oudste zoon, Pieter, matroos aan boord van het kofschip KATHARINA KORNELIA, kapt. H.R. Stuling, op de reis van Koningsbergen naar Groningen door een noodlottig ongeval jammerlijk zijn leven in de golven heeft moeten verliezen. Hoe diep wij ook terneder zijn gedrukt, wensen we nochtans te berusten in Hem, Wiens vaderlijke wijsheid en liefde altijd is.
Warffum 5 juni 1864, A.P. de Boer en A.P. Kuiper.


Krant:

  JB - Javabode

Stoomvaart in de Nederlands-Indische Archipel.
In the London and China Expres van 25 april j.l. vindt men een prospectus van een op te richten maatschappij onder de naam van the Netherlands India Steam Navigation Co. Ltd. Als het doel van deze op te richten naamloze vennootschap wordt aangegeven de uitvoering van het contract, door de heer H.O. Robinson met het Gouvernement van Nederlands-Indië aangegaan. Het kapitaal wordt gesteld op GBP 300.000, verdeeld in 15.000 aandelen van GBP 20,- ieder, waarvan een vijfde wordt gereserveerd voor inschrijvers op Java, terwijl bij voorraad wordt gezegd, dat slechts GBP 14 per aandeel zal behoeven te worden gestort en alzo het gestorte kapitaal zoude bedragen NLG. 2.520.000,-
Aan hen, die vroeger voor aandelen van NLG 1.000 hebben ingeschreven en reeds 10 pCt. hebben gestort, zal de keus worden gelaten om deel te nemen in deze thans aangekondigde naamloze vennootschap. Het wordt buiten twijfel gesteld, dat die vroegere inschrijversmet graagte in de Netherlands India Steam Navigation Co. deel zullen nemen. De heer H.O. Robinson wordt aangesteld als de managing director in Engeland.
Hij (Robinson) zal ontvangen voor zijn contract, dat hij aan de maatschappij overdoet, aandelen in het kapitaal van GBP 300.000 in de evenredigheid van één aandeel op de tien, en bovendien een percentsgewijze betaling uit de netto winsten, die boven de 15% van het gestorte kapitaal zullen worden verkregen. De helft van die aandelen zullen onvervreemdbaar zijn, zodat hij de andere helft verkopen kan. Hij ontvangt alzo in aandelen, gerekend tegen de gestelde storting ad GBP 14,-, GBP 21.000 of NLG 252.000, waarvan de nominale waarde van NLG 126.000 kan worden te gelde gemaakt.
Het prospectus voorspelt in deze zaak “an established steam traffic of the most profitable character”. Het gehele vertrouwen in de zaak wordt eindelijk voor de oppervlakkige beschouwer zeer verhoogd, doordien als ere-directeuren worden genoemd twee Nederlandse excellenties, te weten Baron Bentinck, minister van staat, buitengewoon gezant en minister-plenipotentialis van de koning van Nederland in Londen, en J.J. Rochussen, minister van staat en oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië te ’s-Gravenhage.
Tot zoverre het prospectus, waarin nog wel meer te lezen staat, dat echter voor het doel van dit courantenartikel niet behoeft te worden aangehaald, doch waarop , wanneer het nodig is, later wordt teruggekomen.
Wij hebben gemeend het Indisch publiek op het bovenstaande attent te moeten maken, omdat wij hebben bemerkt, dat dit prospectus zelfs een onbekende zaak is bij hen, die op een vorig prospectus hebben ingeschreven, die ten gevolge van dien reeds 10% hebben betaald, die niet weten, dat de onderneming, zo als die was voorgesteld bij dat prospectus, buiten Indië geen geldschieters heeft gevonden, die onbekend zijn met het feit, dat later een tweede prospectus aan het publiek in Europa is aangeboden, hetwelk evenmin de geldschieters heeft kunnen uitlokken, en die alzo, wanneer ook deze proef mocht mislukken, grote kans lopen van geen aandeelhouders te worden in enige naamloze vennootschap, waarvoor zij echter reeds een gedeelte van het kapitaal hebben gestort.
De opmerkzaamheid van de inschrijvers op Java hier op te vestigen, was ons eerste doel. Het tweede is om hen te waarschuwen voor den vervolge.
Zonder de heer H.O. Robinson in de verte te willen beschuldigen van kwade trouw, staat dit toch vast, dat dit, toen hij het contract met het Nederlands-Indische gouvernement aanging, hij volstrekt niet verzekerd was van het daartoe benodigde kapitaal en hij – zie zijn tot nog toe vruchteloos aangewende pogingen – zich aan een grove vergissing heeft schuldig gemaakt, toen hij meende voor dit kapitaal binnen de behoorlijke tijd geldschieters te zullen vinden. De heer Robinson, met andere woorden, heeft getoond, niet de man te zijn, die zeker was van zijn zaak. Het is hem echter gelukt hier op Java een inschrijving te bekomen tot een bedrag van pl.m. NLG 750.000, en het is hem door de ongehoorde heffing van 10% op het bedrag dier inschrijvingen, voor en aleer de maatschappij was geconstitueerd, tevens gelukt om bij het gouvernement te deponeren de som van NLG 120.000, die bij niet tijdige voldoening aan het contract als schadevergoeding is verbeurd verklaard.
De vraag wordt nu deze, of de derde proef tot geldlening gelukken zal en wat het belang van de Indische inschrijvers vordert, die in de heer Robinson – wellicht omdat ze hem niet kenden – een man hebben gezien, die in alle opzichten hun vertrouwen waardig was. De heer Robinson acht hen in zijn prospectus ontslagen van hunne verplichtingen krachtens de gedane inschrijving. Is het nu in hun belang om de gestorte 10 pCt. terug te vorderen als er andere geldschieters gevonden worden, of om naar evenredigheid van hunne inschrijving aandelen te nemen in de nieuw op te richten maatschappij, als deze tot stand komt?
Als wij nagaan de berekeningen, zo als dezein het prospectus voorkomen, dan zien wij dat de grote winsten, welke de heer Robinson voorspiegelt, zijn gebaseerd:


  1. op het subsidie van het gouvernement ad GBP 27.000, of berekend tegen NLG 12 per GBP, ad NLG 324.000 ’s jaars als minimum.

  2. op het renteloos voorschot van NLG 1.000.000, terug te betalen in acht jaren.

  3. op de toegezegde gouvernements-vrachtprijzen, die in 1862 – men heeft het voordeligste jaar genomen – beliepen GBP 68.044 of NLG 816.528.

  4. op de winsten, door de tegenwoordige ondernemer (opm: W. Cores de Vries) behaald, die gedurende de laatste twee jaren een dividend heeft uitgekeerd van 15½ en 16 ten honderd, na aftrek van een assurantie- en een reservefonds.

  5. op het monopolie van de stoomvaart in de Nederlands-Indische archipel, dat aan de nieuwe maatschappij uit de aard der zaak verzekerd is.


Wij willen die berekeningen, behoudens enige kleine vergissingen, wel als juist aannemen en geloven, dat de heer Robinson ten deze een behoorlijk onderzoek heeft ingesteld, doch komen dan tot ons leedwezen niet tot de conclusie dat “the undertaking of the Netherlands India Steam Navigation Co. Ltd. is therefore to carry out and to develop an established steam traffic of the most profitable character”.
Het enigszins te hoog opgegeven gouvernement-subsidie, dat NLG 200.000 minder bedraagt, dan hetwelk aan de tegenwoordige ondernemer is toegekend, en dat renteloos voorschot van het gouvernement ter zijde gesteld, wensen wij op te merken, dat, wanneer de heer Robinson zich beroept op het verkregen cijfer van de gouvernements-vrachtprijzen door de tegenwoordige ondernemer, hij vergeten heeft daarbij te voegen, dat het tarief, bij het nieuwe contract vastgesteld, ongeveer 25% lager is, dan dat, waarnaar de tegenwoordige aannemer, en zelfs zo laag is gesteld, dat voor sommige klassen van passagiers het 25%  minder bedraagt dan de tarieven van de Messageries Impériales in de Middellandse Zee.
Het is dus niet juist om zijn conclusie te baseren op de gestelde daadzaak, die volkomen  wordt toegestaan, maar in het onderwerpelijke geval even volkomen haar toepassing mist.
Wij willen verder toegeven, dat de tegenwoordige stoomboot-maatschappij gedurende de laatste jaren 15½ en 16 ten honderd heeft uitgekeerd.
Maar de heer Robinson heeft alweer vergeten – misschien wist hij het niet – daarbij te voegen, dat het volgefourneerd kapitaal van de bestaande maatschappij bedraagt NLG 1.100.000, terwijl hij wenst te hebben gestort een kapitaal van NLG 2.520.000, waaruit dus volgt, dat het “most profitable character” van zijn maatschappij met het oog op zijn berekening zich zoude openbaren door een uitkering in dezelfde evenredigheid van ruim zes, doch nog geen zeven ten honderd ’s jaars, terwijl het wel geen betoog zal behoeven, dat de fondsen, benodigd voor een assurantie- en reservekas – dat wil zeggen afschrijving ter zake van slijtage van het materieel - niet als winst kunnen worden aangemerkt.
De heer Robinson stelt verder in zijn prospectus als feit, dat zijn maatschappij het monopolie van de stoomvaart in de Nederlands-Indische archipel hebben zal, doch vergeet daarbij alweer te zeggen, dat de tegenwoordige ondernemer een aantal stoomschepen in de vaart heeft, waardoor hij thans monopolist is, maar die toch zeker met de heer Robinson concurreren zullen. Meent wellicht de heer Robinson, dat men deze schepen zal opleggen en zal hij niet moeten toegeven, dat daarmede althans wel zoveel verdiend kan worden om - al is het dan ook weinig meer – de kosten voor het in de vaart houden benodigd, te dekken?
Wil hij dan beweren, dat alleen de gouvernements-vrachten met de subsidie zijn maatschappij moeten doen bestaan en zal hij niet moeten toegeven, dat hij voor de particuliere vrachten een duchtig concurrent zal vinden in de tegenwoordige ondernemer, die hem veel afbreuk zal kunnen doen? Is het dan niet onjuist te beweren, dat het monopolie van de stoomvaart in de Nederlands-Indische archipel aan de nieuwe maatschappij verzekerd wezen zal en zij ook op die grond zal “develop an established steam traffic of the most profitable character”?
Aangenomen dus, dat de vorige ondernemerin de gunstige tijden 15½ à 16 ten honderd als dividendheeft kunnen uitkeren, en aannemende al de andere berekeningen van de heer Robinson, dan komen wij tot deze conclusie:

  1. Dat met dezelfde verdiensten de geprojecteerde maatschappij, werkende met een kapitaal van twee en een half miljoen guldens, nog geen 7 ten honderd zoude kunnen uitkeren.

  2. Dat echter die verdiensten niet dezelfde zullen zijn en reeds het bedrag der gouvernements vrachtprijzen ad NLG 816.528, volgens het nieuwe tarief verminderd met 25% of NLG 204.132, die uitkering zoude brengen op niets en meer dan hoogstwaarschijnlijk reeds een tekort zoude doen geboren worden

  3. Dat die verdiensten verder worden verminderd met het verschil tussen de gouvernements subsidie aan de tegenwoordige en toekomstige ondernemer toegezegd, welk verschil niet minder bedraagt dan plm. NLG 200.000, en waardoor dus met het prospectus in de hand aan de op te richten maatschappij een verlies van ongeveer 8 ten honderd’s jaars wordt voorspeld.

  4. Dat dit verlies nog zal worden vermeerderd door de mededinging van de tegenwoordige ondernemer.


Het bovenstaande is alleen gebaseerd op het prospectus, zoals het in the London and China Express is afgedrukt – wij bevelen het Indisch publiek de lezing daarvan aan – en wij zijn verbaasd geweest over de uitkomsten, die de lezing van dat stuk in verband tot de ons bekende feiten opgeleverd heeft – wij hebben te vergeefs gezocht naar een vergissing door ons begaan en hebben vermeend de uitkomst van ons onderzoek aan het Indisch publiek niet te moeten onthouden.
Wij achten het onnodig te onderzoeken, of een in Engeland opgerichte naamloze vennootschap in deze kolonie met het oog op art. 36 en 37 van het Wetboek van Koophandel als rechtspersoon en als eigenaar van de Nederlandse vlag voerende schepen kan optreden. Wij zullen ook niet onderzoeken, of een naamloze vennootschap, waarvan de oprichting door de Gouverneur-Generaal niet is bewilligd, als contractant met het gouvernement kan worden aangenomen, of een maatschappij, die op zulke berekeningen is gebaseerd, waarborg voor de nakoming van het contract opleveren zal, maar wij betreuren het dat aan het hoofd van dit prospectus prijken de namen van twee Nederlandse staaatsmannen, die, hoewel met een prijzenswaardig doel, zeker niet genoeg hebben bedacht, dat door hun toegeven aan het verlangen van een hun niet voldoendbekende persoon, wellicht een vertrouwen zal worden uitgelokt, dat althans in dat prospectus niet is gemotiveerd.
Wij besluiten deze met de mededeling, dat wij niet alles , wat wij wisten, hebben gezegd, maar dat, wanneer zulks mocht worden uitgelokt, wij bereid zijn te geven andere inlichtingen en berekeningen, die wanneer het prospectus nog geldschieters mocht uitlokken hen wel geheel en al van denkbeeld zullen doen veranderen.


Krant:

  JB - Javabode

Prospectus. De Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij Ltd.
Tot het verrichten der mail en der koloniale stoompakketdienst tussen de Nederlandse bezittingen in de Oost-Indische archipel onder contract met het gouvernement te Batavia, een aanvang nemende de 31e december 1865.
Kapitaal GBP 300.000, verdeeld in 15.000 aandelen, ieder van GBP 20, waarvan 1/5e gedeelte wordt gereserveerd voor inschrijvers op Java, en het overblijvende nu ter inschrijving in Engeland en Nederland wordt aangeboden.
Storting GBP 1 per aandeel, waarbij nog GBP 2 per aandeel bij de toewijzing. Het is waarschijnlijk, dat niet meer dan GBP 14 per aandeel zal behoeven te worden gestort.
Er zullen ten minste drie maanden tussen iedere opvordering verlopen, en geen opvordering zal GBP 3 per aandeel te boven gaan.
Ingeschreven volgens de Parlements-acte op de naamloze vennootschappen van 1862, waarbij de verantwoordelijkheid van iedere aandeelhouder wordt beperkt tot het bedrag van zijn aandelen.
Ere-Commissarissen:
Zijne Excellentie Baron Bentinck, minister van staat, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de koning der Nederlanden. London, 20 Lowndes Square.
Zijne Excellentie J.J. Rochussen, minister van staat, en oud-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië te ’s-Gravenhage.
Commissarissen:
James Bonar Esq., (Messrs Small & Co), Leadenhall Street, London
De Schout-bij-Nacht William H. Hall, C.B., F.R.S., directeur van de Peninsular and Oriental Steam Navigation Co.
Bartholomew H. Hartley Esq., Leadenhall Street, London, directeur van de Marine Insurance Co. en van de British and Irish Steam Packet Co.
Richard B. Martin Esq., (Messrs Martin & Co.), 68 Lombard Street, London
John Wm. May Esq., ridder van de orde van de Nederlandse Leeuw, Great Saint Helen’s, London, consul-generaal der Nederlanden.
H. Oliver Robinson Esq, (Messrs H.O. Robinson & Co.), 12 Leadenhall Street, London
(met de macht om hun aantal te vermeerderen zowel in Nederland als in Engeland).
Directeur: H. Oliver Robinson Esq., civiel ingenieur
Bankiers: De heren Martin & Co., Lombard Street, London
Makelaars: De heren Spurling & Skinner, 12, Copthall Court, London
Praktizijns: de heren McLeod, Stenning & Watney, London Street, Fenchurch Street.
Gecommiteerden tot opname der balans: De heren Quilter, Ball & Co., 3, Moorgate Street, London; Thomas M.J. Tilby Esq., Duke Street Adelphi.
Secretaris (tijdelijk): Walter William Ritchie Esq.
Hoofdbureau: 12, Leadenhall Street, London
Raad van toezicht te Batavia: vijf der aandeelhouders onder de handelsfirma’s op Java, twee te benoemen door de commissarissen in Engeland en drie te verkiezen door hun mede-aandeelhouders op Java.
Inspecteur der stoomschepen te Batavia: Kapt. S. van Hulstijn, reder, Batavia
Hoofd-machinist te Batavia: de heer Alexander Brown, oud-machinist der marine in dienst van het Nederlands gouvernement.
Deze maatschappij is opgericht met het doel om uitvoering te geven aan het voordelig contract, onlangs voor tien jaren toegestaan, aanvangende met de 1e januari 1866, door de gouverneur-generaal van Nederlands Indië te Batavia aan de heer H.O. Robinson, tot het verrichten van de mail-stoom-pakketdienst tussen de Nederlandse bezittingen in de Oost-Indische archipelen in het algemeen voor de stoomscheepvaart in die wateren. Een gedrukte vertaling van dit contract ligt ter inzage op de kantoren van de praktizijns der maatschappij.
De stoomdienst zal bestaan uit vier hoofd- en drie secondaire lijnen naar en van de voornaamste havens en eilanden in de Oost-Indische archipel, uitgaande van Batavia, en de verbinding daarstellende met de Peninsular & Oriental- en de Franse maillijnen te Singapore. De subsidie per mijl zal jaarlijks bedragen GBP 27.500 als minimum (opm: waarschijnlijk is bedoeld de totale subsidie over het jaarlijkse aantal contractmijlen). Het gouvernement geeft een renteloos voorschot van GBP 83.330, terug te betalen in acht gelijke termijnen, beginnende in het derde jaar van het contract, zijnde dus 1868.
Het gouvernement garandeert de ondernemer het transport der goederen en personen, die op staatskostenvervoerd worden; dit leverde in 1862, onafhankelijk van de gouvernements-subsidie, een som van GBP 68.044 op. Het tarief is voor de gehele duur van het contract vastgesteld, en de prijzen zijn zeer gematigd.
Een met de regering in contract staande maildienst van bijna dezelfde omvang is sedert verscheidene jaren in geregelde en goedgeslaagde werking geweest. Dit contract eindigt op het einde van 1865. De inkomsten van de tegenwoordige onderneming, onafhankelijk van de subsidie, bedroegen gedurende de laatste jaren als volgt:
In 1859: GBP   78.200
In 1860: GBP 101.660
In 1861: GBP 108.600
In 1862: GBP 132.785
De dividenden, door de maatschappij van de tegenwoordige ondernemer uitbetaald gedurende de laatste twee jaren, bedragen 15½ en 26 ten honderd, na aftrek der assurantiegelden en van uitgestrekt reservefonds om in de plaats van kapitaal te treden.
De onderneming der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij Ltd dient om voort te zetten en te ontwikkelen een bestaand stoomverkeer, dat van zeer voordelige aard zal zijn en noodzakelijk een monopolie moet worden, daar geen concurrentie zonder de ondersteuning van het gouvernement met een goede uitslag bekroond kan worden.
Op Java is voor 742 aandelen ingeschreven, ieder van NLG 1000, gelijkstaande met 3091 aandelen van GBP 20 het aandeel en bedragende GBP 61.820 voor een maatschappij, die zich voorstelde het nieuwe contract uit te voeren. De eerste termijn van die inschrijvingen is betaald, de namen zijn die van bijna al de hoofden der handelsfirma’s en der kooplieden in Nederlands-Indië, die van stoomboten gebruik maken, en zijn bijzonder van waarde omdat zij het vertrouwen kenbaar maken van het koloniaal publiek in de onderneming en bewijzen, dat ter plaatse grote belangstelling bestaat voor de goede uitslag daarvan.
De wijzigingen, die men nodig geacht heeft te maken in het aan de inschrijvers aangeboden ontwerp, zullen het noodzakelijk maken, dat hun de keus gegeven worde om aandeel- houders te worden in de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij Ltd. zo als zij nu is samengesteld en het is met zekerheid te voorzien, dat zij zulks geredelijk zullen doen; diensvolgens zullen 3000 aandelen voor hen worden bewaard.
De vergoeding aan de heer Robinson voor zijn bemoeienis tot het verkrijgen van het contract zal bestaan in aandelen in het kapitaal van GBP 300.000 of in elke toekomstige vermeerdering daarvan in evenredigheid van één aandeel op de tien, welke uitgedeeld of geplaatst mogen worden, alsmede een percentsgewijze betaling uit de netto opbrengsten, die boven de 15% van het gestorte kapitaal zullen worden verkregen. De helft van de aandelen, op deze wijze aan hem gegeven, zal voortdurend door hem worden gehouden.
Een geheel nieuwe vloot van stoomschepen, alleszins geschikt voor de vaart en het klimaat, wordt thans aangebouwd.
Uit de dividenden, die de tegenwoordige dienst oplevert, zo als boven is vermeld, en uit de meerdere geschiktheid en mindere kostbaarheid van de stoomboten, die onder het nieuwe contract zullen gebruikt worden, kunnen een bestendige vermeerdering van verkeer en daarnaar geëvenredigde dividenden met grond verwacht worden.
Rente ad 5 ten honderd ’s jaars zal worden betaald over het reeds gestorte en nog te storten kapitaal tot op de 31e december 1865, van welke dag de subsidie van het gouvernement een aanvang neemt, zullende de last, door die betaling veroorzaakt op de inkomsten der maatschappij gedekt worden uit de jaarlijkse voordelen.
Ingeval er geen toewijzing van aandelen plaats heeft, zal het gestorte geld geheel worden teruggegeven, echter zonder renten. Wanneer meer aandelen worden aangevraagd dan er toegewezen kunnen worden, zal het overschot van het gestorte geld worden aangewend tot de betaling van de tweede termijn.
Prospectussen en formulieren tot aanvragen van aandelen kunnen bij de makelaars en op de kantoren der maatschappij verkregen worden.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, geen datum. Gisteren is alhier binnengekomen de Vlissingse Loodskotter No. 3, schipper G. Ketting, welke op de hoogte van Westkapelle in aanzeiling is geweest met de Deense schoener ANNA, kapt. Swendsen, komende van Odense en bestemd naar Antwerpen. Beide schepen hebben enige schade bekomen.
Ook is met schade aan de voorsteven binnen gekomen de Vlissingse Loodskotter No. 2, schipper P. van der Staal, mede in aanzeiling geweest op de hoogte van het Engelse Kanaal met de Belgische schoener VRIJE SCHELDE, kapt. Arfsten, van Camillas.


19 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 juni. Heden is op de werf De Boot van de scheepsbouwmeester F.F. Groen te Amsterdam de kiel gelegd voor een fregatschip, groot 400 gemeten lasten, genaamd WATERLOO,  voor rekening van de heer G.W. van Barneveld Kooy alhier en bestemd voor de grote vaart.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 17 juni. Men heeft thans pl.m. 500 vaten creosootolie uit de in de Eijerlandsche Gronden gestrande Pruisische schoener BRILLANT, kapt. Schram, geborgen. Het schip is in tweeën gebroken en zal de 21e juni eerstkomend publiek worden verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voor passagiers en goederen. Te Amsterdam liggen in lading:
-       Naar Decima en Kanagawa het nieuw gebouwd gekoperd brikschip ENGEL, groot 350 tonnen, kapt. J. Appel.
-       Naar Batavia het gekoperd tweedeks campagne barkschip JOHANNA ELIZABETH,  groot 800 tonnen, kapt. D. Duinker, vertrekt medio juli.
-       Naar Batavia het gekoperd tweedeks barkschip REGINA MARIS, groot 900 tonnen, kapt. S. Ouwehand, vertrekt medio juli.
-       Naar Batavia en Samarang het gekoperd tweedeks barkschip QUARTET, groot 800 tonnen, kapt. Z. Mulder, vertrekt medio juli.
-       Naar Samarang direct het ijzeren barkschip PRESTO, voorheen genaamd EMERGENS, groot 500 tonnen, kapt. F. Teekes, vertrekt 25 juni.
-       Naar Samarang direct het gekoperd barkschip HENRIETTA, groot 500 tonnen, kapt. K. Fisser, vertrekt 20 juli.
-       Naar Soerabaija direct het gekoperd tweedeks barkschip THEODORA MECHTELDA,  groot 600 tonnen, kapt. C.A.L. van der Wijck, vertrekt medio juli.
-       Naar Old Calabar het nieuw gebouwd gekoperd schoenerschip ZWERVER, groot 250 tonnen, kapt. M.E. Visser.
-       Naar Riga het kopervast barkschip JACOBUS ANTHONIE, groot 400 tonnen, kapt. H.H.T. Mellema, om spoedig te vertrekken.
Adres Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam, en voor Decima en Kanagawa mede te bevragen bij P.A. van Es & Co. te Rotterdam.


20 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wyck auf Föhr,16 juni. De bij Pellworm gestrande Nederlandse kof MARIA CATHARINA, kapt. Kramer, zal 23 dezer met de inventaris en de lading, zover deze geborgen zijn, verkocht worden.


21 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 juni. Aangaande de Nederlandse kof CHRISTINA JOHANNA, kapt. Stuitje, de 17e oktober van Newcastle naar Alexandrië vertrokken, en de 26e november van Vlissingen uitgezeild, na aldaar met schade te zijn binnen geweest, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. A. J. Corver, makelaar, zal op maandag de 4e juli, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de heer B.B. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en grotendeels van kajatenhout (opm: ook wel kiatenhout: teak- of djatihout) gebouwd Nederlands barkschip, genaamd SURINAME, gevoerd door kapt. P. Rijntjes. Volgens meetbrief lang 28,45 ellen, wijd 4,08 ellen, hol 4,70 ellen, en alzo gemeten op 242 tonnen of 128 lasten, liggende in het Oosterdok aan de dijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar. (opm: mogelijk een drukfout in de krant m.b.t. wijdte en holte. De holte groter dan de wijdte is opmerkelijk).


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een ongehuwde scheepstimmermansknecht, zijn werk geheel of ten dele verstaande, kan voor een jaar vast werk bekomen bij H.K. Slager te Tjalleberd.


22 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 20 juni:
-       het Nederlandse barkschip GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, gebouwd in 1853, kapt. Hoeksma, NLG 30.000, in slag NLG 6.500, koper J. van der Aa Gzn.
-       het Nederlandse barkschip TASMANIA,  gebouwd in 1853, kapt. Jonker, NLG 21.200, in slag NLG 1.000, koper E.G. Bosscher (opm: makelaar, vermoedelijk voor Noorse opdrachtgevers).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 18 juni. De Nederlandse tjalk URANIA, kapt. Bakker, van Hull naar Dantzig, is hier gisteren voor noodhaven binnengelopen.


24 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 juni. Het schip VERTROUWEN, kapt. Teensma, van Lissabon te Rio Grande aangekomen, heeft de kluiverboom, bramsteng, brik- en marszeil, benevens drie stagzeilen verloren en meer andere schade bekomen, hebbende bij Madeira zware stormen doorgestaan.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Wassenbergh zal op zaterdag den 2 juli 1864, namiddags 3 uur, op Zwartehaan onder St. Jacobi Parochie, tegen gerede betaling, verkopen:
Ene aanzienlijke partij wrakhout, ijzer en touwwerk, waaronder diverse balken en geschikt hout voor kuipers, voor wallen, damleggers enz., benevens ene scheepsmast, ter lengte van p.m. 17 Nederlandse ellen, liggende nabij Koehool en vooraf te bezichtigen; alles afkomstig van de gestrande Zweedse bark CATHARINA.


25 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. Naar wij vernemen, zal het te Willemsoord in het bassin liggende fregat met stoomvermogen ZEELAND in het droge dok gebracht en geïnspecteerd worden. Wanneer het weder in dienst wordt gesteld, zal het een belangrijke reparatie, alsook nieuwe stoomketels behoeven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 23 juni. Het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, geladen met steenkolen, dat enige tijd hier in de haven is, zal in de volgende week voor eigen rekening naar Batavia vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 14 juni. Kapt. Hunter, voerende het Engelse schip ALABAMA, van Londen naar Genua, is door het gerechtshof alhier veroordeeld tot vergoeding der schade wegens het overzeilen van het schip KLEI-OLD-AMBT, kapt. T. H. Smit, van Amsterdam naar Napels.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Kapt. Carl Schramm, gevoerd hebbende het Pruisische schoenerschip BRILLANT, van Liverpool naar Dantzig bestemd, en de 10e
juni l.l. in de Eijerlandse gronden nabij Texel gestrand, is van mening, als daartoe geautoriseerd, op dinsdag 5 juli a.s., voormiddags 11 ure, in het logement de Vergulde Zwaan, aan de Burg, ten overstaan van de notaris Mr. Willem Bok, publiek te verkopen:
De uit gemeld schoenerschip gedeeltelijk geborgen lading, bestaande in 519 vaten creosootolie en een partij steenkool, liggende te Cocksdorp aan de Zeedijk nevens de lossingplaats.
Nadere informaties zijn op franco aanvraag te bekomen ten kantore van de heer W. H. Bruno Bok, koninklijk Pruisisch consulair agent te Texel.


Krant:

 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Advertentie. Blijkens acte, den dertigsten april 1800 vier en zestig ten overstaan van den ondergetekenden notaris, residerende te Amsterdam, verleden, heeft de Heer Renaud Charles van Marselis Hartsinck, destijds commissionair, wonende te Amsterdam, te rekenen van den eersten mei laatstleden, opgehouden lid te zijn van de Firma Jan en Théodore van Marselis, commissionairs, gevestigd te Amsterdam.
P. Louwerse, notaris.


26 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 juni. Heden is van de werf Concordia van de heren Meursing en Huijgens met goed gevolg te water gelaten het barkschip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, gevoerd zullende worden door kapt. Hoogstraten, groot pl.m. 400 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de heren Huijgens en Hardenberg te ’s-Gravenhage. (opm: zie NRC 231064)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 24 juni. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip ECONOMIE, kapt. J.A. Koster, van Nieuwe Pekela, groot 110 last, gebouwd bij E. van Lingen te Veendam.


28 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 juni. Het schip PRINCES AMÉLIE, kapt. Groeneveld, van hier naar Montevideo, is in het Groot Noord–Hollandsch Kanaal aangevaren door de Noorse bark PETRUS. Beide schepen hebben daardoor zware schade bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 juni. Kapt. Hazewinkel, van Banjoewangie in Texel binnen, rapporteert de 7e dezer op 32º14´NB en 43º28`WL. gezien te hebben, het wrak van een schip, beladen met hout zijnde zwaar aangegroeid. Op de spiegel stond “ST. ANDREWS NB”. 
 
NRC 280664
Harlingen, 25 juni. Volgens bericht van Tönsberg, van de 17e dezer, had de Groenlands- vaarder NOORDPOOL, commandant Koch, alhier te huis behorende, 1200 grote en 200 kleinere robben gevangen.


29 juni 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 27 juni. Heden is op de werf van de heren F.H. & C. von Lindern de kiel gelegd van een barkschip, groot ongeveer 400 lasten, voor rekening van de heren Boissevain & Co. te Amsterdam, zullende de naam voeren van BESTEVAÊR, bestemd voor de grote vaart.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 27 juni. Het Nederlandse schoenerschip OCEAAN, kapt. Van Slooten, is hier gearriveerd om enige reparatiën te doen.


Krant:

  JB - Javabode

De 26e juni is van Batavia naar Palembang vertrokken de Nederlands-Indische schoener KIM HINGSENG, ex SARI BINTANG, kapt. Tan Jan. (opm: schip van naam veranderd)


Krant:

  JB - Javabode

Makassar, 19 mei. Volgens de verklaringen van de gezagvoerder van de bark LUCKY STAR, de Deen Hugo Hans Egede, de 1e stuurman Peter C. Boysen en verdere equipage voor de havenmeester alhier, heeft zich het schipbreuklijden van dit vaartuig aldus toegedragen:
De LUCKY STAR, onder Siamese vlag varende en te Bangkok 't huis behorende, verliet de 8e januari jl. deze plaats met een lading rijst en verwhout, bestemd voor Ningpo.
De gelegenheid bleef gunstig tot de 28e januari, toen het vaartuig, door de Boeton passage komende, met wind en zware regenbuien had te worstelen en onverwachts aan de grond liep. Ondanks een gedeelte van de rijstlading over boord werd geworpen, was het echter niet mogelijk het vaartuig van het rif te krijgen. Spoedig stiet het roer aan stukken, en ontstond er een groot gat in het midden.
Bevreesd, dat het vaartuig des nachts zoude omvallen, liet de gezagvoerder des middags van die dag de sloepen uitzetten en het nodige ingeven, ten einde het schip te verlaten.
Des avonds te 11uur kwam hij op het eilandje Kapoeta aan met de 1e stuurman en vijf man, nadat door het omslaan van de boot, instrumenten en scheepspapieren waren verloren gegaan. De volgende dag kwam daar ook aan de grote boot, waarin zich bevonden 20 Chinezen, 11 manschappen, benevens twee vrouwen en een kind.
Al aanstonds begaf zich de gezagvoerder naar het hoofd van Wangi-Wangi, ten einde assistentie in te roepen en een vaartuig te verlangen. Het enige, wat hij evenwel voor 's hands kon bekomen, waren twee kippen, veertig djagongs en een tros pisang, om daarvan enige dagen met 41 personen te leven! Zo bleven zij hier vier weken, nauwelijks één à twee djagongs daags kunnende bekomen, totdat dit hoofd het de 26e februari goed vond, een vaartuig af te staan, waarmede zij naar Boeton overstaken.
Niet alzo ging het de kapt. Hugo Hans Egede Sabaye, en de stuurman van de LUCKY STAR (unlucky mogen wij wel zeggen.)
Men dirigeerde ze eerst naar Zr. Ms. wachtschip, en alhier ontstond de kwestie, waar zij in schafting zouden worden opgenomen. Eindelijk zouden zij aan de bak bij het volk worden ingedeeld, totdat zij ten laatste toch eindelijk door verschillende bemoeiingen aan de wal werden opgenomen door een machinist van de SINDORO, als wij wel onderricht zijn. Ware het niet dat sommige goedgezinde en weldenkende burgers hen hadden voorzien van enige kledingstukken en geld om in hun behoeften te voorzien, die mensen hadden hier nog moeten ondervinden, dat zelfs in een beschaafd land men zich het lot van arme schipbreukelingen weinig aantrekt.
Wij vernemen, dat men niet wist in het onderhavige geval, met wie men te doen zoude hebben om de gemaakte kosten terug te vorderen; met het Siamese dan wel met het Deense gouvernement. Maar vragen wij, moet men zich in een beschaafd land daaraan storen? Is het niet de plicht van ieder gouvernement (en blijkt dit niet uit de met andere gouvernementen gesloten contracten) om arme schipbreukelingen zoveel mogelijk te assisteren en te voorzien van het nodige? Moet een gouvernement beginnen met de vraag, hoe krijg ik de kosten terugbetaald, of wel zou dat niet veel soesa kosten? enz.
Bij herhaling kwamen alhier aan berooide, naakte schipbreukelingen om zo te zeggen, en waren het steeds de burgers, die in de dringendste behoeften aan geld en kleding voorzagen; terwijl toch eigenaardig die zorg door het gouvernement op zich moest genomen worden. Ook deze toestand dunkt ons, eist dringend voorziening, indien niet reeds genoegzaam daarin werd voorzien, dat wij natuurlijk uit het gebeurde moeten onderstellen.


Krant:

  JB - Javabode

Makassar, 16 juni. Particuliere correspondentie. Op de 30e mei jl. kwam er ter rede Koepang een Engelse bark ten anker, die de vlag omgekeerd aan de gaffel gehesen had, en derhalve in nood scheen te verkeren.
De resident zond onverwijld een sloep aan boord, waardoor men weldra te weten kwam, dat het schip EUPHRATES geheten, gezagvoerder D. Cowen, komende van Sydney en bestemd naar Hongkong, acht en zeventig Chinese goudgravers aan boord had, die sinds enige tijd in opstand waren tegen de gezagvoerder en equipage, weshalve het Nederlandse gezag dringend om hulp werd verzocht.
Terstond werd het nodige aantal gewapende matrozen van de hier in station liggende gouvernementstomer DE DRAAK en van de kruisboot No. 16 aan boord van de EUPHRATES gezonden, ten einde daar tot behoud van de orde te assisteren, en de gezagvoerder in de gelegenheid te stellen zich naar de wal te begeven.
Volgens mededeling van kapt. Cowen openbaarde zich, reeds weinige dagen na het vertrek van Sydney, onder de Chinezen een geest van onwil en verzet tegen de goede orde aan boord, hetgeen bij aanvankelijke toegevendheid van de zijde des gezagvoerders, van lieverlede toenam en welhaast van dien aard werd, dat de gezagvoerder nodig oordeelde op mogelijke gebeurtenissen voorbereid te zijn, en de scheepswapenen achteruit op het dek liet brengen, ten einde in geval van nood zich met zijn equipage tot het uiterste te kunnen verdedigen. Daarop gingen de Chinezen tot volslagen opstand over, en geen wapenen bezittende, begonnen zij de ten hunnen behoeve van steen gemetselde kombuis af te breken en met de stenen te werpen, ten gevolge waarvan de vrouw van de gezagvoerder en een paar matrozen gewond werden.
Bij deze gelegenheid had een onvoorzien ongeluk plaats. De opperstuurman, in haast zijn geladen revolver opnemende, ging een schot onverwachts af, en trof de kogel een van de kajuitpassagiers, de heer Lan-Appa, in de zijde, tengevolge waarvan hij ogenblikkelijk overleed. Dit verlies werd zeer betreurd. De heer Lan-Appa was een tot het Christendom overgegane Chinees, geacht bij de gezagvoerder en de equipage en daarbij de enige, die nog iets op de woelzieke Chinezen vermocht. Zijn vrouw, een pur sang Engelse, benevens hun twee kinderen, bevonden zich mede aan boord.
Met de meeste krachtsinspanning gelukte het van de equipage van de EUPHRATES, slechts uit twaalf weerbare mannen bestaande, de Chinezen allen tussendeks te dringen; terwijl deze daar gedurende vijftien dagen, namelijk tot op aankomst ter rede Koepang, onafgebroken werden bewaakt, hetgeen voor de geringe equipage met grote zorg en opoffering van rust gepaard.


30 juni 1864


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 29 juni. Gister arriveerde alhier de nieuwgebouwde kofschepen CHRISTINA, kapt. J. Gruppelaar, van Veendam, groot 50 last, gebouwd bij J. Smit te Foxholsterbosch,
LUBBEGIENA, kapt. P. Spithorst, van Farmsum, groot 55 last, gebouwd bij J. Uil te Martenshoek, en TIJDENA, kapt. W.J. Poorta, van de Wildervank, groot 60 last, gebouwd bij Venema te Martenshoek.


01 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 juni. Op de 27e dezer is onder het gebied van Bloemendaal gestrand en kort daarna verbrijzeld het jachtschip ATTERDAG, kapt. Oftendahl, van Haugesund met gerst naar de Maas. De equipage, bestaande uit 5 man, is door een pink behouden te Zandvoort aangebracht.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 28 juni. Volgens ontvangen bericht is de hier te huis behorende Groenlandsvaarder de NOORDPOOL, kapitein Koch, te Tinninger in Noorwegen binnengekomen, met ene vangst van 1392 robben, waaronder 1200 oude.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een geoctrooieerd veer en beurtschip, varende in de vaste beurt van Sneek op Joure en Heerenveen. Te bevragen bij den eigenaar T. van der Weerdt te Sneek.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: De helft in het geoctrooieerde Veerschip van Driesum op Leeuwarden en Dokkum vice versa. Te bevragen bij den deurwaarder Oostingh te Buitenpost.


02 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Manilla, 3 mei. De alhier in averij binnengelopen Nederlandse brik PAULINE CONSTANCE ELEONORE is afgekeurd en in publieke veiling voor $ 3.010 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 mei. Sedert ons bericht van 29 passato (opm: april 1864) ging alhier niets in vrachten om wegens gebrek aan arrivementen van onbevrachte bodems. Scheepsruimte blijft begeerd tot de laatst bestede prijzen NLG 120 voor suiker en NLG 110 voor tabak. Ook voor China is nog emplooi te vinden voor kleine schepen.
Onbevracht is alleen het Nederlandse schip WHAMPOA.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 28 juni. Volgens telegram uit Londen, hier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het schip WALRAVEN MELCHERS, kapt. Hemmes, in aanvaring geweest. De schade is gering. De WALRAVEN MELCHERS is vóór de 16e juni te Philadelphia van Antwerpen aangekomen. Vogens een nader bericht is dit schip met een kustvaarder in aanvaring geweest, doch heeft slechts geringe schade.


03 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

North Shields, 29 juni. Het schip JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, van Dordrecht, door de Admiraliteit in beslag genomen, is weder vrij gegeven.


04 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 30 juni. De bark PIETER, kapt. Bakker, van Sundsvall naar het Nieuwediep, heeft hier ter rede een anker verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Drachten, 1 juli. Voor enige tijd is hier in de vaart gebracht de stoomboot DRAGTEN voor de dienst van hier op Leeuwarden en Sneek. Zoals 't meer gaat, was de stoomboot niet op de bepaalde tijd, 1 maart, afgewerkt, maar kwam zij eerst een week of 6 later, zodat de leveranciers zich, volgens 't contract, de som van NLG 1.125 moesten laten korten. In de gisterenavond gehouden vergadering van aandeelhouders in de rederij is echter besloten, de laatste termijn van de koopsom, behoudens enige vergoeding voor gemaakte onkosten, geheel uit te betalen. Dit besluit is voor de bouwmeester, de heren David Christie & Comp. te Kralingen, hoogst vererend, want het werd met eenparige stemmen genomen als een bewijs van algemene tevredenheid over de doelmatige inrichting en de solide bewerking van de boot.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant bevat de volgende vergelijkende opgave van de schepen, waarvoor in de eerste zes maanden van 1863 en 1864 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In de eerste zes maanden van 1864 bedroeg het aantal van die schepen: binnenlands gebouwd 76, metende 8471 lasten, als 7 fregatten, 2 barken, 8 brikken, 9 schoeners, 10 galjoten, 13 koffen, 9 tjalken, 3 smakken, 1 schokker en 14 bomschepen; en buitenlands gebouwd 22 schepen, metende 4709 lasten, als 3 fregatten, 1 bark, 5 brikken, 1 brigantijn, 3 schoeners, 2 galjoten, 4 koffen en 3 stoomschepen. Totaal 98 schepen, metende 13180 lasten, tegen 51 schepen, metende 4160 lasten in de eerste zes maanden van 1863.


05 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 2 juli. Aangaande de schepen JOHANNA JACOBA, kapt. Sap, de 27e november ll. van Elseneur naar Amsterdam vertrokken, en NEÊRLANDS HERSTEL, kapt. Hubert, de 30e november van de Eems naar zee gezeild, heeft men sedert niets vernomen.


06 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 4 juli: het barkschip SURINAME, kapt. P. Rijntjes: NLG 9.500, in slag NLG 800, koper A.J. Corver (opm: een makelaar, wellicht voor zijn opdrachtgever gekocht)


07 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 juli. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, commandant kapt.t.zee H. Kemper, van de Middellandse Zee komende, is heden morgen behouden ter rede van Vlissingen gearriveerd, komende het laatst van Gibraltar, van wlke plaats het de 22e juni l.l. was vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de eerste van deze maand ontving ik het smartelijke bericht, dat mijn dierbare echtgenoot, de heer Ode Roelof Kievyt, in leven gezagvoerder van het Nederlandse driemast-schoenerschip MARY GODDARD, op zijn reis van Hongkong naar de Sual Philippine-Eilanden, de 17e april ll., in de ouderdom van 28 jaren, tot diepe droefheid van mij, zijn enige zuster en verdere familie-betrekkingen is overleden. Hij laat mij twee jeugdige kinderen na, te jong om het verlies van hun dierbare vader te kunnen beseffen.
Kralingen, 6 juli 1864. M. J. Ermerins, Wed. O.R. Kievyt.
Wegens buitenlandse familie-betrekkingen wordt deze advertentie eerst heden geplaatst.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 5 juli. De Noorse brik RESOLUTION, laatst gevoerd door kapt. Christophersen, met delen geladen, is met verlies van masten en zonder volk alhier binnengebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 2 juli. De Nederlandse tjalk CATHARINA LUITGARDA, kapt. Stuitje van Stolpmünde naar Groningen, is hier gisteren lek binnengelopen, hebbende in de Drogden aan de grond gezeten. Het schip zal de lading rogge moeten lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 25 juni. De alhier in averij binnengelopen Nederlandse bark DUIVELAND, kapt. Marcussen, van Londen naar Boston, heeft de reparatie in zover geëindigd, dat men bezig is de geloste lading weer aan boord te nemen.


08 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 6 juli. De Nederlandse kof NIESSINA JACOBA, kapt. Barelds, van Amsterdam naar Dublin, is hier met overgeslagen lading binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dantzig, 4 juli. Gisterenavond arriveerde alhier het Nederlandse schip URANUS, kapt. Bakker, met een lading zout van Hull komende. Kapt. Bakker rapporteert dat hij bij Hela door een Deense stoomboot aangehouden en afgewezen werd, doch doordat zijn schip lek was en hij onder die omstandigheid Memel niet bereiken kon, zo had men hem vergund naar Dantzig te gaan en had men zijn journaal in die geest geviseerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Makassar, 10 mei. De Nederlands-Indische bark ASSULTANIE, te Ampenam ingehuurd tot NLG 2.750, bracht 3500 picols rijst herwaarts en ligt disponibel voor een lading paarden naar Samarang. De Nederlands-Indische brik ANTOINETTE laadt 1600 picols koffij tot 35 dollarcent naar Singapore en wordt aldaar bevracht voor $ 800 naar hier terug. De ALMELO vertrok naar Soerabaija om met tabak voor Nederland op te vullen. Scheepsruimte om rijst van Bali naar China te brengen, blijft steeds gezocht.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Potschip of Woningschip. Te bevragen bij P.H. Westerhuis, scheepstimmerman op het Vliet te Leeuwarden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene zo goed als nieuwe overdekte Snikschip, groot 8 ton, bij Katje te Leeuwarden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 69 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij den eigenaar C. Reus te Harlingen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best wel onderhouden kofscheepje, met roef, platte luiken en gehele tuigage, groot 13 ton. Te bevragen bij J.D. de Boer, Mr. scheepstimmerman te Bolsward.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De deurwaarder C.J. van der Meulen zal, ten verzoeke van den heer Mr. F.J. de Kappeijne van de Coppelo, procureur te Sneek, q.q. aldaar, op maandag den 11 juli 1864, ’s avonds te 7 ure, ten huize van den kastelein T. Sevensma, finaal verkopen: Een hecht en sterk Tjalkschip, genaamd de VROUW JANSJE, groot 62 ton, met besten inventaris; waarop slechts de geringe som van NLG 755 geboden is.


09 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 mei. In het Bataviaasch Handelsblad leest men het volgende:
Niet door de dood, maar door vertrek lijdt Nederlands Indië een onherstelbaar verlies. De man, wiens ondernemende geest een nieuw tijdperk voor dit land ontsloot, is verplicht geweest deze gewesten te verlaten, waar ieder hooggeplaatst ambtenaar, ieder onafhankelijk privaat burger, ja ieder ingezeten zonder onderscheid, zijn grote verdiensten erkennen. De heer W. Cores de Vries heeft Soerabaija verlaten, om te Singapore de mailboot naar Europa te vinden. Zijn gedachtenis zal hier ook bij de nakomelingschap blijven leven. Het is niet de bedoeling om thans op te sommen wat hij al tot stand heeft gebracht, het is niet nodig thans alle bezwaren te noemen, die zijn volharding en zijn energie te boven kwamen. Het leven van een man is des te groter, naarmate hij daarin meer moeilijkheden overwon; het leven en werken van Cores de Vries op Java blijft steeds voor tijdgenoten en nakomelingen een voorbeeld voor wat een helder hoofd en een vaste wil vermogen. Hij wees de weg naar industrie en ging daarop voor, en tot in de laatste dagen schiep hij plannen, waarvan de uitvoering thans aan anderen zal blijven. Hij krijge in het vaderland zijn gezondheid wederom, dan zeker zal het verlies dat de kolonie door zijn vertrek lijdt, nog door hemzelf worden vergoed.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen, 7 juli. Aangaande het Nederlands galjootschip MAGRIETHA ANTINA, kapt. Jager, de 17e december van Arendahl naar Harlingen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Krant:

  JB - Javabode

Het de 3e mei te Rotterdam in veiling gebrachte schip PIETER SCHOENMAKERS, kapt. Van Varelen, gebouwd in 1856, groot 372 gemeten lasten, is voor NLG 55.000 verkocht aan de reders Arnold & Zoon te Amsterdam, is thans genaamd TJIELINGSIE, en zal gevoerd worden door kapt. P. Ouwehand.
Het de 2e mei te Middelburg in veiling gebrachte schip NOORDSTER, kapt. Luteyn, gebouwd in 1854, groot 237 gemeten lasten, is voor NLG 29.900 verkocht aan de reders Den Bouwmeester, Borsius & Van der Ley te Middelburg.
Het schip CHRISTINA EN JEANNETTE, gebouwd in 1839, groot 407 gemeten lasten, is voor NLG. 32.000 uit de hand verkocht aan een Noorse rederij.
De veiling van het tegen 23 mei aangeslagen schip EUGÉNIE,kapt. Barkman, gebouwd in 1849, groot 336 gemeten lasten, heeft geen voortgang, zijnde uit de hand verkocht voor NLG 40.000 aan een Noorse rederij.


Krant:

  JB - Javabode

Geveilde schepen en scheepsparten op de 25e april j.l. te Amsterdam:
-       1/32e part in het schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. Ham q.q., gebouwd in 1856, groot 396 gemeten last: voor NLG 2.050 verkocht.
-       1/64e part in het schip HERMINE MARIA ELISABETH, kapt. Bonjer, gebouwd in 1856, groot 173 gemeten last: voor NLG. 330 verkocht.
Op de 23e mei j.l. te Amsterdam:
-       1/32e part in het schip EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal, gebouwd in 1847, groot 228 gemeten last, voor NLG 325 verkocht.
-       1/32e part in het schip KANDANGHAUER, kapt. Zeelt, gebouwd in 1854, groot 382 gemeten last: voor NLG 1.315 verkocht.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 3 juli. Het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, ligt zeilklaar om met een lading steenkolen naar Batavia te vertrekken.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 3 juli. De Nederlandse kof NIESSINA JACOBA, kapt. Barelds, geladen met suiker, komende van Amsterdam en bestemd naar Dublin, is met beschadigde lading in de haven gekomen.


10 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag de 19e juli 1864 des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen de extra snelvarende ijzeren sleepstoomboot DE MAAS, met deszelfs complete stoommachine van lage drukking en 30 paardenkracht, zeer gemakkelijk in te richten voor passagiersboot, volgens meetbrief lang 21 el 47 duim, wijd 3 el 41 duim, hol 1 el 59 duim, en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 46 tonnen. Verder met al deszelfs toebehoren, zoals dezelve thans is liggende in de Westerhaven alhier.


12 juli 1864


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 11 juli. Hedennamiddag 4 uur is alhier met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester G.K. de Vries, van Groningen, te water gelaten het kofschip ALIDA SARA, kapt. H.Mooi, van Groningen, groot ruim 50 last.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 10 juli. Voor enigen tijd maakten wij melding van voorspoedige reizen, die sommige onzer scheepsbevelhebbers deden. Thans kunnen wij melding maken, dat het schip EENDRAGT, kapitein P. Dorenbosch, de heen en terug reis naar Newcastle meermalen in 13, en nu in 11 dagen heeft gedaan en binnen 4½ maand in die zeeplaats heeft gelost, geladen en hier acht malen is teruggekeerd.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. R. Fockema, notaris te Anjum, zal op maandag den 18 juli 1864, ’s namiddags 1 uur, bij den kastelein Robroch te Ezumazijl, á contant verkopen: Ongeveer 100 grenen balken, 800 grenen delen of posten, van 3,874 el tot 8,344 el (13 tot 28 voet), geborgen uit het schip VICTORIA, en ene aanzienlijke partij wrakhout van even genoemd schip.


13 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kiel, 9 juli. Het Nederlandse schip REINA, kapt. Kruisinga, is, onbekend met het hernieuwen van de vijandelijkheden, gisteren in Holtenau binnengelopen en heeft gedurende de reis geen oorlogs- of blokkadeschip gezien. Ook heden is nog een vaartuig uit zee gearriveerd, maar het blokkadevaartuig is thans weder op zijn station.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 5 juli. Het Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. Swart, van Alicata naar Falmouth, is 3 dezer alhier lek binnengelopen.


14 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 juli. De 11e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester De Vries te Groningen te water gelaten het kofschip ALIDA SARA, groot circa 90 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. H. Mooi.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Emden, 11 juli. Het schip HILKE, kapt. De Vries, van Rostock met tarwe naar Engeland, is met schade alhier binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 13 juli. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde kofschip EENDRAGT, kapt. L.H. Smit, van Sappemeer, groot 50 last, gebouwd bij R. Berg te Sappemeer.


15 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.I. Rietveld, G.J. Boelen, A. Roland Holst, J.F.L. Meijjes, W.Y van Reinouts en J.W. B. Zurmühlen, makelaars, zullen op maandag de 8e augustus 1864, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ADMIRAAL PIET HEIN, gevoerd door kapt. L. Hazewinkel Jzn., gebouwd in 1848, volgens meetbrief lang 39 ellen, wijd 6,63 ellen, hol 5,88 ellen en alzo gemeten op 676 tonnen of 357 lasten, liggende aan de werf St. Joris, hoogte van de Kadijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwe Diep, 11 juli. Den 10 dezer vertrok van hier naar de kust van Guinea een zeldzaam klein vaartuig, de CONCURRENT. Het is niets meer dan een grote barkas. De gezagvoerder Wijtenhorst, die het zal wagen met dit vaartuigje den Oceaan te bevaren, noemt het een schoener galjoot met gaffeltuig. Het is slechts 14 ton groot, gaat 12 palm diep en vaart 5 koppen. Ervaren zeelieden noemen dit ene roekeloosheid.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop, op aannemelijke voorwaarden: een nieuw Scheepshol, groot dertig ton, en een bevaren schip, met zeil en treil, groot drie en twintig ton. Te bezichtigen aan de scheepstimmerwerf van Willem Pieters Boorsma te Rohel, onder Harkema-Opeinde.


16 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 4 schepen als:
Voor Rotterdam : TONIA, kapt. K.D. Breuning.
Voor Amsterdam: VREDE, kapt. D. van Duijvenboden en HERMAN DE RUITER, kapt. W.L. Esink.
Voor Schiedam: VAN DER PALM, kapt. J. van Katwijk.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Emden, 11 juli. Het schip HILKE ALBERDINA, kapt. de Vries, met een lading tarwe van Rostock naar Antwerpen bestemd, is te Delfzijl in averij binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lubeck, 14 juli. Het Nederlandse schip GRIETJE DE GROOT, kapt. Mulder, van Nerva naar Havre, is 7e dezer (opm: 7 jul 1864) bij Bornholm verongelukt.


17 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 11e juli 1864 heb ik, Willem Zoeller, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Middelburg, ten verzoeke van Antje Johansen, wonende te Middelburg, gedagvaard Johannes Johansen, koopvaardijkapitein, en Engeltje Gijselaar, echtgenote van genoemde Johannes Johansen, beiden gewoond hebbende te Middelburg, op op 26 oktober 1864 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Middelburg, ten einde:
-       Aangezien de eiseresse is de enige dochter en tevens enig kind en alzo ook de enige erfgename van haar genoemde ouders.
-       Aangezien beide haar gezegde ouders in de loop van de zomer van het jaar 1860 met de schoener LOUISA, rederij Boom & Co te Middelburg, van Amsterdam naar Riga zijn vertrokken, werwaarts bedoeld schip door genoemde rederij bevracht was, en welke reis alstoen door de ouders der eiseresse, benevens de overige equipage, bestaande uit Jacob Verburg, eerste stuurman, wonend te Ridderkerk, F.C. de Bruijn, tweede stuurman, wonend te Middelburg, F.A. Dunes, kok, wonend te Vlissingen, W.W. Klassouw en P.A. Brandt als matrozen, de laatstgenoemde mede van Vlissingen, J.A. Oltmans als lichtmatroos, wonend te Amsterdam, en J.C. Hamilton, als lichtmatroos, mede van Vlissingen, is ondernomen in het vooruitzicht om in de maand oktober daaraanvolgende terug te keren.
-       Dat echter naar de terugkomst van gemeld schip te vergeefs is uitgezien, zijnde het uit de laatst ontvangen brief van de vader der eiseresse aan de heren Boom & Co. van Elseneur van de 30e september 1860 gebleken, dat gemeld schip met een harde oostenwind genoemde plaats was gepasseerd.
-       Aangezien sedert dat bericht verder niets meer van gemeld schip en de zich daarop bevindende equipage vernomen is, gelijk ook nog blijken kan uit de brief van A.J. Oltmans, gezagvoerder van het schip CORNELIA, in dato Rotterdam 11 november 1860 aan de heren Boom & Co gericht, waarbij deze inlichtingen vraagt nopens het schip LOUISA, kapt. Johansen, waarop zijn zoon J.A. Oltmans zich bevond, welk schip reeds de 28e september 1860 uit de Bolderaa was vertrokken en zich daarom om het lot van zijn zoon zeer verontrustte.
-       Aangezien dus hier aan het verongelukken of vergaan van bedoeld schip moet gedacht worden, waardoor de gehele equipage in zee is omgekomen, en dit te meer, wanneer men in aanmerking neemt, dat in het begin der maand oktober 1860 hevige stormen hebben gewoed ten gevolge waarvan vele schepen zijn vergaan.
-       Aangezien de eiseresse dus belang heeft als enig erfgename harer gezegde ouders in het bezit te kunnen geraken van de gelden en goederen, tot de boedel harer ouders behorende, dat deze hare ouders als vermoedelijk overleden worden verklaard, enz.
Middelburg, 11 juli 1864, Zoeller, deurwaarder.
(opm: zeer sterk bekort)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rönne, 12 juli. De te Veendam te huis behorende schoener-kof GRIETJE DE GROOT, kapt. Mulder, van Nerva met hout naar Havre, is 7 dezer op onze kust gestrand en wrak geworden. De opvarenden, waaronder zich de vrouw en het kind van de kapitein bevonden, zijn gered. De lading zal waarschijnlijk geborgen kunnen worden. (Gedeeltelijk reeds gemeld)


19 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 juli. Z.M. heeft bewilliging verleend tot verlenging van de duur der naamloze vennootschap de Nederlandsche Kofscheepsreederij te Amsterdam met een nieuw tijdvak van 10 jaren, aanvangende met de 1e oktober 1865.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kapitein F.J. Cherpion, gezagvoerder van het barkschip JOAN, van hier naar Padang, te Bahia aangekomen, deelt het volgende mede: In de morgen van de 15 juni waren wij in goede staat zeilende op 02º30' NB 27º30' WL, toen wij een in brand staand schip in het oog kregen; wij brasten onmiddellijk tegen om het schip af te wachten en om de nodige assistentie te kunnen verlenen. Het schip genaderd zijnde bleek het te zijn de NIEUW HOLLAND (opm: clipper), kapitein W. Witting van Amsterdam naar Batavia bestemd, bemand met 24 koppen, twee passagiers en een Javaanse vrouw. Wij streken onmiddellijk de boot om de passagiers en een gedeelte der equipage af te halen, terwijl de kapitein en het overige gedeelte pogingen aanwendden om een en ander te redden; ten 2 ure verlieten de achtergelatenen het schip en nauwelijks was de boot afgestoken of de grote mast viel over boord en verbreidden zich de vlammen over het gehele schip, hetgeen spoedig geheel wrak was. Uit hoofde van het groot aantal manschappen die wij aan boord hadden, waren wij verplicht naar Bahia koers te zetten en kwamen wij de 25 juni gelukkig aldaar aan. Door de gezant is alles geadsisteerd, hebben wij de equipage hier achtergelaten, terwijl de passagiers en de Javaanse vrouw bij ons aan boord zijn gebleven om de reis naar Padang mede te maken die wij eerst op de 29ste kunnen vervolgen. (opm: zie ook AH 020565)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mijn schoonzoon Kapitein J. Huges, viel op 30 juni j.l. in de Noordzee overboord van zijn schip (opm: kapt. Jan Tijmenszoon Huges, kapitein-eigenaar van de kof JOHAN GERARD). Redding was onmogelijk, hij werd een prooi der golven. Hij laat vijf nog jeugdige kinderen na en bereikte de ouderdom van bijna 50 jaren.
Zoutkamp, 18 juli 1864. Get. R. Beukema


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding voor Lambertus Johannes Zoeller, stuurman van beroep, vroeger wonende te Groningen, doch thans afwezig, ten verzoeke van Trijntje van der Meulen, vrouw van de gedaagde.
-       Aangezien de eiseresse op 23 november 1848 is gehuwd met gedaagde te Groningen, alwaar ze hun laatste gemeenschappelijke woonplaats hadden.
-       Aangezien gedaagde gedurende vele jaren aan boord van het schip GEZINA, kapt. Van Sluis, heeft gevaren, welk schip thuisbehoorde te Groningen.
-       Aangezien de gedaagde op de negende februari 1861 aan de eiseresse heeft bericht, dat genoemd schip zeilklaar was te Newcastle, beladen met steenkolen en bestemd voor Groningen.
-       Aangezien, volgens bij de eiseresse ingekomen bericht, de gedaagde op 10 februari 1861 aan boord van genoemd schip werkelijk is vertrokken, maar nooit ter bestemder plaatse alhier is aangekomen en hoogst waarschijnlijk in de toen gewoed hebbende storm op de Engelse kust is vergaan.
-       Aangezien toch hoegenaamd sinds die tijd noch van het schip, noch van de bemanning enig bericht is binnengekomen, hetwelk onmogelijk is te achten, indien niet het schip met man en muis is vergaan.
(opm: sterk bekort; advertentie herhaald in PGC 291164)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 18 juli. Jongstleden vrijdag (opm: 15 juli) arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip AMPHITRITE, kapt. K. Bekkering, van de Wildervank, groot 110 last, gebouwd bij J. Bodewes te Sappemeer.


20 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen:
-       In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 19 juli: de heden geveilde stoomboot de MAAS is voor NLG 2.525 opgehouden.
-       In de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 18 juli: het Nederlandse schoener-brikschip JENNY, gebouwd in 1853, kapt. A.R. de Lang: NLG. 11.600, in slag NLG 500. Koper C.A. Schröder. (opm: een makelaar, waarschijnlijk gekocht voor zijn opdrachtgever).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zwolle, 17 juli. Gisterenavond werd in de Nieuwe Stads-Herberg alhier, door aandeelhouders in de Zwolsche Stoombootmaatschappij een algemene vergadering gehouden. Daarin werd door de secretaris mr. E.G. van Senden het algemeen jaarlijks verslag over 1863 en door de heer J.H. Gosschalk, het rapport van de commissie, belast met het nazien van de rekening over het genoemd jaar, uitgebracht. Volgens de statuten van die maatschappij moet van het voordelig saldo 3/5 aan de actiehouders worden uitbetaald en 2/5 in de reservekas gestort. Er is echter besloten dat de actiehouders van de hun toekomende 3/5 nog 1/5 storten zullen, en zulks ten einde te kunnen strekken ter afdoening van de schuld van de Maatschappij, die ontstaan is door de aanschaffing van de stoomboot STAD AMSTERDAM. De resultaten over het jaar 1863 zijn, in weerwil van de concurrentie van de Centraal-spoorweg en de buitengewone schade, zeer bevredigend. De aftredende leden van het bestuur, de heren P.H. Genijsen, president, en H.J. Klinkert, zijn als zodanig herkozen.


21 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bahia, 28 juni. Het Nederlandse schip NIEUW-HOLLAND, kapt. Witting, van Amsterdam naar Batavia, is 15 dezer op 02°NB. en 27°WL., in brand geraakt en tot op het water toe afgebrand. De passagiers en equipage zijn 25 dezer alhier aangebracht door het Nederlandse schip JOAN, kapt. Cherpion, van Rotterdam naar Padang bestemd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kapt. F.J. Cherpion, gezagvoerder van het barkschip JOAN, van Rotterdam naar Padang, te Bahia aangekomen, deelt het volgende mede:
In de morgen van de 15e juni waren wij in goede staat zeilende op 02°30'NB. en 27°30' WL., toen wij een in brand staand schip in het oog kregen. Wij brasten onmiddellijk tegen om het schip af te wachten en de nodige assistentie te kunnen verlenen. Het schip genaderd zijnde, bleek het te zijn de NIEUW-HOLLAND, kapt. W. Witting, van Amsterdam naar Batavia bestemd, bemand met 24 koppen, twee passagiers en een Javaanse vrouw. Wij streken onmiddellijk de boot om de passagiers en een gedeelte van de equipage af te halen, terwijl de kapitein en het overige gedeelte pogingen aanwendden om een en ander te redden. Ten 2 ure verlieten de achtergeblevenen het schip en nauwelijks was de boot afgestoken, of de grote mast viel over boord en verbreidden zich de vlammen over het gehele schip, hetwelk spoedig geheel wrak was. Uit hoofde van het groot aantal manschappen die wij aan boord hadden, waren wij verplicht naar Bahia koers te zetten en kwamen wij de 25e juni gelukkig aldaar aan. Door de consul in alles geassisteerd, hebben wij de equipage hier achtergelaten, terwijl de passagiers en de Javaanse vrouw bij ons aan boord zijn gebleven om de reis naar Padang mede te maken, die wij eerst op de 28e kunnen vervolgen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 20 juli. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwde galjootschip ZORGVLIED, kapt. R. Oosterveld, van Appingedam, groot 100 last, gebouwd bij L. Hielkema te Foxhol.


22 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 21 juli. Heden namiddag ten 2 ure werd alhier op 's Rijks werf, in tegenwoordigheid van de ambtenaren en werklieden en van het état-major van Zr.Ms. wachtschip, de kiel gelegd van een schroeffregat, dat de naam heeft gekregen van VAN GALEN. Het zal 20 zware stukken geschut voeren en een machine ontvangen van 600 paardenkracht. De schout bij nacht Fabius, directeur-commandant van de marine, hield na het aanspijkeren van het naambordje, een toepasselijke aanspraak, waarin hij wees op de belangrijkheid, die gelegen was in het leggen van de kiel van een groot fregat; iets wat in de laatste jaren niet was gebeurd, en welk schip de eersteling zal zijn van een nieuw type, dat de glorierijke bestemming heeft om de Nederlandse marine weer met ere buitenlands te kunnen doen optreden. Hij bedankte de hoofd-ingenieur Jansen voor diens zorg tot heden aan het schip besteed en uitte de hoop, dat het hem, hoofd-ingenieur, vergund mocht zijn het geheel en al af te bouwen. Hij verklaarde verder ook geenszins te twijfelen of de werklieden die er nu aan arbeidden, zowel als de officieren en manschap, die er later op zullen dienen, zullen zich in alle opzichten de naam van hun schip, als zijnde die van een van Neêrlands grootste zeehelden waardig maken. De hoofd-ingenieur Jansen bedankte daarop in korte bewoordingen de schout-bij-nacht voor zijn heuse toespraak en verklaarde uit naam van de werklieden, dat zij het zeer op prijs stelden dat het gouvernement het grootste schip tot nu toe op een van 's Rijks werven gebouwd, te Amsterdam had doen op stapel zetten, waardoor zij in staat werden gesteld het dagelijks brood voor vrouw en kinderen te verdienen en dat de schout-bij-nacht verzekerd kon zijn, zowel over hun werk als over hun gedrag alle reden van tevredenheid te zullen hebben. Met een driewerf hoera: Leve de koning! werd de plechtigheid besloten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 21 juli. Heden werd van de werf van de heer Fop Smit met het beste gevolg te water gelaten, de schroefstoomboot KAREL HERTOG VAN GELDER, gebouwd voor rekening van P.J. Engelen Avelingh en A.P. Timmermans Cz. te Arnhem, bestemd voor het beurtveer tussen Arnhem, Rotterdam en Schiedam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 20 juli. Men is zonder bericht aangaande het schip JOHANNA, kapt. Kat, de 30e december van Newcastle naar Rio Janeiro vertrokken.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 20 juli. Voor enige tijd maakten wij melding dat de directie van de stoombootrederij Harlingen besloten had ene nieuwe en grotere stoomboot, dan de tegenwoordige in dienst te stellen. Thans kunnen wij mededelen, dat aan dat besluit gevolg wordt gegeven, en dat commissarissen werkzaam zijn ene boot van 80 paardenkrachten niet in Engeland, maar in ons land te doen vervaardigen. Moge haar dit gelukken! Want in de eerste plaats behoort ieder Nederlander aan de vaderlandse industrie te denken, en daarom juichen wij dat plan zozeer toe.


23 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 juli. De 19e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing te Nieuwendam te water gelaten het brikschip AQUARIUS, groot 275 tonnen, en gevoerd zullende worden door kapt. A. Altmann.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 21 juli. Het op de werf De Nijverheid van de heren C. Gips & Zonen te Schiedam, in aanbouw zijnde brikschip, is in rederij gebracht voor de vaart op China onder directie van de heer J.J.B.J. Bouvy te Dordrecht, en zal de naam voeren van ADELINE.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 22 juli. Zr.Ms. gepantserde stoom-kanonneerboot, welke jl. maandag met de directeur en commandant van de marine de kapitein ter zee P.A. Matthijsen van hier is vertrokken tot het instellen van een onderzoek of die bodem geschikt is bij goed weer buitenom onze zeehavens te kunnen bereiken, is gisterenavond laat ter rede alhier teruggekeerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 20 juli. Het schip NIESSINA JACOBA, kapt. Barelds, van Amsterdam naar Dublin, alhier met schade binnengelopen, heeft de lading, waarvan het beschadigde gedeelte verkocht is, weder ingenomen en ligt gereed om de reis voort te zetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 21 juli. Het Nederlandse schip NOORDBRABANT, kapt. Loos, van Batavia naar Rotterdam, is met schade in de Simonsbaai binnengelopen, hebbende 10 juli een hevige storm doorgestaan.


Krant:

  JB - Javabode

Het schip JOHANNES CHRISTIAAN, kapt. Van Heemstede Obelt, gebouwd in 1859, groot 267 gemeten last, de 23e mei te Amsterdam in veiling gebracht, is voor NLG 35.200 gekocht door de reders Pfister, Wurfbain & Co. te Amsterdam, thans genaamd SINDBAD en zal gevoerd worden door kapt. J. Kooy.
Te Rotterdam is de 24e mei in veiling gebracht het schip CORNELIA HENDRIKA, voorheen genaamd ZUID BEVELAND, kapt. Swart, gebouwd in 1856, groot 306 gemeten lasten. Het  is voor NLG 37.500 gekocht door de reder W. Ruys J.Dzn. te Rotterdam.
Het de 6e juni te Amsterdam in veiling gebrachte schip WASSENAAR, kapt. A. Hofstee, gebouwd in 1840, groot 327 gemeten lasten, is voor NLG. 20.000 opgehouden.


Krant:

  JB - Javabode

Te Amsterdam zullen in veiling gebracht worden:
De 13e juni het schip TELEGRAPH, kapt. P.B. Rolufs, gebouwd in 1852, groot 217 gemeten lasten.
De 20e juni de schepen GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. Hoeksma, gebouwd in 1853, groot 255 gemeten lasten, en TASMANIA, kapt. Jonker, gebouwd in 1854, groot 211 gemeten lasten.


24 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 22 juli. Gisterenmiddag is alhier binnengebracht, gesleept door de stoomboot TEXEL, de Pruisische brik PAUL GERHARD. Dit schip is in de storm tussen 3 en 4 december jl. van de rede geslagen en door het buitengewone hoge getij water, toen bij Wieringen zeer hoog op strand geraakt. Vele pogingen sedert die tijd aangewend om het schip weer in vlot water te brengen zijn mislukt, tot het nu eindelijk na een volhardende en kostbare arbeid, met de beste uitslag is bekroond. Het schip is nog in zeer goede staat en uitmuntend geschikt om weder in de vaart te worden gebracht.


25 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juli. Volgens een op heden ontvangen telegram dd. Lissabon 23 dezer, was er in de nacht van de 21e te voren, beneden op de rivier, brand ontstaan in de lading van het Nederlandse schip DUIVELAND, kapt. Marcussen, op de reis van Londen naar Boston aldaar in averij binnengelopen en toen gereed om na de geëindigde reparatie de reis voort te zetten, ten gevolge waarvan men genoodzaakt was geweest het schip op strand te zetten. Het schip zat op een goede grond om het vol water te laten lopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar Decima en Kanagawa vertrekt het nieuw gebouwd brikschip ADRIANA JOHANNA, kapt. D.R. Nolles, begin augustus van Amsterdam. Adres bij de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon aldaar, of bij de heren Meijer & Ortmann en Hudig & Pieters te Rotterdam. (opm: eerste reis)


26 juli 1864


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Vlie, 22 juli. Aangekomen VIER GEZUSTERS, kapt. Post, van Christiania.


27 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens particulier bericht is Zr.Ms. stoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN na een reis van 65 dagen op de 9e juni te St. Helena ten anker gekomen. Aan boord was alles wel. Men had nabij de Kaap de Goede Hoop een defect aan de schroef gekregen, ten gevolge waarvan men de zeilen moest gebruiken. In de helft van augustus dacht men in het vaderland aan te komen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 23 juli. De Nederlandse brik EQUATOR, kapt. Huisman, van Triest naar St. Petersburg, alhier om order ter rede, is met het onder zeil gaan aan de grond geraakt; kwam echter met het opkomend tij vlot en zette ogenschijnlijk zonder schade de reis voort.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijdregt en H. van Dam, te Rotterdam, als last hebbende van hun meester, zullen op dinsdag 9 augustus 1864, des namiddags, ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek veilen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip CATHARINA WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. J.O. Kluin, volgens meetbrief lang 45 el 30 duim, wijd 8 el 85 duim, hol 6 el 9 duim, en alzo groot 1085 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereed- schappen, zoals hetzelve thans is liggende aan de sleephelling te Schoonderloo. Nadere informatien te bekomen bij bovengemelde makelaars. Zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop van scheepsaandelen. H.J. Gallenkamp en P. Reineke, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen op maandag de 8e augustus 1864, des avonds na afloop van de veiling van het barkschip ADMIRAAL PIET HEIN, ten overstaan van de notaris F. Franke, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, aan de meestbiedende te verkopen:
-       1/40 aandeel, NLG 1000, in het barkschip WATERGEUS, gevoerd door kapt. H.R. Giezen, groot 680 tonnen, van de 's Gravenhaagsche Scheeps Reederij, onder directie van de heer P. Varkevisser, liggende thans in lading te Rotterdam, zijnde no. 72.
-       Een dito als voren zijnde no. 73.
-       Een dito als voren zijnde no. 74.
-       Een dito als voren zijnde no. 90.
-       Een dito als voren zijnde no. 91.
-       1/64 aandeel in het barkschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. J.A. Rijken, groot 735 tonnen, varende onder directie van de heer P. Varkevisser, liggende thans te Newcastle in lading naar Batavia, zijnde no. 31.
-       Een dito als voren zijnde no. 32.
-       Een dito als voren zijnde no. 36.
Tot nader onderricht vervoege men zich bij een van de bovengenoemde makelaars.


Krant:

  JB - Javabode

Het barkschip TELEGRAPH, kapt. P.B. Rolufs, gebouwd in 1852, groot 217 gemeten lasten, dat tegen 13 juni te Amsterdam in veiling was aangeslagen, is uit de hand verkocht.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaja, 21 juli. In ons nummer van de 17e dezer hebben wij gemeld, dat het schip AUSTRALIË, kapt. Reiners, van China met een lading katoen naar Liverpool bestemd, op de hoogte van het eiland Kangean was gestrand, en dat de stoomboot EERSTELING derwaarts vertrokken was, om assistentie te verlenen. Thans vernemen wij, dat genoemde stoomboot teruggekomen is met het bericht, dat het onstuimige weer belet had voor 't ogenblik iets uit te richten. De bemanning is aan de wal gegaan om zich de tijd met jagen te verdrijven. In die tussentijd schijnt de bevolking van die gelegenheid gebruik gemaakt te hebben, om zich een en ander van de inventaris toe te eigenen. Misschien hebben zij ook de lading wel aangesproken.
En dit gebeurt op een eilandengroep, gelegen op betrekkelijk geringe afstand van Madura. Wat mag de oorzaak zijn? Tot nog toe bestaat op die eilanden geen Europees gezag.
Waarom niet? Is het omdat Kangean geen suiker of koffij oplevert? Wij mogen zulks niet veronderstellen, want ook op het kleine Bawean en de Karimon Djawa eilanden, die toch ook niets produceren, zijn Europese ambtenaren. Wij hopen dat deze gebeurtenis aanleiding mocht geven tot voorziening in deze dringende behoefte, en dat beveiliging van personen en goederen geen ijdele klank, maar een werkelijkheid zij.
Zo even vernemen wij, dat zich heden middag een detachement militairen met de stoomboot EERSTELING naar Kangean zal begeven, dewijl er geen oorlogsschepen op deze rede ter beschikking liggen. De agent van de AUSTRALIË, de heer P. Kervel, vertrekt met dezelfde gelegenheid derwaarts.


28 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 26 juli. De gepantserde kanonneerboot die in de laatste dagen proeftochten deed op de Zeeuwse stromen, heeft, naar wij vernemen, weder averij bekomen door op een boei te lopen en er is te Hellevoetsluis binnengelopen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 26 juli. In andere jaren meldden wij omstreeks deze tijd de terugkomst van de Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, hetzij met of zonder goede vangst. Thans moeten wij van dit vaartuig de laatste mededeling doen. De DIRKJE ADEMA zal van hier niet weder naar de IJszee vertrekken, want donderdag l.l. (opm: 21 juli; verkoopprijs NLG 9.000, bouwjaar 1805) is zij verkocht aan een Noors kantoor om te dienen tot vervoer van hout. Deze tak van nijverheid, die hier 39 jaren met afwisselend geluk bestond, heeft dus het voorbeeld van zo vele andere gevolgd en hier opgehouden te bestaan. Alleen te Purmerend bestaat nu nog een rederij, die somtijds één vaartuig ter walvisvangst uitzendt. Zij is derhalve thans de enige van dien aard thans in ons land.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Onder toevloed van vele aanschouwers is op de 24ste in de haven van Delfzijl binnengebracht door J.T. Visser, schipper te Westernieland, de in de decemberstorm j.l gestrande, in de Westerbalg beoosten het eiland Schiermonnikoog in het zand gezonken Engelse oorlogstoomboot LIVELY, als wrak publiek verkocht aan de heren Rottinghuis en Smaal te Delfzijl. Wat men bijna onmogelijk achtte, is door het beleid en inspanning van genoemde schipper Visser en de zoon van de heer Rottinghuis gelukt, n.l om deze kostbare boot, die geheel in de grond zat, boven het zand te werken en in vlot water te brengen, waardoor aan eerstgenoemde en de eigenaars zeker een aanzienlijke winst zal ten deel vallen, want de boot is weinig beschadigd. De machine, naar men zegt van 60 PK, is buitengewoon goed en kostbaar en alles aan het schip zwaar en dubbel gekoperd. Ook bevindt zich nog enige ammunitie aan boord, als bommen, kogels, enz. Ieder is over het gelukken van deze stoute onderneming verheugd en het zal menigeen lokken om dit sterke stoomschip eens te komen zien.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

In december 1863 bestond de gehele Nederlandse koopvaardijvloot uit 1857 schepen. Daarvan waren er in Groningen thuisbehorend 924 of ruim 49½%. De totale Nederlandse koopvaardijvloot had 460.575 tonnen inhoud. Daarvan leverden de Groningers 103.118 ton of ongeveer 22½%.


30 juli 1864


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Te Rotterdam ligt in lading naar Singapore het extra snelzeilend Nederlands gekoperd brikschip JAN VAN GALEN, kapt. M.C. Braat.
Adres ten kantore van Kuper,, Van Dam & Smeer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Daar ik van mijn echtgenoot Jacob Geerts Stuitje, gezagvoerder van het schoenerschip CHRISTINA JOHANNA, sedert 26 november des vorigen jaars, op welke dag hij van Vlissingen is vertrokken, bestemd naar Alexandrie, niets vernomen heb, ben ik tot de treurige zekerheid gekomen, dat hij in de ouderdom van ruim 47½ jaar met het schip en bemanning een prooi der golven is geworden. Ik verlies in hem een trouw echtgenoot en onze vijf kinderen een zordragend vader, doch hoop Gode te zwijgen.
Martenshoek, 28 juli 1864, G. Engels, Wed. J.G. Stuitje.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In de terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank van Appingedam van donderdag 1 september 1864, des voormiddags te 10 uur, zal aan de meestbiedende of hoogstafmijnende worden verkocht het Nederlandse tjalkschip HINDERIKA, groot 41 ton, met deszelfs opgoed en toebehoren, liggend op de werf Phoenix te Farmsum, in executoriaal beslag genomen ten verzoeke van de heer Auken Jans Smaal, koopman te Delfzijl, en ten laste van Heere Heins Schipper, wonende te Delfzijl.
Mr. R.T. Mees Jr., procureur.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 27 juli. De Nederlandse kof NIESSINA JACOBA, kapt. Barelds, welke alhier in averij is binnen geweest en een gedeelte der lading suiker heeft verkocht, is naar zee vertrokken met bestemming Dublin.


31 juli 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 23 juli. Het Nederlandse schip DUIVELAND, kapt. Marcussen, dat op de benedenrivier alhier in brand raakte - zie NRC. van 25 juli - heeft men boven het kasteel van Belem op strand gezet en aldaar doen zinken, aangezien er geen andere mogelijkheid was om de brand te blussen. De lading wordt nu gelost. Men vreest dat het schip gebroken is.


01 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 30 juli. Men heeft in sommige dagbladen bericht, dat door de verkoop van de Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA de Groenlandsvaart voor hier geheel was geëindigd, doch men heeft gewis vergeten er bij te voegen, dat voor rekening van de heren Zeilmaker & Co. alhier nog de NOORDPOOL jaarlijks wordt uitgezonden, ofschoon deze gewoonlijk te Tønsberg overwintert.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 28 juli. De Nederlandse kof BORDEAUX, kapt. Ouendag, van Harlingen in ballast naar Dantzig, is gepasseerde nacht op Svineboden aan de grond geraakt, doch kwam, na een gedeelte der ballast over boord geworpen te hebben, met assistentie van de wal vlot. Het schip, dat heden namiddag op onze rede ten anker kwam, is dicht gebleven.


02 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 augustus. Zr.Ms. schroefstoomschip de DOMMEL, liggende te Hellevoetsluis, is met de 10e dezer buiten dienst gesteld, en daarentegen Zr.Ms. schroefstoomschip COEHOORN, mede aldaar liggende, met de 11e dezer in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië. Het bevel over die bodem is opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse W.F.L. de Vriese, thans commandant van eerstgenoemd schroefstoomschip.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 1 augustus. De mailboot ENGELAND, van Queensbro’, werd bij het naar de losplaats stomen door het stoomschip CITY OF BELFAST aangevaren en bekwam belangrijke schade.


03 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 augustus. Zr.Ms. schroefstoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN, onder bevel van de kapt.t.zee G.J. Mossel, komende uit Oost-Indië, is in de morgen van de 2e dezer ter rede van Vlissingen geankerd. Alles wel aan boord.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op heden, de 2e augustus 1864, heb ik ondergetekende George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Klazina Wilhelmina van Spijk, huisvrouw van Arij Abraham van der Windt, wonende te Rotterdam, gedagvaard voornoemde Arij Abraham van der Windt, zeeman, gewoond hebbende te Vlaardingen, om op woensdag 9 november 1864 te verschijnen of iemand voor hem te doen opkomen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam ten einde:
-       aangezien de eiseresse met genoemde haar man op 28 juli 1852 te Vlaaringen is gehuwd,
-       aangezien deze haar echtgenoot op 9 april 1857 van Vlaardingen is vertrokken met het Nederlands schoenerschip JAN VAN HARWEGEN, kapt. Arij Boer,
-       aangezien men daarna heeft vernomen, dat gemeld schip behouden te Havana is aangekomen, van daar naar Mangenilla (opm: waarschijnlijk Manzanilla) is vertrokken en uit die haven de 6e augustus van gemeld jaar is uitgezeild,
-       aangezien men echter sedert die tijd van dat schip noch van de bemanning iets meer heeft vernomen, zodat het hoogstwaarschijnlijk is, dat het met man en muis is vergaan,
-       aangezien de eiseresse sedert die tijd ook van haar echtgenoot geen berichten meer heeft ontvangen, zodat zij het bijna als zeker moet aannemen, dat ook hij is verongelukt,
-       aangezien de eiseresse thans wenst een ander huwelijk aan te gaan,
alsnog van zijn aanwezen te doen blijken.
G.C. Stoeller, deurwaarder. (opm: sterk bekort)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 1 augustus. Naar men verneemt is er heden nacht in de Eijerlandse gronden een schip gestrand. Bijzonderheden ontbreken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 2 juli. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Ruyge, van Batavia naar Amsterdam, is heden op onze rede ten anker geweest, maar heeft de reis onmiddellijk weer voortgezet. Het schip heeft 13 juni op 36°ZB en 26°OL een hevige storm doorgestaan en daarin enige zeilen verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 4 juli. Het Nederlandse schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Van Ruyven, van Rotterdam naar Batavia, is hier met gebroken masten binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam te Rotterdam, als last hebbende van hun meester, zullen op dinsdag 9 augustus 1864, des namiddags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek veilen: het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip CATHARINA WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. J.O. Kluin, volgens meetbrief lang 45 el 30 duim, wijd 8 el 85 duim, hol 6 el 9 duim, en alzo groot 1085 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende aan de sleephelling te Schoonderloo. Nadere informatie te bekomen bij bovengemelde makelaars. Zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ligt in lading naar Batavia en Semarang, voor passagiers en goederen, het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands clipper fregatschip L.J. ENTHOVEN, kapt. N. Koens, hebbende bijzonder ruime en doelmatige inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheeps-dokter. Adres bij de cargadoors P.A. van Es & Co. en Vlierboom & Suermondt te Rotterdam, De Groot Roelants & Co. te Schiedam en Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 juli. Volgens het contract, door het Nederlands gouvernement gesloten voor zes lijnen ter verbinding van de Indische havens door stoomboten met Singapore, China, de Molukken en Timor, zal een boot tweemaal per maand lopen tussen Batavia en Singapore, Muntok en Riouw aandoende; een tweede eens in de maand tussen Batavia en Macassar, Timor, Banda en de Molukken; een derde eens per week naar Semarang, Soerabaja en enige ander havens op de kust van Java; een vierde tweemaal per maand naar Benkoelen en Padang op Sumatra; een vijfde eens per maand naar Billiton, Pontianak en Singkawang op Borneo en een zesde eens in de maand naar Bandjermassing, zuidkust van Borneo. Deze stoomboten zullen in verbinding staan met de boten van de Peninsular and Oriental Company te Singapore.


04 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 juni. Vrachten. Vrachtzoekende schepen voortdurend schaars blijvende, werd weer iets hoger naar Nederland besteed. Derwaarts werden gecharterd: Engels BALACLAVA à NLG 130 voor suiker en NLG 120 voor tabak te Soerabaja en Passaroeang voor Rotterdam te laden. Nederlands WHAMPOA insgelijks naar Rotterdam à NLG 132 voor suiker, NLG 120 voor tabak te Soerabaja en NLG 122.50 voor tabak te Probolingo. ADRIANA PETRONELLA NLG 130 voor suiker, NLG 120 voor tabak en NLG 115 voor koffij hier, te Semarang en te Soerabaja in te nemen voor Rotterdam. NICOT NLG 130 voor suiker, NLG 125 voor koffij en NLG 115 voor tabak te Semarang voor Amsterdam te laden. Zweed ROBERT DIXON NLG 120 voor suiker, NLG 130 voor licht goed en NLG 140 voor arak alhier voor Rotterdam in te nemen. Voor China blijven kleine schepen gezocht; behalve de van Soerabaja vermelde charters werd nog alhier naar Amoy via Singapore opgenomen: Deen CORNELIA 324 tonnen à $ 4100. Op het ogenblik zijn geen disponible schepen aanwezig. Nederlands BOSPHORUS vertrok ter reparatie naar Soerabaja. Engels DRUSUS was reeds à GBP 5 te Singapore vervracht en wordt nu door de bevrachters naar Nederland beladen. Nu behalve het resterende uit de oude oogsten weldra meer afvoer van suiker, koffij en rijst tegemoet gezien wordt, laat het zich aanzien dat vrachten voor eerst nog wel op een hoog cijfer zullen blijven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 augustus. Men verneemt, dat Zr.Ms. flotillevaartuig DOMMEL voor een reis naar Oost-Indië is afgekeurd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 3 augustus. Door de kof MAGDALENA, kapt Buining, is gisterenmorgen in de Noordzee opgevist een Franse jongen, behoord hebbende tot de equipage van het Franse barkschip LAZENIE, van Cherbourg naar Zweden bestemd, welk schip in aanzeiling was geweest met een groot schip en ten gevolge daarvan gezonken. De jongen zegt dat zijn kapitein en vier man op het andere schip zijn overgesprongen en zag dat schip later door een stoomboot op sleeptouw nemen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 2 augustus. Gisterennacht is op de Hors gestrand de Pruisische schoener ALLIANZ, kapt. Otto, van Sunderland met steenkolen naar het Nieuwediep bestemd. De equipage, bestaande uit 8 man, is gered en alhier aangebracht. Het schip zal weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 1 augustus. Het Nederlandse schip DUIVELAND, kapt. Marcussen, dat ten gevolge van brand bij Belem op strand gezet en gezonken werd - zie NRC van 31 juli - is weder vlot gebracht en naar men zegt, niet lek. (opm: schip wordt in 1865 verkocht in Boston [USA])


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 1 augustus. Het schip CATHARINA, kapt. Lucht, van Pomaron naar Shields, is hier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar Batavia, voor passagiers en goederen, het nieuw gebouwd gekoperd fregatschip, ZUID-HOLLAND, groot 1292 gemeten tonnen, gevoerd door kapt. K. Doedes Breuning, hebbende uitmuntende en ruime inrichtingen voor passagiers. Vaart een geëxamineerde dokter en een melkgevende koe. Vertrekt 10 augustus. Adres bij de cargadoors Ruys & Kellar. (opm: eerste reis)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam zullen als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 30e augustus 1864, des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands brikschip MAASSLUIS, laatst gevoerd door kapt. S. Post, volgens meetbrief lang 32 el 30 duim, wijd 5 el 77 duim hol 4 el, en alzo groot 331 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, rondhout, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, binnen deze gemeente. Gemeld schip is in 1860 aanzienlijk vertimmerd en in 1863 nieuw gekoperd. Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer.


05 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 augustus. Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 3e dezer wordt het fregat met stoomvermogen ZEELAND, liggende te Willemsoord, met de 20e dezer buiten dienst gesteld en de kapt. ter zee G.C.C. Pels Rijcken met dat tijdstip eervol ontheven van het bevel over die bodem; terwijl daarentegen Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, liggende te Vlissingen, met de 21e dezer wordt in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de kapt. ter zee S. Faber Huys.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 augustus. Op de werf Concordia van de heren Meursing & Huygens alhier is de kiel gelegd van een bark- of fregatschip, groot circa 400 gemeten lasten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 augustus. Volgens telegram is gisteren te Bolderaa gearriveerd het schip VRIENDSCHAP, kapt. Visser, hetwelk de reis van hier derwaarts in 9 dagen heeft volbracht.


06 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius, 6 juli. Het Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Bergman, van Batavia naar Rotterdam, is hier 6 juni binnengelopen, makende 12 duim water per uur. Het schip bekwam dit lek 29 mei, op 09°ZB en 76°OL., door zware stortzeeën en is nu in het droge dok gehaald om opnieuw te koperen. Van de lading zijn 542 balen koffij beschadigd bevonden en verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar Kaapstad en Port Elizabeth het extra snelzeilend nieuw gebouwd en gekoperd schoener brikschip KAAPSTAD PACKET, kapt. Th. Nieuwold. Voor Port Natal worden mede goederen aangenomen met de conditie van overscheping voor rekening en risico van de afladers. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen alhier en Hoyman & Schuurman te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop van scheepsaandelen. H.J. Gallenkamp en P. Reineke, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 8e augustus 1864, des avonds na afloop van de veiling van het barkschip ADMIRAAL PIET HEIN, ten overstaan van de notaris F. Franke, in de Nieuwe Stad-Herberg, aan het IJ te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnenden te verkopen:
-       5/140 aandelen ieder ad NLG 1000 in het barkschip WATERGEUS, gevoerd door kapt. H.R. Giezen, groot 680 tonnen, van de Rotterdamsche Scheeps-Reederij, onder directie van de heer P. Varkevisser, liggende thans in lading te Rotterdam, zijnde no's. 72 à 74, 90 en 91.
-       3/64 aandelen in het barkschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. J.A. Rijken, groot 735 tonnen, varende onder directie van de heer P. Varkevisser, liggende thans te New Castle in lading naar Batavia, zijnde no's. 31, 32 en 36.
Tot nader onderricht vervoege men zich bij een van de bovengenoemde makelaars.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 augustus. Gister arriveerde alhier het nieuwgebouwde kofschip de JONGE ALBERT, kapt. H.M. Kwint, van Groningen, groot 80 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.


Krant:

  JB - Javabode

Op de 13e juni laatstleden is op het rif bezuiden Straat Lepar, dat zich van Tandjong Roe in een zuid-oostelijke richting naar genoemd eiland uitstrekt, en wel in de nabijheid van het wrak der ten vorigen jare gestrande Belgische brik CHARLES HENRI, een barkschip vastgeraakt. Bij nader onderzoek is gebleken, dat het vaartuig genaamd is ISLE O’MAY, gevoerd geweest door Gray, te huis behorende te Londen en hebbende een laadruimte van 392 ton. Met uitzondering van stenen ballast en enige watervaten benevens provisiën , bestaande uit enige vaten meel, beschuit en zoutvlees, werd er aan boord geen lading aangetroffen; zelfs in de kajuit werden noch scheepspapieren, noch instrumenten gevonden. De equipage schijnt zich te hebben gehaast het schip te verlaten en te zijn overgegaan aan boord van een der drie in de nabijheid van genoemd vaartuig zeilende schepen, welke in de morgen van de 14e daaraanvolgende door enige Leparezen werden gezien. Naar het schijnt is de gestrande bark van een sterke constructie, want, na gedurende vijf etmalen door een zware branding te zijn geteisterd, heeft de administrateur van Toboali er geen lekkage in gevonden, zodat men met grond de hoop koestert, dat door het nemen van doeltreffende maatregelen, waartoe bevelen aan genoemde administrateur gegeven zijn, het schip behouden zal blijven.


Krant:

  JB - Javabode

Benkoelen, juli 1864. De in de wateren van Benkoelen gestationeerde Kruisboot No. 71 is op de 15e juli op een reis van Kroé naar Benkoelen op de klippen gedreven en lek gesprongen. Na zo goed mogelijk hersteld te zijn, heeft dat vaartuig zijn reis op de 21e juli voortgezet en is het op de 25e daaraanvolgende ter rede van Benkoelen aangekomen.
Een schoener, toebehorende aan een te Benkoelen woonachtige Chinees, is omstreeks hetzelfde tijdstip tussen Kauer en Manna op de klippen geraakt en een prooi der golven geworden. Alleen de bemanning, waaronder vijf Enganezen, is gered geworden.


Krant:

  JB - Javabode

Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam de 13e juni:
-       Het schip TELEGRAPH, kapt. P.B. Rolufs, gebouwd in 1852, groot 217 gemeten lasten: niet geveild, zijnde uit de hand verkocht.
Te Amsterdam de 20e juni:
-       Het schip GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. Hoeksma, gebouwd in 1853, groot 255 gemeten lasten: voor NLG 36.500 verkocht aan Jhr. J.C.J. van de Poll.
-       Het schip TASMANIA, kapt. Jonker, gebouwd in 1854, groot 211 gemeten lasten: voor NLG 22.200 verkocht aan de reder N. van der Werf.
Het schip WASSENAAR, kapt. A. Hofstee, is, naar men zegt voor NLG 25.000, en het schip TELEGRAPH, kapt. Rolufs, voor NLG 20.500 uit de hand verkocht, beide aan Noorse rederijen.
(opm: de WASSENAAR, bark, ex-fregat; bouwjaar 1840, behield haar naam en werd op 27 maart 1880 in de Atlantische Oceaan geabandonneerd, de bemanning werd door het Engelse stoomschip ANNIE gered; begin mei werd het wrak nog drijvende aangetroffen in positie 48º N.B. 34º W.L.)
Op de 4e juli zal te Amsterdam geveild worden het schip SURINAME, kapt. Rijntjes, gebouwd in 1816, groot 128 gemeten lasten.


Krant:

  JB - Javabode

Bevrachtingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij op de 15e juni 1864:
Voor Amsterdam:
-       HERMAN, ex-CHINA, kapt. Van Oosteroom, groot 193 gemeten lasten, laatst voor de N.H.M. bevracht binnengekomen 4 februari 1860.
-       JOHANNA ELIZABETH, ex-HERMAN, kapt. D. Duinker, groot 338 gemeten lasten, laatst voor de N.H.M. bevracht binnengekomen 21 mei 1861.
-       CALIFORNIA, kapt. Leonhardt, groot 343 gemeten lasten, laatst bevracht voor de N.H.M. binnengekomen 18 november 1862.
-       HENRIETTE, kapt. Visser, groot 228 gemeten lasten, laatst bevracht voor de N.H.M. binnengekomen 31 december 1862
-       GOEDE VERWACHTING, kapt. Hillenius, groot 396 gemeten lasten, laatst bevracht door de N.H.M. binnengekomen 25 februari 1863
-       ZEEMANSHOOP,  ex-JAN SCHOUTEN, kapt. Reinierse, van Rotterdam, groot 376 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 18 maart 1863.
-       ANNA DIGNA, kapt. Ouman, groot 498 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 27 maart 1863.
Voor Rotterdam:
-       MARY EN HILLEGONDA, kapt. Wolters, groot 398 gemeten lasten, laatst bevracht door de N.H.M. binnengekomen 4 februari 1862.
-       TOLLENS, kapt. Verhagen, groot 375 gemeten lasten, laatst bevracht door de N.H.M. binnengekomen 5 mei 1862
-       NIJVERHEID, kapt. Schaap, van Delftshaven, groot 354 gemeten lasten, laatst bevracht door de N.H.M. binnengekomen 6 december 1862
-       RIDDERKERK, kapt. Teerlink, van Kinderdijk, groot 399 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 1 januari 1863.
-       JOHANNA MARIA, kapt. Wilhelmie, groot 351 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 23 februari 1863.
Voor Middelburg:
-       REGINA MARIA,  kapt. Ouwehand, groot 399 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 13 maart 1863.
Voor Schiedam:
-       MERCATOR, kapt. Van der Woude, groot 213 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 2 januari 1863
-       JOHANNA CHRISTINA, kapt. S. le Clercq, van Alblasserdam, groot 375 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 26 februari 1863.


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de Nederlands-Indische schoener WITCH OF THE WAVES,  groot ongeveer 40 ton, ook bijzonder geschikt voor pleizier-jacht, met zeer volledige inventaris. Het vaartuig is hecht en sterk gebouwd en ligt ter bezichtiging bij de Kleine Boom in de rivier alhier. Nadere informatiën en specificatie van de inventaris zijn te bekomen bij Reijnst & Vinju.
Batavia, de 5e augustus 1864.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Benkoelen, juli 1864. Op de hoogte van Marapoejan, ten zuiden van Kroé, is op zee drijvende gezien het wrak van de onlangs in de wateren van Benkoelen verongelukte schoener LIONI, toebehorende aan de Chinees Njo Teng Bok te Kroé. Een kistje, vermoedelijk tot de inventaris van die bodem behoord hebbende, bevatte enige flessen lampolie, gebroken borden, kommetjes en schoteltjes. Een en ander is door zekere handelaar Hadji Mohamat Saleh geborgen geworden.


07 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 augustus. De Nederlandsche Handel Maatschappij wenst scheepsgelegenheid te zien aangeboden voor de overvoer naar Soerabaja, van een gedeelte van een ijzeren dok als : 408.000 pond aan platen en strippen, 91.200 pond aan recht en gebogen hoek en T-ijzer, ter grootste lengte van 10 el, 165.000 pond bestaande in 192 ramen, hoog 2,56 el, lang 6,15 el, 45.800 pond klinkbouten in 278 kisten, ongeveer lang 0,75 el, hoog en breed 0,42 el, 14.000 pond aan zonnetentspanten, leuningstijlen, steunschoren, stangen, trappen enz., 32.000 pond gegoten ijzeren buizen, windwerkkasten enz. benevens 40 rol vilt. De goederen worden langs boord geleverd te Amsterdam of Rotterdam en langs boord ontvangen te Soerabaja. Aanbiedingen voor de helft, derde of vierde gedeelten van de bovenstaande gezamenlijke partijen en van de tijd waarop men de schepen ter inname gereed kunnen liggen, worden ingewacht ten kantore van de Nederlandsche Handel Maatschappij voor 15, of bij agenten alhier voor 13 augustus.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 augustus. Volgens particulier schrijven van Rio de Janeiro, dato 9 juli ll., was kapt. Van Ruyven, met het clipperschip PHILIPS VAN MARNIX aldaar op de 3e juli ll. met verlies van stengen en ra's binnengesleept. Kapt. Van Ruyven meldt, dat hij op de 11e juni zeilende was met flauwe koelte op 04°51'NB. en 25°41'WL., toen hij des morgens ten 5 ure eensklaps door een geweldige windhoos werd overvallen, welke in weinige ogenblikken de marsstengen boven het ezelshoofd deden afbreken, waardoor alle drie de bramstengen, lijzeilspieren, bramra's en marsra's overboord vielen, groot mars en puttingijzers deden buigen en breken en verschillende zeilen aan flarden scheurden. Vóór en na het gebeurde dodelijke stilte. Men is toen direct begonnen met hetgeen overboord was geraakt te bergen en dit is voor het grootste gedeelte gelukt zodat veel op is gevist en binnenboord gebracht. De gezagvoerder had plan om alles al zeilende weer te herstellen en men was druk bezig de marsstengen gereed te maken, toen men bij nauwkeurig onderzoek bevond, dat er veel ijzerwerk gebroken was, zodat het ondoenlijk werd dit op zee te herstellen, waarop de gezagvoerder na scheepsraad gehouden te hebben, besloot Rio de Janeiro als noodhaven aan te doen, zijnde het beste geschikt voor grote schepen. Met zo weinig dienstdoende zeilen genoemde plaatst te bereiken, was zorgelijk, daar men al om de West dreef en men boven de Braziliaanse kust moest blijven. Op de 28e juni werd men in die toestand belopen door een woedende storm, welke 24 uur aanhield; 4 malen woeien de zeilen van de ondermarsra's; het schip werd vreselijk geslingerd doch bleef onder al deze omstandigheden dicht en was nergens enige werking te bespeuren, zodat de ijzeren verbanden, ijzeren masten en onderra's goed op de proef zijn gesteld. De 2e juli kwam het schip voor Rio de Janeiro, doch kon door stilte niet binnen komen. Door de zorg van de Nederlandse consul-generaal, die op de seinpost gezien had, dat er een Nederlands schip in nood verkeerde, werd een stoomsleper uitgezonden, die het schip, naar gissing 3 mijlen van de wal,  binnensleepte. Men is onmiddellijk begonnen het schip weer zeeklaar te maken, zodat het oponthoud te Rio de Janeiro slechts 12 dagen zou duren. De gezagvoerder Van Ruyven roemt zeer de voorkomendheid en hulp, ondervonden van de Nederlandse consul-generaal en niet minder van de commandant de heer Wichers en heren officieren van het aldaar in reparatie liggend Nederlands oorlogstoomschip PRINCES AMALIA, welke heren alles hebben aangewend om de gezagvoerder in deze toestand te helpen, waarvoor hun alle eer en erkentelijkheid wordt toegebracht. De te bewerkstelligen reparatie is alzo van weinig aanbelang en zou het schip bij het vertrek van de volgende mail reeds vertrokken zijn.


08 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 juni. De arrivementen van vrachtzoekende schepen bleven beperkt, terwijl scheepsruimte zeer gezocht blijft, zowel voor Europa als voor China. Sedert ons jongste bericht hadden alhier en te Soerabaja slechts de onderstaande bevrachtingen van Nederlandse schepen plaats: TWEELINGEN à NLG 110 voor suiker en tabak. Tot dezelfde vracht is naar Rotterdam opgenomen BURGEMEESTER HOFFMANN.


09 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 8 augustus. Op de 20e a.s. zal Zr.Ms. stoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN buiten dienst worden gesteld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Boelen en J.F.L. Meyes, makelaars, zullen als lasthebbende van hun principalen op maandag de 15e augustus 1864, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg ten overstaan van de notarissen Claasen & Jäger, presenteren te verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd KOERIER, gevoerd door kapt. W.P. Carst. Volgens Nederlandse meetbrief lang 33 el 60 duim, wijd 6 el 3 duim, hol 3 el 85 duim, en alzo gemeten op 347 tonnen of 183 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voorzegde schip ligt aan de werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors P. Scheffer & Zn. en De Vries & Co. Zijnde hetzelve schip inmiddels uit de hand te koop.


10 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 8 augustus: het Nederlandse barkschip ADMIRAAL PIET HEIN, gebouwd in 1848, kapt. Hazewinkel: NLG 40.000, in slag NLG 2600, koper G.J. Boelen (opm: een makelaar, mogelijk voor zijn opdrachtgever)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiansand, 7 augustus. Het Nederlandse kofschip MARGINA, kapt. Smit, van Riga naar Londen, is met onklare pompen te Lillesand binnengelopen en moet lossen.


11 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Fredrikshaven, 3 augustus. De Groninger tjalk JOHANNA, kapt. Brouwer, van Rügenwalde naar Spalding, is hier lek en met verlies van zeilen binnengelopen, hebbende in een hevige storm op zijde gelegen. De lading wordt gelost.


12 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 augustus. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. de Groot, van hier naar Stockholm vertrokken, is teruggekomen na op de hoogte van Medemblik twee ankers en kettingen verloren te hebben.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 augustus. Het schip ZEEMANSHOOP, kapt. Dekker, van Memel herwaarts is, volgens brief van de kapitein de 4e dezer, met gebroken voorsteng te Gamle Hellesund, op twee mijlen oost van Christiansand, binnengelopen, na hevige stormen doorgestaan en plat op zijde gelegen te hebben. Het schip was dicht gebleven en hoopte de kapitein de volgende dag de reis voort te zetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 10 augustus. De Texelse stoomboot heeft hedenmorgen veel wrakhout in zee drijvend gezien, vermoedelijk afkomstig van een schip op de Haaks gestrand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 8 augustus. Het schip HILLEGONDA, kapt. Heikamp, van hier naar Dantzig vertrokken,  is heden lek teruggekomen, na bij Austruweel gestoten te hebben. Het moet lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiaansand, 7 augustus. De kof MARGINA, kapt. Smit, van Riga met hennep naar Londen, is met verstopte pompen te Lillesand binnengelopen en moet lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 4 augustus. Het lijnzaad en de rijst, uitmakende een gedeelte van de lading van het Nederlandse schip DUIVELAND, kapt. Marcussen, van Londen naar Boston, dat in brandende staat bij Belem op strand gezet en gezonken werd - zie NRC van 25 en 31 juli en van 4 augustus - is overboord geworpen. De balen lompen zijn mede in een staat dat zij niet verzonden kunnen worden en men zal zich waarschijnlijk nog van verscheidene andere artikelen moeten ontdoen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon, 4 augustus. Het schip CATHARINA, kapt. Lucht, van Pomaron naar Shields, dat 1 augustus alhier lek binnenliep, lost de lading.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een Praamschip te koop, lang 11,502 el (43½ voet), wijd 3,053 el (10¾ voet). Te bevragen bij den scheepstimmerman J.B. Cats te Echten.


13 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krimpen aan de Lek, 11 augustus. Heden is alhier op de werf van de heren J. & K. Smit met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren stoomschip COMMISSARIS DES KONINGS JHR. VAN PANHUYS. Dit schip is bestemd voor de vaart van Harlingen op Amsterdam, in correspondentie met de staatsspoorwegen. Het is gebouwd voor rekening van de Zuiderzee-Stoomboot-Maatschappij.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 augustus. Op de werf van de heren J. & K. Smit, zijn de kielen gelegd voor twee schroefstoomboten (opm: LEMMER resp. AMSTERDAM), bestemd voor de vaart tussen de Lemmer en Amsterdam, ter vervanging van de thans bestaande beurtschepen, gebouwd voor rekening van de beurtschippers.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn heden bevracht twee schepen als:
Voor Rotterdam: ZUID HOLLAND, kapt. K.D. Breuning
Voor Amsterdam: CHINA, kapt. A.F.A. Hörner.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 augustus. Het schip RAPHAËL, kapt. Van de Velde Smit, van hier naar Curaçao, is, volgens telegram van Dover, heden aldaar lek en met belangrijke schade wegens aanzeiling binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 augustus. Eergister arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip ASTREA, kapt. H. Mulder, van Veendam, groot 110 last, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 12 augustus. Dinsdagmorgen is de hulpzeeloods J.F. Raams, oud 65 jaar, overgegaan om de Engelse sloep FREEDOM naar zee te loodsen. Op de hoogte van de Paardenmarkt gekomen werd de wind tegen, zodat het schip terug moest keren. Bij het zogenaamde gijpen werd genoemde loods door de boom van het zeil overboord geworpen. Daar het schip slechts met 3 man bemand was en de boot gestreken moest worden was er een kwartier nodig om met veel inspanning het lichaam te vissen, hetwelk schijnbaar levenloos was. Ofschoon door de bemanning alle menslievende pogingen in het werk zijn gesteld, en, nadat het lichaam in dekens gewikkeld was aan de wal gebracht, door de heer Van Lier (opm: arts ter plaatse) niets onbeproefd is gelaten, bleek dat hij ten gevolge van een bijkomende beroerte het leven heeft verloren.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Harlingen, 7 augustus. Gisteren is hier binnengekomen het schip DE JONGE JACOB, kapt. Herman, aan boord hebbende een lichtmatroos van 19 jaar, die voor acht dagen in zee, van een hoogte van 50 voet op het dek was neergekomen, met het ongelukkige gevolg, dat hem het been boven en beneden de knie gebroken was. De val was zo hevig geweest, dat de eerste plank door de beenderen op twee plaatsen was doorboord. Voor de behandeling van dergelijke vrije patiënten is het zeer te betreuren dat er hier geen gasthuis bestaat. De heer chirurgijn J.H. Ansingh, onder wiens behandeling de lijder gesteld is, heeft van ’s morgens tot ’s avonds naar een geschikt lokaal tot verpleging van de lijder moeten zoeken.


14 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 augustus. Eergisteren is bij vliegende storm op de hoogte van Lammertsoord bij Lemmer gestand de tjalk VROUW CATHARINA, gevoerd door kapt. H.L. de Jong. Aan de opvarenden, bestaande uit de kapitein, diens vrouw en knecht. mocht het gelukken zich met de boot te redden, die zij binnen een in zee uitstekende paalscherm wisten te brengen. ’s Namiddags was schip en lading totaal verloren.


15 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Macassar, 16 juni. Op de 30e mei jl. kwam ter rede Koepang een Engels bark ten anker, die in nood scheen te verkeren. De resident zond onverwijld een sloep aan boord, waardoor men weldra te weten kwam, dat het schip EUPHRATES geheten, gezagvoerder kapt. D. Cowen, komende van Sydney en bestemd naar Hongkong, acht en zeventig Chinese goudgravers aan boord had, die sinds enige tijd in opstand waren tegen de gezagvoerder en equipage, weshalve het Nederlandse gezag dringend om hulp werd verzocht. Terstond werd het nodige aantal gewapende matrozen van de hier in station liggende gouvernement stoomboot DE DRAAK en van de kruisboot no. 16 aan boord van de EUPHRATES gezonden. Volgens mededeling van kapt. Cowen openbaarde zich reeds weinige dagen na het vertrek van Sydney, onder de Chinezen een geest van onwil en verzet tegen de goede order aan boord, hetgeen bij aanvankelijke toegevendheid van de zijde van de gezagvoerders , van lieverlee toenam en welhaast van dien aard werd, dat de gezagvoerder nodig oordeelde op mogelijke gebeurtenissen voorbereid te zijn en de scheepswapenen achteruit op dek liet brengen, ten einde in geval van nood zich met zijn equipage tot het uiterste te kunnen verdedigen. Daarop gingen de Chinezen tot volslagen opstand over en geen wapens bezittende, begonnen zij de ten hunnen behoeve van steen gemetselde kombuis af te breken en met de stenen te werpen, ten gevolge waarvan de vrouw van de gezagvoerder en een paar matrozen gewond werden. Bij deze gelegenheid had een onvoorzien ongeluk plaats. De opperstuurman, in haast zijn geladen revolver opnemende, ging een schot onverwacht af en trof de kogel een van de kajuitspassagiers, een tot het Christendom overgegane Chinees. Met de meeste krachtsinspanning gelukte het de equipage van de EUPHRATES, slechts uit twaalf weerbare mannen bestaande, de Chinezen allen tussendeks te dringen; terwijl deze daar gedurende 15 dagen, namelijk tot op aankomst ter rede Koepang, onafgebroken werden bewaakt, hetgeen voor de geringe equipage met grote zorg en opoffering van rust gepaard ging. Bij een nader onderzoek, door de resident aan boord gehouden, verklaarde de equipage eenparig, het anker niet te willen lichten, indien de Chinezen aan boord bleven, dewijl zij in de bestaande omstandigheden hun leven niet zeker waren. Daar van de zijde van de Chinezen geen enkele geldige reden kon worden aangevoerd, waarom zij in verzet waren gekomen, werd door de resident besloten hen allen in staat van arrest over te nemen en met de verwacht wordende mailstoomboot over Batavia naar Singapore te zenden, waar zij voor een bevoegde rechtbank kunnen terecht staan. Behalve enige contanten hebben deze Chinezen gezamenlijk voor een waarde van circa NLG 73.000 aan ruw goud bij zich.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 10 augustus. De Nederlandse brik ZWIJGER, kapt. Wolthers van Schiedam naar Arendsburg, is hier met verlies van voorsteng binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 11 augustus. Het schip RAPHAËL, kapt. R. van de Velde Smit, van Amsterdam naar Curaçao, alhier met schade binnengesleept – vroeger gemeld - is ten NO van Bevesier door een schoener aangezeild. Het moet lossen.


16 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Arendal, 3 augustus. Het Nederlandse schip JAN SMIT, kapt. Boon, van St. Petersburg naar de Noordzee, is met verlies van boot, schade aan verschansingen, enz. alhier binnengelopen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Zaterdag 20 auustus 1864, des avonds te 7 uur, zal ten huize van Mejufvrouw de Wed. Rasker aan het Ameland te Groningen publiek worden verkocht een tjalkschip genaamd BANG EN VREES, groot 45 tonnen, met zeil en treil, in eigendom toekomende aan en bevaren wordende door H. Mellema en thans liggende buiten de Steentilpoort te Groningen. Te aanvaarden 8 dagen na de toeslag, dagelijks te bezien.
Mr. J.H. Geertsema Cz. notaris.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Termunterzijl is op de rede aangekomen het schip GEERDINA, kapt. Jager, dat echter wegens het graven van het Termunterzijldiep is afgewezen en daardoor genoodzaakt naar Delfzijl te gaan. Ook is daar aangekomen het schip AGATHA, kapt. Riepma, dat niet is afgewezen, maar zijn lading heeft mogen lossen en in bedoeld diep liggend. Nu vraagt men, waarom laatstbedoelde wel en eerstgenoemde niet aldaar heeft mogen lossen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Libau, 5 augustus. Het schip HERMANNA, kapt. Pijbes, in ballast van Nederland, is bij het binnenkomen alhier tegen het hoofd gelopen, doch zonder zware schade in vlot water gebracht.


17 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 16 augustus: het Nederlandse fregatschip CATHARINA WILHELMINA: voor NLG 45.500 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 augustus. De schepen REINEGINA, kapt. Tonkens, van Stettin herwaarts, en INDUSTRIE, kapt. Wichers, van Hamburg naar Brussel, zijn volgens telegram van Delfzijl van heden, aldaar binnengelopen; het eerste met verstopte pompen en het laatste met schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 augustus. Het schip CÉZAR, kapt. De Jong, van Newcastle N.Z.W. (opm: New South Wales) te Soerabaja aangekomen, heeft in de Torresstraat, bij Double Eiland, bij het ten anker gaan, een anker en veel koper verloren en de spil gebroken. Het zou te Soerabaja op zijde halen (opm: krengen) om het koper na te zien.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Fernambucq, 27 juni. Het Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. Addens, van Rio Plata naar Rotterdam, is hier lek binnengelopen.


Krant:

  JB - Javabode

Makasser, 4 augustus. In de morgen van de 30e juli j.l. vertrok van hier de Engelse schoener JAPONICE, gevoerd door J. Lindsay, met bestemming naar Macao en inhebbende een lading bestaande uit tripang, katjan-idjoe, rotting, huiden en ebbenhout, circa ter waarde van NLG 140.000. Ten 5 ure des avond van dezelfde dag peilde men de noordelijkste der Drie Gebroeders in het Z.O.½O op ongeveer acht Engelse mijlen, en werd er successievelijk gestuurd west, W.Z.W.½Z en west, rekenende met deze koers ruim boven Poelo Dewakan te sturen, te meer daar een frisse koelte de reis begunstigde.
Door een hevige zuidelijke stroom verleid, stiet het schip ten 1 ure na middernacht van de 31e juli j.l. op een rif, en verkende men het met het aanbreken van de dag te zijn het rif beoosten Poelo Dewakan.
Gedurende de nacht was de lucht bewolkt en dik, zodat men slecht zicht had, dewijl anders op pl.m. 2 Engelse mijlen Poelo Dewaken wel zou te zien zijn geweest; op deze afstand van het eiland is het schip gestrand. Door de zee werd het schip dadelijk hoog op het rif geschoven en raakte het weldra door de herhaalde schokken en stoten zodanig ontzet, dat men 3 à 4 voeten water in het ruim had en er geen denken aan was om het schip er af te halen, niettegenstaande al het mogelijke hiertoe werd beproefd.
De kapitein kwam gisteren in de voormiddag alhier aan om kennis te geven van zijn wedervaren en de nodig geachte assistentie van Gouvernementswege in te roepen. Door tegenwind opgehouden, vertrok de Gouvernements kruisboot No. 55, die reeds ten 2 ure naar de plaats des onheils zou gestuurd zijn, eerst ten 5 ure des avonds op gisteren, aan boord medenemende de gezagvoerder J. Lindsay, ten einde aldaar zo veel mogelijk te waken tegen zee- en strandroof en de nodige hulp te verlenen.
Uit dit gebeurde wordt wederom ten duidelijkste aangetoond, hoe wenselijk en dringend noodzakelijk het is, de vaarwateren van en naar de rede van Makasser van behoorlijk vuren te voorzien.


18 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 13 augustus. De Nederlandse brik ZWIJGER, kapt. Wolthers, die hier eergisteren van Schiedam met gebroken mars- en bramstengen binnenliep, heeft andere opgezet en heden de reis naar Arendsburg vervolgd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontvangen wij het treurige bericht dat onze geliefde vader L.P. de Vrede (opm: kapt. Luitje Pinxterboer de Vrede), gezagvoerder van het schoenerschip IRENE, te Konstantinopel na een kortstondige ziekte is overleden in de ouderdom van 53 jaren. Langs deze weg geven wij kennis aan vrienden en bekenden.
Hellum, 15 augustus 1864, W.A. Mulder en J. Mulder-de Vrede


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 16e augustus is uit de Nieuwe Waterweg naar Grangemouth vertrokken het stoomschip THEODORA. (opm: dit is waarschijnlijk de eerste reis van de THEODORA van Jos. de Poorter, zie onder meer NRC 100792; een bericht over de proefvaart van het schip is niet gevonden)


19 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Naar Soerabaija (direct) met vrijheid om Batavia aan te doen om de passagiers te ontschepen, het nieuw, extra op de zeilage gebouwd, gekoperd Nederlands fregatschip NIEUWE WATERWEG, kapt. F. von Lindern, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, en Hudig & Blokhuyzen. (opm: eerste reis)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 augustus. Het schip LOOPUYT, kapt. Van der Hidde, van Rotterdam te Singapore aangekomen, heeft volgens brief van de kapitein, veel storm doorgestaan, waardoor de fokkemast gebroken was, de stevennaden lek waren gesprongen, enige zeilen, de schuurhuid en een gedeelte van het koper verloren was gegaan en meer andere schade veroorzaakt was.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 16 augustus. Het schip HENSINA, kapt. Meeter, van Antwerpen naar Dantzig, is alhier met verlies van ezelshoofd enz. uit zee teruggekomen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 17 augustus. Dagelijks heersen er nog stormen in de Noordzee, die aan vele schepen schade toebrengen. Onder de vele vaartuigen, die hier gisteren en heden binnen kwamen bevond zich ook de SYLPHIDEN, kapt. J. Schröder, ene Noordse schoener, met rogge van Stavanger op hier, waarvan twee man der equipage door geweldige stortzeeën over boord waren geslagen; alsmede het Zweedse schoonerschip ANNA MARTHA, kapt. Söderström, met lijnzaad van Riga naar Hull, door zware averij en lekkage hier als bijlegger binnen. Van de andere schepen heeft het kofschip JOHANNA, kapt. B. de Boer, met hout van Noorwegen, hier bij het binnen komen grote schade bekomen, daar het met zulk een geweld tegen het middenhoofd stiet, dat de boegspriet en het anker braken, van welks laatste de helft door den boeg naar binnen drong.


20 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 augustus. Volgens heden ontvangen particulier bericht van Rio de Janeiro, dato 23 juli ll., was de schade aan het tuig van het schip PHILIPS VAN MARNIX hersteld en zou kapt. Van Ruyven de volgende dag de reis naar Batavia aanvaarden. Schip, passagiers en equipage waren in de beste welstand.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 18 augustus. De vertrekdag van Zr.Ms. stoomschip ZOUTMAN naar Japan is bepaald op 5 september.


Krant:

  JB - Javabode

De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft tegen 14 juli voor de gewone beurtbevrachting van Java en Sumatra naar Nederland aanbieding gevraagd van schepen, laatstelijk voor dezelve bevracht binnengekomen tot ultimo maart 1864 en van nieuw gebouwde, te water gelopen voor of op ultimo maart 1864. Conditiën en vracht als vroeger.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 19 augustus. Met het Nederlandse barkschip MARNIX, kapt. L.P. Wassenaar, zijn jl. donderdag te Nieuwediep van Suriname aangekomen een 40-tal Chinezen, in der tijd door onze regering gehuurd voor de suikerplanting in West-Indië en die, na geëindigde huurtijd, met de eerste scheepsgelegenheid naar hun vaderland terugkeren.


21 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 augustus. De averij en onkosten van het schip PHILIPS VAN MARNIX - zie NRC van gisteren - bedraagt, volgens de Zeepost, NLG 25.731,25.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penzance, 19 augustus. De brik JOHANNA, kapt. Wilkens, van Liverpool naar Stettin, is bij Landsend gestrand. Er is assistentie afgezonden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 17 augustus. Het Nederlandse schip MARGARETHA ARENDINA, kapt. De Jonge, van Memel (opm: Klaipeda) met lijnkoeken naar Amsterdam, is gepasseerde nacht bij Rägeleie (opm: Rågeleje, N-lijke aanloop van de Sont) gestrand. Het volk is gered; maar het schip zal verloren zijn.


22 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 augustus. Op de Schelde te Antwerpen is vrijdag ll. een proef genomen met de onderzeese mijn. Een oude afgekeurde brik, LE DUC DE BRABANT, moest worden vernield en dit doel werd door middel van de nieuwe uitvinding volkomen bereikt. De graaf van Vlaanderen, de minister van oorlog, verscheidene hoofdofficieren, benevens Nederlandse artillerie-officieren waren bij deze proefneming tegenwoordig.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 20 augustus. De Zweedse schoener CARL, kapt. Aström, van hier naar Bergen, is bij de Doel gestrand en verbrijzeld, doch het volk gered; assistentie is derwaarts gezonden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penzance, 20 augustus. Het schip JOHANNA, kapt. Wilkens, bij Longships gestrand - zie NRC van gisteren - zal weg zijn. Van de lading zijn 120 balen rijst en 50 vaten olie geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Marine. Openbare aanbesteding bij enkele inschrijving op 's Rijks werf te Hellevoetsluis, op vrijdag de 26e augustus 1864, des middags ten 12 ure, tot het maken en daarstellen van een ijzeren overdekkingskap over een gepantserde ijzeren stoom-kanonneerboot, met bijlevering van al het materieel en zulks in overeenstemming met de bestekken en tekeningen, welke ter lezing liggen bij het departement van marine te 's Gravenhage, de commissarissen van de koning in de provinciën Noordbrabant, Gelderland, Overijssel en Friesland, de gemeentebesturen van Rotterdam en Dordrecht en bij de directies van de marine te Willemsoord, Vlissingen, Amsterdam en Hellevoetsluis. De inschrijvingsbiljetten zullen behoorlijk gesloten op voorschreven tijdstip ter secretarie van de marine te Hellevoetsluis behoren ingeleverd te zijn en moeten bevatten de ondertekening van de aannemer en zijn borgen. Hellevoetsluis, de 17e augustus 1864. De kapitein ter zee, directeur en commandant van de marine, P.A. Matthijsen.


23 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout, gem. Nieuw Lekkerland, 22 augustus. Heden werd op de werf van de heren Gebr. Bastiaan Pot de kiel gelegd van een barkschip, groot ongeveer 400 lasten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. A. H. Werumeeus Buning, notaris te Uithuizen, is voornemens donderdag 1 september 1864, des voormiddags te tien uur, in het Gemeentehuis te Uithuizen, ten verzoeke van J.J. Dijk, publiek te verkopen een hecht en sterk gebouwd zeer snel zeilend tjalkschip, FREDERICUS JACOBUS, groot 47 ton, met opgoed en toebehoren, liggend in de haven te Uithuizen, het laatst bevaren door C.J. Vroom.
Mr Werumeeus Buning, notaris.


24 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 23 augustus. Hedennacht is op de Ooster gestrand de Franse logger PIERRE ARDENNES, kapt. Wasse, van Bergen met viskuit naar Douvernez (opm: waarschijnlijk: Douarnenez, Bretagne). Genoemd vaartuig is later vlot gekomen en vervolgens tegen de Langendijk gestrand. De stoomboot HELLEVOETSLUIS is derwaarts geweest tot assistentie. Een gedeelte van lading en tuig wordt geborgen.
Heden is alhier aangebracht door de loodschokker van Brouwershaven, zeilen, touwwerk, anker en een groot gedeelte lading; alsmede een gedeelte van de lading door een particulier vaartuig; alles afkomstig van bovengenoemd schip, het schip zal hoogstwaarschijnlijk weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg, 22 augustus. Het kofschip DE ZWAAN, kapt. Riedijk, lag de 16e dezer te Riga gereed om de volgende dag naar de Maas te vertrekken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dantzig, 19 augustus. De Nederlandse schoener GEERT HERWIG, kapt. Pluym, 16 dezer van hier met een lading granen naar Amsterdam gezeild, is heden met slagzijde en onklare pompen geretourneerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 18 augustus. De bij Raageleie (opm: Rågeleje, N-lijke aanloop van de Sont) gestrande Nederlandse kof MARGARETHA ARENDINA, kapt. De Jonge, is geheel wrak en de lading totaal verloren. Het volk is gered.


25 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 24 augustus. De Franse logger PIERRE ARDENNES zit nog vast. De sleepboot ROTTERDAM I heeft getracht het schip af te brengen, doch kon het door de hoge zee niet bereiken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 24 augustus. De Engelse schoener NIMROD, kapt. Bermelt, van Newcastle met steenkolen naar Dordt bestemd, is hedenmorgen bij Renesse gestrand. De inventaris zal gedeeltelijk geborgen worden, het schip is totaal weg.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 20 augustus. De Nederlandse schoener JOHANNA ENGELINA, kapt. Drent, van Libau naar de Maas, is heden bij het onderzeil gaan, met een Engelse brik in aanzeiling geweest, doch bekwam geen schade.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Memel, 18 augustus. De Nederlandse schoener-kof REMILIA GEERTRUIDA, kapt. Katoen, welke 15 dezer met een lading hout van hier naar Harlingen vertrok, is heden met gebroken kluiverboom en verlies van deklast geretourneerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiaansand, 9 augustus. Kapt. Kindberg, met de bark AEOLUS van Stockholm naar Lissabon bestemd, te Gamle-Hellesund binnengelopen, bericht dat hij 2 dezer een Nederlandse kof ten onderste boven heeft zien drijven, welke bodem ogenschijnlijk met hout beladen was.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 17 augustus. Het kofschip STAD GOOR, kapt. Veldhuis, van Riga naar Amsterdam, alhier ten anker liggend, is driftig geworden en heeft door aanzeiling met de Engelse schoener SIRIUS het roer verloren. Het is alhier binnengesleept om te repareren.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Penzance, 20 augustus. Het te Emden te huis behorende schip JOHANNA, kapt. Wilkens, van Liverpool naar Stettin is gister bij de Longships gestrand en zal totaal weg zijn. Van de equipage zijn 5 man omgekomen. Van de lading zijn 120 balen rijst en 50 vaten olie geborgen. (opm: zie NRC 210864)


26 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland, 24 augustus. Gisterenmorgen is alhier op de Riggel gestrand de Engelse sloep FREEDOM, kapt. Corkhell, met haring van Helmsdale naar Harburg bestemd. De equipage is gered en alhier aangekomen. Het schip zit vol water en is totaal weg, 70 vaten haring zijn geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voor goederen en passagiers ligt te Amsterdam in lading naar Decima en Kanagawa het nieuw gebouwd, gekoperd brikschip ENGEL, 350 tonnen, kapt. J. Appel. Adres Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam (opm: eerste reis)


27 augustus 1864


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 24 augustus. Aangaande het schip MARGARETHA ARENDINA, kapt. De Jonge, van Memel herwaarts, op Rageleije (opm: Rågeleje, N-lijke aanloop van de Sont), kust van Seeland, gestrand, wordt volgens brief van de kapitein d.d 19 dezer gemeld, dat het met de lading totaal weg was. Het volk was op het kajuitsdek aan land gedreven.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 19 augustus. De schoenerkof RENSKE GEERTRUIDA, kapt. Katoen, die op 15 dezer met een lading hout van hier naar Harlingen vertrok, is heden met gebroken kluiverboom en verlies van deklast geretourneerd.


28 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: het extra goed onderhouden, kopervast schoonerschip, genaamd HELENA, liggende te Schiedam, met complete inventaris, groot volgens Nederlandse meetbrief 75 zeetonnen, gebouwd in Apenrade in 1850. Nadere inlichtingen zijn op franco aanvragen te bekomen bij de kapitein aan boord en bij de cargadoors Loncq & Cool te Schiedam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend Amerikaans fregatschip EDWARD D. PETERS, gemeten op 1292 tonnen. Hetzelve is liggende Groote Veerhaven en zijn nadere informatiën te bekomen bij Wambersie & Zoon.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 augustus. Volgens telegrafisch bericht van Stettin, in dato heden, is het schip VILLE DE LIÈGE, kapt. Boeteman, met tarwe naar hier bestemd, lek te Stolpmünde binnengelopen, hebbende een gedeelte van de lading overboord geworpen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 26 augustus. Het alhier met averij binnengekomen Noorse brikschip RESOLUTION, is gisterenavond in publieke veiling verkocht voor NLG 1.875 en de lading houtwaren voor NLG 8.092,50.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 25 augustus. Het alhier van Bahia gearriveerde en naar Bremen bestemde Nederlandse schip BAREND, kapt. Heemstra, is op het droge gehaald om de bodem schoon te maken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pernau, 20 augustus. Het Nederlandse schip HERMINA, kapt. Gust, van Riga met hout naar Nederland, is gepasseerde nacht op de kust van Orrenhof (opm: Orajõe; psn 57 57 N 24 24 O), circa 70 west van deze plaats, gestrand en verbrijzeld. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 30 juli. Het Nederlandse schip KIANDRA, kapt. Van der Meer van Kuffeler, van Passaroeang naar Amsterdam, is hier 18 dezer lek, met verlies van zeilen en verschansing en schade aan het roer, enz, binnengelopen. Het schip moet lossen om onderzocht te worden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 26 augustus. Bij de op heden ter secretarie van de directie der marine plaats gehad hebbende aanbesteding tot het maken van een ijzeren overdekkingkap over een gepantserde stoomkanonneerboot is als minste inschrijver bekend geworden de heer W. Hoven te ’s Hage, die genoemd werk heeft aangenomen voor de som van NLG 2.588,38.
De hoogste inschrijver was de heer C. Nolet te Schiedam voor de som van NLG 3.188.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaap de Goede Hoop, 21 juli. Op 12 en 15 dezer zijn 1324 balen min of meer door zeewater beschadigde koffij verkocht uit het schip NOORDBRABANT, kapt. Loos van Batavia naar Rotterdam, dat, als vroeger gemeld, 19 juni in averij in de Simonsbaai binnenliep. De koffij bracht 80 à 84 sh. per cwt. op.


29 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 juli. Vrachten. Nederlandse vlag. De navolgende bevrachtingen hebben sedert ons vorig bericht plaats gehad: BURGEMEESTER HOFFMAN en TWEELINGEN tot NLG 110 voor suiker en tabak, op de kust te laden. CESAR, NLG 110 voor suiker, NLG 112,50 voor tabak en NLG 115 voor huiden. KOOPHANDEL, NLG 110 voor suiker, NLG 100 voor koffij en thee en NLG 115 voor licht goed. BOSPHORUS bekwam NLG 110 voor suiker en tabak. JOSEPH WILHELM (Amerikaans, doch onder Nederlandse vlag overgebracht) NLG 105 voor suiker, NLG 90 voor tabak, NLG 100 voor thee en katoen en NLG 110 voor huiden op vier kustplaatsen te laden. D’ELMINA werd opgenomen tot NLG 130 voor koffij te Menado te laden en PRINSES AMALIA tot NLG 120 voor koffij van Padang naar Rotterdam. VIJF VRIENDEN laadt te Samarang voor eigen rekening.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. J. R. Bos Janszen, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, op maandag de 12 september 1864, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B. D. Beets, aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen: Een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd CAPELLA, laatst gevoerd door kapt. J. Kruisinga, volgens Nederl. meetbrief lang 35 ellen, wijd 5 ellen 75 duimen, hol 4 ellen 21 duimen, en alzo gemeten op 377 tonnen of 199 lasten; liggende aan de werf het Wapen van Harlingen, in de grote Wittenburgerstraat te Amsterdam en breder bij inventaris omschreven.
Het voormelde schip is de 5e maart 1862 in laatste retourbevrachting voor de Nederlandsche
Handel-Maatschappij teruggekomen.
Tot nader onderricht vervoege men zich bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors D’Arnaud & Co. te Amsterdam.


30 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Rotterdam, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, No. 499, op dinsdag de 13e september 1864, des middags ten 12 ure, van het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, H. VINCENTIUS VAN PAULO, laatst gevoerd door kapt. B.G. van den Bolck, volgens meetbrief lang 34 el, wijd 6,09 el, hol 4,66 el en alzo groot 429 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, rondhout, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in het Oosterdok te Amsterdam.
Nog zal afzonderlijk verkocht worden: een chronometer.
Informaties op franco aanvraag bij de makelaars Montauban van Swijndregt en F.& W. van Dam te Rotterdam, H.P. Nolet te Schiedam, en de cargadoors De Coningh & Co. te Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.J. Rietveld, G.J. Boelen, W.Y. van Reinouts en A.J. Corver, makelaars, zullen op maandag 12 september 1864, te Amsterdam, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris J. B. van Houten verkopen:
Een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd JOAN MELCHIOR KEMPER, gevoerd door kapt. J. K. Salm, varende onder Nederl. vlag.
Volgens Nederl. meetbrief lang 32 el 60 duim, wijd 6 el 27 duim, hol 4 el 63 duim, en alzo gemeten op 421 ton of 222 last. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon of De Coningh & Co.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het extra snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast klipper-schoenerschip MORGENSTER, groot 95 lasten, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A.1.1., thans liggende te Schiedam. Te bevragen bij de kapitein aan boord of ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Ene nieuw overdekte Roefpraam, groot 26 à 27 ton, dito in aanbouw, groot 15 à 16 ton, beide in de loods van Jan J. Moedt, scheepstimmerbaas te Haskerdijken.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris K. de Jong Rz., te Wommels, zal dinsdag 6 september 1864, ‘s namiddags 2 uur, bij Sevensma, buiten het Hoogend te Sneek, provisioneel veilen: Een uitmuntend overdekt Kofscheepje, groot 18 ton, bevaren wordende door A.D. Bergsma, met volledige inventaris, te aanvaarden na de finale toewijzing, liggende ter bezichtiging aan het Bolwerk bij de Pelmolen. (opm. LC 090964 meldt dat is geboden NLG 520.)


31 augustus 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 augustus. Zr.Ms. schroefstoomschip het METALEN KRUIS, onder bevel van de kapt.t.zee J.E. de Man, is de 28e juni j.l. te Yokohama (Japan) aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 30 augustus: het Nederlandse brikschip MAASSLUIS, groot 331 tonnen: NLG 19.700, verkocht; een chronometer NLG 170 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 29 augustus. Het schip VILLE DE LIÈGE, kapt. Boeteman, van Stettin naar Rotterdam, lek te Stolpmünde binnengelopen - vroeger gemeld - heeft, volgens telegram van Stettin d.d. 28 dezer, 4 voeten water in het ruim en is geabandonneerd.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 27 augustus. De Nederlandse kof JANSJE, kapt. Meyer, van Koningsbergen naar Schiedam, heeft een anker verloren, doch is op nieuw daarvan voorzien.


01 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 augustus. Het Nederlandse schip CASTOR, kapt. H. Sannes, van Newcastle naar Cadix, is door een onbekende stoomboot overzeild. De bemanning is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 augustus. Volgens brief van kapt. Doekzen, voerende het schip AMSTERDAM, van hier te Batavia aangekomen, had hij de 22e juni, op 15ºZB. en 105º30` OL., wegens een ingevallen hevige bui een gedeelte van het tuig verloren. Overigens was het schip in goede staat.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 30 augustus. Het Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. W. Addens, van Rio-Plata naar Rotterdam, dat lek te Fernambucq binnenliep, is aldaar afgekeurd en de lading is in een ander schip naar Liverpool overgescheept.


02 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 1 september. De Franse logger PIERRE ARDENNES, kapt. Wasse, op de Ooster gestrand - zie NRC van 24 en 25 augustus - is hedenmiddag vlot gebracht en alhier in de haven gehaald.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 1 september. De van Harwich komende stoomboot AVALON is aan de buitenkant van Lagenhoek vastgeraakt. De sleepboot, sloepen en vaartuigen zijn onmiddellijk vertrokken ter assistentie, doch het schip is met hoog water blijven zitten. De sleepboot is als toen weer naar binnen gekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 31 augustus. Het schip MARGARETHA, kapt. Klöfkorn, met lijnkoeken van Kiel naar Wells, is op de Ooster Eems in drie vadem water gezonken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 30 augustus. Het Nederlandse schip HAREN, kapt. Ruiter, van Riga met een lading gerst naar de Maas, is op Oesel gestrand en gezonken. Het volk is gered.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pernau, 23 augustus. Het Nederlandse schip VRIENDSCHAP, kapt. Ten Cate (opm: kof, bouwjaar 1864; kapt. H. ten Cate), met een lading lijnzaad van Riga naar Engeland, is op het eiland Kuhno (opm: Kihnu; positie 58º08’ N 24º00’ O) gestrand. Men hoopt het schip, na ontlossing der lading, vlot te brengen (opm: zie NRC 141064).


03 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brielle, 2 september. De stoomboot AVALON is niet vlot gekomen. De beide sleepboten ROTTERDAM – 1 en 2 hebben met gevaar en moeite lange zware trossen vast gekregen, doch alles werd afgetrokken en er was met hoog water nog 2 voet water te weinig. Het schip zit zeer moeilijk, juist in de branding bij den Hoek van Holland.


Krant:

  JB - Javabode

Uit Nederland ontvangen scheepvaartnieuws:
-       Het schip WILLEM EGGERTS is te Liverpool uit de hand verkocht aan een Engelse rederij.
-       Het schip TASMANIA is uit de hand aan een Noorse rederij verkocht, naar men zegt, voor NLG. 23.000.
-       Het schip ALIDA MARIA is thans genaamd SINGAPORE
-       Het schip GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST is thans genaamd MARIA.


04 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 3 september. Zr.Ms. schoefstoomschip CURAÇAO, welke enige dagen tot het koperen der kiel in het droge dok is geweest, is weder in de haven gehaald.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 1 september. Het schip VLIEDORP, kapt. Voerman, van St. Petersburg met lijnzaad naar de Maas, is hier met slagzijde en broeiende lading binnengelopen.


05 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cuxhaven, 2 september. De Nederlandse tjalk GESINA SOPHIA, kapt. Van Duynen, alhier zaad ladende, is heden nacht lek gesprongen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alexandrië, 2 september. De brik ANJER, kapt. Wegener, met steenkolen van Sunderland komende, is alhier verongelukt.


06 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 september. De 1e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing te Nieuwendam te water gelaten de schoenerbrik CATHARINA, groot circa 200 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. G.S. Bakker.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 september. Van de Nederlandse schoener MARTHA JOHANNA,  kapt. Jonker, van Santos, laatst van Lissabon, naar Hamburg, bij Texel gestrand, drijft de lading koffij reeds gedeeltelijk langs de kust. Bij goed weder zal er van de tuigage geborgen kunnen worden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 3 september. De Nederlandse schoener MARTHA JOHANNA, kapt. L.J. Jonker, van Santos, laatst van Lissabon, naar Hamburg, is volgens telegram van het Nieuwe Diep d.d 2 dezer, bij Texel gestrand. De lading koffie drijft reeds gedeeltelijk langs de kust, bij goed weder zal er van de tuigage geborgen kunnen worden. Het volk is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Yarmouth, 1 september. Het schip SOPHIA, kapt. Vonk, van Amsterdam naar Londen, stootte gistermorgen op een wrak nabij Haisbro Sand en werd zwaar lek. Enige manschappen kwamen aan boord, die hielpen pompen en het schip werd door een sleepboot naar binnen gesleept. De lading suiker wordt gelost, circa drie lagen zijn beschadigd. Voor bergloon wordt een derde gevraagd.


07 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 september. Zr.Ms. schroefstoomschip ZOUTMAN, onder bevel van de kapt.t.zee J. van der Meersch, is in de voormiddag van de 6e dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming van Japan via Batavia.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 juli. Vrachten. Arrivementen van onbevrachte schepen waren sedert ons bericht van 14 dezer niet talrijk. Naar Rotterdam werd bevracht Nederlands VOORUIT om hier en te Padang te laden à NLG 105 voor suiker, NLG 112,50 voor koffij en NLG 117,50 voor licht goed. Naar Amsterdam Nederlands G. P. SERVATIUS à NLG 110 voor suiker en koffij te Samarang en Tagal te laden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 5 september. Het Nederlandse schip DOROTHEA HENRIETTE, kapt. Smit, van New York alhier aangekomen, heeft de 21e en 22e augustus op 48º 26’ NB en 02º 28’ WL een hevige storm en zware stortzeeën gehad, zodat het volk gestadig bij de pompen moest blijven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 2 september. De Nederlandse brik JAN EN JACOB, kapt. Burghard, van Amsterdam in ballast naar Riga, is alhier met zware schade wegens aanzeiling met een onbekende stoomboot binnengelopen.


08 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kinderdijk, 7 september. Op heden werd bij de heren scheepsbouwmeesters J.& K. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten de schroefstoomboot PRINS ALEXANDER, bestemd voor de dienst tussen Breda en ’s-Gravenhage, en gebouwd voor rekening der heren Doormaal en Krijnen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Volgens brief van kapt. J. F. Remeëus, voerende het schip CHRISTINA, van Banjoewangie in Texel binnen, had hij op de reis veel slecht weer en storm doorgestaan, en wel voornamelijk van 31 mei tot 16 juni, waardoor de verschansingen en sloep werden verbrijzeld, het groot marszeil en de stormfok wegsloegen, en schip en tuigage veel geleden hadden. Daar er veel zeewater, door het inslaan der kajuitskap, was binnengedrongen, en het schip zwaar gewerkt had, vreesde de kapitein voor schade aan de lading.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. C.S. Oolgaardt, J.F.L. Meijjes en A. Rocquette, makelaars, zullen op maandag 19 september 1864, des avonds te 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van notaris Joan’s Oolgaardt verkopen een extra ordinair, welbezeild gezinkt schoenerbrikschip genaamd JONKVROUW GEERTRUI, gevoerd door kapt. N.A. Bouwen, volgens Nederlandse meetbrief lang 29 el, wijd 4 el 80 duim, hol 3 el, en alzo gemeten op 186 tonnen of 98 lasten.
Breder bij inventaris en bericht bij boven gemelde makelaars, of bij de cargadoors Oolgaardt en Bruinier. Het schip ligt ter bezichtiging aan de werf St. Joris op de hoogte van de Kadijk.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 7 september. Wij hebben vorige week medegedeeld dat het voornemen der bewoners van de Noorderhaven om bij de aanstaande Akademie feesten een schip te Illumineren, ten gevolge de daarbij opgegeven reden was verijdeld. Het doet ons daarom genoegen, thans te kunnen berichten dat het aan de commissie uit gemelde buurt toch nog heeft mogen lukken een overeenkomst voor zodanige illuminatie aan te gaan met kapt. Oosterveld, voerende het nieuwe schoener-galjootschip ZORGVLIET.


09 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 8e dezer is te Amsterdam op de werf van de scheepsbouwmeester F. F. Groen, de kiel gelegd voor een klipperfregat, groot circa 500 gemeten lasten, genaamd INSULINDE, voor rekening van de Gebr. Hendrichs aldaar.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor het transport der machineriën naar Japan, is door de Nederlandsche Handel Maatschappij aangenomen het te Amsterdam te huis behorende schip WAALSTROOM, kapt. De Groot.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr. Ms. stoomschip DE VALK, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de namiddag van de 8e dezer te water gelaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 september. Het schip SAN SALVADOR, kapt. Keus, van Rotterdam te Soerabaija aangekomen, heeft veel slecht weer doorgestaan, daardoor schade bekomen en lag aldaar in reparatie.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 september. De reparatiekosten van het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Bergman, van Batavia naar Rotterdam, met schade te Mauritius binnen geweest, bedroegen $ 13.049,53, terwijl de verkochte koffij, suiker en het oud koper $ 13.768,67 hebben opgebracht.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen, 6 september. Uit ene zekere bron vernemen wij - zegt de Harlinger Courant – dat het Z. M. den Koning behaagd heeft aan de directie der stoombootrederij Harlingen de toestemming te verlenen, dat de stoomboot voor hare rekening in aanbouw bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, fabriek te Fijenoord, den naam zal mogen voeren van KONING WILLEM III.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Verwer te Makkum zal op maandag den 12 september 1864, na de middag 2 uur, in het Schippershuis te Makkum, publiek verkopen: Een goed onderhouden Kofscheepje, genaamd HOOP OP ZEGEN, met complete inventaris, groot volgens meetbrief 17 ton, laatst als Turfschip bevaren door wijlen Jelle Reinsma, liggende aan de werf van Bergsma, in de Groote Zijlroede te Makkum.


10 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 9 september. Het schip MARTHA JOHANNA, kapt. Jonker, van Santos naar Hamburg, bij Texel gestrand, is geheel verbrijzeld. Een gedeelte der lading koffij is zwaar beschadigd geborgen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 8 september. Het Belgische schip ANVERSOIS, kapt. Van Coppenolle, met schade te Foo-Chew-Foo binnengelopen, is aldaar voor $ 5.300 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Christiaansand, 7 september. De Veendammer schoener DELIA, kapt. Huizing, van Rostock naar Londen, is lek te Mandal binnengelopen, en moet de lading tarwe gedeeltelijk lossen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calmar, 7 september. Het schip BERTHA, kapt. Dan (opm: mogelijk buitenlander), van Stockholm naar Antwerpen, is bij Sacby gestrand.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 4 september. De schoener COURIER, kapt. Van Vliet, uit Livorno aangekomen, zal hier een gedeelte der lading lossen en zeilt met het overige naar Kroonstad.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 9 september. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU wordt met de meeste spoed alhier gereed gemaakt om donderdag a.s. naar de rede en met 1 oktober naar Oost-Indiën te vertrekken.


11 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. C. Ament, makelaar, zal op maandag de 26 september, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de heer B. D. Beets, verkopen: Een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip,genaamd:
MARIA CATHARINA, gevoerd door kapt. H. P. Kluit, varende onder Nederlandse vlag; volgens meetbrief lang 34.70 ellen; wijd 5.93 ellen; hol 4.66 ellen en alzo gemeten op 426 tonnen of 225 lasten. Liggende in het Oosterdok aan de Dijk.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of de cargadoor B. J. van Hengel.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 september. Zoals men weet, was men geruime tijd ongerust over het lot van het schip ROTTERDAM, kapt. Adriaans, van hier naar Batavia, kort vóór de hevige storm van 3 december l.l. uitgezeild, daar de loods niet was teruggekeerd. Die ongerustheid werd door de behouden aankomst van het schip te Batavia weggenomen, doch de vraag bleef over of er door de equipage geen poging was aan te wenden geweest om spoediger geruststelling aan te brengen. De vraag wordt thans beantwoord door het volgende bericht in de Globe, dat op 24 juli l.l. een fles was aangespoeld aan de kust van de baai van Fraicao, in de provincie van Parahybo (opm: mogelijk Paraíba), op de noordelijke kust van Brazilië, waarin zich het volgende in het Nederlands geschreven bericht bevond, hetwelk aan de heer José de Vasconcellos, de waterschout in de haven van Fernambucq was gezonden, die het onmiddellijk heeft bevorderd met de ONEIDA, de mailboot die dezer dagen van Brazilië binnenkwam.
Het bedoelde bericht is van de volgende inhoud: De Nederlandse bark ROTTERDAM, kapt. Adriaans, heeft nog aan boord de loods Cornelis Waaleman; de equipage en de passagiers zijn wel. Het schip was toen zeilende op 05º35` ZB en 34º09` WL, terwijl een ieder die dit bericht mocht vinden verzocht wordt, om het door middel der dagbladen ter kennis van het Nederlandse gouvernement te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester Blok & Zoon, te Amsterdam, te water gelaten, het klipperschoenerbrikschip SYMPATHIE, groot circa 190 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer Corver en gevoerd zullende worden door kapt. A. Bakema.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 september. Zr.Ms. schroefstoomschip COEHOORN, onder bevel van de luitenant ter zee van de 1ste klasse W. F. L. de Vriese, is in de voormiddag van de 10 dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken, ter opvolging zijner bestemming naar Oost-Indië.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 9 september. Het schip CATHARINA, kapt. J.C. Stuven, van Dantzig met rogge naar Amsterdam, is alhier lek, met gebroken roer, verlies van stengen en met overgeworpen lading binnengelopen.


12 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandschee Stoompost heeft onlangs medegedeeld, dat aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië aanvraag tot concessie was gedaan tot het vestigen ener sleepdienst langs de stranden onzer overzeese bezittingen enz. Thans voegt het blad nog het volgende bij dat bericht: Het plan waarvoor concessie is aangevraagd, bestaat in het openen:
1.    van een sleepdienst, in de eerste plaats in de straten Bali, Madoera, Soerabaija, Sunda en Banka, op de rede van Batavia en tussen de eilanden, gelegen benoorden deze rede en straat Sunda;
2.    afhankelijk van tijd en omstandigheden, slepen van kolen en laadprauwen, houtvlotten enz., in de mondingen van rivieren, in de Java zee of langs de stranden, gelegen nabij de stations der boten; ook op groter afstanden zullen allerlei vaartuigen kunnen gesleept worden;
3.    het steeds en ten allen tijde verlenen van hulp aan gestrande of in andere gevaren verkerende schepen, alsmede, op aanvraag, aan het Indische gouvernement, waar het de dienst der sleepboten van node heeft;
4.    het daar stellen van sleephellingen met benodigde reparatiewerkplaatsen, in de eerste plaats ten behoeve der sleepbotendienst zelve, en verder ten dienst van oorlog- en particuliere stoom of zeilschepen van alle volkeren De werkplaatsen zullen zo ingericht zijn, dat aan alle mogelijke herstellingen aan houten en ijzeren schepen of aan machines, ten spoedigste zal kunnen worden voldaan; en
5.    prioriteit voor diensten langs enige rivieren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 september. Naar men verneemt, zal op 14 september e.k. te Amsterdam een vergadering van aandeelhouders der Rijn- & IJssel-Stoombootmaatschappij worden gehouden, waarin zal worden voorgesteld de ontbinding dier maatschappij.


13 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dantzig, 8 september. Het Nederlandse schip ENA ELISABETH, kapt. Smith, de 6e dezer van hier naar Amsterdam vertrokken, is heden wegens stormweer uit zee teruggekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dantzig, 8 september. Het Nederlandse schip TJAPKO SCHURINGA, kapt. Drent, gisterenavond bij Hela ten anker liggende, is aangevaren door een Noors jacht; de schok was zo hevig dat het volk van de Noorman op de TJAPKO SCHURINGA overging, vrezende dat hun schip zou zinken. Om vrij te komen, moest de TJAPKO SCHURINGA een anker en 60 vadem ketting laten slippen en is met de Noorse bemanning alhier aangekomen, zonder te weten of het jachtschip gezonken is of niet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende drie schepen, als:
Voor Dordrecht: EERSTELING, kapt. C. de Zeeuw Baggus Wzn.
Voor Middelburg: MINISTER PAHUD, kapt. E. Lipjes, en EVA JOHANNA, kapt. A.J.H. Hordijk.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rügenwalde, 6 september. De Nederlandse kof MARGARETHA HILLECHIENA, kapt. Pekelder, van Rendsburg herwaarts, is bij het naar binnen zeilen gestrand en verbrijzeld, doch het volk gered. Volgens later bericht is het uit de mond der haven verwijderd, zodat de vaart weder vrij was. Het schip was geheel wrak en van de inventaris slechts weinig geborgen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Elseneur, 6 september. Circa 400 schepen hebben heden uit de Sont de reis naar de Oostzee voortgezet, waaronder de Nederlandse ANTJE VISSER, kapt. De Jonge; EENDRAGT, kapt. Houwink; ALBATROS, kapt. Nobel; HARMONIE, kapt. Mulder; GRIETINA, kapt. Sprik; ANNA ELISABETH, kapt. Schuur; MARGARETHA GEZIENA, kapt. De Groot; CATHARINA, kapt. De Groot Bakker; GEORG, kapt. Mulder; en GEBROEDERS COERKAMP, kapt. Hoeksma.


14 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen:
In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 13 september: Het Nederlandse barkschip H. VINCENTIUS VAN PAULO: om NLG 10.000 verkocht; een chronometer om NLG 170 verkocht.
In de Nieuwe Stad Herberg te Amsterdam op maandag 12 september:
Het Nederlands barkschip JOAN MELCHIOR KEMPER, gebouwd in 1853, kapt. J.K. Salm, NLG 30.200, in slag NLG 2.000, koper H.I. Rietveld (opm: een makelaar, mogelijk voor zijn opdrachtgever)
Het barkschip CAPELLA, gebouwd in 1846, kapt. J. Kruisinga: NLG 22.000: opgehouden.
Het schoenerschip SUSANNA, gebouwd in 1851, kapt. J.W. Moesker: NLG 7.900, opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 september. De Nederlandse schoener AEOLUS, kapt. Wegener, van St. Petersburg herwaarts, is in het Kattegat overzeild en gezonken, doch het volk gered. (opm: zie ook NRC 160964)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 12 september. De gelegenheden om van hier over de Zuiderzee te reizen zullen weldra met twee vermeerderd worden. De Zuiderzee-Maatschappij zal bij haar flink gebouwde stoomboot nog een extra snelzeilend stoomschip in de vaart brengen, waaraan de commissaris des konings in Friesland zijn naam wel heeft willen lenen. Ook de Maatschappij Harlingen laat nog een vaartuig bouwen, dat door inrichting en machinerie met de schoonste voorwerpen in het vak van stoombotenbouw zal kunnen wedijveren. De directie heeft de vergunning gevraagd en verkregen, aan de nieuwe boot de naam te geven van WILLEM III.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl, 9 september. Het schip CATHARINA, kapt. Stuven, van Dantzig naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, moet lossen om te repareren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Weymouth, 10 september. Het Nederlandse oorlogsschip ZOUTMAN, commandant van der Meersch, van ‘t Nieuwediep naar Batavia, is met verlies van kluiverboom in Portland binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 9 september. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Dijk, heden van Harlingen alhier aangekomen, had wegens stormweer een anker en een bezaanmast verloren.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 10 september. De Nederlandse kof GESINA ALIDA, kapt. Meijer, heeft eergisteren het op deze rede ten anker liggende schoenerschip OBERON (van Stralsund)
aangezeild. De OBERON bekwam daardoor enige schade aan de boeg, doch heeft dit tijdelijk voorzien en toen de reis naar Riga voortgezet. Of de GESINA ALIDA zelf schade bekwam is onbekend.


Krant:

  JB - Javabode

Soerabaija, 8 september. Volgens particulier schrijven van Bombay in dato 13 augustus, heeft het schip GENERAAL MICHIELS, kapt. De Wilde, in de Arabische Zee met zwaar stormweder te worstelen gehad, waardoor het schip lek is geworden, zodat de kapitein zich genoodzaakt zag naar Bombay af te houden, waar zij onder aanhoudend pompen behouden gearriveerd is. Opm: zie JB 261164)


15 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn aangenomen:
Voor de overvoer van een detachement militairen naar Java het schip NEPTUNUS, kapt. G. H. Lodewijks;
Voor de overvoer van steenkolen van Newcastle:
Naar Pecalongan, het schip FRANCINA WILLEMINA, kapt. J. A. van de Winkel.
Naar Samarang het schip OTTO, kapt. J. Stehman Tresling; beide tot de vracht van NLG 33.
Naar Cheribon, de schepen WILLEM EN CAREL, kapt. N. D. Steenveld en CHRISTINA MARIA, kapt. J. de Veer.
Naar Tagal, het schip CORNELIA HENDRIKA, kapt. F. W. van Straten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Reval, 12 september. Het Nederlandse schip COERT CORNELIS, kapt. Schut, van St. Petersburg naar Havre, heeft alhier op strand gezeten, doch is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlot gekomen en te Hohenholm (opm: Körgessaare) binnengebracht.


Krant:

 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 14 september. Uitgezeild: LOUISA CHRISTINA (opm: bark), kapt. R.H.G. Schmidt, naar Fredrikstad.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 14 september. Het schip ZORGVLIET, liggend in de Noorderhaven, was heden als het ware in een vlaggendos getooid. Dit vaartuig zal donderdagavond worden geillumineerd.


16 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 13 september. Volgens een alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip AEOLUS, kapt. Wegener, met een lading lijnzaad van St. Petersburg naar Koogerpolder bestemd, 5 dezer op 56°NB. en 05°23'OL., in aanzeiling geweest met de Russische bark JUPITER, kapt. Ruckens, van hier naar New York, ten gevolge waarvan de AEOLUS gezonken is. De opvarenden, waaronder ook de vrouw van de kapitein en twee kinderen zijn gered en met de Noorse schoener BRIDONNA naar Christiansand gebracht. De JUPITER bekwam geen schade en zette de reis voort.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 29 juli. Het schip AUSTRALIE, kapt. Reimers, van China met een lading katoen naar Liverpool bestemd, is op de hoogte van het eiland Kangean gestrand en de stoomboot EERSTELING, derwaarts vertrokken om assistentie te verlenen, is teruggekomen met het bericht, dat het onstuimige weer belet had voor het ogenblik iets uit te richten. De bemanning is aan wal gegaan om zich de tijd met jagen te verdrijven. In die tussentijd schijnt de bevolking van die gelegenheid gebruik gemaakt te hebben om zich een en ander van de inventaris toe te eigenen. Misschien hebben zij ook de lading wel aangesproken.


17 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 september. Men is zonder bericht aangaande het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. Löschen, 23 november 1863 van Gothenburg naar Bombay vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 september. Volgens brief van kapt. C.H. van der Veen, voerende het schip PETRONELLA CATHARINA, van hier naar Japan, dd. Batavia 31 juli ll., was hij de 27e bevorens aldaar aangekomen, na tussen de Linie (opm: de evenaar) en de Kaap de Goede Hoop veel storm doorgestaan te hebben, waardoor de kluiverboom, enig touwwerk en een gedeelte van de koperen huid verloren waren gegaan.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Straalsund, 14 september. Het schip ANNA MARIA, kapt. Kempen, dat bij Hals op strand was geraakt, is vlot en heden hier binnengebracht.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf van de scheepsbouwmeesters Meursing & Huygens te Amsterdam is de kiel gelegd van een barkschip voor de grote vaart, groot circa 400 lasten.


Krant:

  JB - Javabode

Te houden veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam de 8e augustus 1864:
-       Het schip ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Hazewinkel, groot 357 gemeten lasten, gebouwd in 1848.
-       5/140e aandeel à NLG 1000,- in het schip WATERGEUS, kapt. Giezen, groot 361 gemeten ;asten, gebouwd in 1849.
-       3/63e aandeel in het schip ABEL TASMAN, kapt. Rijken, groot 389 gemeten lasten, gebouwd in 1852.
Te Rotterdam de 16e augustus 1864:
- Het schip CATHARINA WILHELMINA, ex-KONING WILLEM II, klapt. Kluin, groot 544 gemeten lasten, gebouwd in 1842.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 16 september. Hedenmiddag is alhier uit het Dok naar de rede vertrokken  Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, commandant de kapitein ter zee O.A. Uhlenbeck; het zal spoedig door Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN gevolgd worden. Het schone fregat heeft een lengte tussen de loodlijnen van 72,00 el, een wijdte van 15,60, een holte van 8,00 el, een tonnemaat van 2700 ton, een diepgang van 6,50; het voert 51 stukken geschut en is bemand met ruim 500 koppen. Het werd te Vlissingen op stapel gezet op 4 december 1858, te water gelaten op 8 juni 1861 en in dienst gesteld de 21e augustus 1864.


18 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alkmaar, 16 september. De stoomboot BURGEMEESTER VAN ALKMAAR heeft gisteren een proeftocht gedaan naar Haarlem en Amsterdam. Het vaartuig beantwoordt alleszins aan de verwachting en zal de dienst tussen Alkmaar en Rotterdam aanstaande maandag 19 september beginnen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 september. Men meldt ons van de Kinderdijk, dat bij de scheepsbouwmeester aldaar, de heer Fop Smit van Nieuw Lekkerkerk, op heden met het beste gevolg te water is gelaten de schroefstoomboot WILLEM EN CLARA, bestemd voor de dienst tussen Dordrecht en Londen, onder directie van de heer B.W. Dirkx; en thans op die werf de toebereidselen worden gemaakt voor een te bouwen ijzeren fregatschip met schroefstoomvermogen, groot ongeveer 1000 lasten, voor rekening van genoemde bouwmeester; voorts dat ook aldaar de kiel is gelegd van het nieuwe stoomjacht MERWEDE (van 80 à 90 paardenkracht) dat in allen dele zal worden ingericht naar de eisen van de tegenwoordige tijd in verband met de belangrijkheid van de dienst, tussen Gorinchem en Rotterdam, voor rekening van Fop Smit en Co., directeur de heer Jan Smit V.


19 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.I. Rietveld, G.J. Roelen, A. Roland Holst, J.F.L. Meyjes, P. Reineke, W.Y. Van Reinouts en J.W.B. Zurmühlen, makelaars, zullen op maandag de 17e oktober 1864, des avonds ten zes ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen:
-       Een extra ordinair welbezeild gekoperd, kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DOLFIJN, gevoerd door kapt. T.D. Gollards. Volgens meetbrief lang 34,70 ellen, wijd 5,38 ellen, hol 3, 71 ellen en alzo gemeten op 308 tonnen of 163 lasten; liggende aan de werf De Haan, in de Groote Bikkerstraat.
-       Een extra ordinair welbezeild ijzeren barkschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd PEGASUS, gevoerd door kapt. G. Mannoury. Volgens meetbrief lang 45,60 ellen; wijd 5,23 ellen, hol 3,13 ellen en alzo gemeten op 332 tonnen of 175 lasten, liggende in het Oosterdok aan de dijk.
Breder bij inventarissen en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co.
(opm: de bark PEGASUS werd gekocht door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, en verbouwd tot stoomschip. Zij kwam in 1865 in dienst als ONDINE)


20 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 18 september. Zr.Ms. schroefschoener FRANS NAEREBOUT is alhier aangekomen met twee kanonneerboten, welke hier gepantserd moeten worden.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Christiansand, 12 september. Het schip EGBERTUS, kapt. Schrik, van Libau naar Londen, is met schade en verstopte pompen te Farsund binnengelopen. De lading wordt gelost.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Newcastle, 13 september. Het schip JANTJE, kapt. Smid, van Londen alhier gearriveerd, is in beslag genomen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. P. Keijser Sz. Sub – Agent van Lloyds voor Texel en Vlieland, als daartoe geautoriseerd, zal op dinsdag den 27 september 1864, des namiddags 2 ure, in het dorp op het eiland Vlieland, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, publiek verkopen:
335 vaten Pekelharing, gedeeltelijk gezond en gedeeltelijk door zeewater beschadigd, geborgen uit het op den 23 augustus 1864 te Vlieland gestrande Engelse sloepschip FREEDOM, Capt. M. Corckhill, van Helmsdale naar Altona bestemd geweest.
De vaten zullen daags voor en op den verkoopdag, behoorlijk gekaveld, voor een ieder te bezichtigen zijn. Informaties zijn op franco aanvrage te bekomen bij den Sub – Agent van Lloyds voornoemd en den heer burgermeester van Vlieland.


21 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes (onder Ridderkerk), 20 september. Op de werf van de scheepsbouwmeester Gebr. Pot alhier, is de kiel gelegd van het clipperschip KATARINA MARIA, groot ongeveer 270 Java lasten, voor rekening van de rederij onder directie van de heren Batenburg & Co. te Rotterdam, gevoerd zullende worden door kapt. J. Brandts en bestemd voor de grote vaart.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 19 september: het Nederlands schoener-brikschip JONKVROUW GEERTRUI, gebouwd in 1849, kapt. N.A. Bouwen: NLG 6.800, in slag NLG. 700, koper J.F.L. Meijjes.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 24 augustus. Het Nederlandse schip BRAZILIË PACKET, kapt. Nijman, met een lading huiden, enz. van Rio Grande naar Falmouth, is hier de 16e dezer lek binnengelopen en lost de lading.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Montevideo, 14 augustus. Het schip JULIANA, kapt. Oestman, 2 augustus van hier naar Liverpool vertrokken, is tussen Lobos en Floris in aanzeiling geweest met de Nederlandse bark MARIA, kapt. Van Wulven en is hier dientengevolge met zware schade geretourneerd. De MARIA heeft de reis naar Buenos Aires voortgezet, en is de 11e augustus aldaar aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bombay (opm: Mumbay), 22 augustus. Het Nederlands-Indisch schip GENERAAL MICHIELS, kapt. De Wilde, van Bushire (opm: Bushehr, Iran) naar Batavia, is hier 12 dezer zwaar lek binnengelopen. Het schip is nagezien en moet lossen om te dokken.


22 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alkmaar, 19 september. De stoomboot BURGEMEESTER VAN ALKMAAR is heden met volle last aan goederen en vee van het Waagplein, waar de maandagse veemarkt wordt gehouden, vertrokken en heeft zijn eerste tocht naar Rotterdam aanvaard. De in de nabijheid uitgestoken vlaggen, de menigte toeschouwers bewezen de belangstelling in een gebeurtenis, welke zo duidelijk spreekt van de toenemende bloei van de maandagse veemarkt. Sedert 1859 ingesteld, luiden de klimmende cijfers van de jaarlijkse aanvoer: 6, 7, 10, 12, 13 duizend stuks vee; een bron van welvaart te meer voor onze stad. Indien we vragen naar de man, wiens rustloze ijver voornamelijk deze gunstige resultaten zijn te danken, dan vinden wij hem aangewezen in de welgekozen naam van de stoomboot.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 20 september. Gisterenavond is alhier ter rede geankerd en hedenmorgen in de haven gekomen het barkschip WILLEM HENDRIK, kapt. Beckering, van Batavia, aan boord hebbende een transport koloniale troepen van ruim 100 man sterk, die morgenochtend 8 ure per schroefboot naar Amsterdam zullen vertrekken, om vandaar naar Harderwijk te worden overgebracht, alwaar zij uit de dienst worden ontslagen.


23 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zoutkamp, 19 september. Het Nederlandse schip VROUW GEERTRUIDA, kapt. Heijenga, van Gefle naar Londen, is heden alhier binnengelopen, met lekkage, gebroken bezaansmast, verlies van zeilen enz.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mandahl, 14 september. De Nederlandse schoener DELIA, kapt. Huizing, van Rostock naar Londen, alhier binnen, is van de geleden schade hersteld en gereed om de reis voort te zetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 20 september. Volgens bericht van een schip, alhier van Bermuda aangekomen, welk schip de 26e augustus ll. van daar was vertrokken, had de aldaar liggende Nederlandse galjoot CHRISTINA JACQUELINA, kapt. Bosker, al het volk aan de gele koorts verloren.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een aandeel in het Veer van Leeuwarden op Dokkum (van vroeger bekend onder den naam van een half veer), met gelijk aandeel aan schepen, barges, paarden en verder wat tot de Compagnie behorende is. Aanvaarding 13 november 1864. Te bevragen bij W. Lubberts, bij de Gaz – fabriek.


24 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 19 september. De Nederlandse kof IDA, kapt. Wolkammer, van Amsterdam naar Stettin, heeft anker en ketting verloren, doch is daarvan op nieuw voorzien.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. Ten verzoeke van Mejufvrouw Henderika Lupkes, wonende te Hoogezand, wordt gedagvaard Josephus Korte, koopvaardijschipper, gevoerd hebbende het koopvaardijschip (opm: kof) HENDRIKA MARGARETHA, wonende te Hoogezand:
-       Aangezien eiseres met de gedaagde op 27 januarij 1852 te Sappemeer is gehuwd.
-       Aangezien gedaagde voor het laatst op 28 september 1860 met zijn bodem en scheepsvolk van Leith naar zee is vertrokken met bestemming Aalborg.
-       Aangezien na die tijd hoegenaamd geen tijding van hem of van zijn scheepsvolk is vernomen, zodat hij de plaats zijner bestemming nimmer heeft bereikt en het nagenoeg zeker is, dat het schip op die reis met man en muis is vergaan.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken (opm: sterk bekort)


25 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Commanditaire Vennootschap W. Cores de Vries, te Batavia. W. Ruijs J.Dzn. nn R. W. Besier, als gevolmachtigden van die vennootschap hier te lande, berichten heren vennnoten, dat zij vanaf de 1e oktober aanstaande, zullen vaceren tot de uitbetaling van het dividend over 1863 en verzoeken hen mitsdien de achtste dividend coupon, ingevuld met tweehonderd guldens voor die betaling te doen aanbieden ten kantore van de heren Besier & Jonkheijm, wijk 1, no. 47 te Rotterdam.


26 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 september. Men is zonder bericht aangaande het schip (opm: bark) ZEEMEEUW, kapt. H.L.A. Kayser, de 5e februari van Passaroean naar Amsterdam vertrokken.


27 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 24 september. Met de haringvisserij ziet het er zeer treurig uit. Er zijn, zo van Vlaardingen als in Maassluis, nog ruim 30 schepen van hun eerste reis in zee, die weldra genoodzaakt zullen zijn naar huis te keren, daar de netten grotendeels afgevist (opm: versleten) zullen zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hongkong, 11 augustus. De Nederlandse bark ECONOMIE, ex KOOPHANDEL, gebouwd in 1855, groot 142 last, laatst gevoerd door kapt. Visser, is alhier voor $ 3.100 verkocht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 augustus. Vrachten. Nederlandse vlag. De GERARD PIETER SERVATIUS bekwam NLG 110 voor suiker, koffij en indigo, op de kust te laden naar Amsterdam. De VOORUIT laadt te Padang koffij tot NLG 112,50 en licht goed tot NLG 117,50 naar Rotterdam en nam hier suiker in tot NLG 105. De MARY GODDARD werd opgenomen voor Rotterdam tot NLG 105 voor suiker, NLG 110 voor koffij, en NLG 115 voor licht goed te Samarang laden, en LOEVESTEIJN naar Amsterdam tot NLG 105voor suiker en NLG 100 voor koffij, hier en te Cheribon te laden.
De volgende Nederlandse schepen zijn nu disponibel: NIEUWLAND, NOACH, ISIS  en NEDERLAND EN ORANJE.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 26 september. Te Foxholsterbosch, gemeente Hoogezand, is op 22 dezer met goed gevolg van de werf van de heer I.A. Hooites te water gebracht het brikschip genaamd GOORECHT EN OLDAMBT, groot ca. 240 ton, gevoerd zullende worden door kapt. P.A. Rentema Dz. onder directie van de heer Hooites voornoemd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl, 24 september. Het schip HILLECHINA, kapt. Scherphuis, van Riga naar Elsfleth, is hier op de rede wegens tegenwind binnengelopen.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Veerschip, groot 18 ton, tuig zo goed als nieuw, liggende aan de werf bij de weduwe L.W. Werksma te Akkrum en aldaar te bevragen bij R.P. Brouwer te Wolvega.


28 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 september. Voor de overvoer van machineriën naar Japan is door de Nederlandsche Handel Maatschappij aangenomen het schip JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. J. de Vries.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 26 september: het barkschip MARIA CATHARINA, gebouwd in 1853, kapt. H.E. Kluyt: NLG 23.000, in slag NLG. 2.400, koper C.A. Schröder (opm: een makelaar, mogelijk voor zijn opdrachtgever)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 september. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing te Amsterdam te water gelaten: het ijzeren brikschip ASTREA, groot ca. 160 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Pfister, Wurfbain & Co. en gevoerd zullende worden door kapt. J. Koorders.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yarmouth, 26 september. Het te Pekela te huis behorende schip MARGINA, kapt. Smit, van Riga met hennep naar Londen, is gezonken. De bemanning is alhier door een Zweedse bark aangebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 23 september. De naar Dantzig bestemde Nederlandse kof HARMONIE, kapt. Both, ligt wegens tegenwind bij Hornbeck ten anker.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 24 augustus. Het alhier op 18 juli in averij binnengelopen Nederlandse schip KIANDRA, kapt. Van Kuffeler, van Passaroeang naar Amsterdam, is nader onderzocht en in zodanig beschadigde toestand gevonden, dat de experts verklaard hebben dat het schip hier niet gerepareerd kan worden.


29 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 september. Het schip PETRONELLA CATHARINA, kapt. C.H. van der Veen, van hier naar Japan, met schade aan het koper enz. te Batavia binnengelopen, is volgens brief van daar, dd. 13 augustus, de 4e augustus, ingevolge besluit van de benoemde commissie van experts, naar Singapore vertrokken om aldaar nagezien en gerepareerd te worden; sedert te Singapore aangekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 september. Het schip NOORD-BRABANT, kapt, J.C.W. Loos, van Batavia naar Rotterdam, met schade te Simonsbaai binnengelopen, heeft volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, dd. 19 augustus, 27 juli de reis voortgezet. De averij bedraagt GBP 991.12; van de lading zijn 1324 balen koffij verkocht voor GBP. 4539.10.4.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 24 augustus. Van de lading van het alhier in averij binnengelopen schip KIANDRA, zijn 701 balen koffij en 36 kranjangs suiker beschadigd bevonden en verkocht.


30 september 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 september. De Nederlandse bark KIANDRA, kapt. Van der Meer van Kuffeler q.q., van Banjoewangie herwaarts, te St. Helena met schade binnengelopen, is volgens brief van daar d.d. 25 augustus, afgekeurd (opm: zie echter latere berichten). Een gedeelte der lading zou in de Engelse bark ALEXANDRINE, kapt. Dalrymple, overgescheept worden.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdag den 6 oktober 1864, provisioneel en den 13 oktober daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van P. Hoekstra in het Sneeker Veerhuis, aldaar: verkopen: ½ in het Trekveerschip no. 4, met aandeel in het verder toebehoren, benevens kwoteel aandeel in de ijzeren barge met gerechtigheid van veer van Leeuwarden op Sneek en terug. Zoals hetzelve op de verkoopdagen voor gemeld Veerhuis ter bezichtiging is liggende.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te koop: Een door het Rijk sterk gebouwd platbodem scheepshol, in der tijd gediend hebbende als Rijks Abtlegger (opm: Den Abt is een grote plaat beZuiden Terschelling; vaartuig mogelijk gebruikt bij plaatsing van tonnen en/of staken voor vaarwegmarkering aldaar) en laatstelijk als scheepskiellichter, lang 20.448 el (72 voet), wijd 6.248 el (22voet) en binnen scheepshol 1.846 el (6½ voet). Alsmede een zeer hecht en sterk en goed geclassificeerd kofschipshol. Franco te bevragen bij S. en Th. Zwanenburg te Harlingen.


01 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amoy, 9 augustus. Het Nederlandse schip JOHANNA FREDERIKA, kapt. Collenteur, is de 14e juli in een typhoon te Keelong (Formosa) verongelukt. De equipage is gered en te Amoy aangekomen. De JOHANNA FREDERIKA was de 23e juni van Hongkong naar Formosa vertrokken.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 30 september. Kapt. Smith, met het schip ENGELINA alhier binnen, rapporteert de 5e september ll. met levensgevaar te hebben gered, de equipage van het in zinkende staat verkerende Hanoverse schip ANNA, kapt. Leiss, van Langeoog naar Oudsoen, welke equipage te Christiaansand aan wal is gezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed ten huize van mijn schoonzoon, de heer J.H. van den Ende te Rotterdam, in de ouderdom van 69 jaren, mijn geliefde echtgenoot, de heer H. Hagers, oud koopvaardij kapitein.
30 september 1864; B. Verdoes, wed. H. Hagers.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 26 september. Het Nederlandse schip WILHELMINA GIEZEN, kapt. Wagenaar, van Stockholm naar Hull bestemd, is alhier met overgeworpen lading en verlies van grootzeil binnengelopen.


02 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.I. Rietveld, G.J. Boelen, A. Roland Holst, J.F. L. Meijjes, P. Reineke, W.Y. Van Reinouts en J.W.B. Zurmühlen, makelaars, zullen op maandag de 17e oktober 1864, des avonds ten zes ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen:
-       1. Een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DOLFIJN, gevoerd door kapt. T.D. Gollards. Volgens meetbrief lang 34,70 ellen, wijd 5,38 ellen, hol 3,71 ellen, en alzo gemeten op 308 tonnen of 163 lasten; liggende aan de werf De Haan in de Groote Bikkerstraat.
-       2. Een extra ordinair welbezeild ijzeren barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PEGASUS, gevoerd door kapt. G. Mannoury. Volgens meetbrief lang 45,60 ellen, wijd 5,23 ellen, hol 3,13 ellen, en alzo gemeten op 332 tonnen of 175 lasten, liggende in het Oosterdok aan de dijk.
Breder bij inventarissen en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries en Comp.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 oktober. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn aangenomen voor de overvoer van 400.000 kg. cokes naar Soerabaija het schip S. VAN HEEL, kapt. D.H. Dietz, tot de vracht van NLG 20,90 per 1000 kg, en voor de overvoer ener lading steenkolen van Birkenhead naar Soerabaija het schip DIONISIA CATHARINA, kapt. C. Jaski.


04 oktober 1864


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Moest ik onlangs tot de treurige zekerheid komen, dat mijn geliefde zoon, Derk Cremer, bijna 20 jaren oud, kok aan boord van het kofschip GOUDVISCH, kapt. Jonkhof, in de Pinksterstormen met man en muis vergaan, heden ontving ik het treurige bericht dat mijn geliefde zoon Johannes Cremer, tweelingbroeder van eerstgenoemde, oud 23 jaren, matroos aan boord van het Nederlandse schoenerschip HENDRIKA, kapt. Visser, te St. Jago de Cuba (opm: Santiago de Cuba) aan de gele koorts is overleden. Diep bedroefd geef ik, met mijn nog drie overgebleven kinderen van dit verlies kennis aan vrienden en bekenden. Groningen, 1 okt. 1864, S.J.van Lintel, Wed. T.J. Cremer.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Verslag Gemeenteraad van Groningen, zitting 1 oktober. Advies aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken nopens het adres van de heren Wijnne en Barends, verzoekende subsidie voor een op te richten stoomsleepdienst. De kamer adviseert deze dienst te ondersteunen, daar zij hoogst nuttig en in de tegenwoordige tijd onmisbaar is. Behoort er veel moed toe, om een dienst op te richten, zo mag zij als waarlijk nuttig en noodzakelijk zijnde, ook aanspraak maken op geldelijke ondersteuning uit de gemeentekas. Wat het vrijstellen van havengeld betreft, sleepboten zijn steeds van de betaling van havengeld vrijgesteld. De kamer vindt het beter de subsidie jaarlijks, dan ineens toe te staan.


05 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Frederikshaven, 27 september. De Veendammer kof JACOBINA, kapt. Maathuis, van Firth of Forth naar Stralsund, is 25 september op Hirtsholm (opm: waarschijnlijk de eilanden Hirsholmene, beNO Frederikshavn) gestrand, doch vlot en hier binnengebracht. Het schip lost de lading.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 7 september. De alhier lek binnengelopen Nederlandse schoener BRAZILIE PACKET, kapt. Nyman, van Rio Grande naar Falmouth, is nagezien en lost de lading ogenschijnlijk in goede staat.


Krant:

  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Uit Nederland ontvangen scheepvaartnieuws:
Het schip ADMIRAAL PIET HEIN, de 8e augustus l.l. te Amsterdam geveild, is voor NLG 42.600 het eigendom geworden van de reder P. van Rooijen Azn. te Oosthuizen.
Het schip CATHARINA WILHELMINA, de 16e augustus te Rotterdam geveild, heeft NLG. 45.500 opgebracht.
De 12e september zal te Amsterdam geveild worden de bark CAPELLA, groot 199 lasten, gebouwd in 1851, laatst gevoerd door kapt. Kruisinga.
De 22e augustus is aan de Elshout op de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Bastiaan Pot de kiel gelegd voor een barkschip, groot ongeveer 750 tonnen.


06 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 2 oktober. De Nederlandse kof HEIDEWIKA REGINA, kapt. Pekelder, van Grangemouth naar Dantzig, is hier binnengelopen om enige schade aan de boegspriet te repareren, waarmede men morgen klaar zal zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 oktober. Eergisteren is alhier gearriveerd de nieuwe ijzeren schroefboot TIME IS MONEY en onder directie van de heren Wijnne en Barends reeds in dienst gesteld als stoomsleepboot van hier op Oostmahorn en omgekeerd.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 5 oktober. Donderdag 29 september j.l. had op het schip van kapt. J. Bos, uit Appingedam, het volgend droevige ongeluk plaats. Met een lading hout van Noorwegen komende, koers zettende naar Delfzijl, ter hoogte van Borkum gekomen zijnde, zaten de manschappen die morgen omstreeks 8 à 9 uur aan het ontbijt. De 24-jarige matroos Berend de Jong, een braaf en oppassend jongeling, mede uit Appingedam, bevond zich op het dek. Er woei een stevige bries, toen de stuurman hem beval hem een haak aan te reiken, maar terwijl hij zich bukte om bedoelde haak te krijgen, verloor hij door een beweging van het schip zijn evenwicht en stortte in zee. Op het hulpgeschrei van de jongeling was ieder gereed om hem te helpen en wierp men hem touwen enz. toe, doch alles tevergeefs. Door de geweldige gang van het schip was de redding onmogelijk en moest men de over boord gevallene aan zijn lot overlaten. Spoedig verdween hij in de diepte, tot grote droefheid van zijn kameraden en van zijn betrekkingen.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie: Stoomsleepdienst op het Reitdiep, tussen Oostmahorn en Groningen met de nieuwe ijzeren sleepboot TIME IS MONEY, kapitein L.S. Wieringa. Ondergetekenden hebben de eer, aan de handel, aan H.H. reders en scheepsgezagvoerders te berichten dat zij een stoomsleepbootdienst in werking hebben gebracht tussen Oostmahorn, Zoutkamp en Groningen en vice versa. Reglementen en tarief zijn te bekomen bij de ondergetekenden, bij de kapitein aan boord, bij de loodscommissaris te Oostmahorn en bij de Weduwe J.A de Boer te Zoutkamp, bij welke allen tevens de sleepboot te bestellen is.
De administrateuren der stoomsleepdienst op het Reitdiep, Wijnne en Barends, cargadoors, kantoor Noorderhaven 1, 226.


07 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 oktober. Bij Zr.Ms. besluit van de 4e dezer wordt Zr.Ms. korvet PALLAS, liggende te Vlissingen, met de 26e dezer maand in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de kapt.luit.t.zee W.C. Klis, bestemd om in de volgende maand een kruistocht in de Middellandsche Zee te doen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 oktober. Aangaande het verongelukken van de te Pekela te huis behorende kof MARGINA, gevoerd geweest door kapt. Smit - zie NRC van 28 september - deelt de Shipping and Mercantile Gazette het volgende mede, zijnde het rapport van evengenoemde kapitein: Ik vertrok 10 juli van Riga en was door tegenwind en slecht weer genoodzaakt in Lillesand ( Noorwegen) binnen te lopen, alwaar ik tot het laatst van augustus bleef. De 21 september voormiddag 9 uur met zwaar stormweer uit het zuiden in de Noordzee zijnde, sprong mijn schip lek, en wel zodanig dat, niettegenstaande er steeds met alle kracht gepompt werd, het water bleef toenemen. Ten 4 uur des namiddags kregen wij een Zweedse bark in 't zicht, die op ons noodsein naar ons toehield en een boot aan boord zond. Er was toen zes voet water in het ruim en wij waren voor het behoud van ons leven genoodzaakt de MARGINA te verlaten en op het Zweedse schip over te gaan, dat ons de 25e te Great Yarmouth aan wal zette.


08 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 6 oktober. Op de werf van de heer J. Smit Fzn. aan het Slikkerveer is de kiel gelegd van een fregatschip, groot pl.m. 500 gemeten lasten, voor rekening der rederij van de heren J.R. Veder & Zonen te Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plymouth, 4 oktober. Het Nederlandse schip BUREAU VERITAS, kapt. Rozenbeek, van Rotterdam naar Montevideo, is alhier met verlies van fokkera binnengelopen.


09 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Grimsby, 6 oktober. De schoener VIGILANTIA, kapt. Woldinga, van Middlesbrough naar Riga, is 30 september op 56º NB en 04º38 OL in zinkende staat verlaten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. In de maand januari 1865, op een nader te bepalen tijd en plaats, zal publiek te koop worden aangeboden het bezinkt galjootschip MARGARETHA met complete inventaris, liggende te Rotterdam, groot 134 ton, volbouwd in 1860, geclassificeerd bij Veritas 3-3-1-1. Inlichtingen te bekomen te Rotterdam bij de heren Kuiper, Van Dam & Smeer en te Winschoterzijl bij G.H. Addens.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 augustus. Vrachten. Tegenover een geringe afvoer van producten staan ruimere arrivementen van vrachtzoekende schepen. Afladers trachten dus door lagere offertes te doen goedkoper af te schepen. Bij deze flauwe stemming zijn de rates successievelijk wat gedaald. Naar China is weinig of geen vracht te bekomen. Andere tussenreizen zijn ook niet abondant. Sedert ons bericht van 13 dezer werden naar Nederland bevracht de Nederlandse schepen ISIS à NLG 105 voor suiker, NLG 100 voor koffij, thee en specerijen, te Cheribon, Tagal en Samarang te laden voor Amsterdam; NIEUWLAND à NLG 100 voor suiker en NLG 90 voor koffij, in te nemen te Soerabaja, Passaroeang en Probolingo voor Rotterdam; ELISABETH accepteerde NLG 95 voor suiker te Pamalang, NLG 110 voor huiden en NLG 120 voor arak, alhier voor Amsterdam. De MARIA ELISABETH bedong NLG 85 voor suiker, NLG 90 voor huiden en NLG 110 voor plus minus 600 leggers arak, hier en te Cheribon in te nemen voor Rotterdam. Voor een reis van Bangkok naar Java werden door de Factory gecharterd het Nederlands schip AMAZONE naar hier à NLG 1.37½ .
Onbevracht zijn nog de Nederlandse schepen NOACH, NEDERLAND EN ORANJE, BATAVIA en CORTGENE.


12 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 oktober. Het schip GUSTAAF, kapt. Andrea, van Dantzig naar Harlingen, is, volgens brief van Elseneur, dd. 7 dezer, in de Droogden, bij Kopenhagen gestrand, doch met assistentie en tegen betaling van Rsd. 600 weer in vlot water gebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 oktober. Volgens brief van kapt. Van der Veen, voerende het schip PETRONELLA CATHARINA, dd. Singapore 1 september, had hij op order van experts, het schip moeten verbreeuwen en nieuw koperen en was daarmede onder water reeds gereed. Met breeuwen en koperen boven water en enige meerdere reparaties, ook aan het tuig enz., hoopte hij met een paar dagen gereed te zijn om de lading weer in te nemen en de reis naar Japan voort te zetten.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Reval, 30 september. Het schip JOSINA HENRIËTTE, kapt. Goossens, van St. Petersburg naar Amsterdam, is op het eiland Nargü (opm: Nerghen, Naissaar) gestrand, doch ogenschijnlijk zonder schade weder in vlot water gekomen en heeft de reis voortgezet.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 10 oktober: het schoenerschip MARIE, gebouwd in 1856, kapt. H.C. Klein: NLG 6.400, in slag NLG. 20, koper A. Roland Holst (opm: een makelaar, mogelijk voor zijn opdrachtgever)


13 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden de 10e oktober 1864, heb ik, Johannes Ignatius Adrianus Raijers, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Elisabeth Smalbroek, wonende te Rotterdam, vergunning verleend om haar na te melden echtgenoot Kornelis van der Lely bij openbare dagvaarding op te roepen.
Wordt gedagvaard Kornelis van der Lely, laatst kok ter koopvaardij en gewoond hebbende te Rotterdam, om op maandag 16 januari 1865 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
aangezien hij, gedaagde, varende aan boord van het kofschip HERMANNUS, kapt. D.E. Hesse, met dat schip de 8e februari 1861 vertrokken is van Ayer in Schotland met bestemming naar Sevilla, en dat er na die tijd noch van dat schip, noch van deszelfs equipage, enig bericht is ingekomen, waardoor er alle grond is te vermoeden, dat het schip totaal is verongelukt en de eiseresse ook na die tijd geen het minste bericht van leven of dood van de gedaagde heeft bekomen, op voormelde dag ter plaatse bovengemeld van zijn aanwezen te doen blijken.
Rotterdam, 10 oktober 1864;  Raijers, deurwaarder.
(opm: zeer sterk bekort)


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 oktober. Hedenmorgen is van hier bij felle Noordelijke wind van het Reitdiep afgestoomd de stoomsleepboot TIME IS MONEY, kapt. Wieringa, met zes schepen op sleeptouw.


14 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 13 oktober. Heden is met het beste gevolg van de werf van de heren J. & K. Smit, te water gelaten een schroefstoomboot bestemd voor de dienst van Oosterhout naar Rotterdam v.v., waarvan de machine is vervaardigd bij de heren Diepeveen Lels & Smit alhier, terwijl onmiddellijk daarna de kiel werd gelegd van een dito boot, zullende varen van Doesburg naar Rotterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 oktober. Het schip ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. Turenout, voor wijlen L. Sontag Winkler, heeft op de reis van Decima naar Shanghai een tyfoon doorgestaan en daardoor schade aan zeilen en tuig bekomen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Penzance, 11 oktober. Gisteren zijn in Mountsbay binnengevallen de Nederlandse schepen ELISABETH, kapt. Harms, van New York naar Antwerpen en NEDERWAARD, kapt. Tergast, van dito naar Rotterdam. Beide schepen zijn 14 dagen in het Kanaal geweest. De ELISABETH heeft kluiverboom en zeilen verloren. De NEDERWAARD verloor het groot-marszeil en heeft onklare pompen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pernau, 4 oktober. Een gedeelte van de lading, zegge 101 tschw. beschadigd en 158 tschw. gezond lijnzaad, ex het schip VRIENDSCHAP, kapt. Ten Cate, dat 23 augustus op het eiland Kuhno (opm: Kihnu; positie 58º08’ N 24º00’ O, zie NRC 020964) strandde, is geborgen. Het beschadigde gedeelte is hier in boten aangebracht en verkocht. Het gezonde is te Kuhno opgeslagen.


15 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bolnes ( gemeente Ridderkerk), 14 oktober. Heden is op de werf van de heren Gebr. Pot, met het beste gevolg te water gelaten het clipper-fregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, groot 828 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de rederij van de heren van Zeijlen en Decker, te Rotterdam. Onmiddellijk na afloop daarvan is de kiel opgehaald voor een schip van gelijke grootte en voor rekening van dezelfde rederij hetwelk de naam zal voeren van WILLEM POOLMAN.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 oktober. Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 14e dezer no. 43, wordt Zr.Ms. schroefstoomschip WATERGEUS, liggende te Amsterdam, met de 1e november a.s. in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de kapt.luit.t.zee L.F. Geerling.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden, de 12e oktober 1864, ten verzoeke van Anna Rolina Hobbezak, zonder beroep, wonend te Rotterdam, huisvrouw van Pieter Adrianus de Reus van Sinderen Schröder, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordig verblijf is onbekend, om haar genoemde man bij openbare dagvaarding op te roepen, heb ik Johannes Ignatius Adrianus Raijers, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, voornoemde Pieter Adrianus de Reus van Sinderen Schröder gedagvaard, om op maandag 23 januari 1865 te verschijnen ter terechtzitting van meergemelde rechtbank, ten einde:
Aangezien de gedaagde op 13 oktober 1855 voor de koopvaardij onder de naam van P.A. Schröder is aangemonsterd als timmerman op het Nederlandse barkschip JAPARA, kapt. C.J. Kleij, bestemd naar de Golf van Bengalen, welk schip in 1856 op de terugreis van daar naar het moederland, in de Struisbaai bij de Kaap de Goede Hoop met man en muis zou zijn vergaan,
Aangezien er alzo meer dan vijf jaren na het vertrek van de gedaagde zijn verlopen, zonder dat bewijs van zijn aanwezen of overlijden is ingekomen,
Op voormelde dag van zijn aanwezen ter plaatse als gemeld te doen blijken.
Rotterdam, 12 oktober 1864; Raijers, deurwaarder
(opm: zeer sterk bekort)


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 14 oktober. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, commandant kapt.t.zee O.A. Uhlenbeck, vertrekt morgen van onze rede met bestemming Oost-Indië.


16 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 oktober. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende twee schepen als:
Voor Amsterdam: CORNELIA GEERTRUIDA, kapt. G.G.A. Wielema
Voor Schiedam: HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, kapt. A. Meijboom.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dordrecht, 15 oktober. Heden namiddag ongeveer 5 ure, is met het beste gevolg te water gelaten van de werf De Merwede van scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen alhier, het clipperfregatschip KOSMOPOLIET II, gebouwd voor rekening van de rederij van de heren Gebr. Blussé alhier en gevoerd zullende worden door kapt. J. Bouten gemeten op 1100 tonnen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 14 oktober. Naar wij vernemen is voor rekening van ons gouvernement in Engeland besteld een gepantserd schip, model MONITOR.


17 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. KOSMOPOLIET II, gezagvoerder J. Bouten. Deze bodem, geheel naar het model van zijn bekende naamgenoot gebouwd, zal vroeg in het aanstaande voorjaar naar Java vertrekken. De inrichtingen voor passagiers zijn ruim en zodanig verdeeld dat er voor families gelegenheid is afzonderlijke salons met aangrenzende hutten af te huren. Het schip zal voorzien zijn van alles wat strekken kan om de reis aangenaam en gemakkelijk te maken. Adres voor goederen en passagiers te Amsterdam bij J. Daniels & Zn.& Arbman, te 's Hage bij Vriesendorp & Gaade, te Rotterdam en Dordrecht bij Visser & Van der Sande en te Dordrecht bij de reders Gebroeders Blussé. (opm: eerste reis)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 15 oktober. Naar men verneemt, is het door de Zuiderzee-Maatschappij voor de vaart op Amsterdam bestemde nieuwe stoomschip COMMISSARIS DES KONINGS JHR. VAN PANHUYS reeds op reis en wordt hier eerlang verwacht.


18 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 5 september. Het alhier van Rotterdam gearriveerde Nederlandse schip JOHANNES MARTINUS, kapt. Daloyaux, heeft schade en zal moeten repareren alvorens de reis naar Hongkong te kuynnen voortzetten.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 17 oktober. Hedenmorgen is met goed succes van hier langs het Reitdiep naar Oostmahorn vertrokken de stoomsleepboot TIME is MONEY van de heren Wijnne & Barends, op sleeptouw hebbende een schoener, beladen met ongeveer 140 last graan.


19 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in het notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 18 oktober.
-       1/30 aandeel in het fregatschip BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor, boekhouder de heren Anes & Co te Rotterdam, groot 785 tonnen of 414 lasten, op reis naar Batavia in particuliere bevrachting. Om NLG 900 verkocht.
-       1/30 aandeel in het barkschip ISAÄC DA COSTA, kapt. J.J. Klein, boekhouder de heren Anes, van Dam & Co te Rotterdam, groot 617 tonnen of 326 lasten, op reis naar Batavia in particuliere bevrachting. Om NLG 1.260 verkocht.
-       1/60 aandeel in hetzelfde schip Om NLG 660 verkocht.
-       1/24 aandeel in het barkschip EMILIE, kapt. J.A. Bruynseels, groot 474 tonnen of 251 lasten, thans liggende te Rotterdam, in lading naar Australië. Om NLG 240 verkocht.
-       1/24 aandeel in hetzelfde schip. Om NLG 260 verkocht.
-       1/24 Aandeel in hetzelfde schip. Om NLG 300 verkocht.
-       1/32 Aandeel in het barkschip COLOMBINE, kapt. E.J. Kok, boekhouder de heer E. Serruys te Rotterdam, groot 543 tonnen of 288 lasten, thans in Australië om te zeilen naar Java en vandaar bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Om NLG 700 verkocht.
-       1/48 aandeel in het driemast schoenerschip JULIA, kapt. A. van der Tas, boekhouder de heer E. Serruys te Rotterdam, groot 366 tonnen of 193 lasten; aangekomen op Java en voor retour bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Om NLG 300 verkocht.
-       1/48 aandeel in hetzelfde schip. Om NLG 350 verkocht.
-       1/48 aandeel in het barkschip PANTALON, kapt. van Geyt, boekhouder de heer E. Serruys te Rotterdam, groot 343 tonnen of 181 lasten; op reis van Java naar Rotterdam en voor retour bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Om NLG 250 verkocht.
-       1/40 aandeel in het barkschip HENDRINA, kapt. J. van Breen, boekhouder de heer J.J. Kam te Delfshaven, groot 562 tonnen of 297 lasten, thans op reis naar Batavia. Om NLG 700 verkocht.
-       1/22 aandeel in het barkschip MARIA LOUISA ANTOINETTE, kapt. A. Muysson, boekhouders de heren L. 't Hoen & Co te Rotterdam, groot 613 tonnen of 324 lasten, thans op reis van Nederland naar Singapore en terug naar Java. Om NLG 1.500 opgehouden.
-       1/64 aandeel in het barkschip GRONDWET, kapt. F.C. Kamminga, boekhouders de heren M.C. De Crane & Zoon te Zierikzee, groot 749 tonnen of 396 lasten, thans liggende te Rotterdam. Om NLG 1.100 opgehouden.
-       1/40 aandeel in het barkschip GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. G.C.H. Withof, boekhouders de heren Batenburg & Co te Rotterdam, groot 490 tonnen of 259 lasten, thans op reis van San Francisco naar Hongkong. Om NLG 700 verkocht.
-       1/50 aandeel in het barkschip CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer, boekhouders de heren De Cock & Hop te Rotterdam, groot 722 tonnen of 381 lasten, thans op reis van Nederland naar Java. Om NLG 800 verkocht.
-       1/300 aandeel in het barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giesse, boekhouders de heren J. Mauritz en J. van Oldenborg te Dordrecht, groot 755 tonnen of 399 lasten, thans op retourreis van Java bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Om NLG 160 verkocht.
-       1/16 aandeel in het barkschip JACOBUS, kapt. J. van der Tas, boekhouder de heer E. Serruys te Rotterdam, groot 294 tonnen of 156 lasten, in juli ll. te Valparaiso aanzienlijk vertimmerd en nieuw gekoperd. Om NLG 1.200 opgehouden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 17 oktober:
- Het brikschip DOLFIJN, gebouwd in 1850, kapt. T.D. Gollards. NLG 21.000. Opgehouden.
- Het ijzeren barkschip PEGASUS,( gebouwd in 1861), kapt. G. Mannoury NLG 30.000, in slag NLG 5.200. Koper: C. Ament (opm: een makelaar, die het schip kocht in opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij; het schip zou verbouwd worden tot stoomschip en in 1865 als ONDINE in de vaart komen).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 17 oktober. De Nederlandse schoener PRECIOSA (opm: bouwjaar 1850), kapt. K. Ouwehand, van Amsterdam met stukgoed naar Lissabon, is 5 oktober op de hoogte van Kaap Finisterre, in aanzeiling geweest met de te St. Ives te huis behorende schoener TONKIN, van Alexandrië komende. De PRECIOSA bekwam zoveel schade dat men het schip heeft verlaten. De bemanning is, met uitzondering van een jongen, gered en hier aangebracht. De TONKIN bekwam enige schade aan de scheg.


20 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gravesend, 16 oktober. Het schip GUSTAV, kapt. Berglund van Sundswall naar Bristol, is alhier met verlies van fokkenmast en andere schade binnengebracht, zijnde in aanzeiling geweest met een Nederlands oorlogschip (Zie Deal).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Deal, 17 oktober. Het Nederlands oorlogsschip ADOLF HERTOG VAN NASSAU, van Vlissingen naar Batavia, is alhier binnengelopen en zal naar Sheerness vertrekken om te repareren. (Zie Gravesend).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 18 oktober. Er is gisteren brand ontstaan in de steenkolen, aan boord van het Nederlandse stoomschip WILLEM III, alhier van de Middellandsche Zee gearriveerd. Men hoopt, dat de schade niet beduidend zal zijn.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Vrijdag 28 oktober 1864, des avonds te 7 uur, zal ten verzoeke van de eerst ingeschreven crediteuren, als daartoe door de debiteur onherroepelijk gemachtigd, ten overstaan van de deurwaarder J. Barlinckhoff, te Groningen en ten huize van G van Loo, kastelein buiten de A-poort te Groningen, publiek tegen contante betaling en dadelijke aanvaarding worden verkocht het in den jare 1857 nieuwgebouwde hektjalkschip, groot 93 tonnen, genaamd GEERTINA, met boot, opgoederen en toebehoren, thans liggende aan de Dijk, buiten het Kleine Poortje te Groningen, laatstelijk bevaren geweest door nu wijlen H.W. Niezen, en diens erven toebehorende.


21 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro, 24 september. Het Nederlandse schoener-brikschip BRAZILIE PACKET,  kapt. Nijman, van Rio Grande naar Falmouth, zwaar lek alhier binnengelopen, heeft de reparatie voltooid en vangt heden aan met het weder innemen der lading.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat op de 17e augustus l.l. aan boord van het brikschip GOUVERNEUR SCHOMERUS overleed onze geliefde broeder, de heer Nikolaas Godfried Tiele, gezagvoerder van die bodem.
Rotterdam, 19 oktober;  C.P. Tiele, J.M.H. Tiele-Backer.


22 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 18 oktober. De brand in de steenkolen aan boord van het Nederlandse stoomschip WILLEM III is geblust geworden voor dat enige schade is veroorzaakt.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In de loop der maand december zal te Hoogezand publiek worden verkocht het snelzeilend, wel onderhouden gezinkt schoenerbrikschip CITO, groot 163 zeetonnen, oud 4 jaren, geklasseerd bij Veritas 3/3 G 1, thans liggende te Groningen. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de heren De Boer & Van der Goot te Hoogezand en bij de heren Wijnne & Barends te Groningen bij wie de inventarissen te bekomen zijn.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 21 oktober. Volgens een ontvangen telegram is Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU in het Engelse Kanaal in aanzeiling geweest met een bark. Het heeft averij bekomen aan boegspriet en voorsteven, terwijl de bark de fokkemast verloren heeft en door de ADOLF op sleeptouw is genomen.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 21 oktober. De Nederlandse bark NOORDSTER, kapt. Tobiassen, van hier naar Frederikstad bestemd, is hedenmorgen naar zee gegaan.


23 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schiedam, 22 oktober. Naar wij vernemen, zal aanstaande maandag morgen ten half elf ure van de scheepstimmerwerf de Nijverheid van de heren C. Gips & Zoonen alhier te water worden gelaten het nieuw gebouwd brikschip ADELINE, groot 110 à 115 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Wybrandt, onder boekhouderschap van de heer Bouvy te Dordrecht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 22 oktober. Heden is op de werf van de heer F. Kloos de kiel gelegd voor een ijzeren raderstoomschip voor de algemene expeditie onderneming van Van Gend & Loos tussen de steden ’s-Hertogenbosch en Arnhem. De machines van 50 paardekracht worden vervaardigd in de fabriek van Ch. Marcellis te Luik.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Falmouth, 21 oktober. Het Nederlandse schip ZEEPLOEG, kapt. Siegers, gisteren alhier van Buenos Ayres gearriveerd, , heeft schade aan de boeg, zeilen verloren, enz., zijnde de 23e september bij de Wester-eilanden (opm: Azoren) in aanzeiling geweest.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven, 22 oktober. Het schip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. Van Zanten, is heden van hier naar zee vertrokken met bestemming naar Melbourne. (opm: vertrek voor eerste reis, zie NRC 031164)


24 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Burg, 21 oktober. De Nederlandse kof JANTJE MARTENS, kapt. Ates, van Koningsbergen met granen naar Brussel, is gisteren alhier gestrand. De bemanning is gered. Het schip is weg en of men iets van de lading bergen zal is onzeker.


25 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Chatham, 21 oktober. Het Nederlandse oorlogsstoomschip ADOLF HERTOG VAN NASSAU, van Vlissingen naar Batavia, is heden met verlies van voorbramsteng, gebroken boegspriet en meer andere schade aan schip en machinerie, bij de Nore geankerd. Het schip zal in een van de open zijnde dokken geplaatst worden om de schade te herstellen; dat wel enige weken zal vereisen. (Red. zie NRC van 20 oktober)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

’s-Gravenhage, 24 oktober. Heden zou aan het lokaal van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland de aanbesteding plaats hebben van het wegruimen van het in het Brielse zeegat op de Maasdrooge gestrande ijzeren schroefstoomschip ARCHIMEDES, doch daar er zich geen biljetten van inschrijving in de bus bevonden, heeft de aanbesteding geen plaats kunnen hebben.


Krant:

  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 23 oktober. Volgens ontvangen telegrafische berichten is het hier te huis behorende kofschip HARLINGEN, kapt. P. Hannema, j.l. donderdag (opm: 20 oktober) in de nabijheid van Frederikstad verongelukt, maar zijn de opvarenden gered; terwijl het kofschip CONCORDIA, kapt. J. Dijk, met zware averij te Christiaansand is binnen gelopen.


26 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 oktober. Voor de overvoer van bazalt naar Samarang zijn door de Nederlandsche Handel Maatschappij aangenomen de schepen : BARON VAN HEEMSTRA, kapt. Nepperus, voor 250 last; MARIE, kapt. Bieshorst, voor 150 last en ST. JAN, kapt. Lommerse, voor 120 last. De vracht voor de twee laatstgemelde partijen is NLG 30 per last van 2000 pond zonder meer.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 september. De Java Times meldt, dat zes van des heren Robinson stoomboten
bijna afgewerkt en in weinige maanden te Batavia aanwezig zullen zijn. (opm: de concessie voor de stoomvaartdiensten in Nederlands-Indië gingen per 1 januari 1865 over aan de Engelsman Robinson, die deze concessie bij inschrijving had verkregen; hij gaf de concessie vóór genoemde datum over aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, een onderneming met in hoofdzaak Schots kapitaal)


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 september. Vrachten. Sedert ons laatste bericht hadden de volgende bevrachtingen plaats, die een trapsgewijze daling aantonen. ISIS bekwam NLG 105 voor suiker en NLG 100 voor koffij en lichtgoed, hier en op de kust te laden naar Amsterdam. NIEUWLAND NLG 100 voor suiker en NLG 90 voor koffij naar Rotterdam. ELISABETH NLG 95 voor suiker van Pamalang en NLG 110 voor huiden en NLG 120 voor arak van hier naar Amsterdam. MARIA ELISABETH NLG 85 voor suiker, NLG 90 voor huiden en NLG 115 voor arak hier en te Cheribon te laden naar Rotterdam. COSMOPOLIET NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor koffij. CORTGENE laadt voor charters rekening. NEDERLAND EN ORANJE en GRAAFSTROOM werden door een zoutvracht opgenomen van Sumanap naar Tjilatjap tot NLG 22 per koyang. AMAZONE tot NLG 137,50 voor zout van Bangkok naar Batavia. vertrekken naar Singapore.
Ter bevrachting zijn nu disponibel de Nederlandse schepen NOACH, LANDBOUW, GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, BREDERODE en SOPHIA AMALIA, zijnde laatstgenoemde bodem door de factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij geweigerd om te worden opgenomen als komende te laat.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Björring (opm: Hjørring), 23 oktober. Het schip ESPERANCE, kapt. Dam, van Londen naar Aalborg is bij Aggerby (opm: Uggerby; psn 57 35 N 10 07 O) gestrand en wrak geworden.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Burg, 21 oktober. De alhier gestrande kof JANTJE MARTENS, kapt. Ates, -zie NRC van 24 dezer - zit vol water en zal weg zijn.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 27 september. De schoener ELISE JANE is bezig lading over te nemen uit de alhier afgekeurde Nederlandse schip KIANDRA ,kapt. Van Kuffeler, van Java naar Amsterdam.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaap de Goede Hoop, 20 september. Het Nederlandse schip REMIGIUS ADOLPHUS, kapt. Browning, van Akyab naar Rotterdam is de 27e augustus lek in de Simonsbaai binnengelopen. Het schip heeft 2300 balen rijst over boord geworpen en 2000 balen zijn in veiling aangeslagen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaap de Goede Hoop, 20 september. Op de 16 dezer is in Algoabaai aangekomen de Nederlandse (?) bark ATICE ANNIE van Batavia vertrokken op de 11 augustus, bestemd naar Liverpool. Dit vaartuig heeft met nog een ander het door het volk verlaten schip SCINDIA, kapt. Carr, van Calcutta naar Londen, met een lading ter waarde van GBP 150.000 in die haven binnengebracht en heeft dus volgens de wet met het andere vaartuig voor een derde recht op die lading, dus voor haar aandeel belopende GBP 25.000. (opm: het vraagteken is van de redactie van de NRC)


Krant:

  JB - Javabode

Advertentie. Te koop het clipper-barkschip T.E. BOYD, voorheen de beroemde blokkade-breker FLORESTA, 287 ton gemeten, ladende 430 ton, in 1859 te Baltimore van witte eik gebouwd. Voor informatiën vervoege men zich tot de gezagvoerder aan boord, dan wel tot Morgan, Melbourn & Co.


27 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 oktober. Kapt. Van der Poll, met het schip STAD LEYDEN van Batavia in Texel binnen, rapporteert, dat hij van de Wester-eilanden (opm: Azoren) af tot aan de Hoofden (opm: Nauw van Calais) aanhouden stormweer heeft gehad uit het Z.Z.O. De zwaarste storm woedde van 22 op 23 dezer, hebbende toen de barometer gedurende 3 wachten een stand van 731 strepen gehad en was hij in 40 uren tijds met dichtgereefde marszeilen en voorsteng-stagzeil het Engelse Kanaal in en uitgelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 26 oktober. Het Nederlandse schip REMIGIUS ADOLPHUS, kapt. Browning, van Akyab naar Rotterdam, is volgens brief van de Kaap de Goede Hoop dd. 19 september, 27 augustus zwaar lek, met ontzette achtersteven en na circa 2300 balen rijst overboord geworpen te hebben in de Simonsbaai binnengelopen; was nagezien en bevonden dat 18 ruimsbalken gesprongen waren, het schip zwaar ontramponeerd was en op de helling gebreeuwd en gekoperd moest worden; van de lading, die zwaar beschadigd is, zouden 2000 balen rijst verkocht worden; wegens de hoge kosten van reparatie zal daarmede geen aanvang gemaakt worden alvorens het schip getaxeerd is.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 24 oktober. Hier is het bericht gekomen dat jl. donderdag het kofschip HARLINGEN gevoerd geweest door kapt. Hannema op de Noorse kust bij Frederikstad is gestrand. De equipage is gered. Men zou trachten het schip vlot te brengen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 24 oktober. Het schip CONCORDIA, kapt. Van Dijk, is met zware schade te Christiaansand binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 24 oktober. Het schip DE JONGE JACOB, kapt. Herman, van hier naar Frederikstad heeft die haven wegens storm niet kunnen bereiken, maar is naar Christiania (opm: Oslo) opgezeild.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hull, 24 oktober. Het Nederlandse schip JANTJE NANNINGA, kapt. Meihuizen, van Kroonstad naar Gloucester, is hier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Farsund, 24 oktober. De Nederlandse schepen WILHELMINA GIEZEN, kapt. Wagenaar, van Stockholm naar Hull en PAULINE, kapt. Albers, van Dantzig naar Arbroath, zijn alhier lek binnengelopen.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wisby, 24 oktober. De Nederlandse kof COERT CORNELIS, kapt. Schut, van St. Petersburg met hennep en koper naar Havre bestemd, is bij Fahlude (opm: Fahlund, op Gotland) gestrand en zal waarschijnlijk weg zijn. De bemanning is gered.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 25 oktober. Men ontvangt het bericht, dat reeds in het begin der afgelopen week het fregat met stoomvermogen ADOLF van NASSAU, naar een Engelse haven heeft moeten afhouden om schade te repareren. Volgens onze berichten zal hiermee een aanzienlijke tijd moeten verlopen. Dit is van de financiële zijde zeer te betreuren, maar bovenal omdat de tegenwoordigheid van dit sterk bemande schip met het oog op de mogelijke gebeurtelijk- heden in Oost-Indië aldaar hoogst wenselijk was.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bremerhaven, 21 oktober. Het schip REINA, kapt. Munneke, naar Amsterdam bestemd, is alhier teruggekomen en in het droge dok gehaald om onderzoch te worden, hebbende op het Eversand aan de grond gezeten, is dicht gebleven.


Krant:

 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie: Lees hier. Een scheepsgezagvoerder, voorzien van bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag, door het afgelegene zijner tegenwoordige woning, niet in aanraking komende met scheepszaken, zoekt gelegenheid tot plaatsing van een aandeel van ca. 5000 gulden in een gekoperd schoenerbrikschip of soortgelijk vaartuig van plm 100 gemeten lasten, ‘t zij nieuw of een paar jaren in de vaart, teneinde daarmede in bovengenoemde betrekking werkzaam te zijn. Hun die hunne bemiddeling daartoe indirect mochten lenen wordt bij welslagen ½% van het te storten aandeel verstrekt. Inlichtingen worden met franco brieven onder letter A.P. ingewacht bij de boekhouder Jan Leenderts, Kalverstraat E. 237 te Amsterdam.


28 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 oktober. De Nederlandsche Handel-Maatschappij vraagt scheepsgelegenheid voor de overvoer naar Soerabaija van een gedeelte van een ijzeren dok als : 347.000 pond aan platen, strippen enz.; 86.000 pond aan recht- en gebogen hoek- en T- ijzers, waaronder ter lengte van 10 el; 158.000 pond aan 178 hele en de onderdelen van 8 losse ramen met toebehoren. De hele ramen zijn lang 6.15 el, hoog 8.56 el; 10.000 pond aan waarloos plaat- en hoekijzer; 15.000 pond aan klinkbouten in 87 kisten, ongeveer lang 0,75 el; 29.000 pond aan gegoten ijzeren buizen, windwerk, kasten, stangen, schuifleiders enz.; 31.000 pond geschat gewicht aan 8 stoomketels, elk in middellijn 1.95 el, lang 4 el, hoog met de stoomkast 2.70 el; 8 schoorstenen, elk lang 8.70 el; 8 machines, in kisten lang 3.10 el; 4 pompen, in kisten lang 2.40 el; 4 jacht- en drijfwielen; 1 houten blokmodel in 8 kisten lang 5.80 el en een partij onderdelen van de ketels, machines enz. in kisten. Zijnde een gezamenlijk gewicht van omstreeks 676.000 pond. De goederen worden langs boord geleverd te Amsterdam of Rotterdam en langs boord ontvangen te Soerabaija. Aanbiedingen met de gevraagde vracht inééns, hetzij voor het geheel, voor de helft, derde of vierde gedeelten van de bovenstaande gezamenlijke partijen - met uitzondering van de stoomketels en toebehoren, geschat op 31.000 pond, waarvoor afzonderlijke vracht-opgaven moeten worden ingeleverd - en van de tijd waarop de schepen ter inname gereed kunnen liggen, worden ingewacht tot woensdag de 2e november, of bij de agenten alhier tot dinsdag de 1e november.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 26 oktober. Het Nederlandse schoenerschip WATERHUIZEN (opm: bouwjaar 1859), kapt. H.J. Oosterhuis, van Mexico naar Engeland, is 7 september bij Vera-Cruz gebleven.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 oktober. Volgens ontvangen telegram is heden op de hoogte van het eiland Wight gearriveerd het barkschip BILLITON, kapt. v.d. Straten, van Java naar Nederland. Alles wel aan boord. (opm: zie NRC 061264)


29 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 oktober. Het schip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J. van Zanten, van Rotterdam naar Melbourne, is, volgens telegram van Cherbourg, aldaar met schade binnengelopen, zijnde in het Engels Kanaal aangezeild.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 oktober. De Nederlandse kof JANTINA ENGELINA, kapt. De Jonge (opm: bouwjaar 1829; kapt. Jan Harms de Jonge), van Delfzijl naar Noorwegen, is, volgens telegram van Frederikstad, aldaar in de nabijheid in een hevige storm, van 3 ankers weg en hoog op strand geslagen (opm: de kof werd wrak).


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 oktober. De Nederlandse tjalk LUCTOR ET EMERGO, kapt. Kuijper, van Swinemünde (opm: Swinousjcie) naar Pernau (opm: Pärnu), zou, volgens telegram van Pernau, aldaar in de nabijheid gestrand zijn.


Krant:

 VWB - Vlissingsch Weekblad

Vlissingen, 28 oktober. Volgens een bij het Nederlandse Loodswezen alhier ontvangen telegram is door de Vlissingse LOODSKOTTER No. 12, schipper A. Streefkerk, in het Engels Kanaal een verlaten Engelse brik gevonden, geladen met stukgoederen en te Portsmouth binnengebracht.


30 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helvoet, 29 oktober. Heden is alhier van Riga aangekomen het schip MAGDALENA, kapt. Buining, met verlies van boten, verschansing en deklast.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 28 oktober. Het schip HARLINGEN, kapt. Hannema, van hier naar Frederikstad, bij laatstgenoemde haven gestrand, is volgens telegram daar, zonder belangrijke schade afgebracht.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Burg, ( Fehmern) (opm: Burg auf Fehmarn), 27 oktober. Van de lading van het Nederlandse kofschip JANTJE MARTENS, kapt. Ates, van Koningsbergen naar Brussel, alhier gestrand zijn circa 200 tonnen rübsen (opm: waarschijnlijk bedoelt men Rüben: rapen, bieten, knollen, wortelen), niet geheel onbeschadigd, benevens het grootste gedeelte van de inventaris, geborgen. Het schip is verbrijzeld.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cherbourg, 27 oktober. Heden zijn alhier met schade binnengelopen het Nederlandse schip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. Van Zanten, van Rotterdam naar Melbourne en de Franse stoompaket WASHINGTON, van New York naar Havre, welke beide schepen met elkander in aanzeiling geweest zijn.


31 oktober 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 oktober. Het schip RUDOLF HAAY, van Riga met pijpduigen naar Apat,