Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1817


Datum: 02 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1816. Het schip de ZEEPLOEG, kapt. L.Y. Kolle, van Amsterdam naar Bremen, te Cuxhaven binnengelopen, is aldaar, na veel stormweer te hebben doorgestaan, door een loods binnen gebragt; is lek en heeft een zwaard verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1816. Kapt. H. Lieuwes, voerende het galjasschip JOHANNA MARGARETHA, den 30 november (opm: 1816) uit Texel naar Berbice (opm: rivier in Guyana, Zuid-Amerika) gezeild, meldt van l’Orient (opm: Lorient, Bretagne), dat hij, na den 4 december Hysant (opm: Ouessant) gepasseerd te zijn, dien avond en voorts tot den 16 daaglijks onophoudelijk zware en vliegende stormen heeft doorgestaan, waardoor hij veel schade aan zeilen en tuigagie heeft bekomen, en den 17 december te l’Orient is binnengelopen om te repareren.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van suiker en koffij, te Petten.
Kapt. Arij Cornelis Bootes, als daartoe geautoriseerd door het Vrede Gerecht van het kanton Zijpe, presenteert op dinsdag den 7 januari 1817, des morgens ten 10 ure, te Petten, aan ’t pakhuis van den heer strandvonder, publiek te verkopen, om contant geld: 66 vaten suiker en 60 balen en zakjes koffij, en zulks bij kavelingen; zijnde alle deze goederen geborgen uit zijn aldaar gestrande brikschip de HOOP, en zullen dezelve door de gegadigden op den dag der verkoop voornoemd kunnen worden gezien. (opm: zie RC 191216 en OHC 180117)


Datum: 03 januari 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris in het Canton van en residerende te Veendam, zal, namens zijn principalen, publiek veilen en verkopen, op woensdag 15 januari eerskomend, des avonds te 6 uren, ten huize van de Wed. H.D. Bosscher, aan het Westerdiep te Veendam: een smakschip, genaamd de GOUDVISCH, groot 35 commercielasten, met deszelfs ankers, touwen, zeilen, koksgereedschappen en boot, alles volgens de daarvan opgemaakte inventaris, thans liggende in de Zuiderhaven te Groningen, laatst bevaren door kapitein Geert H. Luurts. Ter fine van bezichtiging, kan men zich vervoegen bij Otte Suk, aan de Noorderhaven te Groningen.
Veendam, 6 januari 1817
M. van der Tuuk, notaris

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De griffier bij het vredegeregt, Canton Pekel-A, gedenkt ten verzoeke van Jan H. Kotter en Consorten, wonende in de Nieuwe Pekel-A, publiek te verkopen: een Tjalkschip, ongeveer 6 jaren oud, groot plusminus 20 roggelasten, met deszelfs ankers en touwen, zeilen, treilen en koksgereedschappen, invoege door Jan R. Oosterhuis is bevaren, liggende thans voor de helling van Klaas H. de Wijk, zijnde de derde beneden het Middelste Verlaat (opm: sluis), in de Oude Pekel-A. Deze verkoping zal zijn op woensdag 15 januari 1817. De doorlopende veiling en de finale toeslag op woensdag 22 januari 1817, telkens des avonds te 6 uren, ten huize van de brouwer Berend Edes Brouwer, in de Nieuwe Pekel-A, op conditiën, als dan te horen.
Oude Pekel-A A.W. Bruins,
Griffier


Datum: 07 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 januari. Het schip (opm: smak) de VROUW ELSINA, kapt. B.H. de Boer, ter rede van het Vlie liggende, heeft in de nagt tussen 28 en 29 december (opm: 1816) zware schade bekomen door aandrijving van het Engels galjasschip ANNA MARIA, kapt. J. Wodard, van Harlingen naar Londen, welke laatste, volgens rapport van kapt. De Boer, zodra het van hem ontslagen was (opm: was vrij gekomen), gezonken is.


Datum: 09 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. De BROEDERSCHAP, Smit (opm: fregat ex SAMUEL WHITNEY, kapt. Joachim Christiaan Schmidt), van Philadelphia naar Amsterdam, is bij Rusmansgat geheel verongelukt; de equipagie is gered. (opm: de stranding was in het Vlie op 18-19 december 1816, zie LC 170117)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. Den 20 november (opm: 1816) is bij Kragerø gestrand het schip FORTUNA, kapt. Lillja, van Strömstad naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, zijn van mening, op dinsdag den 14 januari 1817, namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd het Badhuis, onder de Boompjes, aan de meest biedende of hoogstmijnende te verkopen: het Fregatschip LADY GAMBLER, lang over steven 100 voeten 5 duimen, wijd op de berghouten buiten boord 27 voeten 1 duim, hol in het ruim van de buikdenning tot onder het dek bij de eerste balk van het groot luik 15 voeten 1 duim, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, liggende in de Scheepmakershaven, nabij de Jufvrouwstraat, te Rotterdam. Nader onderrigting bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 10 januari 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. van der Tuuk, notaris en Procureur te Appingedam, gedenkt te verkopen op vrijdag 17 januari ten huize van A.J. Borst, in de Wildeman, te Delfzijl:
3. 1/32 Aandeel in het kofschip VROUW CORNELIA, wordende thans bevaren door de kapitein Ocke T. Meuwis.
4. 1/32 Aandeel in het kofschip LAMMERAAL ULBO (opm: LAMORAAL ULBO), wordende thans bevaren door kapitein N. Smaal, liggende te Rotterdam.


Datum: 11 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Kaptein Claas Magchielsen, varende het brikschip EENSGEZINDHEID, den 21 december 1816 uit de Maas naar Gibraltar gezeild, en met schade den 8 januari in de Goeree wederom terug gekomen, rapporteert, dat, na twee malen tot bij het eiland Wight te zijn geavanceerd, hij telkens door aanhoudende stormen weder uit het Kanaal geslagen was, waar op hij heeft getragt het in de Noordzee nog zo lang mooglijk gaande te houden; dan, eindelijk door bekomen schadens en lekkagie, veroorzaakt door buijen, stortzeeën en zwaar werken van het schip, hij resolveerde (opm: besloot), om, waar het mooglijk, de Maas weder aan te doen; doch verscheiden malen aldaar voorgekomen zijnde, weder heeft moeten afhouden, alzo geen loodsen buiten waren; dan, eindelijk door nood voor behoud van schip, lading en leven geprangd, besloot hij het gat zonder adsistentie aan te doen, hetwelk hem dan ook gelukt is, na nog vijf zware grondzeeën, bij het passeren van de Hinder, over zijn schip gekregen te hebben.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. J. Dixon, scheepsbouwer te Lassem, van voornemens zijnde naar Europa te vertrekken, verzoekt een ieder die iets van hem te pretenderen heeft, dan wel verschuldigd is, zich ten kantore te adresseren van de heren Rutter & Co te Batavia, gerekend van heden tot ultimo februari dezes jaars.
Lassem, den 1 januari 1817.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 december. Bij Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal is het rapport ingekomen, dat Zr.Ms. Kanonneerboot No. 1, gecommandeerd door de 2e luitenant bij de Koloniale Marine Tischauser, kruisende bij de hoek van Auwer Auwer, op den 24 december j.l, een vrij hevig gevecht uitgestaan heeft met een gewapend inlands vaartuig, gesuspecteerd (opm: verdacht) een zeerover te zijn geweest, waarbij die brave en actieve officier met zeven wonden bedekt, gesneuveld is en de kadet Langenberg, benevens een Europese matroos, zwaar gekwetst zijn, terwijl zich onder de equipage nog vier licht gekwetsten bevinden. De schiemansmaat Hendrik Anderson die het bevel over deze kanonneerboot, na het vallen van de officier en de kadet, op zich genomen had, heeft de rover, welke de boot trachtte te enteren, met zeer veel moed, bedaardheid en beleid afgeweerd en dezelve niet verlaten, dan na bijna al het kruit, kogels en patronen te hebben verschoten, zijnde hij zelf in de schouder met een assagaai gewond.


Datum: 14 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een eiken Pinkschip, extra hegt en sterk, van al het nodige voorzien, oud 9 jaren, en groot omtrent 180 rogge-lasten; waarvan de inventaris te zien en nadere onderrichting te bekomen is ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Brieven van Batavia, van 2 september, meldden dat men aldaar destijds berigt had bekomen van de aankomst van Zr.Ms. schip van oorlog NASSAU, kapitein Sloterdijk, in de Javaanse wateren. Het genoemde vaartuig werd ieder ogenblik ter rede van Batavia verwacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notarissen, Mr. Viëtor en De Sitter, te Winschoten residerende, gedenkt E.J.C. Muller, van de Stadspolder in kwaliteit als boekhouder, op gewone strijkgelds-conditiën, ten huize van de kastelein Aiso Ebels Huttinga, bij de Nieuwe Schans, op woensdag 29 januari 1817 te verkopen: een Smakschip, plusminus 65 roggelasten, in den jare 1802 nieuw uitgehaald, met al deszelfs opgoed, zo als hetzelve is liggende te Amsterdam, tot hiertoe bevaren wordende door kapitein P.J. de Vries.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbetimmerd nieuw tjalkschip, 66 x 14 ⅓ x 4½ voet op de welling; nader onderrigt by de scheepstimmerman Tjeerd Tjallings van der Werf, in de Terbanster Schans by het Heerenveen.


Datum: 16 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Kaptein T.J. Weeken, voerende het schip LOUISA LISETTE, van Hull naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Harlingen, van den 10 januari, dat hij, in twee dagen van Hull tot voor Texel gekomen zijnde, tot twee malen te vergeefs gepoogd had aldaar binnentekomen; vervolgens weder op zee geraakt zijnde, was hij, door zware storm, twee etmalen voor top en takel (opm: slechts onder het kale tuig, zonder zeilen) gedreven tot onder de Jutse kust, hebbende van alle de zeilen slechts een stagfok overgehouden, waarmede hij het weder had opgewerkt tot onder Vlieland, alwaar hij in zee ten anker kwam; hebbende, door zware zeeën, de beide zwaarden, de boot, watervaten, nachthuis en alle de trossen verloren, als ook de beide ankertouwen (waarvan een gekapt), doch van welke hij er een terug bekwam.
Na aldaar een etmaal in de branding gelegen te hebben, was er eindelijk gelegenheid voor de loodsen om aan boord te komen, die hem op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst) in het Vlie binnen bragten, van waar hij den 9 januari te Harlingen binnen kwam, moetende, wegens bekomen lek, lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Kaptein M. van den Berg, voerende het kofschip de ZWALUW, van Amsterdam naar Lissabon gedestineerd, te Ramsgate binnen gelopen, meldt van daar, in dato 27 december (opm: 1816), dat hij den 23 dito aangezeild was geworden door een groot schip, hetwelk vlak op de stoothouten inliep, zo dat hij meende te zinken; het schip bleef echter digt, en raakte er van ontslagen met het kappen der taai-repen (opm: vermoedelijk deel van het staande want), breken van de bagijne ra, de boegspriet in de warrig, en het hout en ijzerwerk aan stukken, het anker op het dek en de kraanbalk weg; dit naauwlijks gebeurd zijnde, was hij door een zware zuidwesten storm overvallen geworden, die hem tot Vuurley (opm: mogelijk wordt Beachy Head bedoeld) terug dreef, waarop hij onder de Cingels (opm: banken in inham onder Winchelsea) ankerde, doch moest den 25 van daar vlugten, met veel moeite de boegspriet kunnende vasthouden; den 26 hield men af om onder Duins (opm: The Downs) ten anker te kunnen komen, doch troffen aldaar weder zulk een noodweer een vreesselijke zee, dat hij, alzo men het ene anker niet konde gebruiken, raadzaam vond een haven te zoeken, om de geledene schade te herstellen, waarmede hij over vier of vijf dagen gereed dagt te zijn en alsdan de reis te vervolgen. (opm: zie ook RC 060217 en 220217)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Men heeft nu een zekere tijding, dat de schepen van Ary Schaap (opm: de KOOPHANDEL) en Maarten Schaap (opm: JONGE MARIA), door de Marokkanen genomen en opgebragt, door de Keizer van Marokko, met derzelver ladingen, kost- en schadeloos zijn ontslagen. (opm: zie RC 301116 en 121216)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 januari. Volgens brief van Montreuil, van den 7 januari, was aldaar gestrand een brikschip, het welk men, uit aangespoelde papieren, veronderstelde te zijn CERES, kapt. J. Willems, van Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana) naar Amsterdam. (opm: zie RC 180117 en RC 280117).


Datum: 17 januari 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens officiële berichten, bij het departement van koophandel en koloniën ontvangen, is Zr.Ms. schip de NASSAU, na, op den 2 juli Rio de Janeiro – waar het den 26 mei bevorens aangekomen was – verlaten te hebben, en dus na aftrek van het evengemelde verblijf te Rio de Janeiro, en gerekend van den 31 maart 1816, de dag waarop het schip de rede van Vlissingen verlaten heeft, in de tijd van nog geen 4 maanden, in Straat Sunda, bij de hoogte van Anjer, behouden aangekomen. De officiers en de equipage bevonden zich in de beste welstand, zijnde op 15 juli, de echtgenote van B.H. van Medenbach Wakker bevallen van een zoon en den 11 daaropvolgend de echtgenote van de heer T. Wijnstock van een dochter. Gedurende de ganse reis is slechts een man der equipage overleden.
Zr.Ms. schip van oorlog EVERTZEN is den 9 te Oedjong Panka (opm: Oedjoeng Pangkah, 06º56’ Z.B. 112º35’ O.L.) aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Berghuis van Woortman, openbaar notaris in het Canton Veendam, zal op vrijdag 24 januari 1817 des avonds te 7 uren, ten huize van A.H. Veenhoven, in de Wildervank, publiek worden geveild en verkocht: een welbevaren Tjalkschuit, groot ongeveer 36 roggelasten, nieuw in de Wildervank in de jare 1810 uitgehaald, met zeil en treil, ankers en touwen, boot en verder toebehoren, zoals bij Thijs Jans Schipper, in de Wildervank is bevaren geweest en thans is liggende bij de helling van Roelf Lewes, aan het Oosterdiep in de Wildervank.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke veiling op den eilande Terschelling.
Men presenteert bij openbare veilinge, aan den meestbiedenden of hoogstmijnenden, tegen contante betaling, te West Terschelling, op maandag den 20ste januari 1817, te verkopen: De navolgende goederen, herkomstig uit het op den 18 en 19de december 1816 in de gronden van ’t Vlie verbrijzelde fregatschip BROEDERSCHAP, gevoerd geweest bij kapt. J.C. Smitt (opm: zie RC 090117), komende van Philadelphia en gedestineerd geweest naar Amsterdam, te weten:
4 vaten rum (Wan).
102 vaatjes hars.
20 dito terpentijn (spiritus).
3 dito bark.
16 tonnen teer en pek.
1080 pijpen staven.
Tot gerieve der kooplieden, zal de beurtman Jacob Oepkes, zaterdag voor de verkoopdag, weer en wind dienende, te Harlingen gereed leggen, zullende de verkoping tot zijne terugkomst worden opgehouden.


Datum: 18 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 januari. In de nagt tussen den 5 en 6 januari is op de kust van Cucq bij Montreuil-sur-Mer (opm: Pas de Calais) gestrand een brik, zo men vermoedt een Hollandse; men vreest dat de gehele equipagie daar bij verongelukt is; zijnde reeds twee lijken van matrozen gevonden. De stukken wrak liggen op het strand, alsmede enige vaten, meer of min geborsten, waarin koffij, zo het schijnt Demerary Triage, gemerkt Bome, een vat met een restant rum, enige cocosnoten, mais en palmhout, benevens een boek in de Hollandse taal, en een schrijfboekje, waarin de kaptein de rekeningen schijnt gehouden te hebben van zijne manschappen, en waarin de volgende namen voorkomen: Berkenkamp, Stroere, Walberg, Hussing, Maas, Scheffer, Donker, Hoppenbrouwer, Flinterman, Rip, Engeling, Buck en Dohm; hoogstwaarschijnlijk is dit het schip, hetwelk men veronderstelt de CERES, kaptein Jelger Willems, te zijn. (opm: zie RC 280117)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 januari. Te Havana is den 8 november laatstleden (opm: 1816) gearriveerd Jacob P. Kerkhoven, van Antwerpen (opm: fregat FANNY, thuishaven Gent); dezelve was den 30 oktober overvallen door twee gewapende vaartuigen, een schooner en een kotter, welker manschap de kaptein, super carga en equipagie op een onmenselijke wijze hebben mishandeld, het grootste gedeelte der lading geroofd en geplunderd, en ook grote schade aan het schip hebben toegebragt; hebbende alles medegenomen of vernield, wat roerend was, levensmiddelen, lopend tuig, compassen, kaarten, en alles wat aan de kaptein, super carga en equipagie toebehoorde; voorts het schip in brand gestoken, welke echter, na het vertrek der rovers, weder geblust is. Wijders hadden zij de zich aan boord bevindende gouden specien (opm: munten) niet gevonden, en waren dus dezelve bewaard gebleven; maar het schip was door dit ongeval in een deplorablen staat te Havana aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Den 9 januari is te Ramsgate, met verlies van een anker, en touw en gescheurde boegspriet, binnengelopen het schip REIGERSDAAL, kapt. L.H. Schneider, van Amsterdam naar Smirna (opm: Izmir).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Heden aangekomen Engelse brieven, van den 14 januari, behelzen geen bijzonder nieuws; alleen melden brieven uit Spanje, in Londen ontvangen, dat Zijne Katholijke Majesteit eindelijk aan de herhaalde vorderingen van Groot-Brittanje had toegegeven en de slavenhandel had afgeschaft; voorts dat de heer Van Zuylen van Nyeveld, Ambassadeur van de Koning der Nederlanden, de onderhandelingen over de afstand van een gedeelte van het vaste land van Spaans Amerika, aan de kant van de l’Oronoque (opm: rivier Orinoco), als onderpand van zekere pretensien (opm: aanspraken) van de Nederlanden op Spanje, ijverig voortzet

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. De JONGE HERMAN, kapt. De Haan, van Emden, en van Marseille derwaart zeilende, is den 25 september l.l. (opm: 1816) bij Lissabon genomen door een Tripolitaans schip, doch bij zijne komst te Tripoli terstond ontslagen, en de kaper-kaptein opgehangen. De Deij toonde zich over het schenden der Hanoverse vlag zeer te onvreden, en beloofde aan de Haan een schade vergoeding; zijnde dezelve te Malta aangekomen, om de Admiraal kennis van het geval te geven, en de schadevergoeding te doen regelen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. De EENDRAGT, kapt. Crab (opm: Adriaan Adam van der Crab), van Amsterdam naar Curaçao, is den 9 dezer met schade en gebroken roer te Plijmouth binnengelopen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Suriname is gearriveerd J. Vinck (opm: pink JONGE PIETER), van Ostende.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. J.G. Jacobsen en A.N. van Santen, makelaars, zullen op dinsdag den 21 januari 1817, ’s namiddags ten half twee uren, te Amsterdam in de Brakke Grond in de Nes, verkopen: 20 pakken beschadigde Demerarij katoen, geborgen uit het gestrande schip de HOOP, kapitein A.C. Bootes, gekomen van Demerarij: liggende op de tweede zolder van het pakhuis Vreedeveld, op de Prinsengracht, bij de Prinsenstraat, en aldaar op den verkoopdag van 9 tot 1 uren te zien. (opm: zie OHC 020117)

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 januari. Shipping Intelligence Custom House. Vertrokken CHERCHE-APRЀS (opm: galjas, thuishaven Oostende), kapt. F.A. Claeys, naar Oostende.


Datum: 21 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij Regterlijk gezag van een Pleit- of Smakschip, de VROUW CATHARINA, lang over steven 81 voet 6 duim, wijd binnen de huid 19 voet, hol in het ruim bij de voorste balk van het groot luik van onder het dek tot op de buikdenning 10 voet, alles Amsterdamse maat, groot ca. 50 rogge-lasten, liggende in de Leuvehaven, nabij brouwerij De Twee Leeuwen, met deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, volgens inventaris, laatstelijk gevoerd bij kaptein Christopher Gaedig, en toebehorende aan de Heer C.F. Bornhaupt, koopman te Riga,
ten verzoeke van de Heren Johannes en Cornelis de Kuyper, kooplieden en branders te Rotterdam, domicilium kiezende ten Comptoire (kantore) van de Heer Procureur Willem Simon Burger Jr, op de Nieuwehaven, wijk M, No. 251 en 276, die in dezen voor hen is occuperende, Requiranten in krachte van een vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 2 augustus 1816; geregistreerd den 5 daaraanvolgende, ten Comptoire van de Heer Ontvanger Verster, tegen betaling van zes en veertig guldens en zestien stuivers, bij welk vonnis gemelde Christopher Gaedig is gecondemneerd (opm: veroordeeld) om aan de Requiranten te betalen de somma van zeven duizend eenhonderd guldens dertien stuivers en agt penningen, Hollands courant, met de interesten en kosten, waarvoor het gemelde schip met deszelfs toebehoren is verklaard speciaal te zijn verbonden en executabel.
De executanten hebben het voorschrevene Schip en toebehoren ingezet om vijfhonderd guldens.
De tweede opbieding zal geschieden op maandag den 27 januari 1817.
En de derde of laatste den 3 februari daaraanvolgende, respectievelijk des middags ten 12 uren, in het Paleis van Justitie, ten overstaan van de Wel.Edele Gestrenge Heer Mr. Willem Mauritz Swellengrebel, Regter in de Regtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, als daartoe door gemelde Regtbank gecommitteerds.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van welgemelde Regtbank, en copie derzelve ligt ter visie ten Comptoire van voornoemde Procureur, bij wie ook nadere informatie te bekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Adfvertentie. Uit de hand te koop: een Driemast Tweedeks-schip groot ca. 300 rogge-lasten, in den jare 1810 van eikenhout gebouwd, voorzien van een complete inventaris, liggende binnen Rotterdam. Adres bij Hoyer, Van Brakel en Vlierboom, kooplieden aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Men heeft nu de zekere tijding, dat de schepen van Arij Schaap en Maarten Schaap, door de Marokkanen genomen en opgebracht (opm: zie RC 301116 en 121216), door de keizer van Marokko, met derzelver ladingen, kost en schadeloos zijn ontslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Directeuren van de Onderlinge Zeeassurantie, in de jare 1808 te Harlingen opgericht, adverteren, dat deze sociëteit zich sedert hunne oprichting niet alleen heeft staande gehouden, maar bij de herleving der scheepvaart, een gunstig uitzicht oplevert. Inviterende de reders en schippers, welke van die assurantie gebruik willen maken, zich voor of op de rekendag, zijnde 7 februari aanstaande, in het huis Benthem te laten inschrijven voor het volgend jaar, zijnde na die dag dagelijks daartoe gelegenheid bij de secretaris W. Vettevogel op de Voorstraat, alwaar gedrukte plannen van deze assurantiën mede voorhanden zijn.
Op last van de directeuren voornoemd. W. Vettevogel,
secretaris

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Ten verzoeke van Arend van Linge te Veendam, in kwaliteit als curator in de vacerende nalatenschap van wijlen Harm Derks Rogaar; op vrijdag 24 januari eerstkomend, des avonds te 6 uren, ten huize van E. van Linge opgemeld, mede ten overstaan van de heer vrederegter opgemeld: een aanzienlijke behuizing en schure, klein apart staand schuurtje en tuin, benevens een Scheepstimmerwerf, met de daarop staande grote timmerschuur, alles staande en gelegen op de hoek van het Dwarsdiep, aan het Westerdiep te Veendam, met nog een behuizinge en tuin, mitsgaders plusminus 8 deimten (opm: stuk) groen en bouwland, alles mede te Veendam staand en gelegen, en mede in percelen te veilen.
Veendam, 16 januari 1817
Mr. M. van der Tuuk, notaris


Datum: 23 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 17 januari. Te Cowes zijn gearriveerd Van der Son van Rotterdam en Van Leeuwen van Amsterdam, beiden naar Surinamen en lek.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Den 10 januari is van Dartmouth vertrokken het schip (opm: brik) de GOEDE TROUW, kapt. C. Möller, van Amsterdam naar Suriname.


Datum: 25 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Te Veere is binnengelopen het schip de WELVAART, kapt. O.P. Blom, van St. Martin (opm: St. Maarten) naar Dordrecht; hetzelve heeft den 18 januari de reis vervolgd, doch is de volgende dag door de loods bij Krammer aan de Kollina, niet ver van Ooltgensplaat, op een zeer gevaarlijke plaats aan de grond gezet, alwaar hij, bij gebrek van adsistentie, nog zat. De kaptein heeft toen een vaartuig aangenomen, met hetwelk hij hoopte die nagt in vlot water te komen; de steven en naden waren reeds ontzet en het schip lek; van de lading zout is een gedeelte over boord geworpen.
(opm: de barkentijn, bouwjaar onbekend, kapt. Oeds Pieter Blom, is op 23 juni in Dordrecht aangekomen, na lossing waarschijnlijk afgekeurd en vervangen door de in augustus 1817 aangekochte barkentijn HENRIETTE die aanvankelijk de naam WELVAART kreeg, die reeds in oktober werd gewijzigd in JACOBA EN ELISABETH)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Te Cowes is den 15 januari lek binnengelopen het schip de VIER VRIENDEN, kaptein H. van Duin, naar Surinamen, laatst van Calais. (opm: zie RC 280117)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Van Rendsburg wordt van den 13 januari gemeld, dat de schepen de VROUW ANNA, kapt. M.S. de Bruin, van Amsterdam naar Dantzig, en de JONGE JAN, kaptein Reindert Jans, van Delfzijl naar Lübeck, ter voortzetting hunner reizen vertrokken waren, doch nog in het kanaal lagen, wordende door de reparatie ener sluis in hunne vaart belet.


Datum: 28 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. De GRONINGER WELVAART, Lucas (opm: kof, kapt. E.K. Lugies), van Amsterdam, is in Torbay binnen geboegseerd (opm: met behulp van sloepen daarheen getrokken); hebbende zijn bezaanmast en voorsteng, een groot gedeelte zijner zeilen, kabels en ankers, verloren. Het moest dus gekalfaat worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 januari. De GUSTAAF FREDERIK, kapt. Mooijekind, van Rotterdam naar Londen, is door een vissersboot in Plymouth binnengesleept (opm: er had een hevige zuidooster storm gestaan; men vermoedt dat omstreeks vijftig sloepen in deze orkaan zijn vergaan); zijnde geheel mastloos en hebbende een anker en kabel verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Met een brief van Montreuil (opm: Montreuil-sur-Mer, Pas de Calais), van den 17 januari, heeft men thans de zekere tijding, dat de brik, den 5 dito des avonds aldaar op de kust verbrijzeld, genaamd is CERES, kaptein Jelger Willems, van Demerarij (opm: Demerara [Georgetown], Guyana) naar Amsterdam. Het aangespoelde bestaat in vijf vaten koffij, gemerkt Rame, enige weinige losse koffij, vijf lijken, twee kleine wiegen en kindergoed, hetgeen doet vermoeden, dat een familie met kleine kinderen aan boord is geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Kaptein Hendrik van Duin, voerende het schip de VIER VRIENDEN, van Rotterdam naar Surinamen gedestineerd, meldt van Cowes, van den 16 januari, dat hij van Calais gezeild zijnde, de volgende dag door stilte overvallen was geworden, die tot den 13 aanhield; toen op de hoogte van Wight zijnde, had het begonnen hard te waaijen uit het westen en werd het schip zeer lek bevonden, en die nagt aanhoudend hebbende moeten pompen, had men de volgende dag een groot lek in het agterschip bevonden, hetwelk hem noodzaakte een haven te zoeken, waarop hij den 15 te Cowes was binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Te Dartmouth is met verlies van anker en een weinig schade aan de zeilen binnengelopen het brikschip ATTALANTE, kaptein Bezemer, van Rotterdam naar Marseille.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, C. de Grys, T. Zurmühlen, G. de Barbanson en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 3 februari 1817, ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd DE DRIE VRIENDEN, gevoerd door kapt. P. Zink, lengte over steven 81 voet, wijd, binnen zijn huid, 19 voet 7 duim, hol, in het ruim, 10 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voormelde makelaars.
(opm: op 17 februari werd de kof onderhands voor NLG 4.200 verkocht aan J.H. Bodeman; nieuwe scheepsnaam JOSINA en kapitein Werner Bodeman)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. van Heyningen, J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, J. Boelen, H.J. Rietveld en A. van Hall, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 10 februari 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd la COMTESSE MARIE, gevoerd door kapt. Bartholomeus Tours; is in het jaar 1804 en 1805 aldaar ter stede bijna geheel verbouwd en van een nieuwe en meer als dubbele inventaris voorzien; lang over steven 98 voet, wijd, binnen zijn huid, 28 voet, hol, in het ruim, 12 en 1 half voet, het verdek hoog aan boord 5 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voormelde makelaars. (opm: het schip werd in september 1817 verkocht en kreeg de nieuwe naam CATHARINA THEODORA)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het Fregatschip genaamd ISABELLA, gevoerd door kapitein Charles Tyler, door de makelaars R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier en J.E. Lublink, aangeslagen geweest tegen maandag den 16 december 1816 (opm: zie RC 121216) doch als toen geen voortgang gehad hebbende, zal als nu plaats hebben op maandag den 10 februari 1817.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris Mr. Hendrik van Bolhuis te Winsum, zal op zaterdag 1 februari 1817, des avonds te 6 uren, ten huize van de Wed. Jan Alderds te Obergum, publiek worden verkocht: een welbevaren Tjalkschip, groot plusminus 38 roggelasten, met zeil en treil, ankers, touwen en verder toebehoren, zo laatst door Jan Klaassen Bosveld is bevaren en thans is liggende in het Zijldiep te Obergum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop, een uitmuntende kanthelling, met grote schuur, 2 à 3 woningen, staande aan de sluis te Workum, te bevragen bij de eigenaar Pier D. Alta aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 januari. De DOLPHIJN (opm: brik), kapt. W. Rymers, van Rotterdam naar Surinamen, is te Ramsgate omgevallen, heeft vier voet water in het ruim, en de lading zal waarschijnlijk moeten worden gelost. (opm: zie RC 010217)


Datum: 30 januari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Smirna (opm: Izmir): het brikschip de JONGE ELISABETH, kapt. Jacob Kreeft,
Marseille: het schip KLAZINA EN DIRKJE, kapt Cornelis Schilperoort,
Bordeaux: het schip HET FORTUYN, kapt. Willem van der Kolff,
Havre-de-Grace: het schip de JONGE GERRIT, Cornelis Lammerse Klok.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer
Curaçao: het fregatschip SARA MARIA, kapt. J.M. Jetter,
Hull: het smakscheepje de JONGE MARGARETHA, kapt. Jacob Verdoes.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. Jacob Marcussen, voerende het schip ALNOMAC, van Demerarij naar Amsterdam gedestineerd, meldt van West-Cowes van den 20 januari, dat hij, den 7 november vertrokken zijnde, op zijn reis vreselijke stormen heeft doorgestaan, waardoor het schip zwaar gewerkt had, en de knies voor de boeg door de zware golven weggeslagen werden, waardoor hij veel water bij de pomp kreeg, hetwelk, al toenemende, men met aanhoudend pompen niet kon lens houden, zo dat hij genoodzaakt was, ten einde het schip te ligten, de koffie, welke voorin lag, over boord te werpen, om zo goed mogelijk het lek te stoppen; dit bij redelijk weer geschied zijnde, was hij, wegens verlies van vele zeilen en het breken van drie ra’s en kruissteng, den 19 des avonds te West-Cowes binnengelopen. (opm: zie RC 041017)


Datum: 31 januari 1817


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Den 28 dezer is van Texel uitgezeild de HOOP EN VERWACHTING (opm: smak), J.L. Smit, naar Corunha en Cadix.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er zal op woensdag 5 februari,des avonds te 5 uren, te Oude Pekel-A, ten huize van H.J. Middel, door Mr. S. Piccardt, openbaar notaris ter Pekel-A, ten verzoeke van Koert J. Middel, een publieke verkoop worden gehouden van de navolgende scheepsportiën, als van:
- 1/32 In het kofschip, gevoerd door kapitein Jan Wolters de Groot.
- 1/32 In het schip, gevoerd door kapitein Sjabbe Jans Brouwer.
- 3/32 In het schip, gevoerd door Luken Jans Besseling.
- 1/32 In het schip gevoerd door Hendrik Arends Smilde.
- 1/32 In het schip van kapitein Derk Jan Greven.
- 1/32 In het schip van Sijpko H. Spelde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris te Groningen, zal door de Procureur J. Versteegh en zoon, op maandag 10 februari 1817, des avonds te 6 uren, ten huize van logementhouder L. van der Molen aan de Markt te Groningen, publiek bij strijkgeld verkopen:
1. Een welbevaren Kofschip, de JONGE HARM VAN DER MOLEN genaamd, groot plusminus 70 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopend want, annexen en volgens inventaris, gevoerd door de kapitein G.J. Ebeling (opm: G.B. Ebeling), thans liggende te Amsterdam. (opm: vermoedelijk kwamen enkele nieuwe aandeelhouders ‘aan boord’, en een nieuwe kapitein, namelijk Rente Jans Klunder)
2. Een welbezeild Smakschip, de JONGE THEODOOR genaamd, groot plusminus 60 roggelasten, met zeil en treil enz, gevoerd door kapitein Jan Jurjens de Groot, thans liggende in de Zuiderhaven te Groningen. Alles breder in de billetten vermeld. (opm: met behoud van naam werd de smak voor NLG 2.254,00 verkocht aan Hendrik Bolte c.s, Groningen, met kapt. Hemme Jans de Jonge)


Datum: 01 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De DOLPHYN, Rijmers (opm: vergelijk verschillende schrijfwijzen naam van schip en kapitein met RC 280117), van Rotterdam naar Surinamen, die bij Ramsgate op strand geraakt was, is, na een groot gedeelte der lading gelost te hebben, weder vlot geworden en in het dok gesleept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De ZEEVOGEL, Haneman (opm: vermoedelijk kapt. Henri Annemans), van Marseille naar Antwerpen, is bij Minorca verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De VENUS, Athenden, van Antwerpen naar Plymouth, welke onlang met schade te Margate binnengelopen is, moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De CLIMAX, of MIMAX (opm: kennelijk was de naam door de rapporteur niet goed te lezen), van Batavia naar Amsterdam, was den 9 november op 30º Z.B. en 23º lengte gezien, hebbende de fokkemast en boegspriet verloren; hetzelve had twee dagen te voren de stukken (opm: kanonnen) over boord geworpen, en zeilde naar de Kaap de Goede Hoop om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Kaptein G. Abels, voerende het schip de JUFFROUW CORNELIA, van Amsterdam naar Genua en Livorno gedestineerd, te Dartmouth binnengelopen, meldt van daar, van den 22 januari, dat hij den 19 dito, des morgens, ten 5 uren, een vliegende storm uitgestaan en een stortzee over gekregen heeft, die het schip met de mast op het water sloeg, en al wat op het dek was, benevens drie man van de equipagie medenam, waarvan echter twee behouden werden; vervolgens was het schip, na masten, sloep, boot, zeilen, compas, enz. verloren te hebben, door een visser te Dartmouth binnen gesleept; de kaptein en zijn volk waren door de uitgestane vermoeijenissen geheel ongesteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 januari. In een brief van Riga van den 30 december (opm: 1816) wordt gemeld, dat het schip EDMUND, kapt. J.G. Steineke, van Amsterdam derwaarts gedestineerd, verongelukt zoude zijn. (opm: zie RC 220217)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 januari. Te Bayonne is gearriveerd J.T. van der Zee van Amsterdam, laatst van Socca (opm: kof VROUW AUKJE; plaats van afvaart wellicht Socoa [ZW van Biarritz]); dezelve heeft gedurende zijne reis zeer slecht weer gehad, waardoor de watervaten van het dek geslagen zijn en de equipagie verscheiden dagen zeewater heeft moeten drinken; de lading heeft veel geleden; in zonderheid de kaas, die genoegzaam geheel bedorven is, zo dat men veel daarvan in de rivier zal moeten werpen; de cacao en andere goederen zullen waarschijnlijk mede zwaar beschadigd zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 januari. Van Den Briel wordt, in dato den 30 dezer, gemeld: Volgens berigten, is er in de gepasseerde nagt op de Westplaat een smak verongelukt, geladen met haver; de stukken zijn er van aan strand komen drijven; de equipagie is gered, doch van derzelver benaming weet men niets (opm: zie volgend bericht).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 januari. Van den Briel wordt heden gemeld: het verongelukte schip, bij de vorige post gemeld, is genaamd MERCURIUS, J. Dubbelaar (opm: J. Dobbelaer, Oostende), gedestineerd naar Londen; hetzelve is den 28 dezer van Maassluis naar zee gezeild; de stukken, die aan strand gespoeld, zijn enige planken; de lading zal denkelijk geheel weg zijn, en het overige van het schip is vol water (opm: zie RC 040217).


Datum: 04 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 februari. Het verongelukte schip (opm: MERCURIUS, zie RC 010217), te voren gemeld, is den 31 des nachts aan stukken geslagen en geheel verbrijzeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Den 21 januari is ter rede van Koppenhage (opm: Kopenhagen), wegens bekomen slagzijde, binnengelopen het schip DE VIER GEZUSTERS, kapt. H. Blank, van Riga naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Van Bordeaux wordt gemeld, dat bij Rouaan op strand geraakt is een Hollands brikschip, geladen met koperen ketels en olij, de naam onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Van Den Briel wordt heden gemeld: Volgens berichten is er gepasseerde nacht een brik op strand vast geraakt, doch men weet noch van de kapteins naam noch van de lading iets te zeggen. (opm: THE BONDENS, zie RC 060217)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop op Regterlijk Gezag, van het Brigantijn-Hoekerschip DIE UNTHERNEMING, lang over steven 74 en 1 half voeten, wijd, binnen de huid, 16 en 3 vierde voeten, hol, in het ruim, 10 en 1 half voeten, alles Amsterdamse voetmaat, groot ca. 60 lasten, liggende aan de Scheeps-Timmerwerf van de Heer Gijsbert van Brakel, in het Zalmgat, even buiten Rotterdam, met deszelfs staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere gereedschappen, op de inventaris, in de Memorie van Lasten geïnfereerd, breder omschreven.
Wordende voorgemeld Brigantijn-Hoekerschip gevoerd door schipper Roelof Harms Velthuis, ten verzoek van de Heer G. van Brakel, mr. scheepmaker, wonende even buiten Rotterdam, domicilium kiezende ten huize van de Heer Pieter Commys, Procureur, wonende te Rotterdam, in de Oppert, die in dezen is voor hem occuperende, Requirant in krachte van een vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdend te Rotterdam, in dato den 18 oktober 1816, behoorlijk geregistreerd door de Heer Ontvanger Verster, tegen betaling van het verschuldigde regt; bij wel vonnis gemelde schipper Roelof Harms Veldhuis (opm: zie verschil met eerdere schrijfwijze) is gecondemneerd (opm: veroordeeld) om aan de Requirant te betalen de somma van 2698 guldens, 18 stuivers en 12 penningen, Hollandse courant, met de interesten en kosten.
De Requirant competerende (opm: bevoegd) voor op last van denzelven gedane vertimmering, leverantiën en arbeidslonen, aan het gemelde Brigantijn-Hoekerschip, genaamd DIE UNTHERNEMING, waarvoor het gemelde schip, met al deszelfs toebehoren, is verklaard speciaal verbonden en executabel (opm: dus met hypotheek bezwaard).
De Executant heeft het voorschreve schip en toebehoren ingezet om een duizend guldens.
De eerste opbieding zal geschieden op maandag den 10 februari 1817.
De tweede op maandag den 17 februari 1817, respectievelijk des middags ten 12 uren, in het Paleis van Justitie, ten overstaan van den Wel.Edele Gestrenge Heer Mr. Willem Maurits Swellengrebel, Regter in de Regtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, als daartoe door gemelde Regtbank gecommitteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van welgemelde Regtbank, en copie derzelve ligt ter visie ten Kantore van voornoemde Procureur, bij wie ook nadere informatie te bekomen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 20 januari. Sedert den 16 dezer maand is successievelijk aangekomen een gedeelte der Oost-Indische troepen, om te embarkeren op de volgende schepen, als op de CORNELIA het 20ste bataillon, de COLUMBUS het 22ste bataillon, de HENRIETTE ELIZABETH pionneers, de WATERLOO het 26ste bataillon, de AUGUSTE het 19de bataillon.
Zijnde eerstgemelde den 28 dezer naar derzelver bestemming vertrokken (opm: redactie).


Datum: 06 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Kapt. M. van den Berg, voerende het schip de ZWALUW, van Amsterdam naar Lissabon gedestineerd, den 9 januari van Ramsgate gezeild, en reeds tot Wight gevorderd zijnde, is den 18 dito te Ramsgate terug gekomen, na weder verschriklijke stormen en nood weer te hebben doorgestaan; het schip heeft weinig schade, doch de lading is overgezet en zal, zo de kaptein vreest, enigszins geleden hebben; hij dacht met de eerste gunstige wind weer te zeilen. (zie ook RC 160117 en 220217)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Het te Yarmouth binnengesleepte schip GUSTAAF FREDERIK, kapt. N. Mooijekind, van Rotterdam naar Londen, moet een gedeelte der lading lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. De brik, waarvan tevoren gemeld is (opm: RC 040217), die op strand vastgeraakt was, is in vlot water en alhier op de haven gekomen; dezelve is genaamd THE BONDENS, W. Lesly, van New Castle.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op zaterdag 15 februari 1817, des namiddags ten 2 ure, zal men in het Logement genaamd Ostende, de Beurs te Antwerpen, publiek verkopen: het uitmuntend snelzeilend driemast-schip AUSTRALIAN, onlangs te Antwerpen van de Havanna aangekomen; lang over steven 79 voeten, wijd binnen de huid 21 voeten, hol tussen deks 13 voeten en 8 duim, ladende ongeveer 125 lasten; met deszelfs staande en lopend want, en scheepsgereedschappen, volgens daar zijnde inventaris. Het gemelde schip is thans liggende in het dok te Antwerpen, alwaar het kan gezien en onderzocht worden.
Om inzage der verkoopsconditiën, alsmede van de inventaris, kan men zich adresseren ten kantore van de heren G. Choise en Comp, consignatarissen (opm: [hier] bewaarder van gedeponeerd goed) van gezegd schip, of bij de Heren makelaars Breguigny R. van Goorlaecken, te Antwerpen voornoemd.


Datum: 07 februari 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag 13 februari zal door een bevoegde beambte des namiddags te 2 uren, aan de molen van de heren H.H. Nap en Co, buiten het Kleine Poortje (opm: te Groningen), publiek worden verkocht: een partij zeilage, bestaande uit 12 stuks differente zeilen, 2 ankertouwen, 3 ankers en een partij gesneden touwwerk, enige blokken met en zonder beslag. Zijnde al deze goederen geborgen van het kofschip de VROUW MARIA, gevoerd geweest door Jan Hendriks Zeeven, liggende bij de molen voornoemd, alwaar dezelve door de gegadigden op de dag van verkoop kunnen worden bezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop op 7 februari 1817 te Winschoten door notaris Mr. J. Freeseman Viëtor, o.a.
- 1/32 Aandeel in het kofschip (opm: ZEELUST), gevoerd door J.C. Lucas.
- 1/32 Aandeel in dat (opm: VROUW ANNA) door D.H. van Wijk, en
- 1/32 aandeel in dat (opm: VROUW REBECCA) door R.D. van Wijk bevaren.


Datum: 08 februari 1817


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia is den 16 september 1816 gearriveerd: C.H. Nieuwkerk, de VROUW MARIA (opm: fregat), van Rotterdam. Derzelve heeft de reis uit Helvoet in 4 maanden min twee dagen volbracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het schip ZELDENRUST, kapitein Abraham Brons, om zo spoedig mogelijk te vertrekken.
Adres bij Cargadoors Vogelsang & Co.


Datum: 13 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Den 8 februari in het Eyerland B.L. Pekelder (opm: VROUW HHENDRIKA) van New Castle, H.R. Duit (opm: tjalk DE JONGE MARGARETHA) terug uit zee; beiden zijn met behulp van schuiten binnengebragt en zijn lek; laatstgemelde heeft een zwaard en zeilen verloren, gaat naar Harlingen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Op 4 februari is Z.M. Schip van Oorlog TROMP uit ’s Lands dok gebragt en ligt thans ter rede van de Hoofdplaat ten anker.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Te Portsmouth is binnengelopen het schip (opm: brik) MARIA, kapt. H.A. Balmer, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Gemmening, makelaar, zal ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 17 februari 1817, ’s avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de VROUW BARBARA, gevoerd door kapt. Jan de Jong, in het jaar 1816 met een eiken huid gedubbeld, voorzien van nieuwe zwaarden en een nieuw daaglijks touw, voorts in de afgelopen herfst gekield, gekalafaterd, en de boordagie (opm: uitrusting) veel verbeterd, lang over steven 77 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid, 17 voet 8 duim, hol, in het ruim, 8 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; nadere onderrigting bij voornoemde makelaar en bij cargadoors Gemmening en Penning.


Datum: 15 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Staatsraad, Directeur-Generaal van het Departement van Koophandel en Koloniën, brengt, mits deze, ter kennis van de commercie,
Dat, bij ampliatie van het tarief op de Consulaat-Regten, bij Koninglijk besluit van den 6 juni 1816, No. 60, is vastgesteld, nader door Zijne Majesteit bij besluit van den 30 januari laatstleden, No. 79, is bepaald:
Dat van schepen, welke, hetzij om te vertollen (opm: in te klaren), hetzij om andere redenen, de ene of andere haven aandoen, zonder in dezelve te laden, te lossen, lading te breken, of te suppleren, door de Consul, voor het viseren der Zeebrieven en verdere scheepspapieren, in plaats van het bepaalde regt van 25 cents (vijf stuivers) per last, niet meer zal mogen worden genoten dan één gulden per schip.
’s Gravenhage, den 12 februari 1817.
De Staatsraad, Directeur-Generaal voornoemd, Goldberg


Datum: 18 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Te Delfzijl is men enige schade en verlies van anker en touw binnengelopen het schip NOOIT GEDAGT, kapt. J.L. Hund.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Den 8 april te Cowes binnengelopen het schip HOOP EN VERWAGTING, kapt. Smit, van Amsterdam naar Corunha (opm: La Coruña) en Kadix (opm: Cadiz) met verlies van zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Van het schip NICOLAY, kapt Swart, 16 november (opm: 1816) van Croonstad (opm: Kronjstadt) naar Amsterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 februari. In het Eierland (opm: Eyerland) is gestrand een galjootschip, naam nog onbekend. (opm: geen galjoot gevonden, wel de tjalk JONGE PIETER, zie RC 200217).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 11 februari. De volgende transportschepen met troepen zijn heden naar zee gezeild, bestemd voor Batavia: de WATERLOO (opm: bark), kapitein D. Hensken, de HENRIETTE ELISABETH, kapitein Janssen (opm: pink HENRIETTA ELISABETH, kapt. C.F. Jansen), de COLUMBUS (opm: pink), kapitein H. van Uijen en de AUGUSTE (opm: fregat), kapitein J. Grevelink.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 februari. Zr.Ms. schip van oorlog, PRINS FREDERIK, in den beginne van november 1816 van Portsmouth gezeild, en troepen voor Java bestemd aan boord hebbende, is den 15 van genoemde maand ter rede van Santa Cruz, op het eiland Teneriffe gearriveerd. Allen welvarende.


Datum: 20 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 februari. Den 12 februari des avonds, is op Eyerland gestrand en verbrijzeld het tjalkschip de JONGE PIETER, kapt. L.J. Oortjes, van Amsterdam naar Londen en de vorige dag uit Texel gezeild; de lading is geheel weg, doch enig tuigagie, benevens het volk, geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Kaptein H.G. Bergveld, voerende het schip (opm: pink) de PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Havana gedestineerd, meldt van Dartmouth, van den 9 februari, dat hij, zijn reis tot aan Engelands einde (opm: Lands End) voortgezet hebbende, den 4 en 5 dito aldaar door zware W. en N.W. storm was overvallen geworden, verzeld van een vreeslijk hoge zee, hetwelk twee etmalen aangehouden had, en waardoor al wat op het dek was overboord geraakt, en de voorsteng benevens enige touwen gesprongen waren; ook had hij twee zeilen moeten snijden (opm: vermoedelijk los moeten snijden); hierop was hij den 6 dito te Dartmouth binnengelopen, en hoopte over 3 of 4 dagen weder gereed te zijn.


Datum: 22 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Een groot Breemsch schip (opm: uit Bremen) met droge waren, op het laatst van december te Havana aangekomen, is door een kaper van een menigte goederen beroofd ter waarde van 60.000 dollars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Te Cowes is lek en met verlies van zeilen binnengelopen de ZWALUW, Van den Berg, van Amsterdam naar Lissabon. (opm: zie ook RC 160117 en 060217)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. In de nacht tussen den 16 en 17 februari is op de Riepel bij Wieringen in de grond geraakt het Ligterschip gevoerd door Fredrik Griepen, goederen geladen hebbende uit het in Texel binnengekomen schip MADONA DE IDRA, kapt. Antonio J. Oeconomo van Idra (opm: het eiland Idhra, Gr.); een man van het ligterschip, benevens een Griekse matroos van kaptein Oeconomo zijn daarbij omgekomen; de overige personen zijn door een visser gered; van de lading zal denkelijk een gedeelte geborgen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 februari. Aangaande het schip EDMUND, kapt. J.G. Steineke, van Amsterdam naar Riga gedestineerd, heeft men met een brief van Riga, van den 16 januari, thans stellig berigt, dat hetzelve op de klippen bij Carlscrona totaal verongelukt is; van de lading waren 3000 dakpannen, benevens enige wijn, geborgen. De equipagie had zich gered. (opm: zie ook RC 010217)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Den 5 februari is op de hoogte van Plymouth in goede staat gepraaid het schip de JONGE PIETER JACOB, kapt. Jens Johannesen, van Amsterdam naar Berbice (opm: rivier in Guyana, Zuid-Amerika).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Volgens brief van Dartmouth van den 9 februari, lag aldaar voor de haven in goede staat het schip VREES EN HOOP, kapt. C.S. van der Mey, van Amsterdam naar Surinamen, benevens nog 50 Hollandse schepen, tegelijkertijd uit Hollandse havens gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 februari. Van Middelburg wordt den 16 februari gemeld: heden is, na het uitstaan van woedende stormen, ter rede van Vlissingen gearriveerd, het voor onze stad bestemde Fregatschip MIDDELBURGS NIEUWE HAVEN, kapt. F. Ferber, komende van New Orleans, met een lading katoen enz; gemelde bodem is den 26 december laatstleden (opm: 1816) vandaar vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van vaartuigen. Op woensdag den 5 maart 1817, namiddags ten 3 uren, in het Rechthuis te Katwijk aan den Rhijn, gaat men over tot openbare verkoping van:
- een koopvaardijschip, zijnde een Bom, genaamd de JONGE GERRIT, met deszelfs toebehoren, gevoerd wordende door schipper Floris Jacobsz Plokker,
- een dito Bomschip genaamd de GOEDE HOOP, met deszelfs toebehoren, gevoerd wordende door schipper Philippus de Best; en
- de helft in een dito Bomschip, genaamd de JONGE JAN, met deszelfs toebehoren, gevoerd wordende door schipper Gijsbert Krijgsman.
Nader onderrigting te bekomen ten Kantore van de Notaris J.C. Hummel, te Katwijk aan den Rhijn, alwaar de inventarissen der vaartuig-goederen en de voorwaarden van verkoop agt dagen vóór de verkoping te zien en te lezen zijn.


Datum: 25 februari 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag den 5 maart 1817 zal te Harlingen publiek worden verkocht:
het Kofschip de ZEELUST genaamd, groot plusminus 90 roggelasten, met deszelfs toebehoren, volgens inventaris, bevaren door schipper Gerrit Alberts, liggende te Harlingen.
Nadere informatiën bij de heren Repko en Feersma.


Datum: 27 februari 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 februari. Den 21 februari is verbrijzeld het op Eijerland gestrande schip NEPTUNUS, kapt. J.F. Lewsen, van Amsterdam naar Havre; het daar nog in zijnde gedeelte der lading is weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Kapt. Niels Nissen, gevoerd hebbende het schip de JONGE CHARLES (opm: kof, kapt. Niels Niessen), met vis, traan, tamarinde (opm: verse of gedroogde vruchten) en arak van Bergen naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Bergen, van den 28 januari, dat hij, den 7 dito van daar gezeild zijnde, drie weken onder zware stormen en orkanen, eerst onder Stad en vervolgens onder Hitland gedreven en eindelijk, na 6 dagen zonder brood aan boord te hebben doorgebragt, des nagts tussen de Noordse klippen in gedreven was, alwaar hij zijn schip en lading totaal verloren had, zodat hij zich met zijn volk, zonder iets te kunnen medenemen, met het grootst gevaar op een klip gered had; van de takelatie (opm: zeilen en lopend want) was een gedeelte geborgen, en men hoopte nog meer te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Volgens brieven van Bergen, van den 21 en 25 januari, was het schip de VROUW GRIETJE, kapt. J.M. Pihl (opm: Johannes Marinus Piel), naar Amsterdam gedestineerd, den 6 december van daar vertrokken, en ook in zee geraakt, doch door stormen en slegt weer genoodzaakt geworden naar Bergen terug te keren, alwaar hij ook den 12 januari, na gestoten, zeilen gesneden (opm: vermoedelijk losgesneden) en touwen gekapt te hebben, terug gekomen was; men had de lading moeten lossen, en reeds circa 250 waag beschadigde vis verkogt; de reparatie zou zo spoedig mooglijk voortgezet worden; en het schip vervolgens deszelfs reis hervatten.


Datum: 28 februari 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Brieven. in dato 28 en 29 januari j.l, geschreven aan boord van het schip (opm: fregat) HOOP en FORTUIN, toen liggende ter rede van Egvaag, bij Taarsund (opm: waarschijnlijk wordt Farsund bedoeld) in Noorwegen, melden dat alle zich daar in de beste welstand en goede orde bevond. Het schip hoe zeer gestadig met slecht weer en contrariewinden hebbende moeten worstelen, was echter nog zo hecht en digt als bij het vertrek van Texel en men had nog geen schade aan hetzelve ontdekt. Op 31 januari was het nodige water reeds ingenomen en men wachtte op goede wind om weder zee te kiezen. (opm: zie PGC 061216, 281117 en 161217)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop een extra welbeklante scheepstimmerwerf met huizinge cum annexis, te Workum op aannemelyke voorwaarden, te bevragen by Evert Arend Everts aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een roef snikschip, te bevragen bij Andries Elles, mr. timmerbaas te Franeken.


Datum: 01 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Volgens brief van Lissabon, van den 5 februari, was aldaar, na 118 dagen reis, binnen gelopen het schip ELISABETH, kapt. J.J.D. Schurmberg (opm: Johan Jochem Daniel Scharmberg), van Batavia naar Amsterdam gedestineerd; hebbende door storm 2 man en 3 sloepen verloren; men dacht hetzelve ligte reparatie en levensmiddelen benodigd zoude hebben; de zeilen waren in goede staat; het schip was nog onder quarantaine, waardoor meerdere berigten ontbreken.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 maart. Op verleden zondag den 23 februari, kwamen ter dezer rede twee open boten aan, Lord Amherst en deszelfs gevolg aan boord hebbende. Zijne Brittannische Majesteits fregat ALCESTE, kapt. Murray Maxwell, waarmede zijn lordschap van China terugkeerde, had op den 18 bevorens, des ochtends ten 7 uren, op een blinde klip in de Straat Gaspar (opm: 2º58’ Z.B. 107º14’ O.L.), ongeveer 2 Engelse mijlen van het zogenaamde Midden Eiland, gestoten en had in minder dan een half uur reeds zoveel water gemaakt, dat men had nodig geacht Lord Amherst en deszelfs gevolg naar land te brengen. Het eiland werd bevonden met bijna ondoordringbaar kreupelbos te zijn bewassen, zodat men niet dan met de grootste moeite konde aan wal komen. Dit gelukte eindelijk op 4 Engelse mijlen afstand van het schip, hetwelk, ofschoon tussendeks vol water, echter nog gedurende de eerste nacht door de kapt. Maxwell, zijn officieren en de equipage werd in bezit gehouden. In de avond van woensdag vertrok zijn lordschap met deszelfs gevolg van Midden Eiland en kwam na een overtocht van vier nachten en drie dagen gelukkiglijk alhier aan. Des maandags vertrok van deze rede de TERNATE, een Engels compagnie kruiser, benevens een ander schip om de schipbreukelingen die ten getale van ongeveer tweehonderd man, zich nog op Midden Eiland bevinden, af te halen en men hoopt dezelven in het begin van de volgende week hier te zien aankomen. Niemand verloor bij dit ongeval het leven en men vleit zich dat alles wat zich in de kuil, kerk en kajuit van het fregat bevindt, nog door deze tijdige hulp zal kunnen behouden worden.


Datum: 04 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, B. Oostrum de Waal, A. van der Sluys, H. Smit en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 10 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd APRIL, gevoerd door kapt. J.E. Holz, lang over steven 137 voet, wijd, binnen zijn huid, 33 voet 2 duim, hol, in het ruim, 16 voet 7 duim, het verdek hoog aan boord 7 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voormelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Gisteren heeft op de Noorderhaaks aan de grond gezeten een kof of smak, doch daar dezelve heden niet meer te zien is, zal dezelve denkelijk verbrijzeld zijn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Den 1 december is bij Suriname op strand geraakt het schip (opm: brik) de VROUW ESTHER, kapt. W. Cavallier, van Amsterdam derwaarts gedestineerd, zou denkelijk weder afgebracht worden (opm: zie RC 060317).

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Te Lissabon is binnen gelopen het schip (opm: galjas) de JONGE WILLEM, kapt. L. Jansen, van Amsterdam naar Marseille.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Gisteren namiddag arriveerde te Helvoetsluis de VIGILANTIE (opm: kof), kapt. H. Siegers, van Lissabon.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Te Lissabon is binnen gelopen het schip (opm: galjas) de JONGE WILLEM, kapt. L. Jansen, van Amsterdam naar Marseille.


Datum: 06 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Het kof- of smakschip op de Noorderhaaks aan de grond gezeten hebbende en verbrijzeld zijnde, zo zijn van hetzelve twee vaten Olij door schuiten op Texel aangebragt en twee op strand gespoeld, waarvan het ene gemerkt S.J.K. No. 16, en, volgens brief van Enkhuyzen, van den 1 maart, waren daags te voren door vissers bij de Krempel drijvende gevonden 19 zo grote als kleine vaten Kaap Olij, welke men veronderstelde mede uit het voornoemde schip afkomstig te zijn. (opm: zie RC 240717)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Volgens brief van Delfzijl, van den 26 februari, was het aldaar binnen gelopen schip de JONGE WOPKE BROUWER, kapt. Hendrik Wessels, van Hull naar Amsterdam gedestineerd, lek, en had alle deszelfs zeilen, touwwerk, watervaten, nagthuis (opm: kompashuis) en compas verloren; om de geledene schade te herstellen had men de lading gelost, en 9 balen, benevens enige vaten koperrood (opm: in de lakenververij gebezigde metaalsulfaten, met name ferrosulfaat), beschadigd bevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 maart. Den 24 februari is bij Zierikzee verongelukt het schip VENUS, kapt. C. Schut, met rijst en wijn, van Port à Port naar Antwerpen; van de equipagie, in tien man bestaande, zijn slechts twee gered; 8 vaten wijn, gemerkt VZ, zijn geborgen, doch het schip aan stukken zijnde, zal van de rijst weinig geborgen kunnen worden. (opm: zie DC 110317)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 maart. Den 13 februari is bij Helgoland gestrand het schip TEKLINA BOLTEN, kapt. J.Œ. Gust, met ballast, van Rotterdam naar Tonningen (opm: Tönning); hetzelve is lek, en zal bezwaarlijk af te brengen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 maart. Volgens een brief van de Opper-Strandvonder van Vlieland is in de avond van den 18 februari op de westpunt van Vlieland aangespoeld een gedeelte van een agtersteven of hek van een klein chaloupscheepje, waarop stond DELIGENCE OF TARMOUTH (opm: waarschijnlijk DELIGENCE OF YARMOUTH), welk schip waarschijnlijk in de Eyerlandsche gronden zal zijn verongelukt; ook was de volgende dag daar aangedreven het lijk van een manspersoon, zijnde, volgens het bij hem gevonden paspoort en andere papieren, een Hollandse matroos, genaamd Gregory Hoffman, die enige jaren in Engelse dienst was geweest, en naar zijn vaderland scheen terug te willen keren; het bij hem gevonden paspoort was gedateerd Londen den 25 januari 1817, terwijl men in een ander certificaat de datum van 8 februari laatstleden heeft opgemerkt. Vermoedelijk is dit het schip gevoerd door kapt. Ellis, den 10 februari van Gravesend naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Volgens brief van Suriname, van den 1 december, was in de Marrantijnen binnengelopen het schip de VROUW ESTHER, kapt. Willem Cavallier, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd; de kapitein had een loods aangenomen, om hem de rivier van Suriname binnen te brengen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, den 5 maart. Den 4 dezer is in Tessel niets gepasseerd; de wind w.n.west.
De onderstaande schepen zijn voorleden nacht na verlies van ankers en touwen van de rede op de grond gedreven, als: de JONGE JACOB, kapt. T. de Haas (opm: pink, kapt. Tijs de Haas), van Amsterdam naar Demerarij, op de rug van de Balg; het schip VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser van Amsterdam naar Duinkerken, op Ludjewaard; het schip ROSTOPHIN (opm: buitenlander), kapt. J.C. Schultz van Amsterdam naar de Oostzee, en op de Zuidwal de JONGE PIETER JACOBUS, kapt. F. Wiebes (opm: kof, kapt. Tijs Wijbes) van Amsterdam naar Londen, en MARIA CHRISTINA (opm: vermoedelijk buitenlander), kapt. J.K. Kleyn van Londen naar Amsterdam; van laatst gemelde zijn nog geen berichten ingekomen (opm: zie LCO 100317).
(opm: de in 1815 in Petersburg aangekochte JONGE JACOB had door de stranding vermoedelijk schade opgelopen en moet zijn verkocht aan Simon Fredrik Betlehem uit Texel, mogelijk was hij ook de berger; op 28 november 1817 verkreeg Betlehem voor zichzelf als kapitein een zeebrief; van hem is echter geen enkele verkoop of zeetijding gevonden, zodat de pink vermoedelijk alsnog is afgekeurd en gesloopt; de overige in dit bericht genoemde schepen bleven in de vaart)


Datum: 08 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 maart. Volgens brief van den 3 maart, waren van het op de Haaks verongelukte schip weder drie vaten olij geborgen, gemerkt S.F.K. (opm: zie RC 060317)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 maart. Den 28 februari is, onder de Banne van Schoorl, masteloos gestrand het galjootschip CHRISTINA ELISABETH, kapt. Lofgreen (opm: buitenlander), uit Ierland naar Gothenburg; het volk is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Tentye, makelaar, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 17 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VERWAGTING, gevoerd door schipper Maarten Jansz Cornel, lang over steven 86 voet 8 duim, wijd, binnen zijn huid, 21 voet 8 duim, hol, in het ruim, 10 voet 10 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.
Nadere onderrigting te bekomen bij Jan Tentye en bij Van Heijnen en Tentye.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Arrivementen. Te Marseille, W.K. Engelsman (opm: smak VRIENDSCHAP) van Amsterdam, laatst van Lissabon.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Op 16 december 1816 is van Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip (opm: pink) ELIZABETH, kapt. C. Pakes van Amsterdam naar Batavia.


Datum: 10 maart 1817


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

AMSTERDAM, den 8 maart. Sedert onze laatste in Tessel niets binnen gekomen.
J.K. KIeyn, MARIA CHRISTINA, den 4 dezer van de rede gedreven, is bij de Riepel ten anker gekomen, had de mast gekapt en is heden door twee Lootsschuiten in de haven van Tessel gebracht. J.C. Visser, VERHILDERSUM, den 4 dezer op de Zuidwal aan de grond gedreven is sedert vlot met behulp van schuiten in de haven van Tessel gebracht. Kapt. J.W. Wiggerts, gevoerd hebbende het fluitschip MARIA, van Nerva herwaards gedestineerd; meldt van Enkhuizen van den 4 maart, dat zijn schip op het Enkhuizer Zand vol water zit, en wegens storm alle de masten gekapt waren, het grootst gedeelte der lading was gelost. Het van de rede van Tessel aan de grond gedreven schip de JONGE PIETER JACOBUS, kapt. T. Wiebes, van hier naar Londen gedestineerd, heeft volgens nader bericht twee ankers en touwen, benevens het roer verloren, heeft op de Riepel gezeten en water in gehad, doch ligt thans in vlot water en zou door een ten dien einde aangenomen schuit in de haven van Texel gebracht worden.


Datum: 11 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Kapt. J.W. Wiggerts (opm: kapt. Jeije Wiggerts Wiggers), gevoerd hebbende het Fluitschip MARIA ANNA, van Nerva naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Enkhuizen van den 4 maart, dat zijn schip op het Enkhuizerzand vol water zit, en, wegens storm, alle de masten gekapt waren; het grootste gedeelte van de lading was gelost. (opm: het schip, bouwjaar 1773, ging verloren)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Brief van Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana) van den 31 december 1816. “De CLYDE nog over de baar liggende, haast ik mij te berigten, dat kaptein P. Sturk met zijn onderhebbend schip de VREEDE, op gisteren, den 30 december, behouden, gezond en in goede orde in deze rivier, onder het fort, ten anker gekomen is.”

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 maart. Kapt. Johannes Hulsen, voerende het schip ZORGVULDIGHEID, te Suriname gearriveerd, meldt van daar, in dato den 21 december 1816, dat hij op zijne reis vele zware stormen heeft doorstaan en in een van dezelve stengen, raas, zeilen en een man van de equipage verloren, en zware schade aan de fokkemast bekomen had.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 5 maart. Den 24 februari is op de Banjaard verongelukt, en door de branding geheel verbrijzeld, het Stettiner driemast schip VENUS, kapt. Schut, met rijst en portwijn, van Port-à-Port (opm: Porto) gedestineerd naar Antwerpen. Van de equipage die uit tien man bestaan heeft zijn slechts 2 matrozen, met de namen Johan Neerling en Johan Coots, op een luik aan strand gekomen. Er zijn van de lading enige boten wijn aan de stranden van Schouwen aangekomen. (opm: zie RC 060317)


Datum: 13 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Elburg, 11 maart. Heden avond werd alhier binnen deze haven gebragt het Jagtschip de EENSGEZINDHEID, gevoerd bij schipper Sybrand Ulkes Schuil, komende van Schuilenburg (opm: Friesland), met een lading aardappelen, gedestineerd naar Amsterdam; dit schip was l.l. dinsdag avond (opm: 4 maart) door storm en dikke lucht (opm: mist), vast geraakt op de Kamper Zandbank, zo dat de schipper, benevens zijn twee knechten, die ganse nacht in het water hadden doorgebragt, zodanig, dat zij niet anders hadden verwacht, of zouden een prooi der golven zijn geworden, bijaldien zij niet door twee brave vissers, genaamd Peter Klaasen Koukel en Hendrik Gozens, wonende te Harderwijk, waren gered geworden, welke het schip van die bank hadden afgebragt, na dat drie kabeltouwen waren gebroken, en alzo, door hunnen moed en dapperheid, het geluk hadden, de schepelingen, benevens schip en lading alhier, schoon met zware lekkagie, behouden binnen te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Van Vlissingen wordt van den 6 dezer gemeld: Het Engels Driemastschip GEORGIA, kapt. B. Boyes, in de nacht van den 3 op den 4 dezer maand, door een hevige storm uit het W.N.W, op de bank de Kaloot vast geraakt zijnde, is door de vigilantie (opm: waakzaamheid) van het Loodswezen, met behulp van touwen en anker, hetwelk daartoe dadelijk uit ’s Rijks magazijn werd gegeven, met veel moeite, door de aanhoudende harde wind en hooggaande zee, doch echter zeer spoedig en zonder veel geleden te hebben, met de middag er afgebragt.


Datum: 14 maart 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C.J. Keiser, openbaar notaris te Groningen, verkoopt op donderdag 20 maart 1817 des avonds te 6 uur precies, o.a:
- 1/16 Portie in het Smakschip, het FORTUIN, door Karst Jacob Jans gevoerd.
- 1/16 Portie in het Kofschip VROUW ALIDA, gevoerd door kapitein E.C. de Haas.


Datum: 15 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 maart. Van Middelburg wordt van den 10 maart gemeld: Zondagmorgen den 9 dezer is bij Domburg gestrand het sloepscheepje FORTITUDE ROCHESTER, zonder enige manschappen aan boord, welke denkelijk verongelukt zijn; men was reeds bezig met lossen; de lading bestond in appelen en eyeren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, H. Altius, J.E. Lublink, P. Bel Jr. en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 24 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Fluitschip, genaamd VREEDE EN VRIJHEID, gevoerd door kapt. A.J. Engels, in het jaar 1780 nieuw uitgehaald en in het jaar 1807 zwaar vertimmerd, lang over steven 142 voet, wijd, binnen zijn huid, 34 voet, hol, in het ruim, 15 voet 8 duim, het verdek hoog aan boord 7 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting te bekomen bij de voormelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, H. Altius, J.E. Lublink, P. Bel Jr. en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 24 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VROUW ALIDA, gevoerd door schipper G. Willems, lang over steven 99 voet, wijd, binnen zijn huid, 24 voet, hol, in het ruim, 12 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven, zijnde dit schip inmiddels “uit de hand te koop”. Nadere onderrigting te bevragen bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 24 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VROUW ELIZABETH, gevoerd door schipper C.J. Geerkes, lang over steven 92 voet, wijd, binnen zijn huid, 21 voet 6 duim, hol, in het ruim, 10 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Salm, P. Bel Jr. en H. Salm, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 24 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Katschip, genaamd de VROUW MARGARETHA SUZANNA, kapt. C. Engels, lang over steven 127 en 1 half voet, wijd, binnen zijn huid, 23 voet, hol, in het ruim, 12 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrigting bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens rapport van de Goeree is den 10 dezer gestrand het Zweedse barkschip SPECULATION, kapt. Rappon, van Cette naar Rotterdam gedestineerd. De kapitein en een passagier zijn daarbij omgekomen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 maart. Met genoegen zagen wij op de rede arriveren het, ter redding van de schipbreukelingen van Zijne Britse Majesteits fregat ALCESTE, van hier afgezonden schip TERNATE, kapt. Davidson, welke alle die schipbreukelingen heeft overgebracht, zijnde slechts één op het Midden Eiland overleden aan de gevolgen van ziekte. Deze schepelingen, voor zoverre de matrozen aangaat, zijn in een daartoe gereed gemaakte kazerne op Weltevreden gelogeerd. Van het schip de PRINCES CHARLOTTE, mede ter redding van die ongelukkige op den 24 februari l.l. van hier vertrokken, heeft men nog niets vernomen.


Datum: 18 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Kapt. F. Voltz, voerende het schip de GRAAF VAN KALKREUTZ, van Amsterdam naar Bordeaux, meldt van Cowes op den 8 maart, dat hij, den 12 februari zich op de hoogte van Heisant (opm: Ouessant) bevond, en toen met zware stormen voortgezeild is tot omtrent Kaap Lezard (opm: Lizard); zijn schip door aanhoudende zware stormen reeds zo veel geleden hebbende, dat hij vreesde op Guernsey te drijven, was hij tussen 5 en 6 maart door een hevige orkaan overvallen, waardoor het schip dreigde omteslaan, om hetwel te verhoeden hij het grote marszeil, fok en brikzeil moest kappen, waarbij de grote mast sprong, de brikboom verloren ging en de regeling (opm: railing) met de schanskleden (opm: verschansing) wegsloegen, waarop hij de volgende ochtend trachtte de reserve zeilen aanteslaan, en alzo het schip door de wind te brengen; dan, ontdekkende dat het roer beschadigd en het schip zo lek was dat men gestadig moest pompen om het schip lens te houden, werd hij eindelijk den 7 maart, door behulp van een loots, binnengebragt te Cowes, buiten staat om langer zee te bouwen; zo hij dacht, zou van de lading, niettegenstaande alle door hem aangewende moeite om die te conserveren, omtrent de helft bedorven zijn.
(opm: vermoedelijk betreft dit een Duits schip)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerard Mauritz, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, P. van Volkom en N. van Meeteren Brouwer, makelaars, als last hebbende van hunne principalen zullen verkopen, op dinsdag 1 april 1817 des morgens ten elf ure, te Dordrecht in het Venduhuis De Gouden Molen: het extraordinair snelzeilend gekoperd fregatschip RICHMOND, lang over steven 109½ voet, wijd op de buitenhuid 29½ voet, hoog tussen deks 6 voet 10 duimen, hol in het ruim 13 voet 3 duim, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verdere scheepsgoederen, zoals hetzelve is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Nadere informatie te bekomen bij de makelaar G. Mauritz aldaar. (opm: zie DC 010417)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 11 maart. Brieven van Batavia, van 12 november 1816, melden dat aldaar in het begin dier maand behouden gearriveerd is Zr.Ms. schip MARIA REIGERSBERGEN, zijnde gemeld schip op 9 oktober 1816 van Texel uitgezeild.


Datum: 20 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Thomas Fontein, Notaris te Rotterdam, is van mening, ten verzoeke van zijn Principaal, na gedane aangifte, conform de wet, in het openbaar te verkopen: een extra welbezeild Oost-Fries Motschip, bevaren zijnde door Loet Janse de Wall, liggende in de haven aan de Gelderschekaai, voor de huizinge gedesigneerd Letter B, No. 63; met deszelfs staande en lopende want, lang over steven 50 voeten, wijd 13 en 1 half voet bij het mastbind, hol 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse voetmaat, op vrijdag den 28 maart 1817, des namiddags ten 4 uren, ter plaatse alwaar hetzelve schip is liggende. Breder bij biljet geassigneerd. Nadere onderrichting te bekomen bij genoemde Notaris T. Fontein, en de Procureur M. Groshans te Rotterdam.


Datum: 21 maart 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De schipper Roelf Gerrits Koekoek presenteert uit de hand te koop: zijn welbevaren Tjalkschip, met hek en roef, groot plusminus 40 roggelasten, ongeveer 9 jaren oud, liggende in de Noorderhaven in Groningen.
Nader onderricht bij bovengenoemde op de Leek, of bij zeilmaker Willem C. Westerborg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schuitescheepje, 42 voet, leggende by de timmerwerf van Ofke Fekkes, naby Harlingen; te bevragen by Ruurd Hilbrands.


Datum: 22 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.L. Weddik, R. Hoyman, B. Oostrum de Waal, J.W. Kerkhoven en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 24 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd HET VERTROUWEN, gevoerd bij kapt. Reyer Smet, lang over steven 79 en 1 half voet, wijd 22 en 1 half voet, hol 10 en 1 half voet, het verdek 4 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 31 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd BUDSTIKKEN, gevoerd door kapt. C.C. Lie, lang over steven 61 voet, wijd 20 voet 8 duim, hol 12 voet 4 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij voornoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, W. van Spreekens Jr, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, B. Oostrum de Waal, F. der Kinderen, A. van der Sluys, H. Smit, J. Boelen, H.J. Rietveld en C.W. Sisink Clee, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 31 maart 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een in Engeland ter Walvisvangst expres gebouwd extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd NEPTHUNUS, laatst gevoerd door kapt. B.J. Martens, lang over steven 101 voet, wijd 26 voet, hol 13 voet 4 duim, het verdek 6 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 maart. De DRIE GEZUSTERS, Spelde, van Londen naar Amsterdam, is den 28 februari l.l. op Scharhörn (opm: plaat in de Elbemonding) gestrand en door het volk verlaten, doch echter weder vlot geworden en voorbij Cuxhaven gedreven, waar het door enige lieden van het strand in bezit genomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 maart. De EDMUND, Steincke, van Amsterdam naar Riga, is gezonken. (opm: zie RC 010217 en 200217)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Cornelis van der Werf Bzn te Dordrecht is voornemens, op dingsdag den 25 maart 1817, ’s namiddags half drie ure, te veilen en op vrijdag den 28 daaraanvolgende des avonds acht ure, bij Jan Hoeder, in het logementshuis Bellevue op den Boom, binnen de gemelde stad finaal bij afslag te verkopen: een huis, loods en erve, met een Scheepstimmerwerf, staande en gelegen te Dordrecht in de Lijnbaan, getekend E. No. 814 en 641 (opm: lokaal adres), belend met de scheepstimmerwerf van Dirk Boers aan de ene, en die van Pieter Gips van voren en van Hendrik van Laar van achteren, aan de andere zijde. Kunnende met mei aanstaande door de koper worden aanvaard. Zegt het voort.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende heeft de eer het publiek te berichten, als dat hij geresolveerd is (opm: besloten heeft) om de lading van het schip ELIZABETH, van Amsterdam, thans bij afzonderlijke facturen of bij gedeelten te verkopen. Ten dien einde heeft hij de lading geland en opgeslagen in de pakhuizen van de heer Bockemolen op de Chineesche-gracht, alwaar in den loop van de aanstaande week te zien zal zijn: Extra beste Hollandsche jenever, zware bieren, rode wijn, Rijnsche wijn, champagne, Hollandsche fijne likeuren, manshoeden, lakens en kasimisen, fluwelen, gouden en zilveren stoffen, etc. Een schoon assortiment van nieuwe modische fraaijheden. Alles tot zeer billijke prijzen; de facturen blijven steeds ter visie liggen ten kantoor van den Notaris Drost tot woensdag namiddag den 25sten Maart aanstaande, om te dienen tot een bod op een afzonderlijk factuur alleen. C. PAKES.


Datum: 24 maart 1817


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Texel, binnengekomen KROONPRINS DER NEDERLANDEN (opm: bunschip NEERLANDS KROONPRINS), J.P. Jelsma van Londen. Uitgezeild, TWEE GEZUSTERS, D.D. Visser en JONGE CORNELIS, J.H. van der Laan naar Londen.


Datum: 25 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 maart. Volgens berigt is van het verongelukte schip SPECULATOR, kapt. J. Rampon, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam gedestineerd, het grootste gedeelte der lading geborgen, doch vele vaten geheel of gedeeltelijk ledig, hebbende de fust over het geheel zeer veel geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het fregatschip de KOLONIST (opm: COLONIST, kapt. J. Riewerts) is op den 14 dezer uit het dok van Vlissingen, en Zr.Ms. schip de TROMP twee dagen later, op de rede van Vlissingen naar zee gezeild. Het eerste bestemd naar Demerary en het tweede naar Batavia.


Datum: 27 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het schip (opm: smak) de VROUW FENNA, kapt. J.G. Hoetjer, met hout naar Edam gedestineerd, den 5 maart van Arensdahl (opm: Arendal) vertrokken, de volgende dag door storm lek geworden, hetwelk, niettegenstaande aanhoudend pompen, den 10 dito zodanig toegenomen was, dat het vol water liep en kenterde; twee man, waaronder de zoon van de kaptein, waren verdronken, en de vijf overigen genoodzaakt zich op de zijde van het schip te houden; vervolgens de masten gebroken zijnde, kwam het schip weder in deszelfs gewone ligging, doch daar alles van het dek en de kajuit weggespoeld was, hadden deze vijf mensen niets tot voedsel over, dan drie stokvissen en vier beschuiten, zonder enig zoet water, waarmede zij hun leven rekten tot den 15 dito, toen zij door een vaartuig, van Helgoland naar de Hever (opm: waarschijnlijk Jever, ten westen van Wilhelmshaven) gedestineerd, ontdekt en gered werden; zijnde geheel afgemat en aan handen en voeten bevroren, waarvan zij echter door konstmatige hulp beginnen te herstellen.


Datum: 29 maart 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Er zijn nieuwsbladen aangekomen van Jamaika, tot den 4 februari, waarin het volgende artykel gevonden wordt:
Het schijnt dat de aanval, waarvan daarin melding wordt gemaakt, door een der zeerovers gedaan is, welke dikwijls de vlag der Verenigde Staten voeren, hoewel zij tot de insurgenten (opm: opstandelingen) van Spaans Amerika behoren.
De brik de JANE, kaptein Rutter, van hier (opm: Jamaica) naar St. John, in Engels Amerika, gaande, is den 24 december (opm: 1816) te Portland moeten binnenlopen, na vijftig dagen zee gebouwd te hebben. Dezelve was den 17 november, op 21 graden 57 min. breedte en 84 graden 55 min. lengte, door een goelet (opm: goélette [Fr], [top]zeilschoener)
aangehouden, die de Amerikasche vlag voerde, en die de officieren zeiden dat de INDEPENDENCE een goelet der Verenigde Staten was. Den 22 (opm: december), des avonds, ten vier uren, ontdekte kaptein Rutter een zeil, dat op de JANE aanhield, en naar het oosten sturende, erkende (opm: herkende) hij, dat het de goelet was, die hij den 17 gezien had. Deze liep op zijde van de JANE, deed een decharge (opm: loste een schot) uit klein geweer en een schot met schroot uit een achttienponder, waardoor de grote stag en de kop van het roer werden afgeschoten en verdere schade toebragt. Kaptein Rutter ging toen aan boord van de goelet, doch werd slecht ontvangen, en hem gelast van naar boord terug te keren, of dat men hem in de grond zoude schieten, waarna de goelet de ruimte koos.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. De JOHANNA, een Hollands schip (opm: waarschijnlijk JUFFROUW JOHANNA, kapt. Hillebrands Harms Bleeker), dat in het laatst van januari te Norfolk in Amerika aangekomen is, had 300 passagiers aan boord, die Europa verlaten hadden, om zich in het nieuwe werelddeel neder te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip ARGYLE (opm: fregat, kapt. Jacobus Vully), in Texel binnen van Suriname, is den 5 februari van daar gezeild; den 10 dito zou volgen het schip PAULINA (opm: fregat PAULINE), kapitein M. Spreeuw, mede naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op donderdag den 10 april 1817, des voormiddags ten 10 uren, zal G.J. Goekoop, Substituut Opperstrandvonder over de Eilanden Voorne, Goedereede en Overflacqué, wonende te Goedereede, publijk, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), aan de meestbiedende of eerstmijnende, (om contant geld) verkopen: het Hol van het Engels Brikschip ANN, gevoerd geweest bij kaptein Robert Parkin, met de ondermasten en het daarop staande want, zo als genoemd schip op het strand aan de noordzijde van den Eilande Goedereede zich bevindt, en het geen, compleet digt zijnde, is in staat is in vlot water gebragt te worden; terwijl men, na de verkoop daarvan, een zo goed als nieuwe chaloup en inventaris, bestaande in ankers, kabels, zeilen, touwwerk, en hetgeen verder tot gezegd schip heeft behoord, bij opbod, ins gelijks zal verkopen. (opm: zie ook RC 260717)


Datum: 31 maart 1817


Krant:
 HCR - Hampshire Chronicle - Winchester, Hampshire


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 28 maart. J.l. zondag is het Nederlandse schip (opm: fregat) DEUX AMIS, kapt. J.B.H. Oreille, acht dagen onderweg van Antwerpen, deze haven in zeer lekke staat binnengelopen en moet worden gerepareerd voordat de reis kan worden voortgezet (opm: zie OHC 050617).


Datum: 01 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 maart. Den 2 maart is in de Banken van Schouwen verongelukt een Driemast schip, de naam onbekend; en den 6 dito de schepen ELISA, kapt. Emmerson, te Lynn (opm: King’s Lynn), en THE HOPE, kapt. Allen, te Burnham te huis behorende, beide naar Rotterdam gedestineerd; van het laatste is de equipagie verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 maart. Kapt. A. Thomsen, voerende het schip MINERVA, van Amsterdam te Havana gearriveerd, meldt van daar, in dato 8 februari, zich gedragende aan diverse vorige brieven (die echter tot heden niet te regt gekomen zijn), dat hij op zijn reis twee maal rovers aan boord had gehad, die een gedeelte zijner lading geroofd hadden; hebbende de meeste fustagiën (opm: vaten) opengebroken en uit elk fust wat genomen, van welk een en ander hij nader rapport zou doen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het fregatschip RICHMOND, aangeslagen tegen heden 1 april 1817, in het Venduhuis de Gouden Molen te Dordrecht, zal geen voortgang hebben, alzo hetzelve uit de hand verkocht is.
(opm: zie o.a. MCO 040716 en DC 180317; het fregat werd voor NLG 12.000 aangekocht door Gebr. Boyes, Antwerpen en ging onder de naam HARRIET met kapt. John Ghersi in januari 1818 naar zee)


Datum: 03 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Aangaande het schip de JONGE WILLEM, kapt. P. van Vliet, op de reize van Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana) naar Amsterdam, te Curaçao binnengelopen, wordt met brieven van Curaçao, van den 24 januari, gemeld, dat hetzelve, den 5 december (opm: 1816) vertrokken zijnde, den 6 dito in een geweldige storm lek geworden was, waarom men genoodzaakt werd een gedeelte der lading over boord te werpen, ten einde het schip te ligten, waarna het, onder onophoudelijk pompen, den 16 januari Curaçao bereikt had, alwaar de lading gelost was, en een gedeelte van dezelve, wegens beschadigdheid, publiek verkogt zou worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 april. Volgens rapport is, op Ameland, gestrand het schip gevoerd door kapt. Vroom (opm: tjalk GOEDE EENDRAGT, kapt. Arend Hendriks Vroom, zie LC 180417), van Hamburg naar Antwerpen; men was bezig een gedeelte der lading te bergen, doch het schip zou weg zijn.


Datum: 04 april 1817


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping door deurwaarder J.A. Nijsloot te Dokkum van een kofscheepje, lang 35 voet, met alle annexen, te zien bij S.J. van der Werf, scheepstimmerbaas te Dockum, ten laste van J.A. Vlastra, schipper te Schiermonnikoog.


Datum: 05 april 1817


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 april. Ten aanzien van het schip de TWEE VRIENDEN, kapt. P.J. Pieters, den 23 augustus 1815 uit Den Briel naar Batavia gezeild, en thans op deszelfs retour van daar onder weg, wordt in een particuliere brief, den 5 oktober 1816 aan boord van hetzelve schip geschreven uit Baai Falls, 3 mijlen beoosten de Kaap de Goede Hoop, en gisteren in deze stad ontvangen, gemeld hetgeen volgt: “Door zwaar storm weder belopen, in hetwelk ons de verschansing en vaste stutten door de hemelhoge zeeën zijn weggeslagen, de lading circa voor een derde nat is geraakt, en het schip door het zwaar weder lek geworden is, zijn wij hier met haverij (opm: averij) binnen gelopen, hetgeen onze thuisreis aanmerkelijk vertragen zal, zodat wij niet voor maart of april in het vaderland zullen kunnen aankomen. Er is hier maar schaars proviand te krijgen, en dan nog schreeuwend duur."

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Rijnschip, genaamd de VROUW MARIA, groot circa 100 roggelasten, laatst van Dordrecht op Duisburg bevaren door Dirk Meuwense en thans liggende in de Wollewevershaven te Dordrecht, voorzien van een goede inventaris, bestaande in zeilen, anker, kabel, drijftouwen, lijnen, staande en lopend want, dekkleden, takels en wat verder bij een schip nodig is om dadelijk t e kunnen varen.
Te bevragen bij Cornelis Kooyman Czn te Dordrecht. Inmiddels is het te huur als boeglegger (opm: waarschijnlijk is bedoeld: boeylegger, betonningsvaartuig). Brieven franco.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Madras, 1 oktober. Het Nederlands schip MAGNANINE (opm: driemaster, thuishaven Gent), van Oostende, is op den 10 september te Calcutta gearriveerd. Dit is het eerste Nederlandse schip dat sedert de vrede in Indië (opm: Brits-Indië) is aangekomen.


Datum: 08 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het schip de IMPORTER, waarop de Heer Cobbett en zijn 2 zonen naar Noord-Amerika vertrekken, is voorleden vrijdag (opm: 28 maart) van Liverpool onder zeil gegaan. Men zegt, dat de bijzondere schulden, die hij in Engeland achter laat, meer dan 10.000 pond sterling bedragen, en hij werd daarenboven geregtelijk vervolgd tot de betaling van het stempel-regt op zijn laatst uitgegeven nieuwsbladen, hetgeen men op 80.000 pond sterling berekent. Hij was zo verlangend om te vertrekken, dat hij een vrij aanzienlijke som betaald heeft, om de IMPORTER door een stoomboot uit de haven te doen slepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Roelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 14 april 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de VROUW ELIZABETH, gevoerd door kapt. K. Schol, lang 78 voet, wijd 18 en 1 half voet, hol 11 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de voormelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 14 april 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjasschip, genaamd DER HERZOG VON OLDENBURG, gevoerd door kaptein J. Casseboom, lang 90 voet, wijd 23 voet, hol 15 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars en bij de Cargadoors de Wed. P. Poolman Jz en Zoonen. (opm: koper werd F. Fikken, Amsterdam; nieuwe naam JOHANNES GERHARDUS; de akte vermeldt een lengte van 80 voet)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop (gedurende enige weinige dagen), het extra snelzeilend gekoperd Brikschip, genaamd SWIFT, groot circa 170 Ton, nu laatst gekomen van Rio-Janeiro, en thans in de beste staat liggende voor ’s Gravendeel. Nader te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een extra welbezeild Kofschip, groot circa 70 lasten, met deszelfs inventaris, hier te lande gebouwd en thans liggende te Rotterdam. Te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 april. Volgens een brief van Groningen, van den 31 maart, was aldaar op de kust gestrand het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.H. Huisman (opm: mogelijk buitenlander), van Bremen naar Amsterdam; hetzelve zat zeer hoog, en er was niet veel waarschijnlijkheid om het schip of de lading te redden; men had van Groningen iemand derwaarts gezonden om het nodige onderzoek te doen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Door de Engelse kotter THE VIPER is genomen en te Portsmouth opgebragt het schip DE VROUW HENDRIKA, van Rotterdam; waarschijnlijk is dit het schip, gevoerd door kaptein E.E. Hoveling, den 22 maart uit Den Briel naar Roscoff (opm: Bretagne) gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Van Vlissingen wordt van den 29 maart gemeld: Kaptein Z. Janse, voerende het smakschip DE VROUW JANTINA, heeft op den 25 dito l.l. in goede staat ontmoet Zijner Majesteits Schip van Oorlog TROMP, op de hoogte van 49 graden 9 minuten breedte, en 12 graden lengte, koers houdende op het compas W; zijnde de wind N. met mooi weer.


Datum: 10 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Volgens een brief van Calais, van den 30 maart, was het schip de VREEDE, kapt. P. Douwes, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, nadat het grootst gedeelte der lading gelost was, de vorige avond in vlot water en vervolgens in de haven gebragt, alwaar het overige der lading gelost zou worden, ten einde de toestand van het schip, hetwelk men veronderstelde vrij wat geleden te hebben, te onderzoeken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Travemünde aangekomen H. Bouman van Delfzijl.
(opm: later in 1817 is de smak JONGE LUCAS, bouwjaar 1797, kapt. Hendrikus Bouman, op de Engelse kust vergaan; de bron is de op 17 januari 1818 geretourneerde zeebrief waarbij wordt verzocht om vrijstelling te verlenen van rechten bij de invoer van scheepsonderdelen, maar nadere gegevens niet bekend)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Roterdam, 9 april. Onder de bewijzen van de zagte winter kan men alzo een voorbeeldloze zaak aantekenen, dat het schip de ENGELINA, kapt. R.H. Bok, den 27 januari uit de Maas naar Libau (opm: Liepaja) is gezeild, alwaar het den 15 februari is gearriveerd, en den 16 maart van daar gezeild zijnde, met een lading granen den 6 april in de Maas is teruggekeerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier en J.E. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 14 april 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de JONGE JAN, gevoerd door kapt. C.J. Cornel, lang 90 voet, wijd 20 voet 6 duim, hol 11 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris; het schip is inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Gemmering, makelaar, zal op maandag den 14 april 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de VROUW MARGARETHA, gevoerd door kapt. F. Feddersen, lang 74 voet, wijd 15 en 3 vierde voet, hol 7 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar en bij de cargadoors Gemmering en Penning.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Het schip de STANDVASTIGHEID, kapt. Romer, van Kragerø naar Cherbourg, is zaterdag (opm: 5 april) in Ramsgate binnen gebragt door een Margater boot; hebbende het roer, een anker, en kabel verloren; zijnde lek, doordien het op Kentish Knock vast gezeten en tegen het West-Pierhoofd gestoten heeft.


Datum: 12 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 april. Het schip de NOORDSTAR, kapt. Weesenburg (opm: kof, kapt. Daniel Weesenberg), van Amsterdam naar Dundee, is vrijdag avond (opm: 4 april) geheel vergaan op Longsand; de schipper, stuurman, een zeeman en een jongen zijn verdronken, doch het overige der equipagie is gevischt en te Margate binnen gebragt. (opm: zie ook volgend bericht)


Datum: 15 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een brief van Ramsgate van 7 april: ‘In de nacht van den 4 dito op Kentish Knock gestrand en kort daarna in stukken geslagen is het kofschip de NOORDSTER, kapt. Daniel Weesenberg (opm: NOORDSTAR), van Amsterdam naar Duinkerken (opm: in plaats van Dundee); drie man van de equipagie, zich aan een gedeelte van het dek gegrepen hebbende, en in die toestand tot den 6den, des morgens, gebleven zijnde, waren door een boot magteloos aan land gebragt; de stuurman, een matroos en een jongen, waren verdronken, benevens de kaptein, wiens lijk, aan de top van de mast gesjord, te Margate aangebragt was; van het schip of de lading was niets dan een doos met scheepspapieren en de beide masten geborgen.’

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd SOPHIE WILHELMINE, groot circa 90 rogge-lasten, in den jare 1804 in de Lemmer gebouwd, en in 1811 te Memel (opm: Klaipeda) verbouwd; liggende voor deze stad, uit zee alhier aangekomen, en zal met den eersten (opm: 1 mei) weder vertrekken, voorzien van een goede inventaris; te bevragen bij de Wed. Pieter Poolman Jsz & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het extra welbezeild Kofschip, groot circa 70 lasten, met deszelfs inventaris, hier te lande gebouwd en thans liggende te Rotterdam. Te bevragen bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Paviljoen-Gaffelschip, met deszelfs staande en lopend want, ankers, zeilen, touwwerk en wat verder tot een goede inventaris behoort, bevorens gevoerd geweest door Cornelis Bakker, in leven Beurtschipper van Zierikzee op Rotterdam en vice versa. Nader informatie bij makelaar Johannes Bakker te Zierikzee voornoemd. (opm: zie RC 251017)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. Salm, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, P. Bel Jr. en J. Corver, makelaars, zullen op maandag den 21 april 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd JOHANNA, gevoerd door kaptein C.J. Schots, lang 92 voet, wijd 23 en 1 half voet, hol 11 en 1 half voet, het verdek 4 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, op maandag den 5 mei 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd DIE ERWARTUNG, gevoerd door kaptein J. Kalff, lang over steven 123 en 1 half voet, wijd 33 voet, hol 15 en drie vierde voet, het verdek 7 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, op maandag den 12 mei 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd DIE GLÜCKLICHE REISE, gevoerd door kaptein M.J. Erich, lang 116 en 1 half voet, wijd 30 voet 8 duim, hol 14 voet 5 duim, het verdek 7 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar St. Petersburg, het Rostocker galjasschip MERCURIUS, voorzien van een ruime kajuit, geschikt voor passagiers, gevoerd door kapitein Fredk. Buck. Vertrekt uiterlijk den 21 april. Adres bij Sandberg & Co aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool, het welbezeild Hollands kofschip MARIA, kapt. Jan Sikkes, zullende (weer en wind dienende) binnen acht dagen naar bovenstaande destinatie vertrekken. Iemand enige goederen in te laden hebbende adressere zich bij Vogelsang & Co, Kargadoors.
Dordrecht, den 14 april 1817.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Onder de bewijzen van de zachte winter, kan men als een voorbeeldeloze zaak aantekenen, dat het schip (opm: kof) de ENGELINA, kapitein R.H. Bok. den 26 januari uit de Maas naar Libau (opm: Liepaja) gezeild, alwaar het den 15 februari arriveerde en den 16 maart van aldaar gezeild zijnde, met een lading graan, den 6 april in de Maas is teruggekeerd.


Datum: 17 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, den 15 april. De Commissie uit de Rederij, te Scheveningen, maakte in de afgelopen week bekend, dat een visserspink, in zee gevonden, was overzeild geworden, waardoor de equipagie, uit zeven zielen bestaande, allerwaarschijnlijkst zou omgekomen zijn. Thans kan men met genoegen melden, dat er, laatstleden zondag (opm: 13 april), op Scheveningen, tijding uit Texel is aangekomen, waarbij berigt werd, dat de equipagie van gemelde visserspink op Texel aan land was gekomen en zich op weg begaf, om naar hunnen huisgezinnen terug te keren, zo als dezelve dan ook, gisteren ochtend, op Scheveningen aangekomen is. Volgens berigten dezer manschap, zou de pink door een gaffelschip, hetwelk uit de Maas kwam en naar Texel stevende, ten einde aldaar aas tot kabeljauw- en tarbotvangst te bekomen, overzeild zijn, met als gevolg, dat de pink, bijna geheel verbrijzeld zijnde, weldra te gronde ging. De sloep van het gaffelschip gelukte het de manschap te redden, welke dan ook, door gemeld gaffelschip, behouden te Texel aan land gezet werd, van waar dezelve naar hunnent zijn terug gekeerd.


Datum: 18 april 1817


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op bekomen autorisatie van de heer Gouverneur van de provincie Friesland, zal de strandvonder van het eiland Ameland, ten overstaan van de notaris B. Ybma, bij boelgoed en gereed geld verkopen: 318 Noordse balken van 18, 24 en 30 voeten lengte, als mede enige plankjes en een partijtje tuigage, geborgen uit en van het verongelukte driemast Pinkschip de TWEE GEZUSTERS genaamd, gevoerd geweest bij kapitein Arne Anderzen Adroen (opm: vermoedelijk buitenlander, zie ook RC 261116).
Verder maakt gemeentelijke strandvonder bekend, dat aldaar is aangespoeld een vat Boomolie, waarvan de eigenaren onbekend.
Wie hieraan gading maakt, kome op maandag den 21 april 1817, des morgens ten 9 uren, in het Gemeente Pakhuis te Hollum op Ameland, en kope op alsdan voor te lezen condities.
Nog op dezelfde dato, het tuigage van het op den 21 maart l.l. op bovengenoemd eiland gestrande tjalkschip de GOEDE EENDRACHT (opm: GOEDE EENDRAGT, zie RC 030417), gevoerd bij schipper A.H. Vroom, bestaande in beste zeilen, ankers en touwen enz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. A.W. Schreinhout, deurwaarder verkoopt te Leeuwarden een voor weinige jaren nieuw uitgehaald kof schips hol, met de daarby behorende goederen, zijnde lang 48 voet en wijd 10½ voet, bevaren geweest door schipper Cornelis Hendriks de Vries, thans liggende aan de werf van Geert Siedzes, op het Vliet alhier.


Datum: 19 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 april. In het Vlie is binnengekomen H.A. Smelde van Fahrsund (opm: Farsund); dezelve heeft aan boord vier man, behoord hebbende tot de equipagie van het brikschip de JONGE EMILIE, gevoerd door kapt. C.M. Klein, van Antwerpen naar de Oostzee, tussen den 7 en 8 april onder de Noordse kust (opm: kust van Noorwegen) verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Het schip JAN WILLEM, kapt. P. van Vliet, van Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana) naar Amsterdam te Curaçao lek binnengelopen, is, volgens nader berigt, aldaar afgekeurd. (opm: dit laatste is onjuist, zie RC 070617)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Kapt. M. Everts, voerende het schip de VROUW ELISABETH, van Rostock naar Rotterdam gedestineerd, meldt van Ooster Risør (opm: ten noordoosten van Arendal), van den 28 maart, dat hij aldaar met een lek schip en vier voet water in het ruim binnen gelopen was; hij had gerst gepompt, waardoor de pompen verstopt geraakt waren; de lading moest gelost worden om te repareren, waarmede de kaptein dacht in vier weken gereed te zijn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Zaandam, op donderdag den 24 april 1817, des namiddags ten 2 uren, in het logement de Otter, door het officie van den notaris Hendrik Christiaan Göbel, als daartoe speciaal benoemd, bij dispositie van de rechtbank ter eerste aanleg, zitting houdende te Haarlem, gedateerd den 3 januari dezes jaars, en den 9 van dezelve maand, te Haarlem behoorlijk geregistreerd, ten overstaan van den vrederechter van Zaandams eerste canton, in tegenwoordigheid der gekwalificeerde, geïnteresseerden, in den onder beneficie van inventaris aanvaarden nalatenschap van wijlen de heer Adriaan Rogge, aldaar overleden, mitsgaders onder directie van de makelaars M. te Veltrup en J. te Veltrup, van diverse percelen vaste goederen, als:
- 5/32e parten in 't fluitschip, genaamd de JONGE GERRIT, gevoerd bij kapt. Doede Annes, varende onder directie van de heer Dirk Visser, te Zaandam;
- 1/16e part in het pinkschip genaamd de VREDE gevoerd bij kapitein Paulus Sturk, varende onder de directie van de heer J. Heemskerk te Amsterdam.
Breder gespecificeerd in de geplakte biljetten, en nader onderrichting bij gemelde makelaars.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. Een schoener behorende aan de heren Poulter en Franquement, van Soerabaja en die vandaar op reis naar Batavia was, werd in de morgen van den 15 dezer, door drie rovers-prauwen met 3 stukjes (opm: geschut) gewapend en 25 koppen bemand, aangevallen. Omstreeks 4 uur bereikten zij de schoener en deden in een korte tijd drie achtereenvolgende aanvallen, doch werden finaal geslagen. De heer Poulter, die als passagier aan boord was, de kapitein en twee matrozen zijn bij deze gelegenheid licht gekwetst.

Krant:
  AG - Antwerpsche Gazette


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van een schip te Gent.
Maandag 21 april 1817, om 2 uur ’s middags, zal Griffier De Koninck overgaan tot de openbare en definitieve openbare verkoop van de Belgische bijlander genaamd LA COLETTE, kapitein Bos, groot 64 tonnen, met de gehele inventaris, boot, tuigage en gereedschappen volgens de biljetten.
Deze verkoping zal plaatsvinden aan boord van genoemd schip, dat gemeerd ligt in het Dok, tegenover het Entrepôt te Gent, op vooraf te lezen voorwaarden.
(opm: vrije vertaling uit het Frans; L.R. 1820 vermeldt type ‘schoot’ [=schuit], 71 ton, 19 jaren oud, gebouwd te Antwerpen, eigenaar Futting, kapt. H. Boss)


Datum: 20 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Men verneemt, dat in de storm tussen eergisteren en gisteren een schip, dat enige honderd naar buitenlands verhuizende vreemdelingen aan boord had, na het breken van het ankertouw, omstreeks Muiden, tegen de dijk geslagen en verbrijzeld is. De mensen zijn allen gelukkig gered, en te Muiden onder dak gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een ongemeen snelzeilend Kopjagt, bij uitnemendheid geschikt voor de vaart op de Zeeuwsche Stroomen, genaamd HET KOPJAGT lang over steven 41 en 1 half voet, wijd 13 voet, hol 5 en 1 half voet; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars Rutger Hoyman en Jan Tentye te Amsterdam.


Datum: 22 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 april. Tussen de 16e en 17e dezer is achter De Koog op het eiland Texel gestrand het kofscheepje DE VROUW ANTJE, kapt. J. Poppe (opm: vermoedelijk buitenlander), van Newcastle naar Embden (opm: Emden). De equipage is behouden aan land gekomen en de lading, in steenkolen en aardewerk bestaande, is men bezig te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. In de jongste storm heeft het voor Amsterdam liggende schip DE GOEDE HOOP, kapt. Nan Dogger, naar Teneriffe en Suriname gedestineerd, door aanwrijven van een pinkschip deszelfs bezaanmast gebroken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Voor Amsterdam is met verlies van ankers en touwen in goede staat teruggekomen het schip ALMELO, kapt. R. Smit, naar Curaçao gedestineerd; alsmede met verlies van ankers, touwen en zeilen, het schip ANNA, kapt. C. Lever, naar Riga;
nog is teruggekomen het schip DIE EICHE, kapt. J.J. Trevianus, naar de Oostzee gedestineerd, hebbende voor de Zwanenbalg bij de Witte Tonnen twee ankers en touwen verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam naar Curaçao gedestineerd, heeft voor het Vlaak twee touwen moeten kappen en vervolgens op de richel voor Enkhuizen het roer afgestoten, waarop de kapitein schuiten, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak), aangenomen heeft om het schip voor Amsterdam terug te brengen; hetzelve zit nu in de bogt van Durgerdam in de modder.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 april. Bij Hornbeek (opm: Hornbæk, noordwest van Helsingør) is gestrand het schip DIOGENE, kapt. H. Ratke, van Stettin naar Amsterdam, een gedeelte der lading is nat geborgen en bij Torkö (opm: westzuidwest van Karlskrona), in Zweden, het schip JUFVROUW JOHANNA, kapt. H.J. Jeltes, van Rotterdam, met tien stukken (opm.: vaten) genever, die geborgen zijn. Ook hoopt men het schip, ofschoon veel water inhebbende, af te brengen. (opm: zie RC 170617)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. De 16e april, ’s avonds, is in de nabijheid van Texel van deszelfs ankers geslagen het schip WILLIAM, kapt. C. Hillard, van Amsterdam naar Philadelphia gedestineerd. Hetzelve is nog die nacht bij Muidenberg aan de grond gedreven, alwaar het bij gewoon tij slechts 4 voet water heeft, zodat het waarschijnlijk niet weder af te brengen zal zijn. Volgens de laatste berichten waren de passagiers, ten getale van circa 250, nog allen aan boord. (opm: zie RC 080517)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping op Regterlijk Gezag. Van een Kofschip, genaamd de TWEE VRIENDEN, groot vijf en vijftig lasten, liggende te Rotterdam, in de Leuvehaven, met deszelfs toebehoren, volgens de onderstaande inventaris:
- ANKERS. Een plegt-anker, een daags anker, een werp-anker.
- TOUWEN. Twee kabels, een repe, een verhaal-tros.
- ZEILEN. Een grootzeil, een bezaan-zeil, een stagfok, twee kluiffokken, een jager, een breefok, een gaffel-top-zeil, een klein dito.
- BOOTSMANSGOED. Een paar zware lengen, een paar schenkelhaaks, een tonnenboei, twee teerkwasten, een watervat, een kleed over het touw, twee presenningen, twee splitshoorns, vier schrappen, vier handspaken, drie sluithanden, een harpuispot, een teerpus (opm: teerputs), bootsmans-stoeltje, een paar ligte schenkelhaaks, een verse balie.
- STUURMANS-GOED. Een Hollandse vlag, een nachthuis, een koper compas, een dito van hout, een loglijn, een rol, een paar logglazen, een vierürenglas, een dieplood, een ligtdieper, een compagne-lantaarn, drie pompen met zijn toebehoren, een kist met enige differente timmermans-gereedschappen, een roeper, enige spijkers.
- KOKS-GOED. Een koperen vleesketel met een houten deksel, een koperen waterketel, een dito kleinder, een dito koffij-ketel, een slagpus (opm: slagputs), een treeft, een tang, een veger.
- KAJUITS-GOED. Een Engelse haardstee, een koperen schuif, een pook, een tafel; twee stoelen, een koffij-blik, een koffij-molen, trekpot en suikerpot, twee borden, een kommetje, een meelvatje, een sloep, een mast en drie riemen.
Laatstelijk gevoerd bij kaptein Reyn Pronk, ten verzoeke van de Heer Gerrit de Raa Gz, gepatenteerd koopman en winkelier, wonende te Rotterdam aan de Wijnhaven, domicilium kiezende ten huize van de Heer Isaac Jacobus Rochussen, Procureur, wonende te Rotterdam, op de Hoogstraat, Wijk K, No. 68, die in deze voor hem is occuperende,
Requirant in kragte van een vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 7 maart 1817 behoorlijk geregistreerd, bij welk vonnis gemelde Reyn Pronk, als schipper van het voorschreve schip, is gecondemneerd om aan de Requirant te betalen de somma van driehonderd veertig guldens, drie en tagtig cents, ter zaken bij het gedagte vonnis vermeld, met de interessen en kosten, waarvoor het gemelde schip met deszelfs toebehoren is verklaard speciaal verbonden en executabel.
De Executant heeft het voorschreve schip en toebehoren ingezet om vierhonderd gulden. – De tweede opbieding zal geschieden op maandag den 28 april 1817. – En de derde of laatste op maandag den 5 mei daaraanvolgende, respectievelijk des middags ten 12 uren, in het Paleis van Justitie, ten overstaan van den Wel-Edelen Gestrengen Heer Mr. H.J.J. Tuning, Regter in de Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Rotterdam, als daartoe door gemelde Regtbank gecommiteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van welgemelde Regtbank, en Copie derzelve ligt ter visie ten Kantore van voornoemde Procureur, bij wien ook nadere informatie te bekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen, zijn van mening op dinsdag den 29 april 1817, des namiddags ten 4 uren, ten huize van C. Crabb, kastelein in Het Badhuis, in de Boompjes, na gedane aangifte, ingevolge de wet, publiek aan de meest daarvoor biedenden of eerstmijnenden te veilen en verkopen:
- Eerstelijk: het Bomschip, genaamd DE JONGE RICHARD, met en benevens deszelfs toebehoren, lang 48 voeten 9 duimen, wijd 20 voeten 4 duimen, hol 8 voeten 3 duimen.
- Ten tweeden: het Hol van een Brigantynschip, genaamd FLORA, lang 91 voeten, wijd 25 voeten, hol 13 voeten.
- Ten derden: het Hol van een Bomschip, genaamd DE HOOP, lang 40 voeten, wijd 19 voeten, hol 7 voeten.
- Ten vierden: een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhout en verdere goederen meer (waaronder een extra mooi partijtje lange caronnades, 3, 6 en 9 pond kaliber) behorende gedeeltelijk bij het bomschip DE HOOP.
- Ten vijfden: een extra puik partijtje van ca. 30.000 pond nieuw inlands van Petersburger Reijn-hennep geslagen touwwerk.
- Ten zesden: het Hol van het Fregatschip genaamd BETZY EN EDMUND, lang over steven 129 voeten, hol in het ruim 21 voeten 8 duimen, hoog tussen deks 6 voeten 3 duimen, wijd 33 voeten 5 duimen, benevens deszelfs masten, rondhout en verdere scheepsgereedschappen en goederen. Alles breder in de billetten omschreven; bij kavelingen en liggende zoals in de notitieboekjes zal worden vermeld. Nader onderrigting bij meergemelde makelaars, alwaar de notitien in tijds te bekomen zullen zijn.


Datum: 24 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 april. In een brief van Harlingen, van den 17 april, wordt gemeld dat het schip BASEN, kapt. J. Nilsson, van Amsterdam naar Gottenburg gedestineerd, na op de rede van het Vlie ankers en touwen en de beide masten gekapt te hebben, die nacht aan de dijk, bij het dorpje Zeevig (opm: Zurich), niet ver van Harlingen, gestrand was. Hetzelve lag het ondersteboven en zou ter plaatse verkocht moeten worden. Van de lading was tot dusverre weinig geborgen en een gedeelte reeds weggespoeld. De olijvaten waren alle in stukken geperst en geheel weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Op den 12 dezer maand april 1817 is door kapt. Wolbert Albert Smit, voerende het schip DE DAGERAAD, van Londen, in ballast, gedestineerd naar Bergen, ca. 11 mijlen van Orfordness, gered en te Rotterdam aangebracht de equipagie van het schip (opm: tjalk) ONDERNEMING, kapt. A.J. Venster, benevens een gedeelte van deszelfs lading, van Londen gedestineerd naar Rotterdam voorschreven, doch hetwelk door buitengemene zware lekkagie is moeten verlaten worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Het in Texel binnengekomen en aan de grond geraakte schip DE VROUW ALGONDA, kapt. E.G. Jonker (opm: VROUW ALLEGONDA, kapt. Ede Geerts Jonker), van Londen naar Amsterdam, zit dwars op de stenen dam, zodat het waarschijnlijk

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Corunha J.L. Smit (opm: smak HOOP EN VERWACHTING) van Amsterdam.


Datum: 25 april 1817


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Te Leith aangekomen: Kapt. Costing en kapt. Hazenwinkel, beide van Groningen, en J.J. Koger (opm: kof AUGUSTUS), van Harlingen.niet verder af te brengen zal zijn. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 26 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. De lading van het bij het Nieuwe Diep op de stenen zittende schip DE VROUW ALGONDA, kapt. E.G. Jonker, van Londen naar Amsterdam, is, op een baal koffij na, geheel geborgen en bereids een ligter met goederen uit hetzelve voor Amsterdam gekomen. (opm: zie RC 240417)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Den 19 april is door een Terschellinger loods in het Stortemelksgat binnengebracht en vervolgens na zwaar gestoten en vijf voet water ingekregen te hebben op de plaat Concordia, bij het Vlie, aan de grond gezet het pinkschip KAREN EN ANNA, kapt. O.L. Bache, geladen met hout. Hetzelve zat den 20 dito masteloos en vol water. De equipage is met een loodsschuit aangebracht.


Datum: 29 april 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 april. Niet verre van Kol (opm: onbekend; mogelijk wordt Kolboda bedoeld, 18 km zuidwest van Kalmar), op de Zweedse kust, was gestrand het kofschip de VROUW WILHELMINA, kapt. Johannes Jans Stijntjes, met ballast van Antwerpen naar Pernau (opm: Pärnu). Hetzelve was vol water en nog onzeker of het konde afgebracht worden. (opm: zie RC 060517)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen op maandag den 5 mei 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen:
1. Een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd ORION, gevoerd door kapt. J.C. Willems (opm: Johan Christoph Willems), lang 93 voet, wijd 22 voet 5 duim, hol 11 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars. (opm: het schip werd in 1817 gesloopt)
2. Een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd DIE ERWARTUNG, gevoerd door kapt. J. Kalff, lang over steven 123 en 1 half voet, wijd 33 voet, hol 15 en 3 vierde voet, het verdek 7 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.
RC 290417
Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen op den 12 mei 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extra ordinair welbezeild Pinkschip, genaamd DIE GLÜCKLICHE REIZE, gevoerd door kapt. M.J. Erich, lang 116 en 1 half voet, wijd 30 voet 8 duim, hol 14 voet 3 duim, het verdek 7 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.
RC 290417
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening op dinsdag den 13 mei 1817, des namiddags ten 4 uren, in het Logement Het Badhuis, onder de Boompjes, publiek te veilen en verkopen: het Kofschip, genaamd DE ONDERNEMING, laatst gevoerd geweest bij kapt. Reijn Hakker, lang over steven 78 voet, wijd binnen de huid 20 voet 6 duim, hol, in het ruim van de bovenkant van de kiel tot op de laagste balk aan boord, 9 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende aan de Leuvehaven, Westzijde. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars. (opm: in een volgende advertentie werd als ligplaats aangegeven de Wijnhaven, voor de Vischsteeg)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.L. van Coeverden, A.L. Weddik, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, B. Oostrum de Waal, J.H.A. Balwé, H. Gullen en J.W. Kerkhoven, makelaars, zullen op maandag den 5 mei 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd CORNELIA MARIA, gevoerd door kapt. J.D. Claasen, lang 103 voet, wijd 27 voet, hol 13 voet, het verdek 6 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. Te Scarbro is binnen gelopen de JONGE MEINSINA (opm: smak), kapt. D. Hitman, van Amsterdam naar Grangemouth.


Datum: 01 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. In een brief van Kadix van den 4 april 1817, wordt gemeld dat het schip DE COURIEREN, kapt. L. Krogh, van Amsterdam, aldaar in de baai liggende, ’s nachts, tussen den 2 en 3 dito, door 8 gewapende personen overvallen was geworden, die eerst de wachthebbende matroos, vervolgens de overige equipagie en eindelijk ook de kapitein, overmeesterd en gebonden hadden, welke laatste bovendien geslagen en gewond werd, waarna zij de kajuit en het verblijf der equipagie geplunderd en, volgens zeggen van de kapitein, die genoegzaam zonder kleren aan land gekomen was, ook de lading beroofd hadden.


Datum: 06 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Het schip ERIK, kapt. F. Ulendorff, van Kopenhagen naar Hamburg, was bij Anholt door een uitgaande Deens West-Indie vaarder in de grond gezeild, die de equipagie gered en te Elseneur aangebracht had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 mei. Het bij Torkö (opm: westzuidwest van Karlskrona) gestrande schip de JUFFROUW JOHANNA, kapt. H.J. Jeltes, van Rotterdam, hoopte men af te brengen. Doch de kof VROUW WILHELMINA, kapt. H.J. Stijntjes, van Antwerpen naar Pernau (opm: Pärnu, zie ook RC 290417), was wrak. Men was bezig de inventaris te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Te Christiansand is binnengebracht het schip CHRISTIANE, kapt. F.H. Siebolts, van Memel (opm: Klaipeda), denkelijk naar Amsterdam. Had de mast gekapt en al het rondhout, want en zeilen verloren. Van de lading rogge waren 93 en 1 half ton nat, doch het overige onbeschadigd gelost.


Datum: 08 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei 1817. Van het schip ZORG EN VLIJT, kapt. Ulleman (opm: smak, bouwjaar < 1809, kapt. Hk. Ulleman), in het begin van december 1816 van Rotterdam naar Hull vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. De CAPE-PACKET, den 1 mei 1817 te Deal gearriveerd, hebbende de Kaap den 18 februari verlaten, heeft den 7 maart, op de hoogte van 8 gr. 45 min. Zuiderbreedte en 13 gr. 47 min. westerlengte, gepraaid het schip (opm: fregat) de VROUW MARIA, kapt. C.H. Nienkerk (opm: C.H. Nieuwkerk), van Batavia naar Rotterdam gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Heden zeilde uit de Put de VLASHANDEL (opm: kof), kapt. D.N. Nannings, naar Riga.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Fredrik van Dam, makelaar, en Isaac Marinus Josue Valeton, Notaris, beide te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag den 20 mei 1817, des namiddags ten 4 uren, op de Kaai aan de zuidzijde van de Wijnhaven, voor de huizinge van de bovengemelde Notaris, te Rotterdam, te veilen en te verkopen: een hegt, sterk en welgebouwde snelzeilende Poonschuit, genaamd DE HOOP, voorzien van een zeer goede inventaris, zodanig als bij billetten nader zal worden omschreven. Kunnende des daags voor en op de dag der veiling, ter plaatse voormeld, worden bezichtigd. Iemand nadere informatien begerende, adressere zich aan voornoemde makelaar of notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag den 12 mei 1817, ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen het Fregatschips-hol, genaamd WILLIAM, laatst gevoerd door kapt. Chester Hillard, zoals hetzelve is liggende op het strand, bij Muiderberg, benevens een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen enz. Breder bij notitie en berigt bij de makelaar of bij Jan Corver en Comp. (opm: zie RC 220417)


Datum: 09 mei 1817


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 7 Mei. Sedert onze laatste zijn in Tessel binnen gekomen J. Kemp GOEDE VERWAGTING, J. Bruinsma ZILVEREN AAL (opm: bunschip), J. Ouwehand VOLHARDING (kof), en J. Tendal WATERLOO, alle van Londen.


Datum: 10 mei 1817


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Kapt. J. Marcussen, voerende het schip ALNOMAC, den 5 mei van Demerary, laatst van Cowes in Texel binnen gekomen, meldt, dat hij den 29 april van Cowes vertrokken en in de Hoofden gekomen zijnd, tegenwind kreeg en met laveeren en verleiding van stroom achter Goodwin Sands geraakte, waardoor hij genoodzaakt wierd een loods aan te nemen.


Datum: 13 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Men heeft alhier mondeling bericht, dat kapt. H. Rubinga (opm: kapt. Haije Rubinga), met passagiers, van Smirna (opm: Izmir) naar Algiers gedestineerd, deszelfs schip, genaamd MARIA, verloren had en door Zijner Majesteits schip IRENE te Gibraltar was aangebracht, alwaar hij onder quarantaine lag.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, den 6 mei. De OTHELLO (opm: Amerikaans fregat, zie LCO 091018), van Amsterdam naar New York, is den 13 april, op 45 graden breedte en 37 graden lengte, gepraaid door DEN PRINS-REGENT, van St. John te Liverpool aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Den 8 dezer is uit Texel naar zee gezeild Zr.Ms. corvet van oorlog de EENDRAGT, kapitein-luitenant Bakker, met troepen naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen NAJADE, kapt. D.F. Kuhn, VICTORIA, kapt. Gerard Dade, THETIS, kapt. M.F. Beijer, en JUNO, kapt. Thurow, alle vier van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), met rogge; de schepen die HOFFNUNG, kapt. Joh. Pust, en die EINIGKEIT, kapt. H. Zeplien H.sohn , beide van Pillau (opm: Baltiysk), met rogge; het schip NEPTHUNUS, Boysen, van Kopenhagen, met suiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 mei. Gisteravond ten 7 uren, zagen we in onze haven 3 Hollandse vaartuigen, geladen met naar Amerika emigrerende Würtembergers binnenkomen. Zij zijn ter getalle van 350, zo mannen, vrouwen en kinderen. Heden geleek de kaai, ten noorden van het havenhoofd, genoegzaam naar een kamp, men zag de emigranten hunne keukens houden, wassen, hunne klederen verstellen en uitkloppen enz. Over het algemeen zijn zij klein van stuk en bruin van kleur. Ze schijnen een zeer goede gezondheid te genieten en zijn zeer wel tevreden. Zij zullen zich met het schip VADERLANDSLIEFDE, hetwelk in deze haven zeilree ligt, naar hunne verdere destinatie begeven (opm: zie PGC 200517).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris W. van Eyck te Joure verkoopt zeker hekschip, thans leggende op de Joure, aan de timmerwerf van Ynze Melles Westra aldaar, zijnde lang 75 voet en wijd 15½ voet, voorzien van twee masten.


Datum: 15 mei 1817


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de COURIER, kapt. Joh. D. Voss, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge en GOEDE VERWACHTING, P. Strating van Liverpool met zout.


Datum: 16 mei 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar gedenkt men op woensdag 4 juni 1817, des avonds te 6 uren, ten huize van J. Weits in het logement het Posthuis, te Delfzijl, publiek te veilen: een extra welbezeild Tweemast tjalkschip, de JONGE WOPKE BROUWER genaamd, groot ca. 30 roggelasten, in den jare 1804 nieuw uitgehaald, en dat met deszelfs rondhouten, staand en lopend want, zeil en treil en verdere scheepsgereedschappen, invoege als op de inventaris is gespecificeerd, en thans nog bevaren wordt door de scheepskapitein Hendrik Wessels en te Delfzijl bij de scheepstimmerwerf Concordia is liggende. Inventarissen en nadere informatiën, hetzelve aangaande zijn te bekomen bij P.J. Vos te Delfzijl.


Datum: 17 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Fredrik van Dam, makelaar te Rotterdam, is van mening op dinsdag den 20 mei 1817, des namiddags ten 4 uren, op de Kaai der Wijnhaven, zuidzijde, nabij de Jufferstraat, te veilen en te verkopen: een wegens het snelzeilen zeer beroemde Boeijer, genaamd HET ZWAANTJE (voor enige tijd behoord hebbende aan de Wel-Ed. Heer Thibout van Aagtenkerk) met de daarbij zijnde inventaris, lodene kiel van omtrent 2800 pond enz. Zijnde deze Boeijer in het vorige jaar geheel gerepareerd en thans liggende in de Wijnhaven, nabij het postkantoor; zijnde inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier, H. Smit en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op dinsdag den 27 mei 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd SUZANNA, gevoerd door kapt. G.S. Panne, lang 89 voet, wijd 24 voet 6 duim, hol 12 voet 8 duim, het verdek 5 en 1 half voet. Alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris. Berigt bij de makelaars en bij Faber en Leefkens.


Datum: 20 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 mei. Volgens een brief van Elseneur van den 10 mei, was den 7 dito door het sloepschip EMANUEL, kapt. J.A. Thomstadt, overzeild het Hollands kofschip WELDOEN, kapt. M. Jacobs Por, met ballast, van Leith naar de Oostzee. Hetzelve was in het midden der Sond gezonken en wel zo schielijk, dat drie man daarbij verdronken en alleen de kapitein en kok gered waren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 13 mei. Heden arriveerde uit Canton in China, met een lading thee, het schip MIDDELBURG, kapt. J.A. van de Putte, werwaarts hetzelve in april 1815 van hier vertrokken was. Daar dit de eerste Chinavaarder is, die sedert 23 jaren alhier is gearriveerd, is deze gebeurtenis met algemene vreugde gevierd.
Ook arriveerde den zelfde dage uit Demerara het schip (opm: pink) de DAGERAAD, kapt. S. Riekels, met suiker en koffij.
- Men wil (opm: het gerucht gaat) hier algemeen, dat op 1 juli aanstaande de plegtige opening onzer Nieuwe Haven zal plaatsvinden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 mei. Het driemastschip VADERLANDSLIEFDE, kapitein Hazewinkel, is heden naar Philadelphia gezeild, aan boord hebbende 350 Wurtembergsche emigranten, wier aankomst alhier gemeld is (opm: zie PGC 130517).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 mei. Er zijn een 60-tal schepen met granen, naar deze stad bestemd, te Vlissingen binnengelopen.


Datum: 21 mei 1817


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Sedert onze laatste is van Texel uitgezeild de JOHANNA ELISABETH (opm: fregat, ex-Zweedse PETRUS), kapt. P. Green, naar Philadelphia.


Datum: 22 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. In een brief van Petersburg van den 18 april, o.f, wordt gemeld, dat aldaar aangekomen was een Deense kapitein, die zijn schip bij Hogland (opm: het eiland Ostrov Gogland, Finse Golf) verloren had en die rapporteerde dat aldaar 14 meest Engelse schepen in het ijs bezet waren, die, bij al dien de wind N.O. liep, waarschijnlijk weg zouden zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Kapt. Coenraad Brandligt junior, voerende het Schip (opm: pink) AURORA, meldt van Batavia van den 2 december, dat zijn schip en volk in den besten staat waren en hij den 8 dito naar Indermajo en van daar naar Samarang zou verzeilen, ten einde het overige zijner lading in te nemen en vervolgens naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal op dinsdag den 27 mei 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd DIE WOHLFAHRT, gevoerd door kapt. W. Holst, lang 86 en 1 half voet, wijd 20 en 1 half voet, hol 10 en 3 vierde voet. Alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 mei. Het schip (opm: brik) de VROUW SOPHIA, kapt. J. Kroon van Smirna (opm: Izmir) is gistermiddag aan deze stad gearriveerd, na zondag namiddag uit de quarantaine te Hellevoetsluis ontslagen te zijn.


Datum: 23 mei 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 13 mei. Heden mogten wij, voor het eerst sedert de gezegende ommekeer van zaken in ons vaderland, het genoegen ondervinden, om alhier ter rede te zien arriveren het fregatschip MIDDELBURG, kapitein J.A. van der Putte, komende van China, geladen met thee, gedestineerd naar Middelburg. (opm: zie ook DC 200517)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. De jongste berichten welke men dezer dagen uit Java ontvangen heeft, zijn van 24 december van het afgelopen jaar. Zr.Ms. schepen van oorlog ADMIRAAL EVERTSEN en NASSAU, benevens het fregat MARIA REIGERSBERGEN, waren bestemd om eerlangs naar de Molukse eilanden onder zeil te gaan, ten einde dezelve van de Engelsen over te nemen. Het oorlogsschip AMSTERDAM zoude, na enige reparatie, naar het vaderland terugkeren. De schepen welke nu nog successievelijk op Java moeten aankomen zijn de oorlogsschepen PRINS FREDERIK en ADMIRAAL TROMP, het fregat WILHELMINA en de korvetten VENUS en EENDRAGT.


Datum: 24 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens een brief van kapt. F.P. Nerzer, voerende het schip ENTREPRIZE, van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam gedestineerd, in dato Arensdahl (opm: Arendal) den 12 april, was hij aldaar met ingeslagen zijde zeer lek binnengelopen. Van de lading rogge, die gelost was, waren 1633 tonnen (opm: vaten !) gezond bevonden, 391 dito beschadigd, die publiek verkocht, en 45 dito geheel bedorven, die in zee geworpen waren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een eiken Brikschip, groot 100 lasten, sterk gebouwd en snelzeilend, voorzien van een goede inventaris. Nader onderrichting te bekomen ten Kantore van Kuyper Van Dam en Smeer.


Datum: 27 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 mei. Heden morgen arriveerde te Helvoetsluis de AVENTURE (opm: brik, thuishaven Oostende), kapt. A. Meynne, van Koningsbergen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Den 25 dezer is in Texel binnengekomen J. Vink (opm: pink JONGE PIETER, thuishaven Brugge, kapt. Jacob Vinck), van Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Zr.Ms. schip van oorlog PRINS FREDERIK is den 25 januari aan Kaap de Goede Hoop aangekomen. Zr.Ms. korvet EENDRAGT, mede naar Batavia bestemd, is den 14 mei te Portsmouth binnengelopen. De Nederlandse zeemagt, in de Middellandse zee, bestaat thans uit de oorlogsschepen WILLEM de EERSTE en PRINS van ORANJE, de fregatten MELAMPUS en EURIDICE en de brik IRENE. Tevens zijn de fregatten AMSTEL en SOPHIA FREDERICA WILHELMINA daarheen op weg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 mei. Zaterdag (opm: 17 mei) ontving men, tot grote verwondering, het bericht dat de paketboot, daags te voren met enige brieven maal (opm: post) van Holland te Harwich was aangekomen, door 2 roofschepen was aangedaan, waarvan het ene 2 schoten op hem gedaan had en de Spaanse vlag voerde. Sedert heeft men vernomen, dat door die rovers verscheidene schepen waren genomen en daaronder een, met granen van Lübeck naar Calais bestemd, hetwelk echter door onze (opm: Britse) oorlogssloep ALERT, van 18 stukken, hernomen en naar Duins (opm: Deal) gezonden is, terwijl die oorlogssloep tegelijk een der roofschepen, de korvet KARABASH, van 18 stukken, van Tunis genomen en in Duins opgebracht heeft. De Turkse kapitein verklaarde sedert 2 maanden op een kruistogt te zijn, en geen schepen genomen te hebben. De kapiteins der genomen schepen, schijnen aan boord van een ander Turks korvet, de CAPITANIA te zijn.
Het fregat GANYMEDE, is nu benevens de sloep ALERT en de kotter EAGLE, in zee om laatstgemelde rover te zoeken (opm: zie PGC 300517), die zeker evenals alle zeeschuimers, welke zich verder in onze wateren mochten vertonen, onverwijld in onze havens zal opgebracht zijn. (opm: in die jaren noemde men in West-Europa ook de Barbarijen ‘Turk’ omdat ze het verschil niet konden zien)


Datum: 29 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Extract uit de Courant van het Eiland Curaçao, dato 22 februari 1817.
In de nacht van den 15 januari laatstleden, is door een gedeelte van de equipagie van de Venezueliaanse kaper, genaamd ALVIDA DUANDA, overvallen geworden het Nederlands schip VREDE EN VRIENDSCHAP, kaptein G. Kaleshoek, toen liggende voor Machoree, op St. Domingo, en onlangs van hier (opm: Curaçao) gezeild.
Na van de zijde van kaptein en volk weerstand ontmoet te hebben, hebben de kaperlieden de kabels, touwwerk, twee draaibassen, de plunje van de matrozen en diverse andere dingen geplunderd, en die met de boot van kaptein Caleshoek naar de kaper gevoerd. Men veronderstelt, dat de tegenstand, die het volk van de kaper ontmoet heeft (opm: van Caleshoek c.s.), zeer ernstig is geweest, naar dien de luitenant Philip geheel bebloed op de kaper is terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterda ligt in lading:
Naar Gibraltar en Smirna (opm: Izmir), het met een huid van zink Nederlands schip de JONGE WILLEM, kapitein Laurens Jansen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. V. Gerard, Joh. van El en H.J. van den Acker, pondgaarders (opm: deurwaarders), door de Regtbank van Koophandel speciaal geauthoriseerd, zijn van mening ten overstaan van den Heer Antoni van Vollenhoven Jansz., Griffier bij voornoemde Regtbank, op Maandag den 2 Juni 1817, des morgens ten half elf uren, in het Logement het Curaçaosche Jagt, op den Steiger, te Rotterdam, aan den meestbiedenden te verkopen: Ene partij van circa 50 Lasten Holsteinsche rogge, meestendeels beschadigd, aangebracht met het schip MARGARETHA CATHARINA, kapitein Eilke Dirk Duintjer, van Rendsburg; bij Kavelingen van 4 Lasten. Voorschreve rogge zal liggen in Ligters achter de Koornbeurs, en aldaar op den dag der verkoop voor een ieder te zien zijn. Nader onderrigting bij gemelde Pondgaarders.


Datum: 30 mei 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 25 mei. Zr.Ms. korvet van oorlog EENDRAGT, kapitein Bakker, heeft den 18 de reize van Portsmouth naar Batavia voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens Engelse brieven van den 23 mei, was het fregat de GANYMEDE woensdag (opm: 21 mei) te Duins teruggekeerd van een kruistogt tegen een Turks korvet (opm: zie PGC 270517), welke het maandag (opm: 19 mei) op de hoogte van Beachy Head ontdekte, hebbende alle zeilen bij en koers houdende om uit het Kanaal te komen. Het is zeker dat deze korvet, met die welke in Duins is opgebracht, voor twee maanden uit Tunis is gezeild om volgens een bizondere last van de Deij, op de schepen aan Hamburg, Bremen en de Hanzesteden behorende, aan wie hij de oorlog had verklaard. Ze zijn te Tanger binnengeweest en den 25 april van daar gezeild, hebbende geen andere prijzen gemaakt dan die reeds bekend zijn, die zij voornemens waren naar Tunis op te zenden. De schooner was bij kaap Finisterre, van hen afgescheiden om op die hoogte te kruisen.


Datum: 31 mei 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 mei. Den 28, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis het JACOBA CATHARINA, H.E. Niehof (opm: kof, kapt. A.E. Niehoff), en het schip, dat bij de vorige posttijd in het gezicht was, is de DAGERAAD, J. de Gorter, beiden van Riga: de wind W.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Volgens een brief van Jan Cornelis Jandroep, voerende het Fregatschip de LIEVE MOES, van Curaçao naar Amsterdam gedestineerd, geschreven den 19 mei, op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point), was hij aldaar zeilende, doch zou, bijaldien de wind niet gunstig genoeg was om Texel spoedig te bereiken, genoodzaakt zijn om een Engelse haven aan te doen, ten einde zich van levensmiddelen en water te voorzien, waaraan hij gebrek begon te krijgen; zijnde reeds den 24 februari van Curaçao vertrokken en door vele stormen en contrarie wind opgehouden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De kamer van koophandel en fabrijken te Dordrecht, brengt hiermede ter kennisse van de belanghebbende, dat bij haar het zeker berigt is binnengekomen, dat:
1) de invoer van katoenen garens, die bevorens in Zweden verboden was, tegen betaling, van NLG 25 van de waarde, thans is vrijgelaten.
2) dat in Finland het oude product-plakkaat van 1724 en 1726 weder is te werk gelegd; waarbij onder anderen bepaald wordt, dat het aan alle daar niet te huis behorende schepen verboden wordt aldaar andere goederen in te voeren dan die oorspronkelijk van de grond of uit de fabrijken van het land voorkomen, daar het inkomende schip vandaan is, en dat alle schepen, in Finland aankomende met andere, aan hun land en aan hunne fabrijken
vreemde waren, zullen worden geconfiskeerd, schip en lading. En zijn deze dispositiën bijzonder ook toepasselijk op de haven van Wyburg (opm: Viipuri).
Jacob van Wageningen Jr, secretaris.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 mei. Zr.Ms. schoener PHENIX, commandant G. van Hoogdalen, van Batavia gedestineerd naar Sourabaya doch op de hoogte van Zedary (opm: Oedjoeng Sédari, 5º57 Z.B. 107º18’ O.L.) averij aan het tuig en zeilen bekomen en toen niet meer bestand om tegen de sterke oostenwind en zee op te werken genoodzaakt om terug te keren, arriveerde heden alhier.


Datum: 03 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Het Hamburger schip CATHARINA, van Hamburg naar Lissabon, en de Oldenburger galjoot CATHARINA, van Antwerpen naar Havre, zijn maandag (opm: 26 mei) door een schooner van Tunis, bij Douvres, genomen en door de kotter de STORK en de boot van ’s Konings schip ROCHEFORT hernomen, welke ook de Barbarijse schooner in Duins (opm: The Downs) hebben opgebragt. (opm: opmerkelijk te zien hoe ver noordelijk deze kapers zich waagden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Na den 15 juni eerstkomende, zullen de landverhuizers van de Elzas, Zwitserland en Duitsland, die de Rhijn afzakken om zich in Holland voor Amerika in te schepen, niet meer op het grondgebied der Nederlanden worden toegelaten, ten zij dezelve bekende en gegoede personen kunnen aanwijzen, die instaan voor de kosten van hun verblijf in de havens, tot het ogenblik, dat zij scheep gaan. Deze verordening is reeds voor enige tijd op de oevers van de Rhijn en in de aangrenzende landen bekend gemaakt, om aan de belanghebbenden ter rigtsnoer te kunnen verstrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Den 18 mei is van Portsmouth vertrokken Zr.Ms. oorlogskorvet de EENDRAGT, kapitein luitenant Bakker, met troepen uit Texel naar Batavia gedestineerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepasseerde donderdag (opm: 29 mei) zijn de kapitein en verdere officieren van de te Deal opgebrachte Tunesische kaper aan wal gebracht om te verschijnen voor het bureau der admiraliteit, ten einde aldaar ondervraagd te worden.
De beide rovers hebben, naar wij vernemen, ook een aantal Hollandse schepen aangedaan, maar die, na inzage derzelver papieren, ongemoeid laten varen, verklarende alleen last te hebben om op Hanzeschepen te kruisen. Gister is een ander roofschip, een schooner op de hoogte van Dover gezien, waarop het fregat SEVERN, te Deal zich dadelijk gereed maakte om er jagt op te maken. Een galjootschip, door die kaper genomen, werd eergister door de kotter STORK gejaagd, welke het zeker moet ingehaald en hernomen hebben.


Datum: 05 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Brief van kapt. T. Freerks, fluitschip BOSCH EN HOVEN, van Riga naar Amsterdam. Op 1 juni, bij het opzeilen naar Amsterdam de vorige avond binnen Urk gekomen en door de loods aan de grond gezet; hetzelve zat in de Bogt van Harderwijk, ver buiten het vaarwater, en zou niet dan met zeer hoog water weder af te brengen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. In een brief van Barcelona van 21 mei wordt gemeld: Gisteren, met de post, ontving de Engelse consul alhier berigt, dat te Algiers de Engelse en Spaanse consuls met derzelven familie vermoord waren; wegens de Hollandse wordt niets gemeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swyndregt, H. Montauban van Swyndrecht en F. van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last-hebbende van hunne Meesters, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de wet, op maandag den 9 juni 1817, des namiddags ten 4 uren, op de kaai der Wijnhaven, nabij de Duivelsbrug, publiek aan de daarvoor meest biedenden te veilen en (zonder afslag) te verkopen: een extra hecht, sterk, snelzeilend, zeer net en proper betimmerd en van alle gemakken voorzien Spiegel-jagt, lang over steven 48 voeten, wijd, op zijn berghouten, op de uitwatering 15 voeten 8 duimen, hol, onder de gangboorden, 5 en 1 half voeten; alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhouten, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere goederen, zoals hetzelve thans is liggende in de Wijnhaven, nabij de Duivelsbrug; breder bij de inventaris. – Het voorschreve jagt is zeer geschikt tot het gebruik op alle zo binnen- als buiten-vaarwaters, alzo de mast, des verkiezende, kan worden gestreken. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Te Tonningen (opm: Tönning) is terug gebragt het schip HENDRICA, kapt. J.D. Strobuur, van Rendsburg naar Zaandam; had in de Eider aan de grond gezeten, en daarna zeer veel geleden; van de lading granen zijn 3 of 4 last beschadigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend eiken Galjasschip, groot omtrent 60 rogge lasten, voorzien van een goede inventaris; mitsgaders ook een snelzeilend sterk gebouwd en wel voorzien Brikschip van circa 100 lasten rogge, zijnde wegens beide de inventarissen en nader onderrigting te bekomen ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Den 29 mei is van Cowes vertrokken het schip LES DEUX AMIS, kapt. Oreille, van Antwerpen naar Rio de Janeiro (opm: zie HCR 310317).


Datum: 06 juni 1817


Krant:
 STM - Stamford Mercury, Stamford, Lincs


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, scheepvaartnieuws tot 4 juni. Aangekomen de VLYT (opm: VLIJT) van Vlissingen, kapt Thomas March, zeer lek, in ballast bestemd voor Vlissingen.
(opm: op 7 mei 1817 was in Rotterdam de eerste Nederlandse zeebrief afgegeven voor deze buitenslands gebouwde brik onder kapt. Thomas Marsh; vermoedelijk was de krant abuis en was het schip onderweg geweest naar Archangel toen het Grimsby als noodhaven moest aanlopen; na herstel van de schade kon de rondreis Rotterdam / Archangel / Rotterdam alsnog worden afgemaakt, zie RC 060917)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

‘s Lands eskader, onder de bevelen van vice-admiraal Van der Capellen, bevond zich den 22 april laatstleden, in een goede staat op de hoogte van Minorca, hetzelve had zich in de baai van Algiers getoond en ging naar Tunis onder zeil. Te Algiers was alles rustig, men had aldaar de twee korvetten zien aankomen, door de Grote Heer (opm: de Turkse Sultan) aan de Deij gegeven, maar het fregat dat tegelijk met deze vaartuigen van Konstantinopel (opm: Istanbul) is vertrokken en waarop zich een versterking van 300 Turken bevond, was nog niet aangekomen en men geloofde algemeen dat hetzelve vergaan was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Den 1 maart is Zr.Ms. PRINS FREDERIK, Van Senden, van Kaap de Goede Hoop naar Batavia, en de ONDERNEMING, Lelz, naar Amsterdam gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tengevolge de verschijning van Barbarijsche kapers in het Kanaal, heeft de Compagnie van LLoyd geweigerd, schepen die uit Holland of de Hanzesteden komen te assureren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wie iets te pretenderen of verschuldigd zijn aan de boedel en nalatenschap van Gerrit Oedzes Eizinga, in leven scheepstimmerbaas te Oldeboorn, en deszelfs weduwe (nog in leven zynde) worden door dezen verzocht om te compareren op zaterdag den 7 juni 1817, des namiddags ten één uur, ten huize van gemelde weduwe te Oldeboorn, ten einde alsdan hunne pretenties ten laste van gemelde boedel op te geven, en betaling te doen, voorts door de crediteuren zoodanige besluiten te nemen, als zij ten hunnen opzigte en de boedel zullen goedvinden, zullende de crediteuren, welke niet compareren, gehouden worden in het besluit der comparanten genoegen te nemen. (opm: zie LC 040717)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Posthuma te Dokkum verkoopt een schuite schip, lang 40 voet, met alle annexen, door Gosse Lieuwes als eigenaar bevaren, leggende bij de scheepstimmerwerf van Geert Rijks van Mekeren te Dockum.


Datum: 07 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 juni 1817. Op de Noordplaat in de buitengronden van Vlieland is gestrand en zit gevaarlijk het schip PROVIDENCE, kapt. Rayner, met stukgoederen van Hull naar Amsterdam. (opm: zie ook RC 100617)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni 1817. Kapt. P. van Vliet, voerende het schip JAN WILLEM, van Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana) naar Amsterdam gedestineerd, wegens schade te Curaçao binnengelopen, meldt van daar van den 25 maart, dat hij sedert 2 dagen bezig was de lading weder in te nemen en dacht binnen 8 dagen, onder geleide van Zijner Majesteit Korvet AJAX, de reis te vervolgen. Hieruit blijkt dat het bericht alsof hetzelve schip afgekeurd zou zijn (opm: RC 190417), ongegrond geweest is.


Datum: 10 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni 1817. In het Vlie is binnengekomen D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) van Riga.
Het schip MINERVA, kapt. A. Thomsen, van Havana den 3 juni in Texel binnen, heeft 56 dagen reis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 juni 1817. Kapt. Cornelis Möller, voerende het brikschip de GOEDE TROUW, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd, meldt, in dato Paramaribo den 19 maart, dat, na den 10 maart (opm: hier zal 10 januari 1817 zijn bedoeld; waarschijnlijk fout van de krant) uit Dartmouth (Engelse Zuid-kust) te zijn gezeild, hij de reis met zeer vele variabele winden en stormweer heeft voortgezet, tot hij den 23 februari land ontdekte. Dan door donker weer en geen verkennis kunnende krijgen, was hij de rivier van Suriname voorbij geraakt; doch hetwelk hij door het snel zeilen van de brik in 8 dagen weder had opgewerkt en den 3 maart aan Paramaribo was gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni 1817. Volgens nader bericht is het stranden van het schip THE PROVIDENCE, kapt. S. Rayner (opm: zie RC 070617), van Hull, door afwezigheid van loodsen veroorzaakt. Hetzelve is, na de lading in een ten dien einde, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge afspraak), aangenomen kaag, gelost te hebben, den 3 juni in vlot water gekomen en naar Harlingen gezeild, om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni. Directeuren van de Levantse handel hebben het navolgende doen afkomen: Volgens een missive van Zr.Ms. consul te Kadix (opm: Cadiz), in dato mei j.l. bij directeuren van Levantse handel en navigatie in de Middellandse zee ontvangen, zoude het, naar aanleiding van overeenstemmende berichten uit Tanger en Gibraltar, zeker zijn dat een divisie Tunesische kapers, bestaande in een korvet van 20 stukken en 180 man, een dito van 18 stukken en 130 man en een schooner van 6 stukken en 60 man zich thans in de oceaan bevinden, loodsen aan boord hebbende, met oogmerk om in het Kanaal te komen, teneinde vijandelijkheden tegen Pruissische- en Hanzevlaggen te plegen. Tevens geeft gemelde consul de verzekering dat de Nederlandse Turkse passen gerespecteerd worden, en het dus zeer nuttig is, dat onze nationale schepen zich van die documentatie voorzien.


Datum: 12 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juli 1817. Te Harlingen is binnengekomen om te repareren het schip THE PROVIDENCE, kapt. Samuel Rayner, van Hull naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juli 1817. Te Rendsburg is lek binnengelopen het schip DE JONGE EVERT, kapt. H. Willems, van Amsterdam naar Lübeck. Moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is van mening, op morgen den 13 juni 1817, des voormiddags ten 11 uren, in de Herberg De Zwaan, te Delftshaven, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen: een hegt, sterk en extra welbezeild Buisschip, genaamd MARIA, lang over steven 74 voeten, wijd, binnen zijn huid, 17 voeten en hol 9 voeten, alles Amsterdamse maat; met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere goederen; breder bij de inventaris omschreven, en zoals dezelve thans is liggende in de Nieuwehaven, te Delftshaven. Zijnde nadere onderrichting te bekomen bij de Notaris Bastiaan van Staveren, te Delftshaven voornoemd.


Datum: 14 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. Corver, H. Smit en H. Gullen, makelaars, zullen op maandag den 16 juni 1817 te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd DE JONGE YPEUS, gevoerd geweest bij kapt. Dirk Hensken; lang 94 voet, wijd 25 voet, hol 10 voet, het verdek 5 voet 7 duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.


Datum: 17 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. In het begin van april is te Curaçao met averij binnengelopen het schip NEERLANDS KROONPRINS, kapt. J.G. Klad (opm: pink, kapt. Johan Godlieb Klatt), van Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana) naar Amsterdam; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 juni. In een brief van Elseneur van den 7 juni wordt gemeld, dat het bij Torkö (westzuidwest van Karlskrona) gestrande schip DE JUFVROUW JOHANNA (opm: zie RC 150417), kapt. H.J. Jeltes, van Rotterdam, in vlot water gekomen was en naar Koppenhagen zou gebracht worden om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Baltimore, heeft men van den 20 april, in de courant van deze stad gelezen de volgende bekendmaking: Te verhuren Duitsers.
Het Hollandse schip JOHANNA, kapitein Bleeker, is alhier aangekomen en ligt thans bij de Wirgmans werf, met immigranten.
Onder de lieden die nog aan boord zijn, ter betaling van hun reisgeld, wensen te verhuren, zijn nog de volgende personen: twee kapitale grofsmeden, een lijndraaijer, een leertouwer, een bekwaam apotheker, een goede kok, en verscheidene andere jonge lieden, die men, of in pakhuizen, of tot oppassers kan gebruiken. Onder diegenen welke een huisgezin hebben, zijn enige tuiniers en wevers, een suikerbakker, een metselaar, een schrijnwerker, een molenaar, een bakker, een kleermaker, verscheidene landlieden, en lieden van andere beroepen. Adres aan kapitein Bleeker of aan John Bolte, scheepsmakelaar, alwaar de conditiën te maken zijn.


Datum: 19 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 juni 1817. Volgens een brief van Hamburg van den 10 juni is den 4 dito in de Ooster-Eems wegens slecht weer binnengelopen en vervolgens gestrand het schip DE VROUW JOHANNA, kapt. H.J. Janszen, van Hamburg naar Amsterdam.


Datum: 21 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni 1817. In het laatst van mei is na op een rots gestoten te hebben in Sumbesterbaay (opm: mogelijk Sumburgh Bay), op Hitlan(d)t (opm: Shetland), lek binnengelopen het schip ST. JOHANNES, kapt. Evers, van Badoe (opm: waarschijnlijk Bodø, Noorwegen) naar Antwerpen. Moet lossen om te repareren.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 juni. Berichten uit de Oosthoek bevatten de onaangename tijding van het verongelukken van Zr.Ms. brik DE JAVAAN, onder het bevel van de eerste luitenant T. Knossis. Dit vaartuig was den 7 maart j.l. van Soerabaija vertrokken naar de Molukken en stootte den 15 daaraanvolgende des ochtends ten half drie uren op het rif ten westen van het eiland Binonko op 6º11' zuiderbreedte gelegen, met dat gevolg dat van de brik niets is geborgen en de equipage alleen de tijd heeft gehad, zich met de boten naar het eiland Binonko te begeven.
Door het inlandse hoofd van de plaats met een vaartuig geriefd, trachtten zij van daar Amboyna te bereiken, doch werden hierin belet door hevige oostenwinden, welke hen dreven naar het eiland Tomia, van waar zij wederom op den 9 april naar Boeton stevenden en eindelijk den 22 mei te Makassar aankwamen. Een tweede inlands vaartuig, hetwelk hen door de radjah van Tomia was verschaft en waarop zich de tweede luitenant Wieling met tien matrozen bevond, was op den 31 mei nog niet te Makassar aangekomen, zodat men gegronde vrees begon te voeden dat aan hetzelve enig ongeluk was overkomen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilende Schoener, genaamd de MINTO, oud 1½ jaren, groot circa 32 tonnen.
Te bevragen bij H. Brown ten huize van de heer Christiani in de Koestraat (opm: te Batavia).


Datum: 24 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Schoonerschip ALITOR, kapt. H.C. Matz, alsmede het Galjasschip, genaamd ELEONORA, kapt. Joh. E. Ebert, beide liggende Oostzijde de Kraansboom. Te bevragen bij C. de Grijs en Zoonen, Cargadoors, op het Droogbak voor de oude Stads Herberg No. 17 te Amsterdam.
(opm: later werd door De Grijs per 7 juli 1817 de veiling aangekondigd van de ALITOR, lang 68 voet, wijd 20 voet, hol 13 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. de Grijs, makelaar, zal op maandag 30 juni 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjasschip, genaamd ELEONORA, gevoerd door kapt. J.E. Ebert, lang 52 voet, wijd 8 en 1 half voet, hol 9 voet 2 duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaar en bij C. de Grys en Zoonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 23 juni 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement verkopen een extraordinair welbezeild hoeker-galjasschipshol, genaamd DE DRIE GEBROEDERS, zoals hetzelve op Pampus, bij de vuurtoren, is liggende. Benevens een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, want etc. Breder bij notitien en bericht bij de makelaars.


Datum: 27 juni 1817


Krant:
 BOH - Börsenhalle, Hamburg


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 21 juni. Aangekomen Reintrock, ALWINA, van Riga.
(opm: de laatste reis van de bark als ALVIN onder kapt. Paul Reintrock was met rogge van Riga naar Amsterdam; na lossing in Amsterdam werd het schip op 28 juli verkocht; nieuwe naam JONGE LODEWIJK ANTONIE)


Datum: 28 juni 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, T. van Olivier, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag 7 juli, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair, welbezeild Brikschip, genaamd AURORA, gevoerd door kapt. G.J. van Walree, lang 86 voet, wijd 21 en 1 half voet, hol 12 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.


Datum: 01 juli 1817


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad is gearriveerd het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Jan Nickelsen, van Riga met rogge.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Kapitein R. Akkerman rapporteert den 19 dezer in goede staat heeft gepraaid het schip ANTONETTE JACOBS (opm: pink ANTOINETTA EN JACOBA), kapt. F. Baas, van Amsterdam naar Batavia, Goudstaart (opm: Start Point) in het N.O. ½ N, 12 mijlen, aan boord was alles wel.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Den 28 juni is bij Texel binnengekomen D. Annes (opm: fluit JONGE GERRIT), van Nerva.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 juni. Naar men verneemt zal op den 14 juli eerstkomend op de Rijkswerf te Amsterdam van stapel lopen Zr.Ms. schip HOLLAND.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uit Marseille schrijft men den 14 juni: volgens berichten van Tunis, van de eerste dagen van mei, was het Nederlandse eskader in de Middellandse Zee op het einde van april aldaar gearriveerd. Men verneemt dat de vice-admiraal Van der Capellen, welke tot dusverre het voormelde eskader gekommandeerd heeft, met het Nederlandse linieschip de PRINS VAN ORANJE en de fregatten MELAMPUS en EURIDICE, naar zijn vaderland zal retourneren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

‘s-Gravenhage. Z.E. vice-admiraal Van der Capellen is mede alhier (opm: Tunis, zie voorgaand bericht) aangekomen, zijnde het commando over Zr.Ms. eskader op de Middellandse Zee door de vice-admiraal Van Braam opgevolgd.


Datum: 03 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Kapitein Coenraad Brandligt jr., voerende het schip AURORA (opm: pink), meldt van Soerabaija, van den 21 januari, dat hij den volgende dag met ene volle lading de reis naar Amsterdam zou aannemen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Alicante J.L. Smit (opm: smak HOOP EN VERWACHTING) van Cadix.


Datum: 04 juli 1817


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Mooi te Nieuwehaske verkoopt op afbraak een schuithuis of timmerschuur, tussen de 60 en 70 voeten lang, staande te Oldeboorn, gequoteerd met no. 130 (opm: huisnummer), zijnde zeer hegt en sterk, toebehoorende aan de weduwe en kinderen van Gerrit Oedses Eisinga aldaar. NB. De kooper zal kan, des verkiezende, waarschijnlijk met de eigenaars der grond kunnen overeenkomen, om hetzelve staan te staan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Mooi te Nieuwehaske zal op 13 juli 1817, om 9 uur, ten huize van de weduwe Gerrit Oedses Eisinga, te Oldeboorn verkopen een schuite schip, lang 50 voet, 2 pramen, 1 endhelling met zijn sleep en blokken, lang ruim 80 voeten, dito kleinder, 1 zwaar hellingtouw, zoo goed als nieuw, voorts enige takels, kettings, brandijzers en schragen, 1 grote teerbak en maten, 1 slijpsteen met stelling, 5 grote vijsels, 4 dommekragten, 40 bekapte woudbomen, 25 beste kromhouten, 25 dito iets kleinder, verder 35 à 36 2½ duims eiken planken, en verder hout van verschillende soort, 5 grote zwaarden en een roer als mede allerlei scheepstimmermans-gereedschap, en verder het geene daar meerder zal worden geveild. (opm: zie LC 060617)


Datum: 05 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juli 1817. In de maand april is bij Rügen totaal verongelukt het schip CHRISTINA, kapt. J.C. Jahnke, van Dantzig naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 30 juni. Zr.Ms. De PRINS VAN ORANJE, gecommandeerd door kapt. Lewe van Aduard, aan welkers boord zich bevindt de vice-admiraal de baron Van der Capellen, is eergisteren op onze rede gearriveerd, komende van Gibraltar. En heden Zr.Ms. fregat van oorlog EURIDICE, kapt. Lucas, mede van Gibraltar, hebbende laatstgenoemde deszelfs reis binnen drie weken afgelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 juli. Het praalgraf onzer vlootvoogden, de gebroeders Evertsen, moet uit de St. Pieterskerk naar de Nieuwe kerk alhier overgebragt worden. Op morgen geschiedt daarvan de openbare aanbesteding.


Datum: 07 juli 1817


Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen

De zeevaart heeft voor deze Provincie tot hiertoe, na de gelukkige verandering van zaken in ons Vaderland, weinig voordeel opgeleverd.
Vele der bestaande rederijen hebben, in de laatste herfst en winter door de menigvuldige stormen, zeer gevoelige verliezen en schaden geleden, en over het geheel heeft de vrachtvaart weinig voordeel aangebracht: terwijl tegen het oprichten van nieuwe rederijen grote zwarigheden blijven bestaan, die tevens de oorzaak opleveren van de voortdurende kwijnende staat der Scheepstimmerwerven, Touwslagerijen en daarmede verder in verband staande Trafieken.
De Academie van Teken-, Bouw-en Zeevaartkunde te Groningen, welke zo geschikt is tot aankweking van kundige zeelieden, is nog steeds en een kwijnende toestand, en slechts voor verval bewaard. Het uitzicht van haar behoud grondt zich thans op de bereidwilligheid van de Regering der Stad Groningen, om de maatregelen, welke Zijne Majesteit onlangs heeft genomen ten aanzien van de Scholen voor de Teken- en Bouwkunst, ook voor dit Instituut dienstbaar te maken, met betrekking tot de Zeevaartkunde, en tevens op de genegenheid van de overige Gemeentebesturen dezer Provincie, om bij te dragen tot in stand houding van dit Instituut, waarin zij alle een meer of min direct belang hebben.


Datum: 08 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli 1817. Op de Zoutkamp is wegens zware averij en met 3 voet water in het ruim, door een loods, voor NLG 900, binnengebracht het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. R.J. Bull, met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli 1817. De heren A. van Deurs en Comp, te Elseneur, melden in dato 28 juni dat het schip DE VROUW ALSINA of ALFINA, kapt. E.J. Mos, van Riga naar Amsterdam gedestineerd, bij een donderbui op het rif van Falster gestoten hebbende, met grote schade en verlies van zeilen, raa´s, touwen enz. te Koppenhagen binnengelopen was, moetende lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. ‘s Lands fregat van oorlog MELAMPUS, kapitein De Man, is gister uit de Middellandse Zee in Helvoetsluis binnengekomen; dit fregat is mede een der genen, welke de roemrijke slag voor Algiers hebben bijgewoond.


Datum: 10 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 juli 1817. Van Koppenhagen wordt van den 1 juli gemeld, dat het schip BONAFIDE, kapt. A.N. Swarer, van Rotterdam derwaarts gedestineerd, verongelukt was. Schip en lading waren geheel weg, doch de equipagie is door een Engels schip gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE GERRIT, kapt. T. Plokker (opm: Floris Plokker), van Newbury met tarwe.


Datum: 12 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 juli 1817. Volgens een brief van Landscrona van den 29 juni, was aldaar lek binnengelopen het schip FORTUNA, kapt. P.N. Melms, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam. De lading was gelost en van dezelve 91 tonnen (opm: vaten !) rogge en 106 zakken lijnzaad beschadigd bevonden, welke publiek verkocht zullen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, en na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Kantoor van Registratie, ingevolge de Wet, zijn van mening, op dinsdag den 15 juli 1817, des namiddags ten 4 uren, in het Logement het Badhuis, in de Boompjes, publiek te veilen en te verkopen:
- Eerstelijk, een extra welbezeild Bomschip, genaamd de JONGE JAN, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en scheeps-gereedschappen, zo als het voortschreve schip zal zijn liggende in de Scheepmakershaven, nabij de Jufferstraat.
- Ten tweede, het Hol van het Barkschip, genaamd WENSKAPET, lang over steven 82 voet 5 duimen, wijd, op de buitenkant van de berghouten, 25 voeten 4 duimen, hol, in het ruim, van de buikdenning tot de bovenkant van de eerste balk van het groot luik 15 voeten 5 duimen; alles Amsterdamse maat, benevens deszelfs scheeps-gereedschappen, bestaande in masten en verder rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere goederen, meer alles bij kavelingen, zo als het Hol zal zijn liggende in de Scheepmakershaven, nabij de Jufferstraat en de goederen gedeeltelijk aan boord van het voornoemde Hol en gedeeltelijk op de kaai voor hetzelve, en aldaar daags voor, en op de dag der verkoop, door een ieder zal kunnen bezigtigd worden. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het Hol van het Barkschip WINSKAPET (opm: WENSKAPET?) en het Bomschip DE JONGE JAN, zullende geveild worden den 15 juli 1817, zullen niet liggen in de Scheepsmakershaven, maar in de Leuvehaven, aan de westzijde, nabij de brouwerij De Twee Leeuwen, en de scheepsgereedschappen op de kaai aldaar. (opm: vergelijk scheepsnaam WINSKAPET met die in het bericht van RC 181017)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 14 juli 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd DE HOOP, gevoerd door kapt. Claas Claasen, lang 72 voet, wijd 19 en 1 half voet, hol 9 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars en bij Bastiaan Klinkert en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier en H. Gullen, makelaars, zullen op maandag den 14 juli 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair, welbezeild Schoonerschip, genaamd FORSIGTIGHEDEN, gevoerd door kapt. Wedin, lang 92 voet, wijd 25 en 1 half voet, hol 12 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MARGARETH, kapt. W. Armstrong, van Newcastle met slijpstenen en kolen en COMMERCE, kapt. Erasmus Malboe, van Horssens met rogge.
Te Suriname is gearriveerd kapt. B.S. Stoffels, voerende het schip de COURIER, van Dordrecht.


Datum: 15 juli 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Harmanus Smit, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijne principalen, ten overstaan van de daartoe bevoegde beambte, bij openbare opveilinge, aan de meest biedende of hoogstmijnende, te verkopen: een meer dan gewoon extra snelzeilend Kofschip, genaamd de ZWALUW, gevoerd door kapitein Michiel van den Berg, zeer geschikt tot binnen en buitenvaren, bizonder als beurtschip, lang over de stevens 69 voet, wijd bij de eerste balk voor het grote luik, binnen zijn huid 15½ voet, hol in het ruim bij de eerste balk voor het grote luik op zijn uitwatering 6 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat, en dat verder met deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers , touwen en zeilen en andere
scheepsbehoeften, zoals het thans te Amsterdam, bij de Nieuwebrug-boom, binnen, is liggende. De ankers, touwen, zeilen, het kajuitsgoed, stuurmansgoed, koksgoed en bootsmansgoed is gespecificeerd in de biljetten liggende aan de Noorderhaven, bij het kelderhuis en voor het Klein Poortje, bij Jan Kuiper.
NB. Het gehele lastgeld van het jaar 1817 is voor rekening van de koper.
De verkoping zal geschieden ten huize van Willem van der Putten, kastelein in het Nieuwezijds Heerenlogement op de Haarlemmerdijk op maandag 21 juli 1817 des avonds te 6 uren precies.


Datum: 17 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 juli 1817. Gisteren werden alhier op ’s Konings Werf, met het beste succes, in tegenwoordigheid van een aanzienlijk aantal aanschouwers, te water gelaten Zijner Majesteits Schip HOLLAND en de Brik DE COZAK.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries en J.E. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 21 juli 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair, welbezeild Brikschip, genaamd DILIGENTIA, gevoerd door kapt. T.V. Klein, lang 69 voet, wijd 20 en 1 half voet, hol 11 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een tweedeks Pinkschip, DE CASTOR genaamd, gevoerd door kapt. Ch. Hessel, voor 7 jaren te Dantzig nieuw gebouwd, en in den voorleden herfst aldaar vertimmerd, groot 430 rogge lasten, zo hetzelve, voorzien van een volledige inventaris, thans in het Nieuwe Diep is Liggende.
Adres bij de heer K. Blok, te Harlingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen EOLUS, kapt. C.F. Soderstrom, DANIËL, kapt. J.C. Vorbrodt en BOUDEWINA, kapt. H.W. Heinsius, allen van Riga met rogge.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Vlissingen is gearriveerd W.K. Engelsman (opm: smak VRIENDSCHAP) van Marseille.


Datum: 18 juli 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 juli. Heden werd alhier van ‘s Konings werf met het beste succes, in tegenwoordigheid van een aanzienlijke menigte aanschouwers, te water gelaten Zr.Ms. schip HOLLAND en de brik de COZAK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 14 juli. Het koopvaardijschip SELIMA (opm: driemaster, thuishaven Brugge, kapt. Gideon Jansen), den 5 april uit Vlissingen gezeild en met troepen naar Batavia bestemd is den 5 mei gepraaid op 26 gr. Lengte (opm: West) en 3 gr. Noord. De troepen en de passagiers bevonden zich in de beste toestand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stokholm, 1 juli. Volgens het verhaal van de kapitein van de FREDERIK, van Stokholm, was daags voor deszelfs vertrek van Bremen, aldaar een Noord-Amerikaans vaartuig aangekomen, die op de hoogte van Schotland door een Zuid-Amerikaansche insurgente kaper was aangedaan en onderzocht, wiens bevelhebber verklaard had, dat alle kapers van zijn natie order hadden, de Noord-Amerikaanse, Engelse, Zweedse, Russische, Franse, Nederlandse en Deense vlaggen te respecteren doch behalve de Spaanse en Portugese, ook alle Duitse en Italiaanse vaartuigen te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een tjalkschip, zijnde lang 70 voet en wijd 15½ voet, met een gedeelte van deszelfs tuig, leggende op de Heerenwal bij het Heerenveen, aan de werf de Morgenstond, en te bevragen aan deszelfs bewoonder.


Datum: 19 juli 1817


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Vertrokken, 13 juli schip ELIZABETH, C. Pakes naar Amsterdam met passagiers.


Datum: 22 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een 2-deks Pinkschip, DE CASTOR genaamd, gevoerd door kapt. Ch. Hensel, voor 7 jaren te Dantzig nieuw gebouwd en in den voorleden herfst aldaar vertimmerd, groot 40 roggelasten, zoals hetzelve, voorzien van een volledige inventaris, thans in het Nieuwediep liggende. Adres bij de heer K. Blok te Harlingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt en J.W. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 21 juli 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair, welbezeild Kofschip, genaamd DE VROUW MARGARETHA, gevoerd door kapt. J.P. Schoncke, lang 82 voet, wijd 19 voet 5 duim, hol 10 voet 4 duim. Alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 28 juli. Twee schepen, het ene uit Lissabon, het andere uit Hamburg, hebben wederom enige thee aangebracht; er wordt nog meer verwacht.


Datum: 24 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Arrivementen
Te Archangel E.D. Duintjer (opm: smak MARGARETHA CATHARINA) van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunnen Meester, en na gedane aangifte (ingevolge de Wet), zijn van mening, op dinsdag den 5 augustus 1817, des namiddags ten 4 uren, ten Huize van Charles Crabb, in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedenden of eerstmijnenden te verkopen: het Hol van het Smakschip, genaamd de HOOP, lang over steven 79 voet, wijd, op de buitenkant van zijn berghouten, 18 voet, hol, uit de bovenkant van de buikdenning tot de bovenkant van het dek, 7 en 1 half voet, alles Amsterdammer voeten. Liggende in de Haringvliet, nabij de Paauwesteeg; voorts deszelfs scheeps-gereedschappen, bestaande in masten en ander rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere goederen meer; alles bij kavelingen, zo als dezelve goederen genummerd zijn; liggende op de kade bij het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 juni. Den 17 juni is in het gezicht van Marken omgeslagen en verongelukt het schip, gevoerd bij Klaas Oetzes (opm: beurtvaarder JONGE JAN), met brandhout, van den IJsel naar Amsterdam gedestineerd; de schipper is met zijne vrouw en knecht door vissers van Huizen gered, doch drie kinderen van den schipper zijn verongelukt. Van het schip of lading is nog niets bekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. C. Zunderdorp, te Texel, als last en procuratie hebbende, presenteert, op maandag den 28 juli 1817, op gemelden Eilande Texel, in publieke veiling te verkopen: zeven vaten oliette Oly, en op donderdag den 31 juli daaraanvolgende, te Enkhuizen, 33 vaten dito dito; alles geborgen en behoord hebbende tot de Lading van het tussen den 26 en 27 februari laatstleden 1817, op de Haaks bij Texel, verongelukte Smakschip de JONGE ENGELINA (opm: zie RC 060317), gevoerd bij schipper Reindert Jansz Paap, komende van Calais, en naar Altona gedestineerd; zijnde 5 vaten Oly te Texel in ’s Lands Pakhuis, op de Haven, 2 dito aan het Dorp den Hoorn, en de 33 dito te Enkhuizen in het Pakhuis op de Oosterhaven, Wijk A, No. 168, liggende, en zijnde gemelde vaten Oly, twee dagen vóór en op de Verkoopdag, voor een ijder, te zien.
Die daarin gading heeft, kome ten gemelden dage en plaatse des morgens ten tien uren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, en na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Regt van Registratie, ingevolge de Wet, zijn van mening, op dinsdag den 12 augustus 1817, namiddags ten 4 uren, in het Logement het Badhuis, in de Boomptjes, publiek te veilen en verkopen: het Brigantyn-Hoekerschip, genaamd HET GOEDE OOGMERK, laatst gevoerd bij kapt. R.H. Velthuis, lang over steven 75 voeten, wijd, bij het grote luik, 17 voeten 7 duimen, hol, in het ruim, 10 voeten 10 duimen; alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als het voorschreven schip zal zijn liggende in de Wijnhaven, nabij de Punt, en aldaar, daags vóór en op de dag der verkoop, door een ijder kunnen bezigtigd worden. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Alle schippers of eigenaars van vaartuigen te Dordrecht worden uitgenodigd hun schepen te laten ijken bij de ondergetekende, die daartoe zich heden 24, 25 en 26 dezer maand juli 1817 zal bevinden bij de kastelein Van den Bos, aan de Boom, bij het Groothoofd aldaar.
De scheeps- en ijkmeester bij de directe belastingen, Johannis Mouthaan.


Datum: 26 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van de Heer Vrederegter van het 6e Canton, door de Notaris A.L. Heijstek, op maandag den 28 juli 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extra sterk gebouwde en meer als gewoon snelzeilende Leidsche Snebbeschuit, genaamd MARIA HELENA; lang 38 voet, wijd 12 voet, hol 5 voet, alles Amsterdamse maat, mitsgaders een Huisje en en Legplaats in de Kattenburger Jachthaven, verp. Nr. 6612, alsmede een open Legplaats of eigentlijk gezegd een Permissie tot het leggen van een vaartuig in de Amstel Jachthaven, alles afkomstig uit den – onder beneficie van inventaris – aanvaarde Boedel van wijlen de Heer G. Wolf.
Breder bij Biljet en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluis, makelaars, zullen, op maandag den 28 juli 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd CATHARINA, gevoerd door kaptein A. Thollesen, lang 79 voet, wijd 22 voet, hol 9 voet, het verdek 5 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerard Mauritz, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, P. van Volkom en N. van Meeteren Brouwer, makelaars, zullen, op last van hunne Principalen, na gedane aangifte (conform de Wet), op vrijdag den 8 augustus 1817, in het Venduhuis den Gouden Molen, des voormiddags ten 11 uren, te Dordrecht, publiek verkopen: een extra snelzeilend en welgebouwd Barkentijnschip, genaamd HENRIETTE (opm: kapt. P. Rayon). Thans liggende in de Kalkhaven, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgoederen; breder bij de inventaris vermeld. (opm: nieuwe naam WELVAART, zie RC 250117)
Nader onderrigting te bekomen bij de Heren De Court en Comp. te Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Fredrik van Dam, makelaar binnen Rotterdam, als last-hebbende van zijne Principalen, ten overstaan van de Agent van Lloyds, of zijn Gemagtigden, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting hebbende binnen deze Stad, en na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Regt van Registratie, ingevolge de Wet, is van mening, op maandag den 28 juli 1817, des voormiddags ten 12 uren, op de Werf van de Heren Pieter van Swyndregt en Zoon, buiten de Schiedamsepoort, publiek te veilen en verkopen: een partij gebruikte Scheeps-Gereedschappen, behorende tot het schip ANN, gevoerd bij kaptein Robert Parkin, bestaande in kabels, paardelijnen (opm: lijnen waarop de bemanningsleden staan wanneer de razeilen moeten worden gezet of ingenomen), staande en lopend want, en andere goederen meer; alles bij Kavelingen zo als de voorschreve goederen genummerd zullen zijn, liggende op de Werf van de Heren Pieter van Swyndregt en Zoon voornoemd, en aldaar op de dag der verkoop door een ijder kunnen bezigtigd worden. Nader onderrichting bij bovengemelde makelaar. (opm: zie ook RC 290317)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Sevilla, het Nederlands galjasschip de HOOP, kapitein Ands. Chr. Roelofs. Adres bij Sandberg & Co aldaar.


Datum: 29 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop, een extra hegt, sterk, in Braband gebouwd, Gaffelschip, groot circa 56 rogge-lasten. Adres ten Kantore van Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 juli; Den 16 dezer is in het gezicht van Marken omgeslagen en verongelukt het schip gevoerd bij Klaas Oetzes met brandhout van de IJssel naar Amsterdam. De schipper is met zijne vrouw en knecht door vissers te Huizen gered, doch drie kinderen van de schipper zijn verongelukt. Van het schip of de lading is nog niets bekend.


Datum: 31 juli 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 29 juli. Sedert enige dagen, komt hier successivelijk aan de manschap, gediend hebbende aan boord van Zijner Majesteits schepen de PRINS VAN ORANJE, de MELAMPUS en andere, die, ten verleden jare, onder het commando van de Vice-Admiraal Van de Capelle, welke zich mede, sinds enige dagen, in deze Residentie bevindt, de gedenkwaardige overwinning op Algiers bevochten hebben (opm: zie o.a. RC 190916). De gemelde Equipagie wordt alhier afbetaald, en een ander gedeelte derzelve wordt nog alhier verwacht. Dit verschaft deze stad een in hare soort eigene en voor dezelve vreemde en ongewone levendigheid en beweging, die echter, tot nog toe, in genen dele, de rust of orde voor het minst heeft gestoord. Alleenlijk heeft het ons, door de spoedige dood van een dier matrozen, op Saturdag (opm: 26 juli) het schouwspel ener maritieme militaire begrafenis opgeleverd, welke door een groot aantal zijner makkers, alsmede door officieren van Zijner Majesteits marine gevolgd en door tamboers en pijpers der schutterij voorafgegaan werd. De kist was met vlaggen en wimpels omkleed, en de staatsie had met de meeste orde en welvoegelijkheid plaats.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal, op maandag den 11 augustus 1817, des avonds ten 6 uren precies, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair op de Zeilagie gebouwd Schoonerschip, genaamd MARIE SEVERINE VON CAPPELEN, gevoerd door kapt. J. Hirscholm, lengte over steven 84 en 1 half voet, wijd, 19 en 1 half voet, hol, 13 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar en bij de Cargadoor J.W. Boekhout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 juli. Te Antwerpen is gearriveerd de la BELLE ALLIANCE, (opm: mogelijk de pleit onder kapt. A. Schipman) van Riga.


Datum: 05 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 augustus. Den 2 dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis de ARGO, kapt. D.E. Tiegs, van Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping, op Regterlijk Gezag, van een Tjalkschip, genaamd de GOEDE GEDACHTEN, groot omtrent 32 lasten; liggende te Schiedam aan de Haven, met deszelfs toebehoren, volgens onderstaande inventaris: twee yzerenbands watervaten, twee anker-touwen, een tros, twee grote ankers, een werp-anker, vier boots krabbers, een talie met twee blokken, een luiwagen, twee houten putsen, twee houten schoppen, twee haken, drie riemen, vier houten bomen, een scheepsriem, drie zwabbers, een groot zeil, een stagfok, een gaftop-zeil, drie enden tros, waaraan het schip ligt gemeerd, een houten scheer (opm: schaar om de neergenomen giek en gaffel op te laten rusten), twee wendel-spieren (opm: zwenkbare laadbomen), een zeilkleed, een zeilschoot, een breefok, een grote kluiffok, een kleine dito, drie spijsbakken, een yzeren aspot, een dito draaijer en bout, een dito tang, een blaasbalg, een koffijmolen, een koffijblik, een dito suikerblik, een yzer potje, een hout tafeltje, een Hollandse vlag, een koperen schuif-haard, een dito lamp en blaker, een kaasrasp, een yzer mostertpotje, een blikken kaarssenbak, een dito bak, twee dito van hout, een blikken vleesketel, een kwispeldoor, een houten kist, een houten bank, vier aarde schotels, een koperen waterketel, een yzeren dito, en verder enige vorken, lepels, aarde potten, voor koksgereedschap; een compas, twee kleden over de luiken, twee zagen, een watertregter, drie marlpriemen, een pikhaak, een ledige teerton, negen diverse vaatjes, twee teerputsen, drie teerkwasten, twee oliekruiken, twee ballastschoppen, een dissel, een kist met enig timmergereedschap, drie handspaken en verder enig houtwerk. Laatstelijk gevoerd bij kaptein Jan L. Doyis, ten verzoeke van de Heren Van Rossum, van Oordt en Comp, gepatenteerde Kooplieden, wonende te Rotterdam, aan de Wijnhaven; domicilium kiezende ten Huize van de Procureur Isaac Jacobus Rochussen, wonende te Rotterdam, op de Hoogstraat, Wijk K, No. 68, die in dezen voor hen is occuperende; Requiranten in krachte van een vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, in dato den eerste juli 1817, behoorlijk geregistreerd; bij welk vonnis gemelde Jan L. Doyis is gecondemneerd (opm: veroordeeld) om aan de Requiranten te betalen de somma van 442 guldens 80 cents, ter zake bij het voorschreve vonnis vermeld, met de interessen en kosten, waarvoor het gemelde schip met deszelfs toebehoren is verklaard speciaal verbonden (opm: onder hypotheek) en executabel. De Executanten hebben het voorschreve schip en toebehoren ingezet om vijftig guldens. – De eerste opbieding zal geschieden op maandag den 11 augustus 1817, de tweede op maandag den 18 derzelve maand, en de derde of laatste op maandag den 25ste daaraanvolgende, respectivelijk des middags ten 12 uren, in het Paleis van Justitie, ten overstaan van de Wel-Edele Gestrenge Heer Mr. H.J.J. Tuning, Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, als daartoe door gemelde Regtbank gecommiteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van welgemelde Regtbank, en Copie derzelve ligt ter visie ten Kantore van voornoemde Procureur, bij wie ook nadere informatie te bekomen is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het Hollands kofschip MARIA, kapt. Jan Sikkes, van Riga met rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op vrijdag den 8 augustus 1817, des namiddags te 2 uren, zal er bij de behuizinge van Pieter Ties Merijer, scheepstimmerman en Martje Ludens, ehelieden te Obergum, worden overgegaan tot de verkoop aan de meestbiedende en laatst verhogende, van een nieuw scheepshol, lang over de stevens 60 voet, 5 voet hol op zijn uitwatering en 12 voet 4 duim wijd.


Datum: 07 augustus 1817


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip JEANNETTE, kapt. H.G. Winter van Riga met rogge.


Datum: 08 augustus 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zr.Ms. oorlogschip PRINS VAN ORANJE is te Vlissingen in het dok gehaald.
Zr.Ms. brik DAPHNE, kapitein Coertsen is gister uit de West-Indiën, te Hellevoetsluis binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 augustus. Wij vinden ons in staat gesteld, onze lezers te kunnen mededelen, dat de stellige en officiële tijding is ontvangen, dat Z.M. de koning op den 8 dezer de reis van de Maas naar het eiland Walcheren zal aannemen en dat op den 9 dezer de plechtige opening der haven zal plaatshebben.


Datum: 09 augustus 1817


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Het schip (opm: pink) de VROUW ALETTA, kapt. C. Quak van Batavia laatst van de Kaap de Goede Hoop, in Tessel binnengekomen, is den 17 mei uit Simonsbaai gezeild, tegelijk met het schip (opm: pink) AURORA, kapt. C. Brandligt mede van Batavia naar Amsterdam gedestineerd.


Datum: 12 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 8 augustus. De dag van den 9 augustus 1817 is bestemd tot het plegtig openen van dezer Stads Nieuwe Haven, en van die dag af aan zien Middelburgs Ingezetenen, tegelijk met het uitzigt op nieuwe voorspoed, weder voor zich de bronnen van welvaart geopend, welke die Stad weleer onder de voornaamste steden der Nederlanden deden bloeijen.


Datum: 13 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Bij Terschelling is geankerd G. Dijk naar de Oostzee; is bij het uitzeilen door een brik overzeild en heeft veel schade bekomen. (opm: zoals meestal bij vertrekberichten is ook hier geen scheepsnaam vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Den 7 augustus is, uit hoofde van lekkagie, voor Wijk-aan-Zee aan strand gebragt het smakschip de VROUW GESINA, kaptein H. Koops, van Harlingen naar Londen; hetzelve is den 9 dito geheel verbrijzeld; de equipagie is, benevens 300 zakken haver, geborgen, doch het overige der lading weggespoeld.


Datum: 14 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het besluit van Zijne Majesteit, om aan het eiland Urk, op de Zuiderzee, een noodhaven in het aanstaande jaar 1818 aan te leggen, het geen, behalve de veiligheid van ruim 3600 binnen-schepen, welke gewoon zijn, jaarlijks daar langs te stevenen, welvaart, en, door welvaart, zo wij vertrouwen, zedelijkheid aan de bewoneren van dat eiland, waarvan men sommigen wel eens met de naam van Afrikanen der Zuiderzee betijteld heeft, zal aanbrengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Harmannus Smit, makelaar, zal, op maandag den 18 augustus 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd ANNA, gevoerd door kapt. Pieter Bergh, lang 87 en 1 half voet, wijd, 21 voet, hol, 10 voet 9 duimen, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar of bij Fredrik Smit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 augustus. Heden middag is het Pruisisch driemastschip ARGO, kapt. D.E. Tiegs, voor enige dagen met een lading van 150 lasten rogge van Petersburg aan deze stad gearriveerd, en hetgeen juist gisteren was leeggeraakt, op de rivier voor deze ten anker liggende, door de geweldige wind omgeslagen. Al de manschap is echter gelukkig afgekomen en men zal trachten het schip wederom op te richten (opm: zie DC 280817, 300817 en 081117).


Datum: 16 augustus 1817


Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Per het snel-zeilend gekoperd Fregatschip LA FORTITUDE, kapt. Steffens Agent (opm: Steffen Aggens) adres bij J.J. Gildenhuis op de Tijgers-gracht.


Datum: 19 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 augustus. De ZEEGEWIN, Van Teylingen, van Rotterdam naar Lissabon, is dinsdag (opm: 5 augustus) zeer lek te Douvres binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een zogenaamd Oost-Duivelandse Hoogaard (opm: hoogaars), met zijn toebehoren, groot twee lasten, met een roefje. Te bevragen bij A. Penning te Brielle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. In een brief van Petersburg, van den 13 juli, wordt gemeld dat het schip NEPTHUNUS, kaptein Fokke Pieters, vandaar naar Leer gedestineerd, ter rede van Kroonstad (opm: Kronjstadt) door een ander schip was overzeild geworden, en daardoor de bezaanmast gebroken had; hetzelve was uit dien hoofde te Kroonstad weder binnengelopen, en had de lading gelost om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 augustus. Eergister is alhier, tot verwondering der ingezetenen, een stoomboot uit Engeland aangekomen; dagelijks komen hier vreemdelingen om dit te bezien. Enige liefhebbers hebben met dezelve een toertje zeewaarts gedaan, hetwelk tot algemeen genoegen is afgelopen.


Datum: 20 augustus 1817


Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London

Aangekomen te Havanna de FANNY, kapt. Kerkhoven (opm: fregat, kapt. J.P. Kerkhoven), FREDERICK, kapt. J.D. Ghersi, van Antwerpen. (opm: eerste reis van het fregat FRÉDÉRIQUE ex-CARL; de pers geeft in de loop der jaren verschillende namen aan het schip; de juiste naam is FRÉDÉRIQUE)


Datum: 21 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 augustus. Kaptein Remt Cornelis, van Hamburg naar Amsterdam gedestineerd, den 30 juli te Cuxhaven met een lek schip binnengelopen, heeft dadelijk het lek gevonden en is den 7 augustus weder naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 augustus. Volgens een brief van Rendsburg, van den 11 augustus, was de lading van het aldaar aangekomen schip de VROUW GEERTJE, kaptein F.R. Berg, van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, zeer warm bevonden; circa een half last moest, wegens beschadigdheid, publiek verkogt worden; de reparatie zou de kaptein zo spoedig mogelijk voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende heeft gemeend tot wegneming van alle twijffelingen en abuizen, welke zouden worden veroorzaakt, door de advertentie, geplaatst in de Rotterdamsche Courant van den 14 augustus laatstleden, waarvan een gedeelte in de Courant van den 16 augustus daaraanvolgende (opm: volgens de Engelse tekst op last van de Burgemeesters) is ingetrokken, door S.L. Worsfold, het publiek te moeten onderrigten, dat de Ondergetekende als voorheen steeds blijft continueren, om met deszelfs Boeijer, welke zeer gemakkelijk voor de Passagiers en derzelver Pakkagie is ingerigt, alle Woensdagen en Saturdagen met het getij van hier naar de Nieuwesluis af te varen, vanwaar dezelve Passagiers op een gemakkelijke wijze met een Wagen tot Hellevoetsluis worden gebragt, waardoor zij lieden geregeld aan de Pakket naar Engeland arriveren, en aldus niet blootgesteld zijn of worden, om aldaar niet intijds tegenwoordig te zijn, of aan hun meerdere onkosten als met de wagens worden veroorzaakt, terwijl de Passagiers ook niet blootgesteld zijn om tweemaal in open vaartuigen te worden overgezet.
Kunnende men van een prompte en civiele bediening verzekerd zijn.
Rotterdam, den 18 augustus 1817 Jan Molenaar
(opm: John Molenaar plaatste onder deze annonce een in het Engels gestelde advertentie met een overeenkomstige tekst)


Datum: 22 augustus 1817


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Voormeulen te Rinsumageest verkoopt te Birdaard:
- 1. een huizinge cum annexis, door Pieter Johannes bewoond, gekwoteerd met no. 8 (opm: huisnummer) en scheepstimmerwerf met schuur en twee sleep-hellingen, staande en gelegen te Birdaard;
- 2. een huizinge cum annexis aldaar, gekwoteerd met no. 9, met de grond daar voor en achter, zodanig is afgeperkt, bij de wed. Fredrik Jacobs van der Werff bewoond.


Datum: 23 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé, makelaar, zal op maandag den 25 augustus 1817, des avonds ten 6 uren precies, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair op de zeilagie gebouwd Barkschip, genaamd EMANUEL, gevoerd door kaptein Peter Damsgaard, lang 97 voet, wijd 27 en 1 half voet en hol 13 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar, en bij de cargadoor J.W. Boekhout.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 september 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd RESOLUTIE, gevoerd door kaptein J. Stoffers, lang 90 voet, wijd 23 en 1 half voet, hol 12 en 1 half voet, het verdek 4 voet 9 duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 september 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd JUNO, gevoerd door kaptein B.J. Martens, lang 100 voet, wijd 27 8 duim, hol 14 voet, het verdek 6 en 1 half voet; alles Amsterdamse maat. Breder bij inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 augustus. Het schip BASTIAAN, kapt. Van der Ville (opm: kapt. Jacob van der Wiel; waarschijnlijk JONGE BASTIAAN), van Rotterdam naar Londen bestemd, is den 14 dezer met schade te Yarmouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 augustus. The CAESAR, kapt. Taylor, te Portsmouth van Batavia aangekomen, is den 7 juli het eiland Ascension gepasseerd; the ALACRITY, van de Kaap de Goede Hoop, en het Hollandse schip SOURABAYA, van Batavia, waren aldaar aangekomen; zijnde het volk van het laatste in een staat van opstand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 augustus. Hedenmorgen is door de loodsschipper A. Marius in een Urker veerschuit geborgen en vervolgens alhier (opm: Terschelling) aangebragt, kaptein D. Kroose, gevoerd hebbende het brikschip NEPTHUNUS, met deszelfs scheepsvolk en een passagier, welk schip, na dat hetzelve gisteren avond op de Buitengronden gestoten en het roer verloren had, heden morgen om zes uren, in zee, ten noorden van Ameland is gezonken, zijnde van Londen naar Bremen gedestineerd, geladen met koffij, suiker, rum en andere stukgoederen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 augustus. Den 2 dezer arriveerde te Maassluis het schip de JONGE RICHARD, J. Parlevliet, van Hull, als bijlegger, met verlies van een zwaard en bezaanmast; de wind: N.W.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De executeuren in de boedel van wijlen de heer Johan Michael Christianie zullen op maandag den 1 september aanstaande te Grissee publiek aan de meestbiedenden opveilen en verkopen het schip de ZEEPLOEG, met dies inventaris.
Grissee, 31 juli 1817. W. Offers Wzn, mede-executeur


Datum: 26 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. Van Maassluis wordt, in dato den 23 dezer, gemeld: kaptein Parlevliet, die de vorige dag als bijlegger gekomen was (opm: zie RC 230817), is binnen door naar Antwerpen gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 augustus. Bij Schwarrard (opm: Schwarzort, thans Juodkranté), vijf mijlen (opm: 10 mijlen) van Memel (opm: Klaipeda), is gestrand het schip de JONGE HENDRIK, kapt. O.J. Broksma (opm: kapt. Ote Jans Broksma), van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam; hetzelve zal denklijk met de lading weg zijn. (opm: het schip was kennelijk geheel verwaaid door sterke westelijke wind)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 24 augustus. Het schip OTTOMAR, kaptein W. Plummer, van Amsterdam den 1 augustus te Dantzig gearriveerd, heeft, volgens een brief van Stettin van den 12 dito, schade aan zeilen enz. bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Door sterfgeval uit de hand te koop, een ruime en extra wel gesitueerde Scheeps-Timmerwerf, met het daarbij behorende hecht en sterk Huis, met Kantoor en verdere Commoditeiten; alsmede een Meesterknegtshuis, Stalling, Koetshuis, Loodsen, enz, van ouds genaamd St. Joris, staande en gelegen in de Houtlaan, uitkomende in het Zalmgat, even buiten de Stad Rotterdam, Letter U Nr. 17. Omtrent de conditiën van de verkoop en tot het bekomen van nadere onderrigting, kan men zich adresseren ten Kantore van de Notaris Beijerman, op de Wijnhaven, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen PERSEVERANCE, kapt. W. Grant van Riga, de STAD OSTENDE, kapt. Matthijs Knudsen, van St. Petersburg en FORTUNA, kapt. V.H. Oltmans, van Bergen, alle drie met rogge, en RESOLUTION, kapt. Roelof Muring, van Bergen in Noorwegen met stokvis en traan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Haarlem, 22 augustus. Zr.Ms. fregat WILHELMINA, naar Batavia bestemd is den 19 juni te Rio de Janeiro aangekomen. De transportschepen de HOOP, AUGUSTE en SELIMA, dezelfde bestemming hebbende zijn er den 1 juni gearriveerd. De transportschepen COLUMBUS en WATERLOO, mede naar Batavia bestemd, zijn den 24 aan Kaap de Goede Hoop gearriveerd. Het eerstgenoemde heeft den 5 juni de verdere reize voortgezet.


Datum: 28 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Kaptein H.H. Top, van Arendsburg (opm: Kuressaare), te Terschelling binnen, rapporteert dat hem die ochtend, Terschelling een en een half mijl zuiden van hem, gepasseerd is een brikschip, liggende geheel op zijde, met de masten op het water, drijvende verscheide vaten om hetzelve heen. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 augustus. In de nacht, tussen den 21 en 22 augustus, is op de buiten Noordvaarder gestrand het Noords brikschip SALVATOR, kapt. F. Hoon, met delen, van Christiania (opm: Oslo) naar Brugge; het volk is op Terschelling aangebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 augustus. Volgens een brief van Harlingen, van den 23 augustus, had men aldaar berigt van Ameland, dat, in de nacht van 22 dito, aldaar gestrand waren de schepen FREDRIK HERMAN, kaptein H.B. Bakker (opm: buitenlander, zie OHC 211017), met rogge, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar de Maas, en de GOEDE HOOP, kaptein Jan Meesenbroek (opm: kof, bouwjaar 1806, zie ook OHC 211017), met rogge en garst, van Riga, en de JONGE WILLEM, kapt. P.B. Witkop (opm: Pieter Berends Witkop), met rogge en garst, van Memel (opm: Klaipeda) naar Schiedam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 augustus. Den 21 is op de rede van Veere gearriveerd het fregatschip de COLONIST, J. Riewerts, van Demerarij (opm: Demerara [Georgetown], Guyana), gedestineerd voor Middelburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Heden is alhier, ter gelegenheid van de verjaring der roemrijke overwinning op de Algerynen (opm: zie o.a. RC 190916), parade gehouden van een bataillon der Schutterij en het corps Mariniers, van welke vele, even als hun verdienstelijke Chef, de Heer Kolonel-Kaptein ter Zee, Ridder Ziervogel (opm: zie RC 241016), bij die slag tegenwoordig geweest zijn. (opm: bekort)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 augustus. Het Pruisisch driemastschip ARGO, den 13 dezer door de geweldige wind op de rivier voor deze stad omgeslagen, is gelukkiglijk wederom opgerigt, hebbende geen schade behalve alleen wegens het bederf der victualie. Men prijst het zeer goede overleg en beleid van de scheepsligter Jacob van Sluisdam, die dit werk had aangenomen. Het schip wordt thans naar de Kalkhaven gebragt, om aldaar aan de werf des heren Jan Schouten schoongemaakt te worden. (opm: zie DC 140817, 300817 en 081117)


Datum: 29 augustus 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Haarlem, 25 augustus. Zr.Ms. schip van oorlog ADMIRAAL TROMP, kapitein Nooij, aan boord hebbende de commandeur Wolterbeek, naar Batavia bestemd, is den 2 juni te Rio de Janeiro gearriveerd.


Datum: 30 augustus 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 augustus. Er staan thans in de haven van Yarmouth meer koopvaardijschepen op stapel, dan men zich herinneren kan aldaar sedert twintig jaren gezien te hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 augustus. Men verhaalt in de City, dat de door de kapers der insurgenten (opm: opstandelingen) van Zuid-Amerika gemaakte prijzen zo talrijk en van zo veel waarde zijn, dat het comité van Lloyds-Koffijhuis enige tijd geleden zeer ernstige beraadslagingen hierover heeft gehouden. Een Portugese Indië-vaarder, kortelings genomen, was voor omstreeks 300.000 pond verzekerd, benevens twee of drie andere schepen, van evengelijke waarde, behalve nog een aanzienlijk getal Spaanse en Portugese koopvaardijschepen van minder belang. De door de Sociëteit van Lloyd in het kort betaalde som bedraagt, naar men berekent, tussen de twee en drie millioen ponden sterling, daar het merendeel der Spaanse en Portugese schepen in dit land verzekerd wordt. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 augustus. Kaptein D. Meendsen, van Petersburg te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat, den 17 augustus met zware storm voor de wal, nabij hem met al het volk gezonken is een driemast Pinkschip, zonder dat het de kapt. Meendsen, die zich door het overgaan zijner lading zelfs in het grootste gevaar bevond, mooglijk was aan het gemelde schip enige bijstand te verlenen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 augustus. Den 24 dezer is van de rede van Middelharnis gezeild het fregatschip de DAGERAAD, kaptein Rickels (opm: pink, kapt. Simon Riekels), naar Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana), alwaar op den 29 juni laatstleden gearriveerd is het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. P. van Citters.
Door de Loods J.T. Duinker is, drie en een halve mijl van Kijkduin Z.Z.O. van zich, in goeden staat zeilend gepraaid het schip (opm: fluit) de DRIE GEZUSTERS, kapitein D. Duyf naar Dordrecht gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 augustus. Op het Roggeplaatje, buiten Westkapelle, is vastgezeild een galjasschip, geladen met tarwe; de equipagie is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. Tentye, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 september 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd JUPITER, gevoerd door kapt. J. Kok, lang 113 voet, wijd 28 en 3 vierde voet, hol 15 voet, het verdek 6 voet 8 duim; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ENIGHEDEN, kapt. Olof Lijckberg van Petersburg; de VROUW METTA, kapt. Icke Biet, van Bremen, alle met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 augustus. Daartoe verzocht, laten wij hier volgaarne volgen, de onderstaande reclame: “De ondergetekende gezien hebbende een berigt in de Dordrechtsche Courant van donderdag den 28 augustus 1817 n°. 103, waarbij het goede overleg en beleid van de scheepsligter Jacob van Sluisdam, in het oprigten van het Pruisisch driemastschip de ARGO, geroemd wordt, vermeent, zonder iets te kort te doen aan de verdiensten van gezegde scheepsligter Van Sluisdam, aan zichzelven verpligt te zijn, bij deze te verklaren, dat aangezien men eenmaal van deze zaak berigt heeft gegeven, ook in dat berigt melding had behoren gemaakt te worden welk een werkzaam aandeel hij in het ligten van de ARGO heeft gehad.”
Dordrecht, den 29 augustus 1817. Bouw Hermans

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Liggende ter reede, het schip FORTITUDE (opm: fregat, kapt. S. Aggens).


Datum: 01 september 1817


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Te Terschelling zijn binnen gekomen W.H. Bontekoe (opm: smak GOEDE HOOP), en J.J. Koger (opm kof AUGUSTUS), van Elbing.


Datum: 02 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 1 september. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen R. Grant, van Baltimore. (opm: het Amerikaanse fregat STAR werd in Amsterdam na lossing verkocht, en vertrok als DELPHINA onder kapt. J.F. Witteveen in december naar Batavia).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 augustus. Den 26 augustus is het schip de VROUW ANNA CATHARINA, kaptein Van Zouw, van Amsterdam naar Genua bestemd, te Ramsgate binnengelopen, met een gesprongen (opm: in de lengterichting gescheurde) grote mast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 augustus. Kapt. Douglas, met de brik MINERVA, den 23 juli van Cuba te New-York gearriveerd, had den 8sten bij de Zuidhoek van de grote Bahamabank, vol water, gevonden het wrak van een Hollandse brik, waarschijnlijk van Amsterdam naar de Havana bestemd. De sloep had van de spiegel de naam gedeeltelijk uitgeschrapt; dezelve scheen uit omtrent twaalf letters te bestaan, waarvan de eerste waren Dhn en de laatse een n. De kisten hadden Hollandse merken en op sommige papieren, in de kajuit gevonden, las men Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 3 september 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd de VIER VRIENDEN, gevoerd bij kaptein Hendrik van Duyn, lang 85 voeten, wijd 25 voeten, hol 14 voeten 4 duim; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De heer A.W. Vijgh, zich met onderling genoegen uit ons handelhuis geredigeerd hebbende, zo geven wij daarvan kennis, met bijvoeging, dat de zaken op dezelfde voet voortgezet zullen worden onder de Firma van Van Meeteren en Brand.
Van Meeteren, Brand en Vijgh


Datum: 03 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Kapt. Coenraad Brandligt Jr, voerende het schip AURORA, den 26 augustus van Batavia in Texel binnengekomen, meldt dat zijn schip in de best mogelijke staat is, en alle de schepelingen zich in volmaakte welstand bevinden.
Voorts rapporteert hij den 25 dito in het Kanaal in goede staat gepraaid te hebben, de schepen JAN EN CORNELIS, kapt. Jacob Duijff, CORNELIA, kapt. E. Sipkes (opm: fregat, kapt. Feijke Sipkes), en VROUWE IDA ALIDA (opm: fregat VROUW IDA ALEYDA), kapt. K. Sipkes, naar Batavia, en ADRIANA JOHANNA (opm: pink ADRIANA JOANNA), kapt. T.K. Kleyn, naar Lissabon gedestineerd, alle den 21 dito uit Texel gezeild.
(opm: de pink JAN EN CORNELIS had aanboord een detachement van 3 officieren en 230 onderofficieren en manschappen; onderweg overleden maar liefs 40 man, terwijl het schip aan het einde van de reis ook nog zo’n 160 zieken telde; enige dagen na aankomst in Batavia bezweek een tiental soldaten alsnog in het hospitaal)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Van Vlissingen wordt den 27 augustus gemeld: het schip de DRIE GEBROEDERS, kaptein Roschard, van Petersburg naar Antwerpen bestemd, met potasch en talk, heeft hier voor de wal deszelfs roer verloren, doch is verder niet beschadigd; hetzelve is heden, met behulp der loodsboot, binnen onze haven gebragt.
De Pruissische Galjas KAREL ANDREAS, D. Bruhns, van Pillau (opm: Baltyisk), met rogge, is in de avond van den 23 dezer op de Rassen omhoog gezeild; een gedeelte van de lading en tuig is geborgen, doch het schip zal waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 september. Kaptein Hendrik Conrad van den Emster, als beurtman, van hier den 9 augustus gevaren, is den 25 dito te Keulen gearriveerd. – Ook is de beurtman Cornelis van Maenen, den 15 augustus van hier gevaren, den 27 dito aldaar behouden aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Er is verloren eene promesse, groot NLG 821:6:-, van de Heeren D. Chabot en Zoon, gedateerd Rotterdam den 5 augustus 1817, afgegeven aan de Heeren Blankenheym en Nolet; die dezelve teregt brengt of weet aan te wijzen, gelieve zulks ter kennisse van den Stads Omroeper te brengen, waarvoor genereus zal worden beloond.


Datum: 04 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. Heden nagt is in de Buitengronden tussen Vlieland en het Terschellingergat komen te vervallen het Engelse brikschip MARGARETHA, kaptein W. Roberts, van Liverpool naar Bremen gedestineerd, geladen met rum, koffij, enz; het volk heeft zich met de boot gered en is heden morgen hier aangekomen, zittende het schip vol water.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Alle de genen, welke iets verschuldigd zijn aan, of te pretenderen mogten hebben van wijlen kaptein Gerrit Jan Kuyl, gevoerd hebbende het brikschip VENILLIA, onlangs te Curaçao overleden, uit welken hoofde het zoude mogen zijn, gelieven daarvan ten allerspoedigsten schriftelijke opgave te doen ten kantore van Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Surinamen, hebbende ook zeer geschikte plaats voor passagiers: het gekoperd Schoonerschip de ZEEMEEUW, kaptein Lourens de Vries, om den 25 september te vertrekken.
Idem: het Brikschip de COURIER, kaptein Auke van Dyk, om den 22 september te vertrekken.
Idem, mede voor passagiers, om spoedig te vertrekken: het gekoperde, hegt, sterk en snelzeilende Fregatschip de VROUW AGATHA, kaptein Paulus Rynbende.
Lissabon: het schip KLAZINA EN DIRKJE, kaptein Cornelis Schilperoort, om den 15 september aanstaande te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Cadix, Alicanten en Carthagena: het schip ADRIANA, kaptein Cornelis Smit.
Bordeaux: de VROUW HENDRIKA, kaptein Evert Eppes Hoveling, om den 10 september te vertrekken.
Idem: het schip CORNELIS, kaptein Jan Tjeerds Stavanger, om den 25 september te vertrekken.
Idem: het Koffschip OLYFBOOM, kaptein Matthys Jans Haerkema, om den 25 september te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Nantes: het Smakschip CONCORDIA, kaptein Steffen Swart.
Rochelle: het schip ANNA KRANENBORGH, kaptein Hendrik Smit.
Havre: het schip de JONGE GERRIT, kaptein Cornelis Lammerse Klok.
Baltimore: het Brikschip de HOOP, kaptein Willem Alexander, om den 20 dezer te vertrekken.
Rouaan: het schip FELIX, kaptein Jan Duyndam.
St. Valery-sur-Somme en Havre: het schip de GOEDE HOOP, kaptein Cornelis Ouwehand.
Liverpool: het koffschip LAMORAAL ULBO, kaptein Nic. Smaal.
Batavia, zal spoedig vertrekken: het snelzeilend Fregatschip ROTTERDAM, kaptein Thomas S. Waters; goederen te laden hebbende, alsmede voor passagiers, waarvoor extra goede gelegenheid is.
(opm: bewerkt; uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen, over een periode van twee weken; de cargadoors waren Ooms en De Groot, Kuyper, Van Dam en Smeer en P. van Es, of de Bestelmeester K. de Vogel)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een voortreffelijk gebouwd eiken Brikschip, groot 150 lasten-rogge, in den jare 1814 op stapel gezet te Strahlsund (opm: Stralsund) en in het jaar 1817 afgetimmerd, voorzien van een behoorlijke inventaris, mede genoegzaam nieuw. Nader informatie ten Kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 september. Te Dordrecht is gearriveerd K.P. Kramer (opm: Zuid-Nederlandse smak ORANJE BOVEN), van Petersburg.


Datum: 06 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 september. Te Rendsburg is, na verlies van anker en touw, lek en beschadigd binnengekomen het schip de JONGE JOHANNES, kaptein A.H. Tholen, met tarwe, van Petersburg naar Rotterdam; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 september. Volgens een brief van kapt Roelof Witsen, voerende het schip de VROUW AGATHA, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, geschreven in Straat Sunda, beoosten Bantam, den 14 april, was hij sedert den vorigen dag aldaar wegens contrarie wind geankerd en hoopte de volgende dag de rede van Batavia te bereiken; het schip was in de beste staat en de equipagie en passagiers gezond.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Overzicht van uit- en binnenzeilende schepen Rotterdam:
Den 3, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis kaptein Bridge, met brieven van den 3 dezer, naar Harwich, en arriveerde Zijner Majesteits Brik van Oorlog HAVIK, kapt. luit. J.H. Bolken; de KLEINE STEPHANUS, J. Gall, en MARIA, J.F. Regersen, van Petersburg; l’EMILIE, F. Groen, TERRANOVA, B. Jansson, en de GUTE HOFFNUNG, C. Schroder, van Riga; en de VLYT, Th. March (opm: bark VLIJT, ging in april 1818 als brik weer naar zee; kapt. Th. Marsh), van Archangel; de wind O.
Den 3, des avonds, arriveerden in de Maas de schepen het GOED FORTUIN, J.S. van der Mey, van Hamburg; the ANTHEUS, R. Novy, van Petersburg, en zeilden de RESOLUTIE (opm: kof RESOLUTION, thuishaven Dordrecht), R. Muring, naar Bergen; the GEORGE, J. Smith, naar Malaga, en the BRITTANNIA, C. Sharp, naar Sunderland.
Den 4, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de schepen THETIS, A. Harmisch, der GUTE BOTE, H. Mark, de ULRIKE CAROLINA, J.M. Schauer, SOPHIA, J.C. Gildenstein, en NEPTHUNUS, J.H. Evers, van Petersburg; VENUS, C.H. Steinorch, die LIEBE, R.H. de Boer, MARGARETHA, J. Brown, en die EKA, G.D. Brandenburg, van Riga, en RESOLUTION, D. Leeshonars, van Archangel.
Den 5, des morgens, SOPHIA, J. Schacht, van Libau (opm: Liepaja), en zeilde MARTHA, J. Blackburn, naar Antwerpen; de wind O.
Den 4, des avonds, zeilden uit de Maas de schepen the SALLY AND ANN, L. Smith, naar New-York, the FLYNN, R. Eshalman, naar Port-à-Bouc; the ANN, J. Best, naar Hull; the GLENA, S. Dixon, naar Elmouth, the REEVOS, R. Thomas, naar Londen; de GESINA CATHARINA BRONS (opm: GEZINA CATHARINA BRONS, Hanover vlag), P.J. Mulder, naar Riga, de ANNA MARGARETHA, D.C. Berkenkamp, naar Morlaix. Den 5, des morgens, the FRINDE, S. Larsen, naar Elseneur (opm: Helsingør) ; the JUNITY, J. Brown, en the PRINS OF SAXEN-COBURG, J. Ladd, naar Londen; the NANCY, D. Mary, naar Stockton; the Francis, W. Wolmer, naar Boston; en the QUEEN CHARLOTTA, R. Taylor, naar Petersburg, en arriveerden de GOEDE HOOP, F. de Best, van Rouaan; de JONGE DIRK, De Kuitse, en de GESINA, F. Joosten, van Memel (opm: Klaipeda); de JONGE PIETER JACOBUS, F. Wiebes, van Libau (opm: Liepaja), en the ST. ANTHONY, H.H. Lange, van Petersburg.
Den 4, na posttijd, zeilden van Maassluis de schepen de JONGE WILLEM VAN NOORD, W. Mooijekind, naar Havre; de JONGE GERRIT, P. Plokker, naar Hull, en de JONGE HARM, C. Vermys, naar Duinkerken; de wind O.
(opm: deze gegevens van binnen- en buitenlandse kapiteins overgenomen ter illustratie van de toenmalige scheepvaartbewegingen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Overzicht van uit- en binnenzeilende schepen Texel en Vlie:
Amsterdam, 4 september. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen Zijner Majesteits Brik van Oorlog de HAVIK, kapt. luit. Bolken, uit zee; dezelve is heden weder naar Helvoetsluis vertrokken; T. Vully van Surinamen, J. Larsen van Archangel, C. Gentke van Petersburg, W. Walsch van Hull, H.T. Hauss, G. Gill en A. Haraldsen van Dramme (opm: Drammen), P. Willems en J. Berg van Koppenhagen (opm: Kopenhagen);
uitgezeild M. Spreeuw en K. Duurhagen naar Surinamen, T.R. Kuyper en H.J. Scholtens naar Lissabon, J. Burns naar Charlestown, J.C. Dooijes (opm: smak EENDRACHT) naar Baijonne, A.J. Mendes naar Lissabon, T. Haurg naar Bordeaux, W.R. Lukens en Greven tegelijk naar Oleron, M. Vecht naar Liverpool en A.G Neubeijser naar Dantzig.
In het Vlie zijn binnengekomen J.C. Radman van Petersburg, Hensrards van Havre-de-Grâce en A. Ferman van Dramme (opm: Drammen);
uitgezeild J. Junge naar Duinkerken, H. van Wyk naar Bordeaux, J.J. Jungman naar Riga, L. Bekelie naar Tonsberg (opm: Tønsberg), S. Nielsen naar Kregeroe (opm: Kragerø), C. Larsen naar Holmstrand (opm: Holmestrand), L. Jorgensen naar Christiansand, M. Petersen naar Oostrisoer (opm: Ostrisør), J.M. Fuiks naar de Oostzee, C.F. Johnholst naar Swinemünde en D. Molus naar Biorneberg (opm: Björneborg, thans Pori).
Te Terschelling zijn binnengekomen G. Eden van Riga en J. Bolhuis van Dantzig.
(opm: deze gegevens van binnen- en buitenlandse kapiteins overgenomen ter illustratie van de scheepvaartbewegingen; helaas vermeldt Amsterdam geen scheepsnamen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 september. Te Rendsburg is, na verlies van anker en touw, lek en beschadigd binnengekomen het schip de JONGE JOHANNES, kaptein A.H. Tholen, met tarwe, van Petersburg naar Rotterdam; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 september. Binnengekomen de VLYT, kapt. T. Marsch. (opm: Vlissingse bark VLIJT, kapt. T. March), van Archangel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Van Veere wordt van den 30 augustus gemeld: Gisteren morgen ten twee uren kwam op het Noorland (opm: vermoedelijk Noord-Beveland) te vervallen het Russisch Fregatschip genaamd NARDES DA, kaptein Coenraad Jan Jacob Kool, komende van St. Thomas, van de kust van Afrika, met verwhout en oliphants-tanden, gedestineerd naar Rotterdam, aan de consignatie van de Heeren Kuyper Van Dam en Smeer. Des morgens ten vijf uren is op gemelde schip een zeeloods overgegaan, om, ware het mooglijk, enige adsistentie te verlenen; doch ten een uur des middags, met het opkomen van de vloed en een sterke aanhoudende koelte, begon het schip zodanig te werken, dat in een kwartier uurs er negen voeten water in kwam, zijnde gemelde loods, benevens de ganse equipagie van het schip, genoodzaakt geweest ter redding van hun leven, ten drie uren in die zelfde namiddag, met behulp van een Armuidse visschuit (opm: schip uit Arnemuiden), het schip te verlaten, terwijl gemelde visschuit heden alhier, met 26 man, ter rede is gearriveerd; moetende gemelde schuit alhier quarantaine houden, waarvan dadelijk door de officieren van convooijen en licenten aan de Heer Commandant dezer rede is kennis gegeven. Intussen is men bezig zo veel mogelijk van de lading te redden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 september. Gearriveerd het Russisch fregatschip DANZIG TRADER, kaptein J.W. Crouwe, van Archangel naar Antwerpen, met rogge.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Minister voor de Marine brengt ter kennisse van de Zeevarenden, en van alle diegenen welke zulks verder zouden mogen aangaan:
1e. Dat op het Enkhuizer-zand, in het vorig jaar, verongelukt is, en aldaar gesloopt wordt, een Fluitschip, waarvan het Wrak, hetwelk nog zigtbaar is, zit op de volgende peilingen, als:
De noordelijkste Molen van de Zeven Molens, bezuiden Enkhuizen, even vrij van de toren van Lutjebroek; de Drommedaris te Enkhuizen in het N.W. ten N. de vuurtoren van de Ven N.N.W. iets Noorden; de Kerk van het eiland Urk 1 halve gr. Zuid.
Zittende hetzelve op 9 voet water; zijnde er bezuiden daarvan 10 à 11 voet, en benoorden op 1 halve kabellengte afstand 9 voet; terwijl bij verdere sloping van dit Wrak een drijfbaken met een mand op hetzelve zal geplaatst worden.
2e. Dat, bij het opkomen van de rede van Texel, in het Z. ten W, op omtrent 2 kabellengten afstand van de Ton van de Balg, op 9 à 10 voet water, een Wrak ligt, hetwelk dient vermijd te worden, en waarom het voorzigtiger is, bezuiden de voorgenoemde Ton, te passeren, dan bewesten dezelve heen te houden.
3e. Dat, in het Oude Vlie, in het afgaan van het zachte bed, op 10 voet water, aan het hangen van de Noord-Oost-Wal, een Wrak ligt van een dit jaar gebleven schip, op hetwelk een baken geplaatst is; komende met laag water enige stompen van het wrak boven water.
4e. Dat de met rode pannen gedekte Kolenloods op het eiland Urk, zal weggebroken en in deszelfs plaats gesteld worden een wit geschilderd Kaapje, hetwelk, even als thans de Kolenloods, in of achter de Vuurtoren zal moeten worden gehouden.
5e. Dat, tot het vatten van de Ton op de Ezel of de Buitenton van het Noordergat, bij Texel, een Kaapje geplaatst is op de buitenkant van de Noordduinen van Texel, welk Kaapje, in de Kaap van den Hoorn gebragt wordende, men de punt van de Noorderhaaks op 4 vadem water, vrij en buitenton, van dit gat aan boord loopt.
6e. Dat het rode Pannenhuisje aan de Koog, of het zogenaamde Koogerhuisje, op Texel, hetwelk minder te zien is als te voren, en door het plaatsen van de voorsz. nieuwe Kaap, kan gemist worden, uithoofde van deszelfs bouwvalligheid zal worden afgebroken.
7e. Dat, tot het vatten van het Westergat van de Friesche Slenk, het tweede Kaapje weder op Schiermonnikoog zal gezet en zo geplaatst worden, dat men dezelve, in de andere Kaap, houdende het Gat, vrij inloopt, en
8e. Wegens het om den Oost aangroeijen en het droger worden van de Schorhoek, de twee witte Tonnen, als die van de Schorhoek en die van het naauw in de middelgronden, beiden een weinig meer om de Oost zullen verlegd worden.
’s Gravenhage, den 2 september 1817,
De minister voorn, J.C. van der Hoop
(opm: opgenomen als voorbeeld van de zorgvuldige betonning van de Nederlandse vaarwateren reeds in het begin van de 19e eeuw)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een barkentijn Galjootschip, groot 100 lasten, voor 9 jaren in Zweeds Pommern nieuw gebouwd en van volledige inventaris voorzien, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Adres bij de makelaar Gerard Mauritz.


Datum: 09 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 september. Eergisteren is Zijner Majesteits (opm: de Engelse koning) schip de INCONSTANT, gecommandeerd door Sir James Yeo, te Portsmouth van de kust van Afrika en de West Indiën aangekomen. Den 1 mei zeilde het van de Afrikasche kust, den 1 juni van Barbados, den 21 juli van Jamaika, den 29 juli van Havannah en den 10 augustus van New-York. Het heeft te Havannah 200.000 dollars, te New-York 500.000 dollars gelost en brengt naar Engeland 1.100.000 dollars mede, aan de consignatie van verschillende Engelse huizen. Alle deze geldspecien (opm: muntgeld) heeft het te Port Royal aan boord genomen, behalve nog 2000 onçen stofgoud, die het van Afrika gebragt heeft. De INCONSTANT heeft weinig gemeenschap met de stad New-York gehouden, gedurende de korte tijd die het daar doorbragt, dewijl de Amerikanen dit schip een soort van halve quarantaine hadden opgelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 2 september. De JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.H. Bleeker, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam, is gepasseerde vrijdag (opm: 29 augustus) bij Newhaven (opm: noordwest van Beachy Head) op strand gedreven en verongelukt. De scheepsbehoeften, en omtrent 270 vaten wijn en sterke drank zijn gered. (opm: zie ook RC 230917 en RC 080118)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 september. Den 31 augustus is in Douvres, door Z.M. schip SEVERN, op vermoede van smokkelen, opgezonden het schip de VRIENDSCHAP, kaptein T. Helm, van Rotterdam naar Malaga. (opm: zie RC 200917)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Kapt. Jacob Vully, den 3 september in Texel binnen van Surinamen, is den 19 juli van daar gezeild; twee of drie dagen later zouden volgen de schepen SPECULATION (opm: pink), kaptein Thomas Pietersz, en CATHARINA ANNA HELENA, kapt. F. Machielsen, en in het laatst van die maand het schip de VEREENIGING, kapt. A. Roos, allen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Overzicht van binnen- en uitzeilende schepen Texel en Vlie:
Amsterdam, 7 september. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen kapt. Vos, kapt. Parrau, J.J. Schamburg, S.J. Potlig, L. de Loorberg, W. de Berd, J. Kajer, A. Alberts, P.H. Kudde, H. Greeft en M. Bandelier van Petersburg. H.T. Mooy, H. Giers, kapt. Dood en J. Vis van Riga, H. Ingeman van St. Domingo, ligt quarantaine, S. Ballie en A.H. Movig van Dramme (opm: Drammen), O.R. Dahl van Brewig, L.C. Bnge (opm: Bunge?) van Archangel, C. Jundersen, G. Simons, P. Fredriks en J. Zeegers van Petersburg, H. Hildriks, J. Siegers, J.C. Drouts en A.A. Potjes van Riga, E. Pibo van Christiania, C. Jurgensen van Dramme (opm: Drammen), O. Hansen van Drontheim, P. Strating van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) en D. Metaal van Libau (opm: Liepaja);
uitgezeild T.H. Meijer naar Surinamen, T.P. Veen naar Noorwegen, D. Rykents naar Duinkerken, D. Absolou naar Yarmouth, S. Berntsen naar Christiania (opm: Oslo), A. Allau naar New-York, A.J. Overzee naar Londen en T.J. Holmer naar Hamburg.
In het Vlie zijn binnengekomen H. de Weerd van Memel (opm: Klaipeda), J. Roelofs en C. Runge van Petersburg, H. Jans, P. Hansen, J. Willems en G. Mookenaar van Riga, C. de Weerd van Memel (opm: Klaipeda), B. Bessesen van Christiansand en G. Kroog van Hamburg;
uitgezeild T.P. Veen en F.J. Smit naar Noorwegen, J. van der Laan naar Riga, B.J. Ras naar de Oostzee, A. Claasen naar Christiansand, J. Klaasen naar Droogback (opm: Drøbak), J.C. Hasenwinkel naar Arendsdahl (opm: Arendal) en E.H. de Groot naar Brewic (opm: Brevik).
Te Terschelling zijn binnengekomen J. Lofgren van Petersburg, W. Graufiord van Archangel, D.G. Schuur (opm: kof JAGER) en H. Luning van Memel (opm: Klaipeda), J. Alberts van Riga, K.A. Stek, H.J. Deddes, J.T. Zomer, H.O. Kuyper en W.N. Jacobs van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), B.J. Remmes en W.C. Dunker van Carolinensiel, H. Kramer van Kirchoosten, H. Loop van Lier, M. Bootsman van Horumersiel, E. Reimers en H. Tange van Ottendorf, B. Schoon van Wishaven (opm: Wischhafen, Elbe), B. Heeren en P. Teensma van Brunsbüttel, C. Milbradt en R. Hendricus van Husum, en T. Tannen van Varelzyl (opm: Neuwangerooge).
(opm: deze gegevens van binnen- en buitenlandse kapiteins overgenomen ter illustratie van de scheepvaartbewegingen; helaas vermeldt Amsterdam geen scheepsnamen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Overzicht van binnen- en uitzeilende schepen Rotterdam:
Rotterdam, 8 september. Den 6, des morgtens, arriveerden te Helvoetsluis de schepen LOUISA, J. Ox, en DOROTHEA, E. Bartels, van Petersburg; RIGA OF LONDEN, T. Forsterd, van Riga, en FORSIGTIGHEDEN, B. Linortsen, van Oosterrisoer (opm: Ostrisør).
Des middags zeilden Zijner Majesteits Brik van Oorlog HAVIK, kapt. luit. J.H. Bolken, naar Londen; kapt. Lynn, met brieven van den 6, naar, en arriveerde kapt. Levieng, met die van den 3 dezer, van Harwich; GOEDE VERWAGTING, R. Hansen, van Libau (opm: Liepaja), en de NIEUWE HOOP, C. Thomas, van Petersburg; de wind O.
Den 5, des avonds, zeilden uit de Maas de schepen de ANNA MARIA, H. Zeplien, en de SOPHIA, M. Schlur, naar de Oostzee; de TWEE VRIENDEN, D. Crentzin, naar Stettin; de ELIZABETH, G. Stub, naar St. Martin; de GOEDE HOFFNUNG, H. Noorman, naar Bordeaux, the AID, J. Hall, naar Marseille; the MUTUAL, R. Schot, naar Ierland; de FAMILIEN, J. Nelson, naar Noorwegen, en
den 6, de JONGE CORNELIS, M. de Koe, naar Fécamp; de FRANS EN ALETTA, M. van der Struis, naar Bergen; the NAYAD, W. Sjoerce, naar Wyborg, en de MERCURIUS, J.C. Hafeke, naar Stralsund; de MINERVA, F. Martinsen, naar de Oostzee; de CHARLES, M.R. Jacobsen, naar Gottenburg, en de TWEE GEZUSTERS, O.P. Waage, naar Bergen; de wind O.Z.O.
Den 5, na posttijd, zeilde van Maassluis het schip de VROUW ARENDJE, A. de Jong, naar Rouaan, en den 7, de TWEE GEBROEDERS, J. van Duin, naar Sandwich (opm: in Kent); de wind O.
Den 7, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de schepen EENIGHEID, L. Permien, en IRIS, H. Aller, van Libau (opm: Liepaja); BAYARD, J. Schmidt en SMOLENSK, F. Witt, van Petersburg, en CAROLINA, A. Stahve, van Riga.
Den 7, na posttijd, zeilden uit de Maas de schepen the ELIZABETH AND ANN, W. Ridley, naar Londen, the JOHN GUDSE, W. Mackfield, naar Bristol, den 8, des morgens, the HOPE, P. Towzean, naar Guernsey, the CERES, G. Ruby, naar Rye, the FRIENDS, J. Moor, naar Londen; de CHARLOTTE, J.C. Scheffer, naar de Oostzee; le LIVRIER, R. Rubbeland, en de VROUW NESINA, H.R. Baas, naar Nantes; ook ligt er nog een inkomende brik binnen de Bank, de naam onbekend; de wind O.Z.O.
(opm: deze gegevens van binnen- en buitenlandse kapiteins overgenomen ter illustratie van de toenmalige scheepvaartbewegingen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, en na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Kantoor van Registratie, ingevolge de Wet, zijn van mening, op heden den 9 september 1817, namiddags ten 4 uren, in het Logement het Badhuis, in de Boomtjes, publiek te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Brigantynschip, genaamd MERCUUR, lang over steven 84 voeten 6 duimen, wijd, binnen de huid, 25 voeten 6 duimen, hol, in het ruim, 10 voeten 6 duimen; het tussen deks hoog 5 voeten 5 duimen; alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als het voorsz. schip is liggende in de Wijnhaven, zuidzijde, nabij de Jufferstraat. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar C. van de Polder, als gelast van zijne Principalen, zal, op donderdag den 18 september 1817, des namiddags ten drie uren precies, in het Nieuwe Logement, bij J.J. van Oppen, binnen de stad Zierikzee, ten overstaan van de Notaris A.W. van der Halen en getuigen, publiek aan de meestbiedende presenteren te verkopen, de navolgende drie sterke en welgebouwde Schooner-schepen, alle liggende in de haven van gemelde Stad, met derzelver inventarissen:
- Het extraordinair hardzeilend Schooner-schip, genaamd MARS, laatst gevoerd geweest door kaptein Gerrit Heyneken, volgens meetbrief lang ruim 67 voet, breed ruim 20 voet, en diep circa 9 voet, in den jare 1813 genoegzaam geheel nieuw vertimmerd en nieuwe masten ingezet.
- Het mede extraordinair zeilend gekoperd Schooner-schip, genaamd de VRIENDSCHAP, laatst gevoerd geweest door kaptein Rochus van Weelde, lang 74 voet, wijd 24 voet, hol 8 voet 6 duim, alle Amsterdamse voeten. (opm: de VRIENDSCHAP werd verkocht voor de sloop, zie ook RC 071216, waarna de zeebrief in januari 1818 werd geretourneerd)
- Het snelzeilend eike Schooner-schip, genaamd de HOOP, laatst gevoerd geweest door kaptein Rochus Anker, volgens meetbrief lang ruim 64 voet, breed ruim16 voet, en diep ruim 9 en 1 half voet.
Zijnde inmiddels nader informatie te bekomen bij gemelde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, te bevragen bij de makelaar Hubertus Montauban van Swyndregt, het tweedeks Fregatschip genaamd IDUNA, gevoerd bij kaptein Godfried Zielke, lang over steven 112 voet 9 duim, breed 27 voet 3 duim, hol 19 voet 8 duim, hoog, tussendeks 6 voet 6 duim, alles Rhynlandse maat; hetzelve schip is in 1816 uitgehaald te Rügenwalde en dus omtrent één jaar oud, en heeft nu zijne eerste reize van Riga naar Dordrecht gedaan, alwaar hetzelve thans in de Maze voor die stad is liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, en na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Kantoor van Registratie, ingevolge de Wet, zijn van mening, op dinsdag den 23 september 1817, namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, publiek te veilen en te verkopen:een extra welbezeild Smakschip, genaamd de JONGE LUITJEN, lang over steven 76 voeten 9 duimen, wijd, op zijn berghouten, 19 voeten 4 duimen, hol, in het ruim, 8 voeten 9 duimen; alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als het voorschreve schip is liggende in de Leuvehaven, oostzijde, nabij de Leuvebrug; zullende aldaar daags voor, en op de dag der verkoop, door een ijder kunnen bezigtigd worden. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.
(opm: de smak werd tijdens de veiling niet verkocht, maar onderhands op 17 oktober aan Kuyper Van Dam & Smeer, Rotterdam; de nieuwe naam werd ORION en kapitein H.H. Wey)


Datum: 11 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Te Harlingen is lek binnengekomen het schip de JONGE HENDRIK, kapt. G.R. Klein, van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 september. Den 14 augustus is te Farsund lek en zwaar beschadigd binnengelopen het schip CERES, kapt. Rieke.
Den 29 augustus is te Newhaven gestrand het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt H.H. Bleeker, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam; hetzelve is wrak; van de lading zijn omtrent 270 fust, benevens de gereedschappen, geborgen. (opm: zie ook RC 230917 en RC 080118)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Jan Martinus Beijerman, openbaar Notaris, residerende te Rotterdam, als lasthebber van zijn Principalen, is van mening, om, op woensdag den 24 september 1817, des namiddags te vier uren, in de Kamer der Notarissen, op de Gelderschekaai, te Rotterdam voornoemd, in het openbaar te veilen en aan de hoogstbiedenden of eerstmijnenden te verkopen:
De kapitale en bijzonder welgelegen Scheeps-timmerwerf, van ouds genaamd de ST. JORIS, met het daarbij beghorende hecht, sterk en logeabel Huis, voorzien van Kantoor, alsmede een Meesterknegtshuis, Stalling, Koetshuis, en diverse Loodsen en Erven, benevens een gedeelte Water in het Zalmgat, daarbij insgelijks behorende, alles staande en gelegen in de Houtlaan, even buiten de Stad Rotterdam, en strekkende met het gemelde Water ten westen voorbij de Weduwe Willem Glavimans tot aan de Dwarslaan; ten Prothocolle geregistreerd op No. 425 en 426, Buiten, en ten Quohiere der Nieuwe Verponding op Letters U, No. 16, 17, 17 en 23. – Aangeslagen in de Grondlast, over dezen Jaar, als Gebouwd Eigendom te samen op NLG 60,99, en wegens de Deuren en Vengsters te samen op NLG 37,99, totaal NLG 98,98; de Verhoging daaronder inbegrepen.
De Koper zal (des verkiezende) de Helft van de Koopsom op dit Pand als Kustingschuld (opm: hypotheek) kunnen gevestigd laten, tegen Interestbetaling á 5 pCt. en een Jaarlijkse Aflossing van ten minsten een Tiende Gedeelte van deze Kustingschuld.
Zullende het te Veilene, twee dagen vóór en op de dag van de Verkoop, door een ijder kunnen bezigtigd worden, mits voorzien zijnde van een Permissie-Biljet, door gemelde Notaris getekend; terwijl men zich, omtrent de Conditiën van de Verkoop en tot het bekomen van nadere informatie, kan adresseren ten zijnen Kantore, op de Wijnhaven, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Kofschip de GOEDE VERWACHTING, groot circa 38 lasten, voorzien van een goede inventaris, liggende te Dordrecht.
Te bevragen bij Sandberg & Co, aldaar.


Datum: 13 september 1817


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 september. Den 10 dezer zijn te Texel binnengekomen A. Schipman (opm: pleit la BELLE ALLIANCE), van Petersburg en W. Bodeman (opm: kof JOSINA ex-DRIE VRIENDEN), van Petersburg.


Datum: 15 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 september. Sedert onze laatste is in Texel uitgezeild kapt. G. Kaleshoek (opm: bark JONGE LODEWIJK ANTONIE, de in juli voor NLG 30.500 uit Pruisen aangekochte ex-ALVIN, zie BOH 270617), naar Suriname.


Datum: 16 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Jean Jaques Poncelet en Zoon, te Amsterdam, zullen, gedurende de maand oktober aanstaande, des woensdags en vrijdags, des morgens van negen tot twaalf uren, ten hunnen Kantore vaceren, ter betaling van een jaar interest á 6 per cent ’s jaars, verschenen 1 maart 1814, van de Negotiatie op de Plantagiën Saxen, Buis en Vlyt en Clemensburg, te Surinamen, groot pro resto NLG 150.000, hetwelk op de Obligatiën zal worden afgeschreven.
(opm: soortgelijke advertenties betroffen betaling van een jaar rente á 6% op de Plantagie Lugtenburg, anderhalf jaar rente á 6% op de Plantagie Knoffelsgift, en betaling van drie en een half jaar á 5% rente op de Plantagie Monnikendam, alle gelegen in Suriname)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het smakschip de VROUW JOHANNA, oud omstreeks 20 jaren, liggende in de haven alhier. Hetzelve is nog in tamelijk goede staat en met goede zeilen, ankers en touwen voorzien.
Wie hiervan gading maakt, kan zich bij de makelaar F.A. Lampen, alhier adresseren.
Leer, 12 september 1817.


Datum: 18 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Regtbank van Koophandel, district Rotterdam, zal Hare zittingen verplaatsen op het Raadhuis derzelve Stad, aantevangen met de Audiëntie van vrijdag den 26 september 1817.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 september. Laatsleden zaterdagmiddag (opm: 13 september) is Zr.Ms. schip van oorlog de ZWALUW, 20 stukken, gelukkig van ’s lands werf alhier van stapel gelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De pondgaarders (opm: deurwaarders) J. Roodenburg en G. Slijp, binnen Dordrecht, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening op zaterdag 20 september 1817, ten twaalf ure, in het Venduhuis de Gouden Molen, op den Hooge Nieuwstraat, in het openbaar te veilen en te verkopen: ongeveer 48 lasten Petersburger rogge, min of meer beschadigd aangebracht door het schip VROUW JANTINA, kapt. Zacharias Jans, liggende op het pakhuis genaamd Oudgrond, en zulks bij kavelingen van 4 lasten.
Nader onderrigting bij voornoemde pondgaarders.


Datum: 19 september 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 18 sep. Hier liggen thans zoveel geladene schepen als er misschien in vroegere dagen nooit geweest zijn. De voorbeeldige toevoer ziende, zou men bijkans geneigd worden te vragen: Zou de grootste wereldstad niet te klein zijn om al deze goederen te bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekenden, liquidateurs van de boedels van wijlen Gerrit Oedses Eisinga, in leven scheepstimmerbaas te Oldeboorn, en Aukje Tjeerds van der Wal, deszelfs weduwe aldaar woonachtig, verzoeken alle de genen, die iets te pretenderen hebben van of verschuldigd zijn aan gedachte boedels, om daarvan, vóór den 3 oktober eerstkomende, bij vrachtvrije brieven, aangifte te doen aan één van de ondergetekenden.
Oldeboorn, den .. September 1817. Fokke Barteles Dekker, Jan Wiebes Lojinga.


Datum: 20 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 september. Volgens brief van Londen van den 12 sept, was het op vermoeden van smokkelarij in Douvres binnengezonden schip de VRIENDSCHAP, kapt. Thomas Helm (opm: zie RC 090917), van Rotterdam naar Malaga gedestineerd, op order van het Gouvernement met de lading vrijgegeven, en de kaptein reeds naar Douvres gereisd, om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 september. Volgens een brief van Jacobus Stratingh, voerende het schip (opm: schoenerbrik) DIANA, van Berbice naar Amsterdam gedestineerd, geschreven in het Kanaal bij Start Point, den 3 september, was hij den 16 juli van Berbice gezeild, zijnde den 3de september in Het Kanaal gekomen; aan boord was alles wel; volgens naderen brief van gemelden kapitein, was hij, den 8ste dito, uit hoofde van tegenwind, nog kruisende bij Portland.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 september. Den 24 augustus laatstleden is te Gibraltar binnengelopen het schip GEERTRUIDA EN MARIA, kapt Hessel Glazener, met verlies van voorsteng, grootmarszeil, brikboom, enz; doch zoude, volgens een brief van den 27 dito, in de loop van die dag, zijne reis naar Smirna (opm: Izmir) verder voortzetten, daar de wind zeer gunstig was.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Pruisische Pinkschip INDUSTRIE, in den jare 1810 te Stolpe in Pommeren gebouwd, voorzien van een zeer goede inventaris, groot ongeveer 200 roggelasten, thans liggende te Dordrecht. Adres bij Gerard Mauritz, de makelaar aldaar.


Datum: 23 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 september. Den 16 dezer heeft het schip de VROUW ANNA CATHARINA, kapt. P. van Zouw, van Amsterdam naar Genua bestemd en te Ramsgate binnengelopen, na gedane reparatie, zijne reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Heren Belanghebbenden in de lading van het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.H. Bleeker, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam bestemd en bij Newhaven verongelukt (opm: zie RC 110917), worden verzogt te compareren heden, dinsdag den 23 september 1817, in het Huis der Notarissen, op de Gelderschekaai, ten einde met elkander wegens het geborgene gedeelte der lading te spreken. (opm: zie RC 080118)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 september. Heden is van hier naar zee gezeild Zr.Ms. de EURIDICE, kapt. J.M. Polders, naar Guiana en Curaçao.


Datum: 25 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Als een bewijs van de toenemende handel, kan men melden, dat, bij een nauwkeurige opneming, op den 19 dezer maand gedaan, het getal der koopvaardijschepen als toen voor deze stad aan de Y-kant, zo op stroom als aan de laag liggende, 709 heeft bedragen, zonder het aanzienlijk aantal, hetwelk zich steeds aan de scheepstimmerwerven en binnen deze stads grachten bevindt, noch ook de binnenlandse ligter- en veerschepen mede te rekenen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping, van het zeer gerenommeerde Logement en Badhuis, genaamd Bad-Hotel. (opm: dit is het bekende Badhuis van de enige tijd daarvoor overleden George Crabb, waar veel verkopingen plaatsvonden)
De Openbare Notarissen Cornelis Hendricus van der Looy en Isaac Marinus Josué Valeton, beiden residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver Principalen, zijn voornemens, om, op woensdag den 15 oktober 1817, des namiddags te vier uren, in de Kamer der Notarissen op de Gelderschekaai, in het openbaar te veilen en aan de meestbiedenden of eerstmijnenden finaal toetewijzen en te verkopen: het zeer gerenommeerd Logement en Badhuis, genaamd Bad-Hotel, bestaande in een hegt, sterk en uitmuntend gesitueerd Huis, Pakhuis, Zolders, Stal, Koetshuis, Openplaats, Koepel en Erve, in de Boompjes aan de rivier de Maze te Rotterdam, en hebbende een ruim uitzicht voor langs de Boompjes en over dezelve rivier, mitsgaders achter over en op de Scheepmakershaven. Zijnde het voorschreve Huis voorzien van diverse spatieuse (opm: ruime) Vertrekken, zeer grote Verkoping-Zaal en verdere Appartementen, Commoditeiten en Services; terwijl voorts aldaar gevonden worden diverse Bad-Kuipen, zo voor stoom-, warme-, koude- als andere Baden, koperen Ketels met derzelver Gereedschappen, en al hetgene verder tot een dusdanig wel geordonneerd Etablissement in de ruimste zin is behorende, en belend het voorschreve Pand ten Noorden de Scheepmakershaven, ten Zuiden de Kaai van de Boompjes, ten Oosten de Heren Collings en Maingy, en ten Westen de Heer J.D. Musquetier; ten Prothocolle geregistreerd op No. 4245, nu Wijk A, No. 124 en 125. Aangeslagen, over den Jare 1817, alsvolgt: voor het Woonhuis, No. 121, in der Belasting der Gebouwde Eigendommen tot NLG 200,73, en in de Belasting der gebouwde Eigendommen tot NLG 52,35, makende, met de Verhogingen daaronder begrepen, te samen de somma van NLG 288,37.
Kunnende het voorschreve Pand op den eersten november 1817, of eerder worden aanvaard en zal de Koper een groot gedeelte zijner Kooppenningen op het bij hem gekochte als geprivilegeerde of Kustingschuld (opm: hypotheek) kunnen gevestigd laten, tegen de interest van 5 per Cent in het Jaar en zodanige jaarlijkse Aflossing als bij de Conditiën zal worden vermeld, waarbij ook tevens zullen worden opgegeven de Huren, die van het Pakhuis en Zolders des jaars separaat worden genoten.
Zijnde inmiddels nadere onderrigting te bekomen ten Kantore van de voornoemde Notarissen, en het te Veilene twee dagen vóór en op de dag der Veiling te zien, mits gemunieerd (opm: voorzien) zijnde van een Permissie-Biljet, door Een derzelve Notarissen getekend.


Datum: 26 september 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. VERKOOPING BIJ OPBOTTEN.
Van het galjasschip, genaamd CONCORDIA, liggende in het diep, voor de werf Goede Verwachting, in de gemeente Delfzijl, groot ca. 40 roggelasten, gemeten 23 commercielasten, met deszelfs tuig, ankers en touwen mitsgader stuurmans- en bootsmansgoederen, ingevolge deszelfs inventaris, gevoerd door de scheepskapitein Heere Jansonius, ten verzoeke van de heer Heere Jansonius, eigenaar van de helft van gemeld schip en toebehoren, hebbende domicilie ten huize van Pieter Jans Vos, commissionair te Delfzijl, en ten gevolge van een vonnis, door de regtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Appingedam, waarnemend de functie van regtbank van koophandel in het ressort, gewezen 28 augustus 1817 (behoorlijk geregistreerd en geïnsinueerd) zullen opbotten worden ontvangen op een somma van een honderd gulden, zijnde de prijstelling van de verkoper, en de toewijzing geschieden aan de meest en laatstbiedende en bij het uitbranden van het kaarslicht, door een daartoe bevoegd beambte op vrijdag 10 oktober 1817, des namiddags te 4 uur precies, ten huize van de heer Postmeester in de Waterstraat te Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Voormeulen zal aan de werf en ten huize van de weduwe Fredrik Jacobs van der Werf, te Birdaard verkopen drie zware hellingtouwen, twee grote hellingblokken met de schijven, nagels en ijzeren beslag, twee beste takels, drie grote en twee kleine vysels, vijf dommekragten, waaronder drie zoo goed als nieuw, zeven brandyzers, vier sleephaken, waaronder 6 en 8 voeten, vijf beste hellingkettings, en verder scheepstimmergereedschappen, een partij hout, gezaagd en ongezaagd eiken hout; voorts een bed met toebehoren, een pulpetum, twee tafels, een grote koperen handketel, en verdere meubelen en huisgeraden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Schotanus te Workum zal verkopen: een kapitale scheepstimmerwerf met derzelver woonhuis, voorzien van twee kamers, waar van een behangen, met een loods, de werf voorzien van een grote en kapitale sleed, geschikt tot het hellingen van schepen tot 70 à 80 voeten, een dito, geschikt voor kleinder, voorts met een grote en kapitale stoof en ketel en verdere gereedschappen zo als tot het bouwen van grote schepen tot een complete timmerwerf behorende zijn; met ruime steede en grond cum annexis, alles staande en gelegen bezuiden de Markt der stede Workum, waarvan de huizinge gekwoteerd Wijk B no. 90, waarvan de condities bij de notaris en bij de heer E.A. Everts aldaar te vernemen zijn.


Datum: 27 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 september. Op Heisant is verongelukt (opm: Ouessant, op 7 september) het schip MARIA, J. Peedts (opm: brik, kapt.-eigenaar Joseph Poodts, Oostende), van Antwerpen naar Bordeaux; hetzelve is vol water, zodat van de lading weinig of niets zal geborgen worden; het volk heeft zich gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Directeuren van den Levantschen Handel en Navigatie in de Middellandsche Zee brengen ter kennisse van een iegelijk, wien zulks zoude mogen aangaan, dat, volgens ingekomen berigt van Zijner Majesteits Consul, te Alicante, de Heer J.P. Hartsinck, van den 30 augustus jongstleden, de Schippers, naar de Spaanse Zeehavens bestemd, gehouden zullen zijn, na den 20 december aanstaande, bij hunnen aankomst te vertonen een gezondheids-pas, gelegaliseerd door de Consul of Vice-Consul van Zijne Catholijke Majesteit, residerende ter plaatse, van waar het schip vertrokken is; waar uit moet blijken, dat de gezondheids-brief is afgegeven door een, daartoe, behoorlijk gekwalificeerd Collegie.
Amsterdam, den 19 september 1817.
Ter Ordonnantie van Directeuren voorn, H. Broes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het extra welbezeild Brikschip ULRICA CAROLINA, thans gevoerd wordende bij kaptein Joh. Mich. Schauer, zijnde groot circa 105 roggen-lasten en voorzien van een zeer goede inventaris, liggende in de haven der Stad Schiedam. Te bevragen bij de Cargadoors A. Prins en Comp, aldaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een snelzeilend Brikschip, groot circa 80 rogge-lasten. Te bevragen bij D. Burger en Zoonen, te Rotterdam.


Datum: 30 september 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 september. Op de reis van Newcastle naar Embden (opm: Emden) is verongelukt het schip de JONGE WILLEM, kaptein Scheepsma.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 september. Gister namiddag arriveerde uit zee: Zr.Ms. brik van oorlog HAVIK, kapt. J.H. Bolken, van Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Als een bewijs van toenemende handel, kan men melden, dat bij een nauwkeurige opneming op den 12 dezer maand gedaan, het getal der koopvaardijschepen als toen voor deze stad, aan de IJkant, zo op stroom als aan de laag liggende, 709 heeft bedragen, zonder het aanzienlijk aantal, hetwelk zich steeds aan de scheepstimmerwerven en binnen de stadsgrachten bevind, noch ook de binnenlandse ligter en visserijschepen mede te rekenen.


Datum: 02 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, den 26 september. Men heeft hier tijdingen ontvangen uit Algiers van den 22 augustus:
Sedert de maand mei heerst aldaar de pest, hetwelk op bevel van de Dey tot het eind van juni geheim gehouden is, wanneer deze ziekte zo hevig begon te woeden, dat in de stad Algiers alleen dagelijks omstreeks drie honderd mensen daaraan stierven. Het gehele oostelijk gedeelte van het land is thans aangestoken en te Constantin en Bona de sterfte zeer groot; zelfs wil men dat deze laatste stad geheel uitgestorven zoude zijn.
De zeemagt van de Dey is weder geheel hersteld (opm: zie o.a. RC 190916) en bestaat uit elf kapers, waaronder een fregat van 44 stukken, vijf korvetten van 18 tot 24 stukken en vijf snelzeilende brikken en schooners. Er lagen vier kapers gereed om in zee te steken, ten einde een kruistogt naar het Noorden te ondernemen; deze schepen vreest men dat door de pest besmet zijn.
Het Hamburgse schip de REIHERSTIEG, kapt. Laurentzen, hetwelk den 4 juli door de Algerijnen, op 42 graden Noorderbreedte van de kust van Portugal, genomen werd, is te Algiers opgebragt, en is een vrij grote brik, toebehorende aan de Heren B. en H. Roosen van deze stad (opm: Hamburg). Toen dit vaartuig te Algiers aankwam, werd het terstond prijs verklaard, en de manschappen tot het hemd toe van alles beroofd en aan de grofste mishandelingen overgegeven. Zij zijn nu wel geen slaven, maar worden even eens behandeld, behalve dat zij niet geketend zijn. Daaglijks worden zij uitgedreven om aan de marine te werken. De matrozen arbeiden aan de schepen, en de kaptein en stuurman moesten bij de zeilmaker werken; vijf van het scheepsvolk waren ziek, doch gelukkig niet aan de pest. Het voedsel, dat deze beklagenswaardige mensen van de barbaren ontvangen, bestaat alleen in zwart brood en water. De Deense Consul, aan wie de kaptein gelegenheid gehad had, te schrijven, heeft zich hun lot aangetrokken, en hun enig geld en kledingstukken gezonden; verders heeft hij beloofd alles voor hun te zullen doen, indien de pest toeliet dat hij naar de stad konde komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Den 18 september heeft het schip ZORG EN VLYT, kaptein J.E. Swart, van Schiedam naar de Oostzee, benevens verscheidene anderen, door zware Z.O. storm ter rede van Elseneur ankers en touwen verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaas de Roo, Rutger Hoyman, Joannes van Oosterwyk en Hermanus Isaac Rietveld, makelaars, zullen op maandag den 6 oktober 1817, te Amsterdam, in het Nieuwzijds Heeren-Logement, verkopen: zeven zestiende parten in het Fregatschip AMICITIA, gevoerd bij kaptein Marius Meyer; breder bij biljetten en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 6 oktober 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Driemast Galjootschip, genaamd VREDE EN VRIENDSCHAP, gevoerd door kaptein G. Kaleshoek, lang over steven 100 voet, wijd 26 voet 10 duim, hol 13 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de voormelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluys, makelaars, zullen, op maandag den 6 oktober 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd OOSTER-GOTHLAND, gevoerd bij kaptein Hendrik Schutt, lang over steven 132 voet, wijd 33 voet, hol 15 voet 2 duim, het dek hoog 7 voet; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar C. van de Polder, als gelast van zijne Principalen, zal, op donderdag den 9 oktober 1817, des namiddags ten drie uren precies, in het Nieuwe Logement, bij J.J. van Oppen, binnen de stad Zierikzee, ten overstaan van de Notaris C.M. Sevenhuysen en getuigen, aan de meestbiedenden presenteren te verkopen (indien niet uit de hand verkogt; also zijnde zal er behoorlijk kennis worden gegeven) de navolgende twee sterke en welgebouwde Schooner- en Kotter-schepen, met deszelfs masten, ra’s, staande en lopende want, liggende in de haven van gemelde Stad, met derzelver inventarissen:
- Het extraordinair hardzeilend Schoonerschip, genaamd ZEEMEEUW, volgens meetbrief lang 87 voet 10 duim, breed ruim 20 voet 7 duim en diep 9 voet 6 duim, Amerikaans gebouwd, met koperen bouten, en gepasseerde jaar in volmaakte orde gebragt voor zee.
- Het mede extraordinair zeilend gekoperd Kotter-schip, genaamd FOX, volgens meetbrief, lang 59 voet 6 duim, breed ruim 14 voet 7 duim en diep 6 voet 4 duim.
Nader onderrigting te bekomen bij gemelde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Cornelis van der Werff Bzn, Notaris te Dordrecht, is voornemens op dinsdag den 14 oktober 1817, des voormiddags elf ure, bij Arie Buiteweg, in het Nieuwe Koffiehuis op de Voorstraat bij de Beurs, te Dordrecht voornoemd, publiek te veilen en onmiddellijk daarna bij afslag te verkopen: een welbezeild IJkerschip (opm: turfijker), lang over de steven 24-2/16 voet, wijd tussen de berghouten 7-4/10 voet en hol 4-3/10 voet, alles Amsterdamse voeten, en over zulks groot en geijkt dertien lasten, met alle deszelfs staande en lopend want, zo als hetzelve tegenwoordig is liggende in de Wijnhaven bij de Wijnbrug, binnen deze stad, met de bijzijnde inventaris; breder bij geafficheerde biljetten gemeld.


Datum: 04 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Seesink Clee, makelaars, zullen op maandag den 13 oktober 1817, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd ALNOMAC, gevoerd bij kapt. Jacob Marcussen, lang 90 voet, wijd 24 voet 4 duim, hol 11 voet, het verdek 5 voet; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.
(opm: het fregat, bouwjaar 1802, had zojuist in Cowes drie maanden liggen repareren, zie RC 300117; vermoedelijk was het schip zodanig verzwakt dat het wegens een constructive total loss zal zijn afgekeurd en gesloopt; van het schip is na oktober 1817 geen spoor teruggevonden; kapt. Marcussen werd in november 1818 kapitein op het fregat CORNELIA SARA)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 2 oktober. Heden arriveerde uit zee G. Ouwehand, VROUW HAASJE (opm: bomschip), van Londen naar Amsterdam bestemd; is zwaar lek en heeft andere zeeschade. De wind N.W.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Philadelphia, 8 augustus. Het Nederlands schip JOHANNES & ELISABETH, kapt. Green (opm: fregat JOHANNA ELISABETH, kapt. Pieter Green), en het Nederlands schip HOOP, kapt. Schmidt (opm: sloepschip, kapt. Adam Smith) arriveerden gisteren aan de Lazaretto. De JOHANNES & ELISABETH heeft vier honderd zeven en zeventig passagiers uitgebracht, van welke vijftig op reis gestorven zijn – de HOOP drie honderd negen en twintig, waarvan acht en veertig stierven.


Datum: 07 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Kaptein H.L. Decoven, voerende het schip AMERICA, van Batavia den 1 oktober in Texel binnen, heeft den 31 augustus op de hoogte van Faijal (opm: Faial, Azoren) gepraaid het brikschip OHIO, kapt. E. Carman, van Amsterdam naar New-York; hetzelve had 52 dagen reis en gebrek aan provisie, waarvan het zich te Faijal zou voorzien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Volgens een brief van Archangel, van den 10 augustus, was het schip CHRISTIANA, kaptein H. Corsten, van daar naar Amsterdam gedestineerd, op de baar vastgeraakt, doch verder door adsistentie afgebragt, waarvoor 500 roebels betaald waren. Gemeld schip sedert in Texel binnengekomen zijnde, is door storm op de punt van de Helder gedreven, en met adsistentie, tegen betaling van NLG 650 afgebragt; hetzelve is, door zwaar op de stene te stoten, lek geworden, en moet, volgens een brief van de kaptein, uit het Nieuwediep, in dato 27 september, aldaar lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Volgens brieven van Madera (opm: Madeira), van den 29 augustus, was aldaar, na een reis van 32 dagen, met een klein lek binnengelopen het schip SARA MARIA, kaptein J.M. Jetter, van Amsterdam naar Curaçao; hetzelve was door pompen gestadig lens gehouden en had het lek gestopt, zijnde die dag de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ministerie van Marine, Hoofd-Departement van de Maze.
De Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine, te Rotterdam, zal, onder nadere approbatie (opm: toestemming) van Zijner Excellentie de Minister voor de Marine, op den 10 oktober 1817, aanbesteden de benodigde Scheeps-ruimte overvoering van Victualie naar Minorka, ten behoeve van Zijner Majesteits Esquader in de Middellandse Zee, ten bedrage van ongeveer eenhonderd en vijf en zeventig rogge-lasten, waarvan de Conditiën en Voorwaarden ter Secretarie van de Schout-bij-Nacht voornoemd, aan ’s Konings Werf, ter lezing liggen, daaglijks, van des morgens tien tot twee uren, uitgezonderd de zon- en feestdagen.
Rotterdam, den 2 oktober. De Schout-bij-Nacht voornoemd,
J.S. May

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De scheepstimmerwerf de St. Joris, staande en gelegen in de Houtlaan, binnen de Gemeente van Rotterdam, dewelke op den 24 september 1817, door de Notaris Beijerman, in de Kamer der Notarissen, op de Gelderschekaai te Rotterdam is geveild, zal, op morgen den 8 oktober 1817, des namiddags te 4 uren, ter zelfder plaatse worden afgeslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Rouen: het Bomschip de BEATRIX ELIZABETH, kapt. Hend. Vlieland.
St. Valery-sur-Somme en Havre: het Bomschip de JONGE CORNELIS, kaptein Gerrit de Jong.
Adres bij de Bestelmeester K. de Vogel, of bij Ooms en De Groot
Bordeaux: het Smakschip DEEVERDINA, kaptein Paulus Munts.
Idem: het Smakschip de DRIE GEBROEDERS, kaptein Willem van der Plas.
Nantes: het Smakschip CONCORDIA, kaptein Steffen Swart.
St. Malo: het Sloepschip ’T FORTUIN, kaptein Willem van der Kolf, om den 22 oktober te vertrekken.
Adres ten Kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer
Surinamen, mede voor passagiers: het met zink gedubbelde Fregatschip VREDE, kaptein Hendrik Bosman, vertrek den 8 oktober aanstaande.
Curaçao: het gekoperd Brikschip CERES, kaptein Martinus Azon Jacomettie.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb
Te Rotterdam liggen in lading aan de Beurten naar:
Leuven en Mechelen: het schip de VROUW MARIA, kaptein Pieter de Koning, om ten spoedigste te vertrekken.
Brugge en Ostende: het schip de VROUW PETRONELLA, kaptein P. Dolk, om van deze week te vertrekken.
Adres bij de Commissaris en Bestelmeester Walop en de Wed. Beyerman, op de Zuidblaak, Wijk B, No. 18
(opm: over een periode van circa tien dagen uitsluitend onder Nederlandse vlag varende schepen opgenomen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In naam des Konings
Ter instantie van de heer Pieter Jans Vos, cargadoor, woonachtig te Delfzijl, voor wie domicilie is gesteld ten zijne huize, te Delfzijl, in de Landstraat, alsmede ten huize van Mr. R.T. Mees, procureur, wonende te Appingedam, welke in de poursuite dezes zal occuperen.
Zal er, uit krachte van een vonnis, gewezen bij de rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Appingedam, tevens waarnemende de zaken van Koophandel, op den 12 augustus 1817, tussen de voornoemde heer P.J. Vos, en Hindrik Wessels, kapitein op het schip de JONGE WOPKE BROUWER, bij gebreke van betaling van een som van NLG 963,50 aan de poursuivant, door de kapitein voornoemd verschuldigd, behalve de kosten, interesten en kosten van executie.
Ten laste van de heer J. K. Brunger, wonende te Workum, in de Prov. Friesland, in zijn kwaliteit als boekhouder van de rederij van het smakschip DE JONGE WOPKE BROUWER, gevoerd wordend door kapitein Hindrik Wessels.
Ter audiëntie van de rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Appingedam, en ten overstaan van de heer rechter Mr. F.J. Guichart.
Worden overgegaan tot de verkoop van het smakschip DE JONGE WOPKE BROUWER, gevoerd wordend bij kapitein Hindrik Wessels, liggende in het Farmsumer Diep bij Delfzijl, met deszelfs kabels, touwen, ra’s, tuigage, boot en verdere gereedschappen, waarvan de inventaris is te zien bij de deurwaarder Havinga te Delfzijl; zijnde het gemelde schip lang over de stevens 72 voet, hol op zijn uitwatering 7¾ voet, wijd over zijn berghouten 17 voet, alles Vriesche maat, groot plusminus 36 roggelasten.
Het voornoemd schip met zijn toebehoren, is door de poursuivant gesteld op de prijs van NLG 150,00.
Tot het opveilen en aannemen der botten (opm: biedingen) op het te verkopene schip, zal worden overgegaan, voor de 1e maal op donderdag den 9 oktober, voor de 2e maal op donderdag 16 oktober, en voor de 3e maal op donderdag 23 oktober 1817, des middags te 12 uren, ter rolle van uitveilingen van opgemelde rechtbank. De memorie van lasten is berustende bij de procureur poursuivant voornoemd.
Mr. R.T. Mees.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Er wordt uit de hand te koop gepresenteerd: een halfscheid van het Sloepschip de KLEINE FRIEDRICH genaamd, met deszelfs inventaris, in den jare 1814 te Zwinemunde (opm: Swinemünde, thans Swinoujscie) nieuw uitgehaald. Nader te bevragen bij D.L. Nijens te Appingedam.


Datum: 09 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 oktober. Volgens een brief van Harlingen van den 4 oktober, was op Terschelling met al het volk totaal verongelukt een kof of galjasscheepje, de naam onbekend, waarvan enige vaten olij waren aangespoeld (opm: zie RC 111017), alsmede het brikschip JOHN AND JAMES, kaptein Jacob Dryden, van Sunderland naar Amsterdam, waarvan slechts twee matrozen, die op een stuk hout waren aangedreven, gered waren.
RC 091017
Rotterdam, 8 oktober. Heden morgen zeilde de L’OROMASE (opm: brik), P. Petit, naar Dartmouth.
RC 091017
Advertentie. Te koop, een zeer snel zeilend driemast Pinkschip, groot circa 450 rogge-lasten,lang 124 voet en breed 34 voet, van de kiel tot het tussendek 17 en 1 half voet, ca. het zelfde tot het dek 7 en 1 half voet hoog; voorzien met een dubbel stel zeilen en een gehele complete inventaris van zware ankers, touwen, enz; hetzelve ligt te Dordrecht om eerstdaags te vertrekken.
Adres bij de makelaars G. Mauritz, te Dordrecht voornoemd en H. Montauban van Swyndregt te Rotterdam.


Datum: 11 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 oktober. Van het op Terschelling met al het volk verongelukte kof of galjootscheepje ligt de lading, in vaten hennep-olij bestaande, verstrooid langs het strand, Volgens zeggen, zou van hetzelve een stuk hout aangespoeld zijn, waarop de naam ANNA REBECCA, alsmede een doos met papieren, uit welkers inhoud men veronderstelde, dat het gezegde schip van Petersburg naar Rouaan was gedestineerd geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 sept Hedennacht strandde alhier, achter de Westen, het Engelse schoonerschip WILLIAM, kaptein William Barker, komende met een lading zout van Liverpool en gedestineerd naar Leer, bemand met vijf koppen.
In de de morgenstond ontdekte men dit schip, zittende te midden der branding, alwaar het vreesielijk stootte en slingerde; de sloep en boot van dit gestrande schip verbrijzeld zijnde, en bij het wassende water van strand volstrekt geen mogelijkheid zijnde om de schipbreukelingen, die hunne toevlugt in de masten en het want genomen hadden, enige hulp toe te brengen, besloot men onverwijld om het enige voorhanden zijnde tot redding van schipbreukelingen geschikte vaartuig, dat bij het Dorp De Koog, één en een half uur van de plaats der stranding, op het strand stond, te doen afhalen, ten einde bij vallend water daar mede de redding te beproeven.
Ongelukkig begrepen twee der schipbreukelingen, zijnde de stuurman en een jongen, zich op hunne bekwaamheid in het zwemmen verlatende, van het gestrande schip over boord te springen, om alzo, ware het mogelijk, hun leven te redden, doch met het droevig gevolg, dat zij beide, door de branding overstelpt en mede gesleept, het jeugdige leven in de golven moesten laten; enige tijd daar na het water enigermate beginnende te vallen, zag men de nog overige manschap op het schip aanstalte maken om mede hetzelve te verlaten, het geen men hun echter door alle tekenen van strand poogde af te raden, alzo het voren bedoelde vaartuig ter hunner redding reeds op een wagen langs het strand werd aangevoerd. In weerwil hier van sprong nog een der schipbreukelingen over boord, wanneer Martinus Langeveld Junior, zoon van de Opper-Strandvonder en Meiert Cornelisz Boon, inwoner van het Dorp den Horn, dit ziende, te paard tegen de hooggaande zee inreden, zo verre dat zij geheel daar door overdekt en hunne paarden van de grond geheven en driftig werden, welke edelmoedige poging tot redding van de reeds geheel uitgeputte en krachteloze schipbreukeling vruchteloos geweest, en deze zeer zeker, even als zijne twee ongelukkige kameraden, in de golven zoude omgekomen zijn, ware het niet, dat Meindert Cornelisz Boon de hoogstgevaarlijke resolutie (opm: besluit) had genomen, te midden der branding, zijn paard te verlaten, en, tegen de verbolgene hoge zee in, naar de reeds met de dood worstelende zeeman te zwemmen, met het gelukkig gevolg, dat hij denzelve kwam te vatten; doch op welk ogenblik zij beide door de branding overdekt, mede gevoerd, en als in dezelve begraven werden, zo dat de omstanders op het strand hen nu beide gewisselijk verloren achtteden. Dan de moed en bekwaamheid van de brave Boon zegevierden over alle gevaren, daar het hem, na ongelofelijke arbeid tegen de zo gevaarlijke zoeking en land-zee, gelukte, al zwemmende, met de bijna levenloze zeeman, het vaste strand te bereiken, alwaar deze mensenvriend zijn moed en braafheid door het geredde leven en de vurige dank van een zijner natuurgenoten beloond zag.
Een ieder, welke maar enigszins met de aard der stranden in de nabijheid der Zeegaten, en de felle stroom, welke bij stormweder langs de stranden schuurt, alsmede met de gevaren van de zogenaamde zoeking of land-zee bekend is, gevoelt gewisselijk, aan welke een verschrikkelijk gevaar de menslievende Boon zich, tot redding van een geheel bij hem onbekende vreemdeling, bloot stelde.
De kaptein met een matroos (welke beide niet zwemmen konden en aan boord gebleven waren) werden met de kort daarop aangekomen schuit gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 oktober. Volgens een brief van den 28 september, van Bergen, was in een haven, drie mijlen van daar, masteloos en zonder boegspriet binnengelopen het schip de ZEEPLOEG, kaptein H.C. Manzelmann, met 500 passagiers, van Amsterdam naar Philadelphia. (opm: zie RC 301017 en DC 050423)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Directeuren van de Maatschappij van Rederij en Zeevaart, opgerigt te Hoorn in den Jare 1803, adverteren, dat door hun, in een algemene Vergadering van Deelhebberen in dezelve Maatschappij, gehouden den 20 augustus laatstleden, is gedaan Rekening en Verantwoording van hunne Administratie, zijnde dienvolgens de Boeken gesloten, de oude Maatschappij gedissolveerd en de Aandelen in het nieuwe Fonds, ingevolge de voorwaarden, gearresteerd bij Zijner Majesteits Besluit in dato 14 november 1816, overgebragt; terwijl het voorts aan Directeuren aangenaam is de belanghebbenden te kunnen berigten, dat zij bij deze liquidatie in staat zullen komen om, boven en behalve het dadelijk rembours van het voorschot van NLG 20:-:- per Aandeel, door Deelhebberen in het vorig jaar gedaan, nog uit te delen een somma van tien Guldens, over elk aandeel van NLG 150; zullende aan de belanghebbenden de tijd en wijze van derzelver betaling nader worden geadverteerd.
Directeuren van de Maatschappij van Rederij en Zeevaart te Hoorn, uitmakende het Tussenbestuur van dezelve Maatschappij, adverteren, dat de inschrijving in het nieuwe Fonds der Maatschappij, ingevolge de voorwaarden, gearresteerd bij Zijner Majesteits Besluit in dato 14 november 1816, thans geopend zijn ten Kantore van de Directie te Hoorn; zijnde tot Correspondenten in de natemeldene plaatsen aangesteld als: (opm: volgen namen van firma’s in 21 steden en plaatsen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: een zeer snelzeilend Driemast Pinkschip, groot circa 450 Rogge-Lasten, lang 124 voet en breed 34 voet, van de kiel tot het tussendek 17 en 1 half voet, en van hetzelve tot het dek 7 en 1 half voet hoog; voorzien met een dubbel stel zeilen en een geheel complete inventaris van zware ankers, touwen, enz; hetzelve ligt te Dordrecht om eerstdaags te vertrekken. Adres bij de makelaars G. Mauritz, te Dordreecht voornoemd, en H. Montauban Swyndrecht, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: drie grijne (opm: grenen) masten, uit een Pinkschip, zo goed als nieuw. Grote-mast lang 55 voet, dik 16 duim; fokke-mast lang 52 voet, dik 15 en 1 half duim; bezaan-mast lang 40 voet, dik 11 duim; boegspriet lang 33 voet, dik 17 duim; Amsterdamse maat. Liggende aan de Scheepmakerswerf van C. de Hoog, te Delftshaven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop, het tweedeks Fregatschip ANNA DOROTHEA, kaptein Rolff Möller Halseth, groot circa 150 roggelasten; hetzelve is in den jare 1813 te Drontheim nieuw uitgehaald, en ligt te Amsterdam; te bevragen bij de Cargadoor Petrus Scheffer aldaar.


Datum: 16 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 september. In een brief van Orum, bij Thisted, van den 28 september, wordt gemeld, dat die ochtend, met zware storm, aldaar gestrand was het schip ANTINA, kapt. E.E. Kuilema (opm: Egge Everts Kuilema), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam; daar hetzelve een mijl van het bewoonde land zat, en de storm steeds aanhield, kon men nog niets aangaande de lading melden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. De brieven van Elseneur, van den 7 oktober, melden, dat het aldaar, sedert den 28 september, uit het zuidwesten tot noordwesten hard gewaaid en tussenbeide gestormd had; de schepen MINERVA, B.H. van der Veer, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), en AREND EN HENKE, F.F. Zijlstra, van Riga, beiden naar Amsterdam, waren in het Kattegat door storm overvallen geworden; zijnde lek en beschadigd te Elseneur teruggekomen en naar Koppenhagen gezeild om te lossen en te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Het schip PHOENIX, kapt. Kröger, van Amsterdam, te Travemünde binnengelopen, is door zwaar werken lek geworden, en heeft enige zeilen verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Er zijn in de laatste drie maanden 2614 schepen uit de Noordzee, en 2549 schepen uit de Oostzee de Sond gepasseerd. Onder deze laatste bevonden zich 858 Engelse, 382 Zweedse, 285 Pruisische, 274 Hollandse, 176 Noorweegse, 124 Deense en 52 Amerikase schepen.


Datum: 18 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Kaptein L.J. Holst, voerende het schip WINSKABET (opm: WENSKAPET?), van Archangel naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Mandahl (opm: Mandal) van den 4 oktober, dat hij tot 18 mijlen van de Hollandse wal genaderd zijnde, terug gedreven en den 2 dito te Mandahl binnengelopen was; bij het openen der luiken was de tarwe zeer bedorven, doch de rogge droog en goed bevonden; hij zou dadelijk beginnen te lossen. (opm: vergelijk scheepsnaam WINSKABET met die in het bericht van RC 120717)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Kaptein Coenraad Twist, voerende het schip PRINS CHRISTIAAN, van Archangel naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Arensdahl (opm: Arendal), dat hij den 28 september te Sandrigen, bij Arendsdahl, met een zeer ontramponeerd schip en bedorven lading was binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Den 1 of 2 oktober zou te Oleron gereed zijn het schip de VROUW GESINA, kaptein D.J. Greeven, naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In lading naar Cadix, om met het begin der aanstaande maand te vertrekken, het welbezeild Hollands Brigantijnschip JACOBA ELIZABETH, kapitein Jacob Enckes de Jong, voorzien van een Turkse pas.
Adres bij de cargadoors Kuijper Van Dam en Smeer te Rotterdam en Vogelsang & Co te Dordrecht tot het reguleren der vracht.
(opm. J.E. de Jong was op 3 oktober 1817 te Dordrecht gearriveerd met de schoener ZEEMEEUW en stapt dus over op een ander schip van dezelfde rederij; de ZEEMEEUW werd later te koop aangeboden, zie DC 061117 en verkocht voor de sloop)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Den 7 oktober j.l. overleed te Joana, op het eiland Groot-Java, Hendrik Werninck, gevoerd hebbende het particulier Nederlands schip VROUWE HELENA.


Datum: 21 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 17 oktober. Gisteren morgen is voor Huisduinen, door acht sloepen en volk, een vin-vis gevangen, dewelke gemeten is bijna acht en zestig voeten lang te zijn, benevens, op het dikste gedeelte daarvan, acht en twintig voeten dik. De manschap, welke zich in evengenoemde sloepen bevond, heeft met vele moeite de vis gedood, en zich vervolgens, met bijzijn van twee sloepen en volk, bezig gehouden met het afsnijden van het spek, hetwelk ter dikte van vier tot zes duimen bevonden wordt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 17 oktober. Sedert de maand augustus zag men hier met groot genoegen de uitmuntende werking ener nieuwe Koopvaarders-schutsluis, en de vaart door dezelve, met Kagen en binnenlandse Transport-schepen, uit het Nieuwe Diep in de onlangs gegraven Binnen-haven. Maar heden mogen wij, onder de hartelijke toejuiching der vaderlijke zorgen van onze geliefde Koning, een aanzienlijk Deens Driemast Koopvaardijschip CHRISTIANIA, gevoerd door kapt. Hans Cortsen, door die zelfde sluis in de Binnen-haven zien varen, om aldaar spoedig en volledig van geleden zeeschaden hersteld te worden; over welke voortreffelijke gelegenheid, niet alleen onze handel en zeevaart, maar die van alle zeevarende volken, de grootste reden hebben zich te verheugen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geauthoriseerd, zal op maandag den 3 november 1817, ten overstaan van den notaris, B. IJpma, te Holwerd, publiek bij boelgoed en gereed geld verkopen: de tuigagie, zeilen, ankers en touwen, van de kofschepen de Goede Hoop, Friedrich Herman en de Jonge Willem, alsmede van het Russisch brikschip Eggo, welke schepen gevoerd zijn geweest bij de kapt. Jan Mezenbroek (opm: Jan Meesenbroek), Hk.B. Bakker, P.B. Witkop en H. Haselop, en alle in den nacht van een 21 augustus laatstleden op voorzegde eiland gestrand. Wie gading maakt komen op dage voorschreven, voormiddag ten negen uren in het pakhuis te Hollum aldaar, alwaar met de verkoop zal worden begonnen. (opm: van de lading wordt niets aangeboden, zodat aangenomen kan worden dat de schepen verbrijzeld zijn en de lading verloren)


Datum: 23 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 oktober. Gepasseerde woensdag (opm: 15 oktober) is het schip de EENDRAGT, Van der Crab, van Curaçao naar Amsterdam gedestineerd, met verlies van zeilen, stengen, roer, enz. te Douvres binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 oktober. Volgens een brief van Wisby, van den 25 september, was aldaar lek en beschadigd binnengelopen het schip DORA, kaptein Peter Petersen, van Riga naar Amsterdam; van de lading, die gelost was, zou men een gedeelte tot betaling der onkosten verkopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Den 9 oktober is te Koppenhagen, met verlies van de grote mast en zeilen, binnengelopen het schip MARGARETHA (opm: geen naam van de kapitein vermeld), van Petersburg naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Den 11 oktober is van Plymouth vertrokken de aldaar binnengelopen JUFVROUW CORNELIA, kapt. G. Abels, van Livorno naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 oktober. Een driemast- en een brikschip, de namen onbekend, zitten aan de grond, de ene op de Rug en de andere op de Bol. (opm: zie het volgende bericht)


Datum: 25 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 oktober. Sedert onze laatste is te Texel binnengelopen J.M. Hubert van Archangel; dit is het schip, gisteren gemeld, toen op de Rug aan de grond zittend, zijnde het brikschip; gisteren mede gemeld op de Bol zittende, ook binnengekomen, zijnde de naam nog onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Weduwe J.G. Bakker is voornemens, op dinsdag den 28 oktober 1817, des morgens te 9 uren, op de Nieuwe Haven te Zierikzee, ten overstaan van de Notaris Boud. Boom en getuigen, te verkopen: een Paviljoen-Gaffelschuit met deszelfs staande en lopend want, ankers, zeilen, touwen, ankers, kabels en verder toebehoren, gelegen in de Nieuwe Haven voornoemd; nagelaten door wijlen Cornelis Bakker, in leven Beurtschipper op Rotterdam. Hetzelve zal eerst stuksgewijze en daarna in massa worden opgeveild. (opm: zie RC 150417)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Men is van mening, op woensdag den 5 november 1817, des voormiddags te half tien, op de Scheepstimmerwerf de St. Joris, in de Houtlaan, Wijk U, No. 17, even buiten Rotterdam, in het openbaar, na gedane aangifte, conform de wet, te veilen en verkopen: Scheepstimmerwerf-gereedschappen, bestaande in kelderwinden, zagen, boren, kettingen, vlotten, platte- en roeischouwen; voorts diverse houtwaren, als eiken krommers van 19 voet, 19 en 22 tot 27 voet 16 en 20 duim, eiken roeden van 46 voet, 15 en 14 tot 79 voet 11 en 11 duim, eiken platen van 59 voet, 5 en 1 half en 20 duim, zware Rhyn-kniën en krommers, dennen dikbalken en propdennen, en ander timmerhout meer; alsmede een Chaloup, lang 20 voet, wijd 7 voet, hol 27 duim, voor 6 riemen; een extra fraaije Jol, lang 15 voet, wijd 5 en 1 vierde voet, hol 21 duim, voor 4 riemen, en een nieuwe Franse chais (opm: sjees); wijders touwwerk en blokken; diverse knepen brandhout en andere goederen meer. Zullende al het te Veilene, daags vóór de verkoopdag, ter plaatse voorschreve, voor een ijder te zien zijn, des morgens van negen tot des namiddags te vijf uren.


Datum: 28 oktober 1817


Krant:
 BDC - Bulletin de Commerce (Antwerpen)

Antwerpen. Tussen 2 en 15 oktober zijn te Antwerpen aangekomen de APOLLON (opm: fregat APOLLO), kapt. G. Quedens, van Archangel met rogge; VROUW MARGARETHA (opm: tjalk), kapt. E.H. Pot, van Kiel met raapzaad.


Datum: 30 oktober 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koppenhagen, 18 oktober. Een Hollands fluitschip, dat naar Amerika bestemd en geheel mastloos was (opm: zie RC 111017), is in de nabijheid van Bergen komen aandrijven. Hetzelve had, met 500 emigranten aan boord, gedurende drie weken, in een allerellendigste staat op zee rondgezworven. Er was niemand omgekomen, doch alle de passagiers bevonden zich in de treurigste toestand. Deze emigranten, zijnde Duitsers en van onderscheidene klassen, hadden, naar men verneemt, 70 piasters voor elk persoon aan de kapitein voor vracht betaald.
(opm: de ZEEPLOEG, waarvan de bouw in Zaandam in 1803 was begonnen maar eerst na het vertrek van de Fransen was voltooid, kapt. Paulus Jan Manzelman, was 5 augustus met 543 emigranten afkomstig uit Würtemberg, waaronder veel kinderen, van Texel vertrokken met bestemming Philadelphia; de pink bereikte in ontredderde toestand op 13 september de Noorse kust, maar kon eerst op 4 oktober Seillanger nabij Bergen binnenlopen; de pink werd na acht dagen quarantaine naar een scheepswerf in Bergen geboegseerd, aldaar afgekeurd en op 12 en 18 december ter plaatse in veiling verkocht; de zeebrief werd door de Nederlandse consul te Bergen aan Den Haag teruggezonden; zie voor veel meer details over deze reis www.marhisdata.nl onder ZEEPLOEG 1815)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.G. Jacobsen, A.L. van Harpen, G. van Heyningen, J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, Y. Portielje, A. Altius, J.E. Lublink, P.E. Bel Jr. en J. Boelen, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag den 10 november 1817, ‘s avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Fluitschip, genaamd DE GOEDE HOOP, gevoerd door kapt. Eile Douwes; is in het jaar 1782 nieuw uitgehaald; lang over steven 141 en 1 half voet, wijd 33 voet, hol 16 voet, het verdek 7 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koppenhagen, 18 oktober. Het in onze wateren verwacht wordende Russische eskader, uit vijf linieschepen van 74 stukken en 3 fregatten van 44 stukken bestaande, zal nu, zo het schijnt, zeker door Rusland aan Spanje afgestaan worden. Hetzelve begeeft zich, onder bevel van de Admiraal Moller, naar Kadix (opm: Cadiz), van waar de Russische matrozen met Spaanse transportschepen weder naar Rusland zullen vertrekken. (opm: zie RC 081117)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver en H.J. Gemmening, makelaars, zullen, op maandag den 3 november 1817, ’s avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de GOEDE VERWAGTING, gevoerd door kaptein Jan Kemp, lang 77 en 1 half voet, wijd 17 voet 4 duim, hol 8 voet, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Jan Daniel Hoekwater J.W.Z, openbaar Notaris te Schiedam, als last en order hebbende van de Heren A. Prins en Comp, Scheeps-Agenten aldaar, is van mening, in het publiek, aan de meestbiedenden, of hoogst mijnenden, te verkopen, ten overstaan van de Heer Hermanus van Bol-Es van Baarland, Makelaar te Schiedam voorn, een hegt, sterk en zeer snelzeilend Kofschip, genaamd ANNA EN LAMPKE, groot of inhoudende vijfenzeventig Rogge-Lasten, lang over steven 88 en 1 half voet, wijd 20 voet en hol 9 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; gevoerd bij kaptein Jacob Onnen, zodanig als hetzelve thans is liggende, met daarbij zijnde staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen, bootsmans-, stuurmans-, timmermans, koks- en kajuits-goederen, en verdere toebehoren, in de Buitenhaven, aan het Hoofd, te Schiedam meergemeld.
Die gading hebben om te kopen, komen op vrijdag den 7 november 1817, des voormiddags ten 11 uren, in het Groot-Schippershuis, bij W. Kerdel, op het Hoofd, te Schiedam, en aanhoren de Voorwaarden, Lasten en Bedingen, waaromtrent inmiddels informatiën te bekomen zijn ten Kantore van de voornoemde Notaris Hoekwater.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. De ondergetekenden, fabrikeurs in ZINK te Luik, uitsluitend als zodanig door Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden gebreveteerd en geprivilegeerd, berigten hiermede, dat zij, tot meerder gemak en vertier van hunnen voortbrengselen, in deze Provincie, daarvan een Depot, onder opzigt en beheer van de Heren H. en A. Bicker Caarten, te Rotterdam, opgericht hebbende, deze Heren met alle ijver en naauwkeurigheid de orders, welke hun aanbetrouwd worden, zullen doen ten uitvoer brengen; terwijl gemelde Heren niet slechts in de gelegenheid zijn om de Zink tot Fabriek-prijs te leveren, maar tevens zullen zorgen dat, zo omtrent de keuze, als de hoedanigheid van het Metaal zelf, alle genoegen gegeven wordt.
De bezuiniging en de onderscheiden voordelen, welke men door het gebruik der Zink bij het bekleden der Schepen geniet; het goed gevolg, waarmede deze nieuwe en nuttige bewerking sedert enige jaren, zo in Europa als Amerika bekroond geworden is, geven alle reden om te geloven, dat het vestigen van een Depot te dezer plaats niet weinig zal toebrengen, om het gebruik daarvan allezins te doen toenemen. – Het is over bekend dat, behalve het nut, dat men bij de Marine daarvan trekt, de Zink, gelijk de ondervinding bevestigt, zo tot het dekken van Gebouwen, het maken van Pijpen, Goten, Vijvers, enz, niet slechts een meerdere deugdzaamheid bezit dan het Lood of Blik, maar de prijs van dezelve tegen die van Lood als 3 en 1 half tot 1 berekend kan worden, of wel dat het Lood 3 en een half maal duurder is dan Zink, en niet zo duurzaam is; ter nadere bevestiging gelieve men zich te herinneren, dat het Zijne Majesteit, na van alle genomene proeven omtrent de Zink verslag te hebben bekomen, en over de goede uitslag volkomen voldaan zijnde, behaagd heeft te bevelen dat tot het maken van de Daken op enige Gebouwen te Brussel, onder andere, dat van de Nieuwe Schouwburg, de Zink gebezigd moest worden; terwijl dit Metaal, tot Candy-potten in de Suiker-Raffinaderijen gebezigd, op het Koper een voordeel geeft van ƒ 10:18:- (opm: 10 caroli guldens, 18 stuivers, 0 duiten) per pot, en daar te boven niet alleen ligter bij de bearbeiding valt, maar proeven van een onbepaalde duurzaamheid geeft. – Gelijk de meeste der Metalen, zo heeft de oude Zink ook zijn waarde en zal voor een derde van de inkoopprijs terug genomen worden.
De Heren H. en A. Bicker Caarten zullen het zich tot een aangename taak achten de Bruikers alle nodige aanwijzing en onderrigting te geven; zijnde zij tevens gemagtigd om voor alles, in zo verre zulks billijkerwijze gevorderd worden kan, intestaan.
Dony en Comp.
RC 011117
Amsterdam, 30 oktober. In een brief van Kadix , van den 7 oktober, wordt gemeld, dat een Zweedse kapitein, aldaar gearriveerd, bericht had, dat het kofschip CHRISTINA, kapt. T. Bodeman, den 27ste september van Kadix naar Amsterdam vertrokken, dienzelfde nacht was aangerand geworden door een sloep of barkas, bemand met 24 koppen; zijnde het volk te Kadix thuis behorende, die een gedeelte der fijne goederen uit de kajuit, benevens de klederen van den kapitein, geroofd hadden. (opm: zie RC 151117)
BC 011117
Batavia, 29 oktober. Vertrokken het schip (opm: fregat) FORTITUDE, kapt. S. Aggens, naar Samarang en Japara.


Datum: 04 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. J. Lorentsen, de VROUW IDA, van Hardenberg, den 24 oktober te Texel binnengekomen, was gisteren morgen bij de haven van Texel aan de grond geraakt, doch na bekomen adsistentie des avonds weder vlot geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 november. Volgens brief van Calandsoog, was voorleden nacht aldaar gestrand het Galjasschip de JONGE ANTJE EN DIRK, kaptein F. Schaap (opm: Floris Schaap), van Hull naar Rotterdam, met lood, manufacturen, aardewerk, enz. geladen; het volk was behouden aan land gekomen; men zou trachten van de lading zo veel mooglijk te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. Het schip de VREEDE, kapt. D.J. Greeven, van Oleron naar Dordrecht gedestineerd, volgens berigt ter Helvoet binnen, heeft op deszelfs reis zwaar weer gehad, en daardoor het roer gebroken, en enige schade aan de zeilen bekomen, doch is digt gebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 oktober. De AURORA, kapitein C. Brandligt, van Amsterdam naar Batavia, is den 8 der vorige maand, op 14 graden 16 minuten noorderbreedte en 27 graden 36 minuten westerlengte, gepraaid door THE WELLINGTON, kapt. Lyons, van Ceylon aangekomen.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London

Te Rio Janeiro is aangekomen DEUX AMIS (opm: fregat), kapt. J.B.H. Oreille, van Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 31 oktober. Het Nederlandse eskader, onder commando van vice-admiraal Van Braam, heeft de eerste oktober in de beste staat het anker in de haven van Livorno laten vallen. Dit smaldeel zou eerlang wederom de haven verlaten en zich naar Algiers begeven. Het fregat de AMSTEL was naar Gibraltar gezeild, tot het afhalen van verschillende behoeften.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IN NAAM DES KONINGS en van het geregt, een verkopinge, ter rolle der gerechterlijke uitwinningen, bij de rechtbank van eerste aanleg, te Appingedam.
Van een huis, get. no 9. met tuin en scheepstimmerhelling staande en gelegen in het Oostereinde te Obergum. Gemeente Winsum, district Appingedam, provincie Groningen.
Bewoond en gebruikt door de debiteur Pieter Ties Meijer. Gearresteerd als onroerend goed, ten laste van genoemde Pieter Ties Meijer zelve, scheepstimmerman wonende te Obergum. Ten verzoeke van Folkert Mulder, ijzersmid wonende te Groningen, hebbende tot zijn procureur Mr. H. van Bolhuis te Appingedam.


Datum: 06 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Kaptein A. Koert (opm: vermoedelijk Andries of Andreas Koert, voerende de RUIMVELD), den 4 augustus laatstleden te Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana) aangekomen, berigt van daar, dat hij op zijn reis van Amsterdam, op den 12 juli, op 30º59’ N.B. 21º30’ lengte West van Greenwich, met het aanbreken van de dag, een zeil ontdekt heeft, zijnde een schooner, welke vervolgens jagt op hem maakte, en die hij door kracht van zeil dacht te ontkomen; doch de wind schralende, kwam het vaartuig hem ’s morgens om 11 uren op zijde, en deed een schot met scherp om bij te draaijen, hijssende van de voortop een blaauwe en een witte en blaauwe vlag; vervolgens werd er een boot uitgezet met twee Officieren en verdere gewapende manschappen, welke, aan boord komende, hem met de sabel op de borst een gedeelte van zijn provisie, ter waarde van 300 à 400 gulden, en al het geld uit zijne bureaux afdwongen, en na alles doorzogt te hebben eerst des middags om drie uren weder van boord gingen; de equipagie bestond uit circa tagtig man; van onderscheidene natiën; de schooner was gewapend met 20 stukken, behorende, naar hun zeggen, te Buenos Aires thuis, en kruiste op Spaanse schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Den 19 oktober was op 26º11’ N.B. 11º56’ Lengte, met gunstige wind en mooi weder, in goede staat zeilende het schip APRIL, kapt. D.C. de Groot, met passagiers, van Amsterdam naar Philadelphia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Schoonerschip de ZEEMEEUW, groot vijf en vijftig rogge lasten, laatst gevoerd bij kapitein Jacob Enckes de Jong, met deszelfs complete inventaris, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Te bevragen bij Kuijper Van Dam & Smeer te Rotterdam, en Vogelsang & Co te Dordrecht, scheepsmakelaars. (opm: in april 1818 werd de zeebrief geretourneerd met als reden dat het schip was gesloopt)


Datum: 08 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Frankfort, 1 november. Omtrent de overdragt van het Russische eskader aan Spanje wordt van de Neder-Elbe het volgende gemeld: Spanje had zich in de eerste plaats aan Rusland gewend, om van hetzelve verlof te bekomen tot het aanbouwen van enige schepen in de Oostzee. Rusland oordeelde dit niet te moeten toestaan, maar verkocht zijn eskader aan Spanje, waar voor hetzelve, zo als men zeker gelooft, van Spanje de 400.000 ponden sterling, die Engeland, voor de afschaffing van de slavenhandel, aan dat Rijk beloofd heeft, in betaling zal ontvangen. (opm: in Engeland werd de slavernij in 1807 afgeschaft) De geruchten, wegens een afstand van grondgebied, worden in dit berigt, op grond van deze omstandigheid, gelogenstraft. (opm: zie RC 301017)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Helder, 4 november. Hadden wij onlangs het genoegen te melden de aanvankelijke voordelen van de slechts gedeeltelijk gegraven Koopvaarders Binnen-Haven en voltooide Schutsluis aan het Nieuwe Diep, heden mogen wij de nieuwe blijken ondervinden van de hartelijkste zorg en hoge belangstelling in Nederlands Zeevaart en Handel, die onze eerbiedingswaardige en opregt beminde Koning zo schitterend bewijst, in de tot hiertoe met de beste uitslag bekroonde uitvoering der stoutste onderneming, in de grote Zeehaven-, Dok- en Sluizenbouw, die welligt nergens zodanig in de jaarboeken van enig volk wordt gevonden.
Heden over middernacht arriveerde Zijne Majesteit, met Zijne Koningklijke Hoogheid Prins Fredrik der Nederlanden en verder gevolg, binnen onze gemeente; alle de huizen waren voortreffelijk geïllumineerd, en de ganse bevolking was op de been, om hare hulde juichend toetebrengen aan een zo zorgende Vader des Vaderlands.
Zijne Majesteit stapte af aan het Logement Zeeburg, alwaar alles zo veel doenlijk was voorbereid, om de Vorstelijke Personen te ontvangen; heden ochtend reeds ten zeven uren, na de authoriteiten audiëntie verleend te hebben, begaf Zijne Majesteit en zijn gevolg zich te voet naar het lokaal van de Heer Inspecteur-Generaal Blanken, aan het Nieuwe Diep, alwaar Hoogstdezelve zich de ganse voormiddag onafgebroken, met de grootste oplettendheid bezig hield, en inspecteerde, met en benevens Zijne Excellentie de Heer Minister van de Waterstaat en der publieke Werken, onder het aanhoudend vreugdegejuich van: Leve de Koning! der dankbare werklieden, de onderhande zijnde Dok- en Stoommachine-Werken, in al haar delen, op het naauwkeurigste, zo wel met doorslaande blijken van grondige kennis der ontwerpen, als hoge goedkeuring wegens derzelver ontwikkeling en uitvoering;
maar het allermeest was Zijner Majesteit en alle aanwezigen getroffen, door de voorbeeldeloze opening en sluiting der Waaijerdeuren van de grote Koopvaarders Schutsluis, met een verval van de zeevloed, van buiten naar binnen, van twee voeten, tegen welke alzo naar binnenstortende stroom, dezelve deuren de sluis bij herhaling, naar welgevallen, zo volkomen zacht en geleidelijk sloten en openden, als bij mogelijkheid verlangd kan worden. Vervolgens zag Zijne Majesteit onderscheidene schepen, met het instromend water, vrijelijk door de sluis naar binnen varen.
Hoogstdezelve op gelijke wijze zich langs de grote Havenkaai begeven hebbende, om de gegraven wordende Kanaal- en Bedijkingswerken van het Koegras, van deze zijde, in ogenschouw te nemen, keerden de Vorstelijke personen naar het lokaal van de Inspecteur-Generaal terug, vanwaar hoogstdezelven zich begaven over de nu bedijkte Buitenvelden van het Koegras, naar de Dominiale Hofstede Kwelderbeek, alwaar de Heer Directeur der Marine Bennet, met een overdekte oorlogssloep, Zijne Majesteit opwachtede, met welk Vaartuig (door een jaagpaard getrokken) Hoogstdezelve ruim drie vierde der lengte van het nieuwe kanaal, langs de volkomen ingeslotene bedijking van het Koegras, tot aan de Zyperdijk heeft gevaren, om vervolgens, over het Zand, hare terugreis naar den Haag voort te zetten, naar allerwegen ontmoet te hebben luide, maar nog meer opregt hartelijke huldiging van liefde en eerbied der dankbare menigte, welker gebeden de Vorstelijke personen hebben vergezeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 november. Het schip de NOORDSTER, kapt. J.T. de Jong, van Oleron te Dordrecht gearriveerd, heeft schade aan zeilen en tuig, en is in de Sorling (opm: Scilly Isles) binnengeweest, wegens schade aan het roer en lekkagie, waardoor een gedeelte der lading zout gesmolten is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 november. In een brief van Elbing (opm: Elblag), van den 23 oktober, wordt gemeld, dat het schip die GUTE HOFFNUNG, kapt. L.O. de Boer, van Amsterdam derwaarts gedestineerd, nog niet in de Pillau (opm: Baltiysk) gearriveerd was, niettegenstaande het reeds den 2 dito (opm: oktober), na verlies van een werpanker en touw, te Rendsburg was aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 november. Van Lissabon wordt den 18 oktober gemeld, dat de grote aanvoer van tarw en gerst uit de Nederlanden, de Oostzee en Engeland, die er reeds is geschied en nog voortduurt, de prijzen der granen buiten gewoon had doen dalen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een hegte sterke Pakschuit, gevaren hebbende in het Veer van Schiedam op Amsterdam. Te bevragen bij de Eigenaar A. Prins Junior te Schiedam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het in Amerika gebouwd fregatschip ARGO, oud zeven jaren, zijnde van onderen tot aan de berghouten met koperen bouten en nagels voorzien, groot een honderd vijftig roggelasten, met deszelfs complete inventaris, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht.
Adres bij Kuijper Van Dam & Smeer te Rotterdam, en Gerard Mauritz te Dordrecht.
(opm: het schip, genoemd in DC 140817, werd eerst op 6 juli 1818 verkocht aan drie kopers uit Dordrecht en Middelburg; het kreeg de naam LA BELLE ALLIANCE)


Datum: 11 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petersburg, 18 oktober. De scheepvaart is in dit lopende jaar alhier buitengewoon levendig geweest. Het getal der aangekomen en afgezeilde vaartuigen is groter dan in vorige jaren. Den 12 dezer bedroeg het getal der aangekomenen 1657, en dat der uitgezeilde 1364 schepen. De reden hiervan is de buitengewone sterke handel in granen.
Sedert drie dagen vriest het sterk, en men verwacht een vroege winter.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 november. Den 26 september is bij Gottenburg gestrand het schip GUSTAVA, kaptein J.J. Bouman, van Amsterdam naar Griepswald (opm: vermoedelijk Grijpswolde, thans Greifswald).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Te Lissabon is, na een reis van 72 dagen, uit gebrek aan levensmiddelen, binnengelopen het schip ANNA MARIA, kapt. J. Reinkes, naar Baltimore gedestineerd, met passagiers, waarvan, zo men zegt, achttien, benevens de kaptein, zouden verloren zijn; waarschijnlijk is dit het schip gevoerd door kaptein J.C. Lond, den 24 augustus uit Texel gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het in Amerika gebouwd Fregatschip ARGO, oud zeven jaren, zijnde van onderen tot aan de berghouten, met koperen nagels en bouten voorzien, groot 150 rogge-lasten, met deszelfs complete inventaris, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Te bevragen ten Kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam, en Gerard Mauritz, te Dordrecht, bij wie ook de inventarissen te zien zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze Stad, en na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Regt van Registratie, ingevolge de Wet, zijn van mening op dinsdag den 25 november 1817, des namiddags te 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, in de Boomtjes, publiek te veilen en verkopen: een extra welbezeild Fregatschip, genaamd ELISABETH LOUISA, laatst gevoerd geweest bij kaptein D.C.S. Juell, lang over steven 89 voeten 9 duimen, wijd 25 voeten 1 duim, hol, in het ruim, 17 voeten 7 duimen; alles Amsterdamse maat; met alle deszelfs staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als het voorschreve schip is liggende in de Leuvehaven, Westzijde, nabij de Posthoornsteeg, en aldaar twee dagen vóór en op de dag der verkoop door een ijder zal kunnen worden bezigtigd. Nader onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Seesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 17 november 1817, ‘s avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd HENDRINA, gevoerd door kaptein J. Ingerman, lang 78 voet, wijd 23 voet, hol 13 voet; alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris omschreven, en berigt bij de makelaars. (opm: zie ook RC 070218)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop, het Schoonerschip de ZEEMEEUW, groot 55 rogge-lasten, laatst gevoerd bij kaptein Jacob Enckes de Jong, met deszelfs complete inventaris, liggende in de Kalkhaven, te Dordrecht; te bevragen bij Kuyper, van Dam en Smeer te Rotterdam, en Vogelsang en Comp. te Dordrecht, scheepsmakelaars.


Datum: 13 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 november. Heden namiddag, even voor 3 uren, is Zijne Majesteit de Koning, met een gevolg van twee rijtuigen, alhier gepasseerd, zich van s’ Gravenhage naar Brussel begevende. Een deputatie uit de regering dezer stad had de eer Zijne Majesteit te Zwijndrecht op te wachten, en met Zijne Majesteit de rivier te passeren, onder het doen van drie saluut schoten door het ter rede dezer stad liggende schip (opm: driemast galjoot) MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil.


Datum: 14 november 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 november. Volgens brieven van Gibraltar, van de vijfde oktober l.l. is het koninklijke fregat de AMSTEL, behorende tot het eskader van de vice-admiraal Van Braam, kapitein Van der Hast, aldaar aangekomen. Ook verneemt men dat Zr.Ms. schip PRINS FREDERIK te Batavia was gearriveerd.


Datum: 15 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 november. In een brief van Kadix, van den 31 oktober, wordt gemeld, dat Zijner Majesteits fregat DEN AMSTEL, behorende tot het eskader in de Middellandse Zee, zich aldaar voor de kust bevond, om de vlag der Nederlanden te beschermen, tegen dergelijke aanvallen, als kaptein Bodeman heeft ondervonden (opm: zie RC 011117).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 november. Extract uit een brief, geschreven den 18 mei 1817, aan boord van Zijner Majesteits schip de PRINS FREDERIK, liggende op de rede van Batavia.
…. Daar het Brikschip DE DIJKZIGT, dat uit de Grote-Oost terug komt, de reize naar het vaderland aanneemt, kan ik niet nalaten u enig berigt van mij toe te zenden, mij vlijende, dat gij mijn brieven, welke ik u van de Kaap de Goede-Hoop, in welstand zult ontvangen hebben. Den 1 maart, des avonds te 7 uren, ligten wij het anker en zeilden naar zee. De wind was ons weinig gunstig, en wij hielden dus de Zuidhoek van Afrika lang in het gezigt. Den 6e keerde dezelve, en gaf ons dus gelegenheid van om de Zuyd te komen; wij zeilden toen op 37 en 38½ graden zuiderbreedte. Wij liepen daarop in de Passaat, die meest altoos fris doorwaaide, en kregen al spoedig, en wel op den 26 maart, des namiddags ten 3 uren, het eiland Amsterdam in het gezigt. Den 9 april, kregen wij des nachts zwaar weder, hetwelk met het aanbreken van de dag hand over hand toenam, en eerst nademiddag bedaarde; nogtans heeft noch het schip noch het tuig enig nadeel geleden. Eindelijk zagen wij den 23 april de Westkust van Sumatra, zijnde het hoge land van Pongon (opm: was slecht keesbaar, mogelijk Lampung ?) en daar wij door schrale winden beneden de Straat vervallen waren, moesten wij in de wind opwerken, hetwelk tot den 29ste voortduurde; alstoen zeilden wij de Straat Sunda in, en ankerden des nachts in de Bogt van Bantam (opm: noordkust Java). De volgende ochtend gingen wij wederom vroegtijdig onder zeil, en kwamen tot onzer aller blijdschap des nademiddags ten vier uren voor de Stad Batavia ten anker. De troepen debarkeerden nog diezelfde nacht en trokken naar Wel te vreden, alwaar zij verders hunne verdere bestemming vernamen. (opm: de naam van de geadresseerde en de ondertekening ontbraken)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 5 november. Aangekomen het schip LA FORTITUDO (opm: fregat FORTITUDE), kapt. S. Aggens, van Batavia; passagiers de Heren Vos en Tromp. (opm: 7 november vertrokken naar Joanna)


Datum: 18 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 november. Volgens berigt van Thisted, in Jutland, van den 1 november, was den 29 oktober, niet ver van daar, gestrand een nieuw koffschip, thuis behorende in Groningerland, genaamd de VROUW ELISABETH, kapt. S.H. Hooghout, naar Ahrensdahl (opm: Arendal) gedestineerd. (opm: kapt. Simon Heeres Hooghout was eerst in augustus 1817 met dit nieuwe schip in de vaart gekomen; de kof werd wrak en verkocht)


Datum: 20 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening op dinsdag den 25 november 1817, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, in de Boomtjes, publiek te veilen en verkopen: een extra welbezeild Fregatschip, genaamd ELISABETH LOUISA, laatst gevoerd geweest bij kaptein D.C.S. Juell, lang over steven 89 voeten 9 duimen, wijd 25 voeten 1 duim, hol, in het ruim, 17 voeten 7 duimen, alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zoals het voorschreve schip is liggende in de Leuvehaven, Westzijde, nabij de Posthoornsteeg, en aldaar twee dagen vóór en op de dag der verkoop door een ijder zal kunnen worden bezigtigd. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Harmanus Smit, makelaar, zal op maandag den 24 november 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd CARL LUDWICH, gevoerd door kaptein H. Cassebohm, lang 108 voet, wijd 30 voet, hol 14 voet 2 duim, het verdek, hoog aan boord, 6 voet 3 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar en bij Fredrik Smit.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Harmanus Smit, makelaar, zal op maandag den 24 november 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Barkentynschip, genaamd HENRIËTTA, gevoerd door kaptein D. Schwartz, lang 83 voet, wijd 23 voet 2 duim, hol 13 voet 5 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar en bij Fredrik Smit.


Datum: 22 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 november. De KORENZAAIJER, Smith, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, is den 11 oktober, op 08º59’ N.B. en 23º32’ W.L, gepraaid door de MIDAS, te Liverpool aangekomen.


Datum: 25 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 november. Saturdag namiddag (opm: 22 november) is Zijner Majesteits Fregat van oorlog DE SCHELDE, van 44 stukken, gelukkig van de Koninglijke Werf van stapel gelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

In een brief van Kaap-de-Goede-Hoop, van den 16 september 1817, wordt, onder anderen, het volgende gemeld:
Een Engels koopvaardijschip de BLUCHER, van Batavia komende, bragt alhier brieven van den 9, 11 en 13 juli, en de tijding van een droevige gebeurtenis op Saparoca (opm: Saparua), nabij Amboina (opm: Ambon) gelegen. De Resident, kortelings uit Batavia derwaarts gezonden, is door de inwoners van deze Nederlandse bezitting, benevens deszelfs hoog zwangere echtgenote en kinderen, wreedaardig vermoord; welk lot de overige Nederlanders, aldaar tegenwoordig, mede overkomen is. Het schip de EVERS, aldaar ter rede, zond van deszelfs boord 150 matrozen, onder geleide van vier officieren, ten einde de gruwel en moedwil van deze Indianen te stuiten, echter zonder vrucht, want de woede en ontwikkelde magt van dat gespuis had zodanig de overhand, dat deze expeditie geheel en al is overmeesterd en vernield. De Schout-bij-Nacht Buyskes is met de NASSAU, MARIA VAN REIGERSBERGEN, en andere schepen van Batavia afgezeild, ten einde de rebellen te straffen en tot rede te brengen, welke zich inmiddels van het fort hadden meester gemaakt.
Het schip hetwelk deze tijding op de Kaap heeft overgebragt, is genaamd BLUCHER, de brieven zijn gedateerd 9, 11 en 13 juli jongstleden.
De PRINS FREDERIK, kaptein Van Zenden, is den 1 mei te Batavia gearriveerd; Zijner Majesteits corvet de VENUS, kaptein Schuller, was door een Engels schip op Tristan d’Acunha ontmoet om water intenemen; hetzelve vaartuig is reeds voor lang te Batavia aangekomen.
De WATERLOO, benevens de COLUMBUS, hebben, over vier maanden geleden, de Kaap omgezeild, en zijn naar hun bestemming vertrokken; de MAURITIUS is almede door Engelse schepen gepraaid.
Het schip (opm: fregat) de HOOP EN FORTUIN, hetwelk met veel tegenspoed de reis uit Holland ondernomen heeft, en laatstelijk den 13 mei uit Lissabon uitgezeild was, is den 31 augustus in Simons-Baaij (opm: Simonstad, False Bay) ten anker gekomen; de equipagie had slechts twee doden, zijnde een pijper en een hussaar, terwijl een van de hussaren zich in zee verdronken heeft; de overige passagiers zijn gezond; aanmerkelijke ziekten hebben aan boord geen plaats gehad.
Zondag moet de equipagie van de HOOP EN FORTUIN weder aan boord zijn, omdat zij eerstdaags naar Batavia onder zeil gaan.
Het meerdere gedeelte van het garnizoen der Kaap is naar Bengalen vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een brief van Kadix (opm: Cadiz), van den 21 oktober, meldt dat het koninklijk fregat de AMSTEL, behorende tot het eskader in de Middellandsche Zee in die wateren is aangekomen, teneinde de Nederlandse vlag te beschermen tegen alle hoon der Barbarijse zeerovers.


Datum: 27 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 november. Van Algiers heeft men over Marseille brieven van den 5 oktober, meldende, dat het Hamburger schip REIHERSTIEG, hetwelk door de nieuwe Dei Aly aan de Engelse Consul is teruggegeven, den 28 september onder Engelse vlag is uitgezeild; doch ongelukkiglijk heeft het de pest aan boord, waaraan reeds twee personen overleden zijn.
In het binnenste gedeelte des lands waren geduriglijk onlusten ontstaan, die echter zonder gevolgen bleven. De pest was niets verminderd, maar woedde steeds voort.
Den 30 september was een eskader van 6 kapers in zee gelopen, om tegen Pruisische, Hamburgse en Oldenburgse schepen te kruisen.
Volgens berigten uit Tanger van den 20 oktober blijkt, dat aldaar op de rede twee Algierse kruisers, een brigantijn-schip van 14 en een goëlet (opm: [top]zeilschoener) van 16 stukken, geankerd waren. Het volk had verzekerd, dat zij voor omtrent 25 dagen, op de kusten van Biscaije, een Hamburger schip genomen en naar Algiers opgezonden hadden. Nadat zij water ingenomen hadden, waren zij van daar weder vertrokken.
De Russen van het bij Lissabon genomen schip de INDUSTRIA, op hetwelk de Algerijnen door de dappere kaptein en zijn op het schip achtergebleven 5 matrozen gedood en over boord geworpen zijn, moeten thans te Algiers aan de marine werken, en worden als slaven behandeld, doch dragen geen ketenen. Men vordert voor hun vrijheid 1000 piasters voor ieder man.
De gemelde kaptein Schumann (opm: van de INDUSTRIA) heeft voor de Russische Consul te Lissabon een verklaring afgelegd, waarin hij onder anderen zegt:
Op order van de kaper-kaptein stuurde de prijsmeester naar Algiers, terwijl hij de vijf Russische matrozen onder smaadredenen en met slagen dreigde in gevalle zij niet mogten gehoorzamen de arbeid te verrigten. In vertrouwen op de moed mijner vijf matrozen, met welke ik, ingevalle zich de gelegenheid, om ons te verlossen en schip en lading te redden, zich mogt aanbieden, vooruit afspraak gemaakt had, volvoerde ik dit plan, met gevaar voor mijn leven, op den 5 derzelfde maand juli, in het gezigt der Berlingues (opm: Ilhas Berlingas, eilandengroep voor de Portugese kust), op de volgende wijze:
Mij des morgens ten 11 uren met de prijsmeester in de kajuit bevindende, alwaar hij bezig was, met de op de tafel liggende zeekaart te punteren (opm: bedoeld is waarschijnlijk: waar hij bezig was te kaartpassen), vorderde hij van mij een glas brandewijn, hetwelk ik hem ook door een als scheeps-jongen dienende Rus deed brengen; terwijl ik deze riep, wees ik hem tevens een in de hoek staande bijl en zei hem dat hij de Turk (opm: hier een scheldwoord voor de Algerijnse kaper), wanneer hij zich weder met mij aan het nazien der kaart begeven zou, van achteren de kop zou kloven. Terwijl ik ons onderzoek op de ingang der haven Algiers bepaalde, welker ligging de Turk noodzaakte de scheeps-jongen meer de rug toe te keren, bragt deze hem de houw toe, welke hem, zonder gerugt te maken, aan onze voeten dood ter neder wierp.
Onmiddellijk maakten wij ons meester van zijn pistolen en sabel, waarmede wij vervolgens de beide schildwachten aan de bovendeur der kajuit afmaakten, met wier wapens wij nu, geholpen door de vier matrozen, die zich op het dek bevonden, de overige Turken aanvielen. Na een worsteling van enige uren werden zij allen gedood, behalve een, die met de uitroep “Christenen” in zee sprong en verdronk. Terwijl wij de overigen, welke uitgestrekt op het dek lagen, in zee wierpen, hield een hunner, die nog leefde, zich aan een touw vast; een matroos echter hieuw hem de hand af, en hij verdween in de baren.
Het schip was van voren tot achter met bloed, en ik rekende mij gelukkig, dat bij deze gelegenheid mijn vijf matrozen, ofschoon aan hetzelfde gevaar blootgesteld, ongekwetst zijn gebleven, en mijn bloed alleen heeft gevloeid. Ik ben aan het hoofd, de hand en de heup, ligt gewond. Behalve de wapens hebben wij niets van de Turken behouden, want de vrees voor een strenge quarantaine, deed mij besluiten de Turken met alle hunne klederen in zee te werpen; uit de papieren, die de aanvoerder bij zich had, nam ik evenwel weg vier gedrukte verklaringen van de te Algiers residerende Consuls van Engeland, Frankrijk, Spanje en de Nederlanden, waar bij dezelven de Commandanten der oorlogsschepen van hunne Natien verzoeken alle de door bovengemelde brik gemaakte prijzen ongehinderd te laten zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. A.P. Beer, van Dantzig (opm: Gdansk), komt binnen door verlies van boegspriet en schade aan zeilen en tuigagie; gaat naar Harlingen om te repareren; rapporteert dat hij in de Noordzee, in de avond van den 15 dezer, om elf uren, door een fregat was overzeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. E.J. Meijer, van Stettin (opm: Szczecin) te Terschelling binnengekomen, gedestineerd naar Antwerpen, wegens lekkagie; is naar Harlingen opgezeild om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. Volgens een brief van den 17 november, was het schip de JONGE LODEWYK ANTONIE, kapt. G. Kaleshoek, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd, destijds op 32 gr. 28 min. breedte, 3 gr. 19 min. lengte, 10 mijlen Z.Z.O. van Goeree kruisende; hetzelve was met de equipage in goeden staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, en J.H. Schäffer, makelaars, zullen, op maandag den 1 december 1817, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd FORTUNA, gevoerd door kaptein H.E. Hoijungs, lang 102 voet, wijd 26 voet 10 duim, hol, 11 voet 8 duim, het dek hoog 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars en bij Jan Daniels en Zonen en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

En charge pour Rio-Janeiro, le Navire Belge à trois mats l'EMERENTIA, du port de 300 Tonneaux; iL prendra des Marchandises et Passagers, pour partir le 15 Décembre prochain fix.
Onder belading naar Rio de Janeiro ligt de 300 ton grote Belgische Driemaster EMERENTIA (opm: driemast hoeker); het ontvangt goederen en passagiers om 15 december te vertrekken. (opm: vrije vertaling)
Egalement en charge pour Bahia, le Navire Belge à trois mats, nommé la JEUNE MIMI, pour partir le 5 Décembre prochain; il prendra aussi des Marchandises en Passagers.
S'adresser pour informations à Monsieur E.J. Neef, Negotiant, Rue des Princes, ou à CHs. BRÉQUIGNY et R. van GOORLAEKEN, Courtiers de Navires, à Anvers.
Eveneens onder belading naar Bahia (opm: Brazilië) de Belgische Driemaster de JEUNE MIMI, om 5 december aanstaande te vertrekken; ook dit schip neemt goederen en passagiers mee.
Voor informatie richte men zich tot de heer Neef, koopman, of de Firma Charles Bréquigny en R. van Goorlaeken, scheepsmakelaars te Antwerpen. (opm: vrije vertaling)


Datum: 28 november 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 23 november. Particuliere brieven van Kaap de Goede Hoop van den 16 september melden het navolgende. Met een Engels koopvaardijschip hebben wij berichten van Batavia tot den 13 juli. Dezelve melden dat de Nederlandse Resident op Saporoco (opm: waarschijnlijk Saparua), bij Amboina (opm: Ambon), een der Molukse eilanden, benevens zijn gezin en de overige zich aldaar bevindende Nederlanders, door de inboorlingen vermoord is geworden. Een afdeling van 150 matrozen en 4 officieren van Zr.Ms. schip van oorlog ADMIRAAL EVERTZEN, hetwelk de laatste tot rede wilde brengen, moet hetzelfde lot hebben ondergaan (opm: zie PGC 121217).
Men meldde uit Batavia, dat de schout bij nacht Buijskes met de NASSAU, de MARIA REIGERSBERGEN en andere vaartuigen derwaarts was opgezeild ten einde de orde te herstellen. Het oorlogsschip PRINS FREDERIK en de korvet VENUS zijn op Batavia aangekomen. Het schip HOOP en FORTUIN, met troepen aan boord, zal eerstdaags van de Kaap naar Batavia vertrekken (opm: zie PGC 280217 en 230618).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Posthumusz te Beetsterzwaag verkoopt te Drachten een huizinge en scheepstimmerwerf, met hoving, bomen en plantagie, cum annexis, staande en gelegen aan het buitenste Verlaat onder Zuider¬drag¬ten, en aldaar gekwoteerd met no. .. (opm: huisnummer, hier niet ingevuld), wordende bij Popk Sijbrens Roorda als mede eigenaar bewoond en gebruikt.


Datum: 29 november 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 november. Gisteren morgen is bij het inzeilen van Stortemelk op de Bol van de Sloot aan de grond gezeild het schip NICOLAY EN ANNA, kaptein Jacob Pettersen, met rogge, van Petersburg naar Amsterdam; de equipagie is, benevens een weinig van de tuigagie, geborgen, doch het schip zal weg zijn.
Te gelijkertijd is aldaar aan de grond gezeild en vervolgens totaal verbrijzeld het Koffschip de VRIENDSCHAP, kaptein B.J. Wiegers (opm: Berend Jacobs Wijchers), met hout, uit Noorwegen naar Harlingen; het volk en de tuigagie zijn geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 november. Kaptein Jan Jans Postema, voerende het schip de VROUW ANNEGINA, van Riga naar Antwerpen gedestineerd, volgens berigt te Helvoetsluis binnen, heeft de mast en zeilen gekapt; ook is het schip zeer lek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Alle de genen welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de boedel en nalatenschap van wijlen Jouke Sjoerds de Vries, in leven pottenschipper, gewoond hebbende en in de maand maart 1817 te Brielle overleden, gelieven daarvan, voor of uiterlijk op den eersten januari aanstaande, de nodige ophelderingen te geven, ten kantore van de procureur Jean de Rouville, wonende te Brielle.


Datum: 02 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. Volgens een brief van Koppenhagen, van den 22 november, was aldaar met schade binnengelopen het schip LOUISA AUGUSTA, kaptein J.G. Woldersdorff, met rogge, van Petersburg naar Amsterdam; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. Volgens een brief van Calais, van den 19 november, was aldaar lek binnengelopen het schip la JEUNE LAURA, kapt. Morel, van Amsterdam naar Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Van Rome meldt men den 8 dezer, dat de Nederlandse vloot, onder bevel van de Admiraal Van Braam, zich toen in de haven van Napels bevond, en het niet waar was, dat dezelve zich bij de Russische vloot zoude voegen, welke den 11 oktober uit Reval (opm: Tallinn) gezeild is om de zeeroverijen der Algerijnen tegen te gaan; maar dat integendeel de Deij van Algiers zeer vredelievende gevoelens getoond heeft. Volgens andere berigten zoude de vloot Napels moeten verlaten, om te Minorca te gaan overwinteren. (opm: het Russische eskader onder admiraal Möller verliet, na van al het nodige voorzien te zijn, 11 november Ridefjord met bestemming Kadix)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Malaga het Zweedse eiken brikschip FREDERIK, kapt. L.P. Tekenberg. Adres bij Sandberg & Co aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een halve Trekschuit, varende van Groningen op Delfzijl v.v; te bevragen bij F. Grimmius, Damsterdiep, Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J. Verkade, te Appingedam, gedenkt ten verzoeke van zijn principalen op maandag 15 december 1817, des avonds te 6 uren, ten huize van logementhouder H. Verkade te Appingedam, publiek te verkopen o.a. een Hektjalkschip, genaamd JOHANNA, groot ongeveer 23 roggelasten. In den jare 1816 nieuw uitgehaald, met deszelfs enz enz. Volgen inventaris, liggende bij de scheepstimmerwerf van H.J. van der Werf te Appingedam. (opm: bekort)


Datum: 04 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Het kofschip NEPTHUNUS, kaptein J.R. Hottinga, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Rotterdam gedestineerd, als bijlegger in het Vlie binnengekomen, heeft in de nacht tussen den 26 en 27 november, bij stormweer, voor de boeg gekregen het schoonerschip MARIA ELISABETH, kaptein F.W. Straus, van Dantzig den 25 november te Terschelling binnen, hetwelk van daar buiten de rede van het Vlie ten anker gekomen was. Kaptein Hottinga heeft bij die gelegenheid de boegspriet verloren en andere zware schade bekomen, en is met behulp van een loodsschuit naar Harlingen opgezeild. Het schip van kaptein Straus is op de Grienderwal (opm: halverwege Het Vlie en Harlingen) gedreven en den 27 aldaar door harde wind in de grond gestoten; de equipagie is, benevens 161 zakken tarwe en erwten, geborgen en op Terschelling aangebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Volgens een brief van Archangel, van den 19 oktober, was aldaar berigt gekomen, dat het schip HAABET, kaptein P. Koch, van daar naar Amsterdam gedestineerd, na al zijn ankers en touwen te hebben verloren, en de lading overgegaan zijnde, op de rede drijvende was; de kaptein had aan de wal adsistentie gevraagd, waarop dadelijk een loods enz. is gezonden om dit schip optezoeken en de nodige hulp te verlenen. Voor het afgaan der post, zegt die zelfde brief, vernemen wij dat kaptein Koch voor de Baar voor anker is liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Volgens een brief van Havre, van den 24 november, was die dag, na op Goodwinsand (opm: de Goodwin Sands) gestoten te hebben, met verlies van een anker en het zware kabeltouw, aldaar wegens lekkagie binnengelopen het schip de VEREENIGING, kaptein Adriaan Roos, den 19 dito uit Texel naar Surinamen gezeild; hetzelve zoude moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, T. van Olivier, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 3 december 1817, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VRIENDSCHAP, gevoerd door kaptein L. Spaanderman, lang 96 voet, wijd 21 voet 9 duim, hol in het ruim 10 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat, breder bij inventaris en berigt bij de makelaars.


Datum: 05 december 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris, ter residentie van Groningen, zal op woensdag 10 december des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen, te Groningen, door de procureur J. Versteegh publiek te koop doen presenteren:
Het Smakschip VROUW GEERTRUIDA genaamd, groot plusminus 50 roggelasten, zo door de kapitein Hartman wordt bevaren, thans liggende in de Zuiderhaven bij de draaibrug.
(opm: bekort)


Datum: 06 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 december. Volgens een brief van Delfzyl, van den 29 november, was aldaar, wegens contrarie wind, doch in goede staat, binnengelopen het schip de JUFVROUW BIBIANA, kapt. J.H. Uiling, van Petersburg naar Amsterdam; zou met de eerste gelegenheid de reis vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 december. Kapt. J.J.D. Scharmberg voerende het schip ELISABETH, van Amsterdam naar Demerarij (opm: Demerara [Georgetown], Guyana),gedestineerd, meldt in een brief, geschreven den 23 november, Lezard (opm: Lizard) 4 en 1 halve mijl N.W. van hem, dat hij destijds in de beste staat zeilende was op 49º 41’ N.B. 5º (opm: Wester) Lengte van Greenwich; de wind was toen Z.Z.O. hebbende bevorens aanhoudend met Z.W. en westelijke winden moeten worstelen, en een van zijne ligte matrozen (opm: lichtmatrozen) verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 december. Volgens een brief van Wisby, van den 30 oktober, had kaptein P. Petersen, voerende het aldaar binnengelopen schip DORA, van Riga naar Amsterdam gedestineerd, deszelfs reparatie volbragt en was, zo veel hij van de lading te Wisby konde innemen, den 27 dito naar de haven van Westergaren (opm: Västergarn, Gotland) gezeild, alwaar het overige van de lading met een daartoe als ligter bevragt schip hem zou worden nagezonden. – Volgens een latere brief van Wisby, van den 6 november, en van de kaptein zelve, van Klinthen (opm: Klintehamn) in Gothland, van den 12 dito, was gezegde ligter in een storm, door het breken van een touw, bij de haven van Westergaren (opm: Västergarn, Gotland) gestrand en dadelijk vol water geraakt, waardoor de goederen, van welke kaptein Petersen, uit hoofde van aanhoudend stormweer, nog niets had kunnen overnemen, geheel beschadigd en deswegen den 11 en 12 publiek verkogt waren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 december. Op 4 december, des morgens uit de Maas gezeild de VROUW AGATHA, kapt. P. Rynbenden, naar Surinamen. Des namiddags was nog een driemaster in het gezigt; volgens rapport, is hetzelve gevoerd door kaptein Rynbenden, uit de Maas; dezelve heeft twee loodsen aan boord tot adsistentie. De wind W.Z.W.
Dit schip is niet in zee gekomen, maar heeft bij het uitzeilen op de Maas-droogte zijn roer afgestoten, en is door twee loodsen naar Goeree gewerkt. (opm: bewerkt)


Datum: 09 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Passagiers naar Rio-Estequebo en Demerary (opm: Demerara [Georgetown], Guyana), genegen zijnde te vertrekken met het Fregatschip de JOHANNA MARIA, kaptein F. Jonker, in de maand januari 1818, adresseren zich ten Kantore van Serlé en Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 december. Kaptein W. Swart, den 2 dezer in Texel van Surinamen binnengekomen, is den 23 oktober van daar gezeild, en heeft de uit- en thuisreis in 4 maanden en 8 dagen volbragt.
Gemelde kaptein heeft den 30 november bij Wight in goede staat gepraaid het schip (opm: kof) ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 december. Het schip (opm: brik) MARIANNE, kapt. J. Visser, van Amsterdam naar Surinamen gedestineerd, heeft des avonds van den 3 december, bij het uitkomen van het Nieuwe Diep, door aandrijving van de schepen ANNA POULOWNA (opm: brik ANNA PAULOWNA), kapt. J.F. Spiegelberg, en CATRINA AGNESE, kapt. O. Spinder (opm: CATHARINA AGNESE, kapt. George Spinder), een kraanbalk en de grote rust (opm: bevestigingsplaats van het want van de grote mast) gebroken, doch zoude de volgende dag weder in staat zijn de reis aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 december. Op de Elve (opm: Elbe) is, met averij aan het schip en de lading binnengelopen kaptein Barends, voerende het schip ST. NICOLAY, van Archangel naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 december. Den 29 november is te Ramsgate, na bij Hythe gestoten te hebben, met verlies van ankers en touwen en zware lekkagie, binnengelopen het schip de VIER GEBROEDERS, kaptein Diederick, van Stettin naar Bordeaux; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 december. Te Surinamen zijn gearriveerd G. Schröder van Amsterdam en A. Voortman van Eustatius; eerstgemelde zou ultimo november de terugreis aannemen, en laatstgemelde heeft onderscheiden Insurgenten-Kapers (opm: opstandeling-kapers) aan boord gehad en zou primo februari de reis naar Amsterdam aannemen.


Datum: 11 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 december. Volgens brief van kaptein M.W. Bakker, voerende het schip de LIEFDE (opm: kof, kapt. Menzo Bakker), van Amsterdam naar Cette (opm: Sète) gedestineerd, in dato Wight den 4 december, was hij, na eerst in de Noordzee met aanhoudende tegenwinden en storm te hebben geworsteld, en zich van een Yarmoutse loods voorzien te hebben, den 30 november, met zeer slecht weer, in de Bogt van Wight, op lager wal bezet geraakt, waarop hij, om zich te redden, tussen Wight en het vaste land liep; en op de rede van St. Helens (opm: noord van Bembridge) ten anker kwam; hij had een anker en touw verloren, en zeilen gesneden; doch zich reeds weder in staat gesteld om bij de eerste gunstige wind de reis te vervolgen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 december. Den 4 dezer is te Texel uitgezeild J.F. Witteveen (opm: fregat DELPHINA) naar Batavia.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 19 september is aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd de ANTOINETTA EN JACOBA, kapt Foppe Baas van Amsterdam naar Batavia.


Datum: 12 december 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De binnen- en buitenlandse bladen hebben van tijd tot tijd melding gemaakt van een opstand, die op de Molukse eilanden, in de Oost-Indiën zouden plaatsgehad hebben. Bij de Commissarissen-Generaal zijn, te dien opzigte, ook berigten ingekomen, waarin gezegd wordt, dat de ware oorzaak van dit oproer nog niet bekend is, doch dat hetzelve voor enige ambtenaren noodlottig is geweest.
Voorts schijnt het volgens de binnenlandse bladen dat de vrees dat de onrust zich door deze ene bezitting zoude uitstrekken, geheel ongegrond zijn, men verwacht eer dit te kunnen beoordelen, na nadere berichten in ons vaderland. Kort na het overgaan der Molukse eilanden aan de Hollanders, barstte er op het eiland Harouka een opstand uit in de hoofdplaats Saparoca (opm: vermoedelijk Saparua), alwaar de Resident, de heer Van den Berg, met vrouw en kinderen, benevens de gouvernante om het leven werden gebracht, weshalve er op requisitie van Commissarisen der Moluckse eilanden, na het beleggen van krijgsraad, besloten werd 300 man tot demping van de opstand af te zenden, waartoe de NASSAU, 50 man onder luitenant Scheidius, Rijk, van Lith de Jeude en de adelborst Anemaet, en de EVERTSZ (opm: EVERTSEN) 75 man onder luitenant Munster en De Jong leverde, benevens ruim 100 Javanen, onder de commandant en chef, majoor van artillerie Beetjes, de kapitein Staalman en tweede luitenant Verbrugge. Den 21 kwamen deze troepen, des morgens te 9 uren op het eiland, en te 11 uren waren zij genoegzaam allen gedood of verdronken, zijnde het getal der vermisten, volgens het officieel rapport 159 man, benevens alle officieren, behalve de luitenant Verbrugge. De luitenant Nieuwland Scheidius, die een kogel in de linkerzijde had gekregen is op 30 mei, op het schip NASSAU aan de gevolgen daarvan overleden. Ook is onder de gesneuvelden te Saparoca geweest de flankeur (opm: verkenner) kapitein J. Staalman. Vervolgens zijn de oproerigen naar het eiland Oma overgestoken en hebben de hoofdstad Harduka aangevallen, maar het fort, ofschoon door een aardbeving vernield, was door de aldaar kommanderend kapitein Van Driel vrij goed verschanst en gepallisadeerd, daarenboven was het gewapend met 6 kanonnen van 8 pond en een houwitser, terwijl het aan de zeekant ondersteund werd door het koopvaardijschip ZWALUW, hebbende de aanvallers 90 doden en 30 à 40 gekwetsten bekomen in de drie vergeefse attacques die zij hebben gedaan.


Datum: 13 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 december. Het schip de JONGE GERRIT, van Rotterdam naar Londen gedestineerd, laatstleden vrijdag (opm: 5 december), in een hevige storm, de haven van Orford (opm: nabij Lowestoft) trachtende binnen te lopen, is toen op strand geraakt, doch zonder enige schade van belang weder af en in de haven gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Het schip ST. NICOLAY, kaptein Barends, van Archangel naar Amsterdam gedestineerd, te Glückstad binnengekomen, is zo lek dat de lading onverwijld moet gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Volgens een brief van Tonningen (opm: Tönning), van den 4 december, had men aldaar daags tevoren berigt ontvangen, dat te Husum met verlies van ankers en touwen binnengelopen was het schip CONCORDIA, kaptein J.P. Post, van Amsterdam naar Tonningen (opm: Tönning), Rendsburg enz. gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Volgens een brief van Elseneur, van den 2 december, was het schip de VROUW ELISABETH, kaptein W. Elders, van Riga naar Amsterdam gedestineerd, na in de Bogt van Kiüge (opm: Køge) een anker en touw verloren te hebben, zonder verdere schade te Koppenhagen binnengelopen en aldaar waarschijnlijk nog liggende.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 28 november. Vertrokken het schip (opm: fregat) LA FORTITUDE, kapt. S. Aggens, over Paccalongang (opm: Pekalongan) naar Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. For sale the schooner DUCKLING, burthen 50 tons.
For particulars apply to Rutter & Co, where a list of her stores may be seen.


Datum: 16 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Kaptein Dirk Haantjes, voerende het schip NANCY, met passagiers, van Rotterdam naar Philadelphia gedestineerd, te St. Michael binnengelopen, meldt in een brief van Terxeira (opm: Terceira, Azoren), dat hij 150 mijl ten westen van dat eiland, door een langdurende orcaan, al zijn masten, stengen, raas en zeilen verloren had; in die staat drie of vier weken gezworven hebbende, was het hem, met enige spieren op te zetten en enige bramzeilen daar aan te slaan, gelukt Terxeira te bereiken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 december. Den 14de, des namiddags, zeilde uit de Maas de VRIENDSCHAP, kapt. Molegraaf, naar Jersey.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 december. Men verneemt van Curaçao, dat Zijner Majesteits Fregat de EURIDICE, kaptein J.M. Polders, den 17 oktober laatstleden aldaar in goede staat gearriveerd is.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Het Nederlands schip de TWEE VRIENDEN, draagvermogen 420 ton, ligt nu in Antwerpen te koop. Het is een opvallend fraai gebouwd schip en onlangs in Antwerpen grotendeels opnieuw gekoperd en volledig gerepareerd. Zij is zee klaar en heeft voor drie maanden proviand aan boord. Het schip is uitermate geschikt voor de vaart op Oost-Indië met de goede verhouding tussen laadvermogen en zeileigenschappen. Nadere informatie te bekomen bij Alex. White boekhouders, Old City Chambers, Bishopgate, Londen.
(opm: het schip werd op 11 februari 1818 onderhands voor NLG 30.600 aangekocht door Faesch & Co, Amsterdam en ging als DE STREVER onder kapt. Pieter Pietersen in de vaart)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 10 december. Het schip HOOP en FORTUIN, kapitein A. Gordon, met troepen uit Texel naar Batavia bestemd, aan Kaap de Goede Hoop binnengelopen, heeft 27 september de reis voortgezet. (opm: zie RC 251117)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, verkoopt op 30 december o.a.
1/32 aandeel in het Kofschip, thans genaamd NEPTHUNUS, gevoerd wordende door schipper Willem Andries Bakker en waarvan boekhouder is Jan Luitjes van Calcar, te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De griffier van het vredegeregt, Canton Pekel-A, gedenkt ten verzoeke van E.H.J. Dik en consorten, wonende te Nieuwe Pekel-A publiek te verkopen: een kofschip, met boot en verdere annexen, groot plusminus 75 roggelasten, invoege door de kapitein Wolter Jans de Boer is bevaren, liggende thans te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. L.W. Wildervanck, notaris te Zuidbroek gaat publiek verkopen op 23 december 1817 o.a:
- 1/18 Aandeel in het schip, door Klaas H. Schut bevaren wordende.
- 1/64 Aandeel in het schip bevaren wordende door Krijn Hoogland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris te Veendam, zal verkopen op woensdag 24 december: een welbevaren Smakschip ALLEGONDA HILLECHIENA, groot 45 roggelasten, met deszelfs annexen, liggend in de Noorderhaven in Groningen, laatst bevaren door kapitein Jan Jans Oostvrieze, informatiën te bekomen bij de heer T.J. Giezen, te Veendam en bij W. G. Westerborg, zeilmaker te Groningen. En een dito tjalkschip, laatst bevaren door kapitein Jan Harms, liggende aan het Westerdiep te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekenden, als gevolmagtigd door schipper Jan Jurjens Dik, zijn voornemens publiek te verkopen 5/6 en 1/34 aandeel in het alhier gebouwde, nieuwe en thans hier in de haven liggende kofschip, CONCORDIA genaamd, groot plusminus 110 roggelasten, en het welk door scheepskapitein G.B. Ebeling zal worden bevaren. Op 27 december des namiddags om 1 uur, in de Waag alhier, door de makelaar F.A. Lampen.
Leek, 13 december 1817
Ibeling (opm: waarschijnlijk Ebeling) en von Wicht

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Men verneemt te Curaçao, dat Zr.Ms. fregat EURIDICE, kapitein J.M. Polders, den 7 oktober l.l. aldaar in goede staat arriveerde.


Datum: 18 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 december. Gisteren is het schip de GOEDE TROUW, van Amsterdam naar Bordeaux gedestineerd, met verlies van een anker en kabel en lek, te Douvres (opm: Dover) binnengelopen; moest lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 december. Den 9 december is het schip INDUSTRIE, Van Duivenboden (opm: kof, kapt. Teunis van Duyvenbode), van Amsterdam naar Cette (opm: Sète), met verlies van een anker en kabel, te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Te Dokkum is met schade binnengelopen het schip MARIA SOPHIA, kaptein R.D. Levius, van Bremen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Te Glückstad is met verlies van zwaarden en overgeworpen lading binnengelopen het schip MARIA FREDERICA, kapt. W.W. de Jonge, van Dantzig naar Groningen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 december. Volgens een brief van Libau (opm: Liepaja), van den 30 november, was bij Semappen (opm: plaats niet te vinden, waarschijnlijk foutief geciteerd) gestrand het schip ANNA SOPHIA, kaptein N. Keusch, van Schiedam naar Reval (opm: Tallinn); ook was bij Papensoe (opm: Pape) gestrand het schip EDUARD, kaptein B. Olofs (opm: of: W. Olefs, zie RC 201217), van Amsterdam naar Dantzig.


Datum: 19 december 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris te Groningen, zal op maandag 5 januari 1818, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen, te Groningen, door de procureur G. Versteegh, publiek te koop doen presenteren: een welbevaren Smakschip, de VROUW FENNA genaamd, groot plusminus 50 roggelasten, met annexen enz. gevoerd door de schipper Joost Beekman, liggende alhier in de Noorderhaven, zijnde onder directie van de heer M. Buitenwerff, bij wie ook informatie te bekomen is.


Datum: 20 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 december. Aangaande het gestrande schip EDUARD, kapt. W. Olefs (opm: of: B. Olofs, zie RC 181217), van Amsterdam naar Dantzig gedestineerd, wordt in een brief van Dantzig, van den 5 december, gemeld, dat hetzelve bij Heiligen-Aa (opm: Sējējciems), zes mijlen aan deze zijde Libau (opm: Liepaja), gestrand was; hetzelve was nog in deszelfs geheel en reeds een gedeelte der lading geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 december. Volgens een brief van Calais, van den 10 december, was die nacht een mijl oost van daar, gestrand het schip JOCHEM, kapt. S. H. Kuyper, van Amsterdam naar Bilbao; de lading werd aan land gebragt en opgeslagen, en men dacht de volgende nacht het schip af te brengen. (opm: zie RC 231217)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 december. Volgens brief van Calais, van den 10 december, was die nacht, een mijl ten Oosten dier haven, gestrand het schip OTTO, kapt. E.J. Karst (opm: smak, kapt. Ede Jeppes Karst [ook Carst], zie ook RC 251217), van Amsterdam naar Havre en Rouaan; een gedeelte der lading was gelost, teneinde het schip aftebrengen.


Datum: 23 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 december. Heden is op de Haaks verbrijzeld een groot schip, kennelijik een Hollandse fluit, geladen met, zo het schijnt, Nerva balken. De gehele lading, benevens de wrakken en masten, drijft tussen den Helder en Texel; de naam is onbekend. Volgens nadere berigten van daar, van den 19 dezer, is het bovenstaande fluitschip genaamd BOSCH EN HOVEN, gevoerd bij kaptein A.J. Engels (opm: kapt. Aldert Jans Engels), van Nerva naar Amsterdam gedestineerd; van de equipagie is waarschijnlijk niemand gered, alzo reeds negen lijken op het eiland Texel waren aangespoeld. (opm: zie RC 251217, 271217 en LC 240318)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 december. Volgens een brief van Calais, van den 13 december, was het gestrande schip JOCHEM, kapt. S.H. Kuyper, van Amsterdam naar Bilbao gedestineerd, na het lossen van een gedeelte der lading, weder in vlot water gebragt en lag thans in de haven voor de werf, om de overige goederen te lossen en te repareren; de schade zou waarschijnlijk van niet veel belang zijn; ook dacht men dat de lading weinig zou geleden hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. Den 21, des namiddags, zeilde van Hellevoetsluis de AURORA, kapt. Thomson (opm: schoenerbrik ex-WILLEM DEN EERSTEN, kapt. Andreas Thomsen), naar Havanna.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. In een brief, met kaptein G. Havestein, in Texel binnengekomen, ontvangen, in dato Batavia den 16 augustus, wordt het volgende gemeld:
Alle de transportschepen zijn hier aangekomen, uitgenomen de SELINA (opm: SELIMA, zie PGC 180717), kaptein G. Jansen, en AUGUSTA (opm: AUGUSTE, driemaster, thuishaven Gent), kapt. J. Grevelink.
De COLUMBUS, kapt. H. van Uijen, en WATERLOO, kapt. D. Hensken, zijn naar Samarang en Sourabaija vertrokken, en de INDUSTRIE (opm: fregat), kapt. J.H. de Weerd, is door het Gouvernement naar de Molukken bevragt. Volgens de laatste tijdingen van daar, was alles weder rustig, doch de specerij-cultuur had veel geleden, zijnde een groot aantal nagelbomen omvergekapt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. In de Bataviasche Courant, tot den 16 augustus 1817, leest men nog het volgende:
Den 29 juli jongstleden hadden Z.Exc. de Luitenant-Gouverneur en de overige leden van het afgetreden Brits gouvernement het eiland verlaten. Hunne Excellentiën de Commissarissen-Generaal hadden dezelve in persoon uitgeleide gedaan, en bij het treden van de Luitenant-Gouverneur, met zijn familie en gevolg, in de aan de werf gereed liggende chaloupen, was dezelve in het voorbijvaren der batterij met een koninglijk salvo begroet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. G. Rademaker, D.H. Joosten, H.W. Wachter en J.C. Mijnssen, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zijn van mening, na gedane aangifte, conform de Wet, op dinsdag den 30 december 1817, des voormiddags te 11 uren, in het Badhuis, onder de Boompjes, te verkopen: een partij van circa 1000 balen rijst, zo gezond als beschadigd hier aangebragt met het schip de JUFVROUW MARIA, gevoerd door kaptein G.G. Bakker, gekomen van Londen; en dat bij kavelingen, zo als dezelve zijn liggende in een pakhuis, onder de Boompjes, No 88, en aldaar daags voor en op de dag der verkoop voor een ijder te zien. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J. Corver, G.W. Sesink Clee en W.P.D.C. Vrugt, makelaars, zullen, op maandag den 29 december 1817, des avonds te 6 uren precies, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd NICOLAI PAWLOWITSCH, gevoerd door kaptein John Johnson, lang 105 voeten, wijd 27 en 1 vierde voet, hol 12 voet 4 duim, het verdek 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris, en berigt bij de makelaars en bij Van Olivier en d'Arnaud en Comp. (opm: uitgesteld, zie RC 271217)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand ter koop, twee eiken buitengewoon snelzeilende schepen, ieder circa 90 rogge-lasten groot, het ene een brik, het andere een in Holland gebouwde uitmuntende kof, beide van complete inventarissen voorzien, welke, benevens alle verdere onderrigting, te bekomen zijn ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam


Datum: 25 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 december. Kaptein A.J. Engels meldt van Middelharnis, van den 21 december, dat hij de vorige dag met zijn gehele equipagie aldaar door twee vissers aangebragt was, hebbende den 17 dito op de hoogte van Petten het door hem gevoerd wordende fluitschip BOSCH EN HOVEN, van Nerva naar Amsterdam, alzo het vol water en roerloos was, moeten verlaten. Dit schip is hetzelfde, van hetwelk berigt is dat op de Haaks verbrijzeld is; negen lijken, op Texel aangespoeld, welke men veronderstelde van gezegde fluit afkomstig te zijn, moeten derhalve tot een ander schip behoord hebben. (opm: zie RC 231217 en 271217 en LC 240318)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 december. Volgens een brief van Leeuwarden, van den 14 december, was in het Friese Gat, wegens schade aan de grote mast, binnengelopen het schip ADELGUNDE, kapt. J. Hustede, van Hamburg naar Amsterdam; de lading zou overgewerkt worden, ten einde de staat derzelve te onderzoeken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 december. Volgens een brief van Cuxhaven, van den 10 december, was den 8 dito, met verlies van 3 ankers, verscheide touwen en jol, binnengelopen het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. N.J. Frantsen, van Amsterdam naar Bremen; men zou de lading, alzo het schip lek was, moeten lossen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 december. In een brief van Reval (opm: Tallinn), van den 3 december, wordt gemeld, dat, volgens een brief van kaptein Fredrichsen, in dato Egvog (opm: niet gevonden, mogelijk foutief geciteerd) den 30 oktober, deszelfs schip CATHARINA EN AGATHA, van Amsterdam naar Reval (opm: Tallinn) gedestineerd, in een zware orcaan, bij Hamerduss (opm: niet gevonden, mogelijk foutief geciteerd), niet ver van Fahrsund (opm: Farsund, Noorwegen) gestrand was en waarschijnlijk geheel zoude weg zijn; bij stiller weer hoopte hij van de lading nog iets te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 december. Aangaande het bij Calais gestrande schip OTTO, kapt. E.J. Karst, van Amsterdam naar Havre en Rouaan gedestineerd (opm: zie RC 201217), wordt in een brief van de kaptein, van den 12 december, gemeld, dat de gaffel gebroken, verscheidene zeilen gescheurd en gesneden zijnde, het vergeefs getracht had het van de wal te houden, en na het kappen van ankers en touwwerk op strand geraakt was; door zwaar stoten was het schip lek geworden, doch hoopte hij hetzelve bij volle maan (opm: met springtij) weder af en te Calais binnen te brengen.


Datum: 26 december 1817


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Viëtor en De Sitter, openbaar notarissen te Winschoten, gedenken te verkopen, op 30 december 1817 des namiddags te 4 uren, o.a:
- 1/32 Aandeel in het kofschip JANNA HAZINA.
- 1/32 Aandeel in het kofschip VROUW CATHARINA.
- 1/32 Aandeel in het kofschip L'AMORAAL ULBO (opm: LAMORAL ULBO).
- 1/32 Aandeel in het smakschip EEFKE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De weduwe van schipper Jan Zacharias Prins (opm: † Rendsburg 2 juli 1817) te Veendam is voornemens publiek te laten verkopen op 10 januari 1818, ten huize van W.J. de Groot te Veendam, haar wel bevaren Tjalkschip (opm: VROUW HARMINA), groot 40 roggelasten, oud 15 jaren, met deszelfs annexen, liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Informatiën deswegen zijn te bekomen bij B. Onnes, zeilmaker te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bericht uit Java van den 16 augustus. Alle de te verwachte transportschepen zijn gearriveerd, met uitzondering van de SELIMA en de AUGUSTA. De WATERLOO en de COLUMBUS waren naar Semarang en Sourabaya gezeild.
De oorlogschepen welke op Java moeten aankomen zijn het linieschip ADMIRAAL TROMP, het fregat WILHELMINA en de korvet EENDRAGT.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren schuiteschip, lang 65 voet en wijd 14½ voet, met annexen, laatst bevaren bij Auke Sjoerds van Meer. Te bevragen bij de schipper of bij Claas P. Sjollema, beide te Grouw.


Datum: 27 december 1817


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 december. Het schip de HOOP, Lieuwes, van Amsterdam naar Berbice (opm: rivier in Guyana, Zuid-Amerika), is den 17 dezer, met verlies van een anker en kabel, bij Ramsgate aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 december. Den 18 dezer is te Ramsgate binnengelopen de GOEDE HOOP, Westenbrinck, van Amsterdam naar Havre, met een gesprongen (opm: in de lengte gescheurde) giek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 december. Den 18 is te Cowes het schip CONCORDIA, De Jonge, van Amsterdam naar Bilbao, met schade binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 december. De JONGE WILHELMINA, Parlevliet, van Rotterdam naar Liverpool, is den 15 te Falmouth binnengelopen, was lek en moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 december. Aldert Joost Engels, voerende het schip BOSCH EN HOVEN, op de Helder vergaan, is met zijn equipagie, te samen uit 17 mannen bestaande, den 20 te Middelharnis aangebragt door de stuurman Joost Abeele, welke dezelve, drie dagen te voren, voor Egmond op zee had gered van een ogenschijnlijk gevaar om te verdrinken; hebbende in deze dezelfde ijver betoond als steeds door de vissers van Middelharnis, bij dergelijke gevallen, wordt aan den dag gelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoop van het barkschip NICOLAI PAWLOWITSCH, gevoerd door kaptein John Johnson, aan geslagen ter publieke verkoping, te Amsterdam, tegen 29 december 1817, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, zal als dan geen voortgang hebben, maar blijft uitgestelde tot nader advertentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. John Sanders F.Z. en Joh. Groenewout, Pondgaarders, als door de Regtbank van Koophandel speciaal geauthoriseerd zijnde, zijn van mening, op maandag den 29 december 1817, des voormiddags ten half elf uren, op de Korenmarkt, te Rotterdam, aan de meestbiedende te verkopen: een partijtje Riga rogge, beschadigd gelost uit het schip de WILHELMINA, gevoerd bij schipper Harm Everts de Bey, gedestineerd naar Duinkerken. Nader informatie bij genoemde Pondgaarders.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Ilfracombe is den 16 dezer gearriveerd het schip ESTAFETTE, Claasen, van Genua naar Amsterdam gedestineerd.


Datum: 30 december 1818


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 december. Het schip CATHARINA AGATHA, Spender (opm: CATHARINA AGNESE, kapt. George Spinder), van Amsterdam naar St. Domingo, is lek te Havre binnengelopen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 december. Den 18 dezer is het schip de LIEFDE, O.E. Onnes, van Amsterdam naar Lissabon bestemd, met verlies van zeilen, te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 december. Het schip MARIA, Meyer, van Amsterdam naar Lissabon, is den 16 dezer te Dartmouth binnengelopen; hetzelve had op strand gezeten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 december. De VOLHARDING, te Falmouth aangekomen, is den 1 oktober van Amsterdam naar Bordeaux gezeild; hetzelve had de boegspriet verloren en was zeer lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 december. Kaptein M. Guhl, voerende het schip MARIA ELISABETH, te Cuxhaven binnengebragt, is den 20 dezer te Hamburg gearriveerd, en berigt, dat hij den 13 dito, des nachts, met dik weer (opm: mist) voor de Elve was gekomen, en voor zestig daalders een Helgolander loods had aangenomen om het binnen te brengen; dan, deze had hem bij Scharhörn (opm: plaat in de Elbemonding) op strand gezet, waar de loze kiel van zijn schip is weggestoten, en is vervolgens door de Admiraliteits-loods ever (opm: een scheepstype) weder af en te Cuxhaven binnengebragt, waarvoor hij 450 mark heeft moeten betalen; bij zijn arrivement (opm: aankomst) was het schip nog digt en hij dagt dus geen schade aan de lading te hebben.