Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1858


Datum: 01 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 30 december 1857. Heden is alhier te water gelaten het barkschip GRONDWET, groot circa 400 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. T.C. Kamminga, gebouwd door de scheepsbouwmeester C. Mak Jr. op de Stads Commercie-Werf van de heer Corns. Smit te Alblasserdam voor rekening ener rederij onder directie van de heer M.C. de Crane en Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 29 december 1857. Het schip AMALIA MARIA, van Newcastle naar Calcutta, is hier gisteren lek binnengelopen, hebbende bij de Galloper aan de grond gezeten. Het schip is heden in de haven gekomen om te lossen en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkiobing, 24 december 1857. Naar men hier bericht is in de gepasseerde nacht buiten Aargab (opm: Årgab, 55º 57’45” N.B. 8º8’15” O.L.) een Nederlands schip gestrand (opm: zie NRC 030158). De vier man de equipage zijn gered. Het schip was in ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong, 14 november 1857. Het Nederlandse schip (opm: bark) FLORA, kapt. Van Wijk (opm: A.A. van der Wijk), van Hongkong naar Amoy, is in de Chinese Zee verongelukt (opm: zie NRC 030158).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden Hendrik Veder, zeilmaker, reder en koopman, en Jan Veder Hzn, zonder beroep, beiden te Rotterdam woonachtig, verklaren met elkander te hebben aangegaan een vennootschap, tot uitoefening van alle zaken tot de zeilmakerij, rederij en koophandel betrekkelijk, vroeger door de eerst ondergetekende voor bijzondere rekening gedreven. Deze Vennootschap zal worden gevestigd zijn onder de firma van Hendrik Veder, tot tekening van welke firma beide de vennoten zullen gerechtigd zijn, doch alleen voor de zaken bepaaldelijk tot die vennootschap behorende, zullende voor akten van geldlening, van borgtocht en diergelijken, de handtekening van beide de vennoten benodigd zijn om die voor de firma verbindende te maken. De vennootschap is aangegaan voor de tijd van acht jaren, beginnende met primo januari 1858 en eindigende met ultimo december 1865, na verloop van welke tijd de vennootschap zal geacht worden telkens voor één jaar te zijn gecontinueerd, wanneer de vennoten die niet drie maanden te voren aan elkander zullen hebben opgezegd. Geschiedende deze bekendmaking om te voldoen aan artikel 28 van het wetboek van koophandel.
Rotterdam, 30 december 1857
Hendk. Veder,
J. Veder Hendk.Zn

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële akte in dato de 12 september 1857 is tussen de ondergetekenden Joannes Paulus de Cock, Johannes Nicolaas de Cock, beide convooilopers, scheepsbevrachters, expediteurs en agenten, Hendricus Cunerus de Cock en Adolf Hendrik Delgeur, beide particulieren, allen wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot het voortzetten van de zaken als convooilopers, scheepsbevrachters, expediteurs en agenten, door de eerst ondergetekende tot heden alleen uitgeoefend en zulks voor de tijd van tien jaren, welke gerekend worden te zijn aangevangen met de 1e januari 1857 en mitsdien te zullen eindigen de 31e december 1866, na verloop van welke tijd dezelve nog voor tien jaren zal worden gecontinueerd, bijaldien geen der vennoten dezelve zes maanden vóór de expiratie en alzo vóór of op de 1e juli 1866 schriftelijk mocht hebben opgezegd en waarmede vervolgens alzo van tien tot tien jaren zal worden voortgegaan, tot zolang een zodanige opzegging zes maanden vóór de expiratie zal hebben plaatsgehad. De firma van de vennootschap zal bij voortduring blijven J.P. de Cock, tot de tekening waarvan de drie eerst ondergetekenden gerechtigd zullen zijn, terwijl de laatst ondergetekende zulks alleenlijk zal kunnen doen bij volmacht, welke de overige vennoten te dien einde op hem zullen verstrekken, zullende de firma echter nimmer mogen worden gebezigd tot het tekenen van obligatiën, promesses, borgtochten, acceptatiën in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden al ware zulks ten behoeve van de firma, waartoe altijd de particuliere handtekeningen van alle de vennoten zullen worden vereist.
Rotterdam, 15 september 1857
J.P. de Cock
J.N. de Cock
H.C. de Cock
A.H. Delgeur

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële akte, in dato de 29 december 1857, is tussen de ondergetekende Maarten Varkevisser, koopman, commissionair en cargadoor, en Pieter Varkevisser junior, particulier, beide wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot voortzetting voor gemeenschappelijke rekening van de handels-, commissie-, rederij- en cargadoorszaken, tot heden door de eerstondergetekende alhier ter stede onder de firma van P. Varkevisser en zonen gedreven, en zulks voor de tijd van vijf jaren, te rekenen van de 1e januari 1858 af, na verloop van welke tijd dezelve voor vijf jaren zal worden gecontinueerd, bijaldien geen der vennoten dezelve een half jaar vóór de expiratie en alzo vóór of uiterlijk op 1e juli 1862 schriftelijk mocht hebben opgezegd en waarmede vervolgens alzo van vijf tot vijf jaren zal worden voortgegaan, tot zolang een zodanige opzegging ten minste een half jaar vóór iedere expiratie zal hebben plaatsgehad. De firma van de vennootschap zal blijven: P. Varkevisser en zonen, tot de tekening waarvan beide de vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligatiën, promessen, borgtochten, acceptatiën in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve van de firma, waartoe altijd de particuliere handtekening van beide de vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 31 december 1857
M. Varkevisser
P. Varkevisser Jr

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te Heeg een Scheepstimmerwerf te huur, thans in gebruik bij Rienk Boxum; tevens ook zeer geschikt voor zeilmakerij en grote Taanderij, liggend aan het Heegumer Var bij Heeg. Te bevragen bij E. Vlink te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij D.D. van der Veen, mr. scheepstimmerman te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hektjalk, de VROUW JANTJE, groot 54 ton met complete inventaris.
Te bevragen bij R.J. Brouwer, in het Schippershuis, op het Vliet te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt te koop aangeboden: een overdekte praam, lang 11 ellen 840 strepen (opm: 11,840 m.) (40 voet), groot 13 á 14 ton, sterk en buitengewoon goed onderhouden, met zeil en treil. Te bevragen bij Eeltje T. van der Wal, scheepstimmerbaas te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand zijn te koop: een overdekte praam, groot 40 ton, gebouwd in 1853, met beste inventaris, en een boot, in 1857 gebouwd. Te bevragen bij de eigenaar Cornelis Joostis Tijsma, schipper te Schraard. Brieven franco.


Datum: 02 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 november 1857. Met het mailstoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, hetwelk den 14 oktober de rede van Muntok aandeed, werd het bericht ontvangen, dat op de Lucipara was vastgeraakt het Nederlandse koopvaardijschip (opm: bark, zie RC 030258 en 210258) LUCTOR ET EMERGO, bestemd naar Hongkong met een lading steenkolen. Met behulp van een tot dat einde door het bestuur gezonden kruisboot is het gelukt het schip weder te vlotten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 december 1857. Heden morgen is van de rede dezer stad naar zee gestoomd Zr.Ms. stoomkorvet GRONINGEN met bestemming naar de Oost-Indiën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 november 1857. Vrachten. Wij hebben opnieuw het arrivement (opm: aankomst) van vele vrachtzoekende schepen te vermelden, ten gevolge waarvan de vrachten een kleine daling hebben ondergaan. Sedert onze laatste werden de volgende bodems opgenomen: naar Nederland: de Nederlandse schepen JOHANNA ALIDA NLG 95 voor suiker en curcuma (opm: ook wel geelwortel genoemd, bevordert de spijsvertering) en NLG 110 voor huiden te Samarang; MAARTEN VAN ROSSEM NLG 95 voor alle artikelen hier; AZIA NLG 90 voor koffij, NLG 100 voor suiker en NLG 110 voor lichte goederen hier en te Samarang; LOUISA MARIA NLG 85 voor suiker en NLG 95 voor arak (opm: rijstbrandewijn) te Soerabaja, allen naar Amsterdam te laden.
Naar Rotterdam nam het Nederlands schip ELISE SUSANNE een partijtje suiker à NLG 95 en lichte goederen à NLG 105 aan, en daar deze bodem geen volle lading kan krijgen, wordt hij voor rederij-rekening opgevuld. Naar China: het Nederlands schip JEANNETTE à $ 0,50 per picol voor rijst voor Macao of Hongkong hier en te Soerabaja te laden; en Nederlands ADMIRAAL PIET HEIN à $ 0,55 voor rijst voor Macao hier te laden.
Disponibel zijn de Nederlandse schepen VIER GEZUSTERS, KONING EN VADERLAND, KONING WILLEM III, S. VAN HEEL, CATHARINA EN GEERTRUIDA, MARIA ELISE, HENRIETTE, LAURA EN ADÈLE, MACAO en JOHANNA MARIA. De Nederlandse AMERIKA was in Europa bevracht.
P.S. Bij het ter perse leggen dezes vernemen wij nog de bevrachting van de VIER GEZUSTERS en LAURA EN ADÈLE door de factorij à NLG 90 voor suiker, NLG 30 voor tin en NLG 85 voor kleinigheden koffij en lichte goederen, het eerste schip hier en te Samarang en het andere te Pekalongan, Cheribon en Indramayoe naar Amsterdam te laden.
Door particulieren werden nog opgenomen: Nederlands schip JOHANNA MARIA à NLG 85 voor suiker te Soerabaja en S. VAN HEEL à NLG 82,50 voor suiker en NLG 78 voor rijst op de kust naar Amsterdam te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 november 1857. Het schip (opm: fregat) VIER GEZUSTERS, kapt. J. Bik, is de 29e oktober naar Onrust gezeild om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Volgens brief van kapt. De Winter, voerende het schip STAATSRAAD VAN EWYCK, van Newport te Bombay aangekomen, had hij vele stormen doorgestaan en was het schip door het zware werken lek geworden. Men had een aanvang gemaakt met het lossen en dacht de kapitein, indien het lek na ontlossing niet gevonden werd, in het dok te komen en het koper af te nemen om het lek op te sporen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het schip (opm: bark) STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, van Northshields naar Hongkong, laatst van Rio de Janeiro, is de 11e november lek te Soerabaija binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 december 1857. De Nederlandse bark VALPARAISO, kapt. Ellerman, als vroeger gemeld bij het uitzeilen omhoog geraakt, doch vlot gekomen, heeft zover men weet geen letsel bekomen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. Oproeping voor de derde maal.
De Burgemeester der gemeente Bruinisse roept ter reclame op de rechthebbende op twee stukken mast, drie ra’s, twee stengen, rondhout en enig wrakhout, mitsgaders op het provenu van plm. 150 mud door zeewater beschadigd rogge, alles afkomstig van het gestrande schip LOUISE, kapt. Klein (opm: zie NRC 261057), van Archangel bestemd naar Schiedam.
Bruinisse, de 1ste januari 1858
De Burgemeester voornoemd, C. van de Stolpe, Mz.

NRC 030158
Hongkong, 14 november. De Nederlandse bark FLORA, kapt. Van Wijk, van hier naar Amoy, is de 1e november lek gesprongen en daar men dit lek niet meester kon worden, was men genoodzaakt het schip in Hunghae-baai op strand te zetten, waar het in 3½ vadem gezonken is (opm: zie NRC 010158). De equipage is gered en behouden alhier aangekomen. (red: dit laatste bericht bereids kortelijk gemeld).


Datum: 03 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 7 november. Het heden alhier van Shields aangekomen schip (opm: bark) BETSY, kapt. J. Stoorvogel, wordt ter verkoop aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten:
Te Rotterdam arriveerden:
het schip MARGRETHA ELIZA, kapt. O.W. de Vries, van Newcastle, met 26 chaldrons (opm: Engelse kolenmaat van 36 bushels of ca. 13 hl.) kolen, adres: firma A. v.d. Leeuw & Zn en Co;
het schip JACOBA, kapt. J.L. Muntendam, mede van Newcastle, met 32 chaldrons kolen, adres: order.
Te Amsterdam arriveerde het schip KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. F.L. Zack, van Batavia, met 6000 balen koffij, 840 kranjangs suiker, 1230 balen rijst, 450 pakken gutta percha (opm: het in de lucht tot een taaie, leerachtige stof verdroogde melksap van verschillende tropische boomsoorten), 22 vaten tamarinde (opm: dadels, dan wel het hout van de gelijknamige boom), 1800 bundels bindrotting, alles adres Gebr. Cramer, en 980 schuitjes tin, adres Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 31 december 1857. Het Belgische schip SUCCESS (opm: driemaster, kapt. F. Vandersteene jr), van Antwerpen naar Cardiff, is bij Kingsdown gestrand, doch heden vlot en ogenschijnlijk zonder schade hier ten anker gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het bij Harbrone (opm: Harboøre, 57º37’ N.B. 8’9” O.L.) gestrande Nederlandse stoomschip HARBURG, kapt. G.T. Kruger – zie ons nommer van 28 december 1857 – is geheel wrak en met de lading enz. totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het op de 23e dezer buiten Aargab (opm: Årgab) gestrand Nederlands schip – zie ons nommer van 1 januari – is gebleken te zijn de Veendammer kof MARGARETHA HILLECHINA, kapt. Van der Veen, van Yarmouth naar Neuwerk bestemd. De bemanning is gered. Het schip is zeer lek en heeft vermoedelijk de bodem ingestoten.

NRC 030158
Barbados, 12 december 1857. Het Nederlandse schip HERMANUS FRANCISCUS, kapt. E.H. Masdorp (opm: brik, bouwjaar 1826; kapt. Eltje Hofker Masdorp Dzn), van Suriname naar Amsterdam, is alhier de 6e dezer lek binnengelopen. Het schip is na ontlossing geëxperteerd en afgekeurd (opm: zie NRC 270158 en 090258).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 november 1857. Het schip (opm: bark) LUCTOR ET EMERGO, kapt. J. Hakker, van Newcastle naar Hongkong, is op de Lucipara's aan de grond vastgeraakt, doch met adsistentie weder in vlot water gekomen (opm: zie ook NRC 210257).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 21 november 1857. Het te Rotterdam te huis behorende barkschip VONDEL, kapt. B. Verhagen, van Hartlepool naar Hongkong bestemd, is in de nabijheid van de Paracels (opm: Paracel eilanden, 16º21’ N.B. 111º57’ O.L.) in een hevige typhoon vergaan. De equipage is gered en alhier de 17e met het Hamburger schip HENRIETTE aangekomen (opm: zie RC 050158, 170258 en 130358).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 14 november 1857. De Nederlandse schoener HELENE, kapt. M. Hoogenstraaten, van hier naar Shanghai bestemd, is bij Breakers Point op strand geraakt en onmiddellijk aldaar uitgeplunderd. De bemanning is bijna naakt in Swatow (opm: Shantou, 23º21’ N.B. 116º41’ O.L.) aangekomen en is aldaar opgenomen aan boord van de Nederlandse bark TWEE CORNELISSEN. Het schip was bevorens reeds na vier etmalen in zee te zijn geweest met vier voet water in het ruim geretourneerd, doch had na gerepareerd te zijn, de reis weder aanvaard. (opm: zie NRC 170158 en 270258; eerste reis, zie NRC 110357)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 14 november 1857. Het alhier van Newcastle gearriveerde schip (opm: bark) ANNA HELENA, kapt. C.M. de Boer, heeft de 1e november in een tyfoon zware schade aan zeilen en romp bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 14 november. Het schip ADOLPH VAN NASSAU (opm: bark ADOLF VAN NASSAU), kapt. De Meester, 20 oktober alhier van Swatow (opm: Shantou, 23º21’ N.B. 116º41’ O.L.) gearriveerd, is bij het uitzeilen van de haven op een rif vastgeraakt, doch heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen (opm: zie NRC 280158).


Datum: 04 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Ten blijke, dat de scheepsbouw in de provincie Groningen voortdurend in een hoge mate van ontwikkeling verkeert, moge strekken, dat gedurende 1857 daar werden gebouwd 109 zeeschepen (waaronder 50 schoeners en brikken), met 14.923 tonnen inhoud. Voor 1858 zijn thans in aanbouw (op 93 werven, in 21 bouwoorden) 121 zeeschepen, met een inhoud van 9.818, vermoedelijk roggelasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. De Antwerpse brik ORTELIUS, kapt. De Broo (opm: H. de Boo), welke ledig te Delfzijl in de haven lag, is omgevallen bij laag water. Men tracht het schip weder op te richten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 november 1857. Van de Nederlandse commissaris in Japan is het bericht ontvangen, dat in de Japanse maand Oerogagoents (22 juni – 20 juli) op de Lioe-Kioe- Eilanden (opm: mogelijk de Ryukyu-eilanden, 26º20’ N.B. 127º45’ O.L.) een Nederlands koopvaardijschip is vergaan, maar dat de equipage en de passagiers, bestaande uit 27 koppen, waaronder enige vrouwen, is gered en te Napa gehuisvest, in afwachting dat zij van daar zullen kunnen worden afgehaald, waartoe de genoemde commissaris zou trachten overeen te komen met een van de gezagvoerders van de te Nagasaki aanwezige en naar Batavia bestemde koopvaardijschepen. De agent van de landheer van Satzuma, van wie dit bericht afkomstig is, wist de namen van het verongelukte schip en van de gezagvoerder evenmin op te geven, als enige verdere bijzonderheden omtrent dit noodlottige ongeval.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Hollandsch-Belgische Stoomvaart-Maatschappij, goederen-dienst tussen Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht, Antwerpen en Brussel.
Vertrek van Amsterdam, 7 januari, vertrek van Rotterdam, 10 dito, vertrek van Brussel en Antwerpen 10 dito, en verder elke zondag.
Transport van goederen over Antwerpen naar Keulen, zonder tussenkomst en zonder plaatskosten, vrachtprijs 1e klasse NLG 1,50, 2e klasse NLG 1,20 per 100 kilo.
Naar Midden-Duitsland, Zwitserland en Italië, tegen vaste en billijke prijzen en in zeer korte levertijd.
Adres bij Louis de Wilde & Van Hoegaerden, directeurs van de Maatschappij, Willemskade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. De Nederlandse bark VALPARAISO is heden middag per sleepboot naar Middelburg vertrokken ten einde de nodige reparatiën te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 14 november. De alhier gearriveerde schepen (opm: barken) MERCATOR, kapt. H. v.d. Wouden, en NAGASAKI, kapt. J.M. Vorstheuvel le Brand, hebben bijna alle zeilen verloren.


Datum: 05 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 januari. Met opzicht tot redding van de manschap van het schip VONDEL door de Hamburgse brik HENRIETTE (opm: zie o.a. RC 030158), deelt de Börsenhalle het volgende verhaal mede, ontleend aan het journaal van laatstgenoemd vaartuig:
Nadat wij op de morgen van 1 november de rede van Macao bij schoon weer en goede wind verlaten hadden, ontdekten wij de 5e daaraanvolgende, 's morgens ten 8 ure, op 15º10’ N.B. en 110º40’ O.L. op verre afstand iets op de waterspiegel, dat veel had van een boot met een vlag erop. De wind was toen noordelijk met goed weer. Wij namen onmiddellijk maatregelen, om het bedoelde voorwerp te naderen en vonden weldra ons vermoeden bevestigd, want wij ontdekten een scheepsboot met een Nederlandse vlag, die vol mensen was. Toen wij naderbij kwamen, brasten wij tegen en namen te 9 uren deze mensen, tezamen 20, aan boord. Volgens de verklaring van kapitein Verhagen, was de bark VONDEL, van Rotterdam, toebehorende aan de heren Pistorius en Bicker Caarten aldaar en van Hartlepool met een lading kolen naar Hongkong bestemd, op de 1e november, op 14º23’ N.B. en 114º O.L. in een hevige tyfoon totaal wrak en lek geworden. De manschap had zich met groot levensgevaar in de grote boot gered, zijnde het schip kort daarna gezonken. Toen wij ze opnamen, hadden ze 4 dagen en 5 nachten op zee gezworven. Het kan als een bestiering van de goddelijke Voorzienigheid beschouwd worden, dat wij hen aantroffen, want hoewel het die dag goed weer was, was hun voorraad water bijna ten einde en de naast bijliggende kust minstens 130 à 140 Engels mijlen van hen verwijderd. Dat wij de arme schipbreukelingen naar plicht en met liefde opnamen en hen zoveel mogelijk in alles bijstand boden, spreekt vanzelf, want ook wij danken God en waren diep getroffen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. Gedurende de laatste drie maanden zijn per stoomboot van hier op Engeland verzonden: 2079 runderen, 1359 kalveren, 990 varkens, 5570 schapen, 47 zakken alie kruiken (opm: alikruik: eetbare zeeslak), 183 manden wild, 9 manden vis, 47.694¼ vaten boter, 21.925 kanter kazen (opm: Friese kanterkaas, komijnekaas), 1120 edammer kazen, 52 balen spek, 26 pakken huiden, 86 lasten tarwe, ½ last gerst, 64 lasten haver, 89 lasten zaad, 81 lasten bomen, 11 balen vlas, 11.172½ mudden aardappelen, 2177 tonnen en balen chicorei wortelen, 5 okshoofden (opm: vaten) olie, 12 kisten wijn, 3 zakken fruit, 78 balen en 1 mand koopwaren, 4 kisten muursteentjes en 4 kisten boeken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van Schip en Beurtveer. De notaris K. de Jong Rz. te Wommels zal, ten verzoeke van de heer J.J. van Noord te Bolsward, publiek verkopen: een in 1853 nieuw uitgehaald Kajuitschip, groot 53 tonnen, met derzelver complete inventaris, en het recht van Veer, zodanig dit door de nu overleden eigenaar Taeke Pieters Osinga is bevaren geweest.
Wie gading maakt, komt op donderdagen den 14 januari 1858, bij de beschrijving, ten huize van S.F. Hiemstra in het Rood Hert, en den 21 januari dierzelfde maand bij de finale toewijzing, ten huize van Hein Pieters Hilarides, in de Stads Herberg te Bolsward, telkens des ‘s namiddag ten 3 uren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Friesche en Overijsselse Stoomboot Reederij.
Uit hoofde van noodzakelijke reparaties aan het stoomschip BURGERMEESTER ZIJLSTRA, zal, met den 13 januari 1858, de dienst tussen Harlingen, Kampen en Zwolle voor enige reizen en tot nadere aankondiging worden gestaakt.


Datum: 06 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip NEPTHUN, kapt. Molenaar (opm: schoener NEPTUN, kapt. R.S. Molenaar, zie ook NRC 260158), van Curaçao herwaarts gedestineerd, te Curaçao uit zee teruggekomen, heeft op de hoogte van St. Domingo in een hevige storm lekkage en enige andere schade bekomen, doch zou binnen acht dagen gereed zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 4 januari. Binnengekomen: DEN ELSHOUT (opm: bark), kapt. E.F. Bonjer, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis, 31 december.
Uitgezeild 3 januari: FOP SMIT, kapt. L. Hoefman, BREDERODE, kapt. J.L. van Waning, HENDRINA, kapt. C.M. Pompe, SCHELDE, kapt. H.A.W. van Reede, MOUNTAIN WAVE, kapt. J.H. Halleth, alle van Rotterdam naar Batavia, de laatste naar Charlestown.
4 Januari: ROTTERDAM, kapt. H. Poort, van Rotterdam naar Batavia, DELFSHAVEN, kapt. W.A. Cooper, van Rotterdam naar Charlestown, OTHELLO, kapt. A.R. Greenwyh, van Rotterdam naar Charlestown.
Gedurende het jaar 1857 zijn alhier in- en uitgeklaard 368 schepen.


Datum: 07 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgemeester der gemeente de Beide Noordwijken c.a, als belast met het beheer van de strandvonderij, is voornemens, ten overstaan van de te Noordwijk residerende notaris mr. C.C. van der Schalk, om contant geld te doen verkopen:
- op maandag de 11e januari 1858:
a. Des voormiddags ten 10 ure precies, aan de bergplaats van de strandvonderij te Noordwijk aan Zee de geborgene goederen van mindere grootte, waaronder chronometers, kompassen, instrumenten en allerlei scheepsbenodigheden, uit het de 17e december 1857 te Noordwijk aan Zee gestrande fregatschip AMPHITRITE, kapt. D. Grim (opm: zie o.a. NRC 191257 en 230259).
b. Des namiddags ten 5ure, in het Hof van Holland te Noordwijk binnen 236 kisten Japanse boomwas, 123 kranjans gom-elastiek, 3 kisten cochenille (opm: rode verfstof), waarvan sommige gemerkt DVK NH,12 buffelhuiden, enige bossen rotting, alles afkomstig van voornoemd fregatschip. Verder 1 vaatje lijnzaad, gemerkt: met een dubbele vlag, met de letters I R G A, onlangs aangespoeld,
en het fregatschip AMPHITRITE, gevoerd geweest door kapt. D. Grim, liggende in zee of op het strand voor Noordwijk, met inbegrip van de lading zo die nog in hetzelve mocht aanwezig zijn.
- en op dinsdag de 12e januari 1858, des voormiddags ten 10 ure aan voornoemde bergplaats en des namiddags ten 5 ure, in het voornoemde Hof van Holland: de masten, rondhouten, ankers, 60 vademen ketting, 33 stuks zeilen, het gekapt en ongekapt touwwerk, de watervaten, het ijzer en koperwerk enz, enz, enz, mede van voornoemd fregatschip geborgen.
Alles des morgens voor en staande de verkoping te bezichtigen en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Het Nederlandse schip (opm: kof) EENSGEZINDHEID, kapt. F.J. de Boer, van Riga naar Antwerpen bestemd, is bij Holmstrand (opm: mogelijk nabij Halmstad, 56º40’ N.B. 12º51’ O.L.) gebleven. De equipage is gered en men zou trachten zoveel mogelijk van lading en inventaris te bergen (opm: zie NRC 160158).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Aangaande het schip (opm: schoener) JAN VAN HARWEGEN, kapt. A. Boer, omstreeks de 15e augustus 1857 van Matanzas naar Falmouth vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 08 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Kremer, van Stettin (opm: Szczecin) naar Bremen, is de 5e januari wegens het ijs op de Weser te Bremerhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Aangaande de schepen JOHANNA MASKER, kapt. Van der Laan (opm: galjoot, A.G. van der Laan), de 19e september te Archangel zeilkaar naar de Maas, ANNETTE, kapt. Van der Wijk (opm: mogelijk brik ANETHA, S.E. van der Wijk), de 26e september te Archangel zeilklaar naar de Maas, REGINA ELISABETH, kapt. Verstok (opm: kof, A.B. Verstok), MARTHA, kapt. Hesse (opm: schoener, kapt. B. of J.G. Hesse), en ALIDA SCHURINGA, kapt. Kuijpers (opm: kof, J.F. Kuijpers), alle drie de 18e september van Kroonstad naar Kopenhagen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 januari. De Nederlandse kof NOORDSTER, kapt. Mooy (opm: kapt. J.B. Brouwer, zie NRC 090158), van Dantzig (opm: Gdansk) naar Hamburg bestemd, is hier heden namiddag met verlies van boegspriet in de haven gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 januari. Dat de houthandel hier in het afgelopen jaar zeer belangrijk was en daardoor veel bedrijvigheid en levendigheid veroorzaakte, moge uit de volgende blijken. Gedurende het jaar 1857 werden alhier aangevoerd 312 ladingen hout, waarvan 66 uit de Oostzee en 246 uit Noorwegen. Onder het aangevoerde bevonden zich: uit de Oostzee 10.871, en uit Noorwegen 116.384 balken, tezamen de aanzienlijke hoeveelheid van 127.255 bedragende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz. te Leeuwarden zal, op nader te bepalen tijd en plaats, eerstdaags publiek verkopen: de gerechte helft in een Trekschip met het recht van Veer, varende in de gewone beurt van Harlingen op Leeuwarden en terug, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen en bijhorende goederen; thans in huur bij H. Beitschat tot 1 mei 1858 en alsdan vrij te aanvaarden.
Condities te vernemen ten kantore van den notaris.
(opm: volgens LC 050258 was er inmiddels NLG 618 geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hektjalkschip, groot 50 ton, met complete inventaris, liggende aan de werf van W.T. Kamp op Schilkampen, bij Leeuwarden, en bij dezelve te bevragen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten kunnen tegen maart e.k. vast werk bekomen bij W.T. Kamp, scheepstimmerbaas op Schilkampen bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een wel onderhouden Tjalkschip, genaamd de GOEDE HOOP, groot 27 ton, met een uitmuntende inventaris, twee stel zeilen; te bevragen bij de eigenaar Dirk R. Reinsma, te Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht en sterk Tjalkschip met zeil en treil, en een uitmuntende inventaris, 17 tonnen groot.
Te bevragen bij Bouke Gurbes van Brug, schipper te Heeg.


Datum: 09 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 januari. Heden is alhier in 68 jarige ouderdom overleden de heer C. Vlierboom (opm: Casper Vlierboom), een van de oudste en grootste reders van onze stad. Sedert 1826, dat hij zelfstandig in de handel optrad, werden onder zijn boekhouderschap 20 schepen te water gelaten. Begaafd met een praktische geest, wist hij zijn huis een aanzienlijke bloei te verschaffen. Hij was mede oprichter van de Rotterdamse sleephelling, van de Hellevoetsluische Stoomsleep-Maatschappij en van het Rotterdamse zeemanshuis, aan welke laatste inrichting hij het standbeeld van De Ruyter hielp schenken. Hij was een milddadig en nederig mensenvriend, en had zich in grote mate de algemene achting weten te verwerven. Zijn verlies wordt door zijn gezin en veelvuldige vrienden diep betreurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. De reparatiekosten van het schip (opm: bark) STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, van Shields, laatst van Rio Janeiro naar Hongkong, de 11e november te Soerabaja lek aangekomen om te timmeren, worden naar men verneemt op NLG 25.000 geschat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 januari. Het te Malta van Amsterdam gearriveerde Nederlandse schip (opm: schoener) GEERTRUIDA ANNA, kapt. Ritzes, heeft schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 januari. Te Parijs wordt door twee particuliere personen, de heren Morel en Bal, sedert vele jaren een register gehouden van zeevarende schepen onder verschillende vlaggen; het wijst ook de mate van bruikbaarheid van een schip aan, alsmede het aantal schepen die in en uit de vaart komen. Uit dit register, bekend onder de naam van Veritas, zijn de volgende uitkomsten betreffende de scheepvaart in het afgelopen jaar getrokken.
Het aantal in het register vermelde schepen bedroeg in de laatste zes jaren, van 1852 tot en met 1857, gemiddeld 30.000, zijnde het voor het jaar 1858 nagenoeg 35.000. Van dat aantal zijn verloren gegaan:
1850 of ruim 6% in 1852
1610 of ruim 5% in 1853
2120 of ruim 7% in 1854
2000 of ruim 6½% in 1855
2130 of ruim 7% in 1856
2230 of ruim 7¼% in 1857
De zeerampen in 1857 waren veelvuldiger in de eerste drie, dan in de drie laatste maanden des jaar.
Het aantal schepen die met man en muis vergaan zijn en van welke niets meer vernomen is, bedroeg slechts 101 in 1857, tegen 115 in 1856, 138 in 1855 en 253 in 1854. De 101 schepen in 1857 waren aldus verdeeld: 11 Franse, 5 vertrokken uit of bestemd naar Franse havens, 3 Belgische, 5 Hollandse, 49 Engelse, 28 onder verschillende vlaggen.
De rampen door aan of overzeiling of botsing veroorzaakt vermenigvuldigen zich op schrikbarende wijze. In 1855 had men bij 553 aanzeilingen het totale verlies van niet meer dan 48 schepen te betreuren. In 1857 is het onmogelijk geworden die ongelukken te tellen; zoveel echter weet men, dat onder de 111 ten gevolge van overzeiling, totaal 81 Franse waren, waartoe vier stoomboten behoorden.
Het aantal ongelukken die ten gevolge van aanzeiling op zee voorvallen, wordt steeds groter. In 1857 zijn daardoor 111 schepen geheel verloren gegaan.
In 1857 zijn slechts 51 schepen verbrand, tegen 63 in 1856 en 62 in 1855. Van deze 51 bodems waren 12 Engelsen, 6 Fransen, 12 Amerikaanse, en 21 onder verschillende vlaggen.
Het aantal in brand geraakte schepen is in 1857 minder geweest dan in vorige jaren; het bedroeg 51, tegen 63 in 1856 en 62 in 1855.
Onder de in 1857 verloren gegane schepen worden 104 stoomschepen geteld en 93 schepen die in het eerste jaar na het van stapel gaan verongelukt zijn.
(opm: zie ook NRC 120158)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 januari. Aangaande het stoomschip WILLEM DE DERDE, kapt. H. Haack, van Marseille naar Malaga, bij Malaga gestrand (opm: zie NRC 171257), wordt van daar gemeld, dat het nog steeds vóór de ingang van de haven in het zand zit. Onder leiding van een Nederlandse ingenieur worden de krachtigste maatregelen aangewend, om het schip af te brengen, doch tot nu toe worden alle pogingen verijdeld door de telkens terugkerende vreselijke stormen en hooggaande zeeën. Niettegenstaande het schip reeds meer dan drie weken in de hevigste branding ligt, biedt het nog steeds weerstand en men schijnt de hoop nog geenszins op te geven om het af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 6 januari. Het Belgische fregat (opm: bark) BERDIANSKI PACKET, kapt. A.J.H. Neuts, van Antwerpen naar Syra is lek op de Theems binnengebracht en zal daar moeten repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 januari. De gisteren alhier binnengelopen Nederlandse kof NOORDSTER, kapt. Brouwer – zie ons nommer van gisteren – is zeer lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Teneriffe, 6 december 1857. Met het Groninger kofschip STIENTJE ROEMELING, kapt. D.H. Bruijns, van Texel naar Bahia bestemd, is 3 dezer alhier aangebracht de bemanning van het gezonken schip COUNTESS OF DURHAM. (opm: zie ook NRC 010358 en 070858)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 4 november. Het Bremer schip BALTIMORE, kapt. Schütt, van Cardiff alhier aangekomen, is afgekeurd en zal verkocht worden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 5 januari binnengekomen JACOB (opm: bark), kapt. J.F.C. Borger, van Colombo naar Rotterdam.
6 Januari: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL (opm: fregat), kapt. C. Verwij, van Batavia naar Schiedam.
7 Januari. BANTAM (opm: brik), kapt. B.G. van der Bolk, van Soerabaija, en BREMERHAVEN, kapt. C. Hilkin van Baltimore beiden naar Rotterdam.
6 Januari uitgezeld: DEN ELSHOUT (opm: bark), kapt. E.F. Bonjer van Rotterdam naar Batavia.

NRC 100158
Bridlington, 6 januari. Het Nederlandse schip GEBROEDERS AMERIKA, kapt. Kross, van Amsterdam komende, heeft bij het binnenkomen alhier boegspriet en kluiverboom verloren en andere schade bekomen.


Datum: 10 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 7 januari. De schoener MARTHA, van Cardiff naar Alicante, is de 5e dezer in zinkende staat verlaten. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 3 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen: ANNECHIENA HARMINA, kapt. Stutvoet; JANTINA HENDRIKA, kapt. Van Wattum; MARGARETHA, kapt. De Winter; JAN JACOB, kapt. Schaap, en FROUKINA HILLEGINA, kapt. Forma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig (opm: Gdansk), 3 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen: de UNIE, kapt. Posta; ZWAANTJE BOER, kapt. Pronk; AUGUSTE FREDERIKE, kapt. Pieper; EPARGNE, kapt. Schimmel en het onder averij liggende schip DERKINA, kapt. Rust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Sourabaya ligt te Rotterdam in lading om na de winter te vertrekken het nieuw gebouwd fregatschip KAREL HENRICUS (opm: KAREL EN HENRICUS), kapt. A. van der Geer, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, bestaande uit twee zeer luchtige, ruime en bijzonder hoge kajuiten, varende een bekwame scheeps-dokter. Adres de cargadoors P. Varkevisser & Zonen alhier, en De Coningh & Co te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Datum: 11 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 7 januari. De Nederlandse schoener BUREAU VERITAS, kapt. S.C. Rozenbeek, van Stettin (opm: Szczecin) met hout naar Sunderland bestemd, is hier heden na een moeilijke reis van 39 dagen aangekomen. Bij het binnenkomen heeft het vaartuig verscheiden malen op de baar gestoten, zodat er vrees bestond, dat men het schip zoude moeten verlaten. Het kwam echter gelukkig over en hier in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 3 januari. In de laatste dagen van december is alhier aan strand gedreven een zwart geschilderd naambord, waarop met vergulde letters HERMINA, en een wit geschilderd pen-kompas met de naam A.R. van Laten.


Datum: 12 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Onze stad heeft heden een nieuw verlies geleden door het afsterven van een van haar braafste en edelste burgers, de heer Jan Hudig, in de ouderdom van ruim 88 jaren. Hij was medeoprichter van het alom bekende cargadoorshuis Hudig en Blokhuyzen alhier, dat hij gedurende de 52 jaren ongeveer, dat hij aan het hoofd der zaken bleef, door bekwaamheid en onvermoeide werkzaamheid een ongemene bloei had weten te verschaffen. Gedurende die tijd nam hij deel aan het beheer van vele inrichtingen tot bevordering van het algemeen belang en was als zodanig: oud lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, commissaris van het Fonds tot Aanmoediging van ‘s Lands Zeedienst, opgericht in 1781, oud commissaris van het loodswezen, oud lid van de raad dezer stad, commissaris van de Rotterdamsche Assurantie Compagnie en tot zijn dood agent van Lloyd’s. Voor ongeveer 4 jaren onttrok hij zich aan de bemoeiingen met handel en scheepvaart, waarin hij zich een geaccrediteerde en geëerbiedigde naam had weten te verwerven. Hudig was een braaf man in de volste zin van het woord. Ofschoon hij reeds een hoge leeftijd had bereikt, is zijn verscheiden een onherstelbaar verlies en wordt ten zeerste betreurd. Zijn liefdadigheid en minzaamheid, die hij zonder aanzien van bijzondere denkwijzen in beoefening bracht, waren inderdaad zeer groot en hoger te schatten, naarmate hij door zijn nederig en edelaardig karakter zich aan elke lof onttrok, omdat hij elke daad, die hij als een plicht beschouwde, met zorg voor anderen verborgen hield. De koning erkende `s mans verdiensten door hem in 1849 te verheffen tot ridder der orde van de Nederlandse Leeuw; in de nagedachtenis van het algemeen is hem echter een duurzamer eerzuil gesticht, door de dankbare herinnering aan het vele goede door hem verricht, en door de verering van de ontelbare vrienden, die hij door zijn uitmuntend karakter zich had verworven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dezer dagen (opm: NRC 090158) deelden wij onze lezers, onder de rubriek Scheepstijdingen, een kort extract mede, nopens de ongelukken aan de scheepvaart in 1857 overkomen, getrokken uit het register van Veritas. Wij vonden later een vollediger verslag daarvan in het Journal du Havre en achten het om de meerdere bijzonderheden en vergelijkingen, wel de moeite waardig het nog eens in zijn geheel op te nemen. Het aantal in het register van Veritas vermelde schepen bedroeg in de laatste zes jaren, van 1852 tot en met 1857, gemiddeld 30.000, zijnde het voor het jaar 1858 nagenoeg 35.000 geklommen. Van dat aantal zijn verloren gegaan:
1850 of ruim 6% in 1852
1610 of ruim 5% in 1853
2120 of ruim 7% in 1854
2000 of ruim 6½% in 1855
2130 of ruim 7% in 1856
2230 of ruim 7¼% in 1857
Evenals in de voorgaande jaren waren ook nu weer de drie eerste maanden de ongelukkigste. Het aantal schepen waarvan men geen taal of teken ontving, blijkt steeds afnemend. Het bedroeg slechts 101 in 1857, tegen 115 in 1856, 138 in 1855 en 253 in 1854. Onder bovenbedoelde 101 schepen waren 5 Nederlandse (opm: zie NRC 090158), 11 Franse, 3 Belgische, 49 Engelse en 33 diverse natiën.
Voor hem die de ongelukken ter zee nagaat, kan het niet onopgemerkt blijven, dat het getal aanzeilingen telken jare schrikbarend toeneemt. In het jaar 1845 had men op de 553 gevallen van aanzeiling slechts 48 totale verliezen te betreuren en in 1857 is dit getal tot 111 geklommen, terwijl het bijna onmogelijk is om al de andere aanzeilingen, die meer of minder schade berokkenden, te tellen.
Het aantal in brand geraakte schepen is in 1857 minder geweest dan in vorige jaren; het bedroeg 51, tegen 63 in 1856 en 62 in 1855. Van deze 51 schepen waren de natiën aldus verdeeld: Engelse 12, Franse 6, Amerikaans 12 en diversen 21.
De steeds toenemende aanbouw van stoomschepen maakt een vergelijking van de verliezen onder deze soort van vaartuigen zeer onvolledig; wij laten deze dus weg en stippen alleen aan, dat 1857 104 stoomschepen zag te gronde gaan, en wel: 6 Nederlandse; 45 Engelse (waarvan 15 gebouwd in 1855/57); 15 Franse; 17 Amerikaanse en 21 diversen. Wij vinden dit jaar 93 schepen aangetekend die in het eerste jaar na het van stapel lopen verongelukt zijn. In 1856 bedroeg dit getal 118.
Van de Nederlandse koopvaardijvloot zijn in 1857 *) vijf en dertig schepen van de vaart op de Oost-Indiën verloren gegaan, welke schepen gezamenlijk (zonder de ladingen) op een waarde van circa drie en een half miljoen guldens geschat worden. In de drie voorgaande jaren bedroegen deze verliezen gezamenlijk slechts 41 en wel: 14 in 1856, 11 in 1855 en 16 in 1854. Het jaar 1857 was dus bijkans driemaal zo ongelukkig als een van de drie voorgaande.
Engeland telde in de jaren 1850-1857 gemiddeld 29.000 schepen; 11.000 van 1 tot 50 ton en 18.000 boven de 50 ton. De verliezen die deze natie leed, waren in: 1850 692 schepen, gemiddeld dus 1 in 13 uren; 1851 701, 1 in 12 uren; 1852 742, 1 in 12 uren; 1853 813, 1 in 11 uren; 1854 975, 1 in 9 uren; 1855 1.025, 3 per dag; 1856 1.112, 3 per dag; 1857 1.186, 3 per dag.
Frankrijk verloor in 1857 61 schepen van de grote vaart.
N.B. *) Wij wensen niets op de juistheid van Veritas af te dingen, doch mogen niet onopgemerkt laten, dat ons deze opgaaf te groot voorkomt, want op 31 december A°P°. (opm: anno passato, verleden jaar) waren ons slechts 22 verliezen van die aard bekend en wel van de navolgende schepen:
AMPHITRITE, kapt. D. Grim, bij Noordwijk gestrand en verbrijzeld.
ANNA ELISABETH, kapt. J.D. Suyck, in de Straat van Malacca gebleven.
BATAVIER, kapt. N.F. Hoek, op de hoogte van de Andaman-Eilanden verongelukt. CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, op 09ºZ.B. en 33ºW.L. verbrand. DOROTHEA, kapt. A. van der Kolk in de Chinese Zee verongelukt.
GOUV. GEN. ROCHUSSEN, kapt. C. Laseur, in het Goereese zeegat aan de grond gezeild en wrak geworden.
KLASINA, kapt. D.W. Browning, bij Rangoon verongelukt.
KONING WILLEM II, kapt. H.R. Giezen, in Guichonbaai van de ankers geslagen, op strand gedreven en verbrijzeld.
LAURENTIUS EN EMILIA, kapt. A. Knappert Jz. op de kust van Japara gestrand en verbrijzeld.
LUIT. ADM. STELLINGWERF, kapt. M.C.E. Mispelblom Beijer, tussen Banca en Riouw gezonken.
MARIA JACOBA, kapt. S.F. Lammerts, bij Boulogne gezonken.
MERCURIUS, kapt. H.R.J. Smith, op de kust van Bintang verongelukt.
PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, op de hoogte van Diamond-Island verongelukt. RIDDERKERK, kapt. A.H. Pesant, de 20e december A°P° (opm: moet zijn 1856) van Passaroeang naar Schiedam vertrokken en sedert niets van vernomen.
STAD THIEL, kapt. W.B. Derks, op de kust van Borneo gezonken.
TIMOR, kapt. F. Agema, bij Green Point (Kaap de Goede Hoop) gestrand en verbrijzeld. VALPARAISO, kapt. H. A. Ellerman, te Batavia verbrand.
VAN BOSSE, kapt. W. Hageman, 30 juni van Woosung naar Singapore vertrokken en sedert niets van vernomen (opm: zie o.a. NRC 250158).
VRIJE HANDEL, kapt. J.L. Stenders, in de Chinese Zee verongelukt.
ZALTBOMMEL, kapt. C.J. Juta, in de Simonsbaai gestrand en gesloopt.
ZES GEZUSTERS, kapt. J.R. de Boer, bij Sunderland gestrand en totaal verbrijzeld. ZORGVLIET, kapt. J. de Vries, bij Allport gestrand.
Behalve deze werden nog – voor zover wij dit op evengenoemd tijdstip wisten – 8 schepen buiten 's lands afgekeurd en wel:
CASTOR, kapt. L.S. Winkler te Akyab.
GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, te Batavia,
HERMINE, kapt. K.B. de Weerd, te Mauritius.
INDIA, kapt. K.W. F. d'Arnaud Gerkens, te Batavia.
JACOB CATS, kapt. A. van der Wind te Batavia.
JOHANNES MARINUS, kapt. J. Verburgh te Batavia.
KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jong, te Milford.
WILLEM ERNST, kapt. H.D. Visser, te Falmouth.
Wij mogen echter deze laatsten, evenmin als die welke binnen ‘s lands werden gesloopt, niet als verongelukt beschouwen. (opm: zie echter ook NRC 170158)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 8 januari. Gisteren is alhier wegens ziekte der equipage binnengelopen het schip (opm: kof) FAMILIETROUW, kapt. W.H. Scholten, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge naar Groningen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Vereeniging de Maas. Het stoomschip CORNELIA, 800 ton, kapt. J.J. Muntendam, vertrekt binnen weinige dagen naar Gibraltar, Genua, Livorno, Napels, Messina en Palermo. (opm: eerste reis van dit aangekochte stoomschip)
Adres Johs. Ooms Ez. & Co en Boutmy & Co

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mann te Workum zal, ten verzoeke van de heer Verver te Makkum, vrijdag 15 januari 1858, namiddag 3 uur, in de Wijnberg op de markt te Workum, veilen: het gerechte ½ (opm: vermoedelijk ½, doch slecht leesbaar) deel in een geoctroijeerd overdekt Veerschip met complete inventaris, varende van Workum op Leeuwarden vice versa. Inmiddels uit de hand te koop; te bevragen bij Durk van der Pal te Workum.
(opm: volgens LC 190158 was toen NLG 3500 geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris N. Sickler te Augustinusga zal, op zaterdag den 16 januari 1858, des avond te 5 ure, in de herberg bij Boetes aldaar verkopen:
- enige stambomen en vier percelen schilhout (opm: hout geschikt om te schillen) afkomstig van wijlen de heer Gale D. Zijlstra en,
- de helft van het overdekte Trekschip, de KOOPHANDEL, varende in de beurt van Augustinusga op Groningen, met toebehoren; waarop geboden is de geringe som van NLG 285; 1 mei e.k. te aanvaarden.
(opm: eerste gedeelte niet relevant en is ingekort)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.G. de Jongh, kandidaat notaris te Gorredijk, zal, op woensdag den 18 januari e.k, bij Van der Wal, provisioneel, en 20 dito bij Oosterbaan, beide aldaar, telkens om 3 uur namiddag, finaal verkopen: een Hek-Tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, in 1824 te Akkrum gebouwd, groot 80 ton, met zijn volledige inventaris, zodanig hetzelve bevaren door Sieger Rienks Hazewindes, kortelings overleden, en is liggende te Gorredijk aan de Kerkewal. Aanvaarding en betaling bij de toewijzing.
(opm: Volgens LC 150158 was inmiddels NLG 1475 geboden)


Datum: 13 januari 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 12 januari. Gedurende het jaar 1857 zijn alhier binnengekomen: 1 schoener van Hamburg als bijlegger, 13 schoeners van New Castle met kolen, 2 dito van Liverpool met zout, 1 brik van New Castle met kolen, 1 kof van West-Indië met verfhout, 1 kof van Liverpool met zout, 1 kof van Hull met kolen en 5 barkschepen van Java met koffie en suiker. Dezelfde schepen zijn van Zierikzee uitgegaan.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Brouwershaven. Den 9 januari binnengekomen HERMAN, kapt. M. van Velthoven van Batavia; CIRCONSTANCE, kapt. A. Lefort van Alexandria,
10 Dito W. PATTEN, kapt. F. Church van Rangoon,
11 Dito, DUISBURG, kapt. J.F. Meijer, van New York, en DAVO, kapt. J.C. Wijtenhorst van Batavia, allen naar Rotterdam.

NRC 140158
Batavia, 25 november. Te Soerabaya is in de avond van de 4e dezer op het Marine Etablissement met het beste gevolg te water gelaten Zr.Ms. ijzeren stoomschip MADURA.


Datum: 14 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 november. Vrachten. In de laatste veertien dagen zijn de volgende bevrachtingen gesloten:
S. VAN HEEL NLG 82,50 voor suiker en NLG 78 voor rijst, hier en te Indramayo te laden naar Amsterdam. VIER GEZUSTERS en LAURA EN ADÈLE zijn door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen à NLG 90 voor suiker, NLG 85 voor koffij en rijst, hier en op de kust te laden naar Amsterdam. JOHANNA MARIA, NLG 85 voor suiker, NLG 105 voor arak (opm: rijstbrandewijn) en NLG 100 voor licht goed, van Soerabaija naar Amsterdam. CATHARINA EN GEERTRUIDA verkreeg NLG 6000 voor een lading rijst en rotting naar Manilla en terug, hier te laden. ALDEBARAN, te Soerabaija bevracht à NLG 90, in eens en aldaar te laden naar Amsterdam. HENRIETTE en SENIOR werden ook te Soerabaija bevracht à NLG 90 voor suiker, NLG 100 voor kurkuma (opm: ook geelwortel, bevordert de spijsvertering) en NLG 110 voor huiden, om aldaar te laden; de eerste naar Rotterdam en de tweede naar Amsterdam. MACAO NLG 85 voor suiker, NLG 90 voor licht goed, te Samarang te laden naar Amsterdam. THEODORA MACHTILDA NLG 85 voor suiker en arak, hier te laden naar Amsterdam. BORNEO NLG 85 voor koffij en licht goed en NLG 87,50 voor suiker, hier en op de kust te laden naar Amsterdam. NEDERLAND EN ORANJE werd in Europa bevracht. De COMMERCIE CAMPAGNIE ligt nog in reparatie.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: KONING WILLEM lll, MARIA ELISE, JOHANNES LODEWIJK, HOLLANDS TROUW, LOUIS en AUSTRALIË.
Op publieke veiling werden verkocht de BALTIMORE (Bremen) voor NLG 28.100 en de GUILLAUME TELLE (Frankrijk) voor NLG 15.100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 13 januari. De Franse schoener REVEILLE, kapt. Briand, van Newcastle naar Sevilla bestemd, is heden nacht op de Maasdroogen gestrand. De equipage is gered. Het schip zit geheel onder water. Adsistentie is derwaarts afgezonden. (opm: zie NRC 200158 en 230158)


Datum: 15 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 14 januari. Van de gestrande Franse schoener REVEILLE, kapt. Briand – zie ons nommer van gisteren – zijn alhier aangebracht twee kettingen, enige zeilen en touwwerk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Volgens brief van kapt. Mannoury, voerende het schip AFRIKA, van Shanghae (opm: Shanghai) naar Sidney, in dato Batavia 16 november, was hij benoorden Straat Formosa in een tyfoon vervallen, waarbij het schip enige schade op het bovendek bekwam. Een gedeelte der verschansing, grote boot, watervaten, enz. waren weggeslagen, hetgeen men weder aan boord hersteld had. Het schip bleek echter dicht te zijn, nadat men het ingeslagen water, waarbij veel melasse, uitgepompt had. De 14e november was hij op de buitenrede van Batavia geankerd, om water en andere behoeften aan te vullen, en meende hij de 17e dito de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nijekiöbing, 9 januari. De Nederlandse kof ONDERNEMING, kapt. D.H. van Sluis, van Stolpemünde met tarwe naar Newcastle bestemd, is de 6e dezer bij Gjedserodde gestrand. De bemanning en het kind van de kapitein is gered, zijn vrouw is echter omgekomen. De lading zal, als de wind westelijk loopt, geborgen kunnen worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 12 januari. De Hoge Raad der Nederlanden heeft heden uitspraak gedaan in de zaak Sidin en drie andere Maleijers, die bij arrest van het Provinciaal Gerechtshof in Zuid Holland van 16 oktober j.l, tot verschillende straffen zijn veroordeeld, ter zake van de bekende gebeurtenissen op het koopvaardijschip TWENTHE (opm: zie o.a. NRC 110956 en 021057).
De Hoge Raad heeft verworpen de beide middelen van cassatie die waren voorgedragen tegen de arresten van 17 augustus en 2 oktober, en dus aangenomen, dat het Hof bevoegd was de zaak kennis te nemen. Tegen het eindarrest waren van den kant der verdediging zes middelen voorgedragen. De Hoge Raad heeft ten aanzien van één uitspraak gedaan, en wel dat art. 193 strafv. zou zijn geschonden, omdat verschillende getuigen in afwezigheid van een of meer beschuldigden zijn gehoord, zonder dat aan de beschuldigden mededeling is gedaan van hetgeen in hun afwezigheid is voorgevallen. Dat is bij art. 193 op straffe van nietigheid voorgeschreven. De Hoge Raad heeft dat middel gegrond geoordeeld, en diensvolgens het eindarrest, den 16 oktober j.l. in de zaak gewezen, vernietigd, en de zaak naar het Hof in Gelderland verwezen, om daar op de bestaande acte van beschuldiging te worden afgedaan. (opm: zie LC 050358)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw schip lang 15 el 392 streep (opm: 15,392 m.) (52 voet) wijd 3 el 552 streep (12 voet), hol 1 el 480 streep (5 voet) en een oude praam met luiken, bij P.W. Boorsma te Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Zandstra te Balk zal, op maandag den 25 januari 1858, ten huize van de kastelein P.S. Klijnsma te Sloten, provisioneel, en den 8 februari daaraanvolgend, ten huize van den kastelein U.J. de Jong aldaar, finaal, telkens des avond ten 6 ure, verkopen:
1: Een Here Huis, gekwoteerd no. 84 (opm: plaatselijk huisnummer), te Sloten, in huur bij de heer Idzerda. (opm: bekort; LC 050258 meldt dat inmiddels NLG 2451 was geboden)
2: Het Veer van Sloten op Leeuwarden v.v, met daarin gebruikt wordende in 1851 nieuw uitgehaald en sedert best onderhouden Beurt of Veerschip, de GEZUSTERS ITKS EN FENNA (opm: vermoedelijk ITSK EN FENNA) genaamd, groot ongeveer 17 tonnen, met zeilen, fokken, haken, bomen enz, zodanig hetzelve door de eigenaar wordt bevaren en thans is liggende in het Var te Sloten; te aanvaarden binnen acht dagen na de toewijzing.
Beide percelen inmiddels uit de hand te koop, bij de eigenaar de heer J.W. Brouwer te Sloten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. de Jong Rz. te Wommels zal, op woensdag den 27 januari 1858, des avond 6 uur, ten huize van de kastelein A. Struiksma aldaar, met recht van samenvoeging in twee percelen, provisioneel veilen:
- Het zeer gunstig bekende en zo goed als bijna nieuw zijnde overdekt Beurt of Veersnikschip te Wommels, met toe en aanbehoren, groot 9 ton, varende in de vaste beurten van Wommels op Leeuwarden en Sneek et vice versa; door de eigenaar F.J. Fopma als zodanig wordende bevaren; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.
(opm: toevoeging LC 020258: en zulks in twee gedeelten met recht van samenvoeging; staande eerste helft op NLG 1626 en de tweede helft op NLG 1598)


Datum: 16 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende acht schepen:
Voor Rotterdam: MARY EN HILLEGONDA, kapt. T. Keus.
Voor Amsterdam: STAD UTRECHT, kapt. P.F.J. Jaski; MAGDALENA, kapt. J. Kooij; TELEGRAPH, kapt. P.B. Rolufs; MARIANNE, kapt. R.P. Tjebbes; ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Jansen.
Voor Dordrecht: PIETER, kapt. S.F. Lammerts.
Voor Middelburg: SCHELDE, kapt. H.A.W. van Reede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 15 januari. Van de op Maasdroogen gestrande Franse schoener (opm: zie NRC 140158) is gisteren alhier een anker aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 12 januari. Het Nederlandse schip (opm: kof) de MAAS, kapt. P.H. Schabeling, van Belfast naar Dordrecht bestemd, is alhier met verlies van ra’s, tuig en andere schade binnengelopen. Het vaartuig beliep deze schade in een aanzeiling op de hoogte van de Sorlings (opm: Scilly Isles).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holmstad (opm: mogelijk Halmstad), 4 januari. De bij Holmstrand gestrande Nederlandse kof EENSGEZINDHEID, kapt. De Boer, van Riga met lijnzaad naar Antwerpen bestemd – zie ons nommer van 7 dezer – is geheel wrak. De inventaris en een gedeelte der lading is beschadigd geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 28 november. Het alhier gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) MERCATOR, kapt. H. v.d. Woude, heeft, behalve, zoals vroeger gemeld, het verlies van zeilen, ook nog schade aan romp en rondhouten bekomen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 15 januari. Binnengekomen de Russische schoener PETER SOPHIA, kapt. B. Mulberg met rogge van Reval (opm: Tallin) voor Schiedam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 18 januari. Binnengekomen: GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg van Batavia naar Dordrecht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Een vreselijke orkaan heeft het barkschip MARINUS WILLEM belopen. Zie hier wat de gezagvoerder van de bodem, kapt. P. van Duyn, daarvan schrijft:
In de avond van zondag de 15e november j.l. bevond zich het barkschip MARINUS WILLEM, kapt. P. van Duyn, in goede staat en zeilde met een frisse bramzeilkoelte op 07º47’ Z.B. en 103º48’ O.L. van Greenwich. Omstreeks 10 uur begon de lucht te betrekken en was de barometer plotseling aanmerkelijk gedaald, terwijl de wind in hevigheid zo spoedig toenam, dat de lichte zeilen en bramzeilen nauwelijks vastgemaakt konden worden en in weinige minuten de kracht had van een orkaan. Dezelfde begon in het zuiden en hield nagenoeg 2 uur aan, waarvan het gedurende 10 minuten geheel stil werd. Daarna verhief de orkaan zich weer uit het noorden met dezelfde woede en wierp het schip geheel op zijde, deed alle zeilen, mars- en bramra's stengen en een gedeelte van de verschansing verloren gaan, terwijl de kanonstukken, banken, vaten en alles wat zich op het achterdek bevond, over boord werden geslingerd.
De woede van de orkaan bereikte zo een hevige graad, dat de vastgemaakte zeilen tussen de seizings werden weggerukt en de grote sloep van uit de davids in zee geworpen werd. Te midden van de hevigste vlagen braken de stuurtalies van het roer en zulks deed het gevaar nog vermeerderen, daar het schip zonder steun van roer of zeilen, geheel aan wind en golven ten speelbal verstrekte. Voor allen was de toestand verschrikkelijk; maar inzonderheid voor het detachement suppletie-troepen, 120 onderofficieren en manschappen sterk, het welk zich onder het bevel van de kapitein van de artillerie D.P. de Haan aan boord bevond. Ten gevolge van de geweldige overslaande zee waren de grote luiken dicht gemaakt en verkeerden de militairen in het tussendeks in deze afgesloten ruimte, onbekend met hetgeen er boven hun hoofden omging, in een vreselijke angst. Deze steeg vooral ten top, toen onder hen het gerucht verbreid werd, dat de sloepen gestreken waren en de officieren het schip verlaten hadden, een valse tijding welke zich alleen grondde op het over boord slaan van de grote sloep. In het treurig schemerlicht van een lantaarn, te vergeefs naar frisse lucht snakkende, telkens tegen elkander geworpen door het slingeren van het schip, met een loeiende wind boven hun hoofden en een kokende zee beneden zich, ging het angstige van hun toestand alle beschrijving te boven. Doch hun blijdschap was ook groot, toen zij door de verschijning van hun officieren werden gerust gesteld, en de mededeling ontvingen dat de wind begon te bedaren; hetgeen omstreeks 3 uur in de morgen plaats had, heeft de orkaan derhalve 6 uur gewoed. Een treurig schouwspel leverde het schip bij het aanbreken van de dag op. Niet één zeil was gespaard gebleven, gebroken stengen en rondhouten slingerden in het tuig, zodat alle mogelijke moeite moest worden aangewend om het schip weer in zeilbare staat te brengen. Met de dag bevond zich een schip, hetwelk insgelijks het grootste gedeelte van deszelfs tuig en alle zeilen verloren had op enige afstand, doch daar hetzelve geen vlag toonde, bleef het onbekend.


Datum: 17 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 januari. Uit een welwillend schrijven, dat wij heden van de maatschappij Veritas ontvingen, bemerken wij, dat het Journal du Havre in het uit de registers van Veritas getrokken verslag, dat het medegedeelde en hetwelk wij dezer dagen overnamen (opm: zie NRC 120158), zich met betrekking tot de Nederlandse schepen aan een onjuiste opvatting heeft schuldig gemaakt.
Veritas rekent onder haar opgaaf van de 35 verloren Nederlandse schepen der grote vaart, alle schepen die om welke reden dan ook uit de vaart geraakt zijn. Hieronder behoren dan ook de schepen die binnenslands afgekeurd zijn en welke wij niet vermeld hebben. Uit de opgaaf van het Journal du Havre moest men opmaken, dat er met die 35 alleen verongelukte schepen bedoeld werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande de Nederlandse schoener HELENE, kapt. Hoogenstraten, van Hong Kong naar Shanghae (opm: Shanghai), op Breaker`s Point gestrand – zie NRC van 3 dezer – wordt van Hong Kong van de 28e november 1857 gemeld, dat dit schip, na de 4e november van daar naar Shanghae vertrokken te zijn, in de nacht van de 7e dito, bij harde wind, met dik weer en wegens weigeren van wenden, op Breaker`s Point was gestrand. Met het aanbreken van de dag, was het schip door een aantal Chinezen overvallen, in bezit genomen en geheel uitgeplunderd. De equipage had zwemmende het strand bereikt, daar de boten omgeslagen waren. Nauwelijks aldaar aangekomen, werden de schipbreukelingen van alles beroofd en konden zij niet, voor dat men hun Chinese klederen verstrekt had, verder voort trekken en eerst nadat de kapitein twee wissels had getekend hadden zij in een sampan Swatow (opm: Shantou, 23º21’ N.B. 116º41’ O.L.) bereikt, alwaar zij op het schip (opm: bark) TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije, waren overgegaan.
De Nederlandse oorlogsstoomboot MEDUSA, kapt.luit. G. Fabius, was naar Breaker`s Point geweest, om de kustbewoners te waarschuwen zich van dergelijke handelingen jegens Nederlandse onderdanen te onthouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Singapore, 6 december. Het alhier van Glasgow gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark, rederij Jas) HENRIETTE, kapt. J. van Loenen, heeft gebroken masten en stengen, ra´s en zeilen verloren, en meer andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hong Kong, 28 november. De brik SOPHIA, kapt. Hargrave, van Shanghai naar Amoy, is ten gevolge van het overzeilen (opm: overgaan) van de ballast omgeslagen en gezonken. Acht man der equipage verdronken.


Datum: 19 januari 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris N. Sickler te Augustinusga zal, op zaterdag den 23 januari 1858, des namiddag te 4 ure, in de Herberg bij Veenstra te Stroobos, onder anderen verkopen, het 1e en 2e perceel provisioneel en het 3e perceel finaal:
3. Een hecht Tjalkschip, genaamd de JONGE HARKE, groot 26 tonnen, liggende bij de helling van Klaas J. Woudstra te Stroobos, met mast, zeil en treil, staand en lopend want, ankers en verdere inventaris; behorende aan Durk Hessels Weidenaar.
Alles dadelijk te aanvaarden.
(opm: kavels 1 en 2 zijn niet relevant en daarom niet opgenomen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Haagsma te Sneek zal publiek presenteren te verkopen:
3. Ruim 2565/14859 aandelen in het beurtveer van Amsterdam op Sneek v.v, en in het daarin door schipper De Boer bevaren wordend schip de JONGE JULIA genaamd, met toebehoren; aanvaarding bij de finale toewijzing.
Wie gading maakt, komt op maandag den 25 januari 1858, ‘s avonds 7 uur, bij de provisionele toewijzing, in de Stad Munster bij Mejufvr. Vogelsang te Sneek.
(opm: 1) en 2) niet relevant en daarom niet opgenomen; LC 050258 meldt dat NLG 625 was geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Haagsma te Sneek zal publiek presenteren te verkopen:
6. Het geoctrooijeerd Veer van Sneek op Pekela, vice versa, met het daarin gebruikt wordend wel onderhouden Schip, groot 35 tonnen, de VROUW ELISABETH genaamd, met deszelfs inventaris, zodanig hetzelve is liggende in de Kolk buiten het Hoogend te Sneek.
Dit perceel is inmiddels uit de hand te koop. Te aanvaarden: perceel 6 acht dagen na de finale toewijzing.
Wie gading maakt, komt op dinsdag 26 januari 1858, ‘s avonds 7 uur, bij de provisionele toewijzing, ten huize van S. Bokma te Sneek.
(opm: slechts kavel 6 was relevant; LC 050258 meldt dat er was geboden NLG 3027, zie echter ook LC 311258)


Datum: 20 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Syra (opm: Ermoepolis, Siros eiland), 11 januari. Het alhier van Amsterdam gearriveerde Nederlandse schip HENDRIKA GESINA, kapt. Kwint (opm: kof HINDRIKA GEZINA, H.H. Kwint), heeft schade aan de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping binnen de stad Brielle op maandag de 25e januari 1858, des middags ten 12 ure, om contant geld, van 2 kettingen, ieder lang 75 vadem, 7 stuks zeilen, enig staand en lopend touwwerk, 1 anker, 1 sloep, alles afkomstig van het gestrande Franse schoenerschip LA REVEILLE, kapt. Briant; benevens het hol of casco van gemeld schip (opm: zie o.a. NRC 140158). Informatie te bekomen ten kantore van de notaris van Kruijne te Brielle.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht 8 schepen, als: voor Amsterdam 5, voor Rotterdam 1, voor Dordrecht 1 en voor Middelburg de SCHELDE, kapt. H.A.W. van Reede.

ZZC 200158
De 22e november is te Batavia aangekomen het barkschip MARINUS WILLEM, kapt. P. van Duyn, van Rotterdam.
Volgens particulier bericht van kapt. T.D. de Ruiter, voerende het alhier te huis behorend schoener galjootschip CADZANDRIA, van Antwerpen naar Venetië bestemd, was hij 13 dezer te Malmokka nabij Venetië gearriveerd, aan boord alles wel.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 15 januari binnengekomen: JUNO, kapt. G. Spyhck, van Hull naar Antwerpen.
Den 18 dito ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma (opm: kof ADOLPHE EDUARD, G.T. Teensma), van New Castle naar Middelburg; CORNELIS ANTHONIE (opm: bark), kapt. D.R. Kleve van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.

NRC 210158
Elseneur (opm: Helsingör), 17 januari. Het te Sappemeer te huis behorende schip (opm: tjalk) JANTINA REINDERDINA, kapt. P.G. van der Laan, van Greifswald met tarwe naar Newcastle bestemd, is hier heden lek met slagzijdeschade aan de lading en verlies van zeilen binnengelopen en moet lossen om te repareren (opm: zie NRC 260158). Het schip had bijna de destinatie bereikt, doch werd door storm en contrarie wind teruggedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 oktober. Aanstaande donderdag de 21e zal van de werf Rotterdamsch Welvaren alhier worden te water gelaten het nieuw gebouwde fregatschip MEDEA, van de heren A. van Hoboken & Zonen.


Datum: 22 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 16 januari. Het barkschip ANNA, kapt. Neeser, van Libau (opm: Liepaja) met gerst naar Schiedam bestemd, is hier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Van der Hoop en Reepmaker, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op dinsdag de 26e januari, des namiddags ten 2 ure precies, in het Notarishuis aldaar, in het openbaar te veilen en verkopen:
- 1/60e aandeel in het Nederlandse Barkschip HERMAN, kapt. M. van Velthoven, boekhouder de heer N.A. Koning, te Rotterdam, van Batavia geretourneerd, bevracht voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hechte en overdekte Praam Tjalk, groot 77 tonnen, genaamd de DANKBAARHEID, wordt door S.H. Apallius te Terhorne uit de hand te koop aangeboden, ‘t zij met of zonder inventaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomvaart van Harlingen op Hull.
Het Nederlands ijzeren stoomschip MINISTER THORBECKE, kapt. Nepperus, vertrekt van Harlingen naar Hull op aanstaande zaterdag 30 januari.
Adres voor passagiers, goederen en vee bij I. & S. Wiarda
Harlingen, den 21 januari 1858

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip: De notaris E.J. Attema te Drachten zal in een zitting finaal verkopen: een overdekt schip, genaamd de JONGE ALBERT, gemeten op 28 ton, met mast, zeil, fok enz, zoals het wordt bevaren door J.J. Doetjes, thans liggende in de Kletstervaart bij Drachten.
De finale toewijzing is zaterdag 30 januari, ’s middags 3 uren precies, bij Jonker te Drachten.


Datum: 23 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 22 januari. Op de ribben van de Hinder is gestrand de te Dublin te huis behorende brik MINERVA, kapt. Byrne, van Port Madoc naar Emden. De equipage is door de Loodsboot No.1 van Goeree en Maas gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de gestrande brik MINERVA, zie boven, zijn alhier enige zeilen met touwwerk aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 22 januari. Het wrak van de Franse schoener LA REVEILLE is heden morgen te Rockanje aangespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 20 januari. Het bij Zoutelande gestrande Engelse schip KALODYNE, kapt. Burns, is niettegenstaande de afgezonden sleepboten, niet vlot gekomen. Gisteren avond bevond er zich reeds een voet water in het schip. Door de hoge zee werkt het hevig.


Datum: 25 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 december 1857. Het schip (opm: bark) VAN BOSSE, kapt. Hageman, is in de Chinese Zee verongelukt. De bemanning is gered (opm: zie NRC 270158 en ZZC 300158).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 30 november. De Belgische brik RUBENS, kapt. Niedahl (opm: C. Nedahl), van de Chincha-eilanden (opm: 13º42’ Z.B. 76º32’ W.L, bezuiden Lima) naar het Kanaal, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Goederen stoomvaart dienst op Antwerpen en Brussel.
Van Rotterdam, STAD BRUSSEL, kapt. J. van de Berg, 31 januari, van Amsterdam, 28 januari.
Adres bij Louis de Wilde & van Hoegaerden, te Rotterdam, en bij J. Berlips, te Amsterdam.


Datum: 26 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Het Nederlandse schip H. WILLEBRORDUS, kapt. Timmermans, van Rotterdam via Cardiff naar de Middellandse Zee en Odessa, is volgens bericht van Smirna (opm: Izmir), in het begin dezer maand door het Belgische schip LE COCQ, kapt. Zellien (opm: brik COQ, kapt. Georges Zellien), mastloos bij het eiland Ipsara gezien, Er was geen mogelijkheid om hulp te bieden en men beschouwde de positie van het schip als zeer gevaarlijk. (opm: zie NRC 250258)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 25 januari. Heden zijn alhier aangebracht fokkemast, kluiverboom, raas en touwwerk van de gestrande brik MINERVA, zie ons nommer van 23 januari.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip (opm: schoener) CLARA WILHELMINA, kapt. J. Zuiderduin, was, volgens brief van Suriname van de 21e december, aldaar nog liggende, en de dag van vertrek nog niet bepaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip (opm: schoener) NEPTUN, kapt. R.S. Molenaar, van Curaçao herwaarts gedestineerd, met schade uit zee teruggekomen (opm: zie NRC 060158), is volgens brief van daar afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 22 januari. Het schip KALODYNE, kapt. Youngs, van Antwerpen naar Hartlepool, bij Zoutelande gestrand – zie NRC van 23 januari – zal waarschijnlijk afgebracht kunnen worden. Een gedeelte der tuigage is geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur (opm: Helsingör), 22 januari. Van de lading uit het schip JANTINA REINDERDINA, kapt. Van der Laan, van Greifswald naar Newcastle, alhier met schade binnengelopen (zie ons nommer van 21 januari), zijn 300 tonnen (opm: vaten) tarwe gelost en daarvan 200 tonnen geheel beschadigd bevonden en verkocht.


Datum: 27 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 december 1857. Scheepsvrachten. Sedert onze laatste berichten hebben de vrachten noemenswaardige fluctuatiën ondergaan, doch geloven wij niet, dat zij zich op de tegenwoordige hoogte zullen kunnen souteneren (oom: handhaven), daar men voor een lange tijd een goed getal particuliere bodems uit Singapore, China en Europa verwacht. Heden hebben wij de volgende bevrachtingen mede te delen:
Naar Nederland de Nederlandse schepen JOHANNES LODEWIJK à NLG 82,50 voor suiker in kranjangs (opm: gevlochten mand van bamboe als verpakking voor suiker), NLG 75 voor rijst en suiker in zakken en NLG 90 voor huiden, hier voor Rotterdam te laden; LOUIS à NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor rijst en koffij hier en te Samarang naar Amsterdam; PALEMBANG à NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor rijst, hier naar Rotterdam; STAD LEIJDEN à NLG 80 voor suiker, NLG 75 voor rijst en NLG 90 voor arak (opm: rijstbrandewijn) en huiden, hier en te Soerabaija naar Amsterdam; CATHARINA MARIA à NLG 80 voor suiker in kranjangs, NLG 75 voor rijst of suiker in zakken, NLG 85 voor lichte goederen en NLG 90 voor arak, hier, te Tagal en te Samarang naar Amsterdam; WAALSTROOM à NLG 80 voor rijst en NLG 90 voor koffij en lichte goederen, te Padang naar Amsterdam te laden.
Na het afsluiten dezer transacties nam de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij in eens de Nederlandse schepen COMMERCIE COMPAGNIE naar Middelburg; ANNA DIGNA, WILLEM DE CLERCK en DRIE VRIENDEN naar Amsterdam en eindelijk MAASSTROOM naar Schiedam à NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor koffij, op de kust te laden. Naar vreemde havens Nederlands HOLLANDS TROUW à GBP 3.10 voor rijst en GBP 4 voor arak en kurkuma (opm: ook geelwortel, bevordert de spijsvertering), hier naar Bremen; Nederlands WILHELMINA krijgt NLG 12.000 voor een reis naar China via Makassar (opm: Ujung Pandang), Nederlandse JOAN MELCHIOR KEMPER, OSIRIS en HONIGBY waren in Europa bevracht. De twee laatstgenoemde schepen nemen huiden en arak à NLG 95 en NLG 105 als bijlading op de kust naar Amsterdam.
Voor rederij rekening laadt Nederlands AUSTRALIE naar Rotterdam; dit schip neemt een partijtje suiker als bijlading à NLG 90.
Disponibel zijn Nederlandse schepen KONING WILLEM III, MARIA ELISE, MARIA ADRIANA en GELDERLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 december 1857. In de nacht van de 18e op de 19e oktober is de mailboot KONINGIN DER NEDERLANDEN op haar terugreis van Singapore, te Troemboe Raija, een der Noordelijkste reven van Poeloe Soree, aan de grond geraakt, doch in de morgen van de 19e met hulp van Zr.Ms. stoomschip CELEBES weder vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op 26 januari in het Notarishuis te Rotterdam: 1/60e aandeel in het barkschip HERMAN verkocht voor NLG 1310.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 20 januari. Alhier is heden aangekomen het schip (opm: kof) ANTJE, kapt. G.G. Smit, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), met verlies van twee ankers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 26 januari. Het schip (opm: brik) HERMANUS FRANCISCUS, kapt. E.H. Masdorp, van Nickerie herwaarts gedestineerd, met schade te Barbados binnengelopen, is aldaar afgekeurd en verkocht (opm: zie NRC 030158 en 090258). De lading zal in een ander schip overgescheept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 januari. Het Nederlandse schip KLAARTJE, kapt. de Ruyter, van Middelharnis naar Sunderland bestemd, is hier gisteren met verlies van zeilen, watervaten, overgeworpen lading en andere zeeschade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calais, 22 januari. Het Nederlandse kofschip SIEKA, kapt. P.D. Douwes, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Plymouth, is op onze kust gestrand. De bemanning is gered en men is bezig om de lading koren, die beschadigd is, te lossen. Wordt het weder bedaard, dan bestaat er hoop het schip af te brengen (opm: zie NRC 040258).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 19 december. Het Belgische schip (opm: brik) ORLINE, kapt. C. Gaukema jr, van Maroïm naar Falmouth, alhier met schade binnengelopen, is afgekeurd. De lading wordt in het schip MARAGNAN, kapt. Bilhard (opm: Billiard), overgescheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 december. Met het schip JAN DANIEL, kapt. Hagers, zijn alhier aangebracht kapt. Hageman en de verdere equipage van het Rotterdamse barkschip VAN BOSSE, welke bodem op de reis van Woosung naar Singapore, bij het eiland Turanee verongelukt is (opm: zie NRC 250158 en ZZC 300158).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. Het Bremer schip BALTIMORE en het Franse schip GUILLAUME TELL, beiden alhier afgekeurd, hebben het eerste NLG 28.100 en het tweede NLG 15.100 in publieke veiling opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 1 december 1857. Het Nederlandse barkschip ANTOINETTE, kapt. J.M. de Winter, hetwelk de 6e november van hier naar Rotterdam vertrok, is gisteren met schade uit zee teruggekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In ons nommer van j.l. zaterdag, vermeldden wij kortelijk het vergaan der stoomboot SOURABAYA, gezagvoerder Guyot. Wij zien ons nu in staat gesteld daaromtrent enige nadere berichten mede te delen.
Genoemd stoomschip, aan de heer Cores de Vries toebehorende, van Borneo's westkust naar Batavia bestemd, stiet de 20e dezer, des middags omstreeks 1½ ure, op de Brouwersdroogte (plm. 40 Engelse mijlen van Batavia) en bleef daarop vastzitten. Bij een poging om achteruit te werken, brak het roer, waarop de grote sloep werd uitgezet om onder bevel van de 1e stuurman, naar Batavia ter verlanging van hulp te verstrekken. De overste Croese en zijn familie alsmede de majoor van Kettwich, die zich als passagiers aan boord bevonden, maakten van deze gelegenheid gebruik, om mede naar Batavia te vertrekken, terwijl een ander passagier, de heer Dr. J.H. Croockewit Hz. aan boord bleef.
De gezagvoerder liet alsnu de lading, hoofdzakelijk uit Borneo’s suikerriet bestaande, en alle zware voorwerpen, om het schip te lichten en alzo vlot te krijgen, over boord werpen.
Des nachts werd dan ook geen water meer bij de pomp gepeild, doch een opkomende zware bui werkte de boot verder de droogte op, waardoor het water rees en vermoedelijk het schip onder de machinekamer een zwaar lek kreeg.
De gezagvoerder, alsnu inziende dat het vaartuig verloren was, deed omstreeks 4 ure in de morgen, de overige drie sloepen strijken en verdeelde daarin de equipage en zich aan boord bevindende soldaten, terwijl hij zelf met de heer Dr. Croockewit het laatst aan boord bleef en zich met deze in de 5e sloep inscheepte. Deze drie sloepen kwamen allen behouden in de nacht van de 21e op de 22e, te Batavia aan.
Op het vernemen van dit ongeluk vertrokken van hier derwaarts Zr.Ms. schroefschoener MONTRADO, commandant luit. ter zee 1e klas J. van Bleiswijk Ris en de mede aan de heer Cores de Vries behorende stoomboot PALEMBANG, kapt. H.J. Rosenboom, ten einde zoveel mogelijk van schip en lading te redden.
Vrijdagmiddag de 22e, kreeg de PALEMBANG de SOURABAYA in het gezicht, doch het was bereids te laat geworden derwaarts te gaan en genoegzaam blijkbaar, dat er niets meer te redden viel. De PALEMBANG bleef dus die nacht in de nabijheid ankeren en bevond de volgende morgen, dat de SOURABAYA nog meer op zijde gevallen was en er aan geen bijkomen te denken viel. Weldra brak alsnu de SOURABAYA van een, waarna de PALEMBANG weder vertrok en benevens de MONTRADO maandagmorgen alhier terugkeerde.
Men roemt algemeen de goede orde, welke aan boord der SOURABAYA bleef heersen en waaraan het te danken is, dat alle passagiers, waaronder ruim 100 militairen, en het scheepsvolk gered zijn, waartoe het zich aan boord bevinden van vier sloepen veel heeft bijgedragen.
Wij kunnen tenslotte nog mededelen, dat de passagiers, die het eerst in de grote sloep waren vertrokken, in de avond van de 22e nabij de rivier Tjitarum, op de hoek van Krawang, de vaste wal van Java bereikten en bereids l.l. zaterdag, met de stoomboot BANDA, behouden te Batavia zijn aangebracht. (opm: zie NRC 030258 en 230358)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 27 januari binnengekomen JUNO, kapt. Solomon Spink, van Hull voor deze stad.
Den 26 dito uitgezeild de Nederlandse galjootkof JOHAN MARTIN, kapt. J.H. van Slogteren, en de kof OOSTZEE, kapt. W. Riedijk, beiden in ballast via Nieuwpoort St. Thomas.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 22 januari binnengekomen JUNO, kapt. Solomon Spink, van Hull naar Antwerpen, alhier als bijlegger binnen, is heden binnendoor opgezeild naar Zierikzee.
Den 23 dito ROLLA, kapt. W. Reason, van Belfast naar Rotterdam.


Datum: 28 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. In het Voornsche Kanaal ligt zeilklaar het stoomschip JEDO, gebouwd voor rekening van het gouvernement van Japan op de werf Merwede van de heren Gips te Dordrecht. Het schip is door vele zeeofficieren bezichtigd, waartoe de gezagvoerder, de heer d`Arnoud Gerkens, welwillend gelegenheid gaf. De zeildag is bepaald op heden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Met genoegen vernemen wij heden het arrivement (opm: aankomst) van het schip BUITENZORG te Padang. Men koesterde voor dit schip, dat de 1e juni reeds uit Hellevoetsluis was vertrokken, enige vrees.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip ADOLF VAN NASSAU, kapt. T. Meester, is volgens brief van Batavia van 10 december 1857, te Hongkong met schade uit zee teruggekomen (opm: zie NRC 030158), hebbende in de Chineesche zee gestoten, doch was, volgens brief van de kapitein, weer gerepareerd en gereed om naar Makassar te vertrekken.


Datum: 29 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 december 1857. Naar wij vernemen, zegt de Oostpost, hebben drie zeer geachte handelshuizen te Soerabaija, Fraser Eston & Co, W. Cores de Vries en B.J. van Eck & Co, met de scheepsbouwmeester G.R. Curtis, het plan ontworpen ener naamloze maatschappij, om ter rede van Soerabaija ten dienste der koopvaardijschepen daar te stellen een drijvend droog dok. Het kapitaal dezer maatschappij wordt begroot op NLG 250.000, verdeeld in 50 aandelen van NLG 5.000 elk, terwijl de gelegenheid tot inschrijving is opengesteld ten kantore van mr. W.H. s`Jacob, advocaat te Soerabaija. Wij juichen het plan der ontwerpen ten zeerste toe, waardoor in een algemeen erkende behoefte des handels zal worden voorzien, en voor Soerabaija een nieuwe bron van welvaart en werkzaamheid zal worden geopend, waarvan de voordelen zullen worden genoten, niet alleen door de inschrijvers der maatschappij, maar ook door allen, die door hun handel of hun nijverheid belang hebben bij de bloei der scheepvaart te Soerabaija.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

`s Gravesande, 27 januari. Zondag l.l. ontdekte men in de richting van Hoek van Holland een schip in zinkende staat. Eergisteren spoelde een gedeelte van het bovendek, vermoedelijk althans van dat vaartuig, aan. Men is dadelijk begonnen met de sloop, maar heeft niets gevonden, waaruit de naam of herkomst van het schip is af te leiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Newcastle, 26 januari. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Zegers (opm: kof, P.H. Zeegers), hetwelk eergisteren van Dantzig (opm: Gdansk) te Shields arriveerde, heeft zeilen verloren en andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cagliari, 20 januari. Het schip ARPADINA, van Ismael naar het Kanaal, is 13 januari op het eiland Antiochië gestrand en verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december 1857. Als een voorbeeld van een vlugge reis kan men mededelen, dat het de 27e november aangekomen Nederlandse fregat de STAD LEYDEN (opm: bark STAD LEIDEN), kapt. N.J. van der Vorm, de tocht van Melbourne tot Anjer in 24, en tot op de rede alhier in 27 dagen heeft afgelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 14 december. Het schip ORESTES, is ter rede van Amoy verbrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping binnen de stad Brielle op donderdag de 4e februari 1858, des middags ten 12 ure, van enige geborgen goederen, afkomstig van het op de 22e januari, gestrande Engelse brikschip MINERVA, kapt. Byrne, als twee kettingen, lang 87 en 30 vadem, twee trossen, 10 stuks zeilen, gekapt staand en lopend touwwerk, 2 ijzeren pompen, 2 octanten, 1 barometer, grote mast, rondhouten, enz, benevens het hol of casco van gemeld schip. Informatie te bekomen ten kantore van de notaris van Kruijne, te Brielle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Departement van Buitenlandse Zaken.
Aan de gezagvoerders van Nederlandse vaartuigen wordt, ter voorkoming van schade, herinnerd aan art. 18 der wet van 14 maart 1812 (Staatsblad no. 121), aldus luidende:
“Nederlandse schepen, in vreemde havens aankomende, alwaar een consul van deze Staat resideert, zal de schipper gehouden zijn, zich binnen drie maal vier en twintig uren na zijn aankomst, bij de gemelde consul te vervoegen, en aldaar zijn zeebrieven te vertonen en te doen viseren; zulks verzuimende zal de schipper of gezagvoerende verbeuren een boete van één gulden voor elke last.”
Leeuwarden, den 23 januari Van Panhuis

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee Scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen terstond of maart e.k. vast werk bekomen bij D.J. de Boer, scheepsbouwmeester te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Boltjes te Grouw, zal op zaterdag den 8 februari 1858, des namiddag precies ten een uur, ten huize van Stapert, kastelein te Winsum, onder uitloving van strijk en verhoog geld, verkopen:
1: De helft van het Veer- en Beurt schip, nieuw uitgehaald in 1856, de LEEUW genaamd, varende van Winsum op Leeuwarden, Sneek en Franeker, vice versa, benevens de daarbij behorende tuigage.
2: En daarna voor 5 jaren verhuren: een uitmuntend stuk Greidland, gelegen onder Winsum, Jan Bakkers Vier genaamd; alles breder bij biljetten omschreven, welke met inlichtingen der voorwaarden zijn te bekomen ten kantore van gemelde notaris.
(opm: ad 1) is in LC 120258 geboden NLG 1666)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W.A. Evertsz te Oldeboorn zal, op maandag den 1 februari 1858, ’s middags 3 ure, bij de kastelein K. Feenstra te Heerenveen, provisioneel verkopen: Een best onderhouden Tjalkschip, groot 31 ton, in 1852 gebouwd te Leeuwarden, met daarbij zijnde buitengewone complete inventaris: benevens een boot; bevaren geweest door wijlen Sijbe F. de Jong, zodanig een en ander is liggende aan de Heerenwal te Nijehaske.
Nadere informatie bij den Tjalkschipper M.A. Engelsma aldaar.
(opm: LC 120258 meldt dat NLG 1250 is geboden)


Datum: 30 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 december. De 12e november ankerde ter rede van Anjer (Bantam) het Amerikaanse driemastschip KATE HOOPER, gezagvoerder John J. Jackson, komende van Macao (China), met bestemming naar Havana, aan boord hebbende ruim 600 Chinese emigranten die in opstand waren. Op de reis hadden de Chinezen de 7e november in het benedenschip brand gesticht, klaarblijkelijk met het doel om de equipage, indien deze de brand zou trachten te blussen, te vermoorden en zich vervolgens van het schip meester te maken. Dit plan is echter niet mogen gelukken. De luiken en andere openingen van het tussendek dichtgesloten zijnde, waren de Chinezen gedwongen zelf de brand te blussen. De pogingen van enigen hunner om de luiken open te breken hadden het gevolg dat bij een daardoor ontstaan gevecht vijf Chinezen het leven verloren. Nadat het hoofd van de opstand, benevens een twintigtal belhamels waren uitgeleverd, werden de luiken van het schip geopend. De aanlegger van de brand werd dadelijk opgehangen en de andere belhamels werden in de boeien gesloten. Daarna werden de luiken door gewapende manschappen der equipage bewaakt om de overige zich tussendeks bevindende Chinezen te beletten hun verblijf te verlaten. Op deze wijze had men het gezag aan boord weten te handhaven tot de terugkomst te Anjer.
Op het vernemen van het bovenstaande vertrok de 20e november Zr.Ms. schroefschoener BALI met last om zo spoedig mogelijk naar Anjer te stomen en zonodig de gezagvoerder van het Amerikaanse schip assistentie te verlenen. Bij aankomst aldaar was alles aan boord weder rustig. Men hield de Chinezen steeds in bedwang door hen allen tussendeks te doen verblijven en elke opgang naar het bovendek door posten te doen bewaken. Als gezondheidsmaatregel werden 50 tot 60 tegelijk op het dek toegelaten. Nadat de equipage met 11 matrozen was versterkt, is het schip de 21e november van Anjer vertrokken om de reis naar Havana te vervolgen. Door de genomen maatregel om de Chinezen beneden te doen blijven en de luiken te bewaken, meende men het gezag aan boord te zullen kunnen handhaven. De BALI vergezelde het schip tot op de hoogte van Krakatau.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 26 januari. Het wrak en de lading van het alhier gestrande Russische schip KATHINKA hebben BFrs 3700 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Port Louis (Mauritius), 14 december 1857. Volgens schrijven van kapt. L.J. Wilhelmie, voerende het fregatschip JACOBA HELENA, van Rotterdam naar Batavia bestemd, was hij de 26e november aldaar gearriveerd, na sedert zijn vertrek van Java veel slecht weder en zware stormen doorgestaan te hebben. In een hevige orkaan op 4 december is het Franse schip SIGISBERT CÉZARD alhier ter rede drift gegaan, kwam dwars voor de boeg van de JACOBA HELENA en bracht aan deze belangrijke schade toe (opm: zie NRC 010458). Men was bezig met het lossen der lading. Aan boord was alles wel. De orkaan waarvan boven sprake is heeft veel schade aan de ter rede liggende schepen veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Probolingo, 23 november 1857. De 25e november, ’s namiddags ten 3½ ure, sloeg de bliksem in het alhier ter rede liggend met steenkolen beladen schip (opm: fregat) BROEDERTROUW, kapt. G. Rotgans, waardoor de voorbramsteng van gemelde bodem verbrijzeld werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 16 december. Wij hebben weder verschillende ongelukken op onze kust gehad die door het overslaan der modder-ballast veroorzaakt zijn. Het ware te wensen dat de gezagvoerders der schepen zich niet door verkeerde zuinigheid lieten bewegen om deze ballast te gebruiken, daar die zeer gevaarlijk is.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door het schip JAN DANIEL, kapt. B. Hagers, de 2e december van Japan te Batavia gearriveerd, zijn aldaar aangebracht kapt. W.E. Hageman en echtgenoot benevens de equipage van het in de Chinese Zee verongelukte schip VAN BOSSE (opm: zie NRC 250158).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 7e december 1857 is van Batavia vertrokken het barkschip ELIZABETH EN JOHANNA, kapt. T.R. Oomkens, en 9 dito het barkschip CATHARINA MARIA, kapt. J.A. Ballot, beiden naar de Kust.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 27 januari binnengekomen JACOBA, kapt. M.F. Schaap, SCHOONDERLOO, kapt. D. Kruijt, beiden van Batavia naar Rotterdam, BEIJENKORF, kapt. T. Vogelensang, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor.
Den 28 dito EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes, van Batavia naar Rotterdam.
Den 27 uitgezeild CORNELIS ANTHONIE, kapt. D.R. Kleve, van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 31 januari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip (opm: bark) PHOEBUS, kapt. C.F. Beck, van Cardiff te Singapore aangekomen, heeft, volgens brief van de kapitein, de 4e december in de Straat van Malacca gestoten en moet te Singapore repareren.


Datum: 01 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Roscoff, 25 januari. Het schip VOLTIGEUR, kapt. Even, van Konstantinopel (opm: Istanbul) naar Groningen, is de 18e dezer op het eiland Batz binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële akte in dato de 18e januari 1858 is tussen de ondergetekenden John Wambersie en Henricus Willem Cornelis Crooswijck, beide cargadoors, wonende binnen deze stad, overeengekomen om de tussen hen bestaande vennootschap onder de firma van Wambersie & Crooswijck te ontbinden en zulks te rekenen van de 1e februari 1858 af. De vereffening der lopende zaken zal geschieden door de eerste ondergetekende, welke de zaken voor zijn privé rekening onder de firma van Wambersie & Zoon zal voortzetten.
Rotterdam, 31 januari 1858 J. Wambersie
H.W.C. Crooswijck


Datum: 02 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 1 januari jl. was de Koninklijke Nederlandse marine aldus samengesteld:
Zeilschepen:
- 2 linieschepen 1ste klasse, KONING DER NEDERLANDEN en de ZEEUW, beiden van 88 stukken;
- 3 linieschepen der 2de klasse, de KONINGIN, KORTENAER (wachtschip en instructieschip voor de adelborsten te Willemsoord) en TROMP, van 74 stukken;
- 4 fregatten der 1ste klasse van ruim 50 stukken, de PRINS VAN ORANJE, DE RUYTER, DOGGERSBANK en de RIJN;
- 8 fregatten der 2de klasse, van 36 à 38 stukken, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, PRINSES SOPHIA, de SAMBRE, PALEMBANG CERES en HOLLAND;
- 1 geraseerd (opm: van masten en tuig ontdaan) fregat van 28 stukken, ROTTERDAM;
- 4 korvetten der 1ste klasse, van 26 à 28 stukken, JUUO (opm: waarschijnlijk JUNO), AJAX, VAN SPEIJK en PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN;
- 2 korvetten der 2de klasse: PALLAS van 20 stukken en URANIA (instructievaartuig te Willemsoord) van 12 stukken;
- 8 brikken van 12-18 stukken, VENUS, de KOERIER, de HAAI, de LYNX, de SPERWER, de ZEEHOND, de CACHEPOT en de AREND;
- 8 schoenerbrikken met 5-10 stukken, PYLADES (adviesbrik), SYLPH, de LANSIER, BANDA, TERNATE, REMBANG, PADANG en MACASSAR;
- 4 schoeners: de WESP, de ADDER en de SCHORPIOEN van 3 stukken en ATALANTE met 1 stuk;
- twee transportschepen: de HELDIN met 10 en de MERWEDE met 8 stukken;
- voorts 44 kanonneerboten, groot en 11 klein model; - 2 kanonneerboten in de West-Indiën en een verdedigingsvaartuig.
Schepen met stoomvermogen:
- 3 fregatten met stoomvermogen: EVERTSEN en ZEELAND met 51 stukken en 400 paardenkracht en de ADMIRAAL VAN WASSENAAR met 45 stukken en 300 paardenkracht; - 2 korvetten met stoomvermogen MEDUSA en PRINSES AMELIA van 19 stukken en 150 paardenkracht;
- 8 schroefstoomschepen: GRONINGEN, CITADEL VAN ANTWERPEN en VICE ADMIRAAL KOOPMAN, der 2de klasse van 12 stukken en 250 paardenkracht; BALI en SOEMBING met 8 stukken en 100 paardenkracht; MONTRADO met 8 stukken en 70 paardenkracht; VESUVIUS met 8 stukken en 119 paardenkracht; en SAMARANG van 7 stukken en 100 paardenkracht, de 5 laatste van de 4de klasse;
- 13 rader-stoomschepen als 3 van de 1ste klasse, ARDJOENO, GEDEH en AMSTERDAM, van 8 stukken en 300 paardenkracht; 3 van de 2de klasse: BROMO en MERAPI van 8 stukken en 220 paardenkracht en CYCLOOP van 6 stukken en 220 paardenkracht; 3 van de 3de klasse ETNA van 6 stukken en 170 paardenkracht; SINDORO van 6 stukken en 150 paardenkracht; en PHOENIX van 6 stukken en 110 paardenkracht; SURINAME van 6 stukken en 110 paardenkracht; MADURA van 4 stukken en 100 paardenkracht en ONRUST en ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, beide van 1 stuk en 70 paardenkracht;
- 2 rader-stoomschepen, behorende aan het departement van koloniën doch bemand wordende door de marine en een schip: CASTOR, korvet 1ste klasse, exercitie-batterij te Willemsoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip AMAZONE, kapt. Damman, van Rotterdam naar Duinkerken, is de 28e januari te Margate binnengelopen, zijnde in de gronden van de Goodwin Sands bezet geweest.


Datum: 03 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 1 februari. Het Nederlandse schip EGMOND AAN ZEE, kapt. Gouda, van hier met een lading kaas naar Londen bestemd, is bij Callandsoog gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 1 februari. Uit Lissabon verneemt men, dat het de 2e januari met troepen van hier uitgezeilde schip (opm: bark) PAUL JOHAN, kapt. D. Hulsinga, naar Batavia bestemd, ten gevolge van hevige storm twee masten over boord heeft gezeild en om te repareren aldaar is binnengelopen (opm: bedoeld is STAD ASSEN, zie NRC 060258).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 1 februari. Heden is alhier als bijlegger binnengelopen het Nederlandse schoenerschip LEVANT, kapt. J. Tolner, van Sunderland met kolen naar Genua bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Gisteren avond strandde voor Scheveningen bij hevige N.N.W. wind de Groningse schoener ELISABETH (opm: waarschijnlijk ELIZABETH, bevelvoerder R. Huizing, komende van Ancona en bestemd naar Rotterdam. De lading bestaat uit hennep, lijnzaad, zwavel en Crem.Tart. (opm: cremor tartari, gezuiverde wijnsteen, overwijnsteenzure potas [een verkoelend, zacht laxerend middel]) Het schip behoort aan de heer J.G. Engelsman te Veendam. De bemanning, sterk 7 koppen is door de reddingboot van de Noord- en Zuid-Hollandsche Maatschappij van boord gehaald. Zodra het weder zulks toeliet, zou men trachten de lading te lossen; men hoopt heden morgen daarmede een begin te kunnen maken (opm: zie ook NRC 040258, 080258 en 110258).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Grissee wordt gemeld, dat op de 16e januari j.l. de Nederlands-Indische bark DENOK BINTANG TOEDJOE, gevoerd door Oey Ang Kie, en komende van Riouw, op de hoogte van Menareh in Straat Madura, ten gevolge van een bekomen lek, op het droge is moeten gezet worden en later is gezonken. Slechts een gedeelte van de lading en van de inventaris heeft men kunnen redden.

Krant:
  JB - Javabode

Ladinglijst van het stoomschip SOERABAYA, kapt. Guyot, van Batavia naar de westkust van Borneo:
81 colli gouvernementsgoederen, 20 ps. gewichten, en NLG 20.000 recepissen (opm: voorlopig bewijs van storting, later in obligatie of aandeel om te wisselen).
Adres: Gouvernement.
1 krat scheermessen uit entrepot. Adres E. Moorman & Co.
2 kisten en 1 doos lampenbollen, 2 dozen rijnwijn, 5 kisten wijn, 1 doos koek, 1 doos bitter, 2 dozen madera, 1 doos likeur, 6 dozen provisiën, 1 doos gendies (opm: onbekend), 12 picol koffij, 1 doos rode visjes,1 krat eau de cologne, 2 dozen lampen, 2 keld. genever uit entrepôt.
Adres: B.J. Leon.
3 kisten provisien, 1 doos likeur, 4 dozen kaas, 3 vs. boter.
Adres: S.B. van Kleeff & Co
(opm: de SOERABAYA is op deze reis verloren gegaan, zie JB 270158)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 30 januari binnengekomen LUDWIG HEIJN, kapt. A. Bodow, van Callao; ANN & JANE, kapt. J. Thoman, FIDILITY, kapt. J. Vivian, beide van Londen.
Den 1 februari JEDO (opm: fregat), kapt. W. van der Hoeven, van Batavia, alle naar Rotterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie. Blijkens onderhandse akte, dato 30 december 1857, behoorlijk geregistreerd, is de tussen de ondergetekenden bestaan hebbende Vennootschap uitsluitend tot uitvoering van Commissie- en Rederijzaken, onder de firma M.C. de Crane & Zoon, met 31 december 1857 ontbonden, zullende de eerst ondergetekende de zaken onder dezelfde firma voor eigen rekening blijven continueren. Geschiedende deze bekendmaking ter voldoening aan art. 31 van het Wetboek van Koophandel.
Zierikzee, 1 februari 1858 W.C. de Crane
H.A. van IJsselsteijn

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie. Bij akte, de zesde januari 1800 acht en vijftig, voor het Kantongerecht te Zierikzee verleden, is door Mr. Wilhelmus Christianus de Crane, te Zierikzee, aan zijn zoon Marinus Christianus, geboren de 11e mei 1800 acht en dertig, handlichting verleend tot het drijven van alle soorten van nering en handel, het uitoefenen van Cargadoorszaken en het verrichten van al hetgeen daarmede in verband staat.


Datum: 04 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. De directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft bij circulaire aan de reders in Nederland haar verlangen te kennen gegeven dat hoe langer zo meer een voldoend examen van de stuurlieden der handelsvloot worde gevorderd, ten bewijze dat deze de nodige bekwaamheden in hun vak bezitten.
Wij kunnen niet anders dan dit doel toejuichen en laten de voornaamste inhoud van bedoelde circulaire hieronder volgen:
Het heeft sedert geruime tijd onze aandacht getroffen dat onder de gezagvoerders en verdere officieren op de Nederlandse koopvaardijschepen nog zo vele voorkomen die geen bewijzen overleggen van te hebben voldaan aan de eisen van een examen, ook in het theoretische gedeelte van hun vak, waartoe hier te lande de gelegenheid zo veelvuldig is opengesteld. En het is ons hoogst wenselijk voorgekomen om zoveel mogelijk, ook onzerzijds, tot een verbetering daarin mede te werken.
De eerste maatregel door ons met dat doel aangewend was het vorderen, bij het sluiten onzer bevrachtingen van schepen, bestemd voor de overvoer van gouvernements-eigendommen, van verklaringen of de bedoelde officieren examen hunner bekwaamheid hebben afgelegd.
Wij ondervinden met leedwezen dat ettelijke gezagvoerders en stuurlieden zich slechts weinig aan die maatregel laten gelegen liggen en dat bij voortduring nog vele ook der jongere scheepsofficieren in dienst treden of door rederijen aangenomen worden zonder dat ons de bewijzen geleverd worden dat zij vooraf op voldoende wijze aan een theoretisch examen deel namen.
Wij vinden daarin aanleiding om aan de maatregelen ter bereiking van onze bedoelingen enige meerdere aandrang bij te zetten en hebben daartoe het besluit genomen waarvan wij de eer hebben u bij deze kennis te geven:
Bij onze volgende bevrachtingen van schepen, bestemd voor de overvoer van producten en goederen de staat toebehorende, zal voorlopig alleen van de rechtstreeks vertrekkende, doch eerlang ook van de op vooruitreis zijnde schepen, de overlegging gevorderd worden van een bewijs van afgelegd voldoend examen, door de derde stuurman, of, voor die schepen waarop geen derde stuurman dienst doet, door de jongste officier in rang.
Aan de mededeling van dit besluit wensen wij tevens de kennisgeving toe te voegen van ons voornemen om, na verloop van enige tijd, dezelfde maatregel toe te passen op de tweede stuurman of de in rang op de jongste volgende.
De verplichting om alvorens tot officier aan boord te worden toegelaten, aan het examen te zijn onderworpen, wordt door ons in de eerste plaats op de laagsten in rang toegepast om de reeds verder gevorderden de gelegenheid te geven zich tijdig van de nodige declaratoiren (opm: verklaringen) van behoorlijk afgelegd examen te voorzien, als de bepalingen ook op hen toepasselijk worden gemaakt.
Wij vertrouwen dat het in deze behandelde onderwerp ook de belangstelling der rederijen in hoge mate verdient en houden ons alzo gaarne overtuigd van uw medewerking bij de uitvoering van ons omschreven besluit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Het departement van marine heeft dezer dagen een overeenkomst gesloten met de heren Gebr. Van Ulphen, cargadoors te Amsterdam, tot de overvoer in de eerste helft dezer maand, van levensmiddelen en scheepsbehoeften naar de Middellandse Zee ten behoeve van Zr.Ms. fregat met stoomvermogen de ADMIRAAL VAN WASSENAAR, zullende daartoe gebezigd worden het schoener-kofschip GARONNE, gezagvoerder B.G. Smit, liggende te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 februari. Men heeft van gisteren morgen tot de avond en gedurende de ganse nacht met onvermoeide ijver te Scheveningen gewerkt aan het lossen der lading van de gestrande schoener ELIZABETH, zie ons nommer van gisteren (opm: ook NRC 080258). Blijft het weder zo als het thans is, dan vleit men zich dat de lading grotendeels onbeschadigd zal worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford, 31 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) JANTINA GEZINA, kapt. J.J. Fijn, van Cardiff naar Barcelona, is alhier lek binnengelopen en op de droge gehaald om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calais, 29 januari. Het alhier gestrande Nederlandse kofschip SIEKA, kapt. P.D. Douwes, van Koningsbergen naar Plymouth bestemd – zie NRC van 27 januari – is vlot en hier in de haven gebracht. Ten gevolge van de zuidelijke winden en het mooie weder tijdens het vaartuig op strand zat, heeft het maar weinig geleden. Niettemin moet het schip een nieuwe valse kiel en duchtige kalefatering hebben alvorens het weder zal kunnen vertrekken. De lading heeft maar weinig geleden en is hier opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Corfu, 25 januari. Het Nederlandse schip JANNEKE HENDRIKA, kapt. Pik, 19 dezer alhier van Rio-Janeiro gearriveerd heeft schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 februari. Te Middelburg is gisteren op de werf de Volharding van de heren Den Bouwmeester, Borsius & Van der Leijé de kiel gelegd voor een barkschip, groot 400 gemeten lasten, hetwelk genaamd zal worden de BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG.


Datum: 05 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Zr.Ms. korvet PALLAS is in ’s Rijks droge dok te Vlissingen nagezien en wordt verder gereed gemaakt voor de reis naar Oost-Indië. Het tijdstip der indienststelling van Zr.Ms. fregat EVERTSEN schijnt nog niet bepaald te zijn. Men is echter druk bezig met het in orde brengen van die bodem. De oorlogsbrik COURIER is l.l. vrijdag (opm: 29 januari) in het droge dok gehaald om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 1 februari. Het schip MARIANNE, kapt. Poelman, van Newport naar Triest, is alhier binnengelopen om een lek te stoppen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een kofschip, groot 13 circa tonnen, geschikt voor alle gebruik, met best tuig, waaronder twee fokken, een geheel nieuw, kachel en verdere scheepsgoederen en gereedschappen; ligt in de Stadsgracht bij de Tuinen te Franeker.
Te bevragen bij de eigenaar F.D. Damhuis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Friesche en Overijsselse Stoomboot Reederij.
Hervatting der dienst op zondag den 7 februari 1858.
Het stoomschip BURGERMEESTER ZIJLSTRA
Vertrekt van Harlingen naar Kampen, zondagmorgen 8 uur.
Vertrekt van Kampen naar Harlingen, dinsdagmorgen 7 uur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. de Jong Rz. te Wommels zal, op maandag 15 februari 1858, ’s namiddag 3 uur, bij K.B. Adema te Cubaard, ineens finaal veilen: een gedeeltelijk overdekt Snikschip, de JONGE DIRK genaamd, groot 5 ton, met volledige inventaris, varende in de vaste beurt van Baijum op Franeker et vice versa; als zodanig 12 mei 1858 vrij te aanvaarden.


Datum: 06 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Uit een nader onderzoek, dat wij ingesteld hebben aangaande het bericht in ons nommer van 3 dezer betreffende de averij van het schip PAUL JOHAN, kapt. Hulsinga, van Texel naar Batavia bestemd, is ons gebleken, dat dit bericht op een misverstand berustte, zijnde het niet de PAUL JOHAN, maar het schip STAD ASSEN, kapt. Haverbult – waarvan wij reeds in ons nommer van 13 december melding maakten – dat bedoeld werd. Wij haasten ons om dit abuis hiermede te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 3 februari. Heden is alhier lek binnengelopen het Nederlandse schip (opm: bark) PROTEUS, kapt. A. Kikkert, van Newcastle naar Singapore bestemd. Het schip zal waarschijnlijk naar Ramsgate verzeilen om daar nagezien te worden (opm: zie NRC 070258).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Weijert Bakker Bz, makelaar, zal op maandag 8 februari 1858 te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ des avonds ten zes ure precies veilen:
- 2/32 Aandelen in het barkschip DE ZWAAN, gemeten op 261 lasten, varende onder directie van de heer H.G. Croockewit.
- 4/64 Aandelen in het ijzeren barkschip HERMINE MARIE ELISABETH, gemeten op 173 lasten, varende onder directie van de heren J. Bletz en S.A.C. Dudok van Heel.
- 2/32 Aandelen in het ijzeren schoenerschip HENRIËTTE, gemeten op 91 lasten, varende onder directie van de heer Joh. Bletz.
- 2/28 Aandelen in het barkschip AMERIKA, gemeten op 271 lasten, varende onder directie van de heren Blaauw & Co.
- 1/30 Aandeel in het barkschip BURGEMEESTER VAN REENEN, gemeten op 276 lasten, varende onder directie van de heren Blaauw & Co.
- 3 Aandelen, ieder groot NLG 1000, in de Reederij-Societeit, gevestigd te Amsterdam, onder directie van de heren J. Rahder & Co.
Breder omschreven bij biljetten en nader onderricht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 22e februari 1858, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extraordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd OUD-ALBLAS (opm: OUD ALBLAS), laatst gevoerd door kapt. N. Kruijmel, volgens meetbrief lang 39 ellen 40 duimen, wijd 7 ellen 87 duimen, hol 5 ellen 67 duimen en alzo gemeten op 413 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar, de cargadoors J. Daniëls & Zoon & Arbman te Amsterdam of de cargadoors Visser & van der Sande te Rotterdam en te Dordrecht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 2 februari binnengekomen PRINSES CHARLOTTE, kapt. H.L. Hille, SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. L. Klein, beide van Batavia.
Den 3 dito VESTA, kapt. J.C.P. Gerrebrands, van Padang, CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans.
Den 4 dito SCHOUWEN, kapt. J. Kroll, beide van Batavia alle naar Rotterdam.

NRC 070258
Amsterdam, 6 februari. Het schip STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. F. de Winter, zou volgens bericht van Bombay van 8 januari, naar Damon (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld: Daman, 20º25’ N.B. 72º49’ O.L.) verzeilen om te repareren.


Datum: 07 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 4 februari. Het Nederlandse schip PROTEUS, kapt. Kikkert - zie NRC van gisteren - is hier heden lek binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 4 februari. Het Nederlandse schip IJSSEL (opm: fregat YSSEL), kapt. C. Maarschalk, van hier naar Kaap de Goede Hoop vertrokken, is in de gepasseerde nacht ter rede van Penarth door de Engelse schoener ROYAL STANDARD aangezeild en bekwam daardoor belangrijke schade. Morgen zal het schip nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ceara, 30 december. Het schip MARY, kapt. Kock, van Liverpool naar Rio-Grande is 19 dezer alhier lek en met andere averij binnengelopen. Het heeft de lading gelost en is hier in de haven gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris Cazaux van Staphorst, residerende te Rotterdam, is voornemens op woensdag de 17e februari 1858, des namiddags ten 5 ure, in het huis der notarissen aan de Geldersche Kade aldaar, in het openbaar in één zitting te veilen en te verkopen: één zes en negentigste aandeel in het Nederlands barkschip NAGASAKI, gevoerd door kapt. J.M. Vorstheuvel La Brand, onder boekhouderschap van de heren Pistorius en Bicker Caarten, groot 380 gemeten lasten, thans op een Indische reis, met staand en lopend want, ankers, zeilen en verdere inventaris en al wat bovendien tot de rederij van gemeld barkschip behoort.
Nadere informatiën zijn intussen te bekomen ten kantore van gemelde notaris aan het Westnieuwland te Rotterdam.


Datum: 08 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Schipper R. Huizing, gevoerd hebbende het Nederlandse schoenerschip ELIZABETH, de 1e dezer bij Scheveningen gestrand (opm: zie NRC 030258 en 040258), is voornemens, ten overstaan van een bevoegd beambte, op woensdag de 10e dezer, des voormiddags ten 10 ure, te verkopen het hol van voornoemd schip, zo als hetzelve op het strand is liggende, benevens de inventaris, zo als deze zich bevindt op de werf en in de pakhuizen van de heer P. Varkevisser te Scheveningen.


Datum: 09 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 februari. Het Nederlandse barkschip CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans, van Brouwershaven naar hier vertrokken, is op de vlakte aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. De lading van het te Barbados afgekeurde brikschip HERMANUS FRANCISCUS, kapt. E.H. Masdorp, van Nickerie naar Amsterdam – zie ons nommer van 27 januari (opm: en NRC 030158) – werd overgeladen in het Engelse schip MERIDA, kapt. Hamon.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 februari. De buitengewone zachte winter is oorzaak geweest, dat de zeevaart alhier geen noemenswaardige verhindering heeft ondervonden. Heden morgen heeft ook de stoomboot BURGERMEESTER ZIJLSTRA haar gewone wekelijkse beurt op Kampen weder hervat, terwijl op de Groenlandsvaarder DIRKJE ADEMA alle toebereidselen tot vertrek naar de visserij worden gemaakt. Zo wij vernemen wordt reeds morgen de bemanning aan boord verwacht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. De notaris Mann zal, ten verzoeke van de heer Verwer, maandag den 15 februari 1858, na de middag 2 uur, in de Zwaan te Makkum, veilen en finaal verkopen: een goed onderhouden overdekt Praamschip, geschikt tot velerlei gebruik, groot 30 ton of 11 last, lang 14-09-05, wijd 2-07-07 en hol 1-00-09, voorzien van goeden inventaris, liggende aan de werf van Van der Veen & Bakker te Makkum; dadelijk te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staats-Courant deelt de volgende vergelijkende Staat der Nederlandse Koopvaardijvloot op 31 december 1856 en 31 december 1857 mede:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Soort der schepen Aanwezig Verongelukt, Verschil in de meting Nieuw gebouwde Schepen die na Totaal der op
op 31 dec. 1856 gesloopt enz, der schepen die in schepen die in 1857 afschrijving in 1856 31 december 1857
blijkens de in 1857 1857 hermeten zijn zeebrieven bekomen weer in de vaart aanwezige schepen
ingekomen berichten hebben zijn gekomen
Minder meer
Schepen Lasten Schepen Lasten Lasten Lasten Schepen Lasten Schepen Lasten Schepen Lasten

Klipperschepen 3 1178 _ _ _ _ 1 389 _ _ 4 1567
Fregatten 163 65003 7 2592 _ - 12 4786 _ _ 168 67292
Barken 425 122817 22 6141 1 27 9194 430 125869
Brikken 105 13046 2 253 _ _ 30 3311 _ _ 133 16004
Schoeners 279 22415 9 612 _ 14 40 3703 _ _ 310 25520
Brigantijnen en barkentijnen 2 208 _ _ _ _ _ _ 2 208
Galjoten en galjassen 210 12321 6 294 _ 44 2767 _ _ 248 14794
Koffen 703 41731 52 2600 _ 9 493 1 55 661 39679
Tjalken 261 7847 16 511 _ - 28 825 - - 273 8161
Smakken 27 914 - - - 2 68 _ _ 29 982
Gaffel- en kaagschepen 1 54 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 54
Kotter-, sloep- en jacht- dito 8 199 1 9 _ _ 1 23 _ _ 8 213
Paveljoen- en pleit- dito 1 48 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 48
Praam-, ever- en rinkelaar- dito 4 74 _ _ _ _ - - _ _ 4 74
Schokker- dito 1 17 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 17
Hoeker- dito 40 2257 2 159 1 - _ _ _ _ 38 2097
Bun- dito 13 399 - - _ _ = - _ _ 13 399
Bom- en pink- dito 59 843 - - _ _ _ _ _ _ 59 843
Vis-snikken 7 107 2 33 _ _ _ _ _ _ 5 74
Stoomboten 31 5214 2 376 115 - 11 1928 _ _ 40 6651
____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2243 296692 121 13580 117 14 205 27487 1 55 2428 310551

In verband met de vroegere ophelderingen omtrent de samenstelling der opgaven wegens de Nederlandse koopvaardijvloot, valt ten opzichte van kolom 3 aan te merken, dat onder de daarin begrepen 121 schepen er een aantal zijn, waarvan de in 1853 verleende zeebrieven niet zijn terug ontvangen of vernieuwd geworden, en waarvan bij opzettelijk onderzoek gebleken is, dat dezelve schepen reeds vroeger hadden afgeschreven kunnen worden, indien door de betrokken reders, boekhouders of schippers het bericht wegens het verongelukken, slopen, enz. ware ingezonden.
Een der in de laatste kolom opgenomen fregatschepen, groot 327 lasten, zal voortaan onder de barkschepen worden opgenomen, als zijnde thans als zodanig ingericht.


Datum: 10 februari 1858


Krant:
  JB - Javabode

Omtrent het wedervaren van het stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, op deszelfs laatste reis van Batavia naar Singapore, vernemen wij het volgende:
De 12e dezer Batavia verlaten hebbende, ondervond deze boot buitengewoon sterke stromen en NW wind. Op de avond van de 13e te Muntok aangekomen, nam zij aldaar kolen in en vertrok de volgende middag van daar. De wind werd NO en blies hevig en wies tegen de nacht tot een storm aan. Men zag zich verplicht, de op het dek zijnde goederen in zee te werpen om het schip te lichten, terwijl de vuren door het indringende water werden uitgedoofd, zodat de machine stilstond. De zeilen werden weggeslagen en, aangezien er vrees bestond dat de boot zoude zinken, hield men voor de wind landwaarts aan, om ingeval van nood, het leven te kunnen redden. Des morgens van de 18e ankerde men bij East Island, waar het gelukte, door aanhoudend pompen, het water te verminderen en de machinekamer van sintels en steenkolen te ruimen. Na het schip aldus geklaard te hebben, vervolgde men de reis om het zuidelijk gedeelte van Lingin naar Linga, om aldaar water in te nemen, hetwelk door de Nederlandse oorlogsbrik DE HAAI verstrekt werd. Hierna werd de reis naar Singapore voortgezet, alwaar men de 20e aankwam. Aldaar werd de stoomboot in reparatie gebracht en opnieuw gekalefaterd, met welk werk dagelijks 120 man bezig waren.
De terugreis van Singapore naar Batavia werd in 3½ etmalen afgelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 8 januari. Het Nederlandse clipperfregat TERNATE, kapt. Th. Cars Tzn, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is alhier wegens ongesteldheid van de gezagvoerder binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 8 januari. Met het schip de REDDER, kapt. Chevalier, is alhier aangebracht de bemanning van het Engels schip ADMIRAL COLLINGWOOD, kapt. Smith, van Hondeklip-baai naar Swansea bestemd, welke bodem in zinkende staat verlaten werd.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 6 februari uitgezeild JUNO, kapt. S. Spik in ballast naar Ull.
Den 7 dito de Ned. schoener DE LEVANT, kapt. L.S. Solner, laatst van New Castle met cokes als bijlegger, naar Genua.
Den 9 dito de Engelse schoener EDWARD SAWLL, kapt. J. Pull, in ballast naar Liverpool.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 3e februari te Penzance aangekomen het kofschip OOSTZEE, kapt. W. Riedijk, van Zierikzee naar Newport.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 6 februari binnengekomen CORNELIS SMIT, kapt. R. Wiedenaar qq, van Batavia naar Rotterdam;
Den 7 dito uitgezeild BIJENKORF, kapt. T. Vogelensang, van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 11 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari. Het hol van het schoenerschip ELIZABETH, op reis van Ancona naar Rotterdam voor Scheveningen gestrand, dat heden verkocht is, heeft opgebracht NLG 1.420, de inventaris enz. NLG 1.320,75. De koper van het hol is de viskoper Maarten Toet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 10 februari. Heden omstreeks 1½ ure is op de werf de Nachtegaal van de heren W. & A.H. Meursing met gelukkig gevolg te water gelaten een nieuw clipper-barkschip (opm: JEANNETTE EN AGATHA), metende omtrent 300 last, voor rekening van de genoemde bouwmeesters. Het schip is bestemd voor de grote vaart en zal gevoerd worden door kapt. Cleyndert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 8 februari. Het Nederlandse schip NIESSINA GEBKE, kapt. Pot, van Newcastle naar Napels, heeft gisteren namiddag op de Kentish Knock aan de grond gezeten. Het kwam met adsistentie vlot en werd hier lek en met verlies van roer binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 8 februari. Het alhier lek binnen gebrachte Nederlandse schip PROTEUS is heden begonnen met de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 1 februari. Het Nederlandse schip ALBERTA SCHURINGA (opm: schoener-galjoot ALBERT SCHURINGA), kapt. J. Boerhave, van Livorno naar Hamburg bestemd, is gisteren op de oostelijke rotsen gestrand en zal vermoedelijk weg zijn (opm: zie NRC 170258, 220258 en 120458).


Datum: 12 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnde driemast-schoener, groot plm. 160 last, kopervast, gebouwd onder toezicht der experts van Veritas. Dezelve kan in drie maanden zeilree worden gemaakt. Te bevragen met franco brieven, bij Johs. Jonker, scheepsbouwmeester te Alblasserdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Friesche Stoomboot Reederij.
Hervatting der Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen, in correspondentie met de Diligence dienst van Van Gend & Loos, naar Groningen (bij open water) op dinsdag den 16 februari e.k.
Vertrek:
Van Amsterdam dinsdag, donderdag en zaterdag, ’s morgens 7 ure.
Van Harlingen woensdag, vrijdag en zaterdag, ’s morgens 8 ure.
Van Groningen dinsdag, donderdag en zaterdag, ’s avonds 11 ure.
Van Leeuwarden den volgende morgen ten 5 ure.
Informatie aan de kantoren der rederij en aan die van Van Gend & Loos.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Tjeerd H. Visser te Workum vraagt twee Scheepstimmerknechten, voor vast werk. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop ligt te Amsterdam in lading, om primo april te vertrekken, het snelzeilend gekoperd barkschip ESTAFETTE, kapt. A.M.H. Rietveld, hebbende ruime en geschikte gelegenheid voor den overvoer van passagiers der eerste en tweede klasse.
Adres bij de cargadoors Hooijman en Schuurman te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De commissaris des Koning in de provincie Friesland brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat in de bureaux van het provinciaal bestuur te Leeuwarden, ter lezing liggen de voorwaarden ener, door het departement van marine, op den 3 maart aanstaande, te houden aanbesteding van het vervaardigen van twee Schroefstoomschepen, met uitzondering van hunne stoomwerktuigen (opm: zie NRC 040358).
Leeuwarden, den 8 februari 1858 Van Panhuis


Datum: 13 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 12 februari. Te Zwolle werd de 9e dezer de gewone jaarlijkse vergadering gehouden van aandeelhouders in de Zwolsche Reederij Maatschappij. Uit het door de directeur uitgebrachte verslag over het jaar 1857 bleek dat door de vier kofschepen der rederij van Dundee naar Zwolle gedurende dit jaar werden aangebracht 3727 balen jutegaren en door de stoomboot de MINISTER THORBECKE, 6996 collis garens en manufacturen van Hull naar Zwolle, terwijl voornoemde vaartuigen, meestal in uitvracht, beenderen, boter, vee, hennep, heede (opm: heide) enz. naar Engeland en Schotland overbrachten. De zuivere winst over het afgelopen boekjaar bedroeg NLG 16.800, waarvan de helft in de reservekas werd gestort, zodat voor elk aandeel een dividend van NLG 70 werd bepaald. In deze vergadering werd met algemene stemmen besloten om de maatschappij, waarvan de concessie in het jaar 1860 zal zijn geëindigd, behoudens Zr.Ms. goedkeuring voor een tijdvak van 20 jaren te verlengen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de 23e februari 1858 zal in het veilinglokaal van de heer D.D. van Brechholtz in publieke veiling worden verkocht:
In één koop het casco van het Engelse schip LIMEHOUSE gevoerd geweest door John Chester van London, zoals hetzelve alhier ter rede is liggende, met deszelfs ondermasten, stengen, raas, kruishoutboom en gaffels, en daartoe behorend staand tuig, de spillen en een zwaar anker met circa 40 vadem ketting, waarvoor het schip ten anker ligt.
Daarna verdeeld in koopjes: de zeilen en verdere inventaris, provisies etc.
Informaties omtrent het schip te bekomen bij de heer G.F. Sullock alhier, en wijders te bevragen bij de agenten Fraser Eaton & Co.
Soerabaja, 6 februari 1858.
(opm: of de verkoping is doorgegaan is niet bekend; de LIMEHOUSE, kapt. John Chester, lag volgens JB van 17 maart 1858 te Batavia in lading naar China)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

De Nederlands-Indische bark LION, thans genaamd GHANA SALIM, kapt. Sech Ghana, ligt te Batavia in lading naar Samarang en Sourabaya.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Dezer dagen zijn per tweede trein te Arnhem onder behoorlijk geleide de vier Maleiers, Sidin (serang), Pa Seno, Kapidin en Klaas Ledesma, overgebracht, wier zaak de 25e voor het Provinciaal Gerechtshof in Gelderland in behandeling zal komen. (opm: muiterij op de bark TWENTHE, zie o.a. NRC 110956 en 130957 en 130158)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 10 februari binnengekomen EVA JOHANNA (opm: bark), kapt. H. de Boer, van Batavia naar Dordrecht, laatst van Texel.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie. Strandvonderij. Oproeping voor de 4e en laatste maal.
De burgemeester der gemeente Bruinisse roept ter reclame op de rechthebbenden op een partij van plm. 7.000 Ned. ponden zinkspath of galmei (opm: zinkerts), vermoedelijk afkomstig van de gedeeltelijk over boord geworpen lading van het schip MERKUR, kapt. Hansen, van St. Vincent naar Rotterdam.
De burgemeester voornoemd, C. van de Stolpe, Mz.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Bij Zr.Ms. besluiten van 6 dezer wordt de kapitein ter zee G. Vogelpoot, thans het bevel voerende over Zr.Ms. zeemacht in West-Indië en kommandant van het korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, bevorderd tot Schout bij nacht en benoemd tot kommandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië en inspecteur der Marine aldaar ter vervanging van de Vice Admiraal J.F.D. Bouricius, welke bevordering en benoeming echter eerst zal ingaan nadat hij met voornoemde bodem te Batavia werwaarts, die ter versterking van de zeemacht in Oost-Indië bestemd is, zal zijn aangekomen en wordt de Schout bij nacht W.J. Jolly, wegens langdurige dienst, met de 1e april aanstaande, op pensioengeld gesteld, met dankbetuiging voor zijn bewezen diensten, onder toekenning van een pensioen van NLG 2.400 per jaar.


Datum: 14 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. De schepen ODELIA MARGARETHA (opm: bark ODILIA MARGARIETA), kapt. C.F. Hazelhoff, en EERSTELING (opm: bark), kapt. F.G.C. Mann qq, beide van Batavia naar Rotterdam, in de Tafelbaai aangekomen, zijn aldaar binnengelopen, het eerste om schade aan het roer te herstellen en proviand in te nemen en het laatste wegens ziekte van de kapitein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ramsgate, 11 februari. Het alhier in averij gearriveerd Nederlands schip NIESIENA GEBKE, kapt. Pot, van Newcastle naar Napels bestemd – zie NRC van 11 februari – is heden met de lossing begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Southampton, 11 februari. De gezagvoerder van het stoomschip AVON, alhier gearriveerd, heeft gisteren op 49º N.B. en 5º W.L. gepraaid het Nederlandse schip (opm: bark) OTTO, kapt. G.W. Rotgans, van Soerabaya naar Amsterdam bestemd. Het schip had de boegspriet en voorsteng verloren en deed sein voor een loods (opm: zie NRC 170258).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 2 februari. De alhier ter rede liggende schepen HENDRIKA (Nederlands), kapt. Pijbes (opm: schoener, kapt. R.H. Pybes) en JOHANNA (Hanovers), kapt. Cassens zijn in de nacht van 30 op 31 januari met elkander in aandrijving geweest. Beiden bekwamen schade aan het rondhout. (opm: zie ook NRC 210258)


Datum: 15 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld en G. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 15e maart 1858, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordidinair, welbezeild, gekoperd fregatschip genaamd: CLARA HENRIETTE, gevoerd door kapt. G.F. Wiegmink; volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen 30 duimen, wijd 6 ellen 86 duimen, hol 5 ellen 74 duimen, en alzo gemeten op 705 tonnen of 373 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars, of bij de cargadoors De Vries & Co.


Datum: 16 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 december. Vrachten. Voor scheepsruimte bestaat meer vraag sedert de laatste mail, doch verscheidene vrachtzoekende schepen worden dagelijks verwacht. De volgende bevrachtingen zijn gedurende de laatste veertien dagen gesloten. KONING WILLEM III te Soerabaja bevracht à NLG 85 en NLG 90 per last voor suiker naar Amsterdam.
IMMAGONDA SARA CLASINA en MARIA ADRIANA zijn beide door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen à NLG 85 voor koffij en NLG 90 voor suiker, op de kust te laden naar Nederland. GELDERLAND verkreeg NLG 17.500 voor twee reizen naar de Zuidkust met zout. JAVA is opgenomen à GBP 3.10/- voor rijst en GBP 4 voor licht goed, hier te laden naar Falmouth om orders. EQUATOR (Nederlands) NLG 95 voor suiker en huiden naar Amsterdam, te Soerabaja te laden. MARIA ELISE NLG 92 voor suiker, NLG 85 voor tabak en NLG 100 voor arak (opm: rijstbrandewijn), te Soerabaja ladende naar Amsterdam. ST. JAN, NLG 90 voor suiker, Soerabaja naar Rotterdam, JOAN MELCHIOR KEMPER, en PRINS VELDMAARSCHALK werden in Europa bevracht.
TRITON (Nederlands) laadt voor eigen rekening.
De HIGHLANDER (Engels) is te koop aangeboden.
De Nederlandse schepen ANNA MARIA WILHELMINA, HOLLAND, DE ZWAAN, MARIA ADOLPHINA, AGNETA, PRINSES SOPHIA zijn nog niet bevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende twaalf schepen, als:
Voor Rotterdam: WITTE CORNELIS DE WITT, kapt. L. Kruijmel; HENDRINA, kapt. C.M. Pompe; VRIENDSCHAP, kapt. T. Buijs Jz; AMBOINA, kapt. W.M. Riesman.
Voor Amsterdam: CALYPSO, kapt. D.R. Nolles; JOHANNA, kapt. A.J. Ouwehand; ANNA, kapt. A.T.Bos; STAD ASSEN, kapt. H.J. Haverbult; MADURA, kapt. T. Draijer, LIBRA, kapt. G. van Os, en SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. L. Klein, de drie laatsten van Rotterdam.
Voor Dordrecht: MARIA ANNA, kapt. T.J. Verschuur, van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 december. Men bericht van Tanara, 7 dezer: op gisteren zijn alhier in een jol aangekomen en vervolgens in verzekerde bewaring naar Serang opgezonden, vijf Europese matrozen, als Jan Espers en Jans Anderson, van het ter rede van Batavia liggende Nederlandse koopvaardijschip (opm: bark) EDOUARD MARIE, en Karel Weits, Henrich Brandeman en Karel Brand, van het onlangs naar Nederland gezeilde schip (opm: bark) HENRIETTE ELIZABETH SUSANNA. Zij gaven voor op hun bodems niet naar behoren behandeld te zijn geweest, terwijl te Batavia alle middelen zouden zijn aangewend om hen te beletten daarover te kunnen klagen. Zij hadden daarop het plan gevormd hun schepen te ontvluchten en zich ten dien einde weten meester te maken van de jol van de EDOUARD MARIE, waarmede zij zich naar Anjer wilden begeven, om dienst te krijgen op schepen, die naar Nederland terugkeerden. Gebrek aan levensmiddelen noodzaakte hen Tanara aan te doen, waar, voorzeker tegen hun zin, aan hun avontuurlijk plan spoedig een einde kwam. Gedurende de tocht van Tanara naar Serang hebben zij zich zeer ordelijk gedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, A.W. Abrahamsz, C.S. Oolgaardt en J.F.L. Meijjes, makelaars, zullen op maandag de 15e maart 1858, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J.P. Lissone, Jzn, verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Schoener-Brikschip, genaamd PEGASUS, laatst gevoerd door kapt. J. Hofker, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 el 60 duimen, wijd 4 el 63 duimen, hol 3 el 23 duimen (opm: 26,60 x 4,63 x 3,23 m.), en alzo gemeten op 93 lasten of 177 tonnen. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars, of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping door de notarissen Van der Hoeven & Lorié, residerende te Rotterdam, op dinsdag de 23e februari, des namiddags ten 2 ure precies, in het Notarishuis aldaar, van scheeps-aandelen:
- 1/16 In het fregatschip PRINSES SOPHIA, kapt. A.L. Hoffman, boekhouder de heer J. Antheunis.
- 2/64 In het barkschip BILLITON, kapt. H. ten Zeldam Ganswijk, boekhouder thans de heer W.G. Ledeboer.
- 1/60 In het barkschip BREDERODE, kapt. J.L. Van Waning, boekhouders de heren Pistorius & Bicker Caarten, op reis naar Java en bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 1/32 In het schroefstoomschip TRIËST, kapt. A. Hoogendijk, boekhouders de heren Reuchlin, Moll & Dutilh.
Nadere informatiën te bekomen ten kantore van genoemde notarissen Van der Hoeven & Lorié, Beursplein, no.3.


Datum: 17 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 februari. Wij vernemen de volgende bijzonderheden omtrent het vergaan van de alhier te huis behorende bark VONDEL, welke op 14º N.B. en 115º14’ O.L. in de Chinese Zee gezonken is, zoals wij reeds in ons nommer van 3 januari mededeelden.
De VONDEL, kapt. B. Verhagen, verliet 21 mei Hartlepool, met een lading kolen voor Hongkong en Shanghai. De 30e oktober werd het schip door onstuimig weder uit het noord-westen belopen, en des namiddags van die dag stormde het hevig uit het noorden en was de zee zeer verbolgen. Des middernachts werden de zeilen gereefd, doch kort daarop door de wind weggevoerd, terwijl de masten braken. Weldra werd een lek bespeurd en het gevaar dreigend, daar de lading naar de ene zijde begon over te hellen. De volgende morgen was de wind enigszins bedaard, doch de zee niet. Men bevond dat het vaartuig drie voet water inhad. De poging, om een noodmast te plaatsen en het schip voor de wind te brengen, mislukte. Nu begon men een gedeelte van de lading overboord te werpen, doch het schip zonk steeds dieper en had 16 voet water in het voorgedeelte en 12 voet in het pomphol. De grootste boot werd uitgezet en enige zaken daarin geplaatst.
Het volk was door het aanhoudende pompen uitgeput, weshalve besloten werd het schip te verlaten, te meer daar het water het tussendek bereikte en de stuurboordzijde reeds onder zee was. Door middel van een touw geraakte de equipage in de grote boot, de kapitein was de laatste die het vaartuig verliet en een uur daarna zonk het in de diepte weg. De gezagvoerder, officieren en het scheepsvolk bleven enige dagen in de boot, doch werden gelukkig, alhoewel geheel uitgeput, door de Hamburger brik HENRIETTE opgenomen en 17 november te Singapore aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sorlings (opm: Scilly Isles), 12 februari. Heden is alhier, met verlies van boegspriet, voorsteng, grote bramsteng en andere belangrijke schade, binnengelopen het Nederlandse schip OTTO, kapt. Rotgans, van Soerabaja naar Amsterdam bestemd (opm: zie NRC 140258, 190258 en 180358). Het schip beliep deze averij in de nacht van 9 dezer door aanzeiling met het schip BADEN, kapt. Stilphen, van Havre naar New York bestemd. De BADEN is hier gisteren binnengelopen en heeft mede beduidende schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Newport, 13 februari. Het alhier gearriveerde Nederlandse schip (opm: kof) OOSTZEE, kapt. W. Riedijk, is de 4e dezer, opwerkende in het Kanaal, door een onbekend schip (naar men gist een stoomboot) aangezeild en bekwam daardoor vrij belangrijke schade. (opm: zie ZZC 200258)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 3 februari. Heden is alhier met verlies van stengen binnengebracht het Nederlandse schip (opm: brik) CATHARINA, kapt. H.W. Moesker, van Newcastle naar Livorno bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 5 februari. De Nederlandse schoener ALBERTA SCHURINGA (opm: ALBERT SCHURINGA), kapt. Boerhave, welke alhier strandde – zie NRC van 11 februari – zal wellicht na ontlossing kunnen afgebracht worden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 10e december is te Pekalong aangekomen het barkschip ELISABETH EN JOHANNA, kapt. J.R. Oomkens van Batavia.


Datum: 18 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op woensdag 17 februari 1858: 1/96e aandeel in het Nederlands barkschip genaamd NAGASAKI, verkocht voor NLG 350.


Datum: 19 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 18 februari. Sedert slechts ruim vier dagen zijn de heren Frank Varkevisser & Cie druk bezig geweest om het onlangs alhier gestrande en door hen gekochte schoenerschip ELIZABETH af te brengen (opm: zie o.a. NRC 030258). Met dat werk is men thans zo ver gevorderd, dat bij gunstig weder reeds morgen of overmorgen namiddag het schip weder vlot zal zijn en men er onmiddellijk zee mede zal kunnen kiezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sorlings (opm: Scilly Isles), 14 februari. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip OTTO, kapt. Rotgans – zie ons nommer van 17 dezer – is nagezien en zal een gedeelte der lading in lichters lossen om het hoognodige te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een overdekt Kofscheepje.
R. de Haan Sz, deurwaarder te Leeuwarden, zal, op donderdag den 25 februari 1858, des namiddag te drie ure, ten huize van Ate de Kok, herbergier in het Fortuin aan de Veemarkt aldaar, aan de meestbiedende bij strijkgeld verkopen: een goed onderhouden snelzeilend Kofscheepje, groot 19 gemeten tonnen, met mast, zeil, 2 fokken, ijzeren mastgewicht, bomen, haken, blokken, touwen en al datgene wat tot een complete inventaris behoort.
Te bezichtigen op de dag van de verkoop en des daags te voren zoals het is liggende in de Stadsgracht bij de voormalige Wirdumerpoort te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op aannemelijke voorwaarden uit de hand te koop: een in de beste staat onderhouden snelzeilend Kofscheepje met toebehoren, groot 12 ton. Gegadigden vervoegen zich met franco brieven, onder letter A, aan de heer F. Holtkamp, boekdrukker te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt Tjalkschip, groot 19 ton, oud 12 jaar, met zeil en treil, zoals hetzelve door de eigenaar wordt bevaren, liggende thans te Smalnie (opm: niet gevonden). Te bevragen bij B.G. Frik te Wartena.


Datum: 20 februari 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Volgens particulier bericht van kapt. H.W. Boon, voerende het schoener kofschip WESTERSCHOUWEN, d.d. 5 januari j.l. had hij zijn lading ingenomen en dacht de kapitein nog dezelfde dag van Savanilla herwaarts te vertrekken.
De 7e februari is van Venetië vertrokken het kofschip CADZANDRIA, kapt. T.R. de Ruyter, naar Konstantinopel (opm: Istanbul).
Volgens brief van kapt. W. Riedijk, voerende het schip (opm: kofschip) OOSTZEE, van Zierikzee te Newport aangekomen, d.d. 13 februari was hij in de vroege ochtend van 4 dezer in het Bristol Kanaal aangevaren door een geladen schip, vermoedelijk een stoomboot, die hem aanmerkelijke schade toebracht, zonder dat het hem mogelijk was naam of natie van dat schip te ontdekken. Het had generlei seinlicht ontstoken. (opm: zie NRC 170258)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 17 februari binnengekomen BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge, van Dordrecht naar Hongkong, via Cardiff.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zr.Ms. stoomschip ETNA verliet op 8 juni, na de resident van Ternate te hebben ingescheept, die rede, koers stellende naar straat Dory aan de noordwesthoek van de Geelvinkbaai, op het eiland Nieuw-Guinea, ter opsporing van enige aldaar geziene schipbreukelingen, waarvan men bericht had gekregen.
Aldaar aangekomen, ontving men uit handen van een zekere zendeling Geisler drie schipbreukelingen, die ten gevolge van de hen toegebrachte pijlwonden, in bedenkelijke toestand verkeren.
Volgens hun verklaring, behoorden zij tot de in de nacht van de 10e januari op Helens Rocks verongelukte Hamburger schoenerbrik POSA, hebben zij 10 in getal, hun leven in sloepen gered. In de Geelvinkbaai aangekomen, werden zij aanvankelijk goed ontvangen, doch toen zij wilden vertrekken werd hun dit belet. Niettegenstaande dit, echter in zee stekende, werden zij achtervolgd en met pijlen beschoten, hetwelk het leven kostte aan de gezagvoerder en de derde stuurman.
Na aldus enige tijd op zee te hebben rondgezworven, werden zij ontmoet door twee prauwen, elk met een zestal inlanders bemand, die hen vijandig bejegenden, tengevolge waarvan er nog vier van hun gedood werden. De overigen werden door de inboorlingen aan de wal gebracht, en na enige tijd met hen gezworven te hebben, vrijgekocht door de onvermoeide pogingen van de beide zendelingen Geisler en Ottow. De ETNA stoomde de 16e naar het eiland Monokossie ter opsporing van de nog ontbrekende schipbreukeling, doch kreeg hier bericht, dat hij reeds overleden was, en de aanvallers van de ongelukkige schipbreukelingen door de Alfoeren op een van hun strooptochten waren afgemaakt.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 16 februari. Er is helaas geen twijfel meer, of de pink (opm: vissersschip) JONGE KLAARTJE, stuurman Floor Tuyt, reder de heer Albert Mos, is op de eerste dezer verongelukt. Zeven mensen verloren daarbij het leven. Vijf schepelingen waren gehuwd en laten 12 kinderen na. Moge ook ditmaal de liefdadigheid niet achterblijven.
De pink van de heer C. Gebel, waaromtrent ook ongerustheid bestond, is behouden alhier aangebracht.


Datum: 21 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee J.A.K. van Hasselt, bestemd naar Oost-Indië, is de 20e dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Aangaande het schip LUCTOR ET EMERGO, kapt. J. Hakker, van Newcastle naar Hongkong, te Batavia aangekomen (opm: zie RC 030158), wordt van Middelburg van de 17e februari gemeld, dat het in de maand oktober j.l. gedurende 14 dagen in Straat Banka aan de grond gezeten had, doch met behulp van een gouvernements kruisboot zonder enige schade in vlot water gekomen was. De kapitein zou, na het innemen van water en provisiën, de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het schip JOHANNA, kapt. Cassens, van Newcastle naar Genua te Gibraltar binnen, heeft in de storm van 30 januari, ankers en kettingen verloren en door aandrijving van het schip (opm: schoener) HENDRIKA, kapt. R.H. Pybes, de boegspriet gebroken en meer schade geleden (opm: zie ook NRC 140258).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Schadee, Kleij en Burger, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op dinsdag de 23e februari 1858, des namiddags ten 2 ure precies, in het Notarishuis aldaar in het openbaar te veilen en te verkopen:
- 1/64 Aandeel in het barkschip DINA, waarvoor is gefourneerd en afgeschreven NLG 2200; boekhouders de heren Arbon & Co, te Rotterdam, thans op de thuisreis bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 1/60 Aandeel in het barkschip ZUID-BEVELAND, gefourneerd NLG 2650, boekhouders de heren Bicker Caarten en Anthony te Rotterdam; thans op reis naar Java, bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 1/64 Aandeel in het barkschip GORINCHEM, gefourneerd NLG 2200, boekhouders de heren H.H. Smit & Co, te Rotterdam; thans op reis met een steenkolenvracht van Cardiff naar Singapore.
Zijnde inmiddels nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de voornoemde notarissen.


Datum: 22 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Fabrijk van Stoom- en Andere Werktuigen, gevestigd te Amsterdam onder de firma van Paul van Vlissingen & Dudok van Heel. Vergroting van het kapitaal.
De inschrijving onder heren commanditaire deelhebbers voor de vergroting van het commanditaire kapitaal met NLG 405.000, welke de 17e februari l.l. heeft plaats gehad, een bedrag van NLG 325.000 hebbende opgeleverd, zo zijn de ondergetekenden, in overleg met heren commissarissen, naar aanleiding van het daaromtrent bepaalde bij de voorwaarden, waarop in die vergroting zou kunnen worden deelgenomen, tot het besluit gekomen om tot completering van het ontbrekende bedrag van NLG 80.000 een openbare inschrijving te openen vanaf maandag de 22e februari tot en met maandag de 1e maart 1858, en wel bij de heren De Lanoy & Zn, en Van Hall & Jolles alhier ter stede, waar de gesloten en gecachetteerde (opm: in dichtgelakte envelop) inschrijvings-biljetten gedurende de voornoemde dagen zullen worden aangenomen, terwijl de opening er van, in tegenwoordigheid van die heren en heren commissarissen, dinsdag de 2e maart 1858 des ochtends ten 12 ure precies aan het kantoor der Fabrijk zal plaats hebben.
De inschrijving geschiedt voor zodanig getal aandelen van NLG 1000 als men verlangt tot een prijs, niet beneden 100%. Aan de hoogste inschrijver wordt de keuze gegeven om, wanneer hij niet voor 80, maar minder aandelen heeft ingeschreven, de aan zijn inschrijving tot het getal van 80 toe ontbrekende aandelen tot dezelfde prijs te bekomen. Wordt door hem daarvan geen gebruik gemaakt, dan bekomt hij de aandelen, waarvoor hij de hoogste bieder is, en daarop volgen dan weder de hoogste bieders na hem, tot dat de verlangde NLG 80.000 zijn verkregen. De storting is bepaald in eens, een maand na de inschrijving van 17 februari, en alzo op de 17e maart 1858, ten kantore der Fabrijk op de Oostenburgergracht alhier, tegen afgifte van het bewijs van aandeel.
De voorwaarden, waarop deze vergroting van het commanditaire kapitaal van opgemelde fabriek plaats vindt, en alle verdere inlichtingen, die zouden kunnen worden verlangd, zijn te verkrijgen bij de heren De Lanoy & Zn, en Van Hall & Jolles, en aan het kantoor der Fabrijk.
Amsterdam, 20 februari 1858 Paul van Vlissingen
Dudok van Heel

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 11 februari. Het schip (opm: schoener-galjoot) ALBERT SCHURINGA, kapt. Boerhave, van Livorno naar Hamburg, beoosten deze haven gestrand (opm: zie NRC 110258 en 220458), is, nadat men te vergeefs beproefd had het in vlot water te brengen, voor 350 piasters verkocht.


Datum: 23 februari 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris W.A. Evertsz te Oldeboorn zal, op dinsdag den 2 maart 1858, des namiddag 3 ure, bij den kastelein S.R. Kuiper te Akkrum, veilen: een nieuw en in beste staat zijnde Kofscheepje, groot 13 tonnen, met zeil en treil en verdere inventaris; laatst bevaren door wijlen G.A. Fennema, en liggende te Akkrum bij de werf van L.W. Werksma en op dezelve in 1856 gebouwd.
(opm: LC 050358 meldt dat NLG 700 is geboden)


Datum: 24 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 22 februari 1858:
- 1/16e Aandeel in het fregatschip PRINSES SOPHIA, kapt. A.L. Hoffman, boekhouder de heer J. Antheunis; voor NLG 600 verkocht.
- 2/64e Aandeel in het barkschip BILLITON, kapt. H. ten Zeldam Ganswijk, boekhouder thans de heer W.G. Ledeboer; opgehouden.
- 1/60e Aandeel in het barkschip BREDERODE, kapt. J.L. van Waning, boekhouders de heren Pistorius & Bicker Caarten, op reis naar Java en bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij: opgehouden.
- 1/32e Aandeel in het schroefstoomschip TRIËST, kapt. A. Hoogendijk, boekhouders de heren Reuchlin, Moll & Dutilh; opgehouden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 17e februari is te Newport aangekomen het kofschip JOHAN MARTIN, kapt. J.H. van Slochteren, van Zierikzee.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 22 februari binnengekomen DOELWIJK (opm: fregat), kapt. K.J. Swart, van Batavia naar Rotterdam.


Datum: 25 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Volgens particulier bericht van Plymouth is de 22e dezer aldaar met verlies van zeilen binnengelopen het Nederlandse fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. T.J.J. Bouman, van Batavia naar Rotterdam. Alles overigens wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kinsale, 21 februari. De Nederlandse kof ANNEGINA BENDIX, kapt. Sietsema (opm: mogelijk K.H. Siertsema), van Nantes naar Liverpool bestemd, is alhier met verlies van zeilen en verschansing binnengekomen (opm: zie NRC 270254).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. De MACAO (opm: bark) heeft schade gehad (opm: zie NRC 280258).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. De KOSMOPOLIET is bevracht voor NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor koffij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel (opm: Istanbul), 12 februari. Volgens berichten uit de Dardanellen, is de Nederlandse brik TWEE GEBROEDERS, welke, als vroeger gemeld, de masten zou verloren hebben, aldaar behouden van Malta aangekomen.
(N.B. Wij kennen geen brik met de naam van TWEE GEBROEDERS, doch hebben de hoop, dat het bovenstaande bericht betrekking heeft op de Nederlandse brik H. WILLEBRORDUS, kapt. Timmermans, van Malta naar Odessa bestemd, welke volgens rapport van een Belgisch schip – zie N.R.C. van 26 januari – masteloos bij het eiland Ipsara gezien is.


Datum: 26 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 22 februari. Het Nederlandse schip (opm: brik) VERTROUWEN, kapt. P. Regtdoorzee, van Curaçao naar Amsterdam, is alhier met gebroken voorsteng en verlies van kluiverboom en zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 22 februari. Het alhier op 20 dezer binnengelopen Nederlands schip (opm: schoener) POMONA, kapt. C. van der Sloot, van Odessa naar Rotterdam bestemd, heeft ten gevolge van aanzeiling schade aan de boeg bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dantzig (opm: Gdansk), 19 februari. Het Nederlandse schip (opm: kof) DERKINA, kapt. D. Rust, van Memel (opm: Klaipeda) naar Leith, in december l.l. met schade alhier binnengelopen, is gisteren in veiling voor 800 thaler, Pruissische courant, verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Floris der Kinderen, makelaar, zal op maandag de 15e maart 1858, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en merendeels kopervast Schoener-Hoekerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd SOPHIE, gevoerd door wijlen kapt. N. van den Bos, volgens meetbrief lang 25 ellen 10 duimen, wijd 5 ellen, hol 3 ellen 34 duimen (opm: 25,10 x 5,00 x 3,34 m.), en alzo gemeten op 186 tonnen of 98 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors Nobel & Holtzapffel.
N.B. Voormeld schip is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Bij gesloten briefjes te huur voor 3 jaren, in te gaan 12 mei 1858:
Een huis en Scheepstimmerwerf c.a, staande en gelegen op het Zuidvliet te Leeuwarden; laatstelijk bij de nu wijlen Bauke Bakker in huur.
Condities te vernemen bij de weduwe Reitsma, op Irnsumerzijl onder Friens, alwaar de briefjes franco moeten worden ingeleverd voor of op den 7 maart 1858.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofschip, groot 10 ton.
Te bevragen bij de eigenaar Leendert A. Hoekstra te Rauwerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, groot 35 ton, gebouwd in 1846, met complete inventaris.
Te bevragen bij de Scheepstimmerman J. de Jong, bij de Potmarge te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 15 ellen 392 strepen (of 52 voet), wijd 3 ellen 552 streep (12 voet), hol 1 el 480 strepen (5 voet), bij L.O. Hoekstra te Rohel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van huizen en aandeel in veer.
De notarissen Kuiper en Oosterhoff zullen publiek, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen:
3: Een vierde gedeelte in het indertijd geoctrooijeerde en later steeds geadmitteerde Veer van Pingjum op Harlingen, Bolsward en Franeker vice-versa, benevens gelijk aandeel in alle rechten en privileges, daartoe bijbehorend, en in twee Snikschepen met zeilen enz, alles zodanig en in voege een en ander wordt waargenomen en gebruikt door Andries J. Bergsma. Alles den 12 mei 1858 vrij te aanvaarden.
Wie gading maken, komen op dinsdagen den 9 maart 1858, bij de voorlopige, en den 16 dito, bij de finale toewijzing, telkens des namiddag 3 uur, ten huize van B.D. Wiersma te Pingjum.
(opm: 1) en 2) niet relevant; volgens LC 120358 is op 3) NLG 709 geboden)


Datum: 27 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 januari. De 26e juli 1857 vertrok van de rede van Batavia naar de wateren van China, Zr.Ms. schroefkorvet MEDUSA, kapitein-luitenant-ter-zee G. Fabius, met het doel om onze vlag aldaar te vertonen en bescherming te verlenen aan de Nederlandse onderdanen en hun eigendommen, wanneer die bij de heersende spanning mochten in gevaar worden gebracht. De 8e augustus kwam de MEDUSA ter rede van Hongkong, alwaar zij voorlopig bleef. De 18e november j.l. ondernam de MEDUSA een reis naar Breakers Point, naar aanleiding van het op de vorige dag ter kennis van de kommandant gebrachte gebeurde met de Nederlandse driemast-schoener HELENA, gezagvoerder W. Hoogenstraten (opm: kapt. Marnus Hoogenstraaten). Dit vaartuig, de 5e van die maand Hongkong verlaten hebbende met bestemming naar Shanghai, was in de nacht van de 7e daaropvolgende nabij Breakers Point gestrand en door de strandbewoners geplunderd. Het was de gezagvoerder gelukt met enige Chinezen in onderhandeling te treden tot de overvoer van hem en zijn bemanning naar Swatow (opm: Shantou, 23º21’ N.B. 116º41’ O.L.) , van waar zij vervolgens met de stoomboot ANN, gezagvoerder Harris, de 17e november te Hongkong werden aangebracht. De gezagvoerder Hoogenstraten en een tolk werden aan boord van de MEDUSA ingescheept om de plaats van de stranding aan te wijzen en met de inwoners zich te kunnen verstaan. Aldaar aangekomen, begaf de kommandant van de MEDUSA zich met drie gewapende sloepen naar de wal, alwaar duizenden ongewapende Chinezen hem aan het strand stonden op te wachten. Aan wal gekomen verzocht men het hoofd van de plaats te spreken, aan wie werd te kennen gegeven, met verzoek zulks aan de bevolking bekend te maken, dat men hen, uit hoofde er geen mishandelingen hadden plaats gehad bij de plundering van de HELENA, voor ditmaal ongemoeid zou laten, maar dat Nederland bij herhaling van plundering zou tonen zowel macht tot bescherming van zijn onderdanen, als tot bestraffing der hen kwalijk bejegenden te bezitten. Aanstonds werd aan dit verzoek op de plaats nog voldaan en beloofde men door publicatie het gesprokene onder de bevolking te verspreiden en de gouverneur van de provincie hiervan kennis te geven. De samengevloeide menigte gedroeg zich zeer rustig en was zelfs vertrouwelijk. De sloepen aan boord teruggekeerd zijnde, vertrok de MEDUSA weder naar Hongkong alwaar de 22e november werd geankerd. Het aanwezen van de MEDUSA te Hongkong is gebleken voor onze handelsbelangen en scheepvaart in die streken van zeer veel nut te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 januari. Ten gevolge van een in de nacht van 2 op 3 november j.l. gewoed hebbende storm is het ter rede van Riouw liggende barkschip CAROLINA SOPHIA, gezagvoerder Van der Beek, op Poeloe Pakoe gestrand en lek geworden. Het schip heeft, om weer vlot te geraken en de bekomen schade te herstellen, moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 januari. Aan de westzijde van het steenkolen hoofd te Riouw is in diezelfde nacht (opm: 2 op 3 november 1857, zie voorgaand bericht) gestrand en geheel op droog gezet de Nederlands Indische bark TJAN GOAN. Dit vaartuig heeft niet alleen zijn gehele lading moeten lossen, maar ook moeten aftuigen, ten einde met hoog tij weder vlot te kunnen komen. Het koper van dit vaartuig is zwaar beschadigd.
Al de schepen en praauwen in de baai van Riouw zijn door die storm voor de ankers weggedreven en gedeeltelijk aan de grond geraakt. Geen derzelve heeft daarbij noemenswaardige schade ondervonden. De 21e werd alhier het bericht ontvangen van het stranden te Selong, westkust van Bintang, van een onder Engelse vlag varend barkschip. Dit vaartuig is met behulp van uit Singapore ontbodene middelen gelost en weder vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 januari. Vrachten. Sedert de laatste mail kwamen vele vrachtzoekende schepen in onze wateren, tengevolge waarvan de vrachten een dalende neiging aangenomen hebben. Wij hebben heden de volgende bevrachtingen mede te delen:
naar Nederland: Nederlands PRINSES SOPHIA à NLG 85 voor koffij, NLG 90 voor suiker en NLG 95 voor lichtgoed te Samarang naar Rotterdam, Nederlands ALCYONE à NLG 90 voor koffij te Padang naar Amsterdam, Nederlands NAGASAKI à NLG 82,50 voor suiker en NLG 77,50 voor rijst hier en op de kust naar Rotterdam; Nederlandse AGNETA en LOEVESTEIN à NLG 85 voor suiker en NLG 80 voor koffij en rijst, de eerste hier en te Samarang en de andere te Indramayoe en te Samarang naar Amsterdam te laden; Nederlands JOAN à NLG 90 voor koffij en lichtgoed te Padang naar Rotterdam. Te Samarang werd Nederlands VALPARAISO à NLG 90 voor koffij opgenomen.
Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij werden de volgende schepen naar Nederland bevracht: Nederlands MARIA ADOLPHINA, JOHANNA MARIA en KOSMOPOLIET à NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor koffij op de kust te laden; Nederlands DOGGERSBANK rijst naar China; Nederlands LAMINA ELISABETH, onlangs van Japan teruggekeerd, wordt door de Factorij tot maatschappij conditiën naar Nederland beladen.
De Engelse schepen HIGHLANDER, EQUATOR en MARGARET WEST zijn te koop.
Disponibel zijn Nederlands ANNA MARIA WILHELMINA, HOLLAND, ZWAAN, ZEPHIR, VIER GEBROEDERS, HERMAN DE RUYTER, SARA ALIDA MARIA, PRESIDENT RAM, STAD DOKKUM en HENRIETTE GEERTRUIDA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore (opm: geen datum, omstreeks 19 januari). Alhier is bevracht het schip (opm: bark) JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.R. de Boer, van Bassein naar Macao à $ 0,75 per picol en $ 0,80 wanneer het schip te Rangoon moet laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kinsdale, 22 februari. Gisteren heeft men de schade van het alhier binnengelopen Nederlandse schip ANNEGINA BENDIX, kapt. Siersema, van Nantes naar Liverpool – zie NRC van 25 dezer – onderzocht. Het schip is daarna naar binnengehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 januari. Het alhier van Dordrecht gearriveerde Nederlandse klipperschip KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten, heeft de reis van Brouwershaven tot op deze rede in de zeer korte tijd van 74 dagen volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 januari. Het Nederlandse schip LUCTOR ET EMERGO, kapt. J. Hakker, van Newcastle naar Hongkong, de 18e december alhier uit zee geretourneerd (opm: zie NRC 030158 en 210258), heeft de 26e daaraanvolgende de reis op nieuw aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, van Northshields, laatst van Rio de Janeiro naar Hongkong bestemd, dat, de 11e november lek en met andere schade te Soerabaija binnenliep, heeft de 29e december na geëindigde reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op vrijdag de 5e maart 1858, des morgens ten 10 ure, aan de westzijde van de haven te Vlaardingen, van een welbezeild Hoekerschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, laatst gediend hebbende voor hospitaalschip bij de haringvloot, met masten, rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen en verdere complete inventaris. Eerst in kavelingen en daarna in massa. Te bezichtigen des morgens van de verkoping. Zijnde inmiddels uit de hand te koop.
Nader bericht te bekomen ten kantore van de notaris Mr. J.H. Knottenbelt, te Vlaardingen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Van Brouwershaven wordt van de 23e dezer gemeld, dat het stoomschip MONARCH, kapt. Tribe, van de Electric Telegraph Company, die dag aldaar ter rede aangekomen was om water in te nemen. Door de harde wind en de hoge zee was het stoomschip belet de werkzaamheden aan de onderzeese telegraafkabel van Engeland naar Scheveningen voort te zetten.


Datum: 28 februari 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Volgens brief van kapt. C.A. Kruisinga, voerende het schip (opm: bark) BOSPHORUS, in dato Macassar 14 december, was hij de 25e november van Apenam door Straat Macassar naar Macao vertrokken, doch was hij, wegens ziekte, alsmede van drie man der equipage, aldaar binnengelopen. Bij het vertrek der post waren de zieken in zo verre hersteld, dat men de reis weldra zou kunnen voortzetten. Overigens was alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 24 februari. Het alhier binnengelopen Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. van Wijk, van Cardiff naar Rotterdam, is lek en heeft zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 24 februari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge, van Dordrecht op hier bestemd, is in het Kanaal opwerkende. Men heeft een boot afgezonden om het op te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 januari. Het schip (opm: bark) MACAO, kapt. P.B. Logger, van Samarang naar Nederland, heeft op de Meijnders-droogte (opm: Meinderts-droogte aan de grond gezeten en is, na vlot gekomen te zijn, door de stoomboot MONTRADO naar Onrust gesleept. (opm: zie NRC 300358)


Datum: 01 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De te Groningen te huis behorende scheepskapitein D.H. Bruins, voerende het Nederlandse galjootschip STIENTJE ROEMELING, heeft de aangename ondervinding opgedaan, dat de Engelse regering ook de verdiensten van vreemdelingen op prijs weet te stellen. Hij is namens die regering vereerd met een verrekijker voor het redden en het verplegen gedurende enige dagen, zonder daarvoor betaling te vorderen, van de bemanning van het door hem in zinkende staat ontmoette Britse vaartuig COUNTESS OF DURHAM, van Cardiff naar Fernando Po (opm: zie NRC 090158). De Britse regering voegt daarbij haar dank voor de door hem betoonde diensten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 11 januari. In de avond van 28 december is te Soerabaija van de helling op het nieuwe etablissement te water gelaten Zr.Ms. stoomschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, hetwelk aldaar de 6e november was opgehaald tot het voorzien in het onder water zijnde deel van de ijzeren romp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 februari. Heden arriveerde alhier van Bordeaux het stoomschip BORDEAUX met verlies van de bezaansmast. Het is in de kanaalhaven gekomen, heeft geschut en stoomt op.


Datum: 02 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Roos, C. Ament en A. Roland Holst, makelaars, zullen op maandag de 15e maart 1858, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Schoener-Brikschip genaamd DE AREND, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. L. Hus, volgens meetbrief lang 30 ellen 30 duimen, wijd 5 ellen 17 duimen, hol 3 ellen 56 duimen (opm: 30,30 x 5,17 x 3,56 m.) en alzo gemeten op 248 tonnen of 131 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars, liggende het gemelde schip in het Westerdok aan de werf de Nachtegaal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van de helft in het geadmitteerd Veerschip van Bolsward op Sneek.
De notaris K. de Jong Rz. te Wommels zal, ten verzoeke van de heer J.J. van Noord te Bolsward, publiek verkopen: de gerechte helft in het geadmitteerd Veerschip, gebezigd in de vaart van Bolsward op Sneek, met gelijk aandeel in de daarbij aanwezige zeilen, haken, bomen, enz, en al de rechten en privileges daartoe en aanbehorend, zodanig die thans door de eigenaar Andries de Blauw worden bezeten en gebruikt. Dadelijk te aanvaarden.
Gegadigden vervoegen zich op donderdagen den 11 maart a.s. bij de beschrijving in het Logement de Wijnberg te Bolsward en den 18 daaraanvolgende bij de finale toewijzing ten huize van Hein P. Hilardus aldaar, telkens des namiddag te 3 ure.
(opm: LC 160358 meldt dat NLG 2176 is geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomvaart van Harlingen naar Newcastle on Tyne en Leith, ook voor goederen naar Stockton on Tees, Edinburgh, Glasgow, Dundee en omliggende plaatsen.
Het eerste klasse Engelse Stoomschip TIMES, kapitein James Raison, vertrekt naar Newcastle on Tyne woensdag 3 maart 1858; bijzonder goed ingericht voor passagiers, goederen en vee.
Adres bij agenten:Van Oppen’s Zonen


Datum: 03 maart 1858


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op 24 maart zal te Soerabaja worden verkocht het nieuw gekoperd Nederlandse barkschip ELISABETH EN JOHANNA, groot 217 lasten, gevoerd door kapt. T.R. Oomkens, met derzelven zeilen, lopend en staand want, ankers en kettingen, zoals hetzelve is liggende ter rede; daarna deszelfs inventaris, provisies, enz.
Nadere informaties bij de gezagvoerder in het Java-Hotel en bij de agenten, B. Kopersmit & Co. (opm: zie o.a. ZZC 010558)
Soerabaja, de 25e februari 1858

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Men meldt uit Arnhem van 26 februari: De behandeling van de zaak tegen de vier Maleiers is heden voortgezet. In deze zitting zijn de overige drie getuigen gehoord en heeft het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door de advocaat-generaal mr. J.F. Pringle, in een gemotiveerd requisitoir geëist de schuldigverklaring van de vier beklaagden aan rebellie jegens de kapitein en eerste stuurman van het schip doch op grond van gebrek aan genoegzaam bewijs, hun vrijspraak van rebellie jegens de 2e en 3e stuurman. Z.E.G.A. requireerde voor de eerste beschuldigde Sidin (serang) tuchthuisstraf van tien, en voor de drie overige tuchthuisstraf van acht jaren, met veroordeling in de kosten en last tot aanplakking van het arrest te Arnhem en Rotterdam. Morgen zullen de verdedigers het woord voeren.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens particulier bericht is het schip (opm: kof) MARINUS EN GERTRUIDA, kapt. H. de Vries, de 20e januari jl. van Konstantinopel (opm: Istanbul) te Soulina (mond van de Donau) gearriveerd. De Donau tot boven Ibraïl geheel met ijs overdekt zijnde, was kapt. De Vries genoodzaakt te Soulina het dooiweer af te wachten.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De schepen CATHARINA MARIA, kapt. Ballot en ELIZABETH EN JOHANNA, kapt. Oomkens, zijn respectivelijk de 26e en 30e december 1857 te Samarang gearriveerd ter completering van de lading. Beide kapiteins dachten omstreeks half januari tot vertrek naar Nederland gereed te zijn. Aan boord was alles wel.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 Amsterdam , 1 Maart. Aangaande het schip EEMSTROOM , kapt.Bultje, 18 Novemb. van Swinemunde naar Colchester vertrokken,heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 04 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Aan het ministerie van marine heeft heden de aanbesteding plaats gehad (opm: zie LC 120258) voor het vervaardigen van twee schroef stoomschepen, met uitzondering van de stoomwerktuigen. Er waren 17 biljetten ingekomen, als van:
J. Hoogendijk, te Capelle op den IJssel voor twee schepen NLG 360.000, dus per schip NLG 180.000.
G.H. Uitenbogaard te Maassluis voor een schip NLG 159.930.
Meurs & Co, te Amsterdam, voor een schip NLG 156.700.
De Commercie Compagnie te Middelburg voor een schip NLG 156.000.
Brodius en Van der Meer te Amsterdam voor een schip NLG 154.900.
De firma van der Meurs te Amsterdam voor een schip NLG 153.700.
J. Schouten te Dordrecht voor een schip NLG 149.977.
C. Gips en Zoon, te Dordrecht, voor een schip NLG 149.976.50.
P. Bakhuijzen & Zn te Capelle op den IJssel voor een schip NLG 149.900.
P. en C. Boelen te Ridderkerk voor een schip NLG 131.975.
F. Kloos te Alblasserdam voor twee schepen NLG 256.489, dus per schip NLG 128.244.50. C. en A. van der Giesen te Krimpen aan den IJssel voor een schip NLG 127.850.
J. Otto te Krimpen aan den IJssel voor een schip NLG 126.760.
A. van der Hoog, te Amsterdam, voor een schip NLG 118.450.
A. Pot te Ridderkerk voor een schip NLG 115.970.
F. Smit te Nieuw Lekkerland voor een schip NLG 115.337.
C. Smit te Krimpen aan de Lek voor twee schepen NLG 208.600, dus per schip NLG 104.300. Zodat laatst gemelde de minste inschrijver was.
De gunning is echter voorlopig aangehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 26 februari. Het te Veendam te huis behorende schip MARCHINA CATHARINA (opm: galjoot, kapt. J.D. Mulder), van Dantzig (opm: Gdansk) naar Londen bestemd, is alhier met verlies van zeilen en andere belangrijke schade binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scio (opm: eiland Khíos, 38º22’ N.B. 26º08’ O.L.), 21 februari. De Belgische schoener ALBERT, kapt. Ninteman, van Messina naar Smirna (opm: Izmir), is nabij Tramontana gebleven. Het volk is gered.


Datum: 05 maart 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Arnhem, 2 maart. Gisteren heeft het Provinciaal Gerechtshof van Gelderland uitspraak gedaan in de zaak der Maleijers Sidin (serang [opm: bootsman]), Kasidin, Pa Seno en Klaas Ledesma schuldig verklaard aan rebellie jegens de kapitein en de eerste stuurman [koopvaardijschip TWENTHE] en hen veroordeeld de eerste tot 10, en de drie laatste tot 8 jaren tuchthuisstraf.
De vier veroordeelde Maleijers hebben zich tegen dit arrest in cassatie voorzien.
(opm: zie LC 150158)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz. te Leeuwarden zal, op donderdag den 11 maart 1858, ’s namiddag 4 uur, ten huize van M.S. Tjepkema, in de Posthoorn te Dronrijp, voor de tijd van 5 jaar, in te gaan 13 mei 1858, publiek verhuren:
1/6 gedeelte door en door in drie schepen, varende in de beurtveer van Dronrijp op Leeuwarden, Harlingen en Franeker en terug; eigen aan (opm: eigenaar) S.IJ. Terpstra te Dronrijp en bevaren wordende door Auke Flapper.
Condities te vernemen ten kantore van de notaris.


Datum: 07 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Enige tijd na het opkomen van de vloed, ongeveer ten 3 ure, begon het ijs in de rivier in beweging te geraken en spoedig door de hevige aandrang van wind en tij vreselijk te kruien. De schepen, die aan de kaden in de Maas lagen, hadden het aldaar zwaar te verantwoorden en moesten spoedig ondervinden, dat voor een ijsgang bijna niets bestand is. De Oldenburger bark SUWA, kapt. Höpker lag behoorlijk gemeerd op de hoogte van het Oost-Indische Huis, doch werd van de ankers en kettingen gerukt en dreef op het even boven de Draaisteeg liggende Nederlandse barkschip PRINSES CHARLOTTE, kapt. Hille. Hierop braken natuurlijk de trossen en ketting van dit schip, zodat het, rondzwaaiende, voor de boeg kwam van de EVERDINA ELISABETH (opm: bark), kapt. Tonjes, die er achter lag. De PRINSES CHARLOTTE kwam met de bezaansmast tegen de boegspriet van de EVERDINA ELISABETH en verloor deze daardoor, terwijl ook de top van de voorsteng brak. De SUWA was inmiddels vrij gekomen en dreef nu in de stroom, waar het schip spoedig in het ijs vast bleef zitten. Alhoewel van de EVERDINA ELISABETH anker en landvasten hielden, werd het schip toch achteruit gedreven en daardoor werd, door de kraanbalk van het achter haar liggende schip DRIE VRIENDEN, aan de spiegel enige onbeduidende schade veroorzaakt.
Met het aanbreken van de dag bedaarde het weder en zette zich het ijs een paar scheepslengtes beneden de Draaisteeg weer vast. Gedurende de eb is het ijs tot boven de Draaisteeg afgedreven. Verder op is het vast blijven zitten. Met hoog water heden avond was het tot beneden de Leuvehaven vast geschoven. De overige aan de Willemskade en in de Boompjes liggende schepen hebben het goed gehouden en de nodige maatregelen zijn genomen, om de gevaarlijke vijand af te wachten. De PRINSES CHARLOTTE is in de namiddag behouden in de Leuvehaven gebracht en de SUWA heeft op de hoogte der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij kant gekregen en is aldaar vastgelegd. De bark VIJF VRIENDEN, heeft mede getracht de Leuvehaven te bereiken, doch lag heden avond laat in het ijs bezet er voor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 maart. De Nederlandse stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJCK, kapt. H.F. Zeijlstra, is heden door de sleepboot PRINSES MARIANNE, alhier met gebroken machine en meer andere schade binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 maart. De Oldenburgse galjoot DIANA, kapt. Julius, van Christiaansand naar Bordeaux, is in aanzeiling geweest met de stoomboot SEINE en is door deze in zinkende staat op de Theems gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sheerness, 3 maart. De Nederlandse brik JACOBA, kapt. J. Schultz, is alhier lek en met verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington, 3 maart. De Nederlandse kof BERENDINA HAGES, kapt. K.H. Bekkering, van New Castle naar Schiedam, is alhier lek en met verlies van anker, ketting, zeilen enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brindisi, 24 februari. De Nederlandse schoener ARDINA ANNA SUSANNA (opm: AIDINA ANNA SUSANNA), kapt. Schenk, van hier naar Falmouth is op de kust van Santa Foca (opm: vlgs Bouma: Santa Flora; niet getraceerd) vergaan. Volk gered.


Datum: 08 maart 1858


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Volgens bericht uit Helvoetsluis d.d. 5 maart zit de Nederlandse schoener AMSTERDAM PACQUET, kapt. Mawinkel (opm: Noorse schoener AMSTERDAM PAQUET, kapt. Olaf Mowinckel, zie NRC 120358), op het Goereese strand aan de grond en zal waarschijnlijk weg zijn; er zijn sloepen tot adsistentie bij.
Met adsistentie van een sleepboot is, op 4 dezer, te Vlissingen binnengebracht het Hollandse stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, kapt. H.F. Zeylstra, van Hull naar Amsterdam bestemd, hebbende zware lekkagie en meerdere zeeschade.
De Nederlandse brik JACOBA, kapt. Schultz, van Rotterdam, is 3 maart te Sheerness binnengelopen. Het schip heeft veel slecht weer doorstaan, twee ankers en ketting verloren en maakte zes duim water in het uur.
De Nederlandse schoener AIDINA ANNA SUSANNA, kapt. Schenk, van Brindisi naar Falmouth met een lading gerst, heeft op de kust van Santa Foca schipbreuk geleden; het volk is gered.
Het schip BEERENDINA HUGUES, kapt. Bekkering, van New-Castle naar Schiedam, is 3 dezer lek, met verlies van verschansingen, boten, zeilen, anker en ketting, enz. te Bridlington binnengebracht, heeft 12 dagen reis en tussen het Lemon- en Ower Sand een hevige stortzee over gehad.
NRC 090358
Harlingen, 6 maart. Het van hier de 17e der vorige maand naar Larvig uitgezeilde kofschip HENDRIK, kapt. J. Burghout, heeft zijn bestemming niet kunnen bereiken, maar is heden met schade in Texel teruggekomen.


Datum: 09 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 8 maart. Het fregatschip DOELWIJK en de kof ANNA AGATHA zijn heden nacht door de zware storm van het noord-westen van hun ankers geslagen. De eerstgenoemde zit tegen Dwars-in-den-Weg (opm: eilandje tegenover de ingang van Brouwershaven), en de laatste tegen de zeedijk aan de Kijkuit. De DOELWIJK was volgens de laatste berichten, dicht gebleven en men hoopte het schip morgen af te brengen.


Datum: 10 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 9 maart. In de positie van de gisteren gemelde schepen DOELWIJK en ANNA AGATHA is geen verandering gekomen. (opm: zie ZZC 100358)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het schip TWEE ALIDA`S, kapt. T.R.T. Visser, van Fernambucq, is de 7e dezer met schade en om order te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop:
De Engelse schoener ELIZABETH ANN ladende circa 1700 picol.
De Engelse schoener EMILY JANE ladende circa 3600 picol.
De Engelse schoener CLIPPER ladende circa (opm: niet vermeld)
De Engelse A 1 bark HARVEST HOME ladende circa 9000 picol.
Allen liggende alhier (opm: Batavia); en te Soerabaja.
De Engelse bark PRINCESS ALICE ladende circa 16000 picol.
De Engelse brik LORD MONTGOMERIE ladende circa 3800 picol.
Te bevragen bij Hunter, Houghton & Co.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 7 maart binnengekomen de Engelse brik BLUE NOSE, kapt. Thomas Verguson, met kolen van New Castle voor Rotterdam.
Den 8 dito de Engelse brik DEVON, kapt. Peter Hamm, met kolen van New Castle (laatst van Brouwershaven) voor deze stad.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 6 maart binnengekomen REDSTART, kapt. T. Shephard, van New Castle naar Schiedam, DEVON, kapt. Peter Hamm, met kolen van New Castle naar Zierikzee, ANNA AGATHA, kapt. J. Klingen, van Trapani.
Den 7 dito LIVERPOOL, kapt. S. Stocks, van Mauritius, WIJNAND, kapt. R.A. Hunt, van Foolhew Foo (opm: Foo-Chew-Foo, mogelijk Fuzhou, 26º5’ N.B. 119º19’ O.L.).
Den 8 dito AMARANTH, kapt. J.D. Probst, van New York alle vier naar Rotterdam.
Door kapt. Hunt is opgenomen in de Noordzee 6 à 8 mijlen van de wal, de equipage van het Engelse brikschip MINOR, kapt. T. Burnham, van Sunderland bestemd naar Ostende, welke in zinkende staat hun schip hadden verlaten, bestaande uit de kapitein en 5 man.
In de nacht van 8 dezer zijn alhier het hevige stormweer van hun ankers geslagen de schepen DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, van Batavia naar Rotterdam en de ANNA AGATHA, kapt. J. Klingen, van Trapani naar Rotterdam. Eerstgenoemde bodem zit op Dwars in de Weg aan de grond, zo ver zichtbaar nog geen schade en heeft niet veel geleden, men zal waarschijnlijk verplicht zijn de gehele lading te lossen, waarmede de meest mogelijke spoed wordt gemaakt.
De ANNA AGATHA zit bij Borrenbrood tegen de vaste wal aan de grond. Assistentie wordt verleend. (opm: zie NRC 110358)


Datum: 11 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Volgens heden ontvangen bericht van Falmouth, is aldaar de 8e dezer, deze morgen in goede staat aangekomen het barkschip ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes Lz, van Middelburg naar Cardiff en de Kaap de Goede Hoop bestemd. Dit schip vertrok de 7e februari voor Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 11 maart. Van de DOELWIJK zijn twee ankers uitgebracht, om het schip van grond te brengen. Inmiddels wordt het schip gelicht.
De ANNA AGATHA is heden nacht leeg gelost, vlot gekomen en ligt op de binnenrede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 11 maart. Het alhier van Suriname gearriveerde schip AMSTERDAM, kapt. Wehdemeijer, heeft de voorsteng, bramstengen, kluiverboom en zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 11 maart. Volgens bericht van Egmond aan Zee is aldaar gestrand en met man en muis vergaan de Engelse logger CATHARINE, kapt. Hudson, met steenkolen van Sunderland op hier bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. De Nederlandse kof CORNELIA, kapt. H.L. Stasse, van Newport naar Rotterdam met staafijzer, is alhier in zinkende staat binnengelopen (opm: zie NRC 150358).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sydney, 11 januari. Het alhier op 6 dezer van Shanghai gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) AFRIKA, kapt. G. Mannoury, heeft op de hoogte van Kaap Leeuwin een zware storm doorgestaan en daarin schade aan het bovenschip en tuig bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De gezagvoerder van het alhier op 26 december van Foo-Chew-Foo (opm: mogelijk Fuzhou, 26º5’ N.B. 119º19’ O.L.) gearriveerde Nederlandse schip ELIZABETH, rapporteert, dat hij bij het passeren van de Lucipara’s Droogte, aldaar op strand heeft zien zitten het Nederlandse schip GALILÉE, kapt. Kock (opm: fregat GALILEI, kapt. T.C.H. Koch), en geassisteerd heeft om het vlot te krijgen.
N.B. De GALILÉE vertrok 30 december van Soerabaija naar Probolingo.


Datum: 12 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schroefstoomboten te koop:
- Een nieuw in 1857 gebouwde snelvarende ijzeren schroefstoomboot, lang 34 el, breed 4,88, hol diep 2,60 el, diepgang geladen 1,52 el (opm: 34,00 x 4,88 x 2,60 x 1,52 m.). Dezelve is rijk ingericht voor passagiers, en legt af per uur 14 mijlen of 26 kilometers. Stoomwerktuigen van 70 paardenkracht.
- Een nieuwe, in 1857 gebouwde ijzeren schroefschoener, met complete inventaris van zeilen, tuigage, enz, lang 33,50 el, breed 5,80 el, hol diep 2,90 el, diepgang geladen 2,18 el. Gemiddelde snelheid is 8 knopen per uur. Stoomwerktuigen van 20 paardenkracht.
- Een in 1856 gebouwde ijzeren schroefschoener, lang 34,50 el, breed 4,90, hol 3,70 el. Gemiddelde snelheid is 8 knopen per uur. Stoomwerktuigen van 20 paardenkracht.
Nadere informaties zijn op franco aanvragen te bekomen bij de heren Keijser & Swertz, commissionairs in stoom- en andere werktuigen, te Amsterdam, O.Z. Voorburgwal over de Pijlsteeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, A.W. Abrahamsz, C.S. Oolgaardt en J.F.L. Meijjes, makelaars, zullen op maandag de 15e maart 1858, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J.P. Lissone, Jzn, verkopen:
een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast schoener Brikschip, genaamd PEGASUS, laatst gevoerd door kapt. J. Hofker, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 el 60 duimen, wijd 4 el 63 duimen, hol 3 el 23 duimen (opm: 26,60 x 4,63 x 3,23 m.), en alzo gemeten op 93 lasten of 177 tonnen. Breder bij inventaris, en bericht bij bovengenoemde makelaars, of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Goedereede op aanstaande dinsdag de 16e maart, ten tien ure, ten overstaan van de notaris Van Buren aldaar, van het hol of casco van het Noorse schoenerschip AMSTERDAM PAQUET, zittende aan de grond op Goereesche strand (opm: zie AH 080358), benevens inventaris, bestaande uit zeilen, staand en lopend want, trossen, ketting etc. Nadere informatiën zijn bij voornoemde notaris te bekomen.
(opm: het schip werd voor NLG 970 gekocht door A. van den Tak Azn te Goedereede, werd afgebracht en geborgen; in datzelfde jaar doorverkocht aan F. Wibaut, Vlissingen; nieuwe naam DANKBAARHEID, nieuwe kapitein J. Stasse, zie NRC 070259)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 maart. Heden verliet onze haven, om naar de visserij te vertrekken, de Groenlandsvaarder DIRKJE ADEMA, kapitein O. Mehlen, bemand met 53 schepelingen. Was de afscheidsgroet der overgrote menigte, die op havenhoofden stond, welgemeend en hartelijk, ook onze wens, en gewis die van al onze stadgenoten, “een goede vangst en gelukkige terugkomst”, vergezelt hen naar het barre Noorden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 11 maart. Van Lemmer wordt ons d.d. 9 dezer bericht: Heden middag ontwaarde men op een afstand van deze haven in de Zuiderzee een vaartuig, drijvende tussen grote massa’s ijs. Niet zodra had de harde wind enige opening gemaakt, of enige kloeke vissers begaven zich met een aak en boot in zee, en hadden het geluk, door het drijvende ijs heen te werken, het vaartuig, waarop zich geen mens bevond, aan boord te klampen, en hetzelve gelukkig onze haven binnen te brengen. Uit de aan boord gevonden papieren bleek, dat het vaartuig was genaamd de HOOP, behorende aan schipper H. Marsma te Wieringen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 11 maart. De minister van marine heeft voorlopig ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat een lichtschip in aanbouw is, bestemd om in de loop van dit jaar te worden geplaatst in de Noordzee, bij de Hinder of A-bank. Het zal één stilstaand licht van natuurlijke kleur vertonen. De juiste ligplaats van dit schip, zomede het tijdstip der ontsteking van het licht, zal nader worden aangekondigd. (opm: zie NRC 270858)


Datum: 13 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 maart. Directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam, hebben in hun laatst gehouden vergaderingen besloten te doen uitreiken:
- Een zilveren medaille aan kapt. W. de Zeeuw Baggus, voerende het Nederlandse hoekerschip THETIS, van Vlaardingen, voor het redden op de 5e januari 1857 van de twee overgebleven schepelingen van het masteloze Deense schoenerschip ENIGHEDEN, kapt. L. Nielsen, waarvan de overige equipage des avonds te voren door een stortzee was over boord geslagen. (opm: zie NRC 260157)
- Een gouden medaille benevens 150 francs voor zijn equipage, aan kapt. Peillon, voerende het te Marseille te huis behorende Franse barkschip l’AIGLE, voor het redden op de 17e juni 1857 in de Chinese Zee van de equipage en passagiers, te zamen 53 zielen, van het Nederlandse barkschip LUITENENT ADMIRAAL STELLINGWERF, kapt. M. Mispelblom Beijer, welk schip op een rif was vastgeraakt en daarna gezonken is. (opm: zie NRC 160857)
- Een gouden medaille aan kapt. C.F. Zeeman, voerende het Nederlandse fregatschip TONIA, voor het redden op zijn reis van Macao naar Batavia, de 28e juli 1857 van de equipage van het gestrande Nederlandse barkschip VRIJE HANDEL, kapt. J.L. Stender, terwijl aan zijn stuurlieden H. Bakker en T. Huizer voor hun vele pogingen tot het opsporen en redden van genoemde kapitein, die zijn schip niet had willen verlaten, een zilveren medaille werd toegekend. (opm: zie NRC 291057)
- Een grote zilveren medaille aan kapt. J.H. Harms, voerende het Hamburger schip HENRIETTE, voor het redden van kapt. J. Verhagen van het gezonken Nederlandse barkschip VONDEL en zijn equipage, welke die bodem op de 1e november 1857 met de boten hadden verlaten en met dezelve in uitgeputte toestand rondzwervende, door hem op de 5e november werden ontmoet, opgenomen, verpleegd en vervolgens te Singapore aangebracht. (opm: zie NRC 050158)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Het stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, kapt Zeilstra, van Hull naar Amsterdam, te Vlissingen binnen, zou moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 maart. Het Nederlandse schip (opm: kof) JANSJE, kapt. A. Pik, van Sunderland naar Bordeaux bestemd, is alhier met verlies van boot, zeilen, watervaten en andere zeeschade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 6 maart. Het schip ANNA, kapt. Meser, van Libau (opm: Liepaja) naar Amsterdam, is de 15e januari alhier lek binnengelopen; had na de ontlossing der lading de reparatie geëindigd, en was na herlading gereed om de reis te hervatten, toen zich opnieuw een lek openbaarde, ten gevolge waarvan het schip weder zal moeten lossen.

Krant:
  JB - Javabode

Het stoomschip SAMARANG PACKET, kapt. Th. Deighton, is de 7e maart van Soerabaija via Samarang naar Batavia vertrokken. (opm: eerste reis onder deze naam, zie ook advertentie JB 130358)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De stoomboot SAMARANG PACKET
De stoomboot SAMARANG PACKET, vroeger de LANGAN LAMONGAN, zal deszelfs gewone dienst tussen hier, Cheribon en Samarang, alle 5 dagen weder hervatten.
Tevens wordt aan belanghebbenden bericht, dat voortaan op elke plaats van afscheep geen pakjes of kistjes meer zullen aangenomen worden, dan met bijpassing van vracht en verdere onkosten tot aan de plaats van bestemming.
De boot vertrekt van hier naar Samarang, via Cheribon, de 17e maart.
Verdere informaties bij de agenten Levert en Co.

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlands-Indische schip l’UNION, kapt. Van de Pol, ex-Brits schip HIGHLANDER (opm: zie NRC 130458), ligt te Batavia in lading voor Cheribon.


Datum: 14 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Gouda, 12 maart. Heden is op de werf Het Kromhout (opm: scheepsbouwmeester Dirk Borkus) met het beste gevolg te water gelopen het barkschip GEBROEDERS HOUTMAN, gezagvoerder C.J. Bax, groot 260 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer M. den Breems Jzn te Vlaardingen.


Datum: 15 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 14 maart. De Utrechtsche Courant deelt de volgende berichten mede uit Curaçao van de 23e januari:
Gisteren is Zr.Ms. korvet MAURITS DER NEDERLANDEN, comm. Vogelpoot, van Suriname alhier aangekomen, als passagier overbrengende kapt. H. Boer.
Zr.Ms. brik VENUS, comm. R. van Voss, heeft door haar tegenwoordigheid op de rede van Rio-Hacha (opm: Riohacha, Colombia; 11º34’ N.B. 72º55’ W.L.) veel toegebracht ter handhaving van de rust, en Nederland heeft te dien opzichte de republiek Nieuw Granada zeer aan zich verplicht. De bevolking van Rio-Hacha was de 7e november j.l. in opstand gekomen, omdat zij bij de provincie Magdalena was ingelijfd, waarvan Santa Martha de hoofdplaats is, onder welker rechtsgebied zij niet verkoos te staan.
De gouvernement troepen, sterk 700 man, onder bevel van kolonel de Vega, trokken de 22e december tegen Rio-Hacha op, en na een gevecht van een uur werden de opstandelingen verslagen en de stad bemachtigd. In dit gevecht telde men 29 doden en 44 gekwetsten. Toen de troepen binnen de stad rukten werd er van het Nederlandse consulaat om bijstand geseind; terstond roeiden er van Zr.Ms. brik VENUS, gewapende sloepen naar de rede ter bescherming van het Nederlands consulaat en van de consulaten van Engeland en Frankrijk.
Onder bedekking van gewapende sloepen, onder bevel van de luit. ter zee 2de klas J.S.O. von Schmidt auf Altenstadt, werd een detachement troepen, sterk 35 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de luit. ter zee 1ste klas W. Enslie, aan wal gezet en geplaatst in de consulaten. Bij dit detachement werd een geneesheer gevoegd, de officier van gezondheid 2de klas S.J. Goossens, die grote diensten aan de gekwetsten, zonder onderscheid, bewezen heeft, aangezien deze ongelukkigen genoegzaam geheel van geneeskundige hulp ontbloot waren. De bedekking, door kapt. Voss aan de consulaten verstrekt, heeft niet alleen gediend, om de vreemden te beschermen, maar ook om het leven en de bezittingen van de aan de regering getrouw gebleven inwoners te verzekeren en plundering tegen te houden.
De 28e december was de orde in Rio-Hacha hersteld, en waren er nieuwe gezagvoerders aangesteld. Een groot gedeelte der krijgsgevangenen is in vrijheid gesteld, en de hoofden der opstandelingen zullen voor een krijgsraad te recht staan. Zr.Mr. brik VENUS zou, op verzoek van de gouverneur, nog enige tijd ter bescherming van de handel van Rio-Hacha blijven liggen. Op dringend verzoek van de consuls, bleven ook de manschappen van de VENUS in de consulaten de wacht houden, tot dat orde en veiligheid er hersteld zullen zijn.
De 23e januari is een schip van St. Domingo alhier aangekomen. De president Baez handhaafde zich nog, en had de Curaçaose schoener RIGOLETTO aangekocht en gewapend. Te St. Domingo werd een eskader uitgerust, om de zeehavens te blokkeren, die in het bezit der opstandelingen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 13 maart. Het alhier gearriveerde Belgische schip ANTWERPIA, kapt. Banning (opm: schoenerbrik ANTVERPIA, kapt. Bauning), van Port-au-Prince naar Antwerpen bestemd, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandse stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJCK, alhier in averij binnen – zie NRC van 7 dezer – behoeft niet te lossen en zal denkelijk de machine maandag gerepareerd hebben om weder te kunnen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandse kof CORNELIA, kapt. Stasse, die wegens lekkage alhier binnen is – zie NRC van 11 dezer – is bezig om de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 29e maart 1858, des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair, welbezeild gekoperd Barkschip genaamd IDA, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. A. van der Eijk, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 el 10 duim, wijd 6 el 13 duim, hol 4 el 65 duim (opm: 30,10 x 6,13 x 4,65 m.), en alzo gemeten op 381 tonnen of 201 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of de cargadoors J. Daniels & Zonen en Arbman.


Datum: 16 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 13 maart. Het Belgische schip (opm: brik) AMANDA, kapt. A.J. Boeteman, van Santa Cruz naar Liverpool, is hier gisteren lek en met andere averij binnengelopen (opm: zie NRC 080458).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Vaartuig, groot 52 ton, voorzien van een goede inventaris. Adres aan M.H. Fontein, Hoogewoerd te Leyden. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het halve Schip, varende in de vaste beurt van Oosterlittens op Franeker, Sneek, Bolsward en Leeuwarden, vice versa.
Te bevragen bij S.R. Kamstra te Oosterlittens.


Datum: 17 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 maart. De Nederlandse brik ZUID-HORN, kapt. Lindhorst (opm: brik ZUIDHORN, kapt. J. Linthorst), van Rio Grande naar Montevideo, is de 19e januari bij eerstgenoemde haven verongelukt (opm: zie NRC 190358).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 16 maart binnengekomen de Franse logger EMILÉ, kapt. Lemerle, met zinkerts van St. Vincent voor Rotterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 9 maart binnengekomen GRAAF DIRK III, kapt. C.J. Rotgans, van Batavia naar Dordrecht, CORTGENE, kapt. D. Dunlop Dz, ALBLASSERDAM, kapt. P.G. Pott, TONIA, kapt. C.F. Zeeman, alle drie van Batavia, CORNELIS GIPS, kapt. M. van Rijn van Alkemade, van Bombay.
Den 10 dito CLEOPATRA, kapt. C. Danberg, van New York.
Den 11 dito JACOBA CORNELIA, kapt. F. Rooseboom.
Den 12 dito VOORUIT, kapt. W.C. Kool, ODIELIA MARGARIETA, kapt. C.F. Hazelhoff, alle drie van Batavia, alle 8 naar Rotterdam, WANSBECK, kapt. J.Piwgle, van New Castle naar Schiedam, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. T.J.J. Bouman, van Batavia.
Den 14 dito EERSTELING, kapt. F.G.C. Mann qq, ARGO, kapt. W. van der Lek qq, alle twee van Batavia, WHITE CLOUD, kapt. J. Bowden, van Boston.
Den 15 dito EERSTELING, kapt. A.P. Armstrong Cz, van Batavia, alle vijf naar Rotterdam.
Het schip ANNA AGATHA, kapt. J. Klingen, is de 11e dezer af en in vlot water, na deszelfs lading in lichters gelost te hebben, en het schip DOELWIJK is de 13e dezer af en in vlot water gebracht, na in zes lichters gelost te hebben.


Datum: 18 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 32 schepen, als:
Voor Rotterdam: LUCONIA, kapt. C.J.D. Hulshoff; WILHELMINA, kapt. J.F. Ihnen; JULIE, kapt. R. Brem; ZWERVER, kapt. D.A. Koekelis; MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion; KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. F.L. Zack; CORNELIS ANTHONIE, kapt. D.R. Kleve; JOSEPHA LOUISA, kapt. A. Muijzon; HENDRIK IDO AMBACHT; kapt. L. Bijl; KAREL EN HENRICUS, kapt. A. van de Geer.
Voor Amsterdam: HENRIETTE, kapt. J. van Loenen; GEBROEDERS, B.G. Flik; GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN, kapt. J. Wamsteker; ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot; HERCULES, J.F. Detering; JACOBA CHRISTINA, kapt. J.C. Berk; ELIZE HENRIETTE, kapt. P.J. Detering; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; AMSTEL, kapt. H.H. Rademaker; MATHILDA, kapt. J.H. Fekkes; IJSTROOM, kapt. A. Hansen; KANDANGHAUER, kapt. W. Zeelt; HENRICA, kapt. R. Strackholder; STAD DOCKUM, kapt. N. v.d. Werff; AGATHA EN MARIA, kapt. W.B. van Zijp, MARIA CATARINA, kapt. H.C. de Bos.
Voor Schiedam: ANNA, kapt.H. Harms; CORNELIA MATHILDA, kapt. P. Snoeij; HELLEVOETSLUIS, kapt. W.J. Vos (van Dordrecht).
Voor Dordrecht: JAN VAN HOORN, kapt. B. Molls.
Voor Middelburg: LUCTOR ET EMERGO, kapt. J. Hakker; WILHELMINA CATHARINA, kapt. N.M.O. de Groot Stiffrij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 maart. Van de 11e tot de 15e maart l.l. zijn in het ressort van Zandvoort uit zee aangespoeld 7 lijken, waaronder één, voorzien van twee penningen aan een bandje om de hals hangende, en onder dat van Velzen 1 lijk. Waarschijnlijk hebben deze personen behoord tot de bemanning van de in de nacht van de 8e op de 9e maart l.l. te Egmond aan Zee gestrande en totaal verbrijzelde Engelse brik CATHARINE, kapt. T. Thomson. Deze lijken zijn gekist en voegzaam op de algemene begraafplaats der gemeente ter aarde besteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Volgens schrijven van kapt. Rotgans (opm: het schip OTTO), van Scilly (opm: Scilly Islands) d.d. 11 maart l.l, had hij de geloste lading, ca. 90 ton, weder ingenomen. Slecht weer en hoge zee vertraagden de werkzaamheden zeer, doch binnen 4 à 5 dagen hoopte de kapitein naar Rotterdam te kunnen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJK, is gereed haar reis naar Amsterdam te vervolgen, zijnde de machine gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra snelzeilend, gekoperd, klipper Fregatschip, groot volgens Rijks meetbrief 559 tonnen.
Te bevragen bij Kuyper, van Dam & Smeer.


Datum: 19 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. De 17e dezer is Zr.Ms. korvet JUNO, commandant Collot d’Escury, bestemd naar West-Indië, in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 16 maart. Het onlangs bij Zoutelande gestrande Engelse driemastschip KALODYNE (opm: zie NRC 260158) wordt vrijdag eerstkomend (opm: 19 maart) publiek verkocht; de inventaris op vrijdag daaraanvolgende (opm: 26 maart).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 20 januari. De bemanning van het alhier gestrande schip ZUIDHORN, kapt. Lindhorst (opm: J. Linthorst) – zie ons nommer van 17 maart – is bezig het mogelijke van het wrak te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston (Eng.), 15 maart. Binnengekomen de VIER GEZUSTERS, kapt. W.H. Mugge, van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, om dadelijk te aanvaarden: het geadmitteerd Veerschip, varende van Franeker op Bolsward vice versa, met al deszelfs toebehoren.
Te bevragen bij de heer H. van der Werf te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepsaandelen. De notaris Goslings zal, op den 31 maart 1853, ‘s avonds 8 uur, bij Minnema, finaal verkopen: 3/16 aandelen in het Kofschip GIJSBERT JAN, gevoerd wordende door de kapitein Jan Zwaal, van Harlingen.


Datum: 20 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen, om op 10 april te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip (opm: bark) HENDRIK IDO AMBACHT, kapt. L. Bijl, voerende een geëxamineerde scheepsdokter.
Adres: Wambersie & Zoon. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Java ligt alhier in lading om tegen half april te vertrekken, het nieuw gebouwd Nederlands barkschip ANTONIA GEERTRUIDA, kapt. D. Forbes Browning.
Adres ten kantore van de cargadoors Vlierboom & Suermondt. (opm: eerste reis)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 17 maart. Het Nederlandse schip (opm: brik) REINHARD, gezagvoerder J.W. Berkelbach van der Sprenckel, is van hier naar Rio-Janeiro vertrokken, aan boord hebbende 130 passagiers, die voornemens zijn zich in Brazilië te vestigen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Burgemeester van Zierikzee, brengt ter algemene kennis, dat bij hem is aangebracht en geborgen een oude vissersboot, gevist op de Roompot, in december j.l, hebbende van achteren een witte grond, gemerkt met het getal 278, alsmede een sloep, aan de buitenzijde groen geverfd met een witte rand en aan de binnenzijde van de spiegel gemerkt MINOR, omgekeerd gevist op de Roompot, vermoedelijk afkomstig van de onlangs voor Ostende gezonken brik MINOR, en roept mitsdien elk die vermenen mocht daarop recht of aanspraak te hebben, voor de eerste maal ter reclame op, zullende de reclamanten zich tot dat einde bij hem Burgemeester behoren aan te melden.
Zierikzee, de 19e maart 1858 B.C. Cau

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

J.l. vrijdag is te Nieuwediep binnengekomen het Engelse clipperschip GLENROY, gezagvoerder Laing, met een lading rijst van Akyab (opm: Sittwe). Het is het grootste koopvaardijschip dat immer die haven heeft bezocht, hetgeen men kan opmaken uit een lading van 17.505 balen rijst. Het schip heeft een lengte van 246 voet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 16 maart binnengekomen CHANCE, kapt. J. Martyn, van New Castle naar Middelburg.


Datum: 21 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 januari. Het stoomschip SOERABAIJA van de heer Cores de Vries is op zijn reis van Pontianak naar Batavia vergaan. De bemanning en passagiers zijn echter gered. (opm: zie JB 270158)


Datum: 22 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 maart. Te Monnickendam is de 20e dezer van de werf Holland, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. Kater Pzn, met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip HOLLANDIA, groot 250 Rijkslasten. Het is gebouwd voor rekening van de heren Craandijk & Dercksen te Amsterdam en zal gevoerd worden door kapt. C.C. Ruige.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 19 maart. Het te Zoutelande gestrande schip KALODYNE is heden verkocht voor NLG 4725 (opm: zie NRC 190358).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 20 maart. De bark EVA, kapt. Mason, van Shields naar Paramaribo, is op de hoogte van Orfordness in aanzeiling geweest met het Nederlandse schip (opm: galjoot) JUFFER ESSE MENSINGA, kapt. F.G. Bragt, en daarna gezonken. De bemanning is door het Nederlandse schip gered en hier aangebracht (opm: zie NRC 240358, 290658 en 110758).


Datum: 23 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. In de voormiddag van de 3e december is op het noord-west gedeelte der Sori-riffen (Troembo Raja) ten gevolge van hevige wind aan de grond geraakt de Nederlands-Indische bark JOEDUL BARIE. Op het bericht hiervan werd dadelijk de Kruisboot No. 58 ter adsistentie gezonden. Na gelost te hebben, raakte de bark de 5e daaraanvolgende weder vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. De berichten over de maand december 1857 behelzen het volgende: Als een bijzonderheid wordt vermeld, dat men in de nacht van de 2e december in het ruim van de Nederlands Indische bark TIMBANG, liggende ter rede van Muntok, 3 voet water ontdekte. Na lang vruchteloos zoeken naar de oorzaak van het lek vond men eindelijk op de hoogte tussen de fokke- en grotemast aan bakboordzijde, ongeveer 1½ rhijnlandse voet onder de waterlijn, een gat van 1¼ duim middellijn, waarin het zwaard van een zwaardvis stak ter lengte van 4 à 5 rhijnlandse duimen. Het zwaard was gedrongen door de buitenhuid van djattiplanken van 2½ duim dikte, daarna door de zogenaamde vulling van 5 duim dikte en vervolgens door de binnenhuid mede van djattiplanken van 1½ rhijnlandse duim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 januari. Scheepsvrachten. Sedert ons laatste bericht is het getal van de particuliere schepen vermeerderd, terwijl thans weinig product te verschepen is. Het natuurlijke gevolg daarvan was een daling van de vrachten. Wij hebben heden de volgende bevrachtingen mede te delen:
Naar Nederland de Nederlande schepen SARA ALIDA MARIA à NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor koffij en HENRIETTA GEERTRUIDA à NLG 70 voor rijst en NLG 95 voor arak (opm: rijstbrandewijn) hier naar Amsterdam te laden. Nederlands GROOTMEESTER NATIONAAL krijgt NLG 10.000 voor een reis voor Sumanap naar Tjilatjap met zout. Nederlands ZEPHIR laadt voor rederij rekening.
Engels HIGHLANDER en EQUATOR zijn nog steeds te koop.
Disponibel zijn Nederlands ANNA MARIA WILHELMINA, HOLLAND, ZWAAN, VIER GEBROEDERS, HERMAN DE RUYTER, PRESIDENT RAM, STAD DOKKUM, NIJVERHEID, STAD GOUDA, ALBLASSERWAARD, ZEENIMPH, ZAANSTROOM, JULIE CLAIRE en NEDERLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Te Oude Pekela is de 18e maart te water gelopen het schoenerschip GODELERIS (opm: GODOLEVUS), groot plm. 100 lasten of 140 tonnen, gebouwd op de werf van F.L. Drenth en gevoerd zullende worden door kapt. H.E. Homfeld, en de 17e het kofschip MAGRETHA AIKIENA (opm: MARGARETHA AIKINA), groot plm. 90 lasten of 126 tonnen, gebouwd op de werf van F.L. Drenth en H. Scholtens & Co (opm: te Martenshoek), en gevoerd zullende worden door kapt. J.S. op ’t Holt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 januari. Het stoomschip SOERABAYA, kapt. A. Guyot, van Pontianak op hier bestemd, is 20 januari op een droogte van klipgronden vastgeraakt en niettegenstaande al het mogelijke in het werk werd gesteld om het schip af te brengen, aldaar totaal verongelukt (opm: zie JB 270158). De passagiers en de opvarenden zijn gered.
Aangaande het stranden op die droogte zegt het journaal van het schip het volgende: “Wij veronderstelden, dat volgens de geobserveerde middagsbreedte het schip op de zogenaamde Brouwersdroogte moest zitten, hetgeen echter plm.12 Engelse mijlen met de chronometer lengte oostelijker in verschil gaf, zijnde de observatiën voor de uurhoek des morgens ten 9 uur door de gezagvoerder en de eerste stuurman genomen. Waren daarvan overtuigd geworden door gedane observatiën op de middag van de vorige dag, benoorden de Stoltze Straat genomen, deze waren goed geweest, nauwkeurig en herhaaldelijk uitgerekend en daarna de koers ZZW recht op Edam aangezet. “
(N.B. Volgens dit extract moet men opmaken dat de ligging van de Brouwersdroogte onjuist op de kaarten is aangewezen, of wel, dat er zich nog een droogte bevindt, die tot dusverre onbekend was.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cheribon, .. januari. Het schip (opm: bark) JAN DANIEL, kapt. Hagens (opm: H. Hagers), is alhier van Batavia gearriveerd, na bij Indramaijoe op strand gezeten te hebben.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 maart. De vlag, als eerste Noordsvaarder, is weder gewonnen door het kofschip HENDRIK, van Harlingen, kapt. J. Burghout.


Datum: 24 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Sourabaya ligt te Rotterdam in lading, om 1 mei te vertrekken, het op zeilage nieuw gebouwd barkschip NEDERLAND EN ORANJE, gevoerd door kapt. L.F. Van Ruijnen. Dit schip is uitmuntend ingericht voor passagiers of familiën, vaart een geëxamineerde scheepsdokter en een melkgevende koe. (opm: eerste reis)
Adres: de cargadoors P. Varkevisser & Zonen, alhier en De Coningh & Co te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 maart. Men schrijft uit Antwerpen d.d. 20 dezer aan de Lloyd’s List, dat volgens berichten van Aviles (opm: Avilés, 43º36’ N.B. 5º57’ W.L, bericht d.d. 1 maart) het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Valk (opm: kof, kapt. G.A. Valk), van Antwerpen derwaarts bestemd, op enige mijlen afstands van die haven gezonken is. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 20 maart. Het te Winschoten tehuis behorende schip JUFFER ESSE MENSINGA, kapt. Bracht, van Londen naar Elseneur (opm: Helsingör) bestemd, is alhier met zware schade wegens aanzeiling binnengelopen – zie N.R.C. van 22 dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Algeciras, 4 maart. Het schip (opm: kof) ARENTINA HENDRIKA, kapt. H.O. van Wijk, van Cette (opm: Sète) naar Antwerpen, alhier binnengelopen, heeft enige onbeduidende schade.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 31e dezer zal aan ’s Rijks werf te Vlissingen, bij inschrijving worden aanbesteed, het slopen van de voor ’s rijks dienst afgekeurde brik DE KOERIER.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Ten vervolge op de mededeling, geplaatst in de Staats-Courant van 8 april 1857, No. 84, heeft de minister van buitenlandse zaken ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat in de loop van het vorig jaar, op last van de Deense Regering, aan onderscheiden Nederlandse kapiteins zijn terugbetaald de in der tijd te Tönning enz. wederrechtelijk van Nederlandse schepen geheven vuurgelden. Volgens een bericht van Zr.Ms. minister-resident te Kopenhagen hebben sommige rechthebbenden in dezen zich tot nu toe niet bij de Nederlandse consul te Flensburg aangemeld, zodat thans bij die consul een saldo der van de Deense Regering terug ontvangen, doch nog niet uitbetaalde gelden is berustende.
De belanghebbenden worden op deze omstandigheid opmerkzaam gemaakt, en middelerwijl dat zij zich wenden tot Zr.Ms. consul te Flensburg, zal deze de bedoelde gelden onder zich houden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 20 maart uitgezeild de Engelse brik DEVON, kapt. Peter Hamm, in ballast naar New-Castle.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 20e dezer is van Maassluis vertrokken de schoener (opm: schoenergaljoot) BURGER, kapt. P.J. Bartelse, naar New-Castle.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 20 maart binnengekomen: DRIE VRIENDEN, kapt. L.P. Anderson, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.
Den 21 dito ALLEGONDA JACOBA, kapt. B.C. Deurholt, van Batavia naar Rotterdam.


Datum: 25 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Naar men verneemt, is de zeildag van Zr.Ms. transportschip MERWEDE, onder bevel van de kapt. luit.t.zee J. van der Meersch, van Hellevoetsluis met bestemming naar Suriname en Curaçao, bepaald op de 25e dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Zr.Ms. stoomkorvet PRINSES AMALIA, onder bevel van de kapt. luit. t.zee A.D.S. Clarkson, is de 20e januari j.l. te rede van Hongkong aangekomen, ter vervanging van Zr.Ms. stoomkorvet MEDUSA, welke laatstgemelde bodem de 23e daaraanvolgende weder naar Batavia is vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Zr.Ms. brik DE ZEEHOND, onder bevel van de kapt. luit.t.zee M.C. van Vreeland, zou de 15e maart j.l. de rede van Malta verlaten en zijn reis naar Nederland voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Chio (opm: Scio, het eiland Khíos, 38º22’ N.B. 26º08’ O.L.), 6 maart. Aangaande het (opm: Belgische) schip ALBERT, kapt. Ninteman, van Messina naar Smirna, bij Kaap Tramentano (opm: Tramontana) verongelukt – zie ons nommer van 4 maart – wordt vermeld, dat men slechts weinig had kunnen bergen. De kapitein en de overige equipage zouden met een stoomboot van Smirna naar Antwerpen terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop: een in aanbouw zijnd Schoener-brikschip, groot plm. 110 gemeten lasten, gebouwd naar de algemene Lloyd’s Bureau Veritas, en hetwelk spoedig in de vaart zal kunnen worden gebracht. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de bouwmeesters Tinkelenberg & Zonen te Medemblik.


Datum: 26 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 maart. Gisterenavond, ongeveer 7 ure, heeft de stoomboot DE STAD ROERMOND voor deze stad schade bekomen door een op de rede liggend schip, waardoor zij hare reis niet heeft kunnen vervolgen; en hedenmorgen, ongeveer 6 ure is de Venlose stoomboot DE MAAS, een geladen schip slepende, met het uitlopen van de Noord, onklaar geworden. Het schip heeft daarbij tegen de stoomboot gestoten en wel met zulk een vaart, dat het zwaar lek is geworden, in korte tijd vol water liep en zonk. Met veel moeite is een weinig van de lading nog kunnen geborgen worden, doch het grootste gedeelte zal verloren of zwaar beschadigd zijn. Het schip was geladen met suiker, koffie, granen, kandij, katoen, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amoy, 20 januari. De Nederlandse bark ORESTES is alhier in de haven in brand geraakt en, niettegenstaande de pogingen door de manschappen der Engelse oorlogssloep COMUS aangewend, was men verplicht het vaartuig naar het strand te halen en in de grond te boren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndrecht, W. van Dam, H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndrecht en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 13e april 1858, des middags ten 12 ure precies, in de Zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, no. 499, publiek te veilen:
- Het snelzeilend, Nederlands gekoperd en kopervast barkschip CATHARINA MARIA, gevoerd door kapt. G.L. Gortmans; volgens meetbrief lang 38 el 20 duim, wijd 6 el 64 duim, hol 5 el 85 duim (opm: 38,20 x 6,64 x 5,85 m.) en alzo groot 659 tonnen of 348 lasten, liggende te Rotterdam in de Westerhaven.
- Het snelzeilend, Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip KENAU HASSELAAR, gevoerd door kapt. C. Lindeman; volgens meetbrief lang 39 el, wijd 7 el 29 duim, hol 5 el, 52 duim (opm: 39,00 x 7,29 x 5,52 m.) en alzo groot 698 tonnen of 368 lasten, liggende in de Zalmhaven aan de scheepstimmerwerf van de heren De Jong, Kortland & Anthony.
Genoemd schip is in juni 1853 het laatst door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht tehuis gekomen; met al derzelver rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris.
Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. De 7e april a.s. zal voor het provinciale gerechtshof behandeld worden de zo treurige zaak van Hendrik Bulder, Jan Top Vegter, Alexander Lorenz Eeck (niet aanwezig) en Pieter Storm, zeelieden die beschuldigd worden de 21e augustus 1856, terwijl het kofschip HENRIETTE, waarop zij zich – de eerste als gezagvoerder, de laatsten als schepelingen – bevonden, in de nabijheid van Gibraltar zeilende was, de stuurman Sjoerd Zeelt overboord te hebben geworpen, die in zee liggende, nog de rust van het want greep, doch genoodzaakt werd die los te laten, ten gevolge van enige trappen met de voet, hem door de 2e beschuldigde moedwillig toegebracht, zodat genoemde stuurman de dood in de golven heeft gevonden. Terwijl zij tevens beschuldigd worden van vroeger op onderscheidene tijdstippen, gedurende dezelfde reis, moedwillig schoppen en slagen aan genoemde stuurman te hebben toegebracht, en mitsdien van doodslag, met voorbedachte rade gepleegd (moord) en van het moedwillig toebrengen van slagen of stoten. (opm: zie o.a. NRC 260757, hieronder volgend bericht en 08045, 280458 en 010558)
Mr. L.H. Kuhn is met de verdediging van de beschuldigden belast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekte Praam, groot negen ton, met zeil en treil.
Te bevragen bij O.E. Dijkstra te Wolsum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Stoomvaart van Harlingen naar Hull.
Vertrekt iedere woensdag en zaterdag een der eerste klasse ijzeren Schroefstoomschepen:
SECRET, kapitein James Storr.
GOUVERNEUR VAN EWIJCK, kapitein H.F. Zeijlstra.
BURGEMEESTER HUIDEKOPER, kapitein J.A. Takes.
De vrachten voor goederen en vee worden zeer laag gesteld.
Adres te Harlingen bij de agent J. Foekens


Datum: 27 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Het Handelsblad deelt mede de acte van beschuldiging tegen Hendrik Bulder, oud 35 jaren, scheepsgezagvoerder, Jan Fop Vegter, oud 25 jaren, zeeman, Alexander Lorenz Eeck, vermoedelijk oud 23 jaren, voortvluchtig, en Pieter Storm, oud 21 jaren, wonende te Amsterdam, van beroep zeeman. Uit dit stuk blijkt o.a:
- dat op 10 december 1855 uit het Nieuwe Diep is uitgezeild het Nederlandse kofschip HENRIETTE, toebehorende aan de rederij van de heren A. Poort & Comp. te Amsterdam, en bestemd naar Genua en Galatz en terug;
- dat op 5 januari daaraanvolgende de gezagvoerder A. Icke te Dover uit hoofde van ziekte ontslagen zijnde, het bevel over het schip is opgedragen aan de 1e beschuldigde, bestaande alstoen de equipage verder uit Sjoerd Zeelt van IJst, als stuurman, de 2e en 3e beschuldigde als matrozen, de 4e beschuldigde als scheepsjongen en de 18-jarige Borgert Geerts Dijken, als kok;
- dat met deze equipage de reis gemaakt is naar Genua en verder naar Galatz, van welke plaats op 16 mei de terugreis is aangevangen;
- dat, toen deze bodem zeilende was in de Middellandse Zee en zich bevond in de nabijheid van Gibraltar, de stuurman Sjoerd Zeelt in de golven is omgekomen, wordende omtrent de dood van deze persoon, in het door de eerste beschuldigde gehouden en eigenhandig geschreven scheepsjournaal, op de datum van 21 augustus 1856, woordelijk het volgende vermeld: “Om 8 uur `s avens met het bezaan reefven valt de stuurman S.Z. Zeelt over boord, gooijen dadelijk een ent touw over boor maar heeft het niet kregen, hoorden hem nog eenmaal roepen, en zagen hem toen niet meer, dat het door ons geene mogelijkheid was om hem te redden, draaijen het roer in lij maar het schip wou niet wenden,” aan de zijde van welke verklaring de naamtekeningen van de 1e, 2e en 3e beschuldigde worden gevonden (opm: het aangehaalde gedeelte is door de rechtbank letterlijk overgenomen met alle in het journaal gemaakte schrijffouten; dit is ook in deze kroniek-tekst curieusheidshalve weer zo overgenomen);
- dat, nadat de terugreis was volbracht, dit journaal op de 3e oktober van dat jaar door de eerste beschuldigde aan de kantonrechter in het vierde kanton te Amsterdam is vertoond;
- dat in de maand november de HENRIETTE onder bevel van de eerste beschuldigde. naar zee is gegaan, aan boord hebbende als kok de reeds genoemde Borgert Geerts Dijken, die echter na een vergeefse poging om de bodem te Bayonne te verlaten, te Cardiff daarin geslaagd is en in de maand juli 1857 met het schip MARIA, kapt. H. Klein, aldaar is teruggekeerd;
- dat Dijken op de 15e dier maand zich bij de waterschout aangemeld en alstoen de navolgende verklaring heeft afgelegd:
- dat op de terugreis van de HENRIETTE van Galatz naar het vaderland, op zekere dag, toen het schip zeilende was in de Middellandse Zee, de stuurman Zeelt woorden heeft gekregen met de vierde beschuldigde, zonder dat hem de oorzaak daarvan bekend is;
- dat deze beide personen gedurende de gehele reis met elkaar altijd wel waren geweest en zich steeds te samen hadden bevonden, doch dat na die woordenwisseling, de vierde beschuldigde aan de eerste beschuldigde is gaan vertellen, dat Zeelt diens zusters voor h….. had uitgemaakt;
- dat de 1e beschuldigde, zo als deze later heeft gezegd van de 4e beschuldigde ook nog moet hebben vernomen, dat Zeelt meer kwaad van hem gesproken had;
- dat bovendien de derde beschuldigde aan de eerste heeft overgebracht, dat Zeelt een gulden zou hebben geboden om de tweede beschuldigde een pak slaag toe te brengen;
- dat het gevolg van dit alles geweest is, dat Zeelt door de eerste beschuldigde als stuurman afgezet en vooruit gezonden is;
- dat Zeelt daarna, zowel door de eerste beschuldigde als door de drie andere beschuldigden onophoudelijk is mishandeld, geschopt en met touwen geslagen, zodat hij menigmaal blauwe plekken had en zelfs kreupel was, hebbende hij getuige menigmaal de eerste met de andere horen afspreken om Zeelt te mishandelen, welke mishandelingen gedurende ongeveer een maand zijn voortgezet;
- dat na verloop van die tijd op zekere avond, toen hij getuige aan het roer stond, de eerste beschuldigde hem is komen aflossen en hem gelast heeft vooruit te gaan;
- dat hij aldaar komende, Zeelt heeft zien zitten met de rug tegen de kettingkist, omringd van de 2e, 3e en 4e beschuldigde en hem heeft horen zeggen: “och Jan, vergeef mij toch al wat ik heb misdreven”;
- dat de tweede beschuldigde daarop geantwoord heeft: “wij zullen je alles vergeven”;
- dat op datzelfde ogenblik, terwijl de 1e beschuldigde aan het roer stond, de 2e, 3e en 4e beschuldigde Zeelt gezamenlijk hebben aangegrepen en, niettegenstaande deze zich met alle kracht verweerde, hem opzettelijk over de reling in zee hebben geworpen;
- dat Zeelt in zee liggende, de rust van het want nog heeft gegrepen, doch dat de 2e beschuldigde hem als toen twee trappen met de voet heeft toegebracht, waardoor hij moest loslaten en uitroepende “ach God” in de golven is weggedreven;
- dat hij getuige, toen hij zag dat Zeelt over boord zou worden geworpen, zich herinnerde, dat de 2e beschuldigde die middag tegen hem gezegd had: “dat zijn misschien de laatste aardappelen die je eet” en toen vrezende, dat men hem ook zou willen verdrinken, om de schijn van zich te weren als zou hij met Zeelt het eens zijn, zelf bij die verschrikkelijke gebeurtenis zijn handen aan Zeelt geslagen en in zijn angst hem een paar slagen op de rug gegeven heeft, zonder echter in het minst te helpen, waartoe hij niet eens de kracht had.
- dat na het gebeurde hij, getuige, naar zijn kooi is gegaan, doch de eerste beschuldigde met de drie anderen is gaan jenever drinken en zingen, hetwelk een gedeelte van de nacht heeft aangehouden;
- dat daags daarna de 1e beschuldigde gezegd heeft: “wij zijn allen aan de zaak schuldig, een ieder past nu op er niet van te spreken”;
- dat later de 2e beschuldigde tot hem gezegd heeft: “dat het goed was, dat hij ook had geholpen, vermits hij anders genoodzaakt was hem over boord te werpen”;
- dat ongeveer een maand na het over boord werpen van Zeelt, hij door het herhaalde praten der beschuldigden angstig geworden, een eed heeft afgelegd, nimmer iets van het gebeurde te zullen vertellen;
- dat bij het daarop gevolgd gerechtelijk onderzoek Dijken, meermalen door de rechter commissaris ondervraagd, steeds bij de afgelegde verklaring heeft volhard en zelfs eenmaal in tegenwoordigheid van de 1e beschuldigde die heeft herhaald.
Voorts behelst de akte van beschuldiging onderscheidene omstandigheden en daadzaken, waardoor de door Dijken afgelegde verklaringen in gewicht toenemen, terwijl bovendien deze verklaringen door bekentenissen der beschuldigden in zeer vele opzichten bevestigd en versterkt worden.
Dien ten gevolge zijn bovengenoemde personen beschuldigd: 1º. van doodslag met voorbedachten rade gepleegd (moord), en 2º. van het moedwillig toebrengen van slagen of stoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. De Java Bode van 16 januari behelst het onderstaande bericht, dat wij in zijn geheel overnemen. Wij maken er echter de opmerking bij, dat het voorval op het ogenblik dat de Java Bode het mededeelt, reeds twee jaren oud was en dat het verhaal wel een weinig overdreven schijnt, dit laatste temeer, omdat er hier ter plaatse, toen het eerst bekend werd zeer weinig gewicht aan gehecht is.
“Sinds enige dagen liepen hier geruchten omtrent zekere kapt. Vonk, destijds voerende het schip (opm: fregat) KONINGIN DER NEDERLANDEN, bij deszelfs laatste terugreis naar Nederland overkomen toeval. Wij delen onze lezers mede wat ons daaromtrent is medegedeeld, zonder voor de juiste waarheid daarvan te kunnen instaan. Op zijn laatste terugreis naar Nederland, werd kapt. Vonk, aan de noordelijke ingang van Straat Bali, door een roversvaartuig, met 100 koppen bemand en met 7 stukken geschut van zwaar kaliber gewapend, aangehouden en stapte de bevelhebber daarvan aan zijn boord over. Hij vroeg kapt. Vonk aan welke firma zijn schip geconsigneerd was en, op verkregen antwoord, zei hij, dat kapt. Vonk zich gelukkig moest achten, niet aan de firma .... geconsigneerd te zijn, dewijl hij zich in dat geval zou genoodzaakt hebben gezien, zijn schip buit te maken. Hij verklaarde kapt. Vonk, dat hij Van der W... genaamd was en een pas, onder de naam Van de Vent, waarvan hij zich indertijd bediend had om van Soerabaja te vertrekken, bij zich had. Hij reikte kapt. Vonk een vrijgeleide uit, teneinde voor de zeerovers beveiligd de archipel te kunnen doorreizen. Van der W... is, als wij wel onderricht zijn, vroeger ambtenaar bij de waterstaat te Soerabaja geweest en schijnt, ten gevolge van een onaangename zaak voor de raad van justitie aldaar, met bovengemelde valse pas die plaats verlaten te hebben. Gedurende enige tijd voer hij hierop ten handel en moet daarbij in handen van de zeerovers gevallen zijn. Naar men vermoedt heeft hij met dezen, op voorwaarde dat zij hem ongemoeid zouden laten, een overeenkomst aangegaan en bevindt zich thans waarschijnlijk in de Soloosche Zee.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 25 maart. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heren J. & K. Smit alhier met goed gevolg te water gelaten een schroefstoomboot, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen tussen Zwolle en Meppel, onder directie van de heer W. Meeter te Zwolle, waarvan de machines hier zijn vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen Lels & Smit alhier. Dit is het eerste stoomjacht dat met machines geheel klaar uit deze plaats wordt afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 11 maart. Het schip ST. JOHANNES, kapt. Prohn, hebbende vier maanden reis van Bergen naar Antwerpen, is alhier met adsistentie binnengebracht en aan de ketting gelegd, uithoofde de kapitein weigerde de gevraagde GBP 400 voor verleende adsistentie te betalen. (opm: opgenomen vanwege de maar liefst vier maanden durende reis van het Noorse Bergen naar Antwerpen)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

In de loop van dit jaar zal er voor drie jongelieden de gelegenheid worden geopend, om geheel voor rekening van den lande aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord als adelborsten voor de scheepsbouw ten dienste van de marinewerven in Nederlands Oost-Indië te worden opgeleid, mits zij behoorlijk voldoen aan het voor de betrekking van adelborst bij de marine vastgesteld examen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Het barkschip ELISABETH EN JOHANNA, kapt. Oomkens, 13 januari van Samarang naar Nederland vertrokken, is lek te Soerabaya geretourneerd. (opm: zie o.a. ZZC 010558)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 23 maart binnengekomen GERARDUS JACOBUS, kapt. J.J. Kilian, van Batavia naar Rotterdam.
Den 24 dito DUISBURG, kapt. A.F.A. Wiegmann, van Rotterdam naar New York, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.
Den 25 dito OTTO, kapt. G.W. Rotgans, van Batavia naar Rotterdam, en uitgezeild DRIE VRIENDEN, kapt. L.P. Anderson, van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 28 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 maart. Te Zwolle is de 26e maart van de werf des heren J.W.R. van Goor met het beste gevolg te water gelaten het nieuw voor rekening der firma Doijer en Kalff gebouwd barkschip SIR ROBERT PEEL, metende 250 lasten, bestemd voor de grote vaart, en gevoerd zullende worden door kapt. J.J. de Lange.

NRC 280358
Rotterdam, 27 maart. Uit Harlingen wordt geschreven: Van hoeveel belang de weer geopende stoombootdienst tussen deze stad en Amsterdam is, moge blijken uit de mededeling, dat gedurende de laatste acht dagen met de stoomboten HARLINGEN en FRIESLAND, alleen van hier, plm. 1100 passagiers zijn vervoerd.

NRC 280358
Dordrecht, 27 maart. Heden namiddag is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd gezinkt schoenerschip CONCORDIA, gevoerd zullende worden door kapt. Van Santen (opm: A. van Zanten), en gebouwd voor rekening van de heer Gerard Mauritz alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Konstantinopel (opm: Istanbul), 17 maart. De Nederlandse kof HILLEGINA ANNEGINA, kapt. de Vries, van Hull naar Galatz bestemd, is de 10e dezer in de Dardanellen aan de grond geraakt, doch na ontlossing van een gedeelte der lading kolen vlot gekomen en heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen.

NRC 290358
Batavia, 11 februari. Scheepsvrachten. Sedert onze vorige heeft zich de positie voor vrachtzoekende schepen geenszins verbeterd. Behalve dat er een massa disponibele bodems ter rede liggen, is het te verschepen product nagenoeg opgeruimd en het is thans zelfs zeer moeilijk vracht voor een enkel schip naar Europa bijeen te krijgen. Voor charters naar China bestaat altijd nog enige vraag en zou zulk een tussenreis onder de alhier bestaande omstandigheden zeer raadzaam zijn, zo verscheidene gezagvoerders er niet tegen opzagen, derwaarts tegen de mousson op te kruisen.
Wij hebben de volgende bevrachtingen mee te delen:
Naar Nederland nam de Factorij op de JULIE CLAIRE à NLG 80 voor koffij te Tjilatjap te laden. De VIER GEBROEDERS laadt gedeeltelijk voor een rederij rekening naar Rotterdam, en vult alhier en te Soerabaya op à NLG 75 voor rijst, NLG 85 voor suiker, NLG 95 voor arak en NLG 100 voor huiden.
Te Soerabaya werden gecharterd om aldaar te laden: de ZWAAN à NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor tabak en NLG 100 voor huiden naar Amsterdam, benevens de ALBLASSERWAARD à NLG 75 voor suiker en tabak naar Rotterdam.
Naar China accepteerde de NIJVERHEID $ 0,45 met rijst naar Macao, of $ 0,60 naar Shanghay. Het Nederlandse schip ECLIPSE zal mede derwaarts lading innemen Voor rederij rekening laadt het Nederlandse schip JASON naar Rotterdam.
De Engelse schepen HIGHLANDER, EQUATOR en PRINCESS ALICE zijn te koop. Disponibel zijn de Nederlandse schepen ANNA MARIA WILHELMINA, HOLLAND, HERMAN DE RUYTER, PRESIDENT RAM, STAD DOCKUM, STAD GOUDA, ZEENIMPH, NEDERLAND, ZAANSTROOM, CONCURRENT, HENDRIKA, DOCTRINA ET AMICITIA, AUSTRALIE, en MINISTER VAN HALL.

NRC 290358
Batavia, 1 februari. Heden is alhier gearriveerd van Kaap de Goede Hoop Zr.Ms. stoomschip GEDEH, commandant Staring.


Datum: 29 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 25 maart. De Nederlandse kof HOOP, kapt. J.P. Oldenburger, van Harlingen in ballast naar Newcastle bestemd, is alhier met gebroken fokkemast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 februari. De Rotterdamse schepen (opm: fregatten) TWEE GEZUSTERS, kapt. P. Keusekamp en MINISTER PAHUD, kapt. F. Kieviet, beiden met koelies voor gouvernements-rekening van Macao naar Suriname bestemd, hebben onze rede aangedaan om water in te nemen en daarna de reis vervolgd. Aan boord was alles in de beste orde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 februari. Het Nederlandse schip ELIZABETH JOHANNA, kapt. Oomkens, 13 januari van Samarang door Straat Bali naar Zierikzee vertrokken, is 25 januari te Banjoewangie uit zee teruggekomen en de volgende dag naar Soerabaya verzeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Rotterdam arriveerde het schip (opm: kof) RIGA, kapt. H.W. van der Velde, van Maracaibo met 3338 stuks geelhout, 125 ton. Adres: H. van Rijckevorsel.


Datum: 30 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 februari. Het schip MACAO, kapt. P.B. Logger, van Samarang naar Nederland, met schade te Onrust binnengelopen (opm: zie NRC 280258), heeft de reparatie volbracht en is bezig de lading weder in te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Vrijdag morgen (opm: 19 maart) had er, voor het vertrek der stoomboot FRIESLAND naar Amsterdam, een ongeluk plaats, dat voor de belanghebbende nogal gevoelig was. Een der schone paarden, die vervoerd zouden worden, behorende tot een span, geraakte overboord en bezeerde zich zodanig aan de raderkast, dat het dood uit het water werd gehaald. Men schat de waarde van het dier op NLG 500.
De stoomboot FRIESLAND is, door reparatie aan de machine, heden niet terug gekeerd, maar tijdelijk door de FLEVO vervangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz. te Leeuwarden, zal op nader te bepalen tij en plaats, publiek verkopen: een sterke Huizinge, waarin drie woningen, en daarbij behorende Scheepstimmerschuur en Werf, met erf c.a, staande en gelegen te Wartena, gekwoteert no. 50; thans in gebruik bij P.A. Westerhuis. Op 12 mei e.k. te aanvaarden.
Inmiddels uit de hand te huur. Te bevragen bij de genoemde notaris.
(opm: aanvulling LC 300458: verkoop in 2 percelen, waarop is geboden: perceel 1 NLG 750 en perceel 2 NLG 450)


Datum: 31 maart 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 18 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke, van Batavia naar Amsterdam bestemd, is de 31e januari alhier voor geneeskundige hulp binnengelopen en heeft de 6e dezer de reis op nieuw aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op zaterdag de 17e april 1858, des middags ten 12 ure, in het koffijhuis van Jilles Zahn te Dordrecht, ten overstaan van de heer griffier der arrondissements-rechtbank, van het in 1850 nieuw gebouwd stoom-schroefschip STAD DORDRECHT, met al zijn toebehoren, zo als bij de inventaris nader omschreven is; volgens meetbrief groot 244 ton en hebbende een stoomvermogen van 60 paardekracht.
Voornoemd stoomschip ligt te Dordrecht in de Kalkhaven. Nader informatie is te bekomen bij de cargadoors Visser & Van der Sande, te Dordrecht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 30 maart. Heden werd alhier in het openbaar geveild en aan de hoogste bieder de heer H.A. van IJsselsteijn Jr. toegewezen, voor de som van NLG 850, de vissloep DIANA, vroeger van Ostende gevaren hebbende en in november j.l. op de Banjaard gestrand. (opm: zie ZZC 030458)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 20 maart uitgezeild de Engelse schoener ENYO, kapt. F. Bedlington, in ballast naar New-Castle.
Door de Z.H. reddingschokker alhier, is opgevist een naambord met gele letters op zwarte grond: STAG.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 26 maart binnengekomen NOR, kapt. J. Natoig, van Callao.
Den 27 dito BROUWERSHAVEN, kapt. P. Jansen Jr, van Batavia.
Den 29 dito BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. F. de Vos, van Batavia, alle naar Rotterdam.


Datum: 31 maart 1858


Krant:
 KVD - Kronijk van Delfzijl


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Den 1 april 1858 vertrok onder 7 saluutschoten van de wal, van hier naar Oost-Indië, de eerste hier gebouwde bark BARON FORSTNER VAN DAMBENOY (groot 227 last) gezagvoerder N. Kruijmel. De kiel is gelegd van het brikschip DONNA JOHANNA op de buitenwerf Kostverloren (opm: scheepswerf Phoenix).


Datum: 01 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op dinsdag 30 maart:
- 1/64 Aandeel in het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 110; opgehouden voor NLG 300.
- 1/64 Dito dito, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 110; verkocht voor NLG 120.
- 1/64 Dito, dito, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 120; verkocht voor NLG 125.
- 1/30 Aandeel in het fregatschip BIESBOSCH, trekgeld NLG 10, in veiling voor NLG 840, verkocht voor NLG 1030.
- 1/144 Aandeel in het fregatschip OSIRIS, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 475 en daarvoor afgelopen.
- 1/144 Dito, dito, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 475, verkocht voor NLG 480.
- 1/30 Aandeel in het barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, trekgeld NLG 10, in veiling voor NLG 800, opgehouden voor NLG 1300.
- 1/30 Aandeel in het barkschip HELLEVOETSLUIS, trekgeld NLG 10, in veiling voor NLG 1925, opgehouden voor NLG 2000.
- 1/30 Aandeel in het barkschip CORNELIS GIPS, niet geveild.
- 1/60 Dito, dito, trekgeld NLG 5, in veiling NLG 1040, opgehouden voor NLG 1100.
- 1/100 Aandeel in het barkschip JAN SCHOUTEN, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 750, opgehouden voor NLG 800.
- Zes aandelen in het stoomschroefschoenerschip STAD DORDRECHT zijn niet verkocht.
- Een aandeel in de Dordrechtsche Scheepsreederij, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 375 en daardoor afgelopen.
- Een dito, dito, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 340, verkocht voor NLG 350.
- Een dito, dito, trekgeld NLG 5, in veiling voor NLG 350 en daarvoor afgelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 31 maart. Het alhier te huis behorende schip (opm: fregat) JACOBA HELENA, van Batavia, met schade te Mauritius binnengelopen (opm: zie NRC 300158, 090659, 280160 en 161160), is volgens brief van kapt. L.J. Wilhelmie in dato 18 februari, aldaar verkocht en was men bezig de lading in het Engelse schip MAURITIUS, kapt. Galloway, over te laden.


Datum: 02 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 april. De 30e maart is te Alkmaar op de werf Nicolaas Witsen van de heer H.M.F. van Cleef met het beste gevolg van stapel gelopen het schoener-brikschip (opm: schoener) CORNELIA ALETTA, groot 100 gemeten lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 1 april. Het alhier van Padang gearriveerde schip (opm: fregat) BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. N.A. Dijkama (opm: N.A. Dijkema), heeft bij het inkomen twee ankers verloren en is op Dwars-in-den-Weg (eilandje tegenover de havenmond) aan de grond geraakt (opm: zie ZZC 030458 en 120458).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 1 april. In het jaar 1857 heeft in Nederland het getal der ingeklaarde zeeschepen bedragen: onder Nederlandse vlag 3707, metende 646.048 ton; onder andere vlaggen 4585 schepen, metende 899.885 ton; totaal 8292 schepen, metende 1.545.933 ton. Behalve deze geladen schepen, zijn in ballast ingeklaard 491 schepen, metende 67.386 ton.
In het jaar 1856 waren ingeklaard: 3611 schepen onder Nederlandse vlag; 4366 onder andere vlaggen, te samen 7977, en bovendien 537 schepen in ballast.
Het getal der uitgeklaarde schepen heeft in 1857 belopen: 2538, metende 507.412 ton onder Nederlandse vlag; 2113, metende 508.545 ton, onder andere vlaggen; te samen 4651 geladen schepen, metende 1.015.957 ton. Bovendien zijn in ballast uitgeklaard 4182 schepen, metende 669.323 ton. In 1856 waren uitgeklaard: 2524 schepen onder Nederlandse vlag; 2282 onder andere vlaggen, te samen 4806 schepen, en bovendien in ballast 4182 schepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te Koop, twee schepen, zijnde: een Jacht, gebezigd tot beurtschip over zee (opm: Zuiderzee en de Waddeneilanden), groot 21 ton, en een Veerschip, groot 15 ton; beide nog zeer hecht en sterk en voorzien van geschikte en goede tuigage enz, alles knap en goed, bij O. Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.


Datum: 03 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, C.H. Bert, J.R. Bos Janszen en W.Y. van Reinouts, makelaars, zullen op maandag de 19e april 1858, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de notaris J. Commelin, verkopen: het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Barkschip genaamd URANIA, kapt. A.F.H. Meijer, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 29 el 30 duim, wijd 4 el 81 duim, hol 4 el 97 duim (opm: 29,30 x 4,81 x 4,97 m.), en alzo gemeten op 311 ton of 164 last. Breder bij inventaris omschreven en bericht bij bovengemelde makelaars of bij cargadoors Hoijman & Schuurman.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Uit een particulier bericht uit Batavia ontlenen wij het bericht dat Zr.Ms. schoenerbrik PADANG, kommandant Keuchenius, de 14e februari naar de oostkust van Sumatra vertrekken zou, om daar de Djambikusten te blokkeren en de invoer van vuurwapenen en kruit te beletten. De gezindheid der Sumatranen deed nog voortdurend voor woelingen vrezen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Voor omtrent vier weken is van Zandvoort ter visvangst vertrokken de visbom VLIJT en HOOP, stuurman Leendert Koning. Al dadelijk heeft dit vaartuig met geweldige stormen te kampen gehad, welke verscheidene dagen hebben aangehouden, en waarbij het een der zwaarden verloor; zodat de schepelingen het ergste vreesden, doch terwijl zich reeds gebrek aan leeftocht begon te openbaren, het geluk hadden te Blankenberg, op de kust van West-Vlaanderen, aan wal te geraken. Zij zijn aldaar door de bevolking op de liefderijkste wijze ontvangen, en gedurende de 14 dagen, welke het herstel van het vaartuig vorderde, dadelijk van al het nodige voorzien, bij hun vertrek met levensmiddelen verzorgd, en zelfs van enig geld op voorschot, en dit alles kosteloos. Zij hebben zich verplicht gerekend om openlijk hun dankbaarheid voor dit onthaal te betuigen, en in de eerste plaats aan de reder Pieter de Broek en de aldaar gevestigde commissaris van het zeewezen, als welke niets hebben verzuimd, wat strekken kon om hun van dienst te zijn, en dit loffelijk voorbeeld aan onze strandbewoners ter navolging aan te bevelen. In de verleden week zijn zij behouden thuis gekomen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 31 maart. Het is met waar genoegen, dat wij melding maken, dat de vissloep, op 30 dezer door de heer H.A. van IJsselsteijn Jr. in het openbaar aangekocht (opm: zie ZZC 310358), voor rekening ener rederij van enige ingezetenen dezer gemeente, onder het boekhouderschap van genoemde heer Van IJsselsteijn ter visvangst zal uitgerust worden en van hier zal varen, na de nodige reparaties te hebben ondergaan. Er is daardoor weer een tak van Industrie voor deze gemeente in het leven geroepen, die te lang hier kwijnde. Dat wij van heler harte die onderneming toejuichen en haar 's hemels beste zegen wensen, is niet maar omdat dit ons voor de ondernemers lief en aangenaam zou zijn, maar het meest vooral, omdat daardoor voor onze gemeente weer die bron van welvaart zou geopend worden, welke in vroegere jaren daar zo mildelijk vloeide, en moesten de pogingen later daartoe in het werk gesteld schipbreuk lijden. Thans, nu op zulk een ongezochte en geheel toevallige wijze een gestrande vissloep in onze haven werd binnengebracht, is het geheel natuurlijk, dat men van deze gelegenheid gebruik wilde maken en de ondernemingsgeest van enige ingezetenen werd opgewekt, om nog eens zulk een goede zaak ook in het belang dezer stad te beproeven. Moge hier het einde niet de last, maar de kroon dragen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 2 april. Gisteravond zijn alhier binnengekomen en heden weer uitgezeild de navolgende schepen: de Napolitaanse schoener GUGLULMO, kapt. Flaro Cafiero, met olie en amandelen van Palermo naar Rotterdam, de Engelse brik PERSEVERANCE, kapt. John Tosch, met kolen van New-Castle voor Schiedam, en de Zweedse brik HERMANIE WEDEL, kapt. L.B. Reymert, met hout van Hermanstad naar Dordrecht.
De 29e maart was bij Deal het barkschip DRIE VRIENDEN, kapt. L.P. Anderson, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 30 maart binnengekomen WILLEM III, kapt. C. van der Burg, van Batavia naar Schiedam, PRESIDENT PLATE, kapt. C.C. Hansen.
Den 31 dito HENDRIKA, kapt. U.H. Bonn, DILIGENTIA, kapt. D. van Bentveld.
Den 1 april LANDBOUW, kapt. P.A. Kleynenberg, JACOBUS, kapt. J.J. van Loon, BULGERSTEYN, kapt. A.J. Maas, alle zes van Batavia naar Rotterdam, ÆGIDIA EN PAULINA, kapt. T.K. Veltman, van Batavia naar Dordrecht, JURKER, kapt. J. Rogers, van New-Castle, WECCLESS, kapt. J. Wildion, van Sunderland, AUSTRALIË, kapt. J.C. Harten, BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. N.A. Dijkema, beide van Batavia alle vier naar Rotterdam. De laatste is, na twee ankers verloren te hebben op Dwars in de Weg aan de grond geraakt (opm: zie NRC 020458 en ZZC 120458), wordt assistentie verleend.
Nog is binnengekomen een Noorse bark, naam onbekend, en 30 maart, uitgezeild DUISBURG, kapt. A.F.A. Wiegmann van Rotterdam naar New York.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Vice-Admiraal Commandant van Zr.Ms. Zeemacht in Oost-Indië en Inspecteur der Marine maakt bekend, dat op zaterdag 17 april 1858 aan de fabriek van de marine en het stoomwezen te Sourabaya openbaar in 63 kavelingen aan de meestbiedenden zullen worden verkocht de ijzeren werktuigdelen, afkomstig van Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, benevens vijf stoomketels, vroeger gebezigd in gemelde bodem en in Zr.Ms. schepen ETNA en ONRUST.


Datum: 04 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 1 april. De Nederlandse schoener WESTERKWARTIER, kapt. Lange (opm: E. de Lange), van Londen naar Berbice, is hier heden met verlies van anker en ketting binnengelopen. Bij het inkomen der haven heeft het schip zwaar tegen het hoofd gestoten en daardoor belangrijke schade aan de bakboordszijde der boeg bekomen (opm: zie ook NRC 070458).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sydney, 10 februari. Het alhier gearriveerde schip (opm: bark) POSTILJON, kapt. J.C. v.d. Pol, van Amsterdam, heeft op 50º Z.B. en 82º O.L. een hevige orkaan doorgestaan en daarin verschansing enz. verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hongkong voor voor goederen en passagiers het het nieuw gebouwde, gekoperde driemast schoenerschip MARIA ELISABETH, kapt. W. van der Valk. Adres bij de cargadoors P.A. van Es & Co.


Datum: 06 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op zaterdag 3 april, in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht:
- Een aandeel in de Dordtrechtsche Scheepsrederij, groot NLG 400, trekgeld NLG 5, in veiling NLG 330, en daarvoor afgelopen.
- Een aandeel in dito; trekgeld NLG 5, in veiling NLG 330; gemijnd voor NLG 335.
- Vijf aandelen in dito; ieder trekgeld NLG 5, elk in veiling NLG 345, en daarvoor afgelopen.
- Een dertigste aandeel in het fregatschip BIESBOSCH, trekgeld NLG 10, in veiling NLG 1010; gemijnd voor NLG 1130.
- Een dertigste aandeel in het barkschip DE ZWIJGER, trekgeld NLG 10, in veiling NLG 910; gemijnd voor NLG 1020.
- Een dertigste aandeel in het barkschip EUTERPE, trekgeld NLG 10, in veiling NLG 1420; gemijnd voor NLG 1480.
- Een zestigste aandeel in dito, trekgeld NLG 5, in veiling NLG 765; gemijnd voor NLG 770.
- Een zestiende aandeel in het barkschip PRINS VELDMAARSCHALK, trekgeld NLG 15, in veiling NLG 2040, en daarvoor afgelopen.
- Een dertigste aandeel in het barkschip HELLEVOETSLUIS, trekgeld NLG 10, in veiling NLG 1800 en voor NLG 1820 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 4 april. De pogingen om het schip BURGEMEESTER HOFFMAN in vlot water te krijgen zijn heden weder mislukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, J. Corver, H.J. Rietveld, A. Roos, G.J. Boelen en W. Bakker Bz, makelaars, zullen op maandag de 19e april 1858, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.B. van Houten, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra welbezeild, gekoperd en kopervast Barkschip, genaamd JAN PIETERSZOON KOEN, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. J. Verloop, volgens Nederlandse meetbrief lang 35 el 18 duim, wijd 7 el 7 duim, hol 5 el 13 duim (opm: 35,18 x 7,07 x 5,13 m.), en alzo gemeten op 567 ton of 299 lasten. Dit schip is het laatst door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht binnengekomen de 22e juni 1856.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een praam, nieuw gebouwd, lang 17 ellen 1,68 streep (58 voet), wijd en hol naar rato, groot 28 ton, zeer geschikt om te varen aan een fabriek, liggende aan de Heerenwal bij Heerenveen.


Datum: 07 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 april. Het schip (opm: brik) MARGARETHA MARIA, kapt. C. Leverstein, de 17e februari met ijzer van Newport naar Triëst vertrokken, is, na door stormweder slagzijde en zware lekkage bekomen te hebben, de 3e maart op de hoogte van Lissabon gezonken, doch het volk door een visser gered en te Lissabon aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 april. Het schip WILLIAM PACKET, met 311 ton steenkolen, is de 2e april bezuiden Wijk aan Zee gestrand. De bemanning, uit 7 koppen bestaande, heeft zich met de sloep gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het schip (opm: brik) CORNELIA, kapt. H.P. Hazewinkel Muntendam, van Triëst naar Valparaiso, te Gibraltar binnen, was de 29e maart gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 3 april. Het Nederlandse schip WESTERKWARTIER, kapt. Lange, van Londen naar Berbice, dat hier, als vroeger gemeld (opm: NRC 040458), eergisteren binnen liep, is, in de Duins ten anker liggende, door een schoener aangevaren en heeft daarbij een anker moeten slippen. Bij het binnenkomen der haven heeft het op het hoofd gestoten en daarbij belangrijke schade bekomen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 13e maart is te Konstantinopel (opm: Istanbul) aangekomen het kofschip CADZANDRIA, kapt. T.R. de Ruiter, van Venetië.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 2 april binnengekomen CATHARINA WILHELMINA, kapt. F.H. Popken, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis, ARISTIDES, kapt. W. Hoff, van Catania naar Rotterdam, vroeger gemeld, doch toen onbekend.
Den 3 dito FRIENDS, kapt. S. Gore, van Sunderland naar Schiedam.
Den 4 dito VERTROUWEN, kapt. H.O. Piccardt, van Batavia naar Rotterdam, EDUARD MARIE, kapt. M.F. Remmers, van Batavia naar Schiedam, CORDELIA, kapt. J. Kolln, van Wilmington naar Rotterdam, ALEXANDER Mc.KENZIE, kapt. J. Dunn, van Shields naar Dordrecht en AMBOINA, kapt. W.H. Rusman, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.


Datum: 08 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Heden stonden voor het provinciaal gerechtshof van Noord-Holland terecht de personen van H. Bulder, J.F. Vegter en P. Storm, beschuldigd van moord met voorbedachten rade, gepleegd aan boord van het Nederlandse kofschip HENRIETTE. Op het requisitoir van het O.M. is, niettegenstaande de conclusie van de verdediger Mr. L.H. Kuhn, de zaak uitgesteld tot de 27e dezer, ten einde de voortvluchtige 3e beschuldigde A.L. Eck, die aan boord van een schip van Kopenhagen naar Kroonstadt moet vertrokken zijn, ten tweede maal op te roepen. Die dag zal echter de zaak verder worden behandeld. Mocht de 3e beschuldigde dan niet zijn verschenen, dan zal hij weerspannig tegen de wet worden verklaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 april. De Pruissische brik FELICITAS, kapt. Schultz, van Londen naar Stettin (opm: Szczecin), bezuiden Egmond aan Zee gestrand, is weder afgebracht en naar Texel gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 april. Het schip (opm: kof) ROELINA OOSTRA, kapt. G.J. Zomer, van Londen naar Harburg, is heden alhier zwaar lek, met verlies van zeilen, touwwerk, gebroken giek en andere schade binnengelopen. Het moest lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dundalk, 6 april. De Nederlandse kof GEBROEDERS ZELLING, kapt. J.D. Hochland, naar Douglas bestemd, is in onze baai gestrand. De bemanning is gered. (opm: zie NRC 110458)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Antwerpen, 6 april. De Belgische brik AMANDA, kapt. A.J. Boeteman, van Santa Cruz naar Liverpool, met schade te Falmouth binnengelopen (opm: zie NRC 160358), is afgekeurd en zal verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Dankbetuiging. De ondergetekende, gevoerd hebbende het, op de 17e juli 1857 op een onbekende klip in de Chinese Zee verongelukt fregatschip DOROTHEA (opm: zie o.a. NRC 011057), thans door Gods goedheid, met vrouw en kind weder in ‘t vaderland gearriveerd, brengt door deze, ook namens zijn echtgenote en equipage, zijn hartelijke dank toe, aan de onder te melden gezagvoerders en hun equipage, die hen allen, na zeven dagen zwerven in zee met twee open boten, en na op de kust van China door zeerovers geheel te zijn uitgeplunderd, uitgekleed en van alle voedsel en drinkwater beroofd, eindelijk door een Chinese visser te Swatow (opm: Shantou, 23º21’ N.B. 116º41’ O.L.) op de kust van China binnengesleept zijnde, zo liefderijk hebben ontvangen, onmiddellijk allen van de hoogstnodige kledingstukken voorzien, niet alleen, maar hem gezagvoerder, nog bovendien een som van 175 Mexicaanse dollars ter hand stelden om onder zijn manschappen (20 personen) te verdelen. De beide eerst te noemen kapiteins, Nederlanders zijnde, verdeelden ons ogenblikkelijk in twee partijen, en gaven ons elk op zijn bodem provisioneel voeding en huisvesting, terwijl de derde, Engelsman zijnde, in geldelijke bijdragen, en in het uitreiken van klederen niet achter bleef. Bovenbedoelde kapiteins zijn:
A.C.F. Krull, voerende het Rotterdamse barkschip FORMOSA,
H. Harmsz, voerende het Schiedamse brikschip ANNA,
…..Andrew, voerende het Engelse fregatschip LEONIDAS.
Nimmer zal ik, noch mijn vrouw, noch een mijner equipage, de hartelijke hulpvaardigheid vergeten, waarmee gemelde kapiteins ons op hun schepen hebben verpleegd, en als tolk van al mijn lotgenoten breng ik gemelde gezagvoerders en hun manschappen thans nogmaals de betuiging onzer erkentelijkheid voor hun menslievende behandeling toe, terwijl ik Gods beste zegen over deze edele mensenvrienden afsmeek.
Amsterdam, 7 april 1858 A. van den Kolk


Datum: 10 april 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 7 april binnengekomen en opgezeild de Nederlandse schoener BURGER, kapt. P.J. Bartelse, met kolen van New-Castle naar Schiedam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 6 april binnengekomen CERES, kapt. O. Nielsen, van Holmestrand, DAVID FAYE, kapt. J. Knudsen, van Drammen, beide naar Dordrecht.
Uitgezeild: AMBOINA, kapt. W.A. Rusman.
Den 8 dito CATHARINA WILHELMINA, kapt. F.H. Poken, beide van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 11 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 10 april. Het schip BURGEMEESTER HOFFMAN is in zoverre gelicht, dat het bij gunstig hoog water vlot zal komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Het schip (opm: tjalk) JANTINA RIKSTINA, kapt. J. Zuidland, met rijst van Bremen naar Amsterdam, is de 8e april met verlies van een anker en ketting door een loods te Delfzijl binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Het stoomschip BERENICE, kapt. P.J. Bakema, van Amsterdam naar Marseille, te Dartmouth binnen, heeft in een storm 60 ton kolen over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 9 april. Het Nederlandse schip (opm: fregat) VAN GALEN, kapt. Smit, van Cardiff naar Hongkong bestemd, is, na bereids op 12º W.L. te zijn geweest, alhier binnengelopen om schade aan het roer te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dundalk, 8 april. Het alhier gestrande Nederlandse schip GEBROEDERS ZELLING, kapt. Hochland, van Rostock naar Douglas – zie NRC van 8 april – is totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 8 april. De kof RIXTINA, kapt. Dirks, van Oldersund (opm: mogelijk Oldesundet, 61º48’ N.B. 4º54’ O.L.), is op Doggersbank verongelukt. De equipage is gered. (opm: schip onbekend)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York om in de laatste helft van april te vertrekken het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip CONCORDIA, kapt. A. van Zanten. Adres bij de cargadoors Hudig & Pieters. (opm: eerste reis)


Datum: 12 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 11 april. Het op Dwars-in-de-Weg aan de grond geraakte Nederlandse fregatschip BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. Dijkama (opm: N.A. Dijkema), is heden met assistentie van de stoomboot KINDERDIJK, in vlot water gekomen (opm: zie o.a. ZZC 030458).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gibraltar, 4 april. Het schip ALBERTA SCHURINGA, kapt. Boerhave, (opm: ALBERT SCHURINGA, kapt. J. Boerhave) van Livorno naar Fernambucq bestemd, hetwelk 31 januari alhier op strand dreef en aldaar verkocht werd (opm: zie NRC 110258, 170258 en 220258), is vlot en hier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Van der Hoop & Reepmaker, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op morgen de 13e april 1858, des namiddags ten 2 ure, in het notarishuis aldaar in het openbaar te veilen en te verkopen:
- 4/64 Aandeel in het Nederlandse barkschip BILLITON, kapt. H. ten Zeldam Ganswijk, groot 306 gemeten lasten, boekhouder de heer W.G. Ledeboer; thans alhier liggende, bevracht voor een reis naar Australië.
- 1/64 Aandeel in het Nederlands barkschip PER ASPERA AD ASTRA, kapt. J. Admiraal Jzn, groot 265 gemeten lasten, boekhouders de heren F.S. Sparnaay & Zoon, thans in China.
- 1/64 Aandeel in het Nederlands barkschip ISAAC DA COSTA, kapt. H.C. Löschen, groot 326 gemeten lasten, boekhouders de heren Anes & van Dam, thans op reis naar de Kaap de Goede Hoop en Java.
- 1/64 Aandeel in het Nederlands barkschip DE HOOP VAN CAPPELLE, kapt. J.R. Bok, groot 304 gemeten lasten, boekhouders de heren Reuchlin, Moll & Dutilh, op terugreis naar Europa.
- Twee aandelen in de Algemeene Sleephelling Sociëteit te Rotterdam, directeuren de heren F.J. Plate c.s, elk groot NLG 500, vol gefourneerd (opm: vol gestort).
- Een aandeel in de geldlening dier sociëteit, groot NLG 1000, rentende 5% en aflosbaar met premie.
- Vijf aandelen in de Stoomvaart-Vereeniging de Maas, te Rotterdam, directeuren de heren Gerrit Schuurmans & Zoon, elk groot NLG 7.500, vol gefourneerd. Laatste uitdeling NLG 500.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de voornoemde notarissen.


Datum: 13 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 februari. Vrachten. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de volgende vijf schepen opgenomen: CONCURRENT, HENDRIKA, DOCTRINA ET AMICITIA, à NLG 70 per last voor suiker en koffij, op de kust te laden; de AUSTRALIË à NLG 80 voor koffij en lichte goederen te Tjilatjap te laden, allen naar Amsterdam. NEDERLAND, NLG 75 voor suiker, NLG 65 voor koffij en NLG 85 voor lichte goederen, van hier naar Amsterdam.
ANNA MARIA WILHELMINA, werd te Soerabaya opgenomen naar Bombay en terug, conditiën onbekend. PRESIDENT RAM NLG 70 voor suiker en tabak en NLG 100 voor arak (opm: rijstbrandewijn), van Soerabaija naar Nederland. STAD DOKKUM, $ 0,42½ de picol rijst van Soerabaya naar Macao. ZEENYMPH NLG 70 voor suiker naar Nederland, te Passaroeang te laden. HOLLAND laadt gedeeltelijk voor eigen rekening en suiker à NLG 70 van Soerabaija naar Amsterdam.
De schepen PRINCES ALICE, LORD MONTGOMERIE, HARVEST HOME, EQUATOR (Eng.) en ZWALUW (Ned.) zijn te koop. HIGHLANDER (Eng.) van 150 ton werd alhier verkocht voor NLG 15.500.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: HERMAN DE RUYTER, ZAANSTROOM, KOOPHANDEL, VERENIGING, ECLIPSE, EUROPA, WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, ANTONIA PETRONELLA, MENTOR, ZEEVAART.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 februari. Het te Rotterdam te huis behorend schip (opm: bark) JOHANNA MARIA, kapt. M.A. Overgaauw, is 19 dezer, na 36 dagen op zee te zijn geweest alhier wegens bekomen lekkage geretourneerd. De 14e januari j.l. van Banjoewangie vertrokken, werd het schip buiten Straat Bali gekomen dadelijk door zwaar stormweder en hoge zee geteisterd, waarin het zo zwaar stampte en werkte dat er een lek ontstond, hetwelk zodanig toenam dat men verplicht was Straat Sunda weder in te gaan en naar Batavia af te houden. Men heeft een aanvang gemaakt met lossen en zal daarmede voortgaan tot dat men het lek gevonden heeft. (opm: zie NRC 280758)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 12 april. Aanstaande woensdag de 14e dezer zal van de fabriekswerf van de Gebr. Schutte op de Kadijk alhier te water gelaten worden het ijzeren clipper-barkschip FERDINAND EN LOUIS. Dit schip is voor de grote vaart bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk,12 april. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren stoomjacht TELEGRAAF, bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 11 april. Heden morgen is Zr.Ms. stoomkorvet CITADEL VAN ANTWERPEN, commandant De Gelder, in dienst gesteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J.C. Mann te Workum zal, ten verzoeke van de heer K.M. Althuisius te Stavoren, den 20 april 1858, des morgen ten 8 ure, aan de zeedijk aldaar, publiek bij boelgoed tegen gerede betaling presenteren te verkopen: het vlak met stevens van het op 3 april j.l. te Stavoren gestrande Tjalkschip, zodanig het nog aan strand in de Zuiderzee is zittende, benevens de afbraak en andere goederen van dat schip, met de inventaris bestaande in: mast, blokken, zeilen, ankers, touwen, kettingen, enz.


Datum: 14 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Volgens brief van kapitein G.J. Melenberg, voerende het schip (opm: schoener) LIVORNO PACKET, van Palermo in Helvoet binnen, heeft hij bij het binnenkomen hevig gestoten en daardoor een anker en een gedeelte aan ketting verloren en waarschijnlijk de loze kiel en enige bladen zink afgestoten. Het schip maakt meer water dan gewoonlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het everschip ANNA MARGARETHA, kapt. Fahje, met aardappelen, van Hamburg op hier bestemd, is volgens brief van Ameland van de 8e april binnengaats op een plaat gezeild en omgeslagen, doch de equipage, uit 3 man bestaande, door kapt. T. Fock voerende schip BARTHA JOHANNA gered. Schip en lading zouden weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 11 april. Het Nederlandse schip (opm: fregat) CHRISTINA AGATHA, kapt. W.L. Esink, van Amsterdam op hier bestemd, lag gisteren met verlies van grote- en voorsteng in Dundrumbaai geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 13 april in het notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam. De op heden geveilde aandelen van schepen, de Sleephelling Sociëteit en de Stoomvaartvereniging de Maas, zijn allen opgehouden.
In de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat. Wijk 1, no. 499.
- Het Nederlandse barkschip CATHARINA MARIA, gevoerd door kapt. G.L. Gortmans; met deszelfs inventaris. Verkocht voor NLG 30.500.
- Het Nederlands fregatschip KENAU HASSELAAR, gevoerd door kapt. O. Lindeman; met deszelfs inventaris. Opgehouden op NLG 22.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepsaandelen. A.C. van Wageningen Jr, makelaar te Dordrecht, als last hebbende van zijn meesters is voornemens te veilen en te verkopen:
- 4/64 Aandelen in het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK.
- 4/64 Aandelen in het barkschip ORION.
- 4/64 Aandelen in het barkschip JAN VAN HOORN.
- 1/60 Aandeel in het barkschip CORNELIS GIPS.
- 4 Aandelen in de Dordrechtsche Maatschappij van Scheepsreederij.
De verkoping zal zijn bij J. Zahn in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein op zaterdag de 17e april 1858, onmiddellijk na de veiling van het schroefschoener stoomschip STAD DORDRECHT.
Nadere onderricht is te bekomen bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  JB - Javabode

Men bericht ons van Padang, de 2e april. De firma Van Rijckevorsel te Rotterdam heeft onlangs een brikschip uitgerust met het doel om uitsluitend ter westkust van Sumatra handel te drijven. Dit vaartuig, aan het welk zeer eigenaardig de naam van de gouverneur van Sumatra's westkust, de generaal majoor Van Swieten, gegeven was, kwam in de afgelopen maand ter rede van Padang aan.
Alsnu besloot de aldaar canterende (opm: bestaande, gevestigde) firma H. van Rijckevorsel en Co als agenten van dat schip, de aankomst daarvan door het geven van een partij aan boord te vieren.
Vroeg in de morgen van de daartoe bepaalde dag, bevonden dan ook de genodigden, waaronder de gouverneur Van Swieten, benevens de ambtenaren en officieren te Padang aanwezig, zich aan boord van de met vlaggen versierde GOUVERNEUR VAN SWIETEN verenigd. Na de bezichtiging van het schip en een aangenaam gesprek, werd de genodigden een dejeuner (opm: lunch) aangeboden, dat elke smaak bevredigde en in gulle vrolijkheid afliep. Verschillende feestdronken op de GOUVERNEUR VAN SWIETEN, de handelsmarine, de bloei van de handel op Sumatra's westkust, enz. werden gedronken en luid toegejuicht. Hierop vertrok de GOUVERNEUR VAN SWIETEN, onder een saluut van 15 schoten en de hoera's der bemanning, en werd kort daarop door de anderen genodigden gevolgd.
Deze feestdag zal voorzeker lang in de herinnering van Padangs ingezetenen bewaard blijven.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 10 april binnengekomen CHRISTIAN AGATHAN, kapt. T. Boë, van Holmestrand naar Dordrecht.
Den 11 dito LIVINGSTONE, kapt. T. Prynn, van Rangoon naar Rotterdam;
het schip BURGEMEESTER HOFFMAN, is heden af en vlot gebracht.
Den 12 dito stoomboot BEATRICE, kapt. T. Francis, van Dordrecht naar Londen.
Den 11 dito uitgezeild BECCLES, kapt. A. Bedlington, van Rotterdam naar New-Castle, teruggekomen.
Den 12 dito BEATRICE, kapt. T. Francis, van Dordrecht naar Londen.


Datum: 15 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 april. Heden is van de fabriekwerf van de heren Gebr. Schutte, op de Kadijk alhier, met het beste gevolg te water gelaten, het clipper barkschip FERDINAND EN LOUIS, groot 269 gemeten lasten. Het vaartuig is bestemd voor de grote vaart en zal voor rekening van de heer F.A.P. Viktor gevoerd worden door kapt. J.K. de Weert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het schip (opm: fregat) ELISABETH, kapt. H.A. Harms, van Rotterdam, laatst van Cardiff, te Singapore aangekomen, heeft zeer slecht weder ondervonden en daarin een zwaar lek en andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 april. Het schip opm: fregat) METALEN KRUIS, kapt. J.P. Zuurdeeg, van hier naar Soerabaija, in het Nieuwe Diep zeilkaar liggende, heeft volgens brief van daar van de 12e dezer, schade bekomen wegens aanvaring met de schepen FERDINANDINA EMMA (opm: bark), kapt. R.A. Tange, en ERASMUS (opm: fregat), kapt. J. van Heiningen. Ook laatstgemeld schip had daardoor schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 april. De Belgische bark EDOUARD, kapt. P. Louws, van Gent naar Liverpool, is met schade te Dundalk binnengelopen (opm: zie NRC 260558).


Datum: 16 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Zr.Ms. fregat DE RUYTER, onder bevel van de kapt.t.zee H.J. van Maldeghem, is na afloop van de reis naar de Middellandse Zee in de namiddag van de 15e dezer ter rede van Vlissingen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 15 april. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer J. Smit te Slikkeveer onder deze gemeente met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip (opm: bark) genaamd RIDDERKERK, groot ongeveer 400 lasten, bestemd voor de grote vaart, gebouwd voor rekening van de heer F. Smit aan de Kinderdijk, zullende worden gevoerd door kapt. N.N.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 15 april. Zoals wij in een vorig no. reeds berichten werd heden morgen, in tegenwoordigheid van een grote menigte toeschouwers, van de werf Welgelegen der heren D. & L. Alta alhier, met het beste gevolg te water gelaten, grootste koopvaardijschip, dat ooit in dit gewest werd gebouwd, het voor Friese rekening gebouwde fregat schip FRIESLAND, groot plm. 390 lasten. Dit schip is bestemd voor de vaart op Indië, onder boekhouderschap van de heren Zeilmaker en Co alhier, en zal gevoerd worden door kapt. M.C.E. Mispelblom Beijer, van Leeuwarden.
Zoals kenners ons verzekerden is het een uitmuntend schoon vaartuig, dat zijn vervaardigers tot eer verstrekt en hun naam, als scheepsbouwmeesters, op een waardige wijze handhaaft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz. te Leeuwarden zal, op dinsdagen 27 april en 11 mei 1858, telkens namiddags 5 uren, bij R.J. Brouwer het Schippershuis op het Vliet te Leeuwarden, publiek verkopen: een hechte woonhuis, thans tot 2 woningen ingericht, ruime hieminge en erf, sterke en ruime Scheepstimmerschuur en verdere annexen, zeer geschikt aan het water gelegen te Wartena, kad. Warga, sectie B, no. 208 en 834, samen groot 9 roede 60 ellen; thans bij A. en P.H. Westerhuis, scheepstimmerlieden, in eigen gebruik; en zulks in twee percelen met samenvoeging. Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. Condities te vernemen ten kantore van de notaris.


Datum: 17 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra snelzeilend, gekoperd en kopervast klipper-brikschip, groot 182 register tons, twee jaar oud, liggende in de Scheepmakershaven alwaar hetzelve ieder ogenblik te zien is. Te bevragen bij Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 april. De Nederlandse kof ELSINA, kapt. Mulder (opm: vermoedelijk K.T. Mulder), gisteren naar zee vertrokken, is op de rede teruggekeerd, zijnde buiten in aanzeiling geweest met de Engelse brik ECONOMY, waardoor het enige schade aan het tuig heeft bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 april. Het schip (opm: bark) HENDRIK IDO AMBACHT, kapt. L. Bijl, is heden van hier naar Batavia vertrokken. (opm: eerste reis)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Gepraaid de 3e april op 49º20’ N.B. 05º35’ W.L. het barkschip DRIE VRIENDEN, kapt. L.P. Anderson, van Rotterdam naar Batavia.
De 26e februari is te Hongkong aangekomen het barkschip STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, van New-Castle naar Soerabaija.
De 6e februari is te Soerabaija aangekomen het barkschip ELISABETH JOHANNA, kapt. T.R. Oomkens, van Samarang.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 14 april uitgezeild BECCLES, kapt. A. Bedlington, van Rotterdam naar New-Castle.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Men schrijft uit Soerabaja van 25 april. De 25e der vorige maand is van Soerabaja alhier ter rede aangekomen Zr.Ms. stoomschip SURINAME, luitenant ter zee 1e klasse J.H. Beelaarts, op sleeptouw hebbende het Engelse driemastschip CITY OF PALACES, gezagvoerder C. Jones. Dit vaartuig is op de hoogte van het rif Sidari door de SURINAME ontmoet, met de vlag in sjouw gehesen (opm: een in het midden samengebonden natievlag als visueel noodsein), als teken dat het hulp nodig had. De CITY OF PALACES had op dat ogenblik 75 dagen reis van Melbourne naar China met 182 Chinese passagiers voor Hongkong aan boord, en had nog slechts voor 2 dagen water en een dag victualie aan boord.


Datum: 18 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op
zaterdag 17 april:
- Het ijzeren stoomschroefschoenerschip STAD DORDRECHT, met deszelfs inventaris. In trekgeld ½ pct; in veiling NLG 22.700 in slag afgemijnd voor NLG 24.750.
- 1/64 Aandeel in het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 735, in slag daarboven NLG 15; verkocht.
- 1/64 Dito dito. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 750, in slag daarboven NLG 10; verkocht.
- 1/64 Dito dito. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 750, in slag daarboven NLG 20; verkocht.
- 1/64 Dito dito. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 770, in slag daarboven NLG 10; verkocht.
- 1/64 Dito dito. In trekgeld NLG 5; in veiling NLG 150, in slag daarboven NLG 15; verkocht.
- 1/64 Dito dito. In trekgeld NLG 5; in veiling NLG 165, in slag daarboven NLG 10; verkocht.
- 1/64 Dito dito. In trekgeld NLG 5; in veiling NLG 200, in slag daarboven NLG 10; verkocht.
- 1/64 Dito dito. In trekgeld NLG 5; in veiling NLG 225, in slag daarboven NLG 5; verkocht.
Van de laatste vier aandelen is het te kort niet aangezuiverd.
- 2/64 Aandelen in het barkschip ORION. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 910, in slag daarboven, NLG 140 verkocht.
- 2/64 Dito dito. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 1135, in slag daarboven NLG 40 verkocht.
- 2/64 Aandeel in het barkschip JAN VAN HOORN. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 1075, in slag daarboven NLG 25; verkocht.
- 2/64 Dito dito. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 1100, in slag daarboven NLG 60; verkocht.
- 1/60 Aandeel in het barkschip CORNELIS GIPS. In trekgeld NLG 10; in veiling NLG 1200, in slag afgelopen.
- Een aandeel in de Dordrechtsche Scheepsreederij. In trekgeld NLG 5; in veiling NLG 375, in slag afgelopen.
- Een aandeel dito dito. In trekgeld NLG 5; in veiling NLG 340, in slag afgelopen.
- Een aandeel dito dito. In trekgeld NLG 5; in veiling NLG 340, in slag afgelopen.
- Een aandeel dito dito. In trekgeld NLG 5; in veiling NLG 340, in slag afgelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 13 april. Het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Dirks, van Ranterveen (opm: waarschijnlijk Rhauderfehn, Oost Friesland), is alhier gestrand en wrak geworden.


Datum: 20 april 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris G.S. Zijlstra te Heeg zal, op woensdag den 28 april 1858, des morgen om 9 ure, ten huize van Roelof Durks Noorderwerf, Scheepstimmerman te Woudsend, publiek bij boelgoed, tegen gerede betaling, presenteren te verkopen: een nieuw scheepshol, naar gissing groot 16 ton, 6 pramen, waaronder één nieuwe, 1 nieuwe boot, 1 jagt met 2 stel zeilen; voorts een grote partij scheepstuigagie; als: onderscheidene zeilen en fokken, staand en lopend want, waaronder 3 beste ankertouwen, enige blokken, 2 watervaten, 1 kompashok, schoorsteen, haken en bomen, masten, gieken, een partij ijzerwerk, en enige meubelen en huisgeraden.


Datum: 21 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 25 schepen, als voor:
Rotterdam: ELISE SUSANNE, kapt. Jan Kuijt; VREDE, kapt. J.L. ter Bruggen; DILIGENTIA, kapt. D. van Bentveld; JULIA, kapt. A. van der Kolff; HOLLANDS TROUW, kapt. N.H. Keuker; JONGE JAN, kapt. E.H. Pfeiffer; VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan; HUGO GROTIUS, kapt. O.K. Zweede; TONIA, kapt. C.F. Zeeman; NIJVERHEID, kapt. E.L. Kerkstra; KORTENAER, kapt. A. Glazener Jr.
Amsterdam: LOUISE, kapt. P.F.A. Antusch; JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken; WILHELMINA CLARA, kapt. N.N; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. J. Jansen; PEKING, kapt. H. Croese; TRITON, kapt. H. Olie; PROFESSOR SURINGAR, kapt. G.H. Sneltjes; VREDE, kapt. L. v.d. Plas; ANTONIA GEERTRUIDA, kapt. D. Forbes Browning, van Rotterdam.
Dordrecht: EUTERPE, kapt. A. Kuipers; J.C. SCHOTEL, kapt. J.P. van Beest Holle; BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel.
Schiedam: NOACH, kapt. P. Wierikx, van Rotterdam; JEANNETTE CORNELIA, kapt. J. Verhoeven, van Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 20 april. In de zitting van de Hoge Raad der Nederlanden van heden is behandeld het beroep in cassatie ingesteld door Sidin c.s. (de Maleijers van het koopvaardijschip TWENTHE [opm: zie o.a. LC 150158]) tegen een arrest van het Hof in Gelderland van 1 maart l.l, waarbij zij ter zake van wederspannigheid jegens hun meerderen in rang (de kapitein en de eerste stuurman) zijn veroordeeld. Sidin tot een tuchthuisstraf voor de tijd van 10 jaren en de drie anderen van 8 jaren. Na het rapport, uitgebracht door de raadsheer de Vos werden slechts het arrest van het hof de middelen van cassatie voor de requiranten voorgedragen door mrs. A.M. van Stipriaan Luiscius en M.S. Pols. Deze middelen bestonden:
1. in overschrijding van rechtsmacht en schending van art. 206 en 211 strafvordering, in verband met art. 108 recht-org, omdat het hof in strijd met het arrest van de Hoge Raad, gecognosceerd heeft van de beschuldiging van rebellie jegens de eerste stuurman, ofschoon de Hoge Raad slechts het arrest van het hof in Zuid-Holland vernietigd heeft voor zoverre de requiranten zijn schuldig verklaard aan rebellie tegen de kapitein;
2. schending van dezelfde artikelen en art. 218 strafvordering, doordien het Hof in strijd met het arrest van de Hoge Raad onderzoek heeft gedaan naar feiten waarvoor niet verwezen was en als strafbare rebellie had beschouwd, feiten waarvoor door het Hof van Zuid-Holland was ontslagen van alle rechtsvervolging of vrijgesproken;
3. schending van dezelfde art. door de vier requiranten schuldig te verklaren aan rebellie tegen de kapitein en de 1e stuurman, zonder te onderzoeken welke bepaalde feiten van rebellie door de vier requiranten zouden zijn gepleegd tegen de 1e stuurman en door de 4e rekwirant tegen de kapitein;
4. schending van art. 206 en 211 strafvordering in verband met art. 214 en 101 van het strafwetboek door de vier requiranten schuldig te verklaren aan gewapende rebellie, zonder te onderzoeken welke bepaalde werktuigen door meer dan twee werden gevoerd, om daarna te onderzoeken of die werktuigen wapens zijn in de zin der wet;
5. doordien de wet op de tucht op de koopvaardijschepen op de rekwiranten is toegepast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Vincent (Kaap Verdische Eilanden), 18 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) MINERVA, kapt. Van Boven, van Newport naar Point de Galle, is alhier met verlies van voorsteng, groot bramsteng en zeilen binnen gelopen. Het schip heeft echter een en ander hersteld en is nu klaar de reis te hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, G.J. Boelen en W.IJ. van Reinents, makelaars, zullen op maandag de 10e mei 1858, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam bij openbare veiling aan de meestbiedende of hoogst mijnende verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd FANNY, laatst gevoerd door kapt. J. van der Meulen en gemeten op 791 tonnen of 418 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten en scheepstoebehoren, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het voorz. schip ligt aan de werf de Haan, Groote Bikkerstraat.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van mening op last van hunne meesters, op dinsdag de 11e mei 1858, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakerhaven, Wijk 1, no. 499, publiek te verkopen: het extra snelzeilend, gekoperde en kopervaste Nederlandse barkschip SCHOUWEN, laatst gevoerd door kapt. J. Kroll, volgens meetbrief lang 37 el 65 duim, wijd 6 el 83 duim, hol 5 el 58 duim(opm: 37,65 x 6,83 x 5,58 m.), en alzo groot 638 tonnen met al deszelfs staande en lopend want, zeilen, kettingen, touwen, ankers en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Vlugthaven binnen deze stad.
Voornoemd schip is het laatst in 1856 voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht geweest en zal vermoedelijk nu spoedig bevracht worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, de in de vaart op Java voordelig bekende, gekoperde en kopervaste Franse bark MAURITIUS, van 284 Franse tonneaux, ladende plm. 5400 pikol, van het beste materiaal in 1855 te Granville gebouwd, en voor zeven lopende jaren in de eerste klasse opgenomen in Veritas sub nummer 1830.
Het schip heeft een zeer complete inventaris van zeilen, ankers, kettingen, enz. en is gereed om onmiddellijk zee te kiezen.
Inzage van inventaris en verdere inlichtingen, bij de agenten C. Bahre en G. Kinder.
Batavia, 20 april 1858

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 17 april binnengekomen de Nederlandse kof WESTERSCHOUWEN, kapt. H.W. Boon, met verfhout van Sabanilla, voor deze stad.
Den 19 dito de Engelse schoener FREEDOM, kapt. W.P. Elson, met ijzer van Nieuwpoort.
Den 20 dito CHARLOTTE MARIE, kapt. John Martin, van Liverpool met zout, beide voor Rotterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 17 april binnengekomen FRANCIS POOLE, kapt. W. Lewis, van Liverpool naar Dordrecht, JACOB, kapt. J.F.C. Borgel, van Rotterdam naar Samarang, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.
Den 18 dito stoomboot BEATRICE, kapt. T. Francis, van Londen naar Dordrecht.
Heden is binnen de steile punt van de Ooster aan de grond geraakt de Engelse stoomboot DODO, kapt. J. Groft, van Liverpool naar Rotterdam, assistentie wordt verleend.
Uitgezeild: Den 18 dito, ELISABETH, kapt. W.C. Veenstra, van Rotterdam naar Batavia.
Den 19 dito JACOB, kapt. J.F.C. Borgel, van Rotterdam naar Samarang.


Datum: 22 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 april. Uit brieven uit Havana ontvangen, vernemen wij het vergaan van het alhier te huis behorende fregatschip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. G.H. Sprenger van Eijk. Dit schip, de 11e maart van Havana via Cork naar Rotterdam vertrokken met 700 tons suiker en andere goederen, werd in de nacht van de 15e door hevige wind en stroom naar de kust van Florida afgedreven, waar het in weerwil van de ijverigste pogingen van de kapitein en de bemanning weldra op strand werd geworpen. Te nauwernood hadden de 21 ongelukkigen, die zich aan boord bevonden, de tijd met enige provisiën, wapenen, ammunitie en kledingstukken hun leven in de boten te redden. Ongelukkiglijk belette de hevige golfslag de boten de wal te bereiken, zodat de schipbreukelingen ze moesten verlaten om aan wal te kunnen komen. Het mocht hun echter later gelukken weder in het bezit te komen van de provisiën enz. welke de zee met de boten op het strand wierp.
Bij het aanbreken van de dag was van het schip niets meer dan enige wrakstukken over. De ongelukkige schipbreukelingen waren reeds de eerste dag na hun landing aan de aanvallen van beren en andere wilde dieren blootgesteld. Gedurende hun verblijf aan de kust, van welke zij zich niet wilden verwijderen in de hoop van een schip te zien opdagen dat hun te hulp zou kunnen komen, doodden zij twaalf beren, drie wolven, benevens panters en krokodillen. Zij vonden de overblijfselen van vijf andere schepen welke schipbreuk hadden geleden, negentien lijken en een graf dat eerst kort te voren gegraven scheen, waarop een stuk lei was geplant waarop de naam geschreven was van kapitein Adams. Eindelijk na een vreselijk lijden van negen dagen werden de ongelukkigen opgemerkt door de DANIËL WEBSTER. De gezagvoerder van die stoomboot, kapt. Miner, liet de machines dadelijk stoppen en nam de schipbreukelingen aan boord, met welke hij de 26e te Havana aankwam. Men kan niet te zeer het gedrag van kapt. Miner prijzen, die de geredden alle hulp verleende welke hun ongelukkige toestand verdiende. (opm: zie ook NRC 020658 en 030658)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Naar wij vernemen zullen eerstdaags vanwege de marine-artillerie weder proeven worden genomen met de percussie- (Bourbon) granaten. Daartoe is een afgekeurde kanonneerboot van Hellevoetsluis naar het Nieuwe Diep gekomen, welk vaartuig op de dikte van een linieschip is gebracht. De proeven zullen evenals vroeger met de brik CASTOR op de Hors (Texel) genomen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Zr.Ms. brik de ZEEHOND, onder bevel van de kapt.luit.t.zee M.C. van Vreeland, is na volbrachte reis naar de Middellandse Zee in de ochtend van de 21e dezer ter rede van Hellevoetsluis binnengekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laesoe, 11 april. De Nederlandse kof ROELFINA, kapt. R.G. Kars, van Antwerpen met glas en stukgoed naar Lübeck bestemd, is gepasseerde nacht ten noordoosten van ons eiland gestrand. De bemanning is gered, doch schip en lading zit zeer gevaarlijk (opm: zie NRC 250458).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.J. Rietveld, G.J.Boelen, A. Rocquette, J.H. Gallenkamp en W.Y van Reinouts, makelaars presenteren als lasthebbende van hunne principalen, ten overstaan van de deurwaarder Bastiaan Farret, op maandag de 10e mei 1858, des avonds ten 6 ure. ten huize van L.H. Wolters in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
- Een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd NEERLANDS INDIË, laatst gevoerd door kapt. G.A. Wagner, volgens Nederlandse meetbrief lang 46 ellen 70 duimen, wijd 6 ellen 32 duimen, hol 5 ellen 40 duimen (opm: 46,70 x 6,32 x 5,40 m.) en alzo gemeten op 557 tonnen of 294 lasten, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften zo als bij de notaris breder is vermeld. Gemeld schip ligt aan de werf de Zwarte Raaf.
- Twee aandelen in de Reederij tot het Slepen van Schepen in en uit het Nieuwe Diep, No. 103 en 104.
- Een zeshonderdste aandeel in de overblijvende eigendommen der Reederij, nadat alle portiën zullen zijn afgelost, no. 102.
Iemand enige inlichting begerende, vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.


Datum: 23 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit Paramaribo van de 12e maart: Volgens de door de gouverneur van het ministerie van koloniën ontvangen berichten wordt de spoedige aankomst aldaar van 500 Chinese immigranten per de fregatschepen MINISTER PAHUD en TWEE GEZUSTERS tegemoet gezien, en zal alzo eerlang de gelegenheid voor belanghebbenden bestaan, om het grootste deel dezer vrije arbeiders te huren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men leest het volgende in de Dordrechtsche Courant: De 20e dezer overleed een onzer meest geachte medeburgers, de heer Jacob Buys ‘t Hooft, in de leeftijd van ruim 60 jaren. Van zijn jeugd af in de zaken van handel en scheepvaart werkzaam, heeft hij later, daarin geoefend, door zijn uitgebreide kennis geleid en zijn veel omvattende geest bestuurd, zich in die vakken zijner keuze tot een aanmerkelijke hoogte verheven en daardoor ook belangrijk bijgedragen tot de welvaart van de stad zijner inwoning. Als een erkenning zijner verdiensten als zodanig, werd hem, die gedurende meer dan vijf en twintig jaren lid en secretaris was, het voorzitterschap onze Kamer van Koophandel en Fabrieken opgedragen. Maar, even als hij daarin aan de bevordering van het algemeen belang arbeidde, was hij ook in andere kring werkzaam. Vroeger als lid der provinciale staten van Zuid Holland, tot zijn dood toe, als lid van de gemeenteraad en in talloze hogere en lagere besturen en commissies, was hij overal en altijd, met zijn helder hoofd en warme belangstelling, ijverig bezig aan de taak, die op hem rustte. De stad Dordrecht verliest door zijn dood zeer veel; maar vooral ook zijn verwanten en talrijke vrienden, aan wie hij door banden van innige genegenheid gehecht was, zullen zijn verscheiden levendig betreuren en zijn gedachtenis in dankbare herinnering houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Aanstaande zaterdag (opm: 24 april) zal te Amsterdam te water worden gelaten het clipper-brikschip MARTHA EN JACOBA, gebouwd op de werf De Dageraad door J.L. Ceuvel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya het nieuw gebouwd Nederlands fregatschip NOACH, kapt. P. Wierikx. Adres Hudig en Pieters. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om 28 april te vertrekken, het nieuw gebouwd snelzeilend Nederlands barkschip ANTONIA GEERTRUIDA, kapt. D. Forbes Browning. Adres bij de cargadoors Vlierboom & Suermondt. (opm: eerste reis)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Potschip, liggende aan de werf van L.W. Werksma te Akkrum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop aangeboden: overdekte Praam, 17 ton, in 1852 nieuw uitgehaald, bij Eeltje F. van der Wal, scheepstimmerbaas te Grouw.


Datum: 24 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Zr.Ms. korvet JUNO, commandant kapt.t.zee J. Collot d’Escury, zal bij gunstige gelegenheid met de 1e mei aanstaande van het Nieuwe Diep naar West Indië vertrekken.
Het vertrek naar Oost Indië van Zr.Ms. korvet PALLAS is insgelijks op die dag bepaald.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 22 april. Binnengekomen: AMARANTH, kapt. J.B. Probst, van Rotterdam naar New York, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis, en is diezelfde dag nog uitgezeild.


Datum: 25 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 april. Eergisteren werd van de werf van de scheepsbouwer G.K. de Vries aan het Zuiderdiep te Groningen te water gelaten de nieuwgebouwde galjoot CORNELIA JANTINA, groot ongeveer 70 last, zullende worden bevaren door kapt. H.A. Kwint, van Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 april. Heden is van de werf De Dageraad van J.L. Ceuvel, op de hoogte van de Kadijk alhier, met goed gevolg te water gelaten het clipper-brikschip MARTHA EN JACOBA, groot 140 lasten, gebouwd voor rekening van de heer P.L. Schmidt. Het schip zal door kapt. E. de Vries gevoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hongkong voor goederen en passagiers het nieuw gebouwde gekoperde driemast schoenerschip MARIA ELISABETH, kapt. W. van der Valk. Adres bij de cargadoors P.A. van Es & Co. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laesoe, 14 april. De alhier gestrande Nederlandse kof ROELFINA, kapt. Kars (opm: zie NRC 220458), is geheel wrak. De inventaris en een gedeelte der lading is geborgen en men hoopt ook nog het overige te redden.


Datum: 26 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 april. Het schip ANNETTE, van Berdiansk (opm: Zee van Azov) naar Antwerpen, is met schade ten gevolge van aanzeiling te Bologna binnengelopen.


Datum: 27 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 26 april. Heden is van de werf ‘s Lands Welvaren, toebehorende aan de erven van de heer A. van der Werff de Willigen, met het beste gevolg te water gelaten het hoekerschip ZWAMMERDAM voor rekening van de heren W. van Rossen & Zonen alhier, bestemd voor de haringvisserij en zullende gevoerd worden door stuurman (opm: d.w.z. kapitein) Wm. de Graaf.
Als een meer dan bijzondere merkwaardigheid kan men hier bijvoegen, dat de vader dezer firma reeds 72 jaren reder is, en thans op bijna negentig jarige ouderdom aan de haringvaart met 10 schepen zal deelnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Het schip (opm: fregat) ELECTRA, kapt. H. Wegman, van Londen naar Batavia, is volgens telegrafisch bericht van heden zwaar lek en met gebroken boegspriet te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: twee schepen, ieder groot 21 ton.
Te bevragen aan de Scheepswerf te Deinum. Brieven franco.


Datum: 28 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Het provinciaal gerechtshof van Noord Holland heeft heden een begin gemaakt met de bekende zaak van H. Bulder c.s, kapitein van het Nederlandse kofschip HENRIËTTE. Acht getuigen waren in deze zaak gedagvaard, waarvan echter slechts zes waren verschenen. De verklaringen van de beide overigen werden voorgelezen. Het getuigenverhoor heeft geen nieuwe feiten aan het licht gebracht, dan die in de akte van beschuldiging zijn vermeld. De drie beschuldigden ontkenden de misdaad te hebben gepleegd. Het O.M. eiste daarop bij monde van mr. M. Schoneveld, dat de eerste beschuldigde, vrijgesproken van doodslag als niet voldoende bewezen, maar schuldig verklaard zou worden aan het moedwillig en met voorbedachten rade toebrengen van slagen en stoten,en veroordeling tot vijf jaren tuchthuisstraf en NLG 100 boete, en schuldig verklaring der beide andere beschuldigden aan doodslag met voorbedachten rade en aan het moedwillig en met voorbedachten rade toebrengen van slagen en stoten, en veroordeling tot de straffe des doods en NLG 100 boete. Morgen zal de zitting worden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 27 april. Heden is met het beste gevolg van de scheepstimmerwerf van de bouwmeester L. van Dam te water gelaten de voor de haringvisserij bestemde sloep de TWEE GEZUSTERS, gevoerd zullende worden door stuurman (opm: d.w.z. kapitein) A. van Eck en voor rekening van de heer A. Rietdijk, te Zwartewaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 april. Aan boord van de Nederlandse brik KOERIER, kapt. T.J. Rotgans, heden op de hoogte van onze haven aangekomen, bevindt zich een gedeelte der bemanning van de Engelse brik HOME, kapt. Dixon, van Savannah naar Queenstown bestemd, welke bodem 20 februari op 55º N.B. en 13º W.L. door het volk verlaten is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pasoeroean, 21 april. Vrijdagmorgen de 16e dezer, omstreeks ten elf ure, is de stoomboot KRATON, toebehorende aan de firma Major Matzen & Co te Soerabaija, voor de eerste maal de rivier alhier binnen gestoomd.
Dezelve is zeer aangenaam voor passagiers ingericht, en zal, naar wij vernemen, binnenkort geregeld tussen Soerabaija en Pasoeroean varen.
De vele aan de boom verzamelde notabele ingezetenen, die de komst dier boot die morgen hebben afgewacht, getuigden van de belangstelling in deze nieuwe onderneming.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 24 april binnengekomen de Engelse bark PHILO, kapt. G. Goligthy, met koffie van Colombo naar Rotterdam en den 25 dito de Engelse schoener WILLIAMS WELS, kapt. David Midgley.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 23 april binnengekomen stoomboot BEATRICE, kapt. T. Francis, van Londen naar Dordrecht.
Den 24 dito MARIA ELISABETH MARGARETHA, kapt. F.C. Bauditz, van Batavia naar Rotterdam, ANN, kapt. J. Booth, van Shields naar Dordrecht, SOUBURG, kapt. H.B.L. Evers, van Batavia naar Rotterdam.
Den 24 dito uitgezeild stoomboot BEATRICE, kapt. T. Francis, van Dordrecht naar Londen.


Datum: 29 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 10 maart. Scheepsvrachten. Sedert onze laatste berichten hebben de navolgende bevrachtingen plaats gehad. Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij werden gecharterd: CONCURRENT, HENDRIKA, DOCTRINA ET AMICITIA, tot NLG 70, voor suiker en koffij op de kust te laden; AUSTRALIE NLG 80 voor koffij te Padang te laden en MINISTER VAN HALL NLG 75 voor koffij en lichte goederen te Tjilatjap te laden, allen naar Amsterdam. De NEDERLAND bekwam NLG 75 voor suiker, NLG 65 voor koffij en NLG 85 voor lichte goederen hier te laden voor Amsterdam, de PRESIDENT RAM NLG 70 voor suiker en tabak en NLG 100 voor arak (opm: rijstbrandewijn) te Soerabaya te laden, de ZEENYMPH NLG 70 voor suiker te Passaroeang te laden. De HOLLAND laadt gedeeltelijk voor eigen rekening en NLG 70 voor suiker te Soerabaya te laden voor Amsterdam. De WHAMPOA neemt de lading over van het te Soerabaija afgekeurde schip ELIZABETH EN JOHANNA (opm: bark ELISABETH EN JOHANNA, zie o.a. ZZC 010558), tot NLG 70 en vult verder tot dezelfde vracht op met suiker. Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij werd ook nog gecharterd ANTONIA PETRONELLA tot NLG 70 voor suiker en lichte goederen en NLG 115 voor arak te Soerabaija te laden voor Amsterdam. De ANNA MARIA WILHELMINA werd te Soerabaija gecharterd voor een reis naar Bombay en terug (voorwaarden niet bekend) en de STAD DOCKUM bekwam 42½ cents van de dollar voor rijst van Soerabaija naar Macao.
De nu nog disponibele schepen zijn: HERMAN DE RUIJTER, ZAANSTROOM, KOOPHANDEL, VEREENIGING, ECLIPSE, EUROPA, WILLEM KROONPRINS VAN NEDERLAND, MENTOR, ZEEVAART, BATAVIER, GOEDE VERWACHTING en DILIGENCE.
De Engelse schepen HIGHLANDER (150 tonnen) en LIME HOUSE (376 tonnen) werden verkocht, de eerste voor NLG 15500 en de laatste voor NLG 15200, en zijn nog te koop aangeboden ZWALUW en de Engelse schepen LORD MONTGOMERIJ, CLIPPER, ELIZABETH, ANNA, EMELIJ JANE, PRINCES ALICE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, J. Corver en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 10e mei 1858, des avonds ten 6 ure, ten huize van L.H. Wolters in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen J. Louwerse en J.J. Biesman Simons, aan de meest biedende ten verkoop presenteren:
- 5/56e Aandelen in het gekoperd Nederlandse campagne fregatschip ELISABETH, gevoerd door kapt. H.A. Harms, varende onder directie van de heer D. Keus, te Rotterdam.
- 3/50e Aandelen in het gekoperd Nederlandse campagne fregatschip JOHANNES ANTHONIUS, gevoerd wordende door kapt. W. van Hees, varende onder directie van de heren D. Keus en J.A. Meijneken, te Rotterdam.
- 1/30e Aaandeel in het gekoperd Nederlands barkschip JUNO, gevoerd wordende door kapt. W.J. Chevalier, varende onder directie van de heren Sandberg & Co, te Dordrecht.
Breder bij biljetten omschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 april. Het schip TEXEL, kapt. Hubert, heden alhier uit Suriname aangekomen, zit voor het Nieuwe Diep aan de grond, doch niet gevaarlijk. Men dacht het schip spoedig weder vlot te krijgen.


Datum: 30 april 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 april. Zr.Ms. schroefstoomschip VICE ADMIRAAL KOOPMAN is in de namiddag van de 29e dezer op ’s Rijks werf te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 27 april. Heden is alhier van Newcastle gearriveerd de nieuw aldaar gebouwde stoomboot UNION No. 2, bestemd om de sleepdienst te verrichten op de Ooster- en Wester- Schelde, onder directie der heren Spoors en Sprenger te Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 27 maart. De 9e en 10e dezer heeft er op de hoogte van ons eiland een hevige orkaan gewoed, die veel schade aan de scheepvaart heeft berokkend. Onder meer anderen vinden wij ook de volgende: Het Nederlandse schip (opm: fregat) HONIGBY, kapt. A.M. van Marion, van Soerabaija naar Nederland, is alhier de 20e dezer met verlies van bezaanmast en grote voorsteng binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw schip, lang 14 ellen (of 50 voet), wijd 3 ellen 220 strepen (of 11 voet 6 duimen), hol 1 el 260 strepen (of 4 voet 6 duim).
Te bevragen bij W.T. Kamp, scheepstimmerbaas op Schilkampen bij Leeuwarden.


Datum: 01 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het provinciaal gerechtshof van Noord Holland heeft heden uitspraak gedaan in de meermalen door ons besproken zaak van het Nederlandse kofschip HENRIETTE, en de beschuldigden Hendrik Bulder, Jan Fop Vegter en Pieter Storm bij een breed gemotiveerd arrest vrijgesproken. Zij zijn daarop onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 30 april. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester Jacob de Jong met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip BILDERDIJK, groot plm. 420 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de rederij onder directie van de heren Anes & Co te Rotterdam, en gevoerd zullen worden door kapt. M. Lösschen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bzn, makelaar, presenteert op maandag de 10e mei 1858, des avonds na 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, te Amsterdam te verkopen:
- 1/20e Aandeel in het barkschip BALTIMORE, gemeten op 625 tonnen, gevoerd door kapt. G.H. Brakke, varende onder directie van de heren L. Bienfait & Zoon.
- 1/30e Aandeel in het klipper fregatschip HENRIETTA MARIA, gemeten op 801 tonnen, gevoerd door kapt. N.D. de Boer, varende onder directie van de heren L. Bienfait & Zoon.
- 2/32e Aandelen in het barkschip VRIENDENTROUW, gemeten op 496 tonnen, gevoerd door kapt. D. Grevelink, varende onder directie van de heer H.G. Croockewit.
- Een aandeel, groot NLG 1.000, in de Reederij-Sociëteit, gevestigd te Amsterdam, onder de firma J. Rahder & Co.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 april. De Nederlandse kof FROUKE WIERINGA, kapt. A.A. Postema, van Newcastle met steenkolen naar Leer, is volgens brief uit Delfzijl van 28 dezer, de vorige dag in de Knollen van het Juisterrif totaal verongelukt, doch het volk door de loods-afhaalder van Delfzijl met veel moeite gered.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 29 april binnengekomen de Franse schoener LIZETTE ROOS, kapt. Pouraux, met leien van Rhedan, de Eng. schoener ANN and WAMUS, kapt. D. Sones, met zout beide voor Rotterdam, 30 dito, schoener WHITE STAR, kapt. C. Sjuffeth, met graan van Port Madae voor Rotterdam.
De 6e februari is van Bezoekie vertrokken naar Nederland, het barkschip MARINUS WILLEM, kapt. P. van Duyn.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse schip (opm: bark) ELISABETH EN JOHANNA, kapt. T.R. Oomkens, 13 januari van Semarang door Straat Bali naar Zierikzee vertrokken en 25 januari daaraanvolgend te Banjoewangie met schade uit zee teruggekomen en naar Soerabaija gebracht, is aldaar afgekeurd en zal verkocht worden (opm: zie NRC 270458, 290458, JB 300358 en 300558).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 27 april binnengekomen BATO, kapt. W.F. Broeksmit, van Batavia naar Dordrecht, JOHANNES LODEWIJK, kapt. A.H. van der Waal, van Batavia naar Rotterdam.
Den 29 dito stoomboot BEATRICE, kapt. P. Francis, van Londen naar Dordrecht, PEARL, kapt. R. Francis, van New-Port naar Rotterdam.


Datum: 02 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Volgens schrijven van de eerste stuurman (opm: Goedknegt) van het fregatschip HONIGBY, de dato Mauritius 27 maart 1858, de 20e maart aldaar binnengebracht, was de kapitein (opm: A.M. van Marion) benevens een man der equipage (opm: zie NRC 050558) twee dagen daarna overleden en velen der equipage licht gewond, hebbende het schip tussen de 9e en 11e maart, op 24º17’ Z.B. en 74º03’ O.L. een orkaan doorgestaan, die 30 uren aanhield, de wind van het O.Z.O. door het Z. tot N.W. Men had eerst getracht om de N.W. er uit te lenzen, maar de fok en groot mastzeil dichtgereefd, waaide weg, en toen raakte het schip door de hoge en moeilijke zee, dwarszee en werd op zijde geworpen, waardoor men de bramstengen, giek en verschansing verloor. Nu besloot men in een scheepsraad de stengen, hoewel zulks bijna onmogelijk scheen, te kappen. Het gelukte om het kruisstag te kappen, waardoor de bezaanstag brak en de bezaansmast geheel over boord viel. Nu brak ook de grote ra en het rak der marsra, benevens het groot stag, zodat men voor de grote mast vreesde en men begon te wanhopen aan het behoud van het schip, want de wind was zo hevig, dat alle nog vast zijnde zeilen los geslagen werden en weg woeien. Eindelijk, na 30 uren aldus doorgebracht te hebben, bedaarde het weder een weinig en kwam de barometer tot staan; deze stond toen 28,70 (opm: inches kwikdruk). Bij de pompen was nog geen water te krijgen. Toen het weder tot dicht gereefde marszeilskoelte afnam, zette men de pompen toe en kreeg men water. Men peilde toen en bevond 9 voet water in het schip. Nadat men met alle man 4 uren gepompt had, peilde men 6 voet, en na aldus 28 uren doorgepompt te hebben, sloeg de pomp lens. Men ging toen zo veel mogelijk zeilen zetten en er werd in een scheepsraad besloten, om naar Mauritius af te houden; het schip maakte toen geen water meer en bleek van onder dicht te zijn gebleven. De 20e maart arriveerde men te Port Louis. Het schip moest lossen en men had daarmede reeds een begin gemaakt. Tien balken van het tussendek waren gebroken. Het schip was echter geheel dicht en lag ter rede. (opm: zie NRC 200658, 150858 en 250958)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 29 april. Het Nederlandse schip (opm: fregat) OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, kapt. H. Zinger q.q, van Java naar Amsterdam, is heden morgen op Newcombe Sand bij de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea) aan de grond gevaren, doch is ogenschijnlijk zonder schade vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 april. Het Nederlandse schip IRENE, kapt. Vreede (opm: schoener, kapt. L.J. de Vrede), van Cardiff naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt), is alhier lek en met verstopte lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. Heden arriveerde voor deze stad en ligt in de Boompjes het fregat-clipperschip NOACH, gebouwd op de werf van de heer Fop Smit aan de Kinderdijk. Zijn wij wel onderricht, dan is dit hier het eerste schip, waarvan geheel het staand want bestaat uit touw van gegalvaniseerd metaaldraad, z.g. wire rope.


Datum: 03 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 22 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) FORMOSA, kapt. A.C.F. Krul, van Moulmain naar Falmouth bestemd, is hier 14 dezer lek binnengelopen.


Datum: 04 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Volgens brief van Galatz van de 23e april, had aldaar die nacht, nadat het sedert twee dagen drukkend warm was geweest, een vliegende storm uit het N.O.—O, vergezeld van onweer, gewoed. Alle in de havens liggende schepen waren van de ankers en van de ladingplaats geslagen en bekwamen wegens aanvaring meerdere of mindere schade, doch hadden, nadat tegen de middag de storm enigszins bedaard was, de ladingplaatsen weder kunnen bereiken om de schade te repareren. Voor zover bekend was, hadden er geen verdere ongelukken plaats gehad en was de veroorzaakte schade over het algemeen onbelangrijk. Echter zag men met belangstelling de telegraaf van de Sulina tegemoet, daar men vreesde dat indien tijdens de storm schepen voor de mond van de Donau waren geweest, die weg zouden zijn.
De 23e waren te Galatz liggende de navolgende Nederlandse schepen: MARINUS EN GEERTRUIDA, kapt. de Vries; VOORWAARTS, kapt. Vink; BERNARDINE, kapt. Brouwer; KIELWINDEWEER, kapt. Moesker; GEERTRUIDA JOHANNA, kapt. Donema; AMSTEL, kapt. van Duin; SUSANNE, kapt. Moesker; JANTJE, kapt. Smit; CADZANDRIA, kapt. de Ruiter; JOHANNA WILHELMINA, kapt. Faber; CORNELIA BEERENDINA, kapt. Pott; ANNA AUGUSTA, kapt. Kuijper en MARIA, kapt. de Boer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar, ten huize van Douwe Steenstra bij de Vismarkt, op woensdag den 12 mei 1858, ’s namiddag 4 uur, publiek verkopen: het Tjalkschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, gemeten op 13 ellen 10 duimen lengte, 3 ellen 58 duimen wijd en 1 el 85 duimen (opm: 13,10 x 3,58 x 1,85 m.) holte en over zulks op 86 tonnen, met al deszelfs rondhout en staand en lopend want enz, zoals het laatst is bevaren geweest door nu wijlen Jacop Alberts de Boer.
Te aanvaarden binnen 14 dagen na den verkoop.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop en Port-Nathal ligt te Amsterdam wederom in lading, om in den loop der maand juni te vertrekken: het snelzeilend gekoperd tweedeks Barkschip DERKINA TITIA, kapitein P. Esink, zijnde bijzonder goed ingericht tot de overvoer van passagiers, zowel der eerste als tweede klasse; varende tevens een bekwame Scheepsdokter.
Adres bij cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.


Datum: 05 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Waarde landgenoten! Door de ramp, die het schip HONINGBIJ (opm: fregat HONIGBY, zie NRC 020558), kapt. A.M. van Marion, heeft getroffen in een orkaan tussen de 9e en 11e maart l.l. op de hoogte van het eiland Mauritius, is een man der equipage door ziekte en vermoeienis bezweken, die in de gemeente Overschie een arme weduwe met drie kinderen en een oude vader in droefheid en kommervolle omstandigheden nalaat. De ondergetekenden, begaan met het lot en de vooruitzichten in de toekomst van dit gezin, nemen de vrijmoedigheid van de bekende milddadigheid van Neêrlands volk, waar het de zeeman geldt, een offer te vragen, hoe gering dan ook, tot leniging en hulp van dit gezin, en stellen daartoe de gelegenheid open bij de boekhandelaar W. Wenk, aan de Noordblaak te Rotterdam, ter secretarie der gemeente Overschie, bij de boekhouder van bovengenoemd schip aldaar, en te Schiedam bij de heer A. Legner.
Overschie, J. Wijnnandts, burgemeester.
4 mei 1858 J. van Delft, boekhouder.
Thomas van den Berg, prt. Ouderling

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat onze innig beminde broeder A.A.W. Weber, in leven kapitein op de vier-mastschoener ARGO, op de 7e december A.P. ter hoogte van het eiland Mauritius is overleden. Een val uit de mast, bij stormweder, waarop ogenblikkelijk de dood volgde, maakte een einde aan zijn voor ons zo dierbaar leven.
Willem I, de 27e april 1858 A.G.D. Weber
F.C. Weber, kapitein der artillerie

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Te koop wordt aangeboden het Nederlandse barkschip BOSPHORUS, dagelijks verwacht wordende van Singapore (opm: zie JB 140758). Dit fraai gebouwd kopervast schip, in 1851 te water gelaten, is groot 174 lasten of 329 ton, laadt 6500 picols en heeft geladen een diepgang van 14½ voet Rijnlands. De inventaris bevindt zich in een perfecte staat.
Nadere informaties zijn te bekomen te Soerabaija, Samarang en hier bij B. Kopersmit en Co.
Batavia, 11 mei 1858

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop het snelzeilend Engelse schip SEABIRD, gebouwd in 1852 te St. Johns, Amerika, in 1855 van een nieuwe metalen huid voorzien, lang 139 Engelse voeten, breed 28 Engelse voeten, groot 542 gemeten tonnen, ladende 700 tonnen, gereed om zee te kiezen. Nadere informaties bij de agenten, Haager en Schuurman.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 6e februari is van Bezoekie naar Banjoewangie vertrokken het barkschip MARINUS WILLEM, kapt. P. van Duin, en heeft de 26e van diezelfde maand de reis vandaar naar Nederland voortgezet.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 30 april binnengekomen WILLEM DE ZWIJGER, kapt. W.L. van den Dries, HELENA EN ANNA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr. beide van Batavia, HERO, kapt. J.C. Stafford, MEGUNTICOOK, kapt. Howes, beide van New York, alle naar Rotterdam, VICILANT, kapt. J.C. Clark, van Runcorn, ORION, kapt. R. Struth, van Liverpool beide naar Dordrecht, FAIRY QUEEN, kapt. J. Marsh van Liverpool, ABIGAIL, kapt. T. Burnard, van New-Port beide naar Rotterdam. De laatste, laatst van Scilly.
Den 1 mei ALEXANDER, kapt. H. Daniel, van Liverpool naar Dordrecht, 2 dito, BROEDERTROUW, kapt. G. Rotgans, van Batavia naar Schiedam.
Den 3 dito CHARLES VARD, kapt. A. Gould, van Callao naar Rotterdam.
Uitgezeild den 3 mei stoomboot BEATRICE, kapt. P. Francis, van Dordrecht naar Londen.


Datum: 06 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingfors (opm: Helsinki), 4 mei. Het schip BRIGITTA, kapt. Ohloff, van Lübeck naar Reval (opm: Tallin), is op reis gezonken. Het volk is gered.


Datum: 07 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Naar men verneemt, wordt Zr.Ms. fregat met schroefvermogen EVERTSEN de 1e juni aanstaande in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Sedert enige dagen is de stoom-moddermolen uit Vlissingen bezig om de bank, voor in de marinehaven te Hellevoetsluis liggende, weg te baggeren, waardoor die haven aanmerkelijk zal worden verbeterd en de schepen, zowel der marine als der koopvaardij, zonder voor de bank gedrild te moeten worden, de marinewerf zullen kunnen bereiken, hetgeen ook voor de koopvaardijschepen om de uitmuntende droge dokken, die daar zijn, van veel belang is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het schip DIANA, kapt. Hofker, te Suriname naar herwaarts zeilklaar liggende, heeft, volgens bericht van daar van 31 maart, lekkage bekomen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het schip (opm: kof) REINA ARENDINA, kapt. A.T. Polee, van Constantinopel (opm: Istanbul) naar Berdiansk (opm: aan de Zee van Azov), is, volgens brief van de kapitein, na 105 dagen in het ijs gezeten te hebben, de 10e april in goede staat te Berdiansk aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het schip (opm: brik) THEODORA JOSINA, kapt. D.H. Tjakkes, zou van Paramaribo naar de Marowyne verzeilen, om een lading voor Amsterdam in te nemen.


Datum: 08 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 mei. Gisteren met het namiddag of avondgetij van hoog water, met hevige wind uit het N.N.O, deed zich het gelukkig zeldzame verschijnsel voor van een zogenaamd verholen getij (opm: wegblijvend getij ten gevolge van aflandige wind). Het Nederlandse barkschip ANTONIA GEERTRUIDA, diepgaande 47 palmen, zou door de sleepboot KINDERDIJK de Goedereede uit naar zee worden gesleept, doch buiten komende en de loodsboot ziende, die op de Hinder lag, ontving men het sein, dat er met hoog water slechts water was om met een diepte van 41 palmen met gerustheid in zee te kunnen komen. Daarop is de ANTONIA GEERTRUIDA, door de KINDERDIJK gesleept wordende, onmiddellijk naar de rede van Hellevoetsluis teruggekeerd en heden vroegtijdig binnendoor naar Brouwershaven opgesleept. Het is gelukkig dat zulke toestanden zeldzaam voorkomen, want ware dit het geval niet, dan zou menig schip van enige diepgang, hetzij de Goedereede inkomende of uitgaande, gevaar lopen van hevig te stoten en daardoor aan grotere ongelukken blootgesteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 3 april. Het van Amsterdam naar herwaarts bestemd barkschip MAXIMILIAAN, kapt. W.B. Schill, aan boord hebbende 60 man troepen, onder bevel van de kapt. der artillerie S. Pijpers, met medegeleide van de 2e luit. H.W. van Hasselt, is de 29e maart l.l. te Fort Nieuw Amsterdam aangekomen. Op de reis hebben zich enige gevallen van pokken voorgedaan. Het schip ligt quarantaine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 3 april. Op de avond van de 12e (opm: maart) is de Noord-Amerikaanse bark TROPIC BIRD, gevoerd door kapt. S. Center, diep geladen bij het halen uit de laag, ten gevolge van het breken ener lijn tegen Zr.Ms. schoener van oorlog ADDER gedreven met dit gevolg, dat beide vaartuigen aan het drijven zijn geraakt en vlak bij de vlaggenstok zijn vastgeraakt. De gevaarlijke toestand, waarin beide schepen verkeerden, is gemakkelijk te begrijpen, vooral doordien het ebtij was. Door het bedaard overleg en de krachtdadige hulp van de heer Kip, 1e luitenant ter zee, commanderende de schoener ADDER, mocht het evenwel na enige uren arbeid gelukken, beide vaartuigen zonder de minste schade vlot te krijgen, niettegenstaande de gevaarlijke ligplaats, de ongunstige stand van het water en de buitengewone donkerheid des nachts.
Op de avond van de 26e (opm: maart) ten 10 ure, raakte een zogenaamd matrozenpont, liggende voor de Plattebrug, in brand. Door spoedig aangebrachte hulp van enige schepelingen van Zr.Ms. schoener ADDER, die zich aan wal bevonden, bijgestaan door de stuurman en de kok van het schip SAGITTA, mocht het gelukken de brand reeds in het begin te stuiten. De oorzaak is tot nog toe onbekend gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 mei. Het schip JOHANNA MARIA, kapt. T.T. Janssen (opm: Hanoverse kof, zie NRC 110558), van Bo’ness naar Leer, is volgens brief van Delfzijl van de 5e mei, de vorige dag bij Borkum gestrand en door het volk verlaten, dat door de loodsboot No. 1 gered en met een gedeelte van de inventaris te Delfzijl aangebracht is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 mei. De Nederlandse tjalk GRIETJE, kapt. Tromp, van Föhr naar Amsterdam bestemd, is alhier wegens contrarie wind en met verlies van gaffel binnengelopen.


Datum: 09 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 mei. Het schip ANNEGINA, kapt. Donga (opm: kof ANNECHIENA, kapt. J.A. Donga), van Laurvig naar Delfzijl, is volgens brief van Delfzijl van de 6e mei, de vorige dag op de Meeuwenstaart (Wester-Eems) gestrand. Men hoopte echter het schip en lading te bergen.


Datum: 10 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Snelvaart met de nieuwe ijzeren stoomboot TELEGRAAF No. III:
van Rotterdam: mei van Antwerpen:
Maandag 10 ’s morgens 6½ u. ---- Dinsdag 11 ’s morgens 10½ u.
Woensdag 12 ’s morgens 8½ u. ---- Donderdag 13 ’s morgens 11½ u.
Vrijdag 14 ‘s morgens 9½ u. ---- Zaterdag 15 ’s middags 12½ u.
Te Zijpe wordt op de heen en terugreis aangelegd.
Informatiën te Rotterdam bij Verwey & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het Nederlands schoener-kofschip genaamd CATHARINA FREERKINA, liggende in de Blaak binnen deze stad, lang volgens meetbrief 21 el 96 duim, wijd 4 el 42 duim, hol 2 el 52 duim (opm: 21,96 x 4,42 x 2,52 m.), en alzo groot 97 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door kapt. M.D. Loorbach, ten verzoeke van de heren Tholen & Co, commissionairs te Amsterdam, te deze domicilie kiezende ten kantore van de voor hen occuperende procureur W.S. Burger Jr. aan de Haringvliet, wijk 12, No. 47, te Rotterdam, rekwiranten uit krachte van een vonnis, gewezen door de arrondissement rechtbank te Rotterdam, de 28e april 1858, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Van Berkel de eerste mei daaraanvolgende, in zake van de rekwiranten als eisers tegen voornoemde kapt. M D. Loorbach, als gedaagde, bij hetwelk hij is veroordeeld, om aan de eisers te betalen een som van zes duizend een honderd vier en vijftig gulden twee en negentig en een halve cent, wegens aan hem geleende gelden, met de interest en kosten en daarvoor hetzelve schip en toebehoren en executabel en daarna arrestanten op hetzelve schip en toebehoren. De executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van drie duizend gulden. De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissement rechtbank te Rotterdam, op woensdag de 2e juni 1858, des voor middags ten elf ure precies. De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank en kopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur W.S. Burger Jr, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 10 mei 1858 W.S. Burger Jr, Procureur

NRC 110558
Advertentie. Bekendmaking ingevolge art. 28 van het wetboek van koophandel.
Bij notariële akte, de 1e mei 1858, te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Pierre Charles Jean Fauchey, particulier, woonachtig te Kralingen, en Jan Willem Adrianus de Vletter, reder, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot uitoefening van het vak van cargadoors, expediteurs en konvooilopers, mitsgaders van rederijzaken, onder de firma van Fauchey & De Vletter, dewelke door de beide vennoten voor alle zaken, tot deze vennootschap betrekking hebbende, zal mogen worden ondertekend, doch nimmer mogen worden gebezigd tot opneming van gelden, borgbesprekingen, of operatiën, niet directelijk met het doel dezer vennootschap in verband staande, waartoe steeds de particuliere handtekeningen van de beide vennoten zullen worden vereist.
Wordende deze vennootschap aangegaan voor de tijd van 3 jaren en 8 maanden; aanvangende de 1e mei 1858, en eindigende de 31e december 1861, met bepaling, dat bij gebreke van schriftelijke opzegging, door een van de vennoten, minstens zes maanden vóór het eindigen van voorschreven tijdvak, deze vennootschap onbepaald van jaar tot jaar zal blijven voortduren, tot dat een opzegging als boven zal hebben plaats gehad.
P.C.J. Fauchey
J.W.A. de Vletter


Datum: 11 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 mei. Volgens telegrafisch bericht uit Cadix van 9 dezer, had het Nederlandse barkschip IDA ELISABETH, kapt. H. Kramer, van Cardiff naar Batavia bestemd, de 4e dezer, 's middernachts, de mailstoomboot CANDACE aangezeild, welke dientengevolge was gezonken. De boeg van de IDA ELISABETH werd daarbij ingevaren en het schip bekwam verder zulke belangrijke schade, dat het niet doenlijk was de reis te vervolgen, hetgeen door de equipage dan ook geweigerd werd. Om deze redenen was men te Cadix binnengelopen om de schade te herstellen. (opm: zie NRC 120558 en 180558)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het schip (opm: kof) FREDRIK HENDRIK, kapt. H.H. Meijboom, van hier naar Riga, is, volgens brief van Delfzijl van de 8e dezer, aldaar lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 6 mei. De Hanoverse kof JOHANNA MARIA, kapt. Jansen, van Bo’ness met gietijzer naar Leer, is de 4e dezer op Hooghorn, bij Borkum, gestrand, doch het volk gered. (opm: zie NRC 080558)


Datum: 12 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen In de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, no. 499: Het extra snelzeilend, gekoperd en kopervaste Nederlandse barkschip SCHOUWEN, groot 638 tonnen, laatst gevoerd door kapt. Kroll, voor NLG 36.600.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 mei. Volgens telegrafisch bericht uit Cadix van 9 dezer, was kapt. Kramer, voerende het Nederlandse barkschip IDA ELISABETH, van Cardiff naar Batavia bestemd, de 4e dezer, 's middernachts, in aanzeiling geweest met de mailstoomboot CANDACE, welke dientengevolge was gezonken (opm: zie NRC 110558 en 180558). De IDA ELISABETH verloor daarbij de boeg en bekwam verder zulke belangrijke schade, dat het niet doenlijk was de reis te vervolgen, hetgeen door de equipage dan ook geweigerd werd. Om deze redenen was men te Cadiz binnengelopen om de schade te herstellen.
Volgens de Lloyd’s List hebben de kapitein, twee passagiers en vier zeelieden van de CANDACE het leven bij dit ongeluk verloren. De overige nog omtrent 50 personen, zeelieden en passagiers, van alles ontbloot, werden door de bemanning van de IDA ELISABETH gered. Wij herhalen bovenstaande dépêche, omdat de zinsnede: “came in collision with”, “was in aanzeiling gekomen met”, zoals in onze avond-editie van gisteren stond door een toeval in de nacht-editie veranderd is en alstoen luidde: “had aangezeild.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 mei. Aangaande het schip ANNEGINA, kapt. Donga, van Laurvig naar Delfzijl, op de Meeuwenstaart gestrand – zie NRC van 9 mei – wordt van Delfzijl van de 7e mei gemeld, dat een gedeelte van de lading met het schip (opm: kof) TIETJE, kapt. G.L. Visser, aldaar aangebracht was. Men hoopte het schip nog af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

San Francisco, 3 april. De Mexicaanse brik CORNELIA, kapt. Bennett, van Mazatlan met zout en specie (opm: baar geld) naar San Francisco bestemd, is op zee gezonken. Het volk en de specie (opm: contant geld) zijn gered en te San Lucan (opm: mogelijk Cabo San Lucas, 22º50’ N.B. 109º55’ W.L.) gearriveerd. (opm: opgenomen, omdat, gezien de naam van het schip, dit mogelijk een ex-Nederlands schip is)

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bergen op Zoom, 6 mei. Eergisteren arriveerde alhier het nieuw stoomjacht TELEGRAAF I, komende van Rotterdam en bestemd naar Antwerpen. Bij het naderen van het zeehoofd kwam het schip met volle kracht met de voorsteven tegen de buitengordingen en noodpalen, die totaal verbrijzeld zijn, terwijl ook de sloven en de landvesten van ’s rijks beschoeing zeer belangrijk werden beschadigd. Het schip is aan de voorsteven ontzet terwijl ook overigens de schade belangrijk moet zijn.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 11 mei binnengekomen de schoener GLASGOW PACKET, kapt. C. Henning, met ijzer van Middlesbro naar Rotterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 6 mei binnengekomen SARAH, kapt. J. Dunn, van New-Castle.
Den 7 dito WILLIAM & HENRY, kapt. W. Mitchell, van Portheawl, beide naar Dordrecht, ANTHONIA GEERTRUIDA, kapt. D. Forbes Browning, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.
Den 8 dito stoomboot BEATRICE, kapt. P. Francis, van Londen naar Dordrecht, TWEE ANTHONY’S, kapt. C. van Rijn van Alkemade, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.
Den 7 dito uitgezeild: ANTHONIA GEERTRUIDA, kapt. D. Forbes Browning;
den 8 dito TWEE ANTHONY’S, kapt. C. van Rijn van Alkemade, beide van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 13 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 14 april. Het Belgische schip MACASSAR, kapt. Brarens (opm: driemaster, J.C. Brarends), van Cardiff naar Aden, is alhier masteloos binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bijna voltooid hek-tjalkschip, staande op de scheepstimmerwerf te Hoorn. Franco te bevragen bij K.H. Kaat, scheepsmaker aldaar.


Datum: 14 mei 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een buitengewoon sterke overdekte Keulse Aak, waarbij sloep, haak en bomen, bijzonder geschikt tot vervoer van turf of puin, of tot legplaats voor woning; liggende te Leeuwarden. Te bevragen bij de eigenaars Joh. van der Steen, Groot Schavernek, en P. van der Steen, Slotmakersstraat te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Vis Aak, groot 4 ton; te bevragen bij de weduwe Ronner te Dokkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht en wel onderhouden Kofke (opm: kleine kof), met ronde luiken, groot 10 ton, bij S. Zwat te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekte Praam, groot 16 ton, liggende te Woudsend. Te bevragen bij Jelle Drijfhout aldaar.


Datum: 15 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 25 maart. Scheepsvrachten. De rates blijven steeds laag, daar er veel concurrentie bestaat en het te verschepen product zeer beperkt is.
Sedert onze laatste uitgave hadden de volgende bevrachtingen plaats:
Naar Nederland: de Nederlandse schepen HERMAN DE RUITER à NLG 75 voor suiker, NLG 70 voor tabak en vult op met huiden te Soerabaija naar Amsterdam te laden; MENTOR à NLG 70 voor suiker en NLG 105 voor arak alhier naar Amsterdam; ECLIPS à NLG 60 voor rijst te Indramayoe, en NLG 90 voor arak (opm: rijstbrandewijn) te Soerabaija naar Amsterdam in te nemen.
Naar China: te Soerabaija nam de HARVEST HOME voor GBP1.300 de lading naar Shanghay over van het Engelse schip LIMEHOUSE dat aldaar verkocht is.
Het Nederlandse schip BATAVIER accepteerde $ 0,30 per picol met rijst naar Manilla of $ 0,40 naar Hongkong of $ 0,50 naar Amoy, hier te laden. De EUROPA werd voor een kustreis opgenomen en de ZEELAND neemt lading in naar Padang.
De volgende Engelse schepen werden uit de hand verkocht: LORD MONTGOMERY (140 ton), à NLG 14.000, PRINCESS ALICE (680 ton) à NLG 40.000, ELISABETH ANN (100 ton) à NLG 8.000, en CLIPPER (135 ton) à NLG 15.500.
De Engelse schepen EQUATOR, EMILY JANE, DEVA en het Nederlandse schip ZWALUW zijn nog steeds te koop.
Disponibel (opm: beschikbaar ter bevrachting) zijn: WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, VEREENIGING, KOOPHANDEL, ZEEVAART, GOEDE VERWACHTING, DILIGENCE, D’ELMINA, ZAANSTROOM, NICOT en ANNA PAULOWNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calcutta, 9 februari. Het schip (opm: fregat) JOHANNA CORNELIA, kapt. H.W. Nicolay, van hier naar Havana uitgeklaard, heeft op de rivier aan de grond gezeten. Het maakt geen water, doch moet nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New York het nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip CONCORDIA, kapt. A. van Zanten. (opm: eerste reis)
Adres bij Hudig & Pieters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geelong, 5 maart. Het op 20 februari alhier van Gothenburg gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) CONSTANTIA EN ELISABETH, kapt. A. Legel, is bij het naar binnen zeilen van de binnenhaven van Point Henry, op de Noorderbank gestrand. Er is gisteren assistentie derwaarts afgezonden. Volgens een bericht uit Launceston, d.d. 4 maart is het schip vlot losgekomen. (opm: zie NRC 160558)

Krant:
 NAH - Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam,14 mei. Het Nederlands kofschip ANNECHINA, kapt. Donga (opm: ANNECHIENA, kapt. J.A. Donga), welke den 5de mei op Meeuwenstaart (Wester-Eems) gestrand was is, na gelicht te zijn, weder vlot geraakt en behouden te Delfzijl binnengebracht; moet repareren.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee. Den 14 mei binnengekomen de Nederlandse schoener BURGER, kapt. P.J. Bartelse, met kolen voor deze stad.
Het barkschip HAAMSTEDE, kapt. H.H. de Boer, is volgens tel. bericht de 12e dezer, van Vlissingen te Cardiff gearriveerd. Aan boord was alles wel.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harderwijk, 9 mei. De 6e juni a.s. zal op stroom van Rotterdam aan boord van het schip (opm: bark) de GRONDWET, kapt. T.C. Kamminga, embarkeren een detachement militairen, sterk 150 manschappen, voor het leger in Oost-Indië, onder kommando van de 1e luitenant T.T. van der Werf, van het 6e Reg.Inf, die na volbrachte commissie herwaarts terug zal keren en onder medegeleide van de 2e luit. P.J. Heck, bestemd voor het wapen der infanterie van het leger in Oost-Indië.


Datum: 16 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 15 mei. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeester L. van Dam met het beste gevolg van stapel gelopen, het voor de haringvisserij bestemde hoekerschip VISSCHERS WELVAART, bestemd voor stuurman (opm: d.w.z. kapitein) H. Schouten, voor rekening van de heer H. Kikkert te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Volgens brief van kapt. Legel qq, voerende het schip CONSTANTIA EN ELISABETH, d.d. Geelong 15 maart l.l, was hij de 5e maart aldaar aan de kaai gekomen om te lossen, nadat hij wegens ondiepte op de baar voor de stad twee lichters had gelost. Schip en equipage bevonden zich in de beste staat. (opm: zie NRC 150558)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaya ligt in lading voor goederen en passagiers: het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip GRONDWET, kapt. T.C. Kamminga. Vertrekt 6 juni. (opm: eerste reis)
Adres bij W. Ruijs J.Dzn, Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.


Datum: 17 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 7 april. De bevrachter van het alhier naar het Kanaal ladende Rotterdamse barkschip MACASSER, kapt. H. van der Meijden, heeft zijn betaling gestaakt. Het schip heeft bereids 4000 gezouten huiden aan boord, doch de bestemming is nog geheel onzeker. (opm: zie NRC 080758)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 7 april. Het Rotterdamse fregat SAMARANG, kapt. C.M. van Dijcke, wordt ter bevrachting aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon, 22 maart. De bark CORNELIA, van Singapore, is bij de Sittang rivier gestrand en aldaar voor wrak verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher en E.G. Bosscher, makelaars, zullen op dinsdag de 25e mei 1858, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
- 1/32 Aandeel in het gekoperd Nederlands barkschip VRIENDENTROUW, gemeten op 496 tonnen, gevoerd door kapt. D. Grevelink.
- 1/32 Aandeel in het gekoperd Nederlands barkschip ZWAAN, gemeten op 494 tonnen, gevoerd door kapt. K.J. van Hemert.
Beide schepen varende onder directie van de heer H.G. Croockewit. Breder volgens billetten en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemerij. De termijn van inschrijving op de bodemerij van NLG 25.000 à 30.000 onder verband van het Hamburger schip ELBE, kapt. J.H. Muhlenroth, is verlengd tot de 25e mei eerstkomend. Billetten kunnen worden ingeleverd te Soerabaija ten kantore van de ondergetekende notaris.
E.A. Klinkhamer
(opm: de ELBE lag medio juni 1858 te Soerabaija in reparatie; wegens niet nakomen van de betalingsverplichting is de ELBE is de ELBE na aankomst te Amsterdam aldaar op 14 december 1858 gerechtelijk verkocht)


Datum: 18 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 30 schepen, als:
Voor Rotterdam: ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. T.J.J. Bouman; WELTEVREDEN, kapt. H. Teerlink; SOURABAYA, kapt. A.M. Swarts; TRIJNTJE FENNA, kapt.T.F. des Ruelles; CATHARINA MARIA, kapt. N.N, GUURTJE EN MARIA, kapt. T.J. Bourse Wils; JOHANNES LODEWIJK, kapt. A.H. van de Waal; ORION, kapt. C.M. Borghorst, van Dort; PROTEUS, kapt. N. Kikkert, van Schiedam; H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. K.H. de Groot, van Schiedam; HENRIETTE ELIZABETH SUZANNA, kapt. N.N, van Schiedam.
Voor Schiedam: HESTER ADRIANA, kapt. G. Strang van Hees.
Voor Amsterdam: WILDEMAN, kapt. A.J. Driest; THEODORA MACHTILDA, kapt. D. Boelhouwer; ADOLF VAN NASSAU, kapt. T. Meester; MARGARETHA JOHANNA, kapt. L.P. Wassenaar; CHRISTINA AGATHA, kapt. W. L. Esink; ULIJSSES, kapt. J. Schout; WILLEM DANIEL, kapt. T. de Meester; MARIA AGNES, kapt. B. ter Brink; JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. N.N.; ORTELIUS, kapt. S.F.H. Groote; BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, kapt. N. Kruymel; OCEAAN, kapt. E. Poestkoke; ZWIJGER, kapt. P.P. Hoogland, van Dordrecht; GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, van dito; LOOPUYT, kapt. J. Haring, van Schiedam.
Voor Middelburg; ZEEPAARD, kapt. T. Tjebbes q.q; NOORDSTER, kapt. J. Lutijn; MINERVA, kapt. J.A. van Boven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de reder van het schip IDA ELISABETH, dat onlangs in aanzeiling is geweest met de stoomboot CANDACE (opm: zie NRC 110558 en 120558), wordt ons de volgende brief welwillend ter mededeling afgestaan:
Cadix, 8 mei 1858. Na de 27e april l.l. in de beste staat met de IDA ELISABETH Cardiff verlaten te hebben, was ik met afwisselende gelegenheden gevorderd tot op 38º38’ N.B. en 15º17’ W.L, alwaar ons het volgende ongeluk overviel: namelijk te middernacht van 4 op 5 ure, werden wij overzeild door de Afrikaanse mail-stoomboot CANDACE, kapt. J.H. Rolt, van Londen, hetwelk ten gevolge had, dat de stoomboot een half uur later zonk. De IDA ELISABETH kreeg de volgende schade: de steven werd geheel weggescheurd tot aan het einde der huid, en zo laag maar te zien was, de kale boegspriet over gehouden, maar geheel opgelicht, al het tuig daartoe behorende weg en verbrijzeld, stuurboordsboeg met kraanbalk enz, geheel ontzet en stuk, een gat van ruim een voet in de breegang, het voordek geheel open en ontzet, de zeilen met tuig van de boegspriet weg, zo ook onder- en bovenlijzeil met spier en tuig, benevens verscheidene andere onbelangrijke averijen. Het schip maakte hierop 4 à 5 duim water per uur, hetwelk ruim een duim verminderde nadat zich alles weder wat gezet had en thans stil liggende is de lekkage van geen betekenis.
Wij kregen 's nachts een uur later de equipage en passagiers van de CANDACE bij ons aan boord, welke zich ternauwernood nog konden redden, zijnde de kapitein van de stoomboot en zes andere personen er bij omgekomen; het getal geredden bedroeg tezamen achtenvijftig personen. Na bij de dag de steven goed onderzocht te hebben, bevonden wij hieraan op een open rede niets te kunnen doen en het volk verklaarde bij scheepsraad, met een tijdelijke oplapping (zo die mogelijk was) de reis naar Indië niet te willen vervorderen, hetwelk misschien ook te veel gewaagd zou zijn. Hierop werd besloten, daar Madeira een open rede is, en niet geschikt om een schip op die wijze ontredderd te repareren, de naaste haven in ons bereik binnen te lopen, tot gehele of tijdelijke herstelling van de aangelopen schade. De wind noordoostelijk zijnde, konden wij Lissabon niet meer belopen, zodat Cadix de naaste haven was, waarop alstoen werd aangehouden en waar wij hedenmiddag zijn gearriveerd.
De oorzaak van de aanzeiling is ons onbegrijpelijk, en heeft zeer veel weg van een moedwillige daad van de zijde van de stoomboot. Wij hadden het licht van dezelve al enige tijd gezien en dachten dat de stoomboot met ons mede lag of een bijna recht tegen ons inliggende koers hield, daar wij haar iets aan stuurboord van ons hadden en zij gestadig over die zijde wat meer van ons verwijderde, zodat wij geheel klaar van het vaartuig dachten te zijn, toen wij ten twaalf ure allen aan dek zijnde, het lange zwarte lichaam recht voor ons over zagen houden en door de snelle vaart die de beide schepen hadden, was ternauwernood het roer aan bakboord gelegen of de schok was daar; dezelve was verschrikkelijk, de stoomboot was half verbrijzeld, en ik verwachtte van de IDA ELISABETH niets minder, daar beide schepen een vaart van acht à negen mijlen hadden. Volgens alle narichten van volk en passagiers was er geen enkele officier aan dek van de CANDACE, die de wacht waarnam, zijnde de zorg van het schip aan een van de onder-officieren overgelaten; het volk scheen oproerig en geheel onverschillig te zijn, en menigeen van de zich aan boord van de stoomboot bevindende personen, beschouwde het half als een moedwillige daad van hun zijde; hun handelswijze weersprak dit ook niet, daar zij zich van de grote reddingboot hadden meester gemaakt, waarin zij niemand van de passagiers opnamen en later bij ons langszijde komende, dadelijk de vanglijnen van de boten lossneden en deze lieten drijven, hetgeen misschien de redding van de verdronkenen heeft verhinderd.
Het was een vreselijke nacht en nimmer te vergeten, na die geweldige schok, het pompen, slaan en slingeren van de zeilen en rondhouten, het geschreeuw en roepen om hulp van een kleine zestig mensen in een donkere nacht met een stijve koelte en een holle zee, zodat de boten soms boven het schip uit kwamen, door het geweldige slingeren enz.
Thans hier ter rede liggende, hebben wij drie dagen quarantaine en weten dus nog weinig bijzonders; de Nederlandse consul is langszijde geweest en heeft gezegd dat uw agent geen zaken meer deed, en heeft zich gerecommandeerd; ik heb echter niets begonnen en wacht uw antwoord op de telegrafische dépêche aan u toegezonden. Aan boord zijn wij allen wel en uw orders tegemoet ziende, teken ik met de meeste hoogachting uw dw. Dienaar,
H. Kramer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 16 mei. Uit Texel wordt d.d. 15 dezer gemeld, dat in de Buitengronden tussen Vlieland en Terschelling is gestrand een brik, naam onbekend. Er waren schuiten tot assistentie afgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 mei. Hedennacht strandde alhier het Engelse schip ALBION, gezagvoerder Gardener, van Charleston naar Antwerpen, met porselein-aarde. Het is vol water gelopen en wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maroïm, 10 april. De Nederlandse schoenerbrik HARMONIE, in ballast van Rio komende, is gisteren 3 mijlen ten noorden van de bank van Cotinguiba verongelukt (opm: nabij Aracaju, bij benadering op 10º55’ Z.B. 36º59’ W.L, in de vaart langs de kust).
(Red: De Nederlandse schoenerbrik HARMONIE, kapt. R.H. Barelds, vertrok volgens de Engelse bladen 18 maart van Rio de Janeiro naar Falmouth.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 6 april. Het schip (opm: bark) CAPELLA, kapt. P.H. Landeweer, is bevracht naar Manilla om aldaar suiker te laden à 50 cent voor Hongkong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. Zoon, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag de 1e juni 1858, des middags ten twaalf ure, in het lokaal van de notarissen aan de Geldersche Kade, te Rotterdam, publiek te veilen de Nederlandse stoomboot, de MAAS, gevoerd door kapt. N. van Strien, volgens meetbrief lang 21 el 47 duim, wijd 3 el 41 duim, hol 1 el 59 duim (opm: 21,47 x 3,41 x 1,59 m.), en alzo – na aftrek van de machinekamer – groot 77 tonnen, met deszelfs complete machine van middelbare drukking van veertig paardenkracht en verdere inventaris, zoals dezelve is liggende nabij de brug van de Westerhaven te Rotterdam. (opm: een binnenvaart-stoomschip)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht en wel onderhouden Tjalkscheepje, groot 26 ton, benevens een nieuwe Praam, groot 10 ton.
Te bevragen in persoon of met franco brieven bij W. Leijenaar, op Koningsbuurt te Harlingen.


Datum: 19 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Schadee, Kleij en Burger, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op morgen de 20e mei 1858, des namiddags ten 2 ure, in het Notarishuis aldaar te veilen en te verkopen twee 1/64e aandelen in het barkschip BILLITON, onder boekhouderschap van W.G. Ledeboer, thans op reis naar Australië. Nadere infortmatiën te bekomen ten kantore van de voornoemde notarissen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse bark GORINCHEM, gezagvoerder J.R. Reijnders (opm: R.J. Reynders), is op de Oostkust van Borneo, in de nabijheid van Samarinda, gestrand. Na vele vruchteloze pogingen om dezelve weder vlot te krijgen, heeft men zich verplicht gezien het schip te verlaten. De kapitein en equipage zijn gered, en een gedeelte derzelve is op het Nederlands-Indische schip BIMA, kapt. Goesti Tahir, bereids ter rede van Batavia aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Te Batavia liggen in lading:
- Naar Cheribon, Samarang en Sourabaya de Nederlands-Indische bark MARZOEK, kapt. Sech Oemar Bagoei, ex-Engelse brik EQUATOR (opm: kennelijk is er een mast bijgezet).
- Naar Sourabaya de Nederlands-Indische brik FATHOOL MAIN, kapt. Sech Oemar Satrie, ex-Engelse brik RAOEN.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 15 mei binnengekomen stoomboot BEATRICE, kapt. P. Francis, van Londen naar Dordrecht, PRINS VAN ORANJE, kapt. J. Hensing, van Batavia, FRUTH, kapt. T. Beale, van New-Port;
den 16 dito CONSTANTIA, kapt. E. Vonk, van Batavia; alle drie naar Rotterdam.
Den 17 dito EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis, LOUISE MEIJER, kapt. O. Hazewinkel, van Batavia naar Rotterdam.
Den 15 dito uitgezeild stoomboot BEATRICE, kapt. P. Francis, van Dordrecht naar Londen.


Datum: 20 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Van een geachte zijde ontvangen wij het volgende extract (opm: uittreksel) uit een brief van kapt. P.C. van der Meulen, voerende het schip (opm: bark) SOOLO, d.d. St. Helena 3 april:
Gisteren ben ik met de SOOLO alhier in goede orde van Macao aangekomen om water en provisiën. De koelies hebben zich zeer goed gedragen, zodat ik geen moeite met oproer of iets van dien aard heb gehad. Alleen heb ik twee doden, de overige zijn alle wel, zo ook de equipage. Gaarne had ik de Kaap de Goede Hoop aangedaan, doch reeds in het gezicht der schepen in de Tafelbaai zijnde, werd ik door een hevige Z.O. windvlaag teruggedreven, waarom ik besloot naar St. Helena af te houden. Ik heb gedurende de gehele reis goed weder en gunstige wind gehad, zodat ik tot hier een buitengewone goede reis heb gemaakt.
(red: de SOOLO vertrok 23 januari l.l. van Macao met 400 koelies, passeerde 13 februari Straat Sunda en arriveerde de 2e april ll. te St. Helena, dus in alles 70 dagen reis. Het schip heeft, als gisteren gemeld, de volgende dag de reis voortgezet. [opm: naar Havana, zie NRC 050658])

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip MINISTER PAHUD, kapt. Kieviet de 18e april van Macao te Suriname gearriveerd. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 mei. De 15e dezer is tussen Vlieland en Terschelling in het zogenaamde Russegat gestrand de Engelse brik MELVILLE, kapt. Ainsley, van Sunderland met steenkolen naar Hamburg bestemd. Het volk heeft zich in de boot gered en men is bezig zo veel mogelijk van tuig en want te bergen. Het schip zal moeilijk af te brengen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 17 mei. De Engelse sloep ALBION, alhier gestrand – zie NRC van 18 mei – is met behulp der sleepboot UNION No. 2 behouden binnen de haven gearriveerd.


Datum: 21 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 april. Aan het Nederlandse brikschip DIANA, kapt. D. Hofker, waarin reeds 311 vaten suiker, 35 balen katoen, enz. geladen waren, werd op 2 dezer een lek ontdekt, dat zo zeer toenam, dat men reeds de volgende dag verplicht was tot lossing van een gedeelte der lading, welke zo veel mogelijk in het waag-gebouw wordt opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt te Rotterdam in lading, om medio juni te vertrekken, het bijzonder op zeilage nieuw gebouwd Nederlands fregatschip ANNA, kapt. J.H. Dabbroek, voerende een geëxamineerde scheepsdokter. (opm: eerste reis)
Adres ten kantore van de cargadoors Vlierboom & Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend, kopervast, gekoperd Barkschip, groot 433 gemeten tonnen, varende onder Hamburger vlag, en een in 1851 in Nederland gebouwde schoener-kof, groot 81 lasten. Te bevragen bij de cargadoor Hendrik Gullen of de makelaar J.H. van den Emster te Amsterdam. (opm: vergelijk NRC 080658)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Kapt. H. de Jong, voerende het schip JAN HENDRIK, van Batavia in Texel binnen, rapporteert bij de Wester eilanden (opm: Azoren) gedurende 10 dagen zeer slecht weder en hevige stormen, beginnende uit het westen tot het oosten doorgestaan te hebben, terwijl op de 30e april het schip een zware stortzee overgekregen had, waardoor de bovenverschansing en een gedeelte van de vaste verschansing insloeg, terwijl de logies- en kabelgatskappen enz. verbrijzeld werden, de grote boot uit de klampen en het vee overboord geslagen werd. Ook was door de opengeslagen kappen veel water in het schip geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 19 mei. Het Nederlandse schip (opm: schoener) MARTHA JOHANNA, kapt. H.W. Jonker, van Newcastle naar Genua met een lading ankers en kettingen, heeft op Corton Sand gestoten en is hier dientengevolge lek binnengebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Hindelopen, 16 mei. In de vroege morgen zag men van hier in de verte een noodvlag waaien, ten blijke dat er schepelingen waren, welke in nood verkeerden, waarop Wietse O. de Boer, zijn zoon en Cornelis H. Wijngaarden het waagden, met de boot van eerst gemelde, ter hulp snelden, niet tegenstaande harde wind en hoge zee. Na een moeilijke tocht gelukte het hun aan boord van het schip te komen, hetwelk bleek een Tjalk te zijn, geladen met kalk, komende van Makkum en gedestineerd naar Enkhuizen. Volgens een verklaring van de schipper J.F. Duighorn en de knecht C. Bakker waren zij de vorige avond, omstreeks 8 uur, door een donderbui overvallen, hadden zij de mast verloren en die nacht in doodsangst doorgebracht. Twee schepen waren reeds in nabijheid geweest, met oogmerk om hulp te brengen, doch door de hoge zee verhinderd; echter zijn bovengenoemde personen er, door moed en beleid, in geslaagd, het schip en manschappen in de haven van Workum in veiligheid te brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht en wel onderhouden Hektjalk, groot 44 ton, met complete inventaris, aan de werf van S. Zwat te Grouw.


Datum: 22 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping op donderdag 22 mei in het Notarishuis aan de Geldersche Kade alhier:
- Twee 1/64e aandelen in het barkschip BILLITON onder boekhouderschap van W.G. Ledeboer, thans op reis naar Australië; om NLG 750 verkocht.
- Twee dito aandelen; om NLG 900 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 16 mei. Het Nederlandse schip (opm: schoener) HANDEL, kapt. R.S. Molenaar, van Amsterdam naar Curaçao, is alhier met verlies van voorsteng, kluiverboom en zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
De directie maakt bekend, dat in de vergadering der commissie van rekening, gehouden in de maand april 1858, besloten is, dat over het boekjaar 1857 een dividend van 1 pCt. voor de gewone aandelen zal uitgedeeld worden, betaalbaar na de 30e mei 1858 ten kantore van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in de Boompjes te Rotterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 18 mei binnengekomen MARIA ADRIANA, kapt. S. van der Held, van Batavia naar Dordrecht, NEDERLAND, kapt. F. Ruiter, JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. L.G. Verbeek, beide van Batavia, CAROLINA, kapt. V. de Best, van Akyab.
Den 19 dito LIGHTNING, kapt. M. Peacock, van New-Castle.
Den 20 dito SAMUEL LOCKE, kapt. W. Sweetser, van Callao; alle vijf naar Rotterdam.


Datum: 25 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 mei. Het Belgische schip (opm: brik) COQ, kapt. G. Zellien, heden van Smirna (opm: Izmir) te Gravesend aangekomen, is op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head) in aanzeiling geweest met het Amerikaanse schip GOLDEN FLEECE (opm: GOLDEN FLECHE), van hier naar Boston bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Passage naar Java wordt aangeboden met het nieuw gebouwd ijzeren clipper-schip OCEAAN, kapt. E. Poestkoke, zijnde bijzonder voor de passagiersvaart ingericht, terwijl tevens een bekwaam dokter de reis mede maakt. Het vertrek is bepaald in de loop der maand juni. (opm: eerste reis)
Adres bij de cargadoors Hoijman en Schuurman te Amsterdam of W. Ruys J.Dzn. te Rotterdam.


Datum: 26 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 22 mei. De alhier ter rede liggende Nederlandse schoener ARNOLDINA, heeft ten gevolge van aanzeiling door het Amerikaanse schip GEORGIA schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dundalk, 20 mei. Het schip EDOUARD, kapt. P. Louws Jr, van Gend naar Liverpool, alhier met schade binnengelopen (opm: Belgische bark, zie NRC 150458), heeft de reparatie volbracht, doch is bij het vertrek van de rivier aan de grond vastgeraakt. Men zal trachten bij gunstig weder het weer in vlot water te brengen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Te Batavia liggen in lading:
- Nederlands-Indische brik MARZOEK, kapt. Sech Oemar Bagoei, ex Engelse brik EQUATOR, naar Cheribon, Samarang en Soerabaija.
- Nederlands-Indische brik FATHOOL MAIN, kapt. Sech Oemar Satrie, ex Engelse brik RAOEN, naar Soerabaija.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 23 mei. ’s Avonds omstreeks 5 uur, praaide de Zuid-Hollandsche reddingskotter WILLEM VAN HOUTEN, Westkapelle Zuid op 1 mijl afstand, de Engelse stoomboot OCEAN BRIDE met de machines buiten werking, met de noodvlag op en reeds half vol water. Daar de pompen verstopt waren, gaf kapitein Bowbyes een pomp over, nam het schip op sleeptouw met het gunstige gevolg de stoomboot hier behouden binnen te brengen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 24 binnengekomen de Nederlandse sloep SINE NOMINE, kapt. Verheul met kolen van New-Castle voor Zierikzee.
Den 25 dito gezeild de Nederlandse schoener BURGER, kapt. P.J. Bartelse in ballast naar New-Castle, doch door tegenwind aan ’t Schapenkooitje geankerd.


Datum: 27 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 26 mei. Het Nederlandse stoomschip SCHIEDAM, van hier naar Londen vertrokken, is heden nacht op de dam van het houten baken vastgestoomd. Er is door een lichter gelost, maar het zit nog vast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 14e juni 1858, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: een extra ordinair welbezeild, in den jare 1850 nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast Barkschip, genaamd RIJSWIJK, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. J.P. Hessels, volgens Nederlandse meetbrief lang 35 el 20 duim, wijd 6 el 24 duim, hol 5 el13 duim, en alzo gemeten op 525 ton of 277 last. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemeld makelaar of cargadoors J. Daniëls & Zonen en Arbman alhier en Kuijper, van Dam & Smeer te Rotterdam.


Datum: 28 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 25 mei. Heden is alhier met verlies van ankers, kettingen, verschansing en andere schade wegens aanzeiling binnengebracht de Nederlandse brik KOMEET, kapt. K.C. Dekker, van Amsterdam naar Curaçao bestemd.


Datum: 29 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 april. Vrachten. De rates zijn niet veel gedaald, doch bij het toenemend aantal vrachtzoekende schepen, gevoegd bij het beperkte kwantum der in de Oosthoek ter verzending gereed liggende producten, houden wij een verdere vrachtverlaging niet voor onwaarschijnlijk. Sedert onze vorige werden de volgende charters gesloten:
Naar Nederland de VERENIGING door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij à NLG 80 per last, all round, om op de zuidkust te laden; de Nederlandse schepen DILLIGENCE tot NLG 70 voor tabak, te Soerabaya in te nemen, en NICOT tot NLG 70 voor suiker en tabak, te Soerabaya naar Amsterdam te laden.
Naar China de Nederlandse schepen KOOPHANDEL à $ 0,45 per picol rijst naar Hongkong of $ 0,50 naar Amoy, te Tagal te laden, en ZAANSTROOM à $ 0,42½ per picol rijst naar Macao of Hongkong, $ 0,47½ naar Amoy of $ 0,57½ naar Shanghay. De Nederlandse KAREL AUGUST werd bij de maand tot geheim gebleven vracht voor dezelfde destinatie opgenomen.
Naar Manilla werd het Nederlandse schip D’ELMINA gecharterd tot $ 0,30 per picol rijst, alhier te laden.
Naar Japan neemt het Nedderlandse schip ZEEVAART een lading stukgoederen in.
Te koop zijn nog: de Nederlandse ZWALUW en Engelse EQUATOR, EMILY, JANE, DEVA en BONNIE DOON.
Disponibel zijn, zo hier als op de kust de Nederlandse schepen WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, GOEDE VERWACHTING, ANNA PAUWLONA, FACTORIJ, CATHERINA en GEERTRUIDA, ADMIRAAL PIET HEIN. CORNELIS WERNARD, ELISE HENRIËTTE, STAATSRAAD BAUD, JEANETTE, COLUMBINE, en LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Canton, 10 april / Hongkong, 12 april. De DOGGERSBANK is bevracht tot $ 0,70 van Rangoon of $ 0,45 van Penang. De MARY GODDARD ligt in lading naar Londen tot GBP 4 en de ADOLPH VAN NASSAU naar Shanghae tot $ 3.600.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia,10 april. Het alhier van Melbourne gearriveerde schip JAVA COURIER (opm: bark JAVA KOERIER), kapt. K.B. de Weerd, heeft op Vader Smits droogte vast gezeten en is naar Soerabaya vertrokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. Het Nederlandse schip (opm: bark) DINA, kapt. J.L. de Haan, hetwelk 25 februari van Banjoewangie naar Amsterdam vertrok, is 14 maart aldaar met schade uit zee teruggekomen en de 19de daaraan volgende ter reparatie naar Soerabaya vertrokken, waar het de 26e is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. Het schip (opm: fregat) ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. H.A. Tekelenburg, van Amsterdam alhier aangekomen, zal naar Soerabaya vertrekken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. Het schip LOUISA KROONPRINSES DER NEDERLANDEN (opm: fregat, inmiddels bark LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN), kapt. D.A. Florijn, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft een anker verloren en schade aan de tuigage.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 21 mei binnengekomen BRAZIL, kapt. C.L. Blair, van Callao, SOMNOUTH, kapt. P. Sellars, van Rangoon beide naar Rotterdam.
Den 24 dito DILIGENTIA, kapt. D. van Bentveld, van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis,.
Den 25 dito TOUCH ME NOT, kapt. J. Salt, van Grangemouth, MARGARITH, kapt. M. Hoff, van Bo’ness, beide naar Dordrecht, JOHN WRIGHT, kapt. T. Owen, van Burntisland, VISITOR, kapt. J. Payhe, van Alloa beide naar Rotterdam, SUPPLY, kapt. J. Buch, van Shields, HINDE, kapt. J. Emily, van New-Castle beide naar Schiedam.
Den 26 dito ELBE, kapt. G.G. Johnson, van New-Castle naar Rotterdam, ARNOLD BONINGER, kapt. J.D. Hashagen, van Rotterdam naar New York, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.
Den 26 dito uitgezeild EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes, DILIGENTIA, kapt. D. van Bentveld, beide van Rotterdam naar Batavia, en
den 27 dito, LIGHTNING, kapt. M. Peacock, van Rotterdam naar New-Castle.


Datum: 30 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 mei. Heden is te Amsterdam van de scheepswerf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel met goed gevolg te water gelaten een aldaar voor rekening van de onderkoning van Egypte nieuw gebouwd ijzeren stoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 9 april. Het schip (opm: bark) ELISABETH EN JOHANNA, gevoerd geweest door kapt. J.R. Oomkens, van Samarang naar Amsterdam, met schade te Soerabaija binnengelopen – zie ons nommer van 27 april – is voor NLG 17.800 verkocht.


Datum: 31 mei 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 15 mei. Het schip (opm: Belgische bark) JOSÉPHINE, kapt. Henri Zellien, van hier naar Antwerpen vertrokken, is met schade wegens aanzeiling uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rangoon, 17 april. Het schip SINGAPORE, kapt. Steljes, van Singapore te Bassein aangekomen, is te Dalhousie van de ankers geslagen, en het schip JUNO, kapt. Jörjan, op strand gedreven, terwijl al de te Bassein liggende schepen schade hadden bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars A. van den Broecke Jz. en J.J. de Kanter te Middelburg, als lasthebbende van hunne meesters, zijn van mening op dinsdag de 22e juni 1858, des avonds ten acht ure, in de bovenzaal van de sociëteit de Vergenoeging op de markt aldaar, publiek aan de meestbiedende te koop aan te bieden: het snelzeilend Nederlands Barkschip MERCURIUS, bekend op de bevrachtingslijst der Nederlandsche Handel-Maatschappij, met deszelfs inventaris, zijnde gemeld schip ten jare 1836 te Middelburg gebouwd en in de maand april laatstleden van Batavia aldaar gearriveerd, bekleed met geel metaal, lang 34,25 ellen, wijd 6,40 ellen, hol 5,04 ellen, groot 491 tonnen, liggende in een der binnenhavens van die stad. Het genoemde schip is twee dagen vóór en op de verkoopdag te zien, op vertoon van een permissiebiljet, verkrijgbaar bij bovengenoemde makelaars, die tevens bereid zijn nadere inlichtingen, des begeerd wordende, te geven. (opm: het in 1836 als fregat getuigde schip werd verkocht voor de sloop)


Datum: 01 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Het alhier te huis behorende stoomschip HOLLANDER is in de nacht tussen 29 en 30 dezer op de hoogte van Fécamp in aanzeiling geweest met een Franse stoomboot, komende van Kroonstadt (opm: Kronsjtadt), de naam onbekend. Het stoomschip HOLLANDER heeft enige schade, het Franse stoomschip echter schijnt zwaar lek geworden te zijn. Het heeft evenwel na het ongeval de koers voortgezet en geen gebruik gemaakt van de hulp, hem door de kapitein der Hollander aangeboden. (opm: zie NRC 030658)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne (Bornholm), 21 mei. Het schip META, kapt. Steinhagen, van Bremen naar St. Petersburg met katoen, suiker en tabak is hier gisteren gestrand. Equipage gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne, 25 mei. De Nederlandse schoener ZEEPLOEG, kapt. A.H. van der Wal, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met erwten naar Leith en de Nederlandse kof ARENDINA HENDRIKA, kapt. H.O. van Wijk, van Antwerpen met dakpannen naar Riga bestemd, zijn in de nacht van 21 op 22 dezer op de hoogte van Hammaren (opm: Hammeren, Noordkaap Bornholm) in aanzeiling geweest, tengevolge waarvan laatstgenoemd vaartuig gezonken is. De bemanning redde zich op de schoener, welke in de loop van de dag met zware schade, vooral in de boeg, ter rede van Allinge ten anker werd gebracht. Men zal de ZEEPLOEG zo spoedig mogelijk naar de naastbij zijnde geschikte reparatieplaats brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Geoctroijeerd Veer en Schip, Bakkeveen, Haulerwijk etc.
De notaris A.T. Haagsma te Leeuwarden zal, op donderdagen, den 17 juni 1858 provisioneel, en 25 juni daaraanvolgende finaal, telkens des avond 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer in het Schippershuis op het Vliet aldaar, verkopen:
1. Het zeer voordelig en rentegevend Geoctroijeerd Veer van Haulerwijk, Bakkeveen, Sijgerswolde en Ureterp op Leeuwarden en terug.
2. Het thans in dat veer gebruikt wordende schip, genaamd ZELDENRUST, groot 22 ton, met bijbehorende inventaris.
Een en ander bij J.H. Reitsma als huurder in gebruik.
(opm: LC 250658: geveild in 2 helften; staande no. 1 NLG 2625, en no. 2 NLG 2700; geveild in het logement Het Wapen van Smallingeland bij Lammert de Jong te Drachten.)


Datum: 02 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen, in het notarishuis aan de Geldersche Kade alhier op dinsdag 1 juni:
de Nederlandse stoomboot de MAAS, gevoerd door kapt. N. van Strien, volgens meetbrief lang 21 el 47 duim, wijd 3 el 41 duim, hol 1 el 59 duim (opm: 21,47 x 3,41 x 1,59 m.), en alzo, na aftrek der machinekamer, groot 77 tonnen, met deszelfs complete machine van middelbare drukking van veertig paardenkracht en verdere inventaris. Verkocht voor NLG 850.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Amsterdam - de Lemmer vice versa. Aanvang der onderneming. Dagelijkse dienst. Het nieuw gebouwde ijzeren stoom-schroefjacht DE LEMMER zal, te beginnen met maandag de 7e juni 1858, dagelijks in voormelde dienst voorzien en varen: Van Amsterdam des ochtends ten 10 ½ ure, na aankomst der verschillende spoortreinen.
Van De Lemmer des namiddags ten 4 ure.
Met de 14e juni aanstaande zal een binnenboot varende in correspondentie van de Lemmer naar Leeuwarden en vice versa en met de 1e juli daaraanvolgend bovendien door de heren van Gend & Loos een diligence dienst, rijdende op de boot tussen de Lemmer, Sneek, Leeuwarden en Groningen in werking worden gebracht.
Tot zolang de diligencedienst niet zal zijn daargesteld, zullen bij de aankomst der boot geschikte particuliere rijtuigen gereed staan om de passagiers naar Sneek en Leeuwarden te vervoeren, terwijl ook van daar met die rijtuigen gelegenheid zal worden gegeven om met de boot de reis naar Amsterdam te doen.
Vracht voor passagiers naar de Lemmer: grote kajuit NLG 2,50, 2e kajuit of minste plaats NLG 1,50.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 17 mei. Te Key West zijn dezer dagen aangebracht enige goederen van het op de kust van Florida verongelukte Nederlandse schip ADMIRAAL ZOUTMAN (opm: zie NRC 220458).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 30 mei uitgezeild de Nederlandse sloep SINE NOMINE in ballast naar New-Castle.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 28 mei binnengekomen KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten, van Batavia naar Dordrecht.
Den 30 dito JOAN MARTIN, kapt. G. Radman, van Callao naar Rotterdam, ORION, kapt. C.M. Borghorst, van Dordrecht naar Batavia, gesleept per stoomboot.
Den 29 dito uitgezeild ARNOLD BONINGER, kapt. J.D. Hashagen, van Rotterdam naar New York.


Datum: 03 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 30 mei. De stoomboot GABRIËLLE, kapt. Ledoux, welke zijn eerste reis in dit seizoen van St. Petersburg op hier deed, is op de hoogte van Fécamp in aanzeiling geweest met het Nederlandse stoomschip HOLLANDER, van hier naar Rotterdam bestemd – zie NRC van 1 juni. De GABRIËLLE bekwam daarbij een lek dat aanvankelijk onbeduidend scheen, zodat men de reis naar hier vervolgde, doch voor het inkomen van de haven nam het zodanig toe dat de stoomboot op de hoogte der seinpaal zonk. Alhoewel men gelukkig geen mensenleven te betreuren heeft, zo is het materiële verlies toch zeer aanzienlijk, want de GABRIËLLE had, behalve een zeer rijke lading, ook enige schilderijen ter waarde van Ffr. 180.000 aan boord. Er is assistentie bij het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Faborg, 29 mei. Kapt. Jensen voerende de schoener ELISABETH, van Harwich naar Kiel bestemd, alhier binnengelopen, rapporteert bij Ressnaes gepasseerd te zijn een gekenterde, ogenschijnlijk Nederlandse, kof, welke kort daarop zonk. Ofschoon kapt. Jensen onmiddellijk een boot uitzette om de bemanning, 4 of 5 man, welke in het want zat, te redden, zo mocht hem dit wegens de hoge zee niet gelukken en allen zijn verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

New York, 17 mei. De goederen van het schip ADMIRAAL ZOUTMAN, te Key West aangebracht – zie ons nommer van gisteren – zijn voor ruim 1.187 dollars verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, A. Salm, A. Roos, R. Pieters, A.M. Balwé, P.F.A. Luytjes, E.G. Bosscher, W. van Rossem junior en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag de 28e juni 1858, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.H.C. Freijer verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Brikschip LOUISE ROELOFFIENE (opm: LOUISE ROELOFFIENA), varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. J.A. Sybrandi, volgens meetbrief lang 30 ellen 80 duimen, wijd 4 ellen 81 duimen, hol 3 ellen 80 duimen (opm: 30,80 x 4,81 x 3,80 m.), en alzo gemeten op 250 tonnen of 132 lasten, liggende in het Oosterdok. Het gemelde schip, in 1852 nieuw gebouwd, is in het laatst van 1856 nieuw gekoperd en geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren A*. voor 10 jaren en bij Veritas 3/3. l.l, tot 1º. Januari 1860.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.


Datum: 04 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juni. Met bijzondere spoed worden de werkzaamheden aan de fregatten DE RUYTER en EVERTSEN voortgezet, het eerste naar Oost-Indië en het laatstgenoemde – dat met recht een prachtig schip mag genoemd worden – naar de Middellandse Zee en Amerika bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens de Surinaamsche Courant van 22 april, was de 19e bij de forteres Nieuw Amsterdam ten anker gekomen het Nederlandse schip MINISTER PAHUD, gevoerd door kapt. Kieviet, aan boord hebbende 255 Chinese immigranten, zijnde op reis naar herwaarts 2 overleden, waarvan één aan de longtering en één aan het overdadig gebruik van opium. Vele dezer immigranten waren met scabies (opm: scabiës, schurft) behebt, waarvan echter de genezing door middel van een snelkuur – waartoe volgens een deskundige de sulphuretum caleiï liquidum gebezigd wordt – binnen weinige uren bewerkstelligd wordt.
Het schip DE TWEE GEZUSTERS, met een bijna gelijk getal Chinese immigranten is mede binnen Braamspunt aangekomen. Het gouvernement heeft voorlopig 175 van deze immigranten behouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Het schip (opm: galjoot) MARIA BEERTA, kapt. J.J. Roosjes, met spoorijzer van Newport naar St. Petersburg, is de 31e mei te Delfzijl lek binnengelopen. Men zou trachten de lekkage zonder ontlossing der lading te vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van mening, als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag de 22e juni 1858, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen: het snelzeilend gekoperd en kopervast Barkschip BUITENZORG, gevoerd door kapt. H. Hoogerwerff, volgens meetbrief lang 32 el 50 duim, wijd 5 el 88 duim, hol 4 el 58 duim en alzo groot 389 tonnen of 205 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende aan het einde der Westerhaven te Rotterdam. Het voorsch. schip is het laatst de 14e maart 1857 door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht binnen gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. de Haan Sz, deurwaarder te Leeuwarden, zal, op donderdag den tiende juni aanstaande, ’s namiddag te vijf uur, ten huize van A. Nijdam, in de oude Aardappelbeurs, op de hoek van het Noordvliet te Leeuwarden, bij strijk en verhoog geld aan de meestbiedende verkopen: twee goed onderhouden snelzeilende overdekte Snikschepen, groot 8 en 9 ton, met zeil en treil, boom en haken, alles volgens inventaris; mitsgaders een uitmuntend zwaar getimmerde Houtpraam. Zoals deze vaartuigen op de dag van de verkoop ter bezichtiging zullen liggen in het Vliet voor de verkoop plaats.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een nieuw schip, lang 16 ellen 280 strepen (55 voet), wijd 3 ellen 552 strepen (12 voet 7 duim) en hol 1 el 480 streep (5 voet).
Te bezichtigen bij J. Boorsma, scheepstimmerbaas te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag den 16 juni 1858, des namiddag 4 uur, zal, ten huize van de logementhouder Douwe Steensma te Harlingen, provisioneel en onmiddellijk daarna finaal, publiek, tegen contante betaling, worden verkocht: een in den jare 1855 te Makkum nieuw uitgehaald overdekt en snelzeilend Kofscheepje, genaamd de GEBROEDERS VAN ’T AMELAND, groot 25 ton, met zeil en treil, ankers, kettingen, staand en lopend want, haken, bomen en verder toebehoren, zodanig hetzelve dagelijks in de vaart tussen Ameland en Holwerd of Harlingen wordt gebruikt door schipper Anne Jans de Bruin, en 4 dagen voor de verkoop te Harlingen zal zijn liggende. Inmiddels uit de hand te koop.
Te bevragen ten kantore van de notaris E. Meijer te Holwerd en bij de gemelde De Bruin.


Datum: 05 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 4 juni. Heden ontving men alhier het bericht uit Havana d.d. 14 mei l.l. dat de bark SOOLO, kapt. P.C. van der Meulen, aldaar na een reis van 108 dagen van Macao was gearriveerd (opm: zie NRC 200558). Van de 400 koelies die te Macao werden aan boord genomen, zijn slechts 2 gedurende de reis overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stornoway, 28 mei. Het te Bedford te huis behorende schip WAAKZAAMHEID, kapt. McAulay, van Belfast naar Archangel, is 25 dezer bij het eiland Shiant gezonken. Volk gered. (opm: gezien de naam mogelijk een voormalig Nederlands schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 28 mei. Het Nederlandse schip (opm: schoener) HERWIJNEN, kapt. A. Ouwehand, van Girgenti naar Hamburg, is alhier met schade aan rondhout en zeilen binnengelopen. De stuurman is ten gevolge van een val van de marsra gestorven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 27 mei. Het Nederlandse schip (opm: kof) EENDRAGT, kapt. Douwes, 18 mei van hier naar Vlaardingen vertrokken, is de volgende dag lek uit zee terug gekomen. Na ontlossing van een gedeelte der lading heeft men het lek gevonden en gestopt en heeft het schip heden de reis opnieuw aanvaard.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Consulat général de France. Par ordre de M. le consul général il sera procédé le vendredi 11 juin 1858, par M.M. van Slooten, Morgan & Cie, à la vente, pour cause d'innavigabilité, au plus offrant et dernier enchérisseur pour le compte de qui il appartiendra, du navire de commerce, L'AUGUSTINE de 245 tonneaux, ainsi que de ses agrès apparaux etc. Une copie de l'inventaire des objets appartenant au navire est déposée chez MM. van Slooten, Morgan et Cie.
Le chancelier du consulat-général, Henry du Chesne.
Batavia, le 4 juin 1858.
Met referte tot bovenstaande advertentie maken de ondergetekenden bekend, dat op vrijdag 11 juni 1858, voor rekening van belanghebbenden zal worden verkocht het Franse schip L'AUGUSTINE, met al de inventaris en toebehoren.
Van Slooten, Morgan en Co

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 2 juni. Naar zee gestoomd de Engelse stoomboot OCEAN BRIDE, gezagvoerder Ch. Mellir, bestemd naar Londen.
De 19e mei is van Galatz vertrokken het kofschip CADZANDRIA, kapt. T.R. de Ruiter, naar Falmouth.
De 26e mei is van Cardiff vertrokken het barkschip HAAMSTEDE, kapt. H.H. de Boer, naar Maccasser.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 2 juni utgezeild ORION (opm: fregat), kapt. C.M. Borghorst, van Dordrecht naar Batavia.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 2 juni. De Hoge Raad der Nederlanden heeft gisteren uitspraak gedaan in de bekende zaak der Maleiers. De Raad heeft het beroep verworpen en mitsdien bevestigd het veroordelend arrest van het hof in Gelderland.


Datum: 07 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop: een florissante scheepstimmerwerf, met drie sleephellingen en zeer geschikt tot aanbouw van schepen, met al derzelver gereedschappen wat tot een timmerwerf behoort, met annex een dubbel huis en loods, staande en gelegen aan de Maaskant nabij Rotterdam. Adres met franco brieven, onder het nummer dezer advertentie aan het bureau dezer courant.


Datum: 08 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. van den Emster, makelaar, zal op maandag de 28e juni, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen: het extra ordinair, welbezeild, gekoperd Barkschip JUANITA, varende onder Hamburger vlag, gevoerd door kapt. J.P.G. Temme, volgens Nederlandse meetbrief lang 35 ellen, wijd 6 ellen 17 duimen, hol 4 ellen 51 duimen (opm: 35,00 x 6,17 x 4,51 m.), en alzo gemeten op 433 tonnen of 229 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoor Hendrik Gullen (opm: vergelijk NRC 210558)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon, 17 april. Het schip SINGAPORE, kapt. Stelljes, te Dalhousie van de ankers geslagen, is gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 6 juni. Wij vernemen, dat de werkzaamheden voor het bergen der lading van het op de rede van Terschelling gezonken schip LUTINE, onder toezicht van de gecontracteerde berger, de heer Louis Taurel, zijn hervat en dat op 1 juni 5 en op 2 dito 8 zilveren baren zijn aan wal gebracht, ter waarde van ongeveer NLG 34.000 . Den 3e zijn nog aan wal gebracht 17 gouden en 20 zilveren baren. Het is voor de eerste maal, sedert 1801, dat staven uit het wrak zijn opgehaald (opm: zie ook LC 150658 en 160758 en NRC 030559).


Datum: 09 juni 1858


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Te Batavia ligt in lading naar Banka de Nederlands-Indische brik FATHOOL NASSAR, kapt. Said Moh. Assegaf, ex Nederlandse bark ELISABETH JOHANNA. (opm: zie advertentie JB 030358)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag de 14e juni 1858 zal in de vendutie, te houden aan de Kleine Boom, door Cassalette & Co worden verkocht om 11 uren precies: het Franse gekoperde en kopervaste barkschip MAURITIUS, 4 jaren oud, van het beste materiaal te Granville in Frankrijk gebouwd, voorzien van deszelfs complete inventaris, zeilen, ankers kettingen, rondhouten en provisiën, zoals hetzelve thans ter rede alhier is liggende.
Nadere informaties bij C. Bahre en G. Kinder.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op maandag de 14e juni 1858 in een der recherche-pakhuizen aan de Kleine Boom tegen 4 pct. vendusalaris, door Cassalette & Co, van overcomplete inventaris, als: zeilen, touwwerk, ankers en kettingen, sloepen en verdere waarloze (opm: reserve) scheepsingrediënten, restant provisiën, kompassen, etc, en een zeer goede chronometer, alles afkomstig van de Nederlandse bark AKYAB, en ten 11 uur precies, voor rekening van wien zulks zal blijken aan te gaan, van het gekoperde en kopervast Nederlandse Barkschip AKYAB, metende 556 ton, laatst gevoerd door kapt. J.J. Kleijn, zoals het thans ter rede is liggende, en alwaar het van heden af voor een ieder te bezichtigen is, met ankers, kettingen, spieren, staand en lopend tuig, etc. etc.
Nadere informatiën en inzage van inventaris te bekomen bij de agenten C. Bahre & G. Kinder of bij de ondergetekenden, Cassalette en Co. (opm: zie o.a. NRC 180758 en JB 110858)

Krant:
  JB - Javabode

Naar men ons van Samarang meldt, hebben enige ingezetenen zich tot de Handelsvereeniging daar ter stede gewend ten einde enige ondersteuning te verlangen voor twee Nederlandse zeelieden, die door het Nederlandse schip ELIZE SUSANNE (opm: ELISE SUSANNE), gezagvoerder J. Kuijt, te Rio Janeiro gevankelijk waren achtergelaten als beschuldigd van medeplichtigheid aan het maken van oproer aan boord van gemeld vaartuig.
Deze zeelieden, Daveman en Andersen genaamd, de eerste 2e stuurman en de laatste matroos op de ELIZE SUSANNE, zijn, zoals wij reeds vroeger in ons blad meldden, van Rio Janeiro naar Samarang overgevoerd, om aldaar wegens de hun aangewreven misdaad terecht te staan.
Bij het gerechtelijk onderzoek is ten duidelijkste gebleven, dat beide beschuldigden ten enenmale onschuldig waren, zodat dan ook door de raad van justitie te Samarang het verlenen van rechtsingang tegen hen geweigerd is.
De behandeling, welke zij te Rio Janeiro ondervonden, moet allerbetreurenswaardigst geweest zijn en later hopen wij in de gelegenheid gesteld te worden, daaromtrent een en ander mede te delen.
Na hunne vrijspraak, hebben zij zich nog steeds te Samarang opgehouden, daar hun de middelen ontbraken naar Nederland terug te keren.
Aangezien er op Java geen agentschap van de ELIZE SUSANNE bestaat, heeft het bestuur van Samarang zich zoveel mogelijk hun lot aangetrokken, en kan er omtrent hun gedrag niet dan loffelijk getuigd worden.
Wij hopen van harte, dat het beroep op de Handelsvereeniging ruime vruchten moge afwerpen en alzo het lot verzacht worden van twee brave zeelieden, die de slachtoffers geworden zijn van de weinige mensenkennis van de gezagvoerder Kuijt.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft uit Rotterdam van 5 dezer. Door de President van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, is aan de gezagvoerder L.G. Verbeek een belangrijk geschenk toegezonden, bestaande uit een prachtige zilveren scheepsroeper (opm: bark HENDRIKA, zie NRC 080856). Hij verwierf deze onderscheiding door zijn menslievend gedrag jegens een vijftal Amerikaanse zeelieden, schipbreukelingen van het schip PETER WESTER, welke mensen hij in de maand juli van het jaar 1856 tussen de Azoren Eilanden en het Engels Kanaal, bij zich aan boord nam en na hen gedurende enige dagen liefderijk verpleegd te hebben, te Lizard aan wal zette.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 2e dezer zijn weer uit het wrak van de LUTINE bovengebracht een zilveren Spaanse mat, en acht stuks zilveren staven, wegende 212½ Nederlandse ponden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 7 juni binnengekomen de Engelse schoener LARCH MORÉLI, kapt. Harisson, met ijzer van Bo’ness voor Rotterdam.
Den 8 dito DE GRONDWET, kapt. T.C. Kamminga, van Rotterdam op deze rede terug.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 3e juni van Hellevoetsluis vertrokken het barkschip DUIVELAND, kapt. Viersma, naar Batavia.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 4 juni binnengekomen CORTGENE, kapt. D. Dunlop Dz, van Rotterdam naar Batavia, gesleept binnendoor van Hellevoet.
Den 5 dito MAASSTROOM, kapt. F. Mellema, van Batavia naar Schiedam.
Den 6 dito GRACE, kapt. F. Stowe, van New York naar Rotterdam.
Den 5 dito uitgezeild CORTGENE, kapt. D. Dunlop Dz, naar Batavia, stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, van Dordrecht naar Londen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Advertentie. De ondergetekende geeft aan de landverhuizers naar Brazilië bericht, dat 20 of 25 juni het schip FORTUNA van Antwerpen zal vertrekken. Belanghebbenden vervoegen zich spoedig doenlijk bij de agent J. Koetsheit, te Oostburg.


Datum: 10 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. Het schip (opm: bark) HENRIËTTE GEERTRUIDA, kapt. T.C. de Boer, is volgens brief van de Kaapstad van de 20e april, die dag wegens gebrek aan water in Simonsbaai binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 juni. Van het schip JENNY, kapt. Nielson, van Cardiff naar Galatz, 3 december van Malta vertokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 12 juni 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 8 juni binnengekomen SARAH, kapt. J. Dunn, van New-Castle naar Dordrecht.


Datum: 13 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 april. Scheepsvrachten. De vrachten naar Nederland blijven in dezelfde gedrukte positie verkeren. De voorraad van scheepsruimte werd door het arrivement (opm: aankomst) van vele vrachtzoekende schepen in de laatste 14 dagen aanzienlijk vermeerderd, zodat zich vooreerst nog geen verbetering laat voorzien. De volgende schepen werden sedert de jongste mail bevracht: HERMAN DE RUITER te Soerabaya à NLG 70 en NLG 75 voor suiker en NLG 70 voor tabak naar Amsterdam.
De STAATSRAAD BAUD, STAD ZIERIKZEE en PAUL JOHAN werden door de Factorij opgenomen, de eerste om te Tjilatjap te laden à NLG 80 naar Amsterdam; de tweede tot NLG 70 om te Pekalongan en te Samarang, de laatste mede à NLG 70, om te Cheribon en Indramayoe de lading in te nemen voor Rotterdam. WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN te Soerabaya à NLG 70 voor suiker, tabak en kurkuma (opm: geelwortel, bevordert de spijsvertering); arak (opm: rijstbrandewijn) à NLG 95 naar Nederland.
De ADMIRAAL PIET HEIN werd voor China opgenomen 42½ $ cents voor Macao, en de ZWALUW (Nederlands) 45 $ cents voor Macao, beide hier te laden.
Het Nederlandse schip ZWALUW werd alhier uit de hand verkocht voor NLG 42.000.
De BERNHARD HERTOG VAN SAXE WEIMAR werd voor een kustvracht opgenomen.
De GOEDE VERWACHTING, ANNA PAULOWNA, FACTORY, CATHARINA EN GEERTRUIDA, CORNELIS WERNARD EDUARD, ELIZE HENRIETTE, EUROPA, COLUMBINE, JEANNETTE, FOP SMIT, GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN, LOUISA, PRINCES DER NEDERLANDEN, DEN ELSHOUT, CADSANDRIA, KAAP HOORN, AGATHA EN MARIA, NIEUW LEKKERLAND, WILHELMINA, WILHELMINA LUCIA zijn hier en op de kust nog zonder bestemming.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 20 april. De vrachten blijven hetzelfde. De HERMAN DE RUYTER (opm HERMAN DE RUITER) bedong NLG 70 en NLG 75 voor suiker en tabak, de ZAANSTROOM 42½ cent per dollar voor rijst naar Hongkong, Amoy met cent van een dollar en Shanghay met 10 cents van een dollar verhoging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 april. Uit Banca bereikte ons het volgende bericht: op de kust van Jeboes is een Chinese wangkang (opm: type jonk) gestrand, waarbij vier der opvarenden zijn omgekomen. De overigen, 15 in getal, zijn gered door de gezagvoerder van de Nederlands Indische brik SO-OOTDIN, kapt. Varkevisser, hetwelk, door de hooggaande zeeën, met gevaar en grote inspanning gepaard ging. Door de geredde schipbreukelingen wordt de liefderijke en zorgvuldige verpleging, die zij van genoemde gezagvoerder ondervonden, zeer geroemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Vente publique du navire barque Belge INDIA, jaugeant 545 tonneaux, tel qu’il se trouve sur le chantier du constructeur Louis Carpentier Fils au Stockelsel.
Anvers, le 11 juin 1858. Le courtier de navires Van den Bergh fils, exposera en vente publique le samedi 19 juin, à 2 heures de relevée, à la Salle des Courtiers, par ordre de leurs commettants messieurs J.A. Elsen & Van Linden, le susdit navire, tel qu’il se trouve sur le dit chantier, avec son inventaire complet.
Si les enchères en un lot n’atteindraient pas le prix fixé, alors la vente se fera séparément en deux lots, soit un lot formant la coque et le second celui de l’inventaire, suivant conditions à prélire au moment de la vente.
Pour plus amples informations s’adresser à messieurs J.A. Elsen & Van Linden, ou au courtier de navires Van den Bergh fils.
(opm: openbare verkoop van de Belgische bark INDIA [gebouwd Quebec 1850], 545 ton groot, zoals het schip zich bevindt op de werf van de scheepsbouwer Louis Carpentier aan het Staketsel.
Antwerpen, 11 juni. De scheepsmakelaar Van den Berg en Zoon, zal zaterdag 19 juni publiek verkopen, om 2 uur, in de Zaal van de makelaars, in opdracht van hun principalen J.A. Elsen en Van Linden, bovenstaand schip, zoals het zich op vermelde werf bevindt, met zijn complete inventaris.
Wanneer de biedingen in één kavel de vastgestelde prijs niet halen zal de verkoop gescheiden in twee kavels plaatsvinden, zijnde een kavel met het hol, en de tweede met de inventaris, volgens de voorwaarden zoals ze op het moment der verkoop tevoren worden voorgelezen.
Voor verdere informatie vervoege men zich tot de heren J.A. Elsen & Van Linden, of tot de scheepsmakelaar Van den Bergh en Zoon.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op zaterdag 12 juni: 1/100e aandeel in het barkschip JAN SCHOUTEN, trekgeld NLG 10, in veiling NLG 570, en in slag afgemijnd voor NLG 740.


Datum: 14 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 12 juni. Het Nederlandse schip (opm: brik) RAPHAEL, kapt. R. van de Velde Smit, van Amsterdam naar Curaçao, is volgens alhier ontvangen berichten op het Goodwin Sand gestrand (opm: zie NRC 150658 en 230658).


Datum: 15 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 12 juni. Het op de Goodwin Sands aan de grond geraakte Nederlandse schip RAPHAEL, kapt. v.d. Velde Smit – zie ons nummer van gisteren – is zonder enige schade weder af en hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 27 schepen.
Voor Rotterdam: HENRIËTTE GERARDINA SUSANNA, kapt. N.N; GENERAAL DE STUERS, kapt. F. Fokkens; S. VAN HEEL, kapt. D.H. Dietz; KONING EN VADERLAND, kapt. B.A.T. van Bruggen; VICE ADMIRAAL GOBIUS, kapt. A.A. van der Linden; SALATIGA, kapt. J.N. Besier; MARIA ELIZABETH, kapt. K.J. Donker; VIER GEZUSTERS, kapt. J.J. Bik; SCHURINGA, kapt. H.O. Engelsman; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L.F. van Ruyven.
Voor Schiedam: CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. J. van Katwijk; JACOBUS MARTINUS, kapt. F. Meppelder.
Voor Dordrecht: KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten; LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN (opm: KROONPRINSES VAN ZWEDEN), kapt. J. van der Linden.
Voor Amsterdam: LAURA EN ADÈLE, kapt. F.H.C.L. van Noël; LOUISA MARIA, kapt. P. Tjebbes; SENIOR, kapt. K.L. Swart; KONING WILLEM III, kapt. H.H. Zeijlstra; DIONIJSIA CATHARINA, kapt. J. Berkelbach van den Sprenckel; PROVINCIE DRENTHE, kapt. H. Beckering; AZIA, kapt. T. Molenaar; BURGEMEESTER VAN REENEN, kapt. A.W.C. van der Meer van Kuffeler; H. LIDUINA, kapt. A. van de Brink (van Schiedam), RHIJNVIS FEITH (opm: brik, eerste reis), kapt. A.F. Lammerts, en ANNA, kapt. J.H. Dabrock, (beide van Rotterdam).
Voor Middelburg: PHOENIX, kapt. J. Johansen; DUIVELAND, kapt. J.C. Viersma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. In de avond van de 12e dezer overleed te Alblasserdam ten gevolge ener zenuwziekte de heer Cornelis Smit, in leven scheepsbouwmeester en reder aldaar.
De 13e april 1784 te Alblasserdam geboren, mocht hij de ouderdom van ruim 74 jaren bereiken. Groot is het verlies, dat door zijn dood aan de Nederlandse zeevaart en handel in het algemeen en aan Alblasserdam in het bijzonder is toegebracht. Alles wat de scheepvaart en de daaraan verwante takken betrof, vond in hem een warme voorstander en kon op zijn hulp en bijstand rekenen, getuige daarvan het vele nuttige, dat hij hielp stichten of met zijn middelen ondersteunde. Als scheepsbouwmeester deed hij zich echter in het bijzonder kennen. Van zijn jeugd af bij de scheepsbouw groot gebracht, begon hij in het jaar 1812 deze industrie voor eigen rekening en bepaalde hij zich tot het jaar 1827 alleen tot het bouwen van vaartuigen voor de binnenvaart. In dit tijdsverloop van 1812 tot 1827 werden minstens een 400 tal zo grote als kleine binnenschepen onder zijn directie gebouwd en te water gelaten. Allengs was de Nederlandse handel meer en meer uitgebreid, en daar de Nederlandsche Handel-Maatschappij een nieuwe prikkel aan de grote vaart gaf, begon men met alle kracht grotere schepen te bouwen. Een man, bezield met zoveel ondernemingsgeest als Cornelis Smit, kon hier niet achterblijven en in het najaar van 1827 werd de eerste kiel van een Oost Indië-vaarder, genaamd DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, op zijn werf opgehaald. Alsnu legde hij zich meer bepaaldelijk op die bouw toe en zo werden van dat tijdstip tot aan zijn dood onder zijn beheer, zo te Alblasserdam als elders, een 170 tal voor de grote vaart bestemde schepen te water gelaten. Alhoewel hij slechts van een paar schepen zelf boekhouder was, was hij toch bij allen, behoudens een enkele uitzondering, meer of minder geïnteresseerd, en nam dus een eerste plaats onder de Nederlandse reders in. Algemeen was de achting, die de afgestorvene bij zijn landgenoten mocht ondervinden, en ook wijlen Z.M. Willem II erkende ’s mans vele verdiensten, door hem de 19e december 1846 tot ridder der orde van de Nederlandse Leeuw te benoemen. Niet alleen als industrieel en handelaar, maar ook om zijn humaniteit verdiende Corn. Smit aller hoogachting. Nederig van aard, was hij toegankelijk voor ieder en gaarne bereid om hulp te bieden. Menige traan wordt dan ook om zijn verlies gestort en zijn naam zal zeker bij velen in zegenend aandenken blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Canton, 21 april. Het Nederlandse schip MACHTELDA CORNELIA, kapt. Lundegren (opm: bark MACHTILDA CORNELIA, kapt. L.E. Lundegren), van Newcastle naar Hongkong bestemd, is in de Chinese zee verongelukt en totaal verloren (opm: zie JB 230658 en NRC 300758). De bemanning is door het schip WHIRLWIND gered en eergisteren alhier geland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 14 juni. Van Terschelling wordt d.d. 9 dezer gemeld: uit het wrak LUTINE zijn weder geborgen 4 gouden staven, zwaar 19 Nederlandse ponden, 27 lood, 1 zilveren staaf 30 á 50 Nederlandse ponden en 29 Spaanse Matten.


Datum: 16 juni 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 14 juni binnengekomen de Nederlandse sloep SINE NOMINE, kapt. Verheul met kolen van New-Castle voor Zierikzee.
Den 15 dito zeilde van deze rede naar zee het barkschip de GRONDWET, kapt. T.C. Kamminga. (opm: eerste reis)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 11 juni binnengekomen PRINCES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade, van Batavia naar Rotterdam.
Den 12 dito uitgezeild STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, van Dordrecht naar Londen.


Datum: 17 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk,16 juni. Gisteravond ten 7½ ure is van de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten, het ijzeren campagne fregatschip, genaamd: JAN DE WITT, groot ongeveer 425 lasten, gebouwd voor rekening van de heren C. Balguerie & Zn, te Rotterdam, bestemd voor de grote vaart; zullende worden gevoerd door kapt. Guijt (opm: F. Guijt jr)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 15 juni. Heden is met het beste gevolg te water gelaten, van de scheepstimmerwerf De Lely, toebehorende aan de heer G. Lindeman, het barkschip PH. SAMHIRI (opm: PATRIARCH SAMHIRI), groot ongeveer 450 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. G.G. Lion, onder het boekhouderschap van de heer J.H. van Gent, en voor de grote vaart bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 juni. De Nederlandse schoener ANNA, kapt. T.J. Donema, van Cadix naar Rio Grande, is, volgens brief van Rio Grande, in dato 28 april, de 26e dier maand, ongeveer 4 mijl van de mond der Rio Grande, in een hevige pampero, vergezeld van donder en bliksem, verongelukt. Het volk had zich met een waarloze (opm: reserve) steng gered en was aldaar aangekomen, doch van het schip en lading was niets geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 15 mei. De Amerikaanse bark MONTA, kapt. King, is hier gisteren ter rede totaal verbrand. Het volk is behouden.


Datum: 18 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juni. Zr.Ms. transportschip MERWEDE, onder bevel van de kapt.luit.t.zee J. van Meersch, de 9e april van Hellevoetsluis vertrokken, is de 17e mei in Suriname gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 14 juni. De Nederlandse schoener kof FENNECHINA, kapt. H.A. Schippers, van Schiedam in ballast naar de Oostzee bestemd, welke de 21e mei bij Tideville (5 mijl ten westen van onze plaats) strandde, is tegen betaling van 1500 thaler bergloon af- en hier binnengebracht om nagezien te worden (opm: zie NRC 120758).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Veerschip met mast, zeil enz, 11 ton, aan de scheepstimmerwerf van Van der Slujis en Posthuma te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Schroef Stoomboot dienst tussen Leeuwarden en de Lemmer.
In correspondentie met de stoomboot naar Amsterdam.
Vertrek van Leeuwarden dagelijks, des morgen 8 uur precies, van het Vliet van voor het Schippershuis, alwaar kaartjes bij R.J. Brouwer zijn te bekomen.
Vertrek van de Lemmer onmiddellijk na aankomst van de stoomboot van Amsterdam.
Vracht van Leeuwarden:
1e kajuit 2e kajuit
Wartena NLG 0,25 NLG 0,20
Grouw NLG 0,50 NLG 0,40
Irnsum, Schouw NLG 0,75 NLG 0, 60
Heeg NLG 1,25 NLG 0,90
Woudsend NLG 1,50 NLG 1,10
Sloten NLG 1,75 NLG 1,30
Lemmer NLG 2,00 NLG 1,50
Amsterdam NLG 3,50 NLG 2,25
Vracht van de Lemmer.
Naar Amsterdam: 1e kajuit NLG 2,50, 2e kajuit NLG 1,50
Passagiers op dek van Leeuwarden tot de Lemmer NLG 1,00
De ondernemer,
J.J. van Maaden

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Tromp te Bergum zal, op woensdag 23 juni 1858, des namiddag te 3 uur, in de herberg van R.L. Westra te Oostermeer, tegen gereed geld, provisioneel en finaal presenteren te verkopen: een overdekt gewegerd (opm: van wegeringlatten voorzien om lading vrij van de huid te houden) Hektjalkschip, de DRIE GEBROEDERS genaamd, geijkt op 54 tonnen, met zeil en treil; liggende in de haven te Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee knechten gevraagd bij Westerhuis, scheepstimmerman op ‘t Zuidvliet te Leeuwarden.


Datum: 19 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, B.D. Bosscher. A. Roos, C. Ament, P. Blom, G.J. Boelen, J.J. van der Meulen, C.H. Bert, P.J. van der Aa Gz, R. Pieters, A. Rocquette en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag de 26e juli 1858, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris G. Ruijs, verkopen: het in het jaar 1856 nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast, snelzeilend Barkschip JOHANNA ALIDA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. S. Visman, volgens meetbrief lang 39 ellen, wijd 6 ellen 36 duimen, hol 4 ellen 64 duimen (opm: 39,00 x 6,36 x 4,64 m.), en alzo gemeten op 512 tonnen of 270 lasten liggende aan de werf Concordia in de Oostenburger Voorstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoijman & Schuurman of de Coningh & Co.

Krant:
  JB - Javabode

Op haar terugreis van Singapore naar Batavia heeft de stoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN, gezagvoerder E. Lewis, het ongeluk gehad op de rots Karamatji, nabij Banka, te raken en aldaar gedurende 24 uren te blijven vastzitten.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 16 juni binnengekomen de Deense schoener HAABET, kapt. N. Peduson, met hout van Sandeford voor Dordrecht.
Den 17 dito de Engelse schoener PRINCES ROYAL, kapt. J. Baufuld, met kolen van New-Castle voor deze stad.
Vóór de 10e juni is van Shields uitgeklaard het schoenerschip DE BURGER, kapt. P.J. Bartelse, naar Lissabon.
De 31e mei is van Konstantinopel (opm: Istanbul) vertrokken het kofschip MARINUS EN GERTRUIDA, kapt. H. de Vries, naar Falmouth.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 15 juni is binnengekomen: PRINSES SOPHIA, kapt. A.L. Hoffman, van Batavia naar Rotterdam.


Datum: 20 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Bij ministeriële beschikking van de 16e juni 1858, is aan Louis de Wilde en Van Hoegaerden, directeuren der Hollandsch-Belgische Stoombootmaatschappij te Rotterdam, tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van goederen en vee tussen Amsterdam en Rotterdam, in verband met hun bestaande dienst tussen Rotterdam, Antwerpen en Brussel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwe Diep, 18 juni. Gisteren morgen is aan de Marinewerf te Wilemsoord de kiel gelegd voor een oorlogskorvet met stoomvermogen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 11 juni. De Nederlandse kof ROELFINA GERARDINA, kapt. G.W. Lohman, van hier naar St. Ubes (opm: Setubal) bestemd, is bij het uitzeilen op de rivier vastgeraakt, doch zonder schade weder in diep water gebracht en heeft de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 10 mei. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip HONIGBY, kapt. Goedknegt q.q., van Batavia naar Amsterdam (opm: zie NRC 020558), heeft de lading gelost en is sedert 28 april bezig met repareren. Van de lading suiker zijn slechts 1150 kranjangs onbeschadigd gelost. Circa 2000 kranjangs beschadigd zijn in publieke veiling verkocht.


Datum: 22 juni 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 18 juni. Heden morgen ten 9 ure is te Scheveningen aangezet de Vissers Bomschuit de VROUW PIETERNELLA, samenbrengend ongeveer zes ton nieuwe haring. De gewone geschenken aan HH. MM. de Koning en de Koningin en de overige leden van het Koninklijk huis, alsmede aan de ministers en andere hoge staatsbeambten, zijn onmiddellijk verzonden.


Datum: 23 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Voor assistentie van het schip RAPHAEL, kapt. van de Velde Smit, van Amsterdam naar Curaçao, op het Goodwin Sand vastgeraakt (opm: zie NRC 140658), doch af- en te Ramsgate binnengebracht, is aan het bootsvolk van de logger DREADNOUGHT GBP 380 bergloon toegestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping te Rotterdam in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat op dinsdag 22 juni: het snelzeilend gekoperd en kopervast Barkschip BUITENZORG, met deszelfs inventaris, is opgehouden voor NLG 10.100.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. De 25e mei van St. Thomas vertrokken de galjootkof JOHAN MARTIN, kapt. J.H. van Slogteren, naar Carthagena, en 28 dito het kofschip OOSTZEE, kapt. W. Riedijk, naar Baranquilla.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 19 juni binnengekomen JASON, kapt. J. Lourens, van Batavia.
Den 20 dito ELIZA, kapt. T. Heiks, van Swansea, TRITON, kapt. H.G.F. Adriaans, ZEPHIR, kapt. N.J. de Vries, beide van Batavia, alle naar Rotterdam.
Den 21 dito BURTONS, kapt. R. Woodhead, van Londen naar Dordrecht, HESTER ADRIANA, kapt. G. Sprang van Hees, van Schiedam naar Batavia (gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis).
Den 19 dito uitgezeild stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Smit, van Dordrecht naar Londen, 21 dito, HESTER ADRIANA, kapt. G. Sprang van Hees, van Schiedam naar Batavia.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens opgave van de gezagvoerder L.F. Lundegren van de op de 11e april j.l. in de Chinese Zee verongelukte bark MATHILDE CORNELIA (opm: MACHTILDA CORNELIA, zie o.a. NRC 150658), heeft het rif, waarop evengemeld vaartuig is gebleven, een uitgestrektheid van ongeveer 150 voeten, met een diepte van ½ vadem, terwijl op een kleine scheepslengte op 130 vadem geen grond gevonden wordt. Hetzelve ligt op 9½ Duitse mijlen (opm: mijlen à 7407 m.) O.t.Z van Bombay Shoal tussen de Paracel- en de Macclesfield-bank.


Datum: 24 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Middelburg, 23 juni. Gisteren is alhier in publieke veiling verkocht het Nederlandse barkschip MERCURIUS, voor NLG 12.826. Koper is geworden de heer G.J. Sprenger.


Datum: 25 juni 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een in 1857 gemaakt Veerschip met zeil en fok, haken, bomen enz, groot 18 tonnen; bij N. Brandsma te Kootstertille.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een wel onderhouden Potschip met toebehoren, groot 13 tonnen. Te bevragen bij de eigenaar D.K. Siedsma te Metslawier.


Datum: 26 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Palermo, 15 juni. Het Nederlandse schoenerschip (opm: schoenerkof) REINA ARENDINA, kapt. A.T. Polee, van de Zwarte Zee met lijnzaad naar Amsterdam, is 4 juni circa 3 mijlen van Licata gestrand. Men is bezig de lading aan land te brengen (opm: zie NRC 030758).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Soerabaya het Nederlandse nieuw gebouwd en gekoperd klipper brikschip RHIJNVIS FEITH, kapt. A.F. Lammerts.
Adres: Wambersie & Zoon. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 25 juni. Het schip FORTUNA, kapt. Visser, gisteren bij de Maasdroogen aan de grond geraakt, is niet buiten gevaar. Heden avond ten 6½ ure was dit schip nog niet vlot gekomen en had het reeds 2½ voet water in. (opm: zie NRC 270658)

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 23 juni uitgezeild: de Nederlandse sloep SINE NOMINE, kapt. G.H. Verheul, in ballast naar New-Castle.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men verneemt van Terschelling dat maandag 14 juni door de helmduikers weer opgevist of geborgen zijn 2 staven zilver wegende 57,5 Ned. ponden en 8 stuks Spaanse matten. Er zijn nu in het geheel geborgen 21 staven goud, wegende 171,88 Ned. ponden en 62 staven zilver, wegende 1561 Ned. ponden. Men had het schip, waarop is geplaatst de duikerklok met de benodigde toestel, opgetuigd, teneinde daarmee de eerste proeven te doen op het wrak van de LUTINE. Het vaartuig is, voorzien van de nodige bemanning, naar de plaats gevoerd door een expres daartoe te Kampen vervaardigd ijzeren stoomsleepbootje en is goed ter plaatse aangekomen.


Datum: 27 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 26 juni. Het schip FORTUNA, kapt. Visser, zit nog in dezelfde toestand. (opm: het schip werd total-loss)


Datum: 28 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het Engels fregatschip, genaamd CORDELIA, liggende binnen deze stad, in de Berghaven, lang volgens meetbrief 31 el 30 duim, wijd 6 el 38 duim, hol 5 el 75 duim (opm: 31,30 x 6,38 x 5,75 m.), en alzo groot 518 tonnen, met al des zelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door kapt. James Mackenzie, ten verzoeke van de heren Gebr. Notteboom & Co, kooplieden en commissionairs te Rotterdam, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de voor hen occuperende procureur Mr. G.C. Burger, aan de Haringvliet, wijk 12, nummer 47, aldaar. Rekwiranten, uit kracht van een vonnis, gewezen door de arrondissement rechtbank te Rotterdam, de 14e juni 1858, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Van Berkel, de 17e juni daaraanvolgende, in zake van de rekwiranten als eisers, tegen voornoemde kapt. James Mackenzie, als gedaagde, bij hetwelk hij is veroordeeld om aan de eisers te betalen een som van twee en twintig duizend zeven honderd acht gulden tachtig cents, wegens aan hem geleende gelden, met de interessen en kosten en daarvoor onder andere hetzelve schip en toebehoren speciaal verbonden en executabel en daarna arrestanten op hetzelve schip en toebehoren.
(opm: waarschijnlijk was hier sprake van bodemerij, volgens Mr. J.A. Molster eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)
De executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van vijfduizend gulden. De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissement rechtbank te Rotterdam, Kamer van Vakantie, op woensdag de 21e juli 1858, des voor middags ten elf ure precies.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank en kopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. G.C. Burger, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 28 juni 1858 G.C. Burger, procureur

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 25 juni. Uit het op de 11e september 1857 op de hoogte van onze haven gezonken Nederlandse stoomschip SOPHIE (opm: zie NRC 120957) zijn alhier aangebracht 21 vaten olie.


Datum: 29 juni 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 juni. Heden is te Amsterdam op de werf de Nachtegaal van de scheepsbouwmeesters W. en A.H. Meursing de kiel gelegd van een ijzeren clipperbrik (opm: topzeilschoener WILLEM VAN DER VOORT, zie NRC 310359), groot plm. 120 last, voor rekening ener rederij onder het boekhouderschap van de heer F.C. Jaski aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Bij vonnis van het Hoge Admiraliteitshof van Engeland zal op donderdag de 8e juli 1858, ten 3 ure precies, in het Cup’s Hôtel te Harwich publiek worden verkocht het Nederlands kofschip, JUFFER ESSE MENSINGA, laatst gevoerd door kapt. F.G. Bracht, groot 135 tonnen Engelse meting, gebouwd te Pekela in 1855, ijzervast en gezinkt, hebbende een roef op dek, met complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in de haven van Harwich. (opm: zie NRC 220358 en 110758)
Voor nadere informaties adressere men zich aan: Oliver John Williams, Lloyd’s agent,
Harwich, Essex, Engeland


Datum: 30 juni 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 28 juni uitgezeild de Engelse schoener PRINCES ROYAL, kapt. J. Beauxfield, in ballast naar New-Castle.
Den 29 dito binnengekomen de Engelse schoener TEARNOT, kapt. G.H. James, met klipzout van Liverpool voor Dordrecht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 26 juni binnengekomen JAN DANIEL, kapt. H.Hagers van Batavia naar Rotterdam, WILLIAM, kapt. R. Deyer van Liverpool, MARIJ ANT, kapt. F. Mouldon van Tentowen, DE VROUW CLARA, kapt. J.R. Staal van Cardiff.
Den 27 dito DAVID FAIJE, kapt. C.W. Kinidsen van Frederikshaven, allen naar Dordrecht.
Den 26 dito uitgezeild: stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit van Dordrecht naar Londen.


Datum: 02 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 juli. Volgens bericht uit Singapore, is het schip GORINCHEM, kapt. Reijnders (opm: zie JB 190558), in het laatst der maand maart l.l. op een zandbank in de Coti-rivier (oostkust van Borneo) verongelukt. Bijzonderheden ontbreken, alleen wist men, dat de equipage gered was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Volgens brief van kapt. Kock, voerende het fregatschip GALILEI, de 27e juni van Banjoewangie in Texel binnen, had hij de 10e maart l.l. bij Mauritius een orkaan doorgestaan, waarin alle zeilen verloren gingen, boten en hetgeen zich verder op dek bevond aan stuk geslagen en over boord geslingerd, en de lading door de hevige stortzeeën belangrijk beschadigd werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 22 juni. Het van hier naar Hamburg vertrokken Nederlandse schip (opm: schoener) HERWIJNEN, kapt. A. Ouwehand, is met verlies van stengen en andere schade geretourneerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt en uitmuntend onderhouden Kofscheepje, genaamd de SNELHEID, groot 19 ton, met zeil en treil, ankers, kettingen en verdere toebehoren, zodanig hetzelve tot postschuit wordt gebruikt tussen Ameland en Holwerd. Te bevragen bij de weduwe Colmer te Nes op Ameland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop best onderhouden Tjalkschip bij S. Nieuwland te Deinum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Men verlangt een bekwame Scheepsvuurwerker, die tevens met binnenlandse scheepsvaartuigwerk bekend is, kunnende dadelijk werk bekomen.
Brieven franco bij de boekhandelaar J. van Bentum en Zoon te Gouda, doch liefst in persoon.


Datum: 03 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Snelboten Telegraaf III en IV. Opening der dagelijkse dienst. Juli.
Van Rotterdam van Antwerpen
Zaterdag 3: ’s morgens 11.45 zondag 4: ’s morgens 4.00
Zondag 4: plezierreis ’s nachts 3/4 12.30 maandag 5: ‘s morgens 5.00
Maandag 5: ’s nachts 4/5 1.00 dinsdag 6: ’s morgens 6.00
Te Zijpe wordt heen en terug aangelegd en staat een diligence voor Zierikzee gereed.
Informatiën: Rotterdam, Verwey & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Palermo, 25 juni. Ongeveer 400 quarters lijnzaad zijn gezond geborgen uit het alhier gestrande Nederlandse schip REINA ARENDINA, kapt Pollee, van de Zwarte Zee naar Amsterdam bestemd (opm: zie NRC 260658).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 29 juni binnengekomen ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern, van Batavia, en SHAKESPEARE, kapt. C.H. Fechter, van Soerabaija, beide naar Rotterdam. Den 30 dito COLUMBIA, kapt. H. Semcke, van Rotterdam naar New York, gesleept binnendoor van Hellevoet.


Datum: 04 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 28 juni. De Nederlandse schepen JOHANNA HENDRIKA, kapt. v.d. Meijden (opm: schoener, kapt. L. van der Weyden), en MACASSER, wijlen kapt. Van der Meijden (opm: bark, kapt. H. van der Meijden), zijn in een storm alhier tegen elkander aangedreven. De eerstgenoemde bekwam daarbij vrij belangrijke schade.


Datum: 05 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat de volgende vergelijkende opgave der zeeschepen, waarvoor in de eerste zes maanden van 1857 en 1858 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt:
1857
Binnen ‘s lands Buiten ’s lands
Gebouwde gebouwde Totaal
Schepen lasten schepen lasten schepen lasten
Fregatten 7 2738 .. .. 7 2738
Barken 13 4472 1 237 14 4709
Brikken 13 1417 .. .. 13 1417
Schoeners 17 1483 4 245 21 1728
Galjoten 27 1763 1 46 28 1809
Koffen 6 332 1 93 7 415
Tjalken 23 674 .. .. 23 674
Smakken 2 68 .. .. 2 68
Kajuitschepen 1 23 .. .. 1 23
Pinken .. .. .. .. .. ..
Stoomboten .. .. 5 961 5 961
Totalen 109 12980 12 1582 121 14562

1858
Fregatten 5 1939 .. .. 5 1939
Barken 6 1952 .. .. 6 1952
Brikken 8 896 1 126 9 1022
Schoeners 25 2133 .. .. 25 2158
Galjoten 34 2396 1 80 35 2476
Koffen 11 624 2 140 13 764
Tjalken 7 235 .. .. 7 235
Smakken 1 33 .. .. 1 33
Kajuitschepen .. .. .. .. .. ..
Pinken 1 16 .. .. 1 16
Stoomboten .. .. 1 296 1 296
Totalen 98 10261 5 642 103 10903

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 27 mei. Het alhier van Batavia aangekomen Nederlandse fregatschip LOEVESTEIN, kapt. C. Vonck, heeft de voorsteng verloren en meer andere schade bekomen. Nadat in een en ander voorzien is, heeft het de reis vervolgd.


Datum: 06 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd fregatschip, groot plm. 400 gemeten lasten, geheel gereed kunnende zijn in het voorjaar van 1859.
Adres F. Kloos, scheepsbouwmeester te Alblasserdam.
Informatiën te bekomen bij de Heer W. Bakker Bz, makelaar te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar De Kaapstad en Port-Elisabeth, voor passagiers alleen, het door de Commissie voor Jeugdige Emigranten aangenomen, nieuw snelzeilend Nederlands campagne barkschip HENRIETTE (opm: rederij Bunge), kapt. J.M. van der Veen. Hetzelve is uitmuntend voor passagiers ingerigt en voert een geëxamineerde scheepsdoctor.
Adres bij Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Suriname, 5 juni. Het alhier van Amsterdam gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) WILLEM EN CAREL, kapt. N.D. Steenveld, moet 30 dagen quarantaine houden wegens de pokken (opm: zie NRC 070758).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een Hektjalk te koop, met complete inventaris.
Te bevragen bij A. van der Meulen te Oostermeer en bij de boekverkoper G. Dauzon in het Oostmeerder Veerhuis, op de Tuinen te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een sterk en hecht Jachtschip, groot 41 ton; bevaren geweest door de heer W.A. Bakker, van Terschelling, en te koop te Makkum bij Jan H. Alkema.


Datum: 07 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 31 mei. Aan boord van het schip WILLEM EN CAREL, kapt. Steenveld, hetwelk de 28e dezer voor het fort Amsterdam is gearriveerd, hebben zich gevallen van pokken voorgedaan. Op last van de gouverneur heeft de geneeskundige commissie een onderzoek ingesteld, en is, na het ingekomen rapport, aan het schip een quarantaine van 30 dagen opgelegd. Naar wij vernemen zullen de passagiers gedurende die maatregel op het quarantaine-etablissement verblijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip VESUVIUS, op ’s Rijkswerf te Vlissingen aangebouwd, is in de morgen van de 6e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 31 mei. Het Nederlandse schip JOSEPHINE, op de 23e dezer met bestemming naar Barbados van hier naar zee gegaan, is de 27e dezer met gebroken mast weder alhier binnengelopen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Aan boord van het Nederlandse schip de GENERAAL MICHIELS heeft een onaangenaam voorval plaats gehad. Het schip met Maleiers bemand zijnde, wendde een matroos zwakte in zijn ledematen voor. De kapitein, welke vermeende dat dit een onwilligheid was, liet in Macao op de rede liggende, een geneesheer halen. Deze verklaarde de man wel ongesteld, doch niet dat hij zijn werk daarvoor behoefde achterwege te laten, waarop de kapitein de matroos een touw onder de armen liet binden en hem aan de grote mast zodanig liet ophijsen, dat hij staan kon. Weinige ogenblikken daarna bleef de matroos plotseling dood. Bij nader geneeskundig onderzoek bleek dat de ongelukkige verscheidene slagen had ontvangen, waarvan de blauwe strepen nog zichtbaar waren. De plaats, waar het touw om het lijf was vastgemaakt, was geheel en al wonden. De kapitein werd door het Portugese gouvernement in hechtenis genomen. Het schip ligt thans onder het gezag van de 1e stuurman in Hongkong.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 6 juli uitgezeild de Nederlandse schoener CLEMENS, kapt. H. Persoon, in ballast naar New-Castle.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 4 juli binnengekomen RHINE, kapt. P. Metcalf, van New-Castle naar Dordrecht.
Den 3 dito uitgezeild stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit van Dordrecht naar Londen.
Den 4 dito COLUMBIA, kapt. H. Semcke, van Rotterdam naar New York.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Te Batavia ligt in lading naar Cheribon de Nederlands-Indische bark HAIROEL BARIE, kapt. Sech Baljoen, ex-Amerikaans schip EDWARD KOPPISCH. (opm: zie NRC 120858)


Datum: 08 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 juli. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands fregatschip HENDRIK JAN, kapt. J. van der Meijden, van Amsterdam naar Cadix, de 4e dezer aldaar gearriveerd. Het schip had echter op de reis een lek bekomen (opm: zie NRC 200758).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 31 mei. De destinatie van het Rotterdams barkschip MACASSER is veranderd. Het schip vertrekt in ballast naar de Oost-Indiën. De 4000 gezouten huiden die geladen waren (opm: zie NRC 170558), zijn overgebracht in de Napolitaanse brik GIOVANNI, welke hiermede haar lading voor Antwerpen gecompleteerd heeft.


Datum: 10 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Art. 21 van de wet houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen bepaalt, dat op de gagie van de schepelingen geen beslag kan worden gelegd, dat zij evenmin met enig gevolg kan worden afgestaan, dan ten behoeve van ouders, huisvrouwen of kinderen voor de helft, en ten behoeve van andere bloed- of aanverwanten tot in de vierde graad voor één derde; terwijl iedere volmacht tot ontvangst daarvan, steeds herroepelijk is. Daardoor is het verbinden van de nog te verdienen gagie voor gemaakte schulden door schepelingen belet, een verband, waardoor zij ieder belang verloren in het verdiende loon, en waardoor zij vaak in het buitenland tot desertie werden verleid, niet zo zeer om het schip te ontlopen, waarop zij dienst hadden genomen, als wel hun schuldeisers hier te lande, die steeds de hand hielden op al hetgeen zij in de toekomst voor hun arbeid zouden ontvangen. Enige leveranciers in zeemansgoederen en logementhouders voor zeelieden hier ter stede, die wettelijke bepaling wensende te ontgaan, hebben aan heren reders bij circulaire voorgesteld een clausule in de monsterrol op nemen, waarbij de schepelingen zich verbinden schuldbekentenissen door hun eigen handtekeningen bekrachtigd in betaling hun gagie te zullen aannemen. In hoeverre zulk een clausule, die eigenlijk een afstand van de gagie inhoudt ten gunste van schuldeisers, van welke de kapitein de schuldbekentenissen overneemt, kracht in rechten heeft, laten wij in het midden; maar het is zeker, dat zulk een bepaling in de monsterrol de weg voor het schuldenmaken, die de wet wil sluiten, weer opent. Dit hebben dan ook verschillende reders hier ter stede ingezien en daarom aan hun mede-reders de volgende circulaire toegezonden: Rotterdam, 6 juli 1858.
M.M. Door enige leveranciers van zeemansgoederen en logementhouders voor zeelieden is, door een circulaire in dato 28 mei l.l, aan heren reders hier ter stede verzocht, in de monsterrol een bepaling te plaatsen, waarbij “de gemonsterde officieren en verdere schepelingen verklaren, dat zij, bij de afrekening van de reis als betaling zullen aannemen, de schuldbewijzen door hun eigen handtekening erkend, en hetzij al dan niet bij de waterschout ter incassering ingediend”. Zij voegen er bij dat deze clausule door de minister van justitie zou zijn goedgekeurd. Naar aanleiding van deze circulaire nemen wij de vrijheid onze medereders op het volgende opmerkzaam te maken.
Enige jaren geleden rezen er vele en gegronde klachten over de slechte tucht aan boord van onze schepen en over het deserteren buiten 's lands. Diezelfde klachten vonden plaats in Groot-Brittannië en Frankrijk. De oorzaak van het kwaad vond men eensdeels in het gemis van wettelijke bepalingen om de tucht te kunnen handhaven, maar voornamelijk in de vele schulden, waarmee het zeevolk bij het aanvangen van de reis meestal bezwaard was. Van alle kanten daartoe aangezocht, ontwierpen de Engelse en Franse regeringen wetten, waarbij de tucht gehandhaafd werd. In navolging daarvan kwam hier te lande de “wethoudende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen” in het jaar 1856 tot stand en mogen wij de verbetering, die in het algemeen in de tucht op onze schepen is op te merken, voor een goed deel aan de werking van die wet toeschrijven. Een van de weldadigste voorschriften van deze wet voorziet in het maken van schuld door de schepelingen bij hun vertrek en neemt daardoor een van de grootste redenen weg, waardoor de matroos tot desertie of insubordinatie wordt aangespoord. Met schulden bezwaard, en met het vooruitzicht, om bij terugkomst zijn verdiende gage tot kwijting daarvan te zien aangesproken, kon de matroos weinig ijver voor zijn werk hebben; opgelegde boeten waren hem onverschillig en maar al te dikwerf besloot hij, door desertie zich aan de betaling van zijn schulden te onttrekken. De wetgever begreep dan ook terecht, het schuldenmaken voor matrozen onmogelijk te moeten maken, door “hun gagie niet arrestable en onvatbaar om op onherroepbare volmacht door anderen te worden te ontvangen” te verklaren. Hij vermeende dat alzo de matroos, bij het ontvangen van zijn gage en wetende dat hij vermoedelijk krediet voor zijn voor zijn volgende uitrusting zou vinden, zijn gewone zorgeloosheid zou afleggen, zijn ontvangen gelden niet in brooddronkenheid zou verteren, maar daarvan ten minste zoveel zou trachten te sparen, dat hij zijn volgende uitrusting kon voldoen.
De wet werkt aldus het belang van de rederijen en het welzijn van de schepelingen in de hand, en wij geloven derhalve dat het onraadzaam is, om door de verlangde clausule in de monsterrol, die goede werking van de wet te verijdelen. Wij menen daarenboven dat, indien de schepelingen gedwongen worden alles dadelijk te betalen, de belangen van hun leveranciers vrij wat beter gebaat zullen zijn, dan door leveringen op krediet, al geschiedt dit tot verhoogde prijzen, om het verlies van intrest en kansen van wanbetaling goed te maken. Wij zwijgen nog van allerlei kwade praktijken, welke het kredietstelsel aan schepelingen in de hand werkt. Wij zouden het betreuren, indien het kwaad, pas uitgeroeid, opnieuw wortel zou schieten en wij wederom het schuldenmaken met de nasleep van insubordinatie en desertie zouden zien herleven. Wij hopen dan ook, dat in hun belang en in dat van het scheepsvolk, door de reders geen gevolg zal worden gegeven aan het verlangen van de leveranciers en logementhouders, in hun circulaire kenbaar gemaakt en zijn van gevoelen, dat de thans gebruikt wordende monsterrol, waarvan de inhoud door de gezamenlijke reders hier ter stede is vastgesteld, onveranderd op dit stuk moet worden gehandhaafd.
Corn. Balguerie & Zoon, Bonke & Co, Van der Kun & Van Schelle, Jacob Jonkheym namens W. Ruys J.Dzn, H. van Rijckevorsel, J.R. Veder & Zoon, C. Vlierboom & Zonen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Vlissingen 7 juli, Gistermorgen omstreeks 11 uur, gelukte het, door aanwending van grote kracht de oorlogsschoener VESUVIUS te water te brengen, nadat de werkzaamheden, tot dat doel vroeger beproefd, vruchteloos waren geweest.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 8 juli binnengekomen de Franse schoener PERLE, kapt. Moucau, met rogge van Redan voor Rotterdam.
Den 9 dito uitgezeild het kofschip WESTERSCHOUWEN, kapt. W.H. Boon, in ballast naar Rusland.


Datum: 11 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 juli. Zr.Ms. fregat DE RUYTER, commandant de kapt.t.zee J.C du Cloux, is heden morgen, onder het lossen van een saluut, van de rede dezer stad naar Batavia gezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harwich, 8 juli. Heden werd alhier bij vonnis van het Admiraliteitshof in publieke veiling verkocht het te Pekel-A gebouwde kofschip JUFFER ESSE MENSINGA (opm: zie NRC 220358 en 290658). Het bracht met de complete inventaris, zo als het hier in de haven ligt, een som van GBP 945 op.


Datum: 12 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 8 juli. De Nederlandse schoenerkof FENNECHINA, kapt. H.A. Schippers, heeft heden na geëindigde reparatie de reis naar Dantzig (opm: Gdansk) voortgezet (opm: zie NRC 180658).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonsberg, 3 juli. Een Nederlandse kof, met hout van Droback komende, is 28 juni door de sterke stroom bij Lillefaerder aan de grond gedreven en de 30e totaal verbrijzeld (opm: DIEWERDINA, kapitein K.J. Westenberg). Bovendien moet er dezelfde dag nog een Nederlands vaartuig aan de grond gedreven zijn, doch dit is met een onbeduidend lek vlot gekomen. (Nadere bijzonderheden ontbreken van beide schepen.) (opm: zie NRC 190758).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld en P.J. van der Aa Gzn, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen op maandag 26 juli 1858, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: een extra ordinair, welbezeild en gekoperd Barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd CAMELEON, gevoerd door kapt. J.C. Ruige, geclassificeerd bij Bureau Veritas 5/6, A. 1.1, volgens Nederlandse meetbrief lang 34 el 67 duimen, wijd 6 ellen 40 duimen, hol 4 ellen 67 duimen (opm: 34,67 x 6,40 x 4,67 m.), en alzo gemeten op 461 tonnen of 243 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voorz. barkschip ligt aan de Oosterdok's dijk. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de kargadoors Hoijman en Schuurman te Amsterdam.


Datum: 13 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Aangaande het te Schiedam te huis behorende schoenerschip JOHANNA JACOBA, kapt. J.P. Mink, de 11e november A°.P°. (opm: anno passato, verleden jaar) van Newcastle met een lading steenkolen naar Rio Janeiro vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. Het schip had bij het vertrek van de laatste mail van Rio Janeiro reeds 198 dagen reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 9 juli. Binnengekomen TRINETTE, kapt. Finke, van Fredrikstad. (opm: kapt. R.G. Finke; na lossing ging de kof, bouwjaar 1831, waarschijnlijk in de binnenvaart om in maart 1860 als ANNECHIENA weer naar zee te gaan)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 juli. Donderdag j.l. (opm: 8 juli), kwam alhier binnen Zr.Ms. oorlogskorvet URANIA, gemonteerd met 12 stukken geschut, onder bevel van den 1e luitenant ter zee Koning. Behalve de bemanning bevinden zich aan boord 45 adelborsten, van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, om met dit vaartuig een kruistocht in de Zuiderzee te doen, die de volgende dag Franeker bezochten, om het planetarium van Eisenga te beschouwen. Bij gunstige wind zullen ze heden of morgen met de korvet de tocht vervolgen.


Datum: 14 juli 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 11 juli. Heden is alhier binnengekomen het barkschip MARINUS WILLEM, kapt. P. van Duyn, laatst van Banjoewangie, vertrokken de 27e februari j.l, beladen met koffie, suiker en tin voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Medegekomen passagiers zijn de heren Strootman, 1e luit. 6e reg. infanterie, Munters, 1e luit. 8e reg. infanterie en de jonge heer de Maeght.
Den 13 dito de Nederlandse smak CORNELIA, kapt. H.L. Stasse, met klei van Charlestown voor Dordrecht, de Nederlandse kof HENDRIKA, kapt. C.H. Boswijk, met hout van Drammen naar Goes, de Engelse schoeners GLYN AERON, kapt. Ths. Davis, met haver van Portalpot (opm: vermoedelijk Port Talbot), TEARL, kapt. W. Hudson, met cals van Londen, NORFOLK TAR, kapt. Ths. Bunting, met kolen (cals) van Londen, allen naar Rotterdam, SULTANA, kapt. L. Estall, met zout van Liverpool naar Dordrecht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 14 juli binnengekomen QUEEN OF AVA, kapt. O. Williamson, van Toochewfoo (opm: waarschijnlijk Foo-Chew-Foo, mogelijk Fuzhou, 26º5’ N.B. 119º19’ O.L.); LAMMINA ELIZABETH, kapt. A. Gersen, van Batavia, beide naar Rotterdam, CARL JOHAN, kapt. N. Johannissen, van Fredrikstad naar Dordrecht.
Den 10 dito uitgezeild STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit van Dordrecht naar Londen.

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlandse schip BOSPHORUS is de 11e dezer naar Padang vertrokken (opm: de aangekondigde verkoping van het schip te Batavia, zie JB 050558, ging niet door).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 7 juli. De gezagvoerder van het Engelse schip NORTHUMBRIAN, de heer Smith, bericht het vergaan van het Nederlandse schip OLIVIER VAN NOORT (opm: bark OLIVIER VAN NOORD), kapt. J. Timmermans, en van het Engelse schip RODNEY, kapt. Besser. Dit ongeluk vond in de vroege ochtend van de 7e juni j.l. in de Stille Zuidzee op het Kenn’s Rif plaats. Op de kaarten is de omvang van dit rif omstreeks 16 mijlen kleiner opgegeven dan het thans werkelijk bevonden is. Met vele moeite is het de gezagvoerder Smith mogen gelukken nog diezelfde morgen de beide equipages te redden. Kapt. Timmermans, die zich nu bereids gedurende een maand aan boord van de NORTHUMBRIAN bevindt, roemt ten hoogste het gedrag van de Engelse gezagvoerder, die hem en zijn equipage met de meeste menslievendheid en gulheid van al het nodige voorzien heeft. (opm: zie ook NRC 050958, 160958, 180958 EN 180160)


Datum: 15 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 14 juli. Volgens alhier ontvangen telegrafisch bericht, is de alhier te huis behorende schoener MAASNYMPH, kapt. H.H. Kuypers, van Newcastle met steenkolen naar Triëst bestemd is 7 juli bij Falconeva op strand geraakt. Het schip is echter weer vlot gekomen en heden te Triest gearriveerd. Het was dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 13 juli. Vrijdag l.l, is op het eiland Ameland, ten gevolge van in zee bekomen lekkage, gestrand het Hannoverse kof tjalkschip JOHANNA, kapt. E.E. Evers, geladen met koolzaad, komende van Lübeck en bestemd naar Dordrecht. De equipage, uit 3 man bestaande, heeft zich met de scheepsboot gelukkig gered. Ook de tuigage en het grootste gedeelte der lading zijn, onder directie des burgemeesters geborgen. De lading echter is voor een gedeelte beschadigd, terwijl het schip geheel wrak geworden en verloren is.


Datum: 16 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 mei. Scheepsvrachten. De rates blijven nog steeds laag, hetgeen zeer verklaarbaar is, daar er zich zo hier als op de kust ongeveer 10.000 last disponibele scheepsruimte bevindt, het product zo goed als geheel is opgeruimd en daarenboven de tussenreizen naar China en elders wegens de uiterst lage offertes, ongaarne worden aangenomen, daar zij de kosten onmogelijk kunnen dekken. Gedurende de laatste 4 weken werden slechts de volgende charters gesloten:
Naar Nederland: Nederlands CORN. WERN. EDUARD (opm: bark CORNELIS WERNARD EDUARD) à NLG 70 voor suiker, NLG 95 voor arak (opm: rijstbrandewijn) en NLG 80 voor lichte goederen alhier naar Rotterdam te laden; Nederlands WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN en Nederlands FACTORY à NLG 70 voor suiker en tabak te Soerabaja in te nemen, de eerste naar Rotterdam en de laatste naar Amsterdam; Nederlands JAVA KOERIER à NLG 70 voor suiker en tabak te Soerabaja naar Amsterdam; Nederlands GOEDE VERWACHTING NLG 70 voor tabak, suiker, huiden en curcuma (opm: geelwortel, bevordert de spijsvertering) en NLG 95 voor arak te Soerabaja naar Amsterdam te laden. Naar China: Nederlands ELSHOUT, tot USD 0.40 per picol rijst naar Hongkong, of USD 0,45 naar Amoy, te Pekalongan in te nemen. Nederlands AMERIKA à USD 0,45 per picol naar Amoy via Singapore; Nederlands JEANETTE maakt NLG 3.500 voor een houtlading van Samarang naar hier (opm: Batavia). Nederlands A.R. FALCK zeilt naar Padang om aldaar de restant lading van Europa te lossen en is voorts nog zonder bestemming. Nederlands BERNARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR werd voor een reis met hout op de kust genomen. Nederlands NIEUW LEKKERLAND neemt tot NLG 4.000, in full te Samarang een lading hout naar hier in.
Singapore. Verkocht zijn Engels EQUATOR voor NLG 24.000 en Engels EMILY JANE (te Soerabaja) voor NLG 14.000; Frans MARITIUS en Oostenrijks SPLENDIDO zijn te koop aangeboden. Nederlands BOSPHORUS, Frans MAURITIUS en Engels SEA BIRD en TASMANIA zijn te koop.
Disponible zijn, zo hier als op de kust: Nederlands LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN, CATHARINA EN GEERTRUIDA, KAAP HOORN, CADSANDRIA, CORNELIS HOUTMAN, FOP SMIT, ANNA PAULOWNA, CONSTANTIA EN ELISABETH, WILHELMINA LUCIA, DOGGERSBANK, SCHOON VERBOND, ADMIRAAL DE RUYTER, AKYAB, CORNELIA, COLUMBINE en EUROPA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Door de Nederlandse Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 7 schepen:
Voor Rotterdam: MAASSTROOM, kapt. T. Mellema.
Voor Amsterdam: DIANA, kapt. J. Hofker; ALCYONE, kapt. H.C. Haacke; WILLEM DE CLERQ, kapt. P. Ouwehand; ANNA JUSTINA, kapt. J.C. Siedenburg; BENIN, kapt. L. Grafthuis, en JOHANNA MARIA, kapt. P. Dam, de beide laatste van Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 15 juli. Verleden vrijdag (opm: 9 juli) is op het eiland Ameland, ten gevolge van in zee bekomen lekkage, gestrand het Hannovers Koftjalkschip JOHANNA, kapt. E.E. Evers, komende met raapzaad van Lübeck en bestemd naar Dordrecht. De schepelingen ten getale van 3, hebben zich met de scheepsboot gered, terwijl de tuigage en het grootste gedeelte der lading, onder directie der burgemeester geborgen zijn, ofschoon de lading voor een gedeelte beschadigd is. Het schip echter is, als geheel wrak geworden, verloren (opm: zie volgend bericht en LC 300758).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris E. Meijer te Holwerd, zal, op woensdag den 21 juli 1858, morgens 9 uur, bij het pakhuis van Strandvonderij Goederen te Nes, tegen contante betaling verkopen: de compleet geborgen tuigage van het op 9 dezer gestrande Hannoverse Koftjalkschip
JOHANNA, kapitein E.E. Evers, bestaande in 6 zeilen, 3 ankers, 2 kettingen, tros, stag, want, staand en lopend touwwerk, 6 fokken, watervaten, koperen pompen, mast en verdere rondhouten, koks gereedschappen; voorts een boot en verdere roerende goederen.
De postschuit vertrekt van Holwerd des daags voor de verkoop, des namiddag ten 2 ure.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 15 juli. Sedert lange tijd kon door de gesteldheid van de wind niet uit het wrak der LUTINE worden gevist (opm: zie LC 080658). Thans is men weder begonnen. Volgens opgave is bovenbracht: op 7 juli 1 gouden staaf, wegende 5,43 Nederlandse ponden en 79 Spaanse matten; 8 juli 2 gouden staven, te samen 9,35 Nederlandse ponden en 167 Spaanse matten; 9 juli 1 gouden dubbele Louis d’or, 58 Spaanse matten en een kwart dito.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Wiersma notaris te Leeuwarden, zal, op maandag den 19 juli 1858, ‘s middags te 7 uur, bij Brouwer, in het Schippershuis, op het Vliet te Leeuwarden, finaal verkopen: een goed onderhouden en nieuw vertimmerd Jacht met dubbel stel zeilen en 2 masten, groot 6 tonnen, genaamd de FORTUIN.
Ligt op den verkoopdag voor het Schippershuis en is aldaar te bezichtigen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een praam met zeil en treil, groot 9 ton, en een dito praam, groot 17 ton; in 1851 uitgehaald. Te bevragen bij Eeltje van T. van der Wal te Grouw.


Datum: 17 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. heeft de minister van marine gemachtigd, om met 16 september aanstaande het bevel over een oefenings-eskader, tot het doen van kruistochten gedurende de aanstaande wintermaanden, op te dragen aan de schout-bij-nacht F.X.R. 't Hooft, zullende dat eskader bestaan uit de fregatten met stoomvermogen EVERTSEN en ADMIRAAL VAN WASSENAER, benevens de schroefstoomschepen CITADEL VAN ANTWERPEN, VICE-ADMIRAAL KOOPMAN en VESUVIUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 8 juli. De Nederlandse kof ROELFINA GERARDINA, kapt. G.W. Lohman, van St. Ubes (opm: Setubal) met zout naar Rotterdam bestemd, is 27 juni op 41º N.B. en 14º W.L. in zinkende staat verlaten. De bemanning is door het schip UTOPIA, kapt. M'Elhago van Cyprus naar Glasgow bestemd, gered. Dit schip was echter ten gevolge van contrarie wind en gebrek aan provisie genoodzaakt alhier binnen te lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. Zr.Ms. brik de ZEEHOND, onder bevel van de kapt.luit.t.zee F.A.A. Gregory, is in de namiddag van de 15e dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken om zijn bestemming naar de West Indiën op te volgen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 14 juli. Uit Vlissingen wordt gemeld dat l.l. zaterdagavond bij het afgaan van ’s rijks marinewerf een groot aantal werklieden is aangehouden, ten einde onderzoek te doen of er bij hen goederen, aan het rijk behorende, aanwezig waren. De uitslag van dit onderzoek heeft aanleiding gegeven dat bij het aangaan van de werf verscheidene hunner voorlopig zijn teruggestuurd (opm: zie ZZC 210758).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sedert geruime tijd kon door de gesteldheid van de wind niet uit het wrak van de LUTINE worden gevist. Thans is men weder begonnen. Volgens opgave is bovengebracht, op de 7e dezer 1 gouden staaf, wegende 5,43 Ned. ponden en 79 Spaanse matten, op de 8e dezer 2 gouden staven, wegende tezamen 9,35 Ned. ponden en 167 Spaanse matten en op de 9e dezer 1 gouden dubbele Louis d’Or, 58 Spaanse matten en 1 kwart dito.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven. Den 13 juli binnengekomen DUISBURG, kapt. A.F.A. Wiegman, van New York naar Rotterdam.
Den 14 dito MARTIN HEERE, kapt. M. Heere, van Antwerpen naar Dantzig (opm: Gdansk) (gearriveerd binnendoor van Antwerpen); uitgezeild: MARTIN HEERE, kapt. M. Heere, van Antwerpen naar Dantzig.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Te Samarang liggen in lading naar Batavia:
- De Nederlands-Indische bark ASIAH BANJERMASSING, kapt. Intje Akie, ex Nederlands-Indische bark AMSTERDAM.
- De Nederlands-Indische brik B. KARIM, kapt. Said Moh. Honeman, ex-Nederlands-Indische brik C.V. GRAFE.


Datum: 18 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Naar wij vernemen, zal het alhier te huis behorende brikschip (opm: bark) AKYAB, kapt. J.J. Klein, hetwelk 30 december A°P° van Hellevoetsluis naar Point de Galle (opm: Sri Lanka) vertrokken en op 24 april j.l. lek en met andere schade voor noodhaven te Batavia binnengelopen is, volgens de uitslag van twee expertises aldaar, afgekeurd moeten worden. Deze expertises moesten echter nog, alvorens rechtsverbindend te zijn, door hoger macht worden bevestigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaja, voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands barkschip GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. C.J. Bax; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. (opm: eerste reis)
Adres bij de cargadoors P.A. van Es & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Twee knechten kunnen werk bekomen bij Westerhuis, scheepstimmerman op ’t Zuidvliet te Leeuwarden, en heeft te koop een hechte praam, groot 7 ton en een snik, groot 8 ton.


Datum: 19 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonsberg, 10 juli. De op de 8e juni alhier gestrande Nederlandse kof (opm: zie NRC 120758) is de DIWERDINA of DIEWERDINA, kapt. J.K. Westenborg (opm: DIEWERDINA, kapt. Koenraad Jacobs Westenberg), van Groningen. Het vaartuig kwam van Droback en was met een lading hout naar huis bestemd. Het schip is door stilte aan de grond geraakt, dreef echter weer af, doch strandde toen opnieuw op de hoogte van Langskjaer waar het spoedig uit elkander sloeg. De lading drijft rond, doch door de storm en hoge zee kon maar weinig gered worden, hetgeen 6 dezer aan strand verkocht is.


Datum: 20 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Luidens berichten, bij het departement van marine ingekomen, is Zr.Ms. korvet JUNO, onder bevel van de kapitein ter zee A. baron Collot d'Escury, de 12e juni j.l. te Curaçao aangekomen. Aan boord van die bodem was alles wel.
Zr.Ms. brik VENUS, onder bevel van de kapitein ter zee R. van Voss, zou de 26e van die maand de rede van Paramaribo verlaten, om naar het vaderland terug te keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cadix, 8 juli. Het te Rotterdam te huis behorende barkschip (opm: fregat) HENDRIK JAN, kapt. J. van der Meyden, de 4e dezer alhier van Amsterdam gearriveerd, heeft de 2e dezer in een storm een zwaar lek bekomen (opm: zie NRC 080758).


Datum: 21 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Porto Cabello, 25 mei. Het alhier van Amsterdam gearriveerde Nederlandse schip (opm: schoener) CATHARINA HERMANNA, kapt. D.D. Visser, heeft schade aan de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juli. Kapt. J. van der Plas, voerende het schip (opm: brik) JACOBA, van hier te New York aangekomen, meldt van daar, in dato 7 juli, dat hij op de reis veel stormen doorgestaan heeft. In de nacht van 18 op 19 mei had het schip in een orkaan 6 uren plat op zijde gelegen en door zware stortzeeën een gedeelte van de verschansingen, het galjoen met de stutten enz, verloren, terwijl de tuigage en de zeilen veel geleden hadden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Men schrijft uit Vlissingen. De 8 werklieden, die voorlopig van ’s Rijks werf waren weggezonden (opm: zie ZZC 170758), zijn na een verhoor te hebben ondergaan, op Zr.Ms. wachtschip gebracht, doch de volgende dag weer losgelaten; evenwel zijn zij voor goed van de werf ontslagen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee. Den 11 juli binnengekomen de Engelse brik VIOLET, kapt. Th. Jackson, met kolen van Shields.
Den 17 dito de Engelse brik DAVID, kapt. Th. Waters, met zout van Rancoon (opm: waarschijnlijk Runcorn), beide voor Dordrecht.
De 2e juli is te Lissabon gearriveerd het schoenerschip DE BURGER, kapt. P.J. Bartelse, van New-Castle.
De 8e mei is te Samarang gearriveerd het barkschip STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, van Pekalong (opm: Pekalongan).
De 19e mei is van Batavia vertrokken het barkschip DE SCHELDE, kapt. H.A.W. van Reede, naar Tagal (opm: Tegal).

Krant:
  JB - Javabode

Op 20 juli is van Batavia naar Cheribon en Indrapoera vertrokken de Nederlands-Indische bark ALNOER, kapt. Said Aydroes, ex-Engels schip TASMANIA (opm: zie NRC 030958).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Soerabaija, 12 juli. Heden is van de helling der Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen alhier te water gelaten een ijzeren schroefschoener, bestemd voor de dienst der gewapende gouvernementsvaartuigen. Dit is het eerste ijzeren schip, hetwelk in deze gewesten geheel aangebouwd werd, gelijk ook de stoomwerktuigen, ketel en andere onderdelen in de genoemde fabriek reeds vervaardigd of in aanmaak zijn, een en ander naar ontwerpen, vroeger opgemaakt door wijlen de hoofdingenieur van het stoomwezen Bennett.


Datum: 23 juli 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een wel onderhouden overdekte Tjalk, groot 83 ton, liggende in de Zuidergracht te Franeker. Te bevragen bij E.H. Alkema te Franeker.


Datum: 24 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.I. Rietveld, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en P. Blom, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun meesters op maandag de 9e augustus 1858, des avonds ten zes ure, ten huize van L.H. Wolters in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast Fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PALEMBANG, gevoerd door kapt. J. Hoekstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 ellen 35 duimen, wijd 7 ellen 19 duimen, hol 5 ellen 81 duimen (opm: 37,35 x 7,19 x 5,81 m.), en alzo gemeten op 693 tonnen of 366 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voorzeide fregatschip ligt in het Oosterdok aan de Dijk. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman en Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 23 juli. De vissloep HUBERT JOHAN, schipper L. Verschoor, boekhouder de heer H.A. van Ysselsteijn Jr, kwam gisteren voormiddag te 09.30 uur de haven dezer stad behouden binnen, medebrengende 75 ton zoute vis. Het was juist 9 weken geleden, dat die sloep ter visvangst was uitgegaan. Zij werd gelijk dit bij een eerste reis nog meer dan anders het geval is, in de laatste dagen met groot verlangen tegemoet gezien. Groot was dan ook de vreugde over haar behouden aankomst. Deze eersteling mocht nog door velen achtervolgd, en de nieuwe onderneming zo gezegend worden, dat meerderen zich opgewekt gevoelen, om bodems ter visvangst uit te zenden, en daardoor de visserij voor deze stad weder worde, wat zij in lang vervlogen jaren was: een rijke bron van welvaart.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven. Den 16 juli binnengekomen JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. L.C. Verbeek, van Rotterdam naar Sydney, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoet.
Den 18 dito HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. D.J. Kraan, van Dordrecht naar Newport, zeilende binnendoor gearriveerd.
Den 22 dito GUILLIETTA, kapt. Maresco, van Licate naar Dordrecht, FORTUNATO PARODI, kapt. G.B. Longobardi, van Licate naar Rotterdam, TEMPEO, kapt. F. Zubranich, van Venetië naar Rotterdam.
Den 17 dito uitgezeild STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit van Dordrecht naar Londen.
Den 20 dito HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. D.J. Kraan, van Dordrecht naar Newport, JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. L.C. Verbeek, van Rotterdam naar Sydney.

Krant:
  JB - Javabode

De 22e dezer is te Batavia aangekomen van Singapore het Engelse stoomschip GENERAL WILLIAMS, adres Cores de Vries. (opm: aangekocht door Cores de Vries en verdoopt in MENADO)


Datum: 26 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 17 juli. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) ALBERTA ROEMELING (opm: mogelijk ALBERTHA RÖMELING), kapt. B.J. Goosens, van Messina naar Amsterdam, is hier 11 dezer lek en met schade aan de lading binnengelopen. Men is bezig met lossen (opm: zie NRC 290858).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Almeria... (24 juli per telegraaf te Londen ontvangen). Gisteren is bij Roquetas (opm: Roquetas de Mar, 36º46’ N.B. 2º36’ W.L.) gestrand het Nederlandse schip GERARDINA, kapt. Brandt, (opm: kapt. S.F. Brand, naam van de kof mogelijk GERHARDINA,) van Galatz met granen naar Engeland (opm: Falmouth) bestemd. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 juli. De Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, kapt. O. Mehlen, is hier deze middag terug gekomen. De vangst is deze reis gering geweest, als bestaande in circa 400 robben. (opm: zie LC 270758, waar men over slechts 100 robben spreekt).


Datum: 27 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping binnen Vlissingen op dinsdag de 3e augustus 1858, des avonds ten zeven ure, in het hotel De Commerce, bewoond bij de weduwe Peters, ten overstaan van de notaris D. Uyttenhooven, aldaar residerende, van de stoomboot, genaamd DE SCHELDE, gevaren hebbende in het veer van Vlissingen op Breskens en Terneuzen vice versa, zijnde lang 17 ellen 50 duim, wijd 4 ellen 69 duim en hol 1 el 84 duim (opm: 17,50 x 4,69 x 1,84 m.), geijkt op 83 ton, na aftrek van de machinekamer groot 67,13 ton, met twee machines, ieder van 22 paardekracht en de inventaris daartoe behorende, thans liggende in het marinedok te Vlissingen. Gezegde stoomboot is een hecht sterk schip, en de machines zijn in de beste orde, alleen de ketel is defect.
Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde notaris, en is de stoomboot daags vóór de verkoop voor een ieder te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 26 juli. Heden is met het beste gevolg van de werf en stoomwerktuigenfabriek van de heren D. Christie & Zn alhier van stapel gelopen een groot ijzeren goederenschip, berekend om op twee voeten diepgang 60 last lading te dragen, bestemd voor de vaart op de Maas, waar de lage waterstand in de zomermaanden geringe diepgang noodzakelijk maakt.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, welke zal gedreven worden door twee schroeven in plaats van één volgens het tot nu toe gebruikelijk systeem, en bestemd voor goederen sleepdienst van de Hollandsch-Belgische Spoorweg-Maatschappij, tussen Rotterdam en Moerdijk vice versa. Benevens van een ijzeren barge, bestemd voor de vaart tussen Deventer en Almelo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. De storm, die zondag (opm: 25 juli) heeft gewoed, heeft een aanmerkelijke schade teweeg gebracht. Te Harlingen staarde men met angstige bezorgdheid naar twee in nood geraakte schepen, te meer omdat men vruchteloos loodsboten uitzond en geen hulp kon bieden. Het ene was het kofschip JONGE NICOLAAS, kapt. A. van Assen (opm: zie ook LC 270758), gisteren van daar uitgezeild en bestemd naar Archangel, hetwelk toen reeds in de Blaauwe Slenk, op de Westwal was vastgeraakt. Het verloor daar zijn ankers, maar had heden het geluk behouden in de haven terug te keren.
In veel groter gevaar was de Noorse brik FREIJA (opm: FREYA), kapt. A.M. Gündersen, van Fredrikstad naar Harlingen bestemd met een lading hout. Nabij de haven was dit schip op een droogte gevallen. Werd het daar vlot, en kon het niet voor anker blijven, dan moest het noodwendig op de steenglooiing verbrijzelen. Men zag de grote mast kappen en bij wassend getij dreef het schip steeds nader. Gelukkig raakte het zo dicht aan de wal, dat men langs touwen het scheepsvolk, tien in getal, kon redden en enige goederen kon bergen. Overigens werden schip en lading nu geheel ten prooi der golven en zouden waarschijnlijk op de stenen verbrijzeld worden, zo het weer niet spoedig mocht bedaren (opm: zie ook LC 270758 en LC 310858).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. Na een afwezigheid van ruim vier maanden, kwam hier gisteren terug de Groenlandsvaarder DIRKJE ADEMA, kapitein O. Mehlen. De gehele equipage bevond zich in de beste toestand, maar de vangst mag aller ongelukkigst genoemd worden, daar zij slechts uit ruim 100 robben bestaat. (opm: zie NRC 260758, waar men over 400 robben spreekt).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. Na het onweder van heden nacht ontstond er een stevige koelte, die allengs tot harde wind en op de middag tot storm aangroeide, waardoor enige bomen ontworteld en verscheidene daken en schoorstenen beschadigd werden. Gelukkig kwam de stoomboot HARLINGEN binnen, ofschoon de zee voor de haven zeer hol stond. Mede mocht het aan het kofschip NICOLAAS (opm: JONGE NICOLAAS, zie ook NRC 270758), kapitein A. van Assen, in de namiddag gelukken vliegende binnen te komen, die, na gisteren de haven hebben verlaten, voor de beide ankers weggeslagen was.
Minder gelukkig was het Noorse brikschip FREIA (opm: FREYA), kapitein A.M. Gündersen, met hout van Fredrikstadt. Na in de morgen één anker met ketting te hebben verloren, zette hij koers op de haven, maar dit mislukte door hard, noordgaand getij. Hierdoor geraakte hij aan de grond, en ofschoon eerst de Harlinger en later de Vlielander loodsboot alle pogingen in het werk stelden, om assistentie te bieden, zo konden zij noch het vaartuig bereiken noch de haven weder binnen komen en waren dus genoodzaakt elders veiligheid te zoeken. De FREIA geraakte intussen door de storm over de zandplaat, en tegen de avond, al voor het anker afzakkende, op de stenen aan de zeedijk bij de lijnbaan. Door middel van een uitgeworpen tros mocht het aan de grote menigte van hulpvaardige handen gelukken de gehele bemanning, met de Rijks commies in dienst van dat vaartuig, enige goederen behouden aan wal te brengen. Gelukkig dat de brik juist op die plaats strandde, want aan de nieuwe daar aangelegde steenglooiing is het wellicht te danken, dat er hulp te bieden was en wenselijk zou het daarom zijn, dat de gehele Friese kust op die wijze beglooid was.
Van den 26e. Ofschoon het brikschip FREIA de gehele nacht geweldig op de stenen heeft gestoten is het niet uit elkander geslagen en dus de lading behouden, die men heden hoopt te bergen. (opm: zie ook NRC 270758, 240858 en LC 130858)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 26 juli. Heden nacht is ten zuiden van de stad, in de nabijheid van de Stenen Man, een Groninger Tjalk vergaan (opm: zie LC 300758); de schipper heeft zich kunnen redden, maar de knecht is erbij omgekomen.
Bij Roptazijl is een Tjalk in de grond geslagen en bij Makkum zit een Noorse bark, die één mast verloren heeft.
Heden morgen is de Harlinger loodsboot weder binnen gekomen.


Datum: 28 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juni. Scheepsvrachten. De rates blijven voortdurend zeer laag door gebrek aan product, terwijl het aantal vrachtzoekende schepen nog steeds zeer belangrijk blijft. Sedert onze vorige opgave werden de volgende charters afgesloten:
Naar Nederland: Nederlands PADANG tot NLG 57,50 voor rijst, NLG 70 voor suiker, NLG 80 voor boomwas (harsafscheiding van sommige bomen, dan wel boomzalf voor boomwonden) en NLG 95 voor arak (opm: rijstbrandewijn), hier voor Rotterdam te laden.
Naar China voor rijstladingen: Nederlands ANNA PAULOWNA tot $ 0,35 naar Macao of Hongkong, of $ 0,40 naar Amoy, Soerabaja te laden.
Nederlands JOHANNA EN LOUISA keert naar Padang terug, na alhier reparatiën te hebben ondergaan. Nederlands EUROPA moet te Rembang het achtergebleven gedeelte van een houtlading gaan afhalen.
Verkocht is Hamburgs CARL VON GRAESE groot 250 ton voor NLG 36.000.
Te koop zijn: Frans MAURITIUS, Engels SEA BIRD, TASMANIA (opm: zie JB 210758), Nederlands BOSPHORUS, en Amerikaans EDWARD KOPPISCH.
Disponible zijn: Nederlands CADSANDRIA, CATHARINA EN GEERTRUIDA, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, CORNELIA, ADMIRAAL DE RUYTER, SCHOON VERBOND, DOGGERSBANK, FOP SMIT, WILHELMINA LUCIA, KAAP HOORN, CORNELIS HOUTMAN, COLOMBINE, JAVA’S WELVAREN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. De te Purmerende te huis behorende Groenlandsvaarder MARIA, kapt. Bull, is in het Nieuwe Diep aangekomen met ongeveer 4000 robben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 25 juli. Het Nederlandse schip (opm: fregat) MARIA ELISABETH MARGARETHA, kapt. F.C. Bauditz, van Rotterdam naar Newport, is heden morgen met verlies van ankers en kettingen te Kingsroad binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juni. Het Nederlandse barkschip JOHANNA MARIA, kapt. M.A. Overgauw, naar Rotterdam bestemd, hetwelk alhier met schade uit zee terug kwam en op Onrust getimmerd heeft (opm: zie NRC 130458), heeft de lading weder bijkans aan boord en zal 12 dezer de reis opnieuw aanvaarden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De houders van de aandelen in de onderneming op het wrak LUTINE worden thans opgeroepen tot het ontvangen van de terugbetaling van de gestorte sommen en provisioneel een divident van 40 procent.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 25 juli binnengekomen VAN SITTART, kapt. H. Perriam, van Slanilly naar Rotterdam, CREST OF THE HAVE, kapt. Th. Haghouse, van Liverpool naar Dordrecht.
Den 26 dito CLEMENS, kapt. H. Persoon, van New-Castle naar Zierikzee,
Den 24 dito uitgezeild HENDRIKA, kapt. E.H. Boswijk, van Goes naar Drammen.
Bij Lezard 19 juli WESTERSCHOUWEN, kapt. Boon, van Zierikzee naar Newport.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 24 juli binnengekomen: KENNINGTON, kapt. O.F.H. Edwards, van Akyab naar Rotterdam.
Den 26 dito ARGO, kapt. A.W.F. van Teuten, van Rotterdam naar Batavia.
Den 24 dito uitgezeild STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit van Dordrecht naar Londen.


Datum: 29 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 juli. Gisteren is in de Vlie-gronden gestrand de schoener KOURIER, kapt. Norbb, (opm: COURIER, kapt. J. Robee) van Mum (opm: plaats in Noord Zweden, echter niet te traceren, mogelijk onvolledige naam) naar Havre met granen. Het schip zal met de lading weg zijn. Het volk is door middel van een lijn gered, waarbij een man de arm en een ander het been gebroken heeft. (opm: zie NRC 310758)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juni. Het schip (opm: schoener) JOHANNA EN LOUIZA, kapt. C.D. Popken, van Padang alhier aangekomen, heeft schade en moet repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon, 7 juni. Het Engelse schip CORNELIA, kapt. Smith, van Engeland, laatst van Bombay, met een lading kolen op hier bestemd, is 21 mei op de Krishna-bank verongelukt (opm: mogelijk een ex-Nederlands schip, gezien de naam)


Datum: 30 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juli. De Staatscourant meldt: Rotterdam, 29 juli. Zijne Majesteit`s zeemacht is weer in de gelegenheid geweest krachtdadig bij te dragen tot de verzekering van de veiligheid der Indische zeeën. Het stoomschip GEDEH heeft door de snelheid van zijn bewegingen het merendeel der meest Boeginesche rovers, die een Lombokse kotter benoorden Bali hadden afgelopen, in handen gekregen, hoezeer zij zich reeds op Sumbawa en elders bevonden. Het is voor zeker aan die onafgebroken waakzaamheid te danken, dat sedert ruim een jaar slechts zeer weinig van zeeroof binnen de Nederlands-Indische archipel vernomen wordt.

NRC 300758
Amsterdam, 29 juli. Kapt. J. Jansen, voerende het schip (opm: fregat) ELISABETH ANTHONIA, 4 juni van Nederland te Batavia aangekomen, heeft 5 maart op de hoogte van het eiland Madeira een hevige storm doorgestaan, waardoor een gedeelte der verschansing, enige zeilen, rondhout en de sloep zijn weggeslagen en hij meerdere schade bekomen had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 juli. Het Nederlandse schip JANTINA HENDRIKA, kapt. Wattum (opm: kof, kapt. C. van Wattum), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met lijnzaad naar Antwerpen, is alhier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 28 juli. Het Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. F.G. Teerling, van Rotterdam naar Bremen bestemd, is ten gevolge van stormweer op de Wadden, in de nabijheid van het dorp Wierum, verongelukt. De bemanning en de lading zijn geborgen (opm: zie ook LC 300758 onder Wierum, die spreekt van schipper Teerling uit Borcum).
Nog is op de Friese kust een vaartuig gebleven waarvan de bemanning waarschijnlijk is omgekomen. Men gelooft dat het een kof of tjalk was, doch bijzonderheden ontbreken (opm: zie LC 300758 onder Holwerd).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shanghay, 31 mei. Kapt. Mitchell, voerende het schip ISABELLA HEREUS, 22 dezer alhier van Woosung gearriveerd, rapporteert dat hij de 18de april gepasseerd is, op de Paracels (opm: Paracel eilanden, 14º53’ N.B. 111º58’ O.L.) aan de grond zittende, het wrak van het Nederlandse schip MACHTILDA CORNELIA, gevoerd geweest door kapt. Lundegren. Twee Chinese jonken waren bij het schip en schijnbaar bezig om tuig, enz, er af te halen.
N.B. Het schip MACHTILDA CORNELIA is volgens een vroeger bericht in de Chinese Zee vergaan en de equipage door de WHIRLWIND gered en te Canton aangebracht, zie NRC van 15 juni 1858.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 juli. Als vervolg onzer mededeling, omtrent de hier in de omtrek plaats gehad hebbende ongelukken (opm: zie LC 270758), veroorzaakt door de storm van j.l. zondag, zijn wij in staat nog het volgende te kunnen berichten:
Maandag morgen (opm: 26 juli) seinde de schipper T. Liberg op het tjalkschip DE VRIENDEN om hulp. Een vissersschuit bracht hem weldra binnen, en nu bleek het dat zijn roer en een deel van het achterschip was weggeslagen.
Op de namiddag van die dag werd hier tevens door twee Vlielander loodsschuiten binnen gebracht, het Pruisische schoonerschip DUSCHENKA, kapt. F. Schupp. Dit vaartuig, dat zaterdag onze haven met ballast had verlaten, was reeds in de Noordzee, toen de storm het overviel. Voor de ankers afdrijvende naderde het de branding, waardoor men genoodzaakt was de masten te kappen.
De Engelse brik CORSAIR, kapitein James Smit, van Amsterdam naar Sunderland, op de Makkumerwaard gestrand, is mastenloos en geheel verloren.
Een geladen Hannovers tjalkschip, van Hamburg naar Amsterdam, is met de gehele bemanning gebleven.
Tussen Vlieland en Texel zitten zeven grote schepen op het strand, waarvan één omgeslagen. Van de equipage dier schepen is hier nog niets met zekerheid bekend.
De kapt. M. Laarsen, op het Noorse schip JOHANNA, kwam heden hier binnen, met het bericht, dat hij boven Terschelling een Engels vaartuig in zinkende toestand had gezien, waarvan de bemanning ener Nederlandse Kof de equipage bezig was te redden. Kort daarna was het schip in de diepte weg gezonken.
Een Makkumer schelpvisser behield met zijn knecht op bijna ongeloofbare wijze het leven. Op de zandplaat het Griend sloeg de zee luiken en dek uit zijn vaartuig, waardoor het vol water liep en zonk. De schipper en zijn knecht klommen in het want en verkeerden daar 24 uren in het grootste gevaar, waarna zij werden gered. Toen de zee bedaard en het water gevallen was lag het vaartuig vrij, dat, ledig gepompt, hier heden, doch deerlijk gehavend, door de eigenaar werd binnen gebracht.
Een der passagiers aan boord der stoomboot FRIESLAND, deelt aan de Harlinger Courant, aangaande de reis van laatsleden zondag, het volgende mede: ten ruim 8½ ure vertrokken van Harlingen bij storm weder en hoog gaande zeeën, wies kort na de afvaart de storm, die daarbij genoegzaam geheel tegen was, tot een orkaan aan, en werd tussen Stavoren en Enkhuizen een gedeelte der verschansing van de boot door de hoge zeeën weg geslagen. Evenwel bleef het schip en de machine, ondanks het bovenmatig zware werken, zich in perfecte toestand houden, en arriveerden wij te 1½ uren zonder stoornis te Enkhuizen. Van daar werd de reis onmiddellijk voortgezet, en schoon op het Pampus door de buitengewone lage waterstand een oponthoud van omstreeks 1½ uur plaatshad, kwamen wij in de allerbeste orde ten 6½ ure te Amsterdam aan, alwaar sedert mensenheugenis geen lagere waterstand geweest is, zijnde 1,9 pm. (opm: palm-decimeter = 1,90 m.) beneden A.P. Bij de aankomst te Amsterdam betuigden alle passagiers aan de kapitein en de bemanning der boot hunner welgemeende dank voor de bedaarde en kloekmoedige houding in de zware kamp tegen wind en golven aan de dag gelegd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 29 juli. Ten gevolge van den j.l. zondag (opm: 25 juli) geheerst hebbende storm hebben, behalve reeds in ons vorige no. vermelde, in deze provincie nog onderscheidene ongelukken plaats gehad, waarvan wij ons de toegezonden berichten hier laten volgen:
Ferwerd, 26 juli. Bij de gisteren plaats gehad hebbende storm zijn op de buitengronden van Ferwerdadeel vervallen:
1. Het Jachtschip UIT VRIENDSCHAP, gevoerd door de schipper Haike H. Mellema, van Schiermonnikoog, komende van dat eiland en bestemd naar Amsterdam, met 7 passagiers. Na reeds in de vorige nacht Harlingen gepasseerd te zijn, is dit vaartuig, na tweemalen te zijn geankerd en de ankers met touwen en kettingen te hebben verloren, tot nevens Ferwerd terug gestormd en daar, na in het grootste gevaar te zijn geweest van verbrijzeld te worden, tegen den oever ener keeg (opm: onbekend) geworpen. De passagiers zijn behouden aan wal gekomen.
2. Het Jachtschip DE VROUW TETJE, gevoerd door schelpenvisser Wisse S. Feenstra, van Makkum, welk vaartuig van tussen Harlingen en Makkum, met verlies van ankers en touwen en van een tot schelpvissend dienend Snikschip, tot nevens Nijkerk is gestormd en daar op de Pollen vastgeraakt.
3. Een onbekend vaartuig, nevens Marrum op de voorgronden vastgeraakt, maar reeds de volgende dag weder vlot geworden en verzeild.
Ameland, 26 juli. Dat het dezerzijds lang beweerde, dat het zeer noodzakelijk is dat in deze gemeente een haventje of veilige ligplaats voor schepen daar gesteld worde, en dat, noch de rede van Nes, noch die van Hollum een veilige ligplaats is zoals van een welbekende zijde steeds is beweerd, kan opnieuw uit het volgende blijken:
Door de storm, namelijk die alhier gisteren woedde, waardoor bijna alle huizen in dezer gemeente meer en minder beschadigd zijn, begonnen des namiddag door het zware werken en slingeren, de ankers der beide, op de rede van Nes liggende postschepen mede te gaan, waardoor men genoodzaakt in die hevige storm, wilde men de schepen behouden, te beproeven, om met een boot, welke door zeven schippers en zeelieden bemand werd, aan boord te komen om, zo mogelijk, voorzieningen tegen het wegdrijven te nemen, hetwelk dan ook gelukte. Toen dit geschied was, sloeg het mede aldaar liggende vaartuig van K. Groenewold voor de ankers weg en werd drijvende, hetwelk men met de grootste krachtsinspanningen bereikte en ten oosten van Nes weder voor ankers gebracht. Tijdens men hier nog mee bezig was, dreef een diepgeladen tjalk, welke van de rede van Hollum was weggeslagen en met een lading stukgoederen naar Bremen bestemd was, in reddeloze toestand de rede van Nes voorbij, welks bemanning beproefde, om het schip, bij gemis van ankers enz, tegen of op de oever te redden, hetwelk echter door de daarvoor liggende stenen glooiing, waartegen hetzelve stuitte, mislukte. Ofschoon de avond reeds begon in te vallen en niettegenstaande de storm in orkaan was overgegaan, besloten de voorbedoelde zeelieden hetzelve te trachten te bereiken, waarin zij inderdaad slaagden, evenwel zonder hulp te kunnen aanbrengen, zo, omdat de schepelingen, waarschijnlijk door afgematheid, niet medewerkten, als omdat, na enige tijd, de lijn, welke men aan boord van het schip vastgemaakt had, door het zware werken van de boot en schip, brak, waardoor de boot door de hevige wind, de stroom en hooggaande zee, in een ogenblik zo ver beneden (opm: lijwaards van) het schip, hetwelk toen aan de grond zat, dat alle pogingen, om daar weder tegen op te roeien, te vergeefs waren, terwijl, toen men eindelijk aan land kwam, de ingevallen nacht en steeds aanhoudende storm, zulks niet alleen gevaarlijk maakte, maar dit tevens ondoenlijk was, omdat men de boot niet meer over het land boven (opm: loefwaards van) het schip konden brengen, uithoofde door het hoge getij het land overstroomd was en men de boot daarom niet door middel van paarden konde doen vervoeren, waarom men moest besluiten de dag af te wachten, om alsdan opnieuw de redding te beproeven. Met het aanbreken van de dag ontdekte men echter dat het schip des nacht was weggeslagen en vermoedt men algemeen, dat hetzelve op de Engelsmanplaat met de schepelingen en lading verloren gegaan zal zijn. (zie het bericht uit Wierum)
In de zelfde nacht stootte tegenover Hollum een Groninger tjalk in den grond, van welke heden een twaalfjarige jongen door een visschuit van Hollum, bevaren door Jacob F. Visser, met veel moeite en gevaar van uit de mast werd gered (waarin hij, zoals ons van elders wordt bericht, op een stoeltje gebonden, was gehesen), nadat zijn vader en knecht jammerlijk waren verdronken.
Wij twijfelen, na de mededeling van deze voorvallen en nieuwe rampen, niet, of ieder, die belang stelt in het lot zijner evenmensen en in de binnen en buitenlandse scheepvaart, zal moeten toestemmen, dat de daarstelling van een haventje op dit eiland voor handel, scheep- en de postvaart aller noodzakelijkst is; wij schromen niet te betuigen, dat wij van bepaalde gevoelen zijn, dat de hier medegedeelde verliezen, ook van mensenlevens, aller waarschijnlijkst niet zouden hebben plaats gehad, wanneer alhier een haventje ware geweest, dewijl dan deze en andere in de nabijheid verongelukte schepen zich daarin hadden kunnen redden.
Holwerd, 28 juni. Ten gevolge van de storm, welke j.l. zondag in deze provincie overal gewoed heeft, is op de Friese Wadden, in de nabijheid van Holwerd, omgeslagen en onmiddellijk gezonken een tjalkschip (opm: VROUW PIETERTJE), zeer waarschijnlijk toebehorende aan de weduwe R. Muis te Groningen (opm: schipperse Pietertje Harmens van Laten, weduwe Reinder Pieters Muis, zie LC 060861), en waarvan, naar men verneemt, de gehele equipage hun graf in de golven heeft gevonden (opm: het wrak werd gelocaliseerd op 53º24' N.B. 5º51' O.L. en is onder nr. 546 opgenomen in het wrakkenregister van de Hydrografische Dienst). De schippers, die in de nabijheid daarvan lagen, hielden maandag en dinsdag j.l. bezig met het bergen van enige goederen, bestaande in een gedeelte der tuigage, een gouden oorijzer en kleine zilveren voorwerpen, benevens NLG 475 aan bankpapier en contanten, welke goederen, na verschillende aangewende pogingen, door de heer burgemeester van Westdongeradeel, geassisteerd door de visiteur A.J. Verhoef, van ’t recherche vaartuig no. 4, in den nacht van de 27 op 28 juli j.l. zijn overgenomen en verder naar Holwerd getransporteerd, om provisioneel onder zijn beheer te verblijven (opm: zie LC 060858).
De bovengenoemde visiteur A.J. Verhoef was te Holwerd aanwezig, doordien zijne onderhebbende bodem j.l. zondag insgelijks door stormweer mast en tuig had verloren. Gisteren heeft men op de Wadden opgevist twee lijken, zijnde manspersonen, waarschijnlijk afkomstig van het bovengenoemde verongelukte schip.
Wierum, 30 juli. Gisteren morgen met het aanbreken van de dag zag men alhier in de nabijheid van de bovengenoemde Engelsmanplaat een in zinkende toestand verkerend schip, ten gevolge waarvan de visserlieden dadelijk van hunne 10 op de rede liggende schepen de helft gereed maakten, en besloten ieder schip, in plaats van met 5, zoals gewoonlijk geschiedde, met 10 koppen te bemannen, ten einde, zo mogelijk, de equipage te redden, hetwelk hun, na veel moeite en opoffering is gelukt, zijnde deze omstreeks 6 uur, nadat zij zich reeds sedert 3½ in het want hadden bevonden, overgenomen aan boord van Dirk Jans Jongeling en Jan Sapes Fonk en behouden aan wal gebracht, bestaande uit de kapitein Folkert Geert Teerling, van Borcum, met vrouw en matroos. Het schip, zijnde het Koftjalkschip JOHANNA MARGARETHA, komende van Rotterdam en bestemd naar Geertmunte (opm: hoogstwaarschijnlijk is Geestemünde bedoeld), is als verloren te beschouwen, doch de tuigage en de lading zijn voor het grootste gedeelte reeds geborgen onder toezicht van de heer burgemeester van Westdongeradeel (opm: zie ook NRC 300758 en LC 130858; het wrak is door de Hydrografische Dienst gelocaliseerd op 53º24' N.B. 6º2' O.L en onder nr. 604 opgenomen in het wrakkenregister).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris E. Meijer te Holwerd zal, ten verzoeke van Jhr. van Heeckeren, Burgermeester van Ameland, als daartoe geauthoriseerd door heren eigenaars en assuradeuren, op donderdag den 5 augustus 1858, des morgen ten 9 ure, bij het pakhuis van Strandvonderij goederen te Nes, tegen contante betaling verkopen: plus minus 15 lasten min of meer beschadigd koolzaad, zijnde het onverkochte gedeelte der lading van het op den 9 juli gestrande Koftjalkschip JOHANNA, kapt. E.E. Evers (opm: zie LC 160758), op de reis van Lübeck naar Dordrecht.
Het postschip vertrekt des daags voor de verkoop van Holwerd naar Ameland des namiddag 2 uur.


Datum: 31 juli 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 26 juli. Nopens het verongelukken van de schoener de COURIER (opm: zie NRC 290758), kapt. J. Robee, geladen met haver komende van Noord-Tjebbink (opm: waarschijnlijk onvolledige naam; niet te traceren) in Zweden en bestemd naar Havre, bemand met 7 personen, onder welke de kapitein, vernemen wij nog het volgende:
Na met de zwaarste storm gekampt te hebben, waarbij men de masten reeds had moeten kappen, geraakte het nu masteloze schip aan de grond en zag de bemanning een wisse dood tegemoet. Zekere Leendert van der Vlies, van Sliedrecht, arbeider van de aannemer Gt. Visser Pz, aldaar op het Noorder strand werkzaam, en vader van een talrijk gezin, aarzelde evenwel niet, om te trachten te redden wat te redden was. Hij voorzag zich van een eind touw, en had het geluk om al zwemmende en worstelende met inspanning van alle krachten door de geweldige branding heen het reeds wrak geworden schip en de schipbreukelingen te bereiken en al dadelijk, alvorens iemand hem te hulp kon komen, twee hunner, waarvan een met gebroken been, te redden, terwijl de anderen al zwemmende langs de lijn, welke het hem gelukt was aan strand en schip te bevestigen, mede aan een wisse dood ontkwamen. De strandvonder, commissaris van `s rijks belastingen, enz. en zekere Douwe Molenaar, hebben zich insgelijks loffelijk onderscheiden.
Zo immer door enige filantropische maatschappij tot redding van schipbreukelingen en drenkelingen, gratificaties en beloningen in eermetaal zijn uitgereikt, dan gewis komt daarvoor in de eerste plaats de edele Van der Vlies in aanmerking.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 30 juli. Met het Nederlandse schip (opm: kof) HERMANNA WILMINK, kapt. J.T. Wilmink, heden van St. Petersburg gearriveerd, zijn alhier aangebracht kapt. H.M. van Dijk en de verdere equipage van de Nederlandse kof MARIA CATHARINA, van St. Petersburg met haver naar Londen bestemd. Kapt. Wilmink heeft deze schipbreukelingen 27 dezer op 56º N.B. en 06º37’ O.L. van het zinkende schip gered en na hun alle mogelijke hulp te hebben verleend hier behouden aan wal gezet. (opm: zie ook NRC 060858)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 juli. De Engelse brik CORSAIR, kapt. Smith, van hier naar Sunderland, is de 25e dezer masteloos en met verlies van 3 ankers bewesten Makkum gestrand en zal weg zijn. Men zal trachten de inventaris te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 juli. De Nederlandse kof MARIA, kapt. Voordewind (opm: mogelijk R.H. Voordewind), van Dantzig (opm: Gdansk) met een lading erwten naar Amsterdam bestemd, is hier zwaar lek en met andere schade binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 26 juli. Het Nederlandse schip WILHELMINA HENRIETTE (opm: brik WILHELMINA EN HENRIETTE), kapt. H.A. de Boer, van hier naar Archangel vertrokken, is met verlies van anker en ketting uit zee geretourneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 26 juli. De Nederlandse kof CATHARINA, kapt. H.P. Vos, van Termunterzijl naar Noorwegen, is op de Ooster-Eems gebleven (opm: zie NRC 010858 en ZZN 040858; in de laatste wordt gesproken van de JANTINA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juli. Het schroef-stoomfregat EVERTSEN, commandant kapt.t.zee Mag, is heden middag uit het Marinedok naar de rede gestoomd en zal eerstdaags een kruistocht naar de Noordzee gaan maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Amsterdam arriveerden:
- Het schip (opm: kof) AUKJE GEBKELINA, kapt. O.D. Duintjer, van St. Petersburg met 825 tschetwert (opm: oude Russische inhoudsmaat, vooral gebruikt voor graan; hier ca. 1.850 h.l.) rogge. Adres: order.
- Het stoomschip WILLEM I, van Dantzig (opm: Gdansk) met 9208 schepel (opm: à 0,10 h.l.) tarwe en 180 zakken gerst. Adres: diversen.
- Het schip (opm: schoener) NIEUWENDAM, kapt. J.J. de Jong, van Dantzig, met 72½ last rogge. Adres: order.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de ter rede van Vlissingen liggende schepen zijn bij de laatste storm enkele van hun ankers geslagen en hebben schade bekomen, doch een daarvan, zijnde een Engels barkschip, zit hoog beoosten de vesting vol water tegen de wal.
In de Zandkreek is een aak gezonken, waarbij een man het leven heeft verloren.
In de Dordtsche Kil moet een vaartuig met grind zijn gezonken, bij welke gelegenheid de 82-jarige vader van de schipper omkwam; en ook in de Noord een aak met rogge zijn aangevaren en verongelukt.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uittreksel uit het verslag van Gedeputeerde Staten, aan de Staten van de Provincie Zeeland gedaan in de zomervergadering van 1858:
Als een daad van moed en zelfopoffering, vermelden wij hier, de redding van twee manschappen van de equipage van het Engelse schoenerschip RUBY of Hartlepool, bij de stranding van het zelfde op de Schouwse kust, terwijl de twee overige manschappen de dood in de golven vonden (opm: zie NRC 130357). Zij, door welke deze menslievende daad werd verricht, waren twee onverschrokken inwoners van de gemeente Renesse, J. de Bruijne Bz. en D. van der Have genaamd. Aan ieder hunner werd door Z.M. de zilveren medaille, ingesteld bij het Koninklijk besluit van de 22e september 1855, no. 64 geschonken. Bovendien ontvingen zij van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen ieder een zilveren medaille, een loffelijk getuigschrift en een geschenk in geld.


Datum: 01 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. De schepen HELENE (opm: Belgische bark HÉLÈNE), kapt. J. de Potter en (opm: Belgische schoener) PROVIDENTIA, kapt. J.J. Bauwens, beide van Liverpool naar Ostende, zijn de 2e dezer met schade aan zeilen en tuig te Holyhead binnengelopen; de laatste heeft 28 dezer de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Volgens bericht uit Lissabon, d.d. 10 juli, was aldaar binnengelopen het schip UTOPIA, aan boord hebbende de equipage van het Nederlandse schip ROELFINA GERARDINA, met een lading suiker van Rotterdam naar Marseille bestemd, in zinkende toestand door het volk verlaten (opm: zie NRC 170758).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 28 juli. Door de schipper van de Delfzijler loodsboot is gered en heden hier aangebracht de stuurman van het Hanoverse schip ATTENT, gevoerd geweest door kapt. Ensen, met steenkolen van Clackmanan naar Leer, welk schip de 25e dezer op het Koperzand totaal is verongelukt, en waarbij de kapitein en kok omgekomen zijn.
Door dezelfde loodsboot is aangebracht een gedeelte van de vleet (opm: zeilen, inclusief staand en lopend tuig) van het schip CATHARINA, kapt. Vos, van Termunterzijl naar Noorwegen, bij Norden verongelukt (opm: zie NRC 310758, maar ook ZZN 040858).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 28 juli. Kapt. Olthoff, van Newcastle alhier binnen, rapporteert gepraaid te hebben het schip JOHANNA PETRONELLA, kapt. Visser, van St. Petersburg naar Londen, met verlies van de kok, aan boord hebbende de equipage van een verongelukt schip, bestaande uit 11 man. (opm: mogelijk is hier bedoeld de kof MARIA JANNA JACOBA BARENDINA, zie NRC 020858)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 juli. Eergisteren is alhier binnengelopen het schip (opm: tjalk) CATHARINA, kapt. G.H. Koops, met rijst van Bremerhaven naar Amsterdam, hebbende anker en ketting verloren en een lek bekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 juli. Heden is met verlies van zeilen, anker, ketting, enz. alhier binnengelopen het schip (opm: tjalk) WELVAART, kapt. W.J. Suk, met tabak van Hamburg naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 28 juli. Aangaande het schip (opm: galjoot) JAN JACOB, kapt. J.L. Schaap, van Newcastle naar Groningen, dat 25 juli in het Friesche gat ten anker lag, heeft men sedert niets vernomen (opm: zie echter NRC 030858 en 040858).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 27 juli. Het schip ENGELINA, kapt. Eekhoff (opm: vermoedelijk Duitse vlag), is bij de Noorderdijk gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 28 juli. Het schip MARIE, kapt. Gerrits (opm: vermoedelijk Duitse vlag), van Stettin (opm: Szczecin) met hout naar Carolinerzijl (opm: Carolinensiel) bestemd, is eergisteren avond op het eiland Rügen gestrand en wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands barkschip GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. C.J. Bax, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors P.A. van Es & Co.


Datum: 02 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Landscrona, 28 juli. De Nederlandse kof WALBURGIS, kapt. J. Veldhuis, van Newcastle met cokes naar Dantzig (opm: Gdansk) bestemd, is hier zeer lek binnengelopen (opm: zie NRC 260858).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 juli. Door schipper Van Keulen, voerende de Loodsboot No. 4, van Terschelling, is in de Noordzee gepraaid, het Nederlandse schip MARIANNE JACOBA BARENDINA (opm: kof MARIA JANNA JACOBA BARENDINA), kapt. A. van der Veen, van St. Petersburg naar Londen bestemd, aan boord hebbende de equipage van de Engelse brik NEVA, kapt. Forest, van Shields naar het Nieuwe Diep bestemd geweest, welke equipage door kapt. van der Veen op de 25e dezer op de hoogte van Schiermonnikoog gered is.
De NEVA is een uur na de redding der schipbreukelingen gezonken. Een man van de equipage van de MARIANNE JACOBA BARENDINA, is op dezelfde dag over boord geslagen en verdronken (opm: mogelijk de kok, zie NRC 010858; zie ook ZZC 040858).


Datum: 03 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hartlepool, 29 juli. Kapt. Pedersen, van Fanoe alhier aangekomen, rapporteert, de 25 dezer in de Noordzee op 53º20’ N.B. en 03º10’ O.L. met man en muis te hebben zien zinken, een licht beladen Nederlandse schoener; wegens de hevige orkaan en hoge zee, had kapt. Pedersen geen assistentie kunnen verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 28 juli. Het schip (opm: tjalk) VROUW ANTJE, kapt. K.F. Drent, van Hamburg naar Amsterdam, is met schade te Dorummerzijl (opm: Dorumersiel) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hookzijl (opm: Hooksiel), 29 juli. Op Minser-Alten-Ooge (opm: Minsener Old Oog) moet een Nederlandse tjalk gebleven zijn. Er is een naambordje met 18 PIETERNELLA, op blauwe grond geschilderd, bij Neubrack gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Almeria, 24 juli. De Nederlandse kof GERARDINA (opm: mogelijk GERHARDINA), kapt. S.F. Brand, van Galatz met granen op hier bestemd, is gepasseerde nacht alhier op de kust verongelukt. Volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 28 juli. Een boot, waarop Loodsafhaler te lezen is, en twee naambordjes, blijkbaar van een schip afkomstig, bruine grond en waarop met verhulde (opm: vergulde?) letters 18 JAN JACOB en GRONINGEN 53, geschilderd is, zijn alhier in de nabijheid aan strand gespoeld. (opm: zie ook NRC 010858 en 040858)


Datum: 04 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 augustus. De op Norderney aangespoelde naamborden – zie ons nommer van gisteren – zullen waarschijnlijk behoord hebben tot het schip JAN JACOB, kapt. J.L. Schaap, van Newcastle naar Groningen, de 25e juli in het Friesche Gat aangekomen en sedert van daar weggestormd. (opm: zie NRC 010858; het wrak met haar lading kolen werd gelocaliseerd op 53º31’ N.B. 6º4’ O.L. en is onder nr. 662 opgenomen in het wrakkenregister van de Hydrografische Dienst)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 juli. Het schip (opm: kof) AGATHA, kapt. H. Riepma, van hier naar Noorwegen, is heden met verlies van anker en ketting en twee man der equipage uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 juli. Het schip (opm: galjoot) CORNELIA JACOBA, kapt. J.S. van der Meer, van Newcastle naar St. Petersburg, is hier heden zwaar lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 juli. Tussen Vlieland en Texel zitten zeven grote schepen op het strand waarvan één omgeslagen. Van de equipage van die schepen is hier nog niets met zekerheid bekend. Kapt. M. Larsen, op het Noorse kofschip JOHANNA, kwam heden hier binnen met het bericht, dat hij boven Terschelling een Engels vaartuig in zinkende toestand had gezien, terwijl de bemanning van een Nederlandse kof bezig was de equipage te redden (opm: zie NRC 020858). Kort daarna was het schip in de diepte weggezonken. Voor de eilanden drijft zulk een menigte Noordse balken en delen, dat sommige hier komende schepen er hinder van hadden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft uit Winschoten van 30 juli: In een brief, geschreven door een van het scheepsvolk van het Nederlandse kofschip JANTINA, kapt. H.P. Vos (opm: zie NRC 310758), van Delfzijl met ballast naar Noorwegen, wordt het volgende gemeld: De JANTINA overviel zondag l.l. de zware storm, zodat men genoodzaakt was het anker te laten vallen. Daar de storm al heviger en heviger werd, klom de nood al hoger, zelfs zo, dat de bemanning van het schip niets anders dan de dood voor ogen zag. Ook de vrouw van de kapitein bevond zich met een kind van 9 maanden aan boord. Eindelijk stootte het schip, kreeg een lek, en was binnenkort vol water. Men zag overal rondom uitkomst, maar hun enige troost was in de mast te klimmen, ten einde daar hun noodlot af te wachten. Eerst werd de vrouw in het want gebracht en daar vastgebonden, toen wilde men de kleine lieveling halen, maar helaas! Het was te laat er was te veel water in het schip, om dit te kunnen doen. Hierna besloot men, om met alleman in het want te klimmen en daar de dood of redding af te wachten.
Hier zaten zij tot dinsdagmorgen te 03.00 uur, op welk tijdstip de mast brak en zij allen in de diepte neervielen. Na veel moeite en inspanning bereikten zij een wrak en hiermede dreven zij naar het Oostfriese strand, waar zij in een betrekkelijk goede gezondheid aan wal stapten.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 31 juli uitgezeild STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit van Dordrecht naar Londen.


Datum: 05 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. Het schip STAD SCHIEDAM, kapt. F. Wulp, van Liverpool te Colombo aangekomen, heeft, volgens brief van de kapitein in dato Colombo, 6 juli, de 29e april op 38º Z.B. en 15º O.L. en de 3e mei op het Kaapsche Rif veel slecht weder doorgestaan en belangrijke schade aan sloep, verschansingen, rondhout, zeilen enz. bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 31 juli. De Groninger tjalk ANNETTA CATHALINA (opm: ANNETTE CATHALINA), kapt. P.J. Kramer, van Bremen met rijst naar Stettin (opm: Szczecin), is alhier lek binnengelopen (opm: zie NRC 090858).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkiobing, 29 juli. In de nacht van maandag op dinsdag (opm: 26-27 juli) is een Nederlands vaartuig bij Aargab (opm: Årgab, 55º58’ N.B. 8º8’ O.L.) gestrand. De bemanning is gered. Nog is aldaar een gekenterd Noors schip aangedreven. Nadere bijzonderheden ontbreken van beide bodems.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Amsterdam arriveerde: het stoomschip ONDINE, van Bordeaux met 198 oxhoofden, 31 kisten en 9 fusten wijn, 6 fusten voorloop, 3 fusten Spaans groen, 3 kisten mostaard, 3 fusten terpentijnolie, 75 balen zaad, 22 fusten brandewijn, 5 balen en 16 kisten papier, 210 zakken koolzaad, 25 kisten vruchten, 6 kisten kastanjes en 9 kisten likeuren. Adres: diversen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, den 8 juli. Op Norderney is gestrand een boot, getekend Loodsafhaler, en een naambord, waarop met vergulden letters, op bruine grond, 18 Jan Jacob stond, alsmede een bord, met het opschrift Groningen 53 (hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het schip JAN JACOB, kapt. Schaap, dat in het Friesche Gat ten anker lag en sedert den 25 juli is vermist [opm: zie o.a. NRC 010858])


Datum: 06 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 augustus. Kapt. Ketelaar, met het schip PHOEBUS alhier gearriveerd, is op 28 juli op 65º N.B. en 05º O.L. gepasseerd het wrak van het te Veendam te huis behorende kofschip MARIA CATHARINA, kapt. H.M. van Dijk. Men zie omtrent de schipbreuk van de MARIA CATHARINA ons nommer van 31 juli, art. Hellevoetsluis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Eerste oproep. De burgermeester van Westdongeradeel roept hiermede ter reclame op, een iegelijk, die verneemt gerechtigd te zijn tot de onder zijn ressort gestrande en geborgen goederen, als:
1. Een open praam, lang 6 ellen, wijd 2 ellen, gemerkt voor en achter van binnen in het vaartuig met VI, voorzien van een anker en dreg met ketting ter lengte van plm. 8 ellen; voorts van een mast, een Leek (opm: onbekend) en ijzeren luiwagen.
2. Een sloep of zogenaamde Barens, zo goed als nieuw, lang 4,7 ellen, wijd 1,6 ellen, aan de zijde geverfd met een witte ring, en voor en achter voorzien van een grote ijzeren ring. Beide vaartuigen aanwezig te Wierum.
3. Een wit geverfde Zeeton, omgeven met 22 ijzeren hoepels en opstaande ijzeren staven; aanwezig te Moddergat.
4. Onderscheidene Scheepsgereedschappen, als, zeilen, kettingen, touwwerk, anker enz; voorts een partij wrakhout, een gouden oorijzer, geldspeciën (opm: muntgeld), en bankbiljetten, afkomstig van het dezer dagen gestrande Schip (opm: tjalk), gevoerd geweest door de weduwe R. Muis, van Groningen (opm: zie LC 300758).
Ternaard, De burgermeester voornoemd,
den 5 augustus 1858 Hopperus Buma


Datum: 07 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op vrijdag de 13e augustus 1858, des morgens ten 10 ure, op de Zeedijk bij het Fort De Ruyter buiten Vlissingen, van het aldaar gestrande (opm: zie NRC 090158) en afgekeurde Engelse barkschip COUNTESS OF DURHAM, gevoerd geweest door kapt. B.H. Parrett, en daarna op de Pottenkaai te Vlissingen van de gehele inventaris van gemelde bodem, bestaande in zeilen, touwwerk, ankers, kettingen, masten, boegspriet, ra’s, boten, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd, voor en op de verkoopdag voor een ieder te zien. Nadere informatiën bij de scheeps-commissionairs De Groof Hector te Vlissingen. Brieven franco.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 3 augustus binnengekomen LAURA, kapt. J. Wilmsen, van Rotterdam naar New York, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoet.
Den 5 dito ELISA, kapt. F. Daws, van Runcorn en stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, van Londen, beide naar Dordrecht.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op woensdag de 11e augustus 1858 voor het commissiehuis van John Pryce & Co (opm: te Batavia) à 4 pCt. vendusalaris van diverse goederen, en ten 11 uur precies van het Nederlands-Indische barkschip BINTANG OETARA, groot 99½ gemeten lasten, met deszelfs masten, zeilen, ankers, lopend en staand tuig en verder inventaris.


Datum: 08 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 augustus. Te Hellevoetsluis is gisteren ter rede gearriveerd Zr.Ms. brik VENUS, commandant kapt.luit.zee R. van Voss, komende uit de West-Indiën, laatstelijk van Paramaribo. Het schip zal buiten dienst worden gesteld.


Datum: 09 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. Wij vernemen, dat de HENRIETTE, kapt. J.M. van der Veen, op het punt is van deze stad naar de Kaap de Goede Hoop te vertrekken, aan boord van welke bodem 112 kinderen, benevens enige volwassenen, zich hebben ingescheept om zich naar Zuid-Afrika te begeven. (opm: zie NRC 060758)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur (opm: Helsingör), 5 augustus. De lading rijst van het alhier lek binnen gelopen Nederlandse schip ANNETTE CATHARINA (opm: ANNETTE CATHALINA), kapt. Kramer, van Bremen naat Stettin (opm: Szczecin) – zie NRC van 5 augustus – is naar mening der experts beschadigd en moet ten spoedigste verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 5 augustus. Het schip JOHANNES, kapt. Lutjens, met haver van Elbing (opm: Elblag) naar Rotterdam bestemd, heeft in de stormen van 25 tot 27 dezer in de Oostzee de bezaanmast gebroken en belangrijke schade aan tuig en zeilen bekomen. Men was dien tengevolge genoodzaakt hier binnen te lopen om een en ander te herstellen, waarna men de reis zo spoedig mogelijk zal voortzetten. De lading heeft, voor zover men bespeuren kan, niet geleden.


Datum: 10 augustus 1858


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris E.J. Attema te Drachten zal publiek verkopen: een best overdekt, ongewegerd (opm: zonder wegeringplanken) vaartuig, genaamd de DRIE GEZUSTERS, gemeten op 25 ton, met staand en lopend want, nieuw zeil, fok enz; laatst bevaren door Sipke B. Halbertsma, liggende bij de werf van T.W. Kamp te Drachten.
De veiling is donderdag 12 augustus 1858, ’s middags 3 uur precies, in het logement bij Jonker te Drachten. (opm: LC 170858 meldt dat NLG 700 is geboden)


Datum: 11 augustus 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 7 augustus uitgezeild ELISABETH, kapt. R. Hore, naar Middlesbro.
Den 8 dito binnengekomen SINE NOMINE, kapt. L. Verheul, van Newcastle, FRANCES, kapt. W. Berley, van Newcastle naar Rotterdam en VROUWE CLARA, kapt. J.R. Staal, van Cardiff naar Dordrecht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 6 augustus binnengekomen COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. A. van Hoogenstraten, van Batavia; JOAN, kapt. C. Laseur, van Padang; ORISSA, kapt. J. Manson, van Rangoon, alle drie naar Rotterdam; CATHARINA BOLAND, kapt. J. Williams, v. Liverpool, en KATE, kapt. Banks, van Runcorn, beiden naar Dordrecht.
Den 7 dito JOHNS, kapt. G. Lodge, van Newcastle naar Rotterdam; MAASSTROOM, kapt. F. Mellema, v. Rotterdam naar Batavia.
Den 9 dito ANTOINETTE, kapt. J.M. de Winter, van Batavia, ATLANTIC, kapt. Marciel, van New York, AIMABLE ROSE, kapt. Guegan, van Camilla, alle drie naar Rotterdam.
Den 7 dito uitgezeild stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, van Dordrecht naar Londen, LAURA, kapt. Williams, van Rotterdam naar New York.

Krant:
  JB - Javabode

De 5e augustus vertrok van Batavia naar Samarang de Nederlands-Indische bark WILHELMINA COX, kapt. M.P. Deibel, eigendom van de firma Cassalette & Co te Samarang, ex-Nederlandse bark AKYAB (opm: zie NRC 180758).
De 8e augustus vertrok van Batavia naar de Moluccos het Nederlands-Indische stoomschip MENADO, kapt. A.A.C. Couteron, ex-Engels stoomschip GENERAL WILLIAMS.


Datum: 12 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Volgens brief van kapt. H.H. Rademaker, voerende het schip (opm: bark) DE AMSTEL, van Liverpool te Sydney aangekomen, in dato 9 juni, had hij op de reis veel slecht weder doorgestaan. De 23/27 januari was in een storm, vergezeld van hoge zeeën, het grote zeil gescheurd en sloeg door een zware stortzee de stuurboord-verschansing met negen stutten op het dek, waardoor enige artikelen over boord spoelden en de dekbalk onder de boegspriet brak. De 3e april sloeg bij hevig weder de bakboordverschansing met vijf stutten naar binnen, terwijl de grote marsra en bramsteng brak en de rakken van de ra’s ontzette. De lading was in beschadigde staat gelost, en het schip zou, na de gehouden inspectie, op de slip (opm: helling) halen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Volgens brief van kapt. D.H. Tjakkes, voerende het schip (opm: brik) THEODORA JOSINA, van de Marowijne herwaarts gedestineerd, in dato 7 dezer, bevond hij zich toen, met oosten wind kruisende, op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head). Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimstad, 2 augustus. De Nederlandse kof ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, van Kroonstadt met haver naar Londen bestemd, is alhier met verstopte pompen en overgeslagen lading binnengelopen. Men vreest voor schade aan de lading. (opm: zie NRC 180958)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 juni. Vrachten. Scheepsruimte blijft overvloedig, terwijl bijna geen product af te schepen is. Vele bodems zijn dan ook zonder emplooi in deze wateren. Sedert onze laatste berichten werden de volgende schepen opgenomen:
Naar Nederland de Nederlandse schepen FOP SMIT à NLG 70 voor tabak en NLG 90 voor arak (opm: rijstbrandewijn) te Soerabaija naar Amsterdam; LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN à NLG 75 voor tabak en NLG 100 voor huiden, arak en indigo (opm: blauwe verfstof) te Samarang naar Rotterdam; KRIMPENERWAARD à NLG 70 voor suiker, huiden en indigo, NLG 75 voor tabak en NLG 50 voor rijst te Samarang, Indramayoe en hier naar Rotterdam te laden; KAAP HOORN à NLG 65 voor rijst, NLG 70 voor suiker en NLG 80 voor lichte goederen te Indramayoe en hier naar Amsterdam te laden.
De CORNELIA heeft naar Rotterdam à NLG 55 voor rijst en NLG 100 voor arak aangelegd.
Naar China: het Nederlandse schip CORNELIS HOUTMAN à $ 0,30 per pikol rijst naar Hongkong, Whampoa of Macao, of $ 0,35 naar Amoy te Soerabaija te laden.
Diversen. Het Nederlandse schip JEANNETTE heeft een kustvracht aangenomen.
De CONSTANTIA EN ELISABETH heeft naar Padang aangelegd; de CADSANDRIA laadt naar Japan.
Verkocht werden: het Amerikaanse schip EDWARD KOPPISCH voor NLG 17.000 (opm: zie JB 070758); het Franse schip AUGUSTINE voor NLG 13.500 en het Nederlandse schip AKYAB (afgekeurd) met zijn inventaris voor ongeveer NLG 17.000 (opm: zie NRC 180758 en JB 110858). Het Franse schip MAURITIUS werd voor NLG 31.000 opgehouden.
Te koop zijn de Nederlandse schepen BOSPHORUS en JAVA’S WELVAREN, en de Engelse SEA BIRD en TASMANIA.
Disponibel zijn: DOGGERSBANK, SCHOON VERBOND, WILHELMINA LUCIA, ADMIRAAL DE RUITER, COLUMBINE, CATHARINA EN GEERTRUIDA, SOURABAYA en HOLLANDIA.
Het Nederlandse schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, alhier met volle lading lek binnengelopen, zal moeten repareren en heeft het lek gevonden na 9000 balen koffij gelost te hebben (opm: zie NRC 030958).


Datum: 13 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 augustus. De schepen STAD UTRECHT (opm: fregat), kapt. F.P. Jaski, van hier, en SOERABAYA (opm: bark SOURABAIJA), kapt. A.M. Swarts, van Buenos-Ayres, beiden te Batavia gearriveerd, zijn, volgens brief van daar van de 24e juni, lek en moeten repareren. Het schip (opm: fregat) ANNA PAULOWNA, kapt. W. Beck Wzn, te Soerabaya bezig met laden, had lekkage bekomen. Het schip WITTE CORNELISZ. DE WITH (opm: bark WITTE CORNELISZOON DE WITH), kapt. L. Kruimel, moet te Soerabaya koperen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juni. Het schip ADM. JAN EVERTSEN (opm: fregat ADMIRAAL JAN EVERTSEN), kapt. H.A. Tekelenburg, van Banjoewangie naar Amsterdam, is de 7e dezer alhier lek binnengelopen en heeft een groot gedeelte der lading gelost om te repareren (opm: zie NRC 030958).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip (opm: bark) AKYAB, kapt. J.J. Klein, van Rotterdam naar Akyab (opm: volgens eerdere opgave Point de Galle), alhier binnengelopen, heeft schade bekomen, is afgekeurd en met de inventaris voor circa NLG 17.000 verkocht. (opm: zie NRC 180758 en JB 110858)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhafen, 9 augustus. Gisteren is alhier met schade aan de lading rogge binnengelopen het te Harlingen tehuis behorende tjalkschip TWEE GEBROEDERS, kapt. H. de Boer, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Nederland bestemd. Men is begonnen met de lading te lossen (opm: zie NRC 210858 en 090958).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar, op woensdag den 18 augustus 1858, des morgen 10 uur, aan de Zoutsloot, achter de mast- en blokkenmakerij van de heer Dijk, publiek, á contant, verkopen:
- De gedeeltelijk geborgen inventaris van het brikschip FREIA (opm: zie LC 270758), bestaande in: ongeveer 20 zeilen, touwwerk, ankers, kettingen, watervaten enz enz.
- Alsmede des avond van dien dag, ten huize van de logementhouder Balkstra aldaar, ten 5 uur provisioneel en ten 8 uur finaal, mede á contant: het Hol van het brikschip FREIA, groot 75½ Noordse commercie lasten; laatst gevoerd door kapitein Gündersen, zoals hetzelve is zittende tegen de stenen glooiing ten noorden van en nabij de stad Harlingen.
(opm: zie ook LC 270758; de brik werd afgebracht, gekocht, hersteld, kwam als WEMELTJE onder Nederlandse vlag om in februari 1859 onder kapt. C. Bakker weer in de vaart te gaan)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen H.B. Klaasesz en E. Meijer te Ternaard en Holwerd zullen, ten verzoeke van den heer burgermeester van Westdongeradeel, tegen contante betaling verkopen:
- Het hol of casco van het op de Wadden in de nabijheid van Wierum zittend Kofschip JOHANNA MARGARETHA, gevoerd geweest door de kapitein F.G. Teerling (opm: zie LC 300758), benevens de tuigage, bestaande onder anderen in: 6 zeilen en fokken, 1 tros, zo goed als nieuw, staand en lopend touwwerk, blokken, mast en verdere rondhouten, koks gereedschappen.
- Voorts de geborgen lading, waaronder 52 vaten smeer, zijnde goed eetbare reuzel, te samen zwaar 6329 Nederlandse ponden bruto; 3 vaten met wettenmeel (opm: mogelijk Weizenmehl, tarwemeel), 1 kist met hammen, een partij kaarten en boeken en hetgeen meer te verkoop zal worden aangeboden.
Wie gading maken, komt op woensdag den 25 augustus 1858, des morgen 9 uur, ten huize van de kastelein Jan Nagel te Wierum.


Datum: 14 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 11 schepen:
Voor Rotterdam: DOGGERSBANK, kapt. J.C. Wens; VIER GEBROEDERS, kapt. C.J. Bunk; BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. N.A. Dijkema; MINISTER THORBECKE, kapt. C. van Duijn.
Voor Amsterdam: AFRIKA, kapt. G. Mannoury; AGNETHA (opm: fregat AGNETA), kapt. J. Jonker; HENRIETTA GEERTRUIDA, kapt. F.C. de Boer; IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. M. van Gijsel; TASMANIA, kapt. B.J. Jonker; AMSTERDAM, kapt. D. Herderschee; EVA JOHANNA, kapt. S. van Bockhove (van Rotterdam).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Volgens brief van kapt. F.W. Ridder d.d. Bordeaux, 8 augustus, is het door hem gevoerd geweest zijnde schip (opm: schoener) ADOLF EN MARTINUS, van Quisembo (zuidwestkust van Afrika) bestemd naar Rotterdam, de 3e juli l.l. in volle zee op 05º30’ N.B. en 24º40’ W.L. vergaan. De equipage is door het Franse schip PEROU, kapt. F. Dejean, gedestineerd naar Bordeaux, op genomen en aldaar behouden aangebracht (opm: zie NRC 180160).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 augustus. Volgens telegrafisch bericht is de stoomboot ADMIRAAL VERHUELL gestrand. Er was een stoomboot aangenomen om te beproeven haar eraf te brengen; hoewel het niet wordt opgegeven, schijnt de stranding nabij Hâvre te hebben plaats gehad (opm: zie NRC 150858).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 12 augustus binnengekomen EUGENIA, kapt. J. Dodde, van Newcastle, PRINS VAN ORANJE, kapt. L. Hensing, KOSMOPOLIET, kapt. L. Bouten, de beide laatste van Rotterdam naar Batavia, stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, van Londen
Den 11 dito GRIETJE KOENS, kapt. A.R. Kuipers, van Petersburg, beiden naar Dordrecht. Den 12 dito uitgezeild: ANTOINETTE, kapt. J.M. de Winter, gesleept binnendoor.
Den 11 dito ATLANTIC, kapt. T. Marciel, beiden naar Rotterdam.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Aangekomen in Straat Sunda, 14 juni, het barkschip STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtmans, van Batavia naar Rotterdam.
De 19e juni van Batavia naar Nederland vertrokken het barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. O. de Groot Stiffry.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 14-08-1858
Rotterdam 13 Augustus
Volgens brief van kapt; F. W. Ridder, d.d. Bordeaux 8 Aug., is het door hem gevoerd geweest zijnde schip Adolf en Martinus, van Quisembo (Z.W. kust van Afrika) bestemd naar Rotterdam , den 3den Julij l.l.. in volle zee op
5° 30' NBr. en 24° 40' WL. vergaan. De equipage is door het Fransche schip Perou, kapt. F. Dejean, gedestineerd naar Bordeaux , opgenomen en aldaar behouden aangebragt.


Datum: 15 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus. Het stoomschip ADMIRAAL VERHUELL, van Hâvre naar Rotterdam – zie ons nommer van gisteren – bij eerstgenoemde haven op strand geraakt, is deze nacht vlot geworden en te Hâvre binnengebracht. Schip en lading zijn onbeschadigd en men zou maandag de reis naar Rotterdam vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 augustus. Aangaande het schip HONIGBIJ (opm: fregat HONIGBY), kapt. Goedknegt q.q, van Batavia naar Amsterdam, te Mauritius binnen, wordt van daar van de 9e juli gemeld, dat men bezig was het onbeschadigde gedeelte der lading weer in te nemen, en dacht de kapitein tegen het einde dier maand tot vertrek gereed te zullen worden.


Datum: 16 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Krachtens Zr.Ms. besluit van de 12e dezer worden in dienst gesteld met de 1e september a.s. Zr.Ms. schroefstoomschip VESUVIUS, commandant luit.t.zee 1e klas Jhr. E. de Casembroot, liggende te Vlissingen, en met de 6e september daaraan volgende Zr.Ms. schroefstoomschip VICE ADMIRAAL KOOPMAN, commandant kapt.luit.t.zee J.J. van der Moore, liggende te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swaferort (opm: Swalueroort, thans Sääre)(Oesel), 1 augustus. De schoener ELISABETH, kapt. Ruebel, van Memel (opm: Klaipeda) naar Stockton, is 30 juli alhier gestrand en wrak geworden.


Datum: 17 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Genemuiden,14 augustus. De brik JOHANNES CHRISTIAAN, rederij de heren Fraissinet en van Baak te Amsterdam, groot 270 lasten, welke op 25 juli l.l. door de west-zuid-wester storm voor haar ankers wegsloeg op een zandbank, wordt thans uitgebaggerd, welk werk door Willem Moelard en Harm Altena, arbeiders alhier, is aangenomen voor 47½ cents de kubieke el (opm: bedoeld is m³). Men schat de te baggeren grond op 3500 el. Volgens deskundige heeft het schone schip niets geleden en zal hetzelve spoedig weer in vlot water zijn, daar op ruim een scheepslengte van het schip 4 ellen (opm: meter) water staat.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Tjalkschip, groot plm. 64 ton, bij D. Barkmeijer te Stroobos.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Finale verkoping van een best ongewegerd vaartuig, 25 ton, liggend aan de werf bij T. Kamp te Dragten (opm: zie LC 100858).


Datum: 18 augustus 1858


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 14 augustus binnengekomen JAN DANIEL, kapt. H. Hagers, van Rotterdam naar Australie. Uitgezeild stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, van Dordrecht naar Londen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee. Den 7 augustus binnengekomen MARIE JOSEPHINE, kapt. H. Stifhead, van Liverpool naar Rotterdam.
Den 16 dito uitgezeild SINE NOMINE, kapt. L. Verheul, van Zierikzee naar Seaham.


Datum: 19 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Kapt. T.T. Cremer, voerende het schip (opm: brik) PRESTO, de 21e juli van Newcastle te Newhaven aangekomen, meldt van daar van 27 dito dat hij gedurende 40 dagen in de Spaanse Zee met stormen geworsteld had, waardoor het schip lek geworden was en diverse schade geleden had, zijnde onder anderen het galjoen (opm: licht, ondersteunend deel van de boeg, waarop de boegspriet rust) verloren gegaan, de voormarssteng met bramsteng en groot bramsteng gebroken, en men daardoor genoodzaakt was geworden al het lopend touwwerk te kappen enz. en een gedeelte der lading over boord te werpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 16 augustus. Heden werd alhier door een vissersvaartuig aan wal gezet, kapt. Patterson en de verdere bemanning van het schip ERIK BAKER, van Stockholm naar Lissabon bestemd. Deze bodem is in aanzeiling geweest met het te Rotterdam te huis behorende barkschip JUNO, kapt. G.J.A. Bruijns, van Akyab naar Rotterdam, en bekwam daarbij zulke zware schade, dat men het schip in zinkende staat moest verlaten. De JUNO heeft haar reis naar Rotterdam vervolgd (opm: zie NRC 200858 en 280858).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Amsterdam arriveerden:
- MARIA, kapt. Mooi, van St. Petersburg, met 1300 tschetwert rogge. Adres: order.
- APOLLO’S, kapt. Dik, van St. Petersburg, met 1161 tschetwert rogge. Adres: A. & F. Haerten.
- JENNY, kapt. van Wijk, van St. Petersburg, met 1242 tschetwert rogge. Adres: Eltzbacher & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Volgens bij het departement van marine ontvangen bericht van de commandant van Zr.Ms. transportschip de MERWEDE, de 5e juli van Curaçao vertrokken, is die bodem ten gevolge van door aanzeiling met een Amerikaans schip bekomen schade in Duins binnengekomen (opm: zie volgend bericht).


Datum: 20 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 17 augustus. Heden is alhier met verlies van fokkemast en andere belangrijke schade binnen gebracht het Nederlandse oorlogstransportschip MERWEDE, van Curaçao naar Helvoet bestemd. Het schip bekwam deze averij in een aanzeiling met het Amerikaanse schip EAGLE SPEED, van Londen naar Bombay, welke laatste mede met verlies van kluiverboom en andere schade geretourneerd is. De equipage en passagiers aan boord der MERWEDE zijn allen wel. Volgens een bericht uit het Nieuwe Diep, zal Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP naar Deal vertrekken om de MERWEDE van daar naar Hellevoetsluis te slepen (opm: zie NRC 240858).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 augustus. Het schip CATHARINA, kapt. Brons, met rogge van St. Petersburg naar Elseneur (opm: Helsingör), is volgens brief van St. Petersburg van de 13e augustus, de 10e dito na over de bank te zijn gekomen in 14 voet water gezonken, uit elkander gebarsten en zou de 14e dito verkocht worden. De inventaris is geborgen.
(opm: de schoenerkof, bouwjaar 1850, werd gelicht, hersteld en onder Russische vlag als WELJEKSET met thuishaven Wiborg weer in de vaart gebracht; na 1869 loopt het spoor dood)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 18 augustus. De Rotterdamse bark JUNO, kapt. Bruijns, van Akyab naar Rotterdam, is alhier met verlies van boegspriet en andere schade, wegens aanzeiling binnengelopen. Zie ons nommer van gisteren. (opm: zie NRC 190858 en 280858)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop drie schepen, zijnde: een Veerschip, groot 21 ton, een dito, groot 15 ton, en een Veersnik, met lange roef, groot 9 ton; allen nog goed in staat en voorzien van zeil en treil, bij O.L. Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval uit de hand te koop: een hecht sterk schip, 7 jaar oud, groot 10 ton, met al zijn inventaris.
Te bevragen bij de weduwe W. van der Zee te Uitwellingerga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar, ten huize van Douwe Steenstra bij de Vismarkt, op woensdag den 25 augustus1858, ‘s namiddag 4 uur, publiek verkopen: het Tjalkschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, gemeten op 13 ellen 10 duim lengte, 3 ellen 58 duimen wijd en 1 el 85 duimen holte (opm: 13,10 x 3,58 x 1,85 m.) en overzulks op 86 tonnen, met al deszelfs rondhout en staand en lopend want enz. enz, zoals het laatst is bevaren geweest door nu wijlen Jacob Alberts de Boer.
Te aanvaarden binnen 14 dagen na den verkoop.


Datum: 21 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis,19 augustus. Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP is heden naar Duins gestoomd om het transportschip MERWEDE, naar Hellevoetsluis te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 augustus. Heden is te Vlaardingen van de werf van de heer A. Otto met goed gevolg te water gelaten het barkschip JACOBA HELENA, groot plm. 400 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, voor rekening ener rederij onder directie van de heer Hendrik Veder alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal 19 augustus. Heden werd alhier met verlies van boegspriet grote en voorsteng en nog meer andere belangrijke schade binnengebracht het Nederlandse schip (opm: brik) GROOT ZEEWIJK, kapt. G. Homan, van Amsterdam naar Triëst bestemd. Het schip bekwam die schade in aanzeiling met een grote stoomboot op de hoogte van Folkestone (opm: zie NRC 220858).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Heiligenhaven, 17 augustus. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. H. de Boer, alhier in averij binnen – zie ons nommer van 13 dezer – is geheel gelost en uit het ingestelde onderzoek is gebleken, dat het schip lek is en nog andere schade heeft. Het is gisteren aan de werf gehaald om te repareren. Een gedeelte der lading is verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Volgens telegram van Odessa in dato 18 augustus meldt stuurman Gollards, dat hij met het barkschip MARIA CATHARINA van Konstantinopel (opm: Istanbul) aldaar was aangekomen. Kapt. K. Poel was op deze reis door een Griekse loods gedood. Het schip was in goede staat.
(opm: kapitein Nicolaas [ook: Klaas] Poel werd op 13 augustus door de loods gedood; het schip was onderweg geweest naar Trebison [Trabzon], maar stuurman D. Gollards besloot uit veiligheidsoverwegingen naar Odessa te varen, waar ook de gevangen genomen loods kon worden berecht; bron: ‘Zaans Erfgoed’ nr 26, herfst 2008)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Consulaat-Generaal van Frankrijk. Op last van de heer consul-generaal zal op maandag de 23e augustus 1858 door de heren John Pryce & Co voor rekening van wie zulks zou mogen aangaan, op publieke vendutie aan de meestbiedenden worden verkocht:
- Het Franse schip NICOLAS CEZARD, van Havre, kapt. Adam, groot 577 tonnen, zo als hetzelve is liggende of niet liggende op het rif van Krawang.
- De in het schip gebleven lading, een gedeelte van het tuig, de stengen, provisiën, boten, enz, afkomstig van genoemd schip en te Batavia aangebracht, af te leveren in het Entrepôt.
De kanselier van het consulaat-generaal van Frankrijk, Henry du Chesne.
Batavia, 20 augustus 1858.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op woensdag 25 augustus 1858 voor een der lokalen aan de Kleine Boom (opm: te Batavia) door Van Slooten, Morgan & Co van de opgeviste inventaris van het stoomschip SOURABAIJA, bestaande uit grote en kleine ankers en kettingen, ijzeren ballast, plaatijzer, geweren en bajonetten, pompen, nagels en schroeven, grote en kleine boeien, dieploden, divers koperwerk, koperen pijpen, ijzeren blokken met vier dubbele katrollen, koperen spijkers, kanonnen, etc.


Datum: 22 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 augustus. Zr.Ms. brik VENUS is heden alhier buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 21 augustus. Gisteren avond ten 7 ure is op het Nieuwe Zand gestrand en totaal verongelukt de Engelse brik HARMONY, kapt. Jonathan Cloak, van Newcastle met steenkolen naar Rotterdam (opm: zie NRC 250858). De equipage van negen man heeft zich met de boot gered en is op het strand van West-Schouwen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 19 augustus. Heden is alhier ter reparatie binnengesleept het Nederlandse schip GROOT ZEEWIJK, kapt. G. Homan, van Amsterdam naar Triest – zie ons nommer van gisteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar H.P. Nolet is van mening, op last van zijn principalen, op dinsdag de 31e augustus 1858, des middags ten 12 ure, in het notarishuis aan de Geldersche Kade, te Rotterdam in het openbaar te veilen en op dinsdag de 7e september 1858, ter zelfde plaats en uur bij afslag te verkopen: het snelzeilend en kopervast Nederlands Brikschip, STELLA MARIS, laatst gevoerd door kapt. A. Leeflang, volgens meetbrief lang 33 el 20 duim, wijd 5 el 1 duim, hol 4 el 15 duim (opm: 33,20 x 5,01 x 4,15 m.), en alzo groot 307 tonnen of 162 lasten, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, kettingen, touwen, ankers, geschut en verdere gereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Wijnhaven, te Rotterdam. Voornoemd schip is de 14e september 1854, het laatst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij beladen, hier te lande gearriveerd. Nadere informaties bij de heren Hudig & Blokhuyzen, cargadoors te Rotterdam en bovengenoemde makelaar te Schiedam.


Datum: 23 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 22 augustus. Woensdag j.l. werd te Amsterdam de jaarlijkse vergadering van deelhebbers in de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen aldaar, firma Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, gehouden. Blijkens de door commissarissen goedgekeurde balans is de staat van dit uitgebreid etablissement bij voortduring zeer voldoende en werd het dividend voor de commanditaire deelhebbers over 1857 weder op 8% van het maatschappelijk kapitaal bepaald. Uit het uitgebracht verslag is gebleken, dat in 1857 voor NLG 1.712.000 aan diverse werken afgeleverd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 21 augustus. De Nederlandse oorlogsstoomboot CYCLOOP is hier gisteren ter rede gekomen om het in averij binnengelopen transportschip MERWEDE naar Hellevoetsluis te slepen. Beide schepen hebben heden de reis aanvaard.


Datum: 24 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men leest in het Handelsblad het volgende:
Wanneer de zeeman, blootgesteld aan alle gevaren der zee, wisselvalligheden van wind en weder, en met onnoemelijke gevaren te kampen hebbende, zeer is te beklagen, hoe zeer het is dan niet te bejammeren en te betreuren wanneer hij ter nauwernood die gevaren is ontkomen, veilig op een goede rede voor anker ligt, dat hij dan als het ware bestormd wordt door een massa roofvogels in menselijke gedaante, onder voorwendsel hem te willen assisteren en te redden (daar, waar geen redding nodig was), mits hun betalende een buitengewone som geld voor die zogenaamde redding of hulp. Hoe zeer is zulks niet te betreuren door de rechtschapen mens, wanneer hij in die roofvogels in menselijke gedaante, zijn eigen landgenoten moet herkennen en kenbaar maken.
Op de 5e dezer kwam het kofschip ALFINA (opm: AFINA) kapt. H.C. Broekema, van Fredrikstad, met hout beladen en bestemd naar Kampen, door mistig, dampig weer en verleiding van stroom, in plaats van het Vlie, door de Eijerlandse gronden binnen en voor de Roggesloot ten anker. Aldaar veilig liggende werd hij overvallen door een massa zogenaamde mensen ten getale van minstens honderd, allen evenzeer er over uit om hun evenmens te helpen en te adsisteren, echter altijd onder voorwaarden, dat hij hun voor die adsistentie betaalde de som van honderd gulden. De hulp, welke genoemde kapitein behoefde, bestond in niets anders, dan dat hem een loods werd verstrekt om hem te brengen van Koksdorp (opm: De Cocksdorp) naar Texel, ten einde daar in te klaren. Zij, die bekend zijn met de afstand van Koksdorp naar Texel, kunnen best beoordelen, in hoe ver het redelijk was, dat de kapitein door een honderdtal mensen als het ware gedwongen werd om hun NLG 100 te betalen, voor dat traject en voor hulp, die hun niet gevraagd was, maar die men de kapitein met geweld wilde opdringen.
Het mocht eindelijk de kapitein gelukken, zich standvastig te blijven verzetten tegen die massa onmensen, hun zijn schip te doen verlaten onder bedreiging, dat zijn stuurman in het door hem te houden scheepsjournaal, hun gewelddadigheden zou opnemen en dat hij zich naar de wal zou begeven, ten einde aldaar aangifte van de zaak te doen, en zo mogelijk bij het gemeentebestuur aldaar recht en assistentie te verkrijgen. Het mocht hem daarna gelukken aldaar een schipper aan te treffen, wiens knecht met het vaarwater aldaar bekend, hem voor de som van NLG 15 als loods diende naar Texel.
De zucht om hun evenmens op meer genoemde wijze te redden, schijnt in die streken niet alleen te bestaan bij de onbeschaafde stand, maar strekt zich aldaar ook uit tot de meer geciviliseerde klasse der maatschappij, want, enige gelden benodigd zijnde, wendde de kapitein zich tot die soort van mensen, zich in de regel noemende scheepsmakelaars, cargadoors, zaakwaarnemers of iets dergelijks, en ontving dan ook die gelden, edoch, men wilde de man meer van dienst zijn, zelfs door hem aan te bieden, van geheel voor zijn schip en lading zorg te zullen dragen en in veiligheid te willen brengen, mits een gezegelde volmacht tekenende, welke hem daartoe ook reeds voorgehouden werd; men kon de kosten koper best vinden op de lading, welke toch zeker geassureerd zoude zijn, enz, enz. Ook hier bleef de kapitein standvastig volhouden, dat hij volstrekt niet in gevaar verkeerde, zeer veilig voor zijn anker lag, hem niet anders ontbrak dan NLG 35 en dat hij zich zelf best zou helpen zodra hij een loods had, waar men billijkerwijs niet meer voor mocht rekenen dan NLG 7 à 10, hun verder te kennen gevende, dat de lading niet verzekerd was, dat hij aansprakelijk voor het schip, doch tevens ook voor de lading van een ander, hun zeer verplicht was voor de grote zorg hemwaarts. Hierdoor werd alzo die heren de moeite gespaard, om een onkostenrekening op te maken, die natuurlijk niet zeer zuinig zou zijn geweest.
Van Texel zijne reis vervorderende, had genoemde kapitein nog het ongeluk, bij het eiland Wieringen, zijn kok, zijnde een jong mens van 14 jaren, te verliezen, welke op de deklast struikelde, over boord viel en, niettegenstaande alle aangewende moeite om hem te redden, in de diepte wegzonk en verdronk. Zonder enige averij aan schip of lading, is overigens kapt. Broekema behouden te Amsterdam aangekomen.
Wenselijk ware het, dat men ook in die streken loodsen had ten dienste der zeevarende, en zo daar overwegende bezwaren tegen mogen bestaan, dat dan althans die gemeentebesturen van hoger hand werden aangeschreven en door een voldoende veldwacht in staat gesteld, streng te waken tegen zoveel willekeur en afzetterijen; immers gebeurt het maar al te dikwijls, dat die roofvogels in mensen gedaante, zich niet alleen meester maken van de goederen van schip en lading wanneer een schip in gevaar verkeert, maar zelfs de schepeling hunne kleding en al wat zij hebben ontnemen; immers zó iets moest niet in Nederland gebeuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 23 augustus. Het schip (opm: bark) GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. C.J. Bax, is bij het naar zee slepen op de punt van de Plaat bij Zuid-Pampus aan de grond gekomen. De sleepboot is er tot assistentie bij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 22 augustus. Heden morgen ten 11 ure is alhier van de West-Indië, laatst van Deal, ter rede gearriveerd Zr.Ms. transportschip MERWEDE, commandant de kapt. luitenant ter zee J. van der Meersch, gesleept wordende door Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP (opm: zie NRC 200858).
De CYCLOOP is heden middag met het nieuw gebouwde vuurschip naar de Noord-Hinder vertrokken, om dat vaartuig aldaar ten anker te brengen, in de peilingen, welke door de hydrograaf, de luitenant ter zee A.R. Blommeldal, bepaald zijn (opm: zie NRC 270858). De inspecteur generaal en de inspecteur van het loodswezen zullen bij het plaatsen van het vuurschip tegenwoordig zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 21 augustus. Het Noorse schip FREYA, kapt. Gündersen, van Fredrikstad herwaarts gedestineerd, alhier bij de haven gestrand, is met de inventaris voor NLG 1481 verkocht (opm: zie LC 310858).


Datum: 25 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 24 augustus. Het schip GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. Bax, is heden met adsistentie in vlot water gebracht en ligt over Zuid-Pampus ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 24 augustus. Heden is alhier aangebracht enig op de Banjaard gevist rondhout enz, vermoedelijk afkomstig van de Engelse brik HARMONY, kapt. Cloak, l.l. zaterdag gebleven op het westpunt van de Zeehondplaat (en niet op het Nieuwe Zand, zoals vroeger gemeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 augustus. De schoener, in de Eierlandsche gronden verongelukt, vroeger gemeld, is,volgens aan boord gevonden papieren, gebleken te zijn, het Zweedse schip FREYA, gevoerd geweest door kapt. Johannson, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met lijnzaad, de 3e juli naar Dordrecht vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam, te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 31e augustus 1858, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, nº.499, publiek te veilen: het Engelse Schoenerschip TRIO, gevoerd door kapt. J. Dores, volgens meetbrief lang 14 el, wijd 3 el 63 duim, hol 1 el 98 duim (opm: 14,00 x 3,63 x 1,98 m.), en alzo groot 45 tonnen; met al des zelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Leuvehaven oostzijde, nabij de Scheepmakershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Amsterdam arriveerden:
- JETZKELINA WYA, kapt. Doornbos (opm: JETSKALINA WIJA, kapt. J.J. Doornbosch), van St. Petersburg, met 1148 tschetwert (opm: oude Russische inhoudsmaat, vooral gebruikt voor graan; hier ca. 2570 hl. of ca. 180 ton) rogge. Adres: order.
- ANNA JANTINA, kapt. Smit (opm: kapt. B.H. Smith), van St. Petersburg, met 1245 tschetwert (opm: oude Russische inhoudsmaat, vooral gebruikt voor graan; 67 tschetwert = 150 hectoliter rogge). Adres: order.
- STOOMVAART, kapt. Bruns (stoomschip), van Hamburg, met 670 zakken raapzaad, 100 zakken meel, 21 zakken wol, 15 vaten wijn en 17 kisten glas. Adres: diversen.
- De LANDMAN, kapt. Karsyns, van Dantzig, met 4900 schepel tarwe. Adres: order.
- GESINA, kapt. Krook, van Dantzig, met 156 fusten spiritus. Adres: order.
- NOORDHOLLAND, kapt. Blad (stoomschip), van Stockholm, met 78 stuks staal, 1666 staven ijzer, 97 balen lompen, 53 balen koehaar, 50 fusten wijn, 350 stuks lood en 184 tonnen teer. Adres: diversen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van de 16e dezer zijn in de voorgaande dagen uit het wrak van de LUTINE opgehaald: 179 hele Spaanse matten, 1 halve dito, 3 kwart dito en 1 kwart gouden dubloen (opm: eveneens Spaanse munt).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sourabaya, 12 augustus. Gisteren morgen om 9 ure is het stoomschip MENADO, kapt. Couteron, komende van Batavia, alhier ter rede door sterke stroom in aanzeiling geweest met het Engelse schip THAMES, dat hierdoor een zeer belangrijke schade heeft bekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 augustus. Het vertrek op zondag 15 dezer naar de Molukkos der door de heer Cores de Vries nieuw aangekochte stoomboot MENADO, kapt. Couteron, is zaterdag avond om 10 uren van hogerhand tot nader order uitgesteld. Men wil (opm: vermoedt), dat het nog niet inspecteren der machineriën hiervan de reden zijn zou.

Krant:
  JB - Javabode

Wij ontvingen mededeling, dat de Nederlandse (opm: niet bekend) bark BULEFELD, kapt. Henert, die op de 1e augustus op het rif van Poelo-Brani aan de grond geraakt was, op de 8e bij hoog water weder vlot is geworden. Men heeft het schip onderzocht en bevonden, dat het geen schade hoegenaamd had bekomen.


Datum: 26 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Landscrona, 21 augustus. De alhier in averij binnengelopen kof WALBURGIS, kapt. J. Veldhuis (opm: zie NRC 020858), heeft de reparatiën geëindigd en de lading weder ingenomen, zodat het schip gereed is om de reis weder aan te nemen.


Datum: 27 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Men leest het volgende in de Staats-Courant:
Op de 23e dezer is met het beste gevolg op de daarvoor aangewezen plaats gelegd het lichtschip bij de Hinder of A-bank in de Noordzee. Dit zeemerk dient zowel tot verkenningspunt voor de schepen in de richting bij het aandoen onzer kusten, als ook om deze voor diepgaande bodems gevaarlijke bank te vermijden. Het licht is in de avond van die dag voor het eerst ontstoken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 21 augustus. Het Rotterdamse barkschip HENDRIKA, kapt. W. van Aalborg, van Java naar Amsterdam, is hier gisteren lek, met gebroken fokkemast en andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 23 augustus. Het Nederlandse schip (opm: brik) CATHARINA, kapt. H.W. Moesker, van Livorno naar Kroonstad, heeft een gedeelte der lading alhier gelost en is heden naar haar verdere bestemming vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 25 augustus. Heden morgen is hier het bericht ontvangen dat de stoomboot TIMES, kapitein James Raison, varende van Harlingen op Newcastle en Leith, en zaterdag van hier vertrokken, geheel geladen met vee, kaas en stukgoederen, in volle zee, 30 Engelse mijlen van Newcastle, is gezonken. De equipage en de passagiers hebben zich in de boten gered en zijn behouden te Hartlepool binnen gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Snikschip, groot 11 ton.
Te bevragen bij R. Nijdam te Arum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomboot genaamd HARLINGEN.
De directie bericht, dat de laatste reis der zomerdienst zal plaats hebbende van:
Amsterdam, maandag 30 augustus.
Harlingen en Leeuwarden, dinsdag 31 dito.
De dienst tussen Amsterdam, Harlingen, Leeuwarden en Groningen wordt op gewone dagen voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. IJzeren Bargedienst, dagelijks corresponderende met de stoomboten FRIESLAND en HARLINGEN:
Vertrekt alle dagen: van Leeuwarden ’s morgens 4 uur en
van Harlingen zodra de passagiers en hun goederen aan boord zijn.


Datum: 28 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 14 augustus. Het op 7 dezer alhier van Amsterdam gearriveerde Nederlandse schip JOHANNA BEERTA, kapt. Fenenga, heeft in stormweder enige zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 augustus. Volgens een op heden alhier ontvangen schrijven van kapt. H. Meuldijk, voerende het Nederlandse schip (opm: brik) THERESIA MARIA, van Dublin naar Archangel, is dit schip de 29e juli bij zwaar mistig weder op een klip in de nabijheid van de Noorse kust gestrand en verbrijzeld. De equipage heeft zich in de boot gered en is daarmee gelukkig op een eiland 24 mijlen ten zuiden van Tromsöe, geland. De stengen, ra's, het staande want, enige zeilen en iets van de inventaris heeft men nog kunnen redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. De alhier tehuis behorende bark JUNO, kapt. Bruijns, heden van Akyab, laatst van Deal, te Brouwershaven binnen, is van Deal gesleept geworden door het Engelse stoomschip VICTORIA. Men zal zich herinneren, dat het schip in een aanzeiling met het Zweedse schip ERIK, kapt. Baker, de 16e dezer op de hoogte van Poortland (opm: Portland) de boegspriet verloor en andere schade bekwam (opm: zie o.a. NRC 190858).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Men verneemt dat Z.M. bepaald heeft, dat de manschappen, dienende aan boord van Zr.Ms. schepen en vaartuigen van oorlog, die geen gebruik verlangen te maken van het aan hen toegekende rantsoen jenever, daarvoor een schadeloosstelling in geld zullen bekomen.

ZZC 280858
Zierikzee. Den 27 augustus binnengekomen ZELDEN RUST (opm: kof), kapt. G.K. de Groot, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Rotterdam. Volgens verklaring van kapt. De Groot, heeft hij d.d. 25 augustus l.l. op 54º05’ N.B. en 04º05’ O.L. een groot schip met witte rand, mastloos op zijde, op zijn last zien drijven; mensen waren er echter niet op te bespeuren.

Krant:
  JB - Javabode

De 19e augustus is te Samarang aangekomen van Sourabaya het Nederlands-Indische stoomschip BATAVIA, kapt. A.G. Bosch. Het vaartuig vervolgde de reis naar Pekalongan en Batavia. (opm: eerste vermelding van dit door Cores de Vries aangekochte stoomschip)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banjoemaas (geen datum). Het Nederlands-Indische barkschip HECTOR, toebehorende aan de firma Paine, Stricker & Co te Batavia, en gevoerd door kapt. J.C. Kruijmel, is de 8e augustus vastgeraakt op de zeebank dwars van Karangbolong (opm: 07º47’ Z.B. 109º29’ O.L.). Niettegenstaande alle aangewende pogingen, ondersteund door van Tjilatjap gezonden hulp, is het niet gelukt het schip weder vlot te krijgen. Van de lading, bestaande uit 400 koyangs gouvernements-zout, zijn reeds 60 koyangs van boord gehaald, terijl het vooruitzicht bestaat, dat nog 40 koyangs zullen behouden worden. Het overige acht men verloren. De inventaris is grotendeels behouden (opm: zie JB 040958).


Datum: 29 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 augustus. Het schip BELINA, kapt. Jager, van Arendsburg naar Schiedam, is alhier met overgeworpen lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 17 augustus. Het Nederlandse schip ETTJE (opm: galjoot ETJE), kapt. J.J. Mooi, van Triëst naar Rotterdam, is alhier binnengelopen om schoongemaakt te worden; zijnde zwaar aangegroeid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 17 augustus. Het Nederlandse schip ALBERTO ROEMELING (opm: galjoot, mogelijk ALBERTHA RÖMELING, zie NRC 200758), kapt. B.J. Goosens, alhier in averij binnen, heeft 13e dezer, na geëindigde reparatie, de reis naar Amsterdam vervolgd.


Datum: 31 augustus 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Zr.Ms. korvet PALLAS, commandant kapt.luit.t.zee H.F. Valentini, bestemd naar Oost-Indië, is de 12e juli j.l. aan de Kaap de Goede Hoop aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 augustus. Binnengekomen RENSKE, kapt. H.U. Pot, van Laurvig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 29 augustus. Onder een driewerf herhaald hoera werd laatsleden vrijdag in onze haven binnen gehaald het wrak van het hier in den laatste storm gestrande Noordse brikschip FREIA (opm: FREYA). Dit vaartuig, onlangs in veiling gebracht (opm: zie NRC 240858), werd door de kopers (opm: Hendrik Wildst, pachter van de sluizen te Harlingen), door middel van ledige vaten en pompen, geholpen door de hoge vloed, vlot gemaakt en hier geborgen, ofschoon door deskundigen stellig was, dat het niet van de plaats der stranding kon vervoerd worden.
Een gelijk lot viel gisteren morgen te beurt aan het Engelse brikschip CORSAIR, kapt. James Smith, in denzelfden storm gestrand op de Makkumerwaard. Dit schone vaartuig, van 180 lasten, werd, onder leiding van den heer J. Vellinga, cargadoor alhier, door uitgraving, waaraan drie weken gearbeid werd, met den hoge vloed insgelijks vlot gemaakt en hier door drie visser vaartuigen mastloos binnen gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor een billijken prijs: een behoorlijk goed Jacht, met platte luiken, groot 18 ton. Het tuig is geheel compleet en in beste staat.
Te bevragen bij Katje te Leeuwarden.


Datum: 01 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkopingen op dinsdag 31 augustus.
In het koffijhuis het Neerlands Wapen, Korte Hoogstraat, alhier:
- het Nederlandse brikschip STELLA MARIS, met inventaris enz, In trekgeld NLG 9000.
In de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat:
- Het Engels schoenerschip TRIO, met inventaris enz, NLG 775.
- Het kraakschip DE VROUW MARIA, enz, voor NLG 1360 opgehouden, doch daarna verkocht voor NLG 1450.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Het voor Japan bestemde schroefstoomschip NAGASAKI, kapt. Jones, is 13 juli in de Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) binnengelopen om steenkolen en water in te nemen. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Aangaande het schip de JONGE GERRIT, kapt. Gerritsma, de 22e juli van Hartlepool herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 02 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Archangel, 4 augustus. Het schip UNION, kapt. Mann, van hier naar Amsterdam vertrokken, is met verstopte pompen uit zee teruggekomen. Het is bezig met lossen en zal waarschijnlijk spoedig de reis weder kunnen aannemen.


Datum: 03 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juli. De vrachten zijn nagenoeg onveranderd, doch breekt allengs de tijd aan, waarop wij een rijzing derzelven kunnen verwachten, beginnende de producten ruimer aan de markt te komen. Intussen valt op een belangrijke rijzing niet veel staat te maken, daar scheepsruimte in alle havens beoosten de Kaap overvloedig is en aldaar besteed wordende uiterst lage vrachten, aan vele schepen aanleiding tot verzeiling naar hier zouden kunnen geven. Sedert onze laatste berichten werd opgenomen Nederlands BOSPHORUS werd à GBP 3.15/- opgenomen om koffij te Padang naar New York te laden.
Verkocht zijn: Engels TASMANIA (300 tons) hier voor NLG 16.000, Engels SEA BIRD (515 tons) te Soerabaja voor NLG 32.000. Te koop is nog Nederlands JAVA'S WELVAREN. Disponible zijn: Nederlands DOGGERSBANK, SCHOON VERBOND, WILHELMINA LUCIA, ADMIRAAL DE RUITER, CATHARINA EN GEERTRUIDA, COLUMBINE, HOLLANDIA en GELDERLAND.
Nederlands ADMIRAAL JAN EVERTSEN is reeds weder bezig met het innemen van de lading en zal spoedig gereed zijn om te zeilen (opm: zie NRC 130859).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het gezinkt, snelzeilend Nederlands kofschip DE AMSTEL, groot 95 tonnen of 50 lasten, gevoerd door kapt. W. van Duijn, zo als hetzelve thans is liggende te Rotterdam, met deszelfs complete inventaris. Te bevragen bij de cargadoors Nobel & Holtzapffel te Amsterdam of Kuyper, van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juli. De Rotterdamse bark SOERABAIJA, kapt. A.M. Swarts, is 26 juni naar Onrust gebracht om te timmeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 juli. Heden is alhier van Kaap de Goede Hoop gearriveerd Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, commandant Van Hasselt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een Turf Tjalk. Mr. G. Schot, notaris te Franeker, zal, op maandag den 13 september 1853 (in plaats van den 30 dier maand, zoals in de Courant van vrijdag j.l. vrijdag aangekondigd is), des namiddag om drie uur, ten huize van C.T. Ettema te Franeker, in het openbaar verkopen: een hecht overdekt Tjalkschip, groot 88 ton, met zeil en treil en verdere scheepsgoederen, liggende in de Stadsgracht te Franeker, bij Jan E. van der Veen laatstelijk in gebruik geweest; dadelijk na den verkoop te aanvaarden.
(opm: LC 170958 meldt dat NLG 323 is geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Beekhuis te Buitenpost zal, op zaterdag den 11 september 1858, des namiddag 4 uur, ten huize van Eelke van der Veer, kastelein bij het Tolhek onder Kollum, publiek veilen en verkopen: een overdekt gewegerd Schuiteschip, genaamd de KLEINE, groot 21 ton, met mast, zeil, touwwerk en verdere inventaris, zodanig hetzelve laatst is bevaren door de eigenaar Pieter Jans van Lune, en is thans liggende bij evengenoemde Tolhek onder Kollum. ZEG HET VOORT.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomvaart van Harlingen naar Newcastle on Tyne.
Het Engelse stoomschip EMERALD, vertrekt naar Newcastle on Tyne zaterdag den 11 september 1858.
Adres bij de agenten Van Oppen’s Zonen.


Datum: 04 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Valparaiso, 15 juli. De Nederlandse brik GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. M. van Holdinga, alhier van Amsterdam gearriveerd, heeft een vracht naar Antwerpen aangenomen à GBP 3.- om in beide havens van Chili te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, P. Blom, J.F.L. Meijjes & W.IJ. van Reinouts, makelaars, zullen op maandag, zijnde de 20e september 1858, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, in publieke veiling verkopen: een extraordinair, welbezeild Barkschip, genaamd: DE GOEDE VREDE, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. J.H. Witt, zijnde gemeten op 335 tonnen of 177 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voorz. barkschip ligt aan de werf Het Witte Kruis. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op 13 september 1858 zal te Tjilatjap worden verkocht door tussenkomst van het vendukantoor aldaar en voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, de geredde goederen van het op de zeebank dwars van Karang Bollong, nabij Tjilatjap, verongelukt Nederlands-Indisch schip HECTOR, gevoerd geweest door J.C. Kruijmel (opm: zie JB 280858), bestaande uit rondhouten, ankers, kettingen, zeilen, etc.etc, en eindelijk het wrak, zoals het aldaar is liggend of niet, liggende met drie ondermasten en een ankerketting vooruit, uitstaande, en lang 75 vadem.

Krant:
 GSL - Glasgow Sentinel, Glasgow Lanarkshire


Type bericht:
Verkoop schepen

St. Helena, 30 juli. De MARY WIENHOLT, kapt. Weissenhorn, van Akyab naar Londen, hier op 4 juli lek gearriveerd na zeer zwaar weer te hebben ondervonden, was de 21e geïnspecteerd, onzeewaardig bevonden en niet meer te herstellen. Een gedeelte van de lading wordt door de schoener JANE verder vervoerd. Het schip wordt d.m.v. een advertentie te koop aangeboden.
(opm: het in 1836 gebouwde fregat, de ex-FLEVO, zie NRC 200954, werd waarschijnlijk ter plaatse gesloopt.
NRC 050958
Londen, 2 september. Het Nederlandse schip OLIVIER VAN NOORD (opm: bark OLIVIER VAN NOORT), kapt. J. Timmermans, van Sydney naar Batavia, is 7 juni in Torres-straat gestrand en onmiddellijk totaal verbrijzeld. De equipage is gered door het schip SEA PARK, kapt. Smith, naar Madras bestemd. (opm: zie JB 140758 en navolgend bericht)


Datum: 05 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 september. In ons nommer van gisteren deelden wij kortelijks onder de scheepstijdingen het vergaan mede van het alhier tehuis behorende barkschip OLIVIER VAN NOORD, kapt. Timmermans en van het Engelse schip RODNEY, kapt. Bissett, in de Torres-straat. De heden ontvangen Shipping and Mercantile Gazette van gisteren deelt daaromtrent de volgende nadere bijzonderheden mede: De schepen RODNEY, SEA PARK en NORTHUMBRIAN vertrokken gezamenlijk de 22e mei van Melbourne, allen naar Indië bestemd, voornemens zijnde om elkander door de Torres-straat gezelschap te houden. De 6e juni werden zij door de Rotterdams bark OLIVIER VAN NOORD, kapt. Timmermans, van Sydney naar Batavia gaande ontmoet, welke kapitein zijn verlangen te kennen gaf om door de gevaarlijke passage bij hen te blijven. De 7e juni zich toen bevindende op 21º Z.B. en 159º O.L, geraakte het schip RODNEY op het Kenn's Riff en bleef aldaar zitten. Op het ogenblik dat het gevaar aan boord van die bodem bemerkt werd, liet de gezagvoerder Bissett onmiddellijk blauwlicht en vuurpijlen afsteken. Door deze voorzorg is allerwaarschijnlijkst voorkomen, dat de beide andere schepen in hetzelfde lot gedeeld hebben. De Nederlandse bark schijnt evenwel de seinen niet verstaan te hebben, vervolgde haar koers en zat 10 minuten na het ongeluk aan de RODNEY overkomen, mede op het rif. De bemanning van de RODNEY had door haar voorbeeldig gedrag en de koele bedaardheid van haar gezagvoerder het geluk om de boten in de hevige branding te water te brengen en zonder enig ongeluk er allen in te komen. De NORTHUMBRIAN zette dadelijk, na bijgedraaid te zijn, de boten overboord en zond deze naar de RODNEY, doch kapt. Bissett, die toen de laatste van zijn volk reeds in de boten had, praaide hen om naar de OLIVIER VAN NOORD te gaan en daar hulp te bieden, waar hij ook later met zijn equipage heen ging. Het tij was nu reeds belangrijk afgelopen en de brekers werden ieder ogenblik heviger. Van de OLIVIER VAN NOORD had men al de boten met het uitzetten verloren en de gehele equipage bevond zich op het achterdek bijeen geschaard. Het gelukte aan de grote boot van de NORTHUMBRIAN onder de spiegel te komen en aldaar de equipage op te nemen, terwijl de andere boten, voor het geval van ongeluk, op enige afstand lagen. Onder dit bedrijf had de reddingboot van de RODNEY, onder bevel van de 1e stuurman Richmond, nog het ongeluk om door de zee op het rif geslagen te worden, zodat al het volk eruit sloeg en velen kwetsuren bekwamen. Het gelukte hun echter om de boot aan lij van de OLIVIER VAN NOORD te brengen en aldaar met grote moeite langs zijde van de grote boot van de NORTHUMBRIAN te komen, waaruit zij nu een gedeelte van de bemanning van het Nederlands schip overnamen. De NORTHUMBRIAN nam de Nederlandse bemanning en de SEA PARK die van de RODNEY aan boord. Op de middag vielen de OLIVIER VAN NOORD en de RODNEY beide op zijde en waren totaal wrak geworden.
N.B. De RODNEY, kapt. Bissett, was van Melbourne naar Guam en de SEA PARK, kapt. Smith van dito naar Calcutta bestemd. De bestemming van de NORTHUMBRIAN is ons niet bekend. (opm: zie ook JB 140758)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het snelzeilend en kopervast Nederlands brikschip, STELLA MARIS, in veiling opgebracht hebbende NLG 9.000, zal op dinsdag de 7e september 1858, des middags ten 12 ure, in het koffijhuis Neerland's Wapen aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam, publiek worden afgeslagen. Iemand enige informatiën verlangende, vervoege zich bij de heren Hudig & Blokhuyzen, cargadoors te Rotterdam en bij de makelaar H.P. Nolet te Schiedam (opm: zie NRC 080958 en 090958).


Datum: 06 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 4 september. Het alhier tehuis behorende schip LEOPOLD, kapt. Coussemets van Swansea naar Valparaiso, is 12 april bij de Falkland-eilanden verongelukt. Met uitzondering van een matroos zijn al de opvarenden omgekomen.
(opm: deze driemaster, thuishaven Oostende, onder kapt. Alfred Coussement, verging op haar eerste reis onder Belgische vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 4 september. Het Nederlandse schip (opm: kof) COERT CORNELIS, kapt. D.A. Klontje, van Newcastle naar St. Petersburg, is eergisteren in de nabijheid van deze haven gestrand maar later vlot en hier lek binnen gebracht. Men is bezig de lading te lossen. (opm: zie NRC 100958)


Datum: 08 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In het koffiehuis Het Neêrlands Wapen: het Nederlandse brikschip STELLA MARIS à NLG 9000 in trekgeld geveild op 31 augustus l.l, is thans tot gemelde prijs afgelopen (opm: zie NRC 050958 en 090958).

Krant:
  JB - Javabode

De 5e september is van Batavia naar Bandjermasin vertrokken het Nederlands-Indische barkschip INTANG BANJERMASSING, kapt. Akiel, ex-Nederlands-Indische bark BINTANG OETARA. (opm: zie JB 070858)


Datum: 09 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Het te Schiedam te huis behorende brikschip STELLA MARIS, gisteren alhier afgeslagen, is, naar wij vernemen, aangekocht door de heer J.H. van Gent te Schiedam voor NLG 9000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Men leest in de Amsterdamse bladen het volgende uittreksel van een brief van stuurman Collards (opm: D. Gollards), aan boord van het Nederlandse barkschip MARIA CATHARINA, gevoerd geweest door wijlen kapt. Klaas Poel (opm: Nicolaas Poel):
Odessa, 19 augustus 1858. Met diep gevoeld leedwezen zet ik mij neder, om een onaangename plicht te vervullen, om enige nadere bijzonderheden te melden omtrent de droevige gebeurtenis, welke ik de 18e augustus per telegraaf reeds heb gemeld, welk noodlottig geval mij de 13e augustus met diepe smart en met zorgen overlaadde. Diep smartte ons het overlijden van onze geachte kapitein, daar hij goed en minzaam voor allen en mij bijzonder ten vriend was, en zorgvol zag ik op het lijk van onze waardige kapitein neder, daar ik dubbel de verplichtingen gevoelde, welke uit dit ontijdig overlijden voor mij ontsproten. Zonder enige suspicie (opm: achterdocht) immer te hebben gegeven, begon de Griekse loods 's morgens de 13e augustus alle blijken te geven van droefenis en verootmoediging, voor de kapitein nedervallende, wenende hem zijn voeten kussende. Daar de kapitein hem steeds zo goed behandelde, kwam ons dit onverklaarbaar voor en meende men dat de man dronken was, doch geen van ons kon begrijpen van waar hij de drank zoude bekomen hebben. De kapitein raadde hem aan om te gaan slapen, hetwelk hij ook deed, doch de loods bleef de gehele dag suf en scheen ziekelijk te zijn, zodat ieder van ons medelijden met hem had. Maar o hemel ! Hoe werden wij uit onze meewaardigheid gewekt.
's Namiddags ging de kapitein als naar gewoonte in zijn hut. Omstreeks vijf ure ging de loods ook naar beneden in zijn hem aangewezen hut en vandaar nam de booswicht zijn kans waar, sloop eruit, door de kajuit van de kapiteins hut en bracht deze, terwijl hij sliep, een steek met een lange ponjaard in de rechterborst toe. De hofmeester was juist beneden gekomen en zag dat de man de hut van de kapitein verliet en dat hij gewapend was, vlood (opm: vluchtte), gerucht makende naar het dek, derwaarts hij onmiddellijk door de loods gevolgd werd, die met zijn wapenen zwaaiende iedereen scheen uit te dagen. Hierop keerde de loods naar het halfdek terug, waar hij met zijn ponjaard naar de man aan het roer stak, die echter vlugger dan hij in het bezaanswant ontsnapte. Door dit rumoer werd ik opmerkzaam gemaakt, tevens “moord! moord!” horende roepen, waarop ik onmiddellijk in de kajuit sprong en de kapitein zag, die juist naar de kajuit scheen te willen gaan. Hij sprak geen woord, waarop ik hem in de grootste haast vroeg: “Kapitein wat is er gaande?” doch ik kreeg geen antwoord, en zag hem de drempel van zijn hut overschrijden. Ik meende dat de kapitein nog enige kledingstukken wilde aantrekken, daar hij ongekleed was, doch zag tevens bloed op de grond liggen; doch daar hij met de rug naar mij toe stond, kon ik natuurlijk de wond niet zien. Geen antwoord van hem bekomende, begaf ik mij onmiddellijk naar het dek en zag daar de loods, die bedroefde ogenschijnlijk zieke man, met jeugdige vlugheid over het achterdek stappen, gewapend met twee pistolen en een ponjaard aan de pols hangende. Het schip bracht hij voor de wind en stuurde recht op de wal in, waarvan wij ongeveer vier mijlen zullen af geweest zijn. Zijn doel scheen te zijn, het schip op het strand te zetten en wie weet wat ons daar wachtte. Ik, al het volk vooruit ziende, begaf mij ook derwaarts. Nauwelijks bevond ik mij echter daar, of de loods begon te vuren en deed dit nu gedurig klaarblijkelijk met het doel mij of de tweede stuurman te raken, doch trof gelukkig geen onzer, maar schoot herhaaldelijk door de fok en het grote zeil en het fokkegeitouw stuk. Een pistool hield hij in reserve steeds geladen. De kapitein zagen wij niet verschijnen en hadden deswegens de donkerste vermoedens. In allerijl namen wij twee luiken van dek van de grote boot, spijkerden daar matrassen tegen en met een luik aan iedere kant avanceerden drie van ons naar de valreep. Toen nam ieder van ons enig verdedigingsmiddel en begaven wij ons allen in twee partijen verdeeld naar de schotten, lichtten dezelve op en ze tot schild gebruikende, liepen wij daarmede tot aan de kampagne, op welke nadering de loods zijn pistolen loste; toen lieten wij de luiken vallen en vlogen op hem in. Niemand was geraakt. In het eerst meende hij stand te houden, doch bang wordende, wierp hij zijn wapens op het dek en sprong in zee, waarop wij onmiddellijk de sloep streken en de moordenaar terughaalden.
Onderwijl waren er reeds enigen naar de kapitein gaan zien, maar o hemel! Hoe vonden wij hem ? Levenloos in een hoek van de kajuit, ineengezakt, badende in zijn bloed. Welke middelen wij ook aanwendden om hem in het leven terug te roepen, niets mocht baten; geen blik, geen woord, zelfs geen zucht hebben wij van hem vernomen. Kapitein Poel was niet meer! De moordenaar, aan boord gekomen, werd goed gekneveld en aan het gangspil gesjord, waarna wij onmiddellijk om de Noord hielden, ten einde aan wal te komen, vrezende dat men ons van de wal had kunnen bemerken en wie weet achtervolgen. Zo zag ik mij nu plotseling van een waardige kapitein beroofd en mijzelf in een moeilijke omstandigheid. De volgende morgen begon ik onmiddellijk de goederen van de kapitein te inventariseren en te verzegelen; proces-verbaal en doodsakte opgemaakt, de goederen van de loods werden insgelijks geïnventariseerd en onder deze vonden wij onder anderen vrij wat drank, patronen, losse kogels en enig geld. Nu meende ik natuurlijk de reis naar Trebisonde (opm: Trabzon) te vervolgen en maakte mijn plan aan de equipage deswegens bekend. Doch die waren gezamenlijk van een andere gedachte, waarom zij mij een verklaring door hen allen ondertekend overhandigden, behelzende de reden waarom zij niet naar Trebisonde wilden gaan, namelijk de niet ongegronde vrees, dat de loods op de kust wel handlangers kon hebben, en daarom de zaak liever in handen van een Christen mogendheid en van de Nederlandse consul zagen, en om ons daar van de moordenaar te ontlasten, die, komende te Trebisonde, zijn daar zijnde landslieden wel tegen ons kon opruien. Ook konden wij met de toewaaiende wind binnen twee dagen te Odessa zijn en konden alsdan het lijk van de kapitein een behoorlijke begrafenis geven, na eerst als getuigen gediend te hebben. En met dezelfde gelegenheid moesten wij nog wel enige dagen op die hoogte kruisen om naar Trebisonde te gaan. Alzo zijn wij koers gaan stellen naar Odessa als noodhaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhafen, 5 september. De alhier in averij binnengelopen Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. H. de Boer (opm: zie NRC 130858), heeft de reparatie geëindigd en de reis naar Groningen aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kopenhagen, 6 september. De Nederlandse kof HENDRIKA, kapt. H.P. Vos, alhier in ballast van Amsterdam gearriveerd, is bevracht, om een lading haver voor Londen te Engelholm te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Marine. Openbare aanbesteding bij inschrijving op 's Rijks werf te Hellevoetsluis op vrijdag de 17e september 1858, des middags ten 12 ure van het slopen van het voor 's Rijksdienst afgekeurde stoomschip CURAÇAO, liggende aldaar, en zulks volgens de voorwaarden, welke ter visie van gegadigden zijn gedeponeerd ten burele van de hoofd-ingenieur op voorschreven werf, bij wie tevens alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden.
De inschrijvings-biljetten zullen op zegel en tevens bevattende de namen van de borgen, behoorlijk gesloten, uiterlijk op gemelde datum en uur ter secretarie van meergenoemde werf moeten zijn ingeleverd; wordende na die tijd geen meer aangenomen en op ongezegelden geen acht geslagen.
Hellevoetsluis, 7 september 1858 De directeur en commandant van de marine,
B.G. Escher


Datum: 10 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 2 september. Het Nederlandse schip COERT CORNELIUS, kapt. Klontje, van Newcastle naar St. Petersburg, hetwelk alhier binnenliep na op het strand gezeten te hebben – zie NRC. van 6 september – heeft geen lek bekomen. Het schip heeft ogenschijnlijk volstrekt geen schade en heeft de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dantzig (opm: Gdansk), 6 september. De Nederlandse kof VEREENIGING, kapt. S. van Reen, van Memel (opm: Klaipeda) met beenderen naar Newburgh bestemd, is bij Heisternest (opm: Jastarnia, 54 42 N 18 41 O) gestrand. Het volk is gered en ook de lading zal waarschijnlijk geborgen worden. Of men het schip weer af zal kunnen brengen is voor het ogenblik nog niet te zeggen. (opm: zie NRC 110958)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 8 september. Gisteren werd alhier op de werf Welgelegen, van de scheepsbouwmeesters D. & L. Alta, de kiel gelegd van een schoonerschip groot plm. 120 gemeten lasten, voor rekening der genoemde heren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nog hecht en sterk Kofscheepje, met complete inventaris, groot circa 12 ton, zeer geschikt tot Veerschip. Te bevragen bij de heer F. Holtkamp, boekhandelaar te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een schip te koop, zijnde een Veerschip, groot 15 ton, met zeil en treil, alles zeer hecht en goed, bij O. Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Boltjes te Grouw zal, dinsdag den 21 september 1858, des avond ten 6 uur, ten huize van A. Wijngaarden, logementhouder te Harlingen, publiek, onder uitloving van strijk en verhoog geld, provisioneel veilen: een wel onderhouden Kofschip, genaamd de CATHARINA CHARLOTTE, met zeilen, tuigage en bijbehoren, groot 66 ton; door wijlen P.G. Eijzinga nieuw uitgehaald te Grouw in 1853, thans nabij gemeld logement te Harlingen liggende; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. Breder bij biljetten omschreven, welke met inlichtingen der verkoopvoorwaarden zijn te bekomen ten kantore van gemelde notaris.
(opm: LC 240958 meldt, dat is geboden NLG 3200, met aanvulling: 85 lasten, uitgehaald op de werf van S. Zwat te Grouw; LC 011058 vult aan, dat schip voor NLG 6700 was verzekerd bij Verzekerings Maatschappij voor Zeeschade te Nieuwe Pekela)


Datum: 11 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dantzig (opm: Gdansk), 6 september. Het bij Heisternest (opm: Jastarnia, 54º42’ N.B. 18º41’ O.L.) gestrande Nederlandse kofschip VEREENIGING, kapt. van Reen – zie ons nommer van gisteren – heeft zes voeten water in het ruim (opm: zie NRC 100958, 150958 en 180958).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Padang (geen datum). Volgens berichten van de maand augustus is in de nacht van de 21e juli op de hoogte van Plangey, zuidelijke afdeling van Padang, verongelukt de schoener TELLO (opm: thuishaven Padang), gevoerd door Si Raso. De opvarenden, 19 mannen en 5 vrouwen, zijn op drie na gered. De lading, hoofdzakelijk bestaande uit rijst, olie en indigo, is geheel weg.


Datum: 13 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 31 augustus. Het Nederlandse schip (opm: kof) HEMMECHINA VROOM, kapt. E. Kistenkas, van Jaffa naar Cork, is alhier met onklare pompen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam.
Naar St. Petersburg. Het Nederlands kofschip JONGE BRECHTUS, kapt. C.T. Teensma.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 14 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 10 september. De Nederlandse schoener MARGARETHA, heden van hier vertrokken, is op de hoogte van het Rosby (opm: Crosby) vuurschip in aanzeiling geweest met het schip HAWTHORN, kapt. Beckford, van Carenas naar Liverpool. De MARGARETHA is onmiddellijk gezonken en het mocht slechts aan een op de stroom zijnde sloep gelukken de kapitein en loods te redden. De overige 6 man zijn omgekomen. De HAWTHORN verloor de boegspriet. (red: het Nederlandse galjootschip MARGARETHA, kapt. Korte, lag 2 september in Liverpool zeilklaar naar Lübeck). (opm: zie volgend bericht)


Datum: 15 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 september. In ons nommer van gisteren deelden wij uit Liverpool een bericht mede omtrent het verongelukken van een Nederlandse schoener, genaamd MARGARETHA. De Engelse bladen, die wij heden avond ontvingen, maken hiervan hoegenaamd geen melding en het is dus te veronderstellen, dat het schip MARGARETHA, in het bericht van gisteren bedoeld, hetzelfde is, waarvan wij reeds vroeger het verongelukken mededeelden, zijnde dat schip van Liverpool naar Ystad bestemd, ten gevolge van aanzeiling in het Crosby-kanaal gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende vijf schepen:
Voor Amsterdam: CAPELLA, kapt. P.H. Landweer; ZWAAN, kapt. K.J. van Hemert.
Voor Rotterdam: JUNO, kapt. G.J.A. Bruins; JASON, kapt. J. Lourens.
Voor Schiedam: STELLA MARIS, kapt. A. Leeflang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

’s-Hertogenbosch, 13 september. De schroefstoomboot van Maastricht op ’s-Hertogenbosch, die zaterdag j.l. was vertrokken en zondag morgen ten half zeven aan deze stad moest zijn, is eerst deze nacht ten twee ure, door paarden getrokken, hier aangekomen. Het vaartuig was bijna op de hoogte van Weert in de lucht gesprongen en dat wel door een verregaande onvoorzichtigheid van de kapitein en de machinist, die beiden zich te slapen hadden gelegd. De stuurman, aan het roer zittende, voelde op eenmaal een schok, die hem aan zinken deed denken. Op zijn geroep vloog een knecht naar beneden en, daar komende, ontdekte hij, dat de ketel vol stoom was. Dadelijk opende hij de veiligheidsklep, waardoor schip en passagiers gered werden. De schrik en angst waren echter algemeen. Later ontdekte men, dat de schok veroorzaakt was door het springen van 26 der stoombuizen. De stoomboot-onderneming heeft de machinist onmiddelllijk ontslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 september. Het schip (opm: kof) TWEELINGEN, kapt. W.J. Poorta, van Dantzig (opm: Gdansk) te Lynn (opm: King’s Lynn) aangekomen, heeft op 9 september door aandrijving een gat in de boeg bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dantzig, 11 september. Het schip VEREENIGING, kapt. S. van Reen, van Memel naar Newburg, bij Putziger gestrand – zie NRC van 11 september – is 5 voeten in het zand geweld en wrak. De lading zal men gedeeltelijk kunnen bergen en zal met de inventaris alhier verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 7 september. Aan de Westkust alhier is een vermoedelijk Nederlandse of Noorweegse kof aangedreven. Dezelve was geheel ontramponeerd en drijvende op de lading hout. Men heeft aan boord een bord met de naam CATARINA er op gevonden. Op het rondhuis is van achteren geboord (opm: gebrand) 175-APPING-1856 en de lading Noors hout is op de einden gemerkt IT&Co. Het schip is gisteren opgebroken, maar de lading, uit 348 stukken hout bestaande, is geborgen.
(opm: dit brandmerk behoort bij de kof CATHARINA ARENDINA van kapitein-eigenaar Jacob Jannes Lodewijks te Delfzijl; de bemanning kwam behouden aan land, zie NRC 160958)


Datum: 16 september 1858


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. Volgens een te Delfzijl ontvangen bericht is het kofschip CATHARINA ARENDINA, kapt. J.J. Lodewijks, aldaar te huis behorende, de 28e augustus j.l. nabij de Rifs Hoorns in zinkende staat gezien. De equipage had het vaartuig, dat van Noorwegen kwam en met hout (opm: bestemming Delfzijl) beladen was, verlaten, doch was gered geworden (opm: zie vorig en volgend bericht en NRC 190958).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 14 september. De Nederlandse kof CATHARINA ARENDINA, kapt. Lodewijks, van Noorwegen herwaarts gedestineerd is, de 28e augustus in zinkende staat door het volk verlaten, dat gered is. Het wrak is sedert op de westkust van Frederikshaven aangedreven en gebroken, doch de lading hout geborgen, zijnde waarschijnlijk het wrak in ons nommer van gisteren bedoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 juli. Zr.Ms. stoomschip AMSTERDAM, kapt. luit. ter zee P.A. Mathijsen, heeft in de maand juni l.l. met de kruisboten No. 3 en 23 de zeeroverschuilplaats Rioeng op het eiland Flores bezocht en bij de radja van Toto andermaal een poging aangewend ter bevrijding van enige waarschijnlijk nog in slavernij verkerende schipbreukelingen van de in die streken verongelukte schoener KAPOETRAN. Ofschoon deze tocht, wat de bevrijding der schipbreukelingen van de KAPOETRAN aangaat, geen resultaat opleverde en men reden heeft te geloven dat zij niet meer in leven zijn, zijn de Totoërs, waarvan bij deze gelegenheid een dertigtal het leven heeft verloren, zo getuchtigd, dat zij wel een afschrik zullen hebben gekregen om zich weder in te laten met het opkopen van schipbreukelingen als slaven en het heulen met zeerovers, welke laatste bij deze gelegenheid weer een groot verlies hebben geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 juli. Vrachten. Scheepsruimte is overvloedig aan de markt, zijnde sedert het vertrek der laatste mail vele vrachtzoekende schepen gearriveerd, welke in de naburige havens geen emplooi konden vinden. Daar suiker en koffij, de hoofdartikelen van uitvoer naar Europa in dit seizoen, slechts in kleine hoeveelheden ter markt komen, is thans nog geen rijzing der vrachten te verwachten, te minder daar binnenkort vele disponibele vaartuigen van China en Singapore tegemoet kunnen worden gezien.
Sedert onze laatste uitgave werden de volgende bevrachtingen afgesloten:
Naar Nederland de Nederlandse schepen A.R. FALCK à NLG 80 voor koffij van Padang naar Amsterdam; NIEUW LEKKERLAND à NLG 85 voor suiker en koffij te Pekalongan en te Padang naar Rotterdam, en HOLLANDIA à NLG 75 voor suiker te Passaroeang en NLG 85 voor thee hier naar Holland te laden.
Het Nederlandse schip COLUMBINE heeft een vracht van Banjermassing aangenomen.
De JEANNETTE zal moeten repareren.
De WILHELMINA LUCIA is door de militaire autoriteiten opgenomen om troepen naar Palembang over te voeren en krijgt NLG 200 daags, echter niet meer dan NLG 6000 in eens indien de reis langer dan een maand duurt.
Te koop zijn het Nederlandse schip JAVA´S WELVAREN en het Engelse schip STATESMAN.
Disponibel zijn de Nederlandse schepen DOGGERSBANK, SCHOON VERBOND, ADMIRAAL DE RUITER, CATHARINA EN GEERTRUIDA, GELDERLAND, JOHANNA EN GEERTRUIDA, REGINA MARIS (opm: eerste reis van deze bark), CATHARINA WILHELMINA, ACADIA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, JOHANNA CHRISTINA en PHOEBUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Uit Rembang bericht men: In de namiddag van de 11e dezer (opm: juli) is de bliksem geslagen in de grote mast van de alhier gestationneerde Kruisboot No. 17, die daardoor tot op zes voeten boven het dek zwaar is gespleten. De voormast en voorgaffel zijn geheel door de bliksem verbrijzeld. Twee der opvarenden hebben daarbij het leven verloren.

Krant: