Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1829


Datum: 01 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Gisteren is door de loodschipper S. van Ceulen, Ameland 4½ mijl van zich, gepraaid het kofschip DE GOEDE TROUW, kapt. J. Masker, van Amsterdam naar Londen. Het had schade aan de zeilen; het nachthuis (opm: behuizing voor het magnetisch kompas) en poorten waren weggeslagen, doch het schip was dicht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Door de loodsschipper K. Molenaar is op de 26e dezer, beneden gaats gepraaid het Papenburger kofschip AURORA, van Bordeaux naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het schip DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Amsterdam naar Marseille, heeft bij het uitzeilen van het Nieuwe Diep door aanzeiling een anker verloren en is uit dien hoofde moeten blijven liggen. De kapitein zou, daar zulks aan Den Helder niet te bekomen was, zich naar Texel begeven om zich een ander anker aan te schaffen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J.L. Tiemann, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief, van Hamburg van de 23e dezer, bij het inkomen van Cuxhaven, door een ander schip aangezeild en daardoor beschadigd geworden; de lading, die zo ver men zien kon, in goede staat was, zou denkelijk slechts ten dele moeten gelost worden om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. De schepen GEORGE, kapt. M.C. Pantekoek, van Riga naar Schiedam, DE HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Riga naar Amsterdam en ELISABETH, kapt. J.N. Brun, van St. Ubes naar Bergen, zijn de 9e dezer te Arendal wegens averij binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. De 30ste, des morgens, zeilde DE VOLHARDING, L. Teunis, naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 december. De 31e dezer, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis de VROUW IKINA, kapt. G.J. Possema (opm: G.J. Posthuma), van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Kapt. Th. Walton, voerende het Engels brikschip PHOENIX, de 30e dezer in de Goeree binnengekomen van Londen, rapporteert, op de 27e dezer, 40 Engelse mijlen O.Z.O. van de Galloper, te hebben gesproken het Nederlands schip MARIA EN ELIZABETH, van Rotterdam naar Dublin, hebbende vier weken reis en zijnde alles wel aan boord. Dit schip had enige dagen vroeger de equipage overgenomen van een te Hull te huis behorend schip, welke hetzelve in een zinkende staat had verlaten, doch weder een gedeelte dier equipage aan een naar Hamburg bestemd schip overgegeven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild:
ANTWERPS PACKET, kapt. J.H. Ricke, naar Hull; DE EENDRAGT, kapt. J. Dillewyns, naar Yarmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading aan de beurt naar Brugge, Oostende en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne en aanliggende plaatsen, het beurtschip DE CORNELIS EN ELISABETH, kapt. M. van der Putte, om in het begin der aanstaande week te vertrekken. Adres bij de commissaris N.J. Kelk en weduwe Beijerman, Posthorensteeg, B, 144.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE, varende in het Beurtveer van Nijmegen op Rotterdam, vice versa. Het geëerd publiek wordt bij deze verwittigd, dat, uit hoofde van de gewone jaarlijkse reparaties, de dienst zal eindigen met de 31e december 1828; zullende de wederopening der vaart in tijds worden aangekondigd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 december. Aan deze stad is gearriveerd het schip AGATHA, kapt. Jans T. de Jonge, van Liverpool, met stukgoederen en zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 31 december. Wij zijn verzocht, om het in onze vorige uit Alblasserdam medegedeelde bericht, betreffende de aldaar op de scheepstimmerwerf no. 248 den 22 dezer gelegde kielen van twee tweedeks fregatschepen, in zo verre te verbeteren dat die kielen niet zijn gelegd voor eigen rekening, maar voor rekening van Cornelis Smit en Co.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Advertentie. Te koop de Nederlandse brik MARIA PETRONELLA, 175 à 200 tonnen. Informatiën bij de makelaars Grisar, Marsily, Giese te Antwerpen.


Datum: 02 januari 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavoren, 23 december. Op de 9e december ontdekte men bij het aanbreken van de dag, van de zeedijk dezer stad dat er omstreeks 60 roeden bezuiden de haven, op de tweede baak, een visaak ten anker lag, die geweldig door de holle zee werd geslingerd en niet alleen gestadig overlopen werd door woedende stortzeeën, maar tevens bij elke aflopende golf tegen de grond dreigde te stoten en te bersten. Spoedig was een aantal mensen op de been die zich naar de dijk en de havenhoofden begaven en welke niet zonder grote ontroering zagen, dat er van het vaartuig om hulp en bijstand gesmeekt werd. De steeds toenemende stortzeeën mocht een ieder afschrikken, zelfs de zeelieden weigerden de hand ter redding uit te steken. Dan gelukkig leefde nog diezelfde Jacob Jans Visser, door meer dan 20 voorvallen roemrijk bekend, onder andere door het redden van de schipbreukelingen van een Rostocker galjas in de jare 1816 ten Noordwesten van deze stad gestrand, en die van een tjalkschip voor Nijkerk in de jare 1827, van welke beide gevallen in de nieuwspapieren melding is gemaakt. Bij zijn menslievendheid dezelfde moed nog voegende, zo menig maal aan de dag gelegd, aarzelde hij ook thans niet, alles te doen wat in zijn vermogen was, om zo mogelijk mens en vaartuig te behouden, terwijl zich vrijwillig tot medewerking aanboden Tjeerd N. Zwaan, Wietze O. de Boer en Geert J. Roodklif, alle ingezetenen dezer stad en Johannes J. Kramer van Zuiderhuisterveen.
Daar de sluis wegens de hoge stand van het zeewater niet kon schutten, werd er onmiddelijk een boot over de dijk in de haven gebracht, waarmee de in alle opzichten gevaarlijke tocht ondernomen werd, voorzien van een zware dreg en kabeltros, edelmoedig door schipper A. P. Schoonhoven, voerende een Engelse aalaak, behorende aan de heren Visser te Heeg, aangeboden nadat dezelve door een aantal in de haven liggende visserlieden, op het eiland Schokland thuisbehorend, laaghartig geweigerd was. Na het doorstaan van de grootste gevaren, en terwijl men van de wal elk ogenblik verwachtte dat de boot in de golven zou verdwijnen, waren Jacob Jans Visser en zijn tochtgenoten gelukkig genoeg, vlak voor de mond van de haven, een halve kabellengte (opm: de helft van 185,2 m, alzo 92,6 m) ver in zee, de dreg waaraan de tros was vastgemaakt, te kunnen laten vallen en nu roeide men naar de visaak, waar men niet aan boord kwam zonder eerst door zware zeeën te zijn belopen en de boot meer dan half vol water te hebben gehad, wat met hun hoeden moest worden uitgehoosd. Aan boord van de visaak zijnde werd het roerloos en geteisterde schip, met inspanning van alle mogelijke krachten en met behulp van de tros uit zijn gevaarlijke ligging in de haven in veiligheid gebracht, terwijl alzo de schipper Pieter Klaasens van Harderwijk, benevens twee jongens van naar gissing 15 en 16 jaar oud van een onvermijdelijke dood werden gered, daar de Voorzienigheid de pogingen van Jacob Jans Visser en zijn onverschrokken gezellen boven alle verwachting met de beste uitslag bekroonde.

PGC 020129
Advertentie. Mr. Willem Jans Quintus, openbaar notaris te Groningen, zal op maandag 5 januari 1829, des avonds te 7 uur verkopen ten huize van kastelein R.J. Tiddens, in het huis de Beurs, bij de Vischmarkt alhier, publiek verkopen in het bijzijn van de vrederechter 1/32 aandeel in het kofschip de JUFFROUW MEES, bevaren wordende door kapitein G. Dorenbosch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van notaris J.J. Blécourt, residerende te Wildervank, gedenkt schipper Hendrik Jacobs Oortjes, te Wildervank op vrijdag 9 januari 1829, des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein E. van Linge te Veendam publiek te koop te presenteren deszelfs welbevaren tjalkschip, met zijn annexen en toebehoren volgens inventaris, groot 45 roggelasten, zo het thans ter bezichtiging ligt voor de wal van de verkoper te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kapt. J. Uling te Oude Pekel A is voornemens, ten overstaan van notaris Mr. S Piccardt, in het gemeentehuis te Oude Pekel A, op donderdag 8 januari 1829 des avonds om 5 uur, publiek te verkopen, zijn welbevaren kofschip de VERANDERING, groot plusminus 90 lasten, met staand en lopend want en gereedschappen, volgens inventaris zoals laatst bevaren en thans liggende is te Amsterdam. Iemand genegen zijnde uit de hand te kopen, kan zich intussen deswegens bij voormelde eigenaar vervoegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De erven van wijlen E. G. Sterenborg zijn voornemens op 14 januari 1829 ten huize van R. H. Middel, te Oude Pekel A, des avonds om 5 uur, ten overstaan van Mr. S. Piccardt, publiek te verkopen:
- 1/32 part in de kof, bevaren wordend door kapitein E.P. Brons.
- 1/32 part in de kof, bevaren wordend door kapitein J.R. Brons.
- 1/32 part in de kof, bevaren wordend door kapitein D.T. Doornbos.
- 1/32 part in de kof, bevaren wordend door kapitein B.P. Kolk.


Datum: 03 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 december. Er heeft een gerucht gelopen, dat Zr.Ms. schip DORIS vergaan was. Gelukkig heeft dit zich niet bevestigd, daar er brieven van dien bodem ontvangen zijn van een latere dagtekening dan de dag, waarop men verzekerde dat dit ongeluk plaats zou gehad hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het schip (opm: smak) DE GOEDE VERWAGTING, kapt. J.S. Vegter, van Amsterdam naar Londen, is volgens rapport te Zoutkamp binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het schip DE VROUWE JACOBA, kapt. J.J. Rink, van Amsterdam naar Havre, te Vlissingen met averij binnen, lag de 29e december gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het schip CORNELIA, kapt. Graming, van Hamburg naar Triest, is de 22e december te Ramsgate binnengelopen, met verlies der grote steng.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het schip CHLORIS, kapt. E. Lietjebeck, van Ulesborg naar Lissabon, is de 21e december in Torbay met schade binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het schip (opm: pink) FLORA, kapt. D.H. Dade, van Amsterdam naar Marseille, is de 5e december te Falmouth binnengelopen; heeft de 14e dito de reis voortgezet, doch is de volgende dag aldaar teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Kapt. O.P. Blom, voerende het schip (opm: galjoot) ANTHONIUS EN CORNELIA, van Liverpool naar Amsterdam, meldt van Minehead van de 22e december, dat hij op de 19e dito, wegens tegenwind en storm, aldaar is binnengelopen. Het schip en de equipage waren in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het schip ISABELLA MARIA, kapt. Andrade, van Mogador naar Amsterdam, is de 7e december te Lissabon binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Kapt. C. Poort, voerende het schip ROTTERDAM, van Rotterdam naar Batavia, reeds gemeld te Gibraltar binnen, meldt van daar, in dato 7 december, dat in de nacht van de 5e november op 38 gr. noorderbreedte, 21 gr. westerlengte, door een zware bui uit het Z.W., zijn roer dwars afgebroken zijnde, en hij geen andere haven kunnende bereiken, de 3e december aldaar binnengelopen was; voor het overige was alles aan boord wel en hij dacht in 8 of 10 dagen gereed te zijn om zijn reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE CAMILLE, kapt. W.S. Backer, DE JONGE JOHANNA, kapt. W.J. Poel, CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, de JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, DE BRUSSELAAR, kapt. H.A. de Vries en DE ELIZA, kapt. L.J. Ruiter.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 januari. Te Antwerpen zijn gearriveerd NEPTUNUS, kapt. F. van der Steen, HOTTENTOT, kapt. Wis, van Padang, MARIA, kapt. P.E. de Boer, van Goole en FANNY, kapt. De Boer, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van 30 december: De 24e oktober is aan Kaap de Goede Hoop binnengelopen de OSIRIS, kapt Huntingh, van Batavia naar Antwerpen, hebbende de grote mast verloren in een hevige storm op de 10e dier maand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam naar de volgende plaatsen:
Batavia: de GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, adres bij Coopman & De Wit & Lenaertz, Van Olivier & Co., Hoyman & Schuurman, en De Vries & Co.
Batavia: CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wzn., adres bij Jan Corver & Co, en d’Arnaud & Co.
Suriname: de FAAM, kapt. Eldert van Laar, adres bij Hoyman & Schuurman, Altena & Co, en D. Aletrino.
Suriname: de DAGERAAD, kapt. Reltje Cornelisz. Stada, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: PARAMARIBO, kapt. Klaas Spiegelberg, adres bij B.D. Bosscher, B. Koster & Zn., en Nobel & Holtzapffel.
Suriname: de JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Rinke Tjebbes, adres bij Hoyman & Schuurman, Altena & Co, en D. Aletrino.
Suriname: de ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: CONCORDIA, kapt. Wolterus Groen, adres bij Altena & Co., D. Aletrino, en Da Costa & Bueno.
Suriname: MARIA, kapt. A. Hulsen, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: ’t HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, adres bij Hoyman & Schuurman.
Demerary: de PLANTER, kapt. Coert Jessen, adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. Henriques & Zn.
Berbice: de NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, adres bij Hoyman & Schuurman.
Curaçao: ALMELO, kapt. Teunis Smit, adres bij Altena & Co., Hoyman & Schuurman, De Vries & Co. en D. Aletrino.
Genua en Livorno: de ONDERNEMING, kapt. F.T. Kuiper, adres bij Van Olivier & Co., d’Arnaud & Co., Van den Bey & Kroon, en Nobel & Holtzapffel.
Genua en Livorno: REMINA, kapt. J.G. Boon, adres bij Van Olivier & Co, d’Arnaud & Co., Van den Bey & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Lissabon: de VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, adres bij J. Daniels & Zn.& Arbman, en Coopman, De Wit & Lenaertz.
Cadix en Gibraltar: ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, adres bij C. de Grijs & Zn.
Bayonne: de Nederlandse kof DIANA, kapt. W.J. Stuit, adres bij Jan Corver & Co.
Bordeaux: VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, adres bij Jan Corver & Co.
Bilbao: de VROUW THEODORA, kapt. Hans Bandix, adres bij C. de Grijs & Zn, vertrekt 10 januari op verbeurte der vracht.
Duinkerken: de HOOP, kapt. S. Koorn, adres bij Gemmering & Penning.
Hull: VRIENDSCHAP, kapt. D. Ouwehand, adres bij Gemmering & Penning.
Bremen: HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, adres bij Blikman & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 januari 1829. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema (opm: G.J. Posthuma), van Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Vertrekkende schepen. Passage naar Amsterdam per het Nederlands schip SCHOON VERBOND, groot 890 tonnen, gevoerd door kapt. Dirk Kraaijer, om tegen den 20 januari aanstaande te vertrekken. Dit schip is door deszelfs grootte en voortreffelijke inrichting bijzonder geschikt voor passagiers, en is de gezagvoerder bereid contracten wegens het verzorgen derzelven, op de voet als bij de Engelse O.I. Compagnie schepen gebruikelijk is, aan te gaan, kunnende men van de lijsten van de aan boord zijnde provisiën en wijnen inzage bekomen bij de gezagvoerder voornoemd, of ten kantore van de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia is gearriveerd:
Den 31 december het schip FREDERIK, kapt. J. Brand, van het eiland Onrust.
Van Batavia zijn vertrokken:
Den 1 januari Zr.Ms. kanonneerboot No. 6, kadet ter zee H.W. den Appel Hogenberg, koersstellende om de Noord, het schip MARCO BOZARIS, kapt. J.G. Adriaan, naar Soerabaija, het schip IJDROESIE, kapt. Sech Said bin Awal Algator, naar Grissee, en de schoener FATHAL GANIE, kapt. Said Hoesin bin Achmat Habsie, naar dito.
Van Samarang zijn vertrokken:
Den 24 december Zr.Ms. schoener WINDHOND, luit. der 2e klasse De Man, naar Soerabaija, en den 27 december schip NIEUW CATO, kapt. C.F. Drijman, naar Joana.
Te Soerabaija zijn gearriveerd:
Den 23 december het schip BOEROENG, kapt. W. Lister, van Batavia den 16 december; den 26 december Zr.Ms. schoener WINDHOND, luit. der 2e klasse De Man, van Batavia den 18 december, en Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 14, luit. der 2e klasse J.C.J. van Speijk (opm: de Van Speijk, die op 5 feb 1831 de lont in het kruit steekt voor Antwerpen), van dito, en den 27 december het schip THALIA, kapt. H. Hoope, met 5 passagiers, den 21 december van Batavia.
Van Soerabaija zijn vertrokken:
Den 24 december Zr.Ms. schoener DAPHNE, luit. der 1e klasse G. Lockemeijer, naar Makasser; den 27 december de schoener SOERABAIJA, kapt. J. Kennedij, met een passagier naar Banjermassing.


Datum: 06 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip DE VROUWE HENDRIKA, kapt. A. van den Abeele, van Amsterdam naar Batavia, in Torbay binnen, heeft de 27e december, met meer aldaar binnengelopen schepen, de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip FLORA, kapt. D.H. Dade, van Amsterdam naar Marseille, te Falmouth binnen, heeft de 25e december de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, van Liverpool naar Antwerpen, te Liverpool teruggekomen, was de 23e december gereed om de reis te hervatten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Kapt. M.C. Pantekoek, voerende het schip GEORGE, van Riga naar Schiedam, te Arensdahl (opm: Arendal) binnen, meldt van daar in dato 9 december, dat hij, na de 13e november Elseneur verlaten te hebben, de 20e dito reeds op de hoogte van Texel was geweest, als wanneer het schip bij een vliegende storm uit het W. en het Z.W. door zware stortzeeën geheel opzij geworpen werd, zodat de kajuitskap in het water lag, de grote boot uit de sjorrings en bijna alles van het dek weg sloeg; ook werd gedurig rogge gepompt, ofschoon het schip dicht gebleven was. Tot in de avond van de 30e dito zo voort geworsteld hebbende, bevond hij zich 12 mijlen van Texel O.Z.O. per kompas en kreeg hij een nog toenemende vliegende Z.W. storm een Engels driemastschip van over 400 lasten in het gezicht, die op hem aanhield, waarom hij dadelijk een brandende lantaren uitzette en met zijn equipage uit alle macht schreeuwde om af te houden, doch tevergeefs, daar genoemd schip deszelfs koers bleef houden en de GEORGE aan stuurboordzijde, bij het bakstag, met zo veel geweld aanliep, dat de bezaansmast in het dek afbrak en overboord sloeg welke men vervolgens los kapte en sneed. Kapt. Pantekoek verzocht hierop de Engelse kapitein om bij hem te blijven, doch deze vervolgde, zonder zich over hem te bekommeren, zijn reis, waarop hij, daar zijn schip geheel onder het water versmoord lag en hetzelve zonder achterzeil niet wilde bijleggen, besloot te halzen, waardoor het roer door een zware stortzee los en hij met de borst op de stuurboord bolder geslagen en zwaar gekwetst werd; vervolgens werd de 3e december door een andere stortzee het gehele kajuitschot losgebroken, waarom hij tot behoud van het schip en de lading besloot om naar Noorwegen af te houden en nadat op de Doggersbank de gehele roef weggeslagen was, de 5e dito een loods aan boord kreeg en de volgende dag te Arendal binnen kwam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. De schepen WILHELMINA MAGDALENA, kapt. H.J. de Boer, van Dagø naar Amsterdam en ANNETTE, kapt. H.J. Katt, van Riga naar St. Malo, lagen de 9e december met meer anderen wegens tegenwind in een haven van Osterrisöer of Lyngöer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, van Amsterdam (als bijlegger naar Rouaan). De schepen CHARLOTTA MARGARETHA, kapt. G. Kaleshoek en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, zijn van de rede op de haven gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. De 4e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis DE VROUW AREWENDA, kapt. J.H. Lehnhoff, van St. Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. De 5e des morgens zeilden DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar Newry; PIETER EN ABRAHAM, kapt. W. van der Horden, naar Southampton en Zijner Majesteits transportschip DORDRECHT, luitenant Jonkers, naar de Middellandse Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. De 4e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas DE CONCORDIA, kapt. R.P. Dieke, van Leith, en DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Colchester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. De 5e dezer, des morgens, zeilden LOUISE, kapt. D. Guyt, naar Jersey; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Hull; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg en DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metszon, naar Lissabon; DE CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, naar Southampton; de WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis en GESINA, kapt. R.L. Roelfsema, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. De 5e dezer, des morgens zeilden van Maassluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, naar St. Valéry en DE BASTIAAN Ms. (opm: het schip heette BASTIAAN MAARTENSZOON, kennelijk door de krant afgekort), kapt. J. Plug, naar Newhaven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 januari. Te Antwerpen is gearriveerd NIEUWE UNION, kapt. De Boer (opm: kof, kapt. J. van den Broecke), van Rouaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 4 januari. Den 1 dezer, des morgens ten 8 ure, is, tussen Scheveningen en ter Heide, gestrand het Engels kotterscheepje ANN, kapt. John Sonniers van Boston, in Engeland, naar Maassluis bestemd. De equipage, bestaande uit twee mannen en een vrouw, is door enige Scheveningers gered en behouden aan wel gebracht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. Voor Antwerpen bestemd ST. MICHEL (opm: schoener), kapt. J. Koesot van Trinidad met suiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Gerhard Jacob Keiser, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens bij de veiling, aangekondigd voor de 9e januari ten huize van kastelein J. Eekhof, nog te koop te presenteren een welbezeild, voor weinige jaren nieuw uitgehaald smakschip de VROUW JANNA genaamd, groot 46 roggelasten, bevaren door wijlen W.B. Bossien (opm: overleden 8 december 1828), liggend in de Noorderhaven te Groningen, om terstond te aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip de JONGE SIKKO, gevoerd door schipper Pieter Aukes Visser, liggende in de Noorderhaven te Harlingen, gemeten 25 ellen lang, 5 el 3 duim wijd en 2 el 79 duim hol, metende 87 lasten of 165 ton, met een goede inventaris. Aangaande een en ander is nader informatie te bekomen bij de heer Simon Stinstra te Harlingen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 2 januari is te Batavia gearriveerd het schip (opm: fregat) GOUVERNEUR GRAAF DE BAILLET, kapt. C. Valcke, den 1 augustus vertrokken van Brugge, en den 3 januari het schip NEDERLANDSCH KONINGIN, kapt. W. Verloop, met vier passagiers, den 27 augustus vertrokken van Rotterdam.

AH 070129
Amsterdam, 6 januari. Men herinnert zich, dat de nieuwspapieren melding gemaakt hebben van de ontmoeting van het Nederlands schip de VERWISSELING, van Lissabon komende, met een Moorse kaper. Wij zijn thans in de gelegenheid onze lezers mededeling te doen van het antwoord, dat door de Keizer van Marokko gegeven is op de vertogen, welke deswegens door de Nederlandse consul-generaal te Tanger zijn gedaan, nadat hij kennis bekomen had van het gebeurde. Zie hier hetzelve:
In naam van de goedertieren en genadige God aan de Nederlandse consul, vol openhartigheid, salut. Onze majesteit heeft uw brief ontvangen en zich daarvan wel doordrongen. Het gedrag van de kapitein van onze kaper is geweest dat van een onbeleefde man, zonder opvoeding, die niet wist wat hij deed. Wij hebben dezelve daarvoor ernstig berispt en hebben aan alle de bevelhebbers van onze gewapende schepen hun woord doen geven, dat zij geen geweldenarijen meer zullen plegen tegen de schepen van de mogendheden, met welke onze majesteit in vrede en goede verstandhouding is. Salut.
De eerste dag van de maand Hemad de eerste (9 november 1828)


Datum: 07 januari 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is voornemens in de maand februari of maart aanstaande te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ publiek te verkopen het gekoperd, extra ordinair, zwaar getimmerd van eikenhout, tweedeks fregatschipshol, genaamd CORNELIA HENRICA, laatst gevoerd door kapt. Jan Sipkes Fz., onlangs van Batavia geretourneerd en thans alhier liggende aan de scheepstimmerwerf De Oranjeboom in de Bikkerstraat, alsmede deszelfs gehele inventaris bij kavelingen, bestaande in masten, boegspriet en andere rondhouten, ankers, touwen, zeilen, boot en chaloupen, 10 stuks ijzerkanons à 4 pond, twee lichtere dito en enige geweren, enz., grote kombuis, medicijnkist en vele chirurgijns-instrumenten en voorts allerlei koks-, bootsman-, stuurmans- en kajuitsgoederen, alsmede deszelfs gehele tuigage van staand en lopend want, touw- en blokwerk, onder het laatste verscheiden met metalen bossen, vele ijzerenbands watervaten en ander vaatwerk.Alles volgens nader uit te geven notitie. Zijnde inmiddels nader onderricht te bekomen bij de kapitein bovengenoemd, alsmede bij de cargadoors J. IJpelaar en Floris der Kinderen.
(opm: de zeebrief werd op 8 april geretourneerd met daarbij de mededeling ‘schip wordt gesloopt’)


Datum: 08 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 januari. Het schip DE VROUW JOHANNA, kapt. C.F. Christoffers, van Lübeck te Amsterdam gearriveerd, is zonder loods in Terschelling binnengekomen, doch vervolgens aan de grond geraakt en tegen betaling van NLG 150 weder afgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Kapt. W.M. Zwart, voerende het schip de VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Londen (volgens n.º 1 in Terschelling lek en beschadigd binnen), heeft enig touwwerk gesneden en veel tarwe gepompt, is door een loodsschuit binnengebracht, tegen betaling van NLG 850 en vervolgens met assistentie in de haven of het ras van Terschelling gekomen, alwaar hij zo spoedig mogelijk de lading, die ongetwijfeld beschadigd zal zijn, in vaartuigen zal lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Kapt. C. Brandligt, voerende het schip ASTREA, van Amsterdam naar Batavia, meldt van de rede van Margate in dato 31 december, dat hij, na reeds in de Hoofden (opm: ter hoogte van het Nauw van Calais) geweest, doch tot de Maas teruggedreven te zijn, aldaar is binnengelopen en spoedig Duins (opm: The Downs) dacht te bereiken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Van Hellevoetsluis wordt gemeld: de 5e, des namiddags zeilden DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. S. van Delden Az., naar Batavia, DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, naar Fécamp; de 6e, des morgens, DE HOOP, kapt. W. van Beelen, naar Dieppe en CHARLOTTE MARGARETHA, kapt. G. Kaleshoek, naar St. Eustatius.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 januari. Van Maassluis wordt gemeld: de 5e, des namiddags arriveerde INDUSTRIE, kapt. D.J. Cupido, van Woodbridge. De 6e, des morgens zeilden DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis, naar Liverpool en DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. De 6e dezer, des namiddags, zeilden van Hellevoetsluis Zr.Ms. stoompacket CURAÇAO, luitenant J. le Jeune, naar Vlissingen, en KATHARINA GEERTRUIDA, kapt. H.L. Dockter, van Riga (als bijlegger naar Amsterdam en is op de haven gekomen).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild NEPTUNES, kapt. M.J. Jeltes en HELENA, kapt. J.C. de Vries, naar Hull; DE HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, naar Londen.


Datum: 09 januari 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het hektjalkschip de VROUW LUITA, groot 40 ton, liggend te Delfzijl, blijft uit de hand te koop. Te bevragen bij de heer P.J. Vos te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een smakschip, groot 55 roggelasten. met roer, zwaarden en twee liggende platen. Te bevragen bij de scheepstimmerbaas Anne W. Hooites op het Hoogezand.

LC 090129
Amsterdam, 3 januari. In het afgelopen jaar 1828 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 263 schepen, als: 108 van Riga, 53 van Libau, 16 van Pernau, 86 van Reval, Arendsburg, Memel en andere steden, met welke, als ook met enkele van Brabant en andere districten van ons koningrijk, zijn aangebracht 28.069 lasten granen, waaronder 17.189 lasten rogge en 1000 lasten gerst; zijnde 55 schepen en 2.831 lasten graan meer dan in 1827.
Volgens de authentieke zeetijding zijn gedurende het afgelopen jaar 1828 in de Maas en Goeree binnen gekomen 2.085 schepen, zijnde 323 meer dan in 1827; alle zoals gewoonlijk, zonder vishoekers, jagers, haringbuizen, noch ook de schepen te rekenen, welke van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz., langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, en evenmin die, welke langs de Wadden binnendoor van Hamburg, Bremen, enz., gearriveerd of derwaarts vertrokken zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. de Vries, te Joure, zal, op maandagen den 19 januari 1829, des avond ten 7 ure, bij de beschrijving, ten huize van den kastelein Cornel, aldaar, in het openbaar, bij strijk en verhoog geld veilen, en op den 26 derzelver maand, ter zelfder ure, ten huize van den kastelein Schaafsma, mede aldaar, finaal presenteren te verkopen: Het gehele Veer en Schip, varende van de Joure op Leeuwarden, en vice versa, met zeil en treil, haken, bomen, en verdere aanhorigheden, zo en in dier voege hetzelve thans bij den eigenaar D.L. Woudstra wordt bevaren. (opm: LC 300129 meldt dat geboden is NLG 3000)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, lang over steven 18 ellen 744 strepen, wijd 4 ellen 70 strepen, hol naar advenant, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, kleden, haken en boomen, zoals hetzelve door de eigenaar S.W. Osinga is bevaren, liggende te Uitwellingerga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: De gerechte helft van een nieuw Veerschip, varende in de ordinaire beurt van Harlingen op Sneek et vice versa, met de gerechtigheid van het Veer, en alle kwotele toe en aanbehoren van dien; terstond te aanvaarden; nadere informatie te vernemen bij de griffier H. Smith, te Harlingen.


Datum: 10 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het schip JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, van Koningsberg naar Amsterdam, is in deze maand te Zoutkamp binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Volgens brief van kapt. A. Oosterbaan, voerende het schip CHRISTINA, van Amsterdam naar Genua, Livorno en Smyrna, in dato Vlissingen de 4e januari, had hij sedert zijn vertrek uit Texel op de 30e november, gedurig met zware stormen te kampen gehad en was tweemaal op de Jutse kust, alsmede voor de Elbe, op lager wal bezet geweest, alwaar hij zwaar had moeten zeilen; vervolgens in de nacht tussen de 1e en 2e dezer in de Vlaamse banken vervallen zijnde, had hij het, ondanks alle aangewende pogingen, niet van de lager wal kunnen houden en de storm steeds aanhoudende van het N.N.W. en N.W., voor een geheel touw ten anker moeten gaan, ten einde niet op strand te drijven; bij het opdraaien was het schip vreselijk onderhaald, doch had, ofschoon de zee zeer hol stond, het gelukkig afgereden; de kapitein had zich toen het dag werd bevonden te liggen Blankenburg Z.Z.O. van zich en was vervolgens te Vlissingen binnengekomen, doch wist nog niet hoe het schip en de lading gesteld waren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het schip REINIERA, kapt. G. Meugens, van Antwerpen naar Lissabon, is de 24e december te Scilly binnengelopen, doch heeft dadelijk de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Vertrokken: Het schip CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, naar Southampton; FLORA, kapt. J. Daniel, naar Rye en INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari, De 8e dezer, des namiddags, zeilde van Hellevoetsluis MAAS, kapt. J. Blake, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE HORTENSE, kapt. H.A. Nieberding, naar Marseille; COLUMBUS, kapt. N. Drinkwater, naar New York; DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, naar Newhaven; DE MARIA, kapt. E.R. Borchers en DE ELISA, kapt. M. Harkema, naar Lima; DE JONGE LODEWYK, kapt. K.E. Boswyk, THERESIA, kapt. L.J. Besseling, THERESIA, kapt. J. van der Perre, MINERVA, kapt. J.D. Zijlstra, ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuyper, ANNETTE, kapt. K. van den Oever en DE JONGE CESAR, kapt. G. Unruh, naar Londen; LE VOLTIGEUR, kapt. H. Wagenaar, naar Bristol; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Hubroek, naar Plymouth; DE JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent, naar Lynn; MARGARETHA, kapt. H.K. Dykhuis, naar Liverpool; ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peters, naar Rio Janeiro.
(opm: de brik ELISA vertrok naar Valparaiso alwaar 17 mei 1829 is aangekomen, via een kustreis naar Arica op 26 november 1829 in Valparaiso teruggekeerd en vandaar naar Antwerpen gezeild waar het schip op 8 maart 1830 is binnengelopen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 januari. Te Antwerpen is gearriveerd ENGELINA, kapt. De Jong (opm: smak, kapt. J.K. de Jonge), van Colchester.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip ELIZABETH (opm: fregat ELISABETH, in 1815 uit Zweden aangekocht, bouwjaar onbekend maar vóór 1810) kapitein Cornelis Pakes van Batavia naar Amsterdam, aan de Kaap de Goede Hoop binnen, is, volgens brief van daar van de 10 november 1828, afgekeurd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten, Antwerpen, 5 januari. ST. MICHEL, J. Koefoet van Trinidad de Cuba met 448 k. (opm: kisten) suiker


Datum: 13 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het schip ANNA MARGARETA, kapt. J. Olsman, met suiker van Altona naar Antwerpen, is, volgens brief van Glückstad van de 5e dezer, de 1ste aldaar aangekomen en toen nog liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het schip EMELIE, kapt. J.N. Kreinath, van Libau naar Amsterdam, zou, volgens brief van Libau van de 19e december, te Mandal met enige averij zijn binnengelopen en uit die hoofde moeten lossen om te repareren. Men veronderstelde echter dat de lading weinig zou hebben geleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. De 10e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam en DE LEMMER, kapt. J. Tammes naar Londen; DE HOOP, kapt. S. Koorn, naar Lynn, zijn allen wel in zee gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Van Maassluis wordt op de 11e dezer gemeld, dat de 10e dezer des morgens, zeilden DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis, naar Liverpool en DE VROUW WIBBINA, kapt. J.H. Kuiper, naar Exeter.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. De 12e dezer, des morgens, zeilden van Hellevoetsluis ZEELUST, kapt. L.N. Baas, naar Plymouth en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, naar Rouaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 12 januari. In het afgelopen jaar zijn aan de stad Dordrecht uit zee aangekomen 228 schepen, waaronder 68 uit de havens van Zweden en Noorwegen, 9 uit Rusland, 66 uit Frankrijk en 49 uit Groot-Britannië, 35 uit Denemarken en Pruisen en 1 uit Batavia. In 1827 waren aangekomen 222 schepen, zijnde derhalve gedurende het afgelopen jaar 6 schepen meer.

PGC 130129
Mr. Gerhard Jacob Keiser, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens op vrijdag 30 januari 1829, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder L. van der Molen aan de Groote Markt te Groningen, publiek op strijkgeldsconditiën te koop te presenteren een welbevaren tweedeks kofschip, de MERCUUR genaamd, lang 31 ellen, breed 7 ellen en hol 4 ellen, met staand en lopend want, ankers en touwen, zeilen en verder toebehoren, volgens inventaris. Tot hiertoe door kapitein Berend Simons Hooghout gevoerd en liggende thans aan de werf De Zwaan, bij de Eilandskerk te Amsterdam.
De inventaris is te lezen en nadere informatiën zijn te bekomen te Amsterdam ten kantore van de heren Floris der Kinderen en te Groningen ten kantore van gemelde notaris.
(opm: de kof werd verkocht aan H. & C. van de Stad, Zaandam; kapitein werd J.G. Visser)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 10 januari is te Batavia gearriveerd het schip ADMIRAAL BUYSKES, kapt. J.G. Duncan, met een passagier, den 18 september van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Al wie genegen is uit de hand te kopen een beurtschip met de beurt van de Lemmer op de Gordijk (opm: Gorredijk), zijnde hetzelve in ene goede staat, en voor 9 jaren nieuw gebouwd, met zeil en treil, zoals het thans bevaren wordt. Wie daaraan gading maken, vervoegen zich bij den eigenaar J.G. de Wint, te Lemmer, bij wien de condities te vernemen zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, lang over steven 18 ellen 4 palmen 6 duimen, wijd 4 ellen 1 palm 1 duim 6 strepen, hol op zijn uitwatering 1 el 8 palmen 7 duimen 2 strepen, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, zodanig als het bij schipper L.J. Drost bevaren is, in den jare 1818 nieuw uitgehaald; liggende thans aan de Nieuwebrug bij het Heerenveen, aan de werf van Fokke Jans Prins.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. H. Cannegieter, te Grouw, zal, op maandagen den 19 januari 1829, bij de beschrijving, ten huize van Tiete Visser, kastelein in Landswelvaren te Grouw, en den 26 dito, bij den provisionele en finale palmslag, ten huize van Jacob Arends de Jong, kastelein in het Wapen van Idaarderadeel te Grouw, telkens des avond ten 6 ure, publiek, bij strijk en verhoog geld, aan den meestbiedende, presenteren te verkopen een kofscheepje met ronde luiken en roef, groot 13 tonnen, voorzien van mast, een zo goed als nieuw zeil, 3 fokken, touwwerk, haken en boomen, en verdere aanhorigheden, zodanig en in dier voege als het wekelijks door den eigenaren Douwe C. Hellinga en Thijs G. Jaarsma, van Grouw op het Heerenveen et vice versa als veerschippers wordt bevaren, voort na den palmslag te aanvaarden. Inmiddels is gemelde veerschip voor de eerste zitdag, ook uit de hand te koop.
(opm: LC 230129 meldt dat geboden is NLG 455,75)


Datum: 14 januari 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Staedel, makelaar, presenteert als last hebbende van zijne meesters, ten overstaan van W.J. Luitjes Huissier, op donderdag de 15e januari 1829, des namiddags ten half drie ure precies, ten huize van C.F. Kues, in het logement De Zon, op de Nieuwendijk te Amsterdam, te verkopen: een partijtje geneverbessen, gelost uit het schip DE VROUW ROWINA, kapt. H.J. Dekker, uit Dantzig. Liggende bij het Wateras Veem, op de Brouwersgracht, bij de Prinsengracht en aldaar op de verkoopdag te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Onder Nederlands gezag teruggekeerd, werd in 1825 door de heer Mr. P. Merkus, gouverneur der Molukse eilanden, aan de luitenant ter zee van de 1e klasse, D.H. Kolff Jr., commanderende Zr.Ms. DOURGA, de last opgedragen, om een kruistocht door de zuidelijk Molukse Archipel te doen, ten einde na te sporen, welke overblijfselen er nog mochten bestaan van de sterkten, voorheen door het V.O.C. opgericht, verders om vriendschappelijke betrekkingen met de inwoners aan te gaan en te vernieuwen en hen uit te nodigen om op Banda ten handel te komen varen.
De heer Kolff verliet de 26e mei 1825 de rede van Amboina, stevende naar het Portugese etablissement op Groot Timor; van daar bezocht hij de eilanden Wetter, Kisser, Lette, Moa, Damma en Loean; hij begaf zich toen naar Banda en zeilde van daar naar de eilanden Babber en Wetang, bezocht de Aroe- en Tenimber eilanden en kwam de 8e oktober van het zelfde jaar, weder op Amboina terug.
De gouverneur Merkus keurde zijn verrichtingen goed en droeg hem in het volgende jaar op, om een dergelijke reis te ondernemen, waarbij hem tevens het onderzoek van een gedeelte der kust van Nieuw-Guinea of het land van Papous werd aanbevolen. De 26e maart 1826, verliet hij met hetzelfde vaartuig Amboina, zeilde naar Banda en bezocht de Ceram-Laut en Aroe eilanden. Van daar wendde hij de steven naar de kust van Nieuw-Guinea, welke hij van de Bartholomeus-rivier, tot het eiland Lokaye, onderzocht, opnam en in kaart bracht, zo veel als de omstandigheden zulks toelieten, daar de ver in zee uitstekende modderbank langs de gehele kust het onmogelijk maakte om met de brik of met sloepen dicht genoeg onder de wal te komen of te kunnen landen, Hij deed toen nogmaals de Tenimber-eilanden aan en kwam de 26e juni 1826, op Banda terug.


Datum: 15 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Kapt. A. Oosterbaan, voerende het schip CHRISTINA, van Amsterdam naar Genua, Livorno en Smyrna, te Vlissingen binnen, meldt van daar in dato de 5e dezer dat hij voornemens was nog die dag zijn reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.D. Flik Jr., van Amsterdam naar Londen, is, volgens bericht van Londen, in een haven niet ver van de Theems binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het schip ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam naar Batavia, is de 5e dezer met verlies van een anker en touw uit Deal weggedreven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Volgens brief van kapt. P.Y. Jobs, voerende het schip DE JONGE WILLEM, van Rotterdam naar Plymouth, in dato Douvres de 5e dezer, was hij aldaar de vorige dag in goede staat binnengelopen, na vooraf door tegenwind en stormweer tot op de hoogte van Texel teruggestormd en op de Nederlandse kust bezet te zijn geweest. Gemelde kapitein bericht voorts, de 24e december op de hoogte van Galloper in goede staat te hebben gepraaid het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, van Amsterdam naar Marseille, de 30e november uit Texel gezeild, hetwelk sedert tot op de Doggersbank teruggestormd was, veel slecht weer had moeten uitstaan en daardoor vrij wat slijtage aan zeilen en touwwerk had bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 januari. De 14e dezer, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool, zijnde met behulp van een ijssloep op de haven gekomen en zeilde kapt. Wardling, met de brieven van de 14e dezer, naar Harwich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 januari. Van Den Briel wordt van de 14e dezer gemeld dat des morgens van die dag arriveerde in de Maas DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad, van Londen en is op de haven gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 januari. Te Antwerpen is gearriveerd VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, van Memel.


Datum: 16 januari 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schuiten scheepshol, lang over steven 11 el 7 palm, wijd over zijn berghout 3 el. Te bevragen bij de eigenaar Willem Jans Brouwer, Scheepstimmerbaas te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een geoctrooieerd veer en en veerschip, varende van Wolvega op Leeuwarden; te bevragen bij den eigenaar Pieter Ottes de Jong, te Wolvega.


Datum: 17 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Kapt. R.J. Klunder, voerende het schip JACOBINA, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Zoutkamp binnen, meldt vandaar in dato de 11e dezer, dat hij de 2e dito aldaar met een gebroken zwaard was binnen gelopen en sedert door ondiepte van het zeegat verhinderd werd de reis te vervolgen, doch zulks echter met de eerste gunstige gelegenheid zou doen; zover hij wist was de lading in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip DE VROUW GRETHA, kapt. A. Ussing, van Embden naar Londen, is de 5e dezer, met verlies van een anker en touw, te Broadstairs binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, van Rotterdam naar St. Valéry, is, volgens brief van Ramsgate van de 6e dezer, zonder roer en met verlies van een anker en touw, aldaar binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip DE JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, van Antwerpen naar Liverpool, te Ramsgate binnengelopen, heeft de 6e dezer de reis voortgezet, doch is, na gestoten en de boegspriet verloren te hebben, teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip CAROLINA, kapt. R.L.Hare, van Batavia naar Amsterdam, is, volgens brief van Douvres van de 7e dezer, bij een zware storm uit het O. en O.Z.O., op de kust geraakt, doch na het vieren van een kabel weder in open zee gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip (opm: kof) DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.D. Flik jr., van Amsterdam naar Londen is de 5e dezer te Douvres binnengelopen en heeft twee ankers en touwen verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. De schepen SURINAME, kapt. W. Landzaad jr. en JEANNE EN ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, beide van Amsterdam naar Suriname, waren de 8e dezer op de hoogte van Douvres.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 januari. Te Antwerpen zijn gearriveerd EENDRAGT, kapt Dillewyns, van Yarmouth en VROUW GRIETJE, kapt. Smelden, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia is, dadelijk na open water, gelegenheid met het daartoe ingerichte gekoperd fregatschip DE GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman. Adres bij de cargadoors Coopman & de Witt & Lenaertz, van Olivier & Comp., Hoyman & Schuurman en de Vries & Comp., te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De koninklijke Nederlandsche korvetten NEHALENNIA, kapt. J.C. de Rijk, en de KOMEET, kapt.-luitenant Koopman, van Texel naar Batavia bestemd, zijn den 30 december ll. te Deal binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Straat Sunda is doorgezeild den 9 januari het schip NEERLANDS KONING, kapt. R. Schinkel van Canton den 23 december 1828, met bestemming naar Rotterdam.
Te Batavia is gearriveerd den 12 januari het schip MIDDELBURG, kapt. J. Boot, met Zr.Ms. troepen, den 13 juni vertrokken van Middelburg, en den 14 januari de brik ORENCE (opm: ex-JONGE ORANCIA, thuishaven Antwerpen), kapt. S. de Best, den 17 september vertrokken van Antwerpen, en zijn vertrokken de schepen PRINS VAN ORANJE, kapt. W. Blom, met twee passagiers naar Amsterdam, en CONCORDIA (opm: fregat), kapt. H. Bos, met een passagier naar Soerabaija.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Alle degenen, welke iets te vorderen hebben dan wel verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen Thomas Watson, in leven eigenaar en gezagvoerder van de brik ANNA HENRIETTA, worden verzocht, daarvan aangifte of betaling te doen binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden.
Soerabaija, den 10 januari 1829, namens de Weeskamer, de secretaris, Arriens.


Datum: 20 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Kapt. F. Walters, voerende het schip DE HOOP, van Amsterdam naar Hamburg, meldde van Delfzijl van de 12e dezer, dat hij, benevens de schepen DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse en DE VROUW ANNA, kapt. J.E. Oosting, beide mede van Amsterdam naar Hamburg, alle middelen aangewend hadden om de reis voort te zetten, doch door tegenwind, mist en vorst daarin verhinderd waren geworden, waarom zij, ten beste van schepen en ladingen, besloten hadden te Delfzijl binnen te lopen en een gunstiger gelegenheid af te wachten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. R.J. Saathoff, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Hamburg van de 13e dezer, na reeds tweemaal van Cuxhaven vertrokken, doch teruggekomen te zijn, in goede staat te Neuhaus binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het schip FELIX, kapt. W.J. Kramer, van Rotterdam naar Cherbourg, te Duinkerken binnen, heeft tussen 6e en 8e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 januari. Op de rivier van Bordeaux is de 9e januari gearriveerd het schip DE CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, van Rotterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 januari. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de ALEXANDRE (opm: brik), kapt. P.J. Colas, naar Nieuw York, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. G. J. Keiser, openbaar notaris te Groningen is voornemens nog te verkopen op zaterdag 31 januari 1829, des avonds te 7 uur, ten huize van logementhouder J. Wilkens in de Zon:
- 1/ 64 aandeel in het kofschip HENDRINA JOHANNA, schipper H. G. Jonker.
- Twee 1/32 aandelen in het koschip MEJUFFER ANNA LUPPINA, schipper B. H. Plukker.
- Vier 1/32 aandelen in het kofschip GEZINA, schipper Roelof F Taay.
De bewijzen van eigendommen en conditieën van veiling zijn drie dagen bevorens, ten kantore van de notaris en laatstgemelde ook ten huize van veiling te bekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Batavia zijn gearriveerd den 18 januari het schip (opm: fregat) HORTENSE, kapt. H.J. Netscher, met twee passagiers, den 14 september vertrokken van Antwerpen, het schip ROSALIE, kapt. J.A. Batiest, den 8 januari vertrokken van Cheribon, en de brik NEDERLANDER, kapt. W.W. Boyle, vier passagiers, den 5 januari vertrokken van Samarang

LC 200129
Advertentie. Publieke verkoping. De griffier C.E. Bakker, te Workum, presenteert, op donderdag den 29 januari 1829, des morgens ten 11 ure, bij de beschrijving, en des namiddags ten 2 ure, bij de finale toewijzing, in de herberg de Zwaan te Hindelopen, publiek, bij strijk en verhoog geld, tegen gerede betaling, aan den meestbiedende te verkopen zeker prompt, hecht en welbezeild Jachtschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, lang over steven negen ellen, wijd en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen, en verder toebehoren, zodanig als hetzelve tot nu toe bevaren is door Cornelis Pieters Glas, en thans te Hindelopen in de Zijlroede is liggende. Breder bij biljetten omschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij Krol te Sneek is te koop een kofschip, lang 15½ ellen en wijd bijna 3 ellen.


Datum: 22 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 januari. Van het schip DE VROUW MARIA, kapt. Freeks, van Emden naar Londen, op Cork Sand verongelukt, zijn 81 vaten boter in zee opgevist.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het schip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Roperhoff, van Amsterdam naar Suriname, te Ramsgate binnen, heeft de 6e dezer de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Omtrent het schip ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam naar Batavia, ter rede van Margate binnen, meldt men, volgens brieven van Londen tot de 13e dezer, dat het de 1e dito door de N.W. storm genoodzaakt werd Margate te verlaten, waarbij men een anker en een gedeelte van de ketting moest laten slippen; vervolgens voor Deal geankerd zijnde, was het de 4e dito, bij een harde wind en hagelbui uit het N.W. (terwijl de kapitein, om schikkingen tot het voortzetten zijner reis te maken, aan de wal was en men 100 guinjes (opm: guineas) vorderde om hem naar boord te brengen, waartoe hij, op zijne ankers en kettingen vertrouwende, eerst niet kon besluiten en zulks des avonds bij harde N. en N.N.W. wind geheel onmogelijk werd), van daar weggedreven en de 8e dito met verlies van twee ankers en kettingkabels, doch overigens in goede staat, te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Volgens brief van kapt. O.P. Blom, voerende het schip ANTHONIUS EN CORNELIA, van Liverpool naar Amsterdam (laatst van Minehead), in dato 11e dezer, was hij toen met harde O.Z.O. wind zeilende op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point); het schip en de equipage waren in de beste staat.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 10 januari is te Batavia gearriveerd de brik ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet, den 19 november van Rotterdam vertrokken en den 25 januari het schip HARMONIE, kapt. F. Lange, den 14 augustus van Amsterdam vertrokken.


Datum: 23 januari 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. F.J. Prins, scheepstimmerbaas aan de Nieuwe Brug bij het Heerenveen, verlangt met de 5e maart eerstkomende twee scheepstimmerknechten, die hun werk goed verstaan, tegen een goede beloning.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie à vier scheepstimmerknechten kunnen terstond of op St. Pieter e.k. (opm: 22 feb. 1829) werk bekomen bij J.G. Palsma, te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie Schuitmakersknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk hetzelve bekomen bij Pieter IJpes Schuitmaker, op het Westvliet te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.E. van Loon te St. Anna Parochie zal op maandag den 2 februari 1829, namiddags drie ure, in de herberg te St. Jacobi Parochie, bij de finale palmslag verkopen een turfschuit, lang ongeveer 14 ellen en wijd 3 ellen, met zeil en verder aanbehoren, liggende in de Vaart te St. Jacobi Parochie; acht dagen na den palmslag te aanvaarden; waarop slechts NLG 85 is geboden.


Datum: 24 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. De 17e dezer is van de rede van Vlissingen naar Curaçao vertrokken Zr.Ms. stoompakket CURAÇAO, gecommandeerd door de luitenant t.z. Le Jeune.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild CONCORDIA, kapt. D.H. van Wijk naar Londen; PEGASUS, kapt. H.H. Wagenaar naar Maragan (opm: Sao Luiz de Maranhao, Brazilië); HARMONIE, kapt. S. Peter naar Leith; VRIESLAND, kapt. E.J. Drent en JACOBA, kapt. H.R. Grimminga naar Liverpool en HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, naar Newcastle.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 januari. Van de lading van het schip DE JONGE WILLEM, kapt. A.H. Scheepsma, van Koningsbergen naar Amsterdam, bij Leba gestrand, zijn 500 schepels lijnzaad geborgen. De daarop gelopen onkosten bedragen nog 10 rijksdaalders meer dan de som, waarvoor het geborgen gedeelte openlijk verkocht is.


Datum: 27 januari 1829


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag den 10 februari 1829 zal door de Weeskamer te Soerabaija publiek aan de meestbiedenden voor rekening des boedels van wijlen Thomas Watson worden verkocht het aldaar ter rede liggende gekoperd brikschip ANNA HENRIETTA, lang over steven 75 voeten, breed 19 voeten, groot circa 50 lasten, voorzien van deszelfs staande en lopend want, rondhouten en zeilen en van zodanige inventaris-goederen als op de ter Weeskamer te Batavia, Samarang en Soerabaija ter visie liggende inventaris zijn vermeld, en een tijdmeter, gemerkt no. 375 Arnold-London.
Soerabaija, 20 januari 1829, namens de Weeskamer, de secretaris Arriens.


Datum: 29 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 januari. De 27e dezer, na posttijd, arriveerde in de Maas, met behulp van een ijssloep, ALYDA, kapt. H.F. Deddes, van Bordeaux, doch ligt aan het stenen baken tegen de kant.
Te Vlissingen zijn de 21e dezer, uit hoofde van het aanhouden der vorst, van de rede binnengehaald de Nederlandse pleit L’ESPERANCE, kapt. A. van Geyt en de Nederlandse smak MERCURIUS, kapt. J. Rooze.
De 22e dezer is aldaar in de voor-dokhaven binnengekomen het Nederlandse driemastschip (opm: fregat) APOLLO, kapt. D. Steur, van Antwerpen naar Batavia.
Tussen 4 en 23 september is te Batavia aangekomen NEDERLANDS KROONPRINS, kapt. Van den Broek, van Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 26 januari is te Batavia gearriveerd de brik ROTTESTROOM, kapt. J. Glazener, met een passagier, den 27 augustus van Rotterdam vertrokken.


Datum: 30 januari 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofscheepje, lang over steven ongeveer 7¾ ellen, in het jaar 1824 nieuw uitgehaald. Te bevragen bij Geert P. Bleeksma, te Roordahuizum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Lijcklema te Huizum zal op vrijdag den 6e februari 1829, des namiddags ten 3 ure, ten huize van Frederik Zoutman, kastelein in het Schippershuis op het Zuidvliet onder het behoor van Leeuwarden, bij strijk en verhoog geld, tegen gerede betaling, presenteren te verkopen een overdekt kofscheepje, genaamd de HOOP, lang 6 el 35 duim, wijd 1 el 63 duim, en hol 85 duim, geijkt op 5 tonnen, met zeil en 3 fokken, 2 bomen en haak, 2 kleden over de luiken en verder aanbehoren, zodanig hetzelve tot nu toe bevaren is door Adam Ulrich, thans liggende in de Stadsgracht aan de Grachtswal te Leeuwarden bij Leeuwarden, voor den schipper Wieger Pieters van der Woude; dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Mr. A. van Slooten en G.W. Posthuma te Dokkum zullen op maandag de 16e februari 1829, des namiddags ten 3 ure provisioneel en des avond ten 6 ure finaal, ten huize van de weduwe Anne Hijlkes van der Werf, kasteleinse in het Wapen van Amsterdam aldaar, publiek bij strijk en verhoog geld presenteren te verkopen een in den jare 1813 nieuw uitgehaald kofschip, genaamd de JONGE TRIJNTJE, groot vijf en negentig tonnen, met al zijn aan- en toebehoren, zodanig door Auke Benedictus Visser als schipper is bevaren en thans in de Zijlroede te Makkum is liggende. De voorwaarden van verkoop in inventaris van goederen, kunnen ten kantore van laatst gemelde notaris gelezen worden.
(opm: koper voor NLG 3.391 werd Sybrand Laas Spannenburg, Harlingen, nieuwe naam JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris R. de Jong Posthumus, residerend te Joure, zal bij strijk en verhoog geld in het openbaar aan den meestbiedende presenteren te verkopen de helft over hoog en laag van zeker beurtschip met recht van veer van de Joure op Woudsend, Sloten en de Lemmer et vice versa, met zeil en treil, haken en bomen, en verdere aanhorigheden, zodanig thans is liggende in de Kolk te Joure, en eigen is aan Rinze Hijlkes Hoekstra, terwijl de wederhelft behoort aan Tijlle Wijbes Tijlenman. Wie gading maken, komen op maandagen den 9 februari 1829, bij de beschrijving, ten huize van de weduwe Zeverijn, te Joure, en den 16 dito, bij den palmslag, ten huize van Anne Cornel aldaar, telkens des avond ten 7 ure. Kunnende de voorwaarden inmiddels vernomen worden ten kantore van gemelde notaris.


Datum: 31 januari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens brief van kapt. J.J. Rink, voerende het schip (opm: kof) DE VROUW JACOBA, van Amsterdam naar Le Havre, was hij de 15e dezer te Cowes binnengelopen, wegens hevig stormweer, echter niet zwaar lek, zo als de Lloyd’slijst van de 16e dezer heeft bericht, wordende door hem van gene de minste lekkage gemeld, maar daarentegen wel, dat hij voornemens was om met de eerste gunstige gelegenheid zijn reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Het schip CAROLINE, kapt. R.L. Hare, van Batavia naar Amsterdam, te Portsmouth binnen, heeft de reis voortgezet, doch is de 20e dezer aldaar teruggekomen.
Het schip ASTREA, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam naar Batavia, te Darmouth binnen, heeft de 20e dezer de reis voortgezet.
Het schip ANNA MARIA, kapt. W. Poort, van Bahia naar Amsterdam, laatst van Ifracombe (opm: zie RC 201228), is de 17e dezer te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens brief van kapt. J.J. Rink, voerende het schip DE VROUW JACOBA, van Amsterdam naar Le Havre, was hij de 15e dezer te Cowes binnengelopen, wegens hevig stormweer, echter niet zwaar lek, zo als de Lloydslijst van de 16e dezer heeft bericht, wordende door hem van gene de minste lekkage gemeld, maar daarentegen wel, dat hij voornemens was om met de eerste gunstige gelegenheid zijn reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Het schip DE VALK, kapt. D. de Valk, van Antwerpen naar Yarmouth, is te Boulogne lek binnengelopen. Men veronderstelde dat de lading beschadigd zou zijn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Den 9 januari is wegens tegenwind en stormweer, na vooraf zwaar te hebben moeten zeilen om van de kust af te houden te Rovigno, op de kust van Istria, binnengelopen, het schip (opm: driemast schoenerkof) NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, van Venetië naar Marseille, de kapitein zoude met de eerste gunstige gelegenheid zijne reis vervolgen, zijnde alles in goeden staat.


Datum: 03 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 februari. Laatstleden vrijdagmiddag was te Scheveningen, in goede staat, voor de wal het kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Jurjan Sluik, van Bordeaux naar Amsterdam met een lading wijn.
De 23e en 24e januari zijn ter rede van Vlissingen gekomen DE ZEEMEEUW, kapt. D. den Haas, van Yarmouth, naar Rotterdam; APOLLO, kapt. D. Steur, van Antwerpen naar Batavia, met troepen (opm: 250 man), welke alle wegens het ijs binnen de haven zijn gehaald.
Voorts is er, voor Antwerpen bestemd, ter rede gearriveerd DE VIJF GEBROEDERS (opm: galjoot), kapt. J.F. Poodts, van Rio-Grande.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Kapt. S. Kook, van Batavia in Texel binnen, heeft de 23e dezer op de hoogte van Lezard gepraaid de te Plymouth (in Noord-Amerika) thuis behorende brik ELDER BREWSTER, de 10e december van Boston naar Antwerpen vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Volgens brieven van de kapt. Marcussen, voerende het schip ALEXANDER, van Batavia en kapt. O.P. Blom, voerende het schip ANTHONIUS EN CORNELIA, van Liverpool, beide naar Amsterdam bestemd, in dato 28e dezer, kruisten zij toen in goeden staat op de hoogte van Egmond en hadden van daar loodsen aan boord gekregen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Kapt. J.S. Vegter, voerende het schip DE GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Londen, te Zoutkamp binnen, meldt vandaar in dato de 25e dezer, dat hij de 24e december met veel schade aan de zeilen en het ijzerwerk aldaar was binnengelopen. Hij had zulks echter gerepareerd en de 8e dezer de reis voortgezet, doch was diezelfde avond, de loods nog aan boord hebbende, na groot levensgevaar uitgestaan en een anker verloren te hebben, aldaar teruggekomen en sedert ingevroren. Zo ver hij zien kon was de lading in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het schip VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, van Antwerpen naar Liverpool, is de 25e dezer te Beaumaris binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Zr.Ms. fregat van oorlog de RUPEL, liggende in het Nieuwe Diep, is tegen de eerste februari in dienst gesteld om te vertrekken naar Oost-Indië. Naar men verneemt zal het worden gecommandeerd door de kapitein ter zee Tiessen en zal de Gouverneur-Generaal van den Bosch zijn reis naar Oost-Indië daar mede doen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 31 januari is te Batavia gearriveerd het schip (opm: fregat) AUGUSTIN, kapt. J.F. Bunnemeijer, den 1 september van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in den jare 1817 nieuw uitgehaald scheepshol, lang 19 ellen 312 strepen, wijd 3 ellen 976 strepen, en hol 1 el 775 strepen, thans liggende op het Vliet bij Leeuwarden. Adres bij de eigenaar Johs. Eijzes Postma, aldaar.


Datum: 04 februari 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar de volgende plaatsen:
Gibraltar. MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres C. de Grijs & Zonen en Jan Daniels & Zonen & Arbman.
Kopenhagen. CHRISTIAAN, kapt. Gregorius Rijdahl. Adres bij Da Costa & Bueno.
Hamburg en Altona. SOPHIA, kapt. Peter Meijer. Adres Blikman & Co.
Hamburg en Altona. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Hein Mählman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Bremen. HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman & Co.


Datum: 05 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Kapt. D.S. Kook, voerende het schip ASIA, van Batavia, laatst van Mauritius, in Texel binnen, is de 11e oktober van Mauritius vertrokken en rapporteert dat aldaar was binnengelopen het Nederlandse koloniaalschip DE KOLONIST, van Batavia naar Amsterdam, hetwelk wegens bekomen lekkage, die echter niet belangrijk is, de gehele lading zou moeten lossen om te repareren (opm: zie RC 300330). Kapt. Kook veronderstelde dat het schip omstreeks half september weder gereed zou zijn om de reis te kunnen vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. De schepen WILHELMINA FREDERIKA, kapt. D.E. Holwedel, van Cette, en DE SNELHEID, kapt. P. Schackel, van Livorno, beide naar Amsterdam en te Texel binnen, zijn de 30e januari op de hoogte van Egmond geloosd (opm: waarschijnlijk: beloodst).
Het schip WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van Bristol naar Rotterdam, is de 25e januari te Falmouth binnengelopen.
Het schip FRANCINA, kapt. T. Gort, zou volgens bericht van Bayonne, eerstdaags van daar naar Rotterdam vertrekken.
Het schip DE GRAAF BULOW, kapt. N. Hensken, van Amsterdam naar Batavia, was, volgens brief van Batavia van de 6e oktober, in het opzeilen der rede.
Het schip SUSANNA, kapt. P.C. de Roth, zou de 11e oktober, en de schepen IMMAGONDA SARA KLASINA, kapt. H. Zoetlief en MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, vóór de 15 dito van Batavia vertrekken; de beide eerste naar Amsterdam en het laatste naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Het schip KATARINA, kapt. H.H. Bakker, van Bordeaux naar Amsterdam, is, volgens brief van Plymouth van de 25e januari, die dag, aan boord alles wel zijnde, aldaar binnengelopen. Kapt. Bakker rapporteert de 11e dito, op 49 gr. 6 min. breedte en 6 gr. 20 min. lengte, gepraaid te hebben een Nederlands schip, tonende de vlag van het Collegie Zeemans Hoop met nr. 42, zijnde die van kapt. P. Bakker, voerende het schip BRISEÏS, van Amsterdam naar Smyrna.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 februari. Van Hellevoetsluis wordt van de 3e dezer gemeld, dat des namiddags van de vorige dag, met behulp van een ijssloep, op de Goerese haven gearriveerd is een kof, welke tegen de zuidwal aan de kant gehaald is en waarvan men de naam nog niet heeft kunnen bekomen.
Van Brielle wordt van de 3e dezer gemeld, dat het kofschip, gisteren gearriveerd, genaamd is ST. JOHANNIS, kapt. J.J. Ryke, van Bordeaux naar Amsterdam, als bijlegger.
De 2e, des namiddags, arriveerde FELIX, kapt. W.J. Kramer, van Cherbourg en ligt bij het stenen baken ten anker.
Van Hellevoetsluis wordt van de 4e dezer gemeld, dat de kof, de 30e passato gearriveerd, MARIA DOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelharnis, 2 januari. De commissie ter ondersteuning der hulpbehoevende weduwen en wezen van de op zee omgekomen stuurman Leendert de Waard en elf matrozen, heeft na 28 juli 1828 nog liefdegiften ontvangen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Notificatie. Wordt mits deze ter kennisse van een ieder daarbij belanghebbende gebracht: Dat op de 19e mei laatstleden (opm: in 1828) een brik, in een zeer gehavende toestand, zonder ankers of touwen, op de rede van het onderhorige eiland Saba is aangekomen, aan boord hebbende drie manschappen, een van welke zich als schipper heeft aangegeven.
Dat dit vaartuig, op last van de vice-commandeur, in bezit genomen zijnde, de zich voorgevende schipper met een van de manschappen de eerste gelegenheid heeft te baat genomen des nachts, in een kano, clandestinelijk het eiland te verlaten.
Dat dit vaartuig vervolgens op dit eiland aangekomen zijnde, uit het enigst aan boord gevonden document, in verband gebracht met de getuigenis van de overgebleven matroos, zich noemende Julien Benizé, is gebleken, dat hetzelve op de rede van het eiland Danobon, op de kust van Afrika, met Colombiaanse zeepapieren voorzien, waarbij de brik genaamd werd de AMARILLO, is genomen geworden door de Spaanse kaper LA HERMOSA DELOUTA, gevoerd door P. Blanco, hebbende hij, Benizé, overigens verklaard, dat het vaartuig zich soms ook van de Franse vlag bediende, bij welke gelegenheid het de MARIA genoemd werd.
Dat aan boord van gemelde brik is gevonden een partij rijst in tiercen en vaten, enige tonnetjes boter en een partij hand- en voetboeien.
Dat niemand de gemelde brik binnen de door de Raad van Justitie geprefigeerde tijd gereclameerd hebbende, dezelve, ingevolge besluit van welgemelden raad, bij publieke veiling is verkocht geworden, voor rekening van wie het zou mogen aangaan.
Wordende alle degenen, welke enig recht van eigendom op de gemelde bodem tot de aan boord geweest zijnde goederen hebben, of sustineren te hebben, verzocht en aangemaand hunne reclamen, met behoorlijke bewijzen gestaafd, binnen de tijd van een jaar en zes weken, na heden, ter secretarie alhier in te leveren, op poene van zich vervallen te zien verklaren van alle recht en aanspraak op het netto provenu van dikwerf gemelde brik en goederen, waarover alsdan zal worden gedisponeerd, zo als bevonden zal worden te behoren.
St. Eustarius, den 21 juni 1828, De commandeur der eilanden St. Eustatius en Saba, het recht der hoge overheid waarnemende, Van Raders. (opm: vergelijk ook JC 220829)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 3 februari is te Batavia gearriveerd de brik KATWIJK, kapt. P.C. Stehing, den 14 september van Rotterdam vertrokken.


Datum: 06 februari 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. Wens, advocaat en openbaar notaris te Sappemeer, zal op donderdag de 12e februari 1829, des avonds te 5 uur, ten huize van kastelein A. L. Meurs op Martenshoek openlijk te koop presenteren een behuizing, letter A No 24, tuin en scheepstimmerwerf, met een daaropstaande timmerschuur, benevens 2 kampen land, groot ongeveer 1 bunder en 14 roeden, alsmede een huis Letter A met de tuin, staande en gelegen te Martenshoek onder Kropswolde, in eigendom toebehorend aan Jannes Sieger Bok en vrouw, zijnde deze goederen bij uitnemendheid geschikt tot het uitoefenen der scheepsbouw.
Get. Mr J.W.W. Wens.

PGC 060229
Advertentie. Mr. Wiardus Hora Siccama, openbaar notaris te Hoogezand, zal, ten verzoeke van zijn principalen, op woensdag 11 februari 1829, des avonds om 5 uur, openlijk te koop presenteren een behuizing, grote timmerschuur en scheepstimmerwerf, heemstede en tuin en een behuizing, heem en tuin, alles staande en gelegen te Martenshoek, onder Kropswolde, en bewoond en gebruikt geweest door wijlen Johanna Ottes Smit, weduwe F. U. van der Werf.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw hekschuitehol, lang over stevens 18 el 352 strepen, wijd 4 el 99 strepen, hol naar advenant, staande bijna gereed in het timmerhuis bij T. Boontje, te Oldeboorn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.P.J. Greijdanus, notaris in de residentie Heerenveen, presenteert publiek, bij strijk en verhoog geld, te verkopen de gerechte een/tweede gedeelte van het geoctrooieerde Veerschip, varende van Heerenveen op Amsterdam et vice versa, met al deszelfs rechten en gerechtigheden ap- en depadenten (opm: ap- en dependenties; alles wat ergens toe of bijbehoort); breder bij biljetten gespecificeerd. Zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatie ten kantore van den voormelde notaris. Wie gading maakt, komt op donderdag den 12 februari 1829, des avond om 7 ure, ten huize van de weduwe T.T. Hoekstra, kasteleinse te Heerenveen, en koopt op alsdan voor te lezen condities.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schuitescheepshol, lang over steven 11 el 7 palm, wijd over zijn berghout 3 el, te bevragen bij den eigenaar Willem Jans Brouwer, scheepstimmerbaas te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van affaire uit de hand te koop de gerechte helft in het geadmitteerde veerschip, varende van Makkum op Harlingen et vice versa; te bevragen bij H.J. Kalma, te Makkum.


Datum: 07 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Kapt. P. Schackel, van Genua en Livorno in Texel binnen, heeft de 10e januari onder Gibraltar, met westenwind in goede staat zeilende gezien een schip, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop, nr. 259, zijnde die van kapt. K. Parrel, voerende het schip DE VROUW NEELTJE, van Cette naar Amsterdam en de volgende dag een ander schip, tonende dezelfde vlag met nr. 135, zijnde die van kapt. H.S. van der Zee, voerende het schip DE JONGE JAN, van Marseille naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, van Rio de Janeiro naar Antwerpen, was de 29e januari zeilende in het Kanaal bij de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness). De kapitein had een Engelse loods aan boord genomen om hem te Vlissingen binnen te brengen.
Het schip THEODORE, kapt. J. van der Duits, van Liverpool naar Antwerpen, is te Cowes binnengelopen, doch heeft de 28e januari de reis voorgezet.
De schepen JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaere, van Rio de Janeiro naar Antwerpen en ULLA, kapt. L. Wicklander, van New York, waren de 28e januari bezig met in de haven van Cowes te komen om te lossen. Het eerste was zwaar lek en het laatste mede lek en beschadigd.
Het schip MARIA, kapt. O.H. Arends, voor kapt. J. Sikkes, van Liverpool naar Antwerpen, is de 25e januari te Falmouth binnengelopen, doch heeft de 28e januari dito de reis vervolgd.
Het schip WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van Bristol naar Rotterdam, te Falmouth binnen, heeft de 28e januari de reis voortgezet.
Het schip CAREL, kapt. B.H. Stuurman, van Villa Nova naar Antwerpen, is de 28e januari te Melford (opm: mogelijk Milford) binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 februari. Het schip DE HOOP, kapt. W. van Beelen, met lijnzaad en kaas van Rotterdam te Dieppe gearriveerd, is, nadat het met de eb gebarsten was, de 23e januari, met de ochtendvloed, vol water gelopen. Het lijnzaad werd reeds gelost, doch de nog aan boord gebleven 2500 kazen zijn beschadigd geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Kapt. K.D. Ekamp, voerende het schip ANNA ALBERDINA, van Antwerpen naar Le Havre, meldt van Honfleur van de 30e januari, dat hij voor ruim veertien dagen aldaar binnengelopen en door ijs verhinderd geworden was om de reis te vervolgen, hetwelk hij echter dacht de 3e februari te zullen kunnen doen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 februari. Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. korvetten ANNA PAULOWNA, DE LEIJE; schepen DE JONGE PIETER, CAROLINA EN JACOBA, MARY EN HILLEGONDA, HENRIETTA CLASINA; brikken DE WAAGER, MARGARETHA ENGELTINA, CLEMENTINE, A.B.C., DOROTHEA, schoeners TARTAR, HELEN.
De 5e, des namiddags, arriveerde DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Fécamp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse kofschip AGATHA, kapt. J.F. de Jonge. Adres bij Hudig en Blokhuyzen, cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Joh. Boelen, makelaar, zal op maandag de 16e maart 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild Nederlands brikschip, genaamd AMALIA ELISABETH, gevoerd door kapt. C. de Wit, lang 26 el 30 duim, wijd 7 el 7 duim, hol 2 el 80 duim, het verdek 1 el 55 duim, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors De Vries & Co, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. (opm: nieuwe naam ROSINA)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het hol van een galjootscheepje, circa 90 lasten groot, onlangs van stapel gelopen op een der beste werven van dit rijk. Te bevragen bij de scheepsmakelaar De Mary te Antwerpen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 februari. Te Rio de Janeiro is gearriveerd L’AVENTURE, kapt. H.A. Kraay, van Antwerpen.


Datum: 10 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 februari. Van Brielle wordt van de 9e dezer gemeld: de 8e des avonds, arriveerde op de haven DE VROUW ANNA , kapt. G. Don, van Dublin.
De 29e januari is van de rede van Vlissingen naar zee gezeild APOLLO, kapt. D. Steur, naar Batavia, met troepen.
Ook zijn, sedert de 27e, aldaar ter rede gekomen DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd; DE VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries, van Leith.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel van de Lloydslijsten van den 3 februari:
Ter hoogte van Portsmouth Hammer (opm: kapt. C.W. Hammar, JONGE PIETER), van Batavia naar Oostende.
(opm: de pink, bouwjaar 1800, moet na lossing in Brugge, begin maart 1829, volgens LR een aanzienlijke restauratie hebben ondergaan en heeft daarna tot mei 1831 opgelegd gelegen).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. J Freesemann Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt ter instantie van N. J. Mulder en cons. op maandag 16 februari 1829, des avonds te 5 uur, ten huize van W. M. Pott in de Oude Pekela in het openbaar te verkopen een grote scheepstimmerwerf, met een daarbij behorend hecht, sterk en net doortimmerde behuizing, zeer geschikt om een kamer van te verhuren, tuin en daar voor aangelegen kamp land, groot nagenoeg 1 bunder, alles staande en gelegen bij het Middelste Vallaat (opm: middelste sluis), onmiddelijk aan het Hoofddiep te Oude Pekela, bevorens in losse huur in gebruik geweest bij wijlen Klaas Lammerts de Jonge en vrouw.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 8 februari is te Batavia gearriveerd de brik SOPHIA DOROTHEA, kapt. F. van der Steene, den 17 oktober van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schip en veer, van Sneek op Pekela, Winschoten en verdere plaatsen vice versa; te bevragen bij N.J. Lankhorst, te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Lijcklema te Huizum zal, op zaterdag den 14 februari 1829, des avonds ten 6 ure, ten huize van Fredrik Zoutman, kastelein in het Schippershuis op het Zuidvliet bij Leeuwarden, tegen gerede betaling, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen een tjalkschip, genaamd de VREDE, lang 14 ellen 76 duimen, wijd 3 ellen 19 duimen, hol 1el 7 duim, geijkt op 28 tonnen, met zeil en treil, een stag- en kluiffok, een kleed over het zeil, ene haak en drie bomen, 2 dreggen, watervat, waterputs, teerputs, en harpuispot, 4 loefgangen en een landgang, staande en liggende plaat met draaitreeft en vuurpot, tang en tafel, zodanig als hetzelve bevaren is door R.S. Feenstra, thans liggende in de Stadsgracht van Leeuwarden aan den Grachtswal, voor den heer G. Siedses, toebehorende aan S.K. Feenstra; dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Tadema, te Makkum, zal publiek, bij strijk en verhoog geld, presenteren te verkopen, navolgende scheepsporties:
- een 1/32e aandeel in het kofschip, MINERVA genaamd, gevoerd wordende door kapt. Jacob D. Zijlstra, en gemeten op 209 tonnen, met al deszelfs toebehoren en inventaris.
- vier 1/16e porties in het Kofschip, de OTTE EN BERBERA genaamd, gevoerd bij kapt. Jan Wiebes Overmeer, gemeten op 83 tonnen, en thans liggende in de Groote Zijlroede te Makkum, met al deszelfs annexen en inventaris.
- een 1/4e gedeelte in een Schillersjagt, met al deszelfs toebehoren, door Alle Luitjens van der Veen als schipper wordende bevaren.
En zulks met gelijke aandelen in de aangenoemde schepen verknochte Rederijen, omtrent al hetwelk nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den heer Jan P. Tichelaar te Makkum.
Wie gading maken, komen op maandag den 16 februari 1829, des namiddags ten 2 ure, bij de provisionele, en des avond ten 6 ure bij de finale toewijzing, in de herberg het Schippershuis te Makkum.


Datum: 12 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 februari. De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis ROTTERDAM PAKKET, kapt. G. Britt van Reye en DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, van Bergen; zijnde beiden met behulp van ijssloepen op de haven gekomen.
De 9e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, van Rochefort en is op de haven gekomen.
Van Hellevoetsluis wordt van de 11e dezer gemeld, dat de kof, die bij de vorige posttijd in het gezicht was, genaamd is DE INDUSTRIE, kapt. J. van Duivenboden, van Hull en is met behulp van ijssloepen op de haven gekomen.
Het schip INDUSTRIE, kapt. H.L. Rehbuck, van Bordeaux naar Amsterdam, is in het laatst van januari in de Sorlings (opm: Scilly Isles) binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Het schip FREDRIK, kapt. J. Brandt (opm: fregat FRÉDÉRIQUE, thuishaven Antwerpen), van Batavia naar Antwerpen, is, volgens brief van Antwerpen van de 7e dezer, na reeds zeventig mijlen van Batavia verwijderd geweest te zijn, door lekkage genoodzaakt geworden derwaarts terug te keren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 februari. Kapt. C.J. Kat, voerende het schip (opm: pink) DE VRIENDSCHAP, de 30e oktober van Amsterdam te Suriname gearriveerd, meldt van daar, dat hij op 21 gr. 21 min. noorderbreedte, 34 gr. 43 min. westerlengte, door een woedende orkaan is belopen geworden, welke twee etmalen aanhield en zeer veel schade aan de tuigage en het schip veroorzaakte, zijnde de voorsteng, de voormarsra, de voorbramsteng en voorbramra met hun nieuwe zeilen, alsook een gedeelte van de fokkemast, de kluiverboom met zijn kluiver, stampstok en blinde ra, benevens de lange salings (opm: langszalings) met voormars- en achterschoenerzeil, een groot gedeelte der verschansingen, een gedeelte der stutten en relings, de nieuwe hekjol en enige andere kleinigheden, verloren gegaan; hij zou trachten de geleden schade te repareren en dacht met half februari zijn reis aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Het schip COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, zou tussen de 20e en 22e januari, het schip SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, de 10e dito, het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. K.H. Ruyl, de 13edito,het schip ELIZABETH CORNELIA, kapt. J.D. Dietz, de 10e dezer en het schip IPENRODE, kapt. M. Charlau, ook in de maand van Suriname vertrekken; het eerste naar Rotterdam en de vier laatsten naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Aangaande de schepen (opm: buitenlanders) OCEAN, kapt. Simons en CARL BRANDT, kapt. C. Stein, beide de 22e oktober van Archangel vertrokken, het eerste naar Antwerpen en het laatste naar Rotterdam, heeft men sedert niets vernomen. (opm: mogelijk buitenlandse schepen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlandse galjoenschip HOOP, kapt. P.J. Lesstuiver.
Naar Liverpool, het Nederlandse kofschip JACOBA, kapt. E.M. de Jonge.
Adres bij Boutmij en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Er wordt verzocht niets te borgen aan de equipage van het brikschip DE COCK, liggende in het dok te Vlissingen, tenzij op schriftelijke order van de kapitein of deszelfs gemachtigden, alzo men anders voor geen betaling instaat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Nederlandsche Handel Maatschappij. De directie, in de loop der drie eerstvolgende maanden enige tweedeks-schepen behoevende, behoorlijk ingericht voor een reize met manschappen en goederen naar Nederlands-Indië en van daar naar een der Nederlandse havens terug, nodigt bij deze alle diegenen uit, die genegen mochten zijn bodems, de gevorderde vereisten bezittende, naar de genoemde bestemmingen te vervrachten, om voor de 20e februari aanstaande hunne inschrijving in te zenden aan de directie te ’s Gravenhage, met opgave van de namen der schepen en van derzelver gezagvoerders, van de grootte in lasten, de tussendeks-hoogte en of dezelve al dan niet gekoperd zijn, alles op de voet en de voorwaarden, welke bij de agenten der Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, Brugge, Dordrecht, Gent, Middelburg en Ostende ter visie zullen liggen, zullende echter alleen die bodems kunnen worden aangeboden, welke in de maanden maart, april en mei eerstkomende tot vertrek gereed kunnen zijn, en bij de inschrijving het juiste tijdstip moeten worden opgegeven, waarop de schepen, zo tot het innemen der ladingen, als tot vertrek gereed zullen wezen, terwijl de directie haar besluit, waarbij de laagst inschrijvenden – behoudens het achtgeven op de hoedanigheid der aangebodene bodems – bij voorkeur in aanmerking zullen worden genomen, onmiddellijk na expiratie van de bovengenoemde termijn ter kennis van de belanghebbenden zal brengen.
’s-Gravenhage, den 5 februari 1829, G. Schimmelpenninck, predsident, De Clercq, secretaris.


Datum: 14 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. De 3e dezer zijn te Vlissingen ter rede gekomen, voor Rotterdam, WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van Cardiff; naar Antwerpen bestemd MERCURY, kapt W. Reinne; CHRISTINA BERDINA, kapt. H.H. Zeijlstra van Rio de Janeiro en THEODORE, kapt. J. den Duyts van Liverpool. Deze schepen zijn alle binnen de haven gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink en N.J. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1829,
des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands kaagschip, genaamd DE VROUW ANNA, gevoerd door schipper Pieter Visser, ten dienste van dezelve gebruikt en ingericht en zijnde geschikt om binnen en buiten te varen, lang over steven 19 ellen 90 duimen, wijd op zijn buitenhuid 5 ellen 88 duimen hol van onder, zijn legwaring tot op zijn vlak 2 ellen 27 duimen, alles Nederlandse maat, met alle deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankertouwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, breder volgens biljet en nader bericht bij de bovengenoemde makelaars of bij Coopman en De Witt en Lenaerts, cargadoors.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 11 februari is te Batavia gearriveerd het schip MARIA, kapt. F. van den Bergh, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 20 oktober van Rotterdam vertrokken.


Datum: 17 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Kapt. H. Zoetlief heeft op de 14e oktober laatstleden in de Straat Sunda gezien Zr.Ms. oorlogskorvet DE LEIJE, kapt.-luitenant van Lutsenburg, komende van een kruistocht van de zuidkust van Java naar Batavia gedestineerd. Aan boord was alles wel. Kapt. J. Tinkham, van Charleston in Texel binnen, rapporteert onder de Nederlandse wal gepraaid te hebben het schip NEPTUNE, van Boston naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. De schepen DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Brahms en DE VROUW MARGARETHA, kapt. H.F. Lucht, beide van Rostok naar Amsterdam, te Tonningen terug gekomen, zijn, volgens brief van Oldersum van de 10e februari, na de 27e december van Tonningen de reis hervat te hebben, met verlies van enige scheepsgoederen in de Eems binnengelopen, doch zouden dadelijk na open water hun reis vervolgen. De ladingen waren in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. De 8e en 9e dezer zijn te Vlissingen ter rede gekomen en daarna in de haven binnen gebracht JASPERDINA, kapt. Wm. Kleindijk, van Londen met onbepaalde destinatie; DE COCK, kapt. E. den Duyts, van Batavia naar Gent; DE JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee, van Marseille en DE JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Muys, van Londen, beide naar Antwerpen bestemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hekschipshol, groot 54 tonnen, 18 ellen 744 strepen, wijd 3 ellen 976 strepen, en hol 1 el 634 strepen, in den jare 1813 nieuw uitgehaald. Adres bij den eigenaar Kornelis van Eck, op het Vliet bij Leeuwarden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia zijn gearriveerd:
De 13e februari het schip JOHANNA MARIA WILHELMINA, kapt. J.C. Ross, van Padang de 2e februari, met passagiers.
De 15e februari het schip HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, van Amsterdam de 25e oktober, met Zr.Ms. troepen, en het schip de JONGE ADRIANA, kapt. J. Admiraal, van Rotterdam de 26e oktober, met een passagier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 februari. Het Nederlandse stoomschip SAMARANG, van Rotterdam naar Batavia, is te Suez in het dok gekomen ter herstelling van de schroef. Het stoomschip behoeft niet te lossen.


Datum: 19 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Kapt. H. Zoetlief rapporteert nog, dat met hem van Batavia vertrokken is het schip SUSANNA, kapt. P.C. de Roth en dat drie weken na hem van daar zou vertrekken het schip DE ONDERNEMING, kapt. H.M. Lelsz, beide naar Amsterdam

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het schip ROANOKE, kapt. F.W. Marshall, van New York naar Antwerpen, de 4e dezer, de 4e dezer te Vlissingen aangekomen, is de 7e, bij het binnenkomen der haven, vast geraakt en lek geworden, zodat in het ruim omtrent 2 ellen water stond. De lading wordt gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. De schepen DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd en MARIA, kapt. H. Arends (voor kapt. J. Sikkes), beide van Liverpool naar Antwerpen, te Cowes binnen, hebben de 11e dezer derzelver reizen voortgezet.
Het schip SEPHIR, kapt. S. Nielsen, van Messina naar Antwerpen, was de 10e dezer op de hoogte van Wight.
Het schip MIDDELBURG, kapt. J. Boot, van Middelburg naar Batavia, te Bahia binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de 9e oktober de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Van Hellevoetsluis wordt van de 18e dezer gemeld, dat het schip MARIA DOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, dat tegen de zuidwal aan de kant lag, op de haven gekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar La Rochelle, het Nederlandse kofschip HARMONIE, kapt. Harmen Klasen Potjewijt.
Naar La Rochelle, het Nederlandse smakschip HERMINA, kapt. Albert Jans Huberth.
Naar Liverpool, het Nederlandse schoener-kofschip MARIE ANNA, kapt. Egbert Pieters Brons.
Naar Liverpool, het Nederlandse kofschip DE WELVAART, kapt. Matthijs Jans Harkema.
Naar Petersburg, het Nederlandse kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Jan Hendrik Schipper.
Naar Dantzig, het smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Remmelt Westerborg.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.


Datum: 20 februari 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Romein te Buitenpost zal op zaterdag den 28 februari 1829, des namiddags ten 2 ure, ten huize van den kastelein Hulshof, te Surhuisterveen, bij strijkgeld verkopen een derde gedeelte van het geoctrooieerde Veerschip, varende van Surhuisterveen op Leeuwarden heen en weder, met alle daarbij behorende annexen.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Advertentie. Openbare veiling, te houden door A. Giese, Ch. Grisar en J.W. Marsily op 1 april 1829 van het hol van het nieuwe schip PHOENIX, gebouwd te Vlissingen, 80 ton groot.


Datum: 21 februari 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 20 februari. De weinige Nederlandse schepen, die de haven van Malaga in het afgelopen jaar hebben bezocht, hebben nauwelijks één last koopmanschappen verkocht. De zware rechten, die het Spaanse tolstelsel kenmerken, zijn oorzaak dat de handel jaarlijks afneemt. De uitvoer naar Nederland is ook geringer geweest dan in een der voorgaande jaren. Evenwel hebben de onlusten in het Oosten en de lage prijs der gedroogde rozijnen enige aftrek van dit artikel veroorzaakt. De droogte heeft de oogst der uitvoeren benadeeld. De olie is zeer slecht uitgevallen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het dagblad van Venetië, dato 19 januari, maakt bekend dat er een gehele verandering in het tegenwoordige stelsel van de zeevaart ontstaan zal. Zekere Napoleon Zanetti zijnde een kwekeling van het lyceum, heeft een werktuig uitgevonden, waardoor een schip, zonder behulp van riemen, zeilen noch stoom, met een gelijke snelheid in beweging wordt gebracht als tot nu toe door de gebruikelijke middelen heeft plaats gehad. Wij menen met te meer grond, zegt het gemelde dagblad, de oplettendheid onzer lezers op deze uitvinding te mogen vestigen, daar het Z.M. de keizer en koning behaagd heeft de uitvinder een privilege voor tien jaren te verlenen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Niettegenstaande de stremming in de scheepvaart door de vorst in de maand januari ll. veroorzaakt, is de invoer van vreemd graan te Londen in dat tijdperk groter geweest dan in een der vorige maanden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 februari 1829. Volgens een bericht in de Canton Register van de 3e januari j.l. zou er in de nacht tussen den 17 en 18 september des voorgaanden jaars te Japan een vreselijke orkaan hebben gewoed, die een gedeelte der stad Nangazaki (opm: Nagasaki) en geheel Decima zou verwoest hebben. In de baai van Nangazaki waren 700 mensen omgekomen. Het schip CORNELIS HOUTMAN was met verlies van de bezaansmast op strand geraakt en de 18 oktober nog niet weder vlot. Men hoopte echter het volgende springtij het schip af te brengen. Van de Nederlanders had gelukkig niemand het leven verloren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 18e februari arriveerde te Batavia het schip ANTHONY, kapt. M. Azon Jacometti, met Zr.Ms. troepen, van Rotterdam vertrokken den 25 oktober 1828.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 februari. De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis MARIA WILHELMINA, kapt. O. Reins, van Bordeaux; met behulp van ijssloepen op de haven gekomen en MARY EN HILLEGONDA, kapt. H. Glazener, van Batavia, welke bij de Kwade Hoek ten anker ligt.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas, DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van Nantes en is op de haven gekomen.
De 19e dezer, na posttijd, arriveerde te Maassluis DE HOOP, kapt. W. van Beelen, van Dieppe, laatst van Noordwijk.
Te Vlissingen zijn, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen DE COMMERCIE, kapt. J.H. Duriez en DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen, van Londen; KAREL, kapt. B.H. Sturman, van Villa Nova; HITJE TROMP, kapt. J.D. Zijlstra, van Cette; DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, van Liverpool en LOUISA, kapt. D. Guyt, van Jersey. Deze schepen zijn in de haven binnengebracht, terwijl de volgende op de rede voor anker liggen: THERESIA, kapt. K.E. Boswyk, van Londen, DE MARIA, kapt. O.H. Arend, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Het schip ONRUST, kapt. E.R. de Jonge, met raapzaad van de Eider naar Amsterdam, is reeds voor een geruime tijd te Elsfleth op de Weser binnengelopen en was de 10e februari in goede staat aldaar nog liggende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse hoekerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. Jacob Parlevliet senior. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 24 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 februari. Van Hellevoetsluis wordt van de 21e dezer gemeld, dat het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, met behulp van ijssloepen, beoosten de haven, tussen beide hoofden, aan de palen is vastgemaakt.
De 22e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas DE FRANSINA, kapt. T. Gort, van Bayonne en is op de haven gekomen.
De 23e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, naar Londen.
De 17e dezer is van Vlissingen naar zee gezeild, DE ZEEMEEUW, kapt. D. den Haas, van Rotterdam naar Bordeaux.
Voor Antwerpen zijn aldaar ter rede gekomen DE AREND, kapt. J.H. Bunnemeyer, van Londen; ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, van Le Havre-de-Grâce; GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.A. Peperboom, van Liverpool; ANTWERPS PAKKET, kapt. J.H. Ricke, van Goole.
De 16e dezer zijn te Veere gearriveerd het Nederlandse kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Dublin naar Dordrecht en de Nederlandse brik SIBLE EN PIETER, kapt. M.H. Cornelisse, van de Havanna naar Antwerpen; de laatste moet quarantaine houden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 20e februari arriveerde te Batavia de brik NASSAU, kapt. C. van der Hoeven, van Antwerpen vertrokken de 30 oktober 1828; de 22e februari arriveerde de brik RUBENS, kapt. T. Hamilton, van Antwerpen vertrokken de 18 oktober 1828


Datum: 25 februari 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. Tentije, G.J.R. Holst, F. van der Kinderen, J. Corver, A. van der Sluys en H.I. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 23e maart 1829, des avonds ten 6 ure precies, ten huize van Klaas Jongkind, kastelein in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, te Amsterdam, presenteren als last hebbende van hun principalen, (ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte), aan de meestbiedende of hoogstmijnende, te verkopen: het van
eikenhout gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschips-hol, genaamd CORNELIA HENRICA, lang 39 el, wijd 7 el 38 duim, hol 5 el 33 duim.
Alles liggende als nader bij notities zal worden aangewezen. Iemand nader onderrichting begerende spreke met de gemelde makelaars, of met de cargadoor Jan IJpelaar.

Krant:
 NIH - Nederlandsch-Indisch Handelsblad

Per Nederlandsch schip DIANA (opm: fregat DIANE), kapt. F. Meulenbroek, naar Antwerpen:
Voor de factorij der N.H.M.:209 koijangs rijst, 9 pikels bind rottings 2045 dito koffij, 6 dito ruwe zijde, 1968 ponden indigo, 72 pikels menkoedoe.
Voor N. Cezard: 340 ponden indigo, 8050 guldens zilver geld.
Voor L. Rossel: 1 kist schulpen.
Voor Z. Exc. Kommis. Generaal: 1 vat rum.
Voor Ten Brink, Reijns en Gijsing: 800 flessen arak, 14 pikels koffij, 28.600 guldens zilver geld. (opm: volgens later bericht vertrokken van de rede van Batavia 7 februari 1829)


Datum: 26 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Petersburg het Nederlandse hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Govert van der Borden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 25 februari. Alhier zijn tijdingen binnengekomen van Zr.Ms. brik DE COURIER, kapt. van der Straten, van half augustus, gedagtekend Havanna; aan boord was alles welvarend en dacht men van daar spoedig te vertrekken naar Lagueira (opm: La Guaira).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 februari. De 23e dezer, des namiddags arriveerden te Hellevoetsluis DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, van Messina; DE JUFFROUW JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuis, van St. Ubes (zijnde alle na de visitatie van de quarantaine ontslagen); DE BASTIAAN MZ. (opm: BASTIAAN MAARTENSZOON) kapt. J. Plug, van Newhaven.
De 24e, des namiddags arriveerde EUGENIA, kapt. E. Ruyter, van Bordeaux en de 25e des morgens KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord van St. Ubes (zijnde na de visitatie van de quarantaine ontslagen).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het schip DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muys, van Londen naar Antwerpen, de 9e dezer te Vlissingen aangekomen, is met het binnenkomen der haven lek geworden; de lading wordt gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. P.de Raadt, openbaar notaris, residerende te Barendrecht, is van mening om op woensdag 11 maart 1829, des morgens ten 9 ure, te Pernis aan de haven aldaar, op last van zijnen principaal, te verkopen: een bezaan-visschuit, genaamd DE JONGE ADRIAANTJE, met derzelver staande en lopend want; liggende in de haven te Pernis. Voorts de bij gemelde visschuit behoord hebbende inventaris en eindelijk nog een partij sloepzeilen en kabels; alles aan zoodanige kopen, als ten dage van de verkoop zullen afgenommerd liggen, om contant geld, uitgezonderd de romp, waarvan de betaling op de 1 mei 1829 zal kunnen geschieden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, J. Corver en A. van der Sluis, makelaars, zullen op maandag den 16 maart 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands smakschip, genaamd DE TWEE SCHOONZUSTERS, gevoerd door kapt. J.G. Visser; volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 40 duimen, wijd 4 ellen 32 duimen, hol 2 ellen, zijnde groot circa 60 roggelasten. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 februari. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ST. MICHEL (opm: schoener), kapt. F. Beniest naar Goole en de MEELZAK (opm: smak), kapt. J.H. Witteveen naar Lancaster, beide met vlas.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het schip AURORA, groot omtrent 200 tonnen, zal op de 9e maart aanstaande te Soerabaija bij publieke veiling verkocht worden. Adres bij de heer Wm.M. Blanckenhagen aldaar.
Batavia, den 20 februari 1829, Miln, Haswell & Co. q.q., Thompson, Roberts & Co. q.q.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 24e februari arriveerde te Batavia het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, met een paasagier en Zr.Ms. troepen, van Dordrecht vertrokken den 25. oktober 1828


Datum: 27 februari 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen. Dadelijk na open water, zal in deze vaart worden voorzien, door de aan de Harlinger Stoomboot Reederij toebehorende stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, welke geregeld zal vertrekken:
Van Amsterdam des dinsdags, donderdags en zaterdags des ochtends te 8 uren.
Van Harlingen des woensdags, vrijdags en zondags; mede des ochtends ten 8 ure.
De passagiersvrachten zijn bepaald op dezelfde voet als het voorleden jaar.


Datum: 28 februari 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 februari. Van Brielle wordt van de 27e dezer gemeld, dat het schip gisteren binnengekomen, genaamd is ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, van Bordeaux.
De 27e, des morgens, zeilde HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk naar Philadelphia.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VROUW GRIETJE, kapt. E.R. Smelden, DE EENDRAGT, kapt. J. Dillewyns en ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, naar Leith; DE NIEUWE UNIE, kapt. J. van den Broeke naar Londen en DE MEELZAK, kapt. J.H. Witteveen naar Lancaster.
Te Antwerpen zijn gearriveerd POMONA, kapt. Hazenoot (opm: kapt. Jan Haasnoot) van Havre-de-Grâce en NEPTUNUS, kapt. Bakker, van Marennes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. De kof DE JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee, van Marseille, de 22e dezer van Vlissingen naar Antwerpen opgevaren, doch op de bank de Caloot omhoog geraakt, is de 23e tegen de avond weder aldaar in de Westerhaven terug gekomen, na alvorens enige goederen te hebben gelost; het vaartuig bevindt zich een weinig lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Door de loodsschipper H. Bloem is de 23e dezer nevens Terschelling gepraaid het galjasschip GRETHE, kapt. J.P. Andersen, van Bergen naar Amsterdam, aan boord alles wel.
Kapt. O. Hansen, van Lissabon in Texel binnen, heeft de 20e dezer, op de hoogte van Wight, aan boord alles wel zijnde, gepraaid de kof DE GOEDE HOOP, kapt. C.J. Prins, van Bayonne naar Gent.
Het schip ST. THOMAS, kapt. G.F. Jensen, de 18e januari van Le Havre naar Kopenhagen vertrokken, is de 19e dezer te Le Havre uit zee teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 februari. Het Nederlandse schip ATLAS (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. J. Jörgensen, met zout van Bonavista de 23e oktober 1828 te Rio de Janeiro gearriveerd, is, volgens brief van Rio de Janeiro van de 14e november, door een rover, voerende 20 stukken en Portugese vlag, welke 300 aan slavenhaalders ontroofde negers aan boord had, van het grootste gedeelte der provisie en touwwerk, alsmede het volk van hun klederen, beroofd geworden, waarna het door een Engels schip van een en ander weder voorzien is en de reis heeft voortgezet, aan boord hebbende 3 matrozen, door genoemd rovervaartuig van een vroeger beroofd schip mede genomen en nu aan kapt. Jörgensen overgegeven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. Tentije, G.J.R. Holst, F. der Kinderen, J. Corver, A. van der Sluijs en H.I. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 23e maart 1829, des avonds ten 6 ure precies, ten huize van Klaas Jongkind, kastelein, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, te Amsterdam, presenteren als last hebbende van hun principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het van eikenhout gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschips-hol, genaamd CORNELIA HENRICA, lang 39 el, wijd 7 el 38 duim, hol 5 el 33 duim. Voorts een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, want, staande en lopend touwwerk, rondhouten, kajuits-, stuurmans-, konstabels-, koks- en bootsmans-goederen, medicijnkist, chirurg-instrumenten, een accuraat lopende time-keeper en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebracht; alles liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen. Iemand nadere onderrichting begerende, spreke met de bovengemelde makelaars of met de cargadoor Jan IJpelaar. (opm: zie ook AH 250229; omdat ook separaat de gehele staand en lopend want en inventaris wordt verkocht, zou het kunnen zijn, dat het schip voor sloop is verkocht)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip NEPTHUNUS, kapt. J. Gellman, van Reval met granen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van de volgende maand zal in publieke vendutie worden verkocht de Nederlandse brik KATWIJK met deszelfs complete inventaris, zo als dezelve ter rede alhier (opm: Batavia) is liggende. Nadere informatiën zijn te bekomen bij Brouwer, Nolthenius& Co.


Datum: 03 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 maart. De 1e dezer, des morgens, zeilde JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, naar Londen en arriveerden ZEEGEWIN, kapt. B. Ligtermoed, van Bergen en COENRAAD HENDRIK, kapt. A. Kouwenhoven van Lissabon.
De 2e dezer des morgens zeilden uit de Maas MEDORA, kapt. G.F. Simons, naar Dublin en arriveerde FREDERIK MARIE, kapt. P.T. Aillet, van Duinkerken.
DE EENDRAGT, kapt. Wemmerus, van Smyrna naar Vlaardingen, is te Rye binnen met schade, zijnde door een groot schip aangezeild.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 27e februari arriveerde te Batavia de brik JONGE ELIZABETH, kapt. H. Bruhn, met een passagier, van Rotterdam vertrokken de 20. oktober 1828.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vier scheepstimmerknechten, die hun werk goed verstaan, kunnen van stonden aan hetzelve bekomen bij J.R. Boomsma, op Zevenhuizen, bij Franeker.


Datum: 04 maart 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Zie hier enige opgaven aangaande de stoom-scheepvaart op de Beneden Rijn. - Dit gedeelte van de Rijn is in het vorige jaar bevaren geworden door 4 stoomboten, die gezamenlijk 163 tochten volbracht hebben, namelijk: DE STAD VAN NIJMEGEN 58; DE RIJN 57; DE NEDERLANDER 40 en een goederenschip, dat slechts een korte poos in dienst geweest is, 8. Met deze vaartuigen werden stroomafwaarts gevoerd 4849 personen (609 personen meer dan in 1827) voorts gingen met dezelve 108,895 centn. goederen naar boven en 51,100 centn. naar beneden, dus 49,920 centn. meer dan in 1827. Het bedrag der passagiersgelden was 20,010 Pruiss. daalders, de vrachtgelden voor deze te Keulen aangekomen goederen 84,112 daalders, te zamen 104,122 daalders, dus 11,176 meer dan in 1827. Hierbij komt nog wegens afwaarts gevoerde goederen en niet stroomopwaarts gebrachte reizigers ongeveer 30,000 daalders. Hieruit blijkt dat op de Midden-Rijn het transport der personen, doch op de Beneden-Rijn de vervoer van goederen sterker is geweest. De aktie-interessen voor het jaar 1827 zijn op de Middel-Rijn met 5 pCt,; op de Beneden-Rijn met 8 pCt. betaald geworden. Op de Middel-Rijn zal men na de eerstkomende interestbetaling, een dividend houden. De stoomvaart op de Middel- en Boven-Rijn heeft nu door haar bestaan getoond, dat zij alle hindernissen met goed gevolg heeft weten te boven te komen. Ten einde ook de ondiepere plaatsen van de Middel-Rijn, bij een lage waterstand, te kunnen bevaren is men voornemens om een stoomboot volgens Engelse uitvinding te doen bouwen, die onder in de kiel of bodem een van binnen te besturen hefboom heeft, met welke men het vaartuig als het ware over de rotsklompen kan heen werken. Voor de bewoners der Rijnoevers heeft de stoomvaart tot groot nut verstrekt, want door haar zijn in de loop van het jaar 1828 niet minder dan 300,000 daalders in omloop gehouden. Het postwezen is door de stoomvaart niet benadeeld geworden. Het getal vreemdelingen, die van de maand maart tot november in de logementen te Keulen het marktverblijf gehouden hebben, bedroeg, elke familie voor een rekenende, in 1827: 22,229 en in 1828: 23,790 personen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Washington, 5 januari. Het Nederlandse schip DE LEEUW, is in de maand december ll. te Charleston, in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, aangehaald geworden voor overtreding der tarief-wetten. De afladers te Antwerpen, onkundig omtrent de bepaling, dat bier op flessen niet mag worden ingevoerd, dan in kisten of manden van zes dozijn, hadden aan de heer Frapmann te Charleston geconsigneerd een kleine partij bier op flessen, gepakt in manden van 12 fl. en dit heeft aanleiding gegeven tot het aanhalen van het schip. Men vleit zich echter, dat de secretaris van de schatkist geen zwarigheid zal maken om ten behoeve van het schip DE LEEUW gebruik te maken van de macht, die hem is toegekend, om straffen van dien aard, aan welke men zich zonder opzet heeft blootgesteld, kwijt te schelden, na dat dezelve door de bevoegde plaatselijke autoriteit zijn uitgesproken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE, varende in het beurtveer tussen Nijmegen en Rotterdam. Regeling der vaart voor de maanden maart en april, beginnende met zondag de 8e maart 1829.
Van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage.
Elke zondag, dinsdag en donderdag, ’s morgens ten 7 ure.
Van Rotterdam naar Nijmegen.
Elke maandag, woensdag en vrijdag, ’s morgens ten 6 ure, zullende op deze dagen, des morgens ten half vier ure, van ’s Hage bij G. van Velthoven, op de Bierkade afrijden, een geschikte eigen diligence om de reizigers vóór het vertrek dezer boot te Rotterdam over te brengen.
De corresponderende stoomboten zijn die welke van Rotterdam op Middelburg, Den Briel, Antwerpen en Londen varen, alsmede de stoomboot DE JULIA tussen Gorcum en ’s Bosch varende, zo ook de diligence van Gorcum over Breda naar Antwerpen en Brussel, welke nog dezelfde dag op deze plaatsen aankomt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoyman en Hermanus Isaac Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 9e maart 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een gekoperd fregatschips-hol, met deszelfs masten, boegspriet, enz., mitsgaders een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz.. Breder bij notitie en bericht bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het nieuw gebouwd en gekoperd brikschip MERCURIUS, gevoerd door kapt. Foppe Aldert Engels, zal in de maand maart aanstaande van Amsterdam naar Batavia vertrekken. De genen, welke als passagiers van deszelfs welingerichte gelegenheid wensen gebruik te maken, worden verzocht zich tijdig aan te melden bij de scheepsmakelaars Floris der Kinderen of B.D. Bosscher te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggende schepen, naar de volgende plaatsen, woensdag 4 maart 1829:
Te Amsterdam:
Batavia: DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, adres bij Coopman & De Wit & Lenaertz, van Olivier & Co, Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Batavia: CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik, adres bij Jan Corver & Co. en d’Arnaud & Co.
Suriname: DE FAAM, kapt. Eldert van Laar, adres bij Hoyman & Schuurman, Altena & Co en D. Aletrino.
Suriname: PARAMARIBO, kapt. Klaas Spiegelberg, adres bij B.D. Bosscher, B. Koster & Zn., en Nobel & Holtzapffel,
Suriname: DE JONGE LODEWIJK ANTONI, kapt. Rein Tjebbes, adres bij Hoyman & Schuurman, Altena & Co. en D. Aletrino.
Suriname: de ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: CONCORDIA, kapt. Wolterus Groen, adres bij Altena & Co., D. Aletrino en Da Costa & Bueno.
Suriname: MARIA, kapt. A. Hulsen, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: ’t HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: MARIA, kapt. Foeke Hiddes Zeylstra, adres bij B.D. Bosscher.
Suriname DE KOLONIST, kapt. Laurens Wildschut, adres bij Hoyman & Schuurman.
Demerary: DE PLANTER, kapt. Coert Jessen, adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. Henriques & Zn.
Curaçao: ALMELO, kapt. Teunis Smit, adres bij Altena & Co., Hoyman & Schuurman, de Vries & Co. en D. Aletrino.
Malta en Smyrna: de SNELHEID, kapt. Peter Schackel, adres bij Van den Bey & Kroon.
Genua en Livorno: REMINIA, kapt. J.G. Boon, adres bij Van Olivier & Co., d’Arnaud & Co., Van den Bey & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Gibraltar: MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, adres bij C. de Grijs & Zonen en Jan Daniels & Zonen & Arbman.
Cadix: ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, adres bij C. de Grijs & Zonen.
Lissabon: de VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, adres bij J. Daniels & Zoon & Arbman en Coopman, De Wit & Lenaertz.
Port à Port (Oporto): DOURO, kapt. Jan Huges, adres bij A.J. Jacobs.
Bayonne: de Nederlandse kof DIANA, kapt. W.J. Stuit, adres bij Jan Corver & Co.
Bordeaux: VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, adres bij Jan Corver & Co.
Bordeaux: HARMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen, adres bij J. van Ulphen
La Rochelle: FREDERIKA, kapt. J. Barends, adres bij Jan Corver & Co.
La Rochelle: de VROUW JANTINA, kapt. Jan Okkes Kuiper, adres bij J. van Ulphen.
Bilbao: de VROUW THEODORA, kapt. Hans Bandix, adres bij C. de Greijs & Zn.
Hull: VRIENDSCHAP, kapt. D. Ouwehand, adres bij Gemmening & Penning.
St. Petersburg: Het Nederlandse schip MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, adres bij Coopman, De Wit & Lenaertz, F. Smit, De Vries & Co. en Floris der Kinderen.
St. Petersburg: het kofschip HENDRIKA, kapt. Geert Geerts Bakker, adres bij Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
St. Petersburg: de JONGE PIETER JACOBUS, kapt. Thijs Wybes, adres bij Nobel & Holtzapffel en Jan Corver & Co.
Koningsbergen: de VROUW ALIDA, kapt. Benjamin J. Jaski, adres bij Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Koningsbergen: de VROUW HENDRIKA, kapt. Lodewijk Klasen de Jonge, adres bij Kranenborg & Van Mourik, en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Dantzig: de VRIENDSCHAP, kapt. Christiaan W. Slof, adres bij Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Dantzig: de EENDRAGT, kapt. Jan Harms Hut, adres bij Kranenborg & Van Mourik, en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Bremen: HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, adres bij Blikman & Co.
Te Antwerpen:
Valparaiso en Lima: het Nederlandse schip (opm: schoener) l’HIRONDELLE, kapt. J. Willaert.
Adres bij Serigiers & Winkelman of bij de scheepsmakelaar J.B. Fleury te Antwerpen, en bij de cargadoors De Vries & Co. te Amsterdam; vertrekt de 1e maart aanstaande.
(opm: vertrokken 13.04.1829, aangek. Valparaiso 25.07.1829, aangek. Arica 00.08.1829, aangek. Lima ([Callao]) 26.09.1829, aangek. Rio de Janeiro 10.11.1829; zie RC 090330)


Datum: 05 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smirna, het Nederlandse brikschip HENDRICA ELISABETH, kapt. David Miercke.
Naar Rochelle, het Nederlandse kofschip FELIX, kapt. Willem Jurriens Craner, om de 15e maart aanstaande te vertrekken.
Naar Petersburg, het Nederlandse hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS. Kapt. Govert van der Borden, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Port Glasgow het Nederlandse kofschip ANNEGINA, kapt. Peter Rentes Huisman. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Het schip AEOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon naar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, de 28e februari in Texel binnen en vervolgens in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 maart. De te Brussel te huis behorende smak ELISA, kapt. L.J. Luiten (opm: thuishaven Antwerpen, kapt. L.J. Buiten), met stukgoederen van Londen naar Ostende, is in de nacht tussen 22 en 23 februari bij het binnenkomen der haven van Ostende gestrand en de volgende dag verbrijzeld, doch de lading, ofschoon gedeeltelijk beschadigd, geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. De smak de VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, met ballast van Londen naar Rotterdam, is, volgens brief van Norden van de 21e februari, de 18e dito bij Norderney op het strand gezet en verbrijzeld, doch het volk benevens de vleet, gered.
Kapt. Borgman rapporteert dat hij de 17e dito op de hoogte van Borkum is aangezeild geworden door het schip DE VROUWE ENGELINA, kapt. E.H. de Groot (opm: DE VROUW ENGELINA, kapt. Egberts H. de Groot), van Londen naar Delfzijl, in Texel binnen en daardoor zodanige zware schade heeft bekomen, dat hij genoodzaakt is geworden zijn schip op het strand te zetten, verklarende hij wijders het rapport, door kapitein De Groot gedaan, als of hij door kapitein Borgman zou zijn aangezeild geworden, voor geheel bezijden de waarheid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 maart. Kapt. J.J. Bart, voerende het schip MARIA EN JACOBA, van Amsterdam te Curaçao gearriveerd, meldt van daar in dato de 7e januari, dat hij een woedende orkaan doorgestaan, daardoor het voortuig, de boegspriet en verscheiden zeilen verloren en andere schade aan het schip bekomen heeft, welke hij echter dacht nog in de loop dier maand hersteld te zullen hebben en in het begin van februari gereed te zijn om de terugreis aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. De 3e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE CATHARINA MARIA, kapt. P.J. Muntendam, naar Liverpool.
De 3e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE HOOP, kapt.H. van den Bosch, naar Nantes en GEERTRUIDA, kapt. J. van Alphen, naar Londen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MEDUSE, kapt. F. Bunnemeyer, DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, JOSEPHINA kapt. D.F. Moldenhauer en CATHERINA, kapt. M.M. Pott, naar Londen; MARIA, kapt. P.E. Boer, naar Goole; RODUS, kapt. G. Vosmer, naar Santander; REMBRAND, kapt. F. Petersen, naar Malta; DE MARIA, kapt. G. Wordinger, naar Malaga; JULIANA, kapt. O. Kievyt, naar Rio de Janeiro; la CLÉMENCE, kapt. R.R. de Haan, naar Buenos Aires en ST. ANTHONY, kapt. H.C. Jongebloed, naar Bergen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ATALANTA, kapt. Berber, van Monte Video; SIBLE EN PIETER, kapt. Cornelisse, van de Havannah; VRIENDSCHAP, kapt. Keyzer, van Londen en CHRISTINA BERNARDINA, kapt. Zylstra van Rio de Janeiro.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, G.J. Roland Holst, J. Corver, H. Gullen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen het pinkschips-hol, genaamd MARGARETHA; alsmede het brikschips-hol, genaamd DE HOOP; benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten enz.: breder bij notities en bericht bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De ondergetekende verwittigt bij deze, dat zijn affaire van scheepmaker op den 1 dezer is overgegaan aan deszelfs neef Nicolaas van Striemen, en bedankt alzo zijne vrienden voor de veeljarige gunst aan hem betoond, met aanbeveling van deszelfs neef voornoemd.
Gerrit van Striemen.
Dordrecht, 5 maart 1829.
Bovengenoemde scheepmakers affaire door mij met de eerste dezer overgenomen zijnde, zo recommandere mij in de voortdurende aandacht mijner vrienden en bekenden.
N. van Striemen.
Dordrecht, 5 maart 1829.


Datum: 06 maart 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Directeuren der Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, als behoorlijk daartoe geautoriseerd, zijn van mening in de loop van deze maand, de dag nader te bepalen, door de scheepsmakelaars G.J. Roland Holst en Johs. Boelen, te doen verkopen
de drie stoom vaartuigen der maatschappij, bekend onder de namen van de ONDERNEMING, de IJSSEL en de MERCURIUS, met derzelver stoomwerktuigen, scheepsinventaris en verder toebehoren. De voorwaarden waarop de verkoop dezer boten, welke na de 8e maart te bezichtigen zijn, zal geschieden, zullen nader worden bekend gemaakt, en informatiën deswege in tijds kunnen verkregen worden bij de vermelde scheepsmakelaars.
Amsterdam, den 2 maart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 18 februari binnen gekomen het schoenerschip VICTORY, kapt. Robert Rice, met steenkool van Newcastle.
Den 26 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. Wm. Muggeridge, met ballast van Londen.
Den 27 dito het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedses, met ballast van Rouaan.
De 28 dito het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 19 februari de schoenerschepen HOPE, kapt. Wm. Cousins; NORTHAM, kapt. Wm. Charrosin, beide met boter naar Londen.
Den 26 dito het schoenerschip VICTORY, kapt. Robert Rice, met stukgoederen naar Londen.


Datum: 07 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VROUW HELENA, kapt. S.C. de Vries en JOSEPHUS, kapt. A.H. Solten, naar Londen; JASPERDINA, kapt. W.A. Kleindijk, naar Dieppe.
Het schip ST. ANTHONY, kapt. Jongebloed, bij vorig bericht gemeld als naar zee gezeild, ligt nog ter rede van Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink en N.J. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands kaagschip, genaamd DE VROUW ANNA, gevoerd door schipper Pieter Visser, ten dienste van dezelve gebruikt en ingericht, zijnde geschikt om binnen en buiten te varen, lang over steven 19 ellen 90 duimen, wijd op zijn buitenhuid 5 ellen 88 duimen, hol van onder zijn legwaring tot op zijn vlak 2 ellen 27 duimen, alles Nederlandse maat, met alle deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, breder volgens biljet en nader bericht bij de bovengenoemde makelaars, of bij Coopman en De Witt en Lenaerts, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, J. Boelen en N.J. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands galjootschip, genaamd WELBEDAGT, laatst gevoerd door kapt. J.A. Engels, lang 29 ellen 45 duimen, wijd 6 ellen 89 duimen en hol 3 ellen 82 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Rochelle, het Nederlandse kofschip FRANCINA, kapt. Femme Gort, om de 15e maart aanstaande te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het snelzeilend gekoperd Nederlandse fregatschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. Dirk Foppes Baas, zal binnenkort van Amsterdam, alwaar hetzelve thans liggende is, naar Batavia vertrekken. Diegenen, welke als passagiers van deszelfs uitmuntend daartoe ingerichte gelegenheid voor de overtocht naar gezegde plaats gebruik willen maken, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp. of Jan Corver & Co, Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van de Nederrijn, 4 maart. Zodra het jaargetij zulks gedoogt zal de stoomvaart, op de Rijn tussen Keulen en Maints, op een nog uitgebreider schaal dan te voren gedreven werden. Te dien einde heeft de compagnie het stoomschip DE RIJN van de N.H.M. gekocht; zodat de gemeenschap langs gezegde waterbaan voortaan door drie stoomvaartuigen zal onderhouden worden. Ook het Mainschip DE STAD FRANKFORT zal tegen de eerstdaags te openen scheepvaart, met nieuwe minder zware ketels voorzien zijn, waardoor men hoopt dat het merkelijk in snelheid zal toenemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Rotterdam – Londen.
De stoompacketten de KONING en KONINGIN DER NEDERLANDEN, met passagiers en goederen tussen Rotterdam en Londen varende, zullen op zaterdag de 14e dezer in dienst worden gesteld. Het vertrek is provisioneel als volgt bepaald:
De stoomboot DE KONING DER NEDERLANDEN.
Van Londen, zaterdag de 14e maart, ten 10 ure des morgens.
Van Rotterdam, woensdag de 18e maart, ten 8 ure des morgens.
De stoomboot DE KONINGIN DER NEDERLANDEN.
Van Londen, zaterdag de 28e maart, ten 10 ure des morgens.
Van Rotterdam, woensdag de 1e april, ten 8 ure des morgens.
De ondergetekende heeft tevens de eer de handel voorlopig te informeren, dat men de 1e april aanstaande driemaal per week gelegenheid zal zijn goederen per stoom- of zeilpacketten (onder zijn directie varende) naar Londen te kunnen expediëren.
Rotterdam de 6e maart 1829, J. van Ommeren Fz, cargadoor.
(opm: dit zijn onder Engelse vlag varende stoomschepen, genaamd resp. KING OF THE NETHERLANDS en QUEEN OF THE NETHERLANDS)


Datum: 10 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 9 maart. De 6e dezer arriveerde in de Maas DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Sunderland; de 9e dezer is te Antwerpen gearriveerd VIER GEZUSTERS, kapt. Bottle, van Londen.


Datum: 12 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Fécamp het Nederlandse bomschip DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, vertrekt de 15e dezer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 maart. De 9e dezer arriveerden te Hellevoetsluis: DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong en DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, van Liverpool.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUWE NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, van Bergen.
De 10e, des morgens, DE KLEINE ZOON, kapt. G. Verboom, van Liverpool.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis NEERLANDS KROONPRINS, kapt. H.M. Heyns en WILLEM, kapt. M. Schaap, van Batavia, laatst van Cowes; MARGARETHA, kapt. D.M. Noordhoek en VROUWE ELIZABETH, kapt.R.J. Haverbult, van Liverpool.
De 11e, des morgens, zeilden CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord en DE VROUWE PETRONELLA, kapt. W. Leenwrick, naar Londen; DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, naar Belfast; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar ……..; DE JUFFER WILHELMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Newry.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas ALKMAAR, kapt. I. Heath; DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.I. Dood, van Londen en de 11e, des morgens, DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon en zeilden ST. JOHANNIS, kapt. J.J. Ryke, naar Amsterdam; MAARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer, naar Leith; ROTTERDAM PAKKET, kapt. G. Britt, naar Rye.
De 11e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool; DE VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, naar Newcastle; DE JUFFROUW TITIA, kapt. D.G. Schuur, naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth) en DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Londen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE JAN, kapt. van der Zee, van Marseille; JONGE RENTE, kapt. Huisman en AURORA, kapt. Wygers, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Het schip DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, van Rotterdam naar Calais, is, volgens brief van Brightlingsea van de 2e dezer, na op het Sunk Sand vastgezeten te hebben, in de Colne binnengebracht.
Het schip FERDINAND, kapt. W. Geneke, van Bordeaux naar Amsterdam, was de 1e dezer op de hoogte van Douvres.
Het schip COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, van Suriname naar Rotterdam, is de 1e dezer, en het schip HELENA KATARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Havanna naar Amsterdam, de 2e dezer te Cowes binnengelopen, het laatste lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. In de loop der maand maart zal van Rotterdam naar Batavia vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip JOHANNA CORNELIA, kapt. Paulus Sietzes Schuil, hebbende de beste inrichtingen voor passagiers. Iemand genegen zijnde van deze prompte gelegenheid gebruik te maken, gelieve zich te adresseren ter kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam voornoemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TREKVOGEL, kapt. H.T. Jong van Liverpool met klipzout, en de VROUW NEELTJE, kapt. Jacob van Gelder van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Marseille K.IJ. Parma (opm: NICOLAAS JOHANNES) van Venetië, laatst van Rovigno.


Datum: 13 maart 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van der Kraats te Workum is voornemens, na bekomen vergunning van den weledelgestrenge heer voorzitter der Rechtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Sneek, op vrijdag den 27 maart 1829, des morgens ten elf ure, bij beschrijving en des namiddags ten drie ure bij palmslag, in het Sociëteit gebouw aldaar, aan den meestbiedende te verkopen een zeer hecht en sterk getimmerd tjalkschip, lang 17 ellen 40 strepen, wijd en hol naar evenredigheid, met deszelfs zeilen, staand en lopend want, ankers en verder toebehoren, zodanig hetzelve door wijlen de weduwe Jelle Wiebes Valk is bevaren geworden, thans liggende in de Weeshuiswijk te Workum.


Datum: 14 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 maart. Te Terschelling is binnengekomen; het schip FENNIGINA, kapt. G.D. Amers, met ballast van Londen naar Rotterdam bestemd.
Het schip FLORENCE KATARINA, kapt. R. Feyes, van Amsterdam naar Londen, in Terschelling binnen, was, volgens brief van daar, in dato 6e dezer, na volbrachte reparatie, gereed om de reis te hervatten.
Het schip HELENA KATARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Havanna naar Amsterdam, te Cowes lek binnengelopen, was de 3e dezer bezig met in de haven te halen, om gedeeltelijk te lossen en te repareren.
Kapt. Oosterbaan, voerende het schip CHRISTINA, van Amsterdam te Genua gearriveerd, meldt van daar, dat hij de 25e februari gereed zou zijn om naar Livorno te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 maart. De 12e dezer, des morgens arriveerde MAAS, kapt. J. Blake naar Londen.
De 12e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad, naar Guernsey en CHARLOTTA, kapt. J. Norman, naar Hull.
De 13e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas, ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van Londen.
Te Middelburg heeft men bericht dat het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, de 11e december in Demerary gearriveerd is en de 20e januari daaraan volgende weder van daar zou kunnen vertrekken.
Van de rede van Vlissingen is naar zee gezeild FREDERICA, kapt. P. van den Kerckhove, van Gent naar Matanzas.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE JOHANNA, kapt. Van Puyvelde, van Londen; VROUW MARGARETHA, kapt. Lindeboom, van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. In de loop der maand maart zal van Rotterdam naar Batavia vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip JOHANNA CORNELIA, kapt. Paulus Sietzes Schuil; hebbende de beste inrichtingen voor passagiers. Iemand genegen zijnde van deze prompte gelegenheid gebruik te maken, gelieve zich te adresseren ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer te Rotterdam voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoyman, Floris der Kinderen, Johannes Boelen, Hermanus Isaac Rietveld en Jan Altena, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen:
- een extraordinair welbezeild Nederlands brikschip, genaamd ALMELO, gevoerd door kapt. Teunis Smit, lang 24 ellen 35 duimen, wijd 6 ellen 72 duimen, hol 4 ellen 17 duimen, Nederlandse maat.
- 1/14 part in het Nederlands gekoperd pinkschip, genaamd DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, gevoerd door kapt. R. Tjebbes.
- 1/16 part in het Nederlandse fregatschip, genaamd HENRIETTE, gevoerd door kapt. J.E. Schneebeeke.
Breder bij de inventaris en aanslag-biljetten en bericht bij de bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Altena en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam-Londen.De stoompakket DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. John Slater (voor passagiers en goederen) vertrekt van Rotterdam, woensdag 18 maart, ten 8 ure des morgens. De goederen moeten daags te voren, voorzien van de nodige documenten, aan boord bezorgd zijn.
Adres bij J. van Ommeren, Fz. (opm: dit is een Engels stoomschip, de juiste naam is KING OF THE NETHERLANDS)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip de NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, zich gereed makende om tegen medio der volgende maand naar Batavia te vertrekken, worden degenen, welke mochten wensen van deszelfs welingerichte kajuit gebruik te maken, verzocht zich tijdig te melden bij Van Olivier & Co, cargadoors op de Buitenkant alhier of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg. In de eerste dagen van de maand april aanstaande zal deze vaart wederom worden geopend door de Nederlandse stoomschepen WILLEM DE EERSTE en de BEURS VAN AMSTERDAM, ingericht tot het vervoer van 70 passagiers en 60 lasten goederen. Het vertrek is bepaald op eenmaal ’s weeks en wel des zaterdags, zo van Amsterdam als Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen.
Vertrek van het stoomvaartuig PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, van Amsterdam: dinsdag, donderdag en zaterdag, des ochtends ten 8 ure.
Van Harlingen: woensdag, vrijdag en zondag des ochtends te 9 ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MARGARETHA, kapt. D.M. Noordhoek; de VROUWE MARIA ELISABETH, kapt. R.J. Haverbult, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, alle drie van Liverpool met zout.


Datum: 17 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Kapt. J.F. Spiegelberg, voerende het schip SUSANNA MARIA, de 17e januari van Suriname vertrokken en de 10e dezer in Texel binnengekomen, rapporteert, dat acht dagen voor hem van Suriname vertrokken was, het schip COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, naar Rotterdam, sedert te Cowes binnengelopen en dat hij binnen weinige dagen gevolgd zou worden door de schepen DE DRIE GEBROEDERS, kapt. K.H. Ruyl, beide mede naar Amsterdam; voorts dat de schoenerkof EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, tussen de 10e en 15e februari insgelijks naar Amsterdam zou vertrekken.
Het schip IDA ALEIDA, kapt. P.H. Lund (voor wijlen kapt. C. Swaan), van Batavia naar Amsterdam, alle te Cowes binnen, hebben derzelver reizen voortgezet, de 9e dezer.
Het schip ORION, kapt. Maxton, van St. Domingo naar Antwerpen, te Portsmouth binnen, heeft de 9e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 maart. De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis FLORA, kapt. J.D. Christen, van Marseille en Cette (zijnde na de visitatie van de quarantaine ontslagen) en DE VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Liverpool.
De 16e, des morgens zeilden DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Newry; CATHERINA GEERTRUIDA, kapt. H.L. Dockter, naar Amsterdam; DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad, naar Guernsey.
De 16e, des morgens, zeilden DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, naar Liverpool. FELIX, kapt. W.J. Cramer, naar Bordeaux, REBECCA, kapt. B. Scott, naar Leith; PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, naar Bergen; DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar Fitseröet (opm: niet getraceerd) en MARIA ANNA, kapt. C.P. Berens, naar Newcastle; BASTIAAN Mz., kapt. J. Plug, naar Boulogne en DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, naar Fécamp.
De 16e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis, DE HARMONIE, kapt. H. Potjewyd, naar Rochefort.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CATHERINA, kapt. Van der Schuyt, van Londen en MARGARETHA, kapt. Dykhuys, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Port Glasgow, het Nederlandse kofschip ANNEGINA, kapt. Pieter Rentes Huisman.
Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, kapt. Jacob Parlevliet junior.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Liverpool met zout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 8 maart het schonerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, met ballast van Londen.
Den 11 dito de schonerschepen LIVELY, kapt. Sam. Finch; UNION, kapt. A. Galloway; VICTORY, kapt. Robert Rice, alle drie met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 8 maart het barkschip NEDERLAND, commandeur J.J. Adriaan, naar Groenland.
Den 12 dito het kofschip GESINA JACOBA CATHARINA, kapt. Dirk Kuipers; het kaagschip de JONGE SIMON, kapt. Egbert Kuipers; het smakschip de VROUW PETRONELLA, kapt. P. de Jong, met ballast naar Noorwegen.
Den 13 dito het pinkschip SPITSBERGEN, commandeur H. Rickmers, naar Groenland.


Datum: 18 maart 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In het verleden jaar hebben 20 Nederlandse schepen de haven van Stettin bezocht, dat is 11 minder dan in 1827. Het voornaamste artikel van Nederlandse invoer is, als gewoonlijk, de haring geweest; daarvan zijn 283 tonnen aangebracht. De algemene scheepvaart op Stettin is in het afgelopen jaar merkelijk levendiger geweest, dan in 1827, wanneer men 634 aangekomen schepen telde, tegen 834, die in 1828 deze haven bezochten.
In het jaar 1828 hebben 43 Nederlandse schepen de haven van Embden bezocht. Onder dat getal waren 6 van Liverpool met klipzout, die daarmede naar Nederland weder zijn uitgezeild. Het voornaamste artikel van in- en uitvoer is stukgoederen geweest. Leeg of met ballast zijn 11 schepen aangekomen en 10 uitgeklaard.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

- Een schip dat door het ijs is ingesloten. In de maand augustus 1775, aldus verhaalt de oude scheepskapitein Warens, die zijn ganse leven met de walvisvangst had toegebracht, was ik zeilende om de 77e gr. N.B. te bereiken, toen ik op zekere ochtend, op ongeveer 1 mijl afstand vooruit van mijn schip, de zee geheel door het ijs gesloten, zag, zover het oog reikte, met niets dan besneeuwde ijsbergen en steile kloven. De wind ging daarop liggen en 2 dagen lang had ik het zorgelijke vooruitzicht om door die vervaarlijke ijsmassa, die door de minste aanwakkering van wind op ons konde afkomen, verpletterd te zullen worden.
- De 2e dag hadden wij in grote ongerustheid doorgebracht, toen omstreeks middernacht de wind begon op te steken en wij weldra het vreselijk gekraak der ijsvelden hoorden die tegen elkander aanstieten en zich vergruisden, en waarna elke schok een geluid veroorzaakte als dat des donders. Deze nacht was voor ons de verschrikkelijkste doch in de ochtend, terwijl de storm allengs begon te bedaren, zagen wij de voor ons liggende ijsmuur geheel gespleten en een invaart tussen deszelfs zijden tot op een onafzienbare lengte zich uitstrekken. De zon scheen verrukkelijk en wij vervolgden onze koers met een luchtige koelte uit het noorden.
- Als bij toeval de ogen naar deze kant dier invaart wendende, zagen wij eensklaps de masten van een vaartuig te voorschijn komen, maar hetgeen ons nog meer verbaasde, was de zonderlinge staat waarin deszelfs zeilen zich bevonden, alsmede het onttakelde voorkomen van raas en want. Het schip bleef nog enige tijd in beweging, waarna het, tegen een ijsklomp aanvarende, onbewegelijk op dezelven vast geraakte.
- Ik kon mijn nieuwsgierigheid langer niet bedwingen, maar met enigen mijnen matrozen in de sloep springende, roeiden wij naar dit zonderlinge schip toe. Hetzelve naderende, zagen wij dat het zwaar door het ijs beschadigd was, op het dek, dat vol sneeuw lag, liet zich geen schepsel zien. Wij riepen, niemand antwoordde. Alvorens aan boord te gaan, keek ik door een openstaand zijluik en zag een man voor een tafel zitten, op welke allerhande schrijfbenodigdheden lagen. Op het dek gekomen, openden wij de luiken en gingen naar beneden in de kajuit, alwaar wij de scheepsschrijver evenals wij hem van buiten door het zijluik gezien hadden, voor een tafel zittende vonden. Maar hoe groot was onze verbaasdheid en schrik, toen wij ontdekten dat het een dode was en dat een groen en vochtig schimmel zijn wangen en zijn voorhoofd overdekte en zijn openstaande ogen omzoomde. Hij hield een pen in de hand en had het reisjournaal voor zich liggen, de laatste door hem geschreven regels waren: den 11 november 1762. Het is thans de zeventiende dag dat we door het ijs zijn ingesloten. Gisteren is de laatste vonk van ons vuur uitgegaan en vruchteloos heeft onze kapitein getracht het weder te doen ontvlammen. Hedenmorgen heeft zijne vrouw de geest gegeven. Er is ons geen hoop meer overgebleven ……
- Mijn verschrikte schepelingen verwijderden zich ijlings van dit schijnbaar levende lijk. Wij traden vervolgens in het ruim van het schip en het eerste voorwerp dat onze ogen trof, was het lijk van een vrouw, die als in een diepe droefgeestige aandacht te bed lag, de frisheid haars gelaat ziende, zou men gezegd hebben dat zij leefde, doch haar samengetrokken leden toonden duidelijk dat zij dood was. Voor haar zat een jonge man op de vloer, een vuurslag in de ene en een vuursteen in de andere hand houdende en (onleesbaar) stukken tindel voor zich op de grond hebbende liggen. Wij begaven ons nu in het vooronder en vonden daar verscheiden matrozen dood in hun hangmatten, als ook een hond uitgestrekt beneden aan de trap liggen.
- Vruchteloos zochten wij naar levensmiddelen en brandhout, van geen van beide was iets te vinden. Mijn matrozen verklaarden thans niet langer aan boord te willen vertoeven want dat het een betoverd schip was.
- Na het dagjournaal te hebben meegenomen, keerden wij dan naar ons eigen vaartuig weder, ijzende op de gedachte van een voorbeeld der gevaren, waaraan de scheepvaart naar de Pool, onder zulk een hoge graad van noorderbreedte, is blootgesteld.
- Te Hull teruggekomen, deelde ik mijn ontmoeting aan de Admiraliteit mede als wanneer uit de scheepspapieren onder naam van het schip en van de kapitein bleek, dat dit vaartuig reeds voor 13 jaren als verloren was beschouwd, zodat het gedurende al die tijd in het ijs moet ingevroren geweest zijn.
-
- AH 180329
- Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het nieuw gebouwd en gekoperd brikschip MERCURIUS, kapt. Jappe Aldert Engels, zal in de maand maart aanstaande van Amsterdam naar Batavia vertrekken. Die genen, welke als passagiers van deszelfs welingerichte gelegenheid wensen gebruik te maken, worden verzocht zich tijdig aan te melden bij de scheepsmakelaars Floris der Kinderen of B.D. Bosscher te Amsterdam.
-
- AH 180329
- Advertentie. Naar Batavia zal in deze maand maart, alleen met goederen beladen, vertrekken het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz., bijzonder goed ingericht tot overvoer van passagiers. Adres bij de kapitein en bij de heren Jan Corver & Co. en d’Arnaud & Co., scheepsmakelaars te Amsterdam.


Datum: 19 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Hamburg en zal spoedig voortgaan het Nederlandse schip D’ANNE ELIZABETH, kapt. Sijtse Harkes. Adres bij Ch. & J.F. Cornelder Hendrikzoon, cargadoors te Rotterdam.
Naar Marseille, het Nederlandse hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
Naar La Rochelle, het Nederlandse smakschip VRIENDSCHAP, kapt. Remmelt Westerborg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 maart. De 16e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas ALGEMEEN BELANG, kapt. G. Goudappel, van Bergen.
De 17e, des morgens, zeilden DE HOOP, kapt. C. van der Plas, naar Londen; DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon; CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, naar Bergen.
De 17e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet Sr. naar Liverpool.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VICTORIE, kapt. G. Kuper, naar Rouaan; ST. ANTHONIE, kapt. H.C. Jongbloed, naar Bergen; EDINA, kapt. J. Douglas naar Leith; HENRIETTE ELISABETH, kapt. J.C. Burmester, naar Bordeaux; de VRIENDSCHAP (opm: tjalk), kapt. R.R. Keizer, naar Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, naar Douvres; DE JUFFROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, naar Regis.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE ISABELLA, kapt. Drent, van Liverpool en MARIA JOANNA, kapt. Breems, van Messina.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DOROTHEA, kapt. E. Ellertsen van Bergen met stokvis en traan.


Datum: 20 maart 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, residerende in de Lemmer, zal, op woensdag den 15 april 1829, bij de provisionele, en op woensdag den 29 daaraanvolgende, bij de finale toewijzing, telkens des avond ten zes uren, ten huize van den logementhouder Hendrikus le Heux, in de Wildeman in de Lemmer, bij strijk en verhoog geld publiek presenteren te verkopen: Ene uitmuntende en alleszins gerieflijk gelegen scheepstimmerwerf, op welk schepen van 245 tonnen kunnen worden gebouwd, met de behorende en zeer net gebouwde koopmanshuizing, schuur, kanthelling, bleekveld en uitgestrekte grond cum annexis, alles staande en gelegen op de Lange Streek in de Lemmer, en gekwoteerd no. 75a en 75b.


Datum: 21 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 maart. De 19e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas, JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar Liverpool, FRANCINA, kapt. T. Gort, naar La Rochelle; JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jan Jacobs Kortrijk), en MARTIN, kapt. G. Hund, naar Leith, naar Yarmouth; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, naar …………; ROTTERDAM, kapt. J. Laming, PRINCE OF ORANGE, kapt. S. Golder en PRINCE FREDERICK, kapt. G. Hart, naar Londen.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis ZEELUST, kapt. L.N. Baas, van Liverpool en COLUMBUS, J. de Gorter, van Suriname, laatst van Wight.
De 20e, des morgens, JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Bordeaux en MINERVA, kapt. J.D. Zylstra, van Liverpool.
De 19e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bok, naar Leith en arriveerde JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Liverpool.
De 20e, des morgens, CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, van Bordeaux.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LOUISE, kapt. D. Gryt, naar Londen; DE KROONPRINS DE NEDERLANDEN, kapt. C. Clausen, naar de Havanna.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ANNETTE, kapt. Van den Oever, GESINA, kapt. Roelfsema, CONCORDIA, kapt. Van Wyck, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Mexico, 8 januari. De brik de LOUIZA EN AGATHA, van Amsterdam, is de 14e december te Vera Cruz in 57 dagen aangekomen met een rijke lading voor rekening van de West-Indische Maatschappij. Daar die lading zeer goed samengesteld is, verwacht men, dat dezelve vrijwel zal kunnen worden verkocht zodra de rust hier enigszins zal zijn hersteld, hetgeen voorzeker weldra plaats zal hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. In ons nummer van de 4e maart hebben wij melding gemaakt van de aanhaling van het Nederlandse schip DE LEEUW te Charleston, wegens het invoeren van bier, anders ingepakt, dan door het tarief der V.S. van Noord-Amerika wordt veroorloofd. Thans kunnen wij berichten, dat de hoop, welke wij hadden geuit, dat het schip zou worden vrij gegeven, is verwezenlijkt geworden. Het schip DE LEEUW is werkelijk ontslagen, benevens de lading, echter met uitzondering van de 10 kisten bier, die aanleiding tot de
aanhaling hadden gegeven en met veroordeling in de kosten der aanhaling en der
gerechtelijk procedures.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Barcelona, 28 februari. De Nederlandse scheepvaart op deze stad en op Catalonië is bijna geheel vervallen. In de laatste zes maanden van 1828 is maar één Nederlands schip alhier gearriveerd, komende van Lissabon met katoen. Hetzelve is uitgeklaard met een lading wijn en brandewijn voor Hamburg. De Nederlandse linnens, die nog van Marseille ingevoerd worden, zijn bijna het enige Nederlandse voortbrengsel, dat op onze markten verschijnt; zij worden sedert enige tijd met moeite en slechts tot lage prijzen verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink en N.J. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1829, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild Nederlands kaagschip, genaamd de VROUW ANNA, gevoerd door schipper Pieter Visser, ten dienste van dezelve gebruikt en ingericht, en zijnde geschikt om binnen en buiten te varen, lang over steven 19 ellen 90 duimen, wijd op zijn buitenhuid 5 ellen 88 duimen, hol van onder zijn legwaring tot op zijn vlak 2 ellen 27 duimen, alles Nederlandse maat, met alle deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, breder volgens biljet en nader bericht bij de bovengenoemde makelaars of bij Coopman & De Witt & Lenaertz.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag. Op vrijdag den 10 april aanstaande, des morgens te 10 ure, zal alhier ter plaatse waar als dan vendutie zal worden gehouden, krachtens vonnis van de Landraad alhier in dato 26 februari j.l. en daar op verleende executoriën d.d. 27 februari 1829, ten behoeve van het vendukantoor alhier, ten overstaan als ingevolge de wet, worden verkocht de onder volgende vaartuigen, als:
- een schip, waarvan de romp geheel is afgewerkt, zijnde lang de kiel 83 voeten, over steven 99 voeten, breed 27 voeten, diep 15½ voeten, gecalculeerd op 250 koijangs, op stapel staande in de dessa Tambakboijo, district Bantjar, residentie Rembang.
- Een schoener, ladende 15 koijangs, liggende in de river Karang Gening, te Rembang.
- Een praauw pantjallang, ladende 10 koijangs, liggende in de dessa Tambakboijo, zo als hier bovengenoemd.
Het eerstgemelde schip slechts voor de helft, de twee laatstgemelde in eigendom toebehorende aan de Arabier Said Aboe Bakkar bin Sech Alkaf.
Iemand recht, actie, aanspraak of pretentie op voorschreven vaartuigen vermenende te hebben, die kome en make het mij bekend.
Rembang, den 13 maart 1829, de waarnemend exploiteur J. Agerbeek.


Datum: 24 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Te Batavia ligt ter rede Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms.roei- kanonneerboot nr. 13;
schepen FATAL RACHMAN, HELENA CHRISTINA, WILHELMINA, DIEDERIKA, CONCORDIA en BOEROONG.
brikken PEENGHOEY, DE TWEE GEBROEDERS, LOUISA AUGUSTA, TJINGSOEN, DE JONGE JACOBUS en DE NYVERHEID;
galjas KIM HOKHIN; schoeners HAPHIEN, BLORA, KASSOOR en DOLPHYN.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 maart. De 20e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis ANNA MARIA, kapt. W. Poort, van Bahia; DE JONGE CORNELIS, kapt. G. Goudappel, van Londen; VRIESLAND, kapt. E. J. Drent en CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, van Liverpool; MINERVA, kapt. J. Oden, van New York en is na visitatie van de quarantaine ontslagen; JOHANNA, kapt. C. Tevez, van Smirna, welke de volgende dag van de quarantaine ontslagen is en DE WELVAART, kapt. H.W. Velt, van Bordeaux.
De 22e dezer, des morgens, zeilden HARMONIE, kapt. C.J. Teus, naar Libau, NEPTUNUS, kapt. J. Gellman, naar St. Ubes; DE JONGE DOCHTER REMKE, kapt. J.J. Oltman, naar ……… en MADRID, kapt. J.Sikkes, naar Newry.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE ALBERT, kapt. J.B. Oortjes, JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind en DE JONGE FREDERICK, kapt. H.K. Dykhuis, van Londen; DE HERSTELLING, kapt. A. Duyndam, van Newport.
De 22e, des morgens, zeilden ANNA PAULOWNA, kapt. H. Pothoff en DE WELVAART, kapt. J.M. Harkema, naar Newry; ANNA GEZINA, kapt. P. Huisman, naar Glasgow en COMMERCE, kapt. W. Pater, naar Lynn.
De 22e, des morgens, zeilde van Maassluis WILHELMINA MARIA, kapt. J. Pieters naar Bordeaux.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A. Schaap, van Batavia; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Bordeaux; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyden, van St. Ubes (zijnde na visitatie van de quarantaine ontslagen).
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas de VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart, van Bordeaux en DE VROUWE JOHANNA, kapt. W. Regoord, van St. Ubes.
Te Antwerpen zijn gearriveerd FRANCISCUS, kapt. Rieke, van Messina; VLAARDINGS HOOP, kapt. Van der Valk, van Liverpool; JONGE PIETER, kapt. Addison, van Cowes; JASPER, kapt. Barker, van New York en JONGE JOANNE, kapt. Poel, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 maart. Kapt. A. Schaap, commanderende het schip ROTTERDAMS WELVAREN, de 22e dezer te Hellevoetsluis gearriveerd van Batavia, heeft de 17e dito, op 49 gr. 30 min. noorderbreedte en 12 gr. westerlengte, in goede staat gepraaid kapt. H.B. Esing, voerende het schip MERCURIUS, van Demerary naar Middelburg gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Hamburg, mede spoedig voortgaande, het Nederlandse scheepje D’ANNE ELIZABETH, kapt. Sijtze Harkes.
Te Rotterdam ligt in lading aan de Beurt
Naar Duinkerken, het schip DE HOOP, kapt. Simon Koorn om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij de commissaris N.J. Kelle en wed. Beyerman, Posthorensteeg B, nr. 144.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MINERVA, kapt. J.D. Zijlstra, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag den 1e april aanstaande zal in publieke vendutie op de Beurs verkocht worden de alhier ter rede liggende Nederlandse brik KATWIJK, groot volgens meetbrief 113 lasten, met deszelfs complete inventaris. Nadere informatiën zijn te bekomen bij Brouwer, Nolthenius & Co. (opm: de brik KATWIJK lag eind april 1829 niet meer ter rede van Batavia).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop zeker overdekt vaartuig of scheepje, lang 14 ellen en 2 palmen, wijd en hol naar advenant, gemeten op 9 lasten, met het daarbij behorende zeil en treil, staand en lopend want, anker en touwen, zodanig hetzelve ter bezichtiging is liggende aan de scheepstimmerwerf te Noordwolde, bij Jan Johannes Bewalda, bij wie nader informatie te bekomen zijn zowel als bij den eigenaar A.L. Bovenkamp, te Noordwolde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop of te huur een huizing, erf, scheepstimmerwerf met daar annexe vier knechtwoningen, benevens de helling, een en ander staande en gelegen aan de algemene vaart bij Terbandsterschans, nabij het Heerenveen, laatst door wijlen Tjeerd Tjallings van der Werf bewoond en gebruikt geweest, dadelijk te aanvaarden. Nadere informatie te bekomen bij Elias Hiddinga & Zoon, kooplieden te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 16 maart de schoenerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, VIOLET, kapt. J. Pearson, beide met ballast van Londen.
Den 20 dito het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met zout van Liverpool.
Uitgezeild: Den 15 dezer het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met boter naar Londen, het galjootschip CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, met ballast naar Liverpool, de kofschepen JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, GROOT LANKUM, kapt. T.K. Mulder, de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd jr., VRIESLANDS WELVAART, kapt. T.D. van Veen, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 18 dito de kofschepen JOHAN FREDRIK WILHELM, kapt. B. Asjes (opm: kapt. B.J. Assies), CONCORDIA, kapt. J. Asjes (opm: J. Assies), beide met ballast naar Noorwegen, het schonerschip ANTJE, kapt. Steven de Vries, met stukgoederen naar Liverpool.
Den 19 dito het smak schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Hut, met beenderen naar Hull, het kofschip HARLINGEN, kapt. G. Korter, met ballast op avontuur.


Datum: 25 maart 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R.Hoyman, G.J. Roland Holst, J. Corver, H. Gullen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ verkopen: het pinkschipshol, genaamd MARGARETHA, alsmede het brikschipshol, genaamd DE HOOP, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Breder bij notities en bericht bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg. Overtocht binnen de 36 uren.
Te beginnen met de 5e april 1829 vertrekken regelmatig iedere zondag in de vroege ochtend, zowel van Amsterdam als Hamburg de stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM, ingericht tot het vervoer van 70 passagiers en 60 lasten goederen.
De passagiers moeten zich zaterdags voor middernacht aan boord bevinden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Amsterdam. MARIA, kapt. H. van Veen Jr. van Bordeaux met 439 okshoofden wijn, 3 fust brandewijn en 12 balen amandelen.


Datum: 26 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 24 maart. ’s Rijks zeemacht buiten dienst bestond op 1 januari 1829 uit 6 linieschepen, als: DE ZEEUW en NEPTUNUS, elk van 84 stukken, en HOLLAND, WATERLOO, KORTENAER en JUPITER, ieder van 74 stukken; uit 13 fregatten, als: DE WAAL, van 60 stukken en DE RIJN, DE SCHELDE, DE RUPEL, DIANA, DE MAAS, ROTTERDAM, ALGIERS, PALEMBANG, JASON, CERES, DE ZAAN en EURIDICE, ieder van 44 stukken; uit 8 korvetten, als: AMPHITRITE van 32, POLLUX, HIPPOMENES, DE HELDIN, ARGO, AJAX en BOREAS, elk van 28 en PROSERPINA van 20 stukken; uit 5 brikken, als: DE SIRENE, PEGASUS en DE MEERMIN, elk van 18, DE VLIEGENDE VISCH van 14 en DE WINDHOND van 8 stukken, en uit 31 flotille vaartuigen.
In actieve dienst waren terzelfder tijd de volgende schepen: in de Middellandse zee, 3 fregatten, als: DE SAMBRE van 44 stukken, KENAU HASSELAAR en JAVAAN, ieder van 32 stukken; 1 korvet, zijnde DE DOLFIJN van 28 stukken; 2 bombardeer-galjooten, ieder van 20 stukken, zijnde MEDUZA en HEKLA; 2 brikken van 18 stukken, zijnde ECHO en KEMPHAAN; 2 adviso’s van 8 stukken, zijnde DE GIER en DE BRAK.
In de Oost-Indië, het fregat BELLONA van 44 stukken en 5 korvetten van 28 stukken, zijnde TRITON, ATALANTE, LEYE, NEHALENNIA en DE KOMEET.
In de West-Indië, de korvet PALLAS van 20 stukken en de 3 brikken PANTER, VALK en KOERIER, elk van 18 stukken.
De schepen, bestemd voor de pakketvaart, zijn de brik DE ZWALUW van 8, de stoompakket CURAÇAO van 6 en de SURINAME van 8 stukken. Het fregat SUMATRA van 44 stukken is bestemd voor de kruistochten.
De wachtschepen zijn: het linieschip ZEELAND van 68 stukken, het fregat DE AMSTEL van 44 en DE MINERVA van 32 stukken, alsmede de aviso PELIKAAN van 8 stukken.
Het totaal der actieve of dienstdoende schepen is dus: 1 linieschip, 7 fregatten, 7 korvetten, 2 bombardeergaljoten, 6 brikken, 3 aviso’s en 2 stoompakketten.
De afgekeurde schepen zijn de linieschepen DE ZOUTMAN en WILLEM DE EERSTE, welke ter sloping bestemd zijn, alsmede het fregat MARIA REYERSBERGEN en de korvet DE EENDRAGT, welke alleen nog voor wacht- of logementschepen kunnen dienen.
Eindelijk, wanneer de thans nog in aanbouw zijnde schepen zullen zijn afgebouwd en die in reparatie hersteld zal de gehele zeemacht bestaan uit 12 linieschepen, 14 fregatten, 36 korvetten, bombardeer-korvetten en brikken, 1 exercitievaartuig, 8 adviesvaartuigen, 3 stoompakketten, 3 transportschepen, 5 schooners, 14 gaffel-kanonneerboten en 14 roeiboten, alsmede nog 3 fregatten, welke voor proefkorvetten aangebouwd worden. Verder heeft men ook het oogmerk om 58 gaffel-kanonneerboten en 34 roeiboten aan te bouwen; doch bij het ontwerpen der 2de tienjarige begroting is het raadzaam voorgekomen, hieromtrent de aanbouw der ontbrekende schooners af te wachten en het rapport van de commissie, onder het presidium van de vice-admiraal Buyskes; te meer daar, in geval van benodigdheid, daarin spoedig kan worden voorzien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 maart. De 23e dezer, des namiddags, zeilden van Hellevoetsluis DE VROUW ANNA, kapt. A.K. Wijkmeijer, naar …….
De 23e dezer, des avonds, zeilden DE HERSTELLING, kapt. H.A. Karsijns, naar Londen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, naar Gibraltar; AGATHA, kapt. Potjewijd, naar Newcastle en JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Okkes naar Hull.
De 24e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis KLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, naar Hull en HARMONIE, kapt. A. Hubert, naar Dieppe.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Batavia en zeilden ROTTERDAM PAKKET, kapt. W. Law, naar Aberdeen en DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar Marennes.
De 12e november is te Batavia aangekomen en de 19e dito van daar naar Samarang en Soerabaya vertrokken het Nederlandse schip VASCO DA GAMA, gevoerd door kapt. Th. Versluys, van Antwerpen met troepen.
Van Vlissingen is naar zee gezeild DE ONVERWACHTE, kapt. C. van der Kolff, naar Liverpool.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE SCHELDE, kapt. J. Neurenberg, naar Batavia met troepen; DE COMMERCIE, kapt. J.H. Duriez, DE LEEUW, kapt. J. Verbrugge en de AREND, kapt. J.A. Bunnemeyer, naar Londen; DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter en DE HARMINA, kapt. H.H. Hazewinkel, naar Leith.
Te Antwerpen zijn gearriveerd THERESIA, kapt. Besseling, van Marennes, VROUW JACOBA, kapt. Ring en TWEE GEBROEDERS, kapt. Maesdyk, van Le Havre; JASPERDINA, kapt, Kleindijk, van Dieppe; KINDERDIJK, kapt. Lupke, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. J. Oesmann, met suiker van Altona naar Antwerpen, hetwelk de eerste januari te Glückstadt was binnengelopen, is de 19e dezer naar Altona teruggekeerd.
Het schip DE KOLONIST, kapt. F.W. Godt, van Batavia naar Amsterdam, laatst van Mauritius (opm: zie RC 050229) en St. Helena, is de 18e februari gepraaid op 27 gr. breedte en 39 gr. lengte.
Het schip DE STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, van Rotterdam naar Batavia, laatst van Gibraltar, is de 22e januari gepraaid op 21 gr. breedte en 27 gr. lengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip ELISABETH EN CORNELIA, KAPT. Jacob Parlevliet Junior om dinsdag de 31e dezer te vertrekken.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux het Nederlandse smakschip CONCORDIA, kapt. Cornelis Ouwehand.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 27 maart 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een of twee Scheepstimmerknechten, genegen zijn te werken, kunnen hetzelve van stonden af aan bekomen voor één jaar, bij de scheepstimmerbaas P.A. Boekhout, te Dokkum.


Datum: 28 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 maart. De 26e dezer, des morgens, zeilde van Hellevoetsluis DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.H. Wykmeyer, naar Marennes.
De 26e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas KLAZINA EN DIRKJE, kapt. E. Schilperoord, naar St. Ubes; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen en DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild L’ADĖLE (opm: brik, thuishaven Gent), kapt. M. Bakker, naar Buenos Aires; de JONGE CAMILLE, kapt. W.S. Backer en ST. PIERRE, kapt. J. de Potter, naar Londen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, naar Arbroath en UDUNA, kapt. E.J. van der Molen, naar Liverpool.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JOANNA WILHELMINA, kapt. Durr, van Riga en HAMERFEST, kapt Steen, van Mentor.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. De te Pekela thuis behorende kof WIARDUS, kapt. J.J. Arends junior, van de 21e dezer gepraaid door de Texelse loodschipper T. Wiegman, hebbende Texel ten Z.O. zeven mijlen van zich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J.E. Lublink, A. van der Sluijs, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. SesinkClee en N.J. Lublink, makelaars, zullen op maandag 13 april 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen: een gekoperd en met koperen bouten gehecht brikschips-hol, genaamd ANNA MARIA, lang 26 ellen 50 duimen, wijd 7 ellen 13 duimen, hol 3 ellen 43 duimen, het verdek 1 el 65 duimen, Nederlandse maat. Voorts een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten enz. Nader bij notitie vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors De Vries en Comp. (opm: het hol, laatste kapitein Jan David Haynes, werd vekocht voor de sloop)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Extract uit een brief van Curaҫao, de 8e december 1828.
Sedert enige tijd zijn in onze streken de wateren voor de weerloze koopvaardijbodems zeer onveilig geworden. De zo zeer beruchte brik van Buenos-Ayres, tegen welker vertrek kapt. Bos, voerende het schip HENRIETTE EN BETSY, in 1827, alhier protesteerde, is eindelijk onder toezicht der politie gesteld geworden, terwijl de kapitein en verdere officieren van gezegde brik in verzekerde bewaring zijn genomen; hebbende zij reeds onderscheidene verhoren ondergaan. Onder dezelfde vlag is op St. Eustatius onlangs een rover door een Engels oorlogschip in beslag genomen en op St. Kitts opgebracht; kort daarop is aldaar de, uit 28 man bestaande equipage, opgehangen. Of dit ook met de bemanning der voormelde alhier gearresteerde brik het geval zal zijn weet ik niet.


Datum: 31 maart 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 maart. De 27e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, naar Glasgow.
De 28e, des morgens, DOROTHEA, kapt. E. Ellersen, naar Bergen, AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jonge, naar Amsterdam.
De 29e, des morgens, DE JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk, naar de Oostzee en DE JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wijk, naar Liverpool.
De 28e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas, DOLPHYN, kapt. A. den Breems, naar Drontheim; JAN EN JACOBUS, kapt. J.S. Okkes; MERCURIUS, kapt. B. Bakker en APOLLO, kapt. D. Fairburn, naar Hull; DE VROUW ENGELINA, kapt. G.H. Fryn, JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes en DE VROUW HELENA, kapt. J.F. de Winter, naar ………; DE GOEDE HOOP, kapt. J.K. van Groeven, naar Noorwegen; ANTHONIE, kapt. W. Mennen, naar de Oostzee; DE VRIENDSCHAP, kapt. R. Westerborg, KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, DE VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut en BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, naar Koningsbergen; DE JONGE HARM, kapt. J.C. Schraeder, naar Libau en arriveerde CHARLOTTE, kapt. J. Niemann van Hull.
De 29e, des morgens, zeilde FLORA, kapt. J.D. Christen naar Ostende.
De 28e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, naar Lissabon.
Op de rivier zijn gearriveerd VLIEGENDE VIS, kapt. Feyes, van Ostende en GOEDE VERWACHTING, kapt. Carter, van Amsterdam.
Aan de Canarische eilanden is gearriveerd de Nederlandse korvet DE KOMEET, naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het schip AURORA, kapt. P. Harlow, van Antwerpen naar New York, is de 20e dezerte Ramsgate binnengelopen.
Het schip ASIA, kapt. Edman, van Manilla naar Antwerpen, is te Timor binnengelopen, doch was de 20e november weder gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Te Curaçao is aangekomen Zr.Ms.oorlogsfregat SUMATRA, kapt. E. Lucas, van de Rocas eilanden en is de 3e februari naar Havanna vertrokken.
Te Malta is aangekomen P. Bakker van Amsterdam (laatst van Genua) en heeft de 8e dezer de reis voortgezet onder konvooi van Zr.Ms. oorlogscorvet MEDUSA, kapt.-luitenant F.G. Courrier dit Dubicart.
Te Berbice aangekomen DIANA (opm: schoenerbrik), H. Wente en de WELVAART (opm: fregat), C. Koert van Amsterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 maart. Voor Antwerpen bestemd binnengekomen ST. MICHEL, kapt. F. Beniest van Goole met stukgoederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 29 maart is te Batavia gearriveerd het schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. G. de Jong, met drie passagiers, den 24e februari van Japan vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 22 maart de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak; de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser (opm: ex-JONGE TRIJNTJE); het tjalkschip de HOOP, kapt. J.T. Peper, alle met ledig schip van Makkum.
Den 26 dito het brikschip AMPHION, kapt. E.P. Horn, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 22 dezer de schoenerschepen ELISABETH, kapt. J. Reeble, met stukgoederen; ORWELL, kapt. R. Cubitt, met boter, beide naar Londen; de smakschepen de VROUW ELISABETH, kapt. Jan H. Kappen, de JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedses, beide met beenderen naar Hull.
Den 24 dito de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. Jan Klazen; de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak; de JONGE PETRUS, kapt. M. van der Berg, alle met ballast op avontuur.
Den 28 dito het schoenerschip FAME, kapt. Wm. Barfield, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris N. Meijer, te Bolsward, zal, publiek, bij strijk en verhoog geld, op donderdag den 9 april 1829, des namiddags ten 2 ure provisioneel, en ten 4 ure finaal, presenteren te verkopen:
- Een schuiteschip, met platte luiken, de VROUW FRANSKE genaamd, gemeten op 23 tonnen, lang 14 ellen 2 palmen, wijd 3 ellen 1 palm 2 duimen en 4 strepen, en hol naar advenant; met al zijn staand en lopend want, zeilen, haken en boomen, daaraan en bijbehorende, zoals hetzelve laatst door Sjoerd Douwes Drost is bevaren, en thans bij den scheepstimmerwerf van G. Posthumus, te Bolsward is liggende.
- Een open jagt of boot, genaamd de GOEDE ZEILER, gemeten op 3½ tonnen, lang 5 ellen 3 palmen en 3 duimen, wijd 1 el 5 palmen en 2 duimen, hol 7 palmen en 6 duimen; laatst door Johannes Sjoerds van der Schuit, schipper van Greonterp op Bolsward en Sneek, bevaren.
Beide percelen zijn direct te aanvaarden; terwijl het laatste uit de hand kan worden gekocht; te bevragen ten kantore van bovengemelde notaris.
Wie hieraan gading maakt, komt op voorschreven tijd, ten huize van W.H. Wijbes, in het logement den Wijnberg, te Bolsward.


Datum: 01 april 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg.
Overtocht binnen de 36 uren.
Te beginnen met de 5e april 1829 vertrekken regelmatig iedere zondag in de vroege ochtend, zo wel van Amsterdam als Hamburg de stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM, ingericht tot het vervoer van 70 passagiers en 60 lasten goederen.
De passagiers moeten zich zaterdags voor middernacht aan boord bevinden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Buenos-Ayres. WILHELMINA FREDERICA, kapt. Barend Eden Holwedel.
Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg. Sluit medio april.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Malta en Smirna. Het brikschip AMSTERDAM, kapt. Cornelis Reinders de Jong.
Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Genua en Livorno. JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema. (opm: eerste reis van de kof, kapt. Reindert Foppes Mellema). Adres bij De Grijs & Zonen en De Rooy en Ten Kate.
Genua en Livorno. PIETERTJE STAPERT, kapt. J.R. Hottinga.
Adres bij van Olivier & Co; d’Arnaud & Co., Van den Bey & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Marseille. Het Nederlandse kofschip JEREMIAS, kapt. Luitje Sybes. Vertrek vóór of op 20 april. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman en Co. De Grijs en Zonen.
Liverpool. CLARA MARGARETHA, kapt. Eppo P. Dik. Adres bij J. Corver & Co.
Petersburg. CATHARINA, kapt. Albert H. Schuring.
Adres bij Kranenborg & van Mourik en bij Wed. P. Poolman Jsz. & Zoon.
Koningsbergen. MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes. Adres bij Jan Corver & Co.
Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW GEERTRUY, kapt. H.D. Klatter.
Adres bij Blikman & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 29 maart. Zr.Ms. fregat de SCHELDE is van Antwerpen naar Batavia vertrokken met troepen, grotendeels uit afgedankte (opm: sic) Zwitsers bestaande.


Datum: 02 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rouaan, het Nederlandse hoekerschip CONRAAD EN HENDRIK, kapt. Ary Kouwenhoven, om spoedig te vertrekken.
Naar Elseneur en Dantzig, het Nederlandse kofschip ALIDA FRAUKINA, kapt. Jan Heddes Mulder, ligt gereed.
Naar Elseneur en Dantzig, het Nederlandse kofschip HERSTELLING, kapt. Wolters Albers Smit; ligt gereed.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 april. De 1e dezer, des morgens, arriveerde DE GOEDE HOOP, kapt. W.A. Boon en DE VROUW JANTINA, kapt. L.H. Mulder, van Bordeaux.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild PAULINE, kapt. J. den Duyts, naar Liverpool, STAD EN LANDE, kapt. F. de Leeuw, naar Cork; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, GOUVERNEUR VAN IMHOF, kapt. G.H. Peperboom en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Leith; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar ……; JASPERDINA, kapt. W. A. Kleindijk, naar Rouaan; EMANUEL, kapt. F. Marting en DE MARIA, kapt. H. Lange, naar Bordeaux; VENERATOR, kapt. Z. Renblom, naar Nantes; THERESIA, kapt. K.E. Boswyk en MARIA PETRONELLA, kapt. M. de Boer, naar de Oostzee; SUSANNA, kapt. W. Dunn, naar Coole; AGNES, kapt. D. Anstratter, naar St. Domingo en DE NEDERLANDER, kapt. E. Mazens, naar Rio de Janeiro.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CHRISTINA, kapt. Reents en GERTRUDA, kapt. Timmerman, van Hamburg en LIBRA, kapt. Engelsman, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M.J. Swart, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van de 27e maart, met averij te Cuxhaven binnengelopen.
Het schip GRIETJE, kapt. Goldhamer, met rogge van Norden naar Amsterdam, heeft de 24e maart ter rede van Norden door aanzeiling schade bekomen en is naar Norden teruggekeerd, om te repareren.
Het schip HELENA KATARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Havanna naar Amsterdam, te Cowes binnen, had de 23e maart de geleden schade hersteld en was gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Kapt. J.H. Jonker, voerende het schip DE VROUW ALIDA, van Port à Port naar Amsterdam, meldt van Douvres van de 27e maart, dat hij, na vier dagen wegens tegenwind in De Hoofden (opm: het Nauw van Calais) gekruist te hebben, die dag met dicht gereefde zeilen aldaar was binnengelopen, doch met de eerste gunstige gelegenheid de reis hoopte te vervolgen; het schip en de equipage waren in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. G.J. Roland Holst en Johannes Boelen, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen, op maandag de 13e april 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek te verkopen, de volgende stoomvaartuigen, te weten:
DE IJSSEL, lang 31 ellen 10 duimen, wijd 4 ellen 60 duimen, hol 2 ellen 44 duimen, Nederlandse maat, diepgaande circa 12 palmen.
DE ONDERNEMING, zijnde gekoperd en kopervast, lang 22 ellen 90 duimen, wijd 4 ellen 82 duimen, hol 2 ellen 63 duimen, Nederlandse maat; diepgaande circa 15 palmen.
DE MERCURIUS, lang 26 ellen 90 duimen, wijd 4 ellen 30 duimen, hol 2 ellen 38 duimen, Nederlandse maat, diepgaande circa 13 palmen.
Allen met dezelver stoomwerktuigen en verdere toebehoren, breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.


Datum: 03 april 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom te Drachten zal publiek, bij strijk- en verhoog-geld, en bij gerede gelden, presenteren te verkopen een overdekt praamschip, met mast en zeilen en verdere aanhorigheden, lang over steven 12 ellen 5 palmen en wijd en hol naar rato, genaamd de JONGE MEINDERT, liggende bij de brug te Drachten.
We hier aan gading maakt, komt op donderdag den 9 april 1829, des namiddags ten 2 ure, ten huize van J.J. van der Berg, herbergier te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer, te Dronrijp, zal, door het ministerie van een daartoe bevoegd beambte, op vrijdag den 24 april 1829, des morgens ten 11 ure, bij den provisionele en des namiddags ten 3 ure bij den finale palmslag, in het logement van J. Hoekstra, te Workum, tegen strijk- en verhoog-gelden, ter verkoop presenteren:
- 1/32 gedeelte in het kofschip, genaamd de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, gevoerd bij den schipper en mede reder Jouke Wiersma.
- 1/64 gedeelte in het kofschip, genaamd de STANFRIES, gevoerd bij den schipper en mede reder Marien de Koe. En zulks alles met deszelfs toe-, aan- en bijbehoren, invoege gelijk dezelve thans worden bevaren.
Zijnde beide deze schepen onder de directie van den heer S.W. Visser, in de Lemmer, bij wien nadere informatie omtrent dezelve kunnen worden bekomen.


Datum: 04 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname, mede voor passagiers, het fregatschip ALEXANDER, kapt. C. Davey.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 april. De 1e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, van Arendal; EGBERDINA, kapt. J.W. Bestians, van Cardiff; DE JONGE ALIDA, kapt. A. van Berkel, van St. Ubes; DE EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, van Smyrna, laatst van Rye.
De 2e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas GEORGE, kapt. M. Pantekoek, van Riga.
De 3e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar St. Ubes en ALETTA, kapt. C.H. Slagter, naar Memel; dezelve zijn door tegenwind op de rede teruggekomen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HERSTELLER, kapt. Van der Wind, van Riga en ANTWERP PAKKET, kapt. Rieke, van Goole.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Curaҫao: het gekoperd brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Jacob Jansz. Hart, van Amsterdam. Adres bij Altena & Co., Hoyman en Schuurman; De Vries & Co en D. Aletrino.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip EGBERDINA, kapt. F.W. Bastiaans, van Bristol met ijzer en blik.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
1 april: schip CONCORDIA, kapt. H. Bos, met twee passagiers, den 22 maart van Soerabaija vertrokken.
Van Batavia vertrokken schepen:
1 april: brik LOUISA AUGUSTA, kapt. S.S. Martin, naar het eiland Onrust; 2 april: schip MARIA, kapt. F. van den Berg, met drie passagiers naar Rotterdam, en Zr.Ms. korvet TRITON, luit.t.zee 1e klasse F.C. Zwaanshals, met onderscheidene passagiers naar Nederland; 3 april brik de JONGE CASPARUS, kapt. Abdul Rachman, naar Pekalongang.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, en de koopvaardijschepen HORTENSE, JONGE ADRIANA, ANTHONY, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, MANOK, CORNELIS HOUTMAN, OEY SINJO, en CONCORDIA;
de brikken KATWIJK, RUBENS, NASSAU, JONGE ELIZABETH, en SIA HORSE SEGAVE; de schoeners KIM TJINHIEN en DRIES, en zes buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
27 maart: schip CONCORDIA, kapt. H. Bos, den 22 maart van Soerabaija vertrokken, en Zr.Ms. brik NAUTILUS, luit. 1e klasse F.H. de Gelder, met een passagier, den 18 maart van Soerabaija vertrokken; 28 maart brik DE HOOP, kapt. S. Sinclair, met een passagier en 280 recruten, de 18. februari van Menado en Ternate vertrokken.
Van Samarang vertrokken schepen:
28 maart: schip CONCORDIA, kapt. H. Bos, naar Batavia.
Te Soerabaija gearriveerde schepen: geen
Van Soerabaija vertrokken schepen:
27 maart stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, met vijf passagiers en Zr.Ms. troepen naar Samarang en Batavia
Ter rede van Soerabaija liggende schepen: Zr.Ms. fregat BELLONA, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. zwaardboot No. 18, Zr.Ms. roei-kanonneerboten No.10, No.11, No.12, No.13 en No.14, en Zr.Ms. transportboot No.4, de koopvaardijschepen LOUISA, AURORA, MASTORA, ALIJDA, BOEROENG, TEKSOEN, JESSY, FATAL-KAIR, PHATA RACHMAN, SOPHIA, MERCURY en ESPERANCE, de brikken DOROTHEA, JOHANNA MARIA, en ANNA HENRIETTA, de bark PHILADELHIA, en de schoeners ANNA, REMBANG en SOERABAIJA, en een buitenlands schip.
Te Grissee aangekomen schepen: geen
Van Grissee vertrokken schepen:
26 maart de brik SOPHIA, kapt. Paier, naar Banjermassing; 27 maart de brik WILHELMINA, kapt. Maas Agoos Koentjoeng, naar Sumanap, en 28 maart de brik ONDERNEMING, kapt. A.N. Martens, naar Borneo.
Ter rede van Grissee liggende schepen:
De schepen FATAL BARIE, NOEDAMOLIOSOOR, JADUL RACHMAN, MACHBARIE, HAPIPA HAWIA, JOUSSOOR, JADUL KARIM, MASTORA, NAUWAN ALIE JOESOOR, en EXPERIMENT, de brikken POMPELMOES, GEDULD, GOANSOEN, BOANG BESIE, en BERKAT ANJAR en de schoener FATAL GANIE.

Krant:
  AN - Antwerpsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Binnen eenige dagen (opm: 21 april) zal het schoon vaertuyg de STAD ANTWERPEN (opm: fregat voor J. Roelandts & Co, Antwerpen), van 800 tonnen, van de werf van den scheepsbouwer Lecarpentier, op het Stoketsel, van stapel loopen.
Na deeze verrigting zal op de zelfde werf de kiel gelegd worden van een schip, dat vier-en-veertig meters lang zal zyn en 700 last of 1400 ton zal meeten. Dit buytengewoon groot vaertuyg wordt gebouwd voor de heeren Sinave, van Brugge. Het zal den naem van den PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK draegen.


Datum: 07 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, ten spoedigste voortgaande, de Nederlandse kof DE JONGE CORNELIS, kapt. Gerrit Goudappel.
Adres bij C.H. & J.F. Cornelder Hendrikzoon, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Kapt. H.K. Ruyl heeft de 1e februari gepraaid, op 22 gr. noorderbreedte en 57 gr. westerlengte van Greenwich, het schip DE FRANKLIN, van Amsterdam naar Baltimore, had 33 dagen reis en de 1e dezer de kof NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans, van Barcelona, in het Kanaal, nevens de Kiskassen (opm: Casquets), beide alles wel aan boord; alsmede de 20e maart door kapt. F.W.Gort, op 11 gr. en 10 minuten lengte, het driemastschip ADRIAAN, kapt. J. Tupper, van Calcutta en Mauritius naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Kapt. T.C. Claus, in Texel binnen, heeft de 14e maart in goede staat gepraaid, op 49 gr. 44 minuten noorderbreedte, 18 gr. 18 minuten westerlengte van Greenwich, het schip GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, mede van Suriname naar Amsterdam.
Volgens brief van Suriname, van de 10e februari, zouden de 15e dito verscheidene schepen vandaar vertrekken, waaronder DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith en de 16e of 17e dito het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Kat, beide naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 april. Kapt. L.F. Heyde, voerende het schip HENRIETTA KLASINA, van Amsterdam, laatst van Batavia, te Canton gearriveerd, meldt van daar van de 16e november, dat hij de dag van zijn aankomst aldaar, zijnde de 6e dito, door de Engelse Oost-Indische compagnieschepen THE EARL OF BALCARROS en WILLIAM FAIRLY zware schade aan het schip en de tuigage had bekomen; hij had dadelijk een aanvang gemaakt met repareren en dacht in het eerst der volgende maand een begin met laden te maken en in het laatst dier maand de terugreis aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Volgens de brief van kapt. A. van den Abeele, voerende het schip DE VROUWE HENDRIKA, van Amsterdam naar Batavia, de 27e december uit Torbay vertrokken, in dato de 2e februari, was was hij toen op 15 gr. 16 minuten zuiderbreedte, 31 gr. 6 minuten westerlengte in goede staat zeilende; aan boord was alles wel.
Het schip OSIRIS, kapt J.H. Hintens, van Batavia naar Antwerpen, laatst van de Kaap de Goede Hoop, was de 25e maart op de hoogte van Penzance.
Het schip PHOENIX, kapt. Gemetty, van Bahia, was de 26e maart op de hoogte van Salcombe.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 april. De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis DE MAAS, J.C. Tevez, van Batavia.
De 4e dezer, des morgens, zeilde DE VROUW MARIA ELIZABETH (opm: kof VROUWE MARIA ELISABETH), kapt. R.J. Haverbult, naar……., en arriveerde des namiddags DE SNELHEID, kapt. A. van der Linde van Smirna en ligt in quarantaine op de rede; DE VROUW FENNA, kapt. L.H. Muggenborg, van Bordeaux en DE LEMMER, kapt. J. Tammes, van Liverpool.
De 5e, des morgens, zeilde ALKMAAR, kapt. L. Heath, naar Londen.
De 4e, des morgens, arriveerde in de Maas, DE VROUW JOHANNA, kapt.J.L. de Vries, van Bordeaux en zeilde INDUSTRIE, kapt. D.J. Cupido, naar Hull; DE JUFFROUW MARIA, kapt. C. Wapenaar en DE ANNE ELIZABETH, kapt. S. Harkes, naar Hamburg en SIMON JOHANNA ELIZABETH, kapt. H. van der Valk, naar Lissabon, welke alle wel in zee gekomen zijn.
Des namiddags arriveerde DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Fecamp.
De 5e, des morgens, zeilden CONCORDIA, kapt. R.P. Dik en ALIDA, kapt. H.T. Deddes, naar Stettin; HENDRIKA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker, DE STAD LINGEN, kapt. P. Schepman, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, MAGARETHA FREDERIKA (opm: kof MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke, MINERVA, kapt. S. Jantsen, GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap en JOHANNA MARGARETH, kapt. B.H. Pot, naar de Oostzee; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, naar Bo’ness; DE HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, ALYDA FRANKINA, kapt. J.H. Mulder, naar Dantzig; DE GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik, naar……….., RESOLUTION (opm: kof), kapt. H.E. Slehuis, naar Leith.
De 4e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis, WILHELMINA, kapt. C. Cordia, naar St. Ubes; de 5e, des morgens, ALETTA, kapt. C.H. Slagter, naar Memel.
De 5e dezer, des namiddags, zeilden van Hellevoetsluis DE WILLEM, kapt. M. Schaap, naar Batavia en MERCURIUS, kapt. P.H. de Groot, naar Memel.
De 5e dezer, des namiddags zeilden uit de Maas INDUSTRIE, kapt. D.J. Cupido, naar Hull, MERCURIUS, kapt. H.G. Smalte, naar Oostzee; en de 6e, des morgens, DE VROUW HERMINA, kapt. W.M. Cornell, naar Elseneur.
Er waren twee schepen in het gezicht, waaronder MARIA, kapt. E. Reints, van Suriname.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis DE BASTIAAN MZ., kapt. J. Plug, van Boulogne.
Kapt. R.R. Engelsman, voerende het schip DE VROUW CATHARINA, de 4e dezer te Vlissingen binnengekomen van Marseille, rapporteert dat de 14e maart met hem de Straat (opm: van Gibraltar) is gepasseerd een schoener-kof, voerende de Rotterdamse nommervlag nr. 65 (opm: de VERWISSELING, kapt. A. Schaaf), en dat hij de 31e maart nevens de punt van Lezard gepraaid heeft een hoeker, met de Rotterdamse nommervlag nr. 26, zijnde kapt. D. Roderkerk (opm: de WAAKZAAMHEID, kapt. D. Rooderkerk).
Te Middelburg zijn ter rede gearriveerd DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Suriname en (opm: de bark) MERCURIUS, kapt. H.B. Ezink, van Demerary.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LONDEN PACKET, kapt. J.G. Renken, naar Liverpool en DE HALTZENIA VICTOR (opm: waarschijnlijk HAITZEMA VIËTOR), kapt. J. van Wijk, naar Cork.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE NICOLAAS, kapt. Pethers, van Rio de Janeiro; PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN), kapt. J.L. Vroome en NIEUWE UNION, kapt. J. van den Broecke, van Londen; ANTONIUS, kapt. Gunke, van Le Havre en JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen OCEAN, kapt. C. Gjessing, van Drammen met hout, en the STAFF OF LISE, kapt. John Briggs, van Bristol en Cardiff met ijzer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris J. Albarda, Hz., te Leeuwarden, zal, op zaterdagen den 18 en 25 april 1829, bij provisionele en finale toewijzing, telkens des namiddags om 3 ure, ten huize van den kastelein Haring Melles Roorda, te Garijp, publiek, bij strijk- en verhooggelden, presenteren te verkopen een scheepstimmerwerf, met dezelfs, woonhuizing en sleephelling, staande en gelegen zeer geschikt aan de Vaart of het Wijd te Eernewoude, gekwoteerd no.19, door Haije Jacobs Schouwstra als huurder wordende bewoond en gebruikt voor NLG 52,50 in het jaar; op de 12 mei 1829 voor de koper te aanvaarden.


Datum: 08 april 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen.
Dantzig. Het Nederlandse smakschip DE VROUW GEERTINA, kapt. Roelof Jurjens Bossinga. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip DE VROUW ANNA, kapt. H.M. Swart. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Bergen. Het galjas-schip MAGDALENA CHRISTINA, kapt. Gebbard Mowinkel. Adres bij Petrus Scheffer en Zn.


Datum: 09 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt L.C. de Vries, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 april. De 7e dezer, des morgens, zeilde van Hellevoetsluis JANTINA ANGELINA, kapt. B.P. Pork (opm: waarschijnlijk P.B. Kolk), naar Liverpool. Het schip DE SNELHEID, kapt. A. van der Linde, is van de quarantaine ontslagen.
De 6e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Riedyk, van Livorno, ROTTERDAM, kapt. J. Laming van Londen; de 7e, des morgens arriveerde JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Zeeuwen, van Londen.
De 7e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis COENRAAD EN HENDRIK, kapt. A. Kouwenhoven, naar Rouaan en DE JONGE HEINRICH, kapt. W. Antons, naar ……..
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman en JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, naar Leith; JACOBA, kapt. A.K. de Groot en DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit naar Dantzig en FORTUNA, kapt. H.A. Jongbloed, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JEANNETTE, kapt. Meulenaer, van Rio de Janeiro; CATHARINA, kapt. Pott, van Londen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Lemmers, van Bordeaux; GOEDE TROUW, kapt. Masker, van Oleron; GOEDE WELVAART, kapt. Voss en JONGENHEER, kapt. De Vries, van Nantes; VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, van Marseille; DE SWAAN, kapt. Jeel, van Triëst en DE VRIENDSCHAP, kapt. Van Rhijn, van Bayonne.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 april. Kapt. W. Landzaat jr. voerende het schip SURINAME, meldt van Suriname van de 2e februari, dat hij de 31e januari van Amsterdam aldaar was gearriveerd, na een reis van 33 dagen, in welker 10 eersten hij met zware stormen en tegenwinden had moeten worstelen, doch daardoor geen bijzondere schade aan het schip had bekomen. Aan boord was alles wel en hij dacht de 15e maart de terugreis aan te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. In dienst stelling van het stoomjacht ANNA PAULOWNA, van ’s Hertogenbosch op Delfshaven, Delft en ’s Gravenhage, en vice versa.
Op woensdag 8 april 1829 zal bovengemeld stoomjacht deszelfs dienst aanvangen des morgens ten 8½ ure, om van ’s Hertogenbosch naar Delfshaven af te varen, en vervolgens van Delfshaven met een jaagschuit naar Delft en ’s Gravenhage, om geregeld de dienst waar te nemen, als kunnende men niet met het stoomjacht te Delft komen. De afvaart zal vervolgens alle weken geregeld geschieden des maandags, woensdags en vrijdags, des morgens ten 8½ ure van ’s Hertogenbosch, en des dinsdags, donderdags en zaterdags van Delfshaven, des morgens ten 6 ure; zullende op de dagen van het vertrek van het stoomjacht van Delfshaven opgemelde jaagschuit van Delft naar eerstgemelde stad vertrekken des morgens ten 4 ure.
Nadere informatiën deswege kan men bekomen bij de commissarissen J. van Keulen, op de Breede Haven te ’s Hertogenbosch; F. van Thuijl te Delfshaven; C. Paerels te Delft; J.P. Peeters op de Bierkade te ’s Gravenhage, en P. Smits in den Engel, op de Rietdijk te Dordrecht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 7 april is te Batavia gearriveerd het schip STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 20 oktober van Rotterdam vertrokken.


Datum: 10 april 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een ieder, die vermeent iets te competeren van, of schuldig is aan, wijlen Pijter Hijles Feenstra, in leven schipper, woonachtig te Kollum, gelieve daarvan schriftelijk opgave te doen, voor den 1 juli e.k., aan Andries Pijters Feenstra, te Kollum. Zullende die gene, welke zijne competentie voor dien tijd niet inzenden, de nadelen daar door veroorzaakt, zich zelve te wijten; als kunnende na gemelde tijdstip gene competenties worden aangenomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een jagt, lang 5 el 624 streep, wijd 3 el 72 streep, met 2 stel zeilen; te bevragen bij Bouke G. Bakker, scheeptimmerbaas op Schilkampen bij
Leeuwarden.


Datum: 11 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bahia het extra snelzeilend fregatschip (opm: pink) ANNA MARIA, kapt. Willem Poort, hebbende bijzondere goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 april. De 9e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Britt, naar Rye; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar de Oostzee; DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, naar Hull en MAAS, kapt. J. Blake, naar Londen.
De 9e dezer, des morgens, zeilde uit Maassluis DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, naar Koningsbergen.
De 10e, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis, AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van Suriname.
De 10e, des morgens, zeilde DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uitreksel uit de Lloyd’s Lijst van 7 april. DE VROUW LOUISE, kapt. Zittlosen (opm: buitenlander), van Bremen naar Hull, is de 1e dezer geheel vergaan; de equipage is te Yarmouth aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. Thomas Coenraad Claus. Adres bij B.D. Bosscher; Nobel & Holtzapffel en B. Koster & Zoon.
Suriname. Het pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort.
Adres bij Hoyman & Schuurman; Altena & Co., en D. Aletrino.
New-York. Het Nederlands bekoperd brikschip ANNA PAULOWNA, kapt. Thomas Ysbrands. Adres bij De Rooy & Ten Kate.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE DOLPHIJN, kapt. Hendrik Sluik.
Adres bij Jan Corver & Co.
Bilbao. Het Nederlands kofschip CATHARINA EN GEERTRUIDA, kapt. Hendrik Liviens Dokter. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Hull. Het Nederlands schip DE DRIE VRIENDEN, kapt. P.J. Nadort.
Adres bij Gemmening & Penning.
Hamburg en Altona. Het everschip ELSABÉ, kapt. Dirk Stehr.
Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.
Hamburg en Altona. Het everschip ANNA MARGARETHA, kapt. H. Breckwold Senior.
Hamburg en Altona. Het everschip CATHARINA, kapt. C. Swartz.
Bremen. Het schip DE JONGE PIETER, kapt. Albs. Pieters.
Bremen. Het everschip DE VROUW ELISABETH, kapt. Heinrich von Ehren.
Adres bij Blikman & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. van Kinderen, A. van der Sluys, J. Boelen, W. ten Kate, N.J. Lublink en J. de Rooy, makelaars, zullen op dinsdag de 21e april 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen: een brikschips-hol, genaamd ALMELO, lang 24 el 35 duim, wijd 6 el 72 duim, hol 4 el 17 duim Nederlandse maat, benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in: ankers, touwen, zeilen, rondhouten, kanonnen, boten, sloepen enz., voorts 1/16 part in het Nederlands tweedeks brik-schip, genaamd REIGERSDAAL, gevoerd door kapt. J.H. Bakker en 1/16 part in het Nederlands gekoperd tweedeks brikschip, genaamd BRISEIS, gevoerd door kapt. P. Bakker, beide schepen varende onder directie van de heer Stephano Paleologo. Breder bij notitie vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rutger Hoyman en Hermanus Isaac Rietveld, makelaars zullen op maandag de 27e april 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een gekoperd pinkschips-hol (opm: bouwjaar 1801, sedert 1802 tot 1821 in verschillende akten en cedulen aangeduid als een fregat), genaamd SIMONETTA MARIA, mitsgaders een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in: ankers, touwen, zeilen, rondhouten enz. Breder bij notities en bericht bij de makelaars.
(opm: het in 1801 waarschijnlijk in Västervik, Zweden gebouwde schip , laatst bevaren door kapt. G.H. Ahlers, werd verkocht voor de sloop getuige de bemerking op de op 5 mei 1829 ingeleverde zeebrief ‘schip wordt gesloopt’)


Datum: 14 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Met het schip de DELPHINA, kapt. Brandaris, te Antwerpen aangekomen, zijn berichten uit Batavia ontvangen tot en met de 11 december. Zij bevatten de bijzonderheden omtrent het gevangen nemen van de beruchte opperpriester Kiay Modjo met vijf honderd der zijnen. Hieruit blijkt, dat de luitenant-kolonel Le Bron de Vexela en de luitenant-adjudant Roeps zich uitnemend verdienstelijk bij die gelegenheid gemaakt hebben en dat ook de resident Nahuys gewichtige diensten bij de ontwapening en het opzenden der gevangenen heeft bewezen. De luitenant-gouverneur-generaal heeft dan ook beide genoemde officieren zeer aan Zijne Excellentie de commissaris-generaal aanbevolen, aan wien het, dien ten gevolge, vooreerst behaagd heeft, de luitenant Roeps tot kapitein te bevorderen. De 28e november is Kiay Modjo benevens zijn voornaamste aanhangers, met het koopvaardijschip MERCURY, onder geleide van Zr.Ms. fregat BELLONA, te Batavia aangekomen, aan boord van welk fregat zij provisioneel zouden blijven, of van waar zij, wanneer zulks nodig geacht mocht worden, aan boord van het wachtschip zouden worden overgebracht, om aldaar te verblijven totdat een geschikt lokaal voor hen zou in gereedheid gemaakt zijn. Voorts houden deze berichten nog de belangrijke tijding in, dat de niet minder beruchte Maas Loerah met twee zijner zonen en omtrent 140 manschappen zich aan het Nederlandse gouvernement hebben onderworpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 april. De 12e, des morgens, zeilde DE TWEE GEZUSTERS, kapt. D.F. de Jong, naar Dantzig.
De 13e, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, van Londen.
De 12e dezer, des avonds, arriveerden in de Maas DE ONDERNEMING, kapt. C. Veerman, van Hamburg en HERMINA, kapt. A.J. Hubert, van Dieppe (de laatste als bijlegger).
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE DRIE GEZUSTERS, kapt. B. Bohn, DE TRITON, kapt. V. Genke en DE JAN JOZEPH, kapt. J.J. Heuvel, naar de Oostzee; SANDRINA, kapt. H.H. Jongebloed en DE VROUW MARGARETHA, kapt. P. Lindeman, naar Hamburg; GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, DIDO, kapt. J. Rass, DE VERWACHTING, kapt. H. Gerdes en DE JUFFROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar….; ALEXANDER, kapt. T.A. Claeys, naar Goole, DE JONGE JOHANNA, kapt. O.H. Arends, naar Londen; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, naar Leith; DE HEMMINA, kapt. S.F. Taay, naar Yarmouth; GEERTRUIDA, kapt. W.A. Klein, naar Riga en DE JOSEPH, kapt. J.H. Arends, naar Memel.
Te Antwerpen is gearriveerd MATHILDA, kapt. Klimp, van Buenos Aires en DE LEEUW, kapt. Jansen, van Charleston en VOLTIGEUR, kapt. Wagenaar, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het schip KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen, van Antwerpen naar Havanna, is de 19e maart op de hoogte van Noordvoorland (opm: North Foreland), aan boord alles wel zijnde, gepraaid door de Texelse loodschipper C.S. Duinker.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 april. Te Valparaiso is gearriveerd het schip (opm: brik) HERCULES, kapt. J. Ghersi, van Antwerpen.


Datum: 16 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname het brikschip AGENORIA, kapt. Willem van der Kolff.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Naar Elseneur en Riga, het Nederlandse kofschip MARIA ADOLPHINA, kapt. Jan Hermanus Haverbult.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 april. De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis CATHERINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Liverpool en DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, van Bordeaux.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen.
Te Antwerpen is gearriveerd DELPHINEAkapt. Brandaris, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CATHARINA, kapt. P.J. Muntendam, van Liverpool met zout, en SPECULATION, kapt. J. Serck, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia arriveerde de 14e april het schip VROUW HENDRICA, kapt. A. van der Abeele, met Zr.Ms. troepen, de 30e november van Amsterdam vertrokken.


Datum: 18 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. De 16e, des morgens, zeilden NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyden, DE VRIENDSCHAP, kapt. S.E. Hoveling, METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, DE VROUW GEERDINA, kapt. L.J. Sok en DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, naar Marennes; DE VROUW CATHARINA, kapt. R.J. Dood en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, naar Rouaan; DE JONGE ALBERT, kapt. J.B. Oortjes, naar Duinkerken; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet en TITIA, kapt. J.J. Zelling, naar Liverpool; CONCORDIA, kapt. J.B. de Boer, naar Newcastle en AURORA, kapt. G. Hillebrand, naar de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Lissabon. Het Nederlands kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. O. Hanssen.
Adres bij Jan Daniels en Zonen; Arbman en Coopman en De Witt en Lennaerts.
Hamburg en Altona. De ever DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jurgen Schröder. Adres bij Blikman & Co.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. Jacob van den Oever. Sluit 11 april. Adres bij Blikman & Co. en de Wed. Jan Salm en Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip DE ONDERNEMING, kapt. A.A. Herman. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE AMSTEL, kapt. Arend Frederik Oosterloo. Adres bij B.D. Bosscher.
Hull. Het Nederlands schip DE LIEFDE, kapt. J. Kramer. Adres bij Gemmening & Penning.
Petersburg. Het Nederlands schip MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil. Adres bij Coopman, De Witt en Lenaertz; F. Smit; de Vries & Co. en Floris der Kinderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen. Overtocht binnen de 8 uren. De snelvarende stoomboot PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, voorzien van twee stoomwerktuigen van 60 paardenkracht, vervaardigd in de fabriek van de heer Paul van Vlissingen & Dudok van Heel, te Amsterdam, vertrekt regelmatig:
van Amsterdam, dinsdags, donderdags en zaterdags } des ochtends
van Harlingen, woensdags, vrijdags en zondags } ten 8 ure.


Datum: 21 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, naar ….; POMONA, kapt. J. Haasnoot, naar Lissabon.
Te Antwerpen zijn gearriveerd SNELHEID, kapt. De Jonge, van Londen en HULL-PACKET, kapt. Lange, van Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van 16 april. DE WILHELMINA, van Batavia naar Rotterdam is de 26e februari gepraaid op 11 gr. z.br. en 11 gr. w.lengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Kapt. J.D. Diets, voerende het schip ELIZABETH CORNELIA, van Suriname de 13e dezer te Texel binnengekomen, rapporteert dat hij op 40 gr. 25 min. noorderbreedte en 36 gr. 10 min. westerlengte door een orkaan is belopen geworden, waarbij het schip gedurende 8 uren met de nokken der onderra’s te water lag, de heksloep, benevens de kraanbalken en een gedeelte der verschansingen weggeslagen, de kluiverboom en de boegspriet gebroken en meer andere schade op het dek veroorzaakt werden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Het schip DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Regtdoorzee, met ansjovis van Amsterdam naar Stettin, is de 9e dezer te Elseneur aangekomen, na de vorige nacht in groot gevaar geweest te zijn om door het ijs doorsneden te worden en heeft daarvoor een anker en touw verloren; de kapitein had wegens het ijs het schip niet kunnende bergen, noch naar de Oostzee en ook niet te Elseneur kunnende binnenkomen, een boot met vijf man tot assistentie aangenomen en is vervolgens te Landscrona binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. De schepen JANUS, kapt. J.B. Hofding en DE AMSTEL, kapt. J.C. Lodders, zouden tussen de 1e en 20e maart van Havanna vertrokken, de eerste naar Amsterdam en de laatste naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag 27 april 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild Nederlands kofschip genaamd DE VEREENIGING, gevoerd door kapt. H. de Haas; volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 65 duimen, wijd 5 ellen 50 duimen, hol 2 ellen 86 duimen en dus gemeten op 179 zeetonnen zijnde groot circa 130 koggelasten.
Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoijman en Hermanus Isaac Rietveld, makelaars, zullen op maandag 27 april 1829, des avonds om zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: een gekoperd pinkschipshol, genaamd SIMONETTE MARIA, mitsgaders een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten enz. Breder bij notities en bericht bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Schipper G.A. Klomp, voerende het dezer dagen ter rede van Vlissingen binnengevallen koopvaardijschip MATILDA, komende van Buenos Aires, en bestemd naar Antwerpen, heeft verhaald, dat hij op 11 februari 1829, op 11 graden 12 minuten zuiderbreedte en 30 graden 36 minuten bewesten Greenwich, had gepraaid Zijner Majesteits korvet de KOMEET, gevoerd wordende door de kapitein-luitenant ter zee Koopman, welke bij zijne kruising ter bescherming van de Nederlandse vlag omstreeks de Kanarische en Kaapverdische eilanden, aldaar alles in goede orde had bevonden; zijnde aan boord van die korvet alles in een goede en gezonde staat; terwijl de kapitein-luitenant Koopman voornemens was alsnu zijne reize met dat vaartuig naar Oost-Indië te vervolgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. De drie stoomboten, welke den 13 l.l. in veiling waren gebracht, zijn elk afzonderlijk opgehouden, de MERCURIUS voor NLG 40.000; de ONDERNEMING voor NLG 35.000; de IJSSEL, voor NLG 36.400; tezamen uitmakende een bedrag van NLG 111.400; voorts tezamen in slag gelegd, zijn dezelve met ene verhoging van NLG 100 gezamenlijk opgehouden geworden voor NLG 111.500. (opm: zie RC 020429. De MERCURIUS en de IJSSEL waren stoomboten voor de binnenlandse vaart, de ONDERNEMING een zeeschip. Deze drie schepen behoorden aan de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij en de veiling had waarschijnlijk uitsluitend plaats om de waarde van de schepen te bepalen).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 13 april de kofschepen WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, het smakschip de VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 14 dezer het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, met hout van Noorwegen; het schonerschip HEINRICH ADOLF, kapt. H.D. Alves, met stukgoederen van Tampico naar Bremen gedestineerd, is in de Eijerlandse gronden vervallen geweest en van daar door hulp van Vlielander loodsschuiten in deze haven gebracht; het schonerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen.
Den 17 dito de kofschepen MARGARETHA HENDRIKA, kapt. J.C. Jansen, met zout van Liverpool; JOHAN FREDRIK WILHELM, kapt. B.J. Assies, met hout van Noorwegen.
Den 18 dito de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth; HARLINGEN, kapt. G. Korter, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 13 april het schonerschip FLORA, kapt. J. Mouldon, met boter naar Londen; de kofschepen SENIMPHE, kapt. M. Wencke; de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd, jr., beide met ballast op avontuur.
Den 15 dezer het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra; het tjalkschip de JONGE DOUWE, kapt. H.M. Gnodde, beide met ballast op avontuur.
Den 16 dito het schonerschip ELISABETH, kapt. J. Keeble, met stukgoederen naar Londen.
Den 18 dito het tjalkschip de DOCHTER ALIDA, kapt. E. de Jong, met pannen naar Hamburg; het kofschip GROOT LANKUM, kapt. T.K. Mulder, met ballast op avontuur.


Datum: 22 april 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Suriname. Het gekoperd tweedeks schoener kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. H.K. Rolff. Adres bij Hoyman & Schuurman.
St. Thomas en Curaҫao. Het gekoperd schoener-schip SNELHEID, kapt. J.H. Freijbourg, van Amsterdam. Adres bij Altena & Co.; Hoyman & Schuurman; de Vries & Co,; en D. Altrino
Philadelphia. Het gekoperd brikschip PANAMA, kapt. N. Thomas. Adres bij Van Olivier & Co.
Baltimore. Het gekoperd fregatschip ROLLA, kapt. Thos. Bevan. Adres bij Van Olivier & Co.; d’Arnaud & Co. en Jan Corver & Co.
Genua, Livorno en Smirna. DE SNELHEID, kapt. Peter Schachel. Adres bij Van Olivier & Co., d’Arnaud & Co., Van den Berg & Kroon en Nobel & Holzapffel.


Datum: 23 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 april. De 21e dezer, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Marennes.
De 21e, des morgens, zeilden DE VOLHARDING, kapt. J. Hukers, naar Rouaan; ROTTERDAM, kapt. K.J. Laming, naar Londen en DE JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Liverpool.
De 21e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis MARIA EN WILHELMINA, kapt. O. Runs, HENDRIKA, kapt. T.T. Harding en DE WELVAART, kapt. H.W. Velt, naar de Oostzee en DE COURIER, kapt. F. de Best, naar Hull.
De 22e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE HERSTELLING, kapt. A. Duyndam, naar Dieppe.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, naar Yarmouth en REINIERA, kapt. J. Meugens, naar Maringham, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar Batavia.
Te Antwerpen zijn gearriveerd MEDUSE, kapt. F.G. Bunnemeyer, van Londen, INDUSTRIE, kapt. Van Duivenbode, van Liverpool; VALCK, kapt. D. de Valck, van Yarmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 21 april. Kapt. G.A. Klimp, van Buenos Aires te Antwerpen gearriveerd, heeft de 11e februari, op 11 gr. 12 min. zuiderbreedte en 30 gr. 60 min, westerlengte van Greenwich, gepraaid Zr.Ms. corvette DE KOMEET, kapt.-luitenant Koopman, uit Texel naar Batavia, hebbende op de hoogte der Kanarische- en Kaap Verdische eilanden tot bescherming der Nederlandse vlag gekruist; aan boord was alles in de beste staat.
Het schip WILHELMINA, kapt. H.B.C.H. Ruisch (voor wijlen kapt. J. Palm), van Batavia naar Rotterdam, is de 20e februari gepraaid op 11 gr. zuiderbreedte en 11 gr. westerlengte.
Het schip MAGELLAAN, kapt. F.P. Hoedt, van Batavia naar Antwerpen, is de 15e maart gepraaid op 13 gr. breedte en 37 gr. lengte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de TREKVOGEL, kapt. H.T. Jong, van Marennes met zout.


Datum: 24 april 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een beste visaak, met de daarbij behorende zeilen verdere goederen, zo goed als nieuw; liggende te Boornbergum, en te bevragen bij de eigenaresse Mejuffrouw de weduwe van P. Feenstra, te Boornbergum.


Datum: 25 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 april. De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis DE JONGE DOCHTER REMKE, kapt. J.J. Oltmans, van Marennes.
De 24e dezer, des morgens, zeilde van Hellevoetsluis DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, naar ….
De 24e, des morgens, zeilden MARIA ADOLPHINA, kapt. J.M. Haverbult, naar Riga; DE VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, naar Arendsburg; MAGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar Elseneur; MARIA, kapt. E. Reints, naar Suriname en DE JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen, naar Jersey.
De 22e april is van Middelburg naar zee gezeild het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, naar Batavia bestemd, met een transport militairen.
Te Vlissingen is gearriveerd Zr.Ms. fregat van oorlog SUMATRA, gecommandeerd door de kapt. ter zee E. Lucas, komende van Batavia.
Van de rede van Vlissingen is naar zee gezeild NEERLANDS WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Gent naar de Oostzee.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ST. ANTHONIUS, kapt. C.J. Schonke, DE JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder en DE WELVAART, kapt. A.H. Dykhuis, naar ……; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, naar Yarmouth; CONCORDIA, kapt D.H. van Wijk, naar Arbroath; DE VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink, naar Leith.
Te Antwerpen zijn gearriveerd RIBBLE, kapt. Beekman (opm: kapt. J. Beckman), van Batavia en CAROLINA, kapt. Melschers, van Buenos Aires.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Uittreksel uit de Lloydslijst van 21 april. DE ALMORAH, van Bengalen naar Ceylon, de 12e februari aan Kaap de Goede Hoop binnen om gerepareerd te worden, had de 18e januari DE GRAAF BULOW, kapt. Hensken, van Sourabaya naar Amsterdam, gepraaid in een lekke staat en naar Mauritius koers zettende, hebbende zeven voet water in zijn hol gehad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de JONGE DOCHTER REMKE, kapt. J.J. Oltmans, van Marennes met zout.


Datum: 28 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Het schip BATA MAGARETA, kapt. B. Hook, met rogge en wol van Norden naar Amsterdam, is in de Zuider Zee door een zware storm belopen geworden, waarbij de mast gebroken werd en de gehele vleet overboord geraakte; na het kappen van een anker en touw is het de 22e dezer door Enkhuizer vissers, tegen betaling van NLG 400, te Medemblik binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Het schip (opm: kof) de VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg, is aan de Kromme Balg, bij Ameland, op het strand geraakt, doch door hulp van vissers weder af- en de 21e dezer te Harlingen binnengebracht; de lading, welke, zo men veronderstelt, gedeeltelijk beschadigd zal zijn, zou gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 april. De kof JUFFROUW ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, van Liverpool te Gent gearriveerd, heeft, met de lading omtrent 3 el diep gaande, in het kanaal tussen Terneuzen en Gent onderscheiden malen gestoten en aan de grond gezeten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 april. Volgens brief, geschreven aan boord van Zr.Ms. oorlogs-fregat SUMATRA, kapt. E. Lucas, van Havanna ter rede van Vlissingen gearriveerd, in dato 20 april, was het de 24e maart van Havanna vertrokken, onder convooi hebbende de Nederlandse brik PHOENIX, kapt. D.T. Visser, HENRIETTA, kapt. P.P. Akkerman en LE CONSTANT, kapt. A. van Schie, alle drie mede van Havanna, de eerste naar Amsterdam en beide laatste naar Antwerpen.
(opm: de schoenerbrik HENRIETTA werd op 15 mei onderhands naar Antwerpen verkocht, kreeg de naam JOHANNA en als kapitein de mede-eigenaar H.A, Nieberding)
De kapitein van een Engels schip, van Rio de Janeiro te Antwerpen gearriveerd, rapporteert, dat de 14e februari van Rio de Janeiro naar Livorno vertrokken was het schip MONNICKENDAM, kapt. V.H. Kramer.
Het schip MINERVA, kapt. Birnie, van Montevideo naar Antwerpen is de 16e dezer te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 april. De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis ROME, kapt. B. Deyer, van Savannah (zijnde na de visitatie van de quarantaine ontslagen) en HARMONIE, kapt. S. Nielsen van Krageroe.
De 25e, des morgens, zeilde COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, naar Suriname.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. P.H. Huizing, van Liverpool.
De 26e, des morgens, zeilde AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, naar Suriname.
De 26e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE JUFV. JEANETTE (opm: JUFFROUW JEANNETTA), kapt. B.J. Groothuis, naar de Oostzee en DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, van Antwerpen (de laatste als bijlegger naar Hamburg door tegenwind en schade) en zeilde DE JONGE CORNELIS, kapt. G. Goudappel, naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 april. Eergisteren is van de werf Hollandia met het beste gevolg van stapel gelopen het brikschip genaamd MILTIADES, gebouwd door de scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten voor rekening van de heer S. Paleologo c.s.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 26 april. Den 20 dezer is ter rede van Vlissingen gekomen Zr. Ms. fregat SUMATRA, onder bevel van de kapitein ter zee Lucas, laatst van Havanna, van waar het den 24 maart was vertrokken, onder deszelfs konvooi door de straat van Florida medenemende drie Nederlandse, één Engels en één Amerikaans koopvaarder. Dit fregat, hetwelk den 15 mei van het vorige jaar uit Hellevoetsluis zeilde, heeft in dien tussentijd, de Nederlandse vlag vertoond tussen de Kanarische en Kaapverdische eilanden, te Sierra Leona, langs de kust van Guinea, tot aan het eiland Fernando-Po, aan het eiland Ascencion, te Rio Janeiro, Rio de la Plata, Curaçao, de Rocas-eilanden, Vera-Cruz en Havanna, zich korter en langer te dezer plaatsen ophoudende, naar gelang de bescherming van Nederlands handel en scheepvaart en de belangrijke kommissiën, waarmede de kapitein Lucas belast was, zulks vereiste.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. S.N. Huizing, van Liverpool met zout; GODE HENZIGT, kapt. A. Jensen, en HARMONIE, kapt. S. Nielsen, beiden van Krageroë met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 19 april de kofschepen CONCORDIA, kapt. Jan Asjes; ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, beide met hout van Noorwegen.
Den 20 dito het schonerschip VIOLET, kapt. J. Pearson, met ballast van Londen.
Den 21 dito door schade en lekkage het kofscheepje de VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg gedestineerd.
Den 23 dito het smakschip FLORA, kapt. H. Klein; het kofschip de VROUW JANTINA, kapt. H.H. de Weerd, beide met hout van Noorwegen.
Den 25 dito het schonerschip ANTJE, kapt. S. de Vries, met zout en looderts van Liverpool.
Uitgezeild: Den 19 april de schonerschepen HOPE, kapt. Wm. Cousins; LIVELY, kapt. S. Finch, beide met boter naar Londen.
Den 21 dito de kofschepen AREUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk; JAN FREERK, kapt. G.H. Smit; FRIESLANDS WELVAART, kapt. F.D. van Feen, alle drie met ballast op avontuur.
Den 25 dito de kofschepen JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers; de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, beide met ballast naar Noorwegen; het smakschip de VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, met granen naar Rouaan.


Datum: 29 april 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen. Adres bij Coopman & de Witt en Lenaertz, Van Olivier & Co.; Hooyman & Schuurman en De Vries & Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip HENRIËTTE, kapt. Jan Evert Schneebeke. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname. Het tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Demerary. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VREDE, kapt. Paul Johan Sturk. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zoon.
Havanna. Het gekoperd brikschip DRYMO, kapt. H. Neef. Vertrekt 1 mei. Adres bij Van Olivier & Co.; en De Vries & Co.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DÈBORD (opm: DEBORA), kapt. Hendrik Gerlofs. Adres bij C. de Grijs & Zonen.


Datum: 30 april 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, vertrekt ten spoedigste, het Nederlandse scheepje D’ONDERNEMING, kapt. J.C. Veerman.
Adres bij Ch. & J.F. Cornelder Hzn., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smirna, het Nederlandse brikschip HENDRICA ELISABETH, kapt. David Miercke, om spoedig te vertrekken.
Naar Marseille, het Nederlandse brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden.
Naar Petersburg, het Nederlandse schoonerschip DE EERSTELING, kapt. Hans Friedrich Klie.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. Volgens brief van kapt. N. Hensken, voerende het schip (opm: pink) DE GRAAF BULOW, van Sourabaya en Batavia naar Amsterdam, in dato 17 januari, was hij toen zeilende op 24 gr. 40 min. zuiderbreedte en 62 gr. 22 min. lengte, koers zettende naar Mauritius, zijnde de 14e dito door een zware storm belopen geworden, waarbij zijn schip alle de verschansingen verloren, als ook in de bodem zelve vreselijk geleden had, waardoor het zwaar lek was geworden en hij zich genoodzaakt zag naar Mauritius af te houden. (opm: zie o.a. RC 191129)
Voorts rapporteert hij, in Straat Sunda gepraaid te hebben het schip SCHOON VERBOND, kapt. D. Krayer, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 april. De 27e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis DE HOOP, kapt. P.C. Lesstuiver, van Liverpool; DE VROUW HERMINA, kapt. P.A. Brouwer, van Rostock (als bijlegger naar Antwerpen); de 28e, des morgens, MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.
De 27e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, van Londen.
De 28e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis DE HOOP, kapt. D. Guyt, van Londen en INDUSTRIE, kapt. D.J. Cupido, van Hull.
Kapt. H. van den Bosch, te Brielle binnen, heeft de 22e dezer in het Kanaal bij Goudstaart in goede staat ontmoet een kleine kof, tonende nommervlag van het Amsterdamse collegie ZEEMANSHOOP, nr. 232, zijnde kapt. W.J. Smit.
Volgens brief van Deal, in dato 22 april l.l., was het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. P.S. Schuil, van Rotterdam naar Batavia en Canton bestemd, de 20e dezer op de rede van Duins, onder Dungeness, in goede staat liggende en had de 21e, des morgens, de reis met een frisse oostenwind vervolgd, welke men dacht dat het gemelde schip spoedig door Het Kanaal zou brengen.
Zr. Ms. fregat SUMATRA, abusievelijk gemeld als van Batavia te Vlissingen gearriveerd, is aldaar van Havanna aangekomen.
De 23e en 24e dezer zijn van Vlissingen naar zee gezeild DE JONGE JUFFROUW LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, naar ….. en DE COCK, kapt. J. Joosens, naar Batavia, beide van Gent.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild RELINA, kapt. H. Koops en AURORA, kapt. A.J. de Boer, naar Bristol; DE ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, naar Batavia; DE VROUW ALBERTINA, kapt. D.H. Wilkens, naar Hamburg; DE JONGE JOHANNA, kapt. W.C. Poel, naar Sandwich en VERHILDERSUM, kapt. J. Visser, naar Riga; ANTWERPS PACKET, kapt. J.H. Ricke, naar Goole; AURORA, kapt. B.J. Wygers, naar de Middellandse Zee; BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Carst, naar Duinkerken; DE JONGE JAN, kapt. B.G. Peters, naar ….. en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.B. Lammers, naar Memel; DE JONGE ILETJE TROMP (opm: HIDTJE TROMP, kapt. J.D. Zylstra, naar ….
Te Antwerpen zijn gearriveerd DRIE GEBROEDERS, kapt. Meulemans, van Hamburg; VROUW PAULINA, kapt. Visser, van Lübeck; CATHARINA, kapt. Veiling, van Stralsund en VROUW GEZINA, kapt. Donema, van Echerenjorde (opm: bedoeld zal zijn: Eckernförde)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd: het schip de HOOP, kapt. P.G. Lesstuijver, van Liverpool met zout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 april. Te New York is gearriveerd P.J. Colas (opm: voernde de brik ALEXANDRE), van Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 27 april zijn te Batavia gearriveerd het schip AUGUSTE, kapt. J.F. Flemming, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 6 januari van Antwerpen vertrokken, en de brik PIETER EN KAREL, kapt. H. Poppen, met Zr.Ms. troepen, eveneens den 6 januari van dito vertrokken.
Den 28 april is te Batavia gearriveerd Zr.Ms. korvet KOMEET, kapt.luit.t.zee J.C, Koopman, met drie passagiers, den 27 december van Texel vertrokken, en het schip MARIA (opm: fregat MARIE), kapt. F.R. Cobb, met twee passagiers, den 4 januari van Antwerpen vertrokken.

Krant:
 NIH - Nederlandsch-Indisch Handelsblad

Uitgevoerd, per het Nederlands schip HORTENSE, H.J. Netscher, naar Manilla:
15 kelders jenever, 8 pakken zeildoek, 40 trossen touwwerk, 284 bossen bandijzer, 15 vaten spijkers, 14 kisten kristal, 7 dito glas, 10 dito opium, 2 dozen monsters, 15 vaten messen, 800 bladen zink, 3 colissen spijkers, 50 flessen zink, alles aan boord gebleven.
1574 pikels rotting, 23 kisten glazen ruiten en Japanse goederen: Wattendorf, Hipp en Zimmermann.
92 kisten lijnwaden, 5 dito lakens, 2 dito zeildoek, 2 dito rode wollen hemden, 2 dito, dito, dito, mutsen, 1 kist grove linnen broeken: Entrepot, R. Thornton.
1 kist doeken, 1 dito buskruit, 1 baal zeildoek, 1 kist Marokkoleder, 2 vaatjes glober zout, 1 kist glas, 1 dito roze water, 1 dito glas, 2 kisten papier, 38 dito vloersteentjes: Lagnier.


Datum: 01 mei 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris A. Alma, te Bergum, zal, op woensdag den 6 mei 1829, ten 10 ure voor den middag, aan het huis van Haije Jacobs Schouwstra, te Eernewoude, bij boelgoed en gereed geld, presenteren te verkopen enig scheepstimmergereedschap, waaronder een hellingtouw, hellinghaak, kettingen, 2 dommekrachten, 2 grote zagen, takel, enzovoorts; meubelen en huisraad en hetgeen meer te voorschijn wordt gebracht.


Datum: 02 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Te Suriname is aangekomen Zr.Ms. stoompakket CURAÇAO, luitenant Le Jeune, van Vlissingen, laatst van Ferrol.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. De 30e passato, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis DE JUFFER WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Liverpool.
De 1e dezer, des morgens, NEERLANDS KONING, kapt. K.P. Schinkel, van Canton (in China).
Het schip DE VROUW HERMINA (opm: tjalk VROUW HARMINA, ex-VROUW MARGARETHA), kapt. P.S. Brouwer is binnendoor naar Antwerpen gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst van 28 april.
DE MAGELLAN, kapt. Hoed, van Batavia naar Antwerpen, is in Ramsgate binnengebracht met averij aan het roer en verlies van anker en kabel.
DE WILHELMINA MARIA, kapt. Bolan, van China naar Amsterdam is de 6e april gepraaid op 28 gr. breedte en 43 gr. lengte.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 30 april is te Batavia gearriveerd het schip de HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meijer, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 2 december van Rotterdam vertrokken.


Datum: 05 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA; schepen PRINS VAN ORANJE, SCHOON VERBOND, BUITENZORG, DE GOUVERNEUR GRAAF DE BOILLET, NEDERLANDSE KONINGIN (opm: NEERLANDS KONINGIN); brikken PRINS DER NEDERLANDEN, DOROTHEA; schoener DIANA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. De 1e dezer, des namiddags arriveerden te Hellevoetsluis DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer en JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, van Marennes, MINERVA, kapt. H.H. Albers en PIETER EN ABRAHAM, kapt. W. van der Horden, van Bordeaux, FLORA, kapt. D. Rooderkerk, ONVERWAGT, kapt C. van der Kolff en MARIA, kapt. J. Sikkes, van Liverpool.
De 2e, des morgens, arriveerden DE JONGE MAGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer en DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven, van Marennes en JACOBA MARIA, kapt. H.P. Mauritzen, van Fredericia; des namiddags DE VROUW ENGELINA, kapt. A.M. Deyer, van Hamburg, de laatste als bijlegger naar Rouaan.
De 3e, des morgens, zeilde DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, naar St. Petersburg.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis ANNA CATHARINA, kapt. J. Strom, van Reval (laatst van Kopenhagen); DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, van Yarmouth.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNETTE, kapt. K. van den Oever, naar Londen; KAREL, kapt. B.H. Stuurman, naar Bilboa, ANNA HELENA (opm: eerste reis van deze Zuid-Nederlandse brik), kapt. J. Scholberg, naar Marseille en de JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, naar Newcastle.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DRIE GEBROEDERS, kapt. Rieke en MERCURIUS, kapt. Roose, van Londen; JONGE HORTENSE, kapt. Nieberding, van Messina, ARENTINA HENDRIKA, kapt. Breeland; JACOBA, kapt. E.M. de Jonge en VROUW FRESINA, kapt Potjer, van Liverpool; FORTUNA, kapt. Albers, van Bordeaux en MERCURIUS, kapt. Folkers, van Santos (opm: de kof, thuishaven Antwerpen, kapt. R. Folkerts, werd na lossing verkocht voor de sloop; de op 1.8.1829 geretourneerde zeebrief vermeldt de aantekening ‘schip wordt gesloopt’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van de 1e mei.
DE VROUW HELENA, kapt. De Winter, van Liverpool naar Antwerpen, is te Holyhead vergaan en de equipage verongelukt. (opm: bericht is onjuist; zie RC 090529)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 mei. Gisteren is Zr.Ms. fregat PALEMBANG op ’s Rijks werf alhier gelukkig van stapel gelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Aangaande het schip de VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg en te Harlingen binnengebracht, meldt men nader van daar, dat de gehele lading gelost, doch grotendeels beschadigd gevonden was. De vissers welke men NLG 2.000 voor het binnenbrengen toegestaan had, waren bij uitspraak van goede mannen (opm: arbiters) NLG 975 toegekend geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Aangaande het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Joosten, van Hamburg naar Amsterdam, met schade te Norden binnen, meldt men van daar van de 28e april, dat het eindelijk de kapitein gelukt was een bodemarij op zijn schip te krijgen en hij dienvolgens, na de geleden schade gerepareerd te hebben, bezig was met de lading weder in te nemen, om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Te Belize is aangekomen Zr.Ms. oorlogscorvette PALLAS, kapt.-luitenant Van der Velden, van Curaçao; te Malta, kapt. A. Oosterbaan van Amsterdam naar Smyrna, laatst van Livorno en heeft de 8e, onder convooi van Zr.Ms. oorlogsbrik ECHO, de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Op heden is Zr.Ms. fregat PALEMBANG, op ’s Rijks werf alhier, onder het oog van een aanzienlijk getal aanschouwers, met veel glans en statie, zeer voorspoedig te water gelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WILLIAMS, kapt. John Champion, van Bristol met ijzer en blik; JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes; de VREDE, kapt. J.J. Greeven, en de VROUW ENGELINA, kapt. G.H. Fijn, alle drie van Marennes; JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart; ONVERWACHT, kapt. C. van der Kolff, en MARIA, kapt. J. Sikkes, alle drie van Liverpool, en alle zes met zout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Pillau R.R. de Jonge (opm: kof KNELSINA GEERDINA), van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 3 mei is te Batavia gearriveerd het schip JAVA, kapt. J. van der Zweep, met Zr.Ms. troepen, den 6 januari van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snik met zeil en treil, bij Jan A. Zoethout, te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 27 april het schoenerschip FAME, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen; het brikschip TEADESMINDE, kapt. O.H. Noss, met hout van Noorwegen.
Den 28 dito het pinkschip JUNGVROUW MARIA, kapt. Jens Giersoe, met hout van Noorwegen.
Den 1 mei de schoenerschepen VICTORY, kapt. R. Rice, met ballast van Newcastle; UNION, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen; de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, VRIENDSCHAP, kapt. Jan Klazen; het brikschip ANNA CAROLINA, kapt. A.O. Giersoe, alle met hout van Noorwegen.
Den 2 dito het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 26 april de schoenerschepen FRIENDS, kapt. Wm. Muggeridge; NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide met boter naar Londen.
Den 27 dito de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak; JOHAN FREDRIK WILHELM, kapt. B. Assies, beide met ballast op avontuur.


Datum: 07 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 mei. Kapt. F.P. Hoedt, voerende het schip MAGELLAAN, van Batavia naar Antwerpen, te Ramsgate binnen, meldt van daar in dato 28 april, dat, ofschoon het schip veel geleden had, hij alleen wegens de schade aan het roer aldaar was binnengelopen, hetwelk echter spoedig hersteld zou worden, zodat hij binnen vier dagen gereed dacht te zijn om de reis voort te zetten.
(opm: na reparatie vervolgde het fregat [bouwjaar 1795] de reis naar Antwerpen; na lossing werd het schip verkocht en gesloopt; de zeebrief werd op 3 november geretourneerd onder vermelding ‘schip gesloopt’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 mei. Het schip (opm: kof) TITIA, kapt. J.J. Zelling, van Rotterdam naar Liverpool, is bij Holyhead gestrand en verbrijzeld, doch het volk gered. (opm: zie echter RC 260529)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 mei. De 5e, des morgens, zeilden MARIA JOHANNA, kapt. A. den Breems, naar Archangel; JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, naar Riga; CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P. Muntendam, naar Bergen; POMONA, kapt. B.A. Nissen, naar de Oostzee; DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, naar Hamburg en DE VERWACHTING, kapt. J.A. Schippers, naar Petersburg
De 5e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis GEORGE, kapt. M.C. Pantekoek, naar Libau.
De 12e januari laatstleden is in goede staat te Batavia gearriveerd het schip MIDDELBURG, kapt. J. Boot, van Middelburg (opm: 9 februari voor haar laatste thuisreis weer vertrokken).
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW HARMINA, kapt. P.A. Brouwer, van Oldenburg; HOOP, kapt. Koren, van Duinkerken; HELENA, kapt. De Winter en GOEDE HOOP, Kapt. De Groot, van Liverpool; LEEUW, kapt. Verbruggen, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VROUW ANNA, kapt. Hendrik K. Wijkmeijer, en de JONGE MARGARETHA, kapt. Jakob K. Wijkmeijer, beiden van Marennes met zout.


Datum: 09 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Kapt. J.J. Dyk, van Liverpool in het Vlie binnen, heeft op 40 gr. 49 min. noorderbreedte en 11 gr. 13 min. oosterlengte van Tenerife, in goede staat zeilende schip gezien een schip, tonende de vlag van het collegie Zeemanshoop, met nr. 200, zijnde die van kapt. A. Hulsen, voerende het schip MARIA, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Joosten, met stukgoederen van Hamburg naar Amsterdam, laatst van Norden, is volgens brief van Delfzijl van de 4e dezer, dien dag, lek en met verlies van een anker, touw en zeilage, door een visserschuit, op goede mannen zeggen, aldaar binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 mei. De 6e dezer, na posttijd, arriveerde in de Maas ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van Londen
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild JOHANNA WILHELMINA, kapt. A.W. Durr, naar Riga
Te Antwerpen is gearriveerd VROUW TRINTE, kapt. Wilters, van Bremen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uittreksel uit de Lloydslijst van 5 mei. Het bericht dat DE VROUW HELENA, kapt. De Winter, van Liverpool naar Antwerpen, bij Holyhead vergaan zou zijn, is onwaar bevonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 23 april. Acht dagen geleden werd besloten, de in de Bolderaa liggende schepen naar een veiligheidsplaats achter de schans (de gebruikelijke plaats voor de overwinterende schepen) door het ijs te doen brengen, waarmede men op de 19e tot stand kwam. Op de volgende dag rukten zich grote ijsschotsen in de Bolderaa los, dreven regelrecht tegen de schepen aan en overweldigden er drie van, waarvan het ene, een Frans schip, zonk, het andere, DE VROUW GEERTRUIDA (opm: kof), kapt. L.A. Drayer met lijnzaad naar Amsterdam beladen, kenterde; het derde, SOPHIA, kapt. Witt (opm: kof, thuishaven Antwerpen, kapt. H. Witt; zie ook RC 210529), met zaaizaad naar Antwerpen bestemd, verdrukt werd en mede zonk. Op de volgende dag gelukte het gedeeltelijk de lading van het Franse schip te bergen, het water wies echter vreselijk aan en belette verdere hulp, zodat deze drie schepen als geheel verloren mogen beschouwd worden.
Op de 21e hadden wij voor de stad een zware ijsgang en doordien het ijs ter Rede nog vast lag, zocht het water een uitweg in de omstreken der stad, hetgeen veel verwoestingen te weeg bracht, zodat wij ons gelukkig zullen achten, wanneer de stad zelve het gevaar ontgaat. Nog is het water aan het wassen, dreigende ieder moment de schansen der Citadel te overstromen en het einde is nog niet te voorzien. De nood van velen, wier leven men slechts met moeite gered heeft, is zeer groot. Sedert het jaar 1807 beleefden wij geen zo hevige ijsgang. Denkelijk zullen wij binnen de 8 dagen de struizen (opm: waarschijnlijk verminkte tekst) zien opdagen. De aankomst der schepen uit zee hangt daarvan af, hoe lang het ijs in de bocht blijft vast zitten en het is maar te wensen, dat zij door de dikte van het ijs (3-6 voeten) geen gevaar mogen lopen.
De 24e april: Gisteren avond is de rede van het ijs bevrijd geraakt. De schepen hadden het hard te verantwoorden, de meesten werden op het strand gezet en moeten – voor zo ver zij beladen zijn – hunne cargas ontschepen; twee schepen bovendien zijn, zo men zegt, nog gezonken. De gehele Bolderaa en de Vesting waren ondergelopen en in groot gevaar.
(opm: zie ook RC 140529 en PGC 161029)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 7 mei zijn te Batavia gearriveerd de brik le HÉROS, kapt. J. Sietzes, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 5 januari van Antwerpen vertrokken, en de brik KONING DER NEDERLANDEN, kapt. S. van Delden Azn., den 5 januari van Rotterdam vertrokken.


Datum: 12 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 mei. De 10e dezer, des morgens, zeilden van Hellevoetsluis DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, naar Rouaan en DE JONGE DOCHTER REMPKE, kapt. J.J. Oltmans, naar Riga.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Spanjersberg, van Bordeaux; de 9e, des namiddags, JASPERDINA, kapt. W.H. Kleindijk, van Rouaan.
De 10e, des morgens, zeilden CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, naar Dieppe; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, DE JONGE GERRIT (opm: bom), kapt C.L. Klok, DE VROUW GEZINA, kapt. A.M. Meyer, JANTINA, kapt. L. Mulder, DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, FLORA, kapt. C. Klok, DE MORGENSTOND, kapt. D. Wieseman en DE VROUW AUKJE, kapt. L.C. Swart, naar Rouaan; DE VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, naar Duinkerken; LUDOLP THEODOOR (opm: LUDOLPH THEODORUS), kapt. J.A. Zyl, naar Havre de Grace; DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Riedyk.
De 10e, des morgens zeilden DE JONGE GERRIT, kapt. L.Hus, naar Le Havre en DE GOEDE HOOP, kapt. W. Boon, naar Rouaan.
De 11e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis GEORGE, kapt. M.C. Pantekoek, naar Libau.
Volgens een brief van kapt. Corn. Riekers, voerende het schip WALCHEREN, de 22e april l.l. van Middelburg naar Batavia vertrokken, was genoemde bodem, op de 24e daaraan volgende, in de beste staat zeilende in Het Kanaal, hebbende Bevesier N.W. 2½ mijl van zich.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HENRIETTE, kapt. Akkerman en CONSTANS, kapt. Van Schie, van de Havanna; LAURINA MATHILDE, kapt. Anderson, van Kolenberg (opm: mogelijk Kolberg); VIER GEBROEDERS, kapt. Douwint, van Meylen en DE VROUW ZAANTJE, kapt. Stuyt, van Rostock.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Blaauw (opm: binnenvaarder), met tarwe van Amsterdam naar Antwerpen, is de 16e april op de Zeeuwse Stromen, voor Bath, bij een hevige Z.Z.W. storm omgeslagen.
Het te Amsterdam thuis behorende schip WILLIAMINA (opm: fregat WILHELMINA, thuishaven Rotterdam), kapt. H.B.C.H. Ruysch, van Batavia naar Rotterdam, is op 42 gr. breedte en 37 gr. lengte gepraaid.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 mei. Gisteren is een nieuw gebouwd koopvaardij-fregat-schip (opm: HOLLAND) op de werf het Roopaard van de heer C.E. Duyts met het beste gevolg te water gelaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 3 mei het smakschip de HOOP, kapt. H.W. Onswedder, met hout van Noorwegen, de schoenerschepen LIVELY, kapt. S. Finch; ELISABETH, kapt. J. Keeble, beide met ballast van Londen.
Den 7 dito de schoenerschepen FLORA, kapt. J. Mouldon; HOPE, kapt. Wm. Cousins, beide met ballast van Londen.
Den 8 dito het smakschip de VROUW GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger; het pinkschip AURORA, kapt. A. Kruger, beide met hout van Noorwegen.
Den 9 dito het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 3 mei de schoenerschepen ORWELL, kapt. R. Cubitt; FAME, kapt. Wm. Barfield, beide met boter naar Londen; de kofschepen de VROUW JANTINA, kapt. H.H. de Weerd; CONCORDIA, kapt. J. Asjes; HARLINGEN, kapt. G. Korter, alle drie met ballast op avontuur.
Den 5 dito de kofschepen WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, met dakpannen naar de Oostzee; de JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten, met afval van vlas naar Liverpool; de VIER GEZUSTERS, kapt. K.M. Gnodde, met ballast naar Noorwegen.
Den 6 dito het pinkschip JUNGVROU MARIA, kapt. Jens Giersoe; het brikschip TEADEMINDE, kapt. O.H. Noss, beide met ballast naar Noorwegen; het schoenerschip ANTJE, kapt. S. de Vries, met dakpannen naar de Oostzee.
Den 8 dito het schoenerschip VICTORY, kapt. R. Rice, met stukgoederen naar Newcastle; het smakschip FLORA, kapt. H. Klein, met granen naar Rouaan; het tjalkschip VRIENDSCHAP, kapt. F.D. Hund, met dakpannen naar Hamburg.
Den 9 dito het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Jan Klazen, met ballast naar Noorwegen.


Datum: 14 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smirna, het Nederlandse brikschip HENDRICA ELIZABETH, kapt. David Miercke, om de 25e mei te vertrekken.
naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk, om de 17e mei aanstaande te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 mei. De 11e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis SOPHIA WILHELMINA, kapt. R. Hohorst, van Memel en de 12e, des morgens, WILHELMINA, kapt. H.B.C.H. Ruisch(wijlen kapt. J. Palm), van Batavia.
De 13e dezer, des morgens, zeilden van Hellevoetsluis ANNA MARIA, kapt. W. Poort, naar Archangel; DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Riga.
De 12e dezer, des namiddags, zeilde de Maas DE LEMMER, kapt. J. Tammes, naar de Oostzee.
Van Middelburg zijn naar zee gezeild DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, naar Suriname en MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, naar Demerarij.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, naar Riga.
Te Antwerpen is gearriveerd MAGELLAN, kapt. Hoed, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Volgens brief van Riga van den 15/27 april, had men van het loodskantoor in de Boldera, officieel rapport, in dato den 12 dito o.s., ontvangen, waarin wordt gemeld, dat den 10de het ijs op de stroom aldaar losgeraakt en daardoor reeds des morgens de brug naar de vesting Dunamunde geheel vernield was. Hierop had het den lood vervolgd langs de oever der Boldera naar de Milausche Beek, alwaar het, zich niet kunnende verdelen, meer en meer op elkander hoopte. Het water begon vervolgens spoedig te wassen en bereikte de volgende dag een hoogte, waarvan niemand zich een voorbeeld wist te herinneren, klimmende het tot 12 voeten boven de gewone hoogste waterstand. Hierdoor werden alle huizen, behalve enige hoog liggende, onder water gezet. Zo lang het ijs deze ongewone loop, en niet, zoals gewoonlijk, langs Magnusholm naar de zee vervolgde, waren de aan de vesting Dunamunde liggende schepen buiten bijzonder gevaar.
In de namiddag van den 11de brak echter het ijs door de tussen die vesting en het fort Komeet liggende dijk en stuwde toen in een verschrikkelijke massa met geweld over de vlakte naar de zeekant, waardoor de schepen zo zeer tegen het bolwerk gedrongen en zodanig in het ijs bekneld werden, dat (behalve de Nederlandse schepen (opm: koffen) DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. L.H. Drayer, met lijnzaad naar Gent; SOPHIA, kapt. H. Witt, met lijnzaad naar Antwerpen, en de Franse brik VIRGINIE, kapt. L. Duparc, met diverse goederen naar Havre) de beide Russische brikken ST. JACOB, kapt. G.F. Dithmers, en ALEXANDER, kapt. J. Janssen, dadelijk zonken en de volgende schepen bij de vesting aan de grond werden gezet, als: de Russische brik WILHELMINA, kapt. J.F. Schomacker, en het schip BOLIVAR, kapt. P. Petrel; de Hanoversche kof de VROUW GEZINA MARGARETA, kapt. S. Wiards; de Engelse bark T. HODGTON, kapt. J. Stewart, en de brikken MARWOOD, kapt. E. Scollay, ECHO, kapt. G.B. Watson en HEBE, kapt. F. Law.
Voorts meldt men, dat het ijs voor de stad toen geheel weg en het water zodanig gevallen was, dat er geen vrees voor de stad zelve bestond. Men meende te kunnen berichten, dat de lading van het bovengenoemde schip de VROUW GEZINA MARGARETA, kapt. S. Wiards, naar Amsterdam bestemd, waarschijnlijk niet zou geleden hebben; doch omtrent de schade der aan de grond gedreven schepen zelve kon men nog niets met zekerheid bepalen, dan alleen, dat zij zouden moeten lossen om te repareren.
Kapt. L.H. Drayer, gevoerd hebbende het schip de VROUW GEERTRUIDA, naar Gent bestemd, doch in de Boldera gezonken, meldt van daar, dat het zes of zeven voeten onder water ligt en hij nog voorlopig aldaar blijven zou, om, zo mogelijk, nog iets van de tuigage te bergen. Van de tegelijker tijd mede aldaar gezonken Franse brik VIRGINIE, kapt. Duparc, naar Havre bestemd, was geen spoor meer te vinden. De stroom bleef, door de grote hoeveelheid van boven afkomend water, nog allerverschrikkelijkst aanhouden.
(opm: zie AH 090529 en PGC 161029)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Die iets te vorderen heeft of schuldig is aan de boedel van wijlen de heer William Morling, op heden de 25e december 1828 alhier overleden, in leven gezagvoerder van de Nederlandse particuliere schoener de KOLONIALE TRADER, gelieve daarvan aangifte of betaling te doen binnen zes maanden na dato aan het collegie van wees- en boedelmeesteren alhier, als deszelfs testamentaire executeur.
Amboina, den 26 december 1828, de president en leden van het voornoemde collegie, J.H. Martens, ter ordonnantie van dezelve, C.F. Schmidhamer.


Datum: 15 mei 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 29 april is te Vlissingen binnengekomen de kof HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post van Delfzijl, en op 1 mei de kof UDONIA, kapt. B.J. van der Molen van Liverpool.
Op 24 april is te Libau gearriveerd de kof CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving ik uit Antwerpen voor mij, mijne vier kinderen en aangehuwde dochter een treurige tijding, dat mijn oudste zoon Albert Koops, opperstuurman van het Nederlandse koopvaardijfregat VASCO DA GAMA, op deszelfs terugreis van Oost-Indiën, kort bij Kaap De Goede Hoop, op de 21ste februari l.l. overboord is gevallen en alzo zijn jeugdig leven van ruim 30 jaar geëindigd heeft en zijn schone vooruitzichten ten enenmale met hem verdwenen. Met droefheid berustende in de wil van Hem, die van zijn daden geen rekenschap geeft, geef ik hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Winschoten, 8 mei 1829, Geerhardus Koops.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)

Advertentie. Openbare veiling, te houden door A. Giese, Ch. Grisar en J.W. Marsily op 10 juni 1829 van het driemastschip (opm: fregat)) CHRISTINA BERNARDINA, onlangs uit Rio de Janeiro aangekomen, kapt. H.H. Zeijlstra, lang 26 ellen 70 duimen, wijd 5 ellen 50 duimen, hol 4 ellen 62 duimen, 159 lasten.
Te bevragen bij Havenith & Rymenans.


Datum: 16 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 mei. Te Terschelling is binnengekomen V. Pieper Pz., van Cuxhaven, kapt. Gunnarson, van Livorno te Amsterdam gearriveerd, heeft de 21e maart, op de hoogte van Gibraltar, binnen de Straat gezien het schip ATALANTA, kapt. W. Zuidhoff, van Genua naar Amsterdam.
Volgens brief van kapt. R.C. Stada, voerende het schip DE DAGERAAD, in dato Paramaribo de 20e maart, was hij, na de 17e februari van St. Eustatius te zijn vertrokken, de 8e maart behouden te Suriname aangekomen en dacht tegen het begin der maand van daar naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 mei. De 13e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, van Apenrade (opm: Åbenrå); DE JUFVROUW ENGELINA, kapt. C.F. Batthuis, van Stralsund en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.E. Scherpbier, van Fredericia
De 14e, des morgens, zeilden MARIA, kapt. D. Holtz, naar Petersburg; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, naar Bergen en ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Britt, naar Reye.
De 14e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis ANTINA, kapt. J.G. Doeken, van Stralsund.
De 14e dezer, des namiddags, zeilde van Hellevoetsluis MINERVA, kapt. J.D. Zeilstra, naar Archangel.
De 15e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis GEERTRUIDA, kapt. J. van Alphen.
Van Vlissingen zijn naar zee gezeild FREDERIKA, kapt. C.F. Holt van Holmstedt naar Ostende en DE HELENA, kapt. D.J. Greeven, naar Liverpool, laatste van Gent.
Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dick, naar Duinkerken; FRANCISCUS, kapt. B.H. Rieke, naar Marseille; DE PELIKAAN, kapt. J.L. Vroome, HENRIETTE, kapt. L.J. Buiten en DE NIEUWE UNIE, kapt J. van den Broeke, naar Londen; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, naar Rouaan; DE ZWAAN, kapt. T.J. Seel, naar St. Ubes; DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Mullman, naar Hamburg; HULL PACKET, kapt. H.H. Lange, naar Goole; DE GOEDE WELVAART, kapt. J.P. Vos, naar Exeter; THEODOOR, kapt. E.J. van der Heyde en DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, naar Petersburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd OOSTVRIESLAND, kapt. Piper, van Hamburg, PETRUS, kapt. Muller, van Grelfswald en JULIA, kapt. Visser, van Riga.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 13 mei is te Batavia gearriveerd Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, kapt.luit.t.zee J.C. Rijk, hebbende aan boord de generaal-majoor Bischoff en familie, en de 1e luitenant-adjudant Van Swieten, den 27 december 1828 van Texel vertrokken, het schip HELENA, kapt. D. Grim, met Zr.Ms. troepen, den 30 november 1828 van Amsterdam vertrokken, en het schip NATHALIE, kapt. A. Nannings, met Zr.Ms. troepen, den 6 januari van Antwerpen vertrokken.


Datum: 19 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. Het schip CONCORDIA, kapt. T. Dirks, van Leer met graan naar Christiaansand, is voor de 24e april te Nieuw-Hillesund binnengelopen.
Het schip DE HOOP, kapt. P.C. de Boer, van Groningen naar de Oostzee, is vóór de 24e april wegens tegenwind te Aaloy (opm: waarschijnlijk Kåløy), drie en een halve mijl bewesten Christiaansand binnengelopen.
Een groot Nederlands schip, zettende koers om de west en tonende de vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 280, zijnde die van kapt. J.P. Middel, voerende het schip DE ONDERNEMING, van Antwerpen naar Batavia, is de 1e dezer gepraaid op 46 gr. breedte en 11 gr. lengte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. Volgens brief van kapt. Hensken, voerende het schip DE GRAAF BULOW, van Sourabaya en Batavia naar Amsterdam, in dato Port Louis (op Mauritius), de 5e februari, was hij de 22e januari aldaar behouden, ofschoon met een ontramponeerd schip, aangekomen. De lading werd gelost, om de staat te kunnen opnemen en het schip te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 mei. De 16e dezer, des namiddags DE VROUW ENGELINA, kapt. G.H. Fyn, naar Riga; de 17e, des morgens, JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, naar Pernau en DE VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar Rouaan
De 16e, des morgens, zeilden FELIX, kapt. W.J. Cramer en DE JUFVROUW WILHELMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Rouaan; VRIESLAND, kapt. H.J. Drent, naar Riga en arriveerden DOROTHEA, kapt. J. Koop, van Greifswald; des namiddags DE VROUW JANTINA, kapt. K.E. Bos, van Droback en zeilden ROTTERDAM, kapt. J. Laming, naar Londen en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, naar Rouaan.
De 17e, des morgens FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; DE TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, naar Rouaan.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Feensma, van Flensburg;.
De 17e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE ONDERNEMING, kapt. C. Veerman, naar Hamburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE VROUW GRIETJE, kapt…….., van Lubeck, DE PRINS VAN ORANJE, kapt. D. Meir, van Rio de Janeiro en MORGENSTER, kapt. Meyer, van Wismar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. De keizer van Marokko heeft de Nederlandse consul te Tanger doen verwittigen, dat Z. Keiz. M. aan al de bevelhebbers van Marokkaanse kapers op nieuw last had gegeven, om alle Nederlandse schepen, welke zij op zee mochten ontmoeten, te eerbiedigen en te behandelen met die bescheidenheid, welke verschuldigd is aan volken, van oudtijds vrienden van zijn keizerrijk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback met hout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op 4 mei 1829 lag ter rede van Kopenhagen het kofschip de GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, bestemd naar Reval.
Op 9 mei 1829 lag te Liverpool zeilree het schip HARMANNUS WIARDI, kapt. H. A. Post, met een lading zout bestemd naar Dordrecht.( dit schip is dus niet te Vlissingen binnengekomen, zoals abusievelijk in onze vorige is gezegd.)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 15 mei is te Batavia gearriveerd de bark FELICITAS (opm: ex-DIDO), kapt. G. Mulder, den 6 januari van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris P. Tadema, te Makkum, als daartoe, voor zo veel het eerste perceel aangaat, door de Rechtbank van Eersten Aanleg te Sneek benoemd, zal, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Bolsward, publiek, bij verhoog geld, presenteren te verkopen:
-1: Ene zoutkeet, staande en gelegen aan de Grote Zijlroede te Makkum.(opm: bekort)
- -2: Een snelzeilend jagt, met zeil en treil, mast, haken en boomen, want en touwwerk, en alle verdere annexen, lang over steven 6 ellen 2 palmen en 4 duimen, wijd over deszelfs berghouten 2 ellen en 6 duimen en hol naar advenant, in de Grote Zijlroede bij opgemelde Zoutkeet liggende, en terstond na de adjudicatie te aanvaarden.
Wie gading maken, komen op maandag den 25 mei 1829, des namiddags ten 3 ure, bij de eindelijke toewijzing, in het logement de Prins, te Makkum.


Datum: 20 mei 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip GODEFRIDA, kapt. Andreas Hanssen. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. Douwe Tjeerds Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Dietz. Sluit 16 mei. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en Blikman & Co.
Hamburg en Altona. Het everschip AURORA, kapt. Johann Hagen. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het everschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Kay Möller. Adres bij Blikman & Co. vertrekt vóór of op 16 mei.
Hamburg en Altona. Het everschip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Fried. Brandt. Adres bij Blikman & Co.
Hamburg en Altona. Het everschip DE JONGE HARMEN, kapt. J.M. Holts. Adres bij Blikman & Co.


Datum: 21 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Het schip de VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes van Amsterdam naar Hamburg, te Harlingen met schade binnen, reeds gemeld, had, volgens brief van de daar van de 16e mei, die dag de lading weder ingenomen en was gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 mei. Volgens brief van Riga van de 3e mei, kwam de gezonken Nederlandse kof SOPHIA, kapt. H. Witt, bevorens reeds gemeld (opm: zie AH 090529), met het bovengedeelte weder te voorschijn, in het midden van het vaarwater, Bij de vesting had men een wrak gevonden, hetwelk 23 voeten diep onder het water lag, hierdoor konde men niet bepalen tot welk der twee ter zelfder tijd insgelijks aldaar gezonken schepen het behoorde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. In een brief van kapt. G. de Jong, voerende het schip CORNELIS HOUTMAN, liggende in de baai van Nangasacky (opm: Nagasaki), in dato 28 oktober, gericht aan de Factory der Nederlandsche Handel-Maatschappij, te Batavia en over Canton ontvangen, waarschijnlijk met een Chinese jonk, wordt het volgende gemeld:
“Na een zeer voorspoedige reis van 28 dagen van Batavia de baai van Nangasacky bereikt, de in hebbende lading reeds behoorlijk gelost en een gedeelte koper geladen te hebben, is des nachts tussen de 17e en 18e september ons het ongeluk overgekomen van door een hevige orkaan van onze ankers weggerukt en vervolgens op strand gezet te worden en daarbij de bezaansmast, kluiverpen, blinde- en bergspilts (opm: letterlijke, doch verminkte tekst) te verzeilen en nog andere aanzienlijk schade te bekomen.
“Het is heden de 28e oktober, en na verscheidene pogingen en kosten gemaakt te hebben is het ons niet willen gelukken het schip in vlot water te brengen; wij zijn heden bezig een dijk van 140 ellen te laten leggen en hebben nu de beste hoop om met het aanstaande springtij vlot te worden; ik zal dan zo goed ik kan de nodige reparatie zien te volbrengen, hetwelk hier zeer moeilijk en kostbaar is en waardoor ik niet voor medio januari zal kunnen vertrekken, buiten nog bijkomende ongelukken.
“Door die vreselijke orkaan, die, volgens het zeggen van de Japanners, hier nooit zo geweest is, is een groot gedeelte van de stad Nangasacky het onderste boven gewaaid en de grootste cederbomen uit de grond gerukt; alleen in de baai van Nangasacky zijn meer dan 700 mensen in het water omgekomen.
“Het eiland Decima, dat genoegzaam in een puinhoop ligt, heeft mede veel uitgestaan en het gouvernement heeft insgelijks veel verlies geleden, doch doden zijn er niet gekomen.
“Verder heb ik UEd. niets te melden; bij mij aan boord is alles wel, enz.”

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 mei. De 19e dezer, des morgens zeilde van Hellevoetsluis ALEXANDER, kapt. P. Claeys, naar Hull.
De 19e, des morgens, zeilden vanuit de Maas MARGARETHA, kapt. D.M. Noordhoek, naar Archangel en arriveerde DE COURIER, kapt. F. de Best, van Hull.
De 19e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VROUW FENNA, kapt. L.H. Mugenborg, naar Dieppe.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis, NEPTUNIS, kapt. H.N. Voss, van Rostock (als bijlegger op order) en zeilde DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, naar Liverpool.
De 20e, des morgens, arriveerde in de Maas DE VOLHARDING, kapt. G. Goedenraad, van St. Ubes en DE BROEDERLIEFDE, kapt. A.A. van der Wall, van Dantzig en zeilde DE JASPERDINA, kapt. J. Kleindijk, naar Rouaan.
De 20e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis DE JONGE TRYNTJE, kapt M. Wiebes, van Heiligehaven.
De 16e mei is van Middelburg naar zee gezeild het schip DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hoffsteede, naar Batavia bestemd met een detachement militairen.
De 13e en 14e zijn van Vlissingen naar zee gezeild CHARLOTTE LOUISE, kapt. J. Lenicke, van Stralsund naar Havre-de Grace; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild INDUSTRIE, kapt. van Duivenbode, CONCORDIA, kapt. A.E. Pot en ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. van Breeland, naar Liverpool; DE MINERVA, kapt. T. Mooy en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Leefsnyder (opm: tjalk, kapt. J. Lifsnyder), naar Londen; DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhyn, naar Riga; DE KINDERDIJK, kapt. J.C.F. Lupeke, naar Archangel; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, naar Rouaan en FORTUNA, kapt. J.J. Albets, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW CATHERINA, kapt. Becker, van Pillau; CATHERINA CAROLINA, kapt.Schie en DE HOOP, kapt. Engelsman, van Neuserd (opm: niet traceerbaar).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 19 mei is te Batavia gearriveerd de brik MERCATOR, kapt. P. Landberg, den 27 maart van Perzië vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 mei, Wij vernemen, dat de Japarase kruis- of residentiepraauw, gevoerd door de juragan Intje Tomik, de 10e dezer op de hoogte van de hoek van Salsran, nabij Japara, bij gelegenheid dat dezelve een kruistocht deed en 12 praauw-maiangs van de hoogte van Taive naar Japara convoyeerde, slaags is geweest met drie tamelijk wel gewapende rovers-vaartuigen en daarvan een heeft geënterd, veroverd en te Japara opgebracht. Het veroverd vaartuig was gewapend met drie kleine stukken geschut en één groter, alsmede voorzien van ammunitie en vijftien manschappen, waarvan dertien bij de entering over boord zijn gesprongen en de vlucht genomen hebben naar de twee andere als toen bereids vluchtende rovers-vaartuigen, hebbende echter van die dertien vier personen door bekomen wonden hun graf in zee gevonden. Van de twee in de praauw overgebleven manschappen was één een gesneuvelde rover en de andere volgens gegeven verklaring een inwoner van het regentschap Kendal, die voor enige tijd geleden in handen der rovers gevallen zoude zijn. Degenen der opvarenden van de kruispraauw, die zich bij deze gelegenheid het meeste hebben onderscheiden, zijn de juragan zelve en drie matrozen genaamd Sema, Kamal en Kenang. Tot aanmoediging en openlijke betuiging van des Residents tevredenheid, is aan alle de opvarenden van de kruis- of residentiepraauw een inlands feest gegeven, hetwelk hen tot groot genoegen heeft gestrekt.


Datum: 22 mei 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Boelgoed van Scheepsgoederen. De deurwaarder Van der Werff te Dokkum zal, ten verzoeke van den koopman Reinder Breugeman aldaar, qq., publiek bij gereed geld, aan de meestbiedende verkopen: Een groot zeil, 1 stagfok, 4 kluiffokken, 1 topzeil, alles beter dan halfsleten, 6 kleden, 3 ankers, 1 ankertouw, 1 tros, zo goed als nieuw, 1 gaffel, 1 spring, fokkehals met blokken, fokkeval, nokkeval, kluiffokval, begijnnerval, topzeilsval, 2 bakstagzeilen, 2 zwaardlopers, en al wat verder behoort tot de tuigage van het tjalkschip de VRIENDSCHAP genaamd, bevaren door schipper Hans Hoijtes Kraan; voorts tien stuks zeilen van verschillende grote, en beter dan halfsleten.
Wie gading maken, komen op donderdag den 4 juni 1829, des namiddags ten één uur precies, aan het pakhuis van den koopman Kienstra, te Dokkum, op den Dijk. Kunnende inmiddels het geveilde worden bezichtigd, waartoe men zich vervoege bij R. Breugeman voornoemd.


Datum: 23 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het schip de VROUW AUKJE, kapt. L. Klaassen Swart, van Rotterdam naar Rouaan, is de 13e dezer met nog zeven of acht andere schepen met granen, grotendeels van Holland, mede naar Rouaan, te Honfleur binnengelopen; de kapitein dacht dat hij nog wel enige dagen door laag water zou verhinderd worden om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het schip ATALANTA, kapt. W. Zuidhoff, van Genua naar Amsterdam, is de 29e april, wegens gebrek aan proviand, te Malaga binnengelopen, doch heeft de volgende dag, de wind gunstig geworden zijnde, zonder de reeds bestelde en tot inscheping gereed zijnde levensmiddelen aan boord genomen te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 mei. De 20e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Koningsbergen en DE VROUW ANNA, kapt. H. Nagel, van Assens.
De 21e, des morgens, arriveerden DE ZES GEBROEDERS, kapt.H.J. Waterborg, van Demini; DE DANKBAARHEID, kapt. P.J. Hugens, van Stralsund en DEBE, kapt. J. Dale, van Hull.
De 22e, des morgens zeilde van Hellevoetsluis NEPTHUNIS, kapt. H.N. Voss, naar Antwerpen. De 22e dezer, des morgens zelden uit de Maas DE EENDRAGT, kapt. J. Wemmerus, naar Smyrna en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Drewds, naar Rouaan.
De 22e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet Sr., naar Liverpool.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MEDUSE, kapt. F.G. Bunnemeyer; DE JONGE HEER, kapt. A.H. de Vries, naar Bremen; ATALANTE, kapt. A. Oerman, naar Hamburg; HANNAH, kapt. G. Freeman, naar de Kaap-Verdische eilanden; HOGEN, kapt. T.L. Jansen, naar Bergen; LEOPARD, kapt. J.H. Herben, naar de Oostzee; DE VROUW GEZINA, kapt. J.D. Donema, naar Rouaan en DE VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, naar Caen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd AURORA, kapt. Krast, van Gotenburg; HARMANUS, kapt Mulder, van Greifswald; VRIENDSCHAP, kapt. Switters, van Cappeln; VROUW MARGRITA, kapt. Luckken, TWEE GEBROEDERS, kapt. Tjarks en VROUW CATHARINA, kapt. Popkens, van Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend te Amsterdam naar Marseille het Nederlandse schip DE EENSGEZINDHEID, kapt. Pieter Wybes Kuiper. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Rijnvaart.
Het is bekend dat het Nederlandse gouvernement, bij Koninklijk Besluit van 1 maart 1827, aan de Rijnoever Staten vergund heeft, om te mogen varen uit de Rijn in zee en omgekeerd, langs de weg bij dit besluit aangewezen en op de voorwaarden daar bij bedongen.
Ofschoon dit besluit reeds sedert ruim twee jaren het licht zag, had men tot nog toe niet goed gevonden om van de vergunning, daar in vervat, gebruik te maken, ja men toonde zich daar mede ten enemale ontevreden, tot dat eindelijk voor enige weken, zeker schip genaamd DE CORNELIA met een lading van 23 lasten van Londen is gevaren naar Keulen. Nauwelijks was de proefneming geschied of meerdere Duitse dagbladen hebben daarvan met veel ophef melding gemaakt als van een zaak van het allergrootste gewicht, die spoedig navolging zou vinden en waardoor, zo als men zeide, de handel tussen de Rijn-provincién en Engeland op een ongelofelijke wijze zou kunnen vermeerderd worden, ja sommigen zagen reeds in hun verbeelding een behoorlijk voor de verzending van goederen ingerichte stoomvaart tussen Londen en Keulen daargesteld.
Wij twijfelen echter of zij, die bij de genomen proeve geldelijk belang hadden, met andere woorden of de eigenaars der met het schip CORNELIA van Londen naar Keulen verzonden lading, over de uitslag daarvan nog wel even gunstig denken als de opgemelde dagbladschrijvers. Immers, indien wij wel onderricht zijn, waren de vracht en de verdere onkosten dezer rechtstreekse vaart zo buitengemeen hoog gelopen, dat men te Keulen geweigerd heeft dezelve te betalen en die werkelijk niet betaald heeft dan na dat men door de schipper door een proces, tot in appel voor het Hof te Keulen doorgezet, daartoe was genoodzaakt. Een proeve toch, die reeds dadelijk een proces als het evengemelde ten gevolge heeft gehad, kan nog moeilijk als wel geslaagd worden beschouwd.
Doch aangenomen een ogenblik, dat deze zaak voor de handel der Pruisische Rijnprovincién werkelijk van zo veel belang is als men beweert, zo men dit voorrecht verschuldigd was, aan de vergunning van het Nederlandse Gouvernement, dat geheel vrijwillig en zonder enige gehoudenheid in het jaar 1827 aan de Rijn-oever staten de vaart tot in zee en omgekeerd over Rotterdam en langs Den Briel heeft toegestaan, daar het toch alleen krachtens die vergunning is dat het gemelde schip zijne reis van Londen naar Keulen heeft kunnen volbrengen.
In plaats echter van dit dankbaar te erkennen, schijnt men de genomen proef veel eer als een overwinning te beschouwen op Nederland behaald.
In een ingezonden artikel namelijk, te vinden in de Allgemeine Zeitung van de 12e mei ll. bijvoegsel N° 132, wordt onder andere ongerijmdheden de vaart van het schip CORNELIA van Londen naar Keulen, in 1829 een gelukte poging genoemd om Keulen wederom in het bezit van EEN RECHT (?) te stellen, dat de hardnekkigheid van Nederland aan die stad tot hiertoe zou hebben onthouden.
Het schrijven van zodanige artikelen verraadt of een diepe onkunde of een blinde partijdigheid.


Datum: 26 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 mei. De kof DE VROUW GEZIENA MARGARETHA, kapt. S. Wiarda, van Riga naar Amsterdam, in de bolders (opm: bedoeld zal zijn: in de Bolderaa) gestrand, is, volgens brief van Riga van de 8e dezer, de 6eweder af en in vlot water gebracht.
Het schip TITIA, kapt. J.J. Zelling, van Antwerpen naar Liverpool, in de baai van Holyhead gestrand, is, volgens brief van daar van de 6e dezer, weder vlot geworden en in een haven gebracht (opm: schip blijft tot eind 1835 in de vaart !).
Het schip ISIS, kapt. J. de Vries, van St. Ubes, was de 16e dezer in het Kanaal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 mei. De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis IRIS, kapt. C.D. Niemann, van Libau en zeilden DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven en DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer, naar Riga.
De 23e, des namiddags, arriveerde GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies van Libau.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JOMGE HELENA, kapt. H.J. Beekman, van Koningsbergen; DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen en DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon.
De 23e, des morgens, CATHARINA MARIA, kapt. Zeplien, van Windau en DE KLEINE HANS, kapt. J. Gall, van Kibau en zeilden ANTILA, kapt J.G. Doeke en LOUISA, kapt. D. Guyt, naar Rouaan; des namiddags arriveerden CHRISTINA VOS, kapt. N. Smaal en DE JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, van Libau, JOHANNA ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortryk, van Christiaansand; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Felik, van Dantzig en CHARLOTTA, kapt. J. Normann, van Ipswich
De 23e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis MERCURIUS, kapt. C. Bakker, naar Hull.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, van St. Ubes (zijnde na visitatie van de quarantaine ontslagen).
De 25e, des morgens, CHRISTINA CORNELIA,, kapt. J. Noord en ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet jr., van Liverpool; EDUARD, kapt. A. Andresen, van Libau; BALANCE, kapt. H. Nieman, van Windau.
De 25e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas, NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van de Meyde, van Marennes.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DELIA, kapt. Ekel, van Lubeck; DRIE GEBROEDERS, kapt. Orve, van Wismar; EUROPA, kapt. Nieman, van Rostock en AURORA, kapt. Burchman van Gotenburg en ANNA MARIA ELISABETH, kapt. Marcussen van Drammen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 16e juni 1829, ten vier ure namiddags, in het logement het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, te Rotterdam, te veilen:
- Het hol van het tweedeks fregatschip ARINUS MARINUS, lang 32,50 el, wijd 6,20 el, hol 5 el, zijnde gebouwd met koperen bouten en hebbende een koperen huid, gedeeltelijk geheel nieuw. (opm: het hol werd verkocht; de zeebrief van kapt. J. Hahn werd op 6 juni 1829 geretourneerd onder vermelding ‘schip wordt gesloopt’)
- Het hol van het fregatschip DOLPHIJN, lang 24,55 el, wijd 4,98 el, hol 3,19 el, met deszelfs masten, boegspriet, roer, roerpen, pompen, braad- en gangspil enz,
- Voorts een barkas, een sloep, drie ankers, enz.
Liggende de voorschreven hollen in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerven van de heren De Jong en Kortland en de overige goederen bij en op dezelven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk) van Christiaansand met hout, en de JONGE TRIJNTJE, kapt. M. Wiebes van Heiligenhafen met raapzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 22 mei is te Batavia gearriveerd het schip APOLLO, kapt. D. Steur, met Zr.Ms. troepen, den 31 januari van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de gerechte helft van het Veer varende van Oldeboorn op Sneek, Gorredijk en Leeuwarden, vice versa; te bevragen bij H.W. Hendriks, te Oldeboorn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 18 mei de kofschepen de VROUW IKINA, kapt. G.J. Postma; de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, beide met hout van Noorwegen.
Den 19 dito het smakschip LAMMEGINA, kapt. B. Goosens, met hout van Noorwegen.
Den 22 dito het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 23 dezer het schonerschip OUMONEIJ, kapt. Jens Jenssen, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 17 mei de schonerschepen FLORA, kapt. J. Mouldon; HOPE, kapt. Wm. Cousins, beide met boter naar Londen.
Den 18 dito het smakschip EENDRAGT (opm: EENDRACHT), kapt. K.J. Dooijes, het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, beide met ballast naar Noorwegen; na gedane reparatie het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg gedestineerd.
Den 19 dito de tjalkschepen de VROUW GEERTJE, kapt. D.J. Dirks; de HOOP, kapt. H.W. Onswedder, beide met granen naar Rouan; het kofschip de JONGE JAN, kapt. Jan E. Barth, met ballast naar Noorwegen.
Den 20 dito het pinkschip AURORA, kapt. A. Kruger, met ballast naar Noorwegen.
Den 21 dito het smakschip HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser, met granen naar Rouaan.
Den 23 dito de schonerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin; FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, beide met boter naar Londen; de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers; de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd jr., alle met ballast op avontuur.
(opm: dit is de laatstbekende zeetijding van de kof JONGE YPEUS, bouwjaar 1803; sloop na de volgende reis is niet uitgesloten, maar doordat de zeebrief niet is geretourneerd en kapt. Harm Harms de Weerd jr. in juni 1830 het commando over een nieuwe kof YPEUS kreeg moet veeleer worden aangenomen dat het schip en de papieren verloren zijn gegaan en de opvarenden zijn gered)


Datum: 27 mei 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Marseille en Genua: Het nieuw gebouwd kofschip JAN DE WITH, kapt. Reinder Foppes Mellema. Vertrekt 6 juni, op verbeurte der vracht.
Adres bij De Grijs & Zonen; en Jan Daniëls & Zonen en Arbman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Rotterdam, 23 mei. KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge van Koningsbergen met 51 last lijnzaad.


Datum: 28 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers van Rotterdam naar Batavia, het snelzeilend gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens, hebbende de beste inrichtingen en zullende tegen het einde van de maand juni of begin van juli vertrekken. Te bevragen ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, of Hudig en Blokhuijzen, of wel bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal, in de aanvang van de maand juli, zeilend het gekoperd en snelzeilend fregatschip DE MAAS, kapt. Jan Cornelis Teves, bij welke de kajuit is ingericht met alle gemakken voor passagiers; indien iemand van deze gelegenheid gebruik verkiest te maken, gelieve dezelve zich te vervoegen ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, of Hudig en Blokhuijzen.


Datum: 29 mei 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 28 mei 1829, des namiddags, arriveerde in de Maas de CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, en op diezelfde dag te Helvoetsluis de GRONINGER WELVAART, kapt. E. K. Lugies, beiden van Libau.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. De notaris M. de Vries, te Augustinusga, zal, op zaterdag den 6 juni 1829, des namiddags ten 2 ure, ten huize van Jan Oeges Hoekstra, scheepstimmerbaas, wonende op de Rohel onder Harkema Opeinde, in het openbaar presenteren te verkopen:
- Een halfsleten schuiteschip, met zeil, treil en verdere annexen, lang veertien Nederlandse ellen en 2 palmen, wijd en hol naar advenant.
- Een dito bollepraam, groot omstreeks 6½ ton.
Het eerst gemelde op 6 maanden krediet en het laatste bij gereed geld. Liggende beide schepen ter bezichtiging bij de scheepstimmerwerf van J.O. Hoekstra voornoemd.


Datum: 30 mei 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei.Het schip ANNA CATHERINA, kapt. B.R. de Vries, van Osterrisóer naar Harlingen met een lading hout, is door weigeren van wenden op de stenen van Kaaphoofd (nabij Den Helder) en vervolgens op strand geraakt. Het heeft drie sloepen met manschappen tot assistentie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 mei. De 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis GROOT LANKUM, kapt. K.T. Mulder en DE VERWACHTING, kapt. H. Gerdes, van Libau; MAGDALENA CATHARINA, kapt. D.T. Maass, van Windau.
De 28e, des morgens, arriveerde DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering, van Libau; des namiddags DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema en HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Liverpool en ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Book, van Koningsbergen.
De 29e, des morgens, DE JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wijk en DE VLIJT, kapt. E.E. de Vries, van Liverpool.
De 27e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas DOLPHYN, kapt. A. den Breem, van Drontheim.
De 28e, des morgens, zeilden DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister en DE VROUW HARMINA, kapt. P.S. Brouwer, naar Rouaan.
De 29e, des morgens, arriveerden PIETERDINA (opm: tjalk), kapt. H.R. Duit, van Demmin; FORTUNA, kapt. S.W. Soeken en MARGARETHA HENDRIKA (opm: MAGRETHA HINDRIKA), kapt. G.J. Munneke, van Koningsbergen, NARIA CLASINA, kapt. S.H. Hooghout, van Libau; WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van St. Ubes; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Bordeaux en zeilde BASTIAAN, kapt. J. Plug, naar Rouaan.
De 27e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE JUFFER ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, naar Rouaan.
Door de Vlissingse kanaalboot, is de 24e dezer, op de hoogte O. van Douvres, gepraaid het Nederlandse driemastschip EWRINA CLASINA, kapt. Huding, van China naar Amsterdam.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LEONIDAS, kapt. J. Stent, naar Portorico; BENCOOLEN, kapt. J. Martin, naar Londen; HARRIET, kapt. G.L. Buisman, naar Batavia; JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar Havre-de-Grace, LAURINA MATHILDA, kapt. J. Anderson, DE VROUW ZWAANTJE, kapt. W.G. Stuit, DE VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, CATHARINA MARIA, kapt. J. Olufs en DE LEEUW, kapt. J. Verbruggen, naar Rouaan; JULIANA, kapt. W. Garret, naar Rio de Janeiro.
Te Antwerpen zijn gearriveerd EENDRAGT, kapt. Dillewyns, ENGELINA, kapt. De Jonge en MARIA ANNA, kapt. Classens, van Koningsbergen; HELENA AURORA, kapt. Frentz en ARIADNE, kapt. Kluyver, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. Arend van der Meijden van Marennes; de CHRISTINA CORNELIA, kapt. Jan Noord; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, en de JONKVROUW MARGARETHA, kapt. W.K. van Wijk, alle drie van Liverpool, en alle vier met zout, en FORTUNA, kapt. N. Harris van Larvik met hout.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen. Binnengekomen FRANCES, kapt. V. Speckens, van Oostende (opm: eerste reis van deze sloep, thuishaven Oostende, die in 1830 zou worden verlengd en schoenergetuigd)


Datum: 02 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Zijne Majesteit de Koning bezichtigde in Vlissingen de nieuwe stoompakketboot DE SURINAME tot in de kleinste bijzonderheden en deed zich door de commandant van dat schip, de luitenant der eerste klasse Frank, de veranderingen tonen, die aan de stoommachine waren aangebracht, waarna Hoogstdezelve zijne tevredenheid betuigde over de machine, betimmering en alles, wat dit schone schip betreft. Na zich breedvoerig met genoemde commandant en met de andere officieren van het schip onderhouden te hebben, keerde Zijne Majesteit naar de constructiewerf terug en van daar werd Hoogstzelve door de heer Vice-Admiraal in de grote sloep der werf aan boord geroeid van zijn stoomjacht, waarmede Zijne Majesteit zijne reis naar Terneuzen voortzette, waar hij des avonds gearriveerd is en de nacht aan boord van zijn jacht doorgebracht heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. De 29e passato (opm: mei), des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, van Windau; INDUSTRIE, kapt. J. Stibolt, van Drammen; ALYDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, van Dantzig en STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw, van Liverpool.
De 30e, des namiddags, arriveerden JANTINA ANGELINA, kapt. B.P. Kolk en AGATHA, kapt. J.T. de Jong, van Liverpool; FORTUNA, kapt. J.H. Schnackel, AURORA, kapt. J.J. Ramm, DE JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman en MINERVA, kapt. J.P. Segebarth, van Libau; DE HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, van Dantzig.
De 30epassato, des morgens, zeilden uit de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.E. Scherpbier, naar Caen en DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, naar Marseille; des namiddags arriveerden DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Venezer, DE HOOP, kapt. P.J. de Boer en MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, van Libau.
De 31e passato, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Marennes en de 1e dezer, des morgens, APOLLO, kapt. D. Fairburn, van Hull.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HULL PACKET, kapt. Lange, van Goole; CATHARINA, kapt. van der Schuyt; VROUW GEZINA, kapt. Frismar, van Bremen; VIJF GEZUSTERS, kapt. Roeden, van Memel en PROVIDENTIA, kapt. Dellwitz, van Wismar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. De 28e is gepraaid door de loodschipper A.M. Schol, Terschelling Z. ten O. twee mijlen van zich, het brikschip JOHANNES, kapt. O.O. de Jong, van Leguayra (opm: La Guaira) naar Hamburg.
Het schip URANIA, kapt. C. Bode, van Newcastle naar Hamburg, is de 21e dezer op de hoogte van Texel, geheel masteloos drijvende, door de Terschellingse loodschipper H. Bloem ontmoet en de 24e, met verlies van een anker en touw, in de haven van Terschelling binnengesleept.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het spiegeljacht, genaamd DE CHRISTINA, groot 74 tonnen, met deszelfs inventaris van staand en lopend want, kabels, ankers en zeilen, loden en ijzeren ballast, toebehorende aan de Commercie-Compagnie te Middelburg en liggende thans aan de Korendijk, tussen de Belling- en St. Geertruidsbrug, binnen even gemelde stad; des verkiezende kan men bij hetzelve overnemen de meubelen en goederen, in hetzelve aanwezig. Verdere informatie te bekomen bij de constructeurs J. en W. Roose.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Antwerpen. De scheepsmakelaars A. Giese, C. Grisar en W.J. Marsilij, te Antwerpen, zullen de 10e juni 1829, des namiddags ten 2 ure, op de makelaarskantoor, op order van hun principalen, in openbare veiling aan de meest biedende te koop presenteren: het welbezeild Nederlandse driemastschip CHRISTINA BERNARDINA, laatst van Rio de Janeiro alhier aangekomen, onder het commando van kapt. H.H. Zeijlstra, met koper beslagen; hebbende volgens meetbrief de volgende gemiddelde afmetingen: lang 26 ellen 70 duimen, wijd 5 ellen 50 duimen, hol 4 ellen 62 duimen, zijnde 159 lasten. Deze verkoop van het schip geschiedt met deszelfs rondhouten, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, volgens inventaris, welke daarvan zal worden opgenomen. Voor verdere onderrichting gelieve men zich te adresseren aan gemelde makelaars of aan de heren Havenitz en Reijmenans te Antwerpen, alwaar het gemelde schip is liggende in het tweede dok ter inspectie van de liefhebbers

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Arrivementen: Te Adra K.IJ. Parma van Marseille.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op 26 mei is van Gend vertrokken het kofschip UDONIA, kapt. E.J. van der Molen, ballastscheeps, bestemd naar Liverpool.
Op 27 mei is behouden te Helvoetsluis binnengekomen het kofschip HARMANNUS WIARDI, kapt. Haijo A. Post, beladen met zout en bestemd naar Dordrecht.

LC 020629
Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten dele verstaande, kan direct werk bekomen, ten minste voor een jaar vast, bij den scheepstimmerbaas P.A. Boekhout, te Dokkum.


Datum: 04 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 juni. De 1e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, luitenant Jonkers, uit de Middellandse zee.
De 2e, des morgens, DE JONGE JACOBUS, kapt. P. Vis, van Sourabaya, HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd, van Marennes; MARGARETHA, kapt. H.K. Dykhuis, van Liverpool.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitze, van Dantzig.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis DE HOOP, kapt. J.H. Mugge en DE JONGE HENDRIKA. Kapt. A. Plug, van Alexandria in Egypte en liggen beide in quarantaine op de rede; REINA, kapt. H. Koops, van Cardiff; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, DE NOORDSTAR, kapt. E.O. Boekhout en DE JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Dykhuis, van Liverpool; DE ZEELUST, kapt. L.N. Baas, van Marennes.
De 2e, des morgens, zeilde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P. Wemmerus, naar Gibraltar en arriveerden ALKMAAR, kapt. I. Heath, van Londen en DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, van Marennes.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas GULANA, kapt. F. Popke, van Suriname; DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, van Malaga; DE VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok en METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, van Marennes; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, van Libau.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis KAREN WALDBORG, kapt. J. Steen, van Fasborg (opm: mogelijk Fåborg).
Kapt. Fransz Popke, voerende DE GULANA, van Suriname te Brielle binnen, rapporteert, de 26e april, op 37 gr. 11 min. noorderbreedte en 40 gr. 53 min. westerlengte, passeerde kapt. H. Visman, voerende de sloep CAMOENS, van Suriname naar Amsterdam, de 21e mei, op de hoogte van Lezard, passeerde EDAMS WELVAREN, kapt. Rolf, van Amsterdam en de 22e dito, op de hoogte van Plymouth, passeerde een brik met de Rotterdamse nommervlag 92, zijnde kapt. H. Badger.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ATLAS, kapt. Kranse, van Pillau; JONGE KAREL, kapt. Giezen, FORTUNA, kapt. Jongbloed en MARIA, kapt Kraaft, van Koningsbergen, HAITZEMA VIËTOR, kapt. Van Wyk, van Cardiff; LONDEN PACKET, kapt. Renken, van Liverpool; VROUW JANTINA, kapt. Smit en GOEDE VERWACHTING, kapt. Van der Wyck, van Dantzig; GOEDE HOOP, kapt. Prest, van Holbeck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. Het praamschuitschip DE HOOP OP BETER, gevoerd door schipper G. van Daalen, met steen naar Terschelling gedestineerd en op het IJ, onder de noordwal, tussen de Schelvis- en Nieuwerdammerhoofden, ten anker liggende, is in de nacht tussen de 30e en 31e mei door het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Dietz, van Amsterdam naar Hamburg, overzeild geworden en kort daarna gezonken; de schipper, zijne vrouw, drie kinderen en twee knechts hebben er ternauwernood hun leven gered, doch bijna niets van hunne klederen enz. kunnen bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. Het beurtschip, gevoerd door schipper Straatman, de 31e mei van Alkmaar naar Amsterdam vertrokken, heeft die dag tegen de stenen, aan de hoek van het Alkmaardermeer, de boeg ingestoten en is vervolgens gezonken; doch het volk en de passagiers zijn gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 juni. Kapt. G. Morvan, van Marseille te Rouaan gearriveerd, heeft de 10e mei, op de hoogte van La Hague, gepraaid en bij Landsend in goede staat verlaten het te Brest thuis behorende schip LE BON PÈRE, kapt. Provosick, met lood de 27e april van Adra naar Antwerpen vertrokken.
Het schip MINERVA, kapt. J.G. Schultz, van Bordeaux naar Antwerpen, is de 27e mei te Falmouth lek binnengelopen.
Het schip JOSEPHUS, kapt. A.H. Solten, van Liverpool naar Antwerpen, is de 27e mei te Dartmouth lek binnengelopen.
De schepen DE NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop, de 28e december van Sourabaya naar Rotterdam vertrokken en BETSEY BRANDT, kapt. F.W. Brincken, van Marseille naar Petersburg, waren de 21e mei op de hoogte van Portland.
Volgens brief van kapt. A.J. Struyk, voerende het nieuw gebouwde schip DE NEDERLANDEN, de 10e mei met troepen uit Texel naar Batavia vertrokken, in dato de 12e dito, des ochtends ten 8 ure, zeilde hij toen met een zeer goede gelegenheid het eiland Wight voorbij; aan boord was alles wel en het schip voldeed bijzonder in het zeilen; sedert heeft gemeld schip de hoogte van Salcombe bereikt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Loop (opm: buitenlander, zie verder RC 160629), van Amsterdam naar Rouaan, is, volgens brief van Calais van de 29e mei, de vorige avond, na een hevige storm doorgestaan te hebben, aldaar in de nabijheid gestrand en zal waarschijnlijk weg zijn; de helft der lading was in goede staat geborgen, doch men dacht dat het overige gedeelte zwaar beschadigd zou zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen INDUSTRIA, kapt. J. Stibolt, van Drammen met hout; MARY AND ELIZA, kapt. H. Fregarthen, van Bristol met ijzer en blik; de NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk; de MARGRETA, kapt. H.K. Dijkhuis; de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, alle vier van Liverpool; METTINA MARGRIETA, kapt. H.H. Korter; de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, en de VROUW GEERDINA, kapt. Lukas T. Sok, alle drie van Marennes, en de laatste zeven alle met zout.
DSG 050629
Zwolle, 30 mei. Heden is, met bijzonder goed gevolg, van stapel gelopen het kofschip de VROUW KATRINA (opm: VROUW CATRIENA), groot ruim drie honderd Nederlandse tonnen, gebouwd voor rekening van den heer J. Ridderinkhoff, op de werf van den scheepstimmerman Pieter van Goor alhier, en zullende gevoerd worden door den kapitein Thomas Lange.
GRC 050629
Groningen, 4 juni. Den 24ste is behouden de Sond gepasseerd kapt. R.J. Haverbult, met het schip de VROUWE MARIA ELISABETH, gedestineerd naar Amsterdam.


Datum: 05 juni 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J.A. Nijsloot, te Leeuwarden, zal, op dinsdag den 9 juni 1829 provisioneel, en den 15 juni daaraanvolgend, finaal, telkens ten 3 ure na de middag, ten huize van F. Zoutman, kastelein in het Schippershuis, op het Vliet, bij Leeuwarden, bij strijk en verhoog geld, verkopen een tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 43 ton, lang 15½ ellen en wijd ruim 2 ellen; liggende aan den Grachtswal bij Leeuwarden; met de daarbij behorende losse goederen, volgens inventaris. (opm: LC 120529 meldt, dat geboden is NLG 1.107)


Datum: 06 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 juni. De 3e, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis DE NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop, van Batavia; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. van Gelderen, van Smyrna en TRITON, kapt. Cornelissen, van Alexandrië, (de twee laatste liggen quarantaine op de rede); HENDRIKA, kapt. F.F. Harding, van Liverpool.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas, DE TWEE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jonge, van Dantzig; ACORN, kapt. R. Holland, van Margate en DE WELDAAD, kapt. W.J. Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut), van Havre-de-Grace (de twee laatsten als bijleggers).
De 4e, des morgens, DE JONGE ALIDA, kapt. C. van der Weyden, van Messina, DE VROUW SIETSKE, kapt. E.W. Brink, van Le Havre.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis HERMINA, kapt. A.J. Hubert, van Dantzig; DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus, van Fécamp en AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, van Libau (als bijlegger); des morgens AMELIE, kapt. J.P. Braadharing, van Libau; HERCULES, kapt. H.W. Krechter, van Barcelona en is na visitatie van de quarantaine ontslagen.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DOROTHEA, kapt. S.J. Pranger, van Koningsbergen en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weyden, van Alexandrië, in Egypte en ligt quarantaine.
Van Vlissingen is naar zee gezeild PAUL EN FREDERIK, kapt. J.H. Permien, van Koningsbergen naar Duinkerken.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Doewes, naar Rouaan, PAULINE, kapt. J. den Duym en UDOMIE, kapt. F.J. van der Molen, naar Liverpool; NEPTUNUS, kapt. F. van der Steen, naar Londen en DE JONGE PIETER, kapt. J. Addison, naar Hamburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd FREDERICK (opm: FRÉDÉRIQUE), kapt. J. Brand; GEORGE AUGUSTA, kapt. Witrok, van Buenos Aires; FORTUNA, kapt. Helm, van Nice; VROUW RIKA, kapt. Zoutman, van Horsen; VRIENDSCHAP, kapt. Ketelaar van Le Havre; CHARLOTTE MARIE, kapt. Frost, van Triest; ADELINE, kapt. De Weerd, van Libourne; ANNA LUPPINE, kapt. Plokker, van Liverpool; HERSTELLING, kapt. Jans, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 juni. Het Oost-Indische schip SATAH, kapt. Christie, van Singapore is dezer dagen te Londen in het St. Catharina-dok gekomen, met een lading ter waarde van GBP 250.000, welke gezegd wordt de rijkste te zijn die immer in Europa is gearriveerd. Voegt men hierbij GBP 20.000 voor vracht en waarde van het schip, dan bedraagt het geheel een som van bij de 3.200.000 guldens. Dit schip heeft van St. Helena tot in Engeland grote moeite gehad om de kapers te ontkomen. De zeeschuimers hebben de kapitein gedurende verscheidene uren nagejaagd en hij is hun enig en alleen onder begunstiging van de nacht ontsnapt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool met zout en katoen; de JONGE FREDRIK, kapt. H.K. Dijkhuis, en HENDRINA, kapt. T.T. Harding, beiden van Liverpool met zout; de VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, en ZEELUST, kapt. L.N. Baas, beiden van Marennes met zout.


Datum: 09 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juni. Van Hellevoetsluis wordt van de 6e dezer gemeld, dat het schip TRITON, kapt. Cornelissen, in vlot water gekomen en naar boven gezeild is.
De 5e, des namiddags, arriveerde COLUMBUS, kapt. J. Lake, van Virginie en is na visitatie na quarantaine ontslagen; FLORA, kapt. C. Klok, van Rouaan.
De 6e, des namiddags DE GOEDE VERWACHTING, kapt.B.S. Stoffels, van Marennes (als bijlegger).
De 8e dezer, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis kapt. Bridge, met de brieven van de 6e, van Harwich; HENRIETTA, kapt. J.J. Groot, van Libau en NEPTUNIS, kapt. M.D, Schmidt, van Londen naar Stettin, welke de 5e dezer door storm uit het N.N.W. op de hoogte van 12 mijlen W. van Smits Know (opm: Smith’s Knoll), de beide masten heeft verloren en met behulp van de loodsboot nr. 2 te Hellevoetsluis binnengebracht is en zeilde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P. Wemmerus, naar Gibraltar.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Elbing.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VRIENDSCHAP, kapt. Platte, van Marseille, en CATHARINA, kapt. Bulow, van Koningsbergen; JONGE JOHANNA, kapt. Arends, van Londen; JOHANNA CHRISTINA, kapt. Wolters, van Randers, MARIA MATHILDA, kapt. Lovgreen, van Rio de Janeiro en LOUISA, kapt. Arfsten, van Zante.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. het schip DE JONGE WILLEM, kapt. E. van Laar (voor kapt. G. van Medevoort), van Amsterdam naar Suriname, is de 18e mei op de hoogte van Portland, gepraaid door de Texelse loodschipper C.J. Duinker.
Het schip DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, van Middelburg naar Batavia, is de 18e mei te hoogte van Portland gepraaid door een te Rotterdam aangekomen kapitein; de gelegenheid was bijzonder gunstig en het schip, de equipage en de troepen waren in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Het schip DE VROUWE MARGARETHA, kapt. A.F. Steffens, van Amsterdam naar Petersburg, is, te Munckersvick (opm: niet getraceerd) overwinterende, volgens brief van Reval van de 24e mei, door het ontbreken van het ijs aan de grond gezet, doch door spoedig aangebrachte hulp, het grootste gedeelte der lading gelost hebbende, weder vlot geworden. Het schip, niets geleden en het geloste weder ingenomen hebbende, heeft, volgens nader bericht, de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Kapt. H. Pundt, voerende het schip JEANNETTE, van Nickerie naar Rotterdam, meldt van Cowes van de 1e dezer, dat hij wegens enige schade aan het roer, aldaar is binnengelopen, doch dacht binnen twee dagen de reis te zullen voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Volgens briet van kapt. D. Krayer, voerende het schip SCHOON VERBOND, in dato Sr. Helena de 31e maart, was hij de 20e januari van Batavia vertrokken, doch had gedurende 26 dagen in de Straat Sunda zware stormen gehad en steeds veel slecht weer behouden, het schip was echter in de beste staatgebleven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag den 8 juli aanstaande zal de agent der Samarangse weeskamer te Pekalongan publiek aan de meestbiedenden, voor rekening des boedels van wijlen de Arabier Sech Awal bin Said, worden verkocht de schoener FATALKAIR, groot 45 lasten, voorzien van deszelfs staande en lopende touwen en zeilen, en van zodanige inventaris- goederen als op de ter weeskamer te Batavia, Samarang en Soerabaija ter visie liggende inventaris zijn vermeld.
De agent voornoemd, Thomas Anthonijsz.


Datum: 10 juni 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Hull: de JOHANNES, kapt. P. Fruchtning (opm: tjalk, kapt. P. Frugtning).
Adres bij Gemmering & Penning.
Bayonne. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut.
Adres bij Jan Corver & Co.
Hull. Het Nederlands kofschip DE DRIE VRIENDEN, kapt. P.J. Nadort.
Adres bij Gemmering & Penning.
Petersburg. DE JONGE PIETER JACOBUS, kapt. Thijs Wybes.
Adres bij Nobel & Holtzapffel en Jan Corver & Co.
Petersburg. DE HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns.
Adres bij Jan Corver & Co. en Nobel & Holtzapffel.
Riga. Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. Douwe P. Douwes.
Adres bij Jan Corver & Co.
Koningsbergen. Het galjasschip LOUISE, kapt. Engelbert Andreas Bakker, van Koningsbergen. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. Pieter Poolman Juriaansz & Zoon.
Dantzig. Het smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Hendrik Driewas. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de wed. Pieter Poolman Juriaansz & Zoon.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE REINTJE, kapt. Pieter Jans Colle. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Stettin. Het everschip ANNA, kapt. P. Backhus. Adres bij F. der Kinderen.
Stettin. Het everschip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Joachim Schmidt. Adres bij Blikman & Co.
Rostock. Het tjalkschip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. H. Middents. Adres bij F. der Kinderen.
Hamburg en Altona. Het everschip CATHARINA, kapt. C. Swartz. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona. Het everschip CATHARINA, kapt. Joh. Breckwoldt Groot. Adres bij Blikman & Co.
Hamburg en Altona. Het everschip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Harm. Breckwoldt Donner. Adres bij Blikman & Co.
Hamburg en Altona. Het everschip DE JONGE DIRK, kapt. D. van Riegen. Adres bij Blikman & Co.
Bremen. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. Borchers. Adres bij Jan Salm & Meijer.


Datum: 11 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. De smak DE GOEDE VERWACHTING, kapt. C.W. Berg (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Laurvig naar Delfzijl, is door de equipage in een reddeloze staat in zee verlaten, welke door een ander schip opgenomen en te Elseneur aangebracht is geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voor passagiers van Rotterdam naar Batavia is uitmuntende gelegenheid per de nieuw gebouwde Nederlandse gekoperde fregatschepen NEERLANDS KONING, om te vertrekken tegen het eind van juli, en BATAVIA, gereed om eerdaags van stapel te lopen en te vertrekken tegen het eind van augustus. Beide schepen zijn met zorg en overleg ingericht om aan passagiers een aangename reis te verschaffen.
Adres bij de eigenaar in Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille en Smirna, het nieuw Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip JOHANNA, kapt. Corn. Teves.
Naar Petersburg, het Nederlandse kofschip ALIDA FRAUKINA, kapt. Jan Heddes Mulder.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juni. De 8e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARIA, kapt. C.L. Wordenger, van Carthagena en is na visitatie van de quarantaine ontslagen; CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, van Libau en ALETTA, kapt. C.H. Slager, van Memel; de 9e, des morgens, NEPHTUNIS, kapt. H.N. Bahlrus, van Memel en HEMMINA, kapt. S.F. Taay, van Libau en zeilde HOLLANDS WELVAREN, kapt. A.M. Noordbeek, naar Batavia, welke echter weder bij de Goereese haven ten anker gekomen is.
De 9e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Britt, naar Reye en SOPHIA CHRISTINA, kapt. M. Hansen, naar Kopenhagen en arriveerde LAURINA MATHILDA, kapt. E. Plauyen (opm: waarschijnlijk: H. Clausen).
De 9e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis MINERVA, kapt. H.H. Albers, naar Reval en DE JONGE HELENA, kapt. H.J. Beckman, naar de Oostzee.
Van Hellevoetsluis wordt van de 10e dezer gemeld, dat dien morgen arriveerde OCEAN, kapt. M. Röthin, van Reval en zeilden DE JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K.de Wyk, naar ……….; FORTUNA, kapt. N. Harris, naar Laurvig.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas de CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, van Libau.
De 10e, des morgens, zeilden DE VROUW JANTINA, kapt. K.E. de Vos, naar Noorwegen; JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries en de EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar Petersburg; ANNA DOROTHEA, kapt. M.C. Koop en CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, naar de Oostzee; SOPHIA WILHELMINA, kapt. B. Hobart, naar Memel; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge en GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, naar Rouaan; DE WELDAAD, kapt. W.J. Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut), naar…… en arriveerden EMMA, kapt. J. Kasten en EUROPA, kapt. S.B. de Jong, van Libau.
De 10e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis de VROUW WIEPKE (opm: hektjalk), kapt. G. Dust en DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel, naar Rouaan.
Het Nederlands hoekerschip DE JUFVROUW MARIA, kapt. Cornelis Wapenaar, de 25e mei laatstleden van Cuxhaven in zee gezeild, als van Hamburg komende, is, volgens brief van Nantes, reeds de 30e dier maand aldaar op de rivier gearriveerd en heeft alzo spoedig zijne destinatie bereikt.
Kapt. Plug, van Alexandrië, in Egypte, te Rotterdam gearriveerd, heeft de 18e mei, op 44 gr. 33 min. noorderbreedte en 9 gr. 45 min. westerlengte van Greenwich, in goede staat gepraaid het sloepschip DIANA, kapt. K.A. Stek, van Amsterdam naar Curaçao gedestineerd.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HENDRIKA JOHANNA, kapt. Jonker, van Memel; JOSEPHUS, kapt. Solter, van Liverpool en ASINA, kapt. Kaper (opm: waarschijnlijk: Kuyper), van Noirmontier.


Datum: 13 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bristol het Nederlandse kofschip WELVAART, kapt. Matthijs Jans Harkema, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 juni. Kapt. A. Hazewinkel, van Riga in de Hollesloot gearriveerd, heeft de 6e dezer bij Lesöe, in het Kattegat, in goede staat gepraaid het schip HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker, van Amsterdam naar Petersburg, hetwelk, zo hij veronderstelde, de volgende dag Elseneur bereikt zal hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juni. de 10e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis FLORA, kapt. A.L. Mennen, van Libau.
De 11e, des morgens, zeilden HENDRICA ELIZABETH, kapt. D. Miercke, naar Smyrna.
De 10e dezer, des avonds, zeilde uit de Maas DE HOLLANDER, kapt. A. Boysen, naar St. Thomas; de 11e, des morgens, CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Reval; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, naar Londen; DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon en CLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, naar St. Ubes.
De 7e dezer is van Vlissingen vertrokken Zr.Ms. brik DE WINDHOND, kapt. H.F. Tengbergen, bestemd naar de Middellandsche Zee.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild THERESIA, kapt. L.J. Besseling en DE JULIA, kapt. J.P. Visser, naar Liverpool; DE HOOP, kapt. S. Koorn, naar Nantes; FORTITUDE, kapt. D.J. Bulsing, naar Batavia en DE VROUW GRIETJE, kapt. E.R. Smilde, naar Rouaan.
Te Antwerpen is gearriveerd WINTEREN, kapt. Holst, van Gothenburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend te Amsterdam naar St. Petersburg het Nederlandse kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman. Adres bij Coopman & De Wit & Lenaertz; F. Smit; De Vries & Co. en F. der Kinderen. Vertrekt vóór of op 16 juni.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De Minister voor de Marine en Koloniën, brengt hiermede ter kennisse van de belanghebbenden, dat naar aanleiding van het bestaande reglement op de Paketvaart naar de West-Indiën, op de 1e juli aanstaande te Vlissingen gereed zal liggen, om op die dag van
daar de reis naar Suriname en Curaҫao aan te nemen, ‘s Rijks stoompaket SURINAME, waarvan het bevel is opgedragen, aan de luitenant ter zee der 1e klasse S.R. van Franck, zijnde het gemelde stoomvaartuig, hetgeen op ‘s Rijks werf te Vlissingen aangebouwd en voorzien is van twee stoomwerktuigen van honderd paardenkracht ieder, bijzonder geschikt tot vervoer van passagiers en ingericht om dezelve gedurende de reis alle gemak te verschaffen en voorts bestemd tot het mede nemen van goederen, brieven, gelden enz. zullende degenen, welke van die gelegenheid verlangen gebruik te maken om als passagiers naar Suriname of Curaҫao te vertrekken, zich tot dat einde ten minste zes dagen te voren dienen aan te melden aan de Directie der Marine te Vlissingen of te Rotterdam, door welke te dien aanzien de nodige informaties zullen gegeven worden, terwijl voorts deswegens, alsmede wegens de verzending van brieven enz. de nodige informaties voorlopig zullen kunnen worden ingewonnen bij de directeuren der postkantoren in de verschillende gedeelten van het Rijk.
’s Gravenhage de 6e juni 1829, de Minister voornoemd, Elout.


Datum: 16 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuijver, om binnen zeer weinig dagen te vertrekken.
Adres bij Boutmy en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapt. Jörgen Moller, van het schip ST. BARTHELEMY, waarschuwt een ieder tegen het geven van crediet aan de manschappen tot de bezetting van gemeld schip behorende, dewijl door hem daarvoor geen betaling of teruggave geschieden zal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 juni. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Loop, van Amsterdam naar Rouaan, bij Calais gestrand, is weder af en in vlot water gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juni. De 13e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE MORGENSTAR, kapt. K.H. Meyer, de BROEDERLIEFDE, kapt. A.H. van der Wall (opm: smak, kapt. Adde Addes van der Wal), DE VERWACHTING, kapt. H. Gerdes, DE JONGE HARM, kapt. J. Schrader en DE HOOP, kapt. H.P. Engelsman, naar ……; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool; DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Nemzon en MAGDALENA CATHERINA, kapt. T.F. Maas, naar de Oostzee.
Des namiddags arriveerden ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, van Lissabon en DE
JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, van Liverpool.
De 14e, des morgens, zeilde van Maassluis DE COURIER, kapt. P. de Best, naar Hull
De 15e, des morgens, zeilde van Helvoetsluis JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, naar Riga.
De 14e, des namiddags, zeilden van Brielle DE VERWACHTING, kapt. H. Gerdes, naar …., en JOHANNA ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortryk, naar Archangel en arriveerde ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van Londen.
De 15e, des morgens, JEANNETTE, kapt. H. Pundt, van Suriname en MAAS, kapt. J. Blake, van Londen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den 16 Mei is op de hoogte van Jarmouth (opm: Great Yarmouth) gekenterd en gezonken, het uit de Maas naar Hull gedestineerde schip MERCURIUS, kapt. J.G. Bakker (opm: kof, bouwjaar 1809; kapt. C. Bakker), de kapitein, stuurman en een kleine jongen zijn verdronken, doch twee matrozen, genaamd Leendert Klingen en Henrich Nissen, gered, en den 5 Juni te Elseneur aangekomen.
JC 160629
Advertentie. De Resident van Riouw maakt bekend, dat in de loop der maand augustus aanstaande op Tanjong Pinang, hoofdplaats der residentie, publiek zullen worden verkocht, voor rekening van de belanghebbenden, enige aan de noordkust van het eiland Bintang opgeviste goederen van de verongelukte Portugese brik DURADO, als: twee zware ankers, een met 90 en een met 60 vadem ijzeren ketting, drie ankers zonder kabels, een zwaar maldivisch kaijertouw, tien karonades met en zonder affuiten, enige rollen zeildoek, gemaakte zeilen, touwwerk, blokken, koper, ijzerwerk, enz.,enz.
Riouw, den 20 mei 1829, de resident voornoemd, Elout.


Datum: 17 juni 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. A.J. de Bosson en Thomas Kuntze, makelaars, zullen op dinsdag de 25e juni 1829, des avonds ten zes ure, in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam verkopen 246 vaten Surinaamse suiker, alhier aangebracht per de schepen CATHARINA ANNA HELENA en AURORA, kapt. P.H. Bos en J.A. de Haas, gekomen van Suriname. Liggende als bij notitie wordt aangewezen.


Datum: 18 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 juni. Heden zijn op de koninklijke werf alhier gelukkig van stapel gelopen het fregat JASON van 44 stukken en de brik DE VLIEGENDE VISCH van 14 stukken. Ook is het fregatschip BATAVIA, gevoerd zullende worden door kapt. A. Schaap, groot 450 lasten, voor rekening van de heer A. van Hoboken gebouwd, op de scheepstimmerwerf ROTTERDAMS WELVAREN door de bouwmeester B. de Hoog, aldaar van stapel gelopen en daarna voor dezelfde rekening de kiel gelegd voor een fregatschip ter grootte van 300 lasten, aan hetwelk de naam DE VROUW MARIA gegeven is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse kofschip JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de aanvang van de maand juli zeilen het gekoperd en snelzeilend fregatschip DE MAAS, kapt. Jan Cornelis Teves, bij welke de kajuit is ingericht met alle gemakken voor passagiers. Indien iemand van deze gelegenheid gebruik verkiest te maken, gelieve dezelve zich te vervoegen ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer of Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapt. H.F. Krechler van het schip HERCULES, waarschuwt een ieder tegen het geven van crediet aan de manschappen tot de bezetting van gemeld schip behorende, dewijl door hem daarvoor geen betaling of teruggave geschieden zal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juni. De 16e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis ELIZABETH, kapt. J. Cody, van Baltimore, welke na visitatie van de quarantaine is ontslagen en DE VROUW MARTHA, kapt. P.J. Höster van Libau; voorts zeilden INDUSTRIE, kapt. J. Stibolt, naar Drammen; MARIA, kapt. W.K. de Wyk, naar Liverpool.
De 15e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas GROOT LANKUM, kapt. T.K. Mulder, naar Arendsburg; AURORA, kapt. J.J. Ram, naar Pernau en DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Newson, naar de Oostzee.
De 16e, des morgens FORTUNA, kapt. J.H. Schackel, IRIS, kapt. D.H. Niemann, ONVERWAGT, kapt. W. Ages, ATALANTA, kapt. P. Konow, DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering, MAGDALENA CATHERINA, kapt. T.F. Maas en DE JONGE CORNELIA, kapt. N. Zeplien, naar de Oostzee; JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, naar Marennes; MINERVA, kapt. J.P. Segebarth, naar Pernau; DE VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, naar Stockholm; DE VROUW ALIDA, kapt. H.R. Roelfsema, naar Hamburg en FORTUNA, kapt. S.W. Sanke, naar…. en arriveerden DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, van Cette; MARIA MARGARETHA (opm: kof MARIA MARGRIETA), kapt. D.H. Duit, van Wells; CATHARINA, kapt. J. Stege, van Wismar.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ELIZABETH, kapt. J.J. Jaski, van Dantzig (als bijlegger naar Antwerpen).
De 17e dezer, des morgens, zeilde van Brielle PETERDINA, kapt. H.J. Duit, naar …….; CARL WALDBORG, kapt. J. Steen, naar Fåborg.
Kapt. M. Rooderkerk, voerende het schip DE ONDERNEMING, van Cette te Brielle binnen, heeft gepraaid, de 10e mei een kofschip (opm: STANT FRIEZ), de kapitein genaamd Martin de Koe, van de Lemmer komende van Cette en gedestineerd naar Rotterdam, op 36 gr. 17 min. noorderbreedte en 9 gr. 31 min. westerlengte van Greenwich.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE HERSTELLING, kapt. C. van der Wind, ST. PETRUS, kapt. J. Moller en PHOENIX (opm: eerste reis van deze Zuid-Nederlandse schoenerkof), kapt. H. Elbring, naar Archangel; NATURA, kapt. G.J. Schudde en DE VROUW CATHARINA, kapt. G. Popken, naar Hamburg; DE JUFVROUW TRESINA (opm: JUFFER FRESINA), kapt. J.H. Potjer, naar Leith; HERMAN, kapt. P. Moller, naar de Oostzee; VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, naar Liverpool; CONCORDIA, kapt. B.F. Ras, naar………; CATHARINE CAROLINE, kapt. J. J. Schlie, naar Memel; AURORA, kapt. J.C. Kraeft, naar Gothenburg; PATIENTIA, kapt. R.M. Lossen, naar Noorwegen; LOUISA AUGUSTA, kapt. P. Bruger, naar Dantzig; de IRIS, kapt. H.M. Hansen, naar Fernambuc (opm: na lossing in Fernambuc [Recife] werd de sloep IRIS afgekeurd en ter plaatse verkocht).
Te Antwerpen is gearriveerd ANNA ELIZABETH, kapt. Bortjens, van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 juni. Een schip tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop, met nr. 43, zijnde die van kapt. F.H. Zeijlstra, voerende het schip MARIA, de 19e mei uit Texel gezeild.
Het schip DE BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Carst, van Amsterdam naar Rouaan, is de 10e dezer in goede staat te Le Havre binnengelopen, doch werd met meer andere schepen door gebrek aan loodsen verhinderd de reis te vervolgen.
De schepen URANIA, kapt. A. Brodersen, van St. Thomas en DE VROUW MARGARETA, gevoerd door de stuurman Thomson (voor wijlen kapt. P. Muller), van Smyrna naar Amsterdam; ANNA KATARINA, kapt. J.S. Prahm, van Girgenti waren de 6e dezer op de hoogte van Douvres.
(opm: voor de brik VROUW MARGARETHA was dit het einde van haar laatste reis; begin januari werd de zeebrief naar Den Haag teruggezonden met de mededeling ‘schip ter sloping verkocht’)

RC 200629
Amsterdam, 18 juni. de 3e dezer is door de loodschipper C.J. Duinker, tussen de Singels en Douvres, in goede staat gepraaid DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Bordeaux naar Petersburg.
Kapt. J.J. Barends rapporteert dat hij de 11e dezer voor de hoofden (opm: Nauw van Calais) gepraaid heeft een schooner tonende de Rotterdamse nommervlag 60, sturende westwaarts.


Datum: 20 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 juni. De 17e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW AUKJE, kapt. H.A. van Komver, van Sonderborg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Rik, van Marennes en CONCORDIA, kapt. T. Edde, van Cette.
De 18e, des morgens, zeilden ONVERWAGT, kapt. W. Ages, naar de Oostzee; MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, naar Libau.
De 17e dezer,des namiddags, arriveerde te Maassluis DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Rouaan.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, van Marennes en DE WISSELVALLIGHEID, kapt. J. Kwakkelstein, van Alexandrië in Egypte, en ligt quarantaine.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Hull; MERCURIUS, kapt. J. van Duin, van Bordeaux en DE JONGE GERRIT, kapt. C.L. Klok, van Rouaan (opm: dit moet de laatste reis van de bom JONGE GERRIT, bouwjaar 1807, zijn geweest; de zeebrief werd in april 1830 geretourneerd onder vermelding ‘schip is gesloopt’).
De 19e, des morgens, zeilde ALKMAAR, kapt. L. Heath, naar Londen.
Te Middelburg is gearriveerd het brikschip PRINS FREDERIK, kapt. J.F. Scharper, van Demerary.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild CLOTHILDE, kapt. H.J. Polter, naar Kadix; DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Jurgens, naar Bremen; DE JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee, EUROPA, kapt. P. Neuman, ANNA MARIA ELISABETH, kapt. J. Markuson, ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge en NEPTUNES, kapt. kapt. H.N. de Vos, naar de Oostzee; JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaer, naar Batavia; DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, naar Petersburg; CAROLINA, kapt. J.P. Hemme, naar Lissabon; AURORA, kapt. J. Burchman, naar Riga; ANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Warring, naar Archangel.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ANETTE, kapt. Van den Hoever, van Londen; DE JONGE ROSE, kapt. Rolfs en BENJAMIN NICOLA AAL, kapt. Petersen, van Bordeaux; COLUMBUS, kapt. Drinkwater, van New York.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, en de HERSTELLING, kapt. Arij Duindam, beiden van Marennes met zout.

Krant:
JCPB - Journal du Commerce des Pays-Bas


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: de Nederlandse brik l’AIMABLE PAULINE, volgens de meetbrief 233 tonnen of 123 lasten groot, koper gedubbeld; voorzien van inventaris ligt het schip in het Tweede Dok.
Ten aanzien van de inventaris en andere informatie richte men zich tot de reder, de heer N.L.J. de Wael, of tot de scheepsmakelaars A. Grisar, Ch. Grisar of W.J. Manily.
(opm: op 27 september werd het schip onderhands voor NLG 13.500 verkocht aan Unico Wilkens & C°, Antwerpen; de scheepsnaam werd SURINAME, maar kapitein L.J. Luijtjes behield het gezag)

Krant:
  JC - Javasche Courant

De weeskamer te Batavia verzoekt elk en een iegelijk, die iets te vorderen heeft van, dan wel verschuldigd is aan de boedels van wijlen Barend Wijbrands Baron de Lanooij, ambtenaar op wachtgeld, Jan Otterspoor en Willem Heijtman, particuliere personen; Charles jeefpie (onleesbaar), eerste stuurman van het particulier schip CIVILIA, Hendrik Zwanen Wedel, bootsman van het particulier schip HORTENSE en John Bouwman, matroos van het particulier schip TEMANDRA, daarvan aan haar aangifte of betaling te doen, binnen den tijd van drie maanden, gerekend van heden.
Batavia, den 18de juni 1829,
De Secretaris, L. Steitz


Datum: 23 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 21 juni. De 17e dezer is van de werf De Zwarte Raaf met het beste gevolg van stapel gelaten het tweedeks fregatschip, genaamd WILLEM ERNST, gebouwd door de scheepsbouwmeester Jan Knol voor rekening van de Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd alhier.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Ook is die dag (opm: 17 juni) met het beste gevolg van de werf Het Eiland Terschelling van de scheepsbouwmeesters A. de Graaf en Zonen in de Groote Bikkerstraat te water gelopen het voor rekening van de heren Voute en Comp. gebouwd wordende fregatschip ANNA KATHARINA, groot circa 300 lasten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 21 juni. Kapt. W.J. Stuit, van Bayonne te Antwerpen gearriveerd, heeft in het Kanaal, 4 mijlen ten N.N.W. van Portland, ontmoet de brik ARGUS, kapt. P. Lund, van Barcelona naar Stettin, hebbende als toen 16 weken reis en ten N.N.O. van de Singels een schip, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop met nommer 44, zijnde die van kapt. J.B. Puchs, voerende het schip CLARA HENDRIKA, van Amsterdam naar Batavia; alsmede de 6e dezer, 18 mijl ten N.O. van de Singels, het schip gevoerd door kapt. B. Smit van Bayonne naar Kopenhagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA; schepen OEY, SINJE, DIANA, ADMIRAAL BUYSKES, MIDDELBURG, HORTENSE, HARMONIE, AUGUSTIN; brikken PRINS DER NEDERLANDEN, ADRIANUS EN JACOBUS, BENKOELEN, ROTTESTROOM, KATWYK; schoener KIM SOENHOAT.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Te Batavia zijn aangekomen,
de 4e februari, KATWIJK, kapt. Stelling, de 14e september van Rotterdam;
de 8e februari, SOPHIA DOROTHEA, kapt. Van der Steene, de 17e oktober van Antwerpen;
de 11e februari, MARIA, kapt. Van den Bergh, de 20e oktober van Rotterdam;
de 15e februari, JONGE ADRIANA, kapt. Admiraal, de 26e oktober van Rotterdam;
de 15e februari, HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. Willers, de 25e oktober van Rotterdam;
de 20e februari, NASSAU, kapt. Van der Hoeven, de 30e oktober van Antwerpen;
de 22e februari, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Sipkens, de 20e oktober van Dordt en
de 27e februari, JONGE ELISABETH, kapt. H. Bruhn, de 20e oktober van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 juni. De 20e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis COLUMBUS, kapt. J. Lake, naar St. Ubes; HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, naar Dantzig; DELPHIN, kapt. J. Voss, naar de Oostzee, de 21e, des morgens, KENT, kapt. A.A. Fraser, naar Boston (in Amerika).
De 20e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyde, naar Jersey; MARGARETHA HENDRIKA, kapt. G.J. Muneke, MARIA CLASINA, kapt. S.H. Hooghoudt en JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, naar …..; BUITENWERF, kapt. J.C. Gust, naar Caen; DOLPHYN, kapt. A. den Breems, naar Gibraltar; LAURINA MATHILDA, kapt. H. Clausen, naar Swineborg; DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, naar Liverpool; des namiddags arriveerde HILDA, kapt. F.O. Fimmen, van Stettin (als bijlegger naar Antwerpen) en zeilde EMELIE, kapt. J. Bradhering, naar de Oostzee; de 21e, des morgens, CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, naar Bordeaux; ACORN, kapt. R. Holland en WILLIAM, kapt. J. Morgan, naar Hull.
De 22e, des morgens, zeilden vanuit Maassluis DE TWEE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, naar de Oostzee.
De 22e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis HENRIETTA, kapt. J.J. de Groot, naar Libau; EENDRAGT, kapt. J. Dillewyns, naar Lynn.
De 21e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas EMMA, kapt. J. Kasten, naar Pernau.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. Peters, van Rio de Janeiro; JONGE HYLKE TROMP, kapt. Willems, van Cette.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 6e juli 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd ISABELLA MARIA, laatst gevoerd door kapt. J.A. Schönefeldt, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 10 duimen, wijd 5 ellen 26 duimen, hol 2 ellen 48 duimen en dus gemeten op 155 zeetonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaar. (opm: zie JDB 200829)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 juni. Voor Antwerpen bestemd is alhier op de rede gekomen de ALEXANDRE, kapt. P.J. Colas, van Nieuw York, met potasch en katoen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De 16de dezer vertrokken van Helvoetsluis de schepen HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar Archangel. en de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Koningsbergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. E Dull, residerende te Appingedam, zal op vrijdag 26 juni, om 10 uur ten huize van S. Joosten te Appingedam worden geveild:
- 1/32 part in het kofschip CHRISTINA VOS, bevaren door N.A. Smaal
- 1/32 part in het kofschip de GOUVERNEUR VAN IMHOFF, bevaren door G.H. Peperboom.


Datum: 24 juni 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. In de laatste dagen van april heeft de Nederlandse kof CHRISTINA, bestemd naar de Levant en hebbende een aanzienlijke partij geweren aan boord, van Zr.Ms. zeemacht in de Middellandse Zee geen konvooi kunnen bekomen dan na dat derzelve de geweren ontscheept had; hetgeen te Malta plaats heeft gehad. Wij vestigen de aandacht van de handel op deze omstandigheid, opdat zij, die speculaties in oorlogsbehoeften of andere verboden voorwerpen van toevoer in de geblokkeerde havens mochten willen doen, weten zullen, dat de commandanten van Zr.Ms. schepen instructies hebben om geen schepen met contrabande goederen beladen, te konvooieren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Totaal zijn 80 Nederlandse schepen gedurende het jaar 1828 in Spaanse havens binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 6e juli 1829 des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd ISABELLA MARIA, laatst gevoerd door kapt. J.A. Schönefeldt, volgens Nederlandse meetbrief, lang 25 ellen 10 duimen, wijd 5 ellen 62 duimen, hol 2 ellen 48 duimen en dus gemeten op 155 zeetonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaar.

Krant:
  LP - Le Précurseur (Antwerpen)


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op 26 juni 1829 van het hol van het Nederlandse kofschip VROUW ELISABETH, lang 30 ellen 90 duimen, groot 139 ton, met ketting en anker.


Datum: 25 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip HERMINA, kapt. Albert Jans Huberth.
Naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands smakschip HERSTELLING, kapt Wolter Alberts Smit, om spoedig te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. De 18e dezer is door de loodschipper T.J. Zwart, Terschelling Z. 6 mijlen van zich, in goede staat gepraaid het schip PETER, kapt. B.S. Borchers, van St. Ubes naar Riga.
Het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. R.J. Staathoff, zou, volgens brief van Hamburg van de 20e dezer, de 22e dito van daar naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 juni. Het schip MIDDELBURG, kapt. J. Boot, van Batavia naar Middelburg, is de 22e februari op de hoogte van Paullo Bessy gepraaid door de kapitein van een Engels schip, aan wien kapt. Boot rapporteerde, dat in de Chinese Zee een schip was verongelukt.
(opm: na lossing in Middelburg werd de zeebrief op 14.09.1829 geretourneerd met als reden [fregat] ‘zullende worden gesloopt’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 juni. De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA AGNITA, kapt. P. Rynbende, van Suriname.
De 22e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, naar de Oostzee en arriveerde STANFRIES, kapt. M.H. de Koe, van Cette.
De 23e, des morgens, zeilden DE VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer, naar de Oostzee en TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, naar Koningsbergen.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrens, van Riga.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, van Marennes.
De 24e, des morgens, DE VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Arendsburg.
Van Vlissingen zijn naar zee gezeild CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, naar Liverpool, en ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, naar Liverpool, beide van Gent.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE KAREL, kapt. A. le Giese (opm: smak, kapt. R.L. Giezen), FORTUNA, kapt. H.A. Jongebloed en DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar………; de TRITON (opm: hoeker), kapt. M. Knudsen, naar Petersburg; DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Prost, naar Newcastle; MARIA ANNA, kapt. M.J. Klasser, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JOSEPH, kapt. Arends, van Memel; DIANA, kapt. Meulenbroek en SOPHIA DOROTHEA, kapt. Van der Steen, van Batavia, MARIA, kapt. Poods, van Bayonne; VROUW CHRISTINA, kapt. Dood, van St. Martin; HENRIETTE, kapt. Tick, van Hamburg; MINERVA, kapt. Schultz, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Pinksterboer van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Den 24 februari is te Batavia aangekomen het fregatschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Dordrecht, welk schip den 25 oktober uit Hellevoetsluis was in zee gestoken.


Datum: 27 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 juni. De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis IDA ALIDA, kapt. O.F. Waldringh, van Dantzig; JACOB PHILIP, kapt. J.Bruss en HANS, kapt. H.P. Niemann, van Riga.
De 24e, des namiddags, arriveerden te Brielle JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, van Rouaan; GEZINA, kapt. R.F. Taay, van Libau.
De 25e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd, naar Riga.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNA THOLEN, kapt. L.J. Saathoff, van Dantzig; INDUSTRIE, kapt. P. van Duyvenboden, van Liverpool; ALEXANDRINE, kapt. N. Permien, van Reval; CATHERINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering, van Riga; ST. PETER, kapt. P. Berck, van Riga (als bijlegger naar Antwerpen).
De 25e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas ROTTERDAM, kapt. J. Laming.
De 26e, des morgens, arriveerden COENRAAD HENDRIK, kapt. M.D. Noordhoek, van Lissabon; DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge, van Reval; SIMON JOHANNA ELISABETH, kapt. H. van der Valk, van Madeira; DE VROUW CATHARINA, kapt. H.T. Lucht, van Stralsund; HOOP OP WELVAART, kapt. H.J. Mulder, van Riga.
Te Middelburg is van Suriname gearriveerd het brikschip SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman.
Van de rede van Vlissingen zijn naar zee gezeild: van Gent, DE MEELZAK, kapt. J.H. Witteveen, naar de Oostzee en DE VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwerik, naar Frederikstad.
Van Antwerpen DE GOEDE VERWACHTING, kapt. E.S. van Wijk, ARIADNE, kapt. G. Kluver, DE MARIA, kapt. C. Kraefft, JOHANNA CHRISTINA, kapt. W. Wolter en HELENA AURORA, kapt. C.T. Trentz, naar de Oostzee; DE JONGE HORTENSE, kapt. H.A. Nieberding, naar Marseille.
Te Antwerpen zijn gearriveerd CHRISTINA, kapt. Reents, van Hamburg; HARENTINA HENDRINA, kapt. Breeland (opm: ARENDINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland) en FENNEGINA, kapt. Puyster, van Liverpool; DIDO, kapt. barns (opm: mogelijk J. Rass), van Philadelphia; HENRIETTE, kapt. Buyten, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 juni. Kapt. J. van Ulphen, van Bordeaux te Ostende gearriveerd, heeft de 16e juni, op de hoogte van Lezard, aan boord alles wel zijnde, gepraaid een Nederlands driemastschip, koers houdende om de west en tonende Rotterdamse vlag met n.º 10 en de volgende avond, op de hoogte van Wight, mede om de west koers houdende en aan boord alles wel zijnde, een Nederlandse brik, tonende Rotterdamse vlag met n.º 140.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Volgens brief van Suriname, van de 6e mei, was van een kruistocht, laatst van het eiland Saben (opm: waarschijnlijk: Saba), aldaar terug gekomen Zr.Ms. oorlogsbrik DE VALK, kapt.-luitenant van Es, welke op die tocht genomen en te Suriname opgebracht heeft een kaper van Buenos-Ayres, van behoorlijke papieren voorzien, als ook een door genoemden kaper genomen schip, gezegd wordende in Brazilië te huis te behoren, welks equipage op de kust van Guinea aan land zou zijn gezet. De kapitein van de kaper, welke men echter veronderstelt een zeerover te zijn en veel geld aan boord te hebben, is een Fransman en de equipage bestaat uit manschappen van alle natien, waaronder ook Nederlanders en wordt aan boord van gemelde oorlogsbrik in verzekerde bewaring gehouden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juni. Te Suriname is aangekomen Zr.Ms. stoompakket CURAÇAO, luitenant J. le Jeune, van Curaçao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar de volgende plaatsen:
Cadix en Gibraltar. Het Nederlands schip AASTROOM, kapt. B.J. Houwink. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Hamburg en Altona. Het everschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. D. van Riegen. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip DE VROUW JANTJE, kapt. Andries Geerts Jonkhoff. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Marseille. Het kofschip AURORA, kapt. A.J. de Boer. Adres bij Jan Daniels en Zonen & Arbman en C. de Grijs & Zonen.
Marseille. Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip EIZO DE WENDT, kapt. Wytse Gerbens Hellinga. Adres bij J. van Ulphen.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VROUW GEZINA, kapt. Benedictus Aukes Visser. Adres bij Kranenburg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Port à Port. Het Nederlands kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Harms Jonker. Adres bij A.J. Jacobs.
Rostock. Het tjalkschip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. H. Middents. Adres bij F. der Kinderen.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SURINAME, kapt. Willem Landzant Junior. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver & Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos. Adres bij B.D. Bosscher.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen FRITZ, kapt. Johan Pettersen, van Stockholm met teer en pek; de VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, van Marennes met zout, en IDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldringh, van Dantzig met hout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam den 25 juni. Te Antwerpen zijn binnen gekomen de schepen DIANA (opm: fregat), kapt. F. Meulenbroek en SOPHIA DOROTHEA (opm: brik), kapt. F. van der Steene, beide van Batavia.


Datum: 30 juni 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Kapt. H.T. van Slooten, van Liverpool in Texel binnen, heeft de 10e dezer op de hoogte van Douvres in goede staat gepraaid het schip REIGERSDAAL, kapt. J.H. Bakker, van Amsterdam naar Suriname.
Te Livorno zijn aangekomen Zr.Ms. oorlogsfregat DE SAMBRE, kapt. Van de Sande en Zr.Ms. oorlogscorvette HEKLA, kapt.-luitenant A. Sluiter, beide van Genua.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juni. De 26e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Pernau; CATHERINA MARIA, kapt. J.C. Parran, van Libau.
Bij het vertrek van de post waren twee schepen in gezicht, zijnde AURORA, kapt. A. Strombeck, van Arendsburg en ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben, van Reval.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.D. Thonnes, van Hamburg en FORTUNA, kapt. W. Storey, van Caen (de twee laatste als bijleggers).
De 27e, des morgens, zeilden ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, naar Petersburg; INDUSTRIE, kapt. H.L. Rehbok, naar …; NEPHTUNUS, kapt. H.N. Bahlrus en FLORA, kapt. A.L. Mennen, naar de Oostzee; HERCULES, kapt. H.W. Krechter, naar Bergen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Kwakkelstein, naar Archangel en arriveerden FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool; DE VOLHARDING, kapt. J. Henkers, van Marennes en PRINCE FREDERICK, kapt. G. Hart, van Londen; des namiddags DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Riedyk, van St. Ubes
De 28e, des morgens, zeilden DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon; DE JONGE DIRK, kapt. D.D. Kuitze, naar …..; MARIA MAGARETHA (opm: MARIA MARGRIETA), kapt. D.H. Duit, naar de Oostzee en arriveerden DE VROUW FEMMEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Weille.
De 27e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis CHARLOTTE, kapt. N.M. Parrau, naar Riga.
De 28e, des morgens, CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, naar Pernau.
De 29e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool.
De 28e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW ELIZABETH, kapt. B.H. Bramhs, van Dantzig.
De 25e dezer is te Middelburg gearriveerd het schip MIDDELBURG, kapt. Cornelis Boot, van Batavia.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW ALIDA, kapt. Fremen, van Stadeliner (opm: mogelijk verminkte tekst), VRIENDSCHAP, kapt. Flund, van Sonderburg; MARIANNE, kapt. Miller, van Koningsbergen; MINERVA, kapt. Mooy en PELICAAN, kapt. Vroomen, van Londen; JACOBA, kapt. De Groot, van Dantzig; DOROTHEA ELISABETH, kapt. Forbrood, van Memel; SOPHIA, kapt. Krone, van Bordeaux en GRIETJE, kapt. Anderson, van Calenborg (opm: Kalundborg).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Diegenen, welke sustineren ten lasten van wijlen J. Palm, in leven kapitein ter koopvaardij en onlangs te Batavia overleden, of op diens nagelaten boedel enige pretensiën te hebben, of enige gelden aan denzelven verschuldigd zijn, of van hem iets onder zich hebben, worden verzocht daarvan opgave te doen en zich aan te melden ten kantore van de procureur W.S. Burger junior, aan de Haringvliet, wijk M, n.º 36, te Rotterdam en zulks vóór of op ultimo juli aanstaande.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, A. van der Sluis, C.A. Schröder, C.J. de Grijs, P.H. Bodemaa en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 6e juli 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands driemast galjootschip, genaamd HENRIETTE, gevoerd door kapt. J.C. Willems, volgens Nederlandse meetbrief lang 28 ellen 56 duimen, wijd 5 ellen 19 duimen, hol 3 ellen 28 duimen en dus gemeten op 246 zeetonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 25 juni. Heden is alhier ter rede gearriveerd het schip MIDDELBURG, kapt.
Cornelis Boot, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens schrijven uit Suriname, van 5 mei, was aldaar den 2 van de eilanden binnen gekomen Zr.Ms. brik van oorlog de VALK, met een schoener-kaper en een hernomen fregatschip hetwelk door die rover was prijs gemaakt. De manschap van de kaper, uit 25 koppen bestaande, was gedeeltelijk op St. Eustatius achtergelaten, en de rest te Suriname in de gevangenis gezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, van Liverpool met zout.

Krant:
 JAP - Journal d'Anvers et de la Province

ORANCIA, kapt. De Best (opm: brik ORENCE, ex- DE JONGE ORANCIA, kapt. S. de Best), op 6 mei aangekomen te St. Helena, uit Batavia. De volgende dag uit St. Helena vertrokken naar Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. Pieter van Vliet en in eigendom toebehorende aan de Nederlandsche Handel Maatschappij, is na een reis van 22 maanden langs de kusten van Chili en Peru, enz, op de 12e dezer met een lading huiden, tin en specie van Buenos Ayres in Texel binnen en door het Noord-Hollandsch Kanaal tot deze stad opgekomen, vervolgens met ongebroken lading in het Entrepotdok binnengekomen en tot voor de nieuw aangebouwde magazijnen genaderd, alwaar deszelfs lading opgeslagen wordt.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 26 juni is te Batavia gearriveerd het schip DE SCHELDE, kapt. C. Neurenberg, met Zr.Ms. troepen, de 19 maart van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. Verkoping op den eilande Ameland, woensdag den 8 juli 1829, van circa 950 stuks balken, circa 350 stuks kolders en ruim 200 pcs. delen, benevens enig gekapt touwwerk, ankers, en verdere scheepsgoederen; alles afkomstig van het bij genoemd eiland op de reis van Drammen naar Amsterdam verongelukte schip DARIA, kapitein Jens Johnson. Nadere informatie te verkrijgen bij de heren Barend Visser & Zoon, te Harlingen. Tot naricht dient wijders dat er op den 7 juli 1829, des avond ten 6 ure, een geschikt vaartuig van Harlingen naar Ameland zal vertrekken, na welk aankomst het uur der verkoop zal worden geregeld.


Datum: 01 juli 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE VROUW ENGELINA, kapt. Egbert Hendriks de Groot. Adres bij J. van Ulphen.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. H.F. Klein. Adres bij Jan Corver & Co.
Bremen. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.P. Fischer. Adres bij Blikman & Co.
Bremen. DE VROUW STIENA, kapt. H.J. Modder. Adres bij Blikman & Co. vertrekt vóór of op de 30e juni.
Bremen. DE VROUW NETHA, kapt. C. Sandersfeld. Adres bij Blikman en Co.
Bremen. DE VROUW MARGARETHA, kapt. W.G. Kramer. Adres bij Blikman en Co.
Cadix en Malaga, het Nederlandse kofschip DIANA, kapt. C.P. Crook. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Cadix en Gibraltar. De Nederlandse hoeker, GEERTRUIDA, kapt. N. van Santen. Adres bij C. de Grijs & Zonen.
Curaҫao. Het schoenerschip DE JONGE HENDRIK, kapt. J.J. Stijntjes, van Amsterdam. Adres bij Altena & Co., Hoyman & Schuurman, De Vries & Co. en D. Aletrino.
Koningsbergen. Het Nederlandse smakschip DE VROUW GESINA, kapt. Jan Harms Mulder. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Her Nederlandse kofschip, NEDERLANDS WELVAART, kapt. H.K. Rentes. Adres bij Jan Corver & Co.
La Rochelle. Het Nederlandse smakschip, ZEELUST, kapt. J.F. Dedden. Adres bij Jan Corver & Co.
Lissabon. Het kofschip BOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij J. van Ulphen.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE GOEDE HOOP. Kapt. Derk Derks Blik.
Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlands kofschip. MARGARETHA, kapt. H.J. Veen. Adres bij Jan Corver & Co.
Suriname. De gekoperde schoener, JOANNES ARNOLDUS, kapt. Pieter Jacobus Kerkhoven. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd fregatschip, SOPHIA MARIA. Kapt. G.L. Röperhoff. Adres bij Hoyman & Schuurman; Altena & Co. en D. Aletrino.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoyman en Hermanus Isaac Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 13e juli 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y verkopen de helft in een extra ordinair welbezeild gekoperd fregatschip, genaamd DE JONGE GERARDA CORNELIA, gevoerd bij kapt. J. Smith, liggende voor Amsterdam, gedestineerd naar Suriname. Breder bij biljetten en bericht bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heren reders en gezaghebbers van schepen, wordt hiermede kennis gegeven dat het sein-boek voor de Nederlandse koopvaardij-schepen door J.H. Poolman: thans veranderd ten opzichte der Telegraaf-vlag in plaat N°. 5. (Volgens aanschrijven van Zijne Excellentie de Minister voor Marine en Kolonien), te bekomen is bij de heren de Wed. G. Hulst van Keulen alhier; en Van der Krap te Rotterdam.
NB. Dit werk is niet in kommissie te bekomen, maar moet ontboden worden, brieven franco.

Krant:
 JAP - Journal d'Anvers et de la Province


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 30 juni 1829. ORANCE (brik ORENCE, ex- DE JONGE ORANCIA), kapt. De Best, heden aangekomen uit Batavia met een lading koffie.


Datum: 02 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juli. De 29e passato, des namiddags, arriveerden in de Maas JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Koningsbergen.
De 1e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, van Marennes.
De 1e, des morgens, arriveerde de eerste jager, met zestien ton haring en zeilde DE HOOP VAN GRONINGEN, kapt. P.J. de Boer, naar Pernau.
Van Maassluis zeilde ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, naar Arbroath.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Ketelaar, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW HEDWIG, kapt. Hating, van Straalsund; MERCURIUS, kapt. de Groot, van Memel; VROUW ANTJE, kapt. Post, van Bordeaux; ANNA MARIA, kapt. Suppeling en DRIE GEBROEDERS, kapt. Lammers, van Riga; GOEDE VERWACHTING, kapt. Schuring, TWEE GEBROEDERS, kapt. Dorenbos, THERESIA, kapt. Borwyck en VROUW ANNEGIENA, kapt. Dokman, van Dantzig; VRIENDSCHAP, kapt. Keyzer, van Havre; VROUW ELIZABETH, kapt. Wyckman, van Anklam; LIENE, kapt. Craemers, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. Thonnes, van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 juni. De 27e dezer, des avonds omtrent ten half elf ure, is de overzeese praam, genaamd DE OUDE MARTEN en gevoerd door Jan Berend Martens, wonende te Meppel, beladen met 15.000 gebakken stenen, om te worden overgebracht aan boord van het Nederlandse fregatschip SOPHIA MARIA, schipper G.L. Röperhoff, liggende voor deze stad, in de environs (opm: omgeving) van het eiland Marken gezonken. De schipper en zijn knecht, genaamd Dirk Scherpenzeel, wonende te Kampen, hebben tot in de ochtendstond omstreeks twee ure, aan de mast van het schip en gedeeltelijk in het water hangende, hunnen dood voor ogen gezien, als wanneer zij echter hoogst gelukkig door de beurtschipper van Dragten, met behulp van zijn knechts, niet zonder gevaar zijn gered geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Het schip NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, van Batavia naar Rotterdam, is de 28e mei gepraaid op 9 graden noorderbreedte en 23 graden lengte.
Het schip THREE SISTERS, van Rotterdam naar Batavia (waarschijnlijk DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Amsterdam naar Batavia), is de 24e mei gepraaid op 4 gr. noorderbreedte en 21 gr. lengte.


Datum: 04 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 juli. De 1e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, naar Kadix.
De 2e, des morgens, arriveerde DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool.
De 2e, des morgens, arriveerde in de Maas PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgauw, van Bergen.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DORDRECHTS WELVAREN, kapt. M. Muller, van Alicante en is na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE MAASSTROOM, kapt. H. Hagers, van Suriname; URANIA, kapt. C.F. Maass en URANIS, kapt. N.E. Hagemann, van Riga.
De 3e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, naar Libau; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. A. Hermansen, naar Oldburg; AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, tot mijne bittere droefheid, mijn tedergeliefde man, de wel edel gestrenge heer Willem Funekotter, in leven gepensioneerd kapitein, in de ouderdom van ruim 54 jaren.
Delft, den 1 juli 1829, Wed. Funnekotter, geb. Markfoort
(opm: waarschijnlijk een leger-kapitein; als koopvaardijkapitein niet bekend)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. F. Meijer, B.J.G. Feidler, J. Noordhoorn C. Azn., P. van Santen en A.F. Pflughaupt, makelaars, zullen als last hebbende van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, op vrijdag de 10e juli 1829, des namiddags ten een ure, in de Brakken Grond, in de Nes te Amsterdam, verkopen: circa 1000 stuks min of meer beschadigde Buenos-Ayres huiden, alhier van Buenos-Ayres aangebracht met het schip DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. van Vliet. Liggende in een loods aan de ingang van het entrepôtdok. En aldaar daags voor en op de verkoopdag te zien.


Datum: 07 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juli. De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HESPERUS, kapt. A.J. Onstwedder, van Liverpool en GEERTRUIDA, kapt. J. van Alphen, van Rouaan
De 5e, des morgens, BASTIAAN Mz., kapt. J. Plug, van Boulogne; NICOLAAS JOHANNES, K.IJ. Parma, van Adra en GEBKE BROUWER, kapt. K.J. Musch, van Catania, de twee laatsten zijn na visitatie van de quarantaine ontslagen.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, van Sourabaya.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent, naar Liverpool; CATHARINA MARIA, kapt. J.H. Bulou, WAAREN, kapt. P. Holst en WINTERN, kapt. L. Holst, naar de Oostzee; BELVEDERE, kapt. J.J. Gors, naar Hamburg; ASSINA, kapt. S.B. Kuiper, naar …..; DE JONGE JOHANNA, kapt. O.H. Arends en DE NICOLAAS, kapt. H.N. Parrau, naar Londen; BERGENS HANDEL, kapt. J.C. Waaren, naar Bergen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JOHANNA GEZIENA, kapt. Schuur, van Riga; NIEUWE UNION, kapt. J. van den Broecke en MĖDUSE, kapt. Bunnemeyer, van Londen; VULCAN, kapt. Wieks, van Savannah; LAURA, kapt. Dieback, van Koningsbergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johannes Boelen, makelaar, zal op maandag de 3e augustus 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands gekoperd en met koperen bouten gehecht fregatschip, genaamd WILHELMINA EN MARIA, gevoerd door kapt. J. Boelen J.zn., lang 31 ellen, wijd 8 ellen 37 duimen, hol 3 ellen 96 duimen, het verdek 1 el 68 duimen, Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaar. (opm: zie ook AH 071129, wordt weer ten verkoop aangeboden)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 3 juli. Gisteren middag is alhier, van de werf der Commercie-Compagnie, in goede orde van stapel gelopen een fregat-schip, hetwelk bij die gelegenheid de naam heeft ontvangen van de PAULINE.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool met zout en DORDRECHTS WELVAREN, kapt. M. Muller, van Alicante met zout en stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 1 juli. Heden voormiddag is alhier aangekomen de eerste haringjager, den 25 juni uit de vloot gezeild. met 16 1/8 ton haring, waarvan dadelijk de gewone geschenken per expresse zijn afgezonden aan Z.M. de Koning, de Prins van Oranje en Prins Frederik, benevens verdere hoge staatsambtenaren en is vervolgens de eerste openbare verkoop geschied tegen NLG 700,- de ton.
De haringvloot, dit jaar in de provincie Holland uitgerust, bestaat uit 129 schepen, als van Vlaardingen 78, van Maassluis 19, van Rotterdam 1, van Delfshaven 2, van Zwartewaal 3, en van Amsterdam 16, van Enkhuizen 5 en van De Rijp 5.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens zeetijdingen van Amsterdam van den 2 juli zijn te Helvoet binnengekomen: CATHARINA JOSEPHINA, kapitein P.J. Muntendam, van Bergen. In de Maas: JOHANNA, kapitein J.R. Sap, van Koningsbergen.
Den 29 l.l. volgens zeetijding van den 3 zijn te Liverpool gearriveerd P.H. Hazewinkel, van Delfzijl, en de HELENA JOHANNA, van Groningen.
Den 30 passato (opm: juni) zeilde uit de Maas de HOOP van Groningen (opm: mogelijk: DE HOOP VAN GRONINGEN), kapitein P.J. de Boer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
4 juli: de stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, met vijf passagiers, de 2. juli van Samarang, en de brik INGSOEN, kapt. Lim Boensan, de 25. juni van Rembang; de 5. juli: de bark DIEDERIKA, kapt. J. Hector, met vier passagiers, den 30. juni van Samarang.
Van Batavia vertrokken schepen:
4 juli: Zr.Ms. brik DOURGA, luit.t.zee 1e klasse Van Jordaan, koers stellende om de west, en het schip OEY SINJO, kapt. Hiap Tjoensoey, naar Pekalongang; de 5. juli de schoener DIANA, kapt. C.S. Newman, met Zr.Ms. troepen naar Riouw.
Ter rede van Batavia liggende schepen: Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA en de koopvaardijschepen AUGUSTE, DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, JAVA, NATHALIE, HELENA, APOLLO, OEMAR OSMAN, FATTOL KAHIER, SUMANAP, HOGOAN, DE SCHELDE, TIKSOEN, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken LE HÉROS, MERCATOR, MERKUS, HARRIET, BENKOELEN, DOROTHEA, GOANLIE, PEANGHOEY en INGSOEN, de barken FELICITAS, ALLIANCE en DIEDERIKA, de schoeners KIM SOENHOAT, SEMANGKA en DOLPHIJN, en tien buitenlandse schepen.
Te Samarang gearriveerde schepen:
28 juni het schip VROUW HELENA, kapt. MacKenzie, met drie passagiers, den 21 juni van Timor Koepang vertrokken; de 30 juni de stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. F.W.E. Lange, met zeven passagiers, den 27 juni van Batavia vertrokken, de schoener BLORA, kapt. Berest, met een passagier van Pamanoekan, en Zr.Ms. brik NAUTILUS, luit.1e klasse De Gelder, van een kruistocht.
Van Samarang vertrokken schepen:
27 juni de schoener TARTAR, kapt. R. Symons, naar Soerabaija; 30 juni de bark DIEDERIKA, kapt. J. Hector, met vier pasagiers naar Batavia, en het schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. De Jong, met drie passagiers naar Batavia.
Te Soerabaija gearriveerde schepen:
28 juni de brik FOENGSIE, kapt. Lim Tiamko, de 15 juni van Timor-Koepang; 29 juni Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, kapt. A. Beijer, den 22 juni van Banjoewangie; 30 juni het schip GRACE, kapt. D. Alles, met een passagier, den 14 juni van Batavia, en de brik KONING DER NEDERLANDEN, kapt. D. van Delden, met Zr.Ms. troepen, de 14 juni van Batavia vertrokken.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
28 juni Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.14, kadet D. van der Deussen, koers stellende om de oost; 29 juni de brik TEKSING, kapt. P. Potter, naar Batavia.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. korvetten ATALANTA en ZWALUW, Zr.Ms. brik ORESTES, Zr.Ms. schoeners ZEPHYR en CASTOR, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, en de koopvaardijschepen AURORA, FATALKAIR, MARQUIS OF HASTING, CAROLINA EN JACOBA, JOEDIL BARIE, BOEROENG, en GRACE, de brikken LIM KIMSOEN, GOENOENG APIE, TJINGSOEN, MARGARETHA ENGELTINA, FOENGSIE en KONING DER NEDERLANDEN, en de schoeners ANNA en DRAKe, en drie buitenlandse schepen.
Te Grissee gearriveerde schepen:
29 juni het schip IJDROSIE, kapt. Sech Said bin Awal Algatoor, van Amboina, en de schoener FATHAL MOLIEN, kapt. Said Oemar Baharoon, van dito.
Van Grissee vertrokken schepen: geen
Ter rede van Grissee liggende schepen:
IJDROSIE, PHATA RACHMAN, JAIDUL KARIM, HAPIPA HAWIA, JOUSSOOR, PATAHOOL SALAM, LORD MINTO en JADUL BARIE, de brikken GEAP GOWAN, BOEANG BESSIE, POMPELMOES, BERKAT ANJAR en NAWAT ALIE JOESOOR, en de schoeners FATHAL MOBIN en LAMBER.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De scheepvaart heeft minder gunstige uitkomsten opgeleverd dan in de beide voorgaande jaren. De zoutvaart van Engeland, waartoe echter slechts een klein getal schepen geschikt is en gebruikt kan worden, is de enige vrachtvaart geweest, die matige winsten heeft opgeleverd, en hoewel het laatste gedeelte van 1828, en inzonderheid de twee laatste maanden, meerdere voordelen hebben aangebracht, wegens hogere vrachten uit de Oostzee en naar Engeland met granen, geloven wij toch het afgelopen jaar beneden de middelmatige jaren voor onze gewestelijke scheepvaart te moeten stellen.
Zeeschaden hebben in dit vorige jaar weinig plaats gehad. Hierdoor zijn de instellingen van verzekering bevrijd gebleven van grote schaden te hoeden; ofschoon ook, door de geringe vrachten, de assurantiepremie laag is geweest: zodat de voordelen mede niet groot hebben kunnen zijn.
Met genoegen maken wij van deze gelegenheid gebruik, om U.E.G.A. te berichten, dat zijne Majesteit, op een adres der Maatschappij, tot nut der Zeevaart, te Veendam en Wildervank gevestigd, zich, bij besluit van 12 mei dezes jaars no. 89, heeft laten gevallen:
1) Dat, met vrijstelling der bepalingen van ’s Konings besluit van 26 november 1827 no. 50, aan de schippers van Veendam en Wildervank worde vergund, met derzelver scheepsvolk de benodigde monsterrollen, ter plaatse hunner inwoning en voor de Burgemeester der gemeente, te doen opmaken, niettegenstaande hun schepen elders mogen gelegen zijn, en zulks, zonder tot een namonstering of nakoming van andere formaliteiten te zijn, en
2) Dat deze vergunning door de Heer Staatsraad, Gouverneur dezer provincie, toepasselijk worde gemaakt op zodanige andere plaatsen dezer provincie, als zulks mochten verlangen en de Heer Gouverneur zal oordelen te dezen met de gemeente Veendam en Wildervank in gelijke omstandigheden te verkeren.
Wij twijfelen niet, of U.E.G.A. zullen met ons het belangrijke van deze beschikking voor onze gewestelijke zeevaart erkennen, en daarin een nieuw blijk ontwaren van ’s Konings welwillende geneigdheid, om de welvaart dezer provincie, zo veel doenlijk, te bevorderen.
De Heer Staatsraad, Gouverneur, heeft reeds, ten gevolge ’s Konings machtiging, de vergunning van zijne Majesteit toepasselijk gemaakt op de gemeente Sappemeer, Oude Pekela en Nieuwe Pekela, als welke zulks hebben verlangd en geacht kunnen worden te dezen met de gemeenten Veendam en Wildervank in gelijke omstandigheden te verkeren.


Datum: 08 juli 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Smirna: het Nederlands gekoperd brikschip BRESEÏS, kapt. Pieter Bakker. Vertrekt 20 juli op verbeurte van vracht. Adres bij De Rooy & Ten Kate.


Datum: 09 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Marseille, het Nederlands brikschip DE SNELHEID, kapt. Albert van der Linden.
Naar Liverpool, het Nederlandse hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juli. De 6e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA, kapt. C. Niemann en HENRIETTA CHARLOTTE, kapt. P. Bruss, van Riga.
De 7e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas KNELSINA GEERDINA, kapt. R. de Jonge, van Rouaan (als bijlegger).
De 1e dezer is van Vlissingen uitgevaren Zr.Ms. stoompakket SURINAME, gecommandeerd door de luiten.-ter-zee, Van Franck, eerstelijk bestemd naar Texel tot het uitslepen van Zr.Ms. fregat RUPEL en daarna naar Suriname gedestineerd.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DELPHINA, kapt. F. Versluys, naar Batavia; ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, naar Liverpool; DE VROUW GEZIN, kapt. H.H. Frismers, naar Hamburg en COLUMBUS, kapt. N. Drinkwater, naar Stockholm.
Te Antwerpen zijn gearriveerd THERESIA, kapt. Besseling, van Liverpool; BRUSSELAAR, kapt. De Vries, van Cette; VADERLIEFDE, Van de Wal, van Havre; GOEDE VERWACHTING, kapt. Mulder, van Riga; JONGE WILLEM, kapt. Jobs, van Marseille en LYDIA, kapt. Hazenoot, van Triëst.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. De smak HERMINA, kapt. H. Hazewinkel, van Amsterdam naar Bordeaux, is de 23e juni op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) gepraaid.


Datum: 10 juli 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op zaterdag 4 juli is, bij het uitzeilen van de haven van Termunterzijl, het Nederlandse smakschip, genaamd FRAUKELINA, gevoerd door kapt. J.A. Muntendam, gedestineerd naar Noorwegen en gedeeltelijk beladen met dakpannen, nabij de haven door storm op een onzichtbaar oud hoofd gedreven. Het aanbrengen van dadelijke hulp was niet wel mogelijk, doch de volgende dag is het schip met medehulp van vele mensen, halfzinkende weder in de haven gebracht. Hetzelve moet lossen om hersteld te worden, dewijl het schip door het verschrikkelijke stoten op de oude palen en stenen zeer geleden heeft. Ware op dit hooft een baak of paal geplaatst, zoude mogelijk dit ongeluk vermeden zijn.


Datum: 11 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlandsche hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. Arris Plokker.
Naar Liverpool, het Nederlandsche hoekerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. Jacob Parlevliet Senior.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading.
Naar Suriname, het Nederlandsche brikschip MARIA AGNITA, kapt. Paulus Rijnbende.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juli. Volgens brieven uit de Engelse kolonie Belize, aan de baai van Honduras, is Zr.Ms. fregat PALLAS, kapt. Van der Velde, aldaar de 25e januari van Curaçao en laatst van Omoa (opm: haventje in Honduras; psn: 15 45 N 88 10 W) gearriveerd, aan boord hebbende Zijne Excellentie den generaal-majoor Verveer, Zr.Ms. gezant bij de staten van Centraal Amerika.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juli. De 8e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet, van Liverpool; CAROLINE MARIA, kapt. J. Austissier, van Duinkerken.
De 8e dezer, des avonds, arriveerde in de Maas JEANNETTE, kapt. H.G. Winter, van Riga.
De 9e dezer, des morgens zeilden CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, naar Arbroath en KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, naar de Oostzee.
De 9e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen, naar Liverpool; ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bok naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth); DORORHEA, kapt. S.J. Prange, naar Leith
De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ELIZA, kapt. G.L. Hynd, van New York (zijnde na visitatie van de quarantaine ontslagen); SOPHIE, kapt. H. Niemann, FRANK, kapt. H.H. Zeplien en HARMONIE, kapt. P. Permien, van Riga.
De 10e, des morgens, arriveerden FORTUNA, kapt. J.C. Beug en MARGARETHA ELIZABETH, kapt. H. Dilwitz, van Riga; MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons en MARIA HELENA, kapt. J. Alberg, van Stockholm.
De 9e, des avonds, arriveerde te Brielle ANNA PETER, kapt. J.C. Haanefeld.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ANTWERPS PAKET, kapt. Rieke, van Goole; JUFVR. HENDERICA, kapt. Scholtenes (opm: kof JUFFROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholten) en JULIA, kapt. Visser, van Liverpool; JONGE JOANNA, kapt. Poel, van Riga.
Te Keulen is de 6e dezer gearriveerd het schip CATHERINA HENDRICA, kapt. Willem van Hees Hz., van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 juli. Kapt. O. Hanssen, van Lissabon te Amsterdam gearriveerd, heeft op de hoogte van Wight, gezien een brik, tonende vlag van het collegie Zeemans Hoop, met n.º 164, zijnde die van kapt. T. IJsbrands, voerende het schip ANNA PAULOWNA, van Amsterdam.


Datum: 14 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juli. De 11e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, STAND EN LANDE, kapt. T. de Leeuw en ZEELUST, kapt. L.N. Baas, naar Liverpool; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, naar Yarmouth, CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, naar l’Orient; DE VRIENDSCHAP, kapt J. van Gelderen, naar Gibraltar en arriveerde de VROUW HARMINA, kapt. W.M. Cornel, van Riga.
De 12e, des morgens, ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz., van Sourabaya.
De 11e, des morgens, zeilden van de Maas INDUSTRIE, kapt. D.J. Cupido, naar Londen;
FRITZ, kapt. J. Peterson, DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwell, KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, ADONIS, kapt. P.G. Idman, DE WELVAART, kapt. P. Fretwurst, HEMMINA, kapt. S.F. Taay en DE VROUW ELIZABETH, kapt. B.H. Brahms, naar de Oostzee; DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Veensma, naar Hamburg; CORNELIA, kapt. W.K. de Groot, naar Arbroath; DE VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, naar …..; DE WELVAART, kapt. M. Harkema, naar Bristol; DE JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, naar Liverpool; METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster,naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth); des namiddags zeilden CATHARINA MARIA, kapt. J.C. Parrouw, naar de Oostzee; CATHARINA, kapt. J. Stege. naar Bergen.
De 12e, des morgens, DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, naar Liverpool; AGATHA, kapt. J.T. de Jong, naar Dartmouth.
De 11e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. P. Janzen, naar Liverpool; ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bok, naar Fiert of Fort; DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, naar Leith; FLORA, kapt. C. Klok en DE VROUW SIETSKE, kapt. E.W. Brink, naar Londen; JOHANNIS EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, naar Hull en FREDERICK, kapt. J.J. Bunning, naar de Oostzee, zijnde alle wel in zee gekomen, behalve laatstgemelde, die bij den Hoek ten anker ligt.
De 13e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas HANS, kapt. P. Niemann en ALEXANDRINE, kapt. N. Permien, naar de Oostzee.
De 13e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis CATHARINA MARIA, kapt. B.A. Bradhering, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ELISABETH, kapt. Brouwer, van Riga; PEGASE, kapt. Wagenaar, van Maranham (opm: Sao Luiz de Maranhao, Brazilië); DE LEEUW, kapt. Verbrugge, van Rouaan en PROVIDENTIA, kapt. Dalin, van Triëst.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Het kofschip DE VROUW THEODORA, kapt. H. Bandix, van Havre naar de Oostzee bestemd, is de 10e dezer op de hoogte van Kamperduin gepraaid; zijnde alles wel aan boord.
Op de Wezer is aangekomen het Nederlands stoomschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN met schade.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Hendrik Pieter Corne zal op woensdag 15 juli 1829, des voormiddags ten 10 ure precies, aan de Zuidzijde van de Haringvliet, bij de Oude-Hoofdpoort te Rotterdam publiek verkopen het hol van een gaffelschip, groot circa 110 Nederlandse tonnen, benevens een grote nieuwe aak of hooipont, enige delen, houtwerk en verdere scheepsgereedschappen, alles liggende aan de Haringvliet voornoemd, alwaar hetzelve des morgens voor de verkoop te bezichtigen is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MARIA HELENA, kapt. J. Aberg van Stockholm met teer en pik.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Vlissingen zijn op den 1 juli gearriveerd: E.J.van der Molen, UDONIA en Berend H. Plukker met de JUFFROUW ANNA LUPPINA, beide van Liverpool.
Te Dantzig is den 26 juni gearriveerd: JOHANNA ELIZABETH, K.H. Nagel, van Groningen en den 29 de JONGE BAREND, J.J. Buiten, van Termunterzijl.
Te Pillau is den 29 gearriveerd A. de Jonge, de VRIENDSCHAP, van Termunterzijl.
Te Archangel is gearriveerd op 15 juni: Klaas Hofkamp Tzn. SARA ANNE CORNELIA, van Hull.
Te Groningen zijn gearriveerd op 12 juli: J.J. Brons, kofschip de VRIENDSCHAP, met een lading lijnzaad en J.J. Sigers, de VROUW GOERTINA, met een lading hout van Lauervig (opm: Larvik).

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Nagelaten boedel. De weeskamer te Batavia verzoekt elk en een iegelijk, die iets te vorderen heeft van, dan wel verschuldigd is aan, de boedel van Jan Setzes (opm: Sietzes), kapitein van de brik Le HÉROS, daarvan aan haar aangifte of betaling te doen binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden.
Batavia, den 10 juli 1829, de secretaris, L. Steitz.


Datum: 15 juli 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Bremen. Het everschip WILHELMINA, kapt. F. Ammerman. Adres bij Blikman & Co.
Bremen. Het everschip DE ONDERNEMING, kapt. A. van Riegen. Adres bij Blikman & Co.
Genua en Livorno. Het brikschip NORDEN, kapt. T. Wellemsen. Adres bij Olivier & Co., d’Arnaud & Co., Van den Beij & Kroon en Nobel & Holtzapffel.
Hull. Het Nederlands schip MARIA, kapt. Johannes Mortier. Adres bij Gemmening & Penning.
Koningsbergen. DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer. Adres bij Kranenborg & Van Maurik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Petersburg. Het Nederlands gekoperd brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Jacob Jansz. Bart. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, F. Smit, De Vries & Co. en F. der Kinderen.
Petersburg. Het Nederlands smakschip DIVERDINA, kapt. Paulus Meints. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuveling. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Petersburg. Het schip DE VROUW ELISABETH, kapt. P.B. Nepperus. Adres bij J. Corver & Co. en Nobel & Holtzapffel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De verkoop van de helft in het extra ordinair welbezeild gekoperd fregatschip, genaamd DE JONGE GERARDA CORNELIA, gevoerd bij kapt. John Smith, welke op maandag de 13e juli 1829 geen voortgang heeft gehad, zal nu plaats hebben op maandag de 20e juli 1829 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam. Breder bij Biljetten en bericht bij de makelaars Rutger Hoyman en Hermanus Isaac Rietveld.


Datum: 16 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juli. De 14e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zyl, van Marennes.
De 13e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas DE VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, naar Noorwegen; de 14e, des morgens, RESOLUTION, kapt. E. Stokkeby, naar Faaborg; HERMINA, kapt. A.J. Hubert, naar Anstruter; MERCURIUS, kapt. J. van Duin, naar Leith; SJERMAN, kapt. A.M. Veege en LOUISA, kapt. P.N. Petersen, naar Noorwegen.
De 14e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis MARGARETHA, kapt. H.K. Dykhuis, naar Liverpool.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas MARIA DOROTHEA, kapt. O. Moller, van Riga en ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Rouaan.
De 15e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, van Dantzig.
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE VROUW CATHARINA, kapt. Nielland, van Hull; JUFVR. MARIA, kapt. Doel, van Randers; JOANNA WILHELMINA, kapt. Streeg en GEZINA, kapt. Roelfsma, van Dantzig.
De 1e juni is te Suriname gearriveerd het schip MARIA, gevoerd bij kapt. E. Reynts, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Sedert onze laatste is uit Texel uitgezeild Zr.Ms. stoompakket SURINAME, luit. Franck, naar Suriname en Curaçao.
Het schip NOORD-HOLLAND, kapt. S.T. Rotgans, van Dantzig naar Rotterdam, is, volgens particulier bericht, de 10e dezer in Terschelling binnengekomen.
Het schip ELIZA, kapt. Bryant, de 21e mei van Havana naar Antwerpen vertrokken, is de 8e dezer te Cowes binnengelopen, doch heeft de volgende dag de reis voortgezet.
Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.P. Ficher, van Amsterdam naar Bremen, is, volgens brief van Delfzijl van de 9e dezer, zwaar lek en met verlies van anker en touw en enige zeilen door vissers aldaar binnengebracht; moet lossen om te repareren.
Het schip KAREN, kapt. E. Hjorth, van Pillau naar Amsterdam, is de 26e juni te Mardöe binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoijman en Hermanus Isaac Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 10e augustus, 1829, des avonds ten zes ure te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ verkopen: een pinkschipshol, genaamd DE VRIENDSCHAP; mitsgaders een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten enz; breder bij notities en bericht bij de makelaars.
(opm: het hol, laatste kapitein C.J. Kat, werd verkocht voor de sloop; de zeebrief werd 18.9.1829 ingeleverd onder vermelding ‘zullende worden gesloopt’; zie ook RC 120229)

Krant:
  NB - Noord-Brabander


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op het Stakketsel te Antwerpen (opm: scheepsbouwer Louis Lecarpentier) zal eerstdaags van stapel lopen een fraai driemastschip van 300 tonnen, hetwelk den naam van deszelfs uitreder, den heer Jean Key, zal voeren (opm: bark JEAN KEY).
Op dezelfde werf staan thans op stapel, behalve enige kleinere vaartuigen, de volgende schepen: de STAD GENT, met 850 tonnen; de ANTIGONE, van 500 tonnen; de BELLONA, van 550 tonnen en de KOOPHANDEL, van 700 tonnen; zullende onmiddellijk de kiel gelegd worden van de STAD BRUGGE, een vaartuig van 1100 tonnen.
Op de werf Kattendijk worden gebouwd de schepen HELENE EN ORTELIUS, dit laatste van 800 tonnen. Ook is er dezer dagen de kiel gelegd van een driemastschip (opm: PHÉNOMÈNE) van 3 of 400 tonnen, hetwelk door een ander van 700 tonnen zal gevolgd worden.

PGC 170729
30 juni - 11 juli Gearriveerd:
Te Dantzig, A.F. Veling, CATHARINA van Rouen; K.H. Meijer, de MORGENSTER en H.J. Waterborg, de ZES GEBROEDERS, beide van Rotterdam; G.H. Hoetjer, de GOEDE HOOP, van Amsterdam; E.J. Hansen, MARGARETHA, van Delfzijl; G.J. Flik, de ONDERNEMING, van Marseille; J.I. van der Woude, de VROUW GEZINA, van Amsterdam; K.J. Scholtens, EUROPA en Detmer Geuchjes, de VRIENDSCHAP, beide van Delfzijl; J.J. Kortrijk, de STAD GRONINGEN, van Amsterdam; J.K. de Weerd, de WAAKZAAMHEID, van Harlingen.
Te Wolgast: J.H. Bondt, ALIDA van Groningen.
Te Liverpool: D.J. Greven, HELENA en J.H. van Wijk, BEREND HAITSEMA VIËTOR, beide van Antwerpen.
Te Elseneur: J.B. Mulder, de JONGE EGBERTUS en A.H. Karsijns, de HERSTELLING, beide van Amsterdam, J.H. Mulder, ALINA FRAUKINA, van Rotterdam.
Te Rendsburg: A.G. Sap, de TREKVOGEL, van Neustadt, C.G. Schrader, CATHARINA, en H.H. Houwes, de VIER GEBROEDERS, beide van Delfzijl, D.H. Duit, MARIA MARGARETHA, van Schiedam, L.J. Witkop, de JONGE JACOB, van Duinkerken, J.S. Vegter, de GOEDE VERWACHTING, van Rouen, H.J. Dekker, BOUWINA, van Delfzijl, H.G. Botje, SARA, van de Eems, R.P. Dik, CONCORDIA, van Groningen, J.J. Boiten, de JONGE BAREND, van Rouen, H.J. Oortjes, de VIGILANTIE, van Wismar,
In het Vlie: J.H.Haverbult, MARIA ADOLPHINA, van Riga, A.J. Hansen, de VROUW GEERTRUIDA, van Christiansand, B.J. de Boer, CONCORDIA, van Riga.
Te Helvoet: E.P. Brons, MARIA ANNA, van Stockholm.
Vertrokken 10 juli - 11 juli:
Uit het Vlie: D.D. Flik, de GOEDE HOOP, naar Petersburg, R.E. Zoutman, de VROUW RIKA, naar Libau, G.H. Haverbult, de VRIENDSCHAP, naar Noorwegen, D.H. Hazewinkel, de TWEE GEBROEDERS en A.E. Pot, de VROUW GEZINA, beide op avontuur.
Van Helvoet: J.K. Potjewijd, de TWEE GEBROEDERS, naar Liverpool, C.A. Hazewinkel, AURORA, naar Yarmouth.
Van Brielle: W.R. Huisman, de JONGE RENTE, naar Liverpool, M.J. Harkema, de WELVAART, naar Bristol, S.F. Taay, HEMMINA, naar de Oostzee, K.D. Mulder, de VROUW PETINA, op avontuur en E.G. Boekhout, de NOORDSTER, naar Liverpool.


Datum: 18 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juli. De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis NEPTUNUS, kapt. J. Gellman, van Reval.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybus, van Pernau; WILLEM OLIVIER, kapt. K. Faber, van Riga’
De 17e, des morgens, CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Maas, van Libau en DE JONGE DOCHTER REMKE, kapt. J.J. Oltmans, van Riga.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE GOEDE VROUW, kapt. J.K. Masker en DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, van Riga; de 17e, des morgens, COURIER, kapt. P. de Best, van Hull.
Van Vlissingen is vertrokken DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, van Gent naar Liverpool.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNA MARIA, kapt. J.H. Zeplin en DE VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, naar de Oostzee; HOSTEN, kapt. M. Holst, naar Memel; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar ….. ; ALEXANDER, kapt. T.A. Claeys, naar Goole en DE VROUW HELENA, kapt. F.O. Fimmer, naar Hamburg; NEPTUNUS, kapt. D.F. Pust, naar Stettin; LOUISA SOPHIA, kapt. J.D. Kuiper, naar Hull; ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland, naar Liverpool; CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, naar Cork; NIKOLAAS BENJAMIN HALL, kapt. H. Pedersen, naar Noorwegen; de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer, naar Leith.
Te Antwerpen is gearriveerd FREDERICA, Van den Kerckhove, van Matanzas.
Volgens bericht uit Demerary heeft kapt. Williamson, voerende het schip THOMAS KING, de 6e mei laatstleden, 65 Engelsche mijlen Z.Z.W. van Madera, in goede staat gepraaid het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, de 22e april van Middelburg naar Batavia gezeild met troepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Hamburg en Altona. DE JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. H.D. Hansen. Adres bij Blikman & Co.
Hamburg en Altona. Het everschip DE VROUW CATHARINA, kapt. F. Kruse. Adres bij Blikman & Co.
Hamburg en Altona. Het everschip DE TWEE GEBROEDERS, Kapt. Kay Möller. Adres bij Blikman & Co.
Suriname. Het schip MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.H. Trip. Adres bij B.D. Bosscher.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Marennes met zout, en de VROUW ANNA, kapt. Hendrik K. Wijkmeijer, van Riga met lijnzaad.


Datum: 21 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. van der Kinderen, J. Corver, A. van de Sluijs, J. Boelen en H. Gullen, makelaars, zullen op maandag de 3e augustus 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen:
- een extra sterk gebouwd en welbezeild hekjacht, genaamd PHOENIX
- een extra sterk gebouwde en meer dan gewoon snelzeilende boeijer, genaamd TRITON;
- een extra snelzeilend overdekte barkas, benevens twee sloepen
- 1/16 part in het gekoperd schip ANNA PAULOWNA, gevoerd door kapt. F. IJsbrandsz, thans op reis naar Smirna, varende onder directie van de heer Stephano Paleologo.
Alles breder bij biljetten vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juli. Het schip DE HOOP, kapt. H.E. de Jonge, met ballast van Amsterdam naar Koningsbergen, is in de ochtend van de 7e dezer, met hulp en na verlies van anker en touw, masteloos in de haven van Pillau binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 juli. Het schip OHIO, kapt. J.D. Dennis (opm: buitenlander), van Rotterdam naar Boston, de 27e december van Helvoetsluis vertrokken, was, volgens brief van Boston van de 20e juni, destijds aldaar nog niet gearriveerd, weshalve men het voor verongelukt houdt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juli. De 17e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas ANNA DOROTHEA, kapt. P. Straben, JACOB PHILIPP, kapt. J. Bruss, PROVIDENCIA, kapt. P. Ahrens en ST. PETER, kapt. P. Bruss, naar de Oostzee en arriveerde ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van Londen.
De 19e, des morgens, zeilden DE VOLHARDING, kapt. J. Heukers, naar Newcastle en JOHANNA THOLEN, kapt. L.F. Saathoff, naar de Oostzee.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CAROLINA AUGUSTA, kapt. C.B. Hoffmann, van Riga.
De 20e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas ZEELUST, kapt. G.A. Wierenga en DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Sluik, van Riga.
Door de loodsboot van Helvoetsluis n.º 1 is, de 16e dezer, op de hoogte van Brielle Z. ten O. 5 mijlen afstand, in goede staat gepraaid het smakschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.. Prins, van Riga naar Duinkerken bestemd.
Te Antwerpen is gearriveerd CONCORDIA, kapt. Heuken, van Hovens.
RC 230729
Rotterdam, 20 juli. De 20e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE ZEEWOLF, kapt. A. Schreyenberg, van Libau en JOHANNA CORNELIA, kapt. P.D. Kuyt, van Londen; de 21e, des morgens, HILLEGONDA IDA, kapt. H.H. Hendrik, van Riga.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis LUKKINA MAGARETHA (opm: einde eerste rondreis van de kof LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, van Riga en SAANDINAVIN (opm: wellicht SCANDINAVIË), kapt. J.F. Spiegelberg, van Pernau.
De 22e, des morgens, MARIA, kapt. J.K. van Wijk, CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Liverpool; JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Marennes.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas, GEORGE, kapt. M. Pantekoek, van Libau; CHARLOTTE MARGARETHA, kapt. G. Kaleshoek, van St. Martin.
Te Antwerpen zijn gearriveerd SOPHIA MARIA, kapt. Schoenmacher, van Norrköping; RAYMOND, kapt. Van den Broek, van Canton, Manilla en Batavia en GEZINA, kapt. Mulder, van Stralsund.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Verkoop van goederen. Donderdag den 30 juli 1829 zal door de vendumeester dezer stede vendutie worden gehouden ten overstaan van een commissie uit de Landraad te Samarang, krachtens vonnis van de Landraad te Japara en daarop door de Landraad van Samarang verleende letteren van attache de dato 30 juni 1829 voor en van wege T. Schuurman, agent van de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Samarang, voor het vendu-kantoor alhier, van een tweemast brik genaamd HOOKSOEN, groot 58½ last van 4000 ponden, met deszelfs inventaris, liggende op de rede van Torbaija, de Chinees Sie Waijtjing in eigendom toebehorende.
Aldus gedaan en gepubliceerd te Samarang, den 9 juli 1829, de deurwaarder en gezworen expl. bij de Landraad te Samarang, Stronck.


Datum: 22 juli 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen.
Woensdag 22 juli 1829.
Dantzig. Net Nederlands kofschip ELSABE, kapt. Jan Jans Jaski. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Kopenhagen. Het brikschip MATILDE, kapt. M. Reehoff. Adres bij Costa & Bueno.
Riga. De Nederlandse smak DE VROUW ALIDA, kapt. Benjamin Jans Jaski. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Rostok. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Brahms. Adres bij Wed. jan Salm & Meijer.
Stettin. Het schoonerschip EDUARD, kapt. J. Tiedemann. Adres bij F. der Kinderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, A. van der Sluys, J. Boelen en H. Gullen, makelaars, zulle op maandag de 5e augustus 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra sterk gebouwd en welbezeild hekjacht, genaamd PHOENIX, een extra sterk gebouwde en meer dan gewoon snelzeilende boeier, genaamd TRITON en eindelijk 1/16 part in het gekoperd brikschip, ANNA PAULOWNA, gevoerd door kapt. T. IJsbrandsz, thans op reis naar Smirna, varende onder directie van de heer Stephano Paleologo, alles breder bij biljetten vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaars.


Datum: 24 juli 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Verslag over den staat en het beheer van de provincie Friesland.
Tot mijn leedwezen moet ik Uw Edele Groot Achtbare Heren mededelen, dat het jaar 1828, voor de Groenlandsche en Straat-Davids Visscherij-Sociëteit te Harlingen gevestigd, wederom ongunstig geweest is; dezelve heeft slechts één schip kunnen in zee brengen, welks vangst in ene partij robben heeft bestaan, onvoldoende om voordelige uitkomst op te leveren. Hartelijk wensen wij dat de pogingen door deze Sociëteit, dit jaar weder in het werk gesteld met gelukkiger uitkomsten en beteren vangst bekroond mogen worden, ten einde het voortdurend bestaan van deze in zo vele opzichten, Sociëteit te verzekeren en derzelve aanwezen in Harlingen te bestendigen. (opm: bekort)


Datum: 25 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 juli. De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, van Liverpool; EMMA, kapt. W. Lamp en DE LEMMER, kapt. J. Tammes, van Riga.
De 23e, des morgens, zeilden IDA ALYDA, kapt. O.J. Woldering, naar …… en CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, naar Bergen.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, van Liverpool.
De 24e, des morgens, VRIESLAND, kapt. H.J. Drent, van Riga en HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, van Liverpool en zeilden Zr.Ms. brik van oorlog ZWALUW, luitenant Ampt, naar Vlissingen; HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, naar Batavia en MARIA HELENA, kapt. J. Albert, naar Malmø.
De 23e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas DE VRIENDSCHAP, kapt. T.D. Hund en DE VROUW ANNEGINA, kapt. P.H. Dekman, naar de Oostzee.
De 24e, des morgens, DE JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Liverpool; JEANNETTE, kapt. H. Pundt, naar Suriname; ALETTA, kapt. C.H. Slagter, naar Bordeaux; AURORA, kapt. H. Brandt, URANIA, kapt. C.F. Maas en CATHARINA, kapt. C. Nieman, naar de Oostzee; GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, HOOP OP WELVAART, kapt. J.H. Mulder en FEMMEGINA, W.J. Pronk, naar Leith; DE HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, naar St. Petersburg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, naar Belfast; DE GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong, naar Elie en DE JONGE MARGARETHA, kapt. A. Riedyk, naar Lissabon.
De 24e dezer, des morgens zeilden van Maassluis JOHANNA THOLEN, kapt. L.F. Saathoff, naar de Oostzee; DE VOLHARDING, kapt. J. Heukers, naar Newhaven; DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Portsmouth; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, naar Fiert of Forth; JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, naar Leith; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, naar Liverpool; DE HOOP, kapt. W. van Beelen en DE VRIENDSCHAP, kapt. J. van der Deyl, naar de Noordzee.
Des middags MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet Sr. en ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet Jr., naar Liverpool; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, naar Leith en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, naar Elie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Zr.Ms. stoompakket SURINAME, gecommandeerd door de kapitein-luitenant ter zee Van Franck, is met averij, veroorzaakt door het springen der ketels, uit zee te Vlissingen terug gekomen. (opm: zie DC 250729)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 juli. Met het schip RAYMOND, kapt. G. van den Broeke, van Batavia te Antwerpen gearriveerd, zijn ter rede van Vlissingen verscheiden passagiers van rang aangekomen, waaronder een oosterse prins.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HENRIETTE, kapt. L.J. Buiten, naar Sandwich en MARIANNE, kapt. E. Muller, naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De schout-bij-nacht, directeur en kommandant der marine in het hoofd-departement van de Maas, als daartoe bij resolutie van Zijne Excellentie de heer minister voor de marine en koloniën, in dato 18 juli 1829, 1.ª B, n.º 54, speciaal gekwalificeerd en gelast, adverteert hiermede aan allen, die zulks enigszins zoude mogen aangaan, doch wel bijzonder aan alle zee- en varenslieden, dat diegenen, welke genegen mochten zijn om zich te doen aannemen voor Zr.Ms. stoompakket ATLAS, onder bevel van de luitenant-ter-zee 1ste klasse Moll, mits voor de kwaliteit, waartoe dezelve zich zullen aanmelden en welke voor gemelde bodem wordt vereist, de volkomene geschiktheid en bekwaamheid hebbende, zich alleen maar voor de met gemelde stoompakket te doene reis (te weten, zo de zee-proefreis als de reis naar de Oost-Indiën en terug) zullen behoeven te verbinden tot bekoming van hetzelfde genot van de voor hunne respectieve kwaliteiten bepaalde premiën, als of zij zich voor een anderen bodem voor den tijd van vijf jaren in de zeedienst verbonden; zullende alle diegenen, welke genegen mochten zijn om zich op den voorschreven voet en wijze voor meergemelde stoompakket ATLAS te engageren, zich hiertoe maar behoeven aan te melden bij de kommies van aanneming der marine alhier of bij die beambten te Amsterdam of Antwerpen, voor zo veel de bedoelde personen zich aldaar mochten ophouden.
Rotterdam, de 19e juli 1829.
Bij afwezigheid van de schout-bij-nacht, directeur en kommandant voornoemd,
de secretaris bij de voorschreve directie, W.M. Obreen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. In de eerste 6 maanden van 1829 hebben 18 Nederlandse schepen de haven van Marseille bezocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Harlinger Stoomboot-Reederij. De snelvarende stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, in volmaakt goede staat van de Wezer teruggekomen, is begonnen op dinsdag de 14e juli 1829, wederom van Amsterdam naar Harlingen te vertrekken en zal voortgaan met op de gewone dagen en uren van afvaart, vice versa, in gemelde vaart dienst te doen.
Amsterdam de 15e juli 1829, de directeur van bovengenoemde rederij, Paul van Vlissingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes van Marennes; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman; MARIA, kapt. J.K. de Wijk; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, alle vier van Liverpool, en alle vijf met zout; PERLEN, kapt. E.G. Land van Bergen met stokvis en traan, en DELPHIN, kapt. J. Oland van Jakobstad met teer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men verneemt dat Zr.Ms. stoomboot de SURINAME, aan boord hebbende de kolonel Balfour de Burleigh, commandant onzer Westindische bezittingen, onlangs van Vlissingen uitgezeild, even uit het Kanaal zijnde, een ongeval aan derzelver machine is overkomen, ten gevolge waarvan dat vaartuig in gemelde haven is terug gekeerd.


Datum: 28 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van het hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. Arris Plokker, is in de nacht van zaterdag op zondag laatstleden weggeraakt de scheepsboot, lang over steven 4 el, 73 duimen en 5 strepen; wijd 1 el, 78 duimen en 8 strepen; jol 79 duimen en 7 strepen, Nederlandse maat; achter op de spiegel een geverfd hart, het boegsel groen, beneden hetzelve tot aan het water blank geschrapt, de bodem gekoolteerd; die dezelve terecht brengt bij de scheepsmakers P. van Swijndregt en Wed. Visser, of van dezelve aanwijzing doet, zal een ordelijke beloning genieten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juli. De 25e, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis, DE ZEEMEEUW, kapt. D. de Haas, van Liverpool; DIANA, kapt. J.M. Fredericks, van Køge (als bijlegger op order).
De 24e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas GEORGE PHILIP, kapt. T.G. Reints, HENRIETTE CHARLOTTA, kapt. P. Bruss en HARMONIE, kapt. G. Permien, naar de Oostzee; DE VROUW AUKE, kapt. R.R. Wolkammer, naar Hamburg.
De 25e, des morgens, AURORA, kapt. J.T. de Jonge, naar de Oostzee en DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen sr., naar Kadix.
De 27e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool en CHRISTINA JOHANNA, kapt. A. Plokker, naar Marseille.
De 27e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, de 26 juli. Sedert onze laatste (zijn) uit Texel gezeild Zr.Ms. oorlogsfregat RUPEL, kapt. W. Tieman, aan boord hebbende Zijne Excellentie de luitenant-generaal Van den Bosch, nieuw benoemd gouverneur-generaal van Neêrlandsch-Indië en Zr.Ms. oorlogsbrik PELLIKAAN, luitenant Hents, naar Batavia (de brik PELLIKAAN is terug uit zee).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 26 juli. In de vroege morgen van den 24 dezer is van de rede van Texel naar zee gezeild het fregat de RUPEL, aan boord hebbende Z. Exc. de luitenant-generaal Van den Bosch, gouverneur-generaal van Neêrlands Indië, en gevolg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De zeebadinrichting te Scheveningen wordt thans zeer druk bezocht. Niet alleen is het grote badhotel vol gasten, maar ook in het dorp zelve zijn bijna alle kamers verhuurd. Onder de aanzienlijke vreemdelingen, die zich thans aan het bad bevinden, merkt men de bekende Engelse admiraal sir Sidney Smith op, welke voornemens is, in zee enige proeven te nemen met een toestel tot redding van schipbreukelingen, door hem uitgevonden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 26 juli. Men heeft met het schip NASSAU, kapt. Van der Hoeven, berichten van Java bekomen tot de 4 april jl. De vijandelijkheden bleven nog geschorst, en de rust, die onze troepen daardoor konden blijven genieten, werkte zeer heilzaam. De hoofden der muitelingen hadden nog niet bepaaldelijk te kennen gegeven, op welke voorwaarden zij in onderwerping wilden komen, voorgevende, dat, zo lang de maand der Mohammedaanse vasten duurde, geen onderhandelingen konden plaats hebben. Dat beletsel zou de 6 april ophouden, en dan zou het blijken, of het Diepo Negoro, al dan niet ernst was, zich te onderwerpen. Twee prinsen, Pakoe Ning Prang en Djojo Dieningrat, broeders van Mangkoe Dieningrat, hadden zich aan de onzen overgegeven, en een der voornaamste muitende hoofden, Alibassa Prawiro Dirdjo genaamd, had een persoonlijke ontmoeting met de luitenant-generaal De Kock verzocht, onder bijvoeging, dat Diepo Negoro de tussenkomst van Kiaja Modjo volstrekt niet begeerde, vermits deze priester oorzaak was, dat de onderhandelingen van 1827 geen goede uitkomsten hadden opgeleverd,

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de ZEEMEEUW, kapt. D. de Haas, en HELENA JAKOBA, kapt. W.J. Zelling, beiden uit Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 26 juli zijn te Batavia gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, met Zr.Ms. troepen, den 22 april van Middelburg vertrokken, en het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, met Zr.Ms. troepen, den 16 april van Amsterdam vertrokken.


Datum: 29 juli 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Hamburg en Altona. Het everschip CATHARINA, kapt. J. Högen. Adres bij Blikman & Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult. Adres bij C. de Grijs & Zonen en Jan Daniels & Zonen & Arbman.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. Jan H. Deddes. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.


Datum: 30 juli 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Bergen, in Noorwegen, het Nederlands kofschip DE BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. Jan Addes van der Wal.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd snelzeilend brikschip NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. Hendrik Martinus Heyns, om in het laatst van de maand augustus aanstaande te vertrekken; hebbende bijzonder goede inrichtingen voor passagiers, adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Het tjalkschip DE GOEDE HOOP, kapt. R.J. Stomp, van Kiel naar Zaandam, is, na de 18e dezer op de hoogte van Rottum door harde wind het groot zeil en een zwaard verloren te hebben, de 20e dito het Vrieschegat binnengelopen, om de schade te herstellen; de kapitein dacht bij de eerst gunstige gelegenheid de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Kapt. G. de Jong, voerende het schip CORNELIS HOUTMAN, meldt van Batavia van de 1e april, dat hij, na vele te vergeefs aangewende pogingen, tot behoud van zijn op strand gezet schip bij de hevige orkaan van de 17e en 18e september 1828 in de baai van Nangasacki, te voren reeds gemeld, eindelijk besloten had het met een dijk te omringen en door bijbrenging van water te lichten, met dat gunstig gevolg, dat het schip de 21e december weder in diep water gebracht werd en de 27e dito tot inneming der lading op de rede van Decima lag; dat hij vervolgens, na enig oponthoud in het bekomen zijner volle lading, eindelijk de 24e februari de terugreis naar Batavia had kunnen aannemen en aldaar de 29e maart was aangekomen; onmiddellijk was met het lossen een aanvang gemaakt en zou het schip op Onrust worden gekield en nagezien, hoewel de kapitein meende verzekerd te zijn dat het weinig zou hebben geleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 juli. Volgens brief van Londen van de 23e dezer, was aldaar door een van Florida gearriveerd schip gerapporteerd, dat een Nederlandsche brik van 200 tonnen, te Haarlem te huis behorende en genaamd FREDRIKA, gevoerd wordende door de stuurman Stein, voor de te Kingston, op Jamaika, overleden eigenaar en kapt. Fredriks, de 12e april met zeven man equipage en twee passagiers van Jamaika naar Havana en Holland vertrokken, doch de 21e dito, twee dagen zeilens van Cuba, door een roover-schooner, onder vlag van Buenos-Ayres, genomen geworden was, welke alle de aan boord zijnde personen had vermoord, uitgezonderd een der passagiers zijnde de heer Baptista, uit het huis van Ramona, Bulcussus en Baptista, te Havana, die zich door het aanwijzen van een hoeveelheid geld, aan kapt. Fredriks toebehorende, het leven redde. De heer Baptista, met de brik omtrent drie weken daarna Havana bereikt hebbende, herkende onder de aldaar, wegens beroving van een Amerikaansch schip, in hechtenis genomen manschappen een man der equipage van genoemde roover-schooner, zijnde een Ier van geboorte, die ook het genoemde feit bekende en verklaarde met die schooner van St. Bartholomé uitgezeild te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juli. De 27e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Ryn, van Riga; CHRISTINA, kapt. N.A. Smaal, van Reval; de ROSETTE (opm: brik, zie CCR 131228), kapt. H. van Soolingen Hz., van St. Domingo, als bijlegger naar Hamburg, en is na visitatie van quarantaine ontslagen.
De 27e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas CHARLOTTA, kapt. J. Norman.
De 29e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, naar Liverpool.
De 28e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Caspers, van Norsons (opm: niet getraceerd) en ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Demmin (Ostvorpommern).
De 29e, des morgens, zeilden URANIUS, kapt. N.E. Hangeman, naar Archangel; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw en GEZINA, kapt. R.F. Taay, naar Leith; ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, naar Noorwegen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, naar Vitseroe; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, naar Rochefort; HESPERUS, kapt. A.J. Onswedder, naar Dublin.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VIER GEBROEDERS, kapt. Nielsen, van Riga en VRIENDSCHAP, kapt. Klein, van Liverpool.
DC 300729
Dordrecht, 29 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhijn, van Riga met rogge.


Datum: 31 juli 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het tjalkschip de GOEDE HOOP, kapt. R.J. Stomp, van Kiel naar Zaandam, is, na den 18 juli op de hoogte van Rottum door harde wind, het grootzeil en een zwaard verloren te hebben, den 20 dito het Friesche Gat binnengelopen om de schade te herstellen. De kapitein dacht bij de eerste gunstige gelegenheid de reis te vervolgen.
Volgens bericht van Demerary heeft het Engelse vaartuig de THOMAS KING, kapt. Williamson, op 6 mei j.l. 65 Engelse mijl ZZW van Madera gepraaid het Nederlandse schip WALCHEREN, kapt. Rickels, troepen aan boord hebbende en de 22ste april van Middelburg naar Batavia gezeild. Alles wel aan boord van de WALCHEREN.


Datum: 01 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 juli. De 29e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. oorlogs-korvet PROSERPINA, kapt.-luitenant E.B. van den Bosch en arriveerde DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven en AMASTS (opm: mogelijk verminkte naam), kapt. F.Y. Visser, van Riga; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, van Frederikshaven.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW GEERDINA, kapt. B.J. Bossinga, van Dantzig; DE GOUDVIS, kapt. H.J. Schuuring, van Pernau en DE VROUW GEZINA, kapt. A.W. Banting, van Rostock.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE PELIKAAN, kapt. J.L.Vroome en CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring en FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, naar Leith; ANNA PAULOWNA, kapt. J. van Louwen, naar Bilbao; MERCURIUS, kapt. J. Roose, naar Boston; FANNY, kapt. P. de Boer, naar Batavia; DE JACOBA, kapt. A.K. de Groot, MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Liverpool; DE JONGE ROSE, kapt. J. Roelfsema; SOPHIA, kapt. P.C. Kroning en DE VROUW ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, naar de Oostzee; HENDRINA JOHANNA, kapt. H.G. Jonker, naar Petersburg; THERESIA, kapt. K.E. Boswyk, naar Dantzig; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Doornbos, naar Aberdeen; MINERVA, kapt. J.G. Schultz, naar Stettin; DE VROUW HEDWIG, kapt. M. Hoting, naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen.
Bremen. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. Borchers. Adres bij Jan Salm & Meijer.
Hamburg en Altona. Het everschip PROVIDENTIA, kapt. Heinrich Mahlman. Adres bij Wed. Jan Salm & Meijer

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TVENDE BRÖDRE, kapt. Jorgen Backer, van Fredrikshaven met delen, en MINERVA, kapt. L.H. Pentz, van Holmstrand met balken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Reeds vroegtijdig heden morgen, ten half acht ure, heeft Z.M. de koning zich naar het Kamperhoofd begeven, van waar Z.M., verzeld door de heer burgemeester, wethouderen en leden der commissie voor de IJwerken, in de Koninklijke sloep de nieuw aangelegde werken tot afsluiting der haven van Amsterdam is gaan bezichtigen. Overgestapt in de stoomboot de MERCURIUS, heeft de koning de bezichtiging van de west- en oostelijke havendijken voortgezet tot aan Zeeburg, en vervolgens de sluisput aan het Oosterdok, daarna ’s Rijks werf en het entrepot-dok bezocht. Van daar is Z.M. naar het nieuwe paleis van justitie gereden, heeft ook dat prachtige gebouw in ogenschouw genomen, en is, na alles met de meeste nauwkeurigheid te hebben onderzocht ten half twee ure op het paleis teruggekomen, alwaar heden namiddag wederom diner zal zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 27. juli zijn te Batavia gearriveerd het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. P.S. Schuil, den 16. april januari van Rotterdam vertrokken, en de gekoperde brik ASTREA, kapt. C. Brandligt, met 5 passagiers en kinderen en 100 man koloniale matrozen, den 26. december 1828 van Amsterdam vertrokken.


Datum: 04 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Londonderry, het Nederlandse kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, om binnen weinige dagen te vertrekken. Adres bij Boutmij en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 augustus. Aangaande het Nederlandse stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Diets, van Amsterdam naar Hamburg, meldt men van Hamburg van de 28e juli, dat die nacht, bij Neuwerk, op de Elve (opm: Elbe), de stuurboordbras aan de buiten-as gesprongen zijnde, de passagiers door de Engelse stoomboot SIR EDWARDS BANKS overgenomen en te Hamburg aangebracht waren; de schade aan de machine dacht men spoedig weder te repareren en het schip in staat te stellen om de 2e augustus de terugreis te kunnen aannemen; echter was het bij het vertrek van de post nog niet gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Het schip FLORA, kapt. J.H. Thomson, met boekweit en gerst van Ripen (opm: Ribe) naar Amsterdam, is, volgens brief van Wyck, op Fóhr (opm: Wyck auf Föhr), van de 24e juli, de 22e dito aldaar binnengelopen, na reeds op de hoogte van Borkum te zijn geweest; het was door zwaar zeilen lek geworden en moet lossen om te repareren; de kapitein wist echter nog niet of de lading geleden had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Te Antwerpen heeft een treurig geval plaats gehad. Op het ogenblik van het vertrek der stoomboot MERCURIUS naar Gent is de ketel gesprongen, waardoor twaalf mensen min of meer gewond en reeds drie overleden zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Te Batavia lagen de 31 maart ter rede Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA; korvet TRITON; schepen HORTENSE, DE JONGE ADRIANA, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, MARIA, CORNELIS HOUTMAN; brikken KATWYK, RUBENS, NASSAU, DE JONGE ELIZABETH, DE JONGE CASPARUS, LOUISA AUGUSTA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 augustus. De 31e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wyk, van Dantzig.
De 1e dezer, des namiddags arriveerden GROOT LANKUM, kapt. T.K. Mulder, van Arendsburg en ENIGHEDEN, kapt. Heelleenhol (opm: buitenlander), van Riga.
De 2e, des morgens, zeilde DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar Liverpool.
De 31e passato, des namiddags, zeilde uit de Maas ROTTERDAM, kapt. J. Laming, naar Londen en arriveerden DE HERSTELLING, kapt. A. Buining en DE VERWAGTING, kapt. J.H. Schipper, van St. Petersburg.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerde DE JONGE HELENA, kapt. H.J. Beekman, van Riga, MARIA, kapt. H. Lange, van Dantzig; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Koningsbergen; MARIUS JOHANNIS, kapt. H. van Wyk, van Libau; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Marennes; MARIA JOHANNA, Kapt. H. Denkreends, van Archangel; HERMANUS, kapt. K. van Veen, van Hapsal en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, van St. Petersburg.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARIA, kapt. F. van den Berg, van Batavia.
De 3e, des morgens, JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, van Marennes en zeilden DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, naar Riga; DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden en JOHANNA, kapt. C. Tevez, naar Marseille en Smyrna.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas AURORA, kapt. H. Zurmeyer, van Dantzig en ONVERWAGT, kapt. W. Ages, van Libau.
De 3e, des morgens, zeilden MARIA DOROTHEA, kapt. O. Moller, WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, FRANS, kapt. H.H. Zeplien en NEUTRALITEIT, kapt. H. Rents, naar de Oostzee; JEANNETTE, kapt. H.G. Winter, naar Riga; PAREL, kapt. C. Oland, naar Bergen; ANDRIES, kapt. J.C. Beton, naar Newcastle en arriveerde ACORN, kapt. J. Holland, van Newhaven.
De 3e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Portsmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Kapt. F. van den Berg, bovengemeld (opm: van de MARIA) rapporteert dat hij de 9e juni van St. Helena vertrokken is, alwaar zich bevond Zr.Ms. korvet TRITON, aan welks boord alles wel was en die twee dagen later de reis naar Nederland zou vervolgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ’t VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker van Marennes met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 2 augustus. Gisteren tegen de middag is de ketel van de stoomboot MERCURIUS, varende van hier op Gend, even voor de tijd van deszelfs vertrek, gescheurd, waardoor 12 mensen min of meer gewond zijn. De schielijke verspreiding van de stoom nam met geweld enige beschotten weg en eensklaps was daarmede de kamer der reizigers vervuld. Ten gevolge van dit ongeluk zijn reeds overleden de stoker Schollaert, de machinist James Ingham, en de vrouw van de stuurman van het koopvaardijschip de DIANA. De man van deze vrouw en een hunner zoons, benevens de stoker Heernoux, allen deerlijk gebrand, bevinden zich in gevaarlijke toestand; een tweede zoon van genoemde stuurman is slechts licht beschadigd, doordien de kracht van de stoom de deur achter hem gesloten had; de keukenmeid, ofschoon zwaar gewond, schijnt buiten gevaar. Die vrouw had de tegenwoordigheid van geest gehad om twee ruiten in te slaan waardoor de ontlasting der stoom sterk bevorderd werd.


Datum: 05 augustus 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE. Regeling der afvaart voor 1829.
Van Nijmegen naar Rotterdam en ‘s-Gravenage elke zondag, dinsdag en donderdag ’s morgens ten 7 ure van Rotterdam naar Nijmegen.
Elke maandag, woensdag en vrijdag ’s morgens ten 6 ure; zullende op deze dagen des morgens ten half vier ure van s’Hage bij G. van Velthoven op de Bierkade een eigen diligence afrijden om voor het vertrek der boot te Rotterdam aan te komen.
De stoomboten van Gorcom naar ‘s-Hertogenbosch en van Rotterdam naar Middelburg, Brielle, Antwerpen en London, alsmede de diligence van Gorcom over Breda naar Antwerpen van Gorcom over Utrecht naar Amsterdam staan met deze dienst in verband.


Datum: 06 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar La Rochelle, het Nederlandsche kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Theodorus, Gerardus van Rhyn.
Naar St. Petersburg, het Nederlandsche kofschip VERTROUWEN, kapt. Boele Jans Bakker.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogskorvet TRITON, luitenant F.C. Zwaanhals, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 augustus. Kapt. H.B. Engelsman, van Koningsbergen te Amsterdam gearriveerd, heeft de 29e juli op Doggersbank in goede staat gepraaid een kofschip, tonende de Hanoversche vlag met n.º 5 en hebbende toen 14 dagen reis van Rotterdam. Waarschijnlijk het schip JOHANNA THOLEN, kapt. L.F. Saathoff, van Amsterdam naar de Oostzee.
Volgens brief van kapt. D.T. Visser, voerende het schip HAVANNA PAKET, van Amsterdam naar Havanna, in dato 27 juli, des namiddags ten 1 ure, was hij toen met N.N.O. wind in goede staat zeilende op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. Kapt. J.H. Brandt, voerende het schip (opm: brik) DE VARIATIE, van Alexandria in Egypte naar Nederland, meldt van Gibraltar van de 12e juli, dat hij, na een reis van 67 dagen, wegens gebrek aan water enz., aldaar was binnengelopen; het schip en de equipage waren in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 augustus. De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE CORNELIS, kapt. G. Goudappel, van Marennes en DE KINDERDYK, J.C.F. Lupeke, van Archangel.
De 4e, des morgens, DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, van Liverpool.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoort, van St. Ubes en is na visitatie van de quarantaine ontslagen en DE VROUW JANTINA, kapt. L.H. Mulder, van Marennes.
De 3e dezer is van Middelburg naar zee gezeild het brikschip PRINS FREDERIK, kapt. J.F. Scharper, naar Demerary bestemd.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HELENA, kapt. Greven en GOEDE VERWACHTING, kapt. Fryn (opm: mogelijk kapt. J.H. Fijn), van Liverpool; ANNA MARGRITA, kapt. Suhr en DE HOOP, kapt. Boeten, van Memel; HENDRIKA, kapt. De Visser, van Havre en HEILKE TROMP, kapt. Zylstra, van Kadix; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga van Antwerpen, kapt. Schult, van Petersburg; VROUW JANTJE, kapt. Pronck, van Wismar; VRIENDSCHAP, kapt. Hoebroek, van Hamburg.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 augustus, Eergisteren is alhier ter rede gekomen, voor Antwerpen bestemd, de ÉCLIPSE (opm: bijlander, ex VALCK), kapt. J.E. Danes, van Londen, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ANNA MARGARETHA, kapt. Jacob Langhiarichs, van Bristol met ijzer en blik; JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, en de JONGE CORNELIS, kapt. G. Goudappel, beiden van Marennes met zout.


Datum: 07 augustus 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 20 juli. De Nederlandse korvet HECLA, kapt. Sluijter, is in onze haven aangekomen. Zij voert 20 kanonnen en 166 man equipage. Zij heeft de reis van Algiers in 9 dagen gedaan. Aan boord van deze korvet bevindt zich de Nederlandse Consul van Algiers, met zijne familie.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 1 augustus arriveerde te Rotterdam kapt. J.J. Greeven, met het kofschip de VREDE, van Riga. Ook is die zelfden dag van Amsterdam vertrokken kapt. R.W. Vos, met het kofschip de VREDE, gedestineerd naar Hull. (opm: beide (verschillende) koffen voeren onder boekhouderschap van H.H. Nap te Groningen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, den 1 augustus. Heden heeft alhier een treurig ongeval plaats gehad; de ketel van de stoomboot de DIANA, naar Gent, is op het ogenblik van derzelver vertrek gesprongen. De stuurman (opm: mogelijk is bedoeld de kapitein) is daardoor dodelijk, en zijne echtgenoot en kind, hoezeer minder gevaarlijk, gewond. Nog vier andere personen, waaronder de machinist, zijn door dit toeval meer of min ernstig gekwetst geworden.


Datum: 08 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Kapt. Russel, van New Orleans in Texel binnen, heeft de 28e juni voor de Havana gepraaid het schip DRYMO, kapt. H. Neef, van Amsterdam naar Havana;
alsmede op de hoogte van Bevezier het schip COLUMBIA, kapt. H. Lelar jr., van Amsterdam naar Philadelphia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus.Zr.Ms. oorlogs-fregat RUPEL, gevoerd wordende door kapt. Tieman, de 24e juli uit Texel naar Batavia vertrokken, ten einde Zijne Excellentie de gouverneur generaal van Nederlandsch-Indië, van den Bosch derwaarts over te brengen, is de 29e juli wegens aanhoudend slecht weer, doch in de beste staat, te Plymouth binnengelopen; aan boord alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 augustus. De te Antwerpen thuis behorende brik SOLON, kapt. R.T. Post, de 27e december van Bristol naar Charleston vertrokken is, volgens brief van Delfzijl van de 3e augustus, te St. Thomas afgekeurd en verkocht geworden; de kapitein was aldaar overleden, doch de stuurman A.H. Hoff, benevens nog drie man der equipage te Delfzijl aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 augustus. De 6e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DANIEL, kapt. J.M. Heldt, van Memel.
De 7e. des morgens, zeilden DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden en JOHANNA, kapt. C. Tevez, naar Marseille en Smirna; DE MAAS, kapt. J.C. Tevez, naar Batavia.
De 7e, des morgens, zeilden van de Maas ANDRIES, kapt. J.C. Biton, naar Newcastle; FRANS, kapt. H.H. Zeplien, NEUTRALITEIT, kapt. H. Rents, STÂNFRIES, kapt. M.H. de Koe, CATHARINA MARGARETHA, kapt. J. Maas jr. en METHA, kapt. E. Punke, naar de Oostzee; BASTIAAN, kapt. J. Plug en DE VROUW GEZINA, kapt. A.J. Boomgaard, naar Londen en DE TREKVOGEL, kapt. W.T. de Jong, naar Rochester.
De 7e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JONGE GERRIT, kapt. C.L. Klok, DE JONGE GERRIT, kapt. L. Hus en GEERTRUIDA, kapt. J. van Alphen, naar Londen; MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, naar St. Petersburg; DE HERSTELLING, kapt. A. Duindam, naar Leith, COURIER, kapt. P. de Best, naar Hull; de VROUW WIEPKE, kapt. G.J. Dust, naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth) en DE BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.H. van der Wal, naar Bergen, in Noorwegen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JUFVROUW MARIA, kapt. W.M. Dahl, naar Aarhus; DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, naar Leith, DE NIEUWE UNIE, kapt. J. van der Broeke, naar Sandwich; FREDERICA, kapt. P. van den Kerckhove, naar Liverpool; MEDUSE, kapt. F.G. Bunnemeyer, naar Londen; JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, naar Schotland; CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, naar Archangel; METEORE, kapt. J. Stappers, naar Rio-Janeiro; IDA, kapt. J. de Zessen, naar de Oostzee; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Platte, naar Aberdeen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L.D. Thonn (opm: onleesbaar) naar Hamburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd FREDERIK WILHELM, kapt. Buntrock, van Rio-Janeiro; ASSINA, kapt. Kuyper, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, binnen Middelburg, de 20e augustus 1829, des avonds ten zes ure, van het gekoperd Nederlandsch fregatschip MIDDELBURG, gebouwd te Archangel; zijnde volgens meetbrief lang 35 ellen 2 duimen, wijd 7 ellen 36 duimen, hol 4 ellen 97 duimen, hoog tussendeks onder de balken van het groot luik 1 el 71 duimen, groot 569 tonnen; onlangs van Batavia geretourneerd en binnen voornoemde stad liggende.
Het gemelde schip met deszelfs inventaris is twee dagen vóór en op de dag der verkoping te zien en inmiddels de verlangd wordende informatie te bekomen bij de makelaars Gerard de Bruijne en Abraham van den Broecke Jz., aldaar woonachtig.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VROUW JANTINA, kapt. L.H. Mulder, van Marennes met zout.


Datum: 11 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. Het schip DE HARMONIE, kapt. F. Lange, van Batavia naar Amsterdam, wegens tegenwind en slecht weer te Cowes binnen, is, benevens de lading, in de beste staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 augustus. Gisteren arriveerde te Maassluis het schip ALGEMEEN BELANG, schipper J. Goudappel, uit de Noordzee, zijnde de tweede haringvanger der Nederlandsche haringvloot.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 augustus. De 8e, des morgens van Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.A. Hazewinkel, naar Bergen en des namiddags, HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, naar Bergen.
De 8e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, naar de Oostzee.
De 9e, des morgens, arriveerde PETRONELLA, kapt. J.A. Schuring, van Riga.
De 10e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ALKMAAR, kapt. I. Heath, van Londen.
De 10e, des morgens, arriveerde te Brielle DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flink, van Dantzig.
Te Antwerpen zijn gearriveerd AURORA, kapt. Wygers, van Malaga en DE VROUW HEKE, kapt. Loortjens, van Hellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Arrivementen: Te Kroonstadt R.R. de Jonge (opm: kof KNELSINA GEERDINA) van Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Luidens berichten van Plymouth, van den 2 augustus, was Zr.Ms. fregat de RUPEL, aan boord van hetwelk Z. Exc. de luitenant-generaal Van den Bosch, gouverneur-generaal van Neêrlands Indië bevindt, de 29 juli in die haven, wegens tegenwind, binnen gelopen; twee dagen later, na vers water ingenomen en het een en ander hersteld te hebben, heeft hetzelve wederom zee gekozen, de reis naar Batavia vervolgende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DUCHESS OF GLOUCESTER, kapt. William Neuman, van Bristol en Cardiff met ijzer.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 7. augustus is te Batavia gearriveerd de brik WILLEM, kapt. J. Schaap, den 3 april van Rotterdam vertrokken.


Datum: 12 augustus 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 17e augustus 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands pleit-schip, genaamd DE VROUW CHRISTINA, gevoerd door schipper G. Verspiek, volgens binnenlandse ijkbrief, lang 19 ellen 20 duimen, wijd 4 ellen 43 duimen, hol 2 ellen 21 duimen en alzo groot 45 gemeten lasten. Breder bij biljetten vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaar. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en A. van der Sluis, makelaars, zullen op maandag de 21e augustus 1829, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair sterk gebouwd en meer dan gewoon snelzeilend spiegeljacht, genaamd DOLPHIJN, lang 12 ellen 22 duimen, wijd 4 ellen 2 duimen, hol 1 el 50 duimen; groot volgens Nederlandse meetbrief 30 tonnen, de boeg, bolders en zwaarden met koper beslagen, gladde blokken en verdere complete inventaris. Voorts een partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, metaal geschut, enz. Nader bij notitie vermeld en bericht bij de bovengenoemde makelaar.


Datum: 13 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Marseille, het Nederlandsche kofschip NICOLAAS EN JOHANNES, kapt. Klaas IJ. Parma.
Naar Bergen, in Noorwegen, het Nederlandsche kofschip VERWACHTING, kapt. Jan Hendrik Schippers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Het schip URANUS, kapt. N.E. Högemann, van Schiedam naar Archangel is de 2e dezer met verlies der bezaanmast op de Wezer binnengelopen.
Zr.Ms. oorlogs-fregat DE RUPEL, gevoerd door kapt. Tieman, uit Texel naar Batavia, te Plymouth binnen, heeft de 31e juli de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 augustus. De 12e, des morgens, zeilden uit Helvoetsluis DE MAAS, kapt. J.C. Teves, naar Batavia; ROSETTE, kapt. H. van Soolingen Hz., naar Hamburg (opm: de brik ROSETTE, bouwjaar 1798, werd in Hamburg verkocht, reden waarom de zeebrief op 11 mei 1830 door de consul naar Den Haag werd teruggezonden); MINERVA, kapt. H.L. Pentz en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Backer, naar Holmstrand; DOLPHYN, kapt. J. Oland, naar de Oostzee en arriveerde FORTUNA, kapt. J.H. Schnakel, van Pernau.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas de VEENSTROOM (opm: kof, kapt. S.E. Hoveling, van Dantzig.
De 12e, des morgens, zeilden DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weyden, naar Malaga; JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar Liverpool.
Van Middelburg is naar Suriname gezeild het brikschip SARA AGETHA, kapt. L.M. Hoffman.
De 7e dezer is van Vlissingen naar zee gezeild Zr.Ms. brik DE ZWALUW, commandant F.W. Ampt, naar Suriname bestemd.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE AREND, kapt. J.H. Bunnemeyer, naar Londen; DE GEZINA, kapt. J.J. Mulder, naar Leith; DE VROUW MARIA, kapt. J. Gall en SOPHIA MARIA, kapt. F.P. Schumacher, naar de Oostzee; DE VROUW GRIETJE, kapt. J.P. Andersen, naar Hamburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ILKE TROMP (opm: HYLKE TROMP), kapt. Oldendorp, van Marseille en REMBRAND, kapt. Petersen, van Messina.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De ondergetekende, het ongeluk gehad hebbende van met het schip de VROUW HENDRIKA op de bank bij Cheribon aan de grond te geraken, betuigt bij dezen zijnen oprechten dank aan de heren Van Manen en Van der Wouden, commanderende Zr.Ms. roei-kanonneerboten No.11 en No.12, mitsgaders aan de heren plaatselijke autoriteiten en verdere ingezetenen te Cheribon, zo voor hunnen doelmatige hulp als gastvrij onthaal, hem in zijne bovengemelde omstandigheden bewezen.
L.A.J. Boulet.


Datum: 14 augustus 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. P. Andreae, notaris te Leeuwarden, zal, op vrijdagen den 21 en 28 augustus 1829, telkens ten 3 ure na den middag, ten huize van Louw Sipkes Visser, in het Amsterdammer en Rotterdammer Veerhuis, op de Grachtswal te Leeuwarden bij den provisionele en finale palmslag verkopen een schuiteschip, de TWEE GEZUSTERS genaamd, in den jare 1822 nieuw uitgehaald, lang 14 ellen 35 palmen, wijd 2 ellen 63 palmen, en hol 1 el 38 palmen, en geijkt op 32 tonnen, liggende te Leeuwarden, met staand en lopend want, en verdere goederen, volgens inventaris.
De condities zijn te vernemen, en biljetten te bekomen bij den notaris, en ter bezichtiging van het geveilde kan men zich dagelijks vervoegen bij Louw Sipkes Visser bovengenoemd.
(opm: LC 280829 meldt dat geboden is NLG 1200.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Stinstra te Franeker zal op donderdagen den 20 augustus 1829 provisioneel, en den 3 september daaraanvolgende finaal, telkens ten 3 ure na de middag, in het Harlinger Veerhuis te Franeker publiek aan de meestbiedende presenteren te verkopen de gerechte helft in een trek-veerschip van Franeker op Harlingen en vice versa, thans bij Jacob de Vries als huurder bevaren, en dadelijk met de palmslag te aanvaarden.


Datum: 15 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 augustus. De 13e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, naar Londonderry; DE JONGE DOCHTER REMKE, kapt. J.J. Oltmans, naar Liverpool; CAROLINA AUGUSTA, kapt. C.B. Hofman, naar de Oostzee; LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, naar Stockton; DE VIER GEBROEDERS. kapt. J.J. Kaspers, naar Rendsburg.
De 13e dezer, des morgens zeilden van Maassluis DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, naar Londen en KLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, naar Fiert of Fort.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE ROTTESTROOM, kapt. J. Glazener, van Batavia; CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien en PROVIDENTIA, kapt. T. Dilwitz, van Pernau.
De 14e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.C. Puister, van Stockholm en DE HOOP OP EENDRAGT, kapt. J.H. Bekkering, van Libau.
De 14e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ALGEMEEN BELANG, kapt. J. Goudappel, naar de Noordzee.
Te Antwerpen is gearriveerd MARIA ANNA, kapt. Klaasen en CATHARINA, kapt. Lever, van Dantzig.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 12 augustus is te Batavia gearriveerd het schip HENRIETTE EN HENRY, kapt. T.J. Vlieger, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 27 maart van Amsterdam vertrokken;
den 13 augustus het schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duijff, den 12 april van Texel vertrokken.


Datum: 18 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 augustus. De 15e dezer, des morgens arriveerde te Helvoetsluis AMELIA, kapt. J. Sirck, van Bergen; des namiddags, MERCURIUS, kapt. H.F. Visser, van Riga.
De 16e, des morgens, arriveerde CATHARINA, kapt. J. Stege, van Bergen.
Volgens rapport van de zeeloodsen was met twee loodsen aan boord voor de wal het driemastschip DE JONGE ADRIANA, kapt. J. Admiraal, komende van Batavia.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE DOLPHYN, kapt. J.J. Breems, van Libau en DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, van Lissabon; de 15e, des morgens EUROPA, kapt. P. Nieman, van Pernau en DE VROUWE JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, van Riga.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNA MARIA, kapt. W. Poort, van Archangel; CATHARINA, kapt. H. Heeren, van Stralsund; CONCORDIA, kapt. N.C. Voss, NEPTUNES, kapt. H.J.C. Smidt en ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, van Riga; GEZINA, kapt. H. Vink, van St. Petersburg.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas HERMAN, kapt. G.J. Schubbe, van Windau.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Het schip DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma, met lijnzaad van Riga naar Duinkerken, is, na op Gothland aan de grond te hebben gezeten, de 3e dezer te Kopenhagen binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Het schip DE HOOP, kapt. D.J. Oortjes (opm: smak, kapt. Derk Jacobs Oortjes), van Koningsbergen naar Amsterdam, is, volgens brief van Rendsburg van de 10e dezer, aldaar lek binnengelopen en had die dag reeds een begin gemaakt met lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Aangaande het schip FREDERIK, kapt. F. Legg (opm: buitenlander), de 23e december van Batavia naar Antwerpen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof de STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jans Kortrijk), van Dantzig naar Nantes, is op 5 augustus, 6 mijl ZO van Vlieland, met frisse bramzeilskoelte uit het NNO in goede staat door de Texelsche loodsen gepraaid.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 14 augustus is te Batavia gearriveerd het schip ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, den 21 april van Antwerpen vertrokken; den 15 augustus het schip CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wzn., met twee passagiers, den 23 april van Amsterdam vertrokken, de bark de VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, den 14 april van Antwerpen vertrokken, en de brik DE KOCK, kapt. J. Joosen, den 21 april van Gent vertrokken.


Datum: 19 augustus 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen.
Demerary. Het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA EN LOUISA, kapt. Jacob Kersjes de Jong. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zoon.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HIJLKE JANSZ., kapt. Jan Wiebes Overmeer. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Van primo januari tot 30 juni j.l. zijn te Messina zeven Nederlandse schepen binnengekomen.
Gedurende de eerste zes maanden van het lopende jaar is de haven van Boulogne bezocht geworden door drie Nederlandse schepen, als een van Antwerpen, kapt. De Valck; een van Rotterdam, kapt. Jan Plug en datzelfde schip is nog eenmaal te Boulogne binnengekomen van Rouaan.
Christiansand ultimo juni. Gedurende de eerste helft van het lopende jaar, zijn in Noorwegen uit Nederlandse havens 618 schepen binnengekomen, waarvan 311 Nederlandse en 307 vreemde vaartuigen. Van dit getal kwamen er 228 van Amsterdam, 150 van Harlingen, 78 van Delfzijl, 34 van Groningen, 34 van Edam, 16 van Dokkum, 14 van Dordrecht, 9 van Rotterdam, 9 van Antwerpen, 2 van Schiedam en de overige Vriesche (opm: Friese) havens.


Datum: 20 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 19 augustus. De berichten uit Curaçao van de 16e juni geven verslag van het stranden van het Engelsche oorlogschip BARHAM, kapt. Lewis, in de nacht tussen de 28e en 29e april, op de zuid-oostpunt van Bonaire. Zodra het gouvernement op Curaçao daarvan kennis droeg, had het de brik DE COURIER, kapt. Van der Straaten en de korvet DE PALLAS, kapt. Van der Velde, derwaarts gezonden om de nodige hulp te verlenen. Het fregat de BARHAM heeft 34 stukken geschut over boord geworpen en is gelukkig gered. Het is de 4e mei, vergezeld van DE COURIER en DE PALLAS, in de haven van Curaçao gelopen om zijn schade te herstellen. Aan boord van het fregat bevond zich de vice-admiraal Fleeming, opperbevelhebber der Engelse zeemacht in West-Indië, welke te Curaçao aan land is gestapt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 augustus. De 17e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE ADRIANA, kapt. J. Admiraal, van Batavia en ST. PETRUS, kapt. J. Möller, van Archangel; AURORA, kapt. J.J. Ramm, van Pernau; FLORA, kapt. J.C. Scheen en ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann, van Riga; INDUSTRIE, kapt. H. Rehbock, van Memel; GLORY, kapt. J. List, van Yarmouth en Zr.Ms. stoom-pakket CURAÇAO, luitenant Le Jeune.
De 17e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW GERBERDINA, kapt. E.P. Drent, van Memel; DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, DE VROUW BARBARA, kapt. H.H. Brahms en DE ZEELUST, kapt. R.R. Legger, van Libau; OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, van Koningsbergen; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuper, van Bergen; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Baltimore (de laatste als bijlegger).
De 18e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, naar…….
De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CORNELIA, kapt. K.W. de Groor, van Bergen; CAROLINA, kapt. D. Niemann, DE ZEELUST, kapt. C.A. Jongbloed, JOHANNA OTTILLIE, kapt. K.J. Bolhuis en AGATHA, kapt. L.C. Bergh, van Riga; DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, BALANCE, kapt. H. Niemann, van Reval; FLORA, kapt. A.L. Mennen, DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Douwes en MARIA BARBARA, kapt. J.J. Kealer, van Libau.
De 19e, des morgens, ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van Londen.
De 18e, des namiddags, arriveerde te Brielle LUDWIG WILHELM, kapt. J.T. Mulder, van Dantzig.
Van de rede van Vlissingen zijn naar zee gezeild: AUGUSTA, kapt. J.P. Schultz, naar St. Ubes; DE GOEDE HOOP, kapt. C.J. Prins, naar Nantes; FLORA, kapt. J.D. Christin, naar Marseille.
Van Antwerpen DE JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Muys en DE JONGE JOHANNA, kapt. J.W, Poel, naar Londen; ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer en DE JULIA, kapt. J.P. Visser, naar Liverpool; MATHILDA, kapt. G.A. Klimp, naar Batavia; DE GEZINA, kapt. A.L. Roelfsema, naar Fitty-Forth (opm: Firth of Forth); JOHANNA WILHELMINA, kapt. F.W. Streeg, naar Dantzig; THERESIA, kapt. L.J. Besseling, naar Leith; FORTUNA, kapt. S.L. Buysman, naar Malaga; DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, naar Penzance; LAGERTHA, kapt. J. Eliassen, naar Noorwegen; DE HIDTJE TROMP, kapt. W. Willems, naar …..; DE PRINS VAN ORANJE, kapt. J. de Meire, naar Rio-Janeiro en HAABET, kapt. H. Andersen, naar Kopenhagen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE PIETER, kapt. Brons, van Petersburg; LAURA, kapt. Laland, NEPTUNUS, kapt. Elbring en FLORA, kapt. Hendt, van Riga; VROUW LUBBEGINA, kapt. De Weerd, van Dantzig en CATHERINA, kapt. Van der Schuyt, van Londen en GOEDE HOOP, kapt. Boon, van Memel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Het beurtschip, gevoerd door schipper G. Mast, van Zwartsluis naar Amsterdam, is in de ochtend van de 16e dezer in de kuil van Marken door het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J. van de Oever, van Amsterdam naar Hamburg, aangezeild geworden en heeft daardoor zware schade bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen BEDRE TYDER, kapt. Niels Beer; JEANE, kapt. C.K. Behrens, en CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, alle drie van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Mauritz, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, F.C. Deking Dura en W. Hordijk, makelaars, zullen op zaterdag 29 augustus 1829, des morgens ten half ure, in het logement De Gouden Leeuw, nabij de Vuilpoort, te Dordrecht, verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands brikschip, genaamd EGBERDINA VAN ANTWERPEN, gevoerd door kapt. F.W. Bastians, volgens meetbrief lang 23 ellen 25 duimen, hol 2 ellen 69 duimen, wijd 4 ellen 57 duimen Nederlandse maat, metende 127 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, zo als hetzelve is liggende in de Nieuwehaven aldaar, breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting bij de scheepsmakelaars Gerard Mauritz en Sandberg & Co., te Dordrecht, of bovengenoemde makelaars.


Datum: 21 augustus 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, den 18 augustus. De berichten van Curaçao van den 16 juni geven verslag van het stranden van het Engelse oorlogsschip BARHAM, kapitein Lewis, in den nacht van den 28 op den 29 april, op de zuidoostpunt van Bonaire. Zodra het gouvernement op Curaçao daarvan kennis droeg, had men de brik de COURIER, kapitein van der Straten, en de korvet de PALLAS, kapitein van de Velde, derwaarts gezonden om de nodige hulp te verlenen. Het fregat de BARHAM heeft 37 stukken geschut over boord geworpen en is gelukkig gered, Het is den 4 mei, vergezeld van de COURIER en de PALLAS, in de haven van Curaçao gelopen, om zijne schade te herstellen. Aan boord van het fregat bevond zich de vice-admiraal Fleeming, opperbevelhebber der Engelse zeemacht in West Indien, welke te Curaçao aan land is gestapt. De admiraal kwam van La Guayra, ene haven van Colombia. (opm: toen nog een stad in Colombia, later in Venezuela)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilend jagt, met twee stel zeilen, lang 6 ellen, wijd 1 el 9 palmen, te bevragen bij den eigenaar A.H. Tromp, te Woudsend.


Datum: 22 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Het schip GOUVERNEUR GRAAF DE BAILLET, kapt. C. Valcke, van Sourabaya naar Brugge, was den 11 dezer op de hoogte van Falmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 augustus. De 21e, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis DE GOEDE HOOP, kapt. P.J. de Boer, DE VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duvel en CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, van Pernau.
De 20e, des namiddags, arriveerde te Den Briel JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind, van Hull; de 21e, des morgens ANTINA, kapt. B.J. Schoon, van Stralsund.
Kapt. Moesker, te Helvoetsluis binnen, rapporteert dat hij de 16e dezer, op de hoogte van Goudstaart, gezien heeft het Nederlandsch schip DE MAAS, kapt. J.C. Tevez, van Rotterdam naar Batavia.
Van Middelburg is gezeild het kofschip DE HERSTELLING, kapt. B. de Jong, naar Nerva.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Suhr, naar de Oostzee; HOGEN, kapt. W. Jansen, naar Kragerø.
Te Antwerpen zijn gearriveerd PELIKAEN, kapt. Vroomen, en SANS REPOS, kapt. Pethers, van Londen; ISABELLA, kapt. Haven, van Matanzas; MARTHA, kapt. Herison, van St. Domingo; HARMONY, kapt. Boers, van Messina en ANNA MARIA, kapt. Sybes, van Terra Nova.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen.
Suriname. Het geheel vertimmerd en nieuwgetimmerd schip IPENRODE, kapt. M. Charlau. Adres bij B.D. Bosscher.
Petersburg. De Nederlandse kof DE BLIJDE UITKOMST, kapt. Tonko Komst. Adres bij Jan Jorven & C. en Nobel & Holtzapffel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag de 31e augustus te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd fregatschip, genaamd DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. Pieter van Vliet, lang 26 el, wijd 7 el 34 duim, hol 2 el 95 duim, het verdek 1 el 55 duim. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 21 augustus. De vishengst van A. Scheepens alhier, in welke zich bevonden Willem de Visser als schipper, de jongeling J. Ruts, benevens vier vrouwen en twee jonge dochters, allen uit deze stad, eergisteren met een stijve koelte voor de wind van Rotterdam komende zeilen, en te gelijk met een met kramen geladene en insgelijks van Rotterdam komende poonschuit genaderd zijnde tot tussen Kralingen en het huis den Ellebregt, had aldaar het ongeluk plaats dat de hengst - over welke de anders zeer bekwame schipper geen bestuur meer had, dewijl het roer derzelve door harde wind, hol water en het voorlastig geladen zijn van het vaartuig, buiten het water gelicht was - dwars voor genoemde poonschuit kwam, en door dezelve overzeild en omgeworpen werd; door welk verschrikkelijk ongeluk zes mensen, die zich in het vooronder bevonden, en daaruit niet schielijk genoeg konden geholpen worden, hun leven hebben verloren, te weten: Elisabeth Dubel, huisvrouw van genoemde schipper; Aaltje Dubel, zuster van de eerstgenoemde; Neeltje Schep, weduwe Usewiel; Aagje Schep, huisvrouw van Pieter Verheggen, en zijn dochter Elisabeth Verheggen, en eindelijk Catharia Elisabeth Versluis, dochter van Leendert Versluis.
De schipper Willem de Visser en jongeling J. Ruts zijn dadelijk aan boord van de poonschuit geborgen; eerstgemelde heeft nog vele pogingen gedaan om zijn vrouw, welke hij zag drijven, met zwemmen te redden, doch vruchteloos, zijnde na de uitputting zijner krachten met een lijn, welke J. Ruts zwemmende bij hem bracht, andermaal aan boord gehaald. Zijn toestand is sedert vrij bedenkelijk. Dochter Versluis was nog niet levenloos toen zij opgevist werd, doch is, alvorens er hulp kon worden toegebracht, overleden. De weduwe Usewiel en dochter Verhegge zijn gisteren morgen dood uit het vooronder der schuit gehaald; de drie overige lijken worden nog vermist.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 3 april jl. Het Dagblad van Paramaribo behelst, op hoog gezag, het verslag, 't welk de grote jury van St. Christophe, ter gelegenheid van het onderzoek van een misdaad van zeeroverij, het hof aldaar heeft voorgelegd. Uit hetzelve blijkt, dat aan de jury is voorgekomen, dat verscheidene personen van St. Thomas en van St. Eustatius zich verdacht hebben gemaakt van de hand te hebben geleend tot het aanmoedigen en ondersteunen van deze zeeroverij. (opm: zie ook RC 050229)
In 1827 is van Baltimore te St. Thomas gekomen een schoener, genaamd BOLIVAR, welke aldaar en vervolgens op St. Eustatius volk aan boord heeft genomen, en welker naam daarna veranderd is in die van LAS DAMAS ARGENTINAS, terwijl de gezagvoerder zich daartoe bediende van een commissie van Buenos Aires van 1826. In november van 1827 is dit vaartuig op de hoogte van de Westerse eilanden (opm: Azoren) gaan kruisen, en daarna op de Spaanse kust, en heeft het onderscheidene prijzen gemaakt. Vandaar teruggekeerd naar St. Thomas en St. Eustatius, heeft het op laatstgenoemd eiland een Hollandse zeebrief weten te erlangen, en heeft men op die wijze middel gevonden, om de lading van een van de prijzen, in Rio de Janeiro thuis behorende, op het eiland Saba over te schepen.
In mei 1828 is de schoener voor een tweede kruistocht uitgerust te St. Thomas, onder bevel van de kapt. Buijsan, en heeft zij te dien einde voor St. Eustatius weer volk aan boord bekomen. Na het verlaten van dat eiland, heeft de kapitein opnieuw de vlag van Buenos Aires gehesen en zijn commissie van 1826 veranderd in een van 1828, en na het plunderen van een paar vaartuigen heeft hij op zekere avond vermeesterd de Engelse brik CARRABOO, ter zake waarvan de equipage te St. Christophe is terecht gesteld.
Deze brik is als prijs naar St. Eustatius opgezonden, en op het gerucht daarvan heeft de gouverneur van St. Christophe zijn aide de camp, de luit. kol. Harper, derwaarts gezonden, ten einde het vaartuig op te eisen, zo het hem bleek, dat het Engels eigendom was. Op genoemd eiland gekomen, is gemelde heer Harper bericht geworden, dat de brik inderdaad voor Saba was aangekomen, doch door de Nederlandse gezagvoerder was aangehaald als een verlaten bodem.
De bijzonderheden, welke de heer Harper omtrent deze aankomst heeft vermeld, komen hierop neer:,,In augustus is de brik voor St. Eustatius gekomen en heeft zij met de wal gemeenschap gehad; als toen heeft zij vandaar aan boord gekregen twee broeders van de heer John Martins, welke te voren als agent van LAS DAMAS ARGENTINAS was benoemd, en is zij naar Saba gezeild. Aldaar heeft het prijsvolk de bodem geruimd; – is hetzelve naar St. Bartholomeus vertrokken, en heeft het de brik in 't bezit gelaten van de voornoemde personen. – Deze omstandigheden, van elders gestaafd, schijnen de jury te hebben overtuigd, dat het verlaten van de bodem niets meer is geweest dan een voorwendsel, om de brik voor het eiland te kunnen brengen.
Na een onderhandeling van ettelijke dagen heeft de heer Harper de brik niet machtig kunnen worden, dan met achterlating van een deel van de lading, 't welk als strandrecht werd gereclameerd, en waar omtrent hij zich de beslissing van de gouverneur van Suriname heeft voorbehouden; – en heeft het hem niet kunnen gelukken tegen deze handelwijze protest te doen aantekenen.
Sedert is het aan het Engels koningschip VICTOR gelukt de schoener LAS DAMAS ARGENTINAS, koers houdende naar St. Eustatius, op te sporen en tot in de haven te vervolgen, en is dezelve als toen, op de vordering van kapt. Lloyd, de VICTOR commanderende, aan denzelven overgegeven. – Genoemde kapitein heeft verklaard, dat de gezagvoerder van St. Eustatius, de heer Richardson, hem in de beginne heeft verzekerd, niet te hebben geweten, dat de CARRABOO door de meergenoemde schoener was genomen, maar dit naderhand hebben moeten erkennen; – dat deze gezagvoerder des nachts het volk van zeker Frans vaartuig, 't welk de heer Harper had willen horen??, betrekkelijk deze zaak van het eiland heeft weggezonden; – en dat eindelijk een deel van de lading van de brik, voorzien van de Engelse merken, in het pakhuis van de bovengenoemde agent zijn gezien.
De jury eindigt haar verslag met de aanmerking, dat zij zich tot hetzelve genoopt heeft gevonden door de overtuiging, dat lieden die de zeeroverij begunstigen zich even schuldig maken, als de gene welke zelve de misdaad plegen.
Den 6 januari is de Nederlandse oorlogsbrik DE VALK, kapt. Van Es, met depêches, betrekkelijk de zaak van de CARRABOO, te St. Christophe aangekomen.


Datum: 25 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlandse galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuijver.
Adres bij Boutmij en Comp.
Naar Suriname, het brigantijnschip GUIANA, kapt. Fransz Popke.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Zr.Ms. corvet POLLUX, welke onder bevel van de kapitein Eeg naar de Oostïndien bestemd is, zal eerlang uit het dok in het Nieuwe Diep worden gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus.Zr.Ms. schip ZEELAND wordt als kazerneschip voor de mariniers ingericht en als wachtschip door het fregat KENAU HASSELAAR vervangen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Het pleitschip HENDRIKA, kapt. E.S. Net, met boomschors van Amsterdam naar Hull, is, volgens brief van Harlingen van de 19e dezer, na reeds onder de Engelsche kust te zijn geweest, met hulp van loodsen te Harlingen binnengebracht; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Kapt. Groen, van Suriname in Texel binnen, heeft de 11e dezer, op 48 gr. breedte en 21 gr. 20 min. lengte, gepraaid de brik PERCEVAL, van Dublin naar Quebec; alsmede de 18e dito, op de hoogte van Portland, het schip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Kapt. R.L. Gieze, van Koningsbergen in het Vlie binnen, heeft de 6e dezer, op 47 gr. breedte en 25 gr. 15 min. lengte van Tenerife, in goede staat gepraaid de Nederlandsche smak MARIA KLASINA, kapt. S.H. Hooghout, van Koningsbergen naar Drontheim.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Het schip DE VROUW MARGARETA, kapt. A.T. Steffens, van Petersburg naar Amsterdam, is, na reeds op de hoogte van Skagen te zijn geweest en onder de Zweedsche kust bij storm uit het westen door zwaar zeilen de grote mast gebroken te hebben, de 12e dezer met enige lekkage te Elzeneur binnengebracht; de kapitein had de 15e dito het lek boven water reeds ontdekt en was bezig met de oude mast uit te nemen; hij dacht alles zonder lossen te zullen kunnen repareren en spoedig de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 augustus. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE JOHANNES, kapt. M. Nemzow en FREDERIK, kapt. J.J. Bunning, van Libau; JOHANNA, kapt. S. Evers, CAROLINA AMALIA, kapt. H.H. Gerlof en DE NOORDSTER, kapt. H. Niemann, van Riga.
De 22e, des namiddags, zeilden AMALAI, kapt. J. Sirck, naar Christiaansand en ANNA MARGARETHA, kapt. J. Langhenrich, naar Bergen en arriveerden AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Bos, LOURA, kapt. J.A. Wendt, van Riga; DE KLEINE WILHELMINA, kapt. W.H. Poelman, van Dantzig (de laatste als bijlegger naar Antwerpen) en NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyde, van St. Ubes, welke na visitatie van de quarantaine is ontslagen; de 23e, des morgens, BELVEDERE, kapt. T. Vos, van Riga.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas ALDE, kapt. J. Parker, van Yarmouth; de 22e, des morgens, DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, van Tromsoe en DE JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, van Rouaan; des namiddags, DE NYVERHEID, kapt. D.H. Puister, van Bergen; de 23e, des morgens, JACOBINA, kapt. J.R. Klunder en MARIA, kapt. T.D. Rose, van Dantzig (de laatste als bijlegger op order) en zeilden DIANA, kapt. J.M. Fredriks, JACOBINA, kapt. G. Ekstrom, DE JONGE HELENA, kapt. A.J. Beekman en ONVERWAGT, kapt. W. Ages, naar de Oostzee.
De 22e dezer, des morgens zeilde van Maassluis DE VERWAGTING, kapt. J.H. Schipper, naar Bergen, in Noorwegen.
Na posttijd DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, ter haring-rederij naar de Noordzee.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JUFVROUW WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Marennes en FREDERIKA MARIA, kapt. E. Nielssen van Riga. De 24e, des morgens, DE JONGE ELISABETH, kapt. H. Bruhn, van Batavia.
De 24e, des morgens, zeilden van Maassluis DE ZEELUST, kapt. G.A. Wierenga en ACORN, kapt. R. Holland, naar Leith; DE HERSTELLING, kapt. J.J. Buining, naar Yarmouth; DE GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, naar ….; MARIA, kapt. H.H. Lange, DANIEL, kapt. J.M. Heldt en HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, naar de Oostzee; LUKKINA MARGARETHA (opm: kof LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, naar Fiert of Fort. (opm: Firth of Forth).
Te Antwerpen zijn gearriveerd THEODORE, kapt. Van der Heyden, van Petersburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen PROGRESS, kapt. James Campbell, van Bristol en Cardiff met ijzer, tin en blik; de JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, van Liverpool met zout, en de NIJVERHEID, kapt. O.H. Puister, van Bergen met stokvis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. W.J. Moesker, van Liverpool te Helvoet binnen, heeft op 16 augustus op de hoogte van Goudstaart gezien het schip de MAAS, kapt. Jan Cornelis Teves, van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 27 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlandsch driemast galjootschip DE MAASSTROOM, kapt. Hendrik Hagers, hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Naar Marseille, het Nederlandsche kofschip NICOLAAS JOHANNES, kapt. Klaas IJ. Parma.
Naar Bordeaux, het Nederlandsch kofschip HERMANUS, kapt. Hendrik van Veen, om de 31e augustus aanstaande te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlandsch kofschip VREDE, kapt. Jan Janse Greeven.
Naar Elseneur en Koningsbergen, het Nederlandsch kofschip PETRONELLA, kapt. J.A. Schuuring.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 augustus.Te Antwerpen zijn gearriveerd HENDRIKA, kapt. Harding, van Dantzig; HENRIETTE, kapt. Buyten, van Londen; HERMINA, kapt. Hazewinkel, van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 augustus. Het schip DE JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, van Zaandam naar Riga, is, volgens brief van Marstrand van de 14e dezer, wegens tegenwind aldaar binnengelopen.
Het schip URANUS, kapt. N.E. Hogeman, van Rotterdam naar Archangel, op de Wezer binnen, heeft de 15e dezer de reis vervolgd.
Het schip PANANIA, kapt. N. Thomas, van Amsterdam naar Philadelphia, is de 27e juni gepraaid op 18 gr. lengte en 47 gr. breedte.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. De Nederlandse scheepvaart op Rouaan is gedurende de eerste zes maanden van dit jaar buitengewoon levendig geweest. Terwijl verleden jaar in het zelfde tijdsverloop slechts vier Nederlandse schepen die haven bezochten, beloopt het getal dit jaar 109. Er kwamen van Amsterdam 40, Rotterdam 27, Antwerpen 10, Harlingen 7, Dordrecht 3, Schiedam 3, Brussel 1. Leuven 1, en van diverse havens uit de Oostzee (Koningsbergen, Dantzig, Rostock enz.) 17. Deze ongemene bedrijvigheid is uitsluitend aan de graanhandel toe te schrijven, naardien de ladingen genoegzaam alle uit tarwe, rogge en gerst bestonden. Slechts het schip de MORGENSTOND, kapt. Wiersema, van Dordrecht, was met aardewerk geladen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Marennes met zout.


Datum: 28 augustus 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seiferts, van Zaandam naar Riga, is volgens brief van Marstrand van den 14 augustus, wegens tegenwind aldaar binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Drent, van Hamburg naar Rouen, heeft volgens brief van Havre van 16 augustus bij het binnenkomen van die haven gestoten en daardoor schade bekomen. Het moest lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Kuijpers te Vrouwen Parochie zal op zaterdag den 5 september 1829, des namiddags ten 4 ure, in de herberg van Klaas Jans Kramer op de Leije onder Hallum bij strijk en verhoog geld provisioneel verkopen de helft in een snikschip, genaamd de PALLAS, varende van de Leije op Leeuwarden et vice versa, met de helft in zeil, fok, twee kleden, kloeten, enz., den 12 mei 1830 te aanvaarden. (opm: LC 110929 meldt dat er is geboden NLG 851.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mrs. Hanekuijk en Wijma te Harlingen zullen op woensdag den 9 september 1829, des namiddags ten 4 ure precies, op het Stadhuis aldaar publiek verkopen een sterke en voor weinig jaren nieuw gebouwde praamschuit, zeer geschikt voor vervoer van turf, rijs en hout, lang 18 ellen, wijd 3 ellen 7 palmen, hol naar advenant, voor en achter met een vaste plecht, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Stadsbouwmeester en ten kantore van de bovengemelde notarissen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilende boot, lang 5 ellen 4 palmen, wijd 2 ellen, in het jaar 1825 nieuw uitgehaald, voorzien van 2 stel zeilen, beter als halfsleten, nader te informeren bij den eigenaar F. Tinga, molenaar te Baard, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 29 augustus 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 augustus. De 26e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, van Marennes.
Te Antwerpen zijn gearriveerd LOUISA AUGUSTA, kapt. St. Martin, van Batavia; NEDERLANDER, kapt. Mazens, van Rio-Janeiro; SOPHIA LOUISA, kapt. Pieters, van Palama.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 augustus. Kapt. H.A. Hazewinkel, van Marennes te Alkmaar gearriveerd, heeft op zijn reis van Rouaan naar Oleron in zinkende staat ontmoet het schip (opm: kof) LOUISA, kapt. D. Guyt, van Rouaan. Vier man der equipage zijn gered en op de Engelsche kust aan wal gezet, terwijl twee man daarvan verdronken zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Kapt. R.E. Dik, voerende het schip DE GOEDE HOOP, van Riga naar de Maas, in Texel binnen, meldt uit het Nieuwe-Diep, in dat 19e en 23e dezer, dat hij, na een stortzee overgekregen en daardoor het kompashuis, alle de kompassen, de nachtlantaren, sloep, boot en watervaten verloren, aan de luiken en presenningen zware schade en veel water in het schip bekomen te hebben, de 18e dito genoodzaakt was in Texel en vervolgens in het Nieuwe-Diep binnen te lopen; de lading, welke de kapitein vreest dat van onderen enigszins beschadigd zal zijn, zou geheel of gedeeltelijk in een daartoe aangenomen lichter gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Het schip NOOIT GEDACHT, kapt. H. Brakke, van Noorwegen naar Delfzijl, is, volgens brief van Delfzijl van de 24e dezer, wegens tegenwind en stroom in de bocht van Watum geankerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 augustus. Kapt. St. Martin, van Batavia te Vlissingen gearriveerd, heeft de 10e mei in Straat Sunda gepraaid Zr.Ms. oorlogs-corvette NEHALENNIA, kapt. J.C. Ryk, van Vlissingen en de Nederlandsche schepen HELENA, kapt. D. Grim, van Amsterdam met troepen en NATHALIA, kapt. A. Nannings, van Antwerpen met troepen, alle drie naar Batavia; als ook een Zweedsch schip CALCUTTA, kapt. C.H. Mollien, van Singapore en Batavia naar Cowes en Stockholm.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 augustus. Kapt. G. de Jong, voerende het schip CORNELIS HOUTMAN, van Japan te Batavia gearriveerd, meldt van daar in dato 2 mei, dat hij zijn schip, na geheel ontlost te zijn, de 23e op Onrust gebracht en aldaar gekield had, onder toezicht van gouvernements beambten, ten einde onderzoek te doen naar de schade, welke het mocht hebben bekomen, waarbij echter de staat van het schip alleszins voldoende was bevonden, enige schade aan de kiel hersteld en de koperen huid gedeeltelijk vernieuwd was.
(opm: kennelijk was de schade toch aanzienlijker dan in Onrust voorzien; op 6 oktober 1830 werd de zeebrief in Den Haag terugbezorgd met als reden dat het schip was gesloopt; waar die sloop heeft plaatsgevonden is niet bekend)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PARAMARIBO, kapt. Klaas Spiegelberg. Adres bij B.D. Bosscher, B. Koster & Zoon en Nobel & Holtzapffel.
St. Petersburg. Het Nederlands kofschip MARIA THERESIA, kapt. Casper Hendrik Uil. Adres bij Coopman & De Wit & Lennaertz, Frederik Smit, De Vries & Co. en F. der Kinderen.
St. Petersburg. Het galjasschip DE ZEVEN GEBROEDERS, kapt. Hans J. Wriede. Adres bij Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VRIENDSCHAP, kapt. Philippus N. Huizing, van Marennes met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Volgens bericht van Ramsgate van de 26e april is aldaar door een stoomboot met schade aan het roer en verlies van anker en touw binnengebracht het schip MAGELLAAN, kapt. F.P. Hoedt, van Batavia naar Antwerpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De 1e maart is op de hoogte van Asencion gepraaid het schip BATAVIA, kapt. G. Rouse, van Samarang en Batavia naar Antwerpen.
De 1e mei zijn in Texel binnen gekomen de schepen WILHELMINA EN MARIA, kapt. J. Boelen Jr., van Canton, en PRINS VAN ORANJE, kapt. W. Blom, van Batavia; te Helvoet is binnen gekomen NEERLANDS KONING, kapt.Schinkel, van Canton.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 26 augustus is te Batavia gearriveerd het schip MARY, kapt. H.B. Voss, met een passagier, den 10 mei van Rotterdam vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Verkoping op zaterdag den 5 september 1829 op ’s Lands Equipagiewerf, ten overstaan van de haven- en equipagiemeester, van diverse als onbruikbaar afgekeurde goederen, afkomstig van Zr.Ms. schepen en het Etablissement op het eiland Onrust, waaronder een acht-koijangs praauw, een praauw maijang en een grote pont, welke vaartuigen na de verkoop door de kopers van gemeld eiland moeten worden afgehaald.


Datum: 01 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rochelle het Nederlandsche smakschip JACOBINA, kapt. Rente Jan Klundert, om de 14e september a.s. te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 augustus. De 29e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis CLASINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord, naar Lissabon en PLATO, kapt. C.M. Davids, naar Virginie; des namiddags arriveerden MARCELLA, kapt. S. Swift, van New-Bedford (als bijlegger) en is na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE ZEELUST, kapt. L.N. Baas, van Liverpool en JUNO, kapt. M.J. Kraft, van Archangel (de laatste als bijlegger naar Antwerpen).
De 29e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas GROOT LANKUM, kapt. T.K. Mulder, naar de Oostzee; GEORGE, kapt. M.C. Pantekoek, naar …; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, naar Dartmouth; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, FORTUNA, kapt. J.A. Dahl, naar Flekkefjord; DE PRINS CHRISTIAAN FREDERIK, kapt. J. Jurgensen, naar de Oostzee; DE GOEDE VERWAGTING, kapt. B.S. Stoffels, naar Londonderry.
Des namiddags arriveerde DE VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, van Stockton.
De 29e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, naar Libau; DE VROUW GEERTINA, kapt. R.J. Bossinga, naar Londen; GEBKE BROUWER, kapt. K.J. Musch, naar Belfast; DE ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, naar Leith; DE HERSTELLING, kapt. H.J. Buining, naar Yarmouth; MARIA, kapt. H.J. Lange, HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, EMMA, kapt. H. Suhr, en DANIEL, kapt. J.M. Heldt, naar de Oostzee; LUKKINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, naar Fiert of Fort (opm: Firth of Forth); EMMA, kapt. W. Lamp, naar St. Petersburg; FORTUNA, kapt. J.J. Gordes, naar Wismar; MINERVA, kapt. H.H. Albers en ARIUS JOHANNIS, kapt. H.H. van Wyk, naar….: VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, naar Marseille.
De 30e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis DE VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, van Bergen; MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet en DE ZWAAN, kapt. C. van Driessen, van Liverpool; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Marennes; ELIZA, kapt. N.G. Ekelana, van Stockholm; DE GEBROEDERS, kapt. J.J. Loods, van Dantzig, ANNA MARIA, kapt. J.H. Zeplien, van Riga.
De 30e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE WILLEM, kapt. P. Jansen, van Liverpool; AURORA, kapt. H.G. de Wall, van Bergen; DE JONGE JERIG, kapt. D. Brunger, van Libau en JOHANNA, kapt. J.P. Gallesen, van Nakskow (de laatste als bijlegger op order).
De 31e, des morgens, zeilden FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, naar Nantes; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, naar Dartmouth.
Te Antwerpen zijn gearriveerd KAREL, kapt. Stuurman, van Menton; ANTWERPS PACKET, kapt. Rieke, van Goole; CONCORDIA, kapt. Pot, van Liverpool en CAROLINA, kapt. Plugger, van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Het schip KAT. GEERT (opm: smak CATHARINA GEERTRUIDA), kapt. W. Hasselaar, voor kapt. H.L. Dokter, met stukgoederen van Amsterdam naar Bilbao, heeft in de storm van de 24e dezer, op de hoogte van het Vlaak, voor twee ankers liggende, door allerhevigst rijden en werken lekkage en zware schade aan het braadspil bekomen en is met hulp van vissers in de haven van Medemblik gebracht; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Het schip KAT., (opm: vermoedelijk KATHARINA) kapt. H.D. Duintjer, van Riga naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van de 26e dezer, met verlies van zeilen en touwwerk aldaar binnengelopen; de kapitein veronderstelde dat de lading in goede staat zou zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Het schip JONGE CAMILLE, kapt. W.J. Bakker (opm: pleit, kapt. W.S. Backer), met rogge van Riga naar Brussel, is, volgens brief van Elseneur van de 22e dezer, aldaar lek en met schade aan het roer binnengebracht; moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 augustus. Het schip DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Amsterdam naar Batavia, te Rio-Janeiro binnen, heeft de 25e juni de reis vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Te Amsterdam in lading liggende schepen naar:
Batavia: het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. J.A. Tholen. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, van Olivier & Co, Hoyman & Schuurman, en De Vries & Co.
Curaçao: het gekoperd brikschip KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Erich Clausen. Adres bij Altena & Co., Hoyman & Schuurman, De Vries & Co. en D. Alletrino.
Suriname: het tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl. Adres bij Hoyman & Schuurman, vertrekt 10 september.
Suriname: het gekoperd tweedeks fregatschip GODEFRIDA, kapt. Andreas Hanssen. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff. Adres bij Hoyman & Schuurman, Altena & Co. en D. Alletrino.
Suriname: het gekoperd fregatschip de VEREENIGING, kapt. W. de Boer. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperd pinkschip de DAGERAAD, kapt. R.C. Stada. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het nieuw gekoperd fregatschip ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets. Adres bij Hoyman & Schuurman, Altena & Co. en D. Alletrino.
Suriname: de gekoperde brik de GOEDE VERWACHTING, kapt. Joh. Bernhard Bodeman. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA EN MARIA, kapt. Daniel Steenveld. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperd tweedeks fregatschip AURORA, kapt. Albert Ahlers. Adres bij Hoyman & Schuurman.Suriname: het gekoperd fregatschip ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperd tweedeks fregatschip l’AUGUSTE, kapt. J.J. Romkes. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperd tweedeks pinkschip JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes. Adres bij Hoyman & Schuurman, Altena & Co. en D. Alletrino.
Bayonne: het kofschip DOLPHIJN, kapt. Hendrik Sluik. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 10 september.
Bordeaux: het kofschip JUFVROUW JEANNETTE, kapt. B.J. Groothuis. Adres bij De Grijs & Zonen en Jan Daniels & Zonen & Arbman.
Bordeaux: het kofschip ANNA MARIA, kapt. J.G. Burga. Adres bij Jan Corver & Co.
Bordeaux: het kofschip de TWEE ZUSTERS, kapt. Dirk Tjebbes de Jong. Adres bij F. Smit.
Bordeaux: het smakschip HARMANA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen. Adres bij J. van Ulphen.
Bremen: de VROUW HILLEGINA, kapt. H.A. Wolkammer. Adres bij Blikman & Co.
Bremen: de TWEE GEBROEDERS, kapt. Remke R. Onnes. Adres bij Blikman & Co. Vertrekt 2 september.
Cadix en Gibraltar: het hoekerschip GEERTRUIDA, kapt. N. van Santen. Adres bij C. de Grijs & Zonen. Vertrekt 15 september.
Dantzig: het tjalkschip EUROPA, kapt. Koop J. Scholtens. Adres bij Kranenborg & Van Mourik, en de Wed. Pieter Poolman Jurriaansz & Zoon.
Dantzig: de kof GESINA, kapt. H.G. Ducken. Adres bij Kranenborg & Van Mourik, en de Wed. Pieter Poolman Jurriaansz & Zoon.
Demerary: het gekoperd pinkschip l’UNION, kapt. R. Maalsteed. Adres bij Hoyman & Schuurman en Wed. A. Henriques & Zoon.
Demerary: het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zoon.
Demerary: het gekoperd tweedeks fregatschip de PLANTER, kapt. Coert Jessen. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zoon.
Genua, Livorno, Maltha en Smirna: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks brikschip MILTIADES, kapt. B.M. Corbière. Adres bij De Rooy & Ten Kate en C. de Grijs & Zoonen.
Genua en Livorno: het kofschip de ONDERNEMING, kapt. Thomas Thijsen Kuyper. Adres bij Van Olivier & Co., d’Arnaud & Co., Van den Bey & Kroon, en Nobel & Holtzapffel.
Genua en Livorno: de ZEEMANS HOOP, kapt. W.C. Smith. Adres bij Van Olivier & Co., d’Arnaud & Co., Van den Bey & Kroon, en Nobel & Holtzapffel.
Hamburg en Altona: het stoomschip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Dietz. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en Blikman & Co.
Hull: de DRIE VRIENDEN, kapt. P.J. Nadort. Adres bij Gemmening & Penning.
Hull: de LIEFDE, kapt. Rein Hakker. Adres bij Gemmening & Penning.
Hull: JOHANNES, kapt. P. Fruchtning (opm: tjalk, kapt. P. Frugtning).
Adres bij Gemmening & Penning.
Hull: SOPHIA LOUISA, kapt. J.D. Kuiper. Adres bij Gemmening & Penning.
Koningsbergen: het smakschip de GOUDVISCH, kapt. Jan Hans Scholtens. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon. Vertrekt 5 september.
La Rochelle: het smakschip de JONGE KAREL, kapt. Roelof L. Giezen. Adres bij Jan Corver & Co.
Lissabon: NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans. Adres bij J. Daniels & Zoonen & Arbman, en Coopman & De Witt & Lenaerts. Vertrekt 5 september.
Lissabon: de galjoot de ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot. Adres bij J. Daniels & Zoonen & Arbman, en Coopman & De Witt & Lenaerts.
Liverpool: het kofschip WILLEM, kapt. Hero Willem Kiers. Adres bij Jan Corver & Co.
Alexandrië in Egypte: het in Nederland gebouwd en gezinkt kofschip MINERVA, kapt. J.D. Zijlstra. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 10 september.
Marseille: het kofschip AURORA, kapt. A.J. de Boer. Adres bij Jan Daniels & Zoonen & Arbman en C. de Grijs & Zonen.
Marseille: het kofschip MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult. Adres bij Jan Daniels & Zoonen & Arbman en C. de Grijs & Zonen.
Marseille: ZAANDAM, kapt. L.H. Singer. Adres bij Jan Corver & Co.
Petersburg: het kofschip ROELFINA, kapt. Jan Klasen Bolhuis. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. Pieter Poolman Jurriaansz. & Zoon.
Port à Port: DOURO, kapt. Jan Huges. Adres bij A.J. Jacobs.
Riga: het smakschip ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel. Adres bij J. Corver & Co.
Riga: het smakschip de JONGE EVERT, kapt. Jan Jansen Kiers. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt 2 september.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 31 augustus. Verleden vrijdag namiddag omstreeks 5 ure is alhier met het beste gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester C. Gips van stapel gelaten het kofschip de VENILIA, gebouwd voor de rederij onder directie van de heer G. Mauritz, en waarop als kapitein zal varen Jan Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk).
Van dezelfde werf zal binnen enige weken ook nog aflopen de kof de MERWESTROOM, gebouwd wordende voor rekening van de heren Klerk en Voogd.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de ALEXANDER, kapt. P.J. Colas, naar Nieuw York, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

s'Gravenhage, 27 augustus. Naar men verneemt is Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, aan boord hebbende de Generaal-Majoor Bisschoff, welke het opperbevel over de Nederlandse krijgsmacht op Java gaat aanvaarden, op 7 mei Straat Soenda gepasseerd en heeft de volgende dag de reis naar de reede van Batavia voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHERINE, kapt. Hendrik H. Duintjer, van Riga naar Amsterdam, is volgens brief van Delfzijl van 26 augustus, met verlies van zeilen en touwwerk aldaar binnengelopen. De kapitein veronderstelde dat de lading in goede staat zou zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 28 augustus is te Batavia gearriveerd het schip de NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk, met Zr.Ms. troepen, den 10 mei van Amsterdam vertrokken; den 29 augustus het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers, den 30 mei van Amsterdam vertrokken; den 30 augustus de brik (opm: schoenerkof, eerste reis) DIOMEDES, kapt. E. Denduyts, den 17 april van Antwerpen vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Verkoop van goederen. Den 31 augustus aangebracht per de DIOMEDES, kapt. E. de Duyts (opm: E. Denduyts), roode tafelwijn, differente soorten fijne wijnen, madera en rhijnwijn; genever, kazen, lampen, glaswerk, aardewerk, manufacturen, enz. enz. bij Wattendorff, Hipp en Zimmerman.


Datum: 02 september 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend schip te Amsterdam naar Bremen: het everschip DE JONGE HARM, kapt. J.M. Holst. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer.


Datum: 03 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 september. De brik BERTHA, kapt. J. Claassen, van Memel te Amsterdam gearriveerd, is de 1e augustus door een hevige orkaan uit het W. ten Z. tot W.N.W. belopen geworden, waarbij een gedeelte der blinde poorten ingeslagen werd en de kajuit vol water liep; heeft vervolgens aanhoudend stormweer gehad en zware stortzeeën overgekregen, waardoor de luiken van het logies open geslagen werden en genoemd logies vol water geraakte; ofschoon het schip hevig had gestampt, was het dicht gebleven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. De schepen CHRISTIANA, kapt. H.B. Ellegers en PROVIDENTIA, kapt. R.C. Agerup, beide van Drammen naar Amsterdam, als ook een Noordsche brik met hout, naar Harlingen bestemd, zijn, volgens particulier bericht, de 30e augustus in Texel binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. De schepen MARIA TERESIA, kapt. C.H. Uil, van Amsterdam naar Petersburg en DE VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Amsterdam naar Riga, zijn, volgens particulier bericht, de 29e augustus uit het Vlie naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Een tweemastkof, tonende vlag van het collegie Zeemans Hoop, met Nº. 47 of 147 (waarschijnlijk Nº 47, zijnde die van kapt. P.J. Kerkhoven, voerende de schoener JOHANNES ARNOLDUS, de 12e augustus uit Texel naar Suriname vertrokken), is de 22e augustus, met Z.W. wind en stijve koelte, gezien door de Texelse loodschipper C.J. Duinker.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Het schip CHARLOTTE FREDRIKA, kapt. C.D. Schiebe, met tarwe van Dantzig naar Antwerpen, is, volgens brief van Stralsund van de 25e augustus, de 23e dito met onklare pompen en andere schade aldaar binnengelopen; van de lading waren reeds twee lichters op de rede gelost, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Het schip DE VROUW MARGARETA, kapt. A.T. Steffens, van Petersburg naar Amsterdam, te Elseneur binnen, heeft na volbrachte reparatie de 24e augustus de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. De schepen NORA, kapt. P.C. Dahl en CHARLOTTE WILHELMINA, kapt. J.M. Lehl, beide van Riga, het eerste naar Schiedam en het laatste naar Rotterdam bestemd, zijn tussen de 10e en 14e augustus wegens storm en tegenwind te Flekkeröe binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 september. De 31e passato. des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MINERVA, kapt. T. Niemann, WILHELMINA, kapt. J.H. Schomacher, van Riga en zeilden CHARLOTTE MARGARETHA, kapt. G. Kaleshoek, naar Londen; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Liverpool.
De 31e passato (opm: augustus), des namiddags, arriveerde in de Maas FELIX, kapt. W.J. Cramer, van Marennes (als bijlegger op order).
De 1e, des morgens, zeilde ENIGHEDEN, kapt. M. Hidlar, naar St. Ubes.
De 1e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis MARIA JOHANNA, kapt. A. den Breems, naar Messina en arriveerden DE GOEDE VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, van St. Petersburg; DE VROUW RIKA, kapt. H.E. Zoutman, van Libau; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolte, van Pernau; DE HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Archangel; CHARLOTTE MARIA, kapt. N.E. Frost, PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrens, NEPTUNES, kapt. H.N. Voss, IRIS, kapt. D.H. Niemann, DELPHIN, kapt. J. Voss, CHARLOTTA, kapt. N.M. Parrau, CATHARINA MARIA, kapt. J.C. Parrau en ANNA FREDERICA, kapt. C.R. Brandt, van Riga en PIETERTJE STAPERT, kapt. J.R. Hottinga, van Hapsal.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW JANTINA, kapt. B.H. Saathoff, van Stralsund; MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, van Riga.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNETTE, kapt. M. van den Oever, naar Kadix; DE VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, naar Dublin; DE VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, naar Topsham; OSIRIS, kapt. J.H. Hintens en SOPHIA DOROTHEA, kapt. F. van der Steene, naar Batavia; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.B. Lammens, naar Bordeaux; NEPTUNES, kapt. J.J. Doesken, DE JONGE JOHANNA, kapt. O.H. Arends, naar Londen; GUSTAAF, kapt. J.V. Harder, naar Havre-de-Grace; DE VIER GEBROEDERS, kapt. C.F. Nielsen, naar St. Ubes; LYDIA, kapt. J. Haasloop, naar Bergen; DE VOLTIGEUR, kapt. J. C. Wagenaar, naar Exeter en AUGUSTA KANTIKA, kapt. L.J. Dreyer, naar Riga; DE BRUSSELAAR, kapt. H.A. de Vries, naar Falmouth; AFINA, kapt. S.B. Kuiper, naar ….; VERHILDERSUM, kapt. J.C. Visser, HENDERIKA, kapt. J.O. Visser en DE VIGILANTE, kapt. H.J. Oortjes naar Leith; DE HOOP, kapt. F.J. Buiten, naar Yarmouth en DE JOSEPH, kapt. J.H. Arends, naar Fitzroy.
Te Antwerpen zijn gearriveerd GOEDE VERWACHTING, kapt. Liefklein, EENDRAGT, kapt. Dillewyns en KLEINE WILHELMINA, kapt. Poelman, van Dantzig en MEDUSE, kapt. Bunnemeyer, van Londen; VRIENDSCHAP, kapt. Keyzer en JONGE ISABELLA, kapt. Drend, van Noorwegen; JOHANNA GEZIENA, kapt. Schuur, van Liverpool en VARIATIE, kapt. Brand, van Alexandrië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ZEELUST, kapt. L.N. Baas, van Liverpool met klipzout; de ZWAAN, kapt. J. van Driesten, van Liverpool met zout en stukgoederen; FAMILIENS HAAB, kapt. O.G. Jacobsen, van Fredrikshaven met delen; ELIZA, kapt. A.G. Eckelund, van Stockholm met pik en teer; de VROUW ANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, en AURORA, kapt. H. van der Wal, beiden van Bergen met stokvis en traan.


Datum: 04 september 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een geheel trekschip, varende met octrooi van Harlingen op Dokkum et vice versa, met kwoteel aandeel in de stalling enz. Te bevragen bij de notaris Kuijpers te Vrouwen Parochie of des vrijdags ten huize van deszelfs moeder te Leeuwarden of bij den eigenaar S.T. Plat, te Harlingen.


Datum: 05 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 september. De 30e augustus, des namiddags, is in de buitengronden van het Nieuwe Gat verongelukt het Deensch galjasscheepje ALESTA, kapt. N. Togersen, van Riga met rogge naar Amsterdam; het volk is geborgen en te Terschelling aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. De ever KATARINA MARGARETA, kapt. H. Breckwold Dz., van Stettin naar Amsterdam, is de 25e augustus te Warnemünde binnengelopen, doch heeft de 27e dito de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 september. De 2e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HEMMINA, kapt. S.F. Taay, van Arendsburg en de 3e, des morgens, NEPTUNIS, kapt. J. Peters, van Riga.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW FEMMEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Bergen; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boyten, van Elbing en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Mulman, van Nieuwstad. De 3e, des morgens RICHARD EN SARAH, kapt. S. Rust, van Aldbro.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DOROTHEA, kapt. S.J. Prange en MERCURIUS, kapt. J. van Duin, van Bergen.
De 4e, des morgens zeilden AMASIS (opm: mogelijk AMASUS), kapt. F.E. Visser, ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann, PETRONELLA, kapt. A.R. Zwaal, CAROLINA JOHANNA, kapt. D. Niemann, DELPHIN, kapt. J.F. Bruns, EUROPA, kapt. P. Niemann, BALANCE, kapt. H. Niemann, naar de Oostzee; CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, naar Rostock en PETRONELLA, kapt. J.A. Schuuring, naar Elseneur; HERMAN, kapt. G. Scholte, DE NYVERHEID, kapt. D.H. Puister, MERCURIUS, kapt. H.F. Visser en DE VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, naar ….; CATHARINA, kapt. J. Steege, naar Elsfleth; CATHARINA, kapt. H. Heeren, naar Hamburg en CORNELIA, kapt. W.K. de Grooth, naar Bergen.
De 4e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE ZEELUST, kapt. G.A. Wierenga, naar Leith; HERMINA, kapt. W.M. Cornel, naar Stockton; DANIEL, kapt. J.M. Heldt, EMMA, kapt. H. Suhr en AURORA, kapt. H. Zuurmeyer, naar de Oostzee; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik en DE EENDRAGT, kapt. J. Athekelen, naar Hull; FORTUNA, kapt. J.H. Schnackel, naar Elseneur; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, naar Bergen, in Noorwegen; DE ONDERNEMING, kapt. M. Rooderkerk, naar Libau; DE VROUW GEZINA, kapt. A.W. Banting, naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Van Brugge wordt gemeld: Vrijdag ten vier ure zag men te Blankenberge voorbij zeilen, omtrent vier mijlen in zee, een driemastschip, koers stellende naar Vlissingen. De andere dag, werd door een vissers-schuit het achterste van een verbrijzeld schip gevonden en op sleeptouw genomen, terwijl door een ander visser een kistje met papieren is opgevist, welke bevonden zijn te behoren tot het schip NATCHES (opm: mogelijk NATCHEZ), kapt. John Riplaeys, van Matanzas naar Antwerpen bestemd, geladen met suiker.
Men vreest dus, dat dit schip op de Vlaamsche banken zal in stukken geslagen zijn; tot dus verre heeft men geen bericht wat er van de manschap geworden is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Zr.Ms. fregat SUMATRA, gecommandeerd door de kapt. ter zee Lucas, is de 1e dezer uit ’s Rijksdok te Vlissingen ter rede gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 september. Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW ALBERDINA, kapt. Wilkens, van Dantzig; HARMONIJ, kapt. Bond, van Petersburg; VRIENDSCHAP, kapt. de Jonge, van Tonningen en VRIENDSCHAP, kapt. Jurgens.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Mühlman, van Neustad met raapzaad, en de VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Bergen met stokvis.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 september. Wij zijn in de gelegenheid gesteld, om onze lezers de volgende bijzonderheden mede te delen, betrekkelijk het verongelukken van het schip ALYDA, kapt. O.E. Knudsen, op de klip Karang-kapal, den 16 augustus j.l, vertrokken van Batavia naar Pontianak den 9 augustus bevorens.
Volgens een afgelegde verklaring van de gezagvoerder en stuurlieden van gemeld schip, bevond hetzelve zich op den 15 bevorens, ten 12 uren, naar genomen observatie op 06º05’ ZB en 110º06’ gegiste lengte beoosten Greenwich; van die tijd af aan is gestuurd, op de A.W. OZO 2½ mijl, P.W. ZZO ½ mijl, E.W. ZZO 3¼ mijl, H.W. zuid 1½ mijl en OZO 1 mijl, D.W. meest aangelegen O 05˚ noord en ONO met 4 mijls vaart. Een m/z. koelte hebbende en het schip ten 4 uren OZO aanleggende, oordeelde de kapitein het niet nodig om overstag te gaan, dewijl hetzelve meest om de zuid had gelegen. Ten 4 uren 15 min. was de wind geschraald, en ten 4 uren 30 min. zag men land vooruit, waarop de kapitein terstond op het dek kwam, en dadelijk het roer aan lij liet leggen; de voorschoten af vierende om overstag te gaan weigerde het schip, en terwijl het achterschip tegelijkertijd stootte, vielen de zeilen dadelijk weer vol; destijds zag hij nog geen branding en hield daarom vol zeil, om weer overstag te kunnen gaan; het roer wederom aan lij leggende, stootte het voorschip op de klippen. De kapitein zag als toen geen mogelijkheid meer om er af te komen, en het schip dwars tegen de klippen slaande en sterk werkende, oordeelde hij het, met overleg van de stuurlieden raadzaam, om de masten te kappen tot verlichting van het schip, ten einde daardoor misschien nog iets van schip en lading te kunnen redden. Ten half zes uren toen er geen redding meer overig bleef, vertrok de commandant van het aan boord zijnde detachement troepen, met de scheepsjol naar Karimon-Java, om van het plaatselijk gezag aldaar, enige hulp te verzoeken, en daar ter zelfde tijd enige soldaten met de sloep van boord gingen, was het de kapitein niet mogelijk om iets tot redding van schip, detachement of equipage te kunnen aanwenden. Van de ogenblik af aan dat het schip over de stuurboordzijde zo sterk gevallen was, dat het water op het bovendek tot aan de luiken stond, bevond zich het detachement en de equipage tot maandag namiddag ten 2 uren, als wanneer er assistentie van Karimon-Java kwam, aan bakboordzijde, zonder het minste voedsel te hebben genuttigd.
De kapitein van gemelde bodem schrijft het vastraken op de klippen alleen toe aan de sterke stroom om de noordoost.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De keizer van Marocco heeft de Nederlandse consul te Tanger doen verwittigen, dat Zijne Keizerlijke Majesteit aan al de bevelhebbers van Maroccaanse kapers opnieuw last had gegeven om alle Nederlandse schepen, welke zij op zee mochten ontmoeten, te eerbiedigen en te behandelen met die bescheidenheid, welke verschuldigd is aan volken, van oudtijds vrienden van zijn keizerrijk.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De Nederlandse handel en scheepvaart op Genua heeft in het jaar 1828 merkelijk toegenomen. Negen Nederlandse schepen, waarvan zes van Amsterdam, en de overigen van Bergen, Rotterdam en Gibraltar, zijn met meer of minder belangrijke ladingen aangekomen, en zijn te Genua of te Livorno meest allen zeer voordelig bevracht geworden, meest naar Nederlandse havens. Nog vier Nederlandse schepen hebben Nice en andere Sardinische havens bezocht.


Datum: 08 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Het schip DE MAAS, kapt. J.C. Teves, van Rotterdam naar Batavia, te Dartmouth binnen, heeft de 29e augustus de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Kapt. P.J. Sturk, voerende het schip DE VREDE, de 1e juni uit Texel naar Demerary vertrokken, meldt van daar in dato 8 juli, dat hij, na acht dagen in de Noord Zee en in het Kanaal met tegenwind geworsteld te hebben, mooi weder met goede bramzeilskoelte heeft gehad tot op de 4e juli, op 8 gr. noorderbreedte, 55 gr. lengte W. van Greenwich, wanneer ene hevige hoos of warlwind ineens alle de bram- en bovenbramstengen over boord sloeg en hij daardoor genoodzaakt werd, ten einde verdere schade voor te komen, het meeste lopend en staand touwwerk te kappen; hij zou zich het nodige zo veel mogelijk in de kolonie trachten aan te schaffen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 september. De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, van St. Ubes; DE VROUW MAGARETHA, kapt. A. de Zeeuw, van Villanova; GIBSEY, kapt. W. Boog, van St. Domingo; ROME, kapt. B. Deyer, van Boston, welke alle na visitatie van de quarantaine zijn ontslagen; DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, van Liverpool en FREDERIKA, kapt. G. Holst, van Holmstrand.
De 5e, des morgens, zeilden ROTTERDAM, kapt. J. Laming, naar Londen; JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jong, naar Vitseroe; VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, naar Marseille; des namiddags arriveerden DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, van Marennes.
De 6e, des morgens, arriveerde ADELLA, kapt. J. de Schepper, van Nieuwpoort, als bijlegger; hebbende zijn roer verloren en is met behulp van de loodsboot binnengebracht.
De 4e, des namiddags, arriveerde te Briellle, DE BROEDERLIEFDE, kapt. J.A. van der Wall (opm: kof BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal), van Shoreham.
De 6e, des morgens, zeilde van Maassluis DE EENDRAGT, kapt. J.H. Bekkering, naar de Oostzee.
De 6e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema, van Cardiff.
De 7e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas CATHARINA JACOBA, kapt. C.C. Westerbrink, van Dobrack en zeilden ANTINA, kapt. J.B. Schoen, naar Hamburg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Schap, naar Embden en DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.A. Douwes, naar de Oostzee.
Te Antwerpen zijn gearriveerd GOEDE VERWACHTING, kapt. Van der Wyck, van Dantzig; MERCURIUS, kapt. Hoeft, van Riga en CAMALINA ALBERDINA, kapt. Klynstad, van Stockholm.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 september. Van Brugge meldt men, dat langs de gehele kust van Sluis tot Ostende gedurig ledige suikervaten en brokken van scheepstuig aanspoelen, die denkelijk van het op de Paardemarkt verongelukte schip NATCHES (opm: mogelijk NATCHEZ) voortkomen. Men vreest, dat de equipage zal vergaan zijn, daar men er nog geen tijding van heeft bekomen. De voor Blankenberge opgeviste papieren bestonden in veertien brieven, aan huizen te Antwerpen en Rotterdam geadresseerd, welke met de gewone post dadelijk aan hun adres verzonden zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MERCURIUS, kapt. J. van Duin, van Bergen met stokvis; FREDERIKA, kapt. C.F. Holst, van Holmstrand met hout, en de GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister, van Marennes met zout.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 september. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ST. MICHEL, kapt. F. Beniest, naar Goole met meekrap.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op 1 september is tegen de stenen van Kaap Hoofd vastgeraakt een kof genaamd MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, van Lauervig. Dezelve is de volgende dag met behulp van een stoomboot en enige sloepen weder af en in het Nieuwe Diep binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. D.D. de Jonge, van Dantzig naar Caen, was op 29 augustus op de hoogte van Dungeness.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Jurjen Padberg, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Heerenveen, zal op zaterdagen de 13 september 1829 bij de provisionele, en de 20 september daaraanvolgende bij de finale toewijzing, telkens des avond om 6 uren, ten huize van de kastelein Arend W. Raadsveld in de Nijerhaskerschans, onder uitloving van strijk en verhoog geld, publiek presenteren te verkopen een best geconserveerd tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, lang 15 ellen 9 palmen 8 duimen en 4 strepen, hol en wijd naar advenant, voorzien van een goede inventaris.
Iemand intussen genegen zijnde hetzelve uit de hand te kopen, vervoege zich bij opgemelde deurwaarder te Nijehaske, alwaar gemeld vaartuig is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De 21 september e.k. zal ten huize van One Gerritsz Lieuwen, kastelein in het Wapen van Amsterdam te West Terschelling, publiek worden verkocht een loods- of visschuit met een dek, benevens het daarbij zijnde vistuig, zeilen, ankers, touwen en koks gereedschappen, volgens daarvan bestaande inventaris.


Datum: 09 september 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Suriname. Het gekoperd fregat HENRIETTE EN BETSEY, kapt. G.B. Bos. Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Bahia. Het gekoperd Nederlands schoenerschip HENRIETTA, kapt. Jacob K. de Vries. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman, Coopman & De Witt & Lenaertz en De Vries & Co.
Seville. Het extra snelzeilend schoenerkofschip DE NIJVERHEID, kapt. Evert Eppes Hoveling van Veendam. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe. Vertrekt vóór of op 15 september.


Datum: 10 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 september. Het schip DE VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Amsterdam naar Riga, is niet de 29e augustus zo als door kapitein K.D. Ekamp, van Dantzig de 31e dito te Amsterdam gearriveerd, gerapporteerd is, maar eerst de 4e dezer uit het Vlie naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Het schip INGEBORG CAROLINA, kapt. D.C. Danielsen, met
hout van Osterrisöer naar Amsterdam, is de 3e dezer, na door dikte en verleiding van stroom op lager wal op het Burgzand gestoten te hebben en daardoor zwaar lek geworden te zijn, door drie loodschuiten, op goede mannen zeggen aangenomen, vol water tot voor de haven van Medemblik gebracht; moest lossen om in de haven te komen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 september. De 8e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis DORDRECHTS WELVAREN, kapt. M. Muller, naar Bergen en PERSEVERANTIA, kapt. H. Ludders, naar Archangel.
De 7e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, naar Newcastle; CONCORDIA, kapt. N. Voss en DE JONGE JOHANNIS, kapt. M. Nenzon (opm: mogelijk M. Metzon), naar de Oostzee.
De 8e, des morgens, zeilden DE JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, naar Rochefort; HERMANUS, kapt. H. van Veen, naar Bordeaux; DE JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wyk, DE VREEDE, kapt. J.J. Greeve, DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, naar Liverpool; CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, naar Elseneur; DE VROUW GERBERDINA, kapt. E.P. Drent, naar de Oostzee en arriveerde DE JUFVROUW MARIA, kapt. C. Wapenear, van Nantes.
De 7e, des namiddags, zeilde van Maassluis AURORA, kapt. H.C. van der Wall, naar de Oostzee.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Kadix.
Kapt. Hazewinkel, boven gemeld, rapporteert, dat hij de 6e dezer heeft gezien een hoeker, voerende de Rotterdamsche nommervlag 124, welke was kruisende met een westenwind, Goudstaart 4 mijlen N.W., zijnde kapt. H. den Breems.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE HOOP, kapt. F.J. Boiten, CATHARINA, kapt. H.G. Lever, naar Yarmouth; DE HARMONIE, kapt. B.D. Rabe en MARTHA ANNA, kapt. M.J. Klassen, naar de Oostzee en DE VROUW CATHARINA, kapt. G. Nieland, naar Honfleur.
Te Antwerpen zijn gearriveerd MAAGD MARIA, kapt. Thekles, van Nice; MERCURIUS, kapt. de Groot, van Liverpool en HONSTER, kapt. Holst, van Memel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip CATHRINA JACOBA, kapt. C.C. Westerbrink, van Droback met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Den 8 september is van Batavia vertrokken het schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duyff, met een passagier naar Canton.


Datum: 11 september 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. U.E. Pot, voerende het smakschip de VROUW ANNA, van Noorwegen te Delfzijl binnen, heeft 3 mijl bewesten Helgoland, in een zinkende staat gevonden het tjalkschip de VROUW GELIDA, kapitein Martinus Lourens (opm: Martinus Louwerens), met eikenhout van Hamburg naar Sappemeer bestemd en daarvan de kapitein, zijn vrouw en vijf kinderen, benevens de stuurman geborgen en te Delfzijl aangebracht (opm: zie RC 170929).
(opm: van de VROUW ANNA, kapt. H.E. Pott, werd de zeebrief op 22 april 1830 vanuit Delfzijl geretourneerd onder vermelding ‘zullende het schip worden gesloopt’)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best snelzeilend schip, met ronde luiken, zeil en treil, lang 11 ellen 248 strepen, wijd 3 ellen 404 strepen. Te bevragen bij G. Keijzer, te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 september. Heden morgen ten half acht ure vertrok van voor Fijenoord langs deze stad Zijner Majesteit stoompakket ATLAS, gesleept wordende door de stoomboot de BATAVIER, toebehorend aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. De snelheid, waarmede deze schepen passeerden, niettegenstaande zulks plaatsvond tegen een harde vloed en een stijve koelte, leverde een zeer fraai gezicht op. (opm: zie ook DC 120929)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch te Leeuwarden zal op dinsdag den 22 september 1829 provisioneel in de Wijnberg bij Beugelaar, en den 5 oktober daaraanvolgende finaal in het Wagentje over de Langepijp bij Wagenaar aldaar, telkens des namiddags ten 4 ure, verkopen de gerechte helft in het geoctrooieerd beurtschip, varende van Leeuwarden naar de Gorredijk en terug, de HOOP genaamd, met hetgeen daar toe- en aanbehoort, bij Sijbren Baukes Mulder, eigenaar van de wederhelft, in gebruik; den 12 mei 1830 te aanvaarden.
(opm: LC 250929 meldt dat er geboden is NLG 2015.)


Datum: 12 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 september. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CONCORDIA, kapt. C. Ouwehand, van Bordeaux.
De 10e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE ZEELUST, kapt. C.A. Jongbloed en MARIA BARBARA, kapt. J.J. Kuiler, naar …. en LAURA, kapt. J.A. Wendt, naar de Oostzee; DE JUFVROUW WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Koningsbergen.
De 10e, dezer, des morgens, zeilden van Maassluis FLORA, kapt. A.L. Mennen, DE VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams en ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, naar de Oostzee; DE VROUW JANTINA, kapt. L.H. Mulder, naar Aberdeen en FLORA, kapt. C. Klok, naar Londen.
De 11e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas FLORA, kapt. D.J. Cupido, naar Londen en DE VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar…..
De 11e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis AGATHA, kapt. R.J. Potjewyd, naar de Oostzee.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE JOHANNA, kapt. O.H. Arends, DE LEEUW, kapt. S. Verbruggen, naar Londen; DE VROUW GEERDINA, kapt. G. Albers, naar Hamburg en ANTWERPS PACKET, kapt. J.H. Ricke, naar Hull; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Fyn, naar Liverpool en SOERIDDEREN, kapt. G.P. Wiben, naar Noorwegen.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VIER GEBROEDERS, kapt. Casper, van Tonningen; VROUW JANTJE, kapt. Prank, van Büsum en FRANCISCUS, kapt. Rieke, van Marseille.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op woensdag de 21e september 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een vierde in het extra ordinair, welbezeild, gekoperd pinkschip, genaamd de ANNA EN MARIA, gevoerd door kapt. Daniel Steenveld, liggende hier te stede en gedestineerd naar Suriname. Breder bij biljetten en bericht bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip CONCORDIA, kapt. W. Groen. Adres bij Altena & Co., D. Aletrino en Da Costa & Bueno.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip HET JONGE REINTJE, kapt. P.J. Colle. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Lissabon. Het schip NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgens. Adres bij J. Daniels & Zonen & Arbman en Coopman & De Wit & Lenerts. Vertrekt 5 september.
Lissabon. Het Nederlands schip HARMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen. Adres bij J. van Ulphen. Vertrekt voor of op de 19e september.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 september. Zijner Majesteits stoompaket de ATLAS, heden even namiddag met hoog water, door de stoomboot de BATAVIER gesleept, Puttershoek verlaten hebbende, is tot voor het Mallegat genaderd, doch aldaar, wegens het onstuimige weder, voor anker gaan liggen, om bij eerste gunstige gelegenheid het Mallegat in, en naar de Kil zich te begeven, waar zij hare raderen moet aanhangen, om daarna naar Hellevoetsluis te vertrekken, en verder hare proefreis te ondernemen.


Datum: 14 september 1829


Krant:
  JC - Javasche Courant

Het schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. G. de Jong, is op 13 juli 1829 van de rede van Batavia vertrokken naar Amsterdam met aan boord tien passagiers.


Datum: 15 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, spoedig voortgaande, de Nederlandse smak DOROTHEA, kapt R.R. Hendricus. Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hendrikzoon, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 september. Kapt. E.A. Bak, voerende het schip ANNA SOFIA, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Elseneur aangekomen, meldt van daar in dato de 5e dezer, dat hij op het Brouwersrif (opm: rif bij Dueodde, ZO-punt van het eiland Bornholm), bij Bornholm, een kof heeft zien zitten. Voorts rapporteert hij dat een schip in het Kattegat overzeild en met al het volk verongelukt en een ander schip, zijnde een driemastkof, op de Leesgronden gestrand was; als ook dat aldaar ter rede twee koffen hun boegsprieten, een ander een anker en een Pruisisch schip de grote mast verloren had.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 september. De 13e, des morgens arriveerden te Helvoetsluis ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. J. Parlevliet jr. en DE JONGE FREDERIK, kapt. H.K. Dykhuis, van Liverpool.
De 14e dezer, des morgens zeilden van Helvoetsluis MARIA, kapt. J.K. van Wyk, naar Liverpool; de JONGE FERDINAND, kapt. R.P. Dekker (opm: waarschijnlijk aflosser voor kapt. J.J. Doesken), naar Yarmouth.
De 14e dezer, arriveerde te Maassluis DE HOOP, kapt. W. van Beelen, uit de Noordzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Directie de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij maakt bekend, dat, te beginnen met zaterdag 19 september, des morgens ten 8 ure, een nieuwe dienst zal worden begonnen tussen Antwerpen en Londen, met het fraaie stoomschip de BATAVIER, zijnde voorzien van 2 werktuigen, elk van 100 paardenkracht, bijzonder gemakkelijk ingericht voor passagiers en tevens voor goederen, overtreffende in snelheid alle de op Engeland varende stoomboten. Deze dienst is in onmiddellijk verband met de overige stoomboten der maatschappij, varende op Antwerpen, Rotterdam, Nijmegen, Arnhem en Keulen en de reizigers kunnen even goedkoop van Rotterdam over Antwerpen met dat stoomschip naar Londen varen, als dat dezelve zich te Rotterdam direct naar Londen inschepen.
Vervolgens zal hetzelve stoomschip geregeld van Antwerpen afvaren elke dinsdag en van Londen elke zaterdag, te beginnen met zaterdag 26 september.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE FREDRIK, kapt. H.K. Dijkhuis, van Liverpool met klipzout.
Sedert zaterdag (opm: 12 september) ligt Zr.Ms. stoompaket de ATLAS in de Kil, voor ’s Gravendeel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Den 7 dezer is voor Fijenoord, langs Rotterdam, vertrokken Zr.Ms. stoompacket de ATLAS, gesleept wordende door de stoomboot de BATAVIER, toebehorend aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Niettegenstaande de harde vloed en een stijve koelte, passeerden de beide schepen met bizondere snelheid. De tegenwoordige bestemming van de ATLAS is de Dordtsche Kil, alwaar hij zijn raderen zal aanhangen, om daarna naar Helvoet te vertrekken en verder zijn proefreis te ondernemen.


Datum: 16 september 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname. Het tweedeks brikschip HET HUIS TE SPIJK, kapt. Doeke G. Doeksen. Adres bij Hoyman & Schuurman.
St. Thomas. Het nieuw gezinkt schoenerschip NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters. Adres bij Altena & Co. en D. Aletrino. Vertrekt vóór of op 25 september.


Datum: 17 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 september. De 14e, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer en CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Liverpool en DE ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, van Petersburg.
De 14e dezer, des namiddags in de Maas DE HOLLANDER, kapt. H. Booysen, van St. Thomas; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon en zeilden JOHANNA, kapt. J.D. Callesen, naar Holstein.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AGATHA, kapt. J.T. de Jong, DE VLYT, kapt. E.E. de Vries, ENGELINA, kapt. R.H. Bok, MARGRIETA, kapt. H.K. Dykhuis en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerdein de Maas ALYDA KLASINA, kapt. S.E. Tiktak, van Christiaansand.
De 16e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis ST. PETRUS, kapt. J. Moller en AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, naar de Oostzee en HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Bergen, in Noorwegen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Uit de Middellandsche Zee is ter rede van Vlissingen gekomen en in het dok binnengebracht Zr.Ms. brik DE GIER, kapt.-luitenant ter zee van Son.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 september. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HELENA, kapt. D.J. Greeven, naar Liverpool; B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J. van Wyk, naar Exeter; NEPTUNES, kapt. J.C. Elbring, naar …..
Te Antwerpen zijn gearriveerd DE VROUW HELENA, kapt. De Vries, van Petersburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. Potjewijd en JACOBA, kapt. De Groot, van Liverpool; BLIJDE INKOMST, kapt. Bunemeyer, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Kapt. T.K. Klein, van Suriname in Texel binnen, heeft de 8e dezer op de hoogte van Goudstaart gezien een schip, tonende de vlag van het collegie Zeemans Hoop met n.º 9, zijnde die van kapt. W. Blom, voerende het schip DE PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Het schip VROUWE ANTINA, kapt. L. Bouman, met tarwe van Koningsbergen naar Amsterdam, is de 29e augustus, lek en met verlies van zeilen enz., te Christiaansand binnengelopen; moest lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 september. Volgens brief van Norderney, van de 7e september, was aldaar aangespoeld enig wrakhout van een oude tjalk, alsmede vijf zware eiken balken en vier kromhouten, gemerkt HB, MB, HBP, PHB, AJS en HB, waarschijnlijk van de Jade of Wezer naar Holland afgeladen; ook te Harlingersiel, Nesmersiel en Langeoog zou nog meer hout aangedreven zijn. (Een en ander misschien afkomstig van de door het volk in zinkende staat verlaten tjalk DE VROUW GELIDA, kapt. M. Louwerens, met eikenhout van Hamburg naar Sappemeer [opm: zie PGC 110929]).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries, van Petersburg met zaad; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool met zout en stukgoederen; CONCORDIA, kapt. T.H. Eddes; AGATHA, kapt. J.T. de Jonge; de VLIJT, kapt. E.E. de Vries; de JONGE FREDRIK, kapt. H.K. Dijkhuis; de VROUW ANNA, kapt. Hendrik K. Wijkmeijer, en JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, alle zes van Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 15 september is te Batavia gearriveerd het schip de ZEEUW, kapt. S.L. ten Hofstede, met Zr.Ms. troepen, den 16 mei van Middelburg vertrokken.


Datum: 18 september 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. A.C. Hazewinkel, van Cadix te Helvoet binnen, heeft 6 september met Westelijke wind kruisende gezien, hebbende Goudstaart 4 mijl ten NW van zich, een hoeker tonende de Rotterdamse vlag met No. 124, zijnde kapt. H. den Breems, voerende het schip MARIA JOHANNA, van Rotterdam naar Messina.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel bezeild beurtschip van Bolsward op Amsterdam, et vice versa, zijnde door wijlen G.C. Veersma bevaren geweest, en is van den 15 tot den 19 september, en van den 29 dito tot den 3 oktober aanstaande te Bolsward te zien en te bevragen bij H.D. van der Werf, aldaar.


Datum: 19 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 september. De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE GERRIT, kapt. Hus, van Londen; DE VOLHARDING, kapt. J. Heukers, van Liverpool en zeilde de 17e, des morgens PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, naar Liverpool en ADELE, kapt. J. de Schepper, naar Bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 september.Van Brielle wordt van de 17e dezer gemeld, dat het schip (opm: galjas, buitenlander) van kapt. J. Niejahr, van Schiedam aldaar op de rede gekomen, door lekkage vol water geraakt en vervolgens aan de buitenkant van de haven gezonken is.
(opm: zie RC 061029).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 september.De 16e, des namiddags, zeilden van Brielle JOHANNA OTTILIE, kapt. K.J. Bolhuis, naar Liverpool; CARL JOHAN, kapt. J.G. Sederberg, ADRIANA,kapt. G. Cluver en DE VROUW JANTINA, kapt. B.H. Saathoff, naar de Oostzee en arriveerde DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, van Marseille (de laatste als bijlegger)
De 17e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, van Petersburg; DE NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, van Liverpool; JACOB PHILIP, kapt. J. Bruss en DE VROUW SOPHIA, kapt. J.F. Ahrends, van Riga.
De 18e, des morgens, HANS, kapt. P., Niemann en CATHARINA MARIA, kapt. R.A. Bradhering, van Riga en zeilde FREDERICA, kapt. C.F. Holst, naar Holmstrand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 september.Van Brielle wordt van de 18e dezer gemeld, dat de vorige avond een schoener, met pek en teer beladen, door stilte aan de vlakte vastgeraakt is, de naam nog onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 september. De 18e, des morgens zeilde van Brielle INDUSTRIE, kapt. D.J. Cupido, naar Londen; DE KINDERDIJK, kapt. J.C.F. Lupcke, naar St, Ubes; BELVEDERE, kapt. T. Voss en ANNA MARIA, kapt. J.H. Zeplien, naar de Oostzee; FREDERIK, kapt. J.J. Bunning en FREDERIKA MARIA, kapt. E.G. Nielsen, naar Elzeneur; DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. G. Metzon, naar Lissabon; JOHANNA, kapt. S.S. Evers naar Newcastle en DE VROUW JANTINA, kapt. A.G. Jonkhoff, naar Bergen.
De 18e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Buss, naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam,18 september. Maandag namiddag arriveerde te Vlissingen uit zee het Nederlandsche kotterschip LAETITIA, kapt. J.G. Fagg, van Vlissingen, komende van Faro, aan boord hebbende kapt. Karel Löfstrom en zijn zoontje van 13 jaren, benevens een stuurman en zes matrozen, zijnde de equipage van de Zweedse brik NAYADE van Helsingborg, met zout geladen en van Mayo, een der Kaap-Verdische eilanden aan Africa’s westkust, gekomen, gedestineerd naar een der Zweedsche havens. Deze manschappen hadden op de 5e dezer hun schip op 49 gr. 10 min. noorderbreedte, in de nacht, toen het door lek was zinkende, met de sloep verlaten. Gelukkig werd door kapt. Fagg, op de 11e daaraan volgende, op de hoogte van Lezard, in het Kanaal, 24 Engelsche mijlen van de wal, een sloep ontdekt, waarin deze ongelukkigen reeds zes dagen, zonder enig voedsel in zee hadden gedreven en, niettegenstaande de zware storm, gered. Dadelijk werd deze equipage door genoemde kapt. Fagg en zijne matrozen van droge klederen voorzien en al wat mogelijk was tot hulp en verkwikking gezorgd. In de vorige nacht was reeds een der matrozen in de boot, door gebrek en ongemak, gestorven; terwijl nog een matroos, die bij het verlaten van het schip in de kleine sloep was gesprongen, mede is omgekomen. Onder de equipage van kapt. Fagg bevindt zich Gerrit de Heer, welke onlangs op de Westerschelde, met behulp van J. Gazelle, elf mensen van een anders gewisse dood heeft gered.
Gemelde kapt. Löfstrom heeft nog verklaard, dat zij niet anders dan steeds een gewisse dood voor ogen hadden. Door een zware zee, welke genoegzaam de boot vervulde, werd, in de nacht vóór de dag hunner redding, het kompas verbrijzeld, door welk verlies en slechts maar twee riemen aan boord hebbende, zij geen stuur meer over de sloep hadden. Toen kapt. Fagg de sloep was genaderd werden haar verscheiden touwen toegeworpen; dan de ongelukkige schipbreukelingen waren reeds te zwak om dit hulpmiddel aan te kunnen grijpen. De matrozen van de LAETITIA blijven echter met veel ijver volharden, tot dat eindelijk een der toegeworpen touwen aan de sloep werd vast gemaakt. Met alle kracht werd toen de sloep op zijde der kotter getrokken en de schipbreukelingen, welke reeds te machteloos waren om aan boord te klimmen, door de matrozen van kapt. Fagg binnen boord gehaald.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 september. Te Antwerpen zijn gearriveerd REINIERA, kapt. Meugens, van Para; ELIZABETH, kapt. Brouwer, CHRISTINA CAROLINA, kapt. Noord en NEPTUNUS, kapt. Bakker, van Liverpool; AREND, kapt. Bunemeyer, van Londen; JACOBA, kapt. Grimminga, van Dantzig en de stoomboot BATAVIER, kapt. Giese, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. De schepen HET JONGE REINTJE, kapt. P.J. Colle, naar Koningsbergen en DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, naar Dantzig, alle van Amsterdam, zijn, volgens rapport van een loods, de 14e dezer uit het Vlie in zee gezeild.
Het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, zou de 15e augustus van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend te Amsterdam naar St. Petersburg het Nederlands smakschip ANNA ALBERDINA, kapt. Klaas D. Ekamp. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip MARGRIETA, kapt. H.K. Dijkhuis, van Liverpool met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 16 september is te Batavia gearriveerd het schip GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, met een passagier en 96 man koloniale zeelieden, den 27 maart van Amsterdam vertrokken; den 17 september het schip FORTITUDO, kapt. D.J. Bulsing, met Zr.Ms. troepen, den 7 juni van Antwerpen vertrokken.


Datum: 22 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: naar Liverpool, het Nederlandsche kofschip JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hendrik zoon, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 20 september. Het schip (opm: brik) LIMA PACKET, kapt. B.G. Harkema, van Valparaiso en Rio-Janeiro naar Antwerpen, is de 21e augustus te Gibraltar binnengelopen.
Het schip CHRISTINA, kapt. A. Oosterbaan, van Smyrna naar Amsterdam, is de 26e augustus te Malaga binnengelopen, doch heeft dadelijk de reis voortgezet.
Kapt. V.H. Kramer, van Livorno te Amsterdam gearriveerd, heeft de 23e augustus op de hoogte van Kaap de Gate (opm: Cabo de Gata), aan boord alles wel zijnde, gepraaid het schip MARIA, kapt. J.F. Brouwer, mede van Livorno naar Amsterdam.
De smak THERESIA, kapt. K.E. Boswyk, met hout van Dantzig naar Antwerpen, is, na op de hoogte van Anholt overzeild te zijn geworden en daardoor de boegspriet en voorzeilen verloren te hebben, zwaar lek en op de last drijvende door Zweden in een haven van het eiland Wedderoe (opm: waarschijnlijk Hallands Väderö, Zw.) binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 september. De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Ahrens, van Riga en WASHINGTON, kapt. M. Havighorst, van Wyborg naar Bordeaux, als bijlegger door lekkage en is op de haven gekomen.
De 20e, des morgens, arriveerde HARMONIE, kapt. P. Permien, van Libau.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 september. Van Brielle wordt van de 19e dezer gemeld, dat de schoener, op de vlakte vastgeraakt, genaamd is ALEXANDRINE, kapt. J. Peterson, van Stockholm naar Dordrecht gedestineerd; een gedeelte van de tuigage en lading is te Brielle aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 september. De 20e, des morgens arriveerde te Brielle COURIER, kapt. P. de Best, van Hull.
De 18e dezer, des namiddags arriveerde te Maassluis HET JONGSTE KIND, kapt. C. den Boer, van de Noordzee.
De 19e, des morgens, zeilde WILHELMINA, kapt. J.H. Schomacher, naar Riga, doch is op de rede teruggekomen.
Aldaar zijn enige vaten teer aangebracht van het op de vlakte van de Maas vastgeraakte schip ALEXANDRINE.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Kwakkelstein, van Archangel; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Drent, van Havre-de-Grace; GEZINA, kapt. M. Huizing, van Dantzig; CATHARINA, kapt. C. Niemann en POLLUX, kapt. H. Horn, van Libau; MARIA, kapt. E.H. Ahrens en EMELIA, kapt. J.P. Bradhering, van Riga; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Bergen; JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Dramme.
De 21e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JONGE CORNELIS, kapt. G. Goudappel, naar Leith; DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.H. Praater, naar Bergen, in Noorwegen; DE HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, naar Moldon en WILHELMINA, kapt. J.H. Schomacher, naar Riga.
Ter rede van Middelburg is gearriveerd het fregatschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Suriname.
Te Antwerpen zijn gearriveerd TITIA, kapt. Zelling, STAD EN LANDE, kapt. Leeuw en MERCURIUS, kapt. Roose, van Liverpool; HOOP, kapt. De Groot, van Petersburg en NIEUW UNION, kapt. Broecke (opm: kof NIEUWE UNION, kapt. J. van den Broecke), van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip NOORDSTAR, kapt. Eede Geerts Boekhout, van Liverpool met zout.


Datum: 23 september 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zeer wel bezeild Nederlands brikschip, groot om en nabij 80 lasten, met vrij goede inventaris voorzien. Liggende in of bij de Leuvehaven te Rotterdam, te bevragen bij Ch. & J.F. Cornelder Hendrikzoon, cargadoors.


Datum: 24 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlandsche hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
Naar Liverpool, het Nederlandsche hoekerschip FLORA, kapt. D. Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 september. Het schip de VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Dantzig naar Rotterdam, is de 15e september wegens tegenwind op de Wezer binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 september. Te Kiel zijn aangekomen J. Engelland (opm: buitenlander) van Amsterdam en C.G. Schrader van Veendam.
(opm: de smak CATHARINA, in april 1829 nieuw in de vaart gekomen onder kapt. Cornelis Geerts Schrader, verging in de storm van 8 op 9 oktober 1829; het lijk van kapt. Schrader spoelde op 12 oktober op Vlieland aan; ook de overige opvarenden, zijn echtgenote Catharina Schrader-Fikken, en waarschijnlijk stuurman Hinderikus Hilbrands Kuiper en kok Wypke Gerrits Voormeulen, zijn verdronken)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 september. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, van Bergen; MARIA, kapt. E. Reints, van Suriname; ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Marennes.
De 21e, na posttijd zeilde van Maassluis de VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling, naar …..
De 22e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zellinga, van Bergen; SOPHIA, kapt. H. Niemann, van Reval; HARMONIE, kapt. W.W. Patje, van Rouaan.
De 22e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas, DE VROUW GEZINA, kapt. H.A. Veen, naar Liverpool; MARGARETHA, kapt. H.J. Veen; DELPHIN, kapt. J. Voss; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffijn en FLORA, kapt. J.C. Schrein, naar de Oostzee; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Petersburg en DE JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, naar Liverpool.
De 23e, des morgens, arriveerden DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, van Bergen en DE VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blaauw, van Elbing (de laatste als bijlegger)
De 23e, des morgens, zeilde van Maassluis JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.J. Wolter, naar Elseneur; DE JONGE JARIG, kapt. D.E. Brunger, naar ….. en JOHANNIS, kapt. P. Frugtnin, naar Hull en arriveerde WILHELMINA, kapt. C. Cordia, van de Noordzee.
Ter rede van Middelburg zijn gearriveerd MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, van Demerary en VREDE EN VRUHEID, kapt. F.A. Lammerts, van Nerva.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE BATAVIER, kapt. J.H. Gieze, DE PELIKAAN, kapt. L. Vroome en HENRIETTE, kapt. L.J. Buiten, naar Londen; DE HERMINA, kapt. H. Hazewinkel en DE JONGE TJETSKE TROMP, kapt. F.S. Oldendorp, naar …….; LONDEN-PACKET, kapt. J.G. Renken, naar Liverpool; LA VICTOIRE, kapt. G. Kuper, naar Nantes; ANNA LUPINA, kapt. B.H. Plukker, naar Fitty Forth (opm: Firth of Forth); MARIA, kapt. P.E. Boer, naar Montrose; DE JONGE PIETER, kapt. J.R. Brons, naar Newcastle; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga en DE GOEDE HOOP, kapt. G.G. Boon, naar Leith en DE VROUW IKKA, kapt. J.H. Oortjes, naar Hamburg
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE JOHANNA, kapt. Poel, van Londen; ANNA MARGARETHA ELIZABETH, kapt. Nielsen en AURORA, kapt, Brachman, van Riga; WILLEM DE EERSTE, kapt. Rooms, van Bayonne; VENTEREN, kapt. Holst, van Sundvall en CONSTANT, kapt. Van Schie, van Petersburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, van Drammen met hout; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, en de VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder, beiden van Bergen met stokvis en traan.


Datum: 25 september 1829


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 23 september zijn te Batavia gearriveerd het schip HARRIET, kapt. W.B. Zeeberg (opm: kapt. G.L. Buisman moet onderweg van Antwerpen naar Batavia zijn overleden), met twee passagiers, den 19 mei van Antwerpen vertrokken, en de brik MERCURIUS, kapt. J.A. Engels, den 10 mei van Amsterdam vertrokken.


Datum: 26 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De stoomboot FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN, tussen de steden Rotterdam en Brielle, zal, met 1 oktober aanstaande, beginnen te varen op de uren zo als bij de biljetten is bepaald, te weten:
Van Rotterdam naar Brielle, Van Brielle naar Rotterdam,
Zaterdags morgens ten 8½ ure. | Zaterdags namiddags ten 3 ure.
Zondags morgens ten 8½ ure en namid- | Zondags namiddags ten 1 ure.
dags 3½ ure. |
Maandags, dinsdags en woensdags na- | Maandags, dinsdags en woensdags mor-
middags 3 ure. | gens ten 6½ ure.
| Donderdags morgens ten 8 ure.
De stoomboot KONING DER NEDERLANDEN, tussen de steden Rotterdam en Dordrecht, zal met de 1e oktober aanstaande beginnen te varen op de uren, zo als bij de biljetten is bepaald, te weten:
Van Dordrecht naar Rotterdam | Van Rotterdam naar Dordrecht
Des morgens 6 en namiddags ten | Des morgens 9 en namiddags ten vier
half één ure. | ure.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 23e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas NEPHTUNIS, kapt. H.N. Voss, ANNA FREDRICA, kapt. C. Brandt en NEPHTUNIS, kapt. J. Peters, naar de Oostzee.
De 24e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Londen.
De 25e, dezer, zeilden van Helvoetsluis JONGE FERDINAND, kapt. R.P. Dekker, naar Yarmouth, JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, naar Brest; MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet jr., naar Villa Nova; DE JONGE HENDRIKA, kapt. A. Plug, naar de Middellandsche Zee; DE ZEELUST, kapt. L.N. Baas, naar Newry; NICOLAAS JOHANNIS, kapt. K.IJ. Parma, naar Marseille; DE MAASSTROOM, kapt. H. Hagers, naar Suriname, NEERLANDS KONING, kapt. P. Vis, DE JONGE JACOBUS, kapt. J.A. Pronk en BATAVIA, kapt. Azon Jacometti, naar Batavia en arriveerden JOHANNA ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortryk, van Archangel en ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, van Riga.
De 25e dezer, des morgens zeilden uit de Maas JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, naar Rochelle; MARCELLA, kapt. C. Swift, naar New-Bedford; DE VRIENDSCHAP, kapt. G. Sluyk, naar Brest; DE LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Jersey; MARGARETHA, kapt. D.M. Noordhoek en NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyden, naar Liverpool.
De 24e dezer, des namiddags, zeilde van Maassluis DE HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, naar Moldon en de 25e, des morgens, DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, naar Stockton.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild RESOLUTION, kapt. C. Roos.
Te Antwerpen is gearriveerd ANNA MARIA CATHARINA, kapt. Klyninga, van St. Petersburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Amsterdam, 25 september. De JONGE EGBERTUS (opm: kof) van Petersburg met hennep, zeildoek en rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE KOLONIST, kapt. Dirk Spreeuw. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Elseneur en Wolgast (direct) en naar Stralsund, Greifswald en Barth (te Wolgast te lossen) het galjas schip CONCORDIA, kapt. M.G. Drews. Adres bij F. der Kinderen.
Koningsbergen. Het Nederlands schip ANNEGINA, kapt. Dokonsen (opm: mogelijk tjalk VROUW ANNEGIENA, kapt. R.H. Dokman) Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten. Adres bij J. van Ulphen.
Memel. Het kofschip DE VROUW ELIZABETH, kapt. Berend (opm: ?, onleesbaar) Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Marennes met zout, en HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, van Bergen met stokvis.


Datum: 29 september 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse kofschip VOLHARDING, kapt. Jacob Heukers. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 september. Volgens brieven van Smyrna van de 18e der vorige maand lag aldaar Zr.Ms. schip JAVAAN, kapt. Pool en had het order om zich zeilvaardig te houden en de nodige toebereidselen te maken voor de ontvangst van Zijne Excellentie de heer baron Van Zuylen van Nyevelt met zijne echtgenoot, die zich met deze bodem, na te Malta quarantaine gehouden te hebben, naar Napels zou begeven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 september. De 25e, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis MEXICO, kapt. E. Kelleran, naar Portland, JACOBA, kapt, E.M. de Jonge, naar ….. en arriveerden HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Archangel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.E. Doornbos, van Bergen.
De 26e, des morgens zeilden NEERLANDS KONING, kapt. P. Vis en BATAVIA, kapt. M. Azon Jacometti, naar Batavia en MAASSTROOM, kapt. H. Hagers, naar Suriname; des namiddags, arriveerden HELENA, kapt. H. Permien en AURORA, kapt. H. Niemann, van Libau; PETER, kapt. P.J. Burger, van Reval.
De 27e, des morgens, arriveerden ACTIVE, kapt. P. Theusen, van Svendborg; UNION, kapt. J. Brest, van Archangel; MAGDALENA, kapt. H. Maass, van Riga.
Volgens rapport van de zeeloodsen was met de loods aan boord voor de wal COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, van Suriname.
De 25e dezer, des namiddags arriveerden in de Maas DE ONDERNEMING, kapt. J.P. Kelder, van Duinkerken; DE VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer en INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, van Bergen en WIARDUS, kapt. J. Arens jr., van Libau.
De 26e, des morgens, zeilden ALEXANDRINA, kapt. N. Permien, CATHARINA MARIA, kapt. J.C. Parrau, DIANA, kapt. R.G. Oostra en ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, naar de Oostzee; DE GOEDE HOOP, kapt. D.H. Puister en DE VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, naar……; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema en DE SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, naar Liverpool; PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrens, naar Rostock.
De 27e, des morgens, zeilde GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, naar Elnmouth.
De 26e dezer, zeilde van Maassluis HET JONGSTE KIND, kapt. C. den Boer, naar de Noordzee en arriveerde DE VOLHARDING, kapt. C. Goedenraad, van de Noordzee.
De 27e, des morgens zeilde DE GOEDE HOOP, kapt. J.E. Kwakenburg, naar ……
De 27e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis COLUMBUS,, kapt. J. de Gorter, van Suriname; GEERTRUIDA, kapt. J. van Alphen, van Londen.
Kapt. Duivenboden bovengemeld rapporteert, dat hij de 20e dezer, op de hoogte van Texel, in goede staat heeft gepraaid het kofschip DE VREEDE, van Zierikzee, kapt. C. van der Muschel, van St. Petersburg naar Lissabon.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ASINA, kapt. Kuyper, van Cardiff; EENDRAGT, kapt. Buse, van Dusing en VROUW EBE, kapt. Hannelman, van Bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam de 26e september 1829. Heden namiddag ten vier ure liep alhier van de werf van de scheepsbouwmeester de heer Cornelis Smit allergelukkigst van stapel het tweedeks gekoperd fregatschip DE NEDERLANDSE NIJVERHEID. Zo immer, dan werd Hollands roem al wederom bevestigd door deze gebeurtenis. Het was hier niet het van stapel lopen eens bodems op de wijze tot dus ver in dit rijk bekend; geheel opgetuigd, de vlaggen van drie masten wapperende, doch horizontaal op stapel zittende, zag men dat schone gevaarte op daartoe ingerichte, dus genoemde kimhellingen, eenmaal aan zich zelve overgelaten zijnde, met volle vaart daar henen glijden.
Geen wonder dus, dat die hier te lande nimmer geziene wijze van behandeling een talrijke schaar had te doen zamen vloeien van de kundigste scheepsbouwers en aanzienlijkste lieden, zo uit de steden Rotterdam en Dordrecht, als van elders, welke niet konden nalaten hun goedkeuring te betuigen over de sierlijke bouw en over de wijze van het te water brengen van deze bodem, met een algemene hartelijke wens, dat ook des bouwmeesters verder pogingen met dezelfde gelukkige uitslag mogen worden achtervolgd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jans Kortrijk), van Archangel met pek en teer; HELENA, kapt. H. Permien, van Libau met rogge; de TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdijk; de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.E. Doornbos; HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer, en INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, alle vier van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, om spoedig, weer en wind dienende, te vertrekken, het Nederlands brikschip NEPTUNUS, kapt. T.W. Bastiaans. Adres bij Sandberg & Co., cargadoors aldaar.


Datum: 30 september 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. van Nulck, J.E. Lublink, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Teesinck Clee en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag 12 oktober 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de ONDERNEMING, gevoerd door kapt. H.M. Lelsz, met al deszelfs rondhouten, want, ankers, touwen en zeilen, enz., breder bij inventaris vermeld en nader bericht bij bovengenoemde makelaars of de cargadoors De Vries & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Suriname. Het tweedeks brikschip DE FAAM, kapt. Eldert van Laar. Adres bij B.D. Bosscher.
Riga. Het brikschip JEANETTE, kapt. H.G. Winter. Adres bij F. der Kinderen, Van Heijnen & Tentye en J. Salm.


Datum: 01 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd schoener-barkentijn schip MARIA, kapt. Eildert Reyntz, mede voor passagiers en zal spoedig vertrekken.
Naar Suriname, het Nederlands tweedeks pinkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit.
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Theodorus Gerardus van Rhijn, om de 10e oktober te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijpers, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 september. De 28e dezer, des namiddags arriveerde te Helvoetsluis SIRENE, kapt. G. Ticht, van Pillau.
De 29e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MAURITIUS, kapt. C.A. Bager, van Dantzig.
De 25e dezer is van Vlissingen gezeild Zr.Ms. brik SIRENE, kapt. H. van der Graaf, naar de Middellandsche Zee; ook zijn van daar gezeild DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, naar Duinkerken.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE STAD ANTWERPEN, kapt. E. van der Zweep en VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris, naar Batavia met troepen; ANTWERPEN, kapt. H.C. Schultz, naar Arnede; DE NIJVERHEID (opm: brik, thuishaven Brugge), kapt. J. Rickmers, naar Nice; DE ATLAS, kapt. J. Jurgenson, naar St. Jago; ZELFSTANDIGHEDEN. kapt. J. Zahler, naar St. Martin; ISABELLE, kapt. W. Haven, naar Kadix; PEGAGUS, kapt. H.H. Wagener, naar Villa (opm: Villa Nova); CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar …. ; CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, THEODORE, kapt. J. Wybrands en DE HARMONIE, kapt. G.E. de Boer, naar Liverpool; DE GOEDE HOOP, kapt. A.C. Dinsworth, naar Havanna; JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur, naar Yarmouth; CUPIDO, kapt. G. Pettersen, naar Gothenburg; AURORA, kapt. B.J. Wygers, naar de Middellandsche Zee; CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen; ANTWERPSCH WELVAART (opm: ANTWERPSCH WELVAREN), kapt. N. Peters, naar Rio-Janeiro en DIANA, kapt. W.J. Stuit, naar Bayonne.
Te Antwerpen zijn gearriveerd MEELZAK, kapt. Witteveen, van Pilia; FORTUNA, kapt. Story en BATAVIER, kapt. Gieze, van Londen; MARIE, kapt. Petersen, van Memel, NEDERLANDSCHE TROUW, kapt. Grood, van Liverpool; HOGEN, kapt. Jansen, van Krageroe.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. N. Montouban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars, zijn van mening op dinsdag de 6e oktober 1829, des namiddags ten vier ure, in het logement het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, te Rotterdam, publiek te veilen: het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, lang 20,40 el, wijd 4,89 el, hol 2,41 el; liggende afgetuigd achter de werf van de scheepsbouwmeester C. de Hoog, te Delfshaven. De veiling zal geschieden eerst van het schip met alle deszelfs gereedschappen in eens en daarna van het hol en gereedschappen in afzonderlijke kavelingen.
Voorts het hol van het tweedeks fregatschip, genaamd DE VROUW MARIA, lang 30,90 el, wijd 6,81 el, hol 4,57 el; liggende achter de scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren, aan de Hoogen Zeedijk, buiten de Oostpoort. – Al het te veilene kan des daags vóór en op de dag der veiling bezichtigd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hier te lande zijn brieven uit Smyrna ontvangen, van den 18 augustus, volgens welke Zr.Ms. schip de JAVAAN, kapt. Pool, in die haven lag, en order had, om zich zeilvaardig te houden, en de nodige toebereidselen te maken voor de ontvangst van Z. Exc. de Nederlandse gezant bij de Porte, de heer Van Zuylen van Nyevelt met zijn echtgenote, die zich met deze bodem, na te Malta quarantaine gehouden te hebben, naar Napels zou begeven.

DC 011029
Dordrecht, 30 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen UNION, kapt. Brook, van Archangel met pek, teer en hennep, en ALEXANDRINA, kapt. Jonas Pettersen, van Stockholm, zijnde het laatstgenoemde het schip dat op de vlakte van de Maas op strand heeft gezeten, en waarvan de lading teer gedeeltelijk in Den Briel en te Maassluis is aangebracht geworden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Vertrokken op 30 september de schoener (opm: schoenerkof) DIOMEDES, kapt. B. den Duijts (opm: E. Denduyts) naar Antwerpen, passagiers kapiteins bij de expeditionaire afdeeling der infanterie B.J.H. van Hopbergen en C. Renard.


Datum: 02 oktober 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 september. Zr.Ms. fregat de RUPEL, gecommandeert door de heer kapitein ter zee H.M. Tieman, naar Batavia, overvoerende Z Exc. de heer Gouverneur-Generaal Van den Bosch en familie, was op 18 augustus op ca. 12º NB, zeilende met een goede wind, gezien. De reis was zover zeer voorspoedig geweest en alles was wel aan boord.


Datum: 03 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 oktober. De 1e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. H.M. Heyns, naar Batavia; JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen, naar Osterrisöer, MERCURIUS, kapt. J. van Duyn, DE VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool; GUIANA, kapt. F. Popke, naar Suriname; DE HOOP, kapt. H. van den Bosch, naar Nantes; DE HOLLANDER, kapt. H. Boysen, naar St. Thomas; HENRIETTE AUGUSTA, kapt. P. Ahrens, naar Rostock; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Kwakkelstein, naar Messina en DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. Bagges, naar Kadix.
De 1e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. F.Parlevliet, naar Londenderry.
De 1e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis MARIA AGNITA, kapt. P. Rynbende, naar Suriname en de 2e, des morgens, DE NYVERHEID, kapt. L. Heykoop, naar Batavia.
De 1e dezer, des namiddags arriveerde in de Maas DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wykmeyer, van Riga.
De 2e, des morgens, zeilden HEMMINA, kapt. F.S. Taay, naar de Oostzee; MAAS, kapt. P. Niemann en CATHERINA MARIA, kapt. J.A. Bradhering, naar de Oostzee.
De 2e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, naar Moldon, DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, naar Hamburg en DE GOEDE VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, naar Hull en arriveerde DE HOOP, kapt. P. Bergwerf.
Van de schepen die van Vlissingen naar zee gezeild waren, zijn de volgende door contrarie-wind ter rede teruggekomen: DE STAD ANTWERPEN, kapt. E. van der Zweep, VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris, DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, PRINSES CAROLINA AMALIA, kapt. B. Tyhn en ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peters.
Te Antwerpen zijn gearriveerd NEPTUNUS, kapt. Doeksen en ANNA MARIA, kapt. Muys, van Londen; VROUW JANTINA, kapt. Blouw, van Elbing en JONGE CAMILLE, kapt. W.S. Backer…. (opm: vorige haven niet vermeld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Mijn geliefde echtgenoot, Cornelis van der Weijden, in leven schipper ter koopvaardij (opm: op de hoeker JONGE ALIDA), met wien ik slechts 9 jaren door de band des huwelijks verenigd was, werd mij heden, aan de gevolgen van een allerbijzonderst toeval, in de ouderdom van ruim 29 jaren, door de dood ontrukt. Diep bedroefd geve ik, op uitdrukkelijk verlangen van de overledene, bij deze hiervan kennis aan familie en betrekkingen, met verzoek mij van brieven met rouwbeklag te willen verschonen.
Vlaardingen, de 1e oktober 1829, Maria Versteeg, weduwe C. van der Weijden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Bilbao. Het schip AASTROOM, kapt. B.J. Houwink. Adres bij C. de Grijs & Zoon.
Dantzig. Het Nederlands smakschip DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aantekeningen betreffende het uitvinden der stoomwerk en stoomschepen.
Het denkbeeld tot een stoommachine werd, naar luid der Amerikaanse tijdschriften, het allereerst aangegeven door de burggraaf van Worchester in zijn boek getiteld: Eeuw der uitvindingen, hetwelk in 1665 te Londen in het licht verscheen en waarin hij de manier beschrijft, op welke men water, door middel van het vuur, aanzetten of voortdrijven kon. Kapitein Savarij vond in het jaar 1693 een machine uit om water voort te drijven; in 1699 werd het door Papen vervaardigd werktuig te Londen in de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen ter beschouwing voorgesteld; reeds in 1713 vervaardigden Savarij en Newcomen een atmosferische machine, bij welke bereids de persing door lucht gebezigd werd. Watts vond in het jaar 1765 het toestel uit bij welke de stoom in een, van de cilinder afgezonderd, vaatwerk te zamen geperst werd gehouden; hij bekwam daartoe zijn eerste patent in het jaar 1769 en in 1776 werden zijn werktuigen, op een grote schaal vervaardigd, in de fabrieken ingevoerd en werd zijn patent, krachtens een parlement’s akte vernieuwd. In de jaren 1778 en 1779 bekwam Washborough een patent, dewijl hij aan die werktuigen een rondwentelende beweging bijzette. In 1778 vond Watts zijn expansie- of uitzettings-machine uit; in 1779 werd, volgens Newcomen’s beginsel, door Dr. Falk een dubbelwerkende machine voorgesteld. Watts bracht in 1781 deze dubbele machine in werking; Trevithik vond in 1802 het werktuig met hoge drukking en Woolfe in 1804 de dubbele cilinder-uitzettingsmachine uit.
Het eerste patent, tot het bouwen eener stoomboot, werd in Groot-Britanje in het jaar 1786 verleend; de eerste proeve met dezelve werd door zekere Miller, een Schotlander uit Daltwinton, in het jaar 1778, genomen; maar het werkelijk gebruik derzelve kwam eerst in 1802 op de Clyde-rivier in Schotland tot stand. Op de Hudson-rivier bij New-York werden de stoomboten, in het jaar 1807, door Fulton ingevoerd. De eerste proeven met stoomboten op de Delaware bij Philadelphia werden reeds in 1789 door Ramsay en Fitch gedaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 oktober. Aan deze stad is gearriveerd het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, van Bergen met stokvis.


Datum: 06 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 oktober. De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis FORTUNA, kapt. J.C. Beug, van Riga; MATHILDE, kapt. M. Reehoff, van Stockholm en zeilden CUBA, kapt. H.J. Ahlers, naar Bordeaux; DE VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Liverpool.
De 3e, des namiddags arriveerde DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, van Dantzig (als bijlegger naar Brussel).
De 3e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis CATHARINA JACOBA, kapt. C.C. Westerbrink, naar …. en arriveerde des namiddags HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Kiel en DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, terug uit zee door tegenwind, zijnde te Maassluis uitgezeild.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van Suriname; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Prins, van Riga; CHARLOTTA MARGARETHA, kapt. G. Kaleshoek, van Londen en CONCORD, kapt. J. Swart, van Archangel.
Te Antwerpen is gearriveerd DE VROUW ELENA, kapt. Gurstie, van Stralsund.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 oktober. Van Brielle wordt van de 5e dezer gemeld, dat het galjasschip van kapt. Niejahr, de 16e september aldaar gezonken, in vlot water gekomen en aldaar op de haven gebracht is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 oktober. Het Nederlands schip (opm: brik) MARIA PETRONELLA, kapt. M.A. de Boer, met zout enz. van Port-à-Port naar Petersburg, is volgens brief van Petersburg van de 22e september, de 15e dito, een en drie vierde mijlen van Seskar, niet verre van Kroonstadt, gestrand; het zout was gesmolten, doch men had van Kroonstadt twee lichtervaartuigen naar het schip afgezonden om het overige gedeelte der lading te bergen en verdere hulp te verlenen.
(opm: de brik verging; de zeebrief werd eerst in oktober 1831 geroyeerd; kapitein De Boer had inmiddels sinds juli 1830 zijn eigen nieuwe kof MARIA HENRIETTA)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen die DREY STERNE, kapt. J.J.C. Davids, van St. Petersburg met rogge; MATHILDE, kapt. M. Reehoff, van Stockholm met teer en pek; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Kiel, en JOHANNA MARIA, kapt. J.C. Luths, van Kniphausersiel, beiden met raapzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia gearriveerde schepen:
Den 2 oktober Zr.Ms. roei-kanonnneerboot No. 8, luit.t.zee 2e klasse G. Banse, van Soerabaija, en koopvaardijschip ESPERANCE, kapt. J. Worthington, met drie passagiers van Sumanap den 26 september; den 3 oktober de brik JOHANNA, kapt. J. Gregory, vier passagiers en Zr.Ms. troepen, van Samarang den 30 september.
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 3 oktober schip SOPHIA, kapt. S. McGeorge, naar Singapore en de bark de VIJF GEBROEDERS, kapt. J.T. Poodts, naar Antwerpen; de 5 oktober het schip ADMIRAAL BUYSKES, kapt. V.F. Baptiesta, met twee passagiers naar Macao (opm: de ADMIRAAL BUYSKES, kapt. Baptiesta, wordt in de Javasche Courant van 1831 meermalen gemeld als zijnde een Portugees schip varende van Oost-Timor via Batavia naar Macao v.v. Ook naar de naam van het schip te oordelen, zal dit de gewezen Nederlandse fregat van die naam zijn, zie voorgaande kronieken)


Datum: 07 oktober 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Berbice. Het Nederlands hoekschip DE NEDERLANDER, kapt. Cornelis Hofkes. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Bayonne. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. Jan Arents Panjer. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrekt voor of op 15 oktober.
Berbice. Het gekoperd tweedeks brikschip (opm: schoenerbrik) DIANA, kapt. Hendrik Wente. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Berbice. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE WELVAART, kapt. Casper Koert. Adres bij Hoyman & Schuurman.


Datum: 08 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands tweedeks pinkschip COLUMBUS, kapt. Jacob de Gorter, mede voor passagiers.
Naar La Rochelle en Rochefort, het Nederlandse smakschip CONCORDIA, kapt. Eltje Klasen de Wilde.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg voor passagiers en goederen.
De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM, welke geregeld iedere zondag in de vroege ochtend zowel van Amsterdam als Hamburg vertrekken, zullen dit jaar de laatste reis doen:
Van Amsterdam --- zondag de 8e november 1829
Van Hamburg --- zondag de 15e november 1829
De passagiers moeten zaterdags vóór middernacht aan boord zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 oktober. De 6e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Marennes, en DE JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, van Liverpool; CONCORDIA, kapt. H. Bos, van Batavia; de VROUW ALIDA (opm: tjalk), kapt. A.T. Smit, van Rouaan en ELIZA, kapt. T. Fennings, van Bristol.
Kapt. Scholtens, bovengemeld, rapporteert, dat hij de 30e september, de Meeuwesteen (opm: Eddystone) ten noorden van zich, met een westen wind en in goede staat gepraaid heeft de brik DE JONGE JACOBUS, kapt. J.A. Pronk, van Rotterdam naar Batavia.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de stoomboot DE BATAVIER, kapt. J.H. Giese, naar Londen; DE JONGE HIDJE TROMP, kapt. J. Zeilstra, naar Marseille; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, naar ……; HOSTEN, kapt. M. Holst, naar Noorwegen; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, naar Belfast, KAREL, kapt. B.H. Sturman, naar Meetemoris; REMBRAND, kapt. F. Petersen, naar de Havannah; ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer, naar de Marennes; MERCURIUS, kapt. J.P. Hoefft en DE HERSTELLING, kapt. Z. Jans, naar Leith.
Te Antwerpen zijn gearriveerd PLATO, kapt. Knapps, van de Havannah; FREDERIKA DOROTHEA, kapt. Kragen en ELGIN, kapt. Horsrok, van Riga; NOOIT GEDACHT, kapt. Gelders (opm: mogelijk NOOITGEDACHT, kapt. J. Geltes), van Hamburg en de stoomboot BATAVIER, kapt. Giesen, van Londen

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het schip DE HOOP, kapt. D.J. Oortjes, van Koningsbergen naar Amsterdam, laatst van Rendsburg, te Delfzijl binnen (komende niet van Amsterdam, zo als bevorens verkeerdelijk gemeld is), moest wegens lekkage lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het schip DE VROUW GRIETJE, kapt. J.T. Teensma, van de Elve naar Amsterdam, is, volgens brief van Cuxhaven van de 29e september, na reeds op de hoogte van Borkum te zijn geweest, te Cuxhaven lek binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Nulck, J.E. Lublink, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Seesink Clee en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 12e oktober 1829, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandsche vlag, genaamd DE ONDERNEMING, gevoerd door kapt. H.M. Lelsz, met al deszelfs rondhouten, want, ankers, touwen en zeilen enz, breder bij inventaris vermeld en nader bericht bij bovengemelde makelaars of de cargadoors De Vries en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia het nieuw gekoperd brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers. Adres bij kargadoors G. Mauritz en J.B. ’t Hooft.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 oktober. Aan deze stad is gearriveerd het schip de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Marennes met zout.


Datum: 09 oktober 1829


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 5 oktober. Zijne Majesteit heeft bij besluit van 19 september verboden om aan boord van schepen stoomwerktuigen van hoge en middelbare drukking te gebruiken, tot tijd en wijle deswege nader door Hoogstdenzelve beslist zal zijn.


Datum: 10 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE. Regeling der vaart voor het jaar 1829.
Van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage, elke zondag, dinsdag en donderdag, des morgens ten 7 ure.
Van Rotterdam naar Nijmegen, elke maandag, woensdag en vrijdag, des morgens ten 6 ure.
Zullende op deze dagen des morgens ten half vier ure, bij G. van Velthoven, op de Bierkade, te ’s Hage, een eigen diligence afrijden, om vóór het vertrek der boot te Rotterdam aan te komen.
De stoomboten van Gorcum op ’s Bosch vice versa en van Rotterdam op Middelburg, Antwerpen en Londen, varen met deze in verband, als ook de diligence van Gorcum over Breda naar Antwerpen en Brussel, welke nog denzelfden avond aldaar aankomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 oktober. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis REINA, kapt. H. Koops, van Riga.
Te Antwerpen zijn gearriveerd UDONIA, kapt. Molen, van Liverpool; LAURA, kapt. Mahij, van Rio-Janeiro; JUFVROUW FRESINA, kapt. Potjer, van St. Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Door kapt. A. Oosterbaan is op de 29e september in het gezicht van Zuidvoorland (opm: South Foreland) gezien een driemast schoonerkof, tonende de nommervlag 178, zijnde die van kapt. K.IJ. Parma, van het collegie Zeemans-Hoop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 oktober. Kapt. J.S. Okkes, voerende het Nederlandsch kofschip JAN EN JACOBUS, de 5e september uit het Vlie naar zee gezeild, meldt van Riga, in dato 24 dito, na dat hij de 12e in de Sond was gearriveerd en tot de 16e met verscheiden andere schepen op de rede van Koppenhagen wegens harde zuidelijke wind had moeten blijven liggen, hij dien morgen onder zeil gegaan, doch de 19e, des nachts, door dikte, vergezeld van zwaar stormweer, op het eiland Oesel aan de grond geraakt was en zwaar op de stenen gestoten had; waarom hij besloot, uit hoofde het schip slechts weinig water maakte en het weder stiller werd, een gedeelte van de ballast over boord te werpen, ten einde het schip vlot te doen worden, hetwelk ook de volgende dag met hulp van verscheidene boten met een kroondiender en veel volk, na het uitbrengen van het tweede anker en verder overschieten van de ballast, gelukte; hebbende echter een gedeelte van de spijkerhuid en looze kiel verloren. Sedert was de wind gunstig gelopen met goed weer, zo dat hij de 22e in de Bolderaa en de 24e te Riga arriveerde. Het schip was lek en had veel geleden, doch zou, na het lossen van de overige ballast, met de grootste spoed gerepareerd worden; de equipage was in goede welstand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Het schip THERESIA, kapt. K.E. Boswyk, van Dantzig naar Antwerpen, laatst van het eiland Wedderöe (opm: waarschijnlijk Hallands Väderö, Zw.), bevorens reeds gemeld, is te Elseneur zwaar lek binnengelopen; moest lossen om te repareren. (opm: zie ook RC 220929)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
St. Petersburg. De Nederlandse smak DE HERSTELLING, kapt. Berend H. Smit. Adres bij de Wed. Jan Salm & Meijer en H.A. Hespe. Vertrekt 10 oktober.
St. Petersburg. Het schoenerschip PHILIPPHINE, kapt. David Albrecht. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, F. Smit, De Vries & Co. en F. der Kinderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 oktober. Aan deze stad is gearriveerd het schip ELIZA, kapt. Thomas Teunings, van Bristol en Cardiff met ijzer en blik.


Datum: 13 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het nieuw Nederlands gekoperd brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel; hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers.
Adres bij de cargadoors G. Mauritz en J.B. ’t Hooft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 oktober. Het schip FLORENCE KAT., kapt. R. Feyes (opm: tjalk FLORENCE CATHARINA, kapt. Remt Feijes), van Rouaan naar Amsterdam, is in Het Kanaal lek geworden en in zinkende staat ontmoet door het schip NEERLANDS KROONPRINSES (opm: brik NEERLANDS KROONPRINCES), kapt. H.M. Heyns, van Rotterdam naar Batavia, waardoor de equipage gered, in een loodsboot overgezet en de 3e dezer te Cowes aangebracht is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een binnen weinig tijd nog vernieuwd eikerschip, genaamd DE JONGE WILLEM, groot volgens ijkbrief 34 tonnen, met al deszelfs toebehoren, zijnde alles in goede staat.
Nadere informatie bij de eigenaresse de Wed. v.d. Velden, op de Geer, te Delft, bij wie ook de inventaris te zien is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 oktober. De 10e dezer, na posttijd arriveerde in de Maas DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dik, van St. Petersburg.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CHRISTINA, kapt. N.A. Smaal, van Liverpool en FERDINAND, kapt. W. Geneke, van St. Petersburg; HARMONIE, kapt. H.D. Voss en GEZINA, kapt. R.F. Taay, van Riga en HOWA, kapt. G.G. Reimers, van Pernau.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW GEZINA, kapt. C.A. Boomgaardt, van Londen en HOOP OP FORTUIN, kapt. A.H. Visker, van Maldon.
Te Antwerpen zijn gearriveerd HENRIETTE, kapt. Cramer en JONGE HEER, kapt. De Vries, van Riga; LEEUW, kapt. Verbrugge, van Londen en DOCHTER REINKE, kapt. Otteman.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 oktober. Het tussen Scheveningen en Katwijk gestrande schip, in onze vorige gemeld, is genaamd L’UNION, kapt. Rickmers (opm: fregat [mogelijk inmiddels vertuigd tot brik – zie PGC 131029], thuishaven Antwerpen, kapt. J. Rickmers; zie ook RC 271029).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Katwijk aan Zee, 9 oktober. Gistervoormiddag, omstreeks half vijf uur, strandde tussen Scheveningen en Katwijk, doch iets nader bij laatstgemeld dorp, het brikschip UNION, kapitein J. Rickmer, komende van Riga, bestemd naar Antwerpen en geladen met masten, delen enz. Reeds voordat het schip gestrand was, snelde de reddingsloep, met 6 paarden bespannen, naar het strand, ondanks de moeilijkheid van dezelve bij de geweldige hoge zee langs hetzelve heen te voeren. Twee herhaalde pogingen om de sloep in zee te krijgen bleven vruchteloos en een groot gedeelte van het volk, door de geweldige regen en hagelvlagen uit het NNW was gedwongen om, uitgeput van krachten en verkleumd van koude, een wijkplaats te zoeken. Twee voerlieden en een paard hielden het nog langer aan het strand en slaagde met levensgevaar tegen middernacht om een touw van het schip te krijgen, met welks hulp en die der toegeschoten mensen de reddingboot eindelijk in zee en met groot gevaar aan het schip gebracht werd, welks ene zijde reeds verbrijzeld was. Op deze wijze is men dan eindelijk geslaagd al de manschappen, bestaande uit 8 personen, het leven te redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H.H. Scholtens, van Liverpool te Helvoet binnen, heeft 30 september, met Oostenwind, de Meeuwensteen (opm: Eddystone) ten Noorden van zich hebbend, in goede staat gepraaid het schip de JONGE JACOBA, kapt. J.A. Pronk, van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 14 oktober 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen:
Dantzig. Het snelzeilend Nederlands smakschip CHRISTINA, kapt. G.A. Boomgaard. Adres bij Kranenborg & Van Mourik en de Wed. Pieter Poolman Juriaansz & Zoon. Vertrekt voor of op 10 oktober.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J. van den Oever. Adres bij Blikman & Co. en de Wed. Jan Salm en Meijer. Vertrekt 10 oktober.
Koningsbergen. De Nederlandse kof JOHANNA HILLEGONDA, kapt. Jan D. Flik. Adres bij de Wed. J. Salm & Meijer en H.A. Hespe.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VERWISSELING, kapt. C. van der Drift. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman en Coopman & de Wit & Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip DE JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee. Adres bij Coopman & de Witt & Lenaerts.
Philadelphia. Het snelzeilend gekoperd brikschip ISABELLA, kapt. D.L. Kurtz. Adres bij van Olivier en Co.
Stettin. Het brikschip ELIZA, kapt. Bandelin. Adres bij F. der Kinderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van primo januari tot 30 juni j.l. is de haven van Vera Cruz bezocht door één Nederlands schip, zijnde Zr.Ms. fregat SUMATRA, kapt. E. Lucas.


Datum: 15 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlands hoekerschip PIETER EN ABRAHAM, kapt. Leendert Overgaauw.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 oktober. Bij Petten is aangespoeld de spiegel van een schip, waarop de woorden THE EARL OF MOIRA PACKET, of Plymouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 oktober. Het Nederlands stoomschip DE BATAVIER, kapt. J.H. Gieze, de 5e van Londen te Antwerpen gearriveerd, heeft schade aan de machine enz. en lekkage bekomen en zou naar Rotterdam zeilen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 oktober. Het schip DE VROUW ANTINA, kapt. L. Bouman, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Christiaansand binnen, zou, volgens brief van daar van de 28e september, binnen acht dagen gereed zijn, om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 oktober. Het schip DE ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam naar Suriname, is de 5e oktober te Deal binnengelopen, doch heeft de 7e de reis vervolgd en het schip DE VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Dordrecht naar Liverpool, is de 6e dito mede te Deal binnengelopen, doch heeft dadelijk de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 oktober. De 12e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VROUW ANNA, kapt. L.Y. Don en PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, van Bergen; DE VROUW SISKE, kapt. C.W. Brink, van Havre.
De 13e, des namiddags arriveerden SEENYMPHE, kapt. J.P. Beekman, van Greifswald; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, van Bergen; CORA, Kapt. V. Woller, van Riga.
Ter rede van Veere is aangekomen de Nederlandsche kof EUROPA, kapt. J.F. de Jong, van Nerva, voor Middelburg.
Te Antwerpen zijn gearriveerd VROUW JANTINA, kapt. Smit en CHARLOTTE FREDERICA, kapt. Schiebe, van Dantzig; VERWACHTING, kapt. Schippers, WELDAAD, kapt. Rol en GEZINA, kapt. Roelfsema, van Bergen; HOOP, kapt. Wolters, van Bremen; HANNA MARGRITA, kapt. Permien, van Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HARMONIE, kapt. H.D. Voss, van Riga met hout; ELEONARA CHARLOTTA (opm: mogelijk ELEONORA CHARLOTTA), kapt. H. Radoff, van Riga met granen; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Liverpool met zout en katoen, en CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, van Bergen met stokvis.


Datum: 16 oktober 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Utrecht, 12 oktober. Volgens brieven uit Smyrna van 27 augustus had men op de rede aldaar op den 24 dier maand ‘s Konings verjaardag gevierd. De Nederlandse vlag wapperde van de toppen van de JAVAAN, de ECHO, de KEMPHAAN, en het transportschip de ZEEMEEUW.
Verder meldde men uit Smyrna in dato 27 augustus, dat Zr.Ms. brik ECHO vandaar is gezeild, teneinde de Dardanellen te passeren en de Nederlandse gezant, de Baron Van Zuylen van Nyevelt, te Konstantinopel aan boord te nemen. De brik had daartoe de stukken in het ruim gestreken en de geschutspoorten dichtgemaakt. Zr.Ms. fregat de JAVAAN zou den 19 vertrekken, teneinde de gezant op de hoogte van Tenedos te ontvangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Op de 20e april dezes jaars had bij Riga een verschrikkelijke ijsgang plaats. Van alle zijden veroorzaakte dezelve een overstroming, die onder andere meer dan 100 huizen tot aan de daken onder water zette en in de Bolderaa een ijsveld met zoveel geweld losrukte, dat door hetzelve, met nog twee anderen, ook de Nederlandse kof VROUW GEERTRUIDA, gevoerd door de koopvaardijkapitein L.H. Draaijer (opm: kapt. L.H. Drayer, zie ook AH 090529 en RC 140529), doorsneden werd en dadelijk zonk, zodanig, dat met moeite hij en zijn equipage door zijn scheepsboot werden behouden. Niettegenstaande deze voor hem verschrikkelijke ramp, waarbij hij alles verloor, besteedde hij dadelijk de hem alleen overgebleven boot, om ongelukkigen te hulp te snellen en eigen smart vergetende, wendde hij daartoe alle pogingen aan, met het gewenste gevolg, dat zeer veel ongelukkigen die op de nokken hunner onderwaterstaande huizen waren gevlucht, door hem gered en aan de dood ontrukt werden. Deze edelmoedige daad, door Z. Exc. de consul-generaal Paulial ter kennis van Z.M. de Keizer aller Russen gebracht, heeft het dezelve mogen behagen de kapitein een fraai gouden zakhorloge met gelijke ketting ten geschenke te geven. Het was ten gevolge van dit besluit, dat door de consul-generaal der Nederlanden te Riga het bestuur van het Collegie Zeemanshoop alhier (opm: Amsterdam) werd uitgenodigd dit geschenk van Z.M. de Keizer aan de ongelukkige doch menslievende man uit te reiken. Het bestuur van dit Collegie, aan een zo vererende last graag voldoenende, verzocht de Nederlandse koopvaardijkapitein L.H. Draaijer zich op dinsdag 6 oktober l.l. in zijn gewone wekelijkse vergadering te bevinden, alwaar dan ook in het bijzijn en ten aanhore van talrijke medeleden door de tijdelijke voorzitter, de heer J. Hartsen, aan die mensenvriend met een gepaste toespraak dit geschenk, in een net marquin foudraal besloten, werd uitgereikt en door de vermelde koopvaardijkapitein met een schriftelijke dankzegging beantwoord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Dordrecht naar Liverpool, is 6 oktober te Deal binnengelopen, doch hij heeft dadelijk de reis voortgezet.


Datum: 17 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Het schip HARMONIE, kapt. S. Nielsen, van Krageroe, naar Amsterdam, in Texel binnen, heeft geheel of gedeeltelijk de deklast verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 oktober. Het schip KATHARINA MARIA (opm: kof CATHARINA MARIA), gevoerd geweest door wijlen kapt. J.A. van der Velde, van Riga naar Amsterdam, is, na reeds de 4e dezer voor het Vlie te zijn geweest en de 7e dito door een zware stortzee de boten en zeilen verloren te hebben, waarbij ook de roef en het boord aan stukken geslagen werd, de 11e dito voor het Vriesche Gat gestrand. Het anker niet hebbende willen houden, was het schip geheel op zijde gevallen; het volk was gered en te Pezem (opm: Paesens) aangebracht, doch de kapitein verdronken. Men zou trachten zo veel mogelijk van het schip te bergen. (opm: zie ook LC 201029 en 111131 )

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Kapt. W.C. Hellinga, voerende het schip EIZO DE WENDT, van Amsterdam naar Marseille, meldt van Gibraltar in dato de 20e september, dat het want en de grote stag zodanig uitgerekt waren, dat hij genoodzaakt was aldaar binnen te lopen, om een ander aan te zetten, doch nog die dag weder gereed zou zijn om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 oktober. De 16e dezer, des morgens, zeilde van de Maas DE VROUW HENDRIKA, kapt. S.T. Kramer, HENDRIKA, kapt. O.G. Sap en ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, naar …… en DE GOEDE HOOP, kapt. L.B. Pronk, naar Stettin.
Te Antwerpen zijn gearriveerd ANTWERPS PACKET, kapt. Rieke, van Goole; LOUISA SOPHIA, kapt. Kuyper, van Hull; JULIA, kapt. Visser en GOEDE WELVAART, kapt. Vos, van Liverpool; VROUW ENGELINA, kapt. Fyn, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 oktober. Van ’s Gravesande wordt in dato (opm: niet vermeld) oktober bericht: dat aldaar op den 9e dier maand, des voormiddags ten elf ure, in de nabijheid van de Pan en de Schuur, gestrand is het Pruisische galjasscheepje DIE HOFFNUNG, kapt. Gotthilff Jansen, van Stettin naar Hull bestemd, beladen met raapkoeken. De lading zal geheel weg zijn en van het schip insgelijks weinig terecht komen.
De heer burgemeester de Fremery, belast met het bestuur van de reddingboot der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam, had dadelijk en zo spoedig mogelijk de boot in gereedheid doen brengen. Vijf wakkere mannen, tot de boot behorende en van Ter Heijde gekomen, met namen Daniel van den Berg, Willem van der Heijden, Jacob Zeeman, Willem Zeeman en Jan Hoogstraten, waarbij zich nog als vrijwilliger gevoegd heeft Arij van Sprengen, begaven zich in gemelde boot, die met ongelooflijk veel moeite door de branding in zee gebracht werd en aan boord kwam. Een der manschap bevonden zij zo afgemat en bewusteloos, dat hij spoedig zou zijn over boord geslagen; twee anderen hadden het misschien nog enige tijd kunnen uithouden. De boot had het geluk deze drie mensen, zijnde de stuurman en twee matrozen, behouden aan de wal te brengen, zonder dat zij merkelijk schade heeft geleden. De manschap is dadelijk van droge klederen voorzien en verzorgd. De kapitein, de reddingboot niet hebbende afgewacht, had naar de wal willen zwemmen, doch was in de branding verdronken. De kok, overboord geslagen, had mede getracht door zwemmen zich te redden, doch was insgelijks omgekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggend te Amsterdam naar Riga het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.Z. Schut. Adres bij Jan Corver & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, A. van der Sluis, H. Gullen en C.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 26e oktober 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands brikschip, genaamd DE VROUW MARGARETHA, laatst gevoerd door wijlen kapt. P. Mulder. Volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 50 duimen, wijd 4 ellen 80 duimen, hol 3 ellen 70 duimen, groot 145 tonnen of 77 lasten. Breder bij de cargadoors Van den Beij & Kroon.


Datum: 20 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 oktober. Het schip HAABET, kapt. J. Larsen, van Krageroe naar Gent, volgens de laatste voorgaande op Terschelling gestrand, is verbrijzeld; men was bezig de lading en tuigage te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 oktober. Volgens bericht van Schiermonnikoog, was aldaar gestrand een kof, te huis behorende te Veendam, met hout van Noorwegen komende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 oktober. Het Pruisisch schoenerschip DIANA, kapt. J.J. Zornow, met hout, rogge en tarwe van Memel naar Harlingen, is in de avond van de 15e dezer bij Egmond gestrand, doch het volk gered; van de lading zijn 72 zakken tarwe over boord geworpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. De 18e, des morgens, zeilden van Helvoetsluis HELENA, kapt. H. Permien, naar Rostock en NEPTUNIS, kapt. F.W. Bastians, naar Bergen.
De 18e, des morgens zeilden van Maassluis CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, naar Elseneur; FELIX, kapt. W.J. Cramer, naar Zwolle en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.L. Pinksterboer, naar …., DE VROUW SOFFIE (opm: mogelijk de VROUW SOPHIE), kapt. J.F. Ahrens, CATHARINA, kapt. O. Muller en CERUS, kapt. J.C. Kraal, naar Rostock; CASTOR EN POLLUX, kapt. H.H. Horn, HARMONIE, kapt. P. Permien, CORDALA SOPHIA, kapt. J.C. Mohr, JACOB PHILIP, kapt. J. Bruss, MARIA, kapt. C.H. Ahrens en ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, naar de Oostzee.
De 18e, des morgens zeilden van Maassluis GEZINA, kapt. M.N. Huising, naar …..; ALIDA KLASINA, kapt. L.E. Tiktak, naar Hull.
De 18e, des avonds, zeilde van Brielle DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Potjer, naar Stettin.
De 19e dezer, des middags, zeilde van Maassluis ANNA DOROTHEA, kapt. P. Staben, naar de Oostzee.
Ter rede van Veere is aangekomen de Nederlandsche brik HESPERUS, kapt. Onstwedder, van Liverpool naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend galjoenschip, met koptuig, genaamd DE VROUW ANNA, groot volgens meetbrief 135 ton, met deszelfs staand en lopend want en inventaris, zo als hetzelve is liggende aan de Zalmhaven, aan de werf De Naarstigheid, te Rotterdam, alwaar hetzelve te bevragen is. Dit schip is geschikt zo wel voor de buiten- als binnenvaart.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 3e november 1829, des namiddags ten vier ure, in het logement Het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, te veilen: het hol van het tweedeks fregatschip, genaamd AURORA, lang 27,45 el, wijd 6,08 el, hol 4,56 el; zijnde voorzien van koperen huid, gedubbeld met koperen spijkers en hebbende 3 metalen vingerlingen; benevens enige scheeps-gereedschappen, als: blokken, touwen, kanonnen, ankers enz.; liggende in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf van de heren De Jong en Kortland.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, aan een zenuwberoerte onze hartelijk geliefde vader Jan Koolbeek, in leven kapitein op Zr.Ms. stoomjacht DE LEEUW, in de ouderdom van bijna 79 jaren. Innig betreuren wij dit verlies en zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in zegening blijven.
Rotterdam, den 16 oktober 1829, J. Koolbeek Jz, mede uit naam van mijn zusters.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA MARGARETHA, kapt. Jacob Langhinrichs, van Bergen met stokvis, en HENRIETTA, kapt. J.S. Schutt, van Archangel met teer, pik en hennip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag. Op donderdag 20 oktober 1829 zal in Delfzijl, ten huize van kastelein H.G. Roelfsema, des voormiddags te 11 uren, door een daartoe bevoegd beambte worden verkocht een partij van ongeveer 5 lasten door zeewater beschadigde tarwe, gelost uit het van Koningsbergen naar Amsterdam bestemde schip (opm: smak) de HOOP, kapt. D.J. Oortjes.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 16 oktober is te Batavia gearriveerd de brik JEANNETTE, kapt. A.J. Meulenaer, den 20 juni van Antwerpen vertrokken; den 17 oktober het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek, met acht passagiers, den 9e juni van Rotterdam vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nes (Westdongeradeel), 12 oktober. Den 11 oktober l.l. strandde aan de noordzijde van de Engelsmanplaat het kofschip CATHARINA MARIA, kapt. Jacob A. van der Velde, uit de Pekela, komende van Riga met ene lading lijnzaad, en gedestineerd naar Amsterdam (opm: zie RC 171029). Zodra mogelijk begaven zich de vissers met hunne vaartuigen derwaarts, om indien doenlijk was, het volk te redden, Jelle Gooitsens Basteleur en Sipke Jans Visser waren de eersten, die het gestrande schip, dat door de hevige branding en felle stroom reeds op zijde geworpen was, en door de bruisende golven overstroomd werd, bereikten. Het scheepsvol, door verlies van boot of sloep niet in staat om het schip te verlaten en wal te kiezen, afgetobd door aanhoudend pompen, sedert den voorgaande donderdag zonder slaap, zonder warme spijs, geheel doornat, door ene van alle kanten woedende zee overstroomd, in angst en vrees, dat zij van de bovenzijde des bodems waar zij zich vastgemaakt hadden, zouden worden weg geslagen, staarden hun redders met blijdschap aan.
Schoon de redding ten uiterste moeilijk en gevaarlijk was, beproefden genoemde vissers, wat zij vermochten, en zij slaagden in hunnen moed en onvermoeide ijver zowel, dat het hun gelukte vijf der manschappen te redden, uitgezonderd de kapitein, die, voor men hem hulp konde toebrengen, door ene stortzee uit de kajuitspoort, waar hij zich vastklemde, werd weggeslagen, en zonder hem te kunnen helpen, zijn graf in de golven vond. De door een touw afgelaten boot van de visschuit van Jan Basteleur, bereikte wel het schip, doch werd door de golven over hetzelve heen geworpen. Een tweede proef gelukte beter, en vier der manschappen vonden hun redding in dezelve, terwijl de kok, die tegelijk met den kapitein van boord geslagen, en op den mast geworpen, zich aan dezelve vastklemde, en door het scheepsvolk van J. Visser gelukkig gered werd. Zo hebben dan genoemde vissers een nieuw bewijs gegeven van menslievendheid, moed en welwillendheid van ongelukkigen, en zich zeer onderscheiden van twee Blankenezer vissers, of zogenoemde Evers, die, volgens het getuigenis van het scheepsvolk, zonder op hun noodsein en kermen om hulp acht te slaan, heen voeren, en hen aan hun treurig lot overlieten, niettegenstaande zij wel in staat waren geweest, hen met hunne lijfsgoederen te bergen.


Datum: 21 oktober 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar de volgende plaatsen:
Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Simon Matzen. Adres bij Hoyman & Schuurman en Wed. A. Henriques & Zoon.
Hull. Het Nederlands smakschip ALIDA ELIZABETH, kapt. H.H. Kral. Adres bij Gemmenring & Penning.


Datum: 22 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. In de loop van november aanstaande zal naar Batavia vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlandsche fregatschip DE NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Hildert Jans Bonn, hebbende zeer geschikte inrichting voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuijzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 oktober. De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia. De 20e, des morgens, zeilden AGATHA, kapt. J.T. de Jong, HELENA JACOBA, W.J. Zelling, ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen, DE ZWAAN, kapt. C. van Driesten en CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, naar Liverpool.
De 19e dezer, des namiddags zeilden van Maassluis CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, naar Elseneur en AURORA, kapt. H. Niemann, naar de Oostzee; MAGDALENA, kapt. H. Maas, naar Rostock. De 20e, des morgens, zeilden DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, naar Moldon; ANTINA, kapt. J.G. Doeken en HARMONIE, kapt. W.J. Potjer, naar Duinkerken; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar…..
De 20e dezer, des namiddags arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW PETRONELLA, kapt. W. Leeuwricks, van Bergen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNA MARGARETHA ELISABETH, kapt. J. Nielsen, naar Noorwegen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 oktober. Door kapt. Landzaat is gepraaid de 15e dezer, af en aan Goudstaart (opm: Start Point) in het Kanaal, het schip ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam naar Suriname.
Het schip MERCURIUS, kapt. D.C. Darmer, van Memel naar Amsterdam, is de 3e dezer wegens tegenwind te Homborgsund binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 oktober. Kapt. D.B. Lutjens, voerende het schip DE VROUW KAT. ELIZABET (opm: de 3/m CATHARINA ELISABETH, kapt. D. Boes Lutjens), van Amsterdam naar Padang, meldt van Cowes van de 12e oktober, dat hij de vorige dag aldaar was binnengelopen, hebbende een anker en touw gekapt en een ander anker gebogen en waarschijnlijk gebroken. Voorts meldt kapt. Lutjens dat hij in de Noordzee ontmoet had een roerloze Amerikaansche brik, van welke noodschoten en seinen om hulp gedaan werden, die hij echter niet in staat was te verlenen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. De opper-strandvonder van het oud dominiaal ressort van Haarlem zal op woensdag de 28e oktober 1829, des voormiddags ten tien ure, te Katwijk aan Zee, publiek, ad opus jus habentium, doen verkopen: enige scheepsgoederen, bestaande in stukken van masten, kabels, blokswant, zeillage en wrakhout, afkomstig van het, in het begin dezer maand, aldaar gestrand schip UNION; welke goederen op de dag der verkoping, ter voormelde plaatse, kunnen bezichtigd worden.
’s Gravenhage, de 20e oktober 1829, W.C. Hattinga Raven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluis, J. Boelen, H/J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, J. Swart Abrahams en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 26e oktober 1829, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd pinkschip, genaamd DE ZEEMEEUW, laatst gevoerd bij kapt. S.H. Veer, lang 31 ellen, wijd 8 ellen 65 duimen, hol 4 ellen 18 duimen, het verdek hoog 1 el 82 duimen; breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.


Datum: 23 oktober 1829


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse kof de JONGE PIETER, kapt. Jan Reints Brons, met steenkolen van Newcastle naar Nantes, is volgens brief van Duinkerken van 13 oktober, in de nacht van 8 op 9 oktober, een mijl beoosten die haven, gestrand en verbrijzeld, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden bereikte mij het voor mij ontstellende bericht, dat mijn dierbare echtgenoot Gerrit Alberts Wieringa, voerende het kofschip de ZEELUST, op den 8 dezer, bij Pillau in een zware storm overboord geslagen en verdronken is. Hij bereikte de ouderdom van bijna 60 jaren en wij waren 29 jaren door een allergenoegelijkse echtverbintenis verenigd.
Woltersum, 21 oktober 1829, B.E. Santing, Wed. Wieringa


Datum: 24 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 oktober.de 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk, van Kadix en is na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE BASTIAAN, kapt. J. Plug, van Londen; DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens en HARMONIE, kapt. W.W. Patje, beide als bijleggers uit de Maas, de eerste naar Maldon en de laatste naar Duinkerken.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas THEODOOR, kapt. H.P. Jorgensen, van Libau.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. Kapt. H.P. Jorgensen (THEODOOR), bovengemeld, rapporteert, dat hij de 15e dezer, op 53 gr. 12 min. noorderbreedte en 3 gr. 12 min. lengte van Greenwich, gered heeft de equipage van het schip ANNA LOUISA, kapt. S. Berntsen (opm: buitenlander), bestaande in acht personen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. De 20e dezer zijn van Vlissingen naar zee gezeild Zr.Ms. fregat SUMATRA, kapt. E. Lucas, naar de Middellandsche Zee en het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, naar Duinkerken.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ZELDEN RUST, kapt. G.J. Kluin, naar Riga; SOPHIA EN ELISABETH, kapt. P.K. van Petersen en DE VROUW EHE, kapt. G.F. Linneman, naar Hamburg; MEDUSE, kapt. F.G. Bunnemeyer; ST. MICHEL, kapt. J.G.A. Meyer, naar Goole; CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord, MERCURIUS, kapt. K.H. de Groot en DE JACOBA, kapt. A.K. de Groot, naar Liverpool; ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, naar Kadix; DE AFFINA, kapt. L.B. Kuiper, naar Brazilie; GUILLAUME, kapt. W. de Ruiter, naar Rio-Janeiro; DE EENDRAGT, kapt. J. Dillewijns, naar Belfast; HOGEN, kapt. W. Jansen, naar Noorwegen en REINIERA, kapt. G. Meugens, naar Zante.
Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE HORTENSE, kapt. Nieberding, van Malaga; PELIKAAN, kapt. Vrome, van Londen; INDIANEN, kapt. Schildknecht, van Buenos-Ayres; HOPENDE ZEEMAN, kapt. Platten, van Bayonne; ISIS, kapt. Morel, van Duinkerken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 oktober. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 20e oktober.
Te Sheerness is gearriveerd JONGE JOHANNA, kapt. Arends, van Londen naar Antwerpen, met verlies van een anker.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een damloperschip. Pieter Samuel Sander, openbaar notaris, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijn principalen, zal op dinsdag de 27e oktober 1829, des namiddags ten vier ure, in het lokaal voor publieke verkopingen, op de Gelderschekade, overgaan tot de veiling van een overdekte damloperschuit, genaamd DE GOEDE VERWACHTING, gevoerd geweest door nu wijlen Arnoldus Vermeijs, groot volgens meetbrief tachtig tonnen; met deszelfs mast, spriet, boegspriet, zwaarden, ankers, staande en lopend want, boot en riemen en verdere inventaris; liggende thans in de Nieuwehaven, voor de Pauwensteeg, alwaar schip en toebehoren kan worden bezichtigd. Zijnde inmiddels uit de hand te koop en informatie te bekomen ten kantore van gem. notaris.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Opper-strandvonderij. Ingevolge bekomen autorisatie zullen de substituut-strandvonders, aan de Hoek van Holland, op vrijdag de 30e dezer, des voormiddags ten 9 ure, bij het bergmagazijn, aan de Pan aldaar, publiek, ad opus jus habentium, doen verkopen: een scheepsboot, een grote hoeveelheid want en wrakhout, alsmede nog bruikbare scheeps-gereedschappen, waaronder vier zeer goede kabels van onderscheide dikten, twee grote en twee lichte ankers en verdere goederen, afkomstig van het in het begin dezer maand verongelukt schip DIE HOFFNUNG, welke goederen op de dag der verkoping, ter voormelde plaatse, kunnen bezichtigd worden.
’s Gravenhage de 21e oktober 1829, De opperstrandvonder van het oud dominaal ressort van Haarlem, W.C. Hattinga Raven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, naar de volgende plaatsen.
Hamburg en Altona. De VISCH-EVER, kapt. Hans Lange. Adres bij Blikman & Co.
Hamburg en Altona. Het everschip DE VROUW REGINA. Kapt. T. Tieman. Adres bij Blikman & Co.
Lissabon. Het schip POMONA, kapt. Jan Haasnoot. Adres bij J. van Ulphen. Vertrekt 31 oktober.
Rostock. Galjasschip ANNA DOROTHEA, kapt. F. Wit. Adres bij F. der Kinderen.
Suriname. Het driemast galjootschip ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. Blom. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DEBORA, kapt. Hendrik Gerlofs. Adres bij C. de Grijs & Zonen en Jan Daniels & Zonen & Arbman.
Bremen. Het everschip DE VROUW ELIZABETH, kapt. Heinrich von Ehren. Adres bij Blikman & Co.
Marseille. Het Nederlands kofschip TROMP, kapt. R.T. Nolles. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman en C. de Grijs & Zonen.
Marseille. De Nederlandse kof JEREMIAS, kapt. Luitje Sybes. Adres bij Jan Daniels & Zonen & Arbman en C. de Grijs & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Muller & Limborgh, scheepstimmerlieden, wonende in Groningen, zijn voornemens om in de maand januari aanstaande publiek te laten verkopen een in dit jaar gebouwd en geheel en al naar de laatste smaak opgetuigd schoener-kofschip, met een complete inventaris, alles hecht en sterk, lang over de stevens 28 el 50 duim, wijd over de berghouten 7 el, hol uit de kiel 3 el 91 duim, gemeten op 305 tonnen, wordende getaxeerd op circa 150 rogge lasten, blijvende dit schip inmiddels uit de hand te koop. Alle mogelijke informatie hieromtrent zijn te bekomen bij bovengenoemden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen OCEANET, kapt. C. Stibolt, van Drammen met hout, en de JONGE WILLEM, kapt. J. Hartwijk, van Cadix met zout.


Datum: 27 oktober 1829


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 oktober. De heer A. Ellerman, agent van Lloyd’s en een der commissarissen van de 5e assurantie-maatschappij te Antwerpen, bij zijne komst te Katwyk aan Zee vernomen hebbende van de kapt. J. Rickmers, van het aldaar op de 8e oktober laatstleden gestrande schip UNION (opm: zie RC 131029), van Riga naar Antwerpen gedestineerd (op welk schip en lading de bovengenoemde assurantie-maatschappij een aanzienlijke som had verzekerd), dat de personen Jacob van Rhyn senior en Kornelis Boezaard bijzonder uitgemunt hadden om de equipage van gemeld schip te redden, zo heeft genoemde heer Ellerman voor rekening der meergemelde assurantie-maatschappij (boven hetgeen reeds door de Noord- en Zuid-Hollandsche redding-Maatschappij daarvoor is uitgereikt) aan de heer W. Paat ter hand gesteld de som van ƒ 25 voor genoemde twee personen en ƒ 15 voor die, welke zich bij de redding der equipage in de reddingboot hebben bevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 oktober. De 24e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE VLYT, kapt. E.E. de Vries en DE ZEEMEEUW, kapt. E.E. de Vries jr., naar Liverpool; ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz. en NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, naar Batavia en arriveerden DE VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, van Bergen en KLASINA EN DIRKJE, kat. C. Schilperoord, van St. Ubes; des namiddags zeilden DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, naar Moldon en HARMONIE, kapt. W.W. Patje, naar Duinkerken en arriveerden IRIS, kapt. C. Rampe, van St. Petersburg; DE JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, van Dramme en DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Dantzig.
De 23e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas LUKKINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, van Bergen. De 24e, des morgens, zeilden DE JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel, naar Bilbao; FLORA, kapt. D. Rooderkerk en CORNELIS STAR, kapt. P.T. Kramer,
Naar Liverpool; DE HOOP, kapt. D. Guyt, naar Jersey; DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon; DE ONDERNEMING, kapt. M.P. kelder, naar Duinkerken.
De 24e, des namiddags, arriveerden JUFVROUW WILLEMINA LOURENTIA, kapt. J.J. Swart en PETRONELLA, kapt. J.A. Schuuring, van Koningsbergen.
De 24e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis PIETERTJE STAPERT, kapt. J.R. Hottinga, naar ….; CATHARINA, kapt. J. Johansen, naar Duinkerken.
De 26e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis ANTHONY, kapt. A. Schaap, naar Batavia.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Bergen.
De 26e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VOLHARDING, kapt. C. Goudenraad, naar Kadix.
Te Antwerpen is gearriveerd DRIE GEBROEDERS, kapt. Lemmers, van Bordeaux.
Het schip CATHARINA HENDRICA, kapt. W. van Hees Hz., van Rotterdam is de 22e dezer te Keulen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 oktober. Uittreksel uit de Lloydslijst van 23 oktober: te Batavia is gearriveerd SCHELDE, kapt. Neuremburg, van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 oktober. In het Eierland is tussen de 21e en 22e dezer gestrand het Engels brikschip CHRISTOFFERS, kapt. John Harvery, van Bahia naar Hamburg bestemd, geladen met suiker, koffij en katoen; de equipage is gered en men zal alle mogelijke moeite aanwenden om zo veel mogelijk van de lading en inventaris te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam. 25 oktober. Volgens brief van kapt. K.H. Nagel, voerende het schip (opm: kof) JOHANNNA ELIZABETH, van Petersburg naar Amsterdam, in dato 21e dezer, was hij wegens gebrek aan water en met verlies van boot en relings, in het Vriesche Gat binnengelopen, doch zou met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 oktober. Het schip ANNA, kapt. S. Petersen, van Petersburg naar Amsterdam, is volgens brief van Twielenfleth, op de Elve, van de 18e dezer, lek en met overgeworpen lading en schade aan de zeilen aldaar binnen gelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 oktober. Kapt. J.J. Bast, voerende het brikschip MARIA EN JACOBA, van Petersburg naar Amsterdam, meldt van Elseneur van de 16e dezer, dat hij, na veel tegenwind en harde stormen doorgestaan te hebben, vier dagen te Baltishport binnen geweest was en drie dagen onder Bornholm gelegen, aldaar een anker gebroken of verloren en op de 14e dito een vliegende storm uit het O.N.O. met veel sneeuw gekregen had, waardoor hij bijna geen zeil kon voeren; echter daarna gelukkig in de Kukenbogt, bij het Falsterrif, ten anker en vervolgens te Elseneur aangekomen was, hebbende door het overgaan van enige rogge een scheef schip gekregen en veel rogge gepompt; echter was het schip in goede staat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen THEODOR, kapt. H.P. Jurgensen, van Libau met zaad; KARIN, kapt. E. Hjörth, van Stockholm met pik, teer, ijzer en koper, en de VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 oktober. Voor Antwerpen bestemd, is op onze rede gekomen, de LIMA PACKET, kapt. B.G. Harkema, van Cadix, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. K.H. Nagel, voerend het schip JOHANNA ELIZABETH, van Petersburg naar Amsterdam, in dato 21 oktober, was hij wegens gebrek aan water en met verlies van boot en relings, het Friese Gat binnengelopen, doch zou met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW GEERTINA, kapt. H.J. Siegers (opm: kapt. R.J. Siegers uit Sappemeer), met hout en ijzer van Osterrisor naar Delfzijl, is op den 12 oktober op Langeoog gestrand, doch het volk gered. Het wrak is weder vlot geworden en door een ever op sleeptouw genomen. (opm: na berging waarschijnlijk alsnog afgekeurd: de zeebrief werd op 28.12.1829 ingeleverd met als reden schip verongelukt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW ANTINA, kapt. L. Bouman, van Koningsbergen naar Amsterdam te Christiansand binnen, heeft 9 oktober de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. H. Borchers bericht van Riga, dat hij op 16 oktober heeft gevonden een smak, drijvende en wrak, met loshangende zeilen op 55º18’ NB en 05º30’ OL van Greenwich (opm: in de Noordzee/Duitse Bocht). De naam van dezelve was GERBERDINA, van de Pekela, schipper H.A. Oldenburger (opm: VROUW GERBERDINA, kapt. Hindrik Alberts Oldenburger; zie ook RC 291029, 311029 en 121129), waarvan hij enige zeilen en andere kleinigheden had geborgen, als mede enige rekeningen, waarop men de gemelde namen heeft gelezen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tweede in het geoctrooieerd snikschip, varende van Wonswerd op Dokkum en Leeuwarden. Nader onderricht bij Jan S. Douma, schipper aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnen gekomen: Den 18 oktober het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen; het smakschip JANTINA, kapt. H.E. Boswijk, met hout van Noorwegen; het kofschip de VROUW MARTHA, kapt. P.L. Hoster, met ballast van de rede van het Vlie; door schade alhier binnen, was gedestineerd naar Emden.
Den 19 dito het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met ballast van Londen; het kofschip WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber, met granen van Riga; de kofschepen de VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, en HARLINGEN, kapt. G. Korter, beide met hout van Noorwegen; het brikschip MOSES, kapt. O. Gullichsen, met ballast van de rede van het Vlie, door schade alhier binnen, was gedestineerd naar Noorwegen.
Den 21 dito het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, met hout van Noorwegen; het smakschip JANTINA, kapt. J.E. Scherpbier, met granen van Wismar, doch door schade alhier binnen, was gedestineerd naar Amsterdam; het tjalkschip de VROUW AUKE MARGARETHA, kapt. C.J. Claassen, ledig van Amsterdam; het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met ballast van Londen; de everschepen METTA MARGARETHA, kapt. L. van Eeren, SOPHIA, kapt. J. Stier, CATHARINA, kapt. J. Breukvoet, en FREDERIKA, kapt. J. Breukwold, de vier eersten van Hamburg en de laatste van Ekkelvuur, allen als bijleggers hier binnen, waren gedestineerd naar Amsterdam.
Uitgezeild: Den 18 oktober het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met boter naar Londen.
Den 19 dito de kofschepen GEZINA, kapt. B.A. Visser, met ballast naar Noorwegen; de JONGE CORNELIS, kapt. H. van Slooten, ledig naar Amsterdam; de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, met ballast naar Noorwegen, en het smakschip de VROUW HELENA, kapt. W. Gialtz, ledig naar Groningen.
Den 20 dito het tjalkschip FREDERIKA WILHELMINA, kapt. D. de Jong, ledig naar de Eijder; de smakschepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Hut, met ballast naar Noorwegen, en de JONGE DOUWE, kapt. H. Gnodde, met pannen naar Hamburg.
Den 21 dito het kofschip de VROUW JANTINA, kapt. A.E. Pot, ledig naar Pekela.
Den 22 dito everschepen METTA MARGARETHA, kapt, C. Filta; ANNA MARGARETHA, kapt. L. van Eeren; SOPHIA, kapt. J. Stier; CATHARINA, kapt. J. Breukvoet, en FREDERIKA, kapt. J. Breukwold, alle naar Amsterdam, met stukgoederen.
Den 23 dito het brikschip ACTIEF, kapt. Jens Petersen, met ballast naar Noorwegen; het tjalkschip AUKE MARGARETHA, kapt. C.J. Claassen, met steen naar Hamburg.


Datum: 28 oktober 1829


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. Uit brieven van Elseneur blijkt dat de staat der zeevaart onder Nederlandse vlag in die streken sedert enige jaren aanmerkelijk is toegenomen. 974 Schepen die vlag voerende, zijn dit jaar de Sund doorgezeild en zal hoogstwaarschijnlijk dit aantal nog voor 1 januari aanstaande tot op de duizend klimmen. Vier jaar geleden bereikte hetzelve slechts 500.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. Volgens berichten uit Mainz, zullen voortaan de schippers die de Rijn bevaren niet meer gebonden zijn het dubbel bruggegeld te Wezel te betalen, maar met de betaling van eenmaal dat geld kunnen volstaan; terwijl het aan hen is overgelaten om van één der twee aldaar bestaande doorvaarten, naar verkiezing, gebruik te maken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht: