Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1850


Datum: 01 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bekendmaking ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
Bij notariële acte, op de 20e december 1849 te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Maria Margaretha Petronella Vrijmont, weduwe van Embert Caspar Marinus Ooms, particuliere, Nicolaas Gevelmeijer, scheepsboekhouder, en Gerardus Berten, boekhouder, alle wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot voortzetting der zaken door de echtgenoot van de eerstondergetekende in zijn leven uitgeoefend. Deze vennootschap bepaalt zich tot bevrachtingen en vervrachtingen van schepen en verdere cargadoors- en expeditiezaken, met al hetgeen daartoe behoort. Zij is aangegaan voor de tijd van tien jaren, in te gaan 1 januari 1850 en te eindigen 31 december 1859. Zij zal gevestigd zijn en blijven te Rotterdam aan de Wolfshoek wijk 2, no. 286 en gedreven worden op de bestaande firma van Joh. Ooms Ezn. & Cie, van welke firma ieder der vennoten de tekening zal hebben in en omtrent alle zaken tot deze vennootschap behorende. Tot opnemingen van gelden en alle andere handelingen en verbintenissen, niet tot deze vennootschap behorende, wordt ieders particuliere handtekening vereist. Deze vennootschap zal na ultimo december 1859 telkens voor drie jaren worden verlengd, indien geen der vennoten haar ontbinding verlangt.
M.M.P. Vrijmont, wed. E.C.M. Ooms; N. Gevelmeijer; G. Berten

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bekendmaking ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
Bij notariële acte, op de 19e december 1849 te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Maria Catharina Gezina Scherius, weduwe van Theodorus Jacobus Boutmy, particuliere, wonende in de gemeente De Bildt bij Utrecht, Gerardus Johannes Boutmy, cargadoor en scheepsreder, wonende te Rotterdam, Gijsbert Leonard Flaes en Adrianus Joachimus Franciscus Burger, beide particulieren, mede wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot voortzetting van de zaken onder de firma Boutmy & Cie, gedreven door de genoemde echtgenoot van de eerstondergetekende met de tweede ondergetekende, voor zover betreft het uitvoeren van gewone cargadoors-werkzaamheden, commissiën, expeditiën, en hetgeen daartoe behoort of in betrekking staat. Deze vennootschap is aangegaan voor tien jaren, aanvang nemende primo januari 1850 en eindigende 31 december 1859. Zij zal gevestigd zijn te Rotterdam en gedreven worden onder de firma Boutmy & Cie, van welke de drie laatste vennoten alleen de tekening zullen hebben in alle zaken deze vennootschap betreffende, doch verder of anders niet. Ingeval opneming of negotiatie van penningen of borgstelling wordt vereist, zal zulks altijd onder de handtekening van alle de vennoten moeten geschieden. Deze vennootschap zal na ultimo december 1859 telkens voor een jaar worden verlengd, indien geen der vennoten haar ontbinding verlangt.
M.C.G. Scherius, wed. T.J. Boutmy; G.J. Boutmy; G.L. Flaes; A.J.F. Burger.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 28 december. In deze nacht is over de Haaks heen gestoten, het Engelse barkschip LADY CAROLINE, gezagvoerder Macanzie (opm: mogelijk: Mackenzie), komende van Newfoundland en bestemd naar Hull, met een lading hout. Dit schip is, drijvende op zijn last, heden morgen, ten 4 ure op Kagshoofd gestrand. De equipage, in alles 14 man, is gered en aan land gebracht door de slampamper sloep van het schip DIDO. De voor- en de grote mast zijn bij het dek afgebroken; de bezaansmast staat voor de helft nog overeind. De kiel van het schip zit, een kabellengte van hetzelve, op de stenen van de Helderse zeedijk. Men is druk bezig om, zo veel mogelijk te bergen, wat nog te bergen is.
Op de rede drijft een grote menigte appelen en vaten jenever, hetgeen vermoeden doet, dat er nog meer schepen verongelukt zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Handelsblad deelt mede de volgende nadere omstandige berichten over het stranden van het schip AGNES, waarvan wij reeds kortelijk melding hadden gemaakt: De AGNES”, kapt. Arensfeld, is in de ochtend van den 19 dezer tussen 4 en 5 ure, even benoorden het dorp de Koog gestrand, en al spoedig bij het aanbreken van de dag ontwaarde men dat verscheidene mensen op hetzelve in gevaar verkeerden. Onmiddellijk werd van het dorp de Koog om de reddingboot van het op 1½ uur van daar gelegen dorp den Hoorn gezonden; omstreeks een later werd tevens bericht aan de directeur der reddingboot van De Cocksdorp gezonden, welke plaats echter op een uur verder afstands van de plaats des ongevals gelegen is; niettegenstaande het later ontvangen bericht was de reddingboot van De Cocksdorp reeds ten 12 ure op strand nabij het in gevaar verkerende schip aangekomen, terwijl die van den Hoorn eerst omstreeks half twee ure aankwam. Op het angstgeschrei der ongelukkigen, die zich zo veel mogelijk in het want en de masten tot levensbehoud geborgen hadden, en bij ieder ogenblik gevaar liepen door het breken van het vaartuig of bij het vreselijk werken van het schip door het overboord slingeren der masten, een gewisse dood in de golven te zullen vinden, vatten acht wakkere zeelieden en een jong varensgezel het voornemen op, om met de reddingboot van De Cocksdorp al het mogelijke te doen, ten einde te beproeven alle of wel enige der ongelukkigen te redden, ofschoon bij een hevige noordwesten storm en een hemelhoge zee, hun eigen leven daarbij op het spel moest worden gezet. Tot grievende smart van de kloeke bootslieden en van hen die op het strand getuigen van dit aandoenlijk schouwspel waren, mislukten de eerste pogingen om aan boord te komen, en dreef de boot, door de felle wind en de onstuimige golven geslingerd, een eind ver beneden het schip af. Middelerwijl was ook de reddingboot van den Hoorn afgestoken, doch kon evenmin het boord bereiken. Aan de eerstgenoemde boot mocht het echter, na onvermoeide arbeid en grote krachtsinspanning der manschap, gedurende 1½ uur aangewend, gelukken aan boord van de AGNES te komen en de kapitein met enige schepelingen aan strand te brengen; nog drie maal herhaalden deze onverschrokken zeelieden hun gevaarvolle tocht en mochten het genoegen en de zelfvoldoening smaken 19 mensen, waaronder 7 passagiers, van een wisse dood te redden. De overigen vonden hun graf in de golven. Het vaartuig was bemand met 21 man en had 42 passagiers aan boord.
Alle lof verdienen dus de edele redders, wier namen zijn: Jacob Buis senior, Cornelis Dalmeijer, Klaas Vlaming, Willem Stark, Gerrit Stark, Jacob Buis junior, Cornelis List, C. van Bommel en M. Bakker, die bijna alle hoofden van huisgezinnen zijn. Ook de directeur der reddingboot van De Cocksdorp, de heer De Koningh, heeft zich bij deze gelegenheid hoogst prijzenswaardig gedragen.”

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELSINA JOHANNA, kapt. Huizing, van Antwerpen naar Hamburg, is den 21 december ter rede van Helgoland binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WILMINA CATHARINA, kapt. Fenenga, van Lübeck naar Kopenhagen, is volgens brief van Wolgast van den 23 december na onder (opm: onleesbaar) ene schuilplaats voor een storm uit het noorden gezocht en in de nacht van de 20e op de 21e dito het anker gekapt te hebben, zonder loods de Peene binnengelopen en lag onder Peenemünde in goede staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW ANTJE, kapt. Hollander, ter rede van Carolinensiel aan de grond vastgeraakt, is met behulp van lichter weder vlot gemaakt. De lading is beschadigd en wordt gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op zaterdag den 12den januari 1850, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein G.F. Rasker, op den hoek van het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht een sterk en welgebouwd hek-tjalkschip, DE JONGE TORTEL genoemd, groot 89 tonnen, liggende te Groningen met de daarbij voorhanden zijnde Inventaris. Nadere Informatie ten huize van verkoop. Om te aanvaarden dadelijk na de toeslag en te bezien daags vóór en op de verkoopdag van 10-12 en van 2-4 uur. (opm: mogelijk binnenvaarder)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekende vraagt vier scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnende terstond voor enige tijd werk bekomen, en een smidsknecht, liefst ongehuwd, die goed kan paarden beslaan, kan mede terstond werk bekomen bij A.H. Veldstra, Mr. scheepstimmerman en grofsmid te Stavoren. Brieven franco.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 30 december. Heden arriveerde alhier Zr.Ms. brik SPERWER, commandant luit. Frucht, van Hellevoetsluis, hebbende 39 dagen reis.


Datum: 02 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Per primo januari 1850 telt de Nederlandse koopvaardij 245 schepen te Amsterdam te huis behorende, zijnde fregat-, bark-, brik- en schoenerschepen, benevens vier stoomschepen. Voorts 133 te Rotterdam te huis behorende, ingsgelijks voornoemde schepen, 28 te Dordrecht, 10 te Middelburg, 17 te Schiedam, 11 te Alblasserdam, 3 te Alkmaar, 5 te Harlingen, 6 aan de Kinderdijk, 4 te Koog aan de Zaan, 2 te Purmerend, 8 te ’s Gravenhage, 2 te Vlaaringen, 3 te Wormerveer, 8 te Zierikzee en 3 te Zwolle, zo mede 829 galjoot-, kof-, tjalk- en smakschepen.
In aanbouw zijn te Amsterdam 10 schepen, te Rotterdam 6, te Dordrecht 5, te Alblasserdam 3, te Capelle aan den IJssel 6, in het Elshout 1, te Groningen 2, te Harlingen 1, te Joure 1, aan de Kinderdijk 2, te Krimpen aan de Lek 1, te Lemmer 1, te Maassluis 1, te Nieuwendam 1, te Middelburg 2, te Schiedam 5, aan het Slikkerveer 1 en te Zierikzee 1. (opm: hierbij de koffen, tjalken en smakken niet inbegrepen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 30 december. Het schip BARBARA CATHARINA, kapt. Schlude, van Liverpool herwaarts gedestineerd, is gisteren morgen op de Walvischstaart gestrand en verbrijzeld. De equipage en de loods zijn daarbij omgekomen, doch een passagier is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, H.J. Rietveld, P. Blom en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag 14 januari 1850, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.G. Hoog, verkopen:
- 2/8e part in het schoenerschip ANNA MARIA, kapt. H.P. Hazewinkel Muntendam, varende onder directie van de heer H. van Walree, gemeten op 195 tonnen.
- 1/60e part in het schoenerschip JOHANNA, kapt. S. Post, varende onder directie van de heer A. van der Hoog te Maassluis, groot 80 lasten
- 1/16e part in het schoener-kofschip EMILIE SOPHIE, kapt.J. Zuiderduin, varende onder directie van de heren H.J. Rahé & Co., groot 180 tonnen of 95 lasten.
Breder bij biljetten en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
28 december: Zr.Ms. stoomschip BROMO, kapt.luit.t.zee J.W. Stell, met enige passagiers, de 25e december van Padang vertrokken; Nederlandse bark FATHAR RACHMAN, kapt. Sech Salim bij Moehamat Abar, de 23e december van Cheribon vertrokken; Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, met 14 passagiers en Zr.Ms. troepen, de 27e december van Samarang vertrokken.
29 december: Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, luit.t.zee 2e kl. J. Andreas, van het rif Ontong Jawa; Nederlands schip SAID MASKOOR, kapt. Abdul Kasiem bin Katiep Abdul Rachiem, de 15e december van Samarang vertrokken; Nederlandse brik ZORGVLIET, kapt. J.G. Appel, de 21e september van Hamburg vertrokken. 30 december: Nederlandse bark HARRIET, kapt. J.C. Ross, de 19e december van de Kokos-eilanden; Nederlands schip DOGGERSBANK, kapt. J.M. Jansen, van Onrust. 31 december: Nederlands schip KOOPHANDEL, kapt. P.L. Dupain, de 20e september vertrokken van Rotterdam.
Van Batavia vertrokken schepen:
29 december: Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, luit.t.zee 2e klasse J. Andreas, koerstellende om de noordwest; Zr.Ms. schoener DOLPHIJN, luit.t.zee 1e klasse W.A. Berghuis, naar Padang; Nederlandse bark OEDJONG PANDANG, kapt. Tan Sinseng, naar Samarang. 31 december: Zr.Ms. adviesbrik PYLADES, luit.t.zee 1e klasse J.W. de Ruijter de Wilde, naar Onrust.
Ter rede van Batavia liggende schepen: Zr.Ms. korvetten NEHALENNIA en BOREAS, Zr.Ms. stoomschepen BORNEO, BATAVIA en BROMO, Zr.Ms. schoener JANUS, Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, Nederlandse schepen VAN GALEN, FATHAR RACHMAN, GOEDE VERWACHTING, WASSENAAR, HENRIETTE CLASINA, PASSAROEAN, STAD DORDRECHT, LUCIE, CLARA HENRIETTE, JOHANNA MARIA CHRISTINA, GENERAAL VAN DEN BOSCH, BANCA, MARGARETHA SIMONETTA, LOOPUIJT, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, KONING WILLEM II, DOGGERSBANK, KOOPHANDEL, de barken JOHANNES MARINUS, BACHT MASTORA, LAHHAMADY, NAIM, ORESTES, ARIEF BANJARMAAS, FATHOOL WAHAP, REMBANG, JANE SERENA, AL MOCHLARIE, JOHAN JACOB, VROUW JOHANNA, MARIA JOHANNA, ATIJE TO RACHMAN, HARRIET, ZORGVLIET, brik FIEDHA RACHMAN, schoener INDRAMAIJOE, en zes buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
21 december: stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, met 7 passagiers en Zr,Ms. troepen, de 20e december vertrokken van Batavia. 23 december: Nederlandse schoener WILHELMINA HENRIETTE, kapt. Oedien, met een passagier, de 12e december vertrokken van Pamanoekan; 25 december: de Nederlandse bark HOKSOEN, kapt. Tja Tjoe, de 23e december vertrokken van Batavia.
Van Samarang vertrokken schepen:
21 december: Nederlandse bark JENOER, kapt. Said Hasan bin Alie Segaf, naar Soerabaja; Nederlandse brik SALIM, kapt. Hadjie Mohamat Joesoop, naar Banjermassing; 24 december: Nederlandse bark INDRAMAIJOE, kapt. Nie Tekwie, naar Indramaijoe; Nederlandse schoener WILHELMINA HENRIETTE, kapt. Oedin, naar Passoeroean; Nederlandse bark LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. R.H. Borchers, naar Japan en Nederland; 25 december: Nederlands schip FATAHOOL MOBARAK, kapt. Hadjie Mohamat, naar Soerabaja; 27 december stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, met 4 passagiers en Zr.Ms. troepen naar Batavia.
Ter rede van Samarang liggende schepen:
Zr.Ms. kanonneerboot No.14, de Nederlandse barken BANDAR ALIE, FATOOS SALADA, MARSOEK, HOKSOEN, en de Nederlandse schoeners MATHILDA, ANIS, INGOAN, TAN TJOEN LIONG en LOUISE.
Te Soerabaja aangekomen schepen:
21 december: Nederlandse bark MAYMOON, kapt. Said Osman bin Pangeran Sarif Karim Barkaba, met een passagier, de 15e december vertrokken van Batavia; de Nederlandse bark PRINS HENDRIK, kapt. J. Goedkoop, met enige passagiers, de 15e december vertrokken van Batavia; 22 december: Nederlandse schoener GOANSING, kapt. Tjoe Tjioe, de 9e december vertrokken van Balie Padang; 23 december: Nederlandse bark JENOER, kapt. Said Hassan bin Alie Segaf. 24 december: Nederlandse bark ADERAAT, kapt. Mohamat Koenang, de 20e december vertrokken van Batavia. 25 december: Nederlandse schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. Atenspoor, met 3 passagiers, de 13e december vertrokken van Batavia. 26 december: Nederlandse bark ELLEN, kapt. J. Pace, met een passagier, de 13e december vertrokken van Samarang; Nederlands schip EL MOCHLAAR, kapt. Said Aboebakar bin Hoesin Molahaila, de 25e december vertrokken van Grissee; het schip RESIDENT VAN SON, kapt. F.C. Bauditz, met 9 passagiers, de 19e december vertrokken van Batavia; 27 december: Nederlandse bark FATOOR RAHIM, kapt. Intje Mohamat Alie, met een passagier, de 8e december vertrokken van Banjermassing.
Van Soerabaja vertrokken schepen:
21 december: Nederlands stoomschip LANGEN LAMONGAN, kapt. Pa Sarieman, naar Panaroekan over Bezoekie. 22 december: Nederlandse bark GOANSIEN, kapt. Tan Ngo Ien, naar Grissee; Nederlandse schoener BINTANG TIGA, kapt. Sien Tjioe Hok, naar Samarang. 25 december Nederlandse kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, naar Pasoeroean.
(opm: geen opgave ter rede Soerabaja liggende schepen. Met schip wordt bedoeld fregat, drie vierkant getuigde masten)


Datum: 03 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 januari. De schepen VROUW JACOBINA, kapt. G.C. Holscher, van Hull herwaarts gedestineerd, en VROUW ELISABETH, kapt. Schmidt (opm: kapt. Willem Smit), van Emden naar Londen, zijn de 29e december bij Katwijk gestrand, doch het volk gered. (opm: zie advertentie 040150, waaruit o.m. blijkt, dat de VROUW ELISABETH onder de vlag van Hannover voer; in april 1850 verkreeg kapt Smit de hektjalk VROUW HILLEGINA die nu de naam VROUW ELISABETH kreeg en onder Nederlandse vlag voer)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art 19 der Statuten benoemd, de rekeningen en balans, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen descharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk & Voogd, op de Kuipershaven, alhier, en verder, dat ingevolge art. 20 der gemelde statuten, het dividend door directeuren en commissarissen bepaald zijnde op veertig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot de 12de januari 1850 ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wie de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 31 december 1849.


Datum: 04 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. De 29e december l.l. is te Duinkerken met verlies van bezaansmast, verbroeide lading en zwaar lek binnengelopen het Nederlandse hoekerschip VROUW MAARTJE, kapt. J. van der Valk, van Bilbao naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Het schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kroon, van Nantes naar Hamburg, is volgens brief van Delfzijl van de 31e december, de vorige dag aldaar lek, met verlies van zwaard en meer andere schade binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Katwijk aan Zee op maandag de 7e januari 1850, des voormiddags ten elf ure, voor contant geld:
- Van het hol of casco met de masten van het aldaar nabij het dorp op 29 december l.l. gestrande Hannoverse kofschip VROUW ELISABETH, kapt. W. Snuit (opm: kapt. Willem Smit, zie NRC 030150) met deszelfs inventaris, bestaande in ankers, touwen, kettingen, staande en lopende want, zeilen, enz, alsmede ongeveer 450 mudden haver, door zeewater beschadigd en uit gezegd schip geborgen
- Van het hol of casco met de mast van het mede op 1½ uur afstands van Katwijk aan Zee de 28e december l.l. gestrande Nederlands tjalkschip VROUW JACOBINA, kapt. G.C. Holscher, met deszelfs inventaris als voren.
Alles twee dagen te voren te bezichtigen, terwijl inmiddels informatiën te bekomen zijn ten kantore van de notaris Roest van Limburg, te Katwijk aan den Rijn, alsmede bij de substituut-strandvonders te Katwijk aan Zee. Brieven franco.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in den jare 1844 nieuw uitgehaald snelzeilend kofschip genaamd JOHANNA SARA, groot volgens Nederlandse meetbrief 88 tonnen, met deszelfs complete inventaris, zo als hetzelve is bevaren geweest door wijlen kapt. C.H. Botje, en thans is liggende te Amsterdam.
Nader te bevragen bij de heer K.J. Scheffer, Buiten-Bantammerstraat no.6 te Amsterdam, en te Hoogezand bij de oud-scheepskapitein H.G. Botje.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Lijst van de in het jaar 1849 in de provincie Groningen nieuw aangebouwde schepen.
Voor Groningen: ANTJE. kapt. Plokker; GESINA, kapt. Blouw (opm: waarschijnlijk Blaauw) JACOMINA, kapt. Sluiter, beide rederij der kapitein.
Voor Winschoten: ALBERDINA, kapt. Upmeijer, reder H.J. Engelkens; HENDRIKA JOHANNA, kapt. Eeftingh, reder J. F. Viëtor.
Voor Delfzijl: ANTINA TJAKKELINA, kapt. Kleindijk; JANTINA HENDRIKA, kapt. Leeuw; JOHANNA, kapt. Kremer; PETRONELLA, kapt. Kort, alle vier voor rederij der kapiteins; JOUWTJE JACOBA, kapt. Geltes, reder de Boer.
Voor Farmsum: GESINA JANTINA, kapt. Brunius, reder de kapitein
Voor Hoogezand: GEERTRUIDA FEMINA, kapt. Bakker, reder de kapitein; JONGE JAN, kapt. Gnodde, reder de kapitein.
Voor de Leek: HENDRIKA GESINA, kapt. Kwint, reder de kapitein.
Voor de Pekela: AAFINA, kapt. Potjewijd, reder A. Waalkens; ALIDA, kapt. Veen, reder J.H. Feijen; ANNEGINA, kapt. Schuuring, reder de kapitein; ENGELINA, kapt. Jager, reder A. Kranenborg; ENGELINA, kapt. Smit, reder J.U. Zuiderveen; IDA GESINA, kapt. Brouwer, reder J.G. Heeres; JANTINA ANNA, kapt. Mulder, reder de kapitein; JELTINA, kapt. Scherpbier, reder A. Kranenborg; MARIA ANNA, kapt. Duit, reder C.M. Nap.
Voor Veendam: CATHARINA, kapt. Bakker; GESINA, kapt. Pinksterboer; GESINA DORKINA, kapt. Klok; HERSTELLING, kapt. Lukkien; MARCHIENA, kapt. Mulder; VROUW HLLECHIENA, kapt. Joosten, alle voor rederij der kapiteins.
Voor Wildervank: ALIDA IKINA, kapt. Scholtens, reder de kapitein.
Voor Zuidbroek: JACOBINA, kapt. Bontekoe, reder A.C. Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lijst van Nederlandsche schepen, die in het jaar 1849 verongelukt, verbrand, afgekeurd, verlaten of gesloopt zijn.
AAFINA, kapt. Post; ALBERDINA, kapt. Wolkammer; ANNA MARIA, kapt. Lovius; ANNA PETRONELLA, kapt. Arens; CATHARINA, kapt. Prins; CATHARINA ENGELINA, kapt. Smilde; COURIER, kapt. Laurens; DELFSHAVEN, kapt. Nordlohne; DRIE KINDEREN, kapt. Pik; GEETRUIDA, kapt. Behrens; GEERTRUIDA LAMMEGINA, kapt. Hoetjer; GESINA JANTINA, kapt. De Jonge; GOEDE HOOP, kapt. Mulder; HENDRIKA, kapt. Sietzema; HILLECHIENA, kapt. Schuring; DE HOOP, kapt. De Weerd; HOOP, kapt. Engelsman; JANTINA, kapt. Brouwer; JONGE DIRK, kapt. Matroos; JONGE DIRK, kapt. Rijnberg; LOUISE, kapt. Verschuur; MARGINA MARGARETHA, kapt. Pott; MARIA ELISABETH, kapt. Wriburg; MARIA GEERTRUIDA, kapt. Dokter; OLIVIER VAN NOORD, kapt. Verberne; ONDERNEMING, kapt. Dekker; TWEE GEBROEDERS, ???; TWEE GEZUSTERS, kapt. Bouwer; VROUW ALIDA, kapt. Mulder; VROUW ANTJE, kapt. Kruse; VROUW GEERTJE, kapt. Van Reen; VROUW JOHANNA, kapt. De Vries; VROUW JULIANA JOHANNA, kapt. De Boer; VROUW MARTHA, kapt. Witkop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ARENDINA HARMINA, kapt. Hazewinkel, van Memel naar Rotterdam, den 24 december te Vlissingen met gescheurde zeilen binnengelopen, is onder meer andere schepen binnen door naar Rotterdam opgezeild.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een kofschipshol (opm: JONGE HENDRIK, bouwjaar 1828), groot 50 roggelasten, liggende in de Zuiderhaven te Groningen, en te bevragen aan boord bij den eigenaar of bij den schipper T.D. Hitman, en op het Hoogezand bij A.W. Hooites.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een kofschipshol, met deszelfs rondhouten, groot 60 roggelasten. Te bevragen op het Hoogezand bij A.W. Hooites en de schipper G.H. Karst, en liggende in de Noorderhaven te Groningen. (opm: de JANKE HOOITES, bouwjaar 1833, werd in februari verkocht aan schipper M.F. Munning, die de kof in april 1852 in ANJE verdoopte)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Meppel, den 30 december. Gisteren avond bij het aankomen der diligence uit Holland, vernam met dat een der passagiers, die ofschoon enigszins ongesteld, maar toch zonder enig aanzien van gevaarlijk ziek te zijn, per diligence van Antwerpen was gekomen, met destinatie naar Assen of verder, onder het rijden tussen Zwolle en deze stad, was overleden; men beijverde zich om alle middelen der kunst aan te wenden, ten einde zo mogelijk, den bezwekenen bij te brengen, doch bekwam weldra de zekerheid dat hij had opgehouden te leven.
Zo onze informaties goed zijn, dan is de naam van den ongelukkige Stuit, kofschipper, te huis behorende te Wildervank.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. de Muinck, notaris te Grijpskerk, zal, ten verzoeke van den kandidaat notaris J. Brandsma, te Metslwawier, op vrijdag den 11 januari 1850, des middags ten 12 ure, ten huize van den kastelein H. Wieringa onder Noordhorn, in een zitdag publiek, bij strijk en verhooggeld verkopen: een hecht Tjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, groot 78 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen, haken en boomen en verdere scheepsgoederen, alles in beste staat zodanig, laatst bevaren door wijlen Jan Sabes van der Veen, in leven schipper, gedomicilieerd te Leek, en is liggende bij de scheepstimmerwerf van G.J. Barkmeijer onder Zuidhorn.


Datum: 05 januari 1850


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping ten overstaan van de notaris Van Dorsser, op woensdag 9 januari 1850, ’s voormiddags 11½ ure, in het Koffijhuis van J. Zahn, te Dordrecht, van zeven 1/60 aandelen in het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR, met inventaris en vier 1/60 en twee 1/80 aandelen in het barkschip PICTURA, met inventaris, welke per aandeel zullen worden verkocht.


Datum: 07 januari 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Maassluis van de 2e januari was het uit een aan Den Helder gedaan onderzoek gebleken, dat het roer, aldaar opgevist, afkomstig is van het schip MAARTJE CORNELIA, kapt. J. van der Kolff, de 25e december van Brielle naar Newcastle vertrokken. Gemeld schip was beladen met appelen en enige fusten genever, waarvan de merken mede overeenstemmen met die van een opgevist fust, zodat dit schip vermoedelijk in de stormen van 27 en 28 december totaal zal zijn verongelukt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 12 december. In vrachten voortdurend weinig omgaande, zowel uit gebrek aan scheepsruimte als door hogere prijsvorderingen. Naar Engeland zijn twee schepen tot Sh.7/- per quarter tarwe bevracht; voor de Middellandse Zee vier schepen: naar Konstantinopel Sh 3/6 per canter meel en Sh.4/- voor talk, naar Livorno van 21½ à 23 soldis per zak, en naar Marseille 2¼ à 2½ Ffrs. per charge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Kapt. L.C. Christensen, geadsisteerd met de heren Zunderdorp & Co., scheepsagenten aldaar, presenteren op woensdag de 9e januari 1850, des morgens ten 11 ure, door het ministerie van de te Texel residerende notaris Johannes Ludovicus Kikkert, op het strand achter het dorp De Koog, om contant geld te verkopen het hol of casco van het Deense jachtschip KNUD, met deszelfs mast, zodanig als hetzelve in genoemd strand is zittende, mitsgaders ende kettingen, touwen, zeilen, watervaten als anderszins, afkomstig van het voornoemd jachtschip. Nadere informatie bij de heren Zunderdorp & Co., voornoemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Kapt. C.J. Rieper, geadsisteerd met de heren Coninck Westenberg & Comp., scheepsagenten aldaar, presenteert op donderdag de 10e januari 1850, des morgens ten 11 ure, door het ministerie van de te Texel residerende notaris Johannes Ludovicus Kikkert, op het strand achter Eijerland, bij de Sluftersbol, om contant geld, te verkopen het hol of casco van het Deense schoenerschip AURORA, zodanig als hetzelve in voornoemd strand is zittende, mitsgaders touwen, gekapt want, zeilen en verder toebehoren, afkomstig van voornoemd schoenerschip. Nadere informatiën bij de heren Coninck Westenberg & Comp., voornoemd.


Datum: 08 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Heden is alhier door schipper P. Regoort, voerende de schokker No. 1 der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen aangebracht de equipage van het op de Banjaard gebleven, te Rotterdam te huis behorende, kofschip ALIDA, kapt. A.K. Rentes (opm: bouwjaar 1836, kapt. Hindrik Klaassens Rentes), in ballast van Londen naar Rotterdam. Het schip is totaal weg en van de inventaris is slechts weinig geborgen (opm: zie ook AH 090150 en 110150).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 januari. Alhier zijn, onder meer anderen in de haven liggende (opm: ingevroren), de volgende Nederlandse schepen: AASTROOM, kapt. Kok, ANNA, kapt. Bieze, ANNAGIENA, kapt. Emmelkamp, ANNEGIENA ENGELINA, kapt. Smit, VROUW ANTJE, kapt. Kruse, BEERENDINA, kapt. Pekelder, CASTOR, kapt. De Jonge, DRIE GEBROEDERS, kapt. Jonker, EGBERDINA ANNECHINA, kapt. Drent, EPPIEN, kapt. Potjewijd, GEERDINA BEERTA, kapt. Giezen, GEERTRUIDA SPEELMAN, kapt. Speelman, GESINA GESINA, kapt. van der Woude, GOEDE VERWACHTING, kapt. Mulder, GOEDE VERWACHTING, kapt. Swiers, VROUW GRIETJE, kapt. Koops, GUSTAAF WILLEM, kapt. Kassens, HARMONIE, kapt. Doewes, HENDRIKA, kapt. Stuurman, HERMANUS HESSELAAR, kapt. Mellema, HEIDEWIKA, kapt. Pekelder, HOOP, kapt. Brouwer, JACOBUS BEGEMAN, kapt. Rink, JANTINA, kapt. De Jong, VROUW IDA, kapt. Zoutman, JEZELINA, kapt. Legger, JONGE KLAAS, kapt. Schaap, MARGARETHA HENDRIKA, kapt. Munneke, MARGINA WILMINA, kapt. Vos, MARGRIETHA HILLECHINA, kapt. Oostra, MARTHA, kapt. Mugge, NINA BURHOVEN, kapt. Bakker, THELINA, kapt. Kuyper, TWEE BROEDERS, kapt. Polter, VROUW WILMINA, kapt. De Koning, WUBBINA CATHARINA, kapt. Panjer, en NEPTUNUS, kapt. Bakker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. In 1849 zijn 34 Nederlandse koopvaardijschepen verongelukt, verbrand, afgekeurd, verlaten of gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. de Muinck, notaris te Grijpskerk, zal ten verzoek van J. Brandsma, kandidaat notaris te Metslawier, op vrijdag den 11den Januari 1850, des middags te 12 uur, ten huize van de kastelein H. Wieringa op het Noordhorner Tolhuis onder Noordhorn, publiek verkopen een hecht tjalkschip, genaamd DE TWEE GEZUSTERS, groot 78 tonnen met zeil en treil, staand en lopend wand, ankers en touwen, haken en bomen en verder toebehoren, zodanig hetzelve is bevaren door wijlen Jan Sabes van der Veen, in het leven turfschipper te Leek, en is liggende bij de scheepstimmerwerf van G.J. Barkmeijer onder Zuidhorn.
Mr. M. de Muinck.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGRIETHA, kapt. Nieboer, van Riga naar Antwerpen te Elseneur met schade binnengelopen, heeft na volbrachte reparatie den 29 december de reis weder voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen op dinsdag den 22sten Januari 1850 des avonds te 7 uur ten huize van de kastelein J.H. Eekhof aan de Groote Markt aldaar , publiek worden verkocht:
- 1/30 aandeel in het schoener kofschip IDA REINA, kapt. T.A. Breeland.
- 1/30 aandeel in het schoener kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk.
- 1/28 aandeel in het schoener kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. B.J. Potjewijd.
- 1/30 aandeel in het schoener kofschip DE NOORDSTAR, kapt. J.B. Brouwer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoorn, den 3 januari. Gisteren avond, omstreeks half tien ure, werd, door twee vissersschuiten van het eiland Urk, in de haven binnengesleept een tjalkschip, vermoedelijk komende van Sneek en beladen met aardappelen, zo men zegt, voor Amsterdam. Volgens verklaring van de vissers, was hetzelve geheel op zijde liggende, zonder roer en zwaarden en vol water ontdekt op de hoogte tussen de Lemmer en Urk. Bij het aanbreken van den dag heeft men dadelijk handen aan het werk geslagen om hetzelve leeg te pompen; aanvankelijk heeft men enige vrouwen en kinderen lijfstoebehoren uit hetzelve opgehaald, doch schijnen er gene lijken in hetzelve gevonden te zullen worden; men voedt dus enige hoop, dat de schipper en zijn huisgezin zich nog in tijds hebben kunnen redden. Door het aangevroren ijs heeft men op den spiegel slechts het jaartal 1845 en de woorden NOOIT GEDACHT kunnen ontdekken.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 6 januari. Heden is alhier aangekomen het schip ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, van Amsterdam, hebbende 62 dagen reis.


Datum: 09 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 januari. Men schrijft ons uit Londen van de 31e december:
Het eerste vreemde vaartuig, dat alhier is aangekomen om van de ophanden zijnde vrijdom van navigatie partij te trekken, is een schip onder Nederlandse vlag, te weten de STAD ROTTERDAM, kapt. Blokziel, groot 380 lasten. Dit schip is voornemens om, behalve voor Java, ook voor de Kaap de Goede Hoop goederen in te laden, en het is te hopen, dat door een voordelige vracht op genoemde Britse kolonie, onze reders zullen worden aangemoedigd om dit voorbeeld te volgen. Deze mag beschouwd worden als de eerste stap, waardoor de Nederlandse vlag van lieverlede zal kunnen terugwinnen het voordeel in de scheepvaart, van welke zij gedurende twee eeuwen door de thans afgeschafte Britse scheepvaartwetten is verstoken geweest. – Red: wij nemen het vorenstaande uit de Staats-Courant over. Het onderhavige schip is echter niet de STAD ROTTERDAM, maar wel de STAD AMSTERDAM (opm: fregat), kapt. H. Blokziel, welk schip de 22e december de rede van Texel verliet en de 26e daaraanvolgende te Londen arriveerde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 1 januari. Onder meer anderen zijn alhier in de haven liggende de volgende Nederlandse schepen: JONGE BAUKE, kapt. Botje, GESINA, kapt. Pronk, VROUW MARGARETHA, kapt. Groenewold, en VROUW RENSKE, kapt. Konterman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ALIDA, kapt. Rentes, van Londen naar Rotterdam, is op de Banjaard totaal verongelukt, doch het volk gered en te Rotterdam aangebracht. (opm: zie NRC 080150)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het nieuwe Nederlandse koopvaardijschip EERSTELING, van circa 800 ton, is op deszelfs reis van Batavia naar Shanghai geheel verongelukt, zijnde de 27e november 1849 op de westkust van Formosa gestrand en weldra geheel reddeloos geworden. De equipage heeft zich gelukkig kunnen bergen aan boord van het voorbij zeilend Engels schip RANEE, kapt. Mills, die de schipbreukelingen geredelijk opnam en naar Amoy overvoerde, waar zij door de Britse consul, de heer Layton, met de meeste menslievendheid verzorgd en later naar Canton overgezonden zijn. Volgens een door de gewezen gezagvoerder van de EERSTELING, kapt. D.O. van der Wall, voor de waarnemende Nederlandse consul te Canton afgelegde verklaring, had zijn schip, naar alle waarschijnlijkheid, kunnen worden afgebracht en behouden; indien hij van de bewoners van de kust, waarop hij strandde, de hulp had kunnen erlangen, welke ter hunner beschikking stond; doch wel verre van zodanige hulp te willen verlenen, is de aan het strand wonende bevolking van Formosa, in groot getal gewapend aan boord gekomen, heeft slechts van de gelegenheid tot plunderen gebruik gemaakt en de equipage uit het schip verdreven; zodat zij, zonder de gelukkige ontmoeting van de RANEE ongetwijfeld zoude zijn omgekomen. Van het voorgevallene is officieel kennis gegeven aan de keizerlijke commissaris te Canton, Seu, die geantwoord heeft dat Formosa behoort onder het gebied van Fokkien en dat, vermoedelijk ten gevolge van de grote afstand, hem omtrent dit voorval nog generhande bericht was geworden, dat hij echter de gouverneur van Fokkien en Chekeang had uitgenodigd om de nodige bevelen te geven, ten einde de plunderaars te doen opvatten en straffen. (opm: zie NRC 220250)


Datum: 10 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoop van scheeps-aandelen in het Nederlandsch Koffijhuis te Dordrecht op woensdag 9 januari 1850:
- 1/60e aandeel in het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, strijkgeld NLG 10, in veiling NLG 125, in slag afgelopen.
- 1/60e aandeel in het barkschip PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, strijkgeld NLG 10, in veiling NLG 725, in slag afgelopen.
(opm: van beide schepen werden op dezelfde veiling meer aandelen geveild tegen ongeveer gelijke prijzen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 1 januari. Alhier zijn onder meer andere liggende de navolgende Nederlandse schepen: VROUW WIJKA, kapt. Panjer, TWEE GEBROEDERS, kapt. De Groot, en WILLEMINA, kapt. Meijer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Directeuren der te Rotterdam gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben in hun vergadering van ll. zaterdag besloten te doen uitreiken de grote gouden medaille aan James Moir, gezagvoerder; de kleine gouden medaille aan Edmund Montague Leeds, eerste officier, en de zilveren medaille, benevens twee gouden souvereinen, aan John Roidan, Thomas Elbrecht en Thomas Phillips, matrozen, allen van het Britse fregatschip MINERVA, te huis behorende te Londen, voor hun op 28 oktober ll.(opm: mogelijk 28 augustus 1849), op 45º10’ ZB 24º04’ WL (opm: moet zijn: 45º10’ ZB 24º04’ OL; zie NRC 211149) aangewende pogingen in het redden van het in doodsgevaar verkerende gedeelte der bemanning van het gezonken Nederlandse barkschip GEERTRUIDA, gevoerd door kapt. Behrens (die reeds vóór de redding was over boord geslagen en verdronken), te huis behorende te Amsterdam en hen verscheidene dagen te verplegen en veilig aan wal te brengen, alles beschreven in getuigschriften, bij genoemde eerbewijzing gevoegd.
En de grote zilveren medaille, benevens vererend getuigschrift, aan H. Vierow, eerste stuurman van gemeld schip GEERTRUIDA, voor zijn manmoedig gedrag, zeemanskunde en beleid, zowel in deze ongelukkige schipbreuk als bij die van de JAN HENDRIK, op de St. Paulusrots, aan de dag gelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. In het afgelopen jaar zijn aan deze stad aangekomen 262 schepen. Dezelve kwamen te weten: uit Groot-Brittannië met zout en katoen 84, met ijzer 22, met steenkolen 28, met zout, verwhout, katoen, huiden, drogerijen, palmolie en soda 9, met steenkolen, slijpstenen, ovenstenen en ijzer 6, met porseleinaarde 6, met zwavel en soda 4, met zout, soda, katoen en dividivi 3, met zout, katoen en oliezaad 3, met suiker 2, met zout en wijn 1, met wol en klipzout 1, met suiker, zwavel, salpeter, rijst, teer en olie 1, met ballast 1; uit Noorwegen met hout 19, met stokvis en levertraan 10; uit Zweden met teer en ijzer 3; uit Denemarken met raapzaad en hout 1; uit Rusland met hout 10, met hout hennip, pik en teer 5; uit Frankrijk met wijn, azijn en vruchten 1, met meekrap, amandelen, wijn, olijfolie en loogzout 1, met zout 1, met ballast 1, uit Pruisen met hout 3, met granen 1; uit Hamburg met raapkoeken 2; uit Lübeck met teer 1; uit Oost-Vriesland met raapzaad en wol 3; uit Sicilië met zwavel, olijfolie, sumak, essencen en vruchten 14, met kanariezaad, zwavel, puimsteen en vruchten 1; uit Spanje met zout 1; uit Spanje en Genua met zout, marmer en olijfolie 1, uit Portugal met zout 2; uit Turkije met rogge 1; uit Oost-Indië met suiker rijst, koffie, buffelhuiden, tin en bindrotting 9. In het jaar 1848 zijn aangekomen 280, dus in 1849 minder aangekomen dan in 1848 18 schepen.
Volgens de opgave in de Staats-Courant zijn er slechts 252 schepen over 1849 te Dordrecht binnengekomen. Dit verschil moet denkelijk daaraan worden toegeschreven, dat er 10 schepen gedeeltelijk te Dordrecht en gedeeltelijk te Rotterdam hebben gelost.
En zijn in dat jaar van hier uitgegaan 178 schepen, als: naar Groot-Brittannië met ballast 53, met schors 9, met tarwe 8, met bruinsteen 6, met granen 4, met schors en meekrap 1, met lijnzaad, vlas en schors 8, met beenderen 6, met tarwe en bonen 2, met aardnootkoeken en raapkoeken 2, met hout 1, met haver en schors 2, met biezen 1; naar Noorwegen met ballast 22, met dakpannen en hoepen 9, met gebakken stenen en hoepen 1, met hoepen en vlas 1; naar Zweden met ballast 1; naar Denemarken met hoepen en dakpannen 1, met ballast 1; naar Rusland met ballast 5; naar Frankrijk met hout 1, met beenderen en knoken 1; naar Pruisen met ballast 1, met suiker 1, met oud ijzer 2, met stukgoederen 2; naar Bremen met hoepen 2; naar Oost-Vriesland met hoepen 1; naar de Oostzee met ballast 7, met oud ijzer 1; naar de Middellandse Zee met suiker 1; naar Genua met suiker 1; naar Portugal met ballast 1; naar Valparaiso met suiker 1, met stukgoederen 2; naar Oost-Indië met ballast 5, met steenkolen 3, met jenever, boter en glas 1.
In 1848 zijn uitgegaan 251 schepen, dus in 1849 minder uitgegaan dan in 1848 73 schepen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 8 januari. Heden zijn alhier aangekomen de koloniale schoener CURAÇAONAAR, kapt. A.H. Hoff, van Demerary, en het schip KONING WILLEM, kapt. Lutjes, van Amsterdam, hebbende 49 dagen reis.


Datum: 11 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington, 7 januari. Door het Franse schip CHARLOTTE werd heden hier aangebracht de equipage van het schip (opm: tjalk) GEERDINA, kapt. Van Borkum, met rogge van Horsens (Denemarken) naar Newcastle bestemd, zijnde dit schip de 5e dezer op 5 mijlen van Flamborough Head door de CHARLOTTE aangezeild, hebbende de kapitein bij dit ongeluk een been gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Waarde landgenoten! Op nieuw trof onze stad een ramp, die onherstelbare slagen toebrengt aan een aantal ongelukkigen. Het koopvaardij schoener hoekerschip, genaamd MAARTJE CORNELIA, gevoerd door kapt. J. van der Kolff Wz, behorende aan de reder K. Dorsman alhier, is in zee gezeild de 25e december l.l, en de hevige stormen, die kort daarna de Noordzee hebben beroerd, hebben dit vaartuig in de nacht van de 27e op de 28e december uit deszelfs koers geworpen en op de buitengronden van Texel (opm: op de Haaks, zie ook NRC 070456) verbrijzeld, zodat op de 28e december de aan het Nieuwe Diep aangespoelde wrakken en geringe overblijfselen van dit vaartuig ons de treurige zekerheid gaven, dat schip en volk in die noodlottige nacht geheel zijn vergaan. De bemanning bestond uit zes zeelieden, die met hun dood vijf vrouwen als weduwen en tien kinderen als wezen achterlaten. Grievend is deze ramp voor onze woonplaats om twee redenen:
1e verliezen wij in dit schip één van de zeer weinige koopvaarders, die Maassluis bezit – slechts vier resten ons – en
2e bestaat er voor deze ongelukkigen nog weinig uitzicht om onderstand te genieten uit de milde giften, die in het afgelopen jaar zijn geschonken ten behoeve der nageblevenen van het verongelukte vishoekerschip de VEREENIGING.
Bestuurders hebben in hun laatste advertentie d.d. 19 december 1849 het kapitaal van dat fonds opgegeven. De inkomsten zijn dus bekend. Daaruit worden zeven weduwen met haar talrijke huisgezinnen wekelijks ondersteund, en ieder kan dus gemakkelijk nagaan, dat bestuurders ook bij de beste wil aan deze ongelukkigen geen ondersteuning verlenen kunnen. Wel hopen bestuurders van dat fonds nog enige bijdragen te ontvangen van de Departementen der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen; wel zullen zij de inkomsten van het fonds zo veel mogelijk trachten te vermeerderen, ook door middel van een loterij, welke in de maand april zal gehouden worden, doch de uitslag van deze pogingen is altijd onzeker. De nagebleven betrekkingen van genoemd schip bevinden zich merendeels in de diepste armoede en in de grootste ellende. Hun echtgenoten, vaders, broeders of zonen missen zij voor altijd, en wie zal hun voortaan brood verschaffen?
In de overtuiging dan, geachte landgenoten, dat die ongelukkigen geen ander uitzicht – naast de hulp der Voorzienigheid – overblijft, dan uw nooit uitgeputte weldadigheid, waagt het de ondergetekende, reder van voornoemd schip, om alle mensenvrienden in Nederland dringend te verzoeken niet achter zich te zien, wat reeds voor Maassluis gegevens is, maar slechts te letten op datgene, wat nog zo hoog nodig is en een gift, hoe gering dan ook, uit te reiken voor de weduwen en wezen van het schip de MAARTJE CORNELIA. Velen toch in Nederland hebben in die stormen van 26 – 28 december hun bezittingen op zee of langs de kusten in groot gevaar gezien, maar velen mogen zich verblijden in het behoud van hetgeen toen zo wankel stond. Moge dan medelijden met de ongelukkigen, welke in die stormen alles verloren, gesteund door dankbaarheid voor behoud van eigen goed en bloed, uw harten bewegen om hulp te bieden daar, waar de rampspoed zulk een zware slag toebracht. De giften zullen met dankbaarheid ontvangen, zo doelmatig mogelijk besteed, en behoorlijk verantwoord worden in de Nieuwe en Oude Rotterdamsche en Haarlemsche Couranten door de reder K. Dorsman.
Maassluis, 5 januari 1850.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ALIDA, kapt. H.K. Rentes, in ballast van Londen naar Rotterdam, is de 6e januari op de Banjaard verongelukt, doch het volk gered en te Rotterdam aangebracht door schipper P. Regoort van de Zuid-Hollandsche Redding-schokker No.1 (opm: zie NRC 080150).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip (opm: kof) MARTHA ALIDA, kapt. J.J. Posta, van Riga naar de Maas, laatst van Egersund, is de 29e december op de hoogte van de Goeree, circa 4 mijlen uit de wal, in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk door het Engelse vissersvaartuig ROYAL OAK, stuurman J.W. Briggs, gered en later aan een andere visser is overgegeven, welke hen op de rivier van Londen aangebracht heeft en van waar de kapitein sedert te Amsterdam is aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke veiling op maandag de 14e januari a.s. des voormiddags ten 10½ ure, in het logement De Zon, aan de Steiger te Rotterdam, van ca. 62 last lijnzaad, meer of minder door zeewater beschadigd, gelost uit het schip ARENDINA HARMINA, kapt. S.H. Hazewinkel, van Memel, en liggende in lichters.
Voor nadere inlichting vervoege men zich ten kantore der heren Mensing & De Kuyper, W. & A. Smalt & Co, en Joh. de Kuyper & Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op vrijdag den 18den Januari 1850 des avonds te 5 uur, in het Gemeentehuis te Sappemeer, publiek te koop presenteren:
- 2/32 aandelen in het kofschip JUFFER FRESINA, kapt. S.G. Postema, boekhr. de heer Veenhoven.
- 2/32 dito kofschip CONCORDIA, kapt. Zeven, boekhouder de heer W.C. Wildervanck.
- 1/30 dito kofschip JOHANNES LINTHORST, kapt. J.K. Klunder, boekhouder de heer J. Homan.
- 1/32 dito kofschip JACOBINA BARBARA, kapt. K.J. Schut, boekhouder de heer Veenhoven
- 1/32 dito schoenerschip HOOP, kapt. J.K. Schut, boekhouder de heer E.H. Meursing.
- 1/32 dito kofschip ARENTINA JACOBA, kapt. H.O. van Wijk, boekhouder de heer H.S. Calkema.
- 1/32 dito kofschip HENDRIKA ARENTINA, kapt. H.A. Breeland, boekhouder de heer H.S. Calkema.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop bij ondergetekende in aanbouw: een scheepshol, lang 20 el (70 voet), een dito, lang 17 el (60 voet); een dito lang 14 el (48 voet); een dito, lang 11 el (40 voet); allen hol en wijd naar rato.
Mede in huur of te koop een scheepstimmerwerf, met huizinge en schuur; alsmede gevraagd een scheepstimmermans-meesterknecht, om dadelijk of later in dienst te treden. Gegadigden kunnen zich vervoegen bij de Heren v.d. Sluis en Posthuma, te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toeval uit de hand te koop: een snelzeilend zesjarig Hek Tjalkschip, groot volgens meetbrief 39 ton, met deszelfs complete inventaris, zoals het tot heden toe is bevaren en is liggende te Harlingen. Nadere informatie bij A. Wijngaarden, aan de Noorderhaven aldaar. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Schaaf, te Stiens, zal, op maandag den 14 januari 1850, des namiddags ten 4 ure, bij Brouwer, in het Schippershuis, op het Vliet te Leeuwarden, in het openbaar, bij provisionele toewijzing verkopen: een Tjalkschip, met mast, zeilen, touwwerk en verder toebehoren, de TWEE GEBROEDERS genaamd, lang 16 el 1 palm, wijd 2 el 7 palm 2 duim en hol 1 el 3½ palm, geijkt op 39 ton; laatst bij wijlen J.H. van der Wijk bevaren geweest, liggende thans aan den Grachtswal te Leeuwarden, bij de tweede brug; 4 weken na de finale toewijzing vrij te aanvaarden.
(opm: LC 180150 meldt dat is geboden NLG 800)


Datum: 12 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 3 januari. Het schip MARGRETHA, kapt. Nieboer, van Riga naar Antwerpen, is de 31e december alhier op de kust gestrand en vol water gelopen, doch het volk gered en van de lading 300 tonnen (opm: vaten) gerst en de gehele lading vlas geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 5 januari. Het schip (opm: kof) GEERDINA BEERTA, kapt. J.D. Flik, van Kiel naar Londen, is de 3e dezer alhier wegens het ijs binnengelopen, doch heeft heden de reis weder voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 januari. Gepraaid 25 november op 3º5’ NB 27º36’ WL, het barkschip PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. Rietbergen, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op aanstaande woensdag de 16e dezer, voor het pakhuis van de ondergetekende, van de Nederlandse schoener FIRMEZA, met al derzelver toebehoren als zeilen, touwwerk, ankers, boot, enz.
Curaçao, de 11e januari 1850, Jb. Abm. Jesurun.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Nederlandse koopvaardijvaartuigen, welke gedurende het jaar 1849 uit Nederland in deze haven (opm: Willemstad) zijn binnengelopen:
De 7e februari het Nederlandse kofschip MEXICO, kapt. J. Kuit, van Rotterdam; de 11e mei het Nederlands kofschip MARACAIBO, kapt. W.C. Kool, van Rotterdam; de 7e juni de Nederlandse topzeilschoener AFRA, kapt. J. Nenneboog, van Amsterdam; de 29e oktober het Nederlandse kofschip MEXICO, kapt. J. Kuit, van Rotterdam; de 28e november de Nederlandse topzeilschoener AFRA, kapt. Nenneboog, van Amsterdam via St. Thomas, en de 13e december het Nederlandse kofschip MARACAIBO, kapt. W.C. Kool, van Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Batavia zijn uit China de volgende berichten, gedateerd 15 december, ontvangen:
- De Nederlands-Indische bark REVENANT, van Amoy naar Shanghai bestemd, met schade te Hongkong binnen, is aldaar afgekeurd en verkocht.
- Het Nederlandse schip JACATRA, van Java naar Shanghai, is met schade te Hongkong binnengelopen.
- Het Nederlandse schip CANTON, na vroeger in Amoy met schade te zijn binnen geweest, is nu, na 90 dagen reis van Singapore naar Shanghai, vermoedelijk met zware schade te Shanghai binnen.
- Het Nederlandse schip SIRENE schijnt op deszelfs langdurige reis van Batavia naar Canton met veel slecht weder te hebben moeten kampen en heeft enige schade aan de lading.


Datum: 15 januari 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Valparaiso en San Francisco (Californië) voor goederen en passagiers het nieuw gekoperd, extra snelzeilend Nederlands barkschip WOLTEMADE, kapt. F. Guyt Jr., om de 1e februari te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 januari. Volgens schrijven van kapt. J. Bouten, voerende het barkschip JAN VAN HOORN, van Dordrecht, was hij op 26 oktober, na een reis van 105 dagen te Valparaiso aangekomen. Schip en equipage waren in goede orde. Zijn verdere destinatie was nog onbekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Onder inwachting van de vereiste autorisatie zullen in het laatste dezer maand, ter huize van de logementhouder B. Craker te Beerta, in openlijke veiling worden verkocht:
- 2/30 aandelen in het kofschip SIEKA VAN DER WEST, kapitein R.W. Lukens.
- 2/30 aandelen in het kofschip HENDRIKA, kapitein F.H. Plukker.
- 1/30 aandelen in het kofschip LUCRETIA, kapitein A. Bragt.
B. Haitzema Viëtor, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel bevaren en onderhouden schoenerkofschip de JUFFER FRESINA, met deszelfs volledige inventaris, groot volgens meetbrief 122 tonnen, liggende te Harlingen, aldaar te bevragen bij de kapitein, R. Helmers, en bij de schipper, S.G. Postma te Sappemeer.

PGC 150150
Het schip GEERDINA, kapt. Van Borkum, van Horsens naar Newcastle, is volgens brief van Bridlington van den 7. januari aangezeild en verlaten, doch het volk gered en aldaar aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIK WESTER, kapt. Reinders, van Amsterdam naar Batavia, te Cowes binnen, heeft den 8. januari na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Rengers Hora Siccama, notaris te Hoogezand, zal ten verzoek zijner principalen op donderdag den 17den Januari 1850 ’s morgens te 10 uren, in het Gemeentehuis aldaar bij H.J. Nieboer, publiek verkopen een welbevaren tjalkschip DE VROUW IDA genaamd, groot 73 tonnen met deszelfs complete inventaris, liggende te Windeweer, vroeger bevaren bij H.R. Bos, laatst bij G.E. Zok.
Mr. J. Rengers Hora Siccama, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Onze stad, ja, het ganse vaderland, leed heden een gevoelig verlies door het overlijden van de hoogedelgestrenge heer Anthony van Hoboken, heer van Rhoon, Pendrecht en Cortgene, etc. ’s Mans langdurige nuttige loopbaan is te algemeen bekend, dan dat wij daarover voor het ogenblik in het brede behoeven uit te weiden. Tot op het laatst van zijn ruim 93-jarige leeftijd verliet hem noch zijn noeste werkzaamheid, noch zijn heldere geest.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 12 januari. Heden is alhier aangekomen het schip DOLPHIJN, kapt. Visser, van Amsterdam, hebbende 52 dagen reis en zijn uitgezeild de 10e dezer Zr.Ms. schoener SCHORPIOEN, commandant Wachtendorff van Rhijn, naar Curaçao, en de 12e dezer de koloniale schoener CURAÇAONAAR, kapt. A.H. Hoff, naar Demerary.
De 12e dezer is alhier uitgeklaard het schip NICKERIE PACKET, kapt. D. Hoffker, naar Amsterdam via de beide districten Nickerie, met 83 vaten suiker en 27 pakken hout.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 11 januari Heden is alhier overleden Hein van der Schaft, in leven kapitein van het Nederlandse schoenerschip DIANA.


Datum: 16 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen op maandag 14 januari 1850 te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- 1/8e part in het schoenerschip ANNA MARIA, gevoerd door kapt. H.P. Hazewinkel Muntendam, varende onder directie van de heer N. van Walree, gemeten op 195 ton: NLG 3.500, in slag NLG 50, opgehouden,
- 1/8e part in idem: NLG 3.500, in slag NLG 50, koper G.J. Boelen,
- 1/60e part in het schoenerschip JOHANNA, gevoerd door kapt. S. Post, varende onder directie van de heer A. van der Hoog te Maassluis, groot 80 lasten: NLG 325, in slag NLG 100, koper P. Blom,
- 1/16e part in het schoenerkofschip EMILIE SOPHIE, gevoerd door kapt. J. Zuiderduin, varende onder directie van de heren H.J. Rahé & Co, groot 180 ton of 95 lasten: NLG 800, in slag NLG 60, koper G.J. Roland Holst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Croonstad, 1 januari. Alhier overwinteren de volgende Nederlandse schepen: JONGE AGATHA, kapt. Zeilinga, AUKJEN, kapt. Teensma, GROOT LANKUM, kapt. De Weerd Jz, en het VERTROUWEN, kapt. Pott.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Avertentie. Op woensdag de 20e maart 1850 zal te Soerabaija, op rechterlijk gezag, bij wege van executie, ten verzoeke van Mr. R.W.J.C. Bake, q.q. N. Heere, publiek worden verkocht de schoener SAMARANG PAKET, groot 44 lasten.
Soerabaija, 7 januari 1850, de buitengewone deurwaarder bij de landraad te Soerabaija, J.L. Schrijn. (opm: N. Heere te Samarang was failliet verklaard)


Datum: 17 januari 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op het eiland Texel. Zuderdorp & Co., scheepsmakelaars op Texel, als lasthebbenden van hun principalen, zijn van mening op maandag de 21e januari 1850, des morgens ten 11 ure, op de Koogerstranden aldaar publiek te verkopen de geborgen tuigage van het aldaar gestrande Russische driemastschip AGNES, kapt. A.H. Ahrensfeld, van New York naar Bremen bestemd geweest, bestaande uit 10 zeilen, diverse kettingen, zwaar touw en trossen, rondhouten, scheepsklok, blokken, staand en lopend touwwerk, een fraai bewerkte gangspil, en wat verder zal worden gepresenteerd, alsmede het casco van voornoemd gekoperd en kopervast driemastschip, zo als het met de eventueel nog inhebbende lading stukgoederen aan de Koogerstranden is zittende.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen bij de makelaars J. Zuderdorp en W.J.H. Bok, te Texel. (opm: bekort)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 16 januari. Gisteren arriveerde alhier het schip THETIS, kapt. K. Poel, met 5 passagiers van Amsterdam, hebbende 24 dagen reis, en heden het schip JOHANNIS HERMANUS, kapt. J.B. Weijgers, eveneens van Amsterdam, hebbende 25 dagen reis.
Heden is alhier uitgeklaard naar Amsterdam het schip SURINAME, kapt. A.K. de Groot, met 445 vaten suiker, 6 balen gebroken koffij en 15.275 ponden Quassiehout.


Datum: 18 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 12 januari. Alhier is lek en met verlies van zeilen binnengelopen het schip CONCORDIA (opm: vergelijk scheepsnaam in bericht NRC 190150), kapt. De Goede, van Rotterdam naar Liverpool bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Kiel overwinteren de Nederlandse schepen JOHANNA, kapt. Douwes, groot 39 lasten, TJAPKO SCHURINGA, kapt. Drent, groot 25 lasten, en EPIMACHUS, kapt. Dekker, groot 60 lasten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. W.A. Offerhaus, notaris te Nieuwolda, gedenkt op maandag den 28sten januari 1850, des namiddag te 3 uur, ten huize van Bouwman te Termunterzijl, publiek te verkopen een overdekt tjalkschip genaamd HILLEGIENA, groot 43 tonnen, met complete inventaris, liggende in het Nieuwe Diep te Appingedam, en toebehorende aan de erven A.E. Vennenga.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal ten verzoeke van de testamentaire erven van wijlen kapt. Barteld J. de Boer, op dinsdag den 29sten dezer des avonds te 6 uur ten huize van de Wedw. H.R. Pothuis te N. Pekela, publiek verkopen:
- Het snelzeilend kofschip HENDERIKA, met deszelfs volledige inventaris, groot 84 tonnen, liggende te Amsterdam, laatst gevoerd door nu wijlen kapt. Barteld Jurjens de Boer van de Nieuwe Pekela, in den jare 1839 te Muiden uitgehaald.
- 7/30 aandelen in het kofschip ZWAANTINA HENDERIKA, kapt. J.J. de Boer te Nieuwe Pekela, boekhouder de heer J.H. Wever aldaar.
- 3/60 dito in dito, de CHARLOTTA, kapt. Th.M. Mulder aldaar, boekhouder de heer H.S. Calkema te Hoogezand.
- 1/56 dito in dito, de MINA EN WILLEM, kapt. H.H. Bakker te N. Pekela, boekhouder de heer Wever voornoemd.
- 1/60 dito in dito, de HENDRIKA MAGRIETHA, kapt. J.B. Altona aldaar, boekhouder de heer J.H. Feijen.
- 1/64 dito in dito, de ARENTINA JACOBA, kapt. H.O. van Wijk aldaar, boekhouder de heer Calkema voornoemd.
- 1/64 dito in dito, de HENDRIKA ARENTINA, kapt. H.A. Breeland, boekhouder de heer Calkema.
- 1/3 in 1/32 dito in dito, de GOEDE HOOP, kapt. W.K. Mulder, boekhouder de heer Mr. C.M. Nap te Groningen.


Datum: 19 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 14 januari. Men heeft heden het schip CORNELIA – zie ons nommer van gisteren – (opm: vergelijk scheepsnaam met het bericht van NRC 180150; geen zekerheid welke de juiste is) geëxamineerd en bevonden, dat hetzelve moet lossen om de bekomen schade te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 januari. Gepraaid; op 1 oktober, op 20º NB 21º WL, het fregatschip BANCA, kapt. Ten Ham, en het barkschip JOHAN JACOB, kapt. Van Geelkerken, beiden van Rotterdam naar Batavia; aan boord dier beide bodems was alles wel. Op 8 januari, bij de Singels, de Nederlandse brik WILLEM, kapt. Schröder, van Rotterdam naar Macassar, en het schip AERT VAN NES, kapt. Wiegmink, van Amsterdam naar Havana.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens een van de waarnemende Nederlandse consul te Canton ontvangen mededeling is de Nederlands-Indische bark REVENANT, na in averij te Hongkong te zijn binnengelopen, aldaar afgekeurd en op de 12e november (opm: 1849) in het openbaar voor afbraak verkocht.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Vrijdag de 11e is de Nederlandse schoener CLARA ROSA (zijnde de gewezen schoener JOHANNA, onlangs hier aan de werf van de heren H. van der Meulen & Co gebouwd), kapt. H.A. de Windt, in een zeer korte overtocht, van New York, binnen deze haven teruggekeerd. Wij zijn thans door een vriendelijke hand in staat gesteld een verhaal mede te delen van de reis van deze schoener naar St. Thomas en New York, en van New York over St. Thomas naar deze haven. De CLARA ROSA vertrok de 12e november 1849, te half 3 ure des namiddags uit deze haven naar St. Thomas, met verdere bestemming New York. De 15e te 2 ure des namiddags bleef de kaap Mala Pascua benedenwinds, omtrent 40 mijlen afstands. In de nacht van de 15e moest zij tussen de eilanden St. Kruis en St. Thomas bijleggen, ten einde alle gevaar te vermijden. De 16e des morgens te 10 ure ankerde zij in de haven van St. Thomas. De 20e des middags vertrok de CLARA ROSA van St. Thomas. De 1e december praaide zij een loodsboot, op een afstand van 20 mijlen van Smith Island, voor de mond van de rivier Delaware. Die dag in de namiddag en de volgende dag werd zij door een hevige storm uit het NO belopen en moest gedurende de grootste hevigheid van de storm bijleggen, zonder de minste schade te lijden. Naar luidt van de Amerikaanse couranten was deze storm zeer hevig. De 5e december te 5 ure des morgens nam de schoener ter hoogte van de kust van New Jersey een loods aan boord en te half 12 ure, omtrent middernacht, lag zij ten anker voor het fort van New York, de Batterij genaamd. De 26e december vertrok zij van New York en de 27e van Sandy Hook met dubbelde reven in de zeilen. De reis was voorspoedig tot de 31e, toen, in de namiddag van die dag, uit het ZZW een hevige wind opstak en men genoodzaakt werd bij te leggen, ongeveer 7 uren lang en volgens berekening ter hoogte van de Bermuda eilanden. De 7e januari te 2 ure in de namiddag kreeg men het eiland Sombrero in het gezicht, omtrent 10 mijlen bovenwinds; te 6 ure in de avond het eiland St. Martin, omtrent 30 mijlen ten noorden. De 8e zeer vroeg in de morgen bevond men zich voor de haven van St. Thomas, bleef er bijleggen en eerst laat in de dag vervolgde men de reis naar deze haven. De 10e te 11 ure voor de middag had men Bonaire ten oosten omtrent 15 mijlen afstands; te 6 ure in de avond lag Punt Kanon ten westen omtrent een mijl afstands en men kon dezelfde avond omtrent half 8 ure, binnen deze haven gekomen zijn, ware het vaartuig niet geassureerd (opm: waarschijnlijk stond in de assurantiepolis de clausule dat men niet na zonsondergang havens mocht binnenlopen) geweest. (opm: zie ook de stranding van de AFRA; CCR 160350)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 18 januari. De 16e dezer arriveerde alhier het schip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam, hebbende40 dagen reis, 17e Zr.Ms. transportschip MERWEDE, commandant Spanjaard, van Helvoetsluis, en het schip CONCORDIA, kapt. J.C. Londt, met een passagier, van Amsterdam, hebbende 57 dagen reis en het schip ADOLPH FREDERIK, kapt. Zwanenburg, van idem, hebbende 53 dagen reis, en heden het schip POLARIS, kapt. F. Ruiter, van idem, hebbende 45 dagen reis.


Datum: 21 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 januari. Uit Ostende meldt men van de 17e januari, dat de sloep CYCLOOP, kapt. Knudde, welke die haven de 26e december verliet, met man en muis vergaan is. De bemanning bestond uit vijf personen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 15 januari. Het Nederlandse kofschip ECHO, kapt. Schel (opm: B.J. Schill), van Suriname naar Amsterdam bestemd, is hier met schade aan tuig en zeilen binnengelopen. Hetzelve had suiker gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands schoenerschip PIET HEIN, kapt. H.A. Harms.
Adres ten kantore van Vlierboom & Suermondt. (opm: mogelijk eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 november (1849). In de avond van de 24e oktober is ten westen van Poeloe Kalang, een der eilanden van de Karimon-Djawa-groep, gestrand de Nederlands-Indische brik BINTANG BARAT, gezagvoerder Wa Loepoek, toebehorende aan Pangeran Ratoe Mangkoe Negara (opm: heer Koning van de staat Mankoe), te Sambas (opm: Oost-Borneo, c.q. Oost-Kalimantan). De schrijver van de brik, Intje Oening genaamd, is eerst in de avond van de 27e bij de gouvernements-posthouder te Karimon-Djawa aangekomen om van het voorgevallene kennis te geven. Onverwijld werden een prauw-maijang (opm: zeeprauw) en een prauw-tjomplong (opm: dubbelvlerk prauw) in gereedheid gebracht en daarmede de reis naar het gestrande vaartuig aangenomen. Op de plaats aangekomen, werd bevonden, dat de vleet gekapt en aan stuurboordszijde over boord hing, en de verschansing aan die zijde geheel vernield was, dat het vaartuig reeds vol water gelopen was en aldaar de deining hevig werkte, zodat aan deszelfs behoud niet te denken viel. De equipage, 51 koppen sterk, hield zich onledig met het redden der lading; een gedeelte, bestaande uit militaire equipementstukken, bestemd voor Sambas, was aan de wal gebracht, doch had van het zeewater geleden. 75 koijangs zout (opm: een kojan of kojang zout = 30 pikol; een schoudervracht van maximaal ca. 62 kg), welke aan boord waren, zijn geheel verloren gegaan. Men ging voort zowel van de lading als van het schip zo veel te redden als mogelijk was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 november (1849). In de ochtend van 18 november zijn ter rede van Batavia aangekomen de gezagvoerder en echtgenote, benevens twee kinderen, een passagier en vier matrozen, afkomstig van de Nederlands-Indische schoener MATHILDA, welk vaartuig in de nacht van de 14e te voren gedurende een reis van Singapore naar Batavia op de Arnemuidens-droogte gestrand is. De schipbreukelingen hebben het wrak in twee boten verlaten. In een van dezelve bevonden zich de bovengemelde personen. De andere was met elf personen bemand. De eerstbedoelde is op een afstand van twee mijlen van de hoek van Krawang ontmoet door het Nederlands koopvaardijschip PIETER CORNELISZOON HOOFT, gezagvoerder D.H. de Boer, aan boord van welk vaartuig zij toen zijn opgenomen. De andere schipbreukelingen zijn later op de hoogte van Pamanoekan. 9 mijlen uit de wal, ontmoet door het Nederlands koopvaardijschip BERNARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, en aan boord opgenomen. Zr.Ms. stoomschip BROMO is onverwijld naar de plaats van het ongeluk vertrokken en aldaar in de avond van de 18e aangekomen. Het vaartuig werd in nagenoeg reddeloze toestand aangetroffen. Desniettegenstaande werd alles aangewend, wat tot behoud van het schip kon strekken en van de lading, in weerwil van het onstuimig weder, een groot gedeelte naar het stoomschip overgebracht, waarmede hetzelve op de 21e november op de rede van Batavia aankwam. Later is de BROMO naar het wrak teruggekeerd, op sleep medenemende twee kruisboten en twee tjunias (boten voor goederenvervoer), op welke het nodige getal koelies is ingescheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 november. Scheepsvrachten. De aankomst van een menigte, vooral vreemde, vrachtzoekende schepen heeft de kans op het souteneren (opm: ondersteunen, handhaven) der vrachten veel doen verminderen. De PHILIPS VAN MARNIX laadt voor eigen rekening, terwijl men veel moeite doet om de DIONYSIA CATHARINA door het aannemen van een gedeelte vrachtgoederen naar Amsterdam te kunnen aanleggen. Buitendien wordt heden de JOHANNES MARINUS, van Manilla gearriveerd, ter bevrachting aangeboden. Een Engels schip bedong NLG 20/m in eens (opm: bedoeld is lumpsum NLG 20.000) voor een reis naar de Golf van Perzië. Voor een lading suiker naar Engeland is men nog een schip van ca. 8/m pikol (8.000 pikol = 8.000 x 61,7613 kg = 495 ton) zoekende, maar men spreekt thans van niet hoger dan GBP 4.5 naar Engeland of GBP 4 naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Het schip (opm: hektjalk) WILMINA CATHARINA, kapt. Fenenga, van Lübeck naar Kopenhagen, is met schade te Peenemünde binnengelopen. De lading is beschadigd en wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 16 januari. Het Nederlands kofschip ECHO, alhier met schade binnen – zie ons nommer van gisteren – is heden geëxamineerd en moet de lading lossen om de bekomen schade te repareren.


Datum: 22 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het schip de VRIENDEN, kapt. Biorn, van Probolingo te Batavia aangekomen, was volgens brief van de kapitein van de 27e november (opm: 1849) lek en moest gedeeltelijk lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Canton, 24 november. De JACATRA, kapt. Buys, bestemd van Batavia naar Shanghai, is de 19e dezer te Hongkong binnengelopen in lekke staat. Gedurende de 11e en 12e november had dit schip op de hoogte der Lootchoo-eilanden door een typhoon zware schade geleden, zeilen verloren, enz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 januari. Op 16 januari jl. strandden bij Nieuwpoort twee vissersvaartuigen van Ostende; van het ene heeft men het volk kunnen redden, terwijl van het andere maar vier man zijn behouden. Van de beide overigen was een gestorven van koude en de andere, zijnde de scheepsjongen, verdronken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 november. Het schip de VRIENDEN, van Amsterdam, is op reis van Probolingo naar hier lek geworden, en zal moeten lossen om te repareren. Het schip de STAATSRAAD BAUD is thans weder geheel gerepareerd en heeft bereids een gedeelte van de retourlading aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HELENA CATHARINA, kapt. Garrels (buitenlander), van Riga naar Porto, is bij Windau gestrand, verbrijzeld en door het volk verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op vrijdag den 1sten Februari 1850, des avonds te 6 uren ten huize van de logementhouder K. Hazenhoek te Delfzijl, publiek verkopen een hek-tjalkschip genaamd MEJUFROUW HEILTJE, groot 24 tonnen (opm: waarschijnlijk binnenvaarder), thans liggende in de haven te Delfzijl en toebehorende aan de erfgenamen van wijlen Hemmo Jans Leeuw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofschip, groot 16 ton, genaamd de JONGE CORNELIS, met zeil en treil, haken en boomen; bevaren door H.C. Visser en door den dood ontruimd; voor 5 jaren nieuw uitgehaald. Ligt te bezichtigen te IJlst en verder bij Gerrit Pieters van der Goot, boer onder Folsgare.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een kofschip, 16 ton, voor 5 jaren nieuw uitgehaald; te bezichtigen bij Siebe Nijdam, scheepstimmerman te Ylst.


Datum: 24 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Te Bridlington is de 20e dezer aan strand gedreven een naambord van circa 2 voeten lang, waarop met vergulde letters ‘van Veendam’ was geschilderd, en één van ongeveer 9 duim, waarop met vergulde letters in een krans ‘M. Mulder’ stond. Zo mede is de 19e dezer te Southwold aan het strand gevonden een naambord, waarop met ingesneden, geelgeschilderde letters op een purperen grond en groene rand te lezen stond ‘Jacoba’. (opm: zie ook NRC 260150)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dover, 20 januari. Heden arriveerde alhier in een lekke staat het schip (opm: kof) ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Alicante naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 21 januari. Het schip (opm: fregat) IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, van Batavia naar Amsterdam, is alhier lek binnengelopen, zijnde aangezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 januari. Maandag is het stoffelijk overschot van de weled. geb. heer A.
van Hoboken, van Rhoon en Pendrecht en Cortgene, te Rotterdam, terecht de nestor der Nederlandse handelaren genoemd, in zijn grafkelder op de begraafplaats van het naburig Hilligersberg ter aarde besteld. Behalve door een viertal familiekoetsen, werd de lijkkoets door een twintigtal andere rijtuigen gevolgd, in welke zich al de hier ter stede aanwezige gezagvoerders van Oost-Indische schepen, onder begeleiding van de president der Maatschappij tot Nut der Zeevaart, bevonden. Aan de begraafplaats werd het lijk opgewacht door al die gezagvoerders welke voor het huis der heren A. van Hoboken en Zonen in de vaart zijn, en door de heren kantoorbedienden, bij dat huis en bij de firma van Hoboken, de Bie en Torley werkzaam, welke gezagvoerders en geëmployeerden allen zonder onderscheid, van der jeugd af bij de nu afgestorvene in dienst zijn gekomen, en nu diens lijk tot aan de laatste rustplaats droegen. De gehele weg die de stoet bij het uitrijden volgde was door een ontelbare menigte belangstellenden overdekt, terwijl van de in havens liggende zeeschepen de vlaggen ter halver stok, ten teken van rouw, gehesen waren. Bij deze treurige gelegenheid trad de heer Mr. H.J. van Buren op, en hield in het kerkgebouw een treffende toespraak aan de aldaar verzamelden, alvorens het lijk in het graf werd nedergelaten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De ondergetekenden, als daartoe aangezocht, door de heer K. Dorsman, te Maassluis, wenden zich bij deze tot hun stadgenoten, om een bijdrage te vragen, ter leniging ener ramp, die bovengenoemde plaats, niet, dan met hulp van elders, kan volbrengen.
Vijf vrouwen als weduwen, en tien kinderen als wezen, nagelaten door de verongelukten met het schip MAARTJE CORNELIA, wachten aldaar op redding uit de diepste armoede en ellende; zie voorts het breedvoerig verslag in de Haarlemsche Courant van 8 januari ll.
Mocht reeds een vorig jaar, bij dusdanig ongeluk, van de milddadigheid onzer ingezetenen getuigen, het boven vermelde heeft niet minder aanspraak op hernieuwd hulpbetoon.
Elke bijdrage daartoe is wel besteed en zal dankbaar erkend worden. Belastende zich de ondergetekenden met de ontvangst ten hunnen kantore.
Dordrecht, 23 januari 1850, Van Heck en Van der Rest.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Neder Nickerie-district, 31 december. Heden is alhier uitgeklaard het schip GEBROEDERS, kapt. J.J. Moesker, naar Amsterdam met 267 vaten suiker en 2.000 pond quassiehout.


Datum: 25 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Wij vermeldden gisteren, dat in de avond van 21 januari alhier in de vergadering van heren leden van het collegie Zeemanshoop een plechtigheid heeft plaats gehad, die op alle aanwezigen een diepe indruk maakte, als wanneer namelijk, onder een hartelijke en zeer doelmatige toespraak door de voorzitter, aan de eerste stuurman H. Vierow werd uitgereikt de grote zilveren medaille, benevens getuigschrift, hem door de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam gevestigd, geschonken, voor zijn uitmuntend gedrag, zeemansmoed en beleid, aan den dag gelegd in twee noodlottige omstandigheden en wel op de 29e mei 1845 in het stranden en totaal verbrijzelen van het barkschip JAN HENDRIK tegen de St. Paul’s Rots (opm: zie o.a. AC 150745), en laatstelijk op de 28e augustus 1849 bij het in stormweer zinken van het schip GEERTRUIDA (opm: zie o.a. NRC 211149 en DC 100150), waarvan een gedeelte der equipage door de Engelse kapitein James Moir, voerende het schip MINERVA op zijn reis van Calcutta naar Londen is gered. Beide schepen alhier te huis behorende, en waarbij hij de betrekking als eerste stuurman bekleedde.
Thans kunnen wij nog met genoegen vermelden, dat hem tevens als een blijk van goedkeuring en erkentelijkheid van gemeld collegie Zeemanshoop daarenboven nog de som van honderd gulden werd geschonken. De begunstigde in deze was over die onderscheiding diep getroffen, en hoogst dankbaar, voor hetgeen hij op een zo plechtige wijze in zijn vaderstad mocht ontvangen, waarmede alle aanwezigen hem deelnemend geluk wensten.
Ere de instellingen, die op deze indrukwekkende wijze edele daden waarderen en belonen en die waarlijk strekken tot sieraad van ons vaderland, welks bloei zo bijzonder in verband staat met een uitgebreide scheepvaart, die alom zo veel welvaart verspreidt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dartmouth, 21 januari. Alhier is gearriveerd het schip CHARLOTTE, kapt. T.M. Mulder, van Marseille naar deze plaats om order bestemd. Hetzelve heeft veel slecht weder ondervonden en schade aan tuig en lading gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 21 januari. Het hier binnengelopen Nederlandse schip ONDERNEMING moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HELENA CATHARINA, kapt. Garrels (opm: buitenlander), van Riga naar Porto, is bij Windau door het volk verlaten en het onderste boven aangedreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W.A. Evertsz, te Oldeboorn, zal, op zaterdag den 2 februari 1850, bij M.G. van Kalsbeek aldaar, des voormiddags ten 11 ure, tegen contante betaling finaal verkopen: Een wel onderhouden Hek Tjalkschip, groot 50 ton, met deszelfs inventaris, vroeger bevaren door Fokke G. Slottje, en thans zittende op de werf van M.T. Boontje, te Oldeboorn.
(opm: LC 080250 meldt dat is geboden NLG 210)


Datum: 26 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 januari. In ons nommer van 24 dezer maakten wij melding, dat te Bridlington aan strand waren aangedreven twee naambordjes, waarop de woorden ‘van Veendam’ en ‘M. Mulder’ te lezen waren. Alles doet vermoeden, dat aldaar een Nederlands schip is verongelukt. Er zijn echter zes schepen van Veendam, welke door kapiteins van die naam gecommandeerd worden. Het zou evenwel kunnen zijn, dat dezelve afkomstig waren van het te Veendam te huis behorende schip ALIDA, kapt. Rentes, welke op deszelfs reis van Londen naar Rotterdam door het volk verlaten is en wellicht het eigendom van ene Mulder is geweest (opm: zie NRC 270849, de veronderstelling van de redactie dat het de ALIDA betreft is onjuist, zie NRC 080150; zie NRC 290150 en PGC 010250 voor de juiste conclusie).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Aangaande het schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. Zoetelief, van Batavia herwaarts gedestineerd, met schade te Portsmouth binnengelopen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 21 januari gemeld, dat hij op de reis veel slecht weder had doorgestaan en daardoor lekkage had bekomen. De 19e dito was hij door een Engels schip aangezeild en had daardoor de scheg, het galjoen, de kluiverboom, enz, verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 21 januari. Het schip (opm: hoeker) VROUW MAARTJE, kapt. J. van der Valk, van Bilbao, laatst van Duinkerken, naar Rotterdam, is bij Scharendijke aan de grond vastgeraakt, doch zit niet gevaarlijk. Het heeft volk bij zich tot adsistentie (opm: zie NRC 300150 en 020250).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De korvet VAN SPEIJK, liggende te Nieuwediep, en de brik de HAAI, te Hellevoetsluis, zullen in het voorjaar in dienst worden gesteld.


Datum: 28 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

(Geen plaats of datum) Vergelijkende staat der op ultimo december 1848 en op ultimo december 1849 in de vaart aanwezige Nederlandse zeeschepen en derzelver lastdragende inhoud:
Soort van schepen aanwezig 311248 uit de vaart 1849* nieuw gebouwd 1849 aanwezig 311249
getal lasten getal lasten getal lasten getal lasten
fregatten 236 77041 - - 1 359 237 77400
barken en pinken 156 41054 4 621 14 4150 166 44583
galjassen en galjoten 18 1962 - - - - 18 1962
brigantijnen 1 99 - - - - 1 99
brikken 60 5744 - - 5 622 65 6366
schoeners 93 7579 2 221 19 1647 110 9005
koffen 848 48958 10 608 51 2539 889 50889
smakken 181 6074 3 112 4 129 182 6091
tjalken 331 9286 12 328 86 2498 405 11456
hoekers 65 3305 - - 3 128 68 3433
gaffel- en kaagschepen 5 168 - - - - 5 168
damschepen 2 80 - - - - 2 80
belanders 9 383 - - - - 9 383
kotters 5 80 - - - - 5 80
paviljoenschepen 2 49 - - - - 2 49
loggers 1 37 - - - - 1 37
sloepschepen 9 238 - - - - 9 238
praamschepen 2 49 - - - - 2 49
bunschepen 17 524 - - - - 17 524
somp- of puntschepen 1 23 - - - - 1 23
stoomschepen 6 988 - - 4 680 10 1668
schepen < 20 last 98 1519 - - 7 100 105 1619
________________________________________________________________
Totaal 2.146 205.240 31 1.890 195 12.881 2.310 216.231**
Aanmerkingen: onder het getal schepen zijn niet begrepen die voor de visvangst gebezigd.
* door verongelukking, slopen enz. in 1848 uit de vaart geraakt.
** zijnde 409.398 zeetonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 januari. Het schip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Rotgans, van hier te Batavia aangekomen, heeft op de reis veel slecht weder doorgestaan en daardoor lekkage en meer andere schade bekomen. Het was naar Sourabaija verzeild om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt te koop gevraagd voor contant geld een tjalkschip, groot 40 à 50 ton, met deszelfs complete inventaris, hetzij geheel nieuw of niet ouder dan 6 jaren. Brieven franco, onder letter Q, bij de boekverkopers M. Wijt & Zonen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Middelburg, 22 januari 1850. De Hannoverse kof ANNA PETRONELLA, kapitein H.H. Ahrens, van Riga naar Antwerpen bestemd met lijnzaad, en bewesten Vlissingen aan de Nolle gestrand, is heden per stoomboot PRINSES MARIANNE binnengebracht om alhier, na enige vertimmeringen te hebben ondergaan, zee te kiezen. Inmiddels is dezelve met het grootste gedeelte van de inventaris uit de hand te koop. Adres op franco aanvrage bij de eigenaren Johs. Agelink van Rentergem & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dordrecht en Londen. Het voor passagiers, goederen en vee nieuw gebouwd, snelvarend Nederlands stoomschroefschip STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, vertrekt van Dordrecht naar Londen zaterdag de 1e februari des morgens. Adres te Dordrecht bij de directie of bij de cargadoors Visser & Van der Sande, en te Londen bij Hall & Son, 6, Circus Minories. (opm: het vertrek werd uitgesteld, zie advertentie d.d. 4 februari 1850)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 15 januari. Het schip ELSINA, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Kopenhagen, is de 13e dezer alhier gepasseerd en volgens rapport van loodsen met adsistentie wegens drijfijs te Kopenhagen binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Het schip BAROS, kapt. Van Duyn, van Batavia te Texel binnen, heeft volgens brief van de kapitein op de reis zware oostelijke stormen doorgestaan en daardoor enigszins lekkage bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De directie adverteert, dat in de eerste dagen van februari de dienst van Vlissingen op Antwerpen en Rotterdam door de stoomboot de STAD VLISSINGEN zal worden hervat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 25 januari. Gisteren morgen is de pink CORNELIS MOS, gevoerd door schipper M. Mos en toebehorende aan de reder A. Mos, met een lading kaas en boter naar Londen vertrokken. Deze is van dit jaar de eerste schuit, welke de reis naar Engeland onderneemt. Tot dusverre zijn enig vee en een zekere hoeveelheid boter, kaas, gist en gevogelde met pinken aan boord der stoomboot gebracht en met deze vervoerd. (opm: stremming van de vaart op de havens door ijsgang; Engelse stoomboten lagen buiten de kust van Scheveningen voor anker)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smirna, 7 januari. De Nederlandse brik WILLEM JAN, kapt. Oversluizen, en de bark FREDERICA WILHELMINA, zijn van Samos naar Amsterdam vertrokken, zijnde de blokkade van dat eiland opgeheven. De Nederlandse kof BROEDERTROUW is gelukkig te Syra aangekomen en wordt alhier verwacht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 11 januari. Vrachten voortdurend flauw en weinig omgaande. Voor een Engels schip is Sh.60/-besteed per ton talk naar het Verenigd Koninkrijk, en voor een Russisch schip van 3.000 quarters Sh.48/-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 januari. De stoomboot STAD VLISSINGEN, sinds enige tijd buiten de vaart uit hoofde der verfraaiingen en doelmatige verbeteringen tot genoegen en gemak van heren reizigers aan dit schoon gebouwde en uiterst snel gaand vervoermiddel aangebracht, zal bij voortgang van de sterke dooi reeds in de aanstaande week van hier naar Antwerpen vertrekken, later twee maal in de week van hier naar Rotterdam, en eens in de week geregeld naar Antwerpen stomen. Wij kunnen de reizigers deze in alle opzichten voortreffelijke boot, zo met betrekking tot gemak en snelheid, als tot de heuse en beleefde bediening aan boord, ten volle aanbevelen.


Datum: 29 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 januari. De Précurseur (opm: Antwerpse courant) deelt in zijn nommer van gisteren mede, dat bij Bridlington met man en muis vergaan is het te Veendam te huis behorende tjalkschip CATHARINA, kapt. Mulder (opm: kof, bouwjaar 1831; kapt. Jan Berends Mulder, zie ook PGC 010250)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 25 januari. Het schip GRONINGEN, kapt. Stoelman, van Marseille, is alhier met verlies van boten, verschansingen, watervaten, enz. binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Suriname, om direct met open water te vertrekken, de snelzeilende, gekoperde schoener SUSANNA, gevoerd door kapt. G.D. Visser.
Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, en C.L. Brandt, alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 28 januari. Berichten van de Kaap de Goede Hoop van 16 november maken gewag van vreselijke stormen, welke in de Zuid-Atlantische Oceaan in de laatste drie maanden geheerst hebben, en die men vreesde dat veel schade aan de scheepvaart zullen veroorzaakt hebben. Een daar gearriveerd schip was op een dag twee wrakken gepasseerd; een ander was een omgeslagen schip tegengekomen, terwijl vele schepen aldaar en in de andere havens met meer of min belangrijke schade waren binnengelopen. Verder meldt men van daar, dat op 10 november, te Tafelbaai aangekomen was de schoener COURIER, aan boord hebbende de overgebleven bemanning van het schip RICHARD DART, kapt. Potter, van London, met een detachement militairen en meer andere passagiers, naar Auckland (Nieuw Zeeland) bestemd, welk schip op 19 juni op een rots nabij Prins Edwards eiland verbrijzeld is en waarvan wij de bijzonderheden hieronder laten volgen:
Op 19 juni ’s namiddags ten 3½ ure ontdekte men land, op ongeveer 1 mijl afstand. (hetwelk naderhand is gebleken Prins Edwards eiland te zijn). Dadelijk liet men het schip in de wind lopen en trachtte te wenden; het schip echter weigerende, was men genoodzaakt voor de wind om te gaan. Op het ogenblik, dat men het schip voor de wind had gebracht, stootte het op een blinde klip. De brekers wierpen het over de klip heen, sloegen tegelijk de kajuitspoorten in, namen de boten, welke op het achterdek waren, mede, en sleepten 47 mensen met zich in de diepte, die hun graf in golven vonden. De overgeblevenen namen alsnu hun toevlucht in het grote want, toen een tweede golf de bevelvoerende officier van het detachement en een dame van boord wegsloeg, welke, benevens de eerste stuurman, die van de boegspriet geslagen werd, mede hun dood in de zee gevonden hebben. De brik werd alsnu dwars naar het land gedreven. De grote mast viel over boord tegen de rotsen en het gelukte de nog overig zijnde mensen om hun leven te redden, waarna in weinige minuten het schip geheel uit elkander geslagen was. Na met grote inspanning de steile rotsen te hebben beklommen, bereikte men eindelijk een plaats van zekerheid, waar men de invallende nacht kon verblijven. De volgende morgen vond men aan de rotsen wel enige kledingstukken en andere voorwerpen verspreid, maar niets waarmede men de honger kon stillen; men bouwde zo ver de materialen zulks toelieten, zich een hut en voedde zich met het rauwe vlees van jonge albatrossen, welke men gelukkig daar genoeg in de nesten vond. Na zeven dagen aldus aan de bittere koude en gedurige sneeuwstormen te zijn blootgesteld geweest (in welke tijd een der soldaten van koude was omgekomen), brak men op, om het eiland te onderzoeken, en 42 dagen, na hun schipbreuk ontmoetten zijn eindelijk enige mensen, welke aldaar in dienst van een huis in de Kaapstad, werkten, en die gedurende 32 dagen edelmoedig hun spijzen met de arme schipbreukelingen deelden, toen eindelijk de schoener COURIER met nieuwe provisie aldaar aankwam, hun aan boord nam en op 10 november te Tafelbaai aan wal bracht; hebbende 51 mensen bij deze schipbreuk het leven verloren. Men had in vier of dagen vóór de schipbreuk geen waarnemingen kunnen doen, en bevond zich op dat ogenblik, volgens gegist bestek, op 44º50’ ZB 36º40’ OL.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 26 januari. Op 23 dito is het schip de VROUW MAARTJE, kapt. J. v.d. Valk, vlot geraakt en aan de ducdalven gemeerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 27 januari. De loodsboot no. 7, gereed om naar het Engelse kanaal loodsen te brengen, is door de hevige storm en aandrang van ijs nabij de Brielse Heuvel door het breken der achtertouwen van een vishoeker met springtij geweldig aangedreven, zodat dezelve ten dele is gezonken, door het ijs en nieuw ingevallen vorst, vreest men voor het behoud dier loodsboot. Het ijs is alhier op verschillende punten huize hoog opgestuwd door de op gisteren gewoed hebbende storm.


Datum: 30 januari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 januari. Volgens een heden ontvangen bericht is het hoekerschip VROUW MAARTJE, kapt. Van der Valk, van Bilbao, laatst van Duinkerken, te Brouwershaven binnen gelopen, op de reis van daar naar Hellevoetsluis totaal verongelukt, hebbende een man daarbij het leven verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 28 januari. Alhier is binnengekomen de loodsboot No. 1, gevoerd door schipper C. Schrijnder, aanbrengende op één persoon na, die bij het overspringen verdronken is, de bemanning van het verongelukte hoekerschip de VROUW MAARTJE, kapt. J. van der Valk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Het schip ABEONA, kapt. Klein, van Rotterdam naar China, de 11e september Straat Soenda gepasseerd, is volgens brieven over Southampton, wegens gebrek aan water in een haven in de nabijheid van Shanghai binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 29 januari. Het gisteren binnengekomen galjootschip CURAÇAO, kapt. P. Kuyt, van Suriname, lag aanvankelijk op de rede buiten het ijs ten anker, doch ten gevolge van de harde wind is de ankerketting gebroken, waardoor hetzelve geheel naar de Noordse hoofden gedreven is. Het is echter heden met assistentie ener ijssloep op het kanaal gekomen, hebbende een anker verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. Stoom-Schroef-Schooner-Reederij, voor de vaart tussen Amsterdam en Londen. De boekhouder, directeur der voornoemde rederij, heeft de eer, in overleg met de heren commissarissen, heren deelhebbers uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering, welke gehouden zal worden op donderdag de 7e februari eerstkomende, des avonds ten 7 ure, in de Garnalen-doelen op de Singel ahier, ten einde aan te horen het daarop uit te brengen verslag en voorts te beraadslagen en besluiten op zodanige voorstellen als door het bestuur ter tafel zullen worden gebracht.
Amsterdam, 29 januari 1850, de boekhouder-directeur voornoemd, Paul van Vlissingen.


Datum: 31 januari 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 4e maart 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen het extra ordinair, welbezeild kofschip MINISTER VERSTOLK, gevoerd door kapt. D.R. Nolles, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 24 ellen 80 duimen, wijd 4 ellen 7 duimen, hol 2 ellen 59 duimen, en alzo gemeten op 134 tonnen of 71 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon of De Vries & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de boedel van de heer Jan Noord Klei, zich ook wel genoemd hebbende Jan Noord, in leven gezagvoerder van het Nederlandse fregatschip ZEELAND, gewoond hebbende binnen deze stad (opm: Amsterdam) op de Nieuwe Heerengracht, doch onlangs op de reis van Batavia herwaarts overleden, worden verzocht daarvan voor de 20e februari aanstaande opgaaf te doen ten kantore van de notaris J.A. Hoog op de Binnenkant.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya het snelzeilend gekoperd fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de heren Van Baggen & Co. of bij de cargadoors De Vries & Co., IJgracht no. 13.


Datum: 01 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 28 januari. Het schip GEESINA, kapt. Smit, van Bordeaux naar Ostende, is alhier met verlies van zeilen, rondhouten, boten, enz, binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 27 januari. Heden is alhier met verlies van boegspriet binnengelopen het schip (opm: schoenerkof) KLAZINA MARIA, kapt. H.J. Douwes, van Newcastle naar Havana bestemd. Hetzelve was met een Engels schip in aanzeiling geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 26 januari. Het Nederlands schip CONCORDIA, kapt. De Goede, van Rotterdam, is in het droge dok gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 26 januari. De ECHO, kapt. Schell, van Suriname naar Amsterdam, alhier met averij binnen, heeft de lading gelost en is met reparatie begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.S. de Jong, op de Leuvehaven alhier, voornemens zijnde de stoomboot de STAD BRIELLE, liggende bezijden het Oude Hoofd alhier, eerstdaags te slechten (opm: te slopen), verwittigt belanghebbenden, dat bij hem de machine à 16 paardekracht, uit de fabriek van Cocorel (opm: Cockerill) te Luik en alle de andere gedeeltes derzelve uit de hand te koop zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Livorno, 20 januari. Heden is alhier van Amsterdam gearriveerd het schip CLARA DOROTHEA, kapt. Fenenga. Het heeft veel slecht weder doorgestaan en daardoor schade aan tuigage bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een bericht uit Bridlington van de 24e dezer behelst het volgende: Op het strand alhier is aangespoeld een plankje waarop staat CATHARINA en hetwelk men veronderstelt afkomstig te zijn van het zelfde schip waarvan de 20e dezer een plank alhier is aangespoeld, waarop stond van Veendam (opm: zie NRC 290150)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Werumeus Buning, notaris te Uithuizen, zal ten verzoeke van J.O. Hoekstra, op donderdag den 31sten januari 1850, des namiddag te 2 uur, ten huize van J.A. de Boer te Zoltkamp, verkocht worden een jachtschip genaamd AREND EN JANTJE, groot 27 tonnen met deszelfs inventaris zo als hetzelve in de haven van Zoltkamp is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een welonderhouden praam, liggende bij de werf van Alkema en Bakker te Makkum.


Datum: 02 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 februari. Gisteren arriveerde binnengaats een Nederlandse bark, de naam onbekend, vermoedelijk de WHAMPOA of de TERNATE (opm: zie NRC 040250). Dezelve zat des avonds met hoog water en een met ijs overdekte rivier op de Kwade Hoek aan de grond. Onophoudelijk werden van daar noodschoten gehoord, welke heden morgen met nadruk herhaald zijn. Het schip heeft, behalve twee ijssloepen, welke hier aanwezig waren, heden nog enige, benevens de stoomboot KINDERDIJK – welke wegens bekomen averij niet vroeger kon vertrekken – tot adsistentie bekomen. Deze zijn waarschijnlijk op de plaats des ongevals aangekomen, dewijl men het schieten niet meer verneemt. Wegens de dikke mist is van hier niets te zien. De rivier is nog altijd overdekt met ijs en er waait een felle wind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 1 februari. Het schoener-hoekerschip de VROUW MAARTJE, kapt. Jacob van der Valk, toebehorende aan de reder Van Gijn te Vlaardingen, beladen met kastanjes, komende van Bilbao, laatstelijk van Brouwershaven, vertrok van daar in de vroege morgen van de 28e januari, maar had spoedig tegen een hoge zee en woedende storm te kampen, verloor in het Brouwershavense zeegat het roer en was dus nu ten prooi der golven. Signaalvuren ontstoken zijnde, werden deze al spoedig opgemerkt door de loodsboot No. 1, schipper C. Schrijnder, die dadelijk op het in nood zijnde schip aanhield en hetzelve vier maal op zij klampte en lijnen over wierp om trossen aan boord te krijgen, welke echter telkens sprongen, waarna men twee maal een zware kabel overnam, waardoor de loodsboot ten laatste het schip voor de wind om kreeg met het doel hetzelve in behouden haven om te brengen, doch ook die kabel, hoe goed ook bevestigd, moest voor de kracht van het woedend element bezwijken, en alle verdere pogingen om het schip van de wal te houden waren nu ontoereikend. In die toestand gaf de kapitein door seinen zijn verlangen te kennen om met zijn equipage, die, behalve de loods Jacob van der Sluis van Zanten, uit veertien koppen bestond, de reddeloze bodem te verlaten, vooral doordien hij ook de brekers op de Ooster meer en meer zag naderen en er nog maar weinige ogenblikken overbleven om een gewisse dood te ontkomen en niet hun graf in de golven te vinden. Schipper Schrijnder, door menslievendheid gedreven en door zijn aan boord hebbende manschappen aangemoedigd, waagde met voorbijzien van eigen levensgevaar een vernieuwde poging tot redding der equipage en gelukte het die loodsboot de schoener van achteren om op zijde te komen en nu aan tien mensen de gelegenheid te geven om door overspringing zich te kunnen redden, waarvan echter één, met name Klaas Notmeijer, door het doen van een missprong noodlottig in de verbolgen zee moest omkomen. Thans waren nog vier manschappen aan boord van het in nood verkerende vaartuig achtergebleven, waaronder de loods en een dertienjarige knaap zich bevonden. Ook deze moesten worden gered, zou de redding volkomen zijn. Als wilde men alle gevaren trotseren, ondernam genoemde schipper, bijgestaan door zijn manschappen, een laatste, niet minder moeilijke poging, om ook deze ongelukkigen te behouden, welke dan ook, niettegenstaande de meer en meer zich verheffende storm, met de gewenste uitslag werd bekroond, waarna genoemde loodsboot met verlies van zijn bezaansmast, maar met al de geredden, des namiddags omstreeks ten 3 ure van diezelfde dag in de haven van Brielle behouden aankwam. Wij gevoelden ons gedrongen om van dit voorval een zo breedvoerig, naar waarheid medegedeeld, bericht te geven, in de blijde hoop, dat zulks bij de Maatschappij ter Belooning van Edelmoedige Daden niet onopgemerkt zal blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ingezonden mededeling. Buitengewoon ongeluk. Na, door veelvuldige tegenspoeden zo als wellicht zelden te zamen liepen, volle vier maanden te hebben besteed voor een reis heen en terug naar Bilbao, was eindelijk de schoener-hoeker de VROUW MAARTJE in Brouwershaven gearriveerd en werd door de kapitein maandag 28 dezer beproefd om van daar uit in de Goeree binnen te komen. Deze laatste kleine overtocht vulde de maat der ongelukken van deze bodem, daar bij onverwacht opkomende storm en ijsregen het reeds verzwakte schip grond rakende, spoedig te bersten stiet en in de diepte dreigde weg te zinken. Gelukkig was een loodsboot nabij en de afgematte manschappen hadden slechts de tijd om daarin over te springen, maar tot hen behoorde ook Nicolaas Notmeijer, man en vader van vijf kinderen, die, de laatste aan boord, het laatst de gevaarlijke sprong wagende, door enige afwijking der boot, te kort schoot en in weinige ogenblikken voor het oog zijner verstomde tochtgenoten onredbaar verloren, in de golven zijn plotselinge dood vond. “Het volk is God dank gered”, klonk het de volgende morgen door de straten onzer stad, maar helaas, van één ook naar tijding smachtende huismoeder hoorde men die kreet nochtans niet. Ach, de ongelukkige ontwaarde te spoedig, dat zij alleen een troosteloze, arme, diepbeklagenswaardige weduwe was, en dat van alle die geredden, zij alleen haar brave man, haar kinderen hun ijverige vader niet zouden weder zien. God alleen kan haar zulk een onverwacht, treffend, ja onherstelbaar verlies, nader met geduld en onderwerping doen verduren, maar mensenvrienden kunnen toch haar rampzalige toestand enigszins verzachten, kunnen haar voor wanhoop bewaren, door enige bewijzen van weldadigheid, welke, zo ergens, hier zeker goed en Christelijk besteed zijn. Wie in de omtrek, wie verder heen in Nederland, voor deze deerniswaardige weduwe en haar vijf kinderen iets over hebben mocht, zende het aan de ondergetekende of, zo liever, aan de redactie van dit blad. De edelmoedige giften zullen doelmatig aangewend en daarmede wezenlijke zielsmart en drukkende armoede gelenigd worden.
Vlaardingen, 30 januari, A. Nooten

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 16 januari. Gedurende het jaar 1849 is de haven van Memel door 196 Nederlandse schepen bezocht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 januari. Gisteren arriveerde de stoomboot KINDERDIJK, op sleeptouw gehad hebbende het schip WHAMPOA, kapt. Pfeil, doch heeft hetzelve in zee moeten loslaten door het breken der machine.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 31 januari. Heden is alhier uitgeklaard het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Amsterdam, met 414 vaten suiker, 12 balen schone katoen, 3 vaten huiden en 10.335 pond quassiehout.


Datum: 04 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. De bark TERNATE, kapt. Cars Tz, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is gisteren tegen – en niet op – de Kwade Hoek, nabij Hellevoetsluis, door het ijs aan de grond gestuwd en er door bezet geraakt. De bark is echter, met adsistentie van ijssloepen enz. in vlot water gebracht en door de stoomboot KINDERDIJK heden morgen ten 10 ure in de mond van het kanaal gesleept. Het schip was, niettegenstaande het zware werken dat het gedaan had, dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling. De ondergetekende, gevoerd hebbende het Nederlandse hoeker-schoenerschip de VROUW MAARTJE, alhier te huis behorende, acht het zich een dure plicht zo voor zich als uit naam zijner onder gehad hebbende manschappen, bij deze zijn openlijke dank te betuigen aan de bemanning der loodsboot No. 1, van Maas en Goedereede. Met het voornoemd schip buiten het Brouwershavensche Gat met afgestoten roer en toenemend stormweder drijvende, is de gezagvoerder C. Schrijnders van voormelde loodsboot ter zijner hulp werkzaam geweest en heeft met uitstekende kunde en zeemanschap alles aangewend tot behoud van zijn schip. Ten laatste alle pogingen vruchteloos zijnde en in het grootste gevaar van op de Ooster te verbrijzelen, zijn door schipper Schrijnders met kloek beleid en met Gods hulp de equipage van de VROUW MAARTJE gered - waarbij echter ongelukkig één man is omgekomen - doch twaalf mensenlevens hadden aan schipper Schrijnders en de zijnen hun behoud te danken; aan boord der loodsboot werden hij en zijn manschappen liefderijk opgenomen en verpleegd, zo als zij ook door de heer onder-inspecteur van het loodswezen te Brielle, de WelEdel Gestr. Heer Penning Nieuwland, met de meeste deelneming zijn ontvangen en van het nodige voorzien. Mogen schipper Schrijnders en zijn gezellen verzekerd zijn dat wij steeds met de innigste dankbaarheid hun gedenken zullen en zij door Gods zegen ruim beloond worden voor hun moedige, menslievende en Christelijke pogingen in het redden van medemensen in de nood.
Vlaardingen, 31 januari 1850, get. Jacob van der Valk

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Wekelijkse stoombootdienst tussen Dordrecht en Londen voor passagiers, goederen en vee. Het geheel nieuw gebouwd ijzer schroef-stoom-schooner-schip STAD DORDRECHT, groot ruim 300 ton, zal met mei aanstaande voor bovengenoemde dienst in de vaart gebracht worden. De tijd van vertrek zal nader worden bekend gemaakt. Informatiën zijn inmiddels te bekomen te Dordrecht ten kantore der directie, Maartensschat, letter A, No. 104. (zie NRC 240550)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 februari. De Nederlandse schoener COURIER, kapt. A. Schaap, van Marseille, is door de mist op de plaat gezeild, doch met adsistentie van ijssloepen weder af en alhier in het kanaal gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gedurende het jaar 1849 zijn te Napels aangekomen 15 Nederlandse schepen, te Santa Cruz de Tenerife 3, te Caen 1, te Cherbourg 1, en te Honfleur 3.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. Stoom-Schroef-Schooner-Reederij, voor de vaart tussen Amsterdam en Londen. De boekhouder, directeur der voornoemde rederij, heeft de eer in overleg met heren commissarissen, heren deelhebbers uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering, welke gehouden zal worden op donderdag de 7e februari eerstkomende, des avonds ten 7 ure zeer precies, in de Garnalen Doelen op de Singel alhier, ten einde aan te horen het daarop uit te brengen verslag, en voorts ingevolge art. 17 der voorwaarden te beraadslagen en besluiten op zodanige voorstellen als door het bestuur ter tafel zullen worden gebracht.
Amsterdam, 29 januari 1850, de boekhouder-directeur voornoemd, Paul van Vlissingen.


Datum: 05 februari 1850


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijn kinderen en behuwd-kinderen, mijn geliefde echtgenoot Jan Gips in de ouderdom van 58 jaren.
Dordrecht, 5 februari 1850, C. Gips - Sebes. (opm: zie ook DC 120250)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. C. de Ranitz, notaris te Groningen, zal op vrijdag den 15den februari 1850 des avonds te 7 uur ten huize van erven E.J. Tiddens, in het Huis de Beurs te Groningen, publiek worden verkocht een sterk en welgebouwd kofschip genoemd CHRISTINA MARIA, groot 89 tonnen, gevoerd bij de kapt. J. Stuiveling, liggende te Amsterdam in het Oosterdok, met de daarbij voorhanden inventaris, om te aanvaarden dadelijk na de toeslag. Nadere informatie te Groningen, ten kantore van de ondergetekende notaris.
Mr. C. de Ranitz, notaris.


Datum: 06 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men vraagt te koop uit het vaarwater een goed zeilende en zich in goede staat bevindende gekoperde en kopervaste brik of schoener van 80 tot 100 last, hetzij onder Nederlandse vlag, hetzij onder vreemde, te leveren na aanname der thans voorgestelde scheepvaartwetten.
Men verzoekt opgave met franco brieven aan het bureau dezer courant onder letters AZ.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 4e maart 1850, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd MINISTER VERSTOLK, gevoerd door kapt. D.R. Nolle, volgens meetbrief lang 24 ellen 80 duimen, wijd 4 ellen 7 duimen, hol 2 ellen 59 duimen en alzo gemeten op 134 tonnen of 71 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar, of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wezel & Zoon, of De Vries & Co, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Suriname, 15 december. De schoener SURINAME, met 39 vaten suiker van de Saramacca, is de 4e november lek geworden en gezonken. De lading is geheel weg.


Datum: 07 februari 1850


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Valparaiso zal medio maart van Dordrecht vertrekken, het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip TIMOR, kapt. J. Koning. Adres voor goederen en passagiers bij de cargadoors Visser & Van der Sande, te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 5 februari. Blijkens schrijven van kapt. J. Koning, voerende het barkschip TIMOR, de 4de te Brouwershaven binnen, was hij in de morgen van de 3e reeds voorgaats gekomen, maar geen gezicht hebbende en geen loodsen buitengaats zijnde, was hij verplicht weder af te houden, terwijl in de morgen van de 4e weder geen loodsen buiten zijnde, een Engelse loods hem heeft binnengebracht tot aan de Schaar, alwaar hij iemand uit de boot der Redding-Maatschappij heeft genomen, daar er onderscheidene tonnen door het ijs weggeslagen waren.


Datum: 08 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Men schrijft uit Antwerpen: Het Belgisch schip EMMA, kapt. Lamot, is des avonds van de 3e dezer van Jacmel (opm: Haïti) voor de stad Antwerpen aangekomen. Gedurende de reis hebben vier manschappen der equipage, en onder deze de stuurman, geweld gepleegd jegens de gezagvoerder, hem de armen gebonden en naar het dek gesleurd. De kapitein is deswege door de rechter van instructie gehoord, ten gevolge waarvan de stuurman en twee matrozen in hechtenis zijn genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New York het nieuw gebouwd Nederlands barkschip LUCONIA, kapt. A. Pronk. Adres ten kantore van Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Volgens brief van kapt. Swart, voerende het schip DRIE GEBROEDERS, in dato San Francisco 18 november, lag hij als toen gereed om de volgende dag via de Sandwich eilanden naar China te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands smakschip, groot ca. 42 rogge-lasten, liggende te Amsterdam. Te bevragen bij de cargadoor J. Langeveld te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.C.H. Piccardt, notaris te Pekela, zal op vrijdag den 15den dezer, des avonds te 6 uur, ten huize van H. Pijbes te Nieuwe Pekela publiek presenteren te verkopen het snel zeilend kofschip, JACOBA genoemd, groot 128 tonnen met deszelfs volledige inventaris, laatst gevoerd door kapt. A.B. Verstok van de Oude Pekela, liggende het zelve thans te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip, DE VROUWE CATHARINA genaamd, groot zeven en veertig tonnen, thans liggende buiten Der A Poort bij Groningen en bevaren door Bene Jelles Klein. Te bevragen bij de heer M.W. Stuivinga, commissionair, wonend aan het Schuitendiep.


Datum: 09 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 8 februari. Heden middag werd alhier op de werf De Lelie, behorende aan de scheepsbouwmeester G. Lindeman, de kiel gelegd en de eerste spijker geslagen van een brikschip, genaamd H. VINCENTIUS VAN PAULO, groot circa 270 lasten, voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heer J.H. van Gent, bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 6 februari. Het schip HECTOR, kapt. Post, van Apalachicola (opm: Florida) herwaarts gedestineerd, is op de Schelde bij Walsoorden, na de ankers verloren te hebben, aan de grond vastgeraakt. (opm: Amerikaans driemastschip, zie NRC 060350)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holmes’ Hole (opm: Vineyard Haven, Mass.), 10 januari. Het schip ZODIAC, kapt. Popcken, van Suriname, hebbende deze laatste haven verlaten de 17e december om naar Boston te zeilen, is, na tegen hevige stormen te hebben gekampt, met gebroken fokkemast alhier binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens een bij het departement van marine van de Nederlandse consul te New York ontvangen bericht, is Zr.Ms. brik de KOERIER, onder bevel van de kapt.luit.t.zee Van Braam Houckgeest, op de 10e november 1849 te San Francisco in Californië aangekomen en weinige dagen daarna weder gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Hellevoetsluis, 5 februari. Een droevig ongeluk dompelde deze gemeente plotseling in diepe rouw. Een jol, bemand met zeven wakkere zeelieden (dezelfde welke het schip TERNATE op de Kwaden Hoek geassisteerd en afgeholpen heeft), ging in de namiddag naar de Goereesche haven, met oogmerk om zo veel mogelijk uit zee komen schepen te assisteren. Tegen de avond terug komende bij felle Z.Z.W. wind en het daardoor opzetten van het ijs tegen de Noordwal, werd het gevaar nog vermeerderd door de donkere avond; men kon dus de haven niet bereiken, waarvan het ongelukkig gevolg was, dat de jol door het overgijpen van het zeil, zodanig tegen die geweldige ijsmassa stootte, dat dezelve omsloeg en zeven zich daarin bevindende personen, in weerwil der dadelijk aangewende pogingen tot hulp, verdronken. Vier weduwen en acht wezen, bewenen daardoor het gemis harer dierbaarste betrekkingen en groot is de verslagenheid, welke hier op ieders gelaat is uitgedrukt.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Nederdistrict Nickerie, 2 januari. Heden is alhier uitgeklaard het schip KOOPHANDEL, kapt. M.F. Remmers, naar Rotterdam met 281 vaten suiker.


Datum: 11 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 februari. Op de 1e dezer stonden voor de arrondissements-rechtbank te Appingedam te recht acht schippers, allen wonende te Delfzijl, beschuldigd van diefstal van een partij hout, afkomstig van het Nederlands kofschip de DRIE KINDEREN (opm: zie NRC 121149), op de 7e november des vorigen jaars op het Pilsumer wad gestrand. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 februari. Het schip HECTOR, kapt. Post, van Apalachicola (opm: Florida) herwaarts gedestineerd, op de Schelde bij Walsoorden vastgeraakt, zit zeer gevaarlijk en heeft veel geleden. Onderscheidene lichters zijn derwaarts afgezonden om de lading over te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 15 januari. Alhier overwinteren de volgende schepen onder Nederlandse vlag:
TRIJNTJE, kapt. Visser, GEERTRUIDA JOHANNA, kapt. H.J. Scholtens, CORNELIA, kapt. Mooi, JOUKJE JACOBA, kapt. J. Geltes, MAGDALENA, kapt. Witrock, en PAULINA HELENA, kapt. Schau.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping in de Doelen te Schiedam op woensdag de 6e maart 1850, des voormiddags ten 11 ure ten overstaan van de notaris J. Lechner, aldaar gevestigd, van het welbezeild kofschip, genaamd GEERES, met deszelfs inventaris, laatstelijk gevoerd door kapt. G.J. Das, groot 77 lasten, liggende in de Nieuwe Haven dier stad. Inmiddels kunnen inlichtingen verkregen worden ten kantore van genoemde notaris en van de notaris W.S. Burger Wz. te Rotterdam, alsmede van de heren cargadoors A. Prins & Co te Schiedam. (opm: zie NRC 220650)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 7 februari. Het Nederlands schip VEREENIGING, kapt. Poldervaart, van Rotterdam naar Belfast bestemd, is hier heden lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tafelbaaij, 6 december. Het schip PADANG, kapt. A.A. van der Linden, van Batavia naar Rotterdam, is alhier met schade binnengelopen, hebbende een stortzee over gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Curaçao direct, om de 31e maart te vertrekken het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast brikschip GOUVERNEUR ELSEVIER, gevoerd door kapt. Jan Kuyt, voor goederen en passagiers, waartoe het expresselijk is ingericht met een zeer ruime en luchtige kajuit. Te bevragen bij de reder H. van Rijckevorsel, of bij de cargadoors Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De kapitein ter zee, directeur der marine te Amsterdam, zal op woensdag 20 februari a.s., des morgens ten 11½ ure, doen verkopen het stoomschip LAURENS KOSTER, liggende aan ’s Rijks werf aldaar, met deszelfs werktuigen en ketel en inventaris, bestaande in ankers, kettingen, touwen, rondhout, tuig, zeilen en verdere voorwerpen, zo als die zich thans aan boord van gemeld vaartuig bevinden.


Datum: 12 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 9 februari. Heden ontwaarde men van uit deze stad, dat er – waarschijnlijk in de jongst verlopen nacht – drie schepen op slechts geringe afstand van elkander, gestrand zijn op de Zeehondenplaat, één der vele en gevaarlijke zandbanken van Schouwen. Het vliegende zuid-wester en west-zuid-wester stormweder belet van hier uit enige hulp toe te brengen. De reddingschokker No. 1 van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam, gevoerd door schipper P. Regoort, is echter in zee waargenomen, koers zettende naar de plaats des ongevals.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 10 februari. In de afgelopen nacht omstreeks 12 ure zijn alhier door de schokker No. 1, gevoerd door schipper P. Regoort, en toebehorende aan de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, aangebracht twintig schipbreukelingen, zijnde de equipagiën der drie op de Zeehondenplaat gestrande schepen, welke zijn gebleken te zijn het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. J.J. de Boer, van Marseille naar Rotterdam, beladen met stukgoederen, het Nederlandse kofschip CERES, kapt. P. Vernes, van Liverpool naar Dordrecht, beladen met klipzout, en het Engelse schoenerschip JOHN AND JAMES, kapt. P. Evans – volgens anderen ALFRED AND JAMES, kapt. Milford – van Londen in ballast naar Rotterdam. Schepen en ladingen zijn totaal verloren.
Toen kapt. Vernis met de equipage zich in zijn sloep begaf, gelukte het hem tevens de manschappen der beide andere schepen in dezelve op te nemen en hen zodoende van een wisse dood te redden, zijnde zij allen naderhand door de schokker opgenomen. Heden morgen zijn onderscheidene vaartuigen vertrokken om zo mogelijk nog iets der schepen en ladingen te redden, waartoe echter weinig kans bestaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 februari. Het schip HECTOR, kapt. Post (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Apalachicola (opm: Florida) naar Antwerpen gedestineerd, op de Schelde bij Walsoorden aan de grond vastgeraakt, zal waarschijnlijk weg zijn, zijnde bijna geheel in het zand ingeweld en zwaar lek. De derwaarts gezonden stoomboot is onverrichter zake teruggekeerd. Men is bezig de lading in lichters te lossen, waarvan bereids enige waren gearriveerd. (opm: volgens de AH van 140250 is dit een Amerikaans schip)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. Lymington, voerende het stoomschip ANTILOPE, de 7de te Yarmouth binnengelopen om kolen in te nemen, bericht dat hij in de late avond van de voorgaande dag, een kleine diepgaande brik had ontdekt, welke in zinkende staat was. Hij had dadelijk naar dezelve afgehouden, om aan de bemanning, welke in het want zat, hulp te bieden, maar op hetzelfde ogenblik zonk het schip en het mocht hem niet gelukken iemand te redden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van mijn geliefde echtgenoot, Jan Gips, betuig ik, mede uit naam van mijn kinderen, behuwd kinderen en verdere familie, mijn hartelijke dank.
Dordrecht, 11 februari 1850, Wed. Jan Gips
PS. De scheepmakersaffaire zal door mij, onder dezelfde firma en onder toezicht van mijn oudste zoon, worden voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De ondergetekenden, daartoe uitgenodigd door de burgemeester van Hellevoetsluis, zullen zich gaarne belasten met het ontvangen van giften, ten behoeve der weduwen en wezen van de verongelukten voor Hellevoetsluis, op 5 februari ll. - zie Dordrechtsche Courant van den 9 dezer - en nodigen hun stadgenoten uit, door hun bijdragen het lot der achtergeblevenen te helpen lenigen.
Dordrecht, 11 februari 1850, J. van Wageningen Dz., P. Blussé van Oud-Alblas

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De ondergetekenden, bewogen met het lot der nagelaten betrekkingen van de op den 5 dezer maand op de rede van Hellevoetsluis verongelukte bemanning der sloep ONRUST, bestaan hebbende uit de schipper Jacob van Rees, en de varensgezellen: Jacob Spek, Willem de Gast, Hermanus van den Berg, Johannes Klinge, Cornelis Lodewijk Klop en Baris Cornelis Klop, die bij dat ongeluk hun dood in de golven vonden, nodigen hun menslievende stadgenoten uit, iets te willen afzonderen tot leniging van het lot dier ongelukkigen, zij zullen zich volgaarne belasten met het in ontvangst nemen en het overmaken dier liefdegiften aan de commissie die zich te Hellevoetsluis ten dien einde gevormd heeft, en zij vertrouwen dat hun beroep op de weldadigheid hunner stadgenoten, ten behoeve der 4 weduwen en 8 kinderen, door de verongelukten nagelaten, niet tevergeefs zal zijn geschied.
Dordrecht, 9 februari 1850, G. Mauritz, J.B. ’t Hooft, Sandberg & Co., Visser & Van der Sande, scheepsmakelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping in het Gebouw voor Publieke Verkopingen, in de Doelstraat te Dordrecht, op maandag 4 maart 1850, des morgens ten elf ure, door de Zaakwaarnemers Roest en Wüst, van een in den jare 1847 te Dordrecht nieuw gebouwd overdekte statie tjalkschip, genaamd de DANKBAARHEID, volgens meetbrief groot 46 tonnen, met al deszelfs staand- en lopend want, ankers, zeilen, touwen, kettingen en verdere inventaris, benevens een roeiboot, welk schip is liggende in de Haven nabij de Boombrug te Dordrecht, en is aldaar dagelijks te bezichtigen.
En het zeer goed geconserveerd hol van de stoomboot genaamd de KONING DER NEDERLANDEN, gevaren hebbende tussen de steden Rotterdam en Dordrecht.
Deze boot is tot vele doeleinden geschikt, en bijzonder voor een badinrichting.
Dezelve is liggende in de Haven tussen de Noorder- en St. Joris Poorten, achter de fabriek van de ondernemers der Dordrechtsche Stoombooten, alwaar dezelve dagelijks te bezichtigen is van des morgens 9 tot 12 ure, en des namiddags van 1 tot 5 ure.
De condities en voorwaarden zullen drie dagen voor de verkoop, ten kantore van gemelde zaakwaarnemers, voor de gegadigden ter inzage liggen.
Nadere informatiën ten kantore van gemelde zaakwaarnemers Roest en Wüst, in de Wijnstraat, B 86, te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen op donderdag de 21e februari 1850, des avonds te 7 uur, ten huize van de erven E.J. Tiddens, in het Huis de Beurs, aldaar publiek worden verkocht:
- een zeer grote scheepstimmerwerf, De Noorderwerf genaamd, bestaande in ruime behuizing, get. E 168 V, met fraaie tuin, scheepshellingen, groot nieuw vertimmerde bouwschuur en ruim erf met slijkgat en kraanplaats, staande en gelegen Noordzijde aan de Noorderhaven te Groningen, hebbende de behuizing vrije uitgang naar de Leliënstraat
- een grote scheepstimmerwerf, De Buitenwerf genaamd, bestaande in scheepshelling, ruime behuizing, vier knechtenwoningen, grote timmerschuur, tuin en enig land, staande en gelegen buiten de Kranepoort Noordzijde aan het Reitdiep te Groningen, zijnde thans vrij eigen grond.
Om te aanvaarden den 1sten maart. Te bezien daags voor en op de verkoopdag.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 11 februari. De 9e dezer is alhier uitgeklaard het schip LOUISA CHRISTINA, kapt. L.C. Peters, naar Amsterdam met 624 vaten suiker, 128 balen schone katoen en 1.570 pond quassiehout, en heden het schip PHOENIX, kapt. H.J. de Boer, naar Amsterdam met 292 vaten suiker.


Datum: 13 februari 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bayonne, 31 januari. In het vorige jaar had men, bij gemis van Nederlandse schepen, Franse schepen gebruikt voor vijf expeditiën naar Hamburg en twee naar Bremen. Uit Nantes was aanvrage om Nederlandse vaartuigen derwaarts te zenden, waaraan men behoefte heeft voor de expeditie van granen naar Engeland ten gevolge van de gunstige verandering in de scheepvaart-wetgeving aldaar. Men vreesde echter, dat deze haven in dit jaar wederom door geen andere Nederlandse schepen zou worden bezocht, dan de weinige, die met ladingen rechtstreeks uit Nederland komen, en dat men dus voor de verzendingen naar Nederland en de Hanzesteden wederom andere vaartuigen zal moeten bezigen. De Nederlandse schepen, die onze haven bezoeken, zijn zeker van bevrachting te zullen vinden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Valparaiso en San Francisco (Californië) voor goederen en passagiers het nieuw gekoperd, extra snel zeilend Nederlands barkschip WOLTEMADE, kapt. F. Guyt Jr.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.


Datum: 14 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 8 februari. Het schip INDUSTRIE, kapt. J. de Boer, van Cephalonia naar Hamburg, is alhier met verlies van steng binnengelopen. Twee man zijn door een golf over boord geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Het schip PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, van Batavia naar Dordrecht, in Brouwershaven binnen, heeft volgens brief van Dordrecht van de 11e dezer, drie dagen met vliegende storm voor de wal gekruist, en daardoor lekkage bekomen. De 9e dezer was een aanvang gemaakt met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men vraagt te koop een welbezeild kofschip, zonder zwaarden, groot 50 à 55 lasten, niet ouder dan vier jaren. Opgaven van prijs worden met franco brieven gevraagd onder letters AB bij de boekverkopers M. Wijt & Zonen, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 8 februari. De 6e dezer is 40 mijl oost-zuid-oost van de Spurn (opm: Spurn Head, Humber) met man en muis gezonken een ogenschijnlijk nieuwe Nederlandse kof met een lange scheepsnaam en plaats waar dezelve was te huis behorende. De kapitein van de kof was circa 50 jaren oud en de verdere equipage bestond uit vier jonge mannen, ieder circa 20 jaren oud.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 februari. Volgens bericht uit Napels van het laatst der vorige maand hadden drie aldaar aangekomen Nederlandse schepen ernstige moeilijkheden ondervonden, ten gevolge ener overtreding van de bepalingen der douane, doordien zij naar Sicilië en Konstantinopel bestemde tabak aan boord hadden, een artikel, waarin de handel aan de regering voorbehouden is. Niettegenstaande de door de Nederlandse consul-generaal te Napels bij de regering in het werk gesteld ijverige pogingen had tot dusver slechts de vrijlating van één der bedoelde schepen, tegen betaling ener geringe boete, verworven kunnen worden; echter waren de kisten met tabak verbeurd verklaard.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 februari. Uit Bahia wordt van 18 december gemeld: In onze omstreken is een verwoestende ziekte uitgebarsten, die ook tot de haven doorgedrongen is, en het eerst de equipages van Zweedse en Oostenrijkse schepen aangetast en velen daarvan ten grave gesleept heeft. Aanvankelijk vleide men zich, dat de schepen van andere natiën, op welke het volk beter en meer overeenkomstig de eisen van ons klimaat gevoed wordt, gespaard zouden blijven; doch in die hoop is men teleurgesteld, want sedert acht dagen woedt de ziekte zonder onderscheid op de Italiaanse, Duitse, Engelse, Franse en Portugese schepen, die in de haven liggen. Twee Nederlandse schepen, die zich thans hier bevinden, de TRITON en de SNELHEID, zijn gelukkig tot dusver bevrijd gebleven. Deze ziekte, door de Braziliaanse doctoren een kwaadaardige koorts genoemd, maar waarin de vreemde geneesheren de gele koorts menen te herkennen, is bijzonder moorddadig voor nieuw aangekomenen, die nog niet aan het klimaat gewend zijn, terwijl de overigen er afkomen met hevige brakingen en een kortstondige koorts, die echter grote zwakte achterlaat.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 13 februari. Gisteren is alhier aangekomen de Nederlandse schoener ESSEX, kapt. J.A. de Hazeth, met twee passagiers van Curaçao, en zijn uitgeklaard de schepen ELIZA, kapt. D.H. Dirks, naar Amsterdam met 477 vaten suiker, 54 puncheons rum, 86 balen schone katoen en 8 vaten arrowroot, en het schip DIANA, kapt. E.R. Teijleman, naar Rotterdam met 264 vaten suiker.
Zr.Ms. transportschip MERWEDE, commandant Spanjaard, is de 10e dezer uitgezeild naar Hellevoetsluis; de 12e dezer de koloniale schoener CURAÇAONAAR, kapt. A.H. Hoff, naar Demerary en Zr.Ms. brik SPERWER, commandant J.W.F. Frucht, naar Curaçao.
Door Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO werd heden naar zee gesleept Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, commandant kapt.t.zee S.J. Graaf van Limburg Stirum, naar Curaçao.


Datum: 15 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Een Nederlands schip, waarvan de naam tot nog toe onbekend is, verging de 8e dezer in de storm op de kusten van Lincolnshire.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 februari. Heden is alhier met schade aan tuig en zeilen binnengelopen het Nederlands schip (opm: brik) THETIS, kapt. H. Meppelder, van Liverpool naar New York. Hetzelve had deze schade op de 6e dezer in een zware storm bij Cape Clear bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. en F.N. en H.W. Montauban van Swijndregt en F. en W. van Dam, te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 5e maart 1850, des namiddags ten 4 ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen: het snelzeilend Nederlands gekoperd barkschip, genaamd MARIA, laatst gevoerd door kapt. W. Calander, volgens meetbrief lang 29,30 el, wijd 5,40 el, hol 4,28 el, en alzo groot 301 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere inventaris, zo als hetzelve ligt aan de scheepstimmerwerf, genaamd Rotterdamsch Welvaren, aan de Hooge Zeedijk, even buiten deze stad, zijnde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Commissarissen der inmiddels in staat van liquidatie zijnde Kamper-Hullsche Stoomboot-Maatschappij, waarvan de zetel is gevestigd te Kampen, brengen mits deze ter algemene kennis, dat op maandag de 25e maart aanstaande, des avonds ten 7 ure, in de Dom van Keulen te Kampen, ten overstaan van de aldaar residerende notarissen J. Meijlink en Mr. F.L. Rambonnet Fz. in het openbaar zal worden geveild het in de vaart van Kampen op Hull gebezigde, in Nederland gebouwd ijzeren stoomschip KONING WILLEM II, laatstelijk gevoerd door kapt. R.C. van Driesten, liggende in de Bovenhaven te Kampen, met deszelfs bijzonder goed werkende dubbele machine van 90 paardekracht, lage drukking, lang 43 ellen 40 duim, wijd 5 ellen 13 duim, hol 3 ellen 22 duim, en alzo gemeten op 319 ton of 168 last, en zulks met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, machinerieën en andere scheepsbehoeften, zo als die zich thans aan boord van gemeld vaartuig bevinden en breder zijn omschreven in de aanwezige inventaris, terwijl inmiddels nadere informatiën in te winnen zijn bij de met de aanwijzing belaste heer C. Penning, hoofd-machinist bij de Rijn- en IJssel-Stoomboot-Maatschappij te Kampen.
Voorts worden alle crediteuren van meer gezegde Kamper-Hullsche Stoomboot-Maatschappij opgeroepen om vóór de eerste maart aanstaande opgave te doen hunner presentiën ten kantore van Gebroeders Van Hasselt te Kampen.
Kampen, 11 februari 1850, G. Salomonson, president

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gedurende het jaar 1849 is de haven van Messina door 24 Nederlandse schepen bezocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Stettin overwinteren onder andere, de Nederlandse schepen, TRIJNTJE, kapt. Visser, GEERTRUIDA JOHANNES, kapt. Scholtens, CORNELIA, kapt. Mooi, en JOUKJE JACOBA, kapt. Geltes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank zal namens zijn principalen op vrijdag den 22sten februari 1850, des avonds te 6 uren, ten huize van de logementhouder W.J. Bakker in het Gemeentehuis te Veendam publiek veilen en verkopen het extra wel bezeild kofschip, genaamd ANNA SIEBERDINA, groot 100 tonnen en zulks met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, touwwerk, zeilen en andere scheepsbehoefte, zo en invoegen hetzelve als kapitein is bevaren door J.H. Ugen, liggende thans te Groningen; terwijl het inventaris in verschillende logementen en ter plaatse van verkoop in tijd ter lezing zal liggen. (opm: de kof, bouwjaar 1831 wordt voor NLG 4.600 geheel eigendom van mede-reder kapt. Ugen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee, te Leeuwarden, zal, op maandag den 25 februari 1850, des namiddags ten 3 ure, ten huize van J.P.O. de Boer, in de Valk te Franeker, provisioneel verkopen: Een overdekt en gewegerd Tjalkschip, genaamd HOOP OP ZEGEN, geijkt op 40 ton, met al derzelver toe en aanbehoren, staand en lopend want, zoals het door de weduwe J.J. van Sloten wordt bevaren en in de Stadsgracht te Franeker ter bezichtiging is liggende; 8 dagen na de toewijzing te aanvaarden.


Datum: 16 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 februari. Volgens de Middelburgsche Courant is het schip de THOMASINE, dat op 12 dezer te Vlissingen werd te water gelaten, toen het van de helling kwam en terwijl het geen ballast in had, door de felle wind op zijde geworpen. Men heeft er een lichter bij gebracht om het weder te rechten. Daarna zal het de lading innemen om met de eerste gelegenheid naar Ceylon te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. In de haven van Portsmouth wilde op 12 februari een met vijf man van het Engels strafschip bezette sloep naar buiten varen, toen zij met het Nederlands schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, van Batavia naar Amsterdam bestemd, in aanraking komende omsloeg en allen wellicht het leven zouden hebben verloren, indien zij niet door de equipage van het Nederlands schip waren te hulp gekomen en gered.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 15 februari. Heden is alhier aangekomen Zr.Ms. schoener WESP, commandant luit.t.zee 1e kl. R. van Vos, van Curaçao, laatst van St. Eustatius.


Datum: 18 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Volgens brief van kapt. J.B. Jaski, voerende het schip CATHARINA JOHANNA, van Batavia herwaarts gedestineerd, in Texel binnen, in dato 15 februari, was hij met zware storm benoorden Texel aan lagerwal bezet geweest en had hij daardoor verscheidene zeilen verloren en veel water bij de pompen gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dartmouth, 13 februari. Heden arriveerde alhier met verlies van masten en andere schade het Nederlands schip MARIA, kapt. Rotgans, van Suriname naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Het Nederlands barkschip PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, van Batavia, laatst van Brouwershaven, naar Dordrecht, is op de hoogte van de Steenbergsche Vliet aangezeild door het fregatschip d’ELMINA, mede van Brouwershaven naar Rotterdam, en daardoor buiten het vaarwater geraakt, en zit zeer gevaarlijk, hebbende het voorschip, hetwelk vast zit, veel geleden. Men vreest, dat het schip weg zal zijn. De d’ELMINA en de RHOON EN PENDRECHT zijn ook buiten het vaarwater aan de grond geraakt, doch zaten niet gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Een particulier bericht van Hellevoetsluis meldt, dat op Scheelhoek aan de grond is geraakt een kof, vermoedelijk de JANTINA, kapt. G.H. Stratingh, te Pekel-A te huis behorende, van Bordeaux met wijn geladen, heeft drie sloepen tot adsistentie bekomen, waarvan zeven man op het schip overgegaan zijn. Twee man der equipage hadden het schip met een Goereese slampamperboot verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Figueira, 5 februari. Het schip MINERVA, kapt. Jongebloed (opm: kof, kapt. J. Jongbloed), dat voor Hamburg bestemd op deze rede voor anker lag, heeft de 26e januari naar men vermoedt op een anker gestoten en is ten gevolge daarvan lek geworden en gezonken. De lading, uitgezonderd het zout, is geborgen, het schip afgekeurd en verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 februari. Dinsdag namiddag j.l. (opm: 12 februari) is alhier van de Noorderwerf te water gebracht de ijzeren stoomboot LT.ADM. TJERK HIDDES. Deze boot is in de loop van deze winter door de heer A. Meulman, meester-smid alhier, middendoor gezaagd en vervolgens 6 oude voeten verlengd. De genoemde boot zal tussen Stroobos en de Lemmer in dienst worden gebracht.


Datum: 19 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Nopens het schip PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, waarvan wij in ons nommer van gisteren melding maakten, luiden de berichten heden niet geruststellender, zullende het schip waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 februari. De kof, welke op de Scheelhoek aan de grond zit, is genaamd JANTINA, kapt. G.H. Stratingh, van Bordeaux. Van de lading zijn reeds circa 250 fusten wijn, enz, alhier in de haven gelost. Men hoopt het schip met het volgend water er af te brengen, zijnde hetzelve nog dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 februari. De kof JANTINA, kapt. K.K. Hagedoorn, van Antwerpen met aardappelen herwaarts gedestineerd, is, volgens brief van het Nieuwe Diep van de 16e dezer, die morgen bij Calandsoog gestrand, doch het volk gered. (opm: zie AH 250250)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.S. Bokma, te Akkrum, zal, op woensdag den 6 maart 1850, des avonds om 7 uur, ten huize van den kastelein Age S. Dijkstra, te Akkrum, provisioneel bij strijk en verhooggeld, verkopen:
-1: Een hecht en best onderhouden Hek Tjalkschip, groot 59 ton, genaamd de VROUW ANNA, met complete inventaris, zodanig hetzelve thans is liggende aan de werf van Eliza Boxum, te Akkrum; laatst bevaren door nu wijlen H.A. Schaafsma, in leven schipper aldaar.
De koper kan de handel in turf op Noord Holland, welke door de overledene gedreven werd en een ruim bestaan kan opleveren, des verkiezende overnemen.
-2: Een winkel huizing.
-3: Hooiland.
Aanvaarding: Schip en land dadelijk en huis den 12 mei 1850.
(opm: percelen 2 en 3 bekort; LC 080350 meldt dat op perceel is geboden 1 NLG 1400)


Datum: 21 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 december. De scheepsvrachten zijn door de geringe voorraad van vrachtgoederen en de aankomst van verscheidene avontuur-schepen (opm: op goed geluk vrachtzoekende schepen), weder lager gelopen. Voor de JOHANNES MARINUS, gedeeltelijk voor eigen rekening ladende, kon men al niet hoger dan NLG 80 à 85 per last zonder meer bedingen, terwijl later voor de GOEDE VERWACHTING tot NLG 73 rijst is aangenomen. De PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN zal circa 7.000 pikols suiker te Tagal gaan laden, tot welke vracht is echter onbekend. Overigens zijn nog de WASSENAAR en de GENERAAL VAN DEN BOSCH alhier in lading voor Nederland en de HENRIETTA CLASINA voor China. Van vreemde bodems werd gecharterd een Engels schip voor suiker tot GBP 3.12/6 naar Londen of GBP 3.17/6 naar het continent, en het Hannovers schip AMICITIA tot GBP 3.10/- voor een lading naar Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 20 februari. Heden is alhier het aan ’s Rijks werf liggende stoomschip LAURENS KOSTER verkocht voor NLG 18.600, tot welke prijs het is gemijnd door de heer P. Kooy Jzn. (opm: verdoopt tot ORION)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Wij verheugen ons te kunnen mededelen, dat het aan de stoomboot KINDERDIJK gelukt is het schip PICTURA, kapt. Tydeman, in diep water te brengen en naar Dordrecht te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. De Engelse schoener EWART, kapt. Cogle, van Ostende met tarwe naar Goole, is volgens brief van Texel van de 19e dezer, de vorige middag in de Eijerlandse buitengronden vervallen en vol water gelopen. Het volk heeft zich gered en is op het Eijerland aangekomen, doch het schip zal met de lading weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra ordinair welzeilend hoekerschip, groot 76 ton, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door P.J. Haken, met complete inventaris, nieuwe masten en rondhout, thans liggende en franco te bevragen bij M. de Witt, in De Rijp, provincie Noord-Holland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende heeft de eer door deze ter kennis van de heren handelaren, reders en scheepskapiteins te brengen, dat hij zich alhier als cargadoor gevestigd heeft, in welke betrekking hij zich minzaam bij Hun.Ed. aanbeveelt.
Groningen, 14 februarti 1850, J.H. Wijnne

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden, de navolgende acht schepen, als:
Voor Amsterdam, ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser; OCEAAN, kapt. A. Spekman, CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap; STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel; JAVA KOERIER, kapt. F.G. Reinits.
Voor Rotterdam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. H. Hagers.
Voor Dordrecht: ORION, kapt. C.M. Borghorst.
Voor Schiedam: SOOLO, kapt. M. Korteland.


Datum: 22 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt ons uit Canton d.d. 13 december 1849 het volgende over het verlies van het Nederlandse schip (opm: bark) EERSTELING, gevoerd geweest zijnde door kapt. D.O. van der Wall, op de westkust van het eiland Formosa. Dit nog nieuw zijnde schip zeilde de 5e oktober van Batavia, bestemd geweest zijnde naar Shanghae met 11.000 pikols rijst, 400 pikols rotting en 100 vaten meel als lading aan boord. Na vruchteloos getracht te hebben om door het Barhee-kanaal ten oosten van Formoza te komen, was het schip de 26e november ’s avonds om 6½ uur zeilende op de westkust van het eiland Formoza onverre (opm: dicht bij) de hoofdplaats Tai-waha, en nabij de overblijfselen van het fort Zeelandia, toen hetzelve op een zandbank stootte, welke zich veel verder in zee uitstrekte als op de aan boord zijnde kaarten bemerkt was. 2/3e der lading werd toen over boord geworpen ten einde het schip te lichten. De noord-oostenwind verhief zich echter meer en meer en dreef het schip voortdurend hoger op de wal. Het schip, buitengemeen sterk gebouwd zijnde, bleef, niettegenstaande het geweldige stoten, gedurende de vloed dicht tot in de avond van de 29e november, toen zich een lek vertoonde, hetwelk zo spoedig toenam, dat met hoog water het schip vol liep. Nadat het schip gestoten had, vertoonden de Chinezen zich reeds spoedig op vlotten in de nabijheid van hetzelve. Het was de gezagvoerder echter gemakkelijk hen van boord te houden tot dat het schip lek geworden was, waarna echter de Chinezen, welke toen in grote massa’s in jonken, boten en vlotten aankwamen, zich bij honderden van het schip meester maakten. Allen waren zij met messen gewapend en daar de Chinese authoriteiten zich niet vertoonden, waren zij door niets meer te beteugelen.
Kapitein Van der Wall begreep terecht, dat het onnodig was om langer het dringende verzoek van zijn equipage om het schip te verlaten, te weigeren. In een bij het schip liggende jonk borg zich de gehele equipage, waarvan gelukkig niemand gedurende de stranding omgekomen was, en noodzaakte de aan boord der jonk zijnde Chinezen hen naar een in de nabijheid zijnde schip te brengen, hetwelk getracht had nabij hen te komen. Dit was echter door de sterk lopende stroom onmogelijk. Dit schip bleek de Engelse bark RAMEE te zijn, gevoerd door kapt. Milh, bestemd van Singapore naar Amoy, welke al het volk aan boord nam en het met de grootste welwillendheid verzorgde gedurende de tijd op welke hij hen bij zich had. Na de 30e november het wrak verlaten en zich aan boord der AMEE ingescheept te hebben, kwam de equipage de 3e december te Amoy aan wal, alwaar de Engelse consul Layton hen alle hulp bewees en aan boord der Engelse stoomboot CANTON kwamen zij van Amoy te Hongkong. Behalve enige weinige klederen hebben zij niets van de lading of van de inventaris van het schip kunnen redden. (opm: zie volgend bericht en NRC 290850, en vergelijk met JC 090150)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Volgens berichten uit Canton in dato 13 december is de equipage van het Nederlandse schip EERSTELING, kapt. Van der Wal, door bemiddeling van de Engelse consul naar Hongkong vertrokken, aldaar door het Nederlandse schip (opm: schoener) MR. CORNELIS HAGA opgenomen, die hen naar Java zal overbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 februari. De kof JANTINA, kapt. G.H. Stratingh, vroeger gemeld op de Scheelhoek aan de grond, is gisteren avond met hoog water vlot geworden en alhier met adsistentie van ijssloepen in het kanaal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gallipoli, 30 januari. Het schip JOHANNA, kapt. Post, van Napels alhier aangekomen om een lading voor Vlissingen in te nemen, is de 28e dezer in een orkaan van voor drie ankers geslagen en op strand gedreven. Het zou, uithoofde alhier geen hulp is te krijgen, waarschijnlijk niet afgebracht kunnen worden (opm: zie ook AH 220250 en NRC 050350).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schip ANNETTE FOSSINA, kapt. D.J. Kraan, te Gallipoli gedeeltelijk beladen liggende, bestemd naar Amsterdam, is, volgens brief van Napels van de 4e februari, aldaar (opm: te Gallipoli) door de storm op zijde geworpen. De lading was gelost en zonder enige schade weder ingenomen, zodat hetzelve de 31e januari gereed was om de reis aan te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het schoenerschip JOHANNA, kapt. S. Post, de 26e januari van Napels te Gallipoli aangekomen om een lading naar Vlissingen om order in te nemen, is volgens brief van de kapitein van de 30e dito, in de morgen van de 28e dito in een orkaan uit het noorden en noord-noord-oosten van drie ankers geslagen en op lager wal gedreven. De kapitein zou alles aanwenden om het schip weder af te brengen, hetgeen echter zeer moeilijk zoude zijn alzo daar ter plaatse volstrekt geen hulp te bekomen was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hecht, sterk en wel onderhouden Snikschip, groot 10 ton, met zeil en treil, bij Jan Leijenaar, te Winsum.


Datum: 23 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Aangaande het schip de VRIENDEN, kapt. Biorn, van Probolingo lek te Batavia aangekomen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 30 december 1849 gemeld, dat de lading gedeeltelijk te Batavia, gedeeltelijk te Onrust (opm: 5 mijl ten noordwesten van Tanjung Priok) was gelost. Met de reparatie was men in zo verre gevorderd, dat de kapitein hoopte in de loop van januari gereed te zijn om de lading weder in te nemen en de reis herwaarts aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 19 februari. Betreffende het schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, van Batavia naar Amsterdam alhier met schade binnengelopen, wordt gemeld, dat hetzelve nieuw gekoperd moet worden. Een gedeelte van de lading was in het schip gebleven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij vernemen met genoegen, dat de nieuw gebouwde stoomschroefschoener ARCHIMEDES, vervaardigd aan het etablissement van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, en bestemd voor de sleepdienst aan het Nieuwe Diep, aldaar de 19e februari l.l. met het beste gevolg en in zeer korte tijd, niettegenstaande zij tegen stroom en wind te kampen had, heeft uitgesleept het Nederlandse kofschip de NIJVERHEID, kapt. W.J. Bakker, met bestemming naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Canton, 27 december. De MR. CORNELIS HAGA is dezer dagen naar Java vertrokken om van daar weder op hier terug te komen. Daarna zal dit schip te Whampoa een lading voor Amsterdam innemen. De SIRÈNE zal tegen het einde van januari naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 13 februari. Het schip SOPHIA EVELINA, kapt. Strommer, van hier naar Cork vertrokken, is alhier zwaar lek en met meer andere schade uit zee teruggekomen, hebbende bij het terugkeren op een bank gestoten.


Datum: 25 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 14 februari. Het schip CERES, kapt. Boman, van Cette (opm: Sète) naar Kopenhagen, is de 10e op Anholt gestrand en vol water gelopen, doch het volk gered. (opm: waarschijnlijk buitenlander)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 21 februari. Het schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelieff, van Batavia naar Amsterdam, is, na te zijn gekalfaterd en een nieuwe koperen huid ontvangen te hebben, heden nacht uit het dok gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Kennisgeving aan de deelhebbers in de Friesche Stoomboot-Reederij, dat het dividend over het dienstjaar 1849 is bepaald op 5 pCt. ad NLG 25 per aandeel. De betaling zal geschieden tegen verwisseling van coupon no. 4 op woensdag de 13e maart e.k. en vervolgens alle woensdagen, van des morgens 10 ure tot des middags 2 ure ten kantore van de heer D. Kraijer te Harlingen, alwaar ook de rekening en verantwoording over gemeld dienstjaar gedurende veertien dagen voor de deelhebbers ter visie zal worden gedeponeerd.
Commissarissen van voornoemde rederij, namens dezelve, C. Harmens, president.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 23 februari. Het schip NIEUW LEKKERLAND, kapt. Hoffman, van Batavia, laatst van Brouwershaven, naar Rotterdam, is wegens harde wind tegen de Noordwal aan de grond vastgeraakt, doch met adsistentie weder af en alhier op het kanaal gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping te Callantsoog op woensdag de 27e februari 1850, des voormiddags ten 11 ure, van het hol of casco van het aldaar op de 16e dezer maand gestrande kofschip JANTINA, zittende bij de Groote Keeten, met inhebbende lading aardappelen, benevens ankers, zwaar touw, trossen, ketting, kabels, zeilen, staand en lopend want, masten, ra’s, verder rondhout, een scheepsboot, en wat verder zal worden gepresenteerd.


Datum: 26 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 februari. Het schip EENDRAGT, kapt. Klein, van hier naar Newcastle, is na vier dagen op zee te zijn geweest en zware stormen doorgestaan te hebben, lek en met onklare pompen uit zee teruggekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CLARA ANNA MARIA is op 15 december 1849, van zijn reis van Valparaiso naar Tahiti, te Macao in China aangekomen. Schip en equipage waren in een goede staat. Van de equipage van het verongelukte schip EERSTELING waren er 3 man op de CLARA ANNA MARIA overgegaan

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip OOSTZEE PACKET, kapt. Hazewinkel, van Patras naar Marseille, is volgens brief van de kapitein in dato den 20. januari wegens tegenwind, doch overigens in goede staat ter rede van Argostoli, Cephalonia, binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Hast, van de stoomboot OCEAN, van Rotterdam te Londen aangekomen, rapporteert den 14 februari op de hoogte van Schouwen veel wrakhout, baalgoederen en ruim 50 fusten wijn te hebben zien drijven, alles vermoedelijk afkomstig van de op de Zeehondenplaat verongelukte schepen CATHARINA, kapt. J.J. de Boer, met stukgoederen van Marseille, en CERES, kapt. Vernes, van Liverpool.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Venster, voerende het schip DRIE GEBROEDERS, van Tchesme naar Hamburg, te Cowes binnen, in dato den 12 februari, had hij gedurende de gehele reis veel slecht weder doorgestaan, de boot en sloep, een gedeelte der verschansingen, watervaten enz. verloren en meer andere schade aan schip en tuig geleden. De kapitein verwachtte een bezichtiging en zou de uitslag daarvan nader mededelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip KOLONEL KOOPMAN, kapt. Klein, van Batavia naar Rotterdam, in de Simonsbaai, Kaap de Goede Hoop binnen, heeft den 22 december na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Beekhuis, te Buitenpost, zal, door het ministerie van den Arrondissement deurwaarder H. Kloosterman, te Bergum, op donderdagen den 7 maart 1850, provisioneel, en den 14 daaraanvolgende finaal, telkens des namiddags ten 4 ure, in het Schippershuis, op het Vliet te Leeuwarden, publiek, bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen: een bijzonder hecht en wel onderhouden Hek Tjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, groot 45 ton, met deszelfs volledige inventaris; laatst bevaren door de erven Wiebe Popkes Wagenaar, thans liggende aan den Grachtswal te Leeuwarden. Te bevragen aan het genoemd Schippershuis; 8 dagen na den finale verkoop te aanvaarden.
NB. Gemeld vaartuig is voor ene som van NLG 2000 verzekerd bij de Nederlandsche Maatschappij van Onderlinge Verzekering op de binnenlandse vaart enz., te Amsterdam.
(opm: LC 080350 meldt dat is geboden NLG 1235)


Datum: 27 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, J. Corver, H.J. Rietveld, A. Roos, C.A. Schröder en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 4e maart 1850, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, verkopen:
1. 1/8e Part in het Nederlands barkschip BANTAM, kapt. F.H. Klein.
2. 1/20e Part in het Nederlands fregatschip ANNA PAULOWNA, kapt. W. Beck Wzn.
3. 1/32e Part in het Nederlands fregatschip JUPITER, kapt. J.K. de Jong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 25 februari. Van de lading van het schip HECTOR, kapt. Post, van Apalachicola (opm: Florida) herwaarts gedestineerd, op de Schelde gestrand, zijn thans 1647 bn. katoen geborgen, doch vreest men, dat het overige gedeelte weg zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ik ontving heden het diep bedroevend bericht, dat op de 11e januari l.l. te Paramaribo in de ouderdom van 29 jaren overleden is mijn geliefde echtgenoot Hendrik van der Schaft, gezagvoerder van het Nederlands schoenerschip DIANA. Ik verlies in hem met mijn vier kinderen, die dit nog niet beseffen kunnen, alles, doch God sterke mij en doe mij in Zijn wil, die altoos wijs en goed is, berusten.
Rotterdam, 24 februari 1850, D.J. Rijnsdorp, wed. H. van der Schaft

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping op donderdag de 5e maart 1850, des morgens ten 11 ure, op de woning Vlugtenburg in de gemeente ’s-Gravezande, op machtiging van de agenten van Lloyds, van de romp van het Engelse tjalkschip genaamd WILLIAM LAVERATH, staande achter voorgeschreven bouwmanswoning, alsmede van de mast, boegspriet en verdere rondhouten, ankers, kettingen, zeilen, staand en lopend want, en al wat verder tot de inventaris van bovengemeld schip behoort, zullende alles daags vóór de verkoping ter bezichtiging liggen.


Datum: 28 februari 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 23 februari. Heden morgen kwam de schoener ALKMAAR, kapt. Heath, van Seaham naar Rotterdam gaande, op de St. Nicolaas aan de grond, dezelve is echter zonder schade weder in vlot water gebracht.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 26 februari. Heden is alhier aangekomen het schip (opm: bark) de GOEDE VREDE, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam, hebbende 48 dagen reis.


Datum: 01 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 februari. Het schip (opm: kof) FROUWINA STEENHUIZEN, kapt. Zuininga, van Leith naar Thisted, is alhier met zware schade binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 25 februari. De volgende alhier overwinterd hebbende schepen zijn heden weder vertrokken, als HENDRIKA, kapt. Pruim, van Lübeck, en RENSKE HOOITES, kapt. Donema, van Dantzig, beide naar Amsterdam. De schepen VROUW BARBARA, kapt. Jonker, van Dantzig naar Bremen, JANTINA HENDRIKA, kapt. Ketelaar, van idem naar Amsterdam, en VROUW HILLECHIENA, kapt. Joosten, van Stettin naar Varel, zullen bij gunstige wind op morgen de reis voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal, aldaar op woensdag den 6 maart 1850, des voormiddags ten 9 ure precies, op de Noorderhaven, publiek verkopen:
De gehele fleet van het Kofschip, genaamd WILHELMINA, gevoerd geweest bij Jan Zwaal, als: 19 diverse zeilen, twee zware ankers, twee werpankers en een dreg, twee ankertouwen, van 77 en 110 vadem, kabeltros, 40 vadem, 11 – 10½ en 7 duims, en kettingen, masten en verder rondhout, opstaand en lopend want, trossen en ander touwwerk, en verdere scheepsgoederen. En des avonds ten 7 ure precies, in het Heeren Logement van D. Minnema, het hol van voorschreven schip, metende 132 ton, om te slopen.
(opm: reeds op 20 maart werd de zeebrief van de WILHELMINA naar Den Haag teruggezonden met de vermelding ‘schip gesloopt’; men had met dit uit 1816 daterende schip korte metten gemaakt)


Datum: 02 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 februari. Het kofschip HENDRIKA JANTINA, kapt. J.F. Leeuw, in ballast van Londen naar Groningen, is, na zestien dagen op zee te zijn geweest en zware stormen doorgestaan te hebben, de 22e dezer op het eiland Juist gestrand, doch het volk gered en een gedeelte der tuigage geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate, 26 februari. Het schip JOHANNA MARIA, kapt. Dik, van Newcastle naar Napels, is heden morgen op het Goodwin Sands gestrand, doch weder vlot gekomen. Het is lek en zal alhier in de haven komen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 9 februari. Het schip MAGDALENA, kapt. Erken, van Tchesme (opm: Cesme, Turkije) naar Hamburg, is in een alhier in de nabijheid liggende haven lek binnengelopen. Het zal herwaarts komen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Men verneemt, dat Z.M. de koning eergisteren het besluit heeft getekend, waarbij werkelijk ´s Lands werf alhier wordt opgeheven en verplaatst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 27 februari. Naar wij vernemen, is de eerste vaart van de stoomboot FRISO tussen Amsterdam en Harlingen niet gelukkig geweest, daar zij ten gevolge van mist en andere omstandigheden enige malen heeft vastgezeten, zodat de passagiers de nacht op zee hebben moeten doorbrengen en eerst ten half 2 ure des namiddags hier per diligence zijn aangekomen. Kort na aankomst te Harlingen is de boot dus weder naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers, naar Valparaiso en San Francisco (Californië): Het Nederlands barkschip THETIS, kapt. H.H. Rademaker, zal tegen het einde der maand maart van Amsterdam vertrekken naar Valparaiso, en zal tegen medio april gevolgd worden door het Nederlands barkschip (opm: ex-fregat) HILLEGONDA CATHARINA HELENA, via Valparaiso naar San Francisco. Adres bij de cargadoors de Vries en Co., IJgracht, N°. 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een kofschipshol en van deszelfs tuigage. De notaris Wijma te Harlingen, zal aldaar op woensdag de 6e maart 1850 des voormiddags ten 9 ure precies, op de Noorderhaven, publiek verkopen de gehele vleet van het kofschip genaamd WILHELMINA, gevoerd geweest bij Jan Zwaal, als zeilen, ankers, ankertouwen en kettingen, masten en verder rondhout, opstaand en lopend want, trossen en ander touwwerk en verdere scheepsgoederen. En des avonds ten 7 ure precies in het herenlogement van D. Minnema, het hol van voorschreven schip, metende 132 tonnen, om te slopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, J. Corver, H.J. Rietveld, A. Roos, C.A. Schröder en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 4e maart 1850, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ verkopen:
- 1/8 part in het Nederlands barkschip BANTAM, kapt. F.H. Klein.
- 1/20 part in het Nederlands fregatschip ANNA PAULOWNA, kapt. W. Beck Wzn.
- 1/32 part in het Nederlands fregatschip JUPITER, kapt. J.K. de Jong.
- Twee aandelen in de stoomsleepdienst aan het Nieuwediep.
- Een zilveren zak-chronometer in mahoniehouten kastje.
Breder bij biljetten vermeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 19 februari. Volgens schrijven van Buenos Aires in dato 28 november, is tussen Puento Indio en de oostelijke zijde van de Ortizbank, de Argentijnse bark CONDOR, als vuurschip gestationeerd. Hetzelve zal ‘s nachts een grote lantaarn van de mast vertonen en aankomende of vertrekkende schepen als wegwijzer dienen. Het schip ligt van Puento Indio N.O.-N. 10 mijlen afstand en van de Ortizbank Z.-O. 6 mijlen afstand of op 35º09’ ZB 59º05’ WL. Voortdurend zullen er goede loodsen aan boord zijn, om naar Buenos Aires bestemde schepen naar hun bestemming te geleiden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor het land. De kapitein-luitenant ter zee, belast met het beheer over ’s gouvernements schoeners en kruisboten, maakt bij deze bekend, dat op een nader door de resident van Soerabaja te bepalen dag, na de 15e maart aanstaande, overeenkomstig daartoe verkregen machtiging bij ’s gouvernements besluit van de 16e dezer nummer 18, voor rekening en onder nadere goedkeuring van het gouvernement, publiek te Soerabaja aan de meestbiedende zal worden verkocht, de gouvernements schoener ALCINOË met en benevens de bij dat vaartuig behorende rondhouten van het tuig, voor zo ver die nog aanwezig zijn en enige inventaris goederen. Nadere informaties zijn te Batavia te bekomen ten burele van bovengemeld beheer en bij de gezaghebber van de gouvernements schoener ALCINOË te Soerabaja.
Batavia, de 27e februari 1850. De kapitein luitenant ter zee voornoemd, J. Ligtvoet.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 28 februari. Heden is van hier via Nickerie naar Demerary uitgezeild de koloniale schoener HENRIETTE ELISABETH, kapt. J.F. Meijer.


Datum: 04 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 2 maart. Heden morgen is alhier met het beste gevolg van de werf van de heer Jan Smit van stapel gelopen het barkschip genaamd RIDDERKERK, groot circa 360 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Nolten (opm: H. Noltee), en bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën. Dit is in de tijd van 14 jaren het 15e schip, hetwelk van de werf van gezegde scheepsbouwmeester is te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 februari. Het schip FRAUKEA, kapt. De Boer, van Figueira naar Hamburg bestemd, alhier de 26e lek en met andere schade binnengelopen, is begonnen de lading te lossen om de nodige reparatiën te bewerkstelligen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. De heren Coninck Westenberg & Co., scheepsagenten te Texel, als lasthebbende van kapt. Robert Cogle, presenteren op woensdag 6 maart 1850, des morgens ten 10 ure, te De Cocksdorp in Eijerland, ten overstaan van de notaris J.L. Kikkert, publiek te verkopen: het wrak van het in de Eijerlandse gronden gebleven Engelse schoenerschip EWART. Voorts: 2 zware ankers, 2 kettingen, 1 scheepsboot, een dubbele lier, gekapt touwwerk, mast, rondhouten en hetgeen verder gepresteerd zal worden. Nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen bij genoemde scheepsagenten Coninck Westenberg & Co.


Datum: 05 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 maart. Naar men verneemt, is de vervaardiging der ijzeren stoomschroef-kanaalboot welke door de ’s Hertogenbossche Stoomboot Maatschappij aan het etablissement van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel (opm: te Amsterdam) is opgedragen, reeds zo ver gevorderd, dat dit vaartuig in de loop dezer maand zal te water gelaten worden, zodat men alle hoop mag voeden deze schroefstoomboot, welke een verbeterde communicatie op de Zuidwillemsvaart moet daarstellen, reeds in dit voorjaar in werking te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. Het schip JOHANNA, kapt. Post, te Gallipoli op strand gedreven, is, volgens brief van Napels van de 21e februari, in een de 8e dito geheerst hebbende storm verbrijzeld (opm: zie NRC 220250).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norrkiöping (opm: Norrköping), 20 februari. Volgens bericht van de Scheeren (opm: Zweedse scheren kust) is twee mijlen van Aspoja (opm: eiland in de aanloop naar Norrköping) voor anker liggende gezien een Nederlandse kof met galjastuig. Dezelve was door het volk verlaten, lag met stuurboordzijde onder water, was waarschijnlijk beladen geweest met talk en kwam vermoedelijk van een Russische haven. Uithoofde dat de kajuit vol water stond, had men nog geen scheepspapieren gevonden. Een gedeelte van de inventaris was geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop gevraagd een schip van 250 à 300 lasten. Adres bij de makelaar B. Bakker Wnz, Voorburgwal bij het postkantoor No.197, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 8 maart 1850 des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein J.H. Eekhof aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip, DE VROUWE CATHARINA genaamd, groot 47 tonnen met derzelve inventaris zoals hetzelve wordt bevaren door B.J. Klein en thans is liggende in het Hoendiep, buiten de A-poort te Groningen tegenover de behuizing van de kastelein Piek. Om te aanvaarden dagelijks na de toeslag. Te bezien daags voor en op de verkoopdag van 10-12 uur en van 2-4 uur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op maandag de 18 maart 1850, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein G.F. Rasker in de herberg Het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het in den jare 1840 nieuw gebouwde en zeer goed onderhouden tjalkschip, genoemd ALIDA KUIPERS, groot 54 tonnen, met complete inventaris, zo als hetzelve laatstelijk is bevaren door J.R. Hazewinkel en thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen nabij de voormelde herberg. Om te aanvaarden 4 dagen na de toeslag. Te bezien dagelijks.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 2 maart. Heden zijn van hier uitgezeild het schip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, naar Amsterdam met 317 vaten suiker, 40 balen schone katoen en 338 pond arrowroot, en het schip BRAAMSPUNT, kapt. G.E. Swart, eveneens naar Amsterdam met 287 vaten suiker, 92 balen schone katoen en 6 stukken vierkanthout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris A.A. Land, te Franeker, zal, á contant, naar plaatselijk gebruik, openbaar verkopen, aan het pakhuis van de heer opperstrandvonder te Schiermonnikoog, op vrijdag den 8 maart 1850, des voormiddag precies ten 10 ure: de tuigage van het gestrand schoenerschip IJNO, voornamelijk bevattende: verschillende zeilen, wanten en pardoens, zeil of kettingvallen en schoten, 2 ankerkettingen van 90 en 75 vadem, 1 kabeltouw, plm. 45 vadem, en een stuk ankerketting 15 vadem, 2 zware ankers, 1 werpanker enz. Voorts het scheepshol om te slopen, stukken mast, ra’s, giek, gaffel, steng, kluiverpen, ankerspil met toebehoren, 2 watervaten enz, enz.
Daags voor de verkoopdag, bij vaarbaar weder, gelegenheid ter overvaart naar Schiermonnikoog, te Oostmahorn, namiddags ten 1 ure, des andere daags gewone beurt.


Datum: 06 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen op maandag 4 maart 1850 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam:
- Het kofschip MINISTER VERSTOLK, gevoerd door kapt. D.R. Nolles, gemeten op 134 ton of 71 lasten: NLG 8.800, in slag NLG 1.400, koper H.J. Rietveld.
- 1/8e Part in het barkschip BANTAM, gevoerd door kapt. F.H. Klein: NLG 4.000, in slag NLG 208, koper G.J. Roland Holst.
- 1/20e Part in het fregatschip ANNA PAULOWNA, gevoerd door kapt. W. Beck Wzn, NLG 4.000, in slag NLG 1.000, koper G.J. Roland Holst.
- 1/32e Part in het fregatschip JUPITER, gevoerd door kapt. J.K. de Jong, NLG 2.625, opgehouden.
- Het hoekerschip de VERNIEUWDE HOOP (haringschip), NLG 2.850, in slag NLG 6, opgehouden.
- Het buisschip het VERTROUWEN (haringschip), NLG 2.400, in slag NLG 25, opgehouden.
- Het buisschip de DANKBAARHEID (haringschip), NLG 2.400, in slag NLG 50, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 maart. Volgens de Précurseur is het Amerikaanse driemastschip HECTOR, kapt. Post, van Apalachicola (opm: Florida), bij Welsoorden (opm: Walsoorden) gestrand, voor NLG 796 verkocht. Van de 1832 balen katoen, waaruit de lading bestond, is alles gered, op 4 balen na, welke aan de koper zijn gebleven.


Datum: 08 maart 1850


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Op heden den tweeden maart des jaars een duizend acht honderd vijftig, ten verzoeke van Anna Elisabeth Gelinde, wonende te Harlingen gehuwd met Egbert Tiktak Eekmeijer, hierna genoemd, de vergunning, bekomen hebbende tot kosteloos procederen:
ten eersten male gedagvaard: Egbert Tiktak Eekmeijer, in der tijd koopvaardijkapitein, gevoerd hebbende het kofschip de VOLHARDING en gedomiliceerd geweest te Harlingen, doch thans afwezend, gevolgelijk mijn exploit doende bij 1 plakking aan de voorname deur der vergaderplaats van voorzeiden bank, terwijl ik een afschrift van hetzelve heb uitgereikt aan Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij die rechtbank, deze oorspronkelijke met gezien heeft getekend; zullende hetzelven worden geplaatst in de Nederlandsche Staats-courant, om na verloop van drie maanden, te rekenen van af den 1ste nadat deze dagvaarding in gemeld nieuwspapier zal zijn opgenomen alzo op dinsdag den achttienden juni achttien honderd vijftig des voormiddags ten tien ure, bij procureur te verschijnen ter zitting van welgemelde rechtbank, in het gerechtsgebouw, staande op den Wisjesdwinger te Leeuwarden, voor de requirante zal worden geconcludeerd, dat haar daar zal worden verleend acte en tevens verlof tot het doen van een tweede dergelijke dagvaarding, — zulks met reserve der kosten aangezien de gedaagde met het genoemde schip naar buiten'slands is vertrokken, zonder dat er bericht van zijn aanwezen is ingekomen terwijl het algemeen daarvoor wordt gehouden, dat gemeld schip den 20sten februari 1800 acht en dertig uit de haven van Sunderland in Engeland naar de Nederlanden vertrokken zijnde, op den 23ste van die maand, met al het scheepsvolk, is vergaan; aangezien thans meer dan tien jaren na des gedaagde vertrek verlopen en de requirante er belang bij heeft, dat bij voorgemelde rechtbank worde verklaard, dat er Rechtsvermoeden van Overlijden van den Gedaagde bestaat sedert den drie en twintigste februari achttien honderd acht en dertig. De kosten dezes, zijn, en debet, buiten de zegels en twee gulden vijf en twintig cent. Getekend J.O. Tergüin. (opm: zie ook LC 090138)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee, te Leeuwarden, zal, op donderdag den 14 maart 1850, finaal, des avonds ten 6 ure, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis te Leeuwarden verkopen: een overdekt en gewegerd Tjalkschip, groot 40 ton, met toe en aanbehoren, zoals hetzelve in de bocht op den Grachtswal te Leeuwarden is liggende; 2 dagen na de toewijzing te aanvaarden; waarop geboden is NLG 230.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal, op maandag den 18 maart 1850, bij Brouwer, in het Schippershuis alhier, des namiddags ten 4 ure, provisioneel, en op dinsdag den den 2 april 1850, bij Hoekstein, in het Amsterdamse Veerhuis, mede alhier, veilen en verkopen: een overdekt Kofschip, de DRIE GEBROEDERS genaamd, bij Lammert Wever als huurder in gebruik, gemeten op ene lengte van 11 el 54 duim, op ene wijdte van ruim 3 el en op ene holte van ruim 1¾ el, en alzo groot 72 ton, met zeil, haken, boomen, ankers, touwen enz., dadelijk bij de finale toewijzing te aanvaarden.
Te bezichtigen op de zitdagen van ’s voormiddags 9 tot ’s namiddags 3 uur, als wanneer hetzelve voor de verkoopplaatsen zal liggen.
(opm: LC 220350 meldt dat is geboden NLG 1011)


Datum: 09 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Het schip de WELVAART, kapt. Suk, van hier naar Bremen, is, volgens brief van Delfzijl van de 6e dezer, de vorige dag lek en met verlies van zeil en ketting binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van aandelen in het Notarishuis te Rotterdam op vrijdag 8 maart 1850: 1/20e aandeel in het Nederlands fregatschip NAGASAKI: tot NLG 4.030.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Met de aankomst van een vaartuig van St. Eustatius verneemt men, dat in het begin der maand januari jongstleden een Nederlands vaartuig, namelijk de schoener MARY ALBERTIN, kapt. Martin, van St. Martin met een lading zout, mais en sterke dranken naar St. Vincent was gegaan en aldaar zijn lading had verkocht, dat dit vaartuig, op St. Martin teruggekeerd, daarna naar Demerary met een lading yams (opm: een soort grote knol) was vertrokken, en dat men met de Engelse pakket de tijding van deszelfs aankomst aldaar had ontvangen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Advertentie. Tegen het laatst dezer maand zal van hier naar het opper- en neder-district Nickerie vertrekken de zo goed als nieuw weder opgebouwde sloep JOHANNA, zijnde dezelve beter dan vroeger ingericht tot het overbrengen van passagiers. Voor vracht en passage gelieve men zich te adresseren bij J.H.C. Wolff.
Paramaribo, 8 maart 1850


Datum: 11 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 5 maart. Het schip GEZIENA JANTINA, kapt. Brunius, van Amsterdam met stukgoederen naar Hamburg gedestineerd, is in de nabijheid van Büsum gestrand. Het schip is door de strandvonders aldaar ontdekt, zijnde van de bemanning verlaten, van welker lot men tot nu toe nog niets weet. Van de lading heeft men alreeds een aanzienlijke partij gered en naar Büsum vervoerd. De strandvonderij is nu voornemens om het schip met de nog aan boord zijnde lading in vlot water en mede naar voornoemde plaats te brengen, een poging, die, wanneer wind en weder dienen willen, aller waarschijnlijkst gelukken zal. (opm: zie ook PGC 150350)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Valparaiso, 20 december. De Zuidzee-walvisvanger de ZUIDPOOL, van Amsterdam, is te San Francisco verkocht geworden.


Datum: 12 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 maart. Het schip MARGARETHA, kapt. Möller (opm: buitenlander), van hier naar Bremen, is, volgens brief van Norden van de 8e dezer, in de Buse tussen Juist en Norderney gestrand en vol water gelopen, doch het volk gered. Men zou trachten zo veel mogelijk te bergen. (opm: zie ook NRC 190350)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping der afbraak van het op de Schelde gestrande Amerikaanse driemast schip HECTOR te Walsoorden de 16e maart 1850, des voormiddags ten 10 ure, door het ministerie van de notaris Seydlitz, residerende te Hulst, en bestaande hoofdzakelijk in een fokkemast, dik 65 duim diameter, lang 19 ellen, een bezaansmast dik als voren 53 duim, lang 18 ellen, alles boven deks, benevens boegspriet en ankerspil, zuiver en ongeschonden, een grote partij grenen en eiken balken en knieën, eiken en grenen planken van onderscheidene lengten, dik 3 duimen, benevens de koperen platen, dito bouten en onderscheiden best Zweeds ijzer, alsmede zes balen katoen, ieder nagenoeg 150 Nederlandse ponden wegende, en hetgeen verder meer zal geveild worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 8 maart. Men verneemt dat in het naburig vissersdorp Zwartewaal de treurige tijding is ontvangen, dat de vissloep LAND- EN ZEEVRUCHT, kapt. A. Meuldijk, toebehorende aan de heer A. Kwak, van Zwartewaal, met man en muis is vergaan, en het vaartuig in zee het onderst boven drijvende is gevonden. De bemanning bestond uit twaalf koppen, waarvan er vier gehuwd waren, die dus hun vrouwen met een elftal kinderen in de diepste armoede hebben achtergelaten. Mocht de bekende milddadigheid in dat zo zeer verarmde dorp in een zo ruime mate worden ondervonden als dezer dagen te Hellevoetsluis, dat nog altoos een welvarende plaats is te noemen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 8 maart. De 6e dezer is uitgeklaard de schoener CELESTINA, kapt. E.M. Boon, naar Demerary via Berbice met 23 vaatjes boter, 5 vaten erwten en 600 bossen bananen; de 7e dezer het schip ADOLF FREDRIK, kapt. G. Zwanenburg, naar Amsterdam met 270 vaten suiker en 10 balen schone katoen, en heden de Nederlandse schoener MARIA ALBERTINA, kapt. J.A. Nisbet, naar St. Martin met 420 bossen bananen en uit het entrepot 20 groene kelders genever.


Datum: 13 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Met de 1e april aanstaande wordt in dienst gesteld Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, van 300 paardekracht, liggende te Amsterdam en bestemd voor Oost-Indië onder bevel van de Kapitein-Luitenant ter Zee Voet. De verdere daar aan boord geplaatste officieren zijn de Luitenant 1e klasse Arkenbout Schokker, 1e officier, en de Luitenants 2e klasse Geerling, Van Raders en Van der Beek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bijzonder goed onderhouden tjalkschip, groot 95 tonnen, voorzien van een complete inventaris. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heer Witsen, commissaris van het Texelse veer aan de Texelse steiger, alwaar genoemd schip is liggende.


Datum: 14 maart 1850


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Uit Amsterdam schrijft men, dat de sedert geruime tijd aangevraagde concessie tot het slepen der schepen van de Willemsluis naar het Nieuwe Diep en omgekeerd, door middel van ijzeren schroefstoomboten, dezer dagen goedgunstig is verleend. De afstand tussen die plaatsen zal voortaan geregeld in 12 uren, het oponthoud aan de sluizen daaronder gerekend, met een schip van het grootste charter afgelegd worden. Hierdoor wordt de Amsterdamse scheepvaart van een harer belemmerende boeien ontslagen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 12 maart. Heden zijn uitgeklaard het schip DOLPHIJN, kapt. E.E. Visser, naar Amsterdam met 239 vaten suiker, 27 balen schone katoen en 20.980 ponden quassiehout, en de Nederlandse schoener ESSEX, kapt. J.A. de Haseth, naar Curaçao met zes passagiers benevens drie slaven, en 30 halve leggers dram, 200 bossen bananen, 1.017 pond gomma, 457 pond arrowroot, 11 kisten koopmanschappen, 1 vaatje gezouten lemmetjes en 2 vaten olie.


Datum: 15 maart 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aangaande de schepen FORTUNA, kapt. P.H. de Haan, 8 september van Matanzas naar Rotterdam vertrokken; DE EERSTELING, kapt. J.J. Reineke, van Riga naar Schiedam, te Kleven bij Mandahl binnengelopen; DE EENDRAGT, kapt. H.H. Voordewind, van Petersburg naar Antwerpen, 24 november Elseneur gepasseerd; EUGÈNE, kapt. J.J. Reeners, 3 juli uit Vlissingen naar Newcastle vertrokken; NEPTUNUS, kapt. J.E. Koning en ALKANNA HENDRIKA, kapt. J.C. Westerbrink, beide 26 december van Sunderland naar Amsterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten.
Dantzig, 7 maart: naar Amsterdam NLG 22 per last rogge.
Koningsbergen, 6 maart: naar Amsterdam NLG 22, naar de Maas NLG 23, naar Antwerpen NLG 24 per last rogge, met NLG 1,- kaplaken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 5 maart. Het schip GESINA JANTINA, kapt. Brunius, van Amsterdam met stukgoed naar Hamburg, is voor Büsum gestrand door bergers en door het volk verlaten gevonden, een groot gedeelte der lading is geborgen te Büsum aangebracht en zal waarschijnlijk het schip met de verdere inhebbende lading afgebracht kunnen worden. Of het volk gered is, is nog niet bekend. Volgens bericht van Tonningen van den 7. was de equipage nog niet ontdekt, doch de boot waarin dezelve zich waarschijnlijk wilde redden ledig bij Vollerwijck (opm: Vollerwiek; Eidermonding) aangedreven. De berging van het schip kon nog geen plaats hebben daar het door het aanhoudend slechte weder, vol water gelopen en geheel wrak is. Van de lading is ongeveer een derde deel geborgen.
(opm: waarschijnlijk is de gehele bemanning omgekomen; er volgen geen nadere berichten meer)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De grietman van Ameland, belast met de functie van Opperstrandvonder aldaar, zal, als daartoe door de bevoegde autoriteit gemachtigd, op woensdag den 3 april 1850, bij het Pakhuis te Nes op Ameland, door het ministerie van de notaris J.A. Zaal Stroband, in het openbaar, om contant geld, doen verkopen: drie einden ankertouw, een partij gekapt want, stagen en ander touwwerk, blokken, gescheurde zeilen, verschillende rondhouten enz; alles in oktober l.l. aan het strand gespoeld en niet gereclameerd.
Voorts des namiddags ten twee ure, ter plaatse voorschreven, als daartoe particulier door de eigenaren verzocht en gemachtigd: plm. 30.000 Nederlandse ponden steenkolen, geborgen van de lading van het den 8 oktober l.l, op de reis van Aberdour naar Hamburg, gestrand galjasschip PERLE (opm: zie NRC 151049).
Daags voor den verkoop, des namiddags ten 12 ure, vaart een der postschepen van Holwerd naar Ameland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal, aldaar op woensdag den 27 maart 1850, des namiddags ten 3 ure, in het Heeren Logement, publiek veilen: een extra welbezeild Kofschip, genaamd HELENA (opm: bouwjaar 1831), lang 22,70 el, wijd 4,69 el en hol 2,30 el, groot 109 ton of 57 gemeten lasten, en zulks met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers, kettingen en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde goederen, zodanig is liggende in de haven van Harlingen, en bevaren door kapitein H. van der Baan; terstond vrij te aanvaarden. (opm: aangekocht door J. & S. Wiarda, Harlingen, nieuwe scheepsnaam ONDERNEMING, kapt. S.J. Dekker)


Datum: 16 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 maart. Heden zijn van hier vertrokken, bestemd ter robben- en walvisvangst naar Groenland, de schepen DIRKJE ADAMA en SPITSBERGEN, bemand met 105 koppen en voorzien van 15 sloepen en de nodige visvangersgereedschappen. Beide schepen behoren toe aan de heren Barend Visser & Zoon te Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 11 maart. Het Nederlandse kofschip CONCORDIA, kapt. De Goede, van Rotterdam, hetwelk alhier met schade binnengelopen was, heeft de reparatiën volbracht en is heden begonnen met de lading weder aan boord te nemen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Met leedwezen moeten wij heden vermelden het verongelukken van de Nederlandse schoenerbrik AFRA, kapt. J. Nenneboog, bewesten de ingang van de haven tussen het fort Rif en het Lazarushuis in de avond van verleden maandag (opm: 11 maart 1850)
De 12e december verleden jaar vertrok de AFRA uit deze haven naar La Guayra, om aldaar een lading koffie in te nemen; na lang gewacht te hebben kreeg zij een volle lading, bestaande uit koffie, tabak, huiden en enig divi-divi. Zondag de 10e, vertrok zij van La Guayra naar deze haven om enige passagiers naar Amsterdam over te brengen en deed ongelukkiglijk te laat het eiland aan om nog voor zonsondergang binnen de haven te kunnen komen. Kapt. Nenneboog dacht echter dat, ofschoon reeds laat in de avond, de loodsboot zou uitkomen om het vaartuig binnen te brengen. Hij vermeende ook een licht buiten de haven te zien en dacht dat het de loodsboot was. Dicht voor de ingang van de haven gekomen zijnde, bemerkte hij niets meer; hij wilde toen de steven wenden om naar het zuiden over te steken, doch het vaartuig weigerde over stag te gaan; hij poogde hierop hetzelve voor de wind te brengen, ook te vergeefs; het vaartuig had te lang gelegen, het was zeer vuil en wilde niet meer naar het roer luisteren, met volle zeilen liep het binnen weinige minuten op strand. Al dadelijk zodra dit ongeval bekend werd, gingen de sloepen van de oorlogsschepen in de haven naar het vaartuig om hulp te verlenen; doch alle pogingen daartoe aangewend bleven vruchteloos, het waaide sterk en de zee stond hoog. De volgende morgen werden de masten gekapt en het schip viel op zijde. Door de aanhoudende hevige wind en hoge zeeën kon zeer weinig van de lading gered worden en alles bedorven; van het vaartuig is thans niets anders dan stukken en brokken op het strand te zien.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

In het neder-districht Nickerie zijn uitgeklaard: de 4e februari l.l. het schip NICKERIE PAKKET, kapt. D. Hoffker, naar Amsterdam met 205 vaten suiker, 70 balen schone katoen, 47 puncheons rum en 27 piés hout; de 21e dito het schip EDUARD, kapt. C. Ouwehand, naar Amsterdam met 196 vaten suiker, 8 balen schone katoen en 200 ponden quassiehout; de 25e dito het schip POLARIS, kapt. F. Ruiter, naar Amsterdam met 182 vaten suiker, 10 balen hele en 3 dito gebroken koffie en een vat rum.


Datum: 18 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 maart. Heden morgen is alhier uit zee in het kanaal gebracht door twee visserssloepen, gevoerd door B. van Krimpen en P. ’t Hart, een door het volk verlaten schoener, hebbende dezelve drijvende gevonden op de hoogte van de Doggersbank, zijnde geladen met gerst, niet lek, doch zonder roer, boventuigage, zeilen en boegspriet, en volgens een aan boord gevonden oud journaal van 1848 genaamd JOHANN RANGE, gevoerd geweest door H. Zeeman en te huis behorende te …….Ook bevindt zich aan boord een vlag van de Duitse Bond en een witte nommervlag No.219. De equipage schijnt zich met de boot van boord begeven te hebben, aangezien er geen scheepspapieren of matrozenklederen aan boord waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 14 maart. Het Nederlandse galjootschip ANNA ELISABETH, kapt. Harken, van Amsterdam naar Glasgow en Suriname, is heden morgen door de dikke mist alhier op het strand gekomen, maar is dadelijk weder vlot geworden en heeft de reis, ogenschijnlijk zonder schade, vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. K.H. Visser, voerende het stoomschip DE STOOMVAART, de 14e maart van Hamburg te Amsterdam aangekomen, rapporteert dat voor de middelgronden was liggende een Noorse bark en verscheidenen koffen, alsmede in het val van Urk enige schepen, alle welke hij onderstelde, dat uit hoofde van gebrek aan betonning van het vaarwater, de reizen niet konden voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smyrna, 27 februari. De Nederlandse schepen BROEDERTROUW, kapt. Dijkema, en de JONGE VROUW GEERTRUIDA, kapt. De Boer, zijn voor Amsterdam bevracht. De hoeker BOREAS, kapt. Van Gelderen, ligt in lading naar Vlaardingen, vanwaar hij de 10e dezer, over Gibraltar, Malta en Samos, hier aangekomen is, in welke laatste plaats hij 200 vaten rozijn geladen heeft, zodat al de Nederlandse schepen op die wijze bevracht zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 14 maart. Het schip ANNA ELISABETH, kapt. Harken, van Amsterdam naar Suriname, is hedenmorgen bij dikke mist aan de grond geraakt, doch is weer vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.


Datum: 19 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het Algemeen Handelsblad deelt het volgende mede:
Men zal zich herinneren, dat op 20 oktober des vorigen jaars tegen het invallen van de avond bij enigszins mistig weder twee stoomschepen, de van Amsterdam naar Londen bestemde schroefstoomboot BURGEMEESTER HUIDEKOPER van omtrent 170 ton en een stoommachine van 60 paardekracht, en de van Londen naar Yarmouth varende stoomboot HARLEQUIN, van 187 ton en twee stoommachines, ieder van 75 paardekracht, op de hoogte van Gravesend in botsing zijn geraakt, waardoor aan beide vaartuigen, doch inzonderheid aan laatstgenoemd, belangrijke schade werd toegebracht. Een hieruit voortgesproten en door de General Steam Navigation Company, waartoe de HARLEQUIN behoorde, uitgelokt rechtsgeding, is eindelijk dezer dagen bij het Admiraliteitshof te Londen tot een beslissing gekomen. Nadat de advocaten Addams en Robinson de zaak van de HARLEQUIN en Haggard en Jenner die van de BURGEMEESTER HUIDEKOPER hadden bepleit, recapituleerde en lichtte de president Lushington de zaak in het brede toe, zeggende onder andere:
Men voert aan, dat de HARLEQUIN in het behoorlijk vaarwater zich bevond, zijn lichten zichtbaar waren en zijn vaart geheel gestopt had, toen hij ter hoogte van de raderkast werd getroffen. Wat nu de BURGEMEESTER HUIDEKOPER betreft: deze blijkt niet zo gemakkelijk te bewegen geweest te zijn als het andere vaartuig. Van die kant wordt gezegd, dat de boot zich behoorlijk hield aan de zuidzijde der rivier, als gewoonlijk, nabij de oever, om de tolbediende gelegenheid te geven aan boord te komen, dat men dus natuurlijkerwijze de zuidzijde der rivier moest houden. Men zegt verder, dat eerst op 40 of 50 ellen afstands het licht van de HARLEQUIN werd gezien en dat dit vaartuig zich in het midden der rivier bevond, hetgeen strijdig is met de reglementen voor de vaart op de Theems, dat de HARLEQUIN zijn loop met volle gang vervolgde en, in weerwil dat het Nederlands schip zo veel en zo snel mogelijk afhield en de machine deed stilstaan, tegen hetzelve aanstiet. Van de zijde der Nederlandse stoomboot wordt ten stelligste ontkend, dat zij van de noordwal naar de zuidelijke oever overstak, terwijl zij in tegendeel steeds laatstgenoemde zijde heeft gehouden, dat de botsing eindelijk het gevolg daarvan is, dat de HARLEQUIN zich in het midden des vaarwaters bevond en te laat de noordzijde willende bereiken, dwars tegen de BURGEMEESTER HUIDEKOPER werd gevoerd. Men beweert, dat volgens gebruik uitgaande schepen de noordelijke en binnenkomende de zuidelijke oever moeten houden. Dit gebruik wordt door drie beëdigde loodsen bevestigd en is derhalve een sterk bewijs voor de geloofwaardigheid der ten behoeve van het Nederlandse stoomschip afgelegde verklaring. Overigens heerst in deze zaak zeer veel duisterheid en tegenspraak. En hiermede acht ik de zaak voldingend uiteengezet. Kunnen nu de eisers aanspraak maken op schadevergoeding, alsdan behoort hun die te worden toegekend. In het tegenovergestelde geval moet de eis hun worden ontzegd.
Het hof, zich daarop verwijderd hebbende, keerde na verloop van tien minuten in de gehoorzaal terug, als wanneer Dr. Lushington zich aldus deed horen:
Ik heb geraadpleegd met de heren, die mij in deze zaak ter zijde hebben gestaan, en wij allen zijn van oordeel, dat de afgelegde verklaringen in dit geval niet zo duidelijk zijn, om ons recht te geven de schuld van deze botsing te wijten aan het stoomschip BURGEMEESTER HUIDEKOPER, en op grond daarvan ontzeg ik de eis aan het stoomschip HARLEQUIN. Uit aanmerking echter van de bijzonder ingewikkelde toedracht der zaak, zijn de kosten van het proces te dragen door de beide vaartuigen gezamenlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 maart. Aangaande het tussen Juist en Norderney verongelukte schip MARGARETHA, kapt. Moller, wordt volgens brief van Norden van de 8e dezer nader gemeld, dat hetzelve in de storm van l.l. maandag (opm: 4 maart) geheel is verongelukt en niet dan de mast en enig touwwerk was geborgen. Van de lading waren 11 kisten en een vat wijn, een vat spiritus, circa 3.000 ledige kruiken, 3 kisten verfwaren beschadigd en 44 kisten suiker zwaar beschadigd aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa (opm: bij Riga), 10 maart. De sedert geruime tijd alhier in het ijs gelegen hebbende schoener LOUISE, kapt. Hoffman (opm: waarschijnlijk buitenlander), is gisteren in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk alhier aangekomen is. Het schip is heden morgen nog drijvende gezien, doch het is onzeker, of daarvan nog iets zal kunnen gered worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 25e maart 1850, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen het extra ordinair welbezeild gekoperd tweedeks barkschip NATALIE, het laatst gevoerd door kapt. G. van Meedevoort, groot volgens meetcedul 183 lasten, en dat met deszelfs inventaris. Iemand nader bericht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het kofschip HANDELSLUST, kapt. Jansen (opm: vermoedelijk buitenlander), van Emden naar Londen, is in de nacht van 16 maart op Borkum gestrand. De equipage is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 4 maart. Sedert de heropening van de scheepvaart zijn hier circa 20 schepen gearriveerd. Vrachten zeer flauw en met weinig omgang, naar Engeland tot Sh.40/- à 50/- per ton talk en Sh.5/- per quarter tarwe; thans wordt slechts Sh.35/- geboden. Naar de noordelijke havens van het vasteland is slechts één lading bevracht, bestaande in tarwe tot Sh.30/- à 32/6 en wol tot Sh.45/- direct naar Antwerpen. Er schijnen enige orders op zaad aan de markt te zijn, waardoor echter niet meer dan Sh.30/- per ton talk geboden wordt naar Nederland of België.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de volgende zeven schepen als:
Voor Amsterdam: POLLUX, kapt. J. Kooy; ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot; ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Rühl; FLEVO, kapt. S. van der Mey.
Voor Rotterdam: JEANNETTE, kapt. S. Halfweg; JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr.; HONG KONG, kapt. R.H. Ruhaak.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Gisteren ontvingen wij uit Amsterdam het treurig bericht van het afsterven onzer geliefde zuster en behuwd-zuster, mevrouw M.C. Bouvy, weduwe wijlen de weledele heer J. Heere, in de ouderdom van bijna 74 jaren; heden trof ons een tweede slag, door de tijding, dat ook aldaar is overleden onze geliefde broeder en behuwd-broeder, de weledele heer L.J.C. Bouvy, in de ouderdom van bijna 61 jaren.
Dordrecht, 17 maart 1850, A.N. Bouvy, A. Bouvy - Blaauw.
(opm: reders en cargadoors)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 maart. Heden is alhier uitgeklaard het schip KONING WILLEM, kapt. R.H. Lutje, naar Amsterdam met 274 vaten en 200 kisten suiker en 10 balen schone katoen.


Datum: 20 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Aangaande het schip HARMANNA JACOBA, kapt. Hoff (opm: kof, gebouwd < 1816; kapt. Okko Alberts Hoff), de 16e december van Seaham herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 15 maart. Het schip KOOPHANDEL, kapt. Beeckman, van Antwerpen naar Havana, is met verlies van grote ra, bezaanssteng, en meer andere schade alhier binnengelopen, zijnde bij Dungeness door een Engelse brik aangezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Ieder die iets te vorderen heeft van of schuldig is aan de heer Hendrik de Jong senior, in leven scheepsreder en koopman, gewoond hebbende en de 25e februari j.l. gestorven zijnde te Vlaardingen, gelieve daarvan vóór de 31e dezer opgave of betaling te doen ten kantore van Mr. K.A. Poortman, advocaat en notaris te Schiedam.
Schiedam, 12 maart 1850.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de 12e maart is het Engelse koopvaardijschip AJAX, gezagvoerder John Young, komende van Manilla en bestemd naar Londen, nabij Anjer gestrand: hetzelve werd in de voormiddag van die dag van de wal in een zinkende staat gezien, hetgeen de havenmeester van Anjer deed besluiten, zich onverwijld, vergezeld van enige handelsprauwen, tot het verlenen van hulp, derwaarts te begeven. Op korte afstand van de wal werd de praaiboot ontmoet met nog twee boten, in welke zich de gezagvoerder, stuurlieden en het scheepsvolk van de AJAX, met een menigte kisten en goederen, bevonden; ter zelfder tijd werd in de nabijheid van de rede, Z.M. stoomschip SAMARANG gezien, werwaarts de havenmeester zich toen heeft begeven, ten einde de commandant met de toestand van het in nood verkerend vaartuig bekend te maken en om hulp te verzoeken; de SAMARANG is daarop naar het schip gestoomd, alle sloepen en prauwen op sleep meenemende; daar gekomen werd bij herhaling getracht trossen aan boord van de AJAX te brengen, ten einde die bodem onder de wal te slepen; het ongunstige weer en de hoge deining, hebben, in weerwil van de meest doelmatige maatregelen, alle pogingen verijdeld en ten laatste is de SAMARANG genoodzaakt geweest af te houden, nadat letsel was bekomen aan de schroef en de werking van de machine had moeten ophouden; aan de eenparige pogingen van de commandant van de SAMARANG en de havenmeester is het evenwel gelukt om, begunstigd door een weinig wind, welke toevallig uit een geschikte streek woei, de AJAX die ofschoon verlaten, alle zeilen had bijstaan, nabij Anjer op een geschikte plaats, aan de grond te zetten, zodat er thans mogelijkheid bestaat om, wanneer het weer spoedig een gunstige verandering toont, het schip te behouden; dit vaartuig is volgens verzekering van de gezagvoerder, geheel nieuw, en met zorg gebouwd, hetgeen ook zeer waarschijnlijk is, daar de staat waarin hetzelve zich volgens de laatste berichten, nog bevond, in weerwil het reeds veel van de zee had doorgestaan, van deszelfs hechte en sterke bouw getuigt. Het ongeluk, aan de AJAX overkomen, moet grotendeels worden toegeschreven aan het vertrouwen hetwelk de gezagvoerder meende te kunnen stellen in de door hem, reeds sedert vele jaren gebruikte, oude Engelse kaarten van het vaarwater van Straat Sunda; zijnde de AJAX gestoten op een klip, nabij Toppershoedje, welke op de door hem gebezigde kaart niet was aangeduid; hij beweerde dan ook, dat deze klip tot dus ver niet bekend was en was zeer verwonderd toen hij dezelve zeer duidelijk zag aangewezen op een reeds voor vele jaren vervaardigde Nederlandse kaart, welke de commandant van de SAMARANG hem voorleide, om hem van de ongegrondheid van zijn beweringen te overtuigen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Voor het land. De ondergetekende, resident van Soerabaja, maakt mits deze, met referte aan de advertentie van de kapitein luitenant ter zee, belast met het beheer over ’s gouvernements schoeners en kruisboten, dd. 27 februari laatstleden, geïnsereerd in de Javasche Courant van de 2e dezer nummer 18, bekend, dat de daarbij bedoelde verkoop van de gouvernements schoener ALCINOË, zal plaats vinden op zaterdag de 23e dezer, en wel ter plaatse alwaar die schoener thans is liggende, namelijk in de rivier Kalimaas, beneden ’s lands marinewerf.
Soerabaja, de 7e maart 1850, de resident voornoemd P. de Perez.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 8 maart. Heden is van hier naar Makasser over Balie Ampenan vertrokken de Nederlands-Indische bark TADJIL MOELOOK, thans hernaamd TEKSIN TIAU, kapt. King Inggiok.


Datum: 21 maart 1850


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 maart. Men verneemt, dat er bepaald is, dat op 26 april ‘s Rijks stoomschip van 300 paardenkracht, de GEDEH, te Rotterdam zal worden te water gelaten. Dit zal dan het laatste schip zijn, dat aldaar wordt gebouwd. Ten aanzien van het werkvolk, hetwelk niet zal worden overgeplaatst of gepensioneerd, zijn bepalingen voorgesteld, om het naar gelang van diensttijd voor 1 à 5 jaren wachtgeld uit te betalen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 maart. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse schoener CELESTINA, kapt. E.H. Boon, van Berbice.


Datum: 22 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. De regering der Franse republiek heeft door tussenkomst van haar gezantschap te ’s Gravenhage haar dank doen betuigen aan de kapt. M. Heere, van het Nederlandse tjalkschip de VROUW ADRIANA, voor de goede diensten en hulp door hem bewezen in december 1849 aan de ontramponeerde en in zeegevaar verkerende Franse brik de JEAN VAN AGDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 maart. Het schip GIJSBERT JAN, kapt. Zwaal, heden morgen van hier vertrokken, is met schade aan de boegspriet enz. uit zee terug gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende, directeur-boekhouder der Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwe Diep maakt bij deze aan heren reders bekend:
- dat de door hem over het verleden jaar gedane en door heren commissarissen goedgekeurde rekening vanaf maandag de 25e dezer gedurende veertien dagen voor hen te zijner kantore, Buitenkant no. 38, ter visie zal liggen.
- dat in een door heren commissarissen gehouden vergadering ingevolge art. 14 der voorwaarden zijn uitgeloot 10 portiën (opm: alle nummers worden genoemd).
- dat deze portiën vanaf de 25e dezer ten kantore van de heren kassiers Di Gazar Franken & Co. zullen worden ingetrokken tegen voldoening van hun bedrag, zijnde NLG 250 per portie en uitreiking van het bij gemeld artikel bepaalde bewijs van deelgerechtigheid, zo mede, dat ter zelfde tijd bij voornoemde kassiers betaling zal worden gedaan van 5 pCt. of NLG 12,50, op het achtste bewijs bij iedere portie afgegeven.
Amsterdam, 21 maart 1850, de directeur-boekhouder der voornoemde rederij, Paul van Vlissingen.


Datum: 23 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 januari. Vrachten. De Zweedse schepen EMELIE en HERCULES zijn gecharterd voor GBP 2:12:6 naar Hamburg; het Nederlandse schip GOUVERNEUR GENERAAL VAN DEN BOSCH laadt voor rederij rekening en tot bijlading reeds in december geëngageerde goederen, rijst à NLG 75 en suiker à NLG 85. De EUGENIE gedeeltelijk rederij rekening en suiker te Sourabaya à NLG 80. De JAVA laadt suiker te Sourabaya, vermoedelijk eigen rekening of wel tot een vracht van NLG 80. De PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN laadt te Tagal aan de boekhouder van die bodem geconsigneerde producten. De ALDEBARAN laadt gedeeltelijk voor de Factory (opm: van de Nederlandsche Handel-Mij) tegen NLG 90 te Pararoeang liggende suiker. De WATERGEUS laadt gedeeltelijk voor rederij rekening met bijlading van koffij en rijst tegen NLG 70 voor Rotterdam en NLG 75 voor Amsterdam. De ELIZABETH JOHANNA laadt voor rederij rekening met bijlading van rijst à NLG 68. De DRIE VRIENDEN en de WASSENAAR laden rijst à NLG 65.
Onbevracht zijn nog het Engels schip TRIAD, het Pruisisch schip POTSDAM en het Nederlands schip LIBRA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 15 maart. Volgens schippersbericht is op Lassöe (opm: Laesoe) totaal verongelukt het schip HERMANN, kapt. Wallis (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Wolgast met tarwe naar de Noordzee. De kapitein was daarbij omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ieder, die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de heer Hendrik de Jong Sr, in leven scheepsreder en koopman, gewoond hebbende en de 25e februari l.l. gestorven zijnde te Vlaardingen, gelieve daarvan vóór de 31e dezer opgave of betaling te doen ten kantore van Mr. K.A. Poortman, advocaat en notaris te Schiedam.
Schiedam, 13 maart 1850.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 maart. Volgens een van de waarnemend Nederlandse consul te Canton ontvangen mededeling is de Nederlands-Indische bark REVENANT, na in averij te Hongkong te zijn binnengelopen, aldaar afgekeurd en op de 12e november (opm: 1849) in het openbaar voor afbraak verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. De regering der Franse republiek heeft door tussenkomst van haar Gezantschap te ´s-Gravenhage haar dank doen betuigen aan kapt. M. Heere van het Nederlandse tjalkschip de VROUW ADRIANA voor de goede diensten en hulp, door hem bewezen in december 1849 aan de ontramponeerde en in zeegevaar verkerende Franse brik JEAN van Ayde.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 21 maart. Heden is alhier aangekomen de koloniale schoener CURAÇAONAAR, kapt. A.H. Hoff, van Demerary.


Datum: 25 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Wij vernemen van goeder hand, dat de stoom-schroef-schoener BURGEMEESTER HUIDEKOPER in het laatst dezer maand naar Engeland zal vertrekken, zijnde voor de tijd van drie maanden bevracht met bestemming te varen tussen Engeland en Denemarken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, H.J. Rietveld en P.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag 15 april 1850, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, verkopen:
- het extra ordinair welbezeild tweedeks fregatschip genaamd PIETER FLORISZ, gevoerd bij kapt. J.R. Smit, varende onder Nederlandse vlag, groot volgens meetcedul lang 40 el 20 duim, wijd 7 el 50 duim, en hol 5 el 90 duim, en alzo gemeten op 791 tonnen of 418 lasten, en dat verder met al deszelfs opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbenodigdheden.
- 1/40e part in het Nederlands barkschip MATHILDA, gevoerd door kapt. H.C. Wriborg, groot 308 gemeten lasten.
Breder bij inventaris vermeld, en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. De GESINA, kapt. Freiboot, van Utrecht naar Bremen, is volgens brief van de Zoltkamp (opm: Zoutkamp) van de 22e dezer, de vorige dag aldaar lek en met verlies van ankers, ketting en roer binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 maart. Volgens brief van kapt. Nap, voerende het fregatschip MADURA, gedateerd Moulmain (opm: Moulmein, Birma) de 18e januari, was hij de 10e dier maand gelukkig aldaar van Rotterdam gearriveerd en was alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De JACATRA is met zware schade te Hongkong binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, van Batavia naar Cowes bestemd, is ten gevolge van lekkage verplicht geweest op de Cocos-eilanden te lossen.


Datum: 26 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 maart. In ons nommer van gisteren meldden wij, dat het schip (opm: fregat) MADURA, kapt. P.D. Nap, te Moulmain (opm: Moulmein, Birma) gearriveerd was. Wij vernemen nader, dat dit het eerste Nederlandse schip is, hetwelk aldaar is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading voor passagiers en goederen naar New York het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands driemastschip HENRIËTTE DOROTHEA, kapt. D. Smit. Vertrekt 15 juli. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het kofschip HANDELSLUST, kapt. Janssen (opm: vermoedelijk buitenlander), van Emden naar Londen, is in de nacht van de 16e maart op Borkum gestrand. De equipage en de vleet zijn geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, in de Lemmer, zal, op dinsdag den 2 april 1850, des voormiddags ten 11 ure, in het logement de Wildeman, aldaar, veilen, en ten dien zelfden dage, ’s namiddags ten 4 ure, verkopen: een Hek Tjalkschip, genaamd de VROUW RIKA, groot volgens meetbrief 61 ton; thans bevaren wordende door schipper E.F. van der Veen en liggende in de Zijlroede in de Lemmer, met zeil en treil, staand en lopend want en verder toebehoren volgens inventaris, alles breder bij biljetten omschreven; zullende de verkoopsvoorwaarden bij genoemde notaris kunnen worden vernomen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 25 maart. De 23e dezer is alhier aangekomen het schip TROPICUS, kapt. F. Popken, van Boston, hebbende 20 dagen reis, en heden het schip ZODIAC, kapt. C.D. Popken, eveneens van Boston, met een passagier, en de Nederlandse schoener JAN ERNST, kapt. H. Everts, van Curaçao met een passagier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Scheepstimmerknechten, 6 man, kunnen terstond werk bekomen bij C.P. Bakker te Lemmer.


Datum: 27 maart 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. In de nacht van de 21e dezer heeft de Nederlandse kof HILLEGONDA IDA, kapt. Poppens, van Amsterdam naar St. Petersburg bestemd, op een mijl afstands van de haven van Boulogne het Oldenburgse kofschip ALIDA, kapt. Sandersfeld, van Bordeaux naar Bremen bestemd, aangezeild, ten gevolge waarvan de ALIDA zwaar beschadigd werd en in zinkende staat te Boulogne was binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed, welbezeild, gekoperd Nederlands barkschip, groot ruim 200 last en voorzien van een complete inventaris. Nader onderricht bij de makelaar B.D. Bosscher.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag 25 maart 1850 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam: het barkschip NATHALIE, laatst gevoerd door kapt. G. van Medevoort, groot 183 lasten: NLG 10.000, in slag NLG 200, opgehouden. (opm: [een aandeel in] de bark NATALIE werd verkocht aan kapt. J. Naess; N. Brantjes, Purmerend, bleef boekhouder)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren van de Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd alhier, brengen hiermede ter kennis van de respectieve geïnteresseerden in dezelve, dat zij met overleg en onder goedkeuring van de heren gecommitteerden, voornemens zijn, tegen afschrijving op de aandelen een vierde aflossing en wel van 10% of honderd gulden per aandeel te doen plaats hebben, waartoe er, te beginnen met dinsdag de 2e april eerstkomende, dagelijks, met uitzondering van zaterdag en zondag, des morgens van 10 tot 1 ure, ten kantore van de rederij in de Doelenstraat alhier gevaceerd zal worden. Verder berichten zij, dat de algemene jaarlijkse vergadering, welke er volgens artikel 16 van de statuten in 1850 moet gehouden worden, plaats zal hebben op vrijdag de 19e april aanstaande, des middags ten één ure in Den Doelen, op de Garnalenmarkt alhier; wordende de comparerende heren deelnemers verzocht, het getal en de nummers van de aandelen voor welke zij opkomen, op een lijst, welke alsdan daartoe voorhanden zal liggen, op te geven.
Amsterdam, 27 maart 1850, directeuren van de Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd alhier, P.J. Ameshoff president, Theods.Johs. Kerkhoven directeur-secretaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In een l.l. donderdag (opm: 21 maart) te Brielle gehouden afdelings-vergadering der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, werden door de voorzitter de medailles en getuigschriften uitgereikt, door de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen toegekend aan de bemanning der Loodsboot No. 1, gevoerd door de schipper C. Schrijnders, die op 18 januari l.l. met gevaar van eigen leven de manschappen van het hoekerschip de VROUW MAARTJE, van Vlaardingen, van een gewisse dood gered heeft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 8e april des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, verkopen:
- 1/16 part in het Nederlands gekoperd fregatschip OOST-INDIA PAKKET, kapt. B. Bakker Gz., groot 394 gemeten lasten.
- 1/16 part in het Nederlands gekoperd barkschip JAVA COURIER, kapt. F.G. Reinits, groot 282 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip VAN GALEN, kapt. C. Dekker Nz., groot 321 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip WASSENAAR, kapt. A. Horsten, groot 327 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd fregatschip AERT VAN NES, kapt. J.T. Wiegmink, groot 307 gemeten lasten.
- 3/20 parten in het Nederlands gekoperd fregatschip CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman, groot 308 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd barkschip OCEAAN, kapt. C.J. Doeksen, groot 315 gemeten lasten.
- 1/14 part in het Nederlands gekoperd barkschip LODEWIJK ANTHONY, kapt. A. Spekman, groot 203 gemeten lasten.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff, groot 366 gemeten lasten.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip NEERLANDS INDIEN, kapt. L. Delclisur, groot circa 294 gemeten lasten.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, groot 460 gemeten lasten.
- 1/64 part in het Nederlands gekoperd fregatschip ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra, groot 453 gemeten lasten.
- 1/20 part in het Nederlands gekoperd barkschip de GOEDE VREDE, kapt. J.H. Witt, groot 181 gemeten lasten.
- 1/20 part in hetzelfde schip. 24/32 part in het Nederlands kofschip MARIA AGNES, kapt. H.K. de Weerd, groot 89 gemeten lasten.
- 9/16 part in het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. H. van der Baan, groot 89 gemeten lasten.
- 1/3 part in het Nederlands kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand, groot 42 gemeten lasten.
- 1/8 part in het Nederlands kofschip BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer, groot 64 gemeten lasten.
- 1/15 part in het Nederlands kofschip JUFFROUW ALIDA, kapt. R.G. Giezen, groot 56 gemeten lasten.
- 1/32 part in het Nederlands kofschip JUFFROUW ANNETTE, kapt. A.J. Hubert, groot 65 gemeten lasten.
- Een aandeel in de Nederlandsche Scheepsreederij à NLG 1000, per resto groot NLG 600 in de Nederlandsche Scheepsreederij nummer 209. Een dito dito in de Nederlandsche Scheepsreederij nummer 623.
- Een dito dito in de Nederlandsche Scheepsreederij nummer 624.
Breder bij biljetten omschreven. nadere informatiën bij de bovengemelde makelaar.


Datum: 28 maart 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie Jan Corver, H.J. Rietveld en C.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 22e april des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild schoener-kofschip, genaamd DE ONDERNEMING, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. K. Zwanenburg; volgens Nederlandse meetbrief, lang 23 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 20 duimen, hol 2 ellen 63 duimen, en alzo gemeten op 116 tonnen of 61 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Nobel& Holtzapffel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, in de Lemmer, zal op dinsdag de 2e april 1850, des voormiddags ten 11 uur, in het logement De Wildeman aldaar, veilen, en ten dien zelfden dage, des namiddags ten 4 uur, verkopen: een hek-tjalkschip genaamd: DE VROUW RIKA, groot volgens meetbrief 61 tonnen, thans bevaren wordende door schipper E.F. van der Veen en liggende in de Zeilroede in de Lemmer, met zeil en treil, staand en lopend want en verdere toebehoren, volgens inventaris, alles breder bij biljetten omschreven, zullende de verkoopsvoorwaarden bij genoemde notaris kunnen worden vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 14 maart. De vrachten blijven zeer flauw. Naar Engeland wordt Sh.32/6 à Sh.35 per ton talk geboden en men vraagt Sh.35 à Sh.40. Enige bevrachtingen hadden plaats tot Sh.35 en Sh. 37/6. Voor de Noordelijke havens van het vaste land is geen vraag boven Sh.30.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 25 maart. Heden is alhier uitgeklaard het schip NOORD-HOLLAND, kapt. F.C. Overeem, naar Amsterdam met 433 vaten suiker, 204 balen schone katoen en 15 vaten rum.


Datum: 01 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 8e april, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd tweedeks barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd MARIA JACOBA CORNELIA, gevoerd door kapt. Dirk Boes Lutjens, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 el 15 duim, wijd 5 el 59 duim, hol 4 el 81 duim, en alzo gemeten op 384 tonnen of 203 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 maart. Heden arriveerde alhier van Cefalonia het schip ELISA, kapt. G.A. Knol, voor wijlen kapt. R.W. Bieze.


Datum: 02 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 30 maart. De nieuwe ijzeren stoomboot de STAD DEVENTER lokt nog steeds beschouwers. Dit vaartuig, bestemd voor de sleepdienst op de IJssel, waartoe de concessie bereids is verkregen, en tevens voor de zevende weekdienst op Amsterdam, welke in ’t midden van april een aanvang neemt, is met inbegrip der machines geheel en al te Kampen gebouwd, en van 80 paardekracht. Deze eerste proef heeft in alle opzichte aan de vereisten beantwoord. De machines zijn door bevoegde deskundigen nauwkeurig onderzocht en deugdelijk bevonden, terwijl de proefvaart heeft getoond, dat de boot, ondanks de weinige benodigde brandstof, bijzonder snel gaat. Ook de keurige betimmering van ‘t inwendige getuigt van de goede smaak des bekwamen bouwmeesters, de heer Penning alhier, die door dit uitmuntend werkstuk met recht hoge lof heeft verworven, zodat wij de gegronde hoop voeden op een voortgaande uitbreiding zijner werkplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Belfast, 27 maart. Heden kwam alhier met verlies van anker en ketting en averij aan het tuig binnen de Nederlandse kof GEZINA, kapt. Koning, van Dordrecht naar Londonderry.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht 1 april. In de Staats-Courant leest men: Naar luid van een nader bericht uit Napels van den 11 dezer, zijn de drie Nederlandse schepen, welke aldaar ernstige moeilijkheden hadden ondervonden ter zake dat zij tabak aan boord hadden, waarin de handel aan de regering is voorbehouden, en waardoor en schepen en ladingen verbeurd waren (zie Staats-Courant van 12 februari jl., no. 37), ten gevolge der ijverige bemoeiingen van Zr.Ms. consul-generaal te Napels, vrijgegeven en naar hun bestemmingen vertrokken. Overigens schijnt er uitzicht te bestaan, om ook de zaak van de tabak, welke zich aan boord dier schepen heeft bevonden, op een in de gegeven omstandigheden voldoende wijze te regelen.
Een ander Nederlands vaartuig, de TAAG, kapt. Van der Borden, hetwelk in de maand december jl. te Bilbao aangekomen, en aldaar, op vermoeden van smokkelhandel te hebben gedreven, aangehouden was, is volgens uit Spanje ontvangen bericht ontheven geworden van de ondergane inbeslagneming en van de bij de Spaanse tolwetten vastgestelde boetes, zo ten gevolge van de tussenkomst van Zr.Ms. gezantschap te Madrid, als van de bemoeiingen des Nederlandse consuls te Bilbao. Genoemd vaartuig is reeds weder uit die haven vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Heden overleed te Lekkerkerk mijn dierbare echtgenoot, de heer A. van Duyvendijk, meester-scheepmaker aldaar.
Lekkerkerk, 7 maart 1850, Anna Visser, Wed. A. van Duyvendijk.
De affaire zal onder opzicht van een bekwaam meesterknecht op dezelfde voet worden voortgezet.
Tevens bij haar te koop een nieuwe boeierschuit, groot 42 voet, en een snelzeilende zeilboot met toebehoren, waarmede de eerste prijs is behaald bij de wedstrijd der Nederlandsche Yacht-Club te Dordrecht.
Lekkerkerk, 31 maart 1850.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 1 april. De 30e maart is alhier uitgeklaard het schip JOHANNIS HERMANUS, kapt. J.R. Wijgers, naar Amsterdam met 317 vaten suiker, 3 balen gebroken koffie, 4 vaten huiden, 3.830 pond Quassiehout, 162 dito Arrowroot, 338 dito oud koper en uit entrepot 3¾ pijpen madeirawijn.


Datum: 03 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lübeck, 29 maart. Het schip (opm: tjalk) PAULINA HELENA, kapt. D.A. Schaaf, van Stettin (opm: Szczecin) met spiritus herwaarts gedestineerd, is in de nacht van de 24e dezer bij Gjedser op Falster gestrand, doch het volk gered. Van de lading hoopt men zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Rotterdam-Londen voor goederen en vee. Het nieuw gebouwd en snelvarend stoom-schroefschip FIJENOORD, kapt. H. Rolfe, vertrekt van Rotterdam naar Londen op zondag 7 april. (opm: eerste bericht over dit nieuwe Nederlandse stoomschip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip LUDOLPH THEODORUS, kapt. Oldendorp, van Amsterdam naar Napels vertrokken, is de 1e april door het lage water op Pampus aan de grond geraakt, doch weder af en naar het kanaal gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 21 maart. Heden is van hier vertrokken de Nederlandse schoener TERNATE, thans hernaamd in HAPLIE, kapt. Tanlie, naar Balie Ampenan.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
29 maart: Nederlands schip ADMIRAAL TROMP, kapt. K. de Moes, de 11e maart vertrokken van Manilla. 30 maart: Nederlandse bark MAASNYMPH, kapt. A.J. Ihlower, de 26e maart vertrokken van Samarang. 31 maart: Zr.Ms. stoomschip BROMO, luit.t.zee 1e klasse F.J.E. van Gorkum, met drie passagiers, de 27 maart vertrokken van Soerabaja; de gouvernements-schoener NIOBE, kapt. J.G. Duijkers, met enige passagiers, de 28e maart vertrokken van Soerabaja. 1 april: Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, luit.t.zee 1e klasse J. Andreae, van Onrust; Nederlands schip MACAO, kapt. K.H. de Groot, met twee passagiers, de 13e maart van Macao vertrokken.
Van Batavia vertrokken schepen:
29 maart. De Engelse schoener WILLIAM FORSTER, kapt. E.H. Salmond, naar de Kaap de Goede Hoop.
30 maart. Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, luit. ter zee 2e klasse P. van Bleijswijk Ris, naar Singapore, passagiers de heren W. Castens, H. Straus, E. Zorn, G.J. Welch, C. Darling, L. de Avela, mevr. de wed. Santa Coloma en 3 kinderen, Zr.Ms. troepen en vrouwen.
30 maart. Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, luit. ter zee 1e klasse J. Andreae, naar Onrust. – De Ned. schoener PAINAN, kapt. Tan Betoea, naar Bencoelen.
31 maart. De Nederlandse schoener BOERONG, kapt. Limwan, naar Bencoelen.
31 maart. Het stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Samarang, passagiers de heer H.C. Martin en Zr.Ms. troepen. – Amerikaans schip LIO, kapt. H. Devens, naar Boston.
1 april. Zr.Ms. stoomschip VESUVIUS, luit. ter zee 1e klasse H. Camp, naar Onrust.
2 april. Zr.Ms. stoomschip BORNEO, luit. ter zee 1e klasse F.J.E. van Gorkum, naar Onrust. Het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, kapt. W. Ouwehand, naar Onrust.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, BOREAS; fregat DE RIJN, stoomschip ETNA, PHOENIX, Gouv. schoener NIOBE; Ned. schepen ZUID HOLLAND, DELFT, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, AMANA TULBARIE, ADMIRAAL TROMP, barken de ZWIJGER, de ONDERNEMING, REGINA, MARGARETHA JOHANNA, de NADERWAARD, CORNELIA, IJATI LIONG, ALNOER, MARIA JOHANNA, ORESTES, BATAVIA, MAASNYMPH, MACAO, brik HEPPENS, TARTAR. – Eng. schip WILLIAM SIMPSON. – Zweeds schip CARIN CECILIA. – Siamese bark CELERITY.
Samarang. Aangekomen.
25 maart. De Nederlandse brik CLARA, kapt. H.J. Bander, van Soerabaja de 10e maart, passagiers de heren Schmidt Auf van Altenstadt, J. Kingdom en twee weeskinderen.
26 maart. De Nederlandse bark INGLIE, kapt. Lie Wailam, van Rembang de 23e maart.
26 maart. De Nederlandse bark SAYAN MASKOOR, kapt. Said IJdroos Bin Hassan Alhabsie, van Soerabaja de 11e maart.
27 maart. De Nederlandse schoener BIENTANG TIEGA, kapt. Sien Tjeoe Hok, van Soerabaja de 27e februari.
27 maart. De Nederlandse schoener PAKIS, kapt. Tan Hong Goan, van Grissee de 17e maart.
29 maart. De Nederlandse bark FATHAL RACHMAN, kapt. Sech Oemar Bin Obit, van Grissee de 23e maart, passagier de heer H.W. Ritter.
Vertrokken.
25 maart. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Batavia, passagiers de kapt. luit. ter zee P.J. Happel en fam., de heren Wilson en fam., Mentel, Umbarove, Goetzee, Genier, Schreijner, Dumler, Van Vlissingen, Hofland en Zoons, Couteron, Gearchen en echtg., De Villeneuve, Gephard, Voorneman, Spanen?, Zr.Ms. troepen en bannelingen.
26 maart. De Nederlandse bark WELTEVREDEN, kapt. A. Lupcke, naar Soerabaja.
26 maart. De Nederlandse bark MAASNYMPH, kapt. A. Ihlower, naar Batavia en Golf van Persie.
26 maart. De schoener MOCHTAR, kapt. Keagoes Mohamat Asiek, naar Cheribon en Palembang.
26 maart. De bark INDRAMAYOE, kapt. Lie Tekwie, naar Cheribon, Indramayoe en Singapore.
26 maart. De schoener ALMAS, kapt. Liem Angan, naar Rembang en Grissee.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. roeikanonneerboot No. 14; het Ned. schip HENDRIKA, barken BANDAR ALIE, HONG GOAN, FATHAL HAER, NAGA LAOUT, TANDJONG PIENANG, ELLEN, INGLIE, SAYANG MASKOOR, FATHAL RACHMAN, schoeners ANIS, MATHILDA, INGOAN, LOUISE, BIENTANG TIEGA, PAKIS.
Soerabaja. Aangekomen.
21 maart. De Nederlandse bark FATAHEOL HAER, kapt. Mohamat Amin, van Banjermassing de 24e februari, met 2 Chinezen, 30 Banjareezen en 3 inlandse vrouwen.
22 maart. De Nederlandse bark GATMIER, kapt. Said Abdulla Alkaf, van Batavia de 11e maart.
22 maart. De kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, van Pasoeroewan de 19e maart.
23 maart. Het Nederlandse schip DE TWEE ANTHONYS, kapt. J.F. Klomp, van Bezoekie de 16e maart.
23 maart. De bark AFRIKA, kapt. C. Ouman, van Probolingo de 20e maart.
24 maart. De Nederlandse schoener INDRAMAYOE, kapt. Tjan Siemkie, van Samarang de 20e maart, met 17 Chinezen, 2 Moren en 1 Javaan.
26 maart. De Nederlandse bark JANE SERENA, kapt. C. Brodie, van Batavia de 9e maart, passagiers de heren Last, Van Heel en Dobbelare.
27 maart. Zr.Ms. schoener JANUS, luit. ter zee 1e klasse J.C. Baak, van Banjoewangie de 12e maart.
Vertrokken.
21 maart. De Nederlandse schoener TERNATE thans hernoemd HAPLIE, kapt. Tanlie, naar Balie Ampenan.
23 maart. De Nederlandse bark BIENTANG ANAM, kapt. Tjoe Boentjal, naar Makasser, met Zr.Ms. troepen en bannelingen.
24 maart. Het Zweeds schip HEBE, kapt. C.J. von Kohler, naar Falmouth, passagiers de heer J.C.F. Heineken en kind en 1 bediende en mejufvrouw A. Horleman met 1 kind. – De Ned. schoener KIMMANLIE, kapt. Tjie-alo, naar Balie Badong over Banjoewangie.
25 maart. De Ned. bark ADERAAK, kapt. Mohamat Seman, naar Banjermassing, met 28 Banjerezen.
26 maart. De Ned. kotter LITTLE TOT, kapt. Ketjong, naar Pasoeroewan.
28 maart. Zr.Ms. stoomschip BORNEO, luit. ter zee 1e klasse F.J.E. van Gorkum, koersstellende om de west. Gouv. schoener NIOBE, kapt. J.G. Duijkers, koersstellende om de west.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. wachtbrik WINDHOND; schoeners EGMOND, ANADYOMENE; stoomschip HEKLA, ONRUST, Gouv. schoener DORIS, ALCINOE; Ned. schepen MATHILDA CORNELIA, CLARA HENRIETTE, MARGARETHA SIMONETTA, BANKA, KONING WILLEM II, DE TWEE ANTHONYS, barken FATAL MAÄN, TALIP JOEDEL KARIM, DENNOK BINTANG TOEDJOE, BALHEER, ADENAN, ALMASSOOR SARIE, J.C. SCHOTEL, LOOPUYT, BACHT MASTORA, ALALOEWIE, CAMBA TORIDA, ABDUL HASSIM, WADIAT TULBARIE DE PRINS VELDMAARSCHALK, SALMA, PILADES, ARIF BANJERMAAS, ANNA MARIA HENRIETTE, NAWAN ELJOESOOR, DE VROUW JACOBA, ATIAT ULMAULA, GATMIA, FATAHOOL HAER, AFRIKA, schoeners PRINSES VAN ORANJE, TIO TIAUW THAY, SAMARANG PAKET, MIDGE, KIEN GOAN, HAPSING, HOKTHAY, INDRAMAYOE, IJDROOSSIE. – Amr. bark LUCY ELIZABETH. – Zweeds schip HEBE. – Bal. Brik SIEWA.


Datum: 04 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Door vriendelijke mededeling van een geachte zijde hebben wij vernomen dat, hoezeer het fregatschip FLEVO, volgens brief van kapt. S. van der Mey van de 25e maart j.l, in goede staat was zeilende met noord-westenwind in het Engels Kanaal op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head), deze bodem echter sedert de avond van deszelfs vertrek van Nederland (opm: op 21 maart, met 5 officieren plus 150 manschappen) zware stormen in de Noordzee had doorgestaan, met steeds variërende winden, zodat dezelve bij aanhoudendheid heeft moeten halzen (opm: gijpen, in tegenstelling tot ‘overstag’ vóór de wind omgaan), dan om de noord, en dan wederom om de zuid-west, tot dat eindelijk, de wind eensklaps van het westen uitschietende, deze bodem veel gevaar gelopen heeft op de hoogte van Scheveningen op het strand te worden geworpen, zijnde reeds dicht bij de branding aldaar. Doch gelukkig veranderde de wind weder en juist ter rechter tijd kon toen nog het besluit genomen en ten uitvoer gebracht worden om nogmaals te halzen, en deze laatste poging reusseerde (opm: slaagde) naar wens, zodat daaraan het behoud van zovele mensenlevens en van dit kostbaar schip alleen te danken is, en het in deze door de gezagvoerder en de opper-stuurman gehouden manmoedig gedrag wordt niet alleen door de scheeps-equipage, maar ook door de officieren en het detachement troepen, aldaar aan boord, volgens afgelegde verklaring hogelijk geroemd, waarvan gaarne openlijke melding wordt gemaakt.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 3 april. De 2e dezer is van hier uitgezeild de Nederlandse schoener JAN ERNST, kapt. Evertz, naar St. Martin, aan boord hebbende drie passagiers, onder deze de HoogEdelGestr. Heer J.D. Croll, benoemd gezaghebber van St. Martin.


Datum: 05 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 2 april. Jongstleden zaterdag de 30e maart is de laatst alhier gebouwde schoener SALLANDT van deze stad vertrokken. Ook dit vaartuig mag, even als de voorgaande, de bouwmeester tot eer verstrekken, op wiens werf wij weldra de kiel van een nieuw zeeschip hopen te zien leggen. Naar wij vernemen, bestaat daartoe alle uitzicht, daar zich reeds verscheidene inwoners onzer stad bereid hebben verklaard om zich te verenigen tot het reden en uitrusten van een schoener of brikschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 april. Volgens brief van kapt. K.J. Swart, voerende het schip DRIE GEBROEDERS, van San Francisco via de Sandwich eilanden (opm: Éfaté, Vanuatu) naar China, in dato Uwahoe de 22e december 1849, was hij aldaar na een reis van 24 dagen behouden gearriveerd. Twee dagen na zijn arrivement had er echter een hevige orkaan gewoed, waardoor het schip voor twee ankers werd weggeslagen en aan de grond dreef, waarvan het echter gelukt is het schip acht dagen later zonder belangrijke schade weder af te brengen, hetgeen vervolgens aan de werf is gehaald om te worden nagezien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan Geert Jans Das, bevaren en gewoond hebbende op het kofschip GEERES, en op de 4e november 1849 overleden zijnde te Schiedam, worden verzocht, voor zo ver zij daarvan geen opgave op betaling gedaan hebben aan de heren A. Prins & Co., cargadoors te Schiedam, dit alsnog te doen vóór of uiterlijk op de 15e april 1850 aan de notaris Lechner te Schiedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Veerschip, met deszelfs toebehoren, liggende voor de wal bij E. Holtrop v.d. Zee, scheepstimmerbaas te Ylst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een overdekte Boot genaamde DE LEEUW, lang 5 el 2 palm, met verdere toe- en aanbehoren, liggende aan de werf van Bauke D. Bakker, op het Vliet te Leeuwarden.


Datum: 06 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Door het departement van binnenlandse zaken is concessie, tot weder opzeggens toe, verleend aan de heren Mathijs Wenmaekers c.s. te Maastricht ten behoeve van de vereniging, door hen tot stand gebracht onder de naam van Schoefstoomboot-Maatschappij op de Zuid-Willemsvaart, en zulks voor een geregelde dienst met schroefstoomboten tussen de steden ’s Hertogenbosch en Maastricht en tussen gelegen plaatsen, vice versa, tot vervoer van passagiers en goederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de loop van de volgende maand, op een nader te bepalen dag, zal voor de toko van de heren John Pryce & Co, bij publieke veiling, aan de meestbiedende worden verkocht: het wrak van het Engelse particuliere schip AJAX, zoals hetzelve, in de nabijheid van Anjer gestrand, is liggende; - hetzelve is van de grootte van circa 700 tonnen, slechts twee jaren oud en met koperen bouten gebouwd. Voorts, de alhier aangebrachte inventaris van die bodem, bestaande in ankers, kettingen, zeilen, tuig, rondhouten, enzovoort, enzovoort, en daarna het geborgen gedeelte van de lading, bestaande hoofdzakelijk in 600 p.m. Manilla sapanhout.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Naar luid van alhier uit Amsterdam ontvangen brieven is het Nederlandse kofschip MEXICO, kapt. J. Kuyt, op de 26e februari van Rotterdam vertrokken met bestemming naar deze (opm: Curaçao) haven, over Barbados. De Nederlandse schoenerbrik RAFAEL zou in de eerste dagen van maart over St. Thomas naar deze haven vertrekken.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 6 april. De 5e dezer arriveerde alhier de koloniale schoener CURAÇAONAAR, kapt. A.H. Hoff, van Demerary.


Datum: 08 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 4 april. Even als in vorige jaren levert onze haven thans weder het bewijs op van de levendigheid der scheepvaart niet alleen, maar ook van de grote bedrijvigheid onzer provinciale scheepstimmerwerven. Niet minder dan een twintigtal nieuwe kofschepen en hektjalken zijn dit voorjaar wederom hier gearriveerd om opgetuigd te worden ten einde zee te kunnen kiezen, en waarvan enige reeds gereed liggen. Dit getal zal binnen kort nog aanmerkelijk worden vermeerderd, doordien nog onderscheidene op de in deze provincie gelegen scheepswerven in aanbouw zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 april. Het schip die FRAU GESINA, kapt. Glup (opm: buitenlander), van Bremen met tabak, lood, enz, herwaarts gedestineerd, is, volgens brief van Harlingen van de 4e dezer, de 2e dito te Ameland binnengebracht en wegens zware lekkage in het Schuitengat gezonken. (opm: zie LC 160450 en NRC 220450)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij zijn in staat, ten aanzien van de handelingen van kapt. J.O. Bruns, het volgende uit het geblekene bij het deswege gehouden getuigenverhoor mede te delen:
De 18e november 1848 schreven de assuradeurs A.H. en Comp. te Palermo aan een huis te Dordrecht, dat kapt. Bruns met een lading naar Dordrecht was gedestineerd en dat zij dat huis verzochten de assurantie op het casco van de galjas ELISABETH te bezorgen voor NLG 10.000, maar alleen voor totaal verlies, met verzoek, om, indien bij dat huis de assurantie niet kon bewerkstelligd worden, zich dan ten dien einde tot een aangewezen huis te Rotterdam te wenden. Het Dortsche huis had eerst de assurantie op de beurs te Amsterdam trachten te effectueren, waarna het, niet kunnende slagen (omdat, zoals later bleek, een vroegere schelmerij van die schipper, op een reis naar Noord-Amerika begaan, aldaar bekend was), het zich tot de aangewezen firma te Rotterdam wendde, (die de kapitein niet kende, maar wist dat het schip drie jaren oud en goed was), die de assurantie sloot. Intussen had de kapitein al dadelijk te Palermo op de vracht GBP 46.8.2 opgenomen. Hij liep vervolgens te Gibraltar, zoals hij beweerde wegens een kleine schade, binnen en verkocht daar een deel van zijn lading, waarvan hij nooit verantwoording heeft gedaan. Buitendien heeft hij daar op bodemerij opgenomen Spaanse daalders: 1054.11.6, zonder ook van deze som een verantwoording te doen. De 31e maart 1849 vertrok hij van Falmouth met een stijve wind uit het westen, zodat hij binnen weinige uren naar de Maas had kunnen lopen. Dit geschiedde echter niet en men hoorde niets van kapt. Bruns en zijn schip; toen eindelijk het huis te Dordrecht van H.C. Gabrielsen te Stavanger een brief ontving dd. 21 april uit Kopenhagen, waarin Gabrielsen meldde dat hij kapt. Bruns in Noorwegen had gesproken en het Dortse huis verzocht hem de prijs van een partij Siciliaanse zwavel op te geven. Toen ontstond onmiddellijk kwaad vermoeden bij dit huis tegen kapt. Bruns. Het schreef dan ook dadelijk aan de Nederlandse consul in Noorwegen, om te weten of kapt. Bruns zich ook in een van de buitenhavens van Noorwegen had verscholen. Alvorens het op die brief antwoord erlangde, ontving het een andere van R.J. Bruns uit Stiekelkomperfehr bij Emden, dd. 5 juli 1849, waarin deze na gezegd te hebben dat hij sedert 8 mei niets van kapt. Bruns gehoord heeft en dus bevreesd was, dat de kof overzeild zou zijn, het voorslaat (opm: voorstel doet) op te geven welke documenten er nodig zijn om de geassureerde som van NLG 10.000 te incasseren, ingevolge de onder hem berustende polis. De consul-generaal Prahl te Bergen, schreef de 14e juli 1849, dat kapt. Bruns gevonden en te loodshaven in Noorwegen liggende was. Ten gevolge van deze feiten is Bruns, zoals gemeld is, veroordeeld tot 15 jaren dwangarbeid en in de kosten. (opm: de ELISABETH, kapt. Bruns, voer onder de vlag van Hanover)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 21 februari. Kapt. Pot, voerende het schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, van Batavia naar Rotterdam, alhier aangekomen, rapporteert 15 januari gepraaid te hebben het schip DE RHIJN, kapt. Brandligt, van Batavia naar Amsterdam, hetzelve had de 3e januari een stortzee overgekregen en daardoor stengen enzovoort verloren. Kapt. Brandligt was voornemens in Tafelbaai binnen te lopen.


Datum: 09 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 april. Eergisteren is van de werf van de heer F. Smit aan de Kinderdijk met goed gevolg te water gelaten het voor rekening ener rederij onder directie van de heren A.J. Verbeek van der Sande, Mr. C.A. Vriesendorp en G. van der Sande te Dordrecht gebouwd ijzeren stoom-schroef-schoenerschip STAD DORDRECHT, groot ongeveer 400 ton en bestemd voor de vaart tussen Dordrecht en Londen. Deze onderneming, voor Dordrecht geheel nieuw, belooft, wanneer handel, nijverheid en akkerbouw de handen ineen slaan, voor het algemene welzijn van Dordrecht en zijn omgeving, goede vruchten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 april. Vertrokken CATHARINA (opm: latere benaming steeds CATHARINA VISSER, herstelde kof ONDERNEMING, zie NRC 260249), kapt. D.J. Duif, naar Christiansand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 7 april. Heden vertrok van hier naar zee met bestemming Londen het schroefstoomschip FIJENOORD, kapt. Rolfe (opm: vertrek eerste reis)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 21 februari. De epidemie die sedert enige tijd alhier heerst, en welke men verneemt de gele koorts te zijn, maakt vele slachtoffers aan boord van de alhier liggende schepen. Verscheidene bodems zijn ten gevolge van sterfgevallen uit zee moeten terugkomen, onder meer andere de schepen MARIA CHRISTINA, kapt. Voss, naar Altona, en HEBE, kapt. Dahl, naar St. Ubes; eerstgemelde is sedert weder vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GEESIENA, kapt. Koning, van Rotterdam naar Londonderry, is de 25 maart met verlies van anker en ketting en gescheurde zeilen ter rede van Belfast binnengelopen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 8 april. Heden is alhier aangekomen het schip CURAÇAO, kapt. P. Kuijt, van Rotterdam, hebbende 46 dagen reis.
De 6e dezer is alhier uitgeklaard het schip THETIS, kapt. K. Poel, naar Amsterdam met 291 vaten suiker, 10 vaten hele koffie, 45 balen schone katoen en 3 vaten arroweroot.


Datum: 10 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, H.J. Rietveld en C.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 22e april, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild schoener-kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de ONDERNEMING, gevoerd door kapt. K. Zwanenburg, volgens Nederlandse meetbrief lang 23 el 60 duim, wijd 4 el 20 duim, hol 2 el 63 duim, en alzo gemeten op 116 tonnen of 61 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Nobel en Holtzapffel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 april. Men vreest, dat dezer dagen een Nederlands schip met man en muis is vergaan, want volgens bericht uit Liverpool van 5 april was daags te voren bij Bray Head (opm: nabij Dublin) aangespoeld enig wrakhout, benevens de deksel van een doos, waarop het adres van R.G. Martin, passagier aan boord van het schip (opm: bark) EDOUARD MARIE, en uit Dublin wordt gemeld, dat op strand bij Brittas (opm: slecht leesbaar) Rockfield was opgevist een gedeelte van de spiegel van een schip, waarop stond 18-E.MARIE-17, enig rondhout, kisten zeep, gemerkt Steel & Co, Older, Liverpool, en tien dozen gemerkt plumpudding, al hetwelk vermoedelijk afkomstig is van het op 29 maart uit Rotterdam naar Batavia vertrokken schip EDOUARD MARIE, kapt. C. Reneman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

 

Rotterdam, 9 april. Men leest in de Staats-Courant: Aan het Nederlands kofschip JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap, op het laatst van 1849 nabij Oporto een loods aan boord bekomen hebbende, deed zich de omstandigheid voor, dat die loods in het water sprong en verdronk, niettegenstaande de hem verstrekte doch afgewezen hulp. Hoewel bij des schippers komst te Oporto hem geen aanmerking gemaakt werd, vermits het bekend was, dat die loods reeds vroeger een poging had aangewend om zich te verdrinken, werden er later bevelen tot oponthoud en gerechtelijk onderzoek gegeven, op grond, dat bedoelde loods door de bemanning van genoemd vaartuig in zee zou zijn geworpen, met het doel om smokkelhandel te kunnen drijven. Het vermelde onderzoek gunstig afgelopen zijnde, zo is enige tijd geleden de schipper vergund naar welgevallen te kunnen vertrekken.
De buitengewoon spoedige en kosteloze afdoening dezer zaak is te danken aan de onvermoeide en alleszins doelmatige pogingen van Zijner Majesteits consul-generaal te Lissabon, daarin bijgestaan door het hulpbetoon van de Nederlandse vice-consul te Oporto.

 


Datum: 11 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC. 11-04-1850 Falmouth, 7 April. Voorts kwam heden met schade binnen het schip MALHERBE kapt. Fourche van Portorico n. Havre bestemd, aan boord hebbende de equipage van het Hollandsche schip GEBROEDERS, kapt. Moesker, van Nickerie naar Amsterdam bestemd, welk schip den 4den dezer op 50° 30' N.Br. en 8° W.L. door een zware stortzee beloopen en gezonken is; het volk had 10 uren in de boot doorgebragt, toen het door bovengenoemd schip werd opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 10 april. Naar men verneemt zal aanstaande vrijdag de 12e april van de nieuwe scheepstimmerwerf van de scheepmaker H. van Schaagen onder de gemeente De Mijl, nabij deze stad, worden te water gelaten het nieuw gebouwd schoener-hoekerschip ERATO, groot circa 110 lasten, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. P. Don, en gebouwd is voor rekening van de heer P. Smits Fzn, koopman alhier, zijnde dit het eerste zeeschip, dat op deze werf gebouwd is geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 april. Zaterdag l.l. is van hier naar de Zoutkamp een proeftocht gedaan met de kanaal-stoomboot LUIT.ADM. TJERK HIDDES, welke hier bij de meester-smid A. Meulman zes voeten is verlengd en gerepareerd, zodat dezelve thans vaster op het water ligt en meerdere ruimte en gemak voor passagiers aanbiedt. Dezelve heeft op deze tocht, ook wat de snelheid – de reis derwaarts had plaats in 2 uren en 8 minuten, wijl de terugvaart stroomopwaarts geschiedde in 2½ uren – betreft, zeer goed aan de verwachting voldaan en zal binnen weinige dagen in dienst gesteld worden tussen Stroobos en de Lemmer, in verband met de barges naar Groningen en met de stoomboot naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen op maandag 8 april 1850 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam:
- Een tweedeks gekoperd barkschip, MARIA JACOBA CORNELIA, kapt. D.B. Lutjens: NLG 11.200, in slag NLG 1.200, opgehouden. (opm: NLG 12.400 werd door verkopers dus als te laag bevonden)
- 1/16e Part in het fregat OOST-INDIA PAKKET: NLG 5.050, in slag NLG 600, koper B. Bakker.
- 1/16e Part in het barkschip JAVA COURIER: NLG 3.750, in slag NLG 400, koper B. Bakker.
- 1/20e Part in het fregatschip VAN GALEN: NLG 4.000, in slag NLG 200, koper P. Blom.
- 1/20e Part in het fregatschip WASSENAAR: NLG 2.800, in slag NLG 300, koper H. Salm.
- 1/20e Part in het fregatschip AERT VAN NES: NLG 2.600, in slag NLG 300, koper G.J. Boelen.
- 1/20e Part in het fregatschip CORN. HOUTMAN: NLG 2.300, in slag NLG 300, koper F. der Kinderen. (opm: nog 2 1/20e parten, zelfde koper, ongeveer gelijke prijs)
- 1/20e Part in het barkschip OCEAAN: NLG 3.325, in slag NLG 150, koper H.J. Rietveld.
- 1/14e Part in het barkschip LODEWIJK ANTONIE: NLG 3.050, in slag NLG 500, koper H.J. Rietveld.
- 1/32e Part in het fregatschip JACOB ROGGEVEEN: NLG 3.225, in slag NLG 275, koper H.J. Rietveld.
- 1/32e Part in het fregatschip NEERLANDS INDIË: NLG 1.875, in slag NLG 90, koper C. Ament.
- 1/32e Part in het fregatschip SCHOON VERBOND, NLG 3.100, in slag NLG 200, koper G.J. Boelen.
- 1/64e Part in het fregatschip ELISABETH ANTONIA: niet geveild.
- 1/10e Part in het kofschip HUNDEREN: NLG 700, in slag NLG 300, koper G.J. Boelen.
- 1/10e Part in de bark DE GOEDE VREDE: NLG 1.350, in slag 600, koper H.J. Rietveld.
- 1/8e Part in het kofschip BORDEAUX: NLG 1.300, in slag NLG 150, koper H.J. Rietveld.
- 1/15e Part in het kofschip JUFVROUW ALIDA: NLG 300, in slag NLG 10, koper F. der Kinderen.
- 1/32e Part in het kofschip JUFVROUW ANNETTE: NLG 125, in slag NLG 125, koper F. der Kinderen.
- 24/32e Parten in het kofschip MARIA AGNES: door verschillende personen opgeboden: NLG 5.502, in slag NLG 1400, koper F. der Kinderen.
- 1/16e Part in het kofschip JOHANNA: NLG 325, in slag NLG 60, koper F. der Kinderen. (opm: terzelfder tijd werden nog acht parten van 1/16 in dit kofschip verkocht tegen oplopende prijzen; kopers: verschillende makelaars ten behoeve van opdrachtgevers)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 8 april. Het schip (opm: smak) VROUW ENGELINA, kapt. G.D. Kuiper, van Groningen naar Gloucester, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 7 april. Eergisteren is alhier met schade aan het tuig binnengelopen het Nederlandse kofschip ELSJE, kapt. Scherpbier, van Rotterdam naar Liverpool bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 april. Het Nederlandse schip MARIA ADRIANA (opm: brik MARIA EN ADRIANA), kapt. C. v.d. Plas, van Amsterdam, laatst van Newcastle, naar Nickerie bestemd, is alhier met schade aan het tuig binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 30 maart. De hier ter rede liggende Nederlandse kof HERSTELLING, kapt. Lukkien, heeft in de storm van 23 dezer zoveel schade bekomen, dat men genoodzaakt is geweest dezelve te lossen en te repareren, hetgeen al reeds geschied is, en is dezelve nu bezig de lading weder aan boord te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 16 februari. Het Nederlandse fregat RHIJN, kapt. Brandligt, van Passaroeang naar Amsterdam gedestineerd, heeft in een storm bij Mauritius de boten verloren en schade aan het tuig bekomen. Hetzelve is de 11e dezer in de Tafelbaai binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 7 april. Heden kwam alhier met verlies van boten, zeilen en overgeslagen lading binnen het Nederlandse kofschip JOHANNA CLASINA, kapt. Hazewinkel, van Rotterdam naar Liverpool gaande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 7 april. Heden kwam hier met schade binnen het schip MALHERBE, kapt. Fourche, van Portorico naar Havre bestemd, aan boord hebbende de equipage van het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Moesker, van Nickerie naar Amsterdam bestemd, welk schip de 4e dezer op 50º30’ NB 8º WL door een zware stortzee belopen en gezonken is. Het volk had 10 uren in de boot doorgebracht, toen het door bovengenoemd schip werd opgenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden, de navolgende elf schepen, als:
Voor Amsterdam: CHINA, kapt. D.A. Zeijlstra; ZEELAND, kapt. F. de Winter; TRITON, kapt. H. Olie; EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot, en A.R. FALCK, kapt. P. van Duivenboden.
Voor Rotterdam: SAMARANG, kapt. D.L. Immink; DRIE VRIENDEN, kapt. R.A. Tange; NOVA ZEMBLA, kapt. L. Heijkoop, en CHRISTIAAN HUIJGENS, kapt. H.R. Bek, van Schiedam.
Voor Dordrecht: JACOB CATS, kapt. J.A. Keeman.
Voor Schiedam: MAASNYMPH, kapt. A.J. Ihlower.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekende maakt bekend, dat hij voornemens is om vrijdag namiddag te vijf ure, indien het water de vereiste hoogte heeft, het kofschip ERATO, van zijn werf te water te laten.
Mijl, 11 april 1850, M. van Schaagen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 10 april. De 93 dezer is alhier binnengekomen het schip SUSANNA, kapt. Visser, van Amsterdam, hebbende 43 dagen reis.


Datum: 12 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag 29 april 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, gevoerd door kapt. R. Dekker, lang volgens Nederlandse meetbrief 30 el 85 duim, wijd 5 el 79 duim, hol 4 el 58 duim, en alzo gemeten op 364 ton of 192 lasten. Het schip is inmiddels uit de hand te koop. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 7 april. Gisteren is een Nederlandse tjalk, vermoedelijk de CATHARINA SOPHIA, kapt. Spanjer, van Gent komende, door de Holsteiner schoener SANI, kapt. Brandt, van Triëst, bij Oste aangezeild en gezonken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 10 april. Heden arriveerde alhier het schip SAN GIUSEPPE, kapt. F. Busso, van Gallipoli, aan boord hebbende acht man van het Nederlandse schoenerschip JOHANNA, kapt. Post.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl. (geen datum) Het schip ALBERDINA, kapt. Wolkammer, komende van Groningen en bestemd naar Bristol, is de 6 dezer alhier met lek schip binnengekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. De Groot, voerende het schip DRIE ZUSTERS, van Harlingen aangekomen, rapporteert den 11 maart op 54°54’ NB 04°35’ OL gezien te hebben het schip JOHANNES ROUGA, kapt. Seemann; het had roer, boegspriet enz. verloren en overgeschoten lading, de stuurman en de jongen die zich nog aan boord bevonden, had kapt. De Groot gered. De kapitein en twee man waren de vorige dag over boord geslagen en verdronken. Bovengemelde bodem is sedert in Helvoet binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip PAULINA HELENA, kapt. Schaaf, van Stettin naar Lübeck op Falster gestrand is wrak doch de lading geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris A.A. Land te Franeker zal volgens plaatselijk gebruik verkopen op den 19 april 1850:
1: Tegen gerede betaling, een lading hout, bestaande in: beste Noordse balken, sparren, juffers, afkomstig uit het schip, genaamd DIE GUTE HOFFNUNG, gestrand te Schiermonnikoog, gevoerd geweest door de kapitein A.B. Poppen; aan het Pakhuis van den heer Opperstrandvonder te Schiermonnikoog.
2: 1/14 in een hecht en sterk kofschip, groot ongeveer 60 last, de VROUW MEIKE (opm: MEIKE) geheten, door kapitein A.J. Zeilinga (opm: J.A. Zeilinga) bevaren.
2: 1/12 in een dito schip, plm. 70 lasten metende, PIETER HENDRIK genaamd, waarvan kapitein A. Meijer gezagvoerder is, beide met uitmuntende inventaris; des avond ten 6 ure, ten huize van J. Cremer, te Schiermonnikoog.
Gelegenheid ter overvaart naar Schiermonnikoog, te Oostmahorn, den 18 april 1850, ’s middags ten 12 ure.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz., te Leeuwarden, zal, op donderdagen den 25 april en 2 mei 1850, telkens des avonds ten 6 ure, in het Schippershuis, bij Brouwer aldaar, tegen strijk en verhooggelden, provisioneel en finaal verkopen: een bijzonder hecht en sterk overdekt Veerschip, (zijnde een kaper), genaamd de GOEDE VERWACHTING, lang 11 el 55 duim, met mast, zeil en treil, haken, boomen en verder toebehoren; laatst bevaren door Jan Jelles Duursma. Te aanvaarden 8 dagen na de finale toewijzing. Te bezichtigen bij de Potmargepijp, bij schipper Luitzen Pitstra.


Datum: 13 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 april. Heden namiddag te 3¼ uur werd van ’s Rijks werf alhier met goed gevolg van stapel gelaten Zr.Ms. schoenerbrik REMBANG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 12 april. Heden namiddag omstreeks 5 ure is van de werf bij de scheepmaker H. van Schaagen, onder de gemeente De Mijl, nabij deze stad, met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd schoener-hoekerschip ERATO, groot 136 gemeten tonnen, hetwelk gebouwd is voor rekening van de heer P. Smits Fzn, koopman alhier, en gevoerd zal worden door kapt. P. Don. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een brikschip, hetwelk de naam zal voeren van DORDRECHTS WELVAREN.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 9 april. Het Nederlandse schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. Zoetelief, van Batavia naar Amsterdam, heeft de reparatiën geëindigd en vertrekt morgen naar zijn bestemming.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Ons is verzocht het volgende te plaatsen:
Kortelings in een uwer nommers het bericht lezende, van het te water laten van het stoomschroefschoenerschip de STAD DORDRECHT, bestemd voor de vaart tussen die stad en London, werd daarbij die onderneming geoordeeld veel te beloven voor handel, nijverheid en landbouw voor Dordrecht en omstreken, indien daartoe de handen worden ineen geslagen. En wie zou dit niet wensen te zien gebeuren? Het zal wel geen breedvoerig betoog behoeven, de nuttigheid, ja noodzakelijkheid daartoe aan te wijzen, van ruime aanvoer uit de omstreken naar de stad Dordrecht, en hoe kan dit beter bevorderd worden dan door goede verbindingswegen? De meeste der omliggende dorpen zijn in dit geval. Alléén Strijen, Numansdorp, Hitzert en tussen gelegen streken zijn daarvan tot nog toe verstoken. En juist kunnen in die plaatsen vlasteelt, veestapel, twee artikelen die bij de handel op Engeland nog al in aanmerking komen, en graanbouw belangrijk genoemd worden. Indien er goede, ook in de winter, of bij min gunstig weder te berijden wegen aldaar werden aangelegd, zou Dordrecht, dunkt mij, de toevoer, die nu nog, bij gebrek desaangaande, naar Rotterdam gaat, waarschijnlijk voor een groot deel aan zich trekken. En wat kleinhandel, vertier en veraangenaming van buitentoertjes, daarbij zouden winnen, laat ik ieder beoordelen. Dat de dorpen zelve ook daarbij veel belang hebben, zal wel buiten alle tegenspraak zijn.
Derhalve ook hierin de handen ineen geslagen! Dordrecht geve daartoe de eerste impulsie, als de machtigste, en niet het minst daarbij belanghebbende, door bij te willen dragen in de kosten tot aanleg van een grintweg, van af en tussen die plaatsen naar die stad. De geest is er op die genoemde dorpen wel voor, maar onze kleikluiten, die ons het verkeer zo dikwerf bemoeilijken, zijn van geen Californisch gehalte.
De wijze van uitvoering, als anderzins, laat ik aan hen over, die machtiger en daartoe bekwamer zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Op de zuidwestkust van het eiland Bali, heeft gedurende de 16e en 17e maart jongstleden een hevige storm gewoed, waardoor een Engels schip BELHAVEN, hetwelk zich aldaar ter rede van Panteij-Barat bevond, benevens een tiental prauwen, op strand zijn gedreven en vergaan. Volgens ontvangen berichten heeft radja Kassiman (van Bali Badong) onmiddellijk hulp aan de opvarenden verleend.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vracht en passage per het Nederlands-Indisch schip BLORA, kapt. M. Monteiro, naar Semarang en Soerabaja, binnen weinige dagen te vertrekken. Genoemde bodem zal bij aankomst te Soerabaja, op publieke veiling worden verkocht. Reflectanten gelieven zich te adresseren te Batavia aan E. Moormann & Co, en te Soerabaja aan A. Duyshart.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Maandag de 8e dezer is alhier het bericht van Bonaire ontvangen, dat de Venezolaanse schoener BOLIVAR, de voormalige CONSTITUCION, kapt. Juan Beli, door een zwaar lek is genoodzaakt geweest in de nacht van de 6e, dicht bij de vuurtoren van Bonaire, op strand te lopen. Dit vaartuig was in de namiddag van de 1e dezer van Puerto Cabello met bestemming naar New York vertrokken met een lading koffie, huiden, indigo en pokhout. Het kreeg een zwaar lek in de voorsteven en had 5½ voet water in het ruim. Er was geen ander middel van redding, ten minste van een gedeelte der lading, dan het vaartuig op strand te zetten. Men bevond zich ter hoogte van Bonaire en besloot derhalve op het licht van de Willemstoren te sturen en het vaartuig op strand te zetten. Een klein gedeelte der lading alsmede de zeilen en het touwwerk van het vaartuig zijn gered en alhier aangebracht geworden.


Datum: 15 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 12 april. Heden werd met het beste gevolg te water gelaten het barkschip ALBLASSERDAM, groot ongeveer 365 Java-lasten, geschikt voor de vaart op Oost-Indië, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester B. Pot in het Elshout, voor rekening ener rederij onder directie van de heer J. Vroege te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 11 april. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. De Boer, van Amsterdam naar Gothenburg en de Kaap de Goede Hoop, heeft bij de Koopvaarderssluis door aanvaring van het schip ALLERSMA, kapt. Voss, de voormastra gebroken en enige andere schade bekomen, welke zo spoedig mogelijk zal gerepareerd worden ten einde de reis ten spoedigste te kunnen aannemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fowey, 10 april. Heden kwam alhier lek en met zware schade binnen het barkschip (opm: bark-galjoot) URANIA, kapt. Dobbelaar (opm: S.D. Dubbelaar), van Dordrecht naar Rochefort bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cowes, 11 april. Het Nederlandse kofschip JOHANNA CLASINA, kapt. Hazewinkel, van Rotterdam naar Liverpool, de 6e dezer alhier met schade gearriveerd, is gisteren begonnen met de lading te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 6 april. Een Nederlands schip is van hier naar Amsterdam bevracht met rogge à NLG 23 per last.


Datum: 16 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping van Aandelen in Zeeschepen.
De notarissen Dalen en Lambert, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening om op dinsdag de 30e april 1850, des namiddags te een ure precies, in het lokaal der Publieke Verkoopingen aan de Geldersche Kade te Rotterdam, publiek te veilen en te verkopen:
- Een tiende aandeel in het in den jare 1841 te Rotterdam nieuw gebouwd extra welbezeild en bijzonder goed ingericht fregatschip, genaamd d’ELMINA, gevoerd wordende door kapt. J.C. Jansen, groot 377 lasten, en zulks met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, kabels en verdere scheeps-toebehoren. Dit schip ligt thans op nieuw in lading naar de Oost-Indiën en wordt het voorschreven 1/10e aandeel verkocht met de nog te goed zijnde uitdeling over de laatste reis.
- Een tiende aandeel in het in den jare 1840 te Rotterdam nieuw gebouwd mede extra welbezeild en goed ingericht fregatschip, genaamd DOGGERSBANK, gevoerd wordende door kapt. J.M. Jansen, groot 375 lasten, mede met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, kabels en verdere scheeps-toebehoren. Dit schip is volgens de laatste berichten ladende op Java, bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Zijnde inmiddels nadere informatiën te bekomen ten kantore van de voornoemde notarissen Dalen en Lambert aan de Zuidblaak te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Onder het aan de kust van Dublin gevonden wrakhout bevindt zich het achterschip van een groot vaartuig, waarop de woorden 18-E. MARIE-17, waarschijnlijk behoord hebbende tot het schip EDOUARD MARIE – van 1847 en niet van 1817, in de Ierse Zee totaal verongelukt op de reis van Liverpool naar Batavia (opm: zie AH 100450).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband, te Ameland, zal, op vrijdag den 19 april 1850, des voormiddag ten 9 ure, bij het Pakhuis te Hollum, tegen gerede betaling publiek verkopen:
1: De geborgen tuigage, van het onlangs bij Ameland gezonken tjalkschip GESINA (opm: waarschijnlijk FRAU GESINA, zie ook NRC 080450 en 220450), van Oldenburg, gevoerd door de kapitein E. Glup, bestaande in: 3 ankers, 2 kettingen, 6 stuks merendeels nieuwe zeilen, staand en lopend want, 1 boot, rondhout en verdere complete inventaris.
2: Des namiddags op denzelfden dag, ten één ure, mede aldaar: plm. 10.000 Nederlandse ponden Sr. Domingo tabak, zijnde een gedeelte der geborgen lading van gemeld schip.
Daags vóór de verkoop, des voormiddag ten 11 ure, zal te Holwerd, ter overvoering van gegadigden, een schip in gereedheid liggen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 15 april. Alhier zijn binnengekomen: de 13e dezer het schip AMICITIA, kapt. B.J. Wijgers, van Amsterdam, hebbende 32 dagen reis, en het schip ANNA ELISABETH, kapt. K.B. de Weerd, van dito, hebbende eveneens 32 dagen reis. Heden is alhier binnengekomen het schip ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, mede van dito, hebbende mede na 32 dagen reis.


Datum: 17 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 15 april. Het schip EENDRAGT MAAKT MAGT, kapt. Anderson, van hier naar Valparaiso, is op het Goodwin Sand (opm: de Goodwin Sands) gestrand, doch met adsistentie van een stoomboot weder af en te Ramsgate binnen gebracht. Het schip was dicht gebleven en had vermoedelijk geen schade bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag de 15e april:
- het gekoperd tweedeks fregatschip PIETER FLORISZ, kapt. J.R. Smit: NLG 45.600, in slag NLG 500: opgehouden.
- 1/40e part in het barkschip MATHILDA, kapt. H.C. Wriborg: niet geveild.


Datum: 18 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 februari. Op de 14e januari, des morgens ten vier ure, werd in Straat Madura, op 7º23’ ZB 114º25’ OL, door het Nederlandse fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, gezagvoerder C.N. Gorter, een inlandse handelsprauw ontmoet, welke, geheel vol water geslagen, gelijk met het water voortdreef en in welke zich 23 personen bevonden, die van alle hulp en voeding verstoken reeds geruime tijd in die gevaarvolle toestand hadden doorgebracht, en, ware de gezagvoerder Gorter niet ter hunner redding toegesneld, waarschijnlijk weldra zouden zijn bezweken. Velen dezer ongelukkigen bevonden zich in een zodanige uitgeputte toestand, dat zij zich niet konden staande houden, toen zij aan boord van het Nederlandse vaartuig waren overgebracht, doch de menslievende wijze, op welke aldaar voor hen werd zorg gedragen, deed hen spoedig enigermate hun vorige krachten terug bekomen. Volgens hun verhaal waren zij, 26 koppen sterk, op de 12e januari van Paras, nabij Panaroekan, vertrokken met het voornemen om naar Bintaro, onder Sumenep, te stevenen, doch in de avond van de 13e door een bui overvallen, welke de prauw had doen omslaan en aan drie der opvarenden het leven had gekost. Aan de overigen was het gelukt het gelijk-waters drijvend vaartuig te bereiken en zich aan hetzelve vast te klemmen. Zij hadden echter reeds 22 angstvolle uren in die toestand, zonder voedsel en tot aan het bovenlijf in het water, doorgebracht en reeds begonnen velen aan hun behoud te wanhopen, toen zij het geluk hadden door bovengenoemd Nederlands schip ontdekt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 februari. Scheepsvrachten hebben sedert ons laatste bericht geen verbetering ondergaan en door de afnemende voorraad van producten zijn vrachtgoederen zeer schaars. Van de aangekomen avontuurschepen heeft de GERARDINA 2500 pikols koffij tot NLG 75 per last te vracht bekomen en wordt overigens voor eigen rekening beladen. De HENDRIKA zal een lading suiker voor eigen rekening innemen en de JOHANNA CORNELIA wordt beladen met rijst tot NLG 66 per last naar Rotterdam of NLG 70 naar Amsterdam, terwijl de MAASNYMPH voor een reis naar de Golf van Perzië is gecharterd tot NLG 12.000 in eens af. Van vreemde schepen zijn de POTSDAM en de HEBÉ bevracht naar Cowes om orders tot GBP 2.10/6 per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Torbay, Brixham, 13 april. Heden kwam alhier lek binnen de Nederlandse kof EDZARDINA CATHARINA, kapt. Post, van Delfzijl naar Dublin bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fowey, 13 april. De hier binnengelopen bark URANIA, kapt. Dobbelman (opm: S.D. Dubbelaar), van Dordrecht naar Rochefort, die hier lek is binnengelopen, moet lossen om te repareren.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 17 april. Heden is alhier uitgeklaard het schip CONCORDIA, kapt. J.C. Londt Hz., naar Amsterdam met 281 vaten suiker, 148 balen schone katoen, 12.104 ponden quassiehout, een vat palmzaden en een stuk rood cederhout.


Datum: 19 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 april. Zaterdag de 13e dezer is te Vlissingen met goed gevolg van de Marinewerf te water gelaten het Nederlands oorlogsschoenerschip genaamd PADANG. Het zal, zegt men, met mei in dienst komen en waarschijnlijk met de haringvissers medegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 15 april. Het schip MARIA EN FANNY, kapt. Van Camminga, van Amsterdam naar Genua, is alhier lek en met verlies van kabels enz. binnengelopen, hebbende heden morgen op het Goodwin (opm: de Goodwin Sands) gezeten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 april. Heden is alhier aangekomen van Batavia, laatst van Kaap de Goede Hoop, Zr.Ms. fregat SAMBRE, commandant kapt.t.zee H. Ferguson.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen den 15 april. Vrijdagmorgen de 12e dezer is van de Buitenwerf alhier van stapel gelopen het nieuw gebouwd schoenerschip ELIZABETH, gemeten op 147 zeetonnen, zullende bevaren worden door de eigenaar J.G. Engelsman. Deskundigen roemen algemeen de hechte, sterke en van vele geriefelijkheden voorziene bouworde. Bovengenoemde schip ligt thans bij de Buitenwerf om aldaar verder te worden voltooid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. Zoetelief, van Batavia naar Amsterdam te Portsmouth binnen, was de 9e april van de geleden schade hersteld en zou de volgende dag de reis voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 18 april. Uit Nes op Ameland wordt van den 10 dezer het volgende gemeld: Gisteren werden na een afgelegd examen voor HH. Commissarissen der alhier bestaande Zeevaartkundige School, tot 2de stuurlieden ter koopvaardij bevorderd, de leerlingen: Johannes Hendericus Beijmohr, van Haarlem, Roelof Weidenaar, van Ezumazijl, Nicolaas van der Werff, van Dokkum, en Sijbrand Schots, van Ameland.


Datum: 20 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Het schip VROUW GRIETJE, kapt. Koops, van Warveroort (opm: Warwerort) naar Zaandam, is volgens brief van Delfzijl van de 17e april, de 15e dito aldaar zwaar lek, met verlies van zeil, anker en ketting binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 19 april. Het schip FIATHA, kapt. Kramer (opm: mogelijk AGATHA, kapt. Roelf Wanders Kramer), van Delfzijl naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is te Delfzijl lek uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het ijzeren stoomschip KONING WILLEM II, van 90 paardekracht, laatst gebezigd in de vaart tussen Kampen en Hull, in publieke veiling gebracht en niet gegund zijnde, is inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de ondergetekenden, commissarissen der Kamper-Hullsche Stoomboot Maatschappij.
Kampen, 15 april 1850, H. Wttewaal van Stoetwegen, J.D. van Hasselt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam – Londen.
- het stoomschip BATAVIER, kapt. W. Smith, voor passagiers en goederen, van Rotterdam elke woensdag, van Londen elke zondag.
- Het stoom-schroefschip FIJENOORD, kapt. H. Rolfe, voor goederen en vee, van Rotterdam elke zondag, van Londen elke donderdag.
Informatiën zijn te bekomen bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, in de Boompjes te Rotterdam.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Het kofschip MEXICO, kapt. J. Kuyt, is de 9e maart uit Hellevoetsluis vertrokken met bestemming naar Barbados en Curaçao; de schoenerbrik RAFAEL is de 12e maart van Texel vertrokken met bestemming naar deze haven (opm: Willemstad op Curaçao; de RAFAEL, kapt. J.A. Buikes, voer blijkens een later bericht in deze krant onder de vlag van Kniphausen)


Datum: 22 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 20 april. Heden morgen ten elf ure is van de werf De Merwede bij de scheeps-
bouwmeesters C. Gips & Zonen in de Lijnbaan alhier met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip GRAAF DIRK III, groot 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Van Nouhuys. Dit schip is gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren J.B. ’t Hooft en F.C. Deking Dura en is bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Aangaande het schip (opm: tjalk) BERENDINA, kapt. A.F. Rasker, de 2e februari van Newcastle met steenkolen herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Aangaande het schip de RHIJN, kapt. Brandligt, van Passaroeang herwaarts gedestineerd, in de Tafelbaai met schade binnengelopen, wordt van 20 februari gemeld, dat, behalve enige schade aan het wulf (opm: hol gebogen dwarsscheeps gedeelte van het achterschip tussen hakkebord en spiegel), grote rust (opm: rust van de grote mast) en roer, dat verwrongen en waardoor lekkage aan het achterschip ontstaan was, het schip zich in goede staat bevond, zodat de kapitein dacht in een maand weder gereed te zullen zijn. Van de lading waren ca. 1400 balen koffij en 50 kranjangs suiker gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 14 april. Het schip FRAU GESINA, kapt. Glub, van Bremen naar Amsterdam, alhier in het gat gezonken, is afgekeurd en voor NLG 236 verkocht geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 17 april. Het schip MARIA EN FANNY, kapt. Van Camminga, van Amsterdam naar Genua, alhier met schade binnengelopen, heeft met lossen een aanvang gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fahrsund, 1 april. Het schip AGATHA, kapt. Oldenburger, van Delfzijl naar (opm: onleesbaar), is alhier lek en met gebroken mast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Egersund, 7 april. Het schip JUFFER HENRIËTTE, kapt. Schut, van Cardiff naar Bremerhaven, is de eerste dezer op 55º NB 5º50’ OL in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk echter gered is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kingstown (opm: nabij Dublin), 18 april. Het schip de HOOP, kapt. Fokkes, van Rotterdam naar Newry (opm: Noord-Ierland), kwam hier heden met schade binnen, hebbende bij Turcan anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 16 april. Gearriveerd, den 10de, RENSKE, H.U. Pot, van Larwich.


Datum: 23 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 19 april. Het fregatschip ROOMPOT, kapt. De Boer, van Zierikzee naar Batavia bestemd, is hier gisteren met verlies van ankers en kettingen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 19 april. Het kofschip JOHANNA CLAZINA, kapt. Hazewinkel, van Rotterdam naar Liverpool bestemd, de 10e alhier met schade binnen gelopen, heeft heden de geloste lading weder ingenomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 21 april. Met de 1e mei zal Zr.Ms. fregat JASON worden opgelegd. Het diende hier tot wachtschip. Het nu dezer dagen uit Oost-Indië teruggekeerde fregat SAMBRE wordt met die datum wachtschip. De staf met de commandant gaat over van de JASON op de SAMBRE.
Het stoomfregat ARDJOENO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee Voet, komt deze week van Amsterdam alhier om zich gereed te maken voor een buitenlandse reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra welbezeild, gezinkt koopvaardij-hoekerschip, groot ca. 65 rogge-lasten, voorzien van complete inventaris en kunnende dadelijk naar zee gezonden worden. Te bevragen bij de makelaars F.& W. van Dam te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens schrijven van kapt. J.P. Scherpbier, voerende de schoenerkof ELSJE, den 29 maart met lading tarwe van Rotterdam uit Hellevoetsluis naar Liverpool vertrokken, was hij na reeds de vuren van Lizard en Falmouth gezien te hebben, de 2e dezer door een hevige storm uit het ZW belopen en werden de volgende dag door ene stortzee de verschansingen weggeslagen en de boten etc. over boord gerukt. De storm steeds in hevigheid toenemende, werd hij donderdag daaraan volgende andermaal door een stortzee overvallen, die de schoenerboomgaffel en de lier verbrijzelde, de zich op het dek bevindende watervaten overboord sleepten en het scheepsboord aan stuurboordzijde belangrijk havende. Het weder dien nacht enigszins bedarend was men met het aanbreken van de dag tot het eiland Wight terug gestormd, waar men een loods bekwam met wiens hulp men des voormiddag te 9 uur de haven van Cowes bereikte. In weerwil van al deze tegenspoed was echter het schip dicht gebleven en de lading en den besten staat. De kapitein had met allen mogelijke spoed de schade doen herstellen en was volgens later ingenomen bericht bereids den 12 dezer weder gereed om de reis voort te zetten, de equipage genoot de beste welstand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip EDZARDINA CATHARINA, kapt. Post, van Delfzijl naar Dublin, is te Torbay lek binnengelopen.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Te Grangemouth den 16 april binnengekomen JANKE HOOITES, Munning, van Groningen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 22 april. De 20e dezer is alhier binnengekomen het schip ANTONIA, kapt. W.A. Hendriks, van Amsterdam, hebbende 52 dagen reis.
De 18e maart is in het Neder-district Nickerie uitgeklaard het schip AMPHITRITE,kapt. F. Jansen, naar Rotterdam met 124 vaten suiker en 1.500 pond quassiehout.


Datum: 24 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen op maandag 22 april 1850 te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ: het schoener-kofschip ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg: NLG 8.000, in slag NLG 1.000, opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder en A. Ament, makelaars, zullen op maandag de 29e april 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
- 1/32e part in het Nederlands fregatschip SCHOON VERBOND, gevoerd door kapt. B. Draijer, gemeten op 460 lasten.
- 1/40e part in het Nederlands barkschip MATHILDE, gevoerd door kapt. H.C. Wriborg, gemeten op 308 lasten.
- Twee 1/16e parten in het schoenerschip JOHANNA CATHARINA, gevoerd door kapt. D.C. Claus, gemeten op 158 lasten.
- 1/30e part in het Nederlands kofschip RIGA, gevoerd door kapt. H.J. Korter, gemeten op 79 lasten.
Breder bij billetten, waarop de ligplaatsen zijn vermeld, en nader bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 april. Heden is van hier naar Samarang vertrokken de Nederlands-Indische schoener SAMARANG PACKET, thans hernaamd JONGE PIETER, kapt. Karmana.


Datum: 25 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Blijkens een bericht van de Nederlandse consul-generaal te Londen van 20 dezer liggen thans de volgende Nederlandse schepen, ten gevolge van de verandering in de Engelse scheepvaart-wetten, in lading naar Britse bezittingen, te weten te Londen de STAD AMSTERDAM en de DELTA, en te Newport de VAN SPEIJK, de WHAMPOA en de FANNY. Reeds waren gezeild van Newcastle de ADMIRAAL ZOUTMAN en de ROOMPOT, en van Newport de MARGARETHA IDA. Men zag de komst van nog meerdere Nederlandse schepen met hetzelfde doel te gemoet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 15 maart. Op de avond van de 11e maart is op het lijrif van deze haven, op ongeveer 1.000 passen bewesten het havenlicht, gestrand de Nederlandse schoener AFRA, kapt. J. Nenneboog, te huis behorende te Wormerveer, komende van Laguayra (opm: La Guaira, Venezuela) met een lading koffij, huiden, tabak, indigo en dividivi (opm: spiraalvormig opgerolde peulen van een West-Indische boom met een hoog looizuurgehalte; wordt ook bij het zwartverven gebruikt) en bestemd naar Amsterdam. Schip en lading zijn geheel weg, doch het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly (opm: Zuid-Ierland), 19 april. Het schip ZELDENRUST, kapt. De Goede, van Antwerpen naar Napels, alhier met schade binnengelopen, is bezig om de lading te lossen. Enige colli zijn beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 april. Heden arriveerde alhier van Batavia Zr.Ms. schoener de LANCIER, commandant luit.1e klasse Detloff Tjassens.


Datum: 27 april 1850


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 26 april. De 23 dezer is alhier uitgeklaard de Nederlandse schoener JAN ERNSTA, kapt. H. Evertz, naar Curaçao met een passagier en 30 manden aardappelen, een kist lampen, een kistje stukgoederen, en voor Zr.Ms. marine, aldaar gestationeerd, 136 vaten, 15 kisten en 2 vaatjes victualiën.


Datum: 29 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Wij lezen het volgende in de Staats-Courant: Blijkens een nader bericht van de Nederlandse consul-generaal te Londen van 25 dezer kunnen bij de Nederlandse schepen, in een vroegere opgave genoemd, die ladingen uit Engeland naar Britse bezittingen hebben ingenomen, nog gevoegd worden de schepen WATERLOO, GESIENA en PRESIDENT VERKOUTEREN, die te Newcastle en Stockton steenkolen hebben ingeladen voor Brits-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 27 april. Heden middag ten 1½ ure zijn van de werven De Haan en Fortuin van de scheepsbouwmeesters J.R. Boelen & Zonen in de Grote Bikkerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten de schoener-brikschepen DOLFIJN en ZWALUW, beiden van ca. 200 lasten, het eerste gevoerd zullende worden door kapt. Brandligt, en het tweede door kapt. Visser, beide gebouwd voor rekening van de heren Van Baggen & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Heden namiddag ten vier ure liep van ’s Rijks Werf binnen deze stad met het beste gevolg te water Zr.Ms. stoomfregat GEDEH, van 300 paardekracht. Een talrijk publiek had zich om en op de werf verzameld om het laatste grote schip, dat aan deze werf zal gebouwd worden, zijn bestemming te zien bereiken.


Datum: 30 april 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Joure, 24 april. Heden is van de werf der scheepsbouwmeesters S. Geerts & Zoon alhier met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd schoenerschip WIJNANDA LUCRETIA, groot 130 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. P.A. de Boer, voor rekening ener rederij onder directie van de heer A. Bruinier te Amsterdam

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 26 april. Heden heeft het Nederlandse kofschip ECHO, kapt. Schell, hetwelk alhier van Smyrna (opm: Izmir) met averij was binnengelopen, na gedane reparatie de reis naar Amsterdam vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl (geen datum). Het schip ALBERDINA, kapt. Wolkammer, komende van Groningen en bestemd naar Bristol, en het schip de WELVAART, kapt. Suk, komende van Amsterdam en bestemd naar Bremen, beide alhier met schade binnen, hebben na geëindigde reparatie den 23. dezer de reis weder voortgezet.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 29 april. Heden is alhier binnengekomen het schip HARLINGEN, kapt. R.L. Schaap, van Amsterdam, hebbende 41 dagen reis.


Datum: 01 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van Schepen op maandag 29 april 1850 te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- Het gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. R. Dekker: NLG 16.000, in slag NLG 12, opgehouden.
- 1/32e Part in het fregatschip SCHOON VERBOND: NLG 3.225, in slag NLG 10, koper H.J. Rietveld.
- 1/40e Part in het barkschip MATHILDE: NLG 1.400, in slag NLG 90, koper H.J. Rietveld.
- 1/30e Part in het kofschip RIGA: NLG 350, in slag NLG 5, koper J. Corver.
- Twee Parten, elk van 1/16e, in het schoenerschip JOHANNA CATHARINA: elk NLG 2.400, in slag NLG 200, opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vendu op dinsdag de 7e mei, tegen 4% vendu-salaris, voor een der west-zijdse gouvernements pakhuizen, naast het prauwkantoor, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, van de geborgene goederen van het gestrande Engelse kopervaste schip AJAX, kapt. Young, bestaande in plus minus 2000 pikols sapanhout, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk, blokken, boten, rondhouten, etc., etc. En om 10 ure precies, het wrak zoals hetzelve is liggende voor Anjer.


Datum: 02 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als:
Voor Rotterdam: DRIE MARIA’s, kapt. Verbeek, de MAAS, kapt. Timmermans, NIEUW-LEKKERLAND, kapt. Hofman, VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. Zwart, J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. Vonk, CERES, kapt. van Reijn van Alkemade, BORNEO, kapt. Hansen, PADANG, kapt. Van der Linden, BROEDERTROUW (van Dordrecht), kapt. Kunst, IDA WILLEMINA (van Dordrecht), kapt. Rotgans, VIER GEBROEDERS, kapt. Noltée, EMILIE, kapt. Marker, GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. nog onbekend, NOORD, kapt. Pott en JEANNETTE EN CORNELIA (van Dordrecht), kapt. Veltman.
Voor Amsterdam: STRAAT SUNDA, kapt. Zeylstra, WATERLOO, kapt. Van Epen, JOHANNA, kapt. Schippers, LOUISA MARIA, kapt. Herderschee, GENERAAL LIST, kapt. Sandman, ELISABETH EN ANTOINETTA, kapt. Besier, WILLEM BARENDZ, kapt. Landzaat, JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff, JAVAAN, kapt. Dekker, SIRIUS, kapt. Mulder, CATHARINA JOHANNA, kapt. Jaski, RABENHAUPT, kapt. Prange, ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. Kley, OUD-ALBLAS, kapt. Budde, GOED VERTROUWEN, kapt. Nannings, WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, STAD TIEL, kapt. Chevalier, ECHO, kapt. Buikes, en CORNELIA, kapt. Jonker.
Voor Schiedam: OUD-NEDERLAND, kapt. De Boer en VAN DER PALM, kapt. Muntendam.
Voor Dordrecht: ANNA, kapt. Cramer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats of datum) Veiling van aandelen in zeeschepen:
- Een tiende aandeel in het in den jare 1841 te Rotterdam nieuw gebouwd, extra welbezeild en bijzonder goed ingericht fregatschip, genaamd d’ELMINA, gevoerd wordende door kapt. J.C. Jansen, groot 377 lasten, en zulks met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, kabels en verdere scheeps-toebehoren, bij welke dit 1/10e aandeel de nog te goed zijnde uitdeling over de laatste reis behoort – finaal verkocht voor NLG 9700.
- Een tiende aandeel in het in den jare 1840 te Rotterdam nieuw gebouwd, mede extra welbezeild en goed ingericht fregatschip, genaamd DOGGERSBANK, gevoerd wordende door kapt. J.M. Jansen, groot 375 lasten, mede met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers, kabels en verdere scheeps-toebehoren, welk schip volgens de laatste berichten ladende was op Java, bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij – finaal verkocht voor NLG 8.700.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 28 april. Gisteren kwam alhier met verlies van verschansingen, zeilen, sloepen en meer andere schade aan tuig en rondhout binnen het Nederlandse schip (opm: kof) ADOLF FREDERIK, kapt. G. Zwanenburg, van Suriname naar Amsterdam bestemd. De schade was veroorzaakt door een zware zee, die het schip ter hoogte van de Azorische eilanden (opm: Azoren) belopen had (opm: zie NRC 040550).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Briel, 30 april. De schepen DE HOOP, naar Riga, en CATHARINA CORNELIA, naar Koningsbergen, zijn door het onstuimige weder en omlopende winden achter Zeeburg gestrand, doch met hoog water en assistentie weder in vlot water gekomen en in de Put geankerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 28 april. Heden is alhier binnengekomen het schip ADOLPH FREDERIK, kapt. Zwanenburg, van Suriname naar Amsterdam, met verlies van de sloep, nachthuis, bezaanssteng en bomen en heeft opgeslagen dek bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s Gravenhage, 1 mei. De minister van marine heeft ter kennis van de scheepvarenden en verdere daarbij belanghebbenden gebracht, volgens een aan hem medegedeeld bericht, dat in het vaarwater de Oude Maas, aan de Krab, een met zware stenen bezette kraag langs de berm tegen de steile oever, dwars van de ducdalf aldaar, is aangebracht, hebbende een breedte van 6 tot 8 ellen, welke veroorzaakt heeft, dat voor de stenen een steile diepte is gekomen, echter eerst met 2,70 el, 3,30 el onder laag water aanvangende, bestaande deze diepte over de breedte van 15 à 20 ellen.
En aangezien schepen en vaartuigen, het bovengenoemde vaarwater passerende, al lichtelijk op de stenen van de in deze bedoelde kraag zouden kunnen geraken, gelijk met de schroefboot EARL OF AUCKLAND het geval schijnt te zijn geweest, die daardoor schade aan de vin (opm: blad) der schroef bekwam, zo worden de scheepvarenden en verdere daarbij belanghebbenden bij deze gewaarschuwd zich daarvoor zoveel mogelijk ter voorkoming van oponthoud of ongeluk te wachten.


Datum: 03 mei 1850


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 2 mei. De 29e april is alhier van Amsterdam aangekomen het schip HARLINGEN, kapt. R.L. Schaap, hebbende 40 dagen reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke veiling, verkoop bij opbod, van het fraaie Belgische fregat EMMANUEL, 850 ton groot. De scheepsmakelaar Van den Bergh en Zonen, tezamen met de deurwaarder F. Degenaert, zal op woensdag 15 mei 1850, te 2 uur, in de verkoopzaal der Makelaars, in het gebouw van de Beurs, in het openbaar verkopen de Belgische driemaster EMMANUEL, met een laadvermogen van 850 ton, gekoperd en kopervast, recentelijk gekield en hersteld (opm: mogelijk de definitieve restauratie na in 1849 opgelopen averij die in Batavia was gerepareerd) en gereed om onmiddellijk zee te kiezen. Dit snelzeilende schip zal worden verkocht in één kavel met volledige scheepsuitrusting en inventaris, terwijl het gemeerd ligt in het Groote Dok van deze stad (opm: Antwerpen).
Voor nadere inlichtingen en voor het inzien van de inventaris richte men zich tot de heren Th. de Cock & Cie, of bovengenoemde makelaar, bij wie men toestemming kan bekomen om het schip te bezichtigen. (opm: vertaald uit het Frans)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een ruime scheepstimmerwerf, met twee sleephellingen, een huizinge, een knechtswoning met timmerschuur, een hok en een schiphuis.
Te bevragen bij S.G. Palsma te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Schaaf, te Stiens, zal, ten verzoeke van den heer R. Bloembergen Santee, eerste deurwaarder te Leeuwarden, op donderdag den 16 mei 1850, des avonds ten vijf ure, bij de kastelein R. Brouwer, in het Schippershuis te Leeuwarden, bij de provisionele veiling, in het openbaar verkopen: een Hek Tjalkschip, de VROUW DOROTHEA, liggende in de vaart op het Vliet te Leeuwarden; bevaren wordende door den eigenaar T.R. Zeldenrijk, voorzien van buitenlandse papieren en enen Deense meetbrief en van een complete inventaris, groot 21 last of 59 ton, gebouwd te Woudsend; te aanvaarden na de finale toewijzing.
(opm: LC 310550 meldt dat is geboden NLG 1506)


Datum: 04 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Aangaande het schip ADOLPH FREDERIK, kapt. Zwanenburg, van Suriname naar Amsterdam gedestineerd, met schade te Newhaven binnengelopen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 27 april van daar gemeld, dat hij van de eerste tot de 26e april voortdurend stormen had doorgestaan, waardoor schip en tuigage veel geleden had. De 10e april had hij een zware stortzee over gehad en daardoor de boot, sloep, watervaten, nachthuis, enz. verloren, zodat hij door voortdurende storm en tegenwind genoodzaakt was geweest een haven op te zoeken om de geleden schade te repareren. Het schip was overigens vrij dicht gebleven en de lading ogenschijnlijk weinig beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Koningsbergen, 26 april. Naar Amsterdam NLG 22 per last vlas en rogge.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Beschikking van vrijdag de 26e april 1850. Nummer 182. De gouverneur, gelezen een rekwest dd. 22 dezer van E. Edwards, A. de Veer en D.A. Jesurun als directeuren van een alhier op te richten naamloze maatschappij onder de benaming van de Curaçaosche Pakketvaart Maatschappij, waarbij overgelegd wordt een kopie van de akte van oprichting van bovenbedoelde maatschappij, met verzoek van daarop de bewilliging van het bestuur te erlangen. – de bij het rekwest gevoegde kopie van de akte van oprichting van de bovengenoemde maatschappij. Overwegende, enzovoort. Gelet enzovoort. De Koloniale Raad gehoord in de zitting van de 25 april 1850. Heeft goedgevonden en verstaan:
§ 1. De naamloze maatschappij onder de benaming van Curaçaosche Pakketvaart Maatschappij, alhier gevestigd, bij dezen te bekrachtigen en mitsdien de voorwaarden en bedingen, waarop dezelve is aangegaan bij akte op de 16e april dj., ten overstaan van de commies ter koloniale secretarie P.I. Beaujon alhier, in tegenwoordigheid van getuigen verleden, bij dezen goedkeuren, zodanig als dezelve in die akte begrepen zijn, waarvan het afschrift met mijn ondertekening bekrachtigd, in de archieven ter Koloniale Secretarie zal worden gedeponeerd.
§ 2. Te bepalen, dat de akte in haar geheel met deze beschikking zal worden openbaar gemaakt in het publicatieblad, terwijl in de Curaçaosche Courant aankondiging zal geschieden van het bestaan van deze maatschappij, met aanduiding van de dagtekening en het nummer van het publicatieblad in hetwelk de akte is geplaatst. En zal extract van deze worden toegezonden aan de adressanten als beschikking op hun verzoek enzovoort. De gouverneur van Curaçao en onderhorigheden, L.J. Rammelman Elsevier Jr. Bij deze beschikking behoort de onderstaande hierin bedoelde akte: Heden de 16e april 1850. Compareerden voor mij Pieter Isaac Beaujon, commies ter Koloniale Secretary van het eiland Curaçao, in presentie van de hierna te noemen getuigen de heer Ephraim Hirsch Edwards, de heer Abraham de Veer, de heer Jeosuah Jesurun Henriquez, de heer Elias Jesurun Henriquez, de heer David Abraham Jesurun, de heer Jacob Abraham Jesurun, zo voor zich als voor zijn kinderen Abraham en Moses Jacob Abraham Jesurun, de heer Abraham Haim senior, de heer Jacob senior jr., de heer Isaac Rodriquez Miranda jr., de heer Felix Vidal, de heer David Mendez Monsanto, als gemachtigde van de heer Mozes Mendez Monsanto, de heer Mordehay Hendriquez, de heer Manuel Alvares Correa jr., de heer David Mendez Monsanto, de heer Herman van der Meulen, de heer mr. J. Schotborgh Hendrikszoon, de heer Jacob Naar, de heer Elias Abinun de Lims, de heer Moses Cohen Hendriquez, de heer Carel Maurits Gäerste en de heer Haim Cohen Henriquez voor deszelfs minderjarige kinderen Abraham en Mozes Haim Cohen Henriquez. En verklaarden zij comparanten zo in privé als namens diegenen, welke zij representeren, met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening, in afwachting van de autorisatie, welke daartoe van de hoogedel gestrenge heer gouverneur van Curaçao en onderhorigen zal worden verzocht en hoog deszelfs approbatie van deze akte, alhier te Curaçao op te richten een naamloze maatschappij, onder de benaming van Curaçaosche Pakketvaart Maatschappij en zulks onder de navolgende condities en bepalingen:
artikel 1. De maatschappij zal te Curaçao gevestigd worden en zal de naam dragen van de Curacaosche Pakketvaart Maatschappij.
artikel 2. De maatschappij zal verplicht zijn twee goede stevig gebouwde en snelzeilende vaartuigen van alle gemakken voor passagiers voorzien in de vaart tussen dit eiland en St. Thomas te stellen.
artikel 3. De maatschappij verplicht zich de gezegde pakketvaart te onderhouden gedurende de bepaalde termijn van drie jaren, beginnende van het tijdstip, waarop zij in werking treedt. artikel 4. Indien enig ongeval de vaartuigen, hetzij deze het eigendom van de maatschappij, of slechts door haar bevracht zijn, mocht overkomen, zal de maatschappij verplicht zijn onmiddellijk een ander vaartuig of andere vaartuigen in de vaart te stellen totdat zodanige ongevallen of schaden zullen hersteld zijn, waarna het vaartuig of de vaartuigen van de maatschappij hun gewone vaart zullen hervatten.
artikel 5. Ingeval de maatschappij mocht wensen de gezegde pakketvaart te doen ophouden, zal zij verplicht zijn daarvan zes maanden voordat de in artikel 3 aangeduide termijn zal zijn ten einde gelopen, openbare aankondiging te doen en ingeval een zodanige aankondiging niet is geschied, moet deze overeenkomst beschouwd worden voor een volgende termijn van nog drie jaren verbindend te zijn en tot dat einde zal de directie het nodige aanzoek doen om de toestemming van het bestuur van de kolonie tot verlenging van de bepaalde termijn te verkrijgen.
artikel 6. Het kapitaal van de maatschappij zal bedragen een som van vijf en veertig duizend gulden, verdeeld in dertig aandelen, ieder van vijftien honderd gulden, waarin de respectieve comparanten verklaren deel te nemen, als volgt: de heer Ephraim Hirsch Edwards voor twee aandelen, de heer Abraham de Veer voor een aandeel, de heer Jeosuah Jesurun Henriquez voor een aandeel, de heer Elias Jesurun Henriquez voor een aandeel, de heer David Abraham Jesurun voor twee aandelen, de heer Jacob Abraham Jesurun voor een aandeel en voor deszelfs minderjarige kinderen Abraham en Moses elk voor een aandeel, de heren Jacob en David Abraham Jesurun nog gezamenlijk voor een aandeel, de heer Abraham Haim senior voor een aandeel, de heer Jacob senior jr. voor een aandeel, de beide genoemde comparanten Abraham Haim en Jacob senior jr. gezamenlijk voor een aandeel, de heer Isaac Rodriquez Miranda jr. voor een aandeel, de heer Felix Vidal voor een aandeel, de heer M. Mendez Monsanto voor een aandeel, de heer Mordehay Hendriquez voor een aandeel, de heer Manuel Alvares Correa jr. voor een aandeel, de heer David Mendez Monsanto voor een aandeel, de heer Herman van der Meulen voor een aandeel, de heer mr. Jan Schotborgh Hendrikszoon voor een aandeel, de heer Jacob Naar voor een aandeel, de heer Elias Abinun de Lima voor een aandeel, de heer Moses Cohen Hendriquez voor drie aandelen, de heer Carel Maurits Gäerste voor een aandeel, de heer Haim Cohen Henriquez voor zijn minderjarige kinderen Abraham en Mozes Haim Cohen Henriquez ieder voor een aandeel.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Bij dezen wordt algemene kennis gegeven dat de Curacaosche Pakketvaart Maatschappij, gesanctioneerd door de hoogedel gestrenge heer gouverneur bij besluit van de 26e april 1850 nummer 182 ( publicatieblad nummer 7 van dit jaar) tweemaal ’s maands een vaartuig naar St. Thomas zal afzenden, te beginnen met de 8e mei 1850 en dat de zeildagen als volgt zijn bepaald: De eerste pakket op de 8e en de tweede op de 28e van iedere maand, uitgezonderd in de orkaans-maanden, als wanneer de eerste pakket op de 14e en de tweede op de 4e van iedere maand zal zeilen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 3 mei. Heden is alhier uitgeklaard de Nederlandse schoener THE MAIL, kapt. Gomez, naar Demerary met 600 bossen bananen.


Datum: 06 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Staat van de bevrachting naar Oost-Indië door de Nederlandsche Handel-Maatschappij, volgens gemeten lasten:
1847 1848 1849 1850
Maanden schepen lasten maanden schepen lasten maanden schepen lasten maanden schepen lasten
Februari 15 4223 februari - - februari - - februari 8 2697
Maart 19 6757 maart 34 10456 maart 14 4060 maart 7 2282
April 43 15470 april 24 8945 april 30 9855 april 11 3337
Mei - - mei 26 8742 mei 34 11600 mei 37 11899
Juni 46 14145 juni - - juni 31 10530
Juli 12 4429 juli 26 9056 juli 31 9979
Augustus 14 4406 augustus 41 14209 augustus 13 3368
September 11 3738 september - - september - -
Oktober 16 5282 oktober 13 3597 oktober 4 1306
November - - november - - november 1 180
December 1 352 december - - december - -
177 58802 164 55005 158 50878 vijf maanden 63 20215
Gedurende de eerste vier maanden van dit jaar zijn alzo minder bevracht dan gedurende gelijke tijd:
In 1847: 6.235 lasten
In 1848: 7.928 lasten
In 1849: 5.300 lasten

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 mei. De Nederlandse smak ALIDA, kapt. H.H. Ebes, van Christiansand met hout naar Harlingen, is, volgens brief van Texel van de 3e mei, de vorige middag bij de Slufter van de Zanddijk gestrand, doch het volk gered. Men is bezig de tuigage en de lading te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Koningsbergen, 27 april. Onder Nederlandse vlag naar Amsterdam NLG 22 en NLG 1,- kaplaken per last rogge, met 1 ducaat per 10 last douceur.
Windau, 23 april. Naar de Maas NLG 23 en NLG 1,- kaplaken per last rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 mei. Volgens brief van kapt. Bouten, voerende het schip JAN VAN HOORN, in dato San Francisco 28 februari, was hij de 16e dito na een reis van 50 dagen aldaar van Valparaiso aangekomen. De 26e dito had hij een aanvang gemaakt met lossen en dacht binnen vier weken daarmede gereed te zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 5 maart. Uitgezeild VLASHANDEL (opm: bark), kapt. N.F. Hoek, naar Singapore.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Petrus Scheffer & Zoon, directeuren der Societeit van Nederlandsche Scheepsbouw en Scheepvaart, gevestigd alhier, berichten de respectieve geïteresseerden dat des maandags, woensdags en vrijdags van 10 tot 1 ure ten hunnen kantore zal gevaceerd worden tot inleveren der aandelen om daarop af te schrijven de aanzuivering der te ontvangen vaste renten tot 31 december 1849, benevens een stel bewijzen van uitdeling.


Datum: 07 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 mei. Aangaande het schip ALIDA, kapt. Ebes, van Christiansand naar Harlingen, bij Texel gestrand, wordt volgens brief van daar van de 5e dezer gemeld, dat hetzelve geheel verbrijzeld was en de lading langs het strand dreef.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op 30 april 1850 is tussen Mr. P. Blussé van Oud-Alblas en Mr. A. Blussé, beiden wonende te Dordrecht, bij onderhandse acte voor een onbepaalde tijd, aanvang genomen hebbende de eerste juni des jaars achttienhonderd negenenveertig, aangegaan een vennootschap tot het uitoefenen van een rederij en zeehandel, en zulks onder de firma van Gebroeders Blussé, voor welke firma door beiden zal worden getekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CATHARINA CORNELIA, kapt. Kleijninga, naar Koningsbergen, is bij diens vertrek van Brielle wegens onstuimig weder en oplopende winden achter Zeeburg gestrand, doch met de vloed weder in vlot water gekomen en in de put geankerd.


Datum: 08 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 5 mei. Onlangs hebben wij gemeld, dat Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO uit Amsterdam hier werd verwacht ten einde zich gereed te maken voor een reis. Werkelijk kwam dat vaartuig de 28e april l.l. ter dezer plaatse. Wij zijn in staat gesteld nopens dit fraaie en ruime schip, met de GEDEH de grootste der Koninklijke Marine, de volgende bijzonderheden mede te delen. Het is lang op het dek 206 voet, breed tussen de raderkasten 38 voet, de grootste breedte op het halfdek is 40 voet. De werktuigen zijn gezamenlijk van 300 paardekracht. De bemanning is bepaald op 125 man en de wapening op twee granaatkanons à 80 pond, vier granaatkanons à 30 pond en twee dito lange à 30 pond. Het état-major bestaat uit de heren kapt.-luit.t.zee A.J. Voet, luit.t.zee 1e klasse – eerste officier H.P. Arkenhout Schokker, luit.t.zee 2e klasse F.L. Geerling, idem Jhr. J.E.W.F van Raders, idem G.L. v.d. Beek, officier-machinist H. Hardes, officier van administratie 2e kl. G. de Heer, officier van gezondheid 2e kl. S. Friedmann.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zr.Ms. brik KOERIER, onder bevel van de kapt.luit. A.C. van Braam Houckgeest, van San Francisco (Californië) te Valparaiso aangekomen, heeft de 14e februari van daar over Rio-Janeiro de reis naar Nederland voortgezet.


Datum: 09 mei 1850


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekende geeft door deze aan zijn geëerde begunstigers kennis, dat de scheepmakersaffaire en de handel in hout en turf, gedreven onder de firma van Visser en Co., sedert 17 april voor zijn privé rekening en op zijn naam worden voortgezet. Beveelt zich opnieuw in de gunst voor bovengenoemde zaken aan.
Zwijndrecht, 7 mei 1850, C. Visser.


Datum: 10 mei 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop een extra ordinair, welbezeild tweedeks barkschip, groot pl.m. 250 rogge-lasten, onder vreemde vlag. Te bevragen bij de cargadoors Van den Bey & Co., Buitenkant bij de Peperstraat no. 10.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 1 mei. Heden namiddag liep alhier met een bijzonder gunstig gevolg te water de schoener EEFKA MARIA, in rederij gevoerd zullende worden door kapt. R.R. Pinksterboer, onder het boekhouderschap van de heer Mr. J. Fresemann Viëtor te Winschoten. Dit schip het eerste van dit soort gebouwd op de werf van de heer H.K. de Wijk, wordt om uitmuntende constructie en hechte bouw algemeen geroemd, overtreffende in vele opzichten de elders in deze provincie getimmerde niet alleen, maar kunnende zelfs met de in andere oorden van ons vaderland gebouwde wedijveren, zodat dan ook reeds sedert enigen tijd een bestelling op een dito schoener aan genoemde bouwmeester is gedaan, waarvan binnen kort de kiel zal worden gelegd en dat gevoerd zal worden door kapt. J.H. Mulder van Veendam.
Wanneer wij melding hadden willen maken van elk schip, hier te plaatse van stapel gelaten, wier aantal telken jare nog al aanzienlijk is, dan zouden wij het van af gepasseerde herfst tot heden op 14 à 15 hebben kunnen brengen, merendeels koffen van het grootste charter. Wij hebben somwijlen moeite deze schepen door ons hoofddiep buiten het Vallaat op de Bult te brengen uit hoofde der veelvuldige ondiepte in het Kanaal, doch wij vernemen dat er alsnu hoop bestaat dat deze hindernissen eerlang zullen verdwijnen, dewijl onze nieuw benoemde burgemeester en verdere leden van het bestuur er ernstig op bedacht zijn en reeds middelen aanwenden om het vaarwater dieper te maken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JUFVROUW ALIDA, kapt. Giezen, van Liverpool naar Pernau, is den 29 April zwaar lek te Penzance binnengelopen, makende 3½ voet water in het uur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee ongehuwde scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij K.P. Schuitmaker, scheepstimmerman te Menaldum.


Datum: 11 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 mei. Het schip (opm: kof) de ZWAAN, kapt. E.C. van Driesten, van Gallipoli naar Stettin (opm: Szczecin), is in de nabijheid van Gallipoli op een blinde klip gezeild en gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 4 mei. Het Nederlandse kofschip ELSINA, kapt. Bakker, van Libau (opm: Liepaja) met een lading rogge naar de Maas bestemd, is hier heden lek binnengelopen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Stettin, 6 mei. Naar Nederland NLG 12 tot NLG 14 per last hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Coninck Westenberg & Co., scheepsagenten te Texel, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening op maandag de 13e mei 1850, des morgens ten 11 ure op het strand bij de Slufter aldaar ten overstaan van de notaris J.L. Kikkert, publiek te verkopen de geborgen tuigage van het op de 2e mei gestrande tjalkschip ALIDA, gevoerd bij kapt. Ebes, van Christiaansand naar Harlingen bestemd geweest, bestaande in 13 stuks zeilen, 3 anker, 1 zwaar touw, trossen, 1 watervat, rondhouten, blokken, staand en lopend touwwerk, wrakken en hetgeen verder gepresteerd zal worden. Voorts ten zelfden dage, des avonds ten 7 ure aan Den Burg 550 stuks dijkpalen, lang van 12 tot 24 voet, benevens enige delen, zodanig als een en ander nabij de strandingsplaats gekaveld zal liggen. Nadere inlichtingen te bekomen op franco aanvragen bij voornoemde scheepsagenten Coninck Westenberg & Co.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Woensdag de 8e dezer is de pakketschoener TRANSIT, kapt. D. Anslyn, naar St. Thomas vertrokken. (opm: zie CCR 040550)


Datum: 13 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

’s Gravenhage, 10 mei. Bij de memorie van antwoord der regering op het verslag der Tweede Kamer betreffende ontwerpen van wet regelende de belangen der Nederlandse scheepvaart, waren onder andere gevoegd de volgende staten:
• Vergelijkende staat der kosten van aanbouw en uitrusting van enige kofschepen in de provinciën Friesland en Groningen en in Oost-Friesland:
Grootte in totaal der kosten per aanmerkingen
roggelasten kosten roggelast
FRIESLAND 65 NLG 17.650 NLG 270 de schepen in Friesland worden met dubbel tuigage
57* - 14.800 - 260 voorzien en meer versierd dan die in Groningen
GRONINGEN 70 - 16.000 - 229
80 - 20.900 - 251
113* - 26.800 - 237
140* - 32.700 - 234
OOST-FRIESLAND 62 - 12.500 - 201 deze kof is zowel wat het arbeidsloon als de materialen
buitengewoon goedkoop gebouwd
87 - 22.000 - 253
116 - 28.000 - 241
* dit betreffen schoener-koffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 11 mei. Heden namiddag is van de werf Hollandia van de scheepsbouw-
meesters Blok & Matthijsen in de Groote Wittenburgerstraat alhier met goed gevolg te water gelaten het driemast schoenerschip TWEE GODFRIEDS, groot ca. 200 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. W.C. Brandligt en gebouwd voor rekening van de heer A. Ahlers Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 4 mei. Het Nederlands kofschip JAN FREDRIK, kapt. Kok, van Harlingen, kwam gisteren bij het inkomen aan de grond op de Noorderhaken, doch werd spoedig met behulp van de stoomboot LUNA zonder schade vlot gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Drogheda, 7 mei. De 28e april is nabij Dunay Point aangespoeld een gebroken berkenhouten lessenaar, waarin een zakboekje, inhoudende enige in het Nederlands beschreven papieren, waaronder een, getekend “G. de Decker, Rotterdam 7 februari 1846 voor twintig guldens” alsmede een stuk van een Nederlandse kaart, gemaakt te Amsterdam bij G.H. van Keulen, 1791.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 mei. Men verzoekt ons het volgende uit de Provinciale Groninger Courant over te nemen:
In de mening, dat het voor de handelsstand in ’t algemeen en voor heren assuradeuren in het bijzonder van belang is meer van nabij bekend te worden met het gevaarlijke der Oost-Friese wateren en de kosten, waarop averijzaken in Carolinersyhl (opm: Carolinensiel) en Greetsyhl (opm: Greetsiel) te staan komen, zodat een averij aldaar op een totaal verlies van de ingeladen goederen, ja op meer dan dat, kan uitlopen, hebben wij de eer het volgende mede te delen:
Het schip de TWEE GEBROEDERS, schipper A.T. Duif, van Weener bestemd naar Groningen, vertrok met een lading van 13 lasten rogge de 13e augustus 1847 van Hamburg en de 18e van Cuxhaven. Daar echter – volgens de de 24e augustus te Wittmund notarieel afgelegde en beëdigde verklaring – het schip wegens windstilte zwaar gewerkt en veel water geschept had, werd reeds de 19e wegens ontdekte lekkage de rede van Carolinersyhl opgezocht en een lichterschip aangenomen om daarin een gedeelte der lading over te schieten. Beide schepen liepen de 21e de haven van Carolinersyhl binnen, waar de lossing dadelijk begon en de 23e ten einde gebracht werd. Uit het op dezelfde dag plaats gehad hebbende onderzoek bleek, dat 1 last, 9 ton en 4 schepel iets beschadigd, 7 ton 6 schepel sterk beschadigd, het overige der lading echter onbeschadigd gebleven was. Het beschadigde werd de 13e september publiek verkocht en bracht 128 thaler 23½ ggr. op. Het schip werd inmiddels gerepareerd, begon de 14e september de lading weder in te nemen en verliet de 24e met 11 last 10 ton beladen de rede van Carolinersyhl, onder geleide van de schipper A.H. de Vries, voor NLG 80 aangenomen om Duif naar Delfzijl te brengen, met wat gevolg doet het volgende blijken.
Het was op de 30e september, dat schipper Duif weder te Greetsyhl binnenliep en dezelfde dag de plechtige verklaring aflegde, dat hij aan het vreselijkste weder en de felste wind was blootgesteld geweest, en dat het noodweder hem genoopt had tot berging van lijf en redding van schip en lading een noodhaven op te zoeken. Luidens de te Pewsum de 2e oktober gerechtelijk afgelegde verklaring was het schip, na twee stormachtige dagen doorgestaan te hebben, de 29e september aan de grond geraakt en verloor, na weinige uren weder vlot geworden zijnde – volgens dezelfde verklaring – het roer. Zulks deed, steeds volgens dezelfde verklaring, schipper Duif vrezen in gevaar te geraken schip, lading en leven er bij in te schieten, en kwam hij alzo, zich beijverende alles zo veel mogelijk te redden, met de hem begeleidende schipper A.H. de Vries overeen hem wegens te bieden hulp en overname van een gedeelte der lading de som van duizend gulden te zullen vergoeden, waarop Greetsyhl dan ook reeds de volgende dag bereikt werd. Slechts door de ijverige bemoeiingen van onze correspondent te Emden, de heer T. Wiarda, mocht het gelukken dat bedrag tot op NLG 345 te verminderen.
De door schipper Duif tot correspondent aangenomen zaagmolenaar J.F. Janssen te Greetsyhl liet de bij de lossing beschadigd gevonden 5¾ ton rogge dadelijk verkopen, de overige 11 last 4¼ ton gezonde waar werd op zolder gelegd en de 16e november mede in publieke veiling gebracht. De opbrengst der gehele lading ad 829 thaler 2 ggr 5 pf, kwam in handen van genoemde Janssen. Het resultaat zijnder administratie was, dat bij de op de 23e november 1847 plaats gehad hebbende afrekening slecht NLG 9,13 over bleef, welk saldo grootmoediglijk werd afgestaan. Hoe hoog die administratie en andere kosten ook mogen schijnen, zo waren zij echter volgens landsgebruik niet te hoog, immers, bij notariële acte van de 24e november werden alle aangewende kosten door Duif als volkomen juist erkend en bedankte deze daarbij zijn correspondent voor de verleende bijstand. Wij voegen hierbij, dat wij ter bekoming van het te zijnen laste vallende aandeel in de averijgrosse voor schip en vracht hem gerechtelijk hebben moeten vervolgen, het schip onder arrest laten leggen en verkopen, waarop eindelijk, na eindeloze formaliteiten, de opbrengst daarvan, na aftrek der daarop opnieuw gevallen niet onbeduidende kosten, ons met NLG 211 ter hand werd gesteld. Door dit alles heeft, niettegenstaande al de ijver door Duif c.s. tot redding van schip en lading aan den dag gelegd, de beschadiging van enige weinige lasten rogge en het verlies van het roer voor ons een totaal verlies ten gevolge gehad en veroorzaakt, dat wij voor de door ons verzekerde som van NLG 2.600 in het geheel NLG 2.710,61, alzo 104,11% te betalen hadden.
Groningen, mei 1850.
De Mol, Moncourt & Wijnne, bevolmachtigde hoofdagenten van de Nieder-Rheinische Güter Assekuranz-Gesellschaft in Wesel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Peterhead, 6 mei. De Harlinger Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, commandeur Mehlen, had vóór 26 april 7.000 robben geslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Gullen, H. Salm, C. Ament en G.J. Boden, makelaars, zullen op maandag de 3e juni 1850, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands schoener-kofschip genaamd ARCHIPEL, gevoerd door kapt. S.H. Aiking, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen, wijd 4 ellen 9 duimen, hol 2 ellen 49 duimen en alzo gemeten op 109 tonnen of 57 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Nobel en Holtzapffel.


Datum: 14 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 8 mei. Heden is van de werf van de heer C. Bakker met het beste gevolg te water gelopen een schoener van ca. 110 roggelasten, genaamd JOHANNES, gevoerd zullende worden door kapt. P. Poppens. Terstond zal er weder een schoener worden opgezet, welke gevoerd zal worden door kapt. T. Teensma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 3e juni 1850, des avond ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip IJSTROOM, gevoerd door kapt. T. de Meester, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 ellen, wijd 5 el 63 duim, hol 4 el 69 duim, en alzo gemeten op 376 tonnen of 198 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar. Het schip is te Rotterdam in de Zalmhaven liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Buenos Ayres, 24 februari. De 13e dezer arriveerde alhier het Nederlandse schip (opm: brik) WITTE LEEUW, kapt. S.F. Brandt. Thans liggen hier 220 schepen. Er zijn geen andere vrachten te bekomen dan naar Liverpool à Sh.20/- à Sh.25/- per ton gezouten huiden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Valparaiso om tegen 25 dezer te vertrekken het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JUNO, kapt. W.J. Chevalier.
Adres bij Sandberg & Co., cargadoors aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz., te Leeuwarden, zal, op donderdagen den 23 mei en 6 juni 1850, telkens des avonds ten 7 ure, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet aldaar, provisioneel en finaal, tegen strijk en verhooggelden verkopen: Een wel onderhouden en zeer geschikt Tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS; bevaren wordende door schipper Siete K. Veenstra, liggende in de Stadsgracht te Leeuwarden, geijkt op 48 ton, met mast, zeil en treil, ankers, touwen enz.; alles volgens complete inventaris. Te aanvaarden 8 dagen na de finale toewijzing. Gemeld vaartuig is inmiddels uit de hand te koop. Condities te vernemen ten kantore van den notaris.
(opm: LC 240550 meldt dat is geboden NLG 615)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ondergetekende vraagt scheepstimmerknechten voor een geruime tijd in het nieuw werk, tegen NLG 1,20 loon per dag.
A.H. Veldstra, mr. scheepstimmerman en grofsmid te Stavoren.


Datum: 15 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 11 mei. Ten gevolge van hetgeen wij voor enige tijd berichtten, dat in deze provincie jaarlijks niet minder dan ca. 80 koffen en andere schepen van dat charter worden gebouwd en uitgerust, kunnen wij melden, dat, evenals dit sedert enige jaren reeds in andere streken van deze provincie had plaats gevonden, dezer dagen ook in de Oud-Pekela met de bouw van schoenerschepen een aanvang is gemaakt. In de laatste zes of zeven maanden zijn in de laatstgenoemde gemeente alleen niet minder dan 15 grote koffen nieuw gebouwd, en zo ziet men nog dagelijks nieuwe vaartuigen in de haven dezer stad aankomen om daar geheel afgewerkt te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten, Odessa, 2 mei. Vrachten voortdurend flauw en met weinig omgang. Naar Engeland is nog enige vraag tot Sh.35/- en Sh.37/6 naar gelang der schepen, en voor het vasteland zijn, behalve enige partijtjes wol voor Antwerpen, geen goederen aan de markt.


Datum: 16 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 12 mei. Heden kwam hier ten gevolge van aanzeiling met een andere kof op de hoogte van Start Point met enige schade binnen het Nederlandse kofschip JANTINA, kapt. Sap, van Amsterdam naar Oporto bestemd. (opm: zie NRC 100450; naam schip moet zijn JANTINA ANNECHIENA)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 15 mei. Gisteren is alhier aangekomen het Nederlandse schip ANIMO, kapt. T. Broek, van Buenos Ayres, laatst van Fernambuc, hebbende 16 dagen reis.


Datum: 17 mei 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop gevraagd een kofschip, ter grootte van ongeveer 100 lasten. Adres bij de makelaar B. Bakker Wz., N.Z. Voorburgwal bij het postkantoor te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JUFVROUW ALIDA, kapt. Riemt G. Giezen, van Liverpool naar Pernau te Penzance lek binnen, was de 3e mei na lekkage voorzien te hebben gereed om de reis voort te zetten.


Datum: 18 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. Aangaande het schip JANTINA ANNECHIENA, kapt. Sap, van hier naar Oporto, met schade te Dartmouth binnen gelopen, wordt volgens brief van daar van de 13e dezer gemeld, dat men bezig was de geleden schade te herstellen en dacht de kapitein binnen een paar dagen gereed te zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Volgens brief van kapt. H. Rozema, voerende het kofschip GEZINA JANTINA, van Marseille naar Rotterdam bestemd, gedateerd 26 april en uit Barcelona geschreven, alwaar de kapitein wegens schade was binnen gelopen, zou hij de volgende dag gereed komen om de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 12 mei. Het schip ANNA TEKELINA, kapt. J.H. Bakker, van Amsterdam met stukgoederen naar Hamburg bestemd, is gisteren met zeeschade te Grietzijl (opm: Greetsiel) binnengelopen en moet de lading lossen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De Franse consul te Santo Domingo zou op heden aan boord van een Dominicaanss oorlogskorvet, vergezend van een ander Dominicaans oorlogsvaartuig (de gewezen schoener JOHANNA) naar Port-auPrince vertrekken. (opm: bekort. Dat zo expliciet vermeld wordt ,dat het tweede schip de ex-JOHANNA is, kan er op wijzen, dat dit een voormalig Nederlands schip zou kunnen zijn)


Datum: 21 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 maart. Scheepsvrachten. Door de geringe voorraad van producten zijn bijna geen vrachtgoederen te bekomen en is de MARGARETHA JOHANNA uit dien hoofde verplicht geweest een lading suiker voor Hamburg tot NLG 65 per last zonder meer aan te nemen. De KINDERDIJK heeft een gedeelte van deszelfs lading tot NLG 70 aangenomen en zal verder voor eigen rekening moeten opvullen, terwijl de CORNELIA, met een lading van Liverpool alhier gearriveerd, geen vrachtgoederen kunnende bekomen, genoodzaakt zal zijn voor eigen rekening te laden. Een Zweeds schip is tot GBP 2.10/- per ton naar Bremen gecharterd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 20 mei. Volgens ingekomen bericht van commandeur Peter Nagel, voerende het schip SPITSBERGEN, uit Groenland dato 25 april 1850, was hij elf dagen na zijn vertrek van de Vlie rede aan het ijs gekomen en had tot opgemelde datum 4600 robben geslagen; door bezetting in het baai ijs, was hij in meerdere vangst verhinderd; was toen uit het ijs en voornemens zijne pogingen aan de Robbenkust westwaarts voort te zetten.
Hoewel commandeur P. Nagel door zijne bezetting in het Baai ijs gene gelegenheid heeft gehad commandeur O. Mehlen te ontmoeten, zo vermoedde hij toch dat het schip DIRKJE ADAMA grotere vangst zoude hebben, waardoor dus het vroegere bericht van commandeur Burnett, te Peterhead aangekomen, als zoude laatstgemeld schip 7000 robben hebben geslagen, bevestigd wordt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Mr. J. Witteveen, notaris te Metslawier, zal, bij boelgoed á contant, verkopen: de geborgen tuigage van het verongelukte tjalkschip ANTINA, gevoerd geweest door kapt. G.F. Pluim (opm: zie NRC 240550), komende van Amsterdam met destinatie naar Bremen, hoofdzakelijk bestaande in: 1 beste grenen mast, 1 giek, 1 groot zeil, 4 fokken, 2 ankers, 1 ankertouw, 1 roer met toebehoren, 2 zwaarden, divers touwwerk, 1 kompas, bomen, haken, kleden enz. enz.; voorts ene grote en nieuwe boot met toebehoren. Wie gading maken, komt op zaterdag den 25 mei e.k., des voormiddag precies 10 ure, aan het Pakhuis te Ezumazijl.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 20 mei. In het Neder-District Nickerie zijn uigeklaard de 30e april het schip TROPICUS, kapt. F.H. Popken, naar Rotterdam met 159 vaten suiker, en de 8e mei de Nederlandse sloep FLY, kapt. J. Ferrier, naar Demerary met 40 balen schone katoen, 130 bossen bananen en drie schapen.


Datum: 22 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Volgens brief uit Hongkong van de 28e maart j.l. van kapt. K.J. Swart, voerende het barkschip DRIE GEBROEDERS, was hij aldaar in goede staat op de 17e dier maand na een reis van 32 dagen van de Sandwich-eilanden (Éfaté, Vanuatu) gearriveerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De stoomboot WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg gisteren in het Vlie binnengekomen, heeft de overtocht in 22 uren afgelegd. (opm. dit zal een opmerkelijk snelle reis zijn, aangezien het feit als nieuws wordt vermeld)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Voor het land. De directeur van de producten en civiele magazijnen, brengt ter kennisse van het algemeen, dat van nu af aan, tot wederopzeggens toe, het particuliere stoomschip LANGEN LAMONGAN, eenmaal ’s maands, en wel na aankomst van de overland-mail brieven uit Europa, te Soerabaja, van daar naar Makassar zal vertrekken, ter overbrenging van brieven pakketten, lichte goederen en passagiers; om vervolgens na een oponthoud van vier dagen te Makassar de terugreis naar Soerabaja aan te nemen.
Batavia, de 13e mei 1850, de directeur voornoemd, De Veer.


Datum: 23 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Het schip PRINS HENDRIK, kapt. Goedkoop, te Bezoekie gereed liggende om herwaarts te vertrekken, heeft volgens brief van Batavia van de 28e maart lekkage bekomen en melasse gepompt. Na een gedeelte der lading gelost te hebben, werd bevonden, dat enige naden gesprongen waren. Nadat het schip de nodige reparatie ondergaan had, weigerde het volk naar zee te gaan, doch was hetzelve, na van de kapiteins Klomp en Admiraal een certificaat bekomen te hebben, de 10e maart herwaarts vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Akyab, 11 maart. Binnengekomen de HARRIET (opm: Belgische bark), kapt. H. Zellien, van Antwerpen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 23 mei. Gisteren is alhier aangekomen het schip LODEWIJK ANTONIE, kapt. A. Spekman, van Amsterdam, hebbende 62 dagen reis, en is uitgeklaard het schip ANNA ELISABETH, kapt. K.B. de Weerd, naar Amsterdam met 6 passagiers, 263 vaten suiker, 59 balen schone katoen, 725 pond koper en een doos koopmanschappen.


Datum: 24 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Volgens brief van kapt. Goedkoop, voerende het schip PRINS HENDRIK, d.d. Bezoekie 13 maart j.l, bij de rederij van voornoemd schip ontvangen, was het genoemde schip de 8e maart beladen en gereed de terugreis naar Nederland aan te nemen, toen eensklaps bespeurd werd, dat het gedurende die dag lekkage had bekomen en elke nacht 13 duim water bij de pomp maakte. Onmiddellijk werden 350 balen koffij uit het tussendek in de kajuit, en 8 leggers water uit het kabelgat achter op het dek gebracht ten einde het schip enigszins te lichten. Dit gedaan zijnde, bespeurde men werkelijk, dat de lekkage geheel had opgehouden en het schip dicht was. Bij onderzoek bleek, dat de lekkage was ontstaan door een spijkergat onder de wrong, hetwelk verzuimd was door een pen te dichten. Nadat het ten duidelijkste aan kapt. Goedkoop en aan de aldaar tegenwoordige kapiteins Klomp en Admiraal gebleken was, dat alleen door het openstaande spijkergat de lekkage was ontstaan, daar het schip, nadat daarin was voorzien, dicht werd bevonden, besloot kapt. Goedkoop volgens zijn bovengenoemd schrijven de volgende dag de reis naar Amsterdam aan te nemen. Van het lossen van ingenomen lading en weigering van het volk om de reis te aanvaarden – zoals in een gisteren door ons uit de Zeepost overgenomen bericht wordt gezegd – meldt kapt. Goedkoop niets.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Metslawier, 16 mei. Het schip (opm: tjalk) ANTINA, kapt. G.F. Pluim, van Amsterdam naar Bremen, is heden nacht op het Groningerwad gezonken, doch het volk gered. (opm: zie LC 210550)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Wekelijkse dienst Dordrecht en Londen voor passagiers, goederen en vee. Het nieuw gebouwd Nederlands stoomschroefschip STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, vertrekt van Dordrecht zaterdag de 8e juni ’s morgens ten 9 ure. Adres bij de directie of bij de cargadoors Visser & Van der Sande. (opm: zie ook advertentie in NRC 040250)


Datum: 25 mei 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Op de 5e juni e.k. zal te Rotterdam aan ’s Rijks werf het kotterjacht ARGUS publiek verkocht worden, volledig uitgerust en met 8.600 Nederlandse ponden lood geballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 mei. De veerschippers tussen ’s Gravenhage en Rotterdam hebben concessie gevraagd om met een stoomboot de gewone trekvaart te bedienen, ten einde in 1½ uur de passagiers van Rotterdam naar ’s Gravenhage en vice versa over te brengen. De stedelijke besturen hebben de concessie verleend, onder voorwaarde, dat men met de boten eerst proeftochten ondernam om te onderzoeken hoe dit in verband met de gewone scheepvaart zonder gevaar kon geschieden, ook ten aanzien van de kaden en schoeiingen en hetgene deze konden te lijden hebben. Intussen is er een concurrent bijgekomen, die alleen van Rotterdam naar Delft in driekwart uur wil stomen met een boot die gereed ligt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 mei. Heden ontvangen wij door buitengewone gelegenheid berichten uit San Francisco tot 1 april. Daaruit blijkt, dat de berichten uit de mijnen voortdurend gunstig luiden. Zelfs schijnt weer een nieuw punt ontdekt, waar het goud niet in stof, maar in klompen gevonden wordt. Deze plaats is iets noordelijker aan de Trinidad rivier. De stroom van vreemdelingen, die derwaarts hun fortuin gaan zoeken, blijft ontzettend. De stoomboten, die thans geregeld van de landengte van Panama varen, kunnen onmogelijk allen overbrengen. Het getal degenen die blijven wachten is altijd groter dan het hetwelk gelegenheid vindt tot vertrek. De zeelieden zijn schaars door de aanhoudende desertie naar de mijnen. Intussen schijnt er van de zijde der Amerikaanse oorlogsmacht hulp verleend te worden om weerspannige zeelieden in bewaring te nemen. Dit is onder andere het geval met het Nederlandse barkschip JAN VAN HOORN, waarvan de bemanning grotendeels op het Amerikaans wachtschip opgenomen is door bemiddeling van de Nederlandse consul.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijwillige openbare verkoping te Dordrecht, in het Nederlandsch Koffijhuis, bij J. Zahn, ten overstaan van de notaris H. Schuyten, van een scheepstimmerwerf met helling en slede, mede zeer gunstig gelegen en geschikt voor zeeschepen, benevens de daarbij staande huizinge en loodsen, staande en gelegen te Dordrecht, aan de Hellingen, getekend E 78. Te aanvaarden 1ste juli aanstaande. De losse gereedschappen zullen door de koper moeten worden overgenomen. De veiling zal plaats hebben op zaterdag de 8ste, en de definitieve toewijzing bij afslag, op zaterdag de 15de juni 1850, beide des voormiddags te 11 ure, in voorschreven Koffijhuis.
Inmiddels te bezichtigen met een consentbiljet van voornoemde Notaris op 6, 7, 13 en 14 juni 1850, des voormiddags van 9 tot 12 ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Wekelijkse Dienst Dordrecht en Londen, voor passagiers, goederen en vee.
Het nieuw gebouwd Nederlands stoomschroefschip STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, vertrekt van Dordrecht zaterdag 8 juni, ’s morgens ten 9 ure.
Adres bij de directie, of bij de cargadoors Visser en Van der Sande.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 mei. Heden arriveerde hier het Nederlandse schip FADELUL BARIE, thans hernaamd CECILE, kapt. J.A. Tholen, de 18e april van Amboina vertrokken.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar St. Thomas. De pakketschoener GOUVERNEUR ELSEVIER zal definitief op dinsdag de 28e aanstaande, precies ten 9 ure des morgens vertrekken. Inlichtingen voor vracht en passage bij D.A. Jesurun.
Curaçao, 24 mei 1850

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. De ondergetekende zal op dinsdag de 4e juni aanstaande vóór zijn pakhuis op de Heerenstraat de snelzeilende Venezolaanse faluche LOS HERMANOS bij publieke opveiling doen verkopen.
Curaçao, 24 mei, Jb.Abm. Jesurun.


Datum: 27 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 mei. Heden namiddag werd te Amsterdam van de werf Het Wapen van Amsterdam in de Groote Wittenburgerstraat met goed gevolg van stapel gelaten het barkschip REMBRANDT VAN RHIJN, groot 180 lasten, gebouwd door de heer F. Haverkamp voor rekening van de heren Toe Laer & Co. en bestemd voor de vaart op Oost Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 22 mei. Heden morgen is onder Downs ten anker gekomen het barkschip WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, van Amsterdam naar Batavia bestemd. Hetzelve is de voorgaande nacht op Goodwinsand (opm: Goodwin Sands) aan de grond geweest, doch met verlies van een anker en ketting weder vrij gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 25 mei. Heden is alhier binnengekomen het barkschip WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, van Amsterdam naar Batavia bestemd, welk schip op Goodwinsand (opm: Goodwin Sands) aan de grond is geweest. Alhoewel het schip geen water maakt, zo lost men toch de ballast om de bodem te kunnen nazien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 10e juni 1850, des avond ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair, welbezeild gekoperd en kopervast driemast galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de ONDERNEMING, gevoerd door kapt. J.C. Atkes, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 el 75 duim, wijd 6 el 11 duim, hol 4 el 11 duim, en alzo gemeten op 366 tonnen of 193 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co, IJgracht No.13 te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het hol van een gekoperd en kopervast barkschip, groot 368 tonnen, liggende te Rotterdam.
Te bevragen bij de heren De Jong, Kortlandt en Anthony aldaar.


Datum: 28 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 26 mei. De Nederlandse bark GOED VERTROUWEN, kapt Nannings, ligt reeds verscheidene dagen in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed. Genoemde kapt. echter is door ongesteldheid verhinderd de reis te aanvaarden en is door kapt. Groenewoud vervangen. De equipage heeft met die vervanging geen genoegen willen nemen en heeft in de afgelopen week die bodem en deze plaats verlaten, voorgevende wel gemonsterd te zijn om met kapt. Nannings, maar niet om met kapt. Groenewoud de reis te doen. Iets dergelijks is hier, voor zo veel men zich herinnert, nog nimmer gebeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Volgens brief van kommandeur O. Mehlen, voerende de te Harlingen te huis behorende Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, had hij de 1e dezer 9.000 robben geslagen en zou hij nog enige tijd aan de robbenkust vertoeven om daarna de terugreis aan te nemen. Aan boord was alles wel. De overtocht vanaf de Vlierede tot aan Groenland was in acht dagen afgelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 mei. Zr.Ms. instructievaartuig URANIA, onder bevel van de commandant kapt. luit. ter zee J.C. du Cloux, is gisteren alhier op de rede van Texel van Medemblik ten anker gekomen, aan boord hebbende de adelborsten 2de klasse van het 4de studiejaar. Na heden morgen, onder geleide van de luitenant ter zee 2de klasse L.G. Broex, de forten en de vestingwerken, Kijkduin en Zr.Ms. oorlogsschepen in ogenschouw te hebben genomen, zal genoemde bodem morgen deze rede weder verlaten.
Men is thans druk bezig met het in orde brengen van Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO; morgen zal er reeds een proeftocht ter rede van Texel ondernomen worden. Men brengt deze drukke werkzaamheden in verband met een spoedige zeereis en wel, naar men denkt, naar Zweden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 22 mei. Gisteren had men alhier het strelend genoegen van stapel te zien lopen het eerste alhier gebouwde schoenerschip genaamd PRECIOSA, gebouwd voor rekening van de firma R.J. Giezen & Zonen, negocianten te Muntendam en vervaardigd door de bekwame scheepsbouwmeester Th. Rogaar te Veendam, gevoerd zullen worden door kapt. K. Ouwenhand van Katwijk aan Zee. Reeds vroegtijdig zag men het fraai en doelmatig gebouwd vaartuig met vlaggen versierd en een talrijk belangstellend publiek bijeen vergaderd om het te water brengen van het schip bij te wonen. Zacht en statig bewoog zich dan ook alras de schoener en liep zij onder een oorverdovend gejuich in de beste orde van stapel. Eer zij de firma, welke deze eersteling harer ondernemingen te bouwen van schoenerschepen met een gewenste uitslag ziet bekronen, hulde en lof zij de kundige bouwmeester, door wiens capaciteit deze bouw werd voltooid. Trouwens, ieder weldenkende juicht deze eerste onderneming toe en ziet met welgevallen in de toekomst in het volste vertrouwen van een vermeerderende (opm: woord weggevallen: activiteit?) dezer provincie hun bestaan vinden (opm: de zin klopt niet). Binnenkort zal naar men stellig verneemt de kiel worden gelegd van een tweede, nog groter, schoenerschip dan het alhier vermelde.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 27 mei. De 25e dezer is alhier uitgeklaard het schip ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, naar Amsterdam, met vijf passagiers, 327 vaten en drie kisten suiker, 96 balen schone katoen en 1.510 pond koper.


Datum: 29 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden een extra snelzeilend gekoperd schoenerschip, gemeten op ca. 100 ton, voerende onder Kniphauser vlag, met deszelfs complete inventaris, liggende voor Amsterdam.
Te bevragen bij de scheepsmakelaars H.J. Rietveld of J. Corver te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw gebouwd hecht en sterk tjalkschip met deszelfs roer en zwaarden, groot 66 tonnen, liggende aan de scheepstimmerwerf De Goede Verwachting te Edam. Te bevragen met franco brieven of in persoon bij de scheepsbouwmeester J. Pauw aldaar.


Datum: 30 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 16 mei. Het schip (opm: fregat) ANNA, kapt. Kuyper, van Rotterdam met wijn, jenever, sigaren, koffij, kaas, enz. naar Boston bestemd, heeft op de 11e op het westen der Goose Islands gestoten. Het schip is vol water en de lading is gelost. Men hoopte het schip vlot te krijgen wanneer de wind veranderde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomboot de STAD VLISSINGEN. De directie adverteert, dat zij op maandag de 10e juni e.k., des middags ten 12 ure, in de tuinkamer van de societeit St. Joris rekening zal doen over haar administratie gedurende het jaar 1849, wordende de aandeelhouders op naam uitgenodigd daarbij tegenwoordig te zijn.
Middelburg, 27 mei 1850.


Datum: 31 mei 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:
Voor Rotterdam: DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. Pott, JOHANNES MARINUS, kapt. van Delft, FACTORY, kapt. Jansen Jr, ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. Schuijl, JAN DANIEL, kapt. Zeeman, INDIA, kapt. Pronk, BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. Veenstra, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. Glazener, EDUARD, kapt. de Winter, SOURABAIJA, kapt. Swarts, en ELISABETH, kapt. Serlé.
Voor Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. Rouffaer, GESINA, kapt. Burggraaff, VRIENDSCHAP, kapt. De Boer, NEPTUNUS, kapt. Schnijder, STRAAT BALIE, kapt. Mulder, WALVISCH, kapt. Schut, SUMATRA, kapt. Swart, WILHELMINA ARNOLDA, kapt. Mulder, STAD UTRECHT, kapt. Jaski, WILHELMINA LUCIA, kapt. Carst, AMBARAWA, kapt. Karst, LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN (van Dordrecht) kapt. Göbel, CORTGENE (van Rotterdam), kapt. Scott, en JOHANNA HENDRIKA, kapt. Hoek.
Voor Schiedam: HENDRIK JAN (van Rotterdam), kapt. Wap.
Voor Dordrecht: BATO, kapt. Broeksmit.
Voor Middelburg: PHOENIX, kapt. Kasse, PAULINE, kapt. Post en COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. Butijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 27 mei. Het Nederlandse barkschip WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, van Amsterdam naar Batavia, hetwelk de 23e alhier met averij is binnengelopen, is heden in het droge dok gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 16 mei. Een telegrafische depêche van het zuiden meldt het verlies te Keywest (Key West, Florida Keys) van de Belgische brik FOLKERTS, van Havana naar Falmouth met suiker.
Red: Volgens de Précurseur bestaat er geen Belgisch schip van die naam, echter voert kapt. Folkerts de Belgische brik HAVANA PACKET, welke op de laatste datum te Havana naar Falmouth in lading lag.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren der Commercie-Compagnie te Middelburg brengen bij deze ter kennis van de aandeelhouders in die compagnie, dat in de laatst gehouden algemene vergadering van hoofd-participanten onder meerder is besloten tot een uitdeling van één percent over het boekjaar 1849, en dat de boekhouder tot betaling daarvan zal vaceren van de 19e juli a.s. telkens des woensdags en zaterdags van des morgens 9 tot des middags 12 ure.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris S.W. Semler, te Leeuwarden, zal, op donderdagen den 13 juni 1850, provisioneel, en den 20 dier maand finaal, telkens des namiddags om 5 ure, ten huize van Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet te Leeuwarden, publiek, bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen: een wel onderhouden Hek Tjalkschip, genaamd de JONGE PRANGER, gebouwd aan de werf van C.P. Sjollema, lang over steven 18 el 3 palm 9 duim 5 streep, wijd 4 el 3 duim 2 streep en hol 1 el 6 palm 9 duim 8 streep, met zeil en treil, staand en lopend want en alle verdere aanhorigheden, zodanig hetzelve door den mede eigenaar J.A. Pranger aanvankelijk is bevaren en gebruikt en thans is liggende te Leeuwarden, aan de Stads Buiten Singel, nevens de Kazerne. Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.
(opm: LC 210650 meldt dat is geboden NLG 276)


Datum: 01 juni 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 10e juni 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, waaronder kettingen, zeilen, touwen, tuigage, masten, rondhout, kanonnen, enz. , alles afkomstig van het Nederlands fregatschip PIETER FLORIS, en liggende als bij notitie zal worden aangewezen. (opm: dit lijkt te wijzen op sloop van het schip, zie ook NRC 250350)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 mei. Onze stad heeft zich weder in een nieuwe onderneming te verheugen, waardoor aan hen, die door drukke bezigheden aan de plaats hunner inwoning geboeid zijn, een gemakkelijke gelegenheid wordt aangeboden, om in één dag heen en weer terug naar Amsterdam te gaan, en daar nog geruime tijd voor het afdoen hunner bezigheden over te hebben. De eer daarvan komt toe aan de ondernemers der Dordrechtse stoomboten, waaromtrent wij naar de onderstaande advertentie verwijzen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondernemers van de stoomboten tussen Dordrecht en Rotterdam, hebben de eer aan het geachte publiek te berichten, dat zij, in afwachting van een gunstig besluit op haar verzoek wegens gedeeltelijke verandering der uren van vertrek van de Hollandse spoortrein, een nieuwe stoombootdienst hebben geopend tussen de steden Rotterdam en Dordrecht.
Deze dienst zal aanvangen op dinsdag den 4 dezer. Die dag des morgens te 4 ure, zal van Dordrecht naar Rotterdam een stoomboot vertrekken, en de passagiers op de wagentrein van 7 ure bezorgen. Even zo zal des avonds te 7 ½ ure, na aankomst van de trein van Amsterdam, een stoomboot de passagiers van Rotterdam naar Dordrecht overbrengen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 28e dezer is de pakketschoener GOUVERNEUR ELSEVIER naar St. Thomas vertrokken. Dit is de eerste reis van dit vaartuig, dat in de maand maart dezes jaars aan de werf van de heren H. van der Meulen & Co. van stapel gelopen is. Het is een zeer schoon en stevig gebouwd vaartuig en, naar de bouw van hetzelve te beoordelen, zal het onder de beste zeilers gerekend worden. Het behoort in eigendom aan de heer Francisco Vidal.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 31 mei. Heden is alhier uitgeklaard het schip SUSANNA, kapt. Visser, naar Amsterdam met 368 vaten suiker, 4 balen hele koffij, 2 balen gebroken dito, en 30 balen schone katoen.


Datum: 03 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 31 mei. Gisteren ochtend ten 8 ure vertrok Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO voor het eerst uit de haven van het Nieuwe Diep om een proeftocht op de rede van Texel te ondernemen. Genoemd vaartuig heeft de gehele dag, door bijzonder schoon weder begunstigd, die proef doorgezet en enige malen van hier naar het eiland Texel overstekende, naderde het in het terugkeren vrij dicht de vaste wal, waardoor wij gelegenheid hadden de fraaie bouw van het schip te bewonderen en zijn snelle vaart waar te nemen. Heden kwam de ARDJOENO weder in het Nieuwe Diep. Naar wij vernemen, hebben de werktuigen zeer goed voldaan, alleen een meerder verbruik van brandstof vereisende dan men verwacht had. De vaart van het schip was in de wind 9½ mijl, voor de wind 11 mijl in de vier uren. Deze snelheid overtreft die van andere stoomschepen der Koninklijke Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leeuwarden, 30 mei. Heden is te Harlingen van de werf Welgelegen van stapel gelaten het kopervast gebouwde brikschip MERCURIUS, groot 140 gemeten lasten, te voeren door kapt. K. Wiarda, onder directie van de heren Barend Visser & Zoon aldaar, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië. Volgens het oordeel van deskundigen komt aan de bouwmeesters, de heren D. en L. Alta, zo wegens model als verdere aftimmering van dit schip alle lof toe.
Op dezelfde werf liggen kiel en stevens gereed voor een nieuw te bouwen schoenerschip, ter grootte van circa 100 roggelasten, te voeren door kapt. Tonnis W. Stuit, mede onder directie van de heren Barend Visser & Zoon, terwijl aldaar nog zal worden gebouwd een dito schoenerschip, te voeren door kapt. O. Parma.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden een driemast gezinkt galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, gemeten op 161 lasten en voorzien van een complete inventaris. Ter informatie gelieve men zich bij de makelaar B.D. Bosscher, op de IJgracht no. 6 te Amsterdam, te adresseren.


Datum: 04 juni 1850


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 2 juni. Heden zijn alhier aangekomen de schepen de SNELHEID, kapt. J.J. Gorter, van Amsterdam, hebbende 55 dagen reis, en TRITON, kapt. Reijntjes, van Hamburg, hebbende 59 dagen reis,
Gisteren is alhier uitgeklaard het schip JEANTINE, kapt. J.H. Renken, naar Amsterdam, met 247 vaten suiker, 31 balen schone en 2 dito vuile katoen, 24 puncheons rum, 500 pond arrowroot en 12.865 pond quassiehout.


Datum: 05 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 juni. In de loop dezer week zal te Zwolle de kiel worden gelegd voor een driemast-schoener, op de werf van de scheepstimmerman W.R. van Goor aldaar, een schip van 225 roggelasten, hetwelk de naam zal voeren naar de patroon van genoemde stad ST. MICHAEL of ST. MICHIEL (opm: de brik [ ! ] kreeg de naam SINT MICHAEL). Dit is het vierde schip dat voor de rederij van onderscheidene aandeelhouders onder directie van de heren Doijer & Kalff, van Zwolle varen zal naar de Middellandse Zee en andere wateren. De namen der vorige schepen zijn ZWOLSCHE DIEP, SARAMACCA en SALLANDT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen op maandag 3 juni 1850 te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ: Het tweedeks gekoperd fregatschip de IJSTROOM: NLG 15.000, in slag NLG 2.000, koper G.J. Roland Holst (opm: een makelaar).


Datum: 06 juni 1850


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 5 juni. Heden zijn alhier aangekomen de schepen NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Amsterdam met een passagier, hebbende 43 dagen reis, en ANTONIE EN EUGENIE, kapt. C. Meijer, eveneens van Amsterdam, met twee passagiers, hebbende 54 dagen reis.


Datum: 08 juni 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten: Dantzig, 1 juni, naar Amsterdam NLG 16,50, naar Harlingen NLG 15.50, per last hout.
Memel, 28 mei. Naar Amsterdam of Zaandam voor rogge NLG 18, zaad NLG 18, met 5 pCt.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 juni. Gisteren zijn alhier aangekomen de koloniale schoener CURAÇAONAAR, kapt. A.H. Hoff, van Demerary en Zr.Ms. brik de PIJL, commandant kapt.luit.t.zee Eeg, van Curaçao, hebbende 32 dagen reis.


Datum: 10 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boston, 20 juni. Het Nederlandse fregatschip ANNA, kapt. Kuijpers, van Rotterdam naar hier bestemd, hetwelk de 7e dezer op Goose–eiland gestrand is, zal wel totaal weg zijn. Men hoopte echter het grootste gedeelte der lading te kunnen redden. (opm: zie NRC 300550, 140650, 190850 en 220850)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. L.M. van Kruyne, notaris te Brielle, als lasthebbende van zijn principalen, zal op donderdag de 20e juni 1850, des namiddags ten 3 ure, binnen Hellevoetsluis om contant geld verkopen het in de haven van Hellevoetsluis liggend, onder Hanoverse vlag varend galjootschip JOHANNES RONGE, groot 50 lasten, met de daarbij behorende inventaris, bestaande uit twee plecht- en twee werpankers, kettingen, zeven stuks zeilen, enig staand en lopend touwwerk, koksgoed, en wat verder te koop zal worden aangeboden.


Datum: 11 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 juni. Het stoomschip STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, stoomde heden van hier naar Brouwershaven (opm.: eerste vermelding van dit stoomschip in de zeetijdingen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Blom, makelaar, zal op maandag de 24e juni 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild schoener-kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ECHO, gevoerd door kapt. B.J. Schill, volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen 85 duimen, wijd 4 ellen 1 duim, hol 2 ellen 28 duimen, en alzo gemeten op 81 ton of 43 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende, de Noorderwerf alhier aanvaard hebbende, verzoekt heren leveranciers van hout, spijkers en andere waren, die genegen zijn te leveren, hem de naaste prijzen te willen opgeven aan het adres van de heer A. Meulman. Tevens kunnen enige bekwame scheepstimmerlieden op dezelve geplaatst worden.
Groningen, 6 juni, K. Kater, scheepsbouwmeester.


Datum: 12 juni 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 3 juni. Scheepsvrachten. Naar Harlingen met Nederlandse vlag voor het ingenomen last vuren balken NLG 23,50 met NLG 1,- kaplaken; naar Amsterdam met dito vlag voor rogge NLG 22, met NLG 1,- kaplaken; naar de Maas met Nederlandse vlag voor rogge NLG 24, voor garst NLG 22 en NLG 23, mede met NLG 1,- kaplaken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 10. juni in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: een welbezeild gekoperd en kopervast driemast galjootschip, de ONDERNEMING, kapt. J.Atkes: NLG 7.900, in slag NLG 700, koper B. Bakker (opm: een makelaar)


Datum: 13 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 12 juni. Heden is met het beste gevolg van de scheepstimmerwerf De Nijverheid van stapel gelopen het driemast schoenerschip MARY GODDARD, groot circa 250 lasten, door de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zn voor een rederij onder directie van de heren De Groot, Roelants & Co gebouwd en gevoerd zullende worden door kapt. N. Koens.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 2 maart. Onze haven prijkt thans met zeven zeer schone Nederlandse oorlogsvaartuigen, als twee korvetten, een van 26 en een van 20 stukken geschut, drie brikken, twee van 18 en een van 14 stukken geschut, een schoener-brik van 6 en een schoener van 3 stukken geschut.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De scheepstimmerwerf en gevolgen, gelegen te Dordrecht aan de Hellingen E 78, op zaterdag ll. geveild, zal op aanstaande zaterdag, des voormiddags te 11 ure, in het Koffijhuis bij J. Zahn, te Dordrecht, ten overstaan van de notaris H. Schuyten, bij afslag worden verkocht; nog te bezichtigen den 13 en 14 dezer, van 9 tot 12 ure, met een consentbiljet van voornoemde notaris.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 12 juni. De 10e dezer is alhier binnengekomen Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, commandant kapt.t.zee S.J. Graaf van Limburg Stirum, van Curaçao, hebbende 37 dagen reis, en zijn uitgeklaard de 11e het schip CURAÇAO, kapt. J. Kuijt, naar Rotterdam met 202 vaten, 28 kisten en 16 zakken suiker, en 10 puncheons rum, en heden het schip HARLINGEN, kapt. R.L. Schaap, naar Amsterdam, met twee passagiers, 265 vaten suiker, 14 stukken werkhout, en 9.025 ponden quassiehout.


Datum: 14 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 juni. Gisteren namiddag is aan ’s Rijks werf alhier met goed gevolg te water gelaten de brik de ZEEHOND, van 12 stukken. Dit is, naar men ons meldt, het 376e schip, dat op deze werf sedert 1654 is gebouwd. Het zal ook het laatste zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 juni. Een vriendelijke hand stelt ons in staat de volgende bijzonderheden mede te delen over een groot onheil, dat een schip van onze stad getroffen heeft. Het bericht is gedagtekend uit Boston, 29 mei: Een depêche uit Halifax bracht de tijding, dat een schip uit de Middellandse Zee of uit Nederland, geladen met sterke dranken en zijden stoffen voor een aanzienlijke waarde, de 7e mei op het Ganzen-Eiland (opm: Goose Island, zie NRC 300550) gestrand was. Bij nader onderzoek bleek het te zijn de ANNA, kapt. Kuipers, de 29e maart van Rotterdam vertrokken. Ofschoon men aanvankelijk de vrees koesterde, dat het schip geheel weg zou zijn, meende men later grond te mogen geven aan de hoop van het nog vlot te zullen krijgen indien de wind westelijk liep; het zat op de oostzijde des eilands. Er was een supercarga aan boord. De lading werd in lichters naar Halifax overgebracht. Kapt. Kuipers heeft zich ook aan wal begeven en aldaar met de firma Wm. Pryor & Son geraadpleegd. Tot op 23 mei was nog niets van de lading verkocht. Zij zou naar Boston gezonden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 juni. Men meldt van Halifax in dato 27 mei, dat een gedeelte der lading van het schip ANNA, kapt. Kuijper, van Rotterdam naar Boston, op Goose Island gestrand, geborgen is, en aldaar aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. In het vorig jaar werden kapt. Lauwers, voerende het Belgische schip MARIE ANTOINETTE, en zijn eerste stuurman De Jonghe, op de reis van Antwerpen naar Havanah door het scheepsvolk vermoord. Tengevolge der deswege door de tweede stuurman afgelegde verklaringen stonden dezer dagen voor het hof van assisen in België de vier matrozen van dat vaartuig terecht. Twee hunner, Loy en Van de Weghe, zijn schuldig verklaard en veroordeeld tot de doodstraf, op de markt te Antwerpen te voltrekken. De twee anderen, Filiaert en Hazebroeck, zijn vrijgesproken en onmiddellijk op vrije voeten gesteld. De beide veroordeelden hebben zich tot dus verre niet in cassatie voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Kaap de Goede Hoop zal omstreeks medio juli van Amsterdam vertrekken het nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands brikschip DOLFIJN, gevoerd door kapt. C.B. Brandligt. Voor passagiers en goederen gelieve men zich te adresseren bij de cargadoors De Vries & Co, IJgracht No. 13 te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Ten gevolge van de voorgenomen opheffing van het maritieme etablissement alhier is met de tewaterlanting van de brik ZEEHOND de reeks der hier sedert het jaar 1654 gebouwde schepen en vaartuigen besloten. Het eerste dier schepen, gebouwd door de scheepsbouwmeester J. Salomins, is geweest de HOLLANDIA van 66 stukken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen den 10 Juni. Vrijdag jl. arriveerde alhier het Nederlandse schoenerschip ZWANETTA, groot pl.m. 90 roggelasten, gevoerd wordende door kapt. G.E. Jonker. Dit nieuwe hechte, sterke en fraaie schip is gebouwd op de werf van J.A. Hooites te Hoogezand. Het laat zich door middel van machinewerk bijzonder gemakkelijk besturen en bezit bovendien al de vereisten die in de laatste tijd tot gemak zowel als tot securiteit voor zeeschepen uitgevonden zijn. Sedert de 19e februari dezes jaars is dit het eenenveertigste schip dat in deze provincie nieuw te water gelaten en alhier verder wordt voltooid om zee te kunnen bouwen.


Datum: 15 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Kaap de Goede Hoop en Batavia ligt te Amsterdam in lading voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd en gekoperd driemast schoenerschip de TWEE GODFRIEDS, kapt. W.C. Brandligt, vertrekt 10 juli aanstaande. Adres ten kantore van B.D. Bosscher aldaar en Vlierboom & Suermondt alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 juni. Door de Russische gezant aan ons hof is onder dagtekening van 29 mei (10 juni) ter kennis de regering gebracht, dat ten gevolge der vertogen deswege door ’s konings gezantschap te St. Petersburg ingebracht, voortaan het zout, met Nederlandse schepen in de Russische Oostzee havens ingevoerd, voor een onbepaalde tijd in entrepot zal kunnen worden opgeslagen, gelijk dit reeds het geval was ten opzichte van het zout aangevoerd met Zweedse, Pruisische en Engelse schepen; en mitsdien op de voet van de meest begunstigde natiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 12 juni. De MARIA LOUISE, gisteren binnengekomen, van Lima en geladen met vogelenmest, bestemd naar Gent, is met het binnenhalen te Neuzen, aan het hoofd op een berm geraakt en zat in een gevaarlijke toestand, van voren droog en van achteren omtrent drie vadem water; gelukkig is zij met het opkomend water ll. nacht vlot geworden en heeft geen lekkage of andere schade bekomen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Met de aankomst in deze week van een vaartuig van Port-au-Prince is het bericht ontvangen, dat de schoener MORRIS, metende 86 ton, gebouwd in den jare 1847 aan de werf van de heren H. van der Meulen & Co., toebehoord hebbende aan de heer D.A. Jesurun, verkocht is geworden aan het Haïtiaanse gouvernement voor de belangrijke som van NLG 35.224,85. De MORRIS zal ten oorlog uitgerust worden. Men zal er een zeer goed oorlogsvaartuig van kunnen maken, want het is een zeer schoon, snelzeilend en stevig gebouwd vaartuig.


Datum: 17 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 april. De Javasche Courant meldt: Op de zuidwestkust van het eiland Balie heeft gedurende de 16e en 17e maart j.l. een hevige storm gewoed, waardoor een Engels schip, BELHAVEN, hetwelk zich aldaar ter rede van Panteij-Barat bevond, benevens een tiental prauwen, op het strand zijn gedreven en vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 april. Het volgende bericht is ter plaatsing ingezonden. Het Nederlandse schoenerschip MR. CORNELIS HAGA, van Schiedam, gezagvoerder J.J. Bell, de 25e maart 1850 van Whampoa met een lading thee naar Amsterdam vertrokken, is de 9e april 1850, des ochtends te 6½ ure, zeilende voor Straat Gaspard, op 02º44’30” ZB 107º01’ OL., verbrijzeld op een blinde klip, die in geen zeekaart of beschrijving staat vermeld. De peiling van het eiland Gaspard was Noord-ten-Oosten½Oost en de noordhoek van Pulo Liat Zuid-Oost½Zuid. Bij de eerste stoot verloor het schip de loze kiel, en in minder dan 15 minuten was er 10 voet water in het ruim. De gezagvoerder en de equipage waren genoodzaakt zich in de scheepsjol te redden en werden des avonds ten 10 ure opgenomen door het Engelse brikschip MARMION, gezagvoerder Robt. Hodgson, van Port Phillip, waarmede zij tot Anjer de reis vervolgden. Van daar werden zij op 18 april met het schip (opm: fregat) VIJF GEBROEDERS, gezagvoerder G.J. Teensma, van Amsterdam, aangebracht te Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 april. Scheepsvrachten hebben in deze maand weinig verandering ondergaan en is alleen voor de MACAO een partij rijst tot NLG 65 zonder meer te vracht aangenomen. De MAKASSAR en de JAVA PACKET zullen voor reders rekening worden beladen, de ADMIRAAL TROMP is heden bevracht voor een lading suiker naar Hamburg tot NLG 75 per last zonder meer, zullende de VIJF GEBROEDERS alhier voor eigen rekening laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 juni. Het Nederlandse stoomschip ADMIRAAL VER-HUELL, kapt. G.G. Geerlings, heden naar Havre vertrokken, is weder terug in het kanaal gekomen, hebbende aan de Uiterton een stortzee overgekregen, waardoor een gedeelte der verschansing, grootluik der machinekamer, kompashuis en stuurrad is aan stukken geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Benteyn, te IJzendijke, zal op dinsdag de 25e juni 1850, des namiddags ten 3 ure te Biervliet, in de herberg Het Hof van Koophandel, in het openbaar verkopen een paviljoens-poonschuit genaamd MARIA MAGDALENA, groot volgens meetbrief 54 ton, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, tuigen en verdere gereedschappen, vroeger bevaren door Willem de Jonge, en thans liggende in de haven van Biervliet.


Datum: 18 juni 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. F.C. Jaski, voerende het schip BALTIMORE, van Amsterdam naar New York bestemd, was hetzelve de 13e dezer onder de Singels wegens tegenwind ten anker liggende. Aan boord was alles wel. Ook lag in zijn nabijheid mede ten anker het schip DRIE MARIA’s, van Rotterdam, kapt. L.G. Verbeek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 juni. Particuliere berichten melden, dat Zr. Ms. fregat de RIJN, kapt. ter zee Johr, in het midden van mei, via Sambas en Pontianak, naar China vertrekt en de terugreis zal nemen over Manilla en Makassar. Na de afloop van deze tocht zou dit vaartuig zich gereed maken, de gouverneur-generaal Rochussen naar Nederland over te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELEONORA ALEGONA, kapt. Pot, is gisteren naar Groningen opgezeild, om een lading naar Schotland in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de lading van het op Goose eiland gestrande schip ANNA, kapt. Kuiper, van Rotterdam naar Boston, zijn de 30e mei vijf kleine vaartuigen met een gedeelte der lading te Halifax aangekomen.


Datum: 19 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Bij de regering is bericht ontvangen van ’s konings minister-resident te Kopenhagen, dat ten gevolge zijner tussenkomst de Deense regering dezer dagen wederom aan twee Nederlandse schepen, de REBEKKA, kapt. Z.J. Prins, en de CASTOR, kapt. R.R. de Jonge, vergoeding heeft gegeven voor schade, voortgevloeid uit de blokkade-maatregelen van Denemarken tegen de Duitse havens in 1848, even als zulks in januari j.l. is te beurt gevallen aan de Nederlandse schepen CATHERINE CORNELIA en ETTINA, en aan meer andere in 1848. Het bedrag dier schadeloosstellingen is door voornoemde minister-resident aan Zijner Majesteits consul te Elseneur gezonden, ten einde aan elk der belanghebbenden op de kortste en zekerste wijze en kosteloos te worden bezorgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Memel, 11 juni. Naar Amsterdam NLG 18 met 5 % per roggelast.
Riga, 10 juni. Naar de Zaan onder vreemde vlag voor slaglijnzaad NLG 20,50, voor hennepzaad NLG 19,50, beide met NLG 1,- kaplaken voor het uitgeleverd last; naar de Maas NLG 20 en NLG 1,- voor het uitgeleverde last garst.


Datum: 20 juni 1850


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 17 juni. Heden zijn alhier uitgeklaard de Nederlandse schoener the MAIL, kapt. N. Gomes, naar Demerary met 22 zakken koren, 15 varkens en 500 bossen bananen, en het schip ANTONIA, kapt. W.A. Hendriks, naar Amsterdam met 228 vaten suiker, 1 vat arrowroot, 12 stukken werkhout en 7.465 pond quassiehout.


Datum: 21 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 juni. Zaterdag jl. (opm: 15 juni) is te Zierikzee op de werf De Goede Intentie, toebehorende aan de scheepsbouwmeester J. Strickaert, met het beste gevolg te water gelaten een schoenerschip genaamd BERNARDUS, groot ca. 125 lasten, gebouwd voor rederij-rekening onder het boekhouderschap van de heren Van den Beij & Co te Amsterdam, zullende gevoerd worden door kapt. B.P. Engelsman en bestemd voor de vaart op de West-Indiën en de Middellandse Zee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 17 juni. Laatstleden vrijdag zijn alhier weder twee nieuwe schepen binnengekomen: de kof ALBERDINA, kapt. J.H. Lodewijks, gebouwd op de werf van J.W. Bodewes te Sappemeer en de galjoot de VIJF GEBROEDERS, kapt. C.G. Holsker, gebouwd op de werf van H. van der Werf te Wildervank.


Datum: 22 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De onbekende en ook de bekende schuldeisers van Geert Jans Das, in leven kapitein ter koopvaardij, bevaren en gewoond hebbende op het kofschip genaamd GEERES, te Schiedam en aldaar op de 4e november 1849 overleden zijnde, worden bij deze opgeroepen om op woensdag de 3e juli 1850, des voormiddags ten 10 ure, in persoon of bij behoorlijke gemachtigde, te verschijnen in de Sint Joris Doelen te Schiedam, ten einde aan hen, door zijn beneficiaire erfgenamen dadelijk rekening en verantwoording van hun beheer afgelegd en hun schuldvorderingen voldaan kunnen worden, voor zo verre het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn.
Schiedam, 12 juni 1850, A. Prins qq.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 juni. Heden is door de stoomboot KINDERDIJK naar zee gesleept NIEUW LEKKERLAND, kapt. M.B. Hoffman, naar Batavia, dat schip heeft bij de 3de ton schade aan het rad van het roer gekregen en is op de rede teruggekomen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 21 juni. Gisteren is alhier binnengekomen het schip SNELHEID, kapt. D,. Visser, van Amsterdam, hebbende 42 dagen reis.
De 11e dezer is in het neder-district Nickerie uitgeklaard het schip KOOPHANDEL, kapt. Hoeksma, naar Amsterdam, met 245 vaten suiker, 22 balen hele koffij, 20 balen schone katoen en 33 vaten rum; de 16e dezer is aldaar uitgeklaard het schip ZODIAC, kapt. C.D. Popken, naar Rotterdam met 130 vaten suiker en 33 balen schone katoen.


Datum: 24 juni 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomboot te koop. Door een bijzonder toeval wordt ten verkoop aangeboden een te Harlingen liggende en bij uitstek fraaie overdekte ijzeren stoomboot, genaamd WILLEM I, vervaardigd in de fabrijk van de heren Paul van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam, met zijn locomotieve stoomketel en uitmuntende machine van 30 paardekrachten, inventaris en losse goederen, alles in zodanige goede staat om dadelijk in de vaart gebracht te kunnen worden.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de directie der Friesche Stoomboot Reederij te Harlingen en derzelver agent, de heer Paul van Vlissingen te Amsterdam.


Datum: 25 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 22 dezer was een ware feestdag voor de naburige gemeente van Cappelle op d’IJssel, daar des middags ten 4 uren met het beste gevolg op de scheepstimmerwerf van P. Bakhuyzen te water werd gelaten het barkschip JAN VAN BRAKEL, groot circa 280 lasten, gebouwd voor een rederij onder de directie van de heren Pistorius en Bicker Caarten, en zullende gevoerd worden door kapitein Ant. J. Delclisur.
De toejuichingen der talrijk zamengevloeide menigte vergezelden in zijne vaart het schip, dat het eerste is hetwelk op deze werf gebouwd werd, en de bouwmeester in alle delen tot eer verstrekt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank zal namens zijn principaal op maandag de 24e dezer maand juni 1850, des avonds te 6 uren, ten huize van de
logementhouder Duintjer te Veendam, publiek verkopen een kofscheepje en toebehoren, WOBBINA CATHARINA genaamd, inhoudende 59 tonnen, laatst bevaren door H.A. Panjer, liggende in de Zuiderhaven te Groningen. Inmiddels is hetzelve ook uit de hand te koop en te bevragen bij de heer T.J. Giezen te Muntendam en bij mij notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, 11 el 840 streep (40 vt) lang, bij Sybe K. Nijdam, scheepstimmerman te Ylst.


Datum: 26 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 juni. Heden is op de werf De Notenboom, toebehorende aan de heren Gebr. Visser alhier, de kiel gelegd van een gekoperd brikschip, genaamd GOUVERNEUR ELSEVIER, bestemd voor de vaart op de West-Indische eilanden alsmede voor die op de kust van Guinea, en zulks voor rekening van de heer H. van Rijckevorsel, koopman en reder alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 24 juni in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ: het welbezeild schoener-kofschip ECHO, kapt. J.B. Schill: NLG 7.900, in slag NLG 100. Opgehouden.


Datum: 27 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de volgende 22 schepen bevracht, als:
Voor Rotterdam: CATHARINA, kapt. Calander, KENAU HASSELAAR, kapt. Lindeman, FORMOSA, kapt. Verschuur, GERARDUS JACOBUS, kapt. Ruysch, REIJERWAARD, kapt. Wierickx, HENDRIKA, kapt. Reiniersen, en RIDDERKERK, kapt. Noltee.
Voor Amsterdam: JAN HENDRIK, kapt. De Jong, ELISABETH ANTONIA, kapt. Veenstra, WASSENAAR, kapt. Hofstee, GOEDE VERWACHTING, kapt. Zeylstra,
ADM. DE RUYTER, kapt. Titsingh, CORNELIA, kapt. Ehrensperger Jr, DOROTHEA, kapt. Visser, AERT VAN NES, kapt. Noback, NIJVERHEID, kapt. v.d. Valk, PRINS HENDRIK, kapt. Smit, PEKING, kapt. v.d. Meulen, JAN VAN BRAKEL, kapt. Van der Bent, en GELDERLAND, kapt. De Wijn.
Voor Dordrecht: GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. (nog niet bekend)
Voor Middelburg: DELTA (van Dordrecht), kapt. Crans.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 juni. Vrijdag namiddag (opm: 21 juni) werd op de scheepsbouwwerf van W.R. van Goor te Zwolle de kiel gelegd en de steven gezet van een brik- of barkschip, dat naar de patroon der stad de naam ST. MICHAEL (opm: SINT MICHAEL) zal dragen. Het wordt gebouwd voor rekening ener rederij onder de directie der firma Doijer & Kalff, en zal gevoerd worden door kapt. P.J. Plinzenga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waarvoor het uitmuntend is ingericht, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip HENDRIKA, kapt. H. Reiniersen, voerende een geëxamineerde scheepsdokter, om vermoedelijk in de loop der maand juli te vertrekken. Adres ten kantore van Vlierboom & Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waarvoor het uitmuntend is ingericht, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip RIDDERKERK, kapt. H. Noltee, voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en van Wm. Ruys J.Dzn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. In de loop der volgende maand zal van Amsterdam vertrekken het nieuw gebouwd tweedeks barkschip GELDERLAND, gevoerd door kapt. H. de Wijn en voorzien van een ge-examineerd doctor. Familiën of bijzondere personen voor de overtocht naar Java van deze gelegenheid wensende gebruik te maken, zijnde deze bodem uitmuntend ingericht voor passagiers, of iemand goederen te laden hebbende, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors d’Arnaud & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Men presenteert op woensdag de 10e juli aanstaande, ’s morgens 10 ure, op het strand achter De Koog, ten overstaan van de notaris Johannes Ludovicus Kikkert, publiek te verkopen: een grote partij grenen dekplanken, lang van 8 tot 12 ellen, dik van 6 tot 8 duim, breed 21 tot 33 duim. Een partij eiken dekbalken, lang 8 el, dik 32 bij 21 en 33 bij 28 duim. Voorts eikenhouten planken, lang 6 el, dik 11 duim, breed 23 duim en eindelijk een partij houten kniebalken, rondhouten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Alles afkomstig van het Bremer fregatschip AGNES.


Datum: 28 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 27 juni. Gisteren is alhier van de werf De Lelie, behorende aan de scheepsbouwmeester G. Lindeman, van stapel gelopen het brikschip STELLA MARIS, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer J.H. van Gent als boekhouder, zullende gevoerd worden door kapt. J.F.C. Börger. Dit is het eerste schip, dat op die werf voor de grote vaart gebouwd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 25 juni. Naar men verneemt, zal de oorlogsbrik de KOERIER op de 1e juli buiten dienst worden gesteld en de schoener ATALANTE, waarvan de kiel is gelegd op de 29e april, op die dag te water lopen. De bouw van dit laatste vaartuig is zo ver gevorderd, dat het in de loop der maand juli zee zal kunnen kiezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 juni. Het schip de DRIE BROEDERS, kapt. Hubert (opm: vermoedelijk barkentijn DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Hubert), van Chatham naar Archangel, is de 4e dezer in de Witte Zee in het ijs bezet geraakt, met hetzelve op de klippen van het onbewoonde eiland Grossa geschoven en de volgende dag, nadat het roer en de achtersteven door de zware drang van het ijs gebroken waren, vol water gelopen en door het volk verlaten. Een klein gedeelte van de inventaris was door de kapitein geborgen en op Grossa geland. Kapt. Hubert meldt van Laplander vissers vernomen te hebben, dat in die nabijheid nog een schip in het ijs verongelukt was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren morgen is van Hellevoetsluis in zee gezeild Zr.Ms. transportschip MERWEDE, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse B.H. Staring, naar Suriname, aan boord hebbende een detachement West-Indische troepen, sterk 50 man.


Datum: 29 juni 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 juni. Aangaande het schip CHARLOTTE (opm: kof, in latere berichten CHARLOTTA, zie ook NRC 030750, 090750, 270750 en 010850), kapt. T.M. Mulder, van Bergen naar St. Petersburg, 10 mei Elseneur (opm: Helsingör) gepasseerd, wordt van Bergen in dato 15 juni gemeld, dat het de 31e mei in de nabijheid van laatstgemelde haven gezonken was en dat van de equipage slechts drie matrozen zich in de boot hadden kunnen redden en te Wyborg waren aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een Nederlandse kof, gevoerd door kapt. Mulder, met zout naar Narva bestemd (vermoedelijk het schip DINA, kapt. W.J. Mulder, van Liverpool naar Narva, 9 juni Elseneur gepasseerd), die dag aldaar ter rede ten anker gekomen, doch door aandrijving van een driftig geraakte kof, weder onder zeil gegaan; hetzelve is daarbij vermoedelijk zwaar lek geworden en is, alvorens hulp kon verleend worden, met het volk gezonken. (opm: zie berichten in NRC 010750)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 27 juni. Heden is alhier binnengekomen het schip WILHELMINA, kapt. A.H. Wehdemeijer q.q., van Amsterdam, hebbende 39 dagen reis.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Advertentie. Het schip WILHELMINA, gevoerd door kapt. A.H. Wehdemeijer q.q., een volle lading inhebbende, waarvan het onmogelijk is kleine partijen uittezoeken en te lossen, zo is de kapitein voornemens op a.s. maandag de 1e juli op een grote pont aan te leggen om de goederen voetstoots te lossen. Hij verzoekt allen, die goederen aan boord van gemelde bodem hebben, om hun los-cedullen heden aan boord te willen zenden, ten einde geen teleurstelling in zijn voornemen te ondervinden.
Paramaribo, 29 juni 1850.


Datum: 01 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 20 juni. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. Mulder (opm: DINA, bouwjaar 1826; kapt. Wilke Tonkes Mulder), hetwelk de 15e van Liverpool alhier ter rede kwam, is de 17e aldaar met een hevige noord-westen wind verongelukt en de equipage verdronken. Meerdere schepen zijn ter zelfder tijd van hun ankers geslagen. (opm: zie volgend bericht en GRC 090750)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 juni. Wij zijn thans in staat onze lezers meerdere bijzonderheden mede te delen omtrent het op de 17e dezer ter rede van Nerva verongelukte Nederlandse kofschip DIANA (opm: DINA, zie voorgaand bericht), kapt. Mulder, waarvan wij in ons nummer van gisteren reeds melding maakten.
In de morgen van de 17e woei op die rede een hevige storm uit het noord-westen, ten gevolge waarvan verscheidene schepen van hun ankers geslagen werden. Eén derzelver dreef tegen de DIANA aan en brak de boegspriet van hetzelve, waarop kapt. Mulder onder zeil ging ten einde het schip van strand te houden. Dit scheen dan ook te gelukken, toen eensklaps het schip begon te zinken. Dadelijk werd al het mogelijke in het werk gesteld om het schip op het strand te zetten, maar voor dat men dit doel bereiken kon, werd het schip met de daarop zijnde bemanning ten aanschouwe van alle op dat tijdstip ter rede zijnde schepen door de golven verslonden, zonder dat het mogelijk was om enige hulp te bieden, en de gehele bemanning, vijf in getal, verdronk. Naar men wil, was het schip bij deszelfs aankomst ter rede reeds lek.


Datum: 02 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lijst van Nederlandse schepen, welke sedert 1 januari 1850 in Engeland zijn beladen geworden:
maand schip grootte van bestemming
febr. WILHELMINA 110 ton Newport Gibraltar
maart ADMIRAAL ZOUTMAN 364 last North Shields Hong Kong
april MARGARETHA IDA 343 last Newport Singapore
WATERLOO 405 last Hartlepool Singapore
ROOMPOT 450 last North Shields Hong Kong
LOUISE MARIE 413 last id. Batavia
VRIENDSCHAP 415 last Newport Manilla
J.C.J. VAN SPEIJK 274 last id. Singapore
WHAMPOA 246 last id. Hong Kong
GEZINA 328 last Hartlepool Aden
PRESIDENT VERKOUTEREN 349 last North Shields Calcutta
mei FANNY 423 last Newport Singapore
STAD UTRECHT 354 last Hartlepool Aden
NEPTUNUS 412 last id. Singapore
SCHOUWEN 400 last Cardiff Hong Kong
REIJERWAARD 242 last Newport Manilla
CORNELIA 388 last id. Singapore
IDA ELISABETH 230 last id. Hong Kong
WILLEM DE EERSTE 473 last id. Hong Kong
LUCIPARA’S 328 last Cardiff New York
DELTA 498 last Londen Port Philip
LEEUW 219 ton Hartlepool Hong Kong
STAD AMSTERDAM - Londen Batavia
STAD ZIERIKZEE 323 last Newport Panama
EMILIE 241 last Liverpool Batavia
Voorts zijn nog te Liverpool beladen met stukgoederen:
EDOUARD ET MARIE 256 last naar Batavia en Singapore
MERCATOR 239 last id. id.
Uit deze staat blijkt dat onze reders andere uitwegen zoeken (opm: vanwege het gebrek aan uitgaande lading in Nederland), dat zij die reeds ten dele in dit jaar gevonden hebben in Engeland ten gevolge van de opheffing der navigatie-acte in dat rijk en dat, hetgeen vooral opmerking verdient, de Nederlandse schepen de concurrentie met de Engelsen kunnen doorstaan, daar de Engelse reders (opm: bedoeld zal zijn verschepers) de Nederlandse schepen bij voorkeur ter bevrachting hebben gekozen.
(opm: Zeer sterk bekort artikel over de voordelen voor Nederland van de veranderde scheepvaartwetten in Engeland en Nederland. De laadhavens doen vermoeden, dat het hier vrijwel uitsluitend ladingen steenkolen zal betreffen. In hetzelfde artikel wordt een brief van de Nederlandse consul te Riga, de heer Schröder, d.d. 8/20 maart [periode 8-20 maart] 1847 aangehaald ‘die mededeelde, dat het brengen onder Russische vlag dikwerf door Nederlandse rederijen heeft plaats gehad en dit met enige formaliteiten en kosten verbonden is. Uit die brief blijkt alzo dat Nederlandse schepen de scheepsbouw in Rusland niet behoeven te vrezen’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 1 juli. Het schip NEERLANDS INDIË, kapt. L. Delclisur (opm: Decliseur), de 23e april l.l. van Calcutta herwaarts vertrokken, was volgens brief van de kapitein in dato Calcutta 13 mei, aldaar de 7e dier maand uit zee teruggekomen, hebbende de 26e en 27e april een allerhevigste orkaan doorgestaan, waarin het schip zwaar gewerkt, vele stortzeeën overgekregen, het gehele tuig, uitgenomen boegspriet, ondermasten en fokkera, een gedeelte der verschansingen enz. verloren, en meer andere schade bekomen had. Men was bezig de lading, waarvan een klein gedeelte beschadigd was en verkocht zou worden, te lossen, ten einde het koper na te zien, en hoopte na volbrachte reparatie de reis ten spoedigste weder aan te nemen. Vele andere schepen hadden door dezelfde orkaan zware schade belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 juli. Dezer dagen is op de werf IJhoek van de scheepsbouwmeesters Abbema en van Cleef te Amsterdam de kiel gelegd van het schoener-brikschip JACQUELINE EN ELISE, groot 160 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren M.C. van Hall Az. en W.L. van Coeverden, en gevoerd zullende worden door kapt. O. de Haas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO heeft voor de tweede maal een proeftocht op de rede van Texel ondernomen, welke even gunstig is uitgevallen als de eerste keer. Men verneemt, dat dit schone vaartuig bestemd is voor de dienst in Oost-Indië. Bij het naar de rede stomen van Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO had de matroos Ommen het ongeluk bij het losmaken van een der trossen in een bocht derzelve te geraken, waarmede hij in de diepte nederstortte. Geruime tijd werd hij door gemeld stoomschip onder water medegesleept, en gelukte het eerst na het stoppen der machine hem binnen boord te krijgen, alwaar hij door spoedige en doelmatig aangewende geneeskundige hulp van de officier van gezondheid Thepass (opm: Te Pas??) weldra het bewustzijn terugkreeg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip RABENHAUPT, kapt. Prange, den 16 juni van het Nieuwe Diep naar Batavia vertrokken, bevond zich volgens brief van de gezagvoerder de 20 dito in het Engelse Kanaal bij Bevezier, equipage en passagiers genoten de besten welstand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ter rede van Pernau gearriveerd de 15 juni het schip ELSJE, kapt. Scherpbier, van Liverpool, 27 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JENSINA, kapt. Maglebije, van Rügenwalde naar Kopenhagen is volgens brief van Elseneur van de 22 Juni bij Bornholm gezonken, doch het volk door kapt. Eefting, voerende het schoenerschip HENDRIKA JOHANNA, gered.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 29 juni. Heden zijn alhier binnengekomen het schip SURINAME, kapt. R. van der Meij, van Amsterdam met drie passagiers, hebbende 41 dagen reis, en het schip CUBA, kapt. Jansen, van Triëst, hebbende 54 dagen reis.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Onder deze rubriek kunnen wij U.E.G.A. mededelen, dat bij resolutie van 19 juni 1849, no. 28, de nodige machtiging op de Burgemeester Opperstrandvonder van de gemeente Ulrum is verleend, om aan de Heer J. Th. Doornbosch te Groningen, gesubstitueerde van de Heer Dirk Fontein Tz, vice-consul van Z.M. de Koning van Pruissen, residerende te Harlingen, af te geven de geborgen goederen van het op 26 december 1847, bij de Friese kust gestrande schoenerschip SIRENE, gevoerd geweest bij kapt. Johann Christoph Topp, - en dat de rekening en verantwoording van genoemde Opperstrandvonder, wegens zijn beheer over gemelde goederen, bij onze resolutie van 11 september 1849, no. 24, is goedgekeurd; - dat bij resolutie van 26 juni 1849, no. 42, door ons is goedgekeurd de rekening en verantwoording van de Burgemeester Opperstrandvonder van de gemeente Ulrum, wegens zijn beheer van 84 grenen delen, op 29 augustus en 2 en 3 september 1844, door onderscheidene schippers geborgen en te Zoutkamp aangebracht uit een bij het eiland Rottumeroog gestrand barkschip, en waarvan de afgifte aan de Heer J. Slot qq., te Groningen, was geautoriseerd bij onze resolutie van 1 april 1845, no. 29.
Bij resolutie van 22 november 1849, no. 19, is door ons goedgekeurd de rekening en verantwoording van de Burgemeester, Opperstrandvonder der gemeente Ulrum, wegens zijn beheer over het in 1846 geborgen en te Zoutkamp aangebracht lijnzaad, uit de verongelukte schepen CELLINA, kapt. J.A. Tonissen en NEELTJE, kapt. J.F. Kuipers; voorts hebben wij bij onze resolutie van 27 december 1849, no. 24, de evengenoemde Burgemeester Opperstrandvonder gemachtigd, om de geborgen en te Zoutkamp aangebracht tuigage van de bij Ameland op 9 november jl. gestrande Engelse brik ELIZABETH aan de kapitein van die brik Elias Stephenson, van Southshields, bij Newcastle, op zijn daartoe ingestelde reclame tegen betaling der berglonen en andere omkosten af te geven.
In het afgelopen jaar zijn er weinig schepen verloren gegaan, zodat de verwaarborgingskosten in deze provincie door elkander gerekend nog geen 2 procent bedragen.
De milde veranderingen in het Engels tarief, brachten te weeg, dat onze schepen een geregelde vaart op Groot-Brittannië hebben gehad en, hoewel de daarvoor bestede vrachten niet altijd even voordelig waren, vond echter de scheepvaart dooreengenomen daarin een goed resultaat.
Te betreuren is het, dat de toestand van het Reitdiep niet beter wordt, daar alle spoed vereisende afladingen over Harlingen geschieden.
De binnenvaart verkeert bij voortduring in een kwijnende toestand en wordt door zware lasten gedrukt.
De scheepstimmerwerven en daarmede in betrekking staande fabrieken, hebben in een bloeiende toestand verkeerd. Er zijn in het afgelopen jaar in deze provincie gebouwd en uitgelopen 78 nieuwe zeeschepen en onderscheidene kielen gelegd.
De vooruitzichten voor de buitenvaart waren in het voorjaar van 1849 niet zeer gunstig; de voldoende graanoogst van 1848 en de aanwezige voorraad van uit het buitenland aangevoerde granen, maakten een ongunstige indruk op de speculatiegeest en onze schepen vonden dan ook in de Oostzee slechts zeer beperkte vrachten, waarin zij nog enigszins belemmerd werden door de Deense blokkade der Duitse havens; gelukkig evenwel vond Denemarken zich genoopt, ten einde de uitvoer van het Pools-Russische graan niet te verhinderen, de haven van Memel ongeblokkeerd te laten, waardoor het verkeer met Dantzig en Koningsbergen langs de binnenkanalen onbelemmerd bleef.
De betaalde vrachten uit de Pruissische havens liepen ten gevolge daarvan dan ook zeer uiteen, hetgeen bijzonder te Dantzig het geval was, waar in de maand augustus NLG 33,- per last werd besteed, terwijl laat in het najaar de vrachten aldaar tot NLG 16,00 per last teruggingen. In Memel varieerde de vracht van NLG 18,- tot NLG 24,-, welk minder verschil daaraan is toe te schrijven, dat de vaart op die haven onbelemmerd was gebleven.
Op de Russische havens te St. Petersburg, Libau, Nerva en Riga vonden onze kapiteins afwisselend fortuin, Verscheidene ladingen haring werden van Bergen naar St. Petersburg gevoerd, alwaar, in verhouding tot de retourladingen, te veel schepen tegelijk kwamen, hetwelk die vrachten, die aldaar in de regel op NLG 33,- per last staan, tot op NLG 17,- à NLG 18,- deden dalen. In het najaar herstelde zich echter die flauwe toestand en verscheidene schepen hadden het voorrecht, om goede vrachten op Holland te bedingen. In Riga heerste in het voorjaar dadelijk veel levendigheid en dewijl de Hannoverse schepen door de bovengemelde blokkade verhinderd waren, zoals veelal geschiedt, de ladingen voor Nederland bestemd tot lagere vrachten weg te nemen, kregen onze schepen goede vrachten, vooral op de Maas, Toen later de blokkade opgeheven werd en de Duitse vloot de Oostzee kon bezoeken, daalden de vrachten algemeen.
De meergemelde blokkade veroorzaakte een buitengewone levendigheid te Delfzijl, waar in de haven en op de rede een menigte schepen van alle charter lagen.
(Uittreksel uit het verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie, gedaan in derzelver vergadering van de 2e juli 1850 Groningen)


Datum: 03 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 30 juni. Men verhaalt alhier, dat zekere T.M.M, woonachtig te Pekel A, kapt. van een schip, op zijn terugreis van St. Petersburg naar dat dorp (opm: dit wordt gecorrigeerd in NRC 090750), boven bij de stuurman komende, deze verweet, dat hij een verkeerde koers nam. Onder het twisten daarover werd de kapitein zodanig verwoed, dat hij de stuurman vermoordde, hetzij met een mes, hetzij door hem over boord te werpen. Een knecht, die later op het dek kwam, geraakte ook met de kapitein in twist en onderging hetzelfde lot als de stuurman. Door middel van een mes werd hij vermoord. De kapitein schijnt na deze dubbele moord bedaarder en op zijn eigen toestand bedacht geworden te zijn. Vrees voor de hem wachtende straf, voor de schande, deed hem besluiten ook de handen aan zijn eigen leven te slaan. Hij ging beneden in het schip en boorde gaten in deszelfs bodem, zodat het schip spoedig in een zinkende toestand geraakte. Drie nog op het schip zijnde manschappen het gevaar bemerkende, waarin zij verkeerden, hadden ter nauwernood tijd genoeg over om de sloep los te maken om zich daarin te redden, terwijl het schip ogenblikkelijk daarna met de kapitein in hetzelve zonk. (opm: dat er hier een verband te leggen is met het bericht van 29 juni over de CHARLOTTE, kapt. Mulder, wordt niet vermeld, maar wordt duidelijk in NRC 090750, 270750 en 010850)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Riga, 22 juni. Naar Harlingen onder vreemde vlag voor hennep NLG 23 en NLG 1,- kaplaken; naar de Maas onder dito vlag voor rogge NLG 22, voor garst NLG 20, beide met NLG 1,- kaplaken voor het uitgeleverd last; naar Amsterdam of de Zaan, mede onder dito vlag NLG 21,50 en NLG 1,- kaplaken voor het uitgeleverd last slaglijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Tegen medio augustus of daaromtrent zal van Amsterdam naar Curaçao geëepedieerd worden het nieuw gebouwd en gezinkt schoenerschip PRECIOSA, kapt. K. Ouwehand, hebbende uitmuntende gelegenheid zowel tot de overvoer van goederen als van passagiers. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de boekhouders Kerkhoven & Coutinho te Amsterdam, of bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & Arbman, mede aldaar. (opm: eerste reis)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Aangekomen.
29 juni. De Ned. bark ARIEF BANJARMAAS, kapt. Moehamat Arip, van Samarang de 25e juni, passagiers de heer Bronkhorst en fam.
29 juni. De Ned. brik PASEKAN, kapt. Na Pao, van Pekalongan de 26e juni.
29 juni. De Ned. bark HENDRIK WESTER, kapt. R.J. Reijnders, van Onrust.
3 juni. De Ned. bark BALGIS, kapt. J.A. Diederiks, van Soerabaja de 14e juni, passagier mevr. de wed. Baltemi en een militair.
3 juni. Het schip NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart, van Soerabaja de 26e juni.
1 juli. Het Franse schip BON PERE, kapt. C. Dupeijraz, van Manilla de 8e mei. – De Ned. bark CLARA ANNA MARIA, kapt. P.J. Bakema, van Samarang de 29e juni.
Vertrokken.
29 juni. Het Ned. schip NAGA LAUT, kapt. Sech Ambar Gievrij, naar Samarang.
30 juni. De Ned. bark FAID ALIM, kapt. Said moehamat Alhadie, naar Indramayoe.
2 juli. De Ned. bark DIEDERIKA, kapt. Schermer, naar Banka.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, stoomschepen PHOENIX, schoener KAMELION, Gouv. schoener HAAI, Ned. schepen BATAVIER, MARSOEK, NEHALENNIA, barken DE NEDERWAARD, VLASHANDEL, PROTIUS, HONGKONG, DIEDERIKA, HENDRIK WESTER, GENERAAL MICHIELS, AMA NATTER RACHMAN, GATMIR, EMILIE, BALHEER, ASADOOL HAER, ORESTES, DENNOK BIENTANG TOEDJOE, ELISE SUSANNE, ARIEF BANJARMAAS, BALGIS, brik WILLEM PASEKAN, schoener GIRAFFE. Eng. schip CLIFTON, RICHARD THORNTON, schoener CHAMPION. – Frans schip BON PERE, NOUVILLE GABRIELLE. – Amr. schip DOLPHYN. – Brem. schip LEVOINA. – Zweeds brik LOUISE.
Samarang. Aangekomen.
22 juni. De Ned. bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Bin Molok, van Batavia de 14e juni.
23 juni. De Ned. schoener BLIUDJOE SARIE BOELAND, kapt. Tan Tek Boen, van Grissee de 18e juni.
23 juni. De Ned. bark LACHMADIE, kapt. Said Alie Bin Oemar Alhabsij, van Muntok de 14e mei.
23 juni. De Ned. bark HENRICUS GERARDUS, kapt. P. Verschuur, van Soerabaja de 20e juni, met 20 gepasp. militairen.
25 juni. De Ned. bark HENRIETTECLASINA, kapt. F. Hager, van Macao de 27e april.
26 juni. De Ned. bark ASAD DULLA, kapt. M. Monteiro, van Sumanap de 20e juni.
26 juni. De Ned. bark PYLADES, kapt. J.B. Perrij, van Balie Ampenan de 21e juni.
27 juni. De Ned. bark ASULTANIE, kapt. Said Mohamat Bin Segaf, van Balie Ampenan de 18e juni.
28 juni. De Ned. bark PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, van Batavia de 22e juni, passagiers de heren C. Varkevisseer en J.C. van Ossenbruggen.
Vertrokken.
22 juni. De Ned. bark INDRAMAYOE, kapt. Nie Tekwie, naar Cheribon en Batavia.
23 juni. De Ned. bark HAP HEEN, kapt. H. Chevalier, naar Soerabaja.
24 juni. De Ned. bark ORESTES, kapt. C.A. Persille, naar Batavia en China.
24 juni. De Ned. schoener KOMPOOL MAAS, kapt. Mohamat Aiie, naar Soerabaja.
24 juni. De Ned. bark ONDERNEMING, kapt. J.C. van Heeckeren, naar Batavia en Middelburg.
24 juni. De Ned. bark ELLEN, kapt. J.A. Schmidt, naar Soerabaja, Pasoeroewan en Probolingo, passagiers de kapt. Sorg en fam. en de 2e luit. Pheiffer.
25 juni. De Ned. bark ARIEF BANJARMAAS, kapt. Mohamat Arif, naar Batavia.
26 juni. De Ned. bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Bin Malik, naar Banjarmassing.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. roeikanonneerboot No. 14; Ned. barken ANNA PAULONA, CLARA ANNA MARIA, JONGE CORNELIS, HENRICUS GERARDUS, CLASINA, PLANCIUS, BANDAR ALIE, FATHAL HAIR, WADIE ATOOL RACHMAN, SAMARANG, ANNA, ALNOER, LACHMADIE, ASAD DULLA, PIELADES, ASULTANIE, schoeners ANIS, INGOAN, BIENTANG TIEGA, BLINJOE SARIE BOELAND.
Soerabaja. Aangekomen.
20 juni. De Ned. schoener JUPITER, kapt. Molot, van Batavia de 5e juni.
20 juni. De kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, van Pasoeroewan de 19e juni.
23 juni. De Ned. brik ALIDA WILLEMINA, kapt. J.C. Berk, van Batavia de 10e juni.
23 juni. De Ned. bark ALMASSOOR SARIE, kapt. Mohamat Said, van Batavia de 8e juni met 6 inlanders en 1 bediende.
23 juni. De Ned. bark ANOEAR SALIM, kapt. Said Abdulrachman Bin Mohamat Manaur, van Palembang de 11e april.
23 juni. De Ned. bark SAYAN MASCHKOOR, kapt. Said Idroos Bin Hassan Alhapsie, van Riouw de 21e mei, met Zr.Ms. troepen.
25 juni. De Eng. schoener ALBION, kapt. J. Robson, van Sydney de 24e mei.
27 juni. De Ned. bark ALDERAAK, kapt. Mohamat Seman, van Batavia de 14e juni, met 5 Chinezen en 32 bannelingen.
Vertrokken.
20 juni. De Ned. bark HENRICUS GERARDUS, kapt. P. Verschuur, naar Nederland over Samarang en Batavia, met 20 gepasp. Militairen.
20 juni. De Ned. bark DE VROUW ANNA HENDRINA, kapt. G.A. Hoedt, naar Molukkos, passagiers de heren H. Pinket van Haak en W.H. Joostens en Zr.Ms. troepen.
21 juni. De Ned. bark IJATIE LIONG, kapt. Liem Hoe, naar Makasser.
21 juni. De Ned. bark BLORA, kapt. C.N. van der Beek, naar Singapore over Pasoeroewan.
21 juni. De Ned. bark KALIEMAAS, kapt. J.W. Noordziek, naar Sydney.
22 juni. Het Ned. stoomschip LANGEN LAMONGAN, kapt. Pa Sarieman, naar Makasser, met Zr.Ms. troepen.
23 juni. Bilisch schoener SRI, kapt. R.J. Petersen, naar Bima over Balie Badong. – De Ned. boot GOANSING, kapt. Lie Kang, naar Balie Padang.
23 juni. De Ned. schoener JUPITER, kapt. Molot, naar Balie Badong.
25 juni. De Ned. schoener MANSOOR SARIE BANJARMAAS, kapt. Lie Oei Tjoewa, naar Grissee.
26 juni. De Ned. kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, naar Pasoeroewan.
26 juni. De Ned. bark ATIAT ULMAULAH, kapt. Sech Sehan Bin Said Baoeseer, naar Baiie Beleling.
26 juni. Het Ned. schip NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart, naar Amsterdam over Batavia, met 2 gepasp. militairen.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. wachtbrik WINDHOND; schoeners EGMOND, stoomschepen HEKLA, ETNA, BATAVIA, SAMARANG, ONRUST, Gouv. schoeners DORIS, ANADYOMENE, Ned. schip ANNA EN ELIZE, ALFULCK, barken FATAL MAÄN, TNLIP JOEDIL KARIM, HECTOR, ALMASSOOR SARIE, ANOEAR SALIM, SAYAN MASCHKOOR, brik ALIDA WILLEMINA, schoeners PRINSES VAN ORANJE, TIO TIAUW THAY, KIEM GOAN, ALCINOE, SIENGIE, SOEIKIT, ASIA. – Eng. schip ELLEN.


Datum: 04 juli 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juli. De Engelse brik CORNOPIA, kapt. Baker, van Sunderland met steenkolen naar het Nieuwe Diep, is de 1e juli in de Eierlandse gronden gestrand en verbrijzeld, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 1 juli. Heden is aan de Marinewerf alhier met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. schoner ATALANTE, welke met de 11e dezer in dienst gesteld wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 juli. Men verneemt, dat de stoomboot van de Lemmer op Amsterdam, zaterdag morgen ten 10 ure van de Lemmer vertrekkende, nauwelijks een uur ver van het strand verwijderd was, toen zij door een ongeluk werd overvallen, ten gevolge waarvan zij het roer verloor en enige andere averij bekwam. Daar het ongeval gelukkiglijk dadelijk door de aan het strand aanwezige mensen werd opgemerkt, werd ogenblikkelijk een schip derwaarts gezonden, hetwelk de passagiers en goederen heeft overgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 juli. Volgens brief in dato 4 mei van de Kaap de Goede Hoop wordt bericht, dat kapt. P.D. Nap met de equipage van het fregatschip MADURA aldaar was aangekomen, zijnde gezegde bodem op haar terugreis van Moulmain (opm: Birma) naar Rotterdam op 20º40’ ZB 76º30’ OL totaal verongelukt. (opm: zie ook PGC 260750 en NRC 181050)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juli. De Engelse brik CORNOPIA, kapt. Baker, van Sunderland met steenkolen herwaarts gedestineerd, is volgens brief van het Nieuwe Diep van de 2e dezer, de vorige dag in de Eijerlandse gronden gestrand en verbrijzeld, doch het volk gered en op Texel aangekomen. Men hoopt een gedeelte der tuigage te bergen, doch het schip en de lading zullen weg zijn.


Datum: 05 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juli. In de avond van 27 juni l.l. werd het Nederlandse kofschip (opm: hoeker) VRIENDSCHAP, kapt. De Goede, bestemd naar Lissabon, in de baai van Biscaye door de bliksem getroffen, waardoor een man van de equipage gedood en het vaartuig in brand gestoken werd. Het overige der equipage, zeven personen sterk, werd door de stoomboot PROPONTIS opgenomen en naar Londen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.W. Abrahamsz, makelaar, zal op maandag de 8e juli 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen het extra ordinair welbezeild, in 1849 vertimmerd en geheel nieuw gezinkt schoener-kofschip genaamd KAAPSTAD, met deszelfs masten, want, roer en spil, varende onder Nederlandse vlag, lang 20 ellen, wijd 4 ellen, hol 2 el 2 duim, en alzo gemeten op 72 tonnen of 38 lasten. Voorts een chronometer, compleet nachthuis, boot. Sloep en jol, ankers en kettingen, zeilen, touwen en verdere scheepsgereedschappen en goederen. Breder volgens notitie en bericht bij gemelde makelaar of bij de cargadoors d’Arnaud & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen 4 Juli. Gisteren en heden zijn alhier weder twee nieuwgebouwde schepen binnen gebracht, als een kof DE MUNTE, kapt. Hazewinkel, en een schoener JANTJE, kapt. H.O. van Wijk, van Nieuwe Pekela.


Datum: 06 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Aangaande het schip ANIMO, kapt. Broek voor wijlen kapt. Van der Meyden Jr, van Buenos Ayres, laatst van Fernambuck (opm: Pernambuco) te Suriname aangekomen, leest men in het Surinaamsche Weekblad van de 19e mei het volgende: De 4e april 1849 was opgenoemde bodem, onder bevel van kapt. Van der Meyden Jr, uit Hellevoetsluis naar Hull, van daar naar Newcastle en vervolgens naar Sunderland verzeild, alwaar een lading steenkolen werd ingenomen voor New York. Op laatstgenoemde plaats moesten zij drie maanden lang vruchteloos op retourlading wachten. Eindelijk slaagde de kapitein er in een vracht stukgoederen op Buenos Ayres te verkrijgen. Op deze reis en wel op ongeveer 2º NB 27º WL stortte de kapitein zich door één der kajuitspoorten in zee en verdronk. De opperstuurman vervolgde de reis en bracht het schip behouden ter bestemder plaats binnen. Na wederom twee maanden lang te vergeefs op lading gewacht te hebben, vertrok hij naar Fernambuck (opm: Pernambuco, thans Recife), alwaar hij evenmin slaagde en kwam eindelijk na een reis van 16 dagen op onze rede (opm: mogelijk Paramaribo) aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 juni. Het schip ANTON, kapt. Beekman, van Riga naar Amsterdam, is alhier met schade wegens aanzeiling binnengelopen.


Datum: 08 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 Juli 1850. Men zal met belangstelling vernemen, dat de stoommachine in de Zwolse stoomboot, naar men meent sinds januari l.l. op de reis naar Amsterdam met turf gestookt wordt en dit zeer voldoet. De boot vaart, met turf gestookt, niet minder snel dan met kolen; de machinerie behoeft niet veranderd te worden, en iedere overtocht levert een besparing van NLG 8 à 10. Men kan echter op de boot geen turf genoeg bergen voor de heen- en terugreis, en daar de administratie der stedelijke accijnzen te Amsterdam het oprichten van een bergplaats van brandstof aan de Steiger tegenhoudt, moet men zich op de terugreis steeds van kolen voorzien. (opm: zie ook PGC 091046)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 juli. Volgens op heden ontvangen bericht van kapt. P.D. Nap van de Kaap de Goede Hoop in dato 1 mei j.l. was van het verongelukte schip MADURA de gehele equipage benevens alle de passagiers gered en zullen zij op onderscheidene wijze op hier terugkomen. (opm: zie o.a. PGC 260750 en NRC 181050)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Sourabaya om ten spoedigste te vertrekken het nieuw gebouwd gekoperd barkschip REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. R. Grivel; te bevragen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.


Datum: 09 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Op het in ons nummer van 3 juli uit Winschoten medegedeelde en aan het Handelsblad ontleende bericht nopens een scheepskapitein, die, na zijn stuurman en een matroos vermoord te hebben, zijn vaartuig in de grond heeft geboord, deelt thans het Handelsblad zelf als rectificatie uit Pekel-A mede, dat het bedoelde vaartuig niet van St. Petersburg naar die plaats, maar van Bergen naar St. Petersburg was gedestineerd. Van dit vaartuig zijn na het gebeurde drie manschappen der equipage in een boot in zee drijvende gevonden door kapt. Nieman, komende van Londen, door deze opgenomen en te Wyburg aan wal gezet. Twee dezer manschappen waren uit Pekel-A en de derde uit het naburige dorp de Meeden. Dat het gebeurde op het schip zich zo zou hebben toegedragen als dit was vermeld, verdient ook nog nadere bevestiging. (opm: zie ook NRC 290650, 270750 en 010850)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 22 mei. De 6e april is de Venezolaanse schoener BOLIVAR, kapt. Beli, bij de vuurtoren van Bonaire gestrand. De 1e april van Puerto Cabello naar New York zeilende, kreeg het vaartuig op de hoogte van Bonaire een lek in de voorsteven. Men besloot op het licht van de Willemstoren te sturen en het vaartuig op strand te zetten. Een klein gedeelte der lading, alsmede de zeilen en het touwwerk zijn gered.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden is het voor ons zoo treurige als zekere bericht ontvangen, dat onze geliefde, veelbelovende en enige zoon Eiso Hamstra, als matroos aan boord van het Nederlandse kofschip DINA, kapitein Mulder, op den 17den juni 1850 in de nabijheid van Nerva is verongelukt, den ouderdom van 17 jaren en 4 maanden bereikt hebbende. Houwerzijl, 5 juli. E. Hamstra.


Datum: 10 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 juli. Uit Capelle aan den IJssel meldt men ons dd. 8 juli het volgende. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester Cornelis Hoogendijk Wzn met het beste gevolg te water gelaten het barkschip GENERAAL MICHIELS, groot 210 lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer W.C. Versluijs te Rotterdam en hetwelk gevoerd zal worden door kapt. F. van Straeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 juli. Heden middag te half twee ure werd te Amsterdam van de werf De Witte Olyphant, toebehorende aan de scheepsbouwmeesters Jerms. Meijjes & Zoonen in de Kleine Kattenburgersstraat aldaar met goed gevolg te water gelaten het barkschip HERMAN DE RUITER, groot ca. 330 lasten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 8e juli in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: het schoenerkofschip hol KAAPSTAD: NLG 2.450, scheepsgereedschappen NLG 2.724, te zamen NLG 5.174, in slag NLG 200. Opgehouden.


Datum: 11 juli 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juli. In de haven van Lübeck zijn gedurende de eerste zes maanden van dit jaar aangekomen 18 Nederlandse schepen. De toeneming der Nederlandse scheepvaart op Lübeck is toe te schrijven aan de opheffing der Engelse navigatiewetten, ten gevolge waarvan de Nederlandse schepen ook van Engeland op deze haven varen en met andere natiën mededingen kunnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, Samarang en Soerabaija ligt te Amsterdam in lading om ten spoedigste te vertrekken het nieuw gebouwd, gekoperd barkschip REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. R. Grivel. Te bevragen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag de 19e dezer zal op vendu van de heer M.A. Keijser tegen gemakkelijke betaling publiek worden verkocht de zo goed als nieuw gebouwde schoener CÉLESTINE, te voren genaamd MARIA EN JACOBA. Inmiddels uit de hand te koop. De inventaris en conditiën zijn te zien bij genoemde vendumeester en de ondergetekende.
Paramaribo, 10 juli 1850, Seiler.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 10 juli. Gisteren werd alhier uitgeklaard naar Amsterdam het schip ANNA ELISABETH, kapt. A.A. Harken, met 238 vaten suiker, 55 balen schone katoen, 40 vaten rum en 7.850 ponden kwassiehout.
Heden vertrok van hier Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, commandant Huijgens, naar Cayenne.


Datum: 12 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 juli. Heden is op de werf De Onderneming, toebehorende aan de scheepsbouwmeester H. de Hoog te Delfshaven, de kiel gelegd van het barkschip JOHANNA MARIA, groot ca. 225 gemeten lasten, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. L. Keus, voor rekening ener rederij onder directie van de heren J.P. Vaesen en J.A. Steinhaus te Rotterdam. Het schip is bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

Groningen 11 Juli. Het aantal zeeschepen dat in dit jaar in deze stad en provincie gebouwd en te water gebracht is zeer groot. Wij laten hier volgen een lijst van 45 in deze provincie nieuw gebouwde zeeschepen welke sedert de 19 februari l.l. in de havens deze stad binnengebracht zijn om verder afgewerkt en opgetuigd te worden:
Het schoenerschip ELIZABETH, kapt. J.G. Engelsman, gebouwd bij W.C. van Arnhem te Groningen; kof ANNA MARGARETHA, kapt. J. Wekenborg van Sappemeer, gebouwd bij J. v.d. Werff te Hoogezand; kof DE GARONNE, kapt. B.G. Smit van Sappemeer, geb. bij J. v.d. Werff, senior te Hoogezand; kof CHRISTINA JANTINA, kapt. J.R. Dood van Sappemeer, geb. bij Wildervank te Zuidbroek; koftjalk ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer van Farmsum, geb. bij W. Bodewes te Hoogezand; kof ARENDINA, kapt. H. Smit van Veendam, geb. bij Otte Holthuis te Veendam; kof. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Butter van Durgerdam, (geb. onbekend). De schoener JOSINA LOUIZA, kapt. T.H. Mellema van Schiermonnikoog, geb. bij Meursing te Hoogezand; kof ELISABETH LOLLINA, kapt. G.H. Carst van Schiermonnikoog, geb. bij Hooites te Hoogezand; kof de VLIJT, kapt. B.P. Heddes van Veendam, geb. bij Jacob Pik te Veendam; kof PETRUS JACOBUS, kapt. F.P. de Jonge van Veendam, geb. bij Smit te Veendam; kof ELISABETH, kapt. L.L.P. Bos van Farmsum, geb. bij Bodewes te Martenshoek; kof SJOEKJE, kapt. J. Fekkes van Schiermonnikoog, geb. bij J. Hooites te Hoogezand; hek tjalk ANNEGIEN, kapt. A. Bakker van Sappemeer, geb. bij (onbekend); kof FROUKE EGBERDINA, kapt. G.J. Lukje van Hoogezand, geb. bij J. v.d. Werff te Hoogezand; kof NEPTUNUS, kapt. J.J. Joosten van Wildervank, geb. bij Jacob Pik te Veendam; kofschip AGATHA HENDERIKA, kapt. B.J. Bernardus van Groningen, geb. bij K.K. de Vries te Groningen; kof NIJSIENA BEERTA, kapt. P.P. Boer van Veendam, geb. bij T.O. Bok te Veendam; kof DE TWEE GEBROEDERS, kapt. T.D. Hetman van Schiermonnikoog, geb. bij Anne Hooites te Hoogezand; kof ALLEGONA RENSINA, kapt. H.J. Smit van Veendam, geb. bij Roelf v.d. Werf te Veendam; kof REHOBOHODT, kapt. K.J. Scholtens van de Wildervank, geb. bij J. Berg te Veendam; kof ANNEGIENA van Veendam, kapt. G.G. Boon, geb. bij G.B. v.d. Werf te Veendam; kof GEERDINA, kapt. A.H. v.d. Wal van Veendam, geb. bij Jan Bieze te Veendam; kof ELISABETH, kapt. G.N. van Duinen van Sappemeer, geb. bij Ipe Hooites te Veendam; kof MARGARETHA JANTINA, kapt. D.H. de Boer van Sappemeer, geb. bij Harm Bouma te Kiel; kof HELENA, kapt. F.M. Broekman van Veendam, geb. bij J. Bodewes te Sappemeer; kof GEERTRUDA ALIDA, kapt. A.J.R. Weits van Delfzijl, geb. bij W. Bodewes te Hoogezand; koftjalk IDA, kapt. H.J. de Jonge van Groningen, geb. bij G.K. de Vries te Groningen; kof SIEKA, kapt. P.D. Douwes, geb. bij S.J. Leeuwen te Wildervank; kof GRUNUS, van Veendam, kapt. (onbekend), geb. bij Adde Bieze van Veendam; kof KLAZINA BRUINS, kapt. J.T. Smit van Spijkerboor, geb. bij G.R. Bok te Stadskanaal; koftjalk TJARDINA FENNEGINA, kapt. J.A. Warners van Hoogezand, geb. bij N. Nienhuis te Sappemeer; kof GEZIENA TEUNA, kapt. R.R. Sap van Veendam, geb. bij D. Holshuis te Wildervank; kof HENDERIKA, kapt. J.B. Nieboer van Veendam, geb. bij v.d. Werf te Stadskanaal; koftjalk HEIKE PRINS, kapt. H.H. Prins van de Wildervank, geb. bij R. Berg te Sappemeer; kof MARGERETHA GEZIENA, kapt. A.G. Munneke van Veendam, geb. bij Patje bij de Waterhuizen; kof AURORA, kapt. R.R. de Boer van Veendam, geb. bij H. Bieze te Wildervank; kof ELISABETH, kapt. Smak van Farmsum, geb. bij H.W. Bieze te Wildervank; kof JANTINA ROELINA, kapt. H.C. Schreuder van Veendam, geb. bij Vegter te Stadskanaal; kof-galjoot AQUARIUS, kapt. G.D. Douwes van Veendam, geb. bij IJpe Hooites te Hoogezand; schoenerschip ZWANETTA, kapt. G.E. Jonker, geb. bij J.A. Hooites te Hoogezand; kof (naam onbekend), kapt. B.J. Amsinga, (geb. onbekend); kof DE MUNTE, kapt. Hazewinkel, (geb. onbekend); schoenerschip JANTJE, kapt. H.O. van Wijk van de Nw. Pekela, (geb. onbekend); schoenerschip PRESIOSA. kapt. K. Ouwerhand, geb. te Veendam bij P. Rogaar, voor rekening van de heren Giezen en Zonen te Muntendam.
Hoeveel nieuwe schepen er bovendien in de andere havens van dit gewest zijn binnengebracht is ons nog onbekend.


Datum: 13 juli 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het snelzeilend, in 1849 geheel vertimmerd en gezinkt schoener-kofschip KAAPSTAD, benevens deszelfs inventaris, de 8e dezer alhier geveild en opgehouden, blijft uit de hand te koop. Te bevragen bij de makelaar A.W. Abrahamsz en de cargadoors d’Arnaud & Co. alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 juli. Volgens bij het departement van marine ingekomen bericht van de commandant van Zr. Ms. fregat de PRINS VAN ORANJE, is die bodem, na St. Cruz (Tenerife), St. George d’Elmina en Fernando Po, in de maanden maart en april jl. te hebben aangedaan, op de 22 mei daaraanvolgende in een zeer goede staat te Ascension aangekomen met het voornemen om weder dadelijk zee te kiezen. Alles was wel aan boord.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

 

Paramaribo, 12 juli. Heden is alhier binnengekomen het schip ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, van Amsterdam, hebbende 48 dagen reis, en is uitgeklaard het schip JACOBA, kapt. A.K. de Groot, naar Amsterdam met 299 vaten suiker, 12 vaten arrowroot, 3 vaten huiden en 8.330 pond kwassiehout. De koloniale schoener HENRIETTE ELISABETH, kapt. J.F. Meijer, vertrok heden van hier naar Demerary.

 


Datum: 15 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 juli. Heden is op de werf De Onderneming van de scheepsbouwmeester H. de Hoog te Delfshaven de kiel gelegd van het barkschip ARLEQUIN, groot ca. 175 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. C.A. Malbrane, voor rekening ener rederij onder directie van de heer E. Serruys te Rotterdam. Het schip is bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Betreffende de door ons uit het Handelsblad overgenomen berichten uit Winschoten en Pekel-A aangaande een scheepskapitein, die, na zijn stuurman en een matroos vermoord te hebben, zijn vaartuig heeft in de grond geboord, deelt men ons mede, dat daaromtrent nog geen echte tijdingen zijn ontvangen. Men ziet nadere bijzonderheden nopens deze zaak tegemoet en wel uit de mond der drie manschappen van de equipage, die gered zijn. Tot dusverre meent onze berichtgever, de zaak, zo als die is voorgesteld, als vergroot te moeten beschouwen. (opm: zie ook NRC 290650, 030750, 090750 en 010850)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. In het Handelsblad van heden kwam een bericht uit Rotterdam van 11 dezer voor, meldende: De nieuwe Dordtse schroefstoomboot (opm: de STAD DORDRECHT) kwam gisteren avond van Londen en geraakte onder Beijerland door de harde wind op de plaat aldaar. Er was de laatste dagen veel water aan de wal, na welks afloop thans de boot met de voorsteven omhoog zit en wellicht lang aldaar bij gebrek aan water zal blijven zitten. Men verzoekt ons de onjuistheid van dit bericht aan te tonen. De bedoelde schroefstoomboot stoomt nimmer langs of nabij Beijerland, daar zij haar weg neemt van Dordrecht door het Mallegat, de Kil, het Hollandsche Diep naar Brouwershaven. Overigens kwam de Dordtse schroefstoomboot donderdag namiddag te Dordrecht aan en is van daar ook weder heden morgen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, H.J. Rietveld, B.D. Bosscher, B. Bakker Wzn en P. Blom, makelaars, zullen op maandag de 5e augustus 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd, Nederlands gebouwd barkschip, genaamd VICE ADMIRAAL RIJK, gevoerd door kapt. S. Lammerts, volgens Nederlandse meetbrief lang 34 el 10 duim, wijd 6 el 15 duim, hol 5 el 13 duim en alzo gemeten op 478 tonnen of 253 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 juli. Z.M. heeft de heer M. Rooderkerk, kapitein van het koopvaardijschip MIDDELBURG, vergund het openlijk dragen in verkleind formaat van een hem door de Senaat van Bremen geschonken gouden medaille ter beloning van bewezen diensten aan schipbreukelingen.


Datum: 16 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant deelt uit Smyrna (opm: Izmir) d.d. 27 juni mede: de Nederlandse kof WUBBINA, kapt. Fijn, is de 9e dezer alhier uit Salonica en Amsterdam aangekomen met een gedeelte zijner lading. Dit schip zoekt bevracht te worden, doch dit geschiedt tegenwoordig zeldzaam. Men verwacht alhier de DRIE AURELIA’S (opm: kof) van Amsterdam en Marseille.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam,10 juli. Gisteren had men andermaal het genoegen, op de werf van den scheepsbouwmeester Ph. Rogaar alhier, de kiel te zien leggen van een schoenerschip, ter grote van plus min 100 lasten het welk de naam zal voeren van STAD HAARLEM, onder directie van de heer D. van den Berg te Amsterdam, waarop als gezagvoerder is aangesteld G.H. Uil en waarvan aannemer is de firma H.J. Giezen en Zonen, negotiaties te Muntendam onder constructie van genoemde scheepsbouwer. Dit schoenerschip wordt in alle des zelfs spantwerken alhier op voornoemde werf opgezet, daarna uit elkander genomen en de alzo vervaardigde delen naar een gelegener plaats gebracht, alwaar het zelve wederom in elkander wordt gezet omkleed en geheel voltooid om van daar gevoeglijk naar zee te worden vervoerd. Hoe moeilijk deze bewerking, gepaard gaande met aanzienlijke kosten, ook zijn moge is de zelve echter onvermijdelijk terwijl gemelde schoener wegens hare grote bouw en constructie en uit hoofde der lengte van het benedenste Vallaat alhier en verder voorkomende bruggen onmogelijk van hier tot in de haven van de hoofdstad onzer provincie kan worden gebracht. Men ontwaart hieruit wederom hoe noodzakelijk het is dat deze hinderpalen worden weggeruimd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 15 juni. Volgens bericht van de Groenlandsvaarder STADT ALTONA, den 7 dezer te Elmshorn aangekomen, had de Harlinger Groenlandsvaarder SPITSBERGEN, commandeur P. Nagel, den 8 juni 4500 robben geslagen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 13 juli. Heden is alhier uitgeklaard naar Amsterdam het schip SNELHEID, kapt. J.J. Gorter, met 6 passagiers, 303 vaten suiker, 3 vaten arrowroot en 9.835 ponden kwassiehout, en is uitgezeild Zr.Ms. brik de PIJL, commandant Van Voss, naar Curaçao.


Datum: 18 juli 1850


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gedurende het eerste half jaar van 1850 zijn in de haven van Rochefort binnengekomen 5 Nederlandse schepen, te weten: uit Dordrecht 3 met scheepstimmerhout en kaas, waarvan 1 vertrok naar Londen met brandewijn, 1 naar La Tremblade en 1 naar St. Ubes, in ballast; uit Amsterdam 2 met kaas en likeuren, waarvan 1 vertrok naar Bordeaux in ballast, en 1 naar Amsterdam met wijnen en brandewijn.


Datum: 19 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 17 juli. Nadat twee Holsteinse schepen gisteren door Deense oorlogsschepen waren opgebracht, heeft heden de bevelhebber van het oorlogsschip SKIOLD aan de consuls der onzijdige natiën kennis gegeven van de aanstaande blokkade der haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 juli. Gisteren namiddag is te Amsterdam van ’s Rijks werf met het beste gevolg te water gelaten het linieschip TROMP, van 74 stukken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 juli. Als een nadere bijzonderheid omtrent het lot der equipage van het fregatschip MADURA, kapt. P.D. Nap, welke bodem op deszelfs reis van Moulmain (opm: Moulmein, Birma) naar Rotterdam totaal verongelukt is – zie onze nummers van 4 en 8 dezer – kunnen wij nog mededelen, dat een gedeelte der equipage, en wel 18 man, benevens acht passagiers, van het schip, waarop de gehele bemanning het eerst gered was – zijnde de BLANCHE, naar Londen bestemd – overgenomen is door het Amerikaanse schip COLUMBUS, van Arracan (opm: Arakan, thans de Staat Rakhine in West Birma, grenzend aan de Baai van Bengalen) naar Antwerpen gedestineerd, welk schip door enige lekkage deszelfs koers naar Mauritius richtte, terwijl de kapitein met het overige scheepsvolk, als vroeger gemeld, aan de Kaap de Goede Hoop aangeland zijn, en de andere passagiers met het schip BLANCHE hun reis vervolgd hebben.


Datum: 20 juli 1850


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De vice-admiraal, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost Indië en inspecteur van de marine, maakt hiermede bekend, dat ingevolge de daartoe door het gouvernement, bij besluit van de 1e juli 1850 nummer 8, verleende machtiging en onder ’s gouvernement nadere goedkeuring, op zaterdag de 27e juli aanstaande, te Soerabaja, publieke aan meestbiedende zal worden verkocht: Zr.Ms. schoenerbrik WINDHOND, zoals dezelve alsdan aldaar zal liggen, zomede enige van die bodem afkomstig en voor verdere dienst overtollige of onbruikbare inventaris-goederen. Kunnende omtrent deze verkoop, nadere informaties worden ingewonnen bij het marine-departement te Batavia en ten burele van de directeur van het marine-etablissement te Soerabaja.
Batavia, de 17e juli 1850, de vice-admiraal voornoemd E.B. van den Bosch.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De Venezolaanse schoener PORTEŇA, kapt. A. Troconis, vertrokken in de namiddag van vrijdag de 12e van Puerto Cabello naar deze haven (opm: Willemstad) met 36 passagiers aan boord, bevond zich in de namiddag van zaterdag de 13e ter hoogte van Klein Curaçao, ging ten anker en werd door de wind op strand geworpen.
Te 2 ure in de namiddag van vrijdag vertrok de PORTEŇA van Puerto Cabello, de wind Z.O. en flauw; te half zeven ure in de avond veranderde de wind en woei uit het zuiden met enige hevigheid; te middernacht bedaarde de wind en des morgens was er nagenoeg geen wind. Ten 2 ure in de namiddag van de 13e begon de wind aan te wakkeren en de wolkbanken aan de horizon dreigden met stormachtig weer. Op dit voorteken besloot de kapitein op Klein Curaçao aan te sturen en er ten anker te gaan; hetgeen ook plaats had omtrent 6 ure ’s avonds. Het vaartuig lag een half kabellengte van de wal af. Met zonsondergang begon het hevig uit het zuiden te waaien, dermate dat het vaartuig voor de ankers niet meer kon houden en tegen de wal aangedreven werd. Spoedig werd hetzelve lek, zo dat men al dadelijk maatregelen moest nemen om de passagiers op vaste wal over te brengen, hetgeen met de boot van het vaartuig geschiedde, gelukkiglijk zonder het minste ongeval. Zondag namiddag, op het vernemen van de tijding van dit ongeval, vertrok Zr.Ms. schoenerbrik TERNATE, onder bevel van de luitenant van de 1e klasse Jhr. H.J.L.T. de Vaynes van Brakell, naar Klein Curaçao, ten einde bijstand ter redding van passagiers en vaartuig te verlenen en nadat door de commandant enige maatregelen ter redding van het vaartuig waren genomen, keerde de TERNATE de volgende dag in de namiddag binnen deze haven terug. In de vroege morgen van de 15e kwam de Nederlandse schoener ESSEX op Klein Curaçao aan en daarna drie andere schoeners, onder deze de MINA, met de Venezolaanse generaal Cordero, wiens familie onder de passagiers behoorde, aan boord; in de namiddag van die dag kwam de ESSEX met de passagiers in deze haven aan. Met genoegen kunnen wij melden dat het vaartuig gered geworden en gisteren in de morgen binnen deze haven is aangekomen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Verleden woensdag, de 17e, is Zr.Ms. brik SPERWER, onder bevel van de kapt. luitenant ter zee J.W.F. Frucht, naar Port-au-Prince, St. Martha, Cartagena en Chagres vertrokken. De volgende morgen is Zr.Ms. fregat de PRINS VAN ORANJE, onder bevel van de kapt. ter zee J.F.D. Bouricius, laatst van Rio de Janeiro, binnen deze haven aangekomen. De PRINS VAN ORANJE is de 12e maart uit Hellevoetsluis vertrokken en op deze reis te Madeira, op George d’Elmina en Fernando Po, het eiland Ascencion, te Rio de Janeiro en vóór La Guayra geweest.
De PRINS VAN ORANJE is een dubbelbanks fregat, gewapend met 60 stukken zeer zwaar geschut en bemand met 450 koppen. Het is het eerste fregat van deze grootte en voorzeker een van de schoonste oorlogsvaartuigen, welke binnen deze haven zijn gezeild. De vorige dag, toen de PRINS VAN ORANJE vóór de haven kwam, had er een treurig ongeluk plaats. De loodsboot was aan boord gekomen en op het verlangen van de loods om nog een tros te hebben ten einde van dezelve bij het binnenzeilen van de haven gebruik te kunnen maken, werd de officierssloep gestreken en met 12 man en een kwartiermeester bemand. De sloep werd aan het eind van de tros vastgemaakt; de wind was sterk en de zee stond zeer hoog en eensklaps nam het schip een snelle vaart, dermate dat de sloep onder ging en voordat er hulp kon aangebracht worden, vol water raakte en omsloeg, met dit ongelukkig gevolg dat de kwartiermeester en vijf matrozen verdronken; de overige zeven matrozen werden door de loodsboot gered.


Datum: 22 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 mei. Scheepsvrachten. Voor de HENRICUS GERARDUS is een lading diverse artikelen tot NLG 65 per last zonder meer aangenomen, en is een ruimte van 4.000 pikols voor de VIJF GEBROEDERS aangeboden. De NEHALENNIA, van Manilla gearriveerd, laadt suiker, insgelijks tot NLG 65. benevens een grote partij tabak, te Soerabaija liggende, tot NLG 85. De BANTAM ligt nog zonder bestemming, omdat de vracht voor dit schip op NLG 80 wordt gehouden, waarvoor geen afladers te vinden zijn. De KOMEET werd gecharterd tot USD 3.700 naar Californië. Voor Bremen werd een vreemd schip tot GBP 3 per ton gecharterd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 juli. Heden is van de werf van de heer C. Smit te Alblasserdam van stapel gelopen het barkschip JACOBA, groot 350 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer P. Varkevisser.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 19 juli. Heden is uit ’s Rijks dok te Vlissingen ter rede gebracht Zr.Ms. schoener ATALANTE, commandant de luit.ter zee 2e klasse Jhr A. Klerck, welk schoon oorlogsvaartuig, waarvan eerst op het einde der maand april l.l. de kiel gelegd is, in minder dan 12 weken is gebouwd en uitgerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 mei. Met de heer C. Etty Sr te Probolingo is bij wijze van proef en tot wederopzeggens toe een contract gesloten volgens hetwelk het hem toebehorende stoomschip LANGEN LAMONGAN eens in de maand, telkens na aankomst van de overlandpost uit Europa te Soerabaija, van die plaats naar Makassar zal vertrekken tot overbrenging van brieven, paketten, lichte goederen en passagiers, van waar het vaartuig op dezelfde voet na vier dagen oponthoud naar Soerabaija terugkeert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Curaçao, 22 juni. Het bericht is hier ontvangen, dat de schoener MORRIS, metende 86 ton, gebouwd in den jare 1847 op de werf van de heren H. van der Meulen & Co, toebehoord hebbende aan de heer D.A. Jesurum (opm: waarschijnlijk D.A. Jessurun) , verkocht is geworden aan het Haïtiaanse gouvernement voor de belangrijke som van NLG 35.224,85. De MORRIS zal ten oorlog uitgerust worden. Men zal er een zeer goed oorlogsvaartuig van kunnen maken, want het is een zeer schoon, snelzeilend en stevig gebouwd schip.


Datum: 23 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 juli. Na gisteren een proeftocht op de Schelde gedaan te hebben, is Zr.Ms. schoener ATALANTE heden morgen buitenom naar Rotterdam vertrokken, ten einde tegenwoordig te zijn bij de aanstaande wedstrijd der Yachtclub. Bij gemelde proeftocht, die onder zeer buiig weder plaats had, heeft de schoener vele goede eigenschappen aan den dag gelegd. Het vaartuig is daarbij bijzonder fijn van vorm en zeer net afgetimmerd, terwijl als een blijk der activiteit, die aan de Marinewerf alhier ter stede ontwikkeld is, kan dienen, dat het vaartuig binnen twee en een halve maand geheel is afgebouwd en uitgerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Volgens brief van kapt. K.J. Swart, voerende het barkschip DRIE GEBROEDERS, uit Singapore in dato 2 juni j.l., was hij, na de 1e mei van daar naar Batavia te zijn vertrokken, op de 19e daaraanvolgende in Straat Gaspar op een blinde klip gezeild, waarvan het schip wel spoedig weder af kwam, doch zwaar lek was, zodat hij door onophoudelijk pompen en andere aangewende middelen het schip moest trachten boven water te houden, waarop de kapitein zich verplicht vond naar Singapore terug te keren, alwaar hij de 29e mei retourneerde en hoopte binnen 5 à 6 weken weder gereed te wezen tot vertrek.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 22 juli. Den 7 mei j.l. is te Singapore is aangekomen het schip MERCURIUS, kapitein W. Veeneman, welke bodem den 1 juni daaraanvolgende in lading lag naar China.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in den jare 1840 te Harlingen nieuw gebouwd hek tjalkschip, groot 55 tonnen, met al des zelfs opgoed, te bevragen bij de eigenaar L.H. Plukker, scheepsbouwer te Kielwindeweer, (gemeente Hoogezand) liggende aldaar.
Alsmede te koop bij J.K. Mulder te Sappemeer twee tjalkschepen, om te slopen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke veilingen door de vendumeester M.A. Keijser op vrijdag 19 juli 1850: de schoener CÉLESTINE. Gevoerd door kapt. ? NLG 1.000. Opgehouden.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 22 juli. Uitgeklaard de 20e dezer het schip NICOLAAS WITZEN, kapt. P.F. Lange, naar Amsterdam met 446 vaten suiker, en voor exportatie 2 kisten koopmanschappen.
In het neder-district Nickerie werden uitgeklaard: de 24e mei de Nederlandse schoener MARY, kapt. P. MacGeorge, naar Demerary met 12 balen schone katoen en een puncheon cassavemeel; de 17e juni de Nederlandse sloep JOHANNA, kapt. T.H. Dickmann, eveneens naar Demerary met 27 vaten koren, 1 kist banket, 1 kist vlees, 2 zakken witte bonen, 17 vaten saucijsjes, 1 kist gerookte ossetongen, 1 kist doeken, 1 kist gestreepte blauw linnen, 5 kisten ronde kazen en 5 vaten rookspek; de 18e juni het Nederlandse schip JONGE ARIE, kapt. W. Leversteijn, naar Rotterdam met 259 vaten suiker, 30 balen hele koffie, 25 balen schone katoen en 12.550 ponden kwassiehout.


Datum: 24 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 juli., Heden is alhier van de werf St. Joris door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony voor rekening van de heer T. van Holst te Delfshaven met het beste gevolg te water gelaten het schip de VIER GEZUSTERS, groot 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. B.P. Martens, en is onmiddellijk daarna voor rekening van de heren C. Vlierboom & Zonen alhier op dezelfde helling de kiel gelegd voor een barkschip van 230 lasten, waaraan de naam is gegeven van JUNO. Een en ander werd vereerd met de tegenwoordigheid van Z.K.H. Prins Hendrik.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door aanvaarding der Noorderwerf bieden de ondergetekenden zich vriendelijk in de gunst van HH reders en kapiteins aan, en presenteren bij deze een in aanbouw zijnd schoenerschip van plm. 80 à 90 lasten te koop aan.
Groningen, 22 juli 1850, Kater & Meulman

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 23 juli. Heden is op ’s Rijks werf te Amsterdam in openbare veiling gebracht om ter sloping te worden verkocht het oude, voor de dienst der marine onbruikbare, jacht BATAVIA, hetwelk voor de som van NLG 1.700 is opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 16 juli. Het schip MARIA ELISABETH, kapt. Meijer, van hier naar Vera Cruz, is met schade uit zee teruggekomen, hebbende bij Cuxhaven op strand gezeten.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij. Algemene vergadering van deelhebbers op vrijdag de 26e juli, ten 10 ure, ten kantore van de ondergetekenden, ten einde het onderwerp der jongstleden vergadering, waarin de aanbouw van een tweede stoomboot besloten is geworden, verder te verhandelen.
De directeuren Thompson, Roberts & Co.


Datum: 26 juli 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 21 juli. Een nieuwe Nederlandse schoenerkof, volgens rapport gevoerd door kapt. Joosten, van Londen met stukgoed naar Stettin bestemd, is op de Eider aan de grond vastgeraakt, doch zal, na een gedeelte der lading gelost te hebben, waarvoor bereids aanstalten worden gemaakt, weder afgebracht kunnen worden. (opm: zie AH 270750

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip COLUMBUS, kapt. Balch, van Aracan (opm: Arakan, thans de staat Rakhine in West Birma, grenzend aan de Baai van Bengalen) naar Antwerpen, is lek gepraaid, vermoedelijk koers gezet naar Mauritius, het zelve had de 27 maart op 21° ZB 76° OL overgenomen 13 man en de heer M. Howard, des zelfs echtgenoot en 6 kinderen alle behoord hebbende tot de equipage en passagiers van het schip MADURA, kapt. Nap, van Moulmain naar Rotterdam, de 4 mei op 20°40’ ZB 76°30’ OL gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris J. Albarda te Leeuwarden verkoopt: een huizinge, timmerschuur en welgelegen en sedert jaren zeer beklante scheepstimmerwerf c.a. bij de Poppebrug, op het Slot van het Vliet te Leeuwarden; in huur bij de mede-eigenaar Uilke Geerts van der Werf.


Datum: 27 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Wij hebben vroeger uit het Handelsblad overgenomen en later gedeeltelijk gerectificeerd een bericht betreffende het voorgevallene op en met het kofschip CHARLOTTA, kapt. Mulder, van Bergen naar St. Petersburg gedestineerd. Thans deelt ons onze correspondent uit Nieuw-Pekel-A daaromtrent enige bijzonderheden mede, welke uit de mond van één der geredde manschappen zijn vernomen. Een en ander heeft zich nu, wanneer wij deze bijzonderheden aaneenschakelen, volgenderwijze toegedragen.
Van af het tijdstip, dat de CHARLOTTA Bergen verliet, bemerkte de equipage, dat kapt. Mulder ongesteld was. Steeds vriendelijk en van vrolijk en opgeruimd humeur zijnde, bevreemdde de matrozen vooral de sombere gemoedsstemming, waarin de kapitein verkeerde, een naargeestigheid, welke al meer en meer toenam, zodat hij weldra bijna altijd in de kajuit zat te peinzen – waarover weet men niet – en zeer weinig op het dek kwam. Op zekere dag, dat de stuurman enig scheepswerk verrichtte, had deze het ongeluk in zee te storten en verdronk op een jammerlijke wijze, zonder dat iemand iets ter zijner redding kon bijbrengen. Of dit ongeluk de kapitein nu nog zwaarmoediger maakte, daar hij zich beklaagde zijn beste man te hebben verloren, is te vermoeden; zeker is echter dat de toestand, waarin hij verkeerde, sedert nog verergerde om eindelijk in volslagen krankzinnigheid te veranderen. Immers, om een weinig betekenende oorzaak, of liever zonder oorzaak, viel hij een der matrozen aan en vermoordde hem door middel van een mes. De drie toen nog overige manschappen of jongelingen, namen daarop de vlucht, door de krankzinnige achtervolgd, tot dat zij eindelijk in het want de wijk namen, waar de kapitein hen na een korte vervolging met rust liet. Het duurde niet lang of de drie matrozen kregen een zeil in het oog. Ten einde uit hun gevaarlijke positie te geraken, vertoonden zij een noodsein, dat door het aankomend schip begrepen werd, immers, het zette onmiddellijk koers naar de CHARLOTTA. Intussen was de kapitein verdwenen, doch de matrozen hoorden hem onder in het schip hard kloppen. Wat hij daar deed, heeft niemand gezien, doch de wijze, waarop hij later met de CHARLOTTA verging, doet maar al te zeer vermoeden, dat hij toebereidselen maakte om het schip te doen zinken. Weldra was het vreemde vaartuig zeer nabij. De drie matrozen zochten hun kapitein op en deden alles wat zij konden om hem te bewegen met hen op het andere schip over te gaan, waar men de krankzinnige dan zou hebben kunnen bedwingen en daarna veellicht ook nog de CHARLOTTA had kunnen redden. Doch te vergeefs. De matrozen begaven zich in een boot en bereikten behouden de tot hun redding opgedaagde bodem. Nauw waren zij op dezelve aangekomen, toen de CHARLOTTA met de ongelukkige krankzinnige kapitein zonk en voor altoos in de peilloze diepte verdween.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 22 juli. Het op Isern Henrik gestrande schip – zie ons vorig nummer – is gebleken te zijn de schoener-kof NEPTUNUS, kapt. Joosten. Men heeft hulp gezonden en de helft der lading is onbeschadigd gelost. Waarschijnlijk is het schip met het overschot der lading heden middag weder afgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, Jan Corver, C.A. Schröder, en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 19e augustus, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
- 2/55e parten in het gekoperd barkschip SIRIUS, gevoerd door kapt. H. Mulder, groot 519 gemeten tonnen
- 2/60 parten in het gekoperd barkschip WILHELMINA ARNOLDA, gevoerd door kapt. J.L. Mulder, groot 228 gemeten tonnen.
- 1/32e part in het barkschip de ZEEVAART, gevoerd door kapt. W.J. Bakker, groot 200 gemeten tonnen
- 1/32e part in het kofschip de JONGE LUCAS, gevoerd door kapt. W.H. Bontekoe, groot 97 gemeten tonnen
- 1/28e part in het gezinkt schoener-kofschip JEANTINE, gevoerd door kapt. J.H. Renken, groot 177 gemeten tonnen
- 2/30e parten in het kofschip JACOBA ALIDA, gevoerd door kapt. H.J. Drenth, groot 177 gemeten tonnen
Breder bij billetten en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 25 juli. Heden is alhier binnengekomen het schip ELIZA, kapt. Hilbrand q.q., van Amsterdam, hebbende 52 dagen reis.


Datum: 28 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 juli. Heden middag is van de werf Casimirus van de bouwmeester C. de Graaf te Amsterdam met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde tweedeks barkschip ADELAAR, groot 325 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. L.A.J. Boulet, en worden uitgerust voor de grote vaart door de rederij onder directie van de heren J.D. Landré & Co alhier.


Datum: 29 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 19 juli. Het (opm: Hanoverse) schip DE HOOP, kapt. Dopff, van Rotterdam met suiker en stukgoed naar Bremen, is in de nacht van 17 op 18 dezer alhier op de rede gezonken, doch sedert met adsistentie weder boven en op het droge gebracht, als wanneer bleek, dat de stukgoederen beschadigd, doch de suiker niet aanwezig was. De kapitein is daarop in verzekerde bewaring genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. E, Boonen, H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr en P.J. de Kanter Jr, makelaars te Dordrecht, presenteren ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte in publieke veiling te verkopen ten huize van J. Zahn in het Nederlandsch Koffijhuis aldaar op vrijdag de 9e augustus 1850, des middags ten 12 ure het extra ordinair, welbezeild, tweedeks gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PICTURA, gevoerd door kapt. M.F. Tydeman, groot 349 gemeten lasten, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, zo als die bij het schip zijn, hetwelk is liggende in de Kalkhaven. Iemand nader onderricht begerende, spreke met meer gemelde makelaars en Sandberg & Co, cargadoors.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 juli. Te Nieuwendam is op 25 dezer op de werf van H.W. Meursing met het beste gevolg te water gelaten het schoenerschip JULIANA, gevoerd zullende worden door kapt. B.H. Nijman, groot ca. 120 lasten, voor rekening van de heren A. & F. Haerten te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. Gisteren, zaterdag namiddag, ten 7 ure, liep met het beste gevolg te water het op de werf bij de scheepsbouwmeester Jan Pot in het Elshout gebouwde barkschip WILHELMINA CATHARINA, groot plm. 380 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.A. van Doorninck, voor rekening ener rederij onder directie van Jhr. J.L. de Jonge.


Datum: 30 juli 1850


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 29 juli. Gisteren is alhier binnengekomen Zr.Ms. brik VENUS, commandant kapt.luit. E. Ippius Fockens, van Curaçao via St. Martin en St. Eustatius, hebbende 37 dagen reis.


Datum: 31 juli 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 30 juli. Voor het vervoer der steenkolen uit de ontginning binnen Bandjermassin – Zuid-ooster afdeling van Borneo – zal uit Nederland spoedig een aantal ijzeren laadschouwen verzonden worden. Zij worden vervaardigd in het Etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Feijnoord en in de fabriek van de heren Dudok van Heel en Van Vlissingen te Amsterdam (opm: bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op zaterdag de 21e augustus aanstaande zal door de vendumeester publieke verkoping worden gehouden op de scheepstimmerwerf van wijlen de heer Arie de Bruijn, op de hoofdplaats Rembang, van de hieronder te melden vaartuigen en scheepstimmerhout, de boedel van de overledene toebehorende, als:
- een op strand staande nieuwe schoener, hebbende een dek en twee masten, lang binnen steven 13,47 Nederlandse ellen of 42 voeten en 11 duimen Rijnlands, grootste breedte binnen boord 3,79 Nederlandse ellen of 12 voeten en 1 duim, diepte bij het grootluik 1,77 Nederlandse ellen of 5 voeten 8 duimen, houdende 30 tonnen of 15 lasten ruimte.
- Een op de rede liggende gekoperde nieuwe laadboot, zonder dek, hebbende twee masten, lang 50 voeten en 5 duimen Rijnlands, breed 13 voeten en 2 duimen, diep 5 voeten, houdende 17 lasten ruimte; beide deze vaartuigen zijn gebouwd voor ondiep water en geschikt zowel voor de vervoer van suiker-krantjangs, als voor de smalle handel.
- Twee nieuwe net gebouwde snelroeiende en zeilende schuiten.
- 391 stuks zware gave en goed uitgedroogde jatie kromhouten van diverse grootte in soorten, voor de scheepsbouw, 126 stuks gave en goed uitgedroogde jatie kromhouten voor sloepen, 4 stuks goed uitgedroogde gave jatie houten voorstevens voor de scheepsbouw, voorts diverse andere hout-, koper- en ijzerwerken.
Rembang, de 23e juli 1850, de testamentaire executeur J.D. Michel.


Datum: 31 juli 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om in de loop der maand september te vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks brikschip MERCURIUS, gevoerd door kapt. K. Wiarda.
Adres bij de cargadoors Hoyman & Schuurmans of bij H.A. Hespe te Amsterdam.


Datum: 01 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 juli. Laatstleden zaterdag is van de werf Het Hoofd van F.U. van der Werf, buiten het Kleine Poortje te Groningen, van stapel gelopen het nieuw gebouwd kofschip genaamd HARMINA GESINA, groot plm. 50 roggelasten, voor rekening van en zullende bevaren worden door de kapt. H. F. Rasker. Ook is men op dezelfde werf druk werkzaam met het bouwen van een nieuw schoenerschip, groot plm. 100 roggelasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 juli. Wij deelden reeds in ons nummer van 27 dezer het gebeurde mede met en op de CHARLOTTA, kapt. Mulder. De Provinciale Groningsche Courant behelst thans daaromtrent ook een verhaal, dat wij om enkele bijzonderheiden hier laten volgen.
In het begin van maart 1849 is het schip CHARLOTTA, gevoerd door kapt. Timoteus Meinderts Mulder, van Pekela, van Amsterdam vertrokken naar Nantes. Van daar heeft het verscheidene reizen naar verschillende plaatsen gedaan en is eindelijk in de maand maart dezes jaars van Bergen in Noorwegen vertrokken met bestemming St. Petersburg. Ofschoon vroeger aan de kapitein niets bijzonders te bespeuren was, had het volk opgemerkt, dat op deze reis kapt. T.M. Mulder reeds enige dagen stil en afgetrokken was geweest en met duistere plannen zwanger ging. Op zekere morgen lag de verhaler dezes te kooi met een der matrozen – die te Antwerpen aan boord was gekomen en wiens naam hem onbekend is – toen iemand van het dek riep, dat de stuurman, genaamd Johan Koop, overboord lag. Beiden begaven zich dadelijk naar het dek, vonden de kapitein aan het roer staan en het schip op de wind liggen. Zij waren behulpzaam om het te doen wenden ten einde te trachten om de stuurman, die nog niet gezonken was, te redden. De kapitein stond inmiddels alsof hij verwezen was. Alle pogingen om de stuurman te redden, waren echter vergeefs; hij zonk en men was genoodzaakt weder koers te zetten. Kort daarna ging het volk naar beneden om te ontbijten, waarbij de kapitein tegenwoordig was. Hij sprak toen weinig, zeggende slechts enkele malen “onze beste man is weg”. Na het ontbijt ging de verhaler met de matroos R.B. Mulder naar het voorschip om de fokkeschoot aan te halen. Zij hoorden, daaraan bezig zijnde, een angstgeschrei. Omziende zagen zij de bovenbedoelde te Antwerpen aan boord gekomen matroos met de handen op het hoofd op het dek nederstorten en de kapitein achter hem staan. Zij ontwaarden, toen zij naderbij kwamen om de matroos te helpen, dat deze bloedend neder lag en dat de kapitein een mes in de handen had, waarmede hij ook hen bedreigde. R.B. Mulder vluchtte toen in de voortop en de verhaler in de achtertop, alwaar hij spoedig gevolgd werd door de scheepsjongen P.D. Mulder, die, naar hij meent, uit de kajuit was komen aanlopen, terwijl naderhand ook R.B. Mulder uit de voortop langs het stag bij hem kwam.
De kapitein trachtte hen in het want te volgen, doch werd daarin verhinderd, ook doordien de vluchtelingen blokken uit het tuig sneden en daarmede naar hem wierpen. Daarop nodigde hij hen uit om naar beneden te komen en dreigde, op hun weigering, het schip met man en muis te zullen laten zinken, waartoe hij zich reeds met een bijl wapende. Toen hadden zij geantwoord, dat zij naar beneden zouden komen, indien de kapitein zijn mes over boord wierp, waaraan deze slechts schoorvoetend voldeed, tevens de matroos, die hij vermoord had, in zee werpende en de bloedige sporen op het dek wegwassende. Daarna ging hij in het vooronder en nu kwamen de genoemde matrozen naar beneden, vermoedende dat de kapitein bezig was om de ballastpoort open te hakken, ten einde het schip te doen zinken. Zij verzochten de kapitein, toen hij weder boven kwam, om de bijl, welke hij hun ook overhandigde, en toen kapten zij de touwen, waarmede de sloep op het dek was vastgemaakt, en brachten deze in zee. Zij begaven zich daarin, de kapitein toeroepende bij hen te komen. Kapt. Mulder voldeed daaraan echter niet, en vermits zij zagen, dat het schip begon te zinken, verwijderden zij zich ten einde niet te worden medegesleept. Zij zagen kort daarop het schip wegzinken met de kapitein, die zich in de kajuit had begeven. Zij werden vervolgens opgenomen door een Russisch schip, dat zeer dicht bij hen was, zodat men van daar het gaan van de kapitein naar de kajuit zelfs had kunnen zien. Met dat Russisch schip zijn zij voorts naar Wyburg gebracht, van waar de verhaler naar Kiel met een ander schip en vervolgens naar Amsterdam vertrokken is, terwijl R.B. Mulder en P.D. Mulder naar Stettin zijn op reis gegaan. (opm: zie ook NRC 290650, 030750, 090750 en 270750)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 juli. Naar men verneemt, is op 1 september aanstaande de zeildag bepaald van Zr.Ms. fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt. ter zee Jhr. H.A. van Karnebeek, en van Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, van 300 paardekracht, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee A.J. Voet, beide bestemd voor de dient in Nederlands Oost-Indië.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 31 juli. Gisteren is alhier binnengekomen het schip ASTREA, kapt. A. de Lang, van Amsterdam met een passagier, hebbende 43 dagen reis; heden is alhier uitgeklaard het schip LODEWIJK ANTONIE, kapt. A. Spekman, naar Amsterdam met zes passagiers, 555 vaten suiker, 46 balen schone katoen, 5 vaten arrowroot, 18 vaten rum, en 2 kisten oude letters.


Datum: 02 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de volgende 20 schepen, als:
Voor Rotterdam: JACATRA, kapt. Buys Jz, GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. Parlevliet Jz, JACOBA HELENA, kapt. Pfeil, LAURENS KOSTER, kapt. Kleve, JONGE JAN, kapt. ? MENADO, kapt. Rijken, MARIA MAGDALENA, kapt. Popken, SIRENE, kapt. Zwart, en EUGENIE, kapt. Bargman.
Voor Amsterdam: PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Van Duyn, DIONYSIA CATHARINA, kapt. Arenspoot, CASTOR, kapt. Noodt, MARCO BOZZARIS, kapt. De Boer Czn, SUSANNA CHRISTINA, kapt. Corbière, CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. Gollards, en JAVA, kapt. Tuk.
Voor Schiedam: OSIRIS (van Dordrecht), kapt. Stam de Jonge.
Voor Middelburg: ELIZABETH EN JOHANNA, kapt. Ballot, MERCURIUS, kapt. Veeneman, en SCHOUWEN, kapt. Kraan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fahrsund, 15 juli. Het tjalkschip GOEDE VERWACHTING, kapt. Kramer (opm: J.J. Kremer), met haver van Fredericia naar Hull bestemd, is alhier met verbroeide lading binnengelopen en moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen 29 Juli. Zaterdag is van de werf Het Hoofd, van stapel gelopen het nieuw gebouwd kofschip HERMINA GESINA, groot plm. 50 roggelasten, voor rekening van en zullende bevaren worden door de kapitein H.F. Rasker. Ook is men op dezelfde werf druk werkzaam met het bouwen van een nieuw schoenerschip, groot plm. 100 roggelasten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Boltjes, te Grouw, zal, op donderdag den 8 augustus 1850, des morgens ten 9 ure, op de werf in gebruik bij J.C. Sjollema, te Grouw, bij boelgoed tegen gerede betaling, of tegen borgstelling met 3 maanden krediet, verkopen: een uitmuntende uitgezochte lading Noordse balken, aangevoerd door den heer H. Heida, met deszelfs schip HENDRIKA CATHARINA (opm: kof, eigenaar H.O. Heida, kapt. L.K. Faber), bestaande hoofdzakelijk in: 221 balken van differente lengte, zwaar 10 tot 16 duim, 178 zware kolders, benevens een partijtje juffers, van verschillende lengte. Alles thans ter bezichtiging bij voorschreven werf aanwezig, en liggende zeer geschikt ter vervoer in het vaarwater de Grouw; zullende de balken bij 12 stuks worden geveild; terwijl de te veilen voorwerpen specifiek bij biljetten zijn omschreven.


Datum: 03 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 augustus. Heden is voor de rederij van de heer J.R. Veder alhier van de werf van de bouwmeester Jan Otto te Krimpen op den IJssel te water gelaten het barkschip CONSTANTIA, groot 375 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. C.J. Kaleshoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Samarang en Macassar via Batavia het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast extra snelzeilend driemast schoenerschip MARY GODDARD, kapt. K. Koens, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers, om primo september te vertrekken. Adres bij Smith & Co en P.A. van Es & Co, cargadoors alhier en De Groot, Roelants & Co, Schiedam.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 3 augustus. Heden is alhier binnengekomen het schip LOUISA CHRISTINA, kapt. C.L. Peters, met twee passagiers van Amsterdam, hebbende 43 dagen reis.


Datum: 05 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 1 augustus. Dezer dagen is van het eiland Ameland naar het huis van burgerlijke en militaire verzekering hier ter stede overgebracht kapt. Dopff, gevoerd hebbende het schip DE HOOP. Van Rotterdam met suiker en stukgoederen naar Bremen bestemd, was genoemde bodem in de nacht van 17 op 18 dezer op de rede van het eiland Ameland gezonken, doch, met adsistentie weder boven en op het droge gebracht zijnde, bleek het, dat de stukgoederen beschadigd, doch de suiker niet aanwezig was, waarom men vermeend heeft de kapitein in verzekerde bewaring te moeten nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomboot te koop. Door een bijzonder toeval wordt ten verkoop aangeboden een te Harlingen liggende en bij uitstek fraaie, overdekte ijzeren stoomboot, genaamd WILLEM I, vervaardigd in de fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam, met zijn locomotief-stoomketel en uitmuntende machine van 30 paardenkracht, inventaris en losse goederen, alles in zodanig goede staat om dadelijk in de vaart te kunnen gebracht worden. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de directie der Friesche Stoomboot Reederij te Harlingen, en derzelver agent, de heer Paul van Vlissingen te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Harlinger Groenlandsvaarder SPITSBERGEN, commandeur P. Nagel, is de 1e augustus met 4.800 robben in het Vlie binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het niet meer voor de dienst geschikte jacht BATAVIA is gisteren op ’s Lands werf andermaal in veiling gebracht en in afwachting van nadere ministriële approbatie aan de heer Van Laethum Gz. voor de som van NLG 2.025 toegewezen.


Datum: 06 augustus 1850


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen 1 Augustus. Dinsdag is alhier gearriveerd het nieuw gebouwd galjoot schipshol, genaamd MAGRIETA, gebouwd op de werf van A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 6 augustus. De 3e dezer is alhier binnengekomen het schip AMPHITRITE, kapt. F. Jansen, van Rotterdam, hebbende 43 dagen reis, en de 5e dezer de koloniale schoener CURAÇAONAAR, kapt. A.H. Hoff, van Demerary.


Datum: 07 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. Uit Harlingen schrijft men ons d.d. 4 augustus het volgende. De Groenlandsvaarder SPITSBERGEN is op vrijdag de 2e augustus hier binnengelopen, hebbende 6.500 robben gevangen. De vangst is dus dit jaar zeer gunstig over het geheel, want de reeds voor enige weken gearriveerde DIRKJE ADAMA bracht ruim 9.600 robben aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van Schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 5 augustus: het tweedeks gekoperd barkschip VICE ADMIRAAL RIJK, kapt. S. Lammerts, NLG 57.800, in slag NLG 3.500. Koper: P. Blom. (opm: een makelaar, optredend voor zijn meester)


Datum: 08 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 7 augustus. Heden ten 2½ ure is met goed gevolg van stapel gelopen van de werf van de scheepsbouwmeester de heer E. van der Hoog, het driemast schoenerschip PRINCES CHARLOTTA, groot 180 lasten, voor een rederij onder directie en gezag van L.C.E. van der Brugh, en daarna onmiddellijk een kiel opgehaald voor een bark, genaamd PALLAS, groot 250 lasten, alsmede een kiel voor een schoener, genaamd MARIA JOHANNA, groot 100 lasten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door een handelshuis te Groningen zijn in het verstreken jaar 5.051 last graan naar Engeland uitgevoerd, en wel met 50 Nederlandse en 42 Engelse schepen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 augustus. De 5e dezer is alhier uitgeklaard de Nederlandse schoener THE MAIL, kapt. N. Gomez, naar Demerary met 60 vaten koren, 250 bossen bananen, 1 kistje saucijsjes, 1 kistje anchovis en banket in flessen, en voor exportatie 100 kazen.
Heden is van hier vertrokken Zr.Ms. brik de HAAI, commandant Steffens, naar Nederland via Curaçao.


Datum: 09 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 augustus. Heden is alhier van de werf St. Joris door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony voor rekening van de heer Edouard Serruys ter dezer stede met het beste gevolg te water gelaten het schoenerschip VALPARAISO, groot 160 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. J. van der Meyden, en is onmiddellijk daarna voor dezelfde rekening wederom de kiel gelegd voor een barkschip van 250 lasten, waaraan de naam is gegeven van EDOUARD MARIE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 augustus. Hedenmorgen is alhier binnengebracht, om verder te worden afgewerkt, het schoenerkofschip DE VIER GEBROEDERS VEENHOVEN, kapt. A.K. Sietsema van Beerta, gebouwd op de werf van Roelf Ottes van der Werf te Martenshoek.


Datum: 10 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 9 augustus. Bij de Hoek van Holland zit een kofschip tegen het strand in de branding, met de Nederlandse vlag aan de voortop (opm: zie NRC 120850 en 130850).


Datum: 12 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 augustus. Van een geachte hand uit Maassluis wordt ons, onder dagtekening van heden, het volgende gemeld: Gisteren avond werd alhier van de toren gezien een schip, hetwelk benoorden de Hoek van Holland op strand zat. Heden morgen met het aanbreken van de dag werd door de heer K. Dorsman besloten om, begeleid door de schipper D. van Gent en een knecht, Klaas Schouten genaamd, zich naar de plaats des ongevals te begeven. Te ’s Gravesande aankomende, vernam men, dat zich nog een zestal mensen aan boord in het want van het vaartuig bevonden. Dadelijk werd de reddingsboot met grote krachtsinspanning te water gebracht, waarin men bijgestaan werd door Cornelis van der Burg, en later door de van Brielle aankomende zeelieden A. Borstlap, E. Borstlap, J. Borstlap, E. Linge, A. van der Heyden, H. Witte, M. Droog, K. Termijn, W. Hagers, D. Kruynen, P. Hordijk en P. den Harder. Weldra was dit geschied en begaven zich beurtelings vijf uit de ter redding toegesnelde personen te midden der hevige branding naar het schip, en mochten de zelfvoldoening smaken, na enig pogen, zes mensenlevens van een gewisse dood te redden, en wel de kapitein, stuurman, twee matrozen en twee kinderen van de kapitein, zijnde de echtgenote van de kapitein en haar 7-jarig zoontje reeds gisteren avond over boord geslagen en een prooi der golven geworden. De van honger en koude uitgeputte schipbreukelingen zijn naar ’s Gravesande vervoerd en aldaar aan goede zorgen toevertrouwd. Het schip is gebleken te zijn het te Veendam te huis behorende kofschip EGBERDINA SCHURINGA, kapt. G.J. Orsel, van Sunderland met een lading steenkolen naar Rotterdam gedestineerd. (opm: zie ook NRC 130850)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van Schepen in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op vrijdag 9 augustus: het barkschip PICTURA, gevoerd door kapt. M.F. Tydeman, in veiling NLG 17.200, bod P. Varkevisser te Scheveningen, afgemijnd voor NLG 20.000, koper F. Smit aan de Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 augustus. Heden middag ten 12 ure is te Amsterdam met goed gevolg van de werf ’t Wapen van Harlingen van de scheepsbouwmeester F. Haverkamp in de Grote Wittenburgerstraat van stapel gelopen het barkschip MAGDALENA, metende 200 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Hartsen, zullende gevoerd worden door kapt. A.P. Klein, en dadelijk daarna de kiel gelegd voor een schip van dezelfde grootte.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop een extra ordinair, welbezeild barkschip onder Hamburger vlag, groot plm. 250 rogge-lasten. Te bevragen bij Van den Bey & Co., IJgracht no.10 te Amsterdam.


Datum: 13 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 augustus. Nopens het redden der schipbreukelingen van het aan de Hoek van Holland gestrande kofschip EGBERDINA SCHURINGA verzoekt men ons het volgende te melden, ter wijziging van het daarover in ons nummer van gisteren medegedeelde bericht. Gisteren in de vroege morgen ging de tonnenlegger A. Borstlap Lz met zijn vaartuig, medevoerende een vlet en een slampampersloep, onder aanvoering van Maarten Droog, naar het in gevaar verkerende schip, ten einde zo mogelijk redding aan te brengen. Gemelde tonnenleggers-vaartuig en de ijssloep aan het strand komende, spoedde de bemanning zich ter hulp van de kof, terwijl op een wagen een reddingsboot werd aangebracht. Zonder tijd te verliezen werd de vlet of sloep te water gebracht en, met de grootste inspanning en gevaar de branding doorworstelende, hadden de brave zeelieden het geluk in twee herhaalde tochten de gezagvoerder, stuurman, twee matrozen en twee kindertjes – waarvan één slechts zes weken – die de gehele nacht, op uitkomst hopende, in het want hadden doorgebracht, te redden. De vrouw van de gezagvoerder en een kind waren de vorige avond overboord geslagen en in de golven omgekomen. De geredde personen zijn in de later aangekomen reddingsboot per as naar ’s Gravesande vervoerd. Heden morgen zijn vaartuigen van Maassluis naar het gestrande schip gevaren om zo mogelijk van de lading of inventaris iets te bergen, doch zij zijn ledig teruggekomen. Het schip zit nog in zijn geheel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Verklaring, afgelegd door Arij Borstlap Lzn, Willem Hagers, Dirk Kruyne, binnenloodsen, Maarten Droog, Pieter den Herder, Hendrik de Wit, Klaas Termijn, Pieter Hordijk, Leendert Lingen, Arij van der Reijden, Leendert Borstlap en Jacob Borstlap, varensgezellen, allen wonende te Brielle, voor Anthony Hendrik van Kruyne, opperstrandvonder over het eiland Voorne, correspondent der Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, wonende te Brielle, betrekkelijk het redden op de 10e augustus1850 van vier manschappen en twee kinderen van een op de negende augustus op de buitenpunt van de Hoek van Holland gebleven kofschip (opm: EGBERDINA SCHURINGA), welke verklaring luidt als volgt:
Op vrijdag de 9e augustus 1850, des namiddags ten half drie ure, ontdekte men van de kijkpaal te Brielle een kof, zittende op de buitenpunt van de Hoek van Holland, tonende van de voortop een Nederlandse vlag en van de bezaanmast een vlag in sjouw. Het schip onder water zittende, vermeende men door de kijkers mensen in het want te bespeuren. Wetende, dat er een reddingsboot te Terheyden geplaatst was, was men in de zekere veronderstelling, dat deze, vermits het vaartuig aldaar in de nabijheid zat, de mensen zoude redden, waarvan men echter die gehele dag geen gewag heeft gezien. Uit dien hoofde werden er die dag van Brielle geen pogingen tot redding in het werk gesteld, doch besloot men de volgende morgen met het aanbreken van de dag de redding te beproeven, waarop dan ook des morgens ten drie ure Maarten Droog met zijn ijssloep, bemand door Pieter den Herder, Leendert Lingen, Klaas Termijn, Arij van der Reyden, Jacob Borstlap en Hendrik de Wit zich naar buiten begaf, met hooggaande zee over de vlakte van de Maas gingen en omstreeks ten 7 ure aan de Hoek van Holland kwamen, alwaar zij een opzichter van de standvonderij vonden. In de verte een sloep op het strand ziende liggen, vernamen zij, dat deze van het gestrande vaartuig was, waarop zij besloten die sloep over het strand te werken, ten einde daarmede de schipbreukelingen te redden, waarin zij werden bijgestaan door D. van Gent, koopvaardij- kapitein en de heer K. Dorsman, beiden van Maassluis, die zich aldaar bevonden, vermits zij hun ijssloep, die aan de binnenzijde van de hoek – het Sluissche Gat – lag, door zijn zwaarte niet over het strand konden halen en uit hoofde der hoge zee, met dezelve niet buitengaats om de hoek naar het schip konden komen.
Inmiddels was die morgen, zodra het getij voor een zeilvaartuig zulks toeliet, Arij Borstlap Lzn met zijn boeierboot, bemand door Willem Hagers, Dirk Kruyne, Pieter Hordijk en Leendert Borstlap, ter redding mede naar buiten gegaan en, vermits zij begrepen met dat vaartuig het schip niet te kunnen bereiken, hadden zij in hetzelve een vlet gezet ten einde deze over het strand van de Hoek van Holland te dragen en daarmede de schipbreukelingen af te halen.
Omstreeks acht uren aan het strand komende, sleepten zij de vlet naar de hoogte van het schip, doch ziende, dat Maarten Droog en zijn manschappen bezig waren met meergemelde boot, besloten zij hun vlet te laten staan en de redding met de boot, vermits deze iets groter was, onderling te beproeven.
De gemelde boot tegenover het schip gebracht hebbende, hetwelk ruim 200 vademen (opm: à 6 voet) van de wal geheel onder water zat, zijnde alleen de masten boven, begaven zich in dezelve Arij Borstlap Lzn, Willem Hagers, Dirk Kruyne en Hendrik de Wit, wien het gelukte door inspanning van grote krachten, niettegenstaande de hevige branding en hooggaande zee, het vaartuig te bereiken, waar zij de equipage in het groot want vonden zitten. Zij lagen aan bakboordzijde van het vaartuig aan en hadden het geluk de kapitein, de stuurman en een kind van de kapitein van omstreeks 7 jaren te redden, kunnende zij de andere manschappen, uit hoofde het gevaarvolle der branding met dusdanige boot niet te gelijk mede nemen en welke personen zij behouden aan strand brachten.
Daarop begaven zich Maarten Droog, Klaas Termijn, Pieter Hordijk, Leendert Lingen, benevens Dirk van Gent met opgemelde boot weder naar het wrak en gelukte het deze met gelijke inspanning en volharding de overige personen te redden, zijnde twee matrozen benevens een klein kindje, vernemende zij van de kapitein, dat zijn vrouw en een kind de vorige dag waren omgekomen.
De geredden, in zodanige staat van afmatting zijnde, dat zij dadelijke hulp en bijstand behoefden, besloten zij in overleg met de opzichter der strandvonderij Zelenberg hen met de reddingsboot, welke in die tussentijd van Terheijden was gekomen en nog op de wagen stond, naar de naastbij gelegen plaats te transporteren, waarop zij met hun vaartuigen naar Brielle zijn teruggekeerd en aldaar des voormiddags ten 11 uren weder zijn aangekomen.
Brielle, 10 augustus1850 (volgen de ondertekeningen)
Voor afschrift A.H. van Kruynen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 12 augustus. Het gestrande Veendammer kofschip EGBERDINA SCHURINGA, kapt. G.J. Orsel, bevoren gemeld, zit nog in zijn geheel, doch zakt dieper in de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 augustus. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Voogd, van hier naar Hamburg, is alhier, na twaalf weken op de Wadden aan de grond gezeten te hebben, met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden: een driemast gezinkt galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, gemeten op 161 lasten en voorzien van een inventaris.
Ter informatie gelieve men zich bij de makelaar B.D. Bosscher op de IJgracht no. 6 te Amsterdam te adresseren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 augustus. Sedert de in no. 56 onzer courant geplaatste opgave van de 45 zeeschepen die in de loop dezes jaars van verschillende werven onzer provincie te water en in de haven deze stad gebracht zijn, zijn nog 5 schepen alhier aangekomen, om verder afgewerkt en opgetuigd te worden.
Bovendien zijn van de werven in de Oude en Nieuwe Pekela in dit jaar in onze provincie ter zeevaart uitgeruste schepen het aanzienlijk cijfer van 62 bedraagt. De genoemde 12 te Oude en Nieuwe Pekela gebouwde schepen en van daar uitgevaren zijn:
De kof GEPKINA, kapt. A.A. Oldenburger, gebouwd bij G. Oltmans; kof HELENA JANTINA, kapt. H.J. Zeven, geb. bij G. Oltmans; kof HELENA THECKLA, kapt. H.F. Diepenbroek, geb. bij B.B. Drenth; kof MARGRIETHA GEZINA, kapt. J.E. de Groot, geb. bij J. Kars; kof RENSKE, kapt. E.J. Mooi, geb. bij J. Kars; kof ARGO, kapt. H.H. Koster, geb. bij F.G. Wortelboer; kof CHRISTINA, kapt. P.H. Weij, geb. bij Jan H. Drenth; kof (naam onbekend), kapt. G. Elblink, geb. bij F.L. Drenth, nog niet uitgevaren; de schoener (naam onbekend), kapt. Pinksterboer, geb. bij H.K. Wijk, nog niet uitgevaren; kof JANTINA, kapt. E.P. Vos, geb. bij Jan W. Kuiper; kof CATHARINA JOHANNA, kapt. B.H. Kuiper, geb. bij Jan G. Wortelboer; kof CORNELIA, kapt. S. Bos, geb. bij W.W. Kuiper.


Datum: 14 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 13 augustus. Van het gestrande kofschip EGBERDINA SCHURINGA, kapt. G.J. Orsel, is een gedeelte van de inventaris alhier aangebracht, bestaande uit ankers en kettingen.


Datum: 15 augustus 1850


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 augustus. Voor Antwerpen bestemd is uit zee gekomen en de Schelde opgevaren de GUSTAVE (opm: Belgische ex-Nederlandse brik), kapt. B.C. Ketelsen, van Rio Janeiro.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip met deszelfs roer en zwaarden, groot 49 tonnen, benevens een damschuit met roer en zwaarden, groot 19 tonnen, beide liggende aan de scheepstimmerwerf de Goede Verwachting te Edam. Nadere informatiën zijn in persoon of op franco aanvragen te bekomen bij de scheepsbouwmeester Jan Pauw te Edam, voornoemd.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 13 augustus. Heden is alhier binnengekomen de Curaçaose schoener ESSEX, kapt. Hazeth, van Curaçao , hebbende 23 dagen reis.
Heden zijn alhier uitgeklaard de schepen WILHELMINA, kapt. A.H. Wehdemeijer q.q., met 406 vaten suiker, 46 balen schone katoen, 3 balen vuile dito, 460 pond oud koper en 21.130 ponden kwassiehout, en ANIMO, kapt. T. Broek, met 88 vaten suiker, 18 vaten melasse, 26 balen schone katoen, 105 stuks werkhout en 40.350 ponden kwassiehout, beide naar Amsterdam


Datum: 16 augustus 1850


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 9 augustus. Bij onstuimig weder zeilde heden morgen van hier een vaartuig, gevoerd door schipper De Lange en zijn knecht, ten einde vier passagiers naar de hoofdplaat over te brengen. Nauwelijks hadden zij de haven verlaten of ene zware stortzee deed het ranke vaartuig omslaan, zodat de aan boord zijnde personen in zee werden geworpen. Aan het wrak geklemd werden zij door de zeeën heen en weer geslingerd en gewis waren zij een prooi der golven geworden indien het niet aan ene boot bemand door drie schippers, 2 loodsen en vier matrozen van het Belgisch loodwezen was gelukt het wrak te naderen en hen alzo te redden en aan wal te brengen. Evenwel mochten twee der passagiers zich niet lang in hune redding verheugen, daar zij kort na het voorval aan de gevolgen bezweken.
Alle lof verdient ook de sloep van Zr.Ms. korvet SUMATRA, die niettegenstaande de korvet zich op een grote afstand van de plaats des ongeluk bevond, spoedig aldaar tegenwoordig was, terwijl de sloep van het Nederlandse loodwezen in haar pogen tot redden geenszins is achterwege gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ELISABETH, van Livorno met passagiers en stukgoed naar New-York gedestineerd, is in de orkaan van gepasseerde vrijdag 4 mijlen beoosten het vuur van het Fire eiland gestrand en geheel verbrijzeld, de passagiers en het volk hebben getracht zich met zwemmen te redden, doch waren van de 23 aan boord zijnde personen 8 verdronken, waaronder men Graaf en Gravin Ossoli telt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 12 augustus. Heden morgen is alhier in de quarantaine haven gezonken het Nederlandse tjalkschip VROUW HENDRIKA, kapt.S. Stuurman, van Hamburg met een lading kalk naar de Weser bestemd. Het volk is gered en een groot gedeelte der inventaris geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve goede inrichtingen heeft, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip ZES GEZUSTERS, kapt. G.H. Ruhaak, voerende een scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

 
Christiansand. Het smakschip MARG. CATHARINA, kapt. Stenger (opm: vermoedelijk MARGARETHA CATHARINA, kapt. N.J. Stenger), van Delfzijl met dakpannen naar (opm: onleesbaar) bestemd, is alhier met schade binnengelopen.


Datum: 17 augustus 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Ten overstaan van de te Texel residerende notaris J.L. Kikkert zal op zaterdag de 24e augustuds 1850, des avonds ten 6 ure, in het logement de Wijnberg aan het Oosterend aldaar publiek worden verkocht een welbezeild tjalkschip, genaamd DE VRIENDEN, gebouwd in 1841, groot 38 ton, met zijn mast, boegspriet, roer en zwaarden, zeilen, ankers, touwen, staand en lopend want en hetgeen verder tot hetzelve behoort, alles zo en in dier voege als hetzelve tot heden bevaren wordt en in de haven van het Nieuwe Schild op Texel acht dagen voor de verkoop door de belanghebbenden kan worden bezichtigd.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van de notaris Kikkert voornoemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en de Lemmer. De directie maakt bekend, dat deze dienst met woensdag de 21e augustus weder zal worden hervat en de stoomboot WILLEM II van die dag af vervolgens geregeld zal vertrekken vier dagen per week vice versa.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Martin, 23 juli. St. Martin is dit jaar vroeg bezocht geworden door een hevige storm, die aanmerkelijk veel schade heeft veroorzaakt. In de middag van de 11e begon deze met grote hevigheid te waaien. Van de alhier te huis behorende Nederlandse sloep SARAH MARIA brak het ankertouw los en begon zij naar zee te drijven met slechts twee man aan boord, die niet in staat waren haar te besturen en weder voor anker te brengen. In weerwil van de zware branding en hevige wind stak er een boot, met 7 personen bemand, van de wal af om assistentie te gaan brengen aan de meer en meer naar zee drijvende sloep. Tegen half tien ure begon de storm te bedaren en maakte plaats voor een doodse stilte, doch omstreeks 11 ure begon de wind opnieuw, nu uit het zuiden, als het ware met verdubbelde woede te waaien. Hartverscheurend was de aanblik op de vroege morgen van de 12e juli op de rede van St. Martin. Van vier ter rede liggende buitenlandse raschepen lagen nog maar drie, geweldig geteisterd, voor anker; de vierde, een Engelse schoenerbrik, lag zeer ver op het strand geworpen, de andere schoenerbrik werd na korte tijd mede op strand geworpen. Tegen de middag van deze dag (opm: de 12e juli) kreeg men bericht, dat de boot, die de dag te voren assistentie was gaan brengen aan de sloep SARAH MARIA, op het strand achter Fort Amsterdam was geworpen. Van de sloep SARAH MARIA heeft men verder niets vernomen.
Verleden zaterdag zijn de beide op het strand geworpen schoenerbrikken publiek verkocht geworden. Zij hebben slechts een bagatel, geen paar honderd dollars, opgebracht. De beide andere schepen, een fonkelnieuw Amerikaans driemastschip van 485 ton en een barkschip, zullen ook spoedig hetzelfde lot ondergaan. (opm: sterk bekort)


Datum: 19 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boston, 30 juli. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Kuiper, van Rotterdam naar Boston, welke op Goose eiland gestrand is – waarvan wij reeds vroeger meermalen melding maakten – moet men als totaal verongelukt beschouwen. Het wrak zal verkocht worden in de staat, zo als het zich bevindt, de lading is voor het grootste gedeelte in gezonde staat gelost en te Halifax aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 30 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) HOUTHANDEL, kapt. B.G. Lambach, van Amsterdam naar Charleston bestemd, is de 26e juli lek te Norfolk binnengelopen en moet repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 augustus. Het schip JUFFER JANTJE, kapt. De Beer, van Bandholm naar (opm: onleesbaar) is alhier met verlies van boegspriet enz. binnengelopen, zijnde bij Portland door een brik aangezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. & F.N. & H.W. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening op woensdag de 4e september 1850, des namiddags ten 4 ure, in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1 no. 499, publiek te veilen het Nederlands gekoperd fregatschip, genaamd RHOON EN PENDRECHT, gevoerd door kapt. H. Poort, volgens meetbrief lang 40,89 el, wijd 7,52 el, hol 6,52 el en alzo groot 847 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve ligt aan de scheepstimmerwerf, genaamd Rotterdams Welvaren, aan de Hooge Zeedijk, even buiten deze stad. Zijnde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping. Op dinsdag de 20e augustus 1850, des morgens ten 10 ure, op de woning genaamd Vlugtenburg in de gemeente ’s Gravezande, van de gezonken romp van het op de 9e augustus 1850 aan de Hoek van Holland gestrande kofschip, genaamd EGBERDINA SCHURINGA, met de daarop staande mast, ra, touwwerk en de zich daarin bevindende lading, bestaande in steenkolen en al hetgeen zich verder daarin bevindt, verder al hetgeen van hetzelve schip geborgen is kunnen worden, onder andere bestaande in rondhouten, wrakhout, ankers, kettingen, zeilen, enig touwwerk, watervaten, roeiboot, enz.
Zullende alles daags vóór de verkoping op de voorgeschreven woning en op het strand kunnen worden bezichtigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 juni. Scheepsvrachten zijn thans nominaal van NLG 65 à 75 per last zonder meer, hebbende in deze maand geen bevrachtingen van Nederlandse schepen plaats gevonden. De schepen BOERHAVE, ALIDA WILLEMINA, BATAVIER en PLANCIUS zijn thans nog zonder enige bestemming. Ter bevrachting zijn deze week aangeboden de Engelse schepen ELLEN, RICHARD THORNTON en CLIFTON, voor welke laatstgenoemde GBP 3 per ton wordt gevraagd en GBP 2.10 voor suiker naar Nederland is geboden. Wijders het Bremer schip LIVONIA en Frans NOUVELLE GABRIELLE,


Datum: 20 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Valparaiso het nieuw gebouwd en gekoperd driemast schoenerschip PRINSES CHARLOTTE, kapt. L.C.E. van der Brugh. Adres ten kantore van Vlierboom & Suermondt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen 15 Augustus. Dinsdag is alhier in de haven binnengebracht het kofschip DE VERWISSELING, groot ongeveer 100 tonnen, zullende gevoerd worden door kapt. J.P. Boer van Veendam, gebouwd op de werf van Roelf Feddes Berg te Sappemeer, dit schip wordt thans in onze haven verder afgewerkt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen 15 Augustus. Maandag nacht tussen 12 en 1 uur, is te Warffum de te zwaar geladen korenfarrie van de schippers Ate Eppes en Zwart gezonken. Met veel moeite zijn de 190 mudden koolzaad en 57 mudden haver, die zij inhadden uit het water opgehaald. De schade door dit ongeluk veroorzaakt is aanzienlijk. En goede les om dergelijke vrachtschepen niet zo overtollig zwaar te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. C.G. Holscher, voerende het kofgaljootschip DE VIJF GEBROEDERS, komende van Groningen en gedestineerd naar Londen, heeft verklaard dat hij de 15 augustus, onder de Engelsmanplaat liggende met de loods aan boord terwijl de wind N. Oost was, kans zag om in zee te komen hij kruiste uit naar en in zee toen ging de loods naar binnen en liet hem varen zodat hij zich genoodzaakt vond weder naar binnen te keren of anders te trachten de reis met Gods hulp te volbrengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een goed onderhouden, welzeilend Snikschip, groot volgens meetbrief 17 ton, met mast en verder rondhout, zeilen, staand en lopend touwwerk, ankers en wat verder tot ene complete inventaris behoort; liggende in de Zijlroede te Hindelopen. Nadere informatie kunnen bekomen worden bij den secretaris J. Alberts, aldaar.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 20 augustus. De 17e dezer is alhier binnengekomen Zr.Ms. transportschip MERWEDE, commandant B.H. Staring, van Helvoetsluis met 43 man troepen.


Datum: 21 augustus 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar New York zal ten spoedigste vertrekken het nieuw gebouwd snelzeilend Nederlands schoenerschip JOHANNES, gevoerd door kapt. P.P. Poppens, liggende in het Oosterdok. Adres bij Weilburg & Breuker, cargadoors, Binnenkant bij de Bantammerstraat alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 19 augustus:
- 2/55 Parten in het barkschip SIRIUS, NLG 1.450, in slag NLG 550, koper F. der Kinderen.
- 2/60e Parten in het barkschip WILHELMINA ARNOLDA, NLG 420, in slag NLG 5, koper G.J. Boelen.
- 1/32e Part in het brikschip ZEEVAART, NLG 575, in slag NLG 200, koper G.J. Boelen.
- 2/32e Parten in het kofschip JONGE LUCAS, NLG 200, in slag NLG 20, koper F. der Kinderen.
- 1/28e Part in het schoener-kofschip JEANTINE, NLG 650, koper F. der Kinderen. (opm: geen afslag genoemd)
- 2/30 Parten in het schoener kofschip JACOBA ALIDA, NLG 550, in slag NLG 60, koper G.J. Roland Holst.
- 1/40e Part in het barkschip MATHILDE, NLG 1175, in slag NLG 26, koper H.J. Rietveld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. De Nederlandse tjalk EENDRAGT, kapt. Drent, van Memel (opm: Klaipeda) naar Dundee, is in zinkende staat te Lillesand binnengelopen, alwaar het schip de 5e augustus lossende was om te repareren.


Datum: 22 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boston, 7 augustus. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Kuiper, welke op deszelfs reis van Rotterdam naar Boston op Goose Island gestrand is, is volgens de laatste berichten van daar, in vlot water gebracht en had men het schip in een haven, ongeveer 6 mijlen van Goose Island, gebracht. Men zou hetzelve naar Halifax brengen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

Neder-district Nickerie, 2 augustus. Heden is alhier uitgeklaard het schip MARIA ADRIANA, kapt. J. Guijt, naar Rotterdam met 228 vaten suiker.


Datum: 23 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. De stoomboot BURGEMEESTER HUIDEKOPER, kapt. Zwart, van Texel naar Londen, is volgens brief van het Nieuwe Diep van de 21e dezer, zwaar lek en na het grootste gedeelte van het aan boord zijnde vee verloren te hebben, aldaar uit zee teruggekomen. (opm: zie NRC 240850 en AH 270850)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Landskrona, 10 augustus. Het schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, kapt. R.J. Adema, van Amsterdam naar Dantzig, is alhier lek binnen gelopen, hebbende voor de haven aan de grond gezeten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 21 augustus. Hedenmorgen, omstreeks 6 ure zeilde Zr.Ms. fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. ter zee Jhr. Van Karnebeek, uit de haven van het Nieuwe Diep naar de rede. Genoemd schip in juni in dienst gesteld, is thans gereed om zijn bestemming eerstdaags te kunnen volbrengen. Wij kunnen niet nalaten het fraaie tuig van het fregat te roemen, hetwelk de equipagemeester, die het heeft doen vervaardigen, alle eer aandoet. Op de middag kwam ook uit zee hier ter rede Zr.Ms. korvet SUMATRA, kapt. luitenant ter zee ’t Hooft, en begroette de schout-bij-nachtsvlag met 13 schoten, welk saluut onmiddellijk door de PRINS HENDRIK werd beantwoord. Beide schepen zijn naar het stelsel van de Engelse kapt. ter zee Symonds gebouwd. Ook kwam heden alhier binnen het stoomschip SURINAME, luitenant ter zee 1e klasse G. Fabius, komende uit de Noordzee, laatst van Hellevoetsluis.


Datum: 24 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Volgens brief van kapt. T. Swart, voerende de stoomboot BURGEMEESTER HUIDEKOPER, van Texel naar Londen, in dato Nieuwe Diep 21 augustus, was hij die avond aldaar uit zee teruggekomen uit gebrek aan steenkolen, hebbende door hevige stormen niet kunnen vorderen. Het schip was in goede staat. De kapitein had steenkolen besteld en hoopte spoedig weder te vertrekken. (red: van lekkage en verlies van vee wordt niets gemeld en is dus het ons medegedeelde bericht, voorkomende in ons nummer van gisteren, waarschijnlijk overdreven).

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Aan de werf van de heren H. van der Meulen & Co. is verleden zaterdag de 17e dezer een schoener van stapel gelopen, metende 56½ ton, welke CLARA zal genaamd worden.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Martin, 1 augustus. Men heeft besloten de masteloze schepen, een driemastschip en een barkschip (opm: zie CCR 170850), welke tijdens de storm van de 11e op de 12 juli l.l. alhier lagen, niet te verkopen. Men heeft masten en andere benodigdheden uit de Verenigde Staten laten komen om dezelven te herstellen. Het driemastschip is geheel nieuw en kost $ 40.000.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 23 augustus. Gisteren is alhier binnengekomen het schip SICILIË, kapt. H.D. Puister, van Amsterdam.


Datum: 26 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 22 augustus. Heden liep alhier met het beste gevolg van stapel het voor rekening ener rederij onder beheer van de heer K. Dorsman gebouwde schoener-hoekerschip ADRIANA, groot ca. 125 last, gevoerd zullende worden door kapt. D. van Gent. De schone vorm en hechte bouw van dit vaartuig droeg niet minder de lof van deskundigen weg als het onlangs mede te water gelaten schoener-hoekerschip CALIFORNIA van genoegzaam dezelfde grootte. De verbeteringen van constructie ook in deze soort van vaartuigen aangebracht, zullen dan ook belangrijk kunnen medewerken om vooral buiten ‘s lands een gunstiger mening over onze nationale hoekerschepen te doen veld winnen, daar zij met de hen algemeen toegekende hoedanigheid van hechtheid en loefhouden, thans ook in snelheid voor weinige andere bodems behoeven te wijken. Bij de ontmoedigende loop der visserijen ware het te wensen, dat de scheepsbouw in deze stad krachtdadiger kon worden aangemoedigd en uitgebreid, daar zij vele handen werk verschaft en men alhier schepen van elke soort en grootte leveren kan.


Datum: 27 augustus 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 augustus. Aangaande het stoomschip BURGEMEESTER HUIDEKOPER, kapt. Swart, wordt nader gemeld, dat hetzelve bij het binnenkomen lek was en men voortdurend had moeten pompen, terwijl men nog, toen het schip in het Nieuwe Diep lag, suikerwater en papieren heeft gepompt. Van het aan boord zijnde vee waren circa 20 koeien gestorven. Elf stuks lagen verminkt op het dek. 14 stuks waren wegens ziekte gelost, en van de 310 schapen waren circa 80 gestorven. Het bericht, dit schip betreffende, van de 21e dezer was alzo juist.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 26 augustus. Zaterdag is binnen deze stad gebracht het schoenerkofschip JOHANNA CHRISTINA, gebouwd op de werf van J.J. Louwerens te Martenshoek. Dit schip zal na alvorens alhier verder te zijn voltooid, door de bouwmeester zelf als kapitein bevaren worden. (opm: zie PGC 300850)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 27 augustus. De 24e dezer is alhier binnengekomen het schip JOHANNIS HERMANUS, kapt. J.B. Wijgers, van Amsterdam, hebbende 39 dagen reis.
De 26e dezer is alhier uitgeklaard het schip SNELHEID, kapt, D. Visser, naar Amsterdam met 230 vaten suiker, 20 balen schone katoen en 15.930 ponden kwassiehout.


Datum: 28 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Het schip (opm: tjalk) ANNA JANTINA, kapt. H.R. de Haan, van Newcastle herwaarts gedestineerd, is volgens brief van Delfzijl van de 24e dezer aldaar met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 augustus. De brievensloep van Zr.Ms. fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, waarin zich een officier van administratie en 16 manschappen bevonden, keerde gisteren tegen de avond van hier naar de rede terug en kreeg het zodanig met wind en stroom te kwaad, dat het voor de bemanning der sloep onmogelijk was Zr.Ms. fregat te bereiken. De sloep is hoe lang hoe meer van het schip verwijderd geraakt, zodat men er ten laatste niets meer van ontdekte. Een loodsboot, door de commandant der marine tot het doen van nasporingen afgezonden, is des avonds zonder iets van de sloep bemerkt te hebben, teruggekomen. Heden morgen zijn met hetzelfde doel een paar vaartuigen afgevaren, welke de sloep in goede staat in de Balg, nabij het eiland Wieringen, voor anker hebben gevonden. De bemanning had intussen gedurende de nacht door koude en aanhoudende regen vrij wat geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 26 augustus. Ter liefde voor de waarheid moeten wij bij deze gelegenheid berichten, dat de stoomboot BURGEMEESTER HUIDEKOPER, woensdag j.l. uit zee terugkomende, werkelijk bijna al het aan boord zijnde vee had verloren. Op zee had men reeds verscheidene uit gebrek gestorven koeien over boord moeten werpen. Binnen zijnde, heeft men vrij wat dode en half dode koeien en schapen gelost; de eerste had men, zo men zeide, nog levend de hals afgesneden. In hoe verre dit waar is, zullen wij niet beslissen. Zo veel is zeker, dat er een beest gelost is, dat reeds een verpestende lucht verspreidde. Vervolgens heeft men het geloste vee publiek verkocht. Of de boot lek was, weet ik niet, maar een ooggetuige heeft mij verhaald, dat met het water veel gesmolten suiker uitgepompt werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 19 augustus. Gisteren geraakte bij het naar binnen zeilen alhier op de Suderhaken aan de grond het kofschip ONDERNEMING, kapt. S.J. Dekker, met een lading dakpannen van Harlingen komende. Het schip stootte er echter over heen en kwam zeer lek in onze haven. De kof is aan de werf op het droge gehaald.


Datum: 29 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 augustus. Directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, hier ter stede gevestigd, hebben in hun jongste vergadering, gehouden vrijdag de 16e dezer, besloten te doen uitreiken de gouden medaille aan W.B. Mills, gezagvoerder van het Britse schip RANCE, te huis behorende te Londen, voor zijn buitengewone hulp en krachtdadige bijstand, op de 26e november 1849 verleend aan de in doodsgevaar verkerende equipage van het Nederlandse barkschip EERSTELING, gevoerd door kapt. D. van der Wall, te huis behorende aan de Kinderdijk, op de kust van het eiland Formosa gestrand en totaal verbrijzeld, zijnde gemelde equipage daarna door zeerovers overvallen, door kapt. Mills aan boord van de RANCE in veiligheid overgenomen en onderscheidene dagen, in weerwil van geringe proviand, met zeemans hartelijkheid verpleegd en te Amoy in China aan wal gezet. (opm: zie NRC 220250)
De zilveren medaille aan A. Borstlap Lz, W. Hagers, D. Kruyne, H. Witte, M. Droog, K. Termijn, P. Hordijk, P. Harder en L. Lingen, allen wonende in Den Briel, voor het aanwenden hunner edele pogingen, met gevaar van eigen leven, in het bemannen der sloep en in noodweer redden der equipage – die reeds hun toevlucht tot het want genomen hadden – van het op de 9e dezer tegen de buitenpunt van de Hoek van Holland gestrande Nederlandse kofschip EGBERDINA SCHURINGA, van Veendam, gevoerd door kapt. G. Orsel, beladen met steenkolen, komende van Sunderland en bestemd voor Rotterdam.
En een geldelijke beloning benevens getuigschrift aan L. Borstlap Azn, J. Borstlap Jz, en A.C. van der Reyden, mede wonende in Den Briel, en C. van der Burg, wonende te ’s Gravezande, voor hun verleende hulp in het volbrengen van gemelde redding, terwijl directeuren voornoemd hun erkentelijkheid hebben doen toekomen aan de heer K. Dorsman, D. van Gent en K. Schouten, wonende te Maassluis, voor hun in gemelde redding bewezen hulpvaardigheid en menslievende diensten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. In juli meldde de scheepskapitein H. Döpff, voerende het Hanoverse kofschip DE HOOP, zich aan bij de visiteurs te Ameland ter uitklaring. De visiteurs, bedrog vermoedende, onder andere dewijl het schip door twee in de kajuit aanwezige proppen ogenblikkelijk kon onder water gezet worden, bewaakten het vaartuig, doch ’s nachts bij schoon weder zonk de kof plotseling, terwijl de equipage zich in de boot verwijderde. Het schip met grote moeite weder boven gebracht zijnde, werd bij verificatie der lading ontdekt, dat de ingeladen hoeveelheid van 10.012 ponden suiker in melisbroden niet meer aanwezig was, dat de 17 vaten, waarin zij bevat was geweest, waren verminderd tot 12, dat de overige vijf vaten bestonden uit duigen en bodems, dat noch papier noch touwen, vermeld op de cognossementen, waren te bespeuren, dat de nog aanwezige vaten, in stede van suiker, smakeloos stro inhielden, zodat blijkbaar de te Rotterdam ingeladen suiker frauduleus was gelost.
Dientengevolge is H. Döpff door de rechtbank te Leeuwarden bij vonnis van 9 dezer schuldig verklaard aan het bij latere verificatie na inlading niet aanwezig hebben van een ten uitvoer geladen partij melisbroden enz, wegende 10.012 ponden, die onder genot van afschrijving van de accijns zou worden uitgevoerd, en deswege veroordeeld tot een geldboete van NLG 18.522,20 en de proceskosten, en bij onvermogen, tot een jaar correctionele gevangenis-straf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 24 augustus. Aan boord van het schoenerschip AFINA, kapt. J.K. Potjewijd, alhier binnen, zijn gevonden vijf pond tabak, welke aan twee mannen der equipage behoorden. Zij zijn voor de rechterlijke autoriteiten van South Shields gebracht en veroordeeld tot een boete.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading voor goederen en passagiers naar Panama rechtstreeks het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd driemast schoenerschip VALPARAISO, kapt. Jacob van der Meyden, om tegen medio oktober e.k. te vertrekken. Adres bij de reder E. Serruys en bij de scheepsmakelaars Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 29 augustus. Gisteren is alhier uitgeklaard het schip SURINAME, kapt. R. van der Meij, naar Amsterdam met zes passagiers, 385 vaten suiker, 25 balen schone katoen en 7.090 ponden kwassiehout


Datum: 30 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 22 augustus. Het Nederlands kofschip CORNELIA, kapt. Mooij, van Rotterdam met stukgoederen naar deze plaats bestemd, is gisteren avond bij Negeln, 5 mijlen ten zuiden van onze haven, gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. (opm: zie volgende berichten)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 29 augustus. Dinsdag werd alhier gebracht het schoenerkofschip ANNA JANTINA, kapt. B.H. Smit, van Nieuwe Pekela, gebouwd op de werf van de heer W.C. Wildervanck te Zuidbroek door de scheepsbouwmeester M. Medema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 29 augustus. In ons vorig nummer staat, dat het schoenerkofschip JOHANNA CHRISTINA door de kapitein zoude zijn gebouwd, dat is in zover onjuist als het wel op de werf van de kapitein, die het schip zal bevaren, gebouwd is doch niet door hem maar door de scheepsbouwmeester F.O. van der Werf. (opm: dit bericht is nog verwarrender)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 augustus. Binnengekomen FENNA, kapt. Dijkstra, van Krageroe.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Binnerts, te Heerenveen, zal, ten verzoeke van de heren van der Sluis en Tuijmelaar, op vrijdag den 13 september 1850, des avonds ten 7 ure, ten huize van K.W. Feenstra, kastelein in het Landswelvaren te Heerenveen, bij voorlopige toewijzing, presenteren te verkopen: een in goede staat onderhouden Tjalkschip, de HOOP genaamd, groot 11 last of 32 ton, met zeil en treil, ankers en touwen, haken en boomen cum annexis; laatst bevaren door Klaas Sietes Veenstra, en liggende thans aan den Heerenwal bij Heerenveen.
(opm: LC 170950 meldt dat is geboden NLG 425)


Datum: 31 augustus 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(Geen plaats of datum) Op 26 augustus arriveerde in het Vlie het schip MARGRIETHA (opm: kof MARGARETHA), kapt. B.J. Zoeterkerk, van Pillau (opm: Baltiysk), met gebroken spil en meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 augustus. Met het stoomschip CANADA, den 26sten dezer te Liverpool gearriveerd, zijn berichten tot den 28sten juni van Valparaiso ontvangen, en was aldaar voor dien tijd gearriveerd (opm: zie NRC 020950) het barkschip WOLTEMADE, kapt. F. Guijt Jr., van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aangaande het schip CATHARINA ELIZABETH, kapt. Boiten, komende van Londen, de 26e dezer in Eijerland binnen, meldt men ons nader van Texel, dat hetzelve, na zwaar gestoten te hebben, met verlies van een gedeelte der verschansing en relings door assistentie van vissers is binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 augustus. Op 1 september zullen van Den Helder uitzeilen Zr.Ms. fregat PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. ter zee Jhr. H.A. van Karnebeek, naar Oost-Indië, Zr.Ms. korvet SUMATRA, kapt.-luit. ter zee F.X.R. ’t Hooft, naar de Middellandse Zee, en Zr.Ms. schoener ATALANTE, luit. Jhr. A. Klerck, naar Tenerife.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 16 augustus. Het Nederlandse fregatschip ANNA, kapt. Kuiper, van Rotterdam naar Boston bestemd, hetwelk op 11 mei op de kust van Goose eiland aan de grond geraakt is, is in onze haven gebracht.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 30 augustus. Gisteren is alhier binnengekomen het schip JONKVROUW GEERTRUI, kapt. De Boer, van Amsterdam, hebbende 43 dagen reis.
De 29e dezer is alhier uitgeklaard het schip ALLERSMA, kapt. R.W. Vos, naar Amsterdam met een passagier, 283 vaten suiker, 10 balen schone katoen, 10 vaten arrowroot en 8.600 ponden kwassiehout


Datum: 02 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 23 augustus. De bemanning van het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Mooij, hetwelk ten zuiden van onze haven (opm: bij Juodkranté) gestrand is, is gered, zomede is de lading grotendeels, alhoewel beschadigd, gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 25 augustus. Het schip JOHANNA CLASINA, kapt. A. Hazewinkel Hzn, van Riga naar de Maas, is de 16e dezer op Lesöe (opm: Laesoe) gestrand en vol water gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laesöe, 17 augustus. Gisteren nacht is op de oostkust van ons eiland gestrand het te Rotterdam te huis behorende kofschip JOHANNA CLASINA, kapt. Hazewinkel, van Riga met een lading rogge en lijnzaad naar die plaats bestemd. De equipage en de inventaris is gered, zomede 440 ton (opm: vaten) lijnzaad en 50 ton (opm: vaten) rogge; het overige gedeelte van de lading en het schip is als verloren te beschouwen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading om in de loop der maand september van Amsterdam te vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks brikschip MERCURIUS, gevoerd door kapt. K. Wiarda. Adres bij de cargadoors Hoyman & Schuurman of H.A. Hespe te Amsterdam (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 11 juni. Aangekomen WOLTEMADE, kapt. F. Guijt Jr., van Rotterdam met 88 dagen reis.


Datum: 03 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende acht schepen:
Voor Rotterdam: JOHANNA CORNELIA, kapt. A.P. Achenbach, en NEERLANDS KONING, kapt. P. Admiraal.
Voor Amsterdam: DRIE VRIENDEN, kapt. H. Prins, SARA JOHANNA, kapt. H. Sweijs, HENRICA, kapt. J.R. de Boer, ALDEBARAN, kapt. B.G. Meyboom en WATERGEUS (van Rotterdam), kapt. W.H. Kramer.
Voor Dordrecht: DELTA, kapt. G. Crans.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel (opm: Klaipeda), 25 augustus. Van het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Mooij, is ongeveer het vijfde gedeelte der lading in gezonde toestand geborgen (opm: zie NRC 300850). Hoofdzakelijk is de ruwe suiker en rijst beschadigd. Bij gunstig weder hoopt men het schip er af te kunnen brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 september. Men schrijft uit Hull in dato 30 augustus het volgende: Het stoomschip HELEN McGREGOR, te St. Petersburg gearriveerd, heeft op zijn reis zeer slecht weder gehad. Bij de mond van de Sleeve heeft het de 25e juli een Nederlands schip (opm: HENDRIKA JOHANNA, zie NRC 050950 en latere berichten), geladen met tarwe, ontmoet, waarop slechts twee man aan boord waren, zijnde het schip de vorige dag – 24 juli – aangezeild, en de kapitein benevens de equipage, uitgenomen bovengemelde twee man, hadden zich gered aan boord van de bark, waarmede de aanzeiling had plaats gehad. De vrouw van de kapitein, welke hen wilde volgen, viel in het water en verdronk, een kind, ca. achttien maanden oud, is mede gered. De consul zal de zorg op zich nemen voor de twee mannen, welke hier zijn aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De schuldeisers, zo wel reeds bekende als nog onbekende, van de heer Hendrik de Jong Sz, in leven scheepsreder en koopman, gewoond hebbende en de 25e februari l.l. overleden zijnde te Vlaardingen, en van zijn echtgenote Mejufvrouw Johanna Neilimaat Maaris, in leven zonder beroep, en ter zelfde stede gewoond hebbende en overleden de 11e maart 1840, worden bij deze opgeroepen om op woensdag de 11e september eerstkomende, des voormiddags ten tien ure, te verschijnen te Vlaardingen in de zaal De Harmonie aan het Schiedamsche Toepad, ten einde aldaar te horen rekening en verantwoording van het gevoerd beheer over de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen van genoemde overledenen en betaling te ontvangen hunner vorderingen voor zo verre het bedrag dier nalatenschappen daartoe toereikende zal zijn.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 2 september. De 30e augustus is alhier binnengekomen Zr.Ms. schoener SCHORPIOEN, commandant Wachtendorff van Rhijn, van Curaçao; de 31e augustus de koloniale schoener CURAÇAONAAR, kapt. A.H. Hoff, van Demerary, en de 1e dezer het schip PHOENIX, kapt. De Boer, van de Middellandse Zee.


Datum: 04 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. & J. Hoogendijk te Capelle a.d. IJssel met goed gevolg te water gelopen het barkschip EVERDINA ELISABETH, groot ca. 300 lasten, varende onder directie van de heer P. de Boer te Rotterdam, zijnde bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 augustus. In de laatste nacht heeft het alhier zwaar uit het zuid-westen gestormd, waardoor verscheidene schepen averij hebben bekomen. Onder deze tellen wij de Nederlandse schepen MERWEDE, kapt. v. Driesten, te Dordrecht, en de FOSSINA SIERS, kapt. Boiten, te Veendam te huis behorende. Het eerstgenoemde heeft ankers en kettingen verloren en het laatstgenoemde is van de ankers weggeslagen en tegen een Russische brik aangedreven, waardoor dezelve vele schade bekwam. De bemanning redde zich hierop aan boord van de brik en de kof dreef naar de Zweedse kust. Echter hield bij Hettarp het anker weder en bleef dezelve toen aldaar liggen. Nadat de storm bedaard was, ging de equipage weder aan boord en bracht de kof met adsistentie alhier in de haven.


Datum: 05 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Door vriendelijke mededeling zijn wij in staat gesteld onze lezers mede te delen, dat het Nederlandse schip, hetwelk in de monding van de Sleeve gevonden is en waarvan wij in ons nummer van 3 dezer melding maakten, is gebleken te zijn het te Winschoten te huis behorende schip (opm: schoener) HENDRIKA JOHANNA, kapt. H.G. Eefting, van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam bestemd. De twee overgebleven manschappen zijn hier zondag per het stoomschip CAMERTON aangebracht. (opm: zie AH 060950)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Eijerland, 1 september. Ter verbetering van het bericht van 30 augustus l.l. in deze courant aangaande het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Boiten, van Londen naar Amsterdam gedestineerd, dient, dat hetzelve niet in het Eijerland is binnengekomen, maar op 27 augustus l.l. in de buitengronden van het Eijerland is vastgeraakt en, daar het toen juist laag water was, over de buitenste dezer banken is heen gestoten. Hetzelve verkeerde voor het oog der aan de wal zijnde personen in zo veel gevaar, dat men ieder ogenblik deszelfs totale vernieling te gemoet zag, waarom dan ook de aldaar gestationeerde reddingboot in gereedheid en op het strand was gebracht. Alleen door de onverschrokkenheid der in een klein vaartuig ter hulp gesnelde zeelieden is wellicht de gehele schipbreuk voorgekomen, althans aan hen is zeker het op veilig rede brengen van het vaartuig te danken. Dat overigens dit alles niet zonder schade geschied is, zo als de brief van Texel opgeeft, blijkt uit het verlies van een gedeelte der verschansing, het onbruikbaar zijn van het roer en schade aan de boot, die op het dek stond. (opm: in NRC 310850 stond als zeetijding, dat de CATHARINA ELISABETH, kapt. C.J. Boiten, op 30 augustus te Texel was gearriveerd van Londen, laatst van Eijerland)


Datum: 06 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 september. Heden is aan de werf De Boot van de scheepsbouwmeester F.F. Groen te Amsterdam de kiel gelegd voor een nieuw te bouwen barkschip, groot ongeveer 250 rijks-lasten, hetwelk genoemd zal worden AZIA en bestemd voor de vaart op Oost-Indië voor rekening van de heer G.W. van Barneveld Kooy en rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ten gevolge van België’s opstand tegen Nederland werd op 22 oktober 1832 tussen Frankrijk en Engeland een overeenkomst aangegaan om in beider havens embargo te leggen op de Nederlandse koopvaardijschepen en de kusten van Nederland te doen blokkeren door een Frans-Engelse vloot. (opm: citaat uit een lang artikel)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 30 augustus. Het Nederlandse kofschip HENDRIKA JOHANNA, kapt. H.G. Eefting, geladen met tarwe, bestemd van Riga naar de Maas, is in de nacht van de 24e augustus met een bark in aanzeiling geweest en de volgende dag door het volk verlaten, waarop de kapitein en de bemanning, twee man uitgezonderd, op de bark overgingen, terwijl de vrouw van de kapitein verdronk. De twee achtergelaten manschappen werden door de stoomboot HELEN McGREGOR opgenomen en alhier aangebracht.


Datum: 07 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 september. Heden namiddag is van de werf van de Wed. E. Visser & Co alhier te water gelaten het voor rekening van de heren C. Balguerie & Zn gebouwde schip OLIVIER VAN NOORD, groot 300 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. O. Kievyt en bestemd voor de vaart op Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marstrand (opm: eilandje voor Zweedse Westkust), 27 augustus. Voor circa acht dagen zijn bij Näskrob aangedreven de wrakstukken van een Nederlandse kof en bij Onsala een gekapte en afgetakelde mast, vermoedelijk tot gemelde kof behorende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hjörring, 29 augustus. Het tjalkschip ELEONORA ALLEGONDA, kapt. Van Diepen (opm: zie ook NRC 190950, waarschijnlijk smak, kapt. A.W. Pot), te Groningen te huis behorende, is eergisteren avond gekenterd bij Ruberg (opm: Jutland) aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 29 augustus. De lading van het op de 21e dezer in de nabijheid van Schwarzort (opm: Juodkrantė, Neringa) gestrande schip CORNELIA, kapt. Mooij, is geborgen en hier in een zeer beschadigde toestand aangebracht. Het schip bevindt zich echter nog in goede toestand en men zal, zodra het weder zulks toelaat, pogingen aanwenden om hetzelve er af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 24 augustus. Gisteren sloeg de bliksem in de bezaansmast van het Nederlandse schip (opm: kof) WENDELINA, kapt. H.J. Mulder, hetwelk zeilkaar op onze rede lag. De mast werd door de bliksem gespleten en het schip bekwam bovendien nog andere schade. Het is in de haven gehaald om de bekomen schade te repareren.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Advertentie. Bij deze wordt ter kennis van het publiek gebracht, dat de Curaçaosche Pakketvaart Maatschappij de vracht op droge goederen van St. Thomas naar deze haven verminderd heeft, en dat men, instede van 35 centen van de gulden voor een kubieke voet, volgens tarief, voortaan 30 centen zal hebben te betalen.
Curaçao, 6 september 1850, D.A. Jesurun

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 6 september. Heden is alhier binnengekomen het schip CONCORDIA, kapt. J.C. Londt Hz, van Amsterdam, hebbende 43 dagen reis.
Gisteren is alhier uitgeklaard de Nederlandse schoener ESSEX, kapt. C.M. de Haseth, naar Curaçao met vier passagiers, 12 vaten dram, 6 vaten rum, 7 balen wollen dekens, 50 vaatjes boter, 57 kazen, 50 hammen, een kelder manufacturen en diverse victualiën.


Datum: 09 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Boston, 23 augustus. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Kuiper, van Rotterdam naar hier bestemd, en waarvan wij vroeger het stranden op Goose eiland vermeldden, is afgekeurd geworden. (opm: toevoeging uit AH: afgekeurd en verkocht als zijnde onherstelbaar)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 september. De schepen ZES GEZUSTERS, kapt. G.H. Ruhaak, en LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, beide bestemd naar Batavia, zijn met elkander in aanzeiling geweest, waardoor de laatste de bezaansboom heeft gebroken.


Datum: 10 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Dickman, van Bremen naar Hull, is de 2e september lek te Emden binnengelopen, waar dit schip zal lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Husum, 6 september. Het schip (opm: kof) JOHANNA, kapt. C.D. Douwes, van Edam in ballast naar de Eider bestemd, is de 26e augustus op Süderoog gestrand en verbrijzeld. De bemanning is gered en gisteren hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Varberg, 30 augustus. In de nacht van de 27e dezer is in onze nabijheid gestrand het kofschip JANTINA CATHARINA, kapt. N.J. Smaal, te Delfzijl te huis behorende, van Hartlepool met steenkolen naar Malmö bestemd. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laesoe, 23 augustus. Het te Hoogezand te huis behorend kofschip ANNEGINA, kapt. Patje (opm: W.W. Pattje), van daar in ballast naar de Oostzee bestemd, is eergisteren morgen aan de noordzijde van ons eiland gestrand en verbrijzeld. De manschap is gered, tuig en inventaris zijn geborgen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 september. Heden zijn alhier binnengekomen de schepen MARIA, kapt. S.J. Rotgans, van Amsterdam, en WEST INDIË, kapt. T.D. Lieuwen, van Napels.


Datum: 11 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Het schip ZELDENRUST, kapt. E.G. Jonker, van Dantzig naar Dokkum, is volgens brief van Delfzijl van de 8e dezer aldaar lek en met verhitte lading binnen gelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marstrand, 1 september. Aangaande het schip HENDRIKA JOHANNA, kapt. Eeftingh, van Libau (opm: Liepaja) naar de Maas, in de Paternoster Scheere gestrand, wordt gemeld, dat het zeer gevaarlijk zat en verkocht zou worden. Een groot gedeelte der lading en inventaris was geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht van Curaçao van het begin van augustus had het fregat PRINS VAN ORANJE, onder bevel van de kapt. ter zee Bouricius, het lang verwachte bezoek aan die haven gebracht, na Teneriffe, de kust van Guyana, Fernando Po, Ascencion, Rio-Janeiro en Laguayra aangedaan te hebben, in de meeste van welke plaatsten de état-major en de equipage echter, uithoofde der aldaar heersende kwaardaardige ziekte, schaars gelegenheid hadden aan land te gaan. De korte tijd van het verblijf in de haven van Curaçao is zowel ten genoege der equipage als van de ingezetenen zo aangenaam mogelijk doorgebracht en het scheepsvolk heeft zich voorbeeldig gedragen. De 27e juli verliet het fregat die haven om naar het vaderland terug te keren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Thans zullen van ‘s Rijks marinewerf alhier naar het departement van marine te ’s-Gravenhage worden vervoerd alle papieren en archieven, alhier berustende. Onder dezelve bevinden zich nog belangrijke stukken uit de zeventiende eeuw, als eigenhandig van M.H. Tromp, 1648, waarbij al het werkvolk op de werf werd bedankt als zijnde het werk afgedaan. Een bewijs, dat te dier tijde men het personeel op de werf slechts tijdelijk gebruikte. Voorts stukken van C. de Wit, van Van Brakel, enz.


Datum: 12 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Axim (opm: Golf van Guinee), 8 juli. De brik LA NORMA, kapt. Reuss, is de 6e dezer alhier vergaan. Schip en lading zijn verloren, de gehele equipage is gered. Het weinige, dat van de goederen kon gered worden, werd door de negers gestolen, niettegenstaande de bezetting van het Nederlandse fort zulks met geweld trachtte te keer te gaan en verscheidene plunderaars daardoor het leven hebben verloren.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 11 september. Heden is alhier uitgeklaard de Nederlandse schoener THE MAIL, kapt. N. Gomez, naar Demerary met 25 vaten en 2 manden aardappelen, 1 mand Seltzerwater, 1 kuip stokvis, 12 hammen, 2 vaten azijn en 250 bossen bananen.


Datum: 13 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 30 augustus. Gisteren is hier met noodmasten in sleeptouw van de stoomboot GLER binnen gekomen het te Delfzijl te huis behorend kofschip VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Stenger, van daar naar Rusöer bestemd. Hetzelve had de masten al reeds op de Nederlandse kust verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Eefting van het verongelukte schip HENDRIKA JOHANNA klaagde volgens brief van Arendahl van de 30e augustus over de onheuse behandeling, ondervonden aan boord van het Russische schip, dat hem overzeild had, zijnde het Russische schip CONSTANTIN, kapt. J.L. Andersen, in ballast van Londen naar de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende, de scheepstimmerwerf te Hoorn voor eigen rekening aanvaard hebbende, neemt bij deze de vrijheid zich te belasten zowel tot het bouwen van nieuwe als tot het repareren van oude schepen of schuiten voor buiten- of binnenlandse vaart. Zijn veeljarige ondervinding buiten de stad Hoorn heeft hem in staat gesteld van alles, wat tot het bouwen of herstellen van vaartuigen behoort, met de allerminste of min kostbaarste te concurreren. De voorz. werf is voorzien van vier langs- en een kant- of dwarshelling.
Hoorn, september 1850, Jn.C. Wolfrat, mr.schepenmaker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 27e augustus is te Arendal aangekomen kapt. Eeftingh van het verongelukte schip HENDRIKA JOHANNA. Hij bericht dat hij door een Russische schip aangezeild is en dat hij zich met zijn manschap uitgenomen twee man op dat schip gered heeft, waarvan zij door een loodsboot overgenomen en te Arendal aangebracht zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier bij het kantongerecht te Hindelopen, gedenkt, op vrijdag den 20 september 1850, des namiddags om 2 uur, aan de Zeesluis te Workum, tegen gereed geld, te verkopen: het Hol of Casco van het Tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, groot 65 ton, zoals hetzelve op het Noorder Strand buiten de haven van Workum is zittende, alsmede de daarvan geborgen complete inventaris, bestaande in: 1 zo goed als nieuw mast en verdere rondhouten, 1 geheel nieuw en 1 halfsleten zwaard, het roer en spil met aanbehoren, 3 ankers, 1 ankerketting lang 45 faam, 1 ankertouw, 9 onderscheidene zeilen, waaronder zo goed als nieuwe en beter dan halfsleten, staand en lopend touwwerk, kettingen, 1 nieuwe vlet, enz., enz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband, te Ameland, zal aldaar te Hollum, bij het Pakhuis, bestemd ter berging van strandgoederen, op woensdag den 18 september 1850, des voormiddags ten 9 ure, tegen gerede betaling, publiek verkopen: de Tuigage van het bij Ameland gezonken Nederlands Kofschip, de HOUTHANDEL, gevoerd door kapitein H.H. Geveke van de Lemmer (opm: zie NRC 210950), hoofdzakelijk bestaande in: 2 ankers, ankertouw en ketting, 16 stuks, nieuwe en oude zeilen, staand en lopend touwwerk, ra’s, gieken, gaffels, boegspriet, ene boot, timmer en koksgereedschappen en hetgeen meer tot ene complete inventaris behoort. Daags voor den verkoop des namiddags ten 5 ure, zal bij Holwerd, een schip gereed liggen, om alsdan de gegadigden naar Ameland over te voeren.


Datum: 14 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 9 september. Heden is alhier door het schip SIREN, kapt. Luroson, aangebracht de equipage van het Nederlandse kofschip BOUWINA HENDRIKA, kapt. Wachter (opm: zie AH 140950, waar gewag wordt gemaakt van een Hanoverse galjoot), welk schip de 2e dezer op 46º NB 17º WL hebbende toen 30 dagen reis, van Lissabon naar Hamburg bestemd, in een zinkende staat door het volk verlaten is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 10 september. Gisteren is hier gepasseerd het Nederlands kofschip JANTINA, kapt. De Jong, van Southampton naar Newcastle bestemd. Dit schip is in de nacht van de 4e dezer door een brik aangezeild, waardoor de kof de boegspriet verloren heeft. Het schip was dicht gebleven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 9 september. De Hanover galjoot BOUWINA HENDRIKA, kapt. Wachter, van Lissabon naar Hamburg, is de 2e dezer op 46º NB 17ºWL in zinkende staat verlaten geworden. De equipage en de passagiers zijn gered door de SIREN, die alhier is aangekomen. (opm: zie ook opmerkingen in het bericht in NRC 140950)

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De Nederlandse schoener ESSEX, kapt. J.A. de Haseth is gisteren morgen van Suriname alhier aangekomen met vier passagiers.


Datum: 16 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 september. Heden is bij de scheepsbouwmeesters J.R. Boelen & Zonen op de werf De Haan, in de Bikkerstraat te Amsterdam de kiel gelegd van een fregat, bestemd voor de grote vaart op alle werelddelen. Dit schip zal gebouwd worden voor een rederij onder directie van de heren Gideon Boissevain & Co te Amsterdam en zal de naam voeren van NEDERLAND EN ORANJE.


Datum: 17 september 1850


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op vrijdag den 20 september 1850, des namiddags ten vijf uren, zal, in de kanselarij van het consulaat generaal van Frankrijk te Amsterdam, overgegaan worden tot de aanbesteding van ene lening (bodemarij) tot dekking der reparatie kosten van het Franse brikschip NANINE, thans liggende te Harlingen wegens zware averij.
Nadere informatie te bekomen in genoemde kanselarij en ten kantore van den consulaire agent te Harlingen. (opm: zie LC 151050)
De kanselier van het consulaat generaal van Frankrijk, Héritte

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 september. Jongstleden zaterdag 14 dezer is te Schiedam op de werf De Nijverheid, door de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zn de kiel gelegd van een barkschip, groot 250 lasten, bestemd voor de grote vaart op alle werelddelen. Hetzelve zal de naam voeren van HENRIËTTA ELISABETH SUSANNA, en gebouwd worden voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Groot, Roelants & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 september. Men verneemt, dat het alhier liggende oorlogsstoomschip SURINAME, welks vertrek vroeger tegen de helft dezer maand geannonceerd is, op de 1e oktober aanstaande de reis naar de Oost-Indiën zal aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 16 september. Vrijdag is alhier binnengebracht het kofschip CERES, kapt. P.D. Doijes, van Warffum, gebouwd op de werf van O. Holthuis te Veendam. Dit schip zal hier verder voltooid worden.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant

In het Neder-district Nickerie zijn uitgeklaard: de 14e augustus het schip JAN VISSER, kapt. A.J. Driest, naar Amsterdam met 165 vaten suiker, 42 balen schone katoen en 52 vaten rum, en de 29e augustus het schip NICKERIE PACKET, kapt. D. Hofker, naar Amsterdam met 260 vaten suiker, 42 balen hele en 2 dito gebroken koffie, 53 balen schone katoen, 5 vaten rum en 2.000 ponden kwassiehout.


Datum: 18 september 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Door de hevige en herhaalde stormen van het afgelopen jaar zijn de gevallen van stranding op de kusten van het gewest, talrijker geweest dan in de vorige jaren. De voornaamste strandingen, waarbij mensenlevens verloren zijn gegaan, waren :
In het ressort Terschelling : Op 31 december het vissersvaartuig DE BOMBARDIER, van Oostende. Van de zeven man equipage mocht het de kapt. Johannes Pilouis, de stuurman en een matroos gelukken zich door zwemmen te redden ; de vier overige vonden hun dood in de golven.
In het ressort Texel : In de nacht van 16 op 17 november het Noorse brikschip
ERICK BÖRRESEN, gevoerd geweest door kapt. J. C. Hesselberg, met hout, van Drummen naar Cornwall ; de bemanning, sterk 10 man, wachtte de komst der reddingsboot niet af, maar beproefde zich te redden met de boot van het schip. Deze sloeg om in de branding, waardoor allen in de golven omkwamen. Op 19 december, des morgens circa 5 ure, het Bremer fregatschip AGNES, varende onder Russische vlag, kapt. Ahrenfeldt, van New-York naar Bremen, met 22 man equipage en 41 passagiers. Eerst ten 2 ure des namiddags mocht het na veel krachtsinspanning, aan de reddingsboten gelukken het schip te bereiken en de overblijvende, ten getale van 19, waaronder 7 passagiers, te redden. De 44 overigen, waaronder 8 vrouwen, waren door de zware branding over boord geslagen en verdronken.
Ongeacht het lage cijfer van vrachtlonen, is de aanbouw van schepen, zo voor de grote, als voor de kleine vaart, in 1849 levendig gebleven.
In de eerste helft van dat jaar was de scheepsbouw te Amsterdam van weinig betekenis ; de laatste maanden hebben zich echter te dien opzichte gunstiger doen kennen.
Op de scheepswerven te Muiden en te Nieuwendam wordt steeds een gewenste bedrijvigheid waargenomen. Ten laatst gemelde plaats zijn de drie schoenerschepen, waarvan de kielen in 1848 waren gelegd, in 1849 van stapel gelopen en geheel volbouwd en zijn twee dier bodems naar buitenland vertrokken. Onmiddellijk zijn weder de kielen voor twee dergelijke schepen gelegd. Te Muiden zijn onderscheidene grotere en kleinere vaartuigen afgetimmerd en te water gelopen, terwijl nieuwe in aanbouw zijn.
De scheepstimmerwerven te Edam, hadden geen bijzonder vertier, zijnde aldaar in 1849 geen enkel groot schip afgelopen.
Van de drijvende droge dokken, waarvan er te Amsterdam drie in werking zijn, wordt door verschillende schepen, waaronder van het grootste charter, gebruik gemaakt.
Desgelijks blijven de beide sleepboten op het IJ en Pampus goede diensten bewijzen ; ongeveer 800 schepen hebben in 1849 van die boten gebruik gemaakt.
(opm: uittreksel uit het verslag van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het jaar 1849)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de 3e september is ter rede van Muntok ( residentie Banka) gekomen het Nederlands-Indische barkschip DIEDERIKA, aan boord hebbende de opvarenden van het op 30 augustus in Straat Gaspar – beoosten Banka – verongelukte schip AQUA MARINE, gevoerd door W.H. Ellis, met een lading kaneel, kaneel-olie en zijde en bestemming naar Londen. Volgens opgave van de gezagvoerder, is hij met zijn bodem, komende van Hongkong en Whampoa, in de nabijheid van Poeloeliat (opm: Pulau Liat), op blinde koraalklippen geraakt en heeft hij, daar het schip onherstelbaar lek gestoten was, hetzelve met zijn vrouw en 21 opvarenden, uit welke de bemanning bestond, verlaten en aan de vlammen prijs gegeven, om de lading niet te doen vallen in handen van een aantal verdachte prauwen, welke op het wrak aanstuurden. Des anderen daags zijn de schipbreukelingen door de DIEDERIKA opgenomen en naar Muntok overgevoerd, vanwaar zij naar Singapore zullen vertrekken.


Datum: 19 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 september. Heden is van de werf van de heer F. Smit aan de Kinderdijk met het beste gevolg te water gelaten het barkschip DOELWIJK, groot ca. 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. D.H. Kramer, terwijl onmiddellijk daarop de kiel is gelegd van een barkschip van ca. 300 lasten, hetwelk genaamd zal worden FOP SMIT, beide bestemd voor de grote vaart en voor rekening van de rederijen onder directie van de heer Wm Ruys J.Dz. alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 september. Het schip ELEONORE ALLEGONDA, kapt. Post (opm: smak, kapt. A.W. Pot; zie ook NRC 070950), met ijzer geladen van Rotterdam naar Stettin (opm: Szczecin) bestemd, is in de laatste storm in de Oostzee verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen, om tegen ultimo oktober te vertrekken, het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip DOELWIJK, kapt. D.H. Kramer, voerende een geëxamineerde scheepsdokter, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en expresselijk tot de overvoer van machinerieën vervaardigde grote luiken. Adres ten kantore van Wm Ruys J.Dzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 7e oktober 1850 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen:
- Het extra snelzeilend, gekoperd, driemast galjootschip de ANNA EN MARIA, gevoerd door kapt. Steenveld, varende onder Nederlandse vlag, gemeten op 160 lasten, en verder met al deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris. (opm: zie NRC 091050, AH 161051 en 221051)
- 3/32e Aandelen in het onder Nederlandse vlag varende fregatschip PRINS HENDRIK, gevoerd door kapt. J. Goedkoop, gemeten op 368 lasten.
Iemand nader bericht begerende, spreke met bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver en H. I. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 7e oktober 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild schoenerschip, genaamd NEPTHUN, varende onder Kniphauzer vlag, gevoerd door kapt. J. J. Peters, volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen 15 duimen, wijd 4 ellen 40 duimen, hol 2 ellen 57 duimen, en alzo gemeten op 96 tonnen of 51 lasten.
Breder volgens inventaris en bericht bij de bovengemelde makelaars.


Datum: 20 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 september. Het kofschip ANNA LUITZIA, van Pekel-A, kapt. Vos, van Riga naar Schiedam met gerst, is gisteren op de Lappengrond (opm: de bank Lappegrunden bij de noordelijke ingang van de Sont) vastgeraakt, doch na een gedeelte der lading gelost te hebben, weder vlot gekomen. Hetzelve is heden in het opzeilen (aan het opzeilen [naar Elseneur]).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief d.d. 23 juli l.l. van kapt. J.B. Jaski, voerende het schip CATHARINA JOHANNA, van hier naar Batavia, was hij alstoen in goede staat met een zuidelijke wind zeilende op 07ºNB 18ºWL; aan boord was ales wel. Tevens rapporteert kapt. Jaski, dat de 12e juli in goede staat met hem zeilende was op de hoogte van de Kaap Verdische eilanden het Rotterdamse barkschip TERNATE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kennisgeving. Op donderdag de derde oktober 1850, des voormiddag ten tien uren, zal ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Appingedam, zitting houdende te Appingedam in het gerechtsgebouw aldaar, openlijk verkocht en aan de meestbiedende of hoogst afmijnende worden toegewezen, het onder Nederlandse vlag varende kofschip genaamd ANTINA TJAKELINA, tehuis behorende te Delfzijl en door de geëxecuteerde zelve als schipper wordende gevoerd, lang 23 ellen 38 duimen, wijd 4 ellen 53 duimen en hol 2 ellen 8 duimen en geijkt op twee en vijftig lasten of acht en negentig tonnen met deszelfs beide masten, het roer, staand en lopend want, benevens het verder touwwerk, opgoed, de inventaris, en al des zelfs verder toebehoren, daarbij in beslag genomen. Ten verzoeke van de heer Pieter Jans Vos, burgemeester der gemeente Delfzijl, wonende te Delfzijl, voor wie ten deze woonplaats is gesteld ten kantore van Mr. R.T. Mees, procureur te Appingedam, die als zodanig voor de executant occupeert en ten zijnen huize te Delfzijl en ten laste van Wibbe Kleindijk, scheepskapitein te Delfzijl, geëxecuteerde gearresteerd bij proces-verbaal van den 20 juli 1850 daarvan door den deurwaarder G.J. van Til, in bijzijn van getuigen opgemaakt behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken en het kadaster te Appingedam, den 31 Augustus 1850, deel 2 no. 112.
Mr. R.T. Mees, procureur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Men schrijft uit Elseneur van de 10 dezer, dat aan de Lappengrond is vastgeraakt het kofschip ANNA LUITSIA, kapt. Vos, van Pekela, van Riga naar Schiedam met gerst. Het is door lossing en lichters weder vlot geworden.


Datum: 21 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 september. Heden is van de werf De Nijverheid te Schiedam door de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde brikschip ANNA, groot 328 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. P.A. Klevenberg, onder directie van de heer M. Kerdel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 september. Ook is heden namiddag van de werf van de heer C. Smit te Alblasserdam met het beste gevolg te water gelaten het barkschip RIJSWIJK, groot circa 300 lasten, bestemd voor de grote vaart, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Van der Kun & Van Schelle.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 september. Het schip HOUTHANDEL, kapt. H.H. Geveke, met hout van Frederikstadt naar Amsterdam bestemd, met schade te Ameland binnengelopen, is afgekeurd geworden en in deze laatste haven verkocht. (opm: aankomst te Ameland is niet te vinden in de kranten, zie ook LC 130950; de kof was op 5 augustus 1850 te Frederikstadt gearriveerd van de Lemmer; datum vertrek van Frederikstad in de kranten niet gevonden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 september. Het schip (opm: fregat) MARGARETHA JOHANNA, kapt. Schou, van Batavia herwaarts gedestineerd, is volgens brief van de Kaap de Goede Hoop in dato 16 juli, de 12e dito met schade aan bezaansmast en roer, verlies van de kombuis en één man der equipage, zijnde de koksmaat, in Simonsbaaij binnengelopen. Het was bezig met lossen om te repareren. Het onderschip (opm: onderwaterschip) had niet geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikstad, 2 september. Vertrokken EENDRAGT (opm: kof), H.A. Scheppers naar Groningen.


Datum: 23 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Salcombe, 18 september. Het Nederlandse kofschip MARGARETHA, kapt. Boomgaard, van Liverpool naar Groningen, is hier gisteren lek binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 juli. Scheepsvrachten. De volgende bevrachtingen hebben in deze maand plaats gevonden, als van Nederlandse schepen de ALIDA WILHELMINA tot NLG 80 per last zonder meer voor een lading suiker, te Soerabaija in te nemen, de JAN VAN HOORN tot NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor rijst grotendeels bevracht, de PLANCIUS naar Singapore en Amoy en terug naar Java voor NLG 12.000, en NLG 2.600 per maand surplus indien die reis langer dan vijf maanden duurt. De BATAVIA, BATAVIER en ELISE SUSANNE worden merendeels voor eigen rekening beladen, terwijl het schoenerbrikschip JOHANNA CATHARINA naar China is aangelegd en vermoedelijk een goede vracht zal maken, dewijl thans veel vrachtgoederen en Chinese passagiers te verkrijgen zijn. Het Bremerschip ATLAS is vercharterd naar Hamburg tot GBP 3.5/- per ton, en idem LIVONIA wordt door de agenten beladen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op Axim, een Nederlandse bezitting ter kust van Guinea, is de 4e juni l.l. een Engelse brik gestrand, welker equipage door de goede maatregelen van de resident aldaar is gered niet alleen, maar ook de lading, welke hij tegen een grote menigte van toegesnelde inlanders moest verdedigen met niet meer dan zeven soldaten, waarover hij slechts beschikken kon, zijnde er bij die gelegenheid drie negers gedood en 20 gevangen genomen.


Datum: 24 september 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Mijn geliefde echtgenoot de heer Barend de Ronden, in leven rustend koopvaardij-kapitein, overleed heden na een langdurig smartelijk lijden in de ouderdom van bijna 70 jaren, na een gelukkige echtverbintenis van ruim drie en twintig jaren. Dankbaar voor zijn langdurig bezit, wordt hij nochtans oprecht betreurd door mij en mijn kinderen.
Op begeerte van de overledene mogen er geen uiterlijke tekenen van rouw worden
gedragen.
Nieuwer- Amstel, 20 september 1850, H. Rosee, Weduwe B. de Ronden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 september. Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, is op 12 juli, van een kruistocht tot opsporing der zeerovers, te Batavia teruggekomen. Het is de luitenant ter zee 1ste klasse J. Andreae, commandant van de PHOENIX, niet gelukt de zeerovers zelf te ontdekken, doch zijn tocht was verre van onvruchtbaar, daar bij die gelegenheid het leven is gered van 18 personen, zijnde de bemanning van een prauw sampang, die met rijst beladen, en van Tagal naar Batavia bestemd, op de hoogte der Sedoelang-eilanden, door 7 roversvaartuigen was aangerand en buit gemaakt. De opvarenden van deze vreedzame handelsprauw waren vervolgens door de rovers op een onbewoonde en onbegroeide zandbank, meedogenloos, zonder enig voedsel of water, nedergezet, alwaar zij, zonder tijdige komst van de PHOENIX, ongetwijfeld van honger en gebrek zouden zijn omgekomen. Onmiddellijk na de terugkomst van de PHOENIX, zijn drie stoomschepen, de VESUVIUS, BORNEO en PHOENIX, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste klasse H. Kamp, van Batavia afgezonden, om de kust nogmaals te bekruisen en te onderzoeken. (opm: zie ook PGC 270950)


Datum: 25 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. Hier ter stede is met de jongste overland-mail het bericht ontvangen, dat thans het meer besproken contract gesloten is tussen de heer Cores de Vries en het gouvernement van Nederlands-Indië, houdende de daarstelling door een associatie onder directie en op naam van genoemde heer van een geregelde stoombootdienst tussen Java en de buitenbezittingen. Het op Java getekende contract is mede door de laatste mail hier aangebracht. Te Java was men met het oog op de uitbreiding, die de handel door deze nieuwe dienst zal erlangen, hoogst ingenomen met deze onderneming en ook hier beaamt men ten volle al het nut, hetwelk door dezelve kan bereikt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stavoren, 16 september. Donderdag j.l. (opm: 12 september) liep alhier het fraai gebouwd kofschip de STAD STAVOREN, groot 143 tonnen, met het beste gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester A.H. Veldstra. Dit was een blijde gebeurtenis voor Stavoren.
Met het diepe verval van Frieslands oudste stad geraakten ook successievelijk en binnen weinige jaren haar vier scheepstimmerwerven, vier smederijen, drie lijnbanen, drie zeilmakerijen, mast- en blokmakerijen, alle welke door onderscheidene thans nog levende mensen in deze gemeente in bloei zijn gekend, in diep verval en wel dermate, dat in 1808 de laatste kof van de enige nog overgebleven werf van de heer Visser van stapel liep, zodat die bedrijvigheden en vroegere bronnen van welvaart sedert geheel hadden opgehouden te bestaan. Doch nu sedert een zevental jaren mogen Stavorens ingezetenen zich weder verheugen met het bestaan van een alleszins doelmatig aangelegde scheepstimmerwerf, één smederij en één lijnbaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, makelaar, zal op maandag de 7e oktober 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, verkopen: een extra ordinair welbezeild barkschip, genaamd JOHANNA, varende onder Hamburger vlag en gevoerd door kapt. P.J. de Boer, volgens Nederlandse meetbrief lang 29 el 90 duim, wijd 6 el 37 duim, hol 4 el 21 duim, en alzo gemeten op 356 tonnen of 188 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 11 september. Scheepsvrachten flauw en zelfs lager naar Engeland, terwijl voor de Noordelijke havens en de Middellandse Zee zeer weinig vraag blijft. Naar Engeland Sh.57/- per ton talk, Sh.7/9 à Sh.8/3 per quarter tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra ordinair welbezeild Nederlands gebouwd, gekoperd en gedeeltelijk kopervast stoomschip, voorzien van dubbele machine, lage drukking, 90 paardekracht, en complete inventaris. Adres franco bij Floris der Kinderen, makelaar te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Jan Corver en H.L. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 7e oktober 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen 1/32e aandeel in het gekoperd Nederlands fregatschip SUMATRA, gevoerd door kapt. K.L. Swart, groot 772 gemeten tonnen, thans op reis naar Java. Breder volgens bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Den 20ste juli heeft van Batavia na volbrachte reparatie de reis voortgezet het schip (opm: bark) de VLASHANDEL, kapt. Hoek, van Singapore naar Triëst.


Datum: 26 september 1850


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 25 september. Volgens schrijven van kapitein W. Veeneman, voerende het schip (opm: bark) MERCURIUS, uit Singapore, van 30 juli l.l, zoude hij dien dag naar Amoy en Stanghae (opm: Shanghai) vertrekken. Schip en equipage waren in goeden staat.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 25 september. Heden is alhier binnengekomen het schip AMICITIA, kapt. B.J. Wijgers, van Amsterdam, hebbende 41 dagen reis.


Datum: 27 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. De Nederlandse bark DRIE GEBROEDERS, kapt. Swart, welke schade had bekomen op haar reis van San Francisco naar China, heeft weder nieuwe schade bekomen op haar reis van China naar Batavia, hebbende gestoten in het begin van mei.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Uit berichten van Java verneemt men o.a:
De eerste juli is een handels-prauw, naar Indramajoe bestemd en waarop als passagiers de heren D.J. Bulsing en Cordesius aan boord waren, door drie rovers-prauwen vervolgd en aangevallen, doch is het hun gelukt om door een goede wind begunstigd te ontkomen en te Tjiperage binnen te lopen. Bij dit kortstondig gevecht is de heer Cordesius door een kogel getroffen over boord geslagen en verdronken.
Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, kapt. Andrea, heeft de kust van Krawang ter opsporing van zeerovers nauwkeurig bezocht, maar geen der zelve kunnen aantreffen. Men heeft echter 18 personen, tot de bemanning ven een handels-prauw behorende en die door rovers meedogenloos op ene onvruchtbare en onbegroeide zandbank waren afgezet en die daar waarschijnlijk van kommer en gebrek zouden zijn omgekomen, het leven gered. Sedert is dit stoomvaartuig met de stoomschepen VESUVIUS en BORNEO nog eens derwaarts gezonden om het onderzoek te hervatten en heeft men de overtuiging erlangd dat de rovers naar elders waren gevlucht en de kust als gezuiverd kon worden beschouwd.


Datum: 28 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 september. Aangaande het schip MARGARETHA JOHANNA, kapt. Schou, van Batavia herwaarts gedestineerd, met schade aan de Kaap de Goede Hoop binnen gelopen, wordt gemeld, dat hetzelve gedurende zes weken hevige stormen had doorgestaan en gedeeltelijk moest koperen, doch hoopte de kapitein de 20e augustus weder gereed te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Curaçao, 18 augustus. De bestellingen tot aanbouw van schoeners alhier voor de Engelse koloniën hebben een aanvang genomen, Uit Jamaica is een schoener, groot 50 lasten, op de werf van de heren H. van der Meulen & Co besteld. Gisteren liep van die werf van stapel een fraaie schoener, welke dadelijk is verkocht voor NLG 17.000.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De 27e dezer, des morgens, is alhier binnengekomen de Nederlandse pakketschoener TRANSIT van St. Thomas. De pakketschoener is ditmaal vijf dagen na de tijd aangekomen, welke vertraging veroorzaakt is door de latere aankomst van de stoompakket en door windstilte. De stoompakket is de 21e des avonds om 9 ure te St. Thomas aangekomen en de TRANSIT is de 23e des morgens vertrokken.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De zeevarenden, die Cuba voorbij zeilen of de Golf van Mexico doorkruisen, wordt geraden op hun hoede te zijn, daar het gebleken is hoe men op de Benin-eilanden valse lichtvuren ontstoken heeft om de schepen te doen stranden en alsdan te plunderen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 28 september. Heden is alhier binnengekomen het schip THETIS, kapt. K. Poel, van Amsterdam met 5 passagiers, hebbende 59 dagen reis.


Datum: 30 september 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 21 september. Het schip CORNELIS (opm: in eerdere berichten CORNELIA), kapt. Mooij, van Rotterdam herwaarts gedestineerd, bij Schwarzort (opm: Juodkrantė, Neringa) gestrand, is wrak en zal overmorgen verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marstrand, 13 september. Het schip HENDRIKA JOHANNA, kapt. Eefting, van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam, alhier in de nabijheid gestrand, is wrak en voor 2.340 daalders verkocht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In het begin van oktober zal van Amsterdam naar Curaçao geëxpedieerd worden het nieuw gebouwd en gezinkt schoenerschip PRECIOSA, kapt. K. Ouwehand, hebbende uitmuntende gelegenheid zowel tot de overvoer van goederen als van passagiers. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de boekhouders Kerkhoven & Coutinho te Amsterdam, of bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & Arbman, mede alhier. (opm: eerste reis)


Datum: 01 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 september. Volgens een heden alhier ontvangen bericht moet bij Wesel gezonken zijn de stoomboot IJSSEL van de Rijn- en IJssel-Stoomboot Maatschappij. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 september. Volgens bericht van loodsen zou in de nacht van 27 op 28 dezer op de Noordvaarder bij het eiland Terschelling gestrand zijn een ogenschijnlijk Franse brik, de naam onbekend. (opm: zie NRC 031050)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse kofschip THOMAS AINSWORTH, kapt. Jonker, van Newcastle met steenkolen naar Zwolle, is volgens brief van Texel van de 29e september, die morgen te ca. 5 ure, in de Eijerlandse gronden gestrand en zal met de lading weg zijn. Het volk heeft zich met de boot gered en men zal trachten zo veel mogelijk van de inventaris en van de tuigage te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop een snelzeilend eikenhout brikschip, varende onder Pruisische vlag, groot volgens Nederlandse meetbrief 258 ton, gebouwd in het jaar 1846 en liggende voor deze stad. Nadere informatiën bij de cargadoors Van Veen & Koli alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris Mr. H.J. Offerhaus te Delfzijl, zal op maandag 7 oktober 1850 des avonds te zeven uren, ten huize van de logementhouder Hazendonk, in het gemeentehuis te Delfzijl, publiek worden verkocht, het in het jaar 1849 uitgehaald Nederlandse kofschip ANTINA TJAKELINA, kapt. W. Kleindijk, thans liggende in de haven van Delfzijl met deszelfs complete en zo goed als nieuwe inventaris invoege die gespecificeerd ten huize van verkoop ter lezing.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 september. Alvorens onze gebrekkige schildering van deze vreugde en genotvolle vrijdag te eindigen, moeten wij nog loffelijke melding maken van het kofschip CHRISTINA JOHANNA, kapt. Lauwrens, dat geheel geïllumineerd een schip van enkel vuur scheen en waarvan vooral de afspiegeling in het water de moeite van ene wandeling naar de Noorderhaven ruimschoots beloonde. Het is natuurlijk dat wij veel niet vermelden en ook niet over alles wat ter opluistering van het feest geschied is, in het brede kunnen uitweiden. Vandaar dat wij van een aantal luisterrijke partijen in de loop der feestdagen door dezen en genen gegeven, allen met name vermelden een prachtig diner op vrijdag bij Jhr.Mr. O.O. I.J. van Swinderen, waaraan vele aanzienlijke personen deelnamen.


Datum: 02 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 oktober. Wij deelden gisteren het bericht mede, dat bij Wesel gezonken was de stoomboot IJSSEL van de Rijn- en IJssel-Stoomboot Maatschappij. Als nadere bijzonderheden kunnen wij thans daaromtrent het volgende mededelen. De stoomboot IJSSEL voer boven Wesel de rivier op, toen de kapitein een passagiers-stoomboot van de Keulse stoomboot-maatschappij, benevens een zeilschip, de Rijn afwaarts zag komen. Om deze twee schepen te mijden, verliet de kapitein van de IJSSEL het gewone vaarwater, in het vertrouwen, dat hij elders water genoeg zou vinden. Dit was echter zo niet. Spoedig raakte de boot aan de grond met dat gevolg, dat zij een lek bekwam en kort daarna zonk, op een diepte echter van niet meer dan 5 à 6 voet water. Men is ijverig bezig te pompen en hoopt de boot spoedig weder boven water te brengen. De goederen hebben enigszins geleden. De passagiers zijn, naar men vermoedt, met de sloepen van de boot naar Wesel teruggebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 oktober. Volgens bericht uit Smirna (opm: Izmir) d.d. 11 september is daar aangekomen de BOREAS, kapt. C. van Gelderen, van Vlaardingen, laatst van Malta, in 37 zeedagen. Met de eerste vruchten zou het schip over Samos naar Vlaardingen retourneren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het schip JANTINA, kapt. De Jonge, van Koningsbergen herwaarts gedestineerd, is volgens brief van Tonningen van de 21e september aldaar met verhitte lading binnengelopen. Het moest gedeeltelijk lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Volgens brief van Tonningen van de 22e september waren de vorige dag door de Deense commandant aldaar acht schepen afgewezen (opm: toestemming tot binnenvaren geweigerd door Deense oorlogsschepen, die de haven blokkeerden, zie ook NRC 100550) waaronder zes Hanoveraanse en twee Nederlandse schepen, zijnde de schepen, gevoerd door de kapiteins S.O. Visser en H.J. Olthoff, beide bestemd naar de Oostzee.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia zijn gearriveerd:
De 27e september de bark WILLEM BARENDS, kapt. W. Landsaat, de 19e mei vertrokken van Amsterdam.
28 september. De Ned. bark HONG GOANG, kapt. Tjan Goagsan, van Cheribon de 25e september.
28 september. De Ned. schoener KIEN GOAN, kapt. Hadjie Osman, van Sumbawa de 17e september.
29 september. Het Ned. schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolfs, van Amsterdam de 16e juni, passagiers de heren J.W.C. van Steeden en J. Munters, jufvrouwen W. Brandts en J.P. Logger.
29 september. Het Ned. schip MARIA, kapt. H.D. van Wijk, van Amsterdam de 16e juni.
29 september. Het Ned. schip STRAAT BALIJ, kapt. G. Mulder, van Amsterdam de 24e juni, passagier de heer Struwe.
29 september. Het Ned. schip CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gorting, van Amsterdam de 21e juni.
29 september. Het Ned. schip SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Tekelenburg, van Amsterdam de 24e juni.
29 september. De Ned. bark MARIA JOHANNA, kapt. J. Sullock, van Padang de 11e september, passagiers de majoor Andriessen en fam., kapt. Hultman, de heer Straus, en Zr.Ms. troepen.
29 september. De Ned. bark SALMA, kapt. C.F. Beasleij, van Sumanap de 23e september.
29 september. Het schip LACHMADY, kapt. Sech Achmat Bin Sadik Jamanie, van Cheribon de 19e september, met Zr.Ms. troepen.
29 september. De brik ALMANSOOR, kapt. Sech Abdul Rachman Bin Achmat Soe, van Indramayoe de 27e september.
30 september. Ned. India COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. M. Butyn, van Middelburg de 22e september.
30 september. Het schip ZEEMANSHOOP, kapt. B. Rouffaer, van Amsterdam de 8e juni.
30 september. Het schip SIRIUS, kapt. H.J. Mulder, van Amsterdam de 16e juni.
30 september. Het schip SUMATRA, kapt. K.L. Swart, van Nieuwdiep de 16e juni.
30 september. Het schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, van Rotterdam de 24e juni, passagiers mevrouwen W. Suermondt en P.J.C. van Nieuwenhoven Helbach.
Vertrokken.
28 september. Zr.Ms. stoomschip BATAVIA, luit. ter zee 1e klasse J.J. van der Moore, naar Singapore, passagiers de pred. J.C. Fraisinet en echtg., de heren R.T. Steners, B. Buchanan, J. Bijdeveld, B. Andreas en Zr.Ms. troepen. – Het Ned. schip BATAVIA, kapt. E. Verschoor, naar Rotterdam, passagiers de heer A. Parkes en 5 militairen.
28 september. Het Ned. schip J.C.J. VAN SPEYK, kapt. J. Nolte, naar Soerabaja.
28 september. Het Ned. schip D'ELMINA, kapt. J.C. Jansen, naar Samarang. – De Ned. bark SAFOERA, kapt. Aboe Tair Bin Hadjie Moehamat Seid, naar Banjermassing. – De Ned. schoener GOCDANG BAZAAR, kapt. Pa Tarisag, naar Jawana.
29 september. De Ned. bark CANTON, kapt. K.W.E. Berger, naar Rotterdam, passagiers mevr. de wed. Verhoeff en 3 dochters en 4 militairen. – Het Ned. schip GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, naar Amsterdam. – De Ned. bark GENERAAL CHASSE, kapt. J. Scott, naar Cheribon.
29 september. De Ned. bark WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, naar Soerabaja, passagier mevr. A.M. Kuhn.
29 september. De Ned. bark CHINA, kapt. T.C.H. Kock, naar Muntok. – De Ned. brik PASEKAN, kapt. Pa Pao, naar Pekalongan. – De Ned. schoener ALOEI SEGAF, kapt. Said Aloei Bin Abdulla Segaf, naar Sumanap. – Het Ned. schip DJEILANIE, kapt. Said Moehamat Bin Alie, naar Sumanap.
30 september. Het Ned. schip ATIAT RAGMAN, kapt. J.H. van Harling, naar Rembang.
1 oktober. Het Ned. schip NOVA SEMBLA, kapt. L. Heijkoop, naar Samarang.
1 oktober. Het Ned. schip FATHAR RACHMAN, kapt. K. de Looper, naar Muntok.
1 oktober. Het Ned. schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuijper, naar Amsterdam, passagier de heer A. Colombat.
1 oktober. Het Ned. schip MARSOEK, kapt. Sech Salman Bin Achmat Bin Soenkar, naar Kandanghaur. – De Ned. bark SUMATRA, kapt. H. Veldtman, naar Makasser.
1 oktober. De Ned. bark INDRAMAYOE, kapt. Nie Tekwie, naar Cheribon.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, stoomschip BORNEO, KONINGIN DER NEDERLANDEN; Gouv. schoener DORIS, Ned. schepen de JOHANNA, de ADMIRAAL JAN EVERTSEN, NOVO ZEMBLA, ZEELAND, FATHAR RACHMAN, MARSOEK, ECHO, COMMERCIE COMPAGNIE, LACHMADIE, SARA ALIEDA MARIE, CATHARINA MARIA, STRAAT BALIE, MARIA, JACOB ROGGEVEEN, barken ALBATROS, DRIE GEBROEDERS, AUSTRALIEN, BUITENZORG, ARDJOENO, de MAAS, NAUWAN ELJOESOOR, JENOER, DIEDERIEKA, FATAHOOL WAHAP, INDRAMAYOE, FATAL KAIR, HOKSOEN, SALMA, MARIA JOHANNA, HONG GOAN, VAN DER PALM, WILLEM BARENDS, SUMATRA; brik TARTAR, AL MANSOOR, schoener INDRAMAYOE, KIM GOAN, TJIENSING REMBANG, BLINJOE SRIEBOELAN. – Eng. schip URGENT, bark LADY OF THE LAKE. – Frans schip RACINE, NICOLAAS CEZARD. – Zweeds schip SIR ROBERT PEEL. – Brem. schip VICTORIA. – Siamsch. bark Brahma.
Samarang. Aangekomen.
21 september. Het Ned. stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, van Batavia de 19e september, passagiers de heren Waller, Krook van Harpen, Bogaard, 4 kinderen van de heer Oudhoff, Zr.Ms. troepen en bannelingen. – De Ned. schoener TIAN HAPLIE, kapt. Tan Lie, van Balie Ampenan de 16e september.
22 september. Zr.Ms. stoomschip ETNA, luit. ter zee 2e klasse J.G. de Man, van Batavia de 20e september.
23 september. De Ned. bark HOKSOEN, kapt. Djan, van Balie Beleling de 20e september. – De Ned. kotter SATANIE, kapt. Pa Sarie, van Batavia de 14e september.
26 september. De Ned. schoener LOUISE, kapt. Loso, van Japara de 23e september.
26 september. De Ned. schoener KOEMPOOL MAAS, kapt. Djamalodien, van Banjermassing de 21e september.
Vertrokken.
20 september. De Ned. bark SAMARANG, kapt. B.J. Raket, naar Padang. – De Ned. schoener TJINGSENG REMBANG, kapt. The Biansiang, naar Batavia.
23 september. De Ned. bark HOKSOEN, kapt. Djan, naar Batavia. – Zr.Ms. stoomschip ETNA, luit. ter zee 2e klasse J.G. de Man, koersstellende om de west, aan boord hebbende Zijne Hoogheid de Hertog van Saxen Weimar, commandant van het Indisch leger, benevens adjudant en de heer mr. C.A. de Jongh en fam.
25 september. Het Ned. stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Batten, naar Batavia, passagiers de heren mr. d' Ablaing, D. Mclaine, Boeken, Zr.Ms. troepen en bannelingen.
26 september. De Ned. schoener BIENTANG TIEGA, kapt. Siem Tjien Hok, naar Makasser. De Ned. bark NAGA LAUT, kapt. H. Chevalier, naar Ccheribon en Batavia, passagier de heer Boulet.
26 september. De Ned. bark JOEN GOAN, kapt. Ko Tiong, naar Grissee.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. roeikanonneerboot No. 14, Het Ned. schip LOUISE MARIA, WADIE ATOOL RACHMAN, barken AMICITIA, VAN DER WERF, BANDAR ALIE, ARIEF BANJARMAAS, ELLEN, brik HAP HEEN, schoeners ANIS, INGOAN, ZEEMANSHOOP, TAN HAPLIE, LOUISE, KOEMPOEL MAAS, kotter SATANIC.
Soerabaja. Aangekomen.
19 september. De Ned. bark VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, van Batavia de 12e september. – De Ned. kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, van Pasoeroewan de 18e september.
21 september. De Ned. boot GOANSEENG, kapt. Lie Kang, van Balie Badong de 15e september. – De Ned. bark BORNEO, kapt. C.C. Hansen, van Batavia de 12e september. – Het Ned. schip OUD NEDERLAND, kapt. J.L. de Boer, van Batavia de 13e september. – Balisch bark JACATRA, kapt. D. Crawfurd, van Makasser de 15e september.
22 september. De Ned. bark ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Ruhl, van Batavia de 29e augustus; passagiers de ridmeester Mossel en fam. en de heer J.C. Weldanger.
23 september. De Ned. bark NOORD, kapt. H.G. Pott, van Batavia de 14e september. – Het Ned. schip HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. G. Groenewoud, van Batavia de 13e september. – De Eng. bark RIO PACKET, kapt. A. Shifely, van Sydney de 15e augustus.
24 september. De Ned. schoener HOAT GOAN, kapt. Lie Golieong, van Batavia de 10e augustus, passagiers de heer F. Patie en 14 inlanders. – Het Ned. schip SARA LIJDIA, kapt. B. van der Tak, van Batavia de 13e september, passagiers de heren J. Walker, C. Gill, Aveling, Rommert, Van Sprang en Wessels allen met hun familie. – De Ned. kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, van Pasoeroewan de 23e september.
25 september. De Ned. bark TRITON, kapt. H. Olie, van Batavia de 15e september, passagiers de heer Melchers en fam.
Vertrokken.
20 september. De Ned. bark FATHOOL HAER, kapt. A. Cato, naar Sumanap. – Het Eng. schip SAGHALIEN, kapt. J. King, naar Manilla.
21 september. De Ned. kotter LITTLE TOT, kapt. Katjong, naar Pasoeroewan.
22 september. De Ned. bark ASULTANIE, kapt. Sech Abdulla Bin Jafar Moharie, naar Balic Lombok.
22 september. De Ned. bark A.R. FALCK, kapt. P. van Duijvenboden, naar Nederland via Pasoeroewan en Batavia.
22 september. De Ned. bark DRIE VRIENDEN, kapt. R.A. Tange, naar Nederland via Panaroekan en Batavia. – Het Eng. schip WARLOCH, kapt. J. Pagen, naar Sydney over Batavia.
23 september. De Ned. bark TADJIL MOELOOK thans hernoemd TIK SEN TJAN, kapt. Liem Sie Bing, naar Riouw, passagiers de heren E. Selleij en J.C. Millas.
24 september. De Ned. bark BORNEO, kapt. C.C. Hansen, naar Nederland over Probolingo en Batavia.
25 september. Het Ned. schip EMELIE, kapt. P.F. Marker, naar Batavia, met 8 gepasporteerde militairen.
26 september. De Ned. bark NOORD, kapt. H.G. Pott, naar Batavia over Pasoeroewan en Batavia. – Het Ned. schip HET GOEDE VERTROUWEN, kapt. G. Groenewoud, naar Nederland via Probolingo en Batavia.
Schepen liggende ter rede.
Zr.Ms. schoeners JANUS, EGMOND, CIRCE, brik de HUZAAR, stoomschepen HEKLA, VESUVIUS, PHOENIX, SAMARANG, ONRUST, korvet ARGO, Gouv. schoener ANADYOMENE; Ned. schepen CORNELIS HOUTMAN, SAMARANG, de STAD AMSTERDAM, FATAHOOL MOEBARAK, barken FATAL MAÄN, EMELIE, DRIE VRIENDEN, ATIAT TO RACHMAN, ZEEMEEUW, FATHOOL HAER, schoeners TIO TIAUW THAIJ, SOEIKIT, MIFRIJOOL MOELOOK, HEATLIJ, MANSOOR, SARIE BANJARMAAS. – Eng. schip SAGHALIEN, WARLOCH.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 23 september. Heden is van hier vertrokken naar Riouw, de Nederlands-Indische bark TADJIL MOELOOK, thans hernaamd in TIK SEN TJAN, kapt. Liem Sie Bing.


Datum: 03 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 2 oktober. Volgens schrijven van kapt J. C. Radeloff , voerende de Nederlandse bark HILLEGONDA CATHARINA HELENA, van Amsterdam naar San Francisco (Californië), bevond hij zich den 11de juli in goeden staat zeilende op 24° Z Br. en 56° W L.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 oktober. Het schip JOHANNES, kapt. Pijpers, van Amsterdam naar New York bestemd, is de 29e september l.l. met onklare pompen te Ramsgate binnengelopen en moest aldaar lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 oktober. De Franse brik LE JEUNE AUGUSTE, kapt. C. Forsant, van Rouaan met zink naar Hamburg, is volgens brief van Texel van de 1e dezer, de 28e september op de Noordvaarder bij Terschelling gestrand, doch hoopte men bij stil weder hetzelve af te kunnen brengen en de lading te bergen. De equipage, één passagier en een Terschellinger loods hebben zich met de sloep gered en zijn op Terschelling aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 oktober. Het schip THOMAS AINSWORTH, kapt. A. Jonker, van Newcastle naar Zwolle, in de Eijerlandse gronden gestrand, is geheel verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 oktober. Het schip POLARIS, kapt. De Ruyter, van Boston naar Suriname, is de 5e september met schade aan tuigage te Bermuda binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Per het stoomschip SEVERN van Valparaiso te Southampton gearriveerd, zijn berichten tot en met den 1sten augustus van daar medegebracht, en was den 4den juli van daar vertrokken het Hollandse schip OCEAN, kapt. van Duffelen, naar Panama, en den 11 den het schip WOLTEMADE, kapt Guyt Jr., naar San Francisco.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 oktober. Zr.Ms. brik VENUS, kapt. E. Ippius Fockens, was op 28 juli te Paramaribo aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 oktober. Zr.Ms. fregat de RIJN, kapt. ter zee F.A. Jöhr, op 20 juni ll. van Batavia te Macao aangekomen en van daar naar Hong Kong gezeild, is op 21 juli van die haven naar Manilla vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 oktober. De brik, gisteren gemeld, is gebleken te zijn de Pruisische brik FREUNDSCHAFT, kapt. T. Wichards, geladen met rogge, komende van Memel en bestemd naar de Maas; dezelve ligt op het Goereese strand vol water. De equipage is gered en men is thans bezig de inventaris te bergen.


Datum: 04 oktober 1850


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is voornemens om op vrijdag de 11. oktober 1850, des namiddags ten 4 ure, ten huize van de kastelein C. Pelle in het logement De Doelen te Monnickendam, ten overstaan van de aldaar residerende notaris Meijnard Cornelis Merens, in het openbaar te verkopen het hol van het kofschip MONNICKENDAM, groot 80 rogge-lasten, liggende in de haven van Monnickendam en aldaar voor gegadigden te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver en H.I. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 7e oktober 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast schoenerschip, genaamd NEPTHUN, varende onder Kniphauzer vlag, gevoerd door kapt. J.J. Peters, volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen 15 duimen, wijd 4 ellen 40 duimen, hol 2 ellen 57 duimen en alzo gemeten op 96 tonen of 51 lasten.
Voorts 1/32 aandeel in het gekoperd Nederlands fregatschip SUMATRA, gevoerd door kapt. K.L. Swart, groot 772 gemeten tonnen, thans op reis naar Java. Breder volgens inventaris en bericht bij de bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 7e oktober 1850 in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam verkopen het extra snelzeilend gekoperd driemast galjootschip, DE ANNA EN MARIA, gevoerd door kapt. D. Steenveld, varende onder Nederlandse vlag, gemeten op 160 lasten en dat verder met al deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris.
Alsmede 3/32 aandelen in het onder Nederlandse vlag varende fregatschip PRINS HENDRIK, gevoerd door kapt. J. Goedkoop, gemeten op 369 lasten en vier aandelen in de Sleep-Stoomboot-Maatschappij aan Den Helder.
Iemand nader bericht begerende, spreke met bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Dagvaarding. Op 26 september 1850, ten verzoeke van Rensiena Harkema, ehevrouw van Willem Arkema, wonende te Groningen, heb ik Johannes Barlinckhoff, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Willem Arkema, laatst gewoond hebbende te Groningen, van waar hij in de maand november 1837 en vervolgens op 18 november daaraanvolgende als zeekapitein met het schoenerschip ANNA MARIA van Rotterdam naar Marseille is vertrokken en met hetzelfde schip van Marseille naar Messina, van waar hij volgens het laatste bericht op de 15e januari 1838 weder is vertrokken, gedestineerd naar Rotterdam, waarna geen verder bericht van hem is ingekomen en alzo thans afwezig, om op de 3e januari 1851 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Groningen ten einde:
- Aangezien de gedaagde in november 1837 van zijn voormelde woonplaats is vertrokken.
- Aangezien er nu meer dan tien jaar na het vertrek van gedaagde zijn verlopen en er rechtsvermoeden van zijn overlijden sedert de 15e januari 1838 bestaat.
- Aangezien eiseres er belang bij heeft dat door de Rechtbank worde verklaard dat er rechtsvermoeden van het overlijden van gedaagde bestaat.
Om van zijn aanwezen te doen blijken.
Groningen, 26 september 1850, J. Barlinckhoff, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 21 september. Scheepsvrachten. Ten gevolge van enige verbetering op de vreemde graanmarkten is het hier met vrachten iets levendiger geweest en had er tot rijzende prijzen een goede omzet plaats voor Engeland. In de laatste dagen echter was de vraag beperkt en werden schepen tot verlaagde koersen aangeboden. Men heeft besteed 30 kr. naar Triëst, Sh.55-/ en Sh. 57/6 naar Engeland per ton talk en Sh.7/9 à Sh. 9/- per quarter tarwe en 34 à 35 kr. naar de Adriatische Zee.


Datum: 05 oktober 1850


Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

05 oktober 1850
Krant CCR - Curaçaosche Courant
Willemstad, 3 oktober. Heden is alhier aangekomen de Kniphuizer schoenerbrik RAPHAEL, kapt. J.A. Buykes, van Amsterdam, laatst van St. Thomas, met vier passagiers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 oktober. Door een vriendelijke hand is ons het volgende medegedeeld: Volgens brief van Elseneur van de 29e september was aldaar het officiële bericht ontvangen, dat neutrale schepen, komende uit de Oostzee, tot de 10e oktober vrij de Eider kunnen passeren, doch dat schepen, komende uit de Noordzee, niet meer in de Eider zullen worden toegelaten, doch des verkiezende in de haven van Tonningen kunnen lossen, als zijnde die haven niet gesloten, tenzij dat zij door de Sond de reis zouden willen vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 oktober. Het schip de GOEDE VRIENDEN, kapt. J.T. van Dijk, van Koningsbergen naar Amsterdam bestemd, is heden alhier lek en met nog andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 1 oktober. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Poppens (opm: of Pijpers, zie NRC 031050) van Amsterdam naar New York bestemd, hier lek en met verstopte pompen binnengelopen, is heden begonnen met het lossen zijner lading. (opm: zie ook AH 210850)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 oktober. Het schip ONDERNEMING, kapt. Karsies, van Dantzig naar Rotterdam, is alhier met verstopte pompen enz. binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 oktober. Heden middag vertrok van hier het barkschip ISIS, kapt. W.B. Derks, naar New Orleans. Aan boord bevindt zich een getal van 400 passagiers om zich in Amerika te vestigen. In lange tijd is geen schip van hier met zulk een groot getal vertrokken. Onder deze was zelfs een blinde, die ook nog een nieuw vaderland zoekt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Kapt. J.T. Huger, voerende het Nederlandse kofschip JOHAN GERARD, op 28 september j.l. in de navolgende merken: ’t vuur van de ven in het Z.t.W en de ton van de Krijl in het noorden, op een diepte van vijf vademen water, een anker, voorzien van een boei, benevens een gedeelte ketting verloren hebbende, wordt een ieder verzocht, die omtrent een en ander enig naricht kan geven, zich te adresseren aan de cargadoors Dade & Houtkoper.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, makelaar, zal op maandag de 7. oktober 1850, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, verkopen een extra ordinair welbezeild barkschip, genaamd JOHANNA, varende onder Hamburger vlag en gevoerd door kapt. P.J. de Boer. Volgens Nederlandse meetbrief lang 29 ellen 90 duimen, wijd 6 ellen 37 duimen, hol 4 ellen 21 duimen, en alzo gemeten op 356 tonnen of 188 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.


Datum: 07 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 oktober. De op de Rijn boven Wesel gezonken stoomboot de IJSSEL van de Rijn- en IJssel-Stoomboot Maatschappij, is spoedig weder boven water gebracht en eergisteren naar Kampen gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het schip GEZINA, kapt. Burggraaff, de 1e september van Hartlepool te Aden aangekomen, is volgens brief van de kapitein d.d. 10 september bij verzeiling naar de losplaats, met een loods aan boord, in een ondiepte vervallen en daardoor zo zwaar lek geworden, dat hetzelve geheel onder water lag. Met adsistentie van duikers was het lek gedeeltelijk gestopt en hoopte de kapitein, na de lading gelost te hebben, waarmede bereids een aanvang was gemaakt, naar Bombay of Batavia te kunnen verzeilen om de bekomen schade te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Goes, 1 oktober. Op de in 1849 alhier weder in stand gebrachte scheepstimmerwerf Welgelegen, toebehorende aan de Gebr. Harinck, is door de scheepstimmerman Arie Boer heden de kiel gelegd voor een nieuw vaartuig. Sedert meer dan 26 jaren was bovengenoemde werf buiten werking.


Datum: 08 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende drie schepen:
Voor Rotterdam: JAN VAN GALEN, kapt. P.H. de Boer.
Voor Amsterdam: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Hoffkamp en LIBRA, van Rotterdam, kapt. U. Trip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 1 oktober. Het schip VROUW LYDIA, kapt. Pott, van St. Petersburg naar Honfleur, is gisteren morgen, alhier op de rede liggende, door een Engelse brik aangezeild en dadelijk gezonken, doch het volk gered. (opm: zie NRC 141050 en 181050)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kampen, 5 oktober. De stoomboot IJSSEL, donderdag (opm: 3 oktober) in de Bovenhaven gearriveerd en op de helling gebracht om de schade te herstellen, zal de dienst de 8e oktober hervatten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 oktober. De Franse brik le JEUNE AUGUSTE, kapt. C. Forsant, van Rouaan naar Hamburg, op de Noordvaarder bij Terschelling gestrand, is volgens brief van Texel van de 6e dezer, de 4e dito met assistentie van vier vaartuigen in de haven van Terschelling gebracht. Een gedeelte der lading was in schuiten op Terschelling aangebracht en het overige op de Noordvaarder opgeslagen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Ten behoeve der neutrale koopvaardijschepen, welke uit de Oostzee komen, is het uitvaren uit de Eider toegestaan tot en met de 10 dezer. (opm: Deens-Pruisische oorlog)

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 oktober. De 5e dezer is alhier binnengekomen het schip NOORD HOLLAND, kapt. F.C. Overeem, van Amsterdam, hebbende 50 dagen reis.
Heden is alhier uitgeklaard het schip JONKVROUW GEERTRUI, kapt. J.A. de Boer, naar Amsterdam, met 233 vaten suiker, 3 balen gebroken koffij, 20 balen schone katoen, 13.900 pond kwassiehout, 10 stukken werkhout en 1 vaatje lemmetjes in zout.


Datum: 09 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van Schepen op maandag 7 oktober 1850 te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- Het barkschip JOHANNA, kapt. P.J. de Boer, NLG 7.050, in slag NLG 1.100, koper G.J. Boelen. (opm: voer onder de vlag van Hanover, mogelijk daarna Nederlandse vlag?)
- Het schoenerschip NEPTHUN, kapt. J.J. Peters, NLG 2.550, in slag NLG 400, koper C.A. Schröder.
- Het gekoperd driemast galjootschip de ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, NLG 9.000, in slag NLG 3.200, koper H.I. Rietveld (opm: makelaar, optredend namens onbekende kopers; zie verder AH 161051 en 221051))
- 1/32e Aandeel in het fregatschip SUMATRA, kapt. L. Swart, niet geveild.
- 1/32e Aandeel in het fregatschip PRINS HENDRIK, kapt. J. Goedkoop, NLG 1.900, in slag NLG 150, koper H.J. Rietveld.
- 1/32e In dito: NLG 1.950, in slag NLG 100, koper: dezelfde.
- 1/32e In dito: NLG 2.000, in slag NLG 30, koper: dezelfde.
(opm: de kopers waren makelaars, die e.e.a. kochten in opdracht van hun principalen)


Datum: 11 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Uittreksel uit het verslag over het jaar 1849 van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:
De vooruitzichten voor de buitenvaart waren in het voorjaar van 1849 niet zeer gunstig. De voldoende graanoogst van 1848 en de aanwezige voorraad van uit het buitenland aangevoerde granen maakten een ongunstige indruk op de speculatiegeest en onze schepen vonden dan ook in de Oostzee slechts zeer beperkte vrachten, waarin zij nog enigszins belemmerd werden door de Deense blokkade der Duitse havens. Gelukkig evenwel vond Denemarken zich genoopt, ten einde de uitvoer van het Pools-Russische graan niet te verhinderen, de haven van Memel (opm: Klaipeda) ongeblokkeerd te laten, waardoor het verkeer met Dantzig en Koningsbergen langs de binnenkanalen onbelemmerd bleef.
De betaalde vrachten uit de Pruisische havens liepen ten gevolge daarvan dan ook zeer uit een, hetgeen bijzonder te Dantzig het geval was, waarin de maand augustus NLG 33 per last werd besteed, terwijl laat in het najaar de vrachten aldaar tot NLG 16 per last terug gingen. In Memel varieerde de vracht van NLG 18 tot NLG 24, welk minder verschil daaraan is toe te schrijven, dat de vaart op die haven onbelemmerd was gebleven.
Op de Russische havens St. Petersburg, Libau (opm: Liepaja), Nerva en Riga vonden onze kapiteins afwisselend fortuin. Verscheidene ladingen haring werden van Bergen naar St. Petersburg gevoerd, alwaar, in verhouding tot de retourladingen, te veel schepen te gelijk kwamen, hetwelk die vrachten, die aldaar in den regel op NLG 33 per last staan, tot op NLG 17 à 18 deed dalen. In het najaar herstelde zich echter die flauwe toestand en verscheidene schepen hadden het voorrecht om goede vrachten op Nederland te bedingen. In Riga heerste in het voorjaar dadelijk veel levendigheid en dewijl de Hanoverse schepen door de bovengemelde blokkade verhinderd waren, zoals veelal geschiedt, de ladingen voor Nederland bestemd tot lagere vrachten weg te nemen, kregen onze schepen goede vrachten, vooral op de Maas. Toen later de blokkade opgeheven werd en de Duitse vloot de Oostzee kon bezoeken, daalden de vrachten algemeen.
De meergemelde blokkade veroorzaakte een buitengewone levendigheid te Delfzijl, waar in de haven en op de rede een menigte schepen van alle charter en van allerlei natiën vertoefden en hun kostbare ladingen in lichtervaartuigen naar hun oorspronkelijke bestemming overlaadden. Hierdoor werden grote voordelen genoten, die de arbeidende klasse aldaar in de gelegenheid stelden wintervoorraad voor hun huisgezinnen op te doen.
In het afgelopen jaar zijn er weinig schepen verloren gegaan, zodat de verwaarborgings- kosten in deze provincie door elkander gerekend, nog geen 2 pct. bedragen.
De milde veranderingen in het Engels tarief brachten te weeg, dat onze schepen een geregelde vaart op Groot-Brittannië hebben gehad, en, hoewel de daarvoor bestede vrachten niet altijd even voordelig waren, vond echter de scheepvaart dooreengenomen daarin een goed resultaat.
De binnenvaart verkeert bij voortduring in een kwijnende toestand en wordt door zware lasten gedrukt.
De scheepstimmerwerven, en daarmede in betrekking staande fabrieken, hebben in een bloeiende toestand verkeerd. Er zijn in het afgelopen jaar in deze provincie gebouwd en uitgelopen 78 nieuwe zeeschepen en onderscheidene kielen gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 oktober. In de nacht van de 6e dezer is in de Est Bay (inham bij Winchelsea) – onder de Singels (opm: ondiepten voor de inham bij Winchelsea, ten westen van Dungeness) gestrand het Nederlandse kofschip JUFFER JANTJE, kapt. Beer, van Cardiff met een lading ijzer naar Frederikswark (opm: Frederiksvaerk) bestemd. De equipage bestond uit de kapitein, zijn zoon en twee matrozen, waarvan slechts een der laatsten gered is, daar het slechte weder niet toeliet enige hulp te bieden. (opm: zie ook AH 111050)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New Romney, 7 oktober. Het schip JUFFER JANTJE, kapt. De Beer, van Cardiff naar Denemarken is in de afgelopen nacht beoosten Dungeness verongelukt. Slechts één man der equipage is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op 22 september 1850 is aan boord van zijn schip LUCIPARA’s te New York na een kortstondige ziekte in de ouderdom van 35 jaren overleden de heer Christiaan Visman.
Oude Schild, 10 oktober 1850, T. van der Sterre, wed. C. Visman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tromsoe, 21 september. Voor enige dagen geleden is alhier het bericht ontvangen, dat het schip FORTUNA, kapt. Meijer (opm: mogelijk buitenlander), de 23e augustus bij Spitsbergen in het ijs totaal verongelukt is. De equipage, na zich aanvankelijk in de boot gered te hebben, had die echter, na drie etmalen daarmede in het ijs rondgezworven te hebben, weder moeten verlaten, en was na gedurende twee mijlen over het ijs gegaan te zijn, door een ander vaartuig opgenomen, waarmede zij alhier te verwachten is.


Datum: 12 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 8 oktober. Het schip MERCURIUS, kapt. De Haan, van hier naar Rotterdam, is met schade aan zeilen enz. uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Den 9 dezer is door de Texelse loods schipper C.C. Griek, in goede staat op de hoogte van Kijkduin gepraaid, het schip de AMSTEL (opm: schoenerkof), kapt. G.W. Kernkamp, van Amsterdam naar Boston en New York.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij. De directie maakt bij deze bekend, dat in de Algemene Vergadering van Deelhebbers, op heden gehouden, de uitdeling over het jaar 1849 is bepaald op NLG 25 per aandeel, welk bedrag, ingevuld in de bij de aandelen gevoegde vijfde coupon tegen intrekking daarvan ontvangbaar zal zijn van af maandag de 14e dezer ten kantore van de heren kassiers Di Gazar Franken & Cie. alhier.
Amsterdam, 10 oktober1850, de directie der voorn. maatschappij, Paul van Vlissingen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 11 oktober. De 10e dezer is alhier uitgeklaard het schip TRITON, kapt. P. Rijntjes, naar Amsterdam, met 169 vaten en 1099 balen hele koffij, 19 vaten en 81 balen gebroken dito, 2 balen vuile katoen, 477 ponden arrowroot, 45.495 ponden kwassiehout en 46 stuks werkhout.


Datum: 14 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 oktober. Van Ameland wordt van 9 dezer gemeld: Heden nacht is alhier gestrand en verbrijzeld het Engelse brikschip HELENA, kapt. A. Prätt, komende van Sunderland en bestemd naar Amsterdam. De kapitein, stuurman en een loods van Texel, drie matrozen, benevens twee passagiers, Nederlandse zeelieden, zijn bij het verlaten van het schip met de grote sloep omgeslagen en verdronken, terwijl vier matrozen met de kleine boot behouden aan strand zijn gekomen. Van schip en lading is niets geborgen.
In de namiddag strandde het Deense galjasschip ELISABETH, kapt. P. Nielsen, van Holbeck naar Londen gedestineerd. De equipage heeft zich met de scheepsboot gered en men hoopt de lading, uit gerst bestaande, benevens de tuigage te zullen kunnen bergen (opm: zie LC 181050).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 oktober. Volgens brief van de Zoltkamp van de 11e dezer was door vissers in het Friese Gat gevist enig wrakhout en een bultzak met kussen, gemerkt M.A.P, vermoedelijk afkomstig van een brik, de vorige dag voor de Wierumer gronden gezien. Ook zouden bij Ameland gestrand zijn twee koffen en een brik, waarvan gedeeltelijk de equipage en een Texelse loods zouden verdronken zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ramsgate 10 oktober. Heden is alhier binnengebracht het te Delfshaven te huis behorende schip ONDERNEMING, kapt. Marmelstein, van Amsterdam naar Mobile bestemd, welke bodem op het Longsand (opm: Long Sand) aan de grond is geweest. (opm: of de galjoot, bouwjaar 1827, kapt. A.F. Marmelstein, deze eerste reis voor haar laatste eigenaar nog heeft volbracht is onbekend; op 7 oktoberf 1852 werd de zeebrief geroyeerd omdat het schip was gesloopt)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 7 oktober. Het schip VROUW LYDIA, kapt. Pott, van St. Petersburg naar Honfleur, alhier op de rede gezonken, is gelicht en door vaartuigen op strand gezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 7 oktober. Binnengekomen de GEBINA MARIA (opm: kof), kapt. R.H. Nagel, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen en J. Corver, makelaars, zullen op maandag de 21e oktober 1850, des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen:
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd fregatschip STAD UTRECHT, groot 355 gemeten lasten, gevoerd door kapt. F.P.J. Jaski, varende onder directie van de heren Trakranen & Comp., via Aden, bestemd naar Java.
- 1/32 part in het Nederlands gekoperd barkschip CATHARINA JOHANNA, groot 328 gemeten lasten, gevoerd door kapt. J.G. Jaski, varende onder directie van de heren L. Bienfait & Zoon, thans op reis naar Java.
- 1/40 part in het Nederlands gekoperd barkschip CASTOR, groot 247 gemeten lasten, gevoerd door kapt. J.J.C. Noodt, varende onder directie van de heren Gebr. Hartsen, thans op reis naar Java.
- 1/40 part in het Nederlands gekoperd barkschip POLLUX, groot 248 gemeten lasten, gevoerd door kapt. J. Kooy, varende onder directie van de heren Gebr. Hartsen, thans op reis naar Java.
Al deze bovengemelde bodems zijn voor de terugreis door de Nederlandsche-Handel-Maatschappij bevracht.


Datum: 15 oktober 1850


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, makelaar, zal op maandag de 21e oktober, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands gebouwd, gekoperd en gedeeltelijk kopervast stoomschip, genaamd ORION, met dubbele machine van lage drukking en 90 paardekracht, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen 30 duimen, wijd 5 ellen 13 duimen, hol 2 ellen 20 duimen en alzo gemeten op 202 tonnen of 106 lasten, hebbende een belaadbare ruimte van 131 tonnen. De diepgang bedraagt onbeladen 15 Nederlandse palmen en beladen 25 Nederlandse palmen. (opm: 15 resp. 25 decimeter) Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 11 oktober. Heden is alhier lek en met andere schade binnengelopen het Nederlandse schip JACOMINA, kapt. Hughes, van Amsterdam naar Livorno bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 14 oktober. Heden in de vroege morgen ontwaarde men, dat een tjalkschip op de Westplaat was gestrand. De loodsboot No. 1, onder bestuur van de commissaris der loodsen, begaf zich daarop naar gemeld schip en had het geluk de equipage, bestaande uit vier man, te redden. (opm: dit zal betrekking hebben op het bericht in NRC 161050 betr. de kof META)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, den 11de oktober. Binnengekomen FENNA, kapt. T.T. Dijkstra, van Larwich.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden. De Franse regering heeft ene zilveren medaille der tweede klasse en ene gratificatie van 100 franken toegekend aan Jan Symonss de Vries, visser op het eiland Urk, wegens zijn moedig gedrag in het redden van het op de bank van Terschelling den 24 juli j.l. gestrande Franse brikschip NANINE. (opm: zie LC 170950)

Krant: