Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1819


Datum: 01 januari 1818


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aduard, 28 december 1818. Heden is hier met de post van Den Helder een brief uit Batavia aangekomen, die deze overtocht buitengewoon schielijk gedaan heeft. Dezelve is aangebracht met het schip CORNELIA, kapitein Sipkens (opm: fregat, kapt. Feijke Sipkes), hetwelk volgens de dagtekening van de brief, de negende september de rede van Batavia verlaten heeft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Kofscheepje, lang over steven 44 voeten, wijd 13 voeten, en hol naar advenant (opm: naar verhouding), met alle deszelfs scheepsbenodigdheden, zoals het thans is leggende bij G.A. Brouwer te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men prefereert uit de hand te verkopen: een zo goed als nieuw Tjalkschip, lang over steven 50 voet, wijd 10.1/4 voet, hol na (opm: naar) rato; met al het daarbij behorende staand en lopend want, zeil en treil en verdere scheepsgoederen, tot koksgereedschappen inkluis, zodanig en in diervoegen hetzelve laatst door Jan Freerks Kamst is bevaren. De gegadigden kunnen zich vervoegen bij de eigenaar F.J. Kamst, veenbaas te Luxwold, of om nadere inlichting bij G.T. de Jongh, notaris te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Schuite-schip, met deszelfs toe- en aanbehoren. waar onder twee stel zeilen, zijnde lang over steven 47, wijd 10.1/4 voeten, en hol naar advenant, zodanig als thans is leggende in de Buren te Pingjum; te bevragen bij de eigenaar Hendrik Sipkes Bruinsma aldaar en bij Sakele Sipkes Sakles te Witmarsum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris G. Keuchenius presenteert publiek bij strijk- en verhooggeld aan de meestbiedenden te verkopen: een eenmast Schuiteschip de DRIE GEBROEDERS genaamd, lang over steven 44 voeten, wijd en hol naar advenant ; met zeil en treil, staand en lopend want, haken, bomen, koksgereedschap en verdere annexen, zijnde in de jare 1811 nieuw uitgehaald; invoege thans door de eigenaar Iede Douwes de Jong bevaren wordt, en voor deszelfs wal te Hindelopen is leggende, kunnende ook op den dag van verkoping (ingevalle het dan nog open water is) bij de Kettingbrug te Workum door een ieder worden bezigtigd.
Wie hier aan gading heeft kome op vrijdag den 8 januari 1819 des nademiddags ten twee uren ten huize van den kastelein de Vreze in de herberg onder het Raadhuis te Workum.

Krant:
 MOP - Morning Post, Londen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate. Vanochtend is hier een roer aan land gebracht dat wordt verondersteld te behoren tot de JONGE ENGBERDINA, kapt. Mulder, onderweg van Antwerpen naar Londen, die op 27 december op Kentish Knock is vergaan (opm: zie MOP 291218).


Datum: 02 januari 1818


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 december 1818. Heden nacht is alhier (opm: Vlie) gestrand het galjasscheepje de VROUW JOHANNA, gevoerd bij schipper K. Haasnoot, van Hamburg naar Rotterdam, geladen met ledige vaten en blaauwsel; de equipage is geborgen. (opm: zie RC 050119)


Datum: 05 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 januari. Het schip HET VERTROUWEN, kapt. F. de Paux, van Amsterdam te Malaga gearriveerd, heeft aanzienlijke averij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Volgens brief van kapt. D. Christensen, voerende het schip AUGUSTA, van Koppenhagen (opm: Kopenhagen) naar Rotterdam gedestineerd, in dato Fahrsund (opm: Farsund) den 24 oktober, was hij aldaar wegens schade binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Van Helvoetsluis meldt men in dat 4 dezer: op 2 dezer is op de Ooster vastgeraakt het schip ZEELUST, A. van der Linde, komende van Smirna (opm: Izmir) en gedestineerd naar Rotterdam; volgens rapporten is het schip lek en heeft een Goereese schuit en twee loodsboten bij zich; den 3 's avonds, zijn van hier uit de haven vertrokken enige schuiten met ijssloepen, tot adsistentie; bij het vertrek der post is het gemelde schip ZEELUST, A. van der Linde, van de Ooster afgekomen, en komt met de schuiten en ijssloepen naar binnen zeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij Regterlijk Gezag, van een Galjootschip, genaamd de VROUW FRANCINA, liggende in de Leuvehaven te Rotterdam, groot circa 60 rogge-lasten, lang over steven 69 voeten, wijd, bij de eerste balk voor het groot luik binnen de huid, 16 voeten 1 duim, hol, in het ruim op dezelfde plaats op zijn uitwatering, 6 voeten 8 duimen, alles Amsterdamse voeten, met al deszelfs rondhouten, opstaande en lopend want en blokken, ankers, zeilen, touwen en verdere scheeps-gereedschappen en toebehoren, ingevolge inventaris; gevoerd geweest en in eigendom toebehorende aan kaptein Theodore Hawigh, wonende binnen deze stad, ten verzoeke van de Heren Kuyper, Van Dam en Smeer, Kooplieden en Cargadoors te Rotterdam, ten dezen domicilium kiezende ten huize van de voor hun occuperende Heer Procureur W.S. Burger Junior, op de Nieuwehaven, wijk M, No. 251, Requiranten in krachten van een Vonnis gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 8 december 1818, geregistreerd den 9 daaraanvolgende, ten Comptoire van den Heer Ontvanger Verster, (bij welk vonnis gemelde kaptein Theodore Hawigh is gecondemneerd [opm: veroordeeld] om aan de Requiranten te betalen een somma van 5490 guldens, met de interessen en kosten, en waarvoor hetzelve schip is verklaard speciaal te zijn verbonden en executabel) en daarna arrestanten op hetzelve schip en toebehoren.
De Executanten hebben het voorschreve schip en toebehoren ingezet om en voor de somma van 1000 guldens.
De eerste opbieding heeft plaatsgehad op maandag den 4 januari 1819; de tweede zal geschieden op maandag den 11den derzelfder maand, en de derde of laatste op maandag den 18 daaraanvolgende, respectievelijk des middags ten twaalf uren, in het Paleis van Justitie, ten overstaan van den Wel-edelen Gestrengen Heer Mr. Pieter van Vollenhoven, Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam, als daartoe door gemelde Regtbank gecommitteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van meergemelde Regtbank, en Copie derzelve ligt ter visie ten Comptoiren van meergemelde Procureur W.S. Burger Junior, bij wie ook nadere informatiën te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 januari. In de nacht tussen 27 en 28 december 1818, is op Vlieland gestrand het galjasschip de VROUW JOHANNA, kapt. K. Haasenoot (opm: Krijn Haasnoot), van Hamburg naar Rotterdam, geladen met ledige vaten en blaauwsel; de equipage is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 29 december 1818. Te Cowes is gearriveerd HERSTELLING, van Amsterdam naar Surinamen, lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Lijst der Schepen die sedert januari 1818 tot december 1818 in de Maas, Goeree en te Maassluis, zijn ingekomen en uitgezeild, opgemaakt naar de authentieke Zeetijdingen (opm: uitsluitend havens opgenomen met 5 of meer ingekomen of uitgegane schepen):

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Te Delfzijl is, tegen betaling van NLG 600, zwaar beschadigd binnengebragt het schip DINA JOHANNA, kapt. H. Mulder, van Newcastle naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, op goede voorwaarden: een Hektjalk, groot plusminus 38 roggelasten, met deszelfs annexen, zoals het laatst uit zee gekomen is.
Iemand gading makende, kan informeren bij J.R. Smaal, kastelein te Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 28 december 1818 binnen gekomen de tjalkschepen de VROUW ANNA, kapt. T.F. de Boer, DE VROUW CLASINA, kapt. T. Jans, beide met ballast van Londen.
Den 29 dito binnen gekomen het Hanovers tjalkschïp DE VROUW ELISABETH¸ kapt. Ulrich Kassens, met stukgoederen van Hull naar Amsterdam gedestineerd, komt alhier binnen
door het drijfijs en contrarij wind.
Uitgezeild het tjalkschip DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.E. Buiten, den 27 dito gemeld alhier door de winter is binnen gekomen, en de tjalkschepen de VROUW ANNA, kapt. T.F. de Boer, de VROUW CLASINA, kapt. T. Jans, beide met ballast naar de Zoutkamp.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris G. W. Posthuma te Dockum, zal ten overstaan van de Notaris Mr. A. van Slooten, op dinsdag den 12 januari 1819, des avonds ten 6 uren, ten huize van Lammert Stuit, kastelein op de Vleeschmarkt aldaar, finaal verkopen: Een hecht, sterk en snelzeilend Tjalkschip de JONGE REINOU genaamd, lang over steven 65 voeten, wijd en hol naar rato met Zeil en Treil, Ankers en Touwen, waaronder een geheel nieuw en verder toebehoren, in den jare 1813 nieuw uitgehaald en van dien tijd door Schipper Marten A. Brouwer op Hamburg en terug bevaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit de hand te Koop: Een welbezeild Tjalkschip de JONGE ELISABETH, gevoerd door
Schipper Tjerk Y. de Vries, van Makkum, lang over steven zeventig voet, hol onder zijn
voorste zeilbalk zes voet drie duim, wijd op zijne binnenwegering dertien voet zeven een/tweede duim, Amsterdamse maat, met al zijn toebehoren, zoals hetzelve is leggende in de Zuiderhaven bij de Nieuwe Brug te Harlingen. Nadere Informatie bij de Cargadoors Repko & Feersma aldaar of bij de Schipper aan boord van het schip.


Datum: 07 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Den eerste januari is voor Amsterdam teruggekomen het schip de VROUW BREGITTA, kapt. J. Ysbrands, naar Londen gedestineerd; hetzelve heeft door het ijs schade bekomen, en is uit dien hoofde bezig een gedeelte der lading te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Te Medemblik zijn in goede staat, wegens het ijs, binnengelopen de schepen de JONGE MARTHA, kapt. J.F. Koster, en LOUISA CHARLOTTA, kaptein P.K. Hildriks, beide van Bordeaux naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Den 2 december is te Kadix (opm: Cadiz), wegens gebrek aan water, doch in goede staat, binnengelopen het schip ELISABETH, kaptein H. Brederode, van Amsterdam naar Philadelphia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Kaptein P. Zink, voerende het schip (opm: pink) de HERSTELLER, van Amsterdam naar Surinamen gedestineerd, meldt van Cowes van den 28 december (opm: 1818), dat hij den 17 dito, des avonds, overvallen was geworden door een hevige uitschieter uit het W.N.W, waardoor alles op steng vallende, het schip niet wilde rijzen, dan na wegkapping van enige zeilen, bij welke gelegenheid hij zware stortingen over kreeg; had vervolgens zwaar moeten zeilen om het uit de Vlaamse Banken te houden; was naderhand door variabel weêr en winden den 20 dito met storm in de Yarmoutse banken bezet geraakt en had tot den 22 weder zwaar moeten zeilen, waardoor het schip lek werd en men gestadig moest pompen; het weêr toen bedarende, had hij met een goede gelegenheid de reis voortgezet tot den 25, wanneer hij wegens de schade en lekkagie te Cowes was binnengelopen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Het schip ZEELUST, A. van der Linde, is den 5, des morgens, door behulp van ijssloepen (opm: sleepboten, meestal visserschepen), op de haven gekomen. De wind Z.


Datum: 08 januari 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De Notaris W. Steenbeek te Heeg presenteert publiek bij verhooggeld aan den meestbiedenden te verkopen: Een wel ter nering staande Scheepstimmer Helling met de Huizen daarbij behorende, gelegen aan het Var te Heeg, door Paulus Klaases Hagedoorn, Mr. Scheepstimmerman als eigenaar wordende gebruikt; kunnende de Helling direct na de palmslag, en de Huizen op den 12 Mei 1819 vrij worden aanvaard.
Wie daar aan gading maakt kome op woensdag den 13 januari 1819 bij de finale palmslag des nademiddags ten 4 uren ten huize van Willem Cornelis Zwaga, kastelein in de herberg te Heeg en kope op dan voor te lezene Conditien die inmiddels zijn te vernemen bij de Notaris voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Een mast- blok- en pompmakers knecht, zijn werk geheel of ten dele verstaande en van goede Getuigschriften voorzien, werk begerende, vervoegt zich op het spoedigst ten dien einde, bij de weduwe H. van der Heide, in de Weerklank bij Leeuwarden. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: Een Schuiteschip, lang over steven 53 voet, wijd 12 voet, hol naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen, zoals hetzelve voor twee jaren nieuw is uitgehaald, en bevaren wordt door de eigenaar Jacob Ouwes van der Veen, leggende thans op de Grachtswal te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: Een Smakschip groot 54 Rogge lasten, lang 74 voet, wijd 18 voet en
hol 8 voet, in den jare 1815 nieuw uitgehaald, met een goede Inventaris voorzien; te bevragen te Leeuwarden bij Douwe IJpes alwaar het schip is leggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris van der Leij, Secretaris te IJlst, zal op donderdag den 21 januari 1819 in de herberg te IJlst bij Tryntie Aukes de Boer, des nademiddags ten 2 uren bij de beschrijving, en ten 4 uren daaraanvolgende finaal presenteren te verkoopen: Een halfsleten Kof-schip met ronde luiken, lang 44 voet, wijd 12 voet en hol naar rato, met zeil en treil, haken en bomen en verdere scheepstoebehoren, zodanig als hetzelve thans te IJlst aan de Kaai is leggende en aldaar door de gegadigden te zien is. Inmiddels uit de hand te Koop, en deswegen informatien te bekomen bij de Notaris voornoemd.


Datum: 09 januari 1819


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 3 januari. Uitgezeild het Amerikaanse schip SIDNEY, P. Baldwin naar Samarang.
RC 081218
Amsterdam, 6 december. Het schip (opm: fregat) de PIETER ANTHONY, J. Joosten, den 12 september van Amsterdam te Berbice (opm: rivier in Guyana, Zuid-Amerika) gearriveerd, was door de Tol-officieren in beslag genomen, uit hoofde van een overtreding der wet op de inkomende regten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Het schip (opm: fregat) de NIEUWE ZEELUST, C. Fredriks, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, heeft den 24 oktober (opm: 1818) uit Bay Falls (opm: False Bay) deszelfs reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Met kaptein J.K. Klein, voerende het schip (opm: pink) ADRIANA JOHANNA, welke den 8 november (opm: 1818) van Surinamen vertrokken en den 4 januari in Texel binnen gekomen is, heeft men berigt, dat den 2 oktober 1818 uit die kolonie gezeild was het schip de HERSTELLING, kaptein D. Sibolds, den 22 of 23 dito het schip SUSANNA MARIA, kaptein C. Doetz en den 2 november 1818 de schepen NICOLETTE JEANNE (opm: brik), kaptein M. Koos; de VRIENDSCHAP, kaptein J. Kersjes de Jong, en FORTUNE, kaptein J.H. Freijburg, alle naar Amsterdam.
Voorts rapporteert gemelde kaptein Kleijn, dat hem den 26 december bij Wight gepasseerd is het fluitschip ZAANDAM, kaptein R.H. Krins, van Amsterdam naar Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 januari. In het gepasseerde jaar zijn hier uit zee gearriveerd 1759 schepen. Van Archangel 19, Bahia 11, Baltimore 13, Batavia 23, Bordeaux 41, Boston V.S. 14, Bremen 89, Dantzig (opm: Gdansk) 70, Demerarij 11, Dramme 116, Elbing (opm: Elblag) 28, Embden (opm: Emden) 26, Hamburg 163, Hull 37, Koningsbergen (opm: Kaliningrad) 60, Liverpool 11, Londen 88, Lübeck 22, Memel (opm: Klaipeda) 33, Nerva (opm: Narva) 18, Newcastle 13, New-Orleans 13, New-York 16, Petersburg 14, Port-á-Bouc 10, Riga 37, Suriname 67 (opm: sterk bekort; uitsluitend havens opgenomen vanwaar 10 of meer schepen). Dus zijn er in het vorige jaar (opm: 1818) 1318 schepen minder ingekomen dan in het jaar 1817.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 januari. Uitgezeild het Amerikaanse schip SIDNEY, P. Baldwin naar Samarang.


Datum: 12 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kaptein James Crowdhill, voerende het Amerikaans Fregatschip COMMERCE, groot circa 120 lasten, biedt zich aan ter bevrachting naar een der havens in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, of naar de West-Indiën. Gemelde schip is ook uit de hand ter koop. Adres bij D. Burger en Zoonen. (opm: deze advertentie werd eerder geplaatst in RC 311218)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Den 22 december (opm: 1818) is te Dartmouth lek en beschadigd binnengelopen het schip HARMONIE, kaptein Thiesen, van Malaga naar Ostende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 januari. Den 12 december (opm: 1818) is te Oeland gestrand het schip ONNETEN, kaptein S. van Berg, van Stokholm naar Lissabon; men hoopte de lading te bergen en het schip af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 9 januari. In het afgelopen jaar 1818 zijn in deze haven binnen gekomen de volgende schepen, als: 70 van Libau (opm: Liepaja), 36 van Riga, 7 van Windau (opm: Ventspils), 4 van Werden (opm: Verdainė, Estland), 3 van Reval (opm: Tallinn), 4 van Memel (opm: Klaipeda), 5 van Archangel, 2 van Arensburg (opm: Kuressaare), 2 van Petersburg, 2 van Elbing (opm: Elblag), 2 van Pernou (opm: Pärnu), 11 van Hamburg en 8 van Londen, Dramme en Sunderland. Met deze schepen, en met zulke, die van Braband en andere binnenlandse plaatsen zijn aangekomen, is alhier aangebragt 24528 lasten granen, meest alle rogge en gerst.
Uit bovenstaande opgaaf blijkt, dat uit de havens van Libau, Riga en Windau, van waar de meeste gedroogde granen worden verscheept, in het jaar 1818 te Schiedam 61 schepen meer dan te Amsterdam zijn aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Batavia is, volgens de berichten van 12 september l.l, een koopmansbeurs, onder bescherming van commissarissen-generaal over Nederlands-Indië, en onder vergunning van belangrijke voorrechten, in een eenvoudig maar geschikt gebouw opgericht, en die dag plechtig geopend geworden. Commissarissen-generaal hadden wijders, onder dagtekening van 28 augustus, een publicatie uitgevaardigd, houdende een reglement op het heffen der in- en uitgaande rechten op Java en Madura, volgens hetwelk, onder anderen, de schepen uit Europa, Amerika of de bezittingen der Europese mogendheden in Asia en Afrika komende, in geen andere haven dan die van Batavia mogen binnen lopen, waar zij ook inklaren en lossen moeten, tenzij, om bijzondere redenen, door de hoge regering mocht worden toegestaan, om te Samarang of te Sourabaija in te klaren en te lossen. Vertrekkende, mogen zij naar verkiezing te Batavia, Samarang of te Sourabaija uitklaren, mits de gehele lading ingenomen hebbende ter plaatse van hun uitklaring.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Curaçao bericht men, van den 24 oktober 1818, dat sedert de aankomst van Zr.Ms. brik DE ZWALUW, kapitein Bolken, heeft dezelve de koopvaardijschepen begeleid die van hier naar Porto Cabello of naar Guaijra (opm: La Guaira) stevenden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tonnis L. Hofkamp, schipper op het Hogezand, is voornemens ten overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op maandag de eerste februari 1819, des avonds te 7 uren, ten huize van logementhouder J. Wilkens, in de Zon, in de Oosterstraat te Groningen, publiek te verkopen aan de meestbiedende: het kofschip de VRIENDSCHAP, groot plusminus 60 roggelasten, laatst door hem zelve bevaren en thans liggende in Amsterdam, op de werf het Witte Kruis op Kattenburg, met staand en lopend want en verdere annexen, volgens inventaris, welke 8 dagen van te voren, ten huize van verkoop ter lezing zal liggen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

W.A. Schoonhoven, koopman te Workum, zal op vrijdag den 22 januari 1819 des nademiddags ten 2 uren en des avonds ten 6 uren, finaal in de Herberg De Groote Stal te Workum, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, publiek verkopen: een hecht en welbezeild Hek-tjalkschip, genaamd FORTUNA, leggende te Workum, lang 72, wijd 15 voeten en hol naar advenant, Vriesche scheepstimmermans maat, laatst door schipper Jacob Daniels Zylstra bevaren, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen en touwen, en een sloep; breder bij billetten te specificeren. (opm: in LC 250119 werd het schip opnieuw tekoop aangeboden)


Datum: 14 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Kaptein B.J. Martens, voerende het schip ALEXANDER, den 16 september van Batavia gezeild en den 8 januari in Texel binnen gekomen, heeft den 19 (opm: september 1818) dito buiten Straat Sunda in goede staat gepraaid het schip de VROUW IDA ALIDA, kaptein K. Sipkes (opm: fregat VROUW IDA ALEYDA), mede naar Amsterdam gedestineerd, en daags voor hem van Batavia gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op Regterlijk Gezag, van een Tjalkschip, genaamd de VROUW TITSIA, groot omtrent 40 lasten, liggende te Delftshaven, met deszelfs toebehoren, volgende onderstaande inventaris: 1 plegtanker met houten stok; 1 werpanker met dito; 1 kabel, lang 32 vadem, dik 7 duim, oud; 1 kabel, lang 50 vadem, dik 8 duim, een derde sleet; 2 ijzerenbands watervaten; vijf diverse putsen; 1 ijzeren pikpot; 3 ijzeren ballastschoppen; 2 houten dito; 1 verhaaltros, lang 35 vadem; 1 dito, lang 30 vadem; 1 dito, lang 30 vadem; 1 dito, lang 30 vadem; 2 rollen nieuw touwwerk; 2 kleden over de luiken; een groot zeil, half sleet; 1 stagfok, 1 vierde sleet; 1 kluiffok, oud; 1 linnen topzeil, oud; 1 breefok, oud; 1 linnen bezaanzeil, oud; 1 linnen jager, oud; 1 bootskrabber; 3 lengen; 2 handspaken; 1 smeerkwast; 2 teerkwasten; 1 trap in het ruim; 5 ledige vaatjes; 1 blikken waterpomp; 1 slijpsteen en bak; 2 zagen; 1 bijl; 2 ijzeren koevoeten; 1 luiwagen; enige waarloos-blokken; 1 kap met ijzer beslag; 2 kluifferschoten; 1 voorhaalder; 1 huig over de zeilen; 3 paar schinkelhaaks; 1 ijzeren pomphaak; 1 speek; 1 bootsmanstoeltje; 1 trap op zij; enig touwwerk, blokken, enz, behorende tot de tuigagie; 1 zeilhals, 4 riemen; enig oud ijzerwerk en schijven; 1 fokkeschoot; 1 boot; 1 gang; 2 haken; 5 bomen; 1 hondehok; 1 nachthuis; 1 kleed over de touwen; 1 koperen ketel en deksel; 1 haardijzer en verder enige kleinigheid.
Toebehorende aan, en gevoerd geweest zijnde door Cornelis Alberts Swart; ten verzoeke van de Heren de Weduwe Jan Salm en Meijer, behoorlijk gepatenteerde Cargadoors en Konvooilopers, wonende te Amsterdam, domicilium kiezende ten huize van de Procureur Isaac Jacobus Rochussen, wonende te Rotterdam, aan de Wijnhaven, Wijk B, No. 198, die voor hun is occuperende (opm: handelende), alsmede ten huize van de Heer Pieter Houtman, Kastelein, wonende te Delftshaven, Requiranten in kragte van een Vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 15 december 1818, behoorlijk geregistreerd; bij welk Vonnis gemelde Cornelis Alberts Swart is gecondemneerd (opm: veroordeeld) om aan de Requiranten te betalen de somma van 499 gulden 95 cents, ter zake bij voorschreve Vonnis vermeld, met de interessen en kosten.
De Executanten hebben het voorschreve schip en toebehoren ingezet om 100 gulden.
De eerste opbieding zal geschieden op woensdag den 20 januari 1819.
De tweede op woensdag den 27 der gemelde maand, en
de derde of laatste op woensdag den 3 februari daaraan volgende, respectievelijk des middags ten twaalf uren, in het lokaal der zittingen van de Regtbank van Eersten Aanleg, te Rotterdam, in de St. Joris Doele aldaar, ten overstaan van de Wel-Ed. Gestrenge Heer mr. Pieter van Vollenhoven, Regter in gemelde Regtbank, en daartoe door dezelve gecommitteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van welgemelde Regtbank, en Copie derzelve ligt ten Kantore van voornoemde Procureur, bij wie ook nadere informatie te bekomen is.
Rochussen, Procureur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 januari. Binnengekomen VISSCHERIJ, A.L. Wildschut en VROUW DIEUWKE, G.A. Dijkstra van Londen (opm: beide bunschip; vergelijk ook LC 230219, vijf schepen die worden ingezet voor de export van paling naar Londen; in 1845 voeren er zelfs 11 schepen in die trade, zie NRC 210145)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 januari. Verleden jaar zijn voor Vlissingen gepasseerd, en de Schelde af- en opgevaren, meest alle van en naar Antwerpen, tezamen 1596 schepen, hetgeen 173 minder dan in 1817 was. Onder de binnen gekomen schepen wier getal 747 heeft bedragen, waren 291 Nederlandse, en onder de uitgezeilde, wier getal 849 bedroeg, waren 391 Nederlandse schepen. Wijders zijn onder opgenoemd getal niet begrepen een menigte hier voorbij gezeilde kleinere vaartuigen en beurtschepen, gelijk ook niet de Oost-Indiëvaarders en andere grote schepen, die zo in het Veergat als te Middelburg zijn ingekomen, of van daar uitgezeild.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Volgens een brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 31 oktober, was kapitein Pieter Green, voerende het schip JOHANNA ELISABETH, voornemens den 5 november van daar te vertrekken.


Datum: 15 januari 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op de eerste dezer heeft men te Londen des avonds wederom een zware mist gehad; men weet echter niet, dat in de stad de duisternis tot andere ongelukken aanleiding gegeven hebben, dan tot dieverijen. Op de rivier is echter de Hollandse kapitein van het met boter geladen schip VROUW JANS, door het omslaan der boot, waarmede hij naar boord voer, daarvan het slachtoffer geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. Wiardus Hora Siccama, notaris, zal ten verzoeke van H.J. Wachters op donderdag 28 januari voorlopig en op donderdag 4 februari, beide 1819, finaal telkens des avonds te 5 uren precies, ten huize van de kastelein J.D. van Dijken, te Hoogezand verkopen:
1. Een gerenommeerde scheepstimmerwerf, met een timmerschure en lank-helling (opm: langshelling), met een heem en de daaropstaande behuizinge, letter E no. 60 en V, no. ... bevattende een voorkamer, twee zijdkamertjes, keuken, kelder, karnhuis put en regenbak en een schure, waarin twee stallen voor 3 koeien, voorts 2 tuinen en een appelhof en 3 kampen uitmuntend oud groenland.
Alles staande en gelegen op het Hoogezand, Zuidzijde.
2. Een nieuw smakschip, lang over de stevens 77 vt, wijd 17.2/3 vt. en hol 8½ vt.
3. Een nieuw smakschip, lang over de stevens 73 vt, wijd 16½ vt. en hol ongeveer 7½ vt.
Welke beide smakschepen op gemelde werf te bezien zijn en nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 september. Door de snelle reize van het schip ELIZABETH JOHANNA naar het vaderland en de niet minder spoedige overkomst van de JULIA herwaarts, heeft men het zeldzame voorbeeld dat op van hier gezondene brieven in ruim zeven maanden antwoord bekomen is, namelijk van den 22 januari tot den 5 september.


Datum: 16 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Den 10 januari, des morgens ten 4 uren, zijn met de boot op Vlieland op strand aangekomen kaptein J.H. Zantjer en zijn volk, gevoerd hebbende het smakschip die HOFFNUNG, met ballast, van Londen naar de Eems, hetwelk zij de vorige avond ten 7 uren, op 17 vadem water, wegens zware lekkagie hadden moeten verlaten.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Advertentie. Den 9de januari 1819. De ondergetekende verzoekt aan het publiek geen krediet te verlenen aan de equipage van de Nederlandse brik GOEDE TROUW, dewijl zulks door hem niet zal worden voldaan.
C. Möller, kapt.


Datum: 19 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 september. Zr.Ms. schip van oorlog PRINS FREDRIK is van Batavia naar Tjilintjing gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 januari. Den 16 januari is onder de jurisdictie van Calandsoog gestrand het smakschip RUDOLPH, gevoerd bij schipper N. Eilers van Rouaan naar Amsterdam en Rotterdam bestemd; de equipagie is geborgen; alhoewel het schip lek is, hoopte men de lading, bestaande in stukgoederen, te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens, op donderdag 21 januari 1819, voorlopig en op 28 januari daaropvolgend finaal, telkens des avonds te 6 uren, ten huize van G.D. Kleeve, in het Gemeentehuis te Sappemeer, publiek te verkopen:
1. Een behuizing en schure, letter A no 4, tuin en scheepstimmerwerf, staande te Sappemeer, zuidkant.
2. 5 Kampen land, groot 5 grazen, mede aldaar gelegen.
3. 2/3 Kamp land, groot 1½ gras, gelegen bij de Kalkwijk, oostkant.
4. Een stuk land en dal, gelegen in de Winkelhoek, onder Sappemeer, groot 4½ deimt.
5. Een kamer, D no. 24, staande te Hoogezand, noordkant toebehorende aan de scheepstimmerbaas Wicher Patje te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier van het vredegeregt der Kanton Pekel-A gedenkt, ten verzoeke van de scheepskapitein K.W. Stuit te Nieuwe Pekel-A, publiek te koop te presenteren: een welbevaren Smakschip en annexen, genaamd de WAAKZAAMHEID, groot ongeveer 52 roggelasten, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, laatst door genoemde kapitein bevaren.
De voorlopige veiling zal zijn op vrijdag den 22 dezer en de finale veiling op vrijdag den 29 van die maand, telkens des avonds te 6 uren, ten huize van kastelein H.E. Brouwer, ter Nieuwe Pekel-A, alwaar de inventaris en conditiën, 3 dagen voor de voorlopige veiling, ter lezing zullen liggen.
Nieuwe Pekel-A A. Wildervanck Bruins

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de griffier J. Veenhoven Hz, zal er op vrijdag den 22 januari 1819, des voormiddags, precies te 10 uren, ten huize van kastelein J. van Dijken, te Hoogezand, publiek worden verkocht: een smakschip, de VROUW GESINA genaamd, groot 40 roggelasten, met zeilen, ankers, touwwerk, koksgereedschappen en verder toebehoren, zo door de schipper Jan Teunis ten Cate, in den jare 1814 nieuw uitgehaald en tot heden door hemzelve bevaren is, liggend in de Noorderhaven te Groningen, alwaar het zelve dagelijks kan worden bezichtigd, zijnde nadere informatiën te bekomen bij Pieter Wieringa aldaar, bij wie als mede bij bovengenoemde J. van Dijken, de inventaris en het opgoed kan worden ingezien.
J. Veenhoven, griffier

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Smakschip, groot 54 roggelasten, lang 74 vt. wijd 18 7/12 vt, hol 8 vt, in den jare 1815 nieuw uitgehaald, van een goede inventaris voorzien.
Te bevragen te Leeuwarden bij Douwe IJpes, alwaar het schip is liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schipper Geert Geerts Bakker, te Veendam, presenteert vrij uit de hand te verkopen, zijn welbevaren tjalkschip, zonder opgoederen, groot 44 roggelasten, in den jare 1806 nieuw uitgehaald, en thans bij het Dwarsdiep te Veendam is liggende.
Wie hiervan gading maakt, kan bovengemelde schipper te Veendam of de scheepstimmerbaas Klaas H. de Wijk in de Pekel-A er over spreken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Medemblik, 10 januari 1819. Voor onze stad heeft dezer dagen een droevig ongeluk plaatsgehad. Het schip CAROLINA, kapitein J. Jensen, van Archangel naar Amsterdam gedestineerd, op de hoogte van Enkhuizen, uit hoofde van het ijs hebbende moeten terugkeren om alhier binnen te lopen, was den 6 des avonds even bezuiden de haven aan de grond geraakt. Den 7 des morgens ten viif uren, besloten zijnde een anker uit te brengen, teneinde het schip met de vloed vlot te krijgen, was de gehele equipagie met het anker in een sloep gegaan, zodat niemand dan de kapitein en de Ioods aan boord bleven. Doch naauwlijks een derde van een kabellengte van het schip zijnde, was gezegde sloep waarschijnlijk gekenterd en het ondersteboven gekeerd en alle negen daarin zijnde personen omgekomen, zonder dat het de kapitein en loods, ofschoon boeijen en trossen uitwerpende, mogelijk was hen te redden, en van de wal, daar alles nog in rust was, ook nog geen tijdige hulp kon worden verleend. Dit noodlottig toeval de kaptein van volk ontbloot hebbende, was hij genoodzaakt geweest twee schuiten aan te nemen om het schip in de haven te brengen, alzo men dacht het schip in de nacht vlot zoude worden.


Datum: 21 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 februari 1819, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Brikschip, genaamd de GOUDKUST, gevoerd geweest door kaptein F.H. Jansen, lang 95 voet, wijd 27 voet 1 duim, hol 13 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met 6 karonnades en andere ammunitie van oorlog. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars en bij De Vries en Comp. (opm: bij advertentie in RC 300119 werd aangekondigd dat de veiling was uitgesteld tot 22 februari 1819)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 februari 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Brikschip, genaamd de AFRIKAAN, gevoerd door kaptein J.R. Nannings, lang 80 voet 5 duim, wijd 25 voet 1 duim, hol 11 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met 3 stukken kanon en andere ammunitie van oorlog. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars en bij De Vries en Comp. (opm: bij advertentie in RC 300119 werd aangekondigd dat de veiling was uitgesteld tot 22 februari 1819)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoyman, T. van Olivier en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 februari 1819, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Schooner Brikschip, genaamd COMMERCE, gevoerd door kaptein C. de Witt, lang 69 voet 2 duim, wijd 20 voet 2 duim, hol 10 voet 1 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars en bij De Vries en Comp. (opm: bij advertentie in RC 300119 werd de veiling uitgesteld tot 22 februari 1819)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 25 januari 1819, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd MICHAËL, gevoerd door kaptein G. Abrams; is in het jaar 1810 te Archangel nieuw uitgehaald; lang 129 voet, wijd 34 voet, hol 15 voet, het verdek 5 voet 10 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het schip BRUTUS, kapt. Jacob J. van den Oever, van Amsterdam naar New-York, is den 12 dezer te Plymouth binnengelopen. (opm: zie RC 230119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 januari. Te Ilfracombe is den 13 dezer gearriveerd het schip de JONGE ANTHONY, Azon Jacometti, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 januari. Thans zijn wij in staat gesteld het ontvangen relaas van het gebeurde tussen kaptein J.A. van de Putte, voerende het schip (opm: fregat) MIDDELBURG, op zijn reis van deze stad naar Batavia, en een zeerover mede te delen (opm: zie RC 241018).
“Op den 12 juni 1818, omstreeks 2 uren in de namiddag, zagen wij, ten noord-oosten van ons, twee zeilen, waarvan een, in ons kielwater gekomen zijnde, met ons koerste, en, gedurende de avond, meer en meer naderde, zo dat wij die voor een schooner erkenden, presumptief (opm: vermoedelijk) op de Canarische eilanden thuis behorende.
Wij hadden een noord-noord-ooste frisse bramzeilskoelte, met eerste kwartiers maanlicht en liepen 7 mijlen vaart, wanneer, in de eerste wacht, circa 11 uren, door de achter ons zeilende schooner een kanonschot werd gedaan, hetgeen ons tot een teken van inwachting strekte; waarop wij langzamerhand onze lijzeilen, stagzeilen, bezaan- en grootzeil innamen, terwijl wij intussen de gehele equipagie lieten opkomen, de militaire kanonniers bij het geschut plaatsten, en, onder de directie van de militaire luitenant, de Heer E.J. Wagener, onze scheepsgeweren, pistolen en sabels aan de oudste soldaten werden ter hand gesteld; onze matrozen wapenden zich tegen een entering met bijlen, koevoeten, handspaken, enz, en alles bereidde zich dus tot een regelmatige defensie. Te half 12 uren was de schooner zo nabij gekomen, dat wij onder zijn geschut waren, en dit bewees hij dadelijk, door ons een kogel toe te zenden, welke aan stuurboordszijde, digt bij ons voorschip, te water kwam. Ieder was nu met de beste gezindheid op de aangewezen post, het kanon met kogels en schrootbossen geladen, de lonten brandende en voorraad van kruit, kogels enz. bij de hand; nu lieten wij de bramzeilen strijken en de fok opgeijen, ook de ra’s aanbrassen en het schip tot een streek van zuid-oost oploeven, om alzo de vijand een zijde aan te bieden en van ons achterschip te verwijderen; ook behielden wij daardoor het voordeel van voortgang en alzo stuur in het schip te behouden; daarentegen kwam de vijand in dwarszee, en alzo in een moeijelijker water dan voor de wind; in deze half wachtende positie naderde de schooner ons stuurboords achterschip tot onder de spreekroeper; wij hadden de Hollandse vlag waaijen, waarvan het maanlicht nog even de kleuren deed onderscheiden, doch de schooner vertoonde geen vlag. De opper-stuurman D.J. Bulsing vroeg in het Hollands ”tot welke Natie hij behoorde en wat hij van ons begeerde”, waarop in de Engelse taal werd geantwoord “I am a pirate, give over, or else I will fire on you”. (Ik ben een zeerover; gij moet u overgeven of ik zal op u vuren). Het was toen 40 minuten over 11 uren; het scheen ons toe zijn voornemen te zijn om ons te enteren. Waartegen al ons volk onder de regelingen (opm: railings) van het boord gemaskerd was geplaatst, en er een algemene stilte heerste. De hoogte van ons schip en de moeijelijke zee deden hem zeker van dit plan afzien, want hij verwijderde zich tot op een geweerschot langs onze stuurboordszijde, en wij kwam hem daarmede te hulp door het afhouden van twee kompasstreken. Nu riep men ons andermaal toe om te strijken en ons over te geven; doch daar op hem door de opper stuurman toegeroepen zijnde “Indien gij schiet, schurk, zullen wij het u dubbel betaald zetten”, begon hij ons dadelijk de laag te geven, zo uit zijn kanon, als donderbussen en handgeweer. Alzo geattakeerd (opm: aangevallen) zijnde, werd met onze gepointeerde (opm: gerichte) kanonnen op de vijand losgebrand, en daar hij continueerde, werd dit van onze zijde niet onbeantwoord gelaten; de vijandelijke kanonskogels vlogen tussen de hoogte onzer masten en boven onze hoofden over, en zijn schroot van het handgeweer rolde, zonder te beschadigen, rond en langs onze benen; van onzentwege moeten wij gelukkiger contra gesalueerd hebben, wijl wij eerst zijn topzeil-ra en vervolgens zijn achterzeils-piek zagen vallen. Intussen manoeuvreerden wij in dier voege, dat de schooner niet voor of achterwaarts kwam, om alzo onze stuurboords stukken op de beste wijze te kunnen gebruiken; en daar wij ons werk maakten om niet driftig te schieten, maar wel te pointeren (opm: richten), deed dit, zo wel als het vuren uit ons handgeweer, de rover, reeds vijf minuten na middernacht, van zijn voornemen afzien, en men zag hem nu bij de wind om den noord-westen zich van ons verwijderen en zijn schieten staken. Nu roerde men de trom, en onder het gejoel der gehele equipagie zond men hem kogels na, zo verre hem die nog konden bereiken, terwijl men zich verheugde, spoediger dan men had durven hopen, van een brutale vijand, die niets dan moord en plundering bedoelde, ontslagen te zijn.
Gelukkig niemand onzer zich gekwetst bevindende, hadden ook zijn kogels aan ons schip of tuig geen schade toegebragt, dat aan de meerdere beweging, die de vijandelijke schooner door het holle water onderging, hoogstwaarschijnlijk is toe te schrijven; daarentegen durven wij ons, uit zijn spoedige aftogt, vleijen, hem een aanzienlijke schade, ook door ons schroot aan zijn manschappen, te hebben toegebragt, want, na 15 à 20 minuten erkende hij ons voor de sterksten, door het op een lopen te zetten.
De schooner, welke wij, om zijn geringe grootheid, in de namiddag niet geteld hadden, scheen het maaksel van een Amerikase loodsboot, van ca. 100 à 120 ton, waarschijnlijk met 50 man; terwijl zijn geschut op vier 24 ponds karonnades (opm: carronade, kort kanon van gering gewicht, maar met grote boring, ook wel smasher genoemd) begroot wordt, waaruit hij 10 of 12 schoten op ons heeft gedaan, die hem met 11 uit de onzen zijn beantwoord, zo wel als het vuren uit het handgeweer.
Onder het bivouak van de ganse equipagie, gedurende de gehele nacht, en alle mogelijke voorzorgen, koersten wij naar het eiland Palma (opm: Canarische eilanden), op welks breedte en gegiste lengte wij ons bevonden; terwijl wij ons, op de middag van den 13 juni, op de noorder breedte van 27 graden 43 minuten, en de lengte van 18 graden 30 minuten bewesten Greenwich, bevonden en onze reis zonder hinder vervolgden.”
Bij dit relaas wordt grote tevredenheid betuigd over de contenance (opm: houding) en de activiteit van de opper-stuurman D.J. Bulsing, en van de militaire luitenant, de heer E.J. Wagener, zo wel als van de andere stuurlieden, van de equipagie en enige der militairen.
Dit zelfde had ook plaats bij de ontmoeting, twee dagen bevorens, van een kaper van 16 zware karonnades, zeggende te Buenos-Ayres thuis te horen, doch welk bezoek, na wederzijdse verkenning en gevraagde onderrigtingen, vreedzaam afliep.
Kaptein Van de Putte is den 30 september 1818 op de rede van Batavia gearriveerd, hebbende den 18 augustus te voren de Kaapse Baai-Fals (opm: False Bay) verlaten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. J.T. Harder, van Amsterdam naar Bordeaux en S. Donez van Amsterdam naar Londen, zijn op de Zuidwal aan de grond gedreven; beiden hebben schuiten tot adsistentie; de eerste heeft de masten gekapt en zit vol water; men denkt dat de equipagie gered is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Het den 16 januari bij Calandsoog gestrande schip RUDOLF, kaptein N. Eilers (opm: smak RUDOLPH, kapt. Nicolaas Eilers, zie RC 190119), van Bordeaux naar Amsterdam, is de volgende nacht aan stukken gebroken en een gedeelte der lading aan land gespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Den 1 januari is te Scilly binnengelopen het schip ZORG EN VLIJT, kaptein H. Rubinga, van Smirna (opm: Izmir) naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Den 17 januari, des avonds ten 6 uren, is door de loods op het hoofd van Nieuwendam op de palen vastgezet het schip de JONGE MARTHA, kaptein J.F. Koster, van Bordeaux naar Amsterdam; hetzelve heeft zwaar gestoten en een aanzienlijk lek bekomen; de kapitein heeft, om bij het lek te komen en hetzelve te stoppen, een oxhoofd wijn moeten aan stukken slaan, en heeft een ligter aangenomen om te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Den 7 januari is te Quimper, wegens contrarie wind, in goede staat binnengelopen het schip de JONGE WILLEM, kaptein Y. Jobs, van Hamburg naar Bordeaux.


Datum: 22 januari 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Berichten uit Batavia, van de eerste oktober, aangebracht door het in Texel binnengelopen schip le VOLTAIRE, dat de reis in 100 dagen gemaakt heeft, maken niet de minste melding van een door Engelse couranten gemaakt bericht van een opstand op Samarang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens, op donderdag den 28 januari voorlopig en op 4 februari daaropvolgend finaal, telkens des avonds te 6 uren, ten huize van G.D. Kleeve in het Gemeentehuis te Sappemeer, publiek te verkopen:
1. Een scheepstimmerwerf, bestaande in een ruime behuizinge letter D no. 59 met een tuin erachter, en een grote timmerschuur, letter D no. 58, staande en gelegen te Sappemeer, op de hoek van het Borger Compagniester Hoofddiep.
2. Een streep grond, achter no. 1 gelegen, langs het Borgercompagniester Hoofddiep.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men prefereert, ten overstaan van de Notaris J. Ruardi, te Sloten, publiek te verkopen een extra welbezeild Koffeschip, genaamd de GOEDE HOOP, gevoerd bij Schipper Jouke G. Wiersma, thans leggende in het binnendok te Antwerpen, lang 86, wijd 20,5 en hol 11 voeten,Vriesche Scheepstimmermans maat, en zulks met Ankers en Touwen, rondhout, staand en lopend want, zeilen, kajuits-, stuurmans-, koks- en bootsmansgoed; breder bïj inventaris vermeld.
Wie hier aan gading maakt, kome op maandag den 8 februari 1819 des nademiddags ten twee uren bij de beschrijving en des avonds ten zes uren bij de fïnale toewijzing ten huize van H. Ie Heux, kastelein in het Logement de Wildeman in de Lemmer, en kope op conditien die intussen met de Inventaris te zien zijn bij bovengemelde Notaris alsmede bij de Boekhouder F. Sleeswyk in de Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 januari. Een der Brusselse dagbladen meldt: De VOLTAIRE na een reize van honderd dagen in Texel gearriveerd, is juist van pas gekomen om het berigt van een opstand te Samarang, door de Engelse dagbladen verspreid, tegen te spreken. Alle de brieven van Java van de eerste oktober (opm: 1818) melden eenstemmig dat de volkplanting een volmaakte rust genoot; de voortbrengselen waren hoog in prijs en men telde niet minder dan 70 schepen op de rede van Batavia, ten blijke van de steeds toenemende handel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: Een Schuiteschip, lang 50 voet, wijd 12 voet, hol naar advenant, oud 2 jaar, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, zo het laatst is bevaren door W.A. Noorman; te bevragen bij Age Jacobs te Wouds-end, die in alle billijkheid wil handelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris K.J. van der Veen te Dragten zal presenteren te verkopen: Een zedert enige jaren nieuw uitgehaald Schoute Schip, lang over Steven 48 voet, wijd 10,5 voet en hol naar advenant, met zeil, treil, haken en bomen cum annexis, laatst bij Fokke Jans van der Schaaf bevaren en thans leggende in de Vaart te Dragten. Nader te bevragen ten Kantore van gemelde Notaris.


Datum: 23 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Uit Simonsbaai, aan Kaap de Goede Hoop, wordt van den 16 november (opm: 1818) gemeld: Het schip de VROUW IDA ALIDA (opm: fregat VROUW IDA ALEYDA), kaptein Sipkes, van Batavia komende, heeft den 2 november, op de hoogte van Algoa-Baai, een hevige storm gehad; zijnde door een stortzee de roerpen gebroken, en nog vele zware schade toegebragt; zo dat de kaptein genoodzaakt werd, om de veelheid van water, die het schip inkreeg, de kanonnen en al wat op het dek was in zee te smijten, benevens nog 400 balen koffij, 800 balen rijst, enz, om het te ligten. Den 10 was hij bij Kaap Hanglip, en liep dezelve met een harde wind voorbij, met oogmerk in Simonsbaai te repareren, dan kwam in baai Fals (opm: False Bay), en Muisenberg voor Simonsbaai genomen hebbende, strandde hij ten half twaalf; zittende zo regt als of het in een dok lag; echter is het schip heden aan stukken geslagen en de lading geheel beschadigd. Het volk is in Kalkbaai aan de wal gekomen. (opm: zie RC 280119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Het den 13 is te Plymouth binnengelopen het schip the BRUTUS, Van den Oever, van Amsterdam naar New-York, is lek en moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Den 15 dezer is te Cowes binnengelopen, met schade en verlies van de boegspriet, het schip NICOLETTE JEANNE, kaptein Koos, van Surinamen naar Amsterdam (opm: zie RC 090119); is lek en moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Den 15 dezer is te Cowes binnengelopen het schip MAGNANIME, Sutes (opm: de scheepsnaam betekent de Edelmoedige; driemast schip, thuishaven Gent, kapitein Jean Sietzes), van Bengalen naar Antwerpen; hetzelve had een anker en kabel verloren, en is den 18 weder vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 19 januari. Het schip WATERLOO, Herman (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. C.W. Hammar), van Batavia naar Antwerpen, is den 14 dezer te Liverpool gearriveerd; was den 13 augustus van daar gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 januari. In de nacht tussen den 18 en 19 januari is tussen Den Hoorn en de Wester op Texel gestrand het galjasschip MARGARETHA, kaptein A. Regenburg, met ballast, van Londen naar de Middellandse Zee; het volk is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Te Cuxhaven is wegen avarij binnengelopen het schip DELFZIJL, kaptein Pieters, naar Londen gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 januari. Den 19 dezer des morgens is bij Wijk-aan-Zee gestrand het Engels loggerschip MARY, kaptein David Pullie, met panharing, van Vlissingen naar Yarmouth bestemd. De equipagie is geborgen, doch de lading weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 januari. Met de brieven van Batavia heeft men nog het volgend verhaal van een op de kust van Djocjacarta plaats gehad hebbend ongeluk:
In het laatst der vorige maand augustus (opm: 1818) kwam op de zuidkust van dit eiland (opm: Java) aan het brikschip LA LẾGÈRE, gevoerd door kaptein Duchesne, van Nantes naar Ile-de-France en Bourbon, en van daar naar Sourabaija bestemd. Te westelijk op de kust vervallen zijnde, zond de kaptein op den 2 september zijn sloep, bemand met de tweede kaptein Salaun, de super-carga (opm: functionaris gemonsterd voor het toezicht over de lading; in het algemeen in dienst van de charterer die het schip bevracht) Boutet en vier matrozen, met namen Louis Poëte, Berceau, Caseneuve en Radal, naar wal, met last om enige berigten in te winnen, of wel een bekwame loods op te sporen. Vergeefs zochten deze lieden gedurende een geruime tijd een geschikte landingplaats, en eindelijk naar hun boord willende terugkeren, zagen zij dat het brikschip hoe langer hoe meer van hen af raakte.
Drie dagen en twee nachten bragten zij in hun boot door, zonder enig voedsel of drank, vruchteloos trachtende hun boord of wel een landingplaats te bereiken. Eindelijk, afgemat door honger, dorst en vermoeijenis, bleef hen geen andere redding over, dan een weg te zoeken door de felle branding; met moed waagden zij zich dan ook in dezelve tegen de middag van den 4 september, dan ras werd de sloep een speelbal der golven en sloeg midden in de branding om.
Twee der hunnen, de jonge matroos of leering Caseneuve en de matroos Radal, verloren daarbij het leven; de eerste, een jongeling van achttien jaren, was reeds tot beneden zijn midden uit het water op strand, wanneer een zware golf hem van de been sloeg en naar de diepte voerde, waar hij zijn ontijdig graf vond. De matroos Radal, een man van ruim twintig jaren, welke een jonge ongelukkige weduwe nalaat, met welke hij bij zijn vertrek uit Europa slechts twee dagen gehuwd was, is bij het omslaan der sloep terstond vermist en niet weder gezien.
De vier nog overgeblevenen zijn, met zeer veel moeite en gevaar, tussen Kadilangoe en Machinang aan wal gekomen, alwaar zij, volgens gegeven getuigenis, op de beste wijze door Javanen ontvangen zijn. Aan een Solose en een Djocjase demang is daarom ook, ter beloning van hun gastvrijheid en hulp, van wege het gouvernement ieder een fraai koppel pistolen ten geschenke gegeven. Met het locale van dit eiland onbekend zijnde, meenden deze ongelukkige schipbreukelingen, dat de naaste der Europese bezittingen Samarang was, en zij vonden zich dus niet weinig aangenaam verrast, toen zij, in de vroege morgen van den 8 september, door een oppasser, een in het Frans geschreven brief ontvingen van de Resident van Djocjacarta, Nahuis, waarbij zij zich uitgenodigd vonden, om, ter erlanging van hetgeen hun ongelukkige omstandigheid mogte vereisen, ten zijnent te komen.
Ingevolge van deze uitnodiging kwamen zij in de ochtend van den 10 september te Djocjacarta aan, alwaar zij, van al het nodige voorzien, tot den 19 vertoefd hebben, bij een ieder, welke hen in die korte dagen heeft leren kennen, de overtuiging achter latende, dat het niet mogelijk is zich met meer kiesheid en dankbaarheid te gedragen, dan zij gedaan hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 januari. Van Vlissingen meldt men, in dato den 19 dezer: heden nacht, tegen de morgen, is binnen deze haven aangekomen een open boot, in welke zich bevond kaptein John Anderson, met zijn scheeps-equipage van het fregatschip FORTUIN, hetwelk laatstleden zondag (opm: 17 januari), in de nacht, bij Noord-Voorland (opm: North Foreland) geheel is verongelukt. Dit fregat was geladen met steenkolen en touwwerk, en gedestineerd naar Kingston, op het eiland Jamaica. Gemelde kaptein had in deze boot, met zijn gehele equipagie, te zamen achttien man bedragende, sedert maandag in de vroege morgen op zee geweest, en is, niettegenstaande de zware en aanhouden N.W. storm, zonder verlies van een enig man, hier behouden gearriveerd.


Datum: 25 januari 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris E. Schotanus te Workum zal aldaar op vrijdag den 5 februari 1819 des avonds ten 6 uren, ten huize van Tjidze Stalman, kastelein in de grote Stal, publiek bij verhooggeld en finale toewijzing, presenteren te verkopen: een hecht en welbezeild Hek-tjalkschip, genaamd FORTUNA, lang over steven 72, wijd op zijn welling 15 voeten en hol naar advenant, met alle deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, zeilen en touwen, sloep en verdere scheepsgoederen, bij inventaris onder de billetten gespecificeerd, laatst bevaren geweest bij schipper Jacob Daniels Zylstra, van Workum, leggende digt aan de grote Stal aldaar, waarop geboden is de geringe somma van NLG 1600 25 cents, zijnde de Conditien vooraf ten Kantore van bovengenoemde Notaris Wijk A, No. 92 te vernemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op Regterlyk Gezag. Ten overstaan van de Heer en Mr. Ernestus Jongsma, Lid van de Regtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Leeuwarden, zal op zaterdagen, den 6 februari 1819, bij de eerste Publicatie, den 13 daaraanvolgende bij de tweede, en den 20 daaraanvolgende bij de derde Publicatie der Verkoop Conditien, telkens des morgens ten 10 uren op het voormalig Landshuis te Leeuwarden krachtens vonnis van welgemelde Regtbank, in dato den 8 december 1818, behoorlijk geregistreerd, worden geprocedeerd tot verkoop van het gearresteerde Pinkschip VATERLANDSLIEBE (opm: Russische vlag) genaamd, leggende in de Zuiderhaven te Harlingen, gevoerd wordende bij kapitein C.J. Hazewinkel (opm: tevens eigenaar, woonachtig te Veendam, tevoren in Hapsal, Rusland), lang over steven 100 voeten 6 duim, wijd over zijn berghouten bij het voorkant van het grote luik 27 voet 5 duim, hol van de buikdelling tot aan de onderkant van de tussendeks 9 voet 6 duim, het tussen deks onder de laagste balk 6 voet 5 duim, groot 159 Lasten, voorzien met 3 masten en verder daarbij behorende goederen, volgens inventaris, ten einde daardoor te bekomen zodanige NLG 647 60,5 cents, als Jan Thomas Zwanenburg, scheepstimmerbaas, wonende te Harlingen, aldaar ten zijnen huize domicilie kiezende, en te Leeuwarden ten huize van Mr. Cypryanus Johannes van der Veen, Advokaat; hebbende tot Procureur Mr. C.P.E. Robide van der Aa, te Leeuwarden, van Cornelis Jans Hazewinkel, schipper, voerende voornoemd schip, competeert, volgens vonnis van de Regtbank van Koophandel te Leeuwarden, d.d. 1 oktober 1818, behoorlijk geregistreerd met de interesten en kosten. (opm: opperstuurman Jacob Hindriks Hazewinkel en bootsman Jan Geerts Balsters hadden volmacht tot verkoop gegeven)
Dit Schip en aanhorigheden is door de Triumphant bij eerste bod gesteld op NLG 4000, (opm: zonder dat bij de eerste en tweede publicatie enige verhoging is geschied; op 27 februari werd de pink voor NLG 9.400 verkocht aan een rederij onder boekhouderschap van de firma H. Harmens & Zoon te Harlingen; als RIEMKE LUNIA ging het schip onder grootschipper Geelt Klein weer naar zee).


Datum: 26 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 januari. Het gestrande galjasschip MARGARETHA, kaptein J.A. Rigenburg (opm: zie RC 230119), van Londen naar de Middellandse Zee, was zwaar ontramponeerd en zou ter plaatse verkocht worden; de tuigagie was geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Kaptein J. Freijburg, voerende het schip FORTUNA, van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Ilfracombe, van den 13 januari, dat hij, den 2 november (opm: 1818) van Surinamen gezeild zijnde, lang met stormen en slecht weer had moeten worstelen, waar door het schip veel geleden had; twee man zijner equipagie verloren hebbende en de overige afgemat zijnde, had hij, door tegenwind onder Ierse wal gedreven, zich genoodzaakt gezien een haven te zoeken, en was den 12 januari des avonds te Ilfracombe binnengelopen, bij welke gelegenheid hij een anker en touw gekapt had; het schip zou boven water moeten voorzien worden, doch hij dacht niet, dat de lading zou behoeven gelost te worden. (opm: zie RC 060319)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Kaptein M. Koos, voerende de brik NICOLETTE JEANNE, den 26 oktober anno passato (opm: verleden jaar) met een koffij-lading uit de Kolonie Surinamen vertrokken, meldt, in dato Cowes (eiland Wight) den 14 januari, dat hij, na geweldige orkanen, stormen en zeestortingen te hebben uitgestaan, waarin boegspriet en blinde ra’s afgeslagen waren, grote mast gekraakt en de schaft (opm: schacht, roerkoning) van het roer aan stukken geraakt was, en, ten gevolge van een bekomen lek, enige koffij gepompt hebbende, zich genoodzaakt had bevonden aldaar twee dagen te voren binnen te lopen, en zeer waarschijnlijk zoude moeten lossen, om te repareren.
Volgens nader schrijven van gemelde kaptein, in dato 18 dito, had hij reeds werkelijk een begin daarmede gemaakt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Den 12 januari is te Cowes binnengelopen het schip EMMA MATHILDA, kaptein Anserell (opm: vergelijk verschillende schrijfwijzen met RC 250219; vermoedelijk buitenlander, van Antwerpen naar New-York; hetzelve was reeds op de hoogte van Scillij (opm: Scilly, kleine haven nabij Kinsale) geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 24 januari. Volgens brieven van de Kaap de Goede Hoop, tot den 21 november, was het Hollands schip JOHANNA EN ELISABETH, kaptein P. Green, van daar naar Mauritius vertrokken; den 24 dito zou het galjasschip JOHANNIS GERRARDUS, kaptein S.K. Sipkes, met levendig vee van daar naar Demerarij zeilen; drie weken na het aan de Kaap gearriveerde schip ELISA, kaptein F. Hunt, zou van Batavia vertrekken het Hollands schip VROUW AGATHA (opm: pink VROUWE AGATHA), kaptein R. Witsen, zijnde destijds bezig te Samarang koffij en rijst in te nemen; het op den 17 november in de Tafelbaai aangekomen schip (opm: bark) de DOLPHIJN, kaptein L. de Koning, van Batavia, had 54 dagen reis; was geladen met koffij, suiker en tamarinde (opm: dadels, dan wel het hout van de gelijknamige boom), en zou den 24 november de reis naar Rotterdam vervolgen; drie weken na hetzelve zou van Batavia zeilen het schip (opm: fregat) JOHANNA, kaptein C.J. Jonker, naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 januari. Den 20 dezer, des morgens, is ter rede van Vlissingen gearriveerd een masteloos Nederlands driemastschip (opm: bark), genaamd MERCURIUS, kapt. J. Sepke, geladen met koffij en suiker, komende van Rio-Janeiro, gedestineerd naar Antwerpen, voor rekening van de Heren Deenk Frères (opm: De Cock & Bisschop-Basteyns), te Gent. Dit schip heeft, door zware storm, bij het opzeilen der gronden, honderd mijlen voor het Kanaal, zijn twee voorste masten en boegspriet verloren, alsmede drie sloepen en meer andere schaden bekomen. Door een stortzee zijn vijf man te gelijk van boord geslagen, van welke er dadelijk door de zee vier op het dek werden teruggeworpen. De vijfde, die daardoor verdronken is, was de kajuitsjongen, genaamd Hendrik de Best, van Katwijk. (opm: schip mogelijk gesloopt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier en G.W. Seesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 1 februari 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild, gekoperd en met koperen bouten voorzien Fregatschip, genaamd RUFUS KING, gevoerd bij kaptein Samuel Chew, liggende in het Nieuwe Diep, lang 122 en 3 vierde voet, wijd 30 en 1 half voet, hol 15 en 1 half voet, het verdek 6 en 1 zesde voet, alles Amsterdamse maat; breder bij inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. de Grijs, T. van Olivier, F. der Kinderen, J. Corver en H. Salm, makelaars, zullen, op maandag den 8 februari 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild, Pinkschip, genaamd JAN EN CORNELIS, gevoerd door kaptein Jacob Duijff, lang 136 voet, wijd 31 voet 9 duim, hol 14 voet 8 duim, het verdek 6 en 1 halve voet, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met zes ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) en andere ammunitie van oorlog, naar advenant (opm: naar verhouding). Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars, en bij Van Olivier en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Martinus Beijerman, openbaar Notaris, residerende te Rotterdam, als last hebbende van zijn Principaal, is van mening, ten overstaan van de makelaar Fredrik van Dam, en na gedane aangifte, volgens de wet, op vrijdag 5 februari 1819, des namiddags te vier uren, in de Kamer der Notarissen, op de Gelderschekaai, te Rotterdam voornoemd, in het openbaar te veilen en verkopen: het Rijnschip, genaamd ZEEPOST, laatst gevaren hebbende in de beurt van Amsterdam op Keulen; lang over steven 143 en 1 vierde voeten; wijd, bij het mastgebint onder het gangboord , binnen de boorden, 18 voet 5 duim, aldaar hol van de bodem af tot de onderkant van het gangboord 10 voet 3 en 1 half duim, alles Amsterdamse maat, met deszelfs staande en lopend want, rondhout, zeilen, ankers, touwen en scheepsgereedschappen, volgens inventaris; zijnde hetzelve liggende in de Leuvehaven, aan de oostzijde, nabij de Leuvebrug, en daags voor en op de dag der veiling voor een ieder te zien. Nadere onderrichting te bekomen bij gemelde notaris en makelaar.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 januari. Te Oostende is gearriveerd het schip JULIE (opm: brik, kapt. Frans Meulenbroeck), van Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. U.E. Stheeman, notaris te Scheemda, in kwaliteit, is voornemens in het begin der maand februari aanstaande, op de gewone conditiën, ten huize van kastelein A.H. Krol in de Eexta te verkopen: een welbezeild Kofschip, genaamd de EENSGEZINDHEID, groot 80 roggelasten, in 1802 nieuw getimmerd, liggende te Amsterdam en bevaren door Simon Jacobus de Vries te Pekel-A. Alles met zijne zeilen, ankers, touwen enz. volgens inventaris, te zien en te lezen ten kantore van de heren Van Heijnen en Tentije, scheepsmakelaars te Amsterdam en ten huize van veenmeester Middel te Pekel-A en ten kantore van de ondergetekende notaris.
Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Smakschip, groot 54 roggelasten, lang 74 vt. wijd 18 7/12 vt. hol 8 vt, in den jare 1815 nieuw uitgehaald, met een goede inventaris voorzien.
Te bevragen te Leeuwarden bij Douwe IJpes, alwaar het schip is liggende.


Datum: 28 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Betreffende het stranden van het van Java naar Amsterdam bestemd schip VROUW IDA ALEYDA, kaptein Klaas Sipkes, volgens een brief van Kaap de Goede Hoop, van den 11 november 1818, omtrent middernacht, tussen den 9 en 10 voorgevallen, worden in een eigenhandige brief van de kaptein, van den 14 dito, uit Baai-Fals (opm: False Bay), de volgende bijzonderheden, welke die ramp vooraf gegaan zijn, opgegeven:
Nadat het schip den 15 september van Batavia is vertrokken, den 15 oktober het eiland Mauritius genaderd, en den 26 dito het land Natal, op de kust van Afrika, gezien was, zonder dat iets buitengewoons was voorgevallen, verhief zich den 2 november bij Algoabaai een geweldige storm, die des morgen van den 3 tot een orkaan was toegenomen; de zee steeg zo hoog, dat het schip als bedolven onder het water lag, terwijl de ene stortzee de andere volgde; des morgens ten 6 uren werden daar door al de regelingen (opm: railings) van het galjoen en zetboorden weggeslagen, en alles wat daartoe behoorde ontzet; ten 7 uren deed een storting de stuurreep, die nieuw was, springen; door groot talies werd het roer gestopt en een andere stuurreep aangebragt; ten 8 uren verbrak een van achteren opkomende stortzee de roerpen, doch werd met veel moeite het roer met grondtouwen gestopt; door een andere stortzee werd vervolgens de dubbele broeking (opm: hier twee stukken geteerd zeildoek, die rond de roerkoning waren aangebracht om het binnendringen van water via de hennegatskoker tegen te gaan) van het roer weggenomen; de blinden van de kajuitspoorten werden ingeslagen en het hek ontzet; veel water kwam daar door naar binnen, en hoezeer men de doorgang met matrassen, kussens, dekens, zeilen, enz. tragtte te stoppen, hielp dat niet genoeg, dat men hopen konde het schip daar door voor zinken te behoeden, en men was dus, ten einde het schip zo mogelijk van achteren te ligten genoodzaakt al wat zich in de kajuit bevond over boord te werpen; ook gelukte het zeven van de kanonnen over te krijgen; vervolgens begon men aan de scheeps-provisie, waarvan men drie vaten erwten, vier vaten gort en twee vaten zout in zee wierp; dit alles bleek niet toereikend te zijn en men moest ook de lading aantasten, waarvan die dag geworpen werd naar gissing 200 zakken koffij en 180 zakken rijst; des nachts begon de wind enigermaten te bedaren, en den 4 november werd het een en ander zo goed doenlijk, doch gebrekkelijk, gerepareerd, doch men zag toen ook dat het verwulf (opm: wulf, het meestal hol gebogen dwarsscheeps gedeelte van het achterschip tussen het hakkebord en de spiegel) door het werken van het roer zeer ontramponeerd was, en men werd overtuigd, dat er geen mooglijkheid zoude zijn het schip in behouden haven te brengen, ten zij nog meer van achteren uitgeworpen wierd; men wierp alzo nog 300 zakken rijst, hetwelk zo veel hielp, dat men een broeking om het roer kreeg en nog enige andere objecten, zo goed mogelijk, herstelde; men zag toen dat een balk en twee knieën tussendeks en een of meer balken in het ruim aan stukken waren en het schip geheel ontramponeerd, doch men hoopte in die toestand een haven te kunnen bereiken.
Den 6, 7 en 8 was het weer nog bedaard en men deed alle pogingen om naar Baai-Fals te stevenen. Den 9 november, de wind zuidelijk zijnde, dacht men dit oogmerk te bereiken, doch daar de wind vervolgens schraler werd (opm: meer recht van voren) en verflaauwde, viel de avond, toen men de westhoek van de baai had bereikt; daar het niet verantwoordelijk was zee te houden, wanneer er enige mogelijkheid bestond om binnen te komen, resolveerde (opm: besloot) men intezeilen; dan terwijl men hiermede bezig was, de wind toen Z.W. zijnde, kreeg men telkens donkere overtrekkende wolken met stofregen, en zulks veroorzaakte, dat men de hoek van de zogenaamde Muizenberg in het gezigt krijgende, die aanzag voor de hoek van Simonsbaai; en voor men het strand ontdekte en het anker wilde toetasten, stiet het schip van achter op de grond, en sloeg voor de wind strandwaarts op. Men kapte ogenblikkelijk sloep en boot los ten einde te beproeven ankers uit te brengen; doch terwijl dit geschiedde, werd het achterschip reeds door de zee gesloopt, en het water in het schip zeer vermeerderd, en alle verdere pogingen tot behoud werden vruchteloos. Men besloot alzo met de vaartuigen strandwaarts te varen, ten einde, wanneer het schip in stukken geslagen werd, het geen men te gemoet zag zo veel te bergen als mogelijk zoude wezen. Omtrent ten 10 uren had de stranding plaats, en ten één uur had men het schip verlaten; liggende hetzelve toen met de kluizen te water gezonken, zo als de kaptein dit bemerkte, toen dezelve zich van de boegspriet liet zakken. In de boot zijnde, werd het gevaar om naar strand te varen zeer groot geoordeeld, en men resolveerde nader eens te beproeven zeewaart te houden, ten einde de een of andere hoek te bereiken; dien ten gevolge kwam men ten 7 uren, des morgens, in de Simonsbaai, alwaar van het Gouvernement adsistentie gegeven werd, benevens een vaartuig van de werf, waarmede men naar het schip voer, doch hetzelve niet konde naderen, en men vond zich genoodzaakt de boot naar het strand te laten drijven en met de sloep het leven der equipagie te redden, welke in Kalkbaai aanlandde. Des anderen daags gelukte het enige der equipagie het schip te bereiken, en enige zeilen enz. liet men naar het land drijven. De volgende dag was het onmooglijk nabij het schip te komen. Den 13 werd er een nieuwe poging in het werk gesteld, doch de sloep sloeg om en men redde zich ter naauwer nood; ook liep een herhaalde poging, den 14 ondernomen, vruchteloos af; het volk logeerde in tenten op strand voor het schip, ten einde te kunnen vissen hetgeen er mogt aanspoelen; het schip zelve begon te kenteren en zo het scheen in het zand te wellen; liggende bij hoog water bijna geheel onder. De zuid-ooste wind bleef steeds aanhouden en de hoop op berging was gering.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Volgens brieven van Curaçao, van den 23 november, deden de Baltimorer kapers veel schade aan de koophandel van alle natiën, die in de omtrek van Margareta (opm: Isla Margarita, Venezuela) waren. De schooner HARMONY, van Curaçao, was genomen, doch door het Nederlands fregat EURIDICE hernomen en te Curaçao opgebragt, alwaar de prijsmeester met zeven man in de gevangenis zijn gezet. (opm: zie ook RC 300618 en 270818)


Datum: 29 januari 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ter voorlopige narigt: Aan alle heren kooplieden, scheepsreders en schippers, dient dat te Groningen wederom een Scheepsassurantie-Compagnie is opgericht (opm: zie PGC 050219).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Schuiteschip. Vragen bij Age Jacobs te Woudsend.


Datum: 30 januari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Den 27 december is te Malaga op strand gedreven, doch weder afgebragt, het schip de DOLPHIJN, kaptein De Boer, van Antwerpen; de lading is beschadigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Volgens brieven van Madera, van den 21 december, was den 8 dito aldaar in goede staat gepasseerd het schip ATTALANTE, kapt. J. Stoffers, van Middelburg naar Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kaptein Caleb Curtis, voerende het Amerikaans extra snelzeilend gekoperd fregatschip MARY & SUSAN, groot circa 200 lasten, biedt zich aan ter bevrachting naar Boston. Gemeld schip is ook uit de hand te koop. Adres bij P. van Es, cargadoor, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Ministerie voor het publieke onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniën.
Ter kennisse van degenen, die belang hebben bij de scheepvaart en handel op Java, wordt gebracht: dat, volgens publicatie en commissaris-generaal over Nederlands-Indië, van 28 augustus 1818, met den eersten november deszelfden jaars, zou ingevoerd en achtervolgd worden het daarbij vastgesteld reglement op het heffen der inkomende en uitgaande rechten op Java en Madura; terwijl bij een andere publicatie van dezelfde dagtekening is vastgesteld een Haven Reglement op het in- en uitgaan, ankeren, leggen en vertrekken der schepen op de reden, de verplichtingen der havenmeesters, en de scheepsgezaghebbers.
Beide publicaties zijn ter algemene landsdrukkerij gedrukt en worden uitgegeven bij de boekhandelaar A.J. van Weelden, te ’s Gravenhage, de eerste voor dertig centen en de laatst gemelde voor tien.
Brussel , 24 januari 1819.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag den 6 februari aanstaande, om 10 uren, zal op publieke veiling verkocht worden voor het bureau van het Vendu Departement, tot voordeel van de geïnteresseerden, het Engelse schip EXPERIMENT, groot 558 tonnen, gebouwd te Whitby, met deszelfs masten, staand en lopend want, tuigage, en toebehoren, zoals hetzelve thans ter rede (opm: van Batavia) ten anker ligt. Een inventaris der uitrustingen en andere particulariteiten is te bekomen ten kantore van de heren Deans, Scott & Co, agenten voor Lloyd’s, of bij de gezagvoerder G.H. Dacre.


Datum: 02 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Te Terschelling is binnengelopen A.H. Doyes, van Brake; heeft schade aan roer en tuig, heeft een loodsschuit tot adsistentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gisteravond overleed, in de ouderdom van 76 jaren, de scheepmaker Dirk Boest, even buiten Dordrecht, waarvan bij deze, door de ondergetekende executeuren testamentair, wordt kennis gegeven, ten einde, en met verzoek aan een ieder, welke de overledenen iets schuldig is, of met denzelven iets anders uitstaande of te verrekenen heeft, daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor 15 maart 1819, betaling of opgave te doen, aan de ondergetekende, of de notaris Bax, te Dordrecht.
Dordrecht, 1 februari 1819.
A. Borgemeester, F. Brunner

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Den 31 januari is binnen gekomen in het Vlie G.H. Noorman (opm: bark HENRIETTA) van Dantzig, laatst van Mandahl (opm: westkust Noorwegen; waarschijnlijk door storm teruggeslagen en/of om te repareren)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Brieven van Curaçao, van den 23 november j.l. zeggen dat de kapers van Baltimore allerverwoestendst bevonden zijn voor de handel van alle natiën, welke zich in de nabuurschap van Margaretta (opm: waarschijnlijk Isla Margarita, Venezuela) wagen. De schooner HARMONIJ, van Curaçao is na genomen te zijn en door het Nederlandse oorlogsfregat EURYDICE hernomen te zijn, te Curaçao binnengebracht en de prijsmeester benevens 5 man gevangen gezet. (opm: zie ook PGC 030718 en 260219)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, Notaris te Sneek, presenteert op zaterdagen den 6 februari 1819 bij de beschryving, en den 20 daaraanvolgende, bij de finale palmslag, telkens des avonds ten 6 uren ten huize van Jan Reinders van Koten, koffijschenker aldaar, publiek bij strijk- en verhooggeld, aan de meestbiedenden te verkopen: zekere kapitale en wel betimmerde Huizinge, met deszelfs Scheepstimmerwerf en schuur alsmede een grote bleek en tuin, cum annexis, staande en gelegen buiten het Hoogend onder het behoor der stad Sneek en aldaar gequoteerd met wijk 4 No. 30, bij Hendrik Zweering en anderen in gebruik; de Scheepstimmerwerf en schuur 14 dagen na de finale toewijzing en de Huizinge den 12 mei 1819 vrij te aanvaarden; alles breder bij biljetten omschreven en op conditien, die intussen bii bovengenoemde Notaris te vernemen zijn.


Datum: 04 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 februari. Binnengekomen NEERLANDS KROONPRINS (opm: bunschip), J.P. Jelsma van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Volgens bericht van Antwerpen, van den 19 januari, had men aldaar rapport, dat het schip DIE FRAU WILHELMINA, kaptein De Brie, van Londen derwaarts gedestineerd, in zee door een Oost-Indië vaarder zou in de grond gezeild zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 februari. Door het schip THE REGENT, te Milford gearriveerd, zijn den 21 januari, omtrent tien mijlen van de Smalls in zee drijvende gezien verscheidene kisten oranje appelen, enig tuigagie, en, zo het scheen, de boegspriet van een smak.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 februari. Den 10 december (opm: 1818) is bij Lagos (opm: Zuid-Portugal) verongelukt het schip NORDSTERN, kaptein Smidt, van Barcelona en Salem naar Corunha; niemand dan de stuurman is gered, circa 100 pijpen brandewijn en een gedeelte van de inventaris zijn geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Het schip (opm: galjoot) ZORG EN VLIJT, H. Rubinga, van Smirna (opm: Izmir) naar Rotterdam, heeft te Scilly (opm: Scilly Islands), in de quarantaine-grond (op de quarantaine-ankerplaats), vast gezeten, en enige geringe schade bekomen. (opm: zie RC 130219)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 februari. Volgens bericht, is den 1 januari op de Westpunt van Ameland gestrand het schip ST. PAUL, kaptein Clark, van Antwerpen naar Hull, had ankers en touwen verloren.


Datum: 05 februari 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Aan alle heren kooplieden, scheepsreders en schippers wordt bericht, dat er te Groningen een scheeps-assurantie compagnie is gevestigd onder de Fa. van Jan Auwen, jr. aan het Schuitendiep; bij Barteld Onnes, zeilmakelaar aan de Noorderhaven, of bij Gerrit van Calcar, jr, houtkoper aan der A.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. W.J. Quintus, openbaar notaris te Groningen, zullen op dinsdag 16 februari 1819, ten huize van de kastelein J.D. van Dijken, des avonds precies om 5 uur, ineens en dus de zelfde avond, finaal worden verkocht: een behuizinge, getekend Lett. B no. 52 en 116 V, en erf, voorts een scheepstimmerschuur en langshelling, met diens heem, staande en gelegen te Sappemeer, zo daar door Siger Jans Bok en vrouw in eigendom wordt gepossedeert. Op 1 mei 1819 te aanvaarden.


Datum: 06 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 20 november is van de Kaap de Goede Hoop vertrokken het aldaar binnengelopen schip JOHANNA ELISABETH, kapt. P. Green, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad is gearriveerd het schip SPECULATION, kapt. R.E. Brouwer, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. To be sold by public auction at Rembang and Lassem (opm: Lasem, 6º43’ Z.B. 111º26’ O.L.), on the 15th February 1819, to close a concern in account with the late Mr. Peter Ness, viz. a quantity of timber, a brig of 80 tons burthen, frames for a ship of 250 tons burthen, frames for a schooner of 60 tons burthen, several boats and prows, some marine stores, and sundry other articles.
For further particulars apply to A.E. Soesman at Batavia, or to John Dixon at Rembang.
Batavia, 12th December 1818. (opm: zie ook BC 230518)


Datum: 09 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 februari. Den 1 december (opm: 1818) was op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop gepraaid het schip JOHN, van Batavia naar Amsterdam; de fokkemast was gesprongen (opm: in de lengte gescheurd) en hetzelve was voornemens aan de Kaap binnen te lopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Petersburg, 13 januari. Door het zachte winter-weder is de Finse Zeeboezem nog open; zelfs is de rede van Narva nog niet toegevroren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 februari. Volgens een brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 29 november 1818, waren van de lading van het gestrande schip IDA ALEYDA (opm: VROUW IDA ALEYDA), kaptein K. Sipkes, van Batavia, toen niet meer geborgen dan 400 picols koffij en 40 kisten specerijen, welke den 1 december publiek verkocht zouden worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extraordinair en hardzeilend gekoperd en met koperen bouten voorzien Fregatschip, groot 358 tonnen; is voor ruim twee jaren geheel nieuw gekoperd en nieuwe masten ingezet; heeft een zeer goede inventaris en is in staat om direct een reis naar de Oost-Indiën te doen.
Te bevragen bij Van Olivier en Comp, makelaars te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Gisteren is op de Jolrug bij Terschelling aan de grond geraakt het galjasschip HELENA AURORA, kaptein J. Davids.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 januari uitgezeild het brikschip THOMAS, kapt. W. Watton, met boter naar Londen en het sloepschip VOAST, kapt. James Mitschell, met boter naar Londen; het kofschip GOEDE VERWACHTING, kapt. Hielke W. Overmeer, met granen naar Hull.
Den 27 dito binnen gekomen het smakschip (opm: tjalk) MARIA SOPHIA, kapt. Rinze D. Lovius, ledig scheeps van Makkum, het smakschip GOEDE INTENTIE, kapt. Peike van der Veer, met ballast van Londen, en het sloepschip UNION, kapt. W. Atkenson, met ballast van Londen.
Den 29 dito binnen gekomen het schonerschip H. POUL, kapt. John Clarck, van Antwerpen naar Hull gedestineerd, beladen met granen en bonen, komt alhier binnen door zware lekkagie, moet lossen om te repareren en uitgezeild het kofschip VRIESLANDS WELVAART, kapt. Fokke D. van Veen, met ballast op avontuur, en het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, met granen naar Londen.
Den 31 dito binnen gekomen het kofschip TRITON, kapt. A.H. Dooijen, van de Braak naar Londen gedestineerd, komt alhier binnen met zware lekkagie, en het kofschip MERKURIUS, kapt. J.B. v.d. Oever, ledig scheeps van Makkum, en uitgezeild het sloepschip UNION, met boter naar Londen, het smakschip (opm: tjalk) MARIA SOPHIA, kapt. Rinze D. Lovius, met granen naar Londen, en het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, met granen naar Hull.
Den 2 februari uitgezeild het smakschip DIDIANE, kapt. G. .......(opm: onleesbaar), ledig naar Groningen.
Den 3 dito binnen gekomen het brikschip HESPORUS, kapt. Willem Rijnbende, met zout en stukgoederen van Leverpool, laatst van Vlissingen, en het schonerschip HOOPE, kapt. E. Perts, met ballast van Londen.
Den 4 dito uitgezeild het kofschip MERKURIUS, Kapt. J.B. van den Oever, met granen naar Londen.
Den 5 dito uitgezeild het kofschip DE VROUW HENDERINA, kapt. Klaas van den Oever, met granen naar Londen en binnen gekomen het sloepschip WILLEM, kapt. Georgö Bulmer, met ballast van Londen.
Den 6 dito uitgezeild het smakschip de JONGE WILLEM, kapt. Klaas P. Faber, met granen naar Londen en binnen gekomen het kofschip NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met ballast van Londen.
Den 7 dito binnen gekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Werner, en het schonerschip BRILIANT, kapt. William Stiel, beide met ballast van Londen, het galjootschip
HENDRIK, kapt. Thomas Andr. Smit, met hout van Memel (opm: Klaipeda) en het pinkschip HENDIRITTA (opm: bark HENRIETTA), kapt. Geert H. Noorman, met hout van Dantzig.


Datum: 10 februari 1819


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Den 29 januari is te Harwich met overgeworpen lading door een smak binnengesleept het schip LE LÉVRIER, kapt. Gathausen (opm: smak, ex-HOOP EN VERWACHTING; kapt. Egide Cathuijser), van Antwerpen.


Datum: 11 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Van Terschelling wordt gemeld, dat het galjasschip HELENA AURORA heden namiddag weder in vlot water is gekomen, na alvorens een ligter te hebben gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 februari. Men verneemt met groot leedwezen, dat een tweede bezending, door de Directeur voor de zaken van kunsten en wetenschappen op Java, de heer Reinwardt, in september laatstleden uitgezonden, ter verrijking van het Koninklijk kabinet van natuurlijke historie te Amsterdam, hetzelfde lot heeft ondergaan, als deszelfs eerste zending, van welker groot verlies voor de wetenschappen men in de Rotterdamsche Courant van 19 januari laatstleden een kort berigt vindt geplaatst. De heer Reinwardt had zich bijzonder bevlijtigd, om dit verlies zo veel mogelijk te herstellen; dan wel zeer ongelukkig is het voor de wetenschappen, welker bevordering ene der voorname bedoelingen is, tot welke het Zijne Majesteit behaagd heeft de beroemde ijverige navorser der natuur een commissie naar Java te geven, dat deze tweede bezending juist ingescheept is in het tweede schip de VROUW IDA ALEYDA, het geen bij de Kaap met deszelfs lading gezonken is (opm: zie RC 230119). Volgens de lijsten van deze nu verlorene verzameling, die de heer Reinwardt aan de eerste intermediaire Directeur van het Koninklijk kabinet gezonden had, bevatte dezelve drie kisten met vele schone sceletten van viervoetige dieren en amphibie, als ook andere belangrijke preparaten voor de vergelijkende ontleedkunde; een kist met huiden van Javaanse viervoetige dieren, geprepareerd om opgezet te worden; een kist met opgezette Javaanse vogelen en vellen van dezelve, ter opzetting geprepareerd; 44 dozen met Javaanse insecten; een kist met kledingen, wapentuigen, speel-instrumenten enz. van de Dayakkers, een wild volk op Borneo; drie kisten met beelden en oudheden uit de ruïnen der Hindoestaanse tempels, op Java verzameld; alle deze voorwerpen waren in negen grote kisten. Hier bij was nog een lang pak, bevattende vele lange wapentuigen der Dayakkers van Borneo. (opm: zie ook LC 280919)
Het is voor de bevordering der wetenschappen te wensen, dat de derde bezending van natuurlijke en andere voorwerpen, die de heer Reinwardt op zijn grote reis over het gehele eiland Java, welke hij in augustus laatstleden (opm: 1818) ter nasporing van al het geen voor de wetenschappen van belang is, heeft aangevangen, verzameld zal hebben, of nog verzamelen moge, en welke hij voornemens is, kort na zijn terugkomst te Batavia, van daar te doen uit gaan, een gelukkiger lot moge hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. In een brief van Londen van den 5 februari, wordt gemeld, dat het Brits Gouvernement besloten had de Nederlandse schepen in de Britse havens op gelijke voet te stellen als de Britse; dientengevolge zouden dezelve bevrijd zijn van het betalen der Trinity Duties, en een vermindering genieten van een vierde der loodsgelden, en van de helft der vuurgelden en Ramsgate havengeld.


Datum: 12 februari 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een welbezeild Kofscheepje, met zeil en treil, lang over steven 34 voet, wijd 10 voet en hol naar rato. Te bevragen bij Binnert Halbertsma, Mr. Bakker te Grouw.


Datum: 13 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Van Scilly (opm: Scilly Islands) meldt men, in dato den 2 dezer: het schip ZORG EN VLIJT, H. Rubinga, van Smirna (opm: Izmir) naar Rotterdam, heeft in een storm beide masten verloren, en is te St. Mary’s Pier bezig met repareren. (opm: zie RC 040219)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 februari. Het schip HOOP EN FORTUIN, T. Gordon (opm: fregat, kapt. Alexander Gordon), van China en Batavia naar Amsterdam, is den 8 dezer met gescheurde zeilen te Cowes binnengelopen. (opm: zie RC 200219)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Te Calais is zeer lek binnengelopen het schip SOPHIE, kaptein Gailot, met zaad, van Riga; had drie à vier uren op Goodwin Sand (opm: Goodwin Sands) gezeten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zullen op dinsdag den 16 maart 1819, des voormiddags ten elf uren, in het Badhuis, in de Boompjes, na gedane aangifte ingevolge de wet, publiek veilen en aan de meest daarvoor biedenden (zonder affslag) verkopen:
1. Het Hol van het gekoperd Fregatschip SUZANNA DOROTHEA, lang over steven 109 voeten, wijd binnen de huid 29 voet 7 duim, hol in het ruim 13 voeten, hoog tussen deks 6 voeten; met en benevens de daarop staande masten, boegspriet, gang en braadspil en roer.
N.B. Zeer geschikt om op nieuw te worden uitgerust.
2. Het Hol van het Fregatschip FRIETRUGE, lang over steven 104 voeten 7 duim, wijd binnen de huid 28 2 duim, hol in het ruim 13 voet 6 duim, hoog tussen deks 6 voet 8 duim; met en benevens de daarop staande masten, boegspriet, braadspil en roer.
3. Het Hol van het Fregatschip AMALIA, lang over steven 98 voeten 4 duim, wijd binnen de huid 29 voeten, hol in het ruim 14 voet 7 duim, hoog tussen deks 6 voet 5 duim, de optree achter de mast 15 duim, met de daarop staande masten, boegspriet, braadspil, gangspil en roer.
N.B. Zeer geschikt om weder te kunnen worden uitgerust.
4. Het Hol van het met zink belegde Fregatschip VREEDE, laatst gevoerd bij kaptein Hendrik Borman, lang over steven 86 en 1 half voet, wijd binnen de huid 26 en 1 half voet, hol in het ruim 11 voet 5 duim, hoog tussen deks 6 voet 2 duim.
N.B. Zeer geschikt om opnieuw te worden uitgerust.
5. Het hecht, sterk en snelzeilend Smakschip de NAARSTIGHEID, lang over steven 69 en 1 half voet, wijd op zijn uitwatering 16 voet, hol in het ruim 6 voet 6 duim, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, enz, volgens inventaris. Breder bij de notitie-boekjes.
6. Het hecht, sterk en snelzeilend Smakschip de GOEDE HOOP, laatst gevoerd door kaptein C. Ouwehand, lang over steven 62 voet, wijd op zijn berghouten 15 voet 9 duim, hol op de buikdenning 5 voet 8 duim, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen en zeilen. Breder, volgens inventaris, in de notitie-boekjes op te geven.
7. Het hecht, sterk en welbezeild Bomschip de GOEDE HOOP, laatst gevoerd bij kaptein Kuit, lang over steven 42 voet, wijd 18 voet 6 duim, hol 6 voet 3 duim, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen en zeilen; alles in de inventaris breder bij de notitie-boekjes op te geven.
8. Het Hol van het Bomschip de HOOP, lang over steven 49 voet 6 duim, wijd op zijn berghouten 19 voet 3 duim, hol 7 voet 7 duim; met de daar bij zijnde mast, boegspriet, gangspil en roer.
9. Het Hol van het Bomschip CATHARINA, lang over steven 42 voet, wijd op zijn berghouten 19 voet 6 duim, hol tot op de buikdenning 5 voet 6 duim; met de daarin staande mast, boegspriet, gangspil, roer en zwaarden.
N.B. Alles Amsterdamse maat.
10. Een partij scheeps-gereedschappen (behorende tot het fregat SUZANNA DOROTHEA), bestaande in rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, enz. Bij kavelingen.
11. Een partij van circa 25000 ponden en van best Petersburger en Riga hennep geslagen touwwerk, bestaande in kabels, paardelijnen, repen want en lopende trossen. Bij kavelingen.
12. Nog een partij scheeps-gereedschappen (behorende voor het meerder gedeelte bij de overige Hollen), bestaande in ankers, touwen, zeilen, masten, boegspriet en verder rondhout, staande en lopend want, gebruikte en zo goed als nieuwe watervaten, enz. Bij kavelingen.
De hollen van schepen en schepen, alsmede de gereedschappen, zullen daags vóór en op de dag der veiling leggen en kunnen worden bezigtigd, zo als bij de notitie-boekjes, welke in tijds bij de makelaars zullen te bekomen zijn, zal worden opgegeven. Nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De ondergetekende, scheepmaker te Dordrecht, en behuwdzoon van de scheepmaker Dirk Boest, aldaar overleden (opm: zie DC 020219), recommandeert zich in het gunstig aandenken van de kalanten (opm: klanten) van de afgestorvene, zijnde, door een provisionele schikking in staat gesteld, hun een voortdurende prompte en civiele bediening, aan de werf van de overledene, te verzekeren.
Cornelis Gips

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 februari. In de nacht tussen den 29 en 30 januari j.l. is het Amerikaanse schip EDWIN BOLTON, kapt. G. Gardner, op de rotsen bij Poelo Radkit (opm: Pulau Rakit, 5º56’ Z.B. 108º21’ O.L.) vervallen, met dat gevolg dat hetzelve spoedig vol water rakende, door de schepelingen is verlaten, die op den 3 dezer met de boten Samarang hebben bereikt. Dit schip had vergunning van het Gouvernement verkregen om een lading te gaan innemen te Soerabaja en had een vrij aanmerkelijke somme geld aan boord, welke gelukkiglijk geborgen is.


Datum: 16 februari 1819


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brussel, 13 februari. De minister van de waterstaat en de staatsraad Van Babst daarna binnen geleid zijnde, sprak Z. Exc, een redevoering uit, waarin hij de beweegredenen der conceptwet ontvouwde welke hij aan de deliberatiën der Kamer kwam overgeven. Het is, zeide hij, nodig een wijze en vaste wet voor te stellen, in de plaats van een twijfelachtige en onzekere wetgeving op de staat en onderhoud der dijken. Hij las vervolgens de conceptwet zelve voor, welke in 21 artikelen vervat is. En werd besloten tot het doen drukken en het verzenden dezer conceptwet aan de sectiën.
De minister vertrokken zijnde, ging men, overeenkomstig de orde van de dag, over tot de discussies over de conceptwet betreffende zeebrieven en Turkse paspoorten.
De graaf Van Hogendorp had eerst het woord. Hij weidde in het brede uit over de scheepsbouw, en toonde de graad van volkomenheid aan waartoe die kunst voormaals in Holland gebracht was, zodanig dat Lodewijk XIV verlof verzocht en verkreeg om op de werf van Amsterdam oorlogsschepen te doen bouwen. Hij beklaagde de staat van verval, waarin onze marine thans gezonken is, gelijk ook die onzer scheepsconstructies, die minder deugdzaam zijn dan die onzer naburen, vooral met betrekking tot de snelzeilendheid.
Wat hebben wij thans, vroeg hij, om dat kwaad te verhelpen? Wij denken er toe te geraken door prohibities (opm: verboden) maar, in plaats van dat, moest men de koophandel, de zeevaart en de scheepsbouw aanmoedigen. Wij zijn, voegde hij er bij, zo gewoon aan het prohibitief systeem, dat weldra wij er ons niet meer van zullen kunnen ontslaan dan door een bouleversement (opm: ingrijpende verandering) der administratie.
Na graaf Van Hogendorp spraken ook nog de heren Hockinga, Serruys, Sandberg en Dotrenge, allen verschillende aanmerkingen op de conceptwet makende. De heer Hockinga vond ze zelfs strijdig met de grondwet, welke, volgens art. 165, aan de gerechtshoven, en
niet aan de administratie de bevoegdheid toekent om uitspraak te doen omtrent de kwestie van eigendom. De heer Serruys klaagde voornamelijk daar over, dat de meeste schepen der Zuidelijke Provinciën, gedurende de vereniging met Frankrijk aangekocht en van Franse constructie zijnde, volgens deze wet, van zeebrieven zouden moeten verstoken blijven. Maar de heer Dotrenge uitte zich het sterkst tegen de conceptwet; vinnig sprak hij tegen de doodstraf, bij die wet tegen reders vastgesteld welke de bepalingen derzelve ten aanzien der Turkse paspoorten zullen overtreden; vinnig tastte hij vervolgens het gehele systeem van de heer directeur-generaal der convooijen en licenten aan, en elk der artikelen van de conceptwet in het bijzonder; en zich eindelijk bij het 16e artikel bepalende, vond hij reeds alleen daarin een genoegzame beweegreden om zijn toestemming aan de conceptwet niet te geven, omdat zulks de grondwet schenden zou wezen; hij besloot dan ook met de wens te uiten, dat Z.M. nederig mocht verzocht worden om zijn concept in nadere overweging te nemen.
Nog enige andere heren zich hebbende doen horen, en de heer directeur-generaal Appelius het laatst het woord gevoerd hebbende, ging, bij algemene stemming, de conceptwet met 77 tegen en 9 stemmen door; waarna de vergadering zich onbepaald adjourneerde (opm: verdaagde).


Datum: 18 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stokholm, 2 februari. De scheepvaart gaat hier onafgebroken voort en er worden nog altijd schepen geladen naar Russische havens, hetgeen iets buitengewoons is in dit jaargetij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Den 8 februari is te Zoutkamp, wegens contrarie wind, doch in goede staat, binnengelopen het schip de VREDE, kapt. F.J. Fonk, van Hamburg naar Amsterdam, laatst van Delfzijl.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J.A. Schuller, J. van Ouwerkerk de Vries en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 22 februari 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd MARIA, gevoerd bij kaptein H.A. Balmer, lang 69 en 1 half voet, wijd 19 voet 8 duim, hol 10 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: de brik werd niet geveild)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé en H. Smit, makelaars, zullen, op maandag den 22 februari 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd de HOOP, gevoerd door kaptein Geelt Klein, lang 104 voet, wijd 27 voet, hol 12 voet 7 duim, het verdek 4 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.
(opm: in RC 040319 stond een soortgelijke advertentie, waarbij de verkoop per maandag 15 maart 1819 werd aangekondigd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op woensdag den 24 februari 1819, des morgens ten 10 uren, te Amsterdam, op de werf De Oranjeboom, in de Bikkerstraat, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjasschips-hol, lang 88 voet 8 duim, wijd 24 voet 5 duim, hol 13 voet, alles Amsterdamse maat; alsmede een partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Breder bij notitie en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 1 maart 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschips-hol, genaamd MICHAËL, lang 129 voet, wijd 34 voet, hol 15 voet 6 duim, het verdek 5 voet 10 duim, alles Amsterdamse maat; alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Breder bij notitie en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend van eikenhout gebouwd Brikschip, groot circa 80 rogge-lasten, voorzien van een complete inventaris, en in staat om dadelijk naar zee gezonden te worden. Te bevragen bij de makelaar Fredrik van Dam te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 februari. Heden zijn voor Antwerpen alhier ter rede gekomen: de VROUW ETJE (opm: driemaster, thuishaven Gent), kapt. H.Y. Mertens, van Nantes, met wijn, en FANNY (opm: fregat), kapt. A. Bezemer, van Rio-Janeiro, met stukgoederen.
Het Engelse brikschip MALTHA, kapt. W. Allen, van London, met ballast naar Antwerpen gedestineerd, geconsigneerd aan de heer J. Cenie, in de morgen van 12 dezer, met dik weder, binnenkomende, en tot op de hoogte van Noorder Rassen genaderd zijnde, bemerkte men, zo veel diepte verloren te hebben, dat men zich reeds tot op twee vademen waters bevond, en men besloot alzo het anker uit te werpen. Dit schip werd, de volgende morgen om half tien uren, door de Vlissingse loodsboot No. 1 ontdekt, welke daar terstond naar toe hield, doch, door de hooggaande zee, het vaartuig niet naderen konde. Men riep dus het scheepsvolk toe, dat de brik in zodanige directie met de loodsboot moest ten anker komen, dat zij rechtstreeks op dezelve aanhield, en zodra deze laatste de blauwe vlag aan de top deed waaien, zij alsdan hun touw moesten kappen, hetwelk gedaan zijnde, gemelde brik behouden is ter rede gekomen, daar dezelve, zo zij aan de grond had moeten raken, gewis met de equipagie zoude gebleven zijn; men had op dezelve ook reeds tot het uitzetten van de sloep besloten, toen men de loods zag naderen.


Datum: 19 februari 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. van der Plaats, Notaris te Leeuwarden, zal op vrijdagen den 26 februari en 5 maart 1819, telkens des nademiddags ten 2 uren, ten huize van Ynze Douwes Coopmans, bij Leeuwarden, veilen: een Tjalkschip, genaamd de GROOTE VERANDERING, lang 60 voet, hol en wijd naar advenant, leggende in de Gracht bij Leeuwarden, dadelijk te aanvaarden; breder bij billetten en Verkoop-Conditien bij gezegden Notaris te bekomen en te vernemen.
(opm: in LC 020319 eenzelfde advertentie; bij de eerste veiling was NLG 825,75 cent geboden)


Datum: 20 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 29 oktober 1817 zijn van Batavia gezeild een Engels en een Hollands schip; het eerste is dezelfde middag ten westen van Middelburg op een droogte geraakt en zat de volgende morgen nog vast; zijnde het Hollands schip nog naast hetzelve op zijde geankerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 februari. Het twee-deks (opm: drie-deks) fregat HOOP EN FORTUIN, kapt. R. Gordon (opm: Alexander Gordon), door het departement van koophandel en koloniën in den jare 1816, namens de Maatschappij Chinasche Handel bevragt, en den 31 december van dat jaar uit Texel gezeild, is thans op deszelfs retour te Cowes in Engeland binnengelopen (opm: zie RC 130219), van waar hetzelve binnen weinige dagen naar Texel stevenen zal.
Men herinnert zich onder hoe vele tegenspoeden dat schip, aan boord gehad hebbende de staf, en een groot gedeelte van het regiment hussaren (opm: huzaren), dienst doende in Java, de reize derwaarts volbragt heeft, en niet voor de maand december 1817 te Batavia aankwam. Hetzelve vervolgens zijn verdere gevolgd hebbende, is men tot heden zonder bepaalde berigten opzigtelijk het noodloot van het schip in onzekerheid geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 februari. Volgens berigt van Batavia, in dato 19 augustus l.l. (opm: 1818), was aldaar, den 16 derzelve maand, in goede staat aangekomen het Fregatschip DIANA, kaptein A. Carbon, van Ostende den 19 april 1818 voor rekening der heren Sinave Frères, te Brugge, vertrokken. Hetzelve had de reis in 118 dagen afgelegd; geen een man der equipagie noch der aan boord zijnde troepen, had men gedurende de overtocht verloren, maar allen zijn volkomen gezond daar gearriveerd; alleen was een opstand, die het krijgsvolk gesmeed had, ontdekt, en enige der schuldigen, door de krijgsraad terstond gestraft, terwijl anderen tot gevangenisstraf verwezen zijn. De kaptein dacht in de maand december l.l. zijn terugreis naar het Vaderland weder te zullen aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het door de makelaars J.H.A. Balwé en H. Smit, tegen maandag den 22 februari 1819, ter verkoop aangeslagene Pinkschip de HOOP, gevoerd door kaptein Gult Klein, zal alsdan geen voortgang hebben wordende uitgesteld tot nadere advertentie, doch is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Zo men verneemt zijn Zr.Ms. fregatten de RIJN, kapt. De Lange, en DIDNA, kapt. Van der Loeff, in actieve dienst zijn gesteld, en bestemd naar de Middellandse Zee.


Datum: 23 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 februari. Van Suriname wordt, in dato den 30 november 1818, het volgende gemeld: de zamentrekking van de scheepsmagt der Insurgenten (opm: opstandelingen), naar de oostelijke kant der Spaanse kust, maakt de toestand van de handel met die streken gedurig neteliger. Onze courant behelst daarvan een voorbeeld, in het navolgend berigt:
‘Zijner Majesteits brik de ZWALUW, van 18 stukken, Kaptein-Luitenant Bolken, zeilde van hier laatstleden woensdag ochtend, onder convooi hebbende de naar Puerto-Cabello en la Guayra (opm: La Guaira) bestemde handelschepen.
Door de terugkomst van de schoner JULIANA, een der schepen die onder het convooi van de ZWALUW vertrokken waren, vernemen wij de volgende bijzonderheden:
Vroeg in de ochtend van den 5, daags na de afzeiling van het convooi en terwijl het zich op de hoogte van Bonaire bevond, zag men twee vreemde zeilen uit het zuid-oosten op de vloot aanhouden; weldra bleken zij een zeer schone brik en een grote schooner te zijn, beide volkomen nieuw. De gewone begroetingen van het hijsen der vlaggen en het lossen van lijschoten geschied zijnde, werd er van de ZWALUW een boot met een officier gezonden, naar boord van de vreemde brik, die alstoen Arions vlag voerde (opm: de vlag van admiraal Arion), en alwaar de officier van de kaptein berigt ontving, dat zij behoorden tot een eskader van vijf schepen, die van admiraal Arion bevel hadden la Guayra en Puerto-Cabello te blokkeren. Zodra de officier de brik verlaten had, zeilden beide de schepen op naar de JULIANA, en men dacht dat zij volk bij haar aan boord zouden zenden, doch zij vergenoegden zich met te vragen naar welke haven zij bestemd was, en toen de kaptein antwoordde, naar la Guayra, hernam de kapitein van de Independente (opm: onafhankelijke) brik in goed Engels: Gij moogt naar la Guayra niet; en herhaalde zulks ogenblikkelijk in het Spaans. De schoner HARMONIJ (opm: later geschreven als HARMONIE) van deze haven, en de gewapende Spaanse brik PERIGNON, benevens nog een andere schoner, te dien tijd verre aan lij zijnde, zeilden de independente schepen naar dezelve, en kort voor het ondergaan der zon zag men, dat zij die drie schepen digt genaderd waren. Men gelooft, dat kaptein Bolken, niettegenstaande gezegde blokkade van Puerto-Cabello en la Guayra, voornemens was zijn reis te vervolgen, en de schepen onder zijn hoede veiliglijk tot in de havens van derzelver bestemming te geleiden.
Gisterenavond laat bragt de aankomst van de Spaanse schoner NUOSTRE SIGNORA DEL CARMEN berigt van het lot van de schoner HARMONIJ en de brik PERIGNON. Het blijkt dat omstreeks de middag van den 5 de independente schepen de HARMONIJ en de N.S. DEL CARMEN bereikten, en na beide genomen te hebben, werd de lading van de N.S. DEL CARMEN, die merendeels uit meel bestond, uit het schip geligt en aan boord gebragt van de HARMONIJ, terwijl derzelver volk, met uitzondering van twee man, die bij de Independienten dienst namen, aan boord van de N.S. DEL CARMEN gezet werd, werwaarts zij ook een passagier, de heer Rutgers, overbragten; de HARMONIJ ontving hierop bevel naar Margarita te zeilen. Omstreeks ten zes uren des avonds hielden de independente schepen aan op de PERIGNON, welke kaptein haar aan het vaste land op de wal had laten lopen; en gisteren ochtend werden de boten van de schepen der patriotten gezonden om bij haar aan boord te komen, doch voor zij nog het wrak hadden kunnen bereiken, beval de kaptein het in de lucht te doen springen. Zodanig zijn de tijdingen, die ons geworden zijn, en welke wij ons haasten aan het publiek mede te delen. (opm: zie ook RC 290519)
Zijner Majesteits fregat EURIDICE, kaptein Polders, is deze morgen afgezeild, om zich, ter bescherming van het convooi, bij Zijner Majesteits brik de ZWALUW te voegen. Veertig man van de EURIDICE op de ZWALUW overgezet zijnde, is de equipagie van het fregat uit het volk der in de haven liggende koopvaarders voltallig gemaakt. Ook is een detachement van vijftig man uit het garnizoen aan boord gezonden, om als mariniers dienst te doen, bijaldien het nodig geoordeeld wierd tot vijandelijkheden te komen.’

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 19 februari. Het Amerikaans schip UNITY, kapt. Wrentmore, van Batavia komende, met een rijke lading aan het adres van de heer De Waal, was eergisteren, in het opzeilen, geen pistoolschot van de stad, bijna verongelukt. Het werd door de harde wind tegen de wal geslagen, en, het water vallende, geraakte het geheel overzijde. Men borg ra en stengen, om door het overwicht niet om te slaan, en toog, bij het weder wassende water, deze nacht, met alle kracht aan ’t werk, waardoor het gelukt is, het schip uit het slijk te winden (opm: met behulp van talies uit het slijk te trekken), en behouden met zijn kostbare lading in het dok te brengen. Was het ongeluk enige weinigen roeden (opm: à 4 meter) dichter aan de stad gebeurd, het schip had op de palen gestoten, en de schade was onmisbaar zeer aanzienlijk geweest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W.B. Kool van Heerens, secretaris van de Grietenij Schoterland, residerende te Heerenveen, zal, tijd en plaats nader te bepalen, eerstdaags aan de meestbiedenden, publiek bij strijk- en verhooggeld, presenteren te verkopen: zekere, in den jare 1807 aan de werf van Teckle Hylkes in de Lemmer, nieuw uitgehaald Tjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, lang over steven 72 voeten, hol 7.1/2 voeten en wijd 16 voeten, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers, touwen cum annexis, zo als hetzelve door nu wijlen Harm Sygers, onlangs te Londen overleden, is bevaren geweest en binnen weinige dagen hetzij te Lemmer of wel te Heerenveen ter bezigtiging zal liggen. (opm: overeenkomstige advertenties stonden in LC 120319 en LC 260319)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Workum, 3 februari. Uitgezeild het bunschip de CORNELIA, kapt. A.J. Overzee, met aal naar Londen.
Den 4de binnen gekomen de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. de Jong, ledig van Londen.
Den 8ste binnengekomen het bunschip de ZILVEREN AAL, kapt. J.A. Bruinsma, ledig van Londen.


Datum: 25 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Het schip EMMA MATILDA, Ansdale (opm: vergelijk verschillende schrijfwijzen met RC 260119; vermoedelijk buitenlander), van Antwerpen naar New York, is lek in de haven van Cork binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Het schip (opm: fregat) JOHANNA, kaptein C.J. Jonker, van Batavia, is over de Zuiderhaaks gekomen, heeft twee masten gekapt, en is door zes loodsschuiten, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst), in de haven van het Nieuwe Diep gebracht. (zie pentekening van het binnenslepen).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 februari. De lading van het op den 18 dezer in de Eierlandsche gronden gestrande schip l’ADELE is gedeeltelijk geborgen, het schip zit vol water en zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 februari. Volgens brieven van kaptein Klaas Sipkes, gevoerd hebbende het schip de VROUW IDA ALEYDA, gedateerd Muisenburg den 25 november 1818, en Baai-Fals (opm: False Bay) 6 december 1818, was alle moeite aangewend om zo veel mogelijk te bergen; zelfs waren daartoe waterduikers in dienst genomen; zo goed doenlijk had men het geborgene op zeilen in de lucht en ’s nagts in tenten laten drogen, en den 1 december waren de geborgen en beschadigde koopmansgoederen publiek verkogt, waaronder 40 kisten foelij, 231 kisten noten, 19 kisten rabarbar, 486 zakken koffij, 12 kisten kajapoetih olie (kayu putih = wit hout; lichtgroene etherische olie, uit de bladeren en takken van de kajapoetboom bereid, gebruikt als middel tegen allerlei kwalen), 19 kisten divers, enz, alles nat en beschadigd. Den 8 december zou publieke verkoping gehouden worden van de geborgene scheepsgoederen, bij nommers, en daarna het wrak, zo als het zich zoude bevinden, in eens.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Den 7 februari is te Bordeaux, met onklare pompen en schade aan het roer en tuigagie, binnengelopen om te repareren het schip APOLLO, kaptein C.C. Winter, met ballast van Falmouth naar Livorno. (opm: mogelijk een Engelsman)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Minister van Marine brengt hiermede ter kennis van de natemeldene belanghebbenden, dat aan hun respectievelijk nog aankomen de achter ieder hunner namen uitgetrokkene som, wegens te goed gemaakte soldijen op Zijner Majesteits fregat KENAU HASSELAAR, tot welker ontvangen zijlieden zich aan het Ministerie van Marine, te ’s Hage, of aan de kantoren van aanneming der Marine, te Amsterdam, of te Rotterdam zullen kunnen adresseren, als:
Fo. 80, de Matroos Willem Vermeulen, de som van ƒ 4,98.
Fo. 169, de Matroos Gerrit Tekelenburg, de som van ƒ 4,96.
No. 27, Catharina Korret, huisvrouw van de opper-stuurman Arij Kamphuizen, ƒ 28,80.
No. 29, de opper-zeilmaker Frans Pietersen, de som van ƒ 15,00.
’s Gravenhage, den 13 februari 1819.
De Minister voornoemd
J.C. van der Hoop


Datum: 26 februari 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Berigten van Curaçao, van 30 november 1818 melden dat de admiraal van Venezuela, Brion, de havens van La Guaijra en Porto Cabello in staat van blokkade heeft gesteld en dat 5 oorlogschepen der independenten werkelijk voor de genoemde havens kruisen. Een der schepen welke onder convooij van de Nederlandse brik ZWALUW naar La Guaijra bestemd was, is door dezelve independenten gewaarschuwd geworden, dat het niet derwaarts konde zeilen. Dit schip is op Curaçao teruggekomen. De ZWALUW scheen intussen willens om de reize met het convooij te vervolgen. Het fregat EURIDICE is mede uitgelopen, om zich bij de ZWALUW te voegen, zijn equipage is uit vreeze dat het tot vijandelijkheden konde komen, door koopvaardijmatrozen en landtroepen versterkt. De schooner HARMONIJ, op Curaçao thuisbehorend, is door de independenten genomen en naar Margarita opgezonden (opm: zie PGC 020219).
Volgens particuliere berichten is Zr.Ms. PRINSES IRENE, kapitein Lucas, welke op 4 december van Texel gezeild was, den 17 dier maand in goede staat op Teneriffe aangekomen en zou den 21 de reis naar Batavia voortzetten.


Datum: 27 februari 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 februari. Kaptein Klaas Visman, voerende het schip CERES, van Amsterdam te St. Thomas gearriveerd, meldt van daar, in dato 19 januari, dat hij den 9 december 1818, op 18º53’ N.B. 42º32’ lengte west van Greenwich, bij zich gekregen had een driemast schip, voerende 20 stukken, een vlag wit, geel en blaauw met een rode schuinse streep, hetwelk hem gelastte bij te draaijen en een sloep met vier gewapende manschappen en twee officieren aan boord zond, die hem zijn papieren afvorderden; na die te hebben ingezien de vlag streken en terstond weder hesen, waarop dadelijk nog een grote boot met twaalf man aan boord kwam; zich van het gehele schip meester gemaakt hebbende, joegen zij al het volk vooruit en roofden in en onder de kajuit, deden toen de kaptein in de kajuit komen, drongen hem de sleutels van zijn koffer en wat verder gesloten was af, daar zij uit namen hetgeen hun aanstond, terwijl sommige van hun de luiken openden en een bootslading roofden; na dus 3 en 1 half uur, onder gestadig dreigen van de kaptein en zijn volk te vermoorden, hunner woestheid, die door het aanhoudend gebruik van drank gedurig toenam, de teugel gevierd, genoegzaam alles uit de kajuit en de klederen van de kaptein gedeeltelijk geroofd, en hem en zijn volk met geweld de horologies uit de zakken gehaald te hebben, waren zij meestal beschonken naar hun boord terug gekeerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen het Nederlandse kofschip JOHANNA, kapitein R.H. Jonker. Adres bij Sandberg & Co, aldaar.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading te Brugge, provincie West-Vlaanderen, voor Batavia, het Nederlandse fregatschip FORTITUDE (opm: vanaf nu meestal FORTITUDO genoemd) groot 360 lasten en gevoerd door kapitein Sievert Lieves, om te vertrekken in de loop van de maand april aanstaande.
Dit schip ’t welk koopmanschappen en alle andere door het Gouvernement geoorloofde goederen op vracht zal medevoeren, zo wel als passagiers, wordt erkend voor een der schoonste, zo niet het schoonste Schip uit het Koninkrijk, en is sterk, welgebouwd en in alle opzigten voldoende; hetzelve heeft alreeds eene reize naar Batavia gedaan en bij de geheele tweede expeditie troepen derwaarts overgevoerd hebbende, de kortste reize gedaan, te weten van 4 maanden en 14 dagen, gerekend van den dag der inscheping op de Schelde, tot den dag der finale ontscheping op Batavia. Weinige schepen kunnen meerdere gemakken opleveren, want behalve dat het tussen-deks zo ruim is, als menig oorlogsfregat, en men aldaar gemakkelijk regt op kan wandelen, en de frisse lucht inademen, zonder aan de brandende zonneschijn, of aan de regen te zijn blootgesteld, blijft er nog genoegzame ruimte over om er kamers voor gehele families op te slaan, welke zich van elkanderen kunnen afgescheiden houden, zonder dat iets zal hinderen, door dien in plaats van knieën of kromhouten het schip met ijzeren staven en banden betimmerd is.
Ter bezigtiging van het voornoemd schip zich te adresseren bij de Consignatarissen van hetzelve de Heren J.J. Moke en Comp., te Brugge, of bij den kapitein aan boord, en voor nadere informatien wegens de conditiën bij den Reeder en enige eigenaar van het voornoemde schip den Heer C.F. Lauwers te Oostende, of wel aan de Heren D. en C. Blankenheijm, te Rotterdam. Brieven franco.


Datum: 01 maart 1819


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Amsterdam. Kapt. E.J. Carst, voerende het schip (opm: smak) OTTO, van hier naar Londen gedestineerd, meldt van Medemblik van den 23 dezer, dat hij den vorige avond aldaar met gebroken zwaard was binnengelopen, doch dacht wijl zijn schip voor het overige in goede staat was, binnen een paar dagen gereed te zullen zijn om de reis te vervolgen.


Datum: 02 maart 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 februari uitgezeild het pinkschip (opm: bark) HENRIETTA, kapt. G.H. Noorman, met ballast naar Amsterdam.
Den 25 dito binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. W. Atkenson, met ballast van Londen.
Den 26 dito uitgezeild de Nederlandse schepen, als het tjalkschip ONRUST, kapt. Jan Kraan, met stukgoederen naar Rouaan (opm: Rouen), laatst van Hamburg; de kofschepen de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, met ballast op avontuur; de ZEELUST, kapt. Albert Sluik, met ballast naar Noorwegen; het smakschip VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan Kornelis Hazewinkel, met ballast op avontuur; het brikschip HOSPERUS, kapt. Willem Rijnbende, met ballast naar Rotterdam en het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan L. Pinksterboer, met ballast naar Noorwegen.
Den 27 dito uitgezeild de smakschepen de WAAKZAAMHEID, kapt. E.M. de Jong, de VROUW KUNERA (opm: VROUW REINERA), kapt. Berend J. Bondrager, beide met ballast naar Noorwegen; en het schoonerschip BRILLANT, kapt.William Hul, met boter naar Londen.
Den 28 dito uitgezeild het smakschip de JONGE HENDRIK, kapt. Albert Hazewinkel, met granen naar Londen; het galjootschip HENRICH, kapt. John A. Smidt, met ballast
op avontuur en het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Hylke W. Overmeer, met granen naar Leith.
Den 1 maart uitgezeild het smakschip HENDRIKA, kapt. Jan Bruins, en het galjootschip EENIGHEID, kapt. John Carseboom, beide met ballast naar Noorwegen.


Datum: 04 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij Regterlijk Gezag, van een Barkschip, genaamd CERES, liggende in de Leuvehaven, te Rotterdam, groot circa 125 lasten, lang over steven 98 voeten 8 duimen, wijd binnen de huid 25 voeten 6 duimen, hol in het ruim 14 voeten 10 duimen, alles Amsterdamse maat; met al deszelfs staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbenodigdheden, ingevolge inventaris.
Gevoerd geweest bij kaptein Johan Reicke, en in eigendom toebehorende aan de heren Bruinvisch, Guttzell en Comp, kooplieden te Koningsbergen, ten verzoeke van de heren Kuyper, Van Dam en Smeer, kooplieden en scheepsbevrachters te Rotterdam, ten dezen domicilie kiezende ten huize van de voor hun occuperende (opm: optredende) heer Procureur W.S. Burger Junior, op de Nieuwehaven, wijk M, No. 251, Requiranten, in krachte van een vonnis, gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den 15 januari 1819, geregistreerd den 18 daaraanvolgende, ten kantore van de heer Ontvanger Verster; bij welk vonnis hetzelve schip en toebehoren is verklaard voor de voldoening der daarinne vervatte condemnatie (opm: veroordeling) speciaal te zijn verbonden en executabel (opm: uitvoerbaar), en aan de voldoening van welke condemnatie als nog is ontbrekende een somma van 27232 guldens en 10 stuivers, gereserveerd de interessen en kosten, en daarna Arrestanten op hetzelve schip en toebehoren.
De Executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet om en voor de somma van 3000 guldens.
De eerste opbieding zal geschieden op woensdag den 10 maart 1819, de tweede op woensdag den 17 derzelve maand, en de derde of laatste op woensdag den 24 daaraanvolgende, respectievelijk des middags ten 12 uren, in het Paleis van Justitie te Rotterdam, ten overstaan van de Wel-Edel Gestrenge Heer Mr. Pieter van Vollenhoven, Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Rotterdam voornoemd, als daartoe door gemelde Regtbank gecommitteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van meergemelde Regtbank en Copie derzelve ligt ter visie ten kantore van voornoemde Procureur W.S. Burger Junior, bij wie ook nadere informatiën te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, H. Smit en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 15 maart 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd IGNATIE EN JENNIJ, gevoerd door kaptein Jan Nobel, lang 95 voet 5 en 1 half duim, wijd 28 voet 7 duim, hol 11 voet 5 duim, het verdek 5 voet 7 en 1 half duim, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met 10 ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) en andere ammunitie van oorlog naar advenant. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: in RC 270319 werd per 29 maart een nieuwe veiling aangekondigd)


Datum: 05 maart 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens aangebrachte tijding door een Amerikaanse brik, was Zr.Ms. brik de IRENE op 1 januari op 03º24’ N.B. en 22º West van Greenwich. Alles in goede staat.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een hecht, sterk en wel betimmerd Schuite schip, lang over steven 50, wijd 11.1/4 voet en hol naar advenant; met twee stel zeilen, treilwerk, anker, touwen, haken en bomen en verders met alles, zo als hetzelve thans door Arjen Willems Scheepstra, te Jorwerd, wordt bevaren, en met wien men (om verandering van Affaire) civiel kan handelen.


Datum: 06 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Den 2 maart is op het Enkhuizer Zand vastgeraakt, doch, na het kappen van een anker en touw en zwaar te stoten, met behulp van een visserschuit, op goede mannen zeggen (opm: bij mondelinge overeenkomst), af en te Enkhuizen binnengebragt met het schip MARGARETHA, kapt. B.H. Brams, van Bremen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Kaptein J.H. Frijburg, voerende het brikschip FORTUNA, met koffij, van Surinamen naar Amsterdam gedestineerd, te Ilfracombe binnengelopen, meldt van daar, in dato den 21 februari, dat hij niet had behoeven te lossen, en zo hij dacht den 2 of 3 maart gereed te zullen zijn om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Den 18 februari is te Bordeaux de rivier afgezakt het schip HENDRIKA MARGARETHA, kaptein J.H. Warmolts, naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Gemmening, makelaar, zal, op maandag den 8 maart 1819, des avonds ten zes uren, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Bunderschip, genaamd LEON LE GRAND, lang 116 voet, wijd 18 voet 8 duim, hol 9 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij het biljet. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Gijsbert van Alphen, Jan van Bertram Breukelman en Willem van Houten Junior, makelaars te Rotterdam, als daartoe behoorlijk geauthoriseerd, en met concurrentie van de agent van Lloijd’s alhier, zijn van mening publiek, (om contant geld) aan de meestbiedenden te verkopen: een partijtje van 134 ps. Buenos Ayres huiden, zo gezond als beschadigd, gelost uit het schip de VROUW FERMERIGINA, kaptein A.P. Braam (opm: smak VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam), van Londen, en zulks op woensdag den 17 maart 1819, des voormiddags te elf uren, in de Hoffstraat, Wijk E, No. 127, alwaar dezelve daags voor- en op de verkoopdag voor een elk te zien zal zijn. Nadere onderrigting bij voornoemde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij Regterlijk Gezag, van een Bomschip, genaamd HET GOED VERTROUWEN, lang over steven 52 voeten, wijd, op zijn berghouten, 19 voeten 6 duimen, hol van de buikdelling (opm: buikdenning) tot onder het dek 6 voeten 8 duimen, alles Amsterdamse maat; groot circa 30 lasten; liggende in de Haringvliet te Rotterdam, met deszelfs toebehoren, volgens inventaris, toebehorende aan J. Valk, wonende te Amsterdam, en gevoerd wordende door schipper Nicolaas Rynbende, ten verzoeke van de Heren Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb, Kooplieden en Scheeps-bevragters, over den afgelopen jare behoorlijk gepatenteerd geweest, welk patent (opm: [rijks-]belasting tussen 1805 en 1893, geheven door de gemeente, waarbij men het recht verwerft een bepaald beroep uit te oefenen) nog niet is vernieuwd geworden, wonende te Rotterdam en houdende aldaar hun kantoor aan de Wijnhaven, Wijk A No. 28, domicilium kiezende ten huize van Procureur Isaac Jacobus Rochussen, wonende mede te Rotterdam aan de Wijnhaven, wijk B. No. 198, die voor hun is occuperende, Requiranten in krachte van een Vonnis gewezen bij de Regtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, den 22 januari 1819 behoorlijk geregistreerd, bij welk vonnis gemelde Nicolaas Rynbende is gecondemneerd (opm: veroordeeld) om aan de Requiranten te betalen de somma van 236 ponden sterling; makende, behoudens erreur (opm: fouten), in de reductie tegen de wisselcours van 36 schellingen 7 groten per pond sterling, een somma van 2590 guldens 10 cents Nederlands geld, ter zake bij voorschreve vonnis vermeld, met de interessen en kosten; voor welke condemnatie (opm: veroordeling) het gezegde schip HET GOED VERTROUWEN bij hetzelve vonnis is verklaard speciaal te zijn verbonden en geaffecteerd.
De Executanten hebben het voorschreve schip en toebehoren ingezet om 200 guldens.
De eerste opbieding heeft plaatsgehad op woensdag den 3 maart 1819.
De tweede zal geschieden op woensdag den 10 der gemelde maand, en de derde of laatste op woensdag den 17 daaraanvolgende, respectievelijk des middags ten twaalf uren, in het lokaal der zittingen van de Regtbank van Eersten Aanleg, te Rotterdam, in de St. Joris Doele aldaar, ten overstaan van den Wel-edelen Gestrengen Heer Mr. Anthony van der Helm, Regter in gemelde Regtbank en daartoe door gemelde Regtbank gecommitteerd.
De Memorie van Lasten is gedeponeerd ter Griffie van gemelde Regtbank, en Copie derzelve ligt ter visie ten Kantore van voornoemde Procureur, bij wie ook nadere informatie te bekomen is. (opm: zie ook veiling aangekondigd in RC 211219)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: het nieuw en snelzeilende schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, groot 507 tonnen, liggende ter rede van Batavia, gekoperd en met deszelfs staand en lopend want. Te bevragen bij Rutter & Co.
Batavia, den 3 maart 1819.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Te koop of te bevrachten: het gekoperde schip MARY, groot 355 tonnen, nu liggende op de rede van Batavia. te bevragen bij Rutter & Co.
Batavia, den 3 maart 1819.


Datum: 09 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 maart. Den 1 maart is te Portsmouth binnengelopen het schip WATERLOO, Hammer (opm: kapt. C.W. Hammar), van Batavia naar Antwerpen, laatst van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 maart. Van Cowes is den 1 maart vertrokken het aldaar binnengelopen schip VROUW CATHARINA J. van Dijl, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Den 19 februari is te Delfzijl, met verlies van zeilen, anker en touw, lek binnengelopen het schip (opm: smak) de VROUW MARGINA, D.J. Oortjes, van Nantes naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Volgens een brief van Malta, van den 14 januari, had het aldaar binnengelopen schip de JONGE ELISABETH, kaptein Jacob Kreeft, van Smirna (opm: Izmir) naar Rotterdam gedestineerd, de vorige dag deszelfs reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer, makelaar, zal, op maandag den 22 maart 1819, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de HOOP, gevoerd door kaptein T.S. Mooij, lang 69 voet, wijd 17 voet 2 duim, hol 8 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar.


Datum: 11 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 maart, Den 27 februari bevond zich op de hoogte van Dartmouth het schip GRAF VON BULOW, Scharmberg, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 maart. Het bij Calais gestrande schip de JONGE JACOB, kaptein J.H. Bethman, van Antwerpen naar … (opm: niet vermeld), is sedert, zonder aanmerkelijke schade, afgebragt en in de haven van Calais gekomen.


Datum: 12 maart 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris W.B. Kooi van Heerens, secretaris bij de grietenij Schoterland, residerende te Heerenveen, zal publiek bij strijk en verhooggeld aan de meestbiedende presenteren te verkopen: zeker, in den jare 1807 van de werf van Fedde Hijlkes in de Lemmer, nieuw uitgehaald Tjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, lang over de stevens 72 vt, hol 7½ vt. en wijd 16 vt, met zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want benevens verdere daar toe behorende scheepsbehoeften; invoege hetzelve door schipper Harm Sijgers, onlangs te Londen overleden is bevaren geweest en thans te Heerenveen is liggende, voor het huis van bovengenoemde notaris, ter bezichtiging.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 2 maart uitgezeild de kofschepen WINDLUST, kapt. Geert R. Engelsman, de HOOP EN VREES, kapt. W.P. Piebes, de eerste gedestineerd naar Noorwegen, de tweede op avontuur, en de smakschepen de VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Bruns, de ZEELUST, kapt. E. R. de Boer, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito uitgezeild het kofschip HARMONIE, kapt. H. C. Schut, met ballast naar de Marennes in Frankrijk.
Den 4 dito uitgezeild de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurien J. Schuuring, de TWEE GEBOEDERS, kapt. W.R. Luikens,
de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto P. Smith, de VROUW HELENA, kapt. Joseph Bolwien, het tjalkschip de JONGE ELISABETH, kapt. T.IJ. de Vries, de eerste op
avontuur, de laatste met pannen naar de Oostzee, verder de overige met ballast naar Noorwegen.
Den 5 dito uitgezeild het tjalkschip de VROUW WICHERDINA, kapt. Egbert A. Oldenburger, met ballast op avontuur, het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warner, met boter naar Londen.
Den 7 dito binnen gekomen het kofscheepje MERKURIUS, kapt. J.B. van den Oever, met ballast van Londen. Uitgezeild het brikscheepje THOMAS, kapt. William Watton, met boter naar Londen.
Den 9 dito binnen gekomen het sloepschip HUBLIN, kapt. J. Rink, met ballast van Londen.
Uitgezeild de kofschepen JUFVROUW BIBIANA, kapt. Israel Uiling, met ballast op avontuur, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen en de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, de VROUW ALBERDINA, kapt. Simon Fokkes Taaij, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 10 dito uitgezeild de vishoeker VRIJHEID, kapt. Jan van Duulen, naar de Noordzee; de kofschepen JUPITER, kapt. Barend R. van Wijk, de STAD MEPPEN, kapt. Rimmert Hardes (opm: Hanover vlag, kapt. Remmert Harders), ALIDA KLASINA, kapt. Egbert L. Tiktak, en het smakschip de VROUW ELFINA, kapt. H.G. Busker, alle met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een welbezeilde Hek-schuite met ankers, touwen, staand en lopend want, zeilen en verdere toebehoren, zodanig het thans in de Noorderhaven bij de Vischmarktsbrug te Harlingen is leggende en laatst bevaren door Lieuwe Kool; nader onderrigt deswegens te bekomen bij Jan Huidekooper aldaar.


Datum: 13 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 maart. Den 3 dezer is te Penzance binnengelopen het schip FLORA, Parlevliet, van Liverpool naar Rotterdam, en den 5 dito het schip GOOD HOPE (opm: GOEDE HOOP), H.J. Potjer, van Rotterdam naar Dundalk; het laatste is zeer lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Den 28 februari is van Cowes vertrokken het schip de JONGE GIJSBERT PAULUS EN ADRIANA (opm: galjas JONGE GIJSBRECHT PAULUS ADRIANA), kapt. M.D. Meijer, van Rotterdam naar Newry.


Datum: 16 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wij, Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz, enz, enz.
Willende overgaan tot het nemen van geschikte maatregelen, ter invoering van het gelijkvormig stelsel van Maten en Gewichten binnen dit Koninkrijk, overeenkomstig de bepalingen, vervat in de wet van den 24 augustus 1816 (Staatsblad No. 34), en zodanige voorstellen daarstellen, als vereist worden, op dat de standaards der Maten en gewichten met volkomene juistheid zullen worden vervaardigd, en in het vervolg voor alle alteratie (opm: verandering) in derzelver grootte of gewigt zouden bevrijd blijven;
Gezien ons besluit van den 29 maart 1817 (Staatsblad No. 15);
Op het rapport van onze Minister van Binnenlandse Zaken;
De Raad van State gehoord;
Hebben besloten en besluiten:
Art. I. Tot eerste algemene standaards of prototypen van de Nederlandse Maten en gewichten worden aangenomen:
1. Onder de naam van Nederlandse elle, de oorspronkelijke ijzeren mètre te Parijs vervaardigd, onder het oog der Commissie benoemd geweest tot het bepalen van het metrieke stelsel van Maten en gewichten, door dezelve Commissie gejusteerd (opm: geijkt), met haren bijzonderen stempel voorzien, en vervolgens, op den 20 augustus 1799, namens het nationaal Instituut in Frankrijk door de Bataafse Gedeputeerden tot die Commissie, aan het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek aangeboden, sedert enige jaren onder eerste klasse van het Nederlands Koninklijk Instituut van wetenschappen, letterkunde en schone kunsten, te Amsterdam, berustende.
2. Onder de naam van Nederlands pond, de koperen kilogramme, door dezelfde Commissie gejusteerd (opm: geijkt) en gestempeld, uit naam des Fransen Instituuts, door gemelde Gedeputeerden, aan het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek, op den 20 augustus 1799 aangeboden, en ook onder de eerste klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut berustende.
Art. II. Er zullen, zo spoedig mogelijk, worden vervaardigd zo vele ijzeren Nederlandse ellen (mètres) van gelijke afmeting als die, welke bij het gemelde Nederlands Instituut berusten, en zo vele koperen Nederlandse ponden (kilogrammes), insgelijks van gedaante als die van het gezegde Nederlands Instituut, als nodig zullen zijn, om daarmede de Ministeriële Departementen, de Gedeputeerde Staten van die Provinciën, alwaar geen mètres noch kilogrammes voorhanden zijn, ons Nederlands Koninklijk Instituut, en onze Koninklijke Akademie der Wetenschappen te Brussel, te voorzien, ten einde bij dezelve als standaards van de tweede rang, met de oorspronkelijke standaards of prototypen volkomen gelijk, zeer zorgvuldig te worden bewaard.
(opm: sterk ingekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. In een brief van Bremen wordt het volgende gemeld: Het schip de VROUW ALIDA, kaptein H. Schuhmacher, van Amsterdam, is op de Wezer aangekomen, en ligt thans bij Elsfleth; hetzelve heeft op de reis verscheidene ongelukken gehad, hebbende een anker en touw door kappen verloren en bij Wangerooge op het zand gezeten, alwaar kaptein Mecklenburg, van Leer, het te hulp gekomen is, en een gedeelte der lading, tegen betaling van NLG 1200, overgenomen heeft. Kaptein Neuman, van Embden (opm: Emden), maakt buitendien ook nog aanspraak op vergoeding. De lading is, zo men zegt, beschadigd. Een brief van gemelde kaptein H. Schumacher, in dato 10 maart, behelst, behalve het bovenstaande, nog deze bijzonderheid, dat zijn schip, niet willende wenden, in de Barrel (opm: waarschijnlijk een geul in de Wesermonding) aan de grond geraakt en door zwaar stoten zodanig lek geworden was, dat hij zich genoodzaakt had gezien twee schepen tot adsistentie en lossing der lading aantenemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. In een brief van Bourbon, van den 22 november 1818, wordt gemeld, dat het schip TRIO, kaptein J. Isaaks, met een lading rijst, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, te Isle-de-France in een zinkende staat aangekomen en afgekeurd was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Vendumeester bij de Directie der In- en uitgaande Regten te Harlingen zal ten overstaan van den Heer Directeur dier Middelen aldaar, op den 1 April 1819 des voormiddags ten elf uren in ’s Rijks Vendu-kamer, publiek verkopen een Kofscheepje, genaamd de VRIENDSCHAP, laatst gevoerd bij schipper A.H. Smith, lang over steven 39 voet, wijd 10 voet, hol 3 voet en 10 duim, Rijnlandsche maat, met zijn anker, zeilen en verder scheepsbehoeften, volgens inventaris, leggende in de Zuiderhaven alhier.


Datum: 18 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Van Vlissingen wordt van den 13 maart gemeld: Zr.Ms. fregat van oorlog DIANA, gecommandeerd door de kaptein ter zee M. van der Loeff, is eergisteren uit ’s Rijks dok alhier ter rede aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Van Bilbao wordt van den 4 maart gemeld: zondag laatstleden, zijnde den 28 februari, heeft men hier op de kust gevonden een vatje boter en enige stukken hout van een verbrijzeld schip; men denkt aan dezelven te erkennen (opm: herkennen) de overblijfsels van een kof of smak. Dit ongeval baart hier geen verwondering, aangezien het sedert enige dagen boos weder uit de noordwesten heeft geweest, en de zee, niettegenstaande de gedurige regen en sommige dagen stilte, zo hoog is uit de noordwesten, dat de baar (opm: drempel) in geen vier dagen, indien hetzelfde handzaam weder wil aanhouden, practicabel (opm: bevaarbaar) zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam in lading liggend naar:
Smirna (opm: Izmir), het Pinkschip ZEELUST, kapt. Albert van der Linden.
Nantes, het Smakschip de VROUW ALBERTINA, kapt. Gerrit Bartels Smit.
Bordeaux, het schip de VROUW JANNA, kapt. Cornelis Tekes Mulder.
Lissabon, het schip KLAZINA EN DIRKJAN, kapt. Cornelis Schilperoort, om den 5 april te vertrekken.
Elseneur (opm: Helsingör) en Petersburg, het Kofschip de VROUW GEELTJE, kapt. Haring Martens de Koe, om met de eerste schepen te vertrekken.
Elseneur en Pillau (opm: Baltyisk), het Smakschip de VROUW GERBERDINA, kapt. Hendrik Arends Oldenburger.
Liverpool, het Kofschip JANNA HAZINA, kapt. Derk Tjebbes de Jonge.
Stettin (opm: Szczecin), het schip de VROUW GEZINA, kapt. Jan Lammerts Vos.
Idem: het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jacob Swiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer
Dublin, het Kofschip FLORA, kapt. Jan Schotman Keijzer.
Jersey en Guernsey, het Brikschip WILLEM DEN EERSTEN, kapt. Charles James Batten.
Liverpool, het Kofschip de JUFVROUW JOHANNA, kapt. Hermanus J. Jeltes.
Adres bij D. Burger en Zoon.
Liverpool, het Kofschip de JONGE WILLEM, kapt. Jacob Parlevliet.
Duinkerken, het schip de VROUW ELIZABETH, kapt. Matthijs van der Putte, om ten spoedigste te vertrekken.
Elseneur en St. Petersburg, het Galjasschip DIANA, kapt. Frans Popke.
Adres bij Hudig, Blokhuyzen en Van der Eb
Brugge en Ostende, neemt ook goederen op Nieuwpoort, Veurne, en omliggende plaatsen, het schip de ONDERNEMING, kapt. C. van der Poele, om met de afloop van deze week te vertrekken.
Brugge en Ostende, het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Barend van Wasbeke, om ten spoedigste te vertrekken.
Leuven en Mechelen, het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. Jb. Baan, om binnen tien dagen te vertrekken.
Leuven en Mechelen, het schip de GOEDE HOOP, kapt. Willem Visser, om binnen tien dagen te vertrekken.
Adres bij de Commissaris en Bestelmeester Walop en de Weduwe Beyerman, op de Zuidblaak, B. No. 18, of Wijnhaven, B. No. 253.
Brussel en omliggende plaatsen, als Namur (opm: Namen), Doornik, Mons (opm: Bergen), enz. enz, het schip de MARIA THERESIA, kapt. J. Ooms, om den 24 dezer, op verbeurte van de vracht, te vertrekken.
Brussel direct, het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert, om den 3 april te vertrekken.
Adres bij Commissarissen, ten kantore van P. de Vries, op de Wolfshoek.
(opm: uitsluitend de Nederlandse schepen opgenomen over een periode van ca. 15 dagen)


Datum: 19 maart 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Kof-scheepje met ronde luiken, lang ongeveer 24 voet,
bij Jan L. Wassenaar, te Birdaard.


Datum: 23 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 maart. Er zijn tijdingen van Surinamen, van den 18 januari, welke melden, dat aldaar een besluit van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden was bekend gemaakt, waar bij de slavenhandel, op de strengste straffen, verboden werd, doch tevens toegelaten, dat de slaven van een Hollandse of vreemde kolonie naar een andere Hollandse kolonie in de West-Indiën vervoerd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Den 13 maart, des morgens ten zes uren, is van Ilfracombe vertrokken het aldaar binnengelopen schip FORTUNA, kaptein J.H. Freijburg, van Surinamen naar Amsterdam. (opm: zie o.a. RC 260119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 maart. Kaptein Gerrit Straatman, met de brik VENILLIA, den 16 december laatstleden (opm: 1818) van Rotterdam te Surinamen gearriveerd, meldt van daar over Barbados, onder dato den 18 januari jongstleden, dat hij op de uitreis op 32 graden 14 min. Noorderbreedte, 16 graden 56 min. Westerlengte van Greenwich, een patriotse kaper van 18 stukken geschut en 175 man heeft aan boord gehad, en door denzelve van een groot gedeelte der lading is beroofd geworden. De lijst van het geroofde zou hij met de eerste gelegenheid zenden en dagt in het laatst der gepasseerde maand februari weder naar Rotterdam te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 maart. Den 18 maart is op de rede van Vlissingen gearriveerd het brikschip SARA AGATHA, L.M. Hoffman, van Demerarij naar Middelburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 maart. Aan deze stad is gearriveerd het smakschip de VROUW WITSKE (opm: VROUW WIETSKE), kapt. J.J. Kiers, van Newcastle, met kolen en slijpstenen.

Krant:
PLDA - Public Ledger and Daily Advertiser, London


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, aangekomen FREDRIQUE, kapt. Eggers, van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwe Zijlen (opm: bij Dokkum). Den 15 februari uitgezeild het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. L.G. Dubblinga, met gemalen cichorei naar Hamburg.
Den 1 maart uitgezeild het jagtschip HET GESCHENK AAN DRIE KINDEREN, kapt. R.T. Danhof, ledig scheeps naar Amsterdam.
Den 3 dito uitgezeild het smakschip RIJSBERGEN, kapt. H.D. Docter (opm: H.L. Dokter), met ballast op avontuur.
Den 14 dito uitgezeild het tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. H.M. Brouwer, met gemalen cichorei naar Altona, en het brikschip THE SALLY ANN, kapt. L. Hinchman, met stukgoederen naar New York.
Den 19 dito binnen gekomen het sloepschip NEPTUNUS, kapt. Charles Warner, met ballast van Londen.
Den 22 dito uitgezeild de smakschepen HENDRIKA, kapt. Albert H. Lukkien;de VROUW CATHARINA, kapt. Hermanus Sleehuis; de HERSTELLING, kapt. Hendrik Janssen, alle met ballast naar Noorwegen; het kofschip JACOBA CATHARINA, kapt. Aaijke R. Niehoff, met pannen naar de Oostzee; het kofschip TRITON, kapt. Andries H. Doijen, met granen naar Hull; het smakschip de GOEDE HOOP, kapt. Dirk H. Busker, met granen naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Workum. Den 1 maart binnen gekomen het schip de VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen, Iedig scheeps.
Den 4 dito uitgezeild het schip de STAD WORKUM, kapt. J.T. van der Jagt (opm: kapt. Jan Feddes van de Stag), met dakpannen naar de Oostzee.
Den 9 dito uitgezeild het schip DE VROUW WICHERDINA, kapt. E.A. Oldenburg met dakpannen naar de Oostzee.
Den 15 dito, zeilree, de schepen de BONTJE JOHANNA, kapt. C.D. Ekamp, en de CATHARINA, kapt. D.E. Brunger (opm: kof, kapt. Deonisius Egberts Brunger), beide met dakpannen naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op de woensdagen den 31 maart 1819, bij de beschrijving, en den 7 April daaraanvolgende, bij de finale palmslag, telkens des avonds ten 6 uren, ten huize van Douwe Cornelis Steenstra, kastelein in het Amelander Veerhuis, publiek presenteren te verkopen: een welbezeild en zes jaren oud zijnde Tjalkschip, genaamd de JONGE JOHANNES, lang 64 voet, wijd 14½ voet en hol 6¼ voet, met opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde en aanbehorende scheepsgoederen; breder bij billetten gemeld, zodanig het wordt bevaren bij Gysbert Johannes en is leggende in de Noorderhaven ten gemelden Stede.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Oproeping van Crediteuren. Alle de Crediteuren van Ente Ottes de Boer, schipper, wonende te Workum, worden opgeroepen en door dezen verzocht, om in persoon of door genoegzame volmagt, te compareren op maandag den 29 maart 1819, des morgens ten 11 uren, ten huize van Marten Durks de Ruiter, kastelein in het Bolswarder Veerhuis, op het Dwars Noord te Workum, ten einde zodanige schikkingen en bepalingen ter bekoming hunner Competentiën (opm: hetgeen hen toekomt) te maken, als meest nuttig en dienstig zullen worden geoordeeld. (opm: zie ook LC 280519)


Datum: 25 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 maart. In een brief van Bremen, van den 20 maart, wordt gemeld, dat het smakschip CHRISTINA, kaptein G. Hein (opm: VROUW CHRISTINA, Bremer vlag, kapt. Georg Hein, van Amsterdam derwaarts gedestineerd, na in de storm van den 17 dito beide de ankers en touwen verloren te hebben, bij Tettens (opm: west-oever tegenover Bremerhaven) op de Weser gestrand is; de gehele lading, die zo het scheen onbeschadigd was, moest gelost en het schip waarschijnlijk afgegraven worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens een brief van Tonningen (opm: Tönning), van den 18 maart, waren aldaar met verlies van ankers en touwen binnengelopen de schepen de VRIENDSCHAP, kaptein C.J. de Boer, en … (opm: niet ingevuld), kaptein E. de Groot, beide met dakpannen, van Edam naar Dantzig (opm: Gdansk), doch zouden spoedig de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 maart. In een brief van Boulogne, van den 18 maart, wordt gemeld, dat die ochtend bij Audresselles gestrand was het schip de VROUW ENGELINA, kaptein H.H. Tholen, van Bordeaux naar Rotterdam; men hoopte het schip en lading te behouden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 maart. Te Vlissingen zijn onder anderen gearriveerd de schepen de MARIA (opm: driemaster, thuishaven Gent), J.IJ. van der Zweep, van Rio-Janeiro; COROMANDEL, W. Daij, en LEO, C. Liblij, van Batavia, en te Veere de schepen de DAGERAAD (opm: kof), J.J. Boon, van Bordeaux naar Rotterdam, en ZELDENRUST, G.J. Kleun, van Bayonne naar Antwerpen.


Datum: 27 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Kaptein J.D. Brinkman, van Hamburg te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat hij in zee voor de Hollandse wal verscheiden wrakken, als ook drie watervaten, heeft zien drijven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. In de storm van den 17 maart is bij Uithuizen, provincie Groningen, gestrand het schip de DRIE GEBROEDERS, kaptein J. Jansen, met lood en ledige vaten, van Bremen naar Amsterdam; men zou de lading lossen, doch het schip zat zo hoog, dat het niet weder aftebrengen zou zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Den 17 maart is bij Friedrichzijl (opm: waarschijnlijk Friederikensiel, oostelijk van Carolinensiel) gestrand het tjalkschip de GOEDE HOOP, kaptein H.J. Sinniger, en het schip gevoerd door kaptein O. Benedictus, beide met lood, stokvis, enz, van Bremen naar Amsterdam; men zou de lading insgelijks lossen, doch de schepen zijn zeer ontramponeerd en bezwaarlijk aftebrengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Het schoonerschip de HERSTELLING, kaptein Dirk Siebolts, den 20 oktober 1818 van Surinamen naar Amsterdam gezeild, en sedert geen berigt van hetzelve ingekomen zijnde, veronderstelt men dat het totaal verongelukt zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. In het begin van februari zou van Surinamen vertrekken het schip MARIA FREDRIKA, kaptein Wigle Swart of Kerkhoven (opm: kapt. Swart), en in de helft dier maand het schip ALIDA HESTER, kaptein P.J. Vlieger (opm: Foppe Juurts Vlieger [van Ameland]), beide naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 maart. Extract (opm: uittreksel) uit een brief van kaptein H.G. Bergveld, voerende het schip ROSETTE, liggende te Havana, in dato den 10 januari:
‘Voor veertien dagen arriveerde alhier kapt. Spoeler, van Bremen, die bezuiden Cuba om gekomen en aldaar door een Insurgenten (opstandeling) kaper van alle zijne beste goederen is beroofd geworden, en voor acht dagen kaptein Frohm, van Hamburg, die op de Bahanis Bank acht dagen door een kaper opgehouden is geworden, welke drie schooners met goederen uit zijn schip geroofd heeft; de super-carga (opm: functionaris gemonsterd voor het toezicht over de lading; in het algemeen in dienst van de charterer die het schip bevracht), die zij wilden ophangen, om dat hij het geld niet wilde wijzen, is over boord gesprongen, doch door het scheepsvolk gered.’

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Volgens rapporten van de zeeloodsen, hebben dezelven, op den 23, de Goeree ten Z.O, op 20 vadem water, in een goede staat gepraaid kaptein J. Teunissen, voerende het schip SOURABAIJA, komende van Batavia en gedestineerd naar Amsterdam; dezelve is den 8 november (opm: 1818) van Batavia gezeild, en den 6 januari van Kaap de Goede Hoop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentye, J.H.A. Balwé en J.C. Muijsen, makelaars, zullen, op maandag den 29 maar 1819, des avonds ten zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel driemast Hoekerschip, genaamd PRINS CHRISTIAN VAN AUGUSTENBURG, gevoerd door kapitein Conrad Furst, lang 137 voet, wijd 31 voet 4 duim, hol 13 voet 9 duim, het verdek 6 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars, en bij J.W. Boekhout. (opm: zie ook RC 211019)


Datum: 30 maart 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 maart. Volgens rapport van Blankenezer schippers, te Amsterdam gearriveerd, is bij Schiermonnikoog binnengesleept een smakscheepje, hetwelk in zee het onderste boven dreef.
Bij Ameland dreef mede een schip het onderste boven, zo het scheen een sloep.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 maart. Kaptein Smit, den 15 maart van Londen op de Weser gearriveerd, rapporteert, dat hij twee dagen tevoren, Texel 10 mijl Z.Z.W. van zich hebbende, gezien heeft het wrak van een groot schip, zo hij vermoedde een Hollandse Oost-Indiëvaarder; hetzelve lag in diep water, de masten en stengen daar nevens drijvende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 maart. Van Tonningen (opm: Tönning) wordt van den 21 maart gemeld, dat op het Haringzand in de Eider totaal verongelukt is het schip de VROUW JANTINA, kaptein E.A. Bock, van … (opm: niet ingevuld; kof, kapt. Ernst August Bock, Oude Pekela); het volk was, benevens een deel der takelagie, gered

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 maart. In de nacht tussen den 17 en 18 maart is bij Fehmarn totaal verongelukt een groot brikschip, waarvan reeds vijf lijken aangespoeld zijn; op een stuk wrak meent meent de naam MARIA gelezen te hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Heer J. van den Tol, wonende te Nieuwe-Tonge, in zijn kwaliteit van Curator in de onbeheerde boedel van Jacob Ruitenberg, marktschipper van Middelharnis op Dordrecht, zal, ingevolge bekomen autorisatie, op woensdag den 7 april 1819, binnen Middelharnis, publiek en om contant geld verkopen: een Pavillioenschuit, houdende 330 tonnen, met al deszelfs staande en lopend want, zeilen, touwen, ankers, kabels en verdere toebehoren; mitsgaders een boot, liggende in de kaai van Middelharnis; wordende tevens bij dezen door de bovengemelde Curator opgeroepen alle de Crediteuren in de gezegde onbeheerde boedel van Jacob Ruitenberg, ten einde hunne pretensiën (opm: vorderingen) voor of op den 1 mei aanstaande intezenden aan het adres van genoemde Heer Curator.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De koopman H.H. Sinnige, te Veendam, presenteert vrij uit de hand te koop: een welbevaren Tjalkschuit, groot plusminus 38 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen, boot en koksgereedschappen, in het geheel of bij gedeelten, zoals laatst is bevaren door schipper Jacob Gerrits Maij, van de Pekel-A, thans liggende in het Westerdiep te Veendam, tegenover de Kerklaan, alwaar hetzelve kan worden bezien.


Datum: 01 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. Van Vlissingen meldt men den 27 maart: Zijner Majesteits kanonneerboot No. 17, onder commando van de luitenant M. Wels, is den 22 dezer van Antwerpen alhier gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 maart. Van den 24 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede aangekomen: de LIEFDE, M. Bakker, van Liverpool; MARIA, J. Sikkes, van Liverpool; OP HOOP VAN ZEGENINGEN, A. Bejens, van Faversham; de VROUW JEANNETTE, J.C. Kleinod, van Nantes; de VLIJT, T. Marsh, van Charlestown (opm: Charleston, V.S.); ANN LOUISA, G. Humphreijs, van Batavia; COLUMBIA, D.L. Kurtz, van Philadelphia; de JONGE WILLEM, C. de Sorgher, en the PROSPEROUS, J. Warren, beide van Londen; A.S. Pranger, l’ECLAIR, van de Havanna.
Kaptein A.S. Pranger, voerende het schip L‘ECLAIR (opm: fregat, thuishaven Antwerpen), van Antwerpen, rapporteert van de Havana gezeild te zijn den 12 februari 1819, in compagnie met de Nederlandse schepen, kapteins Visscher en H.G. Bergveld, beide gedestineerd naar Amsterdam, (beide reeds in Texel gearriveerd) en kaptein Floer, naar Ostende; hebbende hij dezelve in goede staat verlaten op den 16 februari, op de noorder breedte van 27º.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen kapt. P. Kerkhoven (opm: schoenerbrik MARIA FREDERIKA), van Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Kaptein M. Spreeuw, voerende het schip ARGIJLA (opm: fregat ARGYLE), den 26 maart in Texel van Surinamen binnen gekomen, is den 13 februari van daar gezeild, en zou veertien dagen later gevolgd worden door het schip de STREEVER, kapt. Pieter Pietersen, mede naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 maart. Kaptein L.H. Henrichsen, voerende het schip MINERVA, den 27 januari van Amsterdam te Havana gearriveerd, meldt van daar, dat hij in het begin van april zijn retourlading dacht in te krijgen, en dat het schip de VIER GEBROEDERS, kaptein N. Nissen, primo maart de reis naar Amsterdam zou aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Den 27 is in het Eijerland binnen gekomen J. Edie, van Triëst, geladen met rijst en rozijnen; dezelve heeft het roer afgestoten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Kaptein E. Boekhout, voerende het schip de NOORDSTER, van Schiedam naar Elseneur (opm: Helsingör) gedestineerd, en den 16 maart naar zee gezeild, meldt van Delfzijl, van den 22 dito, dat hij, na zware stormen te hebben uitgestaan en een man van zijn volk verloren te hebben, aldaar met schade aan het schip en lading binnengelopen was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 maart. Vertrokken van Amsterdam en gearriveerd: te Havana, L.A. Henrichsen, in 66 dagen, te Elseneur (opm: Helsingör) naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) H.J. Veen, in 14 dagen uit het Vlie. (opm: bewerkt en bekort)


Datum: 02 april 1819


Krant:
  LL - Lloyd's List

Ostende. Den 27 maart aangekomen JEUNE PIERRE (opm: pleit), J. Heye, van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 21 maart binnen gekomen het smakschip (opm: tjalk) MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, met ballast van Londen.
Den 22 dito binnen gekomen het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, ledig van Workum.
Den 23 dito uitgezeild het smakschip GOEDE HOOP, kapt. Dirk H. Puister, met granen naar Londen, en de tjalkschepen de JONGE HENDRIK, kapt. Gerrit Teunis Nijland, en de VROUW JELTJE, kapt. Jan H. Zeeven, met ballast naar Noorwegen; het tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Hendrik A. Bleeker, met pannen, steen en cichorei naar Hamburg.
Den 24 dito binnen gekomen het smakschip JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan Sietses, met ballast van Amsterdam.
Uitgezeild het kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. H. Bakker, met pannen naar Memel (opm: Klaipeda).
Den 25 dito binnen gekomen de smakschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan L. Pinksterboer, de VROUW REINERA, kapt. Barend J. Bondrager; het kofschip de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot en de Noorse schooner ELISA, kapt. Marten Christens, alle met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het smakschip DE VROUW CHRISTINA, kapt. Jacob J. Bondrager, met ballast naar Noorwegen.
Den 26 dito binnen gekomen het smakschip de WAAKZAAMHEID, kapt. E.M. de Jong, de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Claasen de Groot, beide met hout van Noorwegen.
Den 27 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, met hout van Noorwegen; het smakschip CATHARINA, kapt. E.H. Velthuis, ledig van Amsterdam.
Den 28 dito binnen gekomen het kofschip NEPTUNUS, kapt. Hermanus Harmens, met ballast van Hull.
Den 29 dito uitgezeild het sloepschip AMBLER, kapt. J.R. Cullen, het schoonerschip BRILLANT, kapt. H. Kobsen; de eerste met boter, de laatste met zaad en granen naar Londen, en het alhier gebouwd Nederlands schoonerschip (opm: schooner kofschip, zie LC 210320) MARIA FREDERIKA, kapt. Wigle Swart, ledig naar Amsterdam om aIdaar te laden en te vertrekken naar Surinamen.
Binnen gekomen het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. H. van der Laan, ledig van Amsterdam, het tjalkschip de VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Nuiten, ledig van Amsterdam, om alhier pannen te laden voor Fredrikstad.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare Notaris J.D. Hanekamp van Harinxma, te Leeuwarden, zal op maandag den 5 april 1819 des morgens ten elf uren, bij de provisionele (opm: voorlopige, d.w.z. na de biedingen), en des nademiddags ten drie uren, bij de finale toewijzing (opm: na de afslag), ten huize van Klaas ........... kastelein in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden bij strijk- en verhooggeld, presenteren te verkopen: een welbezeild Jagt, lang over steven 27½ voet, wijd over het berkhout 8½ voet, hol in het midden op de boekdelling 3 voet 9 duim, de roef lang 6 voet 8 duim, voorzien met een tent en zeil kist, een zeil met twee fokken, een kluiffok, een anker, twee matrassen, een tafel, een combuis, twee putzen en een loden wigt (opm: gewicht) op de mast; te bezigtigen bij Jan Fransen, woonachtig op het Vliet bij de Poopebrug bij Leeuwarden.


Datum: 03 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Te Havre is lek binnengelopen het schip de VROUW EEPKE, kaptein J.H. Schut, van Nantes naar Antwerpen; de kaptein was veertien dagen tevoren over boord geslagen en verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 april. Te Barcelona is gearriveerd F. de Paux, van Amsterdam, laatst van Port-Mahon; dezelve heeft een zeer zware reis gehad en ankers, touwen en zeilen gekapt en gesneden (opm: uitgesneden), doch de lading in goede staat uitgeleverd.


Datum: 06 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Den 30 maart is te Medemblik zeer lek binnengelopen het schip VRIENDSBELEID, kaptein W. Swart Jr, van de Berbice naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Volgens ontvangen berigten is het galjasschip HET GOED FORTUIN, kaptein J.S. van der Meij, van daar (opm: Amsterdam) naar Hamburg gedestineerd, te Osmahorn (opm: Oostmahorn) door enige vissers het onderste boven binnen gesleept; men had een opening in de bodem gemaakt, en dacht op die wijze de lading geheel, schoon in een beschadigde staat, te bergen; een gedeelte was reeds aan land.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 1 april binnen gekomen het schoonerschip SPECULANT, kapt. Abraham Johnsen, met hout van Noorwegen; het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Hielke W. Overmeer, met ballast van Hull.
Uitgezeild het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan Siedses, met ballast naar Bergen; het smakschip de WAAKZAAMHEID, kapt. C.M. de Jong, met ballast naar Noorwegen.
Den 2 dito uitgezeild het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Steffen L. Pinksterboer, met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. Claas H. de Weerd; het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte Pieters Smit, het brikschip MARGARETHA, kapt. Lars Jacobsen, en het smakschip de VROUW HENDRICA, kapt. Jan Bruins, alle vier met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het kofschip de GOEDE HOOP, kapt. H. W. de Groot, met ballast naar Noorwegen.
Den 4 dito uitgezeild het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, met granen naar Londen; het kofschip MERCURIUS, kapt. J.B. van den Oever, met granen naar Londen en het tjalkschip MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, met pannen en chicorei naar Hamburg.


Datum: 08 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 2 april. Het schip the (opm: de) MARTHA EN BOWRINA, Ebeling (opm: MARTHA BOUWINA, Hanover vlag, kapt. Jacob Ebeling), van Amsterdam naar Bordeaux, heeft den 31 maart, des morgens, op Kentish Knock (bank op 51º30’ N.B. 01º30’ O.L, deel van de Goodwin Sands) gestoten, is er af gedreven en in diep water gezonken; de equipagie is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 april. Den 31 maart is te Ilfracombe, met verlies van een anker en kabel en beschadigde zeilen, binnengelopen het schip the JOHANNA THOLEN, Osterbo,van Genua naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 april. Volgens een brief van Elseneur (opm: Helsingör), van den 30 maart, is den 17 dito op de westkust van Jutland, op het Töllböll (opm: op het strand nabij Tolbøl; 13,5 km. N.N.O. van Thyborøn), in het ambt Thister (opm: Thisted), gestrand het smakschip de DRIE GEZUSTERS, kaptein P.E. Mooij, van Groningen naar Arendsdahl (opm: Arendal, Noorwegen); het schip was wrak, doch het volk vermoedelijk geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 april. In het begin van april zou van Demerarij vertrekken het schip la BELLE ALLIANCE, kaptein P. Heijde (opm: fregat, thuishaven Dordrecht, kapt. Léopold Heijde), naar Amsterdam.
Te Demerarij is gearriveerd S.K. Sipkes, van de Kaap de Goede Hoop. (opm: galjas JOHANNIS GERRARDUS, met een lading levendig vee, zie RC 260119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 april. Den 4 dezer arriveerde te Middelburg het galjasschip WALCHEREN, kaptein P. Vansen (opm: kapt. Pieter Hansen), van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Van Vlissingen wordt den 3 dezer gemeld: alhier is ter rede gekomen Zijner Majesteits kanonneerboot No. 17, van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Van Zierikzee wordt van den 31 maart gemeld: heden is voor de eerste reis uit onze haven naar zee vertrokken de alhier ter werf gebouwde en tot onze nieuwe visserij behorende vissloep, de STAD ZIERIKZEE, gevoerd wordende door schipper Cornelis Krakeel. Kort daarop kwam er weder een van onze vissloepen, gevoerd door schipper Marinus Groenewegen, met een vrij goede vangst binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Aan de zeevarenden wordt bericht gegeven, dat de voor de rivier de Eyder (opm: Eider) gestationeerde loods-galjoot thans weder op deszelfs oude plaats, Douwe vijf vadem genoemd, ligt, en aldaar, zo mooglijk, tot den 30 november aanstaande zal verblijven.
Ten einde de binnenkomende schepen, bij donkere lucht of regen, met de ligplaats dezer galjoot zouden kunnen bekend zijn, zal op dezelve, ieder kwartier uurs, één minuut met de scheepsklok geluid worden.
Zodra de loodsen van de galjoot een schip zien, dat niet recht op de Eijder aan, of dezelve mis zeilt, zal dadelijk met het kanon een schot gedaan en tevens de klok geluid worden; zijnde echter geen schipper verpligt, op deze seinen de loods-galjoot te naderen.
Brussel, den 31 maart 1819.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Newcastle het Nederlandse smakschip de VROUW WIETSKE, gevoerd door kapitein J.J. Kiers, om spoedig (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg & Co, cargadoors aldaar.


Datum: 10 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 7 april. Men verneemt, dat het eskader, bestemd om, onder bevel van de Schout-bij-Nacht Buijskes, in de maand december, van Java naar het Vaderland terug te zeilen, den 10 november ter rede van Batavia is gekomen. (opm: zie RC 200519)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: de gekoperde brik MARY ANN, metende 250 tonnen en het gekoperde schip BETSEY, metende 150 tonnen. Voor nadere informatie, adres bij de kapiteins Roy en Martens. De bovengenoemde vaartuigen worden te koop aangeboden om reden de eigenaar spoedig deze kolonie denkt te verlaten, waarvan hij bij deze kennis geeft aan alle en iegelijk die het zoude kunnen aangaan.
Batavia, den 25 maart 1819.
Alex. Hare


Datum: 13 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 april. Het schip de VLASHANDEL, Gierke, van Cette (opm: kof, kapt. Frederick Gierke, van Sète) naar Amsterdam, is den 5 dezer met een gescheurde mast te Ilfracombe binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Troffen mij als man en vader, zedert enige jaren, achtereenvolglijk de zwaarste slagen mijnes levens, heden trof mij een, niet minder grievend dan alle de voorgaanden, daar ik de bevestiging ontving, dat mijn jongste, doch veel belovende zoon, Johannes Ferdinandus Demelinne, Scheeps-Doctor van het Koopvaardij-fregat DIANA, op den 17 oktober (opm: 1818) laatstleden, na een ziekte van weinige dagen, in de nog zo jeugdige ouderdom van slechts 19 jaren en 8 maanden (opm: !), te Batavia, overleden is. Ik houde mij overtuigd, dat ieder, welke hem gekend heeft, gewis zal beseffen, welke droefheid mij en zijn enig overgebleven broeder deze slag veroorzaakt, zonder mij daarvan door brieven van rouwbeklag te verzekeren.
Rotterdam, den 5 april 1819 J.D. Demelinne

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend Smakschip met al deszelfs toebehoren, groot circa 34 Commercie-Lasten; te bevragen in Wijk B, No. 144, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Wit, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J.A. Schäffer en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 19 april 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild tweedeks Fregatschip, genaamd la PRẾVOYANTE (opm: b.j. 1801, thuishaven Antwerpen), gevoerd door kaptein J. Langethée, lang 93 voet, wijd 25 voet 8 duim, hol 11 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Wit, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 19 april 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de STAD WORKUM, gevoerd geweest door kaptein K.Y. Parma, lang 78 voet, wijd 13 voet 2 duim, hol 8 voet 5 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Wit, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 19 april 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de JONGE MARTHA, gevoerd door kaptein J.F. Koster, lang 70 voet, wijd 15 voet 6 duim, hol 7 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijwillige Verkoping. Op 23 april 1819, des avonds te 8 uren, zal ten huize van kastelein H.J. Harders te Delfzijl, ten verzoeke van de heren J. Mannourij en H. Mulder, bij openbare opveiling aan de meestbiedende worden verkocht, derzelver welbezeild Smakschip genaamd DINA JOHANNA, laatstelijk door kapitein H. Mulder gevoerd, groot 20 commercielasten, lang over de stevens 55 vt. breed 13 vt, diep 5 vt, met al deszelfs toebehoren, zoals het is liggende in het diep voor de werf Concordia bij Delfzijl.
Kunnende van de inventaris en conditiën der verkoping visie worden genomen bij de heer griffier van de regtbank van eerste aanleg te Appingedam en ten kantore van de heer procureur Mr. B.H. Feith aldaar, alsmede te Groningen bij de scheepsmakelaar B. Bulsing en de kastelein L. van der Molen. Te Delfzijl bij de heer P.J. Vos scheepscommissionair en het schip dagelijks, met voorkennis van de kapitein H. Mulder kan worden bezichtigd.


Datum: 16 april 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuite-schip lang over steven 72 voet, wijd 15.1/4 voet en hol naar advenant (in den jare 1806 nieuw uitgehaald) met zeil, treil, ankers en touwen, staand en lopend want, zodanig en in diervoegen als hetzelve laatst bij Willem Andries Hottinga cum uxore te Nieuwehaske is bevaren, leggende ter bezigtiging aan de Heerenwal onder evengenoemd dorp bij het Heerenveen.
Wie gading maakt vervoege zich bij de Griffier van het Vredegeregt, Kanton Heerenveen, te Heerenveen, of bij Anne Hanzes Veenbaas, in de Knispe, uiterlijk vóór den eersten Mei 1819.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 april binnen gekomen de Nederlandse schepen, als de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaasen, de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurjen J. Schuring,
beide met hout van Noorwegen; het Engels sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen, het galjootschip EENIGHEID, kapt. John Carseboom, met hout van Noorwegen.
Den 6 dito binnen gekomen het nieuw in de Lemmer gereed gemaakt kofschip HARMONIE, kapt. Berend J. Wijgers, ledig van de Lemmer.
Uitgezeild het schoonerschip HOPE, kapt. Enos Page, met boter naar Londen, het kofschip NEPTHUNUS, kapt. Harmanus Harmens, met granen naar Hull.
Den 7 dito uitgezeild het smakschip de VROUW REINIERA, kapt. B.J. Bondrager, met ballast naar Noorwegen, het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, met granen naar Londen, het schoonerschip ELISA, kapt. W. Christiaans, met ballast naar Noorwegen en het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, idem naar Noorwegen.
Den 8 dito uitgezeild het tjalkschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. R.W. Visser, met granen naar Londen.
Den 9 dito uitgezeild het sloepschip VOAST, kapt. James Mitchell, met boter naar Londen, het smakschip CATHARINA, kapt. H.H. Velthuis, met schors en bonen naar Leverpool.
Den 10 dito binnen gekomen de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. Egbert L. Tiktak, de ZEELUST, kapt. Albert Sluik, het smakschip de VROUW HELENA, kapt. Joseph Bolwien, het kofschip WINDLUST, kapt. Geert A. Engelsman, en het kofschip YPEUS (opm: JONGE YPEUS), kapt. Harm de Weerd, alle van Noorwegen met hout.
Den 11 dito uitgezeild het schoonerschip VIGELANT, kapt. Abraham Johansen.
Den 12 dito uitgezeild het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Hielke W. Overmeer, met granen naar ......

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brugge, 6 april. Zondag l.l, tegen den avond, is de DIANA, kapitein Carbon, komende van Batavia, aan de Scheeps-Doele gearriveerd, hebbende zich aldaar enige inwoners verzameld, om die te zien. Toen de DIANA naderde, werd van dezelve een salvo uit het geschut gegeven, waarop de ZELIMA onmiddellijk antwoordde, welk schip mede zeilree naar Java ligt, en aan boord van hetwelk zich verscheiden officieren zullen inschepen, die reeds enige weken op haar vertrek gewacht hebben. De lading van de DIANA bestaat in 7 á 800.000 pond koffij, 150.000 pond suiker en 60.000 pond rijst.


Datum: 17 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 april. Van Londonderry schrijft men, dat 15 schepen, te samen van 8200 ton, gereed zijn om passagiers in te nemen voor de Verenigde Staten. Sedert de vorige zomer zijn er elf duizend emigranten van Belfast naar Amerika vertrokken, en nu liggen er (opm: in Belfast) weder dertig schepen, die op passagiers wachten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 15 april. Enige dagen geleden zijn hier aangekomen de geneesheer Vilioli, de professor in de heelkunde Automachi, de abt Bounavita en twee knechts, die van Rome kwamen en naar Engeland moeten, om aldaar naar St. Helena scheep te gaan, ten einde er op aanzoek van de Paus en met goedkeuring der Engelse regering bij Bonaparte te blijven tot zijn dood.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 april. Volgens een brief van Bremen, van den 10 april, had men aldaar tijding, dat het schip CATHARINA MARIA, kaptein G. Radje, van Bergen derwaarts gedestineerd, tussen den 17 en 18 maart vele stortzeeën overgekregen, ankers, masten en touwen verloren, en sedert elf dagen als wrak omgezworven te hebben, te Sonderhöe op het eiland Fanöe binnen gebragt was, vanwaar men de lading in kleine vaartuigen naar de plaats der bestemming zou overvaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De consul-generaal van Zijne Allergetrouwste Majesteit, voor Amsterdam en deszelfs onderhorig district, maakt door deze, bij herhaling, aan de koophandel bekend:
1. Dat de schippers, welke met hun schepen van hier vertrekken, bestemming hebbende naar een der havens van het Verenigd Rijk van Portugal, Brazil en Algarves, gehouden zullen zijn aan bevoegde autoriteiten aldaar over te leggen het manifest benevens de paspoorten (acquits de payement [opm: kwitantie]) op welke zij hun lading hebben ingenomen, zonder welke documenten zij niet zullen worden geadmitteerd (opm: toegelaten).
2. Dat gezegde stuken, om van waarde te zijn voor de autoriteiten in het Verenigde Rijk als boven, door de consuls of vice-consuls van Portugal zullen moeten geverifieerd worden.
3. Dat de schippers, ter bekoming dezer verificatie, bij hun manifest aan de consuls zullen moeten bezorgen alle de paspoorten, door de administratie der convooijen en licenten afgegeven, of extracten, door de consul, aan het manifest zullen worden vastgehecht.
Terwijl op hoger order nog bijvoegen:
Dat de wet, waaruit boven gezegde art. voortkomen, van kracht verklaard is, tegen vreemde schepen, met november 1818. Moetende de handel zich hier naar gedragen, nu de, door de winter enigszins verhinderde, scheepvaart, met de staten van het koninkrijk van Portugal, weder geopende is.
Amsterdam, 13 april 1819. De consul-generaal voornoemd,
Jan de Charro

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 april. Aan deze stad zijn gearriveerd het smakschip de VROUW ANNA, kapt. H.J. Nagel; het kofschip DE VROUW GEZINA, kapt. D.J. Greeven, en het smakschip de DAGERAAD, kapt. J.A. Smit, alle drie van Isle d'Oleron, met zout.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Toen wij voor enige maanden bericht gaven van de afzending van een tweede verzameling van natuurlijke en andere voorwerpen voor het Koninklijk Kabinet van Natuurlijke Historie en andere openlijke verzamelingen in Nederland, mochten wij ons vleien, dat na het verongelukken van de eerste soortgelijke verzameling met Zr.Ms. schip van oorlog AMSTERDAM, aan deze tweede een beter lot zoude te beurt vallen en wij weldra zouden vernemen, dat dezelve behouden in Nederland aangekomen en aldaar met genoegen door onze landgenoten zoude ontvangen zijn.
Ongelukkiglijk moeten wij ook nu wederom het verlies van een groot gedeelte van deze tweede verzameling aankondigen, hetwelk op het schip de IDA ALEIDA (opm: fregat VROUW IDA ALEYDA, zie o.a. RC 230119), gevoerd door kapt. Sipkes, geladen was, welk vaartuig bij het inzeilen in de Simons Baai aan de Kaap de Goede Hoop gestrand is.


Datum: 20 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, (geen datum). De Lords der Admiraliteit hebben een boot van kurk doen vervaardigen, tot het redden van schipbreukelingen, die aan een der schepen zal gegeven worden van de Noordpool-expeditie. Men verzekert, dat de luitenant Beechey, van de Koninklijke Marine, welke bij de laatste expeditie naar de Noordpool is tegenwoordig geweest, tot bevelhebber benoemd is van de HECLA, die gereed ligt om naar Straat Davis te zeilen, en dat de Luitenant Hoppner de GRIPER zal commanderen. (opm: zie RC 060519(

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Te Texel is binnen gekomen J. Noble van Batavia in 110 dagen (opm: geen scheepsnaam).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 april. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VROUW MARTHA, kapt. D.R. van Wijk, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. F.H. Eds, beide van Marennes, met zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

WORDT BEKEND GEMAAKT Aan allen genen, welke zich zouden willen engageren in Zr.Ms. zeedienst, voor de tijd van 4 jaren, dat alhier in het werfhuis de Paauw, tot dat einde een werving geopend is voor Zr.Ms. corvet DE GALATHEE, onder kommando van kapitein luitenant der zee Hinxt (opm: ook Hinst, zie RC 301120).
Groningen, 19 april 1819.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 15 april uitgezeild de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto Pieters Smit en de VROUW HENDRICA, kapt. Jan Bruins, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 16 dito uitgezeild het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen en het brikschip MARGARETHA, kapt. Lars Jacobsen, belde met ballast naar Noorwegen; het sloepschip WILLIAM, kapt. Georg Bulmer, met boter naar Londen.
Den 17 dito binnen gekomen het smakschip de JONGE WILLEM, kapt. Klaas P. Faber, met zout van Oleron.


Datum: 22 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Volgens een brief van Norden, van den 13 april, was de vorige dag niet ver van daar op deszelfs ankers gedreven het schip ANTJE DE VRIES, kaptein J.C. Fein, van Amsterdam naar Hamburg; men was bezig de lading, welke doornat was, aan land te brengen, waarna het schip zou gekalfaat worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Wesseling en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen, op maandag den 26 april 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: het Fluitschips-hol, genaamd de KROONPRINS DER NEDERLANDEN, alsmede enige scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, roundhouten, enz. Breder bij notitie en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. Zür-Mühlen, G.J. Roland Holst, F. Bouvij en J. Swart Abrahamsz, makelaars, zullen, op maandag den 26 april 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, genaamd WILLIAM, lang 100 voet, wijd 26 voet 1 duim, hol 11 voet, het verdek 6 voet 4 en 1 half duim, alles Amsterdamse maat; alsmede enige scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers en touwen. Breder bij het biljet en berigt bij de makelaars. (opm: in RC 060519 werd een nieuwe veiling aangekondigd per 10 mei)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. Zür-Mühlen, G.J. Roland Holst, H. Gullen en G.J. van der Laan, makelaars, zullen, op woensdag den 12 mei 1819, des voormiddags te 10 uren, te Amsterdam, op de werf het Witte Kruis, van de Mr. Scheeps-timmerman J. Meijjes, in de Kleine Kattenburgerstraat, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip, genaamd NEERLANDS KROONPRINS (opm: ex VROUW MARIA, zie RC 250818), lang 109 en 1 half voet, wijd 26 voet 8 duim, hol 12 voet 3 duim, het verdek 5 voet 9 en 1 half duim, alles Amsterdamse maat; alsmede de inventaris en tuigagie van het gemelde schip, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz.
Liggende als bij biljet en notitie zal worden aangewezen, welke in tijds bij gemelde makelaars zullen te bekomen zijn. (opm: mogelijk verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 26 april 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de ZWALUW, gevoerd door kapt. G. Barends, lang 69 voet, wijd 15 en 1 half voet, hol 6 voet 7 duim, alles Amsterdamse maat; zijnde dit schip bijzonder geschikt voor alle Binnenlandse en Buitenlandse beurten. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand ter koop: een weldoortimmerde Snebbeschuit, met zijn tuig en verdere toebehoring, met het Veer van Oudewater op Leyden, Den Haag en Delft.
Te bevragen bij de eigenaar C. Verkley Junior, te Oudewater voornoemd.


Datum: 23 april 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 18 april uitgezeild het smakschip de VROUW HELENA, kapt. Joseph Bolwijn, met ballast naar Droback.
Den 19 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE SIKKO, kapt. Rense Harms Smits, ledig van Amsterdam, het sloepschip AMBLER, kapt. Samuel Clerck, met ballast van Londen.
Den 20 dito uitgezeild het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurjen J. Schuuring, met ballast naar Nerva.
Den 20 april binnen gekomen het smakschip de NOORDSTERN, kapt. Harm P. de Boer, met ballast naar Hamburg, het smakschip ZEELUST, kapt. Jacob R. de Boer, met ballast naar Groningen.
Den 21 dito uitgezeild het galjootschip EENIGHEID, kapt. Johann Carseboom, met dakpannen naar Dantzig (opm: Gdansk).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 2 april binnen gekomen het smakschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. J.K. Hazewinkel, met Noords hout van Arendal.
Den 5 dito uitgezeild het kofschip de VROUW TRIJNTJE (opm: JONGE TRIJNTJE, ex-JUFFER ETTA), kapt. A.B. Visser, met huispannen naar de Oostzee.
Den 10 dito binnen gekomen het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. L.G. Dubblinga, met potaarde van Altona, het smakschip de JONGE REIND (opm: JONGE REMPT), kapt. W.J. Mellema, met Noords hout van Arendal.
Den 13 dito binnen gekomen de smakschepen de BROEDERLIEFDE, kapt. Hendrik J. Karst, met Noords hout van Arendal, de VROUW CATHARINA, kapt. Douwe Pieters, met ballast van Londen naar Noorwegen, klaart in als bijlegger door zeeschade.
Den 14 dito uitgezeild het smakschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan K. Hazewinkel, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. VERKOOPING OP REGTERLYK GEZAG
Ten overstaan van de heer en Mr. Ernestus Jongsma, lid van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Leeuwarden, zal op zaterdagen den eersten mei 1819, bij de eerste Publicatie, den 8sten daaraanvolgende bij de 2de, en den 15den daaraanvolgende bij de 3de Publicatie der Verkoop Conditiën, telkens des morgens ten tien uren, op het voormalig Landshuis te Leeuwarden, krachtens vonnis van welgemelde Regtbank, in dato den 23 Maart 1819, behoorlijk geregistreerd, worden geprocedeerd tot verkoop van het gearresteerd Schoonerschip de PHOENIX genaamd, leggende in de Noorderhaven te Harlingen, gevoerd bij de kapitein Nels Trollsen, groot 40 Zweedse lasten of ongeveer 38 Hollandse meetlasten, met al deszelfs staand en lopend want, en verder daarbij behorende goederen, volgens proces verbaal, teneinde daar door te bekomen zoodanige 8651 Deense banko Daalders, of 9733 Nederlandse Guldens en 30 Cents, als de heer Simon Stinstra, koopman, wonende te Harlingen, aldaar ten zijnen huize domicilie hebbende gekozen, en te Leeuwarden ten huizen van zijn Procureur Mr. C.P.E. Robide van der Aa, competeert van Nels Trollsen, schipper, voerende het voornoemd schip, volgens vonnis van de Regtbank van Koophandel te Leeuwarden, de dato 22 oktober 1818, behoorlijk geregistreerd, met de intresten en kosten.
Dit schip en aanhorigheden is door de triumphant bij eerste bod gesteld op NLG 300.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Tjalkschip, lang over steven 48 voet, wijd 12½ voet, hol op de welling 3.1/4 voet met zeil, stagfok en 3 kluiverfokken, ankers en touw en verder Scheepstoebehoren, leggende aan de Werf van H. Vinck, bij Dockum, waar het van gekocht kan worden.


Datum: 24 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 april. Uittreksel uit een brief van de agent van Lloyd’s aan de Kaap de Goede Hoop, van den 23 januari: de FRANCES CHARLOTTE, Field, van Bengalen naar Madras aangekomen, meldt het volgende: op 24 oktober 1818 heeft een orkaan gewaaid, gedurende welke de QUEEN CHARLOTTE met man en muis is vergaan; veel schepen met schade; de BACKWORTH is naar zee gedreven, en nog geen tijding van dit schip. (opm: bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 april. Het schip the ARIADNE, Rohde, van Bordeaux naar Bremen, is den 15 dezer, ten zuiden van Scilly, aangezeild door het schip de VENUS, Kraijer, van Amsterdam naar Kadix (opm: Cadiz); het eerste was vol water gelopen en door het volk verlaten; het laatste was den 17 dezer met verlies van boegspriet en andere schade te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. De Nederlandse smak de VROUW EPKE, gevoerd geweest door kaptein J.H. Schut, heeft het ongeluk gehad in de Spaanse Zee (opm: Golf van Biscaye) door storm belopen te zijn, waardoor men genoodzaakt was de zwaarden te kappen; zijnde de kaptein aldaar, door een slag met de bakstag, over boord geslagen en verdronken, en is ook de sloep daarbij verloren geraakt; hetzelve is, na alvorens te Havre-de-Grâce binnen geweest te zijn, den 19 dezer te Veere binnengeloodst, en zal deszelfs reis naar Antwerpen voortzetten.


Datum: 27 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Den 23 dezer is van Middelburg naar zee gezeild het brikschip de SARA AGATHA, kapt. J.M. Hoffman, naar Demerarij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Den 23 dezer is van de Vlissingse rede naar zee gezeild Zr.Ms. fregat van oorlog DIANA, kaptein M. v.d. Loeff.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, den 24 dito. Gister namiddag zeilde in zee Zr.Ms. schip FLORA, kapt. L. Dingemans, naar de Middellandse zee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 21 april binnen gekomen het pinkschip die JUNGFROUW MARIA, kapt. Jens Gierfoe, met hout van Oudfoen (opm: waarschijnlijk Noorse kust).
Den 22 dito binnen gekomen het galjasschip NOORDSTERN, kapt. M.O. Röd, met hout van Holmstrand.
Uitgezeild het pinkschip RYNKE LUNIA, ex-VATERLANDSLIEBE, kapt. Geert Klein (opm: RIEMKE LUNIA, kapt. Geelt Klein), met ballast op avontuur, en het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Junior, met boter naar Londen.
Den 24 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Slehuis, met hout van Kragroe (opm: Kragerö).
Den 25 dito binnen gekomen het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Harm H. Hulst, met hout van Oudfoen (opm: waarschijnlijk Noorse kust).
Uitgezeild het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met boter naar Londen.


Datum: 29 april 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Gisteren namiddag zijn wegens toenemende holle zee bij Terschelling twee visschuiten omgeslagen, zijnde 2 man gered en de overige manschappen verdronken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, den 27 april. Het Nieuwe Veer op het Eiland van Dordrecht naar de Lage Zwaluw, sedert jaren beroemd door de expedite (opm: snelle) overvoering van passagiers en goederen vice versa, en bijna zonder voorbeeld van enig ongeluk gehad te hebben, heeft gisteren een allertreurtigst onheil getroffen.
Omstreeks zirca half twaalf uren vertrok de Veerschipper Cornelis van Klaveren, oud 55 jaren, bij zich hebbende zijn Knecht Dirk Dolk, oud 40 jaren, in een grote zogenaamde Sliedrechtse hengst, aan boord nemende de Conducteur van de diligence naar Antwerpen, met een Officier van gezondheid, de Heer la Porte, en de Heer Visscher, terwijl nog afzonderlijk waren gekomen een Engels Heer en een militaire Vrouw met twee Kinderen. Met een zeer matige bezeilde koude uit den noord-oosten voeren zij af, en door het lage water naar het zogenaamd Zuiddiep, aan de Zwaluwse zijde, wanneer plotseling een zomerhoos in de zeilen viel en de hengst omver wierp. Met levensgevaar zijn de schipper, de knecht, de Conducteur en de Engelse Heer op de bodem van de hengst gekomen, en, na meer dan een uur in doodsangst doorgebragt te hebben, eindelijk door Schipper Fieren gered, welke, omstreeks twee uren zich op het water bevindende om de Heer Koopman, met nog een Heer, over te brengen, op een grote afstand een schuit zag, derwaarts is gevaren, en de genoemde vier in zijn schuit overgenomen, en op de Zwaluw aan wal gebracht heeft; terwijl echter de twee Passagiers van de diligence, en de militaire Vrouw met haar twee Kinderen, ellendig zijn verdronken.
Dadelijk zijn de goederen opgevist en op de Zwaluw gebragt, en het vaartuig opgehaald en aan het Veer, zonder aan zwaarden of anders enig nadeel te hebben geleden, terug gebragt; terwijl tevens aanstonds order gegeven is om de lijken op te vissen.


Datum: 30 april 1819


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Vermits bij het omslaan der Veerschuit van het Nieuwe Veer op de Lage Zwaluwe, dienende tot overbrenging der passagiers van de Diligence van ’s Hage op Brussel, plaats gehad hebbende op de middag van den 26 dezer maand, verdronken is de Weledele Heer Dirk Pieter Bierman Visscher, geëmploijeerd bij het Ministerie van Financien, wordt den gene, of de genen, die het lijk van gemelde Heer mochten opvissen of opgevist hebben, en daarvan aanwijzing doen aan de Heer Lucas, Schout van de Lage Zwaluwe, een premie van Tien Gouden Ducaten uitgeloofd. Dienende wijders tot nadere informatie, dat gemelde Heer D.P. Bierman Visscher vermoedelijk over de gewone kleding aan heeft gehad een geelachtige jas met kragen, zijnde wijders lang en tenger van gestalte, met bruin kort afgesneden haar en wenkbrauwen, glad van wezen, bij zich hebbende verschillende Brieven en Papieren, aanduidende zijn Naam en Voornaam bovengemeld.
(opm: in DC 010519 wordt over dit ongeval verder uitgebreid verslag gedaan)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 april. Gister na posttijd zeilde in zee Zr.Ms. schip van oorlog de RIJN, kapt. De Lange, naar de Middellandse zee. De wind O.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 21 april. Met de stoommachine, die bestemd is tot het ledig pompen van het gebouwd wordende droge dok, ter spoedige en kostbaarste herstelling van ’s Rijks oorlogschepen en vaartuigen, bij het nieuwe etablissement der marine, aan de zeehaven het Nieuwe Diep, zijn heden, ten overstaan van de heer directeur generaal Blanken, als directeur dezer gewichtige onderneming, de eerste proefnemingen, zowel met hare 9 pompen tegelijk als achtereenvolgens met 7, 5 en 3 van dezelve afzonderlijk, gedurende een goed deel van de dag, waardoor de heer Dieudonné Forir, machinist te Luik, als maker en samensteller van dit uitmuntend werktuig, volgens bovengenoemde getuigenis, nieuwe blijken van zijne bekwaamheid in dit gewichtige vak van de werktuigkunde heeft aan de dag gelegd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 26 april binnen gekomen de smakschepen VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, HELENA, kapt. B.A. Schuuring, VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klaasen, TWEE GEBROEDERS, kapt. Steffen L. Pinksterboer, de WAAKZAAMHEID, kapt. E.M. de Jong, VROUW CATHARINA, kapt. Jacob B. Bondrager, JONGE HENDRIK, kapt. Albert Hasewinkel, en de kofschepen VROUW MARGARETHA, kapt. Harm. J. Mugge, MARIA MAGDALENA, kapt. L.T. Kerkstra (opm: kapt. Teunis Lourens Kerkstra), de JONGE BRINGER (opm: kof JONGE RENGER), kapt. J.J. Brouwer, alle met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de kofschepen WINDLUST, kapt. Geert R. Engelsman, de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, de TWEE GEBROEDERS, kapt. Wolter R. Lukens, alle drie met ballast naar Noorwegen.
Den 27 dito binnen gekomen het smakschip VROUW RIEKA, kapt. Roelof E. Zoutman (opm: kapt. Rente Everts Zoutman), het tjalkschip de VROUW JELTJE, kapt. Jan H. Zeeven, het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuk, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 28 dito binnen gekomen het kofschip ANNA EN CATHARINA, kapt. Broer R. de Vries, het smakschip VROUW REINERA, kapt. Berend S. Bondrager en het galjootschip JUPITER, kapt. Barend Roelofs van Wijk, alle met hout van Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofschip, lang 32 voeten, wijd 9.1/2 voeten, hol naar rato, met zeil en treil, zo als hetzelve wordt bevaren bij de eigenaar Jan Holkema te Akkrum, bij wie nader onderrigt is te bekomen; die in alle billijkheid wil handelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Op zeer aannemelijke conditiën wordt gevraagd een scheepstimmerman, bekwaam tot het bouwen van grote en kleine schepen, op de grote en zeer geschikte Scheeptimmerwerf te Workum nader onderrigt te bekomen bij de heer J. Hoekema aldaar, bij wie ook gemelde Werf uit de hand kan worden gekocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw Hekschuite Schipshol, lang over steven 60 voet, wijd 13 voet 9 duim, hol naar rato; te bevragen bij Ynse M. Westra, op de Joure, alsook het zelve aan de werf is leggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel ingerigt Potschip, lang over steven 36 voet, wijd 9 voet, en hol naar advenant, te bevragen bij Teunes Douwes Hoekstra, te Suawoude, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 01 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Volgens een brief van Rendsburg van den 22 april, was het aldaar aangekomen schip de VIER KINDEREN, kaptein H. Martens, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, lek, doch dacht de kaptein het lek gevonden te hebben en hetzelve op de Eider weder digt te maken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De accijnzen, vervat in de 5 wetten, welke zaterdag l.l, door de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zijn aangenomen, komen hier op neder.
1) Zout en pekel. De belasting op het zout en de pekel, welke het rijk worden ingevoerd, zal bedragen NLG 6,33 van iedere 100 ponden nieuw zout, NLG 15,18 van iedere 100 ponden wit of geraffineerd zout, en NLG 5,16 van ieder vat pekel.
2) Zeep, potasch, enz. De belasting op de buitenlandse zeep zal blijven bedragen NLG 25,30 van iedere 100 ponden harde zeep, welke van buiten het rijk wordt ingevoerd. Alle invoer van zachte zeep blijft verboden.
Alle potasch, peerlasch, souda en weedasch, welke het rijk is ingevoerd na het arresteren van de wet van 5 januari 1819, houdende transitoire maatregelen op het inbrengen van potasch en aanverwante speciën, mitsgaders alle potasch, peerlasch, souda en weedasch, welke, na het arresteren dezer wet, zal worden ingevoerd, is behalve de belasting, bij het tarief der inkomende en uitgaande rechten, voor iedere dezer speciën bepaald, nog onderworpen aan de volgende rechten, te weten: de potasch en peerlasch, aan een belasting van NLG 12,15 cents de 100 ponden; de souda aan een belasting van NLG 8,10 cents de 100 ponden, met uitzondering, echter, van de gemene en ongeraffineerde souda van Varech, welke ter zee wordt ingevoerd.
De weedasch, van landzijde ingevoerd, aan een belasting van NLG 12,15 cent de 100 ponden, en, van de zeezijde ingevoerd, aan een belasting van NLG 2,03 cents, de 100 ponden, zonder dat enige rechten, wegens vroeger voorhanden zijnde hoeveelheden dezer specien, zullen worden gevorderd.
Tot op middernacht, tussen 30 juni en 1 juli eerstkomende, blijven de wetten, op het punt der binnenlandse zeep, in werking.
3) Turf. De belasting op de turf zal bedragen, voor de van buiten ’s lands ingevoerde turf, van ieder dubbeld vat spon of baggerturf, 13 cents, en van de gestoken of gegraven turf, van welke aard ook, 4½ cents.
Het dubbeld vat. Voor de binnenlandse turf, van ieder dubbeld vat spon of baggerturf 8½ cents, en van de zwarte- zowel als grauwe turf, die uit hoge venen of uit andere gronden af of uitgestoken of afgegraven, en niet tot bagger gemaakte of bereid wordt, zo mede van zandkluiten of zandturf, 1 cent het dubbeld vat.
Van de betaling van deze impost (opm: belasting) zullen geheel zijn vrijgesteld de zogenaamde binnenlandse plaggen of heischalen, mits niet dieper afgegraven of afgestoken wordende, dan een palm (opm: decimeter) van de bovengrond; dieper gestoken wordende, zullen dezelve in alle dele gelijk gesteld worden met de gestoken turf, in het voorgaand artikel vermeld.
4) Steenkolen. De belasting op de buitenlandse zal bedragen NLG 11 van ieder hoed (opm: ca. 10 hl.) steenkolen en kolengruis, en 50 cents van elke waag grove of schaalkolen.
De belasting op de binnenlandse steenkolen zal bedragen 51 cents van iedere 1000 ponden grove of fijne kolen, welke uit de koolgroeven zullen worden afgeleverd. Zij zal 5-1/10 cents op het vat bedragen voor diegenen, welke verkiezen bij de maat af te leveren.
Buiten- en binnenlands lastgeld:
Van alle zeeschepen, binnenschepen en vaartuigen, welke de wateren van het rijk aandoen, bevaren, of op dezelve gevonden worden, zal worden geheven een belasting berekend naar het aantal tonnen, hetwelk de inhoud van de schepen kan bevatten. Ieder ton zal worden gerekend gelijk te staan met de teerling van de Nederlandse el. Het last- of tonnengeld, dien overeenkomstig verschuldigd, is bij deze wet verdeeld in zeven klassen, en wordt geheven ter hoogte, bij elke dier klassen uitgedrukt.
1e Klasse: Alle zeeschepen, buitenlandse reizen doende, en aan ingezetenen van het rijk toebehorende, 80 cents voor elke ton.
2e Klasse: Alle zeeschepen, welke de vlag voeren van en te huis behoren in een staat, alwaar de Nederlandse schepen, in het betalen der lasten, met de inlandse gelijk gesteld zijn, betalen als de 1e klasse.
3e Klasse: Alle vreemde zeeschepen, niet vallende in de 2e klasse: 93 cents van elke ton.
4e Klasse: Alle vaartuigen, de binnenwateren van het rijk zijnde het rijk inkomende, betalen 35 cents van iedere ton, telken reize dat zij het rijk binnenkomen.
De belasting op de wijn zal bedragen NLG 10,31 van ieder vat wijn, hetwelk op fust wordt binnengebracht, en NLG 15,00 voor 116 flessen, ter gewone grootte van 116 of meerder in het vat, welke gebotteld worden ingevoerd, en NLG 1,68 van ieder vat wijn, welk binnenlands geteeld of gewonnen wordt.
De belasting op het buitenlands gedistilleerde wateren à 10 graden van de Nederlandse vochtweger, NLG 17,18.
Van rum, arak (opm: rijstwijn) en likeuren en verdere gedistilleerde wateren, op flessen ingevoerd, NLG 30,00 voor de 100 flessen, ter gewone grootte van 116 of meerder in het vat.
De belasting op de buitenlandse bieren en azijnen, zal bedragen als volgt:
Bier op fust ingevoerd NLG 6,88 voor ieder vat. Gebottelde bieren NLG 10,00 voor de 100 flessen ter gewone grootte van 116 of meerder in het vat, en eindelijk 15 cents voor iedere seltserwater-kruik (opm: selterswater, koolzuurhoudend bronwater uit Selters, Nassau).
Azijn, hetzij wijn-, bier- of kunst-azijn, limoen-citroensap, cider en poiré (opm: perenwijn) NLG 7,74 per vat, op fust ingevoerd, en NLG 10,00 voor de 100 flessen ter gewone grootte van 116 of meerder in het vat, eindelijk 15 cents van iedere seltserwater-kruik.
De belasting op de binnenlandse bieren en azijnen zal bedragen 75 cents voor ieder vat ruimte, welke de roer- of andere beslag-kuipen der bier- en azijn-brouwerijen, mitsgaders de zogenaamde werken of tweelingskuipen is de verzuurplaatsen der binnenlandse kunst-azijnmakerijen, bevatten; zullende de belasting betaald moeten worden, zo dikwijls de beslag- of roerkuipen worden gebruikt, en ten aanzien der tweelings-kuipen, worden gevolgd de bepaling, bij art. 37 gemaakt.
Alle de voormelde belastingen zullen, naar luid van het eerste artikel van elke dier wetten, met den 1 juli dezes jaars, in werking komen.
Alle de bij de nieuwe belastingen uitgedrukte maten of gewichten zijn die van het nieuw Nederlands stelsel van maten en gewichten.


Datum: 04 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 april. Den 22 april is te Falmouth met gebroken pompen binnengelopen het schip de JONGE HENDRIK, van Amsterdam naar Marseille.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 april. Het schip de VROUW AGATHA (opm: pink VROUWE AGATHA), Witsen, van Batavia naar Amsterdam, is den 20 december (opm: 1818) Mauritius binnengelopen. (opm: zie RC 030619)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Den 2 mei n.m. zeilde uit de Maas de ZELDEN RUST, P. Gorter, naar Bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 23 april. Eergisteren is met veel plechtigheid de eerste steen gelegd van de nieuwe sluizen en het sas, tussen de zee en het dok van de koophandel alhier, welke, ingevolge besluit van Z.M. van 6 april 1818, moeten vervaardigd worden; door deze werken, wordt het grote kanaal van Brugge tot in de gemelde dok verlengd, waardoor de stad van vers water voorzien, de scheepvaart een gemakkelijke toegang in het dok en verder binnenlands verschaft, het dok tegen opslikkingen, en het houtwerk tegen de vernieling der zeeworm verzekerd wordt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een half Veerschip varende van Sneek op Franeker te koop bij Klaas Ringerus te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 30 april uitgezeild het kofschip HARMONIE, kapt. Berend J. Wïjgers, met ballast op avontuur, het brikscheepje THOMAS, kapt. W. Watton, met boter naar Londen, het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. Egbert L. Tiktak en het smakschip VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klaasen, beide met ballast naar Noorwegen.
Binnen gekomen het kofschip SOPHIA WILHELMINA, kapt. Carel Ludweg Scheibenhuber, met hout van Memel (opm: Klaipeda).
Den 2 mei uitgezeild het galjasschip die JUNGVROUW MARIA, kapt. Jens Gurfoe, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 23 april binnen gekomen het smakschip de VROUW SABINA, kapt. J.D. Duintjer, met Noords hout van Brewick (opm: Brevik).
Den 26 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW ROZINA, kapt. H.R. Onstwedder, met Noords hout van Witstein.
Uitgezeild het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Douwe Pieters, met ballast naar Noorwegen, laatst van Londen en het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. L.G. Dubblinga, met gemalen cichorei naar Hamburg.


Datum: 06 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. De HECLA en de GRIPER zijn nog niet naar de Straat Davis vertrokken, welk oponthoud, naar men zegt, veroorzaakt wordt door de veranderingen, die men nog tot meerdere zekerheid aan het laatste schip heeft moeten maken. (opm: zie RC 200419 en 280920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paris, 1 mei. Van Kadix (opm: Cadiz) meldt men den 9 dezer het volgende: Heden is Zr.Ms. fregat SABINA hier van Vera Cruz ten anker gekomen, zijnde den 9 februari van gemelde plaats vertrokken; vijf koopvaardij-schepen zijn met het fregat gearriveerd, en hetzelve heeft vijftien andere vaartuigen tot op verschillende hoogten gekonvoijeerd, op welke zij zich van het fregat gescheiden hebben, ten einde naar hunne respectieve bestemmingen te zeilen.
De SABINA brengt 1.583.774 piasters (meer dan acht millioen francs), 1490 mark zilver in staven, zes kisten zilverwerk, 22000 pond vanille, 241 ceroenen (opm: seroen, verpakking van gevlochten boombast of van huiden) cochenille (opm: rode verfstof) en indigo mee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 mei. Het schip NEPTHUNE, kaptein R. Stevens, den 4 november uit Texel naar New York gezeild en aldaar den 17 maart nog niet gearriveerd zijnde, vreest men dat hetzelve verongelukt zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 mei. In het gezigt van Puerto Principe, 150 mijlen van Havana, is gestrand en vervolgens totaal verbrijzeld het schip SALLY, kaptein C. Brocklesby, van Amsterdam naar Havana.


Datum: 07 mei 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 2 mei binnen gekomen het tjalkschip de VROUW HENDRIKA, kapt. Albert H. Lukkien, met hout van Noorwegen en het schooner schip HOPE, kapt. Enos Page, met ballast van Londen.
Den 3 dito uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. W. Atkinson, met boter naar Londen en het smakschip HELENA, kapt. P.A. Schuuring, met ballast naar Noorwegen.
Den 4 dito uitgezeild het galjasschip NORDSTER, kapt. Mattias O. Rod en de smakschepen TWEE GEBROEDERS, kapt. Harm H. Hulst, VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan L. Pinkterboer en het kofschip MARIA MAGDALENA, kapt. Lourens Teunis Kerkstra )opm: kapt. Teunis Lourens Kerkstra), alle met ballast naar Noorwegen.
Den 5 dito uitgezeild de smakschepen de WAAKZAAMHEID, kapt. E.M. de Jong, en de VROUW RIEKA, kapt. Rente E. Zoutman, beide met ballast naar Noorwegen.


Datum: 08 mei 1819


Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, Gouvernements Secretarie den 6de mei 1819.
Hierbij wordt kennis gegeven dat ter Gouvernements Secretarie een brievenzak zal worden opgemaakt om met het Nederlands schip JULIANA, kapt. G.J. de Groot, van hier naar Amsterdam verzonden te worden, en dat dezelve op woensdag den 12de dezer precies des ochtends om 7 uren zal gesloten worden.


Datum: 11 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. Het schip de JONGE HENDRIK, van Amsterdam naar Marseille, den 22 april met verstopte pompen te Falmouth binnengelopen, heeft deszelfs lading gelost. (opm: zie RC 040519)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Staatsie Pavillioenschip de VROUW NEESA, lang over steven 62 voeten, wijd 14½ voeten, met alle deszelfs staande en lopende want, zeilen, ankers, touwen, en wat verder tot een welbezeild vaartuig nodig is, zijnde hetzelve in een zeer goede staat, zonder enige gebreken.
Die tot kopen van hetzelve genegen zijn, adresseren zich bij de eigenaar, Jan Daniel Touw, Beurtschipper van bergen op Zoom op Gouda, visa versa.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt uit de hand te koop gepresenteerd, een extra sterke en welbezeilde Paviljoen-IJkerschuit, groot 16 lasten, gebouwd in het jaar 1807, met alle staande en lopend want, zo als dezelve thans wordt bevaren.
Te bevragen bij D. Bergmans, te Schiedam, letter C, No. 545, in het Broesveld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een zeer voortreffelijk, welbezeild, goed onderhouden, in het jaar 1814 te Groningen gebouwd Kofschip, groot omtrent 100 lasten rogge, voorzien van een complete inventaris, insgelijks wel onderhouden; nader te bevragen ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 6 mei binnen gekomen het smakschip de VROUW ANTJE, kapt. J.J. Post met hout van Memel (opm: Klaipeda), de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaasen, en de VROUW LUBBEGINA, kapt. Klaas H. de Weerd, beide met hout van Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen het smakschip LAMMEGINA, kapt. Otto P. Smid met hout van Noorwegen en het kofschip GRIETSINA, kapt. Klaas J. de Groot, met hout van Memel.
Uitgezeild het smakschip WILLEM OLIVIER (opm: ex-JONGE WILLEM), kapt. Klaas P. Faber, met ballast op avontuur.
Den 8 dito binnen gekomen het kofschip NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met ballast van Hull, en het smakschip VROUW CHRISTINA, kapt. D. Boetjer met hout van Dantzig (opm: Gdansk). Uitgezeild de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, ANNA EN CATHARINA, kapt. Broer P. de Vries (opm: Broer Remkes de Vries), en het smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt. Jacob B. Bondrager, alle drie met ballast naar Noorwegen; de schoonerschepen LIVELY, kapt.William Baijes, HOPE, kapt. Enos Page, beide met boter naar Londen, en het tjalkschip de JONGE HENDRIK, kapt. Albert Hasewinkel met ballast naar Noorwegen.


Datum: 13 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Sedert onze laatste zijn te Texel (opm: o.a.) binnen gekomen de stoomboot CALEDONIA, kaptein Blite (opm: naam slecht leesbaar), van Londen naar Koppenhagen; dezelve is dadelijk weder vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 mei. Het onlangs op Holij-Eiland (opm: Helgoland) aan het strand gedreven wrak is waarschijnlijk van het schip AGNETA DOROTHEA, kaptein J.S. Kraft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 10 mei. Alleszins belangrijk is nog een andere onderneming, welke dezer dagen mede op til is, te weten het gereed maken van een kanaal door Noord-Holland, waardoor de geladene zeeschepen van een belangrijk charter (opm: belangrijke grootte) uit de nieuwe haven van het Nieuwediep, tot voor de stad Amsterdam kunnen komen. Ter bevordering van dit voor de handel der stad Amsterdam zo belangrijk werk, zal de regering derzelver stad een negotiatie (opm: lening op obligatie) ondernemen van een millioen guldens, tegen 5 ten honderd, losbaar met premiën, in twintig jaren, in welke negotiatie Zijne Majesteit de Koning, ter ondersteuning van dit grote werk, voor NLG 200.000, uit zijn bijzondere kas, heeft deelgenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt is Zijner Majesteits korvet van oorlog DE DOLPHIJN, onder commando van de kaptein-luit. ter zee WARDENBURG, en ’s lands brik van oorlog DE MERKUUR, gecommandeerd door de kaptein-luitenant Pool, op hun reis naar dezelver bestemming, zijnde het Station te Curaçao, te Surinamen aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VREEDE, kapt. J.J. Greeven, ELISABETH EN HESTER, kapt. O.P. Blom, beide van Marennes, met zout; de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.H. van Wijk, van Oleron, met zout.


Datum: 14 mei 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 9 mei binnen gekomen het smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt. D. Boetjer, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 10 dito binnen gekomen het galjasschip JOHANNA LENORORA, met hout van Memel (opm: Klaipeda), het kofschip MARGARETHA LAMMERTINA, kapt. Jacob Kortrik (opm: galjoot MARGARETHA LAURENTIA, kapt. Jacob Jans Kortrijk), met zout en looderts van Leverpool (opm: Liverpool), en het sloepschip HOCKLAND, kapt. Thomas Christoffelen, met klipmos en hout van Noorwegen.
Uitgezeild het kofschip de JONGE RINGER (opm: JONGE RENGER), kapt. J.J. Brouwer met ballast op avontuur, het tjalkschip DE VROUW JELTJE, kapt. Jan H. Zeeven, met ballast naar Noorwegen, en het kofschip SOPHIA WILHELMINA, kapt. Carel Fredrik Scherphenhuber met pannen naar Memel.
Den 11 dito binnen gekomen de sloepschepen WATERLOO, kapt. Charles Warner Junior, NEPTHUNUS, kapt. C. Warner Junior, beide met ballast van Londen, en het kofschip de JONGE DIRK, kapt. Thomas J. Smid, met zout van Oleron.
Den 12 dito binnen gekomen het sloepschip de VRIENDSCHAP, kapt. William Giersoe, met ballast van Amsterdam, en het schoonerschip THOMAS, kapt. William Wotting, met ballast van Londen.


Datum: 15 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. De Texelse loodsschipper C.S. Duinker heeft den 5 mei bij Portland geloosd (opm: geloodst) de schepen de JUFVROUW AAGJE, K.H. Ruijl, van Surinamen, en the UNITY, T. Thompson, van Baltimore, beide naar Amsterdam. Gemelde Duinker geen loodsen meer overhebbende, heeft uit dien hoofde ongeloost moeten laten het schip APRIL, D.C. de Groot, van Surinamen naar Amsterdam, hetwelk met tegenwind op die hoogte kruiste.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Den 4 mei is van Falmouth vertrokken het schip VENUS, D. Kraijer, van Amsterdam naar Kadix (opm: Cadiz).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Kaptein Jan Visser, voerende het schip (opm: brik) MARIANNE, te Surinamen liggende, meldt, in dato 9 maart, dat hij dacht tegen het laatste dier maand gereed te zullen zijn, om de reis naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Volgens een brief van Mauritius, van den 12 januari, was het aldaar binnengelopen schip de VROUW AGATHA (opm: pink VROUWE AGATHA), R. Witsen, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, lek en had zware averij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 mei. Volgens een brief van Batavia, van den 15 december 1818, was den 26 november (opm: 1818) aldaar in goede staat gearriveerd het schip (opm: hoeker) WILLEM DEN EERSTEN, J. Abes, van Amsterdam, laatst van Rio-Janeiro; de equipagie was in de beste welstand; behalve dit schip lagen den 15 december 1818 ter rede van Batavia de volgende Nederlandse schepen: ARINUS MARINUS, A. Langeveld; de ZEEMEEUW, P.F. Wegener; FRANKLIN, C. Swaan; JAVA, A. Jongheim; de VREDE VAN DORDRECHT, J. Slijk; CANTON, J. Schindehutte; la JEUNE ANNETTE, G. van den Broek; ANNA, C.R. Stolte; ELISABETH, …. (opm: niet ingevuld); CORNELIA, G. Havestein (opm: fregat, kapt. Gottlieb Hanenstein); de VRIENDSCHAP, …..; de HOOP, M.D. Ihuke (opm: Meine Dirks Ihnken); de GOEDE VOORNEMENS, ….; SIMON FREDRIK, ……; ANNA MARIA, ……; de JONGE CHRISTINA, …..; en CATHARINA DE TWEEDE, …….

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 13, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis het schip la BELLE ALLIANCE (opm: pleit uit Brussel), kapt. A. Schipman, van Drammen, als bijlegger naar Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ELIZA, kapt. W. Parkin, van London, met lijnzaad; de ONDERVINDING, kapt. S.E. Hoveling, van Marennes, met zout, en CALTHORPE, kapt. William Newton, van Newcastle, met slijpstenen en kolen.


Datum: 18 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. Den 12 februari is te Curaçao behouden gearriveerd het brikschip GONNEMIE, kaptein M. Bartholomeus, van Rotterdam, laatst van Dartmouth, van waar het den 29 december a.ºp.º (opm: anno passato, verleden jaar) vertrokken was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. Den 12 dezer is ter rede van Middelburg behouden gearriveerd het schip de DAGERAAD, kaptein Simon Rickels (opm: pink, kapt. Simon Riekels), van Rio-Demerarij naar die stad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. Van Zierikzee wordt van den 10 dezer gemeld: Volgens op heden ingekomen berigt van Lissabon, in dato 20 april, was kapt. Jan Cauw, met het hoekerschip de VREDE, den 17 te voren aldaar behouden gearriveerd. Den 19 was van het kasteel Belem (opm: Lissabon) met een goede wind naar zee gezeild kapt. Cornelis Biljet, naar St. Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Het schip the PRINCE OF WALES, primo mei 1819 van de walvisvangst uit de Zuidzee in Plymouth geretourneerd, heeft op den 7 maart laatstleden, op de hoogte van 1 gr. 16 min. breedte en 20 gr. 15 min. lengte, in goede staat gepraaid het schip de ZEEUW, kapitein Leendert Woutersen, van Middelburg met troepen naar Batavia bestemd; zijnde alles wel aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Van Batavia schrijft men, den 26 december 1818, het volgende:
Op den 17 dezer (opm: december 1818) hadden wij het genoegen de Heer Schout-bij-Nacht Wolterbeek alhier te zien wederkeren, met Zijner Majesteits schip TROMP, het Fregat WILHELMINA, en de Boot No. 16, van zijn commissie naar Malacca en Rio (opm: waarschijnlijk Riouw), in welke beide hij volkomen was geslaagd. Ter laatstgemelde plaats was door hem als Resident-Commandant achtergelaten de Kapitein der Infanterie Koningsdorfer.
De Majoor Muntinghe, die het bevel gevoerd had over de expeditie naar Borneo, is met de Officieren en Manschappen, onder zijn orders, voor zo verre die niet ter bezetting der onderscheidene posten en bezittingen zijn achtergelaten, insgelijks in goede staat met gemelde Schepen teruggekeerd.
Den 20 dezer is alhier aangekomen Kapitein C. Fredriks, het schip NIEUW-ZEELUST, aan welkers boord zich als Passagiers bevonden, de Heren De Nijs, Bakkenes, Kikhaver, Brak, Rijnbergh, en nog Mejufvrouw Wormer met twee Kinderen, en Zijner Majesteits Troepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 13 mei binnen gekomen het smakschip ZEEPLOEG, kapt. Minse N. Sikkes, en het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Ties J. Nuisker, beide met zout van Liverpool.
Den 15 dito uitgezeild de sloepschepen AMBLER, kapt. Samuel Clarke, en WATERLOO, kapt. Charles Warner, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 2 mei uitgezeild het smakschip de VROUW SABINA, kapt. J. Dr. Duijntjer, met ballast naar Noorwegen.
Den 6 dito binnen gekomen het tjalkschip de ANNA MARTHA, kapt. G.F. Stopper, met eiken balken van Hamburg.
Den 8 dito binnen gekomen het tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. M.A. Brouwer, met garst, spek en oudijzer van Altona, het tjalkschip de JONGE SIBRAND, kapt. H.J. Smid, met blokken lood van Bremen.
Den 11 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE NEELTJE, kapt. J.A. Zijlings (opm: Jan A. Zeilinga), met kromhout van Va...........(opm: tekst weggevallen, waarschijnlijk wordt Varel bedoeld).
Uitgezeild het smakschip de VROUW ROZINA (opm: DE VROUW RISSINA), kapt. H.P. Onstvvedder, met ballast naar Noorwegen.


Datum: 20 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 mei. Van Batavia schrijft men, den 26 december 1818, het volgende:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden heeft, bij dekreet van den 6 juli (opm: 1818), gegeven op het Loo, de Commissaris-Generaal, Schout-bij-Nacht Buijskes, bevorderd tot Commandeur van de militaire Willems-orde, wegens de veelvuldige en nieuwe blijken van oordeel, bekwaamheid, moed en ijver, welke hij, bij het dempen van de onlusten in de Molukko’s, voor Zijner Majesteits dienst, heeft aan den dag gelegd. Zijne Majesteit heeft tevens verzekerd, dat het Hoogstdeszelfs voornemen is blijken van tevredenheid te geven aan zodanige andere personen, als tot de gelukkige uitslag dezer onderneming krachtdadig hebben medegewerkt.
De Sultan van Palembang is met Zijner Majesteits korvet ECLIPS van Palembang alhier aangekomen.
Den 16 dezer (opm: december 1818) is weder een nieuw schip van 400 à 500 tonnen van de werf van Bantjar van stapel gelopen, in schoonheid en bouw gelijkstaande met het beste schip, tot nog toe beoosten de Kaap de Goede Hoop getimmerd. De kundige Heer Dring heeft de bouworde opgegeven en het werk is onder toezigt van de Heer Waller uitgevoerd.
De Schout-bij-Nacht Wolterbeek is met het schip TROMP en het fregat WILHELMINA van Malakka terug gekomen. De schepen de ADMIRAAL EVERTSEN (opm: linieschip, commandant Q.M.R. Ver Huell), PRINS FREDRIK en NASSAU en het fregat MARIA REIGERSBERGEN, liggen steeds ter rede van Batavia; dit eskader zoude met de helft der maand januari de terugreize naar het Vaderland aannemen. (opm: zie RC 100419)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een staatsie Pavillioenschip de VROUW NEESA, lang over steven 62 voeten, wijd 14½ voet, met alle deszelfs staande en lopende want, zeilen, kabels, ankers en wat verder tot een welbezeild vaartuig nodig is, zijnde hetzelve in een zeer goede staat, zonder enige gebreken.
Die tot kopen van hetzelve genegen zijn, adresseren zich bij de eigenaar, Jan Daniel Touw, beurtschipper van Bergen op Zoom op Gouda, visa versa.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, een gaffel-Visschuit, laatst gevoerd geworden door stuurman Maarten Abeele, van Middelharnis, met deszelfs rondhout, staande en lopend want, 5 zo grote als kleine ankers, 3 zware en goed geconserveerde kabels, voorts zeilen, viswant, waterzeil en verder toebehoren; te bevragen bij P. Noordijk, te Middelharnis; zijnde ook afzonderlijke stukken van dezelve te kopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is van mening, op woensdag den 2 juni 1819, des morgens ten 12 uren precies, in de Stads Herberg aan het Delftse Veer, in ’s Gravenhage, publiek bij opslag, finaal te verkopen: een Tjalk- of Turfschip, lang, volgens de eikbrief, tussen de schotten 42.2/16e voeten, wijd 9.1/16e voeten, hol 4.3/16e voeten; met deszelfs zeilen, staande en lopend want, en verder toebehoren, bestaande in 3 ankers, 10 kabels, en hetgeen verder zal worden aangewezen. Liggende het vorengemelde schip in de Grote Bierkade, aan de zijde van het Groenewegje, in ’s Gravenhage, en zijnde drie maal in de week, namentlijk maandags, woensdags en vrijdags, van des morgens 10 tot des namiddags te 4 uren te zien.
Nadere informatiën te bekomen ten Kantoren van de Notarissen C.L. van Overvelt, wonende op de daaglijkse Groenmarkt, of N. Bervoets, in de Raamstraat, in ’s Gravenhage.


Datum: 21 mei 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Batavia meldt men o.a: de schout bij nacht Wolterbeek is met het schip TROMP en het fregat WILHELMINA teruggekomen van Malacca. De schepen ADMIRAAL EVERTSEN, PRINS FREDERIK en NASSAU en het fregat MARIA REIGERSBERGEN liggen steeds ter rede van Batavia. Dit eskader zoude met de helft van de maand januari de terugreize naar het vaderland aannemen. (opm: zie ook RC 180519)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeilde vissers Loods-schuit met goede inventaris, gevoerd bij Gerrit Douwes Stevel van Terscheliing en leggende aldaar; nader informatie bij de heer Corn. Ruigh op Westerschelling voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 18 mei binnen gekomen het sloepschip DIAMANT, kapt. Dinis Pond met smidskool en slijpstenen van New-Castle, en het smakschip de VROUW ELSINA, kapt. Evert Pekelder, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de smakschepen de VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Bruns, de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte Pieters Smid en het kofschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. Klaas H. de Weerd, alle drie met ballast naar Noorwegen en het kofschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Harmen J. Mugge, met ballast op avontuur.
Den 19 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE HENDRIK, kapt. Gerrit Teunis Nieland, het smakschip de VROUW HELENA, kapt. Joseph Bolwien, beide met hout van Noorwegen, de schoonerschepen LIVELY, kapt. William Bailes, de HOPE, kapt. Enos Page, beide met ballast van Londen.
Uitgezeild het galjootschip JUPITER, kapt. Barend R. van Wijk, het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, en het smakschip de VROUW REINERA, kapt. Berend J. Bondrager, alle drie met ballast naar Noorwegen.


Datum: 22 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Des 19, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis de AURORA, kapt. Thomson (opm: schoenerbrik, kapt. Andreas Thomsen), van Cuba.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van de maand juni zal bij publieke verkoping – indien daarover niet reeds op een andere wijze mocht zijn beschikt – geveild worden het gekoperde Fregatschip RUIMVELD, thans (opm: reeds sinds februari 1818) gevoerd wordende door kapt. J.D. Schewé, groot 109 lasten, met al deszelfs staand en lopend want, rondhout, ankers, touwen en wat verder meer volgens inventaris daartoe mocht behoren en al hetwelk bij nadere advertentie ter bezichtiging zal liggende zijn. (opm: zie BC 010420)
Te bevragen bij C.J. Smulders & Co, Groot Roea-Malacca, no. 23.


Datum: 25 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 23 mei. Volgens een brief van Curaçao, van den 9 maart, zou den 3 april van daar vertrekken het schip VROUW TRYNTJE, kaptein E.D. Dekker, naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Van Texel uitgezeild G. Abrams (opm: kapt. Gerrit Abrahams, bark HENRIETTA) naar Archangel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 20 mei binnen gekomen de smakschepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, met ballast van Londen, de VROUW ELFINA (opm: VROUW ELLINA), kapt. Jacob R. Berg, met hout van Noorwegen, en de GOEDE INTENTIE, kapt. Feike J. van der Veer, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild het sloepschip YGLAND, kapt. Thomas Christoffelsen, met ballast naar Noorwegen.
Den 21 dito binnen gekomen het smakschip (opm: tjalk) MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, het brikschip EMANUEL, kapt. Jens Strum, beide met hout van Noorwegen en het kofschip MERKURIUS, kapt. J.B. van den Oever, met kool, glas enz. van New-Castle.
Uitgezeild het kofscheepje de JONGE MARGARETHA, kapt. Klaas Broek, met pannen naar Hamburg.
Den 22 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE ELISABETH, kapt. Tjerk IJ. de Vries, met weit (opm: tarwe) van Dantzig, de smakschepen BONTJE JOHANNA, kapt. K. de Eekamp, met hout van Elbing en de TWEE GEBROEDERS, kapt. S.E. Scherpbier, ledig van Zwol (opm: Zwolle).
Uitgezeild het smakschip de VROUW HENDERINA, kapt. Albert H. Lukkien, ledig op avontuur, het smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt. Dirk Bruintje, met ballast naar Noorwegen, het kofschip de JONGE DIRK, kapt. Thomas J. Smid, met ballast op avontuur, en het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met boter naar Londen.
Den 23 dito binnen gekomen het smakschip de JONGE JAN, kapt. Bartle P. de Vries, ledig van de Lemmer.


Datum: 26 mei 1819


Krant:
 JPA - Journal Constitutionel, Commercial et Litéraire de la Province d'Anvers


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoopinge der twee volgende zee-schepen, door de scheeps-maekelaeren Ch. Grisar en W.-J. Marsily, en den deurwaerder F. Degenaert, op den 2de juny 1819, in de maekelaers-kamer boven de borze, tot Antwerpen, des namiddags ten twee ueren precies.
De bovengemelde scheeps-maekelaeren en deurwaerder zullen ten dag voorschreeven publiek verkoopen, door autorisatie van hun belanghebbende.
Het brik-schip la VIERGE MARIE, lang over steeven 57 voeten, breed 19 voeten, hol in het ruym 10 voeten, en gemeeten 110 tonnen, alles fransche maet, met deszelfs rondhouten, staende en loopende-want, masten, raes, enz., compleet. (opm: zie RC 290519) Het gekoperd dry-mast-schip (opm: fregat) WATERLOO, groot circa 250 lasten, lang over steeven 97 voeten en 3 duym, breed 25 voeten, hol in het ruym 11 voeten 7 duym, en hol in het tusschen deks 5 voeten en 11 duym, alles fransche maet, met deszelfs rondhouten, staende- en loopende-want, masten, enz.
Voor informatie wende men zich tot bovengenoemde makelaers.
(opm: het fregat WATERLOO werd verkocht aan Wm. Ogle West in Antwerpen en kreeg de naam MARIE; Carel Willem Hammar bleef als kapitein aanboord)


Datum: 27 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen In lading: Naar Batavia, het Nederlands eiken nieuw gekoperde Fregatschip de JONGE ANTHONIJ , Kapitein Theodorus Azon Jacometti; vertrekt den 15 Junij. Naar Surinamen, het Nederlandse gekoperde Fregatschip de VROUW AGATHA, kapt. Paulus Rijnbende. Naar Marseille, het Nederlandse Brikschip HELENA CATHARINA, kapt. Klaas Musegaas.


Datum: 28 mei 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Roeischip, lang 30 voet, wijd 9 voet, met zeil en treil, staand en lopend wand, haken en bomen en verdere losse goederen daar bij behorende, leggende te Workum, te bevragen bij Ente Ottes de Boer, schipper of Frans van der Nagel, Ontvanger der Stedelijke Impositiën (opm: heffingen), beide aldaar. (opm: zie LC 230319)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 mei binnen gekomen het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur en het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Arend Klasen, beide met hout van Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen het smakschip DE VROUW ANTINA, kapt. Evert Paulus Vos, het kofschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Hielke W. Overmeer en het schoonerschip ELISA, kapt. M. Christiaansen, alle drie met hout van Noorwegen, het smakschip de GOEDE HOOP, kapt. D.J. de Jong, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 26 dito binnen gekomen het kofschip ALIDA KLASINA, kapt. C.L. Tiktak met hout van Noorwegen, het schip CATHARINA, kapt. Jacob Cent, ledig van Varel.


Datum: 29 mei 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van Curaçao wordt van den 28 januari het volgende gemeld:
Van de Spaanse kust heeft men niet het minste nieuws, hoewel het thans het beste saisoen is, om een veldtogt te openen, hetwelk ook eerlang moet plaats hebben. De Independenten, die zich op dit eiland bevonden, hebben bevel gekregen hetzelve in deze maand te verlaten, wijl men vermoedde, dat zij correspondentie met de kapers hielden. Binnen kort verwachten wij hier drie oorlogschepen uit Holland.
Wegens het nemen van de Nederlandse goelet (opm: goélette, schoener) de HARMONIE door de Insurgenten-kapers, in het laatst van het voorgaande jaar, moet ik u nog het volgende melden:
Toen de sterfte aan boord van het schip de ZWALUW had opgehouden, werd deszelfs equipagie weder compleet gemaakt, en hetzelve ging, onder bevel van Kapitein Bolken den 4 november onder zeil, onder zich hebbende een convooi van twaalf koopvaarders, met oogmerk om denzelven naar Porto-Cabello en La Guaira te geleiden. De volgende morgen werden, even boven Bonaire, twee vreemde vaartuigen gezien, die op het convooi afkwamen, welke weldra bleken te zijn een brik en een schooner der Insurgenten. De gewone pligtplegingen, van de vlaggen te hijsen en de bakstukken te lossen, gedaan zijnde, werd er een boot van de ZWALUW, met een officier, aan boord van de vreemde brik gezonden, welke berigtte, dat zij tot een eskader van vijf vaartuigen behoorde, bestemd om de Spaanse havens van La Guaira en Porto Cabello te blokkeren, tevens de verzekering gevende van geen Hollandse vlag te zullen beledigen. Kapitein Bolken, door deze verzekering gerust gesteld, zette zijn weg voort. In weerwil van deze belofte plunderden zij de goelet NOSTRA SIGNORA DEL CARMEN geheel uit en namen de HARMONIE, welke beide vaartuigen van het convooi afgeraakt waren, voorgevende, dat zij Spaanse ladingen in hadden en naar vijandelijke havens zeilden (opm: zie ook RC 230219). Daar de Spaanse oorlogsbrik de PERIGNON zich toen ter tijd insgelijks op een afstand van het convooi bevond, zeilden de kapers op dezelve af, en deze, bij vergissing een der kapers voor de ZWALUW aanziende, zeilde gerust voort, doch eindelijk haar vergissing bemerkende, liet zij zich op strand lopen. Dadelijk werden boten door de kapers uitgezet, om het Spaanse vaartuig aan boord te klampen, doch eer deze hetzelve konden bereiken, gaf de kapitein bevel hetzelve in brand te steken, waarop het volk zich aan land redde. Dit vaartuig was alhier op de werf geheel nieuw opgehaald, voerde acht ijzeren en vier metalen stukken en had een rijke lading aan boord. Zodra alhier de tijding van het nemen van de HARMONIE en het plunderen van de N.S. DEL CARMEN was aangekomen, werd Zijner Majesteits fregat de EURIDICE, Kapitein Polders, waarop vijftig man soldaten van ons garnizoen werden geplaatst, om zich bij de ZWALUW te voegen, uitgezonden. Den 22 derzelver maand kwam dit fregat, na een afwezigheid van vijftien dagen, alhier terug, vergezeld van de ZWALUW en de HARMONIE, welke laatste hij van de Insurgenten hernomen had. De EURIDICE had, na een paar dagen in zee te zijn geweest, onze schooner de HARMONIE in het gezigt gekregen, en dezelve ten zuiden van het eiland Roca ingehaald; op dezelve bevonden zich een prijsmeester en vijf matrozen van de kapers, om haar te Margaretha op te brengen; allen waren geboren Noord-Amerikanen, welke door de EURIDICE gevangen hier gebragt zijn. Men heeft brieven voor de agent van het gouvernement van Buenos-Aijres op Margaretha en Brion bij hen gevonden. De goederen, die van onze goelet N.S. DEL CARMEN genomen waren, vond men ook op dezelve. In het terugkeren van het fregat EURIDICE ontmoette hetzelve onze brik de ZWALUW, die de overige koopvaarders behouden te Porto Cabello en te La Guaira heeft gebragt.
De Insurgenten-kapers, welke de HARMONIE genomen hebben zijn geheten l’IRRẾSISTIBLE, van 14 stukken en 100 man, kapitein John Daniels, en BUENOS-AIJRES, van 16 stukken en 100 man, kapitein Deatur, beiden uitgerust te Baltimore. Zij behoren niet tot het eskader van Admiraal Brion; en de Independenten van Venezuela erkennen geenszins de vlag van Artigas, onder welke de brik zeilt. Deze vaartuigen waren onlangs te Margaretha, en het was Admiraal Brion bekend geworden, dat zij roverijen bedreven hadden, voor welke hij voornam hen rekenschap te doen geven, zo hij hen ontmoette.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De scheeps-makelaars Chs. Grisar en W.J. Marsily, te Antwerpen, zijn voornemens, op last van hunne Principalen, aldaar in de Makelaarskamer boven de Beurs, op den 2 juni 1819, des namiddags ten twee uren, te veilen en te verkopen: het Brikschip la VIERGE MARIE, metende 110 tonnen, en het gekoperd Driemastschip WATERLOO, groot circa 250 lasten, met derzelver staande en lopend want, zeilen en verder toebehoren, volgens inventarissen daarvan zijnde, en ook te bekomen te Rotterdam ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen.
(opm: op 11 oktober werd na onderhandse verkoop Yvo Heldenbergh Vercruysse, Kortrijk, de nieuwe eigenaar van de VIERGE MARIE; scheepsnaam en kapitein bleven ongewijzigd)


Datum: 01 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Volgens een brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 2 maart, zou het schip (opm: bark) WATERLOO, kaptein D. Hensken, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, binnen drie of vier dagen deszelfs reis vervolgen. (opm: zie RC 110919)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. Een Papenburger schipper, van Libau (opm: Liepaja) te Schiedam gearriveerd, heeft op deszelfs uitreis, tussen het Jutse Rif en het Doggerzand, opgevist de boot van het schip de KOOPHANDEL, kaptein W.W. de Jong (opm: smak, ex MARIA FREDRICA, kapt. Wiebe Wiebes de Jong), van Amsterdam naar Bergen en Memel (opm: Klaipeda) gedestineerd; men veronderstelt derhalve dat dit schip, hetwelk den 14 mei uit het Vlie gezeild is en, volgens de laatste brieven van Bergen, aldaar nog niet gearriveerd was, verongelukt zal zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Door het Hertogelijk Holstein Oldenburgsch landgeregt daartoe verzocht, brengt de schout der gemeente Veendam hierdoor ter kennis van alle de genen, welke daarbij belang mogten hebben, de navolgende bekendmaking, door hetzelfde landgerecht aan hem schout ingezonden:
"Het wordt hiermede aan een ieder bekendgemaakt, dat het Tjalkschip de JONGE DINA genaamd, groot 17 lasten, behorende aan schipper Wisbold (opm: vermoedelijk Wigbold) Gerhardus Visser, van Veendam, in Groningerland, thans op de Weser, bij Elsfleth liggende, met al deszelfs toebehoren in Hauerken -huis, te Elsfleth voornoemd, 10 juli aanstaande, openlijk aan de meestbiedende verkocht zal worden. Aan al die genen, welke vermenen mochten, om enige redenen een aanspraak of vordering op voornoemd tjalkschip te hebben, worden door deze opgeroepen om zulks voor 6 juli aanstaande behoorlijk op te geven, als zijnde die dag de uiterlijk betaalde termijn, op poene (opm: straffe) van vertrek.
Veendam, 31 mei 1819 T.J. Giezen,
schout voornoemd

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Mijn teederbeminde echtgenoot JAN T. TEVES, oud 65 jaar, verloor, tegelijk met zijnen kleinzoon JOHANNES JISSES, oud 16 jaar, op zijne reize naar de Oostzee zijn voor mij en zijne kinderen zoo dierbaar leven, na een gelukkig huwelijk van veertig jaren.
In den storm van den 17 tot den 18 Maart j.l. is het door hem bevaren Schip, volgens ingekomen berigten, met al het volk vergaan; deze slag heeft mij en mijne kinderen zwaar getroffen; wij hopen echter met christelijke gelatendheid in den wil des Almagtigen te berusten.
Oldeboorn, den 27 mei 1819 Janke Martens, weduwe Jan T. Teves


Datum: 03 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 1 juni. Zijne Majesteit heeft de Minister voor de marine gemagtigd zich te verstaan met de administratiën der Godshuizen, om, onder de gewone voordelen, aan het vrijwillig dienstnemen gehecht op ’s Rijks schepen gebruik te maken van de jonge lieden, die, in Godshuizen opgevoed wordende, hun zeventiende jaar bereikt hebben en tot de dienst ter zee geschikt zullen zijn bevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Den 2 mei is van Falmouth vertrokken het aldaar binnen gelopen schip de JONGE HENDRIK, kaptein B. Mulder, van Amsterdam naar Marseille.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 juni. In een brief van Port-Louis, op Mauritius, van den 30 januari, wordt gemeld, dat den 25 dito aldaar een hevige storm gewoed had, waardoor veel schade aan schepen veroorzaakt was; onder anderen was de VROUW AGATHA, kaptein R. Witsen, van Batavia naar Amsterdam, te Point au Forge gestrand.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Kapitein Léopold Heijde, voerende het schip la BELLE ALLIANCE (opm: zie RC 080419), meldt van Demerarij, van den 25 maart, dat hij dacht niet voor den 24 april te zullen kunnen vertrekken; alsmede dat de schepen CHARLOTTA, kapitein H.H. Bleeker, en JOHANNES GERARDUS (opm: galjas JOHANNES GERHARDUS), kapitein K. Sipkes, derzelver reis zeer spoedig zouden aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Den 25 mei is uit ’s Rijks dok, te Vlissingen, ter rede gebragt Zijner Majesteits Brik DE COURIER, gecommandeerd door de kaptein-luitenant ter zee Eeg, en is naar Antwerpen gezeild Zijner Majesteits Kanonneerboot No. 17, luitenant ter zee M. Wels.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. Te Helvoetsluis arriveerde den 1 dezer, des namiddags, Zijner Majesteits Brik van oorlog DE COURIER, kapitein Eegh, van Vlissingen. (opm: op 4 juni zeilde het schip naar zee)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoyman, J. Tentye, T. van Olivier, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 7 juni 1819, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair wel bezeild Fregatschip, genaamd JUPITER VAN MAASSLUIS, gevoerd door kapitein J. Kok, lang 113 voet, wijd 29 voet, hol 15 voet, het verdek 6 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.


Datum: 04 juni 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 30 mei. Zr.Ms. fregat EURIDICE is, op terugweg van Curaçao naar het vaderland, op 21 mei Portsmouth binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 27 mei binnen gekomen de kofschepen JACOBA CATHARINA, kapt. Aeijke Nijhoff, met hout van Dantzig (opm: Gdansk), ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met teer en pek van Christiaanstad (opm: Kristiansand), en het sloepschip FLORA, kapt. James Leeck, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met boter naar Londen.
Den 28 dito binnen gekomen de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, de TWEE GEBROEDERS, kapt. Wolter R. Lukens, en het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan L. Pinksterboer, alle met hout van Noorwegen.
Den 29 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. Georg Bulmer, met ballast van Londen en het smakschip de JONGE HENDRIK, kapt. A. Hasewinkel, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het smakschip de VROUW HELENA, kapt. Joseph Bolwijn, met ballast naar Noorwegen, het kofschip NEPTHUNUS, kapt. Harmanus Harmens, met schors naar Leverpool (opm: Liverpool), het brikschip THOMAS, kapt. W. Watton, met boter naar Londen en het everschip ANNA CATHARINA, kapt. Jacob Cent, met muursteentjes naar Denemarken.
Den 30 dito binnen gekomen de smakschepen HELENA, kapt. S.H. Schuuring, met hout van Noorwegen, de VROUW ANNA, kapt. R. Hedden, met hout van Dantzig, en het kofschip ZEELUST, kapt. Geert R. Engelsman, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het brikschip EMANUEL, kapt. Sens Strum, met ballast naar Noorwegen.
Den 1 juni binnen gekomen de sloepschepen AMBLER, kapt. Samuel Clerk, WATERLOO, kapt. Charles Warren, beide met ballast van Londen, en het smakschip CATHARINA (opm: VROUW CATHARINA), kapt. K.H. Wijkmeijer, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild de kofschepen de GOEDE VERWAGTING, kapt. T.Y. Nusker (opm: Ties Jans Nuisker), met pannen op avontuur, de VROUW GRIETFINA, kapt. Klaas S. de Groot, met pannen naar Dantzig en
de tjalkschepen de JONGE JAN, kapt. Bartle S. de Vries, met steen naar de Oostzee, de JONGE HENDRIK, kapt. Gerrit T. Nieuwland, met ballast naar Noorwegen.
Den 2 dito binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen, en het kofschip MERKURIUS, kapt. T.M. Schoon, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild de smakschepen de VROUW ELLINA, kapt. Jacob K. Berg, met ballast naar Noorwegen, en de VROUW ELFINA, kapt. Evert Pekelder, met ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 16 mei binnen gekomen het smakschip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, met ballast van Londen en het tjalkschip DE VROUW ALIDA, kapt. Jan A. Bleeker, met hout van Oostriezoer.
Den 17 dito binnen gekomen het smakschip de BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Karst, met hout van Christiaansand.
Den 18 dito binnen het galjasschip GIJSBRECHT PAULUS ADRIANES, kapt. M.D. Meijer, met rïeuw (opm: ruw) zout van Leverpool (opm: Liverpool).
Den 28 dito uitgezeild het tjalkschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan A. Bleeker, met ballast naar Noorwegen.


Datum: 05 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 juni. Den 31 mei is te Cowes binnengelopen het schip JOSEPH, Loring, van New-Orleans naar Amsterdam; hebbende 61 dagen reis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Vlissingen. Van den 30 mei tot 1 dezer zijn, onder anderen, voor Antwerpen bestemd alhier te rede gekomen de schepen LE LÉVRIER, kapt. E. Cathuijser en MERKURIUS, kapt. H.G. Schulte, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE JAN DIRK EN ANTONIA, kapt. Jan Coenraad Duur, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juni. Uit de West-Indiën is op heden alhier aangekomen Zr.Ms. fregat EURIDICE, onder bevel van de kapitein ter zee J.M. Polders; en is van deze rede naar zee gezeild Zr.Ms. brik de COURIER, kapitein-luit. ter zee Eeg. Deze brik gaat op een kruistocht naar de Noordzee, hebbende enige officieren en adelborsten, alsmede loodsen en loods-leerlingen aan boord.


Datum: 08 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. In een brief van Curaçao, van den 27 maart, wordt gemeld, dat aldaar afgekeurd was het schip (opm: fregat) de SURINAAMSCHE VRIENDEN, kapitein C. Kraaij Jzn, van Surinamen naar Amsterdam; de goederen zouden overgeladen worden in het schip (opm: pink) CAROLINA, kapitein Jan Bartels. (opm: de SURINAAMSCHE VRIENDEN werd ter plaatse gesloopt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 juni. Van Swinemünde (opm: Swinousjcie) wordt van den 28 mei gemeld, dat het schip CERES, kapitein G. Kähler, van Stettin (opm: Szczecin) naar Amsterdam gedestineerd, in de nacht van den 27 dito van de Swinemünder rede onder zeil gaande, door weigeren van wenden gestrand en totaal verongelukt was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hunne Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, en na gedane aangifte bij de Ontvanger der Registratie, zijn van mening, op dinsdag den 22 juni 1819, des namiddags ten vier uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, in de Boompjes, publiek te veilen: het Brikschip, genaamd NANCIJ, laatst gevoerd door kapitein Dirk Haantjes, lang over steven 87 voeten 4 duimen, wijd binnen de huid 22 voeten 8 duimen, hol, in het ruim, 13 voeten 5 duim, alles Amsterdamse maat; met deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere Scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in het Haringvliet, en kunnende aldaar daags voor- en op de dag der verkoop door een ieder worden bezigtigd. Iemand nader onderrigting begerende, spreke de bovengemelde makelaars, of de heren J. Daniels en Zonen en Comp, te Amsterdam. (opm: de NANCY werd verkocht; nieuwe naam MARIA AGNITA)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het extra wel bezeilde Nederlandse Brikschip, genaamd CATHARINA, groot 74 rogge lasten, van alles uitmuntend wel voorzien, en in staat om terstond naar zee te worden gezonden; thans liggende in de Haringvliet te Rotterdam, en te bevragen bij de Heren Hudig Blokhuyzen, te Rotterdam voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Parijs, 28 mei. Men schrijft van Livorno, dat een schip, geladen met katoen, komende van Larissa (opm: provincie aan de Oostkust van centraal Griekenland), te Maltha is aangekomen. Onderscheiden lieden van deszelfs equipagie zijn, gedurende de overtogt, aan de pest overleden. De lading is verbrand en het schip in de grond geboord. Deze maatregel van voorzigtigheid, gepaard met een gestrenge waakzaamheid over de overige manschappen van die equipagie, verbannen alle vrees voor besmetting.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 7 juni. Den 5 dezer des voormiddags ten 9 uren, is de beurtman van de Gorredijk op Amsterdam, bij het uitvaren der haven van de Lemmer, door een uit zee komende tjalk overzeild, zodanig dat het Gorredijkster vaartuig aanmerkelijk werd beschadigd en even buiten de haven zonk.
Door spoedig aangebragte hulp van de wal, werd het scheepsvolk aan wal gezet en vervolgens met het aanbrengen van trossen het wrak in de haven gesleept; de lading welke merendeels bestond in schapen en kalfsvellen en enige vaten boter is beschadigd geborgen en aan wal opgeslagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 3 juni binnen gekomen het brikschip MARGARETHA, kapt. Hans Gierfoe, met hout van Noorwegen en het sloepschip JOHAN RUISCHEN, met ballast van Londen.
Uitgezeild de tjalkschepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, met granen naar Londen, de VROUW MAGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, met ballast naar Noorwegen, en het schoonerschip HOPE, kapt. Enos Page, met boter naar Londen.
Den 4 dito uitgezeild de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. Arent Klasen, met ballast naar Noorwegen, ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, met ballast op avontuur, het galjasschip JOHANNA AURORA, kapt. John Malmberg, het smakschip CATHARINA, kapt. K.W. Wijkmeijer, beide met rode dakpannen naar de Oostzee, en het tjalkschip de JONGE ELISABETH, kapt. Tjerk Y. de Vries, met pannen naar Hamburg.
Den 5 dito binnen gekomen het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen.
Uitgezeild het smakschip de GOEDE INTENTIE, kapt. Teeke J. van der Veer, het kofschip MERKURIUS, kapt. W.C. Schoon, beide met pannen naar de Oostzee en het schoonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, Notaris te Sneek, presenteert op dinsdagen den 22 juni en den 6 juli 1819, telkens des morgens ten 11 uren bij de provisionele en finale toewijzing, ten huize van den Logementhouder E. Dalsma, aldaar, publiek bij strijk- en verhooggeld aan de meest biedenden te verkopen: zekere geregte helft in een zeer hecht Snikschip met deszelfs Veer, van Sneek op Franeker ad vice versa en verder met zeil en treil en andere scheepstoebehoren, zodanig als hetzelve door Klaas Ringerus als eigenaar wordt bevaren en breder bij de Billetten is vermeld. Zijnde de Conditiën intussen te vernemen bij bovengenoemde Notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar op woensdag den 23 juni 1819 des nademiddags ten twee uren, bij de beschrijving, en des avonds ten zes uren, bij de finale palmslag, telkens in de herberg Benchem, publiek presenteren te verkopen: een welbezeild Smakschip, genaamd de WENSCH VAN GOEDE VRIENDEN, lang 72 voet, wijd 17 voet 3 duim, hol 7 voet 4 duim, te Papenburg gebouwd, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend wandt, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere goederen; bij billetten gespecificeerd. Nader onderrigt bij de heren B. Visser en Zoon, ten gemelden stede.


Datum: 10 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 juni. Te Portsmouth is dezer dagen een proef genomen van een nieuw uitgevonden werktuig, om schepen bij stil weder, of in geval de zeilen van geen dienst kunnen zijn, te doen voortgaan. De proef werd genomen met Zijner Majesteits (opm: Engels) fregat de ACTIVE, welke daardoor twee en een halve mijl in een uur tegen stroom en wind werd opgeroeid. Dit werktuig, dat uit raderen met riemen bestaat, werd door tweehonderd man in beweging gebragt, en de raderen draaijen negen maal in een minuut om. De uitvinder, de Luitenant James Burton, had berekend, dat het schip bij stilte slechts drie mijlen zoude afgelegd hebben, en uit deze wel gelukte proefneming blijkt, dat de snelheid zonder tegenstand van wind of getijde zeker van vier mijlen in een uur zoude geweest zijn. Dezelfde Luitenant heeft ook aan de Admiraliteit een plan voorgelegd, om de pompen door hetzelfde werktuig te doen werken, op het beginsel der watermolens, zonder behulp van mensenhanden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 juni. Omtrent twee maanden geleden werd op de kust van het eiland Bartragh, in de Baai van Killala (opm: Westkust-Ierland), een fles opgevist, die den 24 mei 1818 door de ALEXANDER, kapt. Parry, op de ontdekkingsreis naar de Baffins Baai, op de hoogte van Kaap Farewell, in zee was geworpen. Men heeft hiervan rapport aan de Admiraliteit gedaan en berekend, dat dezelve door de Atlantische Zee acht mijlen daags is voortgedreven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 27 maart. Het is de heelmeester van Zijner Majesteits brik ZWALUW gelukt, de koepokstof naar dit eiland over te brengen. De Overheid heeft de nodige maatregelen genomen, om de inenting zo hier, als op Aruba en Bonaire, te bevorderen.
Gemelde brik begeleidt regelmatig de koopvaardijschepen naar Porto Cabello en La Guaira, welke havens steeds door de Spanjaarden bezet zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 27 maart. De prijsmeester en de matrozen, onlangs op het koopvaardijschip de HARMONIE gevangen genomen (opm: zie RC 290519), waren met een Engels vaartuig weggezonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 14 juni 1819, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de VOLHARDING, gevoerd door kapitein C. Bakker, lang 83 voet, wijd 18 voet 9 duim, hol 9 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.


Datum: 11 juni 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Curaçao wordt gemeld, van den 27 maart: Zr.Ms. korvet DOLPHIJN, kapitein Waardenburg en Zr.Ms. brik MERCUUR, kapitein Pool, zijn woensdag l.l. (opm: 24 maart) in 10 dagen van Suriname alhier ter rede gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 7 juni binnen gekomen het smakschip CHRISTINA, kapt. Jacob B. Bondrager en het kofschip ANNA EN CATHARINA, kapt. Broer R. de Vries, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het sloepschip FLORA, kapt. James Leeck, met kaas naar Engeland en het smakschip de GOEDE HOOP, kapt. B.J. de Boer.


Datum: 12 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 10 juni. De onvergetelijke dag, waarop, vier jaren geleden, de vrijheid van Europa en de onafhanklijkheid van Nederland door de schoonste en roemrijkste overwinning zijn verzekerd, en die in de jaarboeken der wereld duurzaam zal prijken, zal op vrijdag den 18 dezer lopende maand juni weder verjaren. Zijne Majesteit de Koning heeft deze dag, die reeds drie jaren achtereen, niet zonder vrucht en pligtmatige hulde aan het Heilig Opperwezen, is doorgebragt, wederom bestemd tot een Plegtige Dank- en Bededag, naar voorouderlijke zeden. (opm: de besluiten genomen tijdens het ‘Wener Congres’, waarbij o.a. de Noordelijke- en de Zuidelijke Nederlanden officieel werden samengevoegd)


Datum: 15 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen. Een schip, dat woensdag te Liverpool aangekomen is, heeft zeven dagen zeilens van Jamaika een ontzaglijke ijsberg ontmoet. Twee dagen te voren was de koude zo sterk geworden, dat de thermometer van 60 op 44 graden (opm: F, of 17½ resp. 5 graden Celsius) zakte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
1. een extra snelzeilend Barkschip, groot 125 lasten rogge, van een ruime inventaris voorzien;
2. een Pinkschip, groot ruim 100 lasten, insgelijks met een complete inventaris;
3. en eindelijk, nog een binnen dit Rijk gebouwd Kofschip, groot ruim 100 lasten rogge, slechts vijf jaren oud, bij uitstek wel onderhouden, en zeilen, touwen en verdere inventaris in een beste staat.
Nadere informatie ten Kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Irun heeft men, van de 5 mei: Terwijl Spanje zich uitput, ten einde de ontzaggelijke kosten te voorzien, welke grote wapening te Kadix (opm: Cadiz) noodzakelijk maakt; terwijl er een divisie oorlogsschepen uit die havens is vertrokken, om de Stille Oceaan te gaan zuiveren van de rovers, welke allerhande ongeregeldheden op dezelve plegen, zijn de kusten van Spanje en Portugal, met kapers, die dezelve onveilig maken, bedekt. De koopvaarders durven, zonder eskorte, niet meer uit Lissabon en Oporto komen; van Kaap St. Vincent af tot Kaap Ortegal toe, hebben deze Zuid-Amerikaanse kapers kruisers, welke de koophandel afmatten en dezelve gevoelige verliezen toebrengen. Onlangs zijn er nog twee Spaanse schepen, in het gezicht der kust van Gallicië, weggevoerd. Van de andere kant is de Straat van Gibraltar zelve niet voor de stropingen van deze stoutmoedige kapers beveiligd, en men heeft hen hunne prooi tot aan de ingang van de ree van Kadix zien vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De ondergetekenden brengen bij dezen ter kennis van kooplieden, scheeps-kapiteins, of wie daar bij enig belang zou kunnen hebben of verkrijgen, dat zijlieden door het Lloyd’s Committé van Assurantie, te Londen, bij deszelfs patent van de 7 april jongstleden, zijn aangesteld als Agenten voor Groningen, Delfzijl en de Zoutkamp, benevens voor de tussen beide laatste havens gelegen kusten en eilanden; en inviteren een iegelijk, om zich aan de ondergetekenden, uit krachte van hun aanstelling, met hun belangen te wenden, en zulks wel bijzonder ter zake van avarijen, waar van de verzekering in Londen is geschied.
J.G. van Bulderen & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Tjalling J. Waterbolk, waarman van Schouwerzijl, presenteert, op aanstaande donderdag, de 17 juni 1819, des namiddags 2 uren, bij uitmijning te laten verkopen: een grote partij hout, posten, van 20 tot 55 voeten lang, 2, 3 en 4 duim dik en 10 tot 20 duim breed; palen, van 10 tot 40 voeten lang; alles uit een gesloopt smak- en een brikschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op donderdag de 17 juni 1819, des voor de middags te 11 uren, zal er, in De Vonk, buiten het Kleine Poortje (opm: stad Groningen), onder houtkopers, worden geveild: een grote partij Memels grenen hout, bestaande in plusminus 12000 voeten greinen balken; benevens duizend 1½ duims delen. Zullende het hout genummerd liggen en de notitiën te bekomen zijn bij de molen van W. Arkema.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Notaris H. Cannegieter van Grouw zal op 16 juni 1819 op de scheepstimmerwerf van Wytze Sipkes en Johannes Tjallings Wyma, scheepstimmerbazen te Grouw, verkopen: 200 stuks mooie Oosterse (opm: uit havens aan de Oostzee gelegen) kromhouten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 10 juni binnen gekomen het smakschip WILLEM OLIVIER, kapt. Klaas P. Faber, met zout van Oleron, het kofschip de VROUW CORNELIA, kapt. Okke T. Meeuwes, met hout van Memel (opm: Klaipeda) en het tjalkschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Steffen Bluiten (opm: Stoffer K. Boiten), ledig van Amsterdam.
Uitgezeild het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jz, met boter naar Londen.
Den 11 dito uitgezeild de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, de TWEE GEBROEDERS, kapt. Wolter R. Lukens en het smakschip de VROUW ANNA, kapt. R Hedden, alle drie met ballast naar Noorwegen.
Den 12 dito binnen gekomen het sloepschip LIVELY, kapt. John Woolfeij, met ballast van Londen.
Uitgezeild het schoonerschip ELIZA, kapt. Christianssen, met ballast naar Noorwegen en het sloepschip WILLIAM, kapt. Georg Bulmer, met boter naar Londen.


Datum: 17 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 januari. In onze Stads Courant leest men het volgende stuk:
Moesten wij voor enige tijd het onaangenaam berigt geven, dat door het verongelukken van Zijner Majesteits schip van oorlog AMSTERDAM (opm: zie RC 210318) een aanzienlijke verzameling van voorwerpen, van hier voor het Koninklijk kabinet van natuurlijke historie naar Nederland verzonden, was verloren gegaan, wij kunnen thans het genoegen hebben te berigten, dat dit verlies ten dele, zo wij hopen, weldra wederom zal vergoed zijn door twee nieuwe bezendingen, waarvan de ene reeds voor enige maanden geschied is, en de andere met de thans tot het vertrek naar Nederland gereed liggende schepen zal afgaan. Zij bestaan ook nu wederom vooreerst uit een groot aantal van onderscheidene wel bereide huiden van zogende dieren en vogelen en derzelver geraamte, of andere ontleedkundige praeparaten. Onder de voorwerpen uit de eerstgenoemde klasse van dieren onderscheiden zich in het bijzonder het skelet van de grote tijger, en de huid van een orang-outan, door buitengewone grootte; andere, gelijk het vogelbekdier en de kanguroe, beide uit Nieuw-Holland (opm: Australië), de Javaanse soengoen (een mephitis), enz, door zeldzaamheid; en onder de vogelen, waarvan nu wederom 140 onderscheidene soorten worden verzonden, vele door schoonheid, en een niet gering aantal van anderen door dat dezelve nog weinig of in het geheel niet bekend of beschreven, veel minder in de verzamelingen in Europa aanwezig zijn. Men kan hier omtrent over het algemeen aanmerken, dat de natuurlijke voortbrengselen van Java, die in de lagere, meest bewoonde landstreken of langs de stranden van Java worden gevonden, wel bekend, en in natuurkundige schriften beschreven zijn; doch dat daarentegen dezulke, die zich bij uitrusting in de binnenlanden van dit eiland of in de bossen op het hoger gebergte onthouden, nog slechts weinig en onvolledig zijn onbekend geworden. Als merkwaardig mag al mede worden aangetekend, dat onder de vogelen van Java in het bijzonder vele soorten tot de geslachten der schalaaksters, koekoes, en vliegenvangers behoren, en dat het gevoelen van sommigen, die veronderstelden, dat op Java geen spechten gevonden worden, geheel ongegrond is, alzo alhier nu reeds tien verschillende soorten van dit geslacht waargenomen, en onder deze laatste bezendingen bevat zijn. Slechts zeer weinig vogelen zijn aan deze gewesten en aan Europa tevens gemeenschappelijk eigen, en deze zijn meestal watervogelen. Met deze zelfde gelegenheid is nu ook een grote verzameling van hoorns en schulpen, en een aanzienlijke menigte van insecten verzonden, en van beide moet almede verstaan worden hetgeen wij ten aanzien der schoonheid en zeldzaamheid van velen der vogelen hebben aangemerkt.
Uit de plantentuin op Buitenzorg (opm: Bogor) ontvangen ’s Rijks akademietuinen een aantal van 80, opzettelijk voor deze zending, aangekweekte gewassen, alsmede een niet geringer getal van planten-zaden.
Voor het Koninklijk museum van schilderen wordt thans ook een door de Heer Paijen vervaardigd schilderij verzonden; wij twijfelen niet, of hetzelve zal, door de kunstminnaren in Nederland, met algemene goedkeuring, worden ontvangen, en de Heer Paijen als een waardige leerling van de vermaarde kunstschilder H. van Asche, te Brussel, doen kennen. Het stuk vertoont het gezigt van een landschap, nabij Buitenzorg, van de rivier Tjilowoning opwaarts naar de Megamendon en naar het andere gebergte, hetwel zich van de berg Gedé naar het noorden uitstrekt. Het wel gekozen onderwerp, met zo veel kracht als waarheid in dit schilderstuk voorgesteld, geeft een alleszins duidelijk denkbeeld van het eigenaardige en kenschetsende van een Javaans landschap, en ieder, die de schone oorden, alwaar dit gezigt is genomen, in de natuur aanschouwd heeft, zal, in Nederland teruggekomen, bij het ontmoeten van dit tafereel levendig en met genoegen aan dezelve worden herinnerd.
Met een niet minder gunstig vertrouwen op algemene goedkeuring der kunstkenneren zijn bij het voormelde onderscheidene tekeningen gevoegd, die tot een proeve moeten verstrekken, tot welke trap van kunstvermogen de Heer J.A. Bik gevorderd is in het afbeelden van natuurlijke voorwerpen; zij zullen, des houden wij ons verzekerd, voor meesterstukken erkend worden. Deze tekeningen zijn afbeeldingen van merkwaardige Javaanse gewassen; zij zullen, wanneer zij ter ener tijd, als dienstig tot opheldering der natuurlijke geschiedenis van Java, een zo bekwame kunstgraveerder zullen vinden, als zij van een wel bestierd penseel getuigen, voor de kruidkunde belangrijk zijn, en in alle kunstverzamelingen een eerste plaats verdienen.
Nederland mogt door zijn betrekking tot deze gewesten sedert lang een billijke aanspraak maken, dat in deszelfs openlijke verzamelingen van kunst en oudheid ten minste enige voorbeelden aanwezig waren van vele overblijfselen, die tot opheldering der geschiedenis van Java kunnen dienen, en in groot aantal over dit eiland verspreid zijn. Hieraan is nu reeds gedeeltelijk voldaan door de overzending van enige uitgezochte en leerzame voorwerpen van dien aard, die als gedenkstukken van een aloude eredienst op Java en als voorbeelden van eertijds aldaar vergevorderde beelhouwkunst met verwondering in Nederland zullen aanschouwd worden. Merkwaardig zijn onder dezen, behalve enige kleinere stukken, zes zeer grote en volledige in steen gehouwen beelden, die uit ruïnen van Malang afkomstig, en tot hiertoe in het bezit van de Heer N. Engelhardt geweest zijn, die dezelve ter vermeerdering van ’s Rijks verzamelingen wel heeft willen afstaan. Drie dezer beelden zijn thans reeds voor Nederland ingescheept. Het ene is het bekende beeld van de afgodin Durga, met acht handen, staande op een buffel (Mahisa) en de ondeugd bestrijdende. Het andere is het beeld van een olijfants-kop, Ganefa in de mijthologie der Hindoes, en Raja Demang of Gana Singa Jaija door de Javanen genaamd; en eindelijk het derde stuk is een zeer schoon gewerkt beeld van een stier (de Nagdi) in natuurlijke grootte.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. De schepen de HOOP en de VROUW MARIA zijn van Japan teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentye en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op maandag den 21 juni 1819, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd de VIER KINDEREN, gevoerd door schipper Heerke Martens, lang 74 voet 8 duim, wijd 14 voet 10 duim, hol 6 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Te Dantzig aangekomen J.J. Jaski (opm: kof AUGUSTUS) en K. Eijses (opm: tjalk VROUW AUKJE) van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, het extra welbezeilde Nederlandse Brikschip, genaamd CATHARINA, groot 74 rogge lasten, van alles uitmuntend voorzien, en in staat om terstond naar zee te worden gezonden, thans liggende in het Haringvliet te Rotterdam, en te bevragen bij de Heren Hudig en Blokhuyzen te Rotterdam voornoemd.


Datum: 18 juni 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

‘s Konings brik de ZWALUW , kapitein Bolken is van Curaçao in Hellevoetsluis binnengekomen en heeft de reis in 37 dagen afgelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. Den 28 januari dezer hebben hunne excellenties, de commisarissen-generaal staatsraad Elout en schout bij nacht Buijskes, benevens de luitenant-generaal Anthing zich aan boord van Zr.Ms. schip ADMIRAAL EVERTSEN begeven, teneinde de terugreis nar het vaderland aan te nemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 14 juni binnen gekomen het schoonerschip the HOPE, kapt. Enos Page, met ballast van Londen en het kofschip HARMONIE, kapt. Berend H. Wijgers, met zout van Oleron.
Uitgezeild het tjalkschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Stoffer K. Buiten (opm: Stoffer K. Boiten), het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, beide met ballast op avontuur en het brikschip MARGARETHA, kapt. Hans Gierfoe, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half Veerschip en Praampje, varende van daar (opm: Leeuwarden) op Wijns, Ontang en Leeuwarden vice versa. Nader onderrigt bij de eigenaar J.G. Heuveldop, bij de Vischmarkt te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen. Den 15 juni binnen gekomen het tjalkschip de VROUW JELTJE, kapt. Jan Harms Zeeven, met hout van Noorwegen, het schoonerschip the LIVELY, kapt. William Beijes en het brikschip THOMAS, kapt. W. Wotton, beide met ballast van Londen.
Uitgezeild de smakschepen HELENA, kapt. P.A. Schuuring, de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Pinksterboer, BONTJE JOHANNA, kapt. Klaas D. Ekamp, alle drie met ballast, de beide eerste naar Noorwegen en de laatste op avontuur, en MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, met pannen en cichorei op avontuur. (opm: tjalk; kapt. Lovius was tevens koopman die zijn lading soms voor eigen rekening kocht en verkocht)
Den 16 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, ledig van Vollenhoven.
Uitgezeild het tjalkschip de VROUW TAALKE, kapt. Jan de Wit, met pannen en steen naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 3 juni binnen gekomen het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. L.G. Dubblinga, met gemaakt houtwerk (opm: namaak houtwerk) en oude ledige vaten van Altona.
Den 5 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW TRIJNTJE (opm: JONGE TRIJNTJE), kapt. A.B. Visser, met balken van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 7 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW HEMKE, kapt. U. Wilters, met tarwe van Hamburg.
Den 10 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Mulder en het smakschip de VROUW SABINA, kapt. J.D. Duintjer, beide met hout van Arendal.
Uitgezeild het tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. G.A. Brouwer, met gemalen cichorei naar Altona.
Den 13 dito binnen gekomen het tjalkschip NOOITGEDACHT, kapt. Jan Geltes, met koehaar en lijmvlees (opm: onderhuids weefsel dat bij het ontvlezen van huiden afvalt en tot lijm wordt verwerkt) van Norden.
Den 14 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW ROZINA, kapt. H.R. Onstwedder, met hout van Arendal.
Den 15 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, met hout van Holmstrand (opm: Holmestrand, Oslofjord).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een of twee scheepstimmerlieden, vast werk begerende, vervoegen zig hoe eer hoe liever, bij Jelle Jeens de Boer, mr. schuitmaker te Vriesch-Stroobos.


Datum: 19 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juni. Binnengekomen NEERLANDS KROONPRINS, J.P. Jelsma van Londen.


Datum: 22 juni 1819


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JULIANA, kapt. P.G.
Kräfft, van Memel; MOZES, kapt. Jacob Falk, van Drammen, beide met hout; en ZELDENRUST, kapt. P. Gorter, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlïngen. Den 17 juni uitgezeild het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met boter naar Londen en de vis-ever EVER, kapt. Hans Lange met boter naar Hamburg.
Den 18 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW RIEKA, kapt. Rente E. Zoutman en het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met hout naar Londen.
Den 19 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW BEERENDINA, kapt. Eisse Jans Karst, met hout van Stettin (opm: Szczecin) en de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. Claas H. de Weerd, de VROUW MARGARETHA, kapt. Harm Mugge en het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte Pieters Smit, alle drie met hout van Noorwegen.
Den 20 dito binnen gekomen het kofschip MARIA MAGDALENA, kapt. Lourens Teunis Kerkstra )opm: kapt. Teunis Lourens Kerkstra), het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis en het galjootschip JUPITER, kapt. Barend R. van Wijk, alle drie met hout van Noorwegen.


Datum: 24 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 juni. Volgens een Lloyds-lijst van den 18 juni is omstreeks den 13 april in de Grote Caicos (opm: Caicos Archipel, 21º30’ N.B. 72º00’ W.L.) verongelukt een Hollandse brik, van Hamburg naar Havanna.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen PALLAS, kapt. Severin M. Röer, van Drammen, met hout, en de VROUW GESINA, kapt. H.P. Hazewinkel, van Bergen, met traan, mosch en stokvis.


Datum: 25 juni 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Curaçao meldt men, dat voortaan de koopvaarders, van dat eiland zeilende, door de oorlogsvaartuigen DOLPHIJN en MERCURIUS zullen worden begeleid.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 13 juni. Het stoomschip CALEDONIA is jongstleden woensdag, den 9 dezer, na een spoedige overvaart van 24 uren, hoewel wind, stroom en weder tegen waren, van Koppenhagen (opm: Kopenhagen) alhier aangekomen; het had omtrent 50 passagiers, deels naar de onderscheiden tussen stations en deels naar Kiel bestemd, aan boord, welke de gemakkelijkheid van de overvaart niet genoeg konden prijzen en ook de gewone hindernissen ener zee-reize volstrekt niet hadden ondervonden. Den 10 dezer, ten 4 uren nadenmiddag, is het gemeld schip van hier wederom naar Koppenhagen afgereisd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een half Trekschip, in 1811 nieuw en sterk gebouwd, varende van Harlingen op Leeuwarden en vice versa, bevaren door de Eigenaar Wijbe Schoonhoven, wonende te Harlingen, bij wie de gegadigden zich gelieven te adresseren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 22 juni binnen gekomen het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur en de smakschepen de VROUW HELENA, kapt, Joseph Bolwien, de VROUW ENGELINA, kapt. Egbert H. de Groot, alle drie met hout van Noorwegen en het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurjen J. Schuuring, met hout van Nerva.
Den 23 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW WIETSKE, kapt. Hans Holm Eijgers, met enige stukgoederen van Amsterdam, om alhier pannen bij te laden, het pinkschip JONGVROUW MARIA, kapt. Jens Gierfoe, met hout van Noorwegen en het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen.
Den 24 dito uitgezeild de tjalkschepen kapt. Klaas W. van den Berg, met steen enz. naar Hamburg en de GOEDE VERWACHTING, kapt. A.T. Smit, met pannen en stukgoederen naar Lier, eerst naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris N. Meijer, te Bolsward, als daartoe door de Regtbank van Eersten Aanleg van het Arrondissement Sneek benoemd, zal ten overstaan van de Heer Vrederegter van het Kanton Bolsward, publiek aan de meestbiedenden presenteren te verkopen:
- 1/40 Portie in een Kofschip de PIETER JUNIOR genaamd, groot 140 lasten, thans door Gerke Molenaar als schipper bevaren;
- 1/16 Portie in een Schulpevangers Jagt (opm: schelpenvisser), de WELVAART genaamd, door Reinder Pieters Klein als schipper bevaren;
- 1/12 Portie in een Schulpevangers Jagt, door Pieter Andries Klein als schipper bevaren.
Wie hier aan gading maken komen op maandagen den 5 juli 1819 bij de beschrijving, en den 12 dito bij de finale palmslag, telkens des nademiddags ten 2 uren, in het Logement de Prins te Makkum.
De Conditiën zijn inmiddels te vernemen ten Kantore van voornoemde Notaris.


Datum: 26 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Het schip CORNELIA, kapt. D.C. Martens, van Amsterdam naar Demerarij gedestineerd, is ter rede van Texel van deszelfs ankers gespild en, na verlies van twee ankers en de voorsteng, in het Nieuwe Diep aangekomen.
(opm: blijkbaar is de braadspil [horizontale windas op het voorschip] door zijn pallen gegaan en liepen de ankerkettingen af tot en met de laatste schalm)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. In de uiterste droefheid gedompeld, door mijn zoon, Jaques Eduard, oud vijftien jaren, op den 11 dezer, voor dood uit het water bij de Kraansluis gehaald te zien, waarin hij ongelukkig uit zijn schuit viel, en ruim 24 minuten, zonder boven te komen, onder bleef, naar menselijk vermoeden verloren, heeft het de Albestierder behaagd, de onvermoeide pogingen der tot redding toegesnelden te zegenen, en mijn waarde kind wonderbaarlijk te redden. Uit verscheiden bootjes werd met haken vergeefs gevist, twee à drie malen vruchteloos naar hem gedoken, tot dat eindelijk de verlorene met een dreg enige schreden buiten de Kraansluis werd opgehaald. Voor dood werd hij in het nabij gelegene Wijnhuis gedragen, alwaar aan hem, door de aanwezigen, naar hun beste weten, alle middelen ter redding werden aangewend; onder welke mensenvrienden de Huisvrouw van de heer C.C. Jacobs, Kargadoor, en H. Harberts, Mr. Broodbakker, door hun menslievende hulp uitmuntten; tot eindelijk de Geneesheer Seignette, door de menslievende L. van der Boek, die tot opsporing van iemand deskundig zich dadelijk had verwijderd, tot hulp verzocht zijnde, onverwijld toesnelde, en zo wijsselijk alle pogingen verder bestierde, dat enige tijd daarna enkele tekens van leven ontwaard werden. Hierdoor aangemoedigd, voeren de menslievenden met onvermoeide ijver voort; en het gelukte hun de ongelukkige zo verre te brengen, dat hij, des avonds ten tien uren, onder toezigt van de Geneesheer, in zijn vaderlij huis (hoewel nog bewusteloos) werd terug gebragt, en aldaar zorgvuldig door die Geneesheer verder werd behandeld, met dat gelukkig vervolg, dat, dank zij de Voorzienigheid ! dank de zorg van de Geneesheer ! die in Gods hand het middel tot zijn behoud was, dank alle verdere menslievenden, die al het hunne toebragten ! hij thans weder de beste gezondheid is genietende.
J. Mazens
Koopvaardij-Kapitein

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hechte sterke Damschuit, met al zijn toebehoren, welke dadelijk kan worden gebruikt, zeer geschikt om met aardappelen op Amsterdam en vice versa te varen; dezelve is liggende aan de Rotterdamsche Poort, te Delft. Te bevragen in de Scheepmakerij van C. Boot te Delft voornoemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Brik, groot 160 à 170 lasten, gebouwd van locushout, eikenhout en cederhout, met koperen bouten te zamen gesteld, gekoperd, en het dek met koperen bouten vast gemaakt, zeer snel zeilende, van een goede inventaris voorzien, gemonteerd met 10 achttienponders, andere ammunitie naar advenant.
Te bevragen bij Hudig en Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping.
Men is van mening, ten overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op dinsdag den 13 juli 1819, des namiddags ten drie uren, aan de werf, genaamd St. Joris, aan de Houtlaan, even buiten deze Stad, na gedane aangifte, conform de wet, publiek te verkopen (om contanten gelde): een bezaan-visschuit, genaamd JOHANNA MARGARETHA, lang over steven 59 en 1 half voeten, wijd op zijn berghouten 18 en 1 half voeten, hol in het bun, onder het dek, 7 voeten 8 duimen; dek lang 17 en 1 half voeten; alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, visnetten en tuigen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve ter plaatse voornoemd is liggende en daarvan zijnde inventaris. Het voornoemde schip zal daags voor en op de verkoopdag door een ieder kunnen worden bezigtigd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, om spoedig te vertrekken, het snelzeilend Galjasscheepje ZELDENRUST, kapt. Pieter Gorter.
Adres bij Vogelsang & Co, cargadoors aldaar.


Datum: 29 juni 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen. Onder de schepen te Liverpool aangekomen, is een stoomvaartuig van 350 ton, de SAVANNAH genaamd, kapitein Rodgers, en van Savannah (opm: Georgia, V.S.) komende, van waar het den 26 mei vertrokken was. Achttien dagen lang heeft hij op de reis met zijn stoom machine gewerkt. Dit is het eerste schip van dien aard, hetwelk de Atlantische Zee is overgestoken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 juni. Den 17 en 18 juni zijn te Newport en Pembroke aan strand gedreven verscheidene stukken wrak, suikerkisten, stukken van suiker-oxhoofden, einden planken, handspaken en luiken van een groot schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juni. Den 27, des namiddags, arriveerde ter Helvoetsluis het schip le DELIGENT, T. le Bail, van Havre. Volgens rapporten van zeeloodsen, heeft op den 23 dezer in goede staat gepraaid, op de hoogte van Schouwe, Z.O.t.O. van hem, op 17 vadem water, Zr.Ms. corvetschip van oorlog GALATHE, kapitein-luitenant Hint (opm: ook Hinst, zie RC 301120), komende van Texel en gedestineerd naar Batavia; de wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 juni. Te Lissabon in den 2 juni gearriveerd, het schip de COURIER van Dordrecht, kapt. S.G. Stoffels; zijnde den 22 mei uit Den Briel gezeild, en dus 11 dagen reis.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. De ondergetekende, voerende ’t Nederlandse brikschip de VROUW SOPHIA, onlangs van Smirna (opm: Izmir) voor deze stad gearriveerd, waarschuwt een ieder, geen crediet aan zijn equipage te geven, dewijl, dit geschiedende zonder deszelfs voorkennis, daarop geen betaling zal geschieden.
Dordrecht, 28 juni 1819. Jan Kroon


Datum: 01 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Woensdag (opm: 23 juni) is het Engels schip SANS PAREIL, van Douvres (opm: Dover) naar Ostende bestemd, gezonken. De volgende dag heeft de loodsboot van Ostende een sloep ontmoet met acht man van dat schip, welke dezelve aan boord heeft genomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 5 juli 1819, des avonds ten zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Schoonerschip, genaamd VENUS, laatst gevoerd geweest door kapitein C. Haack, lang 78 voet, wijd 23 voet 6 duim, hol 12 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris. – Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop, en berigt bij de makelaars.


Datum: 02 juli 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een zo goed als nieuw Snikschip, met Luiken en verder aanbehoren. Nader onderrigt bij de scheepstimmerbaas te Berlikum, alwaar hetzelve is leggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit de hand te Koop: een Kof-scheepje, lang over steven 49.½ voet, wijd 11.½ voet, hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, stag en want, haken en bomen en verders wat tot een vaartuig benodigd is, zo als hetzelve is leggende te Makkum en bevaren is door Jan Romkes; te bevragen bij Lolle Hansens Gowertsen aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 juni binnen gekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren junior, met ballast van Londen, het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Harm H. Hulst, ledig van Vollenhoven, het sloepschip WILLIAM, kapt. Georg Bulmer, met ballast van Londen.
Uitgezeild het smakschip de JONGE HENDRIK, kapt. Albert Hasewinkel en de kofschepen de JONGE EPRUS (opm: JONGE YPEUS), kapt. Harm de Weerd, JACOBA CATHARINA, kapt. Aaijke E. Nijhoff, alle drie met ballast op avontuur.
Den 25 dito binnen gekomen het kofschip JUFVROUW JANNENETTA, kapt. A.J. Linburg, het smakschip CATHARINA, kapt. Harmanus Velthuis, beide met zout van Leverpool (opm: Liverpool). Uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, het sloepschip AMBLER, kapt. James Clarck, beide met boter naar Londen.
Den 26 dito binnen gekomen de sloepschepen FLORA, kapt. James Leeck, de UNION, kapt. A. Gallawaij, NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, alle drie met ballast van Londen, het smakschip CATHARINA, kapt. Arend Klaasen, met ballast van Medemblik. Uitgezeild het smakschip de VROUW RIEKA, kapt. Rente E. Zoutman, met ballast op avontuur.
Den 28 dito uitgezeild de sloepschepen DIAMOND, kapt. David Pond, LIVELY, kapt. John Woolfeij, beide met boter naar Londen, het kofschip WINDLUST, kapt. Geert Rengelman (opm: Geuchien Remmelts Engelsman), met ballast op avontuur.
Den 29 dito binnen gekomen de smakschepen VRIENDSCHAP, kapt. Durk P. Pik, MARGARETHA, kapt. Geert Piebes en het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelte H. van der Laan, de beide eersten van Liverpool en de laatste van Oleron, met zout.
Den 30 dito uitgezeild het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur en de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Klasen de Groot, de TWEE GEBROEDERS, kapt. Harm H. Hulst, de VROUW CATHARINA, kapt. Arent Klaasen en het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, alle met ballast naar Noorwegen, het kofscheepje de DRIE GEBROEDERS, kapt. Jan M. Swart, met steentjes op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Snikschip te koop bij de scheepstimmerbaas te Berlikum.


Datum: 03 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 juli. In de nacht tussen den 18 en 19 juni is op de kust van Groot Waldam, drie mijlen ten oosten van Calais, gestrand het schip HERMANN UND HEINRICH, kapt. Harms, van Hamburg naar new York, aan boord hebbende 113 passagiers, die allen gered zijn.


Datum: 06 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 juli. Den 9 januari is te Batavia (opm: Djakarta) aangekomen het schip de VROUW MARIA, Wehmhoff, van Japan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 juli. Van Middelburg wordt van den 2 juli het volgende gemeld:
Op den 6 mei 1819 is behouden in Surinamen gearriveerd het schip HARMONIE, kapt. J.J. de Bleu, van Middelburg derwaarts gedestineerd; had op den 19 maart in de namiddag, bewesten het eiland Madeira, een ontmoeting van een zee rover gehad (zijnde een schooner, voorgevende naar St. Domingo te zijn gedestineerd), welke onderscheidene malen had getracht te enteren, doch door het manoeuvreren van kapitein le Bleu, en ’t wapenen van zijn volk, is belet en zo gelukkig afgeweerd geworden, dat de aanvaller zich eindelijk tegen de nacht had verwijderd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Om contant geld te koop: een Staatsie-Poonschuit en Boot, groot 20 lasten. Te bevragen bij de zeilmakers Beynders en Bosch, aan de Mosseltrap te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hunne Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, en na gedane aangifte bij de Ontvanger der Registratie, zijn van mening, op donderdag den 15 juli 1819, des namiddags ten vier uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, in de Boompjes, publiek te veilen: het Fregatschip, genaamd WOODRUP SIMS, gevoerd door kapitein J. Sulger, te Rotterdam gemeten, lang circa 93 voeten 3 duimen, wijd 24 voeten 6 en 1 half duimen, hol 16 voeten 3 duimen, of 181 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere Scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende aan de kaai der Boompjes, nabij het Bolwerk; kunnende aldaar daags voor- en op de dag van de veiling door een ieder worden bezigtigd. Iemand nader onderrigting begerende, spreke de gemelde makelaars. (opm: gekocht door Hudig en Blokhuyzen, Rotterdam; nieuwe naam MARY, kapt. William Alexander)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, tot een civiele prijs, doch contant geld, een extra sterk gebouwde welbezeilde Poonschuit, groot 12 gemeten lasten; kunnende dezelve zonder enige kosten dadelijk gebruikt worden. Te bevragen bij G.A. Murk, Mr. Zeilmaker te Brielle. Brieven franco.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harderwijk, 28 juni. Op de hoogte van het eiland Urk, een afstand van vier uren van de stad Harderwijk, is, op den 22 dezer, verongelukt het tjalkschip, de JONGE LAURENS, waarvan de schipper, genaamd Wibe Laurens, woonachtig te Heereveen, benevens zijn zwangere huisvrouw en vier kinderen, door drie alhier wonende vissers, met name Wouter Jansen, Marten Foppen en Sijmen Goossen, allergelukkigst gered en alhier binnen gebracht zijn, hebbende bij deze stranding de volgende omstandigheden plaats gehad:
Den 21 dezer, zeilde de gemelde schipper met een lading kunstcement van Amsterdam, zette den 22 zijn reis van Durgerdam, alwaar hij de vorige avond was aangekomen, voort, en ontdekte des morgens ten tien ure op de hoogte dezer stad een zodanig lek in zijn schip, dat, niettegenstaande zijn huisvrouw gestadig pompte (hebbende de schipper zijn knecht moeten laten vertrekken, daar zijn vrouw zes weken had ziek gelegen en zij hierdoor bijna alles verteerd hadden), het water steeds hoger in het schip rees. Al voortzeilende ontmoette hij tussen Urk en Schokland een vaartuig, hetwelk door hem geseind werd, doch voorbij zeilde, vervolgens een tweede vaartuig, waarvan de schipper hem toeriep van niet bij hem te kunnen komen. Deze spoedde zich echter, om van het gevaar kennis te geven aan Wouter Jansen, visser alhier woonachtig, die zich dadelijk derwaarts begaf, het schip tot zinkens toe vol water bevond, en ogenblikkelijk de vier kinderen redde, waarop het touw, waarmede hij zich aan het vaartuig had vastgehecht, brak, en het gezegde vaartuig met de kop door de wind geraakte en zonk, terwijl de gemelde schipper afdreef.
Als toen kwam bij het vaartuig een alhier wonende visser Marten Foppen. Deze vond de vrouw op de giek drijven, wierp haar een touw toe, hetwelk zij greep, en haalde haar, daar hij met zijn schuit afdreef, meer dan 800 schreden onder water door (opm: bedoeld zal zijn: door het water) tot aan zijn schuit, als wanneer hij het geluk had, haar te redden. Inmiddels kwam de visser Sijmen Goossen bij het vaartuig, vond de man in de wand zitten, wierp hem tot twee malen een touw toe, wordende hetzelve de eerste maal door de schipper losgelaten, en haalde hem insgelijks onder het water door in zijn schuit, zo dat alle deze mensen op de gelukkigste wijze gered werden, doch tevens zich van alles ontbloot bevonden, daar er van het vaartuig niets anders dan een bed is afgebracht. Behalve de lading, welke NLG 1.000 bedraagt, wordt de schade door de schipper op NLG 1.400 opgegeven, terwijl hij tevens verklaart, door dit ongeluk in de grootste armoede gedompeld te zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 2 juli uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met boter naar Londen, het sloepschip JAN EN ELISABETH, kapt. John Rusker, met kaas naar Londen.
Den 3 dito uitgezeild de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. Klaas H. de Weerd, met ballast op avontuur, de HARMONIE, kapt. Berend J. Wijgers, met ballast naar Archangel, MARIA MAGDALENA, kapt. Lourens Teunis Kerkstra (opm: kapt. Teunis Lourens Kerkstra), met ballast op avontuur en de smakschepen WILLEM OLIVIER, kapt. Klaas P. Faber, met ballast op avontuur, de VROUW HELENA, kapt. Joseph Bolwijn, met ballast naar Noorwegen.
Den 4 dito uitgezeild het barkschip JUNGVROUW MARIA, kapt. Jens Giersoe, met ballast naar Noorwegen, het tjalkschip de VROUW BERRENDINA, kapt. Eisse J. Karst, ledig op avontuur, het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren, met boter naar Londen, en het kofschip ANNA EN CATHARINA, kapt. Broer R. de Vries, met ballast naar de Oostzee.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen

De Vrachtvaart is in het afgelopen jaar in een kwijnende staat geweest, en is zulks thans nog, zodat de Rederijen hoe langs zo meer verminderen, en het tijdstip zal geboren worden, dat de nog aan de vaart gehouden Zeeschepen verouderen, en door geen nieuwe vervangen zijnde, dit artikel voor deze Provincie geheel zal vervallen zijn.
Het hierbij overgelegde Tableau omtrent de aanbouw van nieuwe schepen, zowel binnen als buitenlands varende, zal de UEd. Groot Achtbare de staat van zaken hieromtrent doen kennen.
De hoop, welke men gevoerd heeft, om de Academie van Teken-, Bouw en Zeevaartkunde staande te houden, door een genoegzaam subsidie uit ’s Rijks Schatkist, is verijdeld geworden, daar de reeds zo hoog geklommen Rijks uitgaven aan Zijne Majesteit niet hebben toegelaten, om de begroting van Staatsbehoeften, ten behoeve der stedelijke Tekenscholen, te bezwaren met nieuwe Uitgaven, boven die, welke reeds zijn vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 13 april 1817.
Het is echter blijkbaar, dat Zijne Majesteit in het voortdurend bestaan van dit zo nuttig etablissement grotelijks belang stelt, daar Hoogstdezelve uit zijn eigen fondsen de somma van een duizend gulden aan dit Instituut heeft verstrekt, en dat Zijne Majesteit door dit edelmoedig geschenk aan de stedelijke Regering van Groningen een duidelijke wenk heeft willen geven, om, indien de stedelijke financiën op dit ogenblik niet mochten gedogen, aan dit etablissement die kosten te besteden, welke nodig zijn om het zelve op te richten uit de kwijnende staat, waarin het verkeert, en hetzelve voortaan met glans te doen prijken, althans het aanwezen daarvan te bewaren, en de werkzaamheden van dit Instituut te doen gaande houden.


Datum: 08 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Volgens een brief van de super carga (opm: functionaris gemonsterd voor het toezicht over de lading; in het algemeen in dienst van de charterer die het schip bevracht), aan boord van het schip HENRIETTE ELISABETH, Kapitein H.C. Christiaans, van hier naar Batavia, in dato 6 februari, was hetzelve toen op 2 gr. 10 min. Zuiderbreedte, 23 gr. 15 min. Westerlengte, in goede staat zeilende, met een fraaije koelte uit het Z.O. ten O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juli. Uitgezeild VROUW DIEUWKE, G.A. Dijkstra naar Londen.


Datum: 09 juli 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Cannegieter verkoopt op 21 juli bij wijlen timmerbaas Ysak Tjerks Boorsma te Warga een boot met zeil en treil.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een bevaren Aardappelsnik aan de werf van Siebren Siebes op de streek buiten de Hanspoort bij Dockum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een bevaren Aardappelsnik, met mast en zeil, groot circa 300 korven, te bevragen aan de werf van Sieberen Siebes, op de Streek buiten de Hanspoort bij Dockum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 juli uitgezeild het tjalkschip de VROUW CATHARINA, kapt. D.S. Ruiter, met ballast op avontuur, en het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto P. Smid, met ballast naar Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen het tjalkschip het VOGELTJE, kapt. Dirk Lucas, ledig van Amsterdam.


Datum: 10 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 juli. Heden namiddag ten twee uren werden op ’s Rijks werf alhier, met het beste succes, te water gelaten twee ’s Rijks schepen, de Korvet HET ZEEPAARD en de Brik DE SIRENE; Zijne Majesteit de Koning, de Vorstelijke Douarières, en het aanzienlijk gevolg van Hoogstdezelven, benevens Zijne Excellentie de Heer Minister voor de Marine, vereerden met Hoogstderzelver tegenwoordigheid, bij die gelegenheid, ’s Rijks werf, alwaar alles tot de receptie van het aanzienlijke gezelschap in de beste orde was gebragt. Hoogstdezelven werden met de ongeveinsdste tekenen van liefde voor het dierbaar Vorstelijk Huis van Oranje, door ’s Rijks Officieren, Geëmploijeerden en Werklieden, van ouds her daaraan verknocht, ontvangen, terwijl, een grote menigte bij die gelegenheid toegelaten Personen, van allerlei rang en staat, hartelijk in de aan de dag gelegd zijnde vreugdeblijken deelgenomen heef.
Na de terugkomst des Konings van daar op het Paleis, was er weder diner ten Hove.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Volgens berichten van Londen, in dato 1 juli, was de permissie tot het verladen der Oost-Indische goederen, met schepen van 70 ton, door het (opm: Engelse) Gouvernement opgeschort tot de aanstaande zitting van het Parlement in februari of maart 1820.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen SPECULATION, kapt. R.E. Brouwer, van Bergen, met stokvis en traan, en CHRISTINA MARGARETHA, kapt. Nicolay Endressen, uit zee, met ballast.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit een brief van Port Louis (opm: Mauritius) van den 12 mei l.l. kunnen wij onze lezers met betrekking tot het verongelukken van Zr.Ms. schip ADMIRAAL EVERTSEN (opm: linieschip, commandant Q.M.R. Ver Huell), het volgende mededelen. Op den 9 april l.l. verlieten wij het schip in de nabijheid van het eiland Diego Garcia en werden door een Amerikaanse brik opgevist en den 10 in de haven van dat eiland binnengebracht; wij konden en mochten geen goederen medenemen. Dit eiland hetwelk niets dan vis en kokosnoten oplevert, was niet aangenaam voor ons, die aan alles gebrek hadden. Op den 22 april zijn commissarissen en enige officieren benevens een gedeelte van de manschappen met de brik van daar vertrokken en den 10 mei na een tocht van 17 dagen alhier gearriveerd. De overige equipagie, ten getale van circa tweehonderd man, zijn op het eiland achtergebleven en zullen successievelijk worden afgehaald, waarmede zes à acht weken zullen verlopen”. Wij twijfelen niet in onze volgende een meer omstandig bericht van de gehele toedracht van dit verongelukken aan onzer lezers te zullen mededelen.
(opm: zie ook BC 170719, RC 020919, 160919, LC 280919 en 071019, RC 271119 en 300322)


Datum: 13 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juli. Volgens een brief van Elseneur (opm: Helsingör), van den 3 juli, was de vorige namiddag daar ter rede aangekomen Zijner Majesteits Oorlogsbrik DE COURIER, Kapitein Luitenant Eegh.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer, makelaar, zal, op maandag den 19 juli 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Kofschip, genaamd de VROUW HENKE, gevoerd door schipper H. Michiels, lang 76 voet, wijd 16 voet 10 duim, hol 8 voet 1 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar en bij Jan Daniels en Zoonen en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentye en A. van der Sluijs, makelaars, zullen, op maandag den 19 juli 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Kofschip, genaamd de VROUW LOLLINA, laatst gevoerd door schipper K. Feijes, lang 87 voet, wijd 21 voet 2 duim, hol 9 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: zie RC 161019)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 19 juli 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Pinkschip, genaamd de VROUW TRIJNTJE, gevoerd Kapitein E.D. Dekker, lang 92 voet 5 en 1 half duim, wijd 26 voet 3 duim, hol 12 voet, het verdek 5 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: zie RC 230919)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 8 juli binnen gekomen het galjasschip MARIA CATHARINA, kapt. J.H. Bulow, met hout van Dantzig (opm: Gdansk). Uitgezeild het kofschip de VROUW CORNELIA, kapt. Okke T. Meeuwes, het smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt. J.B. Bondrager, beide met ballast op avontuur, het smakschip de VROUW HENDRICA, kapt. Jan Bruins, met ballast naar Noorwegen; het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurjen J. Schuuring, met ballast naar Nerva.
en het tjalkschip de VROUW JELTJE, kapt. Jan H. Zeeven, met Pannen naar de Oostzee.
Den 10 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE HENDRIK, kapt. G.T. Nijland, met hout van Oudsoen, het schonerschip the HOPE, kapt. Enos Page, met ballast van Londen.
Den 11 dito binnen gekomen de JONGE RENGER, kapt. J. de Brouwer, met hennep en hout van Memel (opm: Klaipeda).


Datum: 15 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand ter koop, een extra snelzeilend Amerikaans Fregatschip, groot 380 ton, gekoperd en koper gebout, van een zeer goede inventaris voorzien. Te bevragen ten kantore van Hudig en Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 juli. Van het Nieuwe Diep terug komende, heeft Zijne Majesteit de Koning, den 6 juli, te Alkmaar, met de Heer President Burgemeester, dat gedeelte van het nieuw geprojecteerd Kanaal van Amsterdam naar het Nieuwe Diep bezigtigd, hetwelk tot het grondgebied van gemelde stad behoort.
Ten zes uren van het Zand vertrekkende, is Zijne Majesteit ten drie uren aan het tolhuis gearriveerd, waar uit blijkt, dat binnenjagten en andere dergelijke vaartuigen, nu reeds, met de lijn van Amsterdam naar de rede van Texel kunnen worden gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Kapitein S. Kraaij, voerende het schip VREEDENRIJK, van Berbice in Texel binnen, heeft den 9 dezer bij Bevesier (opm: Beachy Head) in goede staat gepraaid W.P. de Jong, naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Den 2 juli is te Travemünde, wegens contrarie wind, binnengelopen het schip de VROUW IKINA, kaptein S.J. Vegter, van Delfzijl naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Zijne Majesteits Oorlogsbrik DE COURIER, kapitein-luitenant Eegh, laatst uit Terschelling gezeild, is den 4 juli ter rede van Koppenhagen geankerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Te Travemünde is geariveerd F.R. Feijes, van Amsterdam, met een lek schip en na zware stortzeeën te hebben overgekregen, waar door een gedeelte der lading zeer beschadigd is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juli. Door kapitein W.P. de Jongh, voerende het Nederlandse brikschip de DRIE GEZUSTERS, is op den 6 dezer, ten vijf uren na de middag, in goede staat gepraaid Zijner Majesteits Korvet GALATHÉE, kapitein Hengst (opm: ook wel Hinst, zie RC 301120), zeilende in het Kanaal, hebbende Lesart (opm: Lizard) ten noorden, naar gissing drie mijlen; hetzelve had goed weder en een gunstige wind en zette zijn reis uit Texel naar Batavia (opm: Djakarta) voort.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen the CALTHORPE, kapt. W. Newton, van Newcastle, met slijpstenen en kolen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. D.H. van Wijk, van Newcastle, met steen en de JONGE WILLEM, kapt. P. Stratingh, van Nerva, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 juli. Van het Nieuwe Diep terugkomende, heeft Z.M. de koning, den 6 juli, te Alkmaar, met de president burgemeester, dat gedeelte van het nieuw geprojecteerd kanaal van Amsterdam naar het Nieuwe Diep bezichtigd, hetwelk tot het grondgebied van gemelde stad behoort. Te zes ure van het Zand vertrekkende, is Z.M. te drie ure aan het tolhuis gearriveerd, waaruit blijkt, dat binnenjachten en andere dergelijke vaartuigen, nu reeds, na de gemaakte verbeteringen van het vorig jaar, gemakkelijk met de lijn van Amsterdam naar de rede van Texel kunnen worden gebracht.


Datum: 16 juli 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 15 juli. Volgens een particuliere brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 10 april I.I, door het schip de VROUWE AGATHA, op deszelfs terugreize aangebragt, is het Nederlands fregatschip de ONDERNEMING, kapitein Murk Lels, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, hetwelk den 23 december I.I, onder anderen ook beambten en materieel voor de gouvernement-drukkerij aan boord hebbende, gezamenlijk met het schip de DRIE GEBROEDERS, uit Texel gezeild is, den 8 april I.I, nagenoeg op hetzelfde uur, met laatstgemeld vaartuig, in de Tafelbaai ten anker gekomen, zonder dat echter gemelde schepen elkander, sedert het uitlopen, in zee gezien hebben. Het schip LOUIZA MATHILDA, kapitein Stoffels, mede beambten en materieel voor de drukkerij mede voerende, weinige weken vroeger uit Texel uitgelopen, was op bovengemelde 10 april nog niet aan de Kaap aangekomen.
De passagiers en de equipagie van de beide eerstgemelde vaartuigen waren in de beste toestand, en hadden, bij hun aankomst, gene zieken en geen enkele dode gedurende de overtogt aan boord gehad.
Enige der passagiers van de ONDERNEMING, de Kaapstad bezoekende, hebben aldaar, onder anderen in goede welstand aangetroffen de heer Richart, die den 5 augustus 1802, met een door het toenmalig gouvernement aangekochte drukkerij, en als directeur derzelve, van hier naar de, destijds onder de Bataafse heerschappij behorende kolonie Kaap de Goede Hoop, was vertrokken, zijnde de gemelde drukkerij, de eerste welke aldaar bestaan had, in de besten toestand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 12 juli binnen gekomen de schonerschepen LIVELY, kapt. John Woolseïj, met ballast van Londen, SPECULANT, kapt. Abraham Johnssen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, en het brikscheepje THOMAS, kapt. W. Watton, beide met boter naar Londen; de kofschepen JUFFER SUSANNETTE, kapt. Jan H. Limburg, VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Mugge en het smakschip VROUW ENGELINA, kapt. Egbert H. de Groot, alle drie met ballast op avontuur en het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Hielke W. Overmeer, met schors naar Engeland.
Den 13 dito uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. Georg Bulmer, met kaas naar Londen.
Den 14 dito binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met ballast van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Er vvordt uit de hand gepresenteerd te verkopen: een Turfschip, zijnde Iang 50 voet en wijd 11.¼ voet, met zeil en treil, haken en bomen, zo als hetzelve thans wordt bevaren door schipper Joeke Aukes en is leggende in het Ruiterskwartier te Leeuwarden.


Datum: 17 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 13 juli. Het schip de ZEEUW, Woutersen, van Middelburg naar Canton (opm: Guangzhou) in China, is den 23 april aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juli. Den 2 februari van Batavia gezeild het schip de ZEEMEEUW, Wagener (opm: Pieter Fredrik Wegener), naar Amsterdam; den 15 dito de VROUW MARIA, Wehmhoff, en den 21 dito JAVA, Jongheim, naar Rotterdam, alsmede den 27 daaraanvolgende de VREDE VAN DORDRECHT (opm: fregat VREEDE VAN DORDRECHT), M.C. Pantekoek, naar Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juli. Sedert onze laatste in Texel binnengekomen K.K. Leegen (opm: fluit JONGE GERRIT), van Nerva.
Den 7 juli is te Travemünde, wegens contrarie wind, binnengelopen het schip de TWEE GEZUSTERS, kapitein H.J. Duintjer, van Zoutkamp naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hunne Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, en na gedane aangifte bij de Ontvanger der Registratie, zijn van mening, op dinsdag den derden augustus 1819, des namiddags ten vier uren, in het Logement genaamd Het Groot Hotel van Engeland, voorheen het Zwijnshoofd, op de Groote Markt, publiek te veilen: de gekoperde Brigantijn, genaamd de JONGE MARIA, laatst gevoerd door kapitein Cornelis Poort, lang over steven 76 voeten 4 duimen, wijd binnen de huid 21 voeten 8 duimen, hol van de bovenkant der kiel tot onder de watergangen 14 en 1 half voeten, alles Amsterdamse maat; met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere Scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, aan de Scheepstimmerwerf van de Heren de Wed. Van Lange en Van Heyningen en kunnen aldaar daags vóór en op de dag van de veiling door een ieder worden bezigtigd. Iemand nader onderrigting begerende, spreke de gemelde makelaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerard Mauritz, Pieter van Volkom en Nicolaas van Meeteren Brouwer, makelaars binnen Dordrecht, als last hebbenden van hunne Principalen, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op donderdag den 29 juli 1819, des morgens te elf uren, te Dordrecht, in het Venduhuis den Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat, verkopen: een snelzeilend Brikschip, in het jaar 1818 in Amsterdam meer dan drie vierde vernieuwd, genaamd ELISABETH EN HESTER, gevoerd door kapitein O.P. Blom, lang over steven 88 voeten 4 duimen, wijd binnen zijn berghouten 24 voeten 2 duimen, hol op zijn uitwatering 13 voeten 6 duimen, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staand en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere Scheepsgoederen; zo als hetzelve is liggende in de Kalkhaven, en aldaar daags voor en op de dag der verkoop voor een ieder te zien is. Nader onderrigting begerende, adressere men zich bij de gemelde makelaars.
(opm: als schoener JULIUS in 1818 uit het buitenland aangekocht en tot brik verbouwd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool, om ten spoedigst te vertrekken, het Nederlandse kofschip BOUDEWINA, kapt. Jacob Stroobuur.
Adres bij Gerard Maurita, scheepsmakelaar aldaar.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 juli. In ons vorig nummer maakten wij voorlopig gewag van het verongelukken van Zijner Majesteits schip ADMIRAAL EVERTSEN en vinden ons thans in staat de volgende bijzonderheden mede te delen omtrent deze in vele opzichten zo noodlottige gebeurtenis. Nadat Zr.Ms. schip ADMIRAAL EVERTSEN de Straat Sunda had verlaten, bracht een aanwakkerende zuid-oostenwind, hetzelve spoedig in 100º41' lengte en 53º3’ zuiderbreedte (opm: de breedte is onjuist, moet waarschijnlijk 5º33’ Z.B. zijn). Een zeer hoge zee en veel stormachtig weder, deden het schip sterk werken en hadden de nadeligste invloed op de romp, alzo de meeste balken en naden los en open raakten en zich eindelijk een lek ontdekte hetwelk zo veel water in het schip bracht, dat de verenigde krachten van de gehele equipage ontoereikend schenen te zullen zijn om hetzelve boven water te houden. Men hield dadelijk af naar het naaste land, zijnde het eiland Diego Garcia (opm: 7º0’ Z.B. 72º30’ O.L.), en kreeg hetzelve, na tien dagen de dood voor ogen te hebben gehad, in het gezicht. De equipage was toen zo geheel afgemat en alle inspanning van krachten zozeer bij de pompen nodig, dat men bij de ontredderde staat van het tuig, de baai van Diego Garcia niet kon bereiken en dat wellicht in het gezicht van dat land een groot gedeelte van de schepelingen met het schip zou zijn gezonken, indien niet toevallig een Amerikaanse brik aldaar was liggende geweest. Op de herhaalde noodschoten van de EVERTSEN, kwam dat vaartuig naar buiten en nam de gehele equipage aan boord, nadat men zich van de onmogelijkheid had overtuigd om de EVERTSEN binnen de baai te brengen. Enige weinige levensmiddelen werden voor de nacht geborgen, en men zou des anderen daags waarschijnlijk nog het een en ander van het verlaten wrak hebben kunnen afhalen, indien hetzelve niet door een onbekend toeval vuur had gevat en des ochtends, voor de ogen van de equipage, al brandende gezonken was. Dit had plaats op den 10 april j.l. De Amerikaanse brik landde toen de gehele equipage op het eiland en na aldaar nog enige dagen te zijn verbleven, vertrok hetzelve naar Mauritius, meenemend hunne excellentiën de gewezen commissarissen-generaal Elout en Buijskes en een gedeelte van de schepelingen en passagiers, waarvan enigen met de kapitein-luitenant Verheull (opm: Q.M.R. Ver Huell) op Diego Garcia terug bleven, om nader te worden afgehaald. Van de kostbare lading van Zijner Majesteits schip ADMIRAAL EVERTSEN is niets gered en volgens ingekomen berichten zijn de schepelingen en passagiers zelfs buiten de mogelijkheid geweest om iets hoegenaamd, dan enige weinige klederen, te behouden. Men betreurt onder anderen het verlies van veel belangrijke voorwerpen voor 's Konings Kabinet van Natuurlijke Historie, die door de heer professor Reinward bij deze gelegenheid waren afgezonden en van welke niets is gered dan een uitmuntend schilderij van de heer Paijen. Het eiland Diego Garcia is gelegen op ongeveer 89º lengte en 7º30' zuiderbreedte, is slechts een achtste mijl breed en zeven mijlen in omtrek en heeft de gedaante van een hoefijzer. Hetzelve is bedekt met kokosbomen en levert uitmuntende vis op, welke dan ook het enige voedsel uitmaakt van de achtergebleven equipage van Zijner Majesteits schip ADMIRAAL EVERTSEN en van de negen slaven die zich op het eiland ophouden, om voor de kolonie van Mauritius kokosolie te vervaardigen. Men roemt zeer de bereidvaardigheid waarmede deze mensen, alsmede de bevelhebber van de Amerikaanse brik, in name EDES, het lot van onze ongelukkige landgenoten hebben trachtten te verzachten. Op het eiland Mauritius waren hunne excellenties de heren Elout en Buijskes met veel bereidheid ontvangen door de waarnemende gouverneur, de generaal majoor Darling, die dadelijk een van de kazernes van het garnizoen had doen inruimen voor de matrozen van het verongelukte schip. Men verneemt ook met genoegen dat de gezondheid van de beide heren commissarissen-generaal weinig had geleden en dat zich onder de equipage slechts weinig zieken bevonden. Op Mauritius lag in reparatie het Nederlandse schip DE VREDE VAN DORDREGT (opm: fregat VREEDE VAN DORDRECHT), hetwelk aldaar met schade was binnengelopen, op deszelfs reis van Batavia naar Nederland.


Datum: 20 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 juli. Den 1 dezer is te Portsmouth binnengelopen het fregat MARIA, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 juli. Aan de Kaap de Goede Hoop is den 4 mei binnengelopen het schip MIDDELBURG, Van de Putte van Canton (opm: Guangzhou) naar Middelburg. Den 29 april zijn van daar vertrokken de schepen ONDERNEMING, Leiz (opm: Murk Lelsz, ook Lels), en DRIE GEBROEDERS, Manzelman, van Amsterdam naar Batavia (opm: Djakarta).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli, Volgens een brief van Lissabon, van den 24 juni, zou het schip de JONGE WILLEM, kapitein L. Siebes, van daar naar Amsterdam gedestineerd, binnen acht dagen gereed zijn om de reis aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men verlangt uit de hand te koop, een goed eiken tweedeks Pinkschip, groot 260 à 270 rogge lasten, voorzien van een complete inventaris, in een der Nederlandse zeehavens liggende en onder Nederlandse Vlag genavigeerd hebbende, lang over steven 115 à 118 voet, wijd 30 en 1 half voet, hol 14 en 1 half voet, tussen deks circa 7 voet. Iemand zodanig schip ter verkoop hebbende gelieve daarvan schriftelijk opgaaf te doen, uiterlijk den 21 juli 1819, ten Kantore van de makelaar Floris der Kinderen, op de Keizersgracht, bij de Heerenstraat, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen WENSKABET, kapt. O. Ellingsen, van Drammen; HARMONIE, kapt. S. Nielsen, van Oudsoen, beide met hout; de VROUW CATHARINA, kapt. G.J. Hooiman, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan, en PATRIOT, kapt. H. Herlofsen, van Wijburg, met delen (opm: planken).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juli. Door kapitein W.P. de Jongh, voerende het Nederlands brikschip de DRIE GEZUSTERS, is, op den 6 dezer ten vijf uren na den middag, in goede staat gepraaid Zijner Majesteits korvet GALATHEE, kapitein Hengst, zeilende in het Kanaal, hebbende Lesart (opm: Lizard) ten noorden, naar gissing 3 mijlen; hetzelve had goed weder en een gunstige wind en zette zijn reis uit Texel naar Batavia voort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 15 juli binnen gekomen het galjasschip DIANA, kapt. J.C. Matsh (opm: vermoedelijk Pruisische vlag, kapt. Gotfried Christian Mats), met hout van Dantzig (opm: Gdansk), het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het tjalkschip het VOGELTJE, kapt. Dirk Lucas, met pannen enz. naar Hamburg, en het galjootschip JUPITER, kapt. Barend R. van Wijk, met ballast op avontuur.
Den 16 dito binnen gekomen de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Klasen de Groot, de SNELHEID, kapt. Wolter A. Smid, beide met hout van Noorwegen, de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan Einjes, met hout van Memel (opm: Klaipeda) en het kofschip ZEELUST, kapt. Albert Sluik, met hout en potasch van Christiaanstad (opm: mogelijk Kristinestad, Finland). Uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris G.W. Posthuma te Dockum, zal op dinsdag den 27 juli 1819, des avonds ten 6 uren, ten huize van Jelle Terpstra, kastelein in ’s Lands Welvaren aldaar, publiek presenteren te verkopen: Een hegt sterk en weldoortimmerd Tjalkschip, het BLIJ VOORUITZIGT genaamd, leggende aan de Werf van Harmen Vink, bij Dockum, met zeil en treil, ankers en touwen en verder toebehoren, zodanig bij wijlen schipper Jan Jansens Vliet is bevaren geweest. (opm: tweede verkoopdag in LC 300719 aangekondigd per 9 augustus en finale 16 augustus, zie LC 130819)


Datum: 21 juli 1819


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juli. Den 15 juli in het Vlie binnengekomen P.D. Dik (opm: kof CLARA MARGARETHA) van


Datum: 22 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juli. Het schip FLORENCE CATHARINA, kapitein R. Feijes, van Hochwacht (opm: Hohwacht, 54º19’ N.B. 10º40’ O.L.) naar Amsterdam gedestineerd, den 8 juli bij W.N.W. storm een zware stortzee overgekregen hebbende, waardoor de kapitein genoodzaakt werd de mast en het grootzeil te kappen, is sedert door een loods voor NLG 300 te Hornumerzijl (opm: waarschijnlijk Horumersiel, 53º41’ N.B. 8º1’ O.L.) binnengebragt; de lading is echter in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. Zijner Majesteits Fregat MARIA REIGERSBERGEN, hetwelk den 2 februari, met het eskader, onder bevel van de Schout-bij-Nacht Buyskes, naar het Vaderland bestemd, zeilreê lag op de rede van Batavia, is den 15 dezer in Portsmouth aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. In een brief van de Kaap de Goede Hoop, in dato den 5 mei jongstleden, geschreven des middags te twaalf uren, wordt gemeld: ‘Zo even krijgen wij tijding dat er Hollandse oorlogschepen te Baaifals (opm: Falls Bay) zijn, te weten PRINS FREDRIK en de ADMIRAAL EVERTSEN, het laatste aan boord hebbende Hunne Excellentiën de Admiraal Buyskes en de Gouverneur-Generaal Elout; het eerstgemelde schip is in goede staat, doch het laatste lek, tot welke graad weten wij echter niet.’
En in het postscriptum, van ’s middags ten één uur, schrijft men: ‘Op het ogenblik bericht men ons stellig, dat Hunne Excellentiën de Admiraal en Commissaris-Generaal zich aan boord van de PRINS FREDRIK bevinden, welk schip voor alsnog slechts in Baaifals ten anker is, en dat de ADMIRAAL EVERTSEN wellicht voorbij zeilt.’

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juli. Van Middelburg wordt in dato den 19 juli het volgende gemeld: Gisteren avond arriveerde op de rede het schip MIDDELBURG, van Canton (opm: Guangzhou) in China, onder bevel van D.J. Bulsing; zijnde kapitein J.A. van de Putte op de reis overleden (opm: zie AC 020819).
Het schip de ZEEUW, kapitein Leendert Woutersen, is aan de Kaap de Goede Hoop in goede staat aangetroffen, en heeft op den 8 mei, toen kapitein Bulsingh die rede verliet, om naar het vaderland terug te keren, zijn reis naar Batavia voortgezet.
Volgens berigt van kapitein Bulsingh, was het schip JAVA, kapitein Jongheim, van Batavia, den 4 juli laatstleden, in goede staat ter hoogte van de Azorische Eilanden (opm: Azoren).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. A.A. Ronberg, voerende het Deens kofschip FREDERIKA DOROTHEA, van Memel naar Antwerpen gedestineerd en voor Vlissingen aangekomen, rapporteert, op den 8 dezer, bij zijn vertrek van Kopenhagen, aldaar te hebben gesproken met enige personen van de equipagie van Zr.Ms. brik de COURIER, welke aldaar op de 4 of 5 dezer in goede staat was gearriveerd; dezelve lag binnen de Driekroons-batterij.


Datum: 23 juli 1819


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. Arrivementen. Te Batavia kapt. W. Tieman (opm: fregat FLORA) en P. Green (opm: fregat JOHANNA ELISABETH), beide van hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juli. Zr.Ms. fregat MARIA REIGERSBERGEN, hetwelk 2 februari, met het eskader onder bevel van de schout bij nacht Buijskes naar het vaderland bestemd, zeilree lag op de rede van Batavia is de vijftiende dezer te Portsmouth aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 20 juli binnen gekomen het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen.
Den 21 dito binnen gekomen het smakschip CHRISTINA, kapt. Dirk Bruintje, en het brikschip ......... (opm: scheepsnaam niet ingevuld), kapt. Jens Strum, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild het schonerschip H. POUL, kapt. John Clark, met granen naar Hull, het galjasschip MARGARETHA MARIA, kapt. J. H. Bulow, met ballast naar de Oostzee, en het schonerschip SPECULATION, kapt. Abraham Johanssen, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een extra welbezeild Tjalkschip, zonder tuigagie, lang over steven 58 voet, wijd 12 voet 8 duim, hol op zijn welling 4 voet, en is bevaren door E.L. de Boer, leggende op het Vliet bij de Poppebrug tot Leeuwarden, bij de Werf van Geert Siedses, en te bevragen bij de Scheepstimmerbaas Geert S. v.d. Werf aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Veerschip, varende als Doorjager (opm: sneldienst) van Dokkum op Harlingen heen en weder, zijnde de Schuit ook afzonderlijk te Koop; nader onderrigt bij Nammen Osinga te Dokkum.


Datum: 24 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een welbezeild Brikschip, groot omtrent 100 lasten rogge, in het jaar 1809 in Wolgast, in Pruisisch Pommeren, gebouwd, voorzien van een complete inventaris, welke, gelijk ook nader onderrigt, te bekomen is ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juli. Den 25 februari bevond zich bij Java-Head (opm: 6º46’ Z.B. 105º12’ O.L, Straat Sunda) het schip de VROUW MARIA, van Batavia naar Holland, en den 2 juni, op 1 gr. 50 min. Noorderbreedte, 20 gr. 50 min. (opm: Wester)-lengte, het schip JAVA, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juli. Den 19 dezer is uit Portsmouth gezeild het fregat Nederlands MARIA REIGERSBERG, van Batavia naar Texel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Kapitein Thomas Pietersz, voerende het schip (opm: pink) SPECULATION, den 19 juli van Surinamen binnen gekomen, heeft 43 dagen reis en breng berigt, dat acht dagen na hem uit die kolonie zouden vertrekken de schepen AURORA (opm: pink), kapt. A. Ahlers, en ATHALANTE (opm: fregat ATALANTE), kapt. J. Stoffers, beide mede naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Kapitein T.K. Klein, voerende het schip ADRIANA JOHANNA, te Surinamen liggende, meldt in dato 2 juni, dat hij voornemens was in het begin van juli de reis naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd het schip FLORA, kapt. Jan Schotman Keijser, van Liverpool, met stukgoederen en zout

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 juli. Gister na posttijd arriveerden uit zee: Zr.Ms. brik van oorlog de KOZAK, luitenant 't Hooft; A. Thompson, ALEXANDRE, van Baltimore; H. Suir, MARGRIETA, en D.H. Dade, SOPHIA CHRISTINA, beide van Riga. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De commissie, benoemd bij besluit van Zijne Majesteit van 10 november 1817, No. 93, adverteert, dat het Kanaal van Gorinchem naar Steenenhoek, van heden af, voor de scheepvaart is opengesteld, en het Reglement van Orde op de doorvaart zowel als het Tarief der Sluis- en Bruggelden, gearresteerd bij Koninklijk besluit van 9 mei 1819, La. P 4, aan de Sluizen en Bruggen geaffigeerd, is in werking gebracht, waarnaar ieder der daarbij belanghebbende zich behore te gedragen.
Gorinchem, 15 juli 1819.
Namens voornoemde commissie, R. van Hoytema,
lid en secretaris


Datum: 27 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 juli. Den 15 juli is te Rendsburg lek en beschadigd binnengelopen het schip de VROUW MARGARETHA, kapitein M.G. de Beer, van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam; van de lading, die gelost is, zijn 5 of 8 last, doornat zijnde, publiek verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Den 3 juli is, na een reis van 63 dagen, te Lissabon lek binnengelopen het schip CATHARINA, kapitein J.H. Busch, van Livorno naar Amsterdam; zal denkelijk moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Kapitein J.D. Claasen, voerende het schip (opm: pink) MARIA EN CAROLINA, meldt van Surinamen, in dato den 4 juni, dat hij in de maand juli de terugreis dacht aan te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 juli. Kapitein Klaas Aukes Blauw, voerende het schip JONGE AUKE, van Amsterdam den 24 juni te Kadix (opm: Cadiz) gearriveerd, meldt van den 1 juli, dat hij den 22 juni, met het opgaan der zon, zich omtrent 15 mijlen van de wal bevindende, een vaartuig onder Engelse vlag ontdekte, hetwelk twintig riemen te boord had en op hem af kwam; aanvankelijk hield hij het voor een Turk, doch bij hem aan boord komende, bleek het een Spaanse rover te zijn. Veertien à vijftien man, met geladen pistolen gewapend, op het dek gesprongen zijnde, maakten zich van de kapitein meester, ontnamen hem zijn horologie en roofden vervolgens een zak hard brood, een zak groene erwten en een vat water, enige vaatjes boter, een kist kaas en al de scheeps-genever, waarna zij hem verlieten; kapitein Blauw hierop te loevert (opm: bovenwinds) van zich een Engels schip ontdekkende, begaf zich in de boot derwaarts; hetzelve verleende hem adsistentie en sleepte hem tot voor de baai van Kadix, deszelfs geschut op de rover lossende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Veerschipshol varende van Akkrum op Sneek en Heerenveen, nader te bevragen bij de scheepstimmerbaas Johannes Symons te Akkrum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 22 juli binnen gekomen het sloepschip UGLAND, kapt. Jonnes Christoffelsen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het schoonerschip LIVELY, kapt. John Wolfeij, met boter naar Londen.
Den 23 dito binnen gekomen het smakschip CATHARINA, kapt. Arend Klasen, met hout van Noorwegen, en het kofschip SUCCES, kapt. Wolbert W. Lange, met hout van Dantzig (opm: Gdansk). Uitgezeild het sloepschip AMBLER, kapt. James Mitschill (opm: waarschijnlijk James Mitchell), met boter naar Londen.
Den 24 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Edserd H. Pot, met hout van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), en het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, met hout van Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen het brikschip THALIA, kapt. Heinrich Sühr, en het kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. Cornelis J. van der Veer, beide met hout van Dantzig (opm: Gdansk), het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, met hout van Noorwegen.


Datum: 29 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Kapitein A. Oosterbaan, voerende het schip ANTONIA ULRICA, van Amsterdam naar Smirna (opm: Izmir) gedestineerd, meldt, in dato 15 juli, dat hij toen bij Goudstaart (opm: Start Point) in goede staat zeilende was, met een oostelijke wind, hebbende kapitein J. ten Boekel, van Amsterdam naar Rio-Janeiro, en kapt. J.F. Spiegelberg, van Amsterdam naar Genua en Livorno, in het gezigt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Kapitein S. Erwin, voerende het schip NORTH-AMERIKA, van Batavia in Texel binnen, heeft op 11 gr. Westerlengte 48 gr. 35 min. (opm: waarschijnlijk Noorder)-breedte, gepraaid het schip CANTON, kapt. Schinderhutte, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Volgens een brief van Batavia (opm: Djakarta), van den 12 maart, zou het schip WILLEM DEN EERSTEN, kapitein J. Abes, den 20 dito van daar naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. Zr.Ms. korvet van oorlog DE KOMEET, kapitein-luitenant Blom, zeilde den 27 des morgens van Helvoetsluis naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juli. Den 27, des middags, arriveerde te Helvoetsluis de JONGE WILLEM, L. Jansen, van Smirna (opm: Izmir), doch ligt quarantaine op de rede, en volgens rapport van de zeeloodsen, ligt voor de wal ten anker het schip JAVA, kapitein Jongheim, van Batavia. Den 28 zeilde van de Maas naar Guernsey de WILLEM DEN EERSTEN (opm: brik), C.J. Batten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VROUW ANNAGINA (opm: DE VROUW ANNEGINA), kapt. Sijpke Heeres Spelde, van Danzig (opm: Gdansk) met touw, en AURORA, kapt. A. Mathson van Stockholm met pik en teer en rode verw.


Datum: 30 juli 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag den 11 augustus 1819, des voormiddags te 10 uren, zal een door het schip (opm: smak) META EN GESINA, kapt. O.E. Juister, van Memel (opm: Klaipeda) aangebrachte lading hout; bestaande uit 600 stuks 2 à 3 duims posten en 120 stuks 1 à 1½ duims planken ten overstaan van ondergetekende, en op 3 maanden crediet, te Halte openlijk verkocht worden, waartoe liefhebbers zich gelieve te vinden.
Weener, 26 juli 1819 R. Ulffers

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 27 juli binnen gekomen het sloepschip WILLEM, kapt. Georg Bulmer, met ballast van Londen, het kofschip CATHARINA, kapt. D.E. Brongers, met weit van Dantzig (opm: Gdansk) en het tjalkschip de VROUW ALIDA, kapt. O.B. Steenhuis, ledig van Workum. Uitgezeild het schoonerschip PHINIX, kapt. E.M. Rife, met ballast naar Zweden.
Den 28 dito binnen gekomen het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. J.J. Siedses, met hout en koper van Gottenburg (opm: Gothenburg). Uitgezeild het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, met schors naar Londen.


Datum: 31 juli 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 juli. Het schip CANTON, J. Schindehutte, van Batavia naar Amsterdam, is den 25 dezer te Deal binnengelopen; hetzelve is den 20 januari vertrokken (opm: van Batavia).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 27 juli. Den 1 juli is het schip CATHARINA, Posch, van Livorno naar Amsterdam, te Lissabon gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Voor gaats te Texel ligt Zijner Majesteits fregat van oorlog MARIA REIGERSBERG, gecommandeerd door de kapitein ter zee J. Groot, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Het schip die STAD AURICH, van Bergen naar Amsterdam gedestineerd, te Cuxhaven lek binnengebragt, is gevoerd door kapitein Nicolaas Wolbers; hetzelve moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zr.Ms. fregatten RIJN en DIANA, zijn te Port Mahon bij het Nederlands eskader gearriveerd, het welk thans bestaat uit het linieschip WILLEM I, de genoemde fregatten, het fregat de AMSTEL en de korvet DE LIJNX (zijnde de brik KOZAK den 21 dezer te Hellevoetsluis gearriveerd). Men verneemt, dat ook een Spaans oorlogsschip en een korvet in Port Mahon zijn aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 28, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de schepen JAVA, A. Jongheim, van Batavia, en zeilde kapitein Bridge, met de brieven van den 28 dezer, naar Harwich: de wind N. O. Van den Briel wordt van den 29 dezer gemeld: kapt. C.J. Batten, die bij de vorige posttijd uitzeilde, is wel in zee gekomen; nog arriveerden den 18, des namiddags, de KOOPHANDEL, A. Schaap, van Petersburg; die Hufnung HOFFNUNG, P.J. de Boer, van Libau; de VRIENDSCHAP, J.J. Kluijn, van Nantes, de laatste als bijlegger; den 29, des morgens, zeilden the MARSCHALL BLUCHER, J. Ellis, en the WILLIAM ,T. Roberts, naar Londen, en de HELENA CATHARINA, K. Massagas (opm: Klaas Musegaas), naar Marseille; de wind O.N.O.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Bekendmaking. De resident van de hoofdplaats, meer bijzondere instructies ontvangen hebbende ten aanzien van de documenten welke de verzoeken om zee-brieven moeten vergezellen, maakt mits deze bekend; dat ter bevordering van eenparigheid, voortaan bij het inzenden van requesten, ter erlanging van zeebrieven, zullen moeten worden overlegd de navolgende stukken:
1. De beëdigde verklaring dat de verzoeker is ingezetene van Nederlands-Indië en eigenaar van het schip, ingericht naarvolgens het hier onder volgend model littra A.
2. De geautentiseerde afschriften van de koopbrieven of andere bewijzen van eigendom, instede / in plaats van de originelen.
3. De declaratie van opmeting van het vaartuig opgemaakt volgens model littra B, en
4. De declaratie wie gezagvoerder van het vaartuig is volgens model littra C.
Model littra A. Geschreven op een zegel van ¼ gulden. Compareerde voor mij (naam van de autoriteit) de personen van (namen van de twee getuigen) dewelke ieder afzonderlijk verklaarden wel te weten, dat (naam van de eigenaar) is ingezetene van Nederlands-Indië en eigenaar van het (soort van schip) schip genaamd (naam van het schip).
Gedaan te … de … Compareerde voor mij (naam van de resident) de in het hoofd van deze gemelde personen, dewelke ieder afzonderlijk de daarbij gegeven verklaring met ede hebben bevestigd.
Gedaan te … de …
Model littra B. Geschreven op een zegel van ¼ gulden. De ondergetekende (naam of namen van de gecommitteerden) verklaart te hebben gemeten het (soort van schip) schip genaamd (naam van het schip) toebehorende aan (naam van de eigenaar) en gebouwd te (plaats waar hetzelve is gebouwd) in (of buiten ) Nederlands-Indië, hebbende (getal) dekken, en (getal) masten, bevonden als: lang … breed … diep … en gecalculeerd te kunnen laden (getal) lasten of koijangs.
De … 18..
Model littra C. Geschreven op een zegel van ¼ gulden. De ondergetekende eigenaar van het schip genaamd (naam van het schip) verklaart bij deze, dat hetzelve gevoerd wordt bij (naam van de gezagvoerder).
Den … 18..
Batavia, den 27 juli 1819.
Namens de resident van Batavia de secretaris bij denzelven,
J. van der Vinne

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 29 juli. Uitgeklaard LIEVE MOES (opm: fregat), kapt. J.C. Jandroep, naar Amsterdam.


Datum: 02 augustus 1819


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Met een hart, geheel en al van droefheid vervuld, maak ik aan mijne vrienden het overlijden bekend van mijnen geliefden man Johannes Adolphus van de Putte, op den 16den April l.l, in den ouderdom van 54 jaar en bijna 7 maanden en wel op deszelfs te huis reize van Canton naar Middelburg tusschen Batavia en de Kaap de Goede Hoop; zijnde zijn lijk aan de Kaapstad door zijne vrienden aldaar, op eene plegtige wijze, mogen worden ten aarde besteld. Allen, die eenigen bijzonderen omgang met denzelven hebben gehad, kunnen getuigenis geven van zijn beminnelijk karakter, en zich wel overtuigd houden, hoeveel ik verlies aan deze mijnen echtgenoot, met wien ik, gedurende eene reeks van cirka 27 jaren, zoo genoegzaam mogt verkeeren; terwijl mij thans niets dan zijne dierbare nagedachtenis overblijft, die nimmer mijn diep getroffen hart zal verlaten, en bij mijne kinderen den diepsten eerbied bij het dankbaarst gevoel onophoudelijk zal verlevendigen.
Amsterdam, den 21 juli 1819 J. Fransen, Wed. van de Putte


Datum: 03 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Eergisteren liep alhier te water van de werf van de Scheepstimmerman Haring Booij het eerste sinds de omwenteling van 1813 alhier geheel nieuwgebouwde Binnen-Veerschip op de Zuiderzee. Hetzelve behoort aan de Veerschipper op Harderwijk Vermeer, en voldoet door stevige en geschikte bouwing aan de bekende solide scheepsbouwing hier ter stede, voorheen zo geroemd, en nog volkomen de oude lof waardig.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Voor Amsterdam is aangekomen het schip de VROUW ELISABETH, kapitein H.B. Swart, met tarwe, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Haarlem.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 30 juli. Gisteren namiddag zijn voor deze Stad aangekomen elf grote bovenlandse aken, met Zwitserse naar Brazilië bestemde uitgewekenen, die, naar men verneemt, te ’s Gravendeel aan boord van aldaar op hen wachtende schepen gaan moeten, om daarmede de reis over zee, naar de plaats hunner bestemming, voort te zetten. Gezegde aken waren zodanig met mensen opgepropt (men verneemt, dat hun getal, zo mans, vrouwen als kinderen, ruim 2000 bedraagt), dat aan boord derzelve geen plaats genoeg is om te liggen; zij schijnen ook, gedurende de reis herwaarts, de gewoonte gehad te hebben, om bij nacht doorgaands te ankeren en voor het grootste gedeelte aan wal te bivouakkeren, zo als zij ook hier, gisteren avond, in groten getalle, dadelijk, buiten de Groothoofdspoort, een bivouak opsloegen, terwijl de voornaamsten dezer uitgewekenen de nacht in onderscheiden logementen hebben doorgebragt. Wijders heeft alles zulk een behoeftig aanzien niet als men misschien wel verwacht zou hebben, en zijn alle deze uitgewekenen, zo jong als oud, vol vrolijke moed.
(opm: in een later bericht wordt duidelijk waarom de uitgeweken Zwitsers niet in behoeftige omstandigheden verkeerden; van de Portugese regering kregen zij namelijk een gulden per dag uitgekeerd tot aankomst in Brazilië; zie ook drie berichten in DC 070919)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Daar de Zeilmakerij enz, gedreven onder de Firma van Schott en Rutte, ingevolge advertentie in de Rotterdamsche Courant van den 24 juli laatstleden, met den 31 juli is gedissolveerd (opm: ontbonden), zo zal gemelde Affaire van heden af aan in hetzelfde Lokaal en op dezelfde voet worden gecontinueerd (opm: voortgezet), voor rekening en onder de Firma van Schott en Notbosch Anes, die zich op nieuw aan hun geëerde Begunstigers aanbevelen, kunnende men zich van een in alle opzigten solide behandeling verzekerd houden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Fredrik van Dam, makelaar te Rotterdam, als lasthebbende van zijn Principaal, en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel, is van mening, in het openbaar te veilen en verkopen, op dinsdag den 10 augustus 1819, des middags ten 12 uren, op de kaai der Scheepmakershaven, nabij de Glashaven: een snelzeilende overdekte Poonschuit, groot circa 10 lasten, met deszelfs complete inventaris en boot; zo als dezelve is liggende in de Scheepmakershaven, nabij de Glashaven, en aldaar daags vóór des morgens van de dag der verkoop voor een ieder te zien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris J. Brandenburg, zal op maandag den 9 augustus 1819, ten huize van den kastelein Ons G. Lieuwen, woonachtig in het Wapen van Amsterdam, te Westerschelling, des avonds ten zes uren, presenteren te verkopen: een Aak-dekschuit met alle deszelfs toebehoren als volgens inventaris, waarvan nadere onderrigting te bekomen is bij de Boekhouder Cornelis Ringh, aldaar woonachtig.


Datum: 05 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Volgens een brief, den 25 juli, des morgens ten half zeven uren, geschreven aan boord van het schip SOURABAIJA, kapitein J. Theunissen, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, was hetzelve toen op de hoogte van Douvres in goede staat zeilende; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Volgens de laatst ontvangen brieven van Dronthem (opm: Trondheim) was aldaar in het gezigt het schip HANNA MARIA, kapitein L.G. de Lange, van Bordeaux derwaard gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. De Texelse loods C.S. Duinker heeft den 15 juli bij Goudstaart (opm: Start Point) in goede staat gepraaid het schip de VROUW CORNELIA, kapitein D. Steenveld, van Amsterdam naar Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Van Batavia wordt, in dato den 6 februari, het volgende gemeld:
De grote belemmeringen, welke de handel en scheepvaart, sedert enige tijd en vooral in de laatste jaren, hebben ondervonden, door de steeds toenemende aangroeijing van de bank, voor de mond van de rivier van Batavia, hebben de Regering met ernst indachtig gemaakt op het wegnemen van een kwaad, hetwelk de meer en meer bloeijende handelsbetrekkingen van Java meer dan ooit begint te stremmen.
Na rijp onderzoek, hebben Commissarissen-Generaal een ontwerp goedgekeurd, hoofdzakelijk bestaande in het uitgraven van een kanaal in de bank, zo als zij thans ligt, en in het verlengen der tegenwoordige zeehoofden, ten einde de alzo verkregene diepte te behouden. Dit werk zal worden opgedragen aan de Hoofd-inspecteur van de waterstaat, de Heer Peereboom.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip de ONDERVINDING, kapt. S.E. Hoveling, van Oleron, met zout.


Datum: 06 augustus 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Texel binnengekomen Zr.Ms.. oorlogsfregat MARIA REIGERSBERGEN, kapitein Groot, van Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 29 juli binnen gekomen het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. Egbert L.Tiktak, met hout van Nerva. Uitgezeild het kofschip AMALIA, kapt. Jens. N. Strum, met ballast naar Noorwegen, en het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met boter naar Londen.
Den 30 dito binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallewaij, met ballast van Londen, het smakschip de JONGE JAN, kapt. Bartle P. de Vries, met gerst en hout van Dantzig (opm: Gdansk). Uitgezeild de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. A. Klasen, de VROUW MARTHA, kapt. Dirk C. de Groot, het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. J. Klasen, het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, alle met ballast naar Noorwegen en het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met boter naar Londen.
Den 31 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE DIRK, kapt. Thomas S. Smit, ledig van Amsterdam, het smakschip GEERTRUDA, kapt. J.J. Juister, en het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Sipke E. Scherpbier, beide met hout van Dantzig (opm: Gdansk), het smakschip de VROUW HELENA, kapt. Joseph Bolwien, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het sloepschip UGLAND, kapt. Thomas Christoffelsen, met ballast naar Noorwegen, het kofschip de JONGE RINGER (opm: JONGE RENGER), kapt. Jurjen J. Brouwer, met ballast op avontuur naar de Oostzee.
Den 1 augustus binnen gekomen de kofschepen NEPTHUNUS, kapt. Harmanus Harmens, met zout en loodaarts (opm: waarschijnlijk loodaarde) van Liverpool, ARIUS JOHANNES, kapt. Hendrik van Wijk, met teer en potasch van Christiaanstad (opm: mogelijk Kristinestad, Finland).
Den 2 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte P. Smid, met hout van Noorwegen, het brikschip THOMAS, kapt. W. Watton, en het schoonerschip HOPE, kapt. W. Buse, beide met ballast van Londen. Uitgezeild de tjalkschepen de VROUW AIDA (opm: waarschijnlijk VROUW ALIDA), kapt. O.B. Steenhuis, met pannen naar Noorwegen, IDA CORNELIA, kapt. Geert E. Broekema, met steen naar Hamburg.
Den 3 dito uitgezeild het smakschip de VROUW LUBBEGINA, kapt. Jan Eenjes, en het kofschip ZEELUST, kapt. Albert Sluik, beide met dakpannen naar de Oostzee.
Den 4 dito binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen. Uitgezeild het galjasschip DIANA, kapt. Godfried Christiaan Matsz (opm: vermoedelijk Pruisische vlag, kapt. Godfried Christian Mats), met ballast naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Veerschips-hol, varende van Akkrum op Sneek en Heerenveen, nader te bevragen bij de scheepstimmerbaas Johannes Sijmons te Akkrum.


Datum: 07 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. Den 2 dezer is van deszelfs kruistogt ter rede van Vlissingen gearriveerd Zijner Majesteits brik DE COURIER, onder het commando van de kapitein ter zee Eegh, komende van Koppenhagen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: de snelzeilende gekoperde Brik GESINA, metende 137 tonnen, omtrent 9 jaren oud en gebouwd te Calcutta, voerende 8 stuks geschut en een evenredige hoeveelheid klein wapentuig, zijnde wel voorzien van al het nodige staande en lopende want en in alle opzichten tot het ondernemen van een reis behoorlijk uitgerust.
Adres bij de heren Deans, Scott & Co, waar de inventaris ter lezing ligt.


Datum: 10 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Te Texel is binnen gekomen Zijner Majesteits Transportschip FLORA, kapitein-luitenant Dingemans, van Gibraltar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het schip FLORENCE CATHARINA, kapitein R. Feijes, van Hochwacht (opm: niet traceerbaar) naar Amsterdam gedestineerd, te Hornumerzijl (opm: waarschijnlijk Horumersiel) lek binnengebragt (opm: zie RC 220719), lag den 1 augustus, na deszelfs reparatie volbragt en de lading weder ingenomen te hebben, gereed om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het schip N.S. D’AGNIA (opm: NOSTRA SIGNORA D’AGNIA), kapitein Peach, van China en Batavia komende, den 9 april aan de Kaap de Goede Hoop lek binnen gekomen, is den 10 mei door een Z.O. storm aldaar op strand gedreven en zal denkelijk weg zijn; de lading is door de controleur der tollen in beslag genomen, als vermoedelijk Engels eigendom zijnde, als ook omdat het thee geladen had; het volk is gevangen gezet, uit hoofde men berigt had, dat op de reis aan boord een moord begaan zoude zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Op 30 gr. 15 min. breedte 21 gr. 23 min. (opm: Wester)-lengte is gepraaid het schip de KOOPHANDEL, kapitein C.F. Jansen, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 augustus. Op den 6 augsuts liep van stapel, van de werf de Hoop, van de Scheeps-Bouwmeester Cornelis Frater en Zoon, het eerste, sinds de omwenteling van 1813, nieuw gebouwde Rotterdamse Waterschip, genaamd de AQUARIUS, voor de Heer Severyn van der Kloot en Zoon, ten dienste van zijn Zoutketen, onder een verbazende menigte aanschouwers.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. Een brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 8 mei, behelst de navolgende nadere inlichtingen, aangaande de oorlogschepen, die nog uit de Oost-Indiën verwacht worden:
‘Het schip PRINS FREDERIK, kapitein Van Senden, is den 5 mei in Baai-Fals aangekomen. Hetzelve lag met het oorlogschip EVERTZEN (opm: EVERTSEN), aan boord hebbende de Schout-bij-Nacht Buyskes, in de bogt van Anjer (Java) ten anker, toen men verpligt was op het laatstgenoemde schip de kabels te kappen; de Schout-bij-Nacht heeft een brik, die de schepen verzelde (opm: vergezelde), naar Batavia moeten zenden, om dezelve te remplaceren (opm: vervangen), en inmiddels kapitein Van Senden last gegeven om voort te zeilen, welke laatstgemelde, uit hoofde van een bekomen lek, in Baai-Fals is binnengevallen.’

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. Den 8 dezer zijn in Tessel binnengekomen de schepen AURORA (opm: pink), kapt. A. Ahlers, van Suriname en HESPERUS (opm: fregat), kapt. T.C. Schenkhuizen, van Demerarij.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Heden morgen om 7 uren overleed, aan de gevolgen van een onverwacht toeval, mijne geliefde man, Dirk Visser, in den ouderdom van een en zestig jaren, en zeven maanden. Ik geve hier van, langs dezen weg, kennis aan alle zijn vrienden en bekenden.
Zaandam, den augustus 1819 Aaltje Vas, Wed. Dirk Visser
(opm: Dirk Visser was een belangrijke aandeelhouder in de fluit JONGE GERRIT)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 augustus binnen gekomen het kofschip HOOP EN VREES, kapt. IJ.P. Piebes, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het smakschip de VROUW CHRISTINA, kapt. Dirk Bruintje, met ballast naar de Oostzee.
Den 6 dito binnen gekomen het kofschip HOOPENDE VISSER, kapt. M. van den Berg, met hennep van Riga. Uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, de WATERLOO, kapt. Charles Warren, beide met boter naar Londen.
Den 7 dito binnen gekomen het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Hielke W. Overmeer, met smidskool en aardewerk van New-Castle; het smakschip de GOEDE INTENTIE, kapt. Taeke J. van der Veer, ledig van Amsterdam; het sloepschip LIVELY, kapt. Wm. Baijes; het sloepschip AMBLER, kapt. James Mitschell, en het schonerschip LUNA, kapt. Robert Liliff, alle met ballast van Londen.


Datum: 12 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 augustus. Den 7 augustus is te Middelburg gearriveerd het fregatschip de ONDERNEMING, H. Eeltjes, van Demerarij.
Den 9, na posttijd, zeilde uit de Maas het schip de VIGILANTIE, kapt. H. Siegers, naar Gibraltar. (opm: na terugkeer in Rotterdam werd de kof opgelegd, waarna partner Anthony van Hoboken in oktober 1820 de resterende 5/8e aandelen kocht, enig eigenaar werd en in 1821 het schip weer in de vaart bracht)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerard Mauritz, Pieter van Volkom en Nicolaas van Meeteren Brouwer, makelaars binnen Dordrecht, als last hebbenden van hunne Principalen, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, op donderdag den 19 augustus 1819, des morgens te elf uren, te Dordrecht, in het Venduhuis den Gouden Molen, op de Hooge Nieuwstraat, verkopen: een snelzeilend Berkentijnschip, genaamd JACOBA EN ELIZABETH, gevoerd door kapitein Jacob Enckes de Jong, lang over steven 80 voeten, wijd tegen de buitenhuid 23 voeten 2 duimen, hol onder de voorste balk van het Grote Luik en de bovenkant van de kiel 12 voeten, alles Amsterdamse maat, met deszelfs rondhout, staande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere Scheepsgoederen; zo als hetzelve is liggende in de Kalkhaven, en aldaar daags voor en op de dag der verkoop voor een ieder te zien is. Nader onderrigting begerende, adressere men zich bij de gemelde makelaars.


Datum: 13 augustus 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een Veerschip, leggende aan de werf van Wytse en Johannes Tjallings te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris G.W. Posthuma te Dockum zal op maandag den 16 augustus 1819 des avonds ten 6 uren, ten huize van Jelle Terpstra, kastelein in ’s Lands Welvaren aldaar, finaal verkopen: een Tjalkschip, BLIJ VOORUITZICHT genaamd, lang over steven acht en veertig, wijd twaalf en halve voeten en hol naar rato, met zeil en treil, ankers en touwen en verdere toebehoren, leggende aan de Werf van Harmen Vink, scheepstimmerman, onder Aalzum

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 8 augustus binnen gekomen het kofschip de VROUW GRIETSINA, kapt. Klaas J. de Groot, met hout van Dantzig (opm: Gdansk) en het smakschip FORTUIN, kapt. Jacob Jans, met klipzout van Leverpool (opm: Liverpool). Uitgezeild het schonerschip HOOPE, kapt. Wm. Banfield, met boter naar Londen.
Den 9 dito binnen gekomen het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen, en het smakschip de EENDRAGT, kapt. A.L. Speelman, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 10 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Bruins, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de sloepschepen WILLIAM, kapt. Georg Bulmer, de DIAMOND, kapt. Daniel Pond, beide met kaas naar Londen.
Den 11 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE SIKKO, kapt. Rinse Harmanus Smits, met teer en potasch van Christinestadt (opm: Kristinestad, Finland). Uitgezeild het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, met ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een sterk betimmerd Veerschip, beter als halfsleten, lang 34½ voet, wijd 10¼ voet, leggende aan de werf van Wytse en Johannes Tjallings, te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een snelzeilend pleizier Jagt, groot ongeveer 20 voet, met twee stel zeilen en verder aanbehoren; nader onderrigt bij de koopman, Jacob Swart, bij de Tuinsterpoort te Leeuwarden.


Datum: 14 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 augustus. Den 3 augustus zijn te Travemünde, wegens contrarie wind, binnengelopen de schepen de VROUW ELISABETH (opm: hektjalk), kapitein B. Abels, van Amsterdam, en de VROUW ANNEGINA, kapitein A.L. Boiten, van Delfzijl, beide naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 augustus. Den 26 juli is te Sandham binnengelopen het schip ANNA CATHARINA, kapitein B.R. de Vries (opm: kof, sinds 15 juni ex ANNA EN CATHARINA, zelfde eigenaar, kapt. Broer Remkes de Vries), van Harlingen naar Christinastad (opm: Kristinestad).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 13 augustuds. Den 11 te Helvoetsluis gearriveerd Zijner Majesteits brik van oorlog de COURIER, kapitein Eegh, van Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hunnen Principaal, zijn van mening (na gedane aangifte ingevolge de Wet), publiek te veilen en aan de meest daarvoor biedenden (zonder affslag) te verkopen, op dinsdag den 24 augustus 1819, des namiddags te 4 uren, in het Logement genaamd het Badhuis, in de Boompjes, het Hol van het Brigantijnschip, genaamd FLORA, laatst gevoerd bij kaptein D.J. Kupido (opm: Douwe Janse Cupido), lang over steven 75 voet en 9 en 9 twaalfde duim, wijd, binnen de huid, 21 voet en 3 twaalfde duim, hol, in het ruim, 10 voet 6 en 7 twaalfde duim, alles Amsterdamse maat, zo als hetzelve is liggende; en een partij Scheeps-gereedschappen, bij kavelingen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, masten, stengen, ra’s en verder rondhout, staande en lopend want en andere scheepsgoederen meer. Het voorschreven Hol is liggende in de Zalmhaven en de Scheeps-gereedschappenen op de kaai voor het gemelde Hol, alwaar dezelve daags vóór en op de dag der veiling door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd. Iemand nader onderrigting begerende, spreke de bovengemelde makelaars.
(opm: in de verder identieke advertenties van 17 en 24 augustus werd het hol nu omschreven als dat van een Galjasschip)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 augustus. Aan deze stad is gearriveerd het schip SPECULATION, kapt. R.E. Brouwer, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en levertraan.


Datum: 17 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam 15 aug. Volgens brief van kapitein O. Bakker, voerende het schip de VRIENDSCHAP, van Marennes naar de Oostzee gedestineerd, in dato 2 augustus, was hij toen zeilende op de hoogte van Kamperduin, hebbende reeds tien dagen op de Hollandse kust gekruist, wegens contrarie wind. Den 23 juli was door hem in het Kanaal tussen de Cingels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) en Bevesier (opm: Beachy Head), in goede staat gepraaid het schip HET FORTUIN, kapt. C.J. Gerkes, van Amsterdam naar Genua.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 augustus. Binnengekomen NEERLANDS KROONPRINS, J.P. Jelsma en ZILVEREN AAL, J.A. Bruinsma van Londen (opm: beide bunschepen).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen EENIGHEEDE, kapt. A. Nielsen, JOHANNA CATHARINA, kapt. J. Larsen, en MOZES, kapt, J. Falk, alle drie van Drammen in Noorwegen, met hout; de DRIE GEZUSTERS, kapt. M. Mathesen, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 12 augustus binnen gekomen het pinkschip NORGE, kapt. Lars Jorgensen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de tjalkschepen de JONGE JAN, kapt. Bartle P. de Vries, de GEERTRUIDA, kapt. Jan J. Juister, de eerste met ballast en de tweede met pannen naar de Oostzee.
Den 13 dito uitgezeild het brikschip THOMAS, kapt. W. Watton, met boter naar Londen, het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan E. Scherpbier, met pannen naar de Oostzee, het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte P. Smid, met ballast naar Noorwegen, de VROUW MARGARETHA, kapt. Edserd A. Pot, met pannen naar de Oostzee, het tjalkschip LORD WELLINGTON, kapt. Hendrik S. Hoffhuis, met ballast naar Frankrijk, het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Harm H. Hulst, met ballast naar Noorwegen, en het brikschip THALIA, kapt. Heinrich Surh, met ballast naar de Oostzee.
Den 14 dito uitgezeild het kofschip MERKURIUS, kapt. J.B. van der Oever, ledig naar Amsterdam.
Den 15 dito uitgezeild het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een extra buitengewoon hardzeilende zogenaamde Boot met twee stel zeilen en wijdere annexen. Alles bijna zo goed als nieuw, lang circa 21 voet, welke de voornaamste prijzen in Vriesland gewonnen heeft, waarvan de laatste is geweest een zilveren tabaksdoos te Bergumerdam; iemand hieraan gading makende vervoege zich bij de eigenaar H. Bootsman op het Klein Zand te Sneek. ZEG HET VOORT.


Datum: 19 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 augustus. In een brief van Delfzijl, van den 12 augustus, wordt gemeld, dat door een loodsschuit aangebracht was kapitein J.G. Luckau en zijn volk, gevoerd hebbende het schip AUGUSTA HENRIETTA, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam gedestineerd, hetwel de vorige ochtend door een eensklaps ontdekt en hand over hand toegenomen lek, circa 7 en 1 halve mijl van de kust, gezonken, en door hun, zonder iets te kunnen bergen, verlaten was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Kapitein Visser, van Hull in Texel binnen gekomen, heeft den 13 dezer, naar gissing Z.Z.O. van Texel, gepraaid het schip de GOEDE VERWACHTING, kapitein Hendrik Visman, uit de Bogt van Frankrijk (opm: Golf van Biscaye) naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Door een Franse Groenlandsvaarder is gepraaid het schip GROENLAND, kommandeur J. Broertjes, hebbende twee vissen en 56 kwartdelen spek; tijd en plaats worden echter niet opgegeven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Den 3 augustus is te Travemünde, wegens contrawind, binnengelopen het schip (opm: tjalk) de VROUW MARGARETHA, kapitein E.H. Pot, van Amsterdam naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Kapitein K.H. Zeta, voerende het schip de JONGE NICOLAAS, van Alikanten (opm: Alicante) naar Riga gedestineerd, meldt van Lissabon den 18 juli, dat zijn schip den 30 juni door N.O. en N.N.O. storm zwaar lek geworden zijnde, tot den 14 juli, onder gestadig pompen, getracht had de reis te vervolgen, doch toen door zijn volk genoodzaakt was geworden haven te zoeken, en hierop koers stellende naar Lissabon, was hij, na alvorens nog schade aan zeilen bekomen te hebben, den 16 dito onder Belem (opm: in Lissabon) ten anker gekomen, alwaar hij quarantaine moest houden, waarna hij een gedeelte der lading zout zou moeten lossen, om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

H.U. Sterling, Ontvanger der Domeinen in de ressorten van Dordrecht en Oud-Beijerland, als daartoe behoorlijk gekwalificeerd, is voornemens, in presentie van de Inspecteur der Domeinen in de provincie Zuid-Holland, op zaterdag 11 september 1819, des voormiddags ten elf ure, in het lokaal van de Domeinen, bewoond door Arie Stuurman, aan het Nieuwe Veer, op het Eiland van Dordrecht, voor een termijn van twaalf jaren, ingaande 1 januari 1820, publiek te verpachten: het ponte- en schuite-veer van de Wieldrechtse Polder op ’s Gravendeel, vice versa, in pacht bij Pieter Vervoorn, te ’s Gravendeel.
De conditiën van verpachting zullen ter lezing liggen, bij Arie Stuurman voornoemd, en bij C. van Balgooijen, in het Rechthuis van Wieldrecht; zijnde intussen informatie te verkrijgen ten kantore van de Ontvanger te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VROUW GEERDINA, kapt. L.T. Sok, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan, en CALTHORPE, kapt. Wm. Newton, van Newcastle, met kolen en slijpstenen.


Datum: 20 augustus 1819


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling te Amsterdam op 30 augustus, het eiken pinkschip APRIL, gevoerd door kapt. D.C. de Groot, lang 138 voet, wijd 33 voet 2 duimen, hol 16 voet 6 duimen. Inmiddels uit de hand te koop. (opm: vermoedelijk is de pink, bouwjaar 1810, eerst rond mei-juni 1820 verkocht; nieuwe naam WILLEM FREDRIK, nieuwe kapitein Hugo A. Post, nieuwe zeebrief 06.07.1820)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 16 augustus binnen gekomen het brikschip AMPHION, kapt. Peter Lehl, met hout van Memel (opm: Klaipeda), en het jagtschip MARIA, kapt. Paul Ipsen, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het kofscheepje de LAMBERTHA, kapt. Teije R. Koerkamp (opm: Feije Remts Coerkamp, Schiermonnikoog), met steentjes naar Busum.
Den 17 dito binnen gekomen het smakschip WILLEM OLIVIER, kapt. Klaas P. Faber, met granen van Koningsbergen (opm: Kaliningrad).
Den 18 dito uitgezeild het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan Siedses, met ballast naar Frankrijk.


Datum: 21 augustus 1819


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. Aangekomen den 7 dezer de brik (opm: fregat) JOHANNA ELISABETH, kapt. P. Green, van Sourabaija.


Datum: 22 augustus 1819


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op zondag den 15 augustus 1819, des avonds tussen 10 en 11 ure, is te ’s Gravendeel losgesneden en weggenomen een hoogaarts, gemeten op een last, en welke men verder aan het volgende herkennen kan: de dogten (opm: doften) tot de knieën zijn zwart, het overige van de dogten blauw geverfd, er is een nieuw stuk in de mastdog (opm: mastdoft), aan stuurboord-zijde is de band aan de steven gelast, en heeft een gebrande plank aan de voorkant van de achterdogt (opm: achterdoft) aan stuurboordzijde.
Die dezelve te recht brengt of er aanwijzing van doet aan de eigenaar Jacob Rokese Visser te ’s Gravendeel, zal een redelijke beloning genieten.


Datum: 24 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. In Terschelling binnengekomen C.H. de Weerd, van Dantzig (opm: Gdansk). Deze kapitein heeft den 9 augustus, 12 mijl Z.O. van Schagen (opm: Skagen), gepraaid het kofschip JACOBA HENDRIKA, kapt. J.G. Bart, van Amsterdam naar Petersburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

H.U. Sterling, Ontvanger der Domeinen, in de ressorten van Dordrecht en Oud-Beyerland, als daartoe behoorlijk gekwalificeerd, is voornemens, in presentie van de inspecteur der Domeinen in de provincie Zuid-Holland, op zaterdag den 11 september 1819, des voormiddags te elf uren, in het Lokaal van de Domeinen, bewoond door Arie Stuurman, aan het Nieuwe Veer, op het Eiland van Dordrecht, voor een termijn van twaalf jaren, ingaande met den 1 januari 1820, publiek te verpachten: Het Ponte- en Schuiten-veer, van de Wieldrechtse Polder op ’s Gravendeel, vice versa, in pacht bij Pieter Vervoorn, te ’s Gravendeel.
De conditiën van verpachting zullen ter lezing liggen bij Arie Stuurman voornoemd, en bij C. van Balgooyen in het Regthuis van Wieldrecht; zijnde intussen informatie te verkrijgen ten Kantore van de Ontvanger te Dordrecht. (opm: in RC 070919 werd aangekondigd dat de verpachting tot nader advertentie werd uitgesteld)


Datum: 26 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Den 15 augustus is te Travemünde, wegens contrarie wind, binnen gelopen het schip de JONGE EVERT, kapt. H. Willems, van Amsterdam naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Den 10 mei is in Baai Fals (opm: Falls Bay) aan de Kaap de Goede Hoop, wegens gebrek van water, binnengelopen het schip (opm: pink) de GRAAF BULOW, kapt. J.J.D. Scharmberg, van Amsterdam naar Batavia; de kapitein dacht den 19 dito de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoijman, makelaar, zal, op maandag den 30 augustus 1819, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Fregatschip, met koperen huid, genaamd CHRISTINA BERNARDINA, gevoerd bij kapitein Hidde Foekes Zeylstra, lang 99 voet, wijd 27 voet 9 duim, hol 13 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat. Breder bij de inventaris en berigt bij de makelaar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Gisteren is bij het opzeilen bij de Amerikasche Pol vastgeraakt het schip MARGARETHA DOROTHEA, kapitein C.C. Rermers, doch, na het lossen van een gedeelte zijner lading raapzaad, door assistentie van twee loodsschuiten in vlot water gekomen, en wegens lekkagie in het Ras van Terschelling gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Den 15 april is te Mauritius binnengelopen het schip de VREDE, gevoerd geweest door wijlen kapitein Pieter Douwes, sedert door nu mede wijlen kapitein Slijk, en thans door kapitein Pantekoek, van Batavia naar Dordrecht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 26 augustus. Te New-York is gearriveerd kapitein Dana met de lading van het schip BRUTUS, kapt. J. van den Oever, van Amsterdam.


Datum: 27 augustus 1819


Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend. De JEUNE PIERRE, van Ostende naar Londen, die op de kust was gedreven, is zonder schade weer vrijgekomen en teruggevaren naar Ostende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 20 augustus uitgezeild het schoonerschip LIVELY, kapt. Wm. Baijes, en het sloepschip WATERLO, kapt. Charles Warren Junior, beide met boter naar Londen.
Den 21 dito binnen gekomen het schoonerschip HOPE, kapt. Wm. Basul, met ballast van Londen, het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, en het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, beide met hout van Noorwegen.
Den 22 dito binnen gekomen het smakschip SNELHEID, kapt. Wolter Smid, het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, beide met hout van Noorwegen en het kofschip SEERUS (opm: mogelijk CERES), kapt. J.H. Bonn, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het pinkschip NORGE, kapt. Lars Jongensen, en het smakschip de VROUW HELENA, kapt. Joseph Bolwien, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 23 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, met hout van Noorwegen, en het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen. Uitgezeild de smakschepen de VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Bruns, met ballast naar Noorwegen, de GOEDE INTENTIE, kapt. Feike J. van der Veer (opm: Taeke J. van der Veer), het FORTUIN, kapt. Jacob Jans, beide met pannen naar de Oostzee en het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. Egbert L. Tiktak, met ballast op avontuur.
Den 24 dito binnen gekomen het smakschip de CATHARINA, kapt. Haije Velthuis, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip CATHARINA, kapt. D.E. Brosieer (opm: D.E. Bronger), ledig naar Workum en het smakschip de EENDRAGT, kapt. D.E. Speelman, met ballast op avontuur.
Den 25 dito uitgezeild het kofschip NEPTHUNUS, kapt. Harmanus Harmens, met schors naar Hull.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, Notaris te Sneek, presenteert op woensdagen den I september 1819, bij de beschrijving, ten huize van de logementhouder Dalsma, in den Witten Arend, en den 15 daaraanvolgende, bij de finale palmslag, ten huize van R. Remkes, logementhouder in het Wapen van Sneek aldaar, telkens des avonds ten 6 uren, publiek bij strijk en verhooggeld aan de meestbiedenden te verkopen:
Een kapitale en wel betimmerde huizinge met deszelfs ruime scheepstimmerwerf en schuur, geschikt tot het bouwen van grote schepen, als mede een grote bleek en tuin cum annexis, staande en gelegen aan de Geeuw buiten het Hoogend te Sneek, gequoteerd met (opm: plaatselijk adres) wijk 4, no. 30, bij Hendrik Smidt, als huurder in gebruik, de timmerwerf en schuur 14 dagen na de finale toewijzing, en het huis op den 12 mei 1820 vrij te aanvaarden, bij de daaraf zijnde billetten in het brede omschreven, en waarvan de conditiën bij bovengenoemde Notaris te vernemen zijn.


Datum: 28 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 30 augustus 1819, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild tweedeks eiken Fregatschip, genaamd JULIANA, gevoerd door kaptein G.J. de Groot, lang 87 voet en 5 en 1 half duim, wijd 26 voet, hol 11 voet 3 duim, het verdek 5 voet 5 en 1 half duim, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met deszelfs ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) en andere amunitie van oorlog naar advenant (opm: verhouding); breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop, en berigt bij de makelaars.
(opm: tijdens de veiling werd het fregat voor NLG 11.000 verkocht aan P.J.N. Vereul, Amsterdam; de nieuwe naam werd PAULINA en kapitein Jens Johannesen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 30 augustus 1819, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild eiken Pinkschip, genaamd APRIL, gevoerd door kaptein D.C. de Groot, lang 138 voet, wijd 33 voet 2 duim, hol 16 voet 6 duim, het verdek 7 voet 2 duim, alles Amsterdamse maat; gemonteerd met deszelfs ijzeren gotelingen (opm: gietijzeren lichte kanonnen) en andere ammunitie van oorlog naar advenant (opm: verhouding); breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop, en berigt bij de makelaars. (opm: op 13 maart 1820 werd dit schip opnieuw ter veiling aangeboden, zie RC 020320)


Datum: 31 augustus 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een voor vier jaren gebouwd en extra goed geconserveerd Bunderschip, groot een honderd lasten, met deszelfs complete toebehoren, volgens inventaris, thans liggende te Dordrecht.
Nader informatie te bekomen ten Kantore van Procureur M. van der Wayfort, aldaar op de Nieuwehaven, letter A, No. 434.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Den 9 augustus is te Christiaansand (opm: Kristiansand) met averij binnengelopen het schip LARINIA, met koper en ijzer, van Stockholm naar Amsterdam. (opm: vermoedelijk buitenlander)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Nederlandse kofschip de GOEDE VERWACHTING, gevoerd door kapt. Roelof Hansen, om spoedig (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg & Comp, cargadoors aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 26 augustus uitgezeild het smakschip WILLEM OLIVIER, kapt. Klaas P. Faber, met ballast naar Frankrijk, en het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met Boter naar Londen.
Den 27 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klasen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofscheepje CEERUS, kapt. J.H. Bonn, met muursteentjes naar Norden, het sloepschip AMBLER, kapt. James Metschell, met boter naar Londen en de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. Thomas Smid, met pannen naar de Oostzee, de MARIA, kapt. Paul Sepsen, met pannen naar Husum.
Den 28 dito binnen gekomen de kofschepen de HERSTELLING, kapt. Jan R. Kuiper en de MARIA ELISABETH, kapt. M. Hollem, beide ledig van Amsterdam. Uitgezeild het smakschip SNELHEID, kapt. Wolter H. Smid, met ballast naar Noorwegen.
Den 29 dito uitgezeild het brikschip AMPHION, kapt. Peter Lehl, met ballast naar de Oostzee.


Datum: 02 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Daar er verscheidene aanvragen door particulieren gedaan zijn, om, met de thans hier liggende schepen, ten hunnen kosten, naar de Braziliën te stevenen, zo worden de genen, die dit verlangen, verzocht zich aantemelden bij de cargadoors Nobel en Holzapffel, op de Binnenkant bij de Schipperstraat, No. 37, te Amsterdam, en nadere informatiën daaromtrent te bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een bij uitstek snelzeilend Schooner-brikschip, groot circa 60 lasten, voorzien van een complete inventaris. Te bevragen bij de makelaar F. van Dam te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Bij gelegenheid van ’s Konings verjaardag heeft men op de Nieuwe Werf te Vlissingen de nodige toebereidselen gemaakt, om een schip van 84 stukken op stapel te zetten, hetwelk de ZEEUW zal genaamd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Men heeft in Lloijds Koffijhuis berigt van het eiland Mauritius (Isle de France) van den 11 mei, dat bij het eiland Diego Garcia een Hollands oorlogschip van 80 stukken (opm: linieschip ADMIRAAL EVERTSEN, commandant Q.M.R. Ver Huell, zie BC 100719 en 170719, RC 160919, LC 280919 en 071019 en RC 271119), met specerijen beladen, op strand zoude zijn geraakt; dat de Admiraal en de Commissaris-Generaal, die zich aan boord van hetzelve bevonden, met honderd man der equipagie behouden op Mauritius waren aangekomen, en dat omtrent tweehonderd man op het eiland Diego Garcia waren achter gebleven.


Datum: 03 september 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Tjalk, lang 60 voet, wijd 12½ voet en hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen. Hetzelve is liggende op de Grachtswal, bij Leeuwarden; te bevragen bij Wieger Pieters van der Woude, die in alle billijkheid wil handelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen Den 29 augustus binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, en het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, beide met ballast van Londen.
Den 30 dito uitgezeild de smakschepen de VROUW MARGARETHA, kapt. Geert Piebes, de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, beide met ballast naar Noorwegen, de kofschepen de VROUW GRIETSINA, kapt. Klaas J. de Groot, met ballast naar de Oostzee, de JONGE SIKKO, kapt. Rinse H. Smids, met ballast naar Noorwegen, het tjalkschip de JONGE WIERD, kapt. Claas W. van den Berg, met pannen naar Hamburg.
Den 31 dito binnen gekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen.
Den 1 September uitgezeild het kofscheepje de GOEDE HOOP, kapt. Ulrich Hanssen, met muursteentjes naar Carolinerzijl (opm: Carolinensiel), het kofschip de VROUW MARGARETHA, kapt. H.B. Duhn, met pannen naar Fredrikstad.


Datum: 04 september 1819


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

H.U. Sterling, Ontvanger der Domeinen van Dordrecht en Oud-Beijerland, adverteert, dat de verpachting van het ponte- en schuiteveer van den Wieldrechtschen polder op ’s Gravendeel, vice versa, op zaterdag 11 september 1819 bepaald (opm: zie DC 190819), wordt uitgesteld, tot nader advertentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Goes, 31 augustus. Heden zijn voor het eerst, over het nieuwe aangelegde ponteveer, tussen Noord- en Zuid-Beveland, te Cortgeen (opm: Kortgene), 4 chaisen (opm: sjees, tweewielig rijtuig) en 8 paarden, met het beste gevolg overgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd het schip VROUW GESINA, kapt. H.P. Hazewinkel, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Te koop of te bevrachten: het snelzeilende gekoperde Nederlands schip PRINS BLUCHER, kapt. Kerr, metende 253 tonnen per register, zijnde wel gewapend en voorzien in alle opzichten voor een zeereis en liggende thans op deze rede en gereed om een lading in te nemen. Adres bij de heren Deans, Scotte & Co.
Batavia, den 23 augustus 1819.


Datum: 07 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Kapt. T.K. Kleijn, van Surinamen, den 31 augustus in Texel binnen, heeft den 17 dito, 8 mijlen N.O. van Lezard (opm: Lizard), gepraaid het schip (opm: pink) JAN EN CORNELIS, kapt. J. Duijff, van Amsterdam naar Batavia, en die zelfde dag gezien het schip ALMELO, kapt. R. Smit, van Amsterdam naar Curaçao; ook is hij den 27 juli op 35º40’ N.B. en 52 mijl bewesten de Piek van Tenerife gepasseerd een schooner, genaamd MARTELIJ OF BURLEPORT; zijnde zonder volk en vol water.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 september. Bij Loba (opm: waarschijnlijk Łeba, 54º45’ N.B. 17º32’ O.L.) is gestrand het schip MAGNEET, kapt. J.M. Streeg, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk); de lading zal denkelijk geborgen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Den 30 augustus was op de hoogte van Douvres (opm: Dover) het schip LATONA, kapt. Lovie, van Demerarij, en diezelfde dag op de hoogte van Wight het schip FREDERIK, kapt. Eggers (opm: fregat FRÉDÉRIQUE, thuishaven Antwerpen, kapt. Coenrad Peters Eggers), van Kaap-Henrij (opm: Cape Henry, V.S.) naar Antwerpen; hetzelve was den 17 juli gezeild en zou in september gevolgd worden door het schip die FRIEDE, kapt. Miedling, naar Bremen gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Kapt. R.S. Nannings, voerdende het schip de AFRIKAAN, den 2 dezer van St. George d’Elmina (opm: Ghana), vanwaar hij den 28 juni vertrokken was, in Texel binnengekomen, rapporteert, dat een maand voor zijn vertrek, 8 mijlen van St. George d’Elmina, een gedeelte der equipagie van het schip de DRIE VRIENDEN, kapt. C. Tol (opm: schoener, kapt. Casper Toll), van Fernambucq (opm: Pernambuco, thans Recife) naar Amsterdam gedestineerd, gerevolteerd (opm: gemuit) had, welke, na de kapitein, deszelfs zoon en stuurman vermoord te hebben, het schip in de lucht hebben laten springen; vier man, welke niet onder de revolterende behoorden, hebben zich door de vlugt gered, waarvan drie man (als zijnde een op de kust gestorven) door gemelde kapitein Nannings zijn overgenomen en alhier aangebracht. (opm: zie ook LC 250120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 september. Te Surinamen zijn gearriveerd de kapiteins W. Swart en M. Koos van Amsterdam, eerstgemelde in 33 dagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 september. Kapitein Veen, met het schip de MORGENSTER van Marennes te Ostende gearriveerd, rapporteert te hebben gepraaid het schip JUNGFRAU EMILIE, kapt. Hansen, van Altona; komende van Curaçao en bestemd naar Hamburg of Altona, welke kapt. Hansen aan gemelde schipper Veen verzocht heeft door de nieuws papieren (opm: kranten) bekend te maken, dat op den 29 juni l.l. behouden te Curaçao is gearriveerd het schip AMSTERDAM, kapt. Blok, komende van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Den 4 dezer liep alhier van stapel, onder een grote menigte aanschouwers, van de werf De Naarstigheid, van de Scheeps-bouwmeesters Joh. De Jong en P. Kortlant, het eerste, sinds de omwenteling van 1813, nieuw gebouwd Rotterdams Middelburgs Beurtschip, genaamd de JONGE NICOLAAS CORNELIS, voor kapt. R. Schott.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Die iets te vorderen heeft, wegens logement, hetzij te Dordrecht, aan de Mijl of te ’s Gravendeel, van de Zwitserse colonisten, thans op hun vertrek gereed liggende te ’s Gravendeel, vervoegen zich dadelijk aan de Commissaris van Politie, Buys ’t Hooft, te Dordrecht. (opm: zie RC 030819)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Sedert enige dagen is aan ons eiland een begin gemaakt met de inscheping der onder de Mijl en te ’s Gravendeel gekantonneerde naar Brazilië bestemde Zwitserse emigranten; zijnde er thans reeds geplaatst op het schip de URANIA 460, op de DAPHNE 240 (opm: Hamburgs fregat), en op de TWEE CATHARINA’S ruim 360. Er bevinden zich geen gevaarlijke zieken bij deze Zwitsers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 september. Gisteren morgen ten 6 ure is van hier een compagnie van het alhier in garnizoen liggend bataljon Zwitsers naar Hellevoetsluis vertrokken.

Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend. Den 25 augustus aangekomen JONGE PIETER, J. Heye, van Ostende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 2 september uitgezeild het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klaasen, en het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klasen, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nafelij, met ballast van Leith. Uitgezeild de kofschepen MARGARETHA, kapt. G.G. Bakker, met pannen naar Welftum, ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met schors naar Leverpool (opm: Liverpool), de smakschepen JETSKA CORNELIA, kapt. L.C. de Boer (opm: Lourens Koerts de Boer), met hoepels naar Bergen, de VROUW CATHARINA, kapt. Haije H. Velthuis, met ballast naar Noorwegen, het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met boter naar Londen.
Den 4 dito binnen gekomen het smakschip (opm: tjalk) MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, ledig van Amsterdam. Uitgezeild het schonerschip HOPE, kapt. Wm. Banfild, rnet Boter naar Londen.


Datum: 09 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 september. Het Nederlands oorlogschip de PRINS FREDERIK van 80 stukken lag in de Simonsbaai, van Batavia komende, met een kostbare lading van specerijen; hetzelve zal spoedig naar Holland afzeilen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een Zeeuwse Poonschuit, groot 25 lasten, zijnde afgetuigd, kunnende gebruikt worden tot een ligter of zeilschuit; alsmede twee zwaarden, rol, houten en ijzeren overloop, enz.
Adres bij G. van den Heuvel, op de Korte Haven, wijk A, No. 112, te Schiedam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Den 29 augustus l.l. is door de loodsschipper C.J. Duinker bij het eiland Wight gepraaid het schip MAASSTROOM, P.S. Kuil, van Brest naar Riga, en den 30 dito een kofschip hetwelk de vlag had No. 151. (opm: de naam van de kapitein en de kof kon niet worden vastgesteld)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 september. Van Batavia (opm: Djakarta) wordt, van den 6 april, het volgende gemeld:
Zr.Ms. brik IRENE, kapitein-luitenant E. Lucas, den 4 december l.l. (opm: 1818) uit Texel gezeild, is den 1 april te Batavia gearriveerd. Men kan de reis voorspoedig heten, wanneer men daarvan afrekent vijf dagen, dat dezelve, met contrariewind, in de Noordzee heeft gekruist, drie dagen te Tenerife en twee dagen te Tristan d’Acunha (opm: Tristan da Cunha), om zich te verversen, heeft gelegen. Alles was wel aan boord en men had geen doden op reis gehad. Ook is aldaar (opm: Batavia) gearriveerd Zr.Ms. korvet van oorlog AJAX, kapitein-luitenant Fuchs, van Hellevoetsluis, laatst van Rio-Janeiro.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. De PRINS WILLEM DE EERSTE (opm: hoeker WILLEM DEN EERSTEN), kapt. J. Abes, van Batavia, is den 26 juni aan de Kaap de Goede Hoop gekomen, in een bedroefde staat, hebbende het roer verloren, en zo lek dat onophoudelijk aan de gang moesten gehouden worden.
Op 20 mei sloeg de bliksem, op 34º36’ Z.B. en 29º O.L, in een van deszelfs masten en verbrandde een zeil. Den 20 juni werd het in grote nood ontmoet door de NIMROD, kapt. Gulliver, die het naar de Kaap vergezeld heeft. (opm: zie RC 161219 en 220120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Het schip FLORIAT COMMERCIUM (opm: Bloeiende Handel), Rieverts, van Schiedam, is bij Formby (opm: 53º33’ N.B. 3º06’ W.L.) op strand gedreven; de equipage is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Den 3 dezer bevond zich op de hoogte van Start (opm: Start Point) het schip ARIADNE, van Java naar Rotterdam; zijnde zeer lek; hetzelve was den 28 maart vertrokken.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Volgens brief van Curaçao van den 24 juli, zou het schip (opm: brik) de GOEDE TROUW, kapt. C. Möller, den 26 dito van daar naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 10 september 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwe Zijlen (opm: bij Dokkum). Den 16 augustus binnen gekomen het tjalkschip de JUFVROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, met ruw zout van Leverpool (opm: Liverpool).
Den 21 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LAULINA (opm: VROUW LOLLINA), kapt. J.H. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 24 dito binnen gekomen het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Kuiper, met eiken balken van Hamburg.
Den 25 dito binnen gekomen het tjalkschip HENRIKE, kapt. J. Parrel, met eiken en grenen balken van Hamburg en het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Gosen, met hout van Noorwegen.
Den 26 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW SABINA, kapt. J.D. Duintjer, met hout van Arensdahl (opm: Arendal).
Den 27 dito binnen gekomen het smakschip de JONGE SOPHIA, kapt. J.W. Moesker, met hout van Noorwegen en het smakschip (opm: tjalk) de VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, met hout van Arensdahl (opm: Arendal). Uitgezeild het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. L.G. Dubblinga, op avontuur.
Den 29 dito uitgezeild het tjalkschip de VROUW ALIDA, kapt. J.A. Bleeker, met huispannen en steen naar Dantzig (opm: Gdansk).
Den 2 september uitgezeild het smakschip de VROUW LAULINA (opm: VROUW LOLLINA), kapt. J.H. Visser, met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW CATHARINA, met koolzaad naar Amsterdam.
Den 5 dito uitgezeild het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Gosen, met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop op zeer aannemelijke conditiën: een half Trekveer en Schip, met alle deszelfs toe en aanbehoren, varende van Leeuwarden op Sneek en vice versa; nader onderrigt, dienaangaande, te bekomen bij A.J. Posthuma, in de Groote Hoogstraat te Leeuwarden. (opm: zie LC 170919)


Datum: 11 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 9 september. Het heeft Zijne Majesteit, bij besluit van den 24 augustus j.l, La. O, No. 20, goedgunstiglijk behaagd, de Heer Minister voor de binnenlandse zaken te magtigen, naar aanleiding van een aan Hoogstdezelve gedaan verslag, van een, op den 29 april dezes jaars, aan opgezetenen van het eiland Schokland, overgekomen ongeluk, door het omslaan van een vaartuig, aan de schipper en verdere manschappen van ’s Rijks jagt de BOREAS, met name Willem Jansen, Jan Kaanis, Jan Strootman, Jacobus Steinhart, Jacobus Goudron, Jacobus Breedraa en Fieke Bootsema, Hoogstderzelver bijzondere tevredenheid te betuigen over de door hun bij die gelegenheid toegebragte redding der manschappen van het voorschreven vaartuig, en om aan de gedachte schipper een gratificatie van NLG 50, of wel een geschenk in zilver van die waarde, naar zijn keuze, in Zijner Majesteits naam uit te reiken, en om voort aan ieder der gezegde manschappen van het jagt een beloning van NLG 25 toe te kennen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. De slang, welke zich, gedurende de terugreis van Batavia, in Zijner Majesteits fregat MARIA VAN REIGERBERGEN heeft opgehouden, door zijn verblijf aldaar tot een zekere mate van makheid gekomen, en nu in het ontruimde schip te Medemblik gevangen geworden was, werd gisteren alhier aan ’s Konings Marine-werf gebragt, en van daar naar Leijden gezonden, hebbende de Zeekapitein Groot, het bovengemelde fregat gevoerd hebbende, goedgevonden, denzelven aan het Museum aldaar aan te bieden. Volgens bekomen informatiën is dit dier lang 16 à 17 voeten, terwijl het ligchaam de dikte van een mans arm heeft, en behoort hetzelve tot de onschadelijke soort van slangen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Kapitein Nieuwland, in Texel van Londen binnengekomen, rapporteert, dan hij den eersten van deze maand, des morgens circa 10 uren, 8 mijlen van de Engelse kust, in de Noordzee, in goede staat gepraaid heeft een ’s Lands brik, enige dagen tevoren uit Texel gezeild; waarschijnlijk is dit de brik DE COURIER geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Den 28 april is door een Portugese brik op 12º53’ Z.B. 26º37’ (opm: Wester-)lengte in goede staat gepraaid het fregatschip CORNELIA SARA, kapt. J. Marcussen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Kapt. P. Baldwin, voerende het schip SIDNEIJ, van Samarang den 6 september in Texel binnen, heeft den 6 mei in de Straat Sunda gepraaid het schip WATERLOO, kapt. Dirk Hensken, van Amsterdam naar Batavia (opm: zie RC 010619).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Te Plijmouth is binnengelopen Zijner Majesteits oorlogsbrik DE GIER, kapitein L. Hooft, uit Helvoetsluis naar de Middellandse Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 september. Volgens brief van de Super-carga (opm: functionaris gemonsterd voor het toezicht over de lading; in het algemeen in dienst van de charterer die het schip bevracht) van het schip CATHARINA AGNESE, kapt. J. Nogues, van Port-au-Prince naar Amsterdam gedestineerd, te Charleston met schade binnengelopen, gedateerd Charleston den 27 juli, zou het gemelde schip, alzo de reparatie van de zigtbare schade alleen 15000 dollars bedragen en drie à vier maanden tijds daar mede verlopen zoude, den 30 dito voor assuradeuren rekening publiek verkocht worden; de goederen zouden overgeladen worden in het schip CHARLES EN HENRIJ, kapitein J. Casdorp, waarmede ook de gemelde Super-carga overkomen en hetwelk de 10 of 12 augustus vertrekken zou.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Kapt. P. Baldwin, voerende het schip SIDNEY van Samarang, den 6 september in Tessel binnen, heeft den 6e mei in de Straat Sunda gepraaid het schip WATERLOO, kapt. D. Hensken van Amsterdam naar Batavia en den 19 augustus op 36' noorderbreedte, 38 ½ westerlengte; mede in goeden staat het Bremer schip JANUS, kapt. J.H. Wendt van Bremen naar Baltimore.
(opm: het Amerikaanse fregat SIDNEY, bouwjaar 1792, zou in 1821 als ARINUS MARINUS onder kapt. J. Hahn onder Nederlandse vlag gaan varen)


Datum: 14 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. Volgens een brief van kapt. B. Wildeman, voerende het schip MINERVA, van Amsterdam naar Genua en Livorno gedestineerd, in dato 7 september, was hij den 30 augustus op de hoogte van Wight door een storm overvallen en tot omtrent Douvres (opm: Dover) teruggedreven; het schip door geweldig slingeren zeer lek geworden zijnde, had hij besloten naar Ostende te zeilen, waar hij dan ook den 6 september was aangekomen; hij had toen geen groot lek, maar wel het roer van achter aan de haken (opm: roerpennen) los bevonden; bijaldien het schip lek bleef zou hij moeten lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. Kapt. C. Swaan, voerende het schip FRANKLIN (opm: fregat, gekomen van Batavia), meldt van Sourabaija van den 8 maart, dat aldaar lagen de schepen la JEUNE ANNETTE (opm: driemaster, thuishaven Brugge), kapt. G. van den Broeke, naar Ostende, en FLORA, kapt. W. Tiedeman (opm: William Tieman), naar Amsterdam gedestineerd; beiden waren bezig rijst te laden; alsmede het schip ARINUS MARINUS (opm: fregat), kapt. A. Langeveld, door het Gouvernement bevracht naar Amboina (opm: hoofdplaats van Ambon).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag den 5 oktober 1819, des avonds om 6 uren, zal men op Regterlijk Gezag en ten verzoeke der Beneficiaire (opm: begunstigde) Erfgenamen van wijlen schipper Marinus Vroegop, te Goes, in het Schippershuis, publiek verkopen: Een Sprietschip, met deszelfs staande en lopend want en complete inventaris. Nadere informatie te bekomen bij de Advokaat Van der Meer Mohr en de Notaris Lankhorst, te Goes voormeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip ANNA SOPHIA, kapt. Joachim Mungaar, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zr.Ms. schip van oorlog PRINS FREDERIK, kapitein Van Senden, is op 20 juli van Kaap de Goede Hoop naar Holland onder zeil gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Leijden, 9 september. Dezer dagen is in de diergaarde, behorende bij de kruidtuin van de universiteit hier ter stede, aangekomen een levende slang, lang 16 à 17 voet en in het midden een dikte hebbende van een zware mans arm. Dit merkwaardige dier is van Java herwaarts gebracht in Zr.Ms. fregat MARIA REIGERSBERGEN. Hetzelve is daar jong en geenszins volwassen aan boord gekomen en heeft zich gedurende de overtocht onder in het schip opgehouden, alwaar het zich met ongedierte voedende, zijner tegenwoordige wasdom heeft bereikt. Hetzelve behoort tot de onschadelijke soort van slangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Onder 6 april wordt uit Batavia geschreven: Zr.Ms. brik IRENE, kapitein E. Lucas, de vierde december l.l van Texel gezeild, is de eerste dezer alhier gearriveerd. Men kan de reis voorspoedig heten, wanneer men daar van afrekent 5 dagen dat dezelve met contrariewind in de Noordzee heeft gekruist, 3 dagen te Teneriffe en 2 dagen te Tristan da Cunha, om zich te verversen, heeft gekregen. Alles wel aan boord en men heeft geen doden op de reis gehad. Ook is aldaar gearriveerd Zr.Ms. korvet van oorlog AJAX, kapitein-luitenant Fuchs, van Hellevoetsluis, laatst van Rio de Janeiro.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 mei. Zr.Ms. korvet VENUS, kapitein Van Schuler is den 12 april uit de Molukken te Sourabaya aangekomen, aan boord hebbende Generaal De Kock, gewezen gouverneur van gezegde eilanden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Annoncering. Mr. Berghuis van Woortman, openbaar notaris, in het kanton Veendam, zal, ten verzoeke van de koopman J. Wilkens, op zaturdag 18 september 1819, des voormiddags te 10 uren, bij de houtzaagmolen aan het Dwarsdiep, te Veendam, publiek, onder houtkopers, van de houthandel hun kostwinning en hoofdbedrijf makend, veilen en verkopen:
Drie smaksladingen, nieuw van Soenwater (opm: afkomstig uit Oudsoen, Oslofjord) aangevoerd, Noors vuren hout, bestaande in extra zware maats en bovenmaats balken, juffers, kolders en spieren, van onderscheidene lengte.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 6 september binnen gekomen het brikscheepje THOMAS, kapt. Wm. Watton, met ballast van Londen en het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, met hout van Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, met hennip van Petersburg.
Den 8 dito binnen gekomen het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurien J. Schuuring, met hout van Nerva.
Den 9 dito binnen gekomen het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met ballast van Londen. Uitgezeild het kofschip de HERSTELLING, kapt. Jan R. Kuiper, met schors naar Leverpool (opm: Liverpool).
Den 10 dito uitgezeild het schonerschip LIVELEY, kapt. Wm. Baijes, met boter naar Londen.
Den 11 dito uitgezeild het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met boter naar Londen.


Datum: 16 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Te Texel binnengekomen R.H. Zaaghoorn, van Lübeck, met zware lekkagie en verlies van zwaard.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Volgens berigt van den 7 september wordt gemeld, dat onder andere zeeroverijen, in de West-Indiën gepleegd, een open boot, met tien of twaalf personen bemand, den 9 juli op de Mississippi gekomen zijnde, aldaar gedurende een verblijf van zes dagen verscheiden schepen beroofd heeft, waaronder een Hollands galjoot, genaamd FORTUNA, welke kapitein, zich teweerstellende, verscheidene wonden zou bekomen hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 september. Het volgende is een extract (opm: uittreksel) uit een brief van Londen, in dato 10 September 1819 (opm: zie ook RC 020919 en volgende berichten).
Het ongeluk van het oorlogsschip (opm: linieschip) de ADMIRAAL EVERTSEN zal bij u reeds bekend zijn, doch een aantal matrozen reeds hier van dat schip zijnde en zich bij de Consul-Generaal hebbende aangediend, kunnen wij U enige bijzonderheden opgeven, die u misschien van andere wegen niet bekomen zult hebben.
De ADMIRAAL EVERTSEN was geen 14 dagen uit Straat Sunda of met een harde voor de wind begon de lekkage overal in het schip; de grote steng en enige ra’s braken; de grote- en fokke mast sprongen; elf dagen is er met alle macht gepompt moeten worden en de koers werd gesteld naar het eiland Diego Garcia, om zo mogelijk het leven te redden; den 9 april zagen zij dat eiland en een Amerikase brik, die daar kokosnoten lag te laden, kwam naar hun toe op de noodschoten, die zij deden, en met behulp van dezelve en met sloepen van de EVERTSEN werd de equipage op dat eiland gebracht. Er is maar één landingsplaats; niets is geborgen, alleen enige papieren, geen kleren van officieren of volk. Dezelfde avond is het schip gezonken.
Op het eiland Diego-Garcia zijn alleen vijf á zes witten, en circa twee honderd negers, meest geëstropieerde (opm: verminkten), die van kokosnoten, schildpadden en vis leven. Zijne Excellentie de Schout-bij-nacht en Zijne Excellentie de Heer Elout, met de equipage, zijn daar tien à elf dagen geweest, eer de brik gereed was, waarin die heren en honderd man, bij loting uit de driehonderd, zich begaven naar Mauritius, weinig meer dan beschuit of kokosnoten voor victualie hebbende; twee honderd man zijn achtergelaten onder commando van de kapitein en enige officieren; den 10 mei is de brik op Mauritius gekomen; de Heer Doeff, gewezen Opperhoofd van Japan, was aan boord van de EVERTSEN; zijn vrouw is op zee gestorven. Nog zes matrozen zijn heden bij de Consul-Generaal geweest, die den 18 mei van Mauritius zijn vertrokken; toen zou de Schout-bij-nacht het schip DE VREDE VAN DORDRECHT (opm: fregat VREEDE VAN DORDRECHT) gehuurd hebben, om hem en de equipage en Zijne Excellentie de Heer Elout naar Nederland over te voeren, doch deze zijn schade nog niet hersteld hebbende, zou het nog wel 6 weken aanlopen na de tijd, dat deze matrozen wegzeilden, eer dit schip gereed zoude zijn, en eer de brik met de andere tweehonderd man aldaar zoude zijn aangekomen.
Er moeten nogal wat specerijen in de EVERTSEN geweest zijn, en wat ook jammer is, enige kisten met curiositeiten en andere present-goederen voor de koning en anderen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Den 9 september is van Portsmouth vertrokken het aldaar binnengelopen schip (opm: galjas) COLLETTA ET CHARLOTTA, kapt. Claeys, naar Bilbao.


Datum: 17 september 1819


Krant:
 GHC - 's Gravenhaagsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brugge, 14 september. Sedert enige dagen ziet men hier ene menigte schepen binnen onze haven aankomen, waarvan men geen denkbeeld gezien heeft sedert den Amerikaanse oorlog, waaronder enige voor rekening van de heeren broeders Synave (opm: Sinave), De Lescluze en zoon, Saney, Moke, Craene, Belpaire, en een groot gedeelte voor rekening of aan de consignatie van Mr. De Baere, nieuw koophandelhuis, dat zich alhier kortelings geplaatst heeft; dit geeft een levendig uitzicht en trekt veel wandelaars langs den kant waar die liggen, om de werkzaamheden van het lossen na te zien. Het schip de DIANA, zal in 't kort gereed zijn om ene tweede reis naar Batavia aan te nemen, en men verzekert dat het schip de JONGE PIETER daarna zal opgetakeld worden, waarna men met de HARMONIE ook enen aanvang zal nemen om op te timmeren en op Batavia te varen; dus met de ZELIMA, die zich thans te Batavia moet bevinden of reeds op de terugreis is, ene ongemene uitrusting van vier Oost-lndiënvaarders zal uitmaken voor rekening van de achtingswaardige heeren broeders Synave. Men verwacht met genoegen het pink-schip LA JEUNE ANETTE, kapitein van den Broeke, van Batavia, aan de heren de Lescluze en Zoon, welk reeds te Ostende binnen gekomen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De 27ste van vorige maand is een Hollandse scheepsdivisie, bestaande uit het linieschip WILLEM I, benevens de fregatten de RIJN en de DIANA, ter rede van Toulon gekomen.
Daar zij van Messina kwam, heeft zij een quarantaine van 10 dagen moeten houden. Zij maakt zich gereed om in de Middellandse Zee te kruisen, waarna zij tegen half oktober te Toulon terug zal komen om er te overwinteren.
Van Malta vernamen wij, dat het Nederlandse eskader ook dat eiland had aangedaan en dat de vice admiraal Braam er met al des eer, aan zijn rang verschuldigd, ontvangen was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 13 september binnen gekomen het kofschip de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. Klaas L. Domenie (opm: ook Klaas Lucas Domenij), ledig van de Lemmer.
Den 14 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, met raapzaad van schulpenzijl en Busum, naar Amsterdam gedestineerd; komt alhier binnen door lekkagie en onderscheiden schaden, moet lossen om te repareren. Uitgezeild het kofschip de HOPENDE VISSER, kapt. Michiel van den Berg, met schors naar Leverpool (opm: Liverpool).
Den 15 dito binnen gekomen het tjalkschip de JONGE HENDRIK, kapt. Gerrit Tonnis Nijland, met hout van Oudsoen, en het kofschip MAGDALINA, kapt. H. R. Lutje, met hennep en lijnzaad van Riga. Uitgezeild het kofschip SUCCES, kapt. Wolbert W. Lange, met ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notarissen Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga en J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zullen op maandagen den 4 oktober 1819, bij de provisionele (opm: voorlopige), en den 18 dito bij de finale palmslag, telkens des avonds ten 6 uren, ten huize van W. Morra, in het Lemster Veerhuis op de Nieuwestad, te Leeuwarden, in het openbaar verkopen: een half Trekveer en Schip cum annexis, varende van Leeuwarden op Sneek en visa versa, bevaren geweest door wijlen Sikko Willems Huizinga, den 1 November 1819 voor de koper te aanvaarden. (opm: zie LC 100919)

Krant:
 GHC - 's Gravenhaagsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brugge, 14 september. Sedert enige dagen ziet men hier ene menigte schepen binnen onze haven aankomen, waarvan men geen denkbeeld gezien heeft sedert den Amerikaanse oorlog, waaronder enige voor rekening van de heeren broeders Synave (opm: Sinave), De Lescluze en zoon, Saney, Moke, Craene, Belpaire, en een groot gedeelte voor rekening of aan de consignatie van Mr. De Baere, nieuw koophandelhuis, dat zich alhier kortelings geplaatst heeft; dit geeft een levendig uitzicht en trekt veel wandelaars langs den kant waar die liggen, om de werkzaamheden van het lossen na te zien. Het schip de DIANA, zal in 't kort gereed zijn om ene tweede reis naar Batavia aan te nemen, en men verzekert dat het schip (opm: pink) de JONGE PIETER daarna zal opgetakeld (opm: de tuigage gereed gemaakt) worden, waarna men met de HARMONIE ook enen aanvang zal nemen om op te timmeren en op Batavia te varen; dus met de ZELIMA, die zich thans te Batavia moet bevinden of reeds op de terugreis is, ene ongemene uitrusting van vier Oost-lndiënvaarders zal uitmaken voor rekening van de achtingswaardige heeren broeders Synave. Men verwacht met genoegen het pink-schip LA JEUNE ANNETTE, kapitein van den Broeke, van Batavia, aan de heren de Lescluze en Zoon, welk reeds te Ostende binnen gekomen is.
RC 190920
Londen, 15 september. Het schip BARONES VAN DE CAPELLEN, Cumbernon (opm: fregat BARONESSE VAN DER CAPELLEN, thuishaven Oostende, kapt. F.F. Cambernon), is den 15 maart van Bengalen naar Batavia en Antwerpen vertrokken.


Datum: 18 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. Te Terschelling binnengekomen B. Tours van Nerva, met zware lekkagie en ontramponeerd roer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. In brieven van Texel, van den 13 en 14 september, wordt gemeld, dat het schip de VROUW ANNA, kapt. R.J. Saaghoorn, van Lübeck naar Amsterdam gedestineerd, tussen Vlieland en Terschelling op lager wal met harde noordelijke wind bezet (opm: aan de grond) geweest zijnde, zwaar had moeten zeilen, waardoor het zeer lek geworden was, een zwaard, topzeil en touwwerk verloren had, en die ochtend door hulp van volk, onder gestadig pompen, in de haven van Texel gebragt was; daar hetzelve 1 en 1 halve voet water in had gehad, was de lading, inzonderheid de weedasch (opm: potas van wede; werd destijds gebruikt bij de bereiding van verven, zepen enz.) en hennep, zwaar beschadigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. Volgens rapport is in Terschelling vol water binnengesleept een tjalk, geladen met zand; de naam onbekend.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. Volgens een brief van kapt. Klaas Auke Blaauw, voerende het schip de JONGE AUKE, van Kadix (opm: Cadiz) naar Amsterdam gedestineerd, in dato Brest den 2 september 1819, was hij, na bij Heisant (opm: Ouessant) tussen de klippen gezeten te hebben, zonder schade ter rede van Brest gekomen. Volgens brief van de Nederlandse consul te Brest heeft gemelde kapitein reeds den 6 dito de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 september. Volgens berigt, in het Zeemans-Collegie ontvangen, heeft kapt. L.M. Hoffman, van Middelburg te Demerarij gearriveerd, den 21 mei op 31º49’ N.B. 27º21’ lengte west van Greenwich, in goede staat gepraaid het schip de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.D. Visser, van Amsterdam naar New-Orleans.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Passage naar Amsterdam per het snelzeilend Nederlands pink-schip de GRAAF BULOW, kapt. J.J.D. Scharmberg, gereed om tevens ultimo dezer maand te vertrekken. Adres bij C.J. Smulders & Co.
Batavia, den 2 september 1819.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Cornelis van der Werff Bzn, te Dordrecht, is voornemens, op maandag 1 november 1819, des morgens elf ure, ten huize van Jan Heere, commissionair, in de Palingstraat aldaar, te veilen, en dadelijk daarna, bij afslag, te verkopen: een welbezeild Gaffelschip, genaamd de VROUW MARIA VAN UTRECHT, lang over steven 75 voet, wijd op zijn berghouten 19½ voet en hol op zijn uitwatering 8 voet, alle Amsterdamse voeten, en over zulks ongeveer groot zestig lasten, met deszelfs opstaande en lopende want en verdere bijbehorende goederen; wordende hetzelve bevaren door schipper Hermanus Cornelis Zwart, van Utrecht. Welk schip, veertien dagen voor de verkoop, ter bezichtiging zal liggen in de Wollewevershaven, voor de woning van gemelde Jan Heere, bij wie hetzelve, tot acht dagen voor de verkoop, uit de hand te koop is. Zegt het voort.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Een ieder wordt gewaarschuwd om aan geen der equipagie van het te Dordrecht liggend Amerikaans brikschip ARIADNE, gevoerd door kapt. W.S. Cowpland, enig crediet te geven, zonder order van de kapitein, alzo daarvan door hem, nog door iemand anders de betaling zal geschieden.


Datum: 21 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 september Te Terschelling is J.L. Witkop van Busum binnengekomen met zware lekkagie, zeilt in het Gat van Terschelling om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW ALIDA, kapt. Tijmen Swiers, ZELDENRUST, kapt. P. de Gorter, SPECULATION, kapt. R.E. Brouwer, en de VROUW MARGIJNA (opm: smak VROUW MARGINA), kapt. D.J. Oortjes, alle vier van Bergen met stokvis en traan, en ADRIANUS CATS, kapt, Dirk Sikkes Manje, van Riga, met haver en rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het geëerd publiek wordt bericht, dat Cornelis van Klaveren, veerschipper van het Nieuwe Veer op het Eiland van Dordrecht op de Lage Zwaluwe, zijn ontslag daarvan heeft verzocht en bekomen, en in deszelfs plaats, bij besluit van Z.E. de Heer Staatsraad Directeur-Generaal der in- en uitgaande rechten en indirecte belastingen, is aangesteld Bastiaan de Kurvel, reeds sedert twintig jaren schipper van de Lage Zwaluwe op hetzelve Nieuwe Veer, dewelke alle Heren reizigers, welke van dat veer gelieven gebruik te maken, verzekert, dat zij, door hem en zijn mede-schipper Cornelis Pieren, prompt en expediet (opm: snel) zullen worden bediend.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 september. Van den 15 tot den 17 dezer zijn alhier ter rede gekomen:
Voor Antwerpen, de JONGE MEINSINA (opm: smak), kapt. Douwe Hitman, van Petersburg met lijnzaad.


Datum: 23 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen M. Spreeuw van Surinamen; dezelve ligt nog in het gat ten anker; kapitein Doeksen van Archangel, L.G. de Lange van Drontheim, H.H. Bleeker van Veere en M. Sanne van Dramme.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Kapt. De Ronde is den 31 juli vertrokken, en met hem de schepen de GOEDE TROUW en LIEVE MOES. Dezelve heeft bij St. Domingo in goede staat gepraaid, den 4 augustus, de GONNEMIE naar Rotterdam, en ANNA MARIA naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Den 29 september 1819 zal te Middelharnis, Eilande Over-Flakkee, publiek en om contant geld worden verkocht: de romp van een Gaffel-visschuit, lang over steven 68 voeten, wijd 20 voeten, diep 9.3/11e voeten, twee zware en nog nieuwe masten, met derzelver ijzer beslag en banden; alsmede een Boot.
En voorts een grote partij ankers, kabels, zeilen, touwen staand en lopend want, rondhout, vistuig als anders.
Inmiddels informatie te bekomen en uit de hand te koop bij de heren boekhouders A.G. Kolff en P. Noordijk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Kapitein Wigle Swart, in Texel binnen van Surinamen, is den 31 juli van daar vertrokken, hebbende de uit- en thuisreis in drie maanden en 27 dagen volbracht, rapporteert dat zo voor als op den 31 juli van daar gezeild zijn HENRIETTA, P.C. Staghouwer; PARAMARIBO, J.G. Geertsema Jullens; INDUSTRIE, A. Brons; ZAANDAM, R. Krins; SANDRINA CORNELIA, Frederik Groen; JOHANNA PHILIPPINA, Willem de Boer; de VRIENDSCHAP, Jacob Kersjes de Jong; SUSANNA MARIA, C. Doets; de HERSTELLING, R. Maalsteed, en de EENDRAGT, F. Mathielse.
Nog rapporteert gemelde kapitein, dat hij den 11 september bij Portland gepraaid heeft het schip de JONGE AUKE, kapt. Klaas Auke Blaauw, van Kadix (opm: Cadiz) naar Amsterdam, en den 12 dito bij Wight het schip de VRIENDSCHAP, W.S. Hobma, van Amsterdam naar Port-à-Port; alsmede den 14 dito Zr.Ms. oorlogsbrik DE COURIER welke bij Bevesier (opm: Beachy Head) kruiste.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 september. Den 6 september is tussen Schiermonnikoog en Ameland gestrand het schip (opm: brik) THREE JOHNS, kapitein Cooper, van Newcastle naar Amsterdam; het volk is geborgen. (opm: zie LC 210320)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Rutger Hoijman, David Beets, Gerhard Jacob Roland Holst en Hermanus Isaac Rietveld, makelaars, zullen, op maandag den 27 september 1819, des avonds te 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Pinkschip (opm: ook – onjuist - geadverteerd als Fregatschip), genaamd AURORA, gevoerd bij kaptein Albert Ahlers, lang 113 en 1 half voet, wijd 28 voet 6 duim, hol 13 voet 8 duim, het verdek 6 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: zie ook RC 281020)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink, J.H. Schäffer en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 27 september 1819, des v.m. ten 10 uren, te Amsterdam, op de werf van de Mr. Scheeps-timmerman J. Meijjes, in de Kleine Kattenburgerstraat, verkopen: het Pinkschips-hol, genaamd de VROUW TRIJNTJE, gevoerd geweest door kapitein Engel Douwes Dekker, lang 92 voet 5 en 1 half duim, wijd 26 voet 3 duim, hol 12 voet, het verdek 5 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat, alsmede een partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Liggende als nader bij notitie wordt aangewezen, en berigt bij de makelaars. (opm: zie RC 130719, het schip werd in december gesloopt)


Datum: 24 september 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Houtveiling onder Houtkopers
Op donderdag de 30 september 1819, des namiddags te 2 uren, in de Altona, buiten de Steentil-poort, van een grote partij Oosterse en Noordse houtwaren, bestaande in:
Elbinger en Memelse greinen balken en delen, eiken klaphouten, pijp- en tonstaven, Nerva sparren, Noorse vuren en greinen zaagbalken, juffers, kolders, spieren enz; liggende het hout genummerd bij de twee zaagmolens, buiten de Krane-poort; om en bij de molen van W. Arkema en in de Altona, buiten de Steentil-poort; bij de Oliemolen van de heren Hoeksema en in de Vonk, buiten het Kleine Poortje, en de notitiën zijn te bekomen bij de genoemde molens en ten huize van verkoop (opm: te Groningen).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 20 september binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen. Uitgezeild het schoonerschip LUNA, kapt. Robert Cubett, met kaas naar New-Castle.
Den 22 dito uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nafelij, met kaas naar Folkstone en het kofschip HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piebes, met ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 9 september uitgezeild de smakschepen de VROUW CATHARINA (opm: tjalk), kapt. J.B. Mulder en de JONGE SOPHIA, kapt. J.W. Moesker, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 13 dito binnen gekomen het smakschip de BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Karst, met hout van Stettin (opm: Szczecin). Uitgezeild het tjalkschip HENRIKA, kapt. J. Parrel, ledigscheeps op avontuur.
Den 14 dito uitgezeild de tjalkschepen de JUFVROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, met groenten naar Arensdahl (opm: Arendal) en de VROUW CATRINA, kapt. J. Takes, ledigscheeps op avontuur.
Den 15 dito uitgezeild het smakschip de VROUW SABINA, kapt. J.D. Duintjer, met ballast naar Noorwegen.
Den 17 dito binnen gekomen het jagtschip HET GESCHENK AAN DRIE KINDEREN, kapt. R.T. Danhof, met hout van Christiansand. (opm: Kristiansand)
Den 21 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE TRYNTJE, kapt. A. Benedictus, met rogge en weit van Dantzig (opm: Gdansk).


Datum: 25 september 1819


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Den 23 september bij Texel binnengekomen G. Abrahams (opm: HENRIETTA) van Archangel.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van of wel verschuldigd zijn aan de boedel van de op den 17 dezer alhier overleden kapitein Paulus Jan Manzelmann, gevoerd hebbende het Nederlandse schip de DRIE GEBROEDERS, gelieve zich tussen heden en uiterlijk ultimo dezer maand te adresseren ten kantore van de ondergetekenden.
Batavia, den 21 september 1819.
Romswinckel & Brandt en J.F. Trentnowsky, als executeren des boedels.


Datum: 28 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 mei. De Hoogleraar Reinwardt onderneemt thans een reis door Java, ten einde de physieke toestand van het eiland na te sporen. Hij wordt verzeld door de schilder Paijen, de beide tekenmeesters Bik en directeur der Kruidtuin Kenst. Hem is buiten dien toegevoegd de luitenant-kolonel Trafst, belast met een bijzondere zending naar de Molukse en andere oostelijke eilanden, ten einde aldaar de merkwaardigste voortbrengselen bijeen te verzamelen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 mei. Tot leden van de militaire Vierschaar (opm: rechtbank) zijn benoemd: de Heren Maurisse (president); de Kolonel Schenk, kommandant van de eerste divisie; de gepensioneerde Brigadier Gaup; de Raadsheer Peronneau van Leijden; de gepensioneerde Zee-Kapitein Correch; de Luitenant-Kolonel Le Roux en de gepensioneerde Zee-Kapitein H. Voorman. Tot Advokaat-Fiscaal is benoemd de Heer P. Mercus, Procureur-Generaal, en tot Griffier de Heer Gillavrij, Griffier bij het Hoog-geregtshof.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (opm: Djakarta), 1 mei. Men herinnert zich, dat de Commissaris du Puij geweigerd heeft de bezitting van Padang, op de westkust van Sumatra, over te nemen, op de voorwaarden, welke de Engelse Gouverneur van Bencoolen (opm: Bengkulu), de Heer Raffles, wilde voorschrijven. Men heeft zich deswegens aan het Brits Gouvernement in Bengalen beklaagd en de uitslag is geweest, dat hetzelve het gedrag van de Gouverneur Raffles heeft afgekeurd en dezelve bepaalde last gegeven, om Padang aan de Nederlandse regering over te geven. Dien ten gevolge is genoemde Commissaris den 26 l.l. (opm: april) met Zijner Majesteits fregat WILHELMINA, kapitein Dibbetz, aan boord hebbende de nodige ambtenaren en troepen voor de bezetting, derwaarts onder zeil gegaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 mei. Zr.Ms. korvet VENUS, kapitein Van Schuler, is den 12 april uit de Molukken te Sourabaija aangekomen, aan boord hebbende de Generaal De Kock, gewezen Gouverneur der gezegde eilanden. In deze archipel heerst steeds een volmaakte rust.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In lading liggend te Rotterdam naar:
Surinamen: het eiken gekoperde en snelzeilende Schoonerschip de ZEEMEEUW, kapt. Hendrik van Duym, zijnde zeer geschikt voor passagiers.
Idem: het Brikschip de COURIER, kapt. Auke van Dijk, zijnde de kajuit zeer goed ingerigt voor passagiers; vertrekt den 10 oktober, op verbeurte van de vracht.
Bordeaux: het Koffschip de VLASBLOEM, kapt. Gerard Hulshoff, om tussen den 10 en 15 oktober te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Nantes: het Smakschip BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas, om den 15 oktober te vertrekken.
Havre-de-Grâce: het schip MAARTINA ALETTA, kapt. Jan Gerrits Hoetjer, om den 20 oktober te vertrekken.
Rochefort, het schip de VROUW GESINA, kapt. Fokke Joosten.
Marseille: het schip de KOOPHANDEL, kapt. Ary Schenk, om 10 oktober te vertrekken.
Het brikschip ADRIANA, kapt. Cornelis Smit.
Liverpool: het schip de VROUW GESINA, kapt. Arend Cornelis Brouwer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Port-au-Prince: het schip CONFIANTIA, kapt. J.B. Fuchs (opm: brik CONSTANTIA, kapt.
Johannes Balthasar Fuchs).
Surinamen: het gekoperd fregatschip INDUSTRIE, kapt. Abraham Brons.
Adres ten kantore van Hudig Blokhuyzen en Van der Eb.
Aan de Beurten:
Duinkerken: het Beurtschip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen.
Brugge, Ostende, en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne, en omliggende plaatsen: het Beurtschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Barend van Wasbeke, om den 25 dezer te vertrekken.
Het Beurtschip de VROUW CORNELIA, kapt. Pr. De Dood.
Leuven en Mechelen: het Beurtschip de GOEDE HOOP, kapt. Wm. Visser.
Adres bij de bestelmeester en Commissaris Walop en de Wed. Beyerman, op de Wijnhaven, Wijk B, No. 233.
Antwerpen: het schip LIVINA IZABELLA, kapt. J. Zylmans; vertrekt den 25 september.
Het schip de JONGE ANTHONIJ, kapt. J. van Schakerloo, vertrekt woensdag 29 september.
Het schip de NOTEBOOM, kapt. Frans Vassen, vertrekt den 22 september.
Brussel, het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. F.F. Dansaert, vertrekt den 30 september.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat.
(opm: uitsluitend Nederlandse schepen opgenomen over een periode van circa tien dagen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop, een ongemeen sterk en welbezeild Barkschip, groot 120 lasten rogge, gebouwd in Pommeren, van eiken hout. Nader onderrigting is te bekomen ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 september. Het schip de ZEENIJMPH, kapt. Jansen (opm: brik DE ZEENIMPH, kapt. P.C. Jansen, Stavoren), van Archangel naar Amsterdam, is den 10 dezer gezonken; de kapitein is te Hull aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Volgens rapport van de stuurman van de loodsboot DELFT, heeft op den 21 dezer, in goede staat, gepraaid kapt. F.D. van Veen, voerende het kofschip VRIESLANDS WELVAART, komende van Marennes en gedestineerd naar Memel (opm: Klaipeda), hebbende de Goeree Z.O. van zich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Van Den Briel wordt van den 27 gemeld: den 26 dezer, des morgens ten 10 uren, is voor de Maas, door de loodsschuit, gepraaid het schip ZEELUST, kapitein Overgaauw; dezelve was den 25 dito uit Texel gezeild; de wind Z.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen PRINS FREDRIK, kapt. D. Baggs, van Drammen, met hout; de VREDE, kapt. J.J. Greeven, van Marennes, en DE VROUW ANNEGINA, kapt, S.H. Spelde, van Oleron, beide met zout; RESOLUTION (opm: kof), kapt. M. Muller, en DRIE SÖSTRE, Kapt. M. Mathisen, beide van Bergen, met stokvis en levertraan.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen. De 23 dezer is voor Antwerpen binnengekomen LE LÉVRIER, kapt. J. Piebers van Bremen, met ballast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 september. Alhier wordt thans tot een reis naar Batavia gereed gemaakt het fregat van oorlog de VAN DER WERF, waarover het kommando, door Zijne Majesteit is gegeven aan de kapitein-luitenant der zee Lewe van Aduard, zijnde gemeld fregat bestemd ter aflossing van een aldaar zich bevindende oorlogschepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 24 september binnen gekomen de smakschepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, ledig van Amsterdam, de VROUW CATHARINA, kapt. Jan Bruins, de VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klaasen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. Harm H. Hulst, CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, de VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, de tjalkschepen de SNELHEID, kapt. Wolter A. Smid, de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. Egbert L. Tiktak, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, alle met hout van Noorwegen. Uitgezeild het sloepschip AMBLER, kapt. James Mitschill, met boter naar Londen.
Den 25 dito binnen gekomen de kofschepen de JONGE SIKKO, kapt. Rinse Harmanus Smits; de VROUW ELISABETH, kapt. Albert B. Ekkel, beide met hout van Noorwegen, het smakschip de TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder Jans Boeling met hout van Memel (opm: Klaipeda). Uitgezeild het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurjen J. Schuuring, met ballast naar Noorwegen, het sloepschip NEPTHUNUS, kapt. Charles Warren, met boter naar Londen.
Den 26 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto P. Smid, het tjalkschip de VROUW JANTJE, kapt. Jan H. Zeeven, de eerste van Noorwegen met hout en de laatste met hout van Koningsbergen (opm: Kaliningrad).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 22 september. Bij nader ingekomene brieven van Batavia (opm: Djakarta), onder dato 17 maart 1819, wordt de tijding bevestigd, dat aldaar behouden was gearriveerd het schip (opm: pink) de JOHANNA MARIA, kapt. Fokke Jonker, van deze stad, en wordt gemeld, dat in de nacht van den 19 en 20 januari dezes jaars, op de zuiderbreedte van 39 gr. en 2 gr. oosterlengte, het detachement troepen, hetwelk voor Batavia was ingescheept, heeft gerevolteerd (opm: in opstand is gekomen), zich zoekende meester te maken van het schip en de equipagie te vermoorden, doch dat door de brave (opm: dappere) kapitein, door zijn volk bijgestaan, na het doden van een aantal muitelingen, dit onheil is voorgekomen; zijnde drie der oproermakers in boeijen gesloten, en te Batavia aan de regter overgeleverd. Voorts had de ganse equipagie door de tegenstand der oproermakers zeer weinig geleden en allen zijn in goede welstand te Batavia gearriveerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 september. De beminnaars van de Natuurlijke Historie hebben weder een onherstelbaar verlies voor deze wetenschap te betreuren, daar de derde bezending van Javaanse Natuurlijke Voorwerpen, door de Heer Reinwardt in januari laatstleden van Java in zeven kisten aan het Koninklijk Naturaliën-Kabinet te Amsterdam afgezonden (opm: zie RC 170619), op het schip de ADMIRAAL EVERTSEN geplaatst was, hetgeen bij het eiland Diego Garcia zo spoedig gezonken is (opm: zie RC 020919 en 160919), dat er, zo als men thans weet, behalve de equipagie, niets dan enige papieren van konden gered worden. In deze kisten was een zeer aanzienlijke verzameling van Javaanse vogelen, waaronder vele zeldzame, enige huiden van viervoetige dieren, geschikt om opgezet te worden, en een groot aantal Javaanse insecten; een grote kist met Javaanse vogelen voor het Naturaliën-Kabinet van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen; daarenboven verscheidene rijke verzamelingen van Javaanse zaden, door de Heer Reinwardt voor de Akademie-Tuinen der Noordelijke provinciën, als mede voor de Botanische Tuinen van Amsterdam en Gent bestemd. Op dat schip was ook een portefeuille met vele gekleurde aftekeningen van planten en andere natuurlijke voorwerpen, drie bakken met Javaanse planten en enige levende vogelen.
Bij de verzameling van opgezette vogelen waren er vele, die bij het verlies van de eerste bezending, door het stranden van het schip AMSTERDAM (opm: zie RC 210318), waren verloren gegaan; ook zouden hier door vele voorwerpen van de tweede bezending, die met het schip IDA ALIJDA (opm: fregat VROUW IDA ALEYDA, zie RC 230119) verongelukt is, zijn hersteld geworden. Het is gewis voorbeeldeloos noodlottig, dat bijna alles, wat de Heer Reinwardt tot dus verre ter bevordering van Natuurlijke Historie en ter verrijking van het Koninklijk Naturaliën-Kabinet te Amsterdam van Java heeft afgezonden, juist op die drie schepen is geplaatst geweest, die de enige, sedert zijn komt op Java, verongelukte schepen zijn.
Daar de Heer Reinwardt binnen kort het eiland Java staat te verlaten (opm: zie RC 211219), zal hij, onaangezien al zijn ijver, niet in de mogelijkheid meer zijn, het verlorene te kunnen herstellen.


Datum: 30 september 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Den 21 september is te Deal binnengelopen het schip die TWEE CATHARINA’S, kapt. A. Bot, met passagiers, van Helvoet naar Rio-Janeiro.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. Den 4 september is te Christiaansand (opm: Kristiansand), wegens averij, binnengelopen het schip THETIS, kapt. N. Rose (opm: buitenlander), met hout, van Riga naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. Men verneemt, dat aan boord van het te Helvoetsluis gereed gemaakt wordende fregat VAN DER WERFF, hetwelk zich naar de Oost-Indiën moet begeven, de Heer Schout-bij-Nacht Musquettier de reis derwaarts zal doen, als door Zijne Majesteit benoemd, om in de Oost-Indische wateren, in het opperbevel over ’s Konings zeemagt, de Heer Wolterbeek te vervangen, welke naar het Vaderland terug keert.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Commissarissen over het Vaderlands Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, opgerigt in 1781, zullen, op maandag den 4 oktober 1819, ’s morgens te 10 uren, in het St. Pieters Gasthuis, te Amsterdam, en op vrijdag den 8 oktober, ’s middags te half een ure, ten huize van de Commissaris Bartel Willem van der Vlugt, te Haarlem, betaling doen van de toegezegde gratificatie aan de weduwen en ouders van zeelieden, welker mannen en zonen in dienst van den Lande gesneuveld of verongelukt zijn, alsmede aan de verminkte zeelieden, die in het vermelde Fonds zijn aangenomen. En gemeenschappelijk met de Distrikts-Commissie van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, aan alle zodanige personen, welke uit hoofde van in de Actie voor Algiers (opm: zie RC 190916) zeer ongelukkig geworden, en reeds in deze Fondsen zijn erkend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip MAARTINA EN ALETTA, kapt. Jan Gerrits Hoetjer, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en levertraan.


Datum: 02 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bataviasche Berigten, van den 1 mei tot den 5 juni.
De stoutheid der zeerovers in deze streken, zo dikwerf het onderwerp der gesprekken uitmakende, zal het niet onaangenaam zijn, een voorbeeld, onlangs gebeurd, mede te delen, vam manmoedige tegenstand, met mindere magt, aan dit gespuis met het best gevolg geboden.
De schoener LUCIFER werd op haar reize van Samarang naar herwaarts (opm: Batavia) bij de Boompjes-eilanden drie hunner vaartuigen gewaar, die op dezelve aanroeiden, terwijl vier anderen bij die eilanden lagen.
Aan boord bevonden zich als passagiers de Heren Vos en Bik, ambtenaren van de bezittingen ter kuste Borneo; deze beraadslaagden met de brave (opm: dappere) gezagvoerder J. Westen, wat hun te doen stond, en het besluit was dat men de drie praauwen zoude aanvallen, eer de vier anderen zich bij hun konden voegen; het opsteken van de wind begunstigde dit voornemen, en ten negen uren waren zij de vaartuigen tot op een geweerschot genaderd, wanneer het gevecht een aanvang nam. Het bleek toen, dat twee der vaartuigen grote Ballors en het andere een Pintjatjap was, wel gewapend; de LUCIFER had daarentegen zes ijzeren drieponders en enige geweren. De rovers naderden zeer digt en riepen die van de LUCIFER toe: “wij en onze Vorst van Kotaringo zijn niet bang voor de vaartuigen van de compagnie”, en raadden hun aan, om met de boot naar wal te gaan, onder bedreiging, dat zij hun anders allen zouden vermoorden, hetgeen met een weigering en de verzekering van zich liever in de lucht te laten springen, dan zich over te geven, en met dadelijk het gevecht te hervatten, werd beantwoord.
Dit gevecht duurde tot drie uren, niettegenstaande de gezagvoerder Westen reeds ten een uur was gewond; de gezagvoerder roemt zeer de hulp, hem door de Heer Vos betoond, in het aanmoedigen der matrozen tot het bieden van een dappere wederstand.
Bij het afdeinzen schenen de rovers-vaartuigen veel te hebben geleden en lek te zijn. Zij roeiden echter de LUCIFER nog steeds na, doch de wind doorkomende, verlieten zij dezelve, welke de volgende dag te Indramaijo (opm: Indramayu) ankerde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 september. Te Batavia den 10 mei aangekomen HENRIETTA en Hensken, en den 30 dito HENRIETTA EN BETSEY, van Amsterdam, en den 14 dito CONCORDIA, van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Den 22 sept is te Travemünde wegens contrariewind binnengelopen het schip de VROUW ELBERDINA, kapt. J.H. Bakker, van Amsterdam naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. In een brief van Elseneur (opm: Helsingör), van den 21 september, wordt gemeld, dat verscheidene schepen, van daar naar de Noordzee vertrokken, den 19 dito wegens contrariewind en storm terug gekomen waren, waaronder de JONGE TJETKE TROMP, kapt. R.S. de Jong, hebbende een anker en touw verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T. van Olivier en G.W. Seesink Clee en J. Swart Abrahamszn, makelaars, zullen, op maandag den 4 oktober 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild, gekoperd en met koperen bouten voorzien Fregatschip, genaamd HARMONY, gevoerd geweest bij kaptein M. Robinson, lang 109 voet, wijd 29 voet 7 duim, hol 14 voet, het verdek 6 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 1 oktober. Bekendmaking. Tijdens het aanwezen alhier van het Nederlandse schip FLORA, gevoerd door de kapt. W. Tieman, toebehorend aan de Maatschappij van Koophandel en Zeevaart te Amsterdam, hadden de ondergetekenden het genoegen op den 13 februari j.l, bij een bekendmaking in deze courant, van de oprichting van de maatschappij kennis te geven en de gelegenheid aan te bieden om ten hunnen kantore voor aandelen in dezelve te tekenen, en daar thans het tweede schip van de maatschappij, genaamd de KOOPHANDEL, gevoerd door de kapt. C.F. Jansen, reeds ter dezer rede is gearriveerd, een derde spoedig staat te volgen, de intekening in Nederland met het beste succes voortgang heeft en Zijne Majesteit onze koning zelf voor een aanzienlijke som deelhebber is geworden, zijn zij andermaal aangemoedigd de ingezetenen van onze oosterse bezittingen, de intekening (die alsnog tot ultimo december aanstaande zal open blijven) ten hunnen kantore aan te bieden, alwaar het ontwerp en de voorwaarden voor een ieder ter lezing liggen.
Batavia, den 1 oktober 1819. Van Rijck, Prediger & Co


Datum: 05 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bataviasche Berigten, van den 1 mei tot den 5 juni.
Den 9 mei is van Batavia vertrokken het schip JOHANNA MARIA, Jonker, naar Middelburg; den 14 dito HERO, Poppin (opm: fregat HÉROS, thuishaven Antwerpen, kapt. H. Poppen), naar Antwerpen; den 24 dito FLORA (opm: fregat), W. Tieman, naar Amsterdam; den 28 dito WILHELMINA (opm: fregat), Palm, naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Volgens een brief van Batavia (opm: ca 5 juni), was het schip de NIEUWE ZEELUST, kapt. P. Swart, door het Gouvernement gehuurd tot een reize naar Japan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Te Dantzig (opm: Gdansk) is met 6 en 1 half voet water in het ruim binnengelopen het schip (opm: galjoot) PRUDENTIA, kapt. Willems, van Riga naar Amsterdam; de lading is gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 oktober. Kapitein A. Schot, voerende het schip JULIA, te Helvoetsluis van Canton (opm: Ghangzhou) binnengekomen, is den 5 mei van daar vertrokken en heeft Batavia (opm: Djakarta) aangedaan, van waar hij den 10 juni vertrokken is, te gelijk met het Amerikaans schip EMULOUS OF GALEN, kaptein Johnson, naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Rio Janeiro zijn gearriveerd Oreille (opm: kapt. J.B.H. Oreille, brik HENRY), Volkerts en Beckmer, van Antwerpen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 oktober. Op onze rede binnengekomen de VROUW REINA (opm: kof), kapt. H. Koops naar Antwerpen van de Marennes met zout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 27 September binnen gekomen het kofschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan J. Kortrijk, met hout van Memel (opm: Klaipeda), het brikschip de GOEDE MOEDER, kapt. Ole H. Gron, met hout van Larwich (opm: Larvik).
Den 28 dito uitgezeild het everschip ANNA CATHARINA, kapt. Jacob Cents, met pannen, steentjes & c. (opm: onbekend wat dit betekent) naar Denemarken.
Den 29 dito binnen gekomen het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen, het barkschip NORGE, kapt. Lars Jorgensen met (opm: onleesbaar) van Odense.
Den 30 dito binnen gekomen het smakschip HERSTELLING, kapt. Hendrik Janssen, met hout van Drammen.
Den 1 oktober uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. William Beijes, met boter naar Londen, het kofschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. Hielke Wijbes Overmeer, met kaas naar Bordeaux, het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur en het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 2 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazelij, met ballast van Folkestone.
Uitgezeild het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Harm H. Hulst, het smakschip de SNELHEID, kapt. Wolter A. Smidt, het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, het smakschip de VROUW HENDRICA, kapt. Jan Bruins, het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otto P. Smidt, en het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Arend Klasen, alle met ballast naar Noorwegen, het kofschip de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. Klaas L. Domenij, met ballast op avontuur.
Den 3 dito uitgezeild het schonerschip the HOPE, kapt. William Banfield, met boter naar Londen.


Datum: 07 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bataviasche Berigten tot den 10 juni.
Meer dan 60 schepen, van welke 26 of 27 onder nationale vlag, lagen op de rede van Batavia. De FLORA en de WILHELMINA waren naar Europa gezeild en zouden spoedig door negen andere schepen gevolgd worden, die zeilree lagen, en allen naar Nederlandse havens bestemd waren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand te koop: een extra welbezeild en koper gebout en gekoperd Fregatschip, groot 280 lasten, in Engeland gebouwd. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 5 oktober. Bij Koninklijk Besluit van den 14 september 1819, litt. P, is bevolen, dat de privilegie van planters, in het district der kolonie Surinamen, genaamd de Nickerie, om onder een buitengewone betaling van 3 per cent, hun goederen naar de Berbice, en verder naar Engeland te vervoeren, met den laatsten maart 1820 zal worden gehouden te zijn ingetrokken en vervallen.
En zal dus, van dat tijdstip af, het voormelde district ten aanzien van de uitvoer en invoer van goederen aan de overige gedeelten der kolonie gelijk staan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Den 31 augustus was op 38 graden 26 minuten N.B. 30 graden 30 minuten west van Greenwich, in de beste staat zeilende het schip de VROUW DIEWERTJE, kaptein D.T. Visser, van Amsterdam naar Havana.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Den 22 september is te La Rochelle binnengelopen, doch den 24 dito weder vertrokken, het schip (opm: galjoot) de VROUW GESINA, kapt. E.J. Dik, van Amsterdam naar Marennes. (opm: zie PGC 010920)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 oktober. Kapt. M. Pantekoek, voerende het schip de VREDE (opm: VREEDE VAN DORDRECHT), van Batavia, naar Dordrecht gedestineerd, te Mauritius met schade binnengelopen, meldt van daar, in dato 26 juli, dat hij, alzo de Schout-bij-Nacht Buijskens een schip gekocht had, ten einde de gehele equipagie van het verongelukte Oorlogschip (opm: linieschip) de ADMIRAAL EVERTSEN (opm: zie RC 020919 en 160919) overtevoeren, besloten had zijn lading weder in te nemen en dezelve op 4 of 500 zakken rijst na reeds weder aan boord had; hij dacht over 8 of 10 dagen de reis te vervolgen en had voor de gemaakte kosten op bodemarij getrokken. (opm: bodemarij of bodemerij (van bodem = schip) omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)
Voorts meldt hij (opm: kapt. Pantekoek), dat, 14 dagen geleden (opm: 12 juli), te Mauritius mede binnengelopen was het schip JOHANNA MARIA, kapt. F. Jonker, van Batavia naar Middelburg (den 9 mei vertrokken). (opm: dat de JOHANNA MARIA Mauritius als noodhaven moet hebben aangelopen om belangrijke reparaties uit te voeren blijkt uit de grote vertraging in de aankomst in Patria, zie ZZC 280120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Den 9 juni lagen ter rede van Batavia de volgende schepen, als: de NIEUWE ZEELUST, kapt. P. Swart (opm: bestemd voor Japan, zie RC 051019); BETSEY EN CAROLINA, kapt. C. Schröder; LOUISA MATHILDA, kapt. Klaas Stoffels; HENRIETTA ELISABETH, kapt. H.H. Christiaans, alle vier naar Japan; CORNELIA, kapt. … (opm: niet ingevuld); JOHANNA EN ELISABETH, kapt. P. Green, naar Sourabaija, om rijst te laden; WATERLOO, kapt. D. Hensken, met koffij, naar Amsterdam; de HOOP, kapt. M.D. Incke, zeilklaar, naar Dordrecht, en HENRIETTA EN BETSEY, kapt. L.H. Schneider.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van Zierikzee wordt van den 30 september gemeld: De brik VENUS, kapt. J. Bartels, van Archangel naar Lissabon gedestineerd, is heden, door gebrek aan water en aanhoudende tegenwind, in goede staat op onze rede gekomen; als ook het smakschip JUFVROUW ANNA, kapt. Jacob Stap, van de Marennes naar Antwerpen; zijnde zeer lek. Nog is aan de haven binnen de stad gearriveerd het schip (opm: kof) de VEREENIGING, kapt. C. van der Mussel, van Bordeaux.
Ook meldt men van Vlissingen, in dato 2 oktober: Sedert den 28 september laatstleden zijn alhier onder anderen ter rede aangekomen de schepen FRANCIS EN HENRIETTE, F. Allijn, van Batavia; HARMONIE, F.F. Creswell, van de Havannah, en la LAURE, J. Sikkes, van Liverpool, allen naar Antwerpen; de ZEEGEWIN, J. van Teijlingen, van Lissabon naar Leuven; la LOUISE, P. Colas, van Rio-Janeiro, en MAGDALENA FREDERIKA, P. Kock, van Marseille naar Antwerpen.


Datum: 08 oktober 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Hedenmorgen overleed mijn geliefde man Jan Thomas Zwanenburg, in leven scheepstimmerbaas, op 58-jarige leeftijd.
Harlingen, 5 october 1819 Aukje S. de Vries


Datum: 09 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 oktober. Het Nederlandse fregat van oorlog de PRINS FREDRIK, kapitein Van Senden, van Batavia komende, is den 30 september, met verlies van de fokkemast, grote marszeilra en zeer lek in Mountsbaai (opm: Mounts Bay, zie ook BC 290120) binnengelopen, alsmede den 1 dito EENDRACHT, Marineson, van Surinamen naar Amsterdam. (opm: zie RC 231119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 oktober. Den 28 september is te Travemünde, wegens contrariewind, binnengelopen het schip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, van Harlingen naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip (opm: fregat) BETSEY EN CAROLINA, kapt. C. Schröder, te Batavia liggende, is van daar naar Amsterdam en niet naar Japan gedestineerd, gelijk in onze vorige gemeld is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 oktober. Te Malaga is gearriveerd J. Polle, van Amsterdam, laatst van Kadix (opm: Cadiz); moet quarantaine houden; te Randers H.S. Thijgesen en te Riga Ebe Jans Kluin, K.Y. Parma, T. Wilkinson, J.H. Uiling, M.M. Pot Jr, J.J. Pranger (opm: Jan Jacobs Prange, kapitein van de schoenerkof WEMELINA KRANENBURG) en G.J. Kluin, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 oktober. Binnengekomen VROUW DIEUWKE, G.A. Dijkstra van Londen. Uitgezeild TWEE JONGE VROUWEN, M.P. van der Zee en VIER GEBROEDERS, G. Nieuwland naar Londen. (opm: alledrie bunschepen)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen ST. JACOB, kapt. D.P. Baselow, van Tromsöe, met stokvis en traan; de ZWAAN, kapt. T.J. Seel van Bergen, met stokvis, en EUTERPE, kapt. J.C. Rentel, van Riga, met masten, sparren enz.
Gemelde kapitein D.P. Baselow, voerende het Rostocker Galjasschip ST. JACOB, gearriveerd aan deze stad van Tromsöe in Nordland, rapporteert: dat hij met kapitein Lars. J. Pettersen, voerende het Rostocker galjootschip VENUS, een mijl van Tromsöe, op de eerste september, in zee hebben vinden drijven, zonder equipage aan boord, en genoegzaaam vol water, het driemast barkschip HAWKE OF SHIELDS, beladen met hout, waarschijnlijk van Archangel komende; welk schip en lading zij, met inspanning van krachten, geholpen door de beide equipagien, en enige lieden van land tot assistentie genomen, op 4 september 1819, te Tromsöe hebben binnen gebracht.


Datum: 12 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 okltober. Uitgezeild van Texel Zr.Ms. transportschip FLORA, kapitein-luitenant Dingemans, naar de Middellandse Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. In het Vlie is binnengelopen J.F. Pieper van Amsterdam, met verlies van zeilen en meer andere schaden; gaat met adsistentie van een loodsschuit naar Harlingen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 oktober. In de nacht tussen den 6 en 7 oktober is op Texel gestrand het smakschip THEODOOR, kapt. H.J. de Jong, van Drobach (opm: Drøbak), geladen met hout. (opm: JONGE THEODOOR, bouwjaar onbekend; kapt. Hemme Jans de Jonge; de overige opvarenden waren mogelijk stuurman H.J. Kreuster [30], matroos S.J. van der Meer [30], en kok J.R. Nap [38], die op 29 mei 1819 in Groningen op de monsterrol stonden; zie ook OHC 021119)
In die zelfde nacht, in de Heerlijkheid van Calandsoog, het galjasschip DET GODE HRAB, kapt. E.W. Lieving, van Langesund naar Falmouth, mede met hout. Men hoopte de lading te bergen, doch het schip is van onderen aan stukken. De equipagie der beide schepen zijn gered.
Ook is te Kamperduin gestrand de Zweedse schooner PHOENIX, kapt. N. Eisherrij, van Carlscrona naar Havre, insgelijks geladen met hout, pik en teer.
Des namiddags van den 7 dezer is bij het Vlie gestrand en verbrijzeld de Noordse driemastkof (opm: bark) RESOLUTION, kapt. J. Noording (opm: zeer waarschijnlijk: J.F. Ording), van Langesund naar Bordeaux, met hout. De kapitein en vijf man der equipagie zijn geborgen. (opm: zie LC 191119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 oktober. Kapitein Croswell, van Havana te Antwerpen gearriveerd, heeft den 23 augustus, op 40º N.B. 53’ W.L. gepraaid het schip BATAVIA, kapt. B. Ehlers, van Amsterdam naar Baltimore.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 oktober. Van Vlissingen wordt den 8 oktober gemeld: Gisteren namiddag werd een van de in zee drijvende loodsboten dezer stad een drijvend schip gewaar; naar hetzelve koers houdende, ontdekte men weldra dat het een driemast-schip was doch door de felle aanhoudende noordwesten wind kon men niets tot redding van hetzelve aanwenden, temeer dewijl het op zijn zijde lag; dus werd alleen een dreg uitgeworpen, welke aan de fokke-stag vast geraakte, en waardoor men trachtte het schip voort te slepen. De zee liep geweldig hoog en de wind nam hand over hand toe, waarop het touw los geraakte, terwijl men, zo wegens het slechte weder als door het holle water, geen verdere kans zag het schip te behouden. Hetzelve was toen tot in de pleet (opm: Spleet) gedreven, en met de donker lag het omtrent de droge Raan (opm: Vlakte van de Raan), waar de loodsboot het moest verlaten. Voor zo veel uit het nog boven water liggende van deszelfs naam zigtbaar was, is hetzelve genaamd de GRAAF VAN ROSTOCK, zijnde met hout geladen.
Hedenmorgen vernemen wij, dat dit schip bij Zoutelande gestrand is, als ook dat het een Zweedse vlag voerde. Naar men kan bemerken, moet de equipage hetzelve met de sloep verlaten hebben, te meer daar er niets in de kooijen te vinden was, hetwelk men dus veronderstelt door hen te zijn mede genomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Het schip ZAANDAM, Krins (opm: de fluit ZAANDAM, kapt. Reinder Hindriks Krins), van Surinamen naar Amsterdam, met 360 kisten suiker, koffij en katoen aan boord, den 28 juli van daar vertrokken, heeft den 1 augustus een lek bekomen, waardoor het 16 duim water in een uur maakte; den 5 dito was het te Barbadoes binnengelopen, en aldaar afgekeurd, als zijnde te slecht om gerepareerd te worden. (opm: zie RC 021219) Er was naar Surinamen om een schip gezonden, om de lading verder naar Holland over te voeren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Laatstleden maandag (opm: 4 oktober) is lek te Dartmouth binnengelopen het schip de SOPHIA MARIA, Watson, van Amsterdam naar Surinamen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 6 oktober. Het Nederlandse linieschip PRINS FREDERIK, van Batavia komende, is 30 september te Mountsbay (opm: Mount’s Bay, Cornwall) in Engeland aangekomen, met verlies van zijn fokkemast en grote marsra en zeer lek.
Volgens berichten van Batavia tot de tiende juni bevinden zich Java en alle aanhorige etablissementen in de best mogelijke toestand. Meer dan 60 schepen, vanwelke 26 of 27 onder de nationale vlag, lagen op de rede te Batavia. De FLORA en de WILHELMINA waren naar Europa gezeild en zouden spoedig door 9 andere schepen gevolgd worden, die zeilree lagen en alle naar Nederlandse havens bestemd waren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 oktober binnen gekomen het kofschip MERCURIUS, kapt. J.B. van den Oever, met smidskool en aardewerk van Newcastle, het smakschip VROUW MARGARETHA, kapt. J. Piebes, met hout van Noorwegen.
Den 6 dito binnen gekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jz, met ballast van Londen.
Den 8 dito binnen gekomen het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Jan Arends Bakker, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de tjalkschepen REGINA, kapt. Harmen Geert Duken, de JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, beide met zaad naar Amsterdam, het smakschip VROUW HILLEGINA, kapt. Jan E. Zoutman, ledig naar Amsterdam.
Den 9 dito binnen gekomen het smakschip CONCORDIA, kapt. Jan T. Peper, van Amsterdam naar Bilbao gedestineerd; komt alhier binnen door lekkagie en andere zeeschaden.
Uitgezeild het smakschip VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, de kofschepen VROUW ELISABETH, kapt. A.B. Ekkel, ALIDA CLASINA, kapt. Egbert L. Tiktak, het brikschip de GOEDE MOEDER, kapt. Ole H. Gron, alle met ballast naar Noorwegen, het tjalkschip JONGE HENDRIK, kapt. Gerrit Teunis Nuland, met pannen en steen naar Hamburg, het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 1 oktober 1819 is in de Zond (opm: Sont) gearriveerd het kofschip VRIESLANDS WELVAART, kapt. Fokke D. van Veen, met zout van de Marennes (opm: Golf van Biskaje) naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Hanekuijk, Notaris te Harlingen, zal op woensdag den 20 oktober 1819 des nademiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten 7 uren precies, bij de finale palmslag, ten huize van de kastelein H. Winter aldaar, publiek verkopen:
1. Een uitmuntend welbezeild Tjalk of Schuite-schip, lang over steven 64 voet, wijd 14 voet en hol naar advenant, met zeil, treil, ankers, touwen en verder scheepstoebehoren, door de eigenaar J. Kamerling wordende bevaren en thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen.
2. Een dito Tjalk- of Schuite-schip, genaamd de VROUW CHARTINA, lang 44 voet 4 duim, wijd 11 voet 7 duim, hol 5 voet 2 duim, met zeil, treil, ankers, touwen & c. (opm: onbekende afkorting), thans liggende in de Stadsgracht ten gemelden Stede. Alles breder volgens billetten; en conditiën te vernemen bij de heren Jan S. Yzenheek, Jan Huidekooper en opgem. Notaris, alle ten gemelden Stede.


Datum: 14 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Uitgezeild van Texel Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapitein-luitenant Eeg, naar Helvoetsluis; C. Sipkes (opm: voerende het fregat IDA ALEIDA, vervanger van de VROUW IDA ALEYDA, zie o.a. RC 230119) naar Batavia, met troepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Het schip de EENDRAGT, kapt. T. Machielsen, eergisteren binnengekomen, zit op de bank (opm: Steile Bank, zie RC 191019) aan de grond, en heeft twee schuiten tot adsistentie aangenomen.
Het schip de LIEVE MOES, kapt. J. Droep (opm: fregat, kapt. Jan Cornelis Jandroep), mede eergisteren binnengekomen, is met zeil maken naar de rede op de Laan aan de grond geraakt, doch heden weder vlot geworden en op de rede geankerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Volgens particulier berigt is den 9 oktober nog uit Texel gezeild het schip PIETER EN NICOLAAS, Kapt. W. Leeuwrik, naar Lissabon, en den 10 dezer het schip HERMANUS, kapt. H. van Veen, naar Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Den 8 oktober is te Delfzijl, met verlies van zeilen en touwwerk, lek binnengelopen het koffschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. T.T. Borst, met stukgoederen en lijnzaad, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam; hetzelve was door een zware stortzee vlak op zijde geworpen; doch door het groot zeil weg te snijden weder gerezen; er was lijnzaad gepompt en de kapitein vreest voor schade aan de borstels; de lading, welke gedeeltelijk nat is, zal waarschijnlijk gelost moeten worden, om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Bij Borcum (opm: Borkum) is, wegens contrariewind en stormweêr, binnengelopen het schip CHRISTINA (opm: smak VROUW CHRISTINA, Bremer vlag), kapt. G. Hein, van de Elve (opm: Elbe) naar Amsterdam.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen. Van Antwerpen naar zee gezeild LE LÉVRIER (opm: smak), kapt. J. Piebers naar Caen, met ballast.


Datum: 15 oktober 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 11 oktober binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met ballast van Londen.
Uitgezeild het smakschip HERSTELLING, kapt. Hendrik Janssen, met ballast naar Noorwegen.
Den 12 dito binnen gekomen het smakschip WAAKZAAMHEID, kapt. J.M. de Jong (opm: Egbert Meilofs de Jonge), met hout van Noorwegen, het tjalkschip VROUW STIENTJE (opm: DE VROUW STIJNTJE), kapt. J. Bakker, met smidskool van New-Castle.
Uitgezeild het smakschip TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder J. Boeling, met ballast naar Noorwegen.
Den 13 dito binnen gekomen het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubett, met ballast van Londen.
Uitgezeild het kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. Cornelis J. van der Veer, met ballast naar Cetta. (opm: zou Sète of Ceuta kunnen zijn, doch zo’n lange reis in ballast lijkt onlogisch)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwe-Zijlen (opm: bij Dokkum). Den 23 september binnen gekomen het smakschip de VROUW LAULINA, kapt. J.H. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen een tjalkschip, kapt. J.A. de Boer, met raapzaad van Barlomenzijl (opm: niet kunnen traceren).
Den 27 dito uitgezeild het smakschip BROEDERLIEFDE, kapt. H.J. Karst, met ballast naar Noorwegen.
Den 2 oktober uitgezeild het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J.H. Visser, met ballast naar Noorwegen.
Den 6 dito binnen gekomen het smakschip de NIESKE CATRINE, kapt. C.C. Slagter, met hout van Noorwegen.
Den 10 dito uitgezeild het jagtschip het GESCHENK AAN DRIE KINDEREN, met verse groenten naar Noorwegen.


Datum: 16 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Tentye en Andreas van der Sluys, makelaars, zullen, op woensdag den 20 oktober 1819, des morgens te tien uren, te Amsterdam, op de werf de Oranjeboom, in de Bikkerstraat, verkopen: het Kofschips-hol, genaamd de VROUW LOLLINA, lang 87 voet, wijd 21 voet 2 duim, hol 9 voet 9 duim, alles Amsterdamse maat; alsmede een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, en hetgeen verder ten voorschijn zal worden gebragt; liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen, en berigt bij de makelaars. (opm: vermoedelijk was de kof rijp voor de sloop, zie RC 130719)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Tentye en Andreas van der Sluys, makelaars, zullen, op maandag den 25 oktober 1819, des avonds ten 6 uren, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair wel bezeild Brikschip, genaamd DE ONDERNEEMING, gevoerd door kaptein J.C. Willems, lang 88 voet, wijd 24 voet hol 9 voet, het verdek 4 voet 5 en 1 halve duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars. (opm: het schip werd verkocht voor de sloop; de zeebrief werd 6 maart 1820 geretourneerd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JONGE CORNELIS, kapt. C. Wapenaar, van Hamburg, met ammunitie; de NOORDSTER, kapt. H. Luening, van Archangel, met pik, teer en ijzer; de GOEDE VERWACHTING, kapt. R. Hansen, van Bergen in Noorwegen, met stokvis en traan; BATRE TIDER, kapt. N.P. Nilson, van Stockholm, met teer.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 30 april. Commissarissen van de Commercie-Compagnie, bijgestaan door enige handellievende ingezetenen, hebben gelast een fregatschip op stapel te doen zetten. Woensdag (opm: 28 april) is het steven gericht en de eerste spijker daarin geslagen, tot groot genoegen der verzamelde menigte, welke iets dergelijks sedert vele jaren niet had gezien. Het schip zal genaamd worden de COMMERCIE VAN MIDDELBURG.


Datum: 19 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 oktober. Den 9 dezer is te Cowes binnengelopen, doch den 10 dito weder vertrokken, het schip de STREEVER, Peters (opm: Pieter Peterse, ook Pieter Pieterse[n]), van Amsterdam naar Surinamen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 oktober. Het schip JACOBA, Pekelder, van Livorno naar Amsterdam, is den 5 dezer te Scilly (opm: Scilly Isles) binnengelopen. (opm: zie RC 091119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 15 oktober. Te Plymouth is gearriveerd de GOEDE TROUW, kapt. C. Möller, van Curaçao naar Amsterdam; zijnde lek en hebbende 12 weken reis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. In Texel binnengekomen J.P. Schuintjer van Riga; heeft schade aan het roer bekomen; gaat naar Harlingen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. Kapt. U.J. Uges, den 9 oktober van Port-à-Port in Texel binnen, heeft den 25 september voor de baar van Port-à-Port in goede staat gepraaid het schip de VRIENDSCHAP, kapt. W.S. Hobma, van Amsterdam naar Port-à-Port.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. Het schip de EENDRAGT, kapt. T. Machielsen, van Surinamen in Texel binnen en op de Steile Bank zittende (opm: zie RC 141019), is sedert over dezelve geraakt en in vlot water gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. Nabij Huzum (opm: Husum) is zeer lek binnengelopen het schip (opm: tjalk) de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R Tuntelder, met raapzaad van Bordlummerzijl (opm: Bordelumsiel, nabij Bredstedt) naar Amsterdam; de kapitein veronderstelt een voet water in het ruim te hebben en zal lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen VENUS, kapt. Lars J. Pettersen, van Tromsöe in Nordland, met stokvis, traan, rendierhoorns en bokkenvellen; PROVIDENTIA, kapt. S.A. Giertsen, van Dramme, met hout, de VROUW GARDINA, kapt. L.T. Sok, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 15 oktober binnen gekomen het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. Edserd H. Pot, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).
Uitgezeild het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met boter naar Londen, het smakschip de VROUW MARGARETHA, kapt. G. Piebes, met ballast van Noorwegen.
Den 16 dito uitgezeild het pinkschip NORGE, kapt. Lars Jorgensen, met ballast naar Noorwegen.
Den 17 dito binnen gekomen het tjalkschip VROUW MARGARETHA, kapt. Albert H. Stuur, de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, GOEDE VERWACHTING, kapt. Jurjen S. Schuuring, het smakschip GOEDE VERWACHTING, kapt. E.J. Loose, alle met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. William Baijes, met boter naar Londen.


Datum: 21 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Kapitein T. Mijhre, voerende het schip EMILIA, van Dramme naar Edam gedestineerd, den 13 oktober in Texel binnengekomen, heeft onder Helgoland, uit hoofde van zwaar prangen, het grootste gedeelte der zeilen moeten kappen en het grootste gedeelte der deklast over boord geworpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Kapitein W. Kuijt, voerende het schip de VROUW JANTJE, van Newcastle naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Den Briel, van den 16 oktober, dat hij onderscheiden reizen voor Texel was geweest, doch telkens, uit hoofde er geen loodsen buiten waren, weder had moeten afhouden, waarbij hij een anker en touw verloren had; zijn schip lek geworden zijnde en schade aan het roer en de zeilen bekomen hebbende, was hij te Brielle binnengelopen, alwaar hij zou lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 oktober. Den 10 oktober was te Boulogne binnengelopen het schip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. R. Pronk, van Rotterdam naar Bordeaux; hetzelve was in de nacht tussen den 7 en 8 dito, bij Wight, op een wrak gezeild en daardoor lek geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Den 9 oktober is te Cowes binnengelopen het schip de STREEVER, kapitein Pieter Pietersen, van Amsterdam naar Surinamen; dezelve heeft op 6 oktober op Beacheijead (opm: Beachy Head) een omgeslagen brik zien drijven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Op Dragoe (opm: Dragør) is aan de grond geraakt, doch tegen betaling van 300 Rijksdaalders afgebragt, het schip CATHARINA MARIA, kapt. P.N. Bradhering, van Schiedam naar Rostock.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Den 10 oktober is te Travemünde, wegens contrariewind, binnengelopen het schip de VROUW WICHERDINA, kapt. E.H. Oldenburger, van Amsterdam naar de Oostzee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 20 oktober. Den 13 dezer is te Vlissingen gearriveerd Zr.Ms. brik DE COURIER, kapitein-luitenant Eegh, hebbende deszelfs kruistogt in het Kanaal en de Noordzee geëindigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het driemast Hoekerschip PRINS CHRISTIAN VAN AUGUSTENBURG, groot 300 roggelasten, in publieke veiling van 29 maart laatstleden opgehouden (opm: zie RC 270319), is uit de hand te koop; hetzelve is in Holland gebouwd en ligt voor Amsterdam; nader te bevragen bij de makelaars en bij J.W. Boekhout, cargadoor aldaar.


Datum: 23 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 oktober. In de nacht tussen den 7 en 8 oktober is te Schiermonnikoog gestrand het Zweeds brikschip (opm: barkschip, zie LC 050520) de HOFFNUNG, kapt. J. Prahm, met ijzer en staven staal en delen, van Stockholm naar Londen; het volk is gered, en men hoopt ook de lading te bergen, doch het schip is genoegzaam geheel weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 oktober. Kapitein J. Abes, voerende het schip (opm: hoeker) WILLEM DEN EERSTEN, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, en aan de Kaap-de-Goede-Hoop lek binnengelopen, meldt, in dato 2 juli, dat hij in de Simonsbaai liggende was, en daar het schip zeer lek bleef, genoodzaakt was te lossen, waarmede hij reeds een begin gemaakt had. (opm: lading en schip zijn 3 en 4 november publiek verkocht, zie RC 030220)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 oktober. Den 21 arriveerden te Helvoetsluis de schepen PROVIDENCE, G. Bangon, van Sourabaija, en ANNA, C.R. Stolte, van Batavia; dezelve heeft, door de harde wind, in de gepasseerde nacht, zijn ankertouw gebroken, en is, bewesten de haven, tegen de noordwal aan de grond geraakt, doch dezelve heeft twee ijssloepen (opm: vissersschepen fungerende als sleepboten) bij zich tot adsistentie; terwijl het schip van kapitein Bangon bij het binnenzeilen op Pampus vastgeraakt is geweest doch daar van in de verlopen nacht bij hoog water weder is afgekomen; de wind Z.Z.W.
Gister namiddag arriveerde uit zee CERES, P. van Rijn, van Villa Nova.
Het schip van kapitein C.R. Stolte is van de morgen in vlot water gekomen en naar boven gezeild. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de JONGE WILLEM, kapt. P. Strating (opm: Poppe Stratingh), van Frederikshaven met hout; de VROUW GEPKE, kapt. G.H. Backer, van Hamburg, met teer; CARL EDWARD, kapt. L. Rosen, en ANAA MARIA (opm: mogelijk ANNA MARIA), kapt. G. Nilsson, beide van Stockholm, met teer, pek en ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading op Gent, om op de 27 dezer van hier te vertrekken, schipper Adriaan Boekhout. Adres bij D. Bloot, Aardappelmarkt, B. 291, aldaar.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Op den 19 dezer op de hoogte van Crawaug is verloren geraakt een Hollandse scheeps-boot met negen stuks watervaten, zijnde dit vaartuig van buiten geharpuisd en van binnen groen geschilderd, met des ondergetekende naam aan het spiegel stuk.
Invitere alle en een iegelijk, welke dit vaartuig op de kusten vindt of elders opbrengt, hetzelve in bewaring te geven aan de naasten gelegen autoriteit, ten einde den eigenaar na informatie hiervan, hetzelve na betaling van behoorlijk bergloon en andere kosten, zal kunnen terug bekomen.
Batavia, den 23 oktober 1819. Cornelis Pakes.


Datum: 26 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Kapt. C.H. Schreuder, van Lissabon in Texel binnen, heeft den 13 oktober gepraaid de schepen de JONGE BAREND, kapt. J.C. Jansen, en de VIGILANTIE, kapt. G.H. de Boer, van Amsterdam naar Kadix (opm: Cadiz), en den 15 dito, in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) het schip de HOOP, kapt. J.J. Stijntjes, van Amsterdam naar Bayonne, en 2 en 1 half graden N.W.t.N. van Duinkerken het schip GUIJANA, kapt. G.H. Ahlers, van Amsterdam naar Surinamen, hebbende de wind O.N.O. Allen waren in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Volgens brief van kapitein K. Sipkes, voerende het schip IDA ALEIJDA (opm: fregat IDA ALEIDA), van Amsterdam naar Batavia bestemd, gedagtekend 15 oktober, was hij gevorderd tot voorbij Goudstaart (opm: Start Point); had toen een oosten wind en mooi weer, en hoopte bij die gelegenheid Lezard (opm: Lizard) nog voor de donker in het gezigt te krijgen; alles was aan boord in goede welstand, en het schip voldeed met de zeilaadje bijzonder wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 oktober. Van Zierikzee wordt van den 18 dezer gemeld: Volgens op heden van Lissabon ontvangen berigt, is, na een reis van 12 dagen, den 22 september gelukkig te Villa-Nova gearriveerd het schip de JUFVROUW JOHANNA ELISABETH, kapt. A. Groeneveld de Kater.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 oktober. Kapitein Reyn Pronk, van Rotterdam naar Bordeaux bestemd, en te Boulogne-sur-Mer binnengelopen, door contrariewind en enige lekkagie, is den 15 oktober van daar weder vertrokken, zonder dat het nodig geweest zij te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op den 18 september dezes jaars is mijn man Jan Ebes Blaauw, in leven turffschipper binnen deze stad, op zijn reis naar Braband, door een ongelukkig toeval, over boord geslagen, en daarna dood opgevist, mij nalatende drie nog jonge kinderen; dienende deze tot communicatie aan mijne vrienden en begunstigers, zo binnen als buiten deze stad.
De negotie van Turf en Hout zal door mij worden voortgezet op de Schiedamschedijk, wijk C, No. 84, mij recommanderende in de voortdurende gunst mijner vrienden, dewelke ik in deze droevige omstandigheden meer dan bevorens behoef, belovende een prompte en civiele bediening.
Rotterdam, Gaaijske Harmes Dam
Den 20 oktober 1819 Wed. J.E. Blaauw

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JONGE WIERD, kapt. R.W. van den Berg, van Hamburg, met kogels, en EENIGHEDEN, kapt. Nils Beruldsen, van Drammen, met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 18 oktober binnen gekomen het schonerschip HOPE, kapt. William Banfield, met ballast van Londen.
Den 19 dito uitgezeild het kofschip de JONGE SIKKO, kapt. Rinse H. Smits, met ballast op avontuur.
Den 20 dito binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen.
Den 21 dito binnen gekomen de smakschepen EENDRAGT, kapt. Lammert A. Speelman, met hout van Dantzig (opm: Gdansk), HERCULES, kapt. J.P. Boer, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild het tjalkschip VROUW STYNTJE, kapt. Jan Bakker, met smidskool naar Groningen, het smakschip WAAKZAAMHEID, kapt. E.M. de Jong, met ballast naar Noorwegen.
Den 22 dito binnen gekomen het smakschip de GOEDE INTENTIE, kapt. Taeke S. van der Veer, met rogge en erwten van Elbing (opm: Elblag).
Uitgezeild de sloepschepen WATERLOO, kapt. Charles Warren Jz, met boter naar Londen, WILLIAM, kapt. William Nafelij, met kaas naar Londen en het smakschip MARGARETHA, kapt. G. Piebes, met ballast naar Noorwegen.
Den 23 dito binnen gekomen de smakschepen WILLEM OLIVIER, kapt. Klaas P. Faber, met zout van Oleron, VROUW RIEKA, kapt. Rente E. Zoutman, met hout van Noorwegen, het sloepschip AMBLER, kapt. Wiiliam Wotton, met ballast van Londen, het galjasschip NOORDSTERN, kapt. M.O. Röd, met hout van Noorwegen.
Den 24 dito binnen gekomen het kofschip EENDRAGT, kapt. Hendk. Everts de Jong, met hennep, potasch en rogge van Riga.


Datum: 28 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 26 oktober. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen C. Bremer (opm: HARMONIE), van Marseille naar Stettin (opm: Szczecin), om lekkagie; moet repareren; heeft ook ankers en touwen verloren.
(opm: op 3 mei 1820 werd de zeebrief geretourneerd; het schip bleek verkocht en al te zijn gesloopt; er zijn geen verdere bijzonderheden bekend.)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 oktober. Eergisteravond is wegens onverwachte toenemende holle zee voor het Gat omgeslagen de Terschellinger loodsschuit, gevoerd geweest door M.P. Marcussen, waarbij zes man, zijnde vijf loodsen en een schuitman, zijn omgekomen; dezelve is heden morgen het onderste boven hier op strand gevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 oktober. Den 4 oktober is te Bergen lek binnengelopen het schip de VIER GEBROEDERS, kapitein Hinrichsen, van Archangel naar Hamburg; zal denkelijk moeten lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 oktober. Aan deze stad is gearriveerd het schip de COURIER, kapt. S.G. Stoffels, van London, met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het welbezeild Kofschip de NORDSTERN, groot circa 80 roggelasten, voorzien met een complete inventaris, liggende te Dordrecht.
Te bevragen bij Sandberg en Co, kargadoors aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Stasie-schip, voorzien van een complete inventaris, het voor- en achteronder, tot alle gemakken ingericht, lang 55 voet, wijd 16½ en hol 5-3/11 voet. Liggende te Oosterhout.
Te bevragen bij de Wed. Jacobus van der Pluijm, aldaar.


Datum: 29 oktober 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris K.J. van der Veen te Dragten, zal op donderdag den 11 november 1819 des nademiddags ten 2 uren, ten huize van Minne Sjoerds Gastra, herbergier te Zuiderdragten, publiek bij strijkgeld presenteren te verkopen: een Schuite-schip, lang over steven ongeveer 43 voeten, wijd ongeveer 10½ voet en hol naar advenant, met zeil en treil, touwwerk, haken en bomen, en verdere aanhorigheden; in alles zodanig hetzelve thans is liggende in de
Hellingswijk, te Noorderdragten en bij de eigenaar Gerrit Meines Tosk bevaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een aardappelsnik, zo goed als nieuw, voorzien van roef en luiken, met alle deszelfs toebehoren; te bevragen bij J.E. van Loon te St. Anna Parochie.


Datum: 30 oktober 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 oktober. Kapt. J. Dehne, voerende het schip NEPTHUNUS, van Amsterdam naar Hamburg gedestineerd, den 20 oktober in het Vlie aangekomen zijnde en aldaar tot den 23 op de uitklaring gewacht hebbende, is, van daar naar de rede van Terschelling willende opzeilen, door een zware wind, met hagel en regen, overvallen geworden, waardoor hij op de Droogte van Concordia geraakte, en, na aldaar zwaar gestoten en een anker en touw gekapt te hebben, met behulp van een vissersschuit, op de rede van Terschelling gekomen; van daar is hij den 24 dito, alzo het schip lek geworden was, met adsistentie van een loodsschuit, naar Harlingen gezeild om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 oktober. Met brieven van kapt. K. Stoffels, voerende het schip (opm: bark) LOUISA MATHILDA (opm: LOUISE MATHILDE), in dato Batavia den 27 april, heeft men berigt, dat hij den 20 dito aldaar gearriveerd is; de equipagie, passagiers en troepen waren in de volmaakte welstand; geen van allen was op de reis ziek geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Van Vlissingen wordt in dato 26 dezer gemeld: Den 23, des avonds, is de Engelse brik the GEORGE, kapt. J. Thicadgold, komende van Antwerpen, geladen met schors, en naar Hull gedestineerd, welke in de namiddag was naar zee gezeild, geretourneerd, uit hoofde van het slechte weder, zijnde de wind van het N.W. tot West geschoten, met zware buijen, en omstreeks zes uren tot een orkaan gekomen, waardoor een hier te rede liggende Amerikase brik, ISABELLA, van zijn touwen is geslagen en tot onder Rammekens op het strand gedreven en nog zittende is, alsmede een Zweedse galjas, welke, na een touw te hebben gekapt, mede tot onder Rammekens is gedreven en aldaar ten anker gekomen.
Wijders verloor de roeiboot van de loods-aanboordzetter deszelfs roer, bij het overbrengen van een loods, waardoor dezelve met een riem gemelde boot moest dirigeren, wordende gemelde loods-aanboordzetter door de zware zee over boord gesmakt, doch door de presentie van de daarbij zijnde manschappen gelukkig gered.
En is binnen komen waaijen een Nederlandse tjalk, komende uit zee, alsmede de Nederlandse sloep le POT CASSẾ (opm: thuishaven Antwerpen), kapt. D. Fiecken; zijnde deze laatste naar Ostende gedestineerd.
Den 24 en 25 zijn alhier ter rede gekomen de JONGE NICOLAAS (opm: kof), J.C. Jansen, van Liverpool; de NOORDSTAR, G. Kuper, van Petersburg, naar Antwerpen bestemd.
Voorts kwam ter rede JONGE JAN, P.F. Friesema, van Lissabon, moet quarantaine houden, en le POT CASSẾ, D. Fiecken, van Hull naar Ostende gedestineerd, van welk schip de kapitein en de kok, met de sloep naar boord varende, den 25, des avonds, verdronken zijn (opm: zie DC 061119).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Kapt. S. Stumfield, voerende de Engelse sloep ALISADORA, van Hull naar Londen gedestineerd, geladen met steen, meldt, dan hij in de morgen van den 21, ongeveer ten 9 uren, onder de Engelse wal, door een storm uit het N.O. was overvallen, waardoor eerst deszelfs boom en daarna de mast was over boord gesmeten; denzelven morgen ten 11 uren ontmoette hij de Engelse smak LADIJ FANNEL, welke hem een touw toewierp en vervolgens op het sleeptouw tot voor Southwhole (opm: waarschijnlijk Southwold, 52º19’ N.B. 1º40’ O.L.) medesleepte; dan, doordien dit vaartuigje naar Harwich bestemd was, wilde hij de ALISADORA niet te Yarmouth binnen brengen, en liet daarop het touw slippen (opm: sic !), waardoor gemelde sloep weder naar zee dreef en in de morgen van den 26 eerst tot omtrent Ostende was gedreven, alwaar hij door twee Blankenberger visschuiten op sleeptouw is genomen, vervolgens door de Vlissinger loodsboot een loods overgegeven zijnde, tot binnen de haven van Vlissingen gebragt is.


Datum: 02 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. In Texel is binnengekomen F.P. Meijners van Bordeaux naar Husum, als bijlegger, om lekkagie; heeft de bezaansmast gekapt, en in zee een zwaard en de boot verloren; de lading is beschadigd; hij is door hulp van een loodsschuit in het Nieuwe Diep gebragt, alwaar hij lossen en repareren zal.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Volgens bericht van Hamburg, van den 28 oktober, was met bezig de lading van het schip NEPTHUNUS, kapt. J. Dehne, van Amsterdam naar Hamburg, te lossen en werden de goederen onbeschadigd bevonden en verder ontwaard, dat de lekkagie van het schip veroorzaakt is door het uiteenzetten der naden; uit hoofde van het zwaar stoten, zo dat hetzelve moest gebreeuwd worden, hetgeen bij gunstig weer binnen acht dagen afgeloopen konde zijn en alsdan in staat om de lading weder in te nemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 oktober. Te Cuxhaven is, met vijf voet water in het ruim, binnengelopen het schip de VROUW ELISABETH, kapt. J. Tabbert, van Bremen naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 november. Den 29 passato (opm: van de vorige maand) arriveerden in de Maas de schepen FRANS EN ALETTA, M. van der Struis, van Bergen, en de HENDRINA JOHANNA, H.G. Jonker, van Petersburg.
Kapitein H. van Duin is den 30 oktober, des nacht, in vlot water, heeft enige schade aan zijn roer en is op de rede terug gekomen; den 30 zeilden de VROUW ANNA, P. de Heer, naar Lissabon, en de KOOPHANDEL, A. Schaap, naar Marseille;
den 31 zeilden de VROUW GEZINA (opm: in RC 280919 geschreven als VROUW GESINA), A.C. Brouwer, naar Dublin; de MAARTINA ALETTA, J.G. Hoetjer, naar Havre-de-Grâce, en de VLASBLOEM, G. Hulsthoff, naar Bordeaux; de wind O.
Den 30 passato, des morgens, zeilde van Maassluis het schip de JONGE CORNELIS, G. de Jong, naar Cherbourg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 november. Van Helvoetsluis wordt van den 1 dezer gemeld: Kapitein (opm: van het Rotterdammer driemastschip WILHELMINA) J. Palm, die op den 27 passato van Batavia alhier is binnengekomen, rapporteert, dat hij den 30 mei, ten anker liggende op de hoek van Onton Java (opm: Untong Djawa), omtrent de eilanden Middelburg en Amsterdam (opm: in de aanloop naar Tanjung. Priok), heeft zien passeren een Hollands pinkschip, met de nummervlag No. 42. (opm: naam van kapitein en schip konden niet worden gelocaliseerd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 november. Den 25 oktober is van Villa-Nova te Zierikzee behouden gearriveerd het brikschip de JUFVROUW JOHANNA ELISABETH, kapt. A. Groeneveld de Kater, hebbend de reis uit en thuis in de korte tijd van 45 dagen gedaan. (opm: zie RC 261019 )

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, J. van Ouwerkerk de Vries, T. van Olivier, J.E. Lublink en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 8 november 1819, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd ANNA MARIA, gevoerd door kapitein W. Reijmers, lang 79 voet, wijd 24 voet 5 en een halve duim, hol 12 voet 8 duim, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 oktober. Den 28 dezer is van Antwerpen de Schelde afgezeild de VROUW REINA, kapt. H. Koops naar Oleron met ballast.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men presenteert op Donderdag den vierden November 1819, des voormiddags ten tien uren, aan het Zanddijkshuis, op Texel, publiek te verkopen: Ene partij Houtwaren, bestaande in balken, juffers, kolders, plankjes, spieren en onbereide handspaken; alles geborgen uit het in den nacht tussen den zesden en zevenden Oktober, nabij het Zanddijkshuis voormeld, gestrande smak-schip de JONGE THEODOOR (opm: zie RC 121019), gevoerd geweest bij kapitein Hemme Jans de Jonge, van Drobak, in Noorwegen, naar Dordrecht gedestineerd geweest; alsmede nog eene groote partij scheeps-gereedschappen tot hetzelve schip behoord hebbende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 25 oktober binnen gekomen het smakschip NEPTHUNUS, kapt. J. Dehne, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg; komt alhier binnen door lekkagie en andere zeeschaden.
Uitgezeild het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubeth, met boter naar Londen; het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Jan J. Arends, ledig naar Amsterdam.
Den 27 dito uitgezeild het kofschip MERKURIUS, kapt. Jacob B. van den Oever, ledig naar Makkum.
Den 28 dito uitgezeild het smakschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. E.G. Loose, ledig naar Groningen.
Den 29 dito binnen gekomen het kofschip VROUW ELISABETH, kapt. A.B. Ekkel, het smakschip DIANA, kapt. G.S. Bossinga, beide met hout van Noorwegen, het kofschip VROUW LUBBEGINA, kapt. Claas H. de Weerd, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 30 dito binnen gekomen het kofschip MARIA VAN OLST, kapt. Johan P. Kelder, met hout van Dantzig (opm: Gdansk) en het smakschip SNELHEID, kapt. Wolter A. Smit, met hout van Noorwegen.
Den 31 dito uitgezeild het sloepschip HOPE, kapt. William Banfield, met boter naar Londen.


Datum: 04 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. Volgens een brief van Petersburg, van den 30 september, was het schip ST. NICOLAY, kapitein Westman, van Helsingfors (opm: Helsinki) naar Amsterdam gedestineerd, bij Oesel (opm: Estland) door zware storm in groot gevaar geweest, en vervolgens den 20 dito met zware averij te Reval (opm: Tallinn) binnengelopen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De Minister voor de Marine verwittigt bij deze de hier onderstaande manschappen, gediend hebende op Zijner Majesteits brik DAPHNE, onder bevel van de kapitein-luitenant Coertzen, als:
H. de Knijp J.B. Middelstad A. Weisrood J.G. Wagenaar
J. Weeber H.J. Weien A. Vlaskamp R. van Till
A. Kottelaar A. van Holm M. Mosselman C. Liefegang
J. Beijer J.H. Kuneman H. Jacobs P. Olm
B.E. Kuijs W.F.E. Palis J.H. Jacobs H. van Dinzen
L. Rus W. Gerritsen T. Sakes C. Muller
A. Carlson J. Brugman,
dat bij het Ministerie van Marine betaling zal geschieden van Prijsgelden voor de op den 27 maart 1817, door die korvet, bij Aruba, hernomen goelet; en roept hen mitsdien op, om zich, voor zo verre zij zich te Amsterdam, Rotterdam of Vlissingen mogten woonachtig zijn, met hun ontslagbrieven te vervoegen bij de Directeurs en Kommandanten der Marine aldaar, terwijl die genen welke zich niet in die steden met der woon mogten bevinden, zich deswege met hun gezegde ontslagbrieven, schriftelijk of in persoon, kunnen adresseren aan het Ministerie van Marine, in ’s Gravenhage, als wanneer aan ieder hunner dezelfs geregtelijk aandeel zal worden uitgereikt.
’s Gravenhage, den 28 oktober 1819
De minister voornoemd, J.C. van der Hoop

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De staatsraad, directeur-generaal der in- en uitgaande rechten en indirecte belastingen brengt bij dezer ter kennisse van de belanghebbende, dat de schepen onder Zweedse vlag, te rekenen van den eersten november dezes jaars, in de havens van dit rijk, ten aanzien van het last- of tonnengeld, met Nederlandse schepen zullen worden gelijk gesteld, en dat wederkerig de Nederlandse schepen in de havens van Zweden, met hetzelfde tijdstip, niet meerder zullen betalen dan gelijk last of tonnengeld, als waaraan aldaar de Zweedse schepen zelve onderworpen zijn.

Krant:
 GVG - Gazette van Gend


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 3 november. Den 31 is hier binnengekomen le JEUNE PIERRE (opm: pleit), kapt. J. Heye, vlot gemaakt van zijn stranding bij deze haven; de VROUW HERMINA, kapt. De Jonghe (opm: VROUW HARMINA, kof; kapt. J.L. de Jong), van Marennes; le POT CASSÉ (opm: sloep), kapt. D. Fieken, van Liverpool, beide met zout.
Uitgevaren de DIANA, kapt. Carbon (opm: fregat DIANE, kapt. A. Carbon), naar Batavia met verscheidene goederen en 80 militairen; de VROUW ROLIFINA, kapt. Lang (opm: tjalk VROUW ROELFINA. Kapt. W.J. de Lange), naar Londen met klaverzaad.


Datum: 05 november 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 31 oktober binnen gekomen de smakschepen VROUW HENDRIKA, kapt. Jan Bruins, VROUW ANNEGINA, kapt. Jan Boon, beide met hout van Noorwegen.
Den 1 november binnen gekomen het smakschip TWEE GEBROEDERS, kapt. Harmen H. Hulst, met hout van Noorwegen; het tjalkschip TWEE GEZUSTERS, kapt. H. J. Duintjer, met balken van Hamburg.
Uitgezeild het smakschip EENDRACHT, kapt. A.L. Speelman, met ballast naar Noorwegen.
Den 2 dito binnen gekomen de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. Otte P. Smid; VROUW CHRISTINA, kapt. Harmanus Sleehuis, beide met hout van Noorwegen.
Den 3 dito binnen gekomen het smakschip VROUW COBA, kapt. Wolter A. Duiven, met hout van Noorwegen, het birkantijnschip JUSTA BLEEKER, kapt. Hendrik Hendriksen, van Riga met hout naar Amsterdam gedestineerd, komt alhier binnen met zware lekkagie, verlies van anker en touw en enige zeilen en andere zeeschaden, het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hofkamp, van Libau (opm: Liepaja) met lijnzaad naar Roscoff in Frankrijk gedestineerd, komt alhier binnen met zware lekkagie en andere zeeschaden; het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met ballast van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nieuwe Zijlen (opm: bij Dokkum). Den 21 oktober uitgezeild het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. E. Leurs, met 200 ton gemalen schors naar.Norden.
Den 24 dito uitgezeild het tjalkschip de VIER GEBROEDERS, kapt. L. Dublinga, met papier, geprepareerde en cichorei wortels naar Altona.
Den 25 dito binnengekomen het tjalkschip de JUFVROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, met hout van Arensdal (opm: Arendal).
Den 28 dito uitgezeild het tjalkschip de VROUW HENDRIKA, kapt. J.A. de Boer, met cichorei, meekrap, muilen en papier naar Altona. Binnen gekomen het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Gosen, met hout van Holmestrand. (opm: Oslofjord).
Den 31 dito binnen gekomen het tjalkschip de VROUW ALIDA, kapt. J.A. Bleeker, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).


Datum: 06 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Kapt. C. Pakes, voerende het schip ELISABETH (opm: pink ELIZABETH), meldt van Batavia, van den 18 mei, dat hij van daar bevracht was naar Banca (opm: Banka) en vervolgens over Sourabaija naar Batavia zou terug keren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Volgens een brief van kapt. A. Sluik, voerende het schip (opm: tjalk, kapt. Albert Sluik) ZEELUST, van Memel (opm: Klaipeda) naar Harlingen gedestineerd, geschreven ter rede van Helgoland, den 12 oktober, was hij, na reeds voor Terschelling geweest, doch terug gestormd te zijn, door zijn volk genoodzaakt geworden een haven te zoeken, waarop hij onder Helgoland ten anker gekomen was, van waar hij naar de Elve (opm: Elbe) zou zeilen om te repareren; zijnde de grote mast en de boegspriet gebroken, het groot want en zeilen aan stukken, de achtersteven los gewerkt en het schip voorts lek en ontramponeerd. Ook vreesde hij voor schade aan de hennep.
(opm: vermoedelijk is het schip alsnog in Harlingen aangekomen; het schip had kennelijk zodanige schade opgelopen dat men besloot tot sloop; de zeebrief werd op 28 maart 1820 om die reden geretourneerd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Volgens een brief van Memel (opm: Klaipeda), van den 19 oktober, had men berigt van kapt. A.P.C. Daemen, voerende het schip FLORA, met stukgoederen, van Amsterdam naar Memel (opm: Klaipeda) gedestineerd, dat hij te Langesund in Noorwegen, met een lek schip binnengelopen was en aldaar moest lossen. (opm: zie RC 231119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 november. Kapt. K.J. Hagedoorn, van Amsterdam te Riga gearriveerd, heeft op de rivier een anker en touw verloren; de ontvangers der lading zijn overeengekomen 5 copeken per gulden Hollandse courant vracht te vergoeden, om kosten te vermijden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Volgens berigt van Petersburg, heeft kapt. C.S. de Jong, van Amsterdam derwaarts gedestineerd, in de storm van den 30 september te Kroonstad (opm: Kronjstadt) twee schepen voor de boeg gekregen, waardoor de sloep aan stukken geraakt en andere schaden veroorzaakt is; hij had in zee ook schade aan zeilen en tuig bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 november. Van Den Briel wordt van den 4 dezer gemeld: den 3, des namiddags, is een uit zee komende kof, geladen met hout, aan de noordkant van de binnenvlakte, nabij het Maassluissche Gat, vastgeraakt; dezelve zit als nog, is nog dicht, en heeft zijn roer afgestoten; zijnde gevoerd door kapt. J. Hartwijk, en genaamd GERRIT; komende van Fredriksham (opm: Fredrikshamn [Hamina]), en gedestineerd naar Zaandam; er zijn enige vaartuigen van hier afgezeild, om, zo het mogelijk is, de lading te bergen.
Van Den Briel wordt van den 5 dezer gemeld: Van het koffschip, dat vast zit, is, den 4 des avonds, door de vissers een deel der lading alhier aangebragt; het schip is nog digt, en gemelde vissers zijn, den 5 des morgens, weder van hier derwaarts gezeild. (opm: de kof is toch verongelukt, zie RC 110120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 november. Bij de Kaap de Goede Hoop is voorbijgezeild het Hollandse schip met de blauwe nummervlag No. 57.
(opm: de kapitein was lid van het Amsterdamse zeemanscollege ‘De Blaauwe Vlag’ [1795 – ca. 1840]; zijn naam – en daarmede die van het schip – kon niet worden achterhaald)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Driemast-galjootschip, groot circa 130 lasten, van een goede inventaris voorzien. Te bevragen bij Hudig en Blokhuyzen, te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de VROUW SOPHIA (opm: tjalk), kapt. S.O. Visser, en de VROUW VOCKINA (opm: tjalk VROUW FOKKINA), kapt. D.H. de Groot, beide uit Hamburg, met ammunitie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wegens het verongelukken van de kapitein Fieken, voerende het schip le POT CASSÉ, van Antwerpen, (in ons No. 131 reeds voorlopig gemeld), heeft de, bij dat ongeluk present geweest zijnde, en zo opmerkenswaardig geredde matroos, ten kantore van policie alhier (opm: Vlissingen, zie RC 301019), de volgende verklaring gedaan:
“Dat hij, Thomas Blomster, oud 24 jaren, geboren te Stockholm, matroos op het Nederlandse sloepschip LE POT CASSÉ, van Antwerpen, door zware storm uit zee ter dezer rede gekomen, en gedestineerd zijnde voor Ostende, op 25 dezer, met zijn kapitein, het bovengenoemde schip voerende, genaamd Dirk Fieken, oud omtrent 49 jaren, geboren in Hannover, en Frederik Anton Reinhold, oud 30 jaren, geboren te Mittau, in Rusland, scheepskok, aan wal zijnde, circa ten half acht ure des avonds, met de boot van hun schip uit de dok-haven vertrokken; dat omtrent een kwartier uur nadat zij uit de haven gezeild waren, door een spoedig opkomende zware bui, de boot met de zeilen was omgeslagen; dat hij, Thomas Blomster, de kapitein en de kok, zich gezamenlijk aan de boot vasthielden, doch dat de kok die het op zijn goed zwemmen vertrouwde, een van hun beide begeerde op zijn rug te nemen, om daarmede naar de wal te zwemmen; dat zij beide dit weigerende, de genoemde kok de boot had losgelaten, en zwemmende de wal wilde bereiken; dat de kok, denkelijk zijn krachten te zwak voelende, weder naar de boot terug is komen zwemmen, maar alvorens hij dezelve konde bereiken, is gezonken; dat vervolgens de kapitein, door het veel inkrijgen van water en het slaan der zee, mede zijn krachten verloren hebbende, de boot heeft moeten loslaten, doch, te gelijkertijd hem Thomas Blomster bij zijn buisje vatte, hetwelk hij echter door het slaan der baren geheeld overstelpt, weder los liet, waarop hij aan zijn zijde is gezonken, zonder dat hij hem enige hulp konde toebrengen; dat het ogenblik, waarop hij zijn kapitein zag zinken, allerverschrikkelijkst voor hem was, niet anders denkende dan mede een gewisse dood in de diepte der golven te zullen vinden, dat hij daarop nog alle zijne krachten inspande, om door het vasthouden der boot, ware het mogelijk, zijn leven te redden, in welke positie hij zich circa anderhalf uur heeft bevonden, gedurende welke tijd hij met de boot, door de holle en zware zee, dan eens onder en dan weder boven water werd geslagen, waarna hij eindelijk met de boot tegen een paalhoofd, op strand bij de Zuidwatering, is geworpen; dat toen de hoop, om zijn leven nog te redden, hem zijn bijna geheel bezweken krachten nog eens opwekte, waardoor het hem gelukte de palen te beklimmen, lang welke hij vervolgens op de dijk is gekomen.”


Datum: 09 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 november. Den 27 oktober zijn bij Wells aangedreven vier stukken wagenschot, lang 14 voeten, gebrand AK, twee vatjes lijnzaad en een gedeelte van een scheeps-kampagne.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 november. Volgens een brief van Scilly (Sorlings Eilanden) (opm: Scilly Isles), van den 26 oktober, lag het aldaar binnengelopen schip JACOBA, kapt. R.L. Pekelder (opm: zie RC 191019), van Livorno naar Amsterdam, gereed om met de eerste gunstige wind de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 november. Het schip ZEELUST, kapt. A. Sluijk, van Memel (opm: Klaipeda) naar Harlingen gedestineerd, volgens de laatste voorgaande onder Helgoland liggende, is, volgens een brief van Cuxhaven, den 23 oktober aldaar binnengebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Van Den Briel meldt men van den 6 dezer: De kof, waar van te voren gemeld is, welke op de binnenvlakte was vastgeraakt, is den 6, met hoog water, voor twee ankers, op het tij gedraaid, en zit, met vallend water, weder vast; de wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 november. Aan deze stad is gearriveerd het schip de GOEDE HOOP, kapt. T.H. Kicin, van Liverpool, met zout en stukgoederen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 4 november binnen gekomen de smakschepen VROUW MARGINA, kapt. Daniël Jans Oortjes, TWEE VRIENDEN, kapt. Reinder J. Boeling, beide met hout van Noorwegen, het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nafeleij, met ballast van Londen.
Uitgezeild het smakschip DIANA, kapt. G.J. Bossinga, ledig naar Groningen.
Den 5 dito binnen gekomen het sloepschip LUNA, kapt. Robert Cubeth, met ballast van Londen, de kofschepen VROUW ANNA, kapt. L.B. Kuil, met hout en orten (opm: mogelijk erwten, of men bedoelt ort: afval van hooi, stro of riet) van Dantzig (opm: Gdansk), JONGE JUFVROUW SARA, kapt. Pieter Butter, met teer en potasch van Christiaanstad (opm: mogelijk Kristinestad, Finland).; de JONGE DIRK, kapt. Thomes J. Smid, ledig van Amsterdam.
Uitgezeild het smakschip SNELHEID, kapt. Wolter A. Smid, ledig naar Groningen, het galjasschip NOORDSTERN, kapt. Matthias Olsen Rod, met ballast naar Noorwegen.


Datum: 11 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 november. Kapitein Pieter Zink, voerende het schip (opm: pink) DE HERSTELLER, van Surinamen den 7 november in Texel binnen, heeft in het Kanaal bij Portland gezien een kof met schoonertuig, voerende seinvlag No. 69, waarschijnlijk de JONGE WILLEM, kapitein Ibe Jans Schelts, van Amsterdam naar Port-à-Port.
Met gemelde kapitein Zink heeft men berigt, dat den 30 augustus laatstleden te Surinamen gearriveerd was kapt. T.J. Kerkhoven (opm: Pieter Jacobus Kerkho[o]ven), voerende het schip (opm: brik) HENRIETTA WILHELMINA, van Amsterdam, en dat den 15 september van daar zou vertrekken het schip NICOLETTE JEANNE, kapt. Michiel Koos, naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 november. Kapitein Brown, van Bengalen den 2 november te Gravesend aangekomen, heeft onder de Linie gepraaid het schip (opm: fregat) FLORA, kapt. W. Tieman (opm: William Tiemann), van Batavia naar Amsterdam.


Datum: 12 november 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er zijn een partij scheepsbouten, van 6 tot 20 duimen, te koop.
Iemands gading zijnde, kan bij Jan C. Borst, te Delfzijl, aanwijs bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.A. Avenhorn van Nauta, Secretaris van Kauwerderhem, presenteert ten overstaan van Mr. H. Cannegieter, Notaris te Grouw, op donderdag den 18 november 1819, des nademiddags ten 2 uren, ten huize van de wed. Bouwe Oepts, kasteleinse te Poppingawier, te verkopen: het Veerschip, van Poppingawier op Leeuwarden en Sneek, en vice versa, met het schiphuis enz, alles breder bij billetten gespecificeerd. (opm: zie LC 261119)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een half Trekschip, varende van Leeuwarden op Sneek, te bevragen bij G.T. van der WERF, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De Notaris Mr. H. Cannegieter te Grouw, zal op maandagen den 22 november 1819 bij de beschrijving, ten huize van Jan Oeges Bakker, kastelein in het Koffijhuis te Grouw, en den 6 december 1819, bij de provisionele en finale toewijzing, telkens des avonds ten vijf uren ten huize van Jacob Arends de Jong, kastelein in Het Wapen van Idaarderadeel aldaar, publiek bij strijk en verhooggeld, aan den meestbiedenden presenteren te verkopen: een grote scheepstimmerwerf en helling, met de daarbij zijnde twee huizingen of woningen, grote timmerschuur en een charmante hieminge (opm: een fraai erf), bleekveld en schiphuis, staande en gelegen op de Westkant van den dorpe Grouw, en aldaar gequoteerd met No. 96 (opm: huisnummer) bij Symon Watzes Timmersma en Hendrik H. Pasma, scheepstimmerbazen te Grouw, als huurders in gebruik, en op den 12 mei 1820 vrij te aanvaarden; breder bij billetten gespecificeerd. (opm: zie LC 031219)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Verhuring bij beslotene briefjes, voor de tijd van zeven aaneenvolgende jaren, van een beste en wel ter neringstaande scheepstimmerwerf, voorzien van 3 endhellingen en twee timmerhuizen, benevens een grote voorhuizinge en erf, alles staande en gelegen op Oud Galileën, aan de Dockumer-Ee bij Leeuwarden, gequoteerd met Letter N. no. 117 en 118 (opm: huisnummers), thans bij de wed. D. Gerbrands als eigenaarse in gebruik; de Werf op St. Petri (opm: 22 februari), en de huizinge op den 12 mei 1820 vrij te aanvaarden. Zullende de losse goederen tot de werf behorende, tegen gereed geld (opm: contant), op taxatie moeten worden overgenomen. De briefjes moeten franco worden ingeleverd, voor of op den 20 december 1819, aan de koopman Y.D. Visser, op de Oud Galileën bij Leeuwarden, waar inmiddels de conditiën te vernemen zijn.


Datum: 13 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 november. Te Deal is binnengelopen het schip FLORA, Weldigert (opm: fregat, kapt. W. Tiemann), van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 november. Den 28 oktober is te Scilly (opm: Zuid-Ierland) binnengelopen het schip MARIA EN CAROLINA, Rossol (opm: J.D. Claassen, zie RC 161119), van Surinamen naar Amsterdam.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bekendmaking. De Resident van Samarang, als daartoe door het Gouvernement geauthoriseerd, zal op woensdag den 1 december aanstaande, des voormiddags ten 10 uren, op het Stad-huis dezer stede op de gewone wijze publiek aan de meestbiedende verkopen: de gekoperde romp van Zr.Ms. korvet IRIS met de daarin zijnde masten en boegspriet, zoals dezelve thans is liggende op het strand bij de rivier van Torbaija.
Zijnde hetzelve korvet lang over steven 135 voet, breed binnen boord 31 voet, hoog tussendeks 6 voet, diep in het hol 7 voet 2 duim.
Zullende deze verkoop geschieden ten overstaan van de havenmeester en onder-commissaris der Marine hier ter plaatse, bij wie aangaande de conditiën der verkoop van nu af aan al de verlangde informatiën te bekomen zijn.
Samarang, den 21 oktober 1819. De Resident voornoemd,
Js. de Bruijn

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar Amsterdam: het drie mast schip ELIZABETH onder de Nederlandse vlag, gevoerd bij C. Pakes, groot 191 lasten.
Voor vracht bij de heren Van Rijck, Prediger & Co en den gezagvoerder zelf.
Batavia, 6 november 1819


Datum: 16 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Volgens een brief van kapt. J.D. Claassen, voerende het schip MARIA EN CAROLINA, van Surinamen den 7 november in Texel binnen gekomen, is hij op deszelfs reize, uit hoofde van zware storm, tot behoud van schip en lading, genoodzaakt geweest te Scilly binnen te lopen (opm: zie RC 131119), alwaar hij circa honderd pond sterling voor onkosten heeft moeten betalen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Door de Post-schipper van West-Terschelling op Vlieland, Imke Klein, is, in de nacht tussen den 7 en 8 november, in de branding van de Noordvaarder (opm: zandplaat) gevonden een bootje, waarin slapende was een persoon, genaamd Hein van den Bos, die, uit het Nieuwe Diep weggedreven, toen reeds drie dagen zonder enig voedsel omgedreven had en nu behouden op Vlieland aangebragt is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Kapitein M.H. Johannessen, voerende het schip FLORA (opm: brik, ex-VROUW ESTHER), van Amsterdam naar Liverpool gedestineerd, meldt van Dublin van den 30 oktober, dat hij den 26 dito aldaar wegens stormweer, met schade aan roer, zeilen en tuigagie, binnengelopen was.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 november. Het schip de ORANJEBOOM (opm: smak, ex ORANJE BOVEN), kapt. D.F. Moldenhauer, is van zijne quarantaine ontslagen en naar Antwerpen gezeild.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 8 november uitgezeild het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met boter naar Londen.
Binnen gekomen het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jz, met ballast van Londen.
Den 9 dito binnen gekomen het smakschip VROUW MARTHA, kapt. Dirk Clasen de Groot, met hout van Noorwegen.
Den 10 dito uitgezeild het smakschip VROUW COBA, kapt. Wolter A. Duiven, ledig naar Groningen.
Den 14 dito uitgezeild het sloepschip SWIFT, kapt. Enos Page, met boter naar Londen, het kofschip MARIA VAN OLST, kapt. John P. Kelder, ledig naar Emden, het smakschip CONCORDIA, kapt. Jan T. Pieper, met stukgoederen van Bilbao, eerst van Amsterdam; het tjalkschip DRIE VRIENDEN, kapt. Evert Teunis ten Kate, ledig naar Groningen.
Binnen gekomen het galjasschip PROVESTEENEN, kapt. Adeler F. Finne, van Ipswich naar Arensdahl (opm: Arendal) gedestineerd, komt alhier binnen, om andere ballast.


Datum: 17 november 1819


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 15 november uitgezeild L’AUGUSTE, A. Bezemer, naar Batavia, met troepen.


Datum: 18 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Volgens een brief van een passagier, aan boord van het schip CORNELIA, kapt. C. van der Mey, van Amsterdam naar Maranhao (opm: Sān Louís) en Suriname gedestineerd, in dato den 1 november, had hetzelve schip, 53 uren na deszelfs vertrek uit Texel, het einde van het Kanaal bereikt, en was toen op 48 gr. 3 min. (opm: Noorder)-breedte, 8 gr. 12 min. lengte West van Greenwich, in goede staat zeilende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Den 22 oktober is te Gibraltar, wegens schade, binnengelopen het schip WILHELM GUSTAAF, kapt. A.W. Althuisen, van Barcelona naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 november. Kapt. G.H. de Boer, voerende het schip de VIGILANTIE, van Amsterdam naar Kadix (opm: Cadiz) gedestineerd, meldt van Kadix, van den 26 oktober, dat hij, na gedurende zijn reis zeer goed weer gehad te hebben, den 24 dito, ‘s morgens te half negen uren, met harde wind, aldaar in goede staat gearriveerd was, zo als ook diezelfde morgen, te elf uren, het schip de VRIEND, kapt. R.C. Nolles, en nog die dag, ‘s avonds te vijf uren, het met hem uit Texel gezeild schip de JONGE BAREND, kapt. J.C. Jansen, mede van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 november. Te Genua zijn gearriveerd J.B. Wilderman en J. Varrall van Amsterdam; te Marseille H. Beaussier van Rotterdam; te Cette (opm: Sète) H. Smit, te Barcelona J.S. Rotgans, te Kadix (opm: Cadiz) G.H. de Boer en R.C. Nolles, en te Lissabon R. Ruurds en W. Leeuwrik van Amsterdam;
op de rivier van Nantes J.E. Swart van Schiedam; te St. Malo, J.K. de Jonge van Rotterdam;
op de Weser kapt. Stuut, en te Hamburg H. Brams en H. Koster van Amsterdam,
te Rendsburg L.S. Pinksterboer van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, A.H. Tap van Amsterdam naar Memel (opm: Klaipeda) en F.J. Deddes van Amsterdam naar Koningsbergen;
te Dantzig (opm: Gdansk) J.J. Kluin van Amsterdam, en te Deläro kapt. Demming van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. VERKOPING OP REGTERLIJK GEZAG
Door de Notaris Lambertus Kolff, residerende te Middelharnis, als daartoe behoorlijk geauthoriseerd, ten verzoeke van Johann Andreas Thiessen, schipper en eigenaar, en ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), van:
een snelzeilend Deens Galjasschip, genaamd ANNE KIERSTIENE, gebouwd van eikenhout, t’huis horende te Altona (opm: bij Hamburg), en van averij thans liggende in de haven van Middelharnis, lang over steven 66 voeten, wijd 20 voeten, hol in het ruim 10 voeten, en zulks met alle deszelfs ankers, kabels, zeilen, touwen, staand en lopend want, mitsgaders (opm: alsmede) rondhout, koks-gereedschappen en verdere toebehoren;
op donderdag den 9 december, des voormiddags te 9 uren, ten huize van Hendrik Schonejongen, logementhouder te Middelharnis.
De condities van verkoop en inventaris der goederen, tot gemeld schip behorende, zullen, acht dagen tevoren, ten kantore van bovengenoemde notaris ter lezing liggen.
Ook zal ten zelven dage en ure voorz. verkocht worden: een partij eikenschors, uit hetzelve schip gelost.
Nadere informatie te bekomen ten Kantore van de heren Hudig en Blokhuyzen, te Rotterdam, alwaar de conditiën te vernemen en de inventaris ter lezing lioggende zal zijn.


Datum: 19 november 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, November. Volgens brieven uit Kadix (opm: Cadiz), in dato 26 oktober, was de ziekte (opm: de pest) afnemende en de sterfte op 80 personen daags verminderd; er werd aanstalte gemaakt om de volgende dag de schepen te doen lossen; in de baai aldaar waren den 24 oktober van Amsterdam gearriveerd, des morgens ten 8½ uren, de VIGILANTIE, kapt. De Boer, en ten 11 uren de VRIENDSCHAP, kapt. Nottes (opm: Roelof Tjeerd Nolles), des namiddags de JONGE BAREND, kapt. Jansen, zijnde de eerste en de laatste den 9 oktober, en de tweede den 25 september uit Texel gezeild.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men zal op dinsdag den 30 november 1819, op den Eilande Vlieland, des morgens ten tien uren, om gereed geld, publiek presenteren te verkopen:
- 4000 Stuks vuren en grenen delen en planken, lang van 6 tot 28 voet en dik van 1¼ tot 3 duim.
- 60 Balken, lang van 14 tot 34 voeten.
- 49 Spieren, lang van 29 tot 62 voeten, waar onder extra zware, geschikt tot masten.
- Enige sparren en riemen enz, liggende zeer geschikt ter vervoer.
- Voorts een partij scheeps-gereedschappen, bestaande in twee zware ankers, een werpanker, een zwaar touw, beter als halfsleten, enige enden gekapt, dito enig gekapt staand en lopend want en staggen, enige zeilen en lappen zeildoek, een grote boot en jol, watervaten, en het geen verder te voorschijn zal worden gebragt.
Alles herkomstig van het, op den 7 oktober l.l. te Vlieland gestrande en totaal verbrijzelde driemast barkschip RESOLUTION (opm: zie RC 121019), gevoerd geweest door kapitein J.F. Ording, van Langesund naar Bordeaux gedestineerd.


Datum: 20 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 november. Kapitein J. Hilbrands, voerende het schip (opm: pink) JAN DANIEL, van Wijburg (opm: Wyborg) den 14 november in Texel binnengekomen, rapporteert, dat ded 10 dito, des morgens, bij stormweêr, in de Noordzee te hebben zien drijven een brik, met hout, zonder volk, welker ankertouwen gekapt en de zeilen van de ra’s afgesneden waren; er scheen echter nog weinig water in het schip te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 november. Volgens een brief van Klaas Sipkes, voerende het schip IDA ALYDA (opm: fregat IDA ALEIDA), van Amsterdam naar Batavia gedestineerd, geschreven den 21 oktober, was hij toen gevorderd tot op de Noorderbreedte van 37º70’, 14º4’ West van Greenwich; de wind was hem die dag gunstig, zodat hij hoopte spoedig Madeira te passeren; schip, volk en passagiers waren in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 18 november. Te Demerarij is gearriveerd D.C. Martens, te Smirna (opm: Izmir) A. Oosterbaan en op de rede van Bordeaux H. Korf van Amsterdam; te Rouaan A. Berneval van Rotterdam; te Bremen H. Hansen en te Riga B.C. Doijen van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 november. Te Terschelling zijn binnengekomen J.R. de Boer van Petersburg, P.A. Schuring en J.H. Puister van Dantzig, R.R. Legger van Elbing, J.H. Boijen van Bandholm, J.J. Jaski, O. Geutjes en A.J. Boiten van Tonningen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 18 september. Omdat er bij de reders misverstanden waren ontstaan ten aanzien van het koninklijk besluit van 28 september l.l. inzake de toekenning van premiën ter aanmoediging van de beug- of wintervaart, heeft de minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonië via Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Gemeentebesturen op 13 november 1819 een missive verstrekt met aanvullende informatie. Deze premiën waren bedoeld om door ondersteuning der beug-visserij de manschappen welke met diezelfde schepen des zomers ter haring- of ter IJslandse kabeljauw-visserij voeren ook in de wintertijd levensonderhoud te verschaffen, terwijl in dit opzigt de instandhouding der wintervaart van wezenlijke invloed is, zowel op het voortdurend bestaan der zomer-visserij, als op het behoud der daartoe benodigde klasse van vissers.
Teneinde op een gehele of gedeeltelijke premie aanspraak te kunnen maken zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Dat het schip van zodanig charter (opm: grootte) zij, dat hetzelve ten minste 20 lasten gewone haringtonnen, van 14 tonnen op het last, onder de luiken kan bergen, en tevens voorzien zij van een bun, geschikt om 300 à 400 stuks kabeljauw of heilbot levend aan te brengen.
b. Dat het bemand zij met niet minder dan 12 koppen.
c. Dat het niet minder dan 24 gewone haringtonnen zout, ter verzouting, medeneme.
d. Dat het de beug-visserij uitoefene gedurende vier maanden, dat is december t/m maart, ten ware het blijkbaar door weer en wind een gedeelte van die tijd verhinderd werd.
e. Dat de visserij gedreven worde op de hoogte van 55 tot 57 graden.
f. Dat het ten minste de helft van deszelfs gevangen vis in tonnen gezouten aanbrengt.
(opm: bewerkt en bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 november. Den 17, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis kapitein Bridge, met de brieven van den 17 dezer, naar Harwich, en de brik WILMOT (opm: Amerikaan), kapt. W. Hathaway, is van de rede naar het Hitserschegat gezeild)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag den 11 december 1819 zal door vendumeesters, ten overstaan van een commissie vanwege de raad van justitie te Batavia, verkoping worden gehouden ter plaatse alwaar ten dien dage vendutie zal worden gehouden, van een Brik GOAN-HIENG, liggende alhier ter rede, groot vijfendertig 35 koijangs, toebehorende aan wijlen de Chinees Que Theeko.
Daarom, is er iemand die enig recht, actie of toezegging op de voorzegde brik zou willen pretenderen en zich opposeren tegen de voorschreven executie en verkoping, die kome en make het mij ondergetekende bekend.
Die gading hebben, die komen ten dagen, uren en plaatse voorschreven, aanhorende condities en doen hun profijt.
H. Nollemans, deurwaarden en gezworen explociteerd bij de Raad van Justitie te Batavia.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Postkantoor te Batavia. Namens de resident van Batavia wordt ter kennis van het publiek gebracht, dat aan het postkantoor te Batavia pakketten ter verzending van brieven geopend zijn om te worden verzonden naar Amsterdam, CORNELIA, F. Sipkes; de KOOPHANDEL, C.F. Jansen; ELIZABETH, C. Pakes, welke in lading liggen en deze maand zullen zeilen.


Datum: 23 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 19 november. De Nederlandse Brik van oorlog de COURIER, kapitein-luitenant Eegh, is den 16 dezer van Vlissingen te Plijmouth gearriveerd, ten einde de lading van het oorlogschip de PRINS FREDERIK, kapitein Van Senden (opm: zie RC 091019), van Batavia aldaar met zware schade binnengelopen, in te nemen (opm: zie ook RC 060120 en 080220). De volgende dag is mede te Plijmouth binnengelopen het schip ANTWERPS GELUK (opm: brik, thuishaven Oostende), Jansen, van Liverpool naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 19 november. Den 25 juni zijn te Batavia gearriveerd de schepen CLARA, Stent (opm: driemaster, thuishaven Gent, kapt. Willem Stent), van Antwerpen, en de ONDERNEMING (opm: fregat), H.M. Lels, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, twee gaffel- of blokschuiten, waarvan de ene in den jare 1818 nagenoeg geheel is vertimmerd, met derzelver staand en lopend want en verdere complete inventaris van zeilen, kabels enz, en een goede partij beugwaar, mitsgaders bij iedere derzelve een tarbotsboot. Nader adres ten kantore van Van Leijé, Van der Meer en Van Beest, te Middelburg, alwaar de nodige informatiën zijn te bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Vishoeker, zijnde een bunschip, zo als dezelve laatst uit zee gekomen is. Te bevragen bij de scheepstimmerbaas Ewout van der Hoog, wonende ter Maassluis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Kapt. B.L. Pekelder, voerende het schip JACOBA, den 16 november van Livorno te Texel binnengekomen, is gisteren uit quarantaine ontslagen en reeds opgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Kapt. A.J. Hansen, voerende het schip de VROUW GEERTRUIDA, van Tonningen (opm: Tönning) naar Amsterdam gedestineerd, meldt van Delfzijl, van den 16 november, dat hij aldaar met verlies van een anker is binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 november. Volgens een brief van Memel (opm: Klaipeda), van den 6 november, was het schip FLORA, kapitein Arnold Pieter Carel Daemen, van Amsterdam derwaarts gedestineerd, na in Noorwegen te zijn binnengeweest (opm: zie RC 061119) en te Elseneur (opm: Helsingör), door aanzeiling, de boegspriet verloren te hebben, door een vliegende N.W. storm, na verlies van zeilen en anker, niet ver van Schwarzort (opm: Juodkranté, Litouwen) gestrand; men was bezig, zo veel mogelijk, van het schip en de lading te bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 16 november uitgezeild het tjalkschip TWEE GEZUSTERS, kapt. H.J. Duintjer, ledig op avontuur.
Den 16 dito binnen gekomen het smakschip VIJF GEZUSTERS, kapt. Popke E. de Jong, met ballast van Ostende, het kofschip JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, ledig van Amsterdam.
Den 17 dito binnen gekomen het kofschip NEPTHUNUS, kapt. H. Harmens, met loodaarts (opm: waarschijnlijk loodaarde) van Christiaanstad (opm: mogelijk Kristinestad, Finland).
Den 19 dito binnen gekomen het smakschip VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jong, ledig van Amsterdam; de tjalkschepen DAGERAAD, kapt. J.A. Smid, ledig van Edam, VROUW CAROLINA, kapt. G. Pot, ledig van Amsterdam, VROUW ALIDA, kapt. J.J. Leij, ledig van Amsterdam.
Den 20 dito uitgezeild het smakschip NEPTHUNUS, kapt. John Dehne, met stukgoederen naar Hamburg, eerst van Amsterdam.
Binnen gekomen het kofschip de JUFVROUW JOHANNA VAN LETTEN, kapt. Hendrik P. Klatter, met balken, pijpestaven (opm: einden pijp), brandewijnstaven en oxhoofdstaven (opm: mogelijk ijzeren trekstaven [beslag] voor houten vaten) van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 21 dito uitgezeild het galjasschip PROVESTEENEN, kapt. Adeles T. Tinne, met ballast naar Arendahl (opm: Arendal).


Datum: 25 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. T.D. van der Veen, VRIESLANDS WELVAREN, van Koppenhagen, laatst van Neuburg, om order, heeft in het gat (opm: bij Terschelling) een anker en touw verloren. (opm: zie ook RC 301119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. Het schip MARIA BRIGITTA, kapt. J.H. Himmer, met stokvis, traan en koper den 16 november in Texel binnengekomen, is den 18den, naar Amsterdam opzeilende, op de Bolle van de Vlieter vastgeraakt, vervolgens in de grond gestoten, zeer lek geworden en door de equipagie verlaten geworden; sedert is hetzelve door loodsen gevonden, opgevist en tot het dek vol water door zeven schuiten in de haven van het Nieuwe Diep gebracht, alwaar ook de equipagie is aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. Op 27 oktober is wegens bekomen lek te Istrop, bij Thisted in Jutland, op strand gezet het schip de VROUW BINA, kapt. J.M. Smit, van Amsterdam naar Droback.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. In de nacht tussen den 10 en 11 november is op het Puttgarnerrif (Femern) (opm: Puttgardener Riff [Fehmarn]) vastgeraakt het schip de VROUW JACOBA, kapt. A.P. Kruisinga, met erwten en tarwe van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam; hetzelve is zeer lek en heeft drie voet water ingekregen; men is bezig de lading, die merendeels beschadigd zal zijn, te bergen. (opm: mogelijk bleef het schip in eerste instantie behouden; echter in 1821 verkreeg kapitein Albert Pieters Kruisinga een nieuwe smak)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. In de nacht tussen den 11 en 12 november is te Plymouth met verlies van de grote ra, wegens contrarie wind en gebrek aan provisie, binnengelopen het schip ANNA SOPHIA, kapt. S.J. Muller, den 18 september van Havana naar Amsterdam vertrokken; de kapitein dacht spoedig de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 23 november. Te Havre is gearriveerd C.C. Westerbrinck van Amsterdam; te Rendsburg R.G. Oostra van Elbing (opm: Elblag) naar Harlingen en E.C. Kreije van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam; te Flensburg J.A. Frezs van Amsterdam; te Danzig (opm: Gdansk) J.H. Mulder van Edam, B.J. Bosdrager van Delfzijl en J. Hoppe van Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 november, Kapitein R.S. Stoffels, voerende het kofschip de GOEDE VERWACHTING, den 14 november l.l. van Oleron te Vlissingen binnengekomen, en vervolgens aan deze stad gearriveerd, rapporteert, dat hij op 30 oktober 1819, op de noorderbreedte van 47º51’ en op de lengte van 7º22’ bewesten Greenwich, hebbende de wind O.Z.O, in goede staat heeft gepraaid het brikschip de DIANA, gevoerd wordende door kapitein Meijer, komende van Bremen en gedestineerd naar de Havannah.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Den 13 november is te Portsmouth binnen gelopen het schip MERCURIUS (opm: brik MERCUUR, in mei verkocht van Maassluis naar Antwerpen), kapt. W. Zorgdrager, van Liverpool naar Oostende.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 november. Alhier is ter rede gekomen, voor Oostende bestemd, de FANNY (opm: fregat), kapt. J.J. Tiddens, van Liverpool, met klipzout.


Datum: 26 november 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Secretaris Mr. G.A. Avenhorn van Nauta, te Rauwerd, zal ten overstaan van de Notaris Mr. H. Cannegieter te Grouw, op woensdag den 1 december 1819, des nademiddags ten 2 uren, ten huize van de weduwe van Bouwe Oepts, kasteleinse in de herberg te Poppingawier, bij de finalen palmslag presenteren te verkopen: het Veerschip varende van Poppingawier op Leeuwarden en Sneek, en vice versa, met de annexen van dien, zodanig en in dier voegen als hetzelve door P.J. Hoekstra, in leven, schipper te Poppingawier, is bevaren geweest. Alles breder in de billetten gespecificeerd. Waar, bij de eerste beschrijving, op geboden is de geringe som van NLG 1400.


Datum: 27 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 november. Het schip de JONGE LEONARD, Callender (opm: Jacob Calander ?), van St. Bartholomeus naar Amsterdam bestemd (opm: zie RC 041219), en de ROSINA, Lequestier, van Martinique naar Bordeaux, zijn beiden, na een zware storm (opm: waarbij nog 3 andere schepen, 12 brikken, 33 schooners, 21 sloepen en 26 overdekte boten te St. Thomas op strand zijn gedreven), masteloos te St. Thomas binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 23 november. Het schip de VREDE, van Batavia en Mauritius, is den 25 oktober gepraaid, op 35 gr 29 min lengte, door de DRIE GEBROEDERS, van Bengalen te Plymouth gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 november. Den 18 dezer zijn te Plymouth binnengelopen de schepen WILHELM, Roseboom, van Rio-Janeiro naar Amsterdam, en de DRIE GEBROEDERS, Necker, van Bengalen, naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 november. Binnengekomen NEERLANDS KROONPRINS, J.P. Jelsma, JONGE JAN, R.L. Bovenkamp en TWEE JONGE VROUWEN, M.P. van der Zee van Londen. (opm: alle drie bunschepen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. Kapitein B. Stoffels, voerende het koffschip de GOEDE VERWACHTING, van Oleron naar Dordrecht gedestineerd, den 14 november te Vlissingen binnengelopen, rapporteert den 30 oktober, op 47º 51’ N. 7º 22’ W. in goede staat gepraaid te hebben het brikschip DIANA, kapt. Meijer, van Bremen naar Havana, hebbende de wind O.Z.O.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 november. Van Petersburg wordt van den 30 oktober gemeld, dat den 1 dito bij Hochland gezonken is het schip ANDREA MARGARETHA, kapt. C. Pettersen; de lading was geheel weg en van het schip slechts enige zeilen en touwwerk geborgen; de equipagie welke door een Russisch schip van Frederikshaven te Kroonstad aangebracht was, rapporteert, dat twee Russische schepen met meel en brandewijn bij Hochland met al het volk verongelukt waren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 november. Bij Hochland is gestrand het schip die HOFFNUNG, kapt. Konow, van Hamburg naar Petersburg; een gedeelte der lading is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 november. De brik MARGARETHA, kapt. P. Bensen, van Engeland naar Noorwegen gedestineerd, is op de Zuidwal aan de grond gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 november. Achter Schoorl is gestrand het smakschip de WAAKZAAMHEID, kapt. E.M. de Jonge (opm: kapt. Egbert Meilofs de Jonge), van Witsteen (opm: Witte Steen, rots aan de Kola rivier), met hout, naar Harlingen gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 november. Te Petten zijn gestrand de brik LIVINIA, kapt. R. Jobson, van Londen naar Amsterdam, met ballast; het smakschip HENRIETTA (opm: HERSTELLING, thuishaven Veendam), H. Jansen, met hout, naar Harlingen gedestineerd, en de schooner de TWEE VRIENDEN, K. Teunissen, met zaad, naar Schiedam; van de laatste is de equipage verongelukt en schip en lading weg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 november. Te Batavia is gearriveerd J.J.D. Scharmberg van Amsterdam en J. Marcussen van Rotterdam; te Port-à-Port J. Barends van Amsterdam, en te Bordeaux W.B. Bakker van Amsterdam, in zes dagen van Texel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 november. Den 25, des namiddags, arriveerde te Helvoet het schip CADMUS, R. Applebij, van Isle de France, aan boord hebbende de equipagie van Zijner Majesteits schip EVERTS (ADMIRAAL EVERTSEN, zie RC 020919).

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. De ondergetekende , van mening om binnenkort de kolonie met zijn bodem (opm: pink ELIZABETH) te verlaten, nodigt een ieder om met dezelve uitstaande zaken te verevenen uiterlijk voor expiratie van deze maand.
Batavia, 12 november 1819. C. Pakes.


Datum: 30 november 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Van Harlingen wordt, van den 24 november gemeld, dat in Terschelling binnengekomen was het schip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, van Koppenhagen naar Amsterdam gedestineerd, na alvorens, met de loods aan boord, in het Nieuwe Gat regt in het vaarwater aan de grond geraakt te zijn en zwaar te hebben gestoten, zo dat het roer afgesprongen was, hetgeen de kapitein genoodzaakt had anker en touw te kappen en twee loodsen aan te nemen, die het schip binnenbragten, hetwelk direct naar Amsterdam opgezeild was. (opm: zie ook RC 251119)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Kapitein W. Steffenson, voerende het schip FORTUNA, meldt uit het Nieuwe Diep, in dato 24 november, dat hij, gedestineerd naar Arensdahl (opm: Arendal) met ballast, den 20 in het uitzeilen, door onkunde van de loods, aan het Noorder gat van Texel aan de grond was geraakt, alwaar het schip gedurende 8 à 9 uren zeer zwaar had gestoten, zo dat het roer uit de zeven (opm: steven) was geraakt, met verlies van enige roerhaken en vingerlijnen (opm: vingerlingen) aan de steven, onder water, waardoor de kapitein zich genoodzaakt zag, niettegenstaande het schip was digt gebleven, te moeten kielen; zijnde te dien einde met adsistentie van twee schuiten, voor NLG 450 aangenomen, en den 22 in het Nieuwe Diep teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 november. Te Curaçao is gearriveerd R. Smit van Amsterdam; te St. Ubes (opm: Setubal) A. Lund; ter rede van Bordeaux G. Hulshof van Rotterdam; aan de rivier van Nantes S. Eentjes van Groningen; op de Wezer de kapiteins Hustede en G. Hein en te Hamburg C. Tamcke van Amsterdam; te Rendsburg B.H. Brams van Stettin (opm: Szczecin) naar Delfzijl, H.T. Mulder van Riga naar Groningen, F.T. Visser van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam, H.H. Pot, H.B. Swart en B.J. Houwink van Elbing (opm: Elblag), E.B. Bol (opm: E.B. Boll, voerende de smak JONGE MARTHA) en J.H. Linger van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) en J.H. Mulder van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 22 november binnen gekomen het smakschip VROUW ANNA, kapt. Jan Cornelis Fokkes, met hout van Noorwegen.
Den 23 dito binnen gekomen het tjalkschip JONGE ANNA, kapt. Beerent Tammes, met olij en potasch van Emden.
Den 24 dito het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. Egbert L. Tiktak, met hout van Noorwegen.
Den 25 dito binnen gekomen het smakschip JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. J. Sieddes (opm: Jan Jans Sietses), met ledig scheeps van Leeuwen.
Den 27 dito binnen gekomen het sloepschip UNION, kapt. A. Gallawaij, met ballast van Londen.


Datum: 02 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hun Principalen, en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, en na gedane aangifte bij de ontvanger der Registratie, zijn van mening, op dinsdag den 5 januari 1819, des namiddags ten 4 uren, in het Logement Het Badhuis, in de Boompjes, publiek te verkopen: het Tweedeks Fregatschip, ARMINIUS, gevoerd door kaptein James Gibson, lang over steven 117 voeten 6 duimen, wijd, binnen de huid, 34 voeten, hol, in het ruim, 16 voeten 7 duim, hoog, tussen deks, 6 voeten 7 duimen; alles Amsterdamse maat; met deszelfs zeer complete inventaris, ammunitie en verder toebehoren, zoals hetzelve zal zijn liggende bij het Oudehoofd, en daags vóór en op de dag der veiling door een ieder kan bezichtigd worden.
N.B. Het voorschreve Fregat is een zeer fraai bij uitstek wel te zamen gesteld deugdzaam en zeer snelzeilend schip. In den jare 1808, in Whitehaven, in Engeland, nieuw uitgehaald, gekoperd en tot zo ver geballast ligt, tot daartoe met koperen bouten vastgemaakt en voorzien van ijzeren kniën; geboord voor 24 stukken geschut, met een gerezen kajuit. In den jare 1816 te Liverpool met zwaar koper nieuw herkoperd, en gaat beladen 16 en 1 half à 17 voeten diep. Iemand nader onderrigting begerende, spreke de bovengemelde makelaars. (opm: deze advertentie stond eerder in RC 241218)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 november. Van Barbadoes wordt, onder anderen, het volgende gemeld: Het Hollands schip ZAANDAM is door de equipagie verlaten; hebbende vier voet water in het ruim. (opm: zie RC 121019 en RC 180120)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 november. Den 22 zijn van Plymouth vertrokken de schepen THREE BROTHERS (opm: DRIE GEBROEDERS), Necker, naar Amsterdam, en ANTWERPSCH GELUK, R. Jansen, naar Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. In Texel binnengekomen C. Schroder van Batavia; is op de Rug aan de grond gezeild, en heeft adsistentie aangenomen om af te brengen. (opm: zie RC 041219)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 november. Volgens brief van Memel (opm: Klaipeda), van den 13 november, was een gedeelte der stukgoederen uit het gestrande schip FLORA, kapitein A.P.C. Daemen (opm: kapt. Arnold Pieter Carel Daemen), van Amsterdam derwaarts gedestineerd, uit hoofde van beschadigdheid, publiek verkocht geworden, behalve de ijzerwaren, die in een pakhuis waren opgeslagen; het schip, hetwelk vol water zat, en hetgeen volgens gedane inspectie niet af te brengen was, zoude met de daar nog in zijnde dakpannen, den 19 dito mede publiek verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. Volgens brief van Dramme, van den 15 november, was het schip LUNA, kapitein L. Backer, van Amsterdam derwaarts gedestineerd, tot Torgensöe genaderd, en zou daar, uit hoofde van de gestrengheid des winters, waarschijnlijk te Svelvigen moeten blijven liggen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. Kapitein C. Bandix, voerende het schip THEODORA, van Amsterdam naar Bilbao gedestineerd, meldt van Olaveaga, bij Bilbao, in dato 17 november, dat hij den 13den in goeden staat tot voor de baar genaderd was, doch dat vervolgens het schip, door onkunde van de loods, op dezelve gezet was, en gedurende vier uren zwaar gestoten had, waardoor het schip lek werd, en daarna met behulp van twee boten voor Portugulette ten anker kwam; vervolgens naar Bilbao opzeilende was men half wegen, toen de loods het schip weder aan de grond zettede, waarom hij resolveerde (opm: d.w.z. de kapitein besloot) weder naar Olaveaga terug te keren en aldaar te lossen, waarmede hij begonnen was. Hij hoopte nogthans weinig schade aan de lading te hebben, als hebbende direkt beginnen te pompen. Op de baar had hij een werp-anker en touw laten staan en gekapt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. Te Batavia lag den 17 juli Zijner Majesteits oorlogsschip NASSAU, als mede de Nederlandsche schepen, SAMARANG, J. Scholtijs; RUIJMVELD, J.D. Schewé; CORNELIA, G. Havestein (opm: Gottlieb Hanenstein); CLARA, W. Stent; DE ONDERNEMING, M. Lels; FRANKLIN, C. Swaan; DE DRIE GEBROEDERS. P.J. Manzelman; benevens verscheiden brikken en inlandse vaartuigen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De gevoeligste slag van mijn leven trof mij heden morgen bij de ontvangst van een brief uit Helvoetsluis, mij berichtende het overlijden van mijn zo tedergeliefde echtgenoot, Meijne Dirks Ihnken, aan boord van het schip de HOOP, op welks bodem hij het bevel voerde op de reis van Batavia naar herwaarts. Zijn afsterven viel voor op den 15 juli laatstleden, na een uitlandigheid van bijna drie jaar en na een ongesteldheid van drie maanden, in de ouderdom van 49 jaren, waarvan ik er 18 jaren met hem in een allergelukkigste echtverbintenis heb doorgebracht, mij nalatende nog twee jonge kinderen. Wat ik aan hem als echtgenoot en mijn kinderen als vader verliezen, kan elk gevoelen, die zijn deugden en vriendelijke inborst, in de kring des gezelligen levens, heeft leren kennen; zij zullen met mij erkennen, dat hij was de tederste echtgenoot, de beste vader en de trouwste vriend, en daarom met mij in al het smartelijke van dit onvergetelijk verlies delen, zonder door brieven van rouwbeklag de droefheid te vergroten, die mijn ziel geheel vermeestert, en haar nimmer verlaten zal.
Amsterdam, den 26 november 1819 Anna Chatarina Hennij,
weduwe M.D. Ihnken


Datum: 03 december 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris W. Steenbeek, te Heeg, presenteert publiek, bij strijk- en verhooggeld, aan de meestbiedenden te verkopen:
1. Twee derde gedeelten in een wel ter nering staande scheepstimmer-helling met de huizen daarbij behorende, staande en gelegen aan het Var te Heeg, thans bij Haring Tjibles van der Zee, als eigenaar, in gebruik, alsmede de losse goederen tot de helling behorende, den 12 mei 1820 vrij te aanvaarden.
2. Een gedeeltelijk afgemaakt Tjalkschip (aan de wellings toe), lang 69 voet, wijd 15¼ voet, en hol naar advenant.
3. Een fraai en welbezeild Jagt met een dubbel stel zeilen, en verdere annexen daarbij behorende, lang 21 voet.
Wie daaraan gadinge maakt, kome op vrijdag den 10 december 1819, bij de beschrijving, en den 17 december daaraanvolgende, bij de finalen palmslag, telkens des nademiddags ten twee uren, ten huize van Jacobus Homans, tapper te Heeg, en kope op dan voor te lezene conditiën, die inmiddels zijn te vernemen bij de Notaris voornoemd.


Datum: 04 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Kapitein C. Schroder van Batavia, gisteren aan de grond gezeild, is van de Laan in vlot water en in de haven van het Nieuwe Diep gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 30 november. Het schip (opm: pink) JOHANNA MARIA, C.J. Jonker, is den 12 juni van Batavia te Mauritius gearriveerd. (opm: mogelijk 12 juli, zie RC 071019; vertrokken 6 oktober)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. Binnengekomen in Texel J.H. Bus, van Livorno, laatst van Lissabon, met lekkagie; heeft de vorige nacht op de Haaks zwaar gestoten en is door twee loodsschuiten binnengebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 december. Volgens brief van Koppenhagen, van den 23 november, was het schip HELENA WILHELMINA, kapitein B. Hook, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam gedestineerd, door sterke stroom afgedreven zijnde, bij mistig weer, op het eiland Amak (opm: Amager), bij Koppenhagen, gestrand; men had vissers aangenomen om het schip en de lading in de haven van Koppenhagen te brengen, tegen betaling van NLG 400 Hollands courant, of de helft dier som, bijaldien men daarin niet mogt slagen, waartoe men echter alle hoop had, zijnde reeds circa 210 zakken lijnzaad binnengebragt. (opm: zie RC 091219)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 december. Kapitein Jacob Calander, voerende het schip (opm: brik) de JONGE LEONARD, van St. Bartholomé naar Amsterdam gedestineerd, volgens een onzer vorige (opm: RC 271119) te St. Thomas binnengelopen, meldt van daar, in dato 24 oktober, dat hij zijn geleden schade geheel hersteld had, doch een gedeelte der lading suiker, koffij en tabak, zo uit hoofde van beschadigdheid als tot goedmaking der kosten, had moeten verkopen; hij zou, tot aanvulling der daardoor veroorzaakrte ruimte, te St. Thomas tabak innemen, en dacht in het begin van november de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 december. In het laatste helft van juli zouden van Batavia vertrekken de schepen SAMARANG, kapt J. Scholtijs, WATERLOO, kapt. D. Hensken, BRUTUS, kapt. Downing, en JONES, kapt. Gooddarij, naar Amsterdam, en LORD WELLINGTON, kapt. Harris, naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 december. Den 1, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis Zijner Majesteits fregatschip van oorlog VAN DER WERF, kapitein L. van Aduard, hebbende aan boord de Schout-bij-Nacht Musquetier. (opm: zie RC 091219)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 december. Volgens rapporten van de zeeloodsen van de Maas en Goedereede, hebben dezelve den 1 dezer, voor de wal, in goede staat gepraaid het schip (opm: pink) de DAGERAAD, komende van Demerarij en gedestineerd naar Middelburg (opm: kapitein Simon Riekels arriveerde aldaar 3 december), hebbende twee loodsen aanboord; den 2, des morgens, zeilde het schip EENSGEZINDHEID, St. Martin, naar Bilbao.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 december. Den 30 november is aan deze stad gearriveerd het schip (opm: fregat) de HOOP, thans door het overlijden van kapt. M.D. Ihnken gecommandeerd wordende door de 1e stuurman Jacob Cortlang, gekomen van Batavia met een lading rijst, koffie, suiker enz, gaande 14½ voet diep.
Nog is sedert aan deze stad gearriveerd het schip de VROUW GEERTHINA, kapt. J. de Groot, komende van Memel (opm: Klaipeda), met hout.


Datum: 07 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 2 december. Heden middag, de wind voordelig zijnde, zijn de navolgende onzer nieuwe visschepen uit onze haven naar zee gezeild, te weten: WILLEM DE EERSTE, HET EILAND SCHOUWEN, ZEELAND, DE ZIERIKZEESCHE VISSCHERIJ, DE STAD ZIERIKZEE, ZIERIKZEES WELVAREN en PIETER MOGGE. De toevloed van blijde aanschouwers, zo op de haven als op de havendijken, was zeer talrijk Het vrolijk gejuich der schepelingen verlevendigde, bij dit verrukkend gezigt, niet weinig onze vreugde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Kapitein J.C. Muller, ANNA SOPHIA, van Havana, laatst van Plymouth, den 23 november in Texel binnengekomen, is, den 3 december, van zijn quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. Van Rendsburg wordt, van den 29 november, gemeld, dat aldaar lek en beschadigd binnengelopen is het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. L. Lindeman, met lijnzaad, erwten en tarwe, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam; moest lossen om te repareren, waarmee de kapitein de meeste spoed zou maken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 december. Volgens een brief van Memel (opm: Klaipeda), van den 20 november, was het wrak van het schip FLORA, kapt. R.C. Dulmen (opm: A.P.C. Daemen, zie ook RC 231119 en 021219), van Amsterdam derwaards gedestineerd, de vorige dag voor ƒ 1400 en de daarin zijnde dakpannen voor ƒ 385 Pruisisch verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 december. In een brief van Rouaan, van den 29 november, wordt gemeld, dat het schip ANNA CAROLINA, kapt. N. Feldman, van Cristiania (opm: Oslo) derwaards gedestineerd, te Havre binnengelopen was, en aldaar de lading gelost had; zijnde, door verlies van anker, touw enz. buiten staat om de reis naar Rouaan te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 december. Te Surinamen zijn gearriveerd T. Stickle, D. Steenveld en D. Haijnes van Amsterdam; te Cette (opm: Sète) K.L. Domenie van Harlingen en D. Bleeker van Embden; te Alikanten J. Lobeck van Amsterdam, in 16 dagen; te Rouaan C.C. Westerbrink van Amsterdam, en op de Elve J. Kröger en H. Kröger van Amsterdam, alle twee vissers, en te Kiel kapitein Kock van Antwerpen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 oktober. Des namiddags, zeilde uit de DRIE VRIENDEN, kapt. J.J. Mulder, naar Newry.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Smakscheepje (opm: volgens de aankoopakte uit 1816 en verkoopakte uit 1822 een tjalk), genaamd MARIA SOPHIA, lang 72 voeten, hol en wijd naar advenant, zodanig hetzelve wordt bevaren door R.D. Lovius, leggende in de Stadsgragt bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdagen den 15 en 22 december 1819, bij de beschrijving en finale palmslag, telkens des avonds ten 6 uren, ten huize van H. Winter, presenteren te verkopen: de geregte helft in het ordinair Veerschip, varende van Harlingen op Sneek et vice versa, met de geregtigheid van het quotele veer, zeil, treil en verdere scheepstoebehoren, zodanig wordt bevaren door Bonne Gosses IJlstra; terstond vrij te aanvaarden. Zijnde ook intussen uit de hand te koop.


Datum: 09 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. In Texel binnengekomen Zr.Ms. oorlogsfregat VAN DER WERF, kapitein Lewe van Aduard, van Helvoetsluis naar Batavia (opm: zie RC 300919 en 041219); komt binnen om tegenwind; zijnde echter weder naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 december. Den 26 november is nabij Ameland gezonken het schip de VROUW ELISABETH (opm: hektjalk VROUW ELIZABETH), kapt. Berend Abels, van Amsterdam naar Lübeck; de kapitein en het volk hebben zich met de boot gered; ook is enige tuigagie en een vat olie geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 december. Kapitein B. Hook meldt van Koppenhagen, van den 30 november, dat hij met het door hem gevoerde en op Amak (opm: Amager) gestrande schip HELENA WILHELMINA (opm: zie RC 041219), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam gedestineerd, te Koppenhagen aangekomen was; men was bezig de lading in een pakhuis op te slaan. Hij dacht de volgende dag uitgelost te zijn, waarna hij het schip weder in gereedheid zoude doen brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 december. Van Tonningen (opm: Tönning) wordt van den 2 december gemeld, dat onder meer andere schepen wegens het ijs in de haven gehaald zijn de schepen ZELDENRUST, F.T. Visser, van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam (opm: het schip arriveerde 11 december te Helvoetsluis); de VROUW HENDRICA, B.J. Houwink; de VROUW ELISABETH, H.B. Swart, en de GOEDE HOOP, H.H. Pot, van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam; voorts was het schip de JONGE MARTHA, kapt. E.B. Bol (opm: smak, kapt. E.B. Boll), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, wegens het ijs, tussen Rendsburg en Tonningen aan het strand gelegd; doch werd, daar het weêr zachter en de wind Z.W. geworden was, nog die dag te Tonningen verwacht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 december. Den 6, des namiddags, zeilde uit Helvoetsluis het schip de VROUW MARIA, H. Wehmhoff, en den 7, des namiddags, het schip PIETER EN EMMA, kapt. T. Denham, beide naar Batavia; de wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 december. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE JAN, kapt. Coene Jans Cornel, van Frederikshavn, met delen (opm: planken).

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 december. Te Vlissingen is gearriveerd J.B.H. Oreille (opm: brik HENRY, thuishaven Antwerpen) van Rio de Janeiro.


Datum: 10 december 1819


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zr.Ms. fregat VAN DER WERF, kapitein Lewe van Aduard, naar Batavia bestemd, is op 1 december van Hellevoetsluis derwaarts onder zeil gegaan; wegens tegenwind is hetzelve in Texel binnengelopen, doch de vijfde weder van daar uitgezeild. Aan boord van dit fregat bevindt zich de schout bij nacht Musketier, welke het bevel over Zr.Ms. zeemagt in de Oost-Indiën gaat aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Buiksloot, den 6 december. Gisteren avond, omstreeks half vijf uren, wilden tien werklieden van de tolhuizer schutsluis, benevens twee hunner vrouwen, aan de nieuwe brug alhier, in een Noordsche jol van schipper Jan Klein, door hem zelven bestuurd, naar het tolhuis overvaren; dan omtrent 20 à 30 roeden buiten de laag sloeg dit vaartuig in het Y om waardoor, van de 12 personen, aan 11, onder welke de gemelde schipper en de twee vrouwen, het treurig lot ten deel viel, van te verdrinken. Onder de drenkelingen bevindt zich dezelfde Pierre Champagne, aan wien, volgens ’s Konings besluit van 11 november j.l, No. 51, heden, op een gepaste wijze, aan het werk zelve, en in het bijzijn der overige werklieden, door de heer inspecteur-generaal Blanken, de som van NLG 100 zoude uitgereikt geworden zijn wegens zijn edelmoedig en menslievend gedrag in het redden van zeven mensen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalkschip, groot ongeveer 40 rogge lasten, met een beste en komplete inventaris voorzien, ingerigt voor de buiten maar tevens voor de binnenvaart geschikt; nadere informatie bij de heren Barend Visser en Zoon te Harlingen.


Datum: 11 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 december. Volgens een bij het Zeemans-Collegie ontvangen brief van kapt. J.B. Bakker, voerende het schip de TWEE GEBROEDERS, gedateerd Ostende den 5 december, was door hem den 27 november, in het gezigt van Bevesier (opm: Beachy Head), in de beste staat gepraaid een Nederlands brikschip, voerende seinvlag No. 81, zijnde CERES, kapitein K. Visman, van Amsterdam naar St. Thomas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 december. Kapitein L. Backer, voerende het schip LUNA, van Amsterdam naar Dramme en Christiania (opm: Oslo) gedestineerd, meldt van Holmstrand van den 22 november, dat hij, na op zijn reis zwaar weêr en storm te hebben doorgestaan, den 10 dito aldaar binnengelopen was; door contrariewinden opgehouden, had hem aldaar de winter overvallen, waarom hij nu bezig was de lading, die, gelijk ook zijn schip, voor zo ver hij wist, in goede staat was, te lossen, ten einde dezelve gedeeltelijk over land en met jagten naar derzelver bestemming te doen vervoeren.


Datum: 14 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 december. Het schip de DAGERAAD, J. de Gorter, van Rotterdam naar Surinamen, is den 12 oktober te Lissabon binnengelopen; alsmede den 15 dito het schip PAZ, Pantekoek, van Batavia naar Dordrecht, laatst van Mauritius.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 december. Londen, 7 december. De Hollandse schooner INTREPID, van St. Sago de Cuba (opm: Santiago de Cuba) naar Curaçao, is door de Venezueliaanse kaper de GENERAAL ENGLISH, genomen, door de Amerikase schooner de TARTAR, luitenant Paine, hernomen, en den 21 oktober te Charleston (opm: V.S.) binnengebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 3 december. Het Hollands schip de GOUVERNEUR is den 10 september aan de Kaap de Goede Hoop gearriveerd van Batavia, en heeft de tijding medegebragt, dat de inboorlingen van Palembang, op de Zuid-Oostelijke kust van Sumatra, in opstand waren, en alle de Hollandse planters hadden vermoord, behalve de heer Muntingh, die het gevaar gelukkiglijk ontkomen was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 december. Den 7 dezer is te Plymouth binnengelopen het Nederlands fregat van oorlog VAN DER WERF, kapitein Lewe van Aduard, van Helvoetsluis naar Batavia, laatst van Texel (opm: 27 december vertrokken, zie RC 060120).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Voor Amsterdam is uit hoofde van de ingevallen vorst en bezetting van ijs, na verlies van een anker en touw, teruggekomen het brikschip PROVIDENTIA, kapt. J.F. Jörgensen, naar Dramme gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Te Enkhuizen zijn, wegens de vorst, in goede staat binnengelopen de vis-evers van de kapiteins J. Teliau en J. Stehr, beiden van Amsterdam naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Kapt. A. Kerman, voerende het schip JACOBUS, gedestineerd naar Noorwegen, meldt uit het Nieuwe Diep, in dato 9 december, dat, na drie dagen met een storm uit het oosten op de rede van Texel voor twee ankers gelegen te hebben, het braadspil zodanig geleden had, dat hetzelfde onbruikbaar was, weshalve, als ook uit hoofde der toenemende vorst, hij zich genoodzaakt gezien had de beide touwen te laten slippen, en het schip in het Nieuwe diep te bergen; zullende trachten de alzo verlorene twee ankers en touwen weer te laten vissen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Den 3 december zijn te Glückstadt (opm: aan de Elbe), wegens het ijs, binnengelopen de schepen DE VROUW GESINA, kapt. Laarman, van Rouaan; DE VROUW ALIDA, kapt. H.A. Jonker, en CATHARINA MARGARETHA, kapt. H. Böge, van Amsterdam, alle drie naar Hamburg; het laatste met averij.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Te Freijburg, op de Elve (opm: Freiburg, op de Elbe), is in goede staat binnengelopen het schip de DRIE GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. J. Remts, van Amsterdam naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Volgens een brief van Rendsburg, van den 2 december, werden de aldaar aangekomen schepen de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Kluin, en de VROUW REINERA, kapt. B.J. Bondrager, van Danzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam gedestineerd, door de vorst verhinderd derzelver reis voort te zetten (opm: aldaar overwinterd en 15 maart 1820 vertrokken, zie RC 230320); te Holtenau werden, onder anderen, door het ijs terug gehouden de schepen de VROUW JAAPKINA, kapt. W.J. de Boer, van Bandholm naar Hamburg; kapt. C. Janssen van Lübeck, en CATHARINA ELISABETH, kapt. L. Lindemann, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam; het laatste zou, zo men zei, wegens bekomen lek, moeten lossen. Het toen ingevallen zachter weêr deed hopen, dat alle de schepen hun reizen zouden kunnen voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 december. In brieven van Livorno, van den 20 november, wordt gemeld, dat het schip MINERVA, kapt. B. Wilderman (opm: kof, kapt. B. Wildeman), van Amsterdam derwaards gedestineerd, laatst van Genua komende, den 11 dito, met stormweêr, aldaar aangekomen was; zich, uit hoofde van het nog aanhoudend stormweêr op zijn ligplaats niet veilig achtende, had de kapitein den 24 het anker geligt, om veiliger te gaan liggen; doch een harde wind het schip op het anker van een ander schip gedreven hebbende, was het dadelijk met alle de voor Livorno bestemde goederen gezonken; men had echter alle de goederen, op 5 of 6 collis na, opgevist en in de pakhuizen der douanen opgeslagen; de kosten ter lichting van het schip werden op 600 pesos begroot. (opm: zie RC 251219)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 december. Te Bayonne is gearriveerd C. Schumacher van Amsterdam; op de rivier van Nantes R.H. Bok van Ostende en H.A. Feijen van Antwerpen; te Elsfleth J. Biet van Amsterdam; op de Wezer kapt. Miedling van Kaap Henrij (opm: Cape Henry); te Altona V. Pieper Cz; te Hamburg V. Pieper Pz, en H. Breckwoldt sr; te Steur op de Elve C. Siepen en ter rede van Pillau C. Janssen, alle vijf van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 december. Den 7 december is van Middelburg naar Surinamen gezeild het schip HARMONIE, kapitein J.J. le Bleu.
De Maas is weder los geraakt en vol drijfijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Gerhard Jacob Keiser, openbaar notaris, ter residentie van Groningen, is voornemens, op donderdag den 30 december 1819, des avonds te 6 uren, ten huize van kastelein Lambertus van der Molen, aan de Grote Markt te Groningen, door de oud-procureur J. Versteegh, op strijkgeldsconditiën te koop te presenteren: een welbevaren Smakschip, genaamd de VROUW EEPKE, groot plusminus 65 roggelasten, laatst bevaren door kapitein J.H. Schutt, liggende thans in de haven te Groningen, met diens opgoed en toebehoren, volgens inventaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerrit Jans Dik, te Sappemeer, presenteert uit de hand te verkopen: een welbevaren Smakschip, groot plusminus 50 roggelasten, thans liggende te Rotterdam. Iemand gading makend, kome bij bovengemelde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen Den 28 november binnengekomen het smakschip ZEELUST, kapt. J.R. de Boer, ledig van Zaandam.
Den 29 dito uitgezeild het sloepschip WATERLOO, kapt. Charles Warren Jz, met boter naar Londen.
Den 1 December binnen gekomen het smakschip GOEDE HOOP, kapt. H.H. Top, terug uit zee, laatst van Zwartsluis.
Den 3 dito binnen gekomen het tjalkschip HOFNUNG, kapt. G. Smeltzer, met hennep en klaphout (opm: tot duigen gekloofd hout voor klein vaatwerk) van Kockshaven (opm: mogelijk Cuxhaven). Uitgezeild het barkschip JUSTUS BLEEKER, kapt. Hendrik Hendriksen, met ballast naar Emden.
Den 6 dito binnen gekomen het smakschip VIER GEZUSTERS, kapt. Roelof G. Oostra, met hout van Elbing (opm: Elblag).
Uitgezeild het schonerschip LUNA, kapt. Robert Cubett, met boter naar Londen.
Den 7 dito binnen gekomen het kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met ballast van Brugge.
Den 11 dito binnen gekomen met assistentie van de ijsschuit (opm: sleepboot, meestal een visserman) en manschappen, ’s Rijks recherge (opm: recherche) vaartuig, gestationeerd geweest op de Abt (opm: bank ten zuiden van Terschelling, thans Grote Plaat en Jacobsruggen geheten), en het schip de JONGE JONGEN (opm: JONGE JORGEN), kapt. Siemen Broon, met tarwe en bonen van Tonningen (opm: Tönning) naar Amsterdam gedestineerd, hebbende op de Abt een gedeelte der lading in de ligter van Jan Scheltema overgedaan, dewelke ook alhier gearriveerd is; het snikschip de JONGE MARTHA, kapt. Abel Jacobs Duken, en het snikschip de TWEE GEBOEDERS, kapt. Geert E. Tuk, hebbende alle op de Abt in het ijs bezet geweest.


Datum: 16 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Volgens brief van kapt. S. Wiards, voerende het schip GESINA MARGARETHA (opm: Soeke Wierts, GEZINA MARGARETHA, Hannover vlag), van Riga naar Amsterdam gedestineerd, in dato 12 december, was hij den 7 dito met een harde oosten wind bij Marken gekomen, en had sein gedaan om twee waterschepen (opm: lichters), ten einde het schip over Pampus te slepen; doch geen uitkomende, had hij het anker moeten laten vallen; kreeg hierop des nachts een storm uit het oosten met harde vorst, zo dat de volgende ochtend het schip aan de grond zat en vast gevrozen was. Tien man van Marken over het ijs bij hem gekomen zijnde, om hun adsistentie aan te bieden, was hij voor NLG 700 met hun eens geworden, om het schip en de lading vooreerst op een veilige plek en vervolgens voor Amsterdam te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Den 9 december is te Enkhuizen door ijsschuiten (opm: sleepboten, meestal vissersschepen) binnengebracht het tjalkschip de VROUW GRIETHA, kapt. E. Ahten (opm: E. Ahlen), van Amsterdam naar Hamburg.
Nog is, volgens brief van den 10 dezer, aldaar door ijsschuiten binnengebracht het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Zinger, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Het bericht dat de vis-ever van kapt. J. Teltau, van Amsterdam naar Hamburg gedestineerd, te Enkhuizen zoude binnengelopen zijn blijkt ongegrond te zijn geweest, alzo gezegde ever, na veel moeite en groot gevaar van het ijs, aan de dijk onder St. Jacob (boven Harlingen) ten anker gekomen is en aldaar tussen de banken redelijk veilig ligt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Kapt. P. Thijsen Roskam, voerende het schip JOHANNA MARGARETHA, van Berbice in Texel binnen en van daar naar Amsterdam opgezeild, heeft den 8 december, ‘s ochtends om 10 uren, bij de Spaanderbank liggende, zijn anker moeten kappen en is naar Medemblik gezeild, voor welke haven hij te 12 uren aangekomen is, alwaar het schip met een tros aan het hoofd vast gemaakt is, zijnde het water te laag om binnen te komen en de haven vol ijs.
Volgens nader berigt is hetzelve schip voor NLG 220 in de haven van Medemblik gebragt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Het schip SÖEORMEN, kapt. L.C. Hauw, van Amsterdam naar Drontheim, is, na in de Zuiderzee in het ijs te hebben gezeten en na het kappen en verliezen van twee ankers en touwen, den 11 december door schuiten voor NLG 3000 te Medemblik binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 december. Het bij Ostende gestrande schip de JONGE JAN, kapt. Haverbult (opm: smak, kapt. Roelof Jans Haverbult, thuishaven Oostende), van Liverpool, is voor circa GBP 48 verkocht, waarna het de koper gelukt is hetzelve in vlot water en in de haven van Ostende te brengen. (opm: de zeebrief werd op 14 december ingeleverd; vermoedelijk werd het schip gesloopt)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Den 4 dezer zijn, met een gunstige wind, van Tonningen (opm: Tönning) in zee gekomen de aldaar door de vorst terug gehouden schepen de VROUW HENDRIKA, kapt. B.J. Houwink; de VROUW ELISABETH, kapt. H.R. Swart, en de GOEDE HOOP, kapt. H.H. Pot, van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Den 6 december is te Harwich binnengelopen het schip de VROUW ANTJE, kapt. T. Fiereman, van Rotterdam naar Hull.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Den 29 november lag onder Noord-Voorland (opm: North Foreland), bij Margate, ten anker het schip MARIA EN JACOBA, kapt. J.J. Bart, van Amsterdam naar Curaçao, met nog wel 50 anderen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Het schip CAMILLUS, kapt. W. Trippensé, van Amsterdam naar Rio-Janeiro gedestineerd, te Ramsgate wegens schade binnengelopen, heeft den 6 dezer zelf zijn reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Den 2 december is te Cowes binnengelopen en den 5 weder vertrokken het schip CERES, kapt. K. Visman, van Amsterdam naar St. Thomas.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, van den 23 september, lag het schip WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Abes, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, gereed om onmiddellijk zelf de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 december. Op 15 augustus was onder de Linie in goede staat zeilende Zijner Majesteit Oorlogs-Korvette GALATHÉ, uit Texel naar Batavia; dezelfde stelde koers naar Rio-Janeiro, om zich daar van water en proviand te voorzien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 december. Te Hull is gearriveerd A. Thomson, van Rotterdam. (opm: de schoenerbrik AURORA, bouwjaar onbekend, kapt. Andreas Thomsen, moet na terugkeer in Rotterdam in januari 1820 zijn opgelegd in afwachting van sloop in de loop van dat jaar)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 december. Te Batavia is gearriveerd J. van Dijl van Amsterdam; te Havana A. Thomson van Rotterdam; te Mogador (opm: Essaouira) K.U. Ruijl van Amsterdam; te Smirna L. Jansen van Rotterdam; te Marseille B.J. Wijgers van Amsterdam; te Cette (opm: Sète) R.H. Smit van Harlingen; te Lissabon P. de Heer, te Belfast J.G. Potjer, te Newry A. van der Meijden, te Dublin A.C. Brouwer, en te Liverpool J. Roderkerk van Rotterdam; te Bergen N.H. Olsen en te Dalerö Jonas Söderman van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 december. Te Marseille is gearriveerd het schip ADRIANA, kapt. Cornelis Smit, in 24 dagen van Rotterdam.


Datum: 17 december 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hekschuite-schip, lang over steven 64 voet, wijd 13¼ voet, hol op zijn uitwatering 6 voet, met zeil en treil, ankers en touwen; te bevragen bij Jan Ekkes van der Ark, op het Vliet te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Ter verkoop op dinsdag den 28 december 1819 ten 1 uur na den middag in de herberg te Wijns bij de finale palmslag, op zeer gemakkelijke conditiën van betaling, de geregte helft in een Veerschip mee toebehoren, varende van Barthlehiem op Leeuwarden et vice versa, bij den zelven in huring tot den 15 juni 1821. Waarop geboden is NLG 275.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Tjalkschip, lang over steven 65 voeten, wijd 14 voeten, hol 6 voeten, met een hek en platte luiken, met zeil en treil, ankers en touwen. Te bevragen bij Claas P. Sjollema, meester scheepstimmerman te Grouw, bij wiens werf gemeld schip is liggende.


Datum: 18 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Den 11 december is in Harlingen in goede staat binnengekomen het schip de JONGE JURGEN, kapt. S. Bruin, van Tonningen (opm: Tönning) naar Amsterdam, laatst van Delfzijl.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 december. Extract (opm: uittreksel) uit een brief van de Kaap de Goede Hoop, den 25 september 1819.
In onze courant van den 18 dezer staat onder andere: “In de maand februari is er aan de mond der Gons-rivier een dennehouten kist opgespoeld en geplunderd; de Landdrost van Swellendam, na verloop van tijd van deze omstandigheid onderrigt zijnde, heeft daaromtrent een onderzoek in het werk gesteld, waardoor de kist en enige artikelen, die er in waren, ontdekt zijn; de kist was van buiten gemerkt No. 4 EHG en van binnen BM; zij bevatte krippen, shawls, enige kinderklederen, drie zijden pelissen, (alles verrot) zes tabaksdozen, een witte koralen halssnoer, enige ovale en ronde koralen en enige stukken goud geld; een dezer tabaksdozen was gemerkt A.G. Haneken, en nog een S.C. Meulman; de landdrost heeft een Hollandse ducaat teruggekregen.” Ik meld u deze omstandigheid, of daar door somtijds enige zekerheid over vermiste schepen konde bekomen worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 december. Van Hamburg wordt van den 10 december gemeld, dat het te Glückstad binnengelopen schip NEPTUNUS, kapt. J. Dehne, van Amsterdam naar Hamburg, te Glückstad zou overwinteren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 december. Van Yarmouth wordt van den 3 december gemeld, dat die nagt door hevige storm uit het O.Z.O. en O.N.O. totaal verongelukt was het schip PHOENICE, kapt. Giede, van Koppenhagen naar St. Croix; men vreesde dat de gehele equipage daarbij zou zijn omgekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 december. Van Yarmouth wordt van den 3 december gemeld, dat die nagt door hevige storm uit het O.Z.O. en O.N.O. totaal verongelukt was het schip PHOENICE, kapitein Giede, van Koppenhagen naar St. Croix; men vreesde dat de gehele equipagie daarbij zou zijn omgekomen; diezelfde nacht was op Pakefield gestrand en aan stukken gestoten het schop JUNO, kapt. Robinson, van Memel (opm: Klaipeda) naar Lissabon; voorts was men den 9 dito bezig aldaar binnen te slepen het Amerikaas schip WASHINGTON, hetwelk geheel op zijde lag, bijna vol water was, en de masten benevens het roer verloren had; het volk was reeds de vorige dag te Yarmouth aangekomen. (opm: geen schepen van de Nederlanden)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 december. Van Goedereede wordt van den 15 dezer gemeld, dat aldaar die dag, zeer nabij het vaste strand, was aangedreven het wrak van een op den 6 of 7 dezer op de Ooster gebleven kof- of galjootschip, genaamd DE VADER VAN DE FAMILIE, gevoerd geweest door kapt. Hendrik Johannes, gedestineerd van Memel (opm: Klaipeda) naar Ostende, grotendeels beladen met balken en planken, welke men bij een westelijke wind nog gedeeltelijk hoopte te bergen; zijnde de kapitein en equipagie door twee schuiten gered en te Goedereede aangebracht.
Van Vere (opm: Veere) wordt van den 7 dezer omtrent bovengenoemd schip het volgende gemeld:
Des avonds te 7 uren arriveerde alhier uit zee de loodsboot No. 4. station Vere, gevoerd wordende door schipper A. But, welke aan de onder-commissaris van het loodswezen, Corn. Cats, rapporteerde, dat door hem schipper, tussen de Banjaard en de Steenbank, was ontdekt een boot, waarin zich acht mensen bevonden, welke door hem, na gemelde boot te loever (opm: bovenwinds) hebbende gepraaid en vernomen van waar komende, aan boord zijner loodsboot zijn overgenomen, en alzo naar deze stad stevenende, alhier is binnengekomen; waarop voornoemde commissaris zich direct naar de noordzijde der binnenhaven dezer stad begaf, alwaar gemelde boot was leggende, wordende dezelve aldaar geïnformeerd, dat een van de acht voornoemde manschappen was Gerrit Johannis, kapitein van het koffschip DE VADER VAN FAMIELJE, gekomen van Memel (opm: Klaipeda) en geladen met hout, hennep en lijnzaad, gedestineerd naar Brugge, behorende aan de Heren Senavre et Frères (opm: deze VADER VAN FAMILJE, ook wel PÈRE DE FAMILLE, volgens Lloyd’s een galjoot, gebouwd in 1788, behoorde aan de Gebrs. Sinave in Brugge); zijnde vervolgens door meergemelde commissaris (ingevolge strikte orders van quarantaine) alles met de meeste naauwkeurigheid onderzocht, wordende deze acht manschappen van voornoemd koffschip door hem commissaris gelast, zich niet aan wal te begeven tot nader order, hetgeen door hen allen is geobserveerd (opm: nageleefd) (hoezeer verlangende onder dak te komen, als doornat en verkleumd van koude); waarop de ondercommissaris van het voorgevallene en door hem geïnformeerde de Heer burgemeester berigt gaf, daarbij geadsisteerd door de scheepsfactoor P. Remeeus, dewijl voorn. kapitein een correspondent begeerde; zijnde, volgens informatie van de kapitein en stuurman van voornoemde kof en blijkens visie der kaart, meergemelde bodem zittende op de Oosterbank, of Springer, en door hen als reddeloos verlaten (opm: het wrak geraakte na een week weer los, maar strandde opnieuw, nu definitief); wordende van dit alles verslag aan burgemeesteren gedaan, met instantelijk (opm: onmiddellijk) verzoek van de onder-commissaris, om de meergemelde acht manschappen toe te staan aan wal te komen, ten einde zij zich van de nodige logementen konden voorzien; welk verzoek door burgemeesteren werd geaccordeerd (opm: toegestaan).


Datum: 21 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hunne Principalen, geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel en na gedane aangifte bij de ontvanger der Registratie, zijn van mening, op dinsdag den 21 december 1819, des namiddags te 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boomtjes, publiek te veilen: het Bomschip, genaamd HET GOED VERTROUWEN, lang over steven 52 voeten, wijd, op zijn berghouten, 19 voeten 6 duimen, hol van de buikdenning tot onder het dek 6 voeten 8 duimen, alles Amsterdamse maat, en groot groot circa 30 lasten, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen; liggende het gemeld Bomschip in de Scheepmakershaven, achter Het Hart, en de zeilen en touwen op een zolder, nabij hetzelve, en kunnende aldaar daags vóór en op de dag der verkoop door een ieder worden bezigtigd. Iemand nader onderrigting begerende, spreke de gemelde makelaars.
(opm: dit schip werd bij Verkoping bij Regterlijk Gezag op 3, 10 en 17 maart reeds ten verkoop aangeboden, zie RC 060319)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. Op Vogelsand is vastgeraakt het schip MARTIN HEINRICH, kapt. H.C. Schut, van Bordeaux komende; hetzelve heeft vier evers bij zich om het af te brengen. (opm: zie RC 251219)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 december. Van Elseneur (opm: Helsingör) wordt van den 7 december gemeld, dat den 29 november, bij Niedingen (opm: niet te traceren), gestrand is het schip de JONGE JACOB, kapitein C. Netzer, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam; het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. Den 10 december is te Travemünde binnengelopen kapitein B.G. Harkema, van Danzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 december. Den 10 december heeft bij het uitzeilen der haven van Douvres (opm: Dover) gestoten en is tegen het Zuiderhoofd geraakt het schip ELISABETH, kapt. Dierks, van Hamburg naar de Corunha; hetzelve heeft de loze kiel verloren en een zwaar lek bekomen, waarom het lossen moet om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 19 december. Benoemd tot gewoon hoogleraar in de Wis- en Nartuurkundige faculteit, aan de hoge school te Leiden, de heer Reinwardt, hoogleraar aan het Athenaeum te Amsterdam, thans Directeur van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen op Java. (opm: zie LC 280919)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen. Den 14 dezer is voor Antwerpen binnengekomen LE LÉVRIER, kapt. J. Piebers van Caen, met steen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal op woensdag den 12 januari 1820, ten 2 uren na den middag, ten huize van G.D. Stienstra, aldaar, verkopen: zeker bevaren, beter dan menig nieuw Tjalk-schip, lang over steven 70, wijd 16 en hol op de welling 5 voeten en 2 duimen, met al het daar bij behorend staand en lopend want, zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen en verdere scheepsgoederen, ingevolge inventaris daarvan zijnde; gelijk hetzelve bij de weduwe van K.A. van Dyk is bevaren en thans te Gorredijk ter bezigtiging ligt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal op woensdag den 12 januari 1820, ten 3 uren na den middag, ten huize van G.D. Stienstra, aldaar, verkopen: zeker bevaren Tjalk-schip, lang over steven 56.2/3, wijd 12..... voeten en hol naar advenant, met staand en lopend want, zeil en treill, ankers en touwen, haken en bomen en verdere scheepsgoederen; breder in de daarvan opgemaakte inventaris omschreven, zo als hetzelve bij wijlen K.T. Blaauw is bevaren en thans te Gorredijk ter bezigtiging ligt.


Datum: 23 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Parijs, 18 december. Het Hof van Assisen van Bordeaux heeft uitspraak gedaan inde zaak van de beschuldigden, wegens het uitrusten der ATALANTE, en Hector MIEUSSENS en MONGIN niet schuldig verklaard. Lebouteiller, Dupin, Thounens en Laurent zijn schuldig verklaard van poging tot zeeroverij, gebleken door uitwendige daden, maar niet gevolgd van een begin van uitvoering, en op vrije voeten gesteld. De heer Roze, die voortvlugtig is, moet een bijzonder proces ondergaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 december. Volgens rapporten, bij het Zeemans-Collegie alhier ingekomen, is door kapt. P.T. Roskam, van Berbice te Texel binnen, Goudstaart (opm: Start Point) N.O.t.O. negen mijlen van zich hebbende, gepraaid het koffschip FLORA, voerende de seinvlag No. 71 (zijnde die van kapt. Romke Haring Romkes), van Ostende naar Rochefort.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 december. De schepen de VROUW ELISABETH, kapt. H.B. Swart, de GOEDE HOOP, H.H. Pot, en de VROUW HENDRIKA, B.J. Houwink, van Elbing (opm: Elblag), en de VROUW GEERTRUIDA, H.A. Bekkering, van Norden, in Terschelling binnen, zijn wegens ijsgang, met adsistentie van loodsen, in het Ras gebragt, de twee eersten tegen betaling van 500 en de twee laatsten tegen betaling van 400 guldens.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 december. Den 14 december is te Oostmahorn in goede staat binnengelopen het schip ALETTA SOPHIA, kapt. E.J. de Vries,van Drobach naar Harlingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 december. In de nacht van den 29 november is bij Mandahl verongelukt het driemastschip ALLIANCE, kapt. H. Bentzen, van Amsterdam naar Kragerö; de kapitein en negen man zijn verdronken; de vier overigen hebben zich met zwemmen gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Geve bij deze kennis aan Familie en Bekenden, dat den 20 dezer overleden is Arij van den Hoek, in leven Mr. Scheeptimmerman, onder Ouwerkerk-aan-den-IJssel, in den ouderdom van 67 jaren en 10 maanden.
Ouwerkerk, den 21 december 1819 A. van der Giessen
(opm: Arie van der Giessen kocht op 6 april 1820 van de Erven Van den Hoek de scheepswerf, welke was gelegen in Stormpolder [toen gemeente Ouderkerk aan den IJssel en thans Krimpen a/d IJssel], en na diens dood in 1840 werd voortgezet door zijn zoons Cornelis en Arie van der Giessen; deze werf heet sinds 2007 IHC Krimpen Yard)


Datum: 24 december 1819


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 13 december binnen gekomen door het vele drijfijs, de visever EVER, kapt. Jan Triton, van Amsterdam met stukgoederen, naar Hamburg gedestineerd.
Den 16 dito binnen gebragt door de ijsboot (opm: sleepboot) en derzelver manschappen, het tjalkschip VRIENDSCHAP, kapt. H. Popken, van Amsterdam met een gedeelte genever, naar Oost Vriesland gedestineerd, binnen gekomen het tjalkschip ANNEGINA, kapt. A.J. Buiten, ledig van Amsterdam.
Den 17 dito binnen gekomen het everschip EVER, kapt. Hendrik Sterren, van Amsterdam met oesters, naar Hamburg gedestineerd, komt alhier binnen uit hoofde van het vele drijfijs.
Den 19 dito uitgezeild de visevers, als kapt. Jan Triton, beladen met stukgoederen en Hendrik Sterren, beladen met oesters, beide naar Hamburg gedestineerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Parijs, 16 december. Thans is voor het Hof van Assises van Bordeaux hangende de zaak wegens het uitrusten van de ATALANTE en de beschuldiging tegen de reders en de manschap van dat schip, van het te hebben willen doen dienen om Franse en andere schepen te plunderen. De beschuldigden zijn de heren Roze, Hector Mieussens, beide kooplieden te Bordeaux, Mongin, scheepskapitein, L.F. Lebouteiller, M. Dupin, C. Thounens en Q.J. Laurent. De voornaamste beschuldigde, Roze, is voortvlugtig.
Den 10 december is de procedure begonnen, waarin twee onderscheidene delen moeten worden opgemerkt; het eerste is de aanklagt van de scheeps-kapitein Noguès, die het plan ontdekt heeft van de heren Roze en Mieussens, om hun schip als kaper uit te rusten, en alle de koopvaardijschepen, die zij op zee mogten ontmoeten, zonder onderscheid van vlag, aan te vallen. Het tweede is het proces verbaal, opgemaakt door de commissarissen, benoemd om het schip te inspecteren, ten einde te onderzoeken of het eerder tot een oorlogschip dan tot een koopvaardijschip geschikt scheen.
Na het kopen van de ATALANTE, zo luidt de akte van beschuldiging, hield men zich onverwijld bezig met het maken van toebereidselen, en het schip werd naar de werf van de heer Chaigneau gezonden. Het schip, dat oorspronkelijk gebouwd was tot kaapvaart, was sedert veranderd voor de koopvaardij, en nu werden weder alle de nodige veranderingen gemaakt om het tot deszelfs eerste bestemming te kunnen gebruiken. Men liet de kampanje springen, vergrootte de geschutpoorten, om er achtponders in te plaatsen, daar het schip slechts voor twaalf stukken geboord was. Men maakte zes nieuwe geschutpoorten op de zijden en vier anderen, om er de voorste en achterste jagers te plaatsen. Onder het dek der kajuit maakte men een grote kruitkamer, geschikt om vierduizend pond of twintig vaten kruit te bergen. Deze kamer werd met koper beslagen, zonder weten van de scheepstimmerman Chaigneau, en nadat het schip zijn werf had verlaten.
Alle die toebereidselen werden met veel ijver voortgezet, en naauwelijks waren dezelve voltooid, of men ging over tot de tuigagie en de zeilen. Mongin, Lebouteiller en Dupin bespoedigden de uitrusting en Roze en Mieussens lieten in de nieuwspapieren aankondigen, dat het schip de ATALANTE tussen den 15 en 20 september naar Calcutta zoude vertrekken, met passagiers en goederen, doch, wanneer men hen een lading aanbood, weigerden zij dezelve, en wanneer men hen vroeg waarin de lading moest bestaan, en welke provisiën zij aan boord wilden nemen, verschilden zij met elkander in hunne antwoorden, en behielpen zich met uitvlugten en ontkenningen, uit vrees dat hunne gezegden niet mogten overeen komen en om tijd te hebben om hunne antwoorden te overleggen.
De eerste getuige, welke voor het hof werd gehoord, was de graaf de Tournon, Prefect van het departement der Gironde, welke verklaarde dat hij op den 28 juli, door de heer Bergevin, de Commissaris-Generaal der marine, een belangrijke ontdekking ontving, welke hem gedaan was door de scheepskapitein Noguès, en dat die zaak hem zo gewigtig toescheen, dat hij zelve die heer Noguès wilde spreken, en daarop uit zijn mond vernam dat er door het huis van negotie onder de firma Roze en Mieussens een schriklijk plan was geformeerd, om naamlijk een schip te kopen, het tot een zeerover uit te rusten, alle koopvaardijschepen, die het ontmoette, te plunderen, de schepen zelve met de manschappen daarvan te doen zinken, en wel de eerste aanslag te wagen op de SOPHIA van Bordeaux, door de heer Balguerie junior uitgerust, welke met één en een half millioen piasters naar de Indiën moest vertrekken.
De tweede getuige was de heer Bergevin, welke herhaalde hetgeen hem door de heer Noguès gezegd was.
De derde getuige, de heer Balguerie junior, zei door verscheiden personen gewaarschuwd te zijn, dat men de ATALANTE toerustte om bijzonder de SOPHIA uit te plunderen, en dat hij hierop weinig acht in den beginne had geslagen, doch naderhand de manschap van zijn schip had versterkt.
De vierde getuige, de scheepstimmerman Chaigneau, deed rapport van de door hem aan de ATALANTE gedane reparatiën. Daarna werden nog enige personen gehoord, die verklaringen van weinig belang aflegden en eindelijk verscheen de heer Noguès, die een verklaring deed van nagenoeg de volgende inhoud:
In de maand juli laatstleden, terwijl ik aan boord was van het schip de AIGLE, op hetwelk ik, met de heer Dupin een reis had gedaan, kwam mij de heer Lebouteiller een plaats aanbieden van luitenant op een schip, dat de heer Roze zoude uitrusten, en hij ontveinsde niet dat dit schip als zeerover zoude gewapend worden. De voorzigtigheid raadde mij aan, dat ik dit voorstel moest aannemen; de heer Dupin nam ook de post van tweede luitenant aan. Ik werd aan de kapitein Mongin voorgesteld, welke mij bevestigde hetgeen Lebouteillier mij gezegd had; ik zag ook de heer Roze en twijfelde niet meer aan het plan dat hij gevormd had. Ik geloofde dat het mijn pligt was de autoriteiten kennis te geven van dit schrikkelijk ontwerp, en daartoe begaf ik mij achtervolglijk bij de Prefect en bij de Procureur-Generaal.
Na enige bijzonderheden verhaald te hebben, over hetgeen tussen hem en Mongin voorviel, kwam hij tot het verslag van een zamenkomst, die den 9 augustus, in de publieke tuin en daarna bij Ferrand, digt bij Fiqueijreau, gehouden werd, en zei, dat Roze, Lebouteillier, Mongin, Dupin, Thounens en Laurent zich met hem op die bijeenkomst bevonden, en daar besloten werd dat de ATALANTE gekocht en als kaper uitgerust zoude worden; dat men alle spoed zoude maken om dat schip te gelijk in zee te kunnen zenden met de SOPHIA van de heer Balguerie junior; dat dit laatste schip geplunderd zoude worden en men het daarom met de equipagie zoude doen zinken; dat het getal der mannen, die aan boord van de ATALANTE zoude worden genomen, niet meer dan twintig zoude zijn, maar dat men, na in de passen van Cordouan (opm: onbekende pas) gekomen te zijn, door een chasse-marée (opm: klein driemast schip voor de kustvaart) nog vijftig moedige en wel gewapende mannen zoude ontvangen, onder bevel van een kapitein der grenadiers, die aan boord kapitein d’armes (opm: commandant) moest zijn. Verder werd in die vergadering bepaald, dat alle de schepen zouden worden aangetast, wanneer de staf daartoe besloten had, wat ook de waarde van de lading zijn mogt; doch dat men, voor de zekerheid der uitrusting, het schip en de equipagie zoude doen zinken; ook werd vastgesteld, dat men, om de reders en andere belanghebbenden niet in verdenking te brengen, het volk der equipagie van de kaper, op welke men niet zoude kunnen rekenen, op een onbewoond eiland of andere geschikte plaats zoude brengen, om hen daar, na hun beschonken te hebben, te vermoorden.
Verscheiden omstandigheden beletteden de ATALANTE om tegelijker tijd met de SOPHIA te zeilen, en een der beschuldigden sloeg een ander middel voor om zich van het schip meester te maken, hierin bestaande, om, wanneer het bij Verdon (opm: nabij de mond van de Gironde) ten anker zoude liggen, met twaalf welgewapende zeelieden in een sloep des nachts naar hetzelve te roeijen, de man, die de wacht heeft, om te brengen en met twee man, aan elk luik geplaatst, te beletten dat de equipagie naar boven komt. De overige matrozen moesten dan in de kajuit de officieren vermoorden, die men in zee zoude smijten; deze lijken zouden natuurlijk op strand geworpen herkend worden. Dan zoude men onder zeil gaan en, in zee komende, het scheepsvolk aan het groot anker binden en zo laten zinken. De piasters zouden in de sloep worden geladen, het schip zoude men laten zinken en de buit op de kust in het zand begraven, met een verkenningsteken, om het bij het uitzeilen met de ATALANTE weder te vinden. Daarna konde men gerust te Bordeaux terug keren, waar men, de lijken der officiers herkend hebbende, zoude vermoeden, dat het volk aan het muiten geslagen was, om het schip en het geld meester te worden. Dit plan, door Dupin voorgesteld, werd gelukkig niet aangenomen.
Een der beschuldigden stelde voor om een eed te doen, om zich bij leven en dood onderling te verbinden, hoe schriklijk de beproevingen ook mogten zijn. Allen, en Noguès ook, deden deze eed. Noguès verhaalde het bovenstaande met een buitengewone koelbloedigheid.
De debatten, die op de getuigenis van Noguès volgden, en tussen hem, Dupin en Mongin ontstonden, werden in de audiëntie van den 11 hervat. Dupin ontkende het laatste plan te hebben opgegeven. Mougin, welke in de vorige zitting bijna alles bekend en gezegd had, dat alle de beschuldigden het door Roze voorgeslagen ontwerp hadden aangenomen, was nu voorzigtiger en wilde weder tegenspreken, wat hij zich had laten ontvallen. Vele getuigen werden nog die dag gehoord, doch hun verklaringen zetten weinig licht aan de zaak bij, echter blijkt, dat, het geen omtrent de staat van het schip was gezegd, weinig grond tot beschuldiging opleverde, zo dat de zaak voornamelijk op de verklaring van Noguès en de bekentenis van Mogin rust.
In de audiëntie van den 12 zijn de pleidooijen over deze zaak geëindigd. De advokaten der beschuldigen gronden voornamelijk hun verdediging daarop, dat, in dien al het bestaan van het komplot bewezen ware, er geen begin van uitvoering had plaats gehad. De volgende dag moest de President de zaak resumeren (opm: samenvatten). (opm: zie LC 281219)


Datum: 25 december 1819


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht: