Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1823


Datum: 01 januari 1823


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Advertentie. Aanbesteding van het bouwen van een Loodsboot, ten dienste van het Loodswezen te Ostende. Op vrijdag, den 3 januari 1823, des middags ten 12 ure, zal onder nadere approbatie van den Minister voor de Marine, door de onder inspecteur over het loodswezen te Ostende, aan de minst inschrijvende, bij besloten biljetten, en vervolgens bij opbod, publiek worden aanbesteed, het bouwen van een loodsvaartuig, ten behoeve van het loodswezen te Ostende. De conditiën van aanbesteding liggen dagelijks, des zondags uitgezonderd, van ‘s morgens tien tot 's namiddags ten twee ure, ter lezing aan het Ministerie voor de Marine te 's Gravenhage, ter secretarie van de directie der Marine te Amsterdam, te Rotterdam en te Vlissingen, ten burele van de onder-inspecteur over het loodswezen, enz. te Ostende, alwaar tevens de tekening van gemeld vaartuig zal te zien zijn en aan de bureaux van de gouverneurs der provinciën Oost- en West-Vlaanderen, te Antwerpen. De biljetten van inschrijving zullen, behoorlijk gecachetteerd en op gezegeld papier geschreven, vóór of uiterlijk op vrijdag den 3 januari 1823 vóór twaalf ure des morgens, vrachtvrij, moeten worden bezorgd, ten burele van de onder-inspecteur over het Loodswezen, enz. te Ostende.
's Gravenhage, den 20 december 1822. de Minister voor de Marine,
J.C. van der Hoop

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op het eiland Texel. Men is van mening op dinsdag den 7 januari, des morgens ten 10 ure (en des nodig de volgende dag) ten overstaan van de in het kanton Texel residerende notaris A. Kikkert, publiek om contant geld te doen verkopen: een anker en bijna nieuw zwaar touw, en voorts nagenoeg de complete inventaris van het op de Zuidwal in de grond zittend fregatschip PIETER ANTHONY, gevoerd geweest bij kapt. Cornelis Hofker, van Amsterdam naar Rio Berbice gedestineerd geweest, en zulks bij kavelingen zoals des daags voor en op de verkoopdag op de Havendijk van Texel genommerd en voor een ieder te zien zullen zijn (opm: zie AC 110223). Alsmede een grote partij scheepsvictualie, bestaande in vlees, spek, stokvis, erwten, gort, boter, kaas, olie, dranken, mitsgaders kajuit-provisie in soorten, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd, mede afkomstig van of uit genoemd schip en min of meer door zeewater nat of beschadigd. Kunnende de gegadigden in loco van alles nadere informatie bekomen bij Ran & Hillenius te Texel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Kapt. H.A. Löcke, voerende het schip NEPTUNUS, van Drontheim naar Dordrecht, laatst uit Terschelling, meldt van Vlissingen van den 25 dezer, dat hij aldaar binnengelopen was, hebbende uit hoofde van besloten water (opm: door ijs gesloten) zijne bestemming niet kunnen bereiken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1822. Kapt. K. Eijses, voerende het schip (opm: kapt. K. Eijsses; waarschijnlijk een smak) de VROUW AUKJE, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam, meldt van Arendahl van de 17e dezer, dat hij, den 4 november van Tonningen (opm: Tönning) gezeild zijnde, tot den 9 dezer met storm en slecht weder zee gehouden heeft, op de Jutse kust in de branding bezet geweest is, de grote giek en een zwaard verloren en andere schade bekomen heeft, en naar Noorwegen gestormd is, alwaar hij, alzo zijn volk geheel afgemat was, door hulp van een loods, die met het grootste levensgevaar aan boord kwam, te Pijsekijl (opm: vermoedelijk Lysekil, Zw.; 58º14’ N.B. 11º22’ O.L.) binnengebracht is. Aldaar niet kunnende repareren is hij met hulp van een andere loods en manschap eerst in de nabijheid van Arendahl (opm: Arendal, N.) en eindelijk met hulp van een derde loods den 14 dito te Arendahl zelve binnengebracht. Hij vreesde voor schade aan de lading en moest lossen om te repareren. (opm: zie RC 060223)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1822. Het schip HEBE, kapt. J.J. Scharmberg, van Barth naar Amsterdam, lag volgens brief van Barth van den 18 dezer, met schade te Krageröe.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1822. Kapt. N. Backman, voerende het schip AMAZON, van Dordrecht en Middelburg naar Lissabon, meldt van Eggersund (opm: Egersund) van den 6 dezer, dat hij den 4 dito wegens schade aldaar binnengelopen is en de lading, waarvan denkelijk een gedeelte beschadigd zou zijn, moest lossen om te repareren, waarmede hij dacht in vier weken gereed te zijn.


Datum: 02 januari 1823


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz, enz, enz.
Op de voordracht van onze Minister van Staat, belast met de generale directie der Ontvangsten van den 9 dezer, no. 2S; hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Bij de invoering der algemene wet van den 26 augustus 1822 (Staatsblad, no. 38) op de ophef der in- en uitgaande Rechten en Accijnsen, met den 1 januari aanstaande,
zullen de onderscheiden kantoren van de in-, uit- en doorvoer, met vernietiging van alle anderen, gevestigd zijn in de volgende steden en plaatsen, te weten:
§ 1. Aan de Zeezijde.
1°. Kantoren van in- en uitklaring, zijnde de zulke aan de monden der zeegaten, alwaar de inkomende schepen van de nodige dokumenten worden voorzien, om hun bestemming naar een der na te meldene kantoren van ontvang te kunnen bereiken, en de uitgaande schepen de laatste visitatie ondergaan, overeenkomstig art. 6 der hiervoren aangehaalde wet:
In de provincie West-Vlaanderen, te Nieuwpoort en Ostende.
In de provincie Zeeland, te Vlissingen, Veere; Zierikzee en Brouwershaven.
In de provincie Zuid-Holland, te Hellevoetsluis, Brielle en Maassluis.
In de provincie Noord Holland, te Texel, Helder (opm: Den Helder), en dit laatste kantoor alleenlijk voor de vaartuigen inkomende langs het Nieuwe Diep; te Vlieland en Terschelling.
In de provincie Vriesland, te Ameland en Schiermonnikoog. De schepen, langs Ameland inkomende, zullen, om oponthoud te vermijden, mits dadelijk langs de Kromme Balg hun reis vervorderende, hun inklaring kunnen doen aan het daartoe op de abt (opm: Ab[d]t, bank ten zuiden van Terschelling, thans Grote Plaat en Jacobsruggen) aanwezige vaartuig.
In de provincie Groningen, te Delfzijl, Termumterzijl en aan de Langakkerschans (opm: Langeakker Schans [Bad Nieuweschans]).
Schepen van of naar de Eems, langs de Groninger wadden, het Rijk inkomende of uitgaande, zullen hun ln- en uitklaringen doen aan het vaartuig, daartoe geposteerd bewesten de wadton, op het Uithuizer wad.
Kantoren van lossing aan de zeezijde.
2°. Kantoren van lossing, naar welke uit zee zal mogen worden ingeklaard, mede overeenkomstig art. 6 der voorsz. wet.
In de provincie West-Vlaanderen, Nieuwpoort, Ostende en Brugge.
In de provincie Oost -Vlaanderen, te Gent, met uitzondering voor het zout.
In de provincie Zuid-Braband, te Brussel en Leuven, met uitzondering voor het zout.
In de provincie Antwerpen, te Antwerpen.
In de provincie Zeeland, te Vlissingen, Middelburg en Zierikzee, gelijk ook te Veere en Brouwershaven, doch deze twee laatste kantoren met uitzondering voor het zout.
In de provincie Zuid Holland, te Hellevoetsluis, Brielle, Maassluis, Rotterdam, Delfshaven, Schiedam, Vlaardingen en Dordrecht.
In de provincie Noord-Holland, te Amsterdam, Muiden, Zaandam, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam en Monnikendam.
ln de provincie Overijssel, te Kampen en Zwolle, met uitzondering voor het zout.
In de provincie Vriesland, te Lemmer, Stavoren, Workum, Harlingen en Dokkum; voor het laatste kantoor het zout uitgezonderd.
In de provincie Groningen, te Groningen, met uitzondering voor het zout, Delfzijl, Termunterzijl en Oude Pekel-A, voor de twee laatsten met uitzondering dier goederen, welke aan het recht van accijns onderworpen zijn.
3º. Kantoren van expeditie dienende tot ontvang van rechten in buitengewone gevallen.
In de provincie Zeeland, te Hoofdplaat.
In de provincie Zuid-Holland, te Goedereede en Middelharnis.
In de provincie Noord-Holland, aan Den Helder, te Texel, Vlieland, Terschelling en Wieringen.
In de provincie Vriesland, te Ameland, Schiermonnikoog en Dokkumer Nieuw-Zijl.
In de provincie Groningen, te Zoltkamp.
4º. Lichterplaatsen, overeenkomstig art; 19 der gedachte wet.
In de directie West Vlaanderen:
Ostende, voor Brugge en Gent.
Brugge, voor Gent.
In de directie Antwerpen:
Antwerpen, voor Brussel, Leuven en Gent.
In de directie Zuid-Holland:
's Gravendeel.
In de directie Noord-Holland:
Het Nieuwe Diep, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en het Pampus.
(opm: bekort)

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Opperstrandvonderij. Tussen de nacht van den 5 en 6 november 1821, is alhier bij Schiermonnikoog gestrand het Frans brikschip L’ERNEST, kapitein Morin, waarvan onder anderen alhier geborgen is een grote partij van deszelfs zeilen, enig touwwerk, en een weinig van deszelfs lading, bestaande in een klein partijtje haar, waarvan tot nog toe geen eigenaren of reclamant zich hebben opgedaan; zo worden diegenen, welke verkiezen, daarvan reclame te doen, opgeroepen, om, binnen zes weken, na dato dezes, hunne reclames aan de strandvonder van gemeld eiland in te zenden.
De strandvonder van Schiermonnikoog, R.M. Fenenga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 december 1822. Met behulp van een ijssloep arriveerde hedennacht in de Maas DE VROUW TITISIA, kapt. E.J. Juister, van Aalborg naar Schiedam bestemd, met rogge; dezelve ligt in de put ten anker.
Den 31 dito. DE VROUW TITISIA, kapt. E.J. Juister, is gisteren op de haven gekomen. De brik die gisteren in de put ten anker is gekomen is de LYRA, kapt. J. Tate, van Newcastle.


Datum: 03 januari 1823


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. S. Piccardt, notaris te Pekel-A, is voornemens, op donderdag den 9 januari 1823, des avonds te 6 uren, ten huize van K.H. Middel, te Pekel-A, publiek te verkopen: een welbezeild smakschip (opm: VROUW EGBERDINA), groot ongeveer 40 roggelasten, met zeil en treil, ankers en touwen, zo als hetzelve door schipper J.H. Bakker is bevaren geweest, en thans in de Oude Pekel-A is liggende. De conditiën van verkoop zullen, van nu af, ten kantore van de notaris opgemeld, en bij de heer P.R. Brons, ter lezing liggen. (opm: na verkoop nieuwe naam VROUW ANNA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het Canton Veendam, zal, ten verzoeke van Jakob Pieter Hergens, landbouwer, en consorten, te Wildervank, ten overstaan van de heer vrederegter in het canton Veendam, publiek bij strijk- en opbodsgelden verkopen een wel bevaren kofschip, met zeil en treil, ankers en touwen, staand- en lopend want, koks-gereedschappen en verder toebehoren, zo thans is liggende in de Noorder Haven te Groningen, en waaromtrent nader informatie is te bekomen bij de heer Barteld Onnes, zeilmaker aldaar. Deze verkopinge zal zijn op donderdag den 16 januari 1823, des avonds te 6 uren, ten huize van de kastelein Adriaan R. Veenhoven, te Wildervank.
(opm: de VROUW ANNEGINA, bouwjaar 1799, werd gekocht door kapt. Harmannus Jacobs Jeltes; nieuwe naam VROUW MARGARETHA)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop: een Tjalkschip, lang over steven 19 ellen 88 duimen (70 voet), wijd ruim 4 ellen 26 duimen (15 voet), hol naar advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopend want, laatst bevaren door Eibe Johannes Heersma, liggende in de vaart te Ureterp.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop: een zeer deftig geoctroijeerd veer- en beurtschip, varende van Sloten op Joure, Sneek en Balk vice versa, op zeer billijke condities, wordt thans bevaren door U.W. van der Wal. (opm: er wordt geen melding gemaakt van een contact adres)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop: een Turfschip, geschikt om 5 schuite baggelaar (opm: baggelaarsturf) te vervoeren. De gegadigden kunnen zich adresseren bij de eigenaar D.P. Koopmans, te Drachten. (opm: de advertentie maakt deel uit van een advertentie waarbij ook 10 huizen te koop worden aangeboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De strandvonder van Westdongeradeel (prov. Friesland), roept bij deze op, alle de genen, welke zouden willen komen, ter reclame, van een stuk ankertouw, lang 90 ellen, enig gekapt touwwerk en een werpanker, alles geborgen van het verongelukte brikschip L‘ ERNEST, gevoerd geweest bij kapitein Morin, doch in de maand november 1821 nevens het eiland Schiermonnikoog gestrand, ten einde zich voor den 1 maart aanstaande, bij hem te melden. Zullende bij nalatigheid met deze goederen worden gehandeld, overeenkomstig de bestaande wetten. (opm: zie NSC 020123)


Datum: 04 januari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip het PARADIJS, kapt. J.W. Poel, van Libau (opm: Liepaja) naar Rotterdam, is den 24 december 1822 te Havre lek en met verlies van het roer binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Te Veere is binnengekomen het kofschip EENDRAGT, kapt. A.L. Speelman, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Schiedam gedestineerd, als bijlegger ingeklaard en uit hoofde van het drijfijs in de haven gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 december 1822. Den 25 dezer is van hier naar de Middellandse Zee gezeild Zr.Ms. transportschip MIDDELBURG, kapt.-luit. Sluyter.
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE JUFVROUW ANNA, kapt. J.G. Sap, van Christiaansand, en ST. ANTONY, kapt. H.H. Lange, van Gotenburg, beide met timmerhout; dezelve liggen, uit hoofde van de vorst, alhier in de haven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 december 1822. Ingevolge bekomen rapporten, was de Franse schoener l’ADOLPHE, te St. Malo thuis behorende, in de morgen van de 19 december, op de Knokke omhoog geraakt en aldaar over zijde gevallen; de equipage had zich met de sloep gered, en er was hoop om het schip af te brengen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van deze maand, de dag nader te bepalen, zal op publieke vendutie worden opgeveild het Driemastschip (opm: fregat) de NIEUWE ZEELUST, met deszelfs zeil en treil, groot 324 lasten.
Batavia, 2 januari 1823.
(opm: Aan de hand van de verschillende berichten uit de maritieme kronieken hebben we kunnen reconstrueren dat de aankoop in maart 1817 van de NIEUWE ZEELUST [ex-LOUISE, Pruissische vlag] voor haar aandeelhouders bepaald geen gelukkige transactie kan zijn geweest. Met een aankoopprijs van NLG 30.000, daarnaast de kosten en verdere ‘vertimmering’ om het schip in 1817 van bark naar fregat te vertuigen, en om het schip uit te rusten naar Oost-Indië, moest het na vier jaren van voornamelijk ‘wachten op orders’ wel tot een verkoop komen:
Het fregat is op 14 februari 1818 onder kapt. Carel Frederiks van Texel vertrokken met 64 man troepen en 8 passagiers. Nadat het schip op 27 februari als gevolg van een aanvaring mastloos Ramsgate is binnengelopen (RC 170319) breekt muiterij uit waarbij verscheidene opvarenden deserteren. Op 19 mei 1818 wordt de reis vervolgd en op 24 oktober vertrekt het fregat van Kaap de Goede Hoop, om op 20 december 1818 in Batavia aan te komen. Kapitein Fredriks sterft te Batavia op 15 januari 1819.
In juni 1819 wordt een reis naar Japan aangenomen [RC 051019], maar of deze daadwerkelijk is uitgevoerd is onduidelijk. In februari 1820 wordt het schip gemeld als in Batavia in lading liggend onder de nieuwe kapt. P. Swart [RC 110720]; in januari 1821 ligt de NIEUWE ZEELUST nog steeds ‘onder belading’ [BC 270121], maar men is feitelijk zoekende naar vracht, in hevige concurrentie met diverse andere schepen. Omdat kapt. Swart en diens agent er niet in slagen een lading naar Patria te bemachtigen verhuren zij het schip aan het expeditieleger dat begin mei 1821 tegen de Sultan van Palembang optrekt. Kapt. Swart overlijdt op 12 mei [BC 090621], waarna de NIEUWE ZEELUST naar Batavia terugkeert, maar op 22 mei alsnog de reis vervolgt [RC 290921], waarschijnlijk onder kapt. J. Crassius [BC 280922). Het fregat is eind juli 1821 al weer terug in Batavia waar het in november nog ligt [BC 061021]. Eind december 1821 blijkt het schip verzeild naar Sourabaija [RC 300422] en in maart 1822 ligt het in Semarang [RC 290822]; mogelijk heeft het fregat een kustreisje kunnen maken. In juni 1822 ligt de NIEUWE ZEELUST opnieuw in Batavia [RC 121022].
In BC 280922 wordt het schip in september te koop aangeboden en in BC 040123 wordt een veiling aangekondigd voor later in januari; het schip wordt verkocht aan onbekende kopers. De helft van de op 29 november 1817 aan – toentertijd – kapt. Carel Freriks afgegeven Turkse Pas wordt via de Hooge Indische Regeering op 19 december 1823 in Den Haag terugbezorgd met de mededeling ‘schip te Batavia verkocht’.
De NIEUWE ZEELUST ligt volgens BC 260423 dan nog ter rede van Batavia, echter, op 3 mei niet meer; het vertrek van het schip van de rede wordt niet gemeld in de BC. De laatste gezagvoerder, kapt. Crassius [BC 150523], verlaat Java in mei)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 19 juni (opm: 1822). De volgende edelmoedige redding, door vijf brave zeelieden met levensgevaar verricht, verdient voorzeker een openlijke en omstandige vermelding:
Het schip (opm: fregat) de ZEEUW, van hier naar Suriname bestemd, zeilde den 7 december des vorigen jaars (opm: 1821) van onze rede naar zee. Hetzelve had in het Kanaal met vreselijke stormen te worstelen en bevond zich gedurig in het uiterste gevaar. Op vrijdag den 22 december, circa 6 mijlen ZZO van Kaap Lezard (opm: the Lizard), kampte men nog steeds met de aanhoudende stormen, zware buien en hoge zee, zijnde de wind noord-west, toen men een brik in het gezicht kreeg, in de grootste nood verkerende en welker grote mast was over boord geslagen. Naderhand bleek dit schip te zijn de brik PHALIMA, komende van Londen en bestemd naar St. Thomas. Kapt. Jacob Rickmers, voerende het schip de ZEEUW, beval op hetzelve aan te houden, waardoor men ontdekte, dat er zich nog manschappen op bevonden, die noodseinen deden. De kapitein wilde uit hoofde van het gevaar niemand bevelen, maar vroeg of er waren, die moed genoeg hadden om zich ter redding dier ongelukkigen te wagen. Hierop boden zich vrijwillig aan de onder-stuurman Jan Frederik Schutters en vier matrozen, met namen Frans Stavanger, Andries Silling, Pieter Steijard en Rikkert Ades, zijnde de onder-stuurman van deze stad en de matroos Steijard van Aardenburg; R. Ades is op de reis overleden. Deze personen hadden moed en menslievendheid genoeg om dit waagstuk te beproeven, en alles aan boord werd met deelneming bezield, zelfs de soldaten, welke op het schip waren, beijverden zich om de boot buiten boord te helpen werken. Met ijzing zag men de vijf genoemde personen zich in dezelve begeven en ogenblikkelijk zich verwijderen. Het was meer malen als of zij in de afgrond van het woedend element werden nedergestort.
Met Gods hulp en inspanning van al hun krachten bereikten zij de bijna wrak geworden brik, doch er was geen kans om aan boord te komen zonder in gevaar te zijn van door de hoge zeeën tegen het schip verbrijzeld te worden. Onder het beproeven van de stoutste wendingen moest men het ogenblik afwachten dat de op de brik zijnde manschap zich aan een touw konden nederlaten om zo in de boot te worden opgevangen of uit de bruisende golven daarin gerukt te worden. Op deze wijze gelukte ook de redding van de aldaar zich nog aan boord bevindende personen, zijnde twee Engelsen, tot de equipage behoord hebbende, en twee Nederlanders. Een gedeelte der equipage was tevoren door een Amerikaans schip gered en de overigen door een zware stortzee, waarbij alles van het dek werd afgeslagen en ook de mast brak, omgekomen. De twee Nederlanders behoorden tot de equipage van het schip DIJKZIGT, naar Batavia bestemd. Zij hadden met de onder-stuurman en nog twee matrozen een dergelijke redding naar de brik beproefd, doch deze moedige lieden hadden het ongeluk gehad, dat hunne boot tegen het schip was in stukken geslagen, waardoor drie van hen waren verdronken, zijnde het de twee genoemde personen als door een wonder gelukt zich op de brik te redden en nu met de twee Engelsen behouden te worden.
Het was niet zonder moeite, dat men met de boot het schip de ZEEUW weder bereikte. Om half tien ure des morgens vertrokken de genoemde manschappen van boord van het wrak en na het uitstaan van ogenschijnlijk doodsgevaar kwamen allen, hoewel uitgeput van krachten, behouden weder terug om de gelukwensingen wegens het volbrengen van deze edele daad van de kapitein en hunne tochtgenoten welmenend te ontvangen.
(opm: een minder uitgebreid verslag staat in RC 250622)


Datum: 07 januari 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 januari. De brieven van den 1 en 4 dezer zijn gisteren van hier naar Scheveningen gebracht, om van daar naar Harwich te vertrekken. Het schip DE LEVANT, kapt. E. Cabot, is van de morgen met behulp van een ijssloep uit de haven gehaald en be-oosten de haven aan de ducdalven gebracht. De stroom drijft vol ijs.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 1 en 2 januari. Kapitein J. Tate is uit de put op de haven gekomen.
Den 5 zeilde uit de haven in zee de VROUW ARENDJE (opm: smak), kapt. A. de Jong, naar Rouaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 januari. Gedurende het gepasseerde jaar zijn alhier uit zee gearriveerd 2.159 schepen, waaronder 21 van Batavia; 5 van Berbice; 2 van Canton; 8 van Curaçao; 9 van Demerarij; 1 van St. Eustatius; 1 van St. George d'Elmina; 3 van Kaap de Goede Hoop; 1 van de Moluksche eilanden; 2 van Palembang; 4 van Samarang; 54 van Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 januari. Gedurende 1822 zijn in de Maas, Goeree en te Maassluis binnen gekomen 1.312, en uitgezeild 1.325 schepen, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen, en de schepen, die voor Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.
In 1821 bedroeg het getal der ingekomen schepen 1.216, en dat der uitgezeilde 1.260; zodat in 1822 meer zijn ingekomen 96, en meer zijn uitgezeild 65 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

J. Veenhoven, Hz, griffier bij het Vredegeregt, Canton Hoogezand, zal, ten verzoeke van de schipper Jelke Tjeerts Kruizinga, op donderdag den 9 januari 1823, des namiddags te 1 uur, in het Regthuis, te Hoogezand, publiek verkopen deszelfs tjalkschip, genaamd DE VROUW ALIDA, groot om de 40 roggelasten, met al het rondhout, staand en lopend want en verder scheepstoebehoren, volgens inventaris, liggende bij des verkopers behuizinge, te Hoogezand. Informatiën dienaangaande zijn van heden af aan bij de verkoper te bekomen, alwaar ook de inventaris kan worden ingezien.
J. Veenhoven, Hz, Griffier.


Datum: 08 januari 1823


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Officiële mededeling. Ministerie voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën. Volgens een bericht van de Nederlandse consul-generaal op de Kanarische Eilanden, is door de Spaanse regering besloten, dat voortaan elk schip, onder Nederlandse vlag, hetwelk enkel om averij of tot het innemen van verversingen in een der havens van gemelde eilanden binnenloopt, niet meer dan NLG 26,00, en, indien hetzelve water inneemt, slechts NLG 45,00 zal behoeven te betalen, in plaats van ongeveer NLG 260, welke tot hiertoe, in het laatste geval, van een schip van 400 tonnen zijn geheven geworden.
Bij hetzelfde besluit is tevens bepaald, dat, indien de schippers geen genoegzame kontanten aan boord hebben, om hun haverijen (opm: averijen, zeeschades) of verversingen te kunnen betalen, zij daartoe, op de gemelde eilanden, een gedeelte hunner lading, mits niet hoger dan tot NLG 2.500,00 zullen mogen verkopen, doch dat, zodra deze som overschreden wordt, de schepen zullen aangemerkt en in de havengelden behandeld worden, als of dezelve voor die eilanden bestemd waren.
Brussel, den 4 januari 1823


Datum: 09 januari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. Het schip COMMERCE, kapt. T.P. Meijnertz, met lijnzaad, potas en rogge van Kopenhagen naar de Maas, laatst van Husum, alwaar het wegens averij is binnen geweest, is in de nacht tussen den 20 en 21 december door aanzeiling van een Engels schip zodanig lek geworden, dat het zou gezonken zijn, indien niet op gegeven sein een loodssloep met 10 man hetzelve ter hulp gekomen was, die het onder gestadig baliën (opm: hozen) en pompen te Helgoland aan het strand heeft gesleept, alwaar het met de lading voor een derde bergloon aan het gerecht is overgegeven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 Januari. In het nu afgelopen jaar zijn hier 1.522, zo grote als kleine, schepen uit
zee aangekomen, waaronder 425 uit Holland, Oost-Vriesland, de Wezer, enz. Ongeveer 1.000 schepen zijn van hier afgezeild.
De Elbe is thans, tot nabij Neumühlen, met ijs bedekt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, Den 7 zeilde in zee LEVANT, kapt. E. Cabot, naar Londen; dezelve heeft twee ijssloepen tot adsistentie gehad.


Datum: 10 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een onder Nederlandse vlag varend extra ordinair, welbezeild, gekoperd fregatschip, groot circa 170 rogge-lasten, voorzien van een complete inventaris.
Te bevragen bij Roland Holst, makelaar op de Buitenkant bij de Bentemerstraat no. 7.
GRC 100123
Advertentie. Kapitein Wieger H. Bontekoe, te Sappemeer, presenteert uit de hand te verkopen: zijn welbevaren smakschip, groot 48 roggelasten, zijnde 17 jaren oud, liggende in de Noorderhaven te Groningen. Nadere informatie en aanwijzing bij B. Onnes.
LC 100123
Mr. J. Hanekuijk, notaris te Harlingen, zal, ten overstaan van den notaris N. Meijer, te Bolsward, publiek bij strijk en verhoog geld, aan de meestbiedende presenteren te verkopen: de gerechte helft in een snikschip, de SNELHEID genaamd, varende in de beurt van Harlingen op Bolsward vice versa, lang over steven 10 Ned. ellen (opm: 10 meter), en wijd en hol naar advenant, met al deszelfs zeil en treil, en verdere toe en aanbehoren, zodanig als thans door Lieuwe Ernst Haarsma wordt bevaren, met de gerechtigheid van het quoteel aandeel in het veer: direct na den finale palmslag te aanvaarden.
Wie hier aan gading maakt, kome op zaterdag den 18 januari 1823, bij de beschrijving en verhoging, ten huize van de weduwe Wybren de Vries, in het logement het Fortuin te Bolsward, en kope op condities die intussen te vernemen zijn bij bovengenoemde notarissen en bij Mr. C.C.C. Warmolts, procureur te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Romein, te Buitenpost, zal op dinsdag den 14 januari 1823, des namiddag ten één uur, ten huize van Oege Pieters Hoekstra, kastelein op de Rohel onder Harkema Opeinde, bij gereed geld verkopen: een Tjalkschip, lang bijna 15 ellen, wijd en hol naar advenent, met mast en wicht, zeil en treil, en verdere daarbij behorende annexen, zodanig thans op de Rohel is liggende, voormaals bevaren bij Pieter Jans Feenstra, schipper aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop op aannemelijke condities: de helft in het geoctroijeerd Trekschip, varende van Sneek op Leeuwarden en terug, op mei 1823 te aanvaarden. Nadere informatie hiervan te bekomen bij de koopman L. Verver, op het Grootzand, en bij Klaas Durks Kuiper, op het Achterom: te Sneek. Kunnende er NLG 2.000 onder blijven op bepalingen, nader bij bovengemelde te vernemen.


Datum: 11 januari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip JOHANNA SOFIA, kapt. P. Schmidt, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Christiansand met schade binnen, lag, na volbrachte reparatie den 21 december gereed om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip ELIZABET, kapt. G. Klein, van Alexandria in Egypte naar Amsterdam, te Lissabon binnen, heeft den 14 december 1822 deszelfs reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uittreksel uit de Lloyd’s Lijsten van den 31 december 1822 en 3 januari:
Bij Eastbourne is aan strand gedreven een gedeelte van de achtersteven van een schip, gemerkt VRIENDSCHAP, van Amsterdam, alsmede verscheiden kisten met laarzen en schoenen. Een grote ra is te Rye opgevist, en men denkt derhalve, dat het schip, hetwelk waarschijnlijk verongelukt is, zeer groot moet geweest zijn (opm: galjas, kapt. Klaus [ook wel Claus] Riesen, zie RC 040223 en 290323).
Het schip WILLEM DE EERSTE, kapt. Johannesen, van Amsterdam, is den 29 december te Dartmouth in het droge dok gekomen, doch twee dagen later daaruit gebracht als zijnde deszelfs schade hersteld.
Het schip de WILHELMINA MARIA, van Nantes naar Brussel, is den 1 januari zeer lek en zwaar beschadigd te Plymouth binnengelopen. Het moest lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 januari. Heden zeilde in zee ANNA LOUISA, kapt. J.H. Knaack, naar Braziliën; dezelve heeft twee ijssloepen tot adsistentie gehad.
Den 8 dito arriveerde uit zee SPECULATION, kapt. J. Serck, van Bordeaux; dezelve is met behulp van een ijssloep op de haven gekomen. De stroom drijft vol ijs.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Antwerpen, 5 januari. Gedurende het jaar 1822 zijn alhier gearriveerd 586 schepen, als: 341 Nederlandse, 109 Engelse, 45 Amerikaanse, 17 Franse, 17 Pruisische, 13 Hanoveraanse, 13 Deense, 6 Oldenburger, 5 Zweedse, 4 Russische, 4 Lübecker, 2 Mecklenburgse, 3 Hamburgse, 4 Noorse, 2 Rostockers, 1 Bremer. Door dezelven aangebrachte goederen zijn hoofdzakelijk 116.390 balen en 1.655 vaten en vaatjes koffie, 360 balen kakao, 229.512 huiden in het haar, 15.501 balen katoen, 1.186 kisten en 274 ceroenen (opm: verpakking van gevlochten boombast of van huiden) indigo, 1.565 balen piment, 8.337 peper, 191 balen 6.629 tiersjes en halve vaten rijst, 1.587 vaten en vaatjes, 19.763 kisten, 2.924 kanassers en 26.864 zakken suiker, 1.221 vaten en 126 balen tabak, 567 kwart en 1 achtste kisten thee, 558 pucheons rum, 11.424 vaten en vaatjes pot- en paarlasch, en 758 tonnen weedas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 januari. In de haven van Ostende zijn, gedurende 1822, binnengekomen 492 schepen, 64 meer dan in 1821, en uitgezeild 310, waaronder 127 nationale, behalve de pakketboten, die af en aan varen met de Engelse brievenmail.


Datum: 14 januari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Aangaande het schip EDUARD, kapt. J. Tiedemann, van Bordeaux naar Amsterdam, te Penzance binnengelopen, verneemt men, dat hetzelve, in een hevige windvlaag veel aan de romp, zeilen, want, enz. geleden hebbende, den 26 december koers naar Penzance gesteld heeft, doch in de baai niet veilig liggende, tegen de avond voor de havenmuur is gaan liggen, doch aldaar aan de grond gestoten heeft en vervolgens zo spoedig mogelijk binnengebracht is, alwaar de lading, uit hoofde dat het schip zwaar gewerkt heeft en er zeer veel wijn gepompt is, geheel moet gelost worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 7 januari. In het afgelopen jaar 1822 zijn alhier uit zee aangekomen 184 schepen, als 34 van Libau (opm: Liepaja), 22 van Grijpswold (opm: Greifswald), 19 van Rostock, en 109 van Riga, Windau (opm: Ventspils), Arensburg (opm: Kuressaare) en andere plaatsen, met welke, als ook met zulken, die uit andere steden en districten van het koninkrijk der Nederlanden alhier zijn gearriveerd in het geheel is aangebracht 23.600 lasten granen, meest rogge en gerst; zijnde 17 schepen en 3.435 lasten graan meer dan in 1821.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 januari. In het afgelopen jaar zijn op onze rede aangekomen 580, en van daar uitgezeild 544 schepen. Onder dit getal zijn niet begrepen de beurtleggers en andere kleine vaartuigen, welke hier passeren of in- en uitvaren, maar alleen dezulken, welke uit of naar zee de rivieren op- en afvaren, en die alle de rang van zeeschepen hebben; waaronder de volgende, meest alle naar Antwerpen bestemd, als: 27 uit de beide Amerika’s, 40 uit Portugal en Rio Janeiro, 13 uit Petersburg, 15 uit de Middellandse Zee, 16 uit Batavia, 22 uit Havana, 33 uit Noorwegen en 134 uit Liverpool.
In 1821 waren binnengekomen 661 en uitgezeild 624 zeeschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW ELISABETH (opm: hoeker VROUW ELIZABETH), kapt. C. van Gelderen, van Malaga, ligt in quarantaine; ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, en ANNA PAULINA (opm: kof ANNA PAULOWNA), kapt. H. Pothoff, beide van Rouaan.
De Maas zit twee derde gedeelte vast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal eerstdaags, op tijd en plaats nader te bepalen, met autorisatie van de rechtbank te Leeuwarden, publiek veilen: een Scheepshelling met de daarbij behorende woningen en schuur, staande onder Harlingen, aan de Trekvaart, bij Rommert van der Zee gebruikt.


Datum: 16 januari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 januari. Den 8 dezer is te Havre gearriveerd het schip de VROUW ARENDJE, kapt. Arij de Jong, van Rotterdam naar Rouaan gedestineerd, doch kon wegens het ijs de rivier niet opkomen. Het schip had bij het uitzeilen van Den Briel veel door het ijs geleden en was lek, de lading echter in goede staat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 januari. Den 5 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: PHILOTAXE (opm: brik), kapt. F. Corran, en THE WILSON, kapt. John Wilson, beide van Londen, met stukgoederen.
Den 9 dito. Gisteren en heden zijn op onze rede aangekomen, en uit hoofde van de aanhoudende vorst, in onze haven binnen gebracht, de volgende schepen: DE HOOP, kapt. H.K. Dijk, van Liverpool naar Dordrecht gedestineerd, met klipzout; NEPTUNES, kapt. Jan Luiken, en ZELDENRUST (opm: kof, kapt. G.A. Jonkhoff, beide van Nantes naar Brussel gedestineerd, met wijn.
Voor Antwerpen bestemd: SARAH (opm: brik SARA), kapt. P. Landberg, van Rio Janeiro, met koffie en huiden; DE GEBROEDERS DUKEUR, kapt. H.P. Brunkens, van Nantes, met wijn en stukgoederen; JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. D.T. de Jonge, van Liverpool, met klipzout; HENRIETTE ELISABETH, kapt. J.C. Burmester, van Bordeaux, met stukgoederen; RESOLUTION (opm: kof), kapt. J. Strobuur, van Lissabon, met stukgoederen; AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer, van Liverpool, met klipzout en huiden; la LAURE, kapt. J. Lavaux, van Bordeaux, met wijn en pruimen; de FANNY (opm: driemaster, thuishaven Gent), kapt. P. Robin, van Batavia, met koffie en suiker; DIE FREUNDSCHAFT, kapt. D. Oltmans, van Nantes, met wijn; l’ETOILE, kapt. C. Lameau, van Bordeaux, met wijn en andere goederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 13 januari. Gisteren namiddag arriveerde in de Maas: de JONGE ALIJDA (opm: kof JONGE ALIDA), kapt. J. Wemmerus, van Alicante. Hetzelve is met een ijssloep bij het Stenen Baken tegen de kant gehaald en ligt daar onder quarantaine; VROUW ELISABETH (opm: VROUW ELIZABETH), kapt. C. van Gelderen, is van de quarantaine ontslagen.
De Maas zit geheel vast.


Datum: 17 januari 1823


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

De gesubstitueerde strandvonders te Scheveningen zullen, ingevolge bekomen autorisatie, op woensdag den 22 januari 1823, des middags ten 12 ure, publiek en ten overstaan van de deurwaarder P. Meijste, te Scheveningen voornoemd, verkopen, ter plaatse alwaar de gewone verkopingen der strandvonderij worden gehouden: tien New-Founlandse honden van het originele ras, waarvan de drie oudste in 1821 alhier te lande zijn overgebracht, en de zeven jongste uit dezelven zijn geteeld. Nadere informatiën te bekomen bij voornoemde strandvonders; bij wie ook deze honden kunnen bezichtigd worden.


Datum: 18 januari 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 januari. Een schip in het gezicht, uit zee komende. De stroom drijft vol ijs.
Den 16 dito. Het schip, gisteren gemeld is een brik, de naam onbekend; er is een ijssloep bij tot adsistentie, en het is wegens de ijsgang binnen de Goereese haven tegen de Zuidwal aan de grond gehaald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 16 januari. De JONGE ALIJDA (opm: kof JONGE ALIDA), kapt. J. Wemmerus, is gisteravond van de quarantaine ontslagen; dezelve ligt wegens lekkage als bijlegger en is naar Amsterdam bestemd.


Datum: 20 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 18 januari. Alhier is gearriveerd het schip NYMPH, kapt. W. Stephenson, van Kaap de Goede Hoop, met de equipage en lading van het aldaar afgekeurde schip CATHARINA THEODORA, kapt. Schepman (opm: fregat, kapt. Wolbert Schipman; zie o.a. RC 241222), van Batavia naar Amsterdam, zijnde dezelve met adsistentie van sloepen in het Nieuwediep gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Op den 4 januari is op de rivier van Bordeaux aangekomen en na vijf dagen quarantaine gelegen en op de rivier door aandrijving van een ander schip de bezaansgiek gebroken en een tros gekapt te hebben, den 10 dito te Bordeaux aan de stad gekomen het schip de VROUW GEERTRUIDA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 14 januari. Gedurende het jaar 1822 zijn de Sont gepasseerd 8.486 schepen, waarvan 4.317 uit de Noordzee en 4.169 uit de Oostzee. Onder die uit de Noordzee zijn 1.560 Engelse, 1.003 Zweedse en Noorse, 568 Pruisische, 378 Deense, 182 Nederlandse, 147 Hanoverse, 147 Mecklenburger, 135 Russische, 104 Amerikaanse, 52 Hanzeatische, 30 Franse, 9 Oldenburger en 2 Portugese; en onder die uit de Oostzee, 1.540 Engelse, 959 Zweedse, 527 Pruisische, 305 Deense, 207 Nederlandse, 160 Hanoverse, 151 Mecklenburger, 132 Russische, 105 Amerikaanse, 45 Hanzeatische, 28 Franse, 8 Oldenburger en 2 Portugese. (Ores. List.)


Datum: 21 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. de Roo, G.J.R. Holst, A. van der Sluijs, J.H.A. Balwé en J. Swart Abrahamsz, makelaars, zullen op maandag den 17 februari 1823 (opm: uitgesteld tot 3 maart), ’s avonds ten zes ure, te Amsterdam in het voormalige Nieuwe Zijds Heerenlogement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd ELISABETH, gevoerd door kapt. Cornelis Pakes, lang over steven 32 ellen 70 duimen, wijd bij de eerste balk voor het grote luik binnen zijn huid 8 ellen 40 duimen, hol in het ruim voor het grote luik op zijn uitwatering 3 ellen 57 duimen, het verdek bij de eerste balk voor het grote luik hoog aan boord 1 el 78 duimen (opm: afm. 32,70 x 8,40 x 3,58 / 1,78 m.), alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat lang115½ voeten, wijd 29¼ voeten, hol 12¼ voeten, het verdek 6¼ voeten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: het schip werd niet verkocht en vervolgens opgelegd tot maart 1825)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het schip MARIA, kapt. Foppe Geerts Mellema, van Bayonne naar Amsterdam, is volgens brief van Ostende van den 15 januari, de vorige dag aldaar binnengelopen. Hetzelve was reeds Blankenburg gepasseerd en ten anker gekomen, doch uit hoofde van het ijs het niet langer kunnende uithouden, heeft de kapitein zijn touw, zwaarden en enig touwwerk moeten kappen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Elseneur wordt van den 11 dezer gemeld, dat volgens bericht van Straaholm bij Krageroe van den 29 november, aldaar aangekomen is het wrak van een Nederlandse kof, met hennep en vlas, aan welker boord geen levend mens, doch in de kajuit het lijk van een manspersoon gevonden is. Men was nog niet geslaagd om het wrak op het land te brengen, doch van de lading waren enige bonden (opm: bundels) hennep en vlas geborgen, en uit de aan boord zijnde papieren was het schip gebleken te zijn de STAD WORKUM, kapt. Jan Feddes van der Stag, van Riga naar Amsterdam. (opm: zie LC 040223 en RC 200223)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 6 januari. Het schip (opm: kof) JOHANNA HERMINA, kapt. Cornelis Siewerts de Jong, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is alhier wegens tegenwind en met enige schade binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyds Lijst van den 14 januari.
Het schip MINERVA, kapt. Rubeijs (opm: kof, kapt. Douwe G. Robijns), van Marseille naar Antwerpen, is den 7 dezer te Dublin met schade binnengelopen en was voornemens de lading te lossen.
Het schip de VROUW ANNA, kapt. Piebes (opm: P.C. Pijbes), van Riga naar Antwerpen, dat den 8 dezer te Leith binnengelopen is, is lek en heeft schade aan de lading. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 januari. Gisteren en heden zijn op onze rede gekomen, en uit hoofde van het ijs, in de haven gebracht: HERMANUS (opm: kof HARMANUS), kapt. H. van Veen, van Bordeaux naar Amsterdam gedestineerd, met citroenen en wijn; MARIA MAGDALENA, kapt. F.L. Kerkstra (opm: kof, kapt. Teunis Lourens Kerkstra), van Cherburg naar Rotterdam gedestineerd, met vaatwerk, enz; WILHELM EN JEANNE, kapt. G. Heyneker (opm: WILHELMUS EN JEANNE, kapt. Gerrit Heyneken), van St. Martin naar Zierikzee gedestineerd, met zout; SOPHIA, kapt. C. Schumacher, van Bayonne naar Hamburg gedestineerd, met wijn.
Voor Antwerpen bestemd: de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITSIA), kapt. L.H. Besseling, van Liverpool, met klipzout; le PRINTEMPS, kapt. C. Belz, van Bordeaux, met wijn; the HUNTER, kapt. A. Davis, van Philadelphia, met tabak, rijst en wol; MAGDALENA ALIDA (opm: kof), kapt. M.H. Krul, van Liverpool, met klipzout; FANCHON, kapt. H. Niemann, van Nantes, met wijn; FLORA, kapt. J. Scheepens, van Cette (opm: Sète), met wijn en brandewijn; BATO, kapt. H.C. Schut, van Nantes, met wijn; MARIA CLAZINA (opm: MARGARETHA CLAZINA), kapt. G.S. Rotgans, van Marseille, met stukgoederen; …….., kapt. M. Bakker, van de Marennes, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 januari. De brik die binnen de Goereese haven tegen de Zuidwal aan de grond gebracht is en daar nog ligt, is volgens rapport van de veerman van Dirksland vol water, beladen met krenten en rozijnen, en voert een Hollandse vlag; de naam is nog onbekend.
Den 19 dito. De brik gisteren gemeld is gevoerd door A. Glazener (opm: GEERTRUIDA EN MARIA), van Cephalonica; van de lading is reeds een derde aan wal gebracht (opm: zie RC 230123).
De brieven van den 18 dezer zijn gisteren met een ijssloep naar zee gebracht. De stroom drijft overdekt met ijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kapitein L.E. Tiktak is voornemens, ten overstaan van de notaris mr. S. Piccardt, op zaterdag den 25 dezer bij inzate, en op woensdag den 29 dezer bij palmslag, telkens des avonds te 5 uren, ten huize van S.G. Brouwer, ter Nieuwe Pekel-A, op zeer gemakkelijke conditiën, publiek te verkopen: zijn welbevaren smakschip, ELIJSABETH genaamd, 5 roggelasten pl.min. groot, met het daarbij behorend staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen en gereedschappen, volgens inventaris, zo als thans is liggende op de Wezer, te Geesthaven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Edo Johannes Offerhaus, advocaat en notaris, residerende te Groningen, gedenkt, op dinsdag den 11 februari 1823, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder J.A. Bulsing, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek te doen veilen en verkopen: een extra snelzeilend Kofschip, genaamd HENDRIK EN MARGARETHA, groot plus minus 100 roggelasten, met al deszelfs rondhouten, staand en bijna geheel nieuw lopend wand, ankers touwen, zeilen en verdere scheepsgoederen, zoo als hetzelve thans is liggende in het Groote Dok, te Antwerpen. Om dadelijk na den verkoop te aanvaarden.
De conditiën van verkoop zullen, 14 dagen bevorens, kunnen worden vernomen ten kantore van de heren De Vries en Comp. te Amsterdam; Kuiper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam; Brequigny en van Goorlaken, te Antwerpen; Hofland, te Oostende; Mr. S. Reijnders, notaris te Delfzijl, en ten kantore van de ondergetekende notaris en ten huize van verkoop, te Groningen.
E.J. Offerhaus, advocaat en notaris.


Datum: 22 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

De Nederlandse brik ZEPHIR, van Brugge, kapt. Willaert, bekend als een snelle zeiler, is den 13 december uit Oostende naar Gibraltar vertrokken en den 22 derzelfde maand, dus in negen dagen reis, daar aangekomen. Andere, vóór de ZEPHIR naar dezelfde haven afgezeilde, schepen waren den 24 december aldaar nog niet aangekomen. Het schip was gedeeltelijk met lijnwaad (opm: katoen) bevracht.


Datum: 23 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men is van mening, ten overstaan van de notaris A. Kikkert, op dinsdag den 28 januari 1823 aan het Oude Schild op Texel, en op woensdag, den 29 dito, aan het Eijerland annex Texel, en vervolgens en vervolgens aan Den Helder, door de notaris C.J. van Herwerden, op maandag den 3 februari aanstaande, des morgens tien ure, publiek te doen verkopen: enige vaten en een grote partij kelders jenever, vaten en kisten wijnen, tonnen vlees, spek, worst, rolpens, teer en pik, vaatjes bier, boter en ingelegde vruchten, kastjes Goudse en losse Noord-Hollandse kazen, pullen olie, schoenen, gemaakt ijzerwerk, verfwaren, stokvis, medicijnen en grenen planken, enz, benevens een grote partij gekapt zwaar touw, staand en lopend want, kabeltouw, zeilen, rondhouten en watervaten, enz. met hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Alles herkomstig van het in de storm van den 5 en 6 december 1822 op de Haaks bij Texel gestrande en verbrijzelde fregatschip DE VIJF GEBROEDERS, gevoerd geweest door kapt. R. Maalsteed, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd (opm: zie o.a. RC 101222). Zijnde deze goederen een dag vóór en op de verkoopdag, en genummerd, voor een ieder te zien. Nader informatie te bekomen bij C. Zunderdorp te Texel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip (opm: brik) GEERTRUIDA EN MARIA, kapt. Anne Glazener, van Cefalonia naar Rotterdam, is den 14 januari des avonds door een loodsboot uit zee binnen en, uit hoofde van het ijs Helvoet niet kunnende bereiken, onder de Goeree te anker gebracht, alwaar het de volgende ochtend door het in die nacht aangedreven ijs hoog op de wal gezet en het boord aan de stuurboordszijde ingedrukt werd, zo dat er zelfs enige inhouten door het ijs mede genomen werden en het schip geheel over zijde geworpen werd. De vaten krenten, te zwaar zijnde om over de modderige grond vervoerd te worden, heeft men gedeeltelijk moeten openbreken en in zakken bergen. 145 Zakken droge en 308 zakken natte krenten, tezamen de inhoud van een klein en 23 grote vaten uitmakende, waren den 17 gered, zo ook drie kleine en nog 20 vaten, die in hun geheel gebleven zijn, al hetwelk in een gebouw te Goeree geborgen zijn. Het schip lag met hoog tij gedeeltelijk tot op het dek onder water. (opm: zie DC 210123 en RC 080323)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. J. de Boom, van Malaga naar Antwerpen, is, volgens brief van Antwerpen van den 18 dezer, den 12 dito met verlies van een anker en touw te Ostende binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip MERCURIUS, kapt. N.J. Pettersen (opm: buitenlander), van Bordeaux naar Amsterdam, hetwelk den 10 dezer voor Noordwijk was, is den 13 dito te Havre binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. Robert Leslie, voerende het Amerikaanse fregatschip PHILIP, meldt, dat hij na een reis van 20 dagen van Chesapeake Bay (Baltimore) tot het Kanaal, den 5 januari het gat van Texel bereikte, alwaar hij ter hoogte van Kijkduin gedurende drie etmalen zich des daags vertoonde en des nachts afhield, hopende op een loods of op enige informatie omtrent de staat van het ijs, doch te vergeefs, niettegenstaande het schip geen mijl van de wal was. De laatste avond echter, onder het afhouden, hoorde hij drie seinschoten, bleef daarop die nacht op die hoogte bijliggen en bevond de volgende morgen het schip zwaar door ijs bezet en bijna onstuurbaar. Bemerkende nu, dat het water meer en meer bezet geraakte, zo dat bij omlopen van de wind, die steeds oostelijk bleef, reeds het gevaar daar was om voor- noch achterwaarts te kunnen keren, terwijl van zijn scheepsvolk wel een derde bereids door koude onbekwaam tot werk geworden was, en daar hem verdere pogingen ter bereiking van het Nieuwe Diep nu niet alleen onnut maar zelfs gevaarlijk voor het schip en de lading toeschenen, zo vond hij raadzaam te trachten om een schuilplaats in een andere haven te zoeken, verliet het gat van Texel den 8 januari en liep den 10 dito te Cowes binnen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Op den 4 januari is op de rivier van Bordeaux aangekomen en na vijf dagen quarantaine gelegen en op de rivier door aandrijving van een ander schip de bezaansgiek gebroken en een tros gekapt te hebben, den 10 dito te Bordeaux aan de stad gekomen het schip (opm: kof) de VROUW GEERTRUIDA, kapt. C.J. Jaski, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyds Lijst van den 17 januari:
Het schip WILHELMINE MARIE, kapt. Pieters, van Nantes naar Brussel, heeft de lading te Plymouth gelost en zal gerepareerd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 januari. Den 12 en 13 dezer zijn alhier binnengekomen: de COMMERCIE (opm: COMMERCE, thuishaven Brussel), kapt. H.A. de Vries, van Londen naar Antwerpen gedestineerd, met stukgoederen; MINERVA, kapt. J. Hohorst, van Bordeaux, met wijn, enz, en DE HOOP, kapt. E.G. Jonker, van Cherburg, met vaatwerk, beide naar Rotterdam gedestineerd; WILLEM EN ANTHONY, kapt. B.J. Darnaud (opm: vermoedelijk d’Arnaud), van Stavanger naar Amsterdam bestemd, met steen en zalm. Dit laatste schip zat heden morgen voor deze stad, in het drijvend ijs bekneld, doch is met de avond met behulp van schuiten, goed en wel in de Westerhaven alhier gebracht.
Den 14 dito lagen er een Amerikaanse brik, benevens een smakscheepje, voor Breskens ten anker; dan wegens het veelvuldige ijs kon men dezelve van de zijde van deze stad niet genaken. Hedenmorgen is de gemelde brik wederom naar zee gezeild, hebbende in de nacht waarschijnlijk ijs voor de boeg gehad. Het smakscheepje is aan de Nieuwe Sluis binnen gelaten.


Datum: 24 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

St. Denis, op het eiland Bourbon (opm: naam thans Réunion) den 22 augustus 1822. Onze courant behelst de volgende merkwaardige brief:
Mijnheer de redacteur! - Commanderende het Nederlandse schip (opm: waarschijnlijk een pink) COLUMBUS, van Batavia naar Amsterdam bestemd en aan boord hebbende, behalve een talrijk equipage, een korps troepen van Z.M. de Koning der Nederlanden, werd ik den 13 juli l.l. op de Agulhasbank door een zo geweldige storm overvallen, dat dezelve achter elkander de grote mast, de bezaanmast en de boegspriet deed breken, ons roer verbrijzelde en de pomp wegsloeg. Ons schip reddeloos, half open gespleten, te midden van een woedende zee, dan hier dan daar heen geslingerd en de speelbal der golven zijnde, verwachteden wij alle niets dan de dood……toen plotseling een brik aan de horizon verschijnende en op ons aanhoudende, wij hoop begonnen op te vatten van hulp te zullen krijgen, en wij waren hiervan weldra zeker, toen wij de Franse vlag, steeds verzeld (opm: vergezeld) zowel door mensenliefde als door dapperheid, herkenden.
Het gevaar was ondertussen ten hoogsten top gestegen; bergen waters rolden tussen de brik en de COLUMBUS, en dreigden elk ogenblik slachtoffers en verlossers te zullen verzwelgen; zelfs deden reeds onze onverschrokkenste zeelieden, verschrikt dat zij de brik verscheidene keren onder het gewicht der baren, die op haar nederstortten, zagen verdwijnen, en vrezende dat zij, eindelijk genoodzaakt zijnde voor zelfbehoud te zorgen, zich mocht verwijderen, de lucht door hun vurig angstgesmeek weergalmen, toen uit de brik, van welke een vreselijke baar op dat ogenblik een boot verbrijzelde en het fokkenzeil verscheurde, het edelmoedig geroep gehoord werd: Ik zal U niet verlaten; woorden, die over het leven van eenennegentig personen beslisten. Dat geroep, welks waarde, in de mond mijner oude wapenbroeders ik kende, werd met dezelfde drift hernieuwd, telken male, wanneer het gevaar zich scheen te verdubbelen.
Het was niet eer dan na vijf dagen in deze wisseling van hoop en vrees te hebben doorgebracht, dat wij vernamen, dat de brik de JULIA van Bordeaux was en dat haar dappere kapt. P. Desse heette; toen eerst was het die onversaagde zeeman mogelijk ons aan boord te krijgen.
Na op deze wijs, zes dagen, te midden van vreselijke gevaren, uit welke edelmoedigheid alleen hem verbood zich te verwijderen, met achterstelling zijner dierbaarste belangen en van de zorg voor eigen behoud te hebben doorgebracht, gelukte het de kapitein Desse eenennegentig mensen, die niet zijne vrienden, niet eenmaal zijn landgenoten waren, aan de dood te ontrukken!!!
Tolk der gevoelens van mijn scheepsvolk en van mijn passagiers, gelijk de heer Gerlings zulks is van de troepen, welke hij verzelde, verzoeken wij u, mijnheer de redacteur, in de couranten welke gij uitgeeft, het verslag onzer ongelukken en de uitboezeming van het diep gevoel onzer erkentenis voor de brave kapitein van de JULIA, te willen mededelen.
Moge de naam van deze held der mensheid zo diep in het geheugen van hen, die deze brief lezen, gegraveerd worden, als hij het in onze harten is! Moge die naam, weldra het voorwerp van Frankrijk’s en Hollands bewondering geworden, allen de man herinneren, die de eer en het voorbeeld is van de zeelieden aller natiën.
J. Grevelink, kapitein van de COLUMBUS.
M. Gerlings, luitenant, commanderende het detachement aan boord van de COLUMBUS.
(opm: zie RC 301122 en 051222 en BC 211222)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verloting van een Kofschip. Op hoge autorisatie van Zijne Majesteit de Koning (opm: bij K.B. 5 januari 1823), gedenkt Johs. H. Limborgh te Groningen, te doen verloten een geheel nieuw, extra fraai, en naar de beste bouworde gebouwd Kofschip, de HOOP OP WELVAART genaamd, groot plus minus 95 roggelasten, met staand en lopend want en verdere toebehoren, compleet toegetuigd en naar de beste order uitgerust, gelijk hetzelve in de Noorder Haven, te Groningen, is liggende, en nader door vier deskundigen is geëxamineerd en geïnventariseerd. als mede vier prijzen, in specie (opm: contant geld), ieder van NLG 250,00, terstond na de volle afloop der trekking te betalen.
Deze verloting zal plaats hebben bij C. van der Nap (opm: C.M. Nap), aan de Groote Markt, te Groningen, ten overstaan van den heer F.L.J. Cremers, openbaar notaris, residerende aldaar, welke ten blijke van echtheid, de billetten mede zal vertekenen, en de trekking, uit twee onderscheidene bussen, door twee weeskinderen, uiterlijk op den 31 maart 1823, of vroeger, zodra de lotbriefjes zullen zijn afgegeven, welke van nu af aan te bekomen zijn ten huize van bovengemelde J.H. Limborgh, tegen betaling van vijftien guldens, ieder lot; alwaar, gelijk mede ten kantore van opgemelde notaris, de conditiën van verloting zullen ter lezing liggen. Welke, benevens de inventaris, en de lijsten ter inteekening, liggen in de voornaamste logementen en koffijhuizen, te Groningen. (opm: zie LC 200623)


Datum: 25 januari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. E.A. Bakker, voerende het schip ELEONORA, van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam, meldt van Terschelling van den 8 dezer, dat hij, den 16 december aldaar binnengekomen zijnde, het schip de volgende ochtend bij het inzeilen van het ras door de loods aan de grond gezet en daardoor zo lek werd, dat men aanhoudend moest pompen. Hierop den 20 en 21 (in) drie kleine lichters gelost hebbende, kwam het de volgende dag in vlot water. Enige naden, die ontzet waren, gebreeuwd zijnde, heeft hij den 27 een der lichters weder ingenomen en zou ook vervolgens de overige weder ingenomen hebben, zo niet de sedert steeds toegenomen vorst hem zulks belet had. Hetgeen van de lading in het schip was, scheen in goede staat te zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip (opm: fregat) de PAKET VAN AMSTERDAM, kapt. J. Precht, van Amsterdam naar Batavia, is, sedert deszelfs vertrek van Svinöa (opm: waarschijnlijk wordt Svinør, N. bedoeld) na elf dagen met zware stormen te hebben geworsteld, volgens brief van Cromarty in Schotland van den 9 dezer, aldaar met enige schade binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 22 januari. Gisteren arriveerde in de Maas de galjoot die ADELHEID, kapt. F. Fik, van Bordeaux naar Rotterdam bestemd, geladen met wijn; dezelve is gisteravond achter deszelfs ankers in de grond gestoten, heeft zijn ankers gekapt, en is gisteravond met hoog water ten einde de Westplaat op het strand gedreven. Het volk is behouden aan strand gekomen; er zijn ijssloepen naar toe gevaren, doch die hebben er wegens de strenge wind en koude niet bij kunnen komen. (opm: zie DC 300123)


Datum: 26 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 januari. Onze Stadscourant behelst het volgende bericht uit Vlissingen van den 20 januari:
De havens onzer stad zijn thans vol met schepen, die uit alle werelddelen, voor onderscheidene havens van dit Rijk bestemd, uit zee komende, en uit hoofde van de ijsgang deze haven hebbende opgezocht, in dezelve, ter behoud van schip, lading en equipage, een veilige schuilplaats hebben gevonden. Achtervolgelijk komen dagelijks alhier nog meer schepen binnen. Het loodswezen zendt met sloepen, over het ijs, de loodsen aan boord van de schepen, welke zich voor de haven opdoen; tot op een verre afstand van deze stad is dit van het strand geschied, en verscheidene loodsen zijn reeds naar Westkapelle gezonden geweest, om, wanneer dit aldaar gevorderd werd, mede deze maatregel te nemen. Slechts twee schepen hebben deze haven niet kunnen bereiken, door dien, op het ogenblik van derzelver aankomst, het ijs zich te zeer op deze zijde van dit eiland had gezet; zijnde het ene een kof, die toen, op de Cadsandse wal, in een inham of haventje is gelopen, en het andere een brik, die weer zeewaarts is gezeild. De gemeenschap wordt met de overwal nog steeds onderhouden; vrijdag is nog een steigerschuit en zaterdag een roeisloep, met passagiers, van Breskens overgekomen; ook is een van de loodsboten zaterdagavond weer naar zee gezeild.


Datum: 28 januari 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 januari. Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, in onze haven binnengekomen: TUNIGINSA GIZINA (opm: kof TEUNEGINA GEZINA), kapt. Roelofs Pieter Bossinga, van Bordeaux, met wijn; de JOSEPH (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. J.H. Arends, met katoen en klipzout, en l’ACTIF, kapt. J. Rickman (opm: brik, kapt. Jürgen Rickmers), met klipzout, beide van Liverpool; the HERO, kapt. Remoul, van Rio Janeiro, met koffie en huiden; de DRIE VRIENDEN, kapt. H. Haverbult, van Liverpool, met klipzout; de VALK, kapt. J. de Valk, van Londen, met stukgoederen; HENDRIKA, kapt. T.J. Harding (opm: kof, kapt. T.F. Harding), van Memel (opm: Klaipeda), met timmerhout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

In het gepasseerde jaar 1822 zijn te Harlingen binnen gekomen 448 schepen en uitgegaan 477 schepen, voerende de volgende vlaggen:
Uitgaande: 294 Nederlands, 113 Engels, 21 Noors, 19 Hanovers, 16 Deens, 5 Pruisisch, 2 Oldenburgs, 4 Hamburgs en 3 Russisch.
Inkomende: 289 Nederlands, 95 Engels, 21 Noors, 16 Hanovers, 20 Deens, 3 Pruisisch, 1 Oldenburgs, 1 Hamburgs en 2 Russisch.


Datum: 29 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 21 januari. Onze Stadscourant behelst het volgende bericht uit Vlissingen, van den 20 januari:
Vrijdagavond l.l. werd, onder meer andere uit zee gearriveerde schepen, van tussen de hoofden door het ijs in deze haven gehaald de Nederlandse kof genaamd TUNIGINSA GEZINA (opm: kof TEUNEGINA GEZINA), gevoerd door kapt. Roelofs Pieter Bossinga, van Bordeaux, geladen met wijn en gedestineerd naar Antwerpen. Bij deze gelegenheid had het volgende ongeluk plaats: een van de matrozen was, met een haak in de hand, voor op de boeg van het schip werkende, terwijl honderden van handen, aan de wal, het schip met een lijn, die door een groot blok bij de top van de mast was gescheerd (opm: geschoren), met geweld door het ijs trokken; deze zware werking deed de ijzeren haak van het blok breken en het op het hoofd van de matroos nedervallen, die daardoor plotseling dood nederviel.
De veelvuldige geduchte rampen, die deze matroos, in het afgelopen jaar en vroeger, aan boord van schepen heeft ondergaan, zijn te opmerkzaam om hier niet te worden verhaald.
Hij was genaamd Hendrik Lucasuk (opm: vermoedelijk Hendrik Lucas Sok [nog onbekend]), oud 28 jaren, geboren te Edam. In het jaar 1814 was hij aan boord van de smak, genaamd de VROUW GERARDINA (opm: onbekend), gedestineerd naar Engeland; deze smak werd bij het eiland Vlie verbrijzeld, doch hij had het geluk, door zwemmen zich aan de wal te redden, terwijl de overige equipage, waaronder hij een broeder had, daarbij is omgekomen.
In het afgelopen jaar 1822 was hij aan boord van een smak, die door zijn vader als kapitein gevoerd werd; met deze smak leed hij op de kust van Noorwegen schipbreuk. (opm: 29 maart 1821, VROUW GEERDINA, kapt. Lucas Timens Sok, zie RC 210421)
Nog in dat zelfde jaar was hij weer op een smakschip, dat door zijn schoonvader werd gevoerd; op deze bodem had hij bij zich zijn vrouw en kindje, gelijk mede aan boord waren zijn schoonmoeder en zijn vrouws zuster; naar Engeland gedestineerd, werd dit schip bij Rye op een bank verbrijzeld; hij zwom nakend, van het wrak aan de wal, en alle, die zich met hem op dit schip hadden bevonden, kwamen in de golven der zee om; de dag daaraan werden aan de wal gespoeld de lijken van twee matrozen, die van zijn vrouw en kindje, gelijk mede die van zijn vrouws moeder en zuster, welke zes lijken, te Rye begraven, hij in persoon de laatste eer heeft aangedaan.


Datum: 30 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Een mooie partij grenen balken, dekdelen, knies, planken van onderscheidene dikten en lengten, best droog brandhout à NLG 2 de stapel. Ook een mooie partij ijzer. Alles voortkomende uit het vijfjarige Russische fregat MICHAEL, liggende thans ter sloping aan de werf De Oranjeboom aan de Bikkerstraat.
Te bevragen bij Jan Goedkoop op het Droogbak No. 14.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. A. van den Abeele, voerende het schip de RESOLUTIE (opm: pink), van Amsterdam naar Batavia, den 11 augustus met zware averij te Mauritius binnengelopen, meldt van daar in dato 8 september, dat hij zijn lading gelost en autorisatie tot de verkoop van de beschadigde garens en van de aan bederf onderhevige provisiën bekomen had. De schade aan het schip was opgenomen en met timmeren een begin gemaakt, zo dat hij hoopte binnen vijf of zes weken de reis te kunnen vervolgen. Zijn passagiers, zo lang niet willende vertoeven, hadden passage op een Frans schip genomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 22 januari. Den 20 dezer zijn weder op onze haven gebracht: ALETTA SOPHIA, kapt. L.D. Pot, van Oporto, met stukgoederen; de JUFFROUW JOHANNA (opm: kof), kapt. J.J. Tiddens, van Liverpool, met klipzout; beide naar Antwerpen gedestineerd.
Den 27 dito. Gisteren zijn van hier ijssloepen naar het gestrande galjoot gezonden, welke enige okshoofden wijn hebben meegebracht; indien het weer goed blijft zullen dezelve meerder trachten te bergen.
Den 28 dito. Gisteren is weder een gedeelte van de lading van het op het strand zittend galjoot aan land gebracht, het schip zit nog heel. (opm: ADELHEID, zie DC 250123)


Datum: 31 januari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 29 januari. Gearriveerd JUFVROUW BIBIANA, kapt. J.H. Uiling (opm: kof, kapt. Israel Hendriks Uiling), van Port-à-Port (opm: Oporto). Deze is de kof, den 20 dezer binnengeweest, doch toen uit hoofde van ijsgang teruggekeerd. Dezelve is hedenmorgen, met behulp van sloepen, bij de mond van het Nieuwediep gebracht; dan, daar het ijs meer dan zes voet dik opgekrooijen (opm: opgekruid) lag, heeft men dezelve niet binnen de gemelde haven kunnen brengen, maar achter de Wierdijk met een touw aan de wal vast gelegd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.T. de Jongh, te Gorredijk, zal op woensdag den 5 februari 1823, des namiddag ten 4 uren, ten huize van de kastelein H.T. Jager aldaar, bij de finale palmslag verkopen: zeker bevaren Tjalkschip, genaamd de JONGE DURK, lang over steven 19 ellen 2 duimen en 8 strepen, wijd 4 ellen 1 palm 1 duim en 8 strepen, en hol na rato, met zeil en treil, staande en lopend want, ankers en touwen, haken en bomen en verdere scheepsgoederen, volgens inventaris hiervan zijnde, zodanig en in diervoegen hetzelve laatst is bevaren bij Tjietze Harmens van der Zee, en thans aan de Gorredijk ter bezichtiging ligt.


Datum: 01 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De verkopingen, op den 28 en 29 januari 1823 te Texel en op het Eijerland bepaald, over de geborgen lading en scheeps-gereedschappen van het op de Haaks gestrande en verbrijzelde fregatschip de VIJF GEBROEDERS, kapt. Maalsteed, heeft door de strenge vorst en veel gevallen sneeuw, waardoor de wegen onbruikbaar zijn geworden, geen voortgang kunnen hebben en is uitgesteld tot nadere advertentie.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 januari. De kof JUFVROUW BIBIANA is heden voor in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Extract uit de Lloyd’s lijst van 21, 24 en 28 januari:
Het schip TWEE GEBROEDERS, van Nantes naar Gent, arriveerde te Plymouth met schade.
Te Falmouth arriveerde de FRANÇOISE HENRIËTTE (opm: fregat, waarschijnlijk kapt. Roelof Witsen), van Nickerie naar Amsterdam, met verlies van anker en kabel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Te Douvres (opm: Dover) is den 27 dezer binnengelopen het schip VROUW HARMINA, kapt. De Jong (opm: Jan Lammerts de Jonge), van Liverpool naar Harlingen, zijnde zeer lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. De Nederlandse galjoot de GOEDE HOOP heeft op den 3 dezer op de rivier van Lissabon schade bekomen (opm: zie RC 040223).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Te Dartmouth is den 19 binnengelopen het schip CLARA (opm: driemaster, thuishaven Gent), kapt. L. Denecker, van Batavia naar Antwerpen, zijnde de vorige dag van daar vertrokken na gerepareerd te hebben.


Datum: 04 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Een brief van Smirna, den 16 december laatstleden gedagtekend, meldt, dat Zr.Ms. korvet HECLA, kapt. Pool, van Malta komende, als ook het fregat DE SCHELDE, kapt. Polders, komende van Algiers te Smirna (opm: Izmir) gearriveerd zijn, om aldaar het fregat ALGIERS te vervangen, hetwelk, nevens de korvetten, waaruit het Nederlands eskader in die zeeën bestond, naar Mahon gezeild is.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Marine. Hoofddepartement van de Zuiderzee.
De respectieve rederijen, welke genegen zijn om in de maand april aanstaande in Nederlandse schepen, ten dienste van de marine alhier, in te laden en naar Port Mahon over te brengen ongeveer 111 lasten diverse goederen, worden door de ondergetekenden uitgenodigd, om derzelver biljetten van inschrijving, in duplo, waarvan een op zegel, moetende inhouden de naam van het schip, kapitein en reders, ligplaats van de bodem, en de prijs per last ineens, de ordinaire averij en kaplaken daaronder berekend, op vrijdag 21 februari 1823, des voormiddags ten twaalf ure, aan de directie der marine alhier in te zenden.
Amsterdam, primo februari 1823, de directeur en commandant der marine, in het Hoofddepartement van de Zuiderzee, A. Kuvel.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd Fregatschip, groot circa 140 rogge-lasten, voorzien van een complete inventaris en liggende voor deze stad (opm: Amsterdam).
Te bevragen bij de cargadoors Van Olivier & Co op de Buitenkant bij de Kalkmarkt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In een brief van Newhaven van den 15 dezer wordt gemeld, dat te Eastbourne zijn aangebracht diverse vaten met traan en een doos, bevattende 86 paren schoenen. Men veronderstelde, dat zo te Hastings als te Rye enz. omtrent 150 vaten traan bij elkander zouden zijn. Die, welke te Boulogne zijn, waren van dezelfde lading afkomstig en door Franse vissers op de Engelse kust gevist. Bovenstaande vaten zijn geladen geweest in het schip de VRIENDSCHAP, kapt. K. Riesen, van Bergen naar Dordrecht, weshalve men het voor genoegzaam zeker kan houden, dat dit schip geheel verongelukt is (opm: zie RC 110123 en 290323).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. C.J. Prins, voerende het schip (opm: smak) FORTUIN, van Amsterdam te Lissabon gearriveerd, meldt van daar in dato 28 december, dat hij, den 10 november uit Texel gezeild zijnde, op zijn reis met vele zware stormen heeft moeten worstelen en na reeds in het Kanaal tussen Wight en Bevezier (opm: Beachy Head) te zijn geweest, tot op 25 mijlen van Noorwegen was terug gestormd, waardoor zijn zeilen en tuig veel geleden hebben. Nochtans waren het schip en lading kaas voor zo ver hij wist in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Op de rivier van Lissabon (opm: Taag) zijn den 3 januari door harde wind verscheidene schepen beschadigd geworden, waaronder een Nederlandse galjoot, genaamd de GOEDE HOOP, vermoedelijk het schip van kapt. W.H. Boon, gekomen van Middelburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 januari. Den 22 dezer zijn van hier naar zee gezeild: de HOOP, kapt. C.G. Jonker, naar Bordeaux gedestineerd, met ballast, en de DRIE GEBROEDERS (opm: brik), kapt. G.J. Meeuw, naar Lissabon bestemd, met kaas, enz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 31 januari. Uit het op het strand zittend galjoot is omstreeks twee derde van de lading geborgen; het schip is gisteren overzijde gevallen (opm: die ADELHEID).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 februari. Gisteren arriveerde uit zee PARAMARIBO, kapt. W. Steel, van Suriname; dezelve is om de ijsgang binnen de Goereese haven tegen de Zuidwal aan de grond gehaald, en heeft een Goedereese (opm: Goerese) ijssloep bij zich tot adsistentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 3 februari. De JONGE ALIJDA (opm: JONGE ALIDA), kapt. J. Wemmerus, is gisteren avond van het Steenen Baken alhier in de haven gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania, 30 december. In het ambt Bratsberg (Brunlang-Gaard per Laurvig) is den 19 december j.l. afgekondigd, dat den 29 november, nabij Straaholmen, Krageroe, in het kerspel Sannikedal, een wrak, zo het schijnt van een Nederlands kofschip, zon¬der enige levende mensen aangedreven en in verzekering genomen is (opm: zie RC 210123 en RC 200223). In de kajuit heeft men het lijk van een man van ongeveer dertig jaren gevonden, die luidens de scheepsbrieven, waarschijnlijk de stuurman geweest is. Dit lijk is behoorlijk begraven. Het wrak had men nog niet vlot kunnen krijgen, doch men heeft enige honderd bossen hennep en vlas, scheepsgoederen, een zakje met 142 guldens en enige roebels, alsmede een blikken kistje, waarin de volgende scheepspapieren gevonden zijn, uit hetzelve geborgen:
1. Een op vier man luidende monsterrol gedagtekend Amsterdam, den 30 april 1822, als: stuurman Ronike P. Zülftrag, uit Vortis, 39 jaren oud; matrozen, Fr. Jans van der Stag dito L.R. Seba uit Harlingen, en de kok J.A. Brinkema uit Workum;
2. Een meetbrief, gedagtekend Riga, den 25 mei 1822, volgens welke het kofschip de STAD WORKUM, gevoerd door kapitein Jan Feddes van der Stag, 61 lasten groot gemeten is:
3. Een gedrukt adres, gedagtekend Elseneur, den 26 october 1822, en aan J.F. van der Stag gericht:
4. Ene rekening van Aller en Comp, te Elseneur, van dezelfde dagtekening.
5. Een Russisch scheepspatent, gedagtekend Riga den 3 october 1822.
Eindelijk dient nog tot naricht, dat op het achterste gedeelte van het schip met vergulden letters de woorden gevonden zijn: DE STAD.….: de verdere naam van het schip was verdwenen.
De rechthebbenden zijn, op straffe van verstek, binnen den door de Noorse rechten bepaalden tijd, tot aanmelding opgeroepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zogenaamd Kofschip, liggende in de Beneden Knijpe, met alle deszelfs toebehoren, in 1812 nieuw uitgehaald, bevaren door wijlen Beint Jans Mankes, van de Knijpe op Leeuwarden, lang in de last 5 9/10 ellen (15 5/6), wijd 2½ ellen (7½), en diep 1 el 6 duimen (3 2/5 Rhijnl. voet). Te bevragen bij de weduwe Beint Jans Mankes, te Beneden Knijpe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Gerhard Jacob Keiser. openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens op donderdag den 13 februari 1823, des avonds te 6 uren, ten huize van de kastelein Garmt Tiessens bij de Ebbingepoort te Groningen publiek, op strijkgelds-conditiën, te koop te presenteren: een welbezeild Smakschip, de KOOPHANDEL genaamd, groot ongeveer 45 roggelasten, in het jaar 1814 nieuw uitgehaald, bevaren door K. Hoogland, met deszelfs tuigagie, volgens inventaris: liggende in de Zuider Haven, te Groningen.
De conditiën zijn, drie dagen bevorens, ten kantore van gemelde notaris en ten huize van verkoop, te vernemen, en is het schip, met zijn toebehoren, ten zelfden tijd te bezien.


Datum: 06 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De verkoping van de geborgen lading en tuigage te Texel en het Eijerland van het gestrande fregatschip de VIJF GEBROEDERS, gevoerd geweest door kapt. R. Maalsteed, op den 28 en 29 januari laatstleden aangeslagen geweest en om het strenge seizoen uitgesteld, is nu nader bepaald op maandag en dinsdag den 10 en 11 februari aanstaande.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 3 februari. Heden arriveerde alhier van Drontheim het schip JONGE FREDRIK, kapt. A. Heinrichsen (opm: buitenlander), met schade aan touwwerk en zeilen. Het is door behulp van sloepen in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aangaande het schip de VROUW AUKJE, kapt. K. Eijses (opm: Eijsses), van Dantzig naar Amsterdam, te Arendal met schade binnen (opm: zie RC 010123), meldt men van daar den 13 januari, dat de lading gelost is en van dezelve 31 tonnen tarwe en 62 pakken of rollen paklinnen uit hoofde van beschadigdheid openlijk verkocht zijn. Het schip lag onder reparatie en de kapitein zoude, zodra hij daarmede gereed was, het overige der lading, hetwelk in goede staat is, weder innemen.


Datum: 07 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Portsmouth, 29 januari. Het schip (opm: brik) ZEEMEEUW, kapt. A. van Dijk, van Messina naar Antwerpen, arriveerde heden alhier met schade.
Door een loodsschuit werd alhier heden binnengesleept de VROUW MARIA, kapt. D. Meersen, van Bordeaux naar Amsterdam. Dezelve heeft bij Wight door een zware stortzee het roer en zeilen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van M. Wiardus Hora Siccama, openbaar notaris te Hoogezand, zal men, op donderdag den 13 februarij 1823, des avonds te 5 uren, ten huize van de kastelein J.D. van Dijken, in het Gemeentehuis te Hoogezand, openlijk te koop aanbieden het wel getimmerd kofschip NEPTUNUS genaamd, liggende thans te Amsterdam, en bevaren geweest door de kapitein H.J. Leeuw, met alle deszelfs annexen, breder vermeld in de voorwaarden van verkoop, welke, benevens het inventaris, drie dagen bevorens, ten kantore van opgemelde notaris, ter lezing zullen liggen. Kunnende het laatste ook, van heden af, bij S.N. Sikkens, te Sappemeer, worden ingezien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haga, secretaris te Sneek, presenteert, ten overstaan van Mr. J.J. Wiersma, notaris aldaar, op woensdag den 19 februari 1823, bij provisionele en finale toewijzing, des avond ten 7 ure, ten huize van J.R. van Koten, koffijschenkerij ten voorgeschreven stede, publiek en bij strijk en verhoog geld, aan den meestbiedende te verkopen: de gerechte helft in een hecht Veerschip, met deszelfs veer, van Sneek op Franeker en vice versa, en verders met zeil en treil en andere scheepstoebehoren, zodanig als hetzelve door Klaas Regnerus als eigenaar wordt bevaren, en acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert ten overstaan van E.T. Kuiper, notaris te Bolsward, in het openbaar te verkopen: een wel betimmerd Koffeschip, met alle deszelfs toebehorende gerechtigheden van het geoctroijeerde veer vice versa, door Jan Jorkes van der Zee als eigenaar bevaren; terstond na den palmslag te aanvaarden.
Wie gading maken, komen op maandag den 10 februari 1823, in het Schippershuis te Makkum, des namiddag te 2 ure, bij de beschrijving, en ten 5 ure bij de finale palmslag, en kopen op condities bij voornoemde notaris te vernemen.


Datum: 08 februari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borgers (opm: kapt. E.R. Borchers), van Riga naar Rotterdam, is, na veel stormen te hebben doorgestaan en twee maal in Noorwegen te zijn binnengeweest, den 27 januari zwaar lek en met schade te Calais binnengebracht en zal moeten lossen uit hoofde, dat de lading ongetwijfeld zal beschadigd zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De CONFIANCE, kapt. Tapper, van Messina naar Antwerpen, is den 26 februari te Falmouth met averij binnengelopen. Een gedeelte der lading was over boord geworpen, hebbende het schip op de Owers aan de grond gezeten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 februari. Gisteren en heden zijn in de haven alhier binnengebracht: de schepen MARGARETHA HENDRIKA, kapt. C.J. van der Veen (opm: Cornelis J. van der Veer), van Napels, en MAGNANIME (opm: driemaster, thuishaven Antwerpen), kapt. J. Sietzes, van Rio Janeiro, beide naar Antwerpen gedestineerd, met stukgoederen.
Volgens rapport is op gisteren een driemastschip in de Spleet omhoog geraakt, en heden, wegens de mist, niet gezien; doch het blijkt te zijn geweest het bovengemelde schip MAGNANIME.
Heden heeft in het gat ten anker gelegen het Nederlandse driemastschip CONCORDIA, kapt. A. Willems, van Batavia; uit hoofde van het ijs heeft hetzelve echter weer zee moeten kiezen. Twee officieren van dat schip zijn te Westkapelle aan wal gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee kapitein Dean met de brieven van den 1 dezer, van Harwich. Het schip PARAMARIBO, kapt. W. Steel, dat binnen de Goereese haven tegen de Zuidwal aan de grond heeft gezeten, is van de morgen in vlot water gekomen, en ligt nu voor de haven ten anker. Er is weinig drijfijs op stroom.
Den 6 dito. Gisteren namiddag is het schip PARAMARIBO, kapt. W. Steel, van de rede op de haven gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 5 februari. Heden arriveerden uit zee de TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, van Bergen, en de VROUW ALIJDA, kapt. T. Swijrs (opm: smak VROUW ALIDA, Tijmen Swijrs, de familienaam werd later Swiers), van Bordeaux; dezelve zijn in de haven gekomen. De Maas is tot de Nieuwe Sluis opgebroken.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 februari. Schepen liggende ter rede JAN EN CORNELIS (opm: pink).


Datum: 10 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 6 februari. Het schip (opm: fregat) CHRISTINA BERNARDINA, kapt. H.H. Zeijlstra, den 4 dezer van Batavia gearriveerd, is zwaar lek en heeft veel schade aan tuigage en zeilen.


Datum: 11 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 februari. Kapt. W. Blom, JAVA PAKET (opm: fregat JAVA PACKET), is heden in het Nieuwediep gebracht, en meldt dat hij in 2 dagen minder dan 8 maanden retour is, hebbende op de rede van Batavia vertoeft van 20 september tot 9 november 1822. (opm: zie AC 270323 en AC 280323)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op het eiland Texel van een aanzienlijke partij koopmans- goederen.
Men is voornemens, op dinsdag den 18 februari 1823 en volgende dagen, des morgens ten tien ure, aan het Oude Schild op Texel, ten overstaan van de in het kanton Texel residerende notaris A. Kikkert, publiek om contant geld te doen verkopen: een grote partij 1½ duims 24 voet grenen delen, en vaten, inhoudende cement en kalk; alsmede een kwantiteit plavuizen en moppen, kelders jenever (opm: kistje waarin 15 vierkante flessen jenever passen), manden mineraalwater, kisten wijn, vaten bier en azijn, gezouten vlees en spek, vaten zout, boter, stokvis, gort, haver, tabak, kistjes kaas en kaarsen, Bristol en Spaanse zeep, rozijnen en krenten; wijders vaten medicamenten, als salsaparilla, sassefras, guajacum, liquirit en mazeraeï, voorts tonnen pik en teer; differente pullen inhoudende raap-, lijn- en patentolie, mitsgaders terpentijn, erwten en gort, alsmede een grote kwantiteit timmermansgereedschappen van alle aard, met enige vaatjes en losse spijkers, en bladen zink en koper; wijders differente stukken Osnabrugs en andere linnens, Friese en andere bonten, en enige andere manufacturen, benevens wollen dekens, negerbaaitjes, hoeden, ijzeren potten, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Alles min en meer door zeewater nat, beschadigd geborgen en herkomstig uit het op de Zuidwal bij Texel in de grond en vol water zittend fregatschip PIETER ANTHONIJ (opm: fregat PIETER ANTHONY, zie AC 010123), gevoerd geweest bij kapt. Cornelis Hofker, van Amsterdam naar Rio Berbice gedestineerd geweest.
De gegadigden kunnen, des begerende, nadere mondelinge informatie bekomen ten kantore van de makelaar E.W. van Orsoij, te Amsterdam, of bij Ran en Hillenius, scheepscommissionairs op Texel. Zullende de gedrukte notities respectievelijk bij eerst en laatst gemelde heren, tegen betaling van vier stuivers voor de armen, te bekomen zijn, en de goederen in loco zes dagen vóór de verkoopdagen, in ‘s Rijks Pakhuis, op de haven van Texel kunnen worden bezichtigd, mits voorzien zijnde van het nodige bewijs van toegang, door laatstgenoemde commissionairs Ran en Hillenius af te geven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Milford is gearriveerd het schip de VROUW ELISABETH, kapt. Tabbert, van Mogadore (opm: Mogador in Marokko) naar Amsterdam, zijnde zeer lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. H. Levsen, voerende het schip (opm: sloep) PETRONELLA, van St. George d’Elmina naar Amsterdam, met schade te Plymouth binnen, meldt van daar van den 29 januari, dat hij na volbrachte reparatie de lading weder ingenomen had en voornemens was de volgende dag zijn reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari. Z.M. de koning heeft de orde van de Nederlandse Leeuw geschonken aan de heer P. Desse, kapitein van het Franse schip JULIA, voor zijn edelmoedig en menslievend gedrag in het redden der 92 schipbreukelingen van het Nederlandse schip COLUMBUS (opm: zie RC 051222).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. H. de Valk Fzn, P.W. Lublink en S. de Flines, makelaars, zullen op maandag den 17 februari 1823 in het gewoon lokaal te Amsterdam verkopen: een extra kapitale en bijzonder wel gesitueerde scheepstimmerwerf, genaamd Hollandia, met derzelver hechte, sterke en zeer modern getimmerde huizing, koetshuis, stalling, vierkante koepel, tuinen, enz, mitsgaders de apart verhuurd wordende woningen daar annex, extra grote werf en opstaande loodsen, alles staande op stadsgrond binnen Amsterdam op Wittenburg aan het einde van de Groote Wittenburgerstraat no. 696 en 697.
Breder bij biljetten en te zien dinsdags en donderdags alsmede op de verkoopdag van 10 tot 2 uren, mits vertonende een briefje, door een der makelaars ondertekend.
De bewijzen van eigendom en veilconditiën zullen vier dagen voor en op de verkoopdag te zien zijn bij M.J. Fabius.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 9 arriveerde te Hellevoetsluis uit zee de VROUW AKKE (opm: kof JUFFROUW AKKE), kapt. M. Jeltes, van Cette; dezelve is met behulp van een ijssloep op de haven gekomen.


Datum: 12 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het schip ELISABETH, welke op maandag den 17 februari geannonceerd was (opm: fregat, zie AC 210123), zal thans op maandag den 3 maart aanstaande eerst plaats hebben.


Datum: 13 februari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip de JONGE JANKE, kapt. K.J. Musch, van Messina naar Antwerpen, zit volgens brief van Antwerpen van den 9 februari bij Boulogne op de kust (opm: zie RC 150223).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 februari. Gisteren avond was alhier ter rede gekomen het schip (opm: kof) MINERVA, kapt. C.C. Bos, van Nantes naar Brussel gedestineerd, met wijn-azijn. Hetzelve is door het opkomende ijs, van de noordelijke wind gedreven, genoodzaakt geweest het haventje van Breskens binnen te lopen, alwaar het thans ligt.
Heden zijn, voor Antwerpen bestemd, in onze haven binnen gekomen: l’AUGUST (opm: fregat AUGUSTE, thuishaven Gent), kapt. A. Bezemer, van Batavia, met koffie; MAGNANIME, kapt. Jan Sietses (opm: driemaster, thuishaven Antwerpen, kapt. Jean Sietzes), van Buenos Ayres, met huiden; THE VIGILANT, kapt. J.J. White, van Londen, met koffie, enz; LOUISE, kapt. D.L. Ketelbotter, van Nantes, met wijn; la BELLE ALLIANCE, kapt. E. Warmar, van Rio Janeiro, met koffie en huiden.
Den 8 dito. Sedert onze laatste zijn in onze haven binnen gelopen, de volgende schepen: de VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd, met wijn.
Voor Antwerpen bestemd: CONCORDIA, kapt. A. Willems, en CLARA, kapt. L. de Necker, beide van Batavia, met koffie en suiker; de MARIA, kapt. J. Andersen, van Liverpool, met klipzout; LOUISE (opm: kof LOUISA), kapt. D. Guyt, van Jersey, met koffie; de JUFVROUW ELISABETH, kapt. F. Witte Veen (opm: kof JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. F. Witteveen), van Rio Grande, met huiden; the PRIMROSE, kapt. Th. Laycock, van Palermo, met fruit, enz; la DAME COLLETTE (opm: brik, thuishaven Ostende), kapt. F.P. Hoed, van Liverpool, met klipzout; de VROUW ANNEGINA (opm: smak), kapt. J.J. Boon, van Nantes, met wijn; de VIJF GEBROEDERS (opm: galjoot, thuishaven Antwerpen), kapt. D. Steur, van de Havannah, met koffij.
Het schip DALMAGNOCK, kapt. J. Cumming, van New York naar Antwerpen gedestineerd, met suiker en potas, is van de quarantaine ontslagen en ligt voor Rammekens.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 4 februari. Den 1 dezer is alhier gearriveerd het vissersvaartuig ZIERIKZEE, gevoerd door schipper Krakeel, geladen met zoutevis en kabeljauw; dezelve rapporteert, dat hij, op den 13 januari l.l. heeft gepraaid de Nederlandse brik No. 18, gevoerd door kapt. J. Speeljaard, op de hoogte van Texel, peiling ZZO, 16 mijlen van de wal, komende van Bergen in Noorwegen en gedestineerd naar Amsterdam, met stokvis en traan.
Heden arriveerde alhier het kofschip MINERVA, kapt. S. Hansen, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd, met wijn, en de vishoeker van schipper Van Ingen, met verse vis, thuis behorende te Zierikzee; en liggende in goede staat in de haven het galjasschip de TWEE GEVRIENDEN, kapt. A. Petersen, en het smakschip de EENDRAGT, kapt. A.J. Speelman, beide met granen, naar Rotterdam en Schiedam gedestineerd.
Ook hebben hier overwinterd twee vissloepen, thuis behorende te Zierikzee.
Er is geen drijfijs meer in het veergat.
Den 8 dito. Heden arriveerde alhier het smakschip de FRAU METTA, kapt. F. Addiks, van Bayonne naar Antwerpen bestemd, geladen met wijn, brandewijn en kurken.


Datum: 14 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 12 februari. Gearriveerd het schip VRIENDSCHAP, kapt. Jan Hartwijk, van Liverpool, met lekkage en verlies van boegspriet. Het heeft in de Vlaamsche Banken zwaar gestoten en is door behulp van sloepen in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw scheepshol, zijnde een Hekschip, lang 21 ellen 3 palmen 1 duim 2 strepen (72 voet), wijd 4 ellen 7 palmen 3 duimen 6 strepen (16 voet), en hol naar rato, en een dito Scheepshol, lang 19 ellen 8 palmen 3 duimen 2 strepen (67 voet), wijd 4 ellen 3 palmen 4 duimen 1 streep(14 2/3 voet), en hol naar rato, staande beide op werf De Morgenstond, van Pieter Barteles Cats, aan de Heerenwal onder Nijenhaske, bij wien deszelve zijn te bevragen.


Datum: 15 februari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van Boulogne schrijft men, dat het schip de JONGE JANKE, kapt. Musch, van Messina naar Amsterdam, des morgens van den 7 dezer te Wissant (opm: een plaatsje ten noordoosten van Cap Gris-Nez), tussen Boulogne en Calais, op strand gedreven is, hebbende echter waarschijnlijk niet vele schade bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee BELLOON, kapt. J. Smith, van Baltimore, laatst van Norfolk; dezelve is met behulp van een ijssloep op de haven gekomen, en kapitein Hammond, met de brieven van den 8 dezer, van Harwich.
Kapitein Hart, die de brieven van den 5 dezer te Scheveningen aan wal gebracht heeft, was gisteren alhier voor de wal en heeft de brieven van den 8 dezer met een ijssloep aan boord gekregen, waarmee hij naar Harwich gezeild is.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Te koop de schoener ZWALUW, groot 35 kojangs, liggende ter rede Cheribon, te bevragen bij de eigenaresse, de weduwe Pieters te Cheribon, en te Batavia bij de Gebr. Beijnen.


Datum: 17 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 februari. Het schip (opm: galjoot) VRIENDSCHAP, kapt. J. Hartwijk, van Liverpool, den 12 dezer gemeld, door schade binnen, is bestemd naar Rotterdam. Het zal moeten lossen en repareren. Men vreest voor schade aan de lading.


Datum: 18 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Boelen, H.F. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag den 24 februari 1823, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands gebouwd Barkentijnschip, genaamd WELBEDACHT, gevoerd geweest door kapt. G. Scheepen, lang 28 ellen 10 duimen, wijd 7 ellen 14 duimen, hol 3 ellen 80 duimen, alles Nederlandse maat. (Zijnde Amsterdamse maat lang 99 voeten, wijd 25¼ voeten, hol 13 voeten 4 duimen). Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 3 maart 1823, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extra ordinair welbezeild Brikschip, genaamd THERESIA, lang 16 ellen 80 duimen, wijd 5 ellen 30 duimen, hol 3 ellen 15 duimen, alles Nederlandse maat. (Zijnde Amsterdamse maat lang 59 voeten 3 duimen, wijd 18 voeten 7 duimen, hol 11 voeten). Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars, en Van den Beij en Comp.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping in het Logement Den Moriaan te Maassluis, ten overstaan van de aldaar residerende notaris Van der Lelij, op vrijdag den 7 maart 1823, des namiddags te 3 uren, van een extra welbezeild koopvaardij-, haring- en vishoeker-schip, genaamd DE DRIE GEBROEDERS, nieuw uitgehaald in 1815, lang 21 ellen 9 palmen en ruim 7 duimen, wijd 5 ellen 4 palmen en ruim 4 duimen, hol 3 ellen 4 palmen, gevoerd door schipper Jacobus van Tielen, liggende in de haven van Maassluis, met deszelfs masten, rondhout, gedeeltelijk zo goed als nieuw, staande en lopend want, ankers, kabels, zeilen en verdere goederen, volgens inventaris. Zijnde inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatie ten kantore van de notarissen Reeser, te Monster, en Van der Lelij voormeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 februari. Sedert onze laatste zijn, zo uit onze haven als van de rede, naar Antwerpen de Schelde opgezeild: de JOSEPH, kapt. J.H. Arends, van Liverpool, met katoen en klipzout; de FANNY, kapt. P. Robin, van Batavia, met koffie en suiker; SARAH, kapt. P. Landberg, en the HERO, kapt. G. Romril, beide van Rio Janeiro, met koffie en huiden; HENRIETTE ELISABETH, kapt. J.C. Burmester, van Bordeaux, met stukgoederen; MAGNANIME, kapt. J. Sietzes, van Buenos Ayres, met huiden; de ONDERNEMINGSLUST, kapt. H. Gronewold, van Heiligenhafen, met raapzaad; FANCHON, kapt. H. Nieman, van Nantes, met wijn; de FLORA, kapt. J. Scheepers, van Cette, met wijn en brandewijn; la LAURE, kapt. J. Lavaux, van Bordeaux, met wijn en pruimen; JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, van de Marennes, met zout; RESOLUTION, kapt. J. Strobuur, van Lissabon; LOUISE (opm: kof LOUISA), kapt. D. Guyt, van Jersey, en MARGARETHA, kapt. G.S. Rotgans, van Marseille, alle drie met stukgoederen; COSSACK, kapt. J. Harley, van Buenos Ayres, met huiden; de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, van Liverpool, met klipzout; le PRINTEMPS, kapt. L. Belz, en l’ETOILE, kapt. C. Lameau, beide van Bordeaux, met wijn en pruimen; AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer; de VROUW JACOBA (opm: kof), kapt. J.J. Rink, en JANNA HAZINA, kapt. D.F. de Jonge (opm: kof, kapt. Derk Tjebbes de Jonge), alle drie van Liverpool, met klipzout; ENCHANTRESS, kapt. D. Oltman, van Nantes, met wijn, en de JUFVROUW ANNA, kapt. J.G. Sap, van Noorwegen, met timmerhout.
Nog is naar zee gezeild WILHELM en JEANNE, kapt. G. Heyneker, van deze stad naar Zierikzee gedestineerd, met zout.
Eindelijk zijn hier ter rede gekomen: het Nederlandse kofschip VRIESLAND, kapt. E.J. Drent, van Liverpool, met klipzout; en de Engelse brik the PILOT, kapt. R. Sly, van Londen, met stukgoederen, beide naar Antwerpen gedestineerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee le JEUNE EMANUEL, kapt. J. Bourges, en CESAR, kapt. L. Jahel, beide van Morlaix; la LISE, kapt. A. Richard, van Legue; ST. JOSEPH, kapt. J. le Moire, van St. Servans en St. Malo; SULLY, kapt. J. Beres, van St. Servans, en LONDON PACKET, kapt. F.A. Reijnolds, van Baltimore, laatst van Cowes, zijnde deze laatste na de visitatie uit de quarantaine ontslagen;
en zeilde in zee MARGARETH, kapt. J. Lagan, naar Londen.
Den 16 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee kapitein Bridge, met de brieven van gisteren, naar Harwich.
Het schip PARAMARIBO, kapt. W. Steel, is uit de haven naar boven gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 14 februari. Gisteren avond arriveerden uit zee LIVELY, kapt. W. Smith, van Portsmouth; MERCURIUS (opm: kof), kapt. R. Dirks, van Havre, en BEAVER, kapt. W. Burton, van Newcastle, de twee laatsten liggen in de haven.
Heden zeilde in zee MARIE SOPHIE, kapt. C. Hansen, naar Kopenhagen.
Den 15 dito. Gisteren avond arriveerden uit zee le JEUNE PIERRE, kapt. P. Lavergne, van Redon; SERAPHINE, kapt. J. Guul, en STEPHANIE, kapt. L.D. Stenberg, beide van St. Malo; dezelve liggen op de rede en in de haven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Heden werd ik den diepsten rouw gedompeld door het ontvangen der treurige tijding, dat mijn hartelijk geliefde man, kapitein George Hendrik Quedens, op den 17 oktober 1822 overleden is te Batavia, na een ziekte van slechts acht dagen.
Hij was 58 jaren oud, 30 jaren en 7 maanden mocht ik door enen genoeglijke echt met hem verbonden zijn, en, terwijl ik met verlangen hem t’huis verwachtte van zijne reis naar de Oost-Indiën, voor ruim twee jaren met zijn schip ondernomen, zoo vind ik mij thans bitter in deze verwachting teleurgesteld.
Mijne rouwe is billijk, en ik staat op de deelneming mijner vrienden en bekenden, zonder mij zulks schriftelijk te verzekeren.
Woudsend, den 11 februarij 1823.
Aukjen Gaukes Oosten
PGC 180223
Op woensdag den 26 februarij 1823, des voormiddags te tien uren, zal, door mr. P.Ph. du Cloux, griffier, bij de regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Appingedam, ten huize van de kastelein A. Borst, te Delfzijl, ter instantie van de scheepskapitein Tobias S. de Vries, voerende het Nederlandsche tjalkschip EENDRACHT, liggende in de haven van Delfzijl, als daartoe autorisatie bekomen hebbende, worden geveild en verkocht, bij kavelingen: een zeer aanzienlijke partij wel geconditioneerde onbeschadigde fijne witte en geverwde linnens, en ongeveer 600 Ned. ponden buitenlands was en glaswerk, enz, alles tot de lading van het voornoemde tjalkschip behorende.


Datum: 19 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Bahia is den 19 november gearriveerd Zr.Ms. fregat EURYDICE, van Vlissingen, en is den 27 daaraanvolgende naar Azië vertrokken.


Datum: 20 februari 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 februari. Aangaande het wrak van de kof de STAD WORKUM, kapt. J.F. v.d. Stag, van Riga naar Amsterdam, te Straaholmen binnengebracht (opm: zie RC 210123 en LC 040223), meldt men van Krageröe van den 25 januari, dat de grote mast er geheel uit, en de bezaanmast bijna aan het dek afgebroken en het roer verloren was. Men zoude het gezegde wrak den 29 dito openlijk verkopen. Van de lading was het lijnzaad uitgespoeld en niet meer gevonden dan vier schippond nat vlas en 100 schippond 11 lijspond natte hennep, welke in openlijke verkoop bruto 1400 specie-daalders in papier hadden opgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Het schip de RESOLUTIE, kapt. A. van den Abeele, van Amsterdam naar Batavia, hetwelk te Port-Louis op Mauritius onder reparatie gelegen heeft (opm: zie RC 300123), heeft den 22 november deszelfs reis vervolgd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 februari. Heden zijn weder uit onze haven naar Antwerpen vertrokken: MINERVA (opm: kof), kapt. C.C. Bos, en ZELDEN RUST (opm: kof ZELDENRUST), kapt. G.A. Jonkhoff, beide met wijn; NEPTUNES, kapt. Jan Luiken, en de GEBROEDERS DUKERS, kapt. H.P. Brunkens, beide met wijn en azijn, alle vier van Nantes; TEUNEGINA GEZINA (opm: kof), kapt. R.P. Bossinga, van Bordeaux, met wijn; de HÉROS, kapt. H. Poppen, van Rotterdam, met ballast; MAGDALENA ALIDA, kapt. M.H. Krul, van Liverpool, met klipzout; CONCORDIA, kapt. A. Willems, van Batavia, met koffie en suiker.
Ook is naar Rotterdam vertrokken het schip de VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Bordeaux, met wijn.
Sedert den 13 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: CHARLES, kapt. O.A. Arends, van Liverpool, met klipzout; WASHINGTON, kapt. C. Forster, van Bordeaux, met wijn en suiker; de VROUW HENDRIKA (opm: kof), kapt. E.E. Hoveling, van Liverpool, met klipzout; ROUSSEAU, kapt. J. Jefferson, van Batavia, met koffie; de ZEELUST, kapt. J.C. Lukas, van Lissabon, met fruit huiden en cacao; MARGARETHA AUGUSTA, kapt. G. Miller, van New York, met katoen, suiker, koffie en indigo; HENRIETTE, kapt. G.C. Kraemer, en de VROUW WIBBINA, kapt. J.H. Kuijper, beide van Nantes, met wijn; le PÈRE DE FAMILLE, kapt. P. Fatome; le NORMAND, kapt. L. Grout, en le CHARLES, kapt. J.G. Chiland, alle drie van Barfleur, met souda.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee DUKE OF KENT, kapt. D. Pound, van Londen, en SILENCE, kapt. Sivier, van Boulogne.
Heden zeilde in zee JONGE WILLEM, kapt. P. Strating (opm: galjoot, kapt. Poppe Stratingh), naar Genua.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee kapitein Deane met de brieven van den 15 dezer, van Harwich; VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Bordeaux, en JONGE CORNELIS (opm: bom), kapt. G. de Jong, van Dieppe. Er is een Amerikaans schip in het gezicht, uit zee komende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 17 februari. Heden zeilden in zee PRINS OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, naar Londen, en AGATHA CATHARINA, kapt. H. Boijsen, naar Bordeaux.
Den 18 dito. Heden zeilde naar zee VROUW JANTJE (opm: smak), kapt. W. Kuijt, naar Hull.
Er liggen drie binnenkomende schepen in de bank ten anker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 18 februari. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee FLORA, kapt. J. Parlevliet, van Hull.


Datum: 21 februari 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdagen 5 en 12 maart 1823, bij de beschrijving en finale palmslag, telkens des avonds ten 6 uren, ten huize van Daniel Stram, logementhouder bij de Franekerpoort, publiek presenteren te verkopen: een Scheepstimmerhelling, met dwarshelling, twee woningen en schuur, cum annexis, gelegen en staande onder de jurisdictie van Harlingen, no. 12 en 13, bij Rommert en Meindert van der Zee, als mede eigenaren in gebruik en bewoond. Deze percelen den 12 mei 1823 te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Johs. H. Limborgh, te Groningen, brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat men zich ter intekening of informatie, omtrent de verloting van het nieuwe kofschip, de HOOP OP WELVAART (opm: zie PGC 240123), vervoegen kan bij de heren Suringar, te Leeuwarden: P. v.d. Meulen, te Dokkum, Repko & Feersma, jr, te Harlingen: F. Holtkamp, te Sneek: H. le Heux, op de Lemmer: S.H. Tromp & Comp, te Woudsend: F. Hessel, te Heerenveen en Intje D. Wijbrands, te Hindelopen.


Datum: 22 februari 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De beide schepen van de heer Delescluze (opm: de brikken TRITON en THÉRÈSE van de rederij P. de l’Écluze [in oude spelling ook: De l’Escluse] & Zoon in Brugge; zie ook DC 220321), reder derzelve, de Zuid-Nederlandsche expeditie naar de Zwarte Zee uitmakende, zijn in de helft van december te Konstantinopel (opm: Istanbul) aangekomen; zij wachten op hunne firmans, en tot dat het weder, hetwelk sedert anderhalve maand zeer slecht geweest is, beter zal zijn geworden, om zich naar hunne bestemming te begeven. Sedert juni 1822 in den Archipel opgehouden door de vrees, welke de opstand der Grieken, en de gevolgen die dezelve zou kunnen hebben, hadden ingeboezemd, heeft de heer Delescluze (opm: De l’Écluze) zich dien tijd te nutte gemaakt, om de Nederlandse handel in de Levant, op de eilanden en de kusten van Klein-Azië en Europees Turkije, te doen herleven. De nationale vlag is aldaar overal wel ontvangen geworden, en de beide brikken hebben zich nimmer te beklagen gehad noch over de bevolking der plaatsen, welke zij hebben aangedaan, noch over de kruisers der insurgenten (opm: opstandelingen), die hen dikwerf ontmoet, doch hen altijd met eerbied behandeld hebben. Men is dit goed onthaal vooral verschuldigd aan de heer Taitbout de Mafigny, vice-consul, die met het bestuur dezer expeditie naar de Zwarte Zee belast is, en wiens kunde en karakter vele zwarigheden uit de weg geruimd, en vele bekommering heeft doen ophouden, welke de tegenwoordige staat van zaken in de Levant had doen geboren worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 februari. Den 16 dezer is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken SANS REPOS, kapt. C. Pethers, van Malaga, met fruit.
Voorts zijn, van den 16 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen die LIEBE, kapt. H. Forken, van Messina, met fruit; ANSON, kapt. S. Henning, van Yarmouth, en de VRIENDSCHAP, kapt. B.H. Smit, van Londen, beide met stukgoederen; la FORTUNE, kapt. J.H. Duriez, van de Middellandse Zee (laatst van Havre-de-Grace), met wijn en citroenen; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, van Bordeaux, met wijn.
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild NEPTUNUS, kapt. E.J. Dik, naar Londen, met boomschors; THEODORE, kapt. S.P. Mark, naar Liverpool; THALIA, kapt. J.W. Butler, naar Charlestown, en JUPITER, kapt. H.T. Striker, naar Bordeaux, alle drie met ballast; le HENRY, kapt. J. Lovgreen, naar Rio Janeiro, met stukgoederen; ELEONORA, kapt. H. Suhr, naar Londen, met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 18 februari. Gisteren avond is alhier gearriveerd de paketboot THE PRINCE OF ORANGE, kapt. John Blake, van Londen, naar Rotterdam gedestineerd, met stukgoederen.
Heden is van hier naar Antwerpen opgezeild het schip de VROUW METTE, kapt. T. Addiks, van Bayonne, met wijn en brandewijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 februari. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee CAMBRIDGE, kapt. J. Gage, van Boston, en ROTTERDAMS WELVAREN (opm: fregat), kapt. K.P. Schenkel, van Batavia, de laatste is deze morgen binnen de Goereese haven tegen de Scheelhoek aan de grond gedreven.
Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. R.D. de Vries, is uit de Goereese haven alhier op de haven gekomen.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee CORNELIA SOPHIA, kapt. S.L. Stellingwerf, van Bandol, en ARGO, kapt. A. Thiel, van Bordeaux.
Het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K.P. Schenkel, gisteren gemeld als tegen de Scheelhoek aan de grond gedreven, is bij hoog water met behulp van twee ijssloepen er af gekomen, en ligt nu op de rede ten anker.
Heden arriveerde uit zee kapt. Hart, zonder brieven, van Harwich; en zeilde in zee kapt. Deane, met de brieven van gisteren, naar Harwich.
Uit de haven zijn de volgende schepen naar boven gezeild JONGE HENDRIK, kapt. T. Voss, CHARLOTTE FREDERICA, kapt. C.D. Schiebe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 19 februari. Gisteren namiddag zeilde in zee de JONGE JAN (opm: smak), kapt. B. Kuijt, naar Hull. De schepen die gisteren in de bank ten anker lagen zijn TRITON, kapt. S.W. de Vries, van Bordeaux; THETFORD, kapt. W. Rickaby, en GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, beide van Hull.


Datum: 24 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 18 februari. Heden is alhier gearriveerd het schip JUFVROUW JENNA, kapt. Muggenberg, van Cette (opm: Sète). Dezelve heeft door een stortzee, welke de luiken heeft ingeslagen, 1 el 13 duim (opm: 1,13 meter) water in gehad, veel zeilen verloren en moeten kappen, en is met behulp van sloepen in het Nieuwe Diep gebracht.


Datum: 25 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men is van mening, ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar, op woensdag den 5 maart 1823 te Enkhuizen en op donderdag den 6 maart daaraanvolgende op het eiland Urk, des morgens ten 10 ure, publiek om gereed geld te doen verkopen: een partij kelders jenever, vaten bier en azijn, een kist Rijnse wijn, rijtuig met Chinees koper, gemonteerde paardentuigen, zwepen, vaten haver, een vat tarwemeel, een aanzienlijke partij, zo zwarte als gekleurde, uit leder en andere stoffen gemaakte man- en vrouwenschoenen en laarzen, alsmede wannen, medicijnen, enige boeken en een hoeveelheid van circa 150 paar wollen sokken en bovendien enige scheepszeilen, een partij, zo geheel als gekapt zwaar en licht touwwerk, watervaten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, zijnde alle deze goederen in meerdere of mindere mate door zeewater beschadigd en herkomstig uit het bij Texel gestrande schip JOHANNA EN MARIA CONSTANTIA, van Amsterdam naar Suriname gedestineerd en gevoerd geweest bij wijlen kapt. C.S. van der Meij (opm: fregat, kapt. Cornelis Simonsz van der Meij; zie RC 101222). Zullende dezelve daags vóór en op de verkoopdagen voor een ieder genummerd te zien zijn, terwijl nadere informaties dienaangaande te bekomen zijn bij de heren J. van Oosterwijk, te Amsterdam en Ran en Hillenius, op het eiland Texel alsmede bij P. Spanjaardt, commissionair te Enkhuizen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een aanzienlijke partij houtwaren, bestaande in eiken balken, eiken en grenen delen, van diverse dikten en lengten, verder een partij scheepseiken brandhout, droog om terstond te gebruiken, tot de som van NLG 2,50 de stapel. Te bevragen op de Kadijk, op de werf de St. Joris, naast de brouwerij De Valk.
Alles voorkomstig van het schip genaamd VROUWE AGATHA, gevoerd geweest door kapt. R. Witte (opm: pink, kapt. Roelof Witsen, zie ook RC 020320 en 210621).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 februari. Het schip de EENDRAGT, kapt. J.T. Visser (opm: brik, bouwjaar 1815, kapt. Job Tjeerds Visser, van Amsterdam naar Curaçao, heeft, volgens brief van Curaçao van den 25 december, den 21 dito bij het binnenzeilen dier haven het roer verloren en uit dien hoofde weder zee moeten kiezen, waarna het, door hevige storm op de buitenlijwal gestrand, bijna geheel vol water geraakt en genoegzaam verbrijzeld is. Van de lading was nog weinig geborgen en de steeds voortdurende storm liet tot verdere berging slechts geringe hoop. (opm: zie ook RC 010323 en AC 270323)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 februari. Den 22ste dezer is te Antwerpen gearriveerd het schip (opm: poon) AREND, kapt. R.O. Kievijt, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyd’s lijst van den 21 februari.
Van Cowes is den 19de vertrokken het schip NOOIT GEDACHT, kapt. Peperboom (opm: smak, kapt. G.H. peperboom), naar Rotterdam, den 7de van Scilly DIANA, kapt. Humphreis (opm: buitenlander), naar Antwerpen, en den 13de INDUSTRIE, kapt. Spaanderman, naar Rotterdam. (opm: kapt. Leendert Spaanderman was op 1 november 1822 in Liverpool op 51-jarige leeftijd overleden; onder wiens gezag de kof INDUSTRIE is thuisgevaren is niet bekend, maar vermoedelijk onder Philippus de Best)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 december. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: NEPTHUNUS, kapt. H.A. Locke, van Drontheim, met stokvis, en de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, van Liverpool, met zout.


Datum: 27 februari 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Nederlands Smakschip, groot circa 40 rogge-lasten, voorzien van een complete inventaris en liggende voor Amsterdam.
Te bevragen bij de makelaar Jan Corver op de Buitenkant bij de Kalkmarkt no. 43 te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vanwege zijne Majesteit de Koning en de Justitie verkoping bij executie, ten overstaan van de weled. gestrenge heer Mr. J.J. Uijtwerff Sterling, als daartoe bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, te Amsterdam, de dato 2 januari 1823, behoorlijk geregistreerd, benoemd tot rechter-commissaris van een Tjalkschip, genaamd NOOIT VOLMAAKT, liggende voor deze stad aan de Nieuwenbrugs-Boom, lang in de kiel nagenoeg 16 el 9½ palm Nederl, (zestig voeten), wijd over de berghouten ongeveer 4 el 2½ palm, (15 voeten), en hol op de uitwatering één el 1½ palm, (4¾ voet) (opm: afmetingen 16,95 x 4,25 x 1,15 m.), plm. zes en twintig rogge-lasten groot.
Deze executie geschiedt ten verzoeke van Hendrik Alles Buining, scheepstimmermansbaas, wonende in de Beneden Pekel-A, kiezende domicilium te Amsterdam ten kantore van de procureur T. Asser, op de Singel bij de Vijzelstraat, dewelke als dusdanig voor hem occuperen zal op ende jegens Hendrik Esderts Oosting, schipper en eigenaar van het gemelde schip, uit krachte van een notariële akte van transport, door even gemelde schipper, ten behoeve van de executant, gepasseerd voor de notaris mr. Jan Freseman Viëtor, residerende te Winschoten, en getuigen op den 1 april 1821 en geregistreerd den 13 daaraanvolgende door de ontvanger De Cock, en bij gebreke van betaling van een somma van NLG 300, op rekening van de koopschat, en van een somma van NLG 24, voor verschenen interessen, waartoe de gemelde schipper zich bij even gemelde notariële akte had verbonden, onverminderd de interessen en kosten, en des executants verder recht.
De inbeslagneming is geschied bij proces verbaal van de deurwaarder Van Praag, van den 4 december 1822, geregistreerd den 5 december 1822 door Croese, voor NLG 1,18.
Hetzelve schip met zijn toebehoren is door de executant ingesteld voor een somma van vijf gulden, boven welke instelling de eerste opbiedingen zullen worden aangenomen op maandag de derde maart 1823, ‘s middags ten 12 ure, ten overstaan van wel gemelde heer rechter.
De veilcondities zijn gedeponeerd ter griffie der Rechtbank van Eerste Aanleg alhier.
Ter bekoming van nadere informatie en visie van de papieren kan men zich ten kantore van gemelde procureur adresseren des maandags en vrijdags van 9 tot 12 ure voormiddag.
Amsterdam, den 26 februari 1823, T. Asser, procureur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 februari. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee kapitein Knocquer, met de brieven van den 19 dezer, van Harwich; ONVERWACHT (opm: kof), kapt. J.E. Gust, van Liverpool, laatst van Dover; WENSLYDALE, kapt. T. Norris, van Dover; ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. Rooderkerk, van Liverpool; MINERVA, kapt. J. Hohorst, van Bordeaux.
Heden zeilden in zee ROTTERDAM PACKET, kapt. A. Macdonald, naar Aberdeen, en REINE, kapt. R. Hosle, naar Leith.
Den 22 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee MARY, kapt. W. Alexander, en BATAVIA, kapt. M.W. Harris, beide van Batavia, de laatste van Plymouth.
Even voor posttijd arriveerde uit zee DOROTHEA, kapt. H.F. Draht, van Bordeaux.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee AURORA, kapt. H.G. Nanning, van Samarang, laatst van Cowes, en HARMONIE, kapt. J. de Best, van Liverpool.
Heden arriveerde uit zee SAINT PAUL, kapt. J. Clark, van Hull.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee Kapitein Moon, met de brieven van den 22 dezer, van Harwich; ELISA, kapt. T. Atherden, van Londen.
Den 25 dito. Het schip PROTECTION, kapt. P. Thyson, dat tegen de Noordwal aan de grond heeft gezeten, is gisteren namiddag in vlot water gekomen en naar boven gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 21 februari. Heden zeilden in zee PRINS LEOPOLD, kapt. W. Draper, naar Hull, en JOHANNA BEATA, kapt. M.E. Range, naar Bergen.


Datum: 28 februari 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te huur een zeer gerieflijke Scheepstimmerwerf, met een florissante Huizinge, in twee kamers bestaande, met daarboven nog een afzonderlijk huis, ter woning van een knecht kunnende dienen, alles staande en gelegen op het Buitenste Vallaat in de Zuider Drachten, en eigen aan Sipkes Eizes Dijkstra, meester-grofsmid te Drachten, bij welke gegadigden zich hoe vroeger hoe liever aan te melden.


Datum: 01 maart 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 februari. Den 20 december is het schip de EENDRAGT, uit Texel te Laguayra (opm: La Guaira) in een hevige storm verongelukt. (opm: vergelijk RC 250223)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De smak GEZINA, kapitein C.F. Taaij (opm: GESINA, bouwjaar < 1814; kapt. Christiaan Fokkes Taaij), van Elbing naar Amsterdam, is, volgens brief van Bergen van den 18 januari, in den nacht van den 13 dito, met dik weer (opm: mist), omtrent 4 mijlen bewesten die haven, bij Blomwaag, op de klippen gezeild en dadelijk gezonken, zoo dat men rekende, dat het 4 vademen onder water lag en met de lading weg zoude zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, zullen op dinsdag den 1 april 1823, in het Logement Het Badhuis, onder de Boompjes, des namiddags te 4 uren, als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de openbare notarissen Woutherus de Prill en Jan Abram Jongeneel, na gedane aangifte ingevolge de wet, aan de meest daarvoor biedende of hoogstmijnende veilen en verkopen:
- Een extra welbezeild gekoperd Fregatschip, genaamd INDUSTRIE, gevoerd bij kapt. Ab. Brons, zijnde door deszelfs hoog tussendek bijzonder geschikt tot het transporteren van troepen, door zijn wel ingerichte kajuit zeer voegzaam tot het medevoeren van passagiers en tot de handel op de beide Indiën zeer dienstig. Lang over steven 28 ellen 5 palmen en 9½ duimen, wijd bij de voorkant van het groot luik op zijn berghouten 7 ellen en 5 palmen, hol in het ruim van de buikdenning tot onder het dek 2 ellen en 8 palmen, hoog tussendeks 2 ellen, alles Nederlandse maat, (of lang 101 voeten, wijd 26½ voeten, hol in het ruim 10 voeten, hoog tussendeks 7 voeten oude Amsterdamse maat), met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen waaronder een patent kettingkabel, zeilen, ketting, marszeil, schoten en verdere toebehoren, volgens daarvan zijnde inventaris; zijnde het schip en inventaris in de beste staat, om met weinige kosten in zee te brengen.
NB. De koper zal verplicht zijn 12 à 15.000 Nederlandse ponden ijzeren ballast, volgens een te bepalen prijs, over te nemen.
- Een extra welbezeild Kofschip, genaamd de VLASBLOEM, laatst gevoerd bij kapt. G. Hulshof, lang over steven 24 ellen en 6½ duimen, wijd op de buitenkant van zijne inhouten 6 ellen 2 palmen en 3 duimen, hol uit de bovenkant van de kiel tot op zijn uitwatering 2 ellen en 8 palmen, alles Nederlandse maat, (of wel lang 85 voeten, wijd 22 voeten, hol 10 voeten oude Amsterdamse maat) met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere toebehoren, volgens de inventaris.
- Vier scheepsankers, bij kavelingen van een anker.
Het voorschreven fregatschip is liggende aan de Scheepstimmerwerf St. Joris in de Houtlaan; het kofschip aan de Scheepstimmerwerf, naast de voorgaande, en de ankers op de Zalmhaven, in de Stille Hoek, alwaar dezelve des zaterdags en daags vóór en op de dag van de veiling door een ieder kunnen worden bezichtigd.
Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars en notarissen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Drontheim, om spoedig te vertrekken, het Noorse brikschip NEPTHUNIS, kapt. H.A. Locke.
Adres bij Sandberg en Comp, cargadoors te Dordrecht.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop of ter bevrachting wordt het thans op de rede liggende Engelse schip ELIZA, gevoerd door F. Hunt, aangeboden. Hetzelve is in 1809 te Calcutta gebouwd, is volgens meetbrief 511 ton, en laadt 600 ton, is gekoperd, voorzien met koperen bouten en ijzeren knieën, en is gereed om zee te kiezen. Adres bij Colville, Jutting & Co.
Batavia, 27 februari 1823.
(opm: de ELIZA vertrok op 10 maart 1823 onder Engelse vlag van Batavia naar Benkoelen, dat toen nog Engels was; een verkoop heeft dus niet plaatsgehad)

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. Vracht en passage naar Amsterdam met het gekoperd Nederlands fregatschip (opm: als fregat getuigde pink) RESOLUTIE, gevoerd door kapt. A. van den Abeele, hetwelk in de haven van Port Louis uit hoofde van averij geheel vertimmerd en ten overvloede alhier nog door een daartoe bevoegde commissie geëxamineerd en in een behoorlijke staat bevonden is om zee te bouwen. Hetzelve is groot 330 tonnen, heeft goede inrichtingen tot overvoer van passagiers en zal in de loop dezer maand zeilen. Adres bij de kapitein of bij de ondergetekende.
Batavia, den 1 maart 1823, F.W. Thorbecke Jr.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. Vertrokken het schip DELPHINA, kapt. J. Boelen Jr., naar Antwerpen; passagiers de heren J. de Jongh en familie, A. de Wilde en familie mevrouw M. de Nietzel, de weduwe Bool en 5 kinderen en mejuffrouw Jacobs.


Datum: 04 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Yarmouth, 24 februari. Heden arriveerde alhier het schip VROUW JANTJE (opm: smak, kapt. Willem Kuijt, zie DC 200223), van Rotterdam naar Hull. Het is lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van St. Martin (Ile de Rhé), van den 20 februari, had aldaar de vorige dag een zware storm gewaaid, waardoor men vreesde, dat vele kustvaarders zouden vergaan zijn (het schip de VROUW ALIDA, kapt. A. Kremer, was destijds nog liggende).
Ook waren aldaar aan strand gedreven 40 okshoofden, gemerkt J: P:, daaronder O R, met twee strepen en twee dwars er door ˚1, F W, daaronder O R; R, daaronder OR no 1 a 3; B K, daaronder OR no. 1, en een stuk brandewijn, gemerkt R, daaronder OR no. 15.
Overigens was aldaar, met verlies van boten, nachthuis, gebroken ra enz, binnengelopen het schip (opm: kof) de VROUW ANNA, kapt. H.C. Uil, van Bordeaux naar Amsterdam, hetwelk echter, zo men hoopte, de reis zonder lossen zou kunnen voortzetten. Gemelde kapitein rapporteerde, dat hij tegelijk met een twintigtal schepen van de rivier van Bordeaux (opm: Garonne) vertrokken was en nog de vorige dag nevens zich had gehad het schip SPECULANT, kapt. J.H. Kramer, van Bordeaux naar de Eems gedestineerd, doch welk schip door een zware stortzee overvallen en dadelijk omgeslagen was, en dat de kapitein, die op dat ogenblik zelf aan het roer stond, en de overige manschappen daarbij omgekomen waren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTINA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. Jacob J. Swart, van Liverpool, met zout.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Na ene reis van 115 dagen is den 22 februari te St. Ives (opm: Cornwall) binnen geloodst het schip APOLLO, kapt. P.A. Durand, van Batavia naar Antwerpen, hetzelve is lek en heeft 3 man van de equipage verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder H. Miedema, te Sneek, presenteert publiek, bij strijk en verhoog geld, aan de meestbiedenden te verkopen: de gerechte helft van een Trek of Jaagschuit, met hetgeen daaraan is behorende, varende van Sneek op Leeuwarden, laatst door wijlen Willen Jeltes Brouwer als eigenaar in gebruik geweest, en dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.
Wie gading maakt, kome op woensdagen den 12 maart eerstkomende, bij de beschrijving, ten huize van de weduwe Hotze Hyltjes van der Wey, kasteleinse in het Roodhert te Sneek, en den 19 daaropvolgend, bij de finale toewijzing, ten huize van Jarig Hilles Meyer, in het Hooghuis ten gemelde stede, telkens des avonds ten 7 ure, en kope als dan op voor te lezen condities.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 25 februari uitgezeild het schoenerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met boter naar Londen.
Den 26 dito binnen gekomen het schoenerschip VIOLET, kapt. D. Charrosin.
Den 28 dito binnen gekomen de schoenerschepen SARAH JANE, kapt. H. Clark, the HOPE, kapt. Enos Page, en de CORONATION, kapt. W. Wotton, alle met ballast van Londen.
Den 2 maart uitgezeild het schoenerschip VIOLET, kapt. D. Charrosin, met boter naar Londen; het kofschip VRIESLANDS WELVAART, kapt. Fokke D. van Veen, met schors naar Liverpool.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op woensdag den 5 maart aanstaande, des avonds te 6 uren, ten huize van J.D. van Duren, te Hoogezand, zal men, ten overstaan van de openbaar notaris mr. Wiardus Hora Siccama, publiek verkopen: het kofschip NEPTUNUS (opm: NEPTHUNUS) genaamd, laatst bevaren door de kapitein H.J. Leeuw, liggende thans te Amsterdam; met alle deszelfs toebehoren.
De voorwaarden van verkoop en het inventaris kunnen van heden af worden ingezien ten kantore van opgemelden notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van mr. P.Ph. du Cloux, griffier bij de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Appingedam, zal, op donderdag den 13 maart aanstaande, ten huize van den kastelein J.A. Smaal, te Delfzijl, des avonds te 6 uren, geveild worden: ten minsten 22/32 aandelen in het Nederlandse Kofschip MARIA, groot 64 roggelasten, gevoerd bij kapitein Jan S. Croon, thans liggende te Amsterdam.
Dit extra snelzeilend kofschip is in 1819 buitengewoon goed en sterk nieuw getimmerd en in 1820 volkomen uitgerust, en wordt daar bij overgedragen het regt, hetwelk de eigenaar van deze 22/32 bezit; om dadelijk te kunnen worden aanvaard, en over het opgemeld kofschip te kunnen beschikken. Informatiën van het schip en diens inventaris zijn te bekomen ten kantore van de heren de Vries & Co, te Amsterdam, bij den scheepsmakelaar B. Bulsing, te Groningen, den eigenaar H. Timmer, te Delfzijl en bij den griffier voornoemd. Zegt het voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Gerhard Jacob Keiser, openbaar notaris, ter residentie van Groningen, zal binnen korte dagen, de precieze tijd nader te bepalen, ten huize van de kastelein R.J. Tiddens, in het Huis de Beurs, aan de Vischmarkt, te Groningen, publiek op strijkgelds conditiën, te koop presenteren:
- Een welbezeild Kofschip, de JUFVROUW MEES (opm: JUFFROUW MEES) genaamd, groot ongeveer 100 roggelasten, in het jaar 1817 nieuw uitgehaald en bevaren door de scheepskapitein G.L. Dorenbos, met deszelfs opgoed en toebehoren, volgens inventaris, liggende thans in het Groote Dok, te Antwerpen.
- Drie 32ste aandelen in het Kofschip DE VROUW HEMMINA, bevaren door S.F. Taaij, onder directie van den heer H.H. Nap, liggende zeilree te Delfzijl; zullende ieder 32ste aandeel afzonderlijk worden gepresenteerd. Om dadelijk te aanvaarden.
De conditiën van verkoop en bewijzen van eigendom zijn, drie dagen bevorens, ten kantore van voornoemde notaris, en laatstgemelde mede ten huize van verkoop te vernemen.


Datum: 06 maart 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Kapt. C.S. de Jong, voerende het schip (opm: kof) JOHANNA HERMINA, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), laatst van Leith (opm: zie RC 210123, en ook LC 110423), in Terschelling binnen, meldt, dat hij door een loodsschuit aldaar is binnengesleept en zodanige schade, ook aan de lading, bekomen heeft, dat hij, vooralsnog door het ijs in het voortzetten zijner reis verhinderd wordende, een lichter heeft moeten lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. De 1 dezer is te Antwerpen aangekomen de JONGE PIETER, kapt. J. Vinck, van Batavia.


Datum: 07 maart 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een bijna volkomen nieuw en snelzeilend Jagt, met deszelfs zeil en treil. Nadere informatie te bekomen te Sneek, ten kantore van de procureur Mr. M. van Puttkammer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men presenteert publiek bij gereed geld aan de meestbiedenden te verkopen:
- 1 stuk ankertouw, lang 90 ellen, zwaar 26 duimen,
- 1 werp anker, mitsgaders 1 partij gekapte touwen en blokken.
Herkomstig van het in de maand november 1821, nabij Schiermonnikoog, verongelukte Franse brikschip L’ ERNEST (opm: zie LC 271121).
Wie gading maken, komen op maandag den 17 maart 1823, des voormiddag ten 10 ure, ten huize van Weeltje Arends Post, kastelein in het Moddergat onder Nes.


Datum: 08 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 maart. In het Schuitengat is van deszelfs ankers gespild en op de binnenwaard van Terschelling gedreven het schip de JONGE HENDRIK, kapt. P.G. Lofvers, van Drobach.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Den 27 februari laatstleden is ter rede van Vlissingen en de volgende dag in ’s Lands dok gekomen Zr.Ms. fregat van oorlog DIANA, gecommandeerd door de kapt.t.zee M. van der Loeff, komende uit de Middellandse Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyd’s lijst van den 4 maart:
Het schip ATALANTE (opm: fregat ATALANTA), kapt. C. Zwanenburg, van Rotterdam naar Suriname, is genoodzaakt geweest, na tussen den 28 januari en den 2 februari zeer slecht weder op de hoogte van Madeira uitgestaan te hebben, naar Cadix te wenden, waar het den 6 februari met schade aan tuig en gebrek aan water en brandhout binnengelopen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne meesters en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de wet, op dinsdag den 1 april 1823, des namiddags te vijf uren, in het logement genaamd Het Badhuis, in de Boompjes in het openbaar te veilen en verkopen: een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhout, enz, geborgen van het verongelukte brikschip de GEERTRUIDA EN MARIA, gevoerd door kapt. Anne Glazener, komende met stukgoederen van Cefalonia en op de slijken van Stellendam gestrand en verongelukt (opm: zie DC 210123). Zullende voorschreven gereedschappen genummerd zijn liggende in twee pakhuizen op de Punt aan de Scheepmakershaven, alwaar dezelven den 29 maart en des morgens voor de veiling door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd.


Datum: 10 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. G. Duuring, D.H. Joosten en J.J. Verhoeff, makelaars te Rotterdam, als daartoe geautoriseerd door mijnheer de president van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen die stad, zullen, ten overstaan van de griffier van gemelde Rechtbank, na gedane aangifte, conform de wet, op vrijdag den 14 maart 1823, des voormiddag ten 11 ure, in het notarishuis, op de Geldersche Kaai, om contant geld, publiek verkopen het alhier aangebrachte geborgen gedeelte van 162/1 (opm: 162 hele) en 38/2 (opm: halve) boten (opm: mogelijk een verpakkingseenheid) krenten, geladen geweest in het van Cefalonia naar herwaarts bestemde, doch op de slijken voor Stellendam gestrande en verongelukte brikschip de GEERTRUIDA EN MARIA, gevoerd door schipper Anne Glazener, en dat bij kavelingen zoals dezelve zijn liggende in twee pakhuizen, op de Scheepmakershaven, Wijk A, no. 454. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.


Datum: 11 maart 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. In het Schuitengat van Terschelling is den 4 maart van deszelfs ankers gespild en op de Binnenwaard gedreven het schip DE JONGE HENDRIK, kapt. P.G. Lofvers, van Drobach.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het schip (opm: kof) de VROUW HERMINA, kapt. M.J. Cornel, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam, is, na dat door zwaar weer de roerpen gebroken was, den 15 februari te Alicante binnengelopen. De kapitein dacht binnen een paar dagen tot het voortzetten van de reis gereed te zullen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 maart. Kapitein A. Schaaf (opm: A. Schaaff), voerende het schip (opm: hoeker) de VERWISSELING, van Maassluis te Lissabon gearriveerd, meldt vandaar, in dato 8 februari, dat hij, nadat het reeds sedert acht dagen aanhoudend gestormd had, den 1 dito door een zware bui aan het drijven geraakt was, tot dat hij voor 4 ankers bleef liggen; dat vervolgens een Portugese brik, die van zijn derzelver touw geslagen was, aan bakboordzijde tegen zijn schip dreef, waardoor het aan die zijde ontzette en hij van het want en touwwerk moest kappen; daarna geraakte hij onklaar met de kof DE JONGE WILLEM, kapt. L. Sijbes, doch werd des nachts weder klaar en draaide voor de eb; de wind aanhoudende met zware orkanen en donderbuien, kreeg hij de 2den, des morgens te 4 uren, een anker, waarmede hij, daar de storm toenam, te vergeefs trachtte het schip te vertuijen, kwam vervolgens weder bij gemelde kof, langs wier zijde hij aan bakboord het schip vastmaakte. De grote ra gebroken, andere schade bekomen en al wat voor was, uitgezonderd de vlag, gekapt hebbende, kreeg hij het schip DE HOOP, kapt. P. Hazenoot, aan stuurboord op zijde, waardoor zijn schip ook aan die zijde ontramponeerd werd en aanmerkelijke schade kreeg. Daarop dreef de bovengemelde Portugese brik weder van achteren op hem aan, waardoor het roer, de kajuit enz. beschadigd werden. Eindelijk bekwam hij met levensgevaar twee Portugezen aan boord, met wier hulp het schip tot 3 mijlen boven de stad opzeilde, na dat men twee ankers gekapt had en een derde met de reep had laten slippen. Hij had nog de helft der lading onbeschadigd aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA, kapt. R.E. Brouwer, en SPECULATION, kapt. J. Serck, beiden van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 februari. Niets gepasseerd.
Den 27 dito. Heden arriveerde uit zee kapitein Bridge, met de brieven van gisteren, van Harwich.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee DIJKZIGT, kapt. A. Schaap, van Batavia; EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Mowle, van Londen; en ALCYON, kapt. J. Russel, van Alexandrie in Virginien.
Heden zeilden in zee kapitein Hart, met de brieven van den 22, en kapitein Knocquer, met die van den 26 dezer, beide naar Harwich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 26 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee YORK PACKET, kapt. T. Husband, van Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men vraagt te koop een gekoperd en met koperen bouten voorzien, eikenhouten pink- of fregatschip, groot circa 200 roggelasten, onverschillig onder welke vlag varende. Adres bij de Makelaar Roland Holst, op de Buitenkant, bij de Bantemerstraat, N°. 7, te Amsterdam.


Datum: 13 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam des Konings. Verkoop bij executie, audiëntie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting hebbende te Amsterdam, ten overstaan van de heer Mr. P.J. van der Lisse, als rechter-commissaris van een extra welbezeild kaagschip, genaamd de JONGE HUGO, liggende in de Singel bij de Brouwersgracht, lang 19 ellen, wijd 5 ellen, hol in het ruim 2 ellen, overeenkomende de lengte met 68 voeten, de wijdte met 18 voeten, de holte met 7 voeten, groot circa 40 rogge-lasten, of zo als dit een en ander bevonden zoude mogen worden; met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want, zwaarden, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepstoebehoren.
- Deze executie geschiedt ten verzoeke van Klaas van Ipenbuur, meester-zeilenmaker, en als zodanig over den jare 1820 behoorlijk gepatenteerd, wonende in de Haringpakkerij alhier, hebbende tot procureur W. Binger, wonende mede alhier, op ende jegens schipper Fedde Feddes Post, voerende het voornoemde kaagschip, liggende als voren, en zijnde eigenaar van hetzelve, wonende binnen deze stad in de Nieuwstraat, en uit krachte van een vonnis bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Amsterdam, rechtdoende in zaken van koophandel, ten behoeve van de executant, den 12 december 1822, bij default gewezen, behoorlijk geregistreerd en vervolgens gesigneerd, waarbij dezelfde Fedde Feddes Post is gecondemneerd om aan de executant te betalen een somma van NLG 344,50 cents, zijnde het resterende beloop van een door een executant aan de geexcuteerde in den jare 1820 verkocht en geleverd nieuw groot zeil en nieuwe fok, met de interessen van dien, à 6 pct in het jaar, sedert den 10 december laatstleden tot de voldoening toe, en de kosten van den processe, en waarbij het voorz. schip en toebehoren is verklaard bij privilege te zijn verbonden en executabel, alsmede uit kracht van een vonnis, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, mede zitting hebbende alhier, ten behoeve van de executant, in dato 11 februari jl. gewezen, behoorlijk geregistreerd en vervolgens gesignificeerd, waarbij onder anderen de bevorens gedane inbeslagneming, blijkens proces-verbaal in dato 30 en 31 januari j.l, is van waarde verklaard, en de verkoop bij executie toegestaan, ten overstaan van de welgemelde heer rechter-commissaris.
De rechtdag van de tweede opbieding en verkoop van voorn. kaagschip enz, zal plaats hebben op maandag den 17 maart 1823, des middags ten 12 ure, op het Stadhuis, in het lokaal der executie-verkopingen.
Het voorn. kaagschip en toebehoren, wordt door de executant gesteld op een somma NLG 100, behalve en buiten de lasten.
De memorie van lasten en veilcondities is gedeponeerd ter Griffie der Rechtbank van Eerste Aanleg voornoemd.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van de procureur W. Binger, in de Zwanenburgstraat, no. 19, die voor de executant occupeert.
Amsterdam, den 12 maart 1823. W. Binger, procureur.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 maart. Heden nacht is op Terschelling gestrand het pleitschip de ONDERNEMING, kapt. Jacobus Veerman, van Rouen naar Bremen bestemd, zijnde een matroos door een stortzee over boord geslagen en het overige volk geborgen. Het schip zit in zijn geheel en men is thans bezig van de lading, bestaande in stukgoederen, te bergen (opm: zie RC 230323).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 maart. Het schip (opm: kof) JOHANNA HERMINA, kapt. C.S. de Jong, in de mond van het Ras van Terschelling liggende, is door de zware storm van den 4 dezer op de droogte geraakt, waardoor het roer afgestoten en het schip lek geworden is; de kapitein heeft een loodsschuit tot hulp aangenomen, zal een lichter moeten lossen en naar Harlingen zeilen om de schade te herstellen (opm: zie RC 060323 en LC 110423).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip (opm: kof) de JONGE CORNELIS, kapt. C. Wapenaar, van Hamburg naar Amsterdam, is in de jongste storm te Terschelling aan de grond geraakt zonder verdere schade. Hetzelve zou na lichting zo spoedig doenlijk de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip WILLEM, kapt. J.S. Okkes (opm: kof WILLIAM, thuishaven Antwerpen, kapt. Jan Salings Okkes; sinds 1821 ex-FLORA uit Dordrecht, sinds 1818 ex VROUW GESINA), met zout van Liverpool naar Antwerpen, is, volgens brief van Duinkerken van den 5 dezer, op den 3 dito tussen zeven en acht ure des avonds, bewesten die haven op de hoogte van Mardijk (opm: Mardyck) gestrand en verbrijzeld. De equipage heeft zich met de boot gered en is, door de Nederlandse Consul, op een gepaste wijze verzorgd geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip MERKURIUS, kapt. N.J. Pettersen (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Bordeaux naar Amsterdam, te Havre binnen, heeft den 2 dezer de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. P. Stratingh, voerende het schip (opm: galjoot) de JONGE WILLEM, van Rotterdam naar Genua, meldt van Cuxhaven van den 3 dezer, dat hij den 17 februari, na 3 of 4 maal aan de grond gestoten te hebben in zee geraakt zijnde, op de hoogte van Walcheren ontdekt had, dat zijn schip enigszins lek was. Zijn reis tot onder Noord Voorland (opm: North Foreland) vervolgd hebbende, had hij van 18 tot 23 dito aanhoudende storm gehad, gedurende het lek toenam. Den 24 met NW storm op Texel bezet zijnde, had hij zwaar moeten zeilen, om het van de Haaks te houden, waardoor het schip van boven geweldig ontzet werd en hij veel water op en over kreeg. In die staat genoodzaakt haven te zoeken en tevens, uit hoofde van de NW wind, het op het land niet durvende aanhouden, kwam hij den 1 dezer voor Wangerooge en kreeg een Helgolander loods aan boord, die hem die avond voor NLG 750 te Cuxhaven binnenbracht. Het schip was lek en ontzet en van de zeilen waren verscheiden door kapping verloren gegaan. Ook vreesde hij, dat de lading, welke gelost moest worden, beschadigd zou zijn.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 13 maart. Heden is van deze stad naar zee gezeild, en wel in zee gekomen, het kofschip MARIA, kapt. Sikkes (opm: kapt. Jan Sikkes), met een lading meekrap (opm: rode kleurstof), naar Hull.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 maart. Nopens het verlies van het Nederlandse schip CHARLOTTE, kapt. Hauer, op de rede van Anjer, hebben wij het volgende vernomen.
Het schip, den 19 januari met een lading rijst voor Batavia van Sourabaija gezeild, was in de avond van den 6 dezer te Anjer aangekomen. Aldaar doorstond het gedurende die nacht een buitengewoon sterke noord-westen wind welke de volgende morgen, omstreeks 8 ure, zodanig toenam, dat het schip van zijn drie ankers geslagen werd en, door de hevige wind op de klippen beoosten het fort gedreven, spoedig lek stootte, zodat het in korte tijd bijna vol water liep. De schepelingen zijn alle gered, doch men wist niet zeker, of van de lading iets zoude kunnen worden geborgen.


Datum: 14 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Middelburg uit de hand te koop:
- Een Nederlands snelzeilend eikenhouten Pinkschip, genaamd de JOHANNA MARIA, laatst gevoerd bij kapt. Fokke Jonker, gemonteerd met 8 ijzeren kanonades (opm: carronade, kort kanon van gering gewicht, maar met grote boring, ook wel smasher genoemd), lang over steven ongeveer 31 ellen 97 duim (of 113 Amsterdamse voeten), wijd op zijn uitwatering 7 ellen 92 duim (of 28 voet), hol in zijn groot luik van de buikdenning tot het bovendek 5 ellen 9 duim (of 18 voet), hoog tussendeks 1 el 74 duim (ruim 6 voeten), gemeten op 545 tonnen, ladende circa 220 rogge-lasten, zijnde in 1818 geheel nieuw gekoperd, bijzonder sterk gebouwd en voorzien van 40 stuks ijzeren knieën.
(opm: gebouwd Pillau; de pink werd door boekhouder A.L. Janse, Middelburg gekocht, kreeg tijdelijk de naam JONGE MARIA, om in augustus 1823 voor NLG 25.000 te worden doorverkocht aan E. Smit, Koog aan de Zaan; als VIER GEZUSTERS ging het schip onder kapt. J. van Dijk in september weer in de vaart)
- Een Nederlands snelzeilend eikenhouten Galjasschip, genaamd WALCHEREN, laatst gevoerd bij kapt. P. Hansen, lang over steven 22 ellen 78 duim (of 80½ Amsterdamse voeten), wijd op zijn uitwatering 5 ellen 29 duim (of 18½ voet), hol in zijn ruim 3 ellen (of 10½ voet), gemeten op 218 tonnen, ladende circa 100 rogge-lasten. (opm: verkocht aan kapt. J.F. Witteveen te Antwerpen; nieuwe naam VREDE)
Beiden met derzelven staand en lopend want, masten, rondhouten, ankers, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, volgens inventarissen, omtrent welk een en ander nadere informaties te bekomen zijn bij de makelaars I. Spaan & Zoon en D. de Jager te Middelburg voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 9 maart. Een stoomschip, the YORKSHIREMAN, moet heden van Hull, een Engelse haven in het graafschap York, vertrokken zijn, om morgen, zondag, alhier aan te komen, en dinsdag wederom af te varen (opm: zie NSC 150323). Dit vaartuig zal tot een geregelde beurtschip voor passagiers en goederen strekken. Men denkt dat de overtocht 36 uren duren zal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga, te Leeuwarden, zal op woensdag den 19 maart 1823, des middag ten 12 ure precies, ten huize van Thomas Eisma, in de Gouden Leeuw, te Harlingen, bij de finale palmslag verkopen: een voor weinig tijd veel vertimmerd hecht en sterk, en in den jare 1817 nieuw gebouwd Smakschip, de JONGE CORNELIS DE HAAN genaamd, liggende in de Noorderhaven binnen Harlingen, gevoerd wordende door schipper Jan Jans Sydses (opm: Jan Jans Sietses), met zeil en treil, volgens inventaris ter lezing liggende in gemelde herberg, en bij den notaris te Leeuwarden. Waarop geboden is NLG 3.700.


Datum: 15 maart 1823


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 12 maart. De Kamer van Koophandel van Bordeaux heeft besloten, om aan de kapitein P. Desse, en aan ieder man der equipagie van de JULIA, zijnde een brik van gemelde stad, welke 92 man van een Hollands schip (opm: COLUMBUS, zie o.a. RC 301122) gered heeft, een medaille te schenken. Men herinnert zich, dat Z.M. de Koning der Nederlanden aan die dappere kapitein het ordeteken van de Nederlandsche Leeuw heeft geschonken, ten bewijze van hoogst deszelfs tevredenheid wegens zijne edelmoedige zelfopoffering.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 12 maart. De YORKSHIREMAN, een stoomvaartuig, van Hull komende, is, gisteren, omtrent twee ure in de namiddag, alhier aangekomen. Het schijnt, dat dezelve eerst maandag vertrokken en omtrent 40 uren onder weg geweest is. Dat vaartuig is zeer fraai gebouwd. De stoommachine is in het midden geplaatst en brengt de schepraderen, die ter wederzijde van het schip geplaatst zijn, in beweging.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het schip WILHELMINA KATARINA (opm: kof WILLEMINA CATHARINA), kapt. P.B. de Jonge, van Londen naar Amsterdam, is, na het kappen van anker en touw en enige zeilen, te Harlingen binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 maart. Kapt. A.J. Struik, voerende het schip (opm: fregat) PAULINE, van Amsterdam den 23 januari in goede staat te Suriname gearriveerd, heeft den 5 dito, op circa 28º30’ N.B. 19º W.L. van Greenwich, gepraaid het schip de WELVAART, kapt. C. Koert (opm: pink, kapt. Casparus Koert), van Amsterdam naar Berbice, aan welks boord alles wel was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Kapt. E.D. Dekker, voerende het fregatschip MARIA, van Amsterdam den 24 januari te Suriname aangekomen, meldt van daar van den 31 dito, dat hij op zijn reis twee maal zulke harde wind gehad had, dat hij genoodzaakt werd het schip bij te leggen, te meer, daar de wind tegen was. Alles was echter wel gebleven, en hij had slechts nu en dan veel water op het dek gekregen. Ook had hij, ofschoon reeds 5 dagen met lossen bezig zijnde, geen schade aan de lading bespeurd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Kapt. J. Hulsen, voerende het fregatschip ZORGVULDIGHEID, den 31 januari mede van Amsterdam te Suriname aangekomen, meldt, dat hij twee dagen na het uitzeilen van Texel (den 13 december), uit hoofde van dik en mistig weer en verleiding van vuren, tot behoud van het schip en de lading, onder Goodwin Sand had moeten ankeren. De volgende dag het weer even dik en mistig zijnde, was het schip des avonds begonnen te drijven, hetgeen hem genoodzaakt had met overhaasting het touw te kappen en zeil te maken. Dan de wind gelukkig westelijk zijnde, kwam het schip vrij van de grond en verloor daardoor een nieuw touw en anker. Vervolgens de reis voortgezet hebbende tot den 1 januari, werd hij op 34º40’ N.B. 35º28’ W.L. door zwaar stormweer van het ZW tot het NW belopen, hetwelk gedurende enige dagen die van den 5 en 6 december, door hem ter rede van Texel doorgestaan, in hevigheid verre overtrof, vergezeld van geweldig hoge zee. In deze storm vlogen het voorstenge-stagzeil en grootstagzeil uit de lijken en gingen geheel verloren. Sedert had hij de reis tot zijn aankomst te Suriname met flauwe koelte vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Van Suriname zou de eerste februari vertrekken het schip (opm: fregat) CATHARINA ANNA HELENA, kapt. F. Groen; den 15 dito AURORA (opm: fregat), kapt. A. Ahlers, en den 20 dito ELIZABET KORNELIA (opm: fregat ELISABETH CORNELIA), kapt. P.H. Bos, alle drie naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 maart. Het schip BLÜCHER VON WAHLSTÄDT, kapt. O.E. Fisser (opm: buitenlander), van Marseille naar Amsterdam, is, na over de klippen gestoten te zijn en het roer verloren te hebben, den 17 februari 8 mijlen van Bergen gestrand en vol water geraakt. Het volk is gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 maart. Het schip (opm: tjalk) de VROUW HILLEGINA, kapt. J.B. Jager, van Tonningen (opm: Tönning) naar Amsterdam, is, volgens brief van Tonningen van den 2 maart, den 26 en 27 februari door storm en ijs aldaar in de haven lek geworden en heeft de lading gelost, van welke een klein gedeelte uit hoofde van beschadigdheid zou verkocht worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse smakschip DE JUFFER EENA (opm: smak JUFFER ENA), Kapitein R.J. Haverbult, zullende den 20 maart, wind en weder dienende, van daar vertrekken. Adres bij Vogelsang & Co, scheepsmakelaars te Dordrecht, en Gemmening & Penning, scheepsmakelaars te Amsterdam.


Datum: 18 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris E.T. Kuiper, te Bolsward, zal op dinsdag de eerste april 1823, des namiddags twee ure provisioneel, en des avonds vijf ure finaal, ten huize van de logementhouder J.P. de Boer, in het Schippers-Huis, te Makkum, publiek bij strijk- en verhooggeld, presenteren te verkopen: een extra welbezeild kofschip, genaamd de PIETER JUNIOR, gevoerd door kapt. Gerke Molenaar, lang over steven 28 Nederl. ellen (100 voeten), wijd op zijn berghouten, 6 ellen 8 streep (24 voeten), hol tot op de uitwatering, 3 ellen 4 streep (12 voeten), en zulks met alle deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, boot, sloep en andere scheepstoebehoren, volgens inventaris, daarvan opgemaakt, zodanig als hetzelve vaartuig thans in het Verlaat te Makkum, provincie Friesland, is liggende, dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden, bij verkoop-biljetten breder omschreven.
Iemand, nadere informatie verlangende, vervoege zich bij de boekhouders, de heren Lucas IJsbrands en Zoon, te Makkum, of bij de notaris voornoemd, alwaar de condities van verkoop te vernemen zijn, en de inventaris van de goederen, bij het gepresenteerde behorende, te bekomen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. De Nederlandse smak ONDERVINDING van de Wilder-Vranke, kapt. De Groot (opm: tjalk; Wildervank, de thuishaven van kapt. Hendrik Douwes de Groot), van Oléron naar Amsterdam met zout, is den 4 maart uit hoofde van slecht weder en tegenwind, lek en met verlies van de grote marssteng, vier grote zeilen, een kabel en een anker, te Paimboeuf binnengelopen. Het moet lossen om te repareren (opm: zie RC 200323).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 24 februari. Den 7 december l.l. is behouden te Suriname gearriveerd het schip (opm: fregat) DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 februari. Den 19 dezer is met averij alhier binnengekomen het schip JOHANNA ELISABETH, kapt. B. Roelofs (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. R. Rolüfs), van Batavia naar Antwerpen gedestineerd, met koffie en suiker; hetzelve heeft zijn beide ankers en touwen verloren, en is bovendien deszelfs braadspit braadspit (opm: braadspil, horizontaal spil van het ankergerei) gebroken; overigens alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. Den 19 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VROUW REINA (opm: kof), kapt. H. Koops, met klipzout, en INDUSTRY, kapt. P. de Haas, met klipzout en huiden, beide van Liverpool; de KOOPHANDEL, kapt. B. Harkema, van Marseille, met tabak en suiker; die FRAU METTA, kapt. T. Addiks, van Bayonne, laatst van Veere, met wijn; de GOEDE WELVAART, kapt. J.J. Vos (opm: kof, kapt. Israel Jans Vos), van Hull, met stukgoederen; OTHO (opm: smak OTTO), kapt. E.J. Carst, DE AREND, kapt. R.O. Keevyt (opm: kapt. Kievijt), en de VRIENDSCHAP, kapt. N. Heeres, alle drie van Londen, met stukgoederen; LOUISE, kapt. P.J. Colas, van New York, met koffie en katoen.
Ook zijn, van den 19 dezer tot heden, van onze rede vertrokken naar Rotterdam NEPTUNUS, kapt. H.A. Locke, van Drontheim, met stokvis; the GLASGOW, kapt. John Young, van Leith, met stukgoederen; MINERVA, kapt. J. Hohorst, en HAABET, kapt. N. Lundt, beide van Bordeaux, met wijn;
naar Amsterdam HERMANUS, kapt. H. Veen, van Bordeaux, met wijn en citroenen;
naar Hamburg SOPHIA, kapt. C. Schumacher, van Bayonne, met wijn.
Den 23 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schuit (opm: R.Z. Schut), en de OOSTERSTAR, kapt. J. Moller (opm: smak, kapt. Johan Möller), beide van Londen, met stukgoederen.
Den 27 dito. Gisteren is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken het schip LOUISE, kapt. P.J. Colas, van New York, met koffie en katoen.
Van den 25 dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen LES DEUX AMIS, kapt. B. Olivier, van Duinkerken naar Londen gedestineerd, met ballast; l’ARSENE, kapt. J. Parnez, van St. Malo naar Rotterdam bestemd met honig;
voor Antwerpen bestemd de DRIE KINDEREN (opm: hoeker), kapt. C. van der Kolff, MARGARETHA (opm: VROUW MARGARETHA), kapt. H.J. Veen, en the UNION, kapt. W. Robinson, alle drie van Londen, met stukgoederen.
Den 1 maart. Den 27 februari l.l. is alhier ter rede en de volgende dag in ’s Lands Dok gekomen, Zr.Ms. fregat van oorlog DIANA, gecommandeerd door de kapitein-ter-zee M. van der Loeff, komende uit de Middelllandse Zee.
Het schip JOHANNA ELISABETH, kapt. R. Roelofs (opm: kapt. R. Rolüfs), van Batavia, met koffie en suiker, is van zijn averij hersteld en naar Antwerpen vertrokken.
Van den 27 februari tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen the GENERAL MURRAY, kapt. Th. Clark, van Londen, en ALEXANDRINA, kapt. J.J. Garrels, van Marseille, laatst van Falmouth, beide met stukgoederen; ANNEGINA (opm: kof VROUW ANNEGINA), kapt. H.J. Potjer, van Liverpool, met klipzout; THORNTON, kapt. B. Brigham, en de MARCHIMNA (opm: smak VROUW MARCHINA), kapt. D.J. Oortjes, beide van Hull, met stukgoederen; de ONDERNEMING (opm: smak), kapt. H.F. Klie, van Londen, met stukgoederen; the PATRIOT, kapt. H. Wealbury, van Havannah, met stukgoederen en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 27 februari. Heden is alhier met averij binnen gebracht het sloepschip JEANNETTE, kapt. Fleury, van Havre-de-Grace naar Duinkerken gedestineerd, met potas.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee WILLEMINA LAURENTIA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart, van Liverpool.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee ANN, kapt. B. Scott, van Newcastle.
Heden arriveerde uit zee kapitein Mortleman, met de brieven van den 1 dezer, van Harwich.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee COURIER, kapt. W. Lithgow, van Havanah.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee MARY, kapt. G. Britt, van Rye, en een Amerikaanse brik, waarvan wegens de harde wind de naam nog onbekend is.
Den 5 dito. De Amerikaanse brik gisteren gemeld, is de EDWARD FORSTER, kapt. A. Atwill, van Baltimore, laatst van Plymouth.
Den 6 dito. Heden arriveerden uit zee DIANA, kapt. W. Miller, van Newcastle, en kapitein Lieving, met de brieven van gisteren, van Harwich.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ARNO, kapt. J. Cooke, van Stockton; ANNA, kapt. P. Imrie, van Perth, en CATHARINA MARGARETHA, kapt. P. Dade, van Aalborg. Heden zeilden in zee kapitein Moon, met de brieven van den 1, en kapitein Bridge, met de brieven van den 5 dezer, beide naar Harwich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 28 februari. Gisteren avond arriveerden uit zee WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, van Lissabon; CERUS, kapt. C. Rubie, van Rye; FLORA, kapt. J.W. Beresford, en THREE SISTERS, kapt. W. Trost, beide van Londen.
Den 1 maart. Niets gepasseerd.
Den 2 dito. Gisteren avond arriveerden uit zee NAYAD, kapt. J. Hempseed, van Bo’ness; NOOIT GEDACHT, kapt. G.H. Peperboom, van Bordeaux, en ANNA MARIA, kapt. J. Sorensen, van Aalborg.
Den 4 dito. De alhier liggende schepen zijn bij het vertrek van de post nog in goede orde.
Den 5 dito. Kapitein H. van der Kolff is binnendoor naar Hellevoetsluis gezeild.


Datum: 20 maart 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het schip (opm: tjalk, zie RC 180323) ONDERVINDING, kapt. H.D. de Groot, van La Rochelle en Oléron naar Amsterdam, te Oléron terug gekomen, is, na gelost en gerepareerd te hebben en sedert door tegenwind en slecht weder opgehouden te zijn, den 17 februari andermaal van daar vertrokken, doch de volgende dag door zware zuidwester storm belopen geworden, waardoor de grote steng brak en men dezelve met het tuig moest wegkappen, de jager enz. medenemende. Den 19 dito door een stortzee de kleine sloep, het grootzeil, enz. van het dek geslagen zijnde, besloot men een haven te zoeken en kwam onder Ile d’Yeu ten anker. Aldaar andermaal door storm overvallen, was de kapitein genoodzaakt een anker en touw te kappen en naar zee te vluchten. Na in die staat tot den 3 dezer met aanhoudende harde tegenwinden en steeds toenemend lek, zee te hebben gehouden, is hetzelve den 4 dito met hulp van een loods te Paimboeuf op de Loire binnengelopen, alwaar de lading zout, waarvan ruim een derde verloren zal zijn, gelost zoude worden om het schip te herstellen.


Datum: 21 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 maart. Bij Kijkduin is gestrand het schip de ATLAS, kapt. S. Conant, van New-Orleans naar Amsterdam bestemd. Het volk is gered en van de lading en scheepsgoederen zal men trachten zoveel doenlijk te bergen. Het schip zal denkelijk weg zijn (opm: zie AC 010423).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Isaac Telting, notaris te Franeker, hiertoe gerechtelijk gecommitteerd, zal op donderdagen den 3 april 1823, bij de voorlopige toewijzing, en den 10 dito, bij de eindelijke toewijzing, telkens des namiddag ten twee ure, in de herberg de Valk, te Franeker, ten overstaan van het vredegerecht van het kanton Franeker, verkopen: een huizing, welbeklante scheepswerf, grote timmerschuur en erve, staande en gelegen op Vijfhuizen onder Franeker, gequoteerd no. 5 en 6 (opm: plaatselijke adres), door wijlen Andries Eilen van der Zee met der dood ontruimd, 14 dagen na de toewijzing vrij te aanvaarden. De koper heeft de keuze, of hij het losgoed, gereedschappen en materiaal, op taxatie wil ontvangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leuwarden, zal op zaterdag den 5 april 1823, des voormiddag ten 10 ure precies, ten huize van kasteleinse de weduwe L.S. Vonk, te Stiens, op autorisatie van de rechtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden, ten overstaan van de heer Vrederechter van het kanton Leeuwarden no. 2, provisioneel verkopen de gerechte helft in een Snikschip en Veer, varende van de Hunne, onder Stiens, op Leeuwarden en terug; dadelijk vrij te aanvaarden.


Datum: 22 maart 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 maart. Gisteren zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild BELLE ALLIANCE, kapt. E. Warman, naar Guernsey, met ballast; ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt. H.J. Smit, met boomschors, en DE VROUW HENDRIKA (opm: kof DE VROUW HENDRINA), kapt. K. van den Oever, met vlas en meekrap, beide naar Londen.
Van den 5 dezer tot heden zin alhier ter rede gekomen WILLEM EN ANTHONY, kapt. B.J. Darnaud (opm: mogelijk de smak WILLEM ANTHONY, kapt. d’Arnaud), van Stavanger naar Amsterdam gedestineerd, met steen en zalm.
Voor Antwerpen bestemd DE JUFVROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limburg (opm: kof JUFFER JEANNETTE, kapt. J.H. Limborgh), en DE ONDERNEMING, kapt. J.E. Kwakenburg, beide van Liverpool, met klipzout; ELIZA, kapt. J. Patry, van Londen, met stukgoederen; PALTENEY, kapt. N. Prianix, van Guernsey, met koffie, enz.
Den 11 dito. Sedert den 9 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de ZEEWOLF, kapt. A. Schreyenberg (opm: thuishaven Oostende), met boomschors; the ALBION, kapt. John Hurst, met boekweit, en the JOSEPH AND ANN, kapt. W. Minten, met zout, huiden en vlas, alle drie naar Londen; le HENRY, kapt. J. Lorgreen (opm: J. Lovgreen), naar Rio Janeiro, met stukgoederen; WEMELINA KRANENBURG (opm: WEMELINA KRANENBORG), kapt. J.J. Prange, naar Londen, met boomschors; BRUCKTON, kapt. R. Weeks, naar Liverpool, met boekweit en vlas; de DRIE VRIENDEN (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. A.R. de Groot, op avontuur; the ROSE, kapt. G. Israeli, naar Bordeaux, en DALMARNOCK, kapt. J. Cumming, naar Schotland, alle drie met ballast; MARIA JOSINA (opm: kof), kapt. J. Muntendam, naar Rouen, met huiden, enz; LORD CASTLEREAGH, kapt. John Poll, naar Schotland, met ballast; de PELIKAAN, kapt. C. Divoort, naar Londen, met boomschors; the HUNTER, kapt. A. Davis, naar Bordeaux, met ballast; de JONGE JOSEPHA (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. P. Sparboom, naar Liverpool, met ballast.
Ook is van hier naar zee gezeild het schip MARIA MAGDALENA, kapt. F. Kerkstra (opm: kof, kapt. Teunis Lourens Kerkstra), op avontuur, met ballast.
Voorts zijn, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen WILHELMINE, kapt. J.J. Pieters, van Nantes, met wijn; the MARGARETH, kapt. C. Gulaga, van Soerabaya, met koffie; KITTY, kapt. J. Andsel, van Hull, met stukgoederen; APPOLLO, kapt. E.A. Durand, van Batavia, met suiker en koffie; SEPHIR, kapt. E. Howe, van Charlestown, met stukgoederen; REBECKA, kapt. John Andersen, van Hull, met stukgoederen; CHARLOTTA, kapt. J. Boman, van Gotenburg, met stukgoederen; alsmede de Engelse stoomboot YORKSHIREMAN, kapt. John Eyre, van Hull, met passagiers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 maart. Gisteren namiddag zeilden in zee EDINA, kapt. T. Henry, naar Leith; de HOOP (opm: hoeker), kapt. H. van der Kolff, naar Nantes; MARCHAL BLUCHER, kapt. J. Pound, en EARL BATHURST, kapt. F.F. Gibbs, beide naar Londen.
Heden arriveerden uit zee JONGE WILLEM (opm: kof), kapt. J. Parlevliet, van Liverpool; ANNA, kapt. R.E. Brouwer, en SPECULATION, kapt. J. Serck, beide van Bergen.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee de VROUW MARIA (opm: fregat), kapt. F. van den Berg, van Soerabaija, dezelve is met het naar boven zeilen op het Plaatje geraakt, en met hoog water er weer af gekomen; PARADIJS, kapt. J.W. Poel, van Libau (opm: Liepaja); VROUW MARGINA, kapt. J.B. Bakker, van Londen; en FRANKFORT PACKET, kapt. W. Paton, van Leith. Heden zeilde in zee kapitein Mortleman, met de brieven van den 8 dezer, naar Harwich.
Den 10 dezer. Gisteren namiddag zeilden in zee ALEXANDER, kapt. C. Darij, naar Suriname; JONGE JACOBUS (opm: brik), kapt. J.J. Bonn, naar Batavia; LEANDER, kapt. J. Thompson, naar Guernsey; JONGE MARIA, kapt. C. Tevez, naar Marseille; en LISE, kapt. J. Morel, naar Havre.
Den 11 dito. Heden arriveerden uit zee JOSEPH AND ANN, kapt. J. Rad, van Londen, en kapitein Wardling, met de brieven van den 8 dezer, van Harwich.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JAMES AND ANN, kapt. R. Longh, van Newcastle; MALTHA, kapt. W. Parkin, en PRINCE OF SAXE COBURG, kapt. J. Ladd, beide van Londen.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee EENIGHEID, kapt. C.F. Bruhn, van Aalborg. Heden zeilden naar zee PRINS OF ORANGE, kapt. J. Blake, naar Londen; ELISABETH EN CORNELIA (opm: hoeker), kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool; en kapitein Lieving, met de brieven van den 12 dezer, naar Harwich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 maart. De JONGE ALIJDA (opm: JONGE ALIDA), kapt. J. Wemmerus, is heden van hier naar Rotterdam gezeild.
Den 9 dito. Even voor posttijd zeilden in zee CERES, kapt. T. Rubie, naar Rye; ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, naar Londen; POMONA, kapt. C. Pijbus (opm: Engelse vlag, kapt. Charles Pybus), naar Aberdeen; THETFORD, kapt. W. Rickaby, en GOOD AGREEMENT, kapt. D. Fairburn, beide naar Hull.
Den 10 dito. Gisteren na posttijd zeilden in zee WENSLYDALE, kapt. T. Norris, naar Douvres; en STEPHANIE, kapt. D. Ditstenberg (opm: L.D. Stenberg), naar St. Malo.
Heden zeilden naar zee GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden, naar Lissabon; ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, naar Audierne; JONGE JAN SCHOON (opm: Hannoverse vlag), kapt. M.J. Schoon, en HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, beide naar Bordeaux; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Siviers (opm: waarschijnlijk kapt. J. Swiers), naar Londonderry; GOEDE HOOP, kapt. P. de Best, naar Alemouth; CHARLES EDWARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), kapt. K.G. Ouwehand, SULY, kapt. J. Berres, en CESAR, kapt. L. Juhl, alle naar Rouaan; STEPHANIE, kapt. J. Suhl, en LISE, kapt. A. Ricart, beide naar St. Malo; BUITEN VERWACHTING (opm: smak), kapt. C. van der Plas, GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg, VROUW LIPPINA (opm: smak VROUW LUPPINA), kapt. E.H. Mulder, en EENDRAGT, kapt. R.J. Klunder, alle naar Newry.
Den 11 dito. Alle de gisteren uitgezeilde schepen zijn wegens de westelijk wind terug gekomen.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW MARGARETHA (opm: smak DE VROUW MAGRIETA), kapt. O.K. ten Hove, van Libau (opm: Liepaja); MARGARETHA, kapt. G. Hart, en DUNDEE PACKET, kapt. R. Small, beide van Londen.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee KATTERN, kapt. J. Bosuston, van Londen.


Datum: 23 maart 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de ONDERNEMING, kapt. J. Veerman, den 5 dezer te Terschelling gestrand (opm: zie AC 130323), is den 16 dito van het strand afgewerkt en in het Ras gekomen.


Datum: 25 maart 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. T.D. Hund, van Hamburg naar Amsterdam, is den 28 februari van Dokkumerzijl vertrokken, zijnde in de storm van den 4 dezer bij Ferwerd, aan de buitendijk van Friesland, in het ijs bezet geraakt en na het kappen van een anker en touw door het hoge water aan de dijk op de modder gezet. Om het schip te kunnen afbrengen zal waarschijnlijk een gedeelte der lading gelost moeten worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 maart. Het schip de EENDRAGT, kapt. B.H. Kappen (opm: smak EENDRACHT, kapt. Berend Harm Kappen), van Bordeaux naar Ostende of Gent, is volgens de laatste brieven van Bordeaux met al het volk verongelukt (opm: zie RC 270323).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 maart. Gisteren namiddag zeilden in zee JONGE GIJSBRECHT PAULUS (opm: galjas JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA), kapt. M.D. Meijer, en HESPERUS (opm: brik), kapt. W. Rijnbende, beide naar Belfast; ALCYON, kapt. J. Russel, naar Gotenburg; ELISA, kapt. T. Atherden, GEORG, kapt. R. Gibbs, en DUKE OF KENT, kapt. D. Pound, alle naar Londen.
Heden arriveerde uit zee kapitein Bridge, met de brieven van den 12 dezer, van Harwich.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 9 maart binnen gekomen het kofschip de VROUW HARMINA, kapt. J.L. de Jong, met zout van Liverpool.
Den 12 dito binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. W. Bayes, met ballast van Londen; door schade en lekkage het kofschip WILHELMINA CATARINA, kapt. P.B. de Jong, met een lading stukgoederen van Londen naar Amsterdam.
Den 12 dito uitgezeild de schonerschepen HOPE, kapt. Enos Page, en the CORONATION, kapt. W. Wotton, beide met boter naar Londen.
Den 13 dito uitgezeild het tjalkschip de JONGE HENDRIK, kapt. G.T. Nijland, ledig naar Amsterdam; de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, en de ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, met ballast naar Noorwegen.
Den 14 dito binnen gekomen het kofschip JOHANNA HARMINA, kapt. C.S. de Jong, met granen van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam.
Den 16 dito uitgezeild de kofschepen WAAKZAAMHEID, kapt. H.S. Hofhuis, met schors naar Liverpool; ANNA CATHARINA, kapt. Broer Remkes de Vries, JOHANN HEINRICH WILHELM, kapt. H. Slehuis, en het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dirk de Jong, met ballast naar Noorwegen.
Den 15 dito uitgezeild het kofschip de JUFVROUW HENDRICA (opm: JUFFROUW HENDRIKA), kapt. H.H. Scholtens, met ballast naar Liverpool; de smakschepen de VROUW ELSINA, kapt. C.G. Pekelder, en de VROUW MARTHA, kapt. D.K. de Groot, met ballast op avontuur.
Den 16 dito uitgezeild het kofschip VERWACHTING, kapt. Steeven de Vries, met schors naar Liverpool; het schonerschip LIVELY, kapt. W. Baijes, met boter naar Londen.
Den 18 dito binnen gekomen het schonerschip SARAH JANE, kapt. H. Clark, met ballast van Londen. Niets uitgezeild.
Den 19 dito binnen gekomen het sloepschip DIAMOND, kapt. William Clark, met ballast van Londen; het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charrosin, mede met ballast van Londen. Niets uitgezeild.
Den 20 dito niets binnen gekomen. Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met stukgoederen naar Londen; het schonerschip SARAH JANE, kapt. H. Clarck, met boter naar Londen.
Den 21 dito niets binnen gekomen. Uitgezeild de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, EENDRACHT, kapt. K.M. de Jong, de JONGE JAN, kapt. Jan F. Bart; de smakschepen de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smith, CATHARINA, kapt. A.E. Pot, alle met ballast naar Noorwegen.
Den 22 dito niets binnengekomen. Uitgezeild de kofschepen NEPTHUNUS, kapt. W.M. Kramer, ARIUS JOHANNES, kapt. Hendrik van Wijk, het smakschip de VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Smith, alle met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het schonerschip genaamd MERCURIUS, door de notaris Wijma, te Harlingen, woensdag den 2 april 1823 bepaald, wordt provisioneel opgeschort (opm: zie LC 160523).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier J.J. Heep, te Ternaard, zal op zaterdag den 29 maart 1823, des morgens ten 10 ure, publiek, op den eiland Ameland, verkopen het aldaar op het strand zittend Franse galjasschip, LE PÈRE DE FAMILLE, en deszelfs inventaris, ieder afzonderlijk. Nadere informatie bij de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen, en Jan Scheltema te Nes op Ameland.


Datum: 27 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 14 januari. Zr.Ms. brik de ZWALUW, kapt. Bodel, is van zijn tocht naar Porto Cabello alhier teruggekomen. Den 12 december had aldaar en te La Guaira een hevige storm gewoed, die vele schade had veroorzaakt. Alhoewel de haven van Porto-Bello een schone en veilige haven is, was de ZWALUW verplicht geweest twee ankers uit te werpen. Men berekent het getal schepen, welke op strand gelopen zijn, op 28, terwijl een aantal mensen daarbij zijn omgekomen.
Het Amerikaans fregat CONGRESS had te La Guaira alle ankers verloren, op één na, welk, met deszelfs ijzeren ketting, de storm had weerstaan. Een boot van de CONGRESS, welke een vaartuig, dat in nood was, ter hulp wilde snellen, was omgeslagen en had drie man verloren. Sedert is de CONGRESS den 28 laatstleden alhier aangekomen en bij het inkomen een ogenblik op strand geraakt.
De vorige zaterdag had de brik EENDRAGT bij deze haven schade geleden. Onze courant behelst daarover het volgend bericht (opm: zie ook RC 250223):
De brik de EENDRAGT vertrok op de eerste oktober des vorigen jaars uit Texel, en kwam voor deze haven, op zaterdag den 22 december, na een reis van 82 dagen. De stroom, zeer sterk naar beneden lopende, deed kapt. Visser (opm: kapt. Job Tjeerds Visser) besluiten, te trachten die zelfde avond in de haven binnen te lopen, maar met het afkomen stiet de brik op de rotsen bovenwinds van de haven, alwaar zij haar roer en losse kiel verloor, hetgeen het binnenkomen bezwaarlijk maakte. Te dien einde wierp kapt. Visser het anker uit voor het rif, en bleef aldaar tot omtrent één uur van de volgende morgen liggen. Omtrent twee ure, toen zij bezig waren dezelve binnen te halen, was de wind zeer sterk; dezelve veranderde ten ene male uit het oosten, en wierp haar op het rif, waar zij thans ligt. Zeer weinig van haar lading is gered, echter zeer beschadigd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 26 maart. Heden is van de werf Het Roopaard op de Kadijk, behorende aan de heer C.E. Duijts, met de beste uitslag te water gelaten een onder bestuur van die scheepsbouwmeester vervaardigd koopvaardij-fregat, waaraan ter gedachtenis van een onzer stoutste zeevaarders uit het midden der zeventiende eeuw, de naam van ABEL TASMAN gegeven is. Men herinnert zich, dat het diezelfde heer Duijts is, aan wie de Nederlandse koopvaardij het schip de JAVA PACKET (opm: tewaterlating 11 februari 1820), thans de BEURS VAN AMSTERDAM (opm: onjuist, zie AC 280323), te danken heeft, het welk door zulke welgeslaagde tochten op Oost-Indië en nu laatstelijk door een zo voorbeeldeloos snelle retourreis, zich en zijn bouwer beroemd gemaakt heeft.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Den Helder op dinsdag den 1 april 1823, des avonds om 7 ure, in het logement Het Wapen van Haarlem, om contant geld aan de meestbiedende van het hol of casco van het op de Zuidwal zittende gekoperde en met koperen bouten gebouwde schoenerschip the EAGLE met deszelfs masten en boegspriet, zijnde hetzelve gevoerd geweest bij kapt. J. Coats. Voorts al het daar af geborgen staand en lopend want, rondhouten, zeilen, zware touwen, kabelketting, ankers, scheepstoebehoren en hetgeen verder van het schip geborgen is, zullende dit alles des daags van de verkoopdag voor een ieder op het Nieuwe Diep te zien zijn.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping aan Den Helder. Men zal op dinsdag den 1 april, des avonds ten zeven ure, aan de meestbiedende presenteren te verkopen 37 vaten tabak, alle min of meer beschadigd door zeewater, gelost uit het schip de VRIENDSCHAP, kapt. J. Hartwijk, gekomen van Liverpool, gedestineerd naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 maart. Het schip de JONGE JAN, kapt. J. Vrieseman, van Antwerpen naar Bordeaux, is den 3 dezer bij de kust van Bretagne gezonken. De kapitein en acht man der equipage hebben daarbij het leven verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 maart. Kapt. Smith, van Aberdeen den 18 maart te Hamburg gearriveerd, heeft, omtrent 70 Engelse mijlen NW van Helgoland, in zinkende staat gezien een van het volk verlaten Nederlands driemast galjootschip, geladen met hout en waarschijnlijk uit Noorwegen komende.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Van Fredrikshaven wordt van den 9 dezer gemeld, dat den 5 dito een kof van Nederlands maaksel, zo het scheen geladen met hout en kleine Noorse sparren, zonder volk en vol water bij Lekken (opm: mogelijk klein plaatsje aan de Zweedse of Noorse kust) ontdekt en vervolgens door vissers in de Stroud binnengebracht is. Een gedeelte van het achterschip was afgebroken. De toppen van de masten waren wit geschilderd en de gangen geharpuist, rondom met een wit geschilderd lijst. In de kajuit had men niets gevonden dan een stuk geschilderd linnen, waarop S.G. SHIP SUPERB CAMPOIJ.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Het schip de STREVER, kapt. M. Spreeuw (opm: fregat, ex-TWEE VRIENDEN, bouwjaar < 1815; kapt. Machiel Spreeuw), met suiker en katoen van Suriname naar Amsterdam, is, volgens brief van de Nederlandse consul te Boulogne-sur-Mer, in dato 22 dezer, die nacht op de kust van Lornel (opm: monding Canche-rivier), tussen Boulogne en Etaples, gestrand. Het schip zat met de eb onder water, zodat van hetzelve en van de lading denkelijk niet veel geborgen zou worden. Het volk is gered en onder quarantaine gesteld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Van Bordeaux wordt gemeld, dat kortelings op de kust van Ares, in het kwartier van La Teste, een schip verongelukt is, welks mast en een gedeelte van het tuig op het strand in het zand liggen; 275 à 380 okshoofden wijn, waarvan 12 ledig, zijn op de kust gevonden, alsmede een plank van een kist, waarop de naam David Fakope, en een stuk hout, waarop de Cendrade Pekel-A. Waarschijnlijk is dit schip de EENDRAGT (opm: smak EENDRACHT, zie RC 250323), kapt. B.H. Kappen, in onze vorige gemeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Kapt. F.H. Singer, voerende het schip de VROUW KATARINA, van Bordeaux naar Amsterdam, meldt van St. Martin (Île de Rhé) van den 1 dezer, dat hij aldaar wegens slecht weder is binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia, voor passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het Nederlands gekoperd fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens.
Havana, het Nederlands schip CORNELIA SOPHIA, kapt. Siebe Luitjes Stellingwerff.
Bordeaux, het Nederlandse kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. Cornelis Pieters Krook.
Nantes, het Nederlandse smakschip de VROUW TEUNEGINA, kapt. Eeltje Klasen de Wilde.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 16 maart. Het schip LA BELLE ALLIANCE, kapt. E. Warman, van Antwerpen naar Guernsey gedestineerd, met ballast, is, na den 7 dezer van hier te zijn uitgezeild, in de loop van de daarop volgende nacht, op de hoogte van Goodwin Sands, verongelukt; zijnde de equipage geborgen.
Van den 12 dezer tot heden, zijn op onze rede aangekomen de TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, van Riga naar Rotterdam gedestineerd, met lijnzaad en gerst.
Voor Antwerpen bestemd HARMONIE, kapt. G. Griffiths, van Londen, met suiker en koffie; de DRIE GEZUSTERS, kapt. H. Tjepkes, van Rouen, en MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, van Londen, beide met stukgoederen; de HOOP, kapt. J.C. Lorentzen, van Grimsby, met krenten en schumac (opm: sumac, van deze heester afkomstige gemalen stof t.b.v. verf- en looistof); CORNELIA (opm: fregat), kapt. S.H. Veer, van Batavia, met koffie en suiker; the HOSE, kapt. P. Payne, van Jersey, met stukgoederen; the JANE, kapt. G. Brewster, van Savannah, met katoen en rijst; die ZWY GEBRÜDER (opm: in latere berichten TWEE GEBROEDERS), kapt. J. Cornelius, van Riga, met lijnzaad.
Voorts zijn sedert den 13 dezer van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de HARMONIE, kapt. B.J. Wijgers, naar Londen, met boomschors; l’ÉCLAIR, kapt. P. Schonefeld (opm: sloep, thuishaven Antwerpen, kapt. Joannes Albertus Schönefeld), naar Lissabon, met stukgoederen; RESOLUTION, kapt. J. Strobuur, naar Bergen, met dakpannen; the PRIMROSE, kapt. T. Laycock, naar Hull, met vlas; de VALK, kapt. J. de Valk (opm: VALCK, bijlander, kapt. Joannes de Valck, thuishaven Gent), naar Londen, met boomschors; the HERO, kapt. G. Romeril, naar Jersey, met tarwe; de VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong (opm: kof, kapt. Harm Tjebbes de Jonge), naar Londen, met boomschors; de JUFVROUW TITSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, naar Liverpool, met ballast; THE ALBION, kapt. R. Gentil, naar New York, met kogels en geweren; de VROUW ANNEGINA (opm: smak), kapt. J.J. Boon, op avontuur, en de MARIA, kapt. J. Andersen, naar Bordeaux, beide met ballast; the WILSONS, kapt. J. Wilson, naar Londen, met boomschors; ROUSSEAU, kapt. J. Jefferson, naar Philadelphia, met ballast; JEANNETTE, kapt. H. Rose (opm: thuishaven Antwerpen, kapt. Hendrik Rose), naar Batavia, met stukgoederen; de VRIENDSCHAP, kapt. D. Oltmans, naar Bordeaux, met ballast; the UNION, kapt. D. Mailland, naar Guernsey, met tarwe; ZELDEN RUST, kapt. G. Jonkhoff (opm: kof ZELDENRUST, kapt. Gerrit Andries Jonkhoff), naar Liverpool, met ballast.
Nog is op gisteren van onze rede weer naar Hull vertrokken de Engelse stoomboot YORKSHIREMAN, kapt. John Eyre, van Antwerpen, met passagiers.
Den 18 dito. De LONDON PACKET, kapt. J.A. Reynolds, van Rotterdam naar St. Ubes gedestineerd, met ballast, heeft bij het uitzeilen deszelfs roer op de Hinder afgestoten; dezelve heeft alhier moeten binnenlopen om te repareren.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen GEZINA JOHANNA (opm: smak), kapt. J.R. Sap, en WASHWORTH, kapt. John Meurs, beide van Londen; PRINCE LEOPOLD, kapt. W. Draper, en ELISABETH, kapt. M. Sutherland, beide naar Hull, en alle vier met stukgoederen.
Den 20 dito. Den 16 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de GEBROEDERS DUKENS, kapt. H.J. Brunkes, op avontuur, met ballast; de PHOENIX, kapt. J.C. Dorp, naar Duinkerken, met stukgoederen; FANCHON, kapt. H. Niemann, en MINERVA (opm: kof), kapt. C.C. Bos, beide op avontuur, met ballast; die JUNKFROU ANNA, kapt. John Rathjen; ST. ANTHONIUS, kapt. H.H. Lange, en de ZEEMEEUW, kapt. A. van Dijk, alle drie naar Bordeaux, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 20 maart. Heden op de middag is alhier ter rede gekomen de Nederlandse kof de VROUW ANNA, kapt. C. Piebes, van Riga naar Antwerpen bestemd, met lijnzaad. Gemeld schip is den 13 dezer van Leith, in Schotland, vertrokken, alwaar hetzelve met averij heeft moeten binnenlopen.


Datum: 28 maart 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Verbetering. In het bericht wegens het aflopen van het fregatschip ABEL TASMAN – zie de vorige courant – zijn bij vergissing, na het vermelden van de JAVA PACKET, ingeslopen de woorden thans de BEURS VAN AMSTERDAM. Dit is de naam, welke men bevorens aan de ABEL TASMAN had willen geven.


Datum: 29 maart 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 maart. Volgens een bekendmaking van de opperstrandvonder over de eilanden Voorne, Goedereede en Over-Flakké is den 20 dezer aan de stranden van West-Voorne aangespoeld en vervolgens aldaar begraven het lijk van een manspersoon, gekleed in blauwe Friese peijekker, het hemd gemerkt J.P, hebbende bij zich een zilver horologie en drie gouden buitenlandse geldstukken. Men vermoedde deze persoon de stuurman of ander beambte te zijn geweest van het galjas de VRIENDSCHAP, kapt. K. Riesen, den 28 april 1822 uit Texel naar St. Thomas gezeild, alzo hij in een zeildoek op de borst had het dagverhaal van het gezegde schip, begonnen in april en voortgezet tot den 17 december 1822. Dit bericht laat geen twijfel over aan het verongelukken van die bodem op de reis van Bergen naar Dordrecht. (opm: zie RC 110123 en 040223)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op Den Helder op dinsdag den 1 april 1823, des avonds om zeven uren in het logement Het Wapen van Haarlem, om contant geld aan de meest biedenden van het hol of casco van het op de Zuidwal zittende gekoperd en met koperen bouten gebouwde schoenerschip the EAGLE met deszelfs masten en boegspriet, zijnde hetzelve gevoerd geweest bij kapt. J. Coats. Voorts al het daaraf geborgen staande en lopend want, rondhouten, zeilen, zwaar touw en kabelketting, ankers, scheepstoebehoren en hetgeen verder van het schip geborgen is, zullende dit alles des daags van de verkoping voor een ieder op het Nieuwe Diep te zien zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip de HOOP, kapt. P. de Ligt, van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 16 maart. Heden is van hier uitgevaren het Nederlandse schip (opm: thuishaven Oostende) de CLEOPATRE, kapt. Leglise, bestemd naar St. Thomas, geladen met onderscheide goederen en geconsigneerd aan Serruys.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 23 maart. Gisteren morgen is op de rede aangekomen het fregatschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Suriname; en heden het fregatschip DE KOLONIST, kapt. F. Jonker, van Demerary; beide voor deze stad. Eerst gemeld schip heeft den 6 februari, bij het verlaten van de rivier, ontmoet, het schip de HARMONIE, kapt. E. Petersen; zijnde alles in goede staat aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 maart. Den 17 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LUDOLPH en THEODORUS (opm: kof LUDOLPH THEODORUS), kapt. J.A. Zijl, op avontuur, met ballast; en de ZEEMEEUW (opm: brik), kapt. A. van Dijk, deze laatste is echter door contrariewind weer op de rede teruggekomen.
Van den 19 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen the VENUS, kapt. R. Dorly, van Guernsey, met koffie en huiden; PROGRESS, kapt. John Hott, van Buenos Ayres, met huiden; the ASHBRUTON, kapt. C. Paynard, van Jersey, met koffie; de JULIA, kapt. Z.K. Schut, van Nantes, met wijn; CONCORDIA (opm: kof), kapt. J.D. Zijlstra, van Bordeaux, en de VROUW BREGTJE, kapt. H. van der Valck (opm: hoeker, kapt. Huibregt van der Valk), van Liverpool, beide met stukgoederen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Heden is alhier uit het vaderland aangekomen Zr.Ms. fregat EURYDICE, kapt. Wardenburg, aan boord hebbende de tot schout-bij-nacht, commandant van ’s konings eskader in Oost-Indië benoemde kapt. ter zee Jhr. Melvill van Carnbee.


Datum: 01 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping aan Den Helder op donderdag den 3 april 1823, des avonds ten (opm: onleesbaar) ure precies, in het logement Het Wapen van Haarlem, aan de meestbiedenden, om contant geld, van het hol of casco, van het onder de jurisdictie van Den Helder gestrande fregatschip ATLAS, gevoerd geweest bij kapt. S. Conant (opm: zie AC 210323), met het daar nog in zijnde gedeelte lading tabak en katoen, masten, boegspriet en staand want. Voorts al het daar afgeborgen tuig, zeilen, fokke- en stengen want, staggen en pardoens, zware ankers, touwen, rondhouten, lopend touwwerk, victualie en hetgeen verder van gemelde schip is geborgen en gepresenteerd zal worden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. van der Sluijs en H.J. Gemmening, makelaars, zullen op maandag den 7 april 1823, ‘s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extra ordinair welbezeild Kaagschip, genaamd de JONGE ALIDA, lang 19 ellen 3 palmen 9 duimen, wijd 4 ellen 8 palmen 7 duimen, hol 1 el 9 palmen 6 duimen, alles Nederlandse maat. (Zijnde Amsterdamse maat), lang 68 voeten, wijd 18 voeten, hol 7 voeten 3 duimen).
Breder bij het biljet en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst en J. Corver, makelaars, zullen op maandag den 14 april 1823, ‘s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands gebouwd Pinkschip, genaamd JAN WILLEM, laatst gevoerd door kapt. P. van Vliet, lang 27 ellen 40 duimen, wijd 7 ellen 80 duimen, hol 3 ellen 50 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 68 duimen (opm: afm. 27,40 x 7,80 x 3,50 / 1,68 meter), alles Nederlandse maat. (zijnde Amsterdamse maat lang 97 voeten, wijd 27½ voeten, hol 12 voeten 3 duimen, het verdek 6 voeten). Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars, en bij Jan Corver en Comp. (opm: mogelijk verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip PHOENIX, kapt. J.J. Kardas, van Bordeaux naar Antwerpen, is met verlies van alle de zeilen, touwen, sloep en kompassen, gebroken roer en verder ontramponeerd, den 24 maart te Cherbourg binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J.Wiersma, notaris te Sneek, zal op woensdag den 2 april 1823, bij de beschrijving en den 8 dier maand bij de finale toewijzing, telkens des avonds ten 7 uren, ten huize van J.R. van Koten, koffijschenker aldaar, publiek bij strijk en verhoog geld aan de meestbiedende verkopen: de gerechte helft in een voor weinige jaren nieuw uitgehaald Snikschip, met het kwotele aandeel in het veer van Sneek op Bolsward, vice versa, en verders met zeil en treil, haken bomen en andere scheepstoebehoren, zodanig als het thans door de eigenaar Jan Boukes Baima wordt bevaren; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.


Datum: 03 april 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fedrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de wet, op dinsdag den 22 april 1823, des middags te 12 uren, op de Kaai van de Leuvehaven, Westzijde, nabij de Zwijnenstraat, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Kaagschip, genaamd DE VRIENDSCHAP, lang zeventien ellen en vijftig honderdste, wijd vier ellen en achttien honderdste, hoog een el en acht en negentig honderdste, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het voorschreven schip zal zijn liggende in de Leuvehaven, nabij de voornoemde straat, alwaar hetzelve daags vóór en op de dag van de veiling door een ieder zal kunnen worden bezichtigd.
Nadere onderrichting bij gemelde makelaars.


Datum: 04 april 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een schuit, laatst bevaren door Gerben Kramer, liggende aan de werf te Grouw. Adres bij G. van Asperen.


Datum: 05 april 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse schip (opm: kof) de GOEDE HOOP, kapt. J.J. Wijgers, van Cette (opm: Sète) naar Amsterdam, is, volgens brief van Malaga van 12 maart, 9 mijlen van daar te Marbella gestrand en vol water geraakt, zo dat daarvan weinig zoude terecht komen. Men was bezig de lading wijn en brandewijn te bergen (opm: zie 2 x AC 201023).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 april. Van de morgen zeilde in zee kapitein Bridge, met de brieven van heden, naar Harwich; en arriveerde uit zee VROUW ANNA, kapt. G. Don, van Newport.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee EDINA, kapt. T. Henry, van Leith; CAROLINA, kapt. L. Soupat, van Havre; CATHARINA, kapt. J. Sword, van Londen; VIER GEBROEDERS, kapt. L. Frantzen, van Corsoer; UNION, kapt. R. Patterson, van New York; LODEWIJK, kapt. J.J. Nemthzow, van Greifswald; DOROTHEA SOPHIA, kapt. R. Wichmann, van Nijborg; CORNELIA, kapt. G.J. Gerkes, van Batavia, laatst van Cowes; VRIENDSCHAP (opm: kof), kapt. H.W. Poel, en MARGARETHA (opm: kof), kapt. J. Verdoes, beide van Bordeaux.
Heden arriveerde uit zee kapitein Mortleman, met de brieven van gisteren, van Harwich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 2 april. Gisteren avond arriveerden uit zee ENDEAVOUR, kapt. W. Cooke, van Hull, en CONJANETUREN, kapt. P. Lassen, van Aalborg.
Heden zeilden in zee TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. R. de Vries, VIJF GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. P.G. Bakker, en VRIENDSCHAP, kapt. H.H. Kraan, alle naar Hamburg; DRENTSCH WELVAREN, kapt. J.B. Mulder, naar Droback; VROUW MARGARETHA, kapt. J.J. Wever, op avontuur; VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Bremen; TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. J. Mortier, en JONGE JAN (opm: smak), kapt. B. Kuijt, beide naar Hull.
Den 3 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee HERKULES, kapt. R. Taylor, van Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 april. In onze courant van de 20 januari 1818 deelden wij een bericht mede uit Christiania (opm: Oslo), waarin door zekere Rulffs, ten laste van schipper H.C. Manzelmann (opm: de zeebrief uit 1817 noemt als kapitein Paulus Jan Manzelman), gevoerd hebbende het Nederlandse pinkschip de ZEEPLOEG, gemeld werd, dat die schipper getracht zou hebben om 500 Duitse uitgewekenen, welke hij aan boord had, door vergif om te brengen, en alzo zich van hun eigendom meester te maken. Omtrent deze zaak zijn wij thans verzocht het volgende stuk, ter rechtvaardiging van genoemde kapitein, mede te delen:
Extract translaat (opm: uittreksel van een vertaling) uit het Noors, uit de Christiania Intelligentssedler, No. 88, van maandag den 4 november 1822.
Extract uit het protocol van de vonissen van het oppergerecht van het Stift Bergen, inhoudende de bij het voorzeide gerecht den 23 september 1822.
Inzake: de scheepskapitein Henrich Christ. Manzelmann tegen de bataillons commandant mitsgaders koopman Böycke Johan Rullfs, de stadsbaljuw nu ambtman Bull en de stadsschrijver Klingberg als geconstitueerd stadsbaljuw afgelezen.
Conclusie van vonnis.
Dus wordt voor recht gevonnist: De door de gedaagde de bataillons commandant Böycke Johan Rullfs in zijn bekendmaking van den 13 december 1817, geplaatst in het bijvoegsel tot de Noorse Rijkscourant No. 103 van hetzelve jaar, wegens en tegen de appelant de scheepskapitein Henrich Christopher Manzelmann gebruikte onbehoorlijke en eerrovende uitdrukkingen en beschuldigingen, uitgenomen die, dat de appelant gedurende een tijd van tien dagen te weinig proviand aan zijn bij zich hebbende passagiers aan boord van het schip DE ZEEPLOEG geleverd heeft, behoren nietig en krachteloos te wezen en de appelant op generlei wijze tot verkleining van eer, goede naam en reputatie te strekken. Voor het overige behoort de gedaagde vrij te zijn van des appelants aanspraak in deze zaak.
De kosten van het proces voor beide de gerechten wordt gecompenseerd. De deugdelijkheid van het extract bekrachtigd. – Klingberg.
Accordeert met zijn origineel. Amsterdam, den 28 maart 1823.
Johannes Vergeel Lzn. – Beëdigd translateur.
(opm: zie ook RC 111017 en 301017)


Datum: 08 april 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het schip de VROUW ANNA, kapt. A.R. Spelde (opm: tjalk, kapt. Albert Reint Spelde, beladen met weit [tarwe] en haver), van Tonningen (opm: Tönning) naar Amsterdam, is, in de gronden van het Juister Rif vervallen zijnde, na het kappen van een anker, touw en enige zeilen, door een ever (Duits type vracht- of vissersschip, hier de vis-ever nr. 20 uit Blankenese onder schipper Kasper Breekwold) gered en den 28 maart te Delfzijl binnengebracht, waarvoor deze bij uitspraak van goede mannen (opm: bij mondelinge overeenkomst) NLG 630 is toegekend. De lading, welke men vreest dat beschadigd zal zijn, moet gelost worden om het schip te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 30 maart binnen gekomen het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dk. Clazen de Groot, met hout van Noorwegen.
Den 31 dito binnen gekomen het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip HARLINGEN, kapt. T.H. Smith, met boomschors naar Londen.
Den 1 april binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubith, beide met ballast van Londen, het brikschip NORGE, kapt. S.A. Geertsen, met hout van Noorwegen.
Den 4 dito binnen gekomen het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charrosin, met ballast van Londen, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het schonerschip HARLINGEN, kapt. L.L. Buisman, met stukgoederen naar Suriname.
Den 5 dito binnen gekomen het sloepschip DIAMOND, kapt. Adam Smidt, met ballast van Londen. Uitgezeild de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. D.C. de Groot, de VROUW GEZINA, kapt. T. Joosten (opm: VROUW GESINA, kapt. Fokke Joosten), de VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman, alle met ballast op avontuur.
Den 6 dito uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. Wm. Baijes, VICTORY, kapt. Robert Cubith, beide met boter naar Londen.


Datum: 10 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vanwege Zijne Majesteit den Koning en de Justitie. Verkoping bij executie, ten overstaan van de weledel gestrenge heer Mr. J.J. Uitwerff Sterling, als daartoe bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Amsterdam, de dato 14 maart 1823, behoorlijk geregistreerd, benoemd tot rechter-commissaris, van een Kofschip, genaamd de WAAKZAAMHEID, liggende voor deze stad op het IJ, beoosten de Haarlemmer-Boom, groot circa 75 lasten, met deszelfs staand en lopend want.
Deze executie geschiedt ten verzoeke van Wieling en de Groot, kooplieden, behoorlijk gepatenteerd, over deze jare echter hun patent nog niet bekomen hebbende, kantoor houdende binnen deze stad, op de Groene Burgwal, bij de Staalstraat, dewelke tot hunne procureur gekozen hebben T. Asser, wonende op de Singel bij de Vijzelstraat.
Op ende jegens Tebbe Jan Smit, schipper, en voor de helft eigenaar van het gemelde schip, zich thans alhier bevindende, mitsgaders C.D. van den Meulen, wonende te Sneek, voor de andere helft eigenaar van het gemelde schip, in krachte van een vonnis bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in dato 8 november 1822, ten behoeve van de registranten en ten laste van de schipper van het gemelde schip gewezen, en behoorlijk geregistreerd door de ontvanger Daniels voor NLG 19,20 den 13 november 1822, en bij gebreke van betaling ener somma van twee duizend zeven honderd en vijftig guldens, waarin dezelve schipper bij het zelve vonnis is gecondemneerd geworden, onverminderd de interessen en kosten.
De inbeslagneming is geschied bij procesverbaal, van de deurwaarder J.L. Lehr, van den 16 november 1822, geregistreerd dezelfde dag door Daniels voor 59 cents.
Hetzelve schip met zijn toebehoren is door de executanten ingesteld voor een somma van vijf en twintig guldens, boven welke instelling de eerste opbiedingen zullen worden aangenomen op maandag den 14 april 1823, ‘s voormiddags ten 12 ure, ten overstaan van de gemelde heer rechter.
De veilcondities zijn gedeponeerd ter griffie der Rechtbank van Eerste Aanleg alhier.
Ter bekoming van nadere informatie en visie der papieren, kan men zich, ten kantore van gemelde procureur, adresseren, des maandags en vrijdags, van 10 tot 12 ure, voormiddags.
Amsterdam, den 10 april 1823 T. Asser, procureur

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Volgens brief uit Malaga in dato 19 maart 1823, was aldaar, kort voor de avond in de moelje (opm: binnen de pieren) geankerd het Nederlands galjasschip TRITON, kapt. Bakker (opm: kapt. J.S. Backer, thuishaven Gent), van Messina naar Ostende gedestineerd. Het had 10 weken reize met een lading citroenen en Chinaas appelen (opm: sinaasappels) die volgens rapport van de kapitein in een zeer slechte staat zouden zijn. Het schip heeft een kleine averij in de voorsteven, doch zonder lek.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Kapt. C.C. Westerbrink, voerende het schip de GOEDE HOOP, van Amsterdam naar Havre en Rouaan, meldt van Calais van den 1 dezer, dat hij, na een anker en touw verloren te hebben, aldaar wegens tegenwind doch in goede staat binnengelopen was, zich reeds weder een anker aangeschaft had en met de eerste gunstige wind zijn reis zou voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Het schip THERESIA JOSEFINA, kapt. L.L. Dreijer, van Bayonne naar Gent, te Nantes met averij binnen, heeft den 28 maart de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: twee snelzeilende en zeer goed onderhouden hoeker-buisschepen, nieuw uitgehaald het een in 1803 het andere in 1809, beiden zeer geschikt zo ter koopvaart als ter IJslandse- en haringvisserij, met derzelver complete inventarissen en haringvleten, zo als dezelven in 1822 uit zee zijn aangekomen.
Nadere informatie ten kantore van de notaris Van der Lely te Maassluis.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De Notaris Cornelis van der Werff Bzn, te Dordrecht, is voornemens op woensdag den 16 april 1823, des namiddags half drie ure, voor en op dezelve te veilen, en, op zaterdag den 19 daaraanvolgende, des avonds acht ure, ten huize van Jan Schrauwen, in de Sociëteit de Stad Parijs, op de Groenmarkt aldaar, bij afslag te verkopen: een scheeps - sloopwerf, met deszelfs sedert weinige jaren nieuw gebouwde huizingen, loots, erf, en verdere gevolgen, staande en gelegen achter het 's Landwerf, tussen de Spui- en Vriezepoorten dezer stad, en strekkende van achter tot aan de Spuihaven, getekend E 45/42 (opm: plaatselijke aanduiding van het adres). Kunnende met 1 augustus aanstaande, door de koper worden aanvaard. (opm: zie DC 190423)
Aangeslagen in lasten over 1822, op NLG 34,00.
De koper kan, des verkiezende, de helft der koopschat, op het gekochte gevestigd laten blijven tegen 5 percent, en voorts onder zodanige conditiën, als men bij de veiling zal opgeven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 april. Van den 31 maart tot heden, zijn op onze rede aangekomen l’UNION, kapt. J.F. Pottier, van St. Malo naar Rotterdam gedestineerd, met honig; FREDERIKA, kapt. J.J. Seeger, van Bordeaux naar Brussel bestemd, met wijn.
Naar Antwerpen bestemd de Engelse stoomboot YORKSHIREMAN, kapt. W. Formusa, van Hull, met passagiers; CATHARINA, kapt. E. Permin, van Riga, met lijnzaad; REBECCA, kapt. J. Hant, van Londen met stukgoederen; de VROUW CATHARINA (opm: kof), kapt. H.H. Bakker, van Bordeaux met wijn; FORTUNA, kapt. E. Deblij, en WILHELMINA AUGUSTA, kapt. J.G. Pruhm, beiden van Nantes, met wijn; ALBERT, kapt. M.W. Retzloff, van Bordeaux, met wijn; de VIER GEBROEDERS, kapt. H. Custede, van Drontheim, met stokvis en traan; NEPTHUNUS (opm: galjoot), kapt. E.J. Dik, van Londen, met stukgoederen; LEONTINE, kapt. M.F. le Lasseur, van de Havannah, met koffie en suiker.
Voorts zijn sedert den 30 maart, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild OTTO (opm: smak), kapt. E.J. Carst, naar Londen, met boomschors; de HOOP, kapt. H.W. de Groot, naar Liverpool, met ballast; de VROUW HARMANA, kapt. H. Strooijer, naar Hamburg, met stukgoederen; SOPHIA, kapt. J.C. Gillentien, en NEPTHUNUS, kapt. J.J. Pertiet, beide naar de Oostzee, met ballast; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, naar Dantzig (opm: Gdansk), met dakpannen; de EENDRAGT (opm: kof), kapt. J.H. Deddes, en ALIDA (opm: kof VROUW ALIDA), kapt. T.E. Bart, beide op avontuur, met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, den 31 maart. Heden zijn alhier ter rede gearriveerd het brikschip TIBERIAS, kapt. Henri Ranken, op den 30 dezer van Londen gezeild, bestemd naar Rotterdam, met suiker, koffie, katoen en peper; en het kofschip de VROUW ELISABETH, kapt. Okke Freriks Meeuwes, van Bordeaux, op den 15 dezer van de rivier in zee gegaan, geladen met wijn en jeneverbessen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee HARMONIE, kapt. A. Jongbloedt, van Bordeaux; EMELIE, kapt. C. Haefs, van Bristol of Newport; deze is met het naar binnen zeilen op de Hinder lek gestoten en op de haven gekomen.
Den 5 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerde uit zee ELISA, kapt. J. Watt, van Londen.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee SUSAN, kapt. J. Barret, van Havannah.
Heden zeilden in zee LAURENTIUS, kapt. P.C. Schmidt, naar Flensburg; ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald, naar Aberdeen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 4 april. Heden zeilde in zee PRINCES OF WALES, kapt. T. Perry, naar Londen.
Den 5 dito. Heden zeilde in zee TWENDE BRODRE, kapt. H.A. Hermansen, naar Noorwegen.
Den 6 dito. Heden zeilden uit de put in zee LYRA, kapt. J. Tate, naar Bristol; ANN, kapt. B. Scott, naar Newcastle.
Den 7 dito. Heden zeilden in zee JONGE JAN, kapt. A. Fokken, en VROUW JOHANNA, kapt. J. de Vries, beide op avontuur.


Datum: 11 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra ordinair, welbezeild Brikschip, groot circa 55 roggelasten, varende onder Nederlandse vlag, liggende voor deze stad (opm: Amsterdam). Te bevragen bij de makelaar Roland Holst op de Buitenkant en bij de cargadoors Van de Beij & Co op de Kalkmarkt te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris J. Romein, te Buitenpost, zal op zaterdag den 19 april 1823, des namiddags ten twee ure, ten huize van Johannes Minarad, kastelein te Stroobos, ter instantie van de erfgenamen van Haije Goslings Swart en Margje Nolles, beiden te Strobos overleden, bij gereed geld verkopen: een Schuiteschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, lang ruim 16 ellen, wijd en hol na advenant, met mast en wigt, twee zeilen, twee fokken en verdere daarbij behorende annexen, thans te Stroobos liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S.S. Wijma, notaris te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 7 mei 1823, des namiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avond ten 6 ure, bij de eindelijke toewijzing, in het Heren Logement bij H. Winter, publiek presenteren te verkopen: een uitmuntend, snelzeilend, hecht en sterk Kofschip, genaamd JOHANNA HERMINA, groot 90 á 100 rogge lasten, met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde en aan behorende goederen, volgens daarvan zijnde complete inventaris, zodanig het is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, en gevoerd bij Cornelis Sieverts de Jong, van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris L.J. Mooi, te Oldeboorn, gedenkt op maandag den 28 april 1823, des namiddags ten 2 ure, ten huize van de kastelein Sake Rinzes Koopmans, te Oldeboorn, publiek bij strijk en verhoog geld, tegen gerede betaling te verkopen: een welbezeilde en bjikans nieuwe Praam, overdekt met luiken, genaamd de HOOP, en zulks met zeil en treil, mitsgaders verdere aanbehoren, zijnde lang over steven 11 ellen 3 palmen 60 duimen (opm: 11,36 m.) (40 oude scheepsvoeten), wijd 2 ellen 7 palmen 6 duimen 3 strepen (9¾ voet), en hol naar proportie, laatst bij Klaas Sjoerds Luxwolde en Sjoerd Gerrits de Haan bevaren, liggende te Oldeboorn, en nader te bevragen bij Frans Haaijes Schouwstra, aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch, te Leeuwarden, zal op dinsdag den 29 april 1823, des namiddags ten 4 ure, in het Dokkumer Veerhuis alhier, veilen: de gerechte helft van een trekschuit, en gerechtigheid van het veer, varende van Leeuwarden op Dokkum en terug, door Halbe Hendriks Sonnega bevaren geweest; bij de finale palmslag te aanvaarden.
(opm: volgens LC 020523 was er op de veiling NLG 3.837 geboden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. Jacob Hanekuijck, notaris te Harlingen, zal aldaar, op woensdagen den 23 en 30 april 1823, telkens des avonds ten 7 ure precies, in het Herenlogement, ten huize van de kastelein H. Wizter, aldaar, ten overstaan van de heer Vrederechter van het kanton Harlingen, publiek presenteren te verkopen: een huizinge en scheeptimmmerswerf cum annexis, staande aan de Zoutsloot te Harlingen, in wijk A, no. 135, wordende bewoond door Simon Marvens van der Meij; den 12 mei 1824 vrij te aanvaarden.


Datum: 12 april 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 april. Gisteren is van onze rede vertrokken de stoomboot YORKSHIREMAN, kapt. W. Forman, van Antwerpen naar Hull gedestineerd, met passagiers.
Voorts zijn, van den 2 dezer tot heden, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. J.H. Fijn, op avontuur, met ballast; ANSON, kapt. S. Flemming, naar Londen, met boomschors; NEPTHUNUS, kapt. G.G. Smit, naar Dantzig (opm: Gdansk), met ballast; de VROUW ELLINA (opm: smak), kapt. J.R. Berg, naar Memel (opm: Klaipeda), en de JANTINA (opm: smak), kapt. H.G. Sap, op avontuur, beide met ballast.
Sedert den 1 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen METHA CHRISTINA, kapt. H. Korff, van Bayonne, met wijn en terpentijn; AURORA, kapt. D. Doodt, van Jersey, met koffie; HORTENCE (opm: fregat HORTENSE, thuishaven Gent), kapt. J.Y. van der Zweep, van Batavia, met koffie en suiker; MARTHA, kapt. S. Lewis, van Liverpool, met stukgoederen; ESTHER, kapt. J. Lefevre, van Jersey, met stukgoederen; en de PELIKAAN, kapt. C. Divoort, van Londen, met stukgoederen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Van Sourabaija wordt gemeld, dat de brik ADVENTURE, kapt. J.M. Matzen, behorende aan de firma J.M. Westermann, De Nijs & Co, den 29 maart l.l. aldaar met veel schade is binnengelopen. Gemelde bodem was op de hoogte van Poeloe Mandelika door drie rovers-vaartuigen aangevallen en bij de drie uren met dezelve slaags geweest. De brik had verscheidene kogels in de romp, had zijn tuig en zeilen zeer beschadigd en vier mensen gewond.


Datum: 14 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, N. de Roo, T. van Olivier, J.E. Lublink, J.H.A. Balwé en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 28 april 1823, ‘s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Pinkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE KOOPHANDEL, gevoerd door kapt. G.F. Jansen (opm: Carel Fredrik Jansen), lang 31 ellen 30 duimen, wijd 8 ellen 24 duimen, hol 4 ellen 25 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 70 duimen, alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat lang 110½ voeten; wijd 29 voeten; hol 15 voeten; het verdek 6 voeten.
Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.
(opm: het schip werd vermoedelijk verkocht voor de sloop)


Datum: 15 april 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 april. Op zaterdag den 12 dezer liep te Capelle aan den IJssel van de scheepstimmerwerf van de heren Hogendijk (opm: firma W. & J. Hoogendijk en Co) van stapel de stoomboot DE NEDERLANDER, bestemd om binnen kort tussen Rotterdam en Antwerpen te varen, ten einde de reiziger die overtocht gemakkelijk, spoedig en zeker te maken. Dit is de eerste stoomboot, welke in Nederland gebouwd is (opm: zie RC 030623).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij Theunis Lijkles van der Werf, te Gorredijk, is te koop een beste halfsleten Kof of Blokzijlder Jagt, met ronde luiken, lang 14 ellen 208 strepen (48 voet), en wijd 3 ellen 848 strepen (13 voet), liggende aan de werf.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 7 april binnen gekomen het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. P.G. Lofvers, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. G.W. Stuit, met ballast naar Noorwegen.
Den 9 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, het smakschip de VROUW CLASINA, kapt. J.C. Boon, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild het galjasschip de JONGE HEINRICH, kapt. J. Busch, het brikschip NORGE, kapt. S. Amon Gierten, beide met ballast op avontuur; de kofschepen de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, met schors naar Londen, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, met ballast naar Noorwegen.
Den 10 dito uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met stukgoederen naar Londen.
Den 13 uitgezeild het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charrosin, het sloepschip DIAMOND, kapt. A. Smith, beide met boter naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 april. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer van Kiel met rogge en HANNA MARIA, kapt. L.G. de Lange van Drontheim met stokvis en koper.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg 9 april. Heden is naar zee gezeild het schip de DAGERAAD, kapt. Cornelis Rickels (opm: pink, kapt. Cornelis Riekels), van deze stad naar Suriname met troepen.
Den 5 februari is in goede staat te Demerary gearriveerd het schip (opm: brik) SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 april. Van Antwerpen vertrokken de VRIENDSCHAP, kapt. N. Heeres naar Bayonne met haver; de VROUW WEBBINA (opm: VROUW WIBBINA), kapt. J.H. Kuiper, naar Lissabon met stukgoederen; GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies, naar Bristol met vlas; NIKOLAAS kapt. J.C. Beckman (opm: kotter NICOLAS ex-CHASSEUR, kapt. Jens Erichsen Beekman, thuishaven Antwerpen) naar Rio de Janeiro met stukgoederen; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal naar Liverpool; de VROUW ANNEGINA (opm: kof), kapt. H.J. Potjer op avontuur, alle met ballast; de VROUW GEZINA, kapt. B.H. Plukker naar Bayonne met haver; JOSEPHUS (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. M. Bakker, naar Liverpool; MARGARETHA HENDRIKA (opm: JUFFROUW MARGARETHA HENDRICA), kapt. C.J. van der Veer op avontuur; NEPTHUNES, kapt. Jan Luiken naar Bordeaux, le CHARLES, kapt. O.H. Arends naar Liverpool, allen met ballast; de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen naar Londen met boomschors; WILLEM OLIVIER, kapt. K.P. Faber naar Liverpool met ballast; de DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schut naar Londen met boomschors; de VROUW REINA (opm: kof), kapt. H. Koops; de TWEE GEBROEDERS, kapt. R.W. Lukens; ANNEGINA GEZINA (opm: kof TEUNEGINA GEZINA), kapt. R.P. Bossinga en JOHANNA HAZINA (opm: kof JANNA HAZINA), kapt. D.T. de Jonge, allen naar Liverpool met boomschors; de KOOPHANDEL, kapt. B. Harkema naar Londen met boomschors; de VRIENDSCHAP (opm: kof), kapt. B.H. Smit naar Bayonne met haver.


Datum: 17 april 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Het schip de VROUW KATARINA, kapt. Woldt (opm: buitenlander), van Hamburg naar Rouaan, is te Delfzijl met zware averij binnengelopen (opm: zie PGC 060623).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunnen Meester, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de wet, op dinsdag 22 april 1823, des middags te 12 ure, op de Kaai der Leuvehaven, Westzijde, nabij de Zwijnestraat, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Kaagschip, genaamd de VRIENDSCHAP, lang zeventig ellen en vijftig hondersten, wijd vier ellen en achttien hondersten, hoog een el en achtennegentig honderdsten, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als het voorschreve schip zal zijn liggende in de Leuvehaven, nabij voornoemde straat, alwaar hetzelve daags voor en op de dag der veiling door een ieder zal kunnen worden bezichtigd. Nadere onderrichting bij gemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 april. Van den 9 dezer tot heden zijn van onze rede naar zee gezeild de LIEFDE (opm: kaagschip), kapt. S. Koorn, van Amsterdam naar Duinkerken gedestineerd met wol, biezen en hoepels. Van Antwerpen zijn naar zee gezeild de OOSTERSTAR, kapt. J. Muller (opm: smak, kapt. Johan Möller), naar Londen met boomschors; SUCCES, kapt. W.W. Lange naar Bayonne met haver; de JONGE JUFFROUW ELISABETH (opm: kof, thuishaven Antwerpen, bouwjaar 1779!), kapt. W. Schipman, naar Rio de Janeiro met stukgoederen; MERKURIUS, kapt. A. Suderman naar St. Ubes (opm: Setubal) met ballast, de VROUW METTA, kapt. F. Addiks op avontuur met ballast: MEGNANIME, kapt. J. Zietzes (opm: driemaster MAGNANIME, kapt. Jean Sietzes, thuishaven Antwerpen), naar Buenos Aires met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 april. Gisteren namiddag zeilde in zee ZORG EN VLIJT, kapt. J. Bornet, naar Bergen.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee CHARLES, kapt. R. Bohn, van Aalburg. De wind N.O.
Den 13 dito. Heden zeilde in zee JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart, naar Portsmouth. De wind N.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaage, van Rostock. Heden zeilde in zee SARAH (opm: brik SARA), kapt. P. Landberg, naar Batavia, MALTHA, kapt. W. Parkin, naar Londen en UNION, kapt. R. Patterson, naar Jaco. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 9 april. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee MARIANNE, kapt. A. Thornton, naar Texel; PARAMARIBO (opm: galjoot, thuishaven Rotterdam), kapt. W. Turnbull, naar Suriname; MARGARETHA, kapt. J.J. Albers, op avontuur; KETTY, kapt. J. Ansdell, naar Hull en CHRISTINA (opm: kof), kapt. C. Klok, naar Londen. De wind O.N.O.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee LOUISA MATHILDA, kapt. C. Anderson, van Corsoer. Heden zeilde in zee JONGE WILLEM (opm: kof), kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool en JONGE ELISABETH (opm: smak), kapt. H.J. Leening, naar Hull. De wind O.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee EBENHAEZER, kapt. L. Jacobson, van Corsoer en HABET, kapt. A. Jansen, van Krageroe. Heden arriveerde uit zee SPECULATION, kapt. J. Serck, van Bergen. De wind O.N.O.
Den 12 dito. Gisteren arriveerden uit zee JUFVROUW MARTHA, kapt. W.M. Dahl, en CECILIA MARGARETHA, kapt. T. Hjelm, van Aalburg; JONGE SCHREUDER (opm: smak), kapt. C.H. Schreuder, van Cuxhaven; FERDINAND, kapt. H.F. Juncker, van Koppenhagen.
Den 13 dito: Gisteren namiddag arriveerden uit zee de TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, van Kiel, HARMA MARIA, kapt. Z.G. de Lange, van Drontheim, ANNA CATHARINA, kapt. R.T. Sonnington, van Tonderen en VROUW REYMIRA (opm: VROUW REINERA), kapt. B.J. Bondrager, van Dantzig. J. Binke is gisteren teruggekomen en heden weder in zee gezeild.


Datum: 18 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Men zal op maandag den 28 april 1823, des morgens ten tien ure, ten huize van J.C. Schmidt op het Nieuwediep, publiek presenteren te verkopen: het sterk en welbezeild sloepschip, de CORNELIA genaamd, liggende in het Nieuwediep, in het Nieuwe Kanaal, lang 12 ellen 74 duim, (44 voet Amsterdamse maat), wijd 4 ellen 273 streep, (15 voet 1 duim Amsterdamse maat), hol 2 ellen 136 streep, (7 voet 6 duim Amsterdamse maat), met deszelfs zeilen, ankers, touwen en hetgeen tot een complete inventaris behoort.


Datum: 19 april 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip CHARLOTTA, kapt. C.J. Marks (opm: brik, buitenlander, zie verder RC 280823), van Rostock naar Delfshaven, is, na voor de wal geweest en teruggeslagen te zijn, met gekraakte mast en verlies van een man te Osterrisöer binnengelopen, alwaar de lading gelost en een gedeelte van dezelve uit hoofde van beschadigdheid verkocht is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De afslag van de Scheepssloopwerf, welke op heden zaterdag 19 april 1823, des avonds acht ure, ten Huize van Jan Schrauwen, in de Societeit de Stad Parijs, te Dordrecht, ten overstaan van de notaris Cornelis van der Werff, Bzn, moest geschieden (opm: zie DC 100423), zal alsdan geen voortgang hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 april. Heden zeilde in zee de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Liverpool. De wind N.O.
Den 16 dito. Heden arriveerden uit zee FLORA, kapt. J.W. Beresford, van Londen.
De wind N.O.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee de HOOP (opm: kof), kapt. J.G. Patje, van Cette (opm: Sète). De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 14 april. Heden zeilde in zee VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelofsma (opm: L.R. Roelfsema), naar Hamburg; ARNO, kapt. J. Cooke, naar Stockton en VROUW MARGARETHA, kapt. O.K. ten Hove (opm: smak DE VROUW MAGRIETA, kapt. Otto Karels ten Hove), naar Liverpool.
Den 15 dito. Heden zeilde in zee OLIJFBOOM, kapt. M.J. Harkema, naar Londen.
De wind N.O.
Den 16 dito. Gisteren avond arriveerden uit zee ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, van Londen, en de GOEDE WENNER, kapt. M. Johansen, van Sunderhofd. Heden zeilde naar zee JONGE CORNELIS (opm: kof), kapt. C. Wapenaar, naar Hamburg; VROUW HENDRIKA (opm: kof), kapt. E.E. Hoveling, naar Bergen; TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, naar Riga, SPECULANT, kapt. C.F. Horn, naar Libau. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 16 april 1823. Het schip MARIA FRANCISCA, kapt. C. Kieviets, is gisteren avond op de Hinder in de grond gestoten; hetzelve was van Hull naar Rotterdam bestemd, en beladen met krenten. De equipagie is met de boot behouden aan de wal gekomen; het schip zal denkelijk geheel weg zijn (opm: pleit, zie DC 190423, 220423, RC 130523 en 220523). De wind W.Z.W.
Den 17 dito. E.E. Hoveling is gisteren wel in zee gekomen; de overige schepen zijn op de rede teruggekomen.
Brielle, 19 april. Uit het schip van kapt. C. Kieviets zijn gisteren avond en heden morgen enige vaten krenten aangebracht. De wind N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 18 april. Heden zeilde in zee VROUW HAASJE, kapt. G. Ouwehand, naar Colchester. De wind N.O.
Maassluis, 19 april. Gisteren zijn alhier door vissers aangebracht een vat krenten een en gedeelte der tuigagie van het verongelukte schip MARIA FRANCISCA, kapt. C. Kieviets; dat schip zit vol water.


Datum: 21 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Jansz, J.H. de Witt, C. de Grijs, J. van Nulck, J.E. Lublink en H. Doorn, makelaars, zullen op maandag den 5 mei 1823, ´s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk aan de meestbiedenden, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd de JONGE WILLEM, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. Pieter IJsbrand Jobs, lang over steven 25 ellen 70 duimen, wijd bij de eerste balk voor het groot luik op zijne uitwateringen 6 ellen 17 duimen, hol in het ruim op zijn uitwateringen 3 ellen (opm: afm. 25,70 x 6,17 x 3,00 m.), alles Nederlandse maat; (zijnde Amsterdamse maat, lang 90½ voeten, wijd 21¾ voeten, hol 10½ voeten), met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften. Breder bij de inventaris omschreven.
Nader onderricht bij gemelde makelaars, en bij de heren Coopman, de Witt en Lenaertz, op de Singel, bij de Korsjespoortsteeg.


Datum: 22 april 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Kapt. J.S. Rotgans, voerende het schip de GROOTE ZEEVAART, van Amsterdam te Genua aangekomen, meldt van daar in dato 5 april, dat hij, na in Noorwegen binnen geweest en den 9 januari weder vertrokken te zijn, den 22 op de hoogte van de Sorlings (opm: Scilly Isles) geweest en den 20 februari Gibraltar gepasseerd was. Den 4 maart Genua tot op 30 à 40 mijlen genaderd zijnde, was hij door noorder tot noordwester storm belopen en tot aan de zuidpunt van Sardinië gedreven, van waar hij door westerstorm weder naar de oostpunt van dit eiland geraakte. Het tui- en daags-anker waren van de boeg geslagen, welke eerste hij echter had behouden, doch het laatste moeten kappen. Vervolgens was hij de oostkant van de eilanden langs gezeild en den 4 april te Genua gearriveerd. Ofschoon het schip somtijds met de lijkraanbalk te water gelegen en zwaar gewerkt had, was hetzelve dicht gebleven en hij twijfelde niet of de lading zou in goede staat zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het kaagschip de VRIENDSCHAP, aangekondigd tegen heden den 22 april 1823, zal geen voortgang hebben, zijnde het schip uit de hand verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 15 april binnen gekomen de kofschepen ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, de VRIENDSCHAP (opm: kof), kapt. G.H. Haverbult, het smakschip de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.K. de Jong, alle met hout van Noorwegen; het schonerschip SARAH JANE, kapt. H. Clark, met ballast van Londen.
Den 16 dito binnen gekomen het smakschip GESINA CHARLOTTE (opm: GEZINA CHARLOTTA), kapt. G. van Veen, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. Jan H. Kappen, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, alle met ballast op avontuur.
Den 18 dito binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen. Uitgezeild het kofschip CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, met ballast naar Noorwegen.
Den 20 dito uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. Wm. Bayes, SARAH JANE, kapt. H. Clark, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht, sterk en welbetimmerde Schuit, lang over steven 14 ellen 504 strepen (49 voet), wijd en hol naar advenant, met zeil en treil, enz; alles zoals bij de eigenaar Sijbe Dirks Baars, te Hindelopen, is bevaren, bij wien ook de condities zijn te vernemen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 22 april. Heden middag is van deze haven naar St. Petersburg gezeild het kofschip NEPTHUNUS, kapt. Cornelis van der Mussele, met een lading meekrap.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 21 april. Aan deze stad is gearriveerd het schip de VROUW MARGARETHA, kapt. M. Höchreuter van Flensburg met zaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. Gisteren en heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de COMMERCIE, kapt. H.A. de Vries met boomschors naar Londen, de DRIE VRIENDEN (opm: kof), kapt. H.G. Haverbult naar Liverpool met ballast, CHARLOTTE, kapt. J. Boman en de GOEDE WELVAART (opm: kof), kapt. J.J. Vos beiden naar St. Ubes (opm: Setubal) met ballast, GEZINA JOHANNA (opm: smak), kapt. J.R. Sap naar Bayonne en de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Cornelis op avontuur, beiden met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 17 april. Door tegenwind is heden als bijlegger alhier ter rede gekomen het Engels brikschip the MARGREET, kapt. Wren, van Dartmouth naar Hamburg gedestineerd met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JOHANNA WILHELMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), kapt. D. Mooijekind, van Londen. J.B. Goossen is van de rede op de haven gekomen.
Heden arriveerde uit zee ONVERWACHT (opm: kof ONVERWAGT), kapt. J.E. Gust, van Liverpool.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW MARGARETHA (opm: hoeker), kapt. A. de Zeeuw, van Lissabon, HENRIETTE, kapt. F. Kumfs, van Londen en ELISABETH CORNELIA (opm: hoeker ELISABETH EN CORNELIA), kapt. J. Parlevliet, van Liverpool. De wind N.W.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JONGE JAN SCHOON (opm: Hannoverse vlag), kapt. M.J. Schoon, en HENDRIKA, kapt. H.E. Martens, beide van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 18 april. Heden arriveerde uit zee VERWISSELING (opm: hoeker), kapt. A. Schaaff, van Lissabon; STEPHANIE, kapt. L.D.A. Stenberg, van St. Malo; DUNDEE PACKET, kapt. B. Small, van Dundee; ALICE, kapt. W. Angel en ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. Rooderkerk, beide van Liverpool. Laatstgemelde heeft den 15 dezer bij Wight in goede staat gepraaid het schip met de nommervlag 109, kapt. P. Landberg (opm: brik SARA), aan boord van hetzelve was alles wel. De wind W.
Den 19 dito. Uit het schip van kapt. C. Kievits (opm: zie DC 190423) zijn gisteren avond en heden morgen enige vaten krenten aangebracht. De wind N.W.


Datum: 23 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Te Cowes is den 17 april aangekomen het schip TEXEL, kapt. Hill, van Havanna, lek en onderweg genoodzaakt 100 kisten suiker over boord te werpen. Men denkt, dat het schip zal moeten lossen, vermits men het met beide pompen niet droog kon houden.


Datum: 24 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

De Nederlandse brik ROSETTE, kapt. J.C. Ludders, den 22 februari van Guayanilla op Porto Rico vertrokken zijnde, werd den 23 dito door een Spaanse kaper genomen en den 25 te Mayaguas (opm: bedoeld wordt: Mayagüez) op Porto Rico opgebracht. Men heeft de kapitein enige dagen als prisonnier (opm: gevangene) behandeld, zodat hij met niemand konde spreken, doch daarna vrijdom gegeven om aan land te gaan. Hij heeft tegen de kaper geprotesteerd voor alle schade, onkosten, enz, hem hierdoor aangedaan. (opm: het schip kwam weer in bezit van de eigenaars)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst en J. Corver, makelaars, zullen op maandag den 5 mei 1823, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig N.Z. Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extra ordinair, welbezeild Brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DEN AMSTEL (opm: ex AMAZOON), laatst gevoerd door kapt. H. Zoetlief, lang 27 ellen, wijd 7 ellen 20 duimen, hol 3 ellen 40 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 45 duimen, alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat lang 95 voeten, wijd 25¼ voeten, hol 12 voeten, het verdek 5 voeten. Breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Bericht bij bovengenoemde makelaars en bij Jan Corver & Co. (opm: het schip werd in 1824 in Hamburg verkocht)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag den 5 mei 1823, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig N.Z. Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extra ordinair, welbezeild Smakschip, genaamd WILLEM ANTHONY (opm: ex JONGE JAN), gevoerd door kapt. B.J. d’Arnaud, lang 20 ellen 20 duimen, wijd 4 ellen 65 duimen, hol 2 ellen 12 duimen, alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat lang 71 voeten wijd 16¼ voeten, hol 7½ voeten. Breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Bericht bij bovengenoemde makelaar en bij Jan Corver & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping. De Notaris van Es, residerend te ’s Gravendeel, is voornemens op woensdag 30 april 1823, des voormiddags ten 10 ure, te ’s Gravendeel, ten huize van Pieter Vervoorn, publiek te veilen en onmiddellijk daarna, bij afslag, finaal te verkopen: Een hechte, sterke, welonderhouden en overdekte half schafts spriet Hengstschuit, met deszelfs staande en lopend want, zeilen, ankers, touwen en verdere daarbij behorende goederen, volgens de inventaris, liggende aan het Hoofd te ’s Gravendeel.
Voorts nog: drie scheepsankers; twee kabels, waarvan een zo goed als nieuw; 400 takkebossen, en een partij heinpalen.
Zullende daags voor en op de dag der verkoop ter bezichtiging liggen op het Hoofd te ’s Gravendeel. En zijnde inmiddels nader onderrichting te bekomen ten kantore van voornoemde notaris van Es.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip (opm: kof) de VROUW PETRONELLA, kapt. M. Muller, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 april. Volgens brief van kapt. Corn. Riekels, voerende het schip (opm: pink) de DAGERAAD, den 9 dezer van deze stad naar Suriname vertrokken, was hij, den 11 dito in de namiddag, in goede staat zeilende in het Kanaal, op de hoogte van Plymouth, met een zeer voordelige wind; zijnde alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 april. Den 16 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HENRIETTE, kapt. G.C. Kraemer naar de Oostzee met ballast, de DRIE GEZUSTERS, kapt. H. Tjepkes naar Hamburg met stukgoederen.
Den 16 dezer is van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken CHINA, kapt. H. Putnam van de Havanna met koffij en suiker.
Voorts zijn van den 16 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen JOSEPH AND ANN, kapt. W. Minter met suiker en koffij en de ZEEWOLF (opm: galjoot, thuishaven Oostende), kapt. A. Schreyenberg met stukgoederen, beide van Londen; de HOOP (opm: hoeker), kapt. H. van der Kolff, van Nantes met suiker; de JONGE JOESEPHA (opm: kof JONGE JOSEPHA, thuishaven Antwerpen), kapt. P. Sparboom met klipzout, de JUFVROUW TITSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling met klipzout en stukgoederen, THÉODORE, kapt. S.P. Martin met klipzout en tabak en JOHANNA MARIA (opm: JOANNA MARIA, thuishaven Oostende), kapt. L. Simons met klipzout en katoen, alle vier van Liverpool; la MARIE JOSEPHINE, kapt. S. de Boer (opm: schoener, thuishaven Antwerpen, kapt. Sent de Best), van Messina met fruit; VESTA (opm: brik), kapt. J.S. Keyser van Marseille met fruit; ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt. H. Smit van Londen met stukgoederen; AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer van Liverpool met klipzout en katoen; de ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J.D. van der Gouwe met brandewijn en wijn en COURIER, kapt. N. Lauwerins met wijn beide van Cette (opm: Sète).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Klein, van Londen; ST. NICOLAY, kapt. J.H. Putman, van Penzenau (opm: mogelijk Pienzenau); JONGE HIJLKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), kapt. W. Willems, van Cette (opm: Sète) en FORTUNA (opm: hoeker), kapt. A. Kouwenhoven, van Malaga; de laatste ligt in quarantaine op de rede. De wind Z.W.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee GEORGE, kapt. M.M. Pot Jr. en VROUW ADRIANA JACOBA (opm: kof ADRIANA JACOBA), kapt. J.C. Reus, beide van Cette; BRUTUS, kapt. G.F. Blunt, van Petersburg in Virginiën; VROUW MARTHA, kapt. M.J. Cornel, van Cette, laatst van Londen ligt in quarantaine; JONGE WILLEM, kapt. L. Sijbes, van Bordeaux; VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. M. Muller en QUEBEC, kapt. W. Julian, beide van Londen.
Heden zeilde in zee de HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon. De wind Z.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 april. Heden zeilde in zee DOROTHEA SOPHIA, kapt. H. Wichman, naar Nyborg. De wind W.Z.W.
Den 22 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parlevliet, van Newcastle. Heden zeilde naar zee de HOOP, kapt. P. van Rijn, naar Gibraltar; JONGE CORNELIS (opm: kof), kapt. C. Wapenaar, naar Hamburg; SPECULANT, kapt. C.F. Horn, naar Libau (opm: Liepaja); TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, naar Riga en FORTUNA, kapt. J. Paassche, naar Bergen; LAURINA MATHILDA, kapt. C. Anderson en EBENEZER, kapt. T. Jacobsen, naar Corsoer.
Brielle, 22 april. Van het schip van kapt. C. Kieviets (opm: MARIA FRANCISCA, zie DC 190423) is gisteren weder een gedeelte van de lading door vissers alhier aangebracht. De wind O.


Datum: 25 april 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Allen welke iets verschuldigd zijn aan, of te pretenderen hebben, van de boedel, nagelaten door wijlen George Mackeno Jr, in leven kapitein van het schip CORNELIA, en overleden den 17 november 1822, worden verzocht zich vóór de eerste juli dezes jaars bij een van de ondergetekenden te vervoegen.
Amsterdam, den 24 april 1823 Pieter Huidekoper, H.R.O. Smeengh,
executeuren testamentair


Datum: 26 april 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 22 april. Heden middag is van deze haven naar Petersburg gezeild het kofschip NEPTHUNUS, kapt. Cornelis van der Mussele, met een lading meekrap.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 april. Heden zeilde in zee VROUW LUNEGINA, kapt. J.B. Goosen, naar Liverpool. A. Kouwenhoven en M.J. Cornel zijn uit quarantaine ontslagen. De wind O.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee AURORA, kapt. J.N. Stein, de ZWAAN, kapt. C.B. Kraff, HANNA MARIA, kapt. F. Lussen en FELIX, kapt. H.F. Rieper, alle van Aalburg. Het schip ARINUS MARINUS, kapt. Haan (opm: fregat, kapt. J. Hahn), van Batavia naar Rotterdam bestemd, ligt met de loods aan boord voor de wal. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 23 april. J. Serck, J. Paassche, L. Jacobson C. Anderson en C. Frantzen zijn gisteren wel in zee gekomen; de overige schepen zijn terug en in de put ten anker gekomen en heden van daar in zee gezeild. Heden zeilde in zee BOLETTA CATHARINA, kapt. A.A. Jansen en CAROLINE, kapt. F. Kroon, beide naar Aalburg; PARADIJS, kapt. J.W. Poel, naar de Oostzee; ANNA MARIA, kapt. L.G. Langen, naar Drontheim; FLORA, kapt. W. Beresford, GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, en MARTINA ALETTA (opm: galjoot), kapt. J.G. Hoetjer, alle naar Londen. De wind O.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ELLEN CATHARINA, kapt. H.A. Boije, van Corsoer en MARIA, kapt. D. Holtz, van Rostock. Heden arriveerde uit zee VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Egeroe. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 23 april. Gisteren zijn alhier nog enige vaten krenten uit het bevorens gemeld gestrande schip (opm: pleit MARIA FRANCISCA) aangebracht. Een binnenkomend schip ligt in de put ten anker. De wind O.
Den 24 dito. Volgens bericht van een schipper van een vishoeker heeft hij den 15 dezer, op de hoogte van 50º20’ noorderbreedte, in goede staat gepraaid het schip CATHARINA, kapt. Scheff, van Bremen. De wind N.O.


Datum: 29 april 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Kapt. M.J. Cornel, met het schip de VROUW HERMINA, van Cette, te Helvoet aangekomen, bericht, dat hij op de noorderbreedte van 48 gr. 5 min. en 8 gr. 15 min. lengte west van Greenwich, den 13 april in goede staat gepraaid heeft het schip (opm: fregat) DE VROUW CORNELIA, kapt. Daniel Steenveldt, komende van Amsterdam en bestemd naar Suriname; zijnde toen vijf dagen in zee geweest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluys, A. Roos en A.A. van der Crab, makelaars, zullen op maandag den 5 mei des avonds te 6 uren, te Amstersam in het voormalig Nieuwezijds Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk verkopen:
- Het Brikschips-hol, genaamd GUDULA (opm: ex AURORA; vermoedelijk verkocht voor de sloop).
- Het onderste gedeelte van het fregatschips-hol genaamd MICHAËL (opm: vermoedelijk buitenlander).
- Een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, kanonnen, patentglazen, boten, sloepen, enz.
Breder bij notitie en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 21 april binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met ballast van Londen; de kofschepen VRIESLANDS WELVAREN (opm: kof VRIESLANDS WELVAART), kapt. F.D. van Veen, NEPTHUNUS, kapt. W.M. Kramer, beide met zout van Liverpool; het smakschip VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Smith, met hout van Noorwegen.
Den 23 dito binnen gekomen het schonerschip ELISABETH, kapt. Wm. Mather, met ballast van Londen; het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. L.K. Tiktak, de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dk. C. de Groot, CASTOR, kapt. S.H. Hooghout, alle met hout van Noorwegen. Uitgezeild het smakschip VIJF GEZUSTERS, kapt. P.K. de Jong, met ballast naar Noorwegen.
Den 24 dito binnen gekomen het smakschip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met stukgoederen van Hamburg. Uitgezeild de smakschepen CLASINA, kapt. Jan C. Boon (opm: VROUW KLAZINA, kapt. Jan Cornelis Boon), GESINA, kapt. G. van Veen (opm: GEZINA CHARLOTTA, kapt. Gerardus van Veen), beide met ballast op avontuur.
Den 25 dito binnen gekomen het pinkschip AURORA, kapt. Soren Berg, de smakschepen DAGERAAD, kapt. Jan A. Smit, de VROUW MARGARETHA (opm: VROUW LAMMEGINA), kapt. O.P. Smit, het kofschip de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, alle met hout van Noorwegen.
Den 26 dito uitgezeild de kofschepen ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 27 dito uitgezeild de schonerschepen ELISABETH, kapt. Wm. Mather, HOPE, kapt. Enos Page, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij executie van een Tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, voerende 36 lasten, met zeil en treil, staand en lopend want, boot, ankers, touwen, haken en bomen, en verdere aanhorigheden, thans liggende aan de Heerenwal onder Nijehaske, gearresteerd ten laste van schipper Karst Tjeerds van der Meer aldaar, en ter requisitie van Elizabeth Aters de Vrieze, weduwe van Jelte Siebes Overdiep, negotiance (opm: négociante, handelaarster), wonende te Heerenveen, zo voor zich als in kwaliteit, bij proces verbaal van den 10 maart 1823, door de deurwaarder A. Rorn, ten einde betaling te komen ener som van drie duizend negen honderd zes en zeventig gulden (onder korting van vier honderd guldens daarop afbetaald) met daarboven de verschenen intressen; zijnde het montant (opm: bedrag) der acte van transport van gemelde schip, van den negenden juli 1816, en daarop gegeven cessie van den 16 november daaraanvolgende, beide gepasseerd voor de notaris W.B. Kool van Heerens, en getuigen, te Heerenveen; zijnde de arrestanten gedomicilieerd ten huize van Mr. Arent Brouwer, advocaat te Heerenveen, alsmede ten huize van Jan Sieberens van der Schaar, barbier, wonende op de Heerenwal onder Nijehaske, terwijl zij tot procureur in dit arrest hebben geconstitueerd de heer Frans Annes Jongstra, wonende te Heerenveen.
Op woensdag den 7 mei 1823, des middags ten twaalf ure, zal, voor Mr. U.A. Evertsz, rechter commissaris in dezen, in het lokaal der rechtbank van eersten aanleg te Heerenveen, na publicatie der memorie van lasten, tot de eerste opbieding geprocedeerd worden, boven het bod van de arrestanten, tot welk zij stellen een som van NLG 300.
F.A. Jongstra, Procureur

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen FORTUNA, kapt. T. Bradhering, van Rostock en de VROUW ALIDA (opm: tjalk), kapt. H.R. Roelfsema, van Kiel, beide met rogge.


Datum: 01 mei 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het schip EMANUEL, kapt. J. Bolleren, met hout van Soen naar Amsterdam, is, na verscheidene malen gestoten te hebben, lek geworden en zit op de hoogte van het Vriesche Vlaak vol water.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip (opm: smak) de VROUW JANNA, kapt. W.B. Bossien, van Kiel, met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 april. Gisteren en heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de stoomboot the KINGSTON, kapt. J. Hasselwood, naar Hull, met passagiers; alsmede de schepen ESTHER, kapt. John le Fèvre, naar Jersey, met tarwe. en de JUFFROUW MEES (opm: kof), kapt. G.L. Doornbos, naar Liverpool, ballast.


Datum: 02 mei 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Steenbeek, te Jorwerd, presenteert op Woensdag den 14 mei 1823, des namiddag ten 5 ure, ten huize van de wed. Gerrit P. Schaafsma, kasteleinse te Beers, publiek te verkopen: de gerechte helft in het Veerschip, varende van Beers op Leeuwarden et vice versa.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. De Boer, te Dronrijp, zal op maandag 12 mei eerstkomende, des morgens ten 11 ure, ten sterfhuize van Pieter Reinders Boersma, te Menaldum, publiek bij boelgoed en gereed geld, aan den meestbiedende te verkopen: een Kofscheepje, lang over steven 9 ellen 8 duimen 8 strepen, wijd 2 ellen 5 palmen 5 duimen 6 strepen (opm: afm. 9,88 x 2,556 m.), en hol na advenant, met zeil en treil, haken en bomen en verder toe, aan en bijbehoren.


Datum: 03 mei 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee CONCORDIA, kapt. H.H. Lucht, van Arendsdahl; ZES GEBROEDERS, kapt. P.H. Erichsen, van Horsens; STAD WISMAR, kapt. D. Bruhns, van Wismar; ELISE, kapt. P.H. Stokkebye, uit Denemarken; ELISA, kapt. P.M. Holm, van Aalburg; JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien en FORTUNA, kapt. T. Bradhering, beide van Rostock. De wind N.W.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ARINUS MARINUS, kapt. J. Haan (opm: fregat, kapt. J. Hahn), en PIONER, kapt. D. Niel, beide van Batavia, de laatste als bijlegger op order; MOZES, kapt. J. Falck, van Drammen; NORDSTERN, kapt. H. Nieman en HENRIETTE CHARLOTTE, kapt. P. Brus, beide van Wismar.
Heden arriveerde uit zee POMONA, kapt. C. Pijbus, van Newcastle; en zeilden in zee GOOD AGREEMENT, kapt. T. Hempseed, naar Hull; SUSAN, kapt. J. Barret, naar Havannah; EDINA, kapt. T. Henry, naar Leith; BRUNSWICH, kapt. T. Bevan, naar Baltimore, en kapitein Hammond met de brieven van heden, naar Harwich. De wind O.
Den 27 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee HENRY CLAY, kapt. J. Parker, naar Baltimore, en CHARLES, kapt. T. Guilbert, naar Havre. Heden zeilde in zee KATWIJK (opm: brik), kapt. J. van Duijn, naar Batavia. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee RESOLUTION, kapt. E. Stokkebye, van Horsens; KONING DAVID, kapt. P.P. Anderson, van Ribe; ATTENHUNDRE, kapt. N. Hermansen, van Nijborg; PEGASUS, kapt. O. Rasmussen, van Bandholm; TWENDE SOSTERN, kapt. A.H. Pietersen, van Corsoer; BRIGITTA CATHARINA, kapt. C.F. Jensen, van Kerteminde en de VROUW HENDRIKA, kapt. G.G. Bakker (opm: kof VROUW HINDERICA), van Aalburg. De wind N.W.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee TWEE GEBROEDERS, kapt. J.M. Brandt, van Assens; TWENDE SOSTREN, kapt. J. Madsen, van Stege; MARGINA (opm: smak) kapt. P.H. Mulder, van Oudsoen en EBENEZER, kapt. J.H. Boije, van Nykøbing.
Heden zeilden in zee CONJONTORE, kapt. P. Larsen, en CECILIA MARGARETHA, kapt. T. Hjelm, beide naar Aalborg; ANNA CATHARINA, kapt. P.T. Saincher, en GOOD WENNER, kapt. M. Johansen, beide naar Tonderen (opm: Tønder); VROUW MARGINA, kapt. J.B. Bakker, naar Cherbourg; JUFVROUW MARIA, kapt. W.M. Dahl, naar Aarhus; FIRE SOSTREN, kapt. J.P. Bager, naar Horsens; VRIENDSCHAP (opm: kof), kapt. H.W. Poel, naar Bergen; LIEFDE (opm: kof), kapt. D.J. Pik, naar Liverpool; TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, naar de Oostzee; DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Schwitters, naar Lorient; HABET, kapt. A. Jahnsen, naar Krajeroe (opm: Kragerø); ANNA, kapt. F. Schulke, naar Dublin, en VROUW ALIDA, kapt. P.E. Vos, naar Windau (opm: Ventspils). De wind O.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW ALIDA, kapt. H.R. Rassuna, van Kiel; MARIA CHRISTINA, kapt. H.C. Tepsen, van Callundborg; CATHARINA MARIA, kapt. H.A.Hansen en TWENDE BRODRE, kapt. J. Hermansen, beide van Bandholm.
Heden zeilden in zee THREE SISTERS, kapt. W. Frost en EARL OF CLANCARTY, kapt. J. Mowle, beide naar Londen. De wind N.O.


Datum: 06 mei 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 mei. Het schip DE JONGE LELIJ, kapt. B. Koster, met tarwe van Bremen naar Amsterdam, is, volgens brief van Harlingen van den 29 april, in het Amelander Noorder Zeegat verongelukt. Het volk is met een boot aan land gekomen, doch het schip en de lading zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Aangaande het schip MINERVA, kapt. P. Schackel, van Amsterdam naar Havana, wordt in een brief van den 14 maart van Havana gemeld: Volgens onderscheiden geruchten, sedert enige dagen hier in omloop, is de MINERVA, kapt. P. Schackel, de Nederlandse brik, die circa dertig mijlen boven Matanzas door zeerovers genomen is. Men zou het schip aldaar in een bocht gebracht en vervolgens de masten en het touwwerk gekapt hebben, om het voor kruisers, die mochten passeren, te verbergen. Of de equipage in het leven, of bij de rovers gebleven of wel ergens aan land gezet is, is nog niet bekend (opm: zie AC 080523; kapt. Schackel voerde vanaf oktober 1823 de brik COURIER).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: de gerechte helft van het geoctroijeerde Beurtschip, varende in de beurt van Leeuwarden op Gorredijk vice versa; nader onderricht bij G. van der Meer, op Haakmaburen, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een best Schuitschip, met deszelfs toebehoren, lang 14 ellen 8 palmen 3 duimen (50 voet), hol en wijd na rato, liggende bij de kalkovens te Drachten; aldaar te bevragen bij P.K. Pel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 28 april binnen gekomen het sloepschip DIAMOND, kapt. A. Smit, het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charrosin, beide met ballast van Londen; de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. G.W. Smit, met hout van Noorwegen, de WAAKZAAMHEID (opm: kof), kapt. H.S. Hofhuis, met zout van Liverpool.
Den 2 mei binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. Wm. Bayes, met ballast van Londen. Uitgezeild de kofschepen de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, EENDRACHT, kapt. E.M. de Jong, de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dk. Clazen de Groot, CASTOR, kapt. S.H. Hooghout, VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Smith, alle met ballast op avontuur.
Den 3 dito uitgezeild het pinkschip AURORA, kapt. Soren Berg, met ballast naar Noorwegen; het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met stukgoederen naar Londen.
Den 4 dito uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, VICTORY, kapt. Robert Cubith, VIOLET, kapt. D. Charrosin, alle drie met boter naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brussel, 1 mei. Onder dagtekening van den 27 april l.l. is van hier door het Gouvernement aan de Kamers van Koophandel een officiële mededeling gericht, welker inhoud hoofdzakelijk aldus luidt:
Om de drie weken, te beginnen met den 10 mei aanstaande, zal zich op de rede van Duins (opm: The Downs) een van Zijner Majesteits fregatten of vaartuigen van oorlog bevinden, bestemd om de Nederlandse schepen, die zich daar mochten verzameld hebben en een bijzondere bescherming verlangen mochten, naar de noordelijke en westelijke havens van Frankrijk en Spanje en tot aan Gibraltar te geleiden.
Op gelijke wijze zal konvooi worden verleend, naar de Hoofden (opm: Nauw van Calais) en de Noordzee terug, aan alle koopvaarders, die zich uit de Middellandse Zee naar Gibraltar mochten hebben begeven, hetzij alleen, hetzij onder geleide van één der schepen van het eskader van de schout bij nacht Ruijsch. Alle kommanderende officieren zullen voorts de last hebben, om een wakend oog te houden op de kapers der oorlogvoerende mogendheden, en om steeds hulp en bescherming te geven aan alle schepen onder Nederlandse vlag, ofschoon zich niet onder geleide bevindende; zullende dan ook de tot deze dienst bestemde oorlogsschepen op de vastgestelde tijden vertrekken, hetzij zich koopvaarders tot konvooi hebben aangemeld of niet, zodat in allen geval de meest bezochte vaarwaters gedurig zullen worden bekruist.
Eindelijk is nog door de koning bevolen, dat geen geleide zal worden verleend aan schepen, die geheel of gedeeltelijk mochten zijn beladen met oorlogsbehoeften of andere goederen, welke door de oorlogvoerende staten als contrabande beschouwd worden, en dat een kommanderend officier, welke een haven, werwaarts de door hem geconvoijeerd wordende schepen bestemd zijn, geblokkeerd vinden mocht, de schippers aan zal raden, om zich naar een der naastbij gelegene en niet geblokkeerde havens te begeven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 april. Van den 19 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen COURIER, kapt. N. Lauwerins, van Cette (opm: Sète), met wijn en brandewijn; the FAME, kapt. N. Joholn, van New Orleans, met katoen; the UNION, kapt. N.F. Carder, van Plymouth, met verwhout; l’ AIMABLE PAULINE (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. L.J. Luijtjens, van Rio Janeiro; NEPTHUNUS, kapt. J. Bradenahl, van London; PROVIDENTIA, kapt. J.C. Nieswagen, van Bordeaux, en de JONGE FREDERIK, kapt. B. de Jonge, van Triëst, alle vier met stukgoederen; HEART OF OAK, kapt. Th. Jores, van Liverpool, met suiker en koffij; the FACTOR, kapt. W.W. Sheed van Philadelphia, met koffij en suiker.
Den 26 dito. Den 24 dezer is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken DELEGATE, kapt. R. York, van New York, met koffij en suiker.
Vlissingen. Van den 22 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen ZELDEN RUST (opm: kof ZELDENRUST), kapt. G.A. Jonkhoff, van Liverpool, met huiden en klipzout; the BLOSSOM, kapt. P. Falia, van Guernsey, met koffij en klipzout; HARRIET, kapt. M. Ericksen, van Rio Janeiro, met koffij; the FRIENDS, kapt. D. Lewis, van Liverpool, en MARIA, kapt. J. Meffot, van Batavia, beide met suiker en koffij; the FOX, kapt. D. Elwell Jr, van Manilla, met suiker; MINERVA, kapt. D.G. Robijns, van Dublin, met stukgoederen; LOUISA (opm: kof), kapt. D. Guijt, van Jersey, met koffij.
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW MARGARETHA, kapt. D.J. Oortjes, naar Bayonne, met haver, CLARISSA, kapt. J.A. Piper, naar St. Ubes, met ballast; JULIA, kapt. Z.K. Schut en INDUSTRIE (opm: kof), kapt. P. de Best, beide naar Bayonne, met haver; HARMONY, kapt. G. Griffith, naar Londen, met vlas; de ONDERNEMING (opm: smak), kapt. H.F. Klie, naar Hull, met beenderen; de MORGENSTER (opm: kof MORGEN STER[RE], thuishaven Boom), kapt. H.F. Veen, naar Liverpool, met ballast; REBECCA, kapt. J. Bant, naar Londen, met boekweit; DE HOOP, kapt. J. Lorentzen, naar Bayonne, met haver; FREDERIKA, kapt. J.J. Seeger, naar de Oostzee, met ballast; THETFORD, kapt. W. Rickaby, naar Hull, met vlas; NEPTUNES (opm: galjoot NEPTHUNUS), kapt. E.J. Dik naar Liverpool, met ballast; BATE, kapt. H.C. Schut, naar Petersburg, met stukgoederen; de LIEFDE, kapt. H. Fokker, naar Petersburg, met suiker en laken, de VROUW ANTIE, kapt. O.G. Smit (opm: tjalk VROUW ANTJE, kapt. Obbe Geuchies Stuit), naar Hamburg, met stukgoederen; the CERES, kapt. E, Fannel, naar St. Ubes; MARTHA, kapt. S. Lewis, op avontuur, en PROGRES, kapt. J. Holf, naar Engeland; alle drie met ballast.
(opm: op de reis van DE HOOP, kapt. J.C. Lorentzen, naar Bayonne, of gedurende de terugreis, liep het schip te Brest binnen waar het werd afgekeurd en voor de sloop verkocht; bron: geretourneerde zeebrief)
Den 29 dito. Van den 27 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MERCURIUS (opm: brik MERCUUR, thuishaven Antwerpen), kapt. J.F.P. Smit, naar Rio Janeiro, met stukgoederen; ’s LANDS WELVAREN, kapt. K. Storm, naar St. Ubes, met ballast, de GOEDE HOOP, kapt. T. Mooy, naar London, met boomschors; LORD GAMBIER, kapt. P. Bishop, naar Guernsey, met tarwe.
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen the ROVER, kapt. F. Cobb, van Cowes, met koffie; de JONGE CORNELIA (opm: smak), kapt. A.H. Oortjes, van Hull; BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), kapt. O.A. Wilman, van London en de Engelse stoomboot the KINGSTON, kapt. J. Hasselwood, van Hull, alle drie met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ATLAS, kapt. E. Kraijse, van Memel en kapt. Bridge, met de brieven van den 23 dezer, van Harwich. Het schip PIONIER, kapt. D. Niel, is naar boven opgezeild. De wind Z.O.
Den 29 dito. Heden arriveerden uit zee MARGARETH WRIGHT, kapt. E. Chamberlain, van Norfolk, en kapt. Knocquer, met de brieven van den 26 dezer, van Harwich. De wind N.
Den 30 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee MARIA AGNIETA (opm: brik), kapt. P. Rijnbende, van Suriname en DRIE GEBROEDERS, kapt. H.P. Kroman, van Bandholm. Heden zeilde in zee kapt. Bridge, met de brieven van heden, naar Harwich. De wind N.N.O.
1 mei. Heden zeilden naar zee ROBERT, kapt. T. Somson, naar Leith, en BLUCHER, kapt. J. Saegett, naar Osterrisoer. De wind W.
Den 2 dito. Van de gisteren naar zee gezeilde schepen is kapt. J. Saegett weder teruggekomen. Heden arriveerde uit zee kapt. Moon, met de brieven van 30 april, van Harwich. De wind W.
Den 3 dito. Heden zeilden in zee CONCORDIA, kapt. H. Bos, naar Batavia; CORNELIA SOPHIA, kapt. S.L. Stellingwerf, naar Havannah; BETSEY, kapt. D. Cameron, naar Suriname; AGNES, kapt. J. Stuart, naar Londen; VROUW ELISABETH, kapt. O.T. Meeuwes (opm: Okke Freriks Meeuwes), op avontuur, en kapt. Moon met de brieven van den 3 dezer, naar Harwich. De wind N.N.O.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee PRINCE OF ORANGE, kapt. J. Blake, van Londen en NEPTHUNUS, kapt. J.C. Ahrens, van Wismar. Heden zeilden in zee PULTENEY, kapt. N. Priaux, naar Guernsey, en CHARLES, kapt. R. Bohn, naar Bordeaux. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 28 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW JANNA, kapt. W.B. Bossen (opm: smak, kapt. Wolter Berends Bossien), van Kiel; DRENTSCH WELVAART (opm: DRENTSCH WELVAREN), kapt. J.B. Mulder, van Droback en the WAY, kapt. J. Bennet, van Jersey.
Heden zeilde in zee JAMES, kapt. W. Holmes, naar Boston. De wind omlopende.
De 29 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee VROUW ALBERTINA (opm: DE VROUW ALBERDINA), kapt. D.A. Wilkens, van Naskov; ROTTERDAM PACKET, kapt. A.M. Donald, van Aberdeen; FORSIGST, kapt. J.P. Andressen, van Rippen; KETTY, kapt. J. Ansdell, van Hull; SCOTIA, kapt. W. Wylie, van Londen; VROUW ARENDJE (opm: smak), kapt. A. de Jong, van Rouaan en FORTUIN (opm: sloep FORTUYN), kapt. H. Berkel, van Havre.
Den 30 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee SPECULATE, kapt. P.H. Puijster (opm: P.H. Puister), van Sonderberg en PROVIDENCE, kapt. G. Sleu, van Leith. Heden zeilde in zee VROUW MARGARETHA (opm: hoeker), kapt. A. de Zeeuw, naar Lissabon. De wind N.N.O.
Den 1 mei. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee EARL OF BATHURST, kapt. T.T. Gibbs, van London en FOUR SISTERS, kapt. B. Suing, van Sunderland.
Heden zeilden in zee RESOLUTION, kapt. E. Stokkebye en 6 BRODRE, kapt. F.H. Erichsen, beide naar Horsens. De wind W.N.W.
Den 3 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee VROUW ANNA, kapt. H. Jansen, van Eckerville en SCHLUGER, kapt. J.C. Kroon, van Wolgast. Heden zeilden in zee TWO BROTHERS, kapt. R. Wright, naar Yarmouth; VROUW AKKE (opm: kof JUFFROUW AKKE), kapt. M. Jeltes, naar Liverpool; JONGE GERRIT (opm: bom), kapt. F. Plokker, naar Newcastle; JANET, kapt. J. Scotland, naar Stockton; PRINCESS OF WALES, kapt. J. Perry, naar Londen, en ANNA MARY, kapt. R. Wriglesworth, naar Hull. De wind N.N.O.
Den 4 dito. Gisteren avond zeilden in zee ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, naar Londen en YORK PACKET, kapt. F. Hall, naar Hull. Heden zeilden naar zee CATHARINA, kapt. J. Sword en DE DEUGD, kapt. J.P. Fieling, beide naar de Oostzee; DE ONDERNEMING, kapt. J. Roderkerk en ISIS, kapt. G.F. Flindt, beide naar Liverpool; ST. FELIX, kapt. H.P. Pipe, naar Bordeaux en CAROLINE, kapt. L. Soupat, naar Havre. De wind N.O.


Datum: 08 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Het schip the CERES, kapt. Brairhwaite, van New Orleans naar Liverpool, is te Nassau binnen gelopen, hebbende aan boord de equipage van het Nederlandse schip MINERVA, kapt. P. Schackel, hetwelk door zeerovers genomen is (opm: zie RC 060523)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Hendrik Willem Wachter, makelaar te Rotterdam, als lasthebbende van de heer agent van Lloyd’s, is van mening, ten overstaan van dezelve, met de makelaars J.G. Harmans, G. Rademaker, G. Duuring, D.H. Joosten, P. Outmans, E. Matthes, Ph.W. Halberstadt, G.J. Zompoll, J.C. Mijnssen, J. van Binsbergen, H.J.W. Neinhaus en J.J. Verhoeff, in tegenwoordigheid van de heer griffier van de Rechtbank van Koophandel, na gedane aangifte conform de wet, op dinsdag den 13 mei 1823, des voormiddags ten 11 ure, in het Notarishuis op de Geldersche Kade publiek te verkopen om contant geld: 86 fusten krenten, allen vers door zeewater beschadigd, geborgen uit het bij het binnenkomen van de Maas gestrande en verongelukte schip MARIA FRANCINA, gevoerd geweest door kapt. C. Kieviets (opm: zie o.a. DC 190423), laatst van Grimsby hetwaarts gedestineerd, en dat bij kavelingen zo als die zijn liggende in een pakhuis op de Nieuwe Haven Nz. M.246, alwaar dezelve daags vóór en op de dag van de verkoop voor een ieder te zien zullen zijn. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 mei. Heden zeilden in zee DRIE KINDEREN (opm: hoeker), kapt. C. van der Kolff, naar Genua en ONVERWACHT (opm: kof ONVERWAGT), kapt. J.E. Gust, naar Liverpool, en arriveerde uit zee DIANA, kapt. J.H. Kassen, van Aalborg. De wind Z.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 5 mei. Heden zeilden in zee JOHANNA WILHELMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), kapt. D. Mooijekind, naar Londen; VROUW JELTINA, kapt. E.O. de Vreede, naar Hamburg; EENIGHEID, kapt. H.F. Hansen, naar Koppenhagen; CATHARINA MARIA, kapt. H.A. Hansen, naar Bandholm; VIGILANTIE, kapt. J. Duindam (opm: smak, kapt. J. Duijndam), naar Petersburg; CONCORDIA, kapt. H.H. Lucht, naar Arendsdahl; ELIZE, kapt. P.H. Stokkebye, naar Horsens. De wind Z.O.


Datum: 09 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De directeur en commandant der Marine in het hoofd-departement van de Zuiderzee zal, onder nadere approbatie (opm: goedkeuring) van Zijne Excellentie de heer minister voor de Marine, op vrijdag den 30 mei eerstkomende, des middags ten 12 ure, bij inschrijving publiek aanbesteden de arbeidslonen benodigd voor de vereiste werkzaamheden ter inrichting van Zr.Ms. linieschip WILLEM DE EERSTE, liggende in het Nieuwe Diep, tot kasernering van mariniers; zullende het bestek en voorwaarden daarvan dagelijks, uitgenomen op zon- en feestdagen, ter lezing liggen aan het bureau van de constructeur op ’s Rijks werf alhier, zomede bij de onder-directiën der marine te Medemblik en aan het Nieuwe Diep, en de biljetten der inschrijving in duplo, waarvan één op zegel, op de boven bepaalde dag moeten ingeleverd worden ter secretarie der directie van de marine op ’s Rijks werf voornoemd.
Amsterdam, 6 mei 1823, de directeur en commandant der marine in het hoofd-departement van de Zuiderzee, A. Kuvel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuw, zeer net betimmerd Praamschipshol, met overdekte luiken, lang over steven 12 ellen 212 strepen (43 voet), wijd 3 ellen 53 strepen 10¾ voet), en hol naar advenant; te bevragen bij de secretaris O. Ruardi, te Sloten.


Datum: 10 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 8 mei. Alhier is gearriveerd Zr.Ms. transportschip MIDDELBURG, commandant kapt.luit. Eeg, van Port Mahon, laatst van Engeland.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. De Weeskamer te Samarang verzoekt elk en een iegelijk die iets te pretenderen hebben van, dan wel verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen de alhier ab intestato (opm: zonder testament) overleden gezagvoerder van de brik ANNA, Jacob Govertz, daarvan aan haar binnen de tijd van drie maanden aangifte of betaling te doen.
Samarang, den 3 mei 1823, de weeskamer voornoemd, op last van dezelve de secretaris J.A. Clignett Jr.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip (opm: tjalk) de VIJF GEBROEDERS, kapt. K.J. Scholtens, van Kiel, met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Mr. P.S. Schull, advocaat en notaris te Dordrecht, is voornemens, op woensdag den 14 mei dezes jaars, des middags om twaalf ure, in de herberg de Dolphijn, op de hoek van de Vischstraat, te Dordrecht, te veilen, en dadelijk daarna, ter plaatse voorschreve, af te slaan: een bij uitstek snelzeilende Boeijer, sedert weinige jaren geheel vernieuwd en in goede staat onderhouden, lang over steven 13 ellen 1 palm 8 duimen en 6 strepen, hol in het ruim 1 el 7 palmen 2 duimen en 7 strepen, wijd 4 ellen 3 palmen 9 duimen en 5 strepen; met deszelfs staande en lopend want, loden en ijzeren ballast, en verdere inventaris.
Gemelde boeijer ligt ter bezichtiging in de Groothoofdshaven te Dordrecht. Iemand hieop reflecterende vervoege zich ten kantore van gemelde notaris Mr. Schull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 mei. Heden zeilden in zee ELISA JOHANNA, kapt. H.C. Verdu, naar Egeroe. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 mei. Heden zeilde in zee DUNDEE PACKET, kapt. R. Smaal, naar Dundee en arriveerde uit zee TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. R. de Vries, van Hamburg als bijlegger op order. De wind Z.O.
Den 7 dito. Heden zeilde in zee UNION (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. J. van den Broecke, naar Londen; HARMONY, kapt. A. Jongbloed, op avontuur; VROUW REIJNIRA (opm: VROUW REINERA), kapt. B.J. Bondrager, naar Dantzig; NOORDSTAR, kapt. H. Niemann, naar de Oostzee.


Datum: 13 mei 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Het schip de VRIENDSCHAP (opm: kof), kapt. T.L. Hofkamp, van Petersburg naar Amsterdam, met schade te Delfzijl binnen, heeft na volbrachte reparatie den 6 dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De substituut-strandvonder te Maassluis zal ingevolge autorisatie door de notaris S. van der Lely op vrijdag den 16 mei, des voormiddags te 10 uren, op de haven te Maassluis publiek verkopen: een partij zeilen, kabels, en verder touwwerk, anker en rondhout, alles van het bij het binnenkomen van de Maas verongelukte schip MARIA FRANCISCA, gevoerd geweest door kapt. C. Kieviets (opm: zie o.a. DC 190423), komende laatst van Grimsby.


Datum: 14 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, A.J. Bekking, J. Wesseling, J.E. Lurlink en G.A. Koop, makelaars, zullen op maandag den 26 mei 1823, ‘s avonds ten zes ure, te Amsterdam in het voormalige Nieuwezijdse Heeren Logement op de Haarlemmerdijk, verkopen:
- een extraordinair welbezeild Brikschip, genaamd DEN GODE HENSIGT, lang 22 ellen 60 duimen, wijd 6 ellen 8 duimen, hol 2 ellen 90 duimen; het verdek hoog aan boord één el 20 duimen; alles Nederlandse maat; (zijnde Amsterdamse maat, lang 80 voeten, wijd 21½ voeten; hol 10 voeten; het verdek 4¼ voeten).
- Een extra weldoortimmerde Koornlichter, genaamd DE LADDER JACOBS, lang 19 ellen 5 duimen, wijd 4 ellen 28 duimen, hol één el 75 duimen; alles Nederlandse maat; (zijnde Amsterdamse maat, lang 67¼ voeten, wijd 15 voeten, hol 6 voeten 2 duimen).
Breder bij de inventaris, en bericht bij bovengenoemde makelaars, en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, op de Singel, bij de Korsjespoortsteeg.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, H. Doorn, G.J. Roland Holst, J. Corver en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 26 mei 1823, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het voormalige Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands fregatschip, genaamd FRANÇOISA HENRIETTA, gevoerd geweest door wijlen kapt. R. Witsen, lang 24 ellen 80 duimen, wijd 7 ellen 27 duimen, hol 3 ellen, het verdek hoog aan boord 1 el, alles Nederlandse maat, (zijnde Amsterdamse maat, lang 87½ voeten, wijd 25¾ voeten, hol 10½; het verdek 3½ voeten); is in dit jaar zwaar vertimmerd en voorzien van een nieuwe spijkerhuid. (opm: nieuwe naam VRIENDSCHAP)
Breder bij de inventaris, en bericht bij de bovengenoemde makelaars, en bij de cargadoors Van Den Beij en Comp.


Datum: 15 mei 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te beginnen met den 3 juni 1823 zal de stoomboot DE NEDERLANDER in de vaart worden gebracht tussen de steden Rotterdam en Antwerpen tot vervoer van passagiers en hunne goederen, met aandoening van enige tussen beide gelegen plaatsen. Dezelve zal vertrekken van Rotterdam dinsdags, donderdags en zaterdags, en van Antwerpen zondags, woensdags en vrijdags.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Advertentie. J. Crassius, voormalig gezagvoerder van het schip de NIEUWE ZEELUST (opm: zie BC 040123), verlaat het eiland Java.
Batavia, 7 mei 1823

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HERSTELD HOLLAND, kapt. J.H. van Wijk (opm: kof, kapt. J.N. van Wijk), van Liverpool, met klipzout; ENGELINA (opm: kof), kapt. R.H. Bok, van Liverpool, met zout en stukgoederen; de VROUW CATHARINA (opm: smak), kapt. K.H. Wijkmeijer, de TWEE GEBROEDERS; kapt. G.B. Smit, de JUFFER ENA (opm: smak), kapt. R.J. Haverbult, ANNA POULONA (opm: kof ANNA PAULOWNA), kapt. H. Pothoff, de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, MARGARETHA (opm: DE VROUW MARGARETHA), kapt. H.J. Mugge, MERCURIUS (opm: kof), kapt. R. Dirks en de VROUW ANNEGINA, kapt. S.H. Spelde, alle van Liverpool, met klipzout; DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven, van Oleron, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 mei. Gisteren namiddag en heden arriveerde uit zee ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool. De wind Z.W.
Brielle, 8 mei. R. de Vries is heden naar Rotterdam opgezeild. De wind Z.W.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Den 12 mei is bij Texel binnengekomen het schip (opm: fregat) PAULINA, kapt. A.J. Struik van Suriname.


Datum: 16 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 mei. De Franse sloep la SOCIÉTÉ, gevoerd door kapt. Louis Pierre Petion, komende van Ocque (opm: waarschijnlijk Ocqueville), geladen met ballast, gedestineerd naar Duinkerken, in de nacht van den 8 op den 9 dezer tussen de hoofden bij de Westdijk en in de nabijheid dezer stad aan het lager en omhoog geraakt zijnde, is, uit hoofde van de geweldige storm, welke uit het NW ten N heeft blijven woeden, aldaar grotendeels verbrijzeld. Van de inventaris is het grootste gedeelte geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 mei binnen gekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, het smakschip de VROUW GESINA, kapt. T. Joosten (opm: Fokke Joosten), beide met hout van Noorwegen.
Den 6 dito binnen gekomen het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het smakschip DAGERAAD, kapt. J.A. Smit, het kofschip de JUFVROUW HENDRICA (opm: JUFFROUW HENDRIKA), kapt. H.H. Scholtens, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 7 dito uitgezeild de kofschepen VRIESLANDS WELVAREN (opm: VRIESLANDS WELVAART), kapt. Fokke D. van Veen, WAAKZAAMHEID (opm: kof), kapt. H.S. Hofhuis, NEPTHUNUS, kapt. W.M. Kramer, alle drie met ballast op avontuur.
Den 8 dito binnen gekomen het tjalkschip de JUFFROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, met hout van Noorwegen, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne.
Den 9 dito binnen gekomen de schonerschepen NEW VENUS, kapt. M. Lord, ANN, kapt. William Barfield, beide met ballast van Londen.
Den 10 dito uitgezeild het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, het smakschip ZEELUST, kapt. P.E. Boer, beide met ballast op avontuur.
Den 11 dito uitgezeild het sloepschip DIAMOND, kapt. A. Smit, het schonerschip SARAH JANE, kapt. H. Clarck, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 21 mei 1823, des namiddag ten 2 ure, bij de beschrijving, en des avonds ten 6 ure, bij de finale palmslag, telkens in het logement van H. Winter, presenteren te verkopen: het schoenerschip MERCURIUS genaamd, liggende in de haven te Harlingen, met de goederen daarop, volgens inventaris daarvan zijnde; te bevragen bij de heren Feersma en Repko junior, makelaar ten gemelde stede (opm: zie LC 250323).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Franciscus Bavius, advocaat en notaris te Hallum, gedenkt op zaterdagen 17 en 24 mei 1823, telkens des namiddag ten vier ure, ten huize van Sytse Bintes de Vries, te Hallum, te veilen en te verkopen het een zesde gedeelte in het geoctroijeerde Veer van Hallum op Leeuwarden et vice versa, met het quoteel aandeel in de schepen, baarden, en alle wijdere ad- en dependenten, zodanig als laatstelijk bezeten zijn geweest bij Ysbrand Romkes en vrouw te Hallum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jhr. Mr. M. van Puttkammer, ten overstaan van de notaris P. Noijon, gedenkt op dinsdag den derden juni 1823, des namiddag ten 2 ure, ten huize van kastelein Liske Stuivenberg, in de Stads Herberg buiten het Hoogend te Sneek, publiek te verkopen:
Twee uitmuntende Boeiers, met alle commoditeiten van binnen, sieraden, vuursteden, voorzien van onderscheiden zeilwerk, van groter en kleiner zeilen en fokken, vlaggen, wimpels en tuigen; en is de ene zo van schip en zeilwerk geheel nieuw, de tweede, ofschoon wel onderhouden, jariger en geheel met koperwerk betimmerd; de inventaris en wat bij ieder hoort, bij biljet, en ten kantore van den notaris te vinden.
Bij deze verkoop zal men mede een schoon boot met zeil en treil, worden verkocht.
En iemand nog onder deze verkoop iets willende inbrengen, adressere zich bij genoemde notaris Noijon.


Datum: 17 mei 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van Kaap de Goede Hoop meldt men den 4 maart, dat men aldaar bericht had, dat het schip SOPHIA CORNELIA of CORNELIA SOPHIA, van Batavia, te Port Louis binnengesleept was met verlies van de fokkemast, boegspriet en aanzienlijke schade, die hetzelve waarschijnlijk in een hevige storm op den 26 januari bekomen heeft (opm: de CORNELIA SOPHIA vertrok 3 mei naar Havana [zie DC 060523]; vergelijk echter AC 190523 en RC 240523, het fregat CORNELIA SARA).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 mei. De kof de VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Arends, van Amsterdam naar Riga, is den 25 april op 4 mijlen van Domesness gestrand en zal weg zijn. Het volk is gered en te Sykraken aan land gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, ten overstaan van de notaris Simon van der Lely, residerende te Maassluis, op dinsdag den 20 mei 1823, des namiddags te 3 uren, in het logement de Moriaan aldaar, van een welbezeild haring- en vishoekerschip, genaamd de JONGE WILLEM, nieuw uitgehaald in het jaar 1809, lang 21 ellen en ruim 3 duimen, wijd 5 ellen een palm en circa 3 duimen, en hol 3 ellen 4 palmen, laatst gevoerd door schipper Willem Leversteijn, liggende thans in de haven te Maassluis, met deszelfs mast, rondhout, staande en lopend want, ankers, zeilen, touwwerk en verder daarbij behorende goederen. Nadere informatie ten kantore van genoemde notaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 mei. Heden is alhier op de werf van de scheepmaker Jan Schouten op stapel gezet de stoomboot, genaamd DE VEREENIGING, welke zal moeten dienen in het veer tussen de steden Rotterdam en Dordrecht en vice versa. Deze stoomboot is, voor zo veel wij weten, de eerste, die volgens een Nederlandse constructie, hier te lande gebouwd wordt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JONGE ELISABETH, kapt. H.E. Henrichs (opm: brik, kapt. Haye Evert Hinrichs), van Smirna (opm: Izmir); deze ligt in quarantaine; WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, van Lissabon; JONGE ALIDA, kapt. J. Wemmerus, van St. Ubes (opm: Setubal) en VROUW JANTJE (opm: smak), kapt. A.G. Jonkhoff, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 9 mei. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee DRIE GEBROEDERS (opm: hoeker), kapt. G. van der Borden, van Messina, ligt in quarantaine; CONCORDIA (opm: smak), kapt. S. Swart, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 9 mei. Gisteren arriveerde uit zee VROUW HAASJE, kapt. G. Ouwehand, van Londen. De wind W.
Heden zeilde naar zee de VROUW HENDRIKA (opm: VROUW HINDERICA), kapt. G.G. Bakker, naar Elseneur; MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder en DRENTSCH WELVAART (opm: DRENTSCH WELVAREN), kapt. J.B. Mulder, beide naar Christiaansand. De wind W.Z.W.
Den 10 dito. G. van der Borden is gisteren van de quarantaine ontslagen en opgezeild. De wind N.W.
Den 11 dito. Heden arriveerde uit zee VROUW MARGINA, kapt. J.B. Bakker, van Cherbourg. De wind W.Z.W.
Den 13 dito. Heden arriveerde uit zee VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs, van Grimsby. De wind W.Z.W.
Den 15 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee de MARIA, kapt. A. Vollemeere, naar Lissabon, met stukgoederen; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, naar London, met boomschors; CATHARINA MARGARETHA, kapt. E. Permin en AUGUSTA WILHELMINA, kapt. J.G. Praam, beide naar de Oostzee; RESOLUTION, kapt. J.P. Meinke, MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, SUZANNA, kapt. P. van Busch en de JUFVROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limburgh (opm: kof JUFFER JEANNETTE, kapt. J.H. Limborgh), alle op avontuur en alle met ballast; de VIJF GEBROEDERS (opm: galjoot, thuishaven Antwerpen), kapt. D. Steur, naar de Havannah, met stukgoederen en de ZEEWOLF (opm: galjoot), kapt. A. Schreyenberg, naar de Oostzee, beide met ballast; ALBERT, kapt. M.W. Retzloff, naar Petersburg, met mechanique goederen; AURORA, kapt. J.S. Brouwer, naar Liverpool.
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: MARIA ADOLPHINA (opm: kof), kapt. J.H. Haverbult, van Cette (opm: Sète), met wijn en brandewijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee VROUW ADRIANA, kapt. J.T. Bohne, van Bandol en ALIDA JANTINA (opm: kof), kapt. K.P. Bruins, van Bordeaux. De wind W.Z.W.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ’t HERSTELD HOLLAND, kapt. J.H. van Wijk (opm: kof, kapt. J.N. van Wijk), en de VROUW CATHARINA (opm: smak), kapt. K.H. Wijkmeijer, beide van Liverpool.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Deke, van Bandol; GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden, van Lissabon, deze liggen in quarantaine; JUFVROUW ENA (opm: smak JUFFER ENA), kapt. R.J. Haverbult, VROUW ELIZABETH (opm: hoeker), kapt. C. van Gelderen, ANNA PAULOWNA (opm: kof), kapt. H. Pothoff, TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit en TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, alle van Liverpool; DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven, van Oleron; GOEDE VERWACHTING, kapt. F.J. Nuister (opm: kof, kapt. Ties Jans Nuisker), ZEEMEEUW (opm: brik), kapt. A. van Dijk, HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin en MINERVA, kapt. S. Jansen, alle van Bordeaux.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee MINERVA (opm: kof), kapt. C.C. Bos, van Bordeaux; MERCURIUS (opm: kof), kapt. R. Dirks, VROUW ANNEGINA, kapt. S.H. Spelde, JONGE WILLEM (opm: kof), kapt. J. Parlevliet en MARGARETH (opm: VROUW MARGARETHA), kapt. H.J. Mugge, alle van Liverpool. A. van der Weijden en S.H. Deke zijn van de quarantaine ontslagen. De wind Z.W.


Datum: 19 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop (geen datum). Het schip GANGES bericht, dat het schip CORNELIA SARA (opm: fregat), kapt. G. de Jongh, den 29 december van Batavia vertrokken, met verlies van voormast, boegspriet en zware schade, den 26 januari in een zware storm bekomen, bezig was zich binnen Port Louis te werken (opm: zie RC 170523 en 240523).


Datum: 20 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 mei. Heden is alhier op de werf van de scheepmaker Jan Schouten op stapel gezet de stoomboot genaamd de VEREENIGING, welke zal moeten dienen in het veer tussen de steden Rotterdam en Dordrecht en vice versa. Deze stoomboot is, voor zo veel wij weten, de eerste, die volgens een Nederlandse constructie hier te lande gebouwd wordt.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De minister voor de marine brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat op woensdag den 21 dezer maand, des namiddags ten 2 ure, aan het locaal van het ministerie te ‘s-Gravenhage, onder des ministers nadere approbatie (opm: goedkeuring), een openbare aanbesteding bij inschrijving en opbod zal plaats hebben voor de aanbouw op een particuliere werf van een stoomboot – buiten de stoomwerktuigen – voor de dienst van het veer aan de Willemsdorp en de Moerdijk. De voorwaarden en het bestek, waarop deze aanbesteding zal geschieden, liggen ter lezing der gegadigden dagelijks, des zondags uitgezonderd, van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure ter secretarie van het ministerie van marine te ’s Gravenhage en ter secretarie van de directie der marine te Rotterdam, ter welker laatstgemelde plaats alsmede visie kan genomen worden van het plan en bestek, waarnaar de aanbouw van voorz. stoomvaartuig moet worden bewerkstelligd.
’s-Gravenhage, den 5 mei 1823 de minister van marine,
J.C. van der Hoop

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. P.S. Schull, advokaat en notaris te Dordrecht, is voornemens op vrijdag den 23 mei dezes jaars, des middags om twaalf ure, in de herberg de Dolphijn, op de Voorstraat, op de hoek van de Vischstraat, te Dordrecht, te veilen, en dadelijk daarna af te slaan: een welbezeild en bij uitstek fraai betimmerd Spiegeljagt, liggende in de Groothoofdshaven te Dordrecht, met deszelfs staande en lopend want, ballast en buitengewoon goede inventaris. Nadere onderrichting is te bekomen ten Kantore van voornoemde notaris Schull, alwaar hetzelve spiegeljagt en inventaris inmiddels uit de hand te koop is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 mei. Van Antwerpen AURORA, kapt. D. Doodt, naar Liverpool, met ballast; de JONGE JOSEPHA (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. P. Sparboom, naar Liverpool, met ballast; de VROUW HENDRINA (opm: kof), kapt. K. van den Oever, naar Londen, met vlas.
Voorts zijn sedert den 1 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen ISABELLE LOUISE (opm: sloep ISABELLA EN LOUISE, thuishaven Antwerpen), kapt. P. Eggers, van Lissabon en CHRISTINA MARGARETHA, kapt. S.C. Torsen, beide van London, en alle met stukgoederen.
Van den 7 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VREDE, kapt. J. Caun (opm: hoeker VREEDE, kapt. J. Couw), van Vila Nova, met fruit; MERCURIUS (opm: brik MERCURIUS, thuishaven Antwerpen), kapt. R. Folkerts, van Zante, met krenten; de VRIENDEN, kapt. T. Nosten, van Port au Prince, met koffij; de DRIE VRIENDEN (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. A.R. de Groot, met wijn; BEATRIX ELISABETH (opm: bom), kapt. L. van der Wiel, van Boulogne en CHARLES PATRICK EDUARD (opm: bom), kapt. K.G. Ouwehand, van Rouaan, beide met stukgoederen; CHARLES RICHARD, kapt. J. Jansen, van Sant Jago (opm: Santiago), met suiker en koffij; CHRISTINA VET (opm: CHRISTINA VOS), kapt. N.A. Smaal, van Liverpool, met klipzout; JACOBA CATHARINA, kapt. A.E. Niehoff, van Cette (opm: Sète), met wijn en stukgoederen; de JUFFROUW JOHANNA (opm: kof), kapt. J.J. Tiddens, van Liverpool, met klipzout; MAAS EN IJSSELSTROOM (opm: smak), kapt. R. Rensel, van Bayonne, met wijn en stukgoederen; de VROUW ANNEGINA (opm: kof), kapt. R.W. Huisman; STAD EN LANDT (opm: kof STAD EN LANDE), kapt. F.F. Dijkstra; de VROUW ANNEGINA (opm: kof), kapt. H.J. Potjer, en JOSEPH (opm: kof JOSEPHUS, thuishaven Antwerpen), kapt. M. Bakker, deze vier van Liverpool, met klipzout en stukgoederen; de VOLHARDING, kapt. G.A. Schippers (opm: kof, kapt. Gosse R. Schippers), van Malaga, met fruit en wijn; hetzelve moet quarantaine houden.
Voorts zijn den 7 en 8 dezer van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild METTA CHRISTINA, kapt. H. Korff, naar Bremen; de VIER GEBROEDERS, kapt. J. Hustede, naar Hamburg, met suiker.
Den 13 dito. Van quarantaine zijn ontslagen en naar Antwerpen vertrokken de schepen de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Dominé (opm: K.L. Domeni), van Cette, met wijn en brandewijn; de JONGE SYBRAND (opm: kof), kapt. R.L. Mellema, van Marseille, met stukgoederen; ELISABETH, kapt. J. Salvesen, van Triëst, met stukgoederen.
Voorts zijn, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen l’ÉCLAIR, kapt. J.A. Schonefeld (opm: sloep, thuishaven Antwerpen, kapt. Joannes Albertus Schönefeld), van Lissabon, met stukgoederen; ST. ANTHONY, kapt. H.H. Lange, en MARIA, kapt. J. Zirck, beide van Bordeaux, met wijn; de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, van Liverpool, met zout en rijst; JOHANNA HAZINA, kapt. D.F. de Jonge (opm: kof JANNA HAZINA, kapt. Derk Tjebbes de Jonge); de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring; de NOORDSTER, kapt. E.G. Boekhout; GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies; GEZINA (opm: kof GESINA), kapt. R.F. Taay; le CHARLES, kapt. O.H. Arends; de HARMONIE, kapt. S.F. Taay en DE TWEE GEBROEDERS (opm: kof), kapt. W.R. Lukens, alle van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 4 mei. Gisteren en heden, door tegenwind, alhier ter rede gekomen de Nederlandse smak VROUW JANTJE, kapt. W. Kuyt, van Hull, met stukgoederen naar Rotterdam bestemd. (opm op de uitreis was het schip lekgeraakt, zie AC 040323; vermoedelijk na lossing te Rotterdam werd het schip gesloopt; bron: geretourneerde zeebrief)
Den 9 dito. Gisteren avond arriveerden te dezer rede de Nederlandse kof de VROUW ALBERTINE (opm: VROUW ALBERTINA), kapt. J.F. Zoomer, van Havre naar Antwerpen gedestineerd, met rijst, tabak, klaverzaad en kampechehout (opm: campêchehout; blauw hout, afkomstig uit Campêche, Mexico).
In de voormiddag van den 11, omstreeks half twaalf uren, bespeurde men een brik beoosten of wel dwars van de Banjaard, met de vlag van de voortop, geen voorbraamsteng bijhebbende, met gereefde marszeilen, groot bramzeil, stagzeil, fok- en brikzeil. Circa ten 1 uur zag men de brik nog een vlag van de grote braamsteng bijzetten, doch door de nevelachtige lucht kon men de vlaggen met de kijker niet herkennen. Om 4 ure des namiddags zag men ook nog een sloep, sturende om de oost. De wind met de avond westelijk gelopen zijnde, en het noordtij inkomende, heeft men de brik met de duister uit het gezicht verloren, en ook geen loodsboten buiten gezien; doch in de namiddag is de loodsboot No. 5 uit de haven dezer stad vertrokken; dezelve was ’s morgens om half 9 ure alhier binnengekomen (opm: zie DC 030623).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 mei. Heden zeilde in zee AUGUSTA FREDERICA, kapt. J.C. Zaage, naar Rostock, H.E. Henrichs en C.H. Jesse zijn van de quarantaine ontslagen. De wind Z.W.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee GOUDVISCH (opm: smak GOUDVIS), kapt. H.J. Scholtens, van Londen op de haven gekomen. W. Barcham is binnendoor naar Antwerpen gezeild. Heden zeilde in zee ELISABETH CORNELIA (opm: hoeker ELISABETH EN CORNELIA), kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool. De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 16 mei. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee de ONDERNEMING (opm: smak), kapt. H.F. Klie, van Hull. Heden zeilden in zee EBENEZER, kapt. J.H. Boijer, naar Ringkiobing; JONGE ANTJE (opm: smak), kapt. H.J. Prins, naar Bergen en JONGE HENDRIKA (opm: smak JONGE HENDRIK), kapt. J.H. Groot, naar Stettin. F.F. Gibbs en J. Blake zijn uit de put in zee gezeild. De wind W.Z.W.
Den 17 dito. Heden zeilde naar zee VROUW JANNA, kapt. W.B. Bossen (opm: smak, kapt. W.B. Bossien), naar Bergen. De wind W.Z.W.
Den 18 dito. Gisteren avond en heden arriveerde uit zee JONGE ELISABETH, kapt. H.J. Leening, van Hull. De wind N.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 16 mei. Gisteren arriveerde uit zee JONGE GERRIT (opm: bom), kapt. F.F. Plokker, van Colchester. De wind Z.W.


Datum: 21 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan de Kaap de Goede Hoop arriveerde den 11 maart het schip ANTOINETTE JACOBA (opm: pink ANTOINETTA EN JACOBA, kapt. D. Kraijer), van Batavia. Nabij de Linie (opm: evenaar) is het schip door de bliksem getroffen en zijn drie man gedood (opm: zie AC 070623).


Datum: 22 mei 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Het schip de VROUW ANTJE, kapt. B.J. Schoon (opm: buitenlander), met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam, is, volgens brief van Urk, aldaar op de stenen vervallen en zodanig lek geworden, dat vijf visschuiten tot adsistentie zijn aangenomen, met welkers hulp men bezig was de lading zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Het schip (opm: pink) CONCORDIA, kapt. W. Groen, van Suriname naar Amsterdam, is, aan boord alles wel zijnde, gepraaid op 33º32’ N.B. en 52º20’ W.L.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 19 mei. Den 18 dezer, na posttijd, zijn alhier aangebracht een vat krenten en een gedeelte der tuigage van het op de hoek van Holland gestrande pleitschip MARIA FRANCISCA, kapt. C. Kieviets, van Hull naar Rotterdam (opm: zie o.a. DC 190423).
Van Den Briel wordt gemeld, dat den 18 des avonds en den 19 des morgens aldaar van het gestrande schip van kapt. Kieviets enige vaten krenten door vissers zijn aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Kapt. J.G. Bart, voerende de kof JAKOBA HENRIETTA (opm: JACOBA HENRIETTA), meldt van Bayonne in dato 9 mei, dat hij die dag aldaar van Amsterdam was aangekomen, na in de Bocht (opm: bedoeld zal zijn de Golf van Biscaye) een zware noordoosterstorm van 4 à 5 dagen te hebben doorgestaan, zo dat hij met weinig zeil heeft moeten lenzen en de zeeën onophoudelijk over het schip liepen. Hij meende echter, dat de lading niet zoude geleden hebben, daar hij geen schade aan het schip had bekomen en weinig had behoeven te pompen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 mei. Kapt. Halma, voerende het schip HENRIETTA, den 21 maart van Havre te Havana gearriveerd, meldt van daar in dato 28 dito, dat hij tussen den 16 en den 17 dier maand door een Spaanse rover was aan boord geklampt, die niet alleen het schip van levensmiddelen, zeilen, sloep en enige andere goederen beroofd heeft, maar ook hem en de overige equipage de verschrikkelijkste mishandelingen heeft doen ondergaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Den 21, des morgens, zeilden uit de Maas de schepen GEERTRUIDA, kapt. J. Verschoor en de ZEE- EN LANDBOUW (opm: sloep ZEE- VEE- EN LANBOUW), kapt. M. van der Hoeven, beide naar Fahrsund.
Van Vlissingen meldt men den 17 dezer: Heden is van deze rede naar zee gezeild Zr.Ms. brik de COURIER, om te kruisen, als ook de schepen THEODORE, kapt. E. den Duitz, naar Petersburg, de JONGE JACOBA (opm: smak JONGE JACOB), kapt. B.J. Siedzes, en de VROUW ALIDA, kapt. M. Louwerins, beide naar Hamburg en beide van Antwerpen. Voorts is op deze rede aangekomen NEPTUNUS, kapt. J. Luiken, van Bordeaux naar Brussel gedestineerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 mei. Van quarantaine is ontslagen en naar Antwerpen vertrokken de VOLHARDING (opm: kof), kapt. G.R. Schippers van Malaga, met wijn en stukgoederen.
Van den 13 dezer tot heden is op onze rede aangekomen voor Antwerpen bestemd de JONGE CORNELIA (opm: kof JONGE CORNELIS), kapt. J.C. Teves, van Marseille, en de DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schutte (opm: R.Z. Schut), van Londen, beide met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee HENRIETTE, kapt. C.M. de Boer, van Libau (opm: Liepaja). Het schip BATAVIA, kapt. J. Fowler, is op de haven gekomen. De wind N.O.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee VIER GEZUSTERS, kapt. M.B. Anderson, van Morlaix. Heden zeilde in zee de VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. M. Muller, naar Liverpool en arriveerde uit zee ELISA JOHANNA, kapt. M.C. Verdu, van ….
De wind O.Z.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 19 mei. Gisterenavond en heden arriveerde uit zee ST. JOHANNES, kapt. L.J. Kramer, van Bandholm. Heden zeilden in zee VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, naar Londen; JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parleviet, naar Newcastle; VROUW ANNA, kapt. G. Dos, naar St. Ubes (opm: hoeker, kapt. G. Don, naar Setubal); JONGE SCHREUDER (opm: smak), kapt. C.H. Schreuder, naar Nantes; ZWAAN, kapt. C.B. Kraft, MARIA, kapt. D. Holtz, HENRIETTA CATHARINA, kapt. P. Bruss en AURORA, kapt. J.N. Stein, alle naar de Oostzee; STEPHANIE, kapt. L.D. Stenberg, naar Rouaan; EBENEZER, kapt. F. Anter, naar Hull; SCHLUGER, kapt. J.C. Kroon, naar Wolgast; SPECULATIE, kapt. P.H. Puijster en VROUW ANNA, kapt. H. Jansen, beide naar Drammen. De wind O. (De Brielsche zeetijding van den 20 is niet aangekomen.)


Datum: 23 mei 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 12 mei binnen gekomen het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, met ballast van Londen, de kofschepen VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, WILLEM OLIVIER, kapt. Klaas P. Faber, JOHANN GEORGE (opm: JOHAN GEORGE, kapt. Werner D. Kleininga, alle drie met zout van Liverpool, het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen.
Den 15 dito uitgezeild het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, met ballast naar Noorwegen.
Den 16 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazebij, met looderts van Londen. Uitgezeild het smakschip (opm: tjalk) MARIA SOPHIA, kapt. Rinse D. Lovius, en het tjalkschip de JONGE WIERD, kapt. Klaas W. van den Berg, beide met diverse goederen naar Hamburg.
Den 17 dito binnen gekomen het kofschip CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, met zout van Liverpool.
Den 18 dito uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, de ANN, kapt. William Barfield, en het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Birne, alle drie met boter naar Londen, de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. Lammert C. Tiktak, met ballast naar Noorwegen, VERWACHTING, kapt. Steeven de Vries, met schors en ballast naar Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en wel betimmerd Snikschip, onder de luiken ladende groot twee honderd korven aardappelen, met al zijn toebehoren: en zo goed als nieuwe zeilen. H.J. Lautenbach, te Berlikum, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 24 mei 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Het Vlie uitgezeild F. van Duivenbode (opm: pink MARIA JOHANNA), naar Archangel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. J.D. Brinkman, voerende het schip (opm: kof) de JONGE ALIDA, van Hamburg naar Amsterdam, meldt van Cuxhaven, dat hij, den 7 mei in zee gezeild zijnde, in de nacht tussen den 8 en den 9 dito op de hoogte van Ameland door een hevige storm uit het W.Z.W. overvallen is geworden, waardoor hij teruggestormd en den 9 in goede staat op de Elve (opm: Elbe) binnengelopen is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip, van Batavia volgens bericht te Port Louis op Mauritius binnengebracht, is gebleken te zijn de KORNELIA SARA (opm: fregat CORNELIA SARA, zie ook RC 170523), kapt. G. de Jong, van Batavia naar Amsterdam. Een brief van de kapitein in dato Port Louis den 5 februari meldt dien aangaande, dat hij den 31 december van Batavia vertrokken, den 3 januari de Straat Sunda gepasseerd en den 26 dito met veel stilte tot op 23º 29’ Z.B. en 68º O.L. gevorderd was, waar hij des avonds van een vreselijke bui of orkaanvlaag, vergezeld van hemelhoge zee, werd overvallen, waardoor de fokkemast in vier stukken, benevens de gehele voor- en een gedeelte van het groottuig over boord geraakte en een gedeelte van de mast op de koebrug (opm: losse brug of loopplank voor het em- of debarkeren van passagiers en/of vee) vallende, de galgstutten (opm: de galg was eertijds een dwarsscheeps liggende balk op enige hoogte boven het dek) en grote boot brak. De overboord gevallen mast enz. door de hevige zee geweldig tegen het schip stotende, moest men alles snijden en kappen. Die nacht doorwerkende, was des ochtends te 3 uren het gehele voortuig weg en de grote en kleine steng, welke mede gevaar liepen, bevestigd. Den 27, de wind nog hard uit het Z.O. waaiende en de zee steeds verbolgen blijvende, slingerde en werkte het schip geweldig. Hij deed hier dus enige zeilen voor op het schip plaatsen en bereikte den 2 februari Port Louis, alwaar hij zich ten spoedigste tot het voortzetten der reis in staat stellen zoude. Het schip was bijzonder dicht gebleven en had geen schade van belang, moetende slechts hier en daar gebreeuwd worden. De lading was mede in goede staat en al het volk in leven.


Datum: 25 mei 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier C. Albarda, te Workum, zal bij publieke opveiling, aan den meestbiedende presenteren te verkopen: een uitmuntend hecht en wel betimmerd Schuiteschip, thans liggende binnen de sluis te Hindelopen, zijnde lang over steven 13 ellen 9 palmen 1 duim 6 strepen (49 Friese voet [opm: 13,916 meter]), hol en wijd naar advenant, met zeil, beter als halfsleten, een fok, kluiverfok, dreg, touw, haak, bomen en hetgeen verder daarbij toe en aanbehoort, zo als hetzelve laatst bij schipper Siebe Dirks Baars te Hindelopen, is bevaren.
Wie daaraan gading maken, komen op woensdag 28 mei aanstaande, des namiddag ten 2 ure, in de herberg het Vergulde Anker, te Hindelopen, en kopen op condities, die vooraf bij de griffier en schipper voornoemd, met verdere bevraging, te vernemen zijn.


Datum: 27 mei 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 mei. aan deze stad is gearriveerd het schip (opm: smak) de VROUW LUPPINA, kapt. E.H. Mulder, van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 mei. Heden arriveerde uit zee ANNA MARIA, kapt. J.C. Anderschout, van Odense. De wind Z.W.


Datum: 28 mei 1823


Krant:
 JAP - Journal d'Anvers et de la Province


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 mei. Gisteren had zich een buitengewone menigte begeven naar de werf (opm: van P.L. Lecarpentier) om de tewaterlating van de brik DE COCK gade te slaan. Deze verrichting bood een schitterend schouwspel en iedereen bewonderde de schoonheid en sierlijkheid van dit schip. Kenners merkten aan zijn mooie vormen en de schommelingen bij het in de Schelde glijden op dat de DE COCK een uitstekende en snelle zeiler moet zijn. (opm: eerste kapitein werd S.S. Martin)


Datum: 29 mei 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. Heden is van hier uitgezeild Zr.Ms. advies-vaartuig PELIKAAN, onder bevel van luit. Van den Bosch, met bestemming naar de Middellandse Zee.


Datum: 30 mei 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jonkheer Mr. M. van Puttkammer, ten overstaan van den notaris P. Noijon, gedenken op dinsdag den derden juni 1823, des namiddag ten 2 ure, ten huize van kastelein Liske Stuivenberg, in de Stads Herberg buiten het Hoogend te Sneek, publiek te verkopen:
- Twee uitmuntende Boeiers, met alle commoditeiten van binnen, sieraden, vuursteden, voorzien van onderscheiden zeilwerk, van groter en kleiner zeilen en fokken, vlaggen, wimpels en tuigen, en is de ene zo van schip en zeilwerk geheel nieuw, de tweede, ofschoon wel onderhouden, jariger en geheel met koperwerk betimmerd: de inventaris en wat bij ieder hoort, bij biljet, en ten kantore van de notaris te vinden. Bij deze verkoop zal men mede een schoon boot met zeil en treil, worden verkocht.
- Een nieuwe boot, ter lengte van 6 ellen 916 strepen (24 voet), met zeil en treil, toebehorend aan de heer Branger, te Workum.
- Een boot, voor ruim 1 jaar geleden nieuw getimmerd, lang 5 ellen 680 strepen (20 voet), met zeil en treil en wijdere annexen, behorende aan den heer T. Deinum aldaar.
- Een open jagt, lang 5 ellen 964 strepen (21 voet), met nieuw zeil en touwwerk.
Iemand nog onder deze verkoop iets willende inbrengen, adressere zich bij genoemde notaris Noijon.
(opm: blijkens LC 130623 was geboden voor boeijer 1 NLG 1001,25, boeijer 2 NLG 405)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild Beurtschip, met een zeer uitmuntende en ongewoon complete inventaris, varende in de beurt van Workum op Enkhuizen en Amsterdam vice versa; te bevragen bij de boekhandelaar H. Brandenburgh, te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris S.P. van Goinga, te Heerenveen, zal op vrijdag den 30 mei 1823, bij de beschrijving, en den 6 juni aanvolgend, bij de finale toezegging, telkens des namiddag ten drie ure, ten huize van P.H. Elzinga, logementhouder in de Terbandsterschans, publiek verkopen: een best Tjalkschip, genaamd OP HOOP VAN BETER (opm: binnenvaarder), groot 23 lasten, met zeil en treil, ankers, touwen, staand en lopend want, alles zodanig en in dier voegen als door de eigenaar Jan Dirks Bakker, schipper, wonende te Grouw, tot op heden is bevaren, liggende in het vaarwater aan de Heerenwal onder Nieuwehaske, Grietenij Haskerland.
Wie gading maakt, kome op voormelde tijden en plaatse, en kope op alsdan voor te lezen condities, welke inmiddels ten kantore van den notaris zijn te vernemen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 29 mei. Men verneemt van St. Petersburg met genoegen, dat kapt. Cornelis van der Mussele, met het schip NEPTHUNUS van deze haven, in twintig etmaal behouden te Kroonstad is gearriveerd.


Datum: 31 mei 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen EUROPA, kapt. Peter Niemann, van Rostock, met rogge; de DAGERAAD (opm: smak), kapt. J.A. Smit, van Drobak met hout; MARIANNE HENRIETTE, kapt. G.E. Wickberg, van Stockholm, met teer; de VIER GEBROEDERS, kapt. Claus Suhr, en de NOORDSCHE STAATSRAAD, kapt. O.J. Herlofsen, beide van Bergen, met traan; de GOEDE HOOP (opm: tjalk), kapt. G.J. Hoetjer, van Kiel; DE JONGE DIRK (opm: smak JONGE DERK), kapt. D.D. Kuitse, van Neustadt, beide met raapzaad; en de GOEDE HOOP, kapt. W. Arents, van Lübeck, met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een damloper met zijn toebehoren, gevoerd geweest door Jan Baart, welke behoorlijk getimmerd en gereed gemaakt is om dadelijk te kunnen worden bevaren. Te bevragen bij Pieter Gips, scheepmaker, in de Lijnbaan, te Dordrecht.


Datum: 03 juni 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. Fredrik Gierke, voerende het schip (opm: kof) de VLASHANDEL, van Livorno naar Amsterdam, meldt van Malaga van den 23 april, dat hij, den 8 vertrokken zijnde, dezelfde dag en volgende nacht op de hoogte van Genua een zware westelijke storm doorstond, bij Kaap Gate (opm: Cabo de Gata) zijn mastra brak, de kluiffok en het stagzeil die uit de netten waaiden, met de touwen van de roef moest kappen, doch dezelve weder kreeg, enig want over boord wierp, dewijl het schip zwaar werkte, de volgende dag te Malaga binnen liep, alwaar hij zijn schade hersteld had en voornemens was nog die nacht de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Fredrik van Dam, makelaar te Rotterdam, als lasthebbende van zijne principalen, is van mening op morgen den 4 juni 1823, des middags te twaalf uren op de kaai aan de Noordzijde van de Nieuwehaven voor het pakhuis onder het huis van de heer Gewin, wijk M. no. 246, publiek te veilen: een stagfok en werpanker, een boegspriet en verdere scheepsgereedschappen, geborgen van het verongelukte smakschip MARIA FRANCINA, gevoerd geweest door kapt. C. Kievits (opm: C. Kieviets, zie o.a. DC 190423), liggende in het bovengenoemde pakhuis en aldaar morgen voormiddag voor een ieder te zien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie – Stoomboot DE NEDERLANDER – Rotterdam en Antwerpen.
Te beginnen met den 3den juni aanstaande, zal DE NEDERLANDER worden in de vaart gebracht, tussen Rotterdam en Antwerpen en de volgende daar tussen gelegen plaatsen als: Dordrecht, de Willemstad, Ooltgensplaat, de Zijp, bij Bruinisse, Wemeldingen, Gorishoek en Bath, alwaar de reizigers kosteloos zullen worden aan boord en van boord gebracht.
De prijzen zijn tot Antwerpen: 1ste of grote kajuit NLG 50; of voorkajuit NLG 5; vooronder NLG 2,50.
Indien het Paviljoen niet verhuurd is, zullen daarin plaatsen te bekomen zijn à NLG 10.
De boot zal vertrekken van Rotterdam van het Wester Oude-Hoofd, des dinsdags, donderdags en zaterdags; van Antwerpen van de Kaai voor de Botermarkt, des zondags, woensdags en vrijdags.
De uren van afvaart zijn voor de eerste 14 dagen, van Rotterdam, den 3 junij te vier uren, des 5 junij te vijf uren, den 7 junij te zes uren, den 10 junij te acht uren, de 11 Junij te negen uren, den 14 junij te tien uren.
Van Antwerpen, den 4 junij te negen uren, den 6 junij te tien uren, den 8 junij te half vier uren, den 11 junij te vijf uren, den 13 junij te zes uren, den 15 junij te zeven uren, alle des voormiddags. Er zal aan boord kunnen worden gedejeuneerd (opm: geluncht) en gedineerd.
Informatiën zijn te bekomen te Rotterdam bij de heer Walter, in het hotel Het Wapen van Engeland (van ouds het Groot Schippershuis); te Antwerpen ten huize van de heer Koelman Lauwers, ondernemer van Messageries, in het hotel La Cour de Braband.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bij Lloyd’s is de tijding ontvangen, dat de schepen CORNELIA LUCIA JACOBUS, kapt. Altena (opm: hoeker CORNELIA LUCIA, kapt. Jacob Altena), van Cette (opm: Sète) naar Stettin (opm: Szczecin), MARIA CATHARINA, kapt. S. Jacobus Dijr (opm: hoeker, kapt. F.J. van Dijk, zie RC 100723 en AC 060823), van Cette naar Rotterdam en Amsterdam, en VERWACHTING, kapt. J.H. Diggelaar, van Cette naar Hamburg, de twee eersten varende onder Hollandse en het laatste onder Hannoverse vlag, door een Spaanse kaper genomen, en te Algeciras opgebragt zijn, waar hun aanhouding door de rechter van het prijshof goedgekeurd is, op grond, dat zij uit een Franse haven vertrokken waren, niettegenstaande de aan boord zijnde goederen neutraal eigendom schijnen te zijn (opm: zie verder RC 170623 en DC 070823).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VROUW ALBERDINA, kapt. J.T. Zomer (opm: smak, kapt. Jaob Fredriks Zomer), van Havre-de Grace, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 21 mei. Het schip, waarvan onder de zeetijdingen uit deze stad melding is gemaakt (opm: zie DC 200523), is genaamd de CHARLES en gevoerd door kapt. Willem Barcham, van Palermo naar Antwerpen gedestineerd, met vruchten. Het zelve is in de Banjaard bezet geweest, en, uit hoofde van hoge zeeën en stormweer, niet gered kunnen worden voor zondag den 11 dezer, wanneer het op de hoogte van Texel gekomen en ’s woensdags te Hellevoet is binnen gevallen, door de aanhoudende storm genoodzaakt zijnde voor twee ankers, ten anker te komen. Ook heeft genoemde kapitein, op den 23 dezer, op de hoogte van 52º N.B. en 2º30’ O.L, een brik gepasseerd, drijvende zonder masten of equipagie, alsmede, op dezelfde hoogte, ook een galjasschip,hetwelk echter nadien in Hellevoet is binnengelopen, door de zwaren storm aan de grond geraakt zijnde, en daardoor veel lekkagie bekomen hebbende. Voorschreven kapitein W. Barcham zegt, misleid geweest te zijn door een zware tonnenboei, welke op het Noordland los en drijvende was. Het meer gemelde schip le CHARLES is daarna van Hellevoet vertrokken, en op heden, langs het Zijpe en door de Zandkreek, alhier ter rede gearriveerd, met oogmerk om zijn reis door het vaarwater het Sloe naar Vlissingen en vervolgens naar Antwerpen voort te zetten; zijnde ook de drie schepen, waarvan in bovengenoemde tijding almede melding wordt gemaakt, van de rede van Veere vertrokken en door datzelfde vaarwater, niettegenstaande een dood tij (opm: moment waarop de getijdekrachten elkaar tegenwerken, resulterend in een gering verval), te Vlissingen aangekomen. Het blijkt dus een volstrekte onwaarheid te zijn, hetgeen men echter heeft trachten te doen geloven, dat het vaarwater het Sloe te droog zoude zijn, om door zeilschepen te kunnen worden bevaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de LEMMER (opm: kof), kapt. Johannes Tammes, en BUITEN VERWACHTING (opm: smak), kapt. Cornelis van der Plas, beide van Liverpool, met zout.


Datum: 04 juni 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, de scheepstimmermans-affaire van de firma Luykens & Hanekamp op de werven De Zwaan en Valkenoog (opm: te Amsterdam) voortgezet hebbende, verzoeken bij voortduring in het gunstig aandenken te blijven der begunstigers van bovengemelde gedissolveerde compagnieschap.
Wed. Luykens & Zoon & Co


Datum: 05 juni 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. J. Meijnders en J.H. Heijblom, makelaars, zullen op vrijdag den 13 juni 1823, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Keizers Kroon in de Kalverstraat verkopen: diverse wijnen, gewas 1821, zijnde een gedeelte van de geborgen lading uit het schip (opm: kof) de JONGE NICOLAAS, kapt. K.IJ. Parma (opm: zie RC 031222), alhier aangebracht met het schip CATHARINA, kapt. C.E. Bodege (opm: Hanoverse vlag, kapt. Otte E. Bödege) liggende als bij billetten nader wordt uitgewezen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia, voor passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht: het Nederlands gekoperd Fregatschip HELENA CHRISTINA, kapt. Broder Johannes Martens.
Batavia: het Nederlands gekoperd Fregatschip INDUSTRIE, kapt. J.M. Jetter; zullende bij uitnemendheid goed ingericht zijn voor passagiers, en in den loop der maand juli vertrekken.
Suriname: het Nederlands Brikschip MARIA AGNETA, kapt. Paulus Rijnbende; vertrekt den 15 juni.
Smirna: het Nederlands Brikschip de JONGE ELISABETH, kapt. H.E. Henrichs.
Bordeaux: het Nederlands Kofschip de VRIENDSCHAP, kapt. Cornelis Pieters Krook.
Naar Elseneur en Petersburg, het Nederlands schip de VROUW MARGINA, kapt. Jurrien Bonnes Bekker.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer.
Suriname: het Nederlands gekoperd Brikschip REGENT, kapt. Jam. Morris; vertrek morgen den 6 dezer.
Idem: het Nederlands gekoperd Brikschip VENILLIA, kapt. Wm. Van der Kolff; vertrekt den 14 dezer.
Boston: het Amerikaans Brikschip ELIZA, kapt. A. Burgess; vertrekt den 8 dezer.
Liverpool: het Nederlands Smakschip de JONGE ELIZABETH, kapt. H.J. Leening.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
Aan de beurten naar:
Antwerpen: het schip FLORENTINA JOHANNA, kapt. H.P. Vassen, vertrek zaterdag den 7 dezer.
Brussel: het schip MARIA DOROTHEA, kapt. W. Kemp. Vertrek dindag den 10 dezer.
Adres bij de Commissarissen Geerling en Ooms, in de Korte Wijnstraat

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Het schip ANNA MARIA, kapitein R. Jurgensen, van Horsens naar Amsterdam, is te Cleve, bij Mandal, lek binnengelopen; den 24 mei was het grootste gedeelte der lading gelost.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis; JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart, en de GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg, alle van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 mei. Heden arriveerde uit zee GEERTRUIDA, kapt. J. Ouwehand, van Londen. De wind Z.Z.W.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW LUPINA (opm: smak VROUW LUPPINA), kapt. E.H. Mulder, van Liverpool, en CHARLOTTA, kapt. S.J. Potlich, van Greifswald. De wind Z.W.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee DANIEL, kapt. J.M. Heidt, van Kopenhagen; SPECULANT, kapt. M. Glaewe, en FLORA, kapt. C. Lendt, beide van Greifswald; AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Masack, van Rostock; HARMINA DOROTHEA, kapt. J.C. Kruse, van Allbeck. Heden zeilde in zee VERWISSELING, kapt. M. van der Schaaf (opm: hoeker, kapt. A. Schaaff), naar Livorno. De wind Z.O.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, van Kopenhagen; MAGDALENA, kapt. H.P. Evers, van Rostock en FORTUNA, kapt. C.N. Zelmers.
Den 27 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee DANIEL, kapt. C.M. Hansen, van Stettin; ANDREAS, kapt. J. Krohn, van Anklam en CORNELIA SOPHIA, kapt. J.C. Mohr, van Stralsund. De wind N.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee MARIA WILHELMINA, kapt. H.C. Witt, van Wismar; MARIANNA HENRIETTA, kapt. G.E. Wienberg, van Stockholm; VROUW ALIJDA, kapt. J.E. Bond en GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. J.H. Fijn, beide van Kopenhagen, de laatste als bijlegger op order. Heden arriveerden uit zee MARIA, kapt. M.C. Peters, van Anclam en BALANCE, kapt. H. Niemann, van Winden (opm: mogelijk Wijdenes); en zeilden in zee MOZES, kapt. J. Falck, naar Noorwegen.
Het schip BATAVIA, kapt. J. Fowler, is uit de haven op de tweede rede ten anker gekomen. Volgens rapport zit er een brik tegen het Goerese strand; er zijn schuiten naar toe tot assistentie. De wind N.N.O.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JOHANNA CHRISTINA, kapt. P.C. Wolter, CHRISTINA MARIA, kapt. J.H. Bulow en EENIGHEID, kapt. H. Niejahr, alle van Dantzig (opm: Gdansk); MATHILDA, kapt. F. Schmidt, van Koningsbergen; CHARLOTTA WILHELMINA, kapt. H. Muller en JOHANNA MARGARETHA, kapt. J. Abs, beide van Stralsund; DOROTHEA, kapt. J.C. Drews en CHARLOTTA, kapt. C.J. Scheffler, alle van Greifswald; ANNA MARIA, kapt. N. Balrus, EENIGHEID; kapt. J. Masse, CONCORDIA, kapt. V.C. Voss en PROVIDENTIA, kapt. F. Delwitz, alle van Libau (opm: Liepaja); EUROPA, kapt. P. Niemann en VRIENDSCHAP, kapt. H. Niemann, beide van Rostock; MERCURIUS, kapt. C.E. Schenkel en WELLINGTON, kapt. P.C. Muller, beide van Pillau (opm: Baltiysk); DAGERAAD (opm: smak) kapt. J.A. Smit, van Droback en EDINA, kapt. T. Henry, van Leith. Heden arriveerden uit zee ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, van Windau (opm: Ventspils); ANNA REGINA, kapt. J.H. Evert, van Greifswald; MAGDALENA CATHARINA, kapt. C. Staben, van Dantzig en GOEDE HOOP, kapt. W. Arens, van Lübeck; en zeilde in zee de HOOP (opm: hoeker), kapt. H. van der Kolf, naar Marseille.
De op het strand zittende brik MARIA CATHARINA is gevoerd door kapt. J.H. Wasck, van Wismar naar Schiedam bestemd met rogge en gerst (opm: zie ZZC 040723). J.H. Fijn is naar boven gezeild. De wind N.N.O.
Den 30 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ISIS, kapt. G.T. Wischhuizen, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad); STAFORTE, kapt. J.C. Manorschij, van Pillau; de LEMMER (opm: kof), kapt. J. Tammes, van Liverpool; AMPHION, kapt. P. Lehl, van Greifswald; NOORDSTAR, kapt. O.J. Herlofsen, van Bergen; de KLEINE STEPHAN,kapt. J. Gall en DIANA, kapt. H. Daade, beide van Libau; REGINA BRIGITTA, kapt. J.G. Brugman, van Holbeck; NEUE UNTHERNEHMUNG, kapt. L. Boeken, van Memel (opm: Klaipeda).
Heden arriveerden uit zee ANNA MARGARETHA, kapt. P. Balruhs, van Libau; en zeilden in zee NESTOR, kapt. L. Weeks, naar St. Ubes (opm: Setubal); De VREEDE, kapt. J.J. Greeven, naar Liverpool, en HENRIETTE, kapt. C.M. de Boer, naar de Oostzee. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 20 mei. Heden zeilden in zee de JONGE KAROLINA, kapt. N. Zeeplong, naar Archangel; GEORG, kapt. M.M. Pot Jr, naar Oudsoen. De wind Z.Z.O.
Den 21 dito. Heden zeilden in zee GEERTRUIDE, kapt. J. Verschoor, en ZEE VEE EN LANDBOUW (opm: sloep ZEE- VEE- EN LANBOUW), kapt. M. van der Hoeven, beide naar Farsund. De wind W.
Den 22 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee WILHELMINA, kapt. P.C. Parrow, van Greifswald; JONGE JAN (opm: smak), kapt. B. Kuijt, van Hull en CHRISTINA (opm: kof), kapt. C. Klok, van Londen.
Gisteren namiddag en heden zeilden in zee VIJF GEBROEDERS, kapt. P.C. Bakker (opm: smak, kapt. Pieter Geerts Bakker) en JONGE JACOB, kapt. J.C. Mews, beide naar Hamburg. De wind Z.W.
Den 23 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee de ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, van Londen; CHRISTINA MARIA, kapt. H. Cornbeek, van Corsoer; de GOEDE INTENTIE (opm: smak), kapt. J.T. van der Veer, van Callundborg. De wind Z.W.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, van Hamburg en CLARA, kapt. H.C. Kraeft, van Greifswald. Heden zeilden naar zee WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden en JONGE ALIDA (opm: hoeker), kapt. C. van der Weijden, alle naar St. Ubes (opm: Setubal); JONGE WILLEM (opm: kof), kapt. J. Parlevliet, naar Havre; MARY, kapt. G. Britt, naar Rye; GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Klein, naar Riga; PROVIDENTIA, kapt. G. Kleijn, naar Arbroath; CATHARINA (opm: smak VROUW CATHARINA), kapt. J.J. Mijs, naar Noorwegen. De wind Z.Z.O.
Heden arriveerden uit zee JOHANNA WILHELMINA, kapt. F.W. Strug, VROUW JOHANNA (opm: kof JOHANNA), kapt. D.P. Douwes en BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wal (opm: smak BROEDERLIEFDE, kapt. Adde Addes van der Wal), alle uit Dantzig (opm: Gdansk). De wind N.W.
Den 27 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee VROUW GESINA (opm: kof), kapt. H.P. Hazewinkel en STOLKMAR, kapt. N.J. Weber, beide van Naskov; RESOLUTION, kapt. E. Stokkebye, van Fredrikstad; SIX BRODRE, kapt. P.H. Erichsen, van Horsens; JANET, kapt. J. Scotland, van Stockton; HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, CHRISTINA, kapt. J, Suede, VERWACHTING, kapt. H. Gerdes en CATHARINA, kapt. A.C. Burg, alle van Libau (opm: Liepaja); GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Eggers Hihn, van Wiele (opm: men bedoelt hier Vejle): EDIT OVELLA, kapt. N.J. Reijssen, GINA, kapt. A.J. Ohle, ANNA CATHARINA, kapt. P.T. Sunnichen, VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Suijnborg (opm: Jan Harms Sterenborg) en JOHANNES, kapt. M. Johanssen, alle van Tondeten (opm: vermoedelijk Tondelen = Tønder); PRINS PAUL, kapt. J.H. Wendt, van Wismar; EARL OF BATHURST, kapt. T.T. Gibbs, van Londen en NANCY, kapt. R. Sunder, van Yarmouth. Heden zeilden in zee VROUW JOHANNA, kapt. M.S. Finbruin, naar Rouaan en HERSTELD HOLLAND (opm: kof), kapt. J. van Wijk, naar Liverpool. De wind N.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JOHN, kapt. A. van der Sluis, terug uit zee; CAROLUS, kapt. C.H. Vorbrodt en CARL EMIL, kapt. H.C. Vorbrodt, beide van Greifswald; LAURINA MATHILDA, kapt. C. Anderson, van Kiel; CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, van Libau en CARL JOHAN, kapt. H.W. Biedeweg, van Kopenhagen. C. Bug is gisteren wegens zware lekkagie op de haven gekomen, en heeft een lichter tot assistentie. Heden arriveerden uit zee TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.T. de Boer, van Flensburg en die PROEVE, kapt. J.P. Schuw, van Stege, en zeilden in zee KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, naar London, en THETFORD, kapt. W. Rickaby, naar Hull. De wind N.N.O.
Den 29 dito. Gisteren na posttijd zeilde in zee FOUR SISTERS, kapt. B. Suding, naar Portsoy; en arriveerden uit zee FORTUNA, kapt. A.J. Steger, van Callundborg; kapt. C.J. Lising, van Libau; MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder, van Christiansand; JONGE CORNELIS (opm: kof), kapt. C. Wapenaar, van Hamburg; CONCORDIA, kapt. H.H. Lucht, van Arendsdahl (opm: Arendal); DANSKE MERA, kapt. H.F. Schmidt, van Rubie; CATHARINA, kapt. H. Roegh, van Weile (opm: vermoedelijk Vejle); JONGE DIRK (opm: smak), kapt. D.D. Kuitse, van Neustad; KONING DAVID, kapt. P.P. Andersen en ESTE MARIA, kapt. S.H. Ibsen, beide van Tonderen; TWENDE BRODRE, kapt. H.A. Hermansen, van Saxkiobing; GOEDE HOOP (opm: tjalk), kapt. G.J. Hoetjer, van Kiel; YORK PACKET, kapt. T. Hall, van Hull en VIER GEBROEDERS, kapt. L.B.Raijss, van Bergen; A.C. Boeg is naar boven gezeild.
Heden zeilden in zee CONCORDIA (opm: smak), kapt. S. Swart, naar Bordeaux; LOUISA (opm: kof), kapt. D. Guijt, naar Jersey en SONS OF COMMERCE, kapt. H.F. Gibbs, naar Londen. De wind N.N.O.
Den 30 dito. Gisteren na posttijd zeilden in zee WILHELMINA, kapt. P.G. Parrow, naar Elseneur en GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. T.J. Nuisker,naar Bordeaux; en arriveerden uit zee VROUW ALETTA, kapt. F. Martens, van Stralsund; HELENA, kapt. H. Kleine, van Stettin (opm: Szczecin); VROUW ELTINA (opm: smak VROUW ELSINA of VROUW ELZINA), kapt. H.G. Bosker, van Nykjobing; ALEXANDER, kapt. J.C. Linau, van Windau; CARL MICHEL, kapt. P. Ohlsen, van Naskow; IDA, kapt. A. Poppin, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad); FORSAGET, kapt. J.P. Anderson en ALETTA, kapt. J.M. Tiegen, beide van Ribe. Heden zeilden in zee ALFRED, kapt. J. More, naar Hull en TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, naar Noorwegen. De wind O.N.O.


Datum: 06 juni 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 12 april. Zr.Ms. brik van oorlog de KEMPHAAN, commandant kapt.luit. Dingeman, van Curaçao, is hier aangekomen met een prijs, zijnde een schoener.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, zal, op maandag den 9 juni 1823, des middags te 2 uren, op de scheepstimmerwerf van de Weduwe Groeneboom, te Delfzijl, publiek bij kavelingen worden verkocht: het schip de VROUW CATRINA, met deszelfs tuig, wegens bekomene zeeschaden, voor onvaarbaar verklaard (opm: waarschijnlijk het schip dat in RC 170423 VROUW KATARINA werd genoemd).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 26 mei uitgezeild de smakschepen GEZINA CHARLOTTA, kapt. G. van Veen, EENDRACHT, kapt. R.J. Doijer (opm: kapt. Klaas J. Dooijes), beide met ballast op avontuur.
Den 27 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, het smakschip VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Smith, beide met hout van Noorwegen; het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, met ballast van Londen. Uitgezeild het brikschip HARMONIE, kapt. Stein Nielsen, met ballast naar Noorwegen.
Den 29 dito binnen gekomen de kofschepen EENDRACHT, kapt. R.M. de Jong, ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, ANNA CATHARINA (opm: kof), kapt. B.R. de Vries, het smakschip CLASINA, kapt. Jan C. Boon, alle met hout van Noorwegen. Uitgezeild het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.A. Rappen, met ballast op avontuur.
Den 30 dito binnen gekomen het kofschip de JUFVROUW MAGDALENA CLARA, kapt. H.T. de Jong (opm: Hendrik P. de Jonge), met hout van Memel (opm: Klaipeda), het smakschip ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. K.F. Kuilema, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip JOHANN GEORGE (opm: kof JOHAN GEORGE), kapt. W.D. Kleininga, het smakschip de VROUW GRIETJE (opm: waarschijnlijk smak JONGE GRIETJE), kapt. J.A. Muntendam, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, alle met ballast op avontuur.
Den 31 dito uitgezeild het kofschip WILLEM OLIVIER, kapt. R.T. Faber, het smakschip VIJF GEZUSTERS, kapt. P.K. de Jong (opm: waarschijnlijk Popke Egberts de Jonge), beide met ballast op avontuur.
Den 1 juni uitgezeild de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, VICTORY, kapt. R. Cubith, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op vrijdag den 20 juni 1823, des namiddag ten 2 ure, bij de beschrijving, en des avonds ten 6 ure bij de eindelijke toewijzing, telkens ten huize van H. Winter, in het Heeren Logement, publiek verkopen: het Tjalkschip, genaamd de JONGE JARIG, met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde en aan behorende goederen, zodanig het wordt bevaren door Bonne Jans van Dijk, en liggende in de Noorderhaven, te Harlingen.
Nader onderricht ten kantore van de heren B. Visser en Zoon, ten gemelde stede.


Datum: 07 juni 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Lloyd’s lijst van den 3 juni meldt het arrivement aan de Kaap de Goede Hoop op den 11 maart van het schip ANTOINETTA JACOBA (opm: pink ANTOINETTA EN JACOBA), kapt. Kraijer, van Batavia naar Amsterdam. De bliksemstraal, door welke dit schip bij de linie getroffen is – zie ons nommer van den 21 mei – heeft de grote mast beschadigd en, behalve de reeds gemelde drie man, ook nog een vrouw gedood.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 juni. Het schip VIER GEBROEDERS, kapt. B.J. Wilts (opm: waarschijnlijk buitenlander), met dakpannen van Workum naar Dantzig (opm: Gdansk), is den 11 mei op de Weser, waar het uit nood was binnengelopen, geheel verongelukt; het volk is in een open vissersboot gered en den 15 dito te Wangerooge aan land gezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni. Het schip ELEONORA, kapt. B. Wulff, den 13 mei van Pillau naar Amsterdam of Rotterdam vertrokken, is den 17 dito zwaar lek, met verlies van zeilen en natte lading, te Dantzig binnengelopen en heeft gelost om te kielen.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

In de overvaart aan de Moerdijk is thans een stoomboot aanwezig, welke tot een belangrijke publieke dienst gebruikt wordt.
Die overvaart ligt in de richting van de nieuw aangelegde straatweg langs welke de gemeenschap tussen 's Gravenhage en Brabant langs de kortste weg plaats vindt. Deze overtocht is altoos lastig en dikwijls gevaarlijk en noodlottig geweest. De rijtuigen moesten er met grote moeite en schade uit elkander genomen, in hengsten (opm: schepen) gehesen, en aldus overgebracht worden, en de overvoer van paarden en vee was schier aan nog groter moeilijkheden onderhevig. Elk weet, hoe hier in 1711 Prins Johan Willem Friso, overgrootvader van onze geëerbiedigde tegenwoordige Koning, jammerlijk omkwam. Het vaarwater in een rechte lijn, op de kaart van Wapperom, van het Bergse veld gemeten, is omtrent 700 Rijnlandse roeden breed, doch uithoofde van de steeds vermeerderende en veranderende platen en stromen, is men meestal verplicht een grotere omweg te nemen, zodat de reizigers zich genoodzaakt zien, om een vrij geruime tijd in open boten op het water door te brengen. Men oordeelde dan deze plaats geschikt om er de overtocht met stoomboten te doen. Een van de vaartuigen daartoe bestemd, is dan ook uit Engeland in onze havens binnengekomen, en men heeft met hetzelve verscheidene proeven kunnen in het werk stellen. Deze stoomboot, is omtrent 84 voeten lang en 25 breed. In dezelve bevindt zich een stoommachine van Boulton en Watt, waarvan straks nader. Er is ook nog een mast, om desnoods enig zeil te kunnen voeren. Ongeladen gaat het vaartuig voor 3 voeten en 1 duim diep, achter 3 voet, 7 duim. Aan wederzijde van hetzelve zijn bruggen, die neergelaten en opgehaald kunnen worden, en waar langs de rijtuigen op het dek, van het vaartuig, kunnen rijden. Deze bruggen zijn van een uitmuntend samenstel, en met ijzeren hefbomen en tegenwichten zodanig voorzien, dat derzelver beweging en bewerking hoogst gemakkelijk en zeker is. Twee diligences, met twee paarden bespannen, vinden op deze wijze op het dek plaats, en daarenboven kunnen er nog twee of drie andere rijtuigen, met de daarbij behorende paarden en passagiers, gelijktijdig geladen worden. Doch deze laatste behoeven niet op het dek te vertoeven, maar kunnen beneden in een ruim vertrek of kajuit tegen ruw weder een veilige schuilplaats vinden. Er is zelfs een soort van kombuis voorhanden, waarin door middel van stoom men spijzen zoude kunnen bereiden, zodat men gedurende de overvaart het middagmaal zoude kunnen houden.
Op het dek ontmoet men nog twee bijzonderheden, welke de aandacht van liefhebbers van de werktuigkunde alleszins verdienen. Voor op het vaartuig is een ijzeren spil geplaatst, door de beroemde Maudily vervaardigd, en welke de plaats van de gewone spillen bekleedt. De vernuftige en gemakkelijke wijze, waarop dit werktuig werkt, de juistheid en nauwkeurigheid, waarmede het is vervaardigd, moeten elk treffen, die in dergelijke zaken belang stelt. Dat hetzelve voorzien is met een kettingkabel, uit de fabriek van Brown, behoeft bijna niet gezegd te worden, wanneer men weet, dat dit vaartuig in Engeland is gebouwd.
Het roer kan op tweeërlei wijze bewerkt worden, vooreerst op de gewone, door middel van een roerpen, in tweede plaats door een rad, hetwelk door middel van getande raden, rondsels en een schroef zonder eind, het roer in beweging brengt. Het voordeel dezer inrichting is, dat de golfslag, tegen het roer, nimmer het stuurrad in beweging brengen kan, dat men dus geen kracht heeft aan te wenden om het rad te houden, en in ruw en goed weer beide even gemakkelijk en zeker sturen kan. Doch begere men liever de oude gewoonte te behouden, is er niets gemakkelijker, dan de schroef zonder eind buiten werking te stellen, en de roerpen te gebruiken. Het stoomtuig drijft twee gegoten dubbele ijzeren waterraderen, waarvan de houten schoepen verzet kunnen worden om meer of minder diep in het water te tasten. Deze raderen zijn terzijde van het vaartuig aangebracht en van boven bedekt door houten kasten. Bij iedere slag van de zuiger worden deze raderen eens rondbewogen.
De stoommachine zelve is slechts van 16 paardenkracht. Men weet, dat Boulton en Watt, om een maat vast te stellen, waarmede de vermogens hunner stoomtuigen konden bepaald worden, dezelve vergeleken hebben met de kracht, welke door molenpaarden uitgeoefend wordt. Doch, naardien men rekent dat een paard slechts acht uren in een etmaal kan werken, en de stoommachine onophoudelijk aan de gang gehouden kan worden, zou men, om hetzelfde werk met paarden te verrichten, hetwelk door een stoommachine van 16 paardenkracht wordt ten uitvoer gebracht, driemaal 16 of 48 paarden, die elkander aflosten, moeten gebruiken.
De stoomketel is van geslagen ijzer. Het vuur is in denzelven zodanig aangebracht, dat het water van alle kanten, behalve van onderen, het vuur omringt, zodat de ontwikkelde warmte zoveel mogelijk tot voortbrenging van stoom wordt besteed. Ook is de inrichting van de vuurhaard in dier voege, dat meestal de brandstof geheel wordt verteerd, en er slechts weinig als rook wegvliegt. Wanneer dus de kolen eenmaal zijn doorgebrand, rookt de ijzeren schoorsteen bijna niet meer. Het water in die ketel is langsscheeps in twee delen gescheiden, doch de stoom boven hetzelve heeft gemeenschap. Het oogmerk hiervan is, dat wanneer het vaartuig helt, niet al het water naar één kant zou lopen, waarvoor die helling niet alleen bevorderd, maar de ketel boven het vuur zou kunnen droog lopen, waardoor de bodem zou kunnen verbranden. Een pomp, door de machine zelve gedreven, voert van het reeds verwarmde water, hetwelk tot condensatie heeft gediend, zulk een hoeveelheid naar de ketel, als genoegzaam is, om de plaats aan te vullen van hetgeen in stoom is verbruikt.
De stoomzuiger heeft 24-3/16 Engelse duimen diameter, dus 459 vierkante Engelse duimen oppervlakte, dezelve is à double effet. De lengte van de slag is bijna 30 Engelse duimen, en het werktuig met deszelfs volle kracht werkende, doet 30 slagen in de minuut, zodat de waterraden dertigmaal in de minuut worden omgedreven.
Een toestel, de indicator genaamd, toont de kracht aan van de stoom die in de ketel wordt verwekt en beurtelings de zuiger naar boven en naar beneden perst. Het zal niet onnodig zijn hierbij een ogenblik stil te staan, omdat men uit de beschouwing van het gebruik van dit werktuig zal kunnen inzien, dat de vrees, die men bij sommige aantreft, voor het springen van de stoomketel, hierdoor geheel moet vervallen. Doorgaans meent men, dat de stoom in deze werktuigen met een kracht perst welke de drukking van de dampkringslucht vele malen te boven gaat, doch men bedriegt zich. De dampkring drukt bij middelbare barometerstand, op een vierkante Engelse duim, met een gewicht van omtrent 15 ponden. Dus wordt ook iedere vierkante duim van de oppervlakte van de stoomketel met 15 ponden door de dampkring gedrukt. Indien nu de stoom binnen in de ketel geen grotere veerkracht had dan de dampkringlucht, dan zoude de ketel in het geheel geen persing van binnen naar buiten ondergaan, en er kon niet aan springen gedacht worden. Maar men geeft aan de stoom een enigszins grotere veerkracht, dan die van de dampkringslucht, en de indicator toont aan, hoe vele malen sterker de stoom op een vierkante duim perst, dan de lucht. Nu is in onze stoomboot de zaak zo ingericht, dat die meerdere persing van de stoom van binnen naar buiten is 3¼ ponden à 4 ponden op de vierkanten (opm: duim). Indien men wilde vrezen, dat de ketel zou springen, moest men in het denkbeeld komen, dat het geslagen ijzer, waaruit dezelve bestaat, geen drukking van 4 à 5 ponden op de vierkante duim zou kunnen verduren.
Een vat met water gevuld, ter hoogte van 10 à 11 voeten, oefent op deszelfs bodem een persing uit van omtrent 5 ponden op de vierkante duim, dat is groter dan die, met welke de stoom op een ketel werkt, en zou dan een ijzeren bodem die persing zonder het minste gevaar van barsten niet kunnen verdragen?
Men ziet immers in brouwerijen en azijnmakerijen dikwijls vaten, welke veel hoger zijn dan 10 voeten en dus veel groter persing op de bodems uitoefenen, en niemand schroomt om tot zulke aldus gevulde vaten te naderen of vreest dat de duigen uitspaarden, of bodem, of banden zich begeven zouden. Ik zie niet in, dat men met enige meerdere grond voor het springen van de stoomketel te vrezen hebbe, mits men zorgt, dat de drukking, die door de indicator wordt aangewezen, geen 5 ponden te boven gaat.
Opdat de drukking op iedere vierkante duim van de ketel geen 5 pond zoude te boven kunnen gaan, is de veiligheidsklep afgesloten, zodat dezelve eens door degene, die het werktuig bestiert, op een bepaalde drukking geregeld zijnde, niet verder aangeraakt worden kan. Men is daardoor verzekerd, dat niemand die persing onverwacht zal kunnen vermeerderen. Doch indien enig ongemak aan de veiligheidsklep een grotere drukking, dan vereist wordt, veroorzaakte, zou de indicator zulks terstond te kennen geven, en men had slechts stoom los te laten, om het onheil te voorkomen.
Eindelijk de ketel van geslagen ijzer zijnde, zou scheuren en niet barsten, en het enige kwaad, hetwelk men te vrezen had, zou de hitte van de stoom, die zich uit de opening ontlastte, en waaraan zich personen, die er te nabij kwamen, zouden branden.
De oppervlakte van de stoomzuiger 459 vierkante duimen zijnde, en indien men de veiligheidsklep zo regelde, dat de indicator 5 ponden aanwees, dan zou iedere vierkante duim van de zuiger, op en neer gedreven worden met twintigmaal 459 of 9180 pond. Doch de wrijving, de kracht die nodig is om kranen te openen en te sluiten, de lucht en warmwaterpompen te doen werken, veroorzaken, dat men rekenen kan, dat er slechts 4000 pond overblijven, om de waterraderen te drijven.
Wanneer geen stroom de vaart van het vaartuig weerhoudt, kan hetzelve, naar mij bericht is, 6¾ Engelse landmijl in het uur afleggen, hetwelk uitkomt op 1,46 Duitse mijlen (opm: 1 Duitse mijl = 4 zeemijlen of 7.407 m.) in het uur of 5,84 (opm: zee-)mijlen in de wacht.
(opm: uittreksel uit een artikel over de toepassing van stoom, door prof.dr. G. Moll, hoogleraar te Utrecht)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee HARMONIE, kapt. P. Permien, van Dantzig (opm: Gdansk); CATHARINA MARIA, kapt. P.A. Bradhering en CATHARINA MARIA, kapt. E. Dade, alle van Libau (opm: Liepaja). Heden zeilde in zee GOUDVISCH (opm: smak GOUDVIS), kapt. H.J. Scholtens, naar de Oostzee. De wind N.O.
1 juni. Gisteren namiddag zeilden in zee DIANA, kapt. J.H. Kasten, naar Archangel en VROUW CATHARINA (opm: smak), kapt. K.H. Wijkmeijer, naar Liverpool. Heden zeilde naar zee BATAVIA, kapt. J. Fowler, naar Batavia; dezelve is onder de Goerese haven geankerd. De wind N.O.
Den 2 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering en ZEEVOGEL, kapt. M. Zeplien, beide van Winden. De wind Z.W.
Den 3 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee KLAZINA EN DIRKJE (opm: galjas), kapt. C. Schilperoort, van Lissabon; JUFVROUW WILLEMINA LAURENTIA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart, van Liverpool. De wind N.W.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VREDE EN VRIENDSCHAP (opm: driemaster), kapt. K. Nieveen, van Suriname; ZAANVLIET (opm: kof, ook ZAANVLIED), kapt. O. Simons, van Lissabon en de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, van Liverpool. De wind Z.W.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JOHANNA WILLEMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), kapt. D. Mooijekind, van Londen; ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkens, JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA (opm: galjas), kapt. M. de Meijer en EENDRAGT, kapt. R.J. Klunder, alle naar Liverpool.
Heden arriveerde uit zee ONVERWACHT (opm: kof), kapt. J.E. Gust, van Liverpool. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 31 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JONGE JAN, kapt. A. Fokken, van Dantzig (opm: Gdansk); BUITEN VERWACHTING (opm: smak), kapt. C. van der Plas, van Liverpool; GOEDE HOOP, kapt. A.H. Pot, van Elbing (opm: Elblag) en JONGE CORNELIS (opm: bom), kapt. G. de Jong, van Rouaan.
Heden zeilden in zee HARMONIA (opm: smak HARMONIE), kapt. J. de Best, naar Petersburg; CHRISTINA MARIA, kapt. J.C. Kornbeek, naar Corsoer; ST. JOHANNES, kapt. L.J. Kramer, naar Kopenhagen; NEPTHUNUS, kapt. J.C. Ahrens, naar Wismar en JONGE JAN (opm: smak), kapt. B. Kuijt, naar Hull. De wind O.
1 juni. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee EENDRAGT, kapt. H. Ziemeijer, van Libau (opm: Liepaja); VROUW HENDRIKA (opm: tjalk VROUW HINDRIKINA), kapt. G.R. Vos, van Dantzig (opm: Gdansk). Heden zeilden in zee DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van Borden (opm: hoeker, kapt. Govert van der Borden), naar St. Ubes (opm: Setubal) en HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, naar Bergen. De wind O.
Den 2 dito. Heden zeilde in zee POMONA, kapt. C. Pijbus, naar Newcastle. De wind Z.W.
Den 4 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg, van Liverpool. Heden zeilden in zee VROUW ALBERDINA, kapt. P.A. Wilkens, naar Hamburg; HERMINA DOROTHEA, kapt. J.C. Kruse, naar Noorwegen; RESOLUTION, kapt. E. Stokkebye, naar Fredrikstad.
Gisterenavond is bij het uitzeilen naar Hellevoetsluis in het nieuwe gat aan de grond geraakt het schip DUNDEE PACKET, kapt. R. Small, van Newcastle, met stukgoederen; de equipagie is met de loodsboot alhier aangebracht, en het schip zit vol water. De wind W.Z.W.
Den 5 dito. Heden zeilden in zee ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, naar London; LAURINA MATHILDA, kapt. C. Anderson, naar Kiel; HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, naar de Oostzee; MINERVA, kapt. S. Janssen en MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder, beide naar Noorwegen.
Heden morgen is door vissers alhier aangebracht een gedeelte van de lading en tuigagie van het schip van kapt. Small. Er zijn vier schepen in het zicht, uit zee komende. De wind Z.W.


Datum: 10 juni 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Nederland. De stoomboot de TALBOT is, den 1 dezer voor de eerste reis te Oostende aangekomen, aan boord hebbende zes en zestig passagiers. Dit vaartuig heeft den overtocht van Londen naar Oostende in veertien uren gedaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de LIEFDE (opm: kof), kapt. D.J. Pik; de VROUW FEMMEGINA (opm: smak), kapt. A.K. Braam; de JUFVROUW HENDRIKA (opm: kof JUFFROUW HENDRIKA), kapt. H.H. Scholtens, alle van Liverpool, met klipzout, en de ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, van Liverpool met zout en kurk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 mei. Den 18 en 19 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos en de JUFVROUW TITSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, beide naar Liverpool; ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt. H. Smit, naar Stockholm; SANS REPOS, kapt. C. Pethers, naar Bordeaux; VRIESLAND, kapt. E.J. Drente (opm: kof, kapt. E.J. Drent), op avontuur; HORTENCE, kapt. J.Y. van der Zweep (opm: fregat HORTENSE, thuishaven Gent, kapt. Jan Ydesz van der Zweep), naar Rio Janeiro; la DAME COLETTE (opm: brik, thuishaven Ostende), kapt. F.P. Hoed, op avontuur; de VROUW CATHARINA (opm: kof), kapt. H.H. Bakker; de JONGE NICOLAAS (opm: kof, thuishaven Gent), kapt. H. Peters, en MAGDALENA ALIDA (opm: kof), kapt. M.H. Krul, alle op avontuur; de ZEELUST, kapt. J. Piepers (opm: J.F. Peper), naar Liverpool; alle met ballast.
Den 22 dito. Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MAGDALENA ALIDA, kapt. M.H. Krul (opm: kof, bouwjaar 1780, kapt. Minne Hendriks Krul), op avontuur, en de ZEELUST, kapt. J. Pepers (opm: J.F. Peper), naar Liverpool, beide met ballast; deze beide schepen door stilte niet in zee hebbende kunnen komen, liggen thans onder Rammekens ten anker; de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN, thuishaven Brussel), kapt. P.J. Thienpond, naar London, met boomschors.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen MAGDALENA, kapt. H.J. Urk, van Aalborg, met gerst; de VROUW JACOBA (opm: kof), kapt. J.J. Rink, en TENNEGINA GEZINA, kapt. R.P. Bossings (opm: kof TEUNEGINA GEZINA, kapt. Roelf Pieters Bossinga), beide van Liverpool, met klipzout en stukgoederen.
Heden zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, van Cardiff, met ijzer; AUGUSTA, kapt. B.H. Bleker, van Palermo, met zwavel en sumacq (opm: van Zuid-Europese heester afkomstige gemalen stof t.b.v. verf- en looistof).
Ook zijn heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de PELIKAAN, kapt. P.J. Thienpond, naar Londen met boomschors; LONDON, kapt. Wm Brown, naar Londen, met meekrap enz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 juni. Heden arriveerde uit zee NORMA, kapt. H.F. Greeve (opm: Amerikaanse brik, kapt. H.F. Green), van Havanna, ligt in quarantaine. De wind W.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee JUFFROUW HENDRIKA (opm: kof), kapt. H.H. Scholtens, van Liverpool, dezelve is met het naar binnen zeilen op den Ooster geraakt en zwaar lek gestoten, doch is met behulp van een loodsboot daar afgekomen en naar boven gezeild.
Den 8 dito. H.P. Greeve is van de quarantaine ontslagen. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 juni. V. Plug is wegens de W. wind teruggekomen. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee JONGE JACOBUS, kapt. F.C. de Boer (opm: kof, kapt. Thomas Cornelis de Boer, thuishaven Antwerpen), van Antwerpen; ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. Rooderkerk en VROUW FEMMEGINA (opm: smak), kapt. A.K. Braam, beide van Liverpool. De wind W.N.W.
Den 7 dito. Heden zeilden naar zee ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, naar Londen en JONGE GERRIT (opm: bom), kapt. F. Plokker, naar Hull; GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Eggers, naar Tonningen; PRINS KAREL, kapt. J. Wendt, CARL EMIL, kapt. H.C. Verbrodt en CLARA, kapt. H.C. Kraeft, alle naar de Oostzee. De wind Z.W.
Den 8 dito. Van de gisteren gezeilde schepen ligt V. Plug nog in de put ten anker; de overige schepen zijn wel in zee gekomen. J. Wendt heeft gisteren een ongemak aan zijn roer gekregen, en is op de rede teruggekomen. Heden zeilden naar zee HENDRIKA (opm: tjalk VROUW HINDRIKINA), kapt. G.R. Vos, naar Noorwegen; JONGE JOHAN GEORGE (opm: hoeker), kapt. G. Metson, naar Lissabon; VERWACHTING, kapt. H. Gerdes, naar Libau (opm: Liepaja). De wind Z.W.


Datum: 12 juni 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het Nederlandse Brikschip VENILLIA, kapt. Wm. Van der Kolff; vertrekt den 14 dezer.
Boston: het Amerikaans Brikschip GARNET, kapt. J. Burgess Jr.
Liverpool: het Engels Brikschip ISABELLA, kapt. Ch. Shillitoe.
Idem: het Nederlandse Smakschip de JONGE ELIZABETH, kapt. H.J. Leening.
Hull: het Engelse Schoenerschip SOKEN, kapt. John Clark.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
Madeira en Suriname, om spoedig te vertrekken: het Nederlandse Brikschip HYPERION, kapt. H.S. Bruinsma.
Boston: het Amerikaans gekoperd Brikschip NORMA, kapt. H.F. Green; vertrekt den 21 dezer.
Hull: het Engelse Schoenerschip ST. PAUL, kapt. W. Cooper.
Bergen, in Noorwegen: het Nederlandse Kofschip MERCURIUS, kapt. R. Dirks.
Elseneur: het Pruissisch Galjasschip HOFFNUNG, kapt. H. Ehmeko.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen
Aan de beurt naar:
Brugge, Ostende en ook voor de goederen naar Nieuwpoort, Veurne en omliggende plaatsen: het beurtschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Bt. van Wasbeek, om op zaterdag den 28 dezer te vertrekken.
Adres bij de commissaris en bestelmeester N.J. Kelk en de Wed. Beijerman,
Posthorensteeg B.144

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Men meldt van Veere, van den 4 dezer: Eergisteravond om 7 uur arriveerde alhier ter rede de van Hull naar Antwerpen gedestineerde Engelse stoom-packetboot KINGSTON, kapt. J. Hasselwood, welke gisteren namiddag om half twee uren, naar haar destinatie opzeilende, ofschoon 7 voet diep gaande, echter bij peil laag water, zonder de minste hinder, door het Sloe is gevaren, en om drie uren (zo als uit het door genoemde kapitein ingevuld en getekend loodsbiljet kan blijken), en dus in anderhalf uur, tot voor Vlissingen is gearriveerd, van waar dezelve, zonder enig oponthoud, derzelver reis heeft voortgezet; vallende hierdoor, zo wel als door andere voorbeelden van nog meer diepgaande schepen, welke dat vaarwater zijn doorgezeild, ongetwijfeld alle bedenking wegens de moeilijkheid en het gevaar, om het Sloe door te varen, ten enen male weg; terwijl de ongegrondheid van een onlangs gemeld bericht hierdoor van zelve wordt aangetoond.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 mei. Voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW NANNETJE, kapt. K.T. Hart, van Noorwegen, met kreeften; de VROUW HENDRIKA (opm: kof DE VROUW HENDRINA), kapt. K. van den Oever, van London en THETIS, kapt. P. Otto, van Kopenhagen, beide met stukgoederen.
Gisteren en heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ZELDENRUST (opm: kof), kapt. G.H. Jonkhoff, en de ZEELUST, kapt. Jan Peper, beide naar Liverpool met ballast, MAGDALENA ALIDA, kapt. M.H. Krol (opm: kof, kapt. M.H. Krul), op avontuur, met ballast.
Den 31 dito. Heden is van Vlissingen naar Hellevoetsluis gezeild Zr.Ms. brik MERKUUR.
Van den 27 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARGARETHA, kapt. B.H. Smith Jr, naar St. Ubes (opm: Setubal), en de VROUW ANNEGINA (opm: kof), kapt. H.J. Potjer, naar Liverpool, beide met ballast; TELEMACHUS (opm: brik TELEMAQUE, thuishaven Gent), kapt. J. Ruurds, naar Batavia, met stukgoederen; ISABELLE LOUISE, kapt. B. Arsten (opm: sloep ISABELLE EN LOUISE, thuishaven Antwerpen, kapt. Broder Arfsten), naar Bayonne, met haver; JOSEPHUS (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. M. Bakker, op avontuur, met ballast; de ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. van der Gouwe, naar Lissabon, met tarwe; JOHANNA HAZINA (opm: kof JANNA HAZINA), kapt. D.T. de Jonge, naar Liverpool, met ballast; de JONGE CORNELIA (opm: smak), kapt. A.H. Oortjes, naar Bayonne, met haver.
Sedert onze laatste zijn op onze rede aangekomen JACOBA, kapt. A.K. de Groot, en NEPTHUNUS, kapt. G.G. Smit, beide van Dantzig (opm: Gdansk) naar Brussel gedestineerd, met timmerhout.
Voor Antwerpen bestemd de GOEDE WELVAART, kapt. J.J. Vos (opm: kof, waarschijnlijk kapt. Israel Jans Vos), van Liverpool, met klipzout; de JONGE WILLEM, kapt. A.H. Scheepsma, van Emden, met rogge; CHARLOTTA, kapt. D.H. Rasmuss, van Memel (opm: Klaipeda), met zand en timmerhout, ANNA MARIA, kapt. J. Sevensen, van Aalborg, met gerst; de VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Koe; DE KOOPHANDEL (opm: smak), kapt. K.H. Hoogland, en de MOEDER FEYKA, kapt. J.H. Jonker, alle van Dantzig (opm: Gdansk), met potasch en weedasch (opm: potas van wede; werd destijds gebruikt bij de bereiding van verven, zepen enz.); HENRIETTA, kapt. J.O. Oetken, van Bremen, met paardebonen; de VROUW CATHARINA, kapt. B. Otten, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), met potasch; HENRIETTE, kapt. P. Hulms, van de Havanna, met suiker; deze laatste moet quarantaine houden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 9 juni. V. Plug en de overige schepen zijn gisteren wel in zee gekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee DRIE GEBROEDERS (opm: brik), kapt. G.J. Meeuw, van Guernsey en VROUW ALIDA, kapt. H.R. Jonker, van Hull. Heden zeilden in zee DAGERAAD, kapt. G.A. Smith, naar Droback; VRIENDSCHAP, kapt. J.A. Sterenberg, naar Drammen; CATHARINA MARIA, kapt. P.M. Zeplien, naar de Oostzee; KONING DAVID, kapt. P.P. Andersen en GINA, kapt. A.J. Osil, naar Tonderen. De wind Z.W.
Den 10 dito. Heden zeilden naar zee ANNA PAULINA (opm: kof ANNA PAULOWNA), kapt. H. Pothoff en ANNEGINA, kapt. S.H. Spelde (opm: VROUW ANNEGINA, kapt. Sijpke Heeres Spelde), beide naar Liverpool. Er is een schip in het gezicht uit zee komende.
De wind N.W.


Datum: 13 juni 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, presenteert, op dinsdag 17 juni 1823, des namiddag ten 3 ure, ten huize van Liske Stuivenberg, kasteleinse in de Stads Herberg aldaar, publiek bij strijk en verhoog geld aan den meestbiedende te verkopen: een uitmuntend, hecht en wel betimmerd Schuite schip, liggende in de Kolk ten gemelde stede, zijnde lang over steven 13 ellen 9 palmen 1 duim 6 streep (opm: 13,916 m.) (49 Friese voet), wijd en hol naar advenant, met zeil en treil en verder scheepstoebehoren. Breder bij biljetten omschreven en op condities, die inmiddels bij de gemelde notaris te vernemen zijn.


Datum: 14 juni 1823


Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juni. Schepen liggende ter rede van Soerabaja: JAN EN CORNELIS.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Frankfurt, 10 juni. De regering van Malta heeft besloten, om de Engelse en Maltezer vaartuigen, die uit Turkse havens Griekse gevangenen naar Alexandrië, Tunis en Tripoli gevoerd, en aldaar als slaven verkocht hebben, gerechtelijk te vervolgen en als zeerovers te behandelen; een derzelven, de HERTOG VAN CUGNINI (opm: met waarschijnlijkheid een in het Nederlands vertaalde naam) is er uit Alexandrië terug gekeerd, na te voren 40 Grieken naar Tunis gebracht en verkocht te hebben, en zal bovengemelde bepalingen niet ontgaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW LOMMEGINA (opm: smak VROUW LAMMEGINA), kapt. J.B. Goosens, van Liverpool, met zout en stukgoederen, en de VROUW ALIDA (opm: tjalk), kapt. H.R. Roelfsema, van kiel met raapzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 juni, Gisteren namiddag zeilde in zee JONGE HIJLKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), kapt. W. Willems, naar Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 juni. H. Pothoff (opm: kof ANNA PAULOWNA) en S.H. Spelde zijn gisteren wel in zee gekomen; J. Wendt en F. Pottier zijn op de rede teruggekomen. Gisteren namiddag arriveerdeen uit zee DRENTSCH WELVAART (opm: DRENTSCH WELVAREN), kapt. J.B. Mulder, van Christiaansand, en JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parleviet, van Newcastle.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 5 juni. Met het begin dezer maand is alhier een geregelde vaart met een stoom-paketboot op Londen tot stand gekomen. Dezelve heet de TALBOT (jagthond), van 150 ton last, en doet de kracht van 60 paarden. Reeds tweemalen heeft zij, in 15 uren, de overtocht gedaan, met zich brengende een groot aantal passagiers. Zij vertrekt van London op deze stad elke woensdag en zaterdag morgen. Zij houdt zich te Gravesend niet op, alzo de reizigers bij hun aankomst te London bij een bureau van douane het gewone onderzoek ondergaan. Men vleit zich echter, door dit etablissement, nog meer badgasten te zullen zien, van welke er zich reeds zeer velen hier bevinden.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juni. Schepen liggende ter rede van Soerabaja: JAN EN CORNELIS.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, A. van der Sluijs en A.A. van der Crab, makelaars, zullen op maandag den 16 juni 1823, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: het Brikschipshol genaamd het GOEDE VOORUITZIGT, alsmede een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, kanonnen, patentglazen, boten, sloepen, enz.
Breder bij bericht en notitie bij de makelaars. (opm: waarschijnlijk verkocht voor de sloop)


Datum: 17 juni 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

- Rotterdam, 16 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 13 juni:
De lading van het Nederlands schip CORNELIA LUCIA, kapt. Altena, van Cette naar Stettin, hetwelk in het begin van de oorlog genomen en te Algeciras opgebracht was (opm: zie PGC 030623 en DC 170823), is verbeurd verklaard, doch de vracht moet betaald worden.
Men schrijft uit Bermuda den 3 mei, dat het schip the SYREN, kapt. Grace, van Charleston naar Antwerpen, aldaar met verlies van de grote mast en met schade was binnengelopen.
Ook was den 2 mei op de rotsen bewesten dat eiland geraakt een Nederlands schip, van Suriname naar Amsterdam, geladen met suiker, koffie en katoen; hetzelve had 4 of 5 voet water in het ruim. (opm: pink VRIENDSCHAP, zie RC 010723 en AC 280723)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welbezeild Smakschip, groot ruim 50 rogge-lasten, met deszelfs complete inventaris. Nader te bevragen bij de cargadoors Boutmy & Co te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Sedert onze laatste opgave is van Texel uitgezeild Zr.Ms. fregat van oorlog de DAGERAAD, kapt. Van der Hart, naar de Middellandse Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Genua en Livorno het nieuwe Nederlandse hoekerschip de DRIE GEBROEDERS, gevoerd door kapt. Cornelis Smith (opm: Cornelis Smit). Adres aan C. de Grijs & Zoonen te Amsterdam en C. Bodien & Reincke, cargadoors te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G.J. Keiser, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens, op donderdag den 26 juni 1823, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder Lambertus van der Molen, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek, op strijkgelds-conditien, te koop te presenteren: een snelzeilend Kofschip, genaamd de JUFFER MAGDALENA CLARA (opm: JUFVROUW MAGDALENA CLARA), groot 110 lasten, bevaren door de scheepskapitein H.P. de Jonge, onder directie van de heer H. Bolte, met zeil en treil, ankers, touwen en toebehoren, volgens inventaris, liggende thans in de Zuider Haven, te Harlingen.
Het inventaris en de conditiën zijn, drie dagen bevorens, ten huize van veiling en ten kantore van gemelden notaris te lezen en te vernemen.
(opm: de kof werd kennelijk niet verkocht, zie LC 040723)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 2 juni binnen gekomen het schonerschip ANN, kapt. Wm. Barfield, het sloepschip DIAMOND, kapt. A. Smith, beide met ballast van Londen. Uitgezeild de kofschepen drie GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, de VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 3 dito uitgezeild het kofschip EENDRACHT, kapt. E.M. de Jong, de smakschepen de VROUW MARTHA, kapt. Dk. Clasen, VRIENDSCHAP, kapt. H.W. Smith, alle drie met ballast op avontuur.
Den 4 dito binnen gekomen het schonerschip VIOLET, kapt. D. Charrosin, met ballast van Londen.
Den 5 dito binnen gekomen de kofschepen de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Jeltes, met hout van Noorwegen, HARLINGEN, kapt. T. Smith, de VROUW TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser, beide met zout van Liverpool. Uitgezeild de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, WILHELMINA CATHARINA, kapt. P.B. de Jong, ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, alle drie met ballast op avontuur.
Den 6 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met ballast van Londen. Uitgezeild het kofschip CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, het smakschip ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. K.E. Kuilema, beide met ballast op avontuur.
Den 7 dito binnen gekomen het schonerschip HOPE, kapt. Enos Page, met ballast van Londen. Uitgezeild de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klazen, ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, beide met ballast naar Noorwegen.
Den 8 dito uitgezeild de sloepschepen DIAMOND, kapt. A. Smith, ATTALANTE, kapt. James Byrne, het schonerschip SARAH JANE, kapt. H. Clarck, alle drie met boter naar Londen.
Den 9 dito binnen gekomen de kofschepen VRIESLANDS WELVAREN (opm: VRIESLANDS WELVAART), kapt. Fokke D. van Veen, HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piebes, beide met zout van Liverpool, de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, met hout van Noorwegen, het smakschip MARIA SOPHIA, kapt. R.D. Lovius, met koolzaad van Hamburg. Uitgezeild het kofschip de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Jeltes, met ballast naar Noorwegen.
Den 11 dito uitgezeild het sloepschip les SIX AMIS, kapt. Birner Benon le Roi, met haver naar Rouaan, de smakschepen CLAZINA, kapt. Jan J. Boon, de DRIE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, beide met ballast op avontuur.
Den 15 dito uitgezeild de schonerschepen NEW VENUS, kapt. M. Lord, HOPE, kapt. Enos Page, ANN, kapt.William Barfield, alle drie met boter naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 juni. Heden zeilden in zee BATAVIA, kapt. J. Fowler, ENGELINA (opm: kof), kapt. R.H. Bok, naar Brest.
Den 14 dito. gisteren namiddag zeilde in zee TWEE GEBROEDERS, kapt. G.B. Smit, naar Bordeaux; en arriveerden uit zee ANNA MARIA, kapt. T. Voss, NEPTHUNUS, kapt. J. Peters, CAROLINA LOUISA, kapt. H. Langhenrichs en GEORGE WILHELM, kapt. J.H. Wulff, alle van Riga; JULIANA, kapt. J.F. Muller, van Dantzig. Heden arriveerden uit zee JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon, van Bergen; KLEINE PAUL, kapt. J.C. Behneke, van Wismar; ANNA MARGARETHA, kapt. C. Permien, van Riga; ATALANTE, kapt. P. Konow, van Hapsal; ST. PETRUS, kapt. J. Muller, van Odensee; MAGDALENA CATHARINA, kapt. C.H. Niemann, van Libau (opm: Liepaja); en zeilden in zee MARIANNE HENRIETTE, kapt. G.E. Weekberg, naar Lissabon. De wind N.N.O.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee KOOPHANDEL, kapt. B.G. Harkema, van Londen; MARIA LOUISA, kapt. C.F. Schmidt, van Riga; SOPHIA, kapt. M. Schlor, van Dantzig (opm: Gdansk); SPECULANT, kapt. C.F. Horn, van Riga. De wind W.N.W.
Brielle, 12 juni. Heden zeilde in zee GOEDE HOOP, kapt. J.G. Hoetjer, naar Havre. De wind O.N.O.
Den 13 dito. Gisteren avond en heden arriveerde uit zee VROUW ELSINA, kapt. A.J. Oortjes, van Hamburg.
Den 14 dito. Gisteren na posttijd zeilden in zee VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema, naar Sandwich; ONDERNEMING (opm: smak), kapt. H.F. Klie, naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. J.G. Hoetjer, naar Havre en NANCY, kapt. R. Kielitt, naar Hull. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee VROUW LUCIA, kapt. J.A. Albers, van Libau (opm: Liepaja), en VROUW ALIDA, kapt. P.E. Vos, van Windau (opm: Ventspils). De wind N.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW TETJE, kapt. S.F. Niemann, van Emden; HENRIETTE, kapt. P.N. Harmtge, van Ribe; VROUW JANTINA, kapt. H.B. Kouw, van Nakskow (opm: Nakskov) en MARIA, kapt. S. Herdik, van Ripen (opm: Ribe); C. Schilperoort is gisteren avond van hier binnen door naar Hellevoetsluis opgezeild. De wind N.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip de JONGE JAN SCHOON (opm: Hannoverse vlag), kapt. M.J. Schoon van Bergen met stokvis en traan.


Datum: 19 juni 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 juni. Gisteren namiddag zeilde in zee ELIZA, kapt. A. Burgers, naar Boston. Heden arriveerde uit zee ANNA, kapt. A. Brouwer, van Bergen als bijlegger. De wind N.
Den 17 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee ALIDA JANTINA, kapt. K.P. Bruins, naar Dublin; en arriveerden uit zee MAGDALENA, kapt. H.C. Bradhering, van Odense; JONGE JOHANNES, kapt. M. Nemtzow, van Libau; LISETTE, kapt. J.E. Tesschel, van Pillau, AURORA, kapt. J.C. Ziepke, en ELEONORA CHARLOTTA, kapt. H. Radloff, AURORA, kapt. H. Niemann en HOFFNUNG, kapt. H. Schieberg, alle van Riga. Heden arriveerden uit zee ANNA SOPHIA, kapt. J.L. Mungaard en HENRICH, kapt. T. Voss Sr, beide van Rostock. De wind N.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 16 juni. Gisteren namiddag zeilden in zee IDA, kapt. A. Poppen en VROUW JOHANNA, kapt. J.E. Stein, beide naar de Oostzee. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee VRIENDSCHAP, kapt. J.E. Planter, van Wordenburg; FORTUNA, kapt. J. Paasschen, van Bergen; JONGE JAN (opm: smak), kapt. B. Kuijt, van Hull. J.J. Burmester is binnen door naar Hellevoetsluis gezeild. De wind N.
Den 17 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee ANNA CATHARINA MARGARETHA, kapt. M. Laubengen, van Wordenburg (opm: Vordingborg); JONGE ANTJE (opm: smak), kapt. H. Prins, VROUW TEUNEGINA (opm: smak), kapt. E.K. de Wilde, beide van Bergen; VROUW ANNA, kapt. H. Janssen en SPECULATIE, kapt. P. Puijster, beide van Drammen. De wind N.


Datum: 20 juni 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Johannes H. Limborgh, te Groningen, heeft de eer het publiek te berichten, dat aangezien de loten op het kofschip de HOOP OP WELVAART reeds voor meer dan drie vierde zijn afgegeven, hij spoedig in staat denkt te zijn, de juiste dag van verloting te bepalen: daar hij echter vooraf alle loten wil debiteren, zo nodigt hij bij dezen allen, die nog genegen zijn, om op dit nieuwe fraaie en compleet toe getuigde kofschip mede te loten, vriendelijk uit, om zich spoedig van loten te willen voorzien, alzo de verloting finaal zal geschieden zodra alle loten zullen zijn afgegeven; kunnende een ieder verzekerd zijn, dat zulks binnen de kortste mogelijke tijd zal plaats hebben. Nog enige loten zijn te bekomen bij de heren G.T.N. Suringar, te Leeuwarden en aan het bureau dezer Courant; E.S. Wink te Franeker; Feersma en Repko Jr te Harlingen; A.S. Tromp te Woudsend, en F. Holtkamp te Sneek, bij wie ook de inventaris en condities van verloting te lezen zijn.
(opm: zie o.a. PGC 240123; hier zien we een originele marktstrategie van scheepsbouwer Limborgh, wiens bijlbrief al dateerde van 21 februari 1821, terwijl de verloting uiteindelijk plaats vond op 21 december 1823; deze werd gewonnen door Josephus Muskeyn uit Antwerpen; kapitein werd Alfred [of Olfert] M. Scholl uit Antwerpen)


Datum: 21 juni 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 juni. Heden namiddag ten twee ure zijn van hier naar Antwerpen vertrokken, de stoomboot DE NEDERLANDER, kapt. J. Beun, aan welker boord zich Z.M. de Koning bevond, tot welks overbrenging dezelve van Rotterdam herwaarts was gekomen; alsmede Zr.Ms. jacht DE AREND, kapt. J. Koolbeek, aan boord hebbende het verdere gevolg van hoogst gedachte Z.M. (Z.M. heeft de overtocht van Vlissingen naar Antwerpen in 5 uren gedaan.)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JONGE ANTJE (opm: smak), kapt. Hendirk Jelle Prins van Bergen met stokvis, traan en vis; TENNEGINA (opm: smak VROUW TEUNEGINA), kapt. E.K. de Wilde, FORTUNA, kapt. Mat Nijgaard; de NIEUWE FAMILIE, kapt. Knud Tommensen, alle drie van Bergen met stokvis en traan; SODA, kapt. Robert Seater van Newcastle met slijpstenen en kooien, en der JUNGE HEINRICH, kapt. T. Voss van Rostock met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee GESINA CHARLOTTA (opm: smak GEZINA CHARLOTTA), kapt. G. van Veen, van Drobeck; EENIGKEIT, kapt. H.P. Vos, van Riga. Heden zeilden in zee KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord (opm: galjas, kapt. C. Schilperoort), naar St. Ubes (opm: Setubal); ANNA, kapt. R.H. Brouwer, naar Lorient. De wind N.O.
Den 19 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee EUROPA, kapt. P. Nieman en MAGDALENA, kapt. H.P. Evers, beide naar Rostock; CONCORDIA, kapt. C. Voss, naar Archangel; DANIËL, kapt. J.M. Heldt, ANDREAS, kapt. J. Kröhn, DOROTHEA, kapt. J.C. Drewes, JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, ANNA MARGARETHA, kapt. P. Balrus, JOHANNA CHRISTINA, kapt. P.A. Wolter, FORTUNA, kapt. C.N. Zilmer en ZEEPLOEG, kapt. J.P. Beekman, allen naar de Oostzee; en arriveerden uit zee PROVIDENTIA, kapt. P. Ahrens, van Arendsburg. Van de morgen zeilde in zee VENILLA (opm: brik VENILLIA), kapt. W. van der Kolff, naar Suriname. Nog zeilde in zee HELENA CHRISTINA (opm: fregat), kapt. B.J. Martens, naar Batavia.
Den 19 dito. Gisteren namiddag en heden zeilden naar zee PRINS PAUL, kapt. J. Wendt, DIANA, kapt. C.M. Hansen, EENIGHEID, kapt. H. Niejahr, MAGDALENA CATHARINA, kapt. C. Staben, ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering, VROUW ALETTA, kapt. F. Martens, ESCULAAP, kapt. H.N. Partau, COLUMBUS, kapt. J.B. Schnickel, CARL JOHAN, kapt. H.W. Biedenweg, DANCKE HERE, kapt. H. Schmidt, JOHANNA WILHELMINA, kapt. F. Wilhelmster en ANNA MARIA, kapt. N. Balruhs, alle naar de Oostzee; CONCORDIA, kapt. H.H. Lucht, naar Arendsdahl (opm: Arendal); HILLEGINA (opm: smak), kapt. H. Kleve, JONGE DIRK (opm: smak), kapt. D.D. Kuitse, GOEDE HOOP (opm: kof), kapt. H.H. Pot, GOEDE INTENTIE (opm: smak), kapt. T. van der Veer en CAROLUS, kapt. H.C. Vorbrodt, alle op avontuur; FORTUNA, kapt. A.J. Heijnen, naar Drontheim; VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Kuiper, naar Noorwegen; EENDRAGT, kapt. J. Wemmens, naar Oporto; JUNE (opm: mogelijk JANET), kapt. J. Scotland, naar Hull. De wind N.N.O.


Datum: 23 juni 1823


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Van Elseneur wordt van den 14 juni gemeld dit volgens schippers bericht door de droogte bij Dröge ten anker lagen de fluitschepen VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts en de JONGE GERRIT, kapt. K.K. Leegen, beide van Nerva komende, welke uit hoofde van tegenwind niet door de gronden konden komen.


Datum: 24 juni 1823


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de AREND, kapt. H. Elbring, met boomschors, naar Londen

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de Kaap de Goede Hoop schrijft men, dat er uit de Algoabaai bericht was ontvangen van het verongelukken van de Nederlandsche oorlogscorvet HET ZEEPAARD, kapitein Reins, van Batavia, welke op den 1 april in een dikke mist, omtrent 3 mijlen van Kaap Recife (opm: Zuid-Afrika), gestrand is; van de equipagie, uit bijna 180 man bestaande, waren 7 man verdronken, en verscheidenen zwaar gewond; het schip was geheel weg. (opm: zie ook RC 190723, BC 210823, DC 230823 en PGC 141123)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een vissers Aak, liggende bij de schuitemakerij op Schilkampen bij Leeuwarden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MINERVA, kapt. Lars Hans Holst, van Holmstrand, met hout en de VROUW JANNA (opm: smak), kapt. W.B. Bossien van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 juni. Kapt. B.J. Martens (opm: fregat HELENA CHRISTINA) is buiten de Goerese haven ten anker gekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee MINERVA, kapt. L.H. Holst, van Holmstrand; HEBE, kapt. J.J. Scharnberg, van Arendsburg.
Heden zeilde in zee JUFFROUW ENA (opm: smak JUFFER ENA), kapt. R.J. Haverbult, naar Portsmouth; en arriveerden uit zee de VROUW JANNA (opm: smak), kapt. W.B. Bossien, van Bergen en kapt. Bridge met de brieven van den 18 dezer van Harwich. De wind N.O.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee AURORA, kapt. P.C. Nausch, van Bergen, en CATHARINA MARIA, kapt. J. Spiegelberg, van Arendsburg. De wind N.
Den 22 dito Gisteren namiddag zeilden in zee de HOOP (opm: kof), kapt. J.G. Patje, naar Dublin, en FLORA, kapt. J. Clark, naar Ramsgate.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 20 juni. Heden zeilde in zee EENDRAGT (opm: hoeker EENDRACHT), kapt. J. Wemmerus, naar Oporto. De wind N.O.
Den 21 dito. De kapiteins J. Wendt, C.M. Hansen en F. Wilhelmster zijn gisteren uit de put in zee gezeild; J.G. Breitsprecker is uit de put op de rede teruggekomen. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee JANE, kapt. H. Harnden, van Rye. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Stoomboot de NEDERLANDER zal vertrekken van Rotterdam naar Zeeland en Antwerpen, van het Oude Westerhoofd, dinsdag 24 juni des morgens ten 5 ure; donderdag den 26, ten 7 ure, zaterdag den 28, ten 8½ ure, en dinsdag 1 juli ten 10 ure. Van Antwerpen naar Zeeland en Rotterdam van de Kaai voor de Botermarkt, woensdag 25 juni, des morgens ten 3 ure; vrijdag den 27, ten 4 ure, zondag den 29, ten 5 ure, en woensdag 2 juli, ten 6 ure.
De vaart zal geschieden langs Dordrecht, de Willemstad, Ooltgensplaat, de Zijp bij Bruinisse, Wemeldingen, Gorishoek en Batz.
Informatien zijn te bekomen bij de heer Waiter, in het Wapen van Engeland; te Antwerpen bij de heer Koelman Lauwers, in la Cour de Braband; te Dordrecht in Bellevue; te Willemstad in de Oranje Sociëteit; te Ooltgensplaat bij de Veerman van Nijmegen; aan de Zijp bij Pieter Jakobse Zoeter; te Zierikzee in het Heeren Logement; aan het Sas van ter Goes bij de Veerman Donkers; te Gorishoek bij de Veerman en te Batz bij de Veerschipper Corn. Griet.


Datum: 25 juni 1823


Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen: Te Kroonstad J. Duindam (opm: smak VIGILANTIE) van Rotterdam.


Datum: 26 juni 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag den 27 juni 1823, voormiddags ten tien ure, zal te West Terschelling, ten huize van G. Rotgans, publiek verkocht worden: het Schoenerschip genaamd de DUIKER, gevoerd geweest bij kapt. Kerkhoven, lang over steven 23 el 9 palm, wijd 6 el 6 palm, hol in het ruim 3 el 3 palm, met al derzelver toebehoren, liggende in het Ras van Terschelling. Breder bij biljetten omschreven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 9 juni. Heden is gearriveerd van Suriname, het schip HARMONIE, kapt. Eschel Petersen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juni. Heden is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild HENRIETTE, kapt. P. Hulma, van de Havanna, met suiker.
Gisteren en heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen MARY, kapt. D. Drinkwater van Cuba, met koffij en suiker en moet quarantaine houden.
Voorts: de COMMERCIE VAN BRUSSEL, kapt. H.A. de Vries van London, met stukgoederen; de VROUW ANNA, kapt. H.J. Kotter, NEPTUNES (opm: galjoot NEPTHUNUS), kapt. E.J. Dik, en de JONGE JOSEPHA, kapt. P. Spitboom (opm: kof, thuishaven Antwerpen, kapt. Pieter Sparboom), alle van Liverpool met klipzout; de VROUW ELISABETH, kapt O.T. Menwis (opm: kapt. Okke Freriks Meeuwes), en de MORGENSTER, kapt. H.T. Veen (opm: kof MORGEN STER[RE], kapt. Herman Frederic Veen, thuishaven Boom), beide van Liverpool met klipzout; PARIS, kapt. S.R.W. Lethuillier, van Rouen met wijn en brandewijn.
Van 31 mei tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies, naar Liverpool met meekrap, en de VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huisman (opm: kof, kapt. Rente Wessels Huisman), naar Liverpool met ballast; CONCORDIA, kapt. J.D. Zylstra (opm: kof, kapt. Jacob Daniels Zijlstra), naar Riga met suiker; ANTONIUS, kapt. W. Antonius naar Hamburg met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee KAREL JOHAN, kapt. C. Rijdahll, SOPHIE CHRISTINA, kapt. D.H. Dade, AUGUSTA, kapt. H.J. Bradhering, LOUISA, kapt. C. Olsen en ANNA FREDERIKA, kapt. J. Masck, alle van Arendsburg. Heden zeilde in zee FORTUNA, kapt. T. Helm, naar Gibraltar en THREE SISTERS, kapt. W.Frost, naar Londen.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee AURORA, kapt. J.N. Steen, van Libau (opm: Liepaja); RUDOLF, kapt. J.C. Schmidt, van Riga en NEUTRALITEIT, kapt. G.L. Hagen, van Arendsburg. De wind N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 23 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee GEORGE, kapt. M.M. Pot Jr, van Oudsoen; VROUW REINIERA (opm: DE VROUW REINERA), kapt. B.J. Bondrager, van Dantzig (opm: Gdansk); TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Wandemaker, van Wordingburg (opm: Vordingborg) en VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs, van Drammen. De wind N.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee METTA CATHARINA, kapt. J. Thomassen, van Ringkiobing; en zeilde naar zee ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. Rooderkerk, naar Liverpool; dezelve ligt in de put ten anker. De wind W.N.W.


Datum: 27 juni 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een onder Nederlandse vlag varend, extra welbezeild Kofschip, groot circa 85 rogge-lasten, voorzien van een goede inventaris en liggende voor deze stad.
Te bevragen bij de Wed. Jan Salm & Meijer, cargadoors op het Singel bij de Stroomarkt.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extraordinair welbezeild Brikschip, varende onder Nederlandse vlag, groot circa 80 rogge-lasten, voorzien van een complete inventaris en liggende voor Amsterdam.
Te bevragen bij de makelaar Jan Corver op de Buitenkant bij de Kalkmarkt no. 43.
(opm: een zelfde advertentie werd in de AC ook geplaatst op 15 en 29 augustus 1823)


Datum: 28 juni 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 juni. Het schip GRAND FALCONER, kapt. S. Flinck, van Londen naar Harlingen, is den 21 dezer bij Egmond gestrand en verbrijzeld. Het volk en tuig is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Sedert onze laatste is in Texel binnengekomen R.S. Nannings (opm: schoener REINIERA) van de kust van Guinea.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW WEBBINA, kapt. J.H. Kuijper (opm: VROUW WIBBINA, kapt. Jan Hilbrands Kuiper), van Havre.
Van de morgen zeilden in zee kapt. Bridge, met de brieven van heden naar Harwich; DIANA, kapt. H. Dade, naar Arendsburg; MATHILDA, kapt. J.F. Kreplien, naar Northshield; CHARLOTTA, kapt. S.J. Potlich, CATHARINA MARIA, kapt. P. Bradhering, CATHARINA MARIA, kapt. J.H. Bullow en ZEEVOGEL, kapt. M. Zeplien, alle naar de Oostzee.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee GUIANA (opm: hoeker), kapt. G. Straatman, van Suriname; ELISABETH CORNELIA (opm: hoeker ELISABETH EN CORNELIA), kapt. J. Parlevliet, van Liverpool; ELEONORA, kapt. B. Wulf, van Dantzig (opm: Gdansk); ELISABETH, kapt. T. Lowaas, van Windau (opm: Ventspils); ACHT GEBROEDERS, kapt. P. Middendorf, van Libau (opm: Liepaja); ARGUS, kapt. J. Zeplien en MINERVA, kapt. P. Niemann, beide van Riga.
Heden zeilden in zee CATHARINA MARIA, kapt. E. Dade, naar Wismar; MATHILDA, kapt. F. Schmidt, naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad); MERCURIUS, kapt. J.C. Schneckel en NIEUWE ONDERNEMING, kapt. J. Wallis, beide naar de Oostzee. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 juni. Heden arriveerde uit zee VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen; en zeilden naar zee EENIGHEID, kapt. H. Niejahr, KLEINE STEPHAN, kapt. J. Gall, MAGDALENA CATHARINA, kapt. C. Staben, ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, VROUW HERMINA, kapt. M.J. Cornell, EENDRAGT, kapt. H. Burmeijer, CHARLOTTA, kapt. C.J. Scheffler, JONGE WILLEM (opm: kof), kapt. L. Sijbes, HOFFNUNG, kapt. S. Kraeft, BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wall (opm: smak BROEDERLIEFDE, kapt. Adde Addes van der Wal), GODFRIED, kapt. J.G. Breitsprecher en CARL JOHAN, kapt. H.W. Eiedeweg, alle naar de Oostzee; EVERT JOHANNES, kapt. M. Johansen en ANNA CATHARINA, kapt. P.P. Sonnichsen, beide naar Tonderen; CAROLUS, kapt. C.H. Verbrodt, op avontuur; METTA, kapt. J.M. Visser, naar Wismar; VROUW ALIJDA (opm: smak VROUW ALIDA), kapt. H.A. Jonker, JONGE JAN, kapt. D. Kuyt en VROUW ELSINA, kapt. H.G. Bosker, alle naar Hull; GOEDE HOOP, kapt. P. Ahrens, naar Hamburg; NYE PROVE, kapt. J.P. Schou, naar Kopenhagen; VROUW LUPPINA, kapt. E.M. Mulder (opm: smak, kapt. E.H. Mulder), VROUW GESINA (opm: kof), kapt. H.P. Hazewinkel, ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, MERCURIUS, kapt. R. Derks (opm: kof, kapt. Reint Dirks), en JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart, alle naar Bergen. kapt. J. Rooderkerk ligt nog in de put ten anker. De wind W.Z.W.
Den 26 dito. Van de gisteren gezeilde schepen zijn in zee gekomen de kapiteins: Ahrens, Derks, Swart, Hazewinkel, Mulder, Schou, Bosker, Kuijt, Jonker, Visser, Sonnichsen, Johansen, Sijbes, Corneil, Zurmeijer en van der Wal; de overige zijn op de rede terug gekomen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Den 26 is in Texel binnengelopen het schip (opm: brik) PHOENIX, kapt. D. Grim, van Buenos Ayres.


Datum: 01 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 29 juni. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen CORNELIA (opm: fregat), kapt. D.C. Martens, van Demerary, CHRISTINA, kapt. T. Bodeman, van Cadix, GOEDE TROUW, kapt. H.J. Baske (opm: kof, kapt. Konraad Jans Masker), van Bordeaux, en VRIENDSCHAP, kapt. T. Komst, van Havre-de-Grace; de eerste twee zijn na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens de Lloyd’s lijst van 27 juni is het schip, hetwelk den 2 mei ten westen van Bermuda op de rotsen gedreven is, genaamd de VRIENDSCHAP, kapt. De Jong (opm: pink, kapt. Jacob Kersjes de Jong, zie RC 170623 en AC 280723), van Suriname naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 juni. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee CATHARINA ELISABETH, kapt. C. Peters, van Riga; HERSTELLEND HOLLAND, kapt. H. Wijk (opm: kof HERSTELD HOLLAND, kapt. J.N. van Wijk), en VRIESLAND (opm: kof), kapt. E.J. Drent, beide van Liverpool; de laatste heeft den 22 dezer, op de hoogte van Poortland (opm: Portland), in het Kanaal, in goeden staat gepraaid het schip NOORDHOLLAND, kapt. C. Kat, van Hamburg naar Porto bestemd.
Heden zeilden in zee NORMA, kapt. H.F. Green, naar Boston; WELLINGTON, kapt. E. Muller, naar de Oostzee; IRIS, kapt. J.J. Wishagen en de HOOP, kapt. H.J. Dijkhuijs, alle op avontuur; de HOOP (opm: kof), kapt. J.G. Patje, naar Dublin; MARIA, kapt. M.C. Peters, naar Elseneur; OOSTERSTER kapt. J. Moller (opm: smak OOSTERSTAR, kapt. Johan Möller), naar Drontheim, en JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA (opm: galjas), kapt. M.D. Meijer, naar Belfast. B.J. Martens is mede onder zeil geweest, doch bij de tweede ton ten anker gekomen. De wind Z.
Den 28 dito. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee AUGUSTA HELENA, kapt. J.H. Maack, naar Yarmouth, en arriveerden uit zee LAURA. kapt. W. Willisch, van Rio Janeiro; OLIJFBOOM, kapt. M.J. Harkema, van Newport; VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. M. Muller, van Liverpool; FREDEN, kapt. M. Bruin, van Morlaix en TRITON, kapt. S.W. de Fries, van Bordeaux. De wind W.Z.W.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JOSINA (opm: fregat JORINA), kapt. T. van Duivenbode, naar Batavia. Heden arriveerden uit zee ROTTERDAM, kapt. A. Macdonald, van London. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 27 juni. Heden zeilden in zee EENIGHEID, kapt. H. Niejahr, KLEINE STEPHAN, kapt. J. Gall, MAGDALENA CATHARINA, kapt. C. Staben, ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, FREUNDSCHAFT, kapt. C. Bradhering, ESCULAAP, kapt. H.N. Parrau, COLOMBUS, kapt. J. Schnickel, ANNA MARIA, kapt. N. Balruhs, SPECULANT, kapt. C.F. Horn, JONGE JOHANNES, kapt. N. Nemtzow, en NEPTHUNUS, kapt. J. Peters, alle naar de Oostzee; ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, FORTUNA, kapt. M. Negardt, VROUW MARTHA, kapt. F.A. de Jong (opm: T.R. de Jonge) en FAMILIE PAT, kapt. K. Tonnessen, alle naar Bergen; CAROLUS, kapt. C.H. Vorbrodt en JUFFROUW HENDRIKA (opm: kof), kapt. H.H. Scholtens, beide op avontuur; ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. Rooderkerk en JONGE ELISABETH, kapt. H. Lening, beide naar Liverpool; JONGE BASTIAAN (opm: bom BASTIAAN MAARTENSZOON), kapt. J. van Beelen, naar Colchester; CHARLES PATRICK EDUARD (opm: bom), kapt. K.G. Ouwehand, naar Boulogne; CHRISTINA (opm: kof), kapt. C. Klok en JOHANNA MARGARETHA, kapt. T. Abs, beide naar Londen; TWEE ZUSTERS, kapt. C. Egholm, naar Corsoer; ALEXANDER, kapt. J.C. Linau, naar Wismar; GESINA CHARLOTTA (opm: smak GEZINA CHARLOTTA), kapt. G. van Veen, naar Noorwegen; HENRIETTE, kapt. F. Keemfs, naar Glasgow en HARMONIE, kapt. P. Permien, naar Elseneur. L. van der Wiel en T. Ouwehand zijn mede onder zeil geweest doch teruggekomen; P. Tijsen is in vlot water gekomen. De wind Z.
Den 28 dito. Heden arriveerden uit zee POMOMA, kapt. C. Pijbus, van Newcastle. De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De stoomboot de NEDERLANDER zal vertrekken van Rotterdam naar Zeeland en Antwerpen, van het Oude Westerhoofd, dinsdag 1 juli, des morgens ten 10 ure; donderdag den 3, ten 11 ure, en zaterdag den 5, ten 4½ ure.
Van Antwerpen naar Zeeland en Rotterdam, van de Kaai voor de Botermarkt, woensdag 2 juli, des morgens ten 6 ure; vrijdag 4 juli, ten 8 ure, en zondag 6 juli ten 9 ure.
De vaart zal geschieden langs Dordrecht, de Willemstad, Ooltgensplaat, de Zijp bij Bruinisse, Wemeldingen, Gorishoek en Batz.
Informatiën zijn te bekomen te Rotterdam bij de heer Walter, in het Wapen van Engeland; te Antwerpen bij de heer Koelman Lauwers, in la Cour de Braband; te Dordrecht in Bellevue; te Willemstad in de Oranje Sociëteit; te Ooltgensplaat bij de Veerman van Nijmegen; aan de Zijp bij Pieter Jakobse Zoeter; te Zierikzee in het Heeren Logement; aan het Sas ter Goes bij de Veerman Donkers; te Gorishoek bij de Veerman en te Batz bij de Veerschipper Corn. Griet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen het HERSTELD HOLLAND, kapt. H.H. van Wijk (opm: kof, kapt. J.N. van Wijk), en de VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. M. Muller, beiden van Liverpool, met klipzout.


Datum: 02 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 30 juni. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen HELENA CATHARINA, kapt. Kl. Mesegaas (opm: pink, kapt. Klaas Musegaas), van St. George d’Elmina, JOHANNA CATHARINA (opm: brik JOHAN EN CATHARINA), kapt. J. Scholtijs, van Suriname, MAGDALENA ALIDA, kapt. M.M. Krul (opm: kof, kapt. Minne Hendriks Krul), van Liverpool, en VISSCHERIJ (opm: bunschip), kapt. A.L. Wildschut, van Londen. Uitgezeild is heden het schip CORNELIA, kapt. H. Haantjes, naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 28 juni l.l. is het schip ADRIANA JACOBA, kapt. Jan Cornelis Reusz (opm: kof, kapt. J.C. Reus), van Rotterdam naar Nerva vertrokken.


Datum: 03 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 27 juni. Heden namiddag arriveerde alhier ter rede het van Petersburg naar Antwerpen bestemde Nederlandse kofschip, de JONGE YPEUS, kapitein H.H. de Weerd, met potas, hazenvellen, bedvederen, schrijfpennen en geel was, welk schip in oktober 1822 van Amsterdam naar Petersburg vertrokken was (!), en van daar op den 26 mei l.l. deszelfs terugreis heeft ondernomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juli. Heden zijn van hier uitgezeild de schepen JONGE JURINE (opm: smak JONGE JURJEN), kapt. E.J. Bakker, naar Havre-de-Grace, VROUW GESINA (opm: smak VROUW GEZINA), kapt. J.L. Vos, naar Hull, en HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Arens, op avontuur.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Ten Brink & De Vries, boekverkopers in de Warmoesstraat, zullen zo spoedig mogelijk op autorisatie van de heren De Vries & Co uitgeven de verklaringen en verdere stukken, bij dezelven als boekhouders en mede-reders van het in juli 1822 bij het rif van Agulhas verongelukte schip COLUMBUS, gevoerd geweest door kapt. J. Grevelink (opm: zie o.a. RC 051222), ingekomen, wegens het verlaten van hetzelve schip, de redding van 92 mensen en de omstandigheden, welke deze gebeurtenis hebben vergezeld, tot opheldering van zekere brief door de redder dezer mensen, kapt. P. Desse, dezer dagen in lithographische druk onderhands in circulatie gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juni. Van de quarantaine is ontslagen en naar Antwerpen gezeild: MARY, kapt. D. Drinkwater, van Cuba, met koffij en suiker.
Voorts zijn, van den 4 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de HOOP, kapt. E.G. Jonker; HENDRIKA (opm: kof), kapt. T. Harding, de JUFVROUW MEES (opm: kof JUFFROUW MEES), kapt. G.L. Doornbos, en AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer, alle vier van Liverpool met klipzout; l’ESPÉRANCE (opm: pleit, thuishaven Mechelen), kapt. A. van Geyt van London, REBECCA, kapt. J. Andersen van Hull, laatst van Veere, beide met stukgoederen; de PHOENIX, kapt. J. Kardas van Bordeaux met wijn en brandewijn; alsmede de vier volgende schepen, welke quarantaine moeten houden: ADONIS, kapt. J. Nichols, van Nieuw York met suiker en katoen; REBECCA, kapt. D. Brenton met suiker en verwhout; CALYPSO, kapt. P. Hutchinson, met suiker en koffij, en ADELINA, kapt. J. Wingate, met suiker, alle drie van de Havannah.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee BASTIAAN (opm: bom BASTIAAN MAARTENSZOON), kapt. W. van Beelen en CHARLES PATRICK EDUARD (opm: bom), kapt. K. Ouwehand, beide uit de Maas als bijleggers.
Heden zeilden in zee HELENA CHRISTINA (opm: fregat), kapt. B.J. Martens, naar Batavia; CHARLES PATRICK EDUARD, kapt. K. Ouwehand, naar Boulogne: ST. LUKAS, kapt. J.C. Gurcke, naar Liverpool. De wind N.N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 30 juni. Gisterenavond en heden arriveerden uit zee KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, van London en ANNA van Cardiff, kapt. F. Schuite; kapt. H. Harnden is wegens tegenwind teruggekomen. De wind W.
1 juli. Gisteravond en heden arriveerden uit zee ELISA, kapt. T. Atherden, van Londen; JONGE GERRIT (opm: bom), kapt. F. Plokker, van Hull.
Heden zeilden in zee ARNO, kapt. J. Cooke, naar Stockton; RESOLUTION, kapt. J. Askow, naar Ipswich; JANE, H. Harnden, naar Rye; HABES, kapt. L. Hansen, naar Kopenhagen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Hermansen, naar Bandholm; GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, en BEATRIX ELISABETH (opm: bom), kapt. L. van der Wiel, beide naar Londen. De wind N.O.


Datum: 04 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel. 2 juli. Heden arriveerde alhier van Demerary het schip (opm: fregat) PLANTER, kapt. Coert Jessen. Het is na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandsche fregat ALGIERS (opm: oorlogsschip), van 44 stukken geschut en 300 man scheepsvolk, is den 15 dezer ter rede van Marseille aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snelzeilend Kofschip, de JUFFER MAGDALENA CLARA (opm: JUFVROUW MAGDALENA CLARA, zie ook PGC 170623), laatst gevoerd geweest bij kapt. Hendrik P. de Jonge, groot ongeveer 110 rogge lasten, met alle deszelfs aan en toebehoren; liggende in de Zuiderhaven, te Harlingen, en aldaar te bevragen bij de makelaar Feersma en Repko Jr, als mede bij de heer H. Bolte, te Groningen.
(opm: pogingen tot verkoop hadden geen succes en het schip ging waarschijnlijk niet meer in de vaart; in maart 1824 werd de zeebrief geretourneerd omdat de kof zou worden gesloopt)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 23 juni binnen gekomen de smakschepen de VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman, de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, EENDRACHT, kapt. R.J. Doijes (opm: kapt. Klaas J. Dooijes); de kofschepen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, VRIENDSCHAP, kapt. G.W. Stuit, alle met hout van Noorwegen; het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, met ballast van Londen.
Den 26 binnen gekomen de smakschepen HARMINA TRAUTZINA (opm: smak HARMINA FRAUKINA), kapt. M.J. de Jonge, de VROUW ELISABETH, kapt. Jan A. Rappen, de VROUW GRIETJE (opm: waarschijnlijk smak JONGE GRIETJE), kapt. J.A. Muntendam, de VROUW CATHARINA (opm: smak), kapt. N. Jacobs, de VROUW MARGARETHA, kapt. K.A. Pot, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, alle met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen HARLINGEN, kapt. T.J. Smith, de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, de JONGE JAN, kapt. Jan K. Bart; het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dk. Clasen de Groot, alle met ballast op avontuur.
Den 25 dito binnen gekomen het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, met hout van Noorwegen, het schonerschip ANN, kapt. Wm. Barfield, het sloepschip WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway, beide met ballast van Londen. Uitgezeild het tjalkschip de JUFFROUW HENDRINA, kapt. B.H. Engelsman, met ballast op avontuur.
Den 26 dito binnen gekomen het het sloepschip WILLIAM, kapt. William Nazeby, met ballast van Londen.
Den 28 dito binnen gekomen de smakschepen ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. E.K. Kuilema, ZEELUST, kapt. P.E. Boer, beide met hout van Noorwegen; het kofschip VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, met zout en lood erts van Liverpool. Uitgezeild het kofschip de JONGE TRIJNTJE, kapt. A.B. Visser; het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. J.G. Juister, beide met pannen naar de Oostzee.
Den 29 uitgezeild het sloepschip ATTALANTE, kapt. J. Byrne, het schonerschip ANN, kapt. Wm. Barfield, alle twee met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De openbare notaris G. Wilhelmij, zal op zaterdag den 12 juli 1823, des namiddag ten 2 ure, in de herberg te Garijp, bij strijkgeld, presenteren te verkopen: de gerechte een derde aan het Veer en Beurtschip, varende van Garijp op Leeuwarden, met deszelfs aanbehorigheden, zo als door Gurbe Durks de Weerd is bevaren, dadelijk bij de finale toewijzing te aanvaarden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag den 8 juli 1823, des voormiddags om negen uren, zal men aan de noordzijde van den eilande Goederede, ter plaatse van de stranding (opm: zie DC 050623), ten overstaan van notaris en getuigen, om contant geld verkopen: het Hol van het Mecklenburger Brikschip MARIA CATHARINA, groot honderd rogge lasten, met deszelfs masten, staande want, en voorts de complete en zeer goede inventaris van hetzelve schip, waarvan het grootste gedeelte bijna geheel nieuw is.


Datum: 05 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 3 juli. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen VROUW DIEUWKE, kapt. K. Toppema (opm: bunschip, kapt. K.B. Teppema), van Londen, HARMANUS (opm: kof), kapt. H. van Veen, van Petersburg, VIER GEZUSTERS, kapt. O.P. Wagen, van Riga, SOPHIA MARIA, kapt. T.C. Schumacher, van Dantzig, en WEMELINA CRANENBURGH (opm: kof WEMELINA KRANENBORG), kapt. J.J. Pranger, van Stockholm.
Uitgezeild is heden het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. C.B. Borgers, naar Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit een particuliere brief van Gibraltar aan een handelshuis te Marseille:
De Nederlandse admiraal, die zich te Gibraltar bevond, is voor Algeciras ten anker gekomen en heeft de twee Nederlandse schepen, welke door kapers te Algeciras opgebracht waren, op de Spanjaarden hernomen. Een derde Nederlands schip lag tussen Algeciras en de punt van Europa (opm: Europa Punt) ten anker. De Spanjaarden hebben kanonneerboten afgezonden om hetzelve te nemen, doch de bevelhebber deed zijn eigen sloepen derwaarts vertrekken, die de touwen van het genomen schip gekapt en hetzelve met de beide anderen onder het geschut van het linieschip gebracht hebben (opm: vergelijk RC 100723).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 3 juni. Gisteren avond om 7 ure arriveerde alhier op de rede de van Hull naar Antwerpen met stukgoederen en passagiers gedestineerde Engelse stoompaketboot KINGSTON, kapt. Joh. Hasselwood, welke heden namiddag om half twee ure naar haar destinatie opzeilende, ofschoon 7 voet diep gaande, echter, bij peil laag water, zonder de minste hinder, door het Sloe is gevaren, en om drie ure voor Vlissingen is gearriveerd, van waar dezelve zonder enig oponthoud derzelver reis heeft voortgezet.
Den 4 dito. Heden namiddag arriveerde alhier ter rede, het van Liverpool naar Dordrecht met klipzout gedestineerde Nederlandse kofschip de LIEFDE, kapt. Dirk Jans Pik, hebbende op 50º18’ N.B. en 3º gegiste lengte bewesten Greenwich, op de hoogte tussen Goudland (opm: Goudstaart, nu Start Point) en Poortland (opm: Portland) in goede staat gepraaid, een Nederlands brikschip, gevoerd door kapt. Maartens of Metsing, zijnde alstoen de wind N.O.
9 juni. Heden arriveerden alhier ter rede, het Nederlands smakschip de VROUW LUMMEGINA, kapt. J.B. Goozens (opm: J.B. Goosens) van Liverpool naar Dordrecht gedestineerd, met klipzout, tabak en cacao.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 juli. Gisteren namiddag zeilde in zee RESIDENT, kapt. J. Trip, naar St. Thomas.
Van de morgen arriveerde uit zee ORION, kapt. H. Niejahr, van Werder, en zeilden in zee MINERVA, kapt. L.H. Holst, naar Holmstrand; BASTIAAN (opm: bom BASTIAAN MAARTENSZOON), kapt. W. van Beelen, naar Colchester; ONVERWACHT (opm: kof), kapt. J.E. Gust, naar Dublin. De wind N.O.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee HARMONIE, kapt. J.J. Kraeft, van Dantzig (opm: Gdansk); AURORA, kapt. A. Matson, van Stockholm, en EMELIE, kapt. A. Barneval, van Rouaan. Heden zeilden in zee MARIA AGNIETA (opm: brik), kapt. P. Rijnbende, naar Suriname; nog zeilden naar zee DIJKZIGT (opm: brik), kapt. A. Schaap, naar Batavia, en MARIA (opm: fregat), kapt. J.H. Hazewinkel, naar Archangel. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle 2 juli. Gisterenavond en heden arriveerden uit zee MARGINA (opm: smak), kapt. P. Mulder, van Kristiansand, en VROUW LOLLINA, kapt. P.N. Jaski (opm: kof, kapt. Benjamin Jans Jaski), van Riga.
Heden zeilden in zee FLORA, kapt. C. Lendt en ESTER MARIA, kapt. J. Ibsen, beide naar Newcastle; JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parleviet, naar Sunderland; VROUW FEMMEGINA (opm: smak), kapt. A.K. Braam en GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg, beide naar Drontheim; VROUW ALIDA, kapt. F.E. Baart, naar Hull; ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Rens (opm: kof, kapt. Jan Cornelis Reus), naar Newry; FORTUNA, kapt. J. Paasschen en VROUW TEUNEGINA (opm: smak), kapt. E.K. de Wilde, beide naar Bergen; JONGE JACOBUS, kapt. L. Jansen (opm: hoeker), naar Cherbourg; GUTE BOTE, kapt. H. Maack, naar Rostock; JONGE JAN, kapt. A. Fokken, naar Christiaansand; VROUW MARGINA, kapt. J.B. Bakker, naar Ainmouth; KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, naar London; AMPHION, kapt. J.P. Lehl, MAGDALENA CATHARINA, kapt. C.H. Nieman, VROUW LUCIA, J. Albers, ANNA MARGARETHA, kapt. kapt. C. Permien, CATHARINA, kapt. M. Boegh en HABET, kapt. A. Johnsen, allen naar de Oostzee.
Den 3 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee ANNA CATHARINA, kapt. M. Laubinger, naar Kiel; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Wandmaker, naar Tonningen (opm: Tönning); TWEE ZUSTERS, kapt. A.H. Petersen, naar Ringkiobing, en arriveerde uit zee ELLEN CATHARINA, kapt. M. Matthiesen, van Kjerting. Heden zeilden in zee VROUW JOHANNA (opm: smak), kapt. D.P. Doewes, naar Alnmouth; VROUW HAASJE, kapt. G. Ouwehand, naar Londen; HANNA MARIA, kapt. T. Lassen, naar Denemarken; CAROLINA LOUISA, kapt. H. Langhenrichs, EENIGKEIT, kapt. H.P. Voss, PAUL, kapt. E.F. Maas, ELSABE MARIA, kapt. N. Segett, HENDRIK THEODOR, kapt. T. Vos Tz, ANNA MARIA, kapt. T. Vos Jr, ATTALANTE, kapt. J. Konow, alle naar de Oostzee. De wind O.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant

Vendu-advertissement, op maandag den 7 juli 1823, te precies 11 ure, voor rekening van de belanghebbenden, het schip CHARLOTTE, kapt. F.J. Haun, groot circa 180 lasten, zo als hetzelve voor Anjer is liggende.


Datum: 07 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Smirna (opm: Izmir), 15 mei. Heden is alhier gearriveerd Zr.Ms. korvet HECLA, commandant kapt.luit. Pool, van Port Mahon.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Van den 13 januari tot 18 februari zijn te Batavia gearriveerd de schepen RUBENS (opm: brik RUBBENS, thuishaven Antwerpen), kapt. T. Versluijs, van Antwerpen, ANNA, kapt. C.R. Scholte, en JONGE ADRIANA (opm: fregat), kapt. H.J. Bonn, beide van Rotterdam, PALEMBANG, kapt. L. Heijde, JAN EN CORNELIS (opm: pink), kapt. J. Kroon, ROTTERDAM (opm: fregat), kapt. T.S. Waters, NORDLOH (opm: brik), kapt. J.H. Breukemeijer, en ONDERNEMING (opm: fregat), kapt. H. Murk Lels, alle vijf van Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 5 juli. Gisteren zijn alhier gearriveerd de schepen VROUW HENDRIKA, kapt. H. Schuring, van Londen, VREDE EN VRIJHEID (opm: fluit), kapt. F.L. Lammerts, van Nerva, en VIER BROEDERS, kapt. C.T. Nielsen, van Riga, en heden is gearriveerd de HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon.


Datum: 08 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 6 juli Heden arriveerde alhier van Curaçao het schip MARIA JACOBA (opm: brik MARIA EN JACOBA), kapt. J.J. Bart.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 14 juni. Twee dagen tevoren zijn de Nederlandse admiraal en alle de schepen onzer natie van Algeciras herwaarts overgekomen. De teruggave der Nederlandse schepen was geschied krachtens een twee jaar geleden hernieuwd tractaat. Op de bedreiging van de Franse admiraal om Algeciras plat te schieten, had de commandant ook bewilligd de genomen Franse schepen uit te leveren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juni. Den 8 dezer zijn van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken AZORIS, kapt. J. Nichols van New York met suiker en katoen; REBECCA, kapt. D. Brenton, van de Havanna met suiker en verwhout.
Van den 8 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen:
NYEPHIA (opm: kof NIMPHEA), kapt. J.W. Lange van Bordeaux met wijn enz; MEDUSA, kapt. J. Lubbing van Londen met stukgoederen; de JUFVROUW AKKE (opm: kof), kapt. M. Jeltes, van Liverpool met klipzout; alsmede le VOLTIGEUR (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. W. de Ruyter van New York met stukgoederen, welke moet quarantaine houden.
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild STAD EN LANDE (opm: kof), kapt. F.F. Dijkstra, en de MARIA, kapt. J. Zirck, beide op avontuur, met ballast; SCHOLFIELD, kapt. W. Evans, met vlas; ISABELLA, kapt. J. Dishman, met vlas en huiden; de JUFVROUW JOHANNA (opm: kof JUFFROUW JOHANNA), kapt. J.J. Tiddens, en la BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), kapt. O.A. Wilman, beide met boomschors en alle naar Londen.
Den 15 dito. Van den 12 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild l’AUGUSTE (opm: fregat, thuishaven Gent), kapt. J. Andersen, naar Batavia met troepen; ST. MICHAEL, kapt. Z. Tucker naar Bordeaux met zink; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal; MARIA (opm: kof), kapt. Jan Sikkes; de NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout; de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, en de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, alle vijf naar Liverpool met ballast; MARIA, kapt. Q. Mossate, met ballast; de DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schut, en SOPHIA, kapt. J.L. Muys, beide met boomschors en alle drie naar Londen; HENRIETTE, kapt. M. Erichsen naar Rio Janeiro met wijn; de VROUW JACOBA (opm: kof), kapt. J.J. Rink, en de JONGE JOSEPHA (opm: kof), kapt. P. Sparboom, beide naar de Marennes, met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 juli. Kapt. A. Schaap en J.H. Hazewinkel zijn gisteren niet in zee gekomen, en onder de Goerese haven geankerd. Na de middag arriveerde uit zee VROUW ELISABETH, kapt. F. Spriesen Pz, van Bremen, als bijlegger naar Antwerpen; MARIA, kapt. D. Holst, van Arendsburg, HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Bruss, van Arendsburg; en zeilde in zee HOPE, kapt. J. Crooker, naar St. Ubes. De wind W.
Den 5 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee VROUW ELISABETH, kapt. F. Spriesen Pz, naar Antwerpen. De wind W.Z.W.
Den 6 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee de JONGE JOSEPH, kapt. J. Peerens, naar Noorwegen; en arriveerden uit zee AMATUS, kapt. J. Botman, uit Zweden, en MARIA, kapt. C. Stibolt, van Fredrikshaven. Heden volgens rapport der zeeloodsen bevindt zich met twee loodsen aan boord voor gaats: de JONGE ANTHONY (opm: fregat), kapt. T. Azon Jacometti, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 4 juli. Gisteren avond arriveerde uit zee ANN AND MARY, kapt. J. Anderson, van Hull. Heden zeilden in zee ERRENDEREN, kapt. T. Nielsen, naar Arendal; JONGE JAN SCHOON, kapt. M.J. Schoon (opm: Hannoverse vlag), naar Cherburg en VROUW ANNA, kapt. H. Jansen, naar Londen. De kapiteins H. Niemann, P. Tehling, C.F. Schmidt, P. Ahrens en W. Burton zijn mede onder zeil geweest doch weder teruggekomen. De wind O.N.O. stil.
Den 5 dito. Heden zeilden in zee TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. R. de Vries, naar Hamburg; VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blauw (opm: smak, kapt. Jan Derks Blouw), naar Bergen en VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs, naar Stockton. De wind W.
Den 6 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee LUDOLF THEODORUS (opm: kof), kapt. J.A. Zijl, van Stettin (opm: Szczecin); CLARA, kapt. J.H. Kraeft, van Kopenhagen, en KING OF NETHERLANDS, kapt. N.B. Bull, van London. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen, het schip de VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. M. Muller, om zo spoedig mogelijk te vertrekken. Adres bij de Heren G. Mauritz, Vogelsang en Co en Sandberg en Co.
Dordrecht, 7 juli 1823.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 30 juni binnen gekomen de schonerschepen VIOLET, kapt. D. Charrosin, HOPE, kapt. Enos Page, LIVELY, kapt. W. Bayes, alle in ballast van Londen; het kofschip ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, met hout van Noorwegen. Uitgezeild de smakschepen de VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman, de VROUW ELISABETH, kapt. Jan H. Rappen, HARMINA FRAUTINA, kapt. M. de Jong (opm: smak HARMINA FRAUKINA, kapt. Meilof Jans de Jonge), alle met ballast op avontuur.
Den 3 juli binnen gekomen de kofschepen ALIDA CLAZINA (opm: kof), kapt. L.K. Tiktak, met hout van Noorwegen, WAAKZAAMHEID (opm: kof), kapt. H.S. Hofhuis, met teer en potas van Christiaanstad.
Den 5 dito uitgezeild de kofschepen ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, EENDRACHT, kapt. K.M. de Jong, de smakschepen VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, EENDRACHT, kapt. R.J. Doijes (opm: kapt. Klaas J. Dooijes), ZEELUST, kapt. P.K. Boer, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, alle met ballast op avontuur.
Den 6 dito uitgezeild de schonerschepen SARAH JANE, kapt. H. Clarck, LIVELY, kapt. William Bayes, beide met boter naar Londen.


Datum: 09 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 7 juli. Gisteren zijn alhier gearriveerd de schepen JONGE JAN (opm: bunschip), kapt. R.L. Bovenkamp en NEERLANDS KROONPRINS (opm: bunschip), kapt. J.P. Jelsma, beide van Londen, en UNION, kapt. S. Olsen, van Riga.
Heden arriveerden alhier de schepen BETSY EN CAROLINA, kapt. C. Schroeder (opm: pink, kapt. Cornelis Schröder), van Batavia, EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, van Hull, en INDUSTRIE (opm: kof), kapt. F. de Best, van Bayonne.


Datum: 10 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 8 juli. Heden arriveerde alhier van Cette (opm: Sète) het schip EENDRAGT, kapt. R. Ruijl. Dezelve ligt in quarantaine.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Curaçao vertrekt den 22 juli de brik (opm: schoenerbrik) de HENRIETTA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij Kloppenburg & Co op de Singel bij de Beulingstraat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Kapt. A. Sluijk, voerende het schip de JUFVROUW SARA (opm: smak JONGE JUFVROUW SARA), van Hyères, meldt uit de baai van Gibraltar, van den 4 juni, dat hij den 20 mei van Hyères gezeild en den 31 in het nauw van de Straat gekomen was. Aldaar met nog vier koopvaarders ronddrijvende, kreeg hij den 1 juni des ochtends drie Spaanse kapers aan boord, die zeiden, dat zij alle schepen, uit Franse havens komende, opbrachten. Zij lieten hem echter varen, het zij dat zij onkundig waren, dat Hyères een Franse haven was, of dat zij het niet mogelijk oordeelden hem uithoofde van stilte en stroom te Kadix op te brengen. Deze kapers hadden op sleeptouw een door hen genomen Nederlandse smak, gevoerd door kapt. H. de Jong, met welke zij koers hielden naar de Spaanse kust. Kapt. Sluijk des middags nog vier of vijf kapers in het gezicht krijgende, zette het met de nog bij hem zijnde koopvaarders naar Gibraltar, en kreeg onder Oud Gibraltar te zien Zijner Majesteits oorlogsbrik DE GIER, die hen tegemoet zeilde en tot onder het geschut van Zijner Majesteits oorlogschip WASSENAAR geleidde, welke laatste de bovengenoemde genomen smak van kapt. de Jong hernomen had, alsmede het Nederlands schip MARIA KATARINA (opm: hoeker MARIA CATHARINA), kapt. F.J. Dijk, van Cette naar Rotterdam, hetwelk aldaar mede opgebracht was, zoals ook het Nederlands schip KORNELIA LUCIA (opm: hoeker CORNELIA LUCIA), kapt. J. Altena, welks lading geheel gelost was. Ook lagen daar nog 5 of 6 buitenlandse schepen, mede door Spaanse kapers opgebracht. Kapt. Sluijk zich dadelijk bij de Nederlandse schout-bij-nacht Ruijsch om konvooi vervoegd hebbende, is vervolgens, op verzekering van Zijne Excellentie, dat dagelijks konvooi uit de Middellandse Zee verwacht werd, naar Gibraltar gezeild en zoude nu aldaar tot de aankomst van het konvooi blijven liggen (opm: zie ook RC 050723).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 juli. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven, de VROUW ANNEGINA, kapt. S.H. Spelde, en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, alle van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee DRIE KINDEREN (opm: hoeker), kapt. C. van der Kolff, van Lissabon; ‘s LANDS WELVAREN, kapt. K. Storm, FRANS EN ALETTA (opm: hoeker), kapt. M. van der Struijs, WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, VROUW ANNA (opm: hoeker), kapt. G. Don en JONGE ALIDA, kapt. A. van der Weijde (opm: hoeker, kapt. C. van der Weijden), alle van St. Ubes (opm: Setubal); JONGE WILLEM (opm: kof), kapt. J. Parlevliet, van Liverpool; INDUSTRY, kapt. W. Porrion, van Guernsey, en CAROLINE, kapt. L. Soupat, van Havre. De wind W.Z.W.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JONGE ANTHONY (opm: fregat), kapt. T. Azon Jacometti, van Batavia; ATTALANTE (opm: fregat ATALANTA), kapt. C. Zwanenburg, van Suriname; DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven, CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel; VROUW ANNEGINA, kapt. S.H. Spelde en WAAKZAAMHEID (opm: kof), kapt. G.H. Luurts, alle van Liverpool. Een Amerikaans schip in het gezicht, uit zee komende. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 7 juli. Gisterenavond arriveerde uit zee de stoomboot RAPID, kapt. T. Hiler, van London. De wind W.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee VROUW MARGARETHA (opm: hoeker), kapt. A. de Zeeuw en NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meide (opm: hoeker, kapt. Arent van der Meyde), beide van Lissabon. De wind W.


Datum: 11 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 9 juli. Heden arriveerde alhier het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Wilderman, van Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier H. Smith, te Harlingen, zal aldaar, ten huize van de wed. A. Bolhuis, kasteleinse in de herberg Benthem, op vrijdag den 18 juli 1823, precies ten 3 ure des namiddag, bij de beschrijving en diezelfde avond ten zeven ure, bij de finale toewijzing, publiek bij strijk en verhoog geld presenteren te verkopen: een welbezeild Tjalk of Schuite schip, de LIEFDE genaamd, groot 19 gemeten lasten lang 17 ellen 7 palmen 6 duimen (opm: 17,76 m.), wijd en hol na rato, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daar bij zijnde en behorende scheepsgoederen, bij schipper Tjerk Pieter Akkerman bevaren, en in de Noorderhaven te Harlingen is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 30 juni 1823, des namiddag ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten 6 uren, bij de eindelijke toewijzing, in het logement van H. Winter, publiek veilen: een welbezeilde Visschuit, met zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeil en treil, en daarbij zijnde goederen, zodanig als bevaren is door Cornelis Olferts Ooms, en liggende aan de voormalige Lands Werf, in de Zuiderhaven te Harlingen. Nader onderricht ten kantore van de heren B. Visser en Zoon aldaar.


Datum: 12 juli 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd: het schip HARMONIE, kapt. C.F. Walloe, van Drammen met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juni. Den 12 dezer zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild; CALYPSO, kapt. P. Hutchinson, met suiker, en ADELAIDE, kapt. J. Wingate, met koffij en suiker, beide van de Havanna; le VOLTIGEUR, kapt. W. de Ruyter van Nieuw York met stukgoederen.
Voorts zijn, sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de VROUW ELLINA (opm: smak), kapt. J.R. Berg, van Memel (opm: Klaipeda) met lijnzaad; LAMMET, kapt. Thom Gaarn, van Randers met raapzaad, NEPTUNES (opm: NEPTHUNUS), kapt. A.A. Oosting, van Sonderborg, en de VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Diewes (opm: tjalk VROUW HENDRIKJE, kapt. Willem Jans Drewes), van Flensburg, beide met rogge; JOHANNA VAN LETTEN, kapt. H.J. Spans van Memel met houtwaren; MAGDALENA (opm: kof), kapt. H.R. Lutje van Petersburg met potasch en koper; LUDWIG, kapt. J. Nehmzou, van Kalienburg (opm: waarschijnlijk Kallenburg, thans Kalundborg) met huiden; GANGES, kapt. E. Bray, van de Havanna met koffij en suiker; deze laatste moet quarantaine houden.
Den 17 dito. Gisteren en heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: de VROUW MARCHINA, kapt. J.P. Boer van Elbing (opm: Elblag) met weedasch; AURORA, kapt. J.F. Spiegelberg met timmerhout, en de MARIA, kapt. E.P. Bron met delen (opm: planken), beide van Memel (opm: Klaipeda).
Ook zijn gisteren en heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HOPE, kapt. A. Dungen naar Baltimore, PROVESTENUE, kapt. J. Rytter naar St. Ubes alle met ballast.
Den 21 dito. Den 19 dezer is van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken het schip GANGES, kapt. E. Bray van de Havanna met koffij en suiker.
Den 19 dezer en heden is voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de GOEDE HOOP, kapt. T. Mooy van Londen met stukgoederen.
Den 18 dezer is van hier naar Curaçao vertrokken het schip (opm: fregat) HOOP EN FORTUIN, kapt. S.K. Sipkes met geweren, linnen en lakens (opm: zie RC 211222).
Van den 18 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de AREND, kapt. H. Ebring, met boomschors en LONDON PACKET, kapt. C. Tracy, met stukgoederen, beide naar Londen; GEZINA, kapt. R.T. Taay (opm: kof GESINA, kapt. R.F. Taaij) naar Belfast, met boomschors; MAGDALENA, kapt. H. Jurgen Ock, naar St. Ubes, en AZORES, kapt. John Nichols, naar Columbia, beide met ballast.
Van den 22 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de VROUW EJA, kapt. W.A. Boom (opm: tjalk, kapt. W.A. Boon), van Bungsiel met tarwe; de VROUW GEERTRUI, kapt. H.D. Klatter (opm: smak VROUW GEERTRUY, kapt. Hindrik Derks Klatter), van Dantzig (opm: Gdansk) met weedasch; HAABET, kapt. J.H. Jessen, van Ringkiobing met huiden en wol; HERMAN, kapt. H. Perry, van St. Jago de Cuba met suiker en koffij; dit schip moet quarantaine houden.
Ook is weder onze rede gepasseerd de stoomboot KINGSTON, kapt. J. Hasselwood, van Hull naar Antwerpen met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 9 juli. gisteren namiddag arriveerden uit zee ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, van Londen; SPECULATIE, kapt. J. Serck, van Bergen en HOFFNUNG, kapt. C.P. Otto, van Wismar. Heden zeilden in zee KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull en RAPID, kapt. T. Hiller, beide naar Londen. De wind N.N.W.
Den 10 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee de eerste haringjager met 10½ ton haring. Heden zeilden naar zee VROUW ELISABETH (opm: hoeker VROUW ELIZABETH), kapt. C. van Gelderen, naar Gibraltar; FLORA (opm: hoeker), kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; AURORA, kapt. H. Niemann; TOGENT, kapt. P. Tehling; MARIA LOUISA, kapt. C.F. Schmidt; PROVIDENCE, kapt. P. Arents; ZUFRIEDENHEID, kapt. J.F. Berhnd en AURORA, kapt. J.N. Stein, alle naar de Oostzee; HANNA CAROLINA, kapt. J. Pedersen, naar Faborg; VIJF SOSKENDE, kapt. H. Frantzen, naar Bandholm; DRENTSCH WELVAART (opm: DRENTSCH WELVAREN), kapt. J.B. Mulder en JONGE ANTJE (opm: smak), kapt. H. Prins, beide naar Bergen; VRIENDSCHAP, kapt. J.E. Planter; SPECULATIE, kapt. P.H. Puister; SOPHIA, kapt. M. Schlor en METTA CATHARINA, kapt. J. Togersen, alle naar Newcastle; SURPRISE, kapt. A. Lunnan, naar Dundee; ELISABETH, kapt. J. Morton, naar Douvres (opm: Dover); CAREN JOHANNA, kapt. C. Reijdal, naar Kopenhagen en JOHANNA WILHELMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), kapt. D. Mooijekind, naar Londen. De wind Z.W.


Datum: 14 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Volgens rapport te Vlissingen is het Nederlandse hoekerschip la JEUNE COLLETTE, kapt. J. Nijerink (opm: JEUNE COLETTE, thuishaven Oostende, kapt. C. van Nierynck), den 6 dezer op Baland, c.w. Ostende, door de equipage verlaten, uit hoofde van zware lekkage. Den 9 is hetzelve drijvende gevonden, zonder masten, op de hoogte van Heijst, zijnde de equipage door de loodsboot van Ostende overgenomen, en vervolgens aldaar binnengebracht. Dit schip was laatst van St. Ubes (opm: Setubal) gekomen met een lading zout. (opm: het uiteindelijke lot is onbekend; waarschijnlijk aangespoeld en gesloopt)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 11 juli. Heden is alhier gearriveerd het schip MARGINA, kapt. R.W. Huisman, van Bordeaux. Uitgezeild zijn heden van hier de schepen de VERWACHTING (opm: kof), kapt. S.K. de Vries, van Liverpool, VISSCHERIJ (opm: bunschip), kapt. A.L. Wildschut, en VROUW DIEUWKE (opm: bunschip), kapt. K.B. Teppema, beide naar Londen, en VROUW ALIDA, kapt T. Sniers (opm: waarschijnlijk Tijmen Swijrs [Swiers]), naar Hâvre de Grace.


Datum: 15 juli 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Volgens nader bericht van kapt. C. Schröder, voerende het schip BETHSIJ EN CAROLINA (opm: pink BETSY EN CAROLINA), van Batavia in Texel binnen, bevestigt het zich, dat hij, den 14 juli laatstleden, op 31 gr. 55 min. noorderbreedte en 40 gr. 48 min. 18 seconden westerlengte van Greenwich, door een rovervaartuig geweldig is aangerand; welke rover, na hem eerst een schot met scherp gegeven en een kleine Amerikaanse vlag gehesen te hebben, een sloep met vier man aan boord zond. Deze manschappen werden echter door voornoemde kapitein belet om over te komen, uit vrees dat het verspieders waren; nauwelijks waren zij echter aan hun boord terug, of het rovervaartuig opende aan bakboordzijde vier grote geschutpoorten en deed twee zware schoten met scherp, waarvan het een de voor de wind zeiler aan de bezaanmast en het puttingijzer van het kruisstengewant met deszelfs juffer vernielde, en het andere door het tuig henen ging, zonder iets te beschadigen; alles was tot tegenweer gereed en men wachtte slechts op een wenk van de kapitein, om het vuur te beantwoorden, hetgeen zeker geschied zou zijn, had de kapitein niet begrepen, dat de rover door de plaatshebbende kalmte te veel voordeel op hem had en hem met zijn lange stukken kon vernielen, zonder dat de manschappen van de BETHSIJ EN CAROLINA in staat waren de rover enige hinder toe te brengen; men begreep dus, dat de minste tegenweer een nutteloze vernieling en mogelijk een schrikkelijk bloedbad zou te weeg brengen, en besloot zich over te geven. De rover riep daarop, dat men aan boord zou komen, waarop de opperstuurman met vier man zich derwaarts begaven, de rover wilde echter de kapitein hebben, en zond ten dien einde een sloep met vier gewapende manschappen aan boord; maar passagiers en equipage zagen met de grootste tegenzin de twee oppersten van de BETHSIJ EN CAROLINA vertrekken, waarop een van de passagiers, de hoogedele heer N. Engelman, oud-gouverneur van Java's noordoost kust, in weerwil zijner hoge jaren, vrijwillig op zich nam, om met die rovers mede naar hun boord te gaan, die daarmede ook genoegen namen, doch spoedig weer terug kwamen, met de stellige last om de kapitein mede te brengen, die zich dan ook aan boord begaf en, na enige woordenwisseling met de roverkapitein, door verscheiden gewapende rovers weer naar boord gebracht werd, welke, nauwelijks op het dek zijnde, alles wat hen aanstond met het blank geweer in de hand roofden en plunderden, na eerst het volk in het vooronder gejaagd te hebben, bij de kap van het logies twee gewapende manschappen latende; na alles onderzocht, opgehokt en links en rechts gekapt en twee sloepladingen met het geroofde aangevuld te hebben, verliet de rover het schip, koers stellende NO ten O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Stoomboot de NEDERLANDER
Te rekenen van 15 juli, zal de vaart geschieden van Rotterdam naar Antwerpen, langs Dordrecht, de Willemstad, Ooltgensplaat, de Zijp, Tholen en Batz, en van Antwerpen naar Rotterdam, langs Batz, Tholen, door het Haak, langs Ooltgensplaat, de Willemstad en Dordrecht.
De uren van afvaart zullen zijn: van Rotterdam dinsdag 15 juli ’s morgens ten 10 ure, donderdag den 17 ten 10½ ure en zaterdag den 19 ’s middags ten 12 ure, en van Antwerpen, woensdag den 16 juli ’s morgens ten 4½ ure Vrijdag den 18 ten 6 ure en zondag den 20 ten 7 ure; donderdag 17 juli zal de boot te Dordrecht aanleggen.
De reizigers worden verzocht tijdig aan boord te komen dewijl de uren van afvaart stipt in acht worden genomen, en de touwen en brug enige minuten te voren worden los gemaakt en ingehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, advocaat en notaris, residerende te Groningen, zal, op maandag den 28 juli 1823, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Jan Eekhoff Tz, aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht: een uitmuntend snel zeilend Kofschip, genaamd DE JONGE WILLEM, van ouds de JAGER, groot 40 roggelasten, met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeil en treil, en verder daar bij zijnde en behorende goederen, zodanig als door Ibe Jans Schelts is bevaren, liggende in de Noorderhaven, te Groningen. Om 14 dagen na den dag van verkoop of eerder te aanvaarden (opm: opnieuw geadverteerd in PGC 161223).


Datum: 16 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 14 juli. Heden arriveerden alhier de schepen TWEE JONGVROUWEN (opm: ook wel TWEE JONGE VROUWEN), kapt. M.P. van der Zee, en VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland (opm: kapt. Gerke Jacobs Nieuwland), beide van Londen. (opm: beide bunschip; eigenaar is in beide gevallen W. & A. Visser en Zonen, en de thuishaven Heeg)


Datum: 17 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 15 juli. Heden arriveerde alhier het schip (opm: smak) GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, van Genua. Hetzelve is na visitatie van de quarantaine ontslagen.
Heden is van hier uitgezeild het schip DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stickford, naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA POULONA (opm: kof ANNA PAULOWNA), kapt. H. Pothoff en de JONGE HIJLKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), kapt. W. Willems, beide van Liverpool, met zout.
Den 12 dezer is te Keulen gearriveerd schipper Engelbert Klosterman, van Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juni. Van den 25 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen ELISA, kapt. J.O. Lijngass, van Havre-de-Grace, met rijst; de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN, thuishaven Brussel), kapt. P.J. Thienpond, van London, met stukgoederen; ZELDENRUST (opm: kof), kapt. G.A. Jonkhoff met klipzout, en ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt, H. Smit met klipzout en stukgoederen beide van Liverpool; JOSEPH AND ELISABETH, kapt. A. Hewis, van New York met katoen en thee; de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS, thuishaven Gent), kapt. H. Peters, van Liverpool met klipzout; the ELISE, kapt. A. Puttnam van Batavia met koffij; de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos, en de JUFFROUW TITSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, beide van Liverpool met klipzout; DELPHINE (opm: fregat DELPHINA), kapt. J. Boelen van Batavia met koffij; MARGARETHA, kapt. J.J. Albertz van Bordeaux met wijn; JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. D.T. de Jonge; ANNAGINA GEZINA (opm: kof VROUW ANNEGINA), kapt. H.J. Potjer, en de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, alle drie van Liverpool met klipzout; CLARISSA, kapt. Wm. Farrier van de Havannah met koffij en suiker; CLARISSA AND ANN, kapt. Wm. Mitchell, van Charlestown met katoen en rijst; de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Schwitters van Nantes met honig; de GOEDE HOOP, kapt. C. v.d. Bent, van Rouen en l’UNION (opm: kof, ex VIGILANTIE, thuishaven Oostende), kapt. J. van den Broecke van Londen, beide met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 juli. Heden zeilden in zee MARIA (opm: fregat), kapt. J.H. Hazewinkel, naar Archangel; BALANCE, kapt. H. Nieman, naar Dundalk; GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. J.H. Fijn, naar Brest; EENIGHEID, kapt. J. Maass, naar Liverpool; CHARLOTTE WILHELMINA, kapt. H.A. Moller, naar Newry, REGINA BRIGITTA, kapt. J.F. Bragman, naar Newcastle; EENIGKEIT, kapt. W.G. Ohrlof, op avontuur, en VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Goossens, naar Londen. De wind Z.Z.W.
Den 12 dito. Heden arriveerden uit zee LEVANT, kapt. D. Cosht, van New York ligt quarantaine. De wind W.
Den 13 dito. Het schip LEVANT, kapt. D. Costh is van de quarantaine ontslagen en opgezeild. De wind Z.Z.W.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ANNA POWLONA (opm: kof ANNA PAULOWNA), kapt. H. Pothoff, en JONGE HYLKE TROMP (opm: kof), kapt. W. Willems, beide van Liverpool. De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee CHARLES PATRICK EDUARD (opm: bom), kapt. K.G. Ouwehand, van Boulogne, en COLLINA, kapt. J. Tonnesen, van Flekkefjord.
Heden zeilden in zee HENDRINA JOHANNA (opm: kof HENDRIENA JOHANNA), kapt. H.G. Jonker, en ELISABETH CORNELIA (opm: hoeker ELISABETH EN CORNELIA), kapt. J. Parlevliet, beide naar Liverpool; MINERVA (opm: kof), kapt. C.C. Bos, naar Londen; CARL FREDRIK, kapt. J. Dahn, ANNA FREDERIKA, kapt. J. Maack, en MARIA, kapt. C. Hansen, alle naar de Oostzee; en arriveerden uit zee RESOLUTION, kapt. J. Askow, van Ipswich, en DRIE GEBROEDERS (opm: hoeker), kapt. G. van der Borden, van St. Ubes (opm: Setubal).
Den 13 dito. Gisterenavond en heden arriveerden uit zee CONCORDIA (opm: smak), kapt. S. Swart, van Bordeaux; KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, en RAPID, kapt. T. Hiller, beide van Londen. De wind W.Z.W.
Den 14 dito. Heden zeilden in zee SPECULATIE, kapt. J. Serck, naar Bergen, en ACHT GEBROEDERS, kapt. F. Middendorf, naar de Oostzee. De wind W.Z.W.
Den 15 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee HELENA, kapt. J. Rakini, van Sunderland. Heden zeilden naar zee AURORA, kapt. P.C. Nausch, ALTE FRIEDRICH, kapt. J. Mundt, CATHARINA MARIA, kapt. P.C. Spiegelberg, AUGUSTA, kapt. H.J. Brathering, FREDEN, kapt. M. Bruin, en ARGUS, kapt. H. Zeplien, alle naar de Oostzee. De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping. De notaris J.L. van Rijsoort, te Charlois residerende, zal op maandag 21 juli 1823, des namiddags ten vier ure, te IJsselmonde, in de Herberg van Jan Salij, publiek veilen en verkopen:
No. 1. Een zeer goed ingerichte en welgesitueerde scheepstimmerwerf, met deszelfs daarbij behorende gereedschappen, bestaande voorts in een groot, hecht, sterk en zeer logeabel huis, getekend no. 99 (opm: locaal adres), met een zeer aangenaam uitzicht hebbende op de rivier de Maas, alles staande en gelegen op den dorpe van IJsselmonde, strekkende van den Dijk of Straat tot aan de rivier de Maas.
No. 2. Een zeer ruime, grote en sterke loods en erve, staande en gelegen als voren, naast No. 1.
De beide numeros zullen eerst afzonderlijk en daarna gecombineerd gebracht worden.
Alles breder bij biljetten omschreven, en nadere onderrichting te bekomen bij Cs. van Heukelom, te IJsselmonde en ten kantore van genoemde notaris, te Charlois.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping bij executie ter rolle der rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Dordrecht van een bomschip genaamd LE COMMENCEMENT, lang over steven 12 ellen, wijd 4 ellen, vier en twintig duimen, hol een el 44 duimen, groot 49 tonnen; liggende het vaartuig gearresteerd te Dordrecht in de Spuihaven.
Welke verkoop geschiedt ten verzoeke van Zijne Excellentie de minister van staat, belast met de generale directie der ontvangsten in de Nederlanden, waarvan de bureaus worden gehouden te ’s-Gravenhage op het Binnenhof, ter vervolging en voortzetting van Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort, arrondissements-inspecteur der in- en uitgaande rechten en der accijnzen, wonende te Dordrecht, voor wien domicilie is gekozen bij de procureur F. van Kooten in het Steegoversloot te Dordrecht, krachtens een vonnis, door de rechtbank Eersten Aanleg te Dordrecht bij default gewezen, van den 29 maart 1823, tegen Pieter Wijmans, schipper, gevoerd hebbende het bovengemelde schip, wiens tegenwoordige verblijfplaats onbekend is, bij welk vonnis dezelve is gecondemneerd (opm: veroordeeld) ten behoeve van het rijk in een boete van vijf honderd guldens, alsmede vijf guldens voor elk last dat het schip groot is, met de kosten.
En heeft de executant het te verkopene bij een ter griffie van de rechtbank gedeponeerde Memorie van Lasten op de prijs gesteld van vijftig guldens, terwijl verdere opbiedingen, door en volgens ordonnantie van Mijnheer de Rechter Commissaris zullen worden aangenomen, des maandags den 21 en 28 juli en 4 augustus 1823, in de zaal der terechtzitting van de Rechtbank voormeld, des voormiddags om elf uren.
Het schip ligt ter bezichtiging in de Spuihaven.
F. van Kooten, procureur.


Datum: 18 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 16 juli. Heden arriveerde alhier het schip VROUW HINDERGINA, kapt. G.B. Vos (opm: tjalk VROUW HINDRIKINA, kapt. Geert Roelofs Vos), van Drammen.


Datum: 19 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 17 juli. Heden is van hier uitgezeild het schip NEERLANDS KROONPRINS (opm: bunschip), kapt. J.P. Jelsma, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 juli. De equipage en passagiers van de op de terugreis van Batavia verongelukte Nederlandse korvet HET ZEEPAARD (opm: zie PGC 240623) zouden, volgens berichten van Kaap de Goede Hoop van den 10 mei, overgebracht worden met het schip TIGER, kapt. Brash, naar Amsterdam of Vlissingen bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Groenlandvaart blijft onbeduidend. Alles bepaalt zich tot drie schepen uit deze hoek (opm: provincie Holland), één te Wormerveer, één te Amsterdam en één voor Hollandse rekening te Harlingen uitgerust. Deze ondernemingen worden tot hiertoe met slecht gevolg voortgezet en trekken even daardoor geen navolging. Het schijnt, dat er een zekere buitensporige gehechtheid aan de gewoonte der vaderen gestaat, welke ten deze aan de Nederlanders doet mislukken, hetgeen bij zo vele ander natiën goed opneemt, en ik vrees, dat men, dus voortgaande, niet dan de herinnering van hetgeen ten deze eenmaal in Holland bestond, aan de nakomelingschap zal achterlaten. (opm: citaat uit het verslag over 1822 van de Staatsraad Gouverneur der provincie Holland).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Stoomboot de NEDERLANDER. Een gering ongemak, dinsdag 15 juli aan de boot overgekomen, door onachtzaamheid van het werkvolk welke een verbetering aan de gaanderij gemaakt hebben, is de oorzaak dat dezelve niet over het Verdronken Land van Zuid-Beveland heeft kunnen komen. De administratie oordeelt dus nodig de boot deze week niet te doen varen, ten einde de tijd te hebben het nieuw gemaakt werk nauwkeurig te doen nazien. De dienst zal worden hervat dinsdag den 22 dezer.


Datum: 21 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Het tweedeks brikschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. Jan Teunis Klijn, zal gereed zijn om naar Suriname te vertrekken den 11 augustus aanstaande. Adres bij de cargadoor B.D. Bosscher op de binnenkant bij de Kraansluis no. 5.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Elseneur, 8 juli. Het schip (opm: kof) ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, van Rotterdam naar Nerva gedestineerd, is alhier heden gearriveerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 19 juli. Heden arriveerde alhier het schip (opm: kof) MONNICKENDAM, kapt. T. Kramer, van Lissabon. Hetzelve is na visitatie van de quarantaine ontslagen. Ook arriveerde heden het schip JOHANNA MARIA, kapt. H. Olsen, van Drammen.
Uitgezeild zijn heden de schepen FRANKLIN, kapt. J.R. Tellinghart, naar Batavia, VROUW ALBERDINA, kapt. K.H. Ruster, naar Havre-de-Grace, EENDRAGT (opm: kof), kapt. J.H. Deddes, en JONGE JAN, kapt. R.L. Bovenkamp, beide naar Londen, JUFVROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limborg (opm: kof JUFFER JEANNETTE, kapt. J.H. Limborgh), naar Liverpool, en ELISA, kapt. P.H. Stokkebye, naar Newcastle.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Tentije, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, A. van der Sluijs, B.J. Bruijning en A.A. van der Crab, makelaars, zullen op maandag den 28 juli 1823, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig N.Z. Heeren-Logement op de Haarlemmerdijk verkopen het Tjalkschipshol, genaamd de TWEE GEBROEDERS. Breder bij notitie en bericht bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 22 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 20 juli. Gisteren arriveerde alhier het schip (opm: fregat, thuishaven Curaçao) SARA MARIA, kapt. P. Bostijn, van Curaçao.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juni. Sedert den 25 zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MERCURIUS (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. R. Folkerts naar Bergen met ballast, de TWEE GEBROEDERS (opm: kof), kapt. W.R. Lukens naar Schotland met boomschors, the MARY, kapt. D. Drinkwater naar Gothenburg met ballast, GEZINA, kapt. M.N. Huising (opm: smak GEZIJNA, kapt. Meese Nanno Huising), naar Hamburg met stukgoederen, de JUFVROUW ANNA (opm: smak JUFFROUW ANNA), kapt. G.J. Sap naar Kristiansand en DE KOOPHANDEL (opm: smak), kapt. K.H. Hoogland op avontuur, beide met ballast, de MOEDER FEYKA, kapt. J.H. Jonker naar Dantzig (opm: Gdansk) met leder, de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen en de VROUW HENDRINA (opm: kof), kapt. K. van den Oever, beide naar Londen met boomschors, HENRIETTE, kapt. P. Helman naar Havre-de-Grace, de VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter naar Liverpool en NEPTUNES (opm: galjoot NEPTHUNUS), kapt. E.J. Dik naar Liverpool, allen met ballast, de GOEDE WELVAART, kapt. J.J. Vos (opm: kof, kapt. Israel Jans Vos), naar Sandwich met boomschors, JACOBA, kapt. A.K. de Groot, NEPTUNUS, kapt. J. Luiken, NEPTUNES (opm: NEPTHUNUS), kapt. G.G. Smit, allen met boomschors, de JONGE CORNELIS (opm: kof), kapt. J.C. Teves naar Liverpool met boomschors, LAMMET, kapt. J. Gaarn naar Aarhus, beide met ballast.
1 Juli. Gisteren en heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild THETIS, kapt. P. Otto, de HOOP, kapt. E.G. Jonker, naar Londen met boomschors en HENDRIKA, kapt. F.F. Harding (opm: kof, kapt. T.F. Harding), naar Liverpool met boomschors.
Den 29 en 30 juni zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd van Petersburg, laatst van Veere, met stukgoederen.
Den 5 dito. Van den 3 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen CLARA MARGARETHA (opm: kof), kapt. P.D. Dik van Petersburg met postasch; de ZEELUST, kapt. J.F. Peper van Liverpool met klipzout, BAREAS, kapt. L. Storren van Brahéstad (opm: Raahe, Finland) met teer en pik; GEERDINA (opm: smak VROUW GEERDINA), kapt. L. Sok van Petersburg met potasch; MARIA SOPHIA, kapt. H.O. Hogstrom van Nieuw Carisby met teer en pik, LOUISE, kapt. G. Heinrichsen van Petersburg, en URANIA, kapt. A. Le Cocq van Guernsey, alsmede de stoomboot the KINGSTON, kapt. J. Hasselwood van Hull, alle drie met stukgoederen.
Sedert den 2 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en haar zee gezeild de DOCHTER ALIDA (opm: smak), kapt. E. Duit; de COMMERCIA (opm: COMMERCE, thuishaven Brussel), kapt. H.A. de Vries, en l’ESPÉRANCE (opm: pleit, thuishaven Mechelen), kapt. A. van Geyt, alle drie naar Londen met boomschors; TENNEGINA GEZINA (opm: kof TEUNEGINA GEZINA), kapt. R.P. Bossinga naar Honfleur met ballast, ANNA MARIA, kapt. J. Lorentzen, en REBECCA SIMS, kapt. D. Brenton alle naar St. Ubes (opm: Setubal) met ballast.
Den 8 dito. De Amerikaanse brik LE SOLDAT ESPAGNOL DE ST. AUGUSTINE, kapt. Charles May, van New York, geladen met huiden, rijst en campèchehout, heeft in de avond van den 6 dezer, bij het binnenkomen, op de Elleboog (opm: een plaat in de Schelde tussen Dishoek en Vlissingen aan de Walcherense kant, en naast de Galgeput in het Oostgat) gestoten, is vervolgens vast geraakt en door de zware stortzee en het slechte weder zodanig geslingerd, dat dezelve thans kort bij deze stad omver ligt; de equipage is des nachts aan wal gekomen en dus gelukkig gered.
Heden is de Engelse stoomboot KINGSTON, kapt. Hasselwood, met passagiers en stukgoederen naar London vertrokken; zullende dezelve voortaan van die stad herwaarts vertrekken, op dezelfde dagen als zulks tot hiertoe van Hull geschiedt.
Gisteren is van Antwerpen naar Liverpool vertrokken het schip HARMONIA (opm: kof DE VROUW HEMMINA), kapt. S.F. Taaij, met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Van den 5 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen, ELISE (opm: kof), kapt. J.F. Brouwer van Petersburg met stukgoederen; de WINDLUST, kapt. P.R. Engelman (opm: kof, kapt. G.R. Engelsman), van Londen met stukgoederen; de VIGILANTIE, kapt. J.S. Roos van Bordeaux met wijn en brandewijn; DE VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huisman van Liverpool met klipzout; FREDERIC OF ANTWERP (opm: fregat FRÉDÉRIQUE, thuishaven Antwerpen), kapt. John Brand van Rio Janeiro met stukgoederen.
Nog is ter rede aangekomen het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Unruh van Islieres (opm: Isle de Rhé) met zout, destinatie onbepaald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 11 juli. Gisteren zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VREDE, kapt. J. Divoot; de JONGE JOHANNA, kapt. G. Segers; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, alle drie naar Londen, en de VROUW MARGARETHA (opm: smak DE VROUW MAGRIETA), kapt. O.K. ten Hove, naar Leith, alle vier met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 juli. Heden arriveerden uit zee GOEDE HAAB, kapt. R. Michelsen, van Corsoer (opm: Korsør), AQUATIE, kapt. W. Wond, beide van Hull. De wind W.
Den 19 dito. heden arriveerde uit zee CONCORDIA, kapt. H.H. Lucht, van Arendsdahl (opm: Arendal). De wind N.W.
Den 20 dito. Heden arriveerde uit zee KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, van Londen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Briele, 16 juli. Heden arriveerde uit zee MARIA ANNA (opm: mogelijk MARIA ANNA PAQUET), kapt. H. Ottes, van Londen; en zeilde in zee KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, naar Londen. De wind W.Z.W.
Den 17 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee de VERWISSELING (opm: hoeker), kapt. A. Schaaff, van Lissabon; dezelve heeft op de hoogte van Lissabon in goede staat gepraaid kapt. C. Schilperoort (opm: galjas KLAZINA EN DIRKJE), welke des avonds de plaats zijner bestemming, St. Ubes (opm: Setubal), nog bereikte. De wind N.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee DIE PERLE, kapt. W. Koop, van Rostock. De wind N.W.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee Zr.Ms. brik van oorlog DE GIER, kapt.-luitenant Gusteranus, van Gibraltar. Een schip in het gezicht uit zee komende. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 16 juli. Heden arriveerde uit zee BASTIAAN, kapt. J. van Boelen (opm: bom BASTIAAN MAARTENSZOON, kapt. J. van Beelen), van Colchester. De wind W.Z.W.
Den 18 dito. Heden arriveerde door het nieuwe betonde gat uit zee het hoekerschip ZEE- EN LANDBOUW, stuurman L. Das (opm: schipper), zijnde de eerste haringjager van Maassluis met 35 tonnen haring. De wind Z.W.


Datum: 23 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tussen den 20 en den 25 augustus aanstaande vertrekken het snelzeilend gekoperd fregatschip CORNELIA, kapt. S.H. Veer, liggende te Antwerpen. Passagiers, genegen zijnde met hetzelve, al daartoe bijzonder goed ingericht, over te gaan, wordt hun daartoe gelegenheid aangeboden en hun Ed. bekend gemaakt, dat dit schip geen troepen neemt. Adres bij d’Arnaud & Co, cargadoors op de Binnenkant no. 27 te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Berbice, 6 juni. Heden arriveerde alhier het schip de HOOP (opm: brik), kapt. G.J. Visser, van Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip MARTHA EN ELISABETH (opm: brik), kapt. G. Swart, in 37 dagen van Amsterdam, laatst van Cowes, te Curaçao gearriveerd, zou den 15 juli de terugreis aannemen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 21 juli. Gisteren zijn alhier gearriveerd de schepen IKENA WILHELMINA (opm: kof IKINA WILMINA), kapt. S.J. Vegter, van Oléron, en ZILVEREN AAL, kapt. J.A. Bruinsma, en TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. de Jong, beide van Londen (opm: de laatste twee zijn bunschepen, uit Heeg).
Uitgezeild is gisteren het schip GOEDE VERWACHTING (opm: tjalk), kapt. H. Wijnstok, naar Newcastle.


Datum: 24 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 22 juli. Heden arriveerde alhier het schip IJSSELSTROOM, kapt. G. de Weerd, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. O.P. Blom, voerende het schip ANTONIUS EN KORNELIA (opm: ANTONIUS EN CORNELIA), van Amsterdam naar Port-Mahon met behoeften voor Zr.Ms. eskader, meldt van Gibraltar den 15 juni, dat hij den 23e dag na zijn vertrek uit Texel het nauw van de Straat (opm: Straat van Gibraltar) gepasseerd was en bij Tariffe (opm: Tarifa) een Spaanse kaper aan boord had gehad, die hem na het inzien der papieren zijn reis liet vervolgen. Even door het nauw had hij een brik ontmoet, die jacht op hem maakte en schoot, waarop hij bijdraaide en de Nederlandse vlag hees, en toen door de brik uit naam van de commandant van het Nederlands eskader, te Gibraltar liggende, verzocht werd derwaarts terug te keren om aldaar de lading te lossen, waaraan hij voldeed, doch daarmede, uit hoofde dat wind en stroom toen volstrekt tegen waren, drie dagen bezig was, zo dat hij eerst den 15 juni aldaar aankwam en wegens het ontmoeten van de Spaanse kaper enige dagen quarantaine moest houden. Het schip en volk waren in goede staat.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. J.F. Spiegelberg, voerende het schip (opm: brik) ANNA PAULOWNA, van Smyrna naar Amsterdam, meldt van Gibraltar van den 30 juni, dat hij dacht nog die dag onder convooi van Zr.Ms. oorlogsbrik de COURIER, kapt.luit. Lucas, van daar te vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 juli. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NORSKE STADSRAAD, kapt. O.J. Herlofsen van Bergen met stokvis en traan, en de VROUW CATHARINA (opm: smak), kapt. K.H. Wijkmeijer van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 juli. Het schip de JONGE JOHANNA, kapt. G.A. Segarts (opm: thuishaven Brussel, kapt. G.A. Segaert), van Antwerpen naar Londen bestemd met boomschors, is door contrarie-wind op onze rede terug gekomen.
Den 11 en 12 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen AURORA, kapt. P. Varres van New York met koffij, suiker en tabak; de RIJZENDE ZON, kapt. A. van Schie van Santos met stukgoederen (opm: na lossing vond er een aandeelhouderswisseling plaats, werd de brigantijn [bouwjaar 1785] vertimmerd en kreeg het de naam VICTOR, nog steeds onder kapt. Ary van Schie)..
Den 15 dito. Van den 12 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal met klipzout, en de MARIA (opm: kof), kapt. J. Sikkes, met klipzout en stukgoederen, beide van Liverpool; JOSEPHUS (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. M. Bakker, van de Marennes met zout; GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies van Liverpool met klipzout; JULIA, kapt. L.K. Schut van Bayonne, en BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), kapt. O.A. Wilman van Londen, beide met stukgoederen; de NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, en de GOEDE HOOP, kapt. A.K. de Groot, beide van Liverpool met klipzout; de GOEDE HOOP (opm: tjalk), kapt. G.J. Hoetjer van Havre-de-Grace met stukgoederen.
Den 13 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild AURORA, kapt. J.F. Spiegelberg naar de Oostzee, en ELIZA, kapt. J.O. Lyngaas naar Noorwegen, beide met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee PALLAS, kapt. J. Land, van Savannah; VROUW CATHARINA (opm: smak), kapt. K.H. Wijkmeijer, van Liverpool, en JONGE JACOBUS (opm: hoeker), kapt. L. Jansen, van Cherburg. Heden zeilden in zee GEORGE WILHELM kapt. J.H. Wulff, naar Riga; CHARLES, kapt. T. Guilbert, naar Havre; ANNA SOPHIA, kapt. T. Hagen, naar Londonderry; LEMMER (opm: kof), kapt. J. Tammes, en NEPTHUNUS, kapt. J.F. Pertiet, beide naar Liverpool; AURORA, kapt. A. Machson, naar Bergen; ST. PETRUS, kapt. J. Moller, naar Stockton; en JULIANA, kapt. J.F. Mulder, naar London. De wind Z.Z.O.
Den 22 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee LAURA, kapt. W. Millish, naar Guernsey. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 21 juli. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee GOEDE HOOP, kapt. J.F. Sanders, van Hull. Heden zeilden naar zee VROUW ARENDJE (opm: smak), kapt. A. de Jong, ANNA MARIA, kapt. J. Anderson, alle naar Hull; VRIENDSCHAP, kapt. C.P. Crook en MARGARETHA (opm: kof), kapt. J. Verdoes, beide naar Bordeaux; HOFFNUNG, kapt. P. Otto, naar Riga; GEORGE, kapt. M.M. Pot Jr, en ANNA REGINA, kapt. J.H. Evert, beide naar Stockton; MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder, en RUDOLF, kapt. J.C. Schmidt, beide naar Perth; FORTUNA, kapt. J.H. Schmidt, VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, VRIENDSCHAP, kapt. R. Rentes, en INDUSTRY, kapt. W. Permies, alle naar Londen; ELISABETH, kapt. D.A. Lowaas, naar Stavanger; VROUW ALIDA, kapt. P.E. Vos, naar Bayonne, ELLEN CATHARINA, kapt. M. Mathisen, naar Sunderhoe; RESOLUTION, kapt. J. Askow, en DRIE GEBROEDERS (opm: brik), kapt. G.J. Meeuw, naar Marseilles en Smyrna (opm: Izmir). De wind Z.
Den 22 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn alle behalve R. Rentes wel in zee gekomen; dezelve ligt weder op de rede ten anker. De wind W.


Datum: 25 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 23 juli. Heden arriveerde alhier de schepen VROUW ALIDA, kapt. W.A. de Jonge, van Osterrisoer, en VROUW ELISABETH, kapt. J.F. Arends, van Dantzig (opm: Gdansk).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. Willem Jan Quintus, advocaat en notaris, residerende te Groningen, zal, op maandag den 28 juli 1823, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Jan Eekhoff Tz, aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht: een welbevaren Tjalkschip, genaamd DE GOEDE VERWACHTING, groot plus minus 36 roggelasten, met zeil en treil en verdere toebehoren, zo door Reinder Willems Brouwer is bevaren, liggende in het Schuitendiep, tusschen St. Jans- en Poelpoorten-bogen (opm: vaste boogbruggen), te Groningen. Om 14 dagen na de dag van verkoop te aanvaarden.


Datum: 26 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 19 juli is het schip CONCORDE, kapt. Reneke, van Liverpool naar Antwerpen moetende, op de Goodwins-bank (opm: de Goodwin Sands) geraakt, vol water gelopen en zal weg zijn. Het volk en een deel der materialen is behouden en te Deal aangekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 juli. Heden is van hier uitgezeild het schip VIER GEBROEDERS (opm: bunschip), kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip (opm: smak) VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, van Bergen met stokvis, traan en klipmos.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 juli. Van den 16 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen METEORE, kapt. M. Mestdagh (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. M.J. Mesdagh), van Rio de Janeiro met koffij en huiden; de VROUW JANNETTE, kapt. G. van Broeker, van London, en de GOEDE JAN (opm: waarschijnlijk de smak JONGE JAN), kapt. B. Kuyt, van Hull, beide met stukgoederen; de GOEDE HOOP, kapt. F.H. Klein, van Tremblade met zout; de VROUW GEZINA, kapt. B.H. Plukker, van Liverpool, met klipzout; de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring van Liverpool met klipzout; de VROUW JACOBA, kapt. J.J. Rink van de Marennes met zout en wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 23 juli. Gisteren arriveerden uit zee EDINA, kapt. T. Henner, van Leith; NORSKE STAATSRAAD, kapt. O.J. Herlofsen, en VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhoff, beide van Bergen. Heden zeilden in zee KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, naar Londen, en OLIJFBOOM, kapt. M.J. Harkema, naar Wijburg (opm: Viborg). De wind Z.W.


Datum: 28 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 25 juli. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen VRIENDSCHAP, kapt. J. Kersjes de Jong, van Suriname, laatst van de Bermuda’s (opm: pink, zie RC 010723), en MARIA ELISABETH, kapt. D. Ouwenhand (opm: smak, kapt. D. Ouwehand), van Hull, en is uitgezeild de TWEE JONKVROUWEN (opm: TWEE JONGVROUWEN, ook wel TWEE JONGE VROUWEN, bunschip), kapt. M.P. van der Zee, naar Londen. Den 18 was nog uitgezeild doch vergeten te melden het schip HERMINA JACOBA, kapt. J. van Ulphen.
Texel, 26 juli. Heden zijn van hier uitgezeild de schepen HENRIETTE (opm: schoenerbrik HENRIETTA), kapt. P.P. Akkerman, en SNELHEID (opm: brik), kapt. E. Clausen, beide naar Curaçao gedestineerd, COLUMBUS, kapt. L.A. Hinrichsen, naar Havanna, en DRIE VRIENDEN, kapt. T. Komst, naar Hull.


Datum: 29 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 juli. Heden zijn van hier uitgezeild de schepen VROUW MARGARETHA (opm: brik), kapt. K. Spiegelberg, naar Kaap de Goede Hoop, JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. P.C. Stachouwer, naar Suriname, REIGERSDAAL (opm: brik), kapt. J.H. Backer, naar Genua, Livorno en Smirna (opm: Izmir), CATHARINA (opm: smak), kapt. H.H. Veldhuis, naar Liverpool, en DRIE VRIENDEN (opm: tjalk), kapt. E.F. ten Cate, naar Newcastle.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Openbare verpachting van het nieuwe veer te Goidschalxoord.
Men is van mening om op maandag 18 augustus 1823, des voormiddags ten elf ure, in het veerhuis te Goidschalxoord, in het openbaar aan de meestbiedende of hoogstmijnenede te verpachten: het ponteveer van Goidschalxoord op Rhoon en vice versa, en zulks voor de tijd van zes jaren, ingaande 1 mei 1824. Nadere informatie te bekomen bij de rentmeesters der gemelde Heerlijkheden M.M. Schepman, Schout van en te Rhoon, en K. Boogaard, Notaris te Oud-Beijerland, bij welke hetzelve veer inmiddels uit de hand te huur is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HENRIETTE, kapt. Peter Carl Kehrhahn van Stettin (opm: Szczecin)met teer, pik, balken en klaphout (opm: gekloofd eikenhout tot duigen voor klein vaatwerk).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juli. Gisteren zijn van onze rede naar zee gezeild de TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Unruh, van Isle-de-Rhé naar Riga gedestineerd met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 22 juli. Heden avond arriveerde alhier ter rede het Nederlands smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smith, van Rouen naar Antwerpen gedestineerd met pleistersteen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 juli. Gisteren namiddag arriveerde uit zee ALEXANDER, kapt. C. Harry, van Suriname.
Den 26 dito. Heden zeilde in zee VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. M. Muller, naar Bergen.
Den 27 dito. Heden zeilden naar zee MARIA, kapt. C. Stibolt, naar Frederikshaven; MAGDALENA, kapt. H.C. Bradhering, MARIA WILHELMINA, kapt. H.C. Witt, en DE LIEFDE (opm: kof), kapt. D.J. Pik, alle naar Liverpool. De wind N.N.O. stil.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle 26 juli. Gisteren avond arriveerde uit zee HENRIETTE, kapt. J.C. Herklos, van Stettin. Heden zeilden in zee VRIENDSCHAP, kapt. R. Rensen, naar London, HEBE, kapt. J. Scharnberg, naar Leith, GOEDE HAAB, kapt. R. Michelsen, naar Corsoer, en POMONA, kapt. C. Pybus, naar Newcastle. De wind Z.
Den 27 dito. Heden arriveerde uit zee KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, van Londen. De wind N.


Datum: 30 juli 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 28 juli. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen JONGE MARIA (opm: kof), kapt. C. Teves, van Marseille, laatst van Gibraltar, en VERWISSELING, kapt. J. Zwart (opm: kof, kapt. G.L. Swart), en JONGVROUW ELISABETH, kapt. J.O. Kuiper, beide van Port-à-Port (opm: Oporto).
Gisteren na posttijd zijn nog gearriveerd de STAD EN LANDE (opm: kof), kapt. T.T. Dijkstra, van Dantzig (opm: Gdansk), VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, van Arendal, en FENNA ANNA, kapt. N. Sinke, de laatste als bijlegger, op reis van Lübeck naar Lissabon bestemd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Suriname zijn gearriveerd: op 31 mei KOLONIST, kapt. L. Wildschut; op 3 juni l’AUGUSTE (opm: fregat AUGUSTE, thuishaven Amsterdam), kapt. J. Hulsen Jr; op 4 juni HET GENOEGEN, kapt. Reltje Czn (opm: fregat, kapt. R.C. Stada); en op 5 juni SUSANNA MARIA (opm: fregat), kapt. Cornelis Doets, alle vier van Amsterdam.
Te Havannah is op 16 juni gearriveerd de ONDERNEMING (opm: vermoedelijk HAVANAS PACKET, zie AC 220823), kapt. D.T. Visser, van Amsterdam.
Te Gibraltar is gearriveerd de JONGE JOHAN GEORGE (opm: hoeker, geen datum genoemd), kapt. G. Metzon.


Datum: 31 juli 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 juli. Gisteren zijn van onze rede naar zee gezeild:
Van Antwerpen CHARLES, kapt. O.H. Arends, naar Bristol met boomschors; APOLLO (opm: fregat, thuishaven Antwerpen), kapt. B.O. Quedens naar Batavia met stukgoederen; de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K. Domine (opm: Klaas Lucas Domeni), naar Liverpool met boomschors; NIMPHIA (opm: kof NIMPHEA), kapt. J.W. Lange, en de VROUW MARCHINA, kapt. J.P. Boer, beide naar London met boomschors; ELISABETH, kapt. J. Salvesen, naar St. Ubes met ballast; de JUFFROUW MEES (opm: kof), kapt. G.L. Doornbos naar Douvres (opm: Dover) met boomschors; de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS, thuishaven Gent), kapt. H. Peters op avontuur met ballast; de JONGE JOHANNA, kapt. G.A. Seegaarts (opm: thuishaven Brussel, kapt. G.A. Segaert), en de VROUW EJA (opm: tjalk), kapt. W.A. Boon, beide naar London met boomschors; de VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewer (opm: tjalk VROUW HENDRIKJE, kapt. Willem J. Drewes), naar Milton met boomschors; HAABET, kapt. J.H. Jessen naar de Oostzee met stukgoederen; LUDWIG, kapt. J.J. Nehmzow naar Leith met boomschors; WEISSEN STEEN, kapt. A. Nielsen, en die HOFFNUNG, kapt. A. Broderssen, beide naar Noorwegen met ballast; JOHANNES VAN LETTEN, kapt. H.J. Spans naar Londen met ballast; de VROUW ELISABETH, kapt. O.K. Meeuwis naar Liverpool met boomschors; CLARISSA ANNA, kapt. W. Mitchell naar Bordeaux met zink; HENRIETTE, kapt. J.O. Oetkin naar Bremen met glas; de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd naar Liverpool met ballast; the PHOENIX, kapt. A. Hanna naar Sumatra met stukgoederen; de VROUW ELLINA (opm: smak), kapt. J.R. Berg; NEPTHUNUS, kapt. A.A. Oosting, en de MARIA, kapt. E.P. Brons, alle drie naar Londen met boomschors; de JUFFROUW AKKE (opm: kof), kapt. M. Jeltes naar Schotland met boomschors; de GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. B.S. Stoffels naar Bristol, en de DRIE GEZUSTERS, kapt. J. Sipkes naar Londen, beide met boomschors. De twee laatste zijn door contrariewind teruggekomen.
Van den 20 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen, op onze rede aangekomen CAROLINA, kapt. B. Chapman van Charlestown met katoen en rijst; l’ECLAIR, kapt. J.A. Schonefeld (opm: sloep, thuishaven Antwerpen, kapt. J.A. Schönefeld), van Lissabon met zout; LEO, kapt. J. Harris van Charlestown met katoen en rijst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 juli. Gisteren namiddag zeilde naar zee AURORA, kapt. J. Hahn, naar Batavia; dezelve is onder de Goerese haven ten anker gekomen; en arriveerden uit zee WARBLER, kapt. …. Chaffi, van St. Jago de Cuba; de laatste ligt in quarantaine. Heden zeilden in zee HARMONIE, kapt. C.F. Walloe, naar Drammen en VROUW CAROLINA, kapt. H.C. Duwel, naar Newcastle. De wind Z.W.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee CONCORDIA, kapt. U.F. Bonjer, van Riga; AUGUSTA FREDRIKA, kapt. J.C. Zaage, van Hapsal; FANCHON, kapt. H. Niemann, van Rostock; JUFVROUW HENDRIKA (opm: kof JUFFROUW HENDRIKA), kapt. H.H. Scholtens, van Liverpool en GEERTRUIDA, kapt. F. Ouwehand, van Londen. Heden zeilden in zee LEVANT, kapt. E.P. Choute, naar Stockholm; VRIESLAND (opm: kof), kapt. E.J. Drent en NOORDSTAR, kapt. H. Niemann, beide naar Liverpool. De wind Z.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 28 juli. Gisteren avond en heden arriveerde uit zee LOUISA (opm: kof), kapt. D. Guyt, van Liverpool; en zeilden in zee CONCORDIA, kapt. H.H. Lucht, naar Arensdahl; ANNA SOPHIA, kapt. J.L. Mingaard, naar Hull; VROUW WIBBENA, kapt. J.H. Kuiper en HERSTELD HOLLAND (opm: kof), kapt. J.H. van Wijk, beide naar Liverpool. De wind Z.W.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ELIZE, kapt. T. Kasten, van Hull; LOUISA JULIA, kapt. J.D. Jagers, van Riga en CAROLINA, kapt. J.E. Hemme, van Aalborg. Heden zeilden naar zee NEUTRALITEIT, kapt. C.L. Hagen, naar de Oostzee; CLARA, kapt. J.H. Kraeft, naar Newcastle; LOUISA, kapt. C. Otzes, naar Aalborg; MOULE, kapt. P. Matthijsen, naar Colchester en AURORA, kapt. P.H. Brink, naar Cork. De wind Z.W.


Datum: 01 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 15 juli is het schip (opm: kof) ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, te Nerva gearriveerd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Alle degenen, welke enige vorderingen mochten hebben sedert den 28 april l.l. ten laste van het kofschip DE ZWAAN, voormaals de WAAKZAAMHEID, gevoerd wordende door schipper Tebbe Jans Smit, worden verzocht, binnen de eerstkomende veertien dagen, daarvan aangifte te doen, ten kantore van de procureur Asser, op de Singel, bij de Vijzelstraat, zullende er na die tijd geen pretenties meerder kunnen worden aangenomen, uit hoofde de afrekening als dan zal moeten plaats vinden.


Datum: 02 augustus 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen ENGELINA (opm: kof), kapt. R.H. Bok, en de JUFVROUW HENDRIKA (opm: kof JUFFROUW HENDRIKA), kapt. H.H. Scholtens, beide van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 juli. Van den 23 tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen l’AVENTURIER (opm: brik l’AVENTURE, thuishaven Oostende), kapt. J.T. Poods, van de Havanna, met suiker en koffij; de JUFVROUW ANNA, kapt. H.G. Sap, van Christiaansand met timmerhout.
Heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNEGINA (opm: kof VROUW ANNEGINA), kapt. H.J. Potjer naar Stockton met vlas, LOUISE, kapt. G. Hinrichsen naar de Oostzee met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 Juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee PAUL FREDRICH, kapt. P. Rehberg, van Hapsal en HELENA MARIA, kapt. J. Maas, van Libau (opm: Liepaja); en zeilden in zee ELEONORA CHARLOTTE, kapt. H. Radelof, naar Newcastle.
Den 31 dito. Gisteren arriveerden uit zee MARIA DOROTHEA, kapt. O. Moller, van Hapsal; HARMONIE, kapt. A. Jongebloed, van Riga; CAROLINE, kapt. P. Bradhering en JOHANNA DOROTHEA, kapt. J.C. Kruger, beide van Libau (opm: Liepaja). De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 31 juli. Gisteren namiddag zeilde in zee KIERSTINA GESINE, kapt. J. Sunde, naar Stavanger, en arriveerden uit zee SES SOSKENDE, kapt. H. Jacobsen, van Bandholm; VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Jeltes, van Arendsdahl en JONGE HENDRIKA (opm: smak JONGE HENDRIK), kapt. J.H. Groot, van Stettin (opm: Szczecin). Heden zeilden in zee KING OF NETHERLAND, kapt. N.B. Bull, naar Londen en COLLINA, kapt. J. Tonnesen, naar Flekkefjord. De wind W.N.W.
Den 31 dito. J. Tonnesen is gisteren in de put ten anker gekomen en heden van daar naar zee gezeild. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sterenberg, van Drammen; TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. S.L. Pinksterboer, van Nijborg; ELIZE, kapt. T. Atherden, van Londen. Heden zeilden naar zee GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden, op avontuur en NORSKE STASRAAD, kapt. O.J. Herlofsen, naar Bergen. Er is een schip in het gezicht uit zee komende. De wind W.


Datum: 04 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Hendrik Gullen, makelaar, zal, op heden den 4 augustus 1823, 's avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het voormalige Nieuwezijds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Sloepschip, genaamd FALKENAU, varende onder Zweedse vlag, gevoerd door kapt. A. Carlsson, lang 14 ellen 30 duimen, wijd 6 ellen en hol 2 ellen 50 duimen, alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat lang 50½ voeten, wijd 21 voeten en hol 8 voeten 8 duimen. Breder bij het biljet en bericht bij de bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. de Grijs, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluis en J.H.A. Balwé, makelaars, zullen, op maandag den 11 augustus 1823, 's avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd CONCORDIA, gevoerd door kapt. J.B. Wilderman, lang 23 ellen 80 duimen, wijd 5 ellen 60 duimen en hol 2 ellen 75 duimen, alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat lang 84 voeten, wijd 19 voeten 8 duimen en hol 9 voeten 7 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars, en bij Nobel en Holtzapffel, cargadoors. Zijnde dit schip uit de hand te koop.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluis, J. Boelen, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag den 25 augustus 1823, 's avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het voormalige Nieuwezijds Heeren Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en koper hecht Brikschip, genaamd BEAUTY, gevoerd door kapt. G. Nesty, lang 25 ellen, wijd 7 ellen 40 duimen en hol 2 ellen 74 duimen, het verdek hoog aan boord één el 26 duimen; alles Nederlandse maat, zijnde Amsterdamse maat, lang 88 voeten, wijd 26 voeten en hol 9 voeten 7 duimen, het verdek 4 voeten 5½ duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.
(opm: het onder een zeebrief uit Curaçao varende schip had in Falmouth een aanzienlijke zeeschade moeten repareren, waarvoor door de kapitein een bodemarijbrief was afgegeven; ladingbelanghebbenden namen de schulden over, haalden het schip naar Amsterdam en wilden ter delging van hun kosten van ca. NLG 8.000 de brik verkopen; de geplande veiling werd uitgesteld in afwachting van toestemming om na verkoop een Nederlandse zeebrief te kunnen krijgen; de brik werd op 8 maart 1824 opnieuw ter veiling aangeboden [zie AC 010324], maar de Nederlandse staat bleef ook in tweede instantie afwijzend; eerst op een veiling op 5 december 1825 zou het schip door koopman C.H. Kraanstuyver te Amsterdam voor NLG 2.840 worden aangekocht, waarschijnlijk voor de sloop)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 1 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen ANNA PAULOWNA (opm: brik), kapt. J.F. Spiegelberg, van Smirna (opm: Izmir), ELISABETH MARIA, kapt. L. Hansen, van Riga, en AURORA, kapt. J.T. Veen, van Cherbourg.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: 1/32e aandeel in het Nederlandse fregatschip de NIEUWE ZEELUST, thans gevoerd door kapt. J. Krassius en onder directie van de heer T.H. Bakker, varende het gemelde schip in de binnenwateren van de Oost-Indiën. Nadere onderrichting bij de makelaar Jan Tentije op de Prinsegracht over de Noordermarkt.


Datum: 05 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 3 augustus. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: brik) COMMERCE, kapt. P. IJsbrand, van Kaap de Goede Hoop, laatst van Rio de Janeiro en is uitgezeild de ZILVEREN AAL (opm: bunschip), kapt. J.A. Bruinsma, naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 28 juli binnen gekomen de smakschepen VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, de VROUW CATHARINA, kapt. N. Jacobs, GESINA CHARLOTTE (opm: GEZINA CHARLOTTA), kapt. G. van Veen, alle drie met hout van Noorwegen, het brigantijnschip MORGENSTER, kapt. Jan H. Walker, het kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. H.H. Bakker, beide met hout van Dantzig.
Den 29 dito binnen gekomen het kofschip DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, het smakschip VROUW MARTHA, kapt. Dk. Clazen de Groot, beide met hout van Noorwegen, de schonerschepen HOPE, kapt. Enos Page, VICTORY, kapt. Robert Cubith, LIVELY, kapt. William Bayes, alle drie met ballast van Londen.
Den 1 augustus binnen gekomen de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, het smakschip de JUFFR. HENDRINA (opm: tjalk JUFFROUW HENDRINA), kapt. B.H. Engelsman, alle met hout naar Noorwegen, de schonerschepen VIOLET, kapt. D. Charrosin, WALTER MATTHEWS, kapt. A. Gallaway, beide met ballast van Londen.
De 2 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE SICCO, kapt. T. Ysenbeek, met zout en potas van Liverpool. Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazeby, met stukgoederen naar Londen, de smakschepen de VIJF GEZUSTERS, kapt. B.K. de Jong, GESINA CHARLOTTE (opm: smak GEZINA CHARLOTTA), kapt. G. van Veen, het tjalkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. O.G. Jacobs, alle met ballast naar Noorwegen.
De drie uitgezeild de schonerschepen HOPE, kapt. Enos Page, SARAH JANE, kapt. H. Clarck, LIVELY, kapt. Wm. Bayes, alle drie met boter naar Londen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op gerechtelijke autorisatie te Vlissingen.
De makelaars G. van Bel en R.J. Waltman, zullen op dinsdag 19 augustus 1823, ten 11 uren precies, ten overstaan van de heer M. Canisius, griffier van het Vredesgerecht Canton Vlissingen, in het Groote Heeren Logement, publiek te koop presenteren:
- Circa 1280 gedroogde paardehuiden.
- 63 Vaten en een partij los, quercitrum (opm: quercitron, gemalen of geraspte schors van
de Noord-Amerikaanse verfeik).
- Een partij salsaparilla (opm: sarsaparilla, wortel van de Amerikaanse winde).
- 31 Kistjes sparmacetie kaarsen.
- 29 Dito sparmacetie in blokken.
- Een aanzienlijke partij ongemalen campêche, fustel en geel verfhout.
- Een grote partij scheeps-afbraak.
- Tuigagie, kabels, zeilen, ankers, 2 ijzeren kanonstukken,
IJzeren kogels, ijzerwerk, oud koper en hetgeen verder zal gepresenteerd worden.
Alle door zeewater beschadigd en gelost uit het gestrand en verbrijzeld brikschip SOLDADO ESPAÑOL, kapt. Ch. Maij, gekomen van New York, gedestineerd naar Antwerpen, thans liggende in de pakhuizen van de heer J. Borghmans aan de Westdijk te Vlissingen, alwaar gemelde goederen twee dagen voor en op de verkoopdag voor een ieder zijn te zien.
Nadere informatie te bekomen bij gemelde heer J. Borghmans, commissionair en makelaar voornoemd.


Datum: 06 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 4 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen MARIA CATHARINA, kapt. F.J. van Dijk, van Cette (opm: zie PGC 030623 en RC 100723), VRIENDSCHAP (opm: bunschip), kapt. R.S. Visser, van Londen, en VROUW DIEUWERTJE, kapt. A. Thomsen (opm: brik, kapt. Andreas Thomsen), van Archangel, en is uitgezeild het schip TWEE GEBROEDERS (opm: bunschip), kapt. J.J. de Jong, naar Londen.


Datum: 07 augustus 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 augustus. Het schip de JONGE ANNA, kapt. B. Tammen, van Bremen naar Amsterdam, is met enige schade op de Eems binnengelopen, doch lag volgens de laatste brieven na volbrachte reparatie gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 juli. Van den 27 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARIA SOPHIA, kapt. H.O. Hogstrom, en BOREAS, kapt. L. Storm, beide naar Finland met dakpannen; CLARA MARGARETHA (opm: kof), kapt. P.D. Dik naar Liverpool met ballast; ZELDENRUST (opm: kof), kapt. G.H. Jonkhoff naar Milton met boomschors; AURORA, kapt. B. Warren naar Boston met ballast; de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, naar Schotland, en CALYPSO, kapt. P. Hutchinson naar Londen beide met boomschors; URANIA, kapt. A. le Cocq, naar Guernsey met dakpannen; ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt. H. Smit, naar Colchester met boomschors; de WINDLUST (opm: kof), kapt. G.R. Engelman, en MAGDALENA (opm: kof), kapt. H.R. Lutje, beide naar London met boomschors, THE JANE, kapt. P. Brabyn, naar Newcastle, en de VROUW GEERTRUI (opm: smak), kapt. H.D. Klatter naar Londen, beide met boomschors.
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VROUW ANTJE (opm: tjalk), kapt O.G. Stuit, van Havre-de-Grace met huiden en kaneel; de VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter met klipzout, en de JONGE JOSEPHA (opm: kof), kapt. P. Sparboom, met klipzout en huiden, beide naar Liverpool; CLASINA MARGARETHA (opm: smak), kapt. J.R. Schippers, van Dantzig (opm: Gdansk), met potasch en weedasch; de JUFFROUW JOHANNA (opm: kof), kapt. J.J. Tiddens van Liverpool met klipzout; G.P. STEVENSON, kapt. W. Paul, van Baltimore met koffij en tabak.
2 augustus. Van 30 juli tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen ZELIMA (opm: driemaster, thuishaven Gent), kapt. C. Neurenberg, van de Havanna met suiker, JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries van Riga, en AURORA, kapt. P.M. Luchting, van Memel (opm: Klaipeda), beide met timmerhout en hennep; BATO, kapt. H.C. Schuth van Petersburg met stukgoederen; PATIENTIE, kapt. C.H. Snelmann, van Galm Carlby (opm: Gamla Karleby, nu Kokkola, Finland) met teer en pik; de JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muijs (opm: kapt. J.F. Muys, thuishaven Temse), van Londen met stukgoederen; NEPTUNES, kapt. E.L. Dik van Liverpool met klipzout.
Heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW GEERDINA, kapt. L.F. Sock (opm: smak, kapt. Lucas Timens Sok), naar Petersburg met meekrap.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 30 juli. Heden morgen zeilde van deze rede naar zee de Nederlandse tjalk de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.T. Stomp van Brussel naar London bestemd met boomschors. Voorts arriveerde heden morgen ter rede de Nederlandse smak (opm: vermoedelijk tjalk, bouwjaar 1800) de VROUW GEZINA, kapt. F.J. Deddes van Dantzig (opm: Gdansk) naar Antwerpen bestemd met weedas en hout, alsmede de Nederlandse sloep de WALVISCH (opm: DE WALVIS), kapt. D. van Asperen van Noorwegen naar Veere met een lading hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 augustus. Gisteren na de middag zeilde in zee RHINE, kapt. R. Hosie, naar Leith; en arriveerden uit zee ENGELINA (opm: kof), kapt. R.H. Bok, van Liverpool, en MARGARETHA, kapt. B.A. Bonk, van Riga. De wind Z.W.
Den 3 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee EENDRAGT, kapt. K.H. Potje (opm: K.W. Patje), naar Portsmouth; en arriveerde uit zee PROVIDENTIA, kapt. P. Thomasen, van Holmstrand. Twee schepen in het gezicht uit zee komende, waaronder ZEOLOUS (opm: mogelijk ZEALOUS), kapt. W. Scotland, van Inderveiding (opm: waarschijnlijk Inverkeithing, Firth of Forth). De wind Z.W.
- Den 4 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee SPECULANT, kapt. M. Glaewe, van Libau. Heden arriveerde uit zee ZEEGEWIN, kapt. J. van Teijlingen, van Palermo.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 augustus. Gisterenavond arriveerden uit zee DAGERAAD, kapt. J.H. Smith, van Droback; TWEE AFWEZIGE ZUSTERS, kapt. J.F. de Boer, van Kopenhagen; en DRIE GEZUSTERS, kapt. H. Tjeptes (opm: mogelijk H. Tjepkes), van Hamburg, de laatste als bijlegger naar Antwerpen. Heden zeilden in zee ELEONORA, kapt. B. Wulff, naar Yarmouth; WAAKZAAMHEID (opm: kof), kapt. G.H. Luurts, naar Belfast; MARIA, kapt. D. Holtz, naar Stockton; de VROUW FEMMEGINA (opm: VROUW ANNEGINA), kapt. S.H. Spelde, naar Liverpool; VROUW ELSINA (opm: tjalk VROUW ELZINA), kapt. H.J. Oortjes en VROUW REININA (opm: DE VROUW REINERA), kapt. B.J. Bondrager, beide naar Leith. De wind Z.W.
Den 2 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerde uit zee RESOLUTION, kapt. J. Arkow, van Ipswich. Heden zeilde in zee TRITON, kapt. S.W. de Vries, naar Perth. H. Tjenkes (opm: mogelijk H. Tjepkes) is binnen door naar Antwerpen gezeild. De wind Z.W.
Den 4 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee CORNELIA LUCIA (opm: hoeker, zie ook RC 100723), kapt. J. Altena, van Algeciras; dezelve rapporteert dat hij 22 juli, des avonds ten 6 ure, op 41 gr. 33 min breedte en 00 gr. 46 min. lengte van de piek van Teneriffe afscheid genomen heeft van de kapt. luitenant E. Lucas, voerende Zr.Ms. brik DE COURIER, hebbende nog drie schepen onder deszelfs konvooi.
(opm: in de cartografie namen verschillende landen successievelijk het voortouw: Frankrijk werkte met de meridiaan van Parijs, Spanje met die van Teneriffe, Nederland werkt nationaal nog steeds met de meridiaan van Amersfoort, maar door hun wereldrijk in de Victoriaanse tijd – met bijbehorende grote cartografische inspanningen – won Engeland uiteindelijk het pleit met de ‘0-Meridiaan’ van Greenwich)
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee de ONDERNEMING, kapt. J. Roodenberg, van Liverpool en CHRISTIANA, kapt. J. Hendriksen, van St. Davids. De wind W.


Datum: 08 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

In dato 22 juli meldt kapt. J.C. Reus met het schip (opm: kof) ADRIANA JACOBA te Nerva gereed te liggen om naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen De notarissen J. Albarda Hz, te Huizum, en J.A. Schaaff, te Stiens, zullen op maandag den 13 augustus 1823, des namiddag ten 4 uren, ten huize van den kastelein de Boer, in de Doele op de Grachtswal te Leeuwarden, finaal te verkopen: een Kofke, genaamd de HOOP, laatst tot Potschip gebruikt geweest, met mast, zeil en touwwerk enz, in het laatst als hetzelve is liggende in de Gracht, voor de herberg de Doele op de Grachtwal bij Leeuwarden.
De condities zijn te vernemen ten kantore van de notarissen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een beste Hekschuit, met zeil en treil, ankers en touwen, lang over steven 15 ellen (56 voet), wijd over zijn welling 3½ ellen (12 2/5 voet), en hol na rato; laatst bevaren door schipper Siebe A. Jongebloed, liggende thans aan de werf van Inse Melles Westra, te Joure.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: de gerechte helft in een Snikschip, met deszelfs toebehoren, varende in de beurt van Tzummarum naar Harlingen en Franeker vice versa, op zeer gemakkelijke voorwaarden.
Adres bij de eigenaar Jan Tjommes Wijnema, te Tzummarum. Brieven franco.


Datum: 09 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Officiële mededeling. Ministerie voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën. Ten einde de belanghebbenden zich voor schaden zouden kunnen wachten, wordt hun bij deze, ter bevestiging van het geen dienaangaande reeds in de Amsterdamsche Courant van gisteren is vermeld, en naar aanleiding van de officiële hieromtrent bekomen mededelingen, bericht, dat de havens van Cadix, Barcelona, Santona, St. Sebastian, Ferrol en de Coruña door de Fransen geblokkeerd zijn. De schepen, onverschillig van welke natie, die een dezer havens zouden willen aandoen, lopen gevaar van aangehouden en verbeurd verklaard te worden.
Brussel, 31 juli 1823.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 3 augustus. Het schip HERSTELD HOLLAND (opm: kof, kapt. J.N. van Wijk), van Rotterdam naar Liverpool, is alhier door een boot van Deal binnengebracht. Het heeft op de Goodwin banken vastgezeten.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 7 augustus. Heden is alhier gearriveerd het schip VISSCHERIJ (opm: bunschip), kapt. A.L. Wildschut, van Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 augustus. Zr.Ms. brik DE COURIER, kapt. Lucas, is heden van deszelfs kruistocht geretourneerd en ligt alhier ter rede.
Voorts zijn van den 3 dezer tot heden voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen: NEPTUNES, kapt. H.E. Jonge van Gibraltar met stukgoederen; CASTOR, kapt. S. Hooghouds (opm: S.H. Hooghout), van Rouen met pleistersteen (opm: pleisterkalk of gips); GEZINA (opm: kof GESINA), kapt. R.F. Taay van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ANNA MARGARETHA, kapt. J. Laughenrichs en ANNA MARIA, kapt. J. Zeplien, beide van Libau. De wind Z.W.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee HENRIETTE, kapt. C.M. de Boer, van Libau; CATHARINA MARIA, kapt. E. Dade, van Wismar en de HOOP, kapt. E.G. Jonker, van Dartmouth.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parleviet, van Sunderland; CHRISTINA (opm: kof), kapt. C. Klok, van Londen en JONGE DIRK (opm: smak), kapt. D.D. Kuitze, van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee CHRISTINA (opm: tjalk VROUW CHRISTINA), kapt. G.A. Boomgaard, van Dantzig (opm: Gdansk). De wind W.


Datum: 11 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 9 augustus. Heden is alhier gearriveerd het schip de GOEDE HOOP, kapt. S. de Groot, van Malaga.


Datum: 12 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 10 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen NOORD-HOLLAND, kapt. C.C. Kat, van Port-à-Port, NEPTUNUS, kapt. A.G. Klein, van Hull, AMAZES, kapt. F.J. Visser, en ARGUS, kapt. A. Dam, beide van Riga, en VIJF ZUSTERS, kapt. O. Beurens, en JACOBUS, kapt. J.C. Baak, beide van Drammen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ALBERDINA (opm: kof), kapt. A.C. Hazewinkel van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 8 augustus. 15 juni l.l. is te Demerary gearriveerd het fregatschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee PROTECTION, kapt. P. Thijsen, van Petersburg in Virginien. De wind Z.Z.W.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord (opm: galjas, kapt. C. Schilperoort), van St. Ubes (opm: Setubal).
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee URANIA, kapt. C.F. Maas, van Libau; ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Liverpool; CATHARINA, kapt. J. Lubs, van Riga.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 augustus. Heden zeilden in zee ANNA, kapt. F. Schulte, naar Cork; TWEE GEBROEDERS, kapt. S. Tennisse, naar Gothenburg; FLORA, kapt. J. Beresford, naar Rochester; VROUW HELENA, kapt. M.A. Doijen, naar Noorwegen; JONGE WILLEM (opm: kof), kapt. J. Parlevliet, naar Liverpool; GOEDE HOOP (opm: tjalk), kapt. G.J. Hoetjer, naar Boulogne; SIX SOSKENDE, kapt. H. Jacobsen, naar Bandholm; AMATUS, kapt. J. Bohman, naar Stromstad en ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, naar Londen; VRIENDSCHAP, kapt. F.A. Plokker, naar Hull. De wind Z.
Den 10 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee JETSKA CORNELIA (opm: smak), kapt. L.K. de Boer, van Kopenhagen en VROUW GESINA, kapt. J.L. Voss (opm: smak VROUW GEZINA, kapt. Jan Lammers Vos), van Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 augustus. Gisteren zeilde naar zee BASTIAAN (opm: bom BASTIAAN MAARTENSZOON), kapt. J. van Beelen, naar Londen; dezelve ligt wegens tegenwind nog buiten ten anker. De wind Z.Z.W.
Den 10 dito. J. van Beelen is op de rede teruggekomen. De wind W.N.W.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een half trekveer, varende van Harlingen op Dokkum, vice versa. Adres bij de Commissaris Lautenbach, te Harlingen. Brieven franco.


Datum: 13 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 11 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen JONGE LUCAS (opm: kof), kapt. A.G. Bakker, van Cette, VIGILANTIE, kapt. H.G. de Boer, van Alicante, EENDRAGT, kapt. J. Wemmers, van Port-à-Port, NEDERLANDS KROONPRINS (opm: bunschip), kapt. J.P. Jelsma, en ONDERNEMING (opm: smak), kapt. H.F. Klie, beide van Londen, JONGE CORNELIS (opm: kof), kapt. J.C. Teves, en VRIENDSCHAP, kapt. H. Gerlofs, beide van Liverpool, VROUW GEZINA, kapt. J. Muller (opm: smak, kapt. Jan Harms Mulder), van Noorwegen, en VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. H.K. de Groot, van Elbing (opm: Elblag).


Datum: 14 augustus 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 augustus. Van den 6 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de TWEE GEBROEDERS, kapt. C.P. Gram naar Altona, en ELIZE (opm: kof ELISE), kapt. J.F. Brouwer, op avontuur, beide met ballast; de VROUW ALBERDINA, kapt. J. Maack, naar Hamburg met stukgoederen; de JONGE JAN (opm: smak), kapt. B. Kuyt, naar Hull; de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos, naar Leith, en JULIA, kapt. Z.K. Schut, naar Milton, alle drie met boomschors; le VOLTIGEUR (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. W. de Ruyter, naar London met boomschors en vlas.
Voorts zijn, van den 6 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen die HOFFNUNG, kapt. M. Casseboom, van Bordeaux met wijn; IZABELLA, kapt. J. Dishman, van Londen met stukgoederen; NEPTUNES, kapt. W.H. Cramer (opm: kof NEPTUNUS, kapt. W.M. Cramer), van de Marennes met zout; SPECULATION, kapt. A. Wikhend van Gamla Carlby (opm: Gamla Karleby, nu Kokkola, Finland), met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 augustus.gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee ANNA MARGARETHA, kapt. H.P. Balruhs, van Libau; ANNA REGINA, kapt. J.H. Evert, van Stockton. De wind Z.W.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee ALIDA JANTINA (opm: kof), kapt. L.R. Bruins (opm: Klaas Pieters Bruins), van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 11 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee ALIJDA (opm: tjalk ALIDA), kapt. A.G. Sap, van Nykøbing. Gisteren namiddag is een sloepje op de middelgronden van de vlakte vastgeraakt en zit nog vast, zijnde de naam nog onbekend; er zijn vaartuigen tot hulp naar toe. De wind W.Z.W.
Den 12 dito. Het sloepje gisteren gemeld is gisteren namiddag in vlot water gekomen en naar Maassluis gezeild. Heden zeilden naar zee HENRIETTE, kapt. P.C. Kehrhaan, naar Leith en ARNO, kapt. J. Cooke, naar Stockton en arriveerden uit zee SIX BRODRE, kapt. P.H. Erichsen, van Faborg en VRIENDSCHAP, kapt. R.P. de Vries, van Drammen.


Datum: 15 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een onder Nederlandse vlag varend, extra ordinair, welbezeild brikschip, groot circa 80 rogge-lasten, voorzien van een goede inventaris, liggende hier ter stede. Te bevragen bij Roland Holst, makelaar, op de Buitenkant no.19. (opm: identieke advertenties werden opgenomen in AC 270623 en 290823)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 augustus. Heden zijn onder meer anderen van hier uitgezeild de schepen JONGE TJEERKS TROMP (opm: JONGE TJETSKE TROMP), kapt. R.S. de Jonge, VROUW AUKJE (opm: kof), kapt. L.C. Swart, en DRIE GEBROEDERS (opm: hoeker), kapt. C. Smit, alle drie naar Marseille gedestineerd, MONNIKENDAM (opm: kof MONNICKENDAM), kapt. V.H. Kramer, naar Port-à-Port, VROUW THEODORA, kapt. C. Bandix, naar Bilbao, BONTJE JOHANNA (opm: smak), kapt. C.D. Ekamp, VROUW AFFINA (opm: smak VROUW AFINA), kapt. H.W. Drent, naar Rochefort, DE HOOP, kapt. W. Kuijt, VRIENDSCHAP, kapt. R.S. Visser, beide naar Londen, WEMELINA KRANENBURG (opm: kof WEMELINA KRANENBORG), kapt. J.J. Pranger, en EENDRAGT, kapt. H.J. Smit, beide naar Hull, IJSSELSTROOM, kapt. G. de Weerd, naar Newcastle en ELISABETH CATHARINA, kapt. U. Neuman, naar Drammen.


Datum: 16 augustus 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De eerste luitenant ter zee en onder-inspecteur over het Loodswezen te Brielle is voornemens om, ingevolge daartoe bekomen autorisatie van zijne excellentie de heer minister voor de Marine, ten overstaan van de te Brielle residerende notaris L.M. van Kruijne, in tegenwoordigheid van getuigen, op het Maasland binnen de stad Brielle des maandags den 25 augustus 1823, namiddags te één uren, te verkopen: een afgelegde loodsboot, genaamd ASSISTENTIE, benevens enige oude zeilen, touwwerk, ijzer, een partij rondhout en zwaarden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 augustus. Kapt. D.F. Moldenhauer, voerende het schip (opm: smak thuishaven Antwerpen) JEUNE JEANNETTE, van Liverpool te Antwerpen gearriveerd, rapporteert, dat de Nederlandse kof DE VRIENDSCHAP, kapt. Smit (opm: kapt. Berend Harms Smit), wegens lekkage gezonken is en de equipage aan boord van zijn schip is opgenomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee SOPHIA, kapt. J.P. Blank, van Scelly (opm: mogelijk Scilly).
Heden zeilden in zee DIJKZIGT (opm: brik), kapt. A. Schaap en AURORA, kapt. J. Hahn, beide naar Batavia; GEORGE PHILIP, kapt. F.G. Rents, naar Hull; ORION, kapt. H. Niejahr, naar Perth; PALLAS, kapt. J. Land, naar St. Ubes; KLEINE PAUL, kapt. J.C. Behneke, naar Liverpool; ST. NICOLAAS, kapt. J.H. Puttman, naar Leith; CATHARINA ELISABETH, kapt. C. Peters, naar Grimsby.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 13 augustus. Heden arriveerde uit zee GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. T.J. Nuisker, van Bordeaux; en zeilde in zee NEERLANDSCH KROONPRINS (opm: hoeker NEERLANDS KROONPRINS), kapt. A. van der Meijden, naar Belfast; ’s LANDS WELVAREN, kapt. K. Storm, naar Gibraltar; ZAANVLIET, kapt. O. Simons, naar Lissabon; VROUW ANNA, kapt. G. Den, naar Limmerick; LUDOLF THEODORA (opm: kof LUDOLF THEODORUS), kapt. J.A. Zijl, naar Newry; JOHANNES DOROTHEA, kapt. J.C. Kruger, naar Elseneur; LISETTE, kapt. J.E. Tetschner, MARIE ANNA PACKET, kapt. H. Olles, alle naar Londen. De wind Z.Z.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 augustus. Heden zeilde in zee BASTIAAN (opm: bom BASTIAAN MAARTENSZOON), kapt. J. van Beelen, naar Londen.


Datum: 18 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Het schip DE GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. T.J. Nuisker, van Bordeaux naar deze stad, onlangs gemeld, door een Spaanse kaper te Coruña opgebracht te zijn, is aldaar vrijgegeven met de lading en heden alhier aangekomen. De kapitein rapporteert den 3 dezer van de Coruña vertrokken te zijn, als wanneer de stad nog in handen van de constitutionelen was. De Fransen bombardeerden dezelve van tijd tot tijd en hadden alle de hoogten rondom bezet, vanwaar zij de stad konden beschieten. Er begon gebrek aan water en levensmiddelen te komen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 16 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen VROUW AFFINA, kapt. H.S. Valk, van Bordeaux en VROUW DIEUWERTJE (opm: VROUW DIEUWKE, bunschip), kapt. K.B. Teppema, van Londen.


Datum: 19 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 14 augustus. Het schip ANNA MARIA, van Antwerpen (opm: kapt. J. Lorentzen, 2 juli [!] vertrokken) naar St. Ubes (opm: Setubal) bestemd, is alhier met schade aan zeilen en gebrek aan proviand binnen gevallen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 augustus. Den 14 dezer is te Duisburg gearriveerd schipper A.A. Masen van Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JONGE JOHANNES, kapt. M. Nehmzow, van Libau en VROUW HENDRIKA, kapt. T.P. Kramer (opm: smak, ook wel VROUW HENDRICA, kapt. Tijmen Pieters Kramer), van Liverpool; en zeilde in zee MINERVA, kapt. T. Niemann, naar Archangel.
Den 15 dito. Heden arriveerde uit zee DIJKZIGT (opm: brik), kapt. A. Schaap, als bijlegger terug uit zee. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle 14 augustus. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee JONGE JAN, kapt. A. Fokken, van Christiansand; VRIENDSCHAP, kapt. S.E. Planter, van Newcastle; RAPID, kapt. T. Hiller, van Londen en VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams, van Libau. De wind Z.W.
Den 15 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee SPECULATION, kapt. J. Serck, van Bergen. De wind W.
Den 16 dito. Heden arriveerde uit zee VROUW HAASJE, kapt. G. Ouwehand, van Londen. De wind Z.W.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 18 augustus. Te Rio di Janeiro is gearriveerd J.C. Lovgreen van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een half veer of trekschip, te bevragen bij Jan de Vries, te Harlingen. Brieven franco.


Datum: 20 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 augustus. Het schip VROUW MARGARETHA, kapt. G. Piebes (opm: G. Pijbes), van Stettin (opm: Szczecin) naar Havre-de-Grace bestemd, is heden alhier met lekkage als bijlegger binnengekomen en in het Nieuwe Diep gebracht.


Datum: 21 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 19 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd Zr.Ms. fregat DAGERAAD, kapt. v.d. Hart, van Gibraltar, IPENRODE (opm: brik), kapt. A.F. Oosterloo, van Suriname, JONGE JAN, kapt. R. Bovenkamp, en VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Nieuwland, beide van Londen (opm: waarschijnlijk beide bunschepen), VROUW ALIDA, kapt. A.H. Jonker (opm: smak, mogelijk kapt. Hendrik Albers Jonker), van Hull, en als bijlegger EENDRAGT (opm: smak EENDRACHT), kapt. A. Speelman, van St. Petersburg naar Rouaan.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wij vernemen de volgende omstandigheden nopens het verlies van Zr.Ms. korvet ZEEPAARD, waarvan ons ons nommer 25 is melding gemaakt (opm: zie o.a. PGC 240623).
In de namiddag van den 29 maart met goed weder en volgens bestek nog 20 mijlen uit de Afrikaanse kust zeilende, ontstond er een zware mist, nadat kort tevoren nog geen land ontdekt was. Met oogmerk om met zonsondergang uit de wal te houden was men met klein zeil blijven liggen, toen omstreeks 6 uren de mist opklaarde en het schip zich rondom in een sterke branding bevond. Dadelijk werd bevel tot halzen gegeven, doch bij deze manoeuvre stootte het schip op onder water zijnde klippen en werd tegelijk tegen de rotsen gedreven, met het noodlottige gevolg, dat hetzelve door de branding en zeeën op vele plaatsen werd aan stukken gestoten en onmiddellijk vol water liep. Daar er geen mogelijkheid was om het schip te redden werden alle pogingen tot behoud der equipage aangewend, welke, na gedurende de nacht de grootste gevaren te hebben doorgestaan, gelukkig aan wal geraakte, bij welke gelegenheid zes zeelieden en twee passagiers het leven verloren, zijnde van de goederen niets gered. De plaats der stranding is op 20 Engelse mijlen van de Algoa-baai, tussen Van Staedens-rivier en Kaap Recife.
In de nabijheid van die plaats bevonden zich enige inwoners, welke de meest mogelijke bijstand aan de van alles beroofde schipbreukelingen hebben verleend. De oorzaak van het ongeluk schijnt te moeten worden gezocht in de sterk om de noord lopende stromen, welke omstandigheid dikwerf de kustvaarders zelve misleidt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 augustus. Gisteren en heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de ZEELUST, kapt. J.F. Peper, naar Perth met boomschors; GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies, naar Schotland met vlas.
Voorts zijn gisteren en heden alhier ter rede gekomen CATHERME, kapt. Joseph Elfring, van Caen naar Brussel gedestineerd met steen; la JEUNE JEANNETTE (opm: smak, thuishaven Antwerpen), kapt. D.F. Moldenhauer van Liverpool, met klipzout.
Laatstgemelde kapitein rapporteert, dat de Nederlandse kof DE VRIENDSCHAP, kapt. Smit, wegens lekkage is gezonken, en de equipagie aan boord van deze smak is opgenomen (opm: zie RC 160823).
Den 13 dito. Heden zijn van onze rede naar zee gezeild de volgende, van Antwerpen gekomen schepen, waarvan echter twee door contrarie wind zijn teruggekomen: de GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. B.S. Stoffels naar Bristol en de DRIE GEZUSTERS, kapt. J. Sipkes naar Londen, beide met boomschors; FORTUNA, kapt. N.J. Wiehman, naar Gibraltar met geweren; DE JONGE WILLEM, kapt. A.H. Scheepsma, naar Londen met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.J. Willems (opm: driemaster, thuishaven Oostende, mogelijk kapt. Auke Willems), naar Batavia met troepen; ELIZA, kapt. A. Purnam naar Salem met ballast; de VROUW ANNA, kapt. P.C. Piebes naar Londen met boomschors; de JUFVROUW TITIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling naar Berwick met vlas en boomschors; GANGES, kapt. E. Bray, naar Rio Janeiro met ballast en geweren; PROVIDENTIA, kapt. J.C. Nieschwager naar Bristol met boomschors; de JONGE MATHILDA (opm: smak, thuishaven Brussel), kapt. J. Cleymans naar Lissabon met graan en huiden; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar Liverpool met ballast; de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Schwitters naar Mittau en de JONGE CORNELIA, kapt. H.H. Koster naar Londen, beide met boomschors; MARGARETHA, kapt. J.G. Albers, naar Londen met boomschors; JOHANNA ELISABETH, kapt. J. Langethee (opm: fregat, kapt. J. Langhetée), naar Batavia met troepen; JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. D.T. de Jonge; de VIGILANTIE, kapt. J.S. Roos; l’UNION (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. J. van den Broecke; de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN, thuishaven Brussel), kapt. P.J. Thienpond; DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, alle naar Londen met boomschors; MERCATOR, kapt. S.B. Graves, LEO, kapt. J.H. Harris en CAROLINE, kapt. B. Chapman, alle drie naar St. Ubes met ballast.
Nog zijn van onze rede naar hunne destinatie vertrokken NICHOLINE, kapt. E. Pedersen, van Noorwegen naar Ostende met houtwaren; JOHANNA CORNELIA (opm: kof), kapt. A. Seeuwen, van Rotterdam naar Duinkerken, met kaas en anders; de VROUW ENGELINA, kapt. C.H. de Groot (opm: kapt. Egbert H. de Groot), van Petersburg naar Antwerpen met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ELISABETH EN CORNELIA (opm: hoeker), kapt. J. Parlevliet, van Liverpool en IRIS, kapt. D.H. Nieman, van Libau. De wind Z.Z.W.
Den 19 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee HENRIETTE, kapt. C.M. de Boer, naar Libau en PROVIDENTIA, kapt. P. Thomassen, naar Osterrisoer; en arriveerde uit zee JONGE ADRIANA (opm: fregat), kapt. H.J. Bonn, van Batavia; laatstgemelde rapporteert 1 juli op 25º noorderbreedte en 25º gegiste westerlengte in goede staat gepraaid te hebben het schip ANNA, kapt. Stolte, en 12 juli een Hollandse brik met een C in de vlag op 19º27’ N.B. en 35º40’ W.L, zijnde alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 18 augustus. Heden zeilde in zee VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Jeltes, naar Stockton. De wind Z.W.
Den 19 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee JONGE JACOB, kapt. L. Harsen, naar Drogheda; JONGE HENDRIK (opm: smak), kapt. J.H. Groot, naar Stockton; CAROLINA, kapt. J.C. Hemme, naar St. Ubes (opm: Setubal); HELENA, kapt. J. Rankene, naar Perth; ELISA, kapt. T. Cuerten, naar Hull, LOUIS EN JULIA, kapt. D. Jager, naar Ficherow (opm: Fisherrow); MARGARETHA (opm: VROUW MARGARETHA), kapt. H.J. Mugge, naar Rochefort. De wind Z.W.


Datum: 22 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Het schip DRIE VRIENDEN, kapt. T. Komst, van Hull met stukgoederen naar Antwerpen bestemd, is, na in de Yarmouthse banken bezet te zijn geweest en aldaar enige zeilen en ankers en touw gekapt te hebben, den 20 dezer in de haven van Texel gebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 20 augustus. Het schip HAVANNAH PACKET (opm: brik, ook wel HAVANA PAKKET; HAVANNAS PACKET [volgens koopakte]), kapt. D.T. Visser, is alhier heden van Havanna gearriveerd met verlies van drie ankers en bekomen lekkage. Het is in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 15 maart is te Batavia gearriveerd het schip DRIE GEZUSTERS (opm: fregat), kapt. M.A. Jacometti, van Sambas. Den 21 maart is van Batavia vertrokken de ANNA (opm: fregat), kapt. C.R. Stolte, naar Rotterdam.
Ter rede van Batavia lagen den 22 maart Zr.Ms. wachtschip TROMP, de Nederlandse schepen NIEUWE ZEELUST, HAPSOEN, RESOLUTIE, JAN EN CORNELIS, PALEMBANG, ROTTERDAM, ONDERNEMING, JONGE ADRIANA, LORD MINTO, FATAHOLCAIR, MALAKA´S GEDULD, DRIE GEZUSTERS, STAR en GEMBORA, de brikken HINGTHAY, WANHIN, NORDLOH, MARKUS en BANCOK en de schoeners DUCKLIN, en MOLUCCO, benevens diverse schepen onder Engelse, Spaanse, Amerikaanse, Franse en Chinese vlag.
Ter rede van Sourabaija lagen Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, de brik JACOBA ELIZABETH, de schoeners ZEEMEEUW, EMMA en CALYPSO, de kanonneerboten No.15 en No.16, de roei-kanonneerboten No.10, No.11 en No.13 en de peniche No.3.
Te Suriname zijn tussen den 5 en den 28 juni gearriveerd de VRIENDSCHAP (opm: pink), kapt. J. Visser, LOUISA EN AUGUSTA, kapt. H. Breckling (opm: brik, kapt. H. Breekeling), JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. John Smith, EMANUEL, kapt. R. Maalsteed, CATHARINA ANNA HELENA, kapt. Fredrik Groen, en HET HUIS TE SPIJK, kapt. G. Doeksen, alle zes van Amsterdam.
Den 1 juli is van Suriname vertrokken de HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke, en den 3 juli de VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, beide naar Amsterdam.


Datum: 23 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 21 augustus. Heden is alhier gearriveerd het schip MARTHA ELISABETH, kapt. G. Zwart (opm: brik MARTHA EN ELISABETHA, kapt. Gerrit Swart), van Curaçao; gisteren is uitgezeild het schip VISSCHERIJ (opm: bunschip), kapt. A.L. Wildschut, naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 13 augustus. Alhier is binnengelopen het schip de JONGE GIJSBRECHT PAULUS EN ADRIANA (opm: galjas), van Rotterdam naar Belfast, na zeven weken reis.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 augustus. Van den 17 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), kapt. O.A. Wilman, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring beide naar Londen met boomschors; KLASINA MARGARETHA (opm: smak CLASINA MARGARETHA), kapt. J.R. Schippers naar Schotland met boomschors; PATIENTIE, kapt. C.H. Snellman naar Finland met ballast.
Voorts zijn gisteren en heden, op onze rede aangekomen de VROUW ELLINA (opm: smak), kapt. J.R. Berg op avontuur en JOHANNES VAN LETTEN, kapt. H.J. Spans, met onbepaalde destinatie, beide van London met ballast.
Naar Antwerpen bestemd de JONGE SCHREUDER (opm: smak), kapt. C.H. Schreuder van Nantes met stukgoederen; l’ESPOIR, kapt. G. Groenewold van Liverpool met klipzout; de DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schut van London met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 augustus. Gisteren namiddag arriveeerde uit zee TIGER, kapt. Norwood, van de Kaap de Goede Hoop, aan boord hebbende de equipagie van Zr.Ms. schip HET ZEEPAARD (opm: korvet, zie o.a. PGC 240623).


Datum: 25 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op het Nieuwe Diep. Op donderdag den 28 augustus 1823, des voormiddags om 10 ure, van een Kaagschip met al deszelfs toebehoren, ankers, touwen, zeilen en dergelijke, toebehorende aan schipper H. van der Rhijn, en zijnde in een innavigabele staat, wordende een ieder die nog iets op dezelve kaag mocht te pretenderen hebben, verzocht daarvan met gefrankeerde brieven opgaaf te doen voor gemelde 28 augustus bij de notaris C.T. van Herwerden, op Den Helder.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 22 augustus. Gisteren na posttijd zijn alhier gearriveerd de schepen ADRIANA JACOBA (opm: kof), kapt. J.C. Reus, van Nerva, en HABETS ANKER, kapt. J.G. Helmer, beide van Drammen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 23 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd de FORTUNA (opm: smak FORTUIN), kapt. C.J. Prins, WELVAART, kapt. H. Walker, en PETRONELLA, kapt. Leefkens, alle drie van Lissabon, GOEDE VERWACHTING (opm: tjalk), kapt. H. Wijnstok, van Hull, MARTA EN JAN, kapt. E.R. Prins, van Riga, VROUW GERRIKEN, kapt. M. Gerdes, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), VROUW MARTHA, kapt. B.J. Dirksen, van Livorno, en PETRONELLA (opm: sloep), kapt. H. Levsen, van Lissabon.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 maart. Sedert den 4 maart zijn alhier gearriveerd de EMILY, kapt. W.S. Cowplant (opm: slecht leesbaar), van Rotterdam, en is vertrokken de RUBENS, kapt. J. Versluijs (opm: brik RUBBENS, kapt. Th. Versluijs), naar Antwerpen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Volgens bericht van Batavia in dato 22 maart van kapt. J. Kroon, voerende het schip (opm: pink) JAN EN CORNELIS, was hij voor een reis naar Sourabaija bevracht en hoopte binnen enige dagen tot het vertrek gereed te zijn.
Volgens een bericht van Batavia van den 19 maart was het schip (opm: fregat) SUSANNA, kapt. L. Schneider, den 21 februari van Batavia naar Amboina vertrokken, bij de Boompjes-eilanden vastgeraakt, doch na het overboord werpen der lading weder vlot geworden en na het kappen der ankers en touwen eindelijk onder zeil geraakt, waarna het Sourabaija bereikt had en aldaar nog lag, zijnde tot het doen der reis voor het Gouvernement naar Amboina geheel afgekeurd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan de Kaap de Goede Hoop zijn gearriveerd op den 4 juni de PAKET, kapt. J. Precht, en den 9 juni de WATERLOO (opm: bark), kapt. N. Hensken, beide van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Curaçao is den 23 juni gearriveerd de ALMELO, kapt. R. Smit (opm: brik, kapt. Reijer Smit), van Amsterdam; de kapitein op de reis overleden zijnde, zou deszelfs zoon T. Smit vóór of op den 31 juli met het schip de terugreis aannemen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 24 juni was van Curaçao naar Amsterdam vertrokken het schip WILLEM EN GEORGE, kapt. G.J. de Groot, doch wegens bekomen lekkage den 26 juni te Aruba binnengelopen en moet lossen om geïnspecteerd te kunnen worden, te welken einde een commissie van deskundigen, op last van het Gouvernement van Curaçao benoemd, reeds naar Aruba vertrokken was (opm: zie AC 170923).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de HERSTELLER, kapt. P.M. Velthuis van Riga met hout, en VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsema van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 augustus. Den 13, 15 en 16 dezer zijn door tegenwind weder alhier ter rede gekomen de drie volgende schepen, in ons vorig no. als naar zee gezeild opgegeven: JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Zeeuwes (opm: kof, kapt. Arnoldus Seeuwen); CONCORDIA, kapt. J.J. Willems, en JOHANNA ELISABETH, kapt. J. Langhetée, de eerste van Rotterdam, en de beide laatste van Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen MERCURIUS (opm: kof), kapt. Reint Dirks en JANTINA (opm: smak), kapt. Hendrik G. Sap van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee de HERSTELLER, kapt. R.H. Velthuijs (opm: in DC 250823 geschreven als P.M. Velthuis), van Riga.
Heden arriveerden uit zee NAUTILUS, kapt. J.H. Jantjer, van Droback; CATHARINA MARIA, kapt. P. Zeplien, van Riga en ANNA MARIA, kapt. N. Balruhs, van Libau; en zeilde in zee CATHARINA MARIA, kapt. E. Dade, naar Wismar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 22 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelfsma, van Bergen en die HOFFNUNG, kapt. H. Braal, van Bremen als bijlegger naar Rouaan.
Heden zeilden in zee JANUS, kapt. J. Forren, naar Baltick; MARGARETHA BENJAMIN, kapt. A. Berck, naar Noorwegen; VROUW JANTJE (opm: smak), kapt. A.G. Jonkhoff, naar Stockton; DAGERAAD, kapt. J.A. Smith (opm: smak, kapt. Jan Alberts Smit), naar Droback en VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sterenberg (opm: J.H. Sterenborg), naar Dantzig (opm: Gdansk). De wind Z.
Den 23 dito. gisteren namiddag arriveerden uit zee CATHARINA, kapt. J.J. Mijs, van Christiansand en de HOOP (opm: buis), kapt. P. van Rijn, van Kadix.
Heden zeilde in zee CATHARINA, kapt. J. Lubs, naar de Oostzee. De wind Z.W.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JANTINA, kapt. H.G. Sap en MERCURIUS, kapt. R. Dirks, beide van Bergen. De wind Z.Z.W.


Datum: 26 augustus 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Antwerpen ligt in lading: Naar Sevilien, Gibraltar en Kadix, het Nederlands brikschip FELIX, kapt. C.M. van Dijcke, om bepaaldelijk tussen den 15 en 20 september aanstaande te vertrekken; zijnde reeds voor de helft bevracht. Adres bij de heeren Serruijs, Van Der Heijde en Comp., Fleurij te Antwerpen, en Boutmij en Comp., te Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 24 augustus. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: fregat) VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname, en zijn van hier uitgezeild de schepen MARIA (opm: fregat), kapt. F.H. Zeijlstra, naar Suriname, JOHANNA JACOBA, kapt. H. Willers, naar St. Thomas, ONDERNEMING (opm: smak), kapt. J.C. Veerman, naar Lissabon, MONNIKENDAM (opm: kof MONNICKENDAM), kapt. V.H. Kramer, en VROUW ALIDA (opm: smak), kapt. U.J. Uges, beide naar Port-à-Port (opm: Oporto), ELISABETH MARIA, kapt. L. Hansen, naar St. Ubes, BONTJE JOHANNA (opm: smak), kapt. C.D. Ekamp, naar Bordeaux, JUFVROUW FOKKELINA (opm: smak JUFFER FOKKELINA), kapt. H.L. Docter, en VROUW DIEUWKE (opm: bunschip), kapt. K.B. Teppema, beide naar Londen, GOUDVISCH, kapt. H.J. Scholtijs (opm: opm: smak GOUDVIS, kapt. H.J. Scholtens), naar Bristol, JONGE HARM, kapt. H. v.d. Wal, naar Hull, en het FORTUIN, kapt. J. Jans (opm: smak, Jacob Jans), naar Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Den 18 augustus binnen gekomen de schonerschepen SARAH JANE, kapt. H. Clarck, HOPE, kapt. Enos Page, beide met ballast van Londen. Uitgezeild de kofschepen ANNA CATHARINA, kapt. B.B. de Vries (opm: kapt. Broer Remkes de Vries), de VROUW REVENDA, kapt. J.H. Lohnhoff: beide met ballast op avontuur.
Den 20 dito uitgezeild het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. E.P. Horn, met ballast naar Noorwegen.
Den 21 dito bennen gekomen het kofschip de JONGE JAN, kapt. H.S. van der Zee, met hennip en hout van Riga, het smakschip ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. E.K. Kuilema, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, met ballast naar Noorwegen.
Den 22 dito binnen gekomen de smakschepen TROOST VOOR MOEDERLOOS, kapt. L. Nieveen (opm: R.G. Nieveen), de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. L.R. Nieveen, het galjasschip CORNELIA SOPHIA, kapt. J.C. Mohr, alle drie met hout uit de Oostzee, het schonerschip VICTORY, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen.
Den 23 dito binnen gekomen het kofschip VERWACHTING, kapt. Steven de Vries, met zout van Liverpool, het galjasschip der VERSUCH, kapt. Carl F. Zielke, met hout van Riga.
Den 24 dito uitgezeild het schonerschip LIVELY, kapt. William Bayes, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, alle twee met boter naar Londen.


Datum: 27 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 25 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen TWEE JONKVROUWEN (opm: bunschip), kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen, VROUW AFFINA (opm: smak VROUW AFINA), kapt. H.W. Drent, van Rochefort, MARIA ELISABETH (opm: smak), kapt. D. Ouwehand, van Hull, en VROUW GEZINA (opm: smak), kapt. J.H. Mulder, van Noorwegen naar Rotterdam, en is uitgezeild het schip VROUW CATHARINA ELISABETH (opm: fregat), kapt. J. Ingerman, naar Batavia.


Datum: 28 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 26 augustus. Heden is gearriveerd het schip ELSINA (opm: smak ELZINA), kapt. E. Pekelder, van Petersburg, en zijn uitgezeild Zr.Ms. transportschip MIDDELBURG, commandant kapt.luit. Van de Velde, naar Gibraltar, TWEE GEZUSTERS (opm: brik), kapt. J.T. Klijn, naar Suriname, VARIATIE (opm: brik), kapt. J.H. Brandt, naar Smirna (opm: Izmir), NEDERLANDS KROONPRINS (opm: bunschip), kapt. J.P. Jelsma, en JONGE JAN (opm: bunschip), kapt. R.L. Bovenkamp, beide naar Londen, en EENDRAGT, kapt. A. Speelman (opm: smak EENDRACHT, kapt. A.R. Speelman), van Petersburg naar Rouaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Het schip (opm: kof) de JONGE ALIDA, kapt. J.D. Brinkman, van Hamburg naar Antwerpen, is, na drie maal in zee te zijn geweest, op de Elve (opm: Elbe) lek teruggekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoop, bij rechtelijk gezag, van een Brikschip, genaamd CHARLOTTA, liggende in de Scheepmakershaven te Rotterdam, vast gemeerd aan de Kaai derzelve, groot circa twee en zeventig en een halve roggelasten; lang over steven drie en tachtig voeten, wijd op zijn uitwatering vier en twintig en een halve voeten, hol in het ruim zestien voeten, hoog tussen deks vier voeten tien duimen; alles oude Amsterdamse maat; makende Nederlandse maat lang zes en twintig ellen vijf en ruim een halve duimen, wijd zeven ellen zes palmen en ruim negen duimen, hol vijf ellen en ruim twee duimen en hoog een el vijf palmen een en ruim een halve duimen, met deszelfs rondhout, opstaande en lopende want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, volgens inventaris.
Gevoerd geweest bij kapt. Christopher Jacob Marks, en in eigendom toebehorende aan denzelven voor een vierde, en toebehoord hebbende voor de overige drie vierde parten aan de heer Johan Friederich Schalburg te Rostock, doch welke zijn aandeel heeft geabandonneerd, ingevolge acte, op de zevende augustus laatstleden voor de notarissen Schadee en Kleij alhier gepasseerd en behoorlijk geregistreerd, ten verzoeke van de heer Hugo van der Plas, koopman, te Delftshaven, ten deze domicilium kiezende ten huize van de voor hem occuperende heer procureur W.S. Burger junior, op de Nieuwehaven, Wijk M, no. 251, te Rotterdam, requirant in krachte van een vonnis, gewezen bij de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato den vijf en twintigste juli 1800 drie en twintig, geregistreerd den dertigste daaraanvolgende ten kantore van de heer Overgaauw Pennis, inzake van denzelven heer als eiser, contra voornoemde Christopher Jacob Marks gedaagde, bij hetwelk dezelve is gecondemneerd aan de requirant in deze van de resto te betalen een som van zes duizend een honderd zeven en veertig guldens twaalf cents (opm: NLG 6.147,12) met de interessen van dien en de kosten, en daarvoor het hierin vermeld schip en toebehoren speciaal verbonden en executabel, en daarna arrestant op hetzelve schip en toebehoren, bij procesverbaal van de deurwaarder Hendrik Pieter Corne, in dato den 8 augustus 1823, den elfden daaraanvolgende behoorlijk geregistreerd. (opm: de CHARLOTTA was onderweg van Rostock naar Delfshaven wegens zeeschade Osterrisoer binnengelopen, zie RC 190423, waar de lading was gelost en een gedeelte wegens schade verkocht; na reparatie van het schip en herlading gaf kapitein Marks onder verband van schip, lading en vrachtpenningen een bodemarijbrief af groot NLG 9.296,11; na aankomst in Delfshaven claimden assuradeuren de eigenaren van het schip, waarna tenslotte de brik werd geveild)
De executant heeft het voorn. schip en toebehoren ingezet om en voor de som van veertien honderd guldens (opm: NLG 1.400,00), op de condities en voorwaarden, in de memorie van lasten omschreven.
De eerste opbieding zal geschieden op woensdag den derden september 1823:
De tweede op woensdag den tienden derzelve maand, en
De derde of laatste op woensdag den zeventienden daaraanvolgende, respectievelijk des middags te twaalf uren, in het Paleis van Justitie te Rotterdam, ten overstaan van de wel-edel gestrenge heer Jhr.Mr. A. van der Heim, rechter in de rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Rotterdam voorn, als daartoe door gemelde rechtbank gecommitteerd.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergem. rechtbank, en kopij derzelve ligt ter visie ten kantore van de voorn. heer procureur W.S. Burger junior, op de Nieuwehaven, Wijk M, no. 251 te Rotterdam, bij wie ook nadere informaties te bekomen zijn.
(opm: koper werd brander Hugo van der Plas, Delfshaven; hij bracht de brik niet in de vaart; maar verkocht de CHARLOTTA in november 1824 aan Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam, de nieuwe naam werd SNELHEID, onder gezag van kapt. Albert van der Linden)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 augustus. Van den 20 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: la DAME COLLETTE), kapt. L. Cornelis (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. F.P. Hoed; kapt. Louis Cornelis was kapitein op de kof DAME EUGÉNIE), van Liverpool met klipzout; de HERSTELLING, kapt. J.R. Kuipers van Havre-de-Grace met stukgoederen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Nieberding (opm: smak, thuishaven Antwerpen), van Cette (opm: Sète) met zout en stukgoederen; de AREND (opm: thuishaven Mechelen), kapt. H. Elbring van London met ballast; AMERIKA, kapt. L. Eldridge, en INNIS, kapt. J. Smith, beide van Philadelphia met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 augustus. Heden zeilden in zee ALEXANDER, kapt. C. Davey, naar Suriname; die PERLE, kapt. W. Koop, ANNA POWLONA (opm: kof ANNA PAULOWNA), kapt. H. Pothoff, MARIA (opm: kof), kapt. J. Sikkes en HARMONIE, kapt. J.J. Kraeft, alle naar Liverpool; les DEUX FRÈRES, kapt. S.H. Deke en AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaage, beide naar Belfast; EDINA, kapt. T. Henry, naar Leith; DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven en WILLIAM, kapt. L. Hall, beide naar Londen. De wind Z.O.
Den 26 dito. gisteren namiddag arriveerden uit zee GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Kleijn, JACOB PHILIP, kapt. J. Bruss en SERIUS, kapt. C. Fehling, alle van Riga; POMERANIA, kapt. J.C. Wendt, van Wolgast; MAGDALENA, kapt. A. Pahlson en OCEAN, kapt. N.H. Herman, beide van Stockholm; VICTORIA, kapt. P.C. Lange en JONGE HENDRIKA, kapt. T. Voss, beide van Rostock. Heden zeilde in zee JONGE HIJLKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), kapt. W. Willems, naar Liverpool; nog zeilde naar zee DIJKZIGT (opm: brik), kapt. A. Schaap, naar Batavia. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 25 augustus. Heden arriveerde uit zee FLORA, kapt. J. Beresford, van Rochester; en zeilden in zee TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. S.L. Pinksterboer en HOFFNUNG, kapt. H. Brave, beide naar Rouaan; JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parlevliet, naar Ipswich; ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. Rooderkerk, naar Liverpool; FRAU ENGLESTED, kapt. C.H. Jessen, naar Coruña; JONGE CORNELIS (opm: kof), kapt. C. Wapenaar, naar Hamburg; MATHIA, kapt. J.M. Fisher, naar Manningtree; CHRISTINA, kapt. J. Henderson, naar Dundee; HARMONIE, kapt. A. Jongebloed, naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. F.H. Klein, naar Dublin; VRIENDSCHAP, kapt. B.P. de Vries, naar Fécamp; JONGE JOHANNES, kapt. M. Nehmzow en ANNA MARGARETHA, kapt. P. Balruhs, beide naar de Oostzee. De wind Z.Z.O.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee CERUS, kapt. T. Ruby, van Rye; EENDRAGT, kapt. H. Zurmeijer, van Dantzig (opm: Gdansk); CONCORDIA, kapt. H.H. Lucht, van Arendal; VROUW LUPINA (opm: smak VROUW LUPPINA), kapt. E.H. Mulder, van Bergen en GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Londen, als bijlegger. Enige schepen hebben de loodsen aan boord om naar zee te zeilen. De wind O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Maasluis, 26 augustus. Heden zeilde naar zee VERWISSELING (opm: hoeker), kapt. A. Schaaff, naar Villanova. De wind O.N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

- Dordrecht, 27 augustus. aan deze stad zijn gearriveerd; de schepen de VROUW LUPPINA, kapt. E.H. Mulder, HARMINA HELENA, kapt. J.K. Nagelhoud, de VROUW ANTJE, kapt. H.J. Prins, en de ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, alle van Bergen met stokvis en levertraan; JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart van Drontheim met stokvis en traan en MAGDALENA, kapt. Sv. Pählson van Stockholm met ijzer en teer.


Datum: 29 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een onder Nederlandse vlag varend, extra-ordinair, welbezeild Brikschip, voorzien van een goede inventaris, groot circa 80 rogge-lasten, liggende voor deze stad. Te bevragen bij Roland Holst, makelaar, op de Buitenkant bij de Schipperstraat, no. 19.


Datum: 30 augustus 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Terschelling, 25 augustus. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: brik) SPITSBERGEN, kapt. Imke J. Ruijg, uit Groenland met 190 stuks robben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Stoomboot DE NEDERLANDER, Antwerpen, Rotterdam en Zeeland
Wordt bekend gemaakt, dat voortaan, dadelijk bij het arrivement der Stoomboot te Rotterdam, van daar zal afrijden een wagen naar ’s Gravenhage, waarvan de reizigers tegen betaling van NLG 1,80 per persoon kunnen gebruik maken, alsmede dat, bij het arrivement te Antwerpen, dadelijk een diligence zal afrijden naar Brussel tegen een vracht van 4 Franken per persoon; op beiden dezer rijtuigen kan plaats genomen worden aan de Kantoren waar de lootjes (opm: plaatsbewijzen) voor de Stoomboot worden afgegeven. Ook rijdt er bij de aankomst te Irsekendam een wagen waar de loodjes voor de Stoomboot worden afgegeven. Ook rijdt er bij de aankomst te Irsekendam een wagen op Goes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 26 augustus. Heden is van de rede naar Suriname gezeild, het schip de HARMONIE, kapt. E. Petersen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 augustus. Gisteren en heden zijn van onze rede naar zee gezeild Zr.Ms. brik COURIER, kapt. E. Lucas naar Gibraltar; de VIJF GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. P.G. Bakker van Brussel naar Londen gedestineerd, met boomschors.
Van Antwerpen de NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout naar Londen met boomschors; CLARISSA, kapt. Will. Ferrie naar Bayonne met vlas en linnen; de JONGE JOSEPHA (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. P. Sparboom naar Liverpool met ballast; de VROUW ANNEGINA (opm: kof), kapt. R.W. Huisman en de VROUW LUNEGINA (opm: smak VROUW LAMMEGINA), kapt. O.P. Smith beide naar Londen met boomschors; de VROUW GEZINA, kapt. B.H. Plukker, naar Dublin met boomschors; WILHELM EN JEANNE, kapt. G. Heyneker naar St. Martin met ballast; de VROUW ANNA, kapt. H.J. Kurst naar Bristol met boomschors; DECATUR, kapt. A. Hintz naar Kaap Deward (opm: vermoedelijk Kaap Edward), met ballast; de VROUW JACOBA (opm: kof), kapt. J.J. Rink naar Jersey met boomschors; PIETER EN MARIA (opm: kof, thuishaven Antwerpen), kapt. C.P. Eggers naar Londen met boomschors; ZEPHIR, kapt. A. Barton naar Ivica en SPECULATION, kapt. A. Wiklund naar Finland, beide met ballast; BATO, kapt. H.C. Schut naar Leith, met boomschors; JOSEPHUS (opm: kof), kapt. M. Bakker naar Liverpool, met ballast; de JONGE MATHILDA, kapt. J. Cleyman naar Lissabon, met graan en huiden.
Van den 24 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW REINA (opm: kof), kapt. H. Koops van Londen met ballast; de JONGE LODEWIJK (opm: smak), kapt. J.J. Duintjer, van Dantzig (opm: Gdansk), met timmerhout; de VIER GEBROEDERS kapt. J. Hustede van Hamburg, met wol en koper; de VROUW ANNA CHRISTINA, kapt. K.C. Kreve (opm: smak, kapt. E.C. Kreije), van Memel (opm: Klaipeda), met timmerhout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 augustus. A. Schaap is gisteren wel in zee gekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VRIENDSCHAP, kapt. H. Niemann, de ZWAAN, kapt. C.B. Krafft, ZEEVOGEL, kapt. M. Zeplien en SPECULANT, kapt. C.F. Horn, alle van Libau; VROUW LUCIA, kapt. J.H. Albers en MERCUUR, kapt. T. Ruck, beide van Windau (opm: Klaipeda); LUDEWINE WILHELMINE, kapt. J.D. Henck, van Anclam; FORTUNA, kapt. T. Bradhering, van Archangel; VROUW GESINA (opm: kof), kapt. H.P. Hazewinkel, naar Bergen en MAGDALENA, kapt. J.L. Blom, van Drammen; en zeilden in zee Zr.Ms. brik van oorlog MERCUUR, kapt.-luitenant Muller, en HOMER, kapt. W. Forster, naar Beverley; nog zeilden naar zee INDUSTRY, kapt. J.M. Jetter en ROTTERDAMS WELVAREN (opm: fregat), kapt. K.P. Schenker, beide naar Batavia; dezelven zijn onder de Goerese haven geankerd. Heden zeilde in zee ENGELINA (opm: kof), kapt. R.H. Bok, naar Liverpool. De wind W.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

- Brielle, 27 augustus. Gisteren namiddag zeilden in zee VROUW MARGARETHA (opm: hoeker), kapt. A. de Zeeuw, naar Bilbao; WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord, naar Gibraltar; GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, naar Londen; MARIA DOROTHEA, kapt. O. Moller, naar Yarmouth; SPECULATION, kapt. J. Serck, naar Bergen; VROUW GESINA, kapt. J.L. Vos en ZWALUW, kapt. W. Sinherd, alle naar Hull; en arriveerden uit zee CATHARINA HELENA, kapt. J.K. Nagelhout en ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, beide van Bergen; JUFFROUW WILHELMINA LAURENTINA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart, van Drontheim; RESOLUTION, kapt. E. Stokkebye, van Faborg; VROUW GESINA, kapt. J.M. Mulder (opm: smak VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder), van Droback; VIER GEZUSTERS (opm: smak), kapt. R.G. Oostra, van Memel (opm: Klaipeda); EMELIE, kapt. C.G. Haefs, van Riga; FREUNDSCHAFT (opm: VRIENDSCHAP), kapt. P.P. Kuijper, van Drammen; VROUW ALIDA, kapt. T.E. Bart, van Christiansand; CARL EMIL, kapt. H.C. Vorbrodt, van Kopenhagen en HABET, kapt. H. Johnsen, van Krageroe. J.R. Sap is naar Rotterdam gezeild.
Heden zeilde in zee VROUW ALIDA (opm: hoeker), kapt. C. van der Weijden, naar Bilbao.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee GUTE HOFFNUNG, kapt. J. Lademacher, van Dantzig; ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, van Rostock; JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, van Archangel; CAROLINA LOUISE, kapt. H. Langhenrichs, van Riga; ATTALANTE, kapt. J.L. Greenwald, van Greifswald; CHRISTINA, kapt. H. Hanson, van Bergen en TUGEND, kapt. C.L. Bohren, van Hapsal.
J.M. Jetter is terug op de rede gekomen.
Heden zeilde in zee URANIA, kapt. C.F. Maass, naar Rostock. De wind W.Z.W.
Den 28 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee MARIA HELENA, kapt. J. Aberg, van Stockholm; VROUW JANNA (opm: smak), kapt. A.H. Breeland, van Petersburg.
Er zijn twee schepen in het gezicht, uit zee komende. De wind W.Z.W.


Datum: 02 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

- Advertentie. J.H. de Witt, H. Altius, J.E. Lublink, P. Bel, J. Boelen en H. Breukelaar Jansz, makelaars, zullen, op maandag den 8 september 1823, 's avonds ten 5 ure, in plaats van 6 ure, te Amsterdam in het voormalige Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: het Fluitschips-hol, genaamd VREEDE EN VRIJHEID, alsmede een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, boot en jol, met zeil en treil. Breder bij notitie en bericht bij de makelaars.
(opm: het schip – reeds in 1776 tewater gelaten – werd ongetwijfeld verkocht voor de sloop)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, J. Boelen, H.J. Rietveld en J. Altena, makelaars, zullen, op maandag den 15 september 1823, 's avonds ten zes ure, te Amsterdam in het voormalige Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd Nederlands Fregatschip, genaamd EUTERPE, gevoerd door kapt. P.J. Zeeman, lang 30 ellen 60 duimen, wijd 8 ellen 40 duimen en hol 3 ellen, 91 duimen, het verdek hoog aan boord één el 63 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors Altena en Luijt.
(opm: in april 1825 verkocht, nieuwe naam WILHELMINA MARIA)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Madeira, Teneriffe en Suriname: het Nederlands 3-mastschip (opm: galjoot) PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull.
Suriname: het Nederlands Hoekerschip GUIANA, kapt. G. Straatman.
Idem: het Nederlands Brikschip HYPERION, kapt. H.S. Bruijnsma.
Idem: het Nederlands 3-mastschip VREDE EN VRIENDSCHAP, kapt. K. Nieuveen (opm: Klaas Nieveen).
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JUFFROUW ALIDA, kapt. Lammert C. Tiktak van Liverpool met klipzout; DRENTSCH WELVAREN, kapt. J.B. Mulder; de VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jager beide van Bergen, en de GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg van Drontheim, alle drie met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 augustus. Hedden arriveerden uit zee CATHARINA ELISABETH, kapt. F. Wachler, van Wismar en DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Hamburg, als bijlegger naar Antwerpen. De wind N.W.
Den 31 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee AUGUSTA, kapt. H.J. Bradhering, van Arendal; DOLPHIJN, kapt. J. Voss en AURORA, kapt. H. Niemann, beide van Rostock. De wind N.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 29 augustus. Gisteren namiddag arriveerden uit zee JOHANNA WILHELMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), kapt. D. Mooijekind, van Londen en VERGENOEGZAAMHEID, kapt. S.H. Grubbe, van Dantzig. De wind Z.W.
Den 30 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams, naar de Oostzee.
Heden arriveerden uit zee TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. R. de Vries, van Hamburg; VROUW MARTHA, kapt. F.R. de Jong (opm: T.R. de Jonge), van Bergen. De wind W.N.W.
Den 31 dito. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee VROUW GEZINA, kapt. J.G. Donema (opm: smak, kapt. Jakkel Douwes Donema), van Dantzig (opm: Gdansk; GUTE HOFFNUNG, kapt. B. Schoon, van Hamburg en ANNA MARY, kapt. J. Anderson, van Hull. De wind N.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 augustus. Heden zeilde naar zee DE VIER VRIENDEN, kapt. J. Nietveld, naar Eggeroe (opm: waarschijnlijk Agerø, Denemarken). De wind N.N.W.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe geautoriseerd, presenteert bij publieke veiling en gerede gelden, op maandag den 8 september 1823, aan de meestbiedende bij strijk en verhoog geld te verkopen: de gehele tuigage, bestaande in ankers, touwen, zeilen, enz, benevens enige losse goederen, alles herkomstig van het in de nacht van den 10 augustus 1823 gestrande Deense sloepschip, genaamd LÓYEN VAN SONDERBURG, gevoerd geweest bij kapt. Hans Christiaan Sandersen.
Wie gading maakt, komt op voorgeschreven tijd, des morgen ten 9 uren, in den dorpe Nes op Ameland, in het pakhuis aldaar.
De strandvonder voornoemd, W.R.J.D. van Heeckeren


Datum: 04 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 2 september. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen HENRIETTE (opm: bark), kapt. J.E. Schneebeeke, en HARLINGEN (opm: schoener), kapt. L.L. Buisman, beide van Suriname, JONGE WILLEM (opm: kof), kapt. P.Y. Jobs, van Liverpool, en uitgezeild is het schip de ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J.D. van der Gouwe, naar de Oostzee.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia is den 28 maart gearriveerd Zr.Ms. fregat EURYDICE, kapt. J.F.C. Wardenburg, van Vlissingen.
Van Batavia zijn vertrokken den 29 maart de ROTTERDAM (opm: fregat), kapt. T.S. Waters, naar Sumanap en Padang, den 1 april JAN EN CORNELIS (opm: pink), kapt. J. Kroon, naar Sourabaija, en den 10 april PALEMBANG, kapt. L Heijde, en CADET, kapt. C.E. Magee, beide naar Canton.
Te Sourabaija is den 17 maart gearriveerd Zr.Ms. korvet DOLPHIJN, commandant kapt.luit. N.P. Bloemendael, van Banjermassing, en is den 3 april naar Palembang vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. Het schip DE GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. D.H. Puister, van Christiansand naar Amsterdam, is te Delfzijl lek binnengelopen, doch zou spoedig gereed zijn om de reis te vervolgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 2 september. De smak FORTUNA, kapt. A.J. Heijen, te Drontheim beladen liggende voor Dordrecht, is, volgens brief van Drontheim van den 9 augustus, eensklaps zo lek geworden, dat men uit vrees van zinken dadelijk een gedeelte van de lading in een daar nevens liggend schip overgeworpen en een ander gedeelte in een lichter gelost had. Vervolgens had men het schip onder het lossen op de grond gehaald, waarna men de lading, ofschoon half nat, geheel gelost had. De natte vis zoude gedroogd en openlijk verkocht worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VREDE, kapt. J.H. Karstens (opm: galjas VREEDE, thuishaven Antwerpen, kapt. J.H. Karsten), van Riga en JUFFROUW ALIDA, kapt. L.H. Tiktak, van Liverpool.
Den 2 dito. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee DE HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, van Liverpool; DIANA, kapt. J.H. Kasten, van Archangel; DOLPHIJN, kapt. D.J. Bulsing, van St. Thomas; ISABELLA, kapt. T. Bisschop, van Newport; MEDUZE, kapt. J. Luberg, van Dartmouth en JONGE HENDRIKA (opm: galjoot), kapt. M. Schaap, van Libau (opm: Liepaja), de laatste als bijlegger. De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 september. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, van Drammen; DRENTSCH WELVAART (opm: DRENTSCH WELVAREN), kapt. J.B. Mulder en VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blaauw (opm: smak, kapt. Jan Derks Blouw), beide van Bergen; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, van Drontheim.
Heden zeilden naar zee FLORA (opm: hoeker), kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; VROUW HENDRIKA (opm: smak), kapt. T.P. Kramer, naar Bergen; GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. T.J. Nuisker, naar Dublin.
Den 2 dito. De kapiteins T.P. Kramer en T. Rubis zijn gisteren wel in zee, en de overige naar zee gezeilde schepen op de rede terug gekomen. Gisteren zeilde nog in zee VRIENDSCHAP, kapt. J.E. Planter, naar Hull; VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Noorwegen; DE HOOP, kapt. E.G. Jonker, naar Dublin; CHRISTINA (opm: tjalk VROUW CHRISTINA), kapt. G.A. Boomgaard en ANNA REGINA, kapt. J.G. Ever, beiden naar Alamouth en arriveerden uit zee VROUW MARIA, kapt. S. Galle, van Rostock, en ANNEGINA (opm: smak VROUW ANNEGINA), kapt. J.J. Boon, van Memel (opm: Klaipeda).
Heden zeilde naar zee RESOLUTION, kapt. E. Stokkebye, naar Faborg; FLORA (opm: hoeker), kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; GOEDE VERWACHTING opm: kof), kapt. T.J. Nuisker, naar Dublin.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 september. Kapitein J. Nietveld is door tegenwind buiten ten anker gekomen. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De stoomboot DE NEDERLANDER, die tussen Rotterdam en Antwerpen vaart, heeft den 24 dezer, op de Schelde, de Engelse stoomboot YORKSHIREMAN ontmoet, en die, tot grote voldoening harer passagiers, rondom gevaren. De YORKSHIREMAN heeft een machine van de kracht van 80 paarden, en DE NEDERLANDER maar van de helft; maar laatstgemelde stoomboot, is in ons koninkrijk gebouwd, heeft de meerderheid in snelheid van beweging aan de meerdere volmaaktheid harer bouwing te danken.


Datum: 05 september 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Kofscheepje, lang 11 ellen 360 strepen, wijd en hol na rato, met mast, wicht, zeil, fok en verdere aanhorigheden, eigen aan Douwe Woudhuizen, en liggende bij de wed. H.P. van der Werff, te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Nauta, notaris te Rinsumageest, als daartoe rechterlijk gecommitteerd, zal op dinsdag 9 september 1823, des namiddag ten 3 ure, ten huize van Gerk Tabes Hoekstra, kastelein te Dantumawoude, en ten overstaan van de heer vrederechter van het Kanton Bergum, publiek bij strijk en verhoog geld presenteren te verkopen en finaal toe te wijzen: de geoctroijeerde trekvaart van Dantumawoude naar Dokkum, benevens het Veer, Schiphuis en Schip met toebehoren, varende van Dantumawoude op Dokkum en Leeuwarden en terug.


Datum: 06 september 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 mei. Een alhier aangekomen matroos van de schoener SANTA MARIA, welke den 22 april 1822 van Rembang vertrokken was, verhaalt, dat gemeld vaartuig bij Poeloe Mandelika door zeerovers genomen en in de grond geboord was. De kapitein, Isidore Abelino, had hierbij het leven verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 september. Het schip VARIABEL, kapt. D. Bagge (opm: buitenlander), van Drammen naar Amsterdam, heeft, volgens brief van Friedrichstadt van den 14 augustus, in de nacht van den 12 dito op de Kleine Faerder gestoten en is vol water geraakt, doch door hulp van een loodsboot op de Friederichstadtse ballastplaats gebracht, van waar het naderhand opgezeild en in het slijk vast gezet is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip HENRIETTA, kapitein G. Abrams (opm: bark, kapt. G. Abrahams), van Amsterdam naar Rio de Janeiro, lag, volgens brief van Maranhao (opm: Sao Luis de Maranhao) van den 11 mei, aldaar gereed; om de reis te vervolgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DE VEENSTROOM (opm: kof), kapt. S.E. Hoveling van Drontheim met stokvis en traan; de JUFFER ENA (opm: smak), kapt. R.J. Haverbult van Liverpool met klipzout, en WILHELMINA CATHARINA (opm: kof WILLEMINA CATHARINA), kapt. J.H. Veen, van Liverpool met klipzout en stukgoederen (opm: kapitein Veen was in Liverpool kapitein Pieter Berends de Jonge opgevolgd, die aldaar was overleden). Dezelve rapporteert 31 augustus tussen Wight en Bevesier (opm: Beachy Head) in goeden staat gepraaid te hebben het Nederlandse schip met de Rotterdamse nummervlag No. 113, zijnde kapt. A. Schaap (opm: voerende de brik DIJKZIGT).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen 30 augustus. Van de 27 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen NEPTUNES (opm: galjoot NEPTHUNUS), kapt. E.J. Dik naar Milton met boomschors; JOHANNA ELISABETH, kapt. J. Langhetée naar Batavia met troepen.
Sedert den 26 dezer zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier van Hull; de JONGE JAN SCHOON (opm: Hannoverse vlag), kapt. M.J. Schoon van Havre-de-Grace en AUGUST, kapt. J.J. Kock van Triëst, alle drie met stukgoederen.
2 september.
Van 30 augustus tot heden zijn alhier ter rede gekomen HIERONIMUS, kapt. H.J. Smit van Bergen naar Brussel gedestineerd met stokvis.
Naar Antwerpen bestemd MARIA JOSINA (opm: kof), kapt. P.S. Muntendam van Petersburg met potasch; de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen van Liverpool met klipzout; HERKULES (opm: HERCULE, thuishaven Brussel), kapt. L. Seyteleer van Londen, en de VROUW CATHARINA, kapt. Z. Olsen van Alicante, beide met stukgoederen; de VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hoffkamp van Liverpool met klipzout; MARIA, kapt. J. Zirik van Riga met timmerhout; de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent van Hull met stukgoederen; de VROUW ELZINA (opm: smak), kapt. H.G. Bosker van Memel met timmerhout; EMILIE VAN OSTENDE (opm: EMILIE, thuishaven Oostende), kapt. M. van der Kerkhove van Bordeaux met wijn.
Door kapt. T.L. Hoffkamp, voerende het schip DE VRIENDSCHAP, is, op hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head), in goeden staat zeilende, gepraaid de blauwe nummervlag no. 30; de wind west met goed weder.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 5 september. Heden is ter rede gearriveerd het schip (opm: pink) DE DAGERAAD, kapt. Corn. Riekels van Suriname. Dezelve rapporteert, dat 7 juli l.l. aldaar was aangekomen het schip (opm: fregat) DE KOLONIST, kapt. F. Jonker, van deze stad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VOLHARDING, kapt. L. Teunisse (opm: L. Teunis), JUFFROUW ENA (opm: smak JUFFER ENA), kapt. R.J. Haverbult en WILHELMINA CATHARINA (opm: kof WILLEMINA CATHARINA), kapt. J.H. Veen, alle van Liverpool. kapt. R.R. Hendriksen is binnen door naar Antwerpen gezeild. De wind Z.W.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VEENSTROOM (opm: kof), kapt. S.E. Hoveling, van Drontheim; MAASSTROOM (opm: galjoot), kapt. P.S. Schuil, van Suriname.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ONVERWACHT (opm: kof), kapt. J.E. Gust, van Liverpool en EENIGHEDEN, kapt. C.J. Boije, van Assens. kapt. B.R. Arkins is van de quarantaine ontslagen en met kapt. M. Schaap naar boven gezeild. De wind W.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 3 september. Gisteren arriveerden uit zee BEATRIX ELISABETH (opm: bom), kapt. L. van der Wiel, van Londen en de GOEDE HOOP (opm: tjalk), kapt. G.J. Hoetjer, van Boulogne.
Den 5 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee VROUW ALIDA (opm: smak), kapt. T. Swijrs, van Havre-de-Grace, De wind W.N.W.

Krant:
  BC - Bataviasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 augustus. Heden is door zware lekkage uit zee terug gekomen het brikschip MARGARETHA, kapt. Allie, den 26 deze van hier naar Tagal vertrokken.


Datum: 08 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in het begin van oktober vertrekken het gekoperd fregatschip CORNELIA SARA, kapt. Gribbert de Jong, liggende te Amsterdam.
Degenen die mochten verkiezen met hetzelve als passagiers over te gaan, waartoe de kajuit bijzonder goed is ingericht, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Jan Corver & Co en d’Arnaud & Co.


Datum: 09 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 7 september. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen VRIENDSCHAP (opm: pink), kapt. J. Visser en LOUISA AGATHA, kapt. H. Breckling (opm: H. Breekeling), beide van Suriname; CORNELIA (opm: bunschip), kapt. J. Haantjes, van Londen; COMMERCE, kapt. P.S. Karst, van Archangel; VROUW CATHARINA (opm: smak), kapt. N. Jacobs, van Drammen; GOUDSCHOEN, kapt. J. Beverdaal, van Drontheim; ZELFSTANDIGHEID, kapt. J. Ierland en AMALIA, kapt. J. Christiaans, beide van Bergen.
Uitgezeild is heden het schip THALIA (opm: hoeker), kapt. C. Brandligt, naar Batavia.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 8 september. Heden zeilde van deze haven naar zee, het onlangs van Archangel gearriveerde schip (opm: hoeker) CERES, kapt. Jan Bartels, met het grootste gedeelte van zijn lading naar Bordeaux, benevens het schip DE VREDE (opm: hoeker DE VREEDE), kapt. Jan Cauw, naar Villa-Nova en Portugal.


Datum: 11 september 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar:
Batavia: het Nederlands gekoperd fregatschip DE VROUW MARIA, kapt. Frans van den Berg; zeer geschikt ingericht voor passagiers.
Suriname: het Nederlands 3-mastschip galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietses Schuijl.
Gibraltar en Smirna: het Nederlands brikschip de JONGE ELISABETH, kapt. H.E. Henrichs (opm: in 1816 aangekocht als Zweedse bark CAROLINA en sindsdien waarschijnlijk vertuigd; kapt. Haije Everts Hinrichs).
Marseille: het Nederlands schip (opm: barkentijn) VROUW ADRIANA, kapt. Jochem Thisen Bohne, om den 1 oktober te vertrekken.
Bordeaux: het Nederlands schip (opm: smak) DE VROUW JANNA, kapt. Arend Hermanus Breeland, om den 20 september te vertrekken.
Nantes: het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. Hendrik v.d. Kolff; vertrekt den 15 september.
La Rochelle: het Nederlands schip (opm: smak) BUITEN VERWACHTING, kapt. Cornelis van der Plas, om den 20 september te vertrekken.
Liverpool: het Nederlands schip VREDE, kapt. Jens Hendrik Carstens (opm: galjas, ex WALCHEREN, thuishaven Antwerpen, kapt. Jens Hendrik Karsten), om den 20 september te vertrekken.
Elseneur en Stettin: het Nederlands schip (opm: kof) de VROUW LOLLINA, kapt. Benjamin Jans Jaski; ligt gereed.
Dantzig (opm: Gdansk): het Nederlands smakschip de ANNAGINA, kapt. Jan Janse Boon; vertrekt den 13 september.
Te Antwerpen ligt in lading naar Batavia, voor passagiers: het Nederlands gekoperd fregatschip DELPHINA, kapt. Johannes Boelen Jz, zijnde dit schip bij uitnemendheid goed ingericht, om passagiers te logeren, en zullende spoedig vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 september. Van den 2 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE HOOP VAN OSTENDE, kapt. J. Hubroek (opm: brik HOOP, thuishaven Oostende, kapt. Simon Hubroek) van Rio de Janeiro met koffij; DE JONGE YPERS (opm: kof JONGE YPEUS), kapt. H.H. de Weerd van Liverpool met klipzout; de VROUW ZWAANTJE, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jan Jans Kortrijk) van Petersburg met stukgoederen; CLARA MARGARETHA (opm: kof), kapt. P.D. Dik van Liverpool met klipzout; DE VROUW HENDRIKA (opm: kof DE VROUW HENDRINA), kapt. K. van den Oever van Londen met stukgoederen; DE HOOP, kapt. J.G. Potjer; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domine (opm: Klaas Lucas Domenie), en DE JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS), kapt. H. Peters, alle drie van Liverpool met klipzout; de WILLEM (opm: kof), kapt. H.W. Kiers van Liverpool met klipzout; REBECCA, kapt. J. Bant van Guernsey met koffij en huiden; de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Zwitsers van Milton met ballast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 september. Gisteren namiddag zeilden in zee CAROLINA, kapt. P. Bradhering, naar Cherbourg; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Langhinriche, naar Londonderry; VROUW CATHARINA (opm: smak), kapt. K.H. Wijkmeijer, JUFFROUW HENDRIKA (opm: kof), kapt. H.H. Scholtens en ALBERDINA (opm: kof), kapt. A.C. Hazewinkel, alle naar Liverpool.
Heden zeilden in zee ROTTERDAM WELVAREN (opm: fregat), kapt. K.P. Schenkel, naar Batavia; ANNA MARIA, kapt. J.H. Zeplien, naar Hull; HENRIETTA CHARLOTTA, kapt. P. Bruss, naar Londen. De wind N.N.O.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee EENIGHEID, kapt. W.G. Ohrloff, van Dantzig; HARMONIE, kapt. C. Permien, van Riga; en zeilden in zee CHRISTINA, kapt. H.M. Hansen, naar Bergen en HELENA, kapt. J. Mans, naar Londen.
Heden zeilden in zee HENDRIKA, kapt. H.E. Martens, naar Brest. De wind N.O.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW PETRONELLA (opm: kof), kapt. M. Muller, van Bergen en CHARLOTTA WIJLIE, kapt. J.B. Stercker, van St. Domingo. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 7 september. Gisteren namiddag en heden zeilden in zee IKINA WILHELMINA (opm: kof IKINA WILMINA), kapt. S.J. Vegter, naar Calais; DRIE GEBROEDERS, kapt. B.J. Albers, naar Yarmouth; ZEEGEWIN, kapt. J. van Teijlingen, naar Gibraltar. De wind N. ten O.
Den 8 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee JONGE JAN (opm: smak), kapt. B. Kuyt, van Hull.
Heden zeilden in zee CONCORDIA (opm: smak), kapt. S. Swart, naar Bordeaux; VESTA, kapt. R. Curson, naar Leith. De wind N.O.
Den 9 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee MARTINA ALETTA (opm: galjoot), kapt. J.G. Hoetjer, van Bergen en JULIANA CAROLINA, kapt. C.F. Janke, van Wolgast. Heden zeilden naar zee JONGE JAN, kapt. A. Fokke, op avontuur; ZEEPLOEG, kapt. M.N. Sikkes, naar Bergen; HABET, kapt. A. Jansen, naar Kragerø; VROUW ALIDA, kapt. T.J. Baart, naar Christiaansand en CONCORDIA, kapt. H.H. Lucht, naar Arendal. De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 9 september. Gisteren arriveerde uit zee JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parleviet, van Ipswich. De wind N.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NORDSTERNE, kapt. C.D. Stare van Stockholm met teer en pik; MARTINA ALETTA (opm: galjoot), kapt. J.G. Hoetjer en FAMILLIE STOLTE, kapt. Knud Tommesen, beide van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. Johannes Petrus Salacroup, deurwaarder bij de rechtbank van koophandel te Dordrecht, zal op zaterdag 13 september 1823, des middags ten 12 ure, in het logement de Gouden Leeuw, te Dordrecht, veilen en dadelijk daarna afslaan:
1. Een welbezeild paviljoen Sprietschip, lang over steven 15 ellen 6 palmen, wijd op de berghouten 4 ellen 6 palmen 2 duimen, hol in het ruim 1 el 7 palmen 4 duimen, met deszelfs staande en lopend want, en voorzien van een goede inventaris.
2. Een zeemanssloep, met mast, zeilen en verdere tuigagie.
Liggende in de Nieuwe Haven te Dordrecht, alwaar alles daags voor de verkoping te zien is.
Nadere onderrichting te bekomen bij opgenoemde Deurwaarder Salacroup.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 september. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen LICENCE, kapt. P. Niejahr van Archangel met pik, teer en matten; HARMONIE, kapt. C.F. Wallow van Drammen met hout, en die GUTE GESELLSCHAFF, kapt. Claus Zeplien van Archangel met teer en matten.


Datum: 12 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 10 september. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen: HARMONIE, kapt. G.H. Tim, van St. Petersburg; PAUL, kapt. E.T. Maas, van Riga; CHRISTINA, kapt. H. Cortsen en JOHANNA MARIA, kapt. H. Olsen, beide van Drammen.
Uitgezeild zijn heden de schepen: DRIE GEBROEDERS (opm: brik), kapt. M. Oosterbaan en DEN AMSTEL (opm: brik), kapt. M. Charlau, beide naar Suriname; ARGO, kapt. B. Ehlers, naar Rio de Janeiro; DE HOOP, kapt. J.Y. Steijdtjes, naar Bayonne; JONGE MARIA, kapt. C. Thewis (opm: kof, kapt. C. Teves), naar Marseille; VROUW HILLEGINA (opm: smak), kapt. A.H. Tap, naar La Rochelle; TWEE JONKVROUWEN (opm: TWEE JONGVROUWEN, ook wel TWEE JONGE VROUWEN, bunschip), kapt. M.P. v.d. Zee, naar Londen; JONGE FANNY, kapt. C. Keurtz (opm: kof, kapt. C. Kieviets, thuishaven Oostende), naar Bristol, en VERWACHTING (opm: kof), kapt. S.K. de Vries, naar Liverpool.
Te Suriname is den 27 juli gearriveerd het schip JOHANNES ARNOLDUS (opm: kof), kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam; hij dacht in augustus de terugreis aan te nemen. Den 28 juli was aan Braamspunt het schip SURINAAMSCHE VRIENDEN (opm: fregat SURINAAMSCHE VRIEND), kapt. Th.C. Claus, van Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra beste Snik, twee jaren oud, lang 11 ellen 360 strepen (40 voet), wijd 2 ellen 256 strepen (9 voet); te bevragen bij Pieter Ruurda (opm: mogelijk Pieter Roorda), op het Achterom te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, Den 1 september uitgezeild de smakschepen de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. R.G. Nieveen, TROOST VOOR MOEDERLOOS, kapt. L.G. Nieveen, beide met ballast op avontuur. (opm: op 12 september, onderweg naar de Eider, werd de BROEDERLIJKE LIEFDE onder kapt. Luitje Rentes Nieveen rond 23.30 uur voor de Weser aangevaren door de galjoot ADRIANA uit Bremen waarop het zonk; de bemanning, bestaande uit kapt. Nieveen, stuurman Luitje Ottes Post [25], uit Veendam en sinds 3 maart als stuurman op deze bodem, matroos Arend Kuhlman [39] uit Ritzeberg, en kok Hindrik Jans Westerveld [22]) uit Westerbroek, werd door de ADRIANA gered; bij de aanvraag om restitutie van tonnengeld op 31.12.1823 werd de locatie aangegeven als ‘ter hoogte van Helgoland’)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, Den 2 september binnen gekomen het kofschip HOOP EN VREES, kapt. Y.P. Piebes, met hout uit de Oostzee; het sloepschip ATTALANTA, kapt. James Byrne, het schoenerschip CORONATION, kapt. John Power, beide met ballast van Londen. Uitgezeild het smakschip GESINA CHARLOTTE (opm: smak GEZINA CHARLOTTA), kapt. G. van Veen, met ballast naar Noorwegen.
Den 4 dito binnen gekomen het kofschip TWEE GEBROEDERS, kapt. W.B. Luken, met zout van Liverpool.
Den 7 uitgezeild de schonerschepen VIOLET, kapt. D. Charrosin, VICTORY, kapt. Robert Cubitt, beide met boter naar Londen.


Datum: 13 september 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Stoomboot DE NEDERLANDER, Antwerpen, Rotterdam en Zeeland
Vertrekt van Rotterdam dinsdag 16 september te 1½ ure, donderdag den 18 te 3 ure, zaterdag den 20 te 4 ure.
En van Antwerpen woensdag 17 september te 7 ure, vrijdag den 19 te 8½ ure en zondag den 21 te 10 ure; alles des voormiddags.
De bureaux der corresponderende diligences op Brussel, ’s Gravenhage en Delft, waarvan in een vorige advertentie melding is gemaakt, zijn te Brussel in la Couronne
d‘Espagne; te Antwerpen in la Cour de Braband, bij de heer Koelman Lauwers, te ’s Gravenhage in het Bossche Veerhuis, bij de heer Logher, en te Delft bij de heer Huberts, bij de Haagsche poort, alwaar men zich behalve op de vroegere genoemde tot bekomen van plaatsen en informatiën kan vervoegen; wordende nogmaals herinnerd, dat deze diligences dadelijk bij de aankomst der stoomboot vertrekken.


Datum: 14 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 11 september. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, van Arendal en VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Arents, van Holmstrand.
Uitgezeild zijn heden de NOORD-HOLLAND, kapt. C.C. Kat, naar Marseille; XENOPHON, kapt. J. Hilleman, naar St. Ubes en TWEE GEBROEDERS (opm: bunschip), kapt. J.J. de Jong, naar Londen.


Datum: 15 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 13 september. Gisteren zijn alhier gearriveerd de schepen MARIA LOUISA, kapt. C.M. Smit, van Memel (opm: Klaipeda) en JONGE REYNA (opm: smak JONGE REINA), kapt. H.J. Puister, van Riga; en zijn uitgezeild de VERWISSELING (opm: kof), kapt. E.J. de Vries, naar Gibraltar en HOOP EN VREES (opm: kof), kapt. Y.J. Piebes, naar Liverpool.
Heden zijn alhier aangekomen de schepen INDUSTRIE (opm: kof), kapt. P. de Best, van Drammen en VIER GEZUSTERS, kapt. J. van Dijk, van Middelburg; en zijn uitgezeild de JACOBUS, kapt. J.C. Baan en WINTER, kapt. L. Holst, beide naar Drammen.


Datum: 16 september 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Volgens brief van kapt. A.J. Holte, gevoerd hebbende het schip DEN JUNGEN FRIDRICH, van Dronthem naar Amsterdam, in dato Bremen den 9 september, heeft hetzelve den 5 dito, circa 3½ mijl NO van Vlieland door een hevige zeestorting deszelfs takelage en mast verloren, waarna hetzelve zodanig lek geworden is, dat het volk het in een reddeloze toestand heeft moeten verlaten en door een Amerikaans schip, gevoerd door kapt. Jackson, opgenomen en te Bremen aangebracht is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 september. Gisteren namiddag zeilden in zee ELISABETH EN CORNELIA (opm: hoeker), kapt. J. Parleviet, naar Villanova en MARIA HELENA, kapt. J. Åborg, naar Bergen; en arriveerde uit zee HANNA CORNELIA WILHELMINA, kapt. J. Pedersen, van Naskow.
Den 11 dito Gisteren namiddag zeilden in zee Zr. Ms. korvet van oorlog LYNX, kapt.-luitenant Willink; CATHARINA, kapt. P. Zeplien en SERIUS, kapt. C. Tehling, beide naar Rostock; en arriveerden uit zee HARMONIE, kapt. C. Walloe, van Drammen; GUTE GESELLSCHAFT, kapt. C. Zeplien en LICENCE, kapt. P. Niejahr, beide van Archangel.
Den 12 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee CONCORDIA, kapt. U.F. Bonjer, naar de Oostzee.
Den 13 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee KLAZINA EN DIRKJE, kapt. C. Schilperoord (opm: galjas, kapt. C. Schilperoort), naar Brest. Heden arriveerde uit zee MAGDALENA CATHARINA, kapt. C.H. Niemann, van Rostock. De wind Z.Z.W.
Den 14 dito. Heden arriveerden uit zee JUFVROUW JEANETTE, kapt. J.H. Lunborgh (opm: kof JUFFER JEANNETTE, kapt. J.H. Limborgh), van Liverpool en GEORG, kapt. M.M. Pot Jr, van Droback. De wind Z.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 10 september. De kapiteins M.N. Sikkes en F.J. Baart zijn gisteren wel in zee en overige gezeilde schepen teruggekomen en heden weder in zee gezeild.
Gisterenavond arriveerden uit zee RESOLUTION (opm: kof), kapt. J. Strobuur, van Bergen; MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder, van Christiansand en TEUNEGINA GESINA (opm: kof TEUNEGINA GEZINA), kapt. R.P. Bossinga, van Havre. Heden zeilden naar zee VROUW TEUNEGINA (opm: smak), kapt. E.K. de Wilde, naar Wolgast; VROUW CATHARINA, kapt. J.J. Mijs, naar Leith; JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart en VROUW ADRIANA (opm: smak, ex-VROUW LUPPINA), kapt. E.H. Mulder, beide naar Bergen; EMELIE, kapt. C.J. Haefs, naar Stettin; GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap (opm: vermoedelijk VROUW GESINA, kapt. Jan Remkes Sap), naar Londen.
Den 11 dito. Heden zeilden in zee MAGDALENA, kapt. J.L. Blom, naar Drammen; VROUW HENDRIKA (opm: tjalk VROUW HINDRIKINA), kapt. G.R. Vos, naar Hull; en arriveerde uit zee VRIENDSCHAP, kapt. F. Plokker, van Londen. De wind O.
Den 12 dito. Gisteren na posttijd zeilde in zee JOHANNA WILHELMINA (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA), kapt. D. Mooijekind, naar Hull. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee MAGINA (opm: VROUW MARGINA), kapt. J.B. Bakker, van Bergen; OOSTERSTER, kapt. J. Moller (opm: smak OOSTERSTAR, kapt. Johan Möller), van Drontheim.
Heden zeilden in zee VIJF GEBROEDERS, kapt. L.R. Roelofsen (opm: kof, kapt. Lucas Roelfs Roelfsema), naar Leith; NAUTILUS, kapt. J.H. Santjer, naar Libau; SPECULANT, kapt. G.F. Hoven, naar Greifswald en JANTINA (opm: smak), kapt. H.G. Sap, op avontuur. De wind O.Z.O.
Den 13 dito. Gisteren avond zeilden in zee de HOOP (opm: hoeker), kapt. H. van der Kolff, naar Nantes; VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jonge, op avontuur; FORTUNA, kapt. C. Klok, naar Londen; AURORA, kapt. J.N. Stein, naar de Oostzee en JONGE GEERTRUI, kapt. J. Schoor, naar Farsund.
Heden arriveerden uit zee VROUW IKINA, kapt. G.J. Postma (opm: kof, kapt. G.J. Postema), van Arendal; VROUW HELENA, kapt. M.J. Doijen, van Krageroe; VROUW FEMMEGINA (opm: smak), kapt. A.K. Braam en FORTUNA, kapt. A.J. Heijen, beide van Drontheim; en zeilde in zee POMERANIA, kapt. J.C. Wendt, naar de Oostzee. De wind Z.Z.W.
Den 14 dito. gisteren avond en heden arriveerden uit zee VRIENDSCHAP, kapt. P. de Vries, van Fécamp; ROTTERDAM, kapt. J. Laming, van Cowes. Heden nacht zeilden in zee GUIANA (opm: hoeker), kapt. G. Straatman, naar Suriname en TWEE GEBROEDERS, kapt. R. Remkes, naar Hamburg. De wind Z.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 11 september. De kapiteins Handley en Nietveld zijn wel in zee gekomen. De wind O.
Den 12 dito. Gisteren zeilde naar zee VROUW HAASJE, kapt. G. Ouwehand, naar Londen. De wind O.
Den 13 dito. Heden arriveerde uit zee JONGE GERRIT (opm: bom), kapt. F. Plokker, van Hull. De wind Z.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MINERVA, kapt. L.H. Hols van Holmstrand met hout; NORSKE STAATSRAAD, kapt. O.J. Herlofsen en MARGINA (opm: VROUW MARGINA), kapt. J.B. Bakker, beide van Bergen; de VROUW FEMMEGINA (opm: smak), kapt. A.K. Braam, en FORTUNA, kapt. A.J. Heins, beide van Drontheim, alle vier met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Visser, van Faborg; VROUW ANNEGINA (opm: kof), kapt. R.W. Huisman, van Londen. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 15 september. Heden zeilden in zee EENIGHEDEN, kapt. C. Boijsen, naar Assens; PETRONELLA, kapt. H. de Groot, naar Bergen; CAROLINA, kapt. N. Zeplien en ZEEVOGEL, kapt. M. Zeplien, alle naar de Oostzee. De wind Z.Z.W.


Datum: 17 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Het schip WILLEM EN GEORGE, kapt. G.J. de Groot, van Curaçao naar Amsterdam, te Aruba wegens lekkage binnengelopen, is, volgens nader ingekomen bericht, aldaar afgekeurd. (opm: zie AC 250823, RC 300923 en AC 131023)


Datum: 18 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 16 september. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: fregat) JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, van Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 september. Het schip MARIA, kapt. P. Ipsen, van Noordstrand (opm: Nordstrand, D) naar Amsterdam, is, volgens een brief van Noordstrand van den 10 september, niet ver van daar lek geworden en zoude uit dien hoofde een haven moeten zoeken om te lossen en te herstellen.

AC 190923
Advertentie. R. Hoijman, C. de Grijs, G.J. Roland Holst, A. van der Sluis en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 29 september 1823, 's avonds ten zes ure, te Amsterdam, in het voormalige Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extraordinair welbezeild brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHAN EN CATHARINA, gevoerd door kapt. J. Scholtijs, lang 22 ellen 60 duimen, wijd 6 ellen 24 duimen en hol 2 ellen 25 duimen, het verdek hoog aan boord 1 el 64 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.


Datum: 19 september 1823


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt te koop aangeboden: een half Trekveerschip, varende van Leeuwarden op Dokkum, et vice versa, waarvan de voorwaarden zijn te vernemen ten kantore van de procureur Stienstra, te Leeuwarden. (opm: volgens LC 281123 was geboden NLG 2.821)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalk, lang over steven 15 ellen 336 strepen ( 54 voet), wijd 3 ellen 408 strepen (12 voet), hol na advenant, met zeil en treil, ankers en touwen, zo als hetzelve is bevaren, en te bevragen bij Age Jacobs, te Woudsend, die in alle billijkheid wil handelen.


Datum: 20 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 september. Heden is uitgezeild het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.T. Nollis, naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip DE HOOP VAN MIDDELBURG, den 11 dezer van Brugge te Yarmouth gearriveerd, is er door de tol-beambten aangehouden, als zijnde in hetzelve enige kleine pakjes gefabriceerde tabak verborgen gevonden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 september. aan deze stad is gearriveerd: het schip DE VROUW MARGARETHA (opm: smak DE VROUW MAGRIETA), kapt. O.K. ten Have van Liverpool met klipzout en lood.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 september. Den 7 en 8 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de volgende schepen, waarvan er echter twee door contrarie wind op de rede zijn teruggekomen, en wel die waarvan de namen hieronder met een * zijn getekend de GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. B.S. Stoffels naar Bristol met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.J. Willems (opm: driemaster, thuishaven Oostende, mogelijk kapt. Auke Willems), met troepen, en CONCORDIA (opm: fregat CORNELIA), kapt. S.H. Veer, met stukgoederen beide naar Batavia; GEZINA (opm: kof GESINA), kapt. R.F. Taay met boomschors naar Liverpool; PEGASUS (opm: galjas, meestal PÉGASE genaamd, ex-JONGE WILLEM), kapt. G. de Haan, naar Londen met vlas en boomschors; SOPHIA, kapt. J.F. Muijs, NEPTUNES (opm: kof NEPTHUNUS), kapt. W.M. Cramer en ARY EN CATHARINA, kapt. J. Vernes, alle drie naar Londen met boomschors; de JUFFROUW JOHANNA (opm: kof), kapt. J.J. Tiddens naar Milton met boomschors; CASTOR*, kapt. S. Hooghoudt (opm: smak, kapt. S.H. Hooghout), met boomschors en de VROUW MARIA (opm: galjas, thuishaven Antwerpen), kapt. D.G. Robyns met vlas en boomschors, beide naar Leith; l’ECLAIR, kapt. D.J. Salzsieder naar Villa Nova met dakpannen; die HOFFNUNG, kapt. M. Casseboom naar Bordeaux met ballast; AGNITHA, kapt. B.H. Bleker naar Schotland met boomschors; AURORA, kapt. P.M. Luchting naar Petersburg met stukgoederen.
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen DIANA, kapt. L.A. Bergman van Stockholm met teer en pik; de VIJF GEBROEDERS (opm: galjoot, thuishaven Antwerpen), kapt. D. Steur van de Havanna met suiker en koffie; ANNA EN SOPHIA, kapt. J.L. Mungaard van Grimby met haver; ST. PAULS, kapt. W. Cooper van Hull met stukgoederen; PETRONELLA CATHARINA (opm: kof), kapt. W.N. Jacobs van Petersburg met potasch en koper.
Den 13 dito. Van den 9 dezer tot heden zijn alhier ter rede aangekomen ANNEGINA (opm: kof VROUW ANNEGINA), kapt. H.J. Potjer en de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Cornelius, beide van Bergen naar Brussel gedestineerd, met stokvis en traan.
En naar Antwerpen gedestineerd DE COCK, kapt. S. Martin van Noorwegen, laatst van Ostende met ballast; NOOIT GEDACHT (opm: smak), kapt. G.H. Peperboom van Petersburg met stukgoederen; RUBENS) opm: brik RUBBENS), kapt. Th. Versluijs van Batavia met koffie en suiker.
Voorts zijn, van den 10 dezer tot heden, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: NEPTUNES, kapt. H.E. de Jonge naar Boston; de DRIE VRIENDEN, kapt. R.Z. Schut, en de VROUW REINA (opm: kof), kapt. H. Koop, beide naar Londen; JOHANNES VAN LETTEN, kapt. H.J. Spant en de VROUW ENGELINA, kapt. J.H. de Groot, beide naar Leith; DE JONGE SCHREUDER, kapt. C.F. Schreuder (opm: smak, kapt. Cornelius Harms Schreuder), naar Belfort en JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries naar Milton, beide met boomschors; de TRITON, kapt. W. Paap naar Buenos Ayres met rundvee; de HERSTELLING, kapt. J.R. Kuiper naar Havre-de-Grace met katoen en wol.
Den 16 dito. Den 14 en 15 dezer zijn van onze rede naar zee gezeild: de JOHANNA CORNELIA (opm: kof), kapt. A. Seeuwen van Duinkerken naar Rotterdam gedestineerd; de MOEDER FEIKA, kapt. J.H. Jonker naar Leith met boomschors van Antwerpen.
Voorts zijn, den 14 en 15 dezer, voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de VROUW GEZINA (opm: tjalk), kapt. H.O. Kuiper van Rouen; de JONGE JOHANNA, kapt. G.A. Seegaart (opm: thuishaven Brussel, kapt. G.A. Segaert) en de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN, thuishaven Brussel), kapt. P.J. Thienpond, beide van Londen met stukgoederen; HARMINA, kapt. S.F. Taay van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee HESPERUS (opm: brik), kapt. W. Rijnbende, van Bordeaux; MATHILDA, kapt. J.F. Kreplien, van Wismar en GUIANA (opm: hoeker), kapt. G. Straatman, uit de Maas als bijlegger. De wind Z.Z.W.
Kapt. W. Rijnbende rapporteert dat hij den 10 dezer op 49º30’ N.B. en 9º12’ W.L. van Greenwich in goeden staat gepraaid heeft het schip ROTTERDAMSCH WELVAREN (opm: fregat ROTTERDAMS WELVAREN), kapt. K.P. Schenkel. Er is een schip in het gezicht, uit zee komende. De wind N.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 17 september. Heden zeilden naar zee FAMILIE STATTEN, kapt. K. Thomasen en VROUW GESINA (opm: smak VROUW GEZINA), kapt. J.H. Mulder, beide naar Bergen; ELISABETH, kapt. J. Morton, naar Harwich; WELDAAD, kapt. W.J. Stuit (opm: tjalk, kapt. Willem Jans Stuut), JONGE DIRK (opm: smak), kapt. D.D. Kuitse, en JETSKE CORNELIA (opm: smak JETSKA CORNELIA), kapt. L.K. de Boer, alle op avontuur; VROUW GESINA (opm: kof), kapt. H.P. Hazewinkel, VROUW LUCIA, kapt. J.H. Alberts, naar Elseneur; VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Kuiper en VROUW ANNEGINA (opm: smak), kapt. J.J. Boon, beide naar de Oostzee. De wind Z.Z.W.
Den 18 dito. De gisteren naar zee gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalve P.P. Kuiper en J.J. Boon die op de rede teruggekomen zijn. Gisteren namiddag arriveerden uit zee VROUW MARGARETHA (opm: smak DE VROUW MAGRIETA), kapt. O.K. ten Hove, van Liverpool en JOHANNA CAROLINA, kapt. C. Schluk, van Libau. De wind N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Stoomboot DE NEDERLANDER
De onmogelijkheid om een tweede stoomboot voor het veer van Rotterdam en Antwerpen nog dit jaar in de vaart te brengen, vordert het seizoen een verandering in de dienst van de NEDERLANDER, en zal dezelve varen als volgt: van Rotterdam op Terveere, dinsdag 23 sept. 1823, ten 5 ure, en van Terveere op Rotterdam, woensdag den 24 ten 7 ure. Van Rotterdam op Antwerpen, donderdag den 25 ten 7½ ure, zaterdag den 27 ten 9 ure, en van Antwerpen op Rotterdam, vrijdag den 26 ten 2½ ure, zondag den 28 ten 4 ure.
Vervolgens voor de maand oktober: van Rotterdam op Antwerpen, donderdag 2 oktober ten 2 ure, zaterdag den 4 ten 3 ure, donderdag den 9 ten 7 ure, zaterdag den 11 ten 8 ure, zaterdag den 18 ten 2½ ure, vrijdag den 24 ten 7 ure. Van Antwerpen op Rotterdam, vrijdag 3 oktober ten 8 ½ ure, zondag den 5 ten 10 ure, vrijdag den 10 ten 2 ½ ure, zondag den 12 ten 4 ure, zondag den 19 ten 9 ure, zaterdag den 25 ten 2 ½ ure.
Van Rotterdam op Nijmegen, dinsdag 14 oktober ten 6 ure, dinsdag den 28 ten 6 ure; van Nijmegen op Rotterdam, woensdag den 15 ten 6 ure, vrijdag den 31 ten 6 ure.
Van Rotterdam op Terveere, dinsdag 7 oktober ten 5 ure, dinsdag den 21 ten 5 ure, en van Terveere op Rotterdam, woensdag den 8 ten 7 ure, en woensdag den 22 ten 6 ure, alle des voormiddags.
Er wordt bij deze herinnerd dat de gewone vracht der goederen is NLG 5 de 100 N. ponden, en dat voor diegenen welke vele verzendingen doen deswegens voordelige voorwaarden zijn te bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op 1 oktober 1823 zal te Middelharnis, eiland Overflakkee, publiek en op dag van betaling worden verkocht: de romp van een Gaffelvisschuit, om te slijten, genaamd de JONGE ARENDJE, in 1789 nieuw uitgehaald, met deszelfs mast en verder aan toebehoren, alsmede vistuig en koksgereedschappen, zo als die door stuurman (opm: schipper) Maarten Buurveld is gevoerd.


Datum: 22 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 16 september. Heden nacht is alhier, beoosten het dorp Hoorn, gestrand het kofschip die HOFFNUNG, kapt. C.E. Bartels, van Kiel naar Rotterdam bestemd, geladen met boekweit en rogge. De equipage is geborgen. (opm: zie ook LC 211023)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel. Gisteren is van hier uitgezeild het schip (opm: bunschip) ZILVEREN AAL, kapt. J.A. Bruinsma, naar Londen.
Heden is alhier gearriveerd het schip VRIENDSCHAP, kapt. H. Gerrits, van Port-à-Port (opm: Oporto), en is uitgezeild het schip GRAAF BULOW (opm: pink), kapt. H. Holger, naar Antwerpen.


Datum: 23 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 21 september. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen RESOLUTION (opm: pink RESOLUTIE), kapt. A. van den Abeele, van Batavia; HET GENOEGEN, kapt. R.C. Stada en AUGUSTE (opm: fregat), kapt. J. Hulsen Jr, beide van Suriname; HENRIETTE, kapt. A. van der Sluijs (opm: Engelse sloep, zie AC 051123), van Rotterdam naar Bergen, als bijlegger en VISSCHERIJ (opm: bunschip), kapt. A.L. Wildschut, van Londen.
(opm: na lossing werd het fregat HET GENOEGEN enkele jaren opgelegd om in 1828, na verkoop en restauratie, als IMMAGONDA SARA CLASINA weer in de vaart te worden gebracht)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijdregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen en geautoriseerd door de Regtbank van Koophandel dezer stad, zijn van mening op dinsdag den 7 oktober 1823, des namiddags ten 4 ure, in het logement, genaamd het Badhuis aan de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra snelzeilend tweedeks fregatschip, genaamd ANNA, gevoerd bij kapt. Cornelis Ruurds Stolten (opm: kapt. C.R. Stolte), lang over steven 37 ellen, hol in het ruim van de buikdenning tot de bovenkant van de balk van het bovendek of uitwatering 6 ellen 20 duimen, hoog tussendeks 1 el 80 duimen, wijd op de buitenkant van het berghout 9 ellen 55 duimen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen, en verdere zeer compete inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Maas aan de kaai der Boompjes nabij het Bolwerk, alwaar hetzelve des daags voor en op de dag der verkoping door een ieder kan worden bezichtigd.
Het voorschreven fregatschip vaart onder Nederlandse vlag, is voorzien van een koperen huid, heeft in den jare 1820 te Antwerpen een zware vertimmering ondergaan en nieuwe masten bekomen, is uitnemend geschikt voor de vaart op Oost-Indiën en uit hoofde van deszelfs hoog tussendek, ruime kajuit en verdere logies bijzonder goed ingerigt tot transport van troepen en passagiers. (opm: het schip werd mogelijk verkocht voor de sloop)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 4 juli is te La Guayra gearriveerde DE GOEDE HOOP, groot 1200 ton, varende 24 lange 24-ponders en 10 karronades, met militaire klederen, wapenen, enz. voor het Colombiaanse gouvernement, komende van Antwerpen (opm: vergelijk RC 211222).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Het schip (opm: tjalk) VROUW HANNA, kapt. M.S. ten Bruin, van Rouaan en Havre-de-Grace met stukgoederen naar Elseneur en Petersburg gedestineerd, is in de nacht van den 18 dezer bij de Galloper (opm: in de Thamesmonding; pos. 51º 49’ N.B. 01º 58’ O.L.) door een zware storm en donderbui overvallen, waardoor dezelve zware schade en lekkaatje bekomen heeft, de boot, nachthuis (behuizing voor het magnetisch kompas) en boord weggeslagen zijn, de grote mast gebroken is en een zwaard, enige zeilen, benevens een anker en touw, verloren heeft; zijnde door hulp van de loodsschuit DE COMMERCE, waarvan enige manschappen overgezet waren om te pompen, op het sleeptouw genomen en hedennacht in de haven van Texel gebracht; zal lossen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 september. Het schip de VROUW GEZINA, kapt. A.C. Brouwer (opm: smak, kapt. Arend Cornelis Brouwer; het schip bleef in de vaart), van Memel (opm: Klaipeda) naar Amsterdam, is, volgens brief van Elseneur van den 13 september, bij Torreko (opm: waarschijnlijk wordt Torekov bedoeld), in Zweden, gestrand; men hoopte hetzelve af te brengen en het grootste gedeelte lijnzaad droog te bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CONCORDIA, kapt. T.P.L. Diedrichsen van Napels en Gioja (opm: Gioia) met stukgoederen; HENDRINA JOHANNA (opm: kof HENDRIENA JOHANNA), kapt. Harm Geerts Jonker van Liverpool met zout en FENNECHINA (opm: hektjalk FENNECHIENA), kapt. Bouke Harms Kolk van Kiel met raapzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 september. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee TRITON, kapt. J.C. Engellau, van Stockholm.
Heden zeilde in zee GUIANA (opm: hoeker), kapt. G. Straatman, naar Suriname.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee HENDRINA JOHANNA (opm: kof HENDRIENA JOHANNA), kapt. H.G. Jonker, van Liverpool en FLORA, kapt. J. Jacobsen, van Drammen. Heden arriveerde uit zee CAROLINA, kapt. P. Bradhering, van Cherbourg. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 19 september. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee FORTUNA, kapt. T. Helm, van St. Ubes. K. Thomassen is gisteren door tegenwind uit zee teruggekomen en naar Dordrecht opgezeild.
Heden zeilden naar zee VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Kuiper, VROUW MARGINA (opm: smak VROUW ANNEGINA), kapt. J.J. Boon en AURORA, kapt. J.F. Niemann, alle naar de Oostzee; VROUW MARIA, kapt. S. Galle, MERCUUR, kapt. F. Bok en ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, alle naar Rostock; VROUW LOLLINA (opm: kof), kapt. B.J. Jaski, naar Stettin (opm: Szczecin); VROUW ARENDJE (opm: smak), kapt. A. de Jong, DRIE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. J.J. Keijer en ANNA MARY, kapt. J. Anderson, alle naar Hull; DRIE KINDEREN (opm: hoeker), kapt. C. van der Kolff, naar Bilbao; HENRIETTE, kapt. A. van der Struijs, naar Bergen en VROUW JANTINA (opm: smak), kapt. J.D. Blouw, naar Stockholm. De wind Z.O.
Den 20 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalven C. van der Kolff, A. de Jong en F. Bok die in de put ten anker liggen, en J.F. Niemann, H. Zeplien en J.D. Blouw, die op de rede teruggekomen zijn. De wind W.
Den 21 dito. C. van der Kolff, A. de Jonge en F. Bok zijn op de rede teruggekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 19 september. Heden zeilden naar zee JONGE GERRIT (opm: bom), kapt. C.L. Klok, naar Londen; PRINS OF ORANJE (opm: bom PRINS VAN ORANJE), kapt. P.A. Kuijt, en NEGOTIE (opm: bom), kapt. H. van der Meij, beide naar Bornham. De wind O.
Den 21 dito. Heden arriveerde uit zee BASTIAAN, kapt. J. van Abeele (opm: bom BASTIAAN MAARTENSZOON, kapt J. van Beelen), van Londen. De kapt. S. Kuijt, Klok en Van der Meij zijn door tegenwind buiten ten anker gekomen. De wind W.


Datum: 24 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Heden is alhier uit het vaderland aangekomen Zr.Ms. fregat EURYDICE, kapt. Wardenburg, aan boord hebbende de tot Schout-bij-Nacht, commandant van ’s konings eskader in Oost-Indië benoemde kapt.t.zee Jhr. Melvill van Carnbee.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 22 september. Heden is alhier gearriveerd het schip EMANUEL, kapt. Rudolph Maalsted, van Suriname.


Datum: 25 september 1823


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Het schip JANTINA MARGARETHA, kapt. K.J. van Greven, den 18 augustus van de rivier van Riga naar Amsterdam vertrokken is, volgens brief van Riga van den 23 dito, aldaar in de haven teruggekomen. Men was reeds begonnen om de lading, welke gedeeltelijk beschadigd was, te lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 september. Het kofschip DE EENSGEZINDE VAN ZAANDAM (opm: DE EENSGEZINDE, thuishaven Zaandam), kapt. B. Tours, van Riga naar Zaandam, is, volgens brief van Leba, in Pommeren (opm: thans Łeba, Polen), van den 7 september, daags te voren aldaar geheel verongelukt. De kapitein, stuurman en kok zijn daarbij omgekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 september. Men leest in onze stads courant van heden het navolgende: “Tot narigt der zeevarenden dient, dat, daar de redenen, welke de verlichting verhinderd hebben van de vuurtoren, die op het noordelijk uiterste der klip van Fernambuc (opm: Recife) is geplaatst, niet meer bestaan, dat vuur weder den 11 juli ontstoken is, en zulks waarschijnlijk geregeld zal plaats hebben; hetzelve kan aan de zeevarenden de gang aanduiden, die zij tot aan de dag moeten houden, ten einde niet onder de wind te komen, met in acht neming van de bestaande moesson en vooral van de daaruit ontstaande stroom; ook kan het hun de ankerplaats aanwijzen; zij moeten het anker uitwerpen wanneer zij zich, met betrekking tot dit vuur, in een oostelijke en westelijke strekking bevinden en op omtrent een afstand van drie vierden mijl denken te zijn.”

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 september. Aan deze stad is gearriveerd; het schip de VROUW ANNEGINA, kapt. Sijpke Heeres Spelde, van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 september. Gisteren namiddag arriveerde uit zee de VROUW ANNEGINA, kapt. S.H. Spelde, van Liverpool. De wind W.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee LES TROIS AMIS, kapt. A. Mager, van Cherburg. De wind N.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 22 september. Gisteren arriveerde uit zee de VIER VRIENDEN, kapt. J. Nietveld, van Eggerø. De wind W.N.W.


Datum: 26 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hun principalen en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel dier stad, zijn van mening op dinsdag den 14 oktober 1823, des namiddags ten vier ure, in het logement genaamd het Badhuis in de Boompjes in het openbaar te veilen en te verkopen: het extra snelzeilend met zink gedubbelde Nederlandse tweedeks pinkschip, genaamd de ZEELUST, gevoerd bij kapt. Albert van der Linden, volgens meetbrief lang 26 ellen 90 honderdsten, wijd 3 ellen 41 honderdsten, hol 3 ellen 94 honderdsten, ladende circa 140 roggelasten, en hoog tussendeks 1 el 60 honderdsten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Maas, aan de kaai van de Boompjes, nabij de Groote Draaisteeg, alwaar hetzelve des daags vóór en op de dag van de verkoping door een ieder kan worden bezichtigd.
NB. Het voorz. schip is in de beste staat, hebbende geen vertimmering nodig en is zeer geschikt voor de vaart op West-Indiën.
(opm: de pink – aangekocht in 1810 – werd verkocht aan Rotterdamse belangen; nieuwe naam COLUMBUS)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 24 september. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen ALMELO (opm: brik), kapt. T. Smit, van Curaçao; CATHARINA, kapt. M. Boom, van Livorno; de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. J.G. Wiersma, van Nerva en MERCUUR, kapt. B.J. Hooghout, van Riga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 15 september binnen gekomen het schoenerschip LIVELY, kapt. Wm. Bayes, met ballast van Londen, het kofschip CONCORDIA, kapt. Jan C. Dijk, met zout van Liverpool. Uitgezeild het smakschip VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, met ballast naar Noorwegen.
Den 16 dito binnen gekomen het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazeby, met ballast van Londen, het tjalkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Owen, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).
Den 17 dito uitgezeild de kofschepen ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, met schors naar Liverpool, ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J.J. Seeman, ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, beide met ballast op avontuur.
Den 20 dito uitgezeild het kofschip JOHANN GEORGE (opm: kof JOHAN GEORGE), kapt. W.D. Kleininga, het galjasschip de VROUW ANNA, kapt. N.M. Parran, beide met ballast op avontuur.
Den 21 dito uitgezeild de schoenerschepen ANN, kapt. Wm. Barfield, LIVELY, kapt. Wm. Bayes, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J.A. Nijsloot, zal op vrijdag 3 oktober 1823, des namiddag ten 3 uren, in het logement ’s Land Welvaren, op de Wirdumerdijk te Leeuwarden, finaal verkopen: een best Snikschip, groot 6½ ton, voorzien van een roef, met zeil en treil, en verdere toebehoren.


Datum: 27 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 25 september. Heden is alhier gearriveerd het schip de JONGE ANNA, kapt. H.J. Dick, van Malaga; en is uitgezeild de KORNELIA, kapt. J. Haantjes, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 september. Het schip de KLEINE JAN, kapt. Vercruijssen, van Bayonne naar Antwerpen en Amsterdam, is, volgens brief van de heer Brunox, Nederlands consul te Brest, in dato den 17 september, op het eiland Heisant (opm: Ile d’Ouessant) met veel water in het ruim binnengelopen, waarom het lossen en repareren moest.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen en na gedane aangifte ingevolge de wet, zijn van mening op dinsdag den 21 oktober 1823, des namiddags te 4 uren, in het logement, genaamd het Hotel van Engeland, van ouds het Zwijnshoofd, op de Groote Markt, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedenden of hoogstmijnenden te verkopen: een extra snelzeilend en wel doorbouwd fregatschip, genaamd JULIA, zijnde van een uitmuntende constructie en onder de berghouten met koperen bouten en spijkers voorzien, de kajuit zeer net betimmerd en tot het overvoeren van passagiers ingericht, lang over steven 31,994 el, wijd binnen de huid 8,777 el, hol in het ruim 4,247 el, hoog tussendeks 1,775 el, alles Nederlandse maat, zeer geschikt tot het transporteren van troepen, met alle deszelfs rondhout, staand en lopend want, zijnde er buitendien expres nog een partij Russisch touwwerk tot een stel staande en lopend want vervaardigd, zoals in het biljet achter de inventaris staat vermeld, ankers, touwen, zeilen en verdere toebehoren, zo als hetzelve is liggende aan de scheepstimmerwerf van de heren Pieter van Swijndregt en de Wed. Visser, buiten de Schiedamschepoort en aldaar daags vóór en op de dag der veiling door een ieder zal kunnen worden bezichtigd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip (opm: smak) de JONGE ELISABETH, kapt. H.J. Leening, van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 september. Van den 17 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de DRIE GEZUSTERS, kapt. H. Tjepkes, naar Hamburg met stukgoederen; de VIER GEBROEDERS, kapt. J. Hustede, de COMMERCIE (opm: COMMERCE, thuishaven Brussel), kapt. H.A. de Vries, de AREND (opm: thuishaven Mechelen), kapt. H. Elbring, alle naar Londen met boomschors; de JUFVROUW ANNA, kapt. J.G. Sap (opm: smak JUFFROUW ANNA, kapt. Jacob G. Sap), naar Riga met suiker; de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, naar Leith met boomschors.
Voorts zijn, van den 16 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen ERASMUS, kapt. J. Henderson, van Londen met bier en lood; INDUSTRIE, kapt. O.J. Singdahisen, van Bordeaux met wijn; de VROUW ANNA, kapt. J. Meijer, van Petersburg met potasch; de TWEE GEBROEDERS, kapt. E.P. Borchers (opm: kof, kapt. Egbert Rubertus Borchers), van Liverpool met klipzout; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding (opm: kof, kapt. T.F. Harding), van Liverpool met klipzout; ISABELLE LOUISE, kapt. B. Arnsten (opm: sloep ISABELLE EN LOUISE, thuishaven Antwerpen, kapt. Broder Arfsten), van Lissabon met stukgoederen; VRIJHEID EN VREDE, kapt. E. den Duits, van Bayonne met wijn; CLEOPATRA, kapt. J.L. Eglise, van Campeche met verwhout; ROSALIE (opm: galjoot), kapt. R.R. de Haan, van Marseille met stukgoederen; ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes, van Havre-de-Grace met suiker, en de VROUW ANNA, kapt. P.C. Piebes, van Londen met stukgoederen; AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer, van Liverpool met klipzout.
Den 22 dito. Gisteren en heden zijn alhier ter rede gekomen JOSEPH AND ANN, kapt. W. Minter, van Londen met ballast, op onbepaalde destinatie.
Naar Antwerpen bestemd: de GOEDE WELVAART, kapt. J.J. Vos (opm: kof, waarschijnlijk kapt. Israel Jans Vos), van Liverpool met klipzout; de WINDLUST (opm: kof), kapt. G.R. Engelsman, van Londen met stukgoederen; NEPTUNES (opm: NEPTHUNUS), kapt. G.G. Smit, van Dantzig met timmerhout; ZELDEN RUST (opm: kof ZELDENRUST), kapt. G.A. Jonkhoff, van Liverpool met klipzout en huiden; OROMASO, kapt. C. van der Sweep (opm: brik OROMAZE, thuishaven Oostende, kapt. E. van der Zweep), van Brasilië, met huiden; HELENA, kapt. D.J. Greever, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 22 september. Den 18 dezer zijn van onze rede naar zee gezeild de VROUW HITJE, kapt. J.C. de Vries (opm: kapt. Sybren Cornelis de Vries); de VIER GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. R.C. de Vries, en de TWEE GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. J.T. Stomp, alle drie van Antwerpen naar Londen gedestineerd, met boomschors.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 24 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee STEPHANIE, kapt. L.D. Stenberg, van St. Malo, en GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, van Londen. De wind Z.W.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee JONGE ELISABETH, kapt. H.J. Leening, van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 25 september. Heden zeilden naar zee DRIE KINDEREN (opm: hoeker), kapt. C. van der Kolff, naar Bilbao en HANNA CAROLINA WILHELMINA, kapt. J. Petersen, naar Faborg. De wind W.Z.W.


Datum: 29 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 27 september. Gisteren zijn alhier gearriveerd de schepen VROUW REYNA (opm: VROUW REINERA), kapt. B.J. Bondrager, van Schotland; EUROPA, kapt. Y.F. de Jong (opm: kof, kapt. J. Falkema de Jong), van Nerva en HELENA, kapt. J.C. Gerdes (opm: buitenlander), van Riga, en is uitgezeild de DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stikfort (opm: kof, kapt. W. Stickfort).
Heden is gearriveerd het schip NEDERLANDS KROONPRINS (opm: bunschip), kapt. J.P. Jelsma, van Londen, en is uitgezeild de VRIENDSCHAP (opm: bunschip), kapt. R.S. Visser, naar Londen.


Datum: 30 september 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 6 oktober 1823, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extraordinair welbezeild galjasschip, genaamd AVONTUUR, gevoerd door kapt. H.H. Höfker, lang 20 ellen, wijd 5 ellen 46 duimen en hol 3 ellen 19 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 28 september. Gisteren zijn alhier gearriveerd de schepen VROUW DIEUWKE (opm: bunschip), kapt. K.B. Teppema, van Londen en FORTUNA, kapt. Madsen, van Nerva, en heden de HOOP (opm: brik), kapt. G.J. Visser, van Berbice.
Uitgezeild is DE YSSELSTROOM, kapt. G. Weerd (opm: IJSSELSTROOM, kapt. G. de Weerd), naar Newcastle.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping. Men presenteert op maandag den 6 oktober aanstaande, des morgens ten 10 ure, aan het Oude Schild op Texel, door een daartoe bevoegde beambte, om contant geld publiek te verkopen: 94 kistjes champagnewijn, 2 kistjes drukletters, 5 balen saffranium, 2 kisten reukwaren, 2 vaatjes snuif, 2 kisten meubelgoederen, 2 dito waskaarsen, 3 kistjes geconfijte vruchten, 1 dito pastillen, 2 kisten gaas, zijde, fluweel en valse bloemen, alsmede diverse boeken en printwerken, benevens enige stukken blauw laken, alles beschadigd gelost uit het in de haven van Texel met zware zeeschade en lekkage binnengebrachte tjalkschip de VROUW HANNA, kapt. M.S. ten Bruin, van Rouen en Havre-de-Grace naar Elseneur en Petersburg gedestineerd. Nadere informatie bij T. Christiaans & Co op Texel. (opm: zie RC 230923)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 september. De lading van het te Aruba afgekeurde schip WILLEM EN GEORGE, kapt. G.J. de Groot, van Curaçao naar Amsterdam, is, volgens brief van Curaçao van den 28 juli, zeer weinig beschadigd bevonden en zoude met de Curaçaose schoener ELIZA, kapt. William Turner, naar Amsterdam overgebracht worden. (opm: zie AC 170923)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip (opm: kof) DE LEMMER, kapt. Johannes Tammes, van Liverpool met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee LILLA MATHILDA, kapt. J.C. Jager, van Wolgast; IDA ALIDA (opm: kof IDA ALEIJDA), kapt. A.J. Woldring, van Riga; en zeilden in zee HARMONIE, kapt. C.F. Walloo, naar Tønsberg; MINERVA, kapt. L.H. Holst, naar Holmstrand; CAROLINA, kapt. P. Bradhering, naar Elseneur en TEUTONIA, kapt. P.C. Lange, naar Liverpool.
Den 27 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee EENIGKEIT, kapt. W.G. Ohrlof, naar de Oostzee; HARMONIE, kapt. P. Permien, naar Rostock.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee NEPTUNUS, kapt. J. Peters, van Pernau. Heden zeilde in zee DE HERSTELDER, kapt. R. Duijf (opm: galjoot DE HERSTELLER, kapt. R.J. Duiff), naar Memel (opm: Klaipeda). De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Brielle, 26 september. Heden zeilden naar zee ANNA MARIA, kapt. H. Zeplien, naar Rostock; VROUW JANTINA (opm: smak), kapt. J.D. Blouw, naar Stockton; AURORA, kapt. H. Niemann, LODEWIJK WILHELM, kapt. J.D. Hennik, GUSTAV HEINRICH, kapt. F.A. Witt, HOFFNUNG, kapt. L.H. Hemke en JULIANA CAROLINA, kapt. J.F. Jancke, alle naar de Oostzee; VROUW ALIDA JANTINA (opm: kof ALIDA JANTINA), kapt. K.P. Bruins, naar Liverpool; JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parleviet en GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Klein, beide naar Londen; VROUW GRIETJE, kapt. J.F. Feensma (opm: tjalk, kapt. J.T. Teensma), naar Hamburg; VEENSTROOM (opm: kof), kapt. S.E. Hoveling, op avontuur; VROUW ARENDJE (opm: smak), kapt. A. de Jong, DRENTSCH WELVAREN, kapt. J.B. Mulder en JONGE JAN (opm: smak), kapt. B. Kuijt, alle naar Hull. De wind Z.W.
Den 27 dito. kapt. A. Klein is op de rede teruggekomen en kapt. J. Parleviet ligt in de put ten anker; de overige gisteren gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen. De wind N.N.W.
Den 28 dito. Heden zeilde naar zee VROUW IKINA (opm: kof), G.J. Postema, kapt. op avontuur. De wind Z.W.


Datum: 01 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Volgens brief van Kaap de Goede Hoop in dato 19 juni is het schip (opm: bark) WATERLOO, kapt. Nicolaas Hensken, van Amsterdam naar Batavia, in de nacht van den 16 op den 17 dito in de Kreeftenbaai, nabij het strand der Baaifals (opm: False Bay), op de gronden vervallen, doch de volgende morgen, omtrent 10 ure, weder gelukkig in vlot water gekomen. Men voegt er bij, dat kapt. Hensken zich bij deze gelegenheid als een zeer bekwaam en moedig zeeman heeft gedragen en grotelijks roemt de onverwijlde hulp en bijstand, welke hij genoten heeft van de commandeur Nourse, ridder, commandeur van de orde van Bath, bevelhebber van Zijner Brittannische Majesteits zeemagt, aan de Kaap de Goede Hoop gestationeerd, en van kapt. Jan Precht, voerende het Nederlands schip (opm: fregat) PAKET VAN AMSTERDAM, naar Batavia. Brieven van den 26 dito melden, dat het schip dicht gebleven en bij visitatie bevonden is zo weinig geleden te hebben, dat de reis reeds den 24 dito met een gunstige wind vervorderd is.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 september. Alhier is in het Gat ten anker gekomen het schip GROENLAND (opm: pink), kapt. F. Ooms, van Straat Davids, met twee vissen (opm: walvissen) en 207 vaatjes spek.
Uitgezeild zijn heden de schepen GODEFRIDA (opm: fregat), kapt. A. Hansen, SOPHIA MARIA, kapt. C.L. Roperhoff (opm: fregat, kapt. C.L. Röperhoft), en WILHELMINA, kapt. W. Swart, alle drie naar Suriname; VLASHANDEL (opm: galjoot), kapt. F. Gierke, naar Genua en Livorno; HARMONIE, kapt. G.H. Timm, naar St. Ubes; VROUW JANTINA (opm: smak), kapt. Z. Jans, naar Bilbao; VROUW KLASINA, kapt. J.K. Boon (opm: smak VROUW KLAZINA, kapt. Jan Cornelis Boon), naar Bayonne; HARMANUS (opm: kof), kapt. H. van Veen, naar Bordeaux; VROUW CHRISTINA (opm: smak), kapt. R.J. Dood, naar La Rochelle en JONGE HENDRIK (opm: kaagschip), kapt. H. de Wilde, naar Rouaan.


Datum: 02 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 1 oktober. Heden is aan de werf der marine alhier met de beste uitslag en onder toejuiching ener aanzienlijke menigte aanschouwers van stapel gelopen Zr.Ms. fregat BELLONA.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 30 september. Heden is gearriveerd het schip (opm: pink) GROENLAND, kapt. Frans Oom, van Straat Davids.
Gisteren zijn uitgezeild de schepen NOORDSTAR, kapt. J.F. de Jong (opm: kof, kapt. Jannes Tjebbes de Jonge), naar Port-à-Port (opm: Oporto), MINERVA (opm: kof), kapt. C.C. Bos, naar Bordeaux en VROUW WIETSKE, kapt. J.J. Wiers (opm: smak, kapt. Jan Jans Kiers), naar Yarmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading naar:
Suriname: het Nederlands 3-mast-Galjootschip de MAASSTROOM, kapt. Paulus Sietses Schuijl.
Gibraltar en Smirna: het Nederlands Brikschip de JONGE ELISABETH, kapt. H.E. Henrichs. (opm: kapt. Haije Everts Hinrichs)
Marseille: het Nederlands schip (opm: barkentijn) VROUW ADRIANA, kapt. Jochem Thisen Böhne, om den 10 oktober te vertrekken.
Bordeaux: het Nederlands schip (opm: smak) de VIER GEZUSTERS, kapt. Roelof Goukes Oostra, om den 14 oktober te vertrekken.
Genua en Livorno: het Zweedse schip NORDSTJERNEN, kapt. Caro Daniel Stäre, om den 13 oktober te vertrekken, op verbeurte van de vracht.
Newcastle: het Engels schip THE ANN, kapt. Bartholomew Scott.
Liverpool: het Engels schip ISABELLA, kapt. Thomas Bishop.
Te Antwerpen liggen in lading naar:
Batavia, voor passagiers: het Nederlands gekoperd Fregatschip DELPHINE (opm: DELPHINA), kapt. Johannes Boelen Jz, zijnde dit schip bij uitnemendheid goed ingericht, om passagiers te logeren, en zullende spoedig vertrekken.
Batavia: het nieuw van stapel gekoperd en met koperen bouten voorzien Fregatschip VASCO DE GAMA, kapt. Arij Bezemer, om in december te vertrekken; zijnde in dit schip alles gemaakt, wat tot gemak en genoegen van de passagiers verstrekken kan.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Het schip CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Petersburg naar Rotterdam, is met verlies van een anker en touw te Ameland binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers (opm: smak, de familienaam werd eerder geschreven als [Jacob] Swijrs), met tarwe van Elbing (opm: Elblag) naar Amsterdam, zat, volgens brief Delfzijl van den 24 dezer, niet ver van daar op strand; hetzelve had manschappen aan boord om te pompen en zou denkelijk afgebracht worden, waarna de lading zou moeten gelost worden (opm: het schip bleef behouden).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 september. Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Tannen (opm: buitenlander), van Otterndorff naar Amsterdam, is, volgens brief van Delfzijl van den 24 dezer, op de zogenaamde Sond (opm: waarschijnlijk de Hond, plaat in de Eems) gestrand en vol water gelopen; de lading is met schuiten te Delfzijl aangebracht en zou, ingevolge gerechtelijke dispositie, den 29 dito openlijk verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 30 september. Het schip (opm: galjoot) de JONGE WILLEM, kapt. P. Stratingh van Rotterdam naar Genua, te Cuxhaven binnengelopen (opm: zie RC 130323), heeft, nadat het van de geleden schade hersteld en een gedeelte van de lading uit hoofde van beschadigdheid verkocht was, den 15 dezer de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 september. Den 25 en 26 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de TWEE GEBROEDERS (opm: smak, thuishaven Antwerpen), kapt. H.A. Nieberding naar Hull en AUGUSTA, kapt. J. Cock naar Londen, beide met boomschors; CATHARINA, kapt. J. Elfering naar Dantzig (opm: Gdansk) met wijn en suiker.
Van den 24 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede aangekomen de GRAAF BULOW (opm: pink), kapt. H. Holger van Amsterdam met ballast; de VROUW GEZINA, kapt. J.S. Vos (opm: smak, kapt. Jan Lammers Vos) van Hull met stukgoederen; l’ISIS, kapt. J. Morel van Duinkerken met wijn enz.
Nog is alhier ter rede gekomen: de JUFFROUW FAKKELAAR (opm: smak JUFFER FOKKELINA), kapt. H.L. Dokter van Londen met ballast, deszelfs destinatie is onbepaald.


Datum: 03 oktober 1823


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. Edo Johannes Offerhaus, advocaat en notaris, residerende te Groningen, gedenkt, op dinsdag den 7 oktober 1823, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein H.G. Kelderhuis, aan de Noorderhaven, te Groningen, publiek te doen veilen en verkopen: een jagtschip, genaamd de VROUW CHRISTINA, groot plus min. 7 lasten, met deszelfs toebehoren, zo als hetzelve thans is liggende in het Diep te Groningen, tussen de Heere- en Oosterpoorten-bogen. De conditiën zullen drie dagen bevorens, ten huize van verkoop en ten kantore van de ondergetekende notaris, ter lezing liggen.
E.J. Offerhaus


Datum: 04 oktober 1823


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 september. Van den 28 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS), kapt. H. Peters naar Liverpool met ballast; CECILIA, kapt. A. Liberal naar de Havanna, met stukgoederen; MARIA, kapt. J. Zirk naar Liverpool met ballast; l’EMILIE, kapt. M. van der Kerkhoven (opm: M. van den Kerckhove, Oostende), en de VROUW ELLINA (opm: smak), kapt. J.R. Berg, beide naar Londen met boomschors; KLARA MARGARETHA (opm: kof CLARA MARGARETHA), kapt. P.D. Dik naar Cherbourg met ballast; DE VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hoffkamp (opm: kof, kapt. T.L. Hofkamp), naar Havre-de-Grace met katoen en kaas; FORTUNA (opm: sloep, thuishaven Antwerpen), kapt. J. Schonefeld, naar Lissabon met stukgoederen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, naar Leith met boomschors; MARIA SOPHIA, kapt. S. de Best (opm: schoener MARIE JOSEPHINE, thuishaven Antwerpen, kapt. Sent de Best), naar Lissabon met stukgoederen; ANNA CHRISTINA, kapt. J.C. Kreye (opm: smak, kapt. Ernst Christiaan Kreije), naar Milton en l’ESPÉRANCE (opm: pleit, thuishaven Mechelen), kapt. A. van Geijt naar Londen, beide met boomschors; HIERONIMUS, kapt. H.J. Smit naar Villa Nova met ballast; le CONSTANT, kapt. J.S. Keijzer naar Brazilië met stukgoederen (opm: brik, thuishaven Antwerpen, eerste reis); de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, naar Hull met boomschors; GEORGE WILHELM, kapt. M. Bolcke, naar Stettin met stukgoederen.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen ANTONIUS, kapt. J.P. Schoncke, van Petersburg met stukgoederen, de VROUW MARGARETHA, kapt. J.J. Wever van Petersburg met potasch en koper.
Ook is alhier ter rede gekomen het schip NEPTUNES, kapt. H.E. de Jonge, van Boston met ballast, destinatie onbepaald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 september. Gisteren namiddag arriveerde uit zee FORTUNA, kapt. C.N. Zelman, van Riga. Heden zeilden in zee GUTE GESELLSCHAFT, kapt. C. Zeplien en LICENCE, kapt. P. Niejahr, beide naar Rostock; FUGINA, kapt. C.L. Borow, naar Liverpool; DE ZWAAN, kapt. C.B. Kraft, naar Elseneur; FAMILIE STATTEN, kapt. J. Thomasen, naar Bergen; OSCAR, kapt. N.A. Kersman en JUFFROUW ALIDA (opm: kof ALIDA CLAZINA), kapt. L.K. Tiktak, beide naar Lissabon. De wind N.O.
Den 30 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee FORTUNA, kapt. T. Helm, naar Gibraltar; FORTUNA, kapt. T. Bradhering, naar Londen.
Heden arriveerden uit zee MARIA, kapt. J. Brinkman, van Arendsburg; LISETTE, kapt. J. Lubbs, van Rostock; WAAKZAAMHEID (opm: kof), kapt. G.H. Luurts, van Belfast; en zeilden in zee HEINRICH THEODORIS, kapt. T. Voss en HENRIETTE AUGUSTE, kapt. P.H. Arens, beide naar Rostock. De wind Z.Z.W.
1 oktober. Gisteren namiddag arriveerde uit zee VROUW HENDRIKA (opm: kof), kapt. E.E. Hoveling, van Havre. De wind Z.
Den 2 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee ROTTERDAM, kapt. J. Laming, naar Londen. De wind Z.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 29 september. De gisteren gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen. kapt. J. Parlevliet is uit de put in zee gezeild.
Heden zeilden in zee VROUW JANNA, kapt. A.H. Breeland, naar Bordeaux; LOUISA (opm: kof), kapt. D. Guijt, naar Liverpool; POMONA, kapt. C. Pijbus, naar Newcastle; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, naar Portsmouth; GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Klein en ONDERNEMING (opm: smak), kapt. H.F. Klie, beide naar Londen. De wind O.
Den 20 dito. Heden arriveerde uit zee HARMONIE (opm: smak), kapt. J. de Best, van St. Petersburg. De wind Z.W.
1 Oktober. Heden zeilden in zee SPECULATION, kapt. J. Serck, naar Bergen; MARGINA (opm: smak), kapt. P. Mulder, naar Leith; MAGDALENA CATHARINA, kapt. C.H. Niemann, naar Rostock. De wind Z.Z.O.


Datum: 06 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Het schip (opm: hoeker) THALIA, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam naar Batavia, is de in de nacht tussen den 24 en 25 september zonder masten en met andere schade in de haven van Fowey, niet ver van Falmouth, binnengebracht.


Datum: 07 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 5 oktober. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen ALEXANDER (opm: bark), kapt. M. Marcussen en NORDLOH (opm: brik), kapt. J.H. Breukemeijer, beide van Batavia, en VIER GEBROEDERS (opm: bunschip), kapt. G.J. Nieuwland, van Londen.
Uitgezeild zijn heden de schepen VISSCHERIJ (opm: bunschip), kapt. A.L. Wildschut, naar Londen, en HENRIETTE (opm: sloep), kapt. A. v.d. Sluijs, naar Noorwegen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 april. Van Soerabaija wordt gemeld, dat de brik ADVENTURE, gezagvoerder J.M. Matzen, behorende aan de firma Westermann, De Nijs & Co, den 29 maart l.l. aldaar met veel schade is binnengelopen. Gemelde bodem was op de hoogte van Poeloe Mandelika door drie roversvaartuigen aangevallen en bij de drie uren met dezelve slaags geweest. De brik had verscheidene kogels in de romp, had zijn tuig en zeilen zeer beschadigd en vier mensen gewond.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. de Witt, J.E. Lublink en G.J. Roland Holst, makelaars, zullen, op maandag den 20 oktober 1823, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extraordinair welbezeild Smakschip, genaamd HET FORTUIN, gevoerd door kapt. C.J. Prins (opm: in 1822 genoemd HET FORTUIN VAN DELFZIJL, kapt. Cornelis Jelles Prins), lang 18 ellen 30 duimen. wijd 4 ellen 52 duimen en hol 1 el 87 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij de inventaris. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors J. Daniels & Zoonen en Arbman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 oktober. Gisteren namiddag arriveerden uit zee WILLIAM PENN, kapt. J. Schmidt, van Baltimore; CHARLOTTA, kapt. J.C. Spiegelberg, van Greifswald.
Heden zeilden in zee DIANA, kapt. J.H. Kasten, naar Elseneur; ELISA, kapt. T. Atherden. De wind Z.W.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee AENEAS, kapt. P. Peterson, van Stockholm. De wind Z.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 4 oktober. Gisteren namiddag arriveerden uit zee AQUATIE, kapt. W. Wood, van Hull en FORTUNA, kapt. J.A. Schooneveld (opm: sloep, kapt. J.A. Schonefeld), van Antwerpen naar Lissabon, de laatste als bijlegger wegens gebroken mast.
Heden zeilden in zee JOHANNA CAROLINA, kapt. C. Schlock, naar Elseneur; PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson, naar Hull, en FORTUNA, kapt. A.J. Heijen, naar Drontheim. De wind Z.W.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J.A. Nijsloot, zal op vrijdagen den 10 en 17 oktober 1823, bij de provisionele en finale palmslag, telkens ten 2 uren na de middag, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, bij strijk en verhoog geld verkopen: een Kofschip, genaamd WEES WELKOM, leng 11 ellen 3 palmen 6 duimen, wijd ruim 2 ellen 5 palmen 5 duimen 6 strepen, en hol na advenant, met zeil, fokken, bomen, haken, dreg, puts en verdere goederen, volgens inventaris, gelegen op het Zuidvliet bij Leeuwarden, voor de Huizinge letter L, no. 118.


Datum: 08 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 oktober. Gisteren zijn van hier uitgezeild de schepen VROUW GEZINA (opm: smak), kapt. T. Jans, naar Hull, en VROUW ANNA, kapt. J.J. Boer (opm: smak, kapt. J.T. Boer), naar Lynn (opm: King’s Lynn).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Batavia zijn gearriveerd: den 22 mei de WILLEM (opm: fregat), kapt. P. van Vliet, van Rotterdam, en den 29 mei de ANTOINETTA EN JACOBA (opm: pink), kapt. Dirk Krayer, van Amsterdam. De ROTTERDAM (opm: fregat), kapt. T.S. Waters, is den 26 mei van Batavia naar Padang vertrokken.
Zr.Ms. fregat EURYDICE, kapt. J.F.C. Wardenburg, is den 13 mei van Samarang naar Sourabaija gezeild.


Datum: 09 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 7 oktober. Heden is alhier gearriveerd het schip HESPERUS (opm: fregat), kapt. F.P. Matzen, van Demerary.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij executie, ter audiëntie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting hebbende te Amsterdam, ten overstaan van Jhr.Mr. A. Warin als rechter-commissaris, van een extra welbezeild Galjas schip, genaamd JOHANNA SOPHIA, liggende voor deze stad, bij het Bothuisje, lang over steven 19 el 50 duim, wijd bij de eerste balk voor het grote luik binnen zijn huid 5 el 48 duim, hol in het ruim bij de eerste balk voor het grote luik op zijn uitwatering 2 el 30 duim, groot 35 roggelasten en verdere scheepstoebehoren. Breder bij advertentie in de Amsterdamsche Courant van den 2 dezer vermeld.
Deze executie geschiedt ten verzoeke van Hope en Comp, kooplieden, over dezen jare nog geen patent bekomen hebbende, kantoor houdende alhier op de Keizersgracht, bij de Vijzelstraat, hebbende tot procureur W. Binger, wonende mede alhier.
Op ende jegens: Schipper Peter Smith, voerende het voormelde galjas schip, liggende als voren en zijnde voor twee derde eigenaar van hetzelve schip, wonende te Aalborg, in Denemarken.
Uit krachte van een vonnis bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Amsterdam, rechtdoende in zaken van koophandel, in dato 23 april l.l, ten behoeve van de executanten, en ten laste van de voormelde schipper bij default gewezen, behoorlijk geregistreerd en vervolgens gesignificeerd, waarbij dezelve is gecondemneerd (opm: veroordeeld) geworden, om aan de executanten te betalen een somma van NLG 5.568, zijnde het beloop van een bodemarijbrief, met de interessen van dien, à 6 pCt. in het jaar, sedert den 17 april l.l, tot de volle voldoening toe en de kosten van de processe, en waarbij het voorsz. schip, lading en vrachtpenningen bij privilege is verklaard te zijn verbonden en executabel, alsmede uit krachte van een vonnis bij de rechtbank van eersten aanleg, mede zitting houdende alhier,
ten behoeve van de executanten, in dato 3 september j.l. gewezen, behoorlijk geregistreerd en vervolgens gesignificeerd, waarbij onder anderen, de bevorens gedane inbeslagneming, blijkens procesverbaal van dato 29 april j.l. is van waarde verklaard, en de verkoop bij executie toegestaan, ten overstaan van welgemelde jonkheer rechter-commissaris.
De rechtdag van de tweede opbieding en verkoop van voornoemde galjas schip enz, zal plaats hebben op maandag den 13 oktober1823, des middags ten twaalf ure, op het stadhuis, in het lokaal der executie verkopingen.
Het voornoemde galjas schip en toebehoren wordt door de executanten gesteld op een somma van NLG 100, behalve en buiten de lasten.
De memorie van lasten en veilcondities is gedeponeerd ter Griffie der Rechtbank van eersten aanleg voornoemd.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van de procureur W. Binger, in de Zwanenburgstraat, no. 19, die voor de executanten occupeert.
W. Binger, procureur.
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 oktober. Gisteren namiddag en heden arriveerden uit zee CATHARINA MARIA, kapt. E. Dade en HELENA, kapt. C.F. Kruse, beide van Wismar. De wind Z.Z.W.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee ONDERNEMING (opm: kof), kapt. J. Rooderkerk en FLORA (opm: hoeker), kapt. D. Rooderkerk, beide van Liverpool. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 6 oktober. Gisteren namiddag arriveerde uit zee CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Petersburg; en zeilden in zee VROUW HELENA, kapt. M.A. van Ooijen, naar Noorwegen; MATHILDA, kapt. J.F. Kreplien, naar de Oostzee; RESOLUTION, kapt. J. Askow, naar Ipswich; ONVERWACHT (opm: kof), kapt. J.E. Gust, naar Liverpool; BEATRIX ELISABETH (opm: bom), kapt. L. van der Wiel en MERCURIUS (opm: kof), kapt. R. Dirks, beide naar Londen.
Den 7 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. R. de Vries, naar Hamburg. De wind W.Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 4 oktober. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: fregat) DE KOLONIST, kapt. F. Jonker, van Suriname met suiker, koffij, katoen en cacao.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 oktober. Sedert den 1 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild la JEUNE JEANNETTE (opm: smak, thuishaven Antwerpen), kapt. D.F. Moldenhauer; MARIA JOSINA (opm: kof), kapt. P.J. Muntendam, beide naar Hull; HOPPET, kapt. H.A. Seeven en DE VROUW HENDRINA (opm: kof), kapt. K. van den Oever, beide naar Londen en de JONGE LODEWIJK (opm: smak, thuishaven Antwerpen), kapt. H.A. Wagenaar, naar Montrose, alle met boomschors; WILHELMINA CATHARINA, kapt. Z. Oltzen op avontuur met ballast.
Gisteren is voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen l’UNION (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. J. van den Broecke van Londen met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 6 oktober. Den 4 dezer is alhier ter rede gekomen de TWEE GEBROEDERS (opm: smak), kapt. S.L. Pinksterboer, van Havre-de-Grace naar Antwerpen bestemd met suiker; en heden, de VROUW HITJE, kapt. S.C. de Vries en de VIER GEBROEDERS (opm: tjalk), kapt. R.C. de Vries, beide van Londen naar Veere bestemd, ledig.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 oktober. Gisteren namiddag arriveerde uit zee VRIESLAND (opm: kof), kapt. E.J. Drent, van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 oktober. Gisteren namiddag arriveerden uit zee TELEMARQUE, kapt. M. Sarbrij, van Duinkerken en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Liverpool.
Den 9 dito. Heden zeilden naar zee LILLA MATHILDA, kapt. J.C. Jager, naar Elseneur; TWEE ZUSTERS, kapt. A.H. Petersen, naar Ringkiobing; DRIE BRODREN, kapt. R. Rasmussen, naar Bandholm; VRIENDSCHAP, kapt. R. Rensen, naar Londen; EENDRAGT, kapt. H. Zurmeijer, naar Hull. De wind Z.Z.W.


Datum: 10 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de JONGE FANNY, van Amsterdam (opm: zie AC 120923), is in het Britse Kanaal gestrand. (opm: op 1 oktober; bedoeld is het Bristol Channel, zie verder AC 111023 en RC 111023)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Witteveen, in de Lemmer, gedenkt publiek, bij strijk en verhoog geld, aan de meestbiedende te verkopen: een extra welbezeild Kofschip, genaamd de JONGE FREDRIK, gevoerd door schipper Benjamin Pieters de Jong, lang over steven 27 Nederlandse ellen en 264 strepen, wijd op zijn berghout 6 Nederlandse ellen en 816 strepen, hol op zijn uitwatering 3 Nederlandse ellen en 264 strepen, met alle deszelfs toebehoren, zoals hetzelve thans in de haven van Lemmer is liggende. Wie hier aan gading maken, komen op vrijdag den 31 oktober 1823, des namiddag ten 1 uur, bij de beschrijving, en des avonds ten vijf uren, bij den finale palmslag, telkens ten huize van de kastelein H. Leheux, in de Wildeman in de Lemmer, en koop op condities, dan voor te lezen, welke inmiddels te vernemen zijn bij voornoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 29 september binnen gekomen het kofschip de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, het smakschip de VROUW MARTHA, kapt. Dk. Clasen de Groot, beide met hout van Noorwegen. Uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazeby, met stukgoederen naar Londen.
Den 30 dito binnen gekomen het kofschip de JUFFER HENDRIKA MARGARETHA (opm: DE JUFFROUW MARGARETHA HENDRICA), kapt. Cornelis J. van der Veer, met teer van Christianastadt.
Den 1 oktober uitgezeild het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. E.P. Horn, met ballast naar Noorwegen.
Den 2 dito binnen gekomen het smakschip ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. K.E. Kuilema, met hout van Noorwegen. Uitgezeild het kofschip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. T.D. van Veen (opm: kof VRIESLANDS WELVAART, kapt. F.D. van Veen), met schors naar Liverpool.
Den 3 dito uitgezeild het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, met ballast naar Noorwegen.
Den 4 dito binnen gekomen de smakschepen MARIA SOPHIA (opm: tjalk), kapt. R.D. Lovius, met hout van Hamburg, de VROUW GESINA, kapt. T.J. Deddes, met hout van Dantzig, de VROUW GEERTRUIDA, kapt. H.D. Klatter, met raapzaad van Itsworden naar Antwerpen gedestineerd, door schade alhier binnen.
Den 5 dito uitgezeild de schonerschepen VIOLET, kapt. D. Charresin, CORONATION, kapt. John Power, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen J. Albarda Hz, te Huizum, en J.A. Schaaff, te Stiens, zullen op dinsdagen den 14 en 21 oktober 1823, des namiddag ten 4 uren, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, provisioneel en finaal veilen: een Schuiteschip met mast, groot ruim 12 drie vierde Nederlands ellen, hol en wijd na advenant, liggende in de Stadsgracht bij Leeuwarden; te bevragen bij het Schippershuis; dadelijk te aanvaarden.


Datum: 11 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 9 oktober. Heden is alhier gearriveerd het schip JOHANNA WILHELMINA, kapt. D. Mooijkind (opm: bom JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooyekind), van Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 3 oktober. De JONGE FANNY (opm: kof, kapt.-eigenaar C. Kieviets, thuishaven Oostende), van Amsterdam, zit te Woodspring in dit Kanaal op strand (opm: zie AC 101023 en beide onderstaande berichten).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 6 oktober. De JONGE FANNY, van Amsterdam, heeft zo veel schade geleden, dat de zee er in spoelt en men heeft berekend, dat zij de kosten niet waard is om vlot gebracht te worden (opm: zie AC 1110123).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Lloyd’s lijst van den 7 oktober meldt, dat het schip de JONGE FANNY, kapt. Kieviets, van Amsterdam naar Bristol, in het Britse kanaal (opm: Bristol Channel) gestrand, daardoor zodanig beschadigd is, dat het niet waardig gekeurd is om afgebracht te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. L. Schneider meldt van Batavia van den 7 juni, dat hij met het door hem gevoerd wordende schip (opm: fregat) SUSANNA, na volbrachte reparatie, den 25 mei van Sourabaya gezeild en den 1 juni te Batavia aangekomen is, van waar hij dacht tegen het einde dier maand de reis naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel van Liverpool met zout.


Datum: 13 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel,10 oktober. Heden is alhier gearriveerd het schip ELISA, kapt. W. Turner, van Curaçao, met de lading uit het te Aruba afgekeurde schip WILLEM EN GEORGE, gevoerd geweest bij kapt. G.J. de Groot. (opm: zie AC 170923)
Voorts arriveerde heden alhier de MARIA ELISABETH (opm: smak), kapt. D. Ouwehand, van Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Den 28 september is het schip (opm: kof) ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, in de Bolderaa, bij Riga, binnen gekomen en zal zo spoedig mogelijk alhier (opm: Amsterdam) terug komen.


Datum: 14 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 12 oktober, Heden zijn alhier gearriveerd de schepen SIMONETTA MARIA (opm: fregat), kapt. G.H. Ahlers, van Suriname en ZEEMEEUW (opm: kof), kapt. V. Plug, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Het schip ENGELINA, kapt. B. Gerdes (opm: buitenlander), van Dantzig naar Amsterdam, is volgens brief van Emden van den 7 dezer door Borkumer loodsen te Grietzijl (opm: Greetsiel) binnengebracht. De lading, welke men vreesde dat beschadigd zoude zijn, werd gelost.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Kapt. C. Bruer, gevoerd hebbende het schip ANNA CHRISTINA (opm: buitenlander), van Büsum naar Amsterdam, is den 4 dezer met zijn volk door een ever te Cuxhaven aangebracht. Den 2 dezer op de hoogte van Borkum door een stortzee een der zwaarden afgeslagen zijnde, werd, terwijl men bezig was hetzelve af te kappen, het schip zeer lek, doch met aanhoudend pompen steeds toenemende (opm: bedoeld is dat ondanks aanhoudend pompen de lekkage steeds meer toenam), is hij na het droge raapzaad zo veel mogelijk in de ever overgeladen en door het kappen van masten enz. het schip zo lang mogelijk boven (opm: water) gehouden te hebben, genoodzaakt geweest hetzelve vol water en in zinkende staat met zijn volk (opm: te) verlaten.


Datum: 15 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 oktober. Heden zijn van hier uitgezeild de schepen JONGE MARTINA ALETTA (opm: kof), kapt. E.J. Meijer, naar Fernambuck (opm: Recife), JUFVROUW REGINA, kapt. J.H. Koop, naar Port-à-Port (opm: Oporto), en VROUW SOPHIA (opm: kof), kapt. H.L. Kok, TWEE JONGVROUWEN (opm: bunschip), kapt. K. Tippema en HARMONIE, kapt. B.J. Wijgers, alle drie naar Londen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Curaçao, 15 augustus. Alhier is gearriveerd het schip ZEEMEEUW, kapt. J.R. Bonning (opm: fregat, kapt. Johannes Reinardus Böning), van Amsterdam.


Datum: 16 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 14 oktober. Heden zijn alhier gearriveerd de schepen SURINAAMSCHE VRIEND (opm: fregat), kapt. T.C. Claus, van Suriname, en ONDERNEMING, kapt. T.C. Visser, van Havannah.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Het schip (opm: smak) DE JONGE TIJS RITSMA, kapt. T.D. Ritsma, van Stettin (opm: Szczecin) naar Amsterdam, is volgens een brief van Swinemünde (opm: Swinousjcie) van 6 oktober, den 4 dito aldaar lek teruggekomen. Het moet lossen om te kielen en de schade te herstellen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 oktober. Het schip MARIA, kapt. C. Stibolt (opm: buitenlander), van Dordrecht naar Fredrikshaven, is, volgens een brief van Drammen van den 29 september, in de nacht tussen den 31 augustus en 1 september door een orkaan bij het eiland Jusfari in de Golf van Finland gestrand en verongelukt; het volk is gered, doch het schip zat als wrak aan de grond. Men was bezig de takelage te bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 oktober. Van den 5 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Schwitters, naar Milton met boomschors en vlas; de VROUW ANNE, kapt, P.C. Piebes (opm: kof VROUW ANNA, kapt. Pieter Claasens Pijbes), naar Kilreme (opm: Kilrenny, Firth of Forth), en ANNA SOPHIA, kapt. J.L. Mungaard, naar Hull, beide met boomschors; WILHELM (opm: kof WILLEM), kapt. H.W. Kiers, de VROUW MARGARETHA, kapt. H.W. Veen, REBEKKA, kapt. J. Bant en de JONGE YPEUS (opm: kof), kapt. H.H. de Weerd, alle naar Londen met boomschors.
Gisteren is als bijlegger alhier ter rede gekomen: de VROUW REINA (opm: kof), kapt. K. Koops, van Londen met ballast.
Voorts zijn gisteren en heden voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de JUFFROUW HENDRIKA (opm: kof), kapt. H.H. Scholtens, van Liverpool met klipzout; de JONGE JURRINA (opm: smak DE JONGE JURJEN), kapt. E.J. Bakker, van Havre-de-Grace, met suiker enz; de VROUW ALBERDINA, kapt. H.C. Hazewinkel en GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies, beide van Liverpool met klipzout; de JONGE CORNELIS (opm: smak), kapt. H. Koster van Londen met stukgoederen; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal en de DRIE VRIENDEN (opm: kof), kapt. H.G. Haverbult, beide van Liverpool met klipzout; BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), kapt. O.A. Wilman, van Londen, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veere, 10 oktober. Heden is, door contrariewind, alhier ter rede gekomen de Nederlandse kof DE OLIJFBOOM, kapt. M.J. Harkema, van Wyburg (opm: Viborg) naar Brugge gedestineerd met een lading hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 oktober. Gisteren namiddag arriveerde uit zee de LIEFDE (opm: kof), kapt. D.J. Pik, van Liverpool. De wind Z.Z.W.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, van Lissabon, als bijlegger naar Antwerpen.
Heden zeilden naar zee JACOB PHILIP, kapt. J. Bruss, naar Brest; VREDE (opm: galjas, thuishaven Antwerpen), kapt. J.H. Karsten, naar Liverpool en CATHARINA ELIZABETH, kapt. T. Wachter, naar Dublin. De wind Z.Z.W.
Den 14 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen behalve kapt. J.H. Karsten die weder op de rede ten anker ligt. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 10 oktober. De gisteren naar zee gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalve kapt. R. Rentes die weder op de rede ten anker ligt. De wind Z.W.
Den 11 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee DOROTHEA, kapt. R.R. Hendriks (opm: tjalk, kapt. Roel Roelfs Hindrikus [ook wel Hendrikus]), naar Hamburg.
Heden zeilden in zee NEPTHUNUS, kapt. J. Peters, naar de Oostzee. De wind Z.
Den 13 dito. Heden zeilden naar zee FRANS EN ALETTA (opm: hoeker), kapt. M. van der Struijs, naar Gibraltar; VRIENDSCHAP, kapt. B.P. de Vries, naar Brest; BUITEN VERWACHTING (opm: smak), kapt. C. van der Plas, naar Rochelle; GEERTRUIDA, kapt. T. Ouwehand, naar Londen; JUFVROUW ENA (opm: smak JUFFER ENA), kapt. R.J. Haverbult, naar Liverpool en de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Dublin. De wind Z.
Den 14 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen behalve C. van der Plas en B.P. de Vries die weder op de rede ten anker liggen.
Heden arriveerden uit zee TIDO, kapt. C. Tiden, van Dantzig (opm: Gdansk), en VROUW HENDRIKA (opm: tjalk VROUW HINDRIKINA), kapt. G.R. Vos, van Hull; de laatste heeft wegens verlies van een zwaard en lekkagie een sloep met vijf man tot assistentie gehad. Even voor posttijd komt kapt. T. Ouwehand terug uit zee, en is nog een binnenkomend schip in het gezicht. De wind W.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere den 13 oktober. Gisteren namiddag arriveerde alhier ter rede het Nederlandse brikschip de MAAGD MARIA (opm: VIERGE MARIE), kapt. J. De Meire, van Messina naar Antwerpen gedestineerd, met wijn, zwavel, kurk, oranjeschellen en drop.


Datum: 17 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 15 oktober. Heden is alhier gearriveerd het schip JONGE REMKE (opm: JONGE REMKO), kapt. L. Duin, van Liverpool.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Havannah is den 13 augustus gearriveerd het schip de VIER GEBROEDERS, kapt. J. Oelsen, van Amsterdam. Dezelve zou in september de terugreis aannemen.
Te Gibraltar is den 22 september gearriveerd Zr.Ms. transportschip MIDDELBURG, commandant kapt.luit. Van der Velde, van Texel. Dezelve zou de volgende dag naar Port Mahon vertrekken.
Den 23 zijn aldaar gearriveerd de ANTONIA ULRICA (opm: brik ANTHONIA ULRICA), kapt. A. Oosterbaan, van Rio de Janeiro, en REIGERSDAAL (opm: brik), kapt. J.H. Backer, van Amsterdam naar Genua, Livorno en Smirna bestemd. De laatste meldde, dat hij den 13 september op 40º40’ N.B. en 11º30’ W.L. achterhaald is geworden door de Spaanse kaper ATRIBIDE, kapt. A. de Cortino, welke hem na drie schoten met scherp deed bijdraaien en na onderzoek zijner papieren hem noodzaakte acht man over te nemen van de equipage van een op 10 september genomen Franse brik, genaamd la BONNE SOPHIE, kapt. Miailhé, van Bordeaux naar Calcutta bestemd; deze manschappen had hij te Gibraltar aan wal gezet en dacht den 24 september zijn reis te vervolgen.
Te Port-à-Port (opm: Oporto) is gearriveerd het schip MONNIKENDAM (opm: kof MONNICKENDAM), kapt. V. Kramer, van Monnikendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Den 5 oktober binnen gekomen de smakschepen ZEELUST, kapt. P.E. de Boer, GEZINA CHARLOTTE (opm: GEZINA CHARLOTTA), kapt. G. van Veen, beide met hout van Noorwegen; het schonerschip ANN, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen. Uitgezeild het tjalkschip (opm: smak) de JONGE JACOB, kapt. B.J. Siedses, met ballast naar Noorwegen, het kofschip MARGARETHA ELISABETH, kapt. Claas Tideman, met dakpannen naar Hamburg.
Den 6 dito uitgezeild het brikschip HARMONIE, kapt. S. Nielsen, met ballast naar Noorwegen.
Den 9 dito binnen gekomen het schonerschip LIVELY, kapt. Wm. Bayes, met ballast van Londen.
Den 10 dito uitgezeild het smakschip ALLEGONDA HILLEGINA, kapt E.K. Kuilema, met ballast naar Noorwegen.
Den 12 dito uitgezeild het schoner schip ANN, kapt. Wm. Barfield, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, beide met boter naar Londen.


Datum: 18 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aberdeen, 7 oktober. Het schip BATO, van Groningen, kapt. Schutch (opm: kof, ex-HARMONIE, bouwjaar < 1814; kapt. H.C. Schuth), van Dunbar naar Stettin (opm: Szczecin), is den 5 dezer met verlies van roer en water in het ruim op de hoogte van de Buchannes (opm: Buchan Ness, 57º28’ N.B. 1º46’ W.L.) door het volk verlaten geworden, hetwelk laatstleden avond door de UNITY uit Faversham te Aberdeen aan wal gebracht is.
(opm: de UNITY had nog geprobeerd de BATO binnen te slepen maar moest die poging staken toen de tros brak; de bemanning van de UNITY had nog een tweede redding op haar palmares door de bemanning te redden van de FISHER uit Lerwick, stuurman Anderson, nadat dit vissersschip zonk na door een Nederlandse visserman te zijn aangevaren)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 16 oktober. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: smak) VROUW RIEKA, kapt. R.E. Zoutman, van Dantzig (opm: Gdansk).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyds lijst van den 14 oktober:
Het schip de HARMONIE, kapt. G.H. Timms, van Amsterdam naar St. Ubes, is den 12 dezer, en het schip (opm: kof) de WILHELMINA, kapt. Wigle Swart, van Amsterdam naar Suriname, den 13 dezer te Ramsgate binnengelopen, het eerste met verlies van de grote mast en lek, en het laatste met gescheurde grote mast en verlies van een anker en kabel.
Te Portsmouth is met overgezette lading, verlies van zeilen en lek, binnengekomen de brik OSCAR, kapt. Ockerman, van Rotterdam naar Lissabon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nijmegen, 14 oktober. Dezen avond ten 6 ure, kwam alhier voor de eerste maal de stoomboot DE NEDERLANDER aan, na dat dezelve des morgens ten half zeven ure, van Rotterdam was vertrokken. Naar men verneemt is de overvaart enigszins vertraagd, door het lage water voor Dordrecht en Hardinxveld; zonder dat zoude dezelve in veel minder tijds geschied zijn. Een ontelbare menigte nieuwsgierigen had dit, voor ons vreemde vaartuig, reeds van des middags ten twee ure opgewacht. Morgen vroeg ten 6 ure, zal hetzelve naar Rotterdam terug keren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 oktober. Den 9 dezer is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW ANNA, kapt. J. Meijer, naar Londen, met boomschors.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Liverpool met klipzout; CLARA MARGARETHA (opm: kof), kapt. P.D. Dik, van Cherburg met suiker enz; de JUFFROUW MEES (opm: kof), kapt. G.L. Doornbos, van Liverpool met klipzout.
Den 14 dito. Zr.Ms. brik de COURIER, kapt.-luitenant ter zee Lucas, is van deszelfs kruistocht alhier terug gekomen.
Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MEDUSA (opm: smak MEDUSE, thuishaven Brussel), kapt. J. Lubbing, met boomschors naar Londen gedestineerd.
Voorts zijn van den 11 dezer tot heden, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de JONGE ISABELLE, kapt. J. Velle, van Bayonne met terpentijn en zouthout; CATHARINA (opm: smak), kapt. H.H. Veldhuis van Liverpool met klipzout; de VROUW MARGARETHA, kapt. G. Pybes, van Havre-de-Grace met huiden en suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veere, 13 oktober. Gisteren namiddag arriveerde alhier ter rede het Nederlandse brikschip DE MAAGD MARIA, kapt. J. de Meire, van Messina naar Antwerpen gedestineerd, met wijn, zwavel, kurk, oranjeschellen (opm: sinaasappelschillen) en drop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 oktober. Gisteren namiddag arriveerde uit zee HENRY, kapt. J.L. Davids, van Baltimore. Kapt. C. Haasnoot is binnen door naar Antwerpen gezeild.
Heden zeilde naar zee CONCORDIA, kapt. F.P. Diederichsen, naar de Oostzee. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 15 oktober. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee JONGE HARM, kapt. H.A. van der Wal en THETFORD, kapt. W. Rickaby, beide van Hull. De wind W.
Den 16 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee VROUW MARGARETHA (opm: kof), kapt. H.J. Jeltes, van Mandahl. De wind Z.W.


Datum: 20 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. J. Tentije, J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. van der Sluijs en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 27 oktober 1823, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: het Brikschipshol, genaamd TEMPERANCE, alsmede een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, kanonnen, patent-glazen, boten en sloepen, zijnde onder deze goederen het geborgen gedeelte van het bij Malaga gestrande kofschip DE GOEDE HOOP, gevoerd geweest door kapt. J.J. Wijgers (opm: zie RC 050423). Breder bij notitie en bericht bij de makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. H.J. Heijsterman en B.K. Kretschmer Nostheer, makelaars, zullen op woensdag den 29 oktober 1823, des avonds ten 6 ure, ten huize van G.F. Grebner in de Kalverstraat te Amsterdam verkopen: diverse goederen, waaronder wijnen, aangevoerd bij het schip de JONGE ANNA, kapt. D.J. Dick (opm: kof, kapt. H.J. Dick), van Malaga, voortkomende uit het aldaar gestrande schip DE GOEDE HOOP, kapt. Z.J. Wijgers (opm: kapt. J.J. Wijgers, zie voorgaand bericht en RC 050423), van Cette (opm: Sète) herwaarts gedestineerd. Liggende als bij billetten wordt aangewezen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. van der Kinderen en J. Boelen, makelaars, zullen op maandag den 27 oktober 1823, 's avonds ten zes ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extraordinair welbezeild Kofschip, genaamd DE JONGE WILLEM, gevoerd door kapt. L. Sijbes, lang 27 ellen 30 duimen, wijd 5 ellen 94 duimen en hol 3 ellen 14 duimen, alles Nederlandse maat. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors Jan Daniels & Zonen en Arbman. (opm: het schip werd verkocht, kreeg de nieuwe naam JEREMIAS en bleef onder kapt. Luitje Sijbes in de vaart)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 oktober. Heden nacht is alhier op de Oostwal aan de grond geraakt het schip HARMONIE (opm: sloep HENRIETTE, zie RC 231023 en AC 051123), kapt. A. v.d. Sluis. Dezelve heeft een vaartuig tot adsistentie

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Den 9 juni is te Batavia gearriveerd het schip BARONESSE VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Sampson (opm: fregat, thuishaven Oostende, kapt. William Simpson), van Londen.
Den 4 juni is te Sourabaija gearriveerd het schip (opm: pink) JAN EN CORNELIS, kapt. Jan Kroon, van Bedoelang.


Datum: 21 oktober 1823


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

De VROUW ANNA (opm: kof, kapt. Pieter Claasens Piebes), van Antwerpen, was den 11 dezer te Xircaldij (opm: Kirkcaldy, Firth of Forth) op strand gedreven en men vreesde, dat zij verloren was. (opm: zie ook DC 161023 en RC 281023).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht: